97051

Αριθμός τεύχους

5118

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξάμηνος 3
  Άμερικής
  βτηοια οολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  18
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■>>- ΟΛΟΣ ΜΪ.Ν2ΤΛΥΡΟΥ "
  ΥΠΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5118
  Η ΕΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  Σ
  Ή ίστορία άνάβει τίς με·
  γ*λόφωτες λαμπάδες της
  στό έπερχέμενο ξημέρωμα
  τής έπετείου τής έθνικής
  παλιγγενεσίκς. Καί έτοιμά-
  ζει τα στεφάνια, τα άπειρα
  μεγαλόπρεπα στεφάνια πού
  θά καταθέση επάνω άπό την
  άτίμητη πλάκα των μέγα-
  λων ηρώων τβδ έθνονς, επά¬
  νω άπό χά μνημεΐα των
  τροπαίων των ήμιθίων γι-
  γαντομάχων πού σήκω-
  σαν ενα πρωΐνό τα Ιδα-
  νιχά τής φυλής, επάνω γι'
  άπαν», ώς πυραύλου;, ώς
  συνθήματα άναστάσεων, ώς
  τόξα φωτεινά, τα συνθήματα
  πού προεκάλεσαν ύοτερα άπό
  λίγο καιρό, τή θύελλα καί
  τόν συνταραγμόν τής Ελλη¬
  νικάς αναγεννήοεως τοδ
  1821.
  Καί ή φυλή πού εφάνηκε
  ότι ειχε καταληφθή άπό νάρ
  κην ΰστερα άπό μακρόχρο-
  νους αΐματηρούς άγώνες, ΰ¬
  στερα άπό νίκας καί θριάμ-
  βους άλλά καί μεγάλην πτώ
  σιν,άπό την νάρκην πού ειχκ
  δημιουργήσει ή χούρασις τής
  κομματιχής κραιπάλης, έτοι-
  μάζεται νά πανηγυρίση καί
  πάλιν εφέτος την επέτειον
  τής έθνικής άναστάσεως. Τύμ
  βους'ύψώνει καί βωμούς άν ε
  γείρει παντοΰ, διά νά προσ-
  φέρη σ' αύτούς θυμίαμα τής
  ψυχής χηί τό σεβασμό καΐ
  την εύγνωμοσύνη της στούς
  ήρωες καί μνρτυρες των ά-
  γώνων καί των όλοκαυτωμά·
  των διά την ελευθερία. Κά
  θε γωνιά άλλωστε τής Έλ-
  λάδβς, χάθε πέτρα καί κάθε
  λκγκαδιά κάθε άκροβοΰνι
  χαί κάθε ριζιμιό χαράκι εί¬
  νε καί ένα μνημεΐο δπου «-
  γράφη ένα τρόπαιο άπό
  τούς γιγαντομάχους των έ-
  πχναστάσεων. £ούλια καί
  Άρκάδια καί Μεσολόγγια,
  μπορεΐ νά μην ύπάρχουν
  ατήν ίστορία των αλλων λα-
  ών. £τί|ν Έλλάδα ομως εί¬
  ναι πολλά, πάμπολλα. Για
  τί ·λη ή Ελλάς έγινεν ο-
  λοκαύτωμα γιά νά τραφή
  καί νά θεριέψη τό δένδρο
  τής ελευθερίας. Οί φλόγες
  των φωτίζουν χαί σήμερον
  άκέμη τίς ίλϊύθίρες συνειδή
  σεις κι' άνοίγουν τέ ν δρόμο
  τής τιμής καί τό δρόμο τής
  ίστορίας.
  Καί ή ίστορία αυτή ή
  γραμμένη μέ τό «ίμα καί
  τη φωτία, μέ τό σπαθί καί
  τό ντουφέκι, έτοιμάζεται νά
  σταματήση καί πάλι γιά μιά
  στιγμή έκεϊ άπ' ©«ου ξεκί-
  νησε: Στήν 25ην Μαρτίου.
  Στήν ημέραν αυτή πού ύ·
  ψώνεται σταθμός όλόφωτος
  στή ζωή τής Ελλάδος. ©ά
  σταματήση γιά νά αποδώση
  την όφειλομένη τιμή,^γιά νά
  άντλήση δύναμι καί διδάγ-
  ματα καί νά συνεχίση την
  πορείαν της. Ό δρομος είνε
  βύτυχώς έλεύθερος. Τόν ή¬
  νοιξεν ή αδέλφωσις τοΰ λαοΰ,
  ή γεφύρωσις τοΰ ψυχικοϋ
  χάσματος πού έχώριζεν άλ¬
  λοτε τβύς "Ελληνας. Κι' είνε
  ώραΐος ο δρόμος πού άχο-
  λουθεΐ σήμερον ή Ελλάς.
  Είνε ό δρόμος πού όδηγεΐ
  είς τάς είρηνικάς δημιουρ¬
  γίαν είς τόν άληθινό πολι-
  τισμό, πρός τίς κορυφές των
  μεγάλον άνθρωπιστικών ίδα
  νίκων.
  Άδελφωμένοι οί πανέλλη
  νβς, θά πανηγυρίσβυν εφέ¬
  τος την έπέτειο τής έθνικής
  παλιγγενεσίας. ©ά έπιτελέ-
  σουν τό μεγάλβ χρέος των
  πρός τή μνημη έκείνων πού
  προσέφεραν τό αΐμά των γιά
  την κάθαρβι της χώρας άπό
  τό μίβσμα τής τυραννίας.
  Καί θά έκδηλωβουν την ά
  πόφασί των νά συνεχίσβυν
  τό έργον τβν προγόνων των
  καί νά διαφυλάξουν τα Ιδε-
  ώδη καί τίς παρακαταθήκες
  Τής φυλπς.
  Στεφανωμένη ή Ελλάς
  άπό την ίστορία πού ξέρκινά
  τψα τούς δημιουργούς καί
  τούς πρωτεργάτας της, θά
  σκύψη επάνω στά μνημεΐα
  καί τα συμ βολά καί τα ήρώα
  καί θ' άποθέση φύλλα δα
  φνης καί δάχρυα χαράς κι'
  εύγνωμοούνης καί οχι λύπης.
  Γιατί οί ζωντανοί λαοί, δέν
  κλαΐνε τούς ήρωας καί μάρ-
  τυράς των. Σκύβουν μονάχα
  μέ εύλάβειαν επάνω άπό τα
  μνήματά των. Κι' άντλοΰν
  δύναμιν κ«ί φρονηματίζον
  ται καί διαφυλάσσουν μαζί
  μέ τή μνήμη χαί τό έργον
  των.
  Ή διεθνής κατάστασις
  ΠΟΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 ΜαρτΙου
  ((δ. ύπηρεσΐα).— ΟΙ σημερινοΐ
  «Τάϊμς» άποδέχονται είρωνι
  κώς τάς δικαιολογΐας τού καγ
  κελλαρΐου Χίτλερ διά την κα
  τάληψιν τής Τσεχοσλοβακίας.
  —Τοθτον άποκαλοθν ύπονο
  μευτήν καί συγχρόνως δημα
  γωγόν τής εΐρήνης. ΟΙ άρθρο
  γράφοι τονΐζουν δτι αί έλευ·
  θερΐαι των λαών θυσιάζον
  ται σήμερον είς την φιλοδοξί
  αν των Ναζιστων.
  —Είς Παρισίους συνήλθε
  σήμερον έκτάκτως τό υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον υπό τή ν
  προεδρΐαν τοθ προέδρου τής
  Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν. Τό
  υπουργικόν συμβούλιον συνε
  δριάσσν επί δΐωρον εξήτασε
  την έξωτερικήν κατάστασιν.
  "Εκθεσιν επί τής καταστάσε¬
  ως έκαμαν οί κ. κ. Νταλαν
  τιέ καί Μποννέ.
  —Καθ9 α τηλεγραφοθν έκ
  Πράγας ό καγκελλάριος
  XI
  τλερ έφθασε σήμερον είς Μπρ
  νό. Είς την Μπρατισλάβαν
  έπικρατεΐ ήσυχία.
  —•Είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων έσχον καί σήμερον
  ζωηροτάτην απήχησιν τα γε
  Υονότα τής Κεντρικάς Εόρώ
  ΐΐης. Επί των γεγονότων τού
  των μακράν έκθεσιν έκαμεν ό
  0«ρ Τζών Σάϊμον,
  —Τό Βερολίνον ανήγγειλε
  σήμερον δτι ή νομισματική
  μονάς των Τσέχων τοθ λοι
  ποϋ θά είνε ίσσξία πρός 10
  κορώνας τσεχοσλοβακίας άν
  τιστοιχούσας μέ έν μάρκον.
  —Πληροφορίαι έκ Βουκου
  ρεστΐου άναφέρουν δτι ή Ρου
  μανΐα δέχεται τούς Τσέχους
  πρόσφυγας τούς όποίους καί
  περιθάλπει παντοιοτρόπως.
  —Ό ύττουργός τής Προπα
  γάνδας τοϋΡάϊχ δόκτωρ Γκαΐμ
  πελς είς ανακοινωθέν αύτοθ
  βεβαιοί δτι οί Τσέχοι θά
  άπολαμβάνουν άπό την Γερ
  μανίαν πολύ περισσοτέρων
  προνομίων άπό έκεΐνα τα ό
  όποΐα άπελάμβανον οί Σου
  δΐται άπό την Τσέχαν. 'ΕπΙ
  σης οί Τσέχοι, καθ' ά έδήλω
  σεν ό κ. Γκαΐμπελς δέν θά
  ϋπηοετοθν είς τόν γερμανικόν
  στρατόν.
