97026

Αριθμός τεύχους

5113

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1-
  Αιγυπτου
  Ιΐησία λίραι 3
  έςάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  12
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ -"
  ΗΡΛΚΛΜΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓθε 24ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5113
  ΪΠΕΥ8.Ι0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  Σ
  ΑΝΑΣΤΟΑΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ
  Χθεσινά τηλενρκφήματα
  ανήγγειλαν ότι ό Άγγλβς υ¬
  πουρ γός καί έκ τδν στενώ-
  τέρων συνεργάτην τοΰ κ.
  ται πελώρια οίκονομικά προ
  βλήματα. Βκθεΐαι άντιθέσεις
  οικονομικήν συμφερόντων
  χωρίζουν τα εθνη τής γής
  Τσάμπερλαιν σέρ Σάμουελ Καί μολονότι ό πόλεμος δέν
  Χό»ρ, έπρότειν* σχέδιον ( ήρχισεν ακόμη είς τα χαρα-
  πενταετοΰς αναστολής των κώματα, διεξάγεται άγριος,
  έξοπλισμών. Καί εγένετο παν σχληρός είς τα μετόπισθεν,
  τού δεχτή μέ ανακούφισιν ή είς βλα τα γεωγραφικα πλά
  είδησις. Ή πρότασις τοΰ κ. τη καΐ μήκη, επί τοΰ οίκο
  Χόαρ, όμβιάζει πρός άκτϊνα
  φωτός πού ήλθε νά διαλύση
  τό οκότος πού άπλώνεται είς
  τόν κόσμον καί δημιουργεΐ
  την αγωνίαν καί τάς άνησυ
  χίας είς τούς λαούς τής γής
  ®α έχη ίμως την δύναμιν
  ή άκτίς αύτη νά φωτίση τάς
  διανοίας των ίθυνέντων τάς
  τυχας τού κόσμον καί ν' ά
  νοίξη τόν δρόμον της λογι-
  κης, τή; συνέσεως κ«. τής
  συνδιαλλαγής;
  Αί πιθανότητες δέν «π©
  κλείονται. Αί έλπίδες ίμως
  είναι ολίγαι δυστυχώς. Ή
  πρότασις τοΰ κ. Χόαρ όσον
  ε ναι εύπρόσδεκτος άπό τούς
  λαούς βλης τής γής τόσον εί
  ναι δύσκολον να πραγματο
  ποιηθή. Διότι τό πρόβλημα
  τής αναστολής των έξοπλι
  σμών ή τοϋ άφοπλισμοΰ, έ¬
  στω καί τοδ μερικοΰ, δέν
  είναι μ^όνον καί ανεξάρτη¬
  τον. Είναι στενώς συνδεδε¬
  μένον μέ τα τεραστία οίκο
  νομικά προβλήματα πού άπα
  σχολβϋν βλα τα έθνη καί
  γίνβνται άφορμή νά συγκλο
  νίζετκι ή γη όλόκληρβς Δέν
  είναι έπομένως δυνκτή η μο
  νομερής λύσις τού. 'Ανα-
  στολη των έξοπλισμων, έστω
  καί δι' ολίγα Ιτη, θά ε'ιχε τε¬
  ραστίας συνεπείας. Πλεΐστοι
  εργασίαι θά διεκόπτοντο καί
  έκατομμύρια έργατών καί τε-
  χνικ&ν πού άπασχολοΰνται
  σήμερον είς πολεμικάς βιο
  μηχανίας, είς ναυπηγεϊα καί
  όχυρωματικά έργα θά έμε-
  ναν άνευ εργασίας. Είς τόν
  κόσμον ολόκληρον, θά ήπλοΰ
  το έκ νέου έν τεράστιον κΰ-
  μα άνεργίας.
  ©ά έπρεπεν έπομένως, προ
  τοΰ αποφασισθή ή διακοπή
  των έξοπλισμων νά ρυθμι-
  θθοΰν τα ζητήματα πού θά
  δημιουργηθοΰν έξ αίτίας μι·
  άς τοιαύτης αποφάσεως. Δη·
  λαδή, τα οίκονομικά προ¬
  βλήματα πού θ' άνακύψουν.
  Καί σήμερον ίμως ύφίσταν-
  νομικου πεδίου. Καί άν αύρι¬
  ον έκσπάση ή θύελλα καί ύ·
  ψωθοΰν αί φλόγες τού πολέ¬
  μου, τα αΐτια θά είνε οίκο·
  μικά. Ό πβλεμος, όπως ειπε
  προχθές άκόμη ό διάσημος
  'Αγγλος συγγραφεύς κ.Ούέλς
  θά γίνη διά τάς πρώτας ΰλας.
  Καί θά καταστή άναπόφευ-
  κτβς έφόσον θχ'παρ«μένουν
  άλυτα τα ύπάρχβντα οίκογο-
  μικά προβλήματα καί έφόσ,ον
  θά ύπάρχουν «κεινώντα καί
  χορτάτα» έθνη ίπως συνήθως
  άποκαλοΰνται. Θά Ιπρεπε
  νά συνέλθη Ρί« παγχόσμιος
  διάσκεψις νά ρυθμίση ίλα
  αύτά τα προβλήματα, . νά
  προβή είς άνακατανομήν
  των ύλών καί των σφαίραν
  έπιρρβής των διαφόρων χω·
  ρων, καθ* όλον τόν κόσμον
  Διότι, είπομεν, μόνον ή ρύθ¬
  μισις των οικονομικήν προ-
  βλημάτων, θά ήτο ϊοως ώυ-
  νατόν νά φέρη τόν χαψυ
  νασμόν καί την πολιτικήν
  προσέγγισιν, μολονότι 2εν
  πρέπει να παραγνωρίζωνται
  καί αί ίδεολογικαί άντιθέσε,ις
  καί αί .φιλοδο|ίαι πβύ συνΐ
  χώς αύξάνονται. Όι
  Άλλά, ώς 'εχουν σήμερον
  τα πράγματα, δέν φαίνεται
  εϋκολος ή σύγκλησις μιάς
  τοιαύτης διασκέψεως. Καί πβ-
  λύ περισσότερον δέν φαίνε·.
  ται εύκολος ή έπιτυχία της.
  Ή πρότασις έπομένως τού κ.
  Χόαρ καί άν δέν μείνη ά;
  πλώς ώραία ίδέα, θ' άργήσ-
  πάντως νά υίοθετηθή καί νι
  τεθή είς εφαρμογήν. Καί έν
  τώ μεταξύ ή ανθρωπότης θά.
  διέλθη άπό πολλά έπικίνδυΛ
  να άκρωτήρια, διά νά μετα-
  χειρισθώμεν την φράσιν τοΰ
  κ. Νταλαντιέ, είς τούς σκς-,
  πέλους των οποίων ύπάρχουν
  φόβοι νά προσκρούση καί νά
  καταποντισθή τό σκάφος τής
  είρήνης. Όπωσδήποτε τό σχέ¬
  διον τοΰ κ. Χόκρ δημιουργεΐ
  μίαν έλπίδα. Καί ευχόμεθα
  νά μην διαψευσθή...
  Πεταχτο
  οημειώμοτο
  ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ
  Μέχρι τώρα είχαμεν έ6δομά5α
  τοθ παιδιοθ, τή; μητέρας, τοθ πρα
  οίνου, των ζώων. Άπό τώρα καί
  στδ εξής θά έχωμε καί άντιδλα-
  σφημικήν. Σήμερο μάλιστα άρχί
  ζει ή έβδομάδα αυτή καί τελειώ
  νιι φυοικά τό προσεχές Σάββατο.
  Στό γραφεϊο μου επάνω βλέπω ά
  πλωμένα τα πολύχρωμα ίντυπα,
  τα φίιγ-βολάν, τίς προκηρύξεις
  ποίι θα καταχλύσουν άπό σήμερο
  την πόλι καί τα χωρία καί μέ τα
  δποΐα θά κηρυχθή ό άντιβλασφη
  μικός αγών. Πειστικδ είνε τό πε
  ριεχόμενό των. Καί απολύτως
  ούμφωνο πρός τδ πνεθμα καί τοθ
  χριοχιανισμοθ καί τοθ άληθινοθ
  πολιτισμοθ. Βλασφημία θά ήταν
  άν άρνούμεθα την αξίαν καί την
  σκοπιμότητα τοθ άντιβλασφημικοθ
  αγώνος. Καί ή στήλη αυτή θέλει
  νά μείνη άμέτοχος αυτοθ τοθ
  άμαρτήματος. Είνε δέ άναμφισβή
  τητον άμάρτημα ή βλασφημία.
  είτε μέ την θεοκρατικήν άνχίληψι
  τό κρίνομε είτε μέ την άπλή ανθρώ
  πίνη λογική. Βέβηλος είνε έκεϊνος
  πού λέγει πώς πιστεύΐι σέ κάτι
  χαΐ ίμως τό δβρίζει. Γελοίος έμ-
  φαν.ζεχαι έχεΐνος πού δβρίζιι
  δ,χι θεωρ εί άνύπαρχτο. Στερεΐται
  φιλοβοφιχί|ς σκέψεως, άγωγής καί
  πολιτιομοθ έκεϊνος πού μέ τό πά
  •«μιχρδ ξιοπ| σέ νιθρα καί σέ
  βλασφημίες. Έδώ δμως ακριβώς
  είνε τα πρόβλημα. Άρχεϊ άραγε
  δ λόγος, ή διδασκαλία καί δ α¬
  γώνας μέ τδ Ιντυπο χαρτί, δσο
  συστηματιχδς κι' άν είνε, 8σο
  πβιστική γλδσσα κι' <£ν χρησιμο ποιήση γιά ν« εξασφαλίση την με γάλη νίκη; "Οαο κι' &ν θβωρήται βλασφημία ή άμφιβολ£α, νομίζω δτι δικαιολογεΤται σ»ήν προχει μένη περίπτωσι. Άμφιβολίες λοιπόν, ώς πρβς την άποτελεσματικότητα τοθ α¬ γώνος δπάρχουν πολλές. Τόαες, δσες είναι καί οί δυσκολΕες πού θά συναντήσ&υν οί νέοι σταυροφί ροι. Ό λόγος χαθώ; χαί δ νόμος είναι άνίσχιφα δπλα δταν ή πραγ ματικότης ορθώνεται δτεγκτη, ά δυσώπητη. Καί δυστυχώς ί πραγ¬ ματικότης μ«ς ώθεϊϊξω άπδ ι* δρόμο τής άριχής. *Η ζωή σήμερον είναι δύσχολη, βασανιστιχή. Κι' δ αγώνας γι' αυτήν τραχύς χαί έ πΐπονυς. Δέν μιλ© γιά την Έλ- λάδα. Τδν κόσμον δλο Ιχω δπ', δψίν μου. Η άγωνία τής έποχής μας, οί κίνδυνοι ένδς νέου πό- λίμου, δ χλονισμδς χών πάλαι ών 4ξιβν, ή 0Ζχθνομ[χή χρίσ[ςι ή έξαντλησις π&ύ φίρνϊι ή μγν χανική καί χαχά συνέπειαν βιαατι' κη, τυραννιχή χυριολεχτιχά ίργαΐ σία, «χούν δημιΟϋργήσ(ί σι στά νιθρα Χ,' |χουν τούς άνθρωπους ιύέξαπτους, δώσθυ μους χαί δύστροπους. Πώς νά μιίνουν χλιιστβ χά χΐίλη δταν στήν χαρδιά βράζιι ή Πώς να ιίναι χαθαρή ή Τα δημοσία οίκονομικά Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ 1ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ— ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Τα μέτρα τής κυβερνήσεως ττροώδη σαν τ ήν εθνικήν οίκονομίαν. 