97046

Αριθμός τεύχους

5117

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξ ά μηνός 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 16
  έξήμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ
  17
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^** ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑνΡθΥ ^
  ΟΙ 01X01 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  (II
  ΑΙ ΕΙΡΥΤΕΡΑΙΕΠΙ1ΕΕΙΣ ΤΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5117
  νΠΕΥβνΐΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Οί «Οικοι τοΰ 'Αγρότου»
  Ιδρύβηοαν ώς γνωστόν διά
  νά υποκαταστηθούν τα χρεω
  κοπήσαντα, ώς άναφέρη ή
  σχετική κυβερνητική απόφα
  αίς Γεωργικά Έπιμελητήρια.
  Οί νέοι ομως όργανισμοί αύ
  τ·ί δέν θα είναι άποκλειστι
  κώς έπαγγελματικοί. Δέν
  ίχουν δηλαδή μοναδικόν
  σκοπόν νά φροντίζουν δια τα
  γεωργικά προβλήματα καί
  τα συμφέροντα των αγρο
  των. Έχουν ϊύρύτερον προ
  ορισμόν. ©ά είναι συγχρό
  νέθεσεν είς τας
  των άγροτών τό
  οργανώσεις
  μέν» «ύτό
  χρέος. 'Αποδεικνύει δτι τό
  σημερινόν κράτος, θέλει νά
  στηριχθή κυρίως είς τόν γε-
  ωργικόν κόσμον, πού άποτε
  λεϊ καί την μεγάλην πλειο-
  νότητα τού έλληνικοΰ λαοϋ.
  Άποδεικνύει ότι τό νέον
  κράτος αποδίδει πρωτεύου¬
  σαν καί τιμητικήν εντελώς
  θέσιν είς τούς γεωργούς, είς
  τούς καλλιεργητάς τής γής,
  είς τούς ανθρώπους τής ύπαί·
  θρου. Καί δι* αύτό ακριβώς
  νως καί πολιτικοί ©ργανι' έμπιστεύεται είς αύτούς τας
  αρχάς καΐ τας πολιτικάς καί
  ίδεολογικάς παρακαταθήκας
  τού. Άλλά τουτο βεβαία δέν
  σημαίνει ίτι παραβλέπει τάς
  άλλας κοινωνικάς τάξεις ή
  ϊτι τάς άγνοεΐ. Αντιθέτως
  μάλιστα τό μεταυγουστιανόν
  καθεστώς επέδειξε δι* έργων
  «τι δέν κάμνει διακρίσεις,
  ότι δέν διαχωρίζει τόν λαόν
  είς προνομιούχους καί είς
  παρίας. Σήμερον στρέφεται
  πρός τούς αγρότας πρώτον,
  διότι οί αγρόται ήσαν οί πλέ
  όν παρηγκωνισμένοι, οί πλέ
  όν άδιχημένοι άπό τό κομ-
  ματικόν κράτος. Καί έπρεπε
  βεβαία νά επανορθώση τάς
  άδικίας τού παρελθόντος.
  Στρέφεται πρώτον πρός τούς
  αγρότας διότι αύτοί άποτβ
  λ ου ν την μεγάλην πλείονα
  τη τα τοδ λαβΰ. Άλλά καί
  διότι οΐκθίκοι τοΰ 'Αγρότου»
  νέοι εντελώς όργανισμοί, δή
  μιβυργηθέντες υπό τής κυ
  βερνήσεως, είνε ασφαλώς είς
  θέσιν νά ένστερνιαθοΰν κα
  λΰτερα τάς αρχάς τού νέου
  χράτους.
  σμοί. Τα καθήκοντα δέ, την
  μορφήν, τάς κκτβυθύνσβις
  κκί έπιδιώξεις τδν «ΟΙ κων
  τοδ 'Αγρότου» καθώρισε σχ
  φώς ό κ. Πρωθυπουργόν Ό
  κ. Μεταξάς θέλει τούς Ο«ΐ
  κους τοΰ 'Αγρότου» ζωντα
  νούς ©ργανισμοός. Τούς Βέ
  λ εί πραγματικά «σπίτια»
  τδν άγροτών, πού νά παρέ
  χούν προστασίαν καί βοή
  θείαν, καθοδήγησιν καί οτορ
  γήν είς ολους έκείνους χά
  ριν τδν οποίων ίδρύθησαν.
  Τούς θέλει ίμως συγχρόνως
  καί πολιτιχούς όργανισμούς
  ίκανούς νά φέρουν είς επι
  κοινωνίαν τό κράτος μέ
  την συνεργασίαν καί συνο
  χήν τδν δημοσίων ύπηρκσι
  δν μέ τούς γεωργούς, νά διο
  χετεύουν χαί νά προπαγαν
  δίζουν τάς αρχάς τοΰ Νέου
  Κράτους μεταξύ τδν γεωρ
  γδν. Τούς θέλει στήριγμα
  τοΰ κράτους τής 4ης Αύ
  γούστου.
  Είνε δέ Ιδιαιτέρας ολης
  σημασίας τό γεγονός ίτι ό
  *ΡΧΐγός τής κυβερνήσεως, ά
  ΟΠΟΪ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΟ ΕΑΑΝΙΗΚΉΙΙΤΟΥΡΙΙΙΙ
  Ριζοοπαστιχόν είς τάς χαινοτο
  μίας τού διά την ελληνικήν μόδαν
  τό δφιιπουργεΐον Τύπου χαί Τού
  ριομοθ, προέβη ώς γνωστόν είς
  την προκήρυξιν διαγωνισμόν διά
  την δημιουργίαν μοντέλων. Πράγ
  ματι, 8,τι απαιτούσε πλέον ή έ-
  θνική πρωτοβουλία τού, ήτο ή
  δημιουργία αύτη. Καί δχι μόνον
  άπό πλευρας πραχτικής άλλά χαί
  ψυχολογικής. "Επρεπε νά δημι¬
  ουργηθή Ιλληνικδ φιγουρίνι. 'Ητο
  Χαιρός δι' αύτό τό θαθμα. Άπό
  τό κοσμικό σαλόνι Ιιος τό συνοι-
  κιακό χαμίσπιτο τό φιγουρίνι ήτο
  ιίδος χυριάρχου. Καί ήτο άνάγχη
  προκειμένου νά επιστήσωμεν ε¬
  θνικήν γραμμήν είς την μόδαν, ό
  χυρίαρχος αύτός νά παραμερισθή
  μέ τρόπον ανάλογον πρός τα μέσα
  τής κυρΐαρχίας τού.
  Ήκούαθηααν σχόλια ιυφημα ά¬
  πό κυρίας τής πόλεώς μα; γύρω
  άπό χον διαγωνισμόν αυτόν. "Οσο
  έπινοητική χαί άν είνε ή γυναΐχα
  τής επαρχίας γύρω άπό τα ζητή·
  ματα τής μόδας, δέν μπορεϊ νά
  αρνηθή την επιρροήν τοθ φιγου-
  ρινιοθ, "Ετσι χάθε μεταβολήν έ-
  ποχής δέν είνε δυνατόν παρά νά
  συναντήσωμεν είς τόν δρόμον μας
  τα νέα φιγουρινια: Τα ϊμψυχα
  δηλαδή, μ« τα ίδιόρρυθμα τώρα
  χβπελΤνα χ«1 την έλιυθεριωτέραν
  επίδειξιν τοθ ώραίου ποδιοθ. Παν-
  τοθ φιγουρίνι των Παρισίων, μέ
  ωρισμένους συνδυα,σμούς αναλόγως
  τοθ γούστου χαί τής τέχνης τής
  μοδίστας ή χαί τής άμίσως ένδι
  αφερομένης. Έννοΐΐται δτι χαί
  οί συνδυαομοΐ αύτοί, δέν ίχουν
  σημασίαν διά την χεντριχήν«εύρα>
  παϊχήν» γραμμήν. Αύιή διαφαίνε
  ται ώς χανών χωρΐς εξαιρέσει;.
  Ό ανομπιομός είχε, χαθώς Ιμα
  θα, τάς αντίρρησις τού είς τό
  προκειμένον:
  —Κάλι. Άνωγειανά χοντογοό-
  νια θά φορέσωμε χορίτσια;...
  Κάτι τέτοιο διετύπωσε μία
  έκπρόσωπος τής συγχρόνου ξενο
  φιλίας. Πάντως δμως τής καθα¬
  ρώς έπαρχιώτιχης χαί δχι έχεί
  νης πού ανταποκριται είς τάς
  ευρυτέρας άπαιτήσεις τοθ μορφω
  μένου άνθρώπου είς οιονδήποτε
  γεωγραφικόν μήχος. Ή πλει&ψη
  φίο ίμεινε πρός την πλευράν τής
  Εημιουργίας τοθ ίλληνιχοθ φιγου
  ρινιοθ. Ή Ισΐορία μας είνε τό
  θαυμασιώτερον μωσαϊχόν διά Ιη
  μιουργίας τοιούτου εϊδους: Άπό
  την «μπαγιαντέραν» τής μινωϊ·
  χής έποχής, μέ την φινέτσαν των
  γραμμων, έΊος την δέσποιναν τοθ
  Περιχλέους χά Ι την πατριχίαν
  ζωστήν τοθ Βυζαντίου. Άλλά χαί
  τό γραφιχόϊ χοντογοθνι άχόμη
  χαί τα λαογραφιχά πρότυπα πού
  μποροθν νά συνδυασθοθν μέ μίαν
  σύγχρονον αίοθητιχήν διαμόρφω·
  σιν, δέν άποχλείονται.
  • *

  Είπαν άκόμη 8τι ή έλληνιχή
  γραμμή είνε λίγο πολύ... παριζιά
  νιχη. Καί δέν είχαν άδικον. Γιατί
  οί μεγάλοι οΐκοΐ ραπτικής,δέν είνε
  οπάνιον τό φαινόμενον, νά έμπνέ
  ωνται άπά τα πρότυπα τής έλλη
  νίκης αρχαιότητος. Καί είνε τό
  γεγονόί αύτό άπό ίκεϊνα ακριβώς
  πού θά άσχήσουν την μεγαλυτέραν
  ψυχολογιχήν επιρροήν είς την
  άνατέλλουσαν μετ* ολίγον βασιλεί
  αν τοθ έλληνικοθ φιγουρινιοθ.
  Έτσι είς τόν διαγωνισμόν πού
  I-
  γινε προχθές είς Αθήνας άνευρΐ
  Τα δημοσία οΐκονομικά
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ 1Ι0ΙΚΗΤ0Υ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Κ— ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Τόσον ή ημετέρα Τραπέζα
  δσον καί ή Έθνική Ικριναν
  βτι ή καταστασίς των έπέ
  τρεπε νά δεχθοθν την ένοποί
  ησιν των όφειλών ατο0 Δημο
  σίου καί την μείωσιν των συμ
  πεφωνημένων άρχικών επι
  τοκίων, καί νά παραχωρή
  σουν μακρότερον χρόνον έξο
  φλήσεως.
  Έκ τής ρυθμίσεως ταύτης
  αίσθηή έπέρχεται άνακούφι
  σις τοθ προϋπολογισμοθ (δία
  δέ των εφεξής πρώτων έτών
  επίπονον λόγω τοθ πολεμικοθ
  έφοδιασμοθ άλλά καί διά τάς
  Τραπέζας,ίδία την ημετέραν, ή
  καθιέρωσις τής ρευστοποιήσε-
  ως των άκινητοποιημένων χρε-
  ών τοθ Δημοσίου Ιχει ούσιώ
  δή σημασίαν.
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤιΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Καί ή'νη άς εξετάσωμεν την
  υπό τοιαύτας οικονομικάς τής
  χώρας περισιάσεις δισμορ
  φωθεϊσαν συναλλσγματικήν
  κατάστασιν τοθ 1938.
  Άφ' ής εποχάς μέγα μέ
  ρος των μετά τής άλλοδαπής
  συναλλαγών μας είς έμπορεύ
  ματα καί άλλας άξίας ρυθ
  μΐζεται διά των συμψηφισμών
  καί των άνταλλαγών, παρί
  σταται άνάγκη δπως παρα
  κολουθήται ή εξέλιξις, δχι μό
  νόν τοθ γενικοθ ίσοζυγίου
  των λογαριασμόν μας μετά
  τής άλλοδαπή"ς, άλλά καί τοϋ
  είδικωτέρου συναλλαγματικοθ
  ίσοζυγίου, δπερ περιλαμβά
  νει έκείνας μόνον τάς δοσολη
  ψ!ας μετά τοθ έξωτερικοθ,
  αΐτινες διακανονίζονται δι'
  έλευθέρου συναλλάγματος.
  Ή διάκρισις αυτή έ'χει (διαι
  τέραν σημασίαν. Έκ των συμ
  ψηφισμών καί άνταλλα
  γών δύνανται νά προκύψουν
  ετησίως πιστωτικά ή χρεωστι
  κά ύπόλοιπα. Ταυτα δμως
  αποτελούσιν άπαιτήσεις ή ύ
  ποχρεώσεις τής ήμεδαπής πρός
  την άλλοδαπήν, ών ό διακα
  νονισμός άνοβάλλεται είς τό
  μέλλον καί γίνεται άναγκα
  στικώς διά τής εΙσαγωγή"ς
  ή έξαγωγής έμπορευμάτων.