  —Έξ Ούάσιγκτων αγγέλλε¬
  ται δτι Άμερικανός βουλευ
  τής εζήτησεν άπό τόν κ. Ροϋ
  σβελτ δπως ζητήση άπά τό
  Ράϊχ νά αναλάβη, τα χρέητής
  Τσεχοσλοβακίας άνερχόμενα
  είς 115 έκατομμόρια δολλά-
  ρια. Έν έναντΐα περιπτώσει
  νά κατάσχη ή άμερικανική
  κυβέρνησις τό υπάρχον έν Ά
  μβρικΠ ΧΡ*)μα '<)? Πράγας, άπέναντι τοθ ανωτέρω χρέους. Τα δημοσία οικονομικαί Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ- ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Τα μέτρα τής κυβερνήσεως προώσησαν την εθνικήν οΐκονομΐαν. 7ον (τελευταίον) Τό κατά τό λήξαν έτος δια τεθέν συνάλλαγμα πρός αντι¬ μετώπισιν τωνάναγκών τούτων ήτο κατά 6 624 000 φρ. χρυ- σδ ήτοι κατά 481.000 σημερι¬ νάς άγγλικάς λ(ρας ανώτε¬ ρον τοθ κατά τό 1937 διατε- θέντος. Άλλ' άσχέτως πρός την σύγκρισιν τβθ λήξαντος έτους πρός τό 1937, τό τελικόν άπο τέλεσμα τής συναλλαγματι- κης κινήσεως τοθ 1938 υπήρ¬ ξεν, ότι τό σύνολον των άγο- ρών συναλλάγματος υπερέβη τό σύνολον των πωλήσεων κατά 2.375.000 φράγκα χρυσδ ήτοι κατά 172 375 λίρας Αγ¬ γλίας έναντι υπερβάσεως 595. 000 λιρών, ήν έπραγυατοποίη σεν ή κίνησις τοθ 1937. Έπομένωςκατά τα δύο διαο ρεύσαντα ετη 1937 καί 1938 είχομεν όλικήν αθξησιν τοθ είς χρυσόν κσί ελεύθερον συνάλλσγμα άποθέματος τής Τραπέζης κατά λ(ρας Άγγλϊ άς 767 000 περΐπου. Ή κίνησις αθτη τοθ συναλ· λάγματφς κατά την τελευταί¬ αν διετΐα'ν πρέπει νά θεωρή θή κατά τό άποτέλεσμα αυ¬ τής ώς λίαν (κανοποιητική, Ι¬ δία άν λάβη τις ύπ' δψιν τό μέγεθος των έκτάκτων ά ναγκών, άς εκλήθη ν' αντι¬ μετωπίση ή χώρα έκ των τα¬ κτικών καί συνήθων της πό- ρων. Πράγματι διά τάς άνάγ κάς μόνον τοθ Δημοσίου διε τεθή κατά την τελευταίαν διετίαν ελεύθερον συνάλλαγ¬ μα άξΐας 100 500.000 φράγκ, χρυσών. Τό ποσόν τοθτο έ,·^ χρησιμοποιήθη, άφ' ενός μέν διά την υπηρεσίαν των τόκων τοθ έξωτερικοθ δημοσίου χρέ¬ ους, ής τό πληρωτέον ποσο στόν 40 ο)ο ευρίσκεται ώς εί¬ πομεν είς την διάθεσιν των κομιστών κατά τάς λήξεις καί άφ' ετέρου είς τάς λοιπάς α¬ νάγκας τοθ Δημοσίου, ών τό μέγιστον μέρος, άφορφ είς την συμπλήρωσιν τοθ στρατιωτι κου έξοπλισμοΟ. ΌφεΙλω δμως καί ένταθθα νά έπαναλάβω δσα καί ε¬ νώπιον τοθ ΓενικοΟ Συμβου λΐου τής Τραπέζης εΤχον την ευκαιρίαν νά δηλώσω πρό διμήνου. Έλεγον τότε: «Ό έ ξετάζων άντικειμενικώς καί ψυχραίμως την κατάστασιν, δέν πρέπει νά οδηγηθή είς ύπέρμετρον αισιοδοξίαν. Δέ όν νά ληφθή ύπ' δψιν, δτι τό άποτέλεσμα τουτο δέν προήλ¬ θεν έξ ελευθέρας εξελίξεως των μετά τής άλλοδαπής συν σλλαγών μας, άλλά διά τοθ συστήματος τοθ έλέγχου, των περιορισμών τής είσαγωγής, των συμψηφισμων καί των λοι πών μέτρων, των οποίων ή διατήρησις, καί έν άνάγκρ, ή έπΐτασις έττιβάλλεται τρός προστασίαν τοθ νομίσματός μας καί εξασφάλισιν τής έξυ πηρετήσεως των νομΐμων ά ναγκών τής χώρας καί τοθ κράτους, τα όποΐα καίτοι επι βάλλουσι σημαντικά βάρη καί θυσίας είς τόν λαόν, παρέ χούν ομως είς αυτόν την Ικα νοποίησιν τής έθνικής αύτοθ ασφαλείας. Χρειάζεται έπομέ νως προσοχή είς την μεταχεΐ ρισιν καί διαχείρισιν των συ ναλλαγματικων πόρων τής χώ ρας διά νά εξασφαλισθή μονί μως ή μετά τόσων κόπων καί θυσιών άποκατασταθεΐσα οί- κονομική της (σορροπΙα.Ή κυ¬ βέρνησις ή οποΐα τόσην βαρύ- τητα αποδίδει δικαΐως είς την δισμόρφωσιν τής συναλ- λσγματικΓ)ς μας καταστάσε¬ ως, λαμβάνει, Ιν στενβ συνερ ίασΐα μετά τής Τραπέζης, Ιάν ένδεικνυόμενον μέτρον ϋρός διατήρησιν τής επιτεθχθεί ΐς ίσορροπίας. οη ΚΥΚΛΟΦΟΡ1Α ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ Ό μέσος δρος κυκλοφορΐ- ας τραπεζικών γραμματΐων κατά τό λήξαν έτος ανήλθεν είς 6.728 έκατομμύρια δραχ- μών έναντι 6.409 έκατομμυρΐ- οαν τοθ έτους 1937. "Η οΰξησις αδτη τής κυκλοφορίας κατά 5 ο)ο καί άν άκόμη δέν έπήρ- χ«ο ή προσωρινή αύξησις τοθ ΣΐτιτεμβρΙου τοθ παρελθόντος έιους, ήτις, όφειλομένη'είς έ- ξαιρετικά γεγονότα, έπηρέασε κατ' ανάγκην τόν μέσον δ· ρον, πρέπει νά θεωρηθή όμα- λή καί ίκανοποιητική άποδει κνύουσα δτι τό νομισματικόν μας σύστηαα έχει την άπαι- τουμένηνέλαστικότητα νά προσ αρμόζεται πρός τάς ανάγ¬ κας των συναλλαγων. Πράγματι κατά τό λήξαν έτθς ένεκα τής καλής εσοδεί¬ ας, κυρίων τινών προΐόντων, σίτου, ελαίου κ. ά. τής μέγα λυτέρας συγκεντρώσεως σίτου μέ διατήρησιν 'κανοποιητικών τιμβν, παρά την διεθνή πτώ σιν των τιμών τοθ σίτου καί τής έν γένει κινήσεως των συ ναλλαγών, παρέστη άνάγκη μεΐζονος . ποσσθ κυκλοφορια- κων μέσων πρός κάλυψιν τής ζητήσεως βραχυπροθέ- σμων έμπορικών πιστώσεων. Ή ζήτησις δμως αθτη, υ¬ πήρξεν απολύτως ύγιής άν- τατιοκρινομένη είς πραγματι¬ κάς ανάγκας των συναλλα γών. Μόνον κατά τόν μήνα Σε¬ πτέμβριον τοθ παρελθόντος έτους ή κυκλοφορΐα ηϋξησεν αποτόμως καί δή κατά 1.000 έκατομμύρια περΐπου έν συγ κρΐσβι πρός την κυκλοφορί¬ αν τοϋ προηγουμένου μηνός. Τοθτο όφεΐλεται είς την έκ τάκτως κρίσιμον διεθνή κατά στάσιν κατά τόν μήνα έκεΐ νόν, έξ ής ετέθη* πρός στιγ μην έν κινδύνφ ή εΐρήνη τοθ κόσμου. Ή άβεβαιότης περί τό μέλλον προεκάλεσε καί έν Ελλάδι, είς ήσσονα βεβαίως μοίραν παρά είς έ τέρας χώρας, τό σύνηθες φαινόμενον τής μερικής άνα λήψεως καταθέσεων πρός δή μιουργίαν ρευστοθ χρήματος καί την αθρόαν ζήτησιν ά νανεώσεως των παρά των Τρα πεζων είς τό εμπόριον τταρ εσχημένων πιστώσεων έκ τοθ φόβου τοθ έν τώ μέλλοντι περιορισμοΟ αυτών. Ή τάσις σΰτη επέφερεν άναγκαίως την σημαντικήν μείωσιν των διαθεσίμων των Τραπεζών καί τόν περιορισμόν τής δυ- νατότητος τοθ περαιτέρω δα νεισμοθ. Πράγματι αί παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος κα- ταθέσεις των λοιπών Τραπε- ζων ήλαττώθησαν είς 87 μό¬ νον έκατομμύρια δραχμών. Ή Τραπέζα τής Ελλάδος έ¬ χουσα την πεποίθησιν 8τι υπό αίασδήποτε συνθήκας τα πά ρακρατούμενα υπό των συν αλλασσομένων ποσά δραχ μών δέν ήτο δυνατόν νά βα ρύνωσι μονί μως την κυκλο φορίαν, άλλ' δτι θά έπανήρ χοντο κανονικώς είς τάς Τρα πέζας ευθύς ώς ή κατάστασις έλάμβανεν οριστικήν τίνα τρο πήν, εδήλωσεν δτι θέτει είς την διάθεσιν των Τραπεζών οιονδήποτε ποσόν ήθελεν είναι άναγκαΐον διά την ομαλήν συνέχισιν των εργασιών αύ των. Άφ' ετέρου ιθεώρησεν υποχρέωσιν της νά συμπλη ρώση τα κενά, τα όποΐα ή μείωσις των διαθεσίμων των Τραπεζών έδημιούργει. ΟΟτω τό σύνολον των τοποθετή σεων τής Τραπέζης ηϋξη σε κατά τόν μήνα Σεπτέμβρι όν κατά 600 περίπου έκα τομμύρια έναντι τοθ προηγου μένου μηνός. Μετά την πάροδον τής κρί σεως τα πράγματα έπαντ)λθον αυτομάτως είς την προτέραν κατάστασιν. ΟΟτω αί παρά τή Τραπέζπ τής Ελλάδος κα ταθέσεις των λοιπών Τραπε ζΛν άπό 87 έκατομμύρια έ φθασαν κατά τόν Δεκέμβρι όν τοθ λήξαντος έτους είς 963 έκατομμύρια, αί τοποθε τήσεις τής Τραπέζης έπανήλ θον ήδη άπό τοθ Νοεμβριού είς τό κανονικόν πρό τοθ Σεπτεμβρίου επίπεδον, ή δέ κυκλοφορΐα μετέπεσεν είς τό κανονικόν βριον μέ την πά ρατηρουμένην κατά τό τέλος τοθ έτους συνήθη μικράν αυ ξησιν, ήτις δμως καί αυτή έ ξαψανίζεται κατά τάς αρχάς τοθ νέου έτους. Όπως πολλάκις έτόνισα, τό ύγιές ή μή μιας κυκλο φορίας δέν κρίνεται μόνον έκ τοθ μεγέθους αυτής, άλ λά κυρίως έκ των αίτίων έξ ών προκαλεΐται. Αύξησις τής κυκλοφορίας, ή όποία δέν όφείλεται είς πι στωτικόν πληθωρισμόν τ) είς κάλυψιν των άναγκών τοθ Δημοσίου ταμείου, άλλά προ καλείται έκ τής εντάσεως των συνσλλαγών, είναι φαι νόμενον ομαλόν άποδεικνθον την καλήν λειτουργίαν τοθ συστήματος τοθ πι- στωτικοθ χρήματος. Παρ' ή μΐν είναι φανερόν δτι δέν ύ φίσταται πιστωτικός πληθω ρισμός, ή δέ κατάστασις τοθ Δημοσίου Ταμείου είναι τοι αύτη ωστε πιστωτικά μόνον ύπόλοιπα υπέρ αύτοθ ύφίσταν ται παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος. Ή κυκλοφορία έ πομένως παρακολουθεΐ την ά νιοθσαν οικονομικήν δραστη ριότητα τής χώρας καί προ- σαρμόζεται πρός τάς άνάγ κάς αυτής. Καί ή άναλογία τοθ καλύμ ματος πρός την κυκλοφορί αν παραμένει Ικανοποιητική άνελθοθσα είς 49.23 ο)ο κατά τό τέλος τοθ λήξαντος έ τους. Ό υπό τοθ Ανωτάτου Οί κονομικοΟ Συμβουλίου καταρ τιζόμενος ελληνικάς τιμάριθ μος χονδρικής πωλήσεως έ νεφάνισε κατά τό έτος 1938 σαφή τάσιν πρός πτώσιν πά ρακολουθών έν μέρει την πτώσιν τοθ διεθνοθς τιμαρίθ μου χονδρικής πωλήσεως. Ου τω, ένώ κατά μήνα Ίανουά ριον τοθ 1938 ό τιμάριθμος άν ήρχετο είς 2284(μέ βάσιν τό έτος 1913=100), κατά Δεκέμ βριον τοθ αύτοθ Ι τους εΤχε φθόσει είς 2173 άκολουθήσσς σταθεράν τάσιν πτώσεως ά πό τοθ μηνός Μαΐου καί έ φεξής. Ό κατωτέρω πίναξ, δεικνύει την κατά τό Ιτος 1938 κίνησιν τοθ είς χρυσόν άναχθέντος έλληνικοθ τιμαρίθμου χονδρι κης πωλήσεως έν άντιπαρα βολ{) πρός την κίνησιν τοθ έ πίσης είς χρυσόν άναχθέν τος άγγλικοθ τιμαρίθμου Έλλην, τι- Αγγλ. τι Νηνβς μκριθμος μάριθμος Άν. ΟΙκ. Βά Συμβουλίου οί ι Ίανουάριος 63.7 78.1 Φεβρουάριος 63 8 77.0 1 Μάρτιος 63 8 75.3 ι Άπρίλιος 63.7 74.5 'Μάϊος 62.8 73.5 Ή εορτή τής 25ης Μαρτίου. Ιδιαιτέρας έξάρσεως άξιαι είνε τ,Ι διά την 25ην Μαρτίου έργανού μενκι λαΐκαΐ έορταί. Δια τας έ ορτά; ταύτας έγράψϊμεν καί προ χθές έν χυρ(ω άρθρφ. Πάντως μετά την δημοσίευσιν τοθ επισή¬ μου προγράμματος τής εορτής ε- πανερχόμεθα επί τοθ αύτοθ θέμα- τος. Καί τοθτο διότι ώ; δργανοθν ται αί έορταί αυται άνταποκρί- νονται «αί πρός την ψυχολογίαν τοθ λαοθ καί πρός την εθνικήν τοιι συνείδησιν. Συγκεκριμένως οί χοροΐ έν συνδυασμώ μέ τάς πατριωτικάς παραστάσεις θά συν τελέσουν είς τόν παΐατηρούμενον εκάστοτε αυθόρμητον ενθουσια¬ σμόν καί την μεγάλην πανηγυρι¬ κήν έννοιαν τής ημέρας, έν σχέσει μέ τάς λαϊκάς παραδόσεις καί τάς κιφαλαιώδεις κοινωνικάς άρε τάς τοθ 'ΈΧΧψος. ***■ Αί καλλιέργειαν Κατά τό εκδοθέν δελτίον τοθ ύπουργείου τής Γεωργίας ή πορεία των καλλιεργειών συνεχίζεται ό- μαλή. 'ΰρισμίναι ιδίως χαλλιέρ- γειαι, χαί δή αί παραγωγικώτι- ραι καί κεφαλαιώδεις διά την εθνικήν ο!κονομ(αν έξελίοαονται εύνοϊκώτατα. Ή διαπίσΐωσις αθτη έν συνδυασμφ μέ τα γινικώτερα μέτρα διά τα όποΐα φροντίζει κα θημερινώς τό υπουργείον Γεωρ γίας καί αί λοιπαί υπηρεσίαι καί διά την μελλοντικήν τοποθέτηαιν των προΐόντων είνε όμολογουμίνως πάλιν Εκανοποιητική διά τε τους παραγωγοϋις καί την οίκονομίαν τοθ τόπου, *** Ή συμμετοχή των σχολείων. Εφέτος είς την Ιορχ^ν τής έ¬ θνικής παλιγγενεσίας τα σχολεΐα θά μεθέξουν κατά τρύηον περισ σότερον ενδεικτικόν. Όρθώς δέ άφοθ μετά την ένσωμάτωσιν των σχολείων είς την Ε Ο.Ν. ταθτα άπέκτησαν έχέγγυα έθνικής τε¬ λείως υποστάσεως καί εμφάνισιν ώργανωμένην καί συντονιαμένην μέ τό γενικόν έργον τής άναπλά· σεω; τοθ ϊθνους. Διά τοθτο καί ή συμμετοχή των είς τόν έορτα- σμόν χατά διαφόρους τρόπους καί άπό των παραμονών άκόμη τής εορτής, αποτελεί μίαν επί πλέον αξίαν τής δλης οργα¬ νώσεως τής εορτής τής 25ης Μαρ τίου. *** Οί "Αγγλοι. Είς τό πρόγραμμα τοθ πανηγυρι σμοθ τής ημέρας τής έθνική; έορ τής ουμπεριλαμβάνεται καί εφέτος τό μνημόσυνον είς τούς τάφους των "Αγγλων στρατιωτιον των πε¬ σόντων υπέρ τής κρητική; ελευ¬ θερίας. Τό μνημόσυνον τοθτο διά την ιστορίαν τοθ ι Ηρακλείου έχει ιδιαιτέραν δλως σημασίαν. Ο£ "Αγγλοι στρατιώται ϊπεσαν εύγενή θύματα είς τόν βωμόν των ελευθεριών των λαών διά τάς οποίας τόσον ηγωνίσθη ή Μεγάλη Ββεττανία καί διά τάς οποίας ή πόλις μας άπετέλεσεν έν τη" έθνι- κή έξελίξει ίνα επί πλέον σταθ¬ μόν άγώνων καί αύτοθυσίας. Έξ άλλοιι τό παράδειγμα των "Αγ¬ γλων συνεχίζει έχεΐνο των μέγα- λων "Αγγλων φιλελλήνων δι* οθς σεμνύνονται έξ Ισου αί δύο χώ- ραι. Ίοΰνιος 61.6 72.4 Ιούλιος 60 8 71.9 Αϋγουστος 59.7 70.4 Σεπτέμβριος 58.7 68 6 Όκτώβριος 58.4 68.6 Νοέμβριος 57.4 67.1 Δεκέμβριος 56.8 66.6 Έκ τοθ πΐνακος τούτου προ κύπτει ότι ό άγγλικός τιμά¬ ριθμος εσημείωσε κατά τό Ιτος 1938 σχετικώς μεγαλυ τέραν πτώσιν τοθ έλληνικοθ καί έπομένως ή μεταζύ των δύο διαφορά εμειώθη κατά τι. Συμπληρώσαντες άνω την οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί συναλλαγματικήν έπισκό πησιν τοθ λήξαντος Ιτους είσ ερχόμεθα είς την εξέτασιν των άποτελεσμάτων των λογσρια σμών τής Τραπέζης καί είς την ανάλυσιν τοθ υπό την ψήφον σας (σολογισμοθ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΡΜγΠγ
  , "Ενα θρησκευτικό
  1 άνάγνωσμα
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος.
