97086

Αριθμός τεύχους

5125

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ί,ΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγΰπτου
  ίτησία λίραι 8
  έξάμηνος ϊ
  Άμρρικής
  ίΐησία σολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ.
  ΤΡΙΤΗ
  28
  ΜΛΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΙ.ΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ: ΜΙΝ'βΤΑΥΡθν "
  ΗΡΑΚΛΚΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε1ΟΣ: Β4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 512»
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  .ΠΕΥίτΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ Ν Ο Η Μ Α
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  Μέ παλμώδη ενθουσιασμόν
  πού έξεδήλωνεν ρωμαλέον
  φρονημα,τό ελληνικόν έθνος
  εώρτασε πάλιν την επέτειον
  τής έθνιχής παλιγγενεσίας
  τού. Διά πρώτην ίσως φοράν
  ό έορτασμός υπήρξε τόσον ό
  μαδιχός, τόββν έντονος καί
  τόσον έκδηλωτικός Διότι έκ
  τος τής επισήμου οργανώσε¬
  ως, έκτβς των δοξολο-
  γιών καί των παρελάσεων
  τού στρατοϋ καί τής νεολαί-
  άς καί των προσκόπων, εφέ¬
  τος τόν τόνβν τόν έδωσεν
  ό λαος μέ την ομαδικήν συμ
  μετοχήν τού καί μέ τάς πά
  νηγυρικάς εκδηλώσει; τού.
  Καί είχεν Ιδιαιτέραν όλως α¬
  ξίαν τό γεγονός τής λαΐχής
  συμμετοχήν είς τόν πανηγυ¬
  ρισμόν καί μάλιστα υπό τάς
  σημερινάς περιατάσεις. 'Απέ
  δειξεν ότι τό ναρκωμένον
  μέχρι πρό τινος εθνικόν αί
  σθημα, ηγέρθη καί έγιγαν
  τώθη έκ νέον είς τάς καρ¬
  δίας τών'Ελλήνων καί κυριαρ
  χεΐ των προίξβων καί των
  σκεψεών των. Υπό την πνβ
  ήν τοΰ σημερινοΰ καθεστώ-
  τβς τα έθνικά ίδεώδη άνε-
  πτερώθησαν καί ό πατριωτι-
  σμός έξήρθη είς την κορυ
  φήν τοΰ φυλετικβΰ ιδεώδου;.
  Έτσι είς τήνβπβχήν αυτήν
  κατά την οποίαν είς όλόκλη
  ρον τόν κόσμον συντελεϊται
  μία πραγματική κοβμογβνία.
  Είς ημέρας κατά τάς οποίας
  κράτη βλόκληρα διαγράφβν
  ται άπό τόν πολιτικόν χάρ¬
  την τής γής καί λαοί ήρωΐ
  κοί καί γενναϊοι στεροϋνται
  των ελευθεριών των καί υπο
  τάβσονται είς ξέγα έθνη. Είς
  στιγμάς κατά τάς οποίας ά
  κούεται πλέον εύκρκώς ό
  μυκηθμός της θυέλλης πβύ ά
  πειλεϊ νά έκσπάση καί νά
  μεταβάλη τα πά ντα είς σω
  ρούς έρειπίων καί νά ένσπεί
  ρη τόν όλεθρον καί την συμ
  φοράν. Είς εποχήν κατά την
  οποίαν οί λαοί ίλης τής γής
  ζοΰν μέ τόν πυρετον τοθ πό
  λέμου, ή Ελλάς, ήρεμος, μέ
  αύτοα«πο(θησιν άλλά χαί μέ
  πίστιν επί την αξίαν τοΰ ι
  δεώδους τής ελευθερίας καί
  τής άνεξαρτησίας, εώρτασε
  κατά τόν πλέον έντονον καί
  έκδηλωτικόν τρόπον την έ
  πέτειον τής έθνικής της άνα
  στάσεως. Καί εύρε την εύκαι
  ρίαν νά εκδηλώση τα «ίσθή
  ματα άπό τα όποία συνέχε
  ται σήμερον τόσον τό έιτίσπ
  μόν κράτος, όσον καί ό
  λαός.
  ΉΈλλάςώςειναι γνωστόν—
  καί Ιχει κατ' επανάληψιν
  καί κατάκόρον διακηρυχθή—
  είναι βαθύτατα προσηλωμέ
  νη είς την ιδέαν τής είρή
  νης. Άπεχθάνεται τόν πολε
  μόν καί έπιθυμεϊ νά ζήση
  έν άρμονία με ολους τους
  άλλους λαούς. Πρός την κα¬
  τεύθυνσιν δέ αυτήν έτεινε
  καί τείνει πάντοτε ή πολι
  τική της.
  Ή έλληνοτουρκική συμμα
  χία, τό Βαλκανικών Σύμφω
  νόν καί αί άγαθαί σχέσεις
  της μέ όλας έν γένει τάς χώ
  ρατς, γειτονικάς καί μή, είνε
  πιστεύομεν αρκετά στοιχεΐα
  πείθοντα έξ ολοκλήρου περϊ
  τής φιλειρηνικάς πολιτικης
  τής Ελλάδος. Καί τόν χαρα
  κτήρα αυτόν εϊχε καί ό προ
  χθεσινάς έορτασμός.
  Ό Έλληνικός λαός, είρη
  νικά, μέ ενθουσιασμόν, πη·
  γαΐον καί αυθόρμητον, έξε
  δήλωσε την αγάπην τού πρός
  την ελευθερίαν, την χαράν
  τού διά την έ&νικήν τού ά
  νεξαρτησίαν. Μέ συγκίνησιν
  άπέτισε τόν φόρον της εύγνω
  μοσύνης τού πρός τούς ήρω
  άς καί τούς μάρτυράς τού
  καί ώρκίβθη επί των τάφων
  των νά διαφυλάξπ την κλη
  ρονομίαν των. Μέ άποφασι
  στικότητα διεδήλωσε την ά
  πόφασίν τού νά περιφρουρή
  ση την άκεραιότητα τής χώ
  ρας καί τούς θεσμούς της.
  Διεχήρυξεν ομως έπίσης την
  έμμονήν τού είς τα είρηνικά
  ίδεώδη. Καί έτσι ό πανηγυ
  ρισμός τής έθνικής εορτής
  έδωκεν είς την Έλλάδα την
  ευκαιρίαν νά εκδηλώση κατά
  τόν καλύτερον τρόπον τα
  πραγματικά αίσθήματα καί
  τάς είλικρινεϊς σκέφεις της.
  Πεταχτά
  σημειώμοτο
  ΛΙΒΑΣ...
  Μήνες ολοκλήρους τόν πε
  ριμέναμε τόν ήλιο νά λάμψη
  στόν οΰρανό καί νά σκορ
  πίση τα χρυσάφια τού στή
  γή Καί τα μπουμπούκια
  περίμεναν στούς 'φράχτες την
  αύγινή δροσιά για νά ματώ
  σουν καί ν' άνοΐξουν μέ τα
  χάδια της. Την άνοιξι περΐμε
  ναν καί τα άηδόνια γιά νά
  τινάξουν τίς κουρνιασμένες
  άπό τό κρθο τοθ χειμώνα
  φτεροθγές των, νά ττετάξουν
  σέ σκιερόν, άπό καινούργια
  τρυφερά φύλλα, κλαδΐ πλα
  τάνου καί νά χαιρετίσουν
  μέ τίς αρμον'ες των κελαί
  δισμών των τόν έρωτα καί
  Τή ζωή. Κι* έσκίστηκαν πραγ
  ματικά τα γκρΐζα πέπλα ηού
  έσκέπαζαν τόν οϋρανό. Κι' έ·
  φάνηκε λαμπρός, ώραΐος καί
  γοητευτικός, κυρίαρχος τοθ
  σύμπαντος * μεγάλος γόης,
  ό ξανθός δισφθορεύς. Λουλού-
  δια μέ χρώματα τρελλά, πού
  ανοιξαν μέ μιάς κι' έστόλισαν
  τή γή, φωνές πουλιών, τρα
  γούδια άηδονιών καί κοτσι
  φιων, βομβΐσματα έντόμων καί
  φωτεινοί Ιριδισμοί συνέθεσαν
  τό πανηγυρικώτερο φέστιβαλ
  της ανοίξεως, μιά θείαν άρ
  μονΐα γιά νά όμνήσουν τή
  γονιμότητσ, τόν έρωτσ καί
  Την ώμορφιά. Καΐ δμως πρίν
  κσλά καλά αρχίση τό άνοι
  ξ πανηγύσι, ί^λθεν 6
  λΐβας καυτός, άγριος κστα-
  στροφεύς, βάρβαρος έπιδρο-
  μεύς. Έμάρανε τα πέταλα
  των ρόδων καί των άλλων άν
  θων. Έρήμσξε τούς φράχτες
  έξήρανε τα λαρύγκια των που
  λιών, ΰψωσε τή σκόνη σύννε
  φα κι' έθάμπωσε τούς όρΐζον
  τας. Έκούρσεψε τή γή Διέκο
  ψε την άρμονία. 'Εσταμάτησε
  την ίεροτελεστΐα τής γόνιμα
  τητος. Καί έρριξε λιπόθυμο
  τόν Ιρωτα καί μαραμένη τή
  ζωή. Έν τούτοις θε νά περά
  οτ) νρήγορα ούτος ό λιβας.
  Κιϊσως δέν είναι τόσο βλα
  βερός οσο μάς φαίνεται. Φέρ
  νει τό μσροσμό γιά μιά στιγ
  μή. Συγχρονα δμως θερμαΐ
  νει τή. γή καί κάνει νά κυ-
  κλοφοροθν μέ περισσότερην
  όρμή οί χυμοί τής ζωή·ς Κα1
  τής γονιμότητος. Καί προ
  παρασκευάζει έτσι τό φούν
  τωιια κσΐ τό θέριεμα των
  λουλουδιών καί τής ανοίξεως
  πού θά κυριαρχήθΎ) μέ τό
  φύσημα τής πρώτης άνάλα
  φρης αύγινής πνοής. Έτσι
  συμβαίνεικαΐ μέ τίς, άνθρώιτι
  νες καρδιές. ΘερμαΙνουν τα
  σΐοθήμστα τής άγάπης των.
  Τα τρέφουν μέ τό αΐμά των.
  Τα ποτΐζουν μέ τα μθρα καί
  τό βάλσαμό των. Καί περι
  μένουν νά περάσουν οί μπό
  ρες κι' οί φουρτοΰνες καί νόρ
  θπ ή άνοιξι τής ζωής γισ
  νά φουντώσουν καί νά θριαμ
  βεύσουν. Κι' έρχεται μΐα στιγ
  μή 6 ΛΙβας μιας κακοτυχίας
  καί μαδεΐ τα πρωτα πέτα
  λα πού ευρήκεν άνοικτά. Καί
  σττάει τα φτερά πού ήταν ά-
  πλωμένα. Δέν σκοτώνει 6μως
  καί τίς καρδιές. ΟΟτε καί θα
  νατώνει τα αΐσθήματα. Τό ι
  διο δ τι ως μένουν άνέπαφα
  οί ρΐζες κι' οί κορμοΐ των
  λουλουδιών, κι' βπως αΰτά
  θεριίβουν καί πέρνουν δύναμι
  κι' άνοίγουν ξανά μετά τό
  τιέρασμα τοθ λΐβσ, καί τό φύ
  ση !ίτ τοθ άνοιξιάτικου δροσε
  ροθ ζεφύρου, τό ΐδιο καί τα
  αίσθήματα δυναμώνουν περισ
  σότερο μέ τίς δοκιμασΐες καί
  Ι οψώνονται πανΐσχυροι νικη-
  I
  τές σέ λΐγο. Άρκεΐ μονάχα
  | νάχουν οί άνθρωποι τή σόφια
  καί την ύπομονή καΐ την καρ
  τερικότητα τής φύσεως. Άρ
  κεΐ νά ξέρουν νά μεταβάλ
  λουν καί τό έπιθανάτιο σφύ
  ριγμα τοθ καυτοθ άνέμου σέ
  χαρούμενο τραγοθδι δημιουρ
  γικής ζωής, σέ θριαμβικόν ΰ
  μνο τής άγάπης καΐ τοθ 'έ
  ρωτα...
  Μ.-
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  (II
  ΘΙΟΤΕΙΝΑ!
  III
  ΤΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΗΤΙΙΕΙΗ ΑΥΤΩ!
  Διά τοθ Νόμου 6364 ιδρύθη τό
  Ταμιΐον Άσφαλίσεως των Έπαγ
  γβλματιων καΐ Βΐοτεχνών τής
  Ελλάδος. Τό Ταμείον τοθτο ά-
  σφαλίζει τούς έπαγγελματίας καΐ
  βιοτέχνας άπδ τούς κινδύνους τοθ
  γήρατος, τοθ θανάτου χαί τής
  άναπηρΐας. Δηλαδή δταν & ήσφα
  λισμένος υπερβή τί 64ον Ιτοςτής
  ήλικΕας τού, καί έφ" ίσον εχει
  πραγματοποιήσει τάς υπό τοθ κα
  νονισμοθ τοθ Ταμείου καθοριζομέ
  νας καταβολάς, δικαιοθταΐ νά ά
  ποσαρθ^ τ&0 έπαγγέλματός τού
  καί νά λαμβάνη σύνταξιν ίσοβίως.
