97071

Αριθμός τεύχους

5122

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  * ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕΥβϊΙΙΟΣ ΣΥΙΤί,ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  Ιξάμηνος 3
  Άμερικής
  ετησία δολ. 16
  έξάμηνος » 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΠΕΜΒΤΗ
  23
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5122
  1ΙΊΕΡΙΣΤΟΑΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΓΙΑΣ
  Είναι γνωσταί αί προσπά ι δωκεν όδηγίας είς τό Ά
  θειαι τής οημερινής κυβερ νώτατον Οικονομικόν Συμ-
  νήσεως πρός περιορισμόν καί βούλιον διά την λεπτομερε
  11Ε/Λ-..Ι___ _ —. - *_____Ψ _ ■* » » . « . · _ ·
  δξάλΐιψιν τής άνεργίας. Καί
  φανερά τα εύχάριστα άποτε
  λέσματα των προσπάθειαν
  αυτών. Ή άνεργία κατά την
  τελευταίαν διετίαν περιωρί¬
  σθη, τελευταίως δέ έξηλείφθη
  παντελώς. Ή συνέχισις των
  μεγάλον παρκγωγικ&ν έρ
  γων, ή κατασκευή όχυρωμα
  Τΐκδν καί συγκοινωνιακόν
  — στρατηγικών έργων ό
  ουγχρονισμός της έργατι-
  κής νομοθεσίας· καθιέ-
  ρωσις καί αύστηρά έφαρμο
  γή τού όκταώρου είς όλας
  τάς εργασίας* τα προστατευ
  τικά μέτρα υπέρ των άνηλί
  κων έργατών καί των γυ-
  ναιχων ή άναζωογόνηβις
  των οικονομικήν καί ή τό
  νωσις των παραγωγικών δυ
  νάμεων της χώρας ουνετέ
  λΐααν ώβτε νά εύρουν δέ
  κάδες χιλιάδες έργατών έρ
  γαβίαν καί νά υποχωρήση
  τελείως τό κϋμα τής άνερ
  γίας πού είχε διογκωθή τε
  ραστίως καί ηπείλει νά προ
  καλέση άνυπβλογίστβυς κα¬
  ταστροφάς είς την χώραν.
  Άνεργία δέν ύαάρχει σή
  μερβν. Είς πολλάς μάλι
  στα πκριπτώσεις παρατηρεΐ
  ται έλλειψις εργατικήν χει
  ρων καί ανατίμησις των ή
  μερομισθίων είς πρωτβφα
  νή είς ύψος έπίπεδα, ένώ
  ιίς το πρό τοΰ 1935 διάστη
  μα είς την μικράν Έλλά-
  δα ό αριθμός των άνέργων
  έφθασε καί υπερέβη τάς 200
  χιλιάδας.
  Ή κυβέρνησις ομως, δέν έ
  σκεφθή μόνον τούςσωματικώς
  έργαζομένου;* ένεθυμήθη καί
  τους πνευματικώς έργαζομέ
  νους.'.Καί ήδη άφβΰ έρρύθμισε
  τό εργατικόν πρόβλημα, έ-
  στράφη καί πρός την λύσιν
  τοΰ ζητήματος τοϋ λεγομέ
  νού «διανοητικοΰ προλετα·
  ριάτου». Προέβη είς άφβό.
  νους διορισμόν; διδασχάλων
  καί χαθηγητών, πού Ιμεναν
  επί ϊτη χωρίς εργασίαν, ώ-
  ότε νά πληρωθοΰν τα κενά
  τής βκπαιδεύσεως, νά γίνε
  διο ή κόκκος. Όλα αύτά τα
  άγνοεϊ ένουνειδήτως. Άκουμ
  πΐζει στά χε(λη τοθ αρρώστου
  τα δικά της γιά νά τού δώ
  τή ζωή, έπαθαν άβουλία. Τολ
  μηρότερες φάνηκαν οί γυναΐ
  κες. Στήν άλλη ήταν άνάγκη
  άμέσου μεταγγϊσεως αϊματος.
  τή δροσιά ή τή θέρμη της., Άλλ' ή μετάγγισις έδημιουρ
  ο τέραν άπό πάσης πλευ
  ράς μελέτην τοϋ πρόβλημα
  τος των άνέργων διανοου¬
  μένων καί την υπόδειξιν
  τοϋ καλυτέρου τρόπου λΰσε
  ώς τού.
  Πράγματι δέ τό "Ανώτα¬
  τον Οικονομικόν Συμβούλι
  όν ήσχολήθη κατά την τε-
  λευτοτίαν βυνεδρίασίν τού μέ
  τό ζήτημα τουτο· καί παρε¬
  κάλεσε τα ύπουργεϊα νά τοΰ
  άναφέρουν πέσχι θέσεις ύ
  πάρχβυν είς αύτά, τάς ο¬
  ποίας συμφώνως πρός τβύς
  ύπάρχοντας σχετικβύς νόμους
  πρέπει νά κατέχουν πτυχι-
  οϋχοι άνωτάτων σχολών, πό
  σαι είναι καλώς κατειλημ-
  μέναι καί πόσαι μένουν κε-
  ναί. Τό ίδιον δέ έρώτημα ε¬
  τέθη καί είς τούς διαφό¬
  ρους όργανισμούς δημοσίου
  δικαίου. Καί έγνώοθη σχε
  τικώς ότι πολύ ταχέως τό
  Συμβούλιον θά ύποδείξη πρα
  κτικά μέτρα περιορισμοΰ
  τής άνεργίας των διανοου¬
  μένων. |
  Τό γεγονός, άξίζει νά χαι
  ρετιαθή μέ ενθουσιασμόν
  καί νά έξαρθή ιδιαιτέρως.
  Διότι είναι μεγίστης σημα-
  σίας. Άλλοτε, οί διανοούμε
  νοι, άφοϋ έλάμβαναν τό πτυ
  χίον των, Ιμεναν επί έτη ά
  νεργοι, έμαραίνοντο, έχα -
  ναν τόν ζήλον των καί την
  πίστιν των επί την ζωήν
  καί συνήθως οί ζωηρότεροι
  έ{ αυτών έτρέπόντο πρός βι
  αίας λύσει;, παρεσύροντο είς
  τόν άριστερισμόν χαί απε¬
  τέλουν τό καλύτερον υλι¬
  κόν διά τα άνατρεπτικά κόμ
  ματα. Ένώ τώρα, τα στοι-
  χεϊα αύτά, θ' άποβοΰν ώφέ
  λιμα καί διά την κοινωνίαν
  καί δι' έκυτά. Θά έργάζων
  ται καί θ' άποδίδουν. Καί
  θ' άποβοΰν τα στηρίγματα
  τής κοιχωνίας, οί στυλοβά-
  ται τοΰ κοινωνικοΰ καθε-
  ατώτος, οί θερμότεροι πατρι
  ώται καί οί καθοδηγηταί
  Τόν άγκαλιάζει γιά νά θερμά
  νη τα παγωμένα μέλη τού.
  Τόν περιπτύσσεται γιά νά
  τοθ μεταδώση πίσπ στή ζωή.
  Προσφέρει τόν έαυτό της βο
  ράν στό θάνατο γιά νά σώση
  τή ζωή ενός άλλου. Πόσοι άν
  δρες άραγε εχουν τόσον ήρω
  ϊσμό;
  'Έχω ύπ' δψΐ μου δυό τέ
  τοιες περιπτώσεις. Στή μία, ή
  έπισιήμη είχεν έξαντλήσει 8
  λα τα μέσα, πού εΤχε στή διά
  θεσί της, άλλά καί δλες τίς
  έλπΐδες της. Έμενε μία ενε
  σις ώς υστατη έλπίδα. Άλλ'
  ήταν δίκοπο μαχαΐρι. Άν την
  έκσναν υπήρχαν μερικές έλ
  πΐδες σωτηρίας. Μά υπήρχαν
  καί άλλες τόσες πιθανότητες
  έπισπεύσεως τοθ μοιραΐου.
  Εζητήθη ή γνώμη Τθν συγ
  γενών. ΟΙ άνδρες έτρόμαξαν.
  "Ανθρωποι πού δέν έδΐστασαν
  έμπρός σέ τίποτε σ' δλη τους
  γοθσεν απείρους κινδύνους
  γιά τόν αΐματοδότη. Χωρΐς
  κανένα δισταγμό, μέ τα μά
  τια γεματα δάκρυα άλλά καί
  άποφασιστικότητα, μέ τα μαλ
  λιά ξέπλεκα, μέ τό στήθος
  φουσκωμένο άπό πόνο άλλά
  κι' άγάπη, ώρθώθηκε επάνω ή
  γυναίκα— σύζυγος, έτράβηξε
  τό μανΐκι επάνω κι' έπρότεινε
  τό γυμνό χέρι της στό γιατρό:
  «Δόσετε δσο αΐμα χρειάζεται,
  βΐπε, γιατρέ καί μή συζητα·
  τε γιά κινδύνους. Δέν εχει ά
  ξ(α ή ζωή βταν δέν είναι σέ
  θέσι νάπεριφρονή τό θάνατο».
  Όλοι άντίκρυσαν την προσφο
  ρά μέ θαυμασμό καί συγκΐνη
  σι. Ήταν ή προσφορά τής γυ
  νσΐκας μέ τ' άνεξάντλητα ά
  ποθέματα εύγενικοθ δσο κι'
  έκπλη<τικοΟ ήρωϊσμοΟ. Μ.— Οί πράδρομοι τού 1821 ται καλυτέρα ή λειτουργία τοΰ λαοΰ είς τόν δρό των σχολείων καί ή μόρ- μόν των έθνικών πεπρωμέ- φωσις των μαθητών. Καί έ- νων. Πεταχτά οημειώματο ΗΡΩΪΣΜΟ1 ΤΩΝ ΓΥΝΑ1ΚΩΝ Χρησιμοποιοθμε συνήθως τή λέξιν «άνδρισμός» γιά νά χα· την τόλ η η μη, θάρρος, ήρωΐσμός, περι- φρόνησι πρός κινδύνους, άκό μη καί πρός τό θάνατο. Λά- θος! Καί δχι μόνο λάθος,άλ- λά καί άδικΐα. Κατάφορος ά δικία είς βάρος τής γυναίκας. Ό γνήσιος ήρωΐσμός, αύτός ■κου Ιχει κίνητρα την άγάπη καί τή στοργή πρός τόν άν θρωπο είναι άρετή καί γνώρι σμσ τής γυναίκας. Καί άν στήν ανθρωπίνη κοινωνΐα υ¬ πήρχεν Ισότης φΐλων καί δι- καιοσύνη 6 εύγενικός ήρωΐ σμός θά όνομαζόταν άσφα λώς «γυναικισμός». Άλλά είς έποχή πού οί ανθρωποι ζοθν καί τρέφονται μέ τό μΐ σος, αίσθήματα πού τροφοδο τοθνται κι' άναπτύσσονται καί θεριεύουν άπό την άγάπη δέν μπορεΐ βεβαία νά έκτι μοθνται ώς άρετές. Κι' δμως! τό ξαναλέω: Δέν ύπάρχει με γαλύτερος κι' εύγενέστερος ή ρωϊσμός, άπ' σύτό πού κυ ρισρχεΐ στήν κσρδιά ιήςγυναΐ κάς καί χαραχτηρΐζει τή ζωή Καί τίς πράξεις της- Έκδη λοθται μέ τόσο μεγαλεΐο πού δέν μπορεΐς νά μην υποκλι θβς μπροστά τού. Όλα φαί νονται άοήμαντα καί μικρ* |ταν γ| γυναίκα ύψώνεται σέ ήρωΐδα, δταν έμφανΐζεται μέ την ήρωϊκή μορφή, πού συνή- θως κρύβει έντός της. ΆβΙαστα, αύτόματα έντε λώς, δημιουργεϊ τό δέος καί προκσλεΐ τόν θαυμασμό. Σκυμμένη μιά γυναίκα πά νω άπ' τό κρεββάτι τοθ παι διοθ της, δπου ή ζωήπαλαίβει μέ τό θάνατο, δέν λογαριά ζει τίποτε. Δέν σκέφτεται άν ό θάνατος έχει εμφανισθή μέ τή μορφή τής μεταδοτικής άρ ρώστεισς, άν λέγεται βάκιλ ΔΑΣΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΗ! 2ον (τελευταίον) Ι χαί των πάντων στερουμένου ή- «Οί Κρήτες χαί ιδίως οί Σφα ναγχάσθησαν επί τέλους νά δε- κιανοΐ—γράφει δ Όλιβιέ—ήγέρ|χθώσι τούς προτεινομένους τής θησαν δμοίως είς την *ωνήν τής δποταγής δίους. Κατά τό διάστη- «μεγαλεπηβόλοιι» Αικατερίνης, μα τοθ πολέμου τούτου οί Τοθρ Ό δέ πασά"; τή; Κρήτη; ά"μα μα χοι λαβόντες πλήθος αίχμαλώτων, Οώ/ την εξέγερσιν τοθ μαχίμου ] Ισυρον αύτούς ώ; ύποζύγια διά τούτου λαοθ έβάδισε χατά των ι την μεταφοράν των σκηνών καί Σφαχιανων επί κεφαλής 8λων' πολεμοφοδίων, προτάττοντας αΰ των έν τή νήσφ βυνάμεων σομπο σουμένων είς δέχα πέντε χιλιά¬ δας». Ό Όλιβιέ ένομάζει τόν αρχηγόν τής έπαναστάσιως Δχ- σκαλογιάννην «Ινα έκ των προκρι· τωτίρων, ν&ημονεστέρων καί πλουαιωτέρων τής νήσου». Είς την ν&ημοσύνην δμως τοθ. Δασκαλογι¬ άννη δέον νά χαταλογισθή δ &■ γιος ένθουσΐασμός τοθ πατριώτου. Ό ένθαυσιασμός ούτος προτρέχει τής φρονήσεως, δταν λάβωμεν μά λίστα ύπ' δψ-.ν τάς πρώτας πληρο¬ φορίας έχ τοθ έξωτερικοθ αΐτινες μή έξακριβ;ύμεναι συντίμως λό¬ γω των πρωτογόνων μέσων συγκοι νωνίας, συνετέλουν καί εί; την πε ρίπτωσιν τή; πλήρους άνακριβεί άς των, είς την ανύψωσιν τοθ έ- θνιχοθ φρονήματος καί την έχ των ένδον άσυγχράτη'ον πατριω¬ τικήν φλόγα. Ή έπανάστασι; τοθ Δασκαλογι άννη μέσα είς την θολήν ατμό¬ σφαιραν τής έποχής έκείνης δια- μορφωθεΐσα, δέν ήτο δυνατόν παρά νά άποτύχη δεδομένου δτι δ ήρως των Σφακίων εστερήθη πά¬ σης βοηθείας έκ τεθ Ιξω έλληνι- σμοθ καί παντός συντονισμοθ έν σχέσει πρό; τα μέτρα των Ρώσ- σων. «Οί Σφακιανοί πολιορκηθέν τες επί όρίων, ρη τινος έλπί ς ρ δος, άνέστιοι, δΐτά μυρίων καχου χιων κατατρυχόμενοι (ΌλιβιέΒου ό Β' λί 32316) χ ρχμ ( λος, ή βίκτηρΐδιο,'ή πλασμώ' αγιάζ τόμος Β.' σελίς 312—316) ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΕΟΝ Ένα καθ3 ημέραν Εΐσδε κόρη τοΰ Έρμοΰ... όπως ή Μάρλεν Ντηντριχ; Έξ Γσου γοητευτική δσον.