2*1 Ή έξαγωγή τοθ χαπνοθ άντι προσωηιύει κατά τούς 11 μήνας τοθ παρελθόντος ετους τα 46,8 ο)ο χοθ συνόλου τής έξαγωγής τής χώρας έναντι 40 5ο)ο τής αύ τής περιόδου τοθ 1937. Ή Γερ μανία χαί αί Η. II. Α. άπερρδφη σαν χά 08,6ο)ο χής δλης έξαγω γής μας, μόνη δέ ή Γερμανία τα 51,8οίο. ΣΤΑΦΙΣ ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟΝ. Ή Κορινθιακή καί ή Σουλτανίνα έν τώ συνόλφ τής παραγωγήν των δύο αυτών είδών τής σταφίδος, πά ρήχθησαν καί εξήχθησαν κατά τδ παρελθόν Ικανοποιητικάς, καθώς καί δ οίνος δ οποίος έπέτυχεν ανωτέρας παρά άλλοτε τιμάς έν τω εξωτερικώ. Ή έξαγωγή τοθ έ λαίου κατά τδ 1938 υπήρξε πό σοτιχώς τετραπλασία σχεδδν τής έξαγωγής τοΰ παρελθόντος Ιτους, εμειώθη δέ σημαντικώς ή είσαγω γή απορελαίων ένεκα τής μεγάλης έλαιοπαυαγωγής τής χώρας κατά τδ 1937. Σημανχιχή απόφασις υπέρ τής ένισχύσεως τής έλαιοπα ραγωγής ήτο δ νόμος δ καχαργή σας την φορολογίαν τοΰ ελαίου, χοθ κυρίου τούτου καί θετικοθ προιόντος τής χώρας. ΒΑΜΒ4Ξ. 756 χιλιάδβς στρέμ ματα έχαλλιεργήθησαν μέ βάμβα χά κατά τδ 1938. Τώ 1914 δτε κυρίως ήοχιβε τδ πρώτον έν τή χώρα ή βαμβακοκαλλιέργεια μό λις 121 χιλιάδες στρέμματα έκαλ λιεργοθντο μέ βάμβακα, ή δέ πά ραγωγή τής χώρας δέν δπερέβιχι νέ τάς 11 χιλιάδας τόννους έ ναντι 54 χιλιάδων τόννων τοθ 1937 καί 48 χιλιάδων (προσωρι νός άριθμός) τοθ 1938 ΟΟΐω ή πά ραγωγή τοθ βάμβακος συνεβάδισε μέ την ανάπτυξιν τής βαμβακουρ γίας. Παρά την μεγάλην άνάπτυ ξιν τής βιομηχανίας ταύτης κατά τα τελευταία Ιτη ή είσαγωγή δάμ βακος έκ τοθ έξωτερικοθ εμειώθη σημαντικώς, λόγφ τής τροφοδοτή σεως αυτής μέ έγχώριον βάμβακα, τουναντίον δέ ή έξαγωγή νημά- των βάμβακος έξαπλασιάσθη έντδς μιας πενταετίας. ΟΡΥΖΑ. Άξιοσημείωχος, είναι πρόοδος τής χαλλιεργείας τής δ ύζης έν τή χώρα άνελθοθσα «τα τδ παρελθόν ε*τος είς 173 τόννους έναντι 4025 τόννων Ο 1937. Ή σημασία τής αύξα μένης χαλλιεργβίας τής όρύζης τρέψαυν χήν είς την περιφέρειαν αυτήν εύρυτέραν καλλιέργειαν τοθ εϊδους αύτοθ, είναι έκ των Ιργων τα δποΐα θά είναι μεγάλης ώφςλιμδτητος διά την χώραν. ΑΛΙΕΙΑ Έ χώρα μας στρέφει έπίσης επιτυχώς δπό την κυβερνητικήν μέριμναν, την προσοχήν της είς δύο άλλους κλάδους τής Έθνικής μας ΟΐκονομΕας, την αλιείαν χαί την χχηνοχροφίαν. Είς χώραν χατ' εξοχήν πά ραθοίλασσίαν χαί άλιέων ή ίχθυο παραγωγή χατά τδ 1937 ϊέν έ χάλϋψε παρά τα 45 4 ο)ο των ά ναγχών τής καταναλώσεως τής χώρας. "Οσον Σέ χαί εάν δποτε θή δτι τα περί αυτής στατίστι κά ατοιχεϊα δέν είναι" πλήρη χαί δεχθώμεν δτι είναι ανώτερον τδ ποσοστόν χοθτο, έν τούτοις δέν χάνει την σημασίαν της ή παρατήρησις, δτι ή άλιεία ώς πΧουτοπαραγωγδς παράγων' τής χώρας μένει άνεκμετάλλευτος, ά λήθεια μάλιστα είναι δτι την έκ μεταλλεύονται δχι μόνον άτέχνως άλλά καί χατά τρόπον όλέθριον. Έκ των οτατισχιχών πινάκων προκύΐττει δτι ή είσαγωγή νω πών χαί παρεσκευασμένων ίχθύων αδξάνει. Τφ 1932 εισήχθησαν 15477 τόννοι άξίας άνω των δραχ. 164 έκατομμυρίων έν ώ τώ 1937 εισήχθησαν τόννοι 20753, άξίας δρχ. 208 έκατομ. Τα πό σά αϋτά είναι σημαντιχά διά τάς συναλλαγματικάς μας ανάγ¬ κας. Τδ δ τι ή Άγροτική Τράπε ζα ανέλαβε νά έ'γανώση την ά λιευτικήν πίστιν χαί τδ δτι λαμ βάνονται δπδ τής κυβερνήσεως τα χατάλληλα νομοθετικά μέτρα διά την αλιείαν, αύτά άποτε λοθν εγγύησιν δτι θά βελτιωθοθν οί δροι καί αί πρόοδοι τής Ι χθυοπαραγωγής μας. Ή Ιπιτυχία θά είδαι άκόμη μιγαλυτέρα εάν όργανωθοθν έπιχειρήσεις άλιευτι καί χαί βιομηχανιχής κατεργα οίας των πρειόντων τής θαλάσσης. Ή ανάπτυξις τής ίχθυοπαραγο» γής θά έχη ώς άποτέλεσμα άφ' ενός την ανακούφισιν των πτω χοτέρων χάξεων χής χώρας καί άφ' ετέρου την βελτίωσιν τής διατροφήν τοθ πληθυσμοθ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙ£ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ τή χώρα, καθώς καί ή λει- υργία νέων έργοστασίων χατερ σίας όρύζης, καταφαίνεται έκ «3 γεγονότος δτι διά την είσα γι ιμένην δρυζαν δ τόπος ίδαπάνη τώ 1937 δρχ. 204 έκατομμύ « καί τώ 1938 (11 μήνες) δρχ. 9 έχατομμύρια. Τα δσημέραι συμπληρούμενα Έπείρφ άποξηραντικά Ιργα ) Φαναρίου τα όποΐα θά επι δταν είναι θολός έ έγκέφαλος;... ρωτήσετε βεβαία μέ τή σειρά σας: ώΐτ* είναι μάταιος καί πε- ,ριττός δ άντιβλασφημικδς αγώ¬ νας; Τέτοια άσέβεια, δέν διεπρά !χτ3η άπδ την πέννα πού χαράσσει τίς γραμμές αυχές. Ίερός είναι δ αγών κατά τής βλασφημίας. Ά- γία είναι ή σταυροφορία πού άρ χίζει σήμερο. θά έχη δμως άπο τελέσματα δταν δ λόγος συνδυα σθΒ μέ Ιργα. "Οταν δέν περιορι σθίθμε είς κηρύγμαχα καί άφο ρΐφμούς μόνον, άλλά φροντίσω ε; νά μεταβάλωμε καί την π0αγματικότητα. "Οχαν άλλάξω ε' τούς δρους τής ζωής των άνθίώπων θά επιτύχωμεν άλλαγή <4 χοθ ψυχικοθ των κόσμου. Οί χν δημιουργήσωμεν δλικό «ο- λιτ σμδ, τότί θά δημιουργηθή μό νο ου χαί χδ ηθικόν έπιστίγασμα λ ' έν τφ μεταξΰ βεβαία χαλή ι (νι καί ή διδασκαλία. Καί γάρ, 'ν Ιρχΐ,ήν ό λόγος... ΣπουδαΙσ είναι καί ή διά την κτηνοτροφΐαν έργασΐα τοθ ΎπουργεΕου Γεωργίας. Ή άπό τοθ 1931 αρξαμένη συστηματική ανάπτυξις τής κτηνοτροφίας συνεχίζεται καί ύπολογΐζεται είς 38 ο)ο ή έκτοτε αύξησις αυτής είς ζώα καί είς προϊόν τα. Ή είσαγωγή ζώων καί προΐόντων ζωοκομΐας έν γένει έφθασε τώ 1937 είς δρχ 533 5 έκατ. τώ δέ 1938 (11 μή νες) είς δραχ. 533 2 έκατ. Έν φ ή έξαγωγή τοιούτων προΐ¬ όντων έκ τής χώρας μας δέν ήτο παρά δρχ. 14 έκατ. τώ 1937 καί δρχ. 3 έκατ. τώ 1938 (Π μήνες). ιΟ Ύπουργός τής Γεωργίας κ. Γ. Κυριακάς είς άρθρον τού δημοσιευθέν τόν παρελθόντα Νοέμβριον είς τό «Άγροτικόν Μέλλον» ύπολογΐζει δτι καλύ πτομεν κατ' αξίαν διά τής έγ· χωρίου κτηνοτροφίας τα έπτά δγδοα των άναγκών μας καί άναβιβάζει την έξ αυτής πρόσοδον μας είς 7.5 δισεκατομμύρια δραχ¬ μάς, μή συνυπολογιζομένης τής άξΐας τής γεωργικής έργα σΐας των μεγάλων ζώων καί τής προσόδου των ζωϊκών λι πασματων τα όποΐα παρά- γουν. Ή άξία τοθ ζωίκοΟ κε φαλαίου μας ύπολογΐζεται πσρ' αύτοθ είς 15 δισεκατομ μύρια έξ ου τό συμπέρασμα δτι ή απόδοσις φθάνει είς τό 50ο)ο. Πάντως τα ποσά τής είσα- γωγής δεικνύουν δτι δέν πα- ράγομεν άκόμη δσα άπαιτοθν- ται διά την κατανάλωσιν μας καί ύπάρχει περιθώριον εύρύ διά την ανάπτυξιν τοθ σπου- δαΐου αύτοθ κλάδου τής οί κονομΐας. Ή κυβέρνησις ένο μοθέτησεν ήδη σειράν μέτρων ενισχυτικών τής κτηνοτροφίας, έν οίς ό νόμος περί άποκα- ταστάσέως άκτημόνων κτηνο- τρόφων, τό Ταμείον Ίπποπα- ραγωγής, ή προσπαθεία πρός διάδοσιν τής καλλιεργεΐας κτη νοτροφικών φυτών, ή διά τής Αγροτικάς Τραπέζης άναδιορ γάνωσις τής κτηνοτροφικής πί στεως, ή σπουδή τής ζωοτε χνΐας, ή οργάνωσις των ζω οτεχνικθν ύπηρεσιών καΐ άλλα. Ή βιομηχανική παραγωγή τής χώρας έκαμε νέας προό¬ δους κατά τα παρελθόν έτος. Ό υπό τοθ Α.Ο.Σ. καταρτι ζόμενος δεΐκτης τής κατά πο¬ σότητας βιομηχανικώς παραγω γής (δτος 1928=100) ανήλθεν είς 164 24 κατά τούς έννέσ πρώτους μήνας τοθ έτους 'έ ναντι 151.69 τής αυτής ένεα· μήνου περιόδου τοθ 1937. Ιδία αί χημικαί, μηχανολογι καί, ήλεκτρικοΰ ρεύματος κα· πνοϋ, είδών διατροφής, ύφαν- τουργικαί καί μεταλλουργικαί βιομηχανΐσι ηκολούθησαν την πρός τα άνω πορείαν, ένώ ώς πρός τάς λοιπάς κατηγορΐας παρατηρεΐται ποία τις κάμ- ψις. Αί είσαχθεΐσαι κατά τό έ τος 1938 πρώται Ολαι άνήλ· θον είς 187 χιλ. τόννους άξί¬ ας 2359 έκατ. δραχμών έναντι 155 χιλ. τόννων άξίας 2520 έκατ. δρχ. τοθ 1937. Ήτοι έ¬ χομεν αθξησιν κατ' όγκον 21 ο)ο καί μείωσιν είς αξίαν κα¬ τά 6 ο)ο λόγφ τής πτώσεως τής άξίας των πρώτων ύλών είς την διεθνή αγοράν. Ή κατά τούς ένδεκα μήνας είσαγωγή βιομηχανικών προι- όντων είνε ή αυτή περΐπου, ποσοτικώς, μέ την πρό περυσι νήν, ηύξημένη δμως είς αξίαν κατά 10 ο)ο. Ή έξαγωγή μας βιομηχανικών εΐδών είνε όλι γωτέρα κατά 18 ο)ο είς ποσό αηΐα καί 27 ο)ο είς αξίαν. Νο μΐζομεν δτι τό γεγονός αύτό μδς έπιτρέπει να έπαναλάβω μέν δ,τι καί άλλοτε έτονΐσα μέν ότι ή βιομηχανΐα μας δέν πρέπει νά παρασύρεται είς παραγωγήν ανωτέραν των ά- γορών καταναλώσεως τάς ο¬ ποίας διαθέτει καί δτι όφεΐλει νά μην έπεκτεΐνεται είς έγκα- ταστάσεις, έκτός εάν διαθέτη πρός τουτο, ιδία έαυτής κε- φάλαια. Ή βιομηχανΐα τής χώρας κατά τούς ύπολογισμούς τοϋ Α.