9705

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "/-Λυδεν ζητημα υφίσταται, ουδεμία άλλαγή ΰπάρχει
  ^/ εις την Κυβέρνησιν καί παρακαλώ υμάς νά κα-
  ταβάλετε προσοχήν όπως μή δημιουργεΐται άνευ λό¬
  γον νοσηρά ατμόσφαιραν
  [Άπό τάς δηλώσεις τοθ κ. Σοφιανοπούλου πρός τούς
  άντιπροσώπους τοϋ Τύπου].
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ." 4—55
  ΤΗΛΕΦΩιΊγ,: τυπογραφ.
  2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΗ?:
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥ.ΛΛΟΥ 111
  ΤΡΙΤΗ 6 ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ ΣΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΤΌ ΩΗίΠΟΣΙΟΫΠΡΙΠΠΗηΐΚΟΗ
  Έν άπό τα σοβαρώτερα προ
  βλήματα, πού άπασχολοθν πάν
  τοτε τάς εκάστοτε Κυβερνήσεις
  μας είναι τό πρόβλημα των Δή
  μοσίων ϋπαλλήλων. Καί άποτε
  λοθν πάντοτε πρόβλημα διά κά
  θε Ελληνικήν Κυβέρνησιν τα
  ζητήματα τα σχετικά μέ τούς
  Δημοσίους ύπαλλήλους δχι μό
  νόν διότι αύτοι άποτελοθν τούς
  τροχούς καί τούς μοχλούς τής
  κρατικής μηχανής καί έπομέ
  νως άπό την ηθικήν αξίαν κα
  Ικανότητά των έξαρτδται
  κανονική καί εϋρυθμος λει
  τουργία τής μηχανής καί ή ύλι
  κή εύημερία καί ή ήθική έξύψω
  σις τοό Κράτους. Άλλά κυρΐως
  διότι άπό τής συστάσεως τοθ
  ΈλληνικοΟ Κράτους μέχρι σή
  μερον δλαι σχεδόν αί Κυβερνή¬
  σεις πρός τάς δημσσιοϋπαλλη-
  λικάς θέσεις άπέβλεψαν πρό
  παντός διά την Ικανοπίησιν κομ
  ματικών άπαιτήσεων καί προ¬
  σωπικών όρέξεων. Εξαίρεσιν
  ϊσως αποτελεί ή Κυβέρνησις
  Βανιζέλου, ή όποΐα άποβλέπον
  τας πρός τόν ύπάλληλον Ιδίως
  άπό τής απόψεως τοθ κρατικοθ
  λειτουργοθ, έθέσπισε νόμον,
  διά τοθ όποίου ή πρόσληψις
  των ύπαλλήλων έπρεπε νά γί
  νεται μέ διαγωνισμόν μεταξύ
  των εχόντων τα τυπικά προ-
  σόντα, διά νά είσέρχωνται είς
  την ύπαλληλικήν Ιεραρχίαν οί
  Ικανώτεροι καί κατά σειράν ε¬
  πιτυχίας. Ταυτοχρόνως δμως
  τούςκατωχύρωνε διά τής μονιμό
  τητος καί δι" έπαρκοθς μισθο-
  δοσΐας, διά νά είναι δυνατή ή
  άπερίσπαστος καίεύσυνεΐδητος
  άφοσΐωσΐς των μόνον είς τό κρα
  τικόν συμφέρον, δηλ. τό εθνι¬
  κόν συμφέρον.
  Άπό την εγκαθίδρυσιν δμως
  τήςΜεταξικής δικτατορίας, μετα
  ξύ των άλλων νόμων, πού ήχρη
  στεύθησαν ήσαν καί οί νό-
  μοι τής μονιμότητος των ύπαλ¬
  λήλων καί τής προσλήψεως των
  μέ την έπιλογήν τοϋ διαγωνι-
  σμοϋ. Καί ενθυμούμεθα δλοι,
  8τι τό μόνον προσόν πού άπη-
  τεΐτο τότε διά νά μπη κανείς
  είς την ύπαλληλικήν οίκογένει-
  αν ή διά νά ανέλθη είς την κλί
  μακα τής ύπαλληλικής ίεραρ-
  χίας ήτο ή διά συμμετοχής είς
  την ΕΟΝ. καί σχετικής δράσεώς
  έξακρίβωσις τής άφοσιώσεως
  είς τό δικτατορικόν μεταξικόν
  καθεστώς.Άπαράλλακτα δπως
  γίνεται καί είς τα άλλα όλο-
  κληρωτικά καθεστώτα—είτε φα
  σιστικά λέγονται είτε κομμου-
  νιστικά—δπου πρώτιστον απα¬
  ραίτητον προσόν διά την κατά¬
  ληψιν κυβερνητικής θέβεως είνε
  ή άφ^σίωσις είς τόν φασισμόν
  ή τόν κομμουνισμόν.
