97021

Αριθμός τεύχους

5112

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  *"·*· ΟΛΟΣ ΜΙΝδΤΛνΡθΥ ·"
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  βτησια δολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  11
  ΜΛΡΤΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5112
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Υί[.β¥Ν0Σ ΣΥΧΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Σ
  Ή δημοσιβυομένη είς &λ-
  λην στήλην τής «Ανορθώ¬
  σεως», έκθεσις τοδ Διοΐκητοΰ
  τής Τραπέζης τής Έλλάδβς
  κ. Τσουδερου κατά την προ¬
  χθεσινήν γενικήν συνέλευ¬
  σιν των μετόχων της, μα¬
  κρά, άναλυτική, εμπεριστα-
  τωμένη, προΐον εύρυτάτηςέ-
  κιστημονικής αντιλήψεως καΐ
  β«9είας γνώσεως, π*ριέ·
  χ«ΐ βτοιχβΐα πολύτιμα άπό τα
  όποΐα ειμπορεί νά συναγάγη
  χανεΐς σπβυδ«ϊα 2σον κα»
  ασφαλή αυμπεράσματα ώς
  κρός την έν γένει οικονο¬
  μικήν μας κατάστασιν.Όπως
  εκίαης είμπορβΐ νά άποκομί-
  0Π ώφέλιμα διδάγματα δια
  τίς μελλοντικάς κατευθυν¬
  θή τόσον τής παραγωγής
  ίσον καί τής έν γένει οίκο·
  νβμίας μας.
  β« εχρειάζετβ ομως χρό-
  νβς καί χώρος πολύς δια μί¬
  αν λεπτομερή ανάλυσιν τής
  έκθέαεως. Όπως επίαης θά
  Απητούντο στήλαι όλοκληροι
  δια νά «{αρθή ο ρόλος τής
  ΈκδοτΐΜής Τραπέζης καί τοδ
  Διοικητοΰ της κ. Τσουδε¬
  ρου βΐς την ανορθωτικήν προ
  σπάθειαν την οιτοίχν ανέλα¬
  βε καί αυνεχίζει υπό τόσβν
  δυσκόλους πιριστάσεις άλλα
  καί μβ τόσην πίστιν καί αύ·
  τοαεπβίθησιν, ή κυβέρνησις
  τού τόπου.
  Έν πάση περιπτώσει, έ-
  ο πού τονίζεται Ιδιαιτέ-
  ρς 4 ν τ8 εκθέσει αυτή χά Ι
  τό «ποίον άντιλαμβάνεται
  κανεΐς ίξ άκλής αναγνώσε¬
  ως, της χ»9ώς, καΐ εκ τοΰ
  πρώτου ερευνητικβθ βλΐμ
  ματος πβύ δα ρίψη βΐς την
  χώραν, είνε ή συνεχιζομένη
  άπό δύο ήδη «των σταθερά
  βελτίωσις τόσον των δημο-
  σίων ίσον κ«ΐ των Ιδιωτικήν
  οίκονομικών καί ή βαθμιαία
  ανοδος τής στάθμης τοΰ πό
  λιτισμοθ τοΰ κράτους όσον
  χαί τής διαβιώσεως τοΰ λαοΰ.
  ΌφεΙλίται δέ ή βελτίωσις
  αυτή είς την σταθεράν πο¬
  λιτικην τής σημερινής κυ¬
  βερνήσεως πρωτίστως. Καί
  κυρίως;, είς την παγίωσιν τής
  τάξεως καί είς την εδραίωσιν
  τοδ αίσθήματος τής ασφαλεί¬
  ας, κου οχι μονον άπήλλαξε
  τόν τόπον άπό τάς εσωτερι¬
  κάς διαταραχάς καί άνωμα-
  λίας άλλά κ«1 έθεαβ τέρμα
  είς την πάλην των τάξεων
  καί τάς άπεργίκς καί συνέ¬
  τεινεν είς τό νά κινητοποιη-
  θή τό κεφάλαιον καί νά δια¬
  τεθή είς παραγωγικά καί άλ¬
  λα Ιργα. Έχίΐ δέ μεγαλυ¬
  τέραν βκόμη σημασίαν ή
  σημειωθεΤσα βελτίωσις διότι
  κατά τό απελθόν Ι τος 1938
  ή διεθνής κατάστασις ύπήρ-
  ~εν εξοαρετικά έκρυθμος καί
  δημιούργησε μεγάλας ανη¬
  συχίας καί διαταραχάς. Επί
  πλέον δέ ήνάγκασεν ίλα τα
  κρατη, φυσικά δέ καί την
  Έλλάδα, νά διαθέσουν με-
  γάλα ποσά είς βξοπλιαμβύς
  καί είς ενίσχυσιν γενικά των
  άμυντικων των δυνάμεων.
  Καί εΐμπορεΐ νά είπη κανείς
  —ώς παρατηρή ό κ. Τσουδε¬
  ρός—-οη η'Ελλάς άαετέλεσεν
  ευχάριστον εξαίρεσιν μεταξύ
  δλων των άλλων κρατων. Ή
  παραγωγή της ηυξήθη σην
  μαντικ*. Ή βιομηχανία της
  ανέπτυξε μεγάλην δραστη-
  ριότητα. Ή άνεργία ύπεχώ-
  ρησεν. ΑΙ εξαγωγχί ηυξήθη¬
  σαν καί τό ίλλειμμκ τού έμ
  πορικοδ ίσοζυγίβυ ηλαττώθη
  σημαντικάς Τα παραγωγικά
  Ιργα αυνεχίσθησχν.'Η άμυνα
  τής χώρας έτονώθη μεγάλως.
  Καί τό κάλυμμκ τοΰ έθνιχοδ
  νομίαματοί, παρά την διάθε¬
  σιν μεγάλων ποσών διά την
  προμήθειαν πολεμικον ύλι-
  κβδ κα'ι την πληρωμήν των
  40 «)ο των τόκων τώνέξωτε·
  ρικ&ν χρκών, ηυξήθη άντ)
  νά ελαττωθή. Επί πλέον δέ
  ελπίζβται ότι καί τό μικρόν
  2λλειΐ!'4α πού παρουσιάίΓει ό
  νέος προυπολογισμόν, θά* κα¬
  λυφθή είς τό τέλος καί θά ε¬
  πιτευχθή ή ίσοσκέλισις.
  Ή Ελλάς χάρις είς την
  παγίωσιν τής τάξεως πού ε¬
  ξησφάλισεν ή κυβέρνησις καί
  χάρις είς την τόνωαιν τού ή
  θικοΰ των δημιουργικήν της
  δυνάμεων άνορθοΰται συνε-
  χώς καί βαδίζει είς τό στά¬
  διον τής πλήρους άναρρώσε-
  ώς της. Ή διαπίστωσις, γενο
  μένη «πό οίκονομολβγικήν
  κορυφήν τοϋ ϋψους καί τής
  περιωπης τοΰ κ. Τσουδερου
  δέν έπιδβχεται αμφισβήτη¬
  σιν. Καί είναι έξ«ιρετικά εύ
  χάριστος ίσον καί ένθαρρυν-
  τικη δι' Ινα άκόμη καλύτκ
  ρον μέλλον.
  ΑΙ έξανωγαΙ.
  '* Ή ζήτησις έλαιολάδων καί
  σουλτανίναν ηυξήθη τελευταί
  ως καί ή έξαγωγικη κίνησις
  έζωήρευσε καί πάλιν σημαντι
  κά. Πιστεύετσι δέ ότι εάν συ¬
  νεχισθή καθ" δλον τόν μήνσ
  ή αυτή ζήτησις, μέχρι τοθ Α¬
  πριλίου θά εχουν πωληθή δλα
  τα ύπάρχοντα άττοθέματα στα
  φΐδος καί τό μεγαλύτερον πό
  σοστόν των πρός εξαγωγήν
  διαθεσΐμων έλαΐων. Δημιουρ
  γοθνται λοιπόν καί πάλιν εύ
  νοϊκαί πρςϋττοθέσεις δι* 8ν
  καλύτερον μέλλον των γεωργι
  κων μας προϊόντων. Διά την
  εξαγωγήν άλλωσΐε των προί
  όν τ»ν μας κοΐ την πώλησιν
  των είς Ικανοποιητικάς τιμάς
  μεριμΛ ή κυβέρνησις. Καί θά
  συνεχίση καί είς τό μέλλον
  τάς ενεργείας της.
  ***
  Ή Έλληνική
  βιομηχανίαν
  Δέν δυνάμεθα νά αφήσωμεν α¬
  παρατήρητον 8να αταθερβν 6ήμα
  πρόίδου τό οποίον εσημείωσε Ιιά
  τίν τόπον μας, ηολΰ προσφάτω;,
  ί| Έλληνική Βιομηχανία δια τής
  ϊρύαεως έν τή πόλει μας παραρ·
  τήματοί τοθ έργοστασίου ψεχα-
  στήριον ϊίνχα—Γιανναχοπούλου.
  Διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά
  Λαρεγνιορίζομεν τα Λλματα τα ό-
  ηβΐα ουντελοθνται είς τόν μέγα-
  λβ? τοθ.ον κλάββν ττ)ς έθνιχής οί·
  κονομίας υπό την σημερινήν
  νίκην διαβίωσιν την οποίαν έξα-
  σφαλίζει τί νέον κράτος είς δλους
  χούς "Ελληνας, θα παρεγνωρίζο·
  μέν μίαν πραγματικότης τόσον έ-
  ξυπηρετοθσαν καί προάγουσαν τα
  συμφέροντα των παραγωγών χαί
  άμπελοκτημόνων μας.
  Ή ίδρυσις τοθ Ιργοσΐασίου ψε-
  χαστήρων Σίντα—Γιανναχοπούλου,
  έκχίς ποθ δίδει εργασίαν είς ίνα
  πλήθος, έργατίχών χειρών, προσθέ
  τιι έξ ίϊλλου είς την τοπικήν βιο
  μηχανΐαν μίαν ζωντανήν είχόνα
  τής ζιΰτιχότητος χαί τής άκμήί
  τοθ Ηρακλείου ώς τόπου μέ ιύρύ
  μέλλον χαί μέ Ινα παρίν άξιολο
  γώτατον. Καί δια τοθτο χαιρετί
  ζομεν την Γίρυσιν τοθ έργοοτααί
  ου τούτου ώ; γεγονός άξιον ίδιαι
  τέρας σημασΓας,
  ***
  Κοινοτική δράσις
  Πλούαιοι είς Ιργα χαΐ άπολύ
  τίος ίχανοποιητικοΐ οί άηολογι
  σμοί των χοινοτήτων τοθ νομοθ
  Λασηθίου. Αί περισοότεραι χοι
  νότητες έπέδαλαν είς τδύς κατοί
  χους των προσωπικήν εργασίαν
  χαί χατεσκεύαοαν 5ργα όδιχά, έ
  ξυγιανίΐχά, άντιπλημμυριχά, δ
  δρϊύσεως χαί άρδεύσεως μεγίστης
  άξίας. Χάρις ίέ είς τήν 5ρα
  σττ,ριόττ,τα αύΐήν των χοινοΐή
  των χαί τήν προθυμίαν των χά
  τοίχων, ήρχισε χαί συνεχί^χαί
  μία αληθινή άναδημιουργιχή προ
  σπάθεια πού μεταδαλλει την δψιν
  χαί την ζοφ τ&ν χωρΕβΐν χ«1
  φέρει τόν νομόν Λασηθίου είς
  τήν πρώτην γραμμήν τής προόδου
  χαί τοθ πολιτιαμοθ.
  Τάδηαόσια οίκονομικά
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
  2Ϊ ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Τα μέτρα τής κυβερνήσεως
  προέβησαν τήν εθνικήν οΐκονομΐαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίΰυ (διά τού
  Ταχυδρομειον».— Χ6<ς την 4 μ. μ. συνήλθεν ή έτησία τακτική Γεν. ί^υνιλίυσις των μβτόχων της Τραπέζης της 'Ελλάδβ.-, καθ' ην έ> *, ΐσουίκρός ανέγνωσεν έξ ό
  νέ μ α τος τού γίνικοϋ βυμβουλί
  ου την ϊκθεαίν τού επί τοϋ ίαο
  λογισμβΰ τβΰ πχρελθόντος ετβυς
  1938. Ή έκθεβις αυτή τβϋ χ.
  Τσουδερου έχετ ώ; ακολούθως:
  Κυριοι Μβτοχοι,
  Ή Λιοίκηβις είναι εύτυχης
  διότι π έδεκάτη Γενική Συνί
  λβυσις υμών συγχροτεϊται είς τό
  νέον ιδιόκτητον οίκημα τής
  μίσω δίΐ τό μέγαρον μας β
  θίοιν είς τό λ*μπρότερον συγ
  κρότημα δημοΐ(ων κτιρίων τή;
  Πρωτβυοΰσης. Τουτο δ' ΰ/τήρξεν
  εί; άκόμη λόγος νά προσπαθπσω
  μβν όπως τό νέον κτίριον έμςρα
  νισθή άΐτλοϋν καί ηρκμον καΐ μή
  ταράξη ποσώς τόν ρυθμόν κα!
