97031

Αριθμός τεύχους

5114

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικης
  έτησία δολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  14
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΤΑΥΡ0Υ '"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5114
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΠΕιεΥΙΟΣ -ΥΝΪΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ
  ΤΩΝ ΕΪΡΟΠΑΐΙΙΩΙ ΠΡΟΟΑΗΜΛΤΩΝ
  Κατά τας πρώτας ημέρας
  τού Μαρτίβυ αΐσθημα ανα¬
  κουφίσεως είχεν εκδηλωθή
  είς όλον τόν κόσμον. Καί
  αί ελπίδες εκκαθαρίσεως τού
  διεθνοΰς ορίζοντος άπό τα
  νέφη τού πολέμου είχον αυ¬
  ξηθή παντοΰ. Έν τούτοις,
  όλως αποτόμως, ό δείκτης έ-
  κλινε πάλιν πρός την θυελ¬
  λαν. Τόσον είς την Δυτικήν
  Ευρώπην όσον καί είς την
  Κεντρικήν ό μυκηθμός τής
  καταιγίδος ακούεται πάλιν
  εύκρινως. Είς την Ισπανίαν
  τα πράγματα περιπλέκονται
  έκ νέβυ. 'Η Αγγλία όχι μό
  νόν δέν άναγνωρίζει δικαίω
  ματα εμπόλεμον είς τόν
  Φράνκο, άλλ' αντιθέτως, μο
  λονότι τόν άνεγνώρισε «ντέ
  γιοΰρκ» κυβερνητην καί κυ¬
  ρίαρχον τής 'Ισπανίας χαί
  άνεκάλεσε τόν παρά τή κυ
  βερνητιχή λεγομένη'Ισπανία
  διπλωματικόν αντιπρόσωπον
  της, άρνεΐται είς αυτόν τό
  δικαίωμα τοΰ άποκλεισμοΰ
  των παραλίων. Καί όχι μο
  νόν τουτο. Διέταξε τόν οτό
  λον της νά προστατεύη τα
  έμπορικά σχάφη της καί έν-
  τος αυτών άχόμη των χωρι
  κδν υδάτων της 'Ισπανίας
  καί νά τα συνοδεύη είς τούς
  λιμένας πρός φόρτωσιν καί
  εκφόρτωσιν. Εκάλεσε δέ
  καί την Γαλλίαν νά πράξη
  τό Ιδιον δυνάμει τής σχετι
  χϋς συνθήχης τής Νυόν της
  οποίας τας διατάξεις θεωρεϊ
  υφισταμένας, παρά τάς περί
  τοΰ άντιθέτου γνώμας της
  Ιταλίας καί Γερμανίας.
  Λέγεται μάλιατα, ότι ή κυ¬
  βέρνησις τοΰ Λονδίνου θά
  λάβη έτι τολμηροτέρας άπο-
  φάσκις: ©ά άλλάξη τακτικήν
  είς τό ίσπανικόν. Καί Βά έ
  πιδιώξη μίαν ταχείαν ίσον
  χαί συμφέρουσαν είς αυτήν
  λύσιν. Διότι έπιθυμεΐ νά ρυθ
  μίση τα εύρωπαϊχά ζητήμα¬
  τα κατά τρόπον πού νά της
  επιτρέπουν_ νά στραφή άπε
  ρίσπαστος πλέον είς την "Α
  πω Ανατολήν ίπου διακυ
  βεύονται υψιατα συμφέροντά
  της. Καί πράγματι ή συμ¬
  πλήρωσις των έςΌπλισμών
  της, ή συνεργασία τής Γαλ-
  λίκς καί πλείστων μικρών
  χωρών καί ή ένθάρρυνσις
  πού παρέχουν αί Ηνωμε¬
  ναι Πολιτειαι, της επιτρέ-
  πουν σήμερον νά φαίνεται
  άποφασιστική ένω άλλοτε ή¬
  το διστακτική καί έπροτίμα
  τούς έλιγμούς των ύποχωρή-
  σεων, άπό τάς κατ' ευθείαν
  κρούσεις. Ό βρεττανικός λέ-
  ων απέκτησε δυνάμεις καί
  ήκόνισε -ούς οδόντας τού.
  Καί βρυχάται έκ νέβυ.
  Έξ άλλου είς την Κεντρι¬
  κήν Ευρώπην τα πράγματα
  εΐσήλθβν καί πάλιν είς νέαν
  όξύτητα. Οί Σλοβάχοι ζη·
  χούν πλήρη ανεξαρτησίαν.
  Πολλοί δέ έπιδιώχουν συγ¬
  χώνευσιν μ έ την Γερμανίαν.
  Καί καδώς φαίνεται ό φύ·
  ρερ εύνοεϊ την κίνησιν αύ.
  την. Φήμαι κυκλοφορούν ή¬
  δη ότι ό γερμανικός στρατός
  είνε έτοιμος νά επέμβη καΐ
  νά προελάση είς την'_λο·
  βαχίαν. Προσάρτησις ομως
  της χώρκς αυτής είς τό Ράϊχ
  θά σημάνη πλήρη ανατρο¬
  πήν της καταστάσεως είς την
  Μεσευρώπην. Ή μακρά χαί
  στενή λωρις γής πού αποτε¬
  λεί την Σλοβακίαν χαί την
  Ρουθηνίαν θά όμοιάση πρός
  γερμανικόν ξΤφος έμπ'επηγ-
  μ έ νόν είς την καρδίαν της
  Ούχρανίας. βά είνε ό διά-
  δρβμος διά τοΰ όποίου θά δύ
  ναται ελευθέρας πλέον νά έ
  ξορμήοη ό χείμαρρος τηςΡά
  ϊχσβερ είς τήνΠολωνιχηνχαί
  τήνΡωοσιχήνΰύχρανίαν καί
  πρός την Βεσσνραβίαν. ©ά
  μείνουν ομως άπαθεϊς αί δυ·
  τιχαί δυνάμεις έναντι των
  έων αυτών σχεδίων τοΰ Γερ
  μανοΰ φύρερ; Καί δέν θά
  διατυπώση άραγε ταύτοχρό
  νως καί ό κ. Μουσολίνι, έ
  πισήμως τάς επί της Γαλλίας
  διεκδικήβεις τβυ; Έν τοιαύ¬
  τη δέ περιπτώσει πώς θά
  ε νέ δυνατόν νά σωθή ή ει¬
  ρήνη; Μέ νέας ύποχ'ωρήσεις
  της Αγγλίας καί Γαλλία;;
  Άλλ' αύτό θά ίσβδυναμή
  πρός απόφασιν αύτοκτονίας
  των. Πρέπει λοιπόν ν' άνα
  μένωμεν σοβαρά γεγονότα
  έντός των πρεσκχ&ν ημερών.
  'Η έρχομένη άνοιξις προοιω
  νίζεται δραματιχή.
  Πεταχτά
  οημειόμοτο
  1ΥΜΒΟΛΑ
  ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  Μην πήτε δτι έγκρεμίστηκαν
  τώ σύμβολα άπό τίς συνει¬
  δήσει καί δτι έξερριζώθη-
  καν άπ' τίς καρδιές. Ύπάρ·
  χούν τιάντοτε στΐς θέσεις
  των πσρ' δλο τόν κλονισμό
  πού ύπέστησαν δλα τούς τε
  λευταΐους χρόνους καί θά ύ-
  πάρχουν δσον ό άνθρωπος θά
  διατηρή τόν συναισθηματισμό
  καί θά νοιώθη την άνάγκη
  νά μή μείνη μόνος κι' έρη
  μος στόν κόσμο. Μπορεΐ μο-
  νάχα ν' άλλάζουν τά σύμβολα
  καΐ νά μεταβάλλεται ή οη·
  μασΐα των. Στή θέσι ομως
  των ΐταλτ-|ών θά τοποθετοθν
  ται νέα. ΓισΐΙ είναι στοιχεΐα
  άπσραΐτητα γιά τή ζωή. Τα
  εΐδαμε πάλι τα σύμβολα αύ
  τα την Κυριακή. Κύματα,
  οί πιστοί, πού εΐχαν κατακλύ-
  σει τούς ναούς, άποχωροθσαν
  μετά τή λειτουργία. τΩρες
  δλόκληρες μέ τα μάτια στη
  λωμένα στά είκονίσματα, μέ
  τ' αύτιά τεντωμένα γιά νά
  μή χάσουν οθτε νότα άπό
  τίς ώρμονίες των ψαλμών,
  ου τε λέξι άπό τούς Ομνους
  καί τα τροπάρια, μέ την καρ
  διά άνοικτή καί την ψυχή σέ
  μίαν άδιάκοπη ένατένισι πρός
  τούς ούρανούς, έκαρτεροθσαν
  ώς άντάλλαγμα ίνα μικρά μα
  ΐσακ* φτωχά λουλούδια, Δυό
  φύλλα δϋοσμο, ένα κλάδάκι
  οενδρολΐβανο καί ένα μικρά
  άνθάκι. Θά μποροθσαν βέ
  βαια νά τα (δοθν στό προ
  χειρότερο παρτέρι, στήν πρώ
  την αύλή, στόν όποιοδήποτε
  κήπο. Δέν θά τούς έ'καναν
  έντύπωσι. Τώρα περίμεναν ώ
  ρες όλόκληρες μέ κατάνυξι
  γιά νά τα πάρουν. Τα πα-
  ρέλαβαν άπό τα χέρια των
  Ιερέων, ώς άγια των άγΙων.
  Καί τα κρατούσαν μέ εύλά
  βεια καί συγκΐνησι. Όλόκλη
  ρους χειμάρρους έσχημάτι
  ζαν οί άνθρωποι πού ξυχύνον
  ταν άπ' τούς ναούς.
  Ατελεύτητος ήταν ή λιτσ
  νεΐα των. Κι' ήταν κυριολε
  κτικά μιά λιτσνεΐα των λου-
  λουδιών. 'Υπόλειμμα των πα¬
  λαιών άνθεστηρΐων λέγουν οί
  ίστορικοί. Είδωλολατρικόν ά
  πομεινάρι άποφαίνονται οί όρ
  θολογιστές. Πρόληψις, κρά
  ζου*- οί θετικιστές... Τί σημα
  οίαν ομως Ιχουν οί λέξεις;
  Την άξΐα την εχουν τα γεγο
  νότα δποια κι' άν είναι ή αί-
  τία κι' ή έξήγησΐς των 8τι
  δήποτε κι άν είναι τ' άποτέ-
  λεσμά των. Την άξία την έχει
  ή πραγματικότης. Κι' αυτή,
  μάς τό λέγει όρθά κοφτά, χω
  ρΐς περιστροφές καί ύπονοοό
  μενά: "Ανθρωπε, εΐσαι άκόμη
  τόσο μικράς καί άσήμαντος
  παρ* δλες τίς κατακτήσεις καί
  τίς έφευρέσεις σου πού δέν
  μπορεΐς νά ζήση,ς χωρίς την
  Ιδέα δτι εχεις Ινα τρόπο έπι-
  κοινωνΐας μέ την άνώτατη
  δύναμι πού κυβερνά τό συμ·
  μπαν. Αύτά τα μικρά ματσά
  Τα δημοσία οίκονομικά
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ 1ΙΟΙΙΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛ1ΟΣ
  2ϊ ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Τα μέτρα τής κυβερνήσεως
  προώδησαν την εθνικήν οίκονομΐαν.
  3ον
  Κατά τό παρελθόν έτος συ
  νεχΐσθη ή πολιτική τής διά
  συλλογικών συμβάσεων ρυθ
  μίοεως των έργατικών σχέ
  σεων, ώς καί τής διά διαιτη
  σ(ας λύσεως των έργατικών
  διαφόρων. Πρός τουτο συνή
  φθησαν πλέον των 51 γενικαί
  (έθνικαΐ) καί 354 τοπικαί συλ
  λογικαί συμβάσεις. Ου τω ό
  συνολικός άριθιιός των συλ-
  λογικών συμβάσεων των ύπο-
  γραφεισών άπό τοθ 1936 ύπερ-
  βαΐνει ήδη τάς 106 γενικάς
  (έθνικάς) καί 545 τοπικάς.
  ΚατΆυγουστον τοθ 1938 δι'
  έθνικήςσυλλογικής συμβάσεως
  ηυξήθη τό κατώτατον όριον ή
  μερομισθΐου κατά 3 δραχ. ά
  πάντων γενικώς των έργατών
  των μή ύπαγομένων είς είδι-
  κάς κλαδικάς συλλογικάς συμ¬
  βάσεις. Κατόπιν τής αυξήσεως
  ταύτης τό κατώτατον βριον
  ήμερομιοθίευ των μέν μοθη
  τευομένων κοθωρΐοθη είς 28
  δραχ., των δέ ώρίμων έργα-
  τών είς 58
  Επί τοΰ πεδίου τής κοινω
  νίκης άσφσλΐσεως επετεύχθη
  σημαντική πρόοδος κατά τό
  ί938, εύρυνθέντος μεγάλως
  τοθ άριθμοθ των ήσφαλισμέ-
  νων μισθωτών διά τής άσφαλΐ
  σεως τΐλέον τΟν 315 000 ά
  νοσφσλΐστων είς τό "Ιδρυμα
  των Κοινωνικον Άσφαλίσε
  ών, τό οποίον λειτουργεΐ ή"βη
  άτΐό τοθ Δεκεμβριού 1937.