  Καί έγιναν μέ την βάσιν καί
  προϋπόθεσιν αυτήν επί Μεταξά
  άθρόοι διορισμοΐ καί μεταθέ
  σεις καί προαγωγαι καί άπολύ
  σεις μέ τίς οποίες έγέμιζαν ό
  λόκληροι σελίδες τής Έφημερί
  δος τής Κυβερνήσεως. Καί άρχ
  σε νά νοσή βαρύτατ· ό δημοσιο
  ϋπαλληλικός όργανισμός, δηλ
  ή σπονδυλική στήλη τοθ Κρά
  τους. Τό κακόν δμως δέν έστα-
  μάτησεν ώς έκεΐ. Την μεταξικήν
  δικτατορίαν διεδέχθη ή Γερμα-
  νική κατοχή μέ την νατζιστικήν
  δικτατορίαν, κατά την οποίαν
  υπό τό πρόσχημα τής πληρώ
  σεως τάχα έπειγουσών άναγ-
  κων τής κρατικής μηχανής, ί
  δρύονται νέαι υπηρεσίαι (Είρηνο
  δικεΐα, Ταμεΐα, Ταχυδρομεΐα
  Οικονομικαί Έφορεΐαικτλ.) καί
  διορίζονται όλοένα νέοι καί νέ
  οί ύπάλληλοι, ένώ πλείσται ά¬
  πό τάς ώς άνω υπηρεσίας, ου-
  τε κάν έλειτούργησαν. Καί συ
  νεπεία των διορισμών αυτών έ-
  πακολουθοϋν μεταθέσ%ις καί
  άπολύσεις καί τοποθε
  τήσεις είς εύρυτάτην κλί
  μακα. Γιά δλα αύτά δέν έχρει
  άζετο παρά μιά σύστασις ή ύ
  πόδειξις των Γερμανών άρχόν-
  των καί μιά αίτησις έφ' άπλοθ
  χάρτου τοϋ ένδιαφερομένου,
  πρός τόν αρμόδιον υπουργόν,
  δηλ. Γερμανόδουλον ύπηρέτην.
  Ιδού μέ ποίον τρόπον έφθά-
  σαμε νά εχωμεν σήμερον είς
  την Έλλάδα 75 έ"ως 80 χιλιά
  δας ύπαλλήλων άντί των
  45 χιλ. πού έχαμεν πρό τοθ πό
  λέμου καί τής δικτατορίας. Σ'
  αύτό δέν πταίουν, βεβαία, τού
  λάχιστον άμέσως, οί Δημό-
  σιοι ύπάλληλοι. Γεγονός είναι
  δμως δτι τώρα, δηλ. ϋστερ' άπό
  την τελείαν έξάρθρωσΐν τού
  την ηθικήν καί την οικονομι¬
  κήν, τό Κράτος άντιμετωπίζει
  ένα τεράστιον πρόβλημα: Την
  συντήρησιν διπλασίνν σχεδόν ύ
  παλλήλων, μαζί μέ την περΐ
  θαλψιν πολλών δεκ άδων χιλιά
  δών άναπήρων καί άλλων
  συνταξιούχων τοθ πολέμου καί
  έκατοντάδων χιλιάδων κατε-
  στραμμένων πολεμοπαθών. Καί
  μαζί μέ την υποχρέωσιν τής ά
  νεγέρσεως των έρειπίων μέ τα
  όποΐα έγέμισε την Έλλάδα ή
  ερμανική τυραννία καί ή έα-
  μική μανία. Καί αύτά δλα
  μέ κατεστραμμένον προϋπολο¬
  γισμόν καί μέ κλονισμένο τό
  ηθικόν πολλών ύπαλλήλων
  τού.
  Πρό τοϋ φάσματος λοιπόν
  τής τελεΐας χρεωκοπίας τό
  Κράτος, είναι επιβεβλημένον
  καί -λογικόν νά στρέψΎ] την
  προσοχήν τού καί πρός τόν
  κλάδον των Δημοσίων ύπαλ¬
  λήλων.
  Καί διά νά τόν έλαφρώση ά¬
  πό περιττά στΛΐχεΐα πού παρει-
  σέφρυσαν άπό τό παράθυρον
  καί διά νά τόν έξυγιάντ] άπό
  άλλα πού άπεδεΐχθησαν άχρη-
  στα καί έπιβλαβή είτε ώς έργα
  σθέντα πρός δφελος τοθ έχθροΰ
  είτε ώς έργασθέντα μόνον πρός
  ίδιον δφελος καί άθέμιτον πλου
  τισμόν, την στιγμήν πού συνά-
  δελφοί των είτε κατετρύχοντο
  άπό μαύρην δυστυχίαν είτε έ-
  τ·υφεκίζοντο.
  Άπό την δικαίαν αυτήν καί
  κατ' αρχήν έπφαλλομένην έκκα
  θάρισιν των Δημοσίων λειτουρ-
  γών, έκτός τής σοβαράς οίκο-
  νομίας, πού θά έχη τό Κράτος
  θά αποκατασταθή καί ή πρός
  αύτό έμπιστοσύνη των πολιτών..
  Άλλά θά έξυψωθή τόσον ή ά·
  ξιοπρέπεια, δσον καί ή ύλική
  θέσις των λοιπών Δημοσίων ύ¬
  παλλήλων.