  τήν φυσιογνωμίαν των λαμ
  πρών Ιβτορικών Ίδρυμάτων μέ
  τα οποϊμ ηΰτΰχησε νά γειτο
  νβύη.
  Ή πρόσοψ ς τού νεου μας κτι
  ρίβυ φχνερώνβι άκόμη καί τόν
  χκρακιήρα τοΰ Ίδρϋμχτος, 'ΐμ
  πνέει τήν ηρεμον σταθβρΐτητβι
  Ό ιϋιοιχητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ.
  Τραπέζης δ«ου άπό τής 4ης 'Α
  ίτριλίου 1938 έργαζομβθα. Κατά
  την ημέραν εκείνην των έγκαι
  νίων έτελέσθη άγιασμός υπό τοθ
  'ΑρχΐϊπισκόΛου Αθηνών, έτίμη
  σαν δέ διά τής παρβυοίβς των την
  εορτήν ή Α. Ε· β Πρόεδρος τής
  κυβερνήσεως Μ. Ιωάν. Μεταξάς
  καί ο 'Υπουργές των ΟΙκονομι
  κων κ Αποστολίδης. Το γβγο
  νός αποτελεί σημαντικόν αταθ
  μόν είς τήν Ιστορίαν τοθ Ίδρύ
  ματος κ*ι άξΐζει νά χαιρετισθί)
  ά πό ολους μέ Ιδιαιτέραν χά
  ράν.
  Πρέπει ν' άναπολήσωμϊν πρός
  στιγμήν τάς άθλίας συνθήκας
  ίγκαταστάσίΜς υπό τάς οποίας
  ή Τραπέζα ίλϊΐτούργησϊ, κατά
  τα πρώτα δέχ« έ τη αυτής, είς
  τα παλαιά καΐ λοιβυρινθώδη καί
  δαπανηρά ίκεΐνα οϊχήματα, διά
  ν' αντιληφθώμεν την σημασίαν
  καί τόν προορισμόν τοΰ νίου μας
  κτιρίου.
  θεωρούμεν εύτυχημα «τι το
  προσωπικόν καί τό κοινόν ά πό
  λνμβάνουν έντος τοΰ νίου μέγα
  ρου τό άγαθόν τού χώρβυ καί
  τής άνέσβΐίί. Εάν πρό ολίγων ά
  κόμη βτων 6 μ ι κρός πληθυσμός
  τής χώρας δέν έοτενοχωρεϊτο κα
  βόλου είς τους μικροϋς χώρους
  τής έκκλησίοις,τβϋ δημοσίου κτιρί
  ου, τής κατοικίας, τής δημοσία;
  όδβΰ, σήμβρον ό χωρ©; και ή α
  νεσις ϊγιναν ηρωτ(βτη άνάγκη.
  Τα ωραιοτέρα κτίρια τής παρβλ
  θουση; γενεάς είναι τώρα πλέον
  μικρά καί άνβπαρκή, διότι δέν
  ϊίχαν πρεβλβφθή «Ι άπαιτήσει;
  τής σημβρινής.
  Είς τό μέγαρον μας η νελλβυ
  α* γενβά δέν ΰπάρχει ςρόβο; νά
  στενοχωρηθζί. Είς τήν αίθουσαν
  των συνολλαγϋν 6 πολίτη; θά
  ϊχη πάντοτΐ τό εΰάρεατον συναί
  οθημ», τέ> βποίον χαρίζβυν κΐί
  ρι« άνταηοκρινβμενα είς τόν
  κοινωνικόν των προορισμόν, ,'μβ
  την άνετβν καί ;ήν καλαίσβητον
  εμφάνισιν.
  "Ας μή παρβλείψω νά ϋπενβυ
  καί την εμπιστοσύνην πρό; την
  επιτύχη £>βάσιν τή; (Ιλικρινοΰς
  καί σίβαράς έργασίατ, α! οποίαι
  είναι οί διέπουσαι αρχαί τή;
  οργανώσεως καί λειτουργΐας τή;
  Τραπέζης
  Ι "Οπως ή Τρ&πιζα Ιδρύθη καί
  έθεμελιώθη επί βάσεων άρραγών
  χαί διά παντός άσαλεύτων, Ιξ
  ών άντλϊΐ την δύναμιν νά ρυθ
  μίζιΐ, προασπίζη κ«1 προίγη τήν
  οΐκονομίαν τής χωρ»;, οϋτω καί
  τό νέον κτίριόν της, σβμνόν
  καί απέριττον, άλλά συγχρόνως
  άσφαλές καί επιβλητικόν, δύνα
  ται νά φυλάξη καί εξυπηρετήση
  τόν έμπεπιστευμένον είς αυτήν
  πλούτον τή; χώρας καί της Τρα
  «έζης.
  Καί Α Τραπέζα καί τό μέγα
  ρον της είναι ίργα ν*α, σύμφω
  να μέ τάς άντιλήψεις τή; έ πό
  χή; μας, προωρισμενα νά θερα
  πεύσουν συγχρόνου; ανάγκας.
  Αμφότερα ένσ»ρκώνουν τό νεον
  πνϊΰμα καί έκπροσωποΰν τάς
  νέας Ιδέας. Έμπνίουν τάς έλ
  πΐδας και έδραιώνουν την πίστιν
  ε(< μίαν πληρεστέραν ζωήν εί; μίαν νέαν πκίοδον έξϊλίξβωί, πολιτισμοΰ καί προόδου. ΟΙ μάτοχοι δικαιοΰνται νά εί ναι πλήρω; ίκανοπβιημένοι καί ϋπερήφανοι διά τό νέον οΐκοδόμη μα, έφάμιλλον καθ' δλα των τε λειοτβρων τραπεζιτικών καταστή μάτων τη; άλλοδαπή;, διά τό σχέδιον καί την οίκοδόμησιν τοΰ όποίου άπευθύνω τα ϊνθερ μα βυγχαρητήρια πάντων ημών εί; τβϋ; Άρχιτέκτονας Ν. Ζου μπουλίδην καί Κ. Παπαδάκην καί τού; συνεργάτας αυτών. ΟΙ δέ ύπάλληλοι, ο! έν τώ Μεγάρω αύτω έργαζόμβνβι δια τους όποίου; κάθβ προσπαθεία καί φροντίς κατεβλήθη διά νά εύρουν υπό τήν στέγην αυτού & νετον εργασίαν καί ύγιιινήν δια βίωσιν, άς άφοσιωθοΰν όλβψύ χως πρό; τό 'Ίδρυμοτ, τό οποίον μέ τόσην στοργήν τού; πΐριβάλ λΐι κ» Ι έν επι γνώσει τής άπ·στο λή; Τού, άς έργασθοΰν, £πω; καί μέχρι σήμερον, μέ όλας των τάς ι δυνάμει; διά νά ουντελέσουν Ι ε(; την ευημερίαν Τού, ή όποία είναι άρρπκτω; συνυφααμένη μέ τήν οικονομικήν άκμήν καί εΰ δαιμονίαν τής Χώρας, των συμφβ ρόντων τής οποίας β'ίμεθα πρό παντός τεταγμίνοι φρουρβί. Κύριοι Μέτοχοι, Ή διεθνής οίκονομική δρα- στηριότης Ιδειξεν άπό τοθ τέ- λους τοθ 1937 σημεϊα χαλα¬ ρώσεως, ή όποία καί έπετάθη έντός τοθ 1938. Τουτο κατά φυσικόν λόγον είχεν άμεσον επίδρασιν επί των άγορών α¬ ξιών καί χρήματος. Παραγω γή, τιμαί, δι&θνεΐς συναλλα γαί καί έργασ'αι, αί οποίαι κατά τό 1937 είχον φθάσει είς τό ανώτατον σημείον, έσημει α σιν κάμι|κν. Ή διαταοσχή οΰ'η κατέστη σοβαρωτέρα καί λόγω τοθ γεγονότος, δτι ή έ ττσύξησις των πολεμικών δα πανών ώθησε τάς κυβέρνησις καί είς μεγάλας έκτάκτους δαπάνας, τος οποίας έθερά πευσαν διά πιστώσεων κια! 5ανεΙων, τα όποΐα εκλήθη ή άποτσμΐευσις νά καλύψπ. 'Η προκληθείσα ούτω διεθνής οί <ονομκή Ιντασις είχεν ώς συ νέτπτοτν Είς" τβν κβϊτμον "ΐδΧο" κλήρον νά γίνουν Ισχυραί καί άνώμαλοι μετακΐνήσεις κεφα λαΐων κοΐ νά Ιπιταθή ή άπο θησαύρισις χρυσοθ, έξ ου αί σημειωθεΐσαι άπότομοι διακυ μάνσεις τής τιμής των κυριω τέρων νομισμάτων Εναντι τοθ χρυσοθ. Ή κατάστασις, ώς δ εγράφη ανωτέρω, φαΐνεται δτι δέν έθιξε τάς χώρας τής διευθυνομένης οίκονομΐοτς (ΓερμανΙσ, Ιταλία κλπ ) δπου αί τιμαί παρέμειναν σχε δόν στάσιμοι καί ή άνεργία δέν ηυξήθη "Εν τούτοις κατά βάσιν τουτο δέν είνε ή πραγ ματικότηΓ, άφοθ καί είς τάς χώρας αύτάς ή σηαειωθεΐσα χρηματισιηοιακήάνωμαλίσάπο τέλει απόδειξιν τής έπ' αύ'ών επιδράσεως τοθ οίκονομικοθ μαρασμοϋ. Κυριώτερον βεβαία χσρακτηριστικόγ τής οίκονο μικής δυσπραγΐας υπήρξεν ή μείωσις τής παραγωγής καί ή πτώσις των τιμών χονδρικώς πωλήσεως, μ(σ 6έ ταύτης, άν μή καί κυρία, αίτίσ, υπήρξε καί διότι οί βιομήχανοι καί οί παραγωγοί, επί τβ έλπίδι Οτι θά τ,υξανεν ή κατανάλωσις είς τιμάς υψηλοτέρας, είχον σχη ματίσει μεγάλα άποθέματα, δυσανάλογα πρός τήν ζήτη σιν. Ή εντέυθεν άνωμαλία έ πεδπνώθη φυσικά καί έκ τής συνεχιζομένης πολιτικής τής «αύταρκεΐας» δσον καί έκ των πολιτικών γεγονότων, Ιδ'α τοθ Σεπτεμβρίου, τα όποΐα, άλ λως τε, έγιναν άφορμή νά ό- πισθοχωρήση ή έμφανισθίΐσα κατά τάς αρχάς τοθ δευτέρου εξαμήνου μικρά καλλιτέρευ- σις. Είνε φανερόν δτι ή παγκό σμιος οίκονομία, ώς σύνολον, χάνει όσημέραι τόν παλαιόν της χαρακ'ήοα, καθόσον αί καθέκασται οΐκονομΐαι διά τΛν διαφόρων περιοριστικών μέ τρών τής ελευθέρας κινήσεως τοθ έμπορίου καί των κεφα λαίων, έχουν άπομονωθή, έξ άλλου δέ ή πολιτική εξέλιξις τεΐνει είς την δημιουργίαν Έ θνικών οίκονομικών συστημά των τα όποΐα άποβλέπουν είς την πολιτικήν σκοπιμότητα. Έν τούτοις πιστεύομεν 6_τι ή (σορρόπησις παραγωγής ' καί ζητήσεως καί ή άναπροσσρμο γή τής πσρΐγωγης έκάστης χώρας κατά τρόπον έξσσφσλί ζοντα ϊίς αυτήν τήν εύχερεστέ ραν εξεύρεσιν τόπων κατανα λώσεως, είνε ή πολιτική ή δ- ποία δέν δύναται παρά νά είνε ή άσφαλεστέρα, τούλάχι στον διά την οικονομικήν αμυ ναν αυτής, κατά τήν μεταβα¬ τικήν αυτήν περίοδον, τήν ο¬ ποίαν διέρχεται ό κόσμος με τα τήν μεγάλην κρίσιν. Ή τοι αύτη πολιτική είνε άποτελε σματικωτέρα, δταν ή δημοσιο νομική καί έμπορική πολιτική τής χώρας ένθαρρύνει καϊ δέν πλήττει τήν παραγωγήν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρ' ημίν, ίσως καί διότι ή πολιτική μας ευρίσκεται ίγγύτα- τα είς τάς αρχάς αύτάς, ή οί· χονομί» τή; χώρας έχινήθη έμα λώς έντός τοθ 1938. Ή περίοδος τής παγκοσμίου πολιτιχής οξύ¬ τητος, τοθ Σεπτεμβρίου, προεχά- λεσεν ώς εικός χαί ίδώ άνησυχΕ αν ή δποία εξεδηλώθη μέ την μείωσιν των είς τάς Τραπέζης χαί τα Ταμΐευτήρΐα χαταθίσεω.' χαί μέ τήν ολιγοήμερον , επιβρά¬ δυνσιν τής ρευστοχοιήσεως των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεΐΰν των συναλλασσομένων, άλλ' ή ά- νησυχία αυτή £έν είχεν ούΐε διάρ χειαν οδτε βαθυτέρας συνεπείας. Πλήν, λοιπόν, τή; παροδιχής έ- κείνης στιγμήί, ή κατά τ6 ?