97036

Αριθμός τεύχους

5115

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  βΐηαίυ λίρπι Β
  βξάμηνος 3
  ΆμΓρικής
  έτησια δολ. 15
  έξημηνός » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  15
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ""■* ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ""'
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 5 4 Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5115
  Η
  ΚΑΙΤΟ
  ι
  ΤΟΥ
  Αί εργασίαι διαμορφώβε-
  ως τοΰ άεροδρομίου τής πό¬
  λεώς μας επερατώθησαν ήδη.
  Έντός των ημερών δέ θ' αρ¬
  χίση ή ανέγερσις τοΰ μεγά-
  ρου τβϋ άεροσταθμοΰ καί ή
  κατασκευή των ύποστέγων,
  των δεξαμενήν βενζίνης
  καί των άλλων συμπληροί
  ματικών έργων καί έξαρτη-
  μάτων. 'Η κατελθοΰσα έξ
  Αθηνών έπιτροπή έκ των
  διευθυντήν τοΰ ύπουργείου'
  τής Άεροπορίας, απεφάνθη'
  ότι ή προσγείωσις καί άπογεί
  ωσις είνε απολύτως δυνατή
  καί απεφάσισε την ταχυτέ¬
  ραν έναρξιν δοκιμαστικων |
  πτήσεων. Την ερχομένην Κυ
  ριακήν ή τό πολύ εντός τής1
  επομένης εβδομάδος, μέγα ά
  εροσκάφος τής/Εταιρίας'Ενκ-
  ερίων _υγχοινωνιών, τύπου
  Γιοΰγκερς 52, κυβερνώμενον
  υπό τοΰ άρχιχειριστοΰ τοΰ ύ·
  πουργείου, θά αρχίση τα δο-
  κιμαστικά ταξίύια. Ά πό τής
  15ης δέ Απριλίου, όπότε θά
  γίνουν τα έπίσημα έγκαί-
  νει«, θ' άρχίσουν πλέον τα
  τακτικά δρομολόγια. 'Από
  Τής 15ης έπομένως τού προ¬
  σεχούς μηνός θά καθιερωθή
  πλέον τακτική, μόνιμος άε
  ροπορική συγκοινωνία Ήρα
  κλείου—Αθηνών δι' έλληνι
  «ών άεροπλάνων. Άργότε
  ρα δέ θά έπεκταθή ή ουγκοι
  νωνία καΐ μέχρις 'Αλεξαν-
  δρείας δεδομένβυ δ τι ύφίστα
  ται είδική πρός τουτο συμ
  βάσις. Ούτω ή πόλις μας ά-
  ποκτα τό πλέον σύγχρονον,
  άνετον, ταχύ όσον καί &σφα
  λές μέσον έπικοινωνίας μέ
  την πρωτεύουσαν καί τόν
  άλλον κόσμον. Έντβς δύο
  μόνον ώρών καί ολιγώτερον,
  θα ίχτελήται ή διαδρομή
  Ηρακλείου—Αθηνών. Καί
  θά στοιχίζει τό εισιτήριον
  τόσον ίσον καί τα έςοδα
  ταξιδίου πρώτης θέσεως δι'
  ατμοπλοίου, βα υπάρχη δέ
  τό κέρδος τοΰ χρόνου, πβύ
  είνε άνυπολόγιστον καί άν-
  εκτίμητον δι' ωρισμένας πε·
  ριπτώσεις, ή άνεσις καί ή
  άσφάλεια. Διότι πρέπει νά
  σημειωθή ©τι ή «σφάλεια εί¬
  νε πλήρης. Επί £τη εκτελεί
  ή έταιρία τα δρομολόγια Ά
  θηνών — θεσσαλονίκης καί
  ' Αθηνών—Αγρινίου·— Ιωαν
  νίνων, χνρΐς τό παραμικρόν
  «τύχημχ. Πρέπει δέ νά ση
  μειωθή άκόμη ότι θά κατα
  βληθή προσπαθεία συντονι
  σμοϋ καί προσαρμογής των
  δρομολογίων κατά τοιούτον
  τρόπον ώ3τε οί θέλοντες νά
  ταξιδεύσουν καί έξω τής Έλ
  λάδος νά ευρίσκουν άμέσως
  έτοιμον άεροπλάνον των ξέ
  νων έταιριων καί νά συνε
  χίζουν τό ταξίδιόν των χω
  ρΐς καθυστέρησιν. Τό Ιδιον
  άλλωστε γίνεται τώρα καί
  είς τάς Αθήνας, άπ' ίπου με
  ταβαίνει κανεΐς αυθημερόν
  είς Παρισίους καθώς καί είς
  τάς κυριωτέρας άλλας πρω
  τευούσας των εύρωπαΐκών
  κρατών.
  Άλλά τό αεροδρόμιον μας
  δέν θά έξυπηρετή την ελλη¬
  νικήν έταιρίαν μόνον. Οά έ¬
  ξυπηρετή καί όλας τάς ξένας
  άεροπορικάς έτκιρίας. Ευρί¬
  σκεται είς τό σημείον ίπου
  διασταυροΰνται αί γραμμαί
  Λύσεως καί Ανατολάς* Βορ-
  ρά καί Ν ότου. Ο» αποβή έ·
  πομένως κόμβος έναερίων
  συγκοινωνιών, παγκοσμίου
  ένδιαφέροντος καί άξίας.Ή-
  δη μάλιστα, εξεδήλωσαν εν¬
  διαφέρον αί μεγαλύτεραι ξέ¬
  ναι εταιρίαι, όπως ή Ίμπή-
  ριαλ Αϊργουέης, ή Λούφτ
  Χάνσ«, ή Αΐρ Φράνς, ή Όλ-
  λανδική, ή Λότ τής Πολω-
  νίοτς καί άλλαι, μερικαί των
  οποίων καί έιώρισαν πράκτο¬
  ρας καί έτοιμάζονται νά κα-
  θορίσουν σταθμόν τό άερο
  δρόμιον "Ηρακλείου. Ή κί
  νηοις έπομένως θά είνε με-
  γάλη. Καθημερινώς θά έχω¬
  μεν αφ<ξεις *αΐ άναχωρήσεις, «ρα καί επικοινωνίαν μέ ό¬ λον τόν κόσμον καί κίνησιν ξένων σημαντικήν. Καί φυσι- κά, θά έχωμεν καί ανάλογον ωφέλειαν καί ύλικήν καί η¬ θικήν καί εκπολιτιστικήν. Άξίζει έπομένως νά πανη γυρισθή ή αποπεράτωσις τοΰ άερβδρβμίου καί ή έναρξις τής άεροποριχής συγκβινω- νίας. Αποτελεί σταθμόν καί αφετηρίαν διά μίαν νέαν ζω ήν, διά μίαν νέαν περίοδον προόδου καί άκμής. Καί εΐν* χρέβς νά έκφρασθή ή εύγνω· μοσύνη τοΰ τόπου μας πρός ΐλους έκείνβυς πού συνετέ¬ λεσαν είς την κατασκευήν τοΰ άεροδρομίου καί Ιδιαιτέ¬ ρως πρός την σημερινήν κυ¬ βέρνησιν πού διέθεσε καί διαθέτει άφειδώς πιβτώσεις καί εξεδήλωσε παντοιοτρό πως τό ενδιαφέρον της διά την ταχυτέραν αποπεράτω¬ σιν τοΰ Ιργου καί την έναρ¬ ξιν τής «εροπορικής βυγκοι- νωνίας. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΧΙΚΟΗΟΙΟΙ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ "Εχουν φαντασίαν οί χακοποιοί σήμερον; Δέν όπάρχει άμφιβολία. "Αν λάβωμεν υπ' όψιν μίαν τελευ τα ι αν κληρονομικήν υπόθεσιν των Αθηνών, ή φαντασία αυτή μετέ χει σχΐδδν καί τής λεγομένας άνωτερότητος. Ό Βάιντμαν έξ άλλου, 6 νίος αύτάς «δράκος» πού αιιγχλονίζει αυτήν την εποχήν τό παγκόσμιον κοινόν, τί είνε; Μέ¬ γας ίγχληματίας άλλά καί μέγας φαντασιοκόπ<:ς καί αίσθητιχίς Νά τα ποθμε τώρα καί διά τόν προχθεσινόν ήρωα τοθ εντοπίου «στυνομικοθ δελτίου: τόν άπατεώ να διά τής μεθάδου των άσκών τοθ ελαίου. Νομίζετι δτι δέν ίχει καί αύΐό{ είς τό ΐΐδός τού την φαντασίαν ώς κύριον δημιουργι¬ κήν παράγοντα; Τό τρύπημα τοθ άσκοθ ώοτε νά χυνιται τό δήθεν αγοραζόμενον ίλαιον ήτο νομίζετε μόνον πονηρία; Κατά την γνώμην μου έχρειάζετο πολλή φαντασία διά νά σκηνοθιτηθη' καί αύτ,ό καί ό τρόπος γενικώς τής δφαρπαγής τοθ χρήματος των χωρικών. Οί άσχοϊ τοθ Αίόλοα υπήρξαν κίνδυ νος—θάνατος διά τόν πολιιμήχα νόν 'ϋδυσσέα. Σήμιρον ειμπορεί νά είνε οί ϊδιοι, κίνδυνος, αρκεΐ νά ύπάρχουν μιρικΐς οκάδες νερό χαί ό... άέρας μιβς φαντασίας. Ό ά τής ημέρας ήΐ· προ παντός πνευμχτώίης καί όνειρο πόλος. Άν δέν χατεΐχε καί τα δύο αύΐά διανοητικά καί ψοχικά χαρίσματα Εέν θά κατώρθωνε ποτέ Ιοως, 8,τι κατώρθωσε·. Ένας παλαιός άστυνομικός έσυ νήθιζβ νά λέγη: —Μπορεϊί νά παίξης μέ δλας τάς δημιουργικάς ίδιότητας τοθ κακοθ καί νά βγη"ς κερδισμένος. Μέ την φαντασίαν δμιος είνε δύ¬ σκολον νά τα χαταορέρης. Άν δέν σοθ σκοφώση κανένα «ίλλοθι», θί σοθ σκαρώση άλλες δουλειές Κά'.ω άπό πράγματα άηλα κ»ί χανονιχά θά είνε δυοχολώτατον νά άναδη- μιουργήσης μίαν εγκληματικήν υπόθεσιν ώ; θεωρίαν καί πρά¬ ξιν... Ό άθνρωπος των άσκών άσφα λώς σε κάποιο παραπάτημα, <υ χολογικής μδλλον μορφής, θά έ πλήρωσεν. Άλλά χαί αδτό νά μή συμβαίνη, έχαμε την αρχήν τού είς τό στάδιον τής φαντασίας. Τό ίγχλτ-,μα ίπως έξελίσσεται σήμε ρον φθάνει νά είνε ίπάνω κάτω μιά τέτοια λεπτοτάτη άλυσοος έ ξεζητημένης φανταστικής 6φής Γιατί; Έρωχήςιετε χον αίώνά μας ό οποίος καί ώς σύνολον άτομι κων χαί γενικών συμφερόντων & φείλεται.είς Ινα [διαρκές σχεδόν κυνήγιον έντυπώσιων. "Η χαί 8- λως διόλοιι φανταστιχών προϋπο θέσεων. • ♦ Έπαναλαμβάνω ίτι δέν πρέπει νά αυγχέωμιν την ποντ,ρίαν μ* Τα δημοσία ο'ικονομικά Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Τα μέτρα της κυβερνήσεως ττροώθησαν την εθνικήν οίκονομΐαν. σιν. 4βν_ Γεγονός ευχάριστον άποτε λεΐ ή μεΐωσις Τής παθητικό τητος των κλήριγκ κατά φρ. χρ. 9 270.000. Τό έλλειμμα δμως τοθ έμ πορικοθ ίσοζυγίου, 8περ ά νευ έκτάκτων τινών έξαγω γών, θά ήτο μεγαλύτερον μας δεικνύει την άκολουθητέ αν καί εφεξής συνιηοητικήν πολιτικήν έν τή διαθέσει τοθ συναλλάγματος έν τή είσαγω γή προϊόντων. ΝΑΥΤΙΛ1Α Κατά τό παρελθόν έτος πα¬ ρετηρήθη ποία τις κάμψις τής κινήσεως τής έμπορικής μας ναυτιλίας, περιορισθεισών γε νικώς των θαλσσσίων μετα- φορών, άλλά καί λόγω τής έκπτώσεως των ναύλων. Ό ναυλοτιμάριθμος εμειώθη κα τα 20,88 ο)ο έν σχέσει πρός τούς ναύλους τοθ 1937. Αί μεταφοραί δι' έλληνι- κών πλοίων Ιτΐεσαν άπό 14 896.000 τόννους τώ 1937 είς 11.227 443 τόννους κστά τό παρελθόν ετος. Τό έκ τοϋ μετοφορικοθ - τούτου έργου είσπραχθέν ακαθόριστον εΐσό δημα ανήλθεν είς £ 9.403. 000 τό έκ τοθ ποσοθ δέ τού τού είοσχθέν είς την χώραν συν άλλαγμα ύπελογΐσθη είς £ 2.068.000. 