97091

Αριθμός τεύχους

5126

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  β'τηοία ?η>«ι Ά
  έξάμηνο.: ϊ
  δολ. 10
  8
  Τ*μή
  καΐά φι'ιλλον
  Δροχ. 1
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  29
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΙΡΑΦΕ1Α
  ""*■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΗΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΙΙΟΝ ΚΡΙΠΗ£
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5126
  ΪΗΕΐβϊΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΣΙΤΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΚΛΙ ΤΑ ΙΥηρ Μ ΕΙΡ Α
  Είναι γνωστή ή Ιστορία. τωπίση τό ζήτημα χατά τρό
  τής μ«χης τοΰ βίτου είς την ι πον άποτελεσματικώτ&ρον,
  χώραν μας. Άπό δεκαετίας,' κατά τρόπον οριστικόν. Ού·
  τό χράτος έρριψε τό βύνθη τω, καθώς πληροφορούμεθα,
  μα τής αυξήσεως τής πκρα διέταξε την πρέσμιξιν έγ-
  γωγής των σιτηρών μέχρις ο χωρίου βίτου μέ τόν ξένον,
  τού εξασφαλισθή ή αύτάρ|είς την συνήθη αναλογίαν:
  κεια τής χώρας. Καί δέν πε δηλαδή 100 οκάδας ξίνου
  ριωρίοθη είς απλούς λόγους ι καί 225 οκάδας οίτου Μεσ
  ΟΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  μόνον. Εξεδήλωσε τό ένδια
  φέρον τού καί παρέσχε την
  συνδρομήν τού καϊ δι'έκτελέ
  σεως μεγάλων παραγωγικών
  εργων,τόσον είς την Οεσσαλί
  «ν χαί την Μαχεδονίαν, ί¬
  σον χαί είς την "Ηπειρον
  χαί την θράκην καί την
  Κρήτην χαί όλην έν γένει
  την Έλλάδα. Άξιβποίηοε
  τεραστίας έχτάσεις γης καί
  τάς παρεχώρησεν είς τούς
  αγρότας διά σιτοχαλλιέρ-
  γειαν. Κ«ί διά των Γεωργι
  κων Ύπηρεβιων, τής'Αγροτι
  κης Τραπέζης χαί των γεωρ
  γιχ&ν οργανισμόν, ένίσχυ
  σε παντοιοτρόπως την καλ¬
  λιέργειαν των δημητριακών
  χαί την αύξησιν τής παρα
  γωγης των. Τέλβς δέ έδημι
  ούργησβ τόν θεσμόν της συγ
  χεντρώβεως τοΰ βίτου, διά
  την προστασίαν των τιμών
  ώβτε νά ένθαρρυνθοΰν οί α¬
  γρόται είς τό έργον των.
  Καί πράγματι τό μέτρον αύ
  τό απέδωκε θαυμασία άποτε¬
  λέσματα. Κατά τα δύο τε
  λευταΐα ιδιαιτέρως έτη, πού
  ή παραγωγή ηυξήθη σημαν
  τιχά χάρις είς τάς προσπα¬
  θείας της σημερινάς χυβερ
  νησ&ως, ή ουγχέντρωσις τού
  θίτου έχει έξα.ρετικως εύ-
  χάριβτα άποτελέσματα. Ή
  συγκβντρωΒεΐσα ποσότης αί
  τού χατά τό παρελθόν ετος
  ανήλθεν είς 170.000.000 οκά
  δας καί άντιπροσωπεύει τα
  23 β)β τήί «λης σιτβπαραγω-
  Υή$ της χώρας, ή δέ ίξα
  βφαλιβθεΐβα μέβη τιμή διά
  τβύς παραγωγούς χατά τό
  ϊτος αύτό ανήλθεν είς δ.30
  δραχ. κατ' οκάν, είς έπίπε
  δα δηλαδή άρχετά ίκανο
  ποιητικά.