Ο.Σ. καλύπτει τα 75 ο)ο των άναγκών τής έγχωρΐου καταναλώσεως βιομηχανικών προΐόντων καί χρησιμοποιεΐ διά την παραγωγήν της είς πό σότητα 70 ο)ο των πρώτων ύλών έκ τής έθνικής παραγω- γής. Ένώ τώ 1928 εκάλυπτε μόνον τα 58 61 ο)ο τής κατα ναλώσεως καί έχρησιμοποίει κατά 46.85 ο)ο ελληνικάς πρώ τας Ολας. 'Ενδιαφέροντα είνε ιά δέ Γραφεΐα εργασίας. Όπως μδς τηλεγρσφή δ έν Αθήναις άνταποκριτής μας, ή κυβέρνησις, απεφάσι¬ σε την ίδρυσιν γραφείων έργα οίας είς τα Χανία καί την πό λιν μας. Σκοπός δέ των γρα φείων αυτών θά είναι ή επί¬ βλεψις διά την εφαρμογήν των νόμων περί εργασίας, ή έφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ή διαιτησία μετα- ξύ έργατών καί έργοδοτών καί ή έξεύρεσις εργασίας είς τούς άνέργους. Ή αποστόλη έπομένως των γραφείων αυ¬ τών είναι μεγάλη καί ή ση¬ μασία καί άξία τής ιδρύσεως των σημαντική. Είναι μΐα νέα απόδειξις των αίσθημάτων τής κυβερνήσεως πρός τόν έργα· ζόμενον κόσμον των κρητικών πόλεων. Ή άσφάλεια. Είνε γργονός άναμφισβήτη τον 8τι κατά τόν τελευταίον καιρόν ή τάξις αποκατεστάθη πλήρως καί ή δημοσία άσφά λεια επαγιώθη έξ ολοκλήρου είς τόν τόπον μας. Καί τα τε λευταΐα ΰπολεΐμματα των κα κοποιών, συνελήφθησαν ήδη χάρις είς την δραστηριότητα πού ανέπτυξεν ή.ύπηρεσΐα χω ροφυλακής καί εξεκαθαρίσθη πλήρως τόσον ή πόλις δσον καί ή ϋπαιθρος. ΆξΙζει νά χαι ρετιοθή τό γεγονός. Καί νά έξαρθί) ή δράσις τόσον τοθ ΔιοικητοΟ τής Χωροφυλακήν κ. Όρφανουδάκη δσον καί δλων των αξιωματικών καί όπλιτών τοθ σώματος είς τούς όποΐους όφεΐλεται ή παγίωσις τής δημο οίας ασφαλείας. Ό τουρισμός. Μέ τόν έρχομόν τής άνοίξε ως, έτοιμάζονται ήδη νά μδς έλθουν καί πλείστα καραβάνια περιηγητών» πρός επίσκεψιν των άρχαιοτήτων καί των άλ- λων άξιοθεάτων. "Ηδη μάλι¬ στα ανηγγέλθη δτι έντός τοθ Απριλίου θά καταπλεύσουν τρία τουρισΐικά άτμόπλοια μέ έπτακοσίους περΐπου ξέ· νους περιηγηχάς. Καί δέν θά είναι ασφαλώς τα μόνα. Εφέ¬ τος προβλέπεται δτι οί ξένοι επισκέπται μας θ' άνέλθουν είς πολλάς χιλιάδας. 'Η προ παγάνδα πού εγένετο είς τό εξωτερικόν, ή προσπαθεία τοθ ύφυπουργεΐου Τύπου καί Τού- ρισμοθ διά την οργάνωσιν τής «βιομηχανίας των ξένων» δίδει ήδη τα πρώτα εύχάρι στα άποτελέσματά της. Επι· βάλλεται μόνον νά συνεχίσω¬ μεν τάς προσπαθείας μας καί νά κάμωμεν δ,τι θά καταστή ση άνετωτέραν καί πλέον ευ¬ χάριστον την διαδρομήν καί διαμονήν των ξένων έπισκε- πτών μας. Καί πρός τουτο πρέπει νά Ελθουν έπίκουροι τοθ Κράτους καί οί Δήμοι καί αί Κοινότητες καί αί τοπικαί έπιτροπαί τουρισμοθ καί οί δι- άφοροι όργανισμοί καί αί τουριστικαί έπιχειρήσεις. δομένα τοθ έν τή Οικονομικαί 'Επετηρίδι τής εΕλλάδος πΐνα κος περί των οΐκονομικών ά- ποτελεσμάτων των έν Ελλά¬ δι άνωνύμων έταιριών κατά τό 1937. Επί συνόλου 241 έταιριών μέ σύνολον κεφαλαίων (μετο- χικοθ καί άποθεματικοθ) δρχ. 5.126 258 000, αί 124 έξ αύ των διένειμαν μερΐσματα ά νελθόντα είς δραχ. 327.567. 000 επί συνόλου κερδών πρός διανομήν δρχ. 617,175 000. Αί 58 έκ των έταιριών αυτών εκάλυψαν τάς δαπάνας των, αί δέ λοιπαί 39 έκλεισαν μέ ζημίαν. Οί τελευταΐοι αύτοι άριθμοί μας ένισχύουν είς την γνώμην δτι θά ήτο έπω φελεστάτη ή στενωτέρα καί ωργανωμένη επίβλεψις καί ό έλεγχος των λ)σμών των άνω νύμων έταιριών πάσης κατη γορΐας. (συνεχ(ζεται) ■Λ
  ΛΗΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινημηιτονράφοο
  Σήμερον; Τό μουσικήν θαθμα <Γ αυζέττε Βέρντι». 'Εκτόι. τιρογρά κατος Χριστοφορίδης— Βα,ν Κλι βίρρν. Την Δευτέραν «ΟΙ Περιπέτε ες τοΰ Τόμ Σόγυερ». ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ό δπερκο σσόί,' «Ό Κουρσάρος» (δαίμο νβς των ώκεανών) Πρωταγων βτβ&ν Γουωρνεο Μπάξτερ. Την Δευτέραν «Διαβατικ Ηΐουλιά». ΠΟΙΑΑΙΑΚΗ Σήμερον: Γ ΒΕΡΝΤΙ Πρωταγωνιστοΰν: Γκαμπυ ΜορλαΙ, Μαρία Τσεμποτάρι, Μπενζαμϊνο Τζΐλλι, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Τό έγχρωμο κινηματο γραφιχό θαΰμα! Τό πιό διαβασμένβ καί τό πιό άγαπητό μυθιστό- ρημα πού έκινηματογρα- φήθη μέχρι σήμερον. ΜΑΚ ΤΟΥΑΙΝ ΟΙΠΕΡΙΟΕΤΕΙΕΣ τομ ΣΟΓΥΕΡ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΦΥΛΑΚΕΙ ιορισΣΙΑΕΡΑ Μέ τούς * * # Κορϊν ΛιισαΙρ Ροζέ ΝτυσαΙν Άννι' Ντυκώ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ^Έπαναλαμβάνεται ή δημσ προσΐα ενοικιάσεως διά τό οίκον. Ιτος 1939—1940 των κάτωθι Δημοτικήν φόρων, τελών κσί δικαιωμάτων. 1) τοθ φόρου μετσφερομέ νών εγχωρίων προίόντων διά θαλάσσης. 2) τοθ φόρου μεταφερομέ- νών εγχωρίων προΐόντων διά ξήρδς. 3) τοθ φόρου ζυγΐου επί των διά θαλάσσης είσαγομέ νών εγχωρίων προΐόντων. -4) των τελών διά την χρτ) σιν των σφαγε'ων. 5) τοθ φόρου καταναλώσε ως' γάλακτος. 6) τοθ φόρου ότιωρικών κσί λαχανικ&ν. «γ<-^<<. 1) το5 φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προΐόντων κσί έτίΐ ίχθυων. 3) τοθ φόρου επί των έν τ^ ■ηεριψερεΐα τοθ Δήμου Ήρσ κλεΐου άγορσπωλουμένων μι κρών καί μεγάλων ζώων. 9) των τελών έτιί "ίών δισ- φημίσεων. ίΠ/1 Ιυ 10) τοθ οικοιώματος δια *ΐή χρήσιν των ίχθυοπωλεΐων. Ή δημοττροσΐα γεν'ήσεται την 15ην Μαρτίιυ 1939" ήμέ ρον Τετάρτην κσί ώραν 11 — 12 π. μ έν ι ώ Δημοτικώ Καταστήματι "Ηρακλείου κοι ενώπιον ιη"ς Αημορχιακής Ε πιτροττής. ΟΙ οροι ουγγραψής ύποχρε ώοιων εΐσΐ κατακθεΐμένοι ίίς την Γραμματείαν κοί την Δ)οιν Οίκονομικών Ύτιηρεσίών Δήμου ένθ.α οί βουλόμενοι δύ ναταν νέ* λαμβάνωσι γνώ- ^ ν» Εν ΉρακλεΙψ τβ 10 Μαρ. τΐου 1939 Ό ΔϊΊμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΑΒΕΔΙΣ 6 ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Κεμάλ Ατατοίφκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ Άρμστρογγ 56ον Είς τό βάθος έξετείνετο ή Σμό νη. Ή φωτία είς τάς συνοικίαι των χριστιανών ιίχε πρασλάόε' διαστάσεις Έρυθραΐ άντβύγειαι έφώτιζαν τόν ούρχνίν... Όλόκλτ ροι συνοικίαι εγένοντο παρανά λωμκ τοθ πυρός... Πίτε-πό:ε ή κούετο δ φοβερός κρότος μιάς έκ ρήξεως. . Ό άνιμος πού έπνεε ήτο βαρύς άπό στάχτες... Ηότε πέτε είς την λάμψιν τής π^κα άς μακρυνέ,ς άπίθανε; έφάνταζα ή αιλουέτΐες των πολεμ'κών τή λύσεως. —Είνε σημείον, — έλεγεν Μουσταφά Κεμάλ δΐΐΛΐνισσόμενο την πυρκαιάν—δτι ή ΤουρκΙα κα θαρΕζειαι άπό τοΰς προδότας, τού χριατιανβύ;, τούς ξένοας Ή Το«ρ *£α θά μείνη είς τούς Τούρκους! Άπά τόν κήπον μέσα είς την χλιαράν ατμόσφαιραν—γιατΐ κα ό ένεμος πού έπνεεν ήταν ζεστό; —άνέβαιναν βαρειές μυρωξίές τρ ανταφύλλων καί γιασεμιών .. Ό Μουσταφά Κεμάλ τράβηξι την Αατιτέ κοντά τού καί την φ λησε, σκέπασε τδ πρόσωπον της μέ φιλιά, την σήκωσε ατήν άγκα λιά τού καί την έμπασε μέσα είς τό δωμάτιον τού, δπου δ στρατιώ της πού είχεν είς την προσωπ κήν υπηρεσίαν τού, τοθ είχεν έ τοιμχσει τδ χρεββάτι. Τότε μόνον, την τελευταίαν στιγμήν ή Λ-ΐτιφέ άπεσπάσθη άτιδ την αγκχλιά τού. —Δέν καταλαβαίνεις, τοθ είπε Σέ άγαπω, άλλά δέν θέλω νά γί νω ή έρωμένη αου. Παντρέψ^υ με καί τότε μίνον θά γίνω διχιά σου! — Καί τί είνε δ γάμος; τής εί πε έκεΐνος. Μέσα τού είχεν έξαναστή δ έχ θρός κάθε παραδεδεγμένον αρχής δ έχθρδς τής θρησκείας, ό εχθράς των συμβαπκών τύπων, έ εχθράς τής παραδόσεως. —Ό γάμος— τής είπεν— είνε ερικά κινά λέγια πού ψιττακίζει ϊνας χότζις. Τάση σημασίαν λοι πόν άποδίδεις είς τα τυτχικά αύτά λάγια; Έχιο δρκισθή νά μή παντρευθώ, άν προηγουμένως δέν σώσω την Τουρκίαν. Έσένα δμως αί χρειάζομαι, οέ θίλω—τώρα— ,οτήν την στιγμή! —Καί έγώ δεσμεόΌμαι άπό τον 5ρκο μου! τοθ είπεν έχείνη. "Έ χιο κι' έγώ όρκιοθή νά μή παοα δοθώ σέ κανέν», άν πρώτα δέν μέ :αν5ρευθη Είνε δ δρκος μου. Καί Ι δρκοι δεσμεύουν μιά γυναΐχα 5σον χαί ίνα άνδρα—δισμεύουν έ μενά, δσυν κι' έοέναΐ . ££άί ρ Έσιέχοντο, έκεϊ, μέσα "ίΐξ 'τδ οκοτεινβν δωμάτιον, δ Ινας απέ ναντι τοθ άλλου δ άνδρας χαί ή γυναΐχα, ϊυο κορμιά πού έπιθϋ μοθσαν τό ίνα τδ άλλο χαί δμως έκείνη την σπγμή, δυό χορμιά έχθρικά: Τό ίνα ήτο Ιτοιμο νά επιτεθή· ίτοιμο ν' αμυνθή τί (αυνεχΐζεται) ?