'Η άργήσασα χωρητικότης των τιλοΐων μσς άνέρχεται είς τό 22 ο)ο τοθ δλου υπό ελληνικήν σημαίαν φοριηγοϋ στόλου, ένώ κατά τό 1937 τό ποσοστόν ούτό ήτο μόνον 2,72 ο)ο. Πσρά την ανωτέρω διαγρα φεϊσαν κατάστασιν, ό εμπο¬ ρικάς μας στόλος ηυξήθη αριθ Γραφείον Άθην ών έπιταγαί 282 308 » θεοΜκης » 37 963 Πειραιώς » 177 208 μητικώς κατά όκτώ νέα σκά- φη. Ή κίνησις των έλληνικών λιμένων κατά τό δεκάμηνον τοθ 1938 παρουσιάζει αύξησιν μέν ώς πρός τόν αριθμόν καί την χωρητικότητα των κατα- πλευσάντων καί άποπλευσάν των πλοίων, μείωσιν ομως ώς πρός την κίνησιν των έμ- νορευμάτων έξωτερικοθ καί πρό πάντων έσωτερικοθ, κα¬ θώς καί έπιβατών έξωτερι¬ κοθ. Ή κίνησις έπιβατών έσω τερικοθ, όφειλομένη είς τόν όσημέραι όργανούμενον εσω¬ τερικόν Τουρισμόν, παρου¬ σιάζει ίκανοποιητικήν βελτΐω ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Κρίνοντες άπά τα μέχρι τούδε γνωστά δεδομένα τής κινήσεως τοθ Σ. Ε. Κ. καί Σ. Π. Α. Π , συμπεραίνομεν δτι ή σιδηροδρομική κίνησις τής χώρας είς χιλιομετρικήν κί¬ νησιν έπιβατών καί έμπορευ μάτων είναι ανωτέρα τής τοθ παρελθόντος έτους, εί κονΐζουσα καί αυτή τόν καλύ τερον ρυθμόν τώ ν οικονομι¬ κήν τοθ τόπου συναλλα γών. "Απόδειξις έπίσης τούτου είναι άφ' ενός ή κίνησις τοθ γραφείου συμψηψισμών μετα ξύ Τραπεζών καί άφ' ετέρου αί εργασίαι τοθ Χρηματιστη ρίου Αθηνών. Αί μέσω των λειτουργούν των έν Αθήναις, Θεσσαλο νίκη καί Πειραιεί γραφείων, συμψηφισθεϊσαι κατά τό έ τος 1938 έπιταγαί άνήλθον είς 497 484 συνολικοθ ποσοθ δρχ. 17.276.439.855.24. Ή κί νησίς αυτή άναλύεται κατά γραφεϊα ώς κατωτέρω: 10.619.802.494 67 1.095 940620 95 5.560.696 739.62 Σύνολον 497.484 17.276 439855 24 έναντι έπιταγών 450.079 άξ(| σς δραχ. 15.713.336 195.50 τοθ Ιτους 1937. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Τό γενικόν επίπεδον των τιμών των αξιών σταθεροθ | ώς καί των αξιών μετσβλη' τοθ είσοδήματος κατά τό 1938 παρουσιάζει έλαφράν βελτί ώσιν έναντι τοθ γενικοϋ έ πιπέδου των τιμών κατά τό 1937. Ου τω ό γεν-ικός δεΐκτης των τιαών των αξιών σταθεροθ είσο&ήαατος (Α.ΟΣ., βάσις 1928=100) άνήλθε κατά τό 1938 είς 72.34 έναντι 72.30 κατάτό 1937. Ή κατά 0.04 ο)ο βελτίωσις ό^εΐλεται είς την κατά 2 01 ο)ο Οψωσιν των τιμών των είς δραχ. έθνι κων δανείων, την οποίαν 8 την φαντασίαν. "Αλλο τό Ινα, άλλο τδ άλλο. θά ίλιγα μάλισΐα 8ΐι ή πονηρία έπαυσε νά 5φίστα ται ούσιασπχώς άφ' δτου εί; τα οίχίπεδά της εισήλθεν ή φαντα ία. Συμβαίνει Ινας δίνΰρωποί μέ ί ά η σία. Συμβαί ς ρί μ φαντασίαν νά μην είνε απλώς πό νηρίς. Νά είνε μεγαλοφυής! Καί γνωρίζουν οί πάντες τί θά π^ μεγαλοφυΐα, ακριβώς δταν την φαντασθώμεν άφιερωμίνην όλόκλη ρον είς την υπηρεσίαν τοθ χακοθ. Ευτύχημα έν πάση περιπτώσει κρί νεται δτι ή φανταοία ήρχισε νά ενδιαφέρη χαί τούς Ιγκληματολίί γους καί τούς άατυνομιχούς. Είς τούς τελευταίους μάλισΐα άξίζει Ενας θερμάς ίπαινος επί πλέον, 8ταν άνακαλυπτοαν χαί συλλαμβάνουν χαχοποιούς μέ φαν ί μως έξουδετέρωσεν έν μέρει ή κατά 1.77 ο)ο πτώσις των τιμών των έθνικών δανείων είς χρυσόν. Ό δείκτης των μέν είς δραχ μάς δανείων ανήλθεν είς 76.00 κατά τό 1938 έναντι 74.50 κατά τό 1937, των δέ έθνικών δανείων είς χρυ σόν κατήλθεν είς 68.86 έναν τι 70.10. Αίσθητοτέρα έμφανίζεται ή βελτίωσις είς τάς άξίας με ταβλητοθ είσοδήματος, των ό ποίων ό γενικάς δείκτης πά ρουσιάζει κατά τό 1938 ϋψω σιν 2.89 ο)ο. 'Η μεγαλυτέρα βελτίωσις μεταξύ των αξιών μετσβλητοθ είσοδήματος έση μειώθη είς τάς βιομηχανικάς άξίσς, αί οποίαι καθ" όλον σχεδόν τό ετος (εξαιρέσει τοθ άπό Αύγούστου—Όκτω βρίου διαστήματος) έκινήθη σαν είς έπίπεοα ανωτέρα τοθ 1928. Ή βελτίωσις ανήλθεν είς 7 87 ο)ο, τοθ Εεΐκτου άνελθόν τος είς 102 80 έναντι 95.30 τό 1937. Είναι αί μοναι άξιαι αί ό ποΐαι άνέκτησαν τα έπίπεδα τοθ 1928. Έκ των λοιπών αξιών έση μεΐωσαν βελτίωσιν αί άτμο πλοϊ<αί άξιαι ι- 2.09 ο)ο καί αί τραπεζιτικαί ί 1 79 ο)ο, πτώσιν δέ αί οίκοδομικαί— 8 19 ο)ο. Άνεπαίσθητον πτώ σιν εσημείωσαν, έπίσης, αί οίνοποιητικαί (—1 04 ο)ο) καί αί ύφαντουργικαί (—023 ο)ο) άξιαι. Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ έτους αί τιμαί των αξιών παρουσίασεν σταθερότητα ά νατιμητικήν, άπό τοθ Αύγού στου δμως εξεδήλωσαν ^τά σιν ύποτιμητικήν ένταθεΐσαν κατά την διεθνή πολιτικήν κρίσιν τοθ Σεπτεμβρίου, δτε έ σημείωσαν τάς κατωτάτας τι μάς τοθ έτους. Κατά τόν Ό κτώβριον επηκολούθησεν άν τίδρασις, ή όποία διά τής ύ ψώσεως των τιμών, έξουδε τέρωσε κατά μέγα μέρος τ' άποτελέσματα τής κατά την κρίσιν πτώσεως των τι μών των αξιών, έν τούτοις έ ξετάζοντες τάς τιμάς τοθ Δεκεμβριού συνάγομεν δτι δέν άνεκτήθησαν πλήρως τα πρό τοθ Σεπτεμβρίου έπίπε· δα. ______ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΙ Αί καταθέσεις δψεως τοθ ταμιευτηρίου είς δρχ των πέν τε μεγάλων εμπορικήν τρα πεζών συνέχισαν κατά τούς όκτώ πρώτους μήνας τοθ 1938 την άπό τοθ τέλους τοθ Αύγούστου 1937 σημειουμέ νην, μέ βραδύν ρυθμόν, άλλά σταθεράν αύξησιν· εν τέλει Αύγούστου 1938 ανήρχοντο είς 12.403 έκ. δραχ. έναντι 11.322 τοθ άντιστοίχου μηνός τοθ έτους 1937 καί 11.784 έκ. δρσχ. τοθ Δεκεμβριού 1937. Ηυξήθησαν δηλ. έντός τοθ όκταμήνου κατά 619 έκ. δρχ. τό 6έ επίπεδον είς δ έκινήθη σαν ήτο ανώτερον κατά 7 ο)ο τοθ έπιπέδου τοθ άντι- στοίχου όκταμήνου τοθ 1937. Κατά τόν Σεπτέμβριον 1938, αί καταθέσεις έμειώθη<7αν κα¬ τά 359 έκ. δραχ. συνεπεία τής άπειληθείσης τότε διεθνοΰς συρράξεως. Τό σχετικώς μι¬ κρόν τοθτο ποσόν των άναλή- ψεων, άποδεικνΰει δτι ή άνά- ληψ.ς εγένετο ώς μέτρον προ¬ νοίας πρός δημιουργίαν δια- θεσίμου χρήμστος καί δτι ου¬ δαμώς έκλονίσθη ή πίστις τοθ κοινοθ πρός την οίκονομίαν καί τό νόμισμα τής χώρας. Έν τέλει δέ τοθ Ό<τωβρίου 1938 αί καταθέσεις είχον ά νακτήσει 172 έκ. δρχ., άνελθοθ σαι είς 12,216 έκ δρχ. Κατά τόν Νοέμβριον, συνεχισθείσης τής αυξήσεως, άνήλθον είς 12.329 έκ. δραχμών. Αί προεξοφλήσεις καί βρα- χυπρόθεομοι πισΐώσεις των πέντε μεγάλων εμπορικώ ν τρα πεζών εσημείωσαν έπίσης συ- νεχή (εξαιρέσει τοθ Απρι¬ λίου) αύξησιν κατά τούς όχτώ πρώτους μήνας τοθ 1938. Κατά τόν Αυγουστον 1938 ανήρχοντο είς 10.592 έκ. δρχ. έναντι 8 890 έκ. δρχ. τοθ άν τιστοίχου μηνός τοθ 1937 καί 9 542 έκ. δρχ. τοθ Δεκεμβριού 1937. Έντός τοθ όκταμήνου εσημειώθη αύξησις 1.050 έκ. δρχ. τό δέ επίπεδον είς δ έκι- νήθησαν ήτο ανώτερον κατά 20ο)ο τοθ έπιπέδου τής άντι- στοίχου περιόδου τοθ 1937. Κατά τόν Σεπτέμβριον 1938, αί τράπεζαι ηθξησαν τάς βρα· χυπροθέσμους χορηγήσεις κα τα 246 έκ. δρχ. παρά την μεί ώσιν των καταθέσεών των, έν τέλει δμως Όκτωβρίου αί χο· ρηγήσεις αυται είχον περιορι¬ σθή είς επίπεδον έλαφρώς ά. νώτερον τοθ Αύγούστου ήτοι είς 10.613 έκ. δρχ. μειωθεΐσαι Ιτι περισσότερον κατά τόν ε¬ πόμενον μήνα δτε περιωρίσθη- σαν είς 10.444 έκ. δραχμών. Τό χαρτοφυλάκιον των ,χρε- ωγράφων των πέντε μεγάλων εμπορικήν τραπεζών κατά τούς έννέα πρώτους μήνας τοθ 1938 έκινήθη είς επίπεδον χαμηλότερον τοθ τής άντι- Τά σχολεϊα. Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφέρουν δτι κατόπιν ·ΐνερ γειών τοθ κ. Δημάρχου ρυθ- μίζεται τό ζήτημα των σχολι κων κτιρίων τής πόλεως ωστβ δλα τα έκπαιδευτήρια νά στεγασθοθν είς άνετα, πολιτι σμένα, ύγιεινά οίκήματα.Άλλ' ό κ. Δήμαρχος δέν περιορΐζει τάς ενεργείας τού είς ,δ,τι ά φορά τα σχολεϊα μόνον. Έρ γάζεται διά την ρύθμισιν 8 λων των μεγάλων προβλημά των πού άπασχολοΰν την Μπό λιν καί έκ τής ταχείας καί (κανοποιητικής επιλύσεως των οποίων έξαρτδται ό συγχρο νισμός, ή έξυγίανσις καί ή αίσθητική διαμόρφωαίς της, καί θά επιτύχη ασφαλώς. Διό τι ύπάρχει πάντοτε τό ενδιαφέρον καί τοθ ύπουργοθ κ. Σφακιανάκη καί τοθ πρω· θυπουργοθ κ. Μεταξά, υπέρ τοθ Ηρακλείου. Ή έκκλησία. Ή εκδηλωθείσα έπ' εύκαι- ρ(α τής ένθρονίσεως τοθ νέου Πάπα τής Ρώμης βελτίωσις των σχέσεων των δύο έκκλη- σιών, τής όρθοδόξου καί τής καθολικής, καί ή προσέγγισις των δύο πατριαρχείων, Κων σταντινουπόλεως καί ΙΡώμης, αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας διά τόν χριστιανι σμόν. Δημιουργεΐ πολλάς έλ πίδας συνεννοήσεως καί άδβλ, φώσεως δλων των χρισηα νίκων έκκλησιών καί των >αών καί ένδυναμώνει την
  πίστιν, δτι θά κατανοηθβ επί
  τέλους τό βατθύτερον νόημα
  καί τό πνεθμα τοθ χριστιανι
  σμοθ. Άς εύχηθώμεν νά έ
  παληθευσουν αί έλπίδες αύ·
  ταί.
