97076

Αριθμός τεύχους

5123

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

24/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τ.ΥΝΔΡΟΜΑ1:
  ΑΕγυπτου
  βτησία λίραι 6
  ρξάμηνος 9
  Άμεριχης
  έτηαια δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Ϊμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΒΙΡΗΚΕΥΗ
  24
  ΙΡΡΤΊΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ""
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · Ι.ΓΟ*. ΒΊΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5123
  ΥΠΕΥΒΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Β 25 ΜΑΡΤΙΟΥΚΑΙΟΙΗΕΟ
  'Απβ τής πρωΐας τής σή¬
  μερον, άρχίζει καθ' όλην
  την χώραν ό έορτασμός τής
  έπβτείου τής έθνικής παλιγ-
  γενεσίας μας. Αί πόλεις καί
  τα χωρία θά σημαιοστολι-
  σθοΰν, οί δρόμοι καί αί πλα
  τεΐαι καθώς καί τα Δημοσία
  καί Δημοτικά καταστήματα
  θά διακοσμηθοΰν πανηγυρι*
  κώς, τα ήλεκτρικά τόξα θ' ά-
  νάψουν διά μίαν λαμπράν
  φωταγώγησιν καί είς τα σχο
  λεΐα καί τα θέατρα θά όργα
  νωθοϋν πατριωτικαί παραστά
  βεις κχί θά έκφωνηθοΰν έπί-
  καιροι λόγοι. Αυριον δέ, ό-
  λόκληρος ή χώρα θά κα-
  λύπτεται άπό τό κυανόλευ-
  κβν των σημαιών καί θά-συγ
  κλονίζεται άπό τα τρκγού-
  δια καί τα θούρια, άπό τάς
  ίαχάς καί τούς χβρούς τοΰ
  πανηγυρίζρντος λαοΰ. Διότι
  εφέτος ό έορτασμός θά έχη
  μορφήν καί χαρακτηρα περισ
  σότερον λαϊκόν παρά έπίση
  μόν. Ή 25η Μαρτίου, ώς
  σταθμός καί ώς σύμβολον, ώς
  ήμέρα έθνική,άνήκει είς τόν
  λαόν. Διότι είς τόν λαόν έ
  δωκε την ελευθερίαν καί τα
  δικαιώματα καί την άνθρω
  πίνην αξιοπρέπειαν τού. Διό
  τι είς τόν λαόν ήνοιξε τόν
  δρόμον διάπλατα πρός την
  πρόοδον καί τόν πολιτισμόν
  πρός τάς κορυφνς 2που άκτι
  νοβολοΰν τα ίδεώδη τοΰ έ-
  θνους καί τα ίδανικά πού ί
  δημιουργηθή καί εθέρμανε
  ΐό «θάνατον πνεΰμα τής άρ
  χαίας Ελλάδος.
  Άλλά τό σημαντικώτερον
  σημείον τοΰ εφετεινού έορ
  τασμοϋ, έκεΐνο πού έχει ιδι¬
  αιτέραν αξίαν καί πρέπει νά
  έξαρθή όπως καΐοσον πρέκει,
  είναι ή συμμετοχητών νέων.
  Δια πρώτην ΐσως φοράν εί;
  την ιστορίαν τού έλευθέρου
  νεοελληνικοΰ κράτου?, οί
  νέοι συμμετέχουν τόσον έ-
  νεργώς καί μέ τόσον ενθου¬
  σιασμόν είς τας μεγάλαι έ
  ορτάς της 25ης Μαρτίου.Διά
  πρώτην φοράν ή νεότης εχει
  την πρωτοβουλίαν είς τάς
  προετοιμασίας διά τόν πανη
  γυρισμόν.
  Εφέτος, δλοι οί νέοι, ώρ-
  γκνωμένοι καί μή, οί μαθη¬
  ταί των σχολείων, οί εργά¬
  ται καί αγρόται, οί ανήκον¬
  τες είς τήν' Εθνικήν Όργάνω
  σιν Νεολαίας, οί πρόακοποι
  καί ναυτοπρόσκοποι, οί άθλη
  ταί ολοι γενικώς, έργάζον-
  ται καί πρωτοστατοΰν διά
  την καλυτέραν οργάνωσιν
  τοΰ έορτασμοΰ. Αύτοι δέ θά
  δώσβυν καί τόν τονε ν τοΰ
  ένθβυσιαβμοϋ, τόν χαρακτή-
  ρα καί την μορφήν τοΰ γε-
  νικοϋ'συναγερμοΰ είς τόν έ-
  βρτασμόν. Διότι ή συμμετο-
  χή αύτη σημαίνει βάπτισμα
  της νεότητος είς τα νάματα
  τής έθνικης ίδέας, σημαίνει
  σφυρηλάτησιν τοΰ φρονήμα
  τος, χαλύβδωσιν τής ψυχής,
  ανύψωσιν τοΰ χαρακτήρος.
  Σημαίνει ότι οί νέοι θά πά-
  ρουν είς τα χέρια των την
  εθνικήν Ιδέαν καί θά την
  κρατήσουν γερά καί θά την
  διαφυλάξουν ώς Ιερόν παλ¬
  λάδιον. Καί αύτό δημιουργεΐ
  την έλπίδα διά μίαν καλυτέ
  ραν αυριον. Αιότι οί νέοι
  άποτελοΰν την έλπίδα τοΰ
  έθνονς, την συνέχειαν τής
  φυλης. ΟΙ νέοι είνε τό στή-
  ριγμα τής πατρίδος. Καί δ-
  ταν οΓνέοι είναι ποτισμένοι
  μέ τα ίδανικά τής 25ης Μ«ρ
  τίου, τέτε τό Ιδνος θά συνε
  χίση ασφαλώς τόν δρόμον
  των πεπρωμένον τού.
  ΟΙ πρόδρομοι τού 182Γ
  ΕΝΛΣ τΛΑΤΗΣ Τ Η Σ ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΤ Κ1ΣΤΡ0Υ
  Ό «Κρητικός τιόλεμος» (16451 άναφέρεται δτι πρδκειτα,ι περί δι-
  —1669) μολονότι Εστορικως ά· ηγήσεως διά στίχων τοθ δεινοθ
  σχετος μέ τού; κυρΕως αγώνας
  τοθ χρητικοθ λαεθ πρός άποτίνα
  ξιν τοθ τουρκικοθ ζυγοθ, ίχει έν
  τούτοις τοθτο τό προσόν: "Οτι φα
  νερώνει την αίωνιότητα τής φιλε
  λευθέρας ελληνικάς ψυχής καί τοθ
  κρητικοθ ήρωϊσμοθ ώς διαμορφου
  μένης προσπαθείας πρός την άπε
  λευθίρωσιν καί ανεξαρτησίαν τής
  νήσου Παραλλήλως πρός τό 6αθ6
  τερον ιστορικόν πνεθμα, την ά/ή
  θείαν αυτήν έκδηλώνει νομίζομεν
  μέ τόν εύφραδέστερον τρόπον δ
  στιχουργός καί πολεμισιή; Μαρϊ
  νος Τζάνες δ Μπουνιαλής έκ Ρίθύ
  μνης. Τώ γνωστόν ποίημα τύθ
  Μπουνιαλή, τό οποίον μετά τόαης
  συμπαθείας, άναφέρει εκάστοτε έ
  μακαρίτης Ξανθουδίδης, αποτελεί
  κατά την γνώμην μας μίαν συμβο-
  λικήν έκφρασιν των πίθων τοθ
  κρητικοθ λαοθ διά μέσου πολυτα
  ράχων αιώνιον μέ αντικειμενικόν
  σκοπόν τόν μακρυνόν, άδιόρατον
  ή ακαθόριστον άκόμη φάρον
  τής ελευθερίας.
  ΠερΙ τοθ πολέμου έκείνου, κυ
  ρίως μεταξύ Ένετών καΙΤοΰρκων,
  ίγραψαν πολλά ΈνετοΙ καί άλλοι
  τής Δύσιως ίστοριογράχοι (Σάθας:
  Απόπειραι πρός απελευθέρωσιν
  των Έλλήνων). Έκ των ήμετέ
  ρων, στιχουργοί, δ έχΚεφαλληνία;
  Άκάκιος Διακρουσης καί οί Κρή
  τες "Αθανασίας Σκληρός καί Μα-
  ρΐνος Τζάνες δ Μπουνιαλής ήσχολή
  θησαν μέ τόν τρόπον των είς την
  αφήγησιν τοθ πολέμου Άλλά μό"
  νόν τό στιχούργημα τοθ Μπουνια
  λί), αποτελεί μνημεΐον διά την νεο
  ελληνικήν ιστορίαν, δίς τυπωθέν
  έν Ένετία καί καταστάν σπάνιον,
  ωστε έ «φιλέβιδλος δύναται νά
  Ββωρήση σπουδαίον άληθως εθρη-
  μα την απόκτησιν άντιτύπου».
  Είς τβν μικρόν πρόλογον, πού
  |ΐροτί«βΐτ«ι τοθ στιχουργήματος
  πολέμου έν τή νήσω Κρήτης, 8
  ταν ϊκυρίευσαν οί Άγαρηνοί τα
  Χανιά καί τό Ρέθυμνον καί έκεί-
  νων πού συνέβησαν:...«είς τό μέγα
  λον Κάστρον καί εϊς τούς άνδρας
  καί τα νησία άπό τούς αχμε' ές
  αχξθ' δποθ τοθ έΕώκανε τό με-
  γάλο Κάστρο ..»
  Μολονότι μή χαυχώμ»νος Ι
  πΐ ποιητικ^ δεΐνόΊ,ητι ό Μπουνι
  λήί, ώ; αύτόπτη; καί 6αθί»ς αί
  σθηματίας, άρχίζεΐ άπό τό Ρέθυ
  μνον την έξισΐόρησιν, ζωγραφίζων
  μέ τόν πόνον καί την φρίκην «τοθ
  άνθρώπου» άλλά καί την άπόγνω
  σιν τοθ πατρΐώτου καί τοθ πισκθ
  χριστιανοθ, την κατάστασιν τοθ
  τόπου τού κατόπιν τής είοβολής
  τώνΆγαρηνών:
  Ταίς έκκλησΐαις τσ' άγίαις ξε
  [στολΐσαν
  ταίς ώμορφαις εΐκόνες έτζακΙ
  [σαν
  έσπούσανε τούς τάφους κι' δ-
  (λους τσ' άνοΐξαν
  τα λείψανα δλα εθγαλαν κα'
  . - , Ιτά ρίζαν
  κ ηταν τα περιγυάλια στολι
  (σμένα
  κορμιά των Ρεθεμνιώτων σαπη
  [αένα'
  Ικει στά τεΐχη κάτου δλους
  , ,.. , Ι*ούς καΐγαν
  κι ουδέ τους μνημονεύγαν, ου
  [τε τούς κλα,ϊγαν..
  Ό λυριαμάς τοο Μπουνιαλή έκ
  δηλώνεται, πρωτίγονος μέν Ισως,
  άλλά βαθυΛατος είς τούς μετέπει
  τα στίχευί. Ό πρωτότυπος ίστορι
  κός μεταχειρίζϊτο(ί 2χίς τ1ς
  έ ίό ί έ
  χρζ 2χίς τ1ς τραγι
  κές είκόνες χαί έπιτυγχάνει είς
  την αφήγησιν τού νά μή λτισμο
  νήση καμμίαν λεπτομέρειαν προ
  κειμένου νά αποδώση παραστατι
  κως τό μέγεθος τής καταστροφήί
  άλλά καί τό άδάμαστον τής ψυ
  χής των χατατΐίεζομίνων. Όμιλών
  επί παραδείγματι διά την έκ των
  προτέρων χαταδιχαζομίνην άμυναν
  των Χανίων: «όποθ τα βίλια ήρ
  χονταν στή χ,ώρχ %χΙ χτυπιοθνταν
  καί κεφαλές άνοίγανε χαί άμυα-
  λοΐσχορποθνταν» δέν άμελεΐ νά πά
  ραθέση επί λέξε: την θέλησιν
  των πολιορχουμένων:
  "Ημείς καλλίτερα 'χόμεν δλοι
  [μας νά κοττοθμεν
  ττπρΰι νά τηνέ δώσωμεν καί νά
  |[παρα5ο9"0μεν.
  Μ' δν ίχπ τό σεφέρι σου, δύνα
  (μιν, κι1 δχει χάρι,
  τή χώρα μας μέ τό σπαθί 6ς
  Ικόψη κι' άς την πάρη·
  Καί τούς Ρωμαίους θέλει 'δή
  [τώς είνε ηαλληκάρια
  σαΐταις, βόλια δέ ψηφοϋν, λουμ
  [ΐτάρδοις καί κοντάργια.
  Παραλείποντες 8σα όΜπουνιαλής
  έν έκτάσει χαί μέ χάθε «έκ των
  ενόντων» μαεσΐρΕαν παρουσιάζει
  είς τάς μΐίχας των Χανίων χαί
  τοθ Ρεθύμνου έρχόμεθα είς τα
  παρ' αύΐοθ έξιστορούμενα διά τό
  μεγάλο Κάστρον. "Ο στιχουργός
  χαρακτηρίζον την ιστορικήν πό
  λιν, δέν έμποδίζεται νά την δ
  μνήση άντικειμενικά ώς Κρής πρό
  παντός άλλά καί άμερέληιττος το
  πικός παρατηρητής:
  Τό Κάστρο είνε δυνατό ταίς
  [γης καίτοΰ θαλάσσου
  γιά τουτο δσοι πάσινε δέν ήμ
  [τοροθν νά ιΐιάσουν.
