97081

Αριθμός τεύχους

5124

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

25/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγυπτον
  ϊιηοία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίΐησια δολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  μή
  χατά φύλλον
  άραχ. 2
  ΣΙΟ1ΑΤΟΝ
  25
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ£ ί·»0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5124
  ΥΠΕΥβϊΗΟΣ ΣΤΙΤ4ΚΤ8Σ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  25 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Σήμερον τό ελληνικόν έ
  θνος ολόκληρον σταματα έ-
  μπρός είς ενα όλόφωτον ι¬
  στορικόν σταθμόν καί στρέ-
  φεΐ την σκέψιν μέ αυγκίνη
  βιν είς μίαν μεγάλην χρο¬
  νολογίαν: Την 25ην Μαρτί
  ου 1821. Ύψώνεται ώς μία
  πελωρία φωτεινή στήλη ή
  ήμέρα αυτή άπό την Ιεράν
  μονήν τής Άγίας Λαύρας
  καί καταυγάζει μέ την λάμ
  ψιν της οχι μονον τόν δρό¬
  μον τής ελληνικάς φυλης
  άλλά καί τόν κόσμον όλό
  κλήρον ίπου ύπάρχουν άν
  θρωποι μ έ ελευθέραν την συ
  νείδησιν καί την σκέψιν
  μέ πίστιν είς την αξίαν τής
  ελευθερίας καί τής άνθρω
  πίνης αξιοπρεπείας. Μετεωρί
  "} ζεται είς τό στερέωμα ώς
  σύμβολον φωτεινόν, ώς συμ
  βολον τοΰπάθους πρός την έ
  λευθερίαν πού ανυψώνει
  τούς άνθρώπους είς την θέ¬
  σιν ήρώων καί ήμιθέων. Τί
  άλλο υπήρξεν ή 25η Μαρ-
  τίου καρά ό ψυχικός κρα
  δαομός τής ψυχής ενός μι
  κροΰ λαοϋ μέ ρωμαλέον φρό
  νημα καί μεγάλην Ιστορίαν!
  Τί αλλο υπήρξε παρα ενας
  σεισμός πού συνεκλόνισε τα
  θεμελια τής σουλτανικής χυ
  ριαρχίας καί προεκάλεσε
  την πυρκαΐαν άπό την τέ
  φραν τής οποίας άνεθαλεν
  ή νέα Ελλάς!...
  Την ημέραν αυτήν, μία
  δράξ άνθρώπων έμπνευσμέ
  νων άπό τόν έρωτα πρός
  την ελευθερίαν, χαλυβδω
  μέν ών άπό την πίστιν πρός
  τό δίκαιον, οΐστριτλατημέ
  νο*ν άπό την δύναμιν των
  μεγάλων ιοτοριχ&ν παροί-
  ώόοεων, των ύψηλών Ιδανι
  κων καί των ώρ«ί»ν καί
  εΰγενών ίδεω&ων, ηγέρθη
  κατά τής κραταιοτέρας Αύ-
  τοκρατορίας τής έποχής, πού
  άποτελοϋσε τόν δυνάστην.
  Μέ την εύλογίαν τού έπισκό
  που Παλαιών Πατρών Γερ
  μανοΰ, ΰψωσε την σημαίαν
  ό άσημαντος αύτός, άριθμη
  τικώς, ομιλες, είς την μο¬
  νήν τής Άγίας Λαύρας καί
  έδωκε τό σύνθημα τής έθνε
  γεροίας. Μέ τόν δαυλόν
  τής ελευθερίας είς τό χέρι
  έξεκίνησαν. Καί δέν ύπεχώ
  ρηβαν έκτοτε πβτέ. Μαχόμε
  νοι συνεχώς, πότε νικώντες
  καί πέτε πίπτβντεςκαί ου
  νεχδς έγειρόμενοι, έπροχώ
  ρησαν είς τ*ν τραχύν δρό
  μόν των πεπρωμένων τής
  βυλής. Πβλλβύς κατέβαλεν
  ο θάνατος. Ή λιπβψυχία β
  μως είτε ή δειλία. οέν Ι
  καμψε πβτί ουδένα. Ή ά
  πόφασις ειχε ληφθή καί εϊ-
  χε χαρκχθή ώς σύνθημα τοΰ
  αγώνος: Ελευθερία ή ©ά-
  νατος!
  Με τ^ βύνθημα αύτό έσή-
  μανεν -β συναγερμός. Πέ¬
  ριξ τοΰ συνθήματος αυτού
  καί Τ4.5 λαβκρου τής έλευ
  θερίας συνησπίσθη τό ε-
  θνος. Καί διεκήρυξε την α¬
  πόφασιν τού νά μην καταθέ
  ση τα δπλα μέχρις ότου ά
  ποτινάξη τόν ζυγόν καί ά
  ποκτήση την ανεξαρτησίαν
  τού.
  Άπό τής ημέρας δέ αύ
  τής, δέν διεκόπη ούδ' επί λε¬
  πτόν, έ αγών. "Ανισος καί
  σκληρός υπήρξε. Τόν έθέρμαι
  νεν ομως ή πίστις* καί τόν
  έγιγάντωνε ή άγάπη πρός
  την ελευθερίαν. Ποταμοί έ
  τρεξαν τα αΐματα. Μέχρις
  ούρανοΰ υψώθησαν αί φλό
  γες τής πυρπολουμένης καί
  έρημουμένης χώρας. Δέν έν
  έπνευααν έν τούτοις τόν
  φόβον είς τούς μαχητάς. Άν
  τιθέτως. Τα αϊματα συνεκί
  νησαν τούς άλλους πολιτι-
  αμένευς λαούς. Καί αί φλό
  γες έφώτισαν τάς έλευθέ
  ρας συνειδήαεις τής Εύρώ-
  πης, μέ την τραγικήν λάμ
  ψιν των. Ή Ελλάς εϊχε γί-
  νει όλοχαύτωμοτ. Είχεν ο-
  μως κερδίσει μαζί μέ τόν
  θαυμασμόν καί την συμπά
  θείαν ολων των προηγμέ
  νων, όλω ν των φιλελεύθε¬
  ρον εθνών. Εΐχε καταλάβει
  καί πάλιν την θέσιν πού τή;
  έπεφύλασσεν ή Ιστβρία. Ό
  πω; εΐχε δώσει άλλοτε τό
  φως τής γνώσεως μέ τό πνεΰ
  μά της ε τα ι καί τώρα εΐχε
  φω-ΐ&ει καί πάλιν μ'έ την
  τραγικήν λάμψιν τής πυρ
  καΐάς τόν κόσμον όλόκλη
  ρον καί εΐχε δώσει τό ώραι
  έτερον παράδειγμα ήρω'ϊ
  σμοΰ καί αύτοθυσίας διά τα
  μεγάλα ίδανικά, διά την έ
  λευθερίαν καί την άνεξαρ
  τησίαν. Σήμερον, ή άναστη
  μένη Ελλάς, μέ ψυχικώς ή
  νωμένα, υπό την πνοήν καί
  την καθοδήγησιν τής εθνι
  κης κυβερνήσεως, τα τέκνα
  της, πανηγυρίζει την μέγα
  λην επέτειον της παλιγγε-
  νεσίατς της. Σκύβει επάνω
  άπό τβύς τάφους των ήρώων
  καί ημιθέων πρωτεργατών
  τής ελευθερίας της καί όρ-
  κίζεται νά συνεχίση τόν δρό
  μόν των είς τό ειρηνικόν
  πλέον πεδίον, νά διαφυ-
  λάξη τα ίδανικά τής έλευ
  θερίας καί τής έθνικής άνε-
  ξαρτηβίας μέ τα όποϊα αύτοι
  ήγωνίσθησαν καί ένίκησαν..
  δημιουργίας. Περί αδτοθ άψευδεΐςΙ
  μάρτυρες ήσαν καί Όθωμανοί συμ
  πολίται. Άν έΊταιζε θαυμάσιο 6ι
  λί έ Μουχταρης στά Καστρινά
  σιινά, επαιζ» θαυμασιώτερο—χαί
  μέ ίδαίτερη μάλιστα προσωπιχή
  δΐαχριτιχότητα — στήν «μπρόβα
  γκ«νίράλε> τής παραμονής τής έ
  θνικής μας εορτής!
  *
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ
  Είς ηροηγοόμινα Εστορικά οη·
  μειώματα δ υποφαινόμενος ήθέλη
  οί νά δώση μίαν είχόνα των πα·
  λαιοτέρων ΐόνιχδν έποχών. Ί'πάρ
  χούν δμως καί αί νεώτεραι.0£ πρΐ
  αβύτεροι Ηρακλειώται ενθυμούν¬
  ται μέσα είς τάς εποχάς αύτάς,
  Την ημέραν τής έθνικϊ)ς εορτής.
  Καί μάλιστα μέ ιδιαιτέραν νοσιαλ
  γίαν. Άπό τό έωθινόν της ϊως τάς
  φωταγωγήσεις. Τ ό πρώτον άνεκρ&ό
  ετο συνήθως άπδ χορωδίες καί όρ
  χήατρες μαθητων. ΔΙ δεύτεραι πά
  λιν άνΐαπεχρίνοντο θαυμασία είς
  τόν προορισμόν των μέ κεράκια.
  Υπήρχεν είς τα θεαματα έκεΐνα
  γραφικότης χαρακτηρισθή. *Αλ·
  λά χαί ψυχιχίτης- Έξ άλλου ή
  νωχέλεια των πρώτων πρωϊνών
  ώρων διεκόπτετο άπαλά μέ τα
  μαντολϊνα χαί τίς χιθάρις. Ό έν
  θουοιασμδς ήρχετο άβίαστος έπει
  τα χαί χαθαρά συναισθηματιχός:
  __"Οχι φαμφαρόνιχα ηράμ·
  ματα!...
  Αδτήν την χραυγήν — διαταγήν
  εΐχε πάντοτ» μεταξύ χειλέων
  *αΙ... μπαγχέττας δ χαθηγητής
  χτ)ς γυμναοτιχής Μπαμιέρος. Ήτο
  ή φυχή δΧ' μόνον είς τάς μ&υ
  οιχάς άποίόοεις τής έποχής έκεί-
  γιχ άλλά χ«1 Ιίς την δλην σχολι
  κήν οργάνωσιν τής ημέρας. Δέν
  ήνείχετο ϋϋΐε φωνές ψεόΐικεί, ου
  τε πρωτοβουλίες επιδειχτικές. "Η
  θελε παντοθ τέχνην καί είλιχρί
  νειαν. Αί περιστάσεις τότε πού
  ώδεαον πλησίστιοι πρός μεγάλας
  ίθνιχάς Λμέρας—τό τέρμα τής χρη
  τιχής ελευθερίας χαί τα μεγάλα
  πεπρωμένα τής Φ^ής—ήσαν φλο
  γεραί ψυχιχαί πραγματικδτητες
  Τα μέσ» συνεπώς διά νά διαγρα
  φοθν ώς χόσμοι πλέον μεταξύ
  των πολλών αί πραγματικότης
  αυταί, άπαιτοθσαν άπλότητα χαί
  αεμνότητα. Τό σόττο βότσβ των
  ορχήστραν ήρχετο καλυτέρα είς
  τάς έθνιχάς άνατάσεις τής έπο·
  χής ίχείνης. Τα κεράχια των φω
  ταγωκήσεων πάλιν ήσαν χιλιάδες
  λαικές ψυχές πού τρεμόσβυναν ά¬
  πό χαρά χαί έλπίδα: Γ[ά την Ι
  νωσι άχ&ύονταν ιύχές καί στήν τα
  βέρνα τοθ Σελάτου.