  Σήμερον τό μεγάλο κοινωνικό
  φΐλμ: «Φυλακές χωρίς οίδερα».
  (Γαλλική δμιλοθσα). Μέ τούς Κο
  ρΐν Λυσαίρ, Ροζέ ΝτυσαΙν, Άνν'ι
  Ντυχώ καΐ Ζινέτ Λεκλίρ.
  Την Δευτέραν: «"Ενα άστέρι
  γιεννιέται». Μέ τόν Φρέντερικ
  Μάρς.
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον τό μουσι·
  κό θαθμα! «Χώρα της αγάπην
  Την Δευτέραν: «Ό παληάτσος τού
  Ιπποδρομΐου».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγροιμμα 18ης Μαρτίου.
  13.30 ΕΙδήσεις.
  13.45 Ίσπανικη συμφωνίκ.
  14.10 'Ρλαφρά μουσικπ, '
  στρα Ί. Βέλλα)
  «"Εχασα τα μάτια π' άγαποΰ-
  σσ». «Νοστάλγησα τα μάτια σοιι»
  «βΟλ* θά ξεχασθςθν» «Γλυκειά
  εΑραπιά» «Νά ζή κανείς ή να
  μή ζζ» «Βάλε μου νά πιώ».
  «Διαμάντω».
  14.40 Εϋήσεις — μϊτεωρολογι
  κον δελτίον— χρηματιστήριον.
  18.15 Ή ωρα τού Παιδιοΰ.
  «Ή Μοιραΐα Κασετίνα».
  18.45 Ποιχίλημβυοική ιοίσκοι)
  «"Εχω μιά μεγάλη νοσταλγία».
  «Βροχή». «Δυό τοαγούδια» «'β
  ρ«ία μου κυρίαι». «Κουβανέζικος
  ». Έπιλογή άπά παληά ο6γ
  , _ ; τραγούδΐα.
  19 Ή ωρα τοΰ άγρότου.
  Ό άφθώδης πυεετός καί 55η
  γίαι διά την προφύλαξιν των ζώ
  ών. Άγροτικαί είδήσε'.ς.
  19 20 Ρεοιτάλ τραγουδιβΰ (υπό
  τού μ. Σ«. Σαλίγγβρβυ),
  «"Αν ήΐΛποροΟσα». «Εάν οί
  στΐχοι μου είχαν φτερά». «Άν
  * τό ήθελες». Χίν: «Τοπεΐον». «Τό
  τελευταία τραγοΰδι» «Τώ δνειρο
  τ&Ο Ντεγκριί». "Αρια άπό την
  δττερα «Μανόν». «Οί βράχοι των
  Άγράφων».
  19.45 Μικρά ορχήστρα (Δ)τής
  βρχήοτρας κ. Στ. Βαλτετοιώτης).
  20.30 ΕΙδπαεις.
  20 50 Συνέχεια μικράς έρχή
  βτρας.
  22 Νυκτερινόν είδήθΕΐς.
  22.20 'Α?ηναϊκό Κουϊντέττο.
  «Νανούρισμα». Ρωσσική μελω
  δία: Έναρμάνισις. «Παραμυθάκι»
  «Γαλήνη». «Ίντερμέτζο». «"Ας
  τραγουδήαω».
  22.45 Έλαφρο τρανοΰδι (υπό
  της μ. Μαριανας *άςΌυ)κοά Μόν»
  σικη χοροΰ (δίοκοθ.
  23.45 Μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  24.15 τελευταίαι Εΐύήσβις.
  ΠΟΥΛΛΙΙΑΚΗ
  Σήμερον:
  ΦΥΛΑΚΕΣ
  ΚΟΡΙΝ ΛΥΣΑΙΡ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΕΝλ ΑΣΤΕΡΙ
  ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
  μέ τούς:
  Φρέντερικ Μάρς
  Ζανέτ Γκέϋνορ
  "Ενα βαΰμα τεχνικάς έρ
  μηνείας, πλούτου, σκηνοβε
  σία; φυαικών χρωμάτων — ώ;
  τό «οιό παθητικό έρωτικο ρο
  μάντζο ποϋ παρουσίααβ μέ
  χρι σήμερον ή όθβνη.
  ΕΝΛ ΑΣΤΕΡΙ ΙίΝΝΙΕΤΑΙ
  π ού έχει γιά 8έμα την ρωμαν
  τική περιπέτειαν μιάς μικρού
  λ άς, πεΰ ξεκινκ «π' τό φτω
  χόακιτό τΐκ γ>άνά «ατακτη
  ση τη μεγάλη ζωή, τή χαρά,
  τή δόξ«, τόν πλοϋτο, τβν Ι
  ρωτα.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΗΣ ΑΜΑΡΤ1ΑΣ
  Μέ την ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ]ΟΥΔΑ
  Πον
  —Καλώς ώρισες, Ίούδα. Εί
  Μαι εύτυχισμένη πού σέ £,αα
  βλέπω.
  'Εκεϊνος την κύτταξε χωρίς
  νά την χορταΐντ).
  —Τί ώρσία πού εΤσσι, Λ(α!
  Τί ώραία πού είνε 8λα έδώ
  μέσσ!..
  —Βλέπεις; ΠλουτΙσαμε. Ό
  πως εΤχα προβλέψει τό έμπό-
  ριο πήγε καλά. Ουτε ό Ίη
  σοΰς, οΟτρ έσύ, θά είσθε πιά
  ύποχρεωμένοι νά ζητιανεύετε.
  Έχουμε ίξασφαλΐσει μιά άνε
  τη ζωή. Ό Θεός εύλόγησε
  τούς κόπους μας.
  —Άχ! Λ!α, δλες τίς χαρές
  τής ζωής τίς χρεωστώσέ σένα.
  Τώρα σοΰ χρεωστώ καί τόν
  πλοθτο.
  Πήρε Οστερα τό παιοΐ τού,
  τ· σήκωοε στήν άγκαλιά τού
  κσί τό γέμισε φιλιά.
  —Άς λένε δ,τι θέλουν, εί
  πε, οί ζηλιάρηδες. ΤΙ μας έν
  διαφέρει; Ή κακΐα τοθ κόσμου
  είνε άπεριόριστη. Δέν θά πε
  θάνουμε στή δυστυχΐα γιά νά
  εύχαριστ,ήσουμε τούς κακούς.
  "Εχουμε παιδί νά μεγαλώσου
  με καί τό παιδί εχει άνάγ
  κες
  Καί ένώ άκόμη μιλοϋσε έ
  βαλε τα χέρια κάτω άπό τό
  φαρ?ύ τού φόρεαα, τράβηξε
  τόν δερμάτινο σάκκο πού τοΰ
  εΐχε ράψει ή γυναΐκά τού, κσ
  τα την ήμέρα τής άναχωρήοε
  ώς τού, καί τόν άδεισσε έπά
  νω στό τρσπέζι.
  —Νά κι' άλλο χρυσάφι!
  Ή ΛΙα έκθαμβη δέν τιίστευε
  στά μάτια της.
  —ΜοΟ εΤχες δώσει 8ταν ί
  φευγα, εξηκολούθησεν δ Ίού
  δας, εΐκοσι νομΐσματα. Μέ
  τρησέ τα τώρα ούτά.
  Τα χέρια τής ΛΙας Ιτρεμαν.
  Μετροθσαν ενα—8να .τα νομΐ
  σματα πού ή"ταν σκορπι
  σμένα.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρή να
  Ή άβλαββστίριχ καύσιμος δλπ
  δια μαγγάλι»,
  οτβδ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  Τα λουτρόν, πηγτϊ
  τής ώμορφιάς καί τής ϋγείας.
  θΐ σ^ςόοιλήσω πρό πάντον
  διά λουτρά, κατάλληλα είς τό /ά
  έπιτύχετε ή νά δίαττ}ρήσετε τ^ν
  λάμψιν καί την δροσερότϊΐα
  τοθ δέρματος. "Ισως θά σας ιν-
  διαφέρη, άγατΐηταί μου άνχγνώ
  στριαί, νά γνωρίσετε τίς διά^ο-
  ρες συνταγές πού έχρησιμοποΐίθ
  σαν οί πλέον φιλάρεσκες καί ζί
  πλέον ίνδοξες μεγάλις δέσποι*;
  τής αρχαιότητος. Οί πρίγκηψ
  σες τής Άσίας, οί Αθηναι»;,
  οί Κορίνθιες, οί Ρωμαΐες άρχί^
  τ:σσ^ς, έκαναν σϋ/νή χρήσι τ&ν
  κοσμητικών λουτρών. Είς τίς 'Κ-
  θήνας τοθ 5;ιι αιώνος· τα θερρ
  λουτρά καί τα άτμόλουτρα ή«ν
  τρεχούσης χρήσεως. Τα έρείτΐϋχ
  των ρωμαϊχών λουτρών. οί ε ί! - -
  κώς διευθετημένες διά την ϋ5^
  θεραπείαν αίθ^υσες των Αίγυπΐί-
  ών καί των Περσών, προσελιώ
  ουν άκόμη τόν θαυμασμό μις
  Ή Άσπασία, ή Λαΐς, ή Φρι5*η
  τύιιοι τής έλληνικής καλλονίζ,
  έλούοντο καθ' ημέραν μέσα ρέ
  γλοιώδες νερ.ό, άρωματισμένο μέ
  ρ
  (Η Ποπέα, γυναΐκα τού ϊέ
  ρωνος, μέ τ4ν σκοπόν νά γΝ«αι
  άκόμη περισότερον έλκυσ«κ.Ιΐ-
  περνε καθ' ημέραν ίνα όλόκλ' ρο
  ιιπά^ιο άπό γάλα γιά τό όπύϊον
  δΐατηροθσε πεντακόσ;» ζώα τα
  έποία έτρέφοντο μέ άρωμαχικά
  φυτά.
