97056

Αριθμός τεύχους

5119

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνός » 8
  Τ~ή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  19
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ52ΤΑΥΡΟΥ "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5119
  ΤΒΕιβΐΙΟΣ ΣιΙΤΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  Ή ζήτησις των έλληνικών
  έσπεριδοειδών συνεχίζεται ζω
  ηρά, ύπολογίζεται δέ επ αί
  έξαγωγαί θά είνε εφέτος με- '
  γαλύτεραι άπό κάθε άλλο
  προηγούμενον έτβς. Είς τας
  τόσας άλλας καταναλωτρίας
  χώρας προσετέθη εφέτος καί
  ή Γαλλία. Ή κυβέρνησις τοΰ
  κ. Νταλαντιέ, έχορήνπσεν
  άδειαν εΐοαγωγής μεγάλον
  ποσοτήτων έλληνικών πορτο
  τοκαλλίων. Καί αύτό συνέτει¬
  νε σοβαρώς είς την αύξησιν
  των εξαγωγήν καί εί; την1
  βελτίωσιν των τιμών των έ-
  σπεριδοειδών μας Ήδη τα
  πορτοκάλλια τής Κρήτης πω·!
  λοΰνται άπό 10—25 δραχμάς1
  κατ' οκάν αναλόγως τής1
  ποιότητος, είς τούς τόπους
  τής παραγωγής. Έξαιρετικής!
  όλως ποιότητος σουλτανιά
  τής Φόδελε, έπωλήθηααν
  καί πρός 28 καί 30 δρχ. κατ'
  οκάν, όπως μ&ς επληροφό¬
  ρησεν. Είς τιμάς δηλαδή
  πλέον ή ικανοποιητικάς διά
  τούς τταραγωγούς.
  'Αλλά δέν είναι μόνον
  τα έσπεριδοειδή πού έχουν
  ζήτησιν μεγάλην καί πω·
  λοΰνται είς υψηλάς τιμάς.
  Τό ίδιον αυμβαίνει καί μέ
  τίς μπανάνες. Οί έμποροι
  τάς άγοράζουν πρός 25 καί
  30 δρχ. την οκάν άπό τα πε
  ριβόλια. Καί έκτός των μπα-
  νανών καί ολοι οί άλλοι
  καρποί πωλοΰνται είς υψη¬
  λάς τιμάς καί έχουν πάντο·
  τε μεγάλην ζήτησιν. Ασφα¬
  λώς δέ ή ζήτησις θά συνεχι¬
  σθή καί είς τό μέλλο ν, έκ¬
  τός βεβαία εάν μεσολαβή-
  οουν θλιβερά γεγονότα πού
  8' άλλάξουν τόν ρυθμόν τής
  ζωής τού κόσμου καί θά κα·
  ταστρέψουν τό εμπόριον καί
  τάς συναλλαγάς. Άλλ' αύτό
  τό άπευχόμεθα βλοι καί δέν
  πρέττει νά τό λαμβάνομεν
  ύπ' όψιν προκειμένου νά ρυθ
  μίζώμεν τα πρββλήματα τής
  παραγωγής.
  Έφόσον λοιπόν αί προ-
  βλέψεις διά τό μέλλον των
  τιμων των έλληνικών οπω-
  ρών είναι τόσον αίοιόδβξοι
  καί ^ένθαρρυντικαΐ, έπιβάλ-
  λεται νά τάς λάβωμεν σοβα¬
  ρώς ύπ' όψιν. Όπως άποδει-
  κνύεται άπό τα πράγματα
  καί όπως άναφέρουν αί πα·
  ρατηρήσεις καί «ί στατιστι-
  καί των είδικών, ή δενδρο-
  καλλιέργεια αποτελεί την
  πλέον κερδοφόρον χαί άσφα-
  λη άγροτικήν επιχείρησιν.
  Ή μπανανοκαλλιέργεια
  άποφέρει μέσον ετήσιον εί-
  σόδημα 20—30 χιλ. δραχμών.
  κατά στρέμμα. "Ισον δέ
  εΐσόδημα αποδίδει καί
  ή καλλιέργεια των έσπε-
  ριδοειδων, των πορτοκαλλε-
  ών, των κιτρεών, των μαν
  δαρινιών τώχλεμονεών. Τό¬
  σον, δηλαδή, όσον δέν είνε
  δυνατόν ν' αποδώση ούδεμία
  άλλη καλλιέργεια, ουδέν άλ
  λο εΐδος γεωργικόν. Όΰτε ό
  χαπνός, ουτε ή άμπελος, είτε
  σταφίδος είτε νωπων σταφυ-
  λδν, οδτε καί ή έλαία. Καί
  πρόκειται περί είσοδήματος
  άσφαλοΰς. Διότι ώς είπομεν
  τό προΐόν δέν διατρέχει κίν¬
  δυνον νά μείνη άπώλητον.
  Αί έκλεκταί ποιότητες θά
  ευρίσκουν πάντοτε κατανά
  λύσιν είς τάς άγοράς τοΰ
  έςωτεοικοΰ είς υψηλάς τιμάς.
  Ή άλλη παραγωγή θά κατα
  ν«λίσκεται επιτοπίως. Άφοΰ
  άλλωστε καί έδώ άγοράζον
  τα ι είς ύψηλά έπίπεδα τα
  πορτοκάλλια καδώς καί οί
  μπανάνες.
  Καί τα «παραχατινά» καί
  χβι τα «πεσάρια» 6ά πνλοΰν-
  ται έπίσης. Διότι έν τω με-
  ταξύ άναπτύσσεται καί τέλει-
  ©ποιείται ή βιβμηχανία πά
  ραγωγής καί συντηρήοεως
  νωποΰ βπβΰ έοπ«ριδεειδών,
  πού έχει παντοΰ ζήτησιν καί
  τυγχάνει τής προτιμήσεως β-
  λων των εύρωπαϊκών καί
  Τδν άμερικανικών λαών. Ά-
  βΦβτλως δέ θ' άναπτυχθό καί
  9α βνβτημβιτοποιηθΰ περισ¬
  σότερον είς τό μέλλον ή βι·
  ομηχανία αύτη, ή όποία πι¬
  στεύομεν ότι θά φροντίση νά
  επιτύχη την παρασκευήν* καί
  συντήρησιν καί νωποΰ όποΰ
  σταφυλών. Φανταζόμεθα άλ¬
  λωστε ότι καί ώς πρός τό ζή-
  τημα αύτό θά εκδηλώση τό
  ενδιαφέρον της ή Άγροτι-
  κή Τραπέζα κ«ί θά φροντί¬
  ση διά την Ίδρυσιν [συνεται-
  ρικών εργοστασιον παρκσκευ
  ής νωπών όπών έκ των δια¬
  φόρων όπωρδν.
  Έπιβάλλεται λοιπόν, έκ λό
  γων συμφέροντος πλέον καί
  ορθολογιστικής οργανώσεως
  τής παραγωγής μας, νά στρα-
  φώμεν πρός την δενδροκαλ
  λιέργειαν, ίπως κατ' έπανά
  λήψιν έχομεν τονίσει καί έ
  χομεν ύποδείξει. Ή χώρα
  μας είναι εύτυχώς εύνοϊκή.
  Τό κλΐμα κ«ί τό έδαφος τής
  Ελλάδος εύνοοΰν ολχ τα εί
  δή των δένδρων. Έδώ εύδο-
  κιμοΰν ολα. Καί τα έσκερι-
  δοειδή καί οί μπανάνες καί
  οί λωτοί καί τα φυστίκια καί
  τα καρύδια καί τ' άμύγδαλα
  κ«ί ολα τα άλλα ε'ίδη των
  καρποφόρων δένδρων. Μέ
  μίαν συνεχή άκόμη προσπά
  θείαν καί βυστηματοποίησιν
  των καλλιέργειαν, ό τόπος
  μκς, ιδιαιτέρως δέ ή Κρήτη,
  ημπορεί νά μεταβληθή είς
  Ινα άπέραντο περιβόλι, είς
  ένα άληθινόν παράδεισον ό
  πωροφόρων δένδρων. Καί ό
  φείλομεν νά τό έπιδιώξωμεν
  καί νά τόέπιτύχωμεν όπωσδή
  ΠΌτε είς τό συντομώτερον
  δυνατόν διαστημα.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΙΣ
  Τό άποπερατωθέν τμ^μα τοϋ ά
  νοικοδομηθίντος παλαιοθ Στρα
  τώνος Ηρακλείου, δπευ θά έγ
  κατασταθοθν τα δικαστήρια, πά
  ρουσιάζει κάτι τό ενδιαφέρον.
  "Οτι διατηρεϊ την άρχικήν πνο
  ήν τοθ σχεδίου τού χωρίς νά
  άντιτίθεται καί πρός την ούγχρο
  νόν άρχιτεκτονιχήν.
  —Είνε Ινα πλεονέκτημα ίδιαι
  τέρας αϊοθητικ-ί,ς άξίας διά την
  πόλιν, νά μή λησμονοθνται οί ρυθ
  μοί τοθ παρελθόντος.
  Μετοξύ νιωτέρων χαί παλαιοτέ
  ρων ευρέθη ό ένίιαφερόμενος
  διά τούς ρυθμιύς ούΐούς. Μπρο
  στά είς τούς δύο γραφικούς κίο
  νας τής προσίψεως καί ίν γένει
  είς τό σύνολον της άνεύρι
  σχε την; ιστορικήν ^ άνά
  μνησιν. Είνε ζήτημα κβφα
  λαιώδες διά πόλιν δπως τό Ή
  ράκλειαν, έπρόοθεσεν δ ϊδιος,
  νά διαπλάσσεται άπό κοινοθ είς
  την σημερινήν μορφήν τού ή αί
  σθητική έννοια καί τό εθνογραφι
  κόν Πίρΐεχόμενον. Είχεν άδικον ά
  ραγε; Ε&ρέθησαν καί ξένοι όλωσ
  διόλου δια τό Ηράκλειον οί ό
  ποΐοι άλλοτε διεΐύπωσαν την Ζδ£
  αν σκέψιν. "Ιχνη άπό παλαιά
  δυζαντινά κιονόχρανα, χρήναι
  μέ την χαρακτηριστικήν άνατολί
  τικην τεχνοτροπίαν, ενετικά ά
  νάγλυφ» χ.λ.π. τευς εχρησίμευσαν
  ώς άφορμή. Άνά την πόλιν μας
  οί σταθμοί αύτοι διετηροθντο
  καί τότΐ, διατηροθνται χαί σήμε
  ρον, ώς βο»6οί παραστάται τής
  μεγάλης ίστοριΐιής σταδιοδρομί
  άς της. Δέν είνε συνεηώς ορθόν
  ή 6ιυ6ή παράστασις των «νά όμι
  λήση» ώς καλλιτεχνικόν σύνολον
  χαί είς την δημοσίαν χαί την ί
  διωτιχήν οικοδομήν.
  Είνε πρός τιμήν τοθ Ήρακλεί
  ου χαί πρός τιμήν των άρχόν-
  των τού δτι ή γνώμη αυτή ?έν
  αποτελεί καμμίαν ανακάλυψιν.
  Ή ανοικοδόμησις τής Λότζι·
  άς επί παραδείγματι, είνε τρόπον
  τίνα τό κορύφωμα τής χρησιμο¬
  ποιήσεως των ίστοριχών ρυθμών
  Οί «ρχιτέχτονές μ«ς απ0 πο)6
  προτήτιρα ήρχισαν νά οίχοδομοθν
  μέ βάσιν την ιστορίαν τής το
  πικής τέχνης. Οί Μινωϊχοί χρό
  νοι απετέλεσαν φ άκαρχήν
  διά νά γίνη χαί χ0 σημερινόν
  Μουσείον, Ινα σύνολον ικύ τρα
  β« άμέσως τό ενδιαφέρον μέ την
  Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ 21
  Αί προετοιμασίαι διά τόν εφετεινόν μεγαλοπρεπέστε*
  ρον πανηγυρισμόν τής ίπετείου τής έθνικής παλιγγενε-
  σίας συνεχίζονται μέ ενθουσιασμόν. Έπ' εύκαιρία δέ ή
  μνήμη ίλων στρέφεται πρός τό παρελθόν καί είς τάς
  συνειδήσει των ζωντανεύουν τα έπικά κατορθώματα, οί
  άγώνες καί οί ήρωΐσμοί, οί θρίαμβοι καί τα έλοκαυτώ-
  ματα τοΰ μαχομένου έ'9νους χατά τούς χρόνους τής δου-
  λείας πρός ανάκτησιν τής ελευθερίας.