  Μετά τόν θάνατον τοθ ήσφαλισμέ
  νού ή σύνταξις μΐταβιβαζεται είς
  την σύζυγον καί τα τέκνα τοθ
  θανόντος ήσφαλισμένου, καθώς
  καΐ είς τ&ύς αναπήρους γονεΐς αϋ
  τοθ, <φ ίσον συνετηροθντο ιύτοι παρά τοΰ θανόντος ήσφαλισμένου. Έν περιπτώσει πάλιν δυστυχήμα τος, δπερ ήθελεν ϊΐιιαυμβή είς τόν ήσφαλισμένον χατά την έξά σκησιν τοθ έπαγγίλματός τού, β ήσφαλισμένος έπαγγελματίας καί βιοτέχνης δικαιοθται καΐ πάλιν συντάξεως, έφ' δσον κατέστη με ρικώς ή όλικώς άνίκανος συνε¬ πεία τοθ έπισυμβίντος δυστυχήμα τος. % Τυπικώς ή λειτουργία τοθ Τα μείου τούτου (Τ.Ε.ΒΕ) ήρχισεν άφ' ήί έξε)έγη τό α.' α&τοθ Διοι κητικέν Συμβούλιον, ούσιαστικώς δέ ή λειτουογία τοθ Ταμείου ήρ χισεν άφ' ής ήρξατο κοί ή άπο γράφη των πρός τουτο δποχρέων Ιπαγγε?ματιών καί βιοτεχνών, ί- διαΕταΐα ?έ τό Ταμείον ΆσφαλΕ σεως των Έπαγγελματιων καί Βιο τεχνων τής Ελλάδος κατέστη ά- πτή πραγματικόττ]ς έπ' εσχάτων, 5τε ήρχισεν ή δΐανομή των άτομ: κων βιβλιαρίων είς τού; ήσφαλι σμένους, Διά τής πραγματοποιήσεως τοθ Τ Ε.Β.Ε., διά την οποίαν οί ε¬ παγγελματιαι καί βιοτέχναι τής χώρας δφείλουν ευγνωμοσύνην είς την εθνικήν κυβέρνησιν καί ι¬ διαιτέρως είς τό έπίλεκτον μέλος αυτής τόν αξιότιμον επί τής Έρ γασίας υφυπουργόν κ. Άρ. Δημη τρατον, εγένετο έν τή χώρα μας Ιν τεράστιον 6ήμα πρός τα έμπρός έξ απόψεως κοινωνικάς άσφαλίσε ως καί αλληλεγγύης. Ό έπαγγϊλματίας καί βιοτέ χνης λόγω τής φύσεως καί οίκο νομικής δυναμιχόΐητος τής έπιχει ρήσίώς τού μόλις κατορθώνει νά έξοικονομήση τα μίσα συντηρή σεω; αύτοθ καί τής οικογενείας τού. ΙΙερισσεύματα καί σχηματι σμόν σημαντικάς περιουσίβς εί νέ αδύνατον νά πραγματοποιηθή έκ τής εργασίας τού ό ίπαγγελμα τίας χαί βιοτέχνϊ/ς;, ιδία δπό τάς υφισταμένας ίκτάκτως δυαχε- ρεΐς συνθήκας &ς δημιοϋργεί δ όξότατος αυναγωνισμός, ϊατις τυγχάνει άπότοχος τοθ διαμορ· φωθέντος &πιραοφυχ'ΐκ&0 πληθω ρισμοθ είς ίηαντας τοΰς έπαγγελ ματιχους χαί διοτεχνιχούς χλά- δούς τής Χώρας- Ούτω; ό ίπαγ- γελματίας χαί 6 διοτέχνης έφ' δσον είναι νέοι χαί 6γιεΐςκατορ- θώνουν, έστω καί μετά δυσκολί άς, νά άνταποκρίνωνται είς τάς σΐοιχειώδεις βιωτιχάς ανάγκας των οϊχογενειών των, δταν δμως είτε ϊνεκα ιοθ προχϊχωρηκότος τής ήλικίας των ιϊ« συνεπεία σωματικάς ή διανοητιχής πάθη σεως κατάπτωσιν άνίχανοι πρός εργασίαν στεροθνται μοιραίως των μέσιον συντηρήσεως των, «τι να προηγουμένως έξηοφάλιζβν είς αδτοός, ίατω χαί πενιχρώς, ή «ροοιοπική έργαοία των. Δέν ιίνΐ ίβ βλίγ» τα «αρ»δε(γματ« χαθ' α. επαγγελματιαι ή βιοτί χναΐ, χαθ' ίλα τίμιοι, φιλόπονοι χαί συντηρητιχοΐ, ίνώ επί τεσσα ραχονταετίαν ή χαί πεντηχονταΐ τίαν ολόκληρον έμόχθησαν είς τόν σκληρόν άγωνα τής έργαοί άς των δέν κατώρθωσαν νά σχημα τίσουν ουδέν άπόθεμα διά την εξασφάλισιν των γηρατειων των, δι* δ καί έξαναγκάζονται «υΐοι είς τάς δυσμάς τοθ βίοιι των, νά προσφεύγωσιν είς την έλεημοσύ νην των συνανθρώπων των πρός έξόικονόμησιν τοθ ξηροθ άρτοϋ Είς χήν δντως άξιοθρήνητον τα6 την χατάσΐασιν θέτει ήξη τέρμα τό ίδρυθέν, οργανωθέν χαί ήΐη χαθ' 8λα λειτουργοθν Ταμιϊον Ά σφαλίσεως Έπαγγελματιων καί Βιοτεχνων τής Ελλάδος, διά τόν λόγον δέ ακριβώς τοθτον ή Οπαρ ξις τοθ Ταμείου τούτου αποτελεί τεραστίαν πρόοδον έξ απόψεως κοινωνικής άσφαλίσεως καί άλ ληλεγγύης καί διά τ4ν λόγον τοθτον οί επαγγελματιαι χοιΐ βι οτέχναι δέον νά περιβάλλωσι τό Ταμείον των τοθτο μΐτά τής με γαλυτέρας άγάπης καί στοργής "Ηδη τό ΤΕ Β.Ε. ήοχισ. καί έν τ^ περιφερεία Ηρακλείου— Λασηθίου την διανομήν των άτο μικων βιβλΐαρίων των ήσφαλισμέ νων, μετά την αποπεράτωσιν δέ τής διανομής θά αρχίση ή συστη ματική παρακολουθήση αυτών έκ μέρους των βργάνων τοθ Ταμείου διά την τακτικήν εκπλήρωσιν των πρός τό Ταμείον υποχρεώσεων των χαί ή συμπλήρωσις τής άπογρα φής των μή εισέτι άπογραφέντων έπαγγελματιων χαί βιοτεχνών, δι δομένου δτι ή είς τό Τ Ε Β.Ε. ά σφάλισίζ αυτών είν« δποχρεω τιχή. Κατά την διανομήν των βιβλια ρίων είς τούς ήτφαλισμένους τής πόλεώς μας παρετηρήθη δυσφο ρία έκ μέρους ενίων έκ των ήσφα λισμένων, εύτυχώς ολίγων, εί'ΐινες, άγνοοθντες προφανδς την σημασί αν ήν Ιχιι τό Ταμείον δι° αύτούς καί τάς οικογενείας των δέν έπρο Ουμοποιήθησαν ν» παραλάβωσι τα άτομιχά αυτών β.βλιάρια, Τό γεγονός τοθτο περιήλθεν είς γνώσιν τοθ Διοιχητικοθ Συμβου λίου τοθ Έπαγγελματικοθ χαί Βι οτεχνιχοθ Έπιμελητηρίου Ήρα χλείου, δπερ ένδιατρίψαν επί τοθ ζητήματος τούτου απεφάνθη όμο φώνως δτι οί ώς είρηται ολίγοι δυατροπ-ϊθντες είς την παραλαβήν των βιβλιαρίων των έπαγγελμα τίαι χαί βιοτέχναι ού μόνον δέν «δρίσκονται έν δικαίω, άλλά ταυ¬ τοχρόνως παραγνωρίζουν μίαν προ σπάθειαν, ήτις αποβλέπει είς την σωτηρίαν αυτών τούτων των δυσ τροπούντων καί των λοιπών συνα δίλφων των. Διά τόν λόγον τοθ τον τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Έπιμιλητηρίου έπεφόρτισ:; ημάς δπως άπευθΰνωμεν Ικχλησιν πρός άπαντας τούς έπαγγελματίας καί βιοτέχνας τής πιριφΐρίίας τοθ Έπιμελητηρίου, ί'να μετά προ «υμίας αυντρίξωσι τα περιφερεια κά δργανα τοθ Τ.Ε.Β.Ε. μή δί¬ δοντες προαοχήν εΖς τυχόν άντιθέ (ουνέχειοι είς την Γ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαρτίου (16. ύπηρεσ(α).—Οί πολιτικοΐ καΐ διπλωματικαί κύκλοι καθώς καΐ αί έφημερΐδες έξακολου θοϋν ν' άσχολοθνται μέ τόν προχθεσινόν λόγον τοθ Ίτα· λοθ δικτάτορος. Σχολιάζοντες Ιδιαιτέρως την περικοπήν τοθ λόγου, την αναφερομένην είς τάς είς βάρος τής ΓαλλΙας Ιταλικάς διεκδικήσεις, παρατη ροθν 8τι ό κ. Μουσολίνι αφή¬ κε μέν περιθώρια διπλωματι- κών διαπραγματεύσεων, άλλά κανεΐς δέν γνωρΐζει εάν τούς λόγους δέν έπακολουθήσουν βίαιαι ενέργειαι. Πάντως, δ λοι γενικώς παρατηροθν έν- ταθθα ότι ή Γαλλία εΤπε την τελευταίαν λέξιν της, δτι δέν έννοεΐ νά έκχωρήση ου τε σπι θαμήν γής καί δτί είνε ετοίμη καί (κάνη νά περιφρουρήση εαυτήν καΐ νά προασπίση τάς κτήσεις της. Τοθτο δμως, πσ- ρατηροθν οί μετριοπαθέστεροι δέν σημαίνει δτι ή Γαλλία δέν είνε διατεθειμένη ν* άναγνωρΐ ση τα λογικά οΐκονομικα συμ φέροντα τής Ιταλίας είς την διώρυγα τοθ Σουέζ καΐ είς τόν σιδηρόδρομον τοθ Τζιμ πουτί. Άλλά την απάντησιν επί δλων αυτών, επίσημον καί κατηγαρηματικήν, θά την δώση 6 κ. Νταλαντιέ διά τοθ άνα· μενομένου άνυπομόνως βσρυ- σημάντου λόγου τού. Έπ(σης ό Γάλλος πρωθυπουργός θά καθορίση διά τοθ λόγου τού σύτοθ σαφώς την θέσιν τής Γαλλίας καΐ έναντι δλων των άλλων παγκοσμΐων προβλημά των. Έτερον έξ δλλου σημείον τοθ λόγου τοθ κ. Μουσολίνι πού σχολ άζεται ευρύτατα είνε τό αναφερόμενον είς τα κυριαρχικά δικαιώμα'τα τής Ιταλίας επί τής Άδριατικής. Κρίνεται δέ δτι ή περικοπή αυτή άπηυθόνετο 8χι πρός την Γιουγκοσλαυΐαν, τής ο¬ ποίας τα δικσιώματα άνεγνώ ρισε άλλά πρός την Γερμανί αν, δεδομένου δτι ό Κσγκολλά ριος Χίτλερ άργά ή γρήγορα θά ζητήσΓ) διέξοδον πρός την Μεσόγειον διά τό ύπερβολικά διογκωθέν Γ' Ράϊχ. Καΐ επί τοθ παρόντος βεβαία δέν ύ· πάρχει πιθανότης διασπάσεως τοθ άξονος. Δέν ειμπορεί ο¬ μως νά (σχυρισθή κανεΐς τό Ιδιον καΐ διά τό μέλλον. Έν τώ μεταξύ τόσον έδώ δσον καί είς τό Λονδίνον συ· νεχΐζονται αί διπλωματικαί ζυμώσεις διά την οριστικήν διαμόρφωσιν τής καταστάσε¬ ως. Τόσον δέ ή γαλλική δσον καΐ ή αγγλικη διπλωματία ά- ναπτύσσουν πρωτοφτνή δρα· στηριότητα στρέφουσαι τάς προσπαθείας των πρός σύμπη ζιν κοινοθ άντιπολεμικοΟ με- τώπου πρός δλας τάς κατευ- θύνσεις. Τα άποτελέσματα ο¬ μως των προσπαθειών αυτών άγνωστα μέχρι τής στιγμτΐς, φαίνεται δή είνε άβέβαια. Ό οριστικάς προσανατολισμός των διαφόρων κρατων δέν έ χει γΐνει άκόμη. Δι* αύτό καΐ αί δύο Δυτικαί Δυνάμεις έν συνεννοήσει μετά των Σοβιέτ σκέπτονται πθς είναι δυνατόν ν' άντιμετωπΐσουν την κατά στάσιν, στηριζόμεναι είς τάς Ιδίας των μόνον δυνάμεις καΐ τήνάρωγήντων'ΗνωμένωνΠολι τειών. Δι' αύτό καί εγνώσθη ότι έντός τής εβδομάδος ό κ. Τσάμπερλαιν θά βίσηγηθή είς την Βουλήν των Κοινοτήτων την ψήφισιν νόμου καθιεροθν τος την υποχρεωτικήν στρατιω τικήν θητείαν, ένώ έκ παραλ λήλου ό Πρόεδρος Ροθσβελτ θά ζητήσπάπό τό Κογκρέσσον την τροποποίησιν τοθ νόμου περί ούδετερότητος των Ήνω μένων Πολιτειών. Ή άρξαμέ νη έπομένως έβδομάς θά ση μειώση άποφασιστικάς έξελΐ ξεις. Ίσως μάλιστα καΐ ν' ά ποτελέσ[) σταθμόν είς την 1 στορΐαν καί νά κρίνρ επί τής τύχης τής είρήνης καΐ τοθ πό λιτισμοΟ. Παράστημα. Όσοι παρηκολούθησαν την προχθεσινήν πσρέλασιν επί τή έπετείω τής έθνικής μσς παλιγγενεσΐας—καΐ ήσαν πολ λαί χιλιάδες λαοθ—έθαύμα- σαν Ιδιαιτέρως τό υπέροχον παράστημα καΐ την ύπερή φανον έκφρασιν τόσον τοθ ΣτρατοΟ δσον καΐ των Προ¬ σκόπων καί τής Έθνικής Όρ- γανώσεως Νεολαίας. Πρώτην φοράν ή έλληνική νεότης, έ νεψάνισεν αύτό τό θέαμα μέ την Ικφρσσιν τής αύτοπεποι θήσεως, μέ τόν ρυθμόν τής πειθαρχίας καί μέ τόν τόνον τής ύπερηφανείας. Καΐ εί¬ ναι τοθτο έξ ολοκλήρου πρός τιμήν τής σημερινάς κυβερνή σεως. ΕΤναι ή καλυτέρα έλ πίς διά τό μέλλον τής φυλής μας. Προικοδότησις. Δώδεκα όρφανάς πολέμου έπροικοδότησε τό Ταμείον Έ φέδρων Πολεμιστών τοθ νο μοϋ μας έτι' εύκαιρία τής έ- θνικής εορτής. Έπικροτοθμεν απολύτως την απόφασιν αύ την. Καΐ την ευρίσκομεν άν ταποκρινομένην καί πρός τό γενικόν αΤσθημα καΐ πρός τό πνεθμα τοθ νομοθέτου—>(-
  δρυτσθ των έφεδροταμείων.
