97061

Αριθμός τεύχους

5120

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  βτησία λίραι 8
  έξάμηνος 9
  Άμρρικής
  ίΐησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ΪΙμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  21
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕίΑ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ *""
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ · ΕΤθε «ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5120
  ΥΠΕΥΙΙΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  II
  ΙΙΡϋϊΙ) ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΣΙΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΑΠΟΑΥΤΟ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΧΗ
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΚΟΜΟΟΣ ΕΝΛΕΡΙΟΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΗΙΟΝ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΙ ΚΟΣΜΟΝ
  ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΣ
  Ύπάρχβυν ημέραι είς την ζωήν των πόλεων, δπως
  καί είς την ζωήν των εθνών, πού άποτελοΰν σταθμούς'
  προόδβυ καί μένουν ίστορικαί. Τοιαύτη ίστορική ήμέρα
  υπήρξε καί θά παραμείνη αναμφισβητήτως δια την πό¬
  λιν μας, ή προχθές Κυριακή. 'Ένας σταθμός συγχρονισμοΰ
  των συγκοινωνιών μας, σύμβολον, υψηλόν καί ωραίον, κα
  τακτήσεως τού πολιτισμοϋ. Διότι· σταθμόν είς την εξέλιξιν
  τής πόλεώς μας αποτελεί ή αποπεράτωσις καί ό έγκαινι-
  ασμός τοϋ άεροδρομίου Ηρακλείου. Γεγοχός υψίστης
  σημασίας άπετέλεσεν ή πρώτη προσγείωαις καί άπο-
  γείωοις άεροπλάνου είς τό αεροδρόμιον προχθές. Ό συνα ·
  γερμός της πόλεως, αί χιλιάδες πού κατέχλυααν τούς
  παρά τό αεροδρόμιον χώρους, έδωκαν τό μέτρον της αξί-
  «ς τού γεγονότος καί της σημαοίας πού αποδίδει τό Η¬
  ράκλειον είς την απόκτησιν τής άεροπορικής συγκοι-
  νωνίας.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν, ή πρωτεύουσα ήνοιξε
  τα εΐρηνιχά πτερά της καί εί; μίαν καί ήμίσειαν
  μόνον ώραν, έφερε τόν χαιρετισμόν της είς Κρήτην.
  Την ημέραν αυτήν τα δεσμά έσπασαν. Τα έμπόδια
  κατέρρευσαν. Καί οί όρίζοντες έμειναν έλεύθεροι, άνοι-
  κτοί δια την επικοινωνίαν τοΰ Ηρακλείου μέ την
  ελληνικήν πρωτεύουσαν, μέ όλον τόν κόσμον. Ή πόλις
  μας, άφοϋ έδάμασε την θάλασσαν μέ τα τεραστία λιμε-
  νικα Ιργά της καί εξησφάλισε τάς ναυτιλιακάς της συγ-
  κοινωνίας, κατέκτησε τώρα καί τούς αιθέρας. Τό άερο-
  πλάνον τής Ελληνικάς Έταιρίας'Εναερίων Συγκοινωνίαν,
  πού υψώθη προχθές είς τούς γαλάζιβυς ούρανούς. άπο τό
  αεροδρόμιον τής πόλεώς μας έστεΐΛε τό ωραίαν μήνυ
  μα είς όλον τόν κόσμον. Ό μΰθος τοϋ Ίκάρου, εγι-
  νε πραγματικότης καί είς την ιδίαν τού πατρίδα.
  Τό πνεΰμα τοΰ Δαιδάλου πού κυριαρχεΐ άκόμη είς
  τα ίερά έρείπια τής Κνωσού ένεσαρκώθη είς ωραίαν
  ζωντανήν πραγματικότητα. Καί δέν είνε άπό κηρόν συναρ
  μολογημένα τα πτερά. Είναι μετάλλινα.Ίκανα νά διασχί
  ζουν μέ ασφάλειαν τούς αιθέρας, νά παλαίουν μέ
  Βυέλλας, ν' άντέχουν είς καταιγίδας καί νά φέρουν μέ
  ασφάλειαν, είς επικοινωνίαν την Κρήτην μέ ολόκληρον
  τόν κόσμον. Διότι αυτή είναι ή μεγαλυτέρα άξία τοΰ άε
  ροδρομίου μας. ©ά αποβή κόμβος έναερίων συγκοινω
  νιών. Είναι τό βταυροδρόμι Άνατολής καί Λύσεως, Βορ
  ρα καί Νβτου. Καί θχ γίνη σταθμός δι' όλας τάς έναε
  ρίους γραμμάς, δι' όλα τα άεροπορικά δρομολόγια. Θά
  καταστή σταθμός παγκοσμίου σπουδαιότητος. Τύχη άγα
  θή!.. Ό τόπος οπου πρό τεσσάρων καί πλέον χιλιετηρί-
  δών, συνελήφθη ή ίδέα τοϋ δαμασμβΰ των αίθέρων, βλέ
  πει τώρα τα ονειρά τού πραγματοποιούμενα- καί γίνε]
  ται σταθμός άεροπορικών συγκοινωνιών, οίκουμενικής
  σημασίας.
  Τό Ηράκλειον ζωντανεύει τούς θρύλους' άνασυνδέει
  τό λαμπρόν παρελθόν μέ την σημερινήν πραγματικόν
  τα* καί άνοίγει τόν δρόμον δι' ενα καλύτερον μέλλον.
  Δικαιοΰται λοιπον καί νά πανηγυρίζη καί νά ύπερηφα
  νεύεται. 'Αλλ' εχει έπίαης καί ένα χρέος: Νά έκφρά
  ση την ευγνωμοσύνην τού είς δλους οσοι συνετέλεσαν είς
  την κατασκευήν τοΰ άεροδρομίου καί είς την εξασφάλι¬
  σιν τής άεροπορικής ουγκοινωνίας. Είς τό Κράτος, είς την
  σημερινήν ιδιαιτέρως κυβέρνησιν, είς τας τοπικάς αρχάς
  καθείς την Ελληνικήν Έτο/ιρία ν Έναερίων Συγκοινωνίαν.
  Καί τό έπιτελεΐ αύτό τό χρέος. Διότι τό Ηράκλειον
  γνωρίζει νά τιμδ καί νά εύχαριστή έχείνους πού συντε
  λοΰν καθ" οιονδήποτε τρόπον είς την πρόοδον, την ά
  νάπτυξιν καί τόν καθ' ολου έκπολιτισμόν τού.
  Η ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΙΣ
  Ή άεροπορική συγκοινωνΐα
  Ηρακλείου — Αθηνών είνε
  πλέον γεγονός. Τό τερραίν
  τοΟ άεροδρομίου Νέας Άλι
  καρνασσοϋ, ίσοπεδωθέν καί
  διαμορφωθέν πλήρως είνε
  καθ' δλα έτοιμον. Έντός δέ
  των ημερών άρχίζει ή άνέγερ
  σις καί τού μεγαλοπρεποθς
  κτιρίου τοΟ άεροσταθμοθ κα
  θώς κσί ή κστασκευή των άλ
  λων συμπληρωματικών έργων,
  ύποστέγων, δεξαμενήν βενζί
  νης, ηλεκτρικόν έγκαταστά-
  σεων, σηματοδοτθν^κ.λ.π.
  Μέχρι τής 15ης Απριλίου
  πιστεύεται δτι θά είνε δλα ε
  τοιμα ώστε ν' αρχίση πλέον
  τακτική δι' άεροπλάνων τής
  ΈλληνικήςΈταιρίας'ΕναερΙων
  Συγκοινωνιών,έπικοινωνία τής
  πόλεώς μας μετά τής πρω
  τευούσης. Άργότερα θά
  έπεκταθή ή γραμμή καί μέχρις
  Άλεξανδρεΐας δεδομένου δτι
  ύπάρχει είδική πρός τοΟ
  το συμφωνία, θά χρησιμοποι-
  ηθή δέ τό αεροδρόμιον μας
  καί άπό τάς ξένας έταιρΐας
  καί ειδικώς άπό την Αϊρ
  Φράνς, την Λούφτ Χάνσσ, την
  Ίμπήριαλ Αίργουέης, την Όλ
  λανδικήν κοί την Λότ τής Πο-
  λωνίας διά τάς μεταξύ Δύσε
  σεως καί Άνατολής, Βορρά
  καΐ Νότου συγκοινων(ας.
  V
  Προχθές Κυριακήν, έγένον
  το τα άνεπΐσημσ έγκαίνια,
  ή πρώτη δοκιμαστική πτήσις
  καί σύνδεσις τής Πρωτευού
  σης μέ την πόλιν μας. Καί
  τό γεγονός έπανηγυρίσθη ά¬
  πό τόν λαόν, μέ ανάλογον
  πρός την αξίαν καί την ση
  μασΐαν τού ενθουσιασμόν,
  μέ συγκινητικάς όντως έκδη
  λώσεις.
  Άπό πολύ ενωρίς, άπό δρ
  θρου βσθέως είμπορεΐ νά εί
  ■πή κανεΐς, χιλιά&ες κόσμου
  πού εΤχαν πληροφορηθή διά
  τής «Ανορθώσεως», πού μόνη
  ανέγραψε την είδησιν, δτι άε
  ροπλάνον τής ΈταιρΙας 'Εναε
  ρίων Συγκοινωνιών έπρόκειί
  το νά αφιχθή διά την έκτέ
  λεσιν δοκιμαστικής πτήσεως,
  έκινήθησαν πρός τό άεροδρό
  μιον μέ κάθε εϊδους μεταφο
  ρικόν μέσον. Καί έντός όλΐ
  γου δλοι οί πέριξ τοΟ άερο
  ορομΐου χώροι είχον κατα
  κλυσθή κυριολεκτικά άπό
  πλήθη λσοθ πάσης τάξεως
  καί ήλικίας αμφοτέρων των
  φύλων.
  Παρά τό ψθχος, ό κόσμος
  ανέμενε καρτερικά την άφι
  ξιν τοΟ άεροσκάφους. Δικαί
  ως άλλωστε. Διότι ή πτήΌις
  αυτή εσήμαινε διά τό Ήρά
  κλειον τό άνοιγμα των ορι
  ζόντων πρός δλας τάς κα
  τευθύνσεις διά την πρόοδον
  καί την κατάκχησιν τοΟ πολι
  τισμοθ.
  Πράγματι, τό άεροσκάφος,
  άπογειωθέν έκ τοΟ άεροδρο
  μίου τοΟ Τατοΐου, κατόπιν τη
  λεγραφήματος εντέυθεν τοΟ
  διοικητοθ τοΟ άεροδρομίου
  μας κ. Μιχ. Κοζυράκη, δτι
  δλα είναι ετοιμα καί δτι οί
  καιροί είναι ευνοίκοΐ, ολίγον
  πρό τής 8ης πρωϊνής, ενεφα¬
  νίσθη ττίρί την ένάτην είς τό
  βάθος τοθ ορίζοντος. Καί ά
  φού διέγραψε δύο κύκλους
  άνωθεν τής πόλεως κατηυθύν
  θη είς τό αεροδρόμιον δπου
  καί προσεγειώθη μέ θαυμα¬
  στήν δεξιοτεχνίαν καί άπόλυ
  τον όμαλότητα, υπό τα χει
  ροκροτήματα καί τάς παν
  τοίας άλλας συγκινητικάς 8-
  σον καί ένθουσιώδεις έκδηλώ
  σεις τοΰ πλήθους πού έκινεΐ
  το ώς μ'.α πραγματική άν-
  θρωποθάλασσα καί έσπευδε
  πρός τό μέρος τοΰ μεγαλο
  πρεποϋς άεροσκάφους.
  Οί έπιβαΐνοντες τοθ άερο-
  πλοίου, συμφώνως πρός την
  ύπ' άριθμ. 1625 διαταγήν τής
  Έταιρίας των Έναερίων Συγ
  κοινωνιών "εξήλθον άμέσως,
  εΰθυμοι, εύδιάθετοι, μέ διάχυ
  τον την χαράν είς τα πρόσω
  πά των, γενόμενοι δεκτοί υπό
  τοΰ διοικητοθ τοθ άεροδρομί¬
  ου κ. Κοζυράκη, τοΟ πράκτο
  ρος τής έταιρΐας κ. Καροφυλά
  κη, τοθ νομομηχανικού κ. Καυ-
  γαλάκη καί άλλων, υπό τάς έ-
  πευφημΐας τοϋ πλήθους.