  Γεννάται δμως τό έρώτημα:
  Μέ ποίον τρ&πον θά γίνη ή έκ-
  καθάρισις, ωστε νά άπολυθοθν
  μόνον οί περιττοί, οί άχρηστοι
  καί έπιβλαβεΐς ύπάλληλοι καί
  μάλιστα, χωρίς τόν κίνδυνον
  τής δημιουργίας άποτάκτων
  δηλ. πυορροούσης πληγής είς
  τό σώμα τοΰ Κράτους; Τό ζή-
  τημα είνε έκτάκτως λεπτόν καί
  πρέπει νά μελετηθή άπ' δλας
  τού τάς πλευράς. Διότι έκτός
  των παρανόμως διορισθέν-
  των τής δικτατορίας τής Γερ·
  μανικής κατοχής καί τής με¬
  ρίδος των δαοιλόγων ώς καί
  των αύτουργών ή ήθικών αύ-
  τουργών είς έγκλήματα κοινοθ
  δικαίου κατά την πρόσφατον έ-
  αμικήν επανάστασιν, των όποί
  ών ή άνοχή είνε προφανής καί
  εύκολοαπόδεικτος, διά τούς
  λοιπούς χρειάζεται πολλή προ-
  σοχήκαί μακρά έμπεριστατω-
  μένη ερευνα, ή όποία στήν τα-
  ραγμένη άτμόσφαιρα τή σημε·
  ρινή ΐσως είνε άδύνατος,
  Πάντως καί είς τ^ς τρείς μό¬
  νον ώς άνω σημειουμένας τά-
  ξεις των δημοσίων ύπαλλήλων
  άν περιορισθή επί τοϋ παρόντος
  ή έκκαθαρισις, τό κέρδος άπό
  οίκονομικής μέν απόψεως δέν
  θά είνε εύκαταφρόνητον, άπό
  ήθικής δέ τοιαύτης θά είνε μέ¬
  γιστον καί άνυπολόγιστον.
  ΔΙΗ ΤΟΠ κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΒΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΜ
  Μ. Ε. Μ.
  ανακοινωσισ:
  Λόγω ελλείψεως χάρτου
  κυ#ίΙοφορχί ή «ΝΙΚΗ»
  σέ μικρότερο σχήμα επί ό-
  ίγας ημέρας.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  Τώρα μέ την τυπικήν τουλά¬
  χιστον διάλυσιν έν τη Έπαρχίςι
  μας των ενόπλων δυνάμεων τοΰ
  ΕΛΑΣ ή μεγάλη πλειονότης τής
  ύγιοθς Κοινής γνώμης προσδοκα
  καί αξιοί την αποκατάστασιν τής
  ούσιαστικής Κυριαρχίας τοϋ Κρά
  τους καί τής αξιοπρεπείας τού, ή¬
  τις εφυγαδεύθη ύποκατασταθεΐ!
  σα υπό τοϋ μακαρία τή λή
  ξει Ε Α.Μ. καί Κ.Κ.Ε. Ευ¬
  θύς μετά την αποχώρησιν τοϋ
  κατακτητοΰ αί άναφερόμεναι όρ-
  γανώσεις κατέλαβον την έπαρχί'
  αν μας, άπέλυσαν Διοικητικούς
  άρχοντος, διέλυσαν Κοινοτικά
  καί Δημοτικά Συμβούλιακαί ά'ο-
  χοντας, άπέλυσαν αγροφύλακος
  καί εν ενί λόγω ύπεκατέστησαν
  την έννοιαν τοϋ Κράτους καί
  διώρισαν πρόσωπα άπό τό Έλάς
  καί άπό τα σπλάγχνα τής δργανώ
  σεώς των. Κατά τάς συμφωνίας
  έν τούτοις τής Βάρκιζας, Άς κατά
  κατάφορον έπικαλοΰνται οί δπαδοί
  τής λαοκρατίας αρμοδία πρός εκ
  καθάρισιν δημοσίων ύπηρεσιών
  «ύτονόμων δργανισμών θά είναι
  τα συγκροτηθησόμενα Άνακριτι-
  κά Συμβούλια καί ό'χι τα πολυθρύ
  λητα ΕΑΜοκομμουνιστικά συγ-
  κροτήματα πάσης παρανομίας. Ό
  Κος Κυβερνητικάς Άντιπρόσω-
  πος έ'χει καθήκον καί υποχρέωσιν
  δπως Ιπαναφέρη την άξιοπρέπει
  αν καί τό κΰρος τοΰ Κράτους
  διά διαταγής τού όπως άπαντες
  οί υπό των ^ΕΑΜιτών άπομακρυ-
  θέντες επανελθών είς τάς θέσεις
  καί άξιώματά των, καί τα Κράτος
  κατόπιν διά των νομίμων έξου-
  σιών τού τίς άποβάλη τα άκατάλ
  ληλα καί άνεπαρπή πρόσωπα ό¬
  πως είναι ορθόν καί λογικόν καί
  νόμιμον.