ταν την δήτε μέ μιά λευκή ή κόρη τής Αφροδίτης, είναι Ι τουαλέττα, άνάλαφρη,σίθέρια ή άέθ καί ή κόρη τοθ ΈρμοΟ· άλλ' ή γοητεία της είναι πιό λε- πτή, πιό τεχνητή κι' ΐσως γι' αύτό γιά πολλούς άνδρες ττιό συνταρακτική. Θέλετε μήπως ενα πορτραΐ- το τής κόρης τοθ ΈρμοΟ; Ί δού αύτό. Είναι έκτάκτως κομψή είς γραμμή καί άναλογΐα. Ύψη λή, λεπτή κοί ευκαμπτη δπως ενα κσλάμι καί τόσον εύλύ γιστη ίσον αύτό. Τό βάδι σμά της κυματοειδές καί αί- λουροειδές μδς θυμΐζει μιά γάτα ή μιά τίγρι. Ή κορμο στοσίά της είναι Βμοια μέ μ( σχο κρΐνου ή μέ φεϊδι, κι' δ συναρπασπκή, άναρωτιέσθε άν δέν βγήκε άπό στοιχειωμέ νο δάσος άσύλληπτη νεράϊδα τοθ παραμυθιοθ. Τα λεπτά κι' έλικοειδή χείλη της βσμμένσ βαθυκόκ κινα σδς θυμΐζουν την φλόγα πού σδς τραβδ καί σάς διώ χνει. Παίζει μέ τόλμη, μέ γοθ στο καί πρωιοτυπία ολη τή σκάλα των καλλυντικών τής ώμορφιδς, διότι γνωρΐζει καί χρησιμοποιεΐ χωρΐς ντροπή δ λες τίς τιηγές τής μοντέρνας κοκετταρίσς. Τα μαλλιά της πού είναι σχεδόν τιάντοτε μαθρα ή κα ρ τού; έν ωρα μάχης ώσάν προμα χιάνας. Ό Δοίσκαλογιάννη; συλλη φθείς μετά την άποτυχίαν τής έ παναστάσεως άπήχθη δέσμιος εί; Ηράκλειον καί υπέστη τόν μαρτυ ρικώτερον των θανάτων έκδαρεΐς ζών διάπυροπετρών».Είνε γνωστόν τό δημοτικόν άσμα τό οποίον έν Κρήτη απετέλεσε μίαν μο;φήν τοθ θρυλικοθ χαρακτήρος τοθ ήρωος χαΐ δπου ή βαθεΐα τραγκότης συνδυάζετα: μέ τό ίμφυτον είς τόν Κρήτα συναίσθημα τής αδτο θυσίας: Πιάνουν καί κατεβάζουν τον [κάτω είς τό τιμπροΰκι καί ηιάνουν «αί τού γδέρνουνε [τό χειλομάγουλό τού, κι' £να γυαλΐ τοθ 'δώκανε νά [δή τό πρόσωπό τού. κ' άπης καί άπογδάρανε καί (την δεξιά τού χέρα, έτότες έτουρκέψανε την μιά |του θυγατέρα κι' άπής καί Απογδάρανε καί [την ζερβιά τού χέρα έτότες χαζιρεύουνε την αλλη [θυγατέρα· κ' έρώτησεν ή όρφανή, παιδία [που/ 6 μπαμπάς μου; κάτω στό γλέντι κάθεται μέ [τ' άλλα παλληκάρια κ' έκεϊνο τόν έτρώγανε τής [θαλάσσας τα ψάρια. Πολυ προηγουμένως ό Γάλλος ΓχιλετιΙρ ϊγραφεν: «Ο[ Έλλϊ]· νέ; μήτε πιστεύουσιν, μήτε ιυ χονται την υπέρ των Τούρκων δι- στανά, είναι κατόλληλα γιά δλες τίς κομμώσεις. Τα γεματα μυστήριο μά τια της- τα κάνει άκόμη πιό βα θειά μέ τα σκιασμένα βλέφα ρα καί τα ψεύτικα τσίνορα. Καί τονΐζει την τριγωνική φόρμα τοϋ περιέργου πρόσω που της, άσθενοθσα τίς πά ρειές, οΰτως ώστε νά προε ξέχουν τα μήλα καί τό ύψη λό καί φαρδύ μέτωπο. Κι' βταν άκόμη δέν είναι ώμορφη.. άλλά τί ρόλο μπο ρεΐ νά παίξη γιά μιά τέτοια γυναίκα ή ώμορφιά, δταν κά θε χαρακτηριστικό της, κάθε κΐνησίς ιης, είναι καί μιά γοητεία κι' ενα ξύπνημα πό θου; Τό βλέμμα της βαθύ, μυστηριώδες καί διαπεραστι κό, σδς τραβα, σδς μαγνητΐ ζει, σδς άνατριχιάζει. Ή γοητεία καί ή σαγήνη της καταντοθν έπικΐνδυνες' τόσο δυνατές καί σίγουρες εΤ ναι. Καί επί πλέον είναι Ιξυπνη. Ή έξυπνάδα της κυριαρχεΐ τής εύαισθησίας της. Προτιμδ νάγαπιέται παρά νάγαττά ή εξαγωγήν τοθ έν Κρήτη πολέμου. "Αν καί δέν άγαπώσι την κυρι¬ αρχίαν των Λατίνων ήγεμδνων, χαθισ<·αμένην διά των έν τώ Αί- γαίω χαταθλίψεων δσημέραι μυ· σαρωτέραν, έκ ψυχής δμως έπιθυ- μοθσι τόν περιορισμόν τής υπέρ- βαλλούσης, των Όθωμανών δυνά¬ μεως. Διατρέχουσι δί την άπδ- κρυ^ον έλπίδα. δτι θέλει ποτέ αναφανή "Ελλην άρχηγός έπάξι- ος των άρχαίων μιμητής, καί άπελευθερώση αύιούς έκ τής τυ- ρχννίας των Τούρκων, εύχδμενοι ίνα πρός τοιαύτην επανάστασιν ταχέως διατεθώσι τα πράγματα». Ό Δασκαλογιάννης άν δέν υ¬ πήρξεν έχ των άρχηγών έχείνων οΓτινις συνεδύαζον ανωτέραν ι¬ σχύν, ήτο δμως «έπάξιο; των άρχαίων μιμητή;». Δέν ήτο δ «αναμενόμενος». Ήτο δμως έκεΐ- νος δ ίμψυχωτής, δ διαδίδων χαί επιβάλλων την μεγάλην Έλ ληνικήν παράδοσιν. Ό Όλιβιέ ] γράφει δτι δ Δασκαλογιάννης επεσκέφθη την Ευρώπην χάριν ευρυτέρας μαθήσεως. ΈκεΙ Εχο- ψεν ώς λέγεται καί Ιδιον χρυσουν νόμισμα, τό οποίον μέχρι τοθ5ε φέρουσιν αί ΣφακιαναΙ γυναΐχες ώς κόσμημα. Τό πνεθμα τοθ Δασκαλογιάννη ήτο Ισως ανάλο¬ γον πρός την προσωπικότητα ε¬ νός γενικοθ άρχηγοθ τής Έλ- ληνιχής έπαναστάσεως. Δυστυ- χώς αί περιστάσεις ήσαν τοι- αθται, δπως είπομεν, ώβτε χαί την προσωπικότητα αυτήν των τοπικών ήγετών νά καθιστοθν ά- νωφελή, έφ' δσον τό εθνικόν σύ νολον ευρίσκετο άκόμη είς άνορ- γάνωτον κατάστασιν. Ό Δασκαλογιάννη; είς τάς Ε- στοριχάς δέλτους άπέμεινεν ούτω ανωτέρα μόνον έθνιχοπολιτιχή φυ σιογνωμία, ή όποία διά μέαου των αίώνων φέρει την δαδα τής έλευ θερίας ώς παράδειγμα μεταξύ των μεταγενεστέρων. 'ΐπάρχει τό δέ δσμένον τής εξελίξεως χαί τή; ώριμάνσεως ώς γνωστόν καί μετα ξύ των μεγάλων έπαναστατικών ροπών. Διίρχονται αί ροπαΐ αύ ται κρίσεις καί σταματοθν τού; χειμάρρους των προσωρινώς. Είς τα διάμεσα έν πάση περι πτώσΐι καί τα μεμονωμένα παρα δείγματα χαί αυταί αί αίφνιδια στικαί καί ένθουσιώδεις έκρήξεις πού περιορίζανται καί έντοπίζον ται εύχόλως άπό τούς μεγάλους δυνάστας, άποτελοθν σταθμούς ψυ χολογικούς κα! παιδαγωγικούς. Αί έπερχόμεναι γενεαΐ μέσα είς τάς φωτεινής αύτοθυσίας άπο- κτοθν τα έχέγγυα τής πατριωτι κης πίστεως άλλά καί την άνάγ κην τής οργανώσεως των άντικει μενιχών σκοπών τής πίστεως αύ τής. Ένα τοιοθτον σταθμόν είδι χώτερα άπετέλεσεν δ Δχσχαλογι άννης. Καί δέν τόν άπετέλεσεν ε¬ πί ματαίω. Ό υιός τού δ περίφη μος δπλαρχηγός Ιωάννης Τσελε' πής, υπήρξεν ή άμεσος συνέχισις τοθ ήρωϊχοθ τού παραδείγματος, ώστε νά επαναληφθή είς την περί πτώσιν αυτήν τό δόγμα τοθ Ρή"( γα Φεραίου, δταν έξετιλεΐτο: Οί μεγάλοι θάνατοι χαρποφοροθν. Καί χαρποφοροΰν ασφαλώς χαί Μνημεία. Επαναλαμβάνομεν καί πά¬ λιν μίαν παλαιάν μας σύστα σιν: Νά ψροντίσουν οί Δήμοι αί Κοινότητες, οί διάφοροι όργανισμο1, αί μοναΐ, ή Τοπι κή Έπιτροπή ΤουρισμοΟ, δ σοι ευλαβούνται την ΙστορΙ αν τοθ τόπου καί ενδιαφέρον ται διά την διαιώνισιν των θρύλων των Κρητικών έηανα στάσεων, διά την διατήρησιν των Ιστορικήν κτιρΐων των μονών,τών σπιτιών, των καττε τανέων, δλων έν γένει των μνημείων των Κρητικών έπα ναστάσεων. Έπιβάλλεται νά γίνη τουτο διά πολλούς δσον καί σοβαρούς λόγους. Καΐ θά πρέτει νά εκδηλωθή ή σχετική κίνησις τώρα δπότε έορτάζο μέν πάλιν την επέτειον τής έ θνικής παλιγγενεσΐας. Ή άνα στήλωσις καί ή διατήρησις των μνημεΐων αυτών θ' άπετέλει τόν καλύτερον τρόπον έορτα σμοθ, την συγκινητικωτέραν απόδειξιν εκδηλώσεως τή<, εύγνωμοσύνης μας πρός τούς ήρωας πρωταγωνιστάς τής ελευθερίας μας. πλουσίως διά την καταδυναστιυο μένην δλότητα. Ή ελευθερία διά νά πετάξη χλάδους καί νά δψωθή ώς ίνα δένδρον γιγάντιον καί ά- ειθαλέ; άπαιτεΐ θυσίας. Όταν αί μεγάλαι θυσίαι μισολαβήσουν, ή φλόξ πού έσβέσθη πρός στιγμήν, θά διαιωνιαθή. Τό άρχικόν παρά δειγμα, δσον άποτυχημένον χαί άν χό Φαντασθώμεν, θά έχδηλω θή αργότερον ώς Ινα σύνολον μέ γα, «ξίρσεων χαί ήρωΐχών άνατά σεων, άπό τό οποίον δέν θά λεί- πουν πλέον οί ένδεδειγμίνκ άρχη γοί χαί οί προσυνεννοημίνοι έ- ταΐροι. Ό Τσελιπής πρώτος Οψωσε την σημαίαν τής ί παν «στάσεως έν Κρήτη (15 Ίουνίου 1821). Την ημέραν εκείνην ή έποποιΐα τοθ Δασκαλογιάννη ώλοχληρώθη. Α¬ πετέλεσε τό άλφα χαί τό ώμέγα είς την προεπαναστατιχήν έπβχήν καί την πραγματιχδτητα εκείνην ή όποία παρώρμησε τάς ψυ χά; των Κρητών πρός την συμμετοχήν είς τόν πανελλήνιον 6πέρ τής ελευθερίας άγώνα. Ή Κρήτη ώς είς άνθρωπος έγχαινί- ασε τότε, τούς μετέπειτα μεγά¬ λους αγώνας υπέρ τής ελευθερίας της χαί τής ελευθερίας τοθ ίθνους. Ό ήρωϊχός θάναχος τοθ Τσελέπη μετά πολυνέκρους αγώνας τού πρός τούς Τούρχους, δέν υπήρξε πλέον μία φωτεινή θέσις μεμονω μένων έπαναστατικών έκδηλώσεων. Υπήρξεν ή απαρχή μι£ς νέας ίθνικής χοσμογονίας. Έ θυσία ε! χε χαρποφορήσει άπό τοθ πά τρός είς τόν υϊόν. Καί άπό τοθ υίοθ είς τό εθνικόν σύνολον, λαμ βανίμενον ώς ωργανωμένη πλέ όν έπαναστατική δντότης. Α.— Τδια, αντιθέτως πρός τόν τύ¬ πον τής Αφροδίτης, ή δέ τρυ¬ φερότης έπισκιάζεται άπ' την ήδονή. Ή κόρη τοθ ΈρμοΟ είναι τόσον έπιτήδεια,τόσο διπλωμά τις καί πειστική πού είναι κάποτε πολύ κακρυά άπό τοθ νά είναι είλικρινής. Συγκεν- τρώνει δέ άπειρα προσόντα άπ' την διανοητική πλευρά. ΕΤναι σαφής, νοήμων, μ'αύ- ταρχικότητα κρυπτομένη υπό μορφήν γλυκύτητος, δαιμόνιον μεγαλοφυίας διά τάς ύποθέ- σεις της καί την άμεσον πραγματοποίησιν των έπιθυ· μιών της. Καί ολ' αύτά στη· ριζόμενα είς μίαν χαλύβδινη θέλησι, πού πλησιάζει κάποτε στήν φιλοδοξία, μας δίδουν την σαφί| είκόνα τής μθιραίας γυναίκας. Είς τόν ίρωτα ή κόρη τοθ ΈρμοΟ δπως καί στίς ΰποθέ- σεις της είνε γεννημένη νίκη τρια, είς την οποίαν τΐποτε δέν άντιστέκεται. Είναι μία «βάμπ», ένα ά- στέρι τής τέχνης, τής φιλολο· γίας, τής κοινων(ας...'Όπου καί δν βρίσκεται πρέπει νά λάμπη- Ό άνδρας της, δταν έχη. δ· μοιόζει κοντά της μ' ένα μι¬ κρά άβουλο παιδί, καταδικα- σμένος στήν άφάνεια ακριβώς λόγω τής δικής της άκτινοβο- λΐας. Τόσο τό καλύτερο γι' αυτόν άν τό παραδέχεται κι' άν καταλαβα(ντ) Οτι οί όρί- ζοντες μιας οΐκογενειακής έ- σιΐας είναι πνικτικοΐ γιά μιά γυναίκα δράσεώς καί όνεΐ- ρου. 'Υπ' αύτάς τάς συνθήκας τό ζεθγος είναι εύτυχές. "Αν δχι, ή κόρη τοθ ΈρμοΟ ξανα παίρνει την ελευθερία της. Κι' είς αυτήν την περίπτωσιν, 6· ταν κανένας δεσμός δέν την κρατ
  ΛΗΦΡβΩΣ!»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον τό άριατούργημα τήι
  γαλλικής κινηματογραφΐας: «'γ
  γυναΐκα τής άμαρτΐας».