  Τα γεγονότα ξαναζοΰν καί μέ την λάμψιν των καταυ
  γάζουν καί πάλιν την χώραν χαί φωτίζουν τάς συνειδή-
  σεις των Έλλήνων. Καί οί Κρήτες ιδιαιτέρως άναπο-
  λοϋν μέ συγκίνησιν καί ύκερηφάνειαν τό παρελθόν. Έν
  θυμοΰνται τα πρόσφατα άκόμη ήρωϊκά κατορθώματα καί
  τ«ύς ήρωϊσμούς καί τάς θυσίας οί παλαιότεροι. Λιότι πολ
  λοί έζηοαν τάς τελευταίας έπαναστάσεις τής Κρήτης. Καί
  βλέπουν έμπρός είς τα μάτια των ζωντανεμένον δλο τό
  μεγαλείον των Κρητικών άγώνων καί όλην την σειράν
  των Κρητικών έπαναστάσεων μέ τούς απαραμίλλους ήρωϊ·
  σμούς καί τάς έκατόμβας. Καί κατανοοΰν καλυτέρα πό¬
  σον τεραστία υπήρξεν ή συμβολή τής Κρήτης είς την
  προσπάθειαν τοϋ έθνους πρός άποτίναξιν τού ξένου ζυ
  γοΰ. Διότι εάν ή Κρήτη απέκτησε τελευταία την έλευ
  θερίαν της, ηγέρθη έν τούτοις πρώτη κατά τοΰ δυνά
  στου.
  Τό 1770 άκόμη, είς εποχήν κατά την οποίαν ή χώ
  ρα όλόκληρος, ύποτεταγμένη είς την σκληράν μοίραν της
  εστέναζεν άλλά δέν εΐχε την δύναμιν, νά έπαναστατή
  ση, ή Κρήτη ηγέρθη μέ απόφασιν καί έσάλπισε τό πρώ< τον κήρυνμα της ελευθερίας. Ή έπανάστασις τοΰ Δα σκαλογιάννη κατεπνίγη βεβαία καί ό άρχηγός χηζ, έξεδά- ρη ζών. Συνεκλόνισ&ν ομως τα θεμέλια τής σουλτανικής τυραννίας καί έφώτισε τόν δρόμον τού έλληνικοΰ έθνους πρός την ελευθερίαν. Υπήρξεν ή άρχή. Τό προοίμιον τοΰ 1821. Καί κατόπιν επηκολούθησε σειρά έπαναστάσε ών είς ολόκληρον την νήοον. Μετά τάς έπαναστάσεις τοΰ 1821, υπήρχεν εί μεγάλει σταθμοί χαί οί ήρωϊομοί τοϋ 1852, τοΰ 1866, τού 1878, τοϋ 1889, τοΰ 1897 καί 98. Ύ- πάρχουν τα 'Αρκ αί ι α καί τα σπήλαια τής Μιλάτου καί τβΰ Μελιδονίου, ύπάρχουν «ί δυοίαι καί οί ήρωϊσμοί καί τα αΐματα πού παρεσκεύασαν την απελευθέρωσιν καί της Κρήτης. Διότι ή Κρήτη, δέν έκάμφθη ποτέ κκΐ δέν ύπεδουλώθη ποτέ ψυχικώς, ήθικώς, φρονηματικως. Πρώ¬ τη ηγέρθη. "Επεσεν. "Εδωσεν Ιμως τό σύνθημα τής έ· γέρσεως καί τοΰ άλλου έθνους. Κ«ί εύρε την δύναμιν ν άνορθωβή καί πάλιν ή Ιδία. Υπήρξε πρωτοπόρος καί πρωτεργάτις. Υπήρξεν ή καρδία τής Ελλάδος πού έθέρ- μανε καί διετήρησε ζωντανά τα ίίανικά χάρις' είς τα όποΐα άνεστήθη τό έθνος. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΝ άπλότητά τού χαί συγχρόνως τό ιστορικόν ή άρχαιολογικόν βάθος τής μορφάς τε υ. Δυστυχώς δέν αρχοθν α! μεγάλαι αυταί γραμ μαί. Πρέπει χατά την γνώμην μας χαί ή δλη πολεοδομιχή νά ρυθμ'.σθή χατά τοιούτον τρόπον ώστε τουλάχιστον είς τα σημεΐα πού δπάρχει ή πνοή τής Ιστορι χής άναμνήσεως νά μην δπάρχουν αί προχειρότητες χαί αί άνορθο γραφίαι. Αύτό τό τιλευταΤον είνε μάλλον ζήτημα ίδιωτιχής πρω τοβουλίας. Ή γνώμη τού προλα λήσαντος έχρησίμευσε χαί διά την διαπίστωσιν τής έν λόγω λε πτομερείας. Άλλά δι' αυτήν θά όμΐλήσ&υν έν χαιρφ οί είδιχώτε ροι. * * Μέ τάς επί θύραις εορτάς τής 25ης Μαρτίου μπορεΐ νά υποστή ρίξη κανείς δτι ανακινειται πε ρισσότερον ή σημασία των έθνο γραφικών άναζωογονήσεων. Σχετί ζεται ή άναζωογόνησις αυτή μέ πολλά πράγματα έχτός τοθ χύ χλου τής κτιριακής μορφής: Ή διατήρησις των ίστορικών μνημεί ών, ή ϊδρυσις άξίων λόγου (στορι χ ών Μουσείων, ή δημιουργία άνέ των χαί άξίων τοθ προορΐσμοθ των βιβλιοθηχών χ. λ. π. είνε ζητήματα συναφή μέ την άνα ζωογόνησιν αυτήν. Έν πάση πε ριπτώσει ή μορφή τής πόλεως αποτελεί κύριον θέμα διά τόν άναμορφωτήν. Άπό έκεΤ θά άρχ£ ση 5χι μόνον ή έφαρμογή τοθ μεγάλου κανόνες τής ίστοριχής άναμνήσεως, επάνω είς »ήν όποί αν βασίζεται έν πολλοΐς ό τουρι σμός, άλλά χαί ή ψυχιχή πά ρόρμησις πρός την άνάγχην νά γνωρίσωμεν τόν τόπον μας εύρύ τερον είτε ώς νέαι, είτε ώς πά λαιοί χάτοΐχοί τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαρτίου (ίδιαι τέρα ύπηρεσία) —Ή κοινή γνώ μη τής Γαλλίας διατελεί εισέτι υ πό τό κράτος τής συγκινήσεως χαί τής ταραχής πού προεκάλε σεν ή χατάληψις τής Τσεχοσλο βακίας υπό τής Γερμανίας. Καί αύτοι άκόμη οί κυβερνητικαί καί πολιτιχοί χύχλοι έκδηλώνουν 6 χι μόνον έκπληξιν άλλά καί δυ σφορίαν, χωρίς βεβαία νά παρα λείπουν την λήψιν δλων έκείνων των ένδεικνυομένων μέτρων πρός αντιμετώπισιν τής καταστάσεως. Όπωσδήποτε, γενική είναι ή άν τίλτ;ψ!ς δτι ή κατάστασις είναι τόσον σοβαρά καί έκρυθμος ωστε νά μην άποχλείεται πλέον ούΐε ή πλέον όϊυνηρά εξέλιξις της. Ή αντίληψις δέ αυτή εξεδηλώθη χαί είς την συνεδρίασιν τής κοινοβου λευτικήςέπιτροπης χθές τό εσπέρας όπότε συνεζητήθησαν τα γεγονότα τής Κεντρικάς Εύρώπης. "Υπήρ ξε δέ χαρακτηριστική τό 2τι πά ρά την επίθεσιν την όποιαν ένήρ γησαν οί άρχηγοΐ των περισσο τέρων κομμάτων χατά τής χυ βερνήσεως, έν τούτοις, έν τέλει εδόθη εξουσιοδοτηθή είς τόν κ. Νταλαντιέ νά διαχειρισθη' έν λευ χώ τα προβλήματα τής αμύνης τής Γαλλίας. Καί είναι, χαρα χτηριστιχόν δτι δ κ. Νταλαντιέ έπανέλαβεν δτι δέν θ' ανεχθή ή Γαλλία την καταπάτησιν τοθ γο ήτρου της ή την προσβολήν τής άχεραιότητός της, δτι δέν θά στέρξη είς παραχώρησιν ουδέ σπιθαμής έδάφους της, είτε τής μητροπόλεως είτε των άποικιών χαί των κτήσεών της καί δτι θά θίση υπό τόν έλεγχον τοΰ κρά τους 8λην την βιομηχανίαν καί ιδία την πολεμικήν διά νά έπιτα χύνη τόν ρυθμόν των πολεμικών παρασκευήν της καί την όλοκλή ρωσιν των άμυντικών της δυνάμε ών. Αί δηλώσεις δέ αύται, ήκού σθησαν μέ ικανοποίησιν χαί έ προεκάλεσαν κάποιαν άνακούφι σιν είς τόν έν άγωνία διατελοθν τα λαόν. Έξ άλλου, χαθ' & τηλεγραφεί¬ ται έκ Λονδίνου καί είς την Αγ¬ γλίαν ηκούσθη μέ ικανοποίησιν ό χθεσινάς λόγος τοθ πρωθυπουρ γοθ χ. Τσάμπερλαιν είς Β:ρμιγ- χάμην. Ένεποίησε δέ ιδιαιτέραν εντύπωσιν ό βιαίας τδνσς καί αί πρωτοφανοθς δριμύτητος έκφρά- σεις τάς οποίας μετεχειρίσθη ό Αγγλος πρωθυπουργός είς βίροζ τοθ Γερμανοθ καγκελλαρίου. Ό χ. Τσάμπερλαιν ϊξιστόρησεν είς τόν λόγον τού αυτόν τα διατρέξαν τα άπό τοθ παρελθόντος θέρους, ωμίλησε διά τάς μεταβάσεις τού είς Γερμανίαν, διά τάς συνομιλί άς τού μέ τόν χ. Χίτλερ καί διά την διάσκεψιν τοθ Μονάχου χαί την συναφθείσαν συμφωνίαν. Έ- καμα τό παν, είπε διά νά σώσω την ειρήνην. Καί έπίστει>α δτι
  τό έπέτυχα. Είχα τόν λόγον τής
  τιμής τού Γερμανοθ καγκελλαρίου
  δτι θά έσέβετο τα διχαιώματα
  των λαών. Είχαμεν την επίσημον
  υπογραφήν τού περί τούτου. Είχα
  μέν άκόμη ύπ' βψιν τόν λόγον
  τού είς τό «Σπόρ Παλλάς» τοθ
  Βερολίνου πρός τόν γερμανικόν
  λαόν χατά την 26ην Σεπτεμβρίου,
  δτι αί έδαφικαί διεκδιχήσεις τής
  Γερμανίας έν Εύρώπη έτελείωναν
  είς τα σουδιτιχά έδάφη. Δέν ήτο
  δυνατόν νά πιστεύσω βτι ένας
  άρχηγός μεγάλου έθνους θά έφαί
  νετο τόσον καχόπιστος, δτι δέν
  θά έσέβετο τόν λόγον χαί την 5
  πογραφήν τού. Ήπατήθην. Μδς
  ήπατησεν δ χ. Χίτλερ. Τώρα άν
  τιλαμβάνομαι δτι δέν κατώρθωσα
  νά ματαιώσω τό κλάψιμο των μη
  τέρων. Τό άνέστειλα μόνον δι* δ
  λίγους μήνας. Άλλά δέν θά πά
  ραιτηθώ τής προσπαθείας μου. Ά
  γαπώ την ειρήνην. Καί θά έργα
  σθώ δι' αυτήν. Δέν θά έπιτρέψω
  δμως πλέον είς κανένα, ουτε είς
  τόν Γερμανόν διχτάτορα νά χατα
  πατή καί ν' άφαΐρή τάς έλευθερί
  άς των λαών. Μοί; μένει άχόμη
  £ν μέσον πρός τοθτο: Ό πόλε
  μος. Δέν θά δισΐάσωμεν νά κατα
  φύγωμεν είς αυτόν είς τό τέλος.
  Ό λόγος ούτος τοθ κ. Τσί
  μπερλαιν, χαθώ; καί ή είσήγη
  σις τής κοινοβουλευτικήν έπιτρο
  πής των στρατιωτικών περί χαθι
  ερώσεως τής υποχρεωτικός στρα
  τιωτικής θητείας, ή ανάκλησις
  τοθ έν Βερολίνω πρεσβευτοθ καί
  ή αποστόλη Άγγλων δπουργών
  είς Βαρσοβίαν καί τάς άλλας εύ
  ρωπαΐχας πρωτευούσας. χωρίς νά
  σταθμεύσουν διόλοιι είς Βερολϊ
  νόν χαί ή διαρκής έπαφή είς την
  όποιαν ευρίσκεται τό Φόρεϊν Όν
  φις μέ τούς Παρισίους χαί την
  Οδάσιγχτων, σχολιάζονται εΰρύ
  τατα υπό τοθ τύπου χαί τής χοι
  νής γνώμης. Όπιοσδήποτε δμως
  τα γεγονότα εδρίσκονται εισέτι έν
  τή έξελίξει των. Καί δέν γνωρίζει
  χανΐίς τί ειμπορεί νά συμβή ά
  πό στιγμής είς στιγμήν. 'Η είρή
  νη τής Εύρώπης κρίνεται τάς ή
  μέρας αύτάς.