τος 1938 οίχονομική δραστηριότης τής χώρας παρουσίασεν έν τώ συ νόλφ πίΐάν τίνα πρόοδον. Τήν βελτίωσιν αυτήν άντιχατοπτρί- ζουν 1) δ δ—ά τής Υπηρεσίας το3 Ανωτάτου ΟίκονομιχοΟ Σΐυιιβοα- λίου καταρτιζόμενΓς (μέ βάσιν 1928=100) δείκτης των τιμών μεταβλητοθ εϊαοΒήμϊτος έν τώ Χρηματιστηίίψ Αθηνών, δ δποί ος, ένφ κατά τα Ιτος 1937 4 νήίχετο είς 6β 70, άνήλθβ κατί τό ίτος 1938 βίς 68 63 καί 2) δ δπό τής Υπηρεσίας Μελβτών τής Τραπέζης τής Ελλάδος κατϊρτι- ζόμενος (μέ βάσιν 1928^100) δβίκτης τής οίκονομικής δραστη ριόττηος. τίϊς. χώ^ας. Λ δπ.'νΐοί» ένφ κατά τό ίΐος 1937 άνή?· χετο είς 122.5 (μίσ:ς δρος τοθ ί· τους), άν^λθε κ«τά τό 2τος 1938 είς 123 6 (μέσος δρος των 9 πρώτων μηνών αύτοθ). ΓΕΒΡΓΙΑ Ειδικώτερον οί διάφοραι χλ{· δοι τής Έθνιχής Οίκονομίας πχ- ρουσίασαν τήν εξής κίνησιν: Ή καλληργηθείσα ϊχτασις ή¬ το χατά 495 χιλ. στρέμ. μεγαλυ τέρα είτε έξ άποκαλυφθίΐσών γαί ών, είτε έξ έκχεεσώσεων, ίΓΐε έχ μειώσεως τής αγραναπαύσε- ως. Ή σχίσις τής χαλλΐεργηθεί· σης ίκτάσιως πράς τήν δλην επι φάνειαν τής χώρας ανήλθεν είς 18.9 α)ο, τό δέ μεγαλύτερον μέ· ρος, ήτοι τα 66 9 φ, διΐτέθη διά τήν καλλιέργειαν των σιτη- ρών. ΣΙΤΟΣ. Ή παραγωγή τοθ σ£ τού χατά τδ 1938 5πολογίζΐται δτι ή"το κατά 165 χιλ. τδννους ανωτέρα τής τοθ παριλθόντος ίτους. Ή αύξησις τής παραγω γ ής όφείλεται είς τήν στρεμμα τιχήν απόδοσιν, λόγφ τής πλέ όν τεχνικής καλλιεργείας χαί τής Ιττιλογής των σπδρων. Ή άπό δοσΐς υπολογίζεται δτι ανήλθεν είς 114 χιλιόγραμμα χατά στρέμ μα; Ή παραγωγή τοθ σίτου ή δποία τώ 1932 εκάλυπτε τα 43,4 ο)ο τής χαταναλώσεώς μας βχάλυψε τώ 1938 (11 μήνε;) τα 68,5 ο)ο. Ή είσαγωγή τοθ σίτου χαί αλιυ ρου χατ' αξίαν έναντι τοθ συνό λου των είσαγωγων μας υπήρξε κατά τους 11 μήνας τοθ 1938 τα 15,4 ο)ο έναντι 19,1 ο)ο των τοθ 1937. Κατά τδ 1938 (11 μΐ) νας) ή είααγωγή σίτο,υ κατ' αξίαν ήΟ χατά 5(>8 έχατομμύρια δραχ.
  ολιγώτερα τής τοθ παρελθόντος
  έτους. Τοθτο δέ χυρίως λόγω
  τή; μεγάλης πτώσεως τής άξίας
  τοθ σίτου είς τήν διεθνή άγο
  ράν. Εάν ή τιμή τού παρέμενεν
  ή αύ:ή τοθ 1937, δπολογίζεται
  δτι θά έχρειαζομεθα διά τδν &
  γορασθίντα σΐτον χαί &\χ 405
  έκατομμύρια δραχμών.
  Έχιϊνο τό δΐτοΤον είναι άξιον
  ιδιαιτέρας παρατηρήσεως χαί έ
  ρεύνης είναι δτι ή κατανάλωσις
  σίτου χαί αλεύρων αυξάνει άπό
  ϊτευ; είς Ιτος. Τφ 1932 δπΐρέ
  6η τδ εν έχατομμύριον τίννων
  χαί έφθασε μέ τινάς ποσοτιχάς
  έν τφ μιτιχξύ διακυμάνσει; τώ
  1937 είς 1324 χιλιάδας τδννους.
  Κατά τδ παρελθόν ίτος (11 μήνας)
  ή κατανάλωσις ανήλθεν είς 1436
  χιλιάδας τδννους. Έντεθθεν χαί
  Ι'Η συνίχεια είς την 4η.ν σελΐδα)
  ΑιΊΟΡΘΩΖΙΙ
  Ένα θρησκευτικό
  .ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηαητογράφος.
  Σήμερον: Τό μουσικόν θαϋμα: Γι ,
  ουζέπε Βέρντι». 'Εκτόι, προγράμι
  ματος Χριστοφορίδης— Βάν Κλάι
  βερεν.
  Την Δευτέραν: «ΟΙ Περιπέτει
  ες τοϋ Τόμ Σόγυερ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον δ ΰιτερκο-
  λοσσόί' «Ό Κουοσάρος» (δαίμο
  νας των ωκεανόν). Πρωταγωνι
  στοϋν Γουώρνερ Μπάξτερ.
  Την Δευτέραν «Διαβατικά
  πουλιά».
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  "Λρ* 13.30 Χρημ«τΐοτήριβν,
  13.40 ΕΙδπββις.
  13 50 "Εργα διά βιβλι (οισκβι).
  Μπάχ: «Γκαδίττα» Μότσαρτ·
  «Άντάτζιο». Σοθμττερ: «Ή μέλισ
  οα» ΚράΙσλεε: «Κινέζιχο ταμ-
  πουρίν» Άλμπένιθ: Ταγχό.
  14.15 ΤρίοΒάμπβρη.
  «Καρδιές «ου άγαποθν» φόξ
  τρότ. «'Ίσιος μέ θυμηθή», ταγκί.
  «Μερόπη, Μεροπάκι», φόξ-τρότ.
  «Σέ συγχωρώ» ταγκό.
  11.45 ΕΙδήσίΐς - μβτβΜρβλογι
  χβν δελτίον. _
  18 15 Ή 4ίρ« τβύ Πβιδιβυ.
  18.45 Ποικίλη μβυοιχπ (δΐσκβι)
  19 Η ώρ« τβΰ άγρότβχ».
  Όμιλία διά τα έσπεριδοειδή
  Άγροτιχαί εϊδήαεις.
  19.15 Ρεσιτάλ τραγουδιβυ.
  ("Υπό τού κ. Μ. Κοριονη). Λτε
  Κούρτις: Σερενάτα Σοθμπερτ: «Να
  νούρισμα». Σούμαν: «Σέ συγχω·
  ρώ» Πουτσίνι: Άρια τής Α' πρά¬
  ξεως «τιβ την δτ«ρχ «Τίσ~».
  Βέρντι: "Αρια τής Α' πράξεως
  ά«δ την δπερα «Έρνάνη?» Βερ
  ντι: "Αρια τής Γ.' πράξεως άπβ
  Τβί
  την δπ«ρα ρ
  19.45 Μικρά όρχήστροτ,
  20.30 ΕΙδπσβις. _
  20 50 Ευνβχειβ μ»*Ρ«ί *ΡΧ"
  στρ«ς.
  21.45 Όμιλία.
  Ύπί τοθ κ. Νικ- Λανίτη μέ θε
  μα: «Δύο ξεχωριστίί Κύπριοι ποι
  ηταί».
  22 Νυκτερινόν ΐΐδηοεις.
  22 20 Μικρά (ρωνητιχο Κο»«Ρ
  τέττο.
  22.45 Έλαφρο
  τραγοϋδι καΐ
  υβιχίΐ χοροΰ (δΐσκοι)
  «Σ' άγαΐιώ, σέ ποθω» ταγκί:
  Ζουμπέρ. «Ζητδ ίνα τιλί», ταγ
  χό. «Νεγκρίτσ», Ροόμπα: Ζιχύλ.
  23 45 Μουσιχίί χβρβύ (δισκοι).
  24.15 Τελευταίαι ·1δήο«ις.
  ΠΟΤΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  ΒΕΡΝΤΙ
  Πρωταγωνιστβϋν:
  Γκάμπυ ΜορλαΙ,
  Μαρία Τσεμποτάρι,
  Μπενζαμίνο Τζίλλι,
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό έγχρωμο κινηματο
  γραφιχό βαΰμα!
  Τ ο πιό διαβκσμένο καί
  τό πιό άγαπητό μυθιατό-
  ρημα πού έκινηματογρα-
  φήθη μέχρι σήμερον.
  ΜΑΚ ΤβΥΑΙΝ
  ΟΙΠΕΡΙΗΕΤΕΙΕΣ
  ΤΟΥ
  τμΣΗΤΕΡ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΦΥΑΑΚΕΣ
  Νέ τβύς
  ΚορΙν Λυσαίρ
  Ροζέ ΝτυσαΙν
  'ΔννΙ Ντυκώ.
  5βν_
  Ό Ίούδας προσποιήθηκε δ τι
  δέν την άκουσεν. Ή Λ(σ δ
  μως έπέμεινε. Καί κάθε μέρσ
  δέν τοθ μιλοθσβ γιά τίποτε
  άλλο πσρά γιά την έκμετάλ-
  λευσι τοθ θησαυροΰ.
  —Έπρβπε νά ήμουν έγώ
  άνδρας τοϋ δλεγε. Θά Ιβλεπες
  τί θάκαμνσ. Βρήκα σήμερα
  στήν άγορά ύφάσματα πού
  μποοοθσα νά τ' άγοράσω μέ
  τό τΐποτα. ΘΛ τα ξαναπωλού
  σαμε μέ μεγάλο κέρδος. Τό
  έμπόριο φ*ρνει τόν τιλοθτο
  καί ό πλοθτος δημιουργεΐ την
  ελευθερία. Κύτταξε τόν Ναΐμ
  καί τόν γυιό τοθ ΖαχαρΙα.
  Μέ τό έμπόριο έγιναν πλουσι
  ώτατοι καί σήμερα τούς σέβε
  ται όλος ό κόσμος. Γιατί νά
  καθώμαστε εμείς μέ σταυρω
  μενά χέρια; Ό "Ιησούς δέν θά
  είνε πάντα νέος, ουτ' εμείς.
  ΘΑ τοθ χρειασθί) στά γηοα
  τειά τού ενα σπίτι, 'κάποια
  περιουσΐα γιά νά ντύνεται καί
  νά τρέφεται. Δέν θά ή"ταν
  πιό έλεύθερος στή διδασκαλία
  τού άν έγλυτωνε άπό την έν
  νοια γιά την συντήρησΐ τού;
  Δέν μπορεΐ νά ζή πάντα κα
  νείς μέ την έπαιτείσ...
  'Ο Ίούδας την άκουε σκεπτι
  κός, χωρΐς νά την κυττάζη.
  Προσπαθοθσε νά την καταλά
  βη. "Υστερα σηκώθηχε χωρΐς
  απαντήση καί βγή«ε Ιξω.
  Ή ΛΙα άναστέναξε καί παίρ
  νοντσς τό παιδΐ στήν άγκα
  λιά της τραγούδησε ενα με-
  λαγχολικό τραγοθδι τής Γαλι
  λαίας.
  Έν τώ μεταξύ τα οΐκονομι
  κά τοθ ζεύγους γειροτέρευαν.
  Έτιί έβδομάδες όλόκληρες δέν
  πλήρωναν τόν έργάτη πού εΤ
  χαν βάλει στό σιδηοουργεΐο
  καί ό έργάτης δέν άνσβε πιά
  φωτία. Τό μέλλον έτρόμαζε
  την ΛΙα. Δέν τολμοθσε πιά
  νά παρακαλέση οθτε τόν πά
  τέρα της, οϋτε τούς άδελφούς
  της. Ό, πατέρας της τής τό
  εΐχε πή καθαρά:Δέν έννοοΰσε
  νά θρέψτ) τεμπέληεϊες καί οί
  άδελφοΐ της δέν ήθελον νά
  .ξέρουν τόν ποράσιτο, όπως ώ-
  νόμαζαν τόν άνδρά της. Μό
  νο ή μητέρα της κάπουκάπου
  την βοηθοθσε κρυφά άπό τίς
  οίκονομίες της.