  ΜΙΝΩΑ.—Τό μουσικό ρωμάν
  τζο ΈανανθΙζουν τα ρόδα».
  Έκτός προγράμματος: Μγχρω
  μόν Σόρτς.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμδς "Αθηνών
  Προγραμμα 23η; Μαρτίου.
  13 30 Είδήσβις — Χρπμοιτιστή
  ριον. 13.50 "Εργ* διά πιάνο (δ(
  σκοι).
  1115 'Ελαφρά μοοσικπ ("θμι
  λος Γεωργίαν* Κεφαλλων ίτπ).
  Ρωμάντσα άπό τούς «Άλιεϊ
  μαργαριτών»: Μπιζέ: «Προδότρ;
  τής άγάπης», Καντάδα.
  14 45 Εΐδήοβις — Μβτβωρολογ
  κον δελτίον.
  18 15 Ή ωρα τού Παιδιοΰ.
  Ό «Φασούλης κ«ι ό Ρεβύθης
  δπό τού κουκλβθεάτρου τοθ »
  Ρώτα.
  18 45 Έλαφρό Έλληνιχο τρ»
  γβΰδι (δίσκοι).
  Σαμάρα: «Ό δρκος μου» χά
  «Νανούρισμα» Άττίκ: «Ό δια
  βάτης τής ζωής».
  19 Ή ώοα τοδ άγρότβυ:
  Έπιβλαβή καί ώρέλιμα πό
  λιά καί ζώα είς την γεωργίαν.
  19.20 Δημοτική μουσιχη ι'Όμ
  λος Κυριακάτπ'-
  19.50 Ρεοιτάλ βιολΐοϋ (υιτο τη
  χ Ηλ. 'Αργυροπούλου)
  18.30 ΕΙίήσβις. 20 50 Μουσιχι
  χοροδ (ίίσκοι)
  21.15 Όμιλία.
  «Τό Έλληηχόν θέατρον καί ι
  Έλληνική Έπανάστασις». 'Υπ
  τοθ συγγραφέως τής «Ίστορία
  τοθ ΈλληνΐχοΟ θεάτρου» χ. Νικ
  Λάσκαρη.
  ^ 21.30 Ρεσιτάλ τρβγουίιοΰ (υπο
  τή; δ)ίο; Ε. Φανουράκης
  Μότσαρτ: "Αρια άπό την δπ
  ρα «Οί γάμοι τ&0 Φίγχαρω»
  «Ό Βασιλεύς ποιμήν». Μπελλίνι
  "Αρια άπό την δπερα «'Υπνοδά
  τις» Στράους: Άρια άπό την ό"
  περέττα «Ή Νυχτερίδα». Λέχαρ
  "Αρια άπό την όπερέττα: «'Η χώ
  ρα τοθ μειδιάματ,ος».
  22 Νυκτερινιχΐ εϊδήσεις.
  22 20 Μικρά όρχήατρα (Δ)τή.
  •ίρχήστρας κ Στ. Βαλτετσιώτη$)'
  Μαονέ: Έπιλογή άπό την δπι
  ρα «Μανίν». Στράους: «Τα χιλ
  δόν ι α» βάλς.
  23 Έλαφρό τρκνοδδι (υπο τη,
  κ. Μαριάνας Λάζου) καί Μουοικίί
  χορού (δίσκβι):
  «Τί νά την κάνω τή ζωή χω
  ρίς έσένα», ταγκό, στ. Κοφινιώ
  τη, μουσ. Μυρογιάννη «Μαχρυα
  άπ' τίς χιθάρε(», στ. Κόγκερ
  μευσ. Σχόττο. «Μάτια λαμπεράχ
  ταγκό.
  24.15 Τελευταίαι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γυναΐκκ μέ την πά
  ράξενη ώμορφιά
  Ή γυναΐκα—πειρααμές.
  'Η γυναΐκα πού γοη-
  τευει, συναρπάζει, άα-
  στατώνει:
  Β ΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  στήν εφετεινήν της επι·
  τυχία, στ© ύπέρ«χ© δραμα
  τικό καί περιπετδΐΰδες
  ρομάντσο τοΰ
  ΖΑΝ ΒΙΝΙΩ
  Η
  ΤΗΣΑΜΑΡΤΙΑΣ
  Συμπράττει ολο τό αν-
  8ος τώνΓάλλων ήθοποιών:
  ΝτόΑιο, Πιέρ Ρε-
  νοιιάρ, ΛουΐΖοιιβέ
  Ζάνυ Χόλτ, Τζίνα
  Μανέζ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΛ-
  ΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΟΣ
  Γαλλική ομιλοΰσ*
  Πρωταγωνιστοϋν:
  Πιέρ Φρεναί, Ντα·
  νιέλ Παρόλσ, Π ι-
  έρ Ρενουάρ.
  Ενα θρησκ&υτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΪΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  14ον
  Έν τώ μεταξύ αύτός, βοη
  θούμενος άπό τή Λ(α έξσκο
  λουθ,^Οσε τό έμπόριό τού. 'Η
  Καπερναούμ συνεκέντρωνε.τώ
  ρα πολύν κόσμο πού ήθελε
  νά γνωρίση τόν ΊησοΟ καί
  ν' ακούση άπό τό στόμα
  τοΰ 151ου την διδσσκαλΐα
  τού. Ή έποχή ήτο έξαιρετι
  κά κατάλληλη γιά την κατανά
  λωσι των έμπορευμάτων .πού
  εΤχε φέρει άπό την Τύρο.
  Μιά μερά τόν επεσκέφθη
  ε"νας πλουσιώτατος Ιμπορος
  ΓνωρΙσθηκαν στήν Τύρο καί
  εΐχαν συνεταιρισθή" νά κά
  μουν μαζΐ έπιχειρήσεις. Ό ί
  μπορος αύτάς ένθουσιάστη
  κε τόσο πολύ άπό την γνωρι
  μ(α τοθ εύτυχισμένου ζεύ
  γους ώστε άφοθ συνεννοήθη
  κε καί μέ τούς άλλους έμπό
  ρους άνέθεσε στόν Ίούδα τό
  μονοπώλιο τής άλλαγής δ
  λων των νομισμάτων τής Τύ
  ρου.
  Έκτός αύτοθ ανέλαβε νά
  τοθ στέλνη άντικείμενα πού
  κατεσκευάζοντο είς τάς ξέ
  νας- χώρας, τα οποϊα ό Ίού
  δας θά ήμποροθσε νά διαθέ
  τη είς την αγοράν ολοκλήρου
  τής ΓαλιλαΙας.
  'Η Καπερναούμ δέν εΤχε ά
  κόμη γνωρΐσει τόσο μεγάλο έ
  πιχειρημστία.
  Ή εύδαιμονία δμως αυτή
  δέν διήρκεσε πολύ. Ένα βρά
  δυ κτυποθσε την πόρτα τοθ
  Ίούδα ό Ίησοθς. Τό ζεθγος μό
  λις εΐχε τελειώσει τό πλούσιο
  γεθμά τού. Ό Διδόσκαλος
  παρουσιάσθηκε ντυμένος στα
  κάτασπρα. Τόν άκολουθοθσαν
  ό Ιωάννης καί ό Πέτρος.Πλη
  σίασε τόν Ίούδα πού εΐχε ση
  κωθή καί τοθ εΐπεμέάπλότητα:
  —Ίουδσ, έφθασε" τό πλήρω
  μα τοΰ χρόνου. Πούλησε 8λα
  δσα έχεις, μοίρασέ τα είς τούς
  πτωχούς καί άκολούθησέ με
  στήν Ίερουσαλήμ. Είνε γραμ
  μένο δτι ό Υΐός τοΰ Άνθρώ-
  που θά επισκεφθή την Ίερου
  σσλήμ γιά νά παραδοθή στούς
  εΐδωλολάτρας καί ν' ανα¬
  στηθή.
  Σιωπή βσσΐλευσε γιά λΐγα
  λεπτά. Κανείς δέν μιλοΟσε.Ό
  Ίούδας έρριξε φοβισμένος μιά
  γρήγορη ματιά στή ΛΙα καί
  ψιθύρισε:
  (συνεχ(ζεται)
  Τό 1821 έδωκε σΐόν κόσμο
  την Έλλάδα πού εθεωρείτο
  πεθαμένη. "Η 4η Αύγούσ ο ο
  θά δώση στόν κόσμο την 'Ελ
  λάδα έκεΐνη άπό την οποίαν
  εχει άπσραΐτητη άνάγκη Δή
  λαδή την Έλλάδα την οδηγή
  τρα, δπως τα χρόνια τα πά
  ληά,
  Ε Ο. Ν,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Μίλ'ς συνελθόντες έκ τής πλη
  ξάσης ημάς συμφοράς διά τοθ
  θανάτου τοθ άγαπητοθ μας συζΰ
  γου καί πατρός Νικολάαυ σπεύ¬
  δομεν νά ευχαριστήσωμεν κ*ί
  διά τοθ ΐύπου τού; ότωσδήποτε
  συμμερισθέντας τό βαίί» πενθος
  μας συγγινεΐ; χαΐ φίλους μας
  Ίδαιτέρως ευχαριστούμεν την
  εταιρείαν μεταφορών Καλέργη—
  Σφακιανάκη καί Σ'α, τόν Σύλλο
  γον Άμαξοχαρραγωγέων, τού;
  φίλους τοθ χωρίου Βουτώ/ κα!
  τό προσωπικόν των γραφείων μου,
  καταθέσαντας στεφάνους.
  Έπίοης τούς ίατρούς χ χ. Ι
  Άληγιζάχην χαΐ Βιχτ. Γουναλά
  %ψ διά τό εξαιρετικόν ένδιαφί
  ρον των χατά τδ ολιγοήμερον
  διάστημα τής ασθενείας τού.
  'Η δαρυπενθοθσα οίκογίνεια
  Γβυργίου Ν. Παπαδιανοΰ.
  Τοχύτοται
  έπισκευαΙ ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (πκρά τέ· Σνντριβάνι).
  ■ ■!■■ · ■ ϋ ■ Ι
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Εάν τό: παιδία παραστρατουν
  σημαίνει δτι εχουν άναξίους γονεΐς
  Είς ενα β βλίο ειδικώς άφιερω
  μένο είς την άνατροφή των παι
  διων, Τ/δρα αυτή την φρασι, έκ
  ποιότης δψεως τόσο σκανδαλιστι
  κή, άλλά την οποίαν άποκαλύ
  πτιις κατόπιν ώρίμου σκέψεως,
  πολύ περισσίτερον άληθινήν άπ'
  δσον φαίνεται: «Συχνά τό παιβί
  δέν ίχει χειρόιερο εχθρά άπό
  τού; γονεΐς τού».