  Τό άκτοπλοϊκόν.
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
  ή λύσις την όποιαν έδωκεν ή
  κυβέρνησις είς τό ζήτημα των
  θαλάσσιον συγκοινωνιών, εί
  ναι ή καλυτέρα καί ή μάλλον
  έξυπηρετική καί τής ναυτιλίας
  καί τοθ λαοθ. 'Η ρύθμισις
  δέ τοθ ζητήματος διευκολύνει
  την κσθιέρωσιν καί εΰθηνών
  τουρισΐικών είσπηοίων είς τα
  άτμόπλοια, δπως γίνεται καί
  είς τούς σιδηροδρόμους. Καί
  τό γεγονός αύτό θά έχη μεγί
  στην σημασίαν διά την χώραν
  καί ιδιαιτέρως διά τα νη-
  σιά. Θά διευκολύνη την άνά
  πτυξιν τοθ έσωτερικοθ τουρι
  σμοθ. Θα πυκνώση τήν'περιη
  γητικήν κίνησιν είς τα νησιά.
  Καί πρό πάντων θά έξασφα
  λίσπ άνετον, άσφαλή καί τα¬
  χείαν συγκοινωνίαν.
  στοίχου περιόδου Γτοθ 1937
  κατά 2,5ο):ι κατελθόν,' είς 1.
  661 έκ. δρχ. άπό 1.703 κατά
  τό 1937 (μέσοι μηνιαΐοι δροι
  ένεαμήνου):
  Αντιθέτως α'συμμετοχαί είς
  έπιχειρήσεις (μετοχαί) ηυξή¬
  θησαν, τοθ μέσου ορου αυτών
  κατά τούς δνδεκα πρώτους
  μήνας τοθ 1938 άνελθόντος
  είς 912 έκ. δρχ. έναντι 831 έκ.
  δρ. κατά τό αντίστοιχον χρονι
  κόν διάστημα τοθ 1937
  (ί-9,75ο)ο) 'Η πρός αύξησιν τα
  σις των συμμετοχήν πού ε¬
  σημειώθη εντόνως κατά τό β'
  εξάμηνον τοθ 1937 άνεκόπη
  κατά τό 1938. Κατά τόν "Ο¬
  κτώβριον 1938,τό χαρτοφυλά¬
  κιον χρεωγράφων ηυξήθη άπο
  τόμως είς 3.292 έκ. δρχ. ά¬
  πό 1 634 έκ. δρχ. κατά τόν
  Σεπτέμβριον, τό επίπεδον δέ
  τουτο διετηρήθη καί κατά τόν
  Νοέμβριον (3 283 έκ. δρχ.) Ή
  αΰξησις αυτή όφείλεται είς την
  μετατροπήν υποχρεώσεων τοθ
  Δημοσίου πρός την Εθνικήν
  Τράπεζαν είς όμολογιακόν δα
  νειον, συμφώνως πρός την
  συναφθείσαν κατά τόν "Ο¬
  κτώβριον συμφωνίαν μεταξύ
  τοθ Δημοσίου καί τής Εθνι¬
  κήν Τραπέζης.
  (συνεχίζεται)
  κ Ι
  ΛΠ0ΡΘΩΣΪ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον: Τώ δγχρωμον Θα0ιια:«θ1
  περιπέτειες τοΰ Τόμ Σόγιερ».
  ΑΟριον: «Φυλακές χωρΐς "Ι
  δερα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσι
  κό θαθμα'. «Άγαττώ δλες τίς γυ
  ναϊκες». Πρωταγωνιστοθν ή τιερί
  φημη Ντανιέλ Ντοριέ καΐ Ζάν
  Κιεποΰρα.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγραμμα 15ης Μκρτίου.
  "Ωρα 13 30 ΕΙδήσεις.
  13 45 ποικΐλη μουοική (ίίσκοι)
  14.10 δημοτικο τραγοϋδΐ.
  14 20 Ε1δήαε<ς — Μετεωρβλογτ χον Δελτίον — Χρηματιστήριον 18.15 ή ώρα τοΰ παιδιοϋ. 18 45 έμβατήρια. (ύίσκοι). 19, μικρά ορχήστρα (Διευθυν τίΐξ όρχήοτρας κ. Ι Κοφΐνο). 20.30 ΕΙδήσβις, 20.50 έλαφρά μουΐιχή (όρχή στρα Κ. Χεϊτανίδη>.
  «Μ' αύΐά τάγλυκά σου μάτια»,
  φόξ: «Νοστάλγησα τα μάτια σου»,
  ταγκό: «Μή μοθ θυμίζεις», βάλς:
  κ. λ π.
  21.15' ομιλίοι.
  ΤοΟ ποιητοθ κ Σωτ. Σχίπη μέ
  θίμα: «Άρματωλοί καί Κλέφτες».
  21.30' ρεσιτάλ πιάνου.
  (Υπό τής δίδος Κόκλα). «Ρα
  ψωδία».
  22 νυκτεριναΐ βΐέήσεις.
  22 20 μικρά ορχήστρα τραγοΰδι
  (Δνίς Ελένη Σωτηρίου).
  23.30 έλαφρό τραγοΰδι.
  (Υπό τής κ. Νίτσα; Μωρίτη,
  συνοδιία μανδολίνου καί κιθά
  ρας). «Νά γιαΐί πίνω μαί μεθώ»:
  «Σεβιλλιάνα»: «Μουσμί», ταγκό:
  «Πιές γλυχό κρασί».
  24 μουσική χοροϋ (δίσκοι).
  24.15' τελευταίαι είδπσεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  Τό έγχρνμο θαΰμα. Τό
  αριστούργημα τοΰ
  ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ
  01Ι1ΕΡ1ΠΕΤΕΙΕΣ
  ΤΟΥ
  ΤΟΜ ΣΟΓΙΕΡ
  Τό πιό διαβασμένο καί
  τό πιό άναπητό μυθιστό-
  ρημα πού έκινημκτογρα-
  φήθη μέχρι σήμερον.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τό κοινωνικό άριστούρ-
  γημα:
  ΦΥΑΑΚΕΣ
  ιορισΣΙΑΕΡΑ
  (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  Α' βραβείον εκθέσεως
  Βενετίας 1938.
  Μέ την αποκάλυψι τής
  όθόνης την 18έτιδα:
  ΚΟΡΥΝ ΛΥΣΑΙΡ
  "Ενα ίργο ολοζώντκνο,
  πλοόοιοοέάνθρΜπιστικές Ιδέβς
  καί εύγΐνικά αϊοθόματα.
  "Ενα φίλμ πρωτοπορίΐακό
  πού άρχίζει μ' ενα βυγκλονι
  στικο ικατηγορΜ) γιά την δι
  καιοσύνη της κοινωνίας καί
  τβλειώνει μέ μιά πνοή αίσιο
  ύοξίας.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  έφθαλμίατρ·(
  "Ε*1 τριακονταιτίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άοχολούμ··
  νος, δέχΐται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς ιΐς τό δοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  τώ Καμαράκι πλησίον τής
  ΠολυκλινικΙ,ς Ηρακλείου.
  Ι · ■;
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  Η άβλαββστίρα χαύαιμος 6λπ
  δια μαγγαλια.
  ότου
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  Ένα Θρησκευτικ6
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  8βν_
  Καί εβγαλβ άπό Εναν κρυ
  ψ&να πού εΐχε στόν τοΐχο £
  να σωρό άπό χρυσά νομΐσμσ
  τα. Ό Ίοΰδας τα κύτταξε μέ
  θαυμασμό, τα θώπευε μέ τα
  δάκτυλά τού.
  —Εΐσαι δυνατή γυναΐκα
  κσί ο" άγαπώ.
  —Τό ήξερα τΐού θά μεΐνης
  εόχαριστημένος. Πρέπει πάν
  τα νά μ' άκοθς. γιατΐ πάντα
  εχω δΐκαιο.
  Καί ήσυχη ξανάρχισε τή
  δουλειά της προσπαθωντας
  νά ρόψη τόν σάκκο κάΐω ά¬
  πό τό φόρεμα τοθ συζύγου
  της. ΕΤχε νυκτώσει καί τό ά6ύ
  νατο φώς τής λυχνΐας μόλις
  την έφώτιζε. Τα μάτια της δ-
  μως διαπερνοθσαν τό σ<οτά· δι καί τα χέρια της έρρσβαν γρήγορα. Ό Ίούδας, καθισμέ νος κοντά της, χωρίς νά βγά ζή λέξι άπό τό στόμα τού, έ- κύτταζε μέ άπληστΐα τό καθα ρό της προφίλ, πού τό Ιχρύσω νεν ή άντσύ/εια τής άδύνα- της φλόγας. Τό πρωϊ τούς έξύπνησαν οί χαρούμενες φωνές τοθ Ιω άννου. Ό Ίσκαριώτης σηκώ θηκε βιαστικά καί μέ τα πό δια καί τό κεφάλι γυμνό εφυ γε μέ τόν ού/τροφό τού. Μό λις άρχισε νά ξημερώνη, Ό δρόμος ή"ταν πετρώδης. Ό Ιωάννης σιγοτραγουδοϋσε.Ό Ίούδας περπατοθσε σιωπηλός κι' Ισφιγγε επάνω στό στή θός τού τόν δερμάτινο σάκκο πού τοθ έρραψε ή Λία. Δέν επέρασε πολύς καιρός καί οί πρώτες άποστολές άρ- χισαν νά φθάνουν στό σιτΐτι τής ΛΙας. Τής Ιφερναν κάθε ίΤδους έμπορεύματα πολλά άπό τα όποΐα ήταν σχεδόν| άγνωστα στήν Καπερναούμ.Ή Λία ένοΐκιασε άμέσως £να κα τάστημα κοντά στήν άγορά. Πρόθυμη καί έξυπηρετική κα θώς ήταν συνεκέντρωσε μέγα λη τιελατεΐα. "Επειτα, ,έκτός' άπό την προθυμΐα της, τούς πελάτας συνεκέντρωνε καί ή ποιότης των έμπορευμάτων.! Καί ή"ταν βεβαία ότι ό Θεός εύλογοΰσε τίς έπιχειρήσεις της. Ή άπουσία τοϋ Ίούδα καί τοθ Ιωάννου διήρκεσε πολύ. Όλοι οί άλλοι άπόστολοι εί- χαν έπιστρέψει. Αύτοι ομως ο£ δύο έξακολουθοθσαν νά περιοδεύουν. Ό Ίοθδας δέν ήταν καθόλου βιαστικός. Εΐχε πάρει άπό τή γυναΐκά τού (κα νοποιητικάς πληροφορίας. Τό έμπόριο επήγαινε περΐφημα. "Ολα τα έμπορεύματα πού δέν έπαυσε νά στέλλη άφηναν μεγάλα κέρδη. Γιατί νά επι στεύσΓΐ την έπιστροφή τού; Ή βροδύτης Βμως ούτή άρχισε νά κάμνη έντύπωσι είς τούς άλ- λους μαθητάς.ΌΠέτρος,όόποΐ οςδέν συμπαθοθσε καθόλουτήν Λ(σ, δπως άλλωστε καί αυτή δέν συμπαθοθσε τόν Πέτρο, κατήγγειλε στόν Ίησοϋ τό έμ πόριο πού έκομναν ό μάθη τής καί ή σύζυγός τού. (συνεχΐζεται) <§==~ στήλη τού ώραιόκοσμου. Τό δέρμα είνε ό καθρέπτης τής ϋγείας. "Ενα δέρμα δγιίς, φρέσκο, ώ ραϊο, είνε, ώς επί τό πλείστον, ένδειξις καλής δγείας. Αντιθέ¬ τως, ίνα δέρμα £σχημο, ίνα δέρ υ α υπερβολικαί: λιπαρό ή σΐεγνί, Ινα δέρμα πού £χει συνήθως ά σχημο χρώμα ή ά'φθονα σπυ?