  Ό Κος Κυββρνητικός Άντιπρό
  σωπος πρό μηνός έιέλυσε τό Ε-
  ΑΜοκομμουνιστικόν Νομαρχια¬
  κόν Συμβούλιον τοΰ Νο-
  μοΰ μας καθ* δ παρανόμως ύ
  φιστάμενο. Καί όμως ύφίστανται
  άκόμη Κοινοτικά καί Δημοτικά
  συμβούλια συγκροτηθέντα άπό
  δεσποινίδας, άπό άνηλίκους, άπό
  Δημοτικούς ύπαλλήλους καί ύπαλ¬
  λήλους Τραπεζών. Άλλά πώς δύ¬
  νανται νά ύφίστανται παρά τάς
  αύτάς διατάξεις 1ης Δημοτικής
  καί Κοινοτικής Νομοθεσίας;
  Καί δέν έκθέτουν τα συμφέρον
  τα των δργανισμών, οΰτε δικαιοϋν
  ώς επικινδύνους περιπλοκάς έκ
  τής παρανόμου συγκροτήσεως των
  καί τοϋ παράνομον διορισμοΰ των;
  Πώς είναι δυνατόν νά ϊχονν κΰ
  ρος άνθρωποι τής έκστρατίας πού
  κατέλαβον αρχάς καί άξιώματά
  παρά τόν νόμον καί παρά την ά-
  παγορευτικήν διαταγήν τής Κυ¬
  βερνήσεως, ότι δικαίωμα διορισμοΰ
  καί απολύσεως έ'χει μόνον τό «οά-
  τος κατά τάς κειμένους νομίμου;
  διατάξεις καί δχι ή «Όργάνωσης»
  Ταυτα φυσικά έ'χων ύπ' όψιν ό
  Κος Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος
  διέταξε οήν διάλυσιν τοΰ παρανό¬
  μως συγκροτηθέντος Νομαρχιακοΰ
  Συμβουλιον, καί ήδη έ'χει ούτος κα
  θήκον, διά νά §παναφέρΓ| την αξι¬
  οπρέπειαν τοΰ Κράτους, νά συμ¬
  πληρώση τό έργον τβυ δι* έπανα-
  φορας πάντων των υπό τοΰ Έα-
  μοκομμουνιστικοΰ κόμματος άπο-
  λυθέντων. Τό κράτος πρέπει ευ¬
  θύς άμέσως, έν τή άρμοδιότητι
  τού, άς προβή είς την εκκαθάρισιν
  καί αντικατάστασιν των άνικάνων
  καί άνεπαρκών προσώπων πρός
  άρσιν τής ύφισταμένης άνθρθογρα
  οίας έν τη έπαρχία Μεραμβέλλου
  καί όπως ή ύγιής κοινή γνωμη ά·
  παιτεΐ.
  ΜΕΡΑΜΒΕΛΑΙΩΤΗΣ
  Π~Ω1·ΝΛΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΠΑΒΒΜΑ ΕΡ1ΤΙΑΕ0Σ
  Τα Είρηνοδικεΐον απησχόλη¬
  σε χθές μιά πολύ ψαιδρά, άλλ'
  έν τούτοις καί άξία μεγάλης
  προσοχής υπόθεσις την οποίαν
  μεταφέρω είς την παροθσαν στή
  λην.
  Τό εδώλιον τοθ κατηγοροα-
  μένου κατεΐχε μία ροδόχρους,
  χιονόχρους καί εύειδκστάτη δε-
  στοινίς. Είς τό -πρόσωπον τής ό
  ποίας άνεγνώριζέ τις μίαν άλ¬
  λην έρασμίαν μορφήν, μίαν Γα-
  λάτειαν τοθ Πολυφήμου, μίαν
  "Ανναν Μπόλεϋν, μίαν μαρκη·
  σίβν. Ή βοστρυχώδης κόμητης
  καταπίπτουσα άπεκάλυπτε πλά
  σμα αίθέριον, άπεκάλυπτε την
  ίδανικήν μορφήν των Καρυατί-
  δών καί την άδαμαντίνην ψυ¬
  χήν της, άτάραχον ενώπιον τοθ
  ίεροθ χώρου τής δικαιοσύνης.
  Είνε προικισμένη μέ προσόν-
  τα, τα όποΐα δέν ταιριάζουν
  είς τό φθλόν της. Μέ ολίγα λό·
  για ήτο άθλητικών διαστάσεων
  καί πολύ δυνατή πυγμάχος. Κα
  τηγορεΐται δτι είς έ"να απόκεν¬
  τρον δρόμον τής πόλεώς μας,
  είς μή συχναζομένην συνοικίαν,
  κατέφερε χθές έπανειλημμένα ί·
  σχυρά ραπίσματα είς τάς ...λεί-
  άς καί φρεσκοξυρισμένας πα·
  ρειάς ενός νεαροθ κομψευομέ·
  νού, ό οποίος την παρηνώχλει.
  Καί ό μέν άτυχής έρωτιδεύς—
  ένας παίδαρος ΰψους 1.80 δστις
  άρτι έπαύσστο είς τό Γυμνάσι-
  ον φοιτών—δέν Ιπεσε νόκ·άουτ
  δπως θά έλεγε είδικός διαιτη·
  τής. Έπαθε δμως κάτι χειρότε-
  ρον, άνιστόρητον ρεζίλεμα διό¬
  τι άπό τούς πόνους έβαλεν ό
  δυστυχής τα κλάμματα, φων«·
  ΕΤμ' ύπέρήφανη γιά σάς. ΣάνΙ
  δλα τα παιδία μου πού πέντ'
  νιλιήδΡΓ νηόνιατ τώοα ιιέΙ
  Κι' άττ' τή χαρά μας, ξεχνοθμε "ΐττς σκλαβιας τόν πόνο.
  Δυό λευτεριές μττροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
  -ΤΤών.
  Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί
  ί;Μ/·^< ίκ· τλ,Ί Νλ,.λΓ, "ϋΙτΐ»ηΛτΛι των συμπο έξαγωγέων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 6 Μαρτίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑΝΒΑ
  δικάζωνται
  υπό τού Στρατ)κείου.