  Τουναντίον τό είδικόν συναλ
  λαγματικόν ίσοζΰγιον έμφα
  νίζει την σχέσιν μεταξύ των
  άπαιτήσεων τής χώρας, έξ
  ών δημιουργοθνται ελευθέρα
  μέσα πληρωμής έν τή άλλο
  δαπή καί των υποχρεώσεων
  αυτής, τάς οποίας είναι ήναγ
  κασμένη νά εκτελή είς έλεύ
  θερον συνάλλαγμα. Τό τυ
  χον Ιλλειμμα τοθ είδικοθ τού
  τού ΙσοζυγΙου όφείλει νά κα
  λυφθή, έφ' δσον δέν παρεμ
  βάλλονται πιστώσεις, έκ τοθ
  είς χρυσόν άποθέματος τής
  Τραπέζης, ένώ τό τυχόν πε
  ρίσσευμα αύξάνει τό άπόθε
  μα τοθτο.
  Τό ειδικόν τοθτο συ
  ναλλαγματικόν ίσοζύγιον ά
  παρτίζεται έκ τοθ συνόλου
  των άγορών καί πωλήσεων
  συναλλάγματος παρά τή Τρα
  πέζη τής Ελλάδος καί των
  λοιπών έξουσιοδοτημένων Τρα
  πεζών, αΐτινες άποτελοθσι τα
  μόνα δργανα άτινα δικαι
  σχεται χαί ή μεγαλυτέρα είδιχή
  σχοπιμότης. Ιδία δέ άπό απόψεως
  έφαρμογής χαί επικρατήσεως με
  ταξύ τοθ ώραιοκόσμου χαί τδν
  κομψευομένων τού: Τό παριζιάνι-
  κο πνεθμα μπορε! κάλλιστα νά
  βυνδυασθή άριστοτεχνιχά μέ την
  αιωνίαν, ελληνικήν έκφρασιν.
  Α£ΝΟΔΑΙΟ£
  Τα μέτρα τής κυβερνήσεως
  προώθησαν την εθνικήν οίκονομΐαν.
  οθνται νά άγοράζωσι τό προ
  σφερόμενον έκ ποικίλων πή
  γων συνάλλαγμα καί νά πω
  λώσι τοθτο είς εκτέλεσιν των
  υπό τοθ Νόμου άνεγνωρισμέ
  νων υποχρεώσεων πρός την
  άλλοδαπήν.
  Ή είδική συναλλαγματική
  κίνησις μόνης τής Τραπέζης
  τής εΕλλάδος, περί ή"ς άνέ
  φερον είς τάς πρός τό Γενι
  κόν Συμβούλιον δηλώσεις
  μου, τάς δημοσιευθείσας καί
  είς τόν τύπον, αποτελεί οίο-
  νεϊ την συνισταμένην τής γε
  νίκης συναλλαγματικής κινή
  σεως, τό δέ όποτέλεσμα αύ
  τής, πιστωτικόν ή χρεωστι
  κόν, σύμφωνον κατ' ανάγκην
  πρός τό πιστωτικόν ή χρεω
  στικόν άποτέλεσμα τοθ γενι
  κοθ συναλλαγματικοθ (σοζυ
  γίου, έμφανίζει εκάστοτε την
  αθξησιν ή μείωσιν τοθ είς χρυ
  σόν άποθέματος.
  Ό κατωτέρω παρατιθέμε
  νος πίναξ δεικνύει τό σΰνο
  Χον των άγορών συνάλλαγμα
  τος παρά τής Τραπέζης τής
  "Ελλάδος καί των λοιπών Τρα
  πεζών αναλόγως των πηγών
  έξ ών προέκυψε τοθτο, καί
  τό σύνολον των πωλήσεων συ
  ναλλάγματος παρ' αυτών,
  αναλόγως τής άνάγκης δι" ήν
  τό συνάλλαγμα τοθτο διετέθη.
  Οί άριθμοΐ είναι συγκριτικοί
  των έτών 1937 καί 1938.
  Ανάλυσις άγορών καί πωλήσϊων έλίυθέρου σαναλλάγματος
  παρα τής Τραπέζης τής Ελλάδος καΐ των λοιπων Τραπεζών
  Ματα τα έτη 1938 καί 1937.
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΓΟΡΩΝ
  Έλλην. Δημόσιον
  ΤοκομερΙΒια Έθνικων Δ αν ε ιω ν
  Εξαγωγικόν Συνάλλαγμα
  ΜεταναστΕυτικόν Συνάλλαγμα
  Ναυτιλιακόν Συνάλλαγμα
  Λοιπαί τΐηγαΐ
  Αύτούσιος χρυσός καί χρυσά ΝομΙσματα:
  - ΑΝΑΛνΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  Έλλην. Δημόσιον
  Έμτιόριον δι" είσαγωγάς
  » διά σΐτον
  Έτ. Διαχ. 'Υπεγγ. Προσόδων
  Ναθλοι Έλληνορωσσικοΰ ΟβΗΓΪη& κ,λ.
  ΠαλαιαΙ έμπορ. όφειλαί
  Όμολογιακά Δάνεια Άνων. Έταιριών
  Οικονομικαί άνάγκαι
  Λοιπαί άνάγκαι
  Φράγκα
  Χρυσα
  1933
  1937
  5.059 025.-
  5.390.099.-
  9 6Π.194--
  11313 788.-
  109.987 604.-
  112.863156.-
  74Γ52.497.-
  91.245.410.—
  31055.847.-
  25 008.252.-
  47.612.885,-
  51.029 649.-
  2.791.67ί.-
  9 058.086. -
  280.170.723-
  305.908.440-
  53.562 444 -
  46.938 001.—
  144.5 Ί. 569 —
  148.086.424.—
  54.690701.—
  71.373.368.-
  1.487.123—
  447 705.-
  . 3.190 646.-
  2.763 974.—
  1.040 956.—
  1.623.446.-
  7.120.929 -
  9 481.710.-
  6.736 234.-
  7.465.^99 -
  5 255 216 —
  8586 778.-
  277.795.820.-
  296 771.805,-
  Έκ τοθ πίνακος τούτου έξά
  γεται δτι τό σύνολον των
  άγορών συναλλάγματος κατά
  τό έτος 1938 ύπελείψθη τοθ
  συνόλου των άγορών τοθ
  1937 κατά 25.738 000 φρ.
  χρυσα. Τό ποσόν τουτο προ
  έκυψεν έκ τής μειώσεως τοθ
  συναλλάγματος των εξής κυρί
  ως πηγών. Τό συνάλλαγμα έκ
  τής έξαγωγής έμπορευμάτων
  εμειώθη κατά 2.876 000 φρ.
  χρυσβ. Τό μεταναστευτικόν
  συνάλλαγμα, δπερ υπέστη καί
  την μεγαλυτέραν ελάττωσιν,
  εμειώθη κατά 17.193.000 φρ.
  χρυσά. Τό έκ των λοιπών τιη
  γών συνάλλαγμα, περιλαμ-
  βανομένων καί τοθ έκ κινήσε¬
  ως κεφαλαίων, εμειώθη κατά
  3.417.000 φρ. χρυσά, καί τό
  έξ άγοράς παρά τί)ς Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος έν τώ έσω
  τερικώ αύτουσΐου χρυσοθ καί
  χρυσΩν νομισμάτων κατά 6.
  266.000 φρ. χρυσά. Είς την
  μείωσιν τοθ μεταναστευτικοθ
  συναλλάγματος δέν πρέπει
  νά αποδοθή ιδιαιτέρα σημα-
  σία, καθ" όσον σθχη δέν α¬
  ποτελεί μόνιμον φαινόμενον.
  Τό συνάλλαγμα τουτο, λόγω
  τής φύσεως τής πηγής έκ τής
  οποίας προέρχεται, υφίσταται
  άναγκαΐας .διακυμάνσεις, έ-
  ξαρτωμένας κυρίως έκ τής
  καταστάσεως καί των προβλέ¬
  ψεων τής άγοράς έν τή ό
  ποία πραγματοποιεΐται. Ή
  μείωσις κατ' Ιτος τι τοθ
  συναλλάγματος τούτου δύνα¬
  ται νά όφείλεται βεβαίως είς
  την πραγματικήν ελάττωσιν
  των είσοδημάτων των μετα-
  ναστών, είναι δμως δυνατόν
  νά όφεΐλεται κσΐ είς ανά¬
  κτησιν τής έμπιστοσύνης επί
  την σταθερότητα τής οίκονο-
  μίας τής χώρας είς ήν πα-
  ράγεται, όπότε μέγα μέρος
  των πραγματοποιουμένων ο(-
  κονομιων άνατοποθετεΐται πά
  ραγωγικώς έν τή χωρ α. Τού
  ναντίον ή άστάθεια καί όβε-
  βαιότης των οικονομικόν συν
  θηκών τής χώρας έκεΐνης δύ
  ναται νά ενισχύση την πά¬
  λιν νόσΐ ησιν των οίκονομιών
  τοθ μετανάστου είς την χώ¬
  ραν τής καταγωγής τού. Πάν¬
  τως τό μεταναστευτικόν συ¬
  νάλλαγμα τοθ λήξαντος 6-
  τους, καίτοι κατώτερον τοθ
  1937, παραμένει δμως άνώτε
  ίρον τοθ κατά τό 1936 είσα-
  'χθέντος είς την χώραν, ό¬
  περ ανήλθεν είς 55.377 000
  φρ. χρ. έναντι 74 052 000 φρ.
  χρυσων τοθ 1938.
  Έν αντιθέσει πρός ταθτα,
  τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα
  άνήλθε κατά τό λήξαν ετος
  είς 31.056.000 φρ. χρυσα έ¬
  ναντι 25 008 000 τοθ 1937, ή"
  τοι εσημείωσεν αϋξησιν 6.040.
  000.
  Όσον άφορςτ είς τάς πωλή
  σεις συναλλάγματος, ό παρα
  τιθέμενος πίναξ, δεικνύει δτι
  κατά τό λήξαν ετος επραγμα¬
  τοποιήθη μείωσις πωλήσεων
  έν σχέσει πρός τό έτος 1937
  κατά 18.976.000 φρ. χρυσά.
  Ή μείωσις αυτή κατανέμεται
  μεταξύ ολων σχεδόν των ά-
  ναγκών, δι' άς διετέθη τό
  συνάλλαγμα, πλήν των άναγ-
  κών τοθ Δημοσίου. Ή σημαν-
  τικωτέρα δμως μείωσις έση
  μειώθη είς τό εισαγωγικόν
  εμπόριον συμπεριλαμβανομέ
  νού καί τοθ σίτου. Πράγ·
  ματι τό διά την εισαγωγήν
  διατεθέν συνάλλαγμα κατά
  τό λήξαν έτος ανήλθεν είς
  199 402.000 φρ. χρυσά έναντι
  219.460.000 φρ. χρυσών τοθ
  έτους 1937. Επήλθεν άρα μεί
  ωσις 20.058.000 φρ. χρυσών,
  ήτις όφείλεται κατά τό μέγι¬
  στον μέρος είς την μείωσιν
  τοθ διά την προμήθειαν σί¬
  του διατεθέντος συναλλάγμα¬
  τος, δπερ άπό 71.373.000
  φρ. χρυσά κατά τό 1937 κα-
  τήλθεν είς 54.891.000 φρ. χρυ
  σά κατάτό 1938.
  Τοθτο όφείλεται έν μέρει
  μόνον είς την μείωσιν τοθ πό
  σοθ τοθ είσαχθέντος σίτου
  κατά τό λήξαν έτος κατά
  ποσόν 50.000 τόννων περί
  που, κατά τό πλείστον δμως
  Αί σταψίδες μας
  είς Γερμανίαν.
  Εγνώσθη 8τι ή γερμανική
  κυβέρνησις ηύξησε τό κοντε-
  ζάν διά τάς είσαγωγάς έλλη
  νίκων σταφίδων κατά έν έκα-
  τομμύριον μάρκων, ήτοι άπό
  έπτάμισυ είς όκτώμισυ έκατομ
  μύρια. Ή είδησις είναι έξαιρε
  τικά ευχάριστος καί άξΐζει νά
  χαιρετισθη μέ ενθουσιασμόν.
  Ή απόφασις τής γερμανικήν
  κυβερνήσεως διευκολύνει σπου
  δαίως την αΰξησιν των είσα-
  γωγών των σταφίδων μας είς
  Γερμανίαν καί δημιουργεΐ
  την έλπίδα δτι τα ύπάρχοντα
  εισέτι άποθέματα τοθ προϊόν
  τος θά πωληθοθν καί μάλι·
  στα είς καλάς τιμάς. 'Η κυ-
  βέρνησίς μας, είς τάς ενεργεί¬
  ας τής οποίας όφείλεται ή
  απόφασις τής γερμανικής, εί¬
  ναι άξΐα τής εύγνωμοσΰνης
  τοθ άμπελουργικοθ κόσμου.
