97066

Αριθμός τεύχους

5121

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """"· ΟΛ.Ο1 ΜΙΝΏΤΑΥΡΟΥ '
  ΤΗΕΪ6ΪΝ0Σ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 8
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  22
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1959
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5121
  ΗΕΚθΕΣΙΣΤΟΥΐ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΦΒΤΕ1Η0Σ ΟΔΗΗ ΤΗΝ ΙΟΡΙΝ
  Ή έκθεσις τοΰ Διοικητοΰ θυμεΐται πάντοτε μέ εύγνω
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  μ. Έμμ. Τσουδερου ενώπιον
  τής γενικής συνελεύσεως των
  - μβτόχων τοΰ ίδρύματος, την
  οποίαν έδημοσιεύσαμεν είς
  πρβηγβύμενα φύλλα μας, α¬
  ποτελεί,
  καί είς
  όπως
  άλλο
  ετονίσαμεν
  άρθρον μας,
  τόν άκριβέατερον καί τόν
  διαυγέατερον καθρέπτην τής
  οίκονομικής καί δημοσιονο-
  μικής καταστάσεως της χώ¬
  ρας. Είς την έκθεσιν δέ αυ¬
  τήν οί μελετηταί των οΐκο·
  νομικών μας προβλημάτων
  θά εύρουν τα άπαραίτητα
  στοιχεΐα δια την εξαγωγήν
  των μάλλον όρθών καί ώφε-
  λίμων συμπερασμάτων. 'Λλ-
  λά καί οί μη άσχολούμενοι
  συστηματικώς μέ τα οίκονο-
  μικά ζητήματα καί οί άπλοϊ
  κώτεροι των πολιτών δ» η¬
  δυνήθησαν ασφαλώς έκ τής
  αναγνώσεως τής εκθέσεως
  αυτής ν' άντιληφθοδν πλή-
  ρως την σημερινήν πραγμα¬
  τικήν κατάστασιν των δή
  μοσίων καί ίδιωτικών οίκο
  νομικών της χώρας.
  Διότι ή έκθεσις αυτή έχει
  την βαθύτητα καί την έμβρί
  θείαν, την ακρίβειαν κοα τόν
  πλούτον των αΰθεντικων
  ατοιχείων άλλά καί την διαύ
  γειαν των νοημάτων, την
  άπλότητα τής έκφράσεως,
  την έκλαΐκευσιν της διατυ-
  πώσεως, πού χαρακτηρ<ζουν την πραγματικήν επιστημο¬ νικήν εργασίαν. Ό κ. Τσουδερός, βαθύς γνώστης τόσον κων όσον καί των έλληνι- των διεθνών οίκονομικών προβλημάτων. επιστήμων παγκοσμίου κύ· ρους, ύηευθύνως χειριζόμενος τα οίκονομικά καί νομισμα- τικά ζητήματα τής χώρας. δέν φρονεί ότι τα οίκονομι· χά άποτελοΰν σύγχρονον δφτασφράγιστονΤαλμούθ πού μόνον οί ολίγοι έχουν τό δικαίωμα νά γνωρίζουν. "Ι χει αντιθέτως την αντίληψιν ότι πρέπει ν' άποτελοΰν κτή μα τού πολλοΰ κοινοΰ, {τι πρέπει νά γίνωνται γνωστά είς έλους. Δι' αύτό καί αί έκθέσεις τού, αί τόσον εμπε- ριοτατωμέναι καί σοφαί, έ¬ χουν ώς κύριον γνώρισμά των την σαφήνειαν καί την λιτότητα τής γλώσσης ώστε, παρα τόν πλούτον των στοι¬ χείον των, νά είναι είς ί- λους καταληπταί. Έχει επί- οης ό κ. Τσουδερός την αν¬ τίληψιν ότι οί διευθύνοντες τάς οικονομικάς τύχας μιάς χώρας όφείλουν οχι μόνον νά Ιργάζωνται διά την λύ σιν των προβλημάτων πού παρουσιάζονται εκάστοτε, ό- χι μόνον νά πληροφοροϋν καί την κυβέρνησιν καί τόν λαόν μέ άμεροληψίαν καί άντικειμενιχότητα διά την «πικρατοϋσαν κατάστασιν άλ λά καί νά παρέχουν όδηγίας Μαί συμβουλάς ώς πρός τόν δρόμον τόν οποίον όφεί¬ λουν ν' άκολουθοΰν κράτος χαί λαός διά ν' άποφεύγουν περιπετείας καί ζημίας καί νά ίξασφαλίζουν ένα καλύ τερβν μέλλβν. Καί δέν παραλείπει κάθε φοράν πού δίδεται ή εύκαι ρ(α νά έπιτελή τό χρέος τού αύτό. Είναι άλλωστε εις έ λους γνωστόν ότι πολλάκις β τόπβς εσώθη κατά τό παρελ¬ θόν άπό μεγάλας ζημίας καί ανκπανορθώτους οικονομικάς καταστροφάς χάρις είς τάς έ νεργείας,τόν δεξιόνχειρισμόν καί την έγκαιρον ίσον καί αποτελεσματικήν ποτρέμβασιν τού χ. Τσουδερου διά την λύ σιν σπουδαίων προβλημάτων Ό τ6η·$ μ«£ Ιδιαιτέρως ;ίν μοσύνην την ένεργητιχήν παρέμβααιν τοϋ διοικητοΰ τοΰ έκδοτικοΰ μας Ίδρύματος οταν ανεφύη τό ζήτημα τοΰ διαχανονισμοΰ τοΰ ένεργητι κου ύπολοίπου των εμπορι* κων συνκλλαγών μας μέ την Γερμανίαν καί έκινδύνευσε πρός στιγμήν νά καταστρα- φή τελείως καί ή σταφιδοπα ραγωγή* καί τό σταφιδεμπό- ριον. Όπως γνωρίζει καί έν θυμεΐται μέεύχαρίστησιν την επέμβασιν τού καί την ένο- ποίησιν των πρός Τραπέζας όφειλών των έξαγωγέων έμ- πόρων, γεγονός πού είχεν ώς άποτέλεσμα την αναστή¬ λωσιν τοΰ έξαγωγικοΰ έμπο ρίου, ή καταστροφή τού όποί- ου θά συνεπήγετο καί κατα¬ στροφήν τού παραγωγικοΰ κόαμου. Καί είς αυτήν τή ν στιγ¬ μήν, ο χ. Τσουδερός πράττει καί πάλιν ακέραιον τό καθή κόν τού άπέναντι τού έθνους. Βεβαιώνει ότι χάρις είς την συνετήν όσον καί αποφασι¬ στικήν πολιτικήν τής κυβερ νήσεως τού χ. Μεταξά καί την ύγια γραμμήν πού ηκο¬ λούθησεν ή Τραπέζα τής Έλ λάδος τα δημοσία οίχονομι χά διετηρήθησαν είς καλήν κατάστασιν, τό εθνικόν νό- μισμα διετηρήθη σταθερόν κχί ακλόνητον, ή παραγω- γή, τόσον ή γεωργική ίσον καί ή βιομηχανική ηυξήθη, καί ό οικονομικάς έν γένει όργανισμός τής χώρας έλει- τούργησε καλώς καί παρου- σίκσε σημεΐα β&λτιώσεως. Δέν παραλείπει 2μως συγ¬ χρόνως νά προβή είς τάς α¬ παραιτήτου; ύποδείξεις καί συστάσεις. Τονίζει λβιπόν, ο τι κράτος καί πολίται έχουν έξ ΐσου χρέος νά περιφρου- ρήβουν τό κάλυμματης δραχ μής. Ότι οί περιορισμοί ώς πρός τάς βίσαγωγάς έμπορευ μάτων καί τάς έξαγωγάς συ· ναλλάγματος είνε άνάγκη νά διατηρηθοΰν, έφόσον ή ελευθερία των ουναλλαγών έχει καταργηθή παντοΰ καί έχει άντικατασταθή άπό τό συατημα τής διευθυνομένης οίκονομίας. Ύποδεικνύειτήν ανάγκην συνεχίσεως τής άπό έτών αρξαμένης έντατικής προσπαθείας κρός τόνωσιν των δημιουργικων-παραγωγι κων δυνάμεων καί αύξησιν τοΰ έθνιχοϋ είσοδήματβς, Ι¬ διαιτέρως δέ των γεωργικών προϊόντων καί κυρίως των δημητριαχών. Καί τέλος έχρβυσε χβτί πά¬ λιν τόν κώδωνα τοΰ χινδύ- νού καί άνέλυσε τα έκ τής μονοκαλλιεργείας^κακά. Ε¬ τόνισε δέ ότι, όσον καί άν ωρισμένων προϊόντων υπήρ¬ ξαν ίκανοποιητικαί αί τιμαί κατά τα τελευταία έτη, δέν πρέπει έν τούτοις νά έπιδιώ ξωμεν την αύξησιν τής πα· ρχγωγής των δι' επεκτάσεως των καλλιέργειαν των. Ά- νέφερε δέ Ιδιαιτέρως τόν κα πνόν καί την σταφίδα. Δέν ύπάρχει δέ αντίρρη¬ σις ότι αί παρατηρήοεις αυ¬ ταί, άποτελοΰν* σοβαράς υπο θήκας, τάς οποίας όλοι θά λάβουν σοβαρώς ύπ' όψιν καί πρός τάς οποίας όλοι θά συμ μορφωθοΰν. Ή έπιστημονική έμβρίθεια, ή πνευματιχή δι- αύγεια, ή όξεΐα αντίληψις καί η μακρά πεΐρα τοΰ κ. Τσουδερου, δίδουν τόσον κΰρβς είς τα ύπ' αύτοΰ λεγό μενά ώστε όλοι νά τα δέ- χωνται καί νά τα έφαρμό- ζουν άαυζητητί... Οί πράδρομοι τού 1821 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ! ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΗ! Είς τούς μεγάλους ήρωϊχούς προδρίμους τής έπαναστάαεως τοθ 1821 —τούς προδρόμους δράσεώς —ό Δασκαλογιάννη άποτιλεΐ την άδροτέραν φυσιογνωμίαν. Τό χοο νικόν τού είνε μία σελίς αΓματος καί δόξης. Άλλά καί μία σελίς διά την οποίαν δ συστηματικώς έρευνητής τής ίστορίας αίσθάνεταΐ πάντβτε ίνα ενδιαφέρον ιδιαίτε¬ ρον. ΠροκΕΐμένου νά καθορισθώαιν αί πρώται ψυχολογικαΐ καί κοι νωνικαί προϋποθέσεις τής έπανα στάσεως τοθ 1821, τό έπος τοθ έξ Άνωπόλεως Σφακίων Δασκαλο γιάννη ή Ιωάννου Δασχαλάκη, κρίνεται ασφαλώς ό φωτεινότερος σταθμός. Ή Κρήτη έχδηλώνεχαι έδώ μέ 8λην την θερμήν προεπα- νασταχιχήν της ψυχήν. Ή προΣιί θέσις πρός την όλοκλήρωσιν τής εξεγέρσεως τοθ έθνους, την άπο κατάστασιν τής ελευθερίας τή; Φυλής καί των μεγάλων πεπρωμέ νων της, δέν αποτελεί στοιχείον βραδυπορείας καί άτελειώτων μι κροσυμφεροντολογιχών διατωνιών. Είνε μία φλίγα πού άνάβει άφ' εή ρή Είνε γνωστόν δτι ή Ρωσσία ά¬ ό τοθ ΙΕ.' αιώνος, μάλλον άπό λόγους ίμπεριαλιστιχους παρά φυ λετοθρησκευτικούς—ή κατάκτησις τοθ Β,ιζαντίου άπετέλει κεντρικήν ιδέαν τής τότΐ δφισταμένης ρωσ σικής διπλωματίας — παντοιοτρό· πως προσεπάθει νά προσεταιρισθή τούς Έλληνας. Κυρίως επί Πέ¬ τρου τοθ μεγάλου, διενεμήθησαν έν Ελλάδι επαναστατικαί προκη ρύξεις, έπλαστουργήθησαν δέ — όπως άναφέρει ό Σάθας—αί «προρ ρήσεις τοΒ Άγαθαγγέλου», αΐτι¬ νες έδίδασκον τοϋς χριστιανούς δτι μόνον άπό τοθ ξανθοΰ γίνους έπρεπε νά προσδοκώσι την έκ τοθ μουσουλμανικοθ ζυγοθ άπολύ τρωσιν. Καί ίψάλλετο τότε παν- τοθ καί όμοθυμως τό χαρακτηρι θεικόν δημώδες άσμα: ... ραγιάδες, ραγιάδες δοο νά 'ρθη ό Μόσκοβος, τουτο τό καλοκαϊρι νά φέρη τό σεφέρι... Καί επί τής αύτοχρατείρας Άννης (1730—1741) άνεφάνησαν αί αυταί διαθέσΐις πρός απελευθέ¬ ρωσιν τής Ελλάδος. Ό διάση μος στρατηγός Μύνιχ υπέβαλε χά τα την διάρκειαν τοθ έν Κριμαία πολέμου, σχέδιον σπουδαίου τής Τουρχίας αντιπεριαπασμοΰ διά τής άναστατώίεως τής Ελλάδος. Αργότερον δμως, ή αύτοκράτειρα Έλισάβετ (1741-1762) δεισιδαί μων μάλλον πχρά πολιτιχή, δέν ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΕΟΝ Ένα καθ3 ήιιέραν Είσθε τύτχος Αφροδίτης., όπως ή ΤζίτζεοΡότζερςί Άς ύποκλιθώμεν, έν πρώ τοις, είς την κατ' εξοχήν γυ ναΐκα, αυτήν δηλ. πού έγεν νήθηκε υπό τόν άστερισμόν τής Αφροδίτης, θίδς τοϋ κάλ λους καί τού ίρωτος καί πού είναι ό άντιτιροσωπευτικός τύπος, δλης τής γυναικείας γο ητεΐας καί χάριτος. Την φαντάζίσθε, οχι; Τόσο δύσκολο σάς φαΐνεται νά συλ λόβετε μέ την πλούσια γυ· ναικεΐα φαντασΐα οσς την γυ ναΐκα πού άντιτιροοωπεύει την κόρη τής Αφροδίτης; Άκοθστέ με τότε. Ή γυ ναΐκα «Άφροδίτη» δέν είναι ύψηλή. Σπανίως τό Οψος της ΰπερβαίνει τό 1.60. Ή φόρμα τοθ σώματός της, χαρακτηρί ζεται διά τίς ώραΐες τού κα μπύλες άπ' οπου οί γωνΐες άποκλεΐοντσι. Είναι εΰτρα ψής κοί έχει θαυμασία λα κάκια στά μάγουλα, κι' δταν δέν προσέχει έχει τάσιν πρός τό πάχος. Άλλά καί είς αύ την άκόμα την περίπτωσιν δια τηρεΐ εξαιρετικήν εύλυγισΐα διότι ό σκελετός της είναι μικράς καί λεπτοκαμωμένος. Τό δέρμα της είναι τρυφε- ρό, εύαΐσθητο, καί ύπέροχα φωτεινό, ρόδινο γιά τίς ξαν θές καί λευκό γιά τίς μελα χροινές. Τό προσωπάκι της είναι ,στρογγυλό όπως τό σθ μα καί πλαισιώνεται άπό & εσυνέχισε μέ τό Ιδιον συστημα την υπονόμευσιν τοθ Όθωμανι χοθ καθεστωτος διά των 'Ελλή νων. Τό σχέδιον τοθ Μύνιχ άπε τέλεσε πολιτικόν θέμα βαθείας προσοχής άπό την διάδοχον τής Έλισάβετ, την Αικατερίνην την Β.' Είς τοθτο συνετέλεσε δ πολύς Γεώργιος Παπάζωλης έκ Σιατί στής τής Μακεδονίας φίλος έπιστή θιος τοθ Γρηγορίου Όρλώφ—δ Παπάζωλης Ιφερε τόν βαθμόν τοθ λοχαγοθ είς τό αύτοκρατορικόν πυροβολικόν, άρχηγός τοθ δποίου ήτο δ Όρλώφ—καί λόγω τής έπιρροής έκείνου, μεσάζων τρόπον τίνα ίσχυρδς είς την ελληνικήν υπόθεσιν. Ό Όρλών συντελέσας νά απαλλαγή ή Αίκατερίνη τοθ ίκφύλου χαί άνισορρόπου Πέ τρου τοθ 1". άλλά χαί «Ενεκα τής ύπερβαλλούσης ώραιότητος καϊ των μετά τής Αικατερίνης έ ρωτικών αύτοθ σχέσεων, ώς γρά φουν οί ίστορικοί, κατέστη τό δεύ τερον τής αύτοχρατορίας πρόσω πον». Ό Παπάζωλης λοιπόν μέ την βοήθειαν τοθ Όρλώφ, έλαβε τριετή αδειαν χαί κατήλθεν είς την 'ϋλλάδα ίνα βολιδοσκοπήση Τό έπαρχιακόν. Επί τή λήξει τοθ οίκονομι κου έτους καί τή προσεγγί σει τής ενάρξεως τοϋ νέου τοιούτου, θά καταρτισθή όρι στικώς καί ό προϋπολογισμός τοθ έπαρχιακοϋ ταμεΐου Οδο ποιΐας ττ]ς χρήσεως 1939—40 τα πράγματχ καί έδαφος διά την νάστασιν. Διάφορα προλειάνη τό ελληνικήν έπα μέτρα διπλω φ μ ματικής χαί οίκονομικής φύσεως επηκολούθησαν την αναχώρησιν τοθ Παπάζωλη, ιδία δέ άπδπειρα τής Αικατερίνης νά συνάψη σχέ μετά των Ένετων—χεκη θ Τί μ η ρυγμίνων έχθρών τής Τουρκίας— καί έκπαίδευσις έν Μελίτη Ρώσ σων είς την ναυπήγησιν γαλε ρών, προσχηματική κατά βάθος, άφοθ οί Ρώσσοι ούτοι άπέβλεπον νά μελεΐήσουν γεωγραφικώς καί πολεμικως την Μεσόγειον. Ανεξαρτήτως τής τύχης τόσον τής άποστολτ)ς τοθ Οαπάζωλη ίσον καί των άλλων προσπαθειων τής Αικατερίνης τής Β.' καί τοθ Όρλώφ, ή Ελλάς ώς σύνολον, όλίγην επέδειξε δραστηριότητα νά οργανωθή έπαναστατιχως. Τα διπλωματικά παρασκήνια τής έ πό χής έκείνης καί ή δλη κατάστα σις έν πολλοΓς άδιαμόρφωτος καί τυχοδιωχτική, θά έλεγε χανείς δτι παρουσίαζε πολλά πλεονεκτή ματα διά την εξέγερσιν των Έλ λήνων. Άλλ' Ιλειπεν ή διπλωμα- τικότης καί ή εύστροφία είς τάς ελληνικάς κοινωνίας, δέν 6πήρχε δέ κανένα σχεδόν πρόσωπον δυ· νάμενον νά επιβληθή χαί νά δρά- ση. "Ο,τι άπέμεινεν ήτο ή πρόσω πιχή πρωτοβουλία καί ή ήρωική ίξαρσις. Παραβλέποντες τό πλή- θος των γεγονότων πού έμεσολά βησαν μέχρι τής άποστολής είς Έλλάδα των άδελφών τοθ χίμη τος Γρηγορίου Όρλώφ, Αλεξίου χαί θεοδώοου — δ βείδωρος διε¬ κρίνετο ιδίως διά τόν ενθουσια¬ σμόν «αί την φαντασίαν τού γύρω άπό τόν ελληνικόν χλασσιχισμόν καί τάς ήρωϊκας πράξεις των άρχαίων Έλλήνων διά τάς οποίας εθεώρει πλέον ή ίκανούς τούς συγ χρόνους τού Έλληνας — παρατη ροθμΐν δτι καί ή Ρωσσία έν προ κειμένφ ϊσπευσεν. "Ανευ ναυτικοθ καί άνευ ίσχυρών φιλιών—ή Ένε τία απέκρουσε τάς προτάσεις της —άπεδύθη είς ίνα άγώνα άβέβαι όν χαί άτυχή. Βεβαίως ένθουσια σμός παρετηρήθη έν Ελλάδι, πολ λοί δέ έκ των τότε δμογενων διέ θεσαν τάς περιουσίας των πρός ε¬ πιτυχίαν τής έπαναστάσεως. "Ο¬ πως είπομεν δμως ϊλειπεν ή όργά νωσις καί τό συντονισμένον πνεθ μα τής φρονήσεως καί πολεμικήν παρασχευής. Ακριβώς δέ, διά τόν λόγον τούτον αί ήρωϊκαί πράξεις απετέλεσαν άπελπισμένην μέν ϊ σως, είκόνα έθνικοθ υψωμοθ, άλλά καί βαθείαν άνάτασιν παραδΐιγ ματισμοθ διά τάς επερχομένας γε νεάς. * * * Μετά τάς νίκας επηκολούθησαν αί ήτται. Μετά τάς έπιτυχεϊς Ιν τινι μέτρφ συνεργασίας των 'Ελλή νων καί των Ρώσσων, δέν ήριθμή σθησαν δυστυχώς είς τα δάκτυλα τής μιβς χειρός οίσφαγέντεςΈλλτ] νες. Χιλιάδες «ραγιάδων»έπλήρω- σανίδίως είς ΐόν Μωρηά,είςτήν μή νιν των Τούρκων. Έν τώ μεταξυ οί Ρώσσοι ήρχοθντο είς πομπώ δεις ύποσχίσεΐς οί'τινες μετά τάς ίριδας τοθ Ρώσαου ναυάρ χου Σπΐριτώφ καί τοθ Σχώτου Έλφινστον, έληξαν άπό την νί κην τοθ Τσεσμέ είς την άποτυ- χίαν τής Αήμνου (1770) άλλά καί την αίσχράν εγκατάλειψιν των Έλλήνων. Οί Ψαριανοί δ¬ μως Μανιάται καί Σφακιανο!«κουρ σάροι»ΐξακολουθοΟν τό έργον των. Κυρίως είς την περίοδον εκείνην τοθ ένθουσιασμοΰ καί τής άσυνε- νοησία;, ώς φωτεινόν μετέωρον ίριδίζει ή έπανάστασις των Σφα κίων υπό τόν Δασκαλογιάννη. Ή έπανάστασις αυτή, χατά τόν ιστορικόν Όλιβιέ, αποτελεί περί- I λαμπρόν σελίδα τής προεπαναστα τικής περιόδου καί ίνα έπικόν [πρόλογον τής Άγίας Λαύρας (25 Μαρτίου 1821). ' Αυριον: Τδ τέλος. καί ή κατανομή των πιστώ σεων διά την όλοκλήρωσιν των ήμιτελών καί την κατα σκευήν νέων αυγκοινωνιακών έργων είς την ΰτιαιθρον. Άπό τοθ έρχομένου λοιπόν Άπρι λΐου θ' άρχΐσουν μέ νέαν Εν τάσιν αί εργασίαι κατασκευ- ής επαρχιακήν ό δών καί γε- φυρών. Καί ετσι, συν τώ χρό- νω θά όλοκληρωθή τό δδι· κόν μας δίκτυον, δεδομένου Βτι καί τό κράτος μεριμν
  ΛΜβΡθΩΣΙΪ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος.
  Σήμερον γιά τελευταίαν φοράν
  «"Ενα άστέρι γιεννιέται». Μέ τόν
  Φρέντερικ Μάρς.