  Ή συγκέντρωσις βμως οί
  τού δέν είχεν έπεχταθή είς
  ίλην την χώραν. Εγένετο
  μόνον είς τάς περιφερείας
  οπβυ η παραγωγή ύπερέβαι
  νέ τάς ανάγκας της έπιτοπί
  ου καταναλώσεως. Είς τόν
  νομόν μας πάντως δέν έγέ
  νετο συγκέντρωσις, μολονότι
  ή παραγωγή τής Μεσσαράς
  είναι σημαντικη, τό διαμε
  ρισμα δέ αύτό δύναται ν' ά
  ποβή εν άπό τα σπουδαιότε
  ρα ' αιτοπαραγωγά χέντρα
  τής χώρας. Ούτω οί γεωρ¬
  γ©! μας, άποθαρρυνόμενοι, έ
  καλλιέργουν περισσότερον
  την κριθήν καί την βρώ
  μην, πού εΐχαν μεγαλυτέ¬
  ρας άποδόοεις καί ευρισκαν
  πάντοτε ευκολωτέραν καί
  είς καλάς τιμάς κατανάλω
  οιν, επί ζημία τής οιτβπα
  Ρ«γ»γή5·
  Τελευταίως ομως υπετιμη
  θηβαν καί ή κριθή χαι ή
  βρώμη χαΒώς χαί ό οϊτος
  'ίΐς είναι δέ γνωστόν, είς
  την Μεσσαράν ύπάρχουν ά-
  χόμη ανω τοΰ 1.500 000 οκά
  δών κρι&ης είς χείρας των
  παραγωγων, χωρίς καμμίαν
  ζήτησιν. Ή έφετεινή δέ πτω
  σις των τιμών τής κριθής
  καί τής βρώμης, είχεν ώς ά-
  ποτέλεομα την ετι μεγαλυ¬
  τέραν ύποτίμησιν τοΰ σίτου.
  Καί έφθασε νά προαφέρεται
  εφέτος * οϊτες · τής Μεσσα
  είς πρός 6 δρ. κατ' οκάν
  χωρίς νά ευρίσκη αγοραστάς.
  Εύτυχδς βμως, ύπαρχει ί
  οημβρινή φιλαγροτική χ»
  βέρνησις. Καί μόλις αντελη
  φθη την κατάστασιν, ««ε
  φάσισετήν λήψιν σωστικών
  μέτρων. Εξεδήλωσεν ίλο
  τό ενδιαφέρον της υπέρ τής
  σιτοπαραγωγής τοΰ τόπου
  μας. Κ«. ίλοφε τα πρ&τα
  μίτρα, μέχρις ·τ·» άντιμε-
  σαράς. Καί την πρόσμιξιν
  αύτην ήρχισαν ήδη οί κυλιν
  έρόμυλοι Καστρινάκη της
  πόλεώς μας. Οά πρέπει δέ
  νά χαιρετισθή μέ χαράν τό
  γεγονό; Καί νά έκφρασθοϋν
  εύχαριστίαι πρός την κυβέρ¬
  νησιν διά τουτο. Ή πρόσ-
  μιξις άποβαίνει εύεργετιχή
  διά τούς γεωργούς. Διότι ού¬
  τω θά επιτευχθή αύξησις τής
  τιμης τού σίτου χατά 2 καί
  πλέον δραχμάς. Δέν ζημι
  ώνει δέ χαί την κατανάλω¬
  σιν. Διότι ή πρόβμιξις έγέ
  νετο χαί πρίν όπωσδήποτε,
  μόνον πβύ άντί σίτου Μεσ¬
  σαράς εχρησιμοποιείτο σίτος
  Θεσοαλίας ή Μακεδονίας.
  Ώ; πρός δέ την ποιότητα
  των αλεύρων καί τού αρτου,
  πρέπει νά σημειωθή ότι ΐ·
  σως μέν ύβτερεϊ είς λευκό
  τητα, άλλ' ύπερέχει είς γεΰ-
  σιν καί θρεπτικότητκ. Ή
  κατανάλωσις έπομένως δέν
  έχει νά ζημιωβη- Αντιθέ¬
  τως έχει νά ωφεληθή πολ
  λά ό τόπος. Αιότι βταν οί
  νεωργοί τής Μεσσαράς πω¬
  λούν είς υψηλάς τιμάς τα αι·
  τηρά των, θά εχουν μεγβλυ
  τέραν άγβράβτικήν δύναμιν.
  Καί κατα συνέπειαν θχ κι-
  νήται περισσότερον ή άγο-
  ρά μας. Είναι γνωστόν «λ
  λωβτε βτι βταν οί γεωργοί
  μας έχβυν χρήματα, ΰ-
  πάρχει οίκονομικη δραβτη-
  ριότης κκί κινοΰνται όλαι
  αί εργασίαι.
  Άλλά πρέπει νά σημειωθή
  ΣΥίΧΡΟΝΟΙ Α8ΛΟΙ
  Δυό μικροθλες είχαν ΐτροχθες
  την ευεργετικήν τους. Άπό τδ πά
  ραχηρητήριον κοσμικοθ κέντρου
  τάς παρηκολούθησαν καί τάς έ-
  σχολίασαν πολλοί. Γιατί; Άπλού
  στατα διότι ήσαν χάρματα δφθαλ
  μών. Τ4 περίεργον εν τούτοις ήτο
  δτι διά νά γίνουν χάρματα Ιδαπά
  νησαν ασφαλώς πολλά. Καί είς
  όντουλασιόν καί είς χαρμίνιον κα(
  είς μεταξωτές κάλτσες καί είς γο-
  6άχι« «ασορτί» καί είς άλλα ών
  ούκ ίατι άριθμός. Τα έρωιήματα
  ώς βυνήθως Ιπιαχν βροχή:
  —Είναι φτωχοχέριτσα. Πως
  οίκονομοθν τίσα λοθσα;...