  Ή Κλιοπάτρα ώφειλε, λέγουν,
  την διατήρησιν των θελγήτρων
  της είς την χρήσιν των κοσμη¬
  τικόν λουτρών.
  Τα τελευταία αύΐά, πολύ έν
  χρήσει άλλοτε, είνε Γσως πολύ
  παρημελημένα επί των ημερών
  μας. Ί5ού λοιπόν την σύνθεσι
  των λουτρίδν αυτών των οποίων
  το εύΐργετικό επί τοθ δέρματος
  άποτέλεαμα απεδείχθη διά τής
  πείρας.
  Βράζ«τ< μέσα είς δύο λίτρες νιρο5 τό άκόλουθο μϊγμα: θυμά ρι 200 γρ., δβνδρολίδανον 300 γρ., λιβάντα 250 γρ., ρίγανη 200 γρ., 10 μοσχοκάρφια. Τρ* ,ίήξετε αύτό τό άφέψημα άπό την αωτιά καί ρίψϊτέ το μέσα είς τό νερο ενός αυνηθισμένου λουτροθ. Ή μίντα, ή μαντζουρά να, τό μελισσόχορτον, ή φασκο μηλιά, καί, έν γένει, δλα τα ά ρωματικά φυτά, μποροθν νά χρη σιμεόσουν είς την σύνθεσιν τοθ εϊδους αύτοθ των λουτρών των οποίων ή διάρκεια θά είνε πε- ρίπου είκοσι λεπτ&ν. Διά νά άντίκαταστήσετε τα λου τρά γάλακτος των οποίων ή χρή αίς, είς την έποχή μας, κατέστη τελείως άδύ^ατος καί άηξής, άνα μίξετε είς τό νερό ενός σονή θΐυς λουτροΰ Ινα άφέψημα έκ τεσσάρων κιλών φύλλων μολό χης, ναί ενός χιλοθ πιτόρων. Καί ιδού τέλος μία μοντέρνα συνταγή .. Τό άλατισμένο λουτρό είνε δυναμωτικό. Δίδει μάλιστα Ινα εύδ;άθετο 5φος καί χαρακτη ριστικά πολύ άναπαυμένα. Εάν αίσθάνεσθε νά είσθε κουρασμίνη, δΐαλύσϊτε δυόμισυ χιλιόγραμμα θαλασσίου άλατος μέσα είς τό μπάνιο σας τό οποίον θά είνε πλήρες ύδατος 37 ή 38 6*θμ&ν θερμοκρασΐας, καί κάνετε ίντός τοθ μπάνιου αυτού ίνα τέταρτον τής ώρας περίπου. η Ντιστεγκέ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 19 ΕΚΙΡΜ8 ΤΟΥ ΣίλλΟΤΙΙΥ ΠίΝΑΠΟΣ ΤΑΦΒΣ Άναχώρηοις έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίου διά τβΰ θ«λ« μηγοϋ «ΑΤΤΙΚΗ» μέσω Άλεξανδρεία; Πόρτ—Σαΐδ, Μεγάλη εύκαιοία δι* τού; φλεγομένους άπό ιερόν σκοπόν νά επισκεφθούν τβϋς 'Αγίους Τόββυς Παραμονή 15 ημερών έντός της Ίερουσαλήμ. Σπεύσατε νά έγγραφήτε τό ταχύτερον διότι λόγω πλη Θύρας ένώιαφερομένων οί κατάλβγοι Θά συμπληρωθβϋν ταχέως ό πό τ» θά άποκλειβθήτε. φ Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ χ. . ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ Όδός Έβανς Ηράκλειον. ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΛΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ Ό δικαστικός κλητήρ των έν Ηρακλείω Πρωτοδικών Έμμανοι» ηλ Γ. Χουστουλάκης. Δηλοποιώ 3τι, Δυνάμιι καί πρό; εκτέλεσιν τής ύπ' αριθμόν 33 τοϋ 1939 ίηοψί σεως τοθ κ προέορου των ένΠειραι ϊΐ Ιΐρωτοδικών νομίμως κεκηρυγ μέντ;ς εκτελεστής καί τής επί τ»6 της στηριζομίνης έπιταγής ί·Γίθ χρονολογίαν 17 Φίβρουαρίου 1939 κατεσχέθησαν 6π' έμοθ τ? παραγ γελία, τοθ κ. Άνδρέου Γ. Κων αταντινίδου δικηγόρου κατοίκου Πειραιώς κατά την ίιΐτ' αριθ. 177 τής 9ηί τοϋ μηνός Μχρτί&υ 1939 Ικθεσίν μου τα εξής κινητά ή:οι 1) Μία φο^βά; χρώματος μαύ ροιι άναστήματος μετρίου, έτών 12 μετά σάγματο; παλαιοΰ καί χλινοθ διτρόχου (κάϊρον) άξίας δραχμών 8.000, ό*τώ χίλΐάδων. 2) "Εν άλογον χρώματος καστα νοθ άναστήματος μετρίου έτών 4 μετά χαλινοΰ καί παλλάγκου ά- ξ'ας δραχμών δ 000 έν δλω δραχ μών 13 000 δεκατριών χιλιάδων, άιΐνα άνήκουσιν είς τάν όφειλέτην Μύρωνα Ψιλομανουσάκην κάτοικον Πόμπηας Καινουρίου, παραδοθέν τα νομίμως πρός φύλαξιν τ» με· σεγγυούχφ Ίωάννη Σ Κουμαν- τάκη χατοίκου Πόμπηας, πρός είσπρϋΐξιν τοϋ έν τζ ειρημένη έ- πιταγή αίτουμένου ποσοθ των δραχμών 11.574, μετά των τό κων αυτών άπό τής ίπιταγή; καί των έξίδιον εκτελέσεως. Ό πλε: σΐηριασμός των χνωΐέρω άναφεοο μένων κατασχεθέντων κινητών γενησεται ενώπιον τοθ Σαμβολαιο γράφου Μοιρών Κωνσταντίνου Τζε Ίρανακη ή τοϋ νομίμου άναπλη ρωτοΰ τού καί έν τώ έν Μοίραις κειμένφ δημοσίφ γραφείφ τού την 30 τοϋ μηνός Μαρτίου 1939 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10 — 12 π. μ. ένθα χαί !ΐε χαλώ τόν μέν μεσεγγυ^ΰχον νά μοϋ παρα¬ δώση τα είς αυτόν παραδοθέντα κινητά πρός έκπλειστηρίασιν, τού; δέ πλειοδδτας νά προαέλθιο σι νά πλειοδοτήΐωσι τοίς μετρη τοίς. Άρμόδιος δικαατικός κληΐήρ παραγγέλλεται νά ένβργήαη ϊσα τα αρθρα 336 καί επόμενα τή: πολιτικάς ΔικονομΕας τοΰ 1880 όοίζουσιν. Έν Μοίραις τί 16 Μαρτίου 1939 Ό δικαστικός κλητήρ Ε. Χουοτουλάκης ^ιιιπιηιιιιιιπιπιιιιιπηιηιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιπιιμιιιιιιιιιηιιιιπιιιιιιιιιιιιιι ! ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ! ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ Ξ ---------------------- Ι Πληροφορούμεν τους ενδιαφερομένους ποτραγω- α1 κτημα^ίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοι: ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ' ΣΙΝΤΑ ΕΝΟ1ΚΊΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ϊ ηιηλιομένον παρά χαλζ οίχογε τΐ(α. Πληροφορίαι π»ρ' ή ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καθώς καί τα ννήσια Ιταλικά άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ. Οί παραγωγοΐ καί όμπελοκτήμονες άς γνωρί- ζουν οτν: ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω τταραρτήματος ΕΡΓΟΣΓΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΙΤΗΡΩΝ ΖΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά γίνωνται δωρεόν όλαι αί έπισκευαί των φεκαστήρων 2 α;Μ ► οί ΣΙΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ό γεωρνικ°ζ κόσμος άς ττροαέξη είς τάς άπομιμήσεις των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ § των έργοστασίων Α. καΙΑ. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ μετά των οποίων = έχομεν ουμβληθίϊ διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε- Ξ καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: | ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Ι Όδός 25 Αύγούστ·υ τηλ. «—80. Ξ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: | •Οδοί βϊβτοκοπούλβυ (Πρύην ««γοηοιεΐοβ Κβκχέβη) άρ. τηλεφ. 8—11. Ε ϊιΐιιιΐυυιυ αιιιυιιΐυ υ!υιιχιιιι υιιιυιιιυ υιχιιπιιυ ιιΐυιΐιιιιι ιιϊιιιιιιιιι ιιιιωιιιιι υ ιιιιυιιΐλ. ιιιιιυιιιιι υιιιυιιυυ ι/η Ξ Ι ΚΟΙΝΩΙΊΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ. -Άνεχώρησ--νέιτιστρέ Φων είς Αθήνας ό Έτηθεωρητής τής Τραπέζης Ελλάδος κ. Κωνστ. Μούτσελος. —Αφίχθησαν έξ Αθηνών οί κ. κ. Σ. Τσαχά<ης 6μΐϊορος, 'Αρ. Τσακίρης συμβολαιογράφος καί Ι Τηλ. Πετυχάκης Ιμπορος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μ6λις συν¬ ελθόντες έκ τής τΐληξάσης ήιιάς συμφοράς διά τοθ θανάτου τοθ ά- γοηητοΰ μας υΐοθ Παντελή θε£ο· ροΰμεν υποχρέωσιν μας δπως καί δημοσία εκφράσωμεν τάς ευ¬ χαριστίας μας πρός τούς Ιατροϋς κ. κ. Κ. Πομιΐοδακην,Έμιι. Ίατρό:· κην, Κ. Κουβΐδην, Κ. Πωλιουδά· κην, ΊωσηΦ Άλινιζάκην καί ΚΙια. Εύγενην έξαντλήσαντας μετ" ένδι αφέροντος πάν ένδεδιγμένον έτι- στημονκόν μέσον διά να τόν σώ· σουν. Ιδιαιτέρως τόν κ. Κουβίδην έηιδεΐξαντα γενικά άδελψικόν εν¬ διαφέρον καθ' δλας τάς ήμέηας , καί νύκτας τής νόσου τού. ΈιιΙ· σης εύχαριστοόμεν ίχιΐαντας τούς συγγενεΐς καί φΐλους τούς δπωσ ,δήποτε ουμμερισθέντας τοΰ «έν- θους μας καί παρακολουθήσαντας την κηδείαν τού. ΈτΐΙσης καί όί· πάντας τούς έπισκεφθέντας κοτά την διάρκειαν τής Ασθενείας ττυ τοθτον γείτονος καί μή τής άδελ φης τού Ζηνοβίας. Ή βαρυπενθοθσα οίκογένεια Δημητρίου Ί. Μουντράκη Στάβιες **♦ Γύρω στήν πόλι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μουσικό θαΰμα: ΣΤΗ ΧΟΡΑ ΤΗΣΑΓΛΠΗΣ Πρωταγωνιστοΰν: Άλ. Μάτερστοκ Γκοϋστι Χούμπερ Μιά χσριτωμένη γερμα· νίκη όπερέττα μέ πετσχτή κοί γλυκειά μουσική τοθ συνθέτου ΜΕΛΙΧΑΡ. 