  Την Πέμπτην: «ή γυναϊχα τής
  άμαρτΐας». Μέ την ΒΙβιαν Ρομάνς.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ή ξεκαρδι-
  στική κωμωδΐα «Ό παληάτσος τού
  ΙτιποδρομΙου» μέ τόν διάσημον κω
  μικόν Τζόε Μπράουν.
  Έκτός προγράμματος ίγχρωμον
  Σόρτς.
  ραδιοφωνο"ν
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Σταθμός Αθηνών
  Προγροψμα 22ας Μ«ρτ<ου. 13.30 Εΐδησεις — Χρηματιστή ριβν. 13.50 Ποικίλη μουσική (δί σκοι). 1115 Δημοτικό τραναϋδι (υπο τοΰ χ. Χρήστ.Κοντοπούλου, αυν© δεία λαϊκών οργάνων). «Ό Πλάτανος» (Καγγέλι) — «Χτές τό βράδυ τό χοντοδειλινό» (Καλαματιανό). Μπάλος Σμυρνέϊ χος. 14.45 Είδησεις — Μετεωρβλογι δελτίον. 18 15 Ή ωρα τού Παιδιοΰ. «Ό Παπουτυωμένος Γάτοί» Παβαμβθι τής δ)δος Μ. Δημητρί- ου.. 18.30 Μετάβασις έκ τού 8εά· τρβυ Κοτοπούλη (Ρέξ» τής συμφωνιχής συναυλίας τής δρχήστρας τοθ σταθμοθ, υπό την διεύθυνσιν τόθ κ. Εύαγγελάτου, τής διδομένης υπο την προστασί¬ αν τής Κάς Λέλας Μεταξα, υπέρ τής στολής τοθ Φαλαγγίτου. 20.30 ΕΙδησεις. 20.50 Έλβτφρκ μουσική ("Ομιλος Κ. Μπίζου). «Βάλς τής Χαραυγής: «Πιριμί νω», ταγκό: μουσ. Μαρβύδα. «Τό τραγοθδι τής ζωής μου»: «Κό"γ· κα»: «Έλα κοντά μου»: «Πάμε ταξεΐδάκι σ:ή ΧονολουλοΟ»: 21.15 Όμιλία. «Αί Ήρωίδες τής Έλληνιχής Έπαναστάσεως». 'Υπό τής χ. °Α- θηνΛς Ταρσούλη. 21.30 Ρίσιτάλ πιάνβυ (υπο τοδ χ. ΓχουαρΙνο). 22 Νυκτβριναί βίδήσβις. 22.20 Ρεαιτάλ τραγουδιοΰ (υ¬ πό της δίδος Λουκ. Νΐφβλούδη). Γκλούκ: «"Ω! τής γλυκειδς μου Φωτειας». Σοθμπερτ: «Ό Βασι¬ λεύς τής θούλης». «Ένα πουλα χι την αύγή». (έναρμ. Άλμπέρ τη). «Σαρακατσάνισσβ», (έναρ. Λάβδα). 22.50 Έλληνικό Κουϊντέτο (Δι εύθυνσις χ. Γλυκοφρίδη). «Έμβατήριον»: "Οττο. «Έλλη· νιχό Άγέρι»: Μαριου Βάρβογλη, «Στόν "Αγνωστο Στρατιώτη»: Γλυ χοφρίδη. «Ό Ααβωμένος Κλέφτης: Εοαγγιλάτου. «Ό Ζιάχας» (Δή μοτιχί, κατ' ίνοιρμόνισιν Γλυχο- ίδ) Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 13βν Έκεΐ, Λ(α μου, στό παλά τι ποΰ θά κτΐσουμε, θά μπο ρέσης κι' Ισύ ν" άγαπηθβς. Κουράστηκες τιολύ. Θά ζή σης ξέγνοιαστη, σά βασΐλισ σσ, όπως σοΟ άξΐζει. Καί άργότερα, Βταν γερά σουμε πιά καί κλεΐσουμε τόν κύκλο τής ζωής μσς, θάρθη. νά μας πάρη ό Κύοιος καί νά μάς οδηγήση μέ δόξα στό βα σίλειο των ούρανών. "Επάνω στόν ένθουσιασμό τού, πήρε τόν Ίσαάκ άπό τα χέρια καί σηκώθηκε νά τόν χορέψη. Ή σύζυγος δμως, πού εί χε έν τώ μεταξύ τοποθετηθή τα χρήματα στόν κρυψώνα τοθ τοίχου, τόν σταμάτησε κσΐ τοθ εΤπε: —Άς εύχαριστήσουμε τό ϊό πού σ' Ιφερε π(σω γε ρό καί εύλόγησε τα σχέδιά μας. Όλα δσα έπετύχαμε τα ό φείλουμε στήν καλωσύνη τοθ ΘεοΟ. —Έχεις ΒΙκηο, Λ(α, εΤπε ό .,Ίούδας. Καί οί δύο προσηυχήθησαν κυττάζοντας τόν ούρανό πού χρύσωναν οί τελευταΐες ά κτϊνες τοθ ηλίου. * η 23.20 Μουσική χοροΰ (δίσκοι). 24.15 Τελευταίαι είδήβεις. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΥΡΙΟΝ: Ή γυναΐκα μέ την πά ράξενη ώμορφιά. Ή γυναΐκα—πειρααμές. Ή γυναΐκα πού γοη- τεύει, συναρπάζει, άνα στατώνει: ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ στήν εφετεινήν της έπι- τυχία,'στό ύπέροχο δραμα τικό καί περιπετειώδες ρομάντσβ τού ΖΑΝ ΒΙΝΙΩ ΤΠΣΑΜΑΡΤΙΑΣ Συμπράττει 2λ6 τό αν- θος τώνΓάλλων ήθοποιών: Ντάλιο, Πιέρ Ρε- νουάρ, ΛουΐΖουβέ Ζάνυ Χόλτ, Τζίνα Μανέζ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΥΠΟ ΤΑ ΒΑΕΜΜΑ- ΤΛ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ Γαλλική όμιλοΰσα Πρωταγωνιστβΰν: Πιέρ Φρεναί, Ντα* νιέλ Παρόλα, Π» έρ Ρενουάρ. Τότε ό Ίησοθς ωδήγησε μερικούς άπό τούς μαθητάς τού σ' ενα τόπο έρημο γιά ν* άναπαυθοθν. Τόν Ίούδα δέν τβν εΐχε καλέση. Ό Ίούδας βμως δέν εβω σε προσοχή. Τόν άπορροφοϋ σσν ό πλοθτος, ή πολυτέλεια καί ή οίκογένειά τού. Έπού λησε τό σιδηρουρνεΐο καί την ψαρόβαρκά τού. "Αρχισε νά κάμνη μεγάλη ζωή. *Ηταν πιά άπό τούς πλουσιωτέ ρους τής Καπερναούμ. Όλοι τόν χαιρετούσαν μέ θαυμα σμό. ΟΙ πτωχοΐ κτυποθσαν την ■ηόρχα τού γιά νά ζητήσουν βοηθεία. (συνεχίζεται) ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει οδοτικήν επαναληπτικήν δημο¬ πρασίαν ή ένοικΐασις διά τό οίκον. Ιτος 1939—1940 των κάτωθι Δημοτικών φόρων, τελών κσί δικαιωμάτων. 1) τοθ φόρου μεταφερομέ· νων εγχωρίων προϊόντων διά θαλάσσης. 2) τοθ φόρου μεταφερομέ'- νων εγχωρίων προϊόντων διά ξηράς. 3) τοθ φόρου ζυγίου επί των διά θαλάσσης εισαγομέ¬ νων εγχωρίων τιροΐόντων. 4) των τελων διά την χρή¬ σιν των σφαγείων. 5) τοθ φόρου όπωρικών καί λαχανικών. 6) τοθ *φόρου μεταφερομέ νων εγχωρίων προϊόντων επί ίχθύων. 7) τοθ φόρου επί των έν τή περιφερεία τοθ Δήμου Ηρα¬ κλείου άγοραπωλουμένων μι κρών καί μεγάλων ζώων. 8) των τελων επί των δια- φημίσεων. 9) τοθ δικαιώματος διά την χρήσιν των Ιχθυοπωλείων. Πρώτη προσφορά όρίζβται διά τόν πρώτον φόρον δραχ. 2.900.000. Διά τόν δεύτερον φόρον δραχ. 1.950 000. Διά τόν τρίτον φόρον δραχ. 164 000. Διά τόν τέταρτον φόρον 500.000. Διά τόν πέμπτον φόρον δρ. 1.100.000. Διά τόν έκτον φόρον δραχ. 123.000. Διά τόν έβδομον φόρον δρ. 20.000. Διά τόν δγδοον φόρον δρχ. 30.000. Διά τόν έννατον φόρον δρχ, 20.000. Ή δημοπρασΐα γενησεται έν τώ Δημοτικώ Καταστήμα¬ τι Ηρακλείου την 23ην τρέ¬ χοντος ημέραν Πέμπτην καί ώραν 5—6 μ. μ. ενώπιον τής Δημσρχιακής Έπιτροπής Η¬ ρακλείου. Έν Ηρακλείω τβ 21 Μαρ· τίου 1939. Ό Δήμαρχον Ηρακλείου ι Μιχ, Κ«αιμ«τηβ ' Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. ΝεωτερισμοΙ τής ανοίξεως. Τα χρώματα ποΰ θά καριαρχή σουν είς επανωφόρια είνε γχρί, μιτλέ σιέλ, ρόζ χαί μπέζ. Σέ φο· ρίμχτχ είνε τα κίτρινα, ρόζ-τέ καί βερ μπλέ. Ένα μικρό μπολερό συμττληρώ νει τό άπογευματινό ίόρεμα. Προ· κειμένου γιά δεξίωσιν, τα φορέ- μαΐα πού είνε συμπληριομίνα μέ μπολερό, μπλοθζα ή πλαστρόν όργχαντί καί χαπίλλο ψάθινο συνδυασμένο μέ μπόρ κασ:όρινο καί γαρνιρισμένο μέ ένα μπουκέ- το άπό άνθη· είνε εξαιρετικόν παριζιάνικου κασέ. Τα άμπιγίέ φορέματα,άπόγευμα καί βράδυ είνε έμπριμί. Έμπρι μέ φορέματα σέ άπλουστάτη γραμ μή, φοθστες πλισσέ καί πιέτες. Τα νέα χρώματα των έμπριμέ φορεμάτων είνε τα μπλέ—πορ- σελλανΐ σέ δλους τούς τόνους μώβ καί ρόζ. Συνοδεύονται μέ επάνω φόρια μονόχρωμα. Τα κοστοθμι ταγιέρ τής μβδα; είνε άπό λαινάζ μαρόν, μέ μπλού- ζα λενζιρΕ, σέ χρωμα κίτρινο ή μπέζ ροζέ. Τα έπανωφόρι ντεμί-σαιζάν ά- ναπληρώνει επιτυχώς μιά μα¬ κ ρυά άζουστέ ρεδιγχότα άπό έλα- φρό μάλλινο ντρα ή πυχνό «ρίπ μαροκέν μαθρο ή μπλέ νουίρ. Έ>ας άπά τούς νεωτερισμούς
  τής άνοιξιάτικης σαιζόν είνε
  Ινα φόρεμα άπό κρέπ μαροκέν
  σέ χρώμα μαρόν μέ πρασινη ζώ
  νη πράσινη ψάθινη τίχα χαί
  πράσινη στενόμακρη έσάρπα. Ό
  συνδυασμός τοθ πρασίνοϋ χαί
  τοθ μαρόν θεωρεΐται ώ; Ινας
  άπδ τούς πλέον άρμονικοάς.