άκια αποτελεί Ινα είδος σήματος κινδύ νού: οάς ειδοποιεί δτι κδποιο ση μιίον τοθ έργανισμοθ δέν λειτουρ γεΐ καλά. Εάν τό δέρμα αας έγινε άποτό μως δπερβολικά λιπαρό καί ή πούδρα σκεπίζεται γρήγορα άπό μία λιπαρά έχκρισι τή; έπιδερ- μίδος, είνε άνάγκτ] νά δποβλη θήτε είς μία έλαφρά δίαιτα. Όφείλετε ν' άΐτοφεύγετε τα πο¬ λύ λιπαρά φαγητά, τίς σάλτσες καί τα τηγανιτά. Νά πίνετ» ίλά- χισΐα νερό κατά την διάρκεια τοθ φαγητοΰ, νά μασατε καλά τίς τροφές καί νά άποφεύγετε 8 σον τό δυνατόν τό ψωμί, τό όποϊ όν μπορεϊτε ν' άντικατασιήσετε μέ φρυγανιίς, εάν δέν εχ«τε την έύ/αμιν νά τό καταργήσετε τελείως. Εάν. αντιθέτως, τό δέρμα σας φαίνεται δπερβολικά στεγνό, ό φείλετε καί* πάλιν νά ύποβληθήιε είς δίαιταν. Σ' αυτήν 8μως την περίπτωσιν πρίπβι να πίνετε αυ χνά νερό. είς μικρές ποσίτητες. Άποφεύγετβ έπίστ"ς τό ψωμί κ* θώς καί τίς πατάτες. Τό στε- γνό δέρμα οφείλεται, καθώ; καί τό δπερβολικά λιπαρό, είς διάφο ρες στομαχικές άνωμαλίες ή είς ανεπάρκειαν τοΰ θαρεοειδοΰς άδέ νος. Γιά τόν λόγον αυτόν έπιβάλ λίται νά έτισχβφθήτε ιατρόν, ει¬ δικόν διά τάς παθήσεις τοθ στο μάχου. Τό υπερδολικό κοκκίνισμα το3 δέρματος δφείλεται είς κακήν κυ¬ κλοφορίαν των άγγείων «0 δέρ· ματος. Εάν τό δέρμα σας κοκ- Ιχινϊζβί παροδικώ;, π. χ. μετά τό ι φαγητόν, Ισω; δποφέρετε άπό | ανεπάρκειαν γαστρικήν δγρων. Μή ' πίνετε "νερό κατά την διάρκει ] αν τοθ φαγητοδ καί άποφεύγε τε τα διαφορα μπαχαρικά, τα οϊνοπνευματώδη, τό τσάί καί τόν καφέ. Ή περιποίηιις τής καλλονής δέν είνε 8πω; αντιλαμβάνεσθε, ζήΐημα πάντοτε φιλαρεσκείας: συ χνά αποτελεί μέτρον υγιεινής. Συχνά, έν τούτοις, τό γυχλι- αμα τοθ προαώπου, καθώ; κ«ί τό κοχκίνισμα δέν έφείλοντχι σε σΐβαρές αίτίες καί ήμποροΒν νά θεραπευθοθν γρήγορα. Γιά τό κοκκίνίσμα χαθώ; καί γιά τό γυάλισμα τοΰ προσώπου συνιστώνται οί ζεστές κομπρέσ σες. Τίς κομπρέσσες αύτές θά έ- πιθέτετε επί δέχα λεπτά στό μέτωπο, στήν μύτη καί στά μά γουλα. θά τίς άνανεώνετε κάθε δύο λεπτά οϋΐως ώστε νά δια τηρήται πάντα ή Ιδα θερμο- κρασία. Γιά τόν Ιδιο σχοπό είνε ζεστό ποϊόλουχρο είνε έπίσης ά- ποτελεσματικώτατο. Καλόν είνι στό νερό αύτό νά ρίπτετε λίγο χονδρό άλάτι. Νιρό ζεστό καί άλάτι θά χρησιμοποιήτε έπίσης γιά τα χέρΐα σας, εάν κοκκινί ζουν. Καί γιά νά διατηροθνται λευκά θά τα τρίβετε καλά μέ λεμόνι. Δέν θά τα σκοιιπί ζετε, άλλά θά τα άφήνετε νά στεγνώ· νούν... ή Ντιατεγκέ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαριλάο» Τρικοϋπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ Υπεράσπισις δικων ενώπιον απάντων των έν 'Λθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, Έλεγκτικου Συνβδρίβυ καί Συμβουλίβυ 'Επικρατβίβις, φορολογικαί δίκαι, άναστολαΙ φόρων, διοικητικαΐ ΰπβθέσβις καΐ συντάξεις, νομικαΐ συμ¬ βουλαί, γνωμοδοτήσβι; καί πληροφορίαι δι' «λληλογρ«- φίθίϊ. Τηλ. 25-081. Ή εύνοουμένη ' των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΚΑΤΑ ΑΙΜΑΚ ΣΐΠΡ, ΟΡΙΓΚΗ. καϊ είς 14 ώραίους καί ζων- τβνούς χρωματισμούς έν· σωματοΰται είς τό δέρμα δσο καμμιά δλλη, κα'ι τοθ δΐνει δψι βελουδένια κοΐ ΆΝ01ΞΙΑΤ1ΚΗ ΔΡ0Ι1Α,, ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης Τυμπακίου Πυργιωτίσσης προκηρύσσει δ τι : ΈκτΙθεται είς διαγωνι σμόν μειο&οτικής δημιπρασΐ άς δι' ένσφραγΐστων προ αφορών άνευ όρΐου ή κατα- σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά σεων έξωτερικοθ ύδραγωγεΐ ου τής Κοινότητος την 27ην ΜαρτΙου ημέραν Δευτέραν) καί ώραν 10—12 π. μ. έν, ΉρακλεΙφ καί έν τώ Κατα* σιήματι τής Νομαρχίας (Γρσ φεΐον Μηχανικάς Υπηρεσίας Κοινοτήτων Ν. Η.) ΔεκτοΙ είς τόν διαγωνισμόν έργολάβοι τιάσης τάξεως δι' ίργα οίκοδομικά ή ύδραυλικά. Παράβολον συμμετοχής δραχ μαί 12 000 Τα σχετικά τής με λέτης εισί κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τής Μηχανικής Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί τό Γραφείον τής Κοινότητος ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προ σερχόμενοι κατά τάς έργασί μους ώρας. Έν ΤυμπακΙψ τβ 28 Φεβρου αρίου 1939. Ό πρόεδρος τής Κοινότη τος Τυμπακίου. Ε. Άνδρουλχκάκης ΚΑΤΟΧΟ2 τής διπλογραφίας άναλαμβάνει την τήρησιν ίμπορι χών διίλίων μέ συμφέροντας 8- ρους. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμβννς, άπό δλα τα καταστήματα καί «ύτά άχόμα των έηβρχιδν ταίς κλΜθταΐς Μάρκας «£τ«ιρός». Ήτοι σβυγαχι*, τρνηύματα χιΒαρας, καρόλι» κεντήμοι- τβ|, χβνβάρες, Νουλινί, Κοτέ-ν ηερλΙ, Βαμβακάκια, χον- βάρις κΐντήματο; χ. λ. κ. Όλα τα &( αν·» ΐΐδπ είναι ά· ■βαατου ποιότητος, μ«1 χρομάτΝν Αγνυΐιμίνοιν χ«1 οτεβε· Βν. ΜΙα ββχιμή βα α&ς ππιβρ βια την άν·ιτερότητα τβν χλΜΐτβν τί,( μάρχας Νβμοϋς Ηρακλειον-ΛαβηΜβν: Ι. Μ. ΚΟΡΟΗΖ Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗ1ΛΥΚ0Σ Τοθ Άρμστρογγ. Στό πρόσωπον τής γυναίκας ή ταν ή απόφασις, ή δπερηφάνΐια. Στό πρόσωπον τοθ άνδρός ή επι βυμία. Ό ΜουσταφίΙς Κεμάλ δέν ήταν σονειθισμΐνος νά τοθ άονοθν τχι... Ήταν δ δεσποτιχός 5νδρ«"ί, ό Άνατολίτης, πο6 δέν άνεγνώρι ζε διχαΐώματα είς την γυναΐχα! Είς άλλην περίστασιν, μπροατά είς άλλην γυναΐκα, θά εΕχε χι' δ λας άπλώσει τό χέρι, θά Ιπαιρνε διά τής βίας δ,τι δέν τοθ Ιδιδαν μέ τό χαλό. Άλλά σ' αύΐό τό αύστηρό, θεληματικό κορίτσι δ πήρχε χάτι. μιά δύναμις πού άνε χαίτιζϊ .. 'Ωχρός, τρελλόςάπό την επιθυμίαν, λυσσών, & Κεμάλ βγή κε ε"ξω άπό τό δωμάτιον. Τό πρωί τό δωμάτιον τού εδρέ θη κενόν ό Κεμάλ είχεν έπιστρέ ψΐι είς τό στρατόπεδόν Επί έβδομάδας "ή Λατιφέ περί μενεν, άλλ' άπό τόν Μουσταφά Κε μάλ δέν εΐχε λάβει οΐπι λέξιν. Έλάτρευχ τόν Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν ίκανή νά δώση δ,τι πολυτι μίτερο'ί είχε. τα μάτια της, την ζωή της, γιά νά τόν σώση άπό Ινα κίνδυνον. Άλλ' είς τάς σχέ σεις άνδρός καί γυναικός δέν ήταν διατεθειμένη γιά καμμιά συνθηκο λόγησιν. Τάς ίδέας της είχε σχη ματίσει είς την Αγγλίαν χαί την Γαλλίαν: Ό άνδρας ώφειλε νά οί βεται την γυναΐκα. Την τιμήν της την έπροστάτευεν «πό σεβασμόν πρός εκείνον πού θά εγίνετο άν δρας της. Άλλ' ή$η άμφέβαλλεν άν είχε κάνει χαλά πού φέρθηκε τοθ Κεμάλ ϊΐσι. Μήιτως τόν είχε προοβάλει καί τόν Ιχασε γιά πάν τα; Καί έπειδή β καιρός περνοθοε χαί ό Κεμάλ δέν έδιδε χανένα ση μεΐΌν ζωής, επεδόθη είς τάς πά λαιάς άσχολίας'της: είς την μελέ την τοΰ δικαίου χαί τής γαλλικής φιλολογίας, χαί έβοηθοϋσε τοδ; πρόσφυγας πού κατά χιλιάδας είχαν συγχεντρωθή πέριξ τής Σμύρνης. Καθ' όλον αύιό τό διάστημχ έ Κεμάλ είχε ριφθή* μέ τα μοθτρα είς την δουλειά. Είχε βγάλει άπό τό κεφάλι τού τό σπίτι—την έρω τικήν φωλεάν επάνω είς τούς λό φοιις τοθ Μπουρνόβα. Έζοθσε μιά ζωή απιστεύτως ένιατικήν.Τήν μιά στιγμή εύρίσχετο είς Προΰσαν, Άπό την Προΰσαν παρίστατο ά- νάγχη νά πεταχθ*3 είς Άγκυραν διά νά λάβη σπουδαίας αποφάσει;. Ευρίσκετο είς διαρκή κίνησιν. Έ κοιμάτο ολίγας ώρας τό είκοσιτε τράωρον. Καί γιά νά τονώνη τ* νεϋρά τού, τό ΐρριξε πάλιν είς τό ποτόν! Είχε ν' αντιμετωπίση νέαν στρα τιωτιχήν κατάστασιν, χαί αί άπο φάσει; πού θά ελάμβανε, θά ήταν αί περισσότερον βαρύνουσατ άπο φάσιις πού είχε λάβει είς την ζω ήν τού. Άπό αύτάς έξηρτβτο ή τύ χη τού. Ό έλληνικός ,στρατάς, μο λονότί είχεν ήττηθή, διέφυγεν έχ Σμύρντ-ς, διά θαλάσσης. Μέ νέας δυνάμεις πού 'ίστάλησαν έξ Άθη νων, άνεαχηματίζβτο είς την θρά κην, μέ μέτωπον χατά τής Κων σταντινουπέλεως. (συνεχίζεται) ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ Ε1ΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ.-Ό Μορφω- τικός Σύλλογος Γυναικών εύχαρι· στεΐ θερμώς τάς αδελφάς Δοακά- κη διά τό πλούσιον καί εκλεκτόν φαγητόν (μετ" δρτου καΐ οίνου) τό οποίον προσέφεραν είς τό «"Α συλον τής Γερόντισσας» είς ετή¬ σιον μνημόσυνον της προσφιλοθς μητρός των. Έιΐίσης εύχαριστεΐ | θερμώς την κ. Άριστ. ,Γερμανακη διά τό πλούσιον φαγητόν (μετ" &ρ τού καί οίνου) καί διά τα επί πλέ όν τρόφιμα τα όποΐα προσέφερεν σήμερον δι" ολόκληρον την ημέραν είς τό "Ασυλον. " (Έκ τοΰ Γραφίίου) *** ΓΟρω στήν πόλι. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μουσικό θαΰμα: ΤΙΣ ΓΥΗΑ1ΚΕΣ Πρωταγωνιστοΰν: ή περίφημη: Ντανιέλ Νταριέ καί ό διάσημος: Ζάν Κιεποΰρα Μουσική: Ρομπέρτ Στόλτς "Ενα φίλμ γεματο χ»- ρι, ώμορφιά, γοητεία, γλυκειά μουσιχή πού θα σάς χαρίση 2 ώρες πραγ- ματικής άπολαύσεως. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ Κυριαχή δρα 2 μ. μ. νέον επεισοδιαχόν: ΧΑΜΕΗΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΙΚΛΑ ημ. Καθ' εκάστην είς τάς 6 1)2 μ. μ. άπογιυματινή. Καί χθές ό "αιρός διετηρήθη μάλλον άνοιξιάτικος, —"Ωστε να δικαιολογηθοΰν προ ηγούμεναι ττροβλέψεις περί εΐσό· δου μας— οριστικώς πλέον — είς την καθαυτό εποχήν της ανοίξεως. —Ανεχώρησε ττροχθές τό κα· ταττλεΰ^αν είς τόν λιμένα μας ίνα επιδιορθώση, βλάβην των μη· χανών τού ρουμανικόν ατμόπλοι¬ ον «Σαντού». —Τό ατμόπλοιον τουτο ώς γνω στόν μετέφερεν Έβραίους ίξο· ρΐστους, οΐτινες καί εξήλθον άνά την ττόλιν μας, έπισκεφθέντες τα άξιοθέατα. —Άρκβτά άξιόλογος ή νίκη τής Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου είς την ποδο· σφοιιρικήν συνάντησιν μετά τής Ε.