  Ή έξήγησις δέν ήτο δύσκολος.
  "Οσοι είχον έ3(δ την πείραν, εί¬
  χον πρόχειρον καί την έρμηνε'αν.
  Καί ή τελευταία χορδελλιάστρα
  μπορεΐ νά έμφανίζεται μέ άξιώ
  σεις διά την κοσμικήν στήλην.
  ΆρκεΙ νά έχη άδήλοιις πόρους.
  Άν & άγγελος τοθ Ουγκώ 2πρε
  πε νά σ:ωπα την χατάλλτιλον
  ή δ
  στιγμήν,
  δέν σιωπα οΰΐε
  γή η
  την., άχατάλληλον: Οί πολλοί προ
  θ'ομοποιοΰνται νά ίώσουν είς τό
  σημείον αύτό έ'να σωρό πληροφο
  ρίες. Νά έξηγήσουν μ' Εν α λόγο
  τό οικονομικόν περιθώριον χά!
  τάς προέλευσιν ς τού. Γνωστά
  πράγματα βεβαία. Άλλά καί έν·
  διαφέροντα πάντοτε διά τάς λε¬
  γομένας κοινωνικάς προόδους.Έν
  πάση περιπτώσει μεταξύ δλων
  αυτών των πληροφοριο5οτών—χά
  λής ή κακής πίστεως, άλλο ζήτη¬
  μα — έξιφούλκηοεν έ αντίρρη¬
  σις:
  —Πρέχειται τΐερί ταπεινών ου
  κοφαντιίδν. Άληθινόν είνε βτι ή
  εξασφάλισις έπιμελημένης εμφανί
  σεως αποτελεί άθλον ολόκληρον.
  Καί ίξήγηαε πως τα έν λόγψ
  φτωχοκέρασα έξασφαλίζουν την
  Π
  εμφάνισιν αύτην:
  τα ίξίδά των τα
  Περιορΐζοντα
  άτομικά, την
  δ
  συντήρησιν καί την διατροφήν
  των, κάνουν οίχονομίες. Καί
  μέ τίς οίκονομίες αύχές παρου
  σιάζονται 2πως παροααιάζωνται.
  Ό Δόν Μπαζίλίο τοθ «Κουρέως
  τής Σεβίλλης» δέν είχεν £»π' δ
  ψΕν τού δτι αί σακοφαντίαι ϊ
  ό έ έ ά
  βτι, καθ" άς έχομεν ίδιαιτέ'άπό 2να τέτοιο «μάστορην». Ώσ
  ρας πληροφορίας, ή κυβέρ τόσο άμφιβολία δέν έχωροθσε
  ρς ρφρς, βρ
  νησίς διέταξε την πρόσμιξιν
  ώς προσωρινόν μέτρον, α¬
  πεφάσισε δέ νά έπεκτείνη
  ό θό ώ
  μ χρ
  δτι άν τα πράγματα συνέβαιναν
  8πως τα παρέστησεν ό τελε^ταΐ-
  ος πληρ&φοριοδέτης, επρόκειτο
  τόν θεσμόν τής συγκεντρώ περι έξαιρέσεως. Καί έξαιρίσε
  σεως τοΰ σίτου καί >είς την' ως έκπληκτικής: Διά νά έξέρχε-
  Μεσσαράν άπό τής προσεχούς ται μέ τοιούτον τρόπον τό φτω·
  εσοδείας. Καί αύτό είναι τό χοκόριταο άπό ωρισμένας συμ-
  πλέον ευχάριστον. Άποτε, πληγάδας πέτρας τής ζωής, όμο
  λεϊ τό σοβαρώτερον μέτρον λογουμένως εκτελεί άθλον. Καί
  προσταοίας τής έγχωρίου σι'είνε εύιόχημα ό άθλος αύτός.
  τοπαραγωγης διά τό οποίον Ηεριορίζει τούς ήθικους κινδύνους.
  θά έχη την γενικήν εύγνωί'Αποβεικνύει 8τι καί είς τόν
  μοσύνην τοΰ τόπου ή χνβέρ | είχοστόν αϊώναάχόμη, τό χαμό
  νησίς. σπιτο είνε δυνατόν νά εξελιχθή
  είς πελασγιχόν φρούριον. Άρ-
  χεΐ νά υπάρξη συνείδησι; των
  σημερινήν καί μέλλοντι κων χινδιί·
  νων τ:0 αίιονίου όλισθήματος.