  (Παρά τής Μεραρχίας Κρήτης έλάβωμεν πρός |δημοσΙευσιν
  την κατωτέρω ανακοίνωσιν): .
  Τάς τελευταίας ημέρας κυ¬
  κλοφορούν φήμαι περί συμπλο-
  κώς άνταρτων τ) τμημάτων τοΰ
  Έθν. ΣτρατοΟ μετά τοΟ έν Κρή
  τη εύρισκομένου εισέτι έχθροΰ.
  ΑΙ εΐδήσεις αύται τίθενται είς
  κυκλοφορειαν παρ' άτόμων ερ¬
  γαζομένων επί βλάβη των έθνι-
  κών συμφερόντων καί τοΟ Έ-
  θνικοθ ΣτρατοΟ' έπ' ωφελεία
  τοΟ έχθροθ καί διά νά έπιφέ-
  ρουν έκνευρισμόν, ανησυχίας
  κοΐ άπογοητεόσεις τόσον είς
  τούς στρατιώτας, δσον καί είς
  τάς οικογενείας τούτων.
  Παρακαλούμεν πάντας είς την
  αντίληψιν των οποίων ύποπίπτουν
  πρόσωπα ένεργοθντα άντεθνικώς καί
  πρβδοτικώς επί τοΟ άντικειμένο
  τούτου, ν« καταγγέλουν πάραυτα
  είς τάς πλησιεστέρας αστυνομικάς
  Στρατιωτικάς Αρχάς, αΐτινες θά
  συλλαμβάνουν ταθτα καί θα τα
  άποατέλλβυν συνοδεία είς τό παρ
  ημίν 11 όν Γραφειον μετ* τής σχε
  τικής δικογραφιας διά την παρχ
  πομπήν των είς τί Στρατοδικείον
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜ-
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Ή Κεντρική Πσνυπαλληλική Επι
  τροπήέπεσκέφση χθές τόνοπουρ
  γόντών Εξωτερικών κ Ι Σοφιανό
  πουλον, κα! τού επέδωκεν ύπό-
  μνημα επί των ένδιαφερόντων
  Τούς δημοσΐους ύπαλλήλους ζη-
  τημάτων
  ΤΟΥ ,ΧΡΗΣΤΟΥ
  Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης
  Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬
  τώνιος Βογιατζής κομίσας πλου¬
  σίαν συλλογήν έμπορευμάτων ή¬
  τοι: Κάλτσες γυναικών, άνδρών,
  μΛλλιά, πλεκτά, τ-ββνΐες, κομπι-
  νβζόν, χνΧ&τες, μ*ντ4ΐ*α λαιμοϋ-
  φανέλλες γυναικών, άνδρών, καλ
  λυνττκά, σαπουνάκια βαφής καί δι-
  άφορα «ίδη ψιλικών. .Τηλ. 3.38
  ΠΩΛΕΙΤΑ' οίκόττεδον πλησίον ου
  νοικΐας Πορβόλα. Πληροφορίαι Άρ-
  τοποιεΐον Νερατζουλη. Χανίων—
  ΑΙΠΑ2ΜΑΤΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΤΥ-
  ΠΟΥ 6—β—8 σέ ελαχίστη ποσότητα
  πωλονντ.αι σε τψ,ή λογική. Πληροφο¬
  ρίαι Σταφιδεργοστάοιον Γ. Μ. Γιαλ-
  λινα.
  (Όπιβθεν Άνίου Τίτου)
  ΟΙ ΦΟΡΟΥΝΤΕΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΝ
  ΉΆν.Στρατ. Διοίκησις άνακοι
  νοΐ δτι προσωρινώς καί λόγω
  άνααοτρέπτου άνάγκης έπιτρέ
  πεται είς τούς πολίτας νά φέ
  ρουν στρατιωτικόν ίματισμόν
  άνευ πηληκΐου κσΐ διακριτικών
  όργανώσεων ή έθνοσήμων μέ
  χρι τέλους Μαρτίου έ. έ.
  ΟΙ φέροντες τοιοθτον ίματι
  σμόν πρέπει νά φροντίσουν διά
  την βαφήν αύτοθ διότι μετά
  την πάροδον τής προθεσμίας
  ταύτης θά απαγορευθή όπωσ-
  δήποτε είς τούς πολίτας νά φέ-
  ρουν στρατιωτικόν Ιματισμόν
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογϊυματινή ωρα 6.30
  μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κοάρα Τόλ-
  ναυ «Ό Πυργος των Φαντασμά·
  των». Τάς Κυριακάς τρϊΐς άπογει
  ματιναί 3—δ, 5—7 καί 7—9 μ μ.
  -ΙΗΕ ΓΠΙΗ-ΙΡ}
  Επί τής γραμμής Ντάντσιγκ-Βερολίνου
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  Σήμερον «Ματωμένη Μπαλα-
  λάϊκ»>, έργο Ρωσσικής υποθέ¬
  σεως. Σέ δύο παραστάσεις 5—7
  καί 7—· καθημεςινώς.
  ζων σπαρσκτικώς,
  — Μαμά μου μ' έκτύπησανΐ...
  Οί παρατυχόντες τής συνοι¬
  κίας έσπευσαν είς βοήθειαν τοΟ
  άτυχο">ς θύματος.
