97041

Αριθμός τεύχους

5116

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύΐττου
  βΊησία λίςιαι 3
  βξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  νΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 34ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5116
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
  Αί προετοιμασίαι διά τόν
  έαρτασμόν τής βπετείβυ τής
  έθνικης παλιγγενεσίας ήρχι
  σαν ήδη καί συνεχίζονται
  έντατικώς. Παντοΰ είς όλην
  την χώραν, τόββν είς την
  πρωτεύουσαν καί τάς άλλας
  μεγάλας πόλεις ίσον καί είς
  τα μικρότερα κέντρα των
  επαρχιών καί είς τό τελευ
  ταΐον χωριό καί τόν πλέον
  άπόμερον συνοικισμόν κατα
  βάλλεται προσπαθεία ώστε
  ό έορτασμός τής 25ης Μαρτί
  ου νά είναι άνευ προηγου
  μένου είς μεγαλοπρέπειαν
  καί λαμπρότητα. Στρατός,
  σχολεΐκ, όργανώσεις τής έ-
  θνικής νεολαίας, πρόσκοποι,
  πατριωτικαί όργανώσεις, σόλ-
  λογοι καί σωματεΐα, αρχαί
  καίλαός έτοιμάζονται διά τόν
  πανηγυρισμόν. Κχί προβλέ-
  κεται ότι αί έορταί θά προσ
  λάβουν την μορφήν καί την
  έκτασιν αληθινοΰ συναγερ
  ροϋ. Διότι έκτός των έιτισή
  μων δοξολογιών, των παρε< λάσεων των ένόπλων δυνά μεων τδν οργανώσεων καί των σχολείων, έκτός των φω ταψιών καί των λαμπαδηφο ριών χαί τής καύσεως βεγ γαλικών καί πυροτβχνημά των, παντοΰ θά όργανωθοΰν λαΐκαί έορταί, χοροί καί τρα γούδια μέ συμμετοχήν ολων των πολιτών. ©ά δώση δη· λαδή τόν τόνον καί την μορφήν, τόν χαρακτήρα καί τόν ρυθμόν, τό βαθύτερον νόημα καί τό περιεχόμενον είς τόν πανηγυρισμόν έ λα¬ ός. Πολύ ορθώς δέ. Διότι ή ήμέρα αυτή άνήκει, πρέπει ν' ανήκη, έξ ολοκλήρου είς τόν λαόν. Ή ήμέρα αυτή πρέπει νά δίδη την ευκαι¬ ρίαν είς τόν λαόν νά έκ δηλώνη τα αίσθήματά τού ν' άναουνδέη τας παραδό· αεις τού παρελθόντος μέ τάς «ντιλήψεις τοΰ παρόντος νά άναζωογονή τα έθνικά Ι- δεώδη τού, νά δημιουργή μέ την αισιοδοξίαν την πίστιν τού επί τό μέλλον, την πε¬ ποίθησιν τού επί τα πεηρω μενά της φυλής. Αυτήν την μορφήν καί αυτόν τόν χ«ρα κτήρχ έχουν παντοΰ αί έ θνικαί έορταί. Καί έτσι πά νηγυρίζουν ολοι οί ζωντκ- νοί καί πραγματικα έλεύθε ροι λ«οί τάς έθνικάς έπετεί ούς των. Έδώ μόνον είς την Έλλάδα, ίπου τα πάν- τα εϊχαν παραμεληθή,'* εί χε καταντήαει καί ό έορτα¬ σμός των μεγάλων έπετείων ένας τύπος πού έξεπληροΰ· το, χωρίς κανένα παλμόν, χωρίς ζωήν, χωρίς ενθου¬ σιασμόν. Διότι τό κράτος έδιδε τόν τόνον τής νε¬ κρά; τυπικότητοςκαί άφαι- ρβΰσε τας δώνατότητας των ζωντανών έκδηλώαεων. Έδώ μόνον εϊχε κνταντήσει νά λησμονήσωμεν ότι ή 25η Μαρτίου συμβολίζει την άνά στάσιν τού εθνους, την απε¬ λευθέρωσιν τής χώρας άπό τόν ξένον ζυγόν, τήνάνα- συγκροτησιν τοΰ κράτους, την αναδημιουργίαν τής φυλής, την απαλλαγήν τοΰ έλληνιβμοΰ άπό τα δεσμα τής δουλείας, την διάλυσιν τοΰ σκότους τής τυραννία; καί την ανατολήν τοΰ ηλί¬ ου τής ελευθερίας κχί τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας. Όχι επαναλαμβάνομεν δι¬ ότι ό λαός είχεν άποστή των ύγιών «ρχωνκαί αντιλήψεων Άλλαι διότι τό κράτος εΐχε γίνει κράτος κομμκτικόν κα) εϊχε παραμελήβει τα καθή- κοντά τού καί είχεν έκφύγ*ι τοΰ έθνικοΰ τού προβρισμβΰ καί εΐχε άπομακρυνθή των μεγάλων έθνικων παραδόσε- ών. Τό κομματικόν 2μως κράτος δέν ύπάρχει πλέον. Ύπάρχει κράτος εθνικόν. Κράτος τό οποίον έπανεΰρε τόν δρόμον των πεπρωμένον της φυλής. Καί τό εθνικόν κράτος θά δώση καί εφέτος τόν τόνον καί την μορφήν είς τόν έορτασμόν τής μέγα λης έπετείου τής έθνικής παλιγγενεσίας μκς. Τό κρά¬ τος θά έχη την οργάνωσιν. Ό λαός θά προβή είς τάς έκδηλώσεις. Καί θά είνε έκ- δηλώβεις «ύθόρμητοι, πή γαΐαι, έκπηγάζουσαι άπό βα¬ θείαν πίστιν καί κροσήλωσιν είς τα έθνικά ίδεώδη κί παλλόμεναι άπό άγνόν καί αδολον ενθουσιασμόν. Διότι ό ελληνικάς λαός παραμένει πάντοτε πιβτός είς τάς παρα δόσεις τού, βχθύτατα έθνΐ' κόφρων,προσηλωμένος είς τ οί Ιδεώδη πού επί χιλιετηρίδας ολοκλήρους έκράτησαν άσβε στον την φλόγα τής φυλήί, την φλόγα πού έδωσε τό φίς είς τόν κόσμον ολόκληρον. Πετοχτά σημειώματο ΕΝΑ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ' Μην πήτε δτι 8εν ύπάρχουν άτυ χήματα εύπρόσδεκτα καί εύεργετι χά. Ή τελευταία περίπτωσις τοθ ύδροπλάνου τής Ίμπήριαλ Αίργου έης σάς διαψιύδει. Καί είνε τό¬ σο ζωντανή, ώραία καί πειστική ή διάψευσις. Άτύχημα έπαθε τό δδροπλάνο γιά νά μην μπορή νά δψιοθή στοΰς ελευθέρους αίθέρες καί νά συνεχίση τό ταξίδι τού πρός τίς μακρυνές χώρες τής Ά νατολί,ς. Ποίος 6μο>ς ίνοιωσελύ·
  πή γιά τδ άτύχημα; Ήλθεν
  ώς εύλογία εξ ούρανοθ, ένσαρκω
  μένη σέ μιά μιχρή Άγγλιδούλα έ-
  πιβάτιδα. Μιά ίύλογία πού έφθα
  βε καί σΐήν πόλι μας. Την εί5α
  τε φαντάζσμαι. Μιά όλόξανθη πε
  ταλοθδα τής Δύσεως, άπ' αύτές
  πού σχορποθν την χαρά καί την
  ώμορφΐά στή σκυθρωπή χώρα των.
  Μιά άπό τίς απάνιες 8αο χαΐ ά1-
  ψογις ώραιότητες πού δίδουν τό
  φώς μέ τή λάμψΐ των στά βυθι
  σμένα στήν ίμίχλη βρεττανιχά
  νησίά. Μέ τούς αυντρόφους της,
  ναυαγούς, έμπήκε στό ρΐστωράν,
  χαρούμενη γελαστή, μέ θαυμα¬
  στήν 8σο χαί συγχΐνητιχήν άφέ-
  λ«ι«, δπως άλλιοστε δλοι οί συνο·
  ίβί της, Δυο πήχες μοθτρα θίχαν
  άν ήσαν ρωμηοί κί' υφίσταντο τό
  πάθημα αύτό.Άλλά ήσαν Έγγλέ
  ζοι. Κι' ίχαναν πνεθμα μέ τό ά
  τύχημά των. Κι' επωφελήθησαν
  νά>θουν Ιω; έδώ νά ίδουν τίς άρ-
  χαιότητες τοθ Μβυαείου καί τής
  Κνωσού, τ' άξιοθέατα τής πόλε
  ως, τή ζωή χαί τίς σιινήθειές
  μας, τα ήθη χαί τα ίθιμά μας.
  Φλεγματιχοί, ψόχραιμοι, άδιάφο-
  ροι πρός βλα έστρώθηχαν στό φα-
  γοπόχΓ. Αο^χούλλτιο τί γεθμα των.
  Είδική παραγγελία έγινεν άπό
  φρίσχο βούτυρο, όρεκτικά, έμε
  λίττες, ψ<ρια, χοτόπουλ·», γλυχά, πουτίγκες, πορτοχάλλια έκλεκτά τής Φόδελε. Καί χρασί, πού δέν έπρόρθανενή υπηρεσία νά ^εμίζη τίς φιάλες πού άίειαζαν στθ λε πτό. θίθελα τούς διαιτολόγους μας πού έβάλθ'καν νά έκτιλήξουν τόν κόσμο μέ τίς παραδοξολογίες των περί δπβρσιτισμοθ τοθ λαοθ μας, νά ίδουν τί θά πή νά τρώγη κανείςδπως έχανανοί'Εγγλίζοι καί τί νά Θ6η σΐή λατρεία τής λιτότη τος, δπως κάνουν οί "Ελληνες, Μλ ποιδς έ-ρίσεχε τό τραπίζι καί τα έδέσματα; Τα μάτια όλο νων είχαν στραφή πρός τό λιπτό λουλοθδι τής Δύσεως, πρός την μικρή Άγγλιδούλα. Την Ιδλεπαν δηως ο, πεινασμένοι λύκοι 6λί· πουν τή λιία, δπως βλέπουν ίνα νέο, ώραΐο, άφράτο, εύλύγιστο ζαρχάδι μέσα στή ζούγχλα. Την χατασπάραζαν χυριολεχτιχά μέ τα δλέμματα ποίι ΐίχαν στρέψιι ώς φλογισμίνα δίλι^ επάνω της. Τα δημοσία ο'ικονομικά Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ- ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Τα μέτρα τής κυβερνήσεως ττροώθησαν την εθνικήν οΐκονομΐαν. 5βν_ Τα είς δρχ. διαθέσιμα των πέντε, πάντοτε, μεγάλων έμ πορικών Τραπεζών, κατά τούς 11 μήνας τοθ 1938 ή σαν μειωμένα κατά 41.0 ο)ο, κατά μέσον 8ρον, έν συγκρί σει πρός τα τής άντιστοίχου περιόδου τοθ 1937, συνεπεία τής μεγαλυτέρας αυξήσεως των χορηγήσεων τής των κα ταθέσεών των. Έν τέλει Νοεμβριού άνήρ χοντο είς 899 έκ. δρχ. έναντι 1 234 έκ. δρχ. κατά τό τέλος τοθ έτους 1937. Δι καταθέσεις προθεσμΐας είς δραχ. έκινήθησαν είς τό σύτό περίπου επίπεδον είς 8 καί κατά τό παρελθόν 'έχος. Αντιθέτως οί μακροπρόθε σμοι πιστώσεις παρουσιάζουν αύξησιν κατά τό έννεάμηνον τοθ 1938 κατά 3 5 ο)ο κατά μέσον όρον, έν συγκρίσει πρός τό αντίστοιχον έννεά μηνον τοθ 1937. Κατά τόν "Οκτώβριον έμειώθησαν κατά 1.908 έκ. δραχ. συνεπεία με τατροπής μακροπροθέσμων πι στώσεων τής Έθνΐκής Τρα πέζη; πρός τό Δημόσιον είς όμολογιακόν δάνειον, έν τέ λει δέ Νοεμβριού, κατόπιν αύ ξήσεως 182 έκατ. δραχμών, άνήλθον είς 2.031 έκατομ. δρσχμών. Ό έπίσημος προεξοφλητι κός τόκος παρέμεινεν άμετά βλητος καθ" δλον τό 1938 γ) τοι είς 6 ο)ο. Ό προεξοφλη τικός τόκος των έν Αθήναις μεγάλων Τραπεζών παρέμει νεν έπίσης άμετόβλητος είς τό επίπεδον των 7—9 ο)ο. Αξιοσημείωτον γεγονός διά Γιά μιά φορά άχόμη φάνηχε πό σο γελοίους χάνει τούς άνθρώπους ό σεξουαλικός λιμός πού είνε τό χαρακτηριστικό στοιχεϊο τής Ά νατολής. Καί γι' άλλη μιά φορά ζποδείχθηχε πόση βαθειά, άπέ ραντη κυριολεκτικά είνε ή διαφο ρά μεταξύ Άνατολής χαί Δύσεως. Πόση μακρά διαδρομή πρίπιι νά κάμουν αί άνθρωποι τής πρώτης γιά νά φθάαουν τούς άνθρώπου; τί]; δευτέρας. Πανώρηα ήταν ή μΐκρή Άγγλι δούλα. Καί ασφαλώς δέν ήταν λι γώτερος ό πλοθτός της άπό την ώμορφιά της. Άναστάτωσι είχε δημιουργήαει ή έμφάνισί της. Έ Πίφωνήιατα θαυμασμόν δποδέχον το την κάθε κίνησί της. Κι' δμως ϊέν εξεδήλωνε καμμίαν δπερηγά νεια, οΰτε Ιησι γι' αύτό. Καμμιά προσπαθεία ίλλωστε δέν είχε κά μει, γιά νά ξιπάση τού; άνατολί τες. Άπλά ντυμένη μ' ίνα βαρύ ταξιδιωτιχό παλτό άπό μπέζ χαμη λό καί ταξιδιωτικό έπίσης μακρύ άνδρικό παντελόνι κι' άπλά παπού τσια, διατηροθσε καί σταύς τρό πους της την Ιδία πολιτισμένη καί φυσικήν άπλότητα. Τίποτε τό προσποιητό, τα τεχνητό επάνω της. Σημ.