Ο.Ν. Χανίων. —Ή νίκη αυτή δύναται φρονοΰ μέν νά ύπολογισθ{) «είς τάς καθ' δλα άθλητικάς επιδοθείς τού Η¬ ρακλείου έναντι τής άλλης Κρή¬ της- —Αναφορικώς μέ τόν κατά· πλούν είς τόν λιμένα μας τοθ Γαλ λικοθ «Σαμπολλιόν» την 5ην Α¬ πριλίου, περί τοθ όποίου έγράΦο* μέν πρό ημερών. —Πληροφορούμεθα δτι οί επι· βαΐνοντες είναι μέλη τής όργανω· θείσης υπό των εφημερίδων «Ζουρ νάλ» καί «Ήχώ των Παρισίων» με γάλης έκδρομής άνά την'Ελλάδα. —Μεταξύ τούτων συγκαταλέγον ται οί κ. κ. Ζάκ ντέ Λακρετέλ τής Γαλλικής ΆκαδημΙας,ΜωρΙς Μπεν τέλ έκ των συγχρόνων Γάλλων συγγραφέων καΓ"Β. Γίτεοννά δ·ευ θυντής τοΰ έν Γενεύρ Μουσείοθ Τέχνης καί ΊστορΕας. —ΎπενθυμΙζομεν την σημερινήν διάλεξιν (ώρα 7 30 μ. μ.) είς την Λέσχην 'Επιστημόνων. —Όμιλητής ώς γνωστόν είνε δ άντεισαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Παναγ. Παναγιωτόπουλος μέ θέ· μα τό ενδιαφέρον κοινωνικόν καί παιδαγωγικόν ζήτημα: —Ή «συμβολή τοθ κινηματογρά φού είς την επαύξησιν τής έγκλη ματικότητος». - Ό θίασος της κ. Κατερίνας Άνδρεάδη κατέρχεται οριστικώς είς Κρήτην την 12η,ν Απριλίου. -θι δώση παραστάσεις είς τό Ηράκλειον μέχρι τής 23ης ΙδΙου μηνόι:, είτα δέ θά αναχωρήση διά ΧανΙσ. —Κατά τούς είδικούς τοθ θεά τρου, ή τιεριοδεία τοθ θιάσου τής κ. Άνδρεάδη είς Κρήτην προβλέ- πεται έξαιρετικής επιτυχίας δεδο μένου δτι ή κ. Άνδρεάδη 2χει νά επισκεφθή την μεγαλόνησον άπό τοϋ 1936. —Άθρόαι έσυνεχΐσθησαν καί χθές, τελευταίαν ημέραν, αί εγ¬ γραφαί είς τό λαχειοφόρον δάνει όν τής ,'Εθνικής Κτηματικης Τρα τιέζης. —Τό τόσον πλεονκκτικόν διά την τοποθέτησιν χρημάτων. - Ή Γεωργική ΎπηρεσΙα Ήρα κλε(ου έκοινοποΐησε χθές την τη λεγραφικήν διαταγήν τοθ Ύϊουρ γεΐου Γεωργίας. - Διά τής οποίας καθορΐζεται, κατόπιν αποφάσεως τής οίκείας έπιτροτιής ή τιμή τής έλαιοπυρή νης είς τάς περιφερείας Ηρα¬ κλείου. —Ή τιμή οΰτη άνέρχεται ώς γνωστόν είς 1 δρ. καί 15 λεπτά κατ' όιάν, τταραδοτέας τής έλσιο πυρήνης είς τα πυρηνελαιουργεΐα Ίνευ ούδεμιάς φοροΛογικής έπιβα ρύνσεως. —Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν προε- βλήθη είς τόν κινηυατογράφον Πουλακάκη προχθές καί χθές τό ωραίον έΎχρωμον φίλμ: «ΑΙ πε¬ ριπέτειαι τοΰ Τόμ Σόγιερ». Αί3 ριον έξαιρετική ηρεμιέρα μέ τό πολύκροτον κοινωνικόν ϊργον: «Φυλακές χωρΐς σΐδερα·. —Είς την «Μινώαν» μετά τα Διοβατικά Πουλιά» προβάλλεται σήμερον τό έξαιρετικό μουσικόν Ιργον: «Άγαπώ δλες ιίς γυναϊ· κες» μέ τόν Ζάν Κεπούρα- β Ρεκβρτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε δι' Α¬ θήνας ό κ. Ν. ΠατμανΙδης ύφα σματεμπορος πρός πλουτισμόν τοϋ καταστήματός τού. Νϊκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟ2 Γραφείον καρά την Άνρο τικήν Τράπεζαν (έναντι οί- χίκς χ. Μιχελιδάκη. Τοχύτοται έπισκευαΐ ώρολογΐων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ «ιαρ* τέ) ϊυντριβάνι) ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ι
  »
  Ι
  532ον
  —ΤΑ! άνέκραξβν ό Γαβριδς, άμ' αύτό τί
  είνε;
  Μην έχης σκοπό νά τα βάλης μέ τούς χτυ
  πιάδες;
  —Διά καλό καΐ διά κακό, άπεκρΐθη ό Παρνασ
  σός, πάντα πρέπει νά κρατή κσνείς επάνω τού
  κανέν άγκύλι, τό δλιγώτβρο.
  —Πές μου, έτιηρώτησεν ό Γοβριας, είνε άπόψε
  καμμιά δουλειά;
  —Κάτι μπορεΐ νά τ6χ[)...Άληθινά' προχθές δέν
  ξεύρεις τί μοθ συνέβηκε. Άπαντώ κάποιον καί
  μέ φιλοδωρεΐ μΐα διδαχή καί μαζΐ μ' αύτη τό
  πουγγΐτού.
  Βάλλω τό πουγγΐ είς τόν κόλπον μου, πΐσω
  άπό τό φόρεμά μου. Ψάχνω μετά μίαν στιγμήν
  είς τόν κόλπον μου... δέν εύρΐσκω τΐποτε.
  —Καί οΟγε την διδαχήν; ηρώτησεν ό Γαβριδς
  γελών.
  —Σύ τώρα ποθ πηγαΐνεις, άντηρώτησεν ό Παρ-
  νοσσός.
  Ό Γσβριας έδειξε τούς δύο προστατευομένους
  τού καί εΤπε.
  —Πάγω νά βάλω αϋτά τα παιδία νά κοιμη-
  θοθν.
  —Ποθ;
  —Είς τό σπίτι μου.
  —Καί ποθ έχεις τό σπίτι σου;
  —Είς τα σπΐτι μου.
  . —Καί έχεις 'λοιπόν κατοικΐα;
  —Έννοεΐται.
  —Καί ποθ είνε ή κατοικΐα σου;
  —Μέσα είς τόν έλέφαντα, άτΐεκρίθη ό Γσ
  βριάς.
  —Μέσα είς τόν έλέφαντα;
  —Μέσα είς τόν έλέφαντα, τί άπορεΐς τα
  χατες;
  Δέν σοθ φαίνεται νά γίνεται;
  Ή ερώτησις αυτή τοθ Γσβριά έφερε τόν Παρνα
  σόν είς ώριμοτέραν κρίσιν περΐ τοθ καταλύματος
  τοθ παιδΐου.
  —Καλά λές' μωρ' εύγε σου! έμένα δέν έπέρα
  σεν άπό τόν Ιδικόν μου νοθν. Καί εΤσαι έκεΐ μέ
  σα άναπαυμένος;
  —Πολύ άναπαυμένος. Έκεΐ μέσα δέν Ιχει νά
  πάγΓ), νά έρχεται 6 άέρας, καθώς ύποκάτω άπό
  τα γεφύρια.
  — Καί πΛς έμβαΐνεις έκεΐ μέσα;
  — 'ΕμβαΙνω.
  —Έχει καμμΐα τρύπα πουθενά;
  —Έχει* βμως μην τό είτΐής κανενός" είνε μ(α
  τρύπα άνάμεσα είς τα δύο τού πόδισ, τα έμ
  προσθινά, καί ή άστυνομία δέν τό έχει πσρα
  τηρήσει.
  — ΚοΙ οκαλώνεις έκεΐ επάνω· ένόησα.
  —Τό £να χέρι μιά, έπειτα τό άλλο παραπά
  νω, κρίκ, κράκ, Εγινεν ή άνάβασις, καί δλλος Ι
  πειτα κανεΐς.
  Μετά δέ σιωπήν 6 Γοβριάς προσέθεσεν.
  —Δύτά ομως τα μικρά εχω νά τα άνεβάσω μέ
  μΐα σκάλα.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 220-
  ρ·ν, Τΐ,νον, Παρον, ΝαςΌν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τε*. ι-»ι.
  ^ΙΙΙΐηΐΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΠΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΠΙΙϋ:-
  I
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ |
  Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ |
  | ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ |
  § Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά· Ξ
  3 στιγγες—-ζυγαριές—χοηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- ε
  5 νού έργοστασΐου Ελένης Καχαββύλη, Έμμ. Παγ- Ε
  •5 κάλου, καΐ ηωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- Ε
  = σμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο Ε
  £ σώπφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείον Ε
  Β Πρΐν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την ΕκθεσΙν μας. Ε
  ^ιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιπΐιιιιπιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓΐ
  ^Τό γν< γνωστόν Ξενοδοχείον: ι ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου ττροτιμήσεως Ολον των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει βλα τ· πλεονεκτήματα τής άνέβΐΝς καί ευχαρίστου δια- ΙΙ«|λ|, ι]ς *<«τι 'έρμανσις—λεηΐτρ* χ. λ. π. Έγκυκλοπαιδεία Δι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άτΐό δλα δι· δλους. ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝ Β.' «θαυμάζοντας τδ μεγαλείο των δστρων 1>— έγραφε — μεταφερό-
  μιθα διά μέσου τοθ άπείρου καί
  τοθ χρόνου χαΐ νοιώθουμε δτι ή
  αστρονομία είνε ή πιό σημαντιχή
  άπό δλΐς τίς ίπιστήμες, γιατΐ
  μόΐ; διδάσκει τί μέρος χατίχουμι
  εμείς στή δημιουργία χαΐ πώς
  έγινεν ό χδσμος. Έχιΐνοι πού
  δέν τό ξέρουν, ζοθν δίχω; νά ξέ
  ρουν ποΤοι είνε. Άλλά ή δημ ι
  ουργία τοθ δλιχοθ κόσμου δέν
  φθάνιι σ' ίναν δνθρωπο πού θε
  λει νά μορφωθή τελεία. Αί άν*
  ζητήσεις γιά τή φύσι χαΐ την τύ
  χη τής ανθρωπίνης ψιιχής ήΐαν
  πάντοτε γιά μενά συνδεδεμίνες
  άμίαως μέ την άστρονομία. Άλ
  λωατε ο ούρανός πάντοτε ήταν
  συνδεϊεμένος μέ τή μίλλουσα ζωή
  στίς θρηαχεΐες».
  Ή γνώμη τού ήταν 8τι τα ψυ
  χιχά φαινομένη δέν είνε τόσο ξέ
  να πρός τα άστρονομικά. "Αν ή
  ψυχή είνε άθάνατη, άν 6 ούρα
  νός είνε τό μέρος δπου καταφεύ
  γΐι έπειτα άπό τό χωρισμό της
  έκ τοθ σώματος, χάθε μελέτη
  πού σχετίζεται μέ την ψιιχή δέν
  μπορεΐ νά είνε ξένη πρός την με
  λέττ, τοθ ούρανοθ. Καί γι' αύτδ
  δπεστήρίξε την άνάγχη τής με
  λέτης των ίστρων χαΐ γι' αύτό
  εφρόντισε νά έχλ.αϊχεύοη την ά¬
  στρονομία. ΆφοΟ, μετά την φύγη
  μας άπό τόν κόσμον αυτόν, Ιλε
  γ·, ή ψ^ή μας πρόχειται νά πάη
  νά χατοικήση στ* ούράνια γιά
  πάντα, ή μελέτη τοθ καινουρίου
  αύτοθ κόσμου είνε άπαραίτητη.