  Τό πλήρωμα τοΰ άεροσκά¬
  φους σύμφωνα μέ την σχετι¬
  κήν διαταγήν άττετελεΐτο άπό
  τούς εξής: Α.' όδηγός ό κυ·
  βερνήτης κ. Ιωάννης Τσου-
  κδς, Β.' όδηγοΐ, οί κυβερνή
  ται κ. κ. Ευάγγελος Παπαδά
  κος καί Πάτροκλος Χάμπας,
  Μηχανικάς ό κ» Νικητάς Μπα
  ζαΐος καί ραδιοτηλεγραφητής |
  ό κ. Λουκιανός Γορτσίδης. Έ-
  τΐέβαινον δέ οί τμηματάρχαι
  τοΟ ύπουργείου ΆεροπορΙας
  κ. κ. Δημήτριος Γερανόπου-
  λος, Θεμιστοκλής ΊατροΟ καί
  Λάμπρος Λσμπρόπουλος, ό,
  τμηματάρχης συγκοινωνιών κ. [
  Θάνος Κολιαλέξης ό τμημα
  τάρχης Έμπορικής "Εκμετσλ-[
  λεύσεως κ. Χρήστος Άπέργης
  καί ό προίστάμενος των γρα
  φεΐων Δεκελείας κ. Πέτρος
  Πετροπουλέας καί ό τεχνικάς
  διευθυντής τής ' Έταιρίας κ.
  Παπαστρατηγάκης.
  Ή πτήσις έξετελέσθη έντός
  μιας καί ή ησείας περίπου ώ¬
  ρας, τό ταξίδιον δέ παρά τόν
  νεφελώδη καιρόν, υπήρξεν ε¬
  ξαίρετον ώς άφηγήθησαν οί
  κυβερνήται καί οί λοιποί επι
  βαΐνοντες τοθ άεροπλάνου.
  "Ολίγον -ρό τής προσγειώ-
  σεως τοθ άεροπλάνου είς τό
  αεροδρόμιον τής Ν. Άλικαρ-
  νασσοθ, απεστάλησαν διά τοΰ
  άσυρμάτου τα κατωτέρω τηλε
  γρσφήματα πρός τόν αρχηγόν
  τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάν
  καϊ τούς ύφυπουργούς Άερο
  πορίας καί Δημοσίας Ασφα¬
  λείας:
  Σεβ. Αρχηγόν Κυβερνήσεως
  χ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΤΑ Ε ΑΝ
  'Α8ήν«ς
  Έχτδλοϋντϊς πρώτην δβκιμα-
  στικήν πτήσιν πρός σύνίϊσιν πρω
  τϊυοΰαης μετ» Κρήτης συμφώνως
  πρός τό ύμέτερον άεροσυγκοινω
  νιακόν πρόνραμμα ύΐτοβάλλβντες
  σίβη μας ευχόμεθα υγείαν Ιπ' &
  γαθω χώρας.
  Επί τοϋ ά&ροιτλοίου 5.Χ.Α.Ο.Η.
  ΠΕΤΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΝΑΚΟΝ
  Ύφυπβυργον 'Αΐροπορίας
  Δεκίλβιαν
  Πλήρνμκ μετά τεχνικοδ προ
  σωπικβυ ΰπουργείου Άεροκβρίας
  καί έταιρίας έναερίων συγκοινω
  νι&ν Ιητάμβνον δι' άβροσκάφβυς
  5.ΧΑ.ΟΗ. πρός Κρήτην έκτβ-
  λο&ν πρώτην δΌκιμαστικήν πτή
  σιν ΰποβάλλβι οέβη μας. Κ«τα
  βάλλομεν πκοανκροσπκθειανπράς
  εκπλήρωσιν μΐγάλων καί άό
  κνων προσπαθειών σας ίι' άερ©
  ιτοριχήν συγκοινωνίαν Αθη¬
  νών—Κρήτης.
  «ΑΝΟΪ ΚΟΛΙΑΛΕΒΗΣ
  Σμήναρχβς Άβροπορίας
  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΝ
  Ύφυπουργόν Άσφαλβίας
  Αθήνας
  Έπιβαίνων άεροσκάφους "έκτβ
  λουντος πρώτην δβκιμαατικήν
  πτήσιν Αθηνών—Ηρακλείου Κρή
  της άποστέλλω εγκάρδιον χοα
  ρετισμον. Πλήρωμα μβτά τεχνι
  χοΰ προσωπικού ΰπουργείου Άε
  ροποριΌς καΐ Έταιρίας Έναερί
  «ν Χυγκοινωνιών Ιπταμένου άβ
  Ι ροπλάνου 5.Χ.Α Ο.Η- χαταβάλλο
  μβν πάσαν πρασπάθειαν φανώμεν
  άντάξιοι προσοοχιών μΐγάλου Αρ
  χπγβΰ μας χ Ιω. Μβταξά πρός τα
  χυτίραν βναρξιν άβροπορικης
  συγκβιν«νίας πρωτευούσης μβτά
  μβνκλονηβοο Κρήτης.
  ®ΛΝΟ£ ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ
  Μετά την προσγεΐωσιν οί
  άξιωματικοί τοΰ πληρώματος
  καί οί έπιβαΐνοντες τοϋ άερο
  πλοΐου άνεπαύθησαν έπ' όλί
  γον, επετράπη δέ καί είς τόν
  λαόν νά πλησιάζη κσί νά πε
  ριεργασθή τό σκάφος. Έθαυ
  μάσθη δέ άπό δλους ή τελεία
  της, ή άνεσις καί ή πολυτέ-
  λεια, πού άποτελοθν τα κυρι¬
  ώτερα χαρακτηριστικά τού.
  Τό άεροσκάφος αύτό τύπου
  Γιοθγκερς 52 είνε είκοσι θε-
  σεων, είς πολυτελεστάτην αί¬
  θουσαν, τρικινητήριον, έξ όλο
  κλήρου μετάλλινον, μεγίστης
  άντοχής καίσταθερότητος.ΤοΟ
  το κατεδείχθη άλλωστε τόσον
  κατά την προσγεΐωσιν όσον
  καί κατά την άπογείωσιν πού
  υπήρξαν όμαλώτατσι, γεγονός
  πού επιστοποίησε προσέτι,
  ώς είπεν ό κ. Τσουκάς, καΐ
  την τελειότητα τοθ άεροδρο¬
  μίου μας.
  ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
  Ή πρώτη Εοχιμασΐική πτήσις
  δέν ήτο βεβαία δυνατόν νά λήξη
  μέ την προσγείωσιν *!ς τό αΐρο-
  δρόμιον τής πόλεώς μας. 'Υ-
  ποχρεωτικοί, εύγενεΐς, λεπτότα
  ΐοι είς δλα, οί κυβερνήται τοθ
  σκάφους ο Ε τμηματάρχαι τοθ υ
  πουργείου χαί οί έκπρόσωποι τής
  Έταιρίας έναερίων συγκοινωνιών,
  δίχονται νά προσφίρουν τό βάπτι
  ομα τοθ αέρος είς Ινα μικρόν δμι
  λον. Καΐ βεβαιοθν δτι θά συνεν
  νοηθοθν μέ την διεύθυνσιν τής
  Έταιρίας νά προσφίρουν «βαπτί
  σματα» είς μεγαλύτερον αριθμόν
  πολι των κατά τάς πρεσεχεΐς δοκι
  μαστικάς πτήοεις πού θα έπακο
  λουθήσουν μέχρι τής ημέρας των
  επισήμων έγκανίων.
  Είς τάς δεκάμισυ περίπου επι
  βαίνουν τοθ άεροπλάνου οί κ. κ.
  Καυγαλάκης νομομηχανικός, δ
  διευθυντής τής «Ανορθώσεως» κ.
  Α. Ζωγράφος χαί ή δνίς Ίωάν-
  να Α. Ζωγράφος, ή κ. Κοζυρά¬
  κη τοθ διοικητοθ άεροδρομίου,
  ό πρά%τ(ύρ τής £. Ε. Ε. Σ. χ.
  Καροφυλάχης, ό φαρμακοποιδς χ.
  θ. Γεωργιάδης, Ι διχηγο5ρος κ.
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τά πρώτσ γαλσνόλευκα είρηνικά φτερά
  γιορτάζουνε στόν ούρανό, τής Κρήτης τόν άέρα
  καί φέρνουν ϋπερήφανα μ' έλληνική χσρά
  τοΰ Ιθνους τή χαρμόσυνη, άγάπης, καλημέρα
  στή χώρα πού ξεπρόβαλεν ό Ίκαρος, στήν Κρήτη,
  πετοθν τή γαλανόλευκη πάνω άπ' τόν Ψηλορείτη.
  ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
  Ι'Επί τοθ Αεροσκάφους της Ε· Ε. Ε. Σ)
  Τζωρτζάχης χ. &. Καΐ έντός *λί
  γου δμαλά, ήσυχα, χωρΐς χραδα-
  σμούς, χωρίς καμμίαν ενόχλησιν,
  γίνεται ή άπογεΕωαις. Οί έπι-
  βαίνοντες δοκιμάζουν χάτι πού
  δίδει την εντύπωσιν ανατροπάς
  των νόμων τής βαρύτηΐος. Τίπο
  τε άλλο. "Υατερα χυριΐύονται
  άπό ίνα ήδονικόν αΐσθημα υ-
  περοχής χαί ϋπίρηφανείας. Κά
  τω ΐπλώνεται τώρα ή πόλις.
  Τεράοτιος λαβύρινθος μί 'τά στε
  νά δρομάχια μέ τά πλακόστρωτα
  χαί τά καντούνια, μέ τά καμπα-
  ναριά τοθ Άγίου Μηνα πού 5
  ψώνονται ώς δύο «(χέτιδΐς χεϊ-
  ρες» πρός τόν ούρανό, μέ τό
  λιμάνι καί τίς πλατεΐες χαί τούς
  χεντριχοΰς δρόμους, δπου οί άν
  θρωποι φαίνονται νά χινοθνται
  ώσάν μυρμήγχια μέβα στή δαι-
  δαλώδη φωλεά των. .
  Καί υστερα, άνοίγεται δ χάμ
  πος τοθ Μαλεβυζιοθ μέ τούς λοφί
  οχους χαί τίς ρεμματιές τού, μέ
  τά άμπέλια καί τούς έλαιώνάς
  τού, μέ τα χωρία χαί τού; συνοι
  κισμούς τού. Μιά συνεχής ίναλ-
  λαγή είκόνων χι' έντυπώσεων, ώ
  σάν οέ κινηματογραφική ταινία,
  Ενα δνειρο άφθάατου γοητείας χαί
  μεθυατικής γλυκύτητος ζωντανεύει
  χαί ξετυλίσσεται έμπρός στά Ικ
  θαμβα μάτια πού δέν προφθάνουν
  νά χορτάσουν αύτδ τό υπέροχον
  δραμα. Τό άεροπλάνο σχίζει τούς
  αιθέρας μέ δρμή άλλά καί θαιιμα
  στή σιαθερότητα. Καμμιά ταλάν
  τευσ·ς. Καμμιά ίνόχλησις. Κενά
  αέρος δέν ΰπάρχουν άλλά χαί
  δέν γίνονται αίοθητά λόγψ τής
  τελειότητος τοθ άεροσκάφους Καΐ
  κατά συνέπειαν &υΐε«ριμού».'Ό9ον
  άνοίγιται πρός τό ίίπαιθρο, τόσον
  δψώνεται πρός τόν σοννεφιασμένον
  ούρανό. Γιά μιά στιγμή άνίβαί
  νει πάνω &η' τά νέφη χ«1 χάνι
  ται μέσα σ3 αύτά. Λές χαί επι
  χιιρε! νά φθάση τούς γαλάζιους
  θόλους, νά έγγίαη τ* άστρα, νά
  δψώση τούς άνθρώποας ώς τή θε
  σι των θεων. Κι' άλήθεια, δλοι
  καταλαμβάνονται άπό ίνα αυναί"
  σθημα περιέργου άλλά χι' ώρχίοιι,
  &ψτ)λόφρονο; μεγαλείου.
  Νοιώθουν μίαν άνάτασι τής
  ψυχής, μίαν άπολύτρωσιν άπό
  τίς μικρότητες τής γής χαί τίς
  ταπεινότητες χαί τίς μιζέριες
  τή; καθημερινής ζωής. Έδώ φαΕ
  νονται μεταξύ των ώσάν παλαιοί
  γνώριμοι, οί ά'νθρτοποι πού πρίν
  άπό λίγα λεπτά συναντήθηχαν
  γιά πρώτη φορά, άνοίγουν τίς
  ψυχές χαί τίς σκέψεις των χαί
  σμίγουν τούς διαλογισμούς χαί
  τά αίσθήματά των σ' Ινα ΰμνο
  πρός τό άνθρώπινο πνιθμα χαί
  τίς χαταχτήσεις τού, σ' ίνα τρχ
  γοθδι πρός την Κρήτη χαί την Έλ
  λάδα, πρός την ώμορφιά τοθ
  τοπείοα που απλώνονται χάτω
  στίς λαγκαδιές τοθ Μαλεβυζίου
  χαί πέρα ατά φαράγγια καί
  τίς βουνοκορφές τοθ Ρέρω Ψη-
  λορείτη. Ό άσυρματιατής χ.