  Τέλος μιά μερά πού ό Ίού
  δας έπέστρεφε, υστερα άπό
  μακρά άπουσΐσ, ή ΛΙα τοθ πά
  ραπονέθηκε μέ σκληρά λόγια:
  —Δέν ψθάνει, τοϋ εΤπε, πού
  χάνεσαι τόσες μέρες, άλλά
  ίέν μάς άφίνεις καί τίποτα
  γιά νά ζήσουμε. Δέν ξέρω κι'
  έγώ πώς θά τα κατάφερνα άν
  δέν εΐχα τή μητέρα μου. Έγι
  να ό ττερΐγβλως τΛν άδελφων
  μου. Ξεχνάς 6τι εΐσαι πατέ
  ρας καί ότι έχεις ύποχρέωσι
  νά θρί ψπς τό τταιδΐ σου;
  Ό Ίούδας, καθισμένος σέ
  αι Λ γωνΐσ, δέν ελεγε λέξ. Ξσ
  φνικά δμως σηκώθηχε, τράβη-
  ξε άπό ιήν τσέπη τού την πέ
  τσινη σακκούλα καί την αδεία
  σε επάνω στό τραπέζι.
  —Νά ττάρε, της εΐπε, καί
  άφτ,σέ με τρυχο.
  Ή Λ(α μάζεψε τα χρήματα
  καί χσμογέλσσε. Στό εξής ό
  απόστολος, μετά κάθε περιο
  δε(α Ιφερνε στή γυναΐκά τού
  τό περιεχόμενον τοθ χρηματο
  φυλακΐου τού. Δέν μιλοϋσαν
  <ΐιά γιά χρήματα. Ή άφθονΐα έπλημμϋρισε καί πάλιν την οίκογένεια καί ή εύτυχής σύ ζυγος ιυ^ισκε πιά δτι ό Ίσκα οιώτης ή*ταν (κανώτατος άν θρωπος. (συνεχΐζεται) Νΐκος Κουβίδης ■ΙΚΗΓΟΡΟΖ Γραβεΐβν ηαρ* την Άγρο τιχίΤν Τράκεζκν (ίνβντι βΙ· χίος μ. Μιχελιδάκη· γς των φίλων τβΰ Μβυ σείου Ήρ«χλείο>.
  Ορόβκληβις Γενικής
  Μή γενομένης άπαρτίας κα:ά
  την παρελθοΰσαν , Κυριακήν 5ην
  Μαρτίου 1939, χαλοθνται χα'. αύ¬
  θις άπαντα τα μέλη τοθ Συλλ4
  γου είς Γενικήν Συνέλευσιν ή:ις
  καί θά είνε δριστική αν«ξχρτήτως
  χοιθμοθ προαιλευσομινιον με'ών,
  αυριον Κυριακήν 12 τρέχοντος χαί
  ώραν Ιΐην π. μ. είς την αίθου
  σαν τή; βιβλιοθήχης τοθ ΜουσεΕ
  ου Ήρακλΐ'ου.
  θίματα ημερησίας διατάξεως:
  1) "Εχθεοι ς πεπραγμίνων λή
  ξοιντος Ιιους 1938.
  2) Άπολογιομδς 1938
  3) Πρ&ϋιχολογιαμος 1939.
  Έν Ηρακλείω τη 11 Μαρτίου
  1939
  Ό Πρόεδρος δ Γ. Γραμματεύς
  Άπ. ΝελιβαεΙοης Β. Πετράκης
  ΠΟΑΟΪΝΤΑΙ ΒΑΝΑΝΟΦΤΤΑ
  Ιλί)ρο^ορ(»ι πβρ' ημίν,
  Η
  τού ώραιόκοσμου.
  ΑΙ νέαι τάσεις τής μόδας.
  Ό σαταν&ς καλόγηρος;
  Ή ανοιξιάτιχη μό5α παρουίΐά
  ζει πολλές τροποποιήσεις. Τρο
  ποποιεΐται έν πρώτοις ή αιλου
  έττα. Ή μόδα άπαιτεΐ οτενό, έ
  φαρμοοτά κορσαζ καί πολϋ φαρ-
  δειά φοόστα. Καί τουτο γιά νά
  έμφχνίζεται ϊσο τό δυνατόν λε
  πτέτερτ] χαί χομψίτερη ή μίση
  Πρω'ινά, άπογευματινά χαί 6«α
  δυνά φορέματα έμφανίζονται μέ
  φοθστες φαρίειές. τόσο 'φαρξειέί,
  ώστε ουστυχώς είνε δύσκολο να
  μεταποιηθοΰν σύμφωνα μέ τού;
  κανόνϊς τής εφετεινήν μόδας τα
  περισυνά φορέμττα
  Άλλά χαί αύΐό δύναται νά χά
  τορθωθς χάρις είς μίαν Σϊιοτρο
  πίαν τής μόδας πού Ιπιτρίπει τα
  δίχρωμα μοντίλα. θλ φορέσετε.
  έ-Ι παραδείγματι, μ£α τουαλέτ
  τα τής οποίας τό χορσάζ θά είνε
  έμπριμέ χαί ή φούστα μονέχρω
  μη, ή καί αντιθέτως. Μέ τό ϋφχ
  σμα ποΐι θά σάς περισεύση θ«
  γαρνίρετε τό «νοιξιατιχο ψίθινο
  χαπέλλο σας ή θά κάμετε ένα χον
  τό μπολερό πού θά συμπληρώση
  την έαρινή τουαλέττα σας.
  Τό μπολΐρό σιινηθίζεται ίψί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κα
  ταναλωτων ήΧεκτρικοϋ ρεύμα-
  τος δτι συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τοθ διατάγμα
  τος ΉλεκτροφωτισμοΟ Ή
  ρακλείου καί κατόπιν απο¬
  φάσεως τής Έτητροπής
  Εκμεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων Ηρακλείου
  εγκριθείσης νομίμως θά διακό
  πτεται ή παροχή ρεύματοςπαν
  τος καταναλωτοΟ όφεΐλοντος
  αξίαν ρεύματος πλέον των
  δύο μηνών καί παρακαλούμεν
  άπαντας τούς καταναλωτάς
  ήλεκτρικοθ ρεύματος δπως
  έντός 10 ημερών άπό τής σή¬
  μερον καταβαλωσιν είς τό Τα
  μεΐον Ηλεκτροφωτισμόν) Ήρα
  κλείου τό Ισότιμον τής άπό ά
  ξΐαν ήλεκτρικοθ ρεύματος ό-
  φειλής των, καθ' ότι άλλως
  παρελθούσης τής προθεσμΐας
  ταύτης άιτράκτου, ή ύτιηρε-
  σΐσ των Ηλεκτρικήν 'Εγκατα
  στάσεων Ιχει ίνταλθή νάπρο
  βή άνευ ούοεμιάς νεωτέρας εΐ-
  δοποιήσεως είς την διακοπήν
  τος τόο3 πολύ ώστε προτιμίται
  άπο την ζακέττα είς πολλές πε
  ριπιώσεις. Συχνίτατα είνε πολύ
  κοντί, ίμπρός στρογγυλά χαί χω
  ρίς ρεβέρ.
  Ό τελευταία; νεωτερισμό; τί)ς
  άνοιξιατικη; μόδας είνε Ινα μπο
  λ«ρό τόσο χοντέ, ώατε μόλις χά
  λύπτει τό οτήίος χαί ίμοιάζει
  Ιμέ μικρή πελερίνα ή βολάν.
  Τί ταγιέρ είνε είς την ήμε
  ρησίαν διάταξιν. Ταγιέρ γιά δ
  λες τίς ώΐε; τή; ημέρας άχόμη
  καί τή; νυχτίς. Τό πρωΊνό τα
  γιέρ ίχει δλα τα γαρνιρίσματα
  τοθ φορέματος σπίρ: φούστα γάρ
  νιρισμένη μέ πιέτες ή λοξή
  χοντή ζαχίττα κα'. μπλούζα λεν
  ζερί.
  Τής μόδας είνε τα άνοικτά χρώ
  ματα γιά ταγιέρ. Μπέζ άνοικτό,
  μπέζ ροζέ. φισΐιχή, γκρί πέρλ,
  μπλέ ή ρόζ πάλ, γιά τίς πολύ νέ
  ες χυρίε; ή δεσποινίδες. Κάποτε
  τό ταγιέρ είνε δίχριομο, φανται
  ζ£: Ζχχέ^τα γραμμω:ή ή σχο
  τσέζιχτ) μέ μονίχρωμη φοΰστα χαί
  τίνάπαλιν.
  η Ντιστεγκέ
  τής πσροχής παντός όφεΐλον·
  τος αξίαν ρεύματος πλέον
  των δύο μηνών καί νά εφαρ¬
  μόση τα υπό τοθ Νόμου προ¬
  βλεπόμενα μέτρα πρός εΐσπρα
  ξιν των όφειλών των κατανα-
  λωτών.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 8 Μαρ-
  τΐου 1939
  (Έκ τού ΓραψεΙου των Ή·
  λεκτρικβν Έγκαταστάσεων
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  Άναχοινοθται είς τούς χατο(
  κου; τοθ Δήμου δτι τα παλαιά
  ύλιχά των καταργουμένων ύδραυ
  λικών συνδίαιων των ίδιοχτηοι-
  ών των, ήτοι παλαιά μολύβ α,
  χαί^διαχέπται άνήχουσιν είς αύ
  τού; άποκλίΐσπκώ; χαί ουχί είς
  τόν εργολάβον τής εγκαταστάσε
  ω; των ύδρομέτρων χαί ίστω πρός
  ι γνώσιν αυτών.
  (Έκ τοθ γραφεΕου τοθ Δήμου
  Ηρακλείου).
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟί ΤΟΠ ΤΣΙΡ1Ν
  'Ειτ» τρ βάο«ι νέων στοιχείον
  Ι 32ον
  Ι ■^εεεεΐΒ·
  1 —Καί αύτό τό παρετήρηα*
  άπό την ημέραν ποίι ενεφανίσθη
  αύτός ό...