  Θά πρέπει δέ νά καθιερωθή
  καΐ νά συνεχισθή καΐ είς τό
  μέλλον ή προικοδότησις όρφα
  νών πολέμου καΐ θυγατέρων
  πτωχών παλαιών πολεμισιών.
  | ΟΙ άγροφύλακες.
  θέμα γβνικής συζητήσεως,
  απετέλεσαν ή εμφάνισις των
  άγροφυλάκων κατά τάς έορ
  τάς! Μέ τάς όμοιομόρφους
  στολάς των, μέ τα κόκκινα
  υποδήματα, καινουργή* δλων,
  μέ τα περίστροφα καΐ τό
  πειθσρχημένον—ώς στρατιωτι-
  κή μονάς—βάδισμα, παρουσί
  ασαν θέαμα ωραίον. Ή ά·
  γροφυλακή άναδιοργανωθεΐσα
  χάρις είς τα κυβ-ρνητικά μέ
  τρα καΐ την προσπάθειαν,τοΟ
  έπόπτου αγροφύλακος καί
  των άγρονόμων τοθ νομοθ
  μας, κατώρθωσε καΐ την τά¬
  ξιν κοί ιήν ασφάλειαν νά
  τταγιώσπ είς την ύπαιθρον καΐ
  την Ιδέαν τοθ κράτους καΐ
  τοθ νόμου νά έξυψώση.
  Τα σιτηρά.
  Είς προηγούμενον φύλλον
  έδημοσιεύσαμεν άπάντησιντης
  κυβερνήσεως είς τελευταίον ση
  μεΐωμά μας ώς πρός την ά
  νάγκην λήψεως μέτρων προσ
  τασίας τής τιμής τής κρι
  θής Μεσσαράς. Καθ1 άς δ' 2
  χομεν Ιδιαιτέρας πληροφορί
  άς ή κυβέρνησις μελετδ ά¬
  πό κοινοθ μετά τής Άγροτι
  κης Τραπέζης καΐ τής ύπηρε
  οίας συγκεντρώσεως σίτου
  την επέκτασιν τής συγκβντρώ
  σεως των σιτηρών καΐ είς
  τόν νομόν μας. Ή σημερινή
  κυβέρνησις αλλωστε πού τό
  σον ενδιαφέρον ίδειζε διά
  την γεωργίαν καί (διαιτέρως
  διά την σιτοπαραγωγήν, δέν
  ήτο δυνατόν τίαρά νά λάβη
  μέτρα προστασΐσς καΐ των
  καλλιεργητών δημητρκΐκΛν
  τί}ς Μεσσαράς^
  II
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ2
  Πουλακάκη.— Σήμερον «Υπό
  τώ βλέμματα τής δΰοεως», Γαλλι
  κή όμιλοϋσα). Ντανιέλ Παρόλα.
  Πιέρ ΦρΓναΙ Την Πέμτττην «Νύχτες
  Μόσχας», (νέα Ικδοσις).
  «Μΐνώα».—Σήμερον τό ττοωτό
  τυττο 6ργο «Ή τιρώτη άγάττη ξα
  ναζή». Την Πέμπτην τό άριστούρ
  γημα: <>Ή μικρή λαθρεπιβάης»
  Μέ την ΣΙρλευ Τέμπλ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 28πς Μαρτίου.
  "Ωρ* 13 30 Χρηματιστήριον
  Εϊδήσεις.
  13 50 'Ελαφρά μουαιχή (δίσκοι)
  «Τα κύματα τοθ Δουνάβειος»—
  «Τσάρντας». «Γέρω τσιγγάνος»,
  «Οδγγρικές μελωδίες», «Σεληνό
  φως επί τοδ Άλσιερ» κλπ.
  14.45 Είδήσεις — Νετεωρβλογι·
  χον Δελτίον— Χρηματιστήριον.
  18 Χρηματιστήριον— κίνησις ά
  γορας Πειραιώς.
  18.15 Άπο3πάσμ«τα άπό την
  οπβρα «Τσάρος καί Ξυλουργός».
  18.55 Εουαρτέττο άθηνΛΪηής
  μανίολινάτα;.
  19.20 'Αβηνβϊκή Καντάδα («π*
  την διεύθυνσιν τοϋ κ. Γεωρ. Ά
  θανασιάίπ).
  «Ζαφείρια εί/ τα μάτια σου»,
  «Γιατί χλωμή», «Τα γαλανά τα
  κύματα», «Τό τραγοΰδι τής λα·
  τίρνας», «Τό τραγοΰδι τής Κοπελ
  λιδς», «Σφιχτά— οφιχτά» βάλς,
  19 50 'θμιλία ίικ τίιν Ε.Ο.Ν.
  «Πρός την πνευματιχότητα τίίς
  φυλής», υπό τοθ κ. Κυριακού Μ.
  Καραπάνου.
  20 Ρϊσιτάλ Τραγουδιοΰ (υπό
  τού κ. Φ. ©εολονίδη).
  Σοθμπερτ: «Κοντά στή θάλασ
  σα>. Στράους: «Αδριο». Τομά:
  «Άρια», άπό την "Οπερα «Μι-
  νιόν». Τόστι: «Γιά ίνα φιλί».
  Καλομοίρη: Ή γρηά ζωή». Καρυ
  ωτάχη: «Δειλινό». Σπάθη: «Άνα
  τολή». Ψαροόδα: «Τής μάσχας τό
  φιλί».
  20 30 ΕΙίήσϊΐς— Μετεωρολονι
  κόν δελτίον.
  20 45 Μικρά 'θρχήστρα (Δ)της
  χ. Στ, Βαλτετσιώτης).
  «Οί Σειρήνεζ», «Έρωτιχά χά
  πρίτσια». «Ή νερά'ιδα τοΰ καρ-
  ναβαλιοθ». «Τό γράμμα τής Μα-
  νόν». «Ώραΐις Κυριακές», σοιπ'τα.
  «Ή πιό ώραία», βάλς.
  21.45 'θμιλία
  «Γυναΐχες ήρωίδες στήν Έλλη
  νιχή Έπανάστασι».
  22 Νυκτερινόν ΐίδησΐις.
  22.10 Συνίχεια μικράς ©ρχή
  οτρας
  Λέχαρ: «Φρασκουΐτα». Μπέ-
  τοε: «Έρωτιχή σερενάτα». Πον
  τίνο: «Άργεντινή φαντασία». Λίν-
  χε: «Φθινόπωρον», βάλς. Μασχά-
  νι: «Αοντολέττα». Ζιλλί: «Φρι-
  βολέττ».
  23 15 Ποΐκίλη μουσική (δίσκοι)
  24.15 Τελευταίαι εΐδήσεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό δραματικό άρ.στούρ-
  γημα τού
  ΖΟΖΕΦ ΚΟΝΡΑΔ
  ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜ&-
  ΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
  (Γαλλική όμιλοϋσα)
  μέ τούς:
  Ντανιέλ Παρόλα,
  Ζάκ Κοπώ, Πιέρ
  Φρεναί, Γκαμπρι·
  έλ Γκάμπριο.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ένα έργο αίώνιο, άθά-
  νατο, τό πεοίφημο άρι-
  στοΰργημα τοϋ ΠΙΕΡ
  ΜαΕΝΟΥΑ:
  ΜΟΣΧΑΣ
  Ν έκ έχδοσις
  Πρωταγωνιστοϋν ό γί¬
  γας τής όθόνης
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ή χαριτωμένη
  ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
  καί ό ζέν πρεμιέ
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Συμμβτέχίΐ ή περίφημπ ρωσ·
  βική τσιγγάνικη ορχήοτρα
  ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  17βν
  —Ή Λ(α Οψωσε τούς ώ
  μους.
  —Δέν μποροΰμε δμως νά
  ρΐξουμε στούς δρόμους 8λα
  αύτά τα ώραΐα πράγματσ.
  Καί τοΰ εδειξε τα ύφά-
  μτϊτα, τα άνθοΒοχεΐα, τα έ"·
  πιπλα ποϋ ή"ταν ή ύπερηφά
  νειά της.
  —Δέν θέλω νά ξέρω τίπο
  τα, εΐπε μέ έπιμονη ό Ίού
  δας..
  Ό Κύριος διέταξε. Πρέπει
  νά ΰποταχθώ. Δέν θά σάς ά
  φήση καί σθς έτσι Δέν θυ
  μάσαι τί έλεγε την άλλη φο
  ρά; Όν τα πουλιά οΰτε σπεΐ
  ρουν, ουτε θερΐζουν. Καί 8
  μως φροντΐζβι γι' αύτά ό πσ
  τέρας τού ποϋ είνε στούς ού
  ρανούς.
  —Ξεχνφς δμως σέ ποία
  χάλια θά ήμασταν άν δέν ά
  κουες τίς συμβουλές μου κσί
  δέν έκαμνες τό έμπόριο 6ταν
  πήγες στήν Τύρο; Ίούδα, έ'λα
  στόν έαυτό σου.
  —ΛΙα, πρέπει νά γίνη τό
  θέλημα τοθ ΘεοΟ,
  Καί εξακολουθήση νά περ
  πατή στό δωμάτιο μέ μέγα
  λα βήματα άνοστενάζοντας
  άπό τής ψνχήζ τού.
  Ή Λ!α δμως δέν ήταν άπό
  τίς γυναΐκες πού άφήνουν
  νά τής φύγη ευκολα τό παι
  χν(δι άπό τα χέρια.
  "Ηξερε καλά τόν σφυγμό
  τοθ Ίούδα.
  —Άκουσε, τοΰ εΤπε, άφοθ
  σκέφθηκε λίγη ώροτ. Πρόσεξε
  τί θά σοϋ τιώ. 4Ή ύπηρέτριά
  μας είνε μιά γυναΐκα νοικο
  κυρά πού τής εχω μεγάλη έ
  μπιστοσύνη. Θ' άφήσουμε σ'
  αυτήν τό σπίτι καί τα έπιπλά
  μας καί θά τής άναθέσουμε
  νά πουλή οσα έμπορεύματα
  μας στέλνουν άτιό την Τύρο.
  Δέν θά τα καταφέρη βεβαία
  σάν κι' έμδς. Μιά φορα ομως
  θά κρατήση, τή δουλειά. Εί
  νέ τΐμια καί Ιξυπνη γυναΐκα.
  "Επειτα, θά την βοηθήσουν
  καί οί συγγενεΐς της πού
  είνε φτωχοί κι' έχουν άνάγκη
  άπό μιά καλή δουλειά σάν
  κι' αυτή.
  Γιά νά εύχαριστήσουμε τόν
  Κύριο καί νά κλείσουμε τα
  στόματα των φθονερών, θά
  μοιράσουμε στούς φτωχούς
  τής πόλεως, Β,τι έμπόρευμα
  βρΐσκεται τή στιγμή αυτή στό
  κατάστημά μας. Είνε πράγ-
  ματα άξίας—δέ σοΰ λέω. Άλ
  λά πρέπει νά ύποστοθμε αυτή
  τή θυσΐα. Έν τώ μεταξύ θάρ
  θουν άπό την Τύρο άλλα έ
  μπορεύματα καί τότε αύτά
  πού θά μοιράσουμε θά χά
  σουν την άξΐα τους. Έτΐει
  τα πρέπει νά εΐμαστε καί λΐ
  γο φιλάνθρωποι. _
  (συνεχΐζεται)
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ1ΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑιΙΗ
  Δέχΐται είς τό έργαστή-
  ριόν της (ΠλατΐΙα Βαλι&έ
  Τζαμί».
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τό προχθεσινόν ρεσιτάλ χοροθ.
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημεί¬
  ωσε τό δοθέν είς τό θέατρον Που
  λαχάχη ρεσιταλ χοροθ των δια·
  κεκριμένων καλλιτεχνών κ. Άγγέ
  λου Γριμά»η χορογράφου τοθ Βχ
  αιλιχοθ θεάτρου χαί χ. "Ελλης
  Ζουρούϊη χαθηγητρίας τοϋ Έθνι·
  κου 'Ω5ε£οι» Τόσον δια τόν κ.
  Γριμάνην ϊσον καί διά την κ. Ζου
  ρού5η Ιγράφομεν προχθές τονί-
  ζοντες την αξίαν των άπό έλλη
  νίκης καί διεθνοΰς απόψεως. Εί·
  διχώτερα διά τόν κ. Γριμάνην
  ανεφίραμεν τάς σπουδάς τού είς
  Γερμανίαν, δπου διεκρίθτ) ώς πρω
  τος χορευϊής σολίστ.