  Ό μέγας βεζύρης Αχμέτ Κιο
  προυλής, άποαταλείς 5πό τοθ Σουλ
  τάνου πρός χαθυπόταξιν τή; Κρή
  της, Ιχει ασφαλώς είς γνώσιν τού
  τοθτο διά νά φθάση συνοδευόμενος
  μέ τόν περιλάλητον Παναγιώτης
  Νικούσιον διερμηνέα τού χριστια¬
  νόν, σοφόν χαί ξενομαθΫ) καί δ
  οϊοζ δπως άναφέρη δ Μπουνια
  λής εϊχε γλώσσα «Ιξαχη, λαλινο
  στολισμίνη, $ρον:μομαθηματικήν».
  Άλλ' δ Μπουνιαλής έιανέρχεται
  είς τό θερμόν στοιχείον χαί την
  λυρικήν έξαρσιν δταν άρχίζη ή
  πολιορκία τοθ Χάνδακος. Άναφί
  ρων τα μέτρα τής Δημοκρατίας
  τή; Ένετία; δέν ϋστερεί εί; έπαΐ
  νους πρός τούς άρχοντος αυτής έν
  Κρήτη, εί'τινες σημειωτέον ήρχι
  σαν τότε νά συναισθάνωνται τάς
  άρετάς τοϋ Κρητικού λαοθ χαί νά
  θεωρο^ν τοθτον ώς μέλλοντα νά
  χαθέξη αύθυπόσΐατον θέσιν έν τή
  Μεσογείφ καί άξιον τής έθνικής
  τού ελευθερίας. Ό γενικό; προβλε
  «τής Κορνάρος, ήρωικός άρχηγό;
  καί πολεμιστής συγκεντρώνει τους
  έπαίνους καί ιδία όπότε ούτος
  φονεύεται έκ «ρήξεως βίμβας»
  Ό Μπουνιαλής δέν φείδεται έπα
  νων καί διά τόν Μοροζίνην δ
  στΐς εσυνέχισεν αποτελεσματικώς
  την άμυναν. "Ομιλών διά τόν προ
  δόχην Άνδρέαν Βαρότσην τοθ ά
  πευθύνει Ινα δραματικόν άφορι
  σμόν:
  Φράγκικα δέν έπΐστευγε, δέν ή
  ]τονε Ρωμαΐος.
  μόνο γιατ' εΐχε βάπτισμα, μά
  [ΐΐέρνο: σάν Έβραΐος
  Μετ' άνα:ινάξεις ύπονόμων. χά
  ταστροφάς προμαχώνων άποτυχού
  σας έφόδους, νίκας χαί ή'ΐτας έναλ
  λάξ είς την περιγραφήν τίδν διτοί
  ών δΜπουνιαλής είνε άκούραατος,
  δ κατερειπωμένος Χάνδαξ παραδί
  δεται δπό τοθ Μοροζίνη είς τόν
  Κιοπρουλή. Οϋτε αί άνδραγαθίαι
  τοθ μοναχοθ Εύγενιχοθ τοθ Σιναί
  τού, οδτε ή έλευσις των Γάλλων
  υπό τόν ήρωϊκόν δοθχα Μποφώρ,
  ϋύτε ή έξοδος αυτών εναντίον των
  Τούρκων κατώρθωσαν νά ματαίω
  σουν τό μοιραίον. Είς την ύστά
  την εκείνην στιγμήν δ Μπουνια
  λή; άποτεΐνεται πρός την μητέρα
  πατρίδα:
  Ρωμαϊοι άγαπηιιένοι μου σήμε
  [ρο άρματωθήτε
  καί μέ τή χάρι τοΰ θεοΰ δλοι
  [δυναμωθήτε
  Δραματιχωτάτη έπίσης είνε ή
  άφήγησίς τού δταν οί μεγάθυμοι
  κάτοιχοι τοθ Χάνδακος άρνούμε
  νοι νά ζήσωσιν 6πό την τουρ
  χιχήν δεσποσΐεΕαν έτοιμάζονται
  νά έγκαταλείψωσι την αίματό
  βρεκτον πατρίδα των. Άλλ' ή
  λύπη τοθ Μπουνιαλή έκδηλώνεται
  χατά τρόπον δποκειμενικώτατον
  καί ανάλογον πρός την σημασίαν
  τοθ Ηρακλείου είς τού; μετέπει
  τα χαραχτηριστικούς στίχους:
  Της Κρήτηςι' όμορφόταχο Κά
  [στρο τόφημισμένο
  όποΰ στά πέρατα τής γής κρά
  [ζεται τιμημένο
  μ' ΛποΟ τό σήμερο κι' όμπρός
  [Τουρκιά Βέ νά μέ κράζουν
  κ' έκεΐνους ότιοΰ πλούτιζα θε
  (λουν νά μ' άτιμάζουν
  Ό Μπουνιαλής χαταλήγει μέ
  παθητικόν θρήνον πρός την Κρή¬
  την ώς σύνολον κατόπιν τής εισί
  δου τοθ Κιοπρουλή είς τόν Χάν¬
  δακα, την άποκαθήλωσιν τοθ σταυ
  ροθ χαί την μεταβολήν των έχχλη
  αιών είς τζαμιά. Ώς φιλελεύθερο
  δμως χαί έμψυχωμένος δραματι
  στής τοθ μαχρυνοθ λυτρωμοθ δέν
  λησμονεΐ νά προσθέση είς τόν θρή
  νόν τού ώ; χορωνίδα την φαντα-
  σμαγορίαν τής ίλπίδος, συνιστών
  έν τώ μεταξύ «ομόνοιαν, αγάπην
  χαί καλωσύνην»:
  ...γιάν' άκλουθφ στό «λάγι σας
  |κι' ή πρΐκσ νά γυρΐσπ·
  μέλι καί γάλα νά γενπ νά
  (σας παρηγορίση.
  Κλείοντες τό σχεδΕασμά μα; διά
  τόν Ρεθύμνιον στιχουργόν τής
  προεπαναστατιχή; χρητιχής έπο-
  χής, σημειοΰμεν έχτός τής λαο
  γραφιχής χαί γενικωτέρας διά
  την Κρήτην χαί τό Ηράκλειον
  άξίας των στίχων τού, τό 6αθύ
  πράγματι πνεθμα τού χαί την
  άχοΕμητον πατριωτικήν τβυ φλό-
  γα. Γνώριμοι τοποθεσίαι, σημεΐα
  τής πόλεως χαί έκχλησίαι πού
  σώζωνται μέχρι σήμερον, γΐωγρα
  φία χαί χωρογραφΕα τοθ Ήρα·
  κλειώτιχου χίντερλαντ, έξύψωσις
  τοθ ΚαστρινοΟ ώς άνθρώπου χαί
  πατριώτου, δλα αΰτά δίδουν είς
  τόν Μπουνιαλήν έν συνδυασμψ μέ
  τδν παγκρήτιον χαρακτήρα τοθ
  στιχουργήματος τού, τόν τύπον έ
  νός άκραιφνοθς δμνητοθ τής πό
  λεως. Ή σημασία τού δμω; είνε
  ασφαλώς μεγαλυτέρα άν συσχετί-
  σωμεν τό έάθος τής ποιητικί);
  τού πνοής πρός την μετέπειτα ι¬
  στορικήν εξέλιξιν. Διότι είνε βέ¬
  βαιον δτι οί στΐχοι τοθ Μπουνια
  λή απετέλουν λαϊκήν έκφρασιν
  τής κρητική; παραδόσεως καί τοθ
  άκαμάτου έθνισμοθ τήςτυραννουμέ
  νης καί καταπιεζομένης ψυχής ή
  ζωής τοθ Κρητός. Ώς τοιοθτος
  δ Μπουνιαλής δύναται νά χατατα
  χθη άδιστάχτως υποθέτομεν είς
  τους πνευματικους προδρόμους τοθ
  1821 χαί των μετέπειτα αίματη-
  ρων άγώνων οί'τινες ωδήγησαν
  είς την κ,,ητιχήν χαί εθνικήν α¬
  νεξαρτησίαν. Ό Μπουνιαλή;, ε¬
  πάνω κάτω δπως καί δ Ρήγα;,
  είνε είς τό σημείον αύτό χαί προ
  φήτης χαί πλασΐουργός.
  Α —
  ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦ1Ν1
  ΡΑΪΧ ΚΜ ΡΟΥΓνι&ΝΙΛΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαρτίου (16.
  ύπηρεσΐα).— Σήμερον τό άπό
  γευμα υπεγράφη τό γερμανο
  ρουμανικόν σύμφωνον. Τό συμ
  φωνον τουτο είνε πολύ μέγα
  λυτέρας σπουδαιότητος πσρ'
  δσον αρχικώς έπιστεύετο. Τό
  σχέδιον τοθ συμφώνου προ
  βλέπει την συστηματικήν συ
  νεργασΐαν των δύο κρατών
  δσον άφορα τό βιομηχανικόν
  κεφάλαιον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσΐα).— Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών φόν Ρίμπεν
  τροπ υπέγραψε σήμερον τό
  άπόγευμα μετά τοθ κ. ΤΙσζο,
  τό σύμφωνον είδικής συνεργα
  οίας οίκονομικής καί πολιτικής
  μεταξύ ΣλοβακΙας καί Ράϊχ.
  ΒΡΥΞΕΛΛΜ 23 Μαρτίου
  (ίδ. ύπηρεσΐα).—Ή βελγική κυ
  βέρνησις απεφάσισε νά ζητή
  ση έγγραφον εγγύησιν τής ά-
  κεραιότητός τού υπό τής Γερ
  μανΐας την οποίαν αλλωστε
  υπεσχέθη πρό μηνών τό Ράϊχ
  Τα Σκούρβουλα.
  "Ενα άπό τα γρσφικώτερα
  καί τα παραγωγικώτερσ χω
  ρ(α τής επαρχίας ΠυργιωτΙσ
  σης είναι αναμφισβητήτως
  τα Σκούρβουλα. Καί οί κά
  τοικοΐ των εΤνσι τόσον προο
  δευτικοΐ, δσον είναι καί φ[
  λεργοι καί εΰφυεΐς. Ήδη διά
  ν' άποκτήσουν άμαξιτήν συγ
  κοινωνίαν καί νά παύσουν νά
  ζοθν είς άπομόνωσιν, προσ-
  φέρονται νά έργασθοθν διά
  την διάνοιξιν αμαξιτής όδοθ
  μέχρι ΖαροΟ, άρκεϊ νά γίνη ή
  χάραξις τής όδοθ υπό μηχανι
  κοό καί νά χορηγηθοθν έργα
  λεΐα. Πιστεύομεν λοιπόν δτι
  δι' αύτά θά φροντίση τό Έ·
  παρχιακόνΤαμεΐονΌδοποιΓας
  ωστε ή έναρξις των έργασ1
  ών κατασκευής τοθ ίργου
  νά γίνη τό ταχύτερον.
  Πετοχτά
  σημειώματα
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ...
  Άπ' άφορμή αιάς νέας έκ-
  δόσεως,άναψε πάλι τελευταία
  ή συζήτησι μεταξύ των φιλο
  λογικήν κύκλων τής Γαλλίσς
  γιά την περΐφημη άλληλογρα-
  φία τοθ Βίκτωρος Ουγκώ μέ
  την Ίουλιέταν Ντρουέ Περισ
  σότερον άπό μισόν αίώνα έ-
  κράτησεν ό έρωτας τοθ γί-
  γαντος τής σκέψεως μέ την
  ποωταγωνΐστρια των πρώτων
  έργων τού. Καί σ' δλην σύτή
  τή μακρά σειρά των έτών, ή
  Ίουλιέττα πού έκλεισε τα
  φτερά τής δόξας, πού τόσο
  τής χαμογελοθσε, γιά ν' άνοί
  ξη τίς άγκάλες της καί νά
  θερμάνη τόν άνεμοδαρμένο
  άπό τίς τόσες κακοτυχΐες ποι
  ητή, δέν έκουράσθηκε νά γρά
  φη. Τούλάχιστο δυό γράμμα
  τα έστελνε την ημέραν σ' έ
  Κίΐνον πού εΐχαν άφιερωθή
  Καί ό Ουγκώ δέν ύστεροθσε.
  Τής έγραφε πάντα κι' αύτός
  μέ την ιδία λαχτάρα καί συγ
  κίνησΓ μέ την ϊδια δυνα
  τή παρόρμησι τής φλογισμέ
  νης άπ' τό αϊσθημα καρδίας
  τού. Δεκαπέντε χιλιάδες γράμ
  ματα εύρέθηκαν' ύπολογίζε
  ται δμως δτι ό άριθμός των
  ξεπερνά τίς εϊκοσι χιλιάδες.
  Ρεκόρ έρωτικής διαχυτικότη
  τος.
  Ή μοντερνίζουσα έν τούτοις
  δεσποινίς τοθ κύκλου σιόν
  όποΐο, καθυστερημένα κάπως,
  γινόταν προχθές σχετική συ·
  ζήτησι, ευρήκε χωρΐς άξ(α τό
  γεγοΐός κι' ώς χαμένο τόν
  καιρό πού οί δύο έραστές άφι
  έρωναν γιά νά γράφουν ό έ
  νας στόν άλλο.
  —Τί άνόητος ρωμαντισμός,
  θεέ μου! Καί τί χαμένος και
  ρός! Φαντάζομαι τί σαχλανά
  λατα λόγια πίστεως καί άφο
  σιώσεως καί πόσοι δρκοι θά
  έπανελήφθησαν σ' αύτά τα ά
  τελεΐωτα έρωτικά τροπάρια.
  Τί νά σδς πώ. Μπορεΐ στήν
  έποχή των νάχαν πέρασι αύ
  τα. Μά σήμερα είναι τόσο ά
  στεΐα καί νά τα σκέφτεται
  κανείς. Καί νά σας πώ: Κι'
  έγώ άγαπώ. Δέν τό κρύβω.
  Μά δέν μπορώ νά γράφω.
