9702

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ♦*/—ιύδεν ζητημα υφίσταται, ούδεμία άλλαγή ύπάρχει
  ν-/ εις την Κυβέρνησιν καί παρακαλώ ύμ«ς νά κα-
  ταβάλετε προσοχήν όπως μή δημιουργεΐται άνευ λό-
  γου νοσηρά άτμόσφαιρα».
  [Άπό τάς δηλώσεις τοθ κ. Σοφιανοπούλου πρός τού;
  άντιπροσώπους τοϋ Τύπου].
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ γραφείων άρ. 4-55 Ρ Α Ν Ι Ιε* 1-1
  -------------------------------------ΓΗΛΕΦΩΝλ: ΤΥΠΟγραφ. » 2-06 Ε Ο Π Ι Κ Π
  ΔΗΜΟΚΡΗιΊΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 111
  ΤΡΙΤΗ 6 ΜαρτΙου- 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  το
  Έν άπό τα σοβαρώτερα προ
  βλήματα, πού άπασχολοθν πάν
  τοτε τάς εκάστοτε Κυβερνήσεις
  μας είναι τό πρόβλημα των Δή
  μοσΐων ϋπαλλήλων. Καΐ άποτε
  λοθν πάντοτε πρόβλημα διά κά
  θε Ελληνικήν Κυβέρνησιν τα
  ζητήματα τα σχετικά μέ τούς
  Δημοσίους ύπαλλήλους δχι μό¬
  νον διότι αύτοι άποτελοθν τούς
  τροχούς καί τούς μοχλούς τής
  κρατικής μηχανής καί έπομέ-
  νως άπό την ηθικήν αξίαν κα
  Ικανότητά των ίξαρτδται
  κανονική καί ευρυθμος λει-
  τουργία τής μηχανής καί ή ύλι
  κή εύημερΐα καί ή ήθική έξύψω
  σις τοό Κράτους. Άλλά κυρίως
  διότι άπό τής συστάσεως τού
  ΈλληνικοΟ Κράτους μέχρι σή¬
  μερον όλαι σχεδόν αί Κυβερνή¬
  σεις πρός τάς δημσσιουπαλλη-
  λικάς θέσβις άπέβλεψαν πρό
  παντός διά την ΙκανοπΙησιν κομ
  ματικών άπαιτήσεων καί προ
  σωπικών όρέξεων. Εξαίρεσιν
  ϊσως αποτελεί ή Κυβέρνησις
  Βενιζέλου, ή όποΐα άποβλέπον
  τας πρός τόν ύπάλληλον ιδίως
  άπό τής απόψεως τοθ κρατικοΰ
  λειτουργοθ, έθέσπισε νόμον,
  διά τοθ όποΐου ή πρόσληψις
  των ύπαλλήλων έπρεπε νά γ(
  νεται μέ διαγωνισμόν μεταξύ
  των εχόντων τα τυπικά προ-
  σόντα, διά νά είσέρχωνται είς
  την ύπαλληλικήν Ιεραρχίαν οί
  Ικανώτεροι καί κατά σειράν ε¬
  πιτυχίας. Ταυτοχρόνως δμως
  τούςκατωχύρωνε διά τής μονιμό
  τητος καί δι* έπαρκοθς μισθο-
  δοσΐας, διά νά είναι δυνατή ή
  άπερΐσπαστος καΐεύσυνεΐδητος
  άφοσΐωσΐς των μόνον είς τό κρα
  τικόν συμφέρον, δηλ. τό εθνι¬
  κόν συμφέρον.
  Άπό την εγκαθίδρυσιν δμως
  τήςΜεταξικής δικτατορίας, μβτα
  ξύτώνάλλων νόμων, πού ήχρη
  στεύθησαν ήσαν καί οί νό-
  μοι τής μονιμότητος των ύπαλ¬
  λήλων καί τής προσλήψεως των
  μέ την έπιλογήν τοθ διαγωνι-
  σμοθ. Καί ενθυμούμεθα δλοι,
  δτι τό μόνον προσόν πού άπη·
  τεΐτο τότε διά νά μπ{| κανεΐς
  είς την ύπαλληλικήν οικογένει¬
  αν ή διά νά ανέλθη είς την κλί
  μακα τής ύπαλληλικής ίεραρ-
  χΐας ήτο ή διά συμμετοχής είς
  τήνΕΟΝ. καΐ σχετικής δράσιως
  έξακρίβωσις τής άφοσιώσεως
  είς τό δικτατορικόν μεταξικόν
  καθεστώς.Άπαράλλακτα δπως
  γίνεται καί είς τα άλλα όλο-
  κληρωτικά καθεστώτα—είτε φα
  σιστικά λέγονται είτε κομμου·
  νιστικά—δπου πρώτιστον απα¬
  ραίτητον προσόν διά την κατά¬
  ληψιν κυβερνητικής θέσεως είνε
  ή άψοσΐωσις είς τόν φασισμόν
  ή τόν κομμουνισμόν.