'Εκτός ποονράμμστος: ΖΟ ΥΡΝ ΑΛ ΔΕΥΤΕΡΑ: Ή έξαιρετική κωμωίία: Ο μέ τόν Τζόε Μπράουν Κυριακή ώρα 2 μ. μ. νέον έπϊΐσοδΐακόν: ΧΑΜΕΧΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΠΑΙ Υπό των άομοδΐων ύιηρεσιών τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανκοΟ Έπιμελητηρίου συνεχίζεται ή Λνα καταχώρησις των έπωνυμ'ών των έμπορικων έπιχειρήσεων Ηρα¬ κλείου. —Έξ άλλου ήρχισεν άπό ημε¬ ρών ή ανανέωσις των μητρώων των έιιτιόρων των έγκατεστημέ· νων είς την περιφέρειαν αΰτοθ. — Χθές την εσπέραν είς δλους τούς ναούς παρετηρήθη ό συνήθης συνωστισμός, των πιστων προσελ· θόντων άθρόως διά νά άκ,ούσουν τούς χαιρβτισμούς. — ΊδιαΙτερος συνωστισμός τΐαρε τηρήθί) είς τόν Ιερόν ναόν τοθ Ά γΐου Δημητρίου δπου έχοροστΛιη σεν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολι της κ. "Ιιμόθεος. — Είς τα κεντρικά σηαεϊα τής πόλεως όλαι αί φυτευθεΐσαι νεραν τζέαι περιεβλήθησαν μέ ξΰλινα δικτυωτά. —Διά τού τρόπου τούτου θά ττροστατευθώσιν επαρκώς, οΰτως ώστε ή ανάπτυξις των νά είνε ταχυτέρα καί άσφαλιστέρα — Είς τό Κακουογιοδικεϊον ήοχι σε χθές την ποωΐαν ή δΐκη κατά τοθ Κωνστ. Παναγιωτάκη κοτηγο· ρουμένου δι* αναίρεσιν τοΰ άδελ- φοΰ τού. : — Κατά τό κατηγορητήριον αί αφορμαί αΐτινες ώθησαν τόν δρά- στην είς την πράξίν τού ήσαν κτη ματικής φύσεως. —Ή δίκη ολίγον μετά την 6ναρ ξίν της ανεβλήθη λόγω άπουσΐας ούσιωδών μαρτύρων. —Την προσέχη Τετάρτην θά συ- νεδριάσπ είς τα γραφεϊα τής Μ»5· μαρχΐας τό Στρατολογικόν Συμ¬ βούλιον Ηρακλείου. -Ή αυνεδρΐασις θά καταναλω Θ5 είς ζηιήματα τής άοαοδιότηιος τοθ ΣυμβουλΙου ήτοι διά τόν καθ¬ ορισμόν ήλικιων αδηλώτοον,' άναλ λαγήν στρατευσ'μων λόγω άνικα νότητος γονέων κλπ. — Καλλιτεχνικόν γενονός τηςπρο σεχοθς εβδομάδος είνβ ή συναυ· λία τής διεθνοθς φήμης καλλιτέ· χνιδος κ. Ελένης Σπανδωνίδόυ ιερΐ τής οποίας εγράψϊμεν χθές. (ΤρΙτη 21 ΜσρτΙου, θέατρον Που λακάκη, ώρα 7 μ. μ.) —Τό πρόγραμμα άποτελεΐται άηό τα περΐφημότεροι 6ργα των ιιεγάλων μουσουργών είς τα ό· ποία ή κ Σπανδωνίδου είνε άπα- ράμιλλος. —Ή κοινωνία μας κιΐΐ οί μου· σικοΐ κύκλοι θά παρ ΐκολουθήσω- σιν ασφαλώς έν σώματι την συναυ λίαν της διαπρεποϊθς καλλιτέχνι· δος τοΰ πιάνου, ή όποΐα ετίμησε έν τ{) ξένη τό ελληνικόν όνομα. —Συνεχίζεται "μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν είς τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη ή προβολή τοθ κοινω νικοθ καί δοαματικοθ ϊργου: «Φυ λακές χωρίς σίδερα». —'ΕπΙσης είς την «Μινώαν» έξα κολουϋεϊ μέ επιτυχίαν ή προβολή τού" Ιργου: «Στή χώρα τής άγά- πης». ο Ρέπβρτΐρ —Καλλιτεχνική κίνησις. Αφίχθησαν προχθές είς την πό λιν μας οί καλλιτέχναι χοροΰ κ. "Ελλη Ζουρούδη καθηγήτρια τοθ Ώδείου Αθηνών καί κ. "Αγ. Γρι μάνης χορογοάφος τοϋ Έλληνικοΰ μελοδράματος, προκειμένου νά δώσωσι καλλιτεχνικόν ρβσιτάλ έντός τής αρξαμένης εβδομάδος. Γό ρεσιτάλ των δύσ δια-εκριμέ νων καλλιτεχνών ετέθη ήδη υπό την προστασίαν τοθ Νομάρχου κ. Μαρκέλλοι ΣΗΜΑΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ Διά κοινότητας, καταστήματα, οικίας, αύτοκίνητα κ. λ. π. Είς δλα τα μενέθη καί είς δ¬ λας τάς ποιότητος. Μόνον στό είδικόν εργοστάσιον τό: "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ,, Πλατκι*—Χτράτα.
  ΛΝΟΡΘΩΣΗΒ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  53*ον
  Έφωτίσθη λοιπόν ολίγον έξ αύτοϋ τό άντρον.
  Ό Γαβριας είχεν άντΐ κηρΐου θρυαλλΐδσ τινά έμ
  βεβαμμένην είς ρητίνην ταύτην προσήναψε, καΐ ά
  πέκτησβν ου τω φώς διαρκές, φώς δμως καπνίζον
  μάλλον ή φωτΐζον.
  Όπωσδήποτε, κατέστησαν δραχά τα έντός τοθ
  έλέψαντος, καΐ τταρατηροϋντες περί αύτούς οί δυο
  μικροί ξένοι ήσθάνοντο παραπλήσιόν τι τοθ Ιω¬
  νά έν τη κοιλία τοθ κήτους. Διεκρΐνοντο αί δοκοΐ
  καΐ αί σανΐδες, αί τόν πηλόν ύποβοστόζουσαι.
  Τινές τΟν δοκών καΐ σανΐδων τούτων ήσαν έτοι
  μόρροποΐ' άλλαι είχον πέσει έκ τής ράχεως τοθ κο
  λοσσοΟ είς την κοιλίαν τού, ής ένέπλησαν μετά τοθ
  χώματος την κοιλότητα, ώστε ηδύνατο ό Γαβρι
  άς νά περιπατή έντός τοθ έλέφαντός τού ώς είς
  επίπεδον τόπον.
  Τό νεώτερον των δύο παιδίων συνεσφΐγχθη πλη
  οίον τοθ άδελφοθ τού, καΐ είπεν είς αυτόν χαμη
  Μ1 ΤΪΊ φωνή.—Τί σκοτεινά ποΰ είνε!
  Ό Γαβριάς δέν ήνέχθη τόν λόγον τοθτον μάλ
  λον ομως δπως άποβάλωσι τα παιδία τόν φόβον, ή
  6πως έλέγξη σύτά.—Τί κάθεσθε καΐ λέτε; τοίς εί
  πεν άσχημα σάς φαίνεται. Τό παλάτι τοθ Κεραμει
  κοθ ήθέλατε; Πολύ ώραΐα είμαστ' έδώ μέσα. Στο
  χάσου' έξω Αν έμένατε, έκεΐ θά η"ταν σκοτεινά.
  Έπειτα βρέχει1 έδώ μέσα βροχή τΐποτε. Έξω κά
  μνει κρύο' έδώ μέσα δέν εμβαίνει άέρας άπό που
  θενά.
  "Εξω, έ"νας σωρός άνθρώπων' έδώ μέσα δέν
  είνε κανείς.Έξω, δέν έχει ουτε φεγγάρι' έδώ μέσα,
  κύτταξε τό κερΐ μου!... Στάσου τώρα νά ιδής τό
  κρεββάτι μου. Έλάτε μαζ( μου.
  Πρός τό βάθος τοθ έλέφαντός, οπου ό τόπος
  έστένευεν. έ,κειτο τφόντι ή κλΐνη τοθ Γαβριά, κλΐ
  νη, τελεία, έχουσα δηλαδή στρβμα καΐ έφά
  πλωμα.
  Τό στρώμα ήτο μία ψΐαθος' τό έφά πλωμα
  μάλλινον ϋφασμα φσιόν, σχεδόν καινουργές. Την
  κλΐνην ταύτην προεφύλαττε κινητόν τι δΐκτυ
  όν έκ συρμάτων σιίηρών, έν είδει κσταπετά-
  σματος.
  —Ξαπλωθήτε έδώ δα* είπεν ό Γσβριάς φέρων
  άνά χείρας τό κηρΐον τού καί άνασύρων τό 61
  κτυον. Ξαπλωθήτε, έπειδή τώρα θά σβύσω τόν
  πολυέλαιον.
  Ό πρεσβύτερος των δύο ξένων τού, παραιη
  ρών τό δικτυωτόν έκεΐνο καταπέτασμσ, ηρώτησε
  τόν Γαβριάν, αύιό τί ήτο;
  —Αύτό; είπεν ό Γαβριδς σοβαρώς· αύτό τό
  έχω διά τα ποντΐκια. Πλσγιάσατε! Νά, αύτά ολα
  δπου βλέπετε, τα ηυρα καΐ τα έφερα μόνος μου
  σιγά, σιγά, οάν τό μυρμήγκι. Ταίς ψάθαις ταίς έ
  χούν είς τόν Βοτσνικόν Κήπο διά τα θεριά. Σκσ
  λώνεις λοιπόν, άφέντης μου εΤσαι, άπό £να
  ράθυρο χαμηλό, κι' έκεΐ ευρίσκεις δσαις θέλης.
  πσ
  (συνεχΐζεται)
  ΒΒ·ΒΒΒΒΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΜΒΒΜεΐΜ
  ΣΤΑΦΙΑΟΠΑΡΑΓΟΓΟΙ
  ΠΡΟΣΕ-ΑΤΕ: Διά τοθ άμπλοίου
  «ΕΡΑΚΛΕ», άφικνουμένου αρχάς Απρι¬
  λίου, κομΐζεται ή πρώτη αποστόλη μας
  Ποτόσσης έκ 4 500 βαρελίωνΜπλέθΟ)85
  βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Λευκής, των
  άνεγνορισμένον Χημικών Γερμανικόν
  Εργοστασιον ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝ3ΕΙ., των
  φημισμένων Μαρκών "ΗΑιος, Σταφύλι
  καΐ Στέμμα.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μας
  είναι ή ανωτέρα δλων κ αί αί τι¬
  μαί μας είναι έκτός παντός συνα-
  γωνισμοθ.
  Γενικοί 'Αντιπρέσωποι Ελλάδος:
  Γ. Ι. Λ®ΑΝΑ£ΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Πάτρα ι
  Παρ«Ματαβήχη έν Ηρακλείω:
  ΣΤΕΦ. Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ
  Πλατεΐα Καλλεργών (Κέντρον).
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΙ
  "■■■■■■■■■■Μ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΕΛΣΗ,,
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ κοΐ σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαριΌυ 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. βχριβ&ς
  κατ' ευθείαν Πειραια:, Σθρον, Τηνον, Μύκονον, Ί·
  καρΐαν, Σάμον.
  Ταλ.
  «.II
  Πρακτορείον ΑΝΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  Έγκυκλοπα ιδεία
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
  νό πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Ο «ΡΕΥΣΤΟΣ» ΑΕΡΑΣ
  Α.'
  ΠολλοΙ θά έχουν άχούσει άσ:α
  λώς νά έμιλοθν περί... ρευστοποι
  ήσεως τοό αέρος, σχεπτέμενοι τί
  έχπλήξεις μας έκαμε ώς σήμερα
  χαι τί άλλες μά; έπιφυλάσσει γιά
  τό μέλλον ή έπιστήμη.Έλάχιστοι
  δμως, ασφαλώς, έχτός άπό τού;
  ΐίδικους, θά ξίρουν τί είνε ό «ρευ
  στός άίρας» καί σέ τί ημπορεί νά
  χρησιμεύση. Είνε γνωστόν δτι τα
  τρία μεγάλα σώμχτα που ΰπάρ-
  χούν στή φύσι— κι' αύτό τό ξέ-
  ρουμε σχεδόν δλοι άπό τα πρώτα
  έγχειρίδια τής φυσικής που έδια
  βάσαμε — είνε τα στερεά, τα 6
  γρά χαί τα άέρια. Τα δύο πρώτα
  ήμποροθμε νά τα πιστοποιήσουμε
  μέ την δρασι χαί την άφή, τό
  τρίτο δμως δχι, τό αισθανόμεθα
  απλώς. Τό πρίβλημα νά μεταβλη¬
  θή τό άέριον σώμα σέ ρευστό δέν
  είνε σημερινόν. Συζητεΐται άπό
  μχκροθ. Σημερινή είνε ή πρακτι
  κή λύσις τού, δηλαδή ή πραγμα
  τοποίησΕς τού. Κώς γίνεται, θά τό
  έξηγήσουμε σέ λίγες λέξεις. Ένα
  σώμα υγρά, νερό ή άλλο, μεταβάλ
  λεται σέ άέριο, έξατμίζεται δπως
  λέμε υπό την επίδρασιν τής μέγα
  λης θερμοχρασίας. Τό ϊδιο γ!