Τον δτι δσον ήταν ώ ραία καί πλουσία άλλο τόσο ή ταν καί μορφωμένη. Ήταν πρό πάντων άνθρωπος πού δέν έχει σκοπό τού στή ζωή τό ξίπα σμα των ά'λλων. Κι' δμαις αύτη της ή άπλίτης την έκανε έπιβλητι κή χι' άξιοπρίσεκτη περισσότερον Ισω; κι' άπό τή δροσερή ώμορφιά της. Άνδρας δέν έμεινε πού νά μην την προσέξη πού νά μή την θαυμάση.Μά πιό πολύ θάπρεπε νά τή δοθν οί γυναΐχες τοθ τέπου μας. θά είχαν νά ώφεληθοθν πολ λά. θά έβλεπαν ένσαρκαιμένο τό δυτικό πολιτισμό. θά είχαν μ,ηρο στά των τό ζωντανώτερο χαί ώ ραιότερο πρότυπο τής σύγχρονης γυναίκας πού ίχει τή συναίσθησι δτι πρωτίστως πρέπει νάναι άν θρωηος... Μ.- τάν Τραπεζιτικόν μας όργανι σμόν είνε ή παρά τής Ίονι κης Τραπέζης έξαγορά τής πλειοψηφΐας των μετοχών τής Λαϊκής Τραπέζης, καϊ κατά συνέπειαν ή έν καιρώ εύθέτω Μνωσις ιών δύο Τραπεζών, αί οποίαι άπό τοϋδε τελοθν ύ πό * μίαν καί την αυτήν διεύ θυνσιν. Ή κυβέρνησις καί είς την περίπτωσιν αυτήν έδειξεν δτι εύνοεΐ την πολιτικήν τής συγ χωνεύσεως των Τραπεζών, καί ύπεβοήθησϊ την συνεργα σίαν των δύο Τραπεζών, ώς συνάγεται έκ τής συμβάσεως ή ό ποία υπεγράφη μεταξύ τοθ Δημοσίου καί τής Λαϊκής Τρα πέζης. ______ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ή εξέλιξις των Δημοσίων Οίκονομικών καί κατά τό λή" ξαν έτος 1938—ένισχυομένη υπό τής κροτούσης έν τί) χώ ρα ίσωτερικής ομαλότητος, καί τής εύρυθμίας τής οίκονο μικής Διοικήσεως, υπήρξεν άρκετά ίκανοποιητική καί έιτο μένως ύτΐεβοήθησε την νομι σματικήν κατάστασιν τής χώ ρας. Ή κυβέρνησις κατσβάλ λει πάσαν προσπάθειαν, δ πως δισφυλάξη αυστηρώς τό Ισοζύγιον τοθ προϋπολογι- σμοθ, τό οποίον είναικύριος συντελεστής διά την σταθε ρόιητα τοθ έθνικοΟ νομίσμα τος. Τό οικονομικόν Ιτος 1937 —38 αφήκεν ασήμαντον ελ λειμμα περΐ τα 85 έκατομ. άντί των 569 άτινα προεβλέ ποντο διά τοθ καταρτισθέντος αρχικώς προϋπολογισμόν) τοθ έτους τούτου ή' των 363 έ κατ. ώς υπελόγιζον το κατά την κύρωσιν αύτοθ. Τό Ιλ λειμμα των 85 έκατ. καλύπτε ται έκ των άποτελεσμάτων των προηγουμένων οίκονομι κων έτών, άτινα μάλιστα καταλείπουν καί Ικανόν περι θώριον διά τα εφεξής έτη. Τό τρέχον οικονομικόν έτος 1938—39 ό προϋκολογισμός τοθ όποΐου προέβλεπεν £λλειμ μα 587 έκατ. είναι βέβαιον, έκ τής μέχρι τούδε εξελίξεως των έσόδων καί έξόδων τού, δτι θά καταλήξη είς έλλειμ μα, ουχί ανώτερον των 250 έκατ. Το άποτέλεσμα τουτο όφεΐλεται είς την βελτίωσιν την όποιαν παρουσιάζει ή ά πόδοσις χ&ν τακτικών έσό δών έν σχέσει μέ τα προ· ϋπολογισθέντα αρχικώς πό σά, ήτις σημειωτέον θά πε ριώριζεν άκόμη περισσότερον τό ποσόν τοθ έλλείμματος, άν μέρος ταύτης, δέν άπερρο φάτο έκ τής αυξήσεως των άρ χικώς χορηγηθεισών πιστώσε ών των πολεμικών Ύπουργεί ών, των πσραγωγικών έργων καί τής άκοκαταστάσεως των προσφύγων. Πάντως καί τό έλλειμμα τοθτο θά καλυφθρ κατά τό πλείστον αΰτοϋ μέρος έκ των άποτελεσμάτων των προ ηγουμένων οίκονομικών έτών καί έπομένως ουδεμίαν θά παρουσιάση ανωμαλίαν. Ή όμαλή κατά τό 1938 πορεία των δημοσίων οίκονο μικών άποδεικνύεται καί έκ τοθ παρά τή Τραπέζη λ)σμοΟ συγκεντρώσεως των είσττράξε ών κσί πληρωμών τοθ Δή μοσΐου. Ό λ)σμός ούτος έν συνδυασμώ καί μέ τάς κατα θέσεις τής Δ.Ο.Ε. παρουσΐα ζε κατά την 31 Δεκεμβριού 1938 πιστωτικόν υπέρ τοθ Δημοσίου υπόλοιπον έκ. δρχ. 9 έκατ., εάν δέ έκπέσωμεν καί τό όφειλόμενον κατά την ήμερομηνίαν ταύτην υπό τοθ Δημοσίου υπόλοιπον τής χο ρηγηθεΐσης αυτώ προκαταβο λής μέχρι 12 έκατ. μάρκων παραμένει καί πάλιν πιστωτι κόν υπόλοιπον έκ δραχ. 231 έκατ. Γενικώτερον παρατηρούμεν 8τι εσημειώθησαν μέν κατά τούς τελευτσίους προϋΐτολογι· σμούς τα ώς άνω μικρά έλ λείμματα, άλλά τόσον μικρά έλ,λείμματα δέν άποδεικνύουν όργανικήν νόσον των Δημοσί ών οίκονομικών, δύναται δέ νά έρμηνευθοϋν προκειμένου περί προϋττολογισμοϋ τοιαύ της εκτάσεως καί βψους, ώς έκτροπαί ύπολογισμών καί προβλέψεων ανέτως δυνάμε- νσι νά καλυφθώσιν έκ μόνης τής εκτελέσεως τού προϋΐΐολο γισμοθ. Πρόβλημα δημιουργεΐ- ται έκ τοΰ ότι ό προϋιτολι· γισμός είναι ύποχρεωμένος νά δουλεύη,, ορθώς άλλως τε, ε¬ πί τίνα άκόμη έτη είς τάς πό λεμικάς δαπάνας χάριν τής ά σφαλείας τοθ κράτους, κυριω τάτου συντελεστοθ τής άνα πτύξεως των πόρων τής χώ ρσς, έπίσης δέ καί είς τάς^πα ραγωγικάς δαπάνας διά την όλοκλήρωσ.ν των παραγωγι κων έργων έντάς τοϋ συντο μωτέρου δυνατοθ χρόνου. Πρός αύτάς άλλως τε τάς κατευ θύνσεις διοχετεύεται κατά τό πλείστον ή αύξησις των τα¬ κτικών έσόδων τοθ προϋπολο¬ γισμόν άτινα άπό τοθ έτους 1935—36 παρουσιάζουν επί πλέον διαφοράν έκ 2.500 έ δραχμών. ΔΑΝΕΙΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Λυπούμεθα διότι παρά την έπθυμίαν τής κυβερνήσεως δ πως κλεισθή συμφωνία έντός των όρίων τής πρός πληοωμήν δυναμικότητος τής χώρας, δέν κατωρθώθη ού'τε κατά τό 1938 νά επιτευχθή ό οριστικάς δια κανονισμός των είς ξένον νό- μισμα έθνικών δανείων. Έξη κολούθησεν έν τούτοις καί κα τα τό Ετος τουτο ή πληρωμή τοθ ποσοστοθ 40 ο)3 επί των άρχικών τόκων ώς καί κατά τό παρελθόν, μέχρι δέ τέλους τοθ Δεκεμβριού είχον πληρω θή τα 57 ο)3 των ληξάντων τοκομεριδίων, έξ ών τα 17 ο)ο έπληρώθησαν έν τώ έξωτερι κώ τα δ' ύπόλοιπα έν Έλλά δι. Σημειοϋται, δπ ολόκληρον τό απαιτούμενον διά την πλη ρωμήν τοθ 40 ο)ο εξωτερικόν συνάλλαγμα ήγοράσθη παρά τοθ Δημοσίου καί ετέθη είς την διάθεσιν των κομιστήν διά των πληρωτριών Τρα πεζών καί κατά συνέπειαν έ παυσε νά άποτελή μέρος τοθ καλύμματος. Είς την κίνησιν τοθ λοιποθ Δημοσίου Χρέους δέν 'έλα βον χώραν κατά τό 1938 ά ξιοσημείωτοι μεταβολαί. Ού δέν νέον δάνειον τοθ Δημοσί ου συνήφθη κατά τό ετος τοθτο, ανεπτύχθη μόνον τό κατά τό παρελθόν συνομολο γηθέν δάνειον των νομικών προσώπων χάριν των παρα γωγικών έργων άπό τό όποΐ όν, κατά την διάρκειαν τοθ £ τους επραγματοποιήθη πό σόν δρχ. 332 έκατομμυρΐων. "Επηκολούθησεν έπίσης ή εί δοσις γραμματίων είς δραχ μάς πρός πληρωμήν προμηθει ών πολεμικοθ ύλικοθ άτινα καί προεξοφλοϋνται παρά τής Τραπέζης συμφώνως τή σχε τική διατάξει τοθ καταστατι κοθ, τό ποσόν των οποίων ό Οί δημοτικοΐ ύπάλληλοι. Υπό τοθ 6πουργείου των Έσω τεριχών εξεδόθη έγχύχλιος διά τής οποίας παρέχονται οδηγίαι ώς πρός τάς χρατήοεις δπέρ τής διοι κήσιως τοθ τατμΐίου άσφαλίσεως δημοτικών υΐταλλήλων. Γεννάται λοιπόν ή ελπίς δτι τό ταμείον θά άναδιοργανωθή καί θά λειτουργή- ση καλώς χαί δτι τό ζήτημα τής. άσφαλίσεως χαί συντάξεως των δημοτικών καί κοινοτικόν δπαλ- λήλων θά ρυθμισθή πλέον χατά τόν καλύτερον τρόπον, δπως έγι¬ νεν άλλωσΐε χαί μέ βλα τα άλλα κλαδικα ταμεΐα. Είνε δέ χαί τοθ το μία νέα απόδειξις τής όρθής καί συγχρονισμενης πολιτικής πού έφαρμόζει ή σημερινή κυβέρνη¬ σις καί τοθ ένδιαφίροντος πού έκδηλώνει δπέρ των εργαζομένων Τα δάση. Ή έκκλησις τής Προέδρου τής Φ:λοδ«σικής ΈταιρΕας Α.Β Υ. Πριγκηπίσσης Είρή»ης ϋπϊρ των δασών χαί τού πρασίνου, άπηχκΐ βαθύΐατα είς την ψυχήν κάθε πο· λιτισμίνου χαί άγαπώντος τόν τό¬ πον μας άνθρώπου. Ή έκτύπιασις δέ χαί αποστόλη της ε?ς δλας τάς κοινέτητας καί ή άνάρτησίς της έντίς πλαισίου είς έμνανή μέρη χαί πολυσύχναστα κέντρα, αποτελεί μέτρον έπιτυχές. Ή προ παγάνδα δπέρ τού πρασίνου πρέ¬ πει βέβχια νά συνεχισθή καί νά γενικευθή. Καί δέν δπάρχει κα λύτερον προπαγανδιστιχόν μέτρον άπό την έμπνευσμένην έκκλησιν τής Πριγκηπ'σσης Είρήνης. Ή καπνοκαλλιέργεια. Εί; τα δποκαταστήματα καί τα πραχτορεϊα τής Άγροτικής Τρα πέζης ελήφθησαν οδηγίαι τής Κεντριχής Διευθύνσεως διά την χορήγησιν χαπνοχαλλιεργητικών δανείων. Καί θ' αρχίση άμεσω; ή χορήγησις διότι ή χαλλιεργητιχή περίοδος άρχίζει ήδη. Πιστεύομεν λοιπόν δπ χαί είς τόν τόπον μας, δπου τελευταίως ή χαπνοκχλλιέρ- γεια έσυστηματοποιήθη καί έγενι χεύθη, ιδία είς την επαρχίαν Μο νοφατσίου, θά δοθοθν άμέσως μέ ευκολίαν καί χωρίς χρονοΐριβάς δάνεια είς τούς καπνοπαραγωγούς διά νά άρχίσουν χωρίς δυσχερείας τάς χαλλιεργείας. Αί έαριναί βρο- χαί πού θά συνεχισθοθν ώς φαίνε- ται, άποτελοθν άριστον οίωνόν διά τάς έφετεινάς καπνοκαλλιερ- γείας. νέρχεται, τέλος Δεκεμβριού έν δλφ είς δραχ. 335 έκατομ· μύρια. Σημειωτέον δτι τό ποσόν τοθτο των γραμματίων είναι έντός τοθ όρίου τοθ πρωτσ κόλλου ιής Γενέυης καί τοθ Καταστατικοθ, ήτοι των δρχ. 400 έκατομμυρίων. Έπίσης κατά τό Ι τος 1938 συνεχίσθη ή έκδοσις έντόκων γραμματΐων πρός άλλοδαπούς διά την προμήθειαν πολεμι κοθ ύλικοΰ επί τή βάσει των συνωμολογημένων σχετικών συμφωνιών, αΐτινες, ώς καί κατά τό παρελθόν έξέθηκα, άφορώσιν είς εμπορικάς πι στωτικάς ευκολίας παρεχομέ νας άπό τούς προμηθευτικούς οϊκους τής άλλοδαπής. Τό ποσόν των γραμματίων τού των των έκδοθέντων κατά τό 1938 άνήλθε, μετά την πλη ρωμήν των ληξάντων έντός τοθ έτους τοιούτων γραμμα τΐων, είς δρχ. 93 έκατομμύ ρια. Άξία λόγου υπήρξεν ή κα τα τό τέλος 1938 λαβούσα χώραν διαρρύθμισις διαφόρων όφειλών τοό Δημοσίου πρός την Εθνικήν καί την ημετέραν Τράπεζαν, την σχετικήν περί τής οποίας σύμβασιν άνσλύο μέν περαιτέρω, ύποβάλλοντες αυτήν είς την κρίσιν σας. (συνβχΐζεται^ ιΐ
  ΑΗ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, ΚινηματογράΦος.