  Ή Βουλγαρία.
  Προχθές έφθασεν είς την
  Αγκυραν ό Βούλγαρος πρωθ
  υπουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ
  γενόμενος δεκτός μέ έξαιρετι
  κήν έπισημότητα καί ένθου
  σιασμόν' Θά συζητήση δέ ό
  Βούλγαρος πρωθυπουργός με
  τα των Τούρκων κυβερνητών
  τα βαλκανικά προβλήματα.
  Καί έλπΐζεται δτι αί συζηχή
  σεις αύται θά προλειάνουν
  περισσότερον τό έδαφος διά
  την είσοδον τής Βουλγαρίας
  είς την Βσλκανικήν Συνεν¬
  νόησιν.
  ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΕΟΝ
  Ένα καθ' ημέραν
  Είσθε κόρη τοΰ ηλίου...
  δπως ή Κλωντέτ ΚοΑυπέο:
  'Επειδή ό ήλιος είνε τό πιό
  δυνατό κοί τό πλησιέστερο
  πρός την γή άστρο, έτιηρεά-
  ζει φυσικά λΐγο ή πολύ τίς πε
  ρισσότερες τύχες. ΟΟτε μιά
  ύπαρξις δέν ξεφεύγει άπ' τίς
  άκτινχβολΐες τού1 ύπάρχουν
  ομως ύπόρξεις επί των οποί¬
  ων Θάλεγε κανείς συγκεντρώ-
  νει μέ σπατάλη δλο τό φώς
  τού, ιή θέρμη τού, ιή ζωτι-
  κόιητα καί ιήν ενεργεια τού.
  Είναι οί ύπάρξεις αύτές τίς ό
  ποΐες ονομάζομεν «ήλιακές».
  Ποία εΐν' ή ιιρώτη εντύπω¬
  σις πού δοκιμάζομεν άντικρό-
  ζοντας μιά «ήλιακή» γυνοΐκα;
  Μιά εντύπωσις λάμψεως
  κάποτε μάλιστα θάμβους, πού
  μάς κάνει νά κλεΐσωμε τα μά
  τια. Κι' δταν άκόμη ούτή ή ι
  γυναΐκα δέν είνε έξαΐρετικά ι
  δμορφη, λάμπει, άναδίδει μιά
  γοητβΐα, μιά φωτεινότητα Ιδι
  αιτέρα, ακριβώς δπως ό ήλι
  ος, κι' οταν άκόμη είνε κρυμ-
  μένος πίσω άπ' 2να σύννεφο.
  Είνε άρκετά ύψηλή, η δίδει
  την εντύπωσιν αύτην, χάρις
  είς την ακρίβειαν καί την άρ
  μονίαν των άναλογιών της.
  Τό βάδισμά της εΤν' άφελές
  καί οί κινήσίις της άκριβεΐς.
  Κατέχει, έμφύτως την τέχνην
  τής κομψότητος έστω κι' άν
  διαθέση μέτρια μέσσ.
  Άπ' τό πρόσωπό της μό,ς
  κάνουν έντύπωσι δύο πράγμα
  τα: τό μέτωπό της, τό καθαρό
  καί ύψηλό μέτωπό της, τοϋ
  όποΐου οί κρόταφοι, είναι κυρ
  τοί πρός τό άνω μέρος καί
  τα μάτιβ της.
  Τα μάτισ, υού μποροθν νά
  είναι όποιουδήηοτε μεγέθους
  καί χρώματος, είναι έλκυστι
  κά άπό την φωτεινότητα καί
  ζωηρά είς την έκφρασιν, όμι
  λοθντα θά μποροέσε κανεΐς
  νά πή. Τα μαλλιά είναι λε
  πτά καί άτΙθασσα.Τό άνω μέ
  ρος τοΰ προσώπου εΤν' άπλού
  στατα τό σπουδαιότερο μέ
  ρος τής δλης φυσιογνωμΐας.
  Προσέχοντας τα μάτια καί τό
  μέτωπό δέν πσρατηροθμε κάν
  τή μέτρια· μύτη καί τό μέτριο
  στόμα, πού δέν έχουν συνή
  θως τίποτε τό αξιοσημείωτον.
  Ή «ήλιακή» γυναΐκα, είνε
  σχεδον πάντοτε καλλιτεχνική
  φύσις. Προσελκύεται έξ ένστί
  κτου άπ' τό ώραΐο, τό λεπτό
  καί τό κομψό.
  Τό περιττόν τής είνε συνή
  θως πιό άπαραίτητο άπ' τό ά
  ναγκαΐο καί κάτι πού τής φέρ
  νει φρΐκη είνε ή χυδαιότης καί
  ή μετριότης. Είνε έξυπνη, νο
  ημών καί ίκανή νά προσαρ
  μοσθή είς δλες τίς κατσστά
  σεις καί άν είνε ήθοποιός είς
  δλους τούς ρόλους. Τής άρ
  μόζει μιά ζωή γεμάτη φώς,
  μιά ζωή είς την όποΐα οί υλι¬
  κές άνάγκες περνοθν σέ δευ1
  τερεύουσα γραμμή γιά νά εΐν'
  έλεύθερη νά εργασθή, ν' άγα
  πήση αναλόγως των διαθέσε-
  ών της. Διότι ή άγάπη της εί¬
  νε γεμάτη πάθος' κι' είνε ίκα
  νή γιά χίλιες τρέλλες —ή καί
  χιλίους ήρωϊσμούς — δταν ό
  έρως της κινδυνεύει.
  Ή «κόρη τοθ ηλίου» είνε
  συχνά καλλιτέχνις δχι μονά
  χά έρασιτέχνης άλλ' επαγγελ
  ματίας καί είς την ζωήν ώς
  επί τό πολύ λαμβάνει τίς έ
  ξή*ς κατευθύνσεις: Τραγωδός
  ή άοιδός, ζωγράφος ή γλύ
  πτης. Την τραβά έπΐσης μιά
  αλλη κατεύθυνσις, όπότε γί
  νεται ποιητής, συγγραφεύς ή*
  δημοσιογράφος.
  Όταν μπορή νά συνδυάση
  τόν έοωτα καί τό έπάγγελμά
  της— βοηθώντας επί παρα·
  δείγματι τόν άνδρά της—εΤνβ
  απολύτως εύτυχής.
  Οί στάρ οί έτιηρεασμένες
  άπ' τόν ήλιο, τόν μεγάλον
  αυτόν έμψυχωτή μέ τή δευτε
  ρεύουσα έπιρροή ενός άλλου
  πλανήτου, είνε ή Κλωντέτ Κολ
  μπέρ, ή Νόρμαν Σήρερ καί ή
  Ντανιέλ Νταριέ.
  λ. λ
  111
  ΛΠ0ΡΘΩΣΙ3
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον τό μεγάλο κοινωνιχ
  φΐλμ: «Φυλακές χωρίς σΐδερα·
  (Γαλλική δμιλοθσα). Μέ τούς Κο
  ρΐν ΛυσαΙρ, Ροζέ ΝτυσαΙν, ΆννΙ
  Ντυκώ καΐ Ζινέτ Λεκλέρ.
  Την Δευτέραν: «"Ενα άστέρι
  γιεννιέται». Μέ τόν Φρέντερικ
  Μάρς.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό μουσι
  κό θαϋμα! «Χώοα τής άγάπης»
  Την Δευτέραν- «Ό παληβτσος τοθ
  ΙττποδρομΙου».
  Ο ΘΙΑΖΟΖ
  Κάς ΑΝΔΡΕΑΑΗ
  Ή Κατερίνα Άνδρεάδη ίπε
  σκεφθή πρώτην φοράν τα Ήρά·
  κλειον τό φθινόπωρον τοθ 1936
  Ό θίασός της σήμερον αποτελεί·
  ται άπό την ίδιαν, την Έλλην
  Ξανθάκη, την Νόραν Μ πάσι ι έ
  την Μαίρην ΛεκοΟ, την θάλειαν
  Καλλιγά, την Άνθήν Μηλΐάδου,
  την Στάσαν Ίατρίδου, τόν Ί. Ά
  ποστολίδην, τόν θ. Μορίδην, τόν
  Γ. Δαμασιώτην, τόν Ν. Ζωγρά-
  φόν, τόν Τ. Φαρμάχην, τόν θ
  Κρίταν, τόν Κ. Οίχονομίδην, τό'
  Γ. Γιολάσην, τόν Δ. Σταρένισ
  καί Κ. Ντϊνον.
  Τό ρεπερτόριον τοθ θιάσου πε
  ριλαμβάνει τα εξής Ιργα: Τό Φε1
  γοβόλημα τοθ Κέϊθ Ούίντερ, θ
  σέ παντρευτώ τοθ Σώμμερσετ
  ΜΑμ, Ευα καί ΛΕνα τοθ Πιραν
  τέλλο, Άνοιξιάτικο Ρωμάντζο τοθ
  Μαρτινέθ Σιέρρα, Ή κυρία μαρ
  χησία έπιατρέφει, τοθ Νέελλ Κά
  σναρτ, "Ονειρα που σβύνουν τοθ
  Τζών Πρίσλιϋ, Έντα Γκάμπλερ
  τοθ "Ιψβν, Ή Νανά καί τό σόι
  της τοθ Τζέρομ Τζέρομ, Οί νοι-
  κάρηδες τής κυρίας Σάρπ τοθ ϊδί
  ου, Ένας φίλος άπό την Άργεν
  τινή τοθ Τριστάν Μπερνάρ, τό
  Άγρίμι τοθ Άνούϊγ, Δικός μου
  γιά πάντα, τοθ Ζαχ Ντεβάλ, "Άν
  ήθελα, τοθ Πώλ Ζεραλυτύ καί ό
  Τελ»υταϊος λέρδος τοθ Ούγχο Φα
  λένα.
  "Ολα τα Ιργα αδτά έχουν αη
  μειώσει είς Αθήνας επιτυχίας
  τόσον είς τό θερινόν. θέατρον τής
  Άνδρΐάδη 5σον καί είς τα χβιμε
  ρινόν θέατρον Άλίχης Διά τουτο
  ασφαλώς θά άρίσουν χαί είς τό
  Ηράκλειον. Λ.—
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον:
  ΦΥΑΑΚΕΣ
  χορισΣΙΑΕΡΑ
  ΚΟΡΙΝ ΛΥΣΑΙΡ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
  ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
  μέ τούς:
  Φρέντερικ Μάρς
  Ζανέτ Γκέϋνορ
  "Ενα βαδμα τεχνιχης έρ
  μηνβίας, πλοώτου, οκηνοθβ
  σία; φυσιχών χρωμάτων—είνε
  τό ποιό παθητικό έρωτικό ρο
  μάντζο ποΰ παρουαίασϊ μέ
  χρι σήμερον ή οθβνη
  ΕΗΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Η ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  Σ' ενα άριστούργημα ά·
  βαντάστβυ ώμορφιάς.
  Τέ ύπέρβχβ ίραματικό καί
  πβριπετειώίίς ρωμάντζο τβΰ
  ΖΑΝ ΒΙΝΙΩ
  Η
  ΤΙΣΑΜΑΡΤΙΑΣ
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρήνα
  Ή άβλαΡϊστέρβ χκώοιμβς δλπ
  «Ί* μ«γν*λια.
  στβθ
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  Αριθ. 13428.