  Δέν άξίζει σήμερον απλώς μία
  εύλαδική άναδρβμή πρός τάς φυ
  σιογνωμίας των παλαιών έμψυχω
  μένων έχπαιί»υτιχών. "Ολο τό
  σύνολον τοθ τόπου ίχει τό χεφά
  λαιόν τού είς τό γεγονός α&τό τής
  "^«Ρ1** *·<"*}«· Ή έθνική έορ τή ήτο μία έπισφράγ(σις Τί)ς ί θνιχής βίωνιάτητος διά την δ ποίαν ώμιλήσβμεν χθές χαί προ χθίς. Καί μία έπισφράγισις άνα λόγου σημασίας διά τό μέλλον: 'ϊ'πήρχ» τό Ιδαφος διά νά χαρπο φορήση ολίγον αργότερον τό με γάλο δένδρ&ν χ*^ς νέ«ς " «Τ * * λά παραβάλωμεν την εποχήν έ Ε, μέ την σημερινήν; Διατί δχι. Ή λαμπρότης τού σημερινοθ πανηγυρισμοθ, —διά την οποίαν συμβίλλουν πάλιν δλοι: αί αρχαί, τα σχολεϊα καί δ λαός—είνε άπό λυτα έντός τοθ έθνιχοθ καί ίστο ρικοθ οτοιχεΕου: Ή Ελλάς σήμε ρον ώς ώργανιομένον προοδευτι χον χράτος ή (ώς χοινωνία είνε συντονισμένη χαί μέ τάς έθνιχάς άνζμνήσεις χαί μέ την γόνιμον μελλοντικήν αποστολήν της. Ή αποστόλη της αυτή είνε μία συσ σωματωμένη θέλησις διά την ε¬ θνικήν άμυναν άλλά καί μΕα συσ οωματωμένη ετϊίσης έπιθυμία διά την διατήρησιν τής εΕρήνης των λαώ ν. Διότι χαί ή ειρήνη αυτήν την στιγμήν είνε μιά έθνιχή κα τεύθυνσις. Είς την ατμόσφαιραν της βλέπετε θά εφαρμοσθούν δύο ώραΐα πρίγματα: Αί δημιουργι καί φιλίαι μέ έχιίνους άπό τούς έποΕους δέν μάς χωρΕζει πλέον τίποτε χαί αί μεγάλαι, έθνιχαί, έχπολιτιστιχαί πρόοδοι. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΛ1ΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΟΗΔΙΗΟΪ-ΡΟΜΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙΗ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Πόσον μεγάλη υπήρξεν ή σομβολή των ξένων κσί ιδίως των "Άγγλων καί Γάλλων είς την απελευθέρωσιν τοϋ έλλη νικοϋ Ιθνους άπό τόν ξενικόν ζυγόν, είναι γνωστόν. Οί ή- ρωΐσμοί κοί αί αύτοθυσΐαι τοϋ μαχομένου λαοθ έκΐνη- σαν τόν θαυμασμόν δλου τοθ κόσμου' έφώτισαν τάς έλευ θέρας συνειΒήσεις, συνεκΐνη- σαν τάς καρδίας καί προεκά¬ λεσαν κραδασμόν των ψυχων. Καί Εκαμαν νά έξεγερθ(| όλος ό πολιτισμένος κόσμος καί νά τεθή παρά τό πλευρόν τοθ έν Ι έπαναστάσει Ιθνους. ΠολλοΙ δέ έγκατέλειψαν τάς τΐατρΐδας των, τάς άσχολίας των, τάς οίκογενεΐας των, τα πάντα καί καιήλθον είς την Έλλά δα κσΐ επολέμησαν ώς έθε- λοντα(. Καί ένεψύχωσαν μέ λόγους καί άρθρα καί θούρια τό στρστευόμενον Ιθνος. Κσί Ιδωσαν τα ττάντα. Καί Ιφεραν ένισχυσεις καί παντοΐας έπι- κουρίας. Κσί έπροπαγάνδισαν είς την Ευρώπην τα δίκαια τής άθανάτου φυλής καί την υποχρέωσιν δλου τοΰ πολιτι- σμένου κόσμου νά βοηθήση είς την απελευθέρωσιν της. Σύμβολον υψηλόν αύτοθυσΐας υπέρ τής "Ελλάδος μένει τό εύγενές τέκνον τής Μεγάλης Βρεττανίας, ό Λόρδος Βύρων.' Κσί ύπάρχουν τόσοι άλλοι, τόσα εύγενή τέκνα τής Λύσε¬ ως πού έσπευσαν, δπως καί ό Βύρων είς την φωνήν τής έπανσστατημένης Ελλάδος καί προοέφεραν την ζωήν των καί τό αΓμά των διά νά πο¬ τισθή καί νά τραφή καΐ νά βλαστήση τό δένδρον τής ε¬ λευθερίας. Όλους αύτούς ή ελευθέρα πλέον Ελλάς τούς ενθυμείται μέ συγκίνησιν καί ευγνωμοσύνην. Καί είς τάς ή μέρας αύτάς πού έορτάζει την επέτειον τής άναστάσεώς της, στρέφει την σκέψιν πρός αύτούς· πρός την ιεράν σκιάν των, πρός τοΰς τάφους των. Προσφέρει την ευγνωμοσύνην της ώς θυμίαμα τής ψυχής της καί τα δάκρυά της ώς βάλσαμον τής καρδίας της. Ή Κρήτη Ιδιαιτέρως ένθυ μεΐται εύγνωμόνως τούς ξέ- νους συμπαραστάτας της «Ις τάς. ημέρας των δυσκόλων καί τραχέων άγώνων της, ένθυμεΐ τσι τα τέκνα τής Αγγλίας πού επεσαν τό 1898 είς τόν λιμένα τοθ Ηρακλείου προα- σπιζόμενα τόν σφαγιαζόμε- νον χριστιανικόν πληθυσμόν τα έξαγριωμένα ατίφητής τυραννίας. Έκ δήλωσις δέ τής εύγνωμοσΰ νης, τ*|το ή χθεσινή στέψις καί τό όμαδικόν προσκύνημα των τάφων των υπό των μα· θητών των σχολείων τής πό¬ λεως. Διότι τό Ηράκλειον καί ή Ελλάς όλόκληρος γνω ρΐζεινά εκδηλώνη την ευγνω¬ μοσύνην της είς έκεΐνους πού την εύηργέτησαν. Ή εύγνω μοσονη αποτελεί αρετήν πού δέν άπέλιπε ποτέ άπό τάς καρδίας των Έλλήνων. Είς τό Λονδίνον ευρίσκεται άπό προχθές ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμ πρέν συνοδευόμενος καί άπό τόν υπουργόν των Έξωτερι κων κ. Μτΐοννέ, άνταποδίδων την επίσκεψιν των Άγγλων Βασιλέων είς Παρισίους. Καί έδωκε τ* ταξίδιον αύτό την ευκαιρίαν νά εκδηλωθή κατά τόν έντονώτερον τρόπον ή στενή άλληλεγγύη καί είλικρι νής φιλΐα των δύο εθνών, Αγγλίας καί Γσλλίας. Καί ε¬ χρησίμευσεν είς την διεξαγω γήν συνομιλιών υψίστης πολι τικής σπουδαιότητος. Είς τό Λονδίνον έπίσης συ νεχΐζοντσι αί ζυμώσεις διά την δημιουργίαν κοινοΟ μετώπου των κρατών κατά τής Γερμα νίας, μέ άγνωστα μέχρι τής στιγμής άποτελέσματα. Ή αγ γλική πρωτεύουσα λοιπόν συγ κεντρώνει την στιγμήν αυτήν την προσοχήν καί τό ένδιαφέ ρον δλου τοθ κόσμου. Διότι έκ των άποτελεσμάτων των διεξαγομένων έκεϊ συνομιλιών θά έξαρττββ έν πολλοΐς ή τύ χη τής είρήνης καί τοθ πολιτι σμοθ. Δέν θά συντείνη ομως όλι γώτερον καί ό λόγος τόν 6 ποίον θά έκφωνήση αυριον 6 Ιταλός Ντοθτσε, καθορΐζων την θέσιν καί τάς αξιώσεις τού. Δι' αύτό καί πρέπει ν' άνσμένωμεν τόν λόγον αυτόν. Θά μείνη (στορικός οΐονδήπο τε καί αν είνε τό περιεχόμε Τό θσθμα τοθ 21 καί τής φυλής μας ή άνάστασι, κατέπληξε τόν κόσμον ό λόκληρο. 'Εγέννησε 8μως τό θαθμα αύτό καί μιά έλπΐδα παγκόσμισ. Πώς πάλι θά λάμψπ ένας και νούργιος Ελληνικάς πολι τισμός. Την έλπίδα αυτή την πραγματοποιεΐ ή 4η Αϋγούστουι Ε. Ο. Ν. νόν τού. Μεταξύ Ρώμης καί ΛονδΙ νού κρΐνεται την στιγμήν αύ την ή τύχη της ανθρωπότητος δεδομένου δτι τό Βερολίνον έρριψεν ήδη τόν κθβον. Είνε δμως έξαιρετικώς δύσκολον νά διστυπωθοθν προβλέψεις την στιγμήν αυτήν. Τα κράτη καί Ιδίως τα μικρά φαίνονται διστακτικά προκειμένου νά λάβουν οριστικήν θέσιν είτε μέ τόν άξονα, είτε μέ τόν άγγλογαλλικόν συνσσπισμόν. Καί ή διστακτικότης αυτή έπιτείνει την σύγχυσιν. Πάν τως, ή κατάστασις δέν θ' άρ γήο~ νά διευκρινισθη. Τα γε γονότα είναι τόσον ραγδαΐα καί ή δύναμις των τόσον τε ραστΐα, ωστε νά είνε άδύνα τος πλίον ή άνακοπή τής πό ρείας των.'Εφόσον δέ συνεχΐ ζεται ή έπιτάχυνσις τοθ ρυθ μοθ τής εξελίξεως των εύρω παίκών πραγμάτων πρέπει ν' άναμένωμεν άτιό ημέρας είς ημέραν τό σταμάτημα έ μπρός είς τόν νέον Ιστορικόν σταθ μόν, τής παγιώσεως τής εΐρή νης ή τής έκρήξεως πολεμικής πυρκαϊάς, Άς εύχηθώμεν πάν τως νά επικρατήση έστω καί την τελευταίαν στιγμήν τό πνεθμα τής συνέσεως καί τής λογικάς. Διότι εΐς νέος πόλε μος θά σημάνη τό τέλος τοθ πολιτισμοό καί θά σκορπίση την φρΐκην καί την συμφοράν είς ολόκληρον τόν κόσμον. Οί πρόσκοποι. Ή προχθεσινή θεατρική πά ράστασις των νσυτοπροσκό- πων καθώς καί ή όρκωμοσία των Όδηγών Ηρακλείου,ϊδω καν την ευκαιρίαν νά διαπι στωθί) δι' άλλην μίαν άκό μη φοράν ή πρόοδος την ο¬ ποίαν Ιχει σημειώσει τό πνεθ μα τοθ προσκοπισμοθ είς την πόλιν μας. Καί εΤναι τουτο έξαιρετικώς ευχάριστον. Άποδεικνύει δ τι οί νέοι μας εΰρήκαν τόν πραγματικόν των προορισμόν, Οτι άκολου θοθν όγιεΐς κατευθύνσεις. Ό προσκοτησμός διδάσκει τούς νέους, τούς διαπαιδαγωγεΐ, διαμορφώνει χαρακτήρος καί δημιουργεΐ πολίτας μέ εθ ρωστον φρόνημα καί έφόδια διά την ζωήν. Αί κατακτήσεις έπομένως τοθ προσκοπισμοθ πρέπει νά άντικρύζωνται μέ χαράν καί ενθουσιασμόν. Ή Κρύα Βρύση. Ένα άπό τα γραφικώτερα χωρία τής επαρχίας Αγ. Βα σιλείου είναι αναμφισβητήτως ή Κρύα Βρύση. Κτισμένο τό χωριό είς τάς ύπωρεΐας τοθ Κέδρου εχει άνεπτυγμένην καί την γεωργίαν καί την κτηνοτροφΐαν. Οί δέ κάτοι- κοΐ τού, φΐλεργοι καί εύφυ· εΐς, διακρίνονται διά την προ Ι οδευτικότητά των. Δεΐγμα δέ τής φιλοπροόδου τάσεως των εΤναι καί ή άμαξιτή όδός την οποίαν διήνοιξαν διά προ σωπικής εργασίας των καί ή όποία τούς εξησφάλισε τα κτικήν συγκοινωνίαν. Άλλ* ή όδός, ώς είναι φυσικόν, φθείρεται. Θά πρέπει λοιπόν ν' αναλάβη την συντήρησιν της τό'Επαρχιακόν ΤαμεΐονΌ δοποιΐας Ρεθύμνης. Καί θά τό πράξη ασφαλώς. ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΕΟΝ "Ενα καθ* ημέραν Είσθε κόρη τοΰ Άρη... όπως ή Κάθριν Χέρμπουρν; Ό πλανήτης Άρης πού φέρει τό δνομα τοθ Θεοθ τοθ Πολέμου, δέν μποριΐ άσφα λώς νά πάρη υπό την προστα οίαν τού άτάραχες καί ήσυ· χες φύσεις. Ή κόρη τοθ Άρη δημιουρ γεΐ τόν τύπον: «Παρ' ολίγον άγόρι» Βπως λέμε εμείς. Έχει συνήθως μέτριο ΰψος, άλλά εΤναι πάντοτε μυώδης, καλώς σχεδισσμένη καί «γω νιώδης». Κοκκινόξανθη συνήθως μέ πανάδες, Ιχει πυκνά μαλλιά μέ άκατάστατη κτενισιά. Είς τό άδύνατο πρόσωπο μέ τα έξέχοντα μήλα των παρειών, μάς κάνουν έντύπωσι τα μά τια μέ τό αύ€άδικο βλέμμ^α καί τό θεληματικό τιηγοθνΐ. Χσρακτηριστική Ιδίως είναι ή κοντή μύΐη μέ τούς παλλο μένους ρώθωνας. Έμφύτως ή κόρη τοθ Άρη Ιχει βάδισμα άνδρικό, κινήσεις άπότομες καί βαρύ τόνο Φω νής. Άλλά συνήθως τό κάμνει έπίτηδες νά μεγαλοποιη τα άνδρικά φερσίματά της γιά νά σκανδαλΐζη τόπεριβάλλον της" καί τό κατορθώνει θαυμα¬ σία. Προσποιεΐται δτι μισεϊ την κοκετταρίσ, κόβει πολύ κοντά τα μαλλιά της καί κυκλοφο- ρεϊ μέ χαμηλά τακούνια. Κάνει έξωφρενισμούς πού προ ξενοθν την άγανάκτησι, άλλ' δμως τί τα θέλετε; Ή κόρη τοθ Άρη είναι κατά βάθος γυναΐκα δσο κι' άν θέλη νά κάνη νά πιστέψουν τό άντίθε το. Διότι ή τακτική της δέν είναι καρά μιά εκδήλωσις τής φιλοπολέμου φύσεως της πού είναι πάντοτε ετοίμη νά έπαναστατήση κατά των άν¬ θρώπων, των πραγμάτων καί των έξαπλωμένων συνηθειων. Είναι ύπερήφανη, χωρίς κε νοδοξία καί μισεΐ τούς φραγ μούς καί τίς συνθήκες τής κοι νωνίας, γιατί δεσμεύουν καί ι καθιστοθν άχαρη τή ζωή. Ι Είναι συνήθως πολύ 8ξυ- πνη καί άφομοιοϋται μ' ενα όποιοδήποτε περιβάλλον,πράγ μα σπάνιο γιά τίς έλαφρόμυα λες γυνσΐκες, μέ τίς κοοφιες άντιλήψεις τους. Θά μπορούσαμε νά ποθμε δτι είναι γεννημένη ν' άντιλέ γη. Ν' άντιλέγη στούς άνθρώ¬ πους, στήν φύσι της, στίς συνή θειες, καί Ιδίως στή γυναΐκα, την κενή καί έπιπόλαιη πού προσπαθεΐ νά ύψωθή λίγο πάνω άπ' τή γή* μέ δεκατρεΐς πόντους τακοθνι.(. Ή εύαισθησία καί ή λε- πτότης της είναι πολύ γυναι- κεΐες, άλλά θά κοκκΐνιζε νά φανή άδύνατη καί διστακτική. «Κακό κεφάλι καί καλή καρ διά» δπως λέει ό λαός. Ή κόρη τοθ "Άρη είναι επί σης μορφωμένη, μά άπειρες γνώσεις καί ψυχολογική &ύ· ναμι άφάνταστη. Είναι είλικρι νής, τιμΐα, πι στή κι' Εχει τή ψιλοδοξΐα ν' ανέλθη, άλλά, μέ την πρόσω πική της άξία, διότι είναι πό λύ ύπερήφανη διά νά ϋποφέ ρη ένα σιήριγμα. Ή φτώχεια κι' ή έργασία δέν την φοβΐζουν προκοιμέ νού ν ά μείνη πιστή στά (δανι κά της. Είναι δύσκολο ν' άγαπηθ{) κανείς άπ' αυτήν άλλ" δταν τό επιτύχη, είναι βέβαιος &· τι έχει μιά πιστή φίλη δ,τι δή ποτε κι' άν συμβή. Καί ό δν δρας πού £χει κερδίσει τή καρ διά αυτής τής άτίθασσης άμα ζόνας, μένει ίκπληκτος νά την βρή υπό τόν...θώρακά της, τρυφερή, θερμή, δοσμένη όλο- κληρωτικά μέ τό «σφοδρά πά θος τής άγάπης» δπως λένβ νομΐζω κι' οί ποιητές. Ή καλύτερη ένσάρκωσις αύτοθ τοθ πλανητικοθ τύπου είναι ή Κάβριν Χέρμπουρν ή πιό δυσκολονΐκητη άλλ' επί σης ή πιό προσωπική, ή άλη· θινά πιό (διότροπη πού μάς κάνει νά σκεφθοθμε £να τύπο, Συρανό μέ φουστάνια,
  ΑΠΟΡΘΟΣΙ2
  6ΕΤΜΛΪΜΆ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, Κινηαατογράφος.