  Την στιγμήν εκείνην ένα; 6αλέ;
  ήνοιξε την θύραν τοθ δωματίου
  χαί ίστάμενος εί; προσοχήν, αάν
  ξιίλινο;, σάν ψείτικος άνήγγει
  λ«ν:
  —Ό Γρηγόριος Ραοποθτιν
  Άμέοω; κατόπιν ίπτιχολούθτςισε
  σιωπή χαθώ; δλοι έατραφησαν
  καί έχύΐταξαν πρό; τό μί^ί τής
  θύρας, δπου δ δπηρέτη; έξεφώνη
  σε τό βνομα τοθ καλογήρου. Αί
  σιινομιλίαι διεκόπησαν αποτόμως
  χαί οί κρότοι τω< ζαρκαν έΊταυσαν επάνω εί; τα τάβλια. Ό Παθλος, ζητήσα; σ^γγνώμ^^ν άπό την Να τάσαν, έσηχώθη χαί έπροχώρηαε πρό; την θύραν. Ό Ρασποθτιν έσιέκετο μέ γαλή νΐι/ν Οφο;, ή δέ στάσις τού υπέ¬ βαλεν δτι τό τίποτε τό άνάρμο στον ή τό άσύνηθες δέν υπήρχεν εί; τό γεγονό; δτι ήλθεν ώ^ες άο γότεοα εί; 2να δείπνον, πού έδό θη πρός τιμήν τού. Έπεθεώρησε μέ τή ματιά τού τή» αίθουσαν, μέ την έκφρασιν τή; αύτοπεποιθήσε ω; είς την ίψίν τού. —Άρχίσαμε ξέρετε ν* άνησκ χοίμι γιά σας, είπεν δ πρίγκηψ ϋαθλος προχωρών π&ός τον χαλί γηρον τδ γεθμα είχεν ορισθή διά τάς όκτώ. Έπεριμένοιμε δλοι μέ χρι τής δεκάτης. "Επιι τα προσέθεσεν είς παραχι νητικόν τόνον: —Νά διατάξη να σ«ς φέρουν κά'τι σ' Εναν δίσκο; -'Όχι. —Πω; δχι; —Δέν θέλω, Ιφαγα, άπεχρίθη έ Ρασποθτιν μέ άδιά»ορον ΰϊΐος. "Ε φαγα θαυμάσιο μπόρστ. Κάποιος φίλος μου τό κάμνει. "Εξαφνα εφάνη ώσάν νά τοθ εκίνησε τό ενδιαφέρον τό περιβάλ λον έχεΐνο. —Τί είνε δλος αύτό; δ χόσμοο; Ποίος είνε; είπεν. —Άχριδώ; αυτήν την στιγμήν πρέχειται νά σάς παρουσιάσω εί; τού; προσχεχλημίνους μου, είπεν ο πρίγκηψ Παθλο; μέ τό χαμό- γελο τής φιλοξενίας. (συνεχίζεται) ΚΟΙΜΩΜί Κϊ= ! ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έτιανήλθεν έξ Άθη. νυν είς Ιεραπέτραν ό Εμπορος κ. Ιωάννης Άερακης. —Ανεχώρησαν είς Αθήνας οί ' κ κ Ιωάννης Τσαντηράκης κ,οϊ Δημ^σθ ΣτεφανΙδης τοαοετεΐς φοι τηταΐ της Νομικής Σχολής. ΘΑΝΑΤΟΙ — Έξεμέτρησε τό ζήν είς Ίεράπετραν ό Χαράλαμ- ττος Καριωτάκης τύπος έναρέτου καί χρηστοϋ οΐκογενειάρχου. Την κηδείαν τοΰ μεταστάντος τταρη- κολούθησε κόσμος πολύς τιμών την μνήμην τού. Ή «Άνόρθωσις» σολλυιτεΐται θερμώς τούς οΐκεΐ· ούς κπΐ τώ τέκνα τού. — Σκληρά μοϊρα καθ' ?ίς δέν ΐ< σχυσαν οϋτε άφοσιωμένης ουζύ· γου καί προσφιλών γονέων καί άδελφΰν ή στοργή καί αί περι- ποιήσεις, οΰτε ττϊς έπιστήμης τα μέαιχ καί αί προσπάθειαι, ώδήγη σαν είς τόν θάνατον ένα άπό τούς καλυιέοους νέους τής Μεσ¬ σαράς, τόν Παντελή Δημ. Μουν- τρακην, εΐκοαιτενταετή μόλις. Ό μεταστάς, αποθανών ένταΰ θα, μετεφέρθη είς την γενέτειράν τού Στάβιβς διου χαί εκηδεύθη χθές έν συρροΓ) των κατοΐκων Παναγίας, Διονυσίου, Σταβιών, Φουρνοφαράγκου, ΛούκιαΓ, Καπε τανιανων, Βασιλική^, Κανδύλας, Βϊγιωνιας καί των πέριξ, θρηνοόν ιων των τόσον πρόα-ρον κσΐ άδό κητον χαμόν τού. Γήν απαρηγόρητον σύζυγον τούς γονεΐς, τώ άδέλφια καί λοι τιούς οΐκεΐους τού συλλυττούμϊ θα θερμώς, εϋχόμενοι την έξ Οψους παραμυθΐαν. — Ε.1ς προκεχωρημένην ηλικίαν έξεμέτρησε χθίς τό ζήν δ Ίωον. Ζαχαράκης άφοθ ηύτύχησε νά σπο^τήση έγγονοΰς καί Βισεγγό νους. Την κηδείαν τοθ μεταστάν τος παρηκολούθησε χθές αρκε¬ τάς κόσμος. Ή «Άνόρθωσις» συλλυπεϊται τα τέκνα καί τούς οΐκεΐους τού. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. - Τελοθντβς αυριον Κυριακήν καί κερΐ ώραν 9ην πρωϊνήν ετήσιον άρχιερατι· κόν μνημόσυνον εν τφ Ιερφ Ναώ τού Άγΐου Τίτου 6πβρ αναπαύ¬ σεως τής ψυχης τής άγαπημ*· νης καί αλησμονήτου μας Μαρί¬ ας Ί. Καλλιγιάννη παρακαλού¬ μεν τούς συγγενεϊς καί φΐλους όπως προσέλθωσι καί ένώσωσι μεθ' ημών τας πρός τόν ύψιστον Οεήσεις των. ΑΙ βαρυπενθοΰσσι οικογένειαι Μιχαήλ Τζανάκη Λεωνίδα Κ«λιγιάννη. Γύρω στήν πόλι. Η1Ι-Ι1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΠ1ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ11ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΠΙ111Ι1Ι11ΙΙ11ΙΙΙΙΙ11ΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΙ11ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ111ΙΙΙΗ ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ | ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ; | Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους γουςκαΐ κιηματίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοι: ΨΕΚΑΠΗΡΕΣ ΣΙΝΤΑ Ξ — ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καθώς καί τα γνήσια Ιταλικά άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ. ΟΙ παραγωγοΙ καί άμπελοκτήμονες άς γνυρΙ- ζουν δτι: ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ *** ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω τταραρτήματος ΕΡΓΟΙΓΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά γίνωνται δωρεάν δλαι αί έπισκευοί των ψεκαστήρων ΖΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ό γεωργικός κόσμος άς ττροσέξη είς τάς άπομιμήσεις των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ είνε έφοδιασμένοι μέ τα γνήοια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ των έργοσταοίων Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων έχομεν συμΒληΘη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε¬ καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΟ-ΩΠΕΙΑ: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ ι Ι 2» Α&νβαοτου τηλ. 4-80. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: 'βδέ-ς (Πρώην Λ«ν*η*ι*ί*β Αρ. τηλεφ. #-11, ΗΗΗ^υΐΙΙΙΒΐυΐΛΐΜιΒΗ^ —Ό καιρός βαΐνει αΐσΐώς πλήοη αποκατάστασιν. —Καί έτσι ύηοβοηθεϊται ό π« ριπατητικός όργασμός, άν ίτιιτρέ· πεται η έκφρασις. -Ιδίως τάς μεσημβρινάς &ρσς κατά τάς οποίας ό Ι,λ,ιος σκορ- πίζει αφειδώς τό Βάλπος τβ» ακτΐνων τού. * —Ιδού μΐα είδησις πολθηολύ ένδιαΦέρουσα τό Ηρακλειον μας καί Ιδιαιτέρως συγκινοθσα κάθι άνθρωπον άγαττώντα την πρόοδον καί την άκμήν τού. — Σήμερον ή αυριον αφικνείται ή εΐοική έπιτροπή παραλαβής τοϋ αεροδρομΐου. — Μετά τής επιτροπής αυτής τοΰ ύφυπουργεΐου άεροπορΐας θά Ελθη καί 6 άρχιχειριστής τής έταιρεΐας Αεροπορικων γ.>αμμων.
  —Διά τα προκαταρκτικα τής
  προσεχούς ενάρξεως τής άερο
  πορικης συγκοινωνίαν τού Ήρα-
  κλβΐου μετά τής λοιπάς Ελλάδος.
  —Σημειωτέον δτι άαίσως μετά
  την παραλαβήν τού αεροδρομίου
  θα γίνουν αί δοκιμαστικαΐ πτήοεις
  δι' αεροπλάνου Γιούγκερς5?, προσ
  γειώσεως καί άπογειώσεως κ. λ. π.
  — Μετά τάς δοκιμασπκάς αύτάς
  πτήσεις ή Εναρξις τής άεροπο·
  ρικης συγκοινωνΐας "Ηρακλείου —
  Άθηνβν—θεσσαλονίκης θά είνε
  ζήτημσ ολτγίστων ημερών.
  — Λρκετή έπιβατική κίνησις έση
  μειώθη καί χθές διά τοθ θαλα-
  μηγοθ «"Ελση·.
  —Τό η'Ελση» άψΐχθη την κβκα-
  νονισμενην ώραν καί ανεχώρησε
  πολύ ενωρίς μέ πολλούς ταςιδι
  ώτας.
  Ζήτηιια^ τής ημέρας ή δή
  μεσιευομίνη Από σήμερον είς
  την πρώτην μας οελίδα έτη
  σία £κΰείί(ί τοθ ΔιοικητοΟ τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Τσουδ»
  ροΰ.
  —Έκείνοι πού παρακολουθοΰν
  την εξέλιξιν των οΐκονομικων
  ζη-ημάτων τοθ τόπου.
  — Πρέπει νά την παρακολουθή-
  σουν μετ* Ιδιαιτέρας ηροοοχής.
  —Τό τουοιστικόν γραφείον τοθ
  κ. Καρααπότ ανήγγειλε 6ι' έγ
  γράφου τού πρός την ΜομαρχΙ
  αν τόν κατάπλουν τριών «εριη
  γητικων άτμοπλοΐων διά τόν προ
  σεχή μήνα.
  —Καί συγκεκριμένως διά την
  5ην, την ΙΟήν καί 18τ|ν Απριλίου.
  —Υπό τοθ ΆγρονρμεΙου Βίαν
  νού ωρίσθησαν δικάσιμοι, Πιύ·
  κου την Ιΐην, " ^νω Β.άννου 13ην
  Άμυρών 14ην, Άγίου ΒασιλεΙου
  15ην καί ΚαλαμΙου 16ην. .'' . ,
  —Ό Έμπορικός Σόλλογος: Ή
  ρακλείου προτάσει τού προέδρου
  αύτοι) κ. Πρατικάκη εξέλεξε επί
  τιυον μέλος τού, έν γενικϋ συνε
  λεύσει, τόν κ. Νικόλ. Γιαλεράκην.
  —Ό κ. Γιαλεράκης Βιετέλεσεν
  ώς γνωστόν επί ολόκληρον δεκα
  ετιαν Πρόεδρος τοθ ΈμπορικοΟ
  Συλλόγου Αναπτύξας Αξιόλογον
  δρασιν.
  —Πλήθος κόσμου παρηκολού
  θησε προχθίς την πρώτην τής
  τοινΐας τοθ Γκιουζέπε Βέρντι είς
  τό οινβμα Πουλακάκη.
  —Τό πρατήοιον σιγαρέττων καί
  έφημκρΐο ^ν κ. ΜακρυμΙχαλουπαρά
  τό Σαντριβάνι έκόμισε πλοθτον
  Εργων τίχνης τοΰ εν Νίφ Φαλήρφ
  ίργοσταοΐου ΒιομηχανΙας πλασΐι
  κων.
  — Είς τα εΐδη αθΐά είνε ίΐράγ
  ματι άξιαι θαϋμασμοθ οί ποοοδοι
  τής 'Ελλ))νικής βιομηχανίΛς.
  1 * ΡΙλ··τ»·
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  .- »29ον
  Γυνή τις κοινή, ίδοθσα καθ' οδόν τα τρία παι
  61α πορευόμβναι κατά γραμμήν, μέ επί κεφαλής
  τόν Γαβριαν, έβστλε γέλωτας.
  Ό γέλως οΰτος ττροσέβαλε την αξιοπρέπειαν
  τριάδος.
  —Καληαέρα, κυρά Στρογκάθαινα! βΤπεν ό Γα
  βριας-
  ΚαΙ πάλιν μετά μίαν στιγμήν ένθυμηθεΐς τόν
  κουρέα, προσέθεσεν
  Έκαμα λάθος καί εΤπα άλλο ζώον, άντ" άλ
  λου" φεΐδι ήθελα νά είπω, καί εΤττα ούραγγουτάγ
  γος.
  Ή πρός τόν κουρέα άδημονίσ τόν κατέστησεν
  όζύν πρός βσους άπήντα.
  Ίδών έν ώ έπήδα ρυάκιον τής όδοθ, γραΐάν τι
  να Βυρωοόν φέρουσαν άνά χείρας, τό μακρόν
  της σάρωθρον.
  —Κυρά, τής εΐπε, τί κρατεΐς τό άλογό σου
  είς τό χέρι; δέν τό καβάλλας νά σέ καμσρώ·
  σωμε;
  Καί συγχρόνως προεπηλάκισε τα βερνικωμένα
  υποδήματα ενός διαβάτου.
  —Παληογαϊ&οϋρι! Ικραξεν ό διαβάτης πρός
  αυτόν.
  Ό Γσβριάς Οψωσε την μύΐην άνω τοϋ περιω
  μίου τού.
  —"Ο κύριος Ιχει τίποτε πσράπονο:
  —Εναντίον σου, κατεργάρη!
  —ΜοΟ κακοφαίνεται' τό γραφείον είνε κλει
  στόν, είπεν ό Γαβριάς. Δ£ν δίχομαι πλέον πά
  ράπονσ.
  Έν τούτοις εξακολουθών ν' άναβαίνη την δ
  δόν παρετήρησε κόρην τινά Ιως δεκατετραέτιν,
  ήτις εζήτει έλεημοσύνην, δλη ριγίσα, καί βρσχυ
  τάτην φοροθσα έσθήτα, τόσον ώστε έφαίνοντο τα
  γόνατά της.
  Ή έσθής έβραχύνθη, διότι δέν εΐχε νά άλλά
  ξΓ) αυτήν ή κόρη, ούδ' άφοθ ανεπτύχθη τό σώμά
  της.
  Πράττει ή ανάπτυξις τής ήλικίος τοιαθτα παί
  γνια' σμικρύνετσι ή έοθής κοθ' ήν ώραν καθί
  στατσι άσεμνος ή γρμνότης.
  —Ώ την κοϋμένη! είπεν ό Γοβριάς' Μηδέ
  φουστάνι κάν δέν εχει, μωρέ' νά κακομοΐρα! έ
  παρε κάν αύτό.
  ΚαΙ έκτυλίξας τό μάλλινόν τού περιώμιον, τό
  έρριψεν επί τής πελιδνής έκ τοθ ψύχους ώμοπλά
  της τής έπαίτιδος ήτις τό Ελαβε σιγώσα καί βλέ
  πουσα έν άπορία τόν μικρόν τοθτον εύεργέτην.