  Μιχόπουλος διαβάζει Ινα ώ
  ραΐο ποίημα. Χαιριτισμό στήν
  Κρήτη, πού τό δημοσιεύομε α'
  άλλη στήλη. Καί δλοι ένθουσι-
  άζονται χαί χιιροχροτοθν.
  "Υστερα 8λων τά βλέμματα
  στρέφονται πρός τό υπέροχο δρα¬
  μα πού δίδει ή επαρχία τοθ Μα·
  λεβυζίου. Διαμάντια τά χιορία
  {Γάζι, Καβροχδρι Τύλισσος, Κε·
  ραμοθτσι, Καμάρι Καλέσσα, Βίθ-
  τες, Κρουσώνας, Άγιος Μύρων.
  Σάρχος, Κιθαρίδα, Άσίτες, Πρι-
  νιίς,Άγ. Βχρβάρα, Αύγενιχή, Κΐ
  ράσσα, Σφβα, Βενιράτο χαί Δα·
  φνές, λές χι' είναι χεντημίνα
  πάνω στό δλοποάσινο βελοθδο
  πού άπλώνεται χαί χαλύπτει δλη
  τή8 γή.
  Άπειραι είναι τά θέλγητρα ποθ
  άποχαλύπτει ή έπαρχΕα αυτή. Με
  θυστιχή είνε ή γοητεία των μυ·
  στιχών πού δέν μπορεΐ νά χρώψη
  άπό τόν ούρανό. Άλλά την προ
  (ή συνέχεια είς την 4ην σελί&α)
  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
  Υπό τής Νομαρχίας έκοινο
  ποιήθησαν είς.,ολας τάς άρ
  χας τά προγρά'μματα τήςτελα
  τής καί τοΰ έφετεινοΰ μέγα
  λοπρεποΰς έορτασμοΰ τής ί
  πετείου τής έθνικής μα; πά
  λιγγενεαίας, υπό των έπιθεω
  ρητδν δέ των Δημοτικ&ν
  Σχολείων, εξεδόθησαν έγκύ
  κλιοι διά την συμμετοχήν
  των διδασκάλων καί των ρα
  θητών είς τόν πανηγυρισμόν.
  Ούτω συντονίζονται συνεχδς
  αί προετοιμασίαι καί κα¬
  ταβάλλεται προσπαθεία ώατκ
  ό έορτασμός νά προσλάβη
  μορφήν καί έκτασιν έθνικοθ
  συναγερμοϋ. Πολύ ορθώς. Υ
  πό τάς σημερινάς Ιδιαιτέρως
  στιγμάς πού διέρχεται ό κό¬
  σμος ή άναζωπύρωαις καί ή
  εκδήλωσις τού έθνικοθ φρο-
  νήματος κατά τόν εντονώ-
  τερον τρόπον είναι έπιβ*-
  βλημένη. Καί είναι α(ία
  τής γενικής ευγνωμοσύνην
  ή σημερινή κυβέρνησις πού
  κάμνει ί,τι είναι δυνατόν
  πρός τόν σκοπόν αυτόν. Ά
  ναδεικνύεται όντως έθνική
  Κυβέρνησις.
  Άλλά διά την 25ην Μαρ
  τίου καί τούς έθνικους γε-
  νικώτερον αγώνας, θ' άσχο-
  ληθδμεν άπο «Οριον εί( α«
  ράν «ρΐρων,
  Λι~©ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον γιά τελευταίαν φορά'
  «"Ενα άστέρι γιεννιέται». Μέ τό
  Φοέντερικ Μάρς.
  Την Πέμπτην: «ή γυναΐκα τή(
  ώμσρτΐας». Μέ την Βΐβιαν Ρομάνς
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή ξεκαρδι
  στική κωμωδία «Ό ιταληάτσος τοθ
  Ιπποδρομίου» μέ τόν διάσημον κω
  μικόν Τζόε Μπράουν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 20ής Μαρτίοο.
  13.30 ΕΙδήσεις — Χρηματιοτή
  ριον. 13.50 'Ελαφρά μουσική (δί
  ακοι).
  «Τσιγγάνικο τραγοΰδι». «Προ
  τοθ τιεθάνω». «"Ολα μα&ρα». «Τό
  σο μικρή» χαι «Χωρίς έΌένα» μέ
  την Λουσιέν Μπουαγιέ. Δύυ ίσπα
  νικά τραγούδιε.
  14 20 Άθηνοιϊκο τραγβΰδΓ ίνα
  δι χι (υπο των κ. κ. "Αλκη Παγώ
  νη—Τάκη Μαρίνου συνοδβία κ
  θάρας).
  «Λυπήσου»: Κοκκίνου. «Μάτΐα
  δίχως δάκρυ», Σερενάτα: στ. Βλα
  χοπούλου, μουσ Μαρίνου. «Ένθυ
  μοθ»: Ρίτστ). «Σερενάτα Ζακυνθί
  νή», στ. Γ&ύναρη, μουο. Μαρίνου
  14.45 Εΐδησεις — Νετεωρολογ
  χον δελτίον.
  18.15. Ποικίλη μουσικη (δίσκοι)
  18.30 Μετάδοσις έκ της αίθοώ
  αης τού ««άλλας» της βυναυλίας
  τής ουμφωνικής όρχήστρας τού
  Ωδειον "Αθηνών μέ εργοτ »Όυμ4
  νων συνβετών. (Δ)της όρχήστρας
  ό κ. Όττέσκοΐ), σβλίστ ή κ. Κα
  οτινέσκου). Κατ« τό διόλβιμμα
  τής αυναυλίας: Χμιλία διά την
  Ε.Ο.Ν:
  «Τα ίδανιχά τοθ Νέου Κρά
  τοος καί ή Έλληνιχή Νεολα£α
  υπό τοθ χ. Δημοσ. Κούαη, δφη
  τοθ τοθ ΈθνικοΟ Πανεπιστημίου».
  20 30 Είδήσεις. 20 50 Έλλην»
  κίι Χορωδία (Διεύθυνσις κ. Γλυκο
  φρίδη».
  Δημοτικά τραγ&ύδια εκ τής
  Συλλογής Γλυχοφρίδη μέ σολίστ
  τδν Βαρύτονο κ. Άλκη Παπά
  κωνσταντίνου.
  21.20 Μουσική χορβΰ (δίσκβι)
  21.30 Ρεσιτάλ τραγουδιοϋ (υπό
  τού βαρυτόνου κ. Ξηρέλλπ).
  22 ΝυκτΕρινβιί εΐδησεις.
  22.20 Μικρά Όρχηβτρα. 23.15
  Έλαφρό τραγοΰδι (υπό της κ. 'Α
  λίκης Ζωγράφος) καί μουσική χο
  ρού (δ(σχβι).
  «Δέν μέ νοιάζει» στ. Καπετα
  νάχη, μουσ. Κωνσταντινιδη «Ταγ
  χό Νοτούρνο>: στ. Μενεστρέλ,
  μουσ. Μπόργκμαν. «Παληά γειτο
  νιί», στ. Σακελλαρίου, μουσική
  Μπιάνκο. «ΐζεμιλΐ»: ϋαπαδο
  πούλοα
  24.15 Τελευταίαι εΐδήσεις.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ή γυναΐκκ μέ την πά
  ράξενη ώμορφιά.
  Ή γυναΐκα—πειρααμές.
  Ή γυναΐκα πού γοη-
  τεύει, συναρπάζει, άνα-
  στατώνει:
  ΒίΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  στήν εφετεινήν της επι-
  τυχία,'οτβ ύπέρεχο δρατμα
  τικό καί περιπετειώδες
  ρομάνταο τοΰ
  ΖΑΝ ΒΙΝΏ
  Η
  ΤΗΣ ΛΜΑΡΤΙΛΣ
  Συμπράττει ίλβ τό αν
  ββς τώνΓάλλων ήθοποιών:
  Ντάλιο, Πιέρ Ρε-
  νουάρ, ΛουΐΖουβέ
  Ζάνυ Χ6λτ, Τζίνα
  Μανέζ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Διά τελευταίαν φοράν:
  ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ
  ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
  Φρέντερικ Μάρς
  Ζανέτ Γκέϋνορ
  |Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΪΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  12ον
  εί
  —Διακόσια! Διακόσισ!
  πε γεμάτη χαρό.
  — Δέν εχεις πσράπονσ. Βλέ
  πεις ότι ήμουν οί><ονόμος. Άκολούθησα τή συμβουλή σου. —Εισ1 £νας άγγελος, Ί ούδα. —Καί ποϋ νά ξέρης άκό μη. Στήν Τύρο συνεννοήθηκα μέ μεγαλεμπόρους. Θά μοϋ στέλλουν έμπορεύματα νά τα πουλοϋμε έδώ. "Ετσι ή δου λειά μου δέν θά σταματήση. Άμ' τί; ΝομΙζεις πώς θά κα θόμουν μέ σταυρωμένσ χέρια σάν τόν Ίωάννη; Αύτός μόλις τελεΐωνε τό κήρυγμά τού άρ χιζε τή συζήτησι. Έγώ μετά τή διδασκαλίαν κύτταζα τή δουλειά μου Καλός είνε ό λό γος τοθ ΘεοΟ, μά μόνο μ' αύ τόν δέν μπορεΐ νά χορτάση κανείς. Καί ή φωνή τού έγινε πιό δυνατή: —Λίσ, Λία, θά γΐνουμε πλούσιοι. Μέ τό χρήμά μας θά βασιλεύση ό ΊησοΟς. Μέ τα ψέμματα δέν γίνονται αύ τές οί δουλειές. Δέν φθάνει στόν κόσμο ή διδασκαλία. Εί νέ σοφή, δέν σοθ λέω. Μά ό κόσμος γιά νά πεισθή θε λει νά βλέπη δύνσμι. Καί την δύναμι—άς μή γελιώμαστε— τή δίδει τό χρήμα. Χωρίς αύ τ ό ουτε βήμα δέν θά μπορέση νά κάμη ο ΊησοΟς. Ή Λ(α κύτταζε μέ άπορΐα τόν άνδρά της. Αύτός ή"ταν πού μιλοθσε έτσι; Αύτός πού πρίν άπό λίγους μήνας δέν ήθελε ν'ακούση τάς συμβου¬ λάς της κσΐ την άνάγκασε νά καταφύγη στούςγονεΐς της νά ζητήση βοηθεία; Ό Ίούδας νά υποστηρίζη δτι γιά νά στηρι¬ χθή τό έ"ργο τοθ ΧριστοΟ χρειάζετσι χρήματα; Ή έπιμο νή της είχε νικήσει. Μέ όρθά- νοιχτοτ τα μάτια δέν χόρται- νε νά βλέπη τόν Ίσκαριώτη. Τόν άφινε νά μιλη" χωρίς νά βγάζη, λέξι άπό τό στόμα της. —Θά χτΐσουμε— έξακολού- θησε ό Ίούδας—στίς δχθες τής λίμνης, κοντά στήν πεδιά δα πού άγαπφ ό Κύριος, ά νάμεσα στίς ροδοδάφνες ε"να σπίτι δμοιο μέ τοθ Τετράρχου 'Εκεΐ θά κατοικήσουμε κοί ά πό κεΐ θά κυβερνί,ση τή Γαλι λοία. Έτσι θά καταλάβη την άξΐα καί ιή δύνσμΐ τού ό κό¬ σμος καί θά πιστεύση δτι εί νέ 6 πραγματικάς ΜεσσΙας ποθ άναφέρουν οί Ιερές γρα- φές. 'Εκεΐ θάρχουνται νά τόν προσκυνήσουν καί νά τόν δο ξόσουν άπό τα πέρατα τοθ κόσμου. Τότε θά καταλάβη ό Ίηαοθς την άξία μου καί ό Πέ τρος θά πισιέψη ότι έγώ εΐχα δΐκηο. Ή φωνή τού έγινε τώρσ πιό τρυφερή: (συνεχ(ζεται) "Η στήλη τοΰ ώραιόκοσμου. Ή παρισινή μόδα έν όψει τής ανοίξεως. ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ καί ωρολόγια τσέπης και χειρός των πλέον φημισμένην ϊργοατασίων, θά εΰρητε «Ις τό ωρολογοποιείον τβϋ μ. Κωνστ. Χατζάκι! Π«ρά τφ Μεϊντάνι Έπίαης αναλαμβάνη την έπιδιορθ&ισιν παντός ώρολο γίβυ. 'Εργασία ήγγνημένη Ι. ■! Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬ λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ Άγγλιχής χαΐ Γαλλικής μακράς ,έμποριχή; πιίρας άναλαμβάνΐι μεταφράσεις χαΐ άλληλογραφίαν κατ' οίκον ή μέ ώρας. Πληροφορίαι παρ' ημίν Τής μόδας είνε Ινα φόρεμα άπό μάλλινο ϋφασμα μπλέ μαρίν μέ δαντελλένιο γιαχα καί μανσέ τε; σέ χρώμα μπεζ ή" χίτρινο. Καπίλλο μπέζ σέ σχήμα κανο τιί, γαρνιρισμένο μέ Ινα μεγάλο βελουδένιο φιόγκο μπλέ μαρίν, συντονισμίνο μέ τό χρώμα τοθ φορέματος. Τα ψάθινα καπέλλα έΊϊίχρατοΰν άπό τώρα κκί έκτοπίζουν είς τα κομψί παρισινά κέντρα τα χαστό ρια. Τα ^&0ιν<) καπέλλο τής έ«ο χής γαρνίρεται μέ λουλούδια. Γιρ λάντες ή μπουκέτα. Ένα μπουχέ το από τριαντάφυλλα κόκκινα καί ρέζ είνε ή πιό κομψή γαρνιτοθρα γιά τό άνοιξιάτικο κανοτιέ. Τοπο θετεϊται είς τό μέσον τής καλό τας. Τό ΰφασμα τής τελευταίας μό δας είνε τό μεταξωτό σέρζ κα! γαρνίρεται μέ ρεβέρ σέ πολυ ζω¬ ηρά χρώματα μεταξύ ιών οποίων θά προτιμηθοθν τα εξής: τό ρούζ, πράσινο ζάντ καί μπλέ τυρκουάζ Ό μεγάλος νεωτερισμός τής ανοίξεως είνε Ινα χοστοΰμι τα "{'Λρ άπό ΰφασμα σκωτσέζικο σέ χρώματα. μαϋρο, δσπρο καί πρ σινο. Τό καπελλάκι, ποΰ συμπληρώ νει τό άπογευμχτινό ταγιέρ, είνε μαθρο ή μπλέ μαρΕν, μέ πολύ γυα λΐατερή ψίθα. Γαρνίρεται μέ Ινα μπουχετάκι άπο πολύχρωμα λου- λού5ια Λουλούϊια «ΰ κήΐτου Ϋ τοθ άγροΰ. Τα τελευταία τιροορΕ ζονται γιά τίς πολύ νεαρές κιιρί ες ή δεσποινίδος. Τής μόΒας γιά τό άπόγευμα εί νέ καί ή μικρή τόχα πού στολ ζεται μέ μεταξωΐά ή βατιστένι: λουλού5ία. Αυτή ή λουλουδένι: τόκα κολαχεύει έξαιρετιχά Ιν: δροσερο νεανικό πρόσωπο. Μέ τό φόρεμα πού προορίζε ται γιά Ιπΐσημες κοσμικές έμφα ν!σε:ς, θά φορέσετβ ίνα καπέλλα άπό κορδελλες γχρό—γκρέν ή τα φτα, πάντοτε συντονισμένο μέ τό χρωμα τής τουαλέττας σας. ή Ντιστεγκέ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ανδρ. Βλάσση Όδός "Ιδής. Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί είς 4 οχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια, "Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω- τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές, Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες κ. λ. π. Αί τιμαί μας κατά πολύ εΰθηνό- τεραι των Αθηνών. ■««■■ι ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Διά τού άμπλοίου «ΕΡΑΚΛΕ», άφικνουμένου αρχάς Απρι¬ λίου, κομίζεται ή πρώτη αποστόλη μας Ποτάσσης έκ 4.500 βαρελίωνΜπλέ8Ο)85 βαθμών, καί 1 500 βαρελίων Λευκής, των άνεγνωρισμένων Χημικών Γερμανικών Έργοστασίων ΒΡΕΜΕΡ ΗΕΝ8Εί, των Φημισμένων Μαρκών "Ηλιος, Ζταφύλι καί Στέμμα. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ή ποιότης μας είναι ή ανωτέρα δλων και αί τι¬ μαί μας είναι έκτός παντός συνα- γωνισμοθ. Γενικοί 'Αντιπρέσωποι Έλ/άδος: Γ. Ι. ΑΟΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & -<« Πάτραι. Παρακαταδήκη έν Ηρακλείω: ΣΤΕΦ. Κ. ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ Πλατεΐα Καλλεργών (Κέντρον). · ———ΜΙΜΗ *·· ■■■■■■■!■ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Στείλατε τα κορίτσια σας είς τα _ _ έργαστήρια έλε υθέρων σιτουδών ΡΑΙ1Τ1ΚΗΣ ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Πλατεϊα 'Αγίας Είρπνης 4. ΑΘΗΝΑΣ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον. Κεμάλ Άτατουρκ ΣΪΑΧΪΒ1ΛΥ11 36ον Οί Γάλλοι καί οί Ιταλοί ρ[ζοντο δτι οί Άγγλοι άπλδς Ι χαναν μτιλόφα. Τδ ίδιον ϊσχυρί ζοντο χαί οί Ρώσσοι. Άλλά δέν μπορούσε χα»ε'ς νά ξεύρει. Αί α γλιχαί έφημερίδες εγραφαν εναν¬ τίον τοΰ πολέμου χαί εναντίον ζμ Λίυδ Τζώρτζ.Άλλ' 6 Λόϋ5 Τζώρτζ ήΐαν άποφασισμίνος νά πολεμή- ση... Έν τοσούτω πολλαί Ιλεγαν 8τι β Λίύ5 Τζώρτζ είχε χάσει χά θε δύναμιν καί ό άγγλικός λαός, πρό πολλοΰ, είχε παύσει νά τό άκολουθή. "Ο ούσιοσΐικος 'παράγων ήταν δ "Αγγλο^ διοιχτ}τής των άγγλι κων ατρατευμάτων χοθ Τσανάκ, ό σέρ Κάρολος Χάριγχτον. Δια φαρά χαρακτήρος καί πνεύματος έχώριζ» τούς δύο άνδρας:Ό Τοθρ κος, μαχρυά, είς τό εσωτερικόν τής Μικράς Άσίας ήτο £νας δικτάτωρ, ό δποϊος μποροϋσε νά διευθύνη χατά βίΰλησιν Ενα I- θνος άλλόφρον έκ τής χαρας τής νίκης <αί άγωνιζόμενον υπέρ βω μδν χαί έστιών. Ό Άγγλος άρχι στράΐηγος, έν Κωνσιαντινουπόλει δέν ησθάνετο τό ϊδαφος άσφαλές κάτω άπό τα ποδια τού: Όνομα στιχώς ήταν άρχηγός ενός σ^μμα χιχοθ στρατεύματος. Χά άγγλιχά τμήματα τοθ ατρατοθ τού, ή?αν άρχετά χαλά, άλλ' οί Γάλλοι χαί οί Ιταλοί δέν θά ήοαν παρά τό πλευρόν τού, χαί χαλά·χαλά δέν ήξευρε χδν άν χαί αυτή ή Αγγλία θά ήταν, χατά την αποφασιστικήν στιγμήν, παρά χό πλευρόν τού Δέν επρόκειτο ν' άγωνισθ$ γιά Ινα μεγάλο ίδεώδΐς. Μοναδικός άντικειμενικός σχοπάς γ ι* αυτόν ήταν πώς θά έξήγε χό στράτευμά τού άπό μίαν δύσκολον καί επι σφαλή θέσιν μέ τάς όλιγωτίρας δννατάς απωλείας, περισώζων χό κθρος τής χώρας τού. Καί οί χαραχτήρες των δύο στρατιωτικών άρχηγών προσηρμί ζοντο πρός τόν ρόλον, ποΰ δ καθέ νας χους διεδραμάτιζεν. Ό Τ χος είχεν άχαμπχον θέλησιν χαί ήταν άποφασισΐιχός.Έγνώριζετάν αντικειμενικόν τού σκοπόν. Ήταν άποφασισμένος ή να Ιπφληθή ή νά χαθή χαί αύτός χαί ή ΐουρχία είς την τελευταίαν των άπεγνωαμέ νην απόπειραν.Είχε μελετήσει τόν αντίπαλον τού. Είχε διαβ.-ίσει πολ λά έχ των τηλεγραφημάτων τού που απηύθυνεν είς Λονδίνον χαί τα δποΐα είχε χατάσχει ή τουρκι χή χατασχοπεΕα. Είχε λάβει επι¬ στολάς καί έκθέσεις περί αύτοθ άπό Τούρχους παρατηρητάς έν Κωνστανχινουπόλει. Έβλεπαν 5τ ό Χάριγκτον ήταν περισσόχεροι διπλωμάτης παρά στρατιώτας Μποροϋσε νά τα πηγαίνη χαλά μέ τα στρατεύματα πού είχεν υπό τα διαταγάς τού, άλλά δέν μποροΒσε νά τούς επιβάλλεται χαί νά τούς ζητη" θυσίας. Ήχαν Ινας καλός άξιωματικάς τοθ έπιτελείου εύ στροφος, άλλ' ίατεριΐτο τής τόλ μης νά παίζη μέ'χήν τύχην ϊίς στιγμάς κρισίμους. Δέν θ' άνελάμ βάνε ποτέ την μεγάλην ευθύνην των μεγάλων άποφάσεων. (συνεχίζεταΐ) ΚΟί ΜΩίΊΙ ΚΡ ΘΑΝΑΤΟΙ.— Είς προκεχωρημε- νην ηλικίαν απέθανε καί έκηδεθ θη προχθές είς Τύλισσον χοηστή καί ένάρετος δέσποινα, ή Φωτεί· νή Άστυρσκιανάκη. Ή μεταστα· σα, υπήρξε ηρότυττον στοργικής συζύγου καί μητρός καί καλης έλληνίδος. ΔΟο υΐούς της «οοοέ- ψερε θυσίαν είς τούς ^θνικούς α¬ γώνας. Τα δέ λοιτά τέκνα της ά- ηοκατέστησεν δπως έττόθει. Δι' αύτό καί ήγαπάτο καί έξετιματο πορ' δλων. Τοϋς οίκείους της, συλλυττούμεθα θερμώς. Γύρω στήν πόλι. ΜΙΝΩΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Τό φίλμ θρΐαμβος: ΤΑ ΡΟΔΑ λ ΛΙΣ ΦΑΙΥ· ή σειράν α πού σκορπά ποθι:υς, ΤΑ·Υ'· ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ό γοης μέτην άρρενωπή ώμοίφιά. Τό μουοικό δραματικό φίλμ θαΰμα ποϋ ή μουσικές μΐλΜ· δίίς τού καί ή δοαματική ΰ- πόθισίς τού έπεβκίαβχ κάθε προηγουμένη κινημ«τονρ«· Φΐχπ Επιτυχία. ΣΗΜΕΡΟΝ Ή έξαιρετιχή χωμωδία: μέ τλν περίφημον κωμικόν Τζόε Μπράουν χ«ί την ώραιβτβτην Πατρίτσια "ΕΑις Κυριαχή ώρα 2 μ μ. συνέ· χ«ια χαί τέλος έπειοοδιαχοθ: ΧΑΜΕΗΟΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΑΑ Ζήτηαα τής ημέρας προχθές αί ττροσγειώσεις καί άπογειώσεις τοθ άεροπλάνου·ίτής έταιρΐας ένα ερΐων συγκοινωνιών. —ΑΙ τόσον έττιτυχοθσαι καί έγ- γυηθεϊσαι τρότιον τίνα την προσέ¬ χη δι' σ.εροτιλάνουμέσω ΉρακλεΙ ου συγκοινωνίαν. —Καί ττερΐ των οποίων γράφω¬ μεν έκτενέστατα είς δλλην στή¬ λην. —Άπό τοθ άπογεοματος τής Κυριακής Δ καιρός εφάνη οριστι¬ κώς τρεπόμενος πρ-ός τόν αϊθρι- όν. — Νά πιστεύσωμεν δτι ή αΐθριό- της αυτή θά συνεχισθή; .. —Εάν κρίνωμεν από τάς πρωϊ¬ νάς ώρας τής ;χθές κάτι τΐτοιο έμαντεύετο, χωρίς έννοεϊτσι νά άναλαμβανωνται διά τουτο καί εύ θύναι... κτιροσκοπικαί. —ΑΙ προχθεσιναΐ δοχιμαστικαΐ τιαρελάσεις είς τό νήπεδον «Χάν δαξ» των σχολείων τής μέσης έκ παιδεΰσεως. —Έστέφθησαν, ναθ' ά επληρο¬ φορήθημεν, υπό πλήρους επιτυχί¬ ας άπό απόψεως τάξεως καί ά- πό θεαματικής τοιαύτης. —Ώς γνωστόν τα σχολειό, μας ένσωματωμένα είς την δύναμιν τής_ Ε. Ο. Ν. Ιφερον την στολήν αυτής καί τουτο συνέτεινεν είς την δλην έπιβλητικότητα τής πα· ρελάσεως, ήτις «.