  Τό προχθεσινόν ρεσιτάλ άπέδε:
  ξε 5τι είνε άκριβέστατον τό λε-
  χθέν τελευταίως δπό των τεχνο-
  χριτικών διά την τέχνην τοΰ χο·
  ροθ είς την Έλλάϊα— την πά
  τρίδα τοθ Στησιχόρου κ»ί τοΰ
  Φρυνίχου—χατά τό οποίον σπά-
  νια χαίρεται κανείς έπιδείξε'ς χο
  ρευτιχές μέ ταλέντο καί καλλιτε
  χνική προσωπιχότητα. Ό κ Γρι-
  μανης είς τό σημείον αύτό ετίμη¬
  σε την πρωτ,εύουσα καί την Έλ
  λάδα, δεδομένου δτι ξεχωρίζει χυ
  ρίως μέ την προσωπιχότητα χαί
  την καλλιτεχνιχή τού ΐδιοσυγκρα
  σ£α. Συνδυάζοντες την τέχνην τοΰ
  χ. Γριμάνη μέ εκείνην τής κ. Ζου
  ρούδη, είχαμεν είς ωρισμένας επι
  δείξεις τοθ προχθίσινοθ ,προγράμ
  ματος μίαν αρτιότητα χορευτικήν
  υψηλής έκφράσεως χαί καθαρώς
  άρμονικοθ, καλλιτεχνιχοθ περιεχο
  μένου.
  Ή ελαφρότης χαί ή εύστροφία
  τής χ. Ζουρούδη έν συνδυασμώ
  μέ την ανωτέραν συνείδησιν τής
  θείας τέχνης της έθαυμάσθη είς
  την Βάλς χαί ιδιαιτέρως είς
  την Έτίντ Νο 3 τοϋ Σοπέν,
  τόν ιερόν χορόν τοϋ Ντεμπυσσύ
  χαί τάν τόσον χαραχτηριστιχόν ί-
  σπανιχόν χορόν τοϋ Γχλαζούνωφ.
  θαυμάζομεν την τέχνην τοθ χ
  Γριμάνη είς τό Μάρς τοϋ Προχό
  πιεφ δπου δ λαμπρός Έλλην χο
  ρευτής έρμηνεύε: την σύγχρονη
  γερμανιχή αίσθητιχή τοϋ χοροΰ.
  Σημειωτέον δτι τό μάρς αΰτό δ
  κ. Γριμάνης ίχόρευαε στό στάδιο
  τοΰ Βερολίνου μέ τόν μεγάλο Κίϋ
  τσμπεργχ, αημειώσας έξχιρετιχή
  Ιττιτυχίαν. Είς τα τ,ραγοΰδι τής
  νύχτας τοϋ Άλμπ,ενίζ β χ. Γριμά
  νης μά; δίδει μίαν θαυιιασίαν εί
  χόνα χαθαρά ανθρωπίνη χαί βα
  θειά φιλοσοφημένη. Έχεΐ δποι» δ
  χ. Γριμάνης μέ την χ. ΖσυρούΒη
  έγγίζουν τα δρια μιας θείας αύτό
  χρημα έχφραστιχής τέχνην είνε
  τό «Φάσμα τοϋ ρόδου» τό δκοι
  όν πρώτην φοράν εκτελεί ό κ. Γρι
  μάνης μέ επιτυχίαν άνάλογη τοϋ
  μεγάλοιι Ρώσσου χορευτοΰ Ν:ζίν·
  σκι. Ιναί είς τό δεύτερον μέρο
  τού προγράμματος ή τέχνη τοΰ χ
  Γριμάνη έξιδανιχεύει άληθινά τί
  συναισθηματικές άξίες 2πως εί
  τό Γχράβ τού Σοπέν τό ΟβΓβ
  τηοηίεΐ τού Μπετόβεν χαί τή
  δλην «τριλογίαν» τού καθώ; χαί
  είς τό Μπολερό τοΰ Ραβέλ—θαΰμα
  έλαφρότητος χαί χάριτος. Τελιχά
  τό «Ντίνς προφάν> καί τό κιομι
  κό «Μαχάταμ Σερενάντ» επι
  σφραγίζουν τίς ώραιότατες χορευ
  τικές έπιδείξεις μέ τόν λεπτότε
  ρον έπίλογον.
  Γενικά τό ρεσιτάλ Γριμάνη—
  Ζουρούδη άπέσπασε τα ραγδαϊα
  χειροχροτήματα τοϋ χοινοΰ κ«ί δ
  πήρξε μιά ματινέ έκτάκτως καλλι
  τεχνικήχαί απανία είς αΐσθητιχά
  άπολαύσεις διά τό Ηράκλειον
  Είς τό πιάνο συνώδευσε πολύ χαλά
  ή δνίς'Έλλη Λεοντίδου.
  Τό ρεσιτάλ έτίμησεν δ Νομάρ
  χης κ. Μάρκελλος δπό την προσ
  τασΕαν τοΰ όποΕου διετέλει
  πλήθος έκλεκτοΰ χόσμου.
  ή Ντιστεγκέ
  χά
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί δημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχύτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ-
  μος Άσφαλιστική ΈταιρεΙα ό «'Αστήρ» διεκανό-
  νισε διά τοϋ ενταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ Βραν,μών 50 00Ό αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ύπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρΐου τής ζω·
  ής έπ' ονόματι τοθ αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  σιλείου Κευγδ,
  Έν Ηρακλείω τή 11η. ΊανουαρΙου 1939. *
  Ή ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  ΝΥΚΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  19 ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 2ΥΑΛ9ΙΟΥ Ρ'Ν'ΠΟΪ ΤΑΦ02
  Άναχώρηαις έξ Ηρακλείου 28 Ναρτίου διά τοϋ θαλα
  μηγου «ΑΤΤ1ΚΗ» μέσω Άλεξανίρείκς Πορτ—Σάϊδ.
  Μεγάλη εΰκαιρία δια τοΰς φλεγομένους άπό ΙερΙν
  σκοπόν νά επισκεφθούν τούς 'Αγίους Τόπους.
  Παραμονή 15 ημερών έντός τής Ίκρουσαλπμ.
  Σπεύσατε νά έγγραφήτε τό ταχύτερον διότι λέγω πλη
  θώρας ένδιοιφερομειων οί κατάλογοι θά συμπληρωθοϋν
  ταχέως όπότε θά άποκλεισθητε.
  Εγγραφαί καΐ πληροφορίαι παρά τω χ.
  ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  Χίό; "Εβανς Ηράκλειον.
  —^1
  ννν^Λ<ν^Λ4Ν^ Ή εύνοουμένη των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ 1Ρ0ΜΑΤ1 Α1ΜΑΜ ΣίΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΙ. καί είς 14 ώραίους καΐ ζων· τανούς χρωμαιτισμούς έν· σωματοΰται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοΰ δΐνει δψι βελουδένια καί "ΑΗΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ Άγγλιχής χαΐ Γαλλικής μακράς ,.έμπορικής πείρας άναλαμίάνιι μεταφράσιις χαί άλληλογραφίαν κατ' οίκον τ) μΙ 4ρ»ς. Πληροφορ[«ι παρ' ημίν ' Άντιπροσβ,πβί Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚ0ΦΟΣ_ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ "Επί τή βάσει νέων ατοιχ«ίων 38ον Ή φυαιογνωμία τής αύτοχρ» τείρας ήτο σοβαριοτατη. —Νιχόλαε, σέ παραχαλω μπ ρεϊς νά δεχθ^ς μερικάς στιγμ» τόν πάτερ Ρααΐτοίίτιν, πού θέλε νά σο5 ομιλήση; ηρώτησε. Χω-Λς νά περιμείνη χαμμί* απάντησιν έκ ιίρο(^ τοΰ ταάρο δ γηραιός χαλόγηρος έπροχώρησ μέ θάρρος χαί μέ ΰφος ώαάν νά ευρίσκετο είς τό σττίτι τού *λ είπε: — Πρόχειται γιά ζήτημ» έπεΐγον. —Τί είνε; ηρώτησεν 4 Ικπληχτος. —Χθές την νύκτα έπήγα εί» σπίτι τοΰ πρίγκηπος Τσεγχόντιεφ εΐπε γρήγορα δ καλόγηρος' κατά λάθος εμπήκα είς ίνα δωμάτιο ϊπου διάφοροι ανθρωποι συγχεν τρωμένοι συζητοθσαν περί Δού μ»ς· Βλέπων την άνήσυχον εκφράση ίπί τοϋ προαώπου τοΰ αύτοκράτο ρος, δ Ρασποϋην έκαμεν αλλο ένα βήμα πρός τα έμπρός χαί δ τίνος τής φωνής τού χατέσΐη έμπισΐϊυ τιχός. —Εσταμάτησαν χάθε ίμιλίαν εσυνέχισεν δ Ρασποΰτιν 8τχν μέ είδαν. Άλλ' ήταν πολύ άργά, διό τι έν τω μεταξύ, χωρίς νά τό θε λω φυσιχά, είχα άχεύσει άρχετά άπά την χουβέντα τους. Έρεθΐσθείς άπό τό μυστηριώδε ΰφος τοΰ άνθρώπου δ ταχρος έπέ μεινεν δπως ίξηγηθ^ καλλίτερα Ό Ρασποΰτιν διατυπώνων τάς φρά σεις τού μέ μεγάλην έπιτηδειέτη τα, τοθ είπεν έμπισΐευτικώς δτ ή «κατάστασις ήτο κρίσιμος, 5τ υπέρ την Ευρώπην έπεχρέματο ι χίνδυνος άμέσου πελέμου». —Πόλεμον; άνέχραξεν δ τσάρο άνοίγοντας τα μάτια τού ορθάνο χτα. —Μάλιστα, είπεν δ καλόγηροι μέ άπλότητα χαί πεποίθησιν άν θρώπου πού βλέπει χαί ξέρει β,τ κανείς δέν μπορεϊ νά ιδή ή νά γνωρίση πόλεμον! —Άλλ' αύτό είνε φοβερίν! άνε φώνησεν δ αύτοχράτωρ Νΐχό λαος. Καί έπανέλαβε σχεδόν μηχανι χά μέ μισοσβυσμίνην φωνήν χαί Ονος άνθρώπου, είς τόν οποίον τό πραγμα ένεποίει φρίχην: —Πόλεμον! (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό πρωτότυπον έργον Τ ΞΑΝΑΖΗ Νέ τόνΒΙΚΤΩΡΑ ΝΤΕΚΟΒΑ προγοάμματος Ζ Ο Υ ΡΝ Α Λ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Τό άριστούργημα Η ΜΙΚΡΗ ΛΑ1ΡΕΠΙ1ΑΤΙΣ Νέ το μικρό άγγελοΰδι, τέ παιβΐ θαϋμα ΣΙΡΛΕΥ ΤΕΝΠΛ κβϋ τρκγουδεΐ καί ομιλεί κινέζικα. Προσεχώς: Μικροΐ Ήρω- ες, ή 'Υπερτάτη ©υσί«, 'Ανθρώπινβ Κτήνος, τό Ξενοδοχείον τοΰ Βορρά. Κυριαχή δρα 2 μ μ. νέον ίπεισοδιαχόν ΜΥ2ΤΙΚ0Σ ΑΣΤΥΗΟΜΟΣ Χ 9 Σημ. Καθ" εκάστην είς τάς 6 1)2 άπογευματινή. Κ. ΜυλοποταμΙτης •φβαλμίβτρβς Έ«1 τριακονταΐτΐαν ά«ο· κλ·ιστικ63ς καΐ μόνον «Ις τα δοθαλμολογικά ασχολοόμι- ν0?' . χίται· τού<: «ασχοντας τούς όβθαλμούς είς τό όβθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον τ,αρά τβ Καμαράκι πλησίον τΙ|ς Πολυκλινικίΐς Ηρακλείου. ΚΟ! ΙΊΩ«ΊΙΚγ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Μορφωτι κός Σύλλογος Γυναικών Ήρα«λΗΐ ου Εύχαριστεΐ θερμώς τοΰς άδβλ φοθς Γρηγόριον, θεόδα-ρ^ν καΐ Μηνδν Χατζιοάκην οΐτινβς ττροσέ φερον πλούσιον φαγητόν και ειδή ρουχισμοϋ είς τό "Ασυλον της Γε ρόντισσας την 25ην ΜαρτΙου είς μνήμην τής μητρός των Εύαγγ*. Μας. Ι'Εκ.τοϋ γραφεΐου] Γίιρω στήν πόλι. Μέ ενθουσιασμόν ακράτητον έ· ωοτάσθη είς την πόλιν μας ή έθν. έπέτειος. —Περί των λεπτομέρειαν τής τελετής είς τάς ότιοΐας μβτέσχβ σύμπας ό ττληθυαμός της πόλ« ως καΐ πλεΐστοι κάτοικοι τής ΟτιαΙθρου γράφομεν έν άλλη στή· λη —Αρίστην Ιδ'α εντύπωσιν έτιρο ξένησεν ή τάξις ήτις επεκράτη¬ σε κατά την παρέλασιν καθώς καΐ ό δμιλος των σαλπιγκτών τοθ συντάγματος ΰιό τόν έπιλοχΐαν κ. Ν. Μακοιδάκην. —Έξ άλου οί όργανωθεϊσαι λαικαΐ έορταΐ κατά τό άπόγευμα τής 25 ΜαρτΙου είς τάς πλατεΐ- άς Ελευθερίου Βενιζέλου καί Ελευθερίας δσον καί είς τα κινη ματοθέατρα τό εσπέρας, Εσημεί¬ ωσαν εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Είς τό θέατρον Πουλακάκη κατεχειροκροτήθη έπανειλημμέ νως ή άρτία εμφάνισις τής Ε. Ο. Ν., ή όποία εΐχε καί την πρωτο¬ βουλίαν τής εορτής, καί ή χορω δία τού κ. Χουρμουζίου. —Άρτίως συνετέλεσαν έπίσης είς την επιτυχίαν τής εορτής οί καθηγηταί τοΰ Ώδείου κ. Καρυ· στινός καΐ τοΰ Γυμνασίου θηλέ¬ ων κ. Κανδηλιώτης. —Έκ παραλλήλου ά>άλογος
  ήτο ή έπιτυνία τής δοΒείσης είς
  την Μινώαν εορτής των Προσκό-
  πων καίτης Εμπορικάς Σχολί^ς
  συμπράξει της Φιλαρμονικής τοθ
  Δήμου.
  — Κατ' αύτάς πρόκειται νά εκι
  σκευασθη ή 'λεωφόρος Βασιλέως
  ΓεωργΙου Β .
  — "Ηδη συσσωρεύονται κατά
  μήκος τής λεωφόρου τα άπαιτού
  μενά σκύρα.