  Καΐ δγιναν μέ την βάσιν καΐ
  προϋπόθεσιν αυτήν επί Μεταξά
  άθρόοι διορισμοί καί μεταθέ
  σεις καΐ προαγωγαι καί άπολύ
  σεις μέ τίς οποίες έγέμιζαν ό
  λόκληροι σελΐδες τής ΈφημερΙ
  δος τής Κυβερνήσεως. Καί άρχ
  σε νά νοσή βαρύτατα ό δημοσιο
  ϋπαλληλικός όργανισμός, δηλ
  ή σπονδυλική στήλη τοθ Κρά
  τους. Τό κακόν δμως δέν έστα-
  μάτησεν ώς έκεϊ. Την μεταξικήν
  δικτατορίαν διεδέχθη ή Γερμα
  νίκη κατοχή μέ την νατζιστικήν
  δικτατορίαν, κατά την οποίαν
  υπό τό πρόσχημα τής πληρώ
  σεως τάχα έπειγουσών άναγ-
  κ<2»ν τής κρατικής μηχανής, δρύονται νέαι υπηρεσίαι (Είρηνο δικεϊα, Ταμεΐα, Ταχυδρομεΐα Οικονομικαί Έφορεΐαικτλ.) καί διορίζονται όλοένα νέοι καί νέ οί ύπάλληλοι, ένώ πλείσται ά¬ πό τάς ώς άνω υπηρεσίας, ου- τε κάν έλειτούργησαν. Καΐ συ νεπεία των διβρισμών αυτών έ- πακολουθοΰν μεταθέσεις καί άπολύσεις καί τοποθε τήσβις είς εύρυτάτην κλί· μακα. Πά δλα αύτά δέν έχρει άζετο παρά μιά σύστασις η" ύ πόδειξις των Γερμανών άρχόν- των καί μιά αίτησις έφ' άπλοϋ χάρτου τοθ ένδιαφερομένου, πρός τόν αρμόδιον υπουργόν, δηλ. Γερμανόδουλον ύπηρέτην. Ιδού μέ ποίον τρόπον έφθά- σαμε νά έχωμεν σήμερον είς την Έλλάδα 75 έ"ως 80 χιλιά δας ύπαλλήλων άντί των 45 χιλ. πού έχαμεν πρό τοΰ πό λέμου καί τής δικτατορίας. Σ' αύτό δέν πταίουν, βεβαία, τού λάχιστον άμέσως, οί Δημό- σιοι ύπάλληλοι. Γεγονός είναι δμως δτι τώρα, δηλ. ϋστερ' άπό την τελείαν έξάρθρωσίν τού την ηθικήν καί την οικονομι¬ κήν, τό Κράτος άντιμετωπίζει £να τεράστιον πρόβλημα: Την συντήρησιν διπλασίων σχεδόν ό παλλήλων, μαζί μέ την περί θαλψιν πολλών δεκάδων χιλιά δών άναπήρων καΐ άλλων συνταξιούχων τοθ πολέμου καί έκατοντάδων χιλιάδων κατε- στραμμένων πολεμοπαθών. Καΐ μαζί μέ την υποχρέωσιν τής ά νεγέρσεως των έρειπίων μέ τα όποϊα έγέμίσε την Έλλάδα ή ερμανική τυραννία καί ή έα- μική μανία. Καί αύτά δλα μέ κατεστραμμένον προϋπολο¬ γισμόν καί μέ κλονισμένο τό ηθικόν πολ,λών ύπαλλήλων τού. Πρό τοθ φάσματος λοιπόν τής τελείας χρεωκοπίας τό Κράτος, είναι επιβεβλημένον καί λογικόν νά στρέψη την προσοχήν τού καί πρός τόν κλάδον των Δημοσίων ύπαλ¬ λήλων. Καί διά νά τόν έλαφρώσΓ| ά¬ πό περιττά στοιχεΐα πού παρει- σέφρυσαν άπό τό παράθυρον καί διά νά τόν έξυγιάνη άπό άλλα πού άπεδείχθησαν άχρη- στα καΐ έπιβλαβή είτε ώς έργα σθέντα πρός δφελος τοΰ έχθροθ είτε ώς έργασθέντα μόνον πρός ίδιον δφελος καί άθέμιτον πλου τισμόν, την στιγμήν πού συνά- δελφοί των εϊτε κατετρΰχοντο άπό μαύρην δυστυχίαν είτε έ- τουφεκίζοντο. Άπό την δικαίαν αυτήν καΐ κατ' αρχήν έπιβαλλομένηνέκκα θάρισιν των Δημοσίων λειτουρ· γών, έκτός τής σοβαράς οίκο- νομίας, πού θά έχη τό Κράτος θά αποκατασταθή καί ή πρός αύτό έμπιστοσύνη των πολιτών. Άλλά θά έξυψωθή τόσον ή ά· ξιοπρέπεια, δσον καί ή ύλική θέσις των λοιπών Δημβσίων ύ¬ παλλήλων. Γεννάται δμως τό έρώτημα: Μέ ποίον τρόπον θά γίνη ή έκ- καθάρισις, ώστε νά άπολυθοϋν μόνον οί περιττοί, οί αχρηστοι καί έπιβλαβεΐς ύπάλληλοι