  νεται καί μέ ωρισμένα στερεά σώ
  ματα. Μεταβάλλονται μέ τή ζί¬
  στη σέ ϋγρά καί άπό υγρά σέ ά
  έρια.'Η έπΐστήμη λοιπόν εσκέφθη:
  Ά φού μέ τή ζίστη ένα ύγρό σώ
  μα μεταβάλλεται σέ άέριο, δηλα
  δή άν βάλουμε— γιά νά δώσουμε
  ίνα πρόχειρο παράδειγμα —ίνα
  ποτήρι νερό στόν ή'λιο τό χχλο
  χαΐρι, θά έξατμισθή σέ ώρισμένο
  χρονιχό διάστημα, άν χάνουμε τό
  άντίθετο, άν ψυχράνουμι σέ πολ-
  λοΰς βαθμους χάτω άπό τό μηδέν
  τό 'άέριον, θά μπορίσουμε νά τό
  ρειιστοποιήσουμε. Επάνω στόν γε
  νικόν αυτόν χανόνα έστηρίχθϊ] λοι
  πόν ή έτκστήμη γιά την «ρευατο
  ποίησιν» τοθ αέρος. Αί τεχνιχαΐ
  χαί επιστημονικαί λεπτομέρειαι
  δέν δπάρχει λόγος 'νά ζαλίσουν
  τόν άναγνώστην χαί δέν τοθ χρει
  άζονται.
  ΠαΕρνουμε τώρα τό δεδομένον
  βτι έχουμι τόν ρευστόν άέρα. Σέ
  τί θά μπορούσαμε νά τόν ι χρησι
  μοποιήσουμε; Πρώτα πρώτα έπε
  χράτηαεν ή σκέψις νά χρηαιμοποι
  ηθη" χατά των παθογόνων μιχρο-
  βΕων. Τα πειράματα δμως ύπήρ
  ξαν άρνητικά γιατΐ τα μικρόβια
  ήμποροθν νά άνθίξουν σέ ψύχος
  μέχρις 190 βαθμών υπό τό μηδέν.
  Τα άνθη, τα φροθτα, τό κρέας χαί
  τό καουτσούχ βυθιζόμενα σέ ρευ
  στοποιημένα άέρια γίνονται σκλη
  ρότατα, άλλά χαί εδθραυστα συγ
  χρίνως. Άν βυθίσετϊ ίνα τριαντά
  φυλλο λίγα λεπτά μέσα σέ ρευ
  στόν άέρα θά έ*χετε ένα τριαντά-
  φυλλο που θά£μοιάζη μέ χαμωμένο
  άπό γυαλί. Λίγο νά τό χτυπήσετβ
  δμως μέ ίνα σκληρό άντικείμενο
  θά θρυμματισθή. Άν κάμετε τό
  ϊδιο μ' ίνα μανταρίνι θά έχετε
  Ινα καρπόν παραμοθένιο στήν
  δψι.
  (συνεχίζεται)
  ΛΑ2ΤΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (άνταπο
  χριτοθ μας).—ΆξΕα παντός έπαί
  νού είνε ή σημειουμένη κατ' αύ¬
  τάς είς την περιφέρειαν τοθ χω¬
  ρίου μας προοδευτΐκή καΐ έχπο
  λιτιστική χίνησι.
  Ιδιαιτέρως ή δράσις τοθ άπό
  τινος εύδοχίμω; λειτουργοθντος
  προοϊευτιχοθ Συλλόγου Λάστρου
  ανταποκριται είς ένα πνεθμα ά-
  ναπτύξεως τοθ τόπου άπό πάσης
  απόψεως. Χαρακτηρισθή επί τοθ
  προκειμένου είνε ή τελευταία αδ
  τοθ πρωτοβουλία δπέρ τοθ πρασΕ-
  νού. Χάρις είς την ήθιχήν προώ
  θησιν τοθ λαμπροθ συλλόγου Ιση
  μειώθη^άληθής συναγερμός διά
  την δενδροφύτευσιν έντός χαί έ¬
  κτός τοθ χωρίου. Τό μέλλον άσφα
  λώς έγγι»3ται διά την περιοχήν
  μας τό ώραιότερον θίαμα άπό α¬
  πόψεως πρασΕνου. Άλλά καί γενι
  κώς ή δενδροχαλλιέργεια προώρι
  σται νά έξυπηρετηθ^) διά λόγους
  τόσον καλλωπιστικούς δσον χαί
  πραχτιχούς.
  Οί χάτοιχοι τής Αάστρου έν τή
  κετ-αλαιώδε' ταύτη προσπαθεία ά-
  πέδειξαν πράγματι ζηλευτήν προ
  σήλωσιν. Εξεδήλωσαν δλα τα χά
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ1ΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όόος "13ης.
  Έξαπτέρογσ, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  "Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφο-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καΐ μονές,
  Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες
  κ. λ. π.
  Αί τιμαί μας κατά ττολύ εύθηνό-
  τεραι των Αθηνών.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καΐ δημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καΐ προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ-
  μος Άσφαλισπκή Έταιρεία ό «Άστήρ» διεκανό-
  νισε διά τοθ ένταθθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ δραν,μων 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσψαλιστηρ'ου τής ζω·
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλείου Κευγα,
  Έν Ήρακλείφ τ8 11π Ίανουαρίου 1939.
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοΰπη 5α, ΑΟΗΝΑ1
  Ύηβράακισις δικών ενώπιον απάντων των έν Ά Οηνκις
  Μαΐ Πειραιεί Δικαστήριον, Έλβγκτικοΰ Συνβύρίου καί
  Χυμββυλίου 'Εηικρβτβίο<{, φορβλογιχαΐ ύίκαι, άναστβλβΐ φόρων, διοιχητικαΐ ύπβθίσίΐς καΐ βυντάξβις, νομικαΐ συμ¬ βουλαί, γνΜμοίοτήσβις κ«1 πληροφορίαι ίι' άλληλογρα- Τηλ. 25-081. ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ|_£ Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ § ΖΥΓΑΡΙΕΣ ! ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι Ξ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- Ξ 9 στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- Ε 3 νού έργοστασΐου Ελένης Εακαβούλη, Έμμ. Πσγ- § § κάλου, καΐ πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- 3 Β σμοθ καΐ μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο- Ξ § σώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκ[) έναντι Δημαρχείον Ξ 3 ΠρΙν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσΐν μας. Ε Η1ΜΙ1Ι111Ι1Ι11ΙΙ11111ΙΗ1ΙΙ0ΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙ1Ι II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΐίϊΙ Ή προοδευτική δράσις είς Λάστρον Σητείας. λαίσθητα χα2 πολιτισμένα αίσθή ματά των χά! την προθυμίαν διά την επίδειξιν άποτελεσμάτων άξι ολίγων ίσον άφορά τό ωραίον χαί τό χαλόν. Έν πάση περιπτώ¬ σει άξίζει νά άναφερθοθν οί Στυλ. Μοσχολιδάχης, Μιχαήλ Σακχαδά χη, Πιπίνα Μοσχολιδάχη, Μαρίνα Φιοράχη χαί Πελαγία Καραβελά κη οί δποΐοι απετέλεσαν την ψυ χήν τής πρωτοβουλίας υπέρ τοθ πρασΕνου. Ή δενδροφύΐευσις τής περιφε¬ ρείας Αάστρου είνε βέβαιον δτι θά αποτελέση την άπαρχήν μιάς ευρυτέρας προσπαθείας μελλούσης νά καταστήση τό χωοΕον μας δχι μόνον σύνολον ώμορφια; άλλά χαί άληθές τουριστι- χόν κέντρον ή κέντρον παραθβρι- σμοθ. Θά χαταπολεμηθη' έξ άλλου συστηματικώτερον ή λειψυδρΕα χαΐ θά περιορισθώσιν αίσθητώς αί νοσΜγίνοι έστίαι ί αί δποϊαι χαί έ- τή έπαρχΕα μας δέν δπήρ ξαν άνευ σημασίας χαί δσον άφο ρά τόν πληθυσμόν αυτόν χ»θ' ε¬ αυτόν χαί δσον άφορ$ την παρχ γωγήν. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έπαναλαμβάνεται ή δημο- πρασία ενοικιάσεως διά τό οίκον, έτος 1939—1940 των κάτωθι Δημοτικών φόρων, τελών κσί δικαιωμάτων. 1) τοθ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προΐόντων διά θαλάσσης. 2) τοθ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προΐόντων διά ξηρδς. 3) τοθ φόρου ζυγίου επί των διά θαλάσσης είσαγομέ νων εγχωρίων προΐόντων. 4) των τελών διά την χρή σιν των σφαγείων. 5) τοθ φόρου όπωρικών καί λαχανικών. 6) τοθ "φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προΐόντων επί ίχθύων. 7) τοθ φόρου επί των έν τ} περιφερεία τοθ Δήμου Ηρα¬ κλείου άγοραπωλουμένων μι· κρών καί μεγάλων ζώων. 8) των τελών επί των δια- φημίσεων. 9) τοθ δικαιώματος διά την χρήσιν των ίχθυοπωλείων. Ή δημοπρσσΐα γενησεται την 20ήν Μαρτίου 1939 ημέ¬ ραν Δευτέραν καί ώραν 11 — 12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ Καταστήματι Ηρακλείου καί ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ πιτροπής Ηρακλείου. Οί δροι συγγραφής ύποχρε ώσεων εισί κατατεθειμένοι είς την Γραμματείαν καί την Δ)σιν Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοθ Δήμου ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬ σιν. Έν Ήρακλείφ τή 16 Μαρ¬ τίου 1939. €Ο Δημαρχών Ηρακλείου Μιχ. Κααιμάτης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης Τυμπακίου Πυργιωτίσσης προκηρΰσσει δ τι : Έκτίθεται είς διαγωνι σμόν μειοδοτικήν δημοπρασί άς δι' ένσφραγίστων προ αφορών άνευ όρίου ή κατα- σκευή οίκίσκου καΐ έγκαταστά σεων έξωτερικοΰ ύδραγωγεί ου τής Κοινότητος την 27ην Μα,ρτίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. έν "Ηρακλείω καΐ έν τώ Κατα* σιήματι τής Νομαρχΐας (Γρα φεΐον Μηχανικάς Υπηρεσίας ΚοινοτήτωνΝ. Η.) Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν έργολάβοι τιάοης τάξεως δι' εργα οίκοδομικά ή ϋδραυλικά. Παράβολον συμμετοχής δραχ μαί 12.000 Τα σχετικά τής με λέτης εισί κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τής Μηχανικάς Υπηρεσίας Κοινοτήτων καί τό Γραφείον τής Κοινότητος Ενθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προ· σερχόμενοι κατά τάς έργασΙ μους ώρας. Έν Τυμπακίω τή 28 Φεβρου αρίου 1939. Ό πρόεδρος τής Κοινότη τος Τυμπακίου. Ε. Άνδρουλακάχης ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ Άγγλιχής χά Ι Γαλλικής μαχροΐς ^έμποριχής πιίρας άναλαμδάνει μεταφράσεις χαί άλληλογραφΕαν κατ' οίκον ή μέ ώρας. Πληροφορίαι παρ' ημίν. — Επάνοδος τοΰ χ. Είσαγγε λεως. 'Επανηλθϊν ίξ Αθηνών β ΨΙ σαγγβλεϋς Ήραχλίίου χ. Λ. Βϊ λίνης. —Ό μισθός των δημοσίων ύ παλλήλων. ΔΓ έγκυχλίου τοθ Γβνιχοΰ Λ© γιστπρίου έντέλλονται οί τ*μί«ι τού κράτους ϊνκ χατββίλουν των μισθόν των όημοοίων |0παλ ληλων την 20 τρέχοντος. —Μεταβολαί Κρητων άξιω ματικών. Δια Β. Δ. «ροήχθπ αίς τέν βαθμόν τβϋ άντισυνταγματάρ χο» β ταγματάρχης πϊζιχβϋ χ. Επ. Ρουσάκης. Είς το Σώμοι τρς Διαχειρίσεως έ§ «λλβυ μετβτοι χθπσαν βί ταγματάρχαι έπιμελη τβίοις Άρ. Τσιστράχης. 'Ανίρ. Πβ λιταχης καί Α. Λουκάκης. Τίθβ ται ^ίίς άττοστροίτείαν ό τκγμα τ«ρχης πίζιχβδ Άντ. Μανουσά κης. —Διορισμβί. Διωρίσθη δικαστική γραφεΰς β' τάξεως ή Κυριακή Τσακορά χη. Προήχθησαν αίς ΰπογραμμοτ τεϊς β' τάξεως ο! Κ. Προκάκης Χ«Ι Γ. Μιχαλάχης. —Ή κίνησις τής σταφιδαγο ράς Λονδίνου. Έκοινοΐτοιηθη τό [έβδομαδι αϊον δελτίον τιμνν της σταφι δαγοράς Λονδίνου είς τόν έν ταΰθα Οίκον τοΰ 'Αγοότοο. Ή κίνησις έν Λονδίνω των έλληνι κων σταφίδων ΰππρξβ χ«τ« τίιν παριλθοϋσαν έβδομάδκ σχετικώς κ«λή. Τό ενδιαφέρον των άγο ραστων έστράφπ καΐ πάλιν πρός τα «ψιλά» των ανωτέρων ποιοτή των, τα άποθέματα των οποίων πϊριωρίαθησαν σημαντικώς πλέον. ΕΙδικως όσον άφορά τάς άουλτα νίνας αί πληροφορίαι έν Λον δίνω, άναφέρουνδιάμέντάςαΰατρα λιανάς ότι ραγδαΐαι ; βροχαΐ έπέ φβρον χβΐ πάλιν νβ«ς σημβντιχάς ζημίας είς την εσοδείαν των υπο συγκομιδήν σουλτανίνών^ϋτω τα νέα χατώτα'α δρια τιμών των διαφόρων ποιοτήτων αύατραλια νών σουλτανίναν παρουσιάζουν αύξησιν άπό 6 πέννας μέχρι 5 σϊλλίνια χατά στατήρα άναλό γως της ποιότητος. Διά τάς νοτιο αφριχανικής προελεύσεως σουλ τανίνας ΰπάρχουν έπίσης πληρο φβρίαι ότι καΐ αύται ύπβοτηοκν σοβαράς βλάβας έκ βροχών. ΑΙ πβρσικαΐ εσημείωσαν μικράν κί¬ νησιν. "Οσον άφβρα τάς χρη τιχά; σουλτανίνας παρατηρβίται £τι πβριωρίσθπσαν σημαντικώς τα έν Λονδίνω άποβέματά μας. 'Αφ' ετέρου εκυκλοφόρησαν προ σφοραΐ διά χαρπόν νϊας εσοδείας πρός 36) ,39)-, 41)- χαί 46).- 'Εν προκειμίνω πάντως έφΐστά ται ή προσοχή'των έξαγωγέων δ σον άφορά την καλήν εμφάνισιν χ«1 ποιότητα τού ίμπορβύματβς. —Διανυχτερεύβντα φκρμα κεϊα. Σήμερον 18 Μαρτίβυ θέλουν διανυκτερβΰβη] τα φαρμαχβία Ιωάν. Λογιάδου καΐ Σωκρ. Χ» νιωτάκη. Τοχύταται έηισκευα! ώρολογΐων —άσφαλεϊς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ (η«ρ« τέ· Ιυντριβάνι),
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊσ Σαββάτου
  18 Μαρχίου 1939
  120/Ώρα
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΗΡΟΙΟΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΑΦΟΣ
  ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
  ΙΑΟΙΑΙΙΚΗΙ1ΗΜΙΙΡΑΙΙ11
  II
  1ΙΗΙΙΙ ΚίΤΙΙΜ ΙΜΙΙΙΙΙ1Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ· μας).—Τηλεγραφήματαέκ τού
  έξωτερικού άναφέρουν ότι ό γερμανι-
  κός στρατός, μετά την ανακήρυξιν τής
  Σλοβακίας είς γερμανικόν προτεκτορά·
  τον, προελαύνη ί'να καταλάβη καί την
  Σλοβακίαν.