  —Ή λεωφόρος αυτή, άποτελοθ
  σα τό μόνον περιπατητικόν ,«κίν·
  τρον» της πόλεώς μας, θά έπρεπε
  μάλιστα δχι μόνον νά έπισκευα-
  σθρ απλώς άλλά καΐνά άσφαλ-
  τοστρωθρ,
  — Πρόίγμα τό οποίον καΐ έλπΐ
  ζομεν δτι θά πραγματοποιηθή έν
  τέλει.
  —Ασφυκτικώς εΐχε πληρωθπ
  κατά την σχολικήν εορτήν τής
  10 π. μ. τής παρ Παρασκευής ή
  αΐθουσα τοΰ κινηματογράφου Που
  λσκάκη.
  —Ή έορτή όφειλομένη είς τα
  Γυμνάσια Αρρενων καΐ θηλέων
  καί την ορχήστραν τής χοοωοΈας
  τοϋ Γυμνασίου Αρρενων διευθυ-
  νομένης υπό τοθ κ. Χουρμουζίου
  καΐ τής χορωδίας θηλέων διευ-
  θυνομένης λόγφ ασθενείας τοθ
  κ. Καν5υλιώτη υπό τοθ κ. Καρυ·
  στινοϋ, εσημείωσε μεγάλην επι
  τυχΐαν.
  —Ανηγγέλθη διά την 31 τρέχ.
  συναυλία Βοθησομένη είς τόν κι·
  νηματογράφον Πουλακάκη υπό
  τοΰ καλλιτεχνικοθ ζεύγους Κάτι
  άς καΐ Τύχωνος Μπορζωφ.
  —Ή συναυλ(α ετέθη υπό την
  προστασίαν τού Νομάρχου κ.
  Άνδρέου Μαρκβλλου καΐ τοθ Δή
  μάρχου κ Μηνά ΓεωργιάΒη.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που¬
  λακάκη προβάλλεται σήαερον τό
  εξαιρετικόν φίλμ *Ύπό τα βλίμ-
  ματα τής Λύσεως».
  — Μέ επιτυχίαν συνεχίζεται επί
  σης ή προβολή είς την Μινώαν
  τού αΐσθηματικοϋ ?ργου: η'Η πρώ-
  τη άγάπη ξανο*ξίΐ·.
  ο Ρ«κβρτ<ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοϋνται άταντες οί υπο βαλόντες αί ήσεις άμαξοκαρρα· γωγεΐς δπως προσέλθωσιν έν τώ άστυνομικω καταστήματι τοθ τμϊ| ματος Χωροψυλακής Ηρακλείου ήν 29.|ν τρέχ. μηνός ημέραν Τε άρτην καΐ ώρανΐθιτ,μ.προκειμένου ά έξετοσθωσι υπό της αρμοδίας πιτροπής καΐ χορηγηθώσι αυτοίς αί αίτουμέναι (αδειαι ήνιοχΐας. Ηράκλειον τη 26)3)39 Ό Άστυνόμος Ηρακλείου Αθαν. Λαζ«ράτβς Τοχύταται έτησκευαΙ ώρολογίων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ (παρ> το Συντριβάνιΐ.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -"Επιπλα καφφε
  εΐου καΐ διάφορα σκεύη (τραπι·
  ζιοΰ) ήτοι πιάτα ποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καΐ Εν λούξ 100 κηρΐ
  ών. Πληροφορίαι καρά τού κ.
  Μιχ. Πύλαρου έξοχιχόν κέντρον
  Καραυγή. Πόρος.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τό κεντρικώτε¬
  ρον σημείον τής άγορδς των Μοι¬
  ρών κατάστημά χαινουργές, γωνι
  αχόν 72 τετρ. μέτρων. Πληρο¬
  φορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αμπελος 14 περί
  που έργατών μετά μιδς οικίας λι
  θοκτίστου αποτελούμενης έκ &ύο
  ΙσογεΙων δωματΐων καΐ κειμένης
  έντός τοθ σχεδΐου πόλεως Ήρα
  κλεΐου καΐ τοΰ συνοικισμοθ Νέον
  Άισαλένιο.
  Πληροφορίαι είς τόν κ. Εύαγ·
  γιλον χρυσόν δικηγόρον·
  ΑΝ0ΡΘΩΣΪ2
  Τό μεγά^ο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  539ον
  Δέν ηρνήθησαν τουτο είς αυτόν, έπειδή τόν έπε
  τήρουν αδιαλείπτως, άλλά βραδύτερον ένεθυμήθη
  σαν, 6τι εις των δεσμοφυλάκων είχεν είπη:
  —Κά>λιο θά ήταν νά τοθ άφιναν, άντΐ τοθ σι
  δερένιου, £να ξύλινο καρφΐ.
  Περί τάς δύο ώρας μετά τό μεσονύκτιον, ηλ
  θον νά άλλάξωσι τόν στρατιώτην, καΐ άντί τοϋ
  μέχρι τοθδε γηραλέου άνδρός, αφήκαν Ενα νεοσύλ
  λεκτον.
  Μετ* ολίγον, ήλθε καΐ ό συνήθης δεσμοφύλαξ
  διά την τακτικήν επίσκεψίν τού ουδέν 8μως παρετή
  ρησεν, έκτός τής άκρας νεότητος τοθ σταθμεύοντος
  στρατιώτου.
  "Οταν μετά δύο &ρας, δηλοδή την τετάρτην
  μετά τό μεσονύκτιον, ήλθον ν' άντικαταστήσωσι τόν
  νεοσύλλεκτον 6ι' άλλου στρατιώτου, εύρον αύ
  τόν κοιμώμενον έξωθεν τής θύρας τοθ Θεναρδιέ
  ρου, καί έξηπλωμένον ώς ξύλον. Περί δέ τοθ Θε
  ναρδιέρου ούτος εΐχε γΐνει άφαντος. Μόνον τα σι
  δηοα τού δεσμά Ικειντο είς τό εδαφος1 συντετριμ
  μενά.
  Είς την όροφήν εφαίνετο μΐα τρύιτα, καί άλλη
  όμοία είς την στέγην.
  Έλειπε δέ καί μ(α των σανΐδων τής κλίνης
  τού, άλλ' ευρέθη αφ'ετέρου μΐα φιάλη οίνου,"κε
  νή ;<ατά τό ήμισυ. Τό άλλο ήμισυ εΤχε π(ει ό στρα τιώιης, καί έκ τούτου τού πόματος είχεν άποκοι μηθή· διότι ανεκαλύφθη ακολούθως, Βτι έντός τοθ οίνου έκεΐνου υπήρχεν δττιον. "Ελειπε δέ καί ή λόγχη τοθ στρατιώτου. Καθ" ήν στιγμήν εγένοντο αί άνακσλύψρις ου ται, ενομίσθη δτι ό Θενσρδιέρος ήτο ήδη μακράν τό βέβαιον δμως είνε δτι, καί άν δέν ευρίσκετο πλέον είς τό αύτό κτίριον, δέν ή**ο βμως καί άπηλ- λαγμένος είσέτι άηό παντός κινδύνου. Ό Θεναρδιέρος, έξελθών είς ιή·/ στέγην, εθρε τό τετμημένον σχοινίον τοϋ Βύζουνα κρεμάμενον άπό τής κιγκλΐδος, ήτις εσκέπαζε την καπνοδόχην άλλ' έπειδή τό τμήμα τουτο εΐχε μεΐνει βραχύ, καί 6έν ηδύνατο νά τό μεταχειριοθή καί αύτός, κα θώς ό Βύζουνας καί ό Γουλομάρας, ηναγκάσθη νά ζητήση άλλον τρόπον σωτηρίας. Αί άστραπαΐ τόν έβοήθουν, άλλ' έν ταϋτώ καί τόν έτύφλω- νον. Πώς έκαμε καί ευρέθη επί τοθ τοΐχου οίκοδο μής τινος άποκεχωρισμένης άπό των φυλακών, έ μεινεν άγνωστον μέχρι τούδε. Ίσως μετεχειρίσθη τάς κλΐμακσς καί τα σσνιδώματα των έπισκευα ζόντων τάς στέγας των φυλακών. "Ισως καί ή ά τιοθσα σανίς τής κλίνης τώ εΐχε χρησψεύση είς τουτο4 άλλ' δπως δήποτε ό τοΐχος έκεΐνος άηεϊχεν αρκούντως. (συνεχΐζετσι) Εξπρές θαλαμηγόν ΕΛΣΗ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα διαμερί- σματσ Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μΰκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τβλ. *.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΗΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙιΊΙΙΙΙΙΙΙΙΐΊΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΕ Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ 1 Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ | — Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλά· *£ Β στιγγες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμέ- Ξ § νού έργοστασΐου Ελένης Βαχαβούλη, Έμμ. Παγ- Ξ § κάλου, κσΐ ττωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνι- β β σμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιπρο· Ξ Β σώπφ κ. Δημητ. Λ. Γιαλιτάκτ) έναντι ΔημαρχεΙου. = Β Πρίν γ) προμηθΕυθήτε επισκεφθήτε την Ικθεσίν μας. 5 3 Ξ ^ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙϊ: ΖΗΤΕΙΤΕ ίπιμόνο»$, άκο ολα τα χκτκοτήματα χ«1 «ντα άχομα τ&ν εκαρχι&ν τ«Ις χλνοταίς Μάρκος «Ζ,τοτυρβς». Ήτβι σβυγάχιετ, χρνηύμκι* χιβάροΐς. χαρολικ χεντήμο»- τος, κο»Ρ«ρεε, ΜβιΛινί, Κβτον ηερλε, Β«μΒ>αχ*χιΜ| χου-
  ρ*ρες κ·ντπμ«τβς κ λ. «. Όλα τα <* «ν»ι ειδή «,ν«ι *. ■Βάβτ·» ηβιότειτβί, *«Ι χρ·»μ««·ν άγνυι,μέν.,ν χ«| βτ,ρΙ. βν. ΜΙετ οοχια* ·α ββ« «είββ «ι* «Αν ανεηιροτιιτα τβν χλΜτβν τίίς μάρκος «Χτα»βθ(.» β»* »οί Νβρββί Ήρ«ιΛει««»-Α«οηβίβι: ι Μ. ΚΟΡΠΗ* ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΚΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΥΝΤΑΞΕΟΝ ΑΥΤΟΝ (Συνέχεια έκ τής Της ΣελΙδος) τοος παροτρύνσεΓς ή είς δυσμενεΐς δά τό ταμείον διαδόσεις, νά ίχω σι δέ την πεποίθησιν δτι οθΐω πράττοντες έξυπηρετοθσι θετιχώ; τδ μέλλον αυτών καί των οιχογε νεΐών των Οί επαγγελματιαι καί βιοτέ- χναι πρέπει νά κατανοήιουν π'ή- ρως δτι τό Τ.Ε.Β Ε. άνήκει μόνον είς αύΐούς,ϊτι δηλ.τόΤ.Ε Β.Ε.είνε κτήμα ιδικόν των, ίτι δι' αυτού; καί μόνον συνέαΐηκαί αυτών μόνον τα συμφέροντα μέλλει νά έξυπη ρεΐήση, διότι μόνον αυτού; καί τα έξ αυτών έξηρτημένα μέλη των οϊχογ/ενειών των θά συνταξιο δοτ,ήση τ6 Τ.Ε Β Ε. έν περιπτώ σει γήρατος ή θανάτου αυτών καί μόνον αύτούς θά περιθάλψη έν πε ριπτώσΐι άνιχανίτητο; αυτών πρός εργασίαν. Συνεπώς έκαστος έπαγγελματίας καί βιοτέχνη; δέν πρέπει νά θεωρΐ τό Τ.Ε.Β.Ε. ώς εχθρόν τού ή ώς' σφετερίστήν τοθ Ιδρώτος τού, άλλ',άπεναντίας πρέ¬ πει νά προσβλέπη πρός αΰτό ώς πρός σωτήριον άγγελον αύτοϋ καί τής οικογενείας τού. εΈκαστος έΐταγγελματίας ή δια τέχνης ϊχει καθήκον ού μόνον ν« χαταβάλλη προθύμως τάς είσφορά; υ άλλά ταυτοχρόνως νά είνε, έν τω χύχλφ τής δράσιώ; τού, ό ά- γρυπνος φρουρό; των συμφερόντων τοθ Ταμειου τού. Είς την σφαίραν των καθηκόντων εκάστου άνάγε ται καί ή υποχρέαισις δπως συμ βουλεύη καί παρστρύνη πάντα δι στάζοντα ή δυσφοροθντα συνίδιλ φον,πρός δέ καί δπως καταγγέλλη είς τα όργανα τοθ Τ.Ε.Β.Ε. ή είς τάς Έπαγγελματικάς καί Βιοτεχνι κάς Όργανώσεις ή είς τάς Κρατι κάς Αρχάς πάντα δστις διά λόγων ή δι' έργων ύπονομεύει την δπόσΐα σιν τοθ Ταμείου, ίνα έγαρμοσθωσι κατ' αίιτοθ τα νόμιμα. Ώς πρός την Ιδθδραχμον μηνι αίαν είσφοράν, την οποίαν τινές θεωροθσιν υπερβολικήν, δέον νά έχωσιν δπ' δψει των οί ήσφαλι σμέν&ι δτι ή τοιαύτη ρύθμισις α¬ ποτελεί την καλλιτέραν λύσιν τοθ προκύψαντο; συναφοθς ζητήμχτος. Ώς χαΐ ανωτέρω μνημονεύομεν τό Τ.Ε Β.