καΐ μάλιστα, χωρίς τόν κίνδυνον τής δημιουργίας άποτάκτων δηλ. πυορροούσης πληγής είς τό σώμα τοθ Κράτους; Τό ζή- τημα είνε έκτάκτως λεπτόν καί πρέπει νά μελετηθή άπ* δλας τού τάς πλευράς. Διότι έκτός των παρανόμως διορισθέν- των τής δικτατορίας τής Γερ· μανικής κατοχής καί τής με¬ ρίδος των δασιλόγων ώς καί των αύτουργών ή ήθικών αύ- τουργών είς έγκλήματα κοινοθ δικαίου κατά την πρόσφατον έ- αμικήν επανάστασιν, των όποί ών ή άνοχή είνε προφανής καί εύκολοαπόδεικτος, διά τούς λοιπούς χρειάζεται πολλή προ- σοχήκαΐ μακρά έμπεριστατω- μένη ερευνα, ή όποία στήν τα- ραγμένη άτμόσφαιρα τή σημε- ρινή ΐσως είνε άδύνατος, Πάντως καί είς τάς τρείς μό¬ νον ώς άνω σημειουμένας τά- ξεις των δημοσίων ύπαλλήλων άν περιορισθή επί τοθ παρόντος ή έκκαθάρισις,. τό κέρδος άπό οίκονομικής μέν απόψεως δέν θά είνε εύκαταφρόνητον, άπό ήθικής δέ τοιαύτης θά είνε μέ¬ γιστον καί άνυπολόγιστον. ΔΙΗ ΤΟΠ κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ Μ. Ε. Μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22 Λόγω ελλείψεως χάρτου θά κυκλοφορή ή «ΝΙΚΗ» σέ μικρότερο σχήμα επί α¬ ίγας ημέρας. (Έκ τής Διευθύνσεως) Τώρα μέ την τυπικήν τουλά¬ χιστον διάλυσιν έν τη Έπαρχία μας των ενόπλων δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ ή μεγάλη πλειονότης τής ύγιοθς Κοινής γνώμης προσδοκά καί αξιοί την αποκατάστασιν τής ούσιαστικής Κυριαρχίας τοϋ Κρά τους καί τής αξιοπρεπείας τού, ή¬ τις έφυγαδεύθη ύποκατασταθεΐ! σα υπό τοΰ μακαρία τη λή ξει Ε Α.Μ. καί Κ.Κ.Ε. Ευ¬ θύς μετά την αποχώρησιν τοϋ κατακτητοΰ αί άναφερόμεναι όρ· γανώσεις κατέλαβον 'τήν επαρχί αν μας, άπέλυσαν Διοικητικούς άρχοντος, διέλυσαν Κοινοτικά καί Δημοτικά Συμβούλια καί άρ- χοντας, άπέλυσαν αγροφύλακος καί εν ένί λόγφ ύπεκατέστησαν την έννοιαν τοϋ Κράτους καί διώρισαν πρόσωπα άπό τό Έλάς καί άπό τα σπλάγχνα τής δργανώ σεώς των. Κατά τάς συμφωνίας έν τούτοις τής Βάρκιζας, άς κατά κατάφορον έπικαλοΰνται οί δπαδοί τής λαοκρατίας αρμοδία πρός έκ καθάρισιν δημοσίων ύπηρεσιών αύτονόμων δργανισμών θά είναι τα συγκροτηθησόμενα Άνακριτι- κά Συμβούλια καί ό'χι τα πολυθρύ λητα ΕΑΜοκομμουνιστικά συγ- κροτήματα πάσης παρανομίας. Ό Κος Κυβερνητικάς Άντιπρόσω πος έ'χει καθήκον καί υποχρέωσιν όπως έπαναφέρη την άξιοπρέπει αν καί τό κϋρος τοΰ Κράτους διά διαταγής τού όπως οίπαντες οί υπό των ^ΕΑΜιτών άπομακρυ- θέντες έπανέλθουν είς τάς θέσεις καί άξιώματά των, καί τό Κράτος κατόπιν διά των νομίμων εξου- σιών τού τίς άποβάλη τα άκατάλ ληλα καί άνεπαρπή πρόσωπα δ¬ πως είναι ορθόν καί λογικόν καί νόμιμον. Ό Κος Κυβερνητικάς Άντιπρό σωπος πρό μηνός διέλυσε τό Ε- ΑΜοκομμουνιστικόν Νομαρχια¬ κόν Συμβούλιον τοΰ Νο· μοΰ μας καθ5 δ παρανόμως ύ φιστάμενο. Καί δμως ύφίστανται άκόμη Κοινοτικά καί Δημοτικά συμβούλια συγκροτηθέντα άπό δεσποινίδος, άπό άνηλίκους, άπό Δημοτικούς ύπαλλήλους καί ύπαλ¬ λήλους Τραπεζών. Άλλά πώς δύ¬ νανται νά ύφίστανται παρά τάς αύτάς