  Σήμερον τό άριστούργημα τής
  γαλλικής κινηματογραφ(ας: «Ή
  γυναϊκα τής άμαρτίας».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ώρα 2 μ, μ,
  συνέχεια καΐ τέλος έπεισοδιακοθ.
  °Ώοα 4 μ. μ. «Παληάτσος τοΰ '^π
  ποδρομίου>. "Ωρα 6 1)2 μ. μ. *.=.α
  νανθίζουν τα ρόδα». "Ωρα 10 μ.
  μ. Έθνική έορτή. Την Δευτέραν
  «ή πρώτη άγάπη ξαναζεΐ».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 23ης Μαρτίοο.
  "Ωρα 9.30 Έμβατίιρια (δίσκοι).
  10 30 Μετάόοσις έκ τοΰ Ίεροΰ
  Ναβΰ της Μητροπόλεως τής Δοξο
  λογίας επί τη έπετείω τή; 25ης
  Μαρτίου 11 Έμβατηρι» (δίσκοι)
  1130 δημοτικά τραγοΰδι: 12 Περι
  γράφη παρελάσεως. 12.15 Μαντ©
  λινάτα Ά?ηνών καΐ χορωδία
  (Δ)σις κ. Φίλιππα). 12 45 Όμιλία
  πανηγυρικήν
  13 Ή χορωϋα τοΰ 'Αμαλιείου
  (Δ)σις κ. Ιωάν. Μαργαζιώτην). 13.
  30 Είίήσεις.
  13.45 Έλαφρό Έλλπνικο τραγοΰ
  δι (δίσχοι). Η.15 έλαφρά μουσΐκπ
  ("θμιλος Α. Άθαναβιαδη). 14 45
  Εΐίήσεις — Μετίωρολογικόν ίελ
  τίον.
  17.10 Χορωδία «Δραγατσείου»
  έκποιιδευτιχοϋ Ιδρύματο;.
  Έθνικός "Υμνος. «'Ύμνος τής
  Νεολαίας». Μ. Καλομοίρη: «"Ε
  για Μόλβ».
  17.30 Περιγραφή τελβτής. 17.45
  ΓΌιδική χορωδία της Ελλάδος.
  18 10 Ή ωρα τού ΐταιίιοϋ.
  Όμιλία επί τή 25η Μαρτίου
  δπό τε 0 κ. Κ Α. Κροντηρά τής
  Σχολής Μεταξα «Ή Σουλιώτισσα»
  18 40 Χορωδία Ε. Ο. Ν. (Δ)σις
  Γλυχοφρίδη). 19 Ή ωρ* τού ά
  γροτοι»
  19.20 Χορωίία τοΰ Π' Γυμνασί
  ου αρρενων Πειραιώς. 19.35 Έλλη
  νικά τραγοΰδια (άπό τόντενορον
  κ. Έιτιτροπάκην). 20 Σκέτς. 20.30
  Εΐδησεις. 20 45 Έλαφρό τραγοΰδτ
  (υπό ιτής κ. Μαριάνας Λάζου)
  21 15 Όμιλία. «Ή 25π Μαρτίου.
  Προαφώνησις πρός τούς Πανέλλη
  νβς». Υπό τού καθηγητού τού
  Πανβπιστ. χ. Μιχ. Βολωνάκπ).
  2130 'Κλλπνικοί χοροί υπό τής
  μικράς όρχηστρας (Διευθυντής
  Χ. Χι Παλτετσιώτης).
  22 Νυκτεριναί ΐΐδήσεις. 22.15
  Έλαφρό τραγοΰδι (υπό τής κ.
  Χουλας Σχήβενς καΐ μουαική χο
  ροΰ (δίοκοι) 23 30 Μικρά ορχή-
  οτρα (Α)της όρχήατρας Στ. Βαλ
  τετσιώτηθ- 24 15 Έλληνι*ό κουϊν
  τεττο (Δ)σις Ι λυκοφρύδη) 24.45
  Μουσική χοροΰ (δίοκοι).
  ΗΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μόνον άπογευματινή ώ¬
  ρα 3, 5, 7. μ. μ.
  Ή γυναϊκα μέ την πά
  ράξενη ώμορφιά.
  Ή γυναϊκα—πεΐβαομές.
  'Η γυναΐχα πού γοη-
  τεύει, συναρπάζει, άνα-
  στατώνει:
  ΒΙΒΙΑΝ ΡΟΜΑΝΣ
  στήν εφετεινήν της Ιπι-
  τυχία, ατό ΰπέριχο δραμα
  τικό καί περιπετειώδες
  ρομκντσο τοΰ
  ΖΑΝ ΒΙΝΙΩ
  II
  ΤΗΣΑΜΑΡΤΙΑΣ
  Συμπράττει ολο τό άν-
  θος τώνΓάλλων ήθοποιών:
  Ντάλιο, Πιέρ Ρε-
  νουάρ, ΛουΐΖουβέ
  Ζάνυ Χόλτ, Τζίνα
  Μανέζ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΥΠΟ ΤΑ ΒΑΕΜΜΑ-
  ΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
  Γαλλική έμιλοϋσα
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Πιέρ Φρεναί, Ντα-
  νιέλ Παρόλα, Πι¬
  έρ Ρενουάρ.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοφόρος(στυ
  λό) έπίχρυσος, μικράς άξΐας, καΐ
  άποτελών οΐκογενειακόν ένθύμΐον
  έντός έπιβατικοθ αύτοκινήτου άπό
  Ηράκλειον είς Κοκκίνη Χάνι. Ό
  ευρών παρακαλεΐται δπως τόν
  ιΐροσκομΐση είς τα γραφεΐα μας
  Μοί ΑμΕΐφθήσιται.
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΪΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  16ο ν
  —ΕΤμαι δυστυχισμένος! έψι
  θύρισεν αϋτός. Πρέπει λοιπόν
  νά χάσω τόση περιουσΐα πού
  κέρδισα μέ τόν κόπο μου;
  Άλλά ή Λ(α εΐχε άκουυιπή
  σει τό χέρι της στόν ώμό
  τού.
  —Καί ποίος σέ ύποχρεώνει
  νά ΰπακούης πάντα σαν σκύ
  λος; Ό Διδάσκαλος είνε πό
  λύ μεγάλος, δέν είνε ομως
  πολύ λογικάς. Δέν βλέπεις ο
  τι άφήνει άκόμη νά τόν ηαρα
  σύρουν ό Ζεβεδαΐος καί ό Πέ
  τρος πού ζηλεύουν την εύτυ
  χ(α καί την περιουσία σου,
  ΤΙ άνάγκη τούς εχεις; "Αφη
  σέ τους νά φύγουν. Σέ λΐγες
  μέρες θάρθη ό ϊδιος νά σέ ζή
  τήση· τοΟ εΐσαι άπαραΐτη
  τος.
  Χωρίς την ιόποστήριξΐ σου,
  χωρίς τα κεφάλαιά σου τίπο-
  τε δέν θά μπορέσρ νά κάμη
  Νά τό θυμηθής. Άργά ή γρή
  γορα θά καταλάβη, καί θάρθη
  πάλι σέ σένα. Καί σύ τότε
  πρέπει νά φανής Ιξυπνος. Νά
  χης κ' έσύ τούς δρους σου.
  Πρώτα ν' άπομακρυνθοϋν οί
  μαθηταί πού μάς ζηλεύουν
  καί θέλουν τό κακό μας κι'
  υστερα νά καταθέσης χρήμα-
  τσ γιά την έπιτυχΐα τού.
  Όπως άλλοτε προσπαθοϋ-
  σε μέ την γλυκειά της φωνή
  νά πείση, τόν Ίσκσριώτη.
  —Μην εΐσαι κουτός,Ίούδα,
  εξηκολούθησεν ή Λίσ. Τόσον
  καιρό τοϋ άφιέρωσες τή ζωή
  σου καί άκουσες πρό όλΐγου
  τό «εϋχαριστώ». Εΐδες πώς
  μοϋ φέρθηκε έμένα, πού εΤχα
  δώδεκα άνθρώπους στό κεφά-
  λι μου γιά νά μοθ κάμουν
  τό σπΐτι άνω—κάτω. Πρίν άπ'
  δλα εΤσαι άντρας καί πατέρας
  "Εχεις ύποχρεώσεις στή γυ
  ναΐκά σου καί στό παιδΐ σου.
  Θέλεις νά τό δής νά διακο
  νεΰΓ): Θέλεις νά πάρω τόν
  κακό δρόμο; Πώς θά ζήσου-
  με, 8τ.αν μοιρόστις δλη την
  τιεριουσ'α σου; Τό μαγαζί
  σου τιϊχλεισες, τή βάρκα σου
  την πούλησες. Ή οίκογένειά
  μου δέν έννοεΐ νά μοϋ δώση
  την παρσμικρή βοηθεία. Ίου-
  δα πρόσεξε. Θά μάς σύρης δ
  λους στήν καταστροφή!
  Ό Ίούδσς δμως άκόμη έτρε
  με. Έξαφνα σηκώθηκε καί
  περπατοΐσε μέ μεγάλα βήμα
  τα μέσα στό δωμάτιο.
  —"Οχι, δέν μπορ©, δέν μπο
  ρβ! Είνε ό Διδάσκαλος! Είνε
  ό ΥΙός τού Θεοϋ! Είνε ό με
  γάλος βασιλεύς καί ό μεγάλ ς
  κριτής. Μπροστά τού εΐμαι
  σάν τό άρνάκι μπροστά στό
  λιοντόρι. Όταν μιλή πρέπει
  νά ϋπακούω. Κι* ϋστερσ, θε
  λω καί οί τρείς νάχουμε τή
  θέσι μας στό βσσίλειό τοί!
  Θέλω τό κσλό σας. Θέλω
  τόν πλοθτό σας καί τή δόξα
  σας στήν άλλή ζωή!
  (συνεχΐζετσι)
  Ό Περικλής, ό Άλέίαν
  δρος, ό Ήρακλής, ό Κο-
  λοχοτρώνης, ό Κωνσταν¬
  τίνος, έκπροσωποθν την
  Έλλάδα σέ διάφορες δο-
  ξασμένες έποχές. Π' σϋ·
  τό δέ θά πεθανουν ποτέ.
  άφοθ ή Έλλάδα μσς θά
  ζή αΐώνια γιά νά τούς δο·
  Ε. Ο. Ν.