  Περίληψις προγραμμκτος
  πλειστηρικσμβΰ
  Ό Συμβολαιγράφος Ηρα¬
  κλείου Εύστράτιος Θεοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ηρακλείω
  έδρεύων καί κάτοικον δηλο
  ποιΛ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον α¬
  ναγκαστικόν πλειστηρισσμόν
  τό επόμενον άκίνητον των
  κσταδιωκομένων όφειλετών Έ
  λένης Ιωάννου Λουκαδάκη
  καί "Άννης συζύγου Έμμανου
  ηλ Παπαδάκη τό γένος "Ιωάν
  νού Λουκαδάκη τα οίκιακά
  μετερχομένων κατοίκων Ήρα
  κλείου κείμενον έντός τής πό
  λεως Ηρακλείου επί τής ό-
  δοΟ Τεμένους αριθ. 24 καί είς
  την συνοικΐαν Κουμπαρατζή
  Βρόση ήτοι οικίαν έκ δύο όρό
  φων μετά μονορόφου τμήματος
  τοθ πρώτου όρόφου*συνιστα
  μένου έξ ενός δωματίου, ενός
  σαλονΐου μιας άποθήκης, ενός
  μσγειρεΐου έπ' αυτής, τοθ δευ
  τέρου όρόφου έκ τριών δωμσ
  τ(ων καί μιας ταράτσας έκτά
  σεως τοθ οίκοπέδου αυτής μέ
  τρών τετραγωνικών εκατόν
  πεντήκοντα πέντε (155) συνο
  ρευομένην Άρκτικώς μέ οίκο
  δομήν Μαρίας Ψαράκη, Με
  σημβρινώς μέ οικοδομήν Σταύ
  ρου Θεοδοσάκη, Ανατολικώς
  μέ οδόν Τεμένους καί Δυτι
  κώς μέ οίκοδομήν Νικολάου
  Άκράτου, τή έπισπεόσει τής
  ένυποθήκου δανειστρΐας Έθνι
  κης Κιηματικής Τραπέζης τής
  "Ελλάδος έν Αθήναις έδρευ
  ούσης πρός άπόληψιν τής έ
  νυποθήκου άπαιτήσεώς της έκ
  Λιρών στερλινών Αγγλίας
  εκατόν εϊκοσι πέντε σελλινΐων
  δέκα τριών καί πεννών Ενδεκα
  (£ 125—13—11) είς συνάλλαγ
  μα δψεως επί ΛονδΙνου καί
  των έξόδων εκτελέσεως στηρι
  ζομένης είς τα ύττ' άριθμούς
  4270 καί4283 Ιτους 1929 συμ
  βόλαια τοΟ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Κωνσταντίνου Ζα
  χαριάδου καί δι" ήν άπαίτησιν
  έπετάγησαν οί είρημένοι όφει
  λέται δυνάμει τής υπό χρονο
  λογΐαν 31 Μαΐου 1933
  έπιταγής τής έπισπευδού
  σης Τραπέζης ώς δείκνυται έκ
  των ύπ' άριθμούς 10051 καΐ
  10052 τής 9 ΊουνΙου 1933 άπο
  δεικτικών τοθ δικαστικοθ κλη
  τήρος τής περιφερείας τοθ Πρω
  τοδικεΙου'ΗρακλεΙου ΓεωργΙοο
  Μανουσάκη.
  Ό τΐλειστηριασμός γενήσε
  ται ενώπιον μου ή τοθ νομΐ
  μου άναπληρωτοϋ μου την
  16ην Απριλίου ένεστώτος 2
  τους ημέραν Κυριακήν καΐ ώ
  ραν 10—12 πρό μεσημβρίας
  καί έν τώ ενταύθα καί παρά
  την οδόν Χάνδακος (διοκτήτω
  συμβολαιογραφείω μου ένθα
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Ώς πρώτην προσφοράν ή
  έπισπεύδουσα ώρισε διά τό
  ώς άνω άκΐνητον τό ποσόν
  των δραχμών τεσσαράκοντα χι
  λιάδων (40 000) δστις δέ προσ
  φέρει την αναγκαίαν άσφά
  λειαν δικαιοθται νά πλειοδο
  τήση.
  Ό τελευταΐος ύπερθεματι
  στής ύποχρεοθται νά καταβά
  λη τό έκπλειστηείασμα πρός
  την δανείστριαν Έταιρίσν συμ
  φώνως τώ νομώ.
  Ή παροϋσα δημοσιευθήτω
  είς τάς έντσϋθσ εκδιδομένας
  εφημερίδας «Ίδην» την 28ην
  ΦεβρουσρΙου ένεστώτος έ'τους
  «Άνόρθωσιν» την 19ην Μαρ
  τίου ίδίου ετους καί «Δράσιν»
  την 8ην Απριλίου ίδΐου ετους.
  Έν Ήρακλίίω τή 25 Φεβρου
  σρίου 1939
  Ό συμβολαιογρόφος Ήρα
  κλείου
  Β. Ο. Γαρεφαλάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή 'Ηρα
  κλείου προκηρύσσει φανεράν
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν την
  Ιην Απριλίου έ. 8. ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 11η./ π.
  έν τοίς Γραφείοις αυ¬
  τής διά την ενοικίασιν τής κα¬
  θαριότητος τής προκυμαίας τοθ
  ΕνετικοΟ Λιμένος, Κυματο¬
  θραύστου κ. λ. π. συμφώνως
  πρός τούς δρους τής υπό χρο
  νολογίαν ΘΜαρτίου 1939 σχε¬
  τικάς συγγραφής ύποχρεώσε
  ών εύρισκομένης είς τα Γρα
  φεϊα τής Λιμενική"ς Επιτρο¬
  πήν είς την διάθεσιν παντός
  ένδιαφερομένου.
  Έν Ήοακλείφ τβ 16 Μαρ-
  τίου 1939.
  Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμε-
  ικής Επιτροπήν.
  Γεώρ. Γερωνυμάχης
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίας
  άναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι·
  χΛν διδλίιον μέ συμφέροντας δ·
  ροι»$, ΗληρβφορΙαι παρ' η
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κυρίες μου κάμετε θαυμαστίι
  την γοητείσ σας.
  Τα βλέμμα σα<;: φλάγο γλυκειά... Εάν οί εδγενείς ψ^χές εΐχα- ριστοθν τόν θεό πού επενόησε τόν ήλιο, τή σελήνη, τόν έρωτα, τα άστρα, φαίνεται φοβερή άδικία τό νά μην μποροθμε νά τ,ιμήσω- με άνάλογα έκείνου; πού ευθύνον ται διά την ΰιταρξιν τή; γοηιεί- ας, πβύ δνομάζεται έπίσης αέξ- άππήλ κα! «φωΐογένεια». "Οπως δ τροχός τού μύλου, 8 πως τα ίστία τοθ πλοίου, δπως ί χαθημερινός ϋρτοζ, ή γοητεία δπήρξε πάντοτε μεταξύ μας· δ πήρχε ήίη τόν καιρό τής Κλεο πάτρας, των νωχελων βασιλισ· σων, τής Νινόν ντέ Λανχλδ χαί τής Μανόν. ... Έν τούτοις γνωρΐζομε πολί» χαλά χαί αυτους ποΰ ξιύρουν νά βίηθοθν είς την ίχδήλωσι τής γοητείαζ: τα ίνστιτοθτα χαλ λονής, καί έκεϊνες πού την χρη σιμοποιβθν: τίς γυναίχες, καί έκείνους πού την Ικτιμοθν: τούς άνδρας. Άλλά ποίον είνε τδ συγχιντ]· τικώτερον μέσον έκςρράσιως ενός άτόμου πρός Ινα άλλο άτομο; Τό βλέμμα. Τό βλέμμα αύτό τό τραγουδισμένο άπό τούς ποιητάς, τό δοξασμένο άπό τούς έρωτευμέ- νους, μας μετεδόθη άπό τςύς κα¬ θρέπτας αύτούς τής «ψυχής», τόσον διαφορετικούς τούς μέν άπό τ ούς δέ 5σον οί μαργαρίτες μέ σα σ' Ινα άγρό, τα σΰννεφα είς τόν ούρανό, τα φύκια είς χςΰς βυθούς τής θαλάσσας: τα μάτια. Μάτια ρωμαντικά, υεγάλα καί βαθειά, μαθρα, βελούδινα, σχια σμένα μέ τό γλυκύ τόξο των βλι φαρίδων μάτια γελαστά, φωτεί- νά, χΕυιίζοντα άνααηχωμένα πρός τούς κροτάνους, πού φέ- ρουν είς την εύχινησίαν των μιά ρ λάμψι τόσο ιΰθυμη! 'Υπάρχουν μάτια γεμάτα 5νει ρα, μάτια άχτινοβολοθντα άπό είλικρίνεια, μάτια λαμπρά, μά τια είρωνιχά χαί αλλα γεμάτα χαλωσύ-η. Συμβουλευθήτε τόν καθρέπτη σας χωρίς άγάπη καί χωυίς μϊ σος. θά εΰρητε ευκόλως είς πό: όν «είδοζ» άντιστοιχοθν τα μάτια σας. ΔΙν ίρχκΐ πλέον, επί των ημερών μας, νά ϊχετε ώραΤα στοι χεΐα, πρέπει άκόμη νά τα χαλ λιβργήΐε... Έπιμελήται χανείς τό πρόσωπί τού, τό μελετά χαΐ Ι πωφελήται δσο τό δυνατόν περισ σότερον. Αί διαστϊμότητες δέν δεικνύονται πάντοτε είς τα μά τια τοθ χόσμου υττά την εδνοϊ κώτερή των δψι; Κάνετε χαί σείς τό Ιδιο. Τονώσετε την προσωπι χότητά σας, κάνετε νά θριαμδεύ ση ό άτομισμός τοΰ προαώΐτου σα;, ίκθειάσετε την ώμορφιά σας Τα φρύδια είνε ή «υπογραφή τοϋ προσώπου»... Είνε ολιγώτερον γραμαικά άπό την παρελθοθσαν έποχή. Ή φύσις πήρε πάλιν τα δικαιώματά τη;. Σας είνε λοιπόν ιύκολον νά έλαττώαΐτε ή νά αύ ξήσετε τα φρύδια σας χωρίς δμως καί νά τα μκδήβετε τελείως. Τα ρωμαντιχά μάτια συμφω νοθν μέ στρογγυλά φρύδια' τό ώ χρό δλέμμα άπαιτιϊ μιά λεπτή γραμμή έχτεινομένη μέ ίνα μολύ βι σατέν χλαίρ. Γιά μάτια ά- νασηχωμένα είς τούς κροτάφους δώαετε εί; τα φρύϊια σας την ιδία άνιοθσα γραμμή, έν' ώ τα μελαγχολιχά μάτια διατηρώντα; την ήρεμη ώμορφιά των, θά συ νοδεύωνται άπό ϊσια φρύδια τα όποία θά διαγράφουν όριζοντίω; τό μέτωπον. ή Ντΐστεγκέ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ανδρ. Βλάσση Όόος "Ιδής. Έξαπτ,έρυγα, Φανάρια, ΣταυροΙ είς 4 σχέδια, Άρτοφόρισ, Εύαγγέλισ, Άγισ Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω- τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές, Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες κ. λ. π. ΑΙ τιμαί μας κατά πολύ εύθηνό- τεραι των Αθηνών. Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ ΕΛ2Η Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σϋρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. &.51 Πρ«χτορ«Ιον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 19 ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΟΙΝΑΠΟΣ ΤΛΦΟΣ Αναχώρησιν έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίου διά τοϋ θαλ« μπγοϋ «Α1ΤΙΚΗ» μεαω ·Αλεςανύρ«ίας Πβρτ-Σάϊδ. Μβγάλη εΰκαιρία διά τ««ς φλεγομένους άπο Ιερόν σκοπόν νά επισκεφθούν τβύς Άγίβυς Τβπβυς Παρβμονίι 15 ήμβρών έντΑς τής Ίερβυοβλήμ. Σπεύσατε νά έγγραφήτ» τβ ταχύτερον βιοτι λόγω πλπ «ώρας ενδιαφερομένων οί κατάλβγβι θά συμπληρωθοϋν ταχέως έπότβ θά άηβκλϊΐοβήτε. Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τ$ χ. ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ήραχλειβν. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΩ ΛΥΚΟΦΟΪ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ Επί τί} Ράθ£ΐ νβΜν στοιχείον Ό ΙΙαΟλος έπέταξε τό διον. Τό δπλον ίπεσεν επί τοΟ παρχέΛου μέ όξύν μεταλλιχόν ή· χον. Έχύτταξΐ μ«ριχές στιγμές τόν Ρασποθτιν, έ"πειτα εί««: —Τέτοκις δνθρωπος σάν χαΐ α3ς θά μποροθσΐ νά πληρώση μέ τό χεφάλι τού τόσην έπιτυ χίαν. Ό Ρασποθτιν μέ τα δάχτυλά τού Ιψαχνεν άνάμεσχ άπό τα δόν τια τού νά βρί χομματάχια φύλ- λων άπό τα ποθρα, χά ίποΤα εί χαν κολλήσει Τα ίφτυσεν επάνω είς τό πάτωμα. Οί γροθ,ές τοθ Παύλου Ισφιξαν, τα χείλη τού ίτρεμαν άπό αηδίαν. Μέ μεγάλην δυαχυλίαν κατώρθωσε νά συγχρα ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ·- Ό Φιλαν θρωπικός Σύλλογος Κυρίων καί Δεσποινίδιον Σητείας εθχαριστεϊ [θερμώς τόν κ. Γεώργιον Πολυ χρονΐδην δια την Βωρεάν τού ο ηέρ τού Συλλόγου, των ■πεντακο σίων δραχμών (500) είς μνήμην τοθ αειμνήστου άδελφοθ τού Γεωργ! ου Κοασούλη. *** Γύρω στήν πόλι. Τίλος πάντων, περί τινος πρό κείται; ή2ώ:ησεν ό Ρασποθτιν πίστε μου χαθαρά χαί ξίστερα τί έννοεϊτε. ΤοΟ Παύλου τα μάτια προσέλα βον σκληράν έκφρασιν. —Λοιπόν, θά σοΕς πώ. Άν εί¬ σθε σώφρων θΐ παύσετε ν' άναχα- τεύεσθε σέ πράγματα πού δέν είνε τή; δικαιοδβσίας σα;, τοθ ίίπε μέ ΒραδεΤαν φωνήν. -Μπά; —Μάλιστα. —Καί σάν τί πράγματα «Ιν' αύτά; είπεν ό Ρασποθτιν ξαναφτύ νων επί τοθ πατώματος. —Ή Δούμα, φίλε μου, τοθ έξη γησε. •Ο Ρασποθτιν έθώπευσεν άργά την μακράν τού γενειάδα. Τα μά τια τού λαμποχοποθσαν μέ μίαν άγρια λάμψι χαθώς είπε: —Ή Δούμα βμως μ' ένδιαφέρει πολύ. Έσηχώθτ} δρθιος. Έπέταξε τό ποθρο είς τό πάτωμα. Τό πέταξε μέ τόση δύναμΐ, ώστε έαπασε καί τα φύλλα τού άνοιξαν χαί έσχόρ πισαν. —θάρθη ήμέρα πού θά κυβερ νώ βγώ έτούτη τή χώρα, είπεν είς άγριον τόνον καί άφοθ θά κυ βερνώ έγώ δέν θ' άφήσω νά μέ πατοΰν ο! χωριάτες, τα γουρούνια μέ τίς ψωροϊδίε; των πΐρϊ αύτο διοικήσεως χαί άλλα χουραφέ ξαλ%. (συνεχίζεταί) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μουσικό θαΰμα: ΣΤΗ ΧΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΟΗΣ Πρωταγωνιστούν: Άλ. Μάτερστοκ Γκούστι Χοΰμπερ Μιά χαριτωμένη γβρμα- νίκη όπερέττα μέ πεταχτή καί γλυκειά μουσική τοΟ συνθέτου ΜΕΛΙΧΑΡ. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ ΑΥΡΙΟΝ: Ή έξαιρετιχή χωμιοδία: Ο Τ μέ τόν Τζόε Μπράουν Κυριακή ώρα 2 μ. μ. νέον έκεισοδιαχόν: ΧΙΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΤΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Την 21 ην τρέχοντος ημέ¬ ραν Τρίτην καί ώραν 11—12 π.μ. έπαναλα-φάνονται είς τό Δημσρχιακόν Κατάστημα αί δημοπρασίαι διά την προμή θείαν είς τό "Ορφανοτροφείον Ηρακλείου άρτου, είδών παν- τοπωλείου, λαχανοπωλείου, κρέατος, υλικών ΙργαστηρΙων καί νραφικής ΰλης. ΟΙ δροι τής δημοπρασΐας ευρ(σ<ονται είς τό Όρφανο- τροφεϊον. Έν Ήοακλίίψ τΛ 18 Μσρ- τίου 1939. Ό Πρόβδρος τοθ 'Ιδρόμα· τος. Ανδ. Μάρχιλλβς Ό Μάρτιος δέν έννοεΐ νά υπο στείλη την σημαΐα τοθ πολεμικοθ τού μένους — Μόνον κατ' άραιά διαστήμα- τα άφήνει νά φανή όλίγος ήλιος καί πάλιν τόν κοτακαλθπτει μέ μαθρα σύννεφα ιΐού 2χουν ώς ά μέσον έπακόλουθον την βροχήν. —Ώρισμένως 6 Μάρτιος ύποκα τέστησε εφέτος τόν Ιανουάριον είς βροχάς, είς ξεπαγιάσματα καί κακοκαιρίας. —Νά Ιδοθμε ώς πότε. —Ιδού καί κατι πού θά εύχαρι στήση. άλλά καί θά έκπλήξη μα ζΰ, τόν κόσμον πού άκολουθεϊ τό διαιτολόγιον τής Φυτοφαγΐας, — Έφθασαν προχθές καί ,,έψι γούραραν σέ κεντρικό έστιατό ριο οί ττρωτες ντομάτες νέας πά ραγωγής. —Προϊόν της ύιτοαειγματικης καλλιεργείας τού ρέκτου γεωρ γοκιηματίου των Μαλλίων κ. Μα νώλη Πλατάκη. —Τό ^,πρα/μα διαπισΐώνει τό σην έντασι των καΚλιεργειών μας ώστε νά μην ύστεροθν οθΐε αυτής της Σύρου, —Πού έστελλε μέχρι σήμερον πρώιμες ντομάτες είς Πειραια πολ λάκις δέ καί έδώ.; —Μεγάλαι ποσότητες «μπλάβης πέτρας» έξεφορτώθησαν τάς ήμέ ρας αύτάς είς τόν λιμένα μας. —Έν τφ μεταξύ αναμένονται ΦορτΙα μελ*σσης, καί άλαι συνα φεΐς νυαι, μηχανήματα καί έρ· γαλεια άναγκαΐα είς την όργά σιν τοθ αγώνος καταπολεμήσε ως τού δάκου. —ΕΙδικαί διαταγαί έκοινοποιή θησαν ήδη υπό ,,τοθ ΟπουργεΙου Γεωργίας τιρός τα Γεωργικσ. Τα μεΐα, διά ν' αποβή ό αγών οδτος άποτελεσματικός. —Προχθές είς την Πλατείαν Ελευθερίας εγένετο δοκιμάση κή παρέλασις τμήματος τοθ σώ ματος Άγροφυλακης. —ΟΙ παρελάσαντες είχον άρΐ στην εμφάνισιν. Ιδιαιτέρως ήρεσε τό παράστημα των άνδρών φε ρόντων δμοιομόρφους.στολάς έκ των ζωνών των οποίων έξηρτώντο πιστόλια. —Είς τόν λιμένα μας κατέπλευ σενή άραβική θαλαμηγός «Σάισε» παραμίΐνασα λόγφ τής θαλασσο ταραχής έ τι Ι διήμερον. —Όμάς τοθ Όρειβατικοΰ Συν δέσμου θά εκδράμβ σήμερον είς τα πέριξ τοϋ σανοτορίου Ίερουσα λήμ. —ΟΙόρειβάται μαςμέ τάςσυχνάς φυσιολατρικάς έκδρομάς των κα· τέκτησαν την συμπάθειαν ΰχι μό νόν της κοινωνΐας Ηρακλείου άλ λά καί των κατοΐχων τής ύπαΐ θρου. —Άπό αυριον εΐσερχόμεθα είς την 5ην έβδομάδατων νηστειων. —Ευρισκόμεθα δηλ. είς τό «με σοσαράκοστσ» καί συνεπως προ σεγγίζομεν πρός την έβδομάδα των παθών. —Παρεκλήθημεν νά άναγράψω μέν δτι οί επιθυμούντες δπως συμμετάσχουν είς την έκδρομήν τής Μακεδονίας της Ε.Γ.Ο.Η. καί δντες μέλη των όργανώσεων τέννις,κολυμβήσεως καί ποδοσφαί ρου, καλοθνται δπως δηλώσουν τουτο τό αργότερον μέχρι τής 25ης Μαρτίου. — Σχετικώς δηλοθται δτι μόνον ή καταβολή των έξόδων ή μέ ρους τούτων ύποχρεώνει την όρ γάνωσιν της έκδρομης διά την ε¬ ξασφάλισιν θέσεως, Πληροφορίαι δίδονται παρά τφ κ. Φ. Φλεριανω. • Ρεπβρτιρ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΙΖθαΣΕαΣ Έκμισθοθται ή έν τή οδώ «Κορωναίου» Ηρακλείου αϊ· θουσα, έν ή άλλοτε τα γρα- φεϊα τής "Οργανώσεως, κα· λοθνται δέ οί ένδιαφερόμενοι ενώπιον τής επί τής μι· σθώσεως αρμοδίας 'Επιτρο- πής καί είς τα γραφεΐα τοθ Έπιμελητηρίου την 20ήν Μαρ¬ τίου έ. έ ημέραν Δευτέραν κοί ώραν 10 π. μ. Έν Ηρακλείω τβ 25 Φε· 3ρουαρίου 1939. Ό Ποόεδρος Άλ. Γεωργιάδης (ί Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχβα, Αίδηφβν, Βο- λβν ·εσβαλονίκην. Τηλ. 5.50.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  535ον
  ΚαΙ ταυτα λέγων, εσκέπαζε διά μιδς άκρας
  τοθ έφαπλώματος τό νεώτερον παιδίον σύτό δέ
  αίσθανθέν τό θάλπος τοθ σκεπάσματος, εΐπε"—
  ΤΙ ζέστα δπου είνε! τί καλά!
  Ό Γαβριβς έρριψεν άγαλλιάσεως βλέμμα έ
  π' τοθ έφαπλώματος.— Νά' καΐ αύτά, εΐπε, τα
  μάλλινα σκεπάσματα, τα έχουν είς τόν Βοτα
  νικόν Κήπον, διά ταίς μαϊμούδαις. Τα εΤχαν διά
  τα ζώα, τούς τα επήρα κι' έγώ. Καί ουδέ τούς έ
  κακοφάνηκε, νά σοΰ είπω, των ζώων, άφοθ τούς
  εΐπα πώς ήταν διά τόν Ιλέφαντα.
  Μετά δέ τίνα βραχείαν σιγήν.—Πη'.άς, προ
  θ εά
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ο «ΡΕΥΣΤΟΣ» ΑΕΡΑΣ
  σέθεσεν, επάνω άπό τόν τοϊχο, καί γραφείς είς Ι !£,,!£
  τα παλΓρπάπουτσά σου καί άστυνομΐσ κσΐ έ' ν,,,ντβ
  ξουσΐα.
  —Δέν φοβασαι τούς χωροφύλακας νά μή
  Β.'
  Λίγο νά τ' άγγίξεΐε δμως γίνε
  ται σκόνη σάν τή ζάχαρι. Σημειώ
  σατΐ 5τι ή επίδρασις είνε εντελώς
  προσωρινή Μδλις τα Ιδία άντικεί
  μενά τα τοποθετήσετε σέ κανονική
  θερμοκρασία ξαναπαίρνουν την
  άρχική τους δψι. Άπό τα πειρά
  ματα α&τά έξήχθη τό αιιμπίρααμα
  δτι Ζαως αυριον θά είνε δυνατόν
  σέ ίδοθν; ηρώτησε
  δΐων.
  τό πρεσβύτερον των παι·
  —Χωροφύλακες δέν λέν χτυπιάδες λέν, άπεκρί
  θη 6 Γαβριας.
  Τό νεώτερον παιδίον είχεν έτι τούς οφθαλμούς
  άνοικτούς, άλλ' έσιώπα1 έπειδή δ' ευρίσκετο είς
  την άκραν τής ψιάθου, έν ώ τό πρεσβύτερον ήτο
  είς τό μέσον, ό Γαβριάς τό περιέπτυξε διά τοθ έ
  φαπλώματος, ώς θά έπραττε μήτηρ, καί δπως σχη
  ματ'ση είς αύτό προσκεφάλαιον, έ'χωσε παλαιά
  τίνα ράκη υπό την ψΐαθον, πρός την κεφαλήν
  Επειτα δέ άποταθείς πρός τό πρεσβύτερον.—
  Αϊ, τώ εΐπε, δέν εΐν' εδώ καλά;
  —"Α, ναί' τί καλά! άπεκρΐθη τό πρεσβύτερον
  παιδΐον, βλέπον τόν Γοβριάν έν σχήματι άγγέλου
  τού.
  σωτήρος.
  Τα δύο
  άθλια παιδία, καίτοι κάθυγρσ, ήδη ή
  σθάνοντο καλόν τι θάλπος.
  —Άμ προτήτερα διατί Ικλαΐετε; είπεν ό Γα
  βριας.
  Καί δεΐξας τό νεώτερον πρός ' τόν αδελφόν
  τού,—Εκείνον, άφες τον είνε άκόμη μικρός' ού
  δμως, μεγάλος τώρα, καί νά κλαΐς! άπρεπον πρδγ
  μα' φαΐνεται κανεΐς σάν δέν ξεύρω πώς.
  —-Εύρεθήκαμε μέσα είς την μέσην τοθ δρό
  μου.
  Ποϋ νά τΐδμε, δέν ήξεύραμε. Κατοικία δέν
  είχαμε.
  —Κατοικία δέν λέν. Πιόλα νά λές. "Ετσι τό
  λέν, είπεν ό Γαβριβς.