Ε. συνέσΐη κατά τί Ιτος 1934, άπό τοθ έτους δέ τούτου (Ι νέ ύποχριωμένοι νά χαταβάλλωσι τάς είσφιράς των αί επαγγελμα¬ τιαι. Δε5ομίνου δέ δτι αί όφειλό με^α: είσφορα! άπό τοθ 1934 μέ βάσιν την αρχικώς χαθορισθεΐοαν ΙΟΟδραχμον μηνιαίαν είσφοράν αυμποσοθνται σήμερον είς τό πό σόν των δρχ. ίξ χιλιάδων δι' ί· καστον ήσφαλισμένον, καθίαΐαιαι προφανές διι θά ήτο λίαν βυοχε ρές διά την μεγάλην μάζαν των ήσφαλισμένων νά έξοφλήοωσι διά μιά; ή έστω καί διά δύο ή τριών έτησίων δόσιων τό ποσόν τούτο. Πρός ευκολίαν δθεν των ήσφαλι σμένων ή Διοίκησις τυθ Τ.Ε Β Ε. προήλθεν είς την απόφασιν δι' ής διέγραψεν τάς χαθυσ τερημένας οφειλάς, είς άντι στάθμισμα δέ τή; εντέυθεν έ- περχομένη; ζημίας ηύξησε την μηνιαίαν ϊΐσφοράν άπό δρχ. 100 είς δρχ. 150 Είνε δέ άπαραΕτη τον είς τό Ταμείον νά συγκεν¬ τρώση ίχανά ποσά ίνα δυνηθή νά αντιμετωπίση τα; προσεχεΐς δπο χρεώσεΐς τον δεδομίνου δτι είνε άποφασισμίνον 2πως αρχίση την παροχήν αυντίξεων εϊς τούς &πε- ρήλικας άπό τοΰ έτου; 1943. Κατόπιν των ανωτέρω άναγκαί ών έπεξηγήσεων είμεθα βεβαιοί δτι καί οί ολίγοι δυστροποθντες θά σπευσοασι νά μιμηθώσι τού; πολλούς άνά την Έλλάδα συνα δέλφους των, οΐτινες μετ' ένθουσι ασμοθ δποδέχονται τα δργανα τοθ Τ Ε.Β.Ε. πρός τα όποϊα έκτός τή; προθύμου έκπληρώσεως των δποχρεώσεών των παρέχουν καΐ πάσαν άλλην συνδρομήν. Έμμαν. Κοσμαδάκης Πρόεβρος ΈπαγγελματικοΟ—ΒιοτεχνικοΟ 'ΕτημελητηρΙου Ηρακλείου ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ, Μάρτιος (*ντα- ποχριτοθ μας). — Πρωτιύουσα τής επαρχίας Άμαρίου, τό Νεύς Άμάρι, είναι 2δρα δλων των άρχών τής επαρχίας: Τοθ Είρη- ναδιχείου, τοθ Άγρονομείου. τή; δποδιοιχήσβως χωροφυλακήν Τα χδρομιίου, συμβολαιογραφείουί χαί ύιτοθηχοφυλαχεί&υ. Δι' αυτό' κ»ί αυγχεντρώνει καθημέραν πλή θη ξένων έξ δλης τής επαρχίας καί παρουσιάζει κίνησιν σημαντι¬ κήν. Χάρις δέ εί; την συγκέν¬ τρωσιν χαί την μεγάλην κίνησιν ξένων, τό Νεύς Άμάρι ίχει χαί σημαντικήν εμπορικήν εξέλιξιν. ΏραΙα χαταστήματα δλων των εϊδών χχί χέντρα άναψυχής κο· σμοθν τού; χεντρικους δρίμβυς τού. Καί οίχοδομαί πού φανερώ νούν προοδον χαί άρχοντιά, δίδουν Ιναν ιδιαίτερον* τόνον είς την ω¬ ραίαν κωμόπολιν. Έκδηλος δέ είναι ή πρόΌδος χαί ό συγχρο νισμός καί εί; δ,τι άφορφ τα χοινοτιχά ϊργα. Έξ άλλου τό Άμάρι, παρουσι άζει τα τελευταία Ι τη μεγάλην έξέ λιξιν χαί ώ; αφροτικόν κέντρον. ΟΕχάτοικοίτου,ϊίναι φιλόνομοι χαί έργατικοί. Προσηλωμένοι εί; τα 2ργά των, χαλλιεργ&Ο^ την γήν μ» ζήλον χαί όργανώνουν την ΔΙΑΤΙ ΕΠΡΟΤΙΜΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ή 'Αγροπκή Τραπέζα καί ή "Ενωσις Συνεταιρισμόν ε¬ ξέδωκαν την κάτωθι ανακοί¬ νωσιν σχετικώς μέ τό ζήτη- τημα των ψεκαστήρων. Επληροφορήθημεν ότι διά φοροιπωληταί ψ&χαστήρων πε ριέρχονται την ύπαιθρον καί προπαγανδΐζωσι την πώλησιν αυτών διαδίδοντες ίτι οί ψε- καστήρές των είναι ομοιοι μέ έκείνους τούς όιτοίους ε¬ προμηθεύθη ή "Ενωσις καί εύθηνότεροι. Έπίσης εκυκλοφόρησεν έγ κύκλιος τού Ο'ίχου Πραπο- πούλου διά τής οποίας ού¬ τος ύπαινίσαεται ότι ήδική- θη κατά την διεξαχθεΐσαν δημοπρασίαν καί ότι ή έξε- ταστική Έπιτροπή καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ενώσεως έμερολήπτησαν υ¬ πέρ τοϋ συναγωνιατοΰ τού Οί κου Γιανναχοπούλου. Διαψεύδοντες τάς ανωτέρω διαδόσεις ώς κακοβουλους καί συκοφαντικάς αας γνωρίζο¬ μεν ότι ή έξεταστική 'Επι- τροπή ' συνεκροτήθη άπό ά- νωτέρους τεχνικοΰς ύπαλλή λους τοΰ ύπουργείου Γεωρ¬ γίας καί τής Άγροτικής Τρα¬ πέζης Π όποία μετά έξονυ>
  χιστιχήν εξέτασιν απεφάν¬
  θη ότι καταλληλότερος ψε-
  καστηρ ήτο ό τού Οίκου
  Γιαννακοπούλου.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλι
  όν τής Ενώσεως είς τέσσα
  ρα συμβουλιά τού συνεζήτη
  σε την υπόθεσιν καί κατέλη¬
  ξεν είς την προμήθειαν τοδ
  ψεκαστήρος αύτοΰ, τόν οποί¬
  ον παρά την μικράν διαφο
  ράν τιμής έκρινεν ώς τόν
  καταλληλότερον διά την κα
  ταπολέμησιν ολων των ά
  σθενειών τής άμπελου καί
  των δένδρων καί ομοιος τοΰ
  όποίου δέν κυκλοφορεΐ είς
  τή ν αγοράν.
  Εν Ηρακλείω τό 22 Μαρ
  τίου 1939.
  Ό Διευθυντάς τής Α.Τ.Ε
  £. ΠΑΟΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
  Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Γ. ΒΑΡΟΥΧΑΣ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΒΝ
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Ήρχισεν παρά τής τεχνι-
  κης έπιτροπής παραλαβης ψε
  καστήρων ή παραλάβη τής
  παραγγελίας. Ό έλεγχος ά
  πέδειξεν {τι οί ψίκαστήρες
  είναι άνώτεροι τού δείγμα
  τος, δι' ο καί ή "Ενωσις των
  Γεωργιχών Συνεταιρισμόν
  εξέφρασε τα συγχαρητήριά
  της είς τόν καταακευαστήν
  κ. Γιαννακέπουλον.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ1ΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  "Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, τιεντάφωτες, τετράΦωτες καί μονές,
  Κηροτιήγια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες
  κ. λ. π.
  Αί τιμαί μας κατά πολύ εύθηνό-
  τεραι των Αθηνών.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕάΙΣΙΑΝ
  Τό Νεύς Άμάρι
  ώς κέντρον προόδου.
  κΐηνοτροφίαν. Διότι τό Άμάρι
  ίχΐι χχί άξιόλογον χτηνοτροφί
  αν, πού άναπτόσσεται πάλιν χά
  τα τα τελευταία 2τη ίχανοποιητι
  κώς χάρις είς την ενίσχυσιν πού
  παρέχει τό Κράτο; χαί ή Άγρο
  τιχή Τραπέζα είς τού; χτηνοτρό
  ψονς.
  Θχ ήτο δέ πολύ μεγαλυτέρα ά-
  χόμη ή καθόλου πρόΌδος τοθ Ά
  μαριου, εάν είχεν εξασφαλισθή τα
  χτιχή χαί άνετη δι'αυτοκινήτουβυγ
  κοινωνία χαί δέν διεχόπτετο κατά
  τοΰ; χειμερινού; μήνας λόγψ τοθ
  δτι ή όδο; δέν Ιχει σκυρροστρω
  θή. Άλλά καί αύτό θά ρυθμισθς
  ταχέως. Ύπάρχουν πληροφορίαι
  2:ι άπό τόν αρχόμενον μετ' Ολίγον
  νέον προϋπολογισμόν θά χορηγή
  θοθν πιστώσεις διά την σκυρό
  στρωσιν καί την έν γένει άποπερά
  τωσιν τή; όδοθ ΆμαρΕου. Έλπίζε
  ται δέ δπ θά προωθηθή ή διάνοι
  ξίς τη; πρό; Γρηγοριά χαί Μαγα
  ρικάρ: καί εκείθεν μέχρι ΖαροΟ
  ωστε νά έπιχοινωνήση μέ τόν νο
  μόν Ήραχλείου. Καί τέτε ή έξέλι
  ξις τοθ ΆμαρΕου χαθώ; χαί δλων
  των πέριξ θά είνε πράγματι άλμα
  τιχή. Μία νέα περίοδος προόδου
  χαί άχμής θ' αρχίση διά την πε
  ριφέρειαν αυτήν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικής ΔημοπρασΙας
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή
  ρακλεΐου ιτροκηρύσσει φανε
  ράν πλειοδοσίαν την 15ην Ά
  πριλΐου 1939 ημέραν Σάββα
  τον κσί ώραν 11 —12 π. μ.
  διά την εκποίησιν ή ενοικία¬
  σιν. 1) Όχημάτων διά μετα
  φοράς πετρωμάτων όγκολΐ
  θων κλπ.) 3) ΓβρανογεΦυρών
  καί Γερανων δισφόρου ολκής.
  4) Άτμομηχανών Ιλξεως. 5)
  Άεροσφυρών. 6) Μαλακτήρων
  7) Σκυρροθραυστών 8) Συμπιε
  στών, συμφώνως πρός τούς δ
  ρους τής υπό χρονολ. 21 Μαρ
  τίου 1939 συγγρσφής υποχρε¬
  ώσεων εύρισκομένης έν τοίς
  Γραφείοις τοΰ ΤεχνικοΟ Επι
  μελητηρΐου Αθηνών καί τής
  Λιμεν. Έπιτροπής Ήρακλεί
  ου, είς την διάθεσιν παντός
  ένδιαφερομένου.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 24 Μαρ
  τίου 1939.
  Ό Άντιτφόεδρος τής Λιμ.
  Έπιτροπής.
  Γεώργ. Γερωνυμάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή
  ρακλείου . προκηρύσσει φανε
  ράν μειοδοσίαν την 15ην Ά
  πριλΐου 1939 ημέραν Σάββα
  τον καί ώραν 11—12 π. μ.
  διά την ενοικίασιν οΐκήματος
  προοριζομένου διά ΓραφεΤα
  τοθ Λιμεν. Ταμείου, συμφώ
  νως πρός τούς δρους τής υ¬
  πό χρονολ. 20 Μσρτίου 1939
  συγγραψής υποχρεώσεων εύ¬
  ρισκομένης είς τα Γραφεϊα
  αυτής είς την διάθεσιν παν
  τος ένδιαφερομένου.
  Έν ΉρακλεΙφ τβ 24 Μαρ
  τίου 1939.
  Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμε
  νίκης Έπιτρο«ής.
  Γεώργ. Γερωνυμάκης
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοΦόρος (στυ
  λό) έπΐχρυσος, μικράς άξίας, καί
  άττοτελων οίκογενειακόν ένθύμΐον
  έντός έπιβατικοθ αύτοκινήτου άπό
  Ηράκλειον είς ΚοκκΙνη Χάνι. Ό
  ευρών τιαρακαλεΐται δπως τόν
  προσκομΐοη είς τα γραφεϊα μας
  καί άμειφθήσεται.
  —Ή επισκευή των ναών
  τοΰ Μοχοΰ.
  Έν συνεχίία ίΐροηγβυμένου έν
  γράφον τού τό ύφυπουργβίον ποε
  ρά τώ κ. Προέδρω χϋς κυββρνη
  σβως απαντών είς τα δημοσιεν*
  θέντα έν τη «ΆνΦρθώσϊΐ» της
  7π$ Φεβρουάριον 1939 διά τέ> ζή
  τημ« της έπισκβυήί των ναών τού
  Μοχοΰ ώιαβιβάζίΐ ημίν άντίγρα
  φόν τού ΰπ' άρ 16173 έ έ. έγγρά
  φβο τοΰ ΰπουργίίου βρηβχβυμά·
  των καί Έθνικής Παιδΐίας διά
  τού όποίου ννωρίζει βτι «Ι μβ
  λέτ«ι έπισκευής τοΰ έν Μοχω 1.
  Ναού της Εΰκγγελιατρίας καί
  τής ανεγέρσεως τβΰ Ναόν Νεκρο
  ταφείου έξελ&γχθεΐσβιι καί έγχρι
  θεΐσαι απεστάλησαν πρός το Μη¬
  τροπολιτικόν Συμβούλιον Ίίράς
  Μητροπόλεως Κρήτης ή μέν πρώ
  τη οιά τβδ ύπ' αριθ. 9653* τής
  6)2)39 έγγραφον τον, ή δέ ύερτβ
  ρα διά τού ύπ' αριθ. 54285 Τής
  3)10)38.
  —'Αναστολή πβινής των
  στασιαστών Χανίων.