  Δέν βρίσκω οθτε τόν καιρό
  Είναι μεγάλη τιμή γιά
  έναν άνθρωπο νά είναι
  Έλληνας. Κανένα Ιθνος
  δέν έχει προγόνους σάν
  τούς δικούς μας. Καμμιά
  φυλή δέν μεγαλούργησε δ¬
  πως ή δική μας, οΰτε προ-
  σέφερε στόν κόσμο ύπηοε-
  σ(ες δπως ή ίδική μας.
  Β. Ο. Ν.
  οθτε τή διάθεσι γι' αύτό. Θά
  προτιμοθσα νά εΤμαι κοντά
  στόν άγαπημένο μου. ΆφοΟ
  δμως δέν γίνεται αύτό, δέν
  εΐμπορώ νά χάνω τόν καιρό
  μου νά κάθωμαι νά άραδειά
  ζω άνοησίες στό χαρτΐ...
  Ή δεσποινίς έκπροσωποθσε
  καί έρμήνευεν άναμφισβήτητα
  την έποχή μας. Κι' έξωτρρΐ
  κευε τ' άληθινά αΐσθήματά
  της. Κατά τόν ϊδιο τρόπο
  σκέπτεται ό περισσότερος κό
  σμος, σήμερο. Είναι δμως ή
  σκέψις αύχή ή ύγιέστερη ; Ε"
  ναι καλύτερος ό σημερινάς
  ρεαλισμός άπό τόν «άρρωστιά
  ρικο»ρωμαντισμό τοθ περασμέ
  νού αίώνα,Δέν κάνω κήρυγμα
  νεορωμαντισμοθ. Θά μοθ επι
  τρέψουν έν τούτοις τάμοντερ
  νΐζοντανειάτατήις έποχής μας
  νά μην συμφωνήσω μέ τίς
  άντιλήψεις των. Γιατί, πώς τό
  θέλετε: Όταν κανεΐς λέγει
  δτι δέν Ιχει τόν καιρό ή τή
  διάθεσι νά γράψη. ενα γράμ
  μα, δέν εΐμπορεϊ νά λέγη δ¬
  τι άγαπςί εκείνον ποθ τό ζή
  τφ. Κι' άν τό λέγη, οί άλλοι
  δέν έχουν χρέος νά τό πιστέ-
  ψουν. Έκεϊνοι π' άγαποθν
  βρΐσκουν πάντοτε καί τή διά
  θέσι καί τόν καιρό γιά γράμ
  ματα. Σ' αύτά βρΐσκουν πά
  ρηγοριά καί άνακούφισι. Μ
  αύτάβρΐσκονται σ' έπικοινωνΐα
  μ" έκεΐνουςπ' άγαποθν. Άποτυ
  πώνουν στό χαρτί τα αΐσθήμα
  τα πούδέν μποροθν νά έκδηλώ
  σουνμ' άλλο τρόπο.Τάγράμμα
  τα είναι ή προσφορά καίτό θυ
  μίαμα τής ψυχής. Εΐναιτά κα
  λύτερα μθρα τής καρδίας, τα
  ωραιοτέρα άνθη τής σκέψεως.
  Στεροθν τα γράμματα, οί άν
  θρωποι, μονάχα σ' έκεΐνους
  στούς όποΐους κλειοϋν την ψυ
  χή των καί σ' αύτούς πού δέν
  άνοιξαν ποτέ την καρδιά των
  Αυτή είνε ή άλήθεια. Τα α
  σθήματα δέν συγκρατοθνται
  "Οταν δέν έχουν άλλο τρόπο
  νά έκδηλωθοϋν ξεχύνονται
  σάν χεΐμαρρος άκατάσχετος
  δπως τό κρυσταλλένιο νερό
  άπό γλυκοκέλαδη πηγή, έπά
  νω στό χαρτί καί στέλλοντα
  ώς άφιέρωμα σ' έκεΐνους πού
  άνήκουν. Μά πρέπει βεβαία
  πρίν άπ' δλα νά ύπάρχοον
  τα α [σθήματα αύτά είς την
  πραγμστικότητα, νά ζοθν μέσ
  στήν καρδιά καί 6χι νά ψελ
  λΐζωνται απλώς άπό τα χεΐ
  λη. Λένε τόσα πολλά ψευδη
  τα χεΐλη...
  Μ.—
  Ραδιόφωνα.
  Όρθοτάτη ή απόφασις τής
  κυβερνήσεως ή έπιτρέπουσα
  την εισαγωγήν μεγάλου αριθ
  μοθ ραδιοφώνων έκ τοθ έξω·
  τερικοθ. Διότι τό ραδιόφω
  νόν αποτελεί σπουδαιότατον
  μέσον δισφωτΐσεως κσί ψυχα
  γωγΐας τοθ λαοθ. Αποτελεί
  5* έπίσης, τώρα όπότε Ιδρύ¬
  θη καί λειτουργεΐ ό σταθ¬
  μός Αθηνών καί μέσον τα
  χεΐας καί άσφσλοθς έπικοινω
  νίας τοθ κράτους μέ τούς
  πολίτας. Πρέπει έπομένως νά
  καταβληθή προσπαθεία έκλα
  ϊκεΰσεως τοΰ ραδιοφώνου.ΚαΙ
  πρός τόν σκοπόν αύτόνθά ήτο
  επιβεβλημένον νά άγοράσουν
  δλαι αί κοινότητες ραδιόφω
  να. Διότι είς τα χωρία δέν
  είναι ευκολον δι" οίκονομι
  κούς λόγους, νά προμηθευ
  θοθν ραδιόφωνα οί Ιδιώται.
  Καλλιτεχνικον
  Τό Ηράκλειον, είμπορεΐ πι¬
  στεύομεν νά καυχηθή ότι ε¬
  φέτος εσημείωσεν εξαιρετικήν
  καλλιτεχνικήν κίνησιν. ΤρΙα
  ρεσιτάλ πιάνου, μέ τάς οιε-
  θνοθς άξίας πιανιστρίας Ρέναν
  Κυριακού, Μαρίκαν Παπαϊ·
  ωάννου καί Έλλ. Σπανδωνί
  δου εδόθησαν την χειμερινήν
  περίοδον. Καί μεθαύριον Κυ
  ριακήν θά δοθή" τό ρεσιτάλ
  χοροό, των πανευρωπαϊκής
  φήμης καλλιτεχνών τοθ χο-
  ροθ κ.Έλλης Ζουρούδη καί κ.
  Άγγ. Γριμάνη. Έτσι τό Ή
  ράκλειον άποδεικνύεται καί
  πάλιν ώς σπουδαίον καλλι
  τεχνικόν κέντρον. Αύτό δμως
  ακριβώς καθιστξτ έπιτακτικω
  τέραν την ανάγκην τής ταχυ
  τέρας άποκτήσεως ενός συγ
  χρόνου θεάτρου μέ άνετον
  σκηνήν καί καλήν . άκουστι
  κήν, κατάλληλον δχι μόνον
  διά παραστάσεις τής Κρατι
  κης Σκηνάς καί τοθ μελο·
  δράματος άλλά καί διά συν
  αυλίας καί ρεσιτάλ μουσι
  κης ή χοροό. Καί εϋτυχώς
  φαίνεται δτι ό Δήμθς θά οί
  κοδομήση ταχέως τό θέατρον
  αύτό.
  ***
  ΈκδρομαΙ.
  Έπ' εύκαιρία των έπικειμέ
  νων έορτών τοθ Πάσχσ πλεΐ
  σΐαι έκδρομαί έτοιμάζονται.
  Ή πλέον ένδιαφέρουσα δ¬
  μως είναι αναμφισβητήτως
  έκείνη την οποίαν όργανώνει
  ή Ε.Γ.Ο.Η. είς την Μακεδο·
  νίαν. Οί έκδρομεΐς θά επισκε¬
  φθούν τάς κυριωτέρας πό¬
  λεις, Θεσσαλονίκην, Σέρρας,
  Δράμαν καί Καβάλλαν δ·
  που οί Κρήτες έγραψαν τάς
  λαμπροτέρας σελίδας δόξης
  κατά τούς τελευταΐους έθνι
  κούς αγώνας. Έτσι θά ζή
  σουν τό παρελθόν αύτό καί
  θά άπολαύσουν τό δραμα
  τής χιλιότραγουδημένης Μα
  κεδο»1ας μέ τα άνοιζιάτικο!
  τοπεϊά της μέ τα μεγάλα Ιρ
  γα καί τούς θρόλους της.
  ΘΕΚΜγλΤΠ Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηματογράφος
  Σήμερον τό άριστοΰργημα της
  γαλλικής κινηματογραφΐας: «Ή
  γυναϊκα της άμαρτΐας».
  ΜΙΝΩΑ.—Τό μουσικό ρωμάν
  τζο '^ανανθίζουν τα ρόΒα».
  "Εκτός προγράμματος: 6γχρω
  μόν Σόρτς.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  ριον
  Σταθμδς Αθηνών
  Πρόγραμμα ' 24ης Μάρτιον).
  13.30 ΕΙοήσβις - Χρπμ«τιστή
  IV.
  13.50 'Ελληνιχ& τρ«γβυίι« (υ
  πώ τβΰ β*ρυτόνβυ κ. Πϊτρβ
  Μπβταση).
  «Κάτω στοα Βάλτου τα χωριάχ
  «Ό Γίρω Δήμος»*κ &.
  14.15 έλβφρά μουσική <£>ρχπ
  στρα Ι. Βέλλοο.
  «Άποχαιρετισμος τοθ δοσκοθ»
  «Ποία καρδιά δέν 2χ»ι κλάψει»
  «Νοστάλγησα τα μάτια σου»
  «Κάρμεν»: «Χαμπίμπα», «"Ολ< θά ξεχαστοθνε», «Στή δύσι τή ζωί)ς μας», «Γι' αύτά τα μάτι: σου», «Λατιφέ». 14.45 Εΐδήβεις — Μετεωρολογ χδν δελτίον. 18 15 Ή ώρκ τής 'Ελλπνίδος «Τθ μητριχό γάλα». Όμιλία τοθ παιδιάτρου χ. Γεωργίου Μπαμ πούρη. 18 30 " Κβν,ϊντέττ© μαντολινα τα φιλομούσων: Ροσσίνι: «Τανχρέτι», )Μαρου τσίλλι: .«Ίσπανιχή αερενάτα». Μπράκχο: «Μαντολινάτα». Μα ρουτσέλλι: «Προχλητιχές ματ ές». 19 Μβτάίοσις έκ τοδ Ίερου ΝαβΟ της Μπτροπόλβνς τής Άκο λβυθία; τού Άκαθίστβυ ' Υμνου. 21 Εΐδηββις. 21.15 Όμιλίοτ. Ή πίστις είς τόν άγδνα, πά ράγων νίχτ];, υπό τοθ ίστορικοθ συγγραφέως χ. Διον. Κοκκίνου. 21.30 Πανηνυριχίι ουναυλί» τής ουμφΜνιχής βρχήστρβς τοδ •ταβμοΰ επί τωέορτβσμωτής 25η- Μαρτίβυ. «1η Σουίτο». «Χορός των λου λουδιών» χαί «Χορός των στοιχε ών». «Γιορτή». «Άγία Βαρβάρα» «ΕΖδύλλιον» χατά θεόκριτον. «Πή δηκτός». «Στέλλα Βωλάντη» καί «Σούστα». Κατά τό διάλειμμα τής συναυλίας θά μεταδοθοθν α νυκτεριναΐ είδήσεις. 23 Δυωίίαι (υπο των χ. κ. Πά παβΪΗθνόμου—Βλάϊκου). «Για σένα»: «Ξενύχτηδες»: «Τώ ρα π5 άνήχεις σ' άλλονί»: «Πό σο γλυχά σ' άγάπτ,σα»: «"Ηθε λα» Β. Οδγχώ): «Ή εικών σου» «Ή άγάπη είναι βοτάνι»: 23.30 Μουσική χοροδ (δίσκοι) 24.15 Τελευταΐκι εΙδΑσεις. ΠΟΙΛΛΚΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Μόνον άπογευματινή ώ- ρα 7. μ. μ. Ή γυναϊκα μέ την πά ράξενη ώμορφιά. Ή γυναϊκα—πειρασμές. Ή γυναϊκα πού γοη- τευει, συναρπάζει, άνα- στατώνει: ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ α την εφετεινήν της βπι- τυχία, στό ύπέροχοδραμα τιχό χαί πβριπβτειδδες ρομάντσο τού ΖΑΝ ΒΙΝΙΩ Η ΤΗΣΑΜΑΡΤΙΑΣ , Συμπράττει ίλο τό «ν- Βος τώνΓάλλων ήθβποιων: Ντόλιο, Πιέρ Ρε- νουόρι ΛουΐΖουβέ Ζάνυ Χόλτ, ΤζΙνα Μανέζ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑ- ΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ Γαλλική όμιλβΰσα Πρωταγωνιστβϋν: Ι ΠιέρΦρεναί,Ντα- I νιέλ Παρόλα, Πι- I έρ Ρενουάρ. Ένα θρησκευτικό άνάγνωσμα. Η ΓΥΝΑΪΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 15ον —ΚύριεεΤνε λοιπόν άνάγκη νά καταστραφώ; Ξέρεκ, μέ ττόσους μόχθους καί μέ πά¬ σας θυσίας έχω κάμει αύτάς τάς οίκονομΐας γιά νά έξα- σφαλΐσω την οίκογένειά μου καί νά σέ βοηθήσω στήν επι· τυχία σου; Πρέπει νά χαθη 8λη αυτή ή προσπαθεία; —Ίούδσ, πρόσεξε μή σέ πά ρασύρη ή άπληστία. Ή ζωή δέν έξαρτδται άπό τα πλού- τη. Ή μανΐα τής πολυτελείας θά σκοτώση την ψυχή σου. Τότε έπβνέβη ή Λ(α. Κατά χλωμη στάθηκε μπροστά στόν ΊησοΟ καί μέ φωνή πού έτρε με τοθ εΐπε: —Δέν σέ άνησοχεΐ λοιπόν 8τι δέν θά έχουμε νά >Τζήσου
  με τό παιδΐ μ*υ κι' έγώ; Θε
  λεις νά μείνουμε στούς δρό-
  μους; Νά διακονεύουμε άπό
  πόρτα σέ τιόρτα;
  Ό Ίησοθς Οψωσε λ(γο
  τόν τόνο τής ψωνής τού.