  Ούτω ή κοινωνική άσφάλισις
  τείνει νά συμτιεριλόβη τό
  σύνολον των έν τή χώρα
  κια των λουλουδιών πού κρσ
  χδς μέ συγκΐνησι στά χέρ·α
  σου τί άλλο είναι παρά τα
  σύμβολα πού πιστεύεις δτι σ'
  έφερον σ' έπικοινωνΐα μέ τό
  θε ό σου;
  Καί πραγματικά εισί είναι.
  ΛΙγο ώς πολύ δλοι ζοθμε ά¬
  κόμη μέ τα σύμβολα καί πι
  στεύομε σ' αύτά. Περνοθμεν
  άπό ενα κήπο. Χαιρόμαστε
  την ώμορφιά των λουλουδιών,
  τούς (ριδισμούς των χρωμά
  των, δοκιμάζομε την έλαφρήν
  ήδονικήν νάρκη των άρωμά
  των. Βρισκόμαστε μπροστά σέ
  μιά προθήκη. Βλέπομε. τα
  μπερλόκ, τα κλίπς, άκόμη καί
  τα πολύτιμα κοσμήματα. Τα
  κυττοθμβ γιά την τεχνοτρο
  πία των, γιά την κομψότητά
  των. Τΐποτε άλλο. Έξαφνα
  δμως πέρνουμε ενα φτωχό
  λουλοθδι, ενα άσήμαντο πραγ
  ματάκι, άπό ενα άγσπημένο
  πρόσωπο. Καί μάς φέρνει ά
  ναστάτωσι στή σκέψι καί
  σΐήν ψυχή Κι' άλλάζει πολλές
  φορές τόν ρυθμό τής ζωής
  μας. Λάμπει σία μάτια μας
  ώς ήλιος πού φωτΐζει τό δρό
  μο μας. Στέκεται στή συνεΐδη
  σΐ μας ώς εΐδωλον Ιερό. Άπο
  κτ$ θαυματουργές δυνάμεις.
  Μας έμπνέει σκοπούς καί
  [δέες. Μας θερμαΐνει τή σκέψι
  καί την ψυχή. Μας χαλυβδώ
  νει τή θέλησι καί τή δύνσμι.
  Καί πολλές φορές μθς ύψώνει
  είς ήρωας μεγάλων παθών
  καί άφοσιώσεων. Τό βλέπομε
  μέ λατρεΐα Καί τ' άγγΐζομε
  μέ συγκίνησι. ΜαραΙνεται καί
  μαδεΐ τό λουλοθδι. Καί μαζεύ
  ομε τα πέταλά τού καί τα
  φυλάσσομεν ώς άγια λείψα
  να. Σπάει τό μπερλόκ καί νο
  μΐζομε δτι ραγΐζει καί κομματι
  άζεται ή καρδιά μας. ΓιατΙ
  είνε τό σύμβολο τής άγάπης
  καί τής πίστεως μας. Καί δέν
  μποροθμε νά ζησωμε χωρΐςά-
  γάπη χωρίς πΐστι καΐ άφοσΐ-
  ωσι...
  Μ.-
  μισθωτών καί γενικώς των
  εργαζομένων.
  'ΥπολογΙζεται δτι ό άριθμός
  των ήδη όπωσδήποτε ήσφα-
  λισμένων άνέρχεται είς 750
  χιλιάδας περΐπου.
  "Η άξιόλογος πράγματι αϋ
  τη πολιτική υπέρ των έργα
  των καί τής ασφαλείας των
  μισθωτών καί των έργαζομέ
  νων, αποτελεί πρόοδον τής ό
  ποίας τα άποτελέσματα θά
  είναι ίστορικής σημασΐας, εάν
  παραλλήλως δ Έλλην έργά
  της χειραγωγηθ{| είς τόν δρό
  μόν τής πειθαρχίσς καί τής
  είλικρινοθς συνεργασΐας μετά
  τοθ κεφαλαίου. Ή στενή αύ
  τή συνεργασία είναι άπαραί
  τητος πρός αύξησιν τής άπο
  δόσεως τής εργασίας, έξ ής
  καί μόνης καθΐσταται δυνα
  τή καί διαρκής ή βελτίωσις
  τοθ έπιπέδου τής ζωής τοθ
  έργάτου, χωρίς καί άντίστοι
  χον ουξησιν τοθ κόστους τής
  πσραγωγής.
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  Τό έλλειμμα τοΰ έμπορικοϋ
  (σοζυγΐου άνήλθε κατά τό
  1938 είς 4612 έκ«τ. δραχ-
  μών είναι δέ κατά 1037 έκατ.
  δραχμών κατώτερον τού έλ
  λείμματος τοθ 1937. Τουτο
  όφεΐλεται άφ' ενός είς την
  μείωσιν των τιμών των εΐσα
  γομένων ε(δών,(ίδ!ςτ σίτου,
  καί πρώτων ύλών) καί άφ'έτέ
  ρου είς αύξησιν τώντιμών των
  έξαχθέντων προ'ίόντων (στα
  φΐδος, οΤνου, καπνοϋ) κα'
  είς την αύξησιν τοθ ποσοθ
  τοθ ίξαχθέντος ελαίου καί
  καπνοθ. Γενικώς δμως ποσο
  τικώς καί ή είσαγωγή καί ή
  έξαγωγή διετηρήθησαν είς τα
  αύτά δρια τοθ έτους 1937.
  Ή σχέσις τής άξίας τής έ
  ξαγωγής πρός την αξίαν τής
  είσαγωγής εβελτιώθη άνελθοθ
  σα είς 68,75 ο)ο έναντι 62,
  85 ο)ο τοθ παρελθόντος έ
  τους.
  Συμφώνως πρός τα δεδομέ
  να τοθ Δελτΐου τοθ ΕίδικοΟ
  'ΕμπορΙου τής Ελλάδος, τό
  εμπορικόν μας (σοζύγιον έξε
  ταζόμενον κατά χώρας, πά
  ρουσιάζεται ώς εξής:
  Αί είσαγωγαΐ μας κατά
  τό παρελθόν Ιτος άπό χώ
  ρας μεθ' ών συνδεόμεθα μέ
  σύμβασιν άνταλλαγής προί
  όντων είναι τα 61.54 ο)ο τοθ
  συνόλου των είσαγωγών μας
  έναντι 64,75 ο)ο τώ 1937, αί
  δέ έξαγωγαΐ μας πρός τάς
  αύτάς χώρας είναι 65.13 ο)ο
  των έξαγωγών μας έναντι 60.
  76 ο)ο τοθ 1937.
  Τό μετά των χωρών τού
  των εμπορικόν έλλειμμά μας
  εμειώθη κατά 1566 έκατομ.
  δραχ μών έν σχέσει πρός τό
  έλλειμμά τοθ 1937, ποσόν
  τό Οποίον αποτελεί τό μέγα
  μέρος τής μειώσεως τοθ γενι-
  κοθ έλλεΐμματος.
  Κατά τό παρελθόν Ετος ύ
  πεγράψαμεν τέσσαρας νέας
  συμβάσεις άνταλλαγων (Πορ
  τογαλΐα, ΛεττονΙα, Χιλή,
  Βουλγαρία) καί διετηρήθησαν
  άπασαι αί παλαιαί πλήν τής
  αύστριακής συγχωνευθεΐσης
  μέ την γερμανικήν.
  Κατά τό αύτό 6τος αί εί
  σαγωγαΐ μας άπό χώρας έ
  λευθέρας συναλλαγάς ηύξή
  θησαν άποτελοθν δέ ιά 38.
  46 ο)ο τοθ συνόλου των εί
  σαγωγών μας έναντι 35.25
  ο)ο τοθ 1937. ΑΙ πρός τάς
  χώρας αυτάς έζαγωγαΐ μσς
  έμειώθησαν άντιπροσωπεύου
  σαι τα 62,33 ο)ο των έκεΐ
  θεν είσαγωγών μας έναντι
  69 97 ο)ο κατά την αυτήν χρο
  νίκην περίοδον τοθ 1937. Έν
  τεθθεν καθΐσταται φανερόν
  ποΐαν προσπάθειαν πρέπει
  νά καταβάλωμεν δπως αύ
  ξήσωμεν την ποσότητα των
  προϊόντων των προοριζομένων
  διά χώρας έλευθέρου συ
  ναλλάγματος ώς καί έκείνων
  τα όποϊα θά συντελέσουν
  είς τόν περιορισμόν των δι*
  έλευθέρου συναλλάγματος εί
  σαγομένων.
  ΙΣΟΖΥΠΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
  Τό ίσοζύγιον των πληρω
  μών ό πίναξ τοθ όποίου παρα
  τίθεται κατωτέρω κλεΐει άνευ
  μειώσεως τοθ συναλλαγματι
  κοθ άποθέματος τής χώρας,
  αντιθέτως μ' αθξησίν τίνα
  αύτοθ. Ιδού ό πίναξ:
  ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1938.
  (Είς χιλιάδας χρυσών φράγκον).
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  1. Κίνησις έμπορευ-
  μάτ. καί ύπηρεσ.:
  1] Έξαγωγή έμτιορ. 292613
  2] Μεταναστ. ίμβά
  σματα 74.052
  3] Ναυτιλ. συν)μα 31.056
  4) Δαπάναι ξένωνέν
  20.645
  750
  Ελλάδι
  5| Τόκοι των έν συ
  ναλλ. διαθεσίμων
  των τραπεζων
  6] Τόκοι καί μερ.τών
  έν τω εξωτερικώ
  έλλην, κεφαλ. 25,000
  7] Τοκομ. έθν. Βαν.
  ττληρ. έν Ελλάδι 9.6Π
  8) Λογ)σμός Δημοσ. 5.059 458.786
  II]
  Κίνησις κεφαλαίων:
  1| Μείωσις των είς
  συν)μα διαθ. των
  έφοπλ. καί δάν.
  συναφθέντα παρ'
  αυτών 29.408
  2) Μείωσις των είς
  συν)μα διαθεσ.
  των τράπεζαν 4 000 33 408
  III.
  Λοιποί πόροι μή δυνάμε
  νοι νά καθορισθωσιν έπα
  κριβως ώς λ. χ. έμβάσμ.
  καί εΐσοδ. είσελθ.άλλως
  ή διά των τραπΐζων,μεί
  ωσις των είς συν)μα Ιδι
  ωτ.&ποθεμ.,είσαγωγή κβ
  «αλαΐων κ. λ. η. 49.787
  Σύνολον
  541.981
  Ι. Κίνησις έμπορευ
  μάτων καί ύπη
  ρεσιων:
  1 Είσαγωνή έμπ.
  2 Άσφάλιστρα
  3 Δαπάναι'Ελλήν.
  έν τφέξωτερικω
  4] Τόκοι καΐμερίσ.
  των έν Ελλάδι
  5] ξένων κεφαλ.
  'Υπηρεσία δημο
  σίου χρέους
  6] Λοιποί άνάγκαι
  Δημοσίου
  II.
  Κίν. κεφαλαίων:
  1) 'Εζόφλ.παλ. έμ
  πορ. όφειλών
  2] "Αγορά πλοίων
  31 Άπόδ. καταθ.
  4] είς συν)μα
  Αΰξησιςτοθείς
  χρυσόν καί συ·
  νάλ.άποθέμ.τής
  Τραπέζης τής
  Ελλάδος
  5) Μείωσις τής πά
  θητικότητοςτών
  κλήριγκ
  415 238
  4.066
  10.830
  7.121
  28.387
  30 095 495.737
  Μ91
  29 408
  4.000
  Σύνολον
  Ή παθητικότης τοθ έμπορι Ι όποίου Ιγινε λόγος ευθύς ά
  κοθ μας ΙσοζυγΙου, περί τοθΐνωτέρω, εκαλύφθη άφ' ενός
  Τα δακοκτόνα.
  Είς τό Ρέθυμνον ήγέρθησαν
  πάλιν άμφισβητήσεις ώς πρός
  την χρησιμότητα των ψεκα·
  σμών των έλαιοδένδρων. Πολ-
  λοί δέ ύποστηρΐζουν δτι θά
  πρέπει νά μή γίνωνται ψεκα-
  σμοί διότι δήθεν δηλητηριά-
  ζουν τα ελαιόδενδρα, τα κα-
  ταστρέφου^ καί, άν δέν τα ξη-
  ραΐνουν, τα καθιστοϋν πάν·
  τως άνίκανα πρός καρποφο-
  ρΐαν. Δέν γνωρίζομεν τί συμ-
  βαίνει είς τό Ρέθυμνον, ουτε
  πώς γΐνονται^έκεΐ οί ψεκασμοί.
  Φανταζόμεθα πάντως δτι θά
  ένεργοόνται καί έκεΐ δπως
  καί έδώ. Άλλ' είς τόν νομόν
  μας τα άποτελέσματα των ψε
  κασμών υπήρξαν έξαιρετικώς
  εύχάριστα. Κυριολεκτικώς ε-
  σωσαν καίσώζουν κατά τα έτη
  πούγίνονται, την παραγωγήν.