διατάξεις 1ης Δημοτικής καί Κοινοτικής Νομοθεσίας; Καί δέν εκθέτουν τα συμφέρον τα των δργανισμών, οΰτε δικαιοϋν ώς επικινδύνους περιπλοκάς Ικ τής παρανόμου συγκροτήσεως των καί τοΰ παρανόμου διορισμοΰ των; Πώς είναι δυνατόν νά εχουν κΰ ρος άνθρωποι τής εκστρατίας πού κατέλαβον αρχάς καί άξιώματά παρά τόν νόμον καί παρά την ά- παγορευτικήν διαταγήν τής Κυ¬ βερνήσεως, δτι δικαίωμα διορισμοΰ καί απολύσεως έχει μόνον τό κοά- τος κατα τάς κειμένους νομίμου; διατάξεις καΐ δχι ή «Όργάνωσης» Ταυτα φυσικά έχων ύπ' όψιν ό Κος Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος διέταξε οήν διάλυσιν τοϋ παρανό¬ μως συγκροτηθέντος Νομαρχιακοΰ Συμβουλίου, καί ήδη εχει ούτος κα θήκον, διά νά Ιπαναφέρη την αξι¬ οπρέπειαν τοΰ Κράτους, νά συμ¬ πληρώση τό έργον τβυ δι3 έπανα- φοράς πάντων των υπό τοΰ Έα- μοκομμουνιστικοΰ κόμματος άπο- λυθένΐων. Τό κράτος πρέπει ευ¬ θύς άμέσως, έν τη άρμοδιότητι τού, άς προβή είς την εκκαθάρισιν καί αντικατάστασιν των άνικάνων καί άνεπαρκών προσώπων πρός άρσιν τής ύφισταμένης άνορθογρα οίας έν τη έπαρχία Μεραμβέλλου καί δπως ή ύγιής κοινή γνώμη ά· παιτεΐ. ΜΕΡΑΜΒΕΛΑΙΩΤΗΣ ««» νν« νν« νν «Μ νν» νν« νν» V»» ««Λ Λ* ν» ΣΚΕΨΕΙΣ ΗΑΒΗΗΛ ΕΡΟΤΙΑΕΟΣ Τα Είρηνοδικεΐον απησχόλη¬ σε χθές μιά πολύ φαιδρά, άλλ' έν τούτοις καί άξία μεγάλης προσοχής υπόθεσις την οποίαν μεταφέρω είς την παρούσαν στή λην. Τό εδώλιον τοθ κατηγορου- μένου κατεϊχε μία ροδόχρους, χιονόχρους καΐ εύειδεστάτη δε- στοινίς. Είς τό πρόσωπον τής ό ποίας άνεγνώριζέ τις μίαν άλ¬ λην έρασμίαν μορφήν, μίαν Γα- λάτειαν τοθ Πολυφήμου, μίαν "Ανναν Μπόλεϋν, μίαν μαρκη- οίαν. Ή βοστρυχώδης κόμητης καταπίπτουσα άπεκάλυπτε πλα σμα αίθέριον, άπεκάλυπτε την ίδανικήν μορφήν των Καρυατί· δών καί την άδαμαντίνην ψυ¬ χήν της, άτάραχον ενώπιον τοθ ίεροϋ χώρου τής δικαιοσύνης. ΕΤνε προικισμένη μέ προσόν- τα, τα όποΐα δέν ταιριάζουν είς τό φθλόν της. Μέ ολίγα λό· για ήτο άθλητικών διαστάσεων καί πολύ δυνατή πυγμάχος. Κα τηγορεΐται δτι είς £να απόκεν¬ τρον δρόμον τής πόλεώς μας, είς μή συχναζομένην συνοικίαν, κατέφερε χθές έπανειλημμένα Ι- σχυρά ραπίσματα είς τάς ...λε(· άς καΐ φρεσκοξυρισμενας πα· ρειάς ενός νεαροθ κομψευομέ- νού, ό οποίος την παρηνώχλει. Καί ό μέν άτυχής έρωτιδεύς— δνας παίδαρος ΰψους 1.80 δστις άρτι έπαύσοτο είς τό Γυμνάσι- ον φοιτών—δέν Ιπεσε νόκ-άουτ δπως θά έλεγε είδικός διαιτη· τής. Έπαθε δμως κάτι χειρότε- ρον, άνιστόρητον ρεζίλεμα διό¬ τι άπό τούς πόνους έβαλεν ό δυστυχής τα κλάμματα, ί για σάς. £άν| Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοΰμε'τη'ς'δκλ'αβιάς τόν πόνο. "ΤΤων. Ι «ι ι ;συμπο
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛφΥ 4ιραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 6 Μαρτίου