  Ταχύταται
  έττισκευα. άρολογίων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (παρα τό Συντριβάνι).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης'
  οφθαλμίατρος
  Έ*1 τριακονταιτΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον ΐΐς τα
  δθθαλμολογικά άσχολοόμ·-
  νος, δέχεται, τούς «άσχοντας
  τούς δοθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι «λησίον τ"ς
  Πολυκλινικ*|ς Ηρακλείου.
  ΚΑΤΟΧΟΣ τής ίιπλογραφίας
  άναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι-
  χών 6ι6λίων μΐ συμφέροντας ί·
  ρους. Πλτ3ροφορ'ί»ι παρ' ημίν.
  στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  ΣυνδυασμοΙ και έπινοήσεις
  της νέας άνοιξιάτικης μόδας.
  Μέ την μοντέρνα σιλουέττα έπι-
  βάλλονται καί νέΐς κομμώσϊΐς.
  Τα κτενίσματα μέ τα άνασηνο)
  μενά πρός τα. επάνω μαλλιά δέν
  ταιριάζουν μέ τα φορέματα τής
  άνοίξίως. Μεγάλα αινιόν ή φαρ-
  ά ροιιλώ γαρνίρουν σήμερα
  σύμφωνα μέ την μόδα, τα γυναι-
  κεΐα κεφϊλια. Γιά τό 6ρά5υ έ-
  πανήλθαν έκ νέοι» οί χαμηλές
  μποΰχλεςΐΈμπρός τα μαλλια έξ*
  κολουθοθν πάντως νά κτενίζων
  ται, πρός τα επάνω καί σχη
  ματίζουν είς τό μέτωπον μποθ
  κλες.
  Είς τα βραδυνά φορέματα, τδ
  ύπερβολικό φάρδος, αποτελεί κα
  νίνα. Τό έπίσημο φόρεμα των
  περασμένων έποχών φοριέται σή
  μερά κάθε βράδυ. Εξαίρεσιν, ε¬
  φέτος, απετέλουν τα στενά φορέ¬
  ματα;· συχνά άποτελοΰνται άπό
  Ινα μαΰρο φαυρρώ τοΰ δποίου τό
  κάτω μέρος τής φούστας κατα-
  ?ήγει αέ βολάν, κάτω άπό τα
  όποϊα φαίνεΐαι τό λενζερί μεσο-
  φόρι.
  Έσωτερικές φοΰσΐες δργκαντί,
  συχνά κολλαρισμένε;, κρινολίνα
  σούπλ, προσθέτουν περισαότερο
  φάρδος είς τα φαρδυά ήδη φορέ
  ματα. Ή μόδα αυτή δέν φαίνε
  ται διόλου πρακτική καί είνε
  άσυμβίβ^σιος μέ τίς σημερινές
  συνθήχες τής ζωής... Άλλά..
  καί (.1 τολμηρότερες έμπνεύσεις
  μας βρίσκουν τιάντοτε πρίθιιμες
  νά τίς υΕοθετήσωμβ.
  Τα τελευταία παρΐ9ΐνά καπέλ
  λα φοριοθνται ή παρά πολύ πρός
  τα οπίσω ή πρός τα έμηρός, άλ¬
  λά τίτε μόλις συγκραΐοΰνται είς
  τα κεφαλι. Μικρά δτ,λαδή κα¬
  πέλλα πού άφίνουν έλεύθερο
  τό επάνω μέρος τής κεφαλής
  ή κανοτιέ, πού άφίνουν τα μαλ¬
  λιά έκτεθειμένα έμπρός είς τό
  μέτωπο.
  Ο£ γαρνιτοΰρες των άνοιξιάτι-
  κων καπέλλιον παρουσιάζουν με-
  γάλη ποικιλία. 'Η παρισινή μό
  δα επιβάλλει την μεταβατι.κή
  αυτή έποχή λο·υλού5ια, πτερά, φι
  όγκους, κορδέλλες φχνταιζί, γραμ
  μωτέ; ή σ*ωτσέζικες.
  Σύμφωνα με τούς νέους κανό
  νας τής άνοιξιάτικης μόϊας ιδι¬
  αιτέρα προτίμησιν έχει εφέτος τό
  μυτερό ντεκολτέ.
  Σχεδόν δλα τα τελευταία παρι
  σινά μοντέλα συνοδεύονται μέ
  κολλιί: κολλιέ ντέ σιέν πού σφίγ
  γουν ψηλά τόν λαιμό ή φαρ
  δειά κολλιέ, ώσάν μικροί γιακά
  δες, ύφασμένοι μέ χρυσό.
  Μέ τα άπλα πΐωινά καί άιτο
  γευματινά ταγιέρ φοριοϋνται υπο
  δήματα σέ φόρμα μπότας, άλλά
  κοντής. Οί τσάντες ,τής μό5ας είνε
  έξαιρετικά σίύαλ.
  ή Ντιβτεγκέ
  "ΜΙΝΩΑ,, ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ ό μεγαλείτερο μβυσικό ρομαντζο:
  ΞΑΝΑΝΘ!ΖΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑ
  Πρωταγωνιστοΰν: Α ΛΙΣ ΦΑΙ Υ-, ΤΑΥΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσφ καί εημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα 'Ανώνυ-
  μος Άσφαλιστική ΈταιρεΙα ό «Άστήρ» διεκανό-
  νισε διά τοϋ ένταθθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ δραγμών 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοϋ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω¬
  ής έπ' ονόματι τοΟ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλεΐου Κευγά,
  Έν Ηρακλείω τη 11η Ίανουαρίου 1939.
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όόος "16ης.
  Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγνέλια,
  Άγια Δισκοπότ,ηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές,
  Κηροτιήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες
  κ. λ. π.
  Αί τιμαί μας κατά πολύ ευθηνο¬
  τερα! των Αθηνών.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΙίΟί
  Ι Κ ΟΙ Μ Ω Π ί Κ Ρ
  Τοΰ Άρμστρογγ.
  39βν
  Άλλά δέν έπεσεν ουτι ?νας πυ
  ροβολισμός. Τα άγγλικά στρατεύ
  ματα, είς τα χαραχώματά των, έ-
  πρόσεχαν πολύ: εί χά ν λάβει δια
  ταγάς νά έξαντλήσΐυν καί τό τε
  λευταϊον βριον άνοχής, ν' άναχαι
  τίσουν τούς Τούρχους, άλλά χωρΐς
  νά μετέλθουν βίαν, χωρί; νά πυ
  ροβολήσουν. Καί οί Τοθρκοι προ
  χωροθσαν χωρίς νά είνε διατεθει
  μίνοι ου ΐε νά" σταματήσουν, άλλ
  ιϋιε καί νά πολεμήσουν. 'Η κα¬
  τάστασις είχεν άπιβή κρίσιμοί:
  Οί Τοϋρκοι είς ελαχίστην άπόστα
  σιν ευρίσκοντο άπά τα άγγλιχά
  συρμχτοπλέγματα. Ήΐ,αν Ιτοιμοι
  νά περάσουν διά μέσου των άγγλι
  κων συρματοπλεγμάτων, δταν κατέ
  φθασεν ή δΐαταγή νά σταματήσουν
  Είχε κλείσει μία άναχωχή. Οί
  Γάλλοι είχαν στείλει Ινα άντιπρό
  σωπον, τόν κύριον Φρανκλέν Μπου
  γιόν, άπ' ίύθι,Εας πρός τόν Μοί»
  σταφά Κεμάλ. Ή Γαλλία εΐχε τρο
  μοκρατηθή μήπως Ινας πόλεμος
  μεταξύ Αγγλίας καί Τουρκίας έ·
  γενιχεύετο πάλιν είς άλλην παγ
  κόσμιον σύρραξιν μέ την μπολσεβΐ
  κικήν Ρωσσίαν ουμπράΐτουσαν
  την φοράν αυτήν μέ την Τουρ
  κίαν.
  Ό Φρανκλέν Μπουγιόν έπήγαι
  νέ μέ κάθε τρόπον νά έξουϊετερώ
  ση τάς πιθανότητας ενός νέου πό
  λέμου.
  Έν ονόματι των αυμμάχων καί
  αυτής άκόμη τής Αγγλίας, ήταν
  Ιτοιμος νά δποσχεθ^ τό πάν είς
  τούς Τούρκους Οί σύμμαχοι άνε
  λάμβαναν νά έξαναγκάσουν τούς
  Έλληνας νά εχκενώσουν την θρά
  κην χαί ήγγυώντο την απόδοσιν
  τής εύρωπαΐκής Τουρκίας είς τούς
  Τούρκους. Ήταν Ιτοιμος νά δπο
  σχεθή δ,τι δήποτε ήθελεν δ Μου
  σταφα Κεμάλ, δ,τι δήποτε πρός
  εξουδετέρωσιν καί αυτής άχόμη
  τής άπειλής ενός νέου πολέμου.
  Καί ώς νά τοΟ εκαμνε χί^, δ
  Κεμάλ έμεινε σύμφωνος. Ούιια
  στικως είχεν έπιτύχει 8,τι ήθελε
  Κίχε νικήσει. Θά τού έσιυίχιζεν
  Ισως πενήντα χιλιάδας άνδρών καί
  πολυμήνους έπιχειρήσεις αύτό τό
  άποτέλεσμα, επί τή υποθέσει βτι
  τό έπεδίωχε,,διά των βπλων. Καί
  είνε ζή τη μ α αν θά τό επετύγχανε
  καθόλου' διότι είς μίαν νέαν σύρ
  ραξιν &ί οίωνοί ήσαν εναντίον τού.
  Διέταξε τα . στρατεύματά^^ι νά
  σταματήσουν καί ε*στειλεν είς συ
  νάντηαιν τοΟ Χάριγκτων, είς Μου
  δανιά, τόν Ισμέτ, δπως διαπραγ
  ματευθτ] τού; δρους.
  Είς Μουδανιά οί σύμμαχοι έ*μει
  ναν σύμφωνοι ν' απομακρύνουν
  τούς "έλληνας έκ θράκης καί νά
  έκκενώσουν καί οί ϊδιοι την Κων
  σταντινούπολιν χαί δλην ^τή
  Τουρκίαν.
  (συνεχίζεται)
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις ή κ.
  Μαρίκα Εύαγνέλου Τζολάκη.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έτησκέψδΐς ή κ. Εύογγε-
  λία Στεφ. Μηλιαρα δικηγόρου.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζΛ ή κ. Εύ·
  αγγελίοχ Μιχ. Τζουλάκη έμιόρου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ¬
  χεται έπισκέψεις ή κ. ΕύαγγελΙα
  Αντ. Σφακιανάκη.
  —'ΕιτΙσης δέν έορτάζει σήμερον
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις, ή κ. Εύ·
  αγγελΐα Γ. Τσουβαλίδου.
  — Έττΐσης δέν έορτάζει σήμεοον
  οΰτε δέχεται έπισκέψεις ή δνΐς
  Εύαγγελία Χ. Παπαδάκη.
  —'ΕΐίΙσης δέν έορτάζει σήμερον
  ή κ. ΕοαγγελΙα Ί. Καμαράτου.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει οθτε δέ
  χεται έπισκέψεις ή κ. Εύαγγελία
  Άνδρουλάχη.
  —Έπίσης ό κ. Ευάγγελος Γα·
  λενιανός δέν έορτάζει ουτε δέχε-
  ται έπισκέψεις.
  — 'ΕπΙσης δέν έορτάζει σήμερον
  ή κ Εύαγ. Ν. Καρέλ,λη.
  —Έηΐσης δέν έορτάζει οΰιε δέ
  χεται λόγφ ασθενείας ό κ. Ευάγ¬
  γελος ΓκΙκας.
  —'Επίσης ή κ. Άργύρη δέν δέ
  χεται έπισκέψεις διά τόν υϊόν της
  Εύάγγελον.
  —ΈττΙσης δέν έορΐάζει ή κ Εύ
  αγγελίαι Ί Γ, Καμαράτου.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ή κ, Εύ
  αγγελΐα Γ. Δουκουμετζίδου.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ— Ό κ. Γεώργ.
  Πατιανικολάου δικηγόρον ύπάλλη
  λος τοΟ ΓενικοΟ ΛογιστηρΙου καί
  ή δνΐς Μέλπω "Εμμ. Λυβάκη 2δω·
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου,
  Συγχσρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ.- ΑΙσθάνομαι
  βαθείαν υποχρέωσιν δπως καί δη¬
  μοσία εύχαριστήσω πάντας τοος
  συμμερισθέντας τοΰ πένθους μου έ
  πΐ τφ αΐφνιδΐφ θανάτφ τής προσ-
  φιλοθς μου συζύγου Ελευθερίας.
  Ιδιαιτέρως δέν «αραλείπω νά
  άπευθύνω τάς απείρους μου εύχα
  ριστίας πρός &Ίτασαν την κοινω¬
  νίαν των χωρίων ΆγΙων Δέκα
  καί Μοιρών διά τό τόσον ενδια¬
  φέρον καί τήν^συμμετοχήν των είς
  τό βαρύ πένθος μου.
  Μοΐρες 23-3-1939
  Ό ευχαριστών σθζυγος
  Μιχ. Μπαλασαάκης
  ***
  Γύρω στήν πόΑι.