  Μεταξύ των υφααμάτων ποΰ
  επιβάλλει ή άνοιξιάτικη μόδα εί
  νέ ή ζωρζίττα έμττριμε, ποΰ θ£
  χρησιμοποιηθ^ γιά φορέματα τής
  έποχής, χαθώ; καί γιά άπογευ
  ματινά χουστούμια ταγιέρ. Ή
  ζωρζίττα αυτή είνε μαλλομέτα-
  ξη, πολΰ πυχνή καί μαλακή
  Τα διαχοσμητιχά σχέδια ποΰ
  την στολίζουν είνε λουλοοδακια
  πολΰ μικρά σέ σχοθρα χρώματα,
  γεωμετριχά σχέδια, καρό καί λε-
  πτές, πολΰ λεπτές γραμμές.
  ή Ντιστίγκέ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδος "Ιδής.
  Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  "Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές,
  Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες
  κ. λ. π.
  Αί τιμαί μας κατά πολύ ευθηνο¬
  τερα! των Αθηνών.
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  19 ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΪ ΣΥΑΛΟΓΟΪ ΠΙΝΑΠΟΣ ΤΑΦΟΣ
  Άναχώρησις έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίβυ διά τοΰ θαλα
  μπγβΰ «ΑΤΤΙΚΗ» μέσω 'Αλεξανδρβίας Πορτ—Σαΐδ.
  Μεγάλη εΰκαιρία διά τούς φλεγόμενον; άπό ίβρέν
  σκοπόν νά επισκεφθούν τούς Άγίους Τόπους
  Παραμονή 15 ημερών έντός της Ίερουααλήμ.
  Σπεύσατε νά έγγραφήτε τό ταχύτερον διότι λόγω πλπ
  βώρας ενδιαφερομένων οί κατάλογβι θά συμπληρωθοΰν
  ταχέως έπότβ θά άποκλεισθήτβ.
  Εγγραφαί κχλ πληροφορίαι καρά τω κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  "θδός "Εβανς Ηράκλειον.
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμον»ς, «πό ίλ« τκ καταοτήμιχτα κ«» «ΰτ*
  όμιι τβν έπαρχι&ν τ*1ς χλΝοτιτΐς Μάρκος «ϊτβτυρβς».
  Ήτοι σβυγαχια, τρ»η6μοιτα κιβάρας, ηαρύλι» χεντήμα-
  τος, Μουβάρις, Μονλινί, Κβτόν ««ρλέ, ΒαμβαχαΜΐα, χου-
  βικρες ιαντάματος κ. λ. η. Όλαι τα 6ς &<«τη ετΐδα είναι ά· «βάοτο» ηοιότιιτος, κ«1 χρΗμ«τε·ν 4γγυ«β»ίν»·ν χαί βτορ«. Βν. Ν1« ββκιμλ 0« ο&ς —(αο 6& ΝλεΜΤβν τής μάρκος «Χκβυρβς.» οί* «βη( Νβμ·»« ΉροοΑβίβ ϊ-Λ«οη0ίβκ Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΖ Ό σατανας καλόγηρ0 ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΪ ΤϋΗ ΤΣΑΡΟΝ "Επί τή βάσει νέων στοιχείω ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ 36ον Ό Ρχσποθτιν έμόρφασε αχρ* στιχως. —Λδΐπόν, καλλίτερα νά τδ μ: θης, παιδί μου, τώρα π»ρά ά τερα. θέλεις νά οοθ δώσω κι' έγιΐ μιά συμβουλή γιά τό καλί σου Νά πασχίσης νά συνηθίσης σΐή' ίδέα. Ό Παθλος Ισχασε στά γέλια χατά πρόσωπον τοΰ χωριχοθ. —Καί πότε σ5ς έπιασαν αύτέ ο! μεγαλομανίες; ηρώτησε. Ό Ρασποθτιν κυριολεκτικώς φοιζε σχν θηρίο ποΰ μαίνεται Άπό τα χείλη τού ϊτρεχαν σάλι κατά μήκος τή; μαύρης τού γ«νε άδος. Με πάθος είπε: —Ηαρρεΐς βεβαία έσΰ πώ; εί μαι κανένα σκουπ£5ι, ί "Ενας ά μαθής χωριχός, ποΰ γεννήθηχε στ βοΰρχο, πρό τοθ όποίου οί γυνα' χες γονατίζουν γιά νά έΐτιτύχου χανένα θαθμα. Έτσι; Ό ,φανατιομός τοθ άνθρώπο έπλημμύριζε. Τοθ ήταν άδύνατ νά συγκρατηθή, Μέ μεγαλειτέρα άκόμη βιαιότητα έξηκολούθησε: —Χμ! Ποτέ αου, φίλε μου, δέ έχαμες μεγαλείτερο λάθος στή ζωή οου, είπε. Γνωρίζω τόν προορι σμός μου κ«1 γνωρίζω ίπίσης τήι δύναμίν μου. Έ φιονή τοθ Ρασποθτιν υψώθη είς Ινα όξύτατον «κρεσέντο» Έχειρονομοθσε μέ τρόπον άλλι φρονα. —"Οχι χάθε ήμίρα, δχι καθ ώρα, άλλαι χάθε λεπτό μεγαλώ νει ή δύναμις μου. Μεγαλώνει μεγαλώνει χαί ίψ' ίσον ή ζωή τού παιδιοθ ίκείνου, τοθ τσάρ βιτς, τοθ διαδόχου τοθ θρόνου πά σών των Ρωσσΐων, είνε χρεμασμ νη ά«ό την θέλησίν μου, θά έξα χολουθήση νά μεγαλώνη μέχρι δτου αυτή ή ώραία αΰλή σας σαπίση χαί καταρρεύση. Μιλ$ γιά τόν ρωσσικόν λαόν χαί τι διχαιώματά τού! Άλλά δέν κ ταλαβχίνεις, δυστυχισμένε, πώ μιλι^ς σάν άνθρωπος ποΰ έχασε τ λείως τό μυαλό τού; Μέσα σ' ίνα χρόνο—είς έλιγώτερον μάλιστι τοθ Ιτους—ή Ρωσσία θά είμα έγώ! Έδτάθη ενώπιον τοθ Παύλου μέ ϋφος έχμανέντος θηρίου χα μέ άφρισμένην λύσσαν ανέχραξεν ή μάλλον έβρυχήθη: —Τίκουσΐς αύτό; ' Ή Ρωσσία θά είμαι έγώ! Έγώ, έγώ, έγώ Διχή μου θά είνε ή Ρωσσία, στά χέρια μου! (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Τό φίλμ θρίαμβος: ΞΑΝΑΝΟΙΖΟΥΝ ΤΑΡΟΔΑ ΑΛ1Ϊ ΦΑΙ Υ- ή αειρονα πού σκορπά ιτόθους, ΤΛ'Υ'- ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ό γοπς μέτήν άρρϊνωπή ώμορφιά. Τό μουσικό δραματιχύ φίλμ θαθμα ποΰ ή μουσικές μελω- δίες τού χαΐ ή δραματική ύ· πόθΐσίς τ€» έπεσκΐασ* χάθε ΐτροηγουμέντι χινηματογρα- φική ίπιτιιχία. ΣΗΜΕΡΟΝ Ή Ιξαιρετική χωμωδία: Ο Τ μέ τβν περίφημον κωμικόν Τζόε Μπράουν καϊ την ώρβϋοτάτην Πατρίτσια "ΕΑις Κυριαχή ωρα 2 μ μ. συνέ- χεια χαί τέλος έπεισοδιαχοθ: ΧΑΜΕΗΟΙ ΣΤΙΖΟΥΓΚΛΑ ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ ρν τσ4«πς χ«1 χβιρβς τ«ν «λίονφπμιαμίνβίν ΙργββτασίΜν, β«ευρητ« ,ς τβ ί»ρολογβπ4»λβϊβν τοθ χ. Κωνοτ. Χατζάκη Ρ«Ρ*1τφ Μεϊντάνι 'Β«|»ης *^οΛ«ιΤβϊνΐι την έπιδιόρβωσιν παντός ίιρβλο νίο» 'Βργ«8ί« ίγγϊί ΘΑΜΑΤΟ1.—Άδυσώτιητος εϊμαρ μένη καθ* ής δέν ίσχυσαν οθτε τής έτιιστήμης αί προσπάθειαι καΐ τα μέσα, οΰτε στοργκών γονέων άδελψών καί λοιπων συγγενών ή άγάιτη καί αί ττεριιιοιήσεις. Εκαμε να σβύση πρΐν άκόμη ανοίξη καί αισθανθή τα θέλγητρα τής ζωής, Ενα μικρά λουλοϋδι, ενα πραγμα- τικό άγγελοθδι, τό Γιωργάκι τοθ είς πολεμικήν διαθεσιμότητα ταγ- ματάρχου κ. Ποντελή Μουντράκη. Είς τούς άπαρηγορήτους γονεϊς τοθ πολυκλσύστου Γιώργου κα τούς λοιπούς οΐκείους τού, ή «Ά· νόρθωσις» έκφράζει τα συλλυπη· τήριά της εύχομένη την έζ ϋψους παραμυθίαν. Γύρω στήν πόλι. Κατά πληροφορίας πρός τό Πρω τοβικεΐον έντός των ημερών κα· τέρχεται είς την πόλιν μας έπι- τροττή έζ ανωτέρων ύπαλλήλων τοΰ ύπουργείου Δικαιοσύνης —Ή κάθοδος της έτιιτροπης £· χει σκοπόν νά ρυθμίση τό ζήτη· μα τής εγκαταστάσεως των δια¬ φόρων ύαηρεσιων είς τό νεον δι· καστικόν μέγαρον τό οποίον έν¬ τός όλΐγου θά είνε καθ' δλα έτοι¬ μον πρός χρησιμοποίησιν. —Ό ΕΪσαγνελεύς Έφετών Κοή· της κ. Παπαλέκας συνεχΐζει την ετησίαν επιθεώρησιν των δικαστη ρΐων Ηρακλείου. —Ακολούθως ό κ. Παπαλέκας θά αναχωρήση διά Ρέθυμνον. —Ό έπόητης Άγροφυλακής Ή ρακλεΐου κατήο· ι σε τό ύπηρεσια- κόν πρόγραμμα των δοκιμάση· κων παρελάσεων των όργάνων ά- γροτικής ασφαλείας. —Τό σώμα τής Άγροφιολακης θά τταρουσιοσθί) ώς γνωστόν διά πρώτην φοράν επισήμως κατά την 25ην ΜαρτΙου διά τουτο δέ καί καταβάλλεται Ιδιαιτέρα προσπα¬ θεία ώ—ε ή εμφάνισις τού νά εί¬ νε άνταξΐα των προσδοκιών τοθ κοινοθ, — Είς άπαντα τα δργανα Άγρο- φυλαχής τα όποϊα θά μετάσχουν τής παρελάσεως θά παρατεθϊί εί¬ τα είς την αίθουσαν «Ντορέ» γεθ- μα δαπάναις τοΰ περιφερειακοθ ταμεΐου. —Δοκιμαστικάς παρελάσεις ϊκα με ποοχθές καί τό σύνταγμα πε- ζικοθ είς την πλατείαν "Ελευθε¬ ρίας καί ενώπιον τοθ παρεπιδη μοΰντος είς την πόλιν μας Με· ράρχου Κρήτης κ. ΠαπαστεργΙου. —Μέ ανάλογον έπισημότητα έ· γένετο προχθές παρουσΐα χιλιά δών φιλάθλων ή έναρξις τοθ έφε τεινοΰ ποδοσφαιρικοΰ ιτρωταθλή- ματος. —ΟΙ άθληταΐ πρό τής όρκωμο σΐας των παρήλασαν είς τό γήπε δόν «Χάνδαξ» ακολούθως δέ είς πρώτον άγώνα κατηλθον αί όμά δες «Όλυμπιακός» καί «'Εργοτέ λης». —Τό άποτέλεσμα τού αγώνος ήσαν 4 τέρματα υπέρ τοθ «Όλυμ πιακοθ» έναντι 2 τοθ «Έργοτί λους». — Κατά την διάρκειαν της τελε τής άπενεμήθηοαν υπό τοΰ Διοι κητοΰ τής Χωροφυλακής Ηρα¬ κλείου κ. Όρφανουδάκη τα με τάλλια είς την νικήτριαν όμάδα τοθ νερυσινοΰ πρωταθλήματος. —Κατά την 16ην ημέραν τής κληρώσεως τοΰ λαχεΐου των δια δοχικών κληρώσεων εκέρδισαν έκ των είς την πόλιν μας διατε θέντων αριθμών άνά χιλΐας δραχ μάς Εκάστου οί λαχνοί: -7921,7922,7998. 142?4, 19:04.·' 24767. 77933, 27995, 32849, 40098, 47121, 47182, 57256, 7υ760 «α180864. —'Λθηναίκή συνάδελφος ήσχολή θη προχθές μέ τόν συλληφθέντα Μηλαθιανάκην 8στις ϊδρασεν είς τόν νομόν μας έξαπατήσας πλεϊ στους κατοίκους τής ύπαίθρου διά τής μεθόδου τής άγοράς έ λαΐου. —Ή συνάδελφος δηιιοσιεύουσα είς την πρώτην σελίδα της την δράσιν τού Μηλαθιανάκη τόν χά ρακτηρίζει ώς ασυλλήπτου έφευ ρετικοτητος άπατβώνα. —Εξακολουθητικώς καταφθά νούν είς τόν λιμένα μας διά ξέ νων ώς επί τό πλείστον ά)π αί μη χαναΐ καί τα λοιπά έξαρτήματα ώς καί άνταλλακτικά φορτηγών αύτοκινήτων. —Τό γεγονός είνε βεβαίως άξι όν προσοχής. —Δεικνύει δέ την αΰξουσαν είς ανάγκας μεταφορικών μέσων δυ αμικότητα τοθ νομοθ άλλά καί ην οικονομικήν τοΰ τόπου δρα στηριότητα. 4 Ρέιτορτερ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή διεύθυνσις τοθ κινηματο¬ θεάτρου Πουλακάκη, φέρει είς γνώσιν των φίλων τοθ κινη- ματογράφου, ότι λόγφ των έορτών ή προβολή τής ται- Ιος «ή Γυναΐκα τής Άμαρ τΙ«ς» θά «προβληθή αυριον Πέμ πτην 23ην τρέχοντος είς απο¬ γευματινήν καί εσπερινήν. Την Παρασκευήν μόνον είς απο¬ γευματινήν 7—9. Σάββατον :(ς τρείς απογευματινάς ω· αν 3, 5 καί 7 μ. μ., καί Κυ- ιακήν τρείς απογευματινάς , 5 καί 7 καί εσπερινήν ώ· αν 10 μ. μ. Συνισταται είς πάντας νά παρακολουθήσουν τό φίλμ τοθτο: «ή Γυναΐκα τής Α¬ μαρτίαις» διότι, είναι εξαιρετι¬ κόν έργον τής έφετεινής Γαλ¬ λικής πσραγωγής καί εσημεί¬ ωσεν πρωτοφανή επιτυχίαν παντοθ 8που προεβλήθη. ΚΙΝΗΣΙΣ.-'ΕπανίΙλθβν έζ Άθη νών κομίσας πλουσίαν συλλογήν ύφασμάτων διά τό κατάστημά τού ό ύφασματέμπορος κ, Μ. Πά τμανΐδης.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6 μεγάλο £ργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  1
  Οί "Αθλιοι.