  —Γυναϊκα, άσχολεΐσαι μέ
  πολλά πράγματα. Καί 8μως
  δέν χρειάζεται παρά ένα
  μόνο.
  "Υσιερα στρεφόμενος πρός
  τόν Ίούδα διέταξε:
  —Φεύγουμε αΰριο. Κάμε
  γρήγορσ.
  Καί βγήκε έξω.
  Οί τελευταίας άκτΐνες έχρύ
  σωναν την λευκήν έοθήτά τού
  καί τα μαλλιά τού.
  Στόν καθαρό άέρα άντήχη
  σε ή φωνή τοθ Ιωάννου πού
  έλεγε:
  —Τί γλυκειά πού είνε ή νύ
  χτα, Κύριε.
  "Υστερα άκούοθηκαν τα
  ρυθμικά βήματα ποθ άπομα-
  κρύνονταν. Τό σκότος καί ή
  σιωπή εγέμισαν τό δωμάτιο
  ένώ Εξω ένα—ένα άναβαν
  στόν θύρανό τα άστρα.
  Ή Λία έστεκόταν κοντά
  στήν πόρτα. Κύτταζε πρός
  την πόλι. Ό Ίούδσς εΤχε κα
  θήσει έμπρός στό τραπέζι καί
  μέ τό κεφάλι άνάμεσα στά
  χέρια ετρεμε.
  —Θάρρος, Ίούδα, τοθ εί
  πεν ή Λία ένώ τόν έπλησΐα*
  ζε, πρέπει νά εΐσαι άντρας.
  (συνεχ(ζεται)
  Τό 1821 είναι μιά άκλό
  νητη άπόδειξι, πώς ή φυ-
  λή μας είναι πλασμένη
  γιά νά μεγαλουργή, φτά-
  νϋΐ νά έχη ψυχική ένότη-
  τα, έθνική πειθαρχΐα καί
  έθνική ήγεσία.
  Ε. Ο. Ν.
  Αριθ. 8534.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Μοι¬
  ρών "Εμμανουήλ Α. Κονιωτά-
  κης, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης
  κατοικοεδρεύων προσκαλώ
  πάντας τούς έγγεγραμμένους
  δανειστάς καί τούς τυχόν
  έχοντος δικαιώματα ή αξιώ¬
  σεις επί τοθ έκ δραχμών πέν
  τε χιλιάδων πεντακοσίων
  (5500) έκπλεισιηριάσματος των
  ενώπιον μου τή έπισπεύσει τοθ
  Νικολάου Ζαχαρίου Σηφάκη
  κατοΐκου Γέργερης έκποιηθέν
  των άκινήτων κτημάτων τοθ
  όφειλέτου Εμμανουήλ Ζαχαρί¬
  ου Σηφάκη κατοΐκου Μοιρών
  Καινουρίου κατά την ύπ' ά
  ριθμόν 8526 τής 19 Μαρτίου
  ένεστώτος έτους εκθεσίν μου
  άναγκασπκοΟ πλειστηριασμοθ
  έν $ περιγράφονται τα έκποι
  ηθέντα άκΐνητα δπως έμπρο
  θέσμως τιροσαγάγωσι τούς τί
  τλους καί λοιπά δικαιολογη
  τικά των άπαιτήσεών των
  έγγραφα ενώπιον τοθ άρμο
  δ(ου οικαστηρίου καθ* όσον
  πασά έκπρόθεσμος προσαγω
  γή έσεται άπαράδεκτος. 'Εφ'
  ω συνετάχθη ή παροθσα δι'
  ήν ελήφθησαν τέλη καί δικαίω
  ματα δραχμάςέκατόν δέκα πέν
  τε (115) έν Βόρροις Πυργιωτίσ¬
  σης Κρήτης καί έν τώ Συμβο-
  λαιογραφΕΐω μου (διοκτησία
  Μαρίας Νικολάου Κρασαγά
  κη σήμερον ιήν είκοστήν πρώ
  την ΜσρτΙου τοθ χιλιοστοθ
  ένεακοσιοστοθ τριακοστοθ έ-
  νάτου έτους, ημέραν Τρίτην
  καί υπεγράφη παρ' έμοθ τοθ
  Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Χ.) 'Ε. Α. ΚονΐΝτάχης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Βόρροις αυθημερόν
  Ο Συμβολαιογράφος Μοιρών
  Έμμ, Α. Κον·»τ«κη$
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό νεανικό στυλ
  χαρακτηρίζει την νέα μόδα
  Ή μόδα επιβάλλει αήμερα φο
  ρίματα σ' ,εξαιρετιχά. νεανιχο
  στυλ. Φίθστες φαρδεΐίς χαί κορ
  αάζ γαρνιρισμένα μέ μαθητικούς
  γΐακάδες θά άντιχαταστήσουν τα
  χειμωνιάτιχα σκοθρα φορίματα.
  Δύο λεπτομέρειες έξιες ίδιαιτέ
  ρας προσιχήζ είς τα φορέμαΐα
  πού προορίζονται γι« την ήμίρα:
  ή μίση χαί τό φάρδος. Το φάρ
  δος δημιουργεΐται μέ χούπ κλός,
  μέ πλισέ ή μέ φρόνς χαί χάνει
  την μέση νά φαίνεται μικρότερη
  άπ' 8τι είνε είς την πραγματι-
  κότητα.
  ΟΙ φαρδειές έπίσης μπάσχες,
  τα διίφορα ντραηέ πού μιμοθν-
  ται τα παλαιά τουρνούρια, οί
  φρόνς είς τό επάνω μέρος τοθ κορ
  οάζ καθώ; καί τα μπολερό αύ
  ξάνουν την άντίθεσιν αυτήν μετα
  ξϋ μέσης χαί ίσχίων.
  Τα άπογευματινά φορίματα πά
  ρουοιάζουν. άπερίγραπτον ποιχιλί
  αν. Οί φοθστες βμως είνε πάν-
  τα φαρδειές χαί σαχν» άηοκα-
  λύιττουν μι*ν άσπρη έοωτεριχή
  φΐύστα. Είνε πολύ χοντές. Συνή
  θως βπέχουν 40 έκατοστίμΐτρίί
  άπό την γήν.
  Ή οημερινή μόδα επιβάλλει,
  έχτδς ά«β τίς φαρδειές φοθστες,
  τίς μπροντερί άνγχλαΕζ, τίς μπλοθ
  ζες λενζιρί, γαρνιρισμένες μέ δα
  λανσιέν, γιαχάΒες καί μανιχέ
  τια άπά γχιπύρ χαί μπορντοθρε;
  άπό λινό, πιχέ καί δαντίλλα.
  Οί γαρνιτοθρες α&:ές Οα χρη-
  σιμοποίηθοΰν είς τα βραδυνά φο¬
  ρίματα, άκίμη δέ χαί είς τα
  καπέλλα. Όλες αΰτές ή γαρνι
  τοθρες είνε λευχίς.
  Ή μόδα τίς φαρδειάς φούστας
  έχει επιβληθή ά«4μη χαί είς
  τα χλασσιχά κουστούμια: είς
  τό κλασσιχό ταγιέρ χαί είς την
  ρεντιγχότα. ΟΕ άπλές, άνδριχές
  ζαχέττες, ποό φβριοθνται συνή
  θως αυτή την έποχή, συνοδεύον
  ται πάντα άπδ φούσΐαν χορευτρι
  άς: ίσια πλισέ . ή φαρδειά χλός.
  η Ντιοτεγκέ
  Ό όδοντίατρος
  ΓΕΩΡΓ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ
  Έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬
  τρείον τού.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ1ΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Ό3ός -
  Έξαπτέρυγα, Φανάρια, ΣταυροΙ
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  "Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές,
  Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες
  κ. λ. π.
  ΑΙ τιμαί μας κατά πολύ εύθηνό-
  τεραι των Αθηνών.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσφ καί δημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ-
  μος Άσφαλιστική Έταιρεΐα ό «Άατήρ» διεκανό-
  νισε διά τοθ ενταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την εκ δραχμών 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω·
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλείου Κευγα,
  Έν Ήρακλείφ τή 11— Ίανουαρίου 1939.
  Ή εύχαριστοϋσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμίν«ς, άπό 5λ« τ« χαταοτπμοιτ» καί «ϋτ«
  άτχόμιι τβν εηοτρχιδν τοιΐς χλ«βτ«Ι( Μβρχβς «ϊτβη»ρ*ί».
  —«^ε—ε—■—
  Ήτοι οβννάχια, τρυηύμ«τ« κιβάρ«ί, καρβλιβ ικντιιμεν
  τβς, κονβάρες, ΝβνλινΙ, Κβτον «·ρλί. ΒαμβαΜάχια, χ·»·
  βάρες Μνταματοβ χ. λ. λ. Όλετ τ* *< £νκ εΐβα είναι ■· ■Μοτον ηβιότιιτος, ιμΙ χρΜμ«ηιν αγγ»αμενε.ν κ«Ι οτερΐ- βν. ΜΙει ό·Μΐμ* Β* οβ( —(σα βι· «Αν άνεηεροταη τβν ΜλΗβτβν τίίί μάρΝοι «Χτετυρβΐ,» Άν«ιιιρ·οεΜ·| λι· τ««( Ν»μβυ( ΉραιιλεΙεη· Ο σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦ1ΠΟΝ ΤΣΛΡΟΝ Επί τα βάσει νεων βτοιχ«ί»ν 37ον —Άνθρωποί μέ τίς διχές αου φιλοδίξίες είνε καμμιά φαρά κ* χότυχοι, χαριτιομένε μου καλόγε ρε, τοθ είπεν ό πρίγκηψ Παθλος μέ ήεεμον Ο φός* δχι πρό πολλοθ χρόνου υπήρχε καποιο; οτρατηγός. Ηυτοκτόνησε. Έφύτεψε διιό σφ»ΐ ρες ατήν πλατή τού. Κανείς δέν μπόρεσε ποτέ νά καταλαβη πώς κατώρθωσε νά χτκπήοη τβν έαυ τόν τού έκ των δπισθεν... —Καί θαρρεΐς πώ; μπορε! νά μέ τρομάξη έμένα ή απειλή δολο φονΕας; ■ηρώχ'τιβίί μέ θυμον ό Ρβ· σποθτιν. —Ή δολοφονΕα είνε δοχημη λέξις, είπεν ό'_ Παθλος μέ δφος ώαάν ό θηρκόδης χαλίγηρος νά τόν διε9κέδαζεν.*Όταν, πάτερ μου, διαχυβεύετε τα δικαιώματα εκατόν έξη ν τα έκατομμυρίων άνθρώπων, αΰτό πού λέ; δολοφονΕα εμείς τέ ονομάζομεν πρόοδον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.' Ό Τσίρος Νικόλαος Β.' άκούμ βησε μέ νωχέλειαν επί τής Ζδρχς τού. Τ ό γραφείον μέοα είς τό ο¬ ποίον έκάθητο ήτο πνιγμίνο μέσα είς τούς χαπνούς των σιγάρων Ειργάζετο επί πολλλήν ώραν. Αί είδήσεις άπό τα Βαλκάνια ήσαν δ- λο καί σοβαρώτεραι. Άπερισκέ πτω; χαί παρά τάς συμβουλάς πού τοθ εδόθησαν ό άρχιδούξ Φερδινάν δος τής Αυστρίας έξεκίνησε διά νά επισκεφθή τό Σεράγεβον. νΑν συ νέβαινε τίποτε!... Κτύπος επί τής θύρας διέκοψε τάς σχίψεις τοθ τσάρου. Άνωρθώ θη επί τής ίδρας τού, άνέλαβεν επίσημον Οφος χαί ίπειτα άνέκρα ξεν: —Έμπρός! Οί λακίδες άνοιξαν χαί τα δύο φύλλα τής θύρας, δποκλινόμενοι έ- δαφιαΐως. Εφάνη είς την άνοι κτήν θύραν ή αυτοκράτειρα, άκουμ βοθσα ίπί τοθ βραχίονος τοθ Ρα οποθτιν. Χαμογελώσα, Ιπροχώρησε πρός τόν σύζυγον της. Ή έκφρασις ,τοθ προσώπου τοθ Τσάρου άμίσως £ λαξε. Την ανησυχίαν άντικατέστη σε μεγάλτ] τρυφερότης. —■Επερίμενα τουλάχιστον Εναν μεγάλον δοθχα, είπεν ό αυτοκρά τωρ μέ παιχνιδιάρικο πειρακτικόν ϋψος πρός την σύζυγον τού· πή γαινοέρχονται πάνιβχάτω μέσα είς τα άνάχτορα δλο τό πρωΐ. συνεχΕζεται) Μ. ΚΟΡΠ-Χ "Ελλπ νΐ(, Πιστέψατε πως 6λα μπο ροθμε νά τα πετύχουμε, άρκεΐ ν' άγαπηθοθμε, ά- γαπώντσς τή μεγάλη μάν- να μας Έλλάδα. Έμπρός Πανέλληνες ! Δώστε τα χέρια μκροστά στή σκιά των δοξσσμένων προγόνων μας. Ε. Ο. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ •Αριθ. πρωτ. 5854 ΑΠΟΦΑΣΙΣ Έχοντες ύπ' δψει 1) την ύπ' άριθμ. 14633 τής 9.3.1939 διαταγήν τοθ 'ΥπουργεΙου Σι· δηροδρόμων καί Αύτοκινήτων, 2] τάς διατάξεις τοθ Νόμου 646 καί τοθ άπό 21.7.1937 έ- κτελεσΐικοθ αυτού Διατάγμα- τος, 3| τάς ανάγκας τοθ κοι- νοθ καί τό έπάναγκες τής συμπληρώσεως τής δυνάμεως τής 35ης Υ. Κ. Δ)νσεως είς Λεωφορεΐα Κ. καί Β. Προσκαλούμεν Πάντας τούς έχοντας κα· τάλληλα φορτηγά αύτοκΐνητα καί επιθυμούντας δπως μετα τρέψωσι ταυτα είς Λεωφορεΐα Κ. καί Β. Βπως υποβάλωσι τ{| καθ' ημάς ΝομαρχΙα διά τό Τοπικόν Συμβούλιον αίτησιν έντός μηνός άπό σήμερον, έμ- φαίνουσαν καί τόν αριθμόν τοθ αύτοκινήτου όπερ έπιθυ μοθσι νά μετατρέψωσι καί την Λεωφορειακήν γραμμήν ήν δέον νά εξυπηρετήση μετατρε- πόμενον είς Λεωφορείον. ΟΙ τυχόν υποβαλόντες πα¬ ρομοίας αΐτήσεις μετά δικαιο λογητικών είς προηγοόμενα τακτικά Συμβούλια δέον νά έπανέλθωσι, διότι αί προγενέ στεραι αΐτήσεις καί γνωμοδο τήσεις των τοπικών Συμβουλί ών δέν λαμβάνονται ύη' δψει έν προκειμένφ. Έν Ήρακλείφ τ« 18η Μσρτίου 1939. " Ό Νομάρχης Α. Μ ΚΟΙΜΩΜΙΚγ ΕΟΡΤΑΙ.-Αυριον εορτήν τοθ ΕύαγγελισμοΟ δέν έορτάζβι οδτε δέχεται έπισ<έψεις ή κ. Εύανγε.· λία Άρ. Πολυδάκη —ΈττΙσης δέν έορτάζει ό κ. Εύ άγγελος Άνωγβιανάκης. —'ΕπΙσης Βέν θά δεχθή έττισκέ- ψεις ή χ. Εύαγγελία "Ι. Παπαϊω· ώννου. — ΈηΙσης δέν έορτάζει 6 κ. Ευάγγελος Χριστοφορίδης δικη· γόρος. —Έΐϊίσης δέν έορτάζβι δ κ. Εύ άγγελος Περάκης ίεμττορος. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ή κ. ΕύαγγβλΙα Νικ. Κοτιιδάκη. —ΈπΙσης δέν έοοτάζει οθτε δέ· χεται έττισκέψεις ή δΐς ΕύαγγΐλΙα Κατσούλη. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει οϋτε δέ χεται έπισκέψεις ό κ. Ευάγγελος Κατεργιαννάκης. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ό κ. Εύ άγγελος Χρυσός δικηγόρος. —'ΕπΙσης δέν ,θά δεχθβ έ οί σκεψεις ή κ. Εύαγγελία Γεωργ. Ρασιδάκη. —'ΕπΙσης δέν θά δεχθή εηισκε ψεις ό κ. Ευάγγελος Βουρδουμ- πάκης. ΘΑΝΑΤΟΙ.-'Απέθανε καί έκη δεύθη προχθές είς ΆγΙους Δέκα καί είς νεαρωτάτην ηλικίαν χρη στή οΐκοδέσποινα Λ Ελευθερία Μ. Μτταλασσάκη. Την κηδείαν της παρηκολούθησε άίΐτασα ή κοι νωνΐα Μοιρών καί Άγίων Δέκα τιμωσα τάς άρετάς τής μεταστά σης. Ή «Ανάρθωσις» άνευθύνει θερμά συλλυπητήρια είς τόν δεί νώς ιτληνέντα σύζυγον. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- 'Αδυσώπη· τος μοϊρα μάς αφήρπασε τό Γι· ωργάκι μας, τό μικρό μας άγγε- λοΰδι. Επί έξαήμερον κατεβλή¬ θησαν τεράστιαι προσπάθειαι της έπιστήμης καί έζηντλήθησαν δλα τα ένδεδειγμένα κατά τής πνευ· μονΐας μέσα διά νά τό σώσωμεν άλλ' έστάθη αδύνατον. Τόν Ια¬ τρόν κ. Κ. ΚουβΙδην ευχαρίστου· μέν απείρως διά τάς υπέρ τό κα¬ θήκον προσπαθείας τού, καί τό πραγματικαί αδελφΐκόν ενδιαφέ¬ ρον τού. 'Επίσης καί τόν Ιατρόν κ. Γ. ΤρανταλλΙδην έπισκεφθίντα τουτο κατά τάς τελευταίας τού στιγμάς ευχαριστούμεν άπό καρ¬ δίας. Τούς έπισκεφθέντας τουτο κατά τάς ημέρας τής νοσηλεΐας τού, τάς οικογενείας κ. κ. Άν* δρουλάκη. Σηφάκη, Ανδρεαδάκη, Σπυριδάκη καί δλους τούς άλλους φίλους, ουγγενεΐς καί γεί¬ τονος τούς όπωσδήποτε συμμερι* σθέντας στό βαρο πένθος μας καί παρακολουθήσαντας την κη¬ δείαν τού εΰχαριστοθμεν απείρως. Ή βαρυπενθοθσα οίκογένεια Παντελή Ί. Μουντράκη Ταγματάρχου Γύρω στήν πόλι. Προερχόμενον έκ Χάίοας κατί πλευσεν είς τόν λιμένα μας τό ελληνικόν βορτηγόν «Γρηγόριος Κ. II» μέ φορτίον γενικοθ έμπο- ρίου. —Τό φορτηγόν παρέλαβεν ίκα- νάς ποσότητας σταφίδος προορι- ζομένας διά Γερμανίαν, Βέλγιον καί άλλας χώρας τής Εΰρώπης. —Συνεργεία ήλεκτροτεχνιτών τού Δήμου ησχολήθησαν τάς δύο τελευταίας ημέρας μέ την κατα¬ σκευήν φωτεινδν έπιγραφών σχι· τικων μέ την 25ην Μαρτίου. —Αί επιγραφαί θά άναρτηθοθν είς ωρισμένα δημοσία καταστή- ματα καί είς τόν Δημοτικόν κή¬ πον, θά είναι θε όραταί καί έκ μεγάλης αποστάσεως. —Έκ παραλλήλου φΐλοτεχνοθν ται παρά καλλιτέχνην ζωγράφων τεραστία βασιλικά στέμματα τα όποϊα Θά φωταγωγηθώσιν έττίσης·. —Ταυτα κατά πάσαν πιθανότη τα θ' άναρτηθοθν είς τό νομαρχι¬ ακόν μέγαρον. —Είς την πόλιν μας ευρίσκεται άπό ημερών ό έπιθεωρητής 'Εργα ίας κ. Μαλατέστας. —Ή κάθοδος είς Κρήτην τοθ κ. Μαλατέστα άφορςί την εξέτασιν πλείστων έργατικών ζητημάτων. —Σχετικαί συνεργασιαι τού Ε¬ λαβον ήδη χώραν μετά τού έπό πτου Εργασίας κ. Νικολοπούλου καί τού προέδρου τού ,ΈργατικοΟ Κέντρου κ. Γκολέμη. —Ό κ. Μαλατέστας έπ' εύχαι- ρία τής 'Εθνικής εορτής θά ομιλή ση πρός τούς εργάτας την πρωΐ¬ αν τής 25ης τρ. έξωθι τοθ 'Εργα τικοΰ Κέντρου επί θέματος σχετι κου μέ την ιθν, επέτειον καί εν συνεχεία διά τα ζητήματά των. —Άξιόλογος, ανωτέρα δέ πά σης νροσδοκίας, προβλεπεται καί ή συμβολή τής Έθν. ΝεολαΙας Ή ρακλείου είς τόν πανηγυρισμόν τής 25 Μαρτίου. —Κατά τό καταρτισθέν παρά τής περιφερειακής Διοικήσεως πρόγραμμα η Ε.Ο.Ν. θά καταθέση αυριον την πρωΐαν στέφανον είς τούς τάφους των "Άγγλων στρα τιωτων είτα δέ θά παρελάση διά των κεντρικήν όδων τής πόλεως προηγουμένης τής μουσικής τοθ Δήμου. —Τό έοηέραζ τής 25ης Μαρτίου θά δώση θεατρικήν παράστασιν χάριν Ιδία τού έργατκοθ στοι χεΐου. —Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη προβάλλεται τό έξαιρετι κόν δργον: «Ή γυναϊκα τής άμαρ τίας» μέ την γοητευτικήν Γαλλί δα βεντέτα Βίβιαν Ρομάνς. —Έξ Ισου εξαιρετικόν έργον εί νέ τό προβαλλόμενον είς την «Μι νώαν»φ(λμ «ΞανανθΙζουντά ρόδα». ο ΡΙΐΜβτερ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αμπελος 14 περΐ που έργατων μετά μιβς οικίας λι θοκτίστου αποτελούμενης έκ δύο Ισογείων δωματΐων καί κειμένης έντός τοθ σχεδίου πόλεως Ήρα κλείου καί τοθ συνοικισμόν Νέον Άασαλενιο. Πληροφορίαι είς τόν κ. Ευαγ· γελον Χρυσόν δικηγόρον· ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ δωμάτιον' ί- πιηλιβμΐνον καρά %οίλ% οίχβγι· ΐ Πληροφορίαι ηαρ' )
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  537ον
  Γ.
  ΑΙ περιπέτειαι της δρκπετεύσεως.
  Ιδού τί εΐχβ συμβή κατά την αυτήν εκείνην
  νύκτα εις την φυλακήν Φόρκην.
  Ό Ζσμπετάκης, ό Βύζουνας, ό Γουλομάρας
  καί 6 Θεναρδιέρος είχον συμφωνήσει νά δραπε
  τεύσωσι, καίτοι ό ιελευταΐος ήτο άποκεχωρισμέ
  νος των άλλων είς Ιδιαιτέραν φυλακήν, 6που είς
  ουδένα επετρέπετο νά τόν ίδη. "Ηδη ό Ζσμπετά
  κης εΤχε δραπετεύσει, ώς νινώσκομεν έξ ών εί
  ττεν^ ό Παρνασσός είς τόν Γαβριαν.
  Ό Παρνασσός έμελλε νά βοηθήση καί τούς άλ
  λους έξωθεν.
  Ό Βυζουνας έντός τής φυλακής δπου εΤχε κλει
  σθή* επί Ενα μήνα άπομεμονωμένος, έλαβε καιρόν,
  πρώτον νά κατασκευάση, εν σχοινΐον, καί δεύτε
  ρον νά φιλοτεχνήση καλώς καί ώρΐμως Εν σχέ¬
  διον.
  Τό κακόν ττ)ς άπομονώσεως, ήν έπιβάλλουσιν
  εΤς τινάς των κακούργων, είνε ότι άφΐνοντσι νά
  σκέπτωνται έν άνέσει δντα, άτινα Ιπρεπε μάλιστα
  νά ένασχολώνται είς εργασίας.
  Έλαβε λοιπόν καιρόν νά σκεφθή 6 Βυζουνας,
  καί εξήλθε τής άπομεμονωμένης εΐρκτής τού δι' έ
  νός σχοινΐου.
  Έπειδή δέ οδτος εθεωρείτο ώς λίαν έπικΐνδυ
  νος είς την ο ύλην την λεγομένην τοθ Μέγα»ου
  Καρόλου, τόν Ιβαλαν είς την λεγομένην Νεόδμη
  χον.
  Πρώτον λοιτιόν πραγμα όπερ εδρεν έντός τοϋ
  Νεοδμήτου ήτον ό Γουλομάρας· δεύτερον £ν καρφί
  όν. Ό Γουλομάρας, δηλαδή τό έγκλημα' £ν καρ
  φ(ον, δηλαδή ή ελευθερία.
  Καιρός νά δώσωμεν τελειοτέραν τινά Ιδέαν περΐ
  τοθ Βύζουνα. Οδτος κατά μέν τό φαινόμενον
  ήτο κράσεως λεπτής' άνθρωπος καθ* ύπόκρισιν νω
  θρότατος καλής συμπεριφορας, άλλά πανουργό
  τατος κλέπτης, τό μέν βλέμμα έχων θωπευτικόν,
  τό δέ μειδίαμα ανήμερον. Τό βλέμμα τού μέν
  προήρχετο έκ τής θελήσεως τού, τό μειδίαμα τού
  δέ έκ τής φύσεως.
  Κυρίως έγυμνάσθη καί ήτον έτπτηδειότατος επί
  των στεγών ν' άναβαΐνη καί νά άποσπδ τάς έπ'
  αυτών μολυβδΐνας πλάκας, ίνα τάς πωλή.
  Έδραξε την ευκαιρίαν τοΟ νά δραπετεύση, δ
  τε ήσαν εργάται επί των στεγβν τής φυλακής, πρός
  επισκευήν αυτών ύπάρχουν δμως έντός των φυλα
  κων καί ύπηρέται ή φύλακες προδΐδοντες την ε¬
  ξουσίαν καί βοηθοθντες τινάς των κακούργων νά
  άποδιδράσκωσι.