  Τιμή καί δόξα στήν Έ
  θνική Νεολαίσ, ιτού ένώ
  νει τόν Μαραθώνα μέ τό
  Κιλκίς, την Σαλαμΐνα μέ
  τόν Έλλήσποντο, τό Με-
  σολόγγι μέ τό Βυζάντιο
  καί πού τροβάει πάντα
  έμπρός γιά νέες νΐκες τής
  ψυλής μας.
  Ε. Ο. Ν.
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'Επανσλαμβάνεται ή δημο-
  πρασία ενοικιάσεως των
  κάτωθι Δημοτικών φόρων,
  κσί τελων διά τό οίκον. Ιτος
  1939—1940.
  1) τοϋ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  θαλάσσης.
  2) τοΟ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  ξηρδς.
  3) τοΰ φόρου ζυγίου επί
  των διά θαλάσσης εισαγομέ¬
  νων εγχωρίων ττροΐόντων.
  4) τού φόρου όπωρικων καί
  λαχανικών.
  5) τοΟ φόρου επί των έν τή
  περιφερεία τοΟ Δήμου Ηρα¬
  κλείου άγοραπωλουμένων μι-
  κρών καί μεγάλων ζώων.
  6) των τελών διά την χρή¬
  σιν των σφαγείων.
  7) των τελών επί των δια-
  φημίσεων.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  έν τώ Δημοτικώ Καταστήμα¬
  τι Ηρακλείου καί ενώπιον τής
  Δημαρχιακής Έπιτροπής την
  27ην τρέχοντος καί ώραν 11
  —12 π. μ.
  Έν Ηρακλείω τή 24 Μαρ¬
  τίου 1939.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μιχ. Κασιμάτηί
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 έ-
  τκπλωμίνον π«ρά χΛλ% οΐχογι-
  νιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Άπό χθές την πρωΐαν ή πόλις
  μας πλέει κυριολεκτικώς είς τα
  έθνικά χοώματα.
  —Δημοσία καί Ιδιωτικά κατα-
  στήματα διεκοσμήθησαν καταλλή¬
  λως καί αί οικίαι έσημαιοστολί-
  σθησαν συμφώνως πρός τό σχετι¬
  κόν ιτρόγοαμμα άπό τής 9ης π.μ.
  — Είς την Νομαρχίαν ελήφθησαν
  μεγάλοι πίνακες διακεκοσμημένοι
  μ έ τάς μορφάς των κυριωτέοων ή
  ρώων καί των πρωτεργατών τής
  έπαναστάσεως τοϋ 1821.
  —ΟΙ πίνακες οΰτοι διανέμονται
  μεταξύ των 8ημοσ(ων υπηρεσίαν
  καί των διαφόρων όογανισμων.
  — Κατά πυκνούς όμίλους έκυ-
  κλοφόρουν χθές είς τΐν πόλιν μας
  Φέροντα ωραίας στολάς τα δργα-
  να άγροφυλακής τα όποϊα αφί¬
  χθησαν έκ τής ϋπαΐθρου διά την
  σημερινήν παρέλασιν.
  —Άλλά καί γενικώτερον ή δ-
  ψ ς της πόλεως ίνεφάνιζε κάτι τό
  εντελώς νέον καί μεγάλην ζωηρό
  τητα κινήσεως.
  —Ώς ήδη ανηγγέλθη, 6 παρετΐι
  δηυων είς την πόλιν μας λογο-
  γρσφος κ. Γεώργ. Καφετζάκης—
  Μαράνης θα ομιλήση την προσε
  χή Δευτέραν είς την Λέσχην Επι
  στημόνων,
  — θέμα τής διαλέξεως τοϋ κ.
  Καφετζάκη εΤνε «ό Ήρακλειώτης
  ποιητής Μιχ. Καλημεράκης— θερ
  σίιης· έκ των παλαιών κορυφαί-
  ών συνεργατών της «Άνορθώσί-
  ως».
  —Την προσέχη Τρίτην 28 τρέχ.
  περατοθνται αί κληρώσεις τοΰ Έ
  θνικοΰ Λαχείου.
  —Έν τω μεταξύ έστάλησαν
  είς τό ενταύθα πρακτορείον καί
  ήρχισαν ήδη διανεμόμενοι οί νέοι
  λαχνοΐ τής 4ης κληρώσεως.
  — Ώς γνωστόν κατά την £κδο
  σιν ταύτην οί λαχνοΐ ηυξήθησαν
  ά«ό 90.000 είς 10Ό.0Ο0, έκ τούτων
  δέ θά κερδίσουν οί 45.000 άριθμοί,
  —Δι" αυριον έτοιμάζονται —λεΐ
  σται ψυχαγωγικαί έκδρομαΐ είς
  τα πέριξ τοπεΐα καί την Κνωσόν.
  —ΑΐέκδρομαΙ οδται κατακτοθν
  όσημέραι τό κοινόν κατ' έπέκτα
  σιν των οργανουμένων ήμερησ'ων
  έκδρομών υπό των διαφόρων σω
  ματεΐων αί οποίαι έγκαινιάσθησαν
  ώς γνωστόν άπό πέρυσιν καί
  εσημείωσαν τόσην επιτυχίαν,
  —Ενεργείαις τοϋ Νομάρχου
  Ηρακλείου κ, Άνδρέου Μαρκέλ
  λου διετέθη πίστωσις 60.000 δραχ.
  διά την κανονικήν συνέχισιν των
  μαθητικών συσσιτΐων.
  —Ούτω έκατοντάδες πτωχών
  μαθητών θά διαιτωνται επαρκώς
  μέ άφθονον καί θρεπτικήν τροφήν
  καθ" εκάστην.
  —Συνεχίζεται μέ επιτυχίαν είς
  τόν κινηαατονράφον Πουλακάκη
  ή προβολή τοΰ φίλμ «'Η γυναϊκα
  τής άμαρτίας».
  —Ανάλογον επιτυχίαν σημειώ
  νει τό προβαλλόμενον είς την
  «Μινώαν» εξαιρετικόν έργον «Ξ.οι
  νανθίζουν τα ρόδα».
  « Ρέκορτιρ
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΡΕΣ1ΤΑΛ
  Εξαιρετικόν γεγονός διά την
  πόλιν μας είνε τό αυριανόν ρε·
  σιτάλ τοΟ διαπρεποΰς χορογρά-
  φού τοΰ ΈλληνικοΟ μελοδράμα-
  τος καί τής "κ. "Ελλης Ζουρούδη.
  Πρόκειται ώς έγράψαμεν καί πρό
  ημερών περΐ καλλιτεχνών ίδιαιτέ
  ρας τέχνης είς τό υψηλόν εΐδος
  τού χορου καί περΐ των οποίων Ι
  χούν άπασχοληθή εΰφήμως ΙδικοΙ
  μας καί ξένοι κριτικοί. Τό ρεσι
  τάλ θά δοθή είς τάς 11 π. μ, είς
  τό θέατρον Πουλακάκη,
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ γγη
  χαί Γαλλικής μακράς αέμποριχής
  πΐίρας άναλαμβάνει μεταφράσεις
  καί άλληλογραφίαν κατ' οίκον ή
  μ< ώρας. Πληροφορίαι παρ' η
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  *
  Οί "Αθλιοι.
  538ον
  Αί βρονταί τής νύκτας έκείνης καί ή έκ της ά
  νεμοζάλης ταραχή έβοήθησαν κάλλιστα την έρ
  γασΐαν των ουδόλως άκουομένην. Είς την Ξ<*ύτήν φυλακήν ήσαν καί οί άλλοι κατάδικοι,οΐτινες, καίτοι έξύπνησαν, ύπεκρΐθησαν δμως δτι εκοιμώντο. Ό Βύζουνας ήτον έπιτήδειος, ό Γουλομάρας ρωμα- λέος. Έτρύπησαν την καπνοδόχην, είσήλθον είς αύ την, την άνέβησαν άναρριχώμενοι, ΙβΙασαν την σι δηρδν κιγκλΐδα, ήτις την έπροφύλαττεν άνωθεν, καί ευρέθησαν αμφότεροι οί φοβεροί ούτοι κακοθρ γοι επί τής στέγης. Ή βροχή έμαΐνετο μετά τοθ ά νέμου, ή δέ στέγη υπήρχεν όλισθηρά. Έδεσαν την μίαν άκραν τοϋ σχοινίου των είς την κιγκλΐδα τής καπνόδόχης, κατέβησαν δι' αύτοθ είς άλ λην στέγην χαμηλότερον, επήδησαν άπό αυτής είς μίαν αύλήν, δπου συνήθως έλούοντο οί κατά δικοι, ήνοιξαν δχι δυσκόλως την θύραν αυτής, καΐ ευρέθησαν είς την οδόν. Ταυτα πάντα έντός τριών ώρών. Μετά τινάς στιγμάς, εύρον,'τόν Ζαμπετάκην καί τόν Παρνασσόν περιφερομένους είς τα πέριξ. Μέ ρος τοϋ σχοινίου των, συντριβέν ευρίσκετο έτι είς τάς χείρας των τό Ετερον 'τμήμα Ιμεινε κρεμά μενον άπό τής οτέγης τής φυλακής. Καί" εκείνην την νύκτα, ό Θεναρδιέρος πήρχε πληροφορημένος, ουδείς οίδε πώς, περί τής υπό των άλλων ένεργουμένης δραπετεύσεως, καί έμενεν άγρυπνος. Είχον δέ καί τοθτον είς την αυτήν φυλακήν, άλλ' είς θάλσμόν τίνα τοθ υπερώου Λ έχοντα ίνα φεγγΐτην επί τής στέγης. Πίρί την μίαν ώραν μετά τό μεσονύκτιον διέ κρινε δύο σκιό,ς δισβάσσς έμπροσθεν τοΰ φεγγΐ τού, έντός τής βροχής καί ι ής θυέλλης. Ή μία έστά θη πρός στιγμήν είς τόν φεγγΐτην, καί εφάνη κύ ψσσα "ίνα ίδη έντός ούτοθ. 'Ητο ό Βύζουνας. Ό Θενσρδιέρος τόν άνεγνώρισε καί ένόησε. Επί τοθ Θεναρδιέρου ήσαν άγρυπνότεροι οί φύλακες. "Ιστατο πάντοτε Ιξω τής θύρας τού είς στρστιώτης, έχων τό δπλον έτοιμον πρός έκπυρσο κρότησιν. Ό στρατιώτης ήλλάσσετο άνά 6ύο ώρας. Ό Θεναρδιέρος έφερεν είς αμφοτέρους τούς πόδας δέ σμά βάρους πενιήκοντα λιτρβν. Περί την τετάρ την ώραν μετά μεσημβρίαν, ήρχετο καθ" εκάστην καί τόν έπεσκέπτετο είς δεσμοφύλαξ, δστις έμ βαΐνων ιίς τό δωμάτιον τού άπέθετε πλησίον τής κλίνης τού £ν μέλαν ψωμΐον δύο λιτρών, σταμνΐον νεροό καί γοβάθαν ιτλήρη ζωμοΟ, άλιποθς όλωσδιό λου, παρετήρει δέ έπειτα τα σιδηρδ δεσμά ι τού μή ήσαν ραγισμένα ποΰ, καθώς καί την κιγκλΐδα τοθ φεγγΐτου τού, επειτα δέ άνεχώρει. Ό άνθρω πος ούτος ήρχετο καί διά νυκτός δ(ς. Είχεν επιτραπή" δμως είς τόν Θεναρδιέρον νά ΙχΓΙ μέγαν τινά ή"λον, «Ίνα καρφώνη είς μίαν ραγά&σ τοθ τοΐχου τό ψωμϊον τού, καί νά τό προ φυλάτττ» τοιουτοτρόπως άπό τα ποντίκια», ώς αύ τος έλεγε. (συνεχΐζεται) Ό όδοντίατρος ΓΕΩΡΓ ΑΛΥΠΖΑΚΗΣ 'έπανέλαβε τάς εργασίας τού καί δέχεται ώς καί πρότερον είς τό Ια¬ τρείον τού. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬ ρον, Τήνον, Π6ρ·ν, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 1-41. ΣΗΜΑΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ Διά κοινότητος, καταστήματι, οΐκίας, αύτοκίνητα κ. λ. π. Είς δλα τα μεγέθη καΐ είς δ- λας τάς ποιότητος. Μόνον στό εΐδικόν εργοστάσιον τό: "ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ,, ΠλαΤΕΐ«--£τράτα. * Εγκυκλοπα ιδ ε ία ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ Τό Γερακάρι ό κηπος της Κερασιάς, Γιά νά υψώθη εί; τόν χέρα, έ άνθρωπος εδοκίμασεν αρχικώς νά μηθή τα πτηνά. Άλλ' απέ¬ τυχαν δλα τα πειράματα των άνθρώπων πού κατεσχεύαοαν τε χνητάς πτέρυγας, τάς έστερέωσαν είς το σωμά των χαί επεχείρησα νά υψιοθοθν είς τόν άέρα.'Ύατερα ό ΐϊνθρωπος έγκατέλειψε την ιδέαν καί την φιλοδοξία νά μιμηθ^ τα πτηνά, καί ήΐχισε νά σκέπτεται, παρατηρών τα σιίννεφα, κατά πό σον δέν θά μποροθσε νά φοιισκώ ση άσκούς γιά κάτι πού αάν τα σύννεφα, θά μποροθσε νά διατη ρήται είς τόν άέρα καί ν'άνυψώνη μαζί τού καί τόν άνθρωπον. Καί γνωρίζομεν δπο ποίας^συνθήκας τό 1782 οί δύί Γάλλοι άδελφοί Μογ γολφιέροι έδοκίμβζαν νά γεμίσουν ασχούς μέ καπνόν καί νά τούς ά- φήνουν νά υψώνωνται είς τό ταβάνι τοϋ δωματίου, εντός τοθ έποίου έπειραματίζοντο. Ένθαρρυνόμεοι έχ τής επιτυχίας των πειραμάτων των, οί δύο άδελφοί Μογγολφιέ ροι απεφάσισαν νά έπαναλάβουν τό πείραμά των καί είς τό ΰπαι θρον.