  Σήμερον τό μεγάλο κοινωνικό
  φΐλμ: «Φυλακές χωρΐς οΐδερα».
  (Γαλλική όμιλοΰσα). Μέ τούς Κο
  ρΐν Λυσαίρ, Ροζέ Ντυσαΐν, ΆννΙ
  Ντυκώ καΐ Ζινέτ Λεκλέρ.
  Την Δευτέραν: «ίνα άστέρι
  γιεννιέται». Μέ τόν Φρένχερκ
  Μάρς.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον τό μουσι
  κό θαΰμο! «Χώρα τής άγάπηζ»
  Την Δευτέραν: «δ παληάτσος τοΰ
  ΙπποδρομΙου».
  Ρ Α Δ 1
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγρκμμ» 16πς Μοιρτίου.
  13 30 Εΐδιίσεις.
  13.45 "Εργκ δια πιάνο.
  τβθ Σοπέν, μέ έκτελεστήν
  Μπραι'λόφσκυ (ξίσχοι).
  14 10 Έλαφρά μουαική
  ή ΣίΒ
  τόν
  (όρχήστρα Σ
  — Βισδάρδη).
  Ένα βρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Ή ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  9ον_
  Εύρισκεν δτι 6έν είνε σω
  στό άπό τό £να μέρος ό Ίού¬
  δας νά κηρύττη. τόν λόγο τοϋ
  • ΘεοΟ καί άπό τό άλλο νά κά
  μνη κερδοσκοπΐα. Ό Ίησοθς
  Ι χωρΐς νά δώση, προσοχη στΙ< (κατηγορ(ες αύτές. είδοποΐησε , μ' ένα άπεσταλμένο τού τούς δύο καθι,σΐεροθντας μαθητάς νά έπιστρέψουν στήν Καπερ- ναούμ. Ό Ίούδας είχεν έγκαταστα θή στήν Τύρο καί έδΐδσσκε κάθε μερά στήν άγορά. Έδ( δασκε μέ πίστιν καί μέ θερμήν καί προσεΐλκυε πολ λούς Έβραΐους. Τό άκροατή ριόν τού διαρκώς έπυκνοθτο «Τίχι τίχι-τάχ», Βάλς: «Φεύγιις»: ( Όταν έτελείωνε τό κήρυγμα «Βιολέττα», ταγκό: «Μιά μαργα-| έφρόντιζε γιά τό έμπόριό τού ρΐτα Ιχοψί» Παληό άθηναϊκδ τρα "Εκαμνε άγορές καί προσπα γοθδι. [θοθσε νά βρΐσκη, άσφαλές μέ 14.40 Εΐίησεις - μετβωρολογι σον για να στελλη τά έμπο· ^ίδ^^Ηω'α^οώ^παιδιβυ9^ ! Ρεύματα "ού άγόραζε στήν 18.45 Έ^αφρό^ελληνΐΝθ' τρα Καπερναούμ. Τά κεφάλαια γοΰδι (δίσκοι). ί πού εΐχε μαζ( τού, παρά τίς 19 Ή ωρα τοδ άγρότβυ. ! μεγάλες προμήθειες, άργοθσαν λβΣυρτλός ^ακιανϊς. Πεντοζάλι'ρα τών θαυμαστήν δέν έλει Χανιώτικο. Μεραμπελλιώτικος ηψ παν ,Κα1 από έδώ· Κσ1 τά 6- δηκτός. Ηεντοζάλι Μυλοποταμίτι Ρ<* αυ.ά τά χρησ.μοποιοθσε κομέ δρσεο Κονδυλές Ήρακλιι-'Υ'β νά εξακολουθή τίς άγο ώτιχες. Συρτός τής αύγής. Ριζι- Ρέ?· τικο τραγοϋδι. Ι Ε^ώ ό Ιωάννης εμενε στήν 20 Μουσική δωματΐου. | Τυρο, ό ΊησοΟς περιώδίυε 20.30 ΕΙδήσεις. Ι τά πέριξ χωρία. "Οίαν έφθα 20 50 Μουαίχίι χβροΰ (δίσκοι), σεν6 άπεσταλμένος τοϋ ΊησοΟ ^σίγγΤΜωςχ. Δτ,μ. Μπόγρη, !?σ1,τθ0< ^ΥΥ^λε την επι μέ θέίί: «Ό μαρτυρικός £., θυμΐα τοθ ΚυρΙου νά έπιστρέ τος τοθ Πατρίάρχου Γρηγορίοα ψουν, κανένας. φυσικά. δέν τοοε'». ι^ρΛ*ντί.Ρρ1σι; 21.30 ΣυμφΝνιχπ όρχήατρα τ«ΰ σταθμοΰ. Έργα Π. Πετρίδϊ} δπί την διεύ¬ θυνσιν τοθ ουνθένου. Σολίστ ή Αγγελική Κωστάλα (πιάνο). Πήραν τό ναούμ χαρούμενοι. Ό Ίούδας εΤχε πεποίθησιν Οτι έξεπλήρωσεν εύσυνειδήτως κη χοροδ (δίσκοι). 24.15 τελευταίαι είδπσβις. ΠΟΥΛΑΚΆΚΗ Σήμερον: Μεγάλη πρεμιέρα Τό κοινωνικό άριστούρ- την αποστολήν τού. 23 έλαφρό τραγοδίι (ύπβ τής! Όταν έφθασαν, ό Ιωάννης !ΐ£?ααΐ^?*νς)' *"' μβ"οι,έτρεξε πρός τόν Ίησοΰ πού τόν εΤδε καθισμένο έμπρός στό σπίτι τοΰ ΖεβεδαΙου καί τοϋ φώναξε: —Κύριε, καί ούτούς τούς δαίμονας τούς ένΐκησα μέ τό δνομά σου. Ό διδάσκαλος έμειδΐασε καί τοθ εΤπε: — Μπορεΐ νά εΤσαι εύχαρι στημένος, Ίωάννη. Τό δνομά σου είνε γρσμμένο στό δνομα των ούρανών. —"Ω! Κύριε, παρεκάλεσε ό νεαρός απόστολος πού εΤχε γονατΐση., δέξου νά εΐμαι πάν τα κοντά σου. Τότε ό Ίσκαριώιης πλησιά ζοντας μέ ταπεινότητα, εΤπε —Κι' έγώ, Κύριε, πού τόσο έργάσθηκα γιά τή δόξα σου δέ θάχω μιά τιμητική θέσι; Τή στιγμή έκεΐνη έπενέβη ό Πέτρος μέ σύστηρότπτα: —Δέ σοθ φθάνει πού μάζε ψες τόσο πλοΰτο; Καί θέλεις άκόμη ν" άγοράσης τή θέσι μσς στό βοσΐλειο; Μέ φλογισοένα άπό τόν θυμό τά μάτια 6 Ίούδας φώ νσξε: —Πώς τολμφς νά Ιτσι; (συνεχΐζεται) 1 Άναβλητιχή είδοποίησις Πλειστηριασμοΰ (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ) ΚΟΡΙΝ ΛΥΣΑΙΡ τόν ΡΟΖΕ ΝΤΥΣΑΙΝ καί τάς ΑΝΝΙ ΝΤΙΚΟ ΖΙΝΕΤ ΡΕΚΛΕΡ "Εν* ϊργβ ολεζώντανβ, Λλούσιοσέάνθρωπιστιχβς ίδέες καί εύγκνικά αΐοθηματα. "Ενα φίλμ προοτοπβρίΐαχο πβύ άρχίζβι μ' εν α συγκλονι στικίι κατηγορ» γιά την δι χαιβσύνη , της κοινωνίας καί τελίΐώνει μέ μιά πνοίι αΐσιβ δβξίας. ΦΥΛΑΚΕΣ χορισΣΙΑΕΡΑ Τοχύταται έπισκευα! ωρολόγιον —-άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ τβ ή έν Ήρακλεΐψέδρευύσης ομορρύθμου εμπορικάς έται ρείσς υπό την έπωνυμΐαν Κ. Θ. Κουφάκης καί Σία ι Κατά Εμμανουήλ Κ. Παπαδάκη όδηγοθ αύτοκινήτου κστοίκου Ηρακλείου. ! ΕΙδοτιοιώ δτι, ό διά τοθ ύ πό χρονολογίαν 15 Ιουλίου 1938 προγράμματός μου πλει στηριασμοθ δημοσιευθέντος είς τό ύπ' αριθ. 4917 φύλλον τής ένταϋθα εκδιδομένης έφη μερίδος «Ανάρθωσις» προκη ρυχθείς δημόσιος αναγκάση κός τιλειστηριασμός τοθ έν αύτω άνσφερομένου καί περι- γρσφομένου ακινήτου κτήμα τος τοθ όφειλέτου καί άναβΚη θείς τή οίΐήσει τού, γενήσε ται ανυπερθέτως την 2αν Α¬ πριλίου 1939 ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10 — 12 π. μ. ε¬ νώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου ΕύστρατΙου Θ. Γο ρεφαλάκη ή τοθ νομίμου τού άναπληρωτοθ καί είς τό έν ταθθα επί τής δδοθ Χάνδα κος δημόσιον γραφείον τού, βπου καί δτε καλοθνται οί έν διαφερόμενοι. Άρμόδιος δικαστικός κλη ιήρ ενεργησάτω τά νόμ·μα. Ηράκλειον 10 ΜσρτΙου 1939 Ό Πληοεξούσιος δικηγό ρος τής έπισπευδούσης Κ. Γ. Μαμ«λάχπι Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Έπανωφόρισ, καΐ καπέλλα τής ανοίξεως. Ή κομψοχίρα εμφάνισις τής ανοίξεως είνε Ινα ταγιέρ άπά φχνέλλα δσπρη ή κρίμ. Ζ*χέττα χοντή μέ μεγάλα ρεβέρ καί φού στα γαρνρισμένη μέ πλατειές κου φωτές πιέτες. Μπλούζα άπό βα τίστχ δσπρη λενζερΕ, γαρνιρισμέ νη μέ λΐπχά, πολο λιπτά πκτχ κια ή άζούρ χεντηοένη είς τό Τά πρ<ΐκνά παΧτά πού λανσά· ρονται γιά την άνοιξι είνε τε λείως ίσια χαί συγκρατοθντχι μόνο μέ ίνα κουμπί είς τόν λαιμό. Γίνονται «πό άνοΓχτόχρω- μχ άφάσματα, σέ άπίχρωιι πα¬ στέλ ή άπό σκωτσέζικα κ«1 φο ριοανται μέ σκοθρα ή μέ μονό χρωμ« φορέματα. Μιρικά μονχί- λα έχουν κοντά μανίκια. Έκτός άπό τά ταγιέρ χαί τά παλτκ θά φορεθοΰν πολύ την α νοιξι ρόμπ μαν.ώ μέ συνϊυασμόν αντιθέτων άποχρώσίων έμπρός καί πίσω. Δύο ύφάσματκ (φάιγ χαί λαινάζ) ή δύο άντίθετοι τόνοι συνδυάζονται πρός τόν σκοπό αύ Ιδού μιρικές χαρακτηοΐσπχές λεπτομίρειες τής άνοιξιάτι κης ,νΐόδας: λιζερέ χαι γχάνς. Οί περισσότερες ζαχέχτες Ιχουν 6λό γυρα μπορντούρα άπό τρέσα ή άπό Οφασμα έμπριμί. Το ούρλέ γαρνίρεται συχνά μέ γαλόνι. Έξ ά'λλβυ τα £ιάφ:ρα ζιλέ, τά μανί- κια πού είνε φρονσέ επάνω άπό τούς άγκώνας ή πού φαρδαίνουν χατά διασιήιατα ατούς βραχίονε; χαί" γαρνίρονται είς τό χάτω μέ ρος μέ ίίπρη μηορντούρχ, άποτε λοΰν έπίσης χαρακτηρισιιχές λε· πτομέρειις τή; νέχς μόδας. Ή μό δα αυτή είνε έξαιρετΐκά νεχνική: ό γιαχάς άπό πικέ καί οί φαρδειές φοΰατες δίδουν Ορος μαθητρίας. Τά άνο'.ξιάτικα καπέλλα αύξά νούν τό νεανιχόν αύτό ΰφος. Το ποθετοθνται συχνά πρός τά όττ,ί- σω, α.» ό?εόλ, δπως τά καπέλλα των μαθητριων. Τά κανοτ-έ γί νονται πολο δψηλά. Λανσάροντα έπίσης μεγάλα καπέλλα που γάρ νίρο'ται μέ πολλά λουλούδια τα ό ποία τοποθεΐοθνται άνάμεσα σέ 6έλα, σέ δργχαντΕ, κορδέλλες καί φιόγχοιις. η Ντιστίγκέ Εξπρές θαλαμηγόν ΕΛ2Η Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άψθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.&1 Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π, ■«■■■«««■■!· ■■■■■■*■■■■■■■■■■■■>■■■ »■■»■»■■■■■■