  κ< ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ θα δικάζωνται υπό τού Στρατ)κείου· Π Ρ ΩΙΝΑΙΕΙΔΗΣΕΙΣ (Παρά τής ΜεραρχΙας Κρήτης έλάβωμεν πρός (δημοσίευσιν την κατωτέρω ανακοίνωσιν): Τάς τελευταίας ημέρας κυ· κλοφοροθν φήμαι περί συμπλο- κώς άνταρτων ή τμημάτων τοΰ Έθν, Σ,τρ,ατοΟ μβτά τοθ έν Κρή ττ) εύρισκομένου εισέτι έχθροΰ. ΑΙ είδήσεις αύται τίθενται είς κυκλοφορειαν παρ' άτόμων ερ¬ γαζομένων επί βλάβη των έθνι- κων συμφερόντων καί τοϋ Έ- θνικοϋ ΣτρατοΟ' έπ' ωφελεία τοθ έχθροθ καί διά νά επιφέ ρουν έκνευρισμόν, καί άπογοητεύσεις ανησυχίας τόσον είς τούς στρατιώτας, δσον καί είς τάς οικογενείας τούτων. Παρακαλούμεν πάντας βΐς την αντίληψιν των οποίων ύπαπίπταυ' πρόσωπα ένβργοθντα άντεθνικώς καΐ προδοτικώς επί τοθ άντικειμένου τούτου, νά καταγγέλουν πάραυτα είς τάς πλησιεστέρας αστυνομικάς Στρατιωτικάς "Αρχάς, αΐτινες θά συλλαμβάνουν ταθτα καΐ θα τα αποστέλλουν συνοδεία είς τό παρ ημίν 11 όν Γραφείον μβτ* τής σχε- τικής δικογραφιας διά- την παρα πομπήν των είς τό Στρατοδικείον ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή Κεντρική Πανυπαλληλική Επι τροπήέπεσκέφδη χ8ές τόνύπουρ γόντών Εξωτερικών κ.Ι Σοφιανό πουλον, καί τού επέδωκεν ύπό- μνημα επί των ένδιαφερόντων τούς δημοσΐους ύπσλλήλους ζη- τημάτων. ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Πλατεΐα 'Αγίας Αικατερίνης Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬ τώνιος Βογιατζής* κομίσας πλου¬ σίαν συλλογήν έμΛθρευμάτων ή¬ τοι: Κάλτσες γυναικών, άνδρών, μαλλιά; πλεκτά, τσοίνΐες, κομπι- ν,βζόν» κυλώτες, μαντήλια λαιμοϋ- φανέλλες γυναικών, άνδρών, καλ λυντικά, σαπουνάκια βαφήςκαί δι- άφορα ϊί'δη ψιλικών. ,Τηλ. 3.38 ΠΩΛΕΙΤΑ' οικόπεδον πλησίον ου νοικίας Πορβόλα. Πληροφορίαι Άρ- τοποιεΐον Νερστζούλη. Χανίων— Πόρτσ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΤΥ- ΠθΥ 6—·8--8 σέ ελαχίστη ποσότητα πωλαΰνται οε τιμή λογική. Πληροφο¬ ρίαι ΣταφιδΒργοστάσιον Γ. Μ. Γιαλ- λινά. (Όπισθεν Άγίου Τίτου) ΟΙ ΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΝ ΉΆν.Στρατ. Διοίκησις ά.νακοι νοϊ ότι προσωρινώς καί λόγω άναποτρέπτου άνάγκης έπιτρέ πεται είς τούς πολίτας νά φέ- ρουν στρατιωτικόν ίματισμόν άνευ πηληκίου καί διακριτικών όργανώσεων ή έθνοσήμων μέ χρι τέλους ΜαρτΙου έ. έ. Οί φέροντες τοιούτον ίματι σμόν πρέπει νά φροντίσουν διά την βαφήν αύτοθ διότι μετά την πάροδον τής προθεσμίας ταύτης θά απαγορευθή όπωσ- δήποτε είς τούς πολίτας νά φέ ρουν στρατιωτικόν Ιματισμόν ΘΕΑΜΑΤΑ ΗΠΕΚΤΡΠ Σήμερον άπογβυματινή ώρα 6.3( μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Έν ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ ναυ «Ό Πυργος των Φαντασμά των». Τάς Κυριακάς τρείς άπογε ματιναί 3—5, 5—7 καί 7—9 μ μ. ΕΊΝΕ ΓηΐΝΩ(- Επι της νρομμης Ντόντοιγκ-Βερολίνου Τό Συμμαχικόν πολεμικον ανοκοινωθέν Σήμερον «Ματωμένη Μπαλα- λάικ»», έργο Ρωσσικής υποθέ¬ σεως. Σέ δύο παραστάσεις 5—7 καί 7—· καθημερινώς. ζων σπ,αρσκτικθς, — Μαμά μου μ' έκτύπησανΐ... ΟΙ παρατυχόντες τής συνοι¬ κίας έσπευσαν είς βοήθειαν τοϋ άτυχοθς θύματος. Εκλήθη πρό τοθ ΕίρηνοδΙκου όαύθάδης έρωτι&εύς, ό οποίος μέ ύγρβύς τούς οφθαλμούς διη γήθη τό πάθημά τού: Είς ερώτησιν τοθ Είρηνοδίκου διατί έπειραζε την δεσποινίδα, ό άτυχής, άλλά καί μέ λαπρόν καί ε,νοοξον μέλλον νεανίας έ σιώπησε, μόλις ήδΰνατο'νά συγ κρατήση τοΰς λυγμούς τού. ,Άλ λά δεν ...