  σιγβσα δέ τόν έβλεπε διότι είς έ"να τινά βαθμόν
  δυστυχίας ό πτωχός, έν τή έκπλήξει τού, στενάζει
  διά τό κακόν, καί πλέον δέν εύχαριστεϊ διά τό
  καλόν.
  Τούτου γενομένου.—Πρρρ! μωρέ παιδΐ, κρύο!
  είπεν ό Γαβριάς συγκρουομένων των οδόντων
  τού.
  Επί τοθ πρρρ! τούτου, ή βροχή κατέσιη ρα-
  γδαία.
  ΟΙ τοιοθτοι κακοί ούρανοΐ γίνονται τιμωροί των
  αγαθών ττράξεων.—Μάννα μου! Λμ' αύτό πάλιν τί
  θά πή; άνέκραξεν ό Γαβριθς. Ξαναπιάνει ή βρο
  χή! "Α! δέν ήταν αυτή ή συμφωνία μας.
  (συνεχίζεται)
  ΦΥΑΑΚΕ1ΧΟΡ1Σ ΣΙΑΕΡΑ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΕΛ2Η
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 9.51 Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χβριλάου Τρικούπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  "Υπεράσπισις δ ι κων ενώπιον απάντων των έν 'ής
  Μ* Πειραιεί Διχ«στηρ(ων, Έλεγχτικοΰ Συνεδρίου καί
  £υιιββυλίβυ 'Ε/τικρβτΐίβς, φορολογικαί ίίκαι, άναατβλαΐ
  φορων, διοικητικόν ΰιτοθέσΕΐς κ«1 ουντ«$βις, νομιχαΐ συμ-
  ρονλ«1, γν»μβδοτήσ«ΐ( μ«1 πληροφορίαι Δι1 άλληλογρα-
  Τηλ. 25-081.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράσυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σ8-
  Ρ·ν, Τβ]ν·ν, Πέραν, Νάςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τε*. 1-41.
  Δρ. 15Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΤΙ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Είς 300.000 όμολογίας
  Δραχ. 500 εκάστη.
  Τόκος 5 ο)ο πληροτέος καθ' εζαμηνιΌν
  ΚΕΡΔΗ ΕΚ ΛΑΧΝΩΝ
  1 Λαχνδς έκ Δρ. 800.000
  1 » 200.000
  1 » » 100.000
  Έννέα λαχνοί » > 10.000
  Τα κέρδη των λαχνών
  άνέρχονται είς 1.190.000
  "Ητοι: 1ου Ααχνοΰ Δραχ
  ίϊου » »
  3 ου » »
  Έννέα λαχνών έκ 10 χιλ. »
  Δρ. '
  . 8ΟΟ.ΟΟΟ
  2ΟΟ.ΟΟΟ
  1ΟΟ.ΟΟΟ
  9Ο.ΟΟΟ
  1.10Ο.ΟΟΟ
  Άτΐόλϋτος άσφάλ€ΐα< διότι έκτδς τής μεγάλης οίκονομικής επιφανείας τής Τραπέζης, αί όμολογίαι έχουσι δικαίωμα ένεχύρου επί των δανείων είς πρώτην ύποθήκην άτινα θά χορηγήση ή Τρα¬ πέζα. Εγγραφαί γίνονται είς τό εν¬ ταύθα Ύποκατάστημα τής Έθνι- κής Τραπέζης τής Ελλάδος. Οί επιθυμούντες νά εγγραφώσι πρέ- πει νά σπεύοωσι διότι λήγουν αί εγ¬ γραφαί την 14ην τρέχοντος. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ 0 ΚΟΥΡΣ4ΡΟΣΐ'(ΗΙΜ0Ν« ΟΚΕΑΝΟΝΙ Μί τόν ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑ&ΤΕΡ. Ή κοινοτική δράσις είς τό Βραχάσι. ΒΡΑΧΑΣΙ Μάρτιος (άνταποχρι τοθ μας) —Είς την τελευταίαν έκ πολιτιστικήν κίνησιν των κοινοτή των τοθ νηιαθ μας καί ιδία τής ΙπαρχίαςΜεραμβέλλου,άξίζει άαφχ λώς νά έξαρθ^ καί ή δράσις τής ίδιχής μας κοινότητος. Τα Βίαχάσι, άπό τα έπαρχια κά ώς γνωστόν κέντρα τής Κρή¬ της, εξετέλεσε τελευταίως ϊργα τα ίηοϊα θά τοθ έπιτρέψουν καί την παραγωγικήν τού θέσιν νά ε¬ ξυπηρετήση καί γενικώς ν* άνα υχθη^ έν τω πλαισίφ γενικωτέρων τοπιχών προόδων. Τα ίργα ταθτα είνε τα εξής: Γέφυρα είς θέσιν Πλατάνια. Έ πισκευή τής κοινοτικαί δεξαμενήν τοϋ Καριτσινιανοθ. Γέφυρα (ήμια ποπερατωθεϊσα) είς Κοζαργιανό Έπισχευή τοθ κοινοτικόν δρόμου άπό μιτόχιον Βλαχάχη μέχρι γε φύρας. Έπισχευή τής κοινοτικής <55οΟ άπό λιμένος Σεισίου μέχρι μετοχίου Άγίας Βχρβάρας. Επι σκεοή Ιπίαης των κοινοτικών ά¬ δων: Άπό Τάρμαρον μέχρι μετο¬ χίου Άρκαλοκίφαλο, άπό Βραχά σι μέχρις Άγίων Σχράντα, άπό Σελ! μέχρις Άγίου Γεωργίου καί τής ό5οθ έντός τοθ μετοχίσυ Σει σίου Άξίζει έπΐαης νά σημειωθή" ή" άναδάσιοσις των δημοσίων καί χοι νοτιχών 65ών καί ή έπισχευή αυ των έντό; τοθ Βραχασιου. Άλλά καί γενιχώτερον οί Βραχασιώται επέδειξαν κάθε προθυμίαν διά προ σωπικήν εργασίαν καί κάθε έπιθυ μίαν πρός την πρόοδον τής κωμο πόλεως, ήτις άρχεται οθτω είς την πρώτην γραμμήν τής επιδειχθεί- σης τελευταίως άξιολόγου δράσεώς άπό μέρους χαΐ των χοινοτήτων τού νομοθ Λασηθίου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ιωάννου Παπαΐωάννου δι κηγόρου κατοΐκου "Ηρακλείου Κατά Ματθαίου Δ. Κονσολάκη κατοίκου Άμυρών Βιάννου. Έπειδή καίτοι νομίμως καί προσηκόντως έπετάγη ό καθ' ου τό παρόν μου όφειλέτης, διά των υπό χρονολογίας 6 ΊουνΙου 1937 καί 24 ΊουνΙου 1937 έπιταγβν μου κατ' αύ· τοθ νομίμως κοινοποιηθεισών σύτφ, ίνα δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 124 τοθ 1933 οριστικάς καί πρόσω ρινώς εκτελεστής αποφάσεως τοθ κ. Είρηνοδίκου Πεύκου Βι άννου νομ'μως τόν έκτελεστή ριον περιβεβλημένης τύπον, αοι πληρώση διά κεφάλαιον έξοδα καί τόκους μέχρι τής τελευταίας των κατ' αύτοθ έ πιταγών μου δρ. 1.744.80 ά- πέσχεν έν τούτοις μέχρι σήμε ρον νά πράξη τουτο. Διά ταθτα Καί συν τή. δηλώαει δτι, πά ραιτοθμαι · τύποις των υπό χρονολογίαν 24 Ιουλίου 1937 προγραμμάτων πλεισιηοια σμοό κατά τοθ διωκομένου όφειλέτου μου, εκτίθημι πρός είσπραξιν τοθ ποοοθ τούτου των δρσχμών 1 744 80 των νο μίμων αύτοθ τόκων έφ' ών κα τα νόαον κονδυλίων όφείλον ται τοιοθτοι κσΙ ολων των επι γενησομένων έξόδων έκτελέσε ως, είς αναγκαστικόν δημόσι όν πλειστηοιασμόν τό εξής ά κίνητον κατεσχημένον κτήμα τού ώς ανωτέρω όφειλέτου μου. "Ητοι. Μίαν οίκίσν κει· μένην κατά τόν συνοικισμόν Τζερμιάδω τοϋ χωρίου Άμυ ρών Βιάννου περιφερίας τέ¬ ως δήμου Άγίου Βσσιλείου Βιάννου άποτελουμένην έκ 3 ίσογε(ων'/ δωματΐων μετά συνεχομένου περιβολίου έκτά σεως 1)20 τοθ στρέμματος πε ριέχοντος μίαν λεμονέαν συν ορευομένην κτήμασι κληρονό μων Παπά Ιωάννου Ήλιάκι, Νικολάου Ίνιωτάκι καί δρό μςρ. Ό πλεισιηριασμός οδΐος γενησεται ενώπιον τοθ συμ· βολαιογράφου Πεύκου Βίαν νού κ. Τιμοθέου Λυριιζάκι ή αύτοθ κωλυομένου ενώπιον τοθ νομίμου τούτου άναπλη ρωτοθ καί έν τώ έν "Ανω Βιάννω κειμένψ δημοσίω γρα φείω τού την 16ην ΆτριλΙου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώ ραν 10—12 π. μ. ότε καί δ- που καλοθνται οί βουλόμενοι πλειοδοτήσαι. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεογησάτω τα νόμιμσ. Έν Ηρακλείω τή 24 Φε βρουαρίου 1939. Ό έπισπεύδων καί πσρσγ γέλλων. Ί. Παπχϊνάννου — Ή έπάρκεια των. των χρκά- Έν σχέσει μέ χθεσινόν τηλ*· νράφημα μας ίιά την έπάρκβιαν των κρεάτων πληροφορούμβθα Ά¬ χι ή παρουσιασδίϊσα έλλβιψις ββ· βίοο χρέατος όφείλεται άποκλβι στικώς «Ις την άπαγόρευσιν εΐσα γωγής βοών έκ των Βαλκανικών χωρών, λόγω τοΰ άφθώδους πυρε τού, έ οποίος εί; τάς £χώρας ταύ¬ τας μαστίζει την κτηνοτροφίοιν καί πρός πρόληψιν μεταδόσβΝς της νοαου ταύτης έιτΐ μβγίστπ ζή μία τής κτηνοτρβφίας μας. Παρ' βλα ταθτ« ελήφθησαν ηδη μέτρα τοιαϋτα, ώατβ μέ αυστηράν έφαρ μβγήν των ύγειονβμΐκών διατά- ξβων νά προλπφβή ή μετάδβσις της νόσου καί νά εξασφαλισθή ή έπαρκβια κρέατος τόσον δια ταίς καθημερινώς τού καταναλωτικ·ϋ κβινοΰ ανάγκας καθ' Ολην την χώραν, όαον καί διά τάς πρβσε χεΐς εορτάς τοϋ Πάσχα. —Ό φέρος οίνοπνεύματος. Ρξ την .εφημερίδα τής κυβΐρ νήαεως ίημοσιεύεται τώ διάταγ μα περΐ κώβιχβς των νόμων πβρΐ ςρορολογΐας βΐνβπνβύματοί. Διά τού ίιατάγματος τούτου κιιδικο πβιοδνται είς ενιαίον κείμβνον όλαι α! Ισχύουσαι ίιατάϊεις περί φθροΓογίας τού β1νβπνβύματο{, περί αμβύκων, ατβφυλβπνεώματβς κλπ., αί αφορώσαι την επιβολήν φόρου, τάς άπαλλοιγάς, τάς υπο χρεώσεις καί τα δικαιώματα των οΐνοττνευματοποιών, την βποπτβί αν καί δίωξιν των παραβάσιων κλπ. —Δια τας δικαιοπραξία;. Έχ τού υπουρνειΌυ τής Γβωρ γίας ανακοινούται &η διά τού άρθΐβυ 5 τοΰ ύπ αριθ. 1629)1939 αναγκαστικόν νόμου ηροβλέπ* ται κύρωσις των δικαιοηραίιων αΐτινες συνήφθησαν κατά παρά βάσιν των όρισμΰν τού έδαφίοϋ 2 τοϋ αρθρου 32 τοϋ νόμου 3250 πρό τής ενάρξεως τής Ισχυο; τού άναγκαατιχοδ νόμου 13έ6)1938 ( τοι προ τής 17ης Σίπτεμβρίου 1938, "Ινα θεωρηθοΰν ενκυροι α! ίις άνω δικαιοΐτραξίαι δέον να έκ δοθή απόφασις τού ύπουργοΰ της Γεωργίας αϊρουσα τάς άπαγορβυ σεις τοΰ αρθρου 2 τοΰ νόμου 3250 ύκό τον όρον της καταβολης των υπέρ τοθ εΐδικοΰ ταμβίου έποικι βμοΰ νενομισμένων δικα'ωμάτΝν, —Ανακοίνωσις. Καθίσται γνωστόν ότι 6 χ Άλ. Ναρκοδημητράκης άφροδισιολβ γος Δημοτικόί ίατρος θά δβχεται καθ' εκάστην έν τν ίατρβίω τού δωρεάν άσθενιίς πρός εξέτασιν επί τή προβαγ^γή σχετικής βββκι ώσϊω; άπορίας τού (Έκ τοΰ γοβφϊίου τοϋΔήμθυ) ^&Συνδεσμος Έργολάβων θίκο δομδν καί τεχνητών "Εργων Νο μοΰ Ήρακλδίου ΠΡΟ2ΚΛΗΣ1Σ Καλοθνται ά'ηαντα τα μέλη τοθ Σιινδέσμου Έργολάβων Οίχοδο- μδν χαί τεχνητων έργων την π'ρο σεχΐ) Κυριακήν 12 Μαρτίου καί ώραν 10-11 είς τα ΓραφεΓα τοθ Συνδέσμου διά την προσαγω- γήν πιστοποιηιικών καί φωτογρα φιών διά την χορήγησιν χαοτοτή των. Ό Πρόεδρος Άντ. Χινάνης Ό Γεν. Γραμματεύς Δημ. Τ«μιωλ«κης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί δημοσία τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬ θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ- μος Άσφαλιστική Έταιρεΐα ό «Άστήρ» διεκανό· νισε διά τού ενταύθα ύτιοκαταστήματος τής Τραπέ¬ ζης Αθηνών την έκ δρσχμών 50 000 αποζημίωσιν δυνάμει τοϋ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρίου τής ζω· Ι)ς έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζΰνου μου Βα· σιλείου Κευγά, Έν Ήρακλείφ τβ 11ρ Ίανουαρίου 1939. Ή εύχαριστοθσα; Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγκ.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρσ>ία Σαββάτου
  11 Μαρτίου 1939
  120/Ώρα
  ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΑΙ 0101
  ΕΙΝΑΙ ΜΡΕΙΪ ΝΕΚΡΟΝ
  ΟΙ ΗΜΜΙΙΗΙΣΙΙΙ ΙΡΙΙΣΛΗ
  ΥΙΙΙΙΡΐνΐΙΕΙ ΗΡΙίΙΗΝΙΑΟΝ
  ΜΑΔΡΙΤΗΣ ■ ΒΑΛΕΝβΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντ».
  ποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  σκληρόταται ',όδΌμαχίαι συνενίςονται
  είς τήν Μαδρίτην. Αί οδοί είναι πλή
  ρεις νεκρών.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα οί
  κομμουνισταί καμφθέντες ηρχισαν ήδη
  νά έγκαταλείπουν βαθμηδόν τό κατεχό¬
  μενον παρ' αυτών νότιον τμήμα^ τής πό¬
  λεως, ύποχωρούντες πρός την οδόν Βα
  λενθίας -—Μαδρίτης.
  Η ΠΑΣΣΙΟΝΛΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΙΣΤΕΡ
  ΔΙΕΤΙΧΟΗΣΑΝΝΑΕΤΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΕΑίνΦΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—-Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Παρισίων ή γνωστή Ίσπανίς άρχι»
  κομμουνίατρια, ποιήτρια Ντολορές Ίμ
  παρρούρι (Παοσιονάρια) χαί ό τέως
  άρχηγός τής διεθνούς ταξιαρχίας των
  κυβερνητικόν Λίστερ, α?τινε; κατέφυ¬
  γον ·ίς Γαλλίαν, διετάχθησαν έν συνε-
  χεία μέτρων ληφθέντων κατόπιν των τε-
  λευταίων έν Ισπανία γεγονότων, νά έγ·
  καταλείψουν τούς Παρισίους όπου κβί
  ευρίσκονται ήδη.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΕΙΣ ΜΜΖΕΡΤΑΝ
  Ι 1Ο Μ αρτ (ου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού άγγέλλουν ότι ή γαλλι-
  κή κυβέρνησις εδήλωσεν ότι τα κυβερνη·
  τικά πολεμικόν τα ^καταφυγόντα είς την
  Μπιζέρταν άνήκουν είς τόν στρατηγόν
  Φράνκο.
  Ύποτίθεται ότι κατόπιν τής δηλώ-
  σεως ταύτης τα πολεμικά ταύτα Οά πα·
  ρα δοθούν είς ι όν στόλον τού Φράνκο.
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μα*).—Είς Θεσσαλονίκην ό
  πρεσβευτής τής » Αγγλίας κ. Ούατερλό-
  ου όστις μετέβη έκεΐ β πό. τής προχθές,
  προέβη (ίς δηλώσεις τονίσας ότι ή Ελ¬
  λάς προοδεύει υπό την κυβέρνησιν τού
  κ. Μεταξά. "Εν συνεχεία, ό κ.Ούατερ-
  λόου εδήλωσεν ότι ύπάρχουν^ έλπίδες
  ρυθμίαεως τής είσαγωγής τού έλληνικού
  καπνοΰ είς την Αγγλίαν
  Ή αγγλικη πολιτικήείςτό ίσπανικόν.
  Αί δυτικαί δυνάμεις καί τό Τόκιο.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 10 ΜαρτΙου
  (ίδ. ύπηρεσΐσ) — Ό στρατη
  γός Φράνκο προκειμένου νά
  Θέση είς άποκλεισμόν τούς
  κυββρνητικούς, απηγόρευσεν ά
  πούτως την προσέγγισιν ξέ
  νων πλοΐων είς τούς λιμένος
  των κυβερνητικήν.
  Διά τής κοινοποιηθεΐσης
  διαταγάς 6 Φράνκο άπειλεΐ
  νά κσταδιώξη οιονδήποτε
  πλοΐον τό οποίον τυχόν θά
  παρέβστινε την απόφασιν
  λλΐ ά
  άπά
  ταύτην μέχρι 3 μιλλΐων
  τα χωρικά ΰδατα τής
  νΐας.
  ΘΑ ΤΕΘΗ ΤΕΡΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 ΜαρτΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ) — Είς Μαδρίτην ή
  μάχη μεταξύ των κομμουνι
  στών καί δημοκρατικήν έσυ
  νβχίσθη κσΐ χθές καθ' 8λην
  την ημέραν.
  —Τό συμβούλιον τής Άμύ
  νης έλαβε χθές τό εσπέρας
  αύστηρότατα μέτρα μέ σ<ο πόν νά θέση οριστικόν τέλος είς την επανάστασιν. ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ Τό πρακτορείον Χαβάς με τέδωσε σήμερον την πληροφο ρ(αν δτι άργά την νύκτα χθές ή εξέγερσις τής Καρθα γένης κατεστάλη τελείως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 ΜαρτΙου (Ιδ. ύπηρεσ(α) — Τό ζήτημα τής άναγνωρΐσεως τοΟ στρΐ τηγοθ Φράνκο υπό τής άγγλι κης κυβερνήσεως συνεζητήθη χθές ευρύτατα είς την βου¬ λήν των Λορδων. 'ΕπΙ τοϋ ζητήματος ωμίλησεν ό δος Χάλιφαξ. ΠολλοΙ των μελόδν τής Βου λής ταύτης κατεδίκασαν την πολιτικήν τής αγγλικήν βερνήσεως 8σον άφορβ τό σπανικόν. 30 Πρωϊνή ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΑΙ σχέσεις των δυτικών δυ νάμεων μετά της ΊαπωνΙας έξσκολουθοθν νά είνε πάν τοτβ είς έντασιν,λόγω των συ νεχιζομένων παραβάσεων υπό των Ίαπώνων των διεθνών νο μΐμων καί των επί τής ΚΙνας δικαιωμάτων, διά βομβσρδι σμών κτιρΐων νοσοκομείων καί ούδετέρων έν γένει ζω νών υπό των (απωνικών άερο πλάνων. κυ ι Ή έκθεσις τού Διοικητοΰ της Τραπέζης Ελλάδος κ. Τσουδερου. (Συνέχεια έκ τής 1ης σελΐδος) καλλιεργηταί μέ καπνά. Διότι ου[χαι περισαιύμαΓ,α τού πρ&ιάντος τό δτι καΐά τό 1938 (11 μή δείς άμφιαβητεΐ ςδτε τό δτι δ «α ιν τ^ χώρα τα όποΐα αυξάνουν ν»ς) είοηγάγομεν χίννους 453 πνός είναι εθνικον προιόν, οδτε τήν προφοράν καιί εντέυθεν προ χιλιάδας έναντι τής ίνΒεκαμήνου; δτι διά τινάς περιφερείας τή; χώ χαλεϊται ή πτωσις των τιμών καΐ έπίσης «ίσαγωγής τοθ 1937 έκ ρας ή καπνοκαλλιέργεια είναι ί-'ή κρίσις Αί δύο αυταί αρχαί, τόννων 482 χιλιάδων, ένφ, ώ;|πιβιβλημίνη άνάγκη, χαί δτι είς έφ'δσον τηροθνται είς την κατεύ είρηται, ή παραγωγή τοθ παρελί αύτάς δχι μόνον δέν δύναται ν' θυ/σιν τής χαπνοπαραγωγής θό Ι ύέ ά ό άθ δ'εέ λλ'[ £ ο ί οί μας, ξ ρηρ χζ φέιος ή αυτή πολιτική, καθο ρισθείσης είς 920 χιλ. στρέμμα τα ΐής έχτάαιως ή ίποία θά ([νχι α£ μοναι ί οίαι μς ξ ργς λόγφ έδαφιχής συ (οφαλίζουν χατ' άπροόπτων κιν στάσεως καί λόγω σμικρότητος' δύ ω, ω; κ«ί χατά τοθ άνταγωνι τοθ γεωργικοθ κλήιοι», άλλ' δτι ομοθ των ξίνων καπνών των όΐτοί είναι είς αδϊά τα διαμερίσματα ων λάγφ τής πολιτιχή; τής «χύ τήται 2τι ρα καί τού υξά ό μφ καλλιέργεια, καπνοθ, πρίπει ν' ρ ρ αυξάνη μικρόν κατά μικρόν μόνον έφ' ίσον ευρίσκει έκ ΐω' προτί ρων άγοράς κ«τααλώ3εως, αί Οποίαι τοΟ δίδουν είς άντάλ ?αγμα τα μίσχ ν' αγοράζη τα εί* δή τής πρώτης άνάγκη; πού τοθ έλλείπουν. "Αλλως ίημιουργοθ/ ταρκείας» ή κϊλλιέογεια επεκτεί νεται ίσημέραι καί είς άλλας χώρας είς τάς δηοίας ήτο άλλο τε αγ ωστος ή καλλιίργεια τοθ καπνοθ. Θόντος Ιτους ύπερέχει κατά τόν άντιχατασταθη' δι'ετέρας χαλλι-'([νχι α£ μοναι αί οποίαι μδς έξ* νους 11)5 χιλιάδας Έ κατανά ' " " ....·"... λωσις των δύο τελευταίων ίτών είναι ή ανωτέρα οημειωθιίσ* έν χΐ Χωρα Δέν δυνάμεθα παρά ν' άποδώσωμιν την αύξησιν τής κ α ταναλώσ*ως άρ' έ-νδς είς τήν ου ξτ,σιν τοθ πληθιισμοθ χαί άφ' έΐέ ρου είς τήν βελτίωσιν των ίρων τής ζωής. Καίτοι ίξίζει πάν «τε νά έρευνγ,θ^ περισσότερον τό φαινόμενον κ»ι νά γίνη ίπα λήθευσις αύτοθ. ΚΑΠΝΟΣ. Ό χαπνός άπηαχό λησε τα 3,3 ο)ο τής χαλλιεογου μένης εκτάσεως (περΐ τας 820 χιλ οτρέμματ») ήτοι κατά την άκολουθηθείσαν ίρθήν χχτβύθυνσιν έκαλλιεργήθησχν 185 χιλιάδες στρίμματα- ολιγώτερα των καλλι 1937 Ευχαρίστως πχρατηρεϊιαι 2τι συνεχίζεται καϊ δπου καλλιεργηταί τα εύγενή καπνά, κ«ί επιδεκτική λελογισμέ νης έπεκτίσε»ς Άλλα χαί δέν πρέπει έξ ίύρου ν' άμφισβητήται πρώτον, δτι δέν έπιτρέπεται είς μίαν χώραν, καί ιδίως οήιερόν μέ τού; ϊρους εί όιτοΐοι διεπλά οθησαν είς τήν παγκόσμιον οί- κονομίαν, νά στηρίζεται τόσον πό λί> επί ενός χαί μόνευ πρ&ιίντος.