  Έχθροί, πράγματι, είνε οί γο-
  νεΐς πού άφίνουν νά αύξηθίθν
  τα έλαττώμαΐα των παιδιών των
  άπό άδράνεια, άπό άνία γιά
  τόν άγωνα πού δφείλουν νά διε
  ξίζουν, άπό φόβο μην προξενή
  σοαν θλΐψ;· έχθροί των παιδιων
  των είνε {κείνοι πού δέν επι-
  βλέπουν επιμελώς την φ^σιxή
  χαί ήθιχή άνάπιυξί των έχθροί
  αύτοι πού άμαυρώνουν την νεέτη-
  τα των παιδιών των διά μ:ά;
  κακώς έννοουμένης αύσΐηρόΐητος,
  Ιχθροί αθΐοΐ πού δέν άναζητοΰν,
  άπό την παιδική ήλιχία, νά κα
  θοδηγήσουν την ζωή των πολύ μι
  κρών αυτών ϊντων πρός μίαν έ
  δόν ευθείαν χαί υγιά.
  Τό «ολύ χα'ιξε,ιιένο παιδί ή τό
  ί ν επαρκώς έπιτηρούμενο γίνεται
  βπανίως Ινας εργατικάς καί εο
  συνείδητος δνθρωπος, δέν Ιχει την
  σιινήθεια τής ήθικής πβιθαρχίας
  υ.λΙ αύΐό συνεχίζεται είς 5λη τού
  την ζωήν.
  Πόσον έΎοχος είνε ή μητίρα
  «ού έν ώ διαθέτει χατά βούλησιν
  τόν χαιρό της, με τόν σκοπόν ν'
  άπαλλαχθή άπό ίνα άγόρι δώδε
  κα έτων, θορυβώδες, ίτακτο, χω
  ρίς καμμιά άσχολία, τοθ δίδει χά
  θημΐρινως αδεία έξέδου, τα άναγ
  ΧΛΪα χρήματα γιά Ινα είσιτήριο
  χινηματογράφου, Ιλευθερώνοντας
  ϊτσι τό σπίτι άπό την ένοχ)ητι·
  κή τού παρουσίο!.. Πόσον, έν τού
  τοις, ένσς περίπατος μέ την μη·
  τέρα τού, μία έκτενής συνομιλία
  μαζύ της, ή επίβλεψις των μιχρο
  τέρων τού άδελφών θά 4 τοΰ ήσαν
  ώφελιμώτερα. Γιατί νά μην τό
  στείλετε άναθέτοντάς τού μία υ
  πηρεσία πού νά τό αναγκάση είς
  Ινα μεγάλο περίπατο, νά άναζν]
  τήση τόν πατέρα τού κατά την
  ώρα πού έγχαταλείπουν τό γρα
  φεϊον ή την έργασία τού. Δέν νο
  μίζετε δτι αυτό θά τοθ ήταν ώ
  φελιμώΐερον παρά τα άπογϊύματα
  αύτά πού περνα" κανονικώς μέσα
  σέ μία αΐθουσα κινη'ΐατογράφου
  βποι» τό παιδί σχς άπϊλαμβανει
  ταινίες οί οποίες βλεπίμενβς είς
  μεγάλην δόσιν, διαστρέφουν αυ
  χνάταια την νοερότητα των νέων
  κχθώς άποδεικνύεται έκ των χρο-
  νικών των διχαστηρίων. ΙΙριορί
  ζετε λοιπόν τόν χινηματογράφον
  ώς μία έξαιρετική άνταμοιβή,
  βεβαιωθήτε έκ των προτέρων 8τι
  οί ταινίες είνε μάλλον διδακτιχές
  καί μορφωτιχές.
  Καί ή άμέ,λεια τού πατρός ποθι
  έκ,ιστρέφει κοιιρααμένος άπό τό
  γρβφεΤβ καί ίιτλίζιται οπίσω άπό
  α,οτδ τό πρόσχημα γιά νά μην έ
  πιβλέπη επιμελώς την μελέτη
  των παιδΐών τού, Δέν είνε είς τα
  δέκα Ιξ χρόνια, δταν τό παιδί
  4?χίζ«ι νά καταλαβχίνη την ά
  νάγκη τής εργασίας, ποι> θά μπο
  ρέση νά άνακτήση τόν χαμένο
  χαιρό θά Ιιτρεπε έσιΐς νά άποφύ
  γετε νά χον χάση.
  Βεβαιότατα ϊνχ παιδί χαΐδεμέ
  νο είνε νοίποτε περισσότερον στορ
  γικό, πϊριοαίτερον εΰαίοθητο
  κατά τα πρωτά τού χρόνια, άπό
  ίνα παιδί αΰστηρά άνατεθραμ
  μένο άλλά μόλις αρχίση νά κα
  ταλαβαίνη, νά δπολογίζη τα πράγ-
  ματα, παύεί νά αέβεται τούς πό
  λύ άδυνάτους ήθικώς γονεΐς τού*
  ή «γάπη πού αίοθανόνταν γΓ
  αύτούς, μεταβάλλεται είς ?να εί
  δος έπιεικείας, πού μέ τόν και
  ρό μεταβάλλεται είς περιφρονή
  σι ή μΐσος δταν έννοήση τάς κα
  κάς υπηρεσίας πού τοθ προσέ
  φεραν.
  η Ντιστΐγκέ
  "ΜΙΝΩΑ,, ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλείτερο μουσικό ρομάντζο:
  ΞΑΝΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑ
  Πρωτ«γωνιοτοδν: ΑΛΙ2 ΦΑΙ Υ·, ΤΑ·Υ·ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬
  ρον, Τήνον, Π«ρ·ν, Νάξον.
  ΠρακτορεΤον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολ. 1-41.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  ΜΕΡ.ΑΥΑΑΚΗΝΑΙ2ΔΙΗΑΚΗ
  Δίχεται είς τό Ιργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  |||ΙΙΙΙ·ΙΙΙΜΙΜ)ΙΙΙΜ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάε)» ΤρΐΜθόπη 5«, ΑΘΗΝΑΙ
  Ύπεροισιτισις διχων ενώπιον απάντων των έν '/ίηναις
  καί Π«ιρ*ΐϊϊ Δικοτοτηρίων, Έλβγκτικοί» Συνιδρίου χαί
  Συμβουλίου 'ΕπικρατϊΙβις, φορβλογικιχΐ ύίκαι, άνκστβλαΐ
  φώρων, διοικητικα» ύποβίοεις κ«Ι ουντ«{εις, νβμΐΜβτΙ συμ·
  βουλαί, νν«μ»δβτΐιβ(ΐ( χ«1 πληροφορίαι όι' άλληλ«νΡ«-
  Τηλ. 25-ίΒΙ.
  Κεμάλ Ατατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άρμστρογγ.
  ΙκοιποιίικβΙ
  38ον
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έστάθμιζεν
  8λα αύτά.,. Μεριχοί έκ των συμ
  βούλων τού τόν συνεβούλευσαν νά
  κλείση άμέσως ειρήνην καί νά μή
  διακινδυνεύιη την νίκην τοι». Οί
  περισσόΐεροι £μως εζήτουν επιμό
  νως νά επιτεθή διά μιάς, νά διει
  σδύση διά των αγγλικών γραμ-
  μών, νά προχωρήιη χχτά των Έλ
  λήνων χαι νά τούς κυνηγήση 2ως
  άΐω βίς τάς Αθήνας! Ό Μου
  στχφά Κεμάλ μέ την ψύχραιμον
  κρίσιν τού, μέ την αντίληψιν των
  πραγματικών δεδομένων, δέν άπέ
  χλινεν εϋ:ε πρός την αδυναμίαν των
  μέν, &ϋ:ε πρός τόν σΐόμφον των
  άλλων. "Εκρινεν δτι δέν τόν αυνέ
  φερε νά ζητήση αύτός την είρή
  νην. Μέ αυτήν την διαδικασίαν δέν
  θά επετύγχανε ποτέ τούς δρους
  πού ήθελε. Έννοοθσε νά 5παγο
  ρεύση τούς δρους τού, δχι νά δια
  αγμαΐευθ^. "Ηθελε νά προχω
  ρήση κατά; των Έλλήνων. Έπί-
  στιυεν 8*.ι έ Χάριγκτον την τελΐυ
  ταίαν οηγμήν θά λ'ιπο^χοθσε
  καί θά τόν άφινε νά περάση.
  Απεφάσισε νά κάμη μίαν δοκι
  μην, μίαν βολιδοσκοπήση. Διίτα
  ξε δύο χιλιάδας έκ των ίππέων τού
  νά προελάσουν πρός τάς άγγλικάς
  γραμμάς. Άλλ' οί "Άγγλοι τούς
  εσταμάτησαν χαί ήααν άποφασιαμέ
  ν<3ΐ νά μή τούς άφήσουν νά περά υν, Έσοβαρείονϊο^λοιπόν, δέν έμπλοφάριζαν; * '^ Ό Κεμάλ απεφάσισε τοτε νά παίξη είς την τύχην, ϊχων έμπι στοσόνην είς τόν άστέρα τού. θά {δοκίμαζΐν ενα πολεμικόν τέχνα σμα, πού θά μποροθσι ν' ασκήση αποφασιστικήν επιρροήν είς ίνα άσαενοθς θελήσεως αντίπαλον. Έ στειλε τό ίππιχόν τού πρός τάς θε σεις των "Αγγλων μί την διατα γήν νά προελάσουν μέ τα δπλα άνε στραμμένα, φιλικά, καί χωρίς προ κλήσεις. Καΐ ίφ' δσον θά ήταν δυ νατόν νά προχωρήσουν διά μέαου των αγγλικών γραμμών καί νά πε ριαγάγουν τούς Άγγλου; είς τα χαρακώματά των, είς δύσκολον θέσιν. Ό κίνδυνος ήταν μέγας Αμφοτέρωθεν καί είς τούς Τούρ κους καί μεταξύ των Άγγλων, τα πνεύματα ήσαν ήρεθισμένα. Ένας πυροβολισμός, μία παρεξήγησις μία διαταγή άπό κάποιον έξημμέ νόν διοικητήν καί ή Τοιιρκία θά εδρίσκετο|περιπεπλεγμένη είς πόλε μόν μί την Αγγλίαν. (συνεχίζίται) Τό 1821 έπέτρίψε σΐήν 'Ελ λάδα νά ξαναρχΐση την Ίσιο ρική ζωή της. Ή 4η Αύγού στου παρέχει στό Έθνος την δυνατότητα νά διακριθή στήν ίστορική τού δράσι όπως άρμό ζει στήι> καταγωγή τού.
  Ε. Ο. Ν.
  ι.
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βο¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Νϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟ2
  Γραφείον παρά την 'Αγρβ
  τικήν Τρ«πβζο(ν (ϊνβντι β>·
  κίβς χ. Μιχελιδάκη.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοφόρος(στυ
  λό) έτιΐχρυσος, μικράς άζίας, καί
  άΐιοτελΩν οΐκογενειακόν ένθθμΐον
  έντός ίπιβατικοθ αύτοκινήτου Λπό
  Ηράκλειον είς Κοκκίνη Χάνι. Ό
  ευρών παρακαλεΐται δπως τόν
  ιτροσκομΐση είς τα γραφεϊα μας
  καί άμειφθήσεται.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -Έπιηλα καβφε
  νεΐου καί διάφορα σκεύη (τραπε-
  ζιου) ήτοιιτιάταποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί £ν λούξ 100 κηρΐ
  ών. Πληροφορίαι παρα τού κ.
  Μιχ. Πόλαρου έξοχικόν κεντρον
  Χαραυγή. Πόρος.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ
  πιηλνμένον παρα ΧΒλ« οίχογε
  νιί?. Οληροφορίαι ηαρ' ημίν. ι
  ΕΟΡΤΛΙ.— Μεθαύριον τού Εύ
  αγγελισμοθ δέν έορτάζει «αί δέν
  δέχετοι έπισκέψεις 6 κ. Εύάγγε
  λος Νησιώτης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχθηααν «ζ Α¬
  θηνών προχθές οί κ. κ. Γ. Κουν-
  δουράκης καί Έμμ. Δαμιανάνης
  ^μιτορος καί Γ Καφετζάκης (Μιχ
  ράντης) έκ των καλαιων συνεργα-
  των της «Ανορθώσεως».
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Εμμανουήλ Φ.
  Κυπριώτης έκ Χουδετσίου Μαρία
  Γ. Κεφαλάκη έκ Πραιτωρίων £
  δωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά
  μου.
  Συγχαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθοΰσαν ηυ
  ριακήν είς Μέρωνα Άμαρίου &
  έκ Βυζάρι Άμαρίου κ. Νικόλ.
  Έμμ. Άνγελιδάκης κοΐ ή δΐς Φε
  ρενίκη Μαθιουδάκη ετέλεσαν τούς
  γάμους των.Παράνυμφος παρέστη
  ή δΐς Χρυσαυγή Μοσχονδ.
  θερμά συγχαρητήρισ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Μετά βραχείαν νό
  σον έξεμέτρησε τό ζήν ό Γεώργι
  ος Βαρκαράκης, έκ των νεωτε-
  ρων καθηγητών τής Έ^πορικής
  σχολής. Καί μεταξύ των έκπαι
  δευτικων κύκλων καί μεταξύ τής
  κοινωνΐας μας γενικώς ό μετα·
  στάς ήγ;χτιτ5το καί έξετιμάτο διά
  την μόρφωσιν καί τάς κοινωνικάς
  άρετάς τού. Ή κηδεία ' ου έγένε
  το προχθές τό απόγευμα έν κα
  ταφανβϊ συγκινήσει καί έν συρροη
  πλήθους έκλεκτοθ κόσμου, των
  καθηγητών καί των μάθη των τής
  'Εμιΐορικης σχολπς καί τοθ έκ·
  παιδευτικοθ κλάδου τής πόλεώς
  μας. Πρός την σύζυγον τού μετα
  αΐάντος καί πάντας τούς οΐκεΐους
  τού άπευθύνομεν θερμά σιολλυ
  πηιήοια, εοχόμενοι την έξ ϋψους
  παραμυΘΙαν.