αί ύπόσχεται πολλά διά τό εξαιρετικόν τοθ εφετεινού πανηγυρισμοϋ τής 25ης Μαρτίου. — Ζωηρά ή έπιβατική κίνησις τό εσπέρας της Κυριακής. —Μέ τό θαλαμηγόν «Άκρόπο- λις», έκτελέσαν ώς συνήθως τό δρομολόγιον τού, ανεχώρησαν άρ- κετοί. — Γενκώς ή κίνησις της άπο- βάθρας απεδείκνυεν δτι καί Δ κολός καιρός είχε συντελέσει είς την πραγματοποίησιν άρκε- τών ταξιδιών. —Αυριον Τετάρτην τοθ μέγα- λου Κανόνος οί ναοί τής πόλεως θά σημειώσουν πάλιν συρροήν. —Ώς είνε καθιερωμένον μετο- ξύ δλων των φιλακολούθων, οίτι¬ νες άποτελοθν άλλως τε πολυ· ϊΐληθπ τάξιν χριστιανών. — Καθ1 δλας τάς άκολουθΐας τής μεγάλης τεσσαρακοστής καϊ της μεγάλης εβδομάδος. — ΑΙ πολιτικαί συζητήσεις ευ¬ ρίσκονται πάλιν είς το φόρτε των είς τα καφενεΐα της πόλεως. —Έξ άφορμής των δημιουργή θέντων γεγονότων είς την Κεντρι κήν Ευρώπην. —'Υπενθυμίζομεν τό σημερινόν ρεσιτάλ τής διεθνοθς Φήμης καλ λιτέχνιδος τοθ πιάνου κ. Έλ. ΣτιανδωνΙδου. —Τό πρόγραμιΐα περιλαμβάνον 6ργα τοΰ Μπάχ, Κιούπεριν, Ραμώ Μόζαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, θά αποτελέση μίαν σπανΐαν άπόλαυ σιν διά τούς φίλους τής μουσικής καί γενικώς διά τό κοινόν μας. —Αυριον είς τό θέατρον Πουλα κάκη (ώρα 10 μ. μ.) οί ναυτοπρό σκοποι τής πόλεώς μας θά δώ σουν μίαν έρασιτεχνικήν παρά στάσιν εξαιρετικόν ενδιαφέρον τος. —θά παρουσιάσουν έν πρώτοις μίαν σειράν άπό νούμερα κωμικά καί σατυρκά. Είτα θά παίξΓ) μία όρχήστρα άπό τούς Ιδίους μέ άρμόνικες καί θά έκτελεοθοΰν διάφορα σκέτς. —Ή παράστασις προμηνύεται δτι θά συγκεντρώση πολύν καί εκλεκτόν κόσμον. — Είς τοϋ Πουλακάκη προβάλ λεται άττό χθές μέ μεγάλην έπιτυ χίαν τό 2ργον:«°Ενα άστέρι γεννιέ ται» μέ τόν φρέντερικ Μάρς καί την Ζανέτ Γκέυνορ. —Είς την Μινώαν προβάλλεται ό «Πσληάτσος τοθ ΊπποδρομΙου», ενδιαφέρον κώμιικόν Εργον. β Ρκπορτερ Κ. ΜυλοποταμΙτης •φθαλμίατρος "Επί τριακοντα·τ(αν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα Δφθαλμολογικά βσχολούμε- νος, δΐχεται, τούς «άσχοντας τούς Δοθαλμούς είς τό Δοθαλ μιατριΐον τού, κείμενον «αρά τώ Καμαράκι «λησίον τ(|ς ΠολυκλινικΙ)ς Ήρακλιίου. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΑΥΑ4ΚΗ- ΜΑΤΖ4ΠΕΤΑΚΙΙ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν τη»* (Πλατιΐα Βαλιδέ Τζαμί). Ταχύτοται έπιοκευα! ώροΑογίων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ
  ΛΓίΟΡΘΩΣΙ"
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  535ον
  Βάζουν δλαις μαζί ταίς φωναΐς' δέν ξεύρεις
  πόσο γελοθμε. Έπειτα νά σδς πηγαίνω είς τό θε
  ατρο. Νά ιδής τί εύμορφα.
  ΓνωρΙζω έγώ πολλούς θεατρίνους, μάλιστα κι'
  έγώ παράσχησα μιά φορά. Μας εβαλαν πολλά
  παιδία, άποκάτω άπό ίνα σινδόνι μεγάλο, καί έ
  τρέχομεν.
  Έπαραστήναμεν, εΐδες πώς κάμνει ή θάλσσ
  σα τα κύματα. Νά ιδής! Καί είς τ·3 Μελόδραμα
  ημπορούμε νά πηγαίνωμε χάρισμα. Είς τό Με
  λόδραμα φαντάσοο' είνε άλλοι δπου πληρώνουν,
  οί μαγκούφηδες εϊκοσι σολδία διά νά έμβοθν!
  "Υστερα, θά πηγσΐνωμε νά βλέπωμε πώς κόφτουν
  ταίς κοφταΐς είς την γκιλοτϊνα. Θά σδς δεΐξω νά
  Ιδητε καί τόν δήμιο. Ξεύρω πού κατοικεΐ. Τόν λέν
  Λύρ Σαμψών, τό δνομά τού.
  Την στιγμήν εκείνην έπεσε μία σταγών ρητί
  νης έκ τοϋ κηρίσυ επί τοθ δακτύλου τοθ Γα
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΦΩΣ ΒΟΥΝΤ
  βρια, καί αυτή τοθ έπανέφερε τόν νούν είς τό
  πραγματικόν τής ζωής.
  —Νά πάρ' ή όργή: εΤπε1 τό κερί μου πάγει νά|σώματα οργανικα είτε μεϊαλλ'ικά.
  Α.'
  Ένας Άμεριχανδς φυσιολόγος,
  Βιύντ ονόματι βρήχε νέον είδος
  φωτός, ποό ώνομάσθη μέ τό
  είνε αύτό τό φώς χαί σέ τί χρη·
  σιμεόει, θά τοθ ίδοθμε άμέσως. Ή
  εφεύρεσίς τού είνε ίνα γυχλλί είδι
  κό, πού δέν άφίνει νά περάσουν
  άπό μέσα τού παρά μίνον ώρι
  σμένες άχτΓνες τοθ φωΐός τής ή
  μέρας, τό ΐδιο σάν Ινα χόσχινο
  πού άφίνει νά πέσουν άπό τό
  περιεχόμενον τού ωρισμένων δια
  στάσεων κόκκοι. Αύτές οί άκτΐ-
  νες, λοιπόν, πού όνομάζονται ά
  κτίνες Βίύντ έχουν πολύ περίερ-
  γες Ϊ5ιότητες. Άόρατες, καθι-
  στοθν έν τούτοις φωτεινά μερικά
  καή" Προσοχή! Δέν ήμπορώ νά κα(ω περισσότερο
  άπό ενός σολδιοϋ κερί τόν μήνα. ΆφοΟ κανείς
  πλαγιάσπ, πρέπει νά κοιμηθή.
  Δέν έχομε καιρό νά δισβάζωμε παρσμύθια.
  Είνε καί τό άλλο, δπου τό φώς ημπορεί νά περά
  ση άπό την χαραμάδα, καί νά σιοχασθοθν οί χτυ
  πιάδες.
  —Ναί, είπέ καί
  τό άλλο, άπεκρΐθη μετά συστο
  λής τό πρεσβύτερον των παιδΐων, πώς ημπορεί νά
  πέοΓ) είς την ψάθα καμμιά σπίθα, καί νά κσή τό
  σπΐτι.
  Έν τούτοις ό καιρός εξω έμαΐνετο. Ηκούετο
  άνά μέσον των βροντών ό ραγδαΐος ύετός πλήτ
  των την ράχιν τοθ κολοσσοθ.
  —Βρέχε 8σο θέλεις! είπεν ό Γαβριάς. Μ' ά
  άρέσει νά άκούω τό νερό νά τρέχη τόν κατήφο
  ρο άπό τα πόδια τοϋ σπιτιοθ.
  Ό χειμώνος είνε £να ζώον τετράποδον χάνει
  την,, πραγμάτειά τού, χάνει τόν κόπον τού, καί θυ
  μώνει ό παληόγερος. Αί παιδία" τώρα σιωπή νά
  κοιμηθοθμε. Σκεπασθήτε κσλά' νά σβύσω τό κερί
  μου. Νά τό σβύσω;
  —Ναί, σβύσε το, εΐπε τό ττρεσβύτερον, εϊμα
  στβ καλά. Ώραϊο είνε τό προσκεφάλι μου" μοθ
  φσΐνεται ώσάν πτερό ύποκάτω άπό την κεφαλήν
  μου.
  —Δέν λέν την κεφαλή μου άνέκραξεν ό Γα
  βριάς, λέν την τροΰκα μου.
  Τα δύο παιδία συνεσφίγχθησαν πρός άλληλα, ι
  να έχη καί ό Γαβριδς Ικανόν τόπον. Ούτος δέ,
  Φροντΐσσς, νά τα σκεπάση. καλλίτερον, έπανέλα
  βε—Κοιμηθήτε καλά, καί έφύσησε τό κηρίον
  τού. «
  Μόλις έσβέσθη τό φώς, ηκούσθη θόρυβος είς τό
  σιδηροθν δίκτυον, όπισθεν τοϋ όποίου έκοίτοντο-
  ένόμιζες δτι έξέετο ύτΐό όνύχων καί οδόντων. Έ-
  βάλλοντο δέ συγχρόνως καί φωναί τίνες λεπταΐ
  καί όξεΐαι.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2,0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νά$ον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  -Τηλ. 1-41.
  Μέσα στό άπόλυτο σκοτάδι ενός
  κλειατοθ οωματίου, υπό την δέ
  σμην τοθ φωτός μιας είδικής λάμ
  πας. τα σώματα αύτά παρουσιά
  ζονται μέ άπαχρώσεΐς πού τα κα
  θιστοθν απολύτω; διακριτά Μία
  άπό τίς πιό περίεργες χρησιμό
  τητες τοθ φωτός Βϊύντ είνε δτι
  έπιτρέπουν νά διαχρίνωνται επάνω
  α' έ'να ΰφασμα οί άόρατες κηλΐ
  δες. Πειράματα σχετικά έκαμεν
  £νας Γάλλος μηχανικίς-χημικός,
  ό κ. Μαυρίκιος Ντεριμπερέ μέ
  πολλήν επιτυχίαν. Εξήτασε μέ τό
  ειδικόν φώς τοθ Βούντ τίς κηλΐ
  δες πού ήμποροθν νά προκαλέ-
  σσουν τα πιό άπίθανα σώματα ε¬
  πάνω σέ κάθε είδους ΰφασμα.
  Επί τή βάσει τίδν παρατηρήσεών
  τού αυτών κατήρτισε πίνακα, ί ο¬
  ποίος έπιτρέπει είς τα χαθαρι-
  στήρια χαί τα βαφεΐα των φορκ
  μάτων χαί των διρασμάτων νά
  χανονίσουν την μέθοδον τής έρ
  γασίας των επί νέων εντελώς |3ά
  σεων.
  "Ας υποθέσωμεν δτι πρόκειται
  περί ενός κοστουμιοϋ, πού παρα-
  δΕδεται είς τό χαθαριστήριον. Ό
  τεχνίτης δ οποίος τό παραλαμβά
  νει γιά νά τό καθαρίση, χλείνε-
  ται στόν σκοτϊ'.νό τού θάλαμο
  χαί μέ την βοηθεία τής λάμπας
  πού μεταδίδει τό φώς Βίϋντ, άρ·
  χίζει νά τό Ιξετάζη λεπτομερώς
  Άναχαλύπτει στά μανίκια, στόν
  γιακά καί; σ'άλλα σημεΐα διάφο
  ρες άόρατες κηλϊδες. Καθορίζει
  έτσι τοπογραφιχως, άς ποθνε,' ε¬
  πάνω στό ΰφασμα τα σημεϊα 8-
  που δπάρχουν ο! κηλϊδες καί διευ
  χολύνεται χατ' αυτόν τόν τρόπον
  ή έργασία τού.
  Ειδικώς γιά την βαφήν των δ·
  φααμάτων τό σύστημα αύτό είνε
  έξαιρετικά χρήσιμοι. Είνε γνω
  στόν δτι λιπαραΐ καΐ έλαιώ-
  δεις κηλϊδες επάνω σέ λεπτό ΰφα
  σμα πού πρόκειται νά βαφή, ένφ
  δέν φαίνονται μέ γυμνό μάτι πρό
  τής βαφής, έπηρεάζονται κατ' αύ
  την άπό τό
  «ϊνοίγουν»,
  δή, ή βαφή δέν έπιτιιγχάνει χαί
  τό ΰφασμα είνε γιά πέταγμα.