  —Όλομόναχα την νύκτα.
  —Μηδέ νύκτα" νά μή λές νύκτα1 σούρπα την
  λέν ιήν νύκτα· Άκουε τώρα έμένα νά σοθ εί¬
  πω. Δέν πρέπει νά στενοχωράσαι δι' β,τι καί άν
  είνε έκεΐνο.
  Έγώ έχω την έγνοια σας. Θά ίδ^ς τί καλά
  θά περάσωμε! Τα καλοκαϊρι θά πηγαΐνωμεν είς την
  Γιασέρα μ έ τόν Κουρούπη, έ'να φίλο μου, νά κο
  λυμβοθμρ καί νά τρέχωμε γυμνοί. νά κάμνωμε
  ταίς πλύσιραις νά σκάνουν άπό τό κακό τους.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΗΜΑΙΕΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ
  Διά κοινότητος, καταστήματσ,
  οΐκίσς, αυτοκίνητα κ. λ. π.
  Είς δλα τα μεγέθη καί είς δ-
  λας τάς ποιότητος.
  Μόνον στό εΐδικόν εργοστάσιον τό:
  "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ,,
  Πλατειαι—Στράτα.
  νωνται
  σο νά γί-
  στερεά σώ
  ματα, πού σήμερον είνε δύσκολον
  νά κατορθωθή. Τα λιχέρ καί τα
  ποτά γίνονται μέσα στόν ρευστόν
  άέρα στερεά σώματα χαϊ δ δ-
  δράργυρος άποχτ^ την δύναμι τοθ
  άτσαλιοθ.
  Δέν άποκλείετα' λοιπόν εί; τό
  μέλλον νά μποροθμε νά σπάσου
  με ίνα στερεό σώμα μέ σφυρΐ κα
  μωμένο άπό δδράργϋρον καΐ νά
  προσφίρουμε στούς προσκεκλημέ
  νους μας φέτες... άπό κονιάκ είτε
  άπό σαμπάνια.
  "Ας ϊρθουμε δμως σέ πιό πε
  ζότερα καί θετικώτερα. Μέ τή βο
  ήθεια τοθ ρευστοθ αέρος κατωρ
  θώθη οήμερα νά παράγεται δχι
  μονάχα οξυγόνο καί άζωτο, πού
  χρησιμοποιοθνται άπό μαχροθ στή
  βιομηχανία καί την ίατρική, άλ
  λά καί τα λεγόμενα σπάνια άέ·
  Τό ζητημα υδρεύσεως
  τής Νεαπόλεως.
  ρια δπως τ4 «νέον», τό «ήλιον»,
  τό «κρυπτόν», τό «ξένον», μερικά
  των οποίων άποτελοθν την βάσιν
  των πολυχρώμων φωιεινών σωλή
  ν ών των διαφημίσεων πού φωτ!
  ζουν τούς'Ηρακλειώΐικουςδρόμους.
  Τό ρευστόν άέριον ημπορεί τέ
  λος νά< χρησιμοποιηθή ώ; έκρη χτική ΰλη. Στά όρυχεΐα καί είς τάς έκσχαφάς των βράχων είνε αήμερα έν μεγάλη χρήσει. Δεδομένης τής έξαιρετικά χά μηλής θερμοχρασίας τού τό ρευ στόν άέριον θά ίπρεπε νά προξε νή στήν Ιπαφή τού μέ τό άνθρώ πινον δέρμα πληγίς. Καί δμως εί¬ νε δυνατόν νά βουτήξη κανείς τό χέρι τού μέσα σέ ρευστόν άίρα— άρχεϊ νά τό κάμη μέ κάποια τα χύτητα—χωρΐς νά πάθη τίποτβ. Κι' αύτά όφείλεται στό γεγονός 5τι στήν έπαφή τού μέ την θερ μοκρασία τοθ χεριοθ μας δ ρευ στός άέρας έξατμίζεται καί ή έ ξάτμισις αυτή δημιουργεϊ μιταξύ τοθ ρευστοθ αέρος καί τοθ δίρ ματος μία προστατευτική ζώνη. Κάτι άνάλογο γίνεται άπό τούς σιδηρουργούς, οί όποϊοι ήμπορδΰν νά βουτήξουν τό δάχτυλό τους στό καΐον ρευστόν μέταλλο, άρκεΐ νά τό ίχουν βουτήξη προηγουμένως σέ κρύο νερό. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΝΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακην βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ- ρον, Τήνον, Πάρον, Ναζσν. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. ί-41. ΒΪ11Ι1ΙΙΙ1Ι1111ΙΙ11Ι1ΙΙ1ΙΙΙ1 II Ι1ΙΙΙ1Ι1Μ11ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ | Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά- Ξ § στιγγες—ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- Ε Ξ νού εργοστασίου Ελένης Εαχαβεύλη, Έμμ. Παγ- Ξ § κάλου, καί πωλοϋνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- § Ξ σμοϋ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο- Ξ Ξ σώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείου. Ξ Η Πρΐν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσΐν μας. § Β -~ ΗΠΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙ1ΠΊΙΙΕΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ11ΙΙΙΙ1ΙΙ1Ι1111ΙΙΙ1Ι1ΐΙ~ί ΚΑΤΑ1ΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ««-« θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Πορελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικσί. ΝΕΑΠΟΛΙΣ 15 ΜκρτΙου (διά τού ταχυδρομβίουΐ.— ΟΙ κάτοι- κοι της ωραίας κωμοπόλεως «α- νηγυρίζουν ενα γεγονός αξιον πολλής σπμασίας καί έξάρσβως. Τό γεγονός της επιλύσεως τού ζητήματος τή; υδρεύσεως των. "Ας σημειωθή ότι είχεν άπββά κρόβλημκ διά την Νεάπολιν, τα τελευταία ιδίως ετη ή (ίδρευσις της, καΐ πρέβλπμα μέγα. Τούς θε· ρινούς μήνας κυοίως Α ώραί« κωμίπολις έμκβτίζετο δπως άλλο¬ τε τό Ηράκλειον άπό μεγάλην λϊΐψυδρίαν. Καί οί κάτοικοί της προσέτρβχαν είς τα φρέατα διά νά ύδρβυθουν άνεπαρκως καΐ πλημμελώς. Άλλ' ή νέα κοινοτικη άρχπ άφ' ής ανετέθη ή προεδρία της είς τον μ. Νικ. Σπανάκην, επι¬ λήφθη τού προβλήματος κύτοΰ μέ ζβσιν καΐ απόφασιν νά το επι- λύση το ταχύτερον, καί μέ θυσί α; άκόμη. Καί άφβΰ μετβχβιοίσθη κάθβ μέσον χωρΐς άμεσα άποτελέσματα προσέφυγε είς τόν ροιβδοσκόπον χ. Παπαθανασίου £στις υπέδειξε δύο μέρη, μέ άσφαλεΐς προβλέ ψεις εξευρέσεως μδγάλων ΰδατο ηην»»ν. Ή Κοινοτική άρχή κιατευσασα είς τον ίδιόν της άγδνα, τον &· ν&να πού κατέβαλλϊ έιτΐ τόσον χρόνον διά νά ϋδρίύση βηωσδή- ποτε τίιν Νεάπολιν, επεδόθη με τα ζήλου αίς την διάνοιξιν της πηγής Κουτσουνάρι καΐ τό θ*ϋ μ« δέν εβράδυνε νά εκτελεσθή. Διότι θαΰμα είνε πράγαατι τό άφθονο νερό ποϋ έξΐπήδπσε άπό την πηγήν Κουτσουνάρι, θαϋμα καΐ η ποιοτική τού ύπεροχή- Δι- αυγές ώς κρύσταλλο, έλαχίστβι» βάρου;, μέ αρίστα συατατικά. Καΐ μεγάλης τονίζομβν ποσό¬ τητος. ΟΙ βίδικοΐ άπό τας γβνο μένας ηδη πολυημέρους δοκιμάς τό άναβιβάζουν είς 120 κυβικά τό εΐκοσιτετράωρον. Δηλαδη ποσό τητα ίκχνίιν νά ύδρεύση οχι μονον την Νεάπολιν άλλά καΐ δλα τα πέριξ αύτη; χωρία. Ιδού τό γβγονός πού πανηγυ ρίζουν οί Νεαπολΐται, οί οποΐ οί ήδη απεφάσισαν την οριστι κήν ρύθμισιν τού Οδατικοΰ των ζητήματος διά τής άνεγίρβδως νέου λάμπρου ύδραγωγβίου, τό οποίον άρχίζουν χαί θά πβρα τώσουν έντός όλίγου. —Διά ζωοκλοπήν. Υπό τού "Αστυνομικον Τμήμα τος Ρεθύμνης συνελήφθησαν ο! Δημ. καΐ Βαοίλ. Σωπασης έκ Λει βαδίων ινα έκτοπισθώαιν ως επι κίνδυνοι ζωοχλέηται. Έπίσης ου ν&λήφθη εις Γενή—Γχαβέ έ Ιωάν νης Παγωμένβςϊνα έκτοπισθό διά τον αυτόν λόγον. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΦΑΝΕΡΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 22αν τρέχοντος μηνός Μαρ τίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν Ιΐην πρωϊνήν, γενησεται φανεράν δημοπρασία είς τα γραφεϊα τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης διά την προμήθειαν είς τό Εθνικόν Πτωχοκομείου Ηρακλείου των ά- ναγκαιούντων αύτφ τροφίμων, καυ σΕμου ΰλης καί εί δών καθαριότη τος καί γωτισαοθ, διά τό άπό 1ης Απριλίου 1939 μέχρι 31ης Μαρ τίου 1940 χρονικόν διάστημα. "Οροι συμμετοχής είς την δημο πρασίαν καΐ τα συναφιΐ εύρισκον ται είς τα γραφεϊα τής Ίερας Μητροπόλεως διά τούς βουλομέ¬ νους. Έν Ηρακλείω τή 17 Μαρτίου 1939. Ό Πρόεδρος |- Ό Κρήτης Τιμόθεβς ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλείται δ Σύλλογος των έκλο γέων τοθ Έπαγγελματικοΰ καΐ ΒιοτεχνικοΟ Έπιμελητρίου Ήρα κλείου την προσέχη Τετάρτην 22αν Μαρτίου ί Ι. καΐ περί ώραν 10 π μ. εί; την αίθουσαν των συνε δριών τοθ Έπιμελητηρίου. Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως τής νομίμου άπαρτίας καλείται καί αύθις, άνευ ετέρας πρεσκλή- σεως, δ Σύλλογος ούτος των Έκλογέων την μεταπροσεχή Κυρι αχήν 26ην Μαρτίου έ. ί. καί πε ρί ώ-αν 10 π. μ. είς τόν αυτόν ώς άνω τόπον καί μέ ,τά αύτά α¬ κριβώς θέματα. θέματα: Ψήφισις πριϋπολογι· σμοθ τοθ Έπιμελητηρίου χρήσεως 1939-40. Ό ΙΙρίεδρος Εμμανουήλ Κοσμαδάκης —Διημερευοντα καί διανυ- κτερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον Κυριακην 19ην Ναρ τίου θέλουν διημερβύση τα φαρ μακεΐα Ιωάννου Λογιάδου, Λάμ ηρου Κανακάκη χαί Μιχ. Τζομ πανάχη. ©ά διανυκτερβΰαη δέ τό Φαρμακείον Γβωργ. Γβπεσάκη. Αυριον θά διανυκτβρβύαουν τα φαρμακβϊα Λάμπρου Κανακάκη καΐ Έμμ. Ζαχαριάδη. —Συλλήψεις είς Ρέθυμνον. "Υπό της χωροφυλαχής Μίρ« νος Ρεθύμνης συνελήφθη 6 Νικο λαο; Γεωργ. Τζωρτζάκπς έκ Γβρα κάρι πρός Κκτισιν ποτνής φυλακί σεως έπιβληθβίσης αύτω διά τραυματιβμόν τοΰ όμοχωρΐου τού Στυλ. Ν. Γενεράλη. —Υπό της ΧΜροφυλακης Πή νής ίδίου νομοΰ, συνελήφθη β Κυριακάς Στυλ Άνωμβριανάκης έκ Μαρουλά χατηγοροάμβνος χαί ούτος επί τραυματισμωόμοχωρίου τού. Υπό 'ών-βργάνων Χωρβφυ λαχης τοΰ αύτοΰ σταθμοΰ συνβ ληφθή ή Χρυσή Βααιλ. Ντομπρα τζονλου κατηγορουμένη επί ίε· ρβαυλία. —Διά μίαν κενήν θέσιν ά- γροτικοΰ διανομέως. Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης, πρβκειμένβυ νά προβή ■■$ την συμπλήρωσιν μιάς χανής θέσεως ά γροτικοΰ διανομέως β' τάξεως, παρά τω Τ.Τ.Τ. Καστελλίου Πβδι άδος καλεΐ τούς έκ των παλαιών πολβμιστών κεκτημίνους τα νό μιμα προσόντα ήτοι ενδεικτικόν δ' τάξεως Δημ. Χχολείου, καΐ επι θυμοθντας νά προσληφβωαιν είς την θέσιν ταύτην όπως έντός μη νόςχαταθέβωσιναΐτήοεις μετά των απαιτουμένων πιστοποιητικών είς τό άνω Τ.Τ.Τ. Γραφείον. Συν» φως καθίαταται γνωστόν &τι τής πρβστασίας των πβρΐ έφέδρων Πά λαι&ν Πβλεμιστών Νέμων δικαι οϋντατ, συμφώνως τω άρθρω 1 τοΰ 244)1936 'Αναγκ. Νόμου ο! 6πό βαλόντες αιτήσεις περΐ διοοισμοΰ μέχρι τής 12 Όχτωβρίου 1936 είς τό'Υπουργεϊον Έθν.ΟΙκονομίας ή τό 'Υφυπουργείον Εργασίας. —Δωρεά. Ό κ. Άπολλόδωρος Μίλισσϊί δης κατέθηκβν είς τό "Ασυλον τής Γερόν τισσβτς δρ. 500 είς μνη μοσυνον τρίμηνον τής θλγας Σφα κιανάκη- Ό Μορφωτιχός Σύλλο γος εΰχαριστεΐ θερμώς τόν δωρη την. ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ^ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΦΙΝΤΑ ΤΥΠΟΥ Κατασκευής ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΑΣ ΑΔΕΛ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Πάτρας Άσύγκριτοι είς Στερεόιητα, Άντοχήν και Τελειότητα. Άνυπέρβλητοι είς ) χαμηλάς τιμάς χάρις κα! μόΛον είς τό εύβηνόν κόστος πού επέτυχε ή Μεταλ λουργία ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ έξ άφορμης των μοναδικών είς τελειότητα έγκαταστάσεών της: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΝΑΓ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 3ΕΤΡΥΠΗ ΥΙΩΝ Κ. ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜ ΑΝ. ΚΑΡΑΚΑΤ2ΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ πρέπει πρός τό συμφέρον τού νά δοκιμάση τούς ψεκαστήρσς μας ΊταλικοΟ Τύπου ΣΦΙΝΤΑ κατασκευής ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ διά νά πεισθη έμπράκτως δτι ύπερέχουν άπό πάσης απόψεως έν ώ συγχρόνως θά τους αγοράση είς τάς κάτωθι τιμάς πραγματικής εύκαιρίας.· Φεκαστήρ ανευ διϋλιστηρίου Αραχ. * μετά » » 9 » » καΐ άναδευτήρος 697. 717.- Άγοράσατε λοιπόν τούς ψεκα- στήρας μας διά νά γίνετε οί φανα- τικοί πελάται μας. Διαρχής παρακαταθήχη παρά τοίς 'ΑνΤι* προσώπβις: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ Όπισββν 'Αραστά
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΙα Κυριακής
  19 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ Β Α ΔΩΣΗ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ
  ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΙΚΑΝβιΊΟΙΗΣΙΣΕΚ ΤΟΥ Χ8ΕΣΙΝΟΥ
  ΑΟίΟΥ ΤΟΥ ΗΕΒΙΑ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφικαί πλη>
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
  ό έν Βερολίνω Βρεττανός πρεσβευτής
  χ. Χέντερσον άναμένεται έκ&ΐ. Ό κ.