  Έν το> μεταξύ οί Εβραϊοι, των ο¬
  ποίων ή μειονότης είνε σημαντική είς
  την χώραν ταύτην, φεύγουν πανικόβλη·
  τοι πρός την Ρουμανίαν καί την Σερ¬
  βίαν.
  ΤΠΟΝίΖΕΙ Ο ΑΟΚΤΟΡ ΧαΤΑ
  ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΗΣΑΝ ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
  ΤΟΥ τΕΥΛΟΥΣ ΤΟΗ ΟΕΡΣΑΛΑΙΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικου τηλεγοαφήματα ό τέως πρόε-
  ορος τής ταεχοσλοβακικής δημοκρατί¬
  ας Δόκτωρ Χάσα είς προκήρυξιν αυ¬
  τού δημοσιευθείσαν σήμερον δίδει έξη-
  γήσβις επί των δημιουργηθέντων είς την
  κεντρικήν Ευρώπην γεγονότων.
  Εις την προκήρυξιν ταύτην τονίζεταε
  ότι τα γενόμενα άποτελούν μοιραίαν
  εξέλιξιν τής ψευδούς καταστάσεως τής
  δημιουργηθείσης διά τής συνθήκης, των
  Βερσαλλιών.
  Ο ΙΤΑΑΙΚΟΣ ΤΥιΊΟΣ ΓΡ Α ΦΕΪ
  ΟΤΙ Η ΕΥΡΟΠΗ Α Π Η Λ Λ Α Γ Η
  ΤΩΝ Κ0ΜΜΒΥΝ1ΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν-
  ταποχριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι αί ιταλικαι · έφημερίδες είς
  τάς σημερινάς έκδόσεις αυτών πανηγυρί
  ζουν την κατάληψιν τής Τσεχοσλοβακί¬
  ας υπό τού Ράϊχ.
  Καθ4 ά γράφουν αί έφημερίδες τής
  Ρώμης, ή Εύρώπη άπηλλάγη των κομ¬
  μουνιστικήν έίτιών αΐτινες ύπενόμευον
  τό ειρηνικόν καθεστώς.
  Σ
  ΔΕΚΑ Χ1ΑΙ1ΔΕΣ ΛΤΟΜΑ
  ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Καθ'ά άγγέλλεταιπρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ή έγκαθι·
  δρυθείσα είς Πράγαν Γερμανική Διοί¬
  κησις προβαίνει είς άθρόας συλλήψεις
  άτόμων κατηγορουμένων επί άντιγερμα,
  νισμώ, είτε διότι έδρασαν είς τό παρελ¬
  θόν εναντίον των Σουδιτών.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  οί συλληφθέντες είς Πράγαν καί τα πε-
  ρίχωρα ανέρχονται μέχρι τής στιγμής
  είς 1Ο.ΟΟΟ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσία) — Ό τύπος δλων
  των πρωτευουσών τής Εύρώ
  πης παρατηρεϊ δτι ή Ρωμη
  βλέπει μέ συμπάθειαν τα έκ
  τυλισσόμενα είς την Κεντρι
  κήν Ευρώπην.
  ΠΡΑΓΑ 17 Μαρτίου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα) — Ό Φύσερ ύπέγρα
  ψε σήμερον την πράξιν τής
  άνακηρύξεως ώς προτεκτορά
  των τής ΓερμανΙσς, τής Μορα
  βΐας καί τής ΒοημΙας άρ
  γότερον δέ έγκατέλειψε την
  Πράγαν μεταβαίνων είς
  Μπρατισλάβαν. Πρό τής άνα
  χωρήσεώς τού απηύθυνεν όλΐ
  γας λέξεις Ιδίως πρός τούςΓερ
  μανούς Φοιτητάς τής Πράγας.
  ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ
  ΟΥΓΓΡΒΝ-ΠΟΛΩΝΩΝ
  Τα ούγγρικά στρατεύματα
  έφθασαν χθές την 3 άπογευ
  ματινήν είς τα πολωνικά σύ-
  νορα δπου τα ύττεδέχθησαν
  μετά μεγάλου ενθουσιασμοθ
  αί πολωνικαι αρχαί καί ό
  λαός των μεθοριακών πόλε
  ών τής ΠολωνΙας.
  ΑΓΚΥΡΑ 17 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Την 10.44" έφθα
  σεν ένταθθα ό Βοόλγσροςπρω
  θυπουργός κ Κιοσεβάνωφ. Τόν
  ύπεδέχθησαν ό πρωθυπουργός
  ΜΑΚΡΑ ΤΗΑΕΦΩΝΙΚΗ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΤΒΝ μ. ΧΙΤΑΕΡ-ΜΟΪΙΟΑΙΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ Βε
  ρολίνου ότι ό καγχελλάριοςΧίτλερ έσχε
  χθές τό εσπέρας μακράν τηλεφωνικήν
  συνεννόησιν μετά τού Μπενίτο Μουσο¬
  λίνι επί των τελευταίων γεγονότων καί
  τής προιαρτήσεως είς τό Ράϊχ* τής
  Τσεχοσλοβακίας.
  Η ΥΠΟ&ΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΟΣΕΙΒΑΝΟΦ
  ΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝ %.Ι 1 7 Μαρτίου (τού άν-
  τα,ποκριτού μας).—Ό Βούλγαρος πρω
  θυπουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ καί ή άχο-Ι
  λουθία^ τού άφιχθέντες είς "Αγκυραν1
  χθές εγένοντο δεκτοΐ θερμώς υπό1
  τής τουρκικής κυβερνήσεως χαί τού'
  τουρκικοΰ λαοΰ. ΈντόςΓ τής σήμερον*
  θά γίνουν βυνομιλίαι τού Βουλγάρου
  πρωθυπουργόν μετα των Τούρκων εηισή
  Ή κυβέρνησις Τσάμπερλαιν
  πιδανώτατα άνασχηματίζεται.
  Ή Ρωμη σύμφωνος μέ τόν Χίτλερ.
  τής Τουρκίας μεθ' δλου τοθ
  ύπουργικοθ συμβουλίου, δλαι
  αί αρχαί, τό διπλωματικόν
  σώμα καί ό τουρκικός λαός,
  Ό κ. Κιοσεϊβάνωφ κατέλυσε
  μετά τής άκολουθίας τού είς
  τό Ξενοδοχείον «Άγκαρα
  Πσλλάς>.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Μαρτίου
  (ίδ. ύττηρεσ(σ).— Αί αγγλικαί
  έφημερίδες μεταδίδουν την
  πληροφοοΐαν δτι ή πρότασις
  τοθ κ. ΤΗντεν περΐ σχηαατι
  σμοθ εύρυτέρου (έθνικοό) συ
  νασπισμοθ εύρε ζωηοάν άπή
  χησιν είς τούς έπισήμους πό
  λιτικούς κύκλους. Συζητεΐται
  ευρύτατα υπό τ&ν μελών τής
  κυβερνήσεως, κσθώς άνεκοί
  νωσεν ό λόρδος Χάλιφσξ, ή
  περίπτωσις τής δημιουργΐας
  μιάς τοιαύτης κυβερνήσεως
  ώστε νά δυνηθή ή Αγγλία
  νά ακολουθήση πολιτικήν πε
  ρισσότερον καθωρισμένην καί
  σταθεράν.
  ΜεταδΙδεται έπΐσης ή πλη
  ροφορια ότι ό λόρδος Χάλι
  φαξ υπέδειξε την ανάγκην δ·
  πως συμπεριληφθή ό κ. ΤΗν·
  τεν είς τόν καταρτισμόν τής
  νέας κυβερνήσεως.
  Η ΠΡΕίΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαρτίου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Ό έν Παρισίοις
  τέως πρεσβευτής τής Πράγας
  άρνεΐται νά παραδώση την
  πρεσβείαν είς τούς Γερμανούς
  προτοθ έλθη είς. συνεννόησιν
  μετά των συναδέλφων τού έν
  Άγγλ'α καί Άμερική. Έξ άλ
  λουάπεφασίσθη έκ μέρσυςδλω'
  των τέως πρεσβειών τής Τσε
  χοσλοβακίας νά άκολουθηθ[ΐ
  παρομοία στάσις είς τό ζήτη-
  I
  μα τουτο, οδτως ώστε νά
  | μή παρσδοθοϋν αί πρεσβεΐαι
  πρΐν ή άναγνωρίσουν την
  προσάρτησιν τής Τσεχοσλοβα
  κίας τα κράτη είς τα όποΐα
  είνε διαπεπιστευμένοι ούτοι.
  —Τηλεγραφήμστα έκ Μό·
  σχας άναφέρουν δτι ή Ρωσσία
  δέν πρόκειται νά προβή είς
  ουδεμίαν ενέργειαν διά την
  έπελθοθσσν μεταβολήν έν
  τή Κεντρική Εύρώπτι.
  ' ΠΡΑΓΑ 17 ΜαρτΙου (ίδ. ύ
  πηρεσίσ). — ΣυνεχΙζεται ή
  κατάληψις των τσεχικών έδα
  φών υπό των γερμανικόν
  στρατευμάτων. Σήμερον οί
  Γερμανοΐ θά εισέλθουν είς
  Σλοβακΐαν. Ή κατάληψις τής
  Σλοβακίας γΐνεται συμφώ
  νως πρός αίτησιν τοθ πρω
  θυπουργοθ αυτής άββα Τίσζο
  διά τής οποίας ή Σλοβακία
  τίθεται υπό την προστασίαν
  τοθ Ράϊχ άποτελοθσα προτε
  κτοράτον αύτοθ.
  Συνεδρίασις τού Έποπτικοΰ
  Συμβουλίου Άγροφυλακης.
  Προχθές την εσπέραν συ
  νήλθεν είς συνεδρίασιν τό Έ
  ποπτικόν Συμβούλιον Άγρο
  φυλακής Ηρακλείου άσχολη
  θέν μέ τρεχούσης φύσεως
  ζητήματσ.
  Τό Συμβούλιον απεφάσισεν
  έν τή Ιδία συνεδριάσει δπως
  κοινή προτάσει τοθ κ. Εί
  σαγγελέως καί τοθ κ. Νο
  μάρχου Ηρακλείου προκληθή
  Βασιλικόν Διάταγμα περΐ ά
  ποσπάσεως ωρισμένων άγρο
  τικών περιοχών τοθ νομοθ
  πρός προσάρτησιν είς άλλσ
  άγρονομεΐσ.