  (συνεχίζεται)
  χαινούργιο χρώμα
  φανερώνονται δηλα
  ΣΗΜΑΙΕΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ
  Διά κοινότητος, καταστήματσ,
  οικίας, αύτοκίνητα κ. λ. π.
  Είς δλα τα μεγέθη καί είς δ-
  λας τάς ποιότητος.
  Μόνον στό ειδικόν εργοστάσιον τό:
  "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ,,
  Πλατεια—Στράτα.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ε-Υ2-Ή
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Αι έν γένει καλλιέργειαι
  είς τόν Νομόν Λασηθίου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μάρτιος
  (άνταποχριτοθ μας) —Αί πρόοδοι
  τάς οποίας εσημείωσε χατά τα τε
  λευταΐχ Ιτη ή γεωργία είς τόν
  Νομόν Λασηθίου, είνε πιστεύομεν
  τόσον γνωσταί 2σον είναι χαί άξι
  οσημείωτοι. Είς δλας τάς επαρ¬
  χίας, αί καλλιέργειαι ένετάθησαν,
  έσυστημχτοποιήθησαν χαί άπίδω·
  σαν πολλά. Έξ άλλοα εισήχθη¬
  σαν 5χι μόνον νέαι μέθοδοι χαλ
  λιεργείας άλλά καί νέα ειδή, νέ¬
  αι χαλλιέργειαι. Οί μπανάνες
  καί οί φυστίκές πού ήσαν τελεί¬
  ως άγνωστες μέχρι πρό ολίγων ά-
  κόμη έ τώ ν χαλλιεργοθνται τώρα
  είς δλα τα διαμερίσματα δπου εύ
  δοκιμοθν. Κ<1 αί πρώιμοι χαλλι έργειαι των χηπευτιχών χαί ί^ία των ντοματών, ώργανώθησαν καί έσυστηματοποίήθησαν καί άπεδιΕ χθησαν έξαιρετικά προσοδοφόροι. Έτσι δ νομός Λασηθίου, με την ποιχιλίαν των καλλιεργειών χαί μέ την γονιμότητα τοθ έδάφους τού, έπιτυγχάνει νά είνε σχεδόν αύτάρκης είς δλα, νά χάμνη με γάλας ίξχγωγάς ελαίου, χαρουπί- ων, άμυγδάλων, πατατών καί κη- πευπκών χαί νά ευρίσκεται είς καλλιτέραν οικονομικήν κατάστα¬ σιν άπό άλλα διαμερίσματα πού θεωροθνται πολύ γονιμώτερα. Οί κάτοιχοί τού, άν δέν είναι πλού σιοι, δέν χρεωστοθν πάντως. Καί δέν είνε βεβαία μικρόν γεγονός αύτό. "Ηδη, είς την γενικόν προσπά¬ θειαν υπέρ τής προόοου χαί άνα πτύξεως τής γεωργίας έρχεται άρωγόν καί τό Γεωργιχόν Ταμεϊ όν. Είς την τελευταίαν συνεδρία ασιν τής Διοιχούσης Έτΐιτροπή; τού, ελήφθησαν άποφάσεις πού ξχουν μεγίστην σημασίαν. Καί έν πρώτοις, απεφασίσθη''νά χορη γηθοθν φάρμακα καί ψεκαστήρες διά την καταπολέμησιν τής καρπο χάψης των μηλεών τοθ Λασηθίου. Νά γενικευθή χαί νά συστημα τοποιηθοθν τα μέτρα καταπολε μήσεως των διαφόρων άσθενειών πού προσβίλλουν τα δένδρα. Καί νά οργανωθή, νά προπαγαν δισθς χαί νά ενισχυθή μέ χάθε τρόπον ή χαλλιέργεια των όσπρί ών καί κυρίω; των φασολιων χαί ρεβυθιών πού εύδοκιμοθε ίδι αιτέρως καί νά χορηγηθοθν φάρ μακα καταπολεμήσεως των άσθε νειών πού τα προσβάλλουν. Έτσι όργανοθται χαί τονώνεται καί συγχρονίζεται ή γεωργία είς τόν νομόν μας. Μέ την φιλοπο νιαν δέ καί την προοδεμτικόΐη τα των γεωργών μας χαί μέ την συνεχή προσήλωοίν των είς την γήν θά επιτευχθή έντός όλίγου ή πλήρης άναδημιουργία τής 6· παίθρου χαί ή μεταβολή της είς ίνα απέραντον χήπον ποιχίλων καλλιεργειών. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Τό Εμπορικόν 'Επιμελητηριον Ηρακλείου καί τα Έπαγγελματι καί Βιοτεχνιχόν . Έπιμελητήρι όν κατέθεσεν άνά χιλίας (1000) δραχμάς έκαστον υπέρ τοΰ φι λανθρωιτικοθ Σύλλογον) «'Αγία Τριάς».ι Έπίβης ή Κ. Μαρία Καμι νοπέτρου κατέθεσε δραχμάς 250 είς μνήμην τού συζύνου της Χαραλ. Καμινοπέτρου Ό έν λό γω φιλανθρωπικός Σύλλογος εΰ χκριστεΐ θερμώς τούς εΰγενεΐς δωρητάς. —Διανυκτερεύοντα φκρμα κεΐα. Σήμερον 21 Φεβρουάριον θά δικνυκτερευσουν τα φκρμακεϊα Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Άπο στολου Ζαφειρίου. Διακήρυξις Δημοπρασίας Ή Λιμενική Έπιτροπή Ηρα¬ κλείου διακηρύττει δτι έκθέ τει είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την ενοικίασιν των λιμεν. φόρων, διά τό τρέ χον οίκον, έτος, την Ιην Α¬ πριλίου 1939, συμφώνως πρός τούς δρσυς τής υπό χρονολ. 14 Μαρτίου έ. 'έ. σχετικάς συγ γραφής υποχρεώσεων εύρισκο μέν ής είς τα Γραφρΐσ τής Λιμεν. Έπιτροπής είς την διάθεσιν παντός ένδιαφερομέ- νού. Πρώτη προσφορά ωρίσθη τό ποσόν δραχμών 18 500. 000. Έν Ηρακλείω τί) 16 Μσρ- τίου 1939. Ό άντιπρόεδρος τής Λιμεν. Έπιτροπής Γεώργ. Γερωνυμάκης —Ή εΐσαγωγή ραδιοφώνων. Ύΐτό τού ύπουρνοϋ Έθνικής θΐκονομίβΐς υπεγράφη απόφασις δι' ής έπιτρέπετκι η χορήγησις κοιτά τό τρέχον εισαγωγικόν έ ξάμηνον άδειών είσαγωγής ρα διοφώνων καί ίξαοτημάτων αό των έκ των ύπαγομένων είς την δασμολογικήν κλάσιν 134 δ. κα8' υπέρβασιν των είσακτέων ποσο τήτων, προελϊύβεως των κάτωθι χώραν, μέχρι τοΰ άντιστοίχω; δι' εκάστην, άναφερομένου ποαοΰ έν συνόλω. Έξ Ήνωμένων Πολιτει ών Βορείου Άμερτκης 20.000 χι λιόγραμμα, έκ Γβρμβτνίας 15 000 έκ Γαλλίας 2 400, έκ Βελγίου 2.000, έξ Ιταλίας 2 000 κ*1 έξ Όλ λκνδίας 1.600. —Ή επέκτασις της καλλιερ γείας γεωμήλων. Υπο τοΰ υπουργείβυ της Γβ ωργίας εκοινοποιήθη πρός ά πά σα; τάς γεωργικάς υπηρεσίας έγκΰχλιος, δια της οποίας συνι στάται ή επέκτασις της καλλι εργείας των γεωμήλων π ή άνά πτυξις της μιχροκαλλιεργείκς αυτών είς τα μέρη δπου ή πχ ραγωγή είνε λίαν περιωρισμένη. Άλλά διά νά επιτύχη καί νά είνε άποδοτικη ή πατατοκαλλιέρ γεια, πρέπει κυρίως νά έπιτευ χθοΰν μεγάλαι βτρεμματικκι ά ποδέσεις, α! οποίαι βμως έξαρ τώνται έκ τής καλής ποιότητος καΐ τής καταλλήλου ποικιλία; τοΰ σηορου καθώς καί έκ τής καλής καλλιεργείας καΐ λιπάνσ» ως τοΰ έδάφους. Πρός τουτο πρέ πει νά διαφωτίζωνται όσον τό δυνατόν περισσότερον οί παρα γωγοΐ έν συνδυασμώ καΐ πρός την οΰστασιν άηοδεικτικων ά γρών τεσσαράκβντα περίπου κατά νομόν. ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΦΙΝΤΑ τυπου Κατασκευής ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Πάτρας ΆσύγκριτΌΐ είς Στερεόιητσ, Άντοχίιν και Τελειότητσ. Άνυπέρβλητοι είς χσμηλάς τιμάς χάρις κσι μόνον είς τό εύθηνόνκόστοςπού επέτυχε ή Μεταλ λουργία ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ έξ άφορμης των μοναδικών εις τελειότητα ένκαταστάσεών της: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤ Α: ΠΑΝΑΓ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΤΡΥΠΗ ΥΙΩΝ Κ.ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΥ2ΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΡΗ2ΤΟΥ ΑΪΛΑΝΟΓΛΟΥ Κ Α ΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ πρέπει πρός τό συμφέρον τού νά δοκιμάση τούς ψεκαστήρας μας Ιταλικού Τύπου ΣΦΙΝΤΑ κατασκευής ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ δια να ή^0^ έμτΐράκτως δτι ύπερέχουν άπδ πάσης απόψεως [εν ώ συγχρόνως θά τούς αγοράση είς τάς κάτωθι τιμάς πραγματικήν εύκαιρίας: Ψεκαστήρ άνευ διϋλιστηρΐου Αραχ. 697.— » μετά » » 717.- » » » καϊ άναδευτήρος 817.— Άγοράσατε λοιπόν τούς ψεκα- στήρας μας διά νά γίνετε οί φανα- τικοί πελάται μας. Διαρκής παρακαταβήκη παρά τοίς Αντι¬ προσώποις: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ "θπιοθεν Άραστά
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρβΙσ Τρίτης
  21 Μαρτίου 1939
  II
  ΠΡΟΤΗ ΠΤΗΣΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΤΔΤΙΊ
  ΥΠΗΡΞΕ ΙΙΤΙ Τί ΛΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΕΙΣ ΣΤΑΟΕΡΟΤΗΤΑ ΙΑΙ ΗΡΕΜΙΑΝ ΠΟΡΕΙΑΣ
  Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΤΑΙ 4ΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΤΗΣ
  Αί πρώται τηλεγραφικαί έντυττώσεις τού μετασχάντος τής πρώτης
  άεροπορικής πτήσεως Ηρακλείου — Αθηνών Διευθυντού μος.
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαρτίου (τη¬
  λεγραφικώς).— Έκτός τηςπρώ
  της πρωϊνής δοκιμαστικής
  πτήαεως ύπερθεν τοΰ Ηρα¬
  κλείου καί των έπαρχιών
  Τεμένους—Μαλεβυζίου είς
  την οποίαν έλαβον μέρος
  μετ" αλλων συμπολιτών καί
  ά«ό την οποίαν άπεκόμισα
  άρίστας έντυτώσειί, έτυχον έ
  ξαιρετικής εύνοίας νά κατα
  λάβω την μόνην δνχθέσιμον
  θέσιν τοΰ έλλπνικοΰ άερο-
  σκάφβυς πού συνέδεβεν άερο
  πβρικώς την Κρήτην μέ τάς
  Αθήνας καί νά ταξιδεύσω
  πρώτος μ έ τούς άσσους τής
  έμπορικής μας άεροπορίας.
  Αί χιλι&δες των συμπολιτών
  πού παρηκολούθησαν την ά-
  πογείωσίν μας τοΰ άπογεύμα
  τος,ϊαως ησθάνθησαν άμυδράς
  ανησυχίας λόγω τής επικρα¬
  τούσης πυκνής νεφώσεως κα
  τα την ώραν της άπογειώσε-
  ως καί^τών έπικειμένων τά-
  σεων πρός κακοκαιρίαν.