  Μέ τή μεταξωτή κάλταα χαΐ τό
  χρωματιστό γοβάκι, γεννάται καΐ
  μ«τά τόν άθλον τό έρώτημ-»: "Αλ
  λοτε καί τα δύο ήσαν μεγάλαι
  προαγωγαι. Σήμερον είνε δυνατόν
  νά άποβαίνουν μεγάλοι... οίχονο-
  μολόγοι. Άλλ' είς βαρος μόνον
  τής άνηθιχότητος; "Η καί τής &·
  γείας, χωρίς την όποιαν, χαί
  ή ήθιχή άποβαίνει άνωφελής;
  Διότι έ περιορισμός τής διατρο-
  φής δυνατόν νά έρχεται «έπά
  νω σΐήν ώρα» διά την σιλουέτταν.
  "Οχι ίμως χαί διά την δγείαν.
  Διά τόν λόγον αυτόν δέν είνε σπά·
  νιυν νά θαυμάζομεν πολλίς φο
  ρές άναιμιχά άνθη είς ώραΐα,
  φανταστιχά άνθογυάλια: Νεανι-
  κάς φυσιογνωμίας τή; σι,νοικίας
  μέ την τελευταίαν λέξιν τής
  μάδατς άλλά χαί μί τό μικρά
  βίον τής φυματιώσεως έν όργα
  σμω. Τό πρόβλημα τής τουαλέτ-
  τας παρουσιίζεται καί πάλιν
  σ:υγνόν. Θά ελεγα μάλΐστα !·
  τι αυτή ή δευτέρα μορφή τού εί¬
  νε πολύ χειρέτερτ] άπό την πρώ¬
  την.
  ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΠΕΡΐηλΟΙΙΛΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ (ΕΝΤΡΙΙΗΙΕΥΡΟΙΗΙ
  Οί νωποΐ καρποΙ.
  Ή ζήτησις των έλληνικών
  νωπών καρπών συνεχΐζεται,
  διαρκώς αυξανομένη, παντοθ.
  Είς ολττν την Ευρώπην τα έλ·
  ληνικά φροθτα τυγχανουν (δι
  διαιτέρσς προτιμήσεως. Καί
  αύτό γεννδ τιολλας ελπίδας
  διά τό μέλλον των έξσγωγών
  καί Ιδιαιτέρως των στσφυλών.
  "Ηδη μάλιστα αί άρμόδιαι ύ-
  ■πηρεσΐαι των υπουργείων Γε
  ωργΐας καί Έθνικής Οίκονο
  μΐας έν συνεργασία καί μέ
  την έξαγωγικήν έταιρταν νω
  πάν κσρπών υεριμνοθν διά
  την καλυτέραν οργάνωσιν καί
  την ενίσχυσιν των έξαγωγών
  των σταφυλών μας. Έν τώ
  μεταξύ θά είνε δυνατόν καί
  τό πλεύρισμα των πλοΐων είς
  τόν λιμένα μσς, πράγμα πού
  θ' αποβή έτιίσης υπέρ τοθ έ-
  ξαγωγικοθ έμπορΐου των στα-
  φυλών μας. Έτσι σιγά, σιγά
  συστηματοποιοθνται αί έξαγω
  γαί καί τοθτο έχει μεγίστην
  σπουδαιότητα καί διά την πά
  ραγωγήν καί διά την έν γέ-
  Χθεσινά τηλεγραφήματα ά·
  νήγγειλαν δτι ή ΜαδρΙτη, με
  τα πεΐσμονα αντίστασιν δύο
  καί ημίσεως έτών, παρεδόθη.
  Οΰτω συνεπληρώθη ό θρΐαμ
  βος τής έπαναστάσεως τοθ
  Φράνκο καί Εφθασεν είς τό
  τέρμα τού τό ίσπσνικόν δρά
  μα. Δέν είμπορεϊ δμως δυ
  ατυχώς νά θεωρηθή δτι ή λή
  ξις τοθ ίσπανικοθ θά άπομα
  κρύν[) τούς κινδύνους γενι
  κης άναφλέξεως. Διότι ό α¬
  γών, όπως καί άλλοτε έτονί
  σθη, θά μετατοπισθή ήδη έ
  πί τοθ διπλωματικοθ πε&Ιου
  καί δέν γνωρΐζει κσνείς εάν
  δέν έκτραπή είς διεθνή σύρ
  ραξιν. Έξ δλλου, εάν περι
  στέλλεται ή πυρκαϊά είς την
  Δύσιν, είς την Κεντρικήν έν
  τούτοις καί την Άνατολι
  κήν Ευρώπην τ6 ήφαΐστειον
  τοθ πολέμου γΐνκται πάλιν ά
  πειλητικώτερον καί έπικινδυνω
  δέστερον.