συνεκρατήθη τό άκρβα τήριβν. Έξέσπασεν είς θορυβώ- δεις γέλωτας, διά τό πάθημά τού. Ζωηρά αϊσΛησις καί θυμη δία διεσκορπίσβη είς την ιεράν αίθουσαν τής Θέμιδος. Ό Είρη νοδίκης ηναγκάσθη νά κρούση, δαιμονιωδίις τόν κώδωνα, ίνα έπαναφέρπ την ησυχίαν. Τό ακροατήριον έντός καί έ κτός τής αιθούσης καί μετά τάς παρατηρήσας τοϊ Είρηνοδίκου, έξηκολοαθησε τα σχόλιά τού, με σιγανήν πλέον φωνήν. —Άκοθς έκεΐ τόν κρεμαντα |λά, έλεγον, νά σοθ ζητά έρωτα καί νά βάζη τα κλάμματα, καί νά έπικαλεϊται την βοήθειαντής μαμδς νά τόν σώση! Έδώ κρίνεται ή υπόθεσις καί άπό μίαν άλλην δψιν καί πλευ- ράν, δχι βεβαίως τής άποδόσε σεως τοθ δικαίου, γ) μή, αύτό είνε ζήτημα καθαρώς νομικόν, καί άφορά τούς άντιπροσώπους τής Θέμιδος, καί την Ελληνι¬ κήν ποινικήν δικονομίαν, πράγ- ματα άσχετα μέ ήμδς. Δέν νομίζετε δμως 8τι ή υπό¬ θεσις αυτή παρ' δλην την φαι- δρθτητά της δημιουργεΐ έ'ν πο- λύ σοβαρόν ζήτημα; Ποίον ά· λήθεια είνε τό άσθενες καί ποί¬ ον τό ισχυρόν φΰλον; Ό έρατομανής κρεμανταλας έκεΐνος ό όποΐοςϊβαλε τα κλάμ μςΐτα είνε τό ισχυρόν φθλον; Αλλοίμονον τότε δι" βλους τούς όμοίους τού δταν θά έ"χουν νά κάμουν μέ άθλητρίας... θά τάς μαζεύουν στό άψε—σβήσε. ΟΙ έρωτιδεΐς των πεζοδρομΐω πρέ πει νά προσέχουν είς τό εξής. Ι. ΡΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 ΜαρτΙου. —Την προσέχη Τετάρτην θά διεξαχθή είς Αθήνας ελευθέρα ψηφοφο- ρΐα, υστερα άπό 9 χρόνια, πρός εκλογήν των άντιπρσσώτιων των έργατικών ένώσεων. Έλεγ κτικός πρόεδρος εξελέγη μέ- λος τής Βρεττανικής άντιπρο- σωπείας Έργατικών ένώσεων. Ελήφθησαν ολα τά'ενδεικνυό¬ μενα μέτρα δπως ή ψηφοφορία κρατηθή απολύτως μυστική. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ό Έρυθρός Στρατός έσημεΐ ωσε διπλήν διεΐσδυσιν είς την ΠομερανΙαν. Τα στρατβύματα των Σστραταρχών Ζούκωφ καΐ Ροκοσόφσκυ Ιφθασαν την Βαλ- τικήν καί έκαθήλωσαν την βό¬ ρειον Γερμανικήν όμάδα άφοΰ την έχώρησαν είς θύο Τα υπό τόν Στρατάρχην Ζούκωφ σρα- 'τβύματα προήλασαν 100 Χιλ. βο ρεΐως τοϋ Στάγκραντ καί κατέ¬ λαβον τό Κόλμαρκ είς τα α¬ κτάς τής Βαλτικής. 40 χιλιόμβ τρα άνατολικώτερον ό Στρατάρ χης Ροκοσόφσκυ κατέλαβε τό 'Κέσλιν καί Ιφθασε προελαύνων είς την παραλίαν. Είς τόν το· μέα αυτόν κατελήφθησαν 650 τοποθεσίαι καί πόλεις. 'Επίσης τα υπό τόν Ζούκωφ στρατεύματα κατέλαβον τό Πούριτς καί άπεΐχο-ν χ«βς 5χιλ. έκ τού Στάγκραντ. Σοβιετικά στρατεύματα κατε χούν τώρα τάς κυρ,ωτέρος πό¬ λεις επί τής σιδ. γραμμής Βερο λίνου—Ντάγτσιγκ κσί Στεττί νού—Ντάσιγκ. Ή δβξιά πτέρυξ τοθ Στρατάρχου Ροκοσόφσκυ έ πί τού κάτω Βιστοθλα κατέλα βε τό Σκορόζ 60 χιλ. έκ τβθ Ντάτσιγκ. Όλαι αί Γερμανικαί δυνά¬ μεις άπό τοθ Κόλμπεργκ- μέχριτή* Καίνιξβεργης, άπόστα σις μεγαλυτέρα των 300 χιλιό¬ μετρον, μάχανται μέ τα νώτα πρός την Βαλτικήν. Έλπίζουν δέ νά διαφύγουν άπό θαλάσ¬ σης. Ό Στρατάρχης Ζούκωφ έξε- κσθάρισε την δεξιά τού πτέρυ- γα καΐ είνε έτοιμος διά την ε¬ πίθεσιν κατά μέτωπον εναντίον τοθ Βερολίνου. ΑΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα στρατΐ,ύματα τοθ Ροθνστβντ μά χονται τώρα άπεγνωσμένως διά νά διατηρήσουν άνοικτήν την οδόν διαφυγής πρός τον Ρήνον. Ή γραμμή Ζίγκφριντ διεσπά- σθη επί μετώρου 120 χιλιομέ- τρών καί συμμαχικά στρατεύμα τα πλησιαζουν τόν Ρήνον έΚ πολλ—ν σημείων. Ο4 'Αμερΐκο- νοί έφθασαν ή^δη τό* -βταμον σέ πολλά μέρη. Ή 9η Στφατιά έ'φ&βω* τον Ρήνον έ'ναντι τοΰ λιμένος τοΐ Ντούίσμπουργχ. 1 Στρατιά έφθασε έπίσης είς τ^ν Ρήνον ό'χι^ μακράν τής Κολωνίας Ή 104η Άμεοοιανική Μβ<}«ιρχία προήλασε 9 χ,ιλιόμετρα καί λαββ το Μπίΐίνσντόοφ 3 χι τρα δυτικώς τής ΚολωΛΐίας. 11Λ υπό τόν Στρατηγόν Πατάν βτρ« τεύμαντα ποοελοχΐανί» νοτιανβτο- λικώς τοίϋ Προύμ κατέλαβον 6· μι,. ;ράς. κομωπόλβις. ΑΠ£Ϊ ΑΝΑΤΟΛΗ.- Είς τήν Βιρμανίαν τα Βρεττανικά Στρατεύματα εγκατεστήσαν νέ¬ ον προγεφύρωμα καί επί τοθ ποταμοθ Ίραγουάντι. Άμερικανικά βσμβσρδιστικά κατέστρεψαν 2 γεφύραςέτΐί τής σιδηροδρομικής γραμμάς Βιρ- μανΐας—Σιάμ. Επί τής Ίβογίμα έαημειώθη- σαν τοπικαί προελάσ«ις Ιναντι έξαιρετικώς πεισμόνου ίατΐωνί· κης άντιστασεως. Επί τής, νή¬ σου κατεμετρήθησαν 17 χιλιά- δες ίάηωνες νεκραί. Διαψεύδεται ή Κυβερνήτι κή, κρίσις ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου.—Ή Α. Μακαριότης ό 'Ατντιβασιλεύς, κα¬ τόπιν των κυκλοφορονσών φημών περί διευρύνσεως τής Κυβερνήσε¬ ως καί συμμετοχής είς αυτήν άντι- προσώπων τής άκρας άριστεράς, εκάλεσε παρ' αύτω τόν υπουργόν των Οίκονομικών κ. Σίδερη μετά τοθ όποίου συνομίλησε επί μακρόν, Ό κ. Σίδερης προέβη είς τάς κάτωθι δηλώσεις: Εΐμαι έξουσιοδο τημένοςάπό την Α. Μακαριώτητα νά δηλώσω ότι άπορεΐ διά] τάς κυκλοφορούσας^ ιαδόσεις περί Κυ βερνητικής κρίσεως. Έξ ά'λλου ό Ύπουργός των Έ ξωτερικών κ. Σοφιανόπουλος είς δηλώσεις τού πρός δημοσιογρά- φους είπεν ότι: «Ουδέν ζήτημα υ¬ φίσταται, ούδεμία άλλαγή ύπάρχει είς την Κυβέρνησιν καί παρακαλώ υμάς νά καταβάλετε προσοχήν ό¬ πως μή δημιβυργεΐται άνευ λόγου νοσηρά άτμόσφαιρα» ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άγγλικής κατ' οικον. Έκμάθησις ταχυτάτη διά τελευταίου συστήματος. 'Επίσης μεταφράσεις έκ τής Άγγλικής ή Γαλλικής είς την Ελληνικήν καί τ' άνάπαλιν. Πληροφορίαι παρά τω καταστήματι Ιωάν. Καλοκύρη Καμαρακη. Διά τεχνικούς λόγους ή «Ή Κρητική Εφη¬ μερίς» δέν εξεδόθη χθές Θά κυκλοφορήσχ) σήμερον τόάπόγευμα. Ό Αλεξάντερ πρός την 3ην Όρεινίιν Τοι^ιορχίαν ΚΑΙΡΟΝ 5 Μαοτίου.— Ό Στρατάρχης "Αλεξάντερ απέστειλε τό κάτωθι μήνυμα πρός τόν Διοι κητήν τής Όβεινής Ταξιαρχίας. «Στρατιώται τής 3ης Ταξιαρχίας έχετε τό δικαίωμα νά είσθε ύπε· ρήφανοι διά την ήρωίκήν σας δρά σιν όπου είς την Ιταλίαν κατά τό 1941 διεσπάσατε μαζί μέ τούς συμμάχους σας την Γοτθικήν Γραμμήν κ.