  Ποτέ δέν άμφέδαλλεν. «ΕΌπ ή
  ψυχή επιζή τής χαταατροφής τοθ
  σώματος, έλεγε, δέν ίχω καμμιά
  αμφιβολίαι. Γιά τόν ΐινευματισμό
  δμως, γιά τα μέντιουμ χαί την
  έμφάνισν των πνευμάτων ήτο άρκε
  τα έπιφυλακτικό;. Γιά τό μέλ
  λον τής μιταψυχικής έπιστήμης
  έξεφράζετο μέ άπόλυτη έμπιστο
  σύνη. «ΙΙαντοθ έργάζονται γιά
  την άναζήτησι τής αληθείας. Άλ
  λά δ κλάδος των ψυχικών έρευ
  νών είνε δ πιό άδύνατος καί δ
  πιό νέος. Τό δένδρο τής χλασσι
  κης έπιστήμης χυριαρχεΐ καί ή
  νέα έπιστήμη είνε μονάχα ίνα
  χλαδάκι. Άλλά τό κλαδάχι αύτό
  θά γίνη δένδρο χι' ή" γηραιά
  δρθς θά μεταβληθή τόσο, πού μέ
  σα σέ έκα,τό χρόνια, δέν θά είνε
  πιά τό ίδιο δένδρο».
  Εξπρές θαλαμηγον
  ΜΕΛ£Η
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μΰκονον, "Ι-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΕΟΡΠΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΙΤΑΦΙΑΟΠΑΡΑΓΟΓΟ
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Διά τού άμπλοίου
  «ΕΡΑΚΛΕ>, άφικνουμένου αρχάς Απρι¬
  λίου, κΓμίζεται ή πρώτη αποστόλη μσς
  Ποτάσσης έκ 4.500 βσρελ(ωνΜπλέ8Ο)85
  βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Λευκής, των
  άνεγωρισμένων Χημικών Γερμανικόν
  Εργοστασιον ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝδΕί., των
  φημισμένων Μαρκών "Ηλιος, Σταφύλι
  καί Στέμμα.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μας
  είναι ή ανωτέρα δλων καί αί τι¬
  μαί μας είναι έκτός παντός συνα-
  γωνισμοϋ.
  Γενικο. Άντιπρέσωπει Ελλάδος:
  Γ. Ι. Α0ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Πάτραι.
  Παραχαταθήκη έν Ηρακλείω:
  *»Μ~_ι
  ΣΤΕΦ. Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  τ ^Καλλεργών (Κέντρον).
  «■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί δημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ·
  μος Άσφαλιστική ΈταιρεΙα ό «Άστήρ» διεκανό·
  νισε διά τοθ ενταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών ιήν έκ δραχμών 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω-
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλείου Κευγά,
  Έν ΉρακλεΙψ τβ 11η Ίανουαρίου 1939.
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού,
  Πρόοδοι καί άνάγκαι
  της Ρούσσας Έκκλησιας.
  ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Σητείας
  Μάρτιος, (άνΕαποχριτοθ μας).—
  Αναμφισβητήτως, τό γραφικώτε
  ρο χωριό τής Σητείας είνε ή
  Ρούσσχ Έκκλησιά. Κτισμένο
  στήν πλαγιά τοθ βουνοθ σ' άρκετό
  Οψ9ς, δεσπδζει δλης τή; περιοχής
  τοθ Λιμένος καί τοθ χάμπου πού
  άπλώνεται πρός τό Πισχοκέφαλο
  καί πιρα πρός τό ΤοπλοΟ. Μέ
  άφθονες πηγές άπ' δπου άναβλύ
  ζουν κρυστάλλινα νιρά χαί κιι-
  λοθν, στίς κατηφοριές, ζή μέ τό
  άδιάκοπο, γλυχό μουρμούρισμα
  των νερων αυτών καΐ μέ τό τρα-
  γοθδι των πουλιών πού φωληάζουν
  στά δίνδρα των περιβνλιών καΐ
  στίς βραγιές καΐ τίς κουφάλες των
  βράχων τοθ βουνοθ,
  Μέ γόνιμα έδάφη πού τα χαλ
  λιεργοθν οί κάτοικοι μέ σύστημα
  καΐ στοργή, μέ προσήλωσι καΐ.έ·
  ηισττ·μονικάς μεθόδους, έχει παρα-
  γωγή μεγάλη. Κι' έτσι συνδυάζει
  την γραφιχότητα μέ τόν πλοθΐο.
  Γι' αύτό χαί ήΡούσσα Έχχλησιά
  θεωρεΐται ίνα άπ' τα καλυτέρα
  χωρία τής Άνατολιχής Κρήτης,
  χαί τό ϊδεωδίστερο μέρος διαμο-
  νής τό χαλοχαΐρι. Γι' αύΐό έχει
  εύρύτατο μέλλον καΐ θά έχη ά
  σφαλώς μεγάλη τουριστιχή κίνησι
  Οσΐερα άπό λίγα χρένια. θά έξε
  λιχθή είς Ινα θαυμάσιο αίντρο
  παραθερισμοθ δπου θά συγχεντρώ
  νωνται πλήθτ] ξένων.
  Μετ9 ολίγον ά'λλωσΐε έλπίζεται
  5τι θά έχη άποκτήσει καί άμαξι
  την συγκοινωνίαν. Ήδη οί χά
  τοιχοι ειργάσθησαν καΐ βιήνοΐξαν
  ένα σημαντικόν τμή,ια τής όδοθ
  πού θά ένώση τό χωριό των μέ
  τό Λιμάνι τής Σητείας, θά έρ
  γασθοθν δέ χαί χατά τό νέον έ
  τος. Διότι τό Κοινοτικόν Συμβού¬
  λιον θά άναγραψη χαί είς τόν
  νέον προϋπολογισμόν τού σημαν¬
  τικόν αριθμόν ημερών προσωπι-
  κή; εργασίας, την όποιαν καΐ
  θά έκτελέσουν ευχαρίστως οί
  χάτοικοι. "Επειτα, έκτός τής
  προσωπικάς εργασίας των χατοί-
  χων υπάρχει χαί άλλος παρά
  γων: Τό έπαρχιακόν ταμείον ό·
  5οποιίας. Καί ώς είναι γνωστόν,
  τό ταμείον απεφάσισεν ή5η νά
  διαθέση σημαντικήν πίστωσιν διά
  την χατασχευήν τής όδοθ αυτής.
  Μέ την συνεργασ!«ν λοιπόν των
  χατοίχων, τής Κοινότητος, καΐ τοθ
  έπαρχιακοθ ταμείου ή διάνοιξις
  τής δδοθ θά πραγματοποιηθή τα
  χέως, όπότε θ' αρχίση άμέσως
  ή συγκοινωνία καΐ άν άκβμη
  δέν επακολουθήση άμέσως ή
  σκυρόστρωσις. θά γίνη άλλωστε
  καΐ ή κιΑΕνδρωσις κατόπιν δ·
  πωσδήποτε. Ό ζήλος των κατοί
  κων τής Ρούσσας Έκκλησις, ή
  έργατικέτης χαί τό φιλοπρόοδον
  πνεθμά των θά τα κατορθώση δλα.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ό Πρόεδρος τής Επιτρο¬
  πήν Εκμεταλλεύσεως Ήλεκ-
  τρικών Έγκαταστάσεων Η¬
  ρακλείου.
  "Εχοντες ύπ' δψει τάς δια
  τάξεις τοθ άρθρου 6 τοθ άπό
  29ΊανουαρΙου 1938 Β. Δ. «πε
  ρΐ αδείας εκμεταλλεύσεως έγ
  κατσστάσεων ήλρκτροφωτι-
  σμοθ Δήμου Ηρακλείου Κρή
  της», ·>άς διατάξεις των άρ¬
  θρων 9 καί 10 τοθ Έσωτερι-
  κοθ Κανονισμοΰ τής 'Υπηοε
  σίας ταύτης ώς καί την ύπ'
  αριθ. 10)2 έ. Ι. απόφασιν τής
  Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως,
  προκηρύσσομεν διαγωνισμόν
  πρός κατάληψιν μιδς θέσεως
  καταμετρητοθ ήλεκτρικοθ ρεύ
  ματος.
  "Ινα λάβη τις μέρος είς τόν
  διαγωνισμόν δέον δπως έχη
  τα άκόλουθα προσόντσ:
  1) Νά είνε τουλάχιστον τε
  λειόφοιτος τής δευτέρας τάξε
  ως έξαταξίου Γυμνασίου, Πρα
  κτικοΟ ΛυκεΙου, Έμπορικής
  Σχολής ή τελειόφοιτος Σχο
  λαρχεΐου.
  2) Νά είνε εγγεγραμμένος
  είς τα βιβλΐα αρρενων καΐ νά
  είνε Δημότης Ηρακλείου.
  3) Νά κέκτηται καλήν ύγεί
  αν βεβαιουμένην παρά δύο Δή
  μοτικών ιατρών.
  4) Νά έχη εκτελέση τάς
  στρατιωτικάς αύτοι) ΰποχρεώ
  σεις ή άπαλλαγβ ή έξαιρεθρ
  τούτων νομίμως.
  5) Νά μή Ιχη καταδικασθί)
  επί κακουργήματι ή πλημμελή
  ματι έκ των υπό των άρθρων
  22, 456, 457, 461 καΐ 462 έδ.
  άναφνρομένων. ι
  6) Νά μή έχη έκπέση τής
  Δημοσίας υπηρεσίας δυνάμει
  τοθ άρθρου 24 τοθ ΠοινικοΟ
  Νόμου.
  7) Νά μην έχη στερηθή των
  πολιτικών τού δικαιωμάτων.
  Έξεταστέα μαθήματα όρ(
  ζονται:
  α) Έκθεσις
  β) Μαθηματικά (Πρακτική
  άριθμητική).
  ΟΙ έπιθυμοθντες νά μετά
  σχωσι τοθ 'διαγωνισμοθ όφεί
  λουσι νά υποβάλωσι τό βρα
  δύτερον μέχρι τής 14ης Άπρι
  λΐου έ. έ. αίτησιν ΙδιοχεΙρως
  γεγραμμένην υπό τοθ ύποψη
  φίου μετά έπικεκολλημένης
  φωτογραφΐας, έπισυνάψωσι
  δέ τα κάτωθι:
  1) Άποδεικτικά έγγραφα δ
  τι κέκτηνται τα ανωτέρω όρι
  ζόμενα προσόντα.
  2) Άπόσπασμα τοθ Ποινι
  κου Μητρώου.
  3) Πιστοποιητικόν έγγραφής
  είς τα μητρώα αρρενων καί
  Οτι είνε δημότης Ηρακλείου.
  4) Πιστοποιητικόν των κοι
  νωνικών αότοθ φρονημάτων.
  5) Πιστοποιητικόν τής στρα
  τιωτικής αύτοθ καταστάσεως,
  6) Πιστοποιητικόν ύγείας.
  'Ο διαγωνισμός θά ένεργη
  ] την 18ην τοθ μηνός Άπρι
  λϊου 1939 ' ημέραν Κυριακήν
  καΐ ώραν 9 π. μ. είς τό Δή
  —Έπίδομα είς δημοδιδαακκ-
  λ Λασηθίου.
  Διά τής ύπ' αριθ. 279 έ. ε. άπο
  φάσεως της Νομβρχίας Λασηθίου,
  εχορηνήθη έπίδομα βύδοκίμοο
  παραμονάς έν τω αύτω βαθμω
  εΐζ τούς κάτωθι έκπαιδϊοτικοϋς
  λιιτουργοΰς τής περιφερείας £η
  τείας: Άναγνωστάκην Έμμανου
  ηλ, Οικονομικήν Γεώργιον, Μβ·
  λισσείδην Εμμανουήλ, Παπαδά
  κη Βΐρήνην, Σεργάκην Γβώργι
  όν, Ξχνθάχην Εμμανουήλ, Π'
  Κλώντζαν Νικόλαον: Δβρμιτζά-
  κην Ιωάννην, Άναγνωστάκην
  Νικόλαον. Φραγκούλην Χριστο-
  φόρον, Συλλιγαρδάκην Έμμανου
  ηλ, Λασσιθιωτάκην Εμμανουήλ,
  Ίεραπβτριτάκην Νικόλαον, "Δια
  λυνάν Γεώργιον, Κουρουπακην
  Γεώργιον, Φωτεινάκην Κωνσταν
  τΐνον, Νικολαΐδην Εμμανουήλ
  καΐ ©αλασβινον Μιχαήλ.
  —Πρόσκλησις.
  Καλοΰνται οί κληρούχοι των
  2υν)μ»»νΒάθειας,Έληάς,Καρτβρο&
  καΐ Άλικαρνασσοϋ δπως παρο»
  σιασθοΰν ενώπιον τής Έπιτροπής
  Άτταλλβτριώσεων κατά την συ
  νεδρίασιν τής 21ης τρέχοντος
  ημέραν Τρίτην καΐ ώραν 9 π, μ.