  Ε/ΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Πρός τόν
  τιμώντα τό Ρέθυμνον μας διακε
  κριμένον έπιοτήμονα χειροθργον
  Ιατρόν κ. Μάρκον Μπριλλάκην δι
  ευθυντήν χειρουργικοθ τής εν Ή
  ρακλεΐω Κλινικής Μοράκη, καί
  διά τού τύπου έκφράζομεν τάς
  Θερμάς ημών ευχαριστίας, διότι
  διά δεξιοτέχνου έγχειρήσεως 69β·
  ράπευσεν Ιντός όκταημέρου -ΐήν
  σύζυγον αου ύιΐοφέρουσαν επί 8τη
  έκ β.αρυτάτης μορφής σχωληκοει
  δΐτιδος. Τοιούτοι έπιστήμονες τι·
  μώσι την έπιστήαην, την Κρήτην
  καί τό Ρέθυμνον Ιδιαιτέρως. "Εττί
  σης ευχαριστούμεν καί τό πρόσω
  τιικόν τής Κλινικής διά τό πρός
  ταύτην, Ειλικρινώς, στοργικόν έν
  διαφέρον τού,
  Νεύς Αγ, Βασίλειος Ρεθύμνης
  19-3—39. Ό ευχαριστών
  Στυλ. Παπαδάκης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Συνεχίζονται αί καιρικαί δια-
  κυμάναεις. Εύδΐαι καί νεροπον-
  ταΐ διαδέχονται αλλήλας κυριο
  λεκτικώς ακατάπαυστα κατά τα
  24
  αΐρα.
  —Προχθές λόγω τής νοτιδς, οί
  ΒημοτικοΙ καταβρεκτήρες προέβη
  σαν είς τό κατάβρεγμα των κυ
  ριωτέρων δρόμων τής πόλεως.
  —"Ολίγας ώρας αργότερον
  έζέσπασε μικράς διαρκεΐας κα
  ταιγΐς συνοδευομένη Από άστρα
  πόβροντα.
  —Συνεπεία ταύτης ελήφθησαν
  ύιτό τής ήνεκτρικής ύτηοεσίας ώ
  ρισμένα μέτρα, άπαραΐτητα διά
  την αποφυγήν ένδεχομένων βα.
  βών τοθ ήλεκτρικοθ οικτύου. ι
  —Ούτω κατά την διάρκειαν τ?Κ
  «καταιγίδος» έσβέσθησαν τα φώτα
  διαφόρων συνοι-ιακών ώς έιΐ
  τό πλείστον δρόμων, οί ότΐοϊοι κα
  τόπιν τούτου έβυθΐσθησαν είς βα
  Θύ σκοτάδι, καθισταμένης σχεδόν
  άδυνάτου τί^ς κυκλοφορΐας.
  —Διά τοθ ά)ιι της γραμμής ά
  νεχώρησαν προχθές πλεΐστοι στρα
  τεύσιμοι έκ τοθ νομοθ Ήρακλεί
  ου, έκ των οηαχθέντων είς τάς
  τεχνικά δπλα τοθ στρατεύμα
  τος.
  —Συνεπεία των καιρικών συν
  Θηιών, ή λειτουργία τοΰ Άσυρμά
  τού τηλεγρ4φου ανεστάλη δι" ώ
  ρισμένας ώρας προχθές καί χθές.
  — Κατ' ακολουθίαν τα τηλεγρα
  Φήαατα διεβιβάζοντο διά τής Έ
  ταιρείας "Ηστιρν, έιιΐ τ|) καιαβο
  λή ανωτέρων των συνήθων τβ·
  λω".
  —"Απαντα τα νομικά πρόσωτΐα
  καί οί συναφίΐς όργανισμοΐ άσχο
  λοθνται κατ' αύτάς μέ την ψή
  φισιν των καταρνσθέντων προι)
  πολονισμών των, τοθ άρχομένου
  νέου οΐκονομικοϋ ίτους 1939-40.
  —&.1ς τα σχολεΐσ μαθηταί καί
  μαθήτριαι υπο τάς όδηγΐαςτοΰ δι·
  δακτικοΰ προσωπικού προβαΐνουν
  είς καθημερινάς δοκιμάς παρβλά
  σεων καί άπαγγελίας πατριωτι
  κων άσμάτων.
  —Έκ των μέχρι τούδε δεδομέ
  νων συνάγεται δτι |ή συμβολή
  των σχολείων είς τόν μεγαλοπρε
  πέστερον έορτασμόν της έθνικής
  έπετείου Θά είναι εφέτος εΐπέρ
  ποτε ή άλλοτε άρτια καί άπολύ
  τως Ικανοποιητική.
  — Ναυτοπρόσκοτιοι διένειμον
  προχθές φειγβολάν διά τήνέορτήν
  των ήτις θά εδίδετο χθές την έ
  σπέραν μέ μεγάλην ώς ανεμένετο
  επιτυχίαν είς τό κινηματοθέατρον
  Πουλακάκη.
  • Ρέπβρτερ
  ΕΞΕΔΟΘΗ.— καί έκυκλοφόρησε
  ό ΣΤ τδμος τοθ ΙστορικοΟ καί
  λαογραφικοΰ περιοδικοϋ «Μύσων»
  τοθ κ. Μ. Καταπότη.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  'ΕνΙ τριακονταετΐαν άτ,ο-
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όοθαλμολσγικά άσχολθύμε-
  νος, δίχεται, τούς «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό δφβαλ
  μιατρειον τού, κείμενον «αρά
  τφ Καμαράκι «ληοιον τΙ)ς
  Πολυκλινικί|ς Ηρακλείου.
  ΙΙΙ·Ι||||>Μ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  536ον
  Διήλθον αί ώραι τής νυκτός. Τό σκότος έκάλυ
  πτε την (ύρυτάτην εκείνην πλατείαν τής Ββ
  οτιλλίας, άνεμος χειμερινός ηνωμένος μετά βρο
  χής ήγείρετο σφοδρός έκ οιαλειμμάτων, οί νυκτο
  περΐπολοι περιεφέροντο έρευνώντες είς πάσαν θύ
  ραν καί γωνίαν, είς πάσαν δενοροστοιχίαν κοί
  είς πάντα περίβολον, καί ζητο0ντες τούς νυκτε
  ρινούς άλήτας τής πόλεως.
  Διέβαινον οί περίπολοι ούτοι σιωπηλώς έμπρο¬
  σθεν τοθ έλέφαντος, άλλά τό τέρας τουτο, τό
  δρθιον καί άκίνητον καί τούς οφθαλμούς έχον ά
  νοικτούς είς τό σκότος, εφαίνετο ώς άναλογιζό
  μενον έν άγαλλιάσει την αγαθήν τού πράξιν, 8τι
  έσκέπαζεν άπό τοΰ ούρανοθ καί άπό των άνθρώ
  πων τα τρία πτωχά παιδία, καθεύδοντα έντός τής
  κοιλίας τού.
  ΠερΙ τό λυκαυγές, άνθρωπός τις έξελθών έκ
  μιάς τΟν οδώ ν, αΐτινες άπέληγον είς την πλα
  τεΐαν, ήλθε τρέχων πρός τόν έλέφαντα καί έστά
  θη υπό την κοιλίαν τού.
  ΤΗσαν κάθυγρα καί άπέστοζον ΰδατος τα φο
  ρέματά τού, σημείον 8τι διήλθεν δλην την νύκτα
  έν ύπαΐθρω.
  Μόλις φθάσας υπό τόν έλέφαντα, εβαλε πρός
  τα άνω πσράδοξόν τίνα φωνήν, ήν μόνον οί ψιτ
  τακοί δύνανται νά προφέροοσιν, άτελώς δέ
  καί μόλις νά έκφράσωσι τα γράμματα «Κιρκι
  κιού»!
  —Είς την δευτέραν επανάληψιν τής λέξεως
  ταύτης ηκούσθη ένδοθεν τοθ έλέφαντος άλλη
  φωνή, καθαρά καί φαιδρά, φωνή τιαιδίου.— ΝαΓ
  Ναί!
  Καί ταυτοχρόνως σχεδόν ήρθη ή σανίς, δι' ής
  ήτο κεκλεισμένη ή ότιή τοϋ έλέφαντος, καί έξελθόν
  έξ αυτής ε"ν παιδίον, κατέβη πάραυτα διά τοΰ ποδό
  τοΰ κολοσσοΰ είς τό Ιδαφος κοι έστάθη πλησίον
  τοθ άνθρώπου.
  Τό παιδίον ήτο ό ΓοβριάΓ, ό δέ άνθρωτιος ου
  τος όΠαρνασσός. Περί δέ τής κραυγάς «κιρκι
  κιού», οϋτη, ώς φαίνεται, άντεστοίχει πρός την
  ρώτησιν.
  «Είνε μέσα ό Γαβριάς;» ήν τό παιδίον είχεν
  είπεΐ είς τόν Πσρνοσσόν νά βάλη, εάν ποτε αύτό
  τό άνεζήτει.
  Μόλις λοιτιόν ιήν είχεν άκούσει ό Γοβριάς, κα
  παραιτήσας την κοΐτην τού καί κλείσας πάλιν μ
  ΐά προσοχής τό δικτυωτόν πλέγμα, όπως μή έν
  χληθώσιν οί ξένοι τού υπό των ττοντικίων, ήρε τή
  καταττακτήν καί καιέβη.
  —Σέ χρειαζόμεθα, λέ>ει ό Παρνασσός πρός τό
  Γαβριάν, μόλις ούτον άναγνωρίσσς. Έλα γρηγ
  ρα νά μάς δώσης Ινα χέρι.
  Τό παιδίον,ουτε ζητήσαν ά^λην εξήγησιν.—Πά
  με! εΐπε. Κοί αμφότεροι καιηυθύνβησαν πρός τό
  αύτό μέρος, ήτοι πρός την αυτήν οδόν τοθ
  Άγίου Άντωνίου, οπόθεν είχεν ελθει ό Παρνασ
  σός.
  (συνεχίζεται)
  Εξπρές θαλαμηγόν
  --
  ΕΛΣΗ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΏΙΙΙΙΙΗΐΊΙυΊ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ ΙΙΙΙΗΠΙΠΙΙϋ:
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΤΕΣ
  Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά·
  στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοϋ πεφημισμέ-
  νού έργοοτασΐου Ελένης Καχαββύλη, Έμμ. Παγ¬
  κάλου, καί τιωλοθντσι είς τιμάς έκτός συναγωνι-
  σμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο-
  σώπω κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι ΔημαρχεΙου. _
  ΠρΙν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσίν μας. Ε
  ϋιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιπιιιιιιιΐι ιιιιιιιιιιιι ιι ιιιιπΐιιιιι ιιιπιιιιιιι ιιιιιιιιΐιιιΐΠ:
  ΣΗΜΑΙΕΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ
  Διά κοινότητας, καταστήματα,
  οικίας, αύτοκίνητα κ. λ. π.
  Είς δλα τα μεγέθη καί είς δ-
  λας τάς ποιότητος.
  Μόνον στό εΐδικόν εργοστάσιον τό:
  "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ,,
  Πλατειά—Στράτα.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕ.ΙΣΙΑΝ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. πρωτ. 3370
  Προγρκμμα άναγκαατιχού
  πλκιστηρικσμοΰ ακινήτου
  Τοθ όφειλέτου τοθ Δημοσί
  ιυ Ιωάννου Περδικογιάννη
  μπόρου κατοίκου Ηρακλείου.
  Ο Διευθυντής τοθ Τσμείου
  Ηρακλείου δηλ,οποιω, (άρθρσ
  21 καί 41 ΝΕΔΕ) βτι ό διω-
  κόμενος όφειλέτης τοθ Δηαοσί
  συ "Ιωάννης Περδικογιάννης
  μπορος κάτοικος Ηρακλείου
  ιφείλει έξ άμέσων φόρωνδραχ
  χμάς έξήκοντα όκτώ χιλιάδας
  όκτακοσΐας τεσαράκοντα (68.
  840.50 ο)ο καί πρός ίκανοποΐ
  ησιν τοθ δημοσίου έκθέτω είς
  αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  ό άκΐνητον κτήμα τού ώς πε-
  ριγράφεται είς τάς άπό 7Μαρ
  τίου καί 8 Μαρτίου έκθέ
  σεις άναγκαστικής κατασχέ
  σεως τοΰ κατασχέτου Ιω¬
  άννου Κελαϊδάκη δικαστι-
  κοθ Κλητήρος των έν Ήρα
  κλείω πρωτοδικών ήτοι:
  Ιον) Είς θέσιν «Μετόχι Λει
  βάδσ» άγροτικής περιφερείας
  Βουτών Μαλεβυζίου Είρηνοδι
  κειακής περιφερείας Ηρα¬
  κλείου Μνα αγρόν εκτάσεως
  15 στρεμμάτων μετά συνεχο
  μένου άγκιναροκήπου έκτάσε
  ως 3 στρεμμάτων καί συνεχο
  μένης αμπέλου τακτά 4 σΐρεμ
  μάτων καΐ;) άμτιέλου εΐδους
  σουλτανί 20 στρεμμάτων μέ
  δύο άγροκατοικΐας καί δύο
  σπήλαια συνορευομένου τοθ
  δλου κτήματος κτήμασι Γεωρ
  γίου Μσρκάκη, Δ. Μεροδου
  λάκη καί Άντωνίου ΌρφανοΟ
  καί δρόμον καί τό οποίον έ
  χει έκτιμηθή δραχ. 100 000.Έκ
  τοΰ ανωτέρω κτήματος άφαι
  ροθνται τα τυχόν ένυπάρχον
  τα τμήματα τα δωρηθέν,τα διά
  προικοσυμφώνου είς τόν Γεώρ
  γιονΕύ.Περάκην.2ον)Είς θέσιν
  «Καλεσανά Σώπατα» τής ού
  τής ώς άνω περιφερείας μίαν
  άμπελον εΐδους σουλτανί κα'
  ροζακί έπτάμισυ στρεμμάτων
  7 1)2, μετά συνεχομένου έλα
  οφυτου ενός στρέμματος μέ 9
  ελαιόδενδρα καί συνεχομένου
  αμπέλου εΐδους σουλτανί έκ
  τάσεως όχιώ στρεμμάτων κα
  φυταμπέλου σουλτανί 1)ί
  στρέμματος καί ποταμίδας κα
  κήπον μέ 40 όπωροφόρα δέν
  δρα καί 2 φρέαταΛ συνορευο
  τοΰ ολου κτήματος κτήμασι Μη
  νδ Περδικογιάννη, Ν, Πετρά
  κη, ρύσκα καί άμαξιτή οδώ
  άξίας έκτιμηθεΐσης είςδραχμάς
  80.000. Είς θέσιν «Ριζάρι» κτη
  ματικής περιφερείας τοΰ χωρί
  ου Σταυρακίων Μαλσβυζίου
  Είρηνοδικειακής περιφερείας
  Ηρακλείου έν ελαιόφυτον μέ
  44 ελαιόδενδρα 20 άμυγδαλέ
  άς συνορευομένου
  Άνδρέου καί Γεωργίου Κοκκι
  νΐδου, Γεωργίου Μιτσοτάκη
  καί δρόμω .έκτιμηθέντος δραχ.