Ύστεραάπό πολλούς πειραμα τισμοος απεφάσισαν νά έτιιδείξουν τό καχόρθωμά των δημοσ'α Την 4ην Ίουνίου τοΰ 1783, είς την με γαλειτέραν πλατείαν τής γενετεί ρας των, τής πόλεως Άννοναί, οί δύο αδελφοί προαεκάλεσαν τούς συμπολίτας των διά νά έχτελέσουν παρουσία των τό πείραμά των. ΕΙ χαν προαναγγείλει δτι είχαν χά τασκευάσει Ινα μεγάλο μπαλόνι τό οποίον θά έξαπέλυαν είς τόν ά· ίρα. Έ άεροστατική μηχανή των είχε διάμετρον δώδεκα μέτρων. 'Ηταν καμωμένη άπό χονδρόν δ- φασμα έπενδε^υμένον μέ χαρτΕ. Κάτω άπό την σφαίραν, είς χω ρον πού είχαν κτίσει επί τοΰτφ, ήναψχν μεγάλη φωτία. Μιά πυκνή ατήλη καπνοθ δψώθη καί γέμισε θερμόν άέρα την σφαίραν, ή έ ποία όλονέν έφούσκωνε. Όκτώ άνθρωποι την κρατούσαν μέ σχοι νιά. Όΐαν έγίμισε, εδόθη τό συν θημα νά την άπολύαουν. Ή μέγα λη σφαίρα ήρχισε ν3 άνυψώνεται είς τόν άέοα, επάνω άπό τα δίνδρα χαί τα σπίτια, χαί ΰστερα άπό δέ χά λεπτά τής &ρχς είχε φθάσει είς δψος πεντακοσίων μέτρων. Άλλ' έν τώ μεταξύ δ άέρας μέ τόν δ ποίον την είχαν φουσκώσει είχεν άρχίσει νά ψύχεται χαί ή σφαΐρα νά ξεφουσχώνη χαί νά πίφτη. Πάν τως μέ τό πείραμά των οί άδελφοί Μογγολφιίροι είχαν αποδείξει δτι φουσχωμένη μέ θερμόν άέρα—καΐ δ άέρας θερμαινόμενος άραιώνεται χαί γίνεται έλαφρότερος—μποροθ σε νά δψωθή μία μεγάλη σφαίρα. Είχε γίνει Ινα σπουδαίον βήμα— πάντως τό πρώτον—είς την άνακά λυψιν τοθ άεροστάτου, είς την κα τάκτησιν τοθ αέρος. (συνΐχίζεται) ΙΕΡΟΣΟΛΥίνΙΑ (9 ΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟίΟΥ ΗίΝΙΠΟΣ ΤΑΦΟΣ 'Αναχώρηβις εξ Ηρακλείου 28 Μαρτίου διά τοΰ θαλα μηγοΰ «ΑΤΤΙΚΗ» μέον 'Αλβξανδρίίας Πόρτ—Σαΐδ. Μεγάλη εϋκαιρία διά τοϋς φλβγομένου; άπό Ιερόν σκοπόν νά επισκεφθούν τούς 'Αγίους Τόπους. Παραμονή 15 ημερών έντός τής Ίερουσαλήμ. 2π«ύσατε νά έγγραφήτε το ταχώτϊρον διότι λέγω πλπ θώρας ενδιαφερομένων οί κατάλογοι θά συμπληρωθοΰν ταχέως όπότβ θά άποκλετβθήτε. Εγγραφαί καΐ πληροφορίαι παρά τω κ. ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ Όδός Έβανς Ηράκλειον. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΤΙ ίΗ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ11ΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ε£Ε ΓΕΡΑΚΑΡΙ Μάρτιος Γ (άνταπο κριτοθ μα;).—Πρέπει νά ταξιδέψη χανεΐς είς τα χωρία τοθ Άμαρίου γιά ν' αντιληφθή πίσες άούγχρι τες ώμορφιέ; χρύββι ή Κρήτη. Έ5ώ είνε ή άποθέωσις πραγματι χά τοθ χάλλους χαί τής άρμονΕας τοπείου. Ιδού τό Γερακάρι. Επί νω σέ δψΕπ&δο των δπωρειών τοθ Ψηλορείτη δίδει μίαν είχόνα έ ξωτιχή. Δάσος άλόκληρο βχηματί ,ουν οί χερασιές τού. θχρρεΐ κανεΐς δτι ευρίσκεται στή χωρ» τοθ Άνατέλλοντος Ηλίου, Ίαπω νία θυμίζβι τό δπέροχο τοθτο το πείο. Καί είνε άνομαοτά χαί πε ριζήτητα τα γεραχαριανά χεράαια Τόσον είς τάς Αθήνας δσο καί είς την Άλεξάνδριια δπου έξάγον ται ίχουν μεγάλην ζήτησιν καί ιδιαιτέραν εντελώς προτίμησιν. Γι' αύτό χαί πωλοθνται πολύ ά- χριβώτερα άπό τα χεράσια των άλλων περιφέρειαν. Καί άποδί δουν κίρδη χαί πλοθτον σημαντι χον είς τους κατοίχους τοθ ώραίου χωρίου. Είνε δμως δίκαιον νά ση μειωθή δτι &Ε Γεραχαριανοί δέν κιρδίζουν χωρίς κόπο. Ή χαλλιίρ γεια τής χερασΐίϊί ίχει γίνει γι' αυτού; πάθο; χαί ίπισχήμη. Τή; είνε άφοσιωμένοι. "Οπου δπάρχει λίγο χωμα, μία μιχρή ϊ*τασι; γής, την καλλιεργοθν καί φυτεό ουν ίνα ^ίν^ρο. Τώρα, έχτός άπό τίς χβρασιές χαλλιεργοθν χαί μη λιές. Ένα Μοί μηλιάς σάν «Ο Λασηθίου άλλά μέ καρπους πού ίχουν ανωτέραν άκόμη γεθοιν χαί περισσότερον χυμόν. Ο£ Γερακαριαν>ί άντελήφθησαν
  δτι τα χαρποφόρα δένδρα άποτε
  λοθν εύλογίαν τής φύσεως χαί α¬
  νεξάντλητον πηγήν πλούτου. Καί
  επεδόθησαν μέ σύστημα χαί ζήλον
  είς την καλλιέργειαν των εί; με
  γάλην έκτασιν. Άλλ' οί Γβραχα
  ριανοί, δέν είνε καλοΐ χαλλιεργη
  ταί μόνον. Είναι χαί χαλοί άνθρω
  ποι. Φιλόξενοι, φιλόνομον εύφυ
  εΤς χαί φιλοπρόοδοι. Μέ προσωπι
  χήν εργασίαν κατώρθωσαν νά χά
  τασκευάσουν έ'να τεράστιον συγχοι
  νωνιαχόν έργον. Διήνοιξαν οδόν
  άνω των 15 χιλιομέτρων άπό τής
  διαχλαδώσεω; τής άρτηρίας έξ Ά
  ποστόλων μέχρις"Ανω Μέρους. Καί
  έλπίζουν δτι τό έπαρχιαχόν τα
  μεΐον όδοποιΐας νομοθ Ρεθύμνης
  θά μεοιμνήση διά την κατασκευήν
  των τεχνικών έργων καί την σκυ
  ρόστρωσιν τή; ίδοθ αυτής ώστε
  νά εξασφαλισθή ή συγκοινωνία χαί
  κατά τού; χειμερινούς μήνας. Έ
  αποπεράτωσις δέ τή; ίδοθ αυτής
  χαί ή εξασφάλισις μονίμου, τακτι
  χή; χαί άνέτου συγχοινωνίας θά
  ώφελήση σπουδαίως τόν τόπον,
  θά συντείνη είς την ίντατικωτέ
  ραν καλλιέργειαν τή; γή; χαί την
  αύξησιν τής παραγωγής, είς την
  διευκόλυνσιν τής έξαγωγής των
  προϊόνΐων χιχί είς την ανάπτυξιν
  τής τουριστιχής κινήσεως. Διότι
  δταν υπάρχη αιιγχοινωνία πλήθη
  ξίνων θά ερχωνται νά παραθερ!
  ζουν ιίς δλα αΰτά τα παραδείσια
  πραγματιχά χωρία: Τό Γεραχάρι,
  τόν Μέρωνα, τό "Ανω Μίρος καί
  τα πέριξ.
  —Διημερεύοντα καί διανυ-
  κτερεύοντα φαρμακεΤα.
  Σήμερον 25 Μαρτίου 8ά διημε
  ρεύαουν τα φαρμακεϊα Έμμ Μα
  τζαπετάκη. Έμμ. Ζαχαριάδη κ αι
  Γεωργίου Σφακιανάκη. <&ά δια νυκτίρβύσβυν δέ τα φαρμακΐϊα «θεοδ. Γβωργιάίη καί Κωνστ. Κα νακάκη. Αυριον θά διημβρεύ βουν τα φαρμακϊΤα Κωνοτ. Κανα Χάκη, Θεοδ. ©εοδωρίδη καΐ ©βοδ Γεωργιάδου, ©ά διανυκτερβώβουν δέ τα φαρμακεϊα τού κ. Ί. Λογι άδβυ καί Σωκρ. Χανιωτάκη. Την προσέχη Δϊυτβραν (μεθαύριον) θά ίιανυκτερϊώσο τό φαρμακίϊον τοΰ κ. Γεωργ. Γίιτεσάκη •—Τραγικον δυστύχημα είς Χανιά. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ Πληροφορούμεν τους ενδιαφερομένους πσραγω- γους καί κτηματίας δτι έφθασαν οί αναμενόμενος ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΣΙΝΤΑ Ξ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ καθώς καί τα γνήσια ίταλικά άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ. Οί παραγωγοΐ καΐ άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ- ζουν δτι: ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ . ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ, διά τής Ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτηματος ΕΡΓΟΙΤΔΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΛ, είς τό οποίον θά γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευαΐ των ψεκαστήρων ΣΦΙΝΤΑ καΐ ΣΙΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΥ. Ό γε(οργικός κόσμος άς προσέξη είς τάς άπομιμήσεις των συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ των εργοστασιον Α. καΐ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΑΙΑ μετά των οποίων έχομεν συμβληθίΐ διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψε¬ καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ. ΑΝΤΙΠΡ02ΩΠΕΙΑ: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ Όδβς 25 Αύγούστου τηλ. 4-80. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: - ©εοτοχοηβύλου (Πρώην ηβγβπβιεϊββ Κβχχίβη) «ρ. τηλεφ. β— II. Β II ΙΙΝΗΙΙΙΙϋΐ ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ Ν1Ι1ΐηΐΙΜ> «ΜΡΜΗΜΙ11ΙΗΙΙ1Η1Ι ΜίμΐίΗΙΙΙΙ ΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ" Μΐιηιιιΐΐΐ ηΐίΐΐΐηφι» ΙΙΠΡΙΙίΙΙΙΙσΒ
  Τραγικον δυατύχημα Ρ
  χώραν προχθές περί την Ιην μβτα
  μεοημβρινήν ώραν αίς Χανιά. Αΰ
  τοκίνητον λβΜφορεΐον μβτέφβρεν
  έκ τοδ Καλαμίοο 9 κκταδίκους
  τοΰ τελευταίον κινήματβς προκβι
  μένου νά βκδικαβθή ή άνακοππ
  των. Τούς καταδίκους, μεταξύ των
  οποίων Αβκν έ Γερογιάννης καΐ
  6 Καφάτος, αυνώδευαν [έ χωροφΰ
  λακες. Καθ' ίίν στιγμήν τό αΰτο
  κίνητον διήρχετο κάτω τής θέαε
  άς Πλατάνι, κατέρρευσε τυχαίως
  καΐ έξαφνικώς όγχώδης βράχος
  έπ' αυτού άπβσπααθϊίς άπό τό υ
  περκβίμενον βουνόν. Κατά τρα
  νίκην μοίραν, «{ς την πλβυράν
  τοϋ αύτοκινητου την διτοί«£πλη
  ξ« καΐ χατέστρεψε ό βράχβς, έκά
  θητβ ό Έμ. Γερογιάννης, πρώην
  ύπάλλπλος τοΰ Δήμον έστις καΐ
  εδέχθη αίς τό σώμα τού βλόκλη
  ρον τόν ογκόλιθον. Συνεπεία τ&ν
  τραυμάτων τού έ άτυχήςΓβρογιάν
  νης έξέπνευσε ολίγον άργότϊρον.
  'Επίσης έτραυματίσθη σοβαρώς
  καΐ πνέβι ήδη τα λοίαθια καΐ 6
  παρακαδημβνοί χωροφύλαξΐζαβός
  Νικόλαος.
  —Τό ζήτημος τής κριθής Μεα
  σκράς.