  ΑΙ φήμαι περί έτοιμαζομέ
  νης είς την ΟύκρανΙαν έπα
  ναστάσεως, μέ τή^ ύποκΐνη
  σιν καί την ένθάρρυνσιν
  Ράϊχ καί ή έπίσημος διατύ
  πωσις άξιώσεων ■ εκ μέρους
  τοθ ΓερμανοΟ Φύρερ επί τοθ
  Δάντσιγκ καί επί πολωνικήν
  εδαφών, άποτελοθν νέα στοι
  χεΐα ανησυχίαν καί νέας έν
  δεΐξεις μεγαλειτέρας έπιδεινώ
  σεως τής καταστάτϊεως. Καί
  είναι άληθές δτι* αί ΔυτικαΙ
  Δυνάμεις καΐ τα άλλα τα μή
  άνήκοντα είς τόν αξονα κρά-
  τη, μάς εσυνήθισαν είς ύποχω
  ρήσεις. Άλλά θά ΰποχωρή
  ση δραγε καί ή ΠολωνΙα είς
  τάς γερμανικάς αξιώσεις καί
  θ' αφήση, ή Ρωσσία άναπάν
  τητον την απόπειραν ίξεγίρ
  σεως τής ΟϋκρανΙας; Είναι
  πολύ δύσκολον νάτό φαντα
  σθώμεν. Καί πολύ δυσκολώ
  τερον νά τό πιστεύσωμεν.
  Όπωσδήποτε ομως, τονΐζομεν
  καί επαναλαμβάνομεν κσΐ τι ά
  λιν, ή διευκρΐνισις τής κατα
  στάσεως δέν θά καθυσΐερή
  σπ επί πολύ είσέτι. Ή άνοι
  ξις θά δώση την λύσιν. Άλ
  λά κανείς δέν είμτΐορεΐ ν' ά
  ποφανθ[) άν ή λύσις θά λέγε
  τσι είρήνη ή πόλεμος.
  νει εθνικήν οίκονομΐαν μας.
  Διότι μόνον ή αύξησις των έ-
  ξαγωγών θά συντελέση είς την
  οικονομικήν μας άνόρθωσιν.
  ***
  Ό Μέρωνας.
  Ένα άπό τα πλέον φιλο
  πρόοδα καί πολιτισμένα χω
  ριά τοθ νομοθ Ρεθύμνης είνε
  αναμφισβητήτως καϊ ό Μέρω
  νσς. Μέ τα άφθονα δέ τρεχού
  μενά νερά τού, μέ τα περιβό
  λια τού, μέ τα δάση των κε
  ρασιών τού, μέ την γοητεΐαν
  καί τα θέλγητρά τού άποτε
  λεΐ καί τό (δεω&έστερον μέ
  ρος διαμονής καί παραθερι
  σμοϋ. Εύτυχώς, τελευταίως
  ώς πληροφορούμεθα, έκδηλώ
  νει καί τό κράτος ενδιαφέρον
  διά τα όδικά καί τα άλλα ζή
  τήματα τής περιφερείας. Έλ
  πίζεται λοιπόν ότι ταχέως θά
  λυθή καί τό συγκοινωνιακόν
  πρόβλημα όπότε τόσον ό Μέ
  ρωνας δσον καί τα πέριξ θά
  σημειώσουν νέαν ραγδαίαν ε¬
  ξέλιξιν, νέας μεγάλας προό
  δούς.
  ***
  Τα χαρούπια..
  ΜΙα νέα άγορά ήνοιξεν ήδη
  διά τα κρητικά χαρούπια, ή
  ούγγρική. Μεγάλαι ποσότητβς
  Ξένα άριοτοοργήματα
  Οί έξη πατέρες...
  Τού Κλώντ Σεβέλ.
  Άπόψε θά ξανάβλεπαν τή γιά τα «γηρατειά»του καί γιά
  Χριστίνα...
  Δέκα τρ(α χρόνια
  ό
  χρ ρ
  μαζευόντοισαν τακτικά, μιά
  φορά τό μήνα «έν άνσμο
  νί)» ττ*ς βραίυδς ούτί]ς διότι
  ή σκίψις ιοϋ παιδιοθ, ήταν
  ό άπτός, 6 ττραγματικός δε-
  σμός ττού ιούς κροτο€σε πι
  σιούς σ' αύτό ιό μηνιαΐο δεί
  πνο, πιό δυνατός κι' άπ' την
  στρατιωτική των συναδελφό-
  τητα καί την μεταξύ των
  ώς άνδρών φιλία.