  535ον
  Τό μικρότερον των παιδίων, άκοϋσαν τόν θόρυ
  βον τοθτον υπεράνω τής κεφαλής τού, έφοβήθη καί
  ώθησεν έλαφρώς τόν αδελφόν τού, ίνα τοΰ ομιλή
  ογ|. άλλ' αύτάς ήδη είχεν άποκοιμηθή*. Τότε ό μι
  κρός, υπό την κατοχήν τοθ φόβου, ετόλμησε νά
  άποταθη πρός τόν Γαβριάν, άλλά διά φωνής μόλις
  άκουομένης.—Κύριε!
  —ΤΙ τρέχει! εΤπΕν ό Γαβριδς, όστις μόλις εί
  χε κλεΐσει τα βλέφαρο.
  —Τί είνε αύτό;
  —Ποιό;
  —Αύτό οτιου 8λο ξύνει τό σύομα.
  —Είνε ποντΐκια, άπεκρΐθη ό Γσβριάς.
  Καί άπέθεσεν έκ νέου την κεφαλήν τού είς τό
  προσκέφαλον.
  Τφόντι τα έντόσθια τοθ έλέφαντος έθριβον
  ποντικΐων καί ένόσω μέν έφεγγε τό κηρΐον, δεν
  έτόλμων νά προχωρήσωσιν, άλλ' άμα τό σπήλαι
  όν, δπερ είχον ώς χώραν αυτών, απεδόθη είς
  τό σκότος, όσφρυνθέντα σάρκσς έκεΐσε νωπάς, Ε
  τρεξαν άγεληδόν επί τοθ δικτυωτοθ πλέγματος,
  προφυλάττοντος εύτυχώς την κλίνην τοθ Γαβριδ,
  καί έδακνον τό σύρμα, ζητοΰντα νά τό διασπά
  σωσι.
  Ό μικρός δέν ηδύνατο νά κοιμηθή.
  —Κύριε! έπαναλαμβάνει.
  —Τί; είπεν ό Γαβριδς.
  —Είνε μεγάλα αύτά τα ποντΐκια!
  —Πολύ μεγάλα.
  —Πάλιν τό παιδΐον έσιώπησεν. Άλλά μετ' όλί
  γον,
  —Κύριε! είπεν έκ νέου.
  —Τί θέλεις είπεν; ό Γαβριδς
  —Διατί δέν έχεις έδώ £να γάτο;
  —Έφερα ίίναν, άπεκρΐθη ό Γαβριάς, άλλά μοθ
  τόν έ'φαγαν.
  —Τό μικρόν ήρξατο νά τρέμη. υπό τοϋ φό
  βου.
  —Ποίος τόν έφαγε; ηρώτησε πάλιν τόν Γα
  βριδν.
  —ΟΙ ποντικοΐ.
  —Καί λοιπόν, κύριε, αύτοι οί ποντικοί ήμποροθ
  σαν νά μδς φάγουν καί μάς;
  —Έννοεΐται, άπεκρΐθη ό Γαβριδς.
  Ό τρόμος τοϋ παιδίου προέβη έπ' άπειρον, άλλ
  έ'σπευσεν ό Γοβριδς νά προσθέση, — Μή φοβεΐ
  σαι δμως, έπειδή δέν ήμποροθν νά περάσουν μέσα.
  Καΐ έ'πειτσ, έγώ εΤμ' έδώ. Νά' πιάσε τό χέρι μου,
  άν φοβδσαι. Σιώπαινε καί κοιμήσου!
  Συγχρόνως δέ ό Γαβριδς έλαβε την χείρα τοΰ
  μικροθ άνωθεν τοθ άδελφοΰ τού, ό δέ μικράς ^έ'
  σφιγξε την χείρα ταύτην καί ένεκαρδιώθη' διότι
  τό θάρρος καί ή δύναμις έχουσιν επί ,των άδυ
  νατωτέρων μυστηριώδη τοιαύτην έτιήρειαν.
  Έσιώπησαν πάλιν περΐ αύτούς τα) πάντα' ή ό
  μιλΐσ των δύο παιδΐων άπεμάκρυνε τούς μθς, πτο
  ήσασα αύτούς' είνε άληθές ότι μετ* ολίγον έπα
  νήλθον, κσί μεγάλην έκαμαν ταραχήν, άλλά τα
  τρΐα παιδία βυθισθέντα είς τόν ύπνον, ουδέν πλέ
  ονήκουαν.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΗΜΑΙΕΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ
  Διά κοινότητος, καταστήματα,
  οίκίοχ, αύτοκίνητα κ. λ. π.
  Είς δλα τα μεγέθη καί είς δ-
  λας τάς ποιότητος.
  Μόνον στό ειδικόν εργοστάσιον τό:
  3ΗΝΑΓΚΟΝ,,
  Πλατεικ—Στράτα.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Ζ.0-
  ρον, Τϋνον, Παρον, Ναςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ϊ ι-«ι.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχουπη 5α, ΑΟΗΝΑ1
  1 Υπεράσπισις δικ6ν ενώπιον «π*ντ»»ν τδν έν Αθήναις
  κ«1 Πειραιεί Δικαστήριον, Έλβγκτικοι» ϊ»ν««ρίβ» Μβ|
  ϊυμββυλίβυ Έπιχρατίίας, φορολογικαί οίχαι, άναστολαΐ
  φορ»>ν, διβιχητιχαΙ ύπβθβσβις χοιί συνταξβις, νομιχαΐ συμ.
  βουλαί, γνωμοδότησιν χ«ί πληροφορίαι οί «λληλβγρα-
  * "*' Τηλ. 25-081.
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποΰ σέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΦΩΣ ΒΟΥΝΤ
  Β.'
  Ό έργάτηί, λοιπόν, προτοθδου
  τήξη τό υφασμα στό καινούργιο
  χρωμα πού θέλει νά τοθ δώση,
  τό έξετάζει κάτω άπό τό φώς τοθ
  Βιύντ, άνακαλύπτΐι κάθε είδους
  κηλϊδα άόρατη καί στ,ό πιί
  δυνατό φώς τοθ ηλίου καί τ6
  σπουδαιότερον τό σώμα άπό τα
  οποίον ϊχει προέλθη ή κη
  λ!ς, άν είνε δηλαδή άπβ λάδι, άπά
  βίύτυρο ή άπό δποιαδήποτε &-
  λη οΰσία, ώατε νά την εξάλειψη
  μέ την ανάλογον χημικήν θυσίαν
  πού χρειάζεται. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον δέν μένει καμμιά κηλΐδα
  —κι' είνε μοιραΐες -στά μεταχει
  ρισμένα φορέματα των γυναικών
  κυρΐως πού δίδονται πρός βχ-
  φήν—χαί ή βαφή έπιτυγχάνει α¬
  πολύτως δίχως τό 5τοπον νά πά
  ρουσιάζη βοθλες έδώ κι' έκεΐ.
  Είνε πολύ περΕβργα τα χρώμα-
  τα πού παρουσιάζουν οί διάφο
  ρες κηλτδεζ. Μιά κηλΐδα άπό
  βούταρο γάλακτος άγελάδας ίμφα
  νίζεται κάτω άπό τό φώς τοθ
  Βούντ κίτρινη, καναρινιά ΚηλΙδα
  άπό μαργαρίνη φαίνεται λουλα
  κια. Κηλϊδα άπό ζωμό λιπαρό
  παρουσιάζεται πράσινη. Κηλΐ
  δα άπό καφέ γάλα κιτρινοπράσι
  νη. Κηλΐδα άπό χόρτα κόκχιντ].
  Κηλΐδα άπό άλεϋρι μπιζελιών βιο
  λέ ρέζ. Άπό άμυλον μπλέ βιολέ.
  Χυμών άπό καρπσύς κίτρινης βιο
  >έ, κόκκινη, πράσινη, ή μπλέ, α¬
  ναλόγως τοΰ καρποθ. Τα λ£πτ, ά-
  νοιχτό χίτρινο, Τό λάδι άνοιχτό
  μπλέ καί οδτω καθεξής. Διότι δέν
  τελεΐώνει έδώ ή διαβάθμισις των
  χρωμάτων των χηλίδων ποΰ είνε
  άπέραντη. Την Ιχει χατατάξει λ«
  πτομερως 6 Γάλλος χημικίς πού
  προαναφέραμε. Κάθε λιχέρ εχει
  τό ίδικό τού χρωμα. Επί τή 6ά
  σει τοθ πίνακος αύτοθ έχει χά
  ταρτισθή άλλος πίναξ πού καθο
  ρΐζει μέ ποία χημική ούσία έξ α
  λείφεται κάθε κηλίς. "Ετσι χά
  ρις είς τό φώς Βούντ τό καθάρι
  σμα Των χηλίδων άπό τα φορέ
  ματα καί τα δφάσματα έπιτυγ
  χάνεται απολύτως. Άλλά συγ¬
  χρόνως καί ή βαφή ενός ύφάσμα
  τος γίνεται πιά άπό άπλή χειρο
  τεχνία πραγματική έπιστήμη.