  Τα δημοσία κτήματα.
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών απεφάσισεν δπως πά
  ράσχη. ευκολίας Είς την έξα
  γοράν καί πληοωμήν των δη·
  μοσίων κτημάτων άπό τούς
  καταλαβόντας καί κατέχον-
  τας αύτά παρανόμως, έφό·
  σον θά έκδηλώσουν πρός τοθ¬
  το διάθεσιν. Ή απόφασις αύ
  τή πού περικλείει μεγάλην 6-
  μολογουμένως έπιεΐκειαν, πά
  ρέχει μίαν πρώτης τάξεως εύ
  καιρίαν είς μέν τούς κατέχον
  τας κτήματα τοθ δημοσίου
  νά τα έξαγοράσουν, είς δέ
  τό δημόσιον νά τα έκποιήση.
  Έτσι τό κέρδος θά είναι δι
  πλοθν. Θά ώφεληθοθν καί
  οί πολίται, καί τό δημόσιον.
  Οί πολίται διότι θά γίνουν
  ευκόλως κύριοι των κτημά¬
  των. Τό δημόσιον διότι θά
  έκποιήση κτήματα τα όποΐα
  ουδέν τοθ άπέδιδον μέχρι σή
  μερον άφοθ ευρίσκετο υπό
  ξένην κατοχήν ώς άδέσποτα.
  Άμιλλα
  Θά οργανωθή λοιπόν καί
  εφέτος έβδομάς τής εργατικάς
  άμίλλης. "Ήδη μάλιστα ί)ρχι·
  σαν αί σχετικαί πρός τοθτο
  προετοιμασίαι. Πολύ καλώς.
  Ό θεσμός απεδείχθη ώφέλι-
  μος καί εύεργετικός. Δημιουρ
  γεΐ τόν ζήλον τής εργασίας.
  Συντείνει είς την αύξησιν τής
  άποδοτικότητος των έργατών
  καί κατά συνέπειαν είς την
  αΰξησιν ττ]ς παραγωγής. "Επί
  πλέον δέ συμβάλλει είς την
  εξομάλυνσιν των σχέσεων
  καί την στενωτέραν συνεργα¬
  σίαν έργοδοτών κσί έργατων,
  κεφαλαίου καί εργασίας.
  Κήποι.
  Είς τάς Αθήνας ώ; άνέφερε
  σχετικόν τηλεγραφημά μας μελε
  τάται ή ί'δρυσις μεγάλου ζωολο
  γιχοθ κήπου. Πολύ ορθώς. Διότι
  πράγματι χρειάζεται καί μία μι
  κρή ζοθγκλα μέ £γρια ζωα χαί
  θηρία. Άς ελπίσωμεν ίτι αί ί-
  παρχιαχαΐ πόλεις, ολιγώτερον ά·
  παιτητιχαί, όλιγαρκέστεραι τής
  πρωτευούσης, θά φροντίσουν νά
  άποκτήσουν απλούς κήπους με
  δένδρα χαί λουλούδια, μέ πράσι
  νόν. Διότι αί περισσίτεραι πόλεις
  στεροθνται κήπων. Μεταξύ δέ αύ
  των καί ή ίδική μας, Άλλά τό
  Ηράκλειον, έλπίζεται δτι θ« ϊχη
  ταχέως καί τόν κεντρικόν, ώραι
  όν κήπον τού.
  είς την μείωσιν των τιμών
  τοθ σίτου,
  Ή μέση τιμή τοϋ άγορα
  σθέντος σίτου, ήτις κατά τό
  Ιτος 1937 ί|το 143.33 φρ. χρυ
  σά κατά τόννον, κατήλθε κα
  τα τό λήξαν έτος είς φρ.
  χρυσά 121.42 κατά τόννον.
  Έν αντιθέσει πρός τάς
  λοιπάς ανάγκας αί άνάγκαι
  τοθ Δημοσίου ήσαν ηύξημέναι
  κατά τό λήξαν έτος καί έν
  σχέσει πρός τό 1937, υπέρ
  καί τουτο υπήρξεν έτος έκτά
  κτων άναγκών, λόγω τοθ έν
  έκτελέσει προγράμματος των
  στρατιωτικών παρασκευήν,
  (συνεχίζεται)
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινημπτογράψος
  Σήμερον τό ιιεγάλο κοινωνικ< φΐλμ: «Φυλακές χωρΐς σΐδερσ» (Γαλλική δμιλοθσα). Μέ τούς Κ< ρίν ΛυσαΙρ, Ροζέ ΝτυσαΙν, Άνν Ντυκώ καΐ Ζινέτ Λεκλέρ. Την Δευτέραν: «ίνα άστρ'ρ γιεννιέται». Μέ τόν Φρέντερι Μάρς. ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσι κό θαϋμα! «Χώρα της άγάπης Την Δευτέραν: «ό παληάτσος το Ιπποδρομίου». ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ Σταθμός "Αθηνών Προγραμμα 17ης Μαρτίου. 13 30 Εΐδήσος. 13.45 Έλαφρό έλληνικό τρ γοϋίι ιδίακοι). «Κάποια νΰχτα δύο χαρδίές» «Οαράπονο έρωτειιμένου». «Έτ νοιξα την άνΡισμίνη άμυγδαλΐίί «Χαρά τής πρώτη; μουζωής»χλπ 14.40 Είδήσΐις — μετεωρολογ χον δελτίον—χρηματιστήριον. 18.15 Ή ώρα τής ΈλληνΙδος. Χαρά χαί Έργασία δπό τή; χ Ελένης Σιφναίου—Ντ«ίζη?. 18.30 Μανδολίνο καί Κιθάροτ. (Κα Βαρότση καί χ, Σωκρ. Βού γαρης). Βέρντι: Έπιλογή άπ την δπερα «Ριγολέττο;» Ββύλγ ρη: «Άναμνήσεις άπό την Κου 6α». Λίνχε: «Λυσισιράττ;». Άλ μίζ:«Σοτέσκο'» Ρωσσιχή φαντασί* 19 Μετάδβστς Έκ τοθ ίεροθ ναιθ τής Μητρ πόλεως των Δ' Χαιρετισμών τή Μ. Τεσσαρακοσιής. 20 "Εργ« δι' ορχήστραν το Λίστ (δίσκοι). Τα ΙΙρίλούδια, σιιμφωνικέν πό ημα, «Όνειρο άγάπης». Βάλ τοθ Μ?μφιστοφελοΟς, σχηνή χή. ταβέρνας άπό τόν «Φάουσ;». 20 30 ΕΙδήσβις. 20 50 Δυωδίαι (Υπό των χ. χ. θάνου κα Εύστραιίου). Κοκκίνου. Στ. Μίνω ος. Στρουμπούλη. Ξανθοττούλου Χατζηαποστόλου. Γλυχοφρίΐη. 21.15 'Αναχοινώοεις πρές την Εθνικήν Όργάνωσιν Νεολαίοις 21.30 Μικρά όρχήστρα. (Δ)τή; έρχήστρας δ κ. Στ.Βαλτ τσιώτης. Σουπέ: «Ποιητή; χαί χω ριχί(», ιίσαγωγή. Ντυφφ: «Είχ" νες άπ' τό βουνό». Τίστι: «Δέ ο3 άγαπώ πιά». 22 Νυχτερινβ! εΐδήσεις. 22 30 Συνέχεια μικράς ορχή οτρας. Στράοϋς: «Στδν ώραΐο γαλάζι δύύναβι» βάλς. Μαασί: Αιοπόλντ Κάλμαν. Φριάρ. Μπίργχερ. 23.15 Μουσική χοροο (δίσκοι). 24.15 τελευταίαι είδήσβις. ΠΟΪΑΑΚΑΚΗ Σήμερον: Τό κοινωνικό άριστούρ- γπμ«: ΦΥΑΑΚΕΣ ιορισΣΙΑΕΡΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ) ΚΟΡΙΝ ΛΥΣΑΙΡ ΡΟΖΕ ΝΤΥΣΑΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ μέ τούς: Φρέντερικ Μάρς Ζανέτ Γκέΰνορ "Ενα βαϋμα τεχνιχής έρ μηνΐία?, πλούτου, σκηνβοε βίας φυσιχών χρωμάτων — ά; τό ποιο παβητικό έ;ωτικό ρο μάντζο πού παρουσίασϊ μέ χρι σήμερον ή όθόνη. ΕΝΑ ΙΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ «ού Ιχει γιά βίμα την ρωμαν τική περιπέτειαν μιάς μιχρού λ α;, πού {«χινά άη' τ· φτω χοβπιτβ της γιά ν* χατβτχτή ση τί) μϊγάλη ζωή, τή χαρ», ι η δεί», τον πλβδτο, τόν Ι ρντκ Ένα θρησκευτικό άνάγνωσμα Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΙΟον —Ό ΊησοΟς δμως μέ μιά κΐνησι τής χειρός τούς καθη σύχασε: —Μή ΦιλονεικΕΐτε γιά την επικράτησιν. Όΐΐοιος μεταξύ σας θελήση νά γίνη πρθτος θά γίνη δοθλός σας. Ό σο γιά σένσ, Ίούδα, δέν πρέπει νά έ"χης παράπονα.Τό δνομά σου θά είνε γραμμένο στή μνήμη των άνθρώπων. Είνε καιρός δμως ιώρα νά πδς στό παιδί σου καί στή γυναΐκά σου, πού σέ περιμέ νούν μέ άνυπομονησΐσ. Ό Ίούδας θέλησε νά δικαιο λογηθή: —Κύριε, έκσμα δ,τι μποροθ σα γιά νά φέρω στά πέρατα τής Ίουδαΐας τή διδασκαλία σου. Χιλιάδες χιλιάδων άκου σαν τό κήρυγμά σου καί πολ λοί σέ πιστεύουν γιά Μεσσία ΤΗταν κακό, άν υστερα άπό τό κήουγμά μου φρόντιζα κα γιά τό ψωμί ',τής οικογενείας μου; Κανένα δέν έζημίω σσ... Ό ΊησοΟς δέν άπήντησε. Στηριζόμενος στόν ώμο τοθ Ιωάννου μπήκε στό σττΐτι τοϋ Ζεβεδαίου, ένώ ό Ίσκαριώτης άνέβαινε πρός τό σπίτι τού ταραγμένος άπό τα περίεργα λόγια τοθ ΊησοΟ καί θυμωμέ- νος εναντίον τοθ Πέτρου γιά την κσταγγελία τού. Ή Λίσ, γεμάιη νειατα κα. δροσιά, τον περίμενε στό δωμά τιό της Τό πσιδάκι ήταν κοντά της κι' έπαιζε. Μιά ύπηρέτρια έτοίμαζε τό φαγητό. Ότσν ό Ίούδας στάθηκε στό κατώφλι καί άντίκρυσε αυτή την είδυλ λιακή είκόνα ξέχασβ δλες τίς στενοχώριες τού. Χαλιά στό πάτωμα καί στούς τοίχους Δοχεΐα μέ άνθη σέ κάθβ γω νία. Άκτινοβολοΰσε άπό πλοθ το, νοικοκυρωσύνη καί καθα ριότητα. Ό Ίσσάκ εΐχε με γαλώσει. Ή Λ(α μέσα σ' ϊνσ μεταξωτό φόρεμα ήταν γεμά τη θέλγητρα. Ποτέ δέν τοθ φάνηκε τόσο ώραΐα καί , θελ κτική. Σηκώθηκε μέ χαρά καί άπλώνοντας τα χίρια πρός τόν άνδρά_της τοϋ εΐπε: (συνεχίζεται) Αριθ. 9977 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άνο βληθέντοςπλειστηρισσμοθ Ό Συμβολαιογράφος Ήρσ κλεΐου Εμμανουήλ Γ. Καλυ τεράκης έν ΆγΙω Μύρωνι κατοικοεδρεύων καί ύπάλλη λος επί τοθ πλεισΓτιριασμοΟ δηλοποιω δτι: Ό διά τοθ ύπ' αριθμόν 7119 τής 18 Μαΐου έτους 1934 προγράμματός τού δημοσιευ θέντος είς τό ύπ' άρ,θ 3812 τής 30τ)ς Μαΐου 1934 φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερίδος «Ανάρθωσις» προ κηρυχθείς δηαόσιος άναγκο στικός πλειστηριασμός τρ έ πισπεύσει τής έν Αθήναις έ δρευούσης Έθνικής Κτηματι κης Τραπέζης τής Ελλάδος κατά Μιχαήλ ΓεωργΙου Νικο λουδάκη κτηματΐου καί καφε πώλου κατοίκου Σταυρακίων ΜαλεβυζΙου, των έν τώ εΐρη μένω προγράμματι περιγρα φομένων άκινήτων άνσβλη θείς κατ' επανάληψιν ένεκεν νομίμων ..λόγων γεννήσεται συμφώνως πρός τούς δρους τοθ είρημένου προγράμματός καί κατό'ΐν τής ύπ' αριθμόν 126 τής 8 Μαρτίου τρέχοντος έτους 1939 αποφάσεως τοθ κ. Προέδρου των Πρωτοδικών Ή ρακλείου την 7 Μαΐου 1939 ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 προ μεσημβρίαν ένώ πιόν μου ή τοθ νομίμου άνσ πληρωτοθ μου, έν Άγίω Μύ ρωνι ΜαλεβυζΙου καί έν τώ συμβολαιογραφείω μου ίδιο κτησία Γεωργίου Ι. Μισυρλά κι, ένθα καλοθνται οί. βου .όμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Εφ' οΐς εγένετο ή παροθσα δι* ήν ελήφθη τέλος καί πρό σθετον ώς καί νόμιμον δικαί ωμα δραχμών 115 έν Άγ(ω Μύρωνι Μαλεβυζίου καί έν ώ Συμβολαιογραφείςρ μου ( ιΐοκτησία Γεωργίου Ι. Μισυρ ,άκη σήμερον την 13 Μαρτί υ ημέραν Δευτέραν τοθ Ι :ους 1939 καί υπεγράφη πσρ' :μο0 τοθ συμβολαιογράφου Ηρακλείου. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα ;λείου. Έμμ«ν. Γ. Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Χωρίς δημιουργή άπασχόλησι ή ζωή καταντα κενή, χωρίς άξίσ. Είς ίνα παλαιό βιβλίο ηΰρα, πρό ημερών, αυτή την σχίψι πού μοθ φαίνεται νά είνε άκριβέσΐε ρη σήμερα παρά πρό τρΐάντα έ- των. «Ή γυναΐχα κου 5«ν άσχο λεϊται σέ τίποτε, δέν Ιχει τδν καιρό νά κάνη τίποτε». Προσεξετε γύρω σας τίς νέες γυ ναΐκες πού γνωρίζετε: δέν είνε αλήθειαι δτι ή περισσότερον ά- πησχολημένες ευρίσκουν τον και ρόν νά κάνουν τα περισσίτερα πράγματα, χαί δτι αύΐέ; ποίι ε χούν μιά ζωή άατη, άναπαυμέ νη. καί ίχουν παλλούς δπηρέτας, χαί δέν έχουν παιδία, δέ« έχουν ποτέ τόν καιρό νά προσφέρουν μιά δπηεεσία, νά κάμουν μία παρατεταμένη έπίσχεψι, νά δΐα- βάσουν βΐβλία περί των οποίων ίμιλοθν, διατρέχοντας βιαστικά την φΐλολογική κριτική μιδς έφη μερίδος ώπε νά ήαποροθν, είς μιά συζήτησι νά εχφράσουν την γνώμην των καί νά βιβαιώσουν δτι ενα τάδε χωρίον τούς ήοε σε, δτι Ινα; τάδε χαραχτήρ είνε χαλά χρωματισμένος, δτι τό στυλ τοθ ϊργου είχε Ινα τάδε ή Ινα δεΐνα χαρκκτηριστικί, Γιά νά έπωτεληθήτε δσον τδ δυνατόν περισσότερον άπό την ζωή, πρέπει νά είνε ρυθμισμένη, νά γί νεται τό χάθε τι σέ ήμέρα χαί ώρα χαθωρισμένη χαί δταν θά έ χετε άποφασίσει την χρησιμοποιή σι ενός ωρισμένου χρονικοθ δι- αστήματος νά μην άλλάσσιτε ποτέ γνώμην. Πάρε'ε μία νέα γυναΐκα πού νά έχη πολλά παιδία: γιά νά άντεπεξέρχεται επαξίως, δηλαδή γιά νά είνε τα παιδία της χά θαρά, είς καλήν ήθιχή χαί φυ σική κατάστασι, έπιβάλλεται νά ΙχΤΙ μεγάλτ; άχρίβεια. Κάθε μία άπό τίς, ΐορες της θά είνε διατε θειμένη, θά άγνο§ τίς χαμένες ατιγμές, την μάταιη άσχολία χλΙ την αταξία καί θά είνε ^ηοχρι ωμένη, γιά νά διατηρηθή αύιή ή ιδία δγιήί, νά καθιερώση μεριχές σιιγμές είς την πρόσω πική της '^χαγωγία. Μία νέα γυναΐκα χωρίς παιδία, διαθέτουσα διά τόν εαυτόν της δ¬ λες τίς ώρες, θά έχη, αντιθέτως, ώ?ες χενές πού θχ έπεχταθοθν επί των άλλων. "Ολίγον κατ' ο¬ λίγον δλη της ή ζωή θά παρα μΐλήται: Ν' άπασχολη'ς τίς ώ?ες χατά την διάρκειαν των οποίων καμ.ιΐία χρήαιμη έργασία δέν σέ καλεϊ σημαίνει δτι τίς χάνεις. Οί γυναΐ<ες αύΐές είνε πάντο τε καθυσ:ερημίνες, εγείρονται άρ γά, τρέχουν είς τα χατασΐήματα, δέν εχουν καμμιά ίδέα τής άξί άς τοθ χρόνου, χαί δταν χατά τύ χη, εχουν κάτι νά κάμουν, δέν ξεύρουν πλέον πώς νά ένεργή σουν. Άπ' αυιές τίς Ιδιες έξαρταται νά δημιουργήσουν ώρισμένες ά· σχολίες, νά· έπιδάλλουν είς την καθηιερινή των ζωή Ινα είδος διευθετήσεως ποΰ θά τάς υποχρε¬ ώνη είς μιά ώίΐσμένη μέθοδο: «ή άργία, λέγει Ινα παλαιό ρη· τό. είνε μήτηρ πάσης καχίας». Ί'πάρχ&υν γύρω άπά χάθε άπο- μονωμίνη γυναΐκά αλλες νέΐς γυ- ναΐχες τίς οποίες μπορεΐ νά συνδράμη. 'Υπάρχουν πολυάριθμα κοινωνικά έργα ποΰ ζητοθν δυνα τάς θελήαεις, βσον τουλάχιστον καί χρήματα Άπό την κάθε μία ^ γυνβΐκα έξαρτάτβι νά άνα ζητήση καί νά διοργανώση την ζωή της επί μιδς χρησίμου καί σταθεράς άπασχολήσεως. ή Ντιστβγκέ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ανδρ. Βλάσση Ό3ός "Κης. Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγνέλια, Άγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφο- τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές, Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες κ. λ. π. Αί τιμαί μας κατά πολύ εύθηνό- τεραι των Αθηνών. ΐΙΙΙΙΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ | ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά· στιγνες — ζυγαριές—χοηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- νού έργοστασΐου Ελένης Καχαβούλη, Έμμ. Παγ¬ κάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι σμοθ καί μέ ευκολίας τΐληοωμής, παρά τώ άντιπρο σώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκτ) έναντι Δημαρχεΐου. Πρίν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την εκθεσίν μας. πΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ. ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό δλα τα καταστήματβ χ«Ι βΰτ* Τ6ν έηοιρχιβν τ«Ις χλΜβταΙς Μάρχβς "Ητβι οβυγβχι·, τρν<Μ.μεκα ΜΐβάρβΗ, χ«ρ6λι« κεντΑμα- τος, κβνβάρες, ΝβνλινΙ, Κοτβν «ερλί, Βατρ|1«χ«κια, κον- 0αιρες κεντΐιμειτος κ. λ. π. Όλ« τ* β{ ϋνε· ιΤβα ·Ινεη *· ■Μβτβυ κβι·τατβ«, ΜεΗ χρΝμάΤΜν Αγγυημένιιν μ«1 στερε¬ άν. ΜΙβ ο·κιμΑ Ιβ ο&( «μ(οβ 4ι* τ*ν άνντερβτειτει τβν Μλνετβν «1|| μάρκβις «Χτ«»οβ(.» οί* Κεμάλ Άτοτοΰρκ ΣΤΑΧΤΗΣ λΥΙΟΣ Τού Άρμστρογγ 38ον Ό Μοιισταφίί Κεμάλ πλοίων. Τόν εχθρόν έκρεπε νά τό χαταδιώξη διά ξηρ3ς. Είχεν έξ» πολύσει τα στρατεύματά τού πρό βορράν, διά ν1 άνακτήσουν έΐι μέ τόν εχθρόν καί*"νά τόν τρίψνυν πρίν λάβη τόν καιρό νά άνασυγχροτηθή ,Ό δρίμος πού Ι π?επε ν' άχολουθήσουν τα τουρχ χά σ:ρατεύματ» έβα·νεν άναγχαστ χώς διά μέσου των Δαρδανελλίων ΈκεΓ είς Τσανάχ, ηΰραν άγγλιχ* στρατιύματα π:υ δέν τα νά περαιωθοθν εί; Ευρώπην, πά Εεντιθέμενα μεταξΰ αοτών χά! Έλλήνων. Τό πρόδλημα πούέΐίθε το ήτο τό εξής: Ό ελληνικάς στρα τος άνασυνεχροτεΐτο έν θράχη. Τα τουρχιχί στρατεύματά έβαινχ διά ξηρδ; δπως άντιμετωπίσουν διαπεραιούμινα είς την εύρωπαϊ χήν Τουρκίαν, τού; Έλληνα; Άλλά μεταξύ Έλλή;ων καί Τούρ κων, είς τό άποφασιστιχόν σημείον τοθ δρόμου πού είχαν άκολουθή σει τα τούρκικα στρατεύματά παρενετίθεντο άγγλικά σΐρατεύμα τα τής κατοχή;. Ό Μουσταφά Κεμάλ ευρίσχετ είς Άγκυραν. Καί δπως έκαμν. χάθε φοράν, έσ:άθμιζεν δλας τα πιθανότητας, δπελόγιζε χάθε ένδε χόμινον. Δέν μποροθσε νά χαθη λώση τα στρατεύματά τού χαί νά περιμένη. Ό χρόνος ήτο σπουδα' ος συντελΐστής. Δέν Ιπρεπε ν' ά φήΐη είς τούς "Ελληνας τόν χαι ρόν ν' άνασυνταχθοθν. "Επρεπε νά τούς συντρίψη πρίν προφθάσου ν' άνασυγχροτηθοθν. Οί Έλληνες! Αδτούς δέν τού- δπελέγιζεν. Άλλ' οί "Αγγλοι! Ώ πρός αύΐούς τό ζήτημα διέφερε Τα τούρκικα στρατευματα, δ σον καί άν τα είχεν οίστρηλατήσε έ έρεθισμός τής νίκης, ήσαν χο ραθμένα, ριχένδυτα, ίσΐεροΰντ πολεμικοθ δλικοθ, βαρέως πυροβ· λιχοθ. Τα άγγλιχά στρατεύματ ήσαν θαυμασίως έφωδιασμένα, ξ χουρασμένα, δπό έμπείρους άξιω μχτιχούς Ήσαν ώχυρωμίνα κα λά καί έν γένει είχαν δλα τ.ι πλεονεχτήματα. "Οπισθεν των τα άγγλικά έκεϊνα στρατεύματά ή σθάνοντο την παρουσίαν μιάς μ γάλης άομάδας — την εγγύησιν των πολεμιχών μέ τα βαρέα πυρο βολά των, την εγγύησιν των άερο πλάνων, χαί ίκτός 2λων αυτώ' καί δπέρ δλα αύτά τό βάρος τή>
  Αγγλίας.
  "Αν οί "Αγγλοι ήσαν διατεθε
  μένοι νά πολεμήσουν, οί Τοϋρκο
  θά ήττώνχο. Άλλ' ήσαν διατεθε
  μένοι νά πολεμήσουν, ή ά πλώ
  μπλοφάριζαν; Αύτό είνει',τό ζή
  τημα!
  (συνεχίζετχι)
  ΜΙΝΟΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό θαΰμοτ:
  ΣΤΗ ΧΩΡΑ
  ΤΗΣΑΓΑΟΗΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Άλ. Μάτερστοκ
  Γκούστι Χούμπερ
  Μιά χαριτωμένη γερμα-
  νίκη ότιερέττα μέ τιεταχτή
  καί γλυκειά μουσική τοϋ
  συνθέτου ΜΕΛΙΧΑΡ.
  Έκτός προγράμματός:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  Ή έξαιρετιχή χωμωδία:
  Ο
  ι
  μέ τόν
  Τζόε Μπράουν
  Κυριαχή ώρα 2 μ. μ. νέον
  έπεισοδιαχόν:
  ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΪΤΧλ.
  'Ηραχλε(βυ-Ληα0{βν:
  Μ. ΚΟΡΟΗΖ
  | ΠΟΛΕΙΤΑΙ άμπελος 14 περί
  που έργατδν μετά μιάς Ο1κ1ας λι
  θοκτίστου αποτελούμενης έκ δύο
  ΙσογεΙων^ δωματΐοιν καί κειμίνης
  έντόςτου σχεδίου πόλεως Ήρα
  κλεΐου καί τοϋ συνοικισμοθ Μέον
  Αασαλένιο.