  Άμφισβητήσεις έπομένως ώς
  πρός την ώφελιμότητα των ψβ
  κασμών καί των δακοπαγΐδων
  δέν δικαιολογοθνται. Δέν επι
  τρέπονται κάν. Ό αγών κα¬
  τά τοθ δάκου πρέπει νά συ¬
  νεχισθή.
  Ό κ. Όρφανουδάκης.
  "Εάν ή εκτέλεσις τοθ καθή
  κοντος άποτελή αρετήν καί ή
  έπιβράβευσις τής άρετής είνε,
  αναμφισβητήτως ύποχρέωσις
  διά τους άλλους. Χρέος έπο¬
  μένως είνε καί ή έξαρσις τής
  δραστηριότητος καί τοθ ζήλου
  μεθ' ών ειργάσθη καί Ιργάζβ-
  τσι 6 διοικητής τής Χωροφυ-
  λακής κ. Όρφανουδάκης διά
  την παγίωσιν τής τάξεως έν
  τώ νομώ κσί την εκκαθάρισιν
  τοθ τόπου άπό τα κακοποιά
  στοιχεΐα. Μβτριόφρων, έχθρός
  τοθ θορύβου, δίκαιος, μειλΐχι
  ος άλλά καί άφαντάστως έ-
  νεργητικός καί δραστήριος ό
  κ. Όρφανουδάκης, κατώρθω¬
  σεν δχι μόνον την ασφάλειαν
  νά εμπεδώθη, άλλά καί την
  γενικήν εκτίμησιν καί συμπά¬
  θειαν νά κερδίση. Πρέπει νά
  όμολογηθη δτι ανεδείχθη ίδε-
  ώδης έκπρόσωπος δικαΐου
  κράτους, ό ίκανός Διοικητής
  τοθ σώματος τής Χωροφυλα
  κης τοθ νομοθ, ό έμπνέων είς
  δλους δχι μόνον εμπιστοσύνην
  απόλυτον άλλά καί αίσθήμα
  τα άγάπης.
  ***
  τά Βενιζέλεια.
  Είς τό Δημοτικόν Συμβού
  λιον, άνεγνώσθη προχθές έγ
  γράφον τής Γενικής Διοικήσε
  ως συνιστώσης την διάθεσιν
  πιστώσεων διά την καλύτερον
  οργάνωσιν καί διεξαγωγήν είς
  την πόλιν μας τΛν πανελλη
  νΐων βενιζελείων άγώνων. Δέν
  αμφιβαλλομεν δέ δτι τό Δημο
  τικόν Συμβούλιον^ θά συμμορ
  φωθη πρός τό έγγραφον αύτό
  καί.δτι θά καταβάλη κάθε δυ
  νατήν προσπάθειαν ωστε τά
  Βενιζέλεια νά όργανωθοθν
  καί νά διεξαχθοθν κατά τρό
  πον τιμητικόν διά την πόλιν.
  Θά πρέπει δμως έκ παραλλή
  λου νά έργσσθοϋν κσί τά ά-
  θλητικά καί γυμναστικά σω
  ματεΐα μας καί διά την υπο
  δοχήν καί φιλοξενίαν των ά-
  θλητών καί φιλάθλων πού θά
  μθς έλθουν άπ' δλην την Έλ-
  λάδα άλλά καί διά την έμφά
  νισιν των άθλητών μας. Διότι
  θά είνε έντροπή άν δέν
  κερδίσωμεν έστω καί ολίγας
  νίκας.
  έκ τής εύνοϊκής κινή
  σεως των λοιπών στοιχείων
  τοθ ένεργητικοθ καί άφ' έτέ
  ρου έκ τής κινήσεως των κβ
  φαλαΐων, έν οΤς κυρΐως οί μή
  δυνόμενοι νά καθορισθοθν ά
  δηλοί πόροι καί ^πρό παντός
  ή είσαγωγή είσοοημάτων ή
  κεφαλαίων δι' άλλων μέσον
  παρά διά των Τρσπεζών. Ή
  κίνησις αυτή ΐσως είναι κσί
  ή συνεπεία παλιννοστήσεως
  κεφαλαίων έκ τοθ λόγου τής
  κατά τούς τελευταίους μήνας
  τοθ ετους παγκοσμίου πολιτι
  κης άνωμαλίσς, δπως συνέβη
  καί είς άλλας χώρας.
  συνεχ'ζεται
  ΛΗΘΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον: Τό ϊγχρωμον θαϋμα· «Οί
  περιπίτειες τοθ Τόμ Σόγιερ»,
  Την Πέμπτην: «Φυλακές χωρΐ
  σΐδερα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό αΐσθη
  ματικό ρωμάντζο «Διαβατικά που
  λιά». "Εκτός προγράμματος ζουο
  νάλ. Την Πέμπτην: τό μουσικδ
  θαΰμα: «Άγαπώ δλες τίς νυναΐ-
  κες».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόνροψμα Ηης Μκρτίου.
  "Ωρα 13 30 Εΐδήσβις.
  13.45 Έλαφρά μουσική (δίσχοι
  14.15 Δυωδίαι.
  (Ή κ. Ντέ Ροζέ καί ό κ. Ανδρ
  Αθανασιάδης). «Δέν τ" άξίζει;»
  «Άπ' τα χείλη σου τό ρόδον»
  «Μή μοΰ θυμίζεις». «"Αχ! μά
  π©5». «ΜοΟ είπες ςτεύγω χαί σ'
  άφίνω: Άττίκ.
  14 20 ΕΙδήαεις — Μβτβωρολβνι
  χον Δελτίον — Χρηματιστήριον,
  15.15 'Αποσπάαματα άπό ο π
  ρϊς τού Βέρντι (δΐακβι).
  «Μάκβιθ». «Ριγολέττος». «Τρ
  βατόρε». «Τραβιάτβ» κλπ.
  19 20 Χορωδίβ Σ.Ε.Κ. (Δ βις χ.
  Βασιλειάδης
  19 50 Όμιλία διά την Ε.Ο,Ν
  20 Ρεσιτάλ τραγουδιοΰ.
  20.30 Εΐδήσεις,
  20.50 Μικρά ορχπστρκ (Δ)τής
  Στ. Βαλτετσιώτης).
  Βέρντι: «Σικελικοί εσπερινοί»
  Είσαγωγή. Ροσσίνι: Έπίλογή
  άπό την 5περα: «Ό Κουρεύ; τή;
  Σεβίλλης» κλπ.
  22 Νυκτβριναΐ εϊδησϊΐς.
  22.20 Συνβχβια μικράς ορχή
  στρας.
  23.15 'Ελαφρό τραγοΰδι (&πο
  τής Δίδος Άδαμαντιας 'Αμβρά
  ζή) καί Μουοικη χοροΰ (δίακοι).
  «Περνοΰν οί όμορφιές μιά μέ
  ρα». «Άπόψε σέ θυμήθηχα».«Πα
  λέμα»: Ίραντιέ.
  24.15 Τελευταίαι «Ιδήσεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  Τό έγχρωμο θαϋμα. Τό
  άριστούργημα τοΰ
  ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ
  010ΕΡΙΠΕΤΕΙΕΕ
  ΤΟΥ
  τομ ΣΟΓΙΕΡ
  Τό πιό διαβοΕσμένο καί
  τό πιό άγαπητό μυθιστό-
  ρημα πού έκινηματογρα-
  φήθη μέχρι σήμερον.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Τό κοινωνικό άριστούρ-
  γημα:
  χορισΣΙΑΕΡΑ
  (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  Α' βραβείον εκθέσεως
  Βενετί«ς 1938.
  Μέ την άποχάλυψι τής
  όθόνης την Ιδέτιδα:
  ΚΟΡΥΝ ΛΥΣΑ1Ρ
  "Ενα «ργο ολοζώντβνο,
  πλούαιοαέάνβρωπια· Μέ; Ιδέβς
  καΐ εύγενικά αΐοθήματα.
  "Ενα Φ<λμ πρωτοπορ«ιαχό πού άρχίζει μ' ίνα συγκλονι στικο ικατηγορ») γιά την δι καιοσΰνη τής κοινωνία; καί τελΐΐώνει μέ μιά πνοή αΐσιο δοξίας. Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον παρά την Άγρο τικπν Τράπεζαν (έναντι οί· χίος μ. Μιχελιδάκη. ΕΓΕΡΤΗΡ1Α χ»1 ώρβλόνι» τσεπης κ«1 χειρός την πλέον φημισμένην εργβιταοι»ν, θά εΰρητε «Ις τέ) ωρολογοποιείον χοθ μ. Κωνστ. Χατζάκη Π«ρά τ» Μεϊντάνι Έπΐσηί «νβτλαμβάνει την Ιηιδιβρίωοιν παντός άρολο γΙον. 'Εργααία ηγνυημένη. Ένα θρησκευτικό 'άνάγνωσμα Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ^ΥΔΑ 7ο ν Τί θά άπογίνω βγώ; Τ θά άπογΐνη τό παιδί σου; Κα βμως δταν σέ πήρα ήσουν Ι νας καλάς δουλευτής... —Δέν είνε κρΐμα ν' άφή σης ένα τέτοιο άγγελοθδι; Νά τό εγκαταλείψη^ στήν πεϊνσ καί στή δυστυχΐα; —Μά τί θέλεις νά κάμω Έχω όρκισθή στόν ΊησοΟ. Θε λεις νά πατήσω τόν δρκο μου εΐπε άναστενάζοντας δ Ίού δας. —Ποίος σοθ είπε ν' αφήσης τόν ΊησοΟ καί νά παραβής τόν δρκο σου; Πά τόσο άπι στη μέ πέρσσες; 'Εκεΐνο πού πρέπει, άφοθ ό Ίησοθς δέν ξέρει τΐποτε άπό τή ζωή, είνε νά σκεφθής γι' αυτήν. Τόν ωδήγησε πάλι στό τρα πέζι καί καθισμένη κοντά τού προσπαθούσι νά τόν πείση: —"Ακουσε λοιπόν λίγο κα τή γυναΐκά σου. Ξέρεις δτι σοθ ίδωσα πάντα καλές συα βουλές. Δέν ζημίωσες ποτέ άπό 8,τι σοθ εΐπα. Γιατί αυτή ή τρέλλα νά μή πάρης τΐπο τα μαζ( σου; Μπορώ νά σοθ κάμω ένα σάκκο πού νά τόν κρύψης κάτω άπό τό φόρεμά σου. Κανεΐς δέν θά τόν Ιδή Έτσι θά εΐσαι βέβαιος πώς δέν θά σοθ λείψη τΐποτα. Οί άντιρρήσεις τοθ Ίούδα βαθμηδόν λιγόστευαν. —Άλλά ό Ιωάννης πού θά υέ συνοδεύοτ)... —'ΕκεΙνη απήντησεν: —Αύτάς είνε κουτός. Δέν θά ύποψιασθή τΐποτα. Έπειτα μέ τίς προμήθειες πού θά 2χης μαζ( σου θά μπο ρέσης νά τοθ φανής χρήσι- μος. —Μά τί μ' ένδιαφέρει ή ζωή μου καί ή ζωή τού! Θά τα καταφέρουμε δπως—δπως. Έσύ καί τό παιδί μόνο μέ ά νησυχεΐτε. Ή ΛΙα πλησΐασε άκόμη πε ρισσότερο καί χαμηλώνοντσς τή φωνή της, τού εΤπε: —Γιατί νά μην έπωφεληθής άπό τό ταξΐδι σου γιά νά κάμης καμμιά έπιχείρησι;Δέν θά τιεράσης δλο τόν καιρό σου μέ τό κήρυγμα. Θά σχετι σθής μέ πλουσίους άνθρώπους Δέν θά μποροθσες τα χά ν' άγοράζης διάφορα έμπορεύμσ τα καί νά μοΟ τα σΐέλνης έ δώ νά τα μεταπουλώ; Λείπουν τόσα τιράγματα άπό την Κα περναούμ! Ό Ίούδας σιωποθσε. "Εμει νέ σκεπτικός άρκετήν ώρα κι' υστερα έψιθύρισε: —Τό κάτω—κάτω ό Ίησοθς δέν έ'χει εμποδίση τό έμπό ρο. —Τό βλέπεις; εΐπε μέ χά ρά ή Λ'σ. Ό Ίησοθς άνθγνω ρίζει στόν εργάτην τό δικαίω αα ν' άποζημιώνεται γιά την δουλειά τού. Μήπως έσύ δέν ϋΐσαι ένας καλάς έργάτης; —Ποΰ θά βρω δμως χρήμα τα γιά τίς άγορές ούτές; Έκε,Ινη σηκώθηκε κοΐ μέ θρισμβευτικό υφος απήντησε: —-Τώρα θά καταλάβης τί άξίζει ή γυναΐκά σου. Άπό μήνες κάμνω οΐκονομΐες. Αΰ ριο, στό σάκκο πού θά σοΰ ράψω κάτω ' άπό τό φόρεμά σου, θά βρής χρυσα νομΐσμα τα. Έχε έμπιστοσύνη σέ μενά καί θά γίνουμε πλούσιοι χω ρίς νά βάλουμε χέρι στά χρή ματα τού Ίησοΰ. (συνεχ(ζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, ΑΙδηψόν, Βέ- λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό σατανάς καλόγηρος Πρακτικές συντα-γές γιά την έξασφάλισι τής καλλονης σας Τδ πρόγευμα δλων έκείνων των γυναικών πού θέλουν νά διατη ρήσουν σιλουέττα νεαρα,ς δεσποι¬ νίδος, θά είνε ενας χυμό; πορτοκαλλιοθ, κάθε πρωί, καί μετά παρέλευσι μισής ώρας. μέ Ινα φλυτζάνι καφέ. Σιινιστ® έν τούτοις, δύο λεπ:έςφέτες ψω· μιοθ ψημένες, μέ τίς οποίες θά συντηρηθοθν καλυτέρα οί γυναΐ- κες πού έργάζονται έξω τοθ σπι- τιοθ των ή έκεΐνες πού άναπτύ σουν μεγάλην δοαστηριίτητα μέ σα είς τί σπίτι των. Τ4 όξυγονοθχον ϋ5ωρ 203 εξν σθενεΖ τό περιττό χνοθδι, τί άπο χρωματίζει, καί, ώς έκ τούτου, τί καθιστα ολιγώτερον όρατόν. Εάν ίχετε μαλλιά λευκα, μπο ρεΐτε νά τοΰς δώσετε μιά ώ?