  Πρίν άττό 6εκατρ(α χρόνια
  ήσαν έπτά σύντροφοι ττού έ
  καναν την θητεία τους είς τό
  στρατόπεδόν άεροπορίας τής
  Μπούρζ. ΤΗσαν εΐκοσι χρό
  νων, κι' εΐχαν την μέθη τής
  νειότης καί τοθ επικινδύνου
  έιταγγέλματός των. Ή εύθυ
  μία των, ή ξεγνοιασιά των, ό
  κοινάς καθημερινώς κΐνδυνος
  τούς εΐχε γρήγορα συνδέσει
  στενά.
  Μόνον ό Μαροέλ ήτο κα
  τα λΐγα χρόνια μεγαλότε-
  ρος άπ' τούς έξ άλλους. Σι¬
  γά σιγά εΐχε γΐνει ό άρχη-
  γός ΐτΐς "ι·αρέας, σεβάομιος
  Ι τή σοβσρότητά τού, μιά σο
  τώρα ' βσρότητα πού ύπέθεταν,χωρίς
  βρη
  νά την άναγνωρΐζουν άφοθ
  ήτο ήδη παντρεμμένος καί τια
  ιέρσς μιδς χορηωμένης μι
  κρούλας.
  Άπότομα ή δυστυχΐα Ιστρε
  ψε τή σκληρότητά της έναν
  τΐον τού. Ή μικρή τού περι
  ουσία εξηφανίσθη μαζί μ' έ"να
  συμβολαιογράφο τής οικογε¬
  νείας πού τόν τιήρε ό διάβο-
  λος, γιά δεκάτέσσσρες ώρες.
  Ή δέ νεωιάτη γυναϊκά τού
  απέθανε άπό πνευμονΐα.
  Έφαινόταν δτι ύπέφερε
  τα σκληρά καί άπότομα κτυ
  πήματα τής μοΐρας χωρίς νά
  θίϊ
  μφίϊ
  Κατά βάθος βμως ηταν πό
  λύ πιό συντετριμμένος άπ' 8,
  τι φαινόταν. Τόν μήνα πού έ
  «ηκολούθησε τό θάνατο τής
  γυναίκας τού, ενα δυστύχη-
  μα πού δέν μπόρεσαν ν' ά
  ποδώσουν παρά σέ μιά αίφνΐ
  δια λιποθυμΐα, τόν Ιρριξε θα
  νάσιμα πληγωμένο στή γή·
  Συντ)λθβ γιά λΐγα λεπτά μό
  νο γιά νά ψιθυρΐση, σάν 0-
  στατη ίκεσΐα καί παράκλησι
  ενα τραγικό «ΧριστΙνο είς
  τούς £ξ συντρόφους τού πού
  άγωνιοθσαν γιά τή ζωή
  τού.
  *Ηταν σάν νά τούς άνέθε
  τε, σ' αύτούς τούς 8ξ, την
  όρφανή κορούλα τού.
  Συγκινημένοι άπ' τό τριαν
  ταφυλλένιο μουτράκι τής μι
  κρής, μέ τ'ς χρυσές μποθκλες,
  πού τούς χαμογέλασε μέ έμπι
  στοσύνην, άνσρωτήθηκαν τί
  θά την κάνουν. Ανέλαβον
  μ έ σοβορότητα την άποστο
  λήν των, εύσυνεΐδητος καθέ
  νας γιά την ευθύνην, άπ' την
  όποιαν κανείς δέν εσκέφθη
  κε ν' άπαλλαχθ{|.
  Άμέσως συνεφώνησαν δτι
  δλοι τους ήσαν πολύ νέοι γιά
  ν' άναλάβουν άπ' εύθιί
  άς τό κοριτσάκι κι' 8τι
  ήταν καλυτέρα ν' άναθέσουν
  σέ άλλους την άνατροφή
  τού.
  Όταν θά ή"ταν δεκαοκτώ
  χρόνων θά μποροθσε νά μεΙ
  νπ διαδοχικώς στά στιίτια έ
  κείνων πού θαχαν δημιουργή
  σει οίκογένεια, ή θά έδιάλε
  γε Εν" άπ'αύτά, περιμένοντες
  την ώρα νά δημιουργήση Ενα
  δικό της μέ την σειρά της.
  Δεκατρΐα χρόνια γι' αύτά
  τα παιδία των εΐκοσι χρόνων
  ήταν Ενα διάστημα άτέλειω
  το, μιά προθεσμΐα μακρυνή
  κι' άόριστη.
  Καί τα τριάντα τρία χρόνια
  πού θαχαν τότε, τούς φαι
  νόντουσαν μιά πατριαρχική
  ήλικΐα είς την όποιαν δέν
  φθάνουν παρά άπηλλαγμένοι
  άπό ταπεινά αίσθήματα ζή
  λειας κι' έγωϊσμοθ.