  ΣΤΑΦίΑΟΠΑΡΑΓΩΓΟ
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Διά τού άμπλοίου
  «ΕΡΑΚΛΕ», άφικνουμένου αρχάς Απρι¬
  λίου, κομίζεται ή πρώτη άτιοστολή μας
  Ποτόσσης έκ 4.500 βαρελίωΜπλέ8Ο)85
  βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Αευκής, των
  άνεγ ν ωρισμένων Χημικών Γερμανικών
  Έρνοστασίων ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝδΕί, των
  φημισμένων Μαρκών "Ηλιος, Ζταφύλι
  καί Στέμμσ.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μσς
  είναι ή ανωτέρα δλων και αί τι¬
  μαί μας είναι έκτός παντός συνα·
  γωνισμου.
  Γενικοί Άχτιπρέσνποι Ελλάδος:
  Γ. Ι. ΑβΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. & Σία Πάτραι.
  Παραχαταβή'κη έν Ηρακλείω:
  ΣΤΕΦ. Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατεία Καλλϊργών (Κέντρον).
  «■■«■■ ειειειειει* «ι ■·■■■■■■■« ■««*·»*■« ■*« ·■■·«■■■■·
  ε

  ε
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχούππ 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν "Αθήναις
  καί ΠΕΐραιεΐ Δικαστηρίων, 'Ελβγκτικβϋ Συνεδρίου καϊ
  £υμβουλίβυ Έπικρβτϊίβς, φορολογικαί ίίκαι, άναστολαΐ
  φόρων, διοικητιχαί ϋποθίσεις καί ουντ«{εις, νομικαΐ συμ·
  βουλαί, γνωμοδοτήσεις καί πληροφορίαι δι' «λληλογρα-
  φίας.
  Τηλ. 25 081.
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έτΐανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί τΐρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  Ό σατανάς καλόγηρος'
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΙΠΟΗ. ΤΣΑΡΟ.Ν
  Επί τή βάσει νίων οτοιχείων
  Κ Ο Γ Μ Ω ΝΙ Κ γ Ι
  3ίον
  Δέν χάθεσθε; λέγει ί Παθλος
  είς παιχνιδιάρικον τόνον, δειχνύων
  μέ τό χέρ: τού Ινα μιχρό δι
  βανι.
  Ό Ρασποϋτιν, χυττάζων περιέρ
  γως τόν Παθλον καί προσπαθών
  νά μαντεύση τάς ακέψεις τού έχά
  θησεν είς τό ύποδειχθέν διβάνι.
  —Λοιπόν; λέγει δ χαλόγηρος
  αηκώνοντα; τα μάτια τού πρός τόν
  πρίγχηπα Παθλον.
  Ό Παθλος τον έχύΐταξε στά
  μάτια.
  Ό Ρασποθτιν τοΰ εΐπε:
  —Τί πρ«γμα είνε αύτό τδ πά
  ραμθθι περί τής καταστάσεως είς
  την Βχλτικήν;
  Οί δύί άνίρες χατάλαβαν δ ε'νας
  τόν άλλον. Ό Παθλος έχαμογέλ»
  σε καθώ; επρότεινεν είς τόν χαλό
  γηρον Ινα θαυμάσιον μπρο'ίντζινο
  χουτί μέ ποθρα ανοικταί
  —"Ενα ποθρο;
  Ό Ρασΐΐοθτιν ουνωφρυώθη χά
  θώ; έδιάλεξεν ίνα.
  Ό Παθλος ϋχλεισε τό κουτΐ, τό
  ξανάβαλεν είς τδ άκρον τή; τρα
  πέζης, έ φ μέ τό πόδι τού κλωτσοΰ
  σε φανταστιχά άντΐχείμενα επί τοθ
  πατώματος.
  —Είσθε ίνας ξένος είς την αύ
  λήν .. ήρχισεν δ Παθλος.
  Ό Ρασποθτιν,τόν παρηκολούθει
  μέ μεγάλην προσοχήν καθώ; έ*ξέ
  λεξεν ίνα έγχειρίϊιον άπό τό τρα
  πέζι καί ηοχισε νά παίζη έ
  αύτό.
  —...Καί μολονότι εϊχετε μέγα
  λην επιτυχίαν μέ την αύτοχρατο
  ριχήν οικογένειαν, Ισως θ» εΐχατε
  ανάγκην μιάς μικρβς συμβουλής,
  εσυνέχισεν.
  Ό πρΕγκηψ Παθλος άνωρθώθη
  καί μέ έπιδεξίαν κίνησιν ίρριξε
  τό έγχειρΕδιον χαί τό έχάρφωσεν
  επί τοθ τοίχου.Ό Ρασπθτιν έατρά
  φη χαί προσεπάθησε νά δείξη βτι
  αί κινήσεις τοθ Παύλου δέν τοθ
  ίχαμναν καμμίαν ^εντύπωσιν.*Ο γί
  γας χωρικός έδάγκασΐ μέ δγριον
  άφος τό π&Ορο τού καί ϊφτυοε τό
  άκρον τού πού έμεινεν είς τό στί
  μα τού Μί τρόπον ώσάν νά τόν
  βιεσχέδαζεν ό Παϋλος, ηρώτησε:
  —Συμβουλήν;
  —Μάλ:στα.
  —Καί γιατί ττρδγμ»;
  Ή δψις τοθ Παύλου προσέλαβε
  σοβαράν έκφρασιν;
  —Νά σάς πω, 8νας άνθρωπος
  στή θέσι σας, έξηκολούθησε χώνων
  τό έγχειρίδιον επί τοθ τοίχου μέ
  χρι τοθ οημείου που ή λεπΐς σχε
  δόν ί5ίπλωσε στά Συν, ίνα; άνθρω
  πας, πού δέν ήταν τίποτε χθές
  καί σήμερα ίνας ή'ρως... Έ αυτής
  μιγαλειότης σάς έμπιστεύΐταΐ, τί
  λέγω! σας λατριύιι!
  (συνεχίζιται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό θ«ΰμα:
  ΣΤΗ ΧΟΡΑ
  ΤΗΣΑΙΑΟΊΣ
  Πρωταγωνιστοϋν:
  'ΑΑ. Μάτερστοκ
  Γκούστι Χούμπερ
  Μιά χαριτωμένη γερμα-
  νική ότερέττα μέ πεταχτή
  κοί γλυκειά μουσική τοθ
  συνθέτου ΜΕΛ1ΧΑΡ. ■
  Έκτός προγράμματός:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  Ή ίξαιρετιχή χωμωδία:
  Ο
  μί τόν
  Τζόε Μπράουν
  Κυριαχή δρα 2 μ. μ. νέον
  έπεισοδιαχόν:
  ΧλΜΕΗΟΙ ΣΤΙ Ζ0ΥΓΚΑ4
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ Άγγλιχής
  χαί Γαλλικής μαχραΐς ,ίμποριχή;
  πείρας άναλαμβίνιι μιταφράβεις
  χαί άλληλογραφίαν κατ' οίκον ή
  μέ ώρας. Πληροφορίαι π«ρ' ημίν.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ή Δνΐς Άμα·
  λία Κ. ΠατΐαΒάκη έκ Σταβιών
  καί ό κ. Σταύρος Δ. Άντωνβκης
  έκ Στόλον ηρραβωνίσθησαν.
  θεομά συνχαρη.τήοια.
  ΘΑΜΑΤΟΙ.— "Απέθανε καί έκη
  δεύθη χθές έν ουοροή κόσμου ή
  Μαρία Γ.Κασσίβέτη. Πάντας τούς
  οΐκεΐους τής μεταστάσης καί Ιδιαι
  τ έρως την οικογένειαν Σεμερτζά
  κη, συλλυπούμεθα θερμδΓ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καθήκον έ
  ιτιβεβλημένον θεωροθμεν δποίς
  καί δημοσ'α εκφράσωμεν τάς ά
  πεΐρους ευχαριστίας μας είς δταν
  τας τούς όττωσδήποτε συμμετα¬
  σχόντας είς τό ττένθοςμαζ 6πΙ ιω
  απροσδοκήτω θανάτω τοθ ττρο
  σψιλοθς συζύγου υΐου καί όδ?λ
  φοϋ μας ΓεωργΙου Φραγκάκη. Ίδι
  αιτέρως εΰχαριστοθμεν τόν έκ τοθ
  χωρίου ΦιλΙππον Μονοφατσίου κ.
  "Ιωάννην Άγγελάκην διά τό επι
  Βειχθέν έκ μέρους τού άδελφικόν
  ενδιαφέρον καϊ διά τάς γενομέ
  νας έν τ{) οΐκΐσ τού πρός τόν με
  ταστάντα περιποιήσεις κατά την
  διάρκειαν τής άσθ-:νεΙας τού ώ;
  καί τούς θεοάποντας Ιατρούς κ. κ.
  Στυλ.Κουτεντάκην καί Γεωρ.Μταγ
  κωνάκην διά τάς καταβληθείσας
  προσπαθείας των πρός διάσωσίν
  τού.
  ΟΙ εύχαριστοθντες
  Ιωάν Φράγκα κης
  Νικ. Φραγκάκης
  Ελένη Γ, Φράγκ» κη
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Μεταβολή τοΰ καιροθ χθές είς
  βροχερόν.
  - Πάντως η γενική τού κατα·
  στάσις δέν έδημιούργει μέχρι
  των πρωινών ώρων τής χθές ανη¬
  συχίας διά νέαν χιονιαν.