α£α χροιά εάν τα καθαρίζετε μέ σιμι- γδίλευρον. Μετά κάθε λούσιμον νά τα ξεπλύνετε μέ νερό μπλέ δπως τό νερό πού ξεπλύνουν τα άσπρόρρουχα. "Οταν τί πρόσωπον σας υπο φίρει άιτό την έπΕδρασι τοθ άέ ρος τής υπαίθροιι, σάς σϋνιστώ την ά<όλουθο μάσκα καλλονής: άμυγδαλέλαιον 100 γρ., λευκό κε ρΐ 50 , ροϊόνιρον 25 γρ , 6άμα βενζόλης 15 γρ. Έπιθέσετε είς τό πρόσωπον σας αυτή την πομάδα καί διατηρήσετέ την μΕ« ή δύ ώρες. ? ι Ό δίκος χρησιμοποιεϊται ευρυ τατα διά την έλάττωσι των φα κίδων άπδ τό πρίσιοπο. Γιά την χρήσι αύτη; βράσετε επί μ;σή ώΐα, 20 δρ. λουλουδιών βίκευ μέ σα σέ μιά λίτρα νεροθ. Περάσε¬ τε τα άπό Ινα λεπτό πανί' πλύνε τε μ' αύτό τό άφέψημα τό πρόσω πόν σας, κάθε πρωί, επί μερι κές ήμέρες. Διά νά λευκάνουν ή νά μα- λακώσουν τό ,δέρμα των μερικές γυναΐκες καταφεύγοαν εις τό ά κόλουθον σύστημα: θέτουν μέσα σ' ενα μικρό σάκκο «πό μουσελί να, δύο κουταλιές τής σούπας πί τουρο καί μερικές λεπτές φέτες λεμονιοΰ δένουν τό σάκκο καί τόν κρεμοθν επί τριάντα λεπτά μέσα σέ μι£ λίτρα βράζονΐος Ο δ,χτο;, τό όΐί&ΐον άνακατεύουν κα τάπιν μέ τό νερό τοθ μπάνιου των, χρτ,σιμοποιοΰσαι τό μικρό σάκκο ώς γάντ,ΐ τουαλέττα;. ή Ντιστβγκέ ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαχείρισις κτημάτων έξ άνταλλαγης. Προχήρυξις Δημοπρασίνς πωλήσεως. 37 Σαπωνοποιεΐον Χοννχιάρ 525 253 οικόπεδον Κιζΐλ Τάμπια 113 274 οΐκία » » 23 343 » » » 36 396 οικόπεδον » » 31 397 » » » 51 634 τεκές καί οΐκία Καιν. Καφενες 185 1005 οίκία Τσεκούρ Τσεσμέ 120 2340 » Άη Τάμπια 43 2841 » . » » 15 2342 » » » 23 2347 » » » 35 2476 » Χρυσοπηγή 62 4019 οικόπεδον Τρνπητη 630 40?,2 » » 300 Έκτί&εται είς άρχικήν α' καί β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ένβργηθησομένην την 30 Μάρτιον 1939 ημέραν Τετάρτην και ώραν 11—12 π. μ, είς τό ύποκατάστημα τής Έ&νικής Τραπέζης ή εκποίησις των κάτωθι κτημάτων: Αριθ. κτήματος εΐδος θέσις κτήμ. "Εκτ. τ.μ. α' προσφορά ~ -" 400.000 30.000 25.000 18.000 6.400 8.000 170.000 52.500 22.000 15.000 15.000 24.00Ο 30.000 20.000 15.ΟΟΟ Των κάτωθι κτημάτων ή δημοπραβία έσεται α' καί β' επαναληπτικήι 498 οΐκία έργοστ. Χατζιδάκη 65 32.550 530 οικόπεδον Κοντάλα 243 178.610 1175 30)36 κατάατημα Άραστα 9 83.600 Οί άναλντιχοι δ'ροι είναι κατατεθειμένοι είς τό ύποκατάστημα τής Έ- &νιχης Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχάμενοι οί ένδκκρερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν. (Έκ τοϋ Γραφείον). Η'ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ 1 ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ | ΖΥΓΑΡΙΕΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ | Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- Ξ στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοϋ πεφημισμέ- Ξ νού έργοστσσΐοο Ελένης Καχαβούλη, Έμμ. Παγ- Ξ κάλου, καί πωλοϋντσι είς τιμάς έκτός συναγωνι- 5 σμοθ καί μέ ίύκολΐας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο Ξ σώπω κ. Δημητ. Λ. Γισλιτάκη έναντι Δημαρχείου. Ξ Πρίν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσιν μας. 5 ΗίιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσφ καί 6ημοσ(ςτ τάς εύχαριστΓας μου διά την 'ταχύτητα καί προ¬ θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ μος Άσφαλισπκή Έτσιρεία ό «'Αστήρ» διεκανό· νισε διά τοθ ένταθθσ ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬ ζης Αθηνών την έκ δραχμών 50 000 αποζημίωσιν δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρίου τής ζω· ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα- σιλεΐου Κευγα, Έν Ήρσκλεΐφ τβ 11[) Ίανουαρΐου 1939. Ή εύχαριστοΰσα: Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χβριλάου Τρικούπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ "Υπεράσπισις δικίάν ένώιτιον «πάντων τδν έν βήναις καί Πϊΐραιεϊ Δικαστήριον, Έλβγκτικού Συνεδρίου καί Συμβουλίβυ 'Επικρβιτείβτς, φβρολογικαΐ δίκαι, άναστβλαΐ φόρων, διοικητικόν ύποθέσ<ΐ{ καί ουντ«{βις, νομικαΐ συμ· βουλαί, νννμοδοτήσΐις χ* ηληροφορίαι δι' άλληλογρα- Φίας Τηλ. 25-081. ι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ λΥΧΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ ΚΟΙΜΟΜΙΚγ| Επί τγ3 βάσει ν*«ν 33ον —Νά μή σά; παρουσιάσω; τησεν έκπληκτο; ό ΙΙαυλος. —"Οχι Δέν είνε καμμιά άνάγ κη. θά ο&ς πώ έγώ ποίον θέλω νά γνωρίσω, άπεκρΕθη δ ΡλοιτοΟ τιν μέ άπλότητα. "Εδειξε τόν Κροπάτκιν καί έ- μίρφασε σαρκαστικω;, δταν ό πρίγκηψ Πα3λος τοθ είπεν δτι 6 Κροπάτκιν έβοήθει διά την έΐχανί δρυσιν τή; Δούμ*;. —Σάς ύτϊενθκμίζω κάτι, εΐπε πάντοτε μέ σαρχαστικόν υφο; δ γίγας χωρικίς. —ΤΙ πρδγμα; —Την γαλλικήν επανάστασιν —Λοιπόν; —Λοιπόν θά ήτο γελοΐον, Ιξω φρενικόν νά δώσετε ψήφον είς τού; χωριάτε;. θάρχόνταν νά *6 ψουν τα κεφάλια δλων τώ^ μελών τή; αύτοκρατορική; οικογενείας. Οί χωριάτε; είνε γεννημένοι γιά νά τρώνε καμτσικές. Κνοθτο. Δώ σατέ τού; κνοθτο καί οχι ψήφον. Αδτό θέλουν. Τα δβντια τοθ πρίγκτ)πο; Παύ λου έσφιξαν καθώ; είτε: —Σά; παρακαλω νά μέ συγχω ρήσετε, πάτερ Ρασποΰτιν, άλλ' 6 πάρχει κάτι τδ οποίον θά ήθελα νά συζητήσω μαζί σχ;. —ΤΙ πρδγμα; ήρώτησι μέ χρδτητα δ Ρασποθτιν χωρί; νά δείχνη διι, τόν ίνδιαφέρουν κα θδλου τα λδγια τοθ πρίγκηπος Ηαύλου. Την χατάατασιν εί; την Βαλτι κήν. Ό Ρασποθτιν τόν έχύτταξιν ώ σάν νά έμυρίσθη κατι. Ό πρίγκηψ Παθλος δμω; δέν εφάνη δτι έπρδσΐξε την ματιά τοθ χωρικοθ χαλογήοου. —Περνάτε άπ' έδω, πάτερ; τοθ είπεν ευγενώς. Ό Ρασποθτιν έχαμογελοθσε χά θώ; ηκολούθει τόν Παθλον πρός την αίθουσαν των δπλων. "Οπισθεν των έβούϊζαν οί κουβέντες. Προφα νώ; δ Παθλο; ήτο ίρεθισμένος ά πό τα λόγια τού μοναχοθ. Πολλοί άπό τού; παρευρισκομένους εί; την αίθουσαν θά έδιδαν πολλά ρούβλια γιά νά μποροθσαν ν9 άχούσουν την συνδιάλεξιν μεταξύ των δύο άν δρών. Ό Ραίπούτιν έίηχολούθβι νά χαμογιλά καθώ; δ Παθλος έκλεισε την θύραν. Μέ διαπεραστιχό μάτι άνεμέτρησε τόν εύπατρίδην, προε τοιμασμένο; δι' δ,τι δήποτε ή?6να το νά τοθ συμβ^ μέσα εί; την κλε σμένην εκείνην αίθουσαν. (αυνεχίζεται) ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τούς με- τασχόντας είς τό πένθος μας δια τόν θάνατον τής σεβαστης μας μη τρός Άργυρώς Καρίπη, άγαπη χούς συγγϊνείς καί «ρίλους, καθώς καί τούς καταθέσαντας στεφάνους συναδέλφους ύπολλήλους Τραττέ ζης Ελλάδος (ταμιακούς «αί Λο γιστικούς), εΰχαριστοθμεν θερμώς. ΑΙ εΰχαριστοϋααι οικογένειαι: Εύαγγέλου Καρίπη Νικολίου Καρίπη Ίορδάνου Μεϊμάρογλβυ — "Αηαντας τούς μετασχόντας τού πένθους μας επί τω θανάτω τού προσφιλοθς υας πατρός Ιωάν νού Ζαχαράκη ώς καί τούς τταρα κολουθησαντας την κηδείαν τού συγγενεΐς καί φΐλους ευχαρίστου μέν Θερμώς. Αί πενθοΰσαι οικογένειαι Ίω*ννου Ζαχαράχη Ιωάννου Εϋγενή Γύρω στήν π6λι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό αϊσδιιματικό ρωμάντζο: ΑΙΑΙΑΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ Πρωταγωνιστοδν: Λωρέττα Γιούγκ, Σπένσερ Τρέϊσυ Ένα φΐλμ ρωμαντικό, μου σικό, ερωτικέ, συγχινητικό. Μιά κρυφή άγάπη ενός νίου πού χινδυνεύει γιά τή ζωή τού. 'Εκτάς προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ ΠΕΝΠΤΗ: Τό μουσιχό θαΰμα: ΑΓΑΠΟ ΟΛΕ! ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ντανιέλ Νταριέ Ζάν Κιεπούρα Κυριαχή ώρα 2 μ. μ. νέον έπεισοδιαχόν: ΧΑΜΕΗΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΑΙ βρξ πάλιν ό Μάρτης μέ τα σταμνιά, κατά τό χοινώς λεγόμε¬ νον, Από τό τιρωΤ. τής Κυριακής μέχρι τής εσπέρας. Ι —Καί χθές Δευτέραν μάς έπανέ· φερε είς την γαλήνην τής άνοΙ· ι ξεως. —Διενεμήθη προχθές υπό των , έφημεριδοπωλών τοθ κεντρικοΰ ' πρακτορε(ου τό πρόγραμμα Ραδι· οφωνικοθ σταθμοΰ Αθηνών. —Τής Αρξαμένης έβομάδος. —Εάν κρίνη κανεΐς άπό τάς ο¬ ριζομένας έν αύτω έκπομπας, ό Ελληνικάς σταθμός ΑρχΙζει νά παρουσιάζη αΐσθητώς βελτιώσεις. —Καί τουτο άφ' ή-: ύπήχθη είς τό ΰφυπουργεΐον Τύτΐου ό ραδιο- φωνικός σταθμός. —Τό νέον πρόγραμμα περιλαμ· βάνει καί δύο έκπομπάς κρητικής μουσικης δι* αυτήν την έβδομάδα. —Ή ταχβΐα σύλληψις τοθ δρά· στου της κλοπής τιμαλφων καί ά λων Αντικειμένων είς Τυμπάκι. — Καί ή Ιτι ταχυτέρα σύλληψις δύο διασήμων διαρρηκτών αί ό· ποΐοι μετεφυτεύθησαν έξ ίϊλλης περιφερείας είς τόν νομόν μας. —Δέν τιμοΰν μόνον τα στελέχη καί τα δργανα έν γένει τής Χω· ροφυλακής. —'Αλλα καί τα παρουσΐ'ίζουν τελείως προσηρμοσμένα είς τό πνεΰμα καί την γοαμμήν τού νέ* ου κράτους. —Τα δύο αύτά περιστατικά τβκ ιιαίρουν δτι είς τόν Νομόν μας δέν ειμπορούν οϋΐε νά σταθοΰν οϋτε νά είσχωρήσουν ΰκοπτοι τύ· ποι Από έκεΐνους πού έχαρακτή· ριζε άλλοτε τό Αστυνομικόν δελ¬ τίον ώς άγνώοτους καί Αουλλή· ■τους. —Είς την λίσχην Νεαπόλεως έδωκε προχθές την δευτέραν τού διάλεξιν ηερί μελισσοκομΐας ό κ. Νικόλ. Τσαμπαρλάκης. —ΟΙ εΐδικευμένοι είς τα ζητή- ματα της έλαιοπαραγωγής συνι· στοθν την έπΐσπευσιν τής συγκομι δής τοθ έλαιοκάρπου. —Εάν βέλουν οί ελαιοπαραγω- γοΐ νά 6ι»ιτύχουν νέαν δνθισιν καί καρτιοφορίαν των ελαιώνων των. —Είς την λέσχην ΆγΙου Νικο- λάου ίδωσε προχθές την προαγ· γελθεϊσαν διάλεξιν τού ό Ιατρός κ. Κασάπης. —Τό Θέμα τοϋ όμιλητοθ περιε στρέφετο είς τα «περϊ διαΐτης των Αγροτών». — Είς Άγιον Νικόλαον ωσαύ¬ τως διεξήχθησαν προχθές Κυρια κήν οί Αγωνες Ανωμάλου δρόμου 4 χιλιομέτρων υπό των μελών της αύτόθι Ε.θ Ν. —Των Αγώνων ποοηγήΰη επι βλητική τελετή τοθ δρκου των Α- Θλητών είς την οποίαν παρέστη¬ σαν αί Αρχαί καί πλήθη κόσμου. —Καθ" ά πληοοφορούμεθα έκ των 5 χιλ. κυψελών τάς Οποίας ά νέλαβε νά προμηθευθή έξ Εΰρώ η" ή Άγροτική Τραπέζα είς τοΰς μελισσοκίμουΓ. -Πρόκειται νά διανείμπ 500 είς Χανιά καί Ρέθυμνον. — Κατά πληροφορίας εκ Χανίων μετεφέρθη αύτόθι ή έδρα τοϋ 'Ε- ποπτικοΰ ΣυμβουΜου Στοιχειώ δούς 'Εκπα δεύοεως Β.' περιφε ρεΐας έκ Πειραιώχ. —Είς την άρμοδιότητά της Θά ύπάγωνται τα έποπτικά ου βοϋ λια στοιχ. έκπαιδεύσεως δλων των νομών τής νήσου μας. —Ετοποθετήθη ώς Προϊστάμε νος τοθ τμήματος 'Ετιοικισμοϋ Γε νι«ής Διοικήσεως Κρήτης ό κ. Φραγ. Τζ'φρας. —ΣυνεχΙζονται αί κληρώσεις τοθ Μεγάλου Έθνικοΰ λαχεΐου. —ΑΙ μέχρι τούδε γενόμεναι πά οουσιάζουν Αρκετούς εύνοηθέντας ύιτό τής τύχης καί «Ις την πόλιν μας. ό Ρέπορτιρ ΤαχύτοταΝ έπΝσκευαΙ ώρολογίων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι 1$ τό ώρβλογβπβιεϊβν ΜΙΤΑΚΗ ("«ο* τό Χυντριβάνι) ΚΙΝΗΣΙΣ.-"Ανεχώρησε δι' Ά Θήνας πρός προμήθειαν ύφασμά των τής νέας περιόδου ό κ. Βαρ ζακιάν. ΠΩΛΕΙΤΑΙ άμπελος 14 περϊ που έργατών μετά μιας οικίας λι ΘοκτΙστου Αποτελούμενης έκ ούο ίσογείων δωματίων καί κειμένης έντός τοΰ σχεδΐου πόλεως Ήρα κλεΐου καί τοΰ συνοικισμοΰ Νέον Άισαλένιο. Πληροφορίαι είς τόν κ. Εύαγ- γελον Χρυσόν δικηγόρον. Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαλμίατρος Έ*1 τριακονταετΐαν Δ*ο· κλιιστικως καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολοομε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον τ,αρά τφ Καμαράκι πλησίον τΐγς ΠολυκλινικΙΙς Ηρακλείου. ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίαί άναλαμδάνιι την τήρησιν έμπορι- χβν διδλίων με συμφέροντας δ- ρους. Πληροφορίαι παρ' η
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ23
  Τό μενάλο έργον
  -τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  531ον
  Έκ διαλειμμάτων, οσάκις διέβαινον έμπροσθεν
  έργαστηρΐου τινός πεφωτισμένου, τό μικρότερον των
  παιδίων ίστατο καΐ ίβλεπε την ώραν είς μολύβδι
  νόν τι ωρολόγιον κρεμάμενον διά σπάγου άπό
  τοθ λαιμοθ τού.
  —Την δουλειά τού αύτάς! έλεγεν ό Γσβριάς.
  Μετά τίνα δέ σκέψιν, προσέθετεν έντός των
  οδόντων τού —Άκοθς γονέοι! Νά εΐχα ένώ μι
  κρά παιδία!
  Ευρίσκοντο πλησίον τής φυλακής Φόρκης, δτβ
  εΤς των διαβατών άνέκρσξε,—Μωρέ Γσβρια, μωρέ
  σύ εΤσσι.
  —Ά! δ Παρνσσσός! είπεν ό Γαβριδς.
  Ό Παρνασσός έφόρει κυανας διόπτρας, ίνα
  μή διαγινώσκεται, άλλ' ό Γαβριας τόν άνεγνώρι
  σεν άμέσως.
  —Τί ροθχο εΤν' αύτό δπου Ιπιασες καί έφόρε
  σες; τί χρώμσ; κατάπλασμα άπό λιναρόσπορο νά τό
  είπβς; τί νά τό είπής; Καί τί εΐδους ματοϋάλια;
  Ιατρος μοΟ, γΐνηκες; Καλά μεταμορφωμένος εί
  σαι!
  Σιγά, μωρέ! είπεν ό Παρνασσός" μή φωνάζης
  δυνατά!
  Καί έσυρε τόν Γαβριαν μακράν άπό τοθ φω
  τος των έργαστηρίων. Τα δύο μικρά ηκολούθουν
  ώς αυτομάτως διά χειρός συγκρατούμενα.
  Συνήχθησαν λοιπόν ολοι υπό την σκοτεινήν
  καμάρα ν μεγάλης τινός θύρας, προφυλαττούσης
  αύτούς άπό παντός βλέμματος καί άπό τής βρο
  Έκεΐ δέ,—Ξεύρεις ποθ πηγαΐνω; ηρώτησεν ό
  Παρνασσός.
  —Είς τό μοναστήρι ιής Κλοψανήβας (λαιμητόμον)
  είπεν ό Γαβριάς.
  —Χσμένε! Πάγω νδβρω τόν Ζαμπετάκη.
  —Ά! άνέκροξεν ό Γοβριάς τόν Ζαμπετάκη
  Καί δέν τόν εχουν αυτήν την ωρα είς την παληό
  τρυπσ;
  —Τώκοψε λάσπη, άπεκρίθη ό Παρνασσός.
  Καί τότε διηγήθη είς τόν Γαβριάν διά βραχέων
  8τι τό πρωΐ τής αυτής έκείνης ημέρας ό Ζαμπε
  τα* ής, μετσφερόμενος είς άλλην φυλακήν την
  τής Κογκιργηρΐας, έδραπέτευσε, στραφείς άριστε
  ρόθεν άντΐ νά στραφή δεξιόθεν έν τώ διαδρόμω
  τής άνακρίσεως.
  Ό Γαβριας εθαύμασε την πανουργΐαν, ό δέ
  Παρνασσός προσέθεσε τινάς λεπτομερείας περ
  τής δρσπετεύσεως τοθ Ζσμττετάκη, ειπών επί τέ
  λους.—"Ω! καί νά ήξευρες καί κάποια άλλαι
  Ένώ ήκουεν ό Γσβριάς, εΤχε λόβει μηχαν
  κώς την ροβδον τοθ ΠαρνασσοΟ' παίζων δέ σύ
  την, Εσυρε τό άνω μέρος της, κοί Ιδού εφάνη είς
  όβελός.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■■■■εί
  8
  ΣΤΑΦΙΑΟΠΑΡΑΓΟΓΟΙ
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Διά τού άμπλοίου
  «ΕΡΑΚΛΕ», άφικνουμένου αρχάς Απρι¬
  λίου, κομίζεται ή πρώτη αποστόλη μσς
  Ποτάσσης έκ 4.500 βαρελίωνΜπλέ8Ο)85
  βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Λευκής, των
  ανεγνωρισμένου Χημικών Γερμανικών
  Έρνοστασίον ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝδΕί, των
  φημισμένων Μαρκών "Ηλιος, Σταφύλι
  καί Ζτέμμα.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μας
  είναι ή ανωτέρα δλων καί αί τι¬
  μαί μας είναι έκτός παντός συνα-
  γωνισμοϋ.
  Γενικοί Άντιπρέσωποι Ελλάδος:
  Γ. Ι. ΑΦΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ- & Σία Πάτραι.
  Παραχαταβήκη έν Ηρακλείω:
  ΣΤΕΦ. Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλκτεΐα Καλλεργών (Κέντρον).
  ίΡ
  >
  4
  φ
  έ»
  όϊ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράβυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 230-
  ρ·ν, Τήνον, Παρσν, Ναςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλ. 1—41.
  τ,
  4-
  α;
  κ.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ α—*»
  θά βρήτε βλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας·
  Τ λογικαΙ. „
  Έγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ
  Α'.
  «Ό Ιναστρος οδρανος επάνω
  άιτδ τό χΐφάλι μας χαΐ ή καθαρή
  σΐίνεΕδτ,αις στά 6άθη τής καρδί¬
  ας μας». Είνε φράσις τοθ Έμ
  μανουήλ Κίνα, πού πρεσχρμόζε
  ται Απολύτως στόν Φλαμμαρι-
  ών. Ό μέγας αύτός άστρονόμος,
  δ έκλαϊκευτής των ούρανίων
  θαιιμάτων ό ποιητής των άπεράν-
  των μυστηρίων καί 4 δαθύς
  φιλόσοφος, αφήκε σωρείαν άπό
  6ι6λ£α - πού ή 'ϋνάγνωσίς τους
  είνε άπό τα πιό εύχάρισΐα καί
  τα πιό διδακτικά πραγματα πού
  δπάρχουν.