  30000. 4ον) Είς θέσιν «Βορει
  νά» τής κτηματικής περιφερεί
  άς Βουτών Μαλεβυζίου Είρη
  νοδικειακής περιφερείας Ήρα
  κλείου μίαν άμπελον εΐδους
  σουλτανί εκτάσεως 70 στρεμ
  μάτων μετά συνεχομένης πό
  ταμίδας εκτάσεως 15στρεμμά
  των μέ 200 όπωροφόρα δέν
  δρα συνορευομένου τοΰ δλου
  κτήματος κτήμασι Μηνά Περ
  δικογιάννη, μέ την οδόν Σταυ
  ρακίων, ρύσκα, δρόμον, καί μέ
  αδελφόν Γεωργίου καί Ιωάν
  νού Χριστοδουλάκη έκτιμηθεΐ
  σα άξ(α δρχ. 100 000. Ρ.(ς θε
  σιν «Μεσάρμια» τής κτηματι
  κης περιφορεΐας Βουτών Μα
  λεβυζΐου ΕΙρηνοδικειακής περι
  φερείας Ηρακλείου μίαν άμ
  κελον εΐδους σουλτανί έκτά
  σεως 9 στρεμμάτων μέ 2200
  κλήματα περίπου, 22 έλαιόδεν
  δρα συνορευομένου τοθ ολου
  κτήματος τούτου κτήμασι Ζα
  χαρίου Μεροδουλάκη, Περδικο
  γιάννη, Άντωνίου ΌρφανοΟ
  καί δέτην άξΐας δρχ. 80 000
  έκτιμηθείσης. 6ον) Παρά την
  οδόν Νόελ τής πόλεως Ήρα
  κλείου %όμωνύμου Δήμου καί
  Είρηνοδικείου Ινα μαγαζείον
  ίσόγειον μέ σοφδνλιθόκτιστον
  μέ στέγην έκ μπετόν άρμέ χρη
  σιμοποιούμενον ώς άποθήκη
  σταφίδων εκτάσεως 130 τετρα
  γωνικών μέτρων μετ* αύλής
  εκτάσεως 108 τετραγωνικών
  μέτρων συνορευομένου κτήμα
  σι Φωτίου Πουλιανάκη άδελ
  φών Κωνσταντινίδου, Δημη
  τρίου Παπουτσάκη, καί δρόμω
  έκτιμηθεΐσα άξία δρχ. 80.000
  7ον) Είς θέσιν «Τρυπητή» τής
  πόλεως Ηρακλείου £ν οίκόπε
  δόν κατά τό 1)3 έμβαδοθ τοθ
  δλου οΐκοπέδου 2040 τετραγω
  νίκων μέτρων συνορευομένου
  κτήμασι Χσσάν Σκυλιανάκη
  ήδη έλληνικοθ δημοσίου, Νικ.
  Χαρκιολάκη καί δρόμω έκ δύο
  μερών έκτιμηθείσης άξίσς τοθ
  ενός τρίτου δραχμών 5000—
  έκτιμηθέντα πάντα τα άνωτέ
  ρω κτήματα έκπλειστηριάζον
  ται είς ποσότητα καί έκτασιν
  ώς αί έν ιω παρόντι προγράμ
  ματι άναφερόμεναι εκθέσει·
  κατασχέσεως ή οσης εκτάσι
  ως ήθελεν είνε πλέον ή έλα
  τον μετά των παραρτημάτων
  παρακολουθηαάτων καί προ
  σουξημάτων αυτών.
  Καί διακηρύττω,
  8τι τα ώς είρηται κτήματσ έκ
  πλειστηριάζονται τήνΚυριακήι
  εΐκοσι τρείς ι6το0 μηνός Άπρι
  λίου τοθ Ιτους 1939 χίλια έν
  νεακόσια τριάντα έννέα κα
  (ΐ)ραν δεκάτην (ΙΟην) πρωΐνή
  καί περατοθται την (12ην) με
  σημβρινήν αυθημερόν (αρθ
  43 ΝΕΔΕ).
  Ό πλειστηριασμός γενήσε
  ται ενώπιον τοθ επί τοθ πλει
  στηριασμοθ ύπαλλήλου κ. Εύ
  Τό παρόν καί τό μέλλον
  τοΰ χωρίου Μέλαμπες.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Η διεύθυνσις τοθ κινηματοθεάτρου Πουλακάκη,
  φέρει είςγνώσιν των φίλον τοΰ κινηματογράφου,
  δτι , λόγω τώνέορτών ή προβολή, τής ταινίσς
  «ή Γυναΐκα τής Αμαρτίαις» θά προβληθβ σήμερον
  είς άπογευματινήν'κοΐ εσπερινήν.»Την Παρασκευήν
  μόνον είς απογευματινήν 7—9 Σάββατον είς
  τρείς απογευματινάς ώραν 3, 5 καί 7 μ. μ., καί
  Κυριακήν τρείς απογευματινάς 3, 5 καί 7 καί
  εσπερινήν ώραν 10 μ. μ.
  Συνιστάται είς πάντας νά παρακολουθήσουν
  τό φΐλμ τουτο: «ή Γυναϊκα τής 'Αμαρτίας» διότι
  είναι εξαιρετικόν έργον τής έφετεινής Γαλλικής πά
  ραγωγής καί εσημείωσεν πρωτοφανή επιτυχίαν
  παντοθ δπου προεβλήθη.
  Ή εύνοουμένη
  ' πάν γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ λΡΟΜΑΤΑ ΛΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΙ.
  καί είς 14 ώραΐους καϊ ζων-
  τανούς χρωματισμούς έν
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά άλλη, καί τοθ
  δΐνει ΰψι βελουδένια
  καί
  "ΑΝ01Ξ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,,
  ΜΕΛΑΜΠΕΣ Μάρτιος (άνταποΙ
  ριτοθ μα;).— Μία άπό τίς μέγα Ι
  υτερες κωμοπόλει; τοθ νομοθ
  'εθιίμνης, οί ι Μίλαμπες, ϊχουν
  ,ακράν δσαν χαΐ ίνδοξον Εοτορί
  ν. Υπήρξαν κέντρον πνευματι-
  ή; κινήσεως, φυχώριον μορ·
  ιώσεως καί ϊπιστήμγ]ς άλλά καί
  έτρον έπαναστατιχή; δράσεώς
  ατά τούς χρίνους τής μαύρης
  ουλείας. "Ετσι οί Μελαμπιανοί
  κέρδισχν την φήμην τής έλευθε-
  οφροσύνης καί τοθ ήρωισμοθ
  μέ την επίδοσιν των εϊς τα γράμ
  ματα καί μέ τούς ήρωϊσμούς
  ών, μέ τό πνεθμα καί τό ντου-
  φέκι των.
  Άλλ' οί Μέλαμπες δέν {χούν
  τό καλόν παρελθόν μόνον. Οΰςε
  καί ζοθν βαυκαλιζόμεναι μέ
  την ανάμνησιν τού καί άδρανοθ·
  σαι. 'Η ώραία κωμόπολις £χει
  έξ ίσου καλόν παρόν χαΐ θά
  ίχη λαμπρότερον μέλλον. "Εχει
  μεγάλην παραγωγήν ελαίου, χά
  ρουπίου, σημαντικήν παραγωγήν
  άμπελουργικών καί δημητριακών.
  'Εχει δ' έπίσης άνεπτυγμίνην
  την κτηνοτροφίαν. Τόοον την οί-
  κόσιτον δσον χαΐ την νομαδι
  κήν, Δι' αύτό χαί οί Μελαμπι
  ανοΐ δέν δυστυχοθν ποτέ. Ε5
  στροφοι άλλωστε καί ιύφυεΤς, με
  αφάνταστον τόλμην, καί κυβερνώ
  μενοι άπό τό πνεθμα τής Όδυσ
  σείας, έπιδΐδονται είς παντοίας
  εργασίας καί πολλάκις άπεκδύ
  ονται είς μεγάλας περιπετείας
  μακρυνων ταξιδίων, είς "την Ά
  μερικήν καί την νότιον Άφριχήν,
  είς την Άβηοσυνίαν χαί την "Α
  πω Ανατολήν.
  Παντοθ είς Βλας τάς γωνίας
  τής γής θά ουναντήση κανεί; Με
  λαμπιανοΰ;. Δι' αύτό καί είς την
  κωμόπολιν είσέρχονται χάθι χρό¬
  νον σημαντιχά ποσα άπό έμβάσμα
  τα των μΐταναοτών.
  Τό τολμηρόν ίμως δσον χαί
  φιλοπρόοδον πνεθμα των Μελαμ-
  πιανών άποδεικνύεταΐ κκί άπό &
  λα πράγματα. Επί παραδείγματι:
  Πρίν άκόμη αποκτήση δρόμον ή
  κωμόπολις χαί συνδεθ^ δι' αύτο-
  χινήτου μέ τό Ρέθυμνον, δταν ευ¬
  ρίσκετο είς τελείαν άπομόνωσιν,
  είχε άποκτήσει ηλεκτροφωτισμόν.
  Καί ώ; πρός αύ:ό ίχαινοτόμησε
  χαί έπρωτοπόρησεν μεταξύ βλων
  των κωμοπόλεων τής Κρήτης.
  Είχεν άπλετον ηλεκτροφωτισμόν
  ϊΐαν άλλαι κωμοπόλεις ήσαν 6υ-
  θισμίναι είς σκότος. Καί τώρα οί
  Μέλαμπες έχουν θαυμασία έργο-
  στάσια έλαιουργΕας, άλευρομύλους
  βιοτεχνιχά έργαστήρια, έμπορι-
  χά καταστήματα, χέντρα άναψυ-
  χής θαυμασία. "Εχουν έπίσης
  σχολεϊα, έκκλησίας, ίργα χοινο-
  τιχά πού φανερώνουν πρόοδον χαί
  πολιτισμόν, θά είνε δέ μεγαλυτί-
  ρα ή πρόΌδος καί ή εξέλιξις των
  Μελαμπων δταν ένωθοθν άμαξιτώς
  μέ την Αγίαν Γαλήνην χαί την
  Μεσσαράν.
  στρατίου Γσρεφαλάκη Συμβο-
  λαιογράφου κατοικοεδρεύον-
  τος έν Ηρακλείω ή τοθ νομί-
  μου 'αϋτοϋ άναπληρωτοθ έν
  Ηρακλείω καί έν τώ δημοσίω
  γραφείω τού καί συνήθη των
  δημοπρασίαν τόπον υπό τούς
  εξής δρους:
  1) Πρώτη προσφορά διά λο¬
  γαριασμόν τοθ δημοσίου έχει
  ορισθή δραχ. διά μέν τό πρώ
  τον άκίνητον έν τώ προγράμ
  ματι τουτο δραχ. 20.000 διά
  τα ύπ' αριθ. 2, 3, 4 καί 5 κτή
  ματα δραχμάς 25.000 δι' έκα¬
  στον τούτων-, διά τα ^ύπ' αριθ
  6 καί 7 κτήματα: διά τό ύπ' α¬
  ριθ. 6 δρχ 20.000 καί διά τό
  ύπ' αριθ. 7 δραχ. 5.000.
  2) Αί προσφοραί γίνονται
  είς χρήματα.
  2) Ουδείς γίνεται δεκτάς
  πρός πλειοδοσίαν εάν δέν κα
  ταθέση δρχ. τό 1)5 τής έκτιμη
  θεΐσης άξίας επί ενός εκάστου
  των άκι^ήτων είς μετρητά. Αί
  κατατεθεΐσαι έγγυήσεις διά
  την πλειοδοσίαν έπιστρέφον-
  ται άμέσως πλήν τής τοθ υπέρ
  θεματιστοΰ (άρθρ. 44 § 3η. τοθ
  ΝΕΔΕ).
  4) 'Η κατακύρωσις γίνεται
  είς τόν προσφέροντα τα περισ
  σότερα (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλειοδόιης ύποχρεοθ
  ται νά προσφέρΓ) άξιόχρεων
  έγγυηιήν, ϊνα συνυπογράψη
  την έκθεσιν τοθ πλειστηρια-
  σμοΟ.
  6) Τα κηρύκεια καί πάντα
  τα ίξοδα βαρύνουσι τόν υπέρ
  θεματιστήν.
  7) Εάν ό ύπερθεματιστής
  ή ό έγγι,ηιής αρνηθή νά υπο¬
  γράψη την έκθεσιν πλβιστη-
  ριοσμοθ γίνεται μνεία, άλλά
  αί ϋποχρεώσεις παραμένουν
  αί αύται ώς νά υπέγραψε.
  8) "Εάν ή τελευταία προ¬
  σφορά είναι μικροτέρα τοθ η¬
  μίσεως τής ,άξίας τοθ άκινή
  τού 6 όφειλέτης δύναται κατα
  βάλλων άμέσως τα εξοδα, νά
  ζητήορ,τόν τόν 'άναπλειστηρια-
  σμόν (άρθρ. 45 ΝΕΔΕ).