  Ώς τότε θάπρεπε ν' άποφύ
  γουν μεταξύ τους όποιανδή
  ποτε πατρικήν άντιζηλία. Ά
  πεφάσισαν λοιπόν &τι δέν
  θά ένδιεφέροντο γιά τό παι
  61 παρά περιωρισμένως δτι ά
  •πηγορεύετο νά τό ίδοθν, νά
  τοθ στεΐλουν γλυκά ή παιχνΐ
  δια, κρυφά. Καί μιά φορά τό
  μήνα, τό βρά&υ τοθ φιλικοθ
  γεύματος, θά διεκανονΐζοντο
  ολα τα ζητήματα: βαθμοί επι
  μελεΐσς, δελτΐα ύγείας κλπ.
  'Ελάμβαναν κάποτε φωτογρα
  φίες άπ' τή διευθύντρια στίς
  οποίες φαινόντουσαν τβτρά-
  δες κοριτσιών τό ΐδιο ντυμέ
  νων καΐ,,κτενισμένων μέάκαθό
  ριστες παιδιάτικες μορφές πού
  έμοιαζαν πολύ' καί μέ Ενα
  σταυρό πάνω άπ' εκείνην πού
  ήτο ή Χριστίνα. Παρά τό δτι
  τα καθήκοντά των, τοθ αύτο
  σχέδιου πατέρα, δέν Ιθεταν
  κανένα έμπόδιο στήν ίδιωτική
  των ζωήν κανείς δέν έπω-
  φελήθη τής ελευθερίας τού,
  κανένας δέν έπανδρεύθηκβ.
  Θαλεγε κανείς ττώς μιά μα·
  γεία κρατοθσε δλους έλεόθί
  προϊόντος άπερροφήθησαν μέ
  χρι τής στιγμής άπό την χώ
  ραν αυτήν, ή ζήτησις δέ έξα
  κολουθεΐ είσέτι ζωηρά. Το
  πρδγμα είνε ευχάριστον δεδο
  μένου ότι τό χαροθπι άποτε
  λεϊ Εν άπό τα κυριώτερα
  προϊόντα τής νήσου μας. Άλ
  λά τό προϊόν αύΐό θά αποβή
  πραγματικά προσοδοφόρον
  καί έθνικώς ωφέλιμον, 6ταν
  βιομηχανοττοιηθή έδα είς τόν
  τόπον μας. Καί ώς γνωστόν
  άπό τό χαροθπι ειμπορεί νά
  παραχθή ζάχαρις άπό τα ο-
  ποπροΐόντα τού δέ μέλασσαι,
  ζελατίναι, χρωστικαί δλαι. Τό
  ελληνικόν κεφάλαιον λοιπόν
  άς κινηθή. ΕΙμττορεϊ νά δημι
  ουργήση μίαν θαυμασίαν ε¬
  θνικήν βιομηχανίαν.
  ***
  "ίνας δικαστής.
  Τόν άναχωροθντα σήμερον
  διά την νέαν τού θέσιν πρω
  τοδίκην κ. Τζίκαν,συνοδεύουν
  αί εϋχαί καί ή άγάπη όλοκλή
  ρου τής κοινωνίας μας. Κατά
  τα ετη πού τταρέμεινεν είς την
  πόλιν μας όκ.ΤζΙκαςάνεδεΙχθη
  δχι μόνον δικαστής άξιος τής
  άποστολής τού άλλάκαίάνθρω
  πος ύπέροχος. Δι' αύτό καί
  εκέρδισε την γενικήν έκτίμη
  σιν καί συμπάθειαν.
  ρους γιά την Χριστίνα. Ή δι
  ευθύντρια τοΟ σχολεΐου πού
  την άνέθρεψε την έπληροφό
  ρησε την ώρισμένη ©ρα γιά
  την ταυτότητα των ύψηλών
  προσώπων πού την Ιπερίμε
  ναν.
  Αύτοί, συγκεντρωμένοι, Ε-
  κρυβαν τή μικρή τους συγκΐ-
  νησι κάτω άπό μιά δυνατή εύ
  θυμΐα. ΤΗταν ή συγκίνησις
  τοθ τισρελθόντος, τής νειό
  της των, καί τοΟ πιστοθ κα
  θήκοντός των. Άπορροφημέ
  νοι άπ' τόν ρόλο τοϋ πατέρα
  δέν έσκέφθηκαν κάν τιώς τό
  μικρό κοριτσάκι των πέντε
  χρόνων ήταν τώρα νέα κο
  πέλλα.