  "Οίαν έκυκλοφίρησε τό 6ι·
  βλίο τού: «Ό θάνατος καί τό μυ
  αιήρΐό τού», ίνα; Γάλλος πνευ-
  ματιστής, δ Ζάν Μεγιέρ, τοθ έ
  γραψε: «Έπιστήαατε την προσο
  χήν πολλών πνευμάτων στήν έν-
  διαφέρουσα καί δποβλητική μαζί
  μελέτη των άστρων πού κατά
  έκατομμύρια κατοικοθν τόν ού·
  ρανό. Τό τελευταΖο σας βιβλίο
  άνοίγει τώρα στά άγωνιωντα
  πλήθη τό δρόμο ενός αλλου ου-
  ρανοθ, χι' άποκαλύπτει σ' αύ:ά
  τα δπερπέραν τής ζωής. Στό πα¬
  ρελθόν έφωτίοατε τα πνεύματα,
  Τώρα, μέ τό χαινούργιο βιβλίο
  σας φωτίζετε τή ζωή. Είσθε δ
  πρωτος Γάλλος επιστήμων, πού
  π<τ$ τόν βαρύν καί περιττόν μαν δύαν τοθ δλισμοθ καί τολμ^ νά διαγράψη τό οφ«λμα ενός αί© νος καί νά διακηρύξη δτι δ θάνα τος βέν ύπάρχει. Διαχηρύαοων αυτή την βεβαιότητα. μέ τό κΰ- ρος των άποτελεσμάτων μιάς ύ· πομονητιχής καί συνΐχοθς έργα σ!ας μισοθ αιώνος, έτιμήσατε την αλήθειαν. "Εται μπαίνετε ζωντανός στήν άθανασία». Άπό τό 1861 ό Φλαμμαριών ήρχισε· νά ασχολήται μέ τόν πνευ ματισμό. Την σκέψιν τού δμω; τραβιθσε διαρκώς τό θίμα: ή ά θανασία τή; ψ-ΐχής, άφοθ άπό ή λικίας έπτά έτών— δπως δ ίδιος άφηγεΐταί στά άπομνημονεύματα τού—είχε καθωρισμϊνες τίς γνώ μές τού. Είς τα άπομνημονεύματά τού άναφέρει 2τι στήν ήλιχία έκείνη συνήντησε στό δρίμο χά ποία μερά μιά κηδεία. «Τι είνε αυτό, ποθ πατε;» ρώτησε. «ΠόΕμε Ινα νεχρό στό νεκροταφείον «Καί τί είνε νεκρός;» ΚΪποιος ά"νθρωπος έπαυσε νά ζη>. «Δέν
  είνε δυνατόν νά παύση νά ζή ένας
  άνθρωπος», απήντησεν δ νεαρός
  Φλαμμαριών.
  Είς ηλικίαν εΐχοσι έτών συνην
  τήθ»} πρώτη φορ& μέ τόν "Αλλαν
  Κάρντεκ χαί συνεδέθη μαζί τού
  μέ σΐινή φιλία. Όπαδός τού δ-
  μως δέν έγινε ποτέ. Ή φύσις τού,
  ή συνάντησίς τού μέ τόν Κάρ
  ντεχ, οΕ μελέτες τού γιά την ά-
  στρονομία τόν ωδήγησαν σΐόν δρα-
  ματισμό μιας αληθείας, δπως
  την έπίσχευε καί την διεκήρυξε.
  (συνεχίζεται)
  Ανέγερσις δεάτρου
  είς τόν "Αγιον Νικόλαον,
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρΐου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια:, ΣΟρον, Τί]νον, Μύκονον, Ί-
  καρΐσν, Σάμον.
  Τηλ. $.51 Προτκτοριΐον ΛΜΛΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μάρτιος
  (ανταποχριτοθ μας).—"Ενα άχδμη
  μεγάλον έργον προόδου καί πολι
  τισμοθ πρίκειται νά γίνη συντό¬
  μως είς την πόλιν μας. Ένα ϊ-
  δρυμα πνευματικόν, καλλιτεχνι¬
  κόν θά προσιεθή διά νά δώση
  νέαν κίνησιν είς τόν τόπον.
  Κατι πού μάς Ιλειπεν Ιω; τώρα
  καί πού ή έλλειψις τού ήτο αί-
  σθητή είς δλους: Τό θέατρον.Ό
  Αγιος Νιχόλαος,δέν ϊχει θέατρον,
  ουτε χάν μίαν μεγάλην αίθουσαν
  διά νά στεγασθή είς χινηματογρα·
  φός. Ό Δήμος μέ μιχρούς σχετι-
  χούς πόρους χαί μεγάλας ανάγ¬
  κας δέν ήτο βεβαία δυνατόν νά
  διαθέση δσα κεφάλαια άπαιτοθνται
  διά την ανέγερσιν θεάτρου. Ί
  διώτης πάλιν δέν ετόλμα νά χά
  μη μίαν τοιαύτην επιχείρησιν.
  Διότι είνε άμφίβίλον άν χαλύπτη
  τα έξοδα, τούς τόχους χαί τάς
  άποσβέσεις των κεφαλαίων πού
  θά διετίθεντο δι' αυτήν. Έται δ
  Αγιος Νικόλαος, παρ' δλας τάς
  άλλας προόδου; τού, παρα την
  τελευταίαν αλματικήν εξέλιξιν
  τού χαί καρά τό δτι έχει κοινόν
  αναμφισβητήτως θεατρόφιλον καί
  καλλιτεχνικω; καί αίσθητικίίς
  προηγοένον έμεινε χωρίς θέατρον
  καί χωρίς χινηματογράφον. Μό¬
  νον δέ μικροθίασο! ήρχοντο ποθ
  καΐ πό 0 χαί έδιδαν μερικές
  «παραστάσεΐζ» είς την αίθουσαν
  χανενός καφενείου δπου Ιστηναν
  την «σκηνήν» των.
  Άλλ' δ,τι δέν ήτο δυνατόν νά
  γίνη άπό τόν Δήμον ή άπό ιδιώτας,
  θά γίνη τώρα άπό τό εφεδρικόν
  ταμείον. Το Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον τού, απεφάσισε νά διαθέση
  ποσόν δύο έκατομμυρίων δραχμών
  διά την ανέγερσιν, μικροθ, χομ
  ψοθ κινηματοθεάτρου, άναλόγου
  Ι πρός τόν πληθυσμόν καί τάς α¬
  νάγκας τοθ τόπου. Δέν θά διστά-
  ση δέ νά δώση καί συμπληρωμα
  τιχήν πίστωσιν εάν άηαιτηθή."Η¬
  δη μάλιστα έργάζεται διά την
  έχπόνησιν τοθ σχετικαί) σχεδίου δ
  μηχανικάς κ. Κ Λασιθιωτάκη; χαί
  έλπίζεται δτι θά παρουσιάση έν¬
  τός όλίγου ίνα θαυμάσιον άπό πά¬
  σης απόψεως σχέδιον θεάτρου,
  δπότε θά γίνουν πλέον καί δριστι
  καί μελέται καί θ' άρχίσαυν λΙ
  εργασίαι ανεγέρσεως.
  "Ετσι ό Άγιος Νικόλαος θά
  έχη μετ' ολίγον καί τό κινηματο-
  θέατρόν τού, ωραίον, άνετον, κομ
  ψόν, πολιτισμένον, θχ έχη δηλα
  δή ϊν επί πλέον ί'ίρυμα πού θά
  συμβάλη εί; την ανάπτυξιν τής
  πνευματικάς καί καλλιτιχνική;
  κινήσεως τοθ τόπου, είς τ^ν τουρι
  στιχήν κίνησιν χαί είς την προσέλ
  ίκυσιν έν γένει ξένων. Καί είναι
  'αξιοί έπαίνων καί ευχαριστιών
  Ιέκεΐνοι πού θά συμβάλουν χαθ'
  Όίονδήιτοτε τρόπον είς την πραγμα
  ' τοποίησιν τής ωραίας ίδέας.
  —Αρχαιρεσίαι.
  Γενβμένης έκλονης μεταξύ των
  μελων της νέας έφβρείκς της Λέ
  σχης 'Επιοτπμόνων πρός άνάώει-
  ξιν Προβδρϊίου, έξϊλέγησαν: Πρό
  βδρος ΤίτβςίΓΐωργιάδης, άντιπρό-
  βδρος Ιωσήφ Αληγιζάκης, γεν.
  γραμματεύς Έμμ. Κ. βανθάκης,
  ταμίας Έμμ. Περάκης, κοσμπτωρ
  Άλέξανδρος Μαρκοίημητράκης.
  —Διανυκτερεύοντα φκρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 1*ην Μαρτίου θά δι
  ανυκτβριώσβυν τα φαρμακεϊα
  Χριστοφ. Ζουράρη καί Γεωργ!
  ου Σφακιανάκη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ
  πιπλιομένον παρά χαλή οίχογε
  νιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ^|ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΗΙΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ9ΙΙ|£
  Ξ
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ
  Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους πσραγω-
  νούς καί κιηματίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοΐ:
  Ξ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  καθώς καΐ τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί παραγωγοΐ καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ-
  ζουν δτι:
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ,
  διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος
  ΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙΝΤΑ, είς τό οποίον 5ά
  γίνωνται δωρεάν όλαι αί έττισκευαί των φεκαστήρων
  ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  Ό γεωργικός κόσμος άς προσέξη είς τάς άπομιμήσεις
  των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  των έρνοσταοίων Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε-
  καστήρων "Σΐντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Όββς 25 Αύγονοτβυ τηλ. 4-80.
  £ Ρ Γ Ο Χ Τ Α £ Ι Ο Ν :
  Φΐατοχοηούλευ (Π;ώην πβγοηοιβΐββ Κβχχέβη) άρ. τηλε». 8—11.
  §
  §
  ϊϊι ηι^ιιιιι υιιιΐιυιιι ωΐΐΐιιΐιιι ιηιιηιι—ι ιιηηιιιιιι υιιιιιιιιιι ηιιηιιιιιι ιιιυιιιΐιυ ιι ιυυιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιπιιιιιι
  —Έπίδβμα είς δημβδι·
  δασκάλουί Λασηθίου.
  Διά τής ΰπ' αριθ. 559 άποφάσι
  ως της Νομαρχίας Λασηθίου έχο
  ρηγήθη έπίδομος λόγω εύδοκίμου
  παραμονής έν τω αυτώ βαθμω
  είς τούς εξής λειτουργούς ατοι
  χαιώδους ίκπαιίίύσβως τής περι
  ψερείας Μεραμβέλλου: Σηςράκην
  Μιχ., Πεδιώτην Εμμανουήλ, Σερ
  γά«η Ναρ.,Βασιλάκη Μαριάνθην,
  Σήφη Έλ , Άρχαύλην Λημήτρι
  αν, Ξωμεριτάκην Αλεξ. Πάγκα
  λον Έμμ., Κοκκινάκη Σίβαστήν,
  Κτενάκη Μαρίαν, Φινοκαλιώτου
  Μαρίαν, Πεδιώτοο Μαρίαν, Κα
  φετζάκην Ματθ., 'Αποστολάκπ
  Εΰρυδίκην καΐ Σκοντινάκη Μ»
  ρ{αν. _______
  —Τό μονοπώλιον Λασηθίου.
  Κατα τον λήξαντα μήνα Φΐ
  βρουάριον τό μονοπώλιον Λα
  σηθίου έπραγμχτοποίηβΕ τάς ε¬
  ξής εΐαπράξεις: Έξ άλατος, χιλι
  ογραμμα 16728, δρ. 41.$95.Έκ πυ¬
  ρείων, κυτία 29.110, δρ 37.843, έκ
  παιγνιοχάρτΜν δεσμίίίς 47, δρ.
  1998, έχ χαρτοσήμου 322 000. Σύ¬
  νολον δρ. 403.736.
  —"Ιδρυσις Όμάδος Ε. Ο. Ν.
  είς Γαράζο Μυλοποτάμου
  ΓΑΡΑΖΟ Μάρτιος (άνταποχρι.
  τού μβς).— Την 5ην τρέχοντος
  μηνός είς το γραφικό χωριό μα;,
  έσημβιώθη τό πρώτον βήμα της
  νεολαίας πρός συγκρότησιν ομά¬
  δος τής Β. Ο. Ν. Την ηρωτοβουλί
  αν τής επί τού προκϊΐμένου χινή
  σ«ως έσχεν ό γνωστός διά τα πά-
  τριωτικά τού αΐαθήματα κ. Ν. Γ.
  Δαφνομήλης. Είς γενομένην συν
  κέντρωσιν ωμίλησεν ο κ Δαφνο
  μήλης αναπτύξας τούς λόγους
  οϊτινβς έπέβχλον την μβταβολήν
  τής 4η$ Αύγούατου Ακολούθως
  άνεφέρθη βίς την οργάνωσιν τής
  Ε. Ο. Ν, τής οποίας εξήρε τα ο·
  φβλη άπό ίθνικής καί κβινωνι-
  κής άπβψϊως. 'Η καταρτιοθεΐσα
  ομάς τής Ε. Ο. Ν. θά ώιατβλή υ¬
  πό την άρχηγίαν τού κ. Δαφνο·
  μήλη, προώρισται δέ ασφαλώς
  νά συμβίλη είς τάς γενικάς προ
  όδους τού χωρίου καί την άνα·
  ζωπΰρωαιν τού έθνικοϋ φρονημα
  τος.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  'Η Κοινότης ΤυμπακΙου
  Πυργιωτίσσης προκηρύσσει Ά
  τι : ΈκτΙθεται είς διαγωνι
  σμόν μειοδοτικής δημοπρασΐ
  άς δι' ένσφραγΐστων προ
  αφορών άνευ όρίου ή κατα-
  σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά
  σεων έξωτερικοθ ϋδραγωγεΐ
  ου τής Κοινότητος την 27ην
  ΜαρτΙου ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 10—12 π. μ. έν
  "Ηρακλείω καί έν τώ Κατα*
  στήματι τής Νομαρχΐ'ας (Γρα
  φεΐον ΜηχανικΓ]ς Υπηρεσίας
  Κοινοτήτων Ν. Η.)
  ΔεκτοΙ είς τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι πάσης τάξεως δι'
  Ιργα οΐκοδομικά ή ύδραυλικά.