ίΤ .. Τ8Ι ?1β Π ν(τΓ Έκάστττν Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον, Χανικ ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψβν, Βό- .*τ '? Τηλ 5 50 3Τ' Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Γραφείον η6χρα την 'Αγββ τίΧίΐν ΤρΑΛβζ"«ν (Ινβιντι οί» χΐατς κ Μιχελιδάκη. ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ ργ χβιρβς των πλέον φημιβμ«νο»ν έργο^τοιοίων, βάευρητϊ είς τ« ώρολογοηωλεϊον τβϋ Χ. Κωνστ. Χατζάκι) Παρά ι» Μεϊντάνι ΈηΙαης «ν«λαμβάνει την έπιύιίιρβωοιν ««ντος ώρβλβ ίου. Έργαΰία· ήγγοημένο. στήλη τού ώραιόκοσμο Δίδετε είς την μτΐλούζα σας ΐΦΞΐ Ιδιαιτέρα προσοχή. - Νέα ύφάοματα κοΐ φαντασΐα Ένα άναγνωσμα Έ μκγάλη μόδα την ταγιέρ επιβάλλει άναγχαστιχά την μόδα τής μπλούζας* ο£ άμπιγιέ μπλού ζες γίνονται άπό σατέν, άπό μου σϊλίνα, άπδ λαμέ ή &πΟ μεταξω τδ τρικό. Άπό σατέν, οί μπλβ&ζες θά είνε ακριβώς άσορτΐ μέ τα υ^α σμα τοθ ταγιέρ, ή, πολύ β»θί χρίομες μ' »^α άνοιχτόχρωμο τα γ:έρ· ή μπλούζα άηό σατέν λει» κό σχείόν κλασαιχή, είνε μεγάλης καί εξησφαλισμένη; κομψί:ηκ;ς μέ ίνα ταγιέρ άπό μαΰρο νΐρά Ή μπλούζα άπδ μεΐαξωτή μουσελίνα είνε δπέροχτ} διά την λεΛτότητά της, ϊιά την άξία τής λεπτής εργασίας πού άπαιτεϊ. Μ.'α μπλοόζα άπό μουσελίνα πρέπει νά είνε γαρνιρισμίνη μέ λεπ:έ; πιέτες, μέ πλισί, μέ μικροσκο πικές φρδνς* τα μανίκια τα ζαμπδ κλί 6 γιαχας της γαρνί ρονται αυχνά στίς άχρες μέ λε πτή βχλανσιέν δαντέλλα ή ίΐιοία ράβιται σέ πυκνές σειρές ή δι αφάνεια τής μουσελίνας, περιορ;· ζομένη είς τδν λαιμδ, τα μανί- χια καί την ράχη θά τής προσδώ Ι μιά επί πλέον γοητεία. Ή μπλούζα άπδ λαμέ είνε ά πίρως πραχτική' πολύ προση? μ;σμένη εί; την μοντέρνα ζωή, έπιτρέπιται »ίς ϊν» άπρίοπτο γεθ μ» είς άριστοχρατικδ ρεστωράν, μίχ έσπερίδα ή ίνα θίατρο είνε τδ τέλεΓ^ν συμΐτλήρωιχ τοθ " δκνβϋ ταγιέρ καί ή έπιχράτησι; τοΰ τελευταίου αΰΐοθ είνε έξησφ: λισμένη καί διά την νέαν σαι ζόν Τα σημερινά λαμέ είνε τό σο σούπλ χαί 1χφ$χ κου επ τίέποα^ χάθε φαντασία ε!; τή1 έκιέλεσι, αυμπεριλαμβΐνομένίι καί τού πλιααέ σολέιγ. 'ΰρχιίταχχ είνε τα νέα ύφάσμα τα την «ροορίζβυν γιά μπλοΰζε τής άνο'ξεως Τα ονόματά των εί νέ: Τυαόρ, σατούν, του'ιλ κα σιρά σέ θαυμασίους τόνους μπλέ ρδζ, κίτρινο χαθώ; καί κόκκίνο λάχας χαί έχαρλάτ. Ιΐολλά ύφά σματα γιά μπλοΰζες είνε άβιχ τιχής εμπνεύσεως, ώ; ΰλη χά ώ; ντεσέν. Είς τίς συλλογέ; νέων ύφασμ^ των των μεγάλως έργοατααιαρ χδν των Παρισ'ων εύρεϊα θέσις δίδεται εφέτος εί; τα κρέπ «Ζωρ , ποϋ είχα/ τελείως έγχατα τα τελευταία χρόνια Ώ έπίσης είνε τα μοντέρνα δφάσματα κρέπ «Μαρζολαίν», μέ σχωτσέζικ» καρώ. υπίροχο γιά μπλοθζες, τό «Κολ^νέλ» χαί τδ «Πίου πίοο» ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΟΡΙΣ ΣΙ&ΕΡΑ ΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟ Διά ΤοΟ' «ΕΡΑΚΛΕ», άφικνουμένοο αρχάς Απρι¬ λίου, κομΐζεται ή πρώτη αποστόλη μας Ποτασσης έκ 4.500 βαρελίωνΜπλέθΟ)85 βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Λευκής, των άνεγνωρισμένων Χημικών Γερμανικήν Εργοστασιον ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝδΕί. των Φημισμένων ί Μαο^ών ",ΗΑί,ος, ,Ιχαφ.Μλι. ?* ;! ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μας είναι ή ανωτέρα δλων καί αί τι¬ μαί μας είναι έκτός παντός συνα- ν (τι χ) ·' ^βνιχοί Άντιπρέσωπβι Ελλάδος: Γ Ι ^ Γ. Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ- & Σία Πάτρα ι ««Ι"· ν'Ιϊαρ«χατ*6ήχη έν Ηρακλείω: ΣΤΕΦ. Κ. ΜΤΪΛΑΒΑΚγιΣ Πλ*Τ(Ι«τ Καλλεργών (Κέντρον}. ; 4 .......ο-....-, ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΙΝΩΑ Ο Κ0ΥΡΣΑΡΡ2 ιμΐΜβμϊ Λ- '->~ «*-
  'υψ Ος ι
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη - Ήρβκλίΐονι^
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  Ένα
  συνοδευόμενος άττά τοΰς μάθη
  ΙκθίΜΩΗΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε διά τής
  «"Ελσης» είς Αθήνας ή χ Εύαγ-
  γελία Μ. Τζουλάκη.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Πρός πάν¬
  τας τοΰς συμμετασχόντας τοΰ
  πένθους μας επι τω θανάτω τής
  αίβαστής καί ττροσφιλοθς μας
  σοζυγου καί μητρός, έκφράζο-
  μέν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας
  μας.
  τάς τού επεσκέφθη τό σπΐτι Οικογένειαι
  τής ΛΙας στήν οποίαν εΐπε: Άντωνίο» Π«π;«*»ικπ- Ποτ«μι.
  λλ. ,-ν α ·ιλλΚ/» ■■£ «νού, Βασιλείβυ Παηαοακη.
  -Θάστείλωτόν Ιου5α μέ Έ νβ1)ίιλ Διαλλ;ν«, ·Αοβ{|;
  τούς άλλοος νά ιτηούςουν τόν Α«νδβυλά>ιη. --------
  λόγο μου.
  Καί ανήγγειλε βίς τούς δώδε
  κα Βτι τούς στέλλει νά δ*δά
  ξουν είς τάς πόλεις καί τα χω
  ριά τοθ Ίσραήλ, βπως έκαμε
  μόνος ε*ως τώρα. Έβ>ιλε τα
  χέρια τού στάς κεφαλάς τους
  καί τούς έδωσε την έξουσία
  νά θεραπεύουν τούς άσθενβϊς
  καί ν' απομακρύνουν τούς
  δσΐμονσς
  —Θ* μοθ πάσης λοιπόν
  εντελώς τόν άνδρσ μου,
  Έκεΐνος απήντησε:
  —Έφθασεν η ωρα ττού θά
  χωρισθή 6 άνδρας άπό τή γυ
  ναϊκα,ό γυιός άτίό τόν πατέρα
  καί ή κόρη άπό την μητέοα
  Ότίοιος άγατι^: την γυναΐκα
  τού, τόν γυιό τού ή την κόρη
  τού ΐτερισσότερο άπό έμένσ
  δέν είνε άξιός μου.
  Ή Λ(α 6έν απήντησε. Ό '
  ησοθς στράφηκε πρός τόν Ίού
  δα καί τόν διέταξε:
  —-Θά φύγρς αθριο τό πρωΐ
  μέ τόν "Ιωάννην, θά τιαΓε
  στό λαό τοθ Ίσραήλ καΐ θά
  τοθ φέρετε τό αγγελμα τής
  είοήνης Μή πάρρς μαζί σου
  οϋτε χρήματα, οθτβ σάκκο
  οΰτβ δύο φορέμαΤα, οθτε υπο
  δήαατα, οθτε ράβδο.
  Ό Ίούδσς γονάτισε κα
  εΐπε:
  —Κύριε, ή εύλογΐα'σου νά
  είνε μοζΐ
  Ό Ίησοθς τότε τόν φΐλησε
  καί άττεμαχρύνθη άκολουθού
  μενος άπό τούς
  ΌΊσκαριώτης ΙμΕΐνε πολλήν
  ώρα γονατισμένος. Αίσθανό
  ταν άκόμη στό μέτωπό τού τό
  φίλημα τοθ ΊηαοΟ.
  —Θεέ μου, έπανελάμβοίνε
  συνεχώς, λυπήσου με, προστά
  τευοέ με, άγάπα με
  Ή ΛΙσ, σιωπηλή, έτοίμβζε
  τό λιτό γεθμα.
  άποκοιμηθή".
  Π
  ηή, μζ
  Τό παιΒί βΐχε
  —Πρέπει νά φάμε, εΐπε στόν
  Ίοΰδα.
  Έκεΐνος άφηρημένΐίς· ψιθύ
  ρισε:
  —Δέν τιεινώ. 4
  —Δέν -ρέτΐΐΐ
  στικός. Θ' άρρωσιήσρς. Αογά
  ριασε δτι Ιχεις νά κάμης με
  γάλο ταξΐδι. Ποίος θά σέ κυτ
  η
  Έκαμε δτι πεΐθεται καί κά
  θισε στό τραπέζι, δέν άγγισε
  βμωζ τό φαγητό.
  "Η ΛΙσ τότε ξέσπασε:
  —Μά δέν μου λές, τρελλα
  θήκατβ βλοι σας; Είνε τρόπος
  αύτός, Κσλή εΤνε βεβαία ή
  προοευχή, τιρΐν άτι' 8λα δμως
  πρέπει νά ζήση κανεΐς. Δέν
  θέλεις νά έργασθβς, οθτε νά
  δί ή ί ά ώ
  η χρήματα, καί νά τώ
  ρα ποΰ δένθέλεις οΰχε φ
  (συνεχΐζεται)
  «•3
  Ταχυτοται
  έπισκευα! ώροΑογίον
  --άσφαλεΐς
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΓΙΤ
  (π«ρά το Σνντριβάνι)
  Γύρ« στήν πόλι.
  Πβρ' όλας τάς καιρικάς
  μάνσεις.
  —Τό ττρόγραμμα τήί ανοίξεως
  θ ί ά
  έδημοσιευθΓ) καί φιγουράρει υανη·
  γυρικώτατον.
  —Μέ την γενικήν άνθισιν των
  άμυγδαλεών.
  —Ό φωτογράφος κ. ΛαιιπρινΙ·
  5ης συνεπλήρωσε καί παρέοωσε
  είς τόν Αναχωρήσαντα ίτρό'ίβές
  Δήμαρχον κ. Γεωργιάδην.1 ν ϋ'π"»»
  —Τα Φωτογραφικόν υλικόν τοθ
  λευκώματος τής Δημαρχιατής τΐεν
  ταετ'ας. ^
  — "Η έογασία τοθ καλλιτέχνοι,»
  φωτογράφου περιττόν νά αναφέ¬
  ρωμεν δτι είνε αρίστη καί έζσιρε
  τικά έπιμεμελημένη. ηα _,
  —Ανεχώρησε χθές την
  3οίαν είς Χανιά ή τΐοδοσφ'αΊρ'
  ομάς της Ε.Ο.Ν.