  Κατ' εκείνην λοιτιόν την νύκτα, κοθ' ήν ό
  Γαβριάς έφιλοξένησε τα δύο μικρά παιδίσ, άτι
  να ίδρε περιπλανώμενα είς τάς όδούς, ό Βύζου
  νσς καί ό Γουλομάρος, γινώοκσντες 6τι δ Ζα
  μπετάκης, δραπετεύσσς τό πρωΐ, τούς περιέμε
  νεν είς την οδόν μετά τοθ ΠαρνασσοΟ, ήγέρθησαν
  ησύχως κσί ησχολήθησαν νά τρυτιήσωσι διά τοθ κσρ
  φίου, 8 είχεν ευρεί ό Βυζουνας, μίαν καπνοδό
  χην, ήτις διήρχετο διά τής φυλακής των, κειμέ
  νης είς τό τρίτον πάτωμα τής οΐκοδομής έκεΐνης
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κοριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 20-
  ρον, Τήνον, Παρον, Ναξ·ν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλ. 5-41.
  ΣΗΜΑΙΕΣ
  ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ
  Διά κοινότητος, καταστήματι
  οικίας, αύτοκίνητα κ. λ. π.
  Είς δλα τα μεγέθη καί είς δ-
  λας τάς ποιότητος.
  Μόνον στό ειδικόν εργοστάσιον τό:
  "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ..
  Πλατειά—ϊτράτα.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χοφιλάου Τρικούπη 5«, ΑΟΗΝΑ1
  Υπεράσπισις διχβν ενώπιον «πάντΜν τδν έν Αθήναις
  χαΐ Πειραιεί Δικαστήριον, Έλίγκτικβδ ϊυνεβρίου καί
  Συμβουλιον Έ«ικρ«τ·1«ς, φορολογικαί οΐκαι, &ν«οτολ«ι
  φοράν, Λιβιχητικβι ύιΐββεσεις χ*1 συνήθεις, νβμιχαί βυμ-
  ίόυλαΐ, νν»μοίβτΑ08ΐ« καΐ «ληρβφβρίβι ΟΥ άλληλβγρ,-
  •Ιβ|' Τηλ. 25-081.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατΐό δλα δι* δλους,
  Η "ΚΙΝΑ,,
  Τό δίνδρον τό δπό ιών Εύριο
  παίων Οηίηςηΐηα (Κίνα) καί υ¬
  πο των Ίνδιάνων Κασχαρίλλα δ·
  νομαζόμενον φύεται επί των όρέων
  Καγκχνοθμα πλησίον τής Λίξχ
  ή Λόγχα. Ή χωμόπολις Λόξα χεΐ
  ται οέ μιά γραφιχωτάτη χοιλάδα
  πλησίον τοθ ποταμοβ Κατοτμάγιο.
  Τό χλϊμα τής περιοχής είνε ήιτιον
  καί άν χαΐ ή θερμοχρασία των
  μερών έχείνων άνέρχεται 6ψτ]λβτ,
  δέν είνε δμως καί άνυπόφορος.
  'ΚπΙ των όρέων Καγιανοθμα φύ
  νταΐ' τριών ε ι δών δένδρα: Κίνα
  ή ερυθρά, ή λευκή χαί ή χιτρίντ}.
  Τα δένδρα αύτοι είνε άειθαλή χαί
  διατηροθν τα φίλλα των καί τα
  άνθη των δλο τό χρίνο. "Αν χαί
  ή ερυθρά Κίνα θεωρεϊται ώ; ή
  καλυτέρα, χρησιμοποιεΐται πολυ
  συχνά καΐ ή χιτρίνη. Οί Ίνδοί
  εγνώριζεν τάς θεραπεατιχάς ίδιό
  τητας τής Κίνας πολΐ» πρό τής
  είσβολής των Ίσπανών. Τας έ
  κράτουν 8μως μυστικάς άπό τούς
  μισητους των έχθρούς καί έθερά
  πευον μόνον τούς ίδικούς των ά
  σθένει, τούς πάσχοντος άπό πυ
  ρεΐούς, δίδοντες είς αυτού; νερό
  έντός τοθ δποίου έρριπτον χαί &·
  φηναν επί μίαν ημέραν τόν φλοιάν
  τής ΚΕνας.
  Οί Ίνδιάνοι έμαθον τας θεοα
  πευτικάς Ζδιόττ,τας τού φλοιοθ
  τοθ δένδρου τής Κίνας έχ παρα
  τη&ήσεων τάς οποίας είχον κάμει
  επί των ζώων.
  Οϋτως είχε παρατηρηθή 8τι ή
  Αάμα, ή κάμηλος τής νοτίου Άμε
  ρικής, μασσά, δταν άσθενήση,
  τόν φλοιόν τοθ δένδρου, ή πίνει
  τό νερό έντός τοθ όποίου έχουν
  πέσει τα φύλλα τού, Ιπαχολουθεϊ
  ίέ αυτήν την θεραπείαν ή ίασις.
  ΟΕ Ίνδιάνοι τής παλαιοτέρα;
  έποχή; δέν εθεώρουν τόν φλοιόν
  τής Κίνα; ώ; είδος έμπορίου, έ-
  ζοθσαν βύτυχεϊς χαί είρηνιχά καί
  δέν εσκέπτοντο τό μέλλον των.
  Σήμερον δμως πωλούν τόν φλοιόν
  είς τοας Ίσπανοΰς χαί χαταφεύ-
  γουν μάλιστα εί; τόν συμδολαιο
  γράφον, δσΐιις τού; πιστοπίΐεΐ δτι
  ό φλοιός των είνε χαλός, διότι
  ποοέρχεται άπά δίνδρα τή;
  Λόξα.
  Ή λέξις Οαίηα (Κίνα) σιιναν
  τάται εί; την διάλεκτον τοθ Πε
  ροΰ. Ιΐροέρχιται άπό τό Οαίηα —
  αί, τό οποίον εί; την άρχαιοτέραν
  γλώσσαν σημαίνει ίνα είδος μαν-
  δύου μέ τόν οποίον εκαλύπτοντο οί
  ίθαγενεϊ; συμβολικώς λοιπόν
  φλοιέ;».
  Οαίηα — ςαίηα σημαΕνει ό κατ'
  εξοχήν φλοιό; τοθ φλοιοθ, δηλ.
  δ βασιλεύ; των φλοιών.
  Έξ αύτοθ ίγινε. δταν ενεφανί¬
  σθη β φλοιός εί; την Ευρώπην, τό
  Ο,αίηςιιΐηα.
  Ό οησαυρδς αύτό; των "Ινκα
  είνε διά την άνθρωπότητα ασφα¬
  λώς μεγαλειτέρα εύλογία παρά
  ό περίφημος χρυσός των "Ινχα.
  Ή κινίνη χρησιμοποιεΐται διαρ¬
  κώς περισσότερον ^ ώ; τό μόνον
  θεραπευτιχόν χαι προφυλαχτιχόν
  μέσον εναντίον τή; έλονοσίας. Νΐ
  ωστΐ δέ ή έπιστήμηη μεταχεΐρί-
  ζεται την Κινίνην εναντίον τής
  γρίππης χαί ειδικώς έκεΐ ώ; προ-
  φιιλαχτιχόν φάρμακον. "Οντω; τό
  φυσικόν αύτό προ'ι'όν τοθ δένδρου
  τή; Κίνας έδοκιμάσθη έπανειλημ
  μένως εί; διαφόρους έπιδημία;
  γρίππης χαί απεδείχθη ώς έν ίξο
  χον προφυλακτικόν.
  "ΜΙΝΩΑ,, ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλείτερο μουσικό ρομάντζο:
  Ξ4ΝΑΝΘΙΖΟΥΝ ΙΤ Αί ΡΟΔΑ
  Πρωταγωνιβτβΰν: ΑΛΙΣ ΦΑΙ·Υ·, ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  ^^ΕΡΟΣΟΛτΊνΊΑΓ^
  19 ΕΧΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΑΟΤΟΥ ΡΝΙΠΟΣ ΤΑΦΟΣ
  'Αναχώρηβις έξ Ηρακλείου 28 Μαρτίβυ δια τοθ βαλ«
  μηγβΰ «ΑΤΤ1ΚΗ» μέσω 'Αλίξανδρείας Πβρτ—Σαΐδ.
  Μβγάλη εύχοαρία δια τούς φλιγομένβυς άπό Ιερόν
  σκοπόν νά επισκεφθούν τοΰς ΆγιΌυς Τόπους.
  Παραμονή 15 ημερών έντός χϋς Ίερουσαλήμ.
  Σπεύσατϊ νά έγγραφήτϊ τό ταχύτερον διότι λόγω πλη
  θώρας ένώιαφερομένων ο! κατάλογοι θά συμπληρωθοΰν
  ταχέως ό πό τε θά άποκλεισθήτί.
  •Εγγραφαί καΐ πληροφορίαι παρά τ$ Κ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Όδός Έβανς Ηράκλειον.
  Τό Σππλι, κωμόπολις
  προόδου καί άρχοντιας.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  ΕΛΣΗ
  Ταχύτης 18 μιλλίνν. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σμαια Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τη νόν, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Ταλ. 5.51 ηραχτορΒΐον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΣΠΗΛΙ Μάρτιος (άνταποχριτοθ
  μας).—Ή ώραιότγ); χαί ή άρχον
  είναι τα κυριώτερα γνωρίσματα
  τής κωμοπόλεως τοθ Σπήλι. Έ-
  δρα τοθ Έπισκίπου Αάμπης χαί
  Σφακίων, 'Υποδιοικήαεως χωροφυ
  λαχής, Είρηνοδιχείου. Άγρονομί
  ου, συμβολαιογραφιίου χαί 6ποθτ]
  χοφυλαχείοιι, άλλοτΕ δέ χαί δή
  μοσίοιι^ταμείου, συγκεντρώνει πλή
  θος ξένων καθημέραν χαί παρου
  σιάζει κίνησιν σημαντική». "Εχει
  έξ άλλου καί ΐατρεΖα χαί φαρμα
  χεΐα χαί μεγάλα έμπορικα κατα
  στήματα χαί χέντρα άναψυχής
  πού συντείνουν έπίσης είς την
  συγκέντρωσιν ξένων έξ δλων των
  πέριξ. Ή ταχτιχή καί άνετος £λ
  λωστε συγκοινωνία, διά θαυμασί
  ών λεωφορείον/, μέ την πόλιν τοθ
  Ρεθύμνου χαί τα άλλα διαμερί·
  σματα τοθ νομοθ, διευχολύνει χαί
  5ποβΐηθεΙ την κίνησιν των ξένων
  δπως αυντείνει χαί είς την άπό
  πάσης απόψεως πρόοδον τής ώ
  ραίας κωμοπόλεως.
  Ή πρόοδος, ό πολιτισμός, ή
  άρχοντιά, είναι επαναλαμβάνομεν
  τα κυριώτερα χαρακτηριστιχά τή;
  κωμοπόλεως. Οί δρόμοι της είναι
  πάντοτε κατακάθαροι. Τα οίκή,ΐα
  τα της, ώραΐα, χομψί, φρεσκοβαμ
  μενά, πολλά μέ μεγαλοπρεπή καί
  ίπΐβλητικήν εμφάνισιν, έχδηλώ
  νούν την ευγένειαν των χατοίχων.
  Διότι όντως είνε παροιμιώδης ή
  εύγένεια χαί ή ψυχιχή λεπτότης
  των χατοίχων τοθ Σπήλι δπως
  άλλωστε χαί των χατοίκων δλου
  θ νομοθ .τής Ρεθύμνης.
  Έκεϊνο δμως πού δίδει τόν τδ
  νο χαί τόν Γχαρακτήρα είς τό
  _πί)λι είναι τό νερό. Νερί τρέ
  χούν άπό παντοθ χαί χυλοθν μέ
  όρμή, χαί σχηματίζουν χειμάρ
  ρους χαί χαταρράχτες χαί γο
  νιμοποιοθν τα έδάφη σιίς ρεμ
  ματιές, ώς χάτω στή θάλαβσα.
  Τό Σπήλι ζή χυριολεκτιχά με τό
  τραγοθδι τοθ νεροθ δλον τόν χρό
  νο. Καί εύτυχώς, τώρα ήρχισαν
  νά έπωφελοθνται αυτής τής εύλο
  γίας τής φύσεως οί χάτοιχοι.
  "Ηρχισχν την καλλιέργειαν έσπι
  ριδοειδών χαί άλλων 'δένδρων
  είς τα ποτιστιχά έδάφη. Καί θά
  την συνεχίσουν ασφαλώς. Μετ'
  ολίγα δέ ετη θά έχουν ίνα ση¬
  μαντικόν είσόδημα έχ τών|χαλ·
  λιεργειών αυτών. Καί τό Σπήλι
  θ' αποκτήση μίαν νέαν πηγήν
  πλούτου. θά ήτο δέ (ΰτύχημα
  εάν ή χοίνότης έξεμεταλλεύετο
  τάς ύδατοπτώσεις αύτάς διά τόν
  ηλεκτροφωτισμόν τής κωμοπόλε
  ως. θά έσημειώνετο μία νέα ση-
  μαντιχή πρόοδος χαί θά χαθίστα-
  το τό Σπήλι τό ίδεωδέστερον κέν¬
  τρον διαμονής, ό καλύΐερος τό-
  πος παραθερισμοθ. Άλλά χαί
  αύτό πιστεύομεν δτι θά γίνη
  συν τώ χρόνφ.
  Τό 1821 έλευθέρωσε
  τούς Έλληνας άπό τα δε-
  σμά τής δουλείας. Ή 4η
  Αύγούστου έλευθέρωσε
  τούς Έλληνας άπό την
  σαπΐλα τής πολιτικής
  διαφθοράς.