  9) Ή έκπλειστηρΐασις τέλει
  επί 15 ημέρας υπό την έξου
  σιαστικην αΐρεσιν τής καταβο
  λής των όφειλομένων υπό τοθ
  διωκομένου όφειλέτου (48 τοθ
  ΝΕΔΕ).
  10) Ό ύπερθεματιστής ύ·
  ποχρεοθται άνευ άλλης εί
  δοποιήσεως νά καταβάλη
  είς τό Δημόσιον Ταμείον
  τό έκπλειστηρίασμα έντός 25
  ημερών (45 καί 48 τοθ ΝΕ
  ΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεσμος κα
  ταβολή τοθ έκπλειστηρίασμα
  τος συνεπάγεται άναπλειστη
  ριασμόν καί τάς συνεπείας
  τοθ άρθρου 47 § 1η τοθ ΝΕ
  ΔΕ κατά τοθ ύπερθεματιστοθ.
  12) Πάς άνεγ-γελθεΐς ένυ-
  πόθηκος καταβάλλων τα έξο·
  δα πρίν καταστή τελεσίδικος
  ή έκπλειστηρίασις δύναται νά
  ζητήση (επί ιδία τού εύθύνη
  διά τα άποτέλεσμα) παρά τοθ
  επί τοθ πλειστηριασμοΟ ύπαλ
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα·
  κεΐα.
  Σήμερον 23ην Μ«ρτ(ου θά δια
  νυκτϊρβύσουν τ« φαρμακείω] Γ.
  Μαδαριωτάκη καί ΰεβδ. ©εβδ«
  ίδ
  _______
  —Δωρεά.
  "Αγνωστος κύριος μίαν τοθ
  χ Ββλβχάκη, κβιτέθηκΐν βΐς τό
  «"Ασυλον της Γβρόντιασας» ϊρχ.
  (500). Τβ φιλάνθρωπον όωρητιιν
  εύχαριστεΐ θερμ&ς 6 ΜβρφΜτικβς
  Χύλλογος. _______
  —Τα άγροτικα χρέη.
  Τό υπουργείον Δικαιοβύνης δι'
  έγκυκλίου τού πρός τούς Είσ«νγ·
  λβίς Πρωτοδικών παρβκαλεΐ β
  πως (ΐαραγγείλιυαιν είς τούςείρπνβ
  ίίκας τβν πβριφ«ρειών των και 6
  ποβάλλβι ούτοι έντός μιάς έΐδο
  μάδος πίνβκας των ύηοβληθεισ«ιν
  δηλώσεων πιστωτών πβρΐ τδν πρός
  «ύτούς χρε&ν των άγροτών.
  —'Η συγκέντρωσις βιομηχκ-
  νιδν.
  Ενώπιον τής εΙδΐΜής έπιτροπής
  τβΰ ανωτάτου οΐκονβμικοΰ βυμ
  ββυλίβυ, άσχολουμένης μέ τό ζή
  τημα τής συγκεντρώσεως των βιο
  μηχανιων, άνίπτυξαν τάς ακόψεις
  τοϋ βιομηχανικβϋ κόσμο» επί
  τού έν λόγω ζητηματος ο! υπό
  τοϋ Χυνύίσμου Βιομηχάνων 6ρι·
  όθεν τας άντιπροσωποι. Έντός τής
  εβδομάδος θά κληθοΰν όπως άν*
  πτύξουν τάς γνώμοτς των καί οί
  ίκπρόαωποι όιλλων ύργανιαμ&ν.
  —Διάλεξις είς Άρχαναις.
  Την 25ην Μαρτίοο (Σάββατον
  2 1)2 μ. μ.) ο Ιίροκήρυξ κ. 'ΑΟ,
  Φραγκόπουλος τής Ιβράς Μητρο
  πόλεως Κρήτης, θ« ομιλήση (1ς
  Άρχαναις μέ θίμα: μ'Η Έλληνο
  χριστιανικη «νατροφή τ&ν κ«ιβι
  ών μκς».
  —Ανεχώρησεν ό χ. Μέραρ-
  Χ5
  Προχθές το άπόγβυμα «νεχώ
  ρήσιν έπιστρέφων είς Χανίοι ο
  Νέραρχος Κρήτης Μ. Γ. Πκπαΐτβρ
  γΙου βστις ώς γνωστόν «Ιχβ 8λ
  θ«ι αίς την πόλιν μ«ς διά την
  ενέργειαν ίπιβεωρήσεως.
  —'Η εμποροπανήγυρις Άρ
  καλοχωρίου.
  Λόγφ τής έθνικής εορτής τής
  25ης Μαρτίβυ ή , καθιερωμένη ε
  βδομ«δια(« εμποροπανήγυρις τοθ
  'Αρκαλοχωρίου θά γίνη αυριον
  Παρασκευήν άντί τοθ £αββ«του.
  Τό 1821 ήταν ή άπελευθέρω
  σις τοθ Έθνους άπό τόν ξενι
  κό ζυγό. Ή 4η Αύγούστου εί
  νέ ή άπελευθέρωσις τοθ Έ¬
  θνους άπό την κομματική σα·
  πίλα καί την ψυχική πόρωσι
  δηλ. άπό τόν έσωτερικό ζυγό.
  Ε. Ο. Ν.
  λήλου άναπλειστηριασμόν (άρ
  θρον 47 § 3 τοθ ΝΕΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζον-
  ται α( διατάξεις τοθ ΝΕΔΕ
  καί αί τής Πολ. Δικονομίας
  δπου δέν αντίκεινται πρός αύ
  τόν.
  Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολ·
  ληθή καί δημοσιευθή, δπως
  καΙ,< δπου ό Νόμος περΐ ε(σ· πράξεως δημοσίων έσόδων όρίζει. Έν Ήρακλίίφ τβ 21-3— 1939. Ό έπισπεύδων Διευθυντήν τοθ Τσμείου Ηρακλείου. Μιχ. Τζαάκ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Πέμπτης
  23 Μαρτίου 1939
  Ο ΑΓΓΛΙΚΩ! ΛΑΟί
  Ο ΑΓΓ
  ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΤΩΝ ΑΕΜΠΡΕΝ
  ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΔΟΣΕ1Σ
  ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΙ ΛΟΓΟ1
  ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝΚΕΠ|ΣΗΜβΝ
  ΑβΙΙΝΛΙ 22 ΜαρττΌυ (τού άν-
  ταιποκριτού μας). - Τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ο αγγλικος
  λ«ός ύπεδέχθη τόν πρόεδρον τής γαλ¬
  λικής δημοκρατίας καί την κ. Αεμπρεν
  μέ έξαιρετικάς έκδηλώσεις ένθουαια-
  Οί "Αγγλοι έπίσημοι αντήλλαξαν
  μετά τού κ. Αεμπρέν καί τής ακολου-
  θίας τού θερμοτάτους λόγους, ίκανούς
  νά'χαρακτηρίσουν την αξίαν τής ση
  μερινής στενωτάτης α,γγλογαλλικής συν·
  εργασίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ 1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΕΝΙΣΠΣΕ ΙΙΙΝιΤΙΚΗ
  ΤΑ ΙΙΡΕΙΠΗΙΜ Τ»Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν
  ταποχρετοθ μας).— Νεώτεραι ηληροφο
  ρία.(, έκ Βουκουρεατίου άναφέρουν ότι
  »} Ρουμανία ένίοχυσ* σημαντικώς τα
  κρός "Βορράν ούνορά. τ·η«.
  Ή ενίσχυσις αυτή βχολοάζβταί ώς
  έν*δεΐκτική των τ.ρο"θέσεων τής Ρο»μα-
  Ν«ς »Λ*Ν*ς «{Λίνεται ότι
  Αί λεπτομέρειαι της έκνωρησεως
  είς την Γερμανίαν τού Μέμελ.
  Αί νέαι τάσεις τοΰ άξονος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαρτΐου (ίδ.
  ύπηρεσ(α). — Ή κυβέρνησις
  τής ΛιθουανΙας κατόπιν των
  ύ-οβληθεισών πρό τινος ποο
  τάσεων τοθ Ράϊχ υπό τού
  ύπουργοθ των Εξωτερικών
  φόν ΡΙμπεντροπ, ττερΐ αποδό¬
  σεως τοθ Μέμελ ε(ς την Γερ
  μανίαν, απεφάσισε χθές την
  απόδοσιν τούτου.
  'Επιτροπή τής λιθουανικής
  κυβερνήσεως, αποτελούμενη
  έκ τριών ύττουργών έκ των
  οποίων είς είναι ό ύπουργός
  τοθ 'ΕμπορΙου, αναχωρεί έν
  τος τής ήαέρας μεταβαίνου
  σα είς τό Βερολίνον διά την
  υπογραφήν τοθ συμφώνου πε-
  ρί παραχωρήσεως τοθ Μέμελ
  καί την λήψιν γραπτής έγγυή
  σεως έκ μέρους τήςΓερμανΙας
  των συνόρων τής Λιθουανίας.
  Ή λιθουανική έπιτροπή θά
  συναντηθ{| αρχικώς μετά τοθ
  κ. Ρίμπεντροπ καί κατόπιν με
  τ,ά τοθ φύρερ. Είς τό Μέμελ
  έπικρατεΓ άκράτητος ίθ
  ασμός διά τό γεγονός τοθ-
  το. Τα γερμανικά στρατεύμα
  τα θά άρχΐσουν άμέσως την
  κατάληψιν τής περιφερείας
  ταύτης.
  Εί τό Βερολίνον ή είδησις
  τής παραχωρήσεως τοθ Μέ
  μελέπροξένησε βαθείαν έκπλη
  ξιν, διότι εθεωρήθη άπρόο
  πτος. Υψώθησαν δί πάλιν αί
  χιτλερικαί σημαΐαι αΐτινες μό
  λις χθές είχον ύποσταλή
  περατωθέντος τοΰ πανηγυ
  ρισμοθ διά την προσάριησιν
  τής Τσεχοσλοβακίας. Ό γερ
  μανικός λαός προβαίνει είς
  νέας έκδηλώσεις ένθουσισ
  σμοθ. ,
  "ΠΒΣ ΕΙΗΓΟΥΝΤΑΙ
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΡΩΜΗ 22 Μαρτίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα). — Τό πρακτορείον
  Στέφανι έτιεξηγεΐ τάς άποφά
  σεις τοβ μεγσλου φασισηκοθ
  συμβουλίου βάσει τοϋ άνακοι
  νωθέντος τό οποίον εξεδόθη
  μετά τό πέρας τής συνεδριά
  σεως. Τό ανακοινωθέν τονΐ
  ζει ότι τό φασιστικόν σμμβού
  λιον διά των άποφάσεών τού
  επιβεβαιοί την έμμονήν τήςΊισ
  λίσς είς τόν άξονα Βερολίνον
  —Ρώμης. Καί τοθτο διότι α
  Δυτικσί Δυνάμεις διά τής επ
  διώξεως σχημστισμοθ κοινοϋ
  μετώπου άποδεικνύουν την
  πρόθεσΐν των νά κατέλθουν
  είς πόλεμον καί διότι τα γ£
  γονότα τής Κεντρικάς Εύρώ
  πης δεικνύουν δτι αί Δυ
  τικαί Δυνάμεις ώφειλαν πρό
  πολλοθ νά είχον τροποποιή
  ση την άδικον συνθήκην των
  Βερσαλλιών.
  —Κατόπιν τοϋ ανακοινωθέν
  τος τοθ χθεσινοθ φασιστικοθ
  συνεδρΐου, ό λόγος τοθ κ
  Μουσολίνι άναμένεται μετά
  μεγάλου ένδιαφέροντος υπό
  των διεθνών κύκλων.
  Τό Ράϊχ 9ά υποστηρίξη τάς αξιώσεις
  τής Ιταλίας είς την Μεσόγειον;
  ότι
  άμετάβλητοι εν σχέσει μέ τούς προη¬
  γουμένας δεσμούς αυτής μέ τας δυ
  τ ι» άς δυνάμεις.
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Βερολίνου ότι οί γερμανικοί δημοσι·
  ογραφικοί κύκλοι ίσχυρίζονται ότι τό
  κοινόν μέτωπον των Δημοκρατικαί χω
  ρών, τό οποίον επεδιώχθη, κατόπιν των
  τελευταίον γεγονότων είς την Κεντρι¬
  κήν Ευρώπην, πρωτοβουλίαν τής Αγ¬
  γλίας, επέτυχε, δεδομένου ότι ή Ρου¬
  μανία καί ή Πολωνία προέβαλον ώ
  ρισμένας άντιρρήσεις.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! Κ1Ι ΤΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού
  Βερολίνου τηλεγραφήματα τόσον ή
  Πολωνία όσον καί ή Ρουμανία άρνούν
  ται την συνεργασίαν μέ τα Σοβιέτ προ-
  κειμένου νά οργανωθή ένιαία παρά
  τάξις εναντίον των όλοκληρωτικών κρα
  των. Είς τούτο κυρίοις αποδίδουν οί
  Γερμανοί την άποτυχίαν των συνεννο-
  ήσεων διά τό κοινόν μέτωπον.
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τό μέγα Φασιστι-
  χον Συμβούλιον συνελθόν είς Ρώμην
  χθές, εξήτασε δ-.ά μακρών την δημιουρ
  γηθείααν κατάστασιν. Επί των άποφάσε
  ών τού Φαβιστικοΰ Συμβουλίου άνεμέ
  νετο ήέκδοσις επισήμου ανακοινωθέντος
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ
  ΤΟ ΑΙΑΑΟΧΙΚΟΝ Ζ Ε ΥΙΌΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον έπέστρε·
  ^αν έκ Γερμανίας αί Α. Α.Β.Β.Υ.Υ.
  ό πρίγκηψ Διάδοχος Παύ>ος καί ή
  πριγκήπισσα φρειδερίκη. Τούς άφι-
  χθέντας ύπεδέχθησαν οί έπίσημοι.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν
  τακοκριτού μας).— Μετά την χθεσινήν
  κακοκαιρίαν ό χαιρός σήμερον παρου·
  κρ ρς ήμρ αρου
  σί«σεν αίσθητήν βελτίωσιν καθ* όλην
  3ό την Έλλάδα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου ((δ.