  Ι Πληροφορίαι είς τόν κ. Εύαγ-
  νελον Χρυρόν &ιΚΓ)γόρον/
  ΚΟΙΜΩΜΙ ΚγΑ
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Απέθανε καί έκη-
  δεύβη είς Άρχαναις την «αρελ·
  θοθσαν Δευτέραν χρηοτός καί έ·
  νάρετος ιΐολίτης ό Γεώργ. Μαρκο·
  μανωλάκης. Την κηδείαν τού παρ
  ηκολούθησε σοσσωμος ή κοινωνΐα
  Αρχανών τιμώσα τάς σΐτανΐας α·
  ρετας τού. Πάντας τούς οΐκεΐ·
  ούς τού μεταστάντος καί Ιδία την
  οικογένειαν τοθ υΐοθ τού κ."Ανδρ.
  Μαρκομανωλάκη λοχαγοθ ί. ά,
  συλλυπούμεθα θερμώς.
  ***
  Γΰρω στήν πόλι.
  Λιακά&α χθές τό πρ»ΐ καί συνε
  πώς... γενική πεποίθησις πάλιν
  ότι ετελείωσαν τα ψέμματα.
  -Καί δπ δ Μάρτης μετά τάς
  τελευταίας εύεργετικάς βροχάς
  τού, θά μείνη καθαρώς άνοιξιά·
  τικος.
  -Δέν 6λειψαν χθές άπό τάς
  πρωϊνάς συγκεντρώσεις των κα$ε·
  νοδιαΐτων.
  —Τα εύρέα σχόΧια διά την εξέ¬
  λιξιν των γεγονότων είς την Κεν
  τρικήν Ευρώπην καί τάς νέας ε¬
  πιτυχίας τής «διπλωματΐας» τοΰ
  ΧΙτλερ.
  —Τα όιοΐα άνήγγειλον έν έκ-
  τάσει καί μέ πασάν λεπτομέρει¬
  αν τα τηλεγραφήματά μας.
  —ΑΊ πρωιναΐ καί μεταμεαημ-
  βοιναΐ συγκεντρώοεις τής έποχής
  είς τόν δημοτικόν κήπον.
  — Ήρχισαν νά σημειώνωνται κα
  τα τό μάλλον καί ήττον κο'ι έφ'
  δσον έννοεΐται λάμπει ό ηλιος.
  — Είς τάς συγκεντρώσεις ταύ¬
  τας κύριον ρόλον παΐζουν, ώς
  συνήθως, οί μπεμπέδες καί οί γέ·
  ροντες, άφοό καί διά τούς δύο ή
  ήλιακή θαλπωρή £χει μίαν κοι¬
  νήν σχεδόν αποστολήν.
  —"Επί τ{) προσεγγΐσιι των ημε¬
  ρών τοϋ Πάσχα τα καταστήματά
  μας άρχίζουν όΐιωσδήτιοτε νά κι·
  νοθνται.
  — Είτε ιΐροκειμένου περί άνα
  νεώσεως ωρισμένων «στόκ», είτε
  καί διά παραγγελίας σχετικάς μέ
  τίς πασχολιάτικες έμφανΐσεις.
  —Κυρίως είς την κΐνισιν ού-ήν
  προέχουν τα εΐΒη ένδύσεως καί ύ
  ποδήσεως. Άλλβ καί εΐδη έν γέ¬
  νει πολυτελείας καί γυναικείας
  μό&ας.
  —Χαρά θεοθ ή πρασινάδα είς
  τα πέριξ.
  —"Ετσι οί καθημερινοΐ ύτιαιθριό
  φιλοι, καιρόΟ|εϋ5οκοϋντθΓ, αύξά-
  νονται καί πληθύνονται προϊούσης
  τής ανοίξεως.
  — Καί συνεπώς καί τα έξοχικά
  κέντοα εΐσέρχονται σιγά — σιγά
  είς νέαν περίοδον εργασιών.
  —"Αν κρίνωμεν άπό άνακοινα-
  σεις ιατρών ή γρΐππη δέν έπαυσε
  νά παρουσιάζη άκόρη κάποιαν
  έν5ημ(αν.
  —'Λξίζει νά σηιιειωθη σχετικώς
  δτι ή γρΐππη υπήρξεν εφέτος πολύ
  βαρυτερα είς πόλεις καί χωρία
  τη*ς δυτικής Κρήτης παρά της ά-
  νατολικής.
  —Είς Χανία συγκεκριμένως άρ
  κετοΐ έπλήρωσαν πάλιν μέ την
  ζωήν των είς την ασθένειαν αυτήν
  δπως καί κατά την εποχήν τής
  Ισπανικής γρΐππης.
  —Επί τη έπετεΐω τής έθνικης
  εορτής πληροφορούμεθα δτι δργα
  νοΰται έν Αθήναις παράστασις έ
  θνικοϋ περιεχομένου υπό τής Διοι
  κήσεως των άνωτάτων σχολών
  τής Ε.Ο.Ν
  —θά παιχθρ τό δραμα τοΰ κ
  Φρέρη: «Μπροστά σΐό θάνατο», τό
  παιχθέν μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν
  άλλοτε έν "Ηρακλείω, μέ ζωντανά
  σκηνικά τοΰ καλλιτέχνου κ. Ζω
  γραφου καί μέ ΰπόκρουσιν κρητι
  κης λυρας.
  —Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν προε
  βλήθη χθές τό εσπέρας είς τοΰ
  Πουλακάκη τό αρίστου γηματικόν
  άνθρ'ύπιστικόν καί κοινωνικόν 6ρ
  γον: -Φυλακές χωρίς σίδερα».
  —Άλλά καί είς την «Μινώαν»
  πολλοΐ ψίλοι τοθ σινεμά παρηκο·
  λούθησαν τό έργον: «Στή χώρα
  τής 'Αγάπης» έ"να άλπθινό μουσι
  κό θαθμα καί έττΐ πλέον Ενα ω¬
  ραίον ζουρνάλ.
  ό Ρίπορτερ
  —Ή συναυλΐα τής κ. εΕ.
  Σττανδωνίδου
  Την Τρίτην 21ην Μαριίου, ή δι
  αιτρεπήζ κσλλιτέχνις τοΰ πιάννου
  κ.'Ελ. ΣπανδωνΙδου ννωστή καί ά
  γαπητή είς τούς Ήρακλειώτας
  άπό προηγουμένας της έμφανί-
  σεις, θά δώση μίαν καί μόνην συν
  αυλΐαν είς τό θέατρον Πουλακά
  κη. Ή χ ΣπανδωνΙδου διέρχεται
  δι" "Ελλάδος κατόπιν διετοΰς ά·
  πουσΐας είς Ευρώπην, Κύπρον καί
  Άφρικήν, αναχωρούσα ήδη διά μα
  κράν περιοδείαν είς Αυστραλιαν
  καί Αμερικήν.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΧ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ ΑΥΑΑΚΗ ΜΑΤ/ΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχετσι είς τό ίργαστή-
  ριόν της (ΠλατεΤα Βαλιβέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ΈκΙ τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όοθαλμολσγικά άσχολοθμε-
  νος, δεχιται, τούς «ασχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όβθαλ
  μιατρειον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τ·ς
  Πολυκλινικής Ηρακλειον.
  ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  534ον
  "Εξω έβρεχε. Τό νεώτερον έμεινε παρά τούς
  πόδας τής κλΐμακος' άφοΰ άνέβη ό αδελφάς τού,
  αύτό δέ έτυχε μόνον μεταξύ των ποδών τοθ
  μεγάλου έκεΐνου ζώου, ηθέλησε νά κλαύση., άλ
  λά δέν ετόλμα.
  Ό Γαβριας έναγκαλισθείς τόν πόδα τοθ έλέ
  φαντος, κατέβη πάλιν ώς σαυρίδιον, έλαβεν είς τάς
  άγκάλας τού τό πεντσεΐές νήπιον κοί τό άνεβί
  βασε μέχρι μέσης κλΐμακος.—Άνάβαινε τώρα καί
  ού, τώ εΤπε.
  Άνέβαινε δέ έξοπΐσω καί αύτάς.
  —Έγώ θά σοθ τόν σηκώσω άπό κάτω, εΐπβ
  πρός τόν πρεοβύτερον αδελφόν, καί ού άπ' έπά
  νω σύρε τον.
  Μβτά μίαν στιγμήν, άνέβη τα μικρόν, πρόσω
  θούμενον άφ' ενός, άνελκόμενον άφ' ετέρου, καί
  είσέδυσε καί αύτό είς την όπήν. Τότε ό Γαβριάς
  απερριψε διά τοθ ποδός τού ώς άχρηστον πλέ
  όν την κλίμακα, πεσοθσαν πάλιν είς τα χόρτα,
  καί έχειροκρότησεν άνακράξας.
  —Τώρα είμεθα καλά! Ζήτω τό Σύνταγμα! εί>
  ρΐσκεσθε είς τό στΐίτι μου.
  Τφόντι δέ ό Γαβριδς ευρίσκετο έν τή οί*
  κ[α τού.
  ΤΩ άπρόοπτος ωφελεία τοθ άνωφελοθς! Ό μέ
  γας έκεΐνος κολοσσός, δν οί ΠαρισινοΙ ΐσταντο
  κοί έβλεπον ώς δλως διόλου άχρηστον πράγμα, έ
  χρησΐμευσε προφυλάττων κατά τοϋ ψύχους, τής
  χιόνος καί τής βροχής, μικρόν τι παιδΐον άνευ ττα
  τρός καί μητρός, 6ν άσθενές πλάσμα, άσιτον, γυ
  μνόν, άστεγον.
  Περιέθαλπεν έν πλάσμα άθώον άποβαλλόμενον
  Από τής κοινωνΐας. Εχρησίμευσεν είς έλάφρυνσιν
  κοινοθ άμαρτήματος.
  Υπήρχεν άσυλον άνεωγμένον είς δν, πρός δ
  έκλεΐετο πασά θύρα. Ιδού είς τί εχρησίμευεν ό έ
  λέφας τής Βαστιλλίσς, ή πσράδοξος έκεΐνη (δέα
  τοθ Ναπολέοντος. Οί άνθρωποι περιεφρόνησαν
  την ιδέαν ταύτην, καί ό Θεός την εχρησιμο-
  ποΐησε.
  —Ή όπή δι1 ής είοήλθεν ό Γοβριας έξωθεν,
  εφαίνετο μόλις κρυπτομένη υπό την κοιλίαν
  τοθ έλέφαντος, καί ήτο δέ τόσον στενή, ώστε
  μόνον γαλαΐ κοί μικροΐ πΐθηκοι ηδύναντο τα την
  διέλθωσι.
  —Πρώτον άπ' δλσ, εΐπε τότε ό Γαβριβς, άς
  ποϋμε τοθ θυρωροθ μσς νά ξεύρπ πώς δέν είμσ
  στε μέσα.
  Καί προχωρήσος είς τό ένδόιερον, ασφαλώς ο
  μως ώς άνθρωπος δισγινώσκων καί έν τώ σκότει
  τα κατατόπια τής ιδίας τού οίκΐας, έλαβε σαν(
  διον τι καί έκλεισε την όπήν.
  Επιστρέψας δέ πάλιν είς τό σκότος, πρός
  στιγμήν έσιώπησε, τα δέ παιδία ήκουσαν τότε
  τόν θροθν φωσφορικοϋ πυρεΐου.
  Κατ' εκείνον τόν καιρόν δέν ήσαν τα πυρεΐα
  ταυτα τελεία ώς οήμερον, άλλ' ήδη υπήρχον έν χρή
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άττό δλα δι* δλους.
  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΗΛΙΟΙ
  Ή κατασκευή τής όδοΰ
  "Ανω Βιάννου - Άμυρών.
  Β.'
  Μίχρι σήμερον οί τίχνητοί
  αύτοι ήλιοι ήταν λάμπες ήλεκ-
  τριχές είδική; συσκευασίαν πού
  μετίτρεπαν τό ήλεχτρικό φώς
  πού διοχετεύεΐ μιά χοινή έγ/χατά
  στάσις σ' ίνα σπίτι, οί δπεριώ
  δεις άκτΤνις δμοιες μέ τίς άκτΐ
  νες τοθ ηλίου. Άλλά ε*νας τέτοιος
  ήλιος, λόγω των υλικων πού ε¬
  χρησιμοποιούντο γιά την κατα·
  σχΐυή το^, έκάβτιζε πολύ καί δέν
  ήταν γιά τδν καθένα.