  —Την όιοΐαν άπεύχονται ασφα¬
  λώς οί συμπολίται μή έξαιρουμέ·
  νων οϋτε των κτηματιων καί πο>
  γω
  —Την παρελθούσαν έβδομάδα
  είς τό 6ον Δημοτικόν Σχολείον
  Ηρακλείου ωμίλησεν πρός τάς
  φαλαγγιτΐσσας τής Ε.Ο.Ν. Ηρα¬
  κλείου ή δημοδιδασκάλισοα τοΰ
  ΜποδοσακεΙου δνΐς Κατίνα Πα¬
  παδάκη.
  — θέμα τής διαλέξεως ήτο ό
  πατριωτισμός τεΰ "Ελληνος άπό
  αρχαιοτάτων χρόνων εν συνδυα¬
  σμώ μέ την μεταβολήν τη"ς 4ης
  Αογούστου.
  —Τό Θέμα έχε ρΐσθη μέ εύ
  Φράδειαν καί ιταραοτατικότητα
  ή όμιλήτρια άποσπάσασα τά συν-
  χαρητήρια των στελεχων τής Ε.
  Ο. Ν. θηλέων.
  —Διά τού θαλαμηγον «Άκρό-
  πόλις» εκομίσθησαν δύο σειρήνες
  συναγερμοθ διά την άντιαεροπο*
  ρικήν άμυναν τής πόλεως.
  —ΑΙ σειρήνες ούται θά δοκιμα-
  σθωσιν ίν καιρώ ίνα τά κοινόν έ·
  ξοικειωθϋ σχετικώς καί γνωρ(σ(|
  τόν προορισμόν των.
  —Ό χώρος δττου ή προτομή τοθ
  Δασκαλογιάννη ίύΐρεπίζεται κατ'
  αύτάς καί διαμορφώνεται.
  — Διά τοθ τρόπου τούτου τόσον
  ή περΐ τόν χώρον εύπριπεια Οσον
  καί δ έζωραίαμός αύτοΰ θά κατα
  στωσιν έμφανεΐς.
  — Χάριν πρό παντί ς τής μνή-
  μης τού ήρωος καί τού σεβασμοθ
  πρός την Θρυλικήν διά την άγω-
  νισθεϊσαν Κρήτην φυσιογνωμίαν
  τού.
  —ΑΙ κληρώσεις τοΰ Έθνικοΰ Λα
  χείου συνεχΐζονται.
  —ΟΙ τυχηροΐ μικροποσων δέν
  είναι ολίγοι. Όσον άφορςί τά με-
  γάλα ποσ^.. Μχει ό θϊός.
  —Έξ άνακοινώσεων τοΰ Διευ-
  θυντοθ των ΆρχεΙων τοΰ Κρά-
  τους κ. Διονυσίου ΖακυνθινοΟ.
  — Πνεται γνωστόν δτι μελετδ
  ται ή Ιδρυσις χρατικοθ ΊστορικοΟ
  ΆρχεΙου .είς Ηράκλειον Κρή ής.
  —Ση4ειωτέον δτι αί ένιθεωρή
  σεις τοΰ κ. ΖακυνθινοΟ είς τά άο
  χειακά καί μονασιηρακά κέντρα
  τοΰ κράτους Θά συνεχιοθώσιν, ού¬
  τως ωστε νά διαφυλαχθώοι καί
  πϊρισωθώτιν ταύτα.
  — Παραμένουν είσέτι άχρησιμο
  ποίητα τά σκΰρα είς την παρά
  την Άγροτικήν Τράπεζαν οδόν.
  -ΟΙ νερίοΐ'οι έλπίζουν δπ ίν-
  τός των ημερών βά αρχίση ί έηι
  σκευή τής όδοΰ της διηκούοης
  διά τής πλατεΐας ταύτης ήτις είνε
  άδιάβπος.
  — Κινηυ,ατογραφικόν γεγονός θε
  ωρεΐται διά την εσπέραν τής σή¬
  μερον ή προβολή είς τοΰ Πουλα
  κάκη, τού δραματικοθ κοινωνικοθ
  φίλμ: .Φυλακές χωρΐς σΐδερα·.
  — "Ενα άληθινό άριστούρ ηαα
  τοΰ γαλλικοΰ κινηματοθεάτρου
  μέ την Ιδέτιδα «στάρ» Κόριν Λι
  σαΐρ.
  Α Ρέκορτερ
  —Ή «Πνευματική Ζωή».
  'Εκυκλοφόρησε τό ύπ' (άρ. 43
  τεΰχος τής «Πνευμβτικής Ζωής»
  τοΰ κ. Μελή Νικολαΐδη. Συνεργά
  ζονται αί κ, Τατι4να Σ αύρου καί
  ΣοφΙα Μαυροειδή Παπαδάκη καί
  οί κ. κ. "Αγις θέρος, Πολύδ. Πά
  παχριστοδούλου, Πλάτων ΧαρμΙ
  δης, Κούλης'Αλέπηο, Γ. Φαληριώ
  της, Δ. Ζ. Πουλιανός καί Γ. Πρά
  τσικας. Είς τό τεΰχος επίσης περι
  έχονται ένδιαφέροντα άρθρα των
  κ. κ. Μελή Νικολαΐ5η (γύρω άπό
  τό βιβνΐο) καί Παρατηρητοΰ καί
  φωτισμένη κριτική διά τά νέα βι
  βλΐα τοθ κ. Γ. ΧατζΙνη.
  Νϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΖ
  Γραφείον παρά την Άγρο
  τιχίιν Τράπιζαν (Ιναντι οί·
  μ. Μιχελιοακη.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι κμ-
  λοδμκν Ιλο τά ύφααματα ΐΐς
  τιμάς 4βυγχρίτ»{ εύθηνά;.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τδ μεγάλο ϋργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  533βν
  ί
  Ό Παρνασσός έγέλασε.
  —ΠοΟ διάβολο τα πδρες αύτά;
  Ό Γαβριας άηεκρΐθη* άπλούστατα.
  —"Ενός μπσρμπέρης μοθ τα έφιλοδώρησβν ά
  πόψε. Καληνύκτα λοιπόν πάγω είς τόν έλέφαν
  τα μου.
  "Αν καμμιά νύκτα μέ χρειασθής, έλα έκεΐ νά
  μ' εΰρης. Θυρωρόν δέν έχβι τό σπίτι μου' έρω
  ττςότς μόνον, άν μέσα ευρίσκεται ό κύριος Γαβριας.
  —Καλά, είπεν ό Παρνασσός· καΐ αύτάς μέν
  ανεχώρησε κατευθυνόμενος πρός την Γρίβην, ό δέ
  Γαβριας μετά των δύο τού μικράν κρατουμένων
  διά χειρός, επηκολούθησε τόν δρόμον τού πρός
  την Βαστιλλΐαν.
  Πρό είκοσιν έτών έσώζετο ιΊσέτι είς μίαν των
  γωνιών τής πλατεΐας τής ΒαστιλλΙας έλέφας
  τις, κατεσκευασμένος έκ ξύλων καΐ πηλοϋ, Οψος
  Εχων έως τεσσαράκοντα ποδών καΐ φέρων επί των
  νώτων πύργον ομοιον πρός οίκΐσκον. Ό έλέφας
  ούτος εΐχε κτισθή κατ' Ιδέαν τοθ Ναπολέοντος,
  πρός στολισμόν τοθ μέρους έκείνου τής πλατείας.
  Π'ριξ αύτοΟ ύπήρχε σιδηρα κιγκλΐς.
  Όλίγοι ξένοι έπεσκέπτοντο τό οίκοδόμημα τοθτο,
  καΐ ουδείς των δισβστών παρετήρει πλέον αύτό,
  όσημέραι έρειπούμενον.
  Σήμερον άντ' αύτοΟ ύψοθται είς την πλατείαν
  εκείνην ή λεγομένη ΣιήΧη τοθ "Ιουλίου.
  'Ελθών είς τόν κολοσσόν τοθτον ό Γαβριας
  μετά των άλλων δύο πσιδΐων, έλοβέ τίνα κλΐμα
  κσ, κειμένην υπό τούς πόδας τοθ έλέφαντος έν
  τος των χόρτων, καΐ έΌτησεν αυτήν επί τοθ έ
  νός των ποδών τοθ κολοσσοθ.
  Ή κορυφή τής κλΐμακος Ιφθανε μέχρι τρύπας
  τινός, διακρινομένης επί τής κοιλίας τοθ έλέφαν
  τος.
  —Ό Γαβριας έδειξε την κλ'μσκα καί την ό
  τιήν είς τούς δύο μικρούς τού φΐλους, εΐπών είς
  αύτούς.
  —Άναβήτε, καί χωθή τε μέσσ έκεΐ.
  Τα δύο μικρά εφάνησαν φοβούμενα τό σκότος
  τής τρύπσς.
  —Μην εχετε κανένα φόβο! άνέκρσξεν ό Γαβρι
  άς. Κυττάξατε.
  Καί έναγκαλισθεΐς τόν έτερον των ποδών τοθ
  έλέφαντος, άνέβη έν άκσρεΐ είς την όιχήν, ά
  ναρριχώμενος' δέν κατεδέχθη δέ οθτε νά μεταχει
  ρΐσθή την κλΐμακα.
  Εισήλθεν έντός τοθ κολοσσοθ ώς ερπετόν είσ
  δύον είς ραγάδα τοΐχου, καί μετά μίαν στιγμήν
  παρουσίασε την κεφαλήν τού είς τα χεΐλη τής σκο
  τεινής όπής.
  —Άνσβήτε τώρα καί σεΐς, εΤπε· θά (δήτε τί
  καλά εΤν' έδώ μέσα.
  Τό πρεσβύτερον των παιδίων άνέβη την κλίμα
  κα, καίτοι μετά δισταγμοθ' ό Γσβριάς τό ένεθάρρυ
  νέ διά των πσρορμήσεών τού, καΐ δταν έπλησΐασεν
  είς την όπήν, τό έλαβεν άπό τής μιά:ς των χει
  ρών, καί τό έβοήθησε νά εισέλθη..
  —Τώρα, τώ βΤπε, κάθισε.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ΆναχωρβΤ έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2.0-
  ρον, Τβνον, Πέραν, Ναζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τε*. 1-11.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί Βημοσ'σ
  τος ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ-
  μος Άσφσλιστική Έτσιρεία ό «'Αοτήρ» διεκανό-
  νισε διά τοθ ένταθθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ δραχμών 50 0Ό0 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω-
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλεΐου Κευγά,
  Έν Ήρακλε'ψ τβ 11η ΊανουαρΙου 1939.
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΣτεΙλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έ λ ε υθ έρ ών
  σττουδών
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατείαι Άγ(«ς Εΐρήνπς 4. ΑβΗΝΛΧ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΗΛΙΟΙ
  Τα
  Α.'
  προβλήματα
  τής αμύνης
  στήν ή-
  τα χρά·
  μιδς φυλής είνε σήμερα στήν
  μερησία διάταξι σ' δλα
  τη. 'Υτϊοκργεΐχ καί δπηρεσίες ί·
  δρύονται μέ σκοπόν ν» έξασφα
  λίαουν την υγείαν τοθ λαοθ, νά
  αύξήσου* την ίχανόΐηιά τού καΙ
  την άντίδρασί τού οτίς «ρρώ·
  στειες. "Ολα δμως τα προγράμ-
  ματα καί δλα τα σχίδια ϊχουν
  ώ; θέσι την έξασφίλισι τοθ ή*
  λιου γιά δλους καί γιά δσο τό
  δυνατόν μεγαλείτερη χρονική
  περίοίο. Ό ήλιος θεωρεΐτιι καί
  δικαίω; άπά δλους τούς έιτιστή
  μονάς ώ; δ μεγαλείτερος ζωο-
  τοθ κόσμου. 'Υ
  ό δλ ά
  η μ ηρζ
  ται άπό δλους άνεξαιρέτως τούς
  είδικούς δτι τα πζιδιά πρέπει
  γιά την καλλίτερη άνάπτυξί τοιις
  νά μένουν δσο μποροθν περισσό
  τερον σφ έξοχή. Καί γενικώτε·
  ρα δποστηρΕζεται δτι ή ήλιοθερα
  στόν ΐδιο τόνο, άς ποδμε, θερμο-
  κρασίας, γιανί μεριχές έβ5ομά-
  δες μονάχα γίνεται μεγάλη σπα
  τάλη ήλιαχών άκτίνων κι' Ιπειτα
  σιγά-σιγά έλαττοθται ή δόναμίς
  των τίν υπόλοιπον χρόνον.