  Στρατάρχης ΑΛΕΞΑΛΠΈΡ
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΘΕΝΤΕΣ
  ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ
  ΘΕΣ)ΝΙΚΗ 400 αίχμάλωτοι
  των Γερμανών καί ελευθερία-
  θέντες είς την Έλλάδα υπό
  των Συμμάχων έφθασαν σήμε¬
  ρον ένταθθα καί άναμένουν με
  ταφορικόν μέσον πρός επιστρο¬
  φήν είς την Πατρίδα των. Πολ-
  λοί έξ αυτών είχον κατθρθώσει
  νά δραπετεύσουν άπό τα διά-
  φορα στρατόπεδα συγκεντρώ¬
  σεως καΐ νά καταταγοΰν είς
  άνταρτικάς δμάδας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μαρτίου.—
  Χθές έτερματίσθη ή διάσκεψις των
  Συνδιχαλλιστικών όργανώσεων είς
  Λονδίνον.
  Είς την διάσκεψιν έλαβον μέρος
  άντιπρόσωποι τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας. Γαλλίας, Βελγίου, Όλλαν
  δίας, Φινλανδίας, Τσεχοσλοβακί¬
  ας, Ιταλίας, Πολωνίας καί Νορ·
  βηγίας ^
  Κοτά την διάσκεψιν άπεφασί-
  ;σθη δπως αί επισιΐιστικαί καί οι¬
  κονομικαί καταστάσεις των άπελευ
  θερουμένων χωρών βελτιω.θοΐν
  διότι είναι έξ. ΐσου σοβαραί
  καί αί πολεμικαι.
  ΥΣΤΑΤΗ ΙΤΙίΜΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μαρτίου.- Ή
  προέλασις εις τό Δυτικόν Μέτω¬
  πον συνε,χίζεται Άμερικανικαί έ"
  προσθοφυλακαί εισήλθον είς ιβ
  προάστεια τής Κολωνάας.
  ' "Εναντι τοΰ Ντούισμπουργχ οί
  σύμμαχοι εκαθαρίζουν τάς ό'χθα;
  τοϋ Ρήνου παρά τό Χόμπβρνκ·
  ΚΟΝΔΪΝΟΝ5 Μαρτίου.-Ρω"
  σικαί δυνάμεις επιτίθενται τώρα
  κατά τοϋ όχ*>ροΰ κόμβου Σταβγ-
  κραντ. Κατά Γερμανικάς δέ πλη¬
  ροφορίας Ρακτοικά ά'βματβ/ μάχΐί
  ίϊσήλθον είς την πβλιν
  Υ - , ,
  Οίκονομικής έφο
  ου την ύποχρέω-
  μέχρι τής 10ης
  προσέλθωσι καί
  μέν τόν ιατρόν κ. Δηρήτριον Πο-
  δηματάν, τόν φαρμακοποιόν κ.
  Γεώργ. Κρεβετζάκην διά τάς πε
  ριποιήσεις πού τοϋ έ'καναν κατά
  τό διάστημα τής ασθενείας τού.
  είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον
  περί ενοικιοστασίου βοσκών.
  α ντη α γτ
  φεως άπϊφασίσβη κοττ βίρχτγν
  πως ή έναρξις των Πενεπιστη
  μιακών μβθημάτων γίνη ίντός
  τοθ δευτέρου δεκαπενθημέρου
  Εϊΐ.(υΐ|ς ευχαριστεΐ διά τό άποστα
  λεν άναμνηστ),κόν μετάλλειον καί
  δίπλωμα τα όποϊα, ώς γράφει θά
  άποτελέσουν τό μεγαλύτεοον νΡΐιι«
  συμμαχι-
  κου πυροβολικοϋ.
  Ήπεριουσία τού Πεταίν.