  Αί τελευταίαι προΌοΌι δμως
  έπέτρεψχν την κατασκευή δ
  μοίας λάμπας επί αλλων βάσεων
  οέ απείρως φθηνότερη τιμή προ
  σιτή σέ κάθε τσίπη καί μη
  χανισμό άπλούστερο, δμοιο μέ
  τόν μηχανισμό τής χοινής ή
  λικτριχής λάμπας. Μ9 αυτήν,
  τοποθετουμίνην 8που θέλουμε
  οτή θέσι μια"ς χοινής λάμπας,
  ήμποροθμε μέσα στδ δωμάτιό
  μας να παίρνουμε τό ήλιόλουτρό
  μας δποια στιγμή μάς άρέσει. Ι¬
  διαιτέρως γιά τα παιδία ή άνα
  χάλυψις αυτή είνε έξαιρΐτικώς
  πολύτιμη γιατΐ αί 5περιώδεις ά
  χτΓνες πού δίνει προλαμβανουν
  την άναιμίαν, πού χυριαρχεΐ ου·
  νήθως στίς μεγάλες πόλεις. Στά
  θηλάζοντα μικρά όποβοηθεΓ με
  γάλως την ανάπτυξιν, Οί άκτινο
  βολίες π>ύ έκπέμπει ή λάμπα
  αυτή αδξάνουν την δρεξι, τίς φυ
  σιχές δυνάμεις καί την ίκανότη
  τα πρός εργασίαν. Γιά τούς με
  γάλους, πού είνε άναγχασμίνοι
  νά έργάζωνται σέ χαθιστή δου
  λειά καί σέ κλιιστό χδρο, Ινα
  ήλιόλουτρο την ήμέρα μέ την
  λάμπα αυτή είνε 8,τι χρειάζεται
  γιά τό ξεκούρασμα χαί την άνά
  χτησιν των δυνάμεων πού ίχουν
  χαθή στήν έργαβία.
  Κανείς δέν ημπορεί νά αρνηθή
  την χρησιμότητα τοθ μίσου αύ
  τοθ, ιδιαιτέρως στά χλίματα δ·
  που ό ή'λιος δέν είνε πατέρας
  δπως αί μα"ς, άλλά πατρυιός
  σχορπίζων μέ οίχονομία τα δώ
  ρά τού. Σιόν χίπον μας 8ΐτου
  τόση σπατάλη χάνει, είνε φυσι
  χά προτιμώτερο γιά χείνους πού
  ,μποροθν νά χατατεύγουν στήν
  ι καλωσύνη τού χαί νά παίρνουν
  άπό πρωτο χέρι 8,τι ή φύσις ώ-
  [ ρισε γιά την ένίσχκσι τοθ άνθρω
  (πίνου 3ργανισμοΟ απο χά ου
  στατιχά τοθ ηλίου.
  σει.
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' εύθεΤαν Πειραια, 10-
  ρον, Τϋν·ν, Παρον, Ναζον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τε*. Ι-Ιΐ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχονηη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν Αθήναις
  χαί Πειραιεί Διχαστηρίων, Έλεγκτικου Συνεδριον χαί
  ΣυμββυλΙου Έπικρβτείβς, φορολογικαί δίχαι, άναστολαΐ
  φορνν, διοιχητιχαΐ νιτοοεσεις καί σνντά$εις, νομικαΐ συμ¬
  βουλαί, γνωμοδότησιν καί πληροφορίαι δΓ άλληλογρα-
  Τηλ. 25-081.
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί δημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή εν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ·
  μος Άσφαλισπκή Έτσιρεία ό «Άστήρ» διεκανό-
  νισεδιά τοϋ ένταθθα ύτιοκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ δραχμών 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω-
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σ.λεΐου Κευγά,
  Έν Ήρακλείφ τβ 11η. Ίανουαρΐου 1939.
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΑΜΥΡΑ ΒΙΑΝΝΟΥ Μάρτιος
  (άνταποχριτοθ μας).—Ό μεγαλύτε
  ρος πόθος των χατοίχων τής πε
  ριφερείας. ή άπόκτησις αμαξιτής
  συγκοινωνίας, πρόχειται νά πραγ
  μηθή συντόμως. Ή κατα
  σχευή τής όδοθ Βιάννου—ΒχχοΟ
  —Άμυρων, θεωρείται πλέον γεγο
  νος τετελεσμένον. 'Η χάραξις της
  εγινε άπό τό γραφείον Μαυροχου
  χουλάκη— Φθενάχη, ή έγχατίστα
  σις τοθ έργολάβου Ιγινε, αί προ-
  χατχρχτιχαί εργασίαι περατοθνται
  καί τα χρήματα ΰπάρχουν. Μόλις
  λοιπόν βελτιωθή χάπω; 6 καιρός
  χαί αποπερατωθή ή συγχομιδή
  τοθ ελαιόκαρπόν ώστε νά ΰπάρ¬
  χουν διαθέσιμοι εργάται, θ'άρχί-
  σουν μ' έντασιν αί εργασίαι, Καί
  θά προχωρήίουν μέ ταχύτητα.
  Τό έιαρχιαχδν ταμείον, χάρις είς
  τό ενδιαφέρον τοθ Νομάρχου χ.
  Μαρκέλλου, διέθεσεν ίν έχατομμύ
  ριον τριακοσίας πεντήκοντα χιλιά
  δας δρχ. πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  Καί θά διαθέση ασφαλώς άπό
  5που θά γίνουν μεγάλοι έκβραχι-
  σμοί χαί πολλά τεχνιχά ίργα. Τα
  άλχο δέ τμήμα θά διανοιχθη* άπό
  τούς χατοίχους πού προσφίρονται
  νά έργασθοθν &ρ·Λΐϊ νά διαθτση
  τό Ιιαρχιαχόν ταμείον τούς Ιρ-(θ
  δηγ/ού; χαί τα έργαλεϊα. 'Ελπίζε
  ται λοιπόν 8τι ή όδός Βιάννου —
  ΒαχοΟ—Άμυρίδν θ δθ
  τό συντομώτερον
  θά
  ώΐτε άπό
  τοΰ
  μ
  βίρους τοθ 1940 ν' αρχίση ή συγ
  κοινωνία δι3 αύτοχινήτου./
  θά έχη δέ τεραστίαν σημααΕ
  αν ή όδός αυτή. θά έξυπηρετή
  τα χωρία Βχχϊς, Άμυρ3, Κεφα-
  λοβρθσι, Κρεβχτδς, Άγιος Βχσί
  λειος. θά συμβάλη είς την άνά
  πτυξιν τής τταραγωγής τοθ τόπου.
  Κ»ί πρό ^πάντων 8ά καταστήση
  προσιτάς τάς άσυγκρίταυς χαλλο
  νά;, τα γραφιχά τοπείχ χαί τα
  θέλγηΐρα των νεοών χαί των δα
  σ&ν τήί επαρχίας Βιάννου ^είς
  τού; ξένους. Έτσι ή έπαρχία αύ
  τή θά εξελιχθή είς ίνα απέραντον
  θίρετρον δπου θά συρρέουν χάθε
  χαλοχαίρι πλήθη ξένων διά ν' ά
  τάς μελλούσας χρήσεις χαί άλλας! ποκτοθν^υγείαν χαί αισιοδοξίαν
  συμπληρωματιχάς ηιστώσεις. Μέ χαί πίστιν πρός την ζωήν. Δι'αύ
  τα χονδύλια δέ αύτά θά διανοι-
  χθή τό μεγαλύτερον τμήμα τής ό
  δοθ άπό Άνω Βιάννου μέχρι Βχ
  χοθ. Τό τμήμα δηλαδή έκείνο πού
  είνε πετρώδε; χαί άνώμαλον χαί χ. Μάρχελλος.
  τό χαί είναι αξιοί τής γενικής εύ
  γνωμοσύνης "έκεΐνιι ποθ συμβίλ
  λουν είς την κατασκευήν τής όδοΰ
  αυτής χαί ιδιαιτέρως 6 ά
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ -^^
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  —Διανυχτερευοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 18ην Μαρτίου θά δια
  νυκτερίύσωσι τα ςραρμακεϊα Ο.
  Γεωργιάδου καί Κωναταν. Κανα
  χάχη. _____
  —Πρόσκλησις.
  Μή γενομένης άπαρτίας την
  «αρελθ Κυριακήν, κ»λοΰντ«ι χαί
  ! αύθις είς Γεν. Συνέλευσιν πάντα
  Ι τα μέλη τοΰ Φιλανθρωπικοΰ Σνλ
  λόγον των Κυρίων Ήίαχλείον
  την προσέχη Κυριακην 19 τρέχ.
  καί ώραν 11 «. μ. «ίς την αϊθον
  σαν της Δημαρχίας πρός άΐτολο
  γισμόν τώνϊ«6πραγμένων τοδ^λή·
  ξαντος ετους.
  Ή Πρόεδρος
  ■Αφοοδ. Χ. Χατζιδάκη
  Ή Γεν. Γραμματεύς
  Τ. Μ. Φλαμπουριάρη,
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τό χεντριχώτε
  ρον σημείον τής άγορδς των Μοι¬
  ρών χατάστημα χαινουργές, γωνι
  αχόν 72 τετρ. μέτρων. Πληρο¬
  φορίαι παρ' ημίν.
  ^ΙΙΗΗΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΠΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  Ι ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Ι
  Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ Ι
  α ____________, Ξ
  = Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους τΐΌραγω- Ι
  | κσΐ κτηματίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοΐ: §
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  καθώς καί τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά
  ΣΦΙΝΤΑ.
  ΟΙ παραγωγο! καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ-
  ζουν δτι:
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠ1ΣΚΕΥΩΝ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ,
  διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω παρσρτήματος
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά
  γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευοΐ των φεκαστήρων
  ΣΦΙΝΤ κο! ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  Ό γεωργικός κόσμος άς προσέξη είς τάς άπομιμήσεις
  των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  των έργοσταοΐων Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε-
  καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Ό6β{ 29 Αύγούοτβυ τηλ. 4—80.
  ΕΡΓΟ2ΤΑΣΙΟΝ:
  Όβος βεοτοχβηονλββ (Πρώην πεΐνβκοιεΐββ ΚβχχίΡη) άρ. τηλΐφ. β—11.
  ι ιιιιιαιΐ-υ υιιυιυιιι ιιιιιιιιιιιι ηιιιηιιιιι ιιιμιιιιιι ηιιιιιιιιιι υιοιιιιιιι υ ιηιιιιιιιιι ιιιιιιιυιιΐ ιιιιιπιιιΐι ι
  Ξ
  —Αύξησις τοΰ χοντεζάν εξα¬
  γωγήν είς Γερμανίαν.
  Τέ ύπουρνβΐον Έθν. Οΐκονβμί
  άς δΓ έγγραφον τού κρός τον
  ενταύθα «Οίκον τού 'Αγρβτου»
  καί τούς λοιπού; ένδιαφβρομέ
  νβος οργανισμούς καί έξαγωγ^ϊς
  σταφίδος, γνωρίζει δτι το διά
  την είς Γερμανίαν εξαγωγήν
  βουλτανινων καθορισθέν κοντε
  ζάν έκ μάρχων 7.500.000 ηυξήθη
  κατά μάρκα 1.000.000.
  —Οί χαιρετισμοί είς τόν "Α¬
  γιον Δημήτριον.
  Σήμερον είς την άκολβυθί
  αν των χαιρετισμώνείς τόν να
  όν τοϋ'Ανίου Δημητρίου βα χο
  ροστατήσιι ό Γεβασμιώτατβς Νη
  τροπολίτης κ. Τιμύθεος.
  —Ό τιμάριθμος τοΰ κβστβυς
  τής ζωής.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής γενικής
  οτατιατικης υπηρεσίας, ό γενικάς
  τιμάριθμος κοστουϊ ζωής κατ«
  τόν Φεβρουάριον ήτο 2160,5 έ¬
  ναντι 2172,8 τοΰ προηγούμενον
  μηνός Ίανουαρίου. 'Η σημβιωθβί
  βα ώς άν» πτώσις τοδ γενικόν
  τιμαρίβμου κατά 0,6 ο)ο όφβίλβ·
  ται είς την πτώσιν άφ' ενός τον
  βΐδικοΰ τιμαρίθμου διατρβφης χα·
  τα 0.5 ο)ο κα) άφ' έτερον τοΰ εί·
  δικον τιμαρίθμου φωτισμοΰ χαί
  θερμάνσβως χατά. 4 ο)ο, λόγω της
  σημβιωθείσης σοβαράς μειώσβως
  τής μέσης τιμης των ξυλανθρα¬
  κων κατα 0,44 κατ' οκάν. Συγ¬
  κεκριμένως Είς τα «ίδη διατρο¬
  φήν πτώσις εσημειώθη είς τας τι·
  μας των έξη; είδών: Μακαρονί-
  ών, χαφέ, λίπους, ελαίου, ώ ών,
  κρέατβξ, βακαλάου, όαπρίων, ε¬
  λαιών καί οίνου. Αντιθέτως πα·
  ρονσιάζεται μικρά αύξησις της
  τιμής τού τυρού έν γένει, β ου
  τυρού καί ίχθΰων. "Εναντι τού
  Φεβρουάριον 1938, ό γενικάς τι
  μάριθμος κόστους ζωής κατά τόν
  μήνα Φεβρουάριον 1939 παρουσι
  άζβι πτώσιν κατά 2,5 ο)ο κατελ
  θών άπό 2215,3 «ίς 2)60,5.
  —Τό ατμόπλοιον «Έλση».