  Είς απάντησιν των ^γραφέντων
  μας διά το ζήτημα τής ϋποτιμή
  οεως τής κριθής Μεσσαράς, τό ΰ-
  φυπουργεϊον παρά τφ κ. Πρωθυ
  πβυργώ μάς διεβίβασε τό κάτω
  θι ΰπ' αριθ. 1304 έγγραφον τοΰ
  υπουργείον Γ«ωργί«ς (τμήμα έμ
  πορίας γϊωργικών προϊοντων):
  «Έχομεν την τιμήν νά γνωρί
  σωμεν υμίν την λήψιν τοΰ ΰπ'
  άριθμ. 10288 ύμβτέρου έγγράφου
  μετά άΐτοκόμματος τή; έν Ήρα
  κλβίω εφημερίδος «'Ανόρθνσις»
  τής 2δ-2-39 δπβρ καΐ έπιστρέ
  Φβμβν συνημμένως μέ τάς χάτω
  βι σχβτικάς πληροφορίας: Ό Οί
  Χβς τοΰ Άγρότου τού Νομοΰ -Ή
  ρακλείου ανέφερεν ημίν 8τι ΰπάρ
  χβι άπόβεμ* έν τφ νομώ 1.500.
  000 οκάδων πβρίπου κρΊθής ζή
  των νά πρβσπαθήσωμεν διά την
  διάθεσιν αΰτοΰ. Ή τιμή των δρ.
  4.70 κατ' οκάν τοΐφ Πειραια Ην
  ηδύνατο νά άπβλαύση τό (εΐδος
  εκρίθη άσύμφορος δεδομένου δτι
  «πό τής Μεσσαράς μέχρι ;Πειρ«ι
  ώς τα βξοδα βΐναι γώρω τής δρ.
  1 κ«τ' οκάν. Α! σημεριναί τιμαί
  είναι όντως πολΰ χαμηλαΐ δκδο
  μένβυ ότι χοιΐ κατά τό παρβλ-
  θβν ϊτος^αυται έκυμαίνοντο γύ
  ρω τ&ν δρ. 6 70 ίϊς Πειραια, δή
  λαδή ήσαν χκτά δρ. 2 κατ' οκάν
  ύψηλότεραι. Εάν η κριθή Μίοσα
  ράς βκκαθαρίζει σήμερον δρ. 3 70
  πέρυσι θά έξεκαθάριζε δρ. 5.70
  συνβπώς αί περυσιναΐ τιμαί ήσαν
  χατά 54 ο)ο ΰφηλότεραι των έφβ
  τβινών.
  Ή πτώσις αυτή δικαΐολογεϊται
  άφ' ενός μέν έχ τής υποχωρήοεως
  των δΐϊθνών τιμών τής κριθή; δβ
  δομένβυ «τι κατά 'τόν Φεβρουά
  ριον τοΰ 1937 κ«1 τοΰ 1938 ή κρι
  θή Ρουμα»ίας εΐχε σελλίνι» 145
  — 151 τσΐφ Πειραια έν <ξ( σήμερον ίχ<ι μόνον σβλλήνια 92—95 καΐ άφ' ετέρου έκ τής ΐΐσβχβϊίσης έ σχάτως ήμΐβτιλώς έκ τοΰ έ{«τκρι κου ποσότητος 3 000)4.000 τόννων* Ή διαφορά τής ημιατελείας είναι δρ. 0 80 πϊρίπου κατ' οκάν. Διά νά βΐμεθα ετοιμοι ε($ πβρίπτωσιν βελτιώσβως των τιμών έζητήακμ'ν παρα τού Οίκον 'Αγρβτου δβίγμα Τα τής κριθής Ην διαθβτβι πρός πώλησιν ιΊ π«ριφ«ρ6ΐα ΜΕσσαρά;»· ΠΩΑΕΙΤΑΙ είς τό κεντριχώτι- ρον σημείον τής άγορβς των Μοί- ρων.χατάσχημα χαινουργέί, γωνι ακόν 72 τετρ. μέτρον. Πληρο¬ φορίαι παρ' ημίν, Ι. ΙΗ,Ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σσββάτου
  25 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  Ο ΣΗΜΕΡ1Ν0ΣΕ0ΡΤΑΣΜ0Σ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΟΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΠΕΝΤΛΚΟΣΙΑΙ
  ΧΙΛ1ΑΑΕΣΦΛΑΛΓΠΤΒΝ
  ΜΕΓΛΛΟΠΡΕΠΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Είς τόν αυριανόν
  (σημερινόν) έορτασμόν τής 25ης ΐΐαρ
  τίου θά μετάσχουν είς ολόκληρον την
  Έλλάδα περί τό ήμισυ έκατομμύριον
  φαλαγγιτών.
  Την παρέλασιν έν Αθήναις ή όποία
  θά αποτελέση θέαμα άνευ προηγουμένου
  θά παρακολουθήση ή Α.Μ. ό Βασιλεύς
  έφιππος.
  Σήμερον (χθές) ή πρωτεύουσα π;
  ρουσίαζε μεγαλοπρεπές θέαμα μέ την
  διακόσμησιν καί τόν σημαιοστολι
  σμόν των οίκιών καί των καταστημά
  των. Ή φωταγώγησις έξ άλλου τής
  πρωτευούσης προβλέπεται φαντασμαγο
  ρική.
  ΑΝΑΣΤΟΛιΊ ΤΟΥ ΗΜΙΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΙΚΩΝ
  ΔΙΑ ΤΩ ΚΙΙΙ1ΠΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Διά νόμου παρέχε-
  ταε άναστολή τού ημίσεως τής ποινής
  είς τ ούς καταδικασθέντας διά τό κατά
  Ιούλιον π. έ. κίνημα των Χανίων. Ό
  νόμος ούτος εδημοσιεύθη είς την "Εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως.
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 ϋΐαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Διά διαταγής τού
  Ύπουργείου Στρατιωτικών ή πρόσκλη
  αίς των στρατευσίμων τής κλάσεως
  1939 ανεβλήθη διά την 12—14 Ά
  πριλίου.
  ΤΟ ΧΒΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τό σημερινόν υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνελθόν ώς ου-
  νήθως καθ* έβδομάδα, υπό την προε-
  δρίνν τοΰ πρωθυπουργόν κ. ι. Μετα-
  ξά εξήτασε χαί ενέκρινε διάφορα νομο
  θετήματα.
  Τερματίζεται τό ίσπανικόν.
  Επήλθε πλπρης, όριστική συμφωνία
  Κυβερνητικόν καί Φράνκο.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Μαρτΐου
  (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Αγγέλλεται
  έκ τ<δν γσλλοϊσπανικών συνό ρων δτι Ιφθασεν είς Μποθρ- γκος άεροπορικώς άντιπροσω πεΐατ τοθ συμβουλΐου τής Έ νίκης Αμύνης τής Μαδρίτης. Μεταξύ των μελών τής άντι· προσωπεΐας ταύτης συγκατα λέγεται ό ύπουργός των Έσω τερικών τής Μαδρίτης Καρέλ· λο. Ή έπιτροπή έφθασεν είς Μποθργκος διά νά διαπραγ μ στευθή την παραχώρησιν τοθ εύρισκομένου είσέτι είς χείρας των λεγομένων κυβερνητικόν έδάφους τής ΊσπσνΙας είς τόν στρατηγόν Φράνκο. ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΡΑΝΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ Ή άμεσος έπιστροφή τής επιτροπήν τοθ συμβουλΐου τής Αμύνης είς Μαδρίτην έκ Μποθργκος (χθές τό εσπέ¬ ρας) αποτελεί πιστοποΐησιν τής έπελθούσης συμφωνίας μετά τοθ Φράνκο. Έντός των ημερών άρχεται ή κατά ληψις τοθ υπολειπομένου ί- σπανικοΰ "έδάφους ύποδιαιρε θέντος είς ζώνας. Είς την πρώτην ζώνην θά συμπεριλη φθή ή ΜαδρΙτη. Ή κατάληψις θά γίνεται βαθμηδόν. Ή κυ βερνητική άντιπροσωπεΐα έ- πληροφόρησε τόν Φράνκο δτι δέν άποκλείεται νά συναντή ση σποραδικώς αντίστασιν είς ωρισμένας περιφερείας πραγμσ πού άποδεικνύει δτι τό συμβούλιον έθνικής αμύνης τής Μαδρίτης δέν έχει έξ όλο κλήρου την κατάστασιν είς χείρας τού των κομμουνι στόν έπικρατούντων είς τι νας περιφερείας. ΑΓΑΘΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαρτίου (ίδ. ύπηρεσία).— Είς την Ρώμην προεκάλεσε ζωηράν εντύπω¬ σιν ή ταχέως έπελθοθσα ού- σιαστική λύσις τοθ ίσΐτανικοΰ ζητήματος. Τό πρακτορείον Στέφανι μεταδΐδει μάλιστα σαφεΐς πληροφορίας επί των διεξαχθεισών χθές συνομιλι- ών είς τό Μποθργκος. Σχετι κώς μεταδΐδουν δτι ή ΜαδρΙ τη απεφασίσθη δπως παραδο θή άνευ δρων είς τόν στρατη γόν Φράνκο. Έπίσης άνσφέρεται δτι ό Φράνκο δέν δέχεται νά δώση άμνηστεΐαν είς τούς ηγέτας των κυβερνητικήν καί δΐι έ- χει εκδηλώσει την πρόθεσιν νά τούς καταστήση ύπευθύ νους. Είς τό συμβούλιον τής έθνικής αμύνης τό οποίον συν ήλθεν χθές τό εσπέρας συνε ζητήθη ή άναχώρησις δλων των ήγετών των κυβερνητικόν είς Ευρώπην πρό τής ππραδό σεως τής Μαδρίτης. Τό Στέφανι πληροφορεΐται δτι άντηλλάγη ό υιός τοθ Μι άχα δστις έκρστεϊτο αίχμάλω τος των έθνικών μετά τοθ υ{ οθ τοθ Πρίμο ντέ Ριβέρα αίχ- μαλώτου των κυβερνητικήν. — Ανεχώρησεν έκ Μποϋργ κος ό στρατάρχης Πεταίν με ταβσίνων είς Άγιον Σεβασπ ανόν πρός συνέχισιν των δια πραγματεύσεων διά την άπό δοσιν είς τόν Φράνκο των πό λεμικών τής τέως κυβερνήτι κης Ίσπανίας καθώς καί τοθ πολεμικοθ ύλικοθ. ΠΑΡΕΔΟΘΗ Η ΜΑΔΡΙΤΗ —Κατά νυκτερινήν άνακοΐ νωσιν ή ΜαδρΙτη παρεδόθη είς τόν στρατηγόν Φράνκο χθές τό εσπέρας. Τό Ηράκλειον έορτάζει την Έδν. επέτειον μέ ενθουσιασμόν. 30 Πρωϊνή Η ΠΟΑΟΝΙΑ ΗΡΝΗΘΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΠΙΖΗΤΕΙ Η Μ Ε ΓΑΛ Η Β ΡΕΤΤΑ ΝΙΑ ΟΜΙΛΗ Η ΕΖΕΛΪΖΙΣ^ ΤΟΗ ΟΡΑΓΜΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα ποχριτού μας).—Κατά τα έκ Βαρσοβί- άς χηλεγραφήματα ή Πολωνία ηρνήθη τελιχώς νά υπογράψη την κοινήν δήλω¬ σιν εναντίον των έπιθετιχών κρατών την οποίαν εζήτησεν ή Μεγάλη Βρεττανία. Ή κατάστασις καθ* ά χναφέρουν τα αύτά τηλεγραφήματα προβλέπεται πα· ρά τάς υφισταμένας άνωμαλίας ότι θά εξελιχθή ομαλώς. ΟΙ ΣΛΟΒΑΚΟΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ «ΙΙΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΟΗΝΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 94 Μαρτίου (τού άντα Τηλεγραφούν - λ. χ* » α ποκριτού μας) τού έξωτερικού ότι καθ* ά φημολογε ται έκεί, οί Σλοβάκοι συνεχίζουν τή αντίστασιν εναντίον των Ουγγρων είι την Ρουθηνίαν. ΧΘΕΣ ΘΑ ΕΠΕΔΙΔΕΝ 0 ΠΕΤΑΙΝ ΔΙΛΠΙΣΤΕΥΤΗΡ1Α ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα- «οκριτού μας). —Ό είς Μποΰργκος πρεσβευτάς τής Γαλλίας στρατάρχης Πεταίν θά επιδώση σήμερον τα διαπιατευτήριά τού είς τόν στρατηγόν Φράνκο. ΜΑΧΑΙ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο φορίαι έκ λΐπρατισλάβας βεβαιούν ότι χθές τ ό εσπέρας ή τηλεφωνική έπικοι νωνία μέ τα ανωτέρα άνατολικα τμήμα τα τής Σλοβακίας ήτο διακεκομμένη. Τό γεγονός άποδεικνύει ότι συνεχίζον ταβ πράγματι αί μαχαι μεταξύ Οίίγ- γρων καί Σλοβάχων. Άναφέρεται μά- λιστα ότι αί απώλειαι εκατέρωθεν έκ μαχών τούτων είναι βαρύταται. Αί αρξάμεναι άπό χθές ίορταί επί τω πανηγυρισμω τής σημερι νής Έθν. ίπετείου συνεχΕζονται μέ εξαιρετικήν δλως επιτυχίαν. Τα δημοσία, δημοτιχά καί ίδιω- τικά καταατήματα, ώς καί τα 5 ποκαταστήματα των Τραπεζίδν δι εκοαμήθηααν άπό χθές την πρωΐαν διά των έθν. χρωμάτων χαί <ρω τεινδν κατά την νύκτα έπιγρα φων. Αί κεντρικαΐ οδοί δσον καί αί πάροδοι καί