  Μεταξύ των περιφέρειαν
  τούτων ουγκατσλέγεται καί
  ή περιφέρεια Γιοφυρακίων ή
  όποΐα εφεξής θά ύπάγεται
  είς τό άγρονομεΐον ΉρακλεΙ
  ου άποσπωμένη έκ τοθ άγρο
  νομείου Άγίου [Μύρωνος.
  Δι' ετέρας αποφάσεως τού
  τό Εποπτικόν Συμβούλιον
  νέκρινε την προμήθειαν τε
  τρακοσίων δερματίνων επάνω
  'φορίων αρίστης ποιότητοςπρός
  έφοδιασμόν διά τοιούτων τ
  όργάνων άγροφυλακή*ς. Έν
  συνεχεία τό Συμβουλιον ήσχο
  ληθή μέ πλείστα άλλα ύτιη
  ρεσιακά ζητήματα.
  Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΤΟΥ ΛλΧΕΙΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΑΟΧΙΚΩΝ
  ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
  Δι' αποφάσεως τής έπιτροπής
  των Κρατικήν Λαχείιον εξεδόθη
  τό πρόγραμμα τής 4ης εκδόσεως
  τοθ ΈθνικοΟ Λαχείου. Κατ' αύ
  την, δ άριθμός των έκδοθησομένων
  λαχνων δρίζίται είς 100.000, τα
  δέ κίρδη είς 61 750 000 δραχ·
  μών. Αί κληρώσεις όρίζονται ώ;
  εξής: Ή 1η την Ιότ^ν καί 16ην
  Μαίου μέ κληρωθη'ααμένους άρι
  θμοος 2.500 καί κέρδη 2 έκατομ
  μυρίων δραχμών. Ή 2α την 14ην
  καί Ι5ην Ίουνίου μέ κληρωθησο
  μένους άριθμους 2.500 καί κέρδη
  2 560.000. Ή 3η την 11ην4 καί
  12ην Ιουλίου μέ κληρωθηαομί
  νους άριθμοΰς 2 500 καί κέρδη
  3 750 ΟΠΟ, Ή 4η την 9ην καί
  ίθψ Αογούστου μέ κληοωθησο-
  μένους άριθμούς 2.500 καί κέρδη
  4 300.00Ό. Ή 5η καί τελευταία
  θά διαρκέση άπό τή; 1ης μίχρι
  τής 30ής Σεπτέμβριον, θλ έξα
  χθοθν Ιν'δλψ 35 000 άριθμ,Ε, δι
  δοντβς κέρδη 49.140 000. δραχ-
  μων, μετά τοθ έκ δύο έχαΐομμυ
  ρ!ων δραχμών δώρου Κατά τα
  λοιπά έφαρμδζονται αί ισχύουσαι
  καί κατά τας προηγουμένας έκδό
  οβ'.ς διατάξεις,
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΘλΡΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΝ
  0ΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγβρα Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμων τοθ Έα
  πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έτημε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων προΐόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  α' δρ.
  β'
  ΤΟΛΐπουργεΐοντών Οικονομικήν
  δι' Ιγκυκλίου τού ίφιστα την
  προσοχήν των έφορειακων άρχών
  διά την έγκαιρόν εκκαθάρισιν
  καί περαίωσιν των είς παραγρα-
  φήν υποπιπτουσών τυχόν έκκίεμδν
  εισέτι δποθέσεων φόρου καθαρών
  πδοσόδων τοθ οικονομικαί} ϊτους
  1934—1935 καί την μέχρι 30ής
  Απριλίου έμπρόθεαμον είς τούς δ·
  ποχρίοίς κοινοποίησιν των συν-
  ταχθησομένων φύλλων έλέγχου.
  Τό υπουργείον τονίζει 8τι ή τασ
  σομέντ) εκ τοϋ κώίικος πενταίτής
  προθεσμία διά την παραγραφήν
  τοθ δικαιώματος τοθ Δημοσίου
  πρός επιβολήν φόρον καθαρών
  προσδδων διά τό οικονομικόν ι τος
  1934— 1935 λήγει την 30ήν προ
  σεχοΟς'Απριλίου, διότι κατά τό ί-
  τος τοθτο δέν ιίχε δοθή παράτα¬
  σις τής προθεσμίαν πρός δποβολήν
  δηλώοΐων.
  » Υ
  Ελεμέδες α ·
  » β'.
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  "Ελαια 3—5ο
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Κουκι-ύλια
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  » β'
  Πυρηνέλαια
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοττυρήναι
  Δίκταμος ήμ.
  1 .-
  7.—
  7.-
  13.-
  11.—
  8.—
  8.-
  5.50
  5.-
  25.8
  7 —
  4.00 - 5 50
  5.- 5.50
  5 —
  55α-
  21.50
  20.-
  17.-
  16.-
  17.—
  20.-
  3.5
  1.15
  8.-
  25.-
  Ή κίνησις τής αγοραίς Ηρα¬
  κλείου ύκήρξε κατά την λήξαισαν
  έβδομάδα ζωηροτέρα τής τιροη
  γουμένης. Αί κατ' αύ'ήν σημειω
  θεΐσσι έξαγωγαΕ, άνήλθον ώς ά
  ναφέρει τό κυκλοφορούν σήμερον
  έβδομαδιαΐον „ δελτίον τιμών
  καί κινήσεως άγοράς τού Έμ·
  πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Επι
  μελητηρΐου, είς 380.000 χιλιόγραμ
  μα σουλτανινών, 26010, ταχτάδων
  35.000 ελαίου, 135.000 οΐνων, 19.
  50Ο κΐτρων καί 225.ΟΟΟ τιυρήνων.
  ΑΦ]£Ι£ Δ1ΟΙΚΗΤΟΥ
  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  τοτΐοθετούμενος είς την διοίκη
  σιν τοθ άεροδρομίου ΉρακλεΙ
  ουό άερολιμενάρχηςκ. Άθανά
  σιος Ήγουμενάκης.
  ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ
  Τό υπουργείον τής Άγο-
  ρανομίας δι'έγγράφουτουπρός
  τούς καθ" άπασαν την χώραν
  τυρεμπόρουςκαθιστφ γνωστόν
  δτι έκ τής έφετεινής εσοδείας
  τοθ τυρού, δέο>» νά παρασκευα
  σθή τυρός φέτα 30 ο)ο τούλα
  χιστον πρός εξασφάλισιν των,
  καταναλωτών των ^έπαρχιών, ■
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  Έ διεύθυνσις Άλλοδχπών τού
  δφυπουργείου ΔημοσίαςΆσφαλείας
  υπομΐμνήσκει καί αυ9ις τάς δια
  τάξεις τοθ άρθρου 11 τοθ νόμου
  4310 περί εγκαταστάσεως καί κι
  νήσεως άλλοδακών έν Ελλάδι ,καθ'
  &ϊ οί διευθυνταί ξενοδοχείον καί
  σανατορίων, οί έκμισθωταί οίκιών
  ή έπιπλωμένων δωματίων καί έν
  γένει πδς δ όπωσδήποτε παρέχον
  τόπον διαμονής είς άλλοδαπόν,
  υποχρεούνται δπω; έντός 24 ώρών
  άπό τή:άφ(ξεως τούτου είδοποιώσι
  την κατά τόπους άατυνομικήν άρ
  χήν (διά τούς έν Αθήναις Γ Σε
  πτεμβρΐΌΐι αριθ. 23), ήν έπίαης
  οφείλουσι νά εϊδοποιώσι καί περί
  τής αναχωρήσεως τού. Έπίσ»3ς
  δέον καθημερινώς νά άποσΐέλλουν
  άνά δύο δελτία δλων των άφικνου
  μένων ξένων (ϊλλοδαπών) είς την
  υπηρεσίαν Κέντρου Άλλοδαπών
  ("Ανδρου 16). Ός γνωστόν, οί πά
  ραβάται τοθ έν λόγφ άρθρου τι·
  μωροθνται μέ πρόστιμον 500—
  5.000 δραχ. ή μέ κράτησιν 10 ή
  μερών μέχρι 3 μηνών ή καί μέ
  αμφότερα; τάςποινάς
  Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Παρεπιδημεΐ είς την πόλιν
  έλθών πρός επιθεώρησιν τοθ
  ένταϋθα 43ου συντάγματος
  ό Μέρσρχος Κρήτης ύποστρά-
  τηγος κ. Γεώργ. Παπαστεργί·
  ου.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 15ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  Έθν. Λαχείου εκέρδισαν εκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λσχνών 4000
  ό άριθμός 32.839 καί 2.000
  ό άριθμός 19 057.
  Οί κληρω9έντες άριθμοί είς
  τό άρτιον τής 14ης ημέρας εΤ·
  αι οί εξής:
  7932, 7993, 14296, 19045,
  19048, 19068, 19077, 29113
  29177, 32816, 47171, 48505
  48523, 57267, 66002, 70723*
  70780, 80897, 24707.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΩ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΣΥΝ0Μ1Α1ΑΙ ΓΑΑΑΑΣ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝ ΑΣ
  ΟΑΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΗΑΙΊΟΚΟΙΝΟΥ
  ΗΔΗΜΙΟΥΡΓΗΟΕ]» ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝ Α.Ι 17 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— ΝυκτεριναΙ πληροφο
  ρίαι έκ Λονδίνου καί Παρισίων άνα
  φέρουν ότι ήρχισαν άπό τής σήμερον
  συνεννοησειν μεταξύ Γαλλικής καί Αγ
  γλικής Κυβερνήσεως έν σχέσει μέ τα
  γεγονότα είς την κεντρικήν Ευρώπην.
  Ή δημιουργηθείσα κατάστασις άν
  τιμετωπίζεται άπό κοινοΰ, πρόκειται οέ
  νά ληφθούν άπέναντι ταύτης ωρισμένα
  μέτρα πολιτικάς καί σ.ρατιωτικής φύ
  σεως.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΒΕΣΠΙΖΕΤΑΙ
  Η ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΡϊβΜΟΠίΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΙΙΗ
  ΑΘΗΝ.%1 17 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί¬
  νου τηλεγραφήματα είς την »Αγγλίαν
  δέν θεωρεϊται άπίθανος ή καθιέρωσις
  τής ύποχρεωτικής θητείας. Επί τού
  ζηχήματος τούτου λέγεται ότι διεξά
  γονται ήδη συνεργασιαι των οίχείων έ
  ηιτελείων.
  Έξ άλλου προβλέπεται έντασις τού
  ρυθμοΰ των έξοπλισμών, ούτως ώατε
  ούτοι νά άποδίδουν πολύ περισσότερον
  καθ* ημέραν, έπιτυγχανομένων των καθ*
  όλου πολεμικών έξοπλισμών.
  ΕΤΟΙΜ.4ΖΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΛΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗ0Ν_ ΚΑΙΚΕΑΑΑΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (το1* άν-
  ταποκριτου μας).—Καθ* ά αγγέλλεται
  πρός τό Άθηνα'ίκόν Πρακτορείον έ τοι
  μάζεται δήλωσις τής Γαλλίας χαί Αγ
  γλίας πρός τόν Ι ερμανόν χαγκελλάριον
  είς τόν οποίον Οά τονισθή ότι πάσα ά-
  πόπειρά τού πρός τα σύνορα τής "Ολ¬
  λανδίας χαί Ελβετίας, ήτις θρυλεΐται
  άπό μηνός καί επί τή βάσει ωρισμένων
  ένδείξεων αυνεπάγεται πόλεμον εναντίον
  τής Γερμανίας.
  ΟΙ ΠΟΑΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΥΓΓΡΟΙ
  Ι1ΛΝΗΓΥΡΙΖΟΥ11ΟΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝ % Ι 17 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Βουδαπέστης καί Βαρσοβίας ότι οί
  Ουγγροι χαί οί Πολωνοί ήδελφωμένοι
  πανηγυρίζουν την αποκατάστασιν μεταξύ
  των κοινών συνόρων.
  Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
  ΛΟΓΟΣ ΤΟΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαριου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τάς εσπερινάς ώ
  ρας σήμερον (χθές) ό Άγγλος πρωθυ
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν θά ομιλήση
  επί των γεγονότων τής Κεντρικάς Εύ
  ρώηης είς την Β'.ρμιγχάμην. Ό λόγος
  τού κ. Τσάμπερλαιν άναμένεται μετ" έ-
  ξαιρετιχοΰ ένδιαφέροντος.
  Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται φήμαι πε
  ρί άνασχηματισμού τής άγγλικής χυβερ
  νήσεως._________________
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ
  ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τελευταίαι ειδήσεις
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι άντιμετωπί
  ζεται έχεϊ ή ανάκλησις τού έν Βερολί¬
  νω "Αγγλου πρεσβευτού συνεπεία των
  γεγονότων τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Καί σήμερον συνε¬
  χισθή ή κακοχαιρία ..άνα την 'Έλλάδα.
  Είς πολλά μέρη πίπτουν νιόνες. Έξ
  άλλου ή θαλασσοταραχή είνε σφοδρά,
  αημειωθίντων χαί μικροναυαγίων ν*ν