  Τό σημερινόν δρομολόγιον τοδ
  ατμοπλοίου »Έλση» λόγω δεξ*μβ
  νισμοΰ δέν θά έκτβλεσθή.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Κοινότης ΤυμπακΙου
  Πυργιωτίσσης προκηρύσσει δ
  τι : ΈκτΙθεται είς διαγωνι
  σμόν μειοδοτικήν δημοπρασί
  άς δι' ένσφραγΐστων προ
  αφορών άνευ όρίου ή κατα¬
  σκευή οίκίσκου καί έγκαταστά
  σεων έξωτερικοθ ύδραγωγεΐ
  ου τής Κοινότητος την 27ην
  Μαρτίου ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 10—12 π. μ. έν
  Ήρακλείφ καί έν τώ Κατα*
  στήματι τής Νομαρχίας (Γρα
  φεΐον Μηχανικάς Υπηρεσίας
  ΚοινοτήτωνΝ. Η.)
  ΔεκτοΙ είς τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι τιάσης τάξεως δι"
  έργα οίκοδομικά ή ύδραυλικά.
  Παράβολον συμμετοχής δραχ
  μαί 12.000 Τα σχετικά τής με
  λέτης εισί κατατεθειμένα είς
  τό Γραφείον τής Μηχανικάς
  Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί
  τό Γραφείον τής Κοινότητος
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν ιιρο·
  σερχόμενοι κατά τάς έργασί
  μους ώρας.
  Έν ΤυμπακΙω τβ 28 Φεβρου
  αρΐου 1939.
  Ό πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Τυμτϊακΐου.
  Ε. Άνδρουλχχάκη|
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρφίσ Πσραοκευής
  17 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣΜΕΜΕΛΚΑΙΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝίΟΜΙΤΩΣΙ
  ΤΟΝΠΕΡΙΟΧΗΗΑΥΤαΜ ΕΙΣΤΒΡϋίΧ
  ΑΠΜΤΟΣ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Χ1ΤΑΕΡ
  ΛΑΙΙΝ %Ι Ιβ Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μαςϊ.—Σημερινάςτηλεγρα
  φηματα έκ τού έξωτερικού αναφέρουν
  ότι οί άρχηγοΐ των έθνικοσοσιαλιστών
  τού Μέμελ καί τού Αάντσιγκ εζήτησαν
  την ένσωμάτο>α6ν καί των περιοχών τού
  των είς την γερμανικήν έπικράτειαν.
  Ή στάσις τού καγκελλαρίου Χίτλερ
  ««έναντι τού αίτήματος τούτου των
  δύο βορείων περιοχών, κρίνεται επί τού
  παρόντος άγνωστος.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  ΤΗΝ ΠΡΟΕΑΛΣΙΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣΤΣΕΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—■ Τηλεγραφοΰν έκ
  Πράγας ότι ό καγ*ελλάριος Χίτλερ άνε
  χώρηαεν σήμερον έκ τής τσεχικής πρω
  τευούαης.
  Ό Χίτλερ προτίθεται νά παρακο
  λουθήση την προέλασιν τού στρατού
  αυτού είς τό εσωτερικόν τής Βοημίας
  καί Μοραβίας μέχρις όλοκληρώσεως
  τής καταλήψεως τού τσεχικού έδάφους.
  ΠΟΣ ΕΓΙΝΕΝ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΧΑΣΛ
  ΑΠΕΙΛΗΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έν σχέσει μέ την ύπογραφήν"'τού
  συμφώνου Χίτλερ χαί Προέδρου τής
  τσεχικής δημοκρατίας Χάσα αναφέρουν
  ότι κατά κυκλοφορούσας ευρύτατα φή'
  μας έν Τσιχοσλοβακία, ή υπογραφή αϋ
  τη επετεύχθη, κατόπιν άπειλής βομβαρ
  οισμοΰ τής Πράγας υπό των Γερμα
  νών.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΟΜ'ΛΙΑ
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Β1ΣΙΛΕ0Σ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαριου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Σήμερον ή Α. Μ.
  ό Βασιλεύς εδέχθη είς ακρόασιν τόν
  πρωθυπουργόν κ. ·ϊ. Μεταξάν. Ό "Α
  ναξ καί ό Πρωθυπουργός συνωμίλησαν
  έπ' αρκετόν.
  ΕΚΗΔΕΥΘΗ ΧΟΕΣ Ο ΥΙΟΣ
  ΤΟΥ ΝΛΑΟΥ ΗΡΚΙίΗΙΚΟΥ ΓΚΜΜΑΤΕΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίο> (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Άνιυρεθβίς νεκρός
  είς την Πάρνηΰχ εκηδεύθη σήμερον συμ
  μετοχή τής άθηναϊκής κ >ινωνίας ό δε·
  κατετραετής υιός τού γραμματέως τού
  ενταύθα γαλλικοΰ προξινείου Ύμπέρ
  Καποράλ. Ώς γνωίίόν ό Καποαάλ μα
  Οητής τοΰ Λιοντείου Αυκείου ϊΐχε με¬
  ταβή είς Πάρνηθα μετά των συμμαθη-
  των τού την παρελθούσαν Πέμπτην αφ*
  ής καί εφέρετο ώς έξαφανιαθείς.
  ΕΥΝΟΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ
  ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΟΝΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝ %Ι 16 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Κατά τό δημοσιευθέν
  δελτίον τοΰ Ύηουργείου τής Γεωργί¬
  ας ή πορεία των καλλιεργειών έξελίσ·
  σεται εύνν£«ώς διά την όλην παραγω¬
  γήν τής έφεχεινής περιόδου.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΤΑΞίΑΙΟΗ ΤΟΚ ΑΓΤΑΟΙΙ ΥΟΟΥΡΓΟΝ
  ------------- Ι ρία δτό των προσχίπων. 10 μ.
  ΑΘΗΝ
  VI
  Ιβ Μχρτίου (τού άν- μ. λαΐχαί βορταί: Είς τό Θέα
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί- τρον Πουλακάκη δπό τοθ Λυχιί
  νού τηλεγραφήματα τό ταξίδιον των ου «ό Κοραής» χαί είς «Μινώαν»
  "Αγγλων ύηουργών είς Βερολίνον άν»-δπβ τής σχολικήν δρχήστρας χαί
  6*λλ»ϊ«ι οριστικώς, χορωδΕας γυμνασίου αρρενων χαί
  Τό σύμφωνοντοΰΜονάχουκατηρνηδη;
  Συνεχίζεταιήπροέλασις των Γερμανών
  ΡΩΜΗ 16 Μαρτίου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Ό κάμης Τσιάνο
  κοί ό λόρδος Πέρθ υπέγρα¬
  ψαν χθές νέον εμπορικόν σύμ¬
  φωνον μετσξύ Αγγλίας καί
  Ιταλίας.
  —Ό Ιταλικάς τύπος γρά
  φων διά τα τσεχοσλοβακικόν
  παρατηρεΐ ότι δέν ήτο ή πραν
  ματική ή κατάστασις πού εΤ-
  χε δημιουργήσει τα Μόναχον.
  Την πραγματικήν κατάστασιν
  έπιλέγει άντικρύζομεν σήμε¬
  ρον μετά την δισγραφήν τής
  Τσεχοσλοβακίας έκ τοθ εύρω
  πσϊκοθ χάρτου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μαρτίου ((δ.
  ύτιηρεσΐα).— Διά τοθ συμφώ¬
  νου τό οποίον υπέγραψαν οί
  κ. κ Χίτλερ—Ρίμπεντροπ καί
  Χάσα —Σβαλκόφσκυ σκοπός
  τοΟ Ράϊχ είνε νά εγγυηθή
  την ζωήν των Γερμανών καί
  νά εμπεδώθη την τάξιν κσί
  την ασφάλειαν είς την τσε-
  χικήν χώραν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Μσρτΐου
  (16. ύπηοεσίσ).— Τα γβρμανι
  κά στρατεύματα συνεχίζουν
  εξακολουθητικώς καί άπροσ<ό πτως την προέλασιν είς τό τσεχικόν Ιδαφος. —Χθές τό άπόγευμα επέ¬ στρεψεν Πράγαν έκ ΒερολΙνου είς ό πρόεδρος δο «τωρ Χάσα μετά τής άκολοο θΐας τού. Τάν κ. Χάσα ύπε δέχθησαν αί αρχαί. Τό εσπέρας δέ εΙσήλθε θρι αμββυτικώς είς Πράγαν συ νοδευόμενος υπό τοθ φόν Ριμ πεντροπ καί άλλων έ,πιτελών ρον δτι τό σύμφωνον τοθ Μο νάχου δέν ηδυνήθη νά εφαρ¬ μοσθή έκ σφάλματος τής Πρά γας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαρτίου (16. ύπηοεσΐσ). — Ή εφημερίς «ΝΐαΙηλυ Μαίηλυ» γράφει δ τι ή Τσεχοσλοβακία ήτο μ(α στρστιωτική οργάνωσις κατα διότι 30 Πρωϊνή τοθ Ράϊχ, ό Φύρερ καταλύσας δικασμένη νά διαλυθή είς τό ιστορικόν άνάκτορο.» τής άπετελεΐτο άπό πολλούς καί Πράγας. διαφόρους λαούς. Σή^ρον ό Φύρερ πρόκειται --------- νά συνομίλησε έκ νέου μετά τοθ δόκτορος Χάσα καί τοθ ύπουρργοθ Σβαλκόφσκυ. Πιθα νώτατα δέ 6 Φύρερ θ' άνα ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ χωρήση έντός Πράγας. τής ημέρας έκ ΟΧΕΝΛνΐ'ΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΪ Ό Χενλάϊν διωρίσθη σήμε ρον πολιτικάς διοικητής τής Βοημίας υπό τοθ Φύρερ. | ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 16 Μαρτίου ((δ. ύπηοεσία).—Τό ούγγρικόν πρακτορείον μεταδίδει σήμβ- —Είς Κωνσταντινοΰπολιν έφθασε σήμερον ό Βούλγαρος πρωθοπουργάς. Τόν κ. Κιοσε ϊβάνωφ ύπεδέχθησαν δλοι οί πρεσβευταί των Βαλκανικών κρατών. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μαρτίου (ίδ. ύπηοεσΐα).—Είς την πό· λιν Μπρνό δπου Μσαν έγκατε στημένοι ποΧλοΙ Εβραϊοι δέν ύπάρχει ή'*η ουδείς. Πάντες κατέφυγον είς την Πράγαν προσωρινώς, άφοθ δέν δύναν¬ ται επί τοθ παρόντος νά διέλθουν τα σύνορα τα 6- ποΐα έχουν κλεισθή. Πρός κοινά ούννροπολωνικά σύνορα, Συνομιλίαι Ίταλών καί Γερμανών. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 16 ΜαρτΙου (Ιδ. ύπηοεσία).— Μετά μέγα λης δυσκολίας προχωροΰν τα ούγγρικά στρατεύματα έν τος τοθ έδάφους τής Ρουθη νίας λόγω των καιρικών καί έδαφικών δυσχερειών. Πάντως ταύτα ευρίσκονται είς άπόστα σιν 20 χιλιομέτρων έκ των πολωνικήν συνόρων. ΜεταδΙ δεται δτι οί Πολωνοΐ άνα μένουν εναγωνίως την άφι ξιν των οόγγρικών στρατευ μάτων είς τα σύνορά των. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΠΡΑΓ4 16 Μαρτίου (ίδ. δπτ} ρεσία).—■ Ό φόν Ρίμπεντροτι εί χεν ιδιαιτέραν συνάντησιν σήμε ρον είς μίαν των αίθουσαν τοθ «άνακτόρου τής Πράγας» μετά τό σύμφωνον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαρτίου (ίδ 5 των διεθνων κύκλων διά την τύχην τής Τσεχοσλοβακίας. Τονίζεται δτι ή ιδία ή Γερμανία;* ϊσχισε τό σύμφωνον τού, Μονά-; χου. Συμπεριέλαβεν έξ άλλου δπό' την κυριαρχίαν της 7 000 000' Σλαόων χαταπατοθσ,χ τάς δπέρ' τής άρειανής φυλής δοξασίας ιγ)« τοθ τέως πρεσβευτοθ της Ίταλί | πηρεαία).