  Χέντερσον θά δώση πληροφορίας επί
  των τελευταίων γεγονότων είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην.
  Πάντως είς την αγγλικήν πρωτεύ
  ουσαν εκδηλούται ίκανοποίησις έκ τού
  λόγου τού 'Άγγλου πρωθυπουργού κ.
  Τσάμπερ)αιν είς Βιρμιγχάμην, έπιτε
  θέντος ώς γνωστόν δριμέως εναντίον
  τού καγκελλαρίου Χίτλερ.
  Ο ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟλΐΙΐ
  ΟΑ ΕΚΦΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙΣ ΡΟ.ΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τας έκ Ρώ
  μης τελευταίας πληροφορίας ό Ιταλός
  πρωθυπουργός χ. Μουσολίνι έτοιμά
  ζει πολιτικόν λόγον.
  Ό λόγος τού χ. Μουσολίνι θά έχφω
  νηθή την 2 ε»ην τρέχοντος μηνός.
  ΝΕΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παλαιστίνης άγγέλλουν ότι νέαι ταρα¬
  χαί εσημειώθησαν χθές είς Ίερουσα-
  λήμ. Ύπάρχε: άριθμός τις θυμάτων
  ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΕΞΕΤΕΛΕΣΟΗΣΑΝ
  ΠΟΛΛΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουν ότι είς _τήν
  Μαδρίτην εξετελέσθησαν άρκετοί κομ¬
  μουνισταί.
  Οί κομμουνισταί ούτοι εθεωρήθη¬
  σαν ύπεύθυνοι βιά την τελευταίαν πο·
  λύνεκρον στάσιν έντός τής πόλεως.
  ΕΒΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ_18 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ Πά
  ρι σίων ότι έθνιχά άεροπλάνα έβομβάρ-
  δι σαν τόν λιμένα τής Βαλενθ?ας. Τα
  άεροπλάνα έρριψαν βόμβας είς τάς στρα
  τιωτικάς έγκαταστάσεις καί τάς 4 πάθη
  χας πολεμιχού ύλικού.
  Σ
  ΤΡΑΤΩΔΙΑ ΕΙΠΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοΐ άν-
  τβ,ποκριτοΰ μας)-—Καθ' α εξηκριβώθη
  έκ των δι&νεργηθεισών άνακρίσεων διά
  τριπλήν αύτοκΐονίαν λαβοΰσαν χώραν
  είς την οικογένειαν τού αποθανόντος
  έκ συμφορήσεως άκτινολόγου Δημη¬
  τριάδου, ή σύζυγος καί αί δύο θυγα
  τέρες τούτου απεφάσισαν καί ηύτοκτό
  νησαν κρημνιαθεϊσαι έκ τής ταράταας
  των μόλις διεπιστώθη ό θάνατος τού
  Δημητριάδου. ΊΐΙ σπαρακτική αυτή οί-
  χογενειακή τραγωδία κράτει »έν συγπνή'
  σει την αθηναϊκήν κοινωνίαν.
  ΑΦΙΧΘΗ Η ΣΥΖΥΓΟΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛ1Υ ΥΠΟΥΡΓΡΪ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Σήμερον αφιχθη'
  ή σύζυγος τού "Αγγλου ύπουργού τού
  Έμπορίου, προτιθεμένη ώς γνο>στόν νά'
  δώση διαλέξεις είς Αθήνας καί Θεσ- ,
  λόί
  Κατακτητικόν σχέδιον τού κ. Χίτλερ.
  Ή Ελβετία λαμβάνει σειράν μέτρον
  είς τα σύνορά της πρός την Γερμανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 ΜαρτΙου (ίδ
  ΰπηρεσίσ) — Τό πρακτορείον
  Χαβάς πληοοφορεΐται δτι έκ
  Πράγας διέρχονται συνεχώς
  γερμανικά στρατεύματα τα
  όποΐα δέν σταματοθν διόλου
  έντός τής πόλεως άλλά κατευ
  θιόνονται πρός δλα τα σημεΐα
  διότι ή κατάληψις τής Μορα-
  β(ας καί,Βοημίας δέν ώλοκλη
  ρώθη άκόμη, άπαιτεϊ δέ πρός
  τοθτο μεγάλας δυνάμεις στρα
  τοθ.
  Κατά πληροφορίας τοθ πρα
  κτορείου Χαβάς είς την Πρά
  γαν έπικρατεΐ ή αντίληψις 8τι
  ό ΧΙτλερ θά στραφή ήδη πρός
  ιήν Οΰγγαρίαν καί ότι ή
  στροφή αυτή δέν θά βραδύνη
  νά εκδηλωθή. ΟΙ Γερμανοί
  διαδηλωταΐ τής Πράγας έβε-
  βαΐωνον τουτο κραυγάζοντες
  σήμερον «Ζήτω ό Άπρΐλιος»
  άντί τής προχθεσινής κραυγής:
  «Ζήτω ή 15η Μαρτίου» ύπονο
  οϋντες δή κατά τόν Απρίλιον
  θά πραγματοποιηθή τό νέον
  χιτλερικόν σχέδιον.
  ΡΩΜΗ 18 Μαρτίου (Ιδ. ύπη
  ρεσία).—Την 25ην Μαρτΐου ή
  μέραν τής έπετεΐου τής Ιδρόσε
  ως των πρώτων φασιστικών
  ταγμάτων, ό ΝτοΟτσε πρόκει
  ται νά έχφωνήση σημπντικώ
  τατον λόνον.
  —ΟΙ Σλοβάκοι ύπουργοί
  δέν έγιναν άκόμη δεκτοί υπό
  τοΰ Φύρερ τόν οποίον πρό-
  κείται νά προσκαλέσουν δπως
  επισκεφθή την Μπρατισλάβαν.
  ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
  ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαρτίου (ίδ.
  ύττηοεσ(α).—Κατόπιν των γε·
  γονότων τής Κεντρικάς Εύρώ-
  πης ή Ελβετία λσμβάνει συν
  τονα πολεμικά μέτρα είς τα
  σύνορά της διά τής κατασκευ
  ής νέων όχυρωμάτων, σιδηοο
  δρομικών γραμμών κλπ.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙ4Ι ΚΙΟΣΕ Ι'ΒΑΝβΦ
  ' ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΥΟΔΟΥΝΤΑΙ
  —Πιοτεύεται ότι θά είνε εύτυ
  χή τα άποτελέσματα των συ
  νομιλιών τής Άγκυρας μετα·
  ξύ Τούρκων καί Βουλγάρων
  ύπουργών δσον άφορά την ε¬
  ξέλιξιν των σχέσεων δλων
  των Βαλκανικών κρ*τών.
  ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 18 Μορ
  τ(ου (ίδ. ύπηοεσΐσ) —Ή κατά
  ληψις τής ΣλοβακΙας γίνεται
  ταχέως υπό των γερμανικών
  στρατευμάτωι/.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαρτίου (ίδ.
  ΰπηρεσ(α). —Οί πολιτικοί κύ
  κλοι τής Ρώμης δ=ικνύουν
  αδιαφορίαν είς τάς δηλώ
  σ£ΐς τοϋ κ. Τσάμπερλαιν ό
  οποίος ώς γνωστόν ωμίλησε
  περί ανεπανορθώτου κλονι-
  σμοΟ τής διεθνοθς έμπιστοσύ
  νης κατόπιν των τελευταίων
  γεγονότων τήςΚεντρ.Εύρώπης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Μσρτΐου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Ή στάσις τής
  Ιταλίας διά τα γεγονότα τής
  Κεντρικής Εύρώπης Ιγινε δέ
  κτή μετά μεγάλης ίκανοποιή
  σεως άπό μέρους τοθ γερμττ
  νικοό τύπου.
  —Ανεκοινώθη επισήμως δ
  τι οί ύφισΐάμενοι είς Γερμα
  νΐαν νόμοι διά τούς ΈβρσΙ
  ούς, δέν θά έφσρμοσθοθν ε¬
  ναντίον των Εβραίων τής Βο-
  ημΐας καί Μοραβΐας.
  Έπείγοντα μέτρα αμύνης εις Γαλλίαν.
  Άντιαγγλικαι έκδηλώσεις τού Ράϊχ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Τό σχέδιον τής
  πλήρουςέξουσιοδοτήσεως πρός
  την κυβέρνησιν Νταλαντιέ δι'
  έκτακτα μέτρα αμύνης ύ
  πεβλήθη σήμερον είς τάς 11
  π. μ. καί ενεκρίθη διά 26 ψή
  φων ύτΐέρ μέ 7 εναντίον, ενός
  απουσιάζοντος.
  ΠΑΡ1ΣΙΟΠ8 Μαρτίου (Ιδ.
  ΰτιηοεσΐο).— Ό λόγος τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν έγινε δεκτάς μέ
  Ικανοποίησιν είς τάς Ήνωμ.
  Πολιτείας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Μαρτΐου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό πρεοβευ-
  ιής των Ήνωμένων Πολιτει
  ών μετέβη σήμερον την μεσημ
  βρίαν είς τό Φόρείν Όφφις.