  Αναφορικώς ηρίς τηλβγρ&Φημ*
  μας διά την επί τή έπετείω τής
  έβνικής άναγβννήσεως ληφθβΐσαν
  ποόνβιαν διά τους κινηματίας
  των Χανίων πληροφορβυμιθκ δτι
  εδημοσιεύθη έ «π' αριθ. 1651 νό-
  μβςείς το νκ' άρ. 110)1939 φύλλον
  τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως
  δννκμβι τού οποίον άνβστέλλεταιι
  «ύτοίικαίως το Κμιβν τής έκτιβ
  μβνης ποινής, μ*τά την ϊχτιβιν
  τοθ ετέρου ήμΐσεος, τβν χοιταδι
  κααββντων διά τό στ«αι«στικόν
  κ(νημα τοδ Ιουλίου 1938 έν τϊι
  νομώ Χανίων. Ή άναστσλή «&τη
  χορηγεΐτκι υπο τούς ορους των
  άρθρων 4, 5, χαί € τοδ νομοθβτι
  κου διατάγματος άπό 4ης Ίουλί
  ου 1933, κυρωθέντος ίιά τοδ νό
  μου 5793 ίτους 1933. Ώς έκτιομβ
  νη ποινή, έφ' ής εχεΐ εφαρμογήν
  ό νόμος, νοβϊται ή καθορισβεϊσα
  μβτά τόν μβτριασμόν αύτη;, δυ
  ναμκι τής ΰπ' αριθ. 1459 καί 1545
  ϊτονς 1938 άνβγκαοτικών νόμων.
  —Διανυκτερεύβνΐα φαρμα-
  κεΤα.
  Σήμερον 2$ην Μαρτίου θά δι»
  νυκτϊρβύσουν τα φαρμακεϊα Λαμ
  προν Κανακάκη και Έμμ. Ζ«χ«
  ριάδη.
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  κ«1 ωρολόγια τοεηης χαΙ
  χειρός των πλέον φημισμένην
  έργοΐταβίων, θά εΰρητε ίΐς το
  ώρολογοπωλϊίον τοδ χ.
  Κωνστ. Χατζάκι)
  Ποτρά τώ Μεϊντάνι
  Έπίσης άναλαμβάνει την
  έπιδιόρθωοιν παντός ύρολο
  γίον. Έργασία ηγγνημίνη.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έ λ ε υθ έρ ών
  σπουδών
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Ολατεΐα Άγίκβ Είρήνης «. ΑΦΗΝΑΣ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρφΙσ Τρίτης
  28 Μαρτίου 1939
  120
  '(%(%£% Ό λόγος τού Μουσολίνι καί ή γνώμπ
  Η^* χον ξένων διπλωματικών κύκλων.
  ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ ΜΑΛΛΟΝ
  ΜΕΤΡΙΟΟΑΘΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΜΟΕΙΊΤΟΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΔΕΙ ΕΙΕΙ Λ3ΠΕΙΣ ΕΔΙΦΙΙΙΣ
  ΕΙΣ ΙΥΗΙΛΛ
  III
  ΤΖΙΙΙΙΙΥΠ;
  ΑΘΗΝΑΙ »7 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγραφή-
  ματα έκ Παρισίων καί Αονδίνου οί δι-
  εθνεϊς διπλωματικοί καί δημοσιογραφι·
  κοί χύκλοι κρίνουν ώς μετριοπαθή τόν
  λόγον τού κ. ΛΙπενίτο Μουσολίνι.
  Κατά τάς άντιλήψεις των κύκλων
  τούτων ή φασιστική κυβέρνησις φαίνεται
  ότι δ έν διατηρεΐ έδαφικάς αξιώσεις επί
  τής Τύνιδος καί τού^ Τζιμπουτί καί ό¬
  τι άφήνει τό έδαφος ανοικτόν διά συνεν·
  νοήσεις μ έ την Γαλλίαν.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡίΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).— Τηλεγραφούν έχ
  Βιρολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ
  απέστειλε θερμόν συγχαρητήριον τηλε-
  γράφημα πρός τόν κ. Μουσολίνι διά
  την είκοστήν επέτειον τής ιδρύσεως των
  πρώτων φασιστικών ταγμάτων. ^ Είς τό
  τηλεγράφημα τού κ. Χίτλερ άφήνεται
  νά εννοηθή ή ίσχύς τού άξονος Βερολί-
  νού—Ρώμης.
  ΕΛΑΦΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ
  ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν*
  ταηοκριτού μας). —Σήμερον την πρωϊ
  αν έλαβε χώραν σεισμική δόνησις είς
  Αθήνας καί τα περίχωρα. 'Η δόνησις
  αυτή ήτο έλαφρά.
  Κατ' ανακοίνωσιν τής υπηρεσίας τού
  'Αατεροσκοπείου τό έπίκεντρον τού σει
  σμοΰ ευρίσκετο 48 χιλιόμετρα βορεί-
  ως των Αθηνών.
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ
  ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Υπό τής Άγορα-
  νομικής υπηρεσίας συνεχίζονται τα μέ·
  τρα πρός εξασφάλισιν τής έπαρκείας των
  τροφίμων κατά τάς εορτάς τού Πάσχα.
  ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΕΤΟΓ
  ΑΗΗ ΑΗΕΪΡΕ ΤΑ ΙΧΗΗ ΤΟΗ ΑΪΟ ΦΟΡΤΗΓΡΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σήμερον έπέστρε
  ψεν έκ τού άνοιχτοΰ πελάγους τό »ντι-
  τορπιλλικόν «Άετός» τό οποίον είχεν
  διαταχθή νά ενεργήση ερεύνας διά τα
  άπολεσθέντα είς τό Αίγαίον δύο φορτη-
  γά «Φρΐξθς» καί «Σιτέ ντ' Άτέν».
  Τό άντιτορπιλλικόν παρά τάς επιστα¬
  μένως ερεύνας τού ουδέν ΐχνος',τών δύο
  ναυαγίων κατώρθωσε νά άνεύρη.
  ΕΙ! ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 1ΠΑΕΙ0ΨΗΦΙΣΕ
  ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Λϊϊρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι είς τάς γε¬
  νομένας χθές τουρκικάς εκλογάς τό Λα¬
  ϊκόν κόμμ» εκέρδισε μ έ μεγάλην
  όπως πάντοτε πλειοψηφίαν. Έκ των
  άνεξαρτήτων ύποψηφίων εξελέγησαν 4.
  ΡΩΜΗ 27 ΜαρτΙου (ίδ. ύ-
  πηρεσΐσ).— Ζωηρά υπήρξεν ή
  εντύπωσις έκ τοθ λόγου τοϋ
  κ. Μουσολίνι είς τούς εύρω-
  παϊκούς κύκλους.
  Είς τάν λόγον τού ό κ.
  Μουσολίνι ετόνισεν δτι: «μολο
  νότι ύπάρχουν αφορμαί πό
  λέμου, μολονότι μισοθμεν τάς
  δημοκρατικάς δυνάμεις, νομί¬
  ζομεν έν τούτοις β τι έπιβάλ-
  λονται μερικά έ"τη είρήνης».Ό
  κ.Μουσολίνι ετόνισεν έπΐσης δ
  τι είναι παιδαριώδεις α( προσ
  πάθειαι χαλαρώσεως τοθ άξο
  νος Βερολίνου—Ρώμης.
  «Σάς δηλώ, εσυνέχισεν, μέ
  τόν πλέον κατηγορηματικόν
  τρόπον, 8τι αύτό τό οποίον
  έγινεν είς την ΚεντρικηνΕύρώ-
  πηνήτο μοιραίον καί άνσπό
  φευκτον νά γίνη. Ή Μαδρίτη
  προσέθηκεν, θά γίνη μετ
  ολίγον ό τάφος τοθ κομ-
  μουνισμοϋ, τάφος πού προωρί
  ζετο ώς γνωστόν διά τόν φα
  σισμόν».
  Ό κ. Μουσολίνι εξήρεν έν
  συνεχεία την άνδρεΐαν των
  στρατιωτών τήςέθνικη'ςΊσπανί
  άς. «Όσον δι* ημάς έξηκολού
  θησεν, άφήνομεν νά μας κρΐ
  νούν».
  «Τύνις, Τζιμπουτί καί Σου
  έζ είναι τα τρΐα προβλήμα
  τα, καθώρισεν ό κ. Μουσο
  λίνι, πού μάς χωρΐζουν μέ την
  Γαλλίαν. ΔικαΙωμα τής γαλ
  λικί)ς κυβερνήσεως είναι νά δι
  ακηρύτει «ποτέ — ποτέ» καί
  νά αρνήται κάθε συζήτησι,
  εύρύνει δμως περισσότερον
  τό χάσμα μεταξύ ημών καί
  αυτής ώσΐε τουτο νά τείνη
  νά καταστί) τελείως άγεφύρω
  χον .Όποιαδήποτε καί εάν εί
  νέ πάντως ή εξέλιξις των
  σχέσεων αυτώ,/ έπιθυμοθμεν
  νά μην γίνη ποτέ πλέον λό
  γος περΐ άδελφικών ή έξα
  οελφικθν σχέσεων μέ την
  Γαλλίαν».
  Έν κατακλεΐδι δέ ό κ. Μου
  σολΐνι εδήλωσε: «Κυρΐως έ"χο
  μέν νά τονίσωμεν δτι σύνθη
  μά μας είνε: Περισσότερον τη
  λεβόλα, περισσότερα πλοΐα
  πολέμου, τιερισσότερα άερο
  πλάνα. Διαρκώς περισσότε
  ρα. Όταν κανείς εΐ
  νέ δυνατάς τότε τόν άγαιτοθν
  οί φ'λοι τού καί τόν φοβοθν
  ται οί έχθροί τού».
  ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Οί διπλωματικοί
  κύκλοι είνε έπιφυλακτικοΐ δ-
  σον άφορα τάς έντυπώσεις
  έκ τοθ λόγου τοθ κ. Μουσο ]
  λ(ν·ι.Φρονούν δέ ούτοι δτι ό κ.
  Μουσολίνι αφήκε «υπό την
  σκιάν» τάς κυρΐως έτχιδιώξεις
  τού.
  Ου τε έκαλυτέρευσαν οΰΊε
  έχειροτέρευσσν τα εύρωπαϊχά
  πράγματα κατά την γνώμην
  των γαλλικών διπλωματικών
  κύκλων μετά τόν λόγον τού
  Ιταλοί) δικτάτορος.
  ΡΩΜΗ 27 Μαρτίου (ίδ. ΰπη
  ρεσΐα) — Πιστεύεται υπό των
  εύρωπαϊκών κύκλων δτι ό
  κ. Νταλαντιέ θά απαντήση
  είς τόν λόγον τοθ κ. Μουσο
  λίνι λίαν προσεχώς, συγκεκρι
  μένως δέ κατά την έκφώνη
  σιν τού άναγγελθέντος ήδη
  ίδικοϋ τού πολιτικοθ λόγου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Μαρτίου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ).— Κατά πληροφορί
  σς τοθ Πρσκτορείου Ρώυτερ
  ό άγγλικός τύπος αίσιοδο
  ξεϊ έν σχέσει μέ τόν λόγον
  τοθ κ. Μουσολίνι. ΟΙ "Αγ
  γλοι θεωροθν τόν λόγον τοθ
  ΊταλοΟ δικτάτορος ώς μή έ !
  στερημέον έλπίδων διά μίαν [
  αίσίαν έκβασιν των εύρωιτα
  ϊκθν πραγμάτων καί ώς μή
  προκαλοθντα ανησυχίας.
  ΟΙ -ΤΑΪΜΣ* ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Οί «Τάϊμς» γράψουν δτι ό
  λόγος τού κ. Μουσολίνι δέν
  έν,ειροτέρευσε την κατάστασιν.
  Ώς συμπέρσσμα οί«Τάΐμς» ά
  ναφέρουν δτι μία έπιδεξΐα πό
  λιτική θά ήτο δυνατόν νά ώ
  θήση τα πράγματα πρός ε'να
  καλόν δρόμον.
  30 Πρωϊνή
  Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 27 Μαρτίου
  ((δ. ύπηοεσία).— Αί διαπραγ
  ματεύσεις μεταξύ Φράνκο καί
  αριστεράν διεκόπησαν κριθέν-
  των απαράδεκτον έκ μέρους
  τοθ Φράνκο των δρων τούς ό
  ποίος-ς υπέβαλον οί κυβερνη
  τικοί. Ό Φράνκο διέταξε την
  άμεσον επανάληψιν των πολε
  μικών έΐκχειρήσεων.
  Τό συμβούλιον Έθνικής άμύ
  νης τηςΜαδρίτης συνήλθε χθές
  καί έλαβε άποφάσεις επί των
  άμυντικών μέσων τιού διαθέ
  τουν εισέτι οί κυβερνητιχοί.
  ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
  ΡΩΜΗ 27 Μαρτίου ([δ. ύπη
  ρεσία).—Ό στόλος των κυβερ
  νητικών ό οποίος εΤχε κατα
  Φύγει είς Μπιζέρταν παρεδό
  θη υπό των Γάλλων είς τούς
  έθνικούς τής Ίσπανίας.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσία).—Υπεγράφη οί
  κονομική συμφωνία μεταξύ
  Γερμανΐσς καί τής έκατέρω
  θεν Όλλσνδίας διά την αϋξη
  σιν ανταλλαγήν Ιμπορευμά-
  των.
  ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟ
  ΦΡΑΝΚΟ-ΚΥΟΕΡΝ
  ΕΠΕΙΙΘΗ ΤΕΑΕΙΙίΡΙΦΙ
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΟΙβΕΜΙΙΟΡΑΙΙΗί
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)- —Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ τοΰ έξωτερικού βεβαιούν ό¬
  τι μετά τό πλήρες ναυάγιον των συνεν
  νοήσεωνΦράνκο-κυβερνητιχών τόόηοίον
  ανεκοινώθη μετά την εύρέως κυκλοφο-
  ρήσαααν συμφωνίαν Μαδρίτης—Μπούρ
  γκος. ή έθνική κυβέρνησις επέδωκε τε
  λεσίγραφον είς τούς κυβερνητικόν^ πε·
  ρί παραδόσεως τής Μαδρίτης, τάσσου
  σα προθεσμίαν 48 ώρών.