  Ί2στε, θά ρωτή^η κανεΐς, χατ'
  αυτόν τόν τρόπον τό πρόβλημα
  τής ήλιοθεραπείας, πού έχει τέ·
  τοια αημασία γιά την δγεία τοθ
  άνθρωπον, 'ιίνε άλυτον; "Οχι λέ
  γουν οί είδικοί, πού ίμελέτησαν
  τό ζήτημα, χυρίως γιά τούς τό
  πους πού στεροθνται έπαρκ&Ος η¬
  λίου. Ή Ιπιστήμη Ιχιι κατορθώ
  σει στό κεφάλαιο αύτό άληθινά
  θαίματα, εδημιούργησε πραγμα
  »ικούς τεχνητούς ήλίους, τούς ό
  ποίους έ καθίνας μα; ημπορεί νά
  χρησιμοποιήση μέσα στό σιτίτι τού
  στό δωμάτιό τού άχόμη, άρκεϊ νά
  έχη Ιγκατάστασι ήλεκτριχοθ ρεύ
  ματος. ΚαΙ οί τεχνητοί αθτοί ήλι
  οί έχουν καί τοθτο τό πλεονέχτη
  πεία πού χάνει κανείς χατά την μ*, δπ ή ενεργεια τους είνε κανο
  διάρκειαν των θερινων διαχοπών
  είνε εντελώς άνεπαρκής γιά τόν
  ανθρώπινον όργανισμό. Γι' αδτό
  συζητεϊται δ τρόπος μέ τόν όποί
  όν θά μποροΰσε νά παραταθή.
  Μία βααιχί) δυσκολία είνε δτι
  δέν ημπορούμε νά έχουμε δλο
  τόν χρόνον στή διάθεαΕ μας
  τόν ήλιο, πολυ δέ περισσότερον
  στά βαρεία κλίματα. Άλλά καί
  στά άλλαι δπου δ ήλιος είνε πιό
  γενναιόδωρος, δπως στό διχό
  μας, πάλιν ή ήλιοθεραπεία, δπως
  δποστηρίζουν οί είδιχοί, δέν η¬
  μπορεί νά γίνεται κανονιχή καί
  δπως πρέπει, πειθαρχημένη χαί
  σέ όποιαδήποχε
  ώρα τής ημέρας είτε τής νύκτας.
  Κι' ίνα άλλο άχόμη πλεονέχτηχ&,
  οί ήλιοι αύιοί μας δίνουν διαλεγ
  μένες χαί ξεκαθαρισμένες δπεριώ-
  διις άχτϊνες, αύΐές δηλαδή πού
  μά; χρειάζονται ειδικώς γιά τόν
  όργανισμό μας χαί πού δ ήλιος
  μέ τό φώς χαί τίς άχτϊνίς τού
  παρέχει άναχατεμένες μαζί μέ άλ
  λα έτερογενή στοιχεΐα, πού δέν
  μας χρειάζονται καί κατόπιν είνε
  χαί βλαβερά χαί πού {έν μπο
  ροθμε μ' βλα ταύτα νά ξεχωρί
  σοαμε.
  (συνεχίζεται)
  ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιϊ
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ Ι
  Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι
  Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι
  Ξ
  Ξ
  = Ποτριλήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά·
  Β στιγγες —ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ-
  Ξ νού έργοστασίου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγ-
  = κάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- £
  Ξ σμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο- Ξ
  Ξ σώπω κ. Δημητ. Λ. ΓιαλιτάκΓ| έναντι Δημαρχεΐου. Ξ
  Β Πρΐν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσΐν μας. =
  ~ΓΪΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙ11ΙΙ11ΙΙ11Ι1ΙΙΙ1Ι1ΕΙ1ΙΙΙ1Ι11ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΙΙΙ~1
  Πλοϋτος και πρόοδοι
  τού όροπεδίου Χανδρά.
  ΧΑΝΔΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Μάρτιος
  (χνταποχριτοΰ μας) — "Αγνιοστο
  κόσμο γιά τούς πολλούς άποτελοθ
  σι πρό διιτίας άκόμη, τό Οροπέ¬
  διον τοθ Χανδρα. Άπροσπίλα-
  στος ήτχν δ τόπος αύτές. Καί τα
  ώραΐα χωρία τοθ όροπεδίου, ό
  Χανδρ5ί, οί Άρμίνοι, ή Ζήρος,
  έμεναν άποκλεισμένα τελείως
  άπό τόν άλλο κόσμο. Τό κομματι
  κόν κράτος δέν εΐχε συγκινηθή ά¬
  πό τάς έπιχλήσεις χαί τάς δια¬
  μαρτυρίας των χατοίχων. Καί ού-
  τ« εΓχε χά» σχεφθ^) δτι είχεν δπο
  χρέωσιν νά χατασχευαση άμχξιτήν
  οδόν πού νά συνδέση τό διαμέρι-
  σμα αύτό μέ τό Λιμάνι Σητείας
  χαί την άλλην Κρήτην. Δέν είχε
  κάν αντιληφθή δτι ήτο συμφέρον
  τού πολλαπλοθν, συμφέρον τής έ·
  θνικής οίχονομίας ή χατασχευή
  τής δδοΰ αυτής. Διίτι δέν είχε
  προσέξε' δτι έδώ|έπάνω είνι ίνας
  κάμπος, επάνω στό βουνό, γονίμω
  τατος, πού παράγει άπ' δλα. Στα
  φύλια έπιτραπέζια θαυμασία, κρα
  σιά έκλεχτά, δημητριακά, λαχα
  νιχά χαί φροθΐα ϊκλεκτά καί &
  φθονα καθώ; χαί λάδι.
  Καί δτι δ δρόμος θά διηυκόλυνε
  την συστηματικήν καλλιέργειαν,
  θά συνέτεινεν είς μεγάλην αύξη¬
  σιν τή; παραγωγής καί θά χαθί-
  πους τή; καταναλώσεως. Καί δτι
  άχόμη θά έξυπηρετοθσε χαί Ινα
  πλήθΐς άλλα μικρά χαί μεγάλα
  χωρία είς τα πέριξ, μέ άναπτυγ
  μένην χαί την γεωργίαν καί την
  χτηνοτροφίαν. "Ο,-ι δμω; δέν £χχ
  μέν τό χρχτος, έπραγματοποίησαν
  οί κάτοιχοι. Διά προσωπιχή; ερ¬
  γασίας των διήνοιξαν δρόμον άπό
  τής Μαρωνιάς μέχρι τοθ Χανδρβ.
  Χιλ'άδες ήμερομίσθια διέθεσαν
  διά την κατασκευήν τοθ δρόμου
  αύτοΟ μήκου; υπέρ τα 15 χιλιό-
  μ,ετρα. Άπήλαυσαν δμως τούς καρ
  πούς των χόπων των. Τό αύτοκί
  νητον έφθασεν είς τόν Χανδρά χαί
  έξιιπηρετεί τάς συγχοινωνίας δλο
  κλήρου τοθ όροπεδίου. Καί ή ση
  μερινή κυβέρνησις έπιβραβεύουσχ
  την πρωτοβουλίαν των χατοίχων,
  κχτασχευάζει τα τεχνιχά έργα χαί
  φροντίζει διά την πλήρη αποπε¬
  ράτωσιν τής δδοθ. "Ετσι χάρις είς
  τόν δρόμον αυτόν, χάρις είς την
  απόκτησιν συγκοινωνίας, τα χωρία
  τοθ όροπεδίου έξελίσσονται καί
  προοδεύοθν άλματωδώς τα δυο τε¬
  λευταία έτη. Ή παραγωγή τοθ
  τδπου ηυξήθη. Οί κάτοικοι είτε·
  δδθησαν μέ μεγαλυτέραν όρεξιν
  είς τα έργά των. Καί αί χοινότη
  τε; συνεχίζουν την άναδημιουργι-
  κήν προσπάθειαν. Κατχσκευάζουν
  στα εΰχολον την μεταφοράν των ίργα πολιτισμοθ δγείας χαί μορ·
  έχλεχτών προΐ'δντων είς τού; τδ- φώσεω; τοθ λαοθ.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον Ιέην Μαρτίου θά δια
  νυχτερκύσουν τα φαρμακεΐ* Έμ.
  Ματζαπϊτάκπ καί Μιχ Τζβμιτα
  νάκη.
  —Είς αποστρατείαν.
  Διά Β. Δ. ετέθη είς άπββτρα
  τβίαν 6 Κρής α«ντανματάρχης
  τού πυρββολικβΰ χ- Έμμ. ,Μινω
  τάκης.
  —Δωρεαί.
  Είς μνήμην Νικόλαον» Γρηγ»
  ριάδου καί άντΐ στεφάνβυ κατέ
  θεααν είς τόν ταμίαν τού Πά
  τριωτικοΰ Ίδρύματος ΚοινΜνιχη;
  Προνοίας καί Αντιλήψεως κ. ©β
  ©δωρον Κουφάκην ή κυρίοτ Πό
  πή Δούλβαρπ; δρχ. 400, ή κ. Βιρ
  γ·νία Γόντικα δρχ. *00 καί 6
  Σταύρος Μακράκης δρ, 300.
  ^ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΠΙΙΙ1ΙΗΙΙΙΙ1ΗΗΙΙΗΙΙΠΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙ|£
  ! ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Ι
  Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ
  Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους παραγω-
  νούς καί κιημαιΐας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοΐ:
  ΣΙΝΤΑ
  —Αί φορολογικαί ύποχρεώ-
  σεις των ίδΐοκτητών ποδη-
  λάτων.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ της βΐκβ
  νβμικης έφορβίας Ηρακλείου &·
  πκντβς οί Ιδιοκτήται ποδοχινή-
  των ποίηλάτων οφΐίλουν συμ¬
  φώνως πρός τόν Α. Ν. 1233)38
  νά έπιδώσωσι σχϊτικήν πρό; αύ¬
  την δήλωσιν έντός τού μηνός
  Απριλίου καθώς και οί Ιδιοκτή¬
  ται αΰτοχινήτων καί αΰτοκινή·
  των ποδηλάτων. Ούτοι βίς περί¬
  πτωσιν άχινησίας τοΰ αΰτοκινή·
  τού αυτών ή ποδηλάτου, άοχίτως
  αϊτίας, ΰποχρββΰται κατά χό άρ¬
  δρον 19 τβΰ οϋτοϋ Νόμον όπως
  πρό τής ιτρώτπς Απριλίου ύπββα
  λωσιν είς τόν Οίκον. "Εφορον
  δήλωσιν άκινησίας έν τό όιτοία
  ν' άναφέρωνται λβπτομερώς οί
  προκαλέσχντβς την άκινηαίαν λβ
  γοι κ«1 ό τόπος της σταθμίυσβ
  ως τού άχινητοΰντος αΰτοκινή
  τού. Ή δήλωσις αΰτπ «Ιναι ά·
  παράδβκτος αν μετ' αυτής δέν
  παραδίδεται συγχρόνως καί Α &-
  <5βια κυκλβφβρίας. Ύποβαλλβμί- νη μΐτά την παρέλευσιν τής άνω τέρ&ι προθίσμίας δέν λαμβχνΐται Β ύπ' όψει ούδε άναστέλλβι την ΖΖ βϊβαίωσιν των τελών άτινα βϊ Ξ βϊΐοΰνται δι' ολόκληρον το οί £3 χον. έ τος. Δήλωσιν άκινησίας θά — ΰποβχλωσιν έπίσης μΐχρι τέλους Ξ; Μαρτίου 1939 καί οί κατά την = ' διάρκειαν τοΰ λήγοντο; οίκον. ~ έτους 1938)9 υποβαλόντες δηλώ Εί, σιν άκινησίαςΐ έφ' ίσον δέν πρόχειται νά θέαωσιν είς κ» κλοφβρίαν τα ποδήλατα ή αύτο κίνητα αυτών άπό 1 Απριλίου 1939. —Οί πρόσκοποι Ηρακλείου είς Νεάπολιν καί Αγ. Νι¬ κόλαον. χ. Ξ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | καθώς καί τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά | ΣΦΙΝΤΑ. | ΟΙ παραγωγοΙ καί άμπελοκτιίμονες άς γνωρΙ- | ζουν δτι: | ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Ι ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, Ι Ξ διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος Ξ ΕΡΓΟΣΓΑΙΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά Ξ γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευοί των ψεκαστήρων Ξ ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. | Ό γεωργικός κόσμος 6ς ττροσέξπ είς τάς άιτομιμήσεις Ε των σϋναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ β εΐνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ § των εργοστασιον Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων Ξ έχομεν συμΒληΘβ διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε- = καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ | ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ | ΕΡ ΓΟΣΤΑ-ΙΟΝ: Όββ< Τό παρελθόν Σάββαϊον τμήμα Προσκόπνίν τής πόλεώς μας υπό ! τού; άρχηγοϋς χ χ. Κωνστ. Βιτ ' τούρην, Στυλ Φιοράχην καί Έμμ. Νιωτάκην άνβχώρησί διά Νεάπολιν, "Αγιον Νικόλαον καί Ίβράπβτραν χάριν έκπαιδϊυτικής έκδρομής καΐ πρός φιλικήν επι σκέψιν των κατά τόπους Προβκο πικών 'Γμάδων. Παντοϋ οί Πρό σκβποι έτυχον ένθουσιώδους υπο δοχής καί είλικρινοϋς πϊριποιή σβως. Είς Άγιον Νικόλαον κατβ θεβαν στϊφανον είς τό Μνημβϊβν πείόντων νβμοθ ΛαοηΒίου, ίιτέ στρβψαν δέ ένταθθα τό έσπβρ«{ τής Κυριακής. 25 Ανγούοτου τηλ. 4—86. η«γβηοιεΙ«ο Κβκκίβη) άρ. τηλεο. 8-11. ϋΐΐ|ΙΜΜΙΐΙΜ ΐαΐΒΐΙΙΙΒΐηΜΗΙΙΙΙΜ ΙΙΜΙΜΜΙ-ΙΙΙΗΗΙΙ-Ι ϋΙΙΜΙΙΙΙΙΙ ΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΜΙΙΙΙΙΟΙΙΙΙΙΜΙΙΑΙΙΙΙΙΜΜΙΗΜΒΙ1ΒΙΙΙ1Ι1Ι Κ. ΜυλοποταμΙτης σφθαλμίατρος "Επί τριακοντσετΐαν άνο· κλειστικως καί μόνον είς τα δοθαλμολογικά άσχολούμε· νος, δέχβται, τούς νάσχρντας τούς οφθαλμούς αίς τό όοθαλ μιατριΐον τού, κείμενον «αρα τφ Καμαράκι τ,λησΐον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡ.ΑΙΙΑΙΗ-ΜΑΗΑΠΕΙΑΐΊΙ Δέχεται είς τό Ιργαστή- ριόν της (ΠλατΐΙα Βαλι&έ Τζαμί). ΚΑΤΟΧΟΣ τί]ς διπλογραφία< άναλαμβάνει την τήρησιν εμπορι¬ κήν διδλίων μέ συμφέροντας δ- ρους. ΠλτςιροφορΙαι κβρ' η
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΤα Πέμπτης
  16 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗ1ΚΡΥΚΡΑΤΡΥΣ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΤΛΕΠΑΙ Χ ΑΣ Α
  ·" ΑΘΗΝΑΙ 1Ε5 Μαρχίου (τού άν
  ταποχριτοΰ μας).—Τελευταίαι είδήσεις
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον τνα·
  φέρουν λεπτομερείας τής ύπογραφείσης
  είς Βερολίνον τάς πρωϊνάς ώρας σήμε
  ρον (χθές) συμφωνίας μεταξύ τοϊ καγ
  κελλαρίου Χίτλερ καί τού προέδρου τής
  Τσεχικής Δημοκρατίας κ. Χάβα.