  Παράβολον συμμετοχής δραχ
  μαΐ 12.000 Τα σχετικά τής με
  λέτης εισί κατατεθειμένα είς
  τό Γραφείον τής Μηχανικης
  Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί
  τό Γραφείον τί|ς Κοινότητος
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ·
  σερχόμενοι κατά τάς έργασί
  μους ώρας.
  Έν Τυμπακίφ τβ 28 Φεβρου
  αρΐου 1939.
  Ό πρόεδρος ττ]ς Κοινότη,
  τος Τυμπακίου.
  Ε. 'Ανδρουλχκάκη;
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  14 Μαρτίου 1939
  ΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΑΑ ΣΚΑΦΗ
  ΙΜΑΘΓΙΖΟΝΙΑΙ ΕΙΣ ΠΩΑΑΛ
  ΕΚΑΤΩΜΜΥΡΙΑ ΣΙΕΡΑΙΙΙ1Ι
  ιηΐκιιι ι ϋΐκ «ι ιιιιιβ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι αί δαπάναι τής Μεγάλης
  Βρεττανίας διά την ναυπήγησιν νέα>ν
  μεγάλων θωρηκτών, υπελογίσθησαν είς
  9Ο έκατομμύρια λίρας.
  Κατά τούς ναυτικούς κύκλους τής
  Ευρώπην ή ίσχύς τής » Αγγλίας μετ»
  την ναυπήγησιν των θωρηκτών τούτων,
  θά αποβή κατά θάλασσαν άληθές φαινό¬
  μενον διά τα ναυτικά χρονικά τού κό·
  σμου.
  Χαώδης ή κατάστασις είς Μαδρίτην;
  Ή νέα σλοβακικη κυβέρνησης.
  ΝΕΟΝ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ
  ΕΒΕΙΣΟΛΙΟΝ ΡΟΣΣΟΝ ΚΙΙ ΙΑ Π Ο Ν Ο Η
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕ90ΡΙ0Η ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλ-
  λουν ότι έλαβε χώραν είς τα σύνορα τής
  Μαντζουρίας νέον σοβαρώτατον επεισό¬
  διον μεταξύ Ίαπώνων καί Ρώσσων.
  Καθ* ά άναφέρεται, ή νέα αυτή συμ
  πλοκή των εκατέρωθεν φρουρών τής
  ρωσσομαντζουριανής μεθορίου, υπήρξε
  φονικωτάτη. Έκ των Ίαπώνων εξηκρι¬
  βώθη ότι ετραυματίσθησαν 4Ο, έκ δέ
  των Ρώσσων εφονεύθησαν
  ΟΙ ΓΑΛΑΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
  ΔΙΑ ΝΕΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΠΟΥ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΛΙχρτ'ου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —Βεβαιούται έκ τη-
  λεγραφημάτων πρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον, ότι οί Γάλλοι ένισχύου-
  σιν διά νέων στρατευμάτων αποστελλο¬
  μένων έκ τής μητροπόλεως τάς φρου·
  ράς τής «ποικίας τού Τζ&μπαυτί.
  Ή αποστόλη στραχευμάτων είς Τζιμ-
  ηουτί άναμένεται ότι θά συνεχισθή μέ¬
  χρις ότου συμπληρωθή ή ορισθείσα υπό
  τού γαλλικού έπιτελείου στρατιωτική
  δύναμις, πρός εξασφάλισιν τής αμύνης
  τής περιοχής ταύτης.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΘΑΝΕΙ Η ΣΥΖΥίΟΣ
  ΤΟΥ ΑΓΤΑΟΥ ΥΗΟΥΡΤΟΥ ΤΟΥ ΕΜΗΟΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν-
  ταπο«ριτοΰ μας).— Είς Θεσααλονίκη'
  άναμένεται αύριον (σήμερον) ή σύζυ1
  γος τού "Αγγλου ύπουργοΰ τού Έμπο-
  ρίου.
  ΔΩΣΗ ΣΕΙΡΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
  ΕΙΣ ΑΒΗΝΑΣ ΚΑιΊίίΣίΛΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Ή άναμενομένη είς
  Θεσσαλονίκην αύριον, σύζυγος τοΰ'Άγ-
  γλου ύπηυργού τ*-ύ Έμπηρίου,πρόκει
  ται καθ» ά ανεκοινώθη νά δώση διάλε
  ξεις έκεϊ καί «ίς τάς Αθήνας.
  ΕΚΕ8Ρ0ΝΙΣ8Η ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  Ο ΝΕΟΣ ΜΟΚ Ο ΙΒ!
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΛΙαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Έκ τής πόλεως τού
  Βατικανού αγγέλλεται ότι εγένετο χθές
  έκεϊ μετά τής δεούσης έπισημότητος
  ή ένθρόνισις τού νέου Πάπα Πίου
  τού ΙΒ.'
  ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
  ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Σήμερον λήγουν οί εγγραφαί είς τό δά¬
  νειον τής Κτηματικής Τραπέζης. Έκτός
  των άλλων πλεονεκτημάτων τοθ δανείου
  τούτου, ό πληρωνόμενος τόκος βΤνβι άπηλ
  λαγμένος παντός φόρου,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαρτΐου (ίδ
  ύπηρεσΐσ) — Βεβαιοθται ότι
  ό άγγλικός στόλος τής Με
  σογείου δσον καί μέρος τοΰ
  στόλου τοθ ΆτλσντικοΟ συ
  νεκεντρώθη είς τό Γιβραλτάρ.
  Ό στόλος τής Μεσογεΐοο
  αναχωρεί την 20ήν Μαρτίου
  έκ Γιβραλτάρ διά τόν πενταε
  τή περίπλουν, ό δέ τοθ Ά
  τλαντικοθ έπιστρέφει είς Αγ
  γλΐαν.
  —Οί στρατιωτικαί κύκλοι
  των έθνικών έμφανΐζουν την
  κατάστασιν είς την Μαδρίτην
  ώς λίαν συγκεχυμένην. Μετά
  τάς επανειλημμένας παρατηρή
  σεις άς ένήργησαν υπεράνω
  τής Μαδρίτης έθνικοΐ άερο
  πόροι, βεβαιοθται ήδη δτι οί
  κομμουνισταί είνε ίσχυρότεροι,
  δτι σκληροί άγώνες διεξήχθη
  σαν καί διεξάγονται έντός
  τής πόλεως καί δτι δέν είνε
  δυνατόν νά προβλεφθή άπό
  τώρα τιοϊος θά είνε ό νίκη
  τής.
  Παρά τάς πληοοφορΐας των
  έθνικών μετεδόθη έπΐσηαον ά
  νακοινωθέν έκ Μαδρίτης τό
  οποίον άνσφέρει πράγματα
  τελείως άντΐθετα μέ τα άνω
  τέρω. Πάντως αί πληροφορΐ
  αι τοθ ανακοινωθέντος δέν
  κρΐνονται ώς τελείως άκριβεϊς
  διά την έν ΜαδρΙτη κατά
  στάσιν.
  ΓΑΛΗΝΗ ΕΙΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΝ.
  Ή νέα υπό τόν κ. Κάρο
  λον Στυντώρ (,) σλοβακική κυ
  βέρνησις φαΙνε*αι δτι επέφερε
  την γαλήνην είς όλόκληρην
  την ΣλοβακΙαν.
  Κατά τάς έκ Πράγας πλη
  ροφορΐας ουδένα απολύτως
  γεγονός εσημειώθη χθίς. Είς
  Μπρατισλάβαν έπικρατεΐ άπό
  λυτος ήσυχΐα ώς καί είςόλόκλη
  Ι ρον γενικώς την περιφέρειαν
  Ι αυτής.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΣΕΧΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαρτΐου (ίδ.
  ύπηρεσ(σ) —Ό γερμανικός τύ
  πος γΐνεται όλονέν καί δρι
  μύτερος διά τα γεγονότα
  τής Τσεχοσλοβακίας. Αί γερ
  μανικαί έφημερΐδες άναφερό
  μεναι είς την πολιτικήν των
  Τσέχων Ισχυρίζονται 8τι αυτή
  στερεΐται στοιχειώδους εύθύ
  τητος.
  ΡΩΜΗ 13 Μαρτίου (Ιδ. ύπη
  ρεσΐα).— ΠΚήρης μεγαλοπρε
  πεΐας υπήρξε χθές ή τελετή
  τής ένθρονΐσεως τοΰ Πάπα
  Πίου 12ου. Ή τελετή
  διά πρώτην φοράν μετεδόθη
  άπό ραδιοφώνου είς όλόκλη
  ρον τόν κόσμον, ηκούσθη δέ
  έπΐσης καί ό λόγος τόν όποΐ
  όν εξεφώνησεν ό νέος ΠοντΙ
  φηξ.
  Ή προσεχής έναρξις
  της άεροπορικής συγκοινωνίας μας.
  Χθές διά τής «Άκροπόλε-
  ως» ανεχώρησεν ή 3μελήςΈ-ι
  τροπή έκ των κ. κ. Δανιήλ,
  διευθυντού δημοσίαν έργων
  ύπουργείου ΆεροπορΙας, Ά
  πέργη τοθ ίδΐου ύπουργεί-
  ου καί τοθ κ. Ιω. Τσουκά
  κυβερνήτβυ άρχιχειριστοθ τής
  Ελληνικάς Έταιρείας ΈναερΙ-
  ων Συγκοινωνιών.
  "Η ειρημένη 'Επιτροτιή, ώς
  είχομεν προχθές αναγγείλη,
  μετέβη την πρωΐαν τής Κυρια¬
  κάς είς τό αεροδρόμιον μετά
  τοθ ΝομομηχανικοΟ κ. Καυγα
  λάκη καί τοΟ διευθυντού τοθ
  ένταθθα άεροσταθμοθ κ. Μιχ.
  Κοζυράκη καί εξήτασεν αύτό
  άπό πάσης απόψεως.
  Καί τα τρία μέλη διαπιστώ
  σταντα την αρτιότητα τοθ ά
  εροδρομίου συνεχάρηπαν τόν
  έπιβλέψαντα την όλην κατα¬
  σκευήν νομομηχανικόν κ. Καυ
  γαλάκην διά την άποπεράτω
  σιν τοθ δλου έργου.
  Ώς πληροφορούμεθα, περ!
  τό τέλος τής προσεχούς έ
  βδομάδος ή αρχάς τής επο¬
  μένης άεοοπλάνον τής έΐαι
  ρεΐας, Γιοθγκερς 52,έκ των μελ
  λόντων νά έξασφαλΐσωσι την
  άεροπορικήν συγκοινωνίαν
  Αθηνών—Ηρακλείου, όΕηγού
  μενον πσρά τοθ ώς άνω κυ
  ββρνήτου κ. Τσουκά. θέλει έκ
  τελέση την πρώτην δοκιμα-
  στικήν πτήσιν προσγειούμενον
  είς τό αεροδρόμιον Ήρακλεί
  ου καί άπογειούμενον καΐό
  πιν διά δοκιμσστιχάς πιήσεις
  Πρός τοθτο επήλθε πλήρης
  συνεννόησις μετά των κ. κ
  Τσουκδ—Κοζυράκηκανονισθε1
  σών δλων των λεπτομερει
  Λν τής προσεχοθς προσγειώ
  σεως τοθ άεροπλάνου.
  Συμπληρωματικώς πληροφο
  ρούμεθα δτι είς τό διάστημα
  των ημερών αΐτινες μεσολα-
  βοϋν μέχρι τής οριστικάς ένάρ
  ξεως τής άεροπορική"ς συγκοι
  νωνίας, ήτοι μέχρι 15ης Ά
  πριλίου, θά έκτελεσθώοι δο-
  κιμσστικαί πτήσεις άπ' Ά
  θηνών μέχρις Ηρακλείου καί
  τάνάπαλιν υπό τοθ αύτοθ κ.
  Τσουκά συνοδευομένου καί υ¬
  πό των άλλων κυβερνητών
  των άεροσκσφών είς τρό
  πον ώστε ">νά όλοκληρωθή ή
  πλήοης άσφάλεια τής άεροπο
  ρικής γραμμής.
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΣ ΑΠΑΤΗ
  ΕΙΣ ΒνΡΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΟΝ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  είς την Εισαγγελίαν Ηρακλείου
  ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ
  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΑΣ
  Ό 5πουργάς των Στρατιωτικών
  κ. Παπαδήμας εξέδωκε την χάτω
  διά σωρείαν άπατών ό Έμμ. Γε «» ανακοίνωσιν:
  ωΡγ. Μηλαθιανάχης. Ούτος χά1 "Εχοντες δπ δψ-.ν τα περί έμπι-
  τηγορεϊχαι συγκεκριμένως 8τι πε σχευτικότητος χαρτών τής Στρατιω
  ριήρχετο διάφορα χωρία μετερ Ι τΐκής Υπηρεσίας καλούμεν αταν
  χόμενος δήθβν τδ έπάγγελμα τοΟ|Τ«ί τούς χατίχους χαρτών έκδί-
  υ,εταπράτου φέρων δέ μεθ' έαυ "«ως τής Γεωγραφική; 'Υπηρε
  τού δύο άαχούς έπροφασίζετο δτι °Ε«« ΣτρατοΟ χλίμακοςΐ: 10.0000,
  ήγόραζεν ϊλαιον διά τοϋ δποίου 1: 20 000, 1: 50 000 1: 75 000.