  Είς τόν νότιον τομέα δπου ύπερι-
  σχύουν άκόμη οί κομμουνισταί έξαπε-
  λύθη υπό τού ατρατηγού Φράνκο σφο¬
  δρά επίθεσις. Συγκεκριμένως οί έθνι-
  κοί όρμηθέντες έκ Κορδούης επετεθη¬
  σαν κατά -ών ώχυρωμένων έκεϊ πλησί¬
  ον έρυθρών, ήδη δέ αγγέλλεται δτι
  προελαύνουν ραγοαίως.
  Αι προχδεσιναί έπιβλητικαί έορται
  επί τη έδνικη παλιγγενεσία.
  Συμφώνως πρός τό χαταρτισθέν | παραταχθή έναντι των επισήμων ι τού συντάγματος δπδ τοιις ήχους
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΙ
  ΟΥίΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΡΝ
  ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΟΕΣϋΜΟΝ ΣΛΟΟΑΚΟΝ
  ΛΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι πρός τό * Αθηναϊκον Ηρακτορεί
  όν άναφέρουν ότι συνεχίζονται εισέτι
  οχί συγκρούσεις Οΰγγρων καί Σλοβάκων.
  Εις τα ούγγρικά χωρία μάλιατα έ¬
  γιναν έναέριοι έπιθέσεις ά πό μέρους
  τής άεροπορίας των δευτέρων.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ο ΝΟΜ9ΣΠΕΡΙ
  ΥΖπΊΕΙίΑ
  ΙΥΔΕΪΕΡΟ
  ΗΤΟΙ
  πρέγραμμα τοθ πανηγυρισμοθ τής
  25ης Μαρτίου την 10.45' έτβλέ
  αθη είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
  χοεοστατοθντος τοθ Μητροπολίτου
  Κρήτης, δοξολογία είς την οποίαν
  παρέστησαν αί Αρχαί, α! όργανώ
  σεις, εί άρχηγοί των ξένων δογ
  μάτων, οί πρόξενοι καί χιλιάΐες
  λαοθ. Κατά την ώραν τής δοξολο
  γίας άπά τοθ Μητροπολιτικόν Να
  οθ πρός την λεωφόρον Καλοχαιρι
  νού καί εκείθεν πρός την πλατιί
  αν Νικηφόρου Φω/ά ήσαν παρα
  τεταγμένα, τμήματα στρατοθ, τα
  σχολεΐα, οί πρόακοποι καί ίλό
  κλήρος ή ϊύν^μις τής Ε Ο Ν
  Καθ' ή'ν ώραν έψάλλετο τό Πολυ
  χρόνιον ή φιλαρμονική τοθ Δήμου
  ήτις ευρίσκετο είς τό προαύλιον
  τοθ ναοθ άνέκρουσε τόν εθνικόν
  Ομνον. Τόν πανηγυρικόν τής ήιέ
  ρας εξεφώνησεν ό Διευθυντήί τή;
  Εμπορικάς Σχολής χ. Ι Τζοβε
  νής. Την 11.45" εγένετο δεξίω
  σις είς τόν Δήμον είς την οποίαν
  παρέστησαν οί ίπίσημοι.
  Όλίγον πρό τής 12ης μεσημ
  βρινής οί έπίσηαοι μετέβησαν είς
  την πλατείαν Ελευθερίας δπου
  καί κατέλαβον θίσ:ις έναντι τοθ
  καφενείου Χανιωτάκη. Ή πλατεία
  Έλευθεοίας είχε διαιρεθή" είς
  τμήματα χαί χωρισθή διά σχοι
  νίου οθτως ώσιε χαί τάξις νά τη
  ρηθη' κατά την παρέλοσιν καί χώ
  ρος νά άφίθή έλεύθερος άλλά καί
  έπαρκής διά τα παρελαύνοντα τμή
  ματα. Ή μουσική τοθ Δήμου είχε
  αργότερον δέ είς τόν Ιδιον χώρον
  παρετάχθησαν οί
  τυμπανισταί τοθ
  σαλπιγκταί καί
  συντάγματος οί*
  τίνες καί άν έχ ρούσα ν ωρισμένα
  σαλπίσματα κατά την παρέλασιν
  των άνδρών τούτου. Πρώτα πάρη
  λασαν τα δημοτιχά σχολεΐα, τό
  "Ορφανοτροφειον, οί πρίσκοποΐ, αί
  ΌδηγοΙ, εί πυροσβέσταί, ή άγρο
  φυλακή μέ την νέαν αυτής στο
  λήν καί την κυανόχρουν χαΐ πρα
  σίνην
  καί
  σημαίαν της,
  δύναμις των
  τα σχολεΐα
  φαλαγγιτισ
  σων καί φαλαγγιτων μέ επί κεφα
  λής τούς άξιωματικαύς καθώ; καί
  ή τετραρχία τοθ έργατικοθ κέν
  τρου. Κατά την διαδρομήν των
  τμημάτων τούτων χ«1 τής Ε Ο.Ν.
  των ίπΆίΰΐ τό πχράσοημα καί ή
  8λη τάξις ήσαν άξιόλογοι, ό κό·
  σ,ιος Ικσττά ιίς χειροχροτήματα.
  Ακολούθως 6πό τα χειροχροτήμα
  τα τού κίσμου εγένετο ή παρέλα
  σις των άνδρων τοθ σοντάγματος
  θαυμασθέντων δια τό παράστημά
  των κ»1 την δλην στρχτιωτικήν
  εμφάνισιν των.
  Την 4 μ. μ. τής 25ης Μαρτί¬
  ου είς την πλατείαν Ελευθερίου
  Βενιζέλου υπό τούς ήχου; τής
  όρχήστρας τοθ κ. Χουρμουζίου
  χαί υπό την διεύθυνσιν τού, έχο
  ρεύθησαν υπό μαθητριών καί μα
  θητων των Γυμναοίων θηλέων χαί
  Αρρενων έλληνιχοί χοροί άφήσαν
  τες τάς καλλιτέρας εντυπώσεις.
  Ταυτοχρόνως είς την Πλατε!
  αν Ελευθερίας έχόρευον ανδρες
  εγχωρίων ίργάνων χαταχειροχρο
  τούμενοι σιινεχώς.
  Τό εσπέρας εγένετο μεγαλοπρε
  πής λαμπαίηφορία υπό τοθ στρα
  τοθ χαί τή; δυνάμεως τής Ε. Ο.
  Ν. Την νύκτα δέ τί]ς 25ης Μαρ
  τίου έλαβε χώραν είς τό θέα
  τρον Πουλακάκη ή προαγγελθέν
  σα επί τή 25η Μαρτίου έπιβλη
  τική εοριή τής Έθνικής Όργανώ
  σεως Νεολαίας Ηρακλείου. Παρέ
  στησαν αί αρχαί, δ Μητροπο-
  λίτης -Κρήτης χαί πλήθη χόσμου
  κατακλύσαντος τό θέατρον. Ή έ
  ορτή πΐρΐ ελάμβανε την εκτέλεσιν
  ενός έπικαίρου μιχροθ δράματος
  χ»ί πλήοους μουαικοθ προγράμμα
  τος έκτελιαθίντος υπό τής μάθη
  τιχήςχορωδίας τοθΓυμνχσίουΆρρέ
  νων καί τοθ Πρα«τικοθ Λυκ·ίου
  έκ τής χορωδίαςτοθκ.Χουρμουζίου
  καίτών χορωϊιών τοθ κ.Ν.Καρυστι
  νοθ καί Στ. Κανδηλιώτη. Τό
  δλον πρόγραμμ» Ιληξε μέ την ά
  νάκοουσιν τού υμνου τής Κρητι
  κης Νεολα'ας καί τής 4ης Αύγού
  ατου καί τοθ έθνικοθ τοιούτου όπό
  τα χειρβχροτήματα καί τάς έπευ
  φημίας των παρισταμένων. Τό έ
  σπέρας ή πόλις έφωταγωγήθη
  φχντασμαγορικώς.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— Την προσέχη Τε¬
  τάρτην (αυριον) τηλεγραφείται ότι θά
  συζητηθή είς την Αμερικήν ή άναθεώ-
  ρησις τού νόμου περί ούδετερότητος
  μέ σκοπόν την προσαρμογήν αυτού πρός
  την σύγχρονον διαμόρφωσιν των συνθη-
  κών καί των κατευθύνσεων τής έξωτερι·
  κης πολιτικάς των Ήνωμένων Πολι-
  τειών.
  ΕΙ! ΤΟΥ!
  Η ΑΝΆΣΤΑΣΙΣ
  ΠΡΟΕΛΙΥΝΟΝΤΑΣ ΕΟΝΙΧΟΥ2
  δτι,την 11 30' τής ή
  μίρας τής έθνικής εορτής έγένε
  το έπιβλητικωτάτη ή κατάθεσις
  στεφάνου είς τό Μνημεΐον τοθ
  Αγνώστου στρατΐώτου δπό τοθ
  προέδρου τοθ Έργατικοθ Κέντρου
  Ηρακλείου κ. Γκολέμη.
  01 ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγβρά Ήρακλβίου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έμ
  ΛΠΙ νΛΜ
  V
  ^ Ι Η Ι Λ Ι ι «
  V*
  Α* ιι Ι/Γ
  II
  ' Ε? ι·* . * . «■
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ
  ΟΕΑΤΙΟΙΙΕΙΣ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΑΛΑΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27
  ταποκρι-ϊθύ μας).—
  Μαρτίου (τού άν·
  Κατ' ανακοίνωσιν
  .. μετεωρολογικής υπηρεσίας ό καιρός
  είς ολόκληρον σχεδόν την Έλλάδα φέ
  ρεται βελτιωθείς άπό τού Σαββάτου,
  ιδία μετά τάς προηγουμένας βροχάς,
  αΐτινες υπήρξαν κατακλυσμιαίαι είς την
  •Αττι*ήν καί τίνα μέρη τής ήπειρωτι-
  Μής χαί νηβιωτιχής Ελλάδος.
  ΤΟ Ν1ΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 1938
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ
  Ή Γενιχή Συνέλευσις των Με-
  διάφόρων εγχωρίων τιροϊόντων εΤ Ι Ελλάδος τής 23ης Μαρτίου 1939
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίίς α' δρ. 12.—
  10.—
  γ' » 7.-
  Ελεμέδες α'.
  » β'.
  Ταχτάδες α'.
  » β'.
  •Ελαια 3-5ο
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταζα
  13.50
  11.—
  9.-
  5.50
  8.-
  ΛευκοΙ α' »
  β' ■
  ΜουργελαΙου α' >
  7.50
  6.-
  5.-
  5.-
  25.50
  7.-
  4.30 - 5.50
  5.- 5.50
  5.-
  550.-
  21.50
  20.—
  17.-
  ένέκρινε τόν δποβλτ,θέ^τα
  δπό τοθ ΓενικοΟ Συμβουλίου ίσο
  λογισμόν τής Τραπέζης τής 31ης
  Δεκεμβριού 1938 καί την διά τό
  έτος 1938 διανομήν μερίσματος
  έχ δραχμών τριών χιλιάδων (δρ.
  3 000) κατά μετοχή/. Τό μερι-
  σμα τοθτο, ελεύθερον τοθ επί τής
  είοπράξεώς τού τέλους χαρτοσή
  μου χαί άναλυτικοθ φόρου καθα
  ρ£ς προσόδου, καταβαλλομένων
  δπό τήςΤραπέζ-ης, είνε πληρωτέον
  μεϊον τοθ έκ δραχμων 700 κα
  ταβληθέντος προμερίοματος, ήτοι
  «ρός δρ. 2.300 χατά μετοχήν
  «πό τής 24ης Μαρτίου 1939 ηα
  Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Κατά τιληροφορΐσς
  κάς μέ την διάθεσιν
  σχετι
  έγχωρί
  ου σΐτου είς την άλευροβιομη
  χανίαν, ή συνολικώς διατεθεΐ
  σα είς την έπιλιμένιον άλευ
  ροβιομηχανίαν ποσότης σίτου
  έκ των άποθεμάτων συνκο
  μιδής τοθ Ιτους 1938, άνήλ
  θεν είς 163 353 τόννους έξ
  ών προήρχοντο έκ Χανίων 4
  245 τόννοι καί έξ Ηρακλείου
  2.628.
  ρά πάσι τοίς Καταστήμασι τής
  Τραπέζης, επί προσαγωγη διά
  τάς άνωνύμους μετοχάς, τής δττ'
  αριθ. 97 Β 193Η μερισματαπο
  διίξεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έξω-
  τερικού τηλεγραφήματα ή άντίστασις
  είς τούς προελαύνοντας έθνικοϋς κρίνε-
  ται μηθαμινή.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΠΡΟΣΤΟΝΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΗ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (το% άν-
  ταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφοθν έκ
  Ρώμης ότι ό χ. Λΐπενίτο Μουσολίνι
  απήντησεν ευχαριστών είς τόν καγκελλά
  οίον Χίτλερ διά τό τηλεγράφημα τού
  επί τή έπετείω τού Φασισμού.
  ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ
  ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΚΑΟΓΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έξ
  Άγκυρας ότι τό άποτέλεσμα των τουρ¬
  κικών έκλογών κρίνεται ώς ενδεικτικόν
  τής σταθερότητος καί τής ; ίσχύος έν
  Τουρκία τού Λαΐκού κόμματος άλλά
  καί τής όλης μεταρρυθμιατικής πολιτι
  κης την οποίαν εφήομοσεν
  καί συνεχίζει ήδη ό Ισμέτ
  ή κυβέρνησις τού.
  Ο Κεμαλ
  Ίνονοβ καΐ
  ΕΠΙ ΟΥΡΑΙΣ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ίΤΡΑΤΙϋΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΦΡΗΟΪ ΑΤΤΛΙΑΗΑΛΑΙΑΣ-Σ11ΙΕΤ ^
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Κατά τηλεγραφήμα¬
  τα έκ Παρισίων κυκλοφορούν ευρύτατα
  έκεί πληροφορίαι καθ* άς είνε επί θύραις
  ή υπογραφή στρατιωτικού σύμφωνον
  Αγγλίας, Γαλλίας καί Σοβιέτ.