—- Βαθυτάτη είνε ή συγ άς έν Τσεχοσλοβαχία.ΈπΙ των αυ ' ζητηθέντων οΰϊέν ανεκοινώθη. —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Μαρτίου (ίδ. δπηοεοία).—· Ό πρεσβ«υ:ής τής Γερμανίας επεσκέφθη σήμερον τόν λορδων Χαλιφαξ χαί τοΰ £άνέ γνωσε τό κείμενον τής συμγωΈ- ας τής δπογραφείαης μεταξϋ των κ. κ. Χάσα χαί Χίτλερ. —Ή Γερμανία δέν απήντησεν εισέτι είς τάς διαμαρτυρίας τής "Αγγλίας χαί τής Γαλλίας τάς έ πιδοθείσας είς τόν χ. Ρίμπεντροπ διτό των πρεσβευτήν αμφοτέρων τώνχωρων ένΒερολίνω διά την κα ταπάτηυιν τοθ συμφώνου τοθ Μο- νάχου Διά τοθ συμφώνου τού τού ή Γερμανία είς ουδεμίαν έδι χαιοθτο στρατιωτιχήν πρόίξ'ν $ ν«υ προειδοποιήσεω; πρός τχ άλλα χράτη, τα συνυπογράψαντα Ι Η 1ΗΡΑ ΕΞ Σ1 ΑΓ ΓΕ ΙΜΟΣΙΑΣ Α ΑΣ (ΑΙ ΩΝ ΓΕΓΙ ΙΕΝΙ Σ ΝΩΜ ΑΛΛΙΑ ΙΚΗΣ ΕΙΡ1 Ι Ν Σ ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—ΝυχτεριναΙ πληροφο ρίαΐ έκ Παρισίων καί Λονδίνου άναφέ· ρουν ότι καθ' όλην την Γαλλίαν καί Αγγλίαν ή εντύπωσις έκ τής είαβολής των Γερμανών είς τα ταεχικά εδάφη είνε δυσμενεσ;άτη. Λί έφημερ^δες γράφουσαι έ«ί των γεγ^νότων τής Κεντρικής Έύρώπης, ώς παρουσιάζουιι ταύτην τα τελευταία τη λεγραφήματα, τονίζουσιν ότι ή δλη κα- τεύθυνσις ή' ηκολούθησε άπέναντι τής Πραγα*, ό καγκελλάριος Χίτλερ άνΐί· κείται βασικώς πρός την συμφωνίαν τού Μονάχου. ΤΑ ΓΕΓί Νλ ΕΠ ΝΟΤΑ &ΕΝ ΠΡΟΚΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕ ΑΙ ΕΑΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ Ο ΤΟΥ ΧΘΕ2ΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας").— Καθ' δ, τηλεγραφεί¬ ται, ό γαλλιχό; χαί άγγλικός τύπος έπα- ναλαμβάνουν ότι τα γεγονότα τής Τσε¬ χοσλοβακίας δέν πρόκειται νά έκηρεά· σουν την διεθνή κατάστασιν, μή ύφιστα μένων επί τού παρόντος κινδύνων πο« λέμου. Πάντως τό μέλλο ν είνε άδηλον οεδομέναυ ότι ή έν τή χεντρική Ευρώ »»η νέα διαμόρφωσις των πραγμάτων είνε δύσκολον νά μην επιφέρη άρ,γόιε ρον —Σήμερον «πό τοθ ραδιοφωνι χοθ σταθμοΰ τής Πράγας £ υπουρ | γος των Εξωτερικών τοΟ Ράϊχ ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΚΛΤΕΑΛΒ ΤΑΣ ΡΟΥβΗΝΙΚΑΣ Π Ε ΡΙΟ ΧΑΙ ή ργ ρ | των Εξωτερικών τοΟ Ράϊχ, ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (τού άντα Ρίμπεντροτι εδήλωσεν δτι ή «οκριτού μας).—-Καθ.* ά αγγέλλεται ο άά επέμβη ούγγρικός ατρατός μετά μικράν άντί- ά ά βταβ1ν κατέλαβε την Ρθυθηνίαν. "Ηδη ο£ οδγγροι έφθασαν είς τα πολωνικά βύνορΛ ΟΠΟυ Μβι1 εγκατεστήσαν φρουράς. γός φόν Γερμανία απεφάσισε νά είς την Τσεχοσλοβακ'αν διά νά έπιφέ,η την τάξιν, νά καταπχύ ση τάς ταραχάς καί νά «πομα κρυνη τόν κίνδυνον τοθ πολΐμοο έκ τής Κεντρικάς Εύρώπης. Τό επίσημον πρόγραμμα πανηγυρισμοΰ της έδνικης εορτής. Η ΟΥΓ ΥΠΕΚΙΝ Ι8Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΕΚ ΡΒΜΗΣ Ό Δήμος Ηρακλείου κατήρτι υπό τής χορωδίας Ηρακλείου. σιν άττό τοθδε τα πρίγραμμχ τοθ 25 Μαρτίου 1939: Ή Φίλαρμο πανηγυρισμοθ τής Έθνικής Έορ'νικήτοΟ Δήαου καί οί σαλπιγκταί τής τής 25 Μχρτίου. Α£ έορταί |στρατοΟ, Ε. Ο. Ν χαί προσκό θά διαρχέσουν επί διήμερον κα 'πων θ° άναχρυύσοον τόν έωθινό.». τα τάς οποίας θα δργανωθοθν λαϊ 8 π. μ. ίπαρσις σημαίας πόλε κοί χοροί είς τας χ«ντρικάς πλα 'ως ώς την προηγουμένην. 10 45' τείας τής πόλεω;, πατριωτίχαΐ πά π, μ. δοξηλογία είς τόν Μητρο ραστάσεις είς τα κινηματοθέατρα, πολιτικόν Ναόν Αγ Μη·8. 11 15' ί λ Ι δξί τροφείου, Σώμχτος Έλ>ηνί5ων
  Όδηγων, Σώματος Έλλή,ων Προ
  σκόιτων, Άγριφυλακής, Πυροσβε
  σΐών, Ε. Ο. Ν . ΣτρατοΟ Τα τής
  κλπ. Ίοιαιιέρα π. μ. δεξίωσις είς τόν Δήμον.
  προσπαθεία «ά χατίβληθ^ διά τόν | 12 μ. Παρέλασις είς την
  άπλετον ηλεκτροφωτισμόν των δή ΠΛ . . ,, Ω . . . 5Β,
  , ' γ τ «- ' Πλατείαν ελευθερίας πρό των &
  μοσίων καταστημάτων Κατά τό , , , =,,
  πρόγραμμα αί έϊ-»1 θχ δ γ*νω «'^^ων των σχολε'ω', Ορφανο
  θοθν χ«τ4 την ακόλουθον αιιρ&ν
  24 Μχρτίου ήμέρα Παρασχεθή
  "ϋρα 9.30'. π, μ. ϊπαρσις ακμαίας
  πόλεως Τάς τιμάς θ" αποδώση δι
  μοιρία Στρατοθ χαί λόχο; τής
  Έθνιχής Νεολαίας, άναχρουομϊ-
  νου τοθ αχΐτικοθ έμβατηοΕου δπό
  σαλπιγκτών στρατιωτών χαί ρι-
  πτομένων ριπών πολυβόλου. Ταυ¬
  τοχρόνως θέλουσιν έπαρθη' αί ση
  μαΐαι των Δηυοσίων χαί Δή μοί ι
  κων χαταστημάτων των Έ«παι
  δευ:ηρ((ον, των οίκιών καί χατα
  ατημάτων.
  10 π. μ. έορταΐ χατά σχολεΐα.
  μ. μ. συγκέντρωσις άιάντων των
  σχολείων είς την πλατείαν Καλ
  έργων. 5 μ. μ έχχίνησις των
  σχολείων, ήγουμένης τής Φιλαρμο
  'ΐχής τοΰ Δήμου χά Ι μετάβασις
  ;ίς τάφου; Άγγλων σ:ρατιωτών,
  ίς ήρωον άγωνιστών χαί είς
  ινημεΐον αγνώστου στρατ'ώτου.
  Κατάθεσις στεφά^ων. Αήξις δι' ά
  ναχρούοΐως τοθ Έθνιχοΰ "Υμνου
  ίς την πλατείαν ελευθερίας χαί
  συγχρόνως δΐτοστολή τής σημαίας.
  6 30' μ. μ. φωταγώγησις τής
  πόλεως. 7.15' μ μ. λαμπαδηφο
  ΑΘΗΝ
  VII
  β Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτο1) μας).— Ύπάρχουν πληρο·
  παρελάσεως θά κανονίση τό φορίχι όηι ή ηροέλασις των Ουγγρων
  Φρουραρχεΐον, ^ το εσωτερικόν τής Ρουθηνίας προε-
  4. μ. μ. ΈθνιχοΙ Χορο!: Είς κληθή κατόπιν έπεεγουσών σι>σ-.άβεων
  την πλατείαν Ελευθερίας &πό τής Ιταλίας φοβουμένης ότι οί Γερμα-
  σχολείων, στρατοθ χαί λαοθ Είς νοί θά κατήρχοντο μέχρι των άνατολι
  την πλατείαν Ελευθερίου Βενι κων συνόρων τής παλαιάς Τσεχοσλοβα-
  ζέλου δπό Γυμνασίων Άρτίνων κίας.
  χαί θηλέων. 6.15. μ μ. δποστολή
  σηααίας πόλεως 6 30 μ.μ. φωΐα
  γώγησις πόλεως. 7.15 Λαμπαδη
  φιρί» δϊΐό στρατοθ χ λ.π. 10 μ.*
  μ. επιδεκτικαί έορταί εί; τό
  θέατρον Πουλακάκη δπό τής Ε.'
  ΦΟΒΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!!"
  Ο Ν εί; την «Μινώαν» δαό προ
  σ όπων, Όϊηγών, Έμποριχή;
  Σχολής, χαί τί)ς φιλαρμονιχής
  τοθ Δήι,ου. Ή εϊσοδο; δωρεάν
  διά προσκλήσειον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 14ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  'Εθν. ΛαχεΙου εκέρδισαν έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λαχνών 30001"
  ό άριθμός 28.781 καί άνά 2. ι
  000. κερδίζουν οί άριθμοί, 32.
  830 66.014 καί 66019
  Οί κληρω^έντες άριθμοί είς
  τό άρτιον τής 13ης ημέρας εί
  αι οί εξής:
  7920, 19034, 19055, 24759,
  27910,27930, 32881, 32858,
  47117. 47145, 47157, 57257,
  57264, 57272, 59649, 61821.
  66060 80814___________
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΑΡΤΟΥ
  Συνελθούσα χθές ή επί των
  διατιμήσεων τοθ άρχου έπιτρο
  πή καθώρισε τάς νέας τιμάς
  τοθ σλεύρου καί τοθ άρτου
  ώς εξής: Άλευρα λευκά δρχ.
  10.23. κατ' όκβν, πιτυροθχα
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΛΙΚΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝ
  VI
  Ιβ Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— "Υσ?αται είδήσεις έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι ύπάρχουν έκε{
  φόβοι κυβερνηΐΐκής κρίσεως έξ αφορ¬
  μάς των γεγονότων τής Κεντρικάς Εύ¬
  ρώπης τα όποίχ χαρακΐηρίζονται ώς
  άδικαιολόγητχ υπό τής δημοσίας γνώ*
  9.20. Άρτος λευκός δρχ.
  πιτυροθχος 8.40.
  9 70.
  ΥΠΕΝ0ΜΕΥ8Η Η ΕΜΠ1ΣΤΟΣΥΝΗ
  ΤΟΥ ΤΕΤΡΙΜΕΡ8ΥΣ ΣΥΜΦ8ΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (το^ άν-|
  τχποκριτού μας).—Έίδήσεις έκ Αον·
  δίνου άναφέρουν ότι είς τό Βερολίνον
  έγινεν αγγλικόν διάβημχ έν σχέσει μΐ
  την κατάληψιν τού τσεχικού έδάφους
  υπό των Γερμανών. Ή Αγγλία δια
  τού διαβήματος τούτου κατέστησε γνω¬
  στόν είς τόν Χίτλερ ότι κατά την κρί-
  της ή συμφωνία των τεσσάρων κρα·
  Σήαερον άρχεται είς τό κα·
  κουργιοδικείον Ηρακλείου ή
  έκδίκσσις τής υποθέσεως κα¬
  τά τοθ Κωνστ. Παναγιωτάκη
  κατηγορουμένου επί άναιρέ-
  σει. Δα την 21 δέ τρέχ. ώρΐ
  σθη δικάσιμος τής υποθέσεως
  κατά τού Ανδρ. Παπαδάκη
  κατηγορουμένου δι' άπελευθέ
  ρωσιν κρατουμένων.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ τών είς τό Μόναχον ύπενομεύθη
  έν Αγίφ Νικολάφ Συνδέσμου' τρθπον άνεπανόρθωτον.
  Αυτοκινητιστών Υπεραστικών -Ι_________ , ,
  ψ%Ζ%»Τ «ο ΚΙ0ΣΕΪ8ΑΝΟΦ ΕΦΟΙΣΕΝ ΕΙΣ ΑΙΚΥΡΑΝ
  Εμμ. Σαριδάκης πρόεδρος,
  Δημ. Κοκκίνης Γεν. Γραμμα¬
  τεύς, Ί. Μπαντουβάς ταμίας.
  Μέλη τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβου
  λίου εξελέγησαν οί κ. κ.' Εμ.
  Φαλκώνης καί Εύ. Σαρρής,
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ Μαρτίου (τού άντ*
  ποχριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έξ Αγ
  κύρας άναφέρει ότι έφθασαν εκεϊ σήμε¬
  ρον γενόμενοι δεκτοΐ επισήμως ό Βούλ
  γαρος πρωθυπουργόν κ. Κιοαεΐβάνωφ
  κ«1 ή ακολουθίαν τού.