  Β. Ο. Ν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  ώς πρόεδρος τοϋ Άδελφάτου
  τοθΠανανείου ΔημοτικοΟ Νοσο
  κομεΐου προκηρύσσει δτι έκτί
  θεται είς φανεράν μειοδστι
  κήν δημοπρασίαν ή προσθήκη
  τριών δωματΐων έν τώ Πά
  νανείω Δημοτικφ Νοσοκομείω
  χρησιμοποιουμένων ώς θαλά
  μων βαρέως άσθενούντων έ
  νώπιον τοθ Άδελφάτου τοθ
  ώς άνω Νοσοκομείου την 29ην
  Μαρτίου ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 11—12 π. μ.
  Τα σχετικά ευρίσκονται κα
  ταιεθειμένα είς την Τεχνικήν
  Υπηρεσίαν τοθ Δήμου ένθα
  δύνανται οί βουλόμενοι νά
  λάβωσι γνώσιν προσερχόμε
  νοι νά μειοδοτήσωσιν.
  Έν Ηρακλείω τβ 23 Μαρ
  τΐου 1939.
  Ό Δημαρχών
  Ώς πρόεδρος τοθ Άδελφά
  τού Πανανείου ΔημοτικοΟ Νο
  σοκομείου.
  Μιχ. Κασιμάτης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Προκηρύσσεται μειοδοτικός
  διαγωνισμός δι' ένσφραγίστων
  προσφρρών πρός άνάδειξιν
  έργολαβου μαγεΐρου τοθ Νο-
  σοκομεΐου ΆφροδισΙων καί
  δερματικών Νόσων Ηρακλεί¬
  ου. Οί δροι τοθ διαγωνισμοθ
  ευρίσκονται έν τώ γραφείω
  τοϋ Νοσοκομείου καί παρά
  τώ ίατρώ κ. Μιχ. Λογιάδη έν¬
  θα δύνανται να λαμβάνωσι
  γνώσιν οί βουλόμενοι νά μειο
  δοτήσουν. ΠροθεσμΙα διά την
  υποβολήν των προσφορών όρ(
  ζεται ή 27 Μαρτίου.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Πρόεδρος Διοικ. ΣυμβουλΙου
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ-ΜΑΙΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχιται είς τό ίργαστή-
  ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  _
  Λ. Ρ~ε Γ~ Α Ι
  V"
  Α |~% Ρ~ Α Ι
  V**
  Ι Α ί_ Ι
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοοόρος (στυ
  λό) έπΐχρυσος, μικράς άξίας, καί
  άποτελών οίκογενειακόν ένθύμΐον
  έντός έπιβατικοθ αύτοκινήτου άπό
  Ηράκλειον είς Κοκκίνη Χάνι. Ό
  ευρών παρακαλεΐται όπως τόν
  προσκομίση ,εΐς τα γραφεΐα μας
  καί Δμειφθήσεται.
  ΠΩΛΟΥΜΤΑΙ -Έτιιΐτλα καφφε
  νεΐου καί διάφορα σκεύη (τραπ«-
  ζιοθ) ήτοι πιάτα ποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί Εν λούξ 100 κηρΐ
  ων' Πληροφορίαι καρά τοθ κ.
  κ»^4
  —Ό άριθμός των έπιβατων
  είς τα μικρά έπιβατικά.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυββρ
  νήαβως έδημοαιεύθη απόφασις
  τοΰ Οφυπουργοΰ τής 'Εμπορικής
  Ναυτιλίας «πίρΐ τβο τρόπου επι
  θβωρήσβως καί τού καθορισμοθ
  άριθμοΰ έπιβατών επί μικρων μη
  χανοχινήτΝν έπιβατηγών όττμο
  πλοίων».
  —Άκολουθία των Χαιρετι
  σμων.
  Καθ' ά ανεκοινώθη έκ
  της Ίεράς Μητροπόλεως οί Ι Χαι
  ρβτισμοΐ τής Οϊοτόκου θά άνα
  γνωσθώσιν οιΐμερον Παρασκευήν
  βύθϋς μετά τόν έσπβρινόν τοθ
  Εύαγγελισμοΰ, ήτοι πβρΐ ώραν 7
  μ. μ.
  —Ή συμμετοχή των έργα-
  τών είς τόν πανηγυρισμόν
  τής 25ης Μαρτίου.
  Την 9ην πρωϊνην τής 25ης
  Μαρτίου ϊίς τό Εργατικόν Κβν
  τοον Ηρακλείου θά ομιλήση 6 1
  πΐ τούτω άφιχθίΐς ενταύθα έ·
  πιθεωρητής Εργασίας μ. Μαλατί
  στ«{ είς τό εργατικόν κέντρον.
  Ό κ. Μαλατίστας θά ομιλήση
  διά την σημασίαν τβΰ έορτασμο»
  τής Έθνικής έπβτϊίβυ. "Επί τής
  σημασία; τής εορτής θά ομιλήση
  καί ό προββρος τοθ 'Εργατικου
  Κέντρου κ. Μιχ. Γχολέμης.
  —θείον κήρυγμα εί; "Αγ.
  Δημήτριον.
  Αυριον Σάββατον 25 τρέχ. ε¬
  ορτήν τοΰ ΕΰαγγελισμοΟ θά 6μι
  λήση είς τόν Ναόν τοΰ'Αγ. Δημη
  τρίβυ καί κατά την θβΐαν λειτουρ
  γίαν ο ίβροκήρυξ της «Ζωής» Χ.
  Φραγκόπουλος.
  —Διανυκτερεύβντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 24ην Μαρτίου θά δι«
  νυκτιρβύσουν τά^φαρμακβΐα Έμ.
  Ματζαπβτάκη Κ«1 Μιχ. Τζομπβς
  νάκη.
  —Διάλεξις.
  Την προσέχη Δευτέραν κ«1
  ώραν 7.30 μ μ. θά γίνη ίιάλβ{ις
  αίς την Λέσχην 'Επιστημβνων
  ' Ηρακλείου με ©μιλητην τόν κ.
  Γεώργιον Καβιτζακην ιΜκράν
  την) κβί μέ θβμα: ο Ήρακλειώτης
  ποιητης Μιχ. Καλημεράκης. ΕΙσβ
  δβς έλευθέροί.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφΒαλμίατρος
  ΈΐΙ τριακονταιτΐαν άτο-
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  οοθαλμολογικά άσχολούμι-
  νος, δέχεται, τούς «.ασχοντας
  τούς όοθαλμούς είς τό δοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον «αρά
  τφ Καμαράκι «λησΐον τ*|ς
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Τοχύτοται
  έπισκευαΙ ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (η«»« τ·
  Μ
  1 Ι
  ι ι<ϊ|
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐσ Πσρασκευής
  24 ΜαρτΙου 1939
  Ωρα
  ΟΙ ΑΓΓΔΟ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΜΕΜΕΛ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ
  ΜΕΤΟΠΟΥ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού αντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Λον
  δίνου ότι ό άγγλικός τύπος κατακρίνει
  δριμέως την κατάληψιν τού Μέμελ υπό
  των Γερμανών.
  Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται δραστη¬
  ρίως αί συνεννοήσεις διά την σύμπηξιν
  χοινού μετώπου υπό την ήγεσίαν τής
  Αγγλίας. Αί συνεννοήσεις αυται μάλι
  στα, χατά τάς ιδίας πληροφορίας,
  εύοοούνται.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΜΕΤΕΒΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΜΕΛ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Η ΣΥΜΦ.ΝΙΑΜΕΤΗΝ ΑΙΘΟΥΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  «οκριτοΰ μας). — Έκ Βερολίνου βε¬
  βαιούται ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ
  μετέβη είς τό Μέμελ σήμερον διά θα·
  λάσαης. Είς τ όν φύρερ έτοιμάζεται έν
  θουσιώδης ύποδοχή υπό των έν Μέμελ
  Γερμανών.
  Σχετικώς μέ την κατάληψιν τηλεγρα
  φεΐται ότι αυτή επετεύχθη κατόπιν συν
  τόμου" συνεννοήσεως τού Ράϊχ μέ την
  Λιθουανίαν καί ύπογραφής τής σχετι·
  κης συμφωνίας.
  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Π Ρ Ο Ν ΟΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΕΝΤΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΝ ΧΑΝΙ11Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν-
  ταποχριτού μας).— Έη' εύκαιρία τής
  έθνικής εορτής πληροφορούμαι ότι
  λαμβάνεται πρόνοια διά τούς κατα-
  δικασθέντας διά τό κίνημα των Χα¬
  νίων.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ Κ· ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Σήμερον ή Α. Μ.
  ό Βασιλεύς εδέχθη τόν πρωθυπαυρ-
  κ. »Ι. Μεταξάν μετά τού όποίου
  Χαώδης ή διεδνής κατάστασις.
  Έν άναμονπ τού τελικοΰ καθορισμόν
  της στάσεως των διαφόρων κρατών.
  50 Πρωϊνή
  Η
  Η
  ΡΩΜΗ 23 Μσρτίου (15. ύ
  πηρεσΐα).— Κατά την σηυερι
  νήν έναρξιν των έορτών επί
  τ(ΐ 20η έπατείω τής Ιδρύσεως
  των φασιστικών συνδέσμων
  ό αυτοκράτωρ ΒΙκτωρ Έμμα
  νουήλ εξεφώνησε τόν λόγον
  τοϋ Στέμμστος. Ό λόγος οδ
  τος, ύψιστης σημασΐσς, ήκού
  σθη μετά ζωηροθ ενδιαφέρον
  τος υπό των διεθνων πολιτι
  κων κύκλων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  ([δ. ύπηρεσΐσ).— Γερμανική έ
  φημερίς ασχολουμένη είς ση
  μερινόν άρθρον της μέ τήνστά
  σιν των δυτικών δυνάμεων με
  τα τα γεγονότα ιής Τσεχο
  σλοβακΐας παρατηρεΐ δτι ή
  συμμαχΐα την οποίαν καταρ
  τΐζουν σήμερον τα έν λόγω
  κράτη εναντίον τής ΓερμανΙ
  άς, δέν τρομάζει τούς Γερ
  μανούς περισσότερον ά πό δ
  σον άλλοτε ή Κ. Τ. Ε την
  οποίαν ή Γερμανΐα ενθυμείται
  μέ θλίψιν.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 23 Μαρτίου
  (ίδ ύπηρεσ(α) — Κατ' έγκύ
  ρους πληροφορίας ή Γαλλία
  έξακολουθεΐ ένισχύουσα διά
  των Πυρηναίων τούς μαρξι
  στάς μέ παντοΐον υλικόν πό
  λέμου.
  "Υπό των ενταύθα κύκλων
  τονΐζεται δτι ή Γαλλία άντΐ
  τούτου ώφειλε νά επιστρέψη
  είς τόν στρατηγόν Φράνκο δ,τι
  υλικόν περιήλθεν είς χείρας
  της άπό τούς χυβερνηπκοΰς
  καί τό οποίον άνήκει είς την
  εθνικήν Ισπανίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  (Ιδ. ύπηρεσίσ).— Έντολή των
  κυβερνήσεων αμφοτέρων των
  κρατών ό-πεγράφη χθές υπο
  τοθ φόν Ριμττεντροτϊ καί τοθ ύ
  πουργοθ των εξωτερικών τής
  Λιθουανίας τό μεταξύ Γερμα
  νίας καί Λιθουινίας σύμφω
  νόν πβρί ένσωματώσεως τοθ
  Μέμελ μετά τής Γερμανίας.
  Βάσει τοθ συμφώνου τούτου
  τό Μέμελ θά εκκενωθή άμέ
  σως υπό των Λιθουανών.
  —Τό ημιεπίσημον γερμανι
  κόν πρακτορείον πληροφορεΐ
  ται έκ Νέας Υόρκης δτι αί ά
  μβρικανικαί έφημερΐδες ζητοθν
  άπά την κυβέρνησιν τοϋ κ.
  Ροθσβελτ νά διευκρινίση αθτη
  μέχρι ποίου σημείου ή Άμερι
  κή 6χει άναλάβει ύποχρεώ
  σεις άπέναντι των εόρωπαϊκών
  κρατών διά νά έναντιοθται
  είς την Γερμανίαν. Αί έφημερΐ
  δες τονίζουν δτι ό λαός τής
  Άμερικής, Ιχει τό δικαίωμα
  νά γνωρίζη τουτο. Περαίνου
  σαι παρατηροΰν δτι ή κοινή
  γνώμη τής Άμερικής άντιτίθε
  ται μέν είς την τακτικήν τοθ
  έθνικοσοσιαλισμοθ άλλά δέν
  έπιθυμεΐ καί νά παρασυρθή
  είς νέον εύοωπαΐκόν πόλεμον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ Η1«
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΙΡΩ! ΙΥΜΠΗ3Η ΕΙΙΑΙΟΙ
  ΑΙΪΙΓΕΡΜΙΝΙΙΙΥ ΜΕΤΩΠΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι τόσον ή
  Γαλλική όσον καί ή Σοβιετική Κυβέρ
  νηιις φερονται άποοιχθείσαι τό σχέ
  διον τής Αγγλίας διά την σύναψιν
  ένιαίου μετώπου εναντίον των έπιθετι
  κων κρατών.
  Υπό τής Αγγλίας καταβάλλονται
  ^προσπάθειαι όπως μετά την προσχώ·
  ρήσιν είς τό ενιαίον μέτωπον τής Γαλ
  λίας καί Ρωσσίας έπιζητηθή καί ή
  ,προσχώρησις χαί των άλλων ένΒιαφε-
  ' ρομένων κρατών.
  Η
  (ίδ. ύπηοεσία). — Έπιβιβα.
  σθεΐς χθές την 7 εσπερινήν!
  τοΰ καταδρομικοϋ «Νΐόυτσ
  λαντ» ανεχώρησε μετά πολ'
  λων έπιτελών τού διά Μέμελ Ι
  ό καγκελλάριος Χίτλερ. Τό
  κατσδρομικόν «Ντόϋτσλαντ»'
  συνοδεύουν καί άλλα πολλαί
  γεομανικά πολεμικά.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  (16. ΰπηρεσΐα).— Αγγέλλεται
  δή τάγερμανικά στρατεύματα
  έφθασαν σήμερον είς την πε
  ριφέρειαν τοθ Μέμελ.Τήν 2αν!