  Εκλήθη πρό τοΟ Είρηνοδίκου
  όαύθάδης έρωτιδεΰς, ό οποίος
  μέ ύγρούς τούς οφθαλμούς διη
  νήθη τό πάθημά τού:
  Είς ερώτησιν τού Είρηνοδΐκου
  διατί έπεΐραζε την δεσττοινίδα,
  ό άτυχής, άλλά καί μέ λαπρόν
  καί ένοοξον μέλλον νεανίας έ
  σιώνησε, μόλις ήδόνβτο'νά συγ
  κρατήση τούς λυγμούς τού. ,Άλ
  λά δέν ...συνεκροτήθη τό άκρβα
  τήριβν. 'Εξέσπασεν είς θορυβώ-
  δβι< γέλωτας, διά τό πάθημά τού. Ζωηρά αΓσ>ησις καί θυμη
  δία διεσκορπΐοβη είς την Ιεράν
  αίθουσαν τής Θέμιδβς. Ό Είρη
  νοδίκης ηναγκάσθη νά κρούση,
  δαιμονιωδώς τόν κώδωνα, ίνα
  έπαναφερρ την ησυχίαν.
  Τό ακροατήριον έντός καί έ
  κτός τής αιθούσης καί μετά τάς
  παρατηρήσεις τοί Είρηνοδίκου,
  ίξηκολοαθησε τα σχόλιά τού,
  μέ σιγανήν πλέον φωνήν.
  —Άκβθς έκεΐ τόν κρεμαντα
  | λδ, έλεγον, νά σοθ ζητφ Ιρωτα
  καί νά βάζη τα κλάμματα, καί
  νά έπικαλεΐται την βοήθειαντής
  μαμας νά τόν σώση!
  Έδώ κρΐνεται ή υπόθεσις καί
  άπό μίαν άλλην δψιν καί πλευ-
  ράν, ΰχι βεβαίως τής άποδόσε
  σεως τοΟ δικαίου, 1 μή, αύτό
  είνε ζήτημα καθαρώς νομικόν,
  καί άφορςί: τούς άντιπροσώπους
  τής Θέμιδος, καί την "Ελληνι¬
  κήν ποινικήν δικονομίαν, πράγ-
  ματα άσχβτα μέ ημάς.
  Δέν νομίζετε 8μως 8τιή υπό¬
  θεσις αυτή τΐαρ' δλην την φαι-
  δρστητά της δημιουργεΐ εν πο-
  λϋ σοβαρόν ζήτημα; Ποίον ά-
  λήθεια είνε τό άσθενές καί ποί¬
  ον τό ισχυρόν φθλον;
  Ό έρωτομανής κρεμανταλας
  έκεΐνος ό δποΐοςεβαλε τα κλάμ
  ματα είνε τό Ισχυρόν φθλον;
  Αλλοίμονον τότε δι" Βλους τούς
  όμοίους τού οταν θά έχουν νά
  κάμουν μέ άθλητρίας... θά τάς
  μαζεύουν στό άψε—σβήσε. ΟΙ
  έρωτιδεΐς των πεζοδρομίω πρέ
  πει νά προσέχουν είς τό εξής.
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 ΜαρτΙου. —Την
  προσέχη Τετάρτην θά διεξαχθή
  είς Αθήνας ελευθέρα ψηφοφο-
  ρ(α, ΰστεραάπό 9 χρόνια, πρός
  εκλογήν των αντιπρόσωπον
  των έργατικών ένώσεων. 'Ελεγ
  κτικός πρόεδρος εξελέγη μέ-
  λος τής Βρεττανικής άντιπρο-
  σωπείας Έργατικών ένώσεων.
  Ελήφθησαν δλα τά'ενδεικνυό¬
  μενα μέτρα δπως ή ψηφοφορία
  κρατηθή απολύτως μυστική
  ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό Έρυθρός Στρατός έσημεΐ
  ωσε διπλήν διεΐσδυσιν ΐίς την
  ΠομερανΙαν. Τα στρατεύματα
  των Σστρατσρχών Ζούκωφ καί
  Ροκοσόφσκυ έφθασαν την Βαλ·
  τικήν καί έκαθήλωσαν την βό¬
  ρειον Γερμανικήν όμάδα άφοϋ
  την εχώρησαν είς δύο Τα υπό
  τόν Στρατάρχην Ζούκωφ σρα-
  τβύματα προήλασαν 100 Χιλ. ϊ*ο
  ρείως τοΟ Στάγκραντ καί κατέ¬
  λαβον τό Κόλμαρκ είς τα α¬
  κτάς τής Βαλτικής. 40 χιλιόμε
  τρα άνατολικώτερον ό Στρατάρ
  χης Ροκοσόφσκυ κατέλαβε τό
  Κέσλιν καί Ιφθασε προελαύνων
  είς την παραλίαν. Είς τόν το-
  μέα αυτόν κατελήφθησαν 650
  τοποθεσΐαι καί πόλεις.
  ΈπΙσης τα υπό τόν Ζούκωφ
  στρατεύματα κατέλαβον τό
  Πούριτς καί'άπεΐχον χθές 5χιλ.
  έκ τοΟ Στάγκραντ.