  ■—Διά την οημβοινήν συνσ;βΐτ|Λ
  σιν μετά της Ε.Ο.Ν. Χανίων..^
  —"Η συνάντησις των δύο ι
  δέον άφορ'ςτ τό Παγκρήτιον «
  σφσιρικόν πρωτάβλημα. "* νβτ
  —ΟΙ πρόσχοττοι νέας Άλικ'αβί'
  νασσοθ δίδουν την 6ην μ. μ, -τγ|^·
  σήμερον τό χορευτικόν των άπό-
  γευμα.
  —ΑΙ Είσπρώί,ίις τοθ όποίου θά
  διατεθοθν έξ ολοκλήρου διά την
  ενίσχυσιν τοθ προοκοπισμοθ τής
  κοινότητος των.
  —Σήμερον άναμδνϊται έκ ΧανΙ
  ών ό βρχηγό,ς τού ΠεζικοΟ Μεραρ
  χ(ας Κρήτης συνταγματάρχης κ.'
  Γβωργαντας.
  —Πρός έπιθεώοησιν της
  κης Εκττσΐδεύσεως τοθ 4ντα
  συντάγματος. ΙΚ'/ιλΆ ί»
  —Υπεβλήθη υπό τ
  έγκρισιν
  ς
  Αθηύ
  ίίς τ
  ή/
  γρ ς ην Μομαρχίαν ^3
  απόφασις της προκηουξεως μειο-
  δοτικοϋ διαγωνκτμοθ.
  —Διά την κατεδάφισιν των σε»1*
  σαθρωμένων κτιρΐων της
  ΝΙ ί Δί
  Νομαρχίας καί Δημαρχίςις. γ -,ατ
  —Οΰτως οί λ6ν°ι καθΐστανται
  πραγματικότητες καί ή πόλις θά
  εΰτυχήστ) νά ίδη βαΐνον πρός
  πραγμάτωσιν.
  —Τό έκπολιτιστικώτερον
  τικόν έργον έξωραίσμοθ καί
  λωπισμοθ της.
  —Τόν άναχωρήσαντα Δήιταρχβ»
  κ. Γεωργιάδην άναιτληροΓ ίίι|(θ
  χθές είς τα καθήκοντά τού ό
  τος Δημοτικάς Σύμβουλος κ.
  Κασιμαΐής. ""
  —Τοθ ο·οΙου ή μακρά πεΐρα ·πβ"
  ρΐ τα Δημοΐικά μας τιράγματΛ''
  Κ αί ό όρθολογιθμός
  κεφάλαιον καί διά την
  Δημαρχιακήν ττίρΐοδον.
  —Άναμένεται έντός των .,,__
  ρων ή κατακύρωσις τοθ ένεργηΐϊ
  θέντος διαγωνισμοΰ άνεγέρσεοιϊς $
  τοθ κτιρΐου άεροσταθμοθ 'Ηριοι^
  κλεΐοϋ.
  —Τό δττοΐον ηροβλέπετοπ Ε"πί'β
  βλητικώτατον καί ό^τως μεγαλβΜ
  ττρεπές. νά
  — Τό κτίριον τοΰ άεροσταβμοί^ν
  σύμφωνα μέ τό εγκριθέν σχέδιοΐΐ^
  ιεριλαμβάνϊι 33 διαμερίσματα αί*κ
  θοόοας καί γραφεΐα. 07
  —Σήμερον την ΙΟην πρωϊνήν
  μρ η η ρή
  γίνη εις τόν ενταύθα ναόν
  θολιχδν δοξολόγία
  — Διά την ίνθρόνισιν τοθ
  ά
  Πάπα.
  — Σήαερον είνε αί
  πραβολαί τής ταινίας
  Βέρντι είς τό σινεμά
  - 'ΕπΕσης προβάλλεται διά
  λευταίαν φοράν είς την «Μινώαν»
  δ «Κουρσάρος-δαΐμονας των
  κεβνάτν». . (. .
  • Ρέκορτερ ___
  ^ ΠΩΛΕΙΤΑΙ άμπβλος 14
  πθυ έργατων μετΛ μιάς ο'κί
  πθυ έργαιών μετα μιάς ηί<ίίΓ^ θοκτΐσΐου αποτελούμενης έκ δ (σογεΐων δωματίων χ αί κΐψβνήΐ έντός τοθ σχεδ(ου πόλεως Ήρο κλεΐου "καί τοθ ουνοικιομοϋ Νί Λβ|4ι^Ε«Χί1
  15.000 (,
  24.000
  30.000 3|
  Άμ. ΤάμΜΙα
  '23'4$" "■'τ ■""·—■-■'■' -- *
  234Ψ'*Α*
  247Θ
  4010
  4022
  Ηχημάηον ή ίημοπραοία ίουαι α'
  · βίκίβ έργοστ. Χατζιδάκη
  580 _Λ.^ολ* ' οίχόΛίδον' ΚουτάΧ*
  1175 30(ββ- χπάατημα 'Αραστβ
  2Ο.0θσ
  15.00$,)«
  243
  9
  Οί αναΑντικοϊ όροι «ίναι κ/»»ατεθειμέ™ι βίς τί ναθχαχάοτημα
  89>θΟ&1^
  ν '
  > ~
  ΑΗ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  530ον
  Καί έπανέλαβε τόν ορδμον τού. Τα δύο άλλα
  μικρά κατόπιν τού πάντοτε.
  Διέβαινον έμπροσθεν ενός άρτοπωλεΐου, ότε
  στραφεΐς πρός σύτά ό Γαβριας.—ΑΓ, μωρέλια!
  είπεν, έφάγαμε τΐποτε;
  —ΕΤμαστε άπό τό ίίρωϊ νησηκοΐ, εΤπε τό με
  γαλεΐτερον των δύο παιδίων.
  -—Μά δέν μοθ λέτε; σεΐς πάτέρα, μητέρα δέν
  εχετε,
  '*§ Λ - "Εχομεν τόν παπά καί τή μαμά μας, δέν ξεύ
  " 'Ίρομε ποθ βρίσκονται.
  —Έννοια σου καί κάποτ.6 κάλλιον εΐν' αύτό,
  καρά νά τούς ήξεύρη κανένας, είπεν 6 Γαβριας
  ώς σκεπτικός φιλόσοφος.
  —ΕΤνε τώρα δύο ωρσις Βπου τιερπατοθμε μέ
  σα είς τούς δρόμους' έζητήσαμε τίποτβ ττράγμα
  νά φδμε είς δλαις ταίς γωνΐθτις, είς τα σκου
  πίδια, δμως τίποτε δέν ηΰραμε.
  —ΝαΙ, ξεύρω, άπεκρΐθη 6 Γαβριας. ΟΙ σκύλοι
  πανε καί τα τρώνε δλα.
  Έν τούτοις δ Γαβριας εΤ;χβ σταθή, καί Κψαυεν
  είς τούς κόλπους των φορεμάτων τού, ζητών πράγ
  μά τι.
  Τέλος ανήγειρε θριαμβευτικώς την κεφαλήν,
  καΐ,— Εύρέθηκε! εΐπβ. Τώρα ήσυχάσατε. Έχω
  νά δειπνήσωμε καί οί τρείς. Νά το' τό καμαρώ
  νετε.
  ΤΗτο 6ν σολδίον.
  Καί ουδέ δώσας είς τα δύο μικρά καιρόν νά
  μεΐνωσιν έν τή έκστάσει' των, προσώθησεν άμφότε
  ρα πρό αυτού είς τό άρτοπωλεΐον, καί έβαλε τό
  σολδίον επί τής τραπέζης κράξας —Ψωμά! ενός σολ
  δίου ψωμΐ.
  ** Ό : σρτοηώλης έλαβεν έν ψωμίον καί τό μα·
  Ίριον.
  —-Τρ(α κομμάτια κάμε το, ψωμά! 'ρΤιιβν.ό Γα
  ιΐάς· καί προσέθεσεν άξιοπρεπώς.—ΕΤμαστε τρείς
  ν,ομάτοι.
  Ί6ών δέ δχι ό άρτοπώλης παρατηρήσας τούς
  νομάτους, εΐχε λόβει εν έκ των μελανών
  ψωμΐων τ,ου, ήκοντισε βλέμμα πρός αυτόν άγέρω
  ,,^βν καί ηρώτησε.— ΤΙ είνε αύτό;
  **} —ΨωμΡ πολύ καλό ψ»μ!, δευτέρας ποιότητος
  —Τέτοιο μαυρόψωμο! άνέκραξεν δ Γαβριας. Ά
  σπρο ψωμί έγώ θέλω,, άσπρο σάν τόν κρΐνο. Έ
  γώ φιλεύω τα παιδία.
  ""*0 άρτοπώλης έμειδίασεν έκών άκων κόπτων
  * $ί' τδ λευκόν ψωμίον. παρετήρει τα παιδία μετά
  ""τουμτΐάθοθς τινος τρόπου, ίίστις καί αύτός έπείρα
  ζΐ τόν Γαβριάν.
  —ΤΙ μας κυττάζεις άπό πάνω ώς κάτω; ιί τα
  ■*■ «.(ν
  ς
  Ο άρτοπώλης έσιώπησε' κόψας δέ τό ψώμί
  όν, αοτός μέν έλαβε τό σολδίον καί τό Ερριψεν
  είς την χρηματοδότην τού, ό δέ Γσβριάς εΐπε πρός
  τοίύ«: δύο τού α^εταίρους'—ΤρΑτε. παιδία! -
  } Καί δώσας είς έκαστον αυτών εν τεμάχιον,
  ίίφιάτησβ τό μικρότερον δι' εαυτόν.
  νώίΜτ— Δρόμο τώρα, τοίς βΤ*β.·*#ί* ν»~ Ι
  .: Καί πάλιν κατηυθόνθησαν ^Λφο*^; ί την Βαστιλ·
  λίαν.
  * (συνεχ(ζεται)
  ΦΥΑΑΚ- ΧαΡΙΣ ΣΙΑΕΡΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  81 »3
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  .' Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραιδ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' Ευθείαν Πειραια, χα¬
  ρ·*, Τΐ)«%ν, Ιίαρον, Ν*{·ν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Ταλ, Ι-·1.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΉΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ -
  —.........-.—~=—=~Χαρι»άου Τριχοόπη 5», ΑΟΗΝΑΙ
  'Υπιράοπιαις διχδν ενώπιον «πάντων τ&ν έν
  *ετι Πειραιεί ΔιχαβτηρΙκν, Έλβγχτιχβυ Συνεδρίου χ«1
  Χυμβουλιβυ ΈπιχρβτεΙβς, φορολογικαί δΐχαι, άναστολοιΐ
  φορ»ν, διοιχητιχετΐ ύπβθέσεις καί ουντάςβιβ, νομιχα) συμ-
  Β«υλαί, γν«μοδοτ4βΐΐ( χαί πληροφ·ρί«ι οι' άλληλογρα-
  ί* Ι Ι Ι
  Τηλ. 25-081.
  ίίοϊ"
  ^€ξπρές θαλαμηγόν
  9
  ΕΛΣΗ
  Ταχύτης 16 μιλλίων. Τένννν 2.000.
  'Λφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα δισμερΐ-
  βηματβ Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν β. μ. μ. αχριββς
  κατ' εόθβΐαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐο™, Σάμον.
  Ταλ. 1.11 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΕΟΡΠΗ
  Έγκυκλοπα ιδ ε ί α
  Γ ΤΤ
  Δι' έκεΐνους πού θέλουν
  ι
  [ΟΙ
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δλα δι' δλους.
  ΑΒΒΑΛΙΣΤΑΙ
  Β'.
  Ό Μηάρ, κατόπιν τούτου, εγ¬
  κατεστάθη είς την Σχφέντ. Πό-
  λυάριθμοι μαθηταί άπό δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου συνεκεντρώθη
  σαν.
  Βραδύτερον πΐριπβσών είς την
  δυσμίνειαν τοθ αύτοκράτορος έ·
  κρύβη μίσα είς Ινα σπήλαιον
  δΐΐου ίζησεν επί δώ5εκα έτη
  τρεφόμενος μέ νερά καί φροθτα,
  χϊ δποϊα, χατά τόν θρθλον,
  τοθ ϊφιραν οί οΐγγελοι. "Οταν
  απέθανεν 6 Μηάρ ετάφη είς τό
  σπήλαιον δπου έζησε τόσα χρό
  νι α. Καί μετά θάνατον δμως ή
  σχια τού προσείλκυε είς τό Σα-
  φέντ Έβραίους έξ δλων των χω·
  ρών. Άπό την Πολωνίαν, την
  Ρωσσίαν, την ΟδγγαρΙαν. Ήτο τό
  προσφιλέστερον καταφύγιον δλων
  των διωκομένων έξ Εύρώπης Έ
  βραίων. Τό κλΤμα καί ή τοποθεσία
  τη; δίδουν είί την Σχφέντ πλεο-
  νεχτικήν θέσιν είς την [Ιαλαιστί-
  νην. Χάρις είς τάς άφθόνους πή
  γάς ^ βλάστησις είνε πλουσιωτά
  ττ}. «Κλϊμα τοθ θεοδ», λέγουν, οί
  καββαλισταί, ϊσχυριζόμενοι δτι
  ή άτμόσφαιρά τού άποπνέει την
  άγιέτητα.