  Δεύτερον δέν πρέπει ν' άμφιαβη-
  2 λλέ ί
  τδ παρελθόν Ι τος ή μείιο
  σις τής παραγωγής των χαπνων
  ήΐο μεγαλυτέρα τής τοθ 1937
  καί λόγφ μικροτίρας νατά στρέμ
  μ α αποδόσεως, έκ καιρικών άφο-ρ
  μδν. Έν τούτοις ή ίξαγωγή τοθ
  καπνοθ κατά τό παρελθόν έ τος
  (11 μήνες) ήτο μεγαλυτίρα κατά
  0571 τόννους άπό τήν εξαγωγήν
  τοθ παρελθόντος ίτους (αύξησις
  κατά 20,0ί)ο) χαί ή αξία τοΟ έξκ
  χθένΐος κχπνοθ ήτο ανωτέρα κατϊ
  26ο)ο, λόγφ τοθ δτι αί τιμαί τού
  « ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΗΡΕΣΤΗΜΕΝΗ
  ΕΚ ΤΟΥ ΚΗΡΥΧΙΗΤΟΣ ΑΗΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— ΝυκτερινχΙ πληρο¬
  φορίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί*
  όν άναφέρουν ότι ό χηρυχθείς υπό τού
  Φοάνκο άποκλεισμός από θαλάσσης τής
  κυβερνητικής Ίσπανίας προεκάλεσε δυσ·
  μένη εντύπωσιν είς τήν Αγγλίαν.
  *Ε« τού λόγου τούτου δημιουργούν-
  ται φόβοι περιπλοκών έν σχέσει μέ τό
  ίσΛανικόν ζήτημα.________
  ΑΝ
  ΒΑ
  [ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ Υ Π ΑΡΧΙ
  [ΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝ
  ΥΝ
  ΑΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Κ4Ι ΟΑΑΙΝ1ΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ το3 έ.
  ξωτερικού πληροφορίας ανεγράφη είς
  εύρωπιΐκάς εφημερίδας ότι τό Ράϊχ
  διατηρεί σήμερον έδαφικάς βλέψεις επί
  τής -Ολλανδίας καί Ελβετίας.
  Πάντως επίσημον τηλεγράφημα έκ
  Βερολίνου διαψεύδει κατηγορηματι·
  κώς τάς πληοοφορίας ταύτας ώς έντυ·
  πωιιακας καί ύποβολΐΛαίας.'
  ΤΟΝΟΚΤΩΒΡΙΟΝ8ΑΕΝΕΡΓΗ8ΟΥΝ
  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 1Ο Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι καθ* α λέγεται μεταξύ των
  κύκλων τής άγγλιχής πρωτευούση;, θά
  ενεργηθώσιν εκλογαί είς τήν Αγγλίαν
  κ»τα τόν προσέχη Όκτώβριον.
  Ό προεκλογικός αγών προβλέηεται
  άπό τούδε όξύτατος.
  (ΉσυνέχβιοεΙς τό αύριαόνφύλλον
  =---------------------------------------)
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥΝΟΜ^ΡΧΟΥ_κ. ΜΙΡΚΕ-ΛΛΟΥ
  Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ ΧΘΈΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος άνέβαλε
  ιήν έκ Χανίων αναχώρησιν
  τού δι* Ηράκλειον διά σήμε
  ρον λόγφ τοθ άνοβληθέντος
  διά μ'αν ημέραν ταξιδίου είς
  Αθήνας τοθ ύπουργοθ Γεν.
  ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπότη
  Σφακιανάκη πραγματοποιηθέν
  τος χθές.
  δηλώσεις
  αυται
  τού "Αγγλου
  πρεσβευτού προύξένησαν εύάρεστον εν¬
  τύπωσιν τόσον έν Αθήναις όσον καί έν
  Θεσσαλονίκη.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕ1ΟΥ
  Οί κληρωθέντες άριθμοί έκ
  των διατεθέντων είς τήν πό
  λιν μας λστχνών κστά τήν Θ'
  ημέραν τής Ε' κληρώσεως
  τοΟ'Εθν ΛαχεΙου είναι οί εξής:
  32 837 κερ&'ζων δραχ.
  3000 κοί 7950, 14284 καί
  24757, κερδΐζοντες άνά 2.000
  δρ. έκαστος.
  . ΟΙ κληρωθέντες είς τό άρ·
  τιον τής 8ης ημέρας άριθμοί
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμων τού Έμ
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έιτιμε
  ληιηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων τροιόντων β!
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες α' δρ.
  "Ελεμέδες α .
  » β',
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  •Ελαια 3-5ο
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βικος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  14.- 15. -
  12.- 13.-
  10.- 1!.-
  8.50
  7.-
  6.-
  5
  25 80
  7 —_
  5.50
  5.-
  5.-
  550.-
  5.50
  ΤΟ
  ΗΙΧΟΑΗΒΗ ΜΕ ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—-Τό συνελθόν■«*!*«- (θϋ Γεωργ1ας κοθωρίσθη κα
  Ρ*1™:?::Γ9?*?*::£ ^?Λ·ϊί τωτάτητιμΡήτβνμλσιοπυρήνων
  είναι οί εξής:
  7955, 7980, 14256, 19029,
  27924, 27935, 27956. 32845,
  32888, 40001, 40046, 47112,
  48508, 48540, 48570. 57232,
  59689, 61898, 66037, 66065,
  70765, 80811,80816,
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ _ΤΗΣ_ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  τοθ υπουρ
  καθιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον
  ήαχολήθη μέ τρέχοντα ύπηρεσιακά ζη-
  τήματα.
  ΕΡΑΝΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΛΗΤΟΠΑΙΔ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ Θεσσαλονίκης
  αγγέλλεται ότι ώργανώθη έκεί έρανος
  των άλητοπαίοων»
  η μή 5
  δρχ. 1.15 κατ' ό<αν παραδο τέα είς τα έλαιουργεΐα'τ,Γθ νομοθ Ηρακλείου. Ή τιμή αυτή είνε άτιηλλαγμένη πάσης φορολογικής έπιβαρύνσεως. ΕΠΑΚ0Δ01 "κΤΐΕΡΓΑΚΗ Επανήλθεν έκ ό αδείας Επανή ης ς τού δ τμηματόρχης ττ]ς Ηομσρ χίος Ηρακλείου κ. Ί»άν. Σερ γάκης. 21.50 20.- 17.- 16.- 17.- 20- 3.50 115 80.- 25.- ΛευκοΙ α' β' ΜουργελαΙου α' » β' Πυρηνελαια Οΐν·ι: Αρχανών μΐστ. >
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρηναι
  ΔΙκταμος ήμ.
  ΣΗΜ. Ή άγορά Ηρακλείου διε
  τηρήΘη κατά την λήξασαν έβδο
  μάδα ήσυχος. ΑΙ οημειωθεΐσαι
  κατ' οοτήν έξτχγωγαί των διαφό
  ρων εγχωρίων προίόντων ϊχουν
  ώς εξής είς χιλιόγραμμα: Σουλτα
  νΐναι 210000, ταχτάδες 35 000, Ε
  λαια 64,000, οΐνοι 21 ΚΟ καιτνά
  7X00.
  ΤΟ ΚΛΗΡΙΓΚ
  ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Πρός τα τελωνεΐα τοθ κρά-
  τους εκοινοποιήθη δι' έγκυ
  κλΐου απόφασις των επί των
  Οικονομικήν καί τής Έθνι
  κης ΟίκονομΙας ύπουργών,
  διά τής οποίας γίνεται γνω
  στόν ότι ή ύφισταμένη περΙ
  πληρωμών τοθ έλληΌγερμα-
  νικοθ κλήριγκ συμψωνία πά-
  ρατείνεται μέχρι τής 31ης προ¬
  σεχούς Αύγούστου.
  ΤΡΑΠΕ2ΙΤΙΚΑ
  ΆφΙχθιΐ «·ί την πόλιν μκς 6
  τμΠμβτάρχηί τής Τραιτίζης τής
  Έλλ«β·| κ, Κωνοτ. Μοντοελος.
  ΣΥΛΛΗΨΐΣ
  ΣΕΣΗΜιΣΜΕΝΟΝ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΝ
  ΕΛΥΜΑΙΝΟΝΤΟ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  Κατά σχεΐικα; πληροφορίας
  των άστυνομικών άρχών, πρό τί¬
  νων ημερών άπέξρκσαν έκ των
  στρατιωτικών φ,ιλαχών Χανίων ο!
  σε»τ)μασμίνοι κακοποιοί Στυλ.
  Γιαπιτζάκηςίκ Πουλίών καί Βχαίλ.
  Κοοτουλάκης έξ Αρχανών. Ου
  τοι την νύκτα τής 4ης τρέχ.
  διέρρηξαν είς Άρχαναις Ινθα
  κατέφυγον, τό χατάατημα τού
  κ. Γεωργ. Ούσΐαμανωλάκη χφαι
  ρέσχντες έξ αΰΐοθ διάφορα έμπο
  ρ'εύματα, χρήματα είς κέρματα,
  ίνα χρυσουν σταύρον καί δύο 1<χ κτ,υλίδια γυναικεία ωσαύτως χρυ οα, συνολικής άξίας 5 700 δρχ. Οί δράσται ίκρυψχν τα έμΐτορεύ ματα έντός τοθ δπογείου τοθ σχολείου, ίνθα ανευρέθησαν άρ γόϊΐρον δπά άσΐυνομιχων όργάνων, τα δέ τιμαλφή είς την ρίζτιν έ νάς δένδρου. Οί δράσται κατί φυγον «χολούθως είς Γωνιές Πε διάδος. Τήν Ίψ τρέχ. διίρρη ξαν τό χατάσιημα τοθ χ. Νικολ. Καλογεράχη ίξ -.ύ αφήρεσαν αματα άξίας 25.000 δρ. απίχροψαν έντος σπηλαίου |ξω τ&Ο χωρίου. Κατόπιν δραστηρίως ένεργειων των αρμοδίων οπηρεαι ών χωροφυλαχής επιτευχθή ή αύλληψις των δραστών είς Τζ«ρ μιαδω δπου χαί ώμολόγηβαν τάς πράξεις των. "Απαντα τα χλαπέν τα άντιχείμενα «νευρέθηοχν δπό όργάνων χωροφυλοχής χαί άγρο. τιχής ασφαλείας χαί παρεδόθη¬ σαν <ίς τους διχαιούχους, ΑΝΕΧΟΡΉΣΕΝ Ο κ. Χθές τό άπόγευμα άνεχώ- Ο ΛΓΓΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΣΧΟΑΕ ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ζ«Τ«ΜΙ ΤΟΥ ΑΦΒΠΑ1ΪΜ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).—Ό ίγγλικός τύηος ά- φιερώνει κατ' αύτάς έκτενή άρθρα είς τό ζήϊηι».α τής διασκέψεως τού άφοπλι- σμοΰ. Ιδιαιτέρως μέ τόζήτη*α τούτο άαχολείται ό κυβερνητικάς άγγλικός ύ ΕΠΕΣΤΗ » ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΡΠΑΊ ΚΗΣ ΑΙΑΣΚΕΨΕϋΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν- ταηοκριτοΰ μας).—> Αναφορικώς μβ
  την νρθρογραφίαν τού εύρωπα'ίκού τύ-
  «ου επί τοθ ζητήματος τούχφοπλισμού,
  νεώτεραι πληροφορίαι έκ Παρισίων ά
  ναφέοουν ότι,ώς τονίζουν οί άρθρογρά·
  φοβ,έπίσϊη ή σ.ιγμ}, τής συγκλήσεω^εύ-
  ρωπαϊκής διασκέψεως μελλούσης νά ά-
  βχοληθή μέ τό ζήτημα τού αφοπλισμόν
  των κρατών.
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕΝ
  ΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑβΙΙΛίΙΪ 1Ο Μαρτίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας)— Τηλεγράφημα έκ
  Σόφιας επιβεβαιοί τήν αναγνώρισιν τής
  κυβερνητικής Έθνικής
  τής Βουλγαρίας.
  Ίσπανίας υπό
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟ
  ΤΟΗ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚ3Η___ΕΠΙ ΦΥΓΟΜλΧΙΑ
  ΐ· ΑΘΗΝ ΙΙ1Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Καθ* ά αγγέλλεται
  έξ Έύρώπης ό σοσιαλιστικάς τύπος τής
  Γαλλίας* τής Ελβετίας καί άλλων χω«
  ρών, χαιηγορεί επί φυγομαχία ώρισμέ
  νους άρχηγοΰς των κυβερνητικών έν Ι¬
  σπανία.
  ΟΕΙ8ΙιΡΧΙΚ0ΝΪΥΜΒΒ¥ΑΙΡΜ ΤΡΗ ΪΒΑΑΑΗΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Διά διατάγματος.κ»
  τηρτίαθη ανώτερον πειθαρχικόν συμ·
  ρησε δι' Αθήνας ό Δήμαργοο β«*«λιον δτίερ θα κρίνη τους υπαλλη.
  ■ η.^,.,.,, ! μ λ γ- Λθυ^ είς τήν περίπτωσιν πειθαρχΐκών
  Ηρακλείου κ. Μήνας Γ6»ργι' ^ά Τό βύλ ύ
  άδης.
  κ. Μήνας Γ6»ργι'
  Ι
  Τό συμβούλιον τούτο
  άπέτελέαθη έξ άνωτάτων ύπαλλήλων*