  ύητ)ρεσ1σ) — Έντός τής ημέρας
  Θά υπογραφή εμπορικόν συμ
  ψωνον μετσξύ ΓαλλΙας κσί
  οΧαΜα;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου ((6.
  ύπηρεοΐα). — Ό έν Βερολίνω
  άνταποκριτής τού Ρώυτερ τη·
  λεγραφεΐ δτι συνεχΐζεται ή
  δριμυτάτη επίθεσις κατά τής
  Αγγλίας στρεφομένη έν μέρει
  κσί κατά τής Άμερικής. ΑΙ
  γερμανικαί εφημερίδας γρά
  φουν δτΓή Αγγλία απέτυχεν
  είς την προσπάθειαν ΙμφανΙ
  σεως κοινοθ μετά των άλλων
  κρατών μετώπου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μσρτΐου
  (Ιδ. ύπηρεσΐα).— ΟΙ άγγλικοί
  πολιτικοΐ κύκλοι φρονοθν 8τι
  ή μετάβασις τοθ ΊτσλοΟ πρε
  σβευτοΟ έκ Βερολίνου είς Ρώ
  μην σχετΐζβται μέ την έναρ
  ξιν διεξαγωγής διαπραγμα
  (τεύσεων μετσξύ Ιταλίας καί/των χρημάτων τοθ τέως τσε·
  ιΓεομανΙας τινά την ύττςσιήρνΙχοσΧοβακνκοΟ κράιχους τα 6
  ίζιν έκ μέρους τοθ Ράϊχ τ<3ν. ποία ευρίσκονται κατατεθει Ι,ι-αλικών διεκδικήσεων είς]μενά είς τάς Άγγλικάς Τρα τν 'Αφρν,κτγν». Ό Ιταλός ·αρε τιΛζας σβευτής κληθείς υπό τοθ κ. Μουσολίνι, μετοβαΐνει ήΐ>η είς
  Ρώμην κομίζων σχετικήν εν
  γράφον διατοπωσιν των άπό
  ψεων τοθ ΧΙτλερ.
  ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου
  (Ιδ. ύπηρεσία) — Σήμερον τό
  άπόγευμα συνέρχεται τό ύ
  τιουργικόν συμβούλιον τό δ
  ποίον θά εξετάση τό ζήτημα
  τοθ σχηματισμοθ κοινοθ με¬
  τώπου των κρατών εναντίον
  πάσης έπιδρομής.
  Είς τό υπουργικόν συμβού
  λιον θά εξετασθή έπ(σης τό
  ζήτημα τής κατασχέσεως
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαρτίου (Ιδ
  υπηρεσίαν— *Η ύτιο*όοχή τή
  6ποίαν έπεφΰλαξεν είς τούς
  άντιπροσώπους τής- Γαλλίας
  ό λαός τής Αγγλίας υπερέβη
  κάθε προσδοκίαν είς ένθουσι
  ασμόν. Αί αγγλικαί έφημερ
  δες γράφουν δτι ουδέποτε
  ήκούσθησαν ειλικρινεστέρα
  υπέρ τής Γαλλίας ζητωκραυ
  γαί,ουδέποτε υπήρξε φιλία με
  ταξύ κρατών περισσότερον
  στενή.
  —Ό Ήμερήσιος Τηλέγρα
  φός» είς ένδειξιν έξαιρετικής
  τιμής, δημοσιεύει σήμερον αρ
  θρον είς την γαλλικήν, έξαϊ
  ρον την φιλίαν των κρατών
  Αγγλίας καΐ Γαλλίας.
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ,ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΓγΝ· ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά πληροφορίας έκ Χανί
  ών τό προσεχές Σάββατον ή Κυ
  ριακήν έπανέρχεται έξ Αθηνών
  ό δπουργός Γεν. Διοικητής Κρή
  της κ. Μπότης Σφακιανάκης.
  Η ΚΡΙΘΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΠΟΥΡΓΕ1ΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  Απαντών τδ υπουργείον των
  Στρατιωτικών είς τας ενεργείας
  τοθ Οϊχου τοΰ Ά^ρότου σχετικώ;
  μέ την αγοράν κριθής πχραγωγής
  Μεσσαράς διά τάς ανάγκας των
  κτηνδν τοθ στρατεύματος, γνω
  ρίζει δτι επί τοθ παρόντος τό
  στράτευμα 5έ.ν ϊχει ανάγκην κρι
  θής δεδομένου δτι αί άνάγκαι
  α.υτοΟ ϊχουν ή?η καλυφθή
  είς περίπτωσιν 8μω; προμηθεί
  άς κριθής ϊό υπουργείον θά ί
  χη 6π' δψιν αύΐοθ χαί την κρι
  θήν Μεσσαράς. Επιπροσθέτως
  τό υπουργείον ζητεί πληροφο
  ρίας περί τής προσεχοθς συγκο
  μιδής, τής διαθεσίμου παραγω
  Υής τής περιοχής, τ« κέντρα συγ
  κεντρώοεως είς τα δ ποία είναι
  δυνατόν νά παραξοθ^ αυτή ώ;
  καί ποία τα έξοδ* μεταρορας μέ
  χρι τού λιμένος φορτώσεως (Ήρά
  κλΐιον).
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σήμερον περί ώραν 5.30' μ.
  μ. είς την πλατιΐαν Ελευθερίας
  θά λάβη χώραν ή τελετή τής
  ρχωμοσίας των ένταθθα όμάδων
  οθ Σώματος Έλληνίδων Όδη
  Φν παρουσία των άρχδν.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Έξ Αθηνών επανήλθεν είς Αγ-
  ίιχόλαον Ο Νομάρχας Λαοηθίου
  'χ. Ηδί
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤ)ΜΑΤΩΝ
  ΜΡΙΟΝ ΚλΙ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ
  *Η Διοίκησις Χιοροφυλαχής Ή
  ρακλείου εξέδωκε χθές την κά¬
  τωθι ανακοίνωσιν έν σχέσει μέ τό
  ίνοιγμα των κατασ:ημάν.ων κατά
  τόν έορτασμόν τής έιεπίου τής
  Έθνικής ημών Παλιγγενεσίας:
  «Την 9 30' π. μ. ωρχν τής 24ης
  Μαρτίου έ Ι. απιντα χά Δημοσία
  χαΐ Δημοτιχά Κατασ-.ήματα, τα
  έχπαιϊευτήρια, αί οικίαι χαΐ τα
  ΕδΐΜπχά κατχστήματα θά σημαιο
  στολιοθώαι μέχρι τής πρωΐχς τής
  26ης ίΜου μηνός Την 25ην Μ-ρ
  τίου θά ώσι κλε:σ:χ όίηκντα τα
  χατχστήματα, μόνον δέ τα χαφε
  νεία, ζαχαροίϊλασΐεϊχ, ζυθοπιο
  λεΐα, κλπ. κίντρα άναψυχής θ'
  άνοΐξωσι την Ιην μ. μ. ώραν πλήν
  μέχρι τής ώρας ταύτης, υπ' εδθύ
  νην των διιυθυντών των, δέν θά
  Ιχωσιν έξωθι των πεζοδρομίων
  καί πλατειών καθίσματα καί τρα
  πίζας».
  ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤλ
  'Υιιό τοθ ΟίχονομιχοΟ Έφη
  ρου Ηρακλείου ίκοινοποιήθε
  πρός τόνΔήμον ί'ναδοθή εύρεΐα πό
  ρίληψις αυτής , ή ανακοίνωσις
  τοθ υπουργείου των Οίχονομι
  κων πρός τους χατέχοντας παρανό
  μως δημοσία κτήματα.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν 19ην
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  'Εθν. Λαχείου εκέρδισαν έκ
  των είς την πόλιν μας διατε
  θέντων λαχνών άνά 2 000 δρ
  οί άριθμοί 32.820 καί 47.106.
  Οί κληρωθέντες άριθμοί είς τό
  αρτιον τί|ς 18ης "ημέρας είναι
  οί εξής:
  27997, 32802, 32822. 32899,
  47104, 47115, 66096, 70747,
  70789, 80868, 80875.
  Ο Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  ΈΠΑΝΈΡΧΕΤΑΙ 5ΗΜΕΡ0Ν
  Σήμερον έπανέρχεται έξ Άθη
  ν ών ό Δήμαρχος Ήρανλείου κ
  Μήνας Γεωργιάδης. Ό κ. Δή
  ί μαρχος, ώς δυνάμεθα νά γνωρ
  ι ζώμεν θά αναχωρήση έκ νέου εί< Ι Αθήνας μετά τάς εορτάς τής έθν. ημών Οαλιγγενεσίας. ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Το υπουργείον Άεροπορίας κα τόπΐν σχετικάς αίΐήσεως τής Πινελλαδικής Όμοσπονδίας των Αύτοκινηπιτων των ΰΐτερασΐικών συγκοινωνίαν, έγκρίνει την διε νέργειαν έράνων επί των είσπρά ξειβ' των ϋπεραστικων λεωφορεΕ ών έξ ών Ηά διατεθώσι τα 4)10 υπέρ τής Βασιλική; Άεροπορίας. Ό Ιρανος θά διενεργηθή τήν.31 Μαρτίου. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜλΣ Την 23ην Απριλίου κατέρχεται είς Ηράκλειον πρός επιθεώρησιν τής Έθν. Όργανώσεως τής Νεο λαίας έ κυβερνητικός Έπίτροπος τής Ε,Ο.Ν. κ. Κανιλλόπουλος. Η ΣΦΑΓΗ ΑΜΝΩΝ Διά νεωτέρας άγορανομιχής δια τάξεως ήρθη ή απαγορεύουσα την σφαγήν άμνών κάτω των 6 ίκά 5ων πρεγενεστέρα τοιαύΐη. Ή άρ σις έφηρμόσθη άπθ τής 21ης τρέχοντος ΑΙ ,ΣΥΜΒΪΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοινοποιήθη πρός τάς'αίμο δίας αρχάς των επαρχίαν άντί γράφον συλλογικής συμβάσεως εργασίας συμπληρωμα,τιχής χής άπδ 20)8)1938 συλλογιχής ουμ6ά σεως των ήλεχτροτΐχνιτών έργο στασίων ώς χά Ι αντίγραφον άπο φάσεως τοθ υφυπουργείου' Έργα σίας διά τής οποίας αυτή χτϊρύσ σεται δποχρεωτιχή χαθ' 3ηιαβ«ν την έπιχράτειαν. 50 Πρωΐνή 1ΙΒΓ0ΝΤΑΙ ΕΥΡΕΙ ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΣΥΝ0ΜΙΛ1ΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΛΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΑΦΟΡΟΣΙΝ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΙΕΒΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝ %Ι 99 Μαρτίου (τού άντα- ηοκριτού μας). -— Πληροφορίαι πρός «ό Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ότι μεταξύ Αγγλίας καί Πολωνίχς συνεχίζονται ^εύρεϊαι συνομιλίαι. Αί συνομιλίαι αυται άφορούν σπουδαία οίκονομικά ζητήματα έν βυνδυασμώ μέ βήν διαμορφωθεϊσαν είς την Κεντρικήν Ευρώπην κατάστασιν. Η ΙΤΑΛΙΑ Τ ΑΣ Σ Ε Τ Α ί ΛΛ!«!β« ΤΟ ΡΑΪΧ ΛΙ ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (το<& άν- ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι κατα τό εκοοβέν ανακοινωθέν τοθ βυμδουίου η *1τβ.ίβι ε γυος πρός την Γερμανίαν. Ώς αϊτιολογίοι της στάσεως ταύτης ττΛ Ί"«ίΐνί«ς <$έ£ΐτ<ΐΛ ·%ό 9·κ·<νι><ν^τν* ον μέτωπον εναντίον των χρ<χτα)ν τού ά'ξονος. Η ΤΗΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟΥ ΜΕΜΕΛ ΑΘΗΝΑΙ 9» Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).·— Τηλεγραφοΰν έκ τοβ εξωτερικόν ότι ή Αιθουανία απεφάσισε νά έκχωρήση την περιοχήν τού Μέμελ είς την Γερμανίαν. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—-Κατά τάς"έκ τού έ- ξωτερικού πληροφορίας οί διεθνείς κό· κλοι άναμένουν μετά μεγάλου ένδιαφέ· ροντος τόν λόγον τού κ. Μουσολίνι. Ώς γνωστόν ό κ. Μουσολίνι θά ο¬ μιλήση μεθαύριον επ* εύκαιρία τής φα- σββτικής έπετείου χαθορίζων έν πλάτει την στάσιν αυτού έναντι των τελευταία» γεγονότων. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΕΦΛΡΜΟΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Καθ"· ά τηλεγραφεί¬ ται έκ Παρισίων τα μέτρα τής κυβερνή¬ σεως Νταλαντιέ αναφορικώς πρός τάς πολεμικάς βιομηχανίας έφαρμόζονται έν συνδυασμώ μέ γενιχωτέραν έπιτά- χυνσιν τού ρυθμοΰ των έξοπλισμών είς την όεροπορίαν χαΐ τό ναυτικόν. ΑΡΑΣΤΗΡ10ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΛΙΧΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου "(τού άν¬ τα κοχριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι α¬ νεξαρτήτως τής άφίξεως έχεΖ τού χ. Αεμπρέν κο.1 τής άκολουθίας τού ση· μειούται ζωηροτάτη διπλωματική δραστηριότης. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΧΑΛΙΦΑΞ-ΜΠΟΝΝΕ ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άν· ταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ τής άγγλικής πρωτευούσης ότι οί χ. κ. Χά λιφαξ χαΐ Μποννέ βυνηντήθησαν σήμε¬ ρον είςίδιαιτέραν συνομιλίαν. "Επί των* διεξαχθεισών συζητήαεων μεταξύ των 'Άγγλου καί Γάλλου ύπουργών των Εξωτερικών ουδέν ανεκοινώθη μέχρι Ίής ή