  Διά τής συμφωνίας ταύτης αί ταεχι-
  καί περιφέρειαι «εριέρχονται υπό την
  προστασίαν τού Ράϊχ.
  Έν τώ μεταξύ εξεδόθησαν έπείγου·
  σαι συστάσεις πρός τόν τσεχικόν στρα·
  τόν όπως μή προβάλη ουδεμίαν αντί¬
  στασιν είς τούς Γερμανοός, είσερχομέ·
  νους έντός τής ημέρας είς τα ταεχικά
  έδάφη.
  Η ΠΡΑΓΑ ΒΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗ
  ΥΠΟ ΟΚΤΩ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΑΛΕΞΙΠΤϋΤΙΣΤΟΝ
  Α#ΗΝ»Ι ΐ:; Μαριου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς πρώτας
  πληροφορίας, αναφορικώς μέ την κατά¬
  ληψιν των τσεχικών εδαφών, είς στρατιω
  τικά τμήματα τού Ράϊχ τάόποία αυνερ
  γάζονται διά την προέλασιν συμμετέ·
  χούν καί όκ-ώ ,τάγματα άλεξιπτωτι-
  στών τα όποΐα θά κατέλθουν είς την
  Πράγαν έξ άεροπλάνων.
  'ΞΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ [ΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΟΙ ΛΟΤΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Τηλεγρανούν έκ Βε
  ρολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ ε¬
  ξέδωκε προκήρυξιν διά τής οποίας έξη
  γεί πρός τούς Γερμανούς τό ενδιαφέ¬
  ρον τού, ώς τονίζει, διά την διευθέτη
  σιν τού ζητήματος τής Τσεχοσλοβακίας
  ήτις άπέβη έστία διαταρ?χών είς την
  κεντρικήν Ευρώπην.
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Μαρτίου (τού ίντα
  ηοκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται έ*
  τού έξωτερικού ή Σλοβακίτ θά παρα¬
  μείνη ανεξάρτητον ,κράτος. Ή χυβέρ·
  νησίς πάντως τής χώρας θά ευρίσκεται
  είς στενήν επαφήν καΐ συνεργασίαν μετά
  τού Ράϊχ.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ
  ΤΗΣ ΡΟΥΟΗΝΙΑΣ ΥΠ3 ΤΟΝ ΟΥΠΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τελ*υταίαι πληρο
  φορίαι πρός τό ' Αθηναϊκον Πρακτορεΐ
  όν θεωρούν επικείμενον την κατάληψιν
  τής Ρουθηνίας υπό των Οΰγγρων.
  ΜΕΛΕΤΑΤΛΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΖΩΟΛΟΠΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15» Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτου μας>· —Υπό τής αρμοδίας
  υπηρεσίας μελετάται ή ίδρυσις έν ' %.Οή
  ναις ζωολογικού κήπου, όστις καί άλλο·
  τε υπήρχεν ώς γνωστόν είς την πρω¬
  τεύουσαν.
  ΣΥΝΕΧΙΖεΤΑΙΒΡΟΧΕΡΟΣ
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κατ' ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογκής υπηρεσίας ουνεχί·
  ζετνι έν Ελλάδι καιρός νεφελώδης.
  Κατά τόπους πίπτουν βροχαί ώφέλι·
  μοί είς την γεωργίαν.
  Ή Τσεχοσλοβακία διεγράφη
  έκ τού πολιτικοΰ χάρτου της Εύρώττης.
  Προσηρτήδη είς την Γερμανίαν.
  ΡΩΜΗ 15 Μαρτίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐσ) — Ή έπικοινωνΐσ με
  ταξύ Πράγας καί Μτιρατι-
  σλόβας εΐχε καταστή χθές δυ
  σκολωτάτη παρ' δλην την σχε
  τικήν ηρεμίαν τιού επεκράτει
  είς Μπρατισλάβσν.
  Ό πρόεδρος τής Τσεχικής
  Δημοκρατίας κ. Χάσα μετά
  τοθύπουργοϋ των "Εξωτερι¬
  κών κ. Σβατλκόφσκυ μετέβη*
  σαν ώς γνωστόν χθές είς Βε
  ρολΐνον. Ό τελευταΐος συ
  νηντήθη ευθύς μετά τοθ κ.
  Ριμπεντροπ. Βραδύτερον έγινε
  συνάντησις αυτών μετά τοθ
  Φύρερ παρουσ'α τού στρατάρ
  χου Γκαΐριγκ έπιστρέψςτντος
  έπειγόντως έξ Ιταλίας.
  ΠΩΣ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΕΚ Ρ8ΜΗΣ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΡΩΜΗ 15 Μαρτίου (ίδ. ΰ·
  πηρεσία).— Τα τελευταία «γερ
  μανικά» έδάφη άτινα εύρίσκον
  τα,ι υπό την κατοχήν των
  Τσέχων θά περιέλθουν είς
  την κυριαρχίαν τοθ Ράϊχ, κα
  τόπιν δμολογίας τής Πράγας
  δτι δέν δύναται νά εγγυη¬
  θή διά την ησυχίαν των έν
  Τσεχοσλοβαχία Γερμανών.
  —Άπό τής 6 πρωϊνής ήρ¬
  χισαν είσερχόμενα άπό διάφο
  ρα σημεΐα τού τσεχικοθ κρά
  τους γερμανικά στρατεύματα
  "Ηδη τα στρατεύματα τσθ
  τα βαδΐζουν έντός των εδα¬
  φών τής Βοημίας καί ΜοραβΙ
  άς. Υπό τής κυβερνήσεως
  τής Πράγας εξεδόθη διάγγελ
  μα πρός τόν τσεχικόν στρα
  τόν νά μην αντιτάξη ουδεμί¬
  αν απολύτως άμυναν ουτε
  κατά ξηράν ουτε έξ αέρος,
  νά μην αναχωρήση ουδέν
  άεροπλάνον έτιιβαιικόν ή στρα
  τιωτικόν έκ των άεροδρομΐων
  κσί νά μην επιτεθή εναντί¬
  ον ουδενός ξένου άεροπλά
  νού Ιπταμένου υπεράνω τοθ
  τσεχικοθ έδάφους.
  Πάντως τα είσερχόμενα είς
  τό τσεχικόν Ιδαφος γερμανι
  κά στρατεύματα συνοδεύονται
  υπό πολυάριθμον σμηνβν
  άεροπλάνων.
  —Τα γερμανικά στρατεύμα
  τα προχωροθν διαρκώς διά νά
  καταλάβουν ολόκληρον την
  τσεχικήν χώραν. Ή Πραγα
  έτοιμάζεται νά ύτΓθδβχθή τα
  γερμανικά στρατεύματα κατό
  πιν τής ύπογραφής τοθ πρω
  τοκόλλου τοϋ ΒερολΙνου με
  ταξύ τοθ Φύρερ καί τοΰ προέ
  δρου τήςΤσεχοσλοβακΙας.
  ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Την 8ην πρωϊνήν
  σήμερον έφθασαν είς την Πρά
  γαν τεθωρακισμένα αύτοκΐνη
  τα άπό τα όποΐα έξεχύθησαν
  ΓερμανοΙ στρατιώται οί όΐτοΐοι
  κατέλαβον σύθωρεΐ τό Δημαρ
  χεΐον τής πόλεως. Ό τσεχικός
  λαός διατελεί ύττό την έΐτή
  ρειαν βαθεΐας ό5ύνης. Είνε
  δμως φαινομενικώς άΒιάφορος
  διά τα συντελοΰμενσ έν τρ
  πατρίδι τού.
  Συμφώνως πρός τάς πληρο
  φορΐοτς των γαλλικών έφημερΐ
  δών ό ραδιοφωνικός σταθμός
  τής Πράγας περιήλθε ήδη είς
  χείρας των Γερμανών.
  Οί Ρουμάνοι δέν είσέβαλον είς έδάφη
  της παλαιάς Τσεχοσλοβακίας.
  Έκ ΒουκουρεστΙου διοψεύ-
  δεται επισήμως ή είδησις δτι
  τα ρουμανικά στρατεύματα
  διήλθον τα ρουμανοτσεχικά
  σύνορα καί κατέλαβον εδά
  Φη τής Ρουθηνίας. Τονίζεται
  δτι ουδέ είς Ρουμάνος στρατι
  ώτης διήλθε τα σύνορα.
  —Είς τό διάγγελμα τό ο¬
  ποίον έξέδωκβ πρός τόν γερ
  μανικόν λαόν ό Φύρερ έξη-
  γεΐ τούς λόγους τής γερμανι
  κης δράσεώς είς το τσεχο-
  σλοβακικόν.
  Ό στρατάρχης Γκοΐριγκ ά-
  νέγνωσε τό διάγγελμα άπό
  τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν
  τοθ ΒερολΕνου. Διά τοθ διαγ
  γέλματος γνωστοποΐϊΐται συν
  τοίς άλλοις είς τόν γερμανι¬
  κόν λαόν ή διαγραφή τής
  Τσεχοσλοβακίας έκ τοθ χαρ
  τού ττ)ς Εύρώτιης.
  «Ή Τσεχοσλοβακία άναφέ-
  ρει τό διάγγελμα, δέν ύπάρ
  χει πλέον. Μετά είκοσιν έτών
  ζωήν τό κράτος πού έδημιούρ
  γησε κακώς ό τελευταΐος πό
  λεμος έξέλιπεν».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Μσρτίου
  (ίδ. ύπηρεσ(α) — Είς έκτά
  κτους έκδόσεις των γερμανι
  κων εφημερίδων άναγγέλλε
  ται ή ραγδαΐα εξέλιξις των
  γεγονότων έντός τής παρελ
  θούσης νυκτός.
  —Έκ Βαρσοβίας τηλεγρα
  φεΐται δτι ή Πολωνΐα άνε
  γνώρισε τό σλοβακικόν κρά
  τος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Μαρτίου
  (16. ύπηρεσίσ) — Υπό την
  προβδρίαν τοθ κ. Τσάμττερ
  λαιν συνήλθε σήμερον την
  πρωΐαν τό υπουργικόν συμ
  βούλιον. Ή συνεδρ'ασις ύτιήρ
  ξεν ή καθωρισμένη καθ' έβδο
  μάδα. Πάντως ό λόρδος Χά
  λιφαξ έκαμεν έκθεσιν
  των γεγονότων τής Κεντρι
  κης Εύρώπης.
  Σήμερον τό άπόγευμα θά
  συνέλθρ έκ νέου τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον είς τό 6ποΐ
  όν ό κ. Τσάμπερλαιν θά κά
  μη νέαν έμπεριστατωμένην εκ
  θέσιν όναπτύσσων τα τε
  λευταΐα γεγονότα τής Κεν
  τρικής Εύρώπης. Είνε βέβαιον
  ότι θά ανατεθή είς τόν έν
  Βερολίνω πρεσβευτήν κ. Χέν
  τερσον νά ερωτήση τόν κ. Ρίμ
  πεντροπ διά τάς έπιδιώξεις
  τής Γερμανίας κατόπιν τής
  νέας τροπής τής καταστάσεως.