  Ποία δμως είνε ή σημερινή κα
  τάσταβις τοθ Σαφέντ; Η πρώτη
  εντύπωσις διά τόν έπισκέπτην δέν
  είνε εύνΐΐκή. Στενοΐ ,κακοστρωμέ-
  νοι δρόμοι. Τα ζωα είνε τα μίνα
  μεταφορικά μέσα. Αδύνατον νά
  κυκλοφορίση τροχοφέρον.
  Τό μεγαλειτέρον μέρος τής πό
  λεως κατεσκευάσθη υπό των Έ
  βραίων που εξεδιώχθησαν άπό
  την Ισπανίαν χατά τδν 16ον αί
  ώνα.
  Διαχρίνει χανε'.ς χαθαρά τα Χ
  χνη τής ίσπανιχής άρχιτιχτονι
  χής. Άλλά χαί τό χρωμα τής Ά
  νατολής δέν λείπει. Τα μόνα έν
  διαφέροντα χτίρια είνε αί συ-
  ναγωγαί. ΈχεΤ ιδιαιτέρως είς
  την μβγάλ^ν συναγωγήν συναντών
  ται οί «ύσεδεΐς Ισραηλιται, φέ
  ροντες τούς μαχρούς ποδήρεις
  χιτωνας των.
  Ήρεμη χολά ή ζωή είς τό
  Σαφέντ. Άπόλυτος γαλήνη χυ
  ριαρχεί. Μόνον μία φορά τόν
  χρόνον ή πόλις παρουσιάζει έ
  ξαιρετικήν ζωηρότητα. Είνε ή έ
  πέιειος τοθ θανάτου τοδ Μπ·*ρ
  Γιόκεϋ, τοθ μεγάλου ραββίνου.
  Την ημέραν εκείνην οί χαββα
  λισταΐ δλων των χωρων μετα
  βαίνουννά προσχυνήσουν τον τί
  φόν τοθ άρχηγοθ των χαί νά προ
  σευχηθοθν είς την συναγωγήν.
  Τα γαι5βυράχ;α μεΓαφέρουν
  προσχυνητβς που συρρέουν άπό τό
  Άλγέριον, την Τύνιδα, την Βχ
  δυλωνοΐ, την *Γεμέν>ν|ν ν Έκεϊ
  συγκεντρώνονται βλοι διά νά ξε
  χινήσουν όμαδιχώς χαί νά χά
  τευθυνθοθν είς τόν τάφον τοθ άρ
  χηγοθ. Όλοι συνωθοθνται διά
  ν' άττοθεοουν τάς προσφοραί
  Μετά τδ Ιπταήμΐρον χηρύσσε
  ται τό τέλος των έορτών. Οί χαβ
  βαλισταί έπιστρέφουν είς τας
  πατρίδας των χαί ή Σαφέντ με
  τούς ραββίνοιις χαί τάς συναγω
  γάς της περιβάλλιται πάλ{ν άπό
  την σιγήν.
  γ& ι υοι^ό .
  Ό ό
  ΓΕΩΡΓ.
  αγ '&%<χνέλαβε τάς εργασίας τούρκαι δεχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. νεου διαγωνισμοΰλαογραφίας ΣΗΤΕΙΑ Μάρτιος (άνταποχρι τοθ μας).— Ό τόσον εύδοκίμω; λιιτουργών ένταθθα Σύλλογος «Β' τσίντζος Κορνάρος»—μία συνιστά μένη των τοπιχών πνευματιχών προόδων—προεχήριιξε διά τό ίτος 1939 τόν β'. αυτοΟ λαογραφικόν διαγωνισμόν. Ό διαγωνισμός ούΐος αποβλέπει είς την περισυλλογήν έχ τής επαρχίας Σητείας λαογρα φιχής χαί γλωσαικής Ολης, άνεκ δότου καθαρώς, μέ τους εξής δ- ρους: Τό λαογρανιχόν δλιχόν πώ θά περισυλλέξουν οί επιθυμούντες νά μετάσχουν είς τόν διαγωνισμόν, θά περιλαμβίνη παραμύθια, ήτοι παραδοσις παλαιές (γιά τόπους ή πρόσωπα) μύθους, παροιμίες, γητιιές, παιγνίδια Στειώιικα, χα· θαρογλωσσίδια, παρατηρήαατα, τραγούδΐα, μαντινά^ες, αίνίγματα, μαντεΐες, ϊθιμα χαί γενικώς λαο γραφιχήν Ολην αναφερομένην είς την καθ* δλην ζωήν τοθ Σητεια χοθ λαοθ. 'Η γλωσσική Ολη έξ άλλου θά άποτελήται άπό λεξιλίγια τα ό- ποία θά περιέχουν^λέξεις ίδιωμα τιχές (ντόπιες) χαί φράοεις μέ την αφήγησιν τους. Επί τοθ άντι κειμένου τούτου οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λάβοιιν 6π' ο'ψιν την μελέτην το0 κ. Γ. Σπυριδάκη «Γε ργ καί Άμπελουργία έν Κατσι δονίψ Σητείας» ή όποία έδημοσι εύθη εί; τόν «Μύσωνα» (τόμ. α ' 1932 σελ. 183—195). θ* ήτο καλόν νά καταρτισθούν βμοια λεξιλίγια των διαφόρων εργασιών καί έπαγγελμάτων ήτοι γεωργίας (σποράς, θερισμοΰ, άλωνισμοθ,, χη πουρικής, ψαρικής, άσβΐστοποΐΐας ποιμενικής ζωής, τυροκομίας κ.λ,π. μετά των σχετικών παρατη ρήσεων, δεισιδαιμονιών κλπ. καί μέ ίχνογράφησΐν ή φωτογράφησιν των σχετικών σχηνων. Αί συλλογαί— επί τοθ προκει- μίνου πρέττει νά προτιμηθοθν αί λεπτομερείς άφηγήσεις καί έρμη νεΐαι των ήλικιωμίνων γυναικών χαί των γερόντων —γίνονται δε¬ κταί υπό τοθ Προέδρου τοθ Σιιλ· λόγου μίχρι 31 Δεκεμβριού 1939. Πρέπει δέ νά άποτελοθνται άπό 80 τουλάχιστον σελίδας διαγωνισμοθ γραμμένες άπό την μίαν μόνον πλευράν. Αί βραβευθησόμεναι αυλ- λογαί περιέρχονται είς την χυριό τητα τοθ Συλλόγου, άπαγορευομέ νης είς τόν συλλϊχτην νά δημοαι εύση ταύτας άνευ τής αδείας τού. Έπαθλα ωρίσθησαν έκ δραχμών χιλίων, έχ δραχμών έξακοσίων καί έχ δραχμών τετρακοσίων, τα όποία θά διανεμηθούν κατά σει ράν έπιλογής είς τάς καλυτίρας σολλβγίς. ί ίΛ V ΔΙΟΡθαΣΙΣ Είς τό υπό χρονολ. 8 Δ)βρΙθυ 1938 πρόγραμμα 'ττλειστηριασμοθ τοϋ Μιχ. Προεστοΰ χατοΐκου Σκλα βεροχωρι κατά Νικολάου Καβου- σιανοΰ κατοίκου Καστελλίου, δή μοσιευθέν είς τό ύ«' άριθμ. 5037 της 10-72—1938 φύλλον τής εφη¬ μερίδος «Ανάρθωσις», ανεγράφη έκ παραδρομης ήμέρα τελέσεως πλειστηρισσμοθ τούτου ή 15 Ία· νουαρΐου ;939, οντΐ της ηραγματι κης καί δρθης τοιάυτης 30 Άπρι λΐου 1939 ημέρας Κυριακης καί ώ ρας δ π. μ. ενώπιον τοθ Συμ)φου Καστελλίου Έμ. Ιδομενέως καθ1 δ καί διορθοθται τό πρόγραμμα τουτο. Καστέλλι Πεδιάδος 10 Μαρΐίου 1939. Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργ. Ι. Δρακάκης £ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ- πιπλωμένσν τναρά χαλή οίχογε νεία. Πληροφορίαι παρ' ήμΤν. ^|ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1Ι111]|||Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ|||Ι|||ΙΙΙΙ1||1||||Ι111ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ ΕΛΥΘΗΪΓΐ» ΖΗΤΗΛ1Α ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝΤ! -"Εγκρισις νέμων. ♦?«>?
  .■»*
  ί ίί , ► .' 5
  Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους παραγω· )
  νούςκαΐ κτηματίας δτι έφθασαν οί αναμενόμενος ΐ
  ψεκαστηρεσΣΙΝΤ^ Ι
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΫ
  α ! ΛΑ ϊι
  καθώς καί τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά Ι
  ΣΦΙΝΤΑ. Φ;*η: Ι
  ΟΙ παραγωγοΙ καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ- Ξ
  ζουν δτι: * 1
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ^ Η ΐΒί 1
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ |
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, Ι
  ,,ΥΗΧ^Λ
  διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος
  ΕΡΓΟΣΓΑΙΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά
  γίνωνται δωρεάν όλαι αί έτπσκευοΙ των ψεκαστήρων
  ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  Ό γεωργικός κόσμος άς τίροσέξϊ) είς τάς άπομιμήσεις
  των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έΦωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  ,,/τών έρνοοταοίων Α. καί Α. ΝΊΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθρ διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε¬
  καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΫ.
  ΑΝΤΙΠΡΟ-ΩΠΕΙΑ:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Όδ«{ 25 Αύγβνστβυ τηλ. 4-80.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ:
  Όδβ; ΦεοτβΜβηονλον (Π(ί>η«- παγβποιεΐοβ Κοχχέβη) «ρ. τηλβφ. 9—|1..
  ΙΗΙΙΙΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ-^
  Ξ
  Ι
  ι
  Ξ
  Ξ
  Τί)
  ----τοδ ύπουργιχοΰ συμβουλΐ
  ου ένβχρίθτΐσαν προχβές ο! κάτωθι
  νόμοι- Περί τροποποιήσεως κ«1
  ουμπληρώσεως των άναγκαστικ&ν
  νόμων 1092 καί 1093 (περί Τύΐτου)
  ΰφυπουργεΐου Τύπου κοιΐ Τουρι
  ομού, περί κυρώαεως τής έν Μποι>
  ενός "Αϋρες ύπογραφείσης συν
  βηχης έμπορίοϋ καί ναυτιλίας,
  περ'ι Ιδρύσεως λοιμβκβιβαρτπρί
  ου ζώιιν έν Πειραιβΐ κ «ι ίκανβποι
  ήσεως γενομένων ζημιων κατά
  την διάρκειαν τοδ κινήματβς 1,
  Μκρτίου 1935. '
  —Τ*, άκτοηλοϊκόν ζήτημα.
  Κατά πληροφορίας έξ 'Αβη
  νών, ανεκοινώθη επισήμως δτι έ
  νεκρίβη ό νόμος ό ρυβμίζων τβ
  άχτβηΑοϊχβν ζήτημ* χ«ΐ τάς ά
  τμοιτλοΐκάς μ&σογειακά; γραμμάς.
  —Διάλεξις.
  Την πρβοβχη Τετάρτην Ι5ην
  τρέχ. χαΐ ώραν 7.30' μ. μ. θά 4·
  μιλήση είς την Λίσχην Έπιστη·
  μβνωνι'Ηρακλείου 6 Άντεισοιγγ*·
  λβυς κ. Π. Πβναγιωτοπουλος μέ
  βεμ«: κ'Η Συμβολή τβϋ κινημα
  τογραψβυ είς την επαύξησιν τής
  εγκλημκτιχότητοί». "' - - · *· ■■
  = ΒέρβΕ.
  ν—Χορβς είς την Άλικαρνησ- *
  σόν.
  Σημερον Κυριακην καί ώρβν
  έμμ. βΐς τάς αιθούσας τοϋ Δη-
  μοτικβθ Σχολβίου Νβ«ς 'Αλικαρ
  νασσοΰ βά λάβη χώραν οτπογευ·
  ματινή χορευτική συγκέντρωσις
  υπέρ τής ομάδος ιτροβκοπων Ά-
  λικαρνασσοΰ. Είς την συγκέν¬
  τρωσιν ταύτην προσίκληθησάν «Ι«
  «ρχιχΐ τής «όλ ί| || Ι
  ί| || Ι
  -Δωρεά. "0(1^ ^Τ
  Ό χ. Μηνάς Ποτηρης άπέστει·|
  λεν είς τό Άσυλον τής Γερόν-
  τιββας διάφορα τρόφΐμα. Ό Μορ·
  φωτικός £ΰλλογος εϋχαριστεϊ βερ
  μδς.