  πρωϊνήν ήνοίχθησαν, κατά |
  τάς με'αδοθείσας πληροφορΐ
  άς αί πύλαι είς τάς πρώτας'
  μηχανοκινήτους φάλαγγας. Τα'
  άεροπλάνα ηκολούθουν τόν'
  γερμανικόν στρατόν κατά την
  είσοδον τού είς Μέμελ. Είς
  τόν λιμένα κατέπλευσαν έξ
  άλλου άπό βαθείας πρωΐας
  πολλαί μονάδες τοθ γερμανι
  κου στόλου έκ των οποίων α¬
  πεβιβάσθησαν τα πρώτα άγή
  ματα παραταχθέντα πρό τοϋ
  λμένος έν άναμονή τοϋ Φύ
  ρερ, δστις έφθασε διά τοϋ
  «Ντόθτσλαντ» περί την ΙΟην
  πρωϊνήν. Είς Μέμελ είνε άπε
  ρίγρατττος ό ένθουσιασμός μέ
  τόν οποίον τόν ύπεδέχθη ό | Α<#ΙΙΛίΑΙ »3 Μαρτίου (τού άν- μ°1 ζ ίΕ*· τΤ) ί?Η1 Τθυ ε^'««Λ*Ρ«ού μας).—- Αναφορικώς μέ την Μέμελ ό Φυρεο εξεφώνησε λό| άηάντ^ιν τής Βαραοβίας διά,ό κοι- γον προκαλέσαντα ζωηρόν! 6 μέτωπον, τήν οποίαν άναμένε: λ ενδιαφέρον είς τούς εύρωπαϊ - - - ι**»·6 κούς κύκλους. ΚΑΒΥΣΤΕ Ρ ΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΑΥΤΗΣ Άρχίζει άπό σήμερον ό πανηγυρισμός τής Έδν. Έπετείου. ΣυνεπληρώΘησαν καί αί τε! έκπαιδευτηρίων,τών οίκιών καί ύποσταλή λευταΐαι προετοιμασίαι διά | των ίδιωτικών καταστημάτων. μαία. Κατά την έπαρσιν τής σημαίας Την 6.30 ακολούθως ή ση γον καΐ συνωμίλησεν έπ' αρκετόν. ΕΑΙΜΟΣΙΕΥΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΛΗΑΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙ1Σ ΚΟΜΜΟΥΗΙΣΤΠΗ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν· ταποκριτού μας).— Σήμερον έδημοσι- εύθησαν καί άλλαι δηλώσεις μετανοί- άς 2Ϊ> κομμουνισταί.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΒΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν
  τακοκριτού μας). — Αφιχθη σήμερον
  είς Θεσσαλονίκην ό Δούξ τού Σάξ
  Κοβούργου-Γκότα Κάρολος Έδουάρ·
  δος πρόεδρος τής Διαρκούς διεθνοΊς
  όμοσπονδίας των παλαιών πολεμιστών.
  Είς τόν αφιχθέντα επίσημον ξένον κνί
  την ακολουθίαν εγένετο θ«ρμή ύποδοχή
  υπό των έφεδρικών όργανώσεων καί των
  όργανώσεων άποστράτων. Ό δούξ θά
  κατέλθη είς Αθήνας 'ινα υποβάλη τα
  σέβη τής Διαρκούς Διεθνούς ΌΛθσπον-
  δίας των παλαιών πολεμιστών πρός τόν
  Βαβιλέα καί τόν πρωθυπουργόν κ.
  *Ι. Μεταξάν.
  τόν μεγαλοπρεπέστερον έορ
  τασμόν καί είς την πόλιν μας
  τής Έπετείου τής Έθνικής
  μας παλιγγενεσίσς. ΑΙ δή
  μόσισι αρχαί έν συνεργασΐα
  μετά τοθ 43ου Συντάγματος,
  τοθ Δήμου καί τής 'Εθν. Όρ
  γανώσεως τής Νεολαίας κα
  τέβαλον πρός τουτο πασάν
  δυνατήν προσπάθειαν. Αό¬
  κνως ' ειργάσθησαν έπίσης τα
  σχολεΐα, οί πρόσκοποι, τό Σώ
  μα ΈλληνΙδων Όδηγών καί ή
  επιτροπή επί τοθ έορτασ^ιοθ.
  Ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη
  τής πόλεως, διμοιοΐα στρατοϋ
  καί λόχος τής'Ε. Νεολαίας θά
  άποδώσουν τάς νενομισμένας
  τιμάς, υπό στρατιωτών θά
  σαλπισθη τό σχετικόν έμβατή
  ριον ένώ ταυτοχρόνως θάβάλ
  λωσι τιμητικώς έκ των πέριξ
  πολυβόλα. Την ΙΟην θά διορ·
  γανωθώσι κατά σχολεΐα έορ-
  ταί. Την 5 δέ μ.μ. οί μαθηταί
  καί αί μαθήτριαι θά έκκινήσω
  σιν έκ τής Πλατείας Καλλερ
  γών διά τό αγγλικόν νεκροτα
  φεϊον, ττρσπορευομένης τής
  διά την οργάνωσιν των λαϊκών Ι μουσικής τοϋ Δήμου, δπου θά
  έορτών ώς καί διά τόν άπλε
  τον ηλεκτροφωτισμόν τής πό¬
  λεως κατά τό έορταστικόν δι-
  ήμερον.
  Την 9.30 π. μ. σήμερον συμ
  φώνως πρός τό σχετικόν πρό
  γραμμα, θά γίνη έπαρσις των
  γίνη στέψ'ς των τάφων των
  σφαγιασθέντων διά τα έλληνι
  κά ίδεώδη Άγγλων στρατιω
  των.Κατά την επιστροφήν των
  τα σχολεΐα θά στέψωσι τό Ή
  ρώον των ΚρηΓών άγωνιστών
  καί τό μνημεϊον τοϋ Αγ-ώ
  σημαιών των δημοσίων καί δη'στου Στρατιώτου. Υπό την ά
  μοτικων καταστημάτων, των νάκρουσιν τοθ έθν Ομνου θά
  θά φωταγωγηθή
  πλουσίως ή πόλις, την 7 15
  θά λάβη χώραν λαμπαδηφο
  ρία υπό των προσκόπων τήνΐθ
  δέ μ
  ταί είς αμφότερα τα κινηματ0
  θέατρα τής πόλεως, υπό του
  Λυκείου «Κοραής», τής σχολ1-
  κης όρχήστρας καί χορωδίας
  τοΰ Γυμνασίου Αρρενων καί
  τής Χορωδίας Ηρακλείου.
  Είς την αίθουσαν Ντορέ θά δο·
  θ$ σήμερον περί ώραν 8 μ. μ.γεθ
  μα είς τα οργανα καί τούς δπαλ
  λήλους αγροφύλακος άτινα θά με
  τασχουν τής αύριανής παρελάσεως.
  Πρό τοΰ γεύματος θά προσέλθη ί'·
  να χαιρετίση τό σώμα Άγροφϋ
  λχκή; δ Ν^μάρχης κ.Ανδρ, Μάρ
  κελλος Έπ' εύκαιρία θά παρα
  τεθ$ ουζο είς τό δπαΐον τρισικλή
  θησαν λ αρχαί, οί άντιπρόσωπβι
  τού τόπου κ. &.
  Κυβέρνησις δεδομένου δ-1
  ή Πολωνία θεωρεϊται έκ των κρατών έ-
  κε'.νων άτινα ένδείκνυται νά συμμεθέ-
  ξουν είς τό άντιγερμανικόν μπλόκ τη¬
  λεγραφείται ότι αυτή μέχρι τής στιγ«
  μής καθυστερεί.
  ΟΑ -ΥΓΚΛΗΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚ0ΤΕΡ4 ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντ»
  _____..._______ ..,.._ ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  μ. Θά δοθώσι λαϊκαΐ έορ ] τού εξωτερικόν άναφέρουν ότι συνεχί-
  ζονται αί συζητήσεις μεταξύ των διε·
  θνών κύκλων διά την σύγκλησιν παγ¬
  κοσμίου διασκέψεως μελλούσης νά άπα·
  σχοληθή μέ τα προβλήματα τής ευρυ¬
  τέρας διασφαλίαεως τής είρήνης καΐ
  τού άφοπλισμού.
  ίΥΗΕΧΙΖΟΗΤΑΙ
  ΕΟΡΤΑ2ΜΟΥ ΤΗΣ
  ΑΙ ΕΤ0ΙΜΙ2Ι1Ι
  ΕΟΧΙΧΗ! ΕΟΕΤΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άν·
  τβποκριτού μας).—Καί σήμερον συνε·
  χίβθηβαν υπό των άρχών τής πρωτευού
  βης κχΐ των λα'έκών όργανώσεων αί
  προετοιμασίαι διά τόν έορτασμόν τής
  έθνικής εορτής όστις προβλέπεται με·
  ί
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ& ΤΩΝ ΠΕΡ10ΔΕΙΟΝ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥκ- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΥ
  Είς την Νομαρχίαν Ήρα
  κλείου ελήφθη τό κάτωθι τη
  λεγράφημα σχετικώς μέ την
  κάθοδον είς Κρήτην τοθ κυ
  βερνητικοθ Έπιτρόπου τής
  Ε.Ο.Ν. κ. Κανελλοπούλου:
  «Ανακοινούμεν δτι κυβερνη
  τικός έπίτροπος Άλ Κανελλό
  πουλος κατέλθη Κρήτην 15
  Απριλίου, άφικνούμενος πρώ
  τον Χανιά. "Επισκεφθή καί διε
  ξαγάγπ λεπτομερή γενικήν καί
  ατομικήν επιθεώρησιν είς σχη
  ματισμούς Ε.Ο Ν. άπασαν πε
  ριφερειών νήσου- Ρέθυμνον
  ευρίσκεται 19ην. Εκείθεν κα
  τα τό άπό 19ης μέχρι 23ης Ά
  πριλίου διάστηαα έπιθεωρήση
  σχηματισμούς Νεύς Άμαρίου,
  Σπηλίου, Άρκαδίου, Περάμα
  τος.Ηράκλειον θά ευρίσκεται
  23ην Απριλίου μέχρι 28ης Ε¬
  πισκεφθή καί έπιθεωρήση τμή
  ματα Άγίου Μύρωνος, Φαι-
  στοθ, Μοιρών, Πύργου, Κα
  στελλίου, Βιάννου, ΚνωσσοΟ.
  Άπό 28ης Απριλίου έπισ<ε φθή έπιθεωρήση σχηματισμούς Νεαπόλεως Αγ. Νικολάου Ίε ρατχέτρας, Σητείας μέχρι 2ας Μαΐου. Την πρωΐαν 3ης Μα ΐου αναχωρήση Αθήνας. 5 Υ Α 1ΑΣ» τα κουρηα~1ημερον Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬ σιν τα κουρεΐσ θά παραμεί νωσι σήμερον κλειστά μέχρι 11 π. μ. 01 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά την χθεσινήν 20ήν ημέραν τής κληρώσεως τοθ Έθν. Λαχείου έκέρδισεν έκ των είς την πόλιν μας διατε θέντων λαχνών 2 000 δραχ ό άριθμός 66 018. Οί κληρωθέντες άριθμοΐ είς τό άρτιον τής 19ης 'ήμέρας εΤνα οί εξής: 7912, 19051, 19064, 24732 27932, 32838. 40009, 70712 Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Εξαιρετικήν επιτυχίαν έσημείω σε προχθές ή θεατρική παράστασις των ναυιοπροσκόπων Ηρακλείου δοθείσχ είς τδ θέατρον Πουλακά¬ κη την 10 μ. μ.Είς την εορτήν ήν ετίμησε καί δ Νομ-χρχης κ. Αν¬ δρέας Μάρκελλος, παρέστησαν δ Εισαγγελεύς Ηρακλείου κ. Βελλί νης, δ Διοικητής τής Χωροφυλα χής κ. Όρφανουδάκης καί αί προ σκοπικαί καί λοιπαί αρχαί τής πόλεως. Προσήλθον έπίσης πλήθη κόσμου. Τδ πρίγραμμα περιελάμ βάνε τδν Ομνον τή; 4ης Αύγού σιοι», ταμπλώ άπό την ζωήν των προσκόπων, πατριωτικά άσματα καί άπαγγελίας, άθλητιχάς έπιδεί ξεις χαί ώραιότατα κωμιχά σκίτς. Περί τδ τίλος τής παραστάαεως ά πηγγέλθη δπό προσχόπων τδ ποίη μα «Ή Κρήτη» τοθ νομάρχου κ. Α. Μαρχίλλου. Ι Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μέ μεγάλην επισημοτάτα έγίνε το χθέ; πχρουσία τοθ χ. Νομάρ χου καί των άρχων, των προσχό πων χαί πλήθους κόσμαυ ή δρχω μοσία τοθ Σώματος των Έλληνί δών Όδηγών Ήρακλείοι*. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Δι" αποφάσεως τής Έπιτρο πής Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύρων καί τοθ άρτου καθωρίσθησαν ώς κατωτέρω: Άλευρα λευκά δραχ. 10 25 κατ' οκάν, πιτυροθχα 9 22, 'Άρτος λευκός δραχ. 9 80, πι τυροϋχος 8 30. ΤΑ ΤΕΛΗ Χ*ΡΤΟΣΗΜΟΥ Ό ύφυπουργός τής Παιδεί- ας κ. Σπέντζας Βι' έγκυκλίου του πρός τούς έπιθεωρητάς τής στοιχειώδους έκπαιδεύσε ως καθισ'