  Δέν περιορίζεται δ,αως σ' αύτό
  μονάχα — κι' είνε άρκετό — ή
  χρτ-αιμότης τοθ φωτός Βιυντ. ΟΕ
  δπηρερίες πού ημπορεί νά προσ
  φέρη στήν έγχληματολογία τδ
  φως αύτό είνε μεγίστη.
  Τόμέλλον καίαίάνάγκαι
  της Άγίας Γαληνης.
  ^ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΐ
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ |
  1 ΖΥΓΑΡΙΕΣ 1
  | ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ |
  Ξ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά· Ξ
  Ξ στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- κ
  § νού έργοστασΐου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγ- £
  3 κάλου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- *=
  Ξ σμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο· 5
  Ξ σώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείου. Ξ
  2 Πρΐν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την εκθεσΐν μας. |[
  πϊΐΙΙιΙΊΙΙΙ.ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  ΑΠΑ. ΓΑΛΗΝΗ Μάρκος (ίντα
  ποχριτοθ μας).—Τό παρελθόν τής
  'Αγίας Γαλήνης δέν είνε μακρόν.
  Τό μέλλον της δμως προοιωνί
  ζεται μεγάλο ίσον χαί λαμπρόν.
  Πρό ολίγων δεχαετηρίδων δέν
  δπήρχε τίποτε άπό την σημεοι
  νήν άχμάζουχαν κωμόπολιν. Έδώ
  υπήρχεν ϊνας δρμος μονάχα δπή
  νεμος, μέ θάλασσαν γαληνιαΕαν
  χαί άχύμαντην συνήθως, πραγμα
  τικί) Άγία Γαλήνη. Άνίίχεν είς
  την περιφέρειαν των Μελάμπων
  καί ιδιοκτήται των άγρών ήσαν
  Μελαμπιανοί. Υπήρξε δέ Μελαμ
  πιανός χά! δ πρωτος οίκΐστής
  της: Γεώργιος ΙΙαπαδογιάννης, ό
  μετέπειτα Παπά Γΐώργης, ή Πά
  πά Τααγχάρης δπως "· ήτο γνω·
  στός, τόν οποίον ίδολοφόνησαν
  είς Στάβιες δππυ είχε μετοιχήσει
  ι Γεννίτσαροι τοθ Διονυσίου κατά
  τό 1889, λόγφ τής ένβργοθ άναμί
  ξεώς τού είς τούς έηαναατατιχού;
  αγώνας πρό; απελευθέρωσιν τής
  Κρήτης.
  Έν τούτοις, ή Άγία Γαλήνη,
  παρά τό δτι ϊχει ζωήν ολίγων
  δεχαετηρίδων μόνον, παρουσιάζη
  μεγάλην εξέλιξιν, σημαντιχήνέμ·
  ποριχήν δραστηριίτητα χαί άξιό
  λόγον εκπολιτιστικήν επίδοσιν.
  Σήμερον είς την Αγίαν Γαλήνην
  ΰπαρχουν μεγάλοι ίμποριχοΐ οίκοι
  εισαγωγήν χαί έξαγωγής, ίργοατά
  οια, καταστήματα έπαγγγελματι
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ών χαί βιοτιχνών, λουτρά θαλάσ
  σία χαΐ πλείστα άλλα χαταστήμα
  τα καί Εδρύματα. Άπό την "Αγί¬
  αν Γαλήνην δέ ένεργεϊται τό μέγι
  στ όν μέρος τοθ ίμπορίου, είαα
  γωγιχοθ καί έξαγωγιχοθ των έ-
  παρχιών ΆγΕου Βαοιλείου, Άμα
  ρΕου, Πυργιωτίσσης χαί Καινου
  ρίου. Άπό την Αγίαν Γαλήνην
  έξυπηρετεΐται χυρίως χαί ή άγορά
  των Μοιρών.
  Έτσι συνεχίζονται συνεχώς αί
  πρόοδοι τής ωραίας κωμοπόλεως,
  θά είνε δέ μεγαλυτέρα ή εξέλιξις
  της, δταν αποκτήση χαί άμαξιτήν
  συγκοινωνίαν. Καί εύΐυχώς δ χρό
  νος πού θά πραγματοποιηθή τοθτο
  δέν φαΕνιται πλέον μαχρός. Ή
  κυβέρνησις περιέλαβεν είς τό υπό
  εκτέλεσιν συγκοινωνιακόν πρδγραμ
  μά της χαί την οδόν Τυμπαχίου
  —Κοχχίνου—Πύργου—Άγίας Γα
  λήνης —Μελάμπων πού θά ουνδέ
  ση έκ νδτου, διά τής Μεσσαράς
  τούς δύο νομούς Ηρακλείου χαί
  Ρεθύμνης. Καί δ υπουργός Γεν.
  Διοικηχής χ. Σφακιανάκης έξεδή
  λωσε ζωηρόν ενδιαφέρον διά την
  ταχυτέραν αποπεράτωσιν τής όδοθ
  αυτής. Ταχέως έπομένως θά έπα-
  ναληφθοθν αί εργασίαι διανοίξεώς
  της. Καί τότε θ' άνοιχθοθν νέοι
  δρίζοντες διά την Αγίαν Γαλή
  νην. Θά ωφεληθή έλλωστε τερα
  στίως καΐ δλη ή αλλη περιφέρεια
  χαί ή Μεσσαρά χαί 6 νομός τής
  Ρεθύμνης.
  —Μηχάνημα ήλεκτροβυγκολ
  λήοεως.
  Προχβές έκομίσβη εί; παραλβτ
  βήν τού μπχκνουργείου Ββγια
  τζάκη μηχάνημα ήλεκτροουγχολ
  λησϊως ανωτάτου τώπβυ κατ' βυ
  θβΐοιν έκ των μεν«λ«ν έργοατ*
  σΐων τής Άμερικής Κόββν Νή«λ
  τυ. Τό μηχάνημα τουτο έπιδιορ
  θώνει οΐανώήποτβ ριζικήν βλά
  βπν άτμομηχανών, π«τρβλ«ιομη
  χανών, ββνζινβμηχοινΜν, θεωρεϊ
  ται δέ λίαν έξυηπρβτιχόν τής το
  πικής μηχανουργίας καί βιομηχα
  νίας.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τό κεντρικώτε¬
  ρον σημείον τής άγοράς των Μοι¬
  ρών κατάατημα καινουργές, γωνι
  ακόν 72 τετρ. μέτρων. Πληρο¬
  φορίαι παρ' ήμΐν.
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  Ξ Ξ
  ! ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 1
  Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ [
  Ξ Ξ
  Ι Πληροφορούμεν τούς ενδιαφερομένους παραγω· |
  Ι γούς καί κτηματΐας δτι έφθασαν οί άναμενόμενοΐ: |
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  Ξ
  Ξ
  εε~
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  καθώς καί τα γνήσια Ιταλικά άνταλλακτικά
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί τταραγωγοΐ καί άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ-
  ζουν δτι:
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ,
  διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος
  ΕΡΓΟΙΤΑΙΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά
  γίνωνται δωρεάν δλαι αί έπισκευαί των ψεκαοτήρων
  ΣΦΙΝΤΑ καί ΣΙΝΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  Ό γεωργικός κόσμος άς ττροσέξη είς τάς άπομιμήσεις
  των συναγωνιστών μσς, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  των εργοστασιον Α. καί Α. ΝΤΕΛ ΤΑΑΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε-
  καστήρων "ΣΙντα·· ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΥ.
  ΑΝΤΙΠΡΟ2ΩΠΕΙΑ:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Όίέ>ς 25 Αύγβώοτου τηλ. «-80.
  ΕΡ ΓΟΪΤΑΣΙΟΝ:
  Όδβ{ ©εβτβχοπούλοι» (Πρώην παγοιιοιιίοο Κβχκέβπ) άρ. τπλί». 8—11.
  —Δωρεά.
  Ή δΐς 'Όλγα Κβχχινάχη είς
  μνήμην τοΰ πατρές αυτής Ανδρ.
  Κοκχινάκη προσίφερε πλουσίαν
  χαί άφθονον διατροφήν βΐς το
  "Ασυλον τής γϊρόντ<σσας.Ό Μβρ φωτιχό; Σύλλβγος βύχαριστιΊ βερ μώ£. —Τουριστική έχδρομή τοΰ Όρειβκτικοΰ Συνδέσμου. Τό τμήμα τοΰ ΌρειβκτικοΒ Συνδίσμου τής ίπολίώς μας διορ γανώνει τουριστιχήν έκδρομην διά τάς εορτάς τού Πάσχα ε!; Πάτρας καί Κέρκυραν. Τ ό προγραμμα περιλαμβάνβι ίπιακέφϊΐς διαφόρων Ιστοριχ&ν μνημείκν όπως τοθ περιφήμου Άχιλλκίου τοϋ Μόν Ρεπο, τοθ μοναδικοΰ Ποντικονησιοϋ χά! πολλ&ν έξοχ&ν. Ή άναχώρησις έξ Ηρακλείου θά γίνη τό έσπέ ρας της Μεγάλης ιΤετάρτης 5ην Απριλίου, ή] δέ ι έπιστροφη την Ι2ην Ιδίου μηνός ή Ιέην. Πιρισ σότεραι πληροφορίαι δίδονται είς τα Γραφεΐα τού Συνδέσμου. Δι καίωμα συμμετοχής ωρίσθη διά Την α θέσιν 1250, β'900 χαΐ γ 500. —Πρόσκλησις τβΰ Συνδέ σμου Ραπτών Ηρακλείου. Το προσεχές Σάββατον 25ην Μαρτίου τβλοϋμχν την έπεται όν εορτήν τοΰ ήμετερου Συν δέσμου έν τω Ίίρω Ναφ τοΰ Αγ. Τίτου καΐ χαλοθμβν άπαντα τα μέλη τοΰ χαθ' ημάς Συνδέ σμου δπως παρβυρΕθώσιν. Έπίσης παρακαλβΰνται δπως παρευρΒθώ σιν καί τιμήσωσι διά τής παρου οίας των την εορτήν, ό χ. Πρό εδρος τής παρ' ήμΐνΌμοαπονδΙας μβτά τής Διοικουσης Έπιτροπής ώς καί οί χ. χ. έ Πρόεδρος καί Διευθυντής τοϋ Ενταύθα 'Επαγ γελματικοΰ Έπιμβλητηρίου καί οί Πρόβδροι οί ανήκοντες είς την δύναμιν τής έπαγγΐλματοβιοτβ χνικής τάξεως. Ό Πρόϊδρος τού Συνδίομβυ Ραητ&ν Κ. Ν. Βογιατζάκης, Ή Έπιτροπή επί τής Συντάξεως Κτηματολογίου Δήμου'ΗρακλΐΙο» ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή επί τής συντάξεως τοθ Κτηματολογίου τοθ Δήμου Ηρακλείου Έπιτροπή άπεφή νατο διά τής ύτι' αριθ. 6) 1939 αποφάσεως της δτι τό έν αυτή άκΐνητον (6 άγρός, ένφ ανηγέρθη ή νέα δεξαμέ¬ νη) άνήκει κατά κυριότητα είς τόν Δήμον Ηρακλείου. Ή απόφασις αυτή μετά των σχετικών έκθέσεων καί διαγραμμάτων έκτίθεται έν τώ Δημαρχιακώ Καταστήμα τι άπό τής 11—12 π. μ. & ρας έκάστης έργασΐμου ήμέ ρας. Πάς ένδιαφερόμενος δύνα ται νά λάβη γνώσιν αυτών καί νά ασκήση προσφυγήν κατά τής αποφάσεως έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης. Έν Ήρακλείφ τβ 17 Μαρ τ(ου 1939. Ό πρόεδρος τής Επιτροπήν Δημ. Μ«ργελ·ς ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοφόρος (στυ λό) έπίχρυσος, μικρδς άξίας, καί άποτελών οΐκογενειακόν ίνθύμιον ίντός έιιιβατικοθ αύτοκινήτου άπσ Ηράκλειον είς ΚοκκΙνίΐ Χάνι. Ό ευρών παρακαλεΐται δπως τόν προσκομΐσή είς τα γραθεΐα καί δμιιφθήαεται.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Τετάρτης
  22 ΜαρτΙου 1939
  120 Ώρα
  η γαλλια ιρηε
  την παρακωρϊ
  ΤΑΙ
  ΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΛΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΕΝ ΟΑ ΟΑΡΑΑΟΣΗ ΟΥΙΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  ότι ή γαλλική κυβέρνησις άρνεϊται νά
  παραδώση σήμερον τόν στόλον των κυ·
  βερνητικών τόν καταφυγόντα είς ΛΊπι-
  ζέρταν είς την κυβέρνησιν τής έθνικής
  Ίσπανίας. Έπίσης άρνεϊται νά παρα¬
  δώση καί τό πολεμικόν υλικόν τό πα¬
  ραδοθέν είς τούς Γάλλους ότε επήλθεν
  ή κατάρρευσις τού μεχώπου τής Βαρ·
  χελώνης.