οί συνοιχΐακοί, επλημμύρισαν άπό τό κυανόλευκον των σημαιων, μεγάλαι δέ έγχρω μοί είκόνες τής Α. Μ. τοθ Βασι λεως, τοθ ΠρωθυπουργοΟ κ. Ί. Μετβξά" καί των άγωνιστών τοθ 21 έχουν άναρτηθή παντοθ ή ένα ποτεθή έντδς των ^προθηκών των χαταστημάτων. Μεγάλοι έξ &Χ· ] λου πίνακες—συνθήματα τή; Νέ ολαίας, μέ πατριωτικόν περΐίχό μενον συνεκέντρωναν άπό χθές την προσοχήν τοθ κοινοθ. "Ε τεροι πίνακες χεκοσμημένοι μέ έγχρώμους προσωπογραφίας των πρωτεργατών τής έπαναστάσεως τοθ 21 πλαισιώνουν τόν χάρτην τής Ελλάδος. Χθές την 10 π. μ. εδόθη είς τόν κινηματογράφον Πουλακάκη σχολική έορτή υπό των Γυμνα- σίων Αρρενων καί θηλέων καί τής Παιδαγωγικής 'Ακαδημίβς μέ θαυμασίαν ορχήστραν υπΐ τόν κ. Νουφράκην. Τα πρό· γραμμα περιελάμβανε πατρι- ωτικά άΌματα καί άπαγγελίας. Είς την εορτήν παρέστη έ κ. Νομάρ χης χαί αί λοιπαί αρχαί. Την 5 30' μ. μ. εγένετο μετά πάσης επι σημότητες υπό των σχολείων καί τής Ε. Ο. Ν. ή ατίψις των τα- φων των "Αγγλων στρατιώτην των πεσόντων κατά τάς σφαγάς τής 25 Αύγούστ&υ 1898. Κατά την τελετήν ταύτην έ παριστάμενος Πρόξενος τής Αγ γλίας κ. Μιχ. Ήλιάδης ώμίλη σεν ώς εξής: «Εΐμαι υπερήφανος διότι άντι- προαωπεόω ένα Έθνος τό όποί ονϋέργάζεται διά τόν πολιτισμόν καί καταβάλλει πάσαν προοπάθβι- αν διά την διατήρησιν τής είρή νης. Εάν, λέγω, είμαι υπερήφανος δι' αύτό, είμαι έξ Ισου εύτυχής διότι ή τύχη μοί έπεφύλαξε νά αντιπροσωπεύση) αύτό τό έθνος είς την ήρωϊκήν Κρήτην, την νήσ$ν εκείνην την όποιαν ή ίστορία ά ναγράφει ώ; γεμάιην πολιτισμόν. Δι" αδτόν τδν τελευταίον λόγον οί έν Αγγλία θά άκούσουν μέ ί διαιτέραν συγκίνησιν την δίησιν την τελουμένην σήμερον επέτειον τή; έθνικής παλιγγενεσίας δηέρ των Άγγλοπαίδων πού έθυσίαααν την ζωήν των διά την ελευθερί¬ αν τής Κρήτης καί θά δοθν 8τι καί αί σημεριναί γενεά! βχδί- ζουν την οδόν τοθ δπερίχου πολι· τισμοΰ τόν οποίον έκληρονόμηααν άπό τούς προγόνους των θά πι στοποιηθη" άκόμη μιά φορά δτι τα δύο ίθνη έχουν κοινά συναισθή ματα. Σας εθχαριστω δλου; θερ μ<δς». "Ολίγας λέξεις απηύθυνεν επί σης πρό τοθ κ. Ηλιάδου ό κ. Ν. Σφακιανάκης. Κατά την επιστροφήν των τα σχο λίϊα κατέθεσεν στεφάνους είς τό Ήρώον καί τόν "Αγνωστον Στρατι ώτην. Κατά την κατάθεσιν δέ των στεφάνων Ιπαιάνιζε καταλλήλως ή Δημοτιχή μουσική. Την έσπέ ραν ίλαβε χώραν λαμπαδηφορία υπό των Προσκόπων, την 10 δέ νυκτερινήν εδόθησαν είς τα χινη ματοθέατρα λαϊκαί έορταί. Σήμερον την πρωίαν θ' άνα κρουσθ^ τό έωθινόν υπό τής Δή μοτικής Φιλαρμονικής, «αλπιγ κτων τοθ στρατοό, τής Ε. Ο. Ν. καί των Προσκόπων Την 10.45' θά τελεσθή είς τδν Μητροπολι¬ τικόν ναόν δοξολογία είς την ό¬ ποιαν θά παραστοθν αί αρχαί- αί όργανώσεις καί οί σύλλογοι μετά των σημαιών καί των λα- βάρων των, ή Ε. Ο. Ν., οί πρό, σκοποι, τα σχολεΐα, ό ατρατάς χά! δ λαός. Τής δοξολογίας θά έπακολαυθήση παρέλασις πρό των επισήμων, τοθ στρατοθ, τής Ε Ο. Ν., των προσκόπων, των σχολείων, των Όδηγών, τής Ά γροφυλα.κής κ λ.π. καί είτα δϊξί ωσΐς είς τόν Δήμον. Όλίγον πρό τής μεσημδ'ίας θά κατατίθοΟν στέφανοι είς τόν Ά- γ^ωσΐον στρατιώτην 6πό τοθ Έρ γατικοθ Κέντρου χαί τής Άγρο φυλακής. Τό άπόγευμα θά δργανωθώαι λαϊχαί εορταί καί χοροί. είς τάς πλατείας Ελευθερίας χαί Έλευθε ρίου Βενιζέλου. Την εσπέραν θά λάβη χώραν λαμπαδηφορία, τή' 10 δέ νυκτερινήν έπιδεικτικαί έ ορταί είς τάς χινηματογραρικάς αιθούσας είς τάς οποίας θά ,,λά βίυν μέρος ή Ε. Ο. Ν., οί Πρό σκοποι, αί Όδηγοί, ή Έμπορική Σχολή χαί ή Δημοτική Φιλαρμο νιχή. ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΙ ΑΤΗΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΝΠΡΟΧΘΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ -ΡΑΪΧ ΑΘΙΙΝ.%1 24 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έχ των εύρωπαϊκών πρωτευουσών ότι ό εύρωπαϊκός τύπος άφιερώνει ευρύτα¬ τα σχόλια είς την ύπογραφείσανπροχθές εμπορικήν σύμβασιν μεταξΰ τής Ρου- μανίας χαί τού Ράϊχ. Κατά τας υφισταμένας πληροφορί¬ ας τό Ράϊχ διά τής συμβάσεως ταύτης έξασφαλίζει ωρισμένα οίκονομιχ» πλεο νεκτήματα. Ο ΧΙΤΑΕΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΗΕΡΙΡΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΜΕΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).—-Ό χαγχελλάριοςΧί· τλερ προπεμφθείς ένθουβιωδώς ανεχώρη σε σήμερον έκ τού Μέμελ έπιστρέφων είς τό Βερολίνον. Οί κάτοικοι τούΜέ μελ πανηγυρίζουν άκόμη την είσοδον των γερμανικών στρατευμάτων. ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ Ο ΣΤΟΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ αυΑΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 ΛΙαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).—.'Υπάρχουν πληρο¬ φορίαι ϋτι επιτευχθείσης πλέον όρι· στικής συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας καί Έθνικής Ίσπανίας ό στόλος των κυβερ νητικών ό παραβοθείς είς την ΙΜπιζέρ- ταν καί τό «ολεμιχόν υλικόν τό μετα- φερθέν είς την Γαλλίαν θά πχραδοθούν είς τόν στρατηγόν «1>ράνκο.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν 2Οήν
  ημέραν τής κληρώσεως τοθ
  Έθν. ΛαχεΙου εκέρδισαν έκ
  των είς την πόλιν μας διατε
  θέντων λαχνών άνάΐ.000 δρχ.
  οί εξής άριθμοΐ: 7915, 7971,
  19096, 24793, 29103, 32887.
  47151, 48588, 59639, 59641,
  61860, 66025, 66082, 70792,
  80887,.
  ΟΙ ΠΡΟΎ ΠΟΛΟΠΣΜΟΙ
  ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ
  Σχετικώς μέ την κατάρτι-
  σιν των τιροϋπολογισμών των
  Νομικών Προσώπων Δημοσί
  ου ΔικαΙου τό υπουργείον
  των Οίκονομικών απηύθυνε
  πρός τάς αρμοδίας ύπηρεσΐ
  άς λεπτομερή εγκύκλιον.
  Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα λό
  γφ έπειγουσών ύποθέσεων α¬
  νεβλήθη ή άφιξις έξ Αθη¬
  νών τοθ Δημάρχου κ. Μ.
  Γεωργιάδου.
  ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΣ ΟΡΦΑΝΩΝ
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  Συνελθόν χθές έκτάκτφ συνε
  δρία τό Διοικητικόν Σομβούλιον
  τοθ Ταμείου Έρέ5ρων Πολεμι
  στών νομοθ Ηρακλείου έκλήρωσε
  τάς κάτωθι κόρας όρφανάς, έφί-
  δρων Παλαιών Πολεμιστών, επί
  τ^ έπβτείω τής Έθνιχής Παλιγ
  γενεσίας πρός προίκισιν:
  Μαρία Γεωργ. Τερζάκη έχ
  Πραιτωρίων, Γεωργία Γ. Παραβο
  λιά έχ Μοχοϋ, Σόφια Έμμ. Π«
  παδάχη ίχ Βασιλ. Ανωγείων, Εύ
  αγγελία Κ. Σηφάχη έξ Αγ.
  Βα^βάεαί, Μαρία Έμμ. Άδιχη
  μενάκη έχ ΙΙιτσιδίων, Αγγελική
  Ιωάν. Βασιλάχη έχ Χάρακα,
  Μαρία Χαραλ. Ζαχαριουδάχι ίξ
  Άντισκαρίου, Χρυσή Δημητρίου
  Κουμιανάχη έ< Μεγάλης Βρύσε ως, Αίκατερίνη Λαζ. Μαστρογιαν νάχη έχ Καλεσσών, Αίμιλία Μιχ. Άδαμάκη |κ ΠισκοπίανοΟ, Τρι- γώνα Έμμ. Κριτσωτάχη έχ Χά ραχα χαί Ελευθερία Γεωργ. 2α- <ξ Αγ. Δέχα. Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ &ΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟ&ΙΚΕΙΟΝ Προχθές τό Κακουργιοδικεΐ όν Ηρακλείου έπελήφθη τής υποθέσεως κατά των Ανδρ. Μττρκάκη, Μάρκου Μπερβα νάκη, "Ιωσήφ Μαρκάκη , καί Πέτρου Κατσιντωνάκη κατη γορουμένων διά βισΐαν άπε λευθέρωσιν κατά τόν παρελ θόντα Δεκέμβριον τοθ Ανδρ. Παπαδάκη άποστράτου άντι συνταγματάρχου έξ Άσή Γω ^ιας Ρεθύμνης. Διά τής έτυ μηγορίσς των ένόρκων οί δύο πρώτοι έκρίθησαν ένο χοι άντιστάσεως κατά τής άρχής πλήν δμως άπηλλάγη σαν λόγω πλήρους συγχύσε ως. Άφ' ετέρου κριθέντες έ νοχοι όπλοφορίας κατεδικά σθησαν είς δίμηνον φυλάκι σιν έκαστος καί είς 400 δραχ μών πρόστιμον. Ό Δημβίιίάβκαλος μ. Γεώργ. Μκυράκης κατέθεσεν είς τα μάθη τικα βυσβίτια δρ. 300 είς μνήμην τού αποβιώσαντος καθηγητού τής Έμηβριχήί ϊχβλής Γεωργ, Ο ΔΟΚΤΩΡ ΣΑΧΤ ΕΠΛΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΡΑίΧΣΜΠΑΝΚ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ Βερολίνου ότι ό δόκτωρ Σάχτ πά ρ εκλήθη νά επανέλθη είς την Διοίκησιν τής Ράϊχσμπανκ προκειμένου νά κα>
  ταρτίση τό πρόγραμμα τής οικονομ»
  κης συγχωνεύσεως τής Γερμανίας καί
  Τσεχοσλοβακίας.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΑΝΤ1ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τοΰ άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Είς τό Μποΰργχος
  έφθασε σήμερον αντιπροσωπείαι, τής κυ¬
  βερνήσεως τής Μαδρίτης ήτις καί θά
  συζητήση μετά τής έθνικής κυβερνήσεως
  τούς όρους τής άναχωχής καί τής ύπο-
  γραφής όριατικής συμφωνίας παραδόσε¬
  ως τής ίσπανιχης πρωτευούσης.
  ΕΡΡΥΟΜΙΣΟΗΣΑΝ
  ΓΑΑΑΙΑΣ ΧΑΙ
  ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
  ΕΟΝΙΧΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν·
  τα ηοχριτού μας). — Καθ9 ά τηλεγρα¬
  φείται άπασαι αί διαφοραί αί μεβολα-
  βούβαι μεταξύ Γαλλίας καί ; Έθνικής
  Ίσπανίας έρρυθμίσθησαν. Πάντως ή εί*
  δησις δέν έπιβεβαιούται επισήμως.