  Έπίσης τάς μεσημβρινάς ώ¬
  ρας μετέβη είς Φόρείν Όφ¬
  φις ό πρεσβευτής τής Γερμα
  νΐας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.18 Μαρτίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Διά σήμερον τα
  άπόγευμα συνεκλήθη έκτα¬
  κτον υπουργικόν συμβούλιον
  υπό την προεδρίαν τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν δ οποίος επι
  στρέφει έπειγόντως άτιό την
  Βιρμιγχάμην οπου εξεφώνησε
  χθές τό εσπέρας τόν λόγον
  τού καί δπου επρόκειτο νά
  διημερεύση..
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Μορτίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Οί «Τάϊμς»
  τοθ Λονδίνου ήμποδίσθησαν
  σήμερον νά κυκλοφορήσουν
  είς τό Βερολίνον υπο τής πό
  λιτικής άστυνομΐας ευθύς με
  τα την άφιξιν των, κατσσχε
  θέντες είς τό ταχυδρομειον.
  Τό γεγονός θεωρεΐται ώς συ¬
  νεπεία των τελευταίον συμ
  βάντων έν Κεντρική Ευρώπη
  άλλά καί τοθ λόγου τόν ό
  ποίον εξεφώνησεν 6 κ. Τσάμ
  -ερλαιν.
  —Σήμερον ανεχώρησεν έκ
  Βιέννης ό Φύρερ. Άναμένεται
  νά φθάση είς Βερολίνον τό
  άπόγευμα ιής Κυριακής. Είς
  τόν Φύρερ έτοιμάζεται νέα
  άποθεωτική ύποδοχή.
  Ο ΧΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΗΣ Β0ΗΜ1ΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΙΑΣ
  Κατά πληροφορίας τοΰ πρα
  κτορείου Χαβάς ό κ. Χάσα θά
  άνακηρυχθή άρχηγός των Τσέ
  χων, τής ΒοημΙας καί Μορα
  βίας. Ό θε βουλευτής Κούντ
  άρχηγός των Γερμανών τής
  ΒοημΙας καί Μοραβίας.
  —Δεκαεπτά πρόσωπα τα ό
  ποία απεπειράθησαν νά διέλ
  θουν τα ούκρανικά σύνορά έ-
  τυφεκίοθησαν επί τόπου. Έτυ
  φεκίσθησαν έπίσης καί άλλα
  οεκατέσσαρατ.
  ΒΑΡΣΟΒ1Α 18 Μαρτίου (Ιδ
  ύπηρεσία).— Αυριον επέτειον
  τής εορτής τοϋ στρατάρχου
  Πιλσοθδσκι ό πρόεδρος τής
  Πολωνικής Δημοκρατίας θά
  έκφωνήση λόγον επί των έξω
  τερικών κοί εσωτερικών πραγ
  μάτων. Άνσμένεται μετ" ένδι
  αφέροντος 6 λόγος τοθ Πολω
  νοθ προέδρου λόγω τοΰ ΰφι-
  σταμένου άνοβρασμοθ είς την
  Κεντρικήν Ευρώπην.
  ΣΟΦΙΑ 18 Μαρτίου (Ιδ.
  πηρεσίο).— Την νευρικότητα
  των πρώτων στιγμών διά τα
  γεγονότα τής Κεντρικάς Εύ¬
  ρώπης διεδέχθη σοβαρά άνη
  συχία είς τούς πολιτικούς κύ
  κλους λόγω τής τραχότητος
  τοϋ φύρερ.'Εκφράζονται δυ-
  σμενέστατα έν Σόφια καί οί
  κύκλοι των οποίων ό κ. Χί
  τλερ συνεκέντρωνεν τάς συμ
  παθείας έν Βουλγαρία.
  ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΟΥ
  ΕΚ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Καθ' Ά πληροφορούμεθα τό Ιν
  ταθθα ϋποκατάστημα τής Άγρο
  τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  προέβη είς την αγοράν 130.000
  οκάδων σΐτου των καλλιεργουμέ
  νων έν Μεσσαρα ποιχιλιών «Μί
  νως» καί «Έρέτρβια».
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
  Έκ τοθ στρατολογικοθ Γραφιί
  ου Ηρακλείου ανεκοινώθη χθές
  δτι πάντες οί στρατεύσιμοι κλά
  σεως 1939 οί χαλούμενοι από
  27—29 τρέχ. ώ; καί οί μετ* αυ
  των υπϊχρεοι, οί δπαχθέντες
  είς τα τεχνικά δπλα, δφείλουν
  νά παρουσιασθώσιν ανυπερθέτως
  έντός τής τασσομένης προθεσμί
  άς είς τάς οίκείας δπηρεσίας άλ
  λως θά ΰποστώσι βαρεία; κυρώ
  σε'ί
  ΜΕΙΟΥΝΤΑΙ
  ΑΙ ΠΟΙΝλΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ
  ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Ή Νομσρχία "Ηρακλείου έ
  κοινοτΐοίησε χθές πρόςτοΰς προ
  έδρους των Κοινοτήτων τοΰ νο
  μοΟ τό κάτωθι τηλεγράφημα
  τοΰ άναπληρωτοθ τού υπουρ
  γοΰ Γεν. ΔιοίκητοΟ Κρήτης:
  «Ύπουργός Γεν. Διοικητής τη
  λεγραφεΐ δτι υπεγράφη δημο
  σιευεται νόμος περί μειώσεως
  ύπολοίπου ποινήςδικασθέντων
  διά κΐνημσ. Παρσκαλοΰμεν ά
  ναγγεΐλατε ευχάριστον γεγο
  νός.'Δναπληρωτής ύπουργοΰ
  Γεν. ΔιοίκητοΟ Ξυδιάς».
  ΑΦ'ΧΘΗ Ο χ-"ξΑ*ΚΘΟΠΟΥΛΟΣ
  Χθές αφιχθη δ Έπιθεωρητής
  Δημοσίων Έργων Κρήτης κ.
  Ξανθόπουλος πρός παραλαβήν
  διαφόρων έργων κατασκευάς καί
  συντηρήσεως δημ&σίων 65ών.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 16ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  Έθν. Λαχείου εκέρδισαν έκ
  των διατεθέντων είς την πό
  λιν μας λαχνών άν ά 2000
  δρχ.έκαστος οί άριθμοί 24715,
  24745, 61802 κσί 66086.
  ΟΙ κληρω^έντες άριθμοί είς
  άρτιον τής 15 ημέρας είνε οί
  εξής:
  14212, 14289, 19012, 19038,
  19070. 24750 27915, 27926,
  27973, 28778, 29122, 29139,
  29153, 29179, 32831, 40002,
  40024, 40031, 47199, 48544,
  57213. 57292, 59640, 61807.
  61895, 66031, 66098, 70754,
  70768, 80882
  0 Πρωϊνή
  Άεροττλάνον Γιοΰγκερς 52
  αφικνείται σήμερον την 9ην πρωϊνήν
  διά δοκιμαστικάς πτήσεις.
  Κατά χθεσινον μας τηλεγράφημα έξ Ά
  θηνών, σήμερον την 7ην πρωϊνήν άπογειώ
  νεται έκ τοΰ άεροδρομίου Τατοΐου τό πρώ
  τον άεροπλάνον Γιοΰγκερς 52 τό οποίον θά
  κάμη -άς πρώτας δοχιμαστικάς πτήσεις εις
  τό ήδη άποπερατωθέν αεροδρόμιον τής πό¬
  λεώς μας καί φθάνει ενταύθα περί την
  9ην π. μ. ώραν.
  Τό αεροπλάνον θά κιβερνάται υπό τοΰ
  οτρχιχειρωτοϋ τής Έταιρίας Έλληνικών «ι
  ροπορικων συγκοινωνίαν κ Τ
  Μεχά την προσγείωσίν τού τό άεροπλά-
  νόν παρελάμβανον τόν διοικητήν τοΰ άε-
  ροσταθμοϋ κ. Κοζυράκην καί τόν άερολιμο
  νάρχην κ. Ήγουμενάκην θά άπογειωθζ διά
  τάς δοκιμαστικάς πτήσεις τοΰ κυβερνήτου
  κ. Ταουκά.
  Σ. Α. Περιττόν νά σημειωϊή 2τι είς περίπτω
  σιν γϊνικπς καχοκαιρίβς καί έπειύή ακριβώς πρό
  χειται π«ρΙ δβκιμ«οτι>ι6ν πτήβ*«ν, ή ϊλενσις
  «•ρβπλάνβυ θ' «ναβλπβτ) δι* οήμερβν.
  ΤΩΝΑΟΝΔΙΩΙ ΤΑΪΜΣ,
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΗΤΙΑΗΦ80ΥΝ
  ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΒΡΟΕΙΛΟΗΟΙΗΣΕΒΝ
  ΛΘΗΝ
  II
  18 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού ι*ας).— Νυκτερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τής άγγλικής πρωτευού¬
  σης άγγέλλουν ότι οί σημεριναί , «Τά¬
  ϊμς» άφιερώνουν βαρυσήμαντα σχόλια
  είς την καθ' δλου διεθνή κατάστασιν,
  άναφερόμενοι καί είς τόν χθεσινόν λό¬
  γον τοΰ Βοεττανού πρωθυπουργού.
  Οί «ΤάϊΛς» τονίζουν ότι όλοι πρέ-
  πει νά άντιληφθοΰν την σημασίαν των
  αγγλικών προειδοποιήβεων.
  Α Β Ε Β ΑΙΟ Τ Ο Σ ΑΚΟΜΗ
  Η ΕΙΜΗ ΤΗΣ Β Η Τ ΕΙ ΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Αον
  δίνου ότι ή είσαγωγή τής υποχρεωτι¬
  κός θητείας είς τόν αγγλικόν στρατόν
  δέν έβεοαιώθη άκόμη.
  Ύποτίθεχαι ότι ή επιβάλη τής ύ·
  ποχρεωτικής θητείας θά αποφασισθή έν
  τή έξελίξει των γεγονότων.
  ΑΠΙΟΑΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟλΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝ 1.1 1 8 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα ή κυβερνητική
  μεταβολή την οποίαν παρίατανον χθές
  ώς β&βαίαν ωρισμέναι πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού παραμένει επί τού πα¬
  ρόντος άνευ επισήμου βεβαιώσεως. Είς
  τα πολιτικά παρασκήνια εντούτοις βυνε·
  χίζονταισυνομιλίαι των βρεττανικών πό
  λιτικών κύκλων τής τε αυμπολιτεύιεως
  καί αντιπολιτεύσεως πείθουσαι, ότι ή άλ
  λαγή είς τάς κβθ' όλου πολιτικάς κα«
  τευθύνσεις καί την υπόστασιν τής κυβερ¬
  νήσεως δέν είνε καθόλου άπίθανος.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΥ ΥΠ0ΥΡΓΕ10Υ ΝΤΑΑΛΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήΐλατα έκ.
  Παρισίων άναφέρουν ότι μεγάλη δυσφο
  ρία έπικρατεί έν Γαλλία εναντίον τής
  κυβερνήσεως Νΐαλαντιέ καί ηροσωπι-
  κώς εναντίον τού πρωθυπουργθύ. Αί
  έφημερίδες τής άριατεράς κατηγορούν
  τούς κ. κ. Νταλαντιέ, Μηοννέ, έπιρρί·
  πτουν δέ ευθύνας καί είς ωρισμένους
  Γάλλους διπλωματιχούς άντιπροσώ-
  πους. 'Ιδιαιτέρως ή γλώασα των σοσι¬
  αλιστικόν φύλλων, άφιερωνόντων ευρύ¬
  τατα β/όλια είς -«ά γεγονότα τής κεντρι-
  κης Εύρώπης, είνε δριμεία.
  ΠΛΡΑ ΤΑΣ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Ο ΝΤΑΛΛΝΤΙΕ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
  .118 Μαρτίου [(τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας πληροφορίας παρά την πολε¬
  μικήν τοΰ τύπου καί την δυσφορίαν τής
  δημοσίας γνώμης, ή κυβέρνησις Νταλαν
  τιϊ δέν θά στερηθή τής κοινοβουλευτι-
  κης της ίσχύος.
  Ό χ. Νταλαντιέ, χαθ' α τονίζουν οί
  κύκλοι τής βουλής, είνε τό μόνον κα¬
  τάλληλον πρόσωπον διά την παρού¬
  σαν εποχήν έν Γαλλία καί ώς έχ τού¬
  του πρέπει νά χυβερνήση.'
  9 ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΥΣ ΧΟΡΤΥ
  ΜΕΤΑΒ4ΙΜΕΙ ΕΙΣ ΡΟΥΘΗηΊΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Ό Άντιβασιλεύς
  τής Ουγγαρίας ναύαρχος Χόρτυ ανε¬
  χώρησεν έκ Βουδαπέστης μεταβαίνων
  είς ΡουΟηνίαν όπου χαΐ θα έπιθεωρή-
  ση τα καταληφθέντα υπό των Οΰγγρων
  έοάφη.