  συνερχομένης πρός τούτο είς τα
  Γραφεΐα τής Γεωργικής Ύπηρεσί
  άς Ηρακλείου, Ίνα συζητήση καΐ
  αποφασίση διά την οριστικήν τα
  κτοποίησιν των κληρούχων των
  αν» Συνοικισμών. Α! σχετικαί
  αίτήσεΐς δέον δπως κατατβθοθν
  ενώπιον τής Έπιτροπής "μέχρι
  της 20ής τρέχοντος τό αργότερον
  (Έκ τής Έπιτροπής Άπαλλο
  τριώσεων Ηρακλείου).
  —Διανυκτερεύοντα φκρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 15ην Ναρτίου θά δι
  ανυκτερευσουν τα φαρμακεϊα Γε-
  ωργίου Μαδαριωτάκη καΐ ©ίβδώ
  ρου ®εοδωρ(δη·
  —Αίδιακοπαί τδν Έμπβρι-
  κών Σχολών.
  Ό ύπουργός της Παιδεία; α¬
  πηύθυνε πρός τάς εμπορικάς βχο
  λάς τού κράτους εγκύκλιον, διά
  τής οποίας καδιατά γνωστόν δτι
  έγκρίνει δπ»ς αί έμπορικαϊ σχο¬
  λαί διακέψαυν τα μαθήματα διά
  τάς εορτάς τού Πάβχα καθ1 άς
  ημέρας διακόπτουν τα μαθήματα
  καΐ τα λοιπά σχολεϊα τής μέσπς
  έκπαιδειίσεως, ίίτοι μέχρι της Κυ
  ριακης τού ©ωμά. Κατόπιν τού¬
  του αί γραπταΐ δοκιμασΐαι τού
  δευτέρου τριμήνου δέον νά ένβρ
  γηθοϋν κατά τό τρέχον σχολικήν
  £ τος μετά τάς διακοπάς τοϋ Πά
  σχα. θά άρχίοουν δέ άπο τής Δευ
  τέρα τού ®ωμά.
  μαρχιακόν κατάστημσ,
  Τοθ διαγωνισμοθ άποκλείον
  ται αί γυναΐκες καΐ οί συγγε
  νεϊς μέχρι 4ου βαθμοΰ των
  ν Ον ύπηρετούντων πορά τ{)
  ύπηρεσία των Ήλεκτρικών έγ
  καταστάσεων.
  Έν Ήρακλείφ τβ 11 Μαρ
  τί ου 1939
  Ό Προεδρεύων
  Τής Έπιτροπής Έκμεταλλεύ
  σεως.
  Μιχ. Κασιμάτης
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιίίμπελσς 14 τΐερΐ
  τιου έργατών μετα μιας οικίας λι
  θοκτΐστου αποτελούμενης έκ ούβ
  ΙσογΐΙων δωματίων καί κειμένης
  έντός τοθ σχεδίου πόλεως Ήρα
  κλεΐου καΐ τοΰ συνοικισμοϋ Νέον
  'Αισαλένιο.
  Πληροφορίαι είς τόν κ. Εύαγ·
  γελον Χρυσόν δικηγόρον»
  Μ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεΐσ Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τετάρτης
  15 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΠΙ ΒΥΡΑΙΣ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΜίΓίΛΑ! ΣΥΓΚΕΗΤΡΠΣΕΙΣ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΝ
  ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14~Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).·—Σημερινάς τηλεγραφή-
  ματα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ό
  τι άναμένεται έντός των ημερών ή έκδή
  λωσις τής γενικής επιθέβεως τού Φράν
  κο εναντίον τής Μαδρίτης.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας τό γε
  γονός τούτο συμπεραίν&ται έ/ των με
  γάλων συγκεντρώσεων έθνικών ατρατευ
  μάτων είς τάς πρός την Μαδρίτην ό-
  δούς τής κεντρικήν Ίσπανίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΚΛΤΕΣΤΛΛΗ
  ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
  ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΙΙΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝ&Ι 14 Μαρτίου (τού άν-
  ταπο»ριτού μας).— Πληροφορίαι πρός
  τό πρακτορείον Χαβάς έπιβεβαιούν ότι
  τό κίνημα των κομμουνιστών είς τή
  Μαδρίτην κατεστάλη τελείως.
  Αι συγκοινωνίαι μετά τής Βαλενθί
  άς των δημοκρατικών άποκαχεστάθησαν
  έκκαθαρισθιίσης τής όδοΰ Μαδρίτης
  Βαλενθίας Ικ των ύπολειμμάτων των
  στασιαστών υπό τού στρατού τού Μιά
  κ*-
  ΑΕΝ «ΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΗ
  ΚΛΙΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΑΥΣΙΣ
  ΜΕΤΛΞΥ ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΧλ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Παρά ιά άγγελθέντα
  περί επικειμένης γενικής έπιθέσεως τού
  Φράνκο εναντίον τής Μαδρίτης, νεώ¬
  τεραι πληροφορίαι άγγέλλουν, ότι δέ
  άποκ)ε(ετβι νά επέλθη σν>μβι€ασμός μ
  ■ταξύ Φράνκο /αί Μιάχα ούτως ώστ
  νά επιτευχθή ή παράδοσις των κυβερνη
  τικών καί ή αποκατάστασις τής ειρήνη*
  έν Ισπανία.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΔΙ' ΆΓΚΥΡΑΝ Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΙΟΣΕ » ΒΑιΝΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα·
  πο*ριτοΰ μας).— αυριον (σήμερον)
  τηλεγραφείται έκ Σόφιας, ότι ό πρωθυ
  πουργός τής Β ιυλγαρίας κ. Κιοσεϊβά
  νωφ καί ή ακολουθία τού «ναχωροΰ ν έκεί
  θεν μεταβαίνοντβς είς "Αγκυραν όπι>υ
  καί θά γίνουν επισήμως δεκτοί υπό τής
  Τουρκικής Κυβερνήσεως.
  ΟΠ
  ΕΤΟ
  ΟΕ&ΡΟ
  ΕΦΕΤΟΝ κ. ΖΚΛΟΣ
  )Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άν»
  ταποκρι-ϊθΰ μας}.— Είς Κρήτην έ~οπο
  θετήθη ώ, πρόεδρος τώνΈφετών |ό κ
  Ζήλος, έκ των γνωαΐών Ανωτέρων οικα-
  στικών τού κράτους.
  ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗ Ο ΕΞ4ΦΑΝΙΙ6ΕΙΙ
  ΥΙΟΣ ΤΟΥ ί/Μίϊ ΙΡΑΜΜΑΤΕΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου %(τοΰ άν.
  ταποκοιτού μας).—Ό έξαφανισθείς είς
  την Πάρνηθα υιός τού γραμματέως τού
  ενταύθα Γενικοΰ Γαλλικοΰ Προξβνεί
  ου δέν ανευρέθη εισέτι παρά τάς διε
  νεργουμένας δρασιηοίας ερεύνας των άρ
  χών.___________________
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κ*:' ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ό καιρός
  παρουσιάζεται πάλιν νεφελώΒης μέ τά·
  βεις γενικωτέρας μεταβολής. Βροχαί
  χχΐ χιόνες παρατηροβνται κατά τόπους.
  Εκηρύχθη ή σλοβακικη άνεξαρτησία.
  Χίμαιρα τό όνειρον τοΰ Μονάχου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΜαρτΙου (ίδ.
  ύπηρεσ(α).— Αί μαχαι φέρον·
  ται συνεχιζόμεναι άκόμη σΐτο
  ραδικώς είς τάς όδούς, τάς
  επαρχίας καί τάς έξοχάς τής
  Μαδρίτης μεταξύ κομμουνι
  στών (μαρξιστών) κα! δηαο
  κρατικών. Μέρος πάντως των
  κομμουνιστών έτάχθη μέ τούς
  δημοκρατικούς. ΟΙ κομμουνι
  σταΐ έπεΐσθησαν νά συνδρά
  μουν είς την άμυναν εναντί¬
  ον τοϋ Φράνκο τα στρατεύμα
  τα τοΟ Μιάχα.
  Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΝΕΓΝΒΡΙΣΕ
  ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  —Ό Βασιλεύς Φαροϋκ διώ
  ρισε πρεσβευτήν τής Αίγύπτου
  παρά τή κυβερνήσει τού
  Μποθργκος άναγνωρίσσς οθ
  τω επισήμως την κυβέρνησιν
  τής έθνικής Ίσπανίας.
  -ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 14 Μαρ
  τίου (ίδ. ύπηρεσΐα) — "Εξ έιτι
  σήμου πηγής διαψευδονται ώς
  άνακριβη", τα γραφέντα περί
  δήθεν έπεισοδίων των συνό
  ρων μεταξύ Τσέχων καί Οϋγ
  γρων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Μςτρτίου (ίδ
  ύπηρεσΐα) — Ή κατάστασις
  είνε κρισιμωτάτη είς την Σλο-
  βακίαν. Είς Μπρατισλάβαν
  έξερράγησαν βόμβαι έ< των οποίων εφονεύθησαν 6 καί πολλοΐ ετραυματίσθησαν. Πολ λά έξ άλλου έπεισόδια έση μειώθησαν είς βάρος των έν Τσεχοσλοβακία Γερμανών. —Ό τέως άρχηγός τής σλο βακικής κυβερνήσεως Τ σζο μετέβη χθές είς Βερολίνον κατόπιν προσκλήσεως τοϋ Χίτλερ. ΣυνωμΙλησεν επί μα¬ κρόν μετά τοΟ φόν ΡΙμπεν τροπ είτα δέ συνηντήθη μετά τού φύρερ. Ή συνομιλΐα φό ρερ—Τΐσζο διήοκεσε τρείς ώρας. —Σήμερον θά συγκληθί) τό υπουργικόν συμβούλιον των Σλοβάκων είς τό οποίον ό πρωθυπουργόν Σΐντορ θά έκ θ*ση την κατάστασιν, θϋ συγ κληθηέπΐσης καίτό συμβούλιον τής Σλοβακικής Διαίτης κατ' άπαΐτησιν τοΟ Τίσζο. Ή ση μερινή συνεδρίασις τοΰ συμ βουλίου τής ΔιαΙτης θά μείνη Ιστορική, διότι θ' αποφασίση διά την τύχην τής ΣλοβοκΙας Βάσει τοϋ λόγου τόν οποίον εξεφώνησε μέλος τής σλοβακι κης κυβερνήσεως,είνε βέβαιον δτι τό συμβούλιον θά κηούξη ανεξάρτητον κράτος την Σλο βακΐαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Μαρτίου (15 ύπηρεσΐα) — Κατόπιν τής δή μιουργηθεΐσης καταστάσεως είς ΤσεχοσλοβακΙαν ή παρσΐ τηατις τής τσρχκής κυβερνή σεως εκρίθη έπιβεβλημένη Πι θανώτατα παραπτεϊται έντός τής ημέρας καί ό Πρόεδρος τής Τσεχοσλοβακικής Δημο κρατΐας ΔΙΕΨΕΥΣΘΗ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Μαρτίου (ίδ δ ηρ).— Κατόπιν των άπδ δθημέρου οημειουμέκον εύρέων ταραχών είς την κεντρικήν Εύ ρώπην, οί διεθνεΤς κύ,τλοι έχφρά ζουν την γνώμην δΐι τό δνειρον ποΰ εδημιούργησε τό Μόναχον πε ρΐ διασώσεως τής εύρωπαικής είρήνης διά σειράν δε<αετν;ρίδων απεδείχθη χίμαιρα Κατά τάς έκ ΒϊρολΕνου κρίσει ή Πραγα έννοεϊ νά εφαρμόση τή παλαιάν «5εσποτικήν» πολιτική επί των άλλων, έκτός των Το χων, λ»ών τής χώρας τούς ι ποίους πιέζει. Οί Γερμανοί ίδ ως υφίσταντο την μεγαλυτίρα πίεσιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μαρτίου (ι δπηρεσία).—Κατ'είδήαεις έξ αγγλ *η·ς πηγής ήΆγγλία θά παραμείνη θεατής των νέων γεγονότων τήςΤσ χοσλοβιχκιας άφ' ενός διότι δέ ϊχει άναλάβει δαοχρεώσεις άπ ναντί της καί διότι οί έπίαημ: κύκλοι φρονοθν 8τι τα έσωτερικ τής Τσεχοσλοβακ'α; δέν Εημιου γοΰν κ'νδυνον νέου πολέμου. —Καΐά νεωτέρας πληροφορίχ οί Γερμανοί πράγματι άϋϊΐλοθ' εισβολήν είς τάς τσεχικάς περι φερείας μέ την δικαιολογί 5τι έκΐάς τοΟ άντισλοβακικοθ ρ ματος άπειλείται έν Πραγα κα αλλαχού εδρεϊα άντιγερμανιχή * ξίγερσις ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14Μαρτίου (ίδ δ πηρεσία) - Αγγέλλεται δτι Σλ'βαχική Δίαιτα σανελθιθσα έ τάκτως έκήρυξβ την άνεξαρτ,ησί αν τής ΣλοβακΕας. Μετ,ά δεκαπεν &ημ.