  Ά " ·■' * ' ~
  —Διημερεύοντα καί διανυ-
  κτ&ρεύβντα φαρμακεΤα.
  Σημερον Κυριακην 12ην Μαρ
  τ(ου θά διημερίύσουν τα φαρμα
  κεία: Γϊωρ. Γεπεσακη, Χριστοφ. }
  Ζουράρη, £ωχρ. Χανιωτάκη, (δα
  διανυκτβρεύσουν δέ τα φαρμα
  κεϊα: Λαμ. Κανακάκη, Έμμ Ζα
  χαριάδη. Αυριον 13ην Φίβρβυα
  ρίου βά διανυκτερβυσβυν τα φαρ
  μακεΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη κ«1
  Άποστ. Ζαφειρίου.
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Έν τή δημοσιευθείσα δπ' αριθ. ';
  13474 τής Της Μαρτίου ένεοτω *
  τος έτους περιλήψει μου έν τώ
  δπ' αριθμόν 5111 τής 10 Μαρτί
  ου ένεσιώτος έτους φύλλφ τής
  ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος
  «Άνόρθωσις» έκ παραδρομής ά-
  ναφέρεται έν αυτή 1) δτι 6 πλει
  στηριασμός κατά Αικατερίνης Γε·
  ωργίου Γαβαλάκη τό γίνος Γ. Ά
  ναστασάκη χατοίχου Σταυρακίων
  Μαλε^υζίου γενησεται την τριαχο
  στήν (30) Απριλίου ενεσχώτος
  Ιτους άντί τής «14 Μαίου ίδίου
  έτους» χαί 2) Βχι ή τελευταία 5η
  μοσίιυσις γενησεται είς «Δράσιν»
  την 23ην Απριλίου ένιστωτος Ι-
  τους άντί «την 7ην Μαίου ίδίου
  έΐους» χαί κατά τουτο διορθοθιαι
  ή ειρημένη περίληψις μου.
  Έν Ήραχλείψ τή 11η Μ*ρ-
  τίου 1939
  Ό Συμβολαιογράφος Ήροι-
  κλιίοιι.
  Εί β. Γ«ρβ·οιλάχηί
  ΙΡΙ
  Ηράκλειον —■ Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  ΠρωΤα Κυριακής
  12 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  Ο Κ. ΣΑΜΟΥΕΑ ΧΟΑΡ
  ΕΠΡ0ΤΕ1ΝΕ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ
  ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΣΤΟΑΗΣ
  ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΖΰΠΛΙΣΜΟΗ
  ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτού μας)—Σημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ τού εξωτερικόν, άννφέρουν ότι
  ό Βρεττανός ύπουργός των Έσωτερι-
  κών σέρ Σάμουελ Χόαρ προέβη είς
  δηλώσεις επί τού ζητήματος των έξο·
  πλιβμών.
  Ό κ. Χόαρ έπρότεινε αναστολήν των
  πολεμικών έξοπλισμών επί πενταετίαν.
  Λέγεται ότι επί τής προτάσεως τού
  βερ Χόαρ, έξουσιοοοτημένου προφα-
  νώς υπό τού κ. Τσάμπερλαιν, θά έπακο
  λουθήσουν συζητήσεως μεταξύ των διε-
  θνών κύκλων.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΙΚΕΧΥΜΕΝΗ
  ΟΙΤΣΕΧ01 ΑΠΟΧΏΡΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι διά την δημιουργηθείσαν κατάστα¬
  σιν έν Σλοβακία, κατόπιν των έγερθει-
  σών άξιώαεων των Σλοβάκων περί πλή¬
  ρους αυτών αύτονομίας, φέρουν ταύτην
  ώς συγκεχυμένην.
  Πάντως τα τσεχικά στρατεύματα δι¬
  ετάχθησαν υπό τής Πράγας να άποχω-
  ρήσουν έκ τής Σλοβακίας.
  ΤΗΝ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι την £>ην Απριλίου δια·
  νεργεί?αι οριστικώς, ή έκλογή τού νέου
  προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας.
  Μεταξύ των φερομένων ώς πιθανών
  ύποψηφίων συγκαταλέγονται οί κ. κ.
  ΠιετρΙ καί Έρριω. Όπωαδήποτε
  πιθανώτερος πρόεορος θεωρεΐται ό καί
  νυν τοιούτος κ. Αεμπρέν.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
  ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝΣΑΩΒΑΚΒΝΥΠΟΤΩΝΤΣΕΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).·— ^Αναφορικώς μέ
  τό προκληθέν έν Σλοβακία ζήτημα τη¬
  λεγραφείται έκ Βερολίνου ότι ό κ. Χ£·
  τλερ δέν έγκρίνει τόν διορισμόν τής νέ-
  ας κυβερνήσεως τής Σλοβακίας υπό τού
  Προέδρου τής Ταβχικής Δημοκρατίας.
  ΕΙΣΤΗΝ .ΗΜΕΡΙΝΗΝ ΑΟΞΟΑΟΠΑΝ
  ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΡΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
  ΑΗΤΙΒΡΟΣΟΟΕΥΟΗ Ο ΗΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφηαα έκ
  Κων)πόλεως άναφέρει ότι είς την τε·
  λουν».ένην αύριον (σήμερον) δοξολογίαν
  είς την έν Πέραν Καθολικήν εκκλησί¬
  αν επί τή άναρρήαει τού Πάπου Ηίου
  τού
  XII,
  θέλουν παραστή καί άντιπρό
  βωποι τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου.
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τό Ράϊχ δέν δα επέμβη έν Σλοβακία;
  Ή τροφοδοσ ία της κεντρικής Ίσπαν ίάς.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 11 Μαρτίου
  (ίδ. ΰττηρεσΐσ).— Χθές συνήλ
  θεν είς πολύωρον συνεδρΐα
  σιν τό υπουργικόν συμβούλι
  όν. Ή συνεδρΐασις υπήρξεν ή
  μεγαλυτέρα άπό τής συστά
  σεως τί)ς κυβερνήσεως Φρά*>
  κο. Τό άτιοτέλεσμα τής συνε
  δριάσεως ταύτης δέν άνεκοι
  νώθη
  Πάντως εγνώσθη δή συνε-
  ζητήθησαν απλώς τα οίκονο-
  μικής φύσεως ζητήματα τής
  έθνικής ΊσπανΙσς. Ό ύπουρ¬
  γός των Οικονομικόν Ικαμε
  μακράν έκθεσιν τής οΐκονομι
  κης καταστάσεως.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαρτίου (16.
  ύπηρεσΐσ).—Είς την Μαδρί¬
  την συνεχΐζονται αί μαχαι με
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα
  «οκριτού μας).—Ανεκοινώθη σήμερον
  αρμοδίως ότι είς Χανιά καί Ήρά-
  κλειονίδρύονται Γραφεΐα Εύρέσεως »Ερ
  γασίας.
  ταξύ κομμουνιστών καί δημο-
  κρατικών.
  Κατ' άλλας πληοοφορΐας
  οί επαναστάται ιταρεδόθησαν.
  —Χθές συνήλθε τό γαλλι
  κόν υπουργικόν συμβούλιον
  υπό την προεδρίαν τοΰ κ.
  Λεμπρέν. Τό συμβούλιον έξη
  τασε διάφορα ζψί]ματα εσω¬
  τερικάς φύσεως.
  —Οί γερμανικοί κύκλοι δ(-
  αψεύδουν την είδησιν δ τι δή-
  θεν τα γερμανικά στρατεύμα
  τα θά διαβοθν τόν Δούναβιν
  καί θά καταλάβουν την Μπρα
  τισλάβαν τής ΣλοβακΙας μετά
  τα τελευταία γεγονότα.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Μαρτί-
  ου (Ιδ. ύπηρεσ'α) —Χθές ό ύ
  τΐουργός των Εξωτερικών Φόν
  Ρίμπεντροπ συνεζήτησε μετά
  τοθ Φύρερ αναφορικώς μέ τό
  σλοβακικόν πρόβλημσ.
  Χθές τό εσπέρας επρόκειτο
  νά άνακηρυχθή επισήμως ή
  Σλοβσκία άνεξάρτητονκράτος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαρτίου (ίδ.
  ύπηρεσια) —Ό γαλλικός τύ-
  πος άσχολούμενος μέ τό ζή-
  τηαα τού άφοπλισμοθ άναφέ-
  ρει 8τι ούδεμία συζήτησις εί¬
  νε δυνατή επί τού προκειμέ
  νού άνευ κοινής προκσταρ
  κτικής συνεννοήσεως.
  —Αί έφημερΐδες τής άριστε
  ρας άναφερόμεναι είς τόν ά-
  ποκλεισμόν τής κυβερνητικάς
  Ίσπανίας άπό θαλάσσης το·
  νΐζουν 8τι πρέπει νά διατε
  θοθν άγγλικά καί γαλλικά
  πολεμικα διά νά συνδράμουν
  τα πλοΐα έκεϊνα τα ότΐοΐα θά
  επεχείρουν νά μεταφέρωσιν
  αποκλειστικώς τρόφιμα διά
  τούς πεινώντας πληθυσμούς
  τής κεντρικής ΊστιανΙσς.
  Ή ψορολογία τού ελαίου
  καί των έλαιωδών ττρο'ιόντων.
  Ειδικώς πρός τούς Τελώ
  νας Ηρακλείου καί Χανίων
  απεστάλη χθές διατσγή τοθ
  κ. ύπουργοϋ των Οίκονομι
  κων διά τής οποίας γνωρΐζε
  ται δτι οί είσπραττόμενοι
  είς τάς περιφερείας καί τΟν
  δύο νομών δημοτικοΐ φόροι
  επί τοθ ελαίου καί τθν έλαι
  ωδών έν γένει προιόντων,
  δέν είναι πρόσθετοι επί τοθ
  δημοσίου, άλλ' αύτοτελεΐς
  τοιούτοι, εΐσπραττόμενοι βά
  σει μέν των διατάξεων τοθ
  ύπ' αριθ. 6.429)1934 ν ομού
  έν τώ Δήμω Ηρακλείου, βά
  σει δέ των Βιστάξεων τοθ ύπ'
  αριθ. 2821)1922 τοιούτου έν
  τώ Δήμω Χανίων.
  Διευκρινΐζεται σχετικώς δτι
  οί έν λόγω πρόσθετοι φόροι
  ίσχύοντες είς αντικατάστα¬
  σιν τοθ υπό τΟν διατάξεων
  τοθ κώδικος περΐ Νομοθεσΐσς
  Δήμων καί Κοινοτήτων προ
  βλεπομένθυ παγΐου τοιούτου
  επί των εγχωρίων προιόντων,
  δέν κατηργήθησαν διά^ τού άρ
  θρου 1 πσρ. 2 τού ύπ' αριθ.
  1482)1938 άναγκαστικοθ νό·
  μου. Συνεπώς δέ δέον νά έξα
  κολουθήσωσιν εΐσπραττόμενοι
  πσρά των Τελωνείων Ηρα¬
  κλείου καί Χανίων παρ' δλον
  δτι πρόκειται περί αύτοτελών
  δημοτικόν φόρων.
  Έκ παραλλήλου έκοινοποιή
  θη άλλη έγκύκλιος πρός απά¬
  σας τάς τελωνιακάς αρχάς
  τοθ κράτους διά τής οποίας
  τό υπουργείον των Οίκονομι
  κων παραγγέλλει νά παύση,
  τοθ λοιποθ ή είσπραξις οΐου-
  δήποτε προσθέτου φόρου επί
  των πυρηνελαίω^, άνακαθαρι-
  σμενων πυρηνελαίων καί σα·
  πώνων.
  Κατόπιν τής τελευταίας ταύ
  της έγκυκλίου τό Τελωνείον
  Ηρακλείου απηύθυνε χθές ε-
  ρώτημα πρός τό υπουργείον
  τώνθίκονομικών διά τοθόποίου
  πσρσκαλεΐ νά διευκρινισθί)
  εάν δέον νά είσπράττωνται
  οί πρόσθετοι αύτοτελεΐς δημο
  τικοί, λιμενικοί κ.λ.π. φόροι
  επί των πυρηνελαίων καί σα-
  πώνων των έξαγομένων έξ
  Ηρακλείου.
  ΑΦΙΧΘΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΠΑΡΑΛΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΑΡΟΪΗΙΟΥ
  Διά τής χθεσινής θαλσσσί
  άς εύκαιρίας αφίχθησαν οί
  κ. κ. Δανιήλ Διευθυντής έρ¬
  γων τοθ ύπουργείου Άεροπο
  ρίας, Τσουκάς άρχιχειρι
  στής τής έταιρείας άεροπορι
  κων συγκοινωνίαν κσί Ά
  πέργης διευθυντάς των ήλεκ
  τρικών καί τηλεφωνικον έγ·
  καταστάσεων τοθ ύπουργείου
  ωσαύτως άεροπορΐας διά την
  εξέτασιν κσί παραλαβήν τοθ
  άεροδρομίου.
  Έντός τής σήμερον τα μέ
  λη τής 'Επιτροπής μετά τοθ
  Νομομηχανικού κ. Καυγαλ*-
  κη καί τοθ Διευθυντού τοθ έν
  ταθθα άεροσταθμοθ κ. Μιχ.
  Κοζυράκη θά επισκεφθούν τό
  αεροδρόμιον.
  ΕΠΆΝΟΔΟΣ ΤθΤΓ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Χθές την 4 μ. μ. επέστρε¬
  ψεν έκ Χανίων ό Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρ
  κελλος.
  Η ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Κατ' άρμοξίαν ανακοίνωσιν είς
  την άσφάλισιν τοθ νόμοι» 0298
  δέον νά υπαχθ'οσι πάντες οί δή
  μόσιο: υπάλληλοι οί μή δΐκαι
  οάμενοΐ συντάξεως έκ τοθ ίημοσί
  ου ταμείου.
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ
  ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής Έλ
  λά5ος δι' έγγράφου της πρός
  την Νομαρχίαν Ηρακλείου γνωρί
  ζϊΐ δτι είς εφαρμογήν των δ;ατά
  ξεων τοθ Α. Ν. 691)37 άναλαμ
  βάνει αΰΐί] την χρηματοδότηαιν
  ίργων κοινής ωφελείας υδρεύσεως
  καί άρδεύσεως είς τούς αγροτι¬
  κάς προσφυγικοϋς συνοιχΐσμούς
  Ήδη διά την τρέχουσαν περίοδον
  ενεκρίθη πρός ιόν σκοπόν τοθ
  ιον πίστωσις δρ 1 000.000, προ
  ορΐζομένη διά την χρηματοδότη
  σιν έργων τής ώς ανω κατηγορί
  άς εκτελεσθηαομένων έν ταίς νή
  οοΐς. Προκειμένου τό ποσόν τοθ
  το νά κατανεμηθη" αναλόγως των
  άναγκών έκάστης περιφερείας ή
  Άγροτική Τραπέζα ζητεί νκ
  πληροφορηθη" δν δπάρχωαι καί
  έν τω νομψ Ηρακλείου Ιργα έκ
  των περί ών πρόκειται δι'
  ά" δμως δέον νά ϊχιοοι συνταχθή"
  παρά δημοσίας υπηρεσίας αί τε
  χνιχαΐ μελέται εκτελέσεως αυτών.
  ΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ
  ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Σχετικώς μέ την έκμετάλλευ
  σιν τοθ όρυκτοθ πλούτου τής νή
  σου μας καί την έναρξιν των έργα
  σι&ν είς τό μεταλλιίον Κεράς Πε
  διάδος πληροφορούμεθα τα εξής
  έξ έγκύρου πηγής: Ή έταιρία
  μεταλλευτικών έρευνων αύξήσασα
  τα κεφάλαιά της, εξέδωκεν ή3η
  όμολογίας τεθείσης έν κυκλοφαρ'α
  έγκρίσει τής γαλλικής Κυβερνή
  σεω{, συμπληρώνουσ* δέ τάς προ
  παρασκευά; της, πρόκεικαι έντός
  τής ανοίξεως ν' αποστείλη είς
  Κρήτην τα τεχνικά αυνεργεΐά της
  έφωδιασμένα μέ διάφορα μηχα
  νήαατα καί είδικά γεωτρύπανα
  δυνάμενα νά φθάσουν μέχρι βά
  θους 200 μέτρων, πρός έρευναν
  τοθ δπεδάφους. Ταυτοχρόνως, ά
  σφαλως δέ άπό χοθ προσιχοϋς
  Μ«ίου, ή έταιρία θ' άρχίνη την
  λεγομένων Μίδβ επ ν&ΙβιΐΓ τοθ
  μεταλλείου Κεράς. Ούτω θ' αρχί¬
  ση ή εκμετάλλευσις μι3ς πλουτυ
  φόρου ηηγής καί θά δημι
  ουργηθ·5 έργασία δι' ίνα μεγάλο
  πλήθος έργατικών χειρών.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ
  Η ΣΦΑΓΗ ΑΜΝΩΝ
  Δ ' άγοίανομικής διατάξεως ά
  ιηγορεύθη άπδ σήμερον καί μί
  χρι τής 2ας Απριλίου ή σφϊγή
  άμνών γάλακτος ίφ' δαον δέν
  έχουσι αυμπληρώσει καθαρόν βά
  ρος κρέατος μετ' έντοσθίων Ιξ
  ό<άδων. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Οί κληρωθέντες άριθμοί έκ των διατεθέντων είς την πό λιν μας λαχνώνκατά την ΙΟην ημέραν τής Ε' κληρώσεως τοΟ'Εθν Λαχείου είναι οί εξής: 61840 κερδΐζων δραχ. 10 000, 29.148 καί 72 237 κερδίζον τες άνά δραχ 2000. Οί κληοωθέντες είς τό άρ τιον τής 9 ημέρας άριθμοί εί¬ νε οί εξής: 7905, 7951, 14246, 24704, 24728, 24772,*; 24787, 27966, 29101, 29116, 29126, 29141, 29180, 32853, 40034, 40054, 48509, 48528, 48589, 48596, 57265, 61818, 61828, 61839, 66001, 66035, 70752, 70757, 70762, 80859,.; Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Είς την προχθεσινήν συνεδρία¬ σιν τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Ηρακλείου συνεζητήθη αίτησις των ίχθυοπωλών ζητούντων νά επι τραπή ή διατήρησις παρ' αύτδν των κατϊστημάτων των έντός τής ίχθυαγοράς. Τό ζήτημα άπεφασί σθη νά ρυθμισθ^ κατόπιν συνεν¬ νοήσεως τοθ κ. Αημ,ίρχον μβτά των 6πηρεσιων χωροφυλακής. Έν τη* Ιδία συνεδριάσει απεφασίσθη ή παράτασις τή; προθεσμίας πρός τελικήν διαμόιφωσιν καί άποπε ράτωσιν τής λΐωφόρου Μοροζίνι Έν συνεχε'α υπεδείχθη ώ; άντι- πρόσωπος τοθ Δήμου παρά τ^ Νυκτερινή Σχολή Έμπορουπαλλή λων ό κ. Κ Βαρβεράκης Είς τδΔημοτιχόν Συμβούλιον Επεβλήθη έν τη ίδία συνεδριάσει ή μελί τη τής οργανώσεως τής τοπικής πϊθηπκής άεραμύνης ήτις κα παρεπέμφθη είς την μηχανιχί)ν υπηρεσίαν. Τέλος ετέθη ύπ' δψιν τοθ Συμβουλίου ίγ^ρχφοΜ τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης σχεΐικω; μέ την διάθίσιν πιστώσ.ω/ διά την τέλεσιν των βενιζελείων άγώνων Ο ΑΝΤΙΒΑΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Πρός τούς διευθυντάς καί διδασκάλους των δημοτικών σχολείων τής περιφερείας έ κοινοποιηθή χθές υπό τοθ επι θεωρητοθ των Δημοτικών Σχο •είων Ηρακλείου κ. Βαλέρ γα έγκύκλιος σχετική μέ την άπό σήμερον αρχομένην άντιβλασφημικήν έβδομάδσ. "Εν τή έγκυκλίφ τονίζεται ή σκοπιμότης τοθ άναληφθέντος αγώνος Οπερ τοΰ όποίου έ νεργώς πρωτοστατεΐ καί ή ένταϋθα Χριστιανική Ένωσι «Απόστολος Παθλος» καί ύ ποδεικνύεται είς τούς διδα σκάλους όπως έν συνεννοή σει μέ τούς ίερεΐς άναλάβουν έντονον προσπάθειαν υπέρ τής διαπαιδαγωγήσεως καί έν προκειμένω των μαθητών καί έν γένει των χωρικών. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ Ό Έπιθεωρητής των δημοτι κων Σχολείου κ. Βχλέργας δι* έγκυκλίου τού πρός τούς διδα σκάλους τής περιφερείας γνωρ! ζει 8τι έδημιουγήθη είς χό δή μοτικόν σχολείον Άτσαλίνιο μία θέσις διδασκάλου διά προαγωγής τοθ σχολείου τούΐου καλεΤ δέ τού; βουλομένους νά μετατεθώσιν είς αύτό, δπως υποβάλωσι σχετι κήν αίτησιν αρμοδίως. 30 Πρωϊνή ΕΝΙΣΧΥ8ΕΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ ΑΝΟΙΣΤΑΝΤΑ! ΕΙΣΕΤΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ»ΜΑΔΡΙΤΗ Ο ΜΙΑΧΑ ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΕ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ [ΙΪΙΕΤΰΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού |άν- ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί κομμουνισταί λαβόντες ένισχύσεις ανθ- ίστανται εισέτι είς την Μαδρίτην. Ό ΛΙϋ'ίχα ηναγκάσθη να μετακχλέση ατρατεύιΑατα έκ τού μετώπου διά νά αποκαταστήση την τάξιν ήτις μέχρι τής στιγμής δέν επετεύχθη. Οί κάτοικοι έν τώ μεταξύ τής Ιλΐα- δρίτης πανικόβλητοι, παραμένουν δι αρκώς έντός των οίχκών των καί είς τάς ύπογείους «ττοάς τής πόλεως. ΦΟΝΙΚΟΤΑΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν-* ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται πρός τό Πρακτορείον Χαβάς, ότι αί συνα- πτόμεναι έντός τής Μαδρίτης μαχαι* μεταξύ κομμουνιστών καί τού στρατοΰ τού Συμβουλίου τής Αμύνης είναι φθ νικώταται. . Έκ παραλλήλου σχολιάζεται ή β.·, πάθεια τής έθνικής κυβερνήσεως άπέννν·% τι των γεγονότων τής Μαδρίτης. "5 Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΚΛΕΙΣΕΝ ΗΔΗ ΕΙΡΗΝΗΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΑΧΑ; ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τοα άν- ταηοκριτού μας).—Σχετικώς μ ε την ά- πάθειαν τού στρατηγοΰ φράνκο διά την συνεχιζομένην αίματηραν σύγκρου¬ σιν κομμουνιστών καί μετριοπαθών δη- μοκρατικών έντός τής Μαδρίτης, νεώτε ραι πληροφορίαι άποδίδουν την άπά· θείαν ταύτην είς τό ότι ούτος πιθανώ τιταέχει κλείσϊΐ ήδη ειρήνη* μέ τόν άρ χιστράτηγον των κυβερνητικών Μιάχα. Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΑ ΒΑΠΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 ΙΜαρτίου (τοΰ άντα· | ποκριτού μ*ς),—* %γγέλλεται έ< Πά- » ρισίων ότι καθ» ά λέγεται έκεί ό πρώην | πρωθυπουργός τής κυβερνητικάς Ίσπχ- ; νίας κ. Νεγκρίν καί ό τέως ύπουργός των Εξωτερικών Ντέλ Βάγιο Θά άναχωρήσουν έχεϊθεν διά Ρωσσίαν. ΕΜΙΊΟΡΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΛΤΤΛΙΛΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΛΝΙΑΣ ΑΘΗΝ II 11 λΐαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται ε« Αον δίνου ότι οί άντιπρόσωποι τής άγγλι- κής βιομηχανίας υφασμάτων ανεχώρησαν διά Γερμανίαν προκειμένου νά άρχί- σουν έκεϊοίκονομικής φύσεως συνομινίαιι αφορώσαι τό βιομηχανικήν τουτο εΐδο; καί τάς άνταλλαγάς Γερμανίας —Αγ γλίας. ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΑΣ Η ΠίΡΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).— "Εκ Βρυξελλών αγγέλλεται ότι επετεύχθη ή πα,ραακευή ύγρού ηλίου είς θερμοκρααίαν 269 βαθμών υπό τό μηδέν. Διά τής παρα- σκευής ταύτης έξυπηρετούνται απού- δαίαι άνάγκαι τής χημείας καί γενικώς τής έπιστήμης. ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙϋΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΘΗΝ %Ι 11 Μαρτίου (τού άν* ταιποκριτού μας).— Κατά τό εκδοθέν σήμερον μετεωρολογικόν δελτίον, έση μειώθη πτώβις των θερμοκραοιών άν» την Έλλάβα.