  ΚΑΙΡΟΝ 15 ΜαρτΙου (ίδ.
  ύπηρεσίσ).—Ετελέσθησαν σή
  μερον οί γάμοι τοϋ διαδόχου
  τοϋ Ίράκ μετά τής αδελφής
  τού Βοσιλέως Φαρούκ έντός
  τής μεγάλης αιθούσης των ά
  νακτόρων.
  ΠΛΡΙΣΙΟΙ 15 Μσρτίου (16.
  ύπηρεσία).—Ό κ. Μποννέ έδέ
  χθη τόν στρατάρχην ΠεταΙν
  δστις άναχωρίϊ σήμερον τό
  άττόγευμα (χθές) διά τό
  ΜιτοΟργκος.
  Η ΕΒΔΟΜΑΣ
  ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΜ'ΛΑΗΣ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα υ¬
  πό τοΰ ύφυπουργεΙΌυ 'ΕργασΙ
  αςκαί τής Έργατι*ής 'ΕστΙας,
  ί)ρχ σαν αί προεργασΐαι διά
  την οργάνωσιν τής εβδομάδος
  τής έργατικής άμΐλλης.
  ΟΡΕ1ΒΙΤΙΚΗ ΕΚΑΡΟΜΗ
  Τό ένταθθζ τμήμα τοθ Έλλην
  νιχοθ ΌρειβατικοΟ Σανϊίσμοιι
  όργανώνιι την 98ην έκδρομήν
  τού την προσέχη Κυριαχήν είς τα
  Σχνχτόριον'Ιερουσαλήμ, κορυφήν
  Τ4 σχετικόν πρόγραμμα κατηρτί
  1η ώς εξής:
  Κυριακή 19 Μαρτίου. Άνα
  χώρησις από τα Γραφεΐχ τοθ
  Συνδίσμου την 6ην πρωϊνήν δι'αύ
  τοκινήτων είς Γαζανήν Καμάραν
  Εκείθεν πεζή δια τα χωρία Κα
  δροχώρι, Κεραμοθτσί, Κορφ
  Αοατρακι, Μονήν Ίίρουσαλή ι δ
  που δΐημίρευσ ς Β' "Ομάδος
  Άνάβχσις'Α'. "Ομάδος είς παραχει
  μένην Κορυφήν. Έττιστρο^ή καί
  των δύο Όμάδων μέσφ Κορφών
  Καμαρίου, Μονής είς Τύλισσον
  Εκείθεν δι' ούιοκινήτων είς Έ
  ρά<λειο«. ΙΙορεία 4.' Όμάίος 7 ώραι Β'. 4. Άρχηγός Ό κ. Κ Άνυφαντάκης. Σομμετοχή μελών δρχ. 30 μή μελών 40 Δηλώσιις γίνωνται δεκταί έίάστην έυπίραν είς τα Γραφεΐα τοθ Συνδίσμου άίΐ6 τής 7 1)2 Ιυος 81)2 μ μ. ΤΑ Ια ΓΡΟΦΥΛ * ΚΗΣ Πρός τούς οΐχονομιχοΰς &φέ>
  ρους τού κράτους γίνεται γνω
  οίον δι' εγκύκλιον τού υπουρ
  γϊίου 6 π ό τελευταϊος νόμος
  πϊρΐ χαρτοαήμου δέν ίχει έφαρ
  μονην ίπΐ των τ*λών δι
  αδικασίας τής αγροφύλακος, διό
  τι ταυτα δέν βιΌιτράττονται διά
  'αρτοσημβυ, άλλά δι' άποίβικτι
  κων εΐιπράξϊων, τό δέ προβρχό
  μβνον έξ αυτών ποσόν δέν ά
  ποτελεί πρόσοδον τβΰ δημοσίου,
  άλλά τοΰ γενιχβδ ταμείον άγρο
  λή
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ήρακλΐίου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έα
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων προ'ιόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  2τ«φίδ6ς α' δρ. 12.- 13.-
  » β' » , 10.- Π.—
  γ' » . 7.- 8.-
  Έλεμέδες α. » 7.-
  » β'.
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  "Ελαια 3—5ο
  Σίτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκ ύλια
  6.
  5.50
  5.-
  25 80
  7.—
  5.-
  5.-
  5.—
  550.-
  5.=0
  21.50
  20.-
  17. —
  16.-
  17.—
  ΛευκοΙ α"
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  » β'
  Πυρηνέλαια
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ. » 20.— 25.—
  ΜολεβυζΕου · 3.50
  Ελαιοπυρήναι » 1.15
  ΔΙκταμος.ήμ. » 80.—
  ΣΗΜ. Ή άγορά Ηρακλείου διε
  τηρήθη κατά την λήξασαν έβδο
  μάδα ησυχος. ΑΙ σημειωθεϊσαι
  κατ' ού την έζαγωγαί των διαφό
  ρων εγχωρίων «ροΐόντων ϊχουν
  ώς εξής είς χιλιόγραμμα: Σουλτα
  νΙναι21ΟΟΟΟ, ταχτάδες 35.000, £
  λαια 64,000, οΤνοι 21ΟΟΟ καπνά
  7.000.
  ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΥ
  Ύδροπλάνον τής έταιρείας
  Ίμτιήοιαλ Αίργουέης ηναγκά¬
  σθη προχθές νάπροσθαλασσω
  θρ είς τόν άερολιμένα τής
  Έλούνδας λόγφ βλόβης τής
  ελικος αύτοθ. ΟΙ έπιβαΐνοντες
  τοθ ύδροπλάνου αφίχθησαν
  είς την πόλιν μας μέχρι τής
  άφίξεως ετέρου ύδροπλάνου
  έκ Λονδίνου είς δ κατηυθύνον
  το δεδομένουδτι τό προσθαλασ
  σωθέν δέν είνε δυνατόν νά
  χρησιμοποιηθβ.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά τ,ήν προχθεσινήν 13ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  'Εθν. ΛσχεΙου εκέρδισαν έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λσχνβν άνά 2000
  οίάριθμοί: 14267 καί 61817.
  3.000 κερδίζει ό άριθμός
  27952.
  ΟΙ κληρω3έντες άριθμοί είς
  τό άρτιον τής 12ης ημέρας εί
  ναι οί εξής:
  7913, 14203, 14220, 19033
  24714, 24719, 24734, 24743^
  29121, 29185, 29188, 40003,
  40029 40030, 40Ό44, 40086,
  61965, 61993, 66095, 70769
  80835. _____________
  Η ΕΦΤΡΜΟΓΗ
  ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΡΙΑΣ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  είς τό Υπουργείον Κρατικής
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως έ
  λήφθησαν πληροφορίαι έκ μέ
  ρους των Γεν. Διοικητών καί
  Νομσρχών 8τι ήρχισαν καθ'
  δλην την χώραν αί προετοιμσ
  σίαι διά την εφαρμογήν τοϋ
  δελτΐου άπορΐας. Οί κάτοχοι
  δελτίου τακτικής άπορίας θά
  δικαιοθνται δωρεάν ή επί ήλατ
  τωμένω άντιτΐμφ Ιατρικί)ς
  βοηθείας καθ" δλην την διάρ¬
  κειαν τής ίσχύοΰ τοθ δελτΐου
  των ήτοι επί εν Ιτ^ς. Ώς γνω
  στόν ή έφαρμογή τοθ δελτίου
  θά γίνη οριστικώς άπό 1ης Ά
  πριλίου. ____________
  ΑΣΦΑΑΙΣΙΣ ΤΟΝ ΥΠ'ΛΛΗΛΟΝ
  Τό "Ιδρυμα των Κοινωνικών Ά
  σφαλίσιων απέστειλεν έγγραφον
  πρός τό υπουργείον των Έσο»:ερι
  κων διά τοθ δποίου γνωρίζιι δτι
  ά'ΐτχντις ύΐ παρ' αυτψ δπηρετοθΛ
  τις Ιχτατοι καί επί συμβάσει ό-
  ηάλληλοι , υπάγονται είς
  δηοχρεωτιχήν άάλ
  ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΣΟΜΑ
  ΤΟΥΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣΗΑ1ΕΝ ΕΙΣΤΗΗ ΠΡΑΓΑΝ
  Ι ΧΙΤΑΕΡ ΕΓΙΑΤΕΙΤΗΙΕ
  η ιΐιιΐιΐωτΊΜΐί ιιηιιι
  ^Ι15 Μαρτίου (τού άν¬
  τ αποκριτο·5 μας).—Λίυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι άναφέρουν όΐΐ μετά την είσοδον
  είς την Πράγαν των πρώτων γερμανι·
  κων μηχανοχινήτων μέσων, είς την τέως
  ταεχικήν πρωτεύουσαν εισηλθε καί τό
  κύριον σώμα τού γερμανικού στρατολ.
  Ό Χίτλερ, κχτά τας αύτάς πληρο¬
  φορίας, ευρίσκεται άπό των πρωϊνών
  ώρών τής σήμερον (χθές) είς Βιέννην
  έκ τής οποίας παραχολουθεί τήν^χατάλη
  ψιν τής Τσεχοσλοβακίας υπό τού γερμα
  νικοΰ σ-ρατοΰ.
  ΔΥΤΙΚΑΙ ΑΥΝΑΜΕ
  ΑΡΛΚΟΛΟΥΒΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡ
  Α ΕΚ
  ΥΑΙΣΣΟΜΕΝλ ΓΕΓΟΝΟ
  Σ
  ΙΣ
  Α
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Μαρτίου (τού άντ»-
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκΠα
  ρισίων χαΐ Λονδίνου βεβαιούν ότι »ί
  δυτικαί δυνάμεις παρακολουθούν τα γε
  γονότα τής κεντρικής Εύρώπης μέ άδια
  φορίαν, φρονούσαι ότι ταύτα ήσαν εκ
  των προτέρων βεβαία, κατόπιν των έν
  τή Τσεχοσλοβακία συνεχών άνωμαλιών
  καί αυνεπώς σήμερον δέν έκπλήττουν
  «ανένα. ^ Αι έφημερίδες ίσχυρίζονται
  ότι δέν υφίσταται κίνδυνος πολέμου έκ
  των γεγονότων τούτων, ιδία δέ κατό¬
  πιν τής συμφωνίας Γερμανών κ%1 Τσέ¬
  χων.___________________
  ΧΙΑΙΙΔΕΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΦΕΥΓΟΥΝ
  ΕΚ ,ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ >
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τού άντα·
  ποκρι·—ιυ μας).—Αγγέλλεται έκ Πρά·
  γας ότι κατόπιν τής καταλήψεως των
  τσεχικών εδαφών υπό των Γερμανών
  καί τής προαχωρήσεως τής Τσεχοσλο¬
  βακίας είς την άντισημιτικήν πολιτικήν,
  χιλιάδες Εβραίων φεύγουν πρός άλλας
  χώρας.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΔΙ
  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥ
  ΕΚΔΙΚεΐ
  ΙΗΝΙίί;
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τού «ν-
  ταηοκριτοΰ μας).—Κατά πληροφορίας
  ξένης πηγής ή Ρουμανία παρά τάς ύ«
  παρχούσας πληροφορίας περί τοΰ άν·
  τιθέτου φαίνεται ότι διεκδικεί μέροβ
  τής Ρουθηνίας.
  ΗΡΕΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΛ Μ
  ΕΙ
  ΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοθ μας).— Καθ* ά τηλεγραφεϊ·
  ται έκ Παρισίων ήρεμία έπικρατεϊ είς
  τα ίσπανικά μέτωπα, ούδιμιάς έχα<έ« ρωθεν πολεμικής ενεργείας εκδηλωθεί¬ σης μεχρι 'ής στιγμής. ΟΙ ΙΕΡΜΑΝΟΙΕΓΚΑΒΙΣΤΟΥΝ * ΙΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΛΣ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΑΘΗΝΑΙ ΐ;» Μχρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ Πράγας άγγέλλουν ότι οί Γερμα· νοί προτίθενται νά έγχαταστήσουν αρχάς τής απολύτου εμπιστοσύνην τού Ράϊχ είς την Πράγαν. Επί τού παρόν τος την γενικήν ανωτάτην διοίκησιν των καχαλαμβανομένων εδαφών έχει ή γερμ» νιχή βτρατιωτική άρχή. ^ Ε Δ ΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΤ ΥΠΟΥΡΓΟΣ !ΥΟΥΣ ΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1δ* Μαρτίου (τοθ άντα ποκριτού μας).—-Σήμερον επέστρεψεν έκ Γερμανίας, ό Ύπουργό; Διοικητής τής Πρωτευούσης κ. Κοτζιά; όστις «αί εγένετο δεκτός είς ακρόασιν ύηό τής Λ. Μ. τού Βασιλέως. Ι