ιρο^ έκλέγεται έ Πράεδροι τής αύχϊνδμου δημοκρατίας τή1 ΣΧοβαχίας. Είς τόν σιδηροδρομιχόν σταθ μόν τής Μπρατισλάβας, Σλοβάκο στρατιώται έρειινοθν τούς άναχω ροθντας είς τούς όποίους καί ?έ έπιτρίπουν την εξαγωγήν χρυσοα Χαρτονομίβματα πλέον των 50( χορωνών κατάσχονται. Έγκύκλιος τού Γεν. Λογιστηρίου επι τη λήξειτοΰ τρ.οίκονομικοΰέτους Δι' έγκυκλΐου τοΟ ΓενικοΟ ΛογιστηρΙου πρός δλσς τάς δισχειριοτικάς αρχάς τοΟ κρά τους δίδονται λεπτομερείς ο¬ δηγίαι διά τό κλείσιμον των βιβλίων των την 31ην τρέχον¬ τος δτε λήγει ή χρήσις 1938— 1939. Δι' αυτής μεταξύ άλλων ό- ρίζεται δτι πρωτΐστως πρέ- πει νά κλειοθοΰν πά ντα έν γένει τα ριβλΐα τα άνήκοντα είς εκάστην διαχείρισιν, ήτοι βιβλΐα τσμεΐου, ήμερολόγια, καθολικά, αποθήκαι ένσήμου χάρτου καί παντός άλλου εϊ- 6ους δημοσίου ύλικοΰ, στελέ χη γραμματΐων, διπλότυπα είσπράξεων καί παν άλλο ά ποδεικτικόν, δι* ου ένεργεΐται ή χρέωσις των ύπολόγων. Με τα τό κλείσιμον αυτών θά κα- ταμετρηθοθν καί θά καταγρα- φοϋν έν λεπτομερε'α τα άπο· τελοθντα τό χρηματικόν υπό¬ λοιπον τής διαχειρ'σεως με τρητά, τα άντΐτιμσ, τα ένση- μα παντός εΤδους, ώς καί πάν έτερον εΐδος ΡηαοσΙου ύλικοϋ μέ τό οποίον τυγχάνει χρεω μένος ό ύπόλογος έν τή δια χειρίσει τού. Αί ανωτέρω πράξεις θέλουν βεβαιωθή διά τακτικών πρω τοκόλλων καί πινάκων συν ταχθησομένων είς διπλούν, έμ φαινόντων τα έκ των βιβλ'ων προκύπτοντα σύνολα, των έ σόδων καί Ιξόδων μέχρι τής 20ή*ς Απριλίου έ 'έ. τό βραδύ¬ τερον μετά σσφοες καί λε· πτομεροθς εκθέσεως περί των τυχόν παραιηρηθεισών έν τή διαχειρίσει άνωμαλιών Κατά την θεώρησιν καί κλε σιμον των βιβλίων των έπαρ χιακών ταμείων θά θεωρηθώ σι συγχρόν ως καί θά κλεισθω σι καί τό βιβλΐα διαχειρίσεως των οίκεΐων «Γραφείων Παρσ καταθηκών» ήτις άπό 1ης Ά πριλίου 1927 αποτελεί κεχω ρισμένην άττό ι ής δημοσίας, διαχείρισιν, θά συνταχθή δ δι" αυτήν ίδιον πρωτόκολλο· μετά των πινάκων των μ τρητών. Είς περΐττωσιν καθ ήν είς διαχείρισιν τίνα ήθελ παρουσιαοθή έλλειμμα είς με τρητά ή υλικόν, ό ένεργώ την θεώρησιν καί κλεΐσιμο· των βιβλ(ων ταύτης ύτιοχρ ούται νά άναφέρη τηλεγραφ! κώς είς τόν υπουργόν των ΟΙκονομικών. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ Πσρά τής Άγροτικής Τραπέ ζης απεστάλησαν πρός τα Ύ ποκατασΐήματα καί Πρακτο ρεΐά της οδηγίαι διά την χορή γησιν των καλλιεργητικών δα νεΐων είς τούς παραγωγούς τούς δικαιουμένους νά καλλι εργήσωσιν εφέτος καπνά, βά σει των σχετικών διατάξεων τοΟ Νόμου 1575 «περί ρυθμ σ.ως τής καλλιεργείσς τοΟ καπνοθ κατά τό 1939» Τό κα τα στρέμμα ποσοστόν των δανεΐων τούτων θά εΤναι τό αύτό πρός τό τοϋ παρελθόν τος Ιτους. Συνάμα παρέχεται ή εύχέ ρεια* ίνα, έν περιπτώσει καθ ήν καθυστερήση ή έκδοσις των άδειών καλλιεργείας κα πνοθ, χορηγήται μέρος των δα νείων τούτων πρός τούς συ στηματικούς καπνοκαλλιεργη τάς διά την άιτιμετώπισιν έ- πιτακΐικών άναγκών των. ΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ Συνελήφθη κο! παρεπέμφθη άρ μοδίως ό ποιμήν θεοχ. Δρ. Βε σάχης έκ Βΐρριζίων διότι συμ πλαχείς ένεκα χτηματιχών άφορ μών μετά των ομοχωρίων τού ωναταντίΊιοα καί Μανούσου Ιω ίονταράχη έτραυμάτισΐ διά ρά 5ου είς την κεφαλήν τόν τέλει* αΐον καί την Ειρήνην Στυλ. Χά ηδάκϊ] σπιύσασαν ίπως τού{ δι χωρίοη. ΟΙ,ΓΡΰΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΚΙ.Ι 0 ΦϋΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ό ύπουργός των Οίκονο μικών κ. Αποστολίδης δι1 έγ γράφου τού πρός τήν'Αγροτι κήν Τράπεζαν καθισ-φ γνω στόν ότι οί παντός σ<οποϋ ΓεωργικοΙ ΣυνετσιρισμοΙ καί αί 'Ενώσεις αύΐων άπαλλάσ σονιαι τοΟ φόρου έπιτη&εύμα τος Ή απόφασις ουτη έκοι νοποιηθη υπό τής Τραπέζης πρός τάς υπηρεσίας αυτής καί τούς Γεωργικούς Συνεταιρι σμούς ώστε ν' αποφευχθή είς τό μέλλον πάσα τυχόν παρα νόησις δσον άφορά την υπό των κ κ. έφόρων άσκησιν των φορολογικών των καθη^όντων ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ίΞΐΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Διά Βζσιλιχοθ Διατάγματος δημοσΐίυθέντο; είς την έφημερι* δα τής Κυβερνήσεως ή<υρώθη τό άπό τής 9 Ίουνίου 1938 Β Διάταγμα «περί άποστραΓείας σ.ιν ταγματαρχών'Όιΐλωνχα'Σωμ'ίτων» ειδικώς καί μόνον ίσον άφορα τόν μέ τδν βαθμόν τοΟ ύηοοτρχ τήγου αδτεπαγγέλτω; άποσΐρατευ θέντα συνταγματάρχην πεζικοθ κ Δημ. Άμπ.ατζή'ν Κατόπιν τούτου δ χ Άμπατζής έπανέρχε:αι είς τάς τάξεις τής ένεργοθ δπηρεσίας 0 ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ενεκρίθη καθορισθεΐσα είς δρχ. 770 000 ετησίως, ή δαπά νη διά τόν ηλεκτροφωτισμόν τοϋ Δήμου Ηρακλείου. Η Α!ΕΞΑΓΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΚΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Είς εφαρμογήν των σχετιχω διατάξεων τοΟ χώοΊχος τής νομο θεσίας περί Δήμων καί Κοινοτή των διά των οποίων πρός άντι μετώπισιν χών δαπανων αί όπο αι βχρύ-οαν τό δημόσιον διά την παρ' αυτού άσκουμένην τα μιακήν υπηρεσίαν των Δήμων καί Κοινοτήτων, υποχρεούν οί τελευταΐοι αύιοΐ νά καταβ λουν κατ' Ιτος ποσόν 8 000 000, τό υπουργείον των Εσωτερικώ»1 προέβη είς την κατανομήν τοΟ έν λόγω πασαΰ διά τό οίκονο μικόν Ιτος 1939—40 Κατά νο μούς τό έν λόγω ποσόν χατανέμε ται αναλόγως των είχονομικών δοναμικοτήτων ένό; εκάστου. Ου τω είς τόν νομόν Ηρακλείου κατενεμήθησαν δρχ. 258 7ϋ2, Χανίων 164 010, Λασηθίου 127 272 καί Ρεθύμνης 124 602 ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Καΐά την προχθεσινήν 12ην ημέραν τί)ς κλη ώσεως τοϋ 'Εθν. Λαχείου εκέρδισαν έκ των διατεθέντων είς την πό λιν μας λαχνών άνά 2000 δραχ. Εκαστος οί κάτωθι αριθ μοί: 14248,66062,70708<σ170 894. ΟΙ κληρωθέντες άριθμοί είς τό άρτιον τής 11ης ημέρας εί ναι οί εξής: 7935, 7944, 14207, 14295 27950, 32857, 32898, 40040 47128, 59682, 61861, 61875 66076. ί ΧΙΤΑΕΡ ΕΤΑΞΕΪ ΕΙΚ ΟΣΙΤΕΤΡ Α 0Ρ0 Ν ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟ! ΤΗΣ ΣΑΟΟΜΣ ΑΗΕ:ΑΡΤΗΣΙΑΣ ΛΘΙΙΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα* ποκριτού μας).— Ό καγκελλάριος Χί- τλερ έθεσεν καθ' ά τηλεγραφούν έκ Βε ρολίνου είκοσιτετράωρον προθεσμίαν είς την κυβέρνησιν τής Πράγας, νά άπο φανθή άν δέχεται η δχι την άνεξαρτη σίαν τής Σλοβακίας. Έν έναντία περιπτώιει ό καγκελ λάριος Χίτλερ άφησε νά εννοηθή ότι θά λάβη μέτρα υπέρ τής Σλοβακίας καί εναντίον των Τσέχων. ΕΙΣ ΤΑ ΙΥΝΟΡΑ Μ ΒΟΗΜΙΛΣ ΕΟΕΑΟϋΣϋΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ Μ«ΧΑΝΟΚΙΝΗ1_ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο φορίαι^έχ της Κεντρικάς Έύρώπηςάναφέ ρουν ότι είς τα σύνορα τής Βοημίας έθεάθησαν μηχανοκίνητοι μονάδες τής Ράϊχββερ.Λέγεταιότι αί μονάδες αυται θα όοεύσουν πρός την Πράγαν άν οί Τσέχοι άρνηθούν νά ίκανοποιήσουν τάς αξιώσεις τού Χί-βλερ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΣΕΙΣ ΑΗΜΙΟΥΡίίΧΣ ΝΕΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαριου (τού άν- ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έ>
  ξωτερικού τηλεγραφήματα ύπάρχουν
  τάσεις δη<ι.ιουργίας όχι μόνον άνεξαρτή τού Σλοβνκίας άλλά καί Ρουθηνίις υ¬ πό την αίγίδα τού Ι*άϊχ. Άπέναντι τής νέας ταύτης καταστάσεως παραμέ- νούν πάντως άγνωστοι μέχοι τής στιγ μής αί πραγματικαί διαθέσεις των δυ τικών δυνάμεων τής Εύρώπης. ΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΒΟΜΒΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΝ ΣΟΒΑΡΟΣ «ΡΙ8Μ0Σ ΤΟΝ ΒΥΜΑΤΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άν ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ τής Μπρατισλάβας έπιβββαιούν τάς άγγελθείαας έκεί τρομοκρατικάς α¬ ποπείρας καί τάς έκρήξεις 6ο«.βών. Έκ τής έκρήξεως βόμβας είς κεντρι >
  χον σημείον τής πόλεως άναφέρεται ότι
  ύπάρχουν άρκετά άνθρώπινα θύρχατα.
  ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑ! Ί:ΟΒ4ΡΑΙ
  ΑΙΕΘΝΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου δέν άποκλεί·
  ουν τάς διεθνεϊς περιπλοκάς έξ αίτίας
  τής νέας διαμορφώσεως τών^πραγμάτων
  είς την Τσεχοσλοβακίαν καί" ιδία μετά
  την τελεσιγραφικήν αξίωσιν τού Χίτλερ
  πρός τούς Τσέχους καί τάς τάσεις γε«
  κωτέρου διαμελισμού τής Τσεχοσλο¬
  βακίας.
  ΚΡΕΥΝΗΤΗΣ ΗίΥΑΡΧΟ! ΜΠΕΡΝΤ
  ΕΤΟΙΜίΖΕΙ ΝΕΟΝ ΤίΞΙΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Έίδήσεις έκ Νέας Ύ
  όρκης άναφέρουν ότι ό Άμερικανός έ
  ξερευνη^ής, ναύαρχος Μπέρντ συμπλη
  ρώνει τάς έτοιμασίας διά νέον ταξίδιον
  αυτού πρός όλοκλήρωσιν τής έξερευνήσε
  ως των περιοχών τού Νοτίου Πόλου.
  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΙ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα
  ιοχριτού μας).— Ή καταβολή των συ
  •εί αφορών διά την άνοικοδόμησιν τού
  ναοΐ τού Παναγίου Τάφου ήρχισεν σή
  μερον.