  Σοβιετικά στρατεύματα κατέ
  χούν τώρα τάς κυριωτέρας πό¬
  λεις επί τής σιδ. γραμμής Βερο
  λίνου—Ντάγτσιγκ καί Στεττί
  νού—Ντάσιγκ. Ή δεξιά πτέρυξ
  τοΟ Στρατάρχου Ροκβσόφσκυ έ
  πί τοΟ κάτω Βιστοθλα κατέλα
  βε τό Σκορόζ 60 χιλ. έκ τβθ
  Ντάτσιγκ.
  Όλαι αί Γερμανικαί δυνά¬
  μεις άπό τοΟ Κόλμπεργκ-
  μέχριτήΧ Καίνιξβεργης, άπόστα
  σις μεγαλυτέρα των 300 χιλιο-
  μέτρων, μάχονται μέ τα νώτα
  πρός την Βαλτικήν. Έλπίζουν
  δέ νά διαφύγουν άπό θαλάσ¬
  σης.
  Ό Στρατάρχης "Ζούκωφ έξε-
  καθάρισε την δεξιά τού πτέρυ-
  γα κσΐ είνε έτοιμος διά την ε¬
  πίθεσιν κατά μέτωπον εναντίον
  τοΟ Βερολίνου.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  στρατεύματα τοϋ Ροθνστεντ μά
  χονται τώρα απεγνωσμένας διά
  νά διατηρήσουν άνοικτήν την
  οδόν διαφυγής πρός τόν Ρήνον.
  Ή γραμμή Ζΐγκφριντ διεσπά·
  σθη επί μετώρου 120 χιλιομέ
  τρών καί συμμαχικά στρατεύμα
  τα πλησιάζουν τόν Ρήνον έκ
  πολλών σημείων. ΟΙ Άμερικβ-
  νοί έφθασαν ήδη τόν ποταμόν
  σέ πολλά μέρη.
  Ή 9η Στρατιά έφθασε τόν
  Ρήνον έναντι τού λιμένος τού
  Ντού'ισμπουργκ.
  1 Στρατιά έφθασε επίσης είς τόν
  Ρήνον δχι μακράν τής Κολωνίας.
  Ή 104η Άμερικανική Μβοαρχίβ
  προήλασε 9 χιλιόμετρα καί κατέ
  λαβε τό Μπίτενσντόοφ 3 χιλιόμε
  τρα δυτικώς τής Κολωνίας. Τα
  υπό τόν Στρατηγόν Πάτον στρα
  τεύματα προελάσαντα νοτιανατο-
  λικώς τοϋ Προύμ κατέλαβον 6 μι¬
  κράς κομωπόλεις.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.- Είς την
  Βιρμανίαν τα Βρεττανικά
  Στρατεύματα εγκατεστήσαν νέ¬
  ον προγεφύρωμα καί επί τοΟ
  ποταμοϋ Ίρσγουάντι.
  Άμερικανικά βομβαρδιστικά
  κατέστρεψαν 2 γεφύραςέπί τής
  σιδηροδρομικής γραμμής Βιρ-
  μανΐας— Σιάμ.
  Επί τής Ίβογίμα εσημειώθη¬
  σαν τοπικαί προελάσεις Εναντι
  έξαιρετικώς πεισμόνου ίαπωνι-
  κης άντιστάσεως. Επί τής νή¬
  σου κατεμετρήθησαν 17 χιλιά·
  δες (άηωνες νεκροί.
  Διαψεύδεται ή Κυβερνήτι
  κή κρίσις
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου.—Ή Α.
  Μακαριότης ό Άντιβασιλεύς, κα¬
  τόπιν των κυκλοφορονσών φημών
  περί διευρύνσεως τής Κυβερνήσε¬
  ως καί συμμετοχής είς αύτην αντι¬
  πρόσωπον τής άκρας άριστεράς,
  εκάλεσε παρ' αύτω τόν υπουργόν
  των Οϊκονομικών κ. Σίδερη μετά
  τοΟ όποίου συνομίλησε επί μακρόν,
  Ό κ. Σίδερης προέβη είς τάς
  κάτωθι δηλώσεις: Είμαι έξουσιοδο
  τημένοςάπό την Α. Μακαριώτητα
  νά δηλώσω ότι άπορεΐ δι«2 τάς
  κυκλοφορούσαςίδιαδόσεις περί Κυ
  βερνητικής κρισεως.
  Έξ άλλου ό Ύπουργός των Έ
  ξωτερικών κ. Σοφιανόπουλος είς
  δηλώσεις τού πρός δημοσιογρά-
  φους είπεν ότι: «Ουδέν ζήττιμα υ¬
  φίσταται, ούδεμία άλλαγή ύπάρχει
  είς την Κυβέρνησιν καί παρακαλώ
  ύμάςνά καταβάλετε προσοχήν ό¬
  πως μή δημιουργεΐται άνευ λόγου
  νοσηρά άτμόσφαιρα»
  ^ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άγγλικής κατ'
  οικον. Έκμάθησις ταχυτάτη διά
  τελευταίου συστήματος. Έπίσης
  μεταφράσεις έκ τής Άγγλικής ή
  Γαλλικής είς την Ελληνικήν καί
  τ' άνάπαλιν. Πληροφορίαι παρά
  τώ καταστήματι Ιωάν. Καλοκύρη
  Καμαρακη.
  Διά τεχνικούς λόγους ή
  «Ή Κρητική Έφη-
  μερίς> δέν εξεδόθη
  Θ
  κυκλοφορήση σήμερον
  τόάπόγευμα.