  Ή άρνησις αυτή τής γαλλικής κυ¬
  βερνήσεως καθ' ά άηοφαίνονται οί διε-
  θνείς κύκλοι δύναται νά θεωρηθή ώς
  φυσική συνεπεία τής σημερινής «ϊιαμορ-
  φώσεως των πραγμάτων καί τής γενι¬
  κωτέρας στάσεως τής Γαλλίας έφ' όσον
  δέν τής παρέχονται ά σφαλεϊς έγγυήσεις
  έν σχέσει πρός την πολιτικήν τού άξο
  νος Βερολίνου—-Ρώμης χαί την πιθα
  νωτέραν κατεύθυνσιν τούτου είς την ά
  νατολικήν Μεσόγειον.
  Ό κ. Λεμπρέν είς Λονδινον.
  Μία πρότασις διά τόν κ. Τσάμπερλαιν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΗΤΟΤΕ
  ΕΥΡΥΤΑΤΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή αγ¬
  γλικη κυβέρνησις αυνεχίζει τάς συνεννο¬
  ήσεως αυτής μετά των κυβερνήσεων
  Γαλλίας καί ΊΙνωμένων Ηολιιειών.
  Αί συνεννοήσεως αυται δέν είνε μό
  νόν οικονομικαί άλλά καΐ πολιτικο-
  ατρατιωτικαί διεξάγονται δέ συστημα¬
  τικώς καί ούτως ώστε νά καταατήσουν
  έν καιρώ πολέμου πραγμα,τοποιήσιμον
  άμέσως την συνεργασίαν των τριών δυ-
  τικών δυνάμεων.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 21 ΜσρτΙου
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— ΟΙ άμερικα
  νικοΐ πολιτικοΙ κύκλοι άντιμε-
  τωπΐζοντες την περίπτωσιν
  συγκλήσβως έν Εύρώπη νέας
  τετραμεροθς διασκέψεως είνε ά
  ποφσσισμένοι νά περιορισθούν
  είς την ανταλλαγήν γνωμώνάλ
  λά νά μή δεσμευθοϋν διά τής
  υπογραφάς συμφώνου μετά
  των άλλων κρατών.
  ΟΙ κ. κ ΛΕΜΠΡΕΝ ΚΑΙ ΜΠΟΝΝΕ
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαρτίου ((δ.
  ύπηρεσΐα).— Σήμερον την 8.
  15' πρωϊνήν ώραν ανεχώρη¬
  σαν δι' έκτάκτου άμαξοστοι
  χΐας κατευθυνόμενοι είς Κα¬
  λαί ό κ. καί ή κ. Λεμπρέν, ό
  κ. Μποννέ καί ή άκολουθία
  των.
  ΕΙςτόν οιδηροδρομικόν σταθ
  μόν Κ
  την μ
  πεβιβάσθησαν τής προεδρικής
  θαλαμηγοθ μεταβαΐνοντες είς
  Ντόβερ υπό σφοδράν θσλασ-
  σοταραχήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαρτίου (Ιδ.
  ύτιηοεσΐο).— Τό ζήτημα τής
  αναθεωρήσεως τοό νομού πε-
  ρΐ οόδετερότητος τής Άμε
  ρικής, θά εξετασθή υπό τής
  ΓερουσΙας.
  Τό Πρακτορείον Χαβάς πλη
  ροφορεΐται δτι παρά την αν¬
  ηρμ
  τοθ Καλαί αφίχθησαν
  11.25" π. μ. άπ' δπου έ
  θ δ
  τΐδρασιν
  σιαστών
  ται δτι Θά επιτευχθή ή τρο
  ποποΐησις τοθ ανωτέρω νό
  μου.Ήεξοδος ττ)ςΆμεριΚΓ)ς έκ
  τής ούδετερότητος καί ή έ-
  λευθεριωτέρα δράσις τοθ κ.
  ρρ
  Ροθσβελτ είς τα έξωτερικά
  ζητήματα, θεωρεϊται πλέον ή
  δυνατή διά των μελλουσών
  νά έπέλθωσιν είς τόν νόμον
  τροποποιήσεων.
  Ό άμερικανικός τύπος φρο¬
  νεί κατά μέγα μέρος, δτι
  νόμοι ώς τής ούδετερότη
  τος πρέπει νά παραβλέ·
  πωνται δταν εύρισκώμεθα άν
  τιμέτωτοι διεθνοθς καταστά
  σεως ώς ή σημερινή.
  ΠΟΣΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 ΜαρτΙου
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Έκ Πράγας
  δισψεύδεται επισήμως δτι δή
  θεν χιλιάδες συλλήψεις διενηρ
  γήθησαν έκεΐ υπό των Γερμσ
  νών άπό τής πρώτης ημέρας
  τής προσαρτήσεως τής Βοημί
  άς καί ,Μοραβίας είς τό Ράϊχ.
  Είς την πραγμαΐικότητα αί
  συλλήψεις ήσαν έν δλω 500—
  600. Έκ των συλληφθέντων
  οί περισσότεροι αφέθησαν ήδη
  έλεύθεροι. ΟΙ λόγοι τής συλ
  λήψεως αυτών
  είς τό γεγονός
  άποδΐδοντσι
  δτι οΰτοι ή"
  μερίδος των γερουΐσαν Οποπτοι ώς κομμουνι
  εντούτοις πιστεύεΐσταΐ ή ώς ύπεύθυνοι έξαγω
  γής συναλλάγματος.
  -ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μαρτίου (ίδ.
  ύπηοεσία) — Τό πρακτορείον
  Χαβάς μεταδΐδει έκ Νέας
  "Υόρκης την γνώμην των έ
  κεΐ οικονομικήν κύκλων κα'
  50 Πρωϊνή
  1ΥΣΙΡΕΠΗΜΕΚΗ
  Η ΚΥΟΕΡΝΗΣΙΣΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΝ
  1533453 ΤΟΝΙΣΥΜΦΩΝΙΟΝ Τ0ΥΜ0ΝΑΧ0Υ
  ως συνεργασίας μετά τής Ρου
  μανίας, αποβλέπει είς οϊκονο
  μικούς σκοποΰς άκρως άντι
  θέτους πρός τα συμφέροντα
  των Ήνωμένων Πολιτειών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Μαρτίου(ίδ.
  ύπηοεσία) — Είς τόν κ. Τσάμ
  περλαιν υπεβλήθη εγγράφως
  πρότασις χθές δπως άναλά
  βη την οργάνωσιν έξαμελοθς
  συνεδρίου των κρατών υπέρ
  τής είρήνης καί τής έπιτεύξε
  ως περιορισμοθ -των έξοπλι
  σμών. Την πρότασιν ύπέγρα
  ψαν έν έκατομμύριον άτομα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ν Μαρτίου, .,-------.---------- --------------.— ..__,
  (ίδ. ύπηρεσία).— Καθ' ά τηλε,ξένους ανταποκριτάς μεμψιμοιρίαι διά
  γραφεΐται έκ ΛονδΙν*ου τό Ρά , τόν τρόπον καθ» όν ό κ. Χίτλερ έπραγ
  ΐχ έτοιμάζεται νά διατυπώση, μ-ατοποίησε την κατάληψιν τής Τσε-
  τάς αξιώσεις τού πρός τήν,χοσλοβαχίας.
  λιθουανικήν κυβέρνησιν διά |
  την κατοχήν τοθ Μέμελ. Πά
  ρά τό δτι τό γεγονός διαψεύ
  δεται έκ Βερολίνου καί Αι
  θουανίας θεωρεϊται πιθανώ
  τατον κατά τούς άγγλικούς
  κύκλους.
  Ή παροχή έγγυησεων
  διά την εξαγωγήν έμπορευμάτων.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΝΑ ΠΑΡΑΛ0ΣΗ10Η ΣΤΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  1%Ιποΰργκος άναφέρει ότι ό στρατηγός
  «Φράνκο διεμαρτυρήθη εντόνως πρός
  την κυβέρνησιν των Παρισίων διά την
  άρνησιν τής παραδόσεως είς αυτόν τού
  κυβερνητικού στόλου χαί τού πολεμι-
  κοΰ ύλικού τού μεταφερθέντος είς την
  Γαλλίαν υπό των κυβερνητικών. Ό
  Φράνκο ίσχυρίζεται ότι ή στάσις τής
  Γαλλίας αποτελεί παράβασιν των αυμ-
  φωνηθέντων μεταξύ των χ. κ. λΐπεραρ—·
  Γιορντάνα.
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗΠΟΛΕΜΙΚΗ
  ΑΤΓΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΟ1Υ
  ΑΘΙΙΝ%Ι 21 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικού πληροφορίας ή συνεχιζομέ¬
  νη πολεμική μεταξύ τού άγγλικού καί
  γερμανικού τύπου είνε σφοδροτάτη.
  Αί ημιεπίσημον έφημερίδες αμφοτέ¬
  ρων των χωρών άνταλλάσσουν κατηγο-
  ρίας είς δριμύτατον ΰφος. Λέγεται ότι
  η έγκαινιααθεϊσα πολεμική είνε πρωτα-
  φανή; διά τα χρονικά τού άγγλογερμα·
  νιχΌύ τύπου.
  ΑΙ ΕΠΙ&ΙΟΞΕΙΣ ΤΟΝ ΙΤΑΛΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΗ ΥΦΙΣΤΑΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Ρώμης
  τηλεγ ραφήματα αί έπιδιώξεις τής Ίτα
  λίας είς την Μεσόγειον
  «ιν άμετάβλητοι.
  Πρός τάς τελωνιαχάς αρχάς ε¬
  κοινοποιήθη κοινή απόφασις των
  δπουργων Οικονομικήν καί Έθν.
  Οικονομικάς σχετικώς μέ την πά
  ροχήν έγγυήσειον διά την έξαγω
  γήν έμπορευμάτων.
  Διά τής αποφάσεως ταύτης ιπε
  ξηγιΐται ή αληθής Ιννοια τοθ
  δρθρου 3 τής άπό 8 Όχτιοβρίου
  1931 προγενεστέρας των ϊδίων δ-
  πουργών αποφάσεως. Ούτως δρΕ-
  ζιται δτι επί έξαγομένων προ·
  πωλημένων έμπορευμάτων, είς
  περίπτωσις φθοράς, έγχαιαλβί-
  ψεως ή μή πληρωμής τής άξίας
  επί πισΐώσιι
  των, δύναται
  έξαχθέντων τοιού¬
  ή Τραπέζα τής
  ώ ώ
  ρ ή
  Ελλάδος, κατόπιν συμφώνου γνώ
  μης τής παρ' αυτή έπιτροπής έ-
  λέγχοι* συναλλάγματος, νά άπαλ
  λάξη έν 2λφ ή έν μέρει τόν έ-
  ξαγωγέα τής άνειλημμένης υπο¬
  χρεώσεως «ίσαγωγής συναλλάγμα
  τος.