  Πλάνη. Καί πλάνη μεγάλη
  όπως καί τίνων αί άνησυχίαι
  εντελώς άστήριχτβι. Έξ Ιδί¬
  ας πλέον αντιλήψεως εσχη-
  μάτισα την πεποίθησιν ό¬
  τι άεροβκάφη όπως τα έλλη
  νικά Γιοϋγκερς ταξιδεύουν
  χωρίς κανένα κλυδωνισμόν
  καΐ μέ πορείαν σταθεράν
  ταξιδεύουν ασφαλώς καί ά-
  σχέτως κρός οιανδήποτε και-
  ρικήν συνθήκην. Ή άπογεί-
  ωσίς μας έκ τοΰ άεροδρομί-
  ου Ηρακλείου εγένετο τό¬
  σον άνεπαίσθητα ώστε παρ'
  ολίγον νά μην άντιληφθώ
  τό υψος των 500 μέτρων πού
  είχομεν άνέλθει ολίγα δευ·
  τερόλεπτα μετά την άπογεί
  ώσιν, όπότε καί εγένετο ή α
  ποχιχιρετιστήριος πτήβις υ¬
  πέρ την πόλιν μας.
  Αναχώρησιν έσημειώσα-
  μεν δύο καί τριάντα άκρι
  βώς ύψούμενοι 500 μέτρα. Είς
  την Ντίαν είχομεν υψώθη
  ΙΟΟΟμ. χωρίς κανένα κλυδωνι
  σμόν καί μέοταθερότητα ταξι
  διωτικής πορείας μή παρατη
  ρουμένην ού τε είς βύβτα-
  θέστερα άτμόπλοια ούτκ είς
  σιδηροδρομικούς συρμούς.
  "Ωραν 2.40' διερχόμεθα
  πυκνόν στρώμα νεφώαεως
  ένώ ύψωνόμεθα είς 1800
  μέτρα. Έκ τοΰ υψους αύ-
  τοΰ μόλις διεφαίνετο τό
  Ηράκλειον ά πό τό οποίον
  συνεχώς άπομακρυνόμεθ«.'Ώ
  ραν 2.45 ευρισκόμεθα πλέ
  όν άνωθεν των νεφων οπου
  συνηντήσαμεν διαύγειαν ά
  τμοσφχίρας, ήλιον πολύν,
  πλήρη εύδίαν.
  Ήδη ό κυβερνήτης τοΰ ά
  εροσκάφους εΐχε χαράξει πό
  ρείαν υψουςτ2.200. Έκ τοΰ υ
  ψους αύτοΰ ήσαν μόλις όρα
  ταί αί κορυφαί τοϋ Ψηλο-
  ρείτη. "Ωραν 3 ακριβώς
  διερχόμεθα υψος 2.300 μέ
  εσωτερικήν συνεχή θερμο
  κρασίαν άεροσκάφους 20
  β«θμών. Ώραν 3.10' είσερ
  χόμεθχ είς ζώνην καλοκαιρί
  ας· τα στρώματα τής νεφώ
  σεως παρουσιάζουν πλείστα
  κενά έπιτρέποντα νά δια
  κρίνωμεν άπό τοΰ υψους
  μας την θάλασσαν ήρεμον,'
  γαληνιαίαν. Τονίζω είς^ τό
  σημείον αύτό ότι τό άερο
  σχάφος άπ' άρχής συνεχίζει
  πτήσιν χωρίςπαρέκκλισινοΰτε
  κατά χιλιοστόν έκ τής χαρα
  χθείσης κατευθύνσεως πρός,τον
  άεροσταθμόν τοΰΤατοϊου «π'
  όπου δι' άσυρμάτου καί άκρι
  βεστάτων ραδιογωνιομετρι
  κων όργάνων τοΰ άεροσκά
  φους κανονίζεται συνεχώς ή
  σταθερότης τής πορείας τού
  πρός τόν ίσχυρότατον ραδιο
  φάρον τοΰ Τατοΐου.
  "Ωραν 2.15' διερχόμεθα ά
  νωθ&ν νέου στρώματος
  νεφώσεως. Δεξιά μας δια-
  γράφεται ήΣαντορίνη καί είς
  τό βάθος άμυδρώς, ή Σίφνος.
  Μετ' ολίγον άφήνομεν δεξιά
  την Σίφνον, Σέριφον, Κίμω
  λον καί περί ώραν 3.20' εύρι
  σκόμεθα άνωθεν τής Μή
  λου ή όποία φαίνεται πλέου
  σκ είς την γαλήνην τής θα
  λάσσης καί είς άπλετον ήλι
  ακόν φώς.
  "Ηδη μετά τοΰ γύρου άπο
  γιώσεώς μας έχομεν πραγμα
  τοποιήαει πτήσιν 40 λεπτών
  καί είσερχόμεθα είς ζώνην
  ίσχυροΰ βορείου άνέμου.Παρ'
  όλον τόν πνέοντα άνεμον
  ούδεμί» κ«ί πάλιν παρέκκλι
  σις σημειώνεται, ουδέ ό ελά
  χιστος κλυδωνιβμός.
  Ίπτάμεθα τόσον σταθερώς
  ώστε νά κάμνωμεν εύχερώ;
  εναλλαγάς των θέοεών μας,
  νά περιπατώμεν έντός τβΰ
  θαλάμου έπιβκτών, νά καΐτνί
  ζώμεν έλευδέρως καί εύχαρί
  στως, νά ομιλούμεν μεγαλο
  φώνως ώσάν νά ευρισκόμεθα
  επί ξηράς.
  Τέσσαρας παρά 20 ευρισκό¬
  μεθα πλησίον τοΰ £άν Ζώρζ
  ένω κατέναντί μας διαγράφε
  ται ή άκτή τού Σουνίου.
  Εντέυθεν τής' Μήλου ή όρα·
  τότης έξακολουθεϊ πάντοτε β
  ξαιρετική. Ή άτμόσφαιρα έν
  τος τοΰ άεροσκάφους παρ'
  όλον πού κακνίζομεν άενά-
  ως είναι πάντοτε καθαρωτά-
  τη. "Ωραν 4 αντικρύζομεν
  ήδη την φαληρικήν άκτήν.
  Άρχίζει νά διαγράφεται ή
  άκτή Βούλας, Γλυφάδας ένω
  κατερχόμεθα ήρεμα άπό τοΰ
  ΰψου; των 2200 είς τα 500 μέ
  τρα. "Ωραν 4.5' ίπτάμεθα ά¬
  νωθεν τοΰ Φαλήρου. Μετά
  δύο λεπτά άνωθεν των Αθη¬
  νών λουομένων είς άπλετον
  ήλιβν.Είς Τατόϊ προσγειούμε-
  μεθα 4.10' έλαφρά, άνεπαίσθη
  τα μέ πλήρη διάθεσιν. Ήδη
  είχομεν διανύβει 360 χιλιό
  μετρα, πραγματβπβιβΰντες
  την πρώτην πτήσιν Ήρα-
  κλείβυ— Αθηνών υπό τβύς
  πλέον αίσίβυς οίωνούς.
  Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  120 Ώρα
  ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΤΙ
  Ν
  ΤΗΣ ΕΞΟΥΣ1Ο/
  ΕΝΤΟΛΗΝ
  ΟΤΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  Γαλλικαί Βουλαί εψήφισαν σήμερον
  την πλήρη έξουαιοδότησιν πρός την κυ¬
  βέρνησιν Νταλαντιέ.
  Διά τής έξουσιοδοτήιβως ταύτης ή
  γαλλική κυβέρνησις λαμβάνει ώς γνω¬
  στόν ελευθερίαν κινήαεων ειδικώς όσον
  άφορά την πολεμικήν βιομηχανίαν τής
  χώρας.
  — " ■ ', . ι. '■ ■■..... ,1, ■ — -------- ·' - ■ ■ ------------- ■----------------- —
  Συνεχίζονται αί προετοιμασίαι
  διά τόν έορτασμόν τής 25ης Μαρτίου.
  ΑΙ
  ΤΟΥ Χ
  ΟΟΕΟΤ
  ΤΛΕΡ
  ΚΗ ΥΠ9ΔΟΧΗ
  :ΊΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ο Μαρτίου (τοΐ άν-
  ταποκριτού μας).—Καθ* α τηλεγραφεί¬
  ται, τόν καγκελλάριον Χίτλερ επιστρέ¬
  ψαντα είς τό Βερολίνον, ύπεΰέχθησαν
  αποθεωτικώς οί έθνικοσοαιαλιαταί καί
  ό λαός. Τόν Χίτλερ προσεφώνηαεν έν-
  θουσιωδώς ό στρατάρχης Γκαίριγκ.
  Ο ΒΟΥΑΓΑΡΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΛΝΕΧΒΡΗΣΕΝ ΕΞ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ό Βούλγαρος πρω-
  θυπουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ ανεχώρη¬
  σεν έξ Άγκυρας σήμερον. Τόν Βούλ¬
  γαρον πρωθυπουργόν προέπεμψαν τα
  μέλη τής κυβερνήσεως καί ό λαός.
  Είς επίσημον ανακοινωθέν τονίζετχι
  ότι σκοπός τής συναντήσεως τής ' *γκύ
  ρας υπήρξεν ή'άλληλεγγύη των Βαλχ-ανι,
  κων κρατών καί ή άνεξαρτησία ενός έκά
  βτου.
  Είς την πόλιν μας συνεχίζον-
  ται εξακολουθητικώς αί προετοι
  μααίαι διά τόν μεγαλοπρεπέατε
  ρον έορτασμόν τής Έθν. έπετεί
  ου τής 25 Μαρτίου. Χθές ή Νο
  μαρχία έκοινοποίησε πρός ά"παν
  τα τα αωματεϊα καί τάς διαφό
  ρους δργανώσεις τό δημοσιευθέν
  άπό προχθές πρίγραμμα λαϊχων
  έορτών αί'τινες θά τελεσθοθν την
  παραμονήν καί την ήμίραν τής
  25ης Μαρτίου καθώ; καί τό πρό
  γραμμα τής τελετής είς τόν
  Μητροπολιτικόν Νχόν τοθ Άγ£
  ου Μηνά είς 8ν θά παρασιωσιν
  3πάσαι αί αρχαί, τα σωματεΐα,
  οί τετιμημένοι διά πολεμικών μι
  ταλλίων καί δ λαός.
  Μεγαλοπρεπώς έπίση; θά έορτα
  σθ^ ή Έθνική ^πέτειο; είς
  δλην την ύπαιθρον τοθ νομοθ.
  Είδικαί οδηγίαι εδόθησαν ήδη
  πρός τού; Προέδρους των κοινο
  τήτων τοθ νομοθ καί τα πΐ^ι
  φερειακά τμήματα τής Έθν. Νέ
  ολαίας. Άφ' ετέρου έκοινοπσιή
  θη πρός τού; διευθυντάς των
  σχολείων ή χάιωθι έγκΰχλίος
  τοθ 'Επιθεωρητοθ Δημοτικής
  Έκπαιδεύσεως κ. Βαλέργα:
  Επικειμένης τής εορτής τής
  Έθνιχή; μας Παλιγγενεσίας, πχ-
  ραγγέλλομεν 2πως παραακευασθή
  τε, ί,να τα 5φ' δμάς σχολεΐα, ου
  μόνον, μετάσχωσι τοΰ έιρχασμοθ,
  άλλά συντελέσωσιν ώστε έ ειρ
  τασμός ούτος νά λάβη ώς οίον τι,
  μεγαλοπρεπέαΐερον τόνον.
  Ό λαός όφείλει νά συναιαθαν
  θζ 8τι με την μεγάλην θρηακευ
  τικήν εορτήν τής άπολυτρώσεως
  τοθ ανθρωπίνου γένους διά τής
  ένσαρκώσεω; τοθ Σωτήρος ημών
  τελεΐται καί ή έορτή τής Παλιγ
  γενεσίας τοθ "Εθνους μας, την έ
  ποίαν όφείλει νά έξυψώαη είς
  σύμβολον αεβασμοθ καί λατρεί
  άς διότι ή φΐλοπατρία ενός λα
  ου καταφαίνεται έκ τοθ σεβ*
  σμοθ τόν βπαΐον άπονέμει εί; τ^ς
  μεγάλας αϋτοθ άναμνήσεις. Τάς
  υψηλάς καί αίωνίας άξίας τής
  θρησκείας καί τής Πατρίδος,
  τάς οποίας ή Έθνική Κυβίρνη
  αίς τής 4ϊ}ς Αύγούστου άνεστή
  λαισεν θφείλετε μεθ' ΐιπερηφανεέ
  α; καί σθένους ού μόνον διά
  τής διδαακαλίας άλλά καί δι'
  δλων των μορφών τής άγωγής
  νά καλλιεργήσητε.
  "Οθεν παραγγέλλομιν δπως κα
  ταρτίσητε τό πρίγραμμα τής έορ
  τής, αντίγραφον τοθ ίποίου θά 5
  ποβάλητε ημίν καί τοθ όποίου
  θά ζητήσητ» την πραγμάτωσιν.