  Ό Αλεξάντερ πρός την
  3ην Όρεινήν Ταξιαρχίαν
  ΚΑΙΡΟΝ δ Μαρτίου.—Ό
  Στρατάοχης Αλεξάντερ απέστειλε
  τό κάτωθι μήνυμα πρός τόν Διοι
  κητήν τής Όρεινής Ταξιαρχίας.
  «Στρατιώται τής 3ης Ταξιαρχίας
  έχετε τό δικαίωμα νά είσθε ύπε·
  ρήφανοι διά την ήρωΊκήν σας δρά
  σιν όπου είς την Ιταλίαν κατά
  τό 1941 διεσπάσατε μαζί μέ τούς
  συμμάχους σας την Γοτθικήν
  Γραμμήν κι/ί είσήλθατε είς την
  κοιλάδα τοϋ Πάδου. "Αν καί ήΤα
  ξιαρχία σας ζάπό την ένεργόν της
  δράσιν θά μεταφερθή είς την Ι-
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΘΕΝΤΕΣ
  ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ
  ΘΕΣ)ΝΙΚΗ 400 αίχμάλωτοι
  των Γερμανών καί έλευβερω·
  θέντες είς την Έλλάδα υπό
  των Συμμάχων Ιφθασαν σήμε¬
  ρον ενταύθα καί άναμένουν με
  ταφορικόν μέσον πρός επιστρο¬
  φήν είς την ΠατρΙδα των. Πθλ-
  λοί έξ αυτών είχον κατορθώσει
  νά δραπετεύσουν άπό τα διά-
  φορα στρατόπεδα συγκεντρώ¬
  σεως καί νά καταταγοθν είς
  άνταρτικάς όμάδας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μαρτίου. —
  Χθές έτερματίσθη ή διάσκεψις των
  Συνδικαλλιστικών όργανώσεων είς
  Λονδίνον.
  Είς την διάσκεψιν έλαβον μέρος
  άντιπρόσωποι τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας. Γαλλίας, Βελγίου, Όλλαν
  δίας, Φινλανδίας, Τσεχοσλοβακί¬
  ας, Ιταλίας, Πολωνίας καί Νορ-
  βηγίας ^
  Κατά χήν διάσκεψιν απεφασί¬
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μαοτίου.— Ή
  προέλασις εις τα Δυτικόν Μέτω¬
  πον σννεχίζεται Άμερικανικαί !·
  προσθοφυλακαί εισήλθον είς τα
  προάστεια τής Κολωνίας.
  "Εναντι τού Ντούίσμπουργκ οί
  σύμμαχοι έκαθαρίζουν τας «ϊχθας
  τοϋ Ρήνου παρά τό Χόμχεον*.
  ΚΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μαρτίου.—Ρωσ
  σικαί δυνάμεις έπιτίθενται τώρα
  κατά τοϋ δχυροΰ κόμβου Σταργ-
  κραντ. Κατά Γερμανικάς δέ πλη¬
  ροφορίας Ρωσσικά τϊοματα μάχης
  ίΐσήλθον είς την πόλιν
  στορίαν, ή δόξα της θά μβίν
  πάντα.
  Έσεΐς πού δοξάσατε τό ό'νομά
  της θά λάβετι- τάς θέσεις σας είς
  τόν νέον Ελληνικόν Στρατόν καί
  αί άνεπίληπτοι άρεταί σα; θά συμ
  βάλλουν είς την άναδιοογάνωσιν
  τής Ελλάδος.
  Ευχομαι κάθε επιτυχίαν είς τάς
  δπιχειρήσεις σας καί ξεύρω ότι
  σάν καλοί καί τίμιοι πατριώται
  θά πράξετε τό καθήκον σας».
  Στρατάρχης ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
  δπως αί έπισιτιστικαί καί οι¬
  κονομικαί καταστάσβις των άπελευ
  θερουμένων χωρών βελτιωθοΰν
  διότι είναι έξ ΐσου σοβαραί ότίως
  καί αί πολεμικαι.
  'κονομικής έφο
  τπν ύπθΫθέω·
  ιένοι Τπ€ 10ης
  ιεχρι της ιυιΤ>
  ροσέλθωσι καϊ
  μεν τόν ιατρόν κ. Δηρήτριον Πο-
  δΠε»ατδνι τΟν Φαρμακοποιόν κ.
  ΓεώΡΥ· Κρεβετζάκην δι6 τάς πε
  ρι-οιήσεις ττοΰ τού έκαναν κατά
  ΤΑ κ,Λπτηηη τί,· λλκ^.Ι/.,· ....
  είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον
  περΙ ενοικιοστασίου βοσκών.
  ε»τ ι .
  φεως άπϊφασΐσθη κατ' αρχήν ο
  πως ή έναρξις των Πενεπιοτη·
  μιακών μαθημάτων γίνη Ιντός
  Έπίθης είχαρίστεί'"διΓτό άποσταΓ^ οπο τ°υ Ρ«Ρέως
  λεν αναμνηστικόν μετάλλειον καΐ|, πυΡοΡ°Αΐκο0.
  δίπλωμα τα όποΐα, ώς γράςρει θάΓΗ περΐουθία τοΰ
  Ληητίίηιιη, -τλ .... «ι ' -Ι —----------
  συμμαχι-
  Πεταίν.