  Ή όριζομένη προθεσμία διά
  την είς συνάλλαγμα παράδοσιν
  τοΰ άντιτίμου έξαχθίντων έμπο
  ρΐυμάτων προααυξάνιται κατά
  δύο μήνας δυναμένη νά παρατα
  θή είς είδιχάς περιπτώσει; κχί
  έτΐ περαιτέρω δι9 αποφάσεως τού
  επί τής Έθν. Οίκονομίας δπουρ
  Ή έξή ί
  ή
  γοθ. Ή έξαγωγή
  δών ποτών, νωπων
  μ
  οίνοπνευματω
  όπωρών χλπ.
  έπιτρέπεται επί παραδόσει έλευ
  θέρων των φορτιβτιχων επί προ-
  σωπικη^ έγγυήσει 50 ο)ο επί τής
  άξίας τβθ έξαγομένου εϊδους καί
  δποβολη1 δπευθύνου δηλώσεως έχ
  μίρους τοθ έξαγωγέως δτι άνα
  λαμβάνει την υποχρέωσιν τής
  είσαγωγής τοθ άντιστοίχου συ-
  ναλλάγματος
  νεπειών τοθ
  έν γνώσει
  νόμου.
  των ο»
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Αυριον τό εσπέρας θά συν
  έλθη είς συνεδρίασιν πρός
  κύρωσιν τοθ πρςϋπολογισμοό
  χρήσεως 1939—40 τό Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον τοθ Έμπορι
  κου καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε-
  λητηρίου Ηρακλείου.
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Την 26 τρέχοντος μηνός ήμέ
  ραν Κυριακήν κατόπιν συνεννοή¬
  σεως τοθ ΚεντρικοΟ τής Άγροτι
  κης ' "Τραπέζης έν Αθήναις καί
  τής Ενώσεως Ιεωργικδν Συνεται
  ρ ι σμών Μεραμβέλλου, συγκροτεΐται
  γενική συνέλευσις τής τελευταίας
  πρός συζήτησιν τής βιομηχανοποιή
  σεως τής έκ χαρουπίων εφευρέσεως
  τοΟγεωπόνουχ.Γ.Έλευθεριάδουκαθ'
  ήνέχλήθησαννά προαίλθουνάίπαντ«ς
  οί άρμόδιοι. Ή Ενωσις καΐά σχε
  τιχάς πληροφορίας, σκοπόν ϊχει
  νά διαπραγματευθή κατόπιν μετά
  τοθ εφευρέτου χαί τής Τραπέζης,
  ή'ΐις κατ' αρχήν έγκρίνει δάνειον
  πρός ίδρυσιν τής βιομηχανίας ταύ¬
  της.
  ΤΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ
  ΔΙΑ Τλ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
  Τό υπουργείον τής Δικαιοσύνην
  απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τδύς
  κ. χ. είσαγγελεΐς τοθ κράτου;,
  διά τής οποίας παραγγέλλει
  δτΐως οί γραμματεΐς των ΐίρη-
  νοδικείιον χαί πταισματοδικείων
  τοθ κράτους παραδίδουν διπλότυ-
  πά είστίράξεως είς τού; καταβάλ¬
  λοντες βικαστικά ϊξοδα, τέλη χαί
  άποζημιώσεις 6Γ άγροζημίας. Ή
  παράλειψις τούτου θά θειορήται
  βαρύ πειθαρχίαν παράπτωμα,
  διότι «α') γεν? είς τόν πολίτην
  την δικαιολογημένην δποψίαν μή
  πως κατέβαλε πλείονα των επι·
  δικασθέντων, 6') έκθέτει τόν πο¬
  λίτην ·ίς κίνδυνον νέας συλλή-
  θά διατηρηθώ Ι ψίιοί διά ΐήν έκ νέου χατββο-|
  1 λήν τδν διχασχιχων έξ4δων χλπ.!
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  . Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έμ
  πορικοϋ καί ΒιομηχανικοΟ Έττιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων ιτροίόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Στκφίύες
  Ελεμέδες
  »
  α'
  β'
  Υ'
  α'.
  β'.
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  "Ελαια 3—5ο
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  δρ.
  ΛευκοΙ α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  » β'
  Πυρηνέλαια
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρήναι
  Δίκταμος ήμ.
  13.50
  11-
  9.-
  5 50
  8.-
  12.-
  10.-
  7.-
  7.50
  6.-
  5.-
  5.-
  25.70
  7.-
  4.30 - 5.50
  5.- 5.50
  3.-
  550.-
  21.50
  2α—
  17.-
  16.-
  17.—
  20.-
  3.5
  1.15
  8.—
  25.-
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Κατ' αναφοράν τής'Υποδιοι
  κήσεως Χωροφυλακής Πεδιά¬
  δος απεπειράθη ν' αυτοκτονή¬
  ση ή Ιδέτις Ελευθερία Για
  πιτζάκη κάτοικος Καστελλίου
  Πεδιάδος λσβοθσο 20 δισκία
  κινίνης, δι' αίσθηματικούς λό-
  γους.
  Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΔΚΜΟΤϋ-Ν ΦΟΡΟΝ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου κατε
  κύρωσεν άντί 37.000 δρχ. την
  ενοικίασιν τοθ φόρου γάλα¬
  κτος κατά τό οικονομικόν
  έτος 1939—1940 είς τόν
  κ· Έμμ. Φουντουλάκην, άνέ-
  βαλε δέ τάς δημοπρασίας ένοι
  κιάσεως των λοιπων δημοτι*
  κων φόρον.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 18ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  Έθν. Λαχείου 5.000 δρ. έκέρ
  δισεν ό άριθμός 29.112 διατε
  θείς Ινταθθα άνά χιλίας
  δέ δρ. έκαστος, οί άριθμοί:
  7957, 14292, 19044, 19063
  24713, 27912, 28779, 29159,
  29197, 32893, 40041, 40059,
  48582, 59681, 61857, 66092.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Δι
  οικήσεως χιοροφυλακής Ήρακλεί
  ου καλοθνται ο! διευθυνταί κέν
  τρών εΓιτνες έπιθυμοθν δπως
  λειτουργήσωσι τεχνικά παίγνια
  είς ιχύτά, δπως δποδάλωσι έντός
  τοθ μηνός Απριλίου τάς αχιτι
  χάς αίτήσεις των είς τάς κατά
  τίπους αστυνομικάς αρχάς.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών έν
  Άρχαναις τοϋ Φιλανθρωπικόν)
  Συλλόγου Κυρίων καί Δεσποι
  νίδων ή «Όμόνοια» εξελέγη
  σαν. Πρόεδρος ή δνίς Μαρί
  κα Λαμπράκη, άντιπρόεδρος
  ή κ. Μερόπη Μαλλιαράκη, γεν.
  γραμματεύς ή κ. Έλευθ. Χρι
  στινΐδου, ταμίας ή κ. Γεωργ
  Ά. Κανακάκη. Σύμβουλον
  ΑΙ κυρίαι Άννα Έμμ. Ψαλ
  τάκη, Κατίνα Μ. Λυδάκη,
  Άντ. Κεφαλάκη. Έξελεγκτι
  κή έπιτροπή: Ή κ. Ελένη
  Κολομποτσάκη καί αί δίδες
  Λέλα Μαρκοδημητράκη καί
  Μαρίκα Δημ. Κονταξάκη.
  τα λεοφορεια"ΙαΤτοκινητα
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  διά προσκλήσεως της πρός
  τούς κατόχους αυτοκίνητον
  καλεΐ τούς επιθυμούντας νά
  μετατρέψωσι φορτηγά αύτοκί-
  νητα είς λεωφορεΐα ωρισμέ¬
  νων τύπων όπως υποβάλωσι
  σχετικάς αΐτήσρις | έμπροθέ-
  σμως.
  ΙΙΙΑΙΛΨΕΪΪΕΙΣ ΠΡΙΣΧΙΜΙΤΙΙΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 ΛΙχρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφή<Αατα έκ Ρώμης, μέσω ξένης πηγής, άναφέ¬ ρουν ότι είνε προφανής είς τούς ίταλι- χούς χύχλους ή ουσαρέσκεια διά την πά ραβίασιν υπό τού Χίτλερ των συμφω· νιών τού ΪΙΙονάχου. Αί γενόμεναι διαψεύσεις, καθ* ά ά¬ ναφέρουν αί αυταί πληροφορίαι, είναι προσχηματικαί, δεδομένου ότι καί έξ έ πισήμων προσώπων διετυπώθησαν πρός ξέ αά ψί δά ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΣ Η ΕΥΡΩΠΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΙ1Ι ΑΓΝΩΣΤΟΙ Α!__ΕΞΕΑΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Κΐαρτίου (τοΰ άντα ποχριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ των εύρωπαϊκών πρωτευουσών ότι οί πολι- τιχοί χαί δημοσιογραφιχοί κύκλοι θεώ· ροδ ν στάσιμον την καθ* όλου εύρωπαϊ- ' χήν κατάστασιν. Πάντως ή εξέλιξις αυτής άπομένει άγνωστος, δέν άποχλείει δέ άπροόπτους λύσεις δυναμένας νά όδηγήσουν είς νέαν κατανομήν των δυνάμεων έν Εύρώπη χαί την (.δημιουργίαν ευρυτάτου άντι- γερμανικού «μπλόκ». ΑΦΕΥΚΤ ΤΟΥΝΟΜ ΙΣ Η 1ΥΤΗΣΟΥΔΕΤΕΡΟΤ 1ΣΙΣ ΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγραφεί¬ ται έ* Νέας Υόρκης ό νόμος τής ούδε τερότητος φέρεται πρός οριστικήν τρο. ποποίησιν. Περί τούτου βββαιούται ό· τι εκδηλούται μεγίστη κίνησις είς την * Λ μερικήν ήτις τείνει νά επιβάλη την τροποποίησιν τού έν λόγω νόμου. Ό πρόεδρος Ρούσβελτ έξ άλλου είνε ά- ποφασισμένος νά επιτύχη όπωσδήποτε την τροποποίησιν τού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΗΟΗΣΕαΝ ΓΑΛΛΙΑ! ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—«Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι σκο- πός των συνεννοήσεων τάς οποίας διε- ξάγουν οί κ. κ. Τσάμπερλαιν χαί Χά- λιφαξ μετά των κυβερνήσεων Γαλλίας καί Άμεριχής είνε πρό παντός ή απο¬ φύγη είς τό μέλλο ν «νέων έκπλήξεων» υπό των κρατών τού άξονος ενώπιον των οποίων θά προταχθή τού λοιπού άρ ραγής ή θέλησις των τριών δυνάμεων. ΗΙΤΑΛΙΚΗΦ1ΛΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άντα ποχριτού μ·ς).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτεριχού ότι ή Ρωμη μολονότι δυ· σηρεστημένη κατά τής Γερμανίας θά συνεχίση την φιλίαν αυτής χάριν τής διατηρήσεως τού άξονος καί τής δημι- ουργί«ς άντιρρόπου βυνβσπισμοβ έναν¬ τι των έτοιμαζομένων συμμαχιών των δημοκρατικαί χωρών. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Αί υπάρχουσαι έξ 'Αμερικής πληροφορίαι άναφέρουν ότι εύρείαι συζητήσεις γίνονται πάλιν έκεΐ αναφορικώς μέ τόν νόμον περί ούδετε ρότητος καί την ενδεχόμενον τού άρσιν*