  Ό έορτασμάς δέον νά αρχίση άπό
  τής παραμονής. Παρέχομεν νύ-
  ξεις τινάς περί χούιον. Την πά
  ραμονήν ατολισμός τοθ σχολείου
  καί τής Έκκλησίας. "Ωρα 10 έ"
  ναρξις διά κωδωνοκρουσιων. "Ω
  ρα 11 κατάθεσις στεφανου είς
  μνημεΐον των πεσόντων, εάν υπάρ
  χη τοιούτον, "ϋρχ 6 μ. μ. λαμ
  παδηφορία μετ' Ιμβατηρίων άνά
  τό χωρίον. 25 Μΐρτίου πρωί: 6
  π. μ. έωθινόν άνά τάς όδούς
  τοθ χωρίου. Έχκλησιασμός των
  μαθητών. "Ωρα 11 δοξολογία έν
  συνεννοήσεΐ μετά τοθ Προέδρου
  τής κοινότητος καί τοθ έφημερί
  ου. Μειά την δοξολογίαν είς τό
  σχολείον παράστασις πατριωτικόν
  δραματίοιι, ίσματα, έθνικοί χο-
  ροί. Τό εσπέρας λαμπαδηφορία.
  Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΣΙΣ
  ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΒΥΖΙ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ίΙΡΟί
  ΚΛΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  1ΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  1 3
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν πρε¬
  σβευτήν τής ΑΙεγάλης Βρεττανίας κ.
  Ούατερλόου. Ό κ. Πρωθυπουργός
  συνειργάσθη επ* αρκετόν μετά τού Βρετ
  τανοΰ πρεσβευτού.
  ΣΥΝΕΠΑΗΡ08Η Η ΚΑΤΑΛ Η ΨΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΘΗΝΙΑΣΥΠΟΤΟΝ ΟΥΓΓΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ:2Ο Μαρτίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού
  έξωτερικού ότι ή «ατάληψις τής Ρου-
  θηνίας υπό των Οΰγγρων βυνεπληρώθη
  -λήρως»
  (Ή ουνέχεια έκ της 1ης σελΐδος)
  σοχή δλων άποσποθν αί έκδηλώ
  σει; των κατοίχων των χωρίων.
  Οί χαλοί αγρόται μα; πανηγυρί
  ζουν χαί αύτοΐ την Ιναρξι τή; ά
  εροποριχή; συγκοινωνίας Ήρα
  κλείου Αθηνών. Εί; 8λα τα χω
  ριά, οί δνθρωποι βγαίνουν άπό
  τα σκίτια των, αυγχεντρώνονται
  στί; πλατεϊες χαί τού; δρόμους, ά-
  νεβαίνουν οτΐ; στίγες τώ^ σπιτιων
  των χαί σείουν μανδήλια χαί οη
  μαΐε;. Πίσο είναι συγχινητικέ;
  οί εκδηλώσει; αυτε; τοθ ενθουσια
  σμοθ χαί πόσο καλυτέρα τί; έκτι
  μ$ χανείς «άφ' δψηλοθ»...
  Δέν είνε £μω; μακρές χι' άτέ
  λειωτε; οί στιγμέ; τή; ευτυχία;.
  Καί τό «βάπτισμα τοθ αέρος» δέν
  ειμπορεί νά παραταθή επί πολύ.,
  Τό άεροπλάνο μ' ίνα τεράστιον!
  έλΐγμό βρίσκεται πάνω άπό τό
  άεροδρόμιο. Δ αγράφει δύο χύ
  χλους, χατέρχεται χαί προσγειώ
  νεται μέ εξαιρετικήν όμαλότητα
  χωρίς χανείς νά αισθανθή οδτε
  τή παραμιχρήν ένόχλησι. Καί δ-
  μως! Πόσον όδυνηρή φαίνεται τώ
  ρα αυτή ή έμαλώτατη «προσγείω
  σι;».,.'Υπάρχει άλλωστε τίση δια
  φορά μεταξύ τή; όΎεΐροφαντκσία;
  των αϊθέρων χαί τής πεζής
  πραγματικότητος...
  Την μεσημβρίαν τής Κυρια
  κης. τό πλήρωμα καίοί λοιποί
  έπιβαίνοντες τοθ σκάφους κ.
  κ. Τσουκάς, Παπαδάκος, Χά μ
  πας, Μπαζαΐος Γορτσίδης, Γε
  ρανοπουλος, Άπέργης, Πέτρο
  πουλέσς, δ διοικητήν τοθ άε
  ροδρομίου καί ή κ. Κοζυράκη,
  ό νομομηχανικός κ. Καυγαλά
  κης, ό διευθυντής τής «Άνορί
  ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Εί; τό Πρωτοδιχεΐον Ήραχλεί
  ου εγένετο χθέ; ή κλήρωσις των
  ίνόρκων διά τόν μην» Απρίλιον.
  Κατ' αυτήν ταχτιχοί Ινορκοι έκλη
  διάτό α'δωδεχαήμερον οί
  Μλά θ Ι
  θώσεως» κ
  δΐς' Ιωάννα
  (η μ
  χ. χ.Κωνστ. Γ.Μαμαλάκης, θ Ι Δο
  Ζωγράφος καί ή'χουμετζίϊης, Μιλτ. Άρ. Τσαγχα
  Ζωγράφου καί ό
  πράκτωρ τής ΈταιρΙας κ. Κα
  ροφυλάκης παρεκάθησαν είς
  γεθμα δοθέν είς τό έστι
  ατόριον Γιαμπάμπα. Κατά
  την διάρκειαν τοθ γεύματος
  ήγέρθησαν θερμαί προπόσεις
  υπέρ τοθ μέλλοντος των άερο
  πορικών συγκοινωνιών, τοϋ
  έθνους καί τής πόλεως Ήρα
  κλείου, ό άρχιχειρισΐής δέ
  τής έταιρΐας κ Τσουκάς έξε-
  φράσθη εύμενέστατσ διά την
  τελειότητσ τοθ άεροδρομίου
  μας καί συνεχάρη Ιδιαιτέρως
  τόν νομομηχανικόν κ. Καυγα
  λάκην συντελέσαντα είς την
  καλύτερον καί τελειοτέραν κα
  τασκευήν τού.
  ράκη;, Έλ. Στ. Αλεξίου, Ιωάν
  Σταυρακάκης,
  Σ, Σωτηρίοιι,
  Ν. Γ. Μαράχη;,Ν.
  Έμμαν. Μαρχόπου
  λος, Μηνόίς Έμμ. Καατρινάχης,
  Γεώργ. Βοίλας, Έμμ. Ιω Άλεξά
  κης, Γεώργ. Μ. Κατεχάκη;, Νικ.
  Μ Καρτεράκη;, Ιω Άθητάκη;,
  Γεώργ. Χ. Φουντουλάκης, Άντ.
  Α. Ανεμογιάννη;, Γεώργ. Γχριδά
  κης, Κωνστ. ΛαΛπάχη;, Δημ Ε.
  Άφαλιονιάτης, Ιω. Άθαναοιάδη;.
  ΆναπληρωματιχοΙΰΙ μ.χ.Ανδρ. Ν
  Ααδιανός, Κωνστ. Δ, Κουλούρα;.
  Γεώργ. Π. Πολυχρονιδησ Ιω.
  Β*ρχαράκη;,Β.Α.Β?ίντζ!3;, Μ Κ.
  Καπαρουνάκης, Έμμ. Κ. Λασηθι
  ωτάχη;, Άντ. Ν Σκοθφος, Γεώρ.
  Βχΐλάχη; Γεώργ.Ι Σουργιαδάκη;.
  Διά τό 6' δωδεχαήμερον ίχλη
  ρώοησχν ώ; ταχτιχοί Ινορχοι ί
  Τό άεροπλάνον, μέ τό αυτό.χ χ ΕΟρ Γ Λάςος Σπ.Δ Άλεξί
  πλήρωμα καί επιβάτας που 1Σ Ε& Μά Μ
  εΐχε κατά τά7άπό ΔεκελεΙας είς
  την πόλινμαςπρωίνόν ταξΐδιόν
  τού καί μέ μοναδικόν πρώτον
  έκ τής πόλεώς μας επιβάτην
  τόν διευθυντήν τής «Άνορθώ
  σεως» κ. Α. Ζωγράφον, άπε
  γειώθη έκ τοϋ άεροδρομίου
  τής πόλεώς μας είς τάς 2.30'
  ακριβώς τό άπόγευμα έφθασε
  δέ μετά θαυμασΐαν πτήσιν
  μιας καί ήμισείας περΐπου ώ
  ρας είς τό αεροδρόμιον τού
  Τατοΐου.
  Στ. Εύαγγ. Μαυράχης, Ματθ
  Λουλακάκη;, Γεώρν Μαρκάκης,
  Γεώργ. Ν. Παναγιωτάκης, Βίκχ.
  Γ. Γουναλάκη;, Κωνστ. Ν. Φασου
  λάκη;, Ιω. Έμμαν. Σκλιγάρδο;,
  Εύθ. ααπαΐωάνου, Λαμ. Ηλ. Κα
  ναχάχη;, Έμμ. Ι. Δαπουλάχης,
  Κωνστ. Μ. Γαλενιανού Άλ. Στί
  φανίδης, Νικόλ. Δ. Άλιχιώτης.
  Στ. Χ. Πρατικάκης, Δημ. Μαυρο
  κουκουλάκης, Μ. Γ. Λυράκης, 'Ιω.
  Σηφάκη;, Στ. Ν. Λογιάδ*,;. Ά·
  ναπληρωματιχοί έχληρώθήσαν οί
  κ. χ. Γεώργ. Έμμ. Καψετάχη;,
  Ί», Χρ. 'Αλτ,γίζάχ^ί, Κ(βν«ϊ. Γ.
  30 Πρωϊνή
  Ο ι ΝΕΒΙΛΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ Ο ΛΟΡΔΟΣ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ό Βρεττανός πρωθ
  υπουργός κ. Τσάμπερλαιν χ«1 ό υπουρ-
  γός των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ
  πρόκειται είς την αποψινήν (χθεσινήν)
  συνεδρίασιν τής αγγλικής βουλής νά ά»
  ναπτύξουν διά μακρών την δημιουργη¬
  θείσαν κατάστασιν μετά τα γεγονότα
  τής κεντριχής Εύρώπης.
  Έν τω μεταξύ συνεχίζετακ άμείωτος
  ή αγγλικη δκπλωματική δραστηριότης
  πρός όλας τας κατευθύνσεις. Κυρίως έ-
  πιζητείται ό καθορισμός έξ ολοκλήρου
  ένιαίας στάσεως άπέναντι τής Γερμανίας
  μεταξύ των δυτικών δυνάμεων τής
  Ρωσσίας καί τής Άμερικής.
  ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΑΤΑΣΤΑ Α ΤΙΚ Ο Ν ΜΕΤΡΟΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝ
  VI
  2Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* α τηλεγρα¬
  φείται έξ Άμερικής ή κυβέρνησις τής
  Ούάσιγκτων έτοιμάζεται νά είδοποιή-
  βη την κυβέρνησιν τού Ράϊχ ότι ουδέ¬
  ποτε θα αναγνωρίση την προσχρτησιν
  τής Τσεχοσλοβακίας. Έξ άλλου ή Ά-
  μερικανική Κυβέρνησις θά λάβη σειράν
  οικονομικαί «χατασταλτικών» μέτρων
  κατά τής Γερμανίας. Μεταξύ των μέ¬
  τρων τούτων συγκαταλέγεται ή έπιβο·
  λή μεγάλων δααμών είς τα γερμανικά
  προϊόντα._______________
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΕΠΕΙΓΟΗΤΑ ΟΙΚΟ Η Ο ΜΙΚ Α ΜΕΤΡΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έχ Πά
  ρισίων ότι συνεχίζονται έκεϊ τα πολε-
  μικά μέτρα κατόπιν τής δοθείσης πρός
  τόν κ. Νταλαντιέ ευρείας έξουαιοδοτή·
  σεως πρός διαχείρισιν τής καταστάσεως.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Ο Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Βου
  κουρεστίου ότι ή ρουμανική κυβέρνησις
  διέταξε έπείγοντα μέτρα κινητοποιήσε-
  ών είς τα ρουμανικά σύνορα. Έκ πα-
  ραλλήλου προβλέπεται ή ταχεϊα έγκρι¬
  σις νέων κονδυλίων πολεμικών δαπα-
  νών.
  Κοχκινάκης, Κωνστ. Ε. ΑιανΑς Εύάγγ. Δ. Μειμο»
  ράχης, Νικόλ. Ε. Κρασαδάκη;, Δημ. Γ. Βουρεξάκης»
  Θεοδ. 1. Κουφάκης, Ιω. Δ. Μαραγκάκης χαί Άλ,
  Ε. Κορμβνός.