  δντως έπλήρου χον ίνα άσκόν 1: 100 000, χαθ' οιονδήποτε τρό
  είς τόν οποίον προηγουΛένως
  εΐχε θέσει περί τάς 20 ή 2ί
  οκάδας Οδατος. Τόν άσκόν τοθ
  τ όν εΖχ· τρυτιήσει είς διάφορα ση
  μΐΐα έκ των οποίων ίρρεε τό Ι
  λαιον ευθύς ώς ούτος επληρούτο.
  Προφασιζίμενος τότε δτι άντε
  λαμβάνετο χυχαίιος την βλάβην
  επεκαλείτο τό αδύνατον τής ά
  γορας τοθ ελαίου δπερ κατόπιν
  τούτου καί επέστρεψεν είς τό
  πωληιήν. Κατά την επιστροφή
  δμω; τοθ ελαίου δ Μηλαθιανάκης
  επέστρεψεν είς την πραγματικάς
  τχ τό περιεχόμενον είς τόν άσκόν
  ύδωρ καί παρελάμβανε τό ίλαιον,
  καλ$ τ^ πίσχει χοθ πωληιοθ, έφ'
  δσον ή έπιστρεφομένη ποσότης
  ήτο ή αυτή ώς εΐχε προηγουμένως
  ζυγιοθή. 'Η έπιστρο*ή τοθ δθ
  ελαίου εγένετο διά τής άναστρο
  ψής τοθ άσχοθ έντός των πίθων
  των χωρικδν γεγονός δπερ καθ!
  ανακάλυψιν
  προέχιιπτε
  στα αδύνατον την
  τής άπάτης εάν ϊέ
  διαφορά αυτή χαχεβάλλεχο υπό
  χοθ Μηλαθιανάκη είς χρήμα ή
  ούτος ελάμβανε παρά τοΒ χαΐρι
  χοθ ανάλογον ποσόχητα ελαίου
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 10ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοΰ
  'Εθν. Λαχείου εκέρδισαν έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λαχνών άνά 1000
  δραχ. έκαστος οί κάτωθι αριθ
  μοί:
  19040,
  27917,
  27962.
  7918, 7929,
  24738, 24784,
  27921, 27922,
  29134, 32895,
  61806, 61812.
  70713, 70729,
  14201,
  24795,
  27958,
  47189,
  61876,
  70774,
  57255,
  66094,
  60830.
  πον προμηθευθέντας τούτους ί'ναπα
  ραδώαωαιν αύτοι·; είς την. Γεωγρα
  φιχήν 'Υηηρισίαν ΣτρατοΟ, επί
  άναχαταβολη* χοθ άντιχίμαυ ή νά
  παραδώσωσιν αύτούς είς τάς χά
  τα τόπους Αστυνομικάς Άρχ^ς
  πρός αποστολήν είς την δπηοε
  οίαν ταύτην ή χαΐ νά χαταστρέ
  ψ α)01 ν αυτού; διά τοθ πυρός.
  τα την παροθσαν ανακοίνωσιν οί
  χάτοχοι τοιούτων χαρτων θά δπ4
  κεινται είς τάς δΐατάξεις τ&Ο Νό
  μοϋ ί»π' αριθ 375)1936 «Περί τι
  μωρίας των έγκλημάτων -ώ* άπ,ίΐ
  λούντων την έξωτϊρική^ άσφά^ει
  αν τής Χ4ρας».
  Δ1ΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
  Διά διατάγματος τού 'Υφυΐιουρ
  γοθ τής «αιδείας διορίζονται αί
  κάτωθι δημοδιδασκάλισσαι: Άνα
  στασία Σΐεφανουδάκηείς Πύργον—
  ΔηροΟ Λακωνικής, Κρομμυδάκη
  Ελένη είς 6' Πρινέ Ρεθύμνης,
  ΊΤΛροιιδάκη Χρυαεΰλα είς Αγ.
  Βασίλειον Πεδιάδος, Βιγκάκη Κλε
  άνθη είς Χίον, Ζανάχη Νίκη είς
  Αεοντάρι Καρδίτσης, Κουτσουδάκη
  Σόφια είς Φλάμποαρη Άμυνταί-
  ου, Αρχοντάκη Γρη/ορία είς 6'
  Άλιστράτη, Γιαλουράκη Ώραιο-
  ζήλη είς Καλαμπάκιον 6 'Δρά.,
  Βλάαση Ελένη είς Γοργόμυλον β.'
  Πρεβέζης, Χανιωτάκη Εδαγγελία
  είς Δρυών β ' Χανίων, Ούπαμα-
  νωλάκη Ελένη είς Ροδοβάνι, Τσα
  μπαρλάκη Σοφία είς Γιαννιοΰ β.'
  Ρεθύμνης, Καμπουράκη Ελένη είς
  Νίροχώριον Α.' Χανίων, Άντωνο
  μανωλάχη Ελένη είς Άγιον Ιωάν
  νην Χανίων.
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Κατά σχετικάς είδήσεις έχ Με-
  σοχωρίου Μονοφατσίου πρό τίνων
  ημερών εφονεύθη χρημνιβθείς έξ
  ΰψους 15—16 μέτρων ό έναιτής
  Έμμ. Εύαγγ. 1 ιραντωνάχης.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΙΔΟΣ
  Εκυκλοφόρησεν ή Έβδομαδιαία
  Κατάσχασις χής Τραπέζης χη"ς
  Ελλάδος υπό ήμερομηνίαν 7 Μαρ
  τίυυ. Είς αυτήν άναγράφκται δτι
  τό είς χρυσόν χαί εξωτερικόν ου
  νάλλαγμα κάλιιμμα τής Τραπέζης
  άνέρχεται »ίς 3.857. 456 510 δρ.
  ήτοι εσημείωσεν αύξησιν 4 009.
  455 δρχ. Τα χδέος τοθ Δημοσίου
  πρός την Τράπεζαν άνέρχεται είς
  4 182. 406.027 δ?χ. Ή χυκλο-
  φορία των τραπεζογραμμαΐίων ά·
  νέρχετα: είς 6 591 844 000 δρχ.
  ήϊοι εσημείωσε μείωσιν 458.550
  δρχ. Τέλος αί δποχρεώσεις δψεως
  τί)ς Τραπέζης είς δραχμάς παρου·
  σιάζουν αύξησιν 118.446 107 δρχ.
  ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο-Ν.
  Κατά την προχθεσινήν ποδο-
  σραιρ·κήν συνάντησιν έν Χανίοις
  των άθληΐικων όμάδων τής οργα¬
  νώσεως τής Έθνικής Νεολαίας
  Έοαχλείου χαί Χανίων διά τό
  παγχρήηον πρωτάθλημα τής
  Ε. Ο. Ν ή δμ*ς Ηρακλείου ε
  πε^λήθη διά τερμάιων 8 έναντι 1.
  ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ
  ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΩΗ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΔΙΑΦΩΝΙΑΜΙΑΧΑ ΚΑΙΚΑΣΑΝΤΟ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΕΟΣ
  ΑΝΑΚΟΧΗΣ ΜΠΟΝ ΦΡΑΝΚΟ;
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής Ίσπανίας φέρουν ώς άπο-
  κατασταθείσαν την τάξιν διά τής κατα-
  στολής τού έκραγέντος κινήματος των
  κομμουνισταί. Οί τελευταϊοι προμα-
  χώνες των σοασιαστών ΰψωσαν λευκήν
  σημαίαν, τα δέ τμήματα των ανθι¬
  σταμένων εισέτι κομμουνιστικαί δυνά-
  μεων παρεδόθησαν είς τόν στρατόν τού
  Μιάχα.
  Πάντως μεταξύ των μελών τού Συμ
  βουλίου Αμύνης εσημειώθησαν καθ* ά
  λέγεται διαφωνίαι ώς πρός τούς όρους
  τής παραδόσεως των κυβερνητικών είς
  τόν «φράνκο. Συγκεκριμένως ^μεταξύ
  τού στρατηγού Μιάχα καί τού συνταγ¬
  ματάρχου Κασάντο άνεφύησαν σοβαραί
  διαφωνίαι επί τού τρόπου καθ* όν πρέ-
  πει νά πραγματοποιηθή ή παράδοσις.
  Ή εξέλιξις των διαφωνιών τούτων π».
  ραμένει επί τού παρόντος άγνωστος.
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣΕΤΙ
  Η ΕΝ ΣΑΟΒΑΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΔΕΝ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Τσεχοσλοβακίας φέρουν ώς α¬
  καθόριστον εισέτι την δημιουργηθείσαν
  έν Σλοβακία κατάστασιν.
  Ή σχηματιαθεϊσα νέα σλοβακικη κυ
  βέρνησις οέν επεβλήθη «κάμη, είς τάς
  κυριωτέρας δέ πόλεις έξακολουθεί ύφι>
  βταμένη ή όχλοκρατία των αύτονομι-
  βτών·
  "~~ ΡαΤ
  ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ιϋαρτίου^ (τού άν-
  ταποκρΐΐθΰ μας).—Εγνώσθη ότι ήρχι¬
  σαν μεγάλαι άγοραί μακεδονικών κα¬
  πνών. Τό γεγονός Οεωρεϊται ^ίκανοποιη
  τικόν δια την έν γένει πορείαν τής οί-
  κονομικής ζωής έν ΛΙακεοονία καί την
  εθνικήν οίκονομίαν έν γένει.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΒΑΤΡΙΑΡΜΑΙΟΡΕΙΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΗ ΤΟΗ ΑΙΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Σήμερον είς την ]%Ιη>
  τρόπολιν Αθηνών «τελεσθή μνημόσυ·
  νόν υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού α¬
  ποθανόντος εσχάτως Πατριάρχου Ά-
  λεξανδρείας Νιχολάου.
  ΜΕΓΑΛΑΙ
  ΚΑΠΝ
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣΤΟΡ^ΙΟΦΟΝΙΚΟΝΠΡΟΓΡΑΜΜλ
  Άνακοΐνοθχαι δΐι αί τΐέντε ήμε·
  ρήσιαι είδησεογραφ·καί έκπομπαί
  τοθ ΡαδΐοφωνιχοΟ ΣταΘμοΟ Αθη¬
  νών περιωρίαθηααν κατά τάς Κυ¬
  ριακάς είς δύο, λόγω χής δημο¬
  σιογραφικήν άργίας ώς χαί χής
  άργίας (των ξένων τηλεγραφικήν
  Πρακ:ορϊίων. Έξ αυτών, ή πρώ-
  τη θά γίνεται χήν 13.30 χαί θά
  περιλαμβίνη χήν οικονομικήν χαί
  εμπορικήν άναοχίπηβιν τής εβδο¬
  μάδος, ώς χαί τάς χυχόν υπαρ¬
  χούσας είδήσεις, ή δέ δβυτέρα
  την 22.00, έηοΐε θά μιταδίδων-
  ται τηλεγραφήματα έχ χοθ έξωτβ-
  ρικοθ.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Ό Γεώργ.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
  ΠΑΡΕΪΤΗ Ο ΠΡΟΤΟίΥΓΙίΛΟΐΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς την γενομένην
  έν Πέραν τής Ίσταμπούλ δοξολογίαν
  επί τή άναρρήσει τού νέου Πάπα υπό
  τού εκεί άντιπροσώπθυ τού Βατικα·
  νού καρδιναλίου Ρονκάλι παρέστη καί
  έπιτροπή έκ τού Μεγάλου Πρωτοσυγ-
  γέλου καί τού διερμηνέως τού Πατρι¬
  άρχου,εκπροσωπούσα τόν Οικουμενικόν
  Πατριάρχην.
  ΕΠΛΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΟΙΚΑΤΑΦΥΓΟΝΤΕΣΕΙΣΤΙΑΛΙ1ΝΟΡΟΣΦΪΤΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τοθ έ·
  ξωτερικού τηλεγραφήματα πολλοί έκ
  των Ίσπανών προσφύγων των καταφυ-
  γόντων είς Γαλλίαν έπιστρέφουν είς
  την εθνικήν Ισπανίαν. Είς τούς έπανερ-
  χομένους είς Ισπανίαν πρόσφυγας παρέ
  χεται κάθε διευκόλυνσις άπό μέρους
  των γαλλιχών άρχών των βυνόρων των
  Πυρηναίων.
  Ιω. Βαμβουκά
  Ϊ5^Ϊ5 ΪΪΙ5Γ5,.-: ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  παλαιάν χειροβομβΐδα τ-^ν ό
  ποΐαν ήγνόει καί επιχειρήσας
  νά Θραύση, αυτήν έφαυματΐ
  σθη κατόπιν έκρήξεως είς την
  αριστεράν χείρα μάλλον σο1
  βαρώς.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  τής Μετεωρολογικήί, υπηρεσίας σήμε¬
  ρον παρετηρήθη αίσθητή βελτίωσις τοθ
  καιροθ καθ* Ολην σχεδόν «ήν Έλλάβα,