  'Εμπήκε συγκινημένη καί
  στάθηκε στή πόρτα. Καί την
  άντΐκρυσαν μεγάλη, λεπτή, λι
  γερόκορμη, λουσμένη στό χρυ
  σάφι των μαλλιών της, μέ τα
  μεγάλα γαλάζια μάτια της
  πού άποκάλυπταν καινούρ-
  γιους όρΐζοντες, μέ την λαμ
  περή ώμορφιά της μέ την
  δροσιά των δεκαοχτώ χρό
  νων της, δπως Ενα λουλσθδι
  όλάνοιχτο... γυναΐκα. "Εγινε
  μιά όρμητική κίνησις ιτρός
  αυτήν καί ξάφνου κατι Ι
  σ^ασε μεταξύ τους. Οί Εξη
  πατέρες αίσθάνθηκαν αίφνης
  πώς έγιναν έχθροί, άντίπα-
  λοι..
  Μετ, Α. Α. 2,
  ΑΠ0ΡΘΩΣΙ2
  '/',
  Ηβυλακάκη.— Σήμερον «Ύυό
  τα βλέμματα της δύσεως», Γαλλι·
  κή όμιλοθσα). Ντανιέλ Παρόλσ.
  Πιέρ ΦρεναΙ.Την Πέμπτην «Νύχτίς
  Μόσχας», (νέαι ίκδοσις).
  «Μινώα».—Σήμερον τό πρωτό-
  τ υπο £ργο «Ή πρώτη άγάπη ξβ
  ναζή». ΑΟριον τό άριστούρ
  γημα: «Ή μικρή λαθρεπιβάτιζ»·
  Μέ την ΣΙρλευ Τέμπλ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγραμμα 29ης Μαρτίου.
  "ίϊρα 13 30
  ΕΙδήσεις.
  Χρηματιστήριον
  13 50 Ποικίλη μουσική (δίσκοι)
  «Φιλί ατό σκοτάδι». «Τσιγγά
  νιχη νοαταλ^ία». Δύο τραγοιίδια
  μέ την Λουσιέν Μπουαγιέ.
  14.15 Δπμβτικό τραγοΰδι (ύηο
  τού χ. Άλκη Π«π«κΜνστ«ντίνου
  καΐ τής κ. «Ι». Κοκκόλα συνοδεια
  λαϊκήν ορνάνων).
  14.45 Είδήοεις — Μετεωρβλβγι·
  χον Δελτίον.
  18 Χρηματιστήριον—κίνησις α
  γοράς Πειραιώς.
  18.15 Ή ωρα τοΰ παιδιβΰ
  18.45 Έμβατήρια (δίσχβι).
  19 ΌμιλΙα:
  Τραγούδια τοθ βουνοθ χαί τής
  πεδιάδος, ΤοΟ μουσουργοθ κ. Διο
  νυσίου Λαυράγχα.
  20.30 Εϊδήσβις— Μετεωρολογι
  δί
  (Όμι
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  δελτίον.
  20.45 Χαβανέζικο Κουαρτέττο
  (Γαλάζιες χιθάρες).
  21.10 Κρητική μουσική
  λος 'Αλέκου Καραβίτη).
  Συρτός Χανιώτιχος —Ό πρώ·
  τος.—Συρτός—«Ή Γραμποθσα».
  Συρτός Νησιώτιχος.— Σούστα άρ·
  χαία, μέ γεραχουκούδουνα τό τί-
  ξο.—Καστρινές χονδυλιές.
  21.30 Ρεσιτάλ πιάνου.
  22 Νυχτεριναΐ εΐδήαβις.
  22.10 Ρεσιτάλ τραγβυδιού (υπό
  Τής χ. Μ. Παπαίοιτβύλου)
  22.40 Μικρά ορχποτρα (Δ]της
  βρχήστρας χ. Στ. Βαλτετσιώτης).
  23.30 Μουαικη χβροϋ (δίβκοι)
  24.15 Τελευταίαι εϋησεις.
  ΗθνΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό δραματικό άριβτούρ-
  γημ« τοϋ
  ΖΟΖΕΦ ΚΟΝΡΑΔ
  ΥΠΟ ΤΑ ΒΑΕΜΜΑ-
  ΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
  (Γαλλική όμιλοΰσκ)
  μέ τούς:
  Μτανιέλ Παρόλα,
  Ζάκ Κοπώ, Πιέρ
  Φρενοά, Γκαμπρι-
  έλ Γκάμπριο.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Ενα έργο αίώνιο, άθά-
  νατο, τό περίφημο άρι-
  στούργημα τοϋ ΠΙΕΡ
  ΜΠΕΝΟΥΑ:
  ΜΟΣΧΑΣ
  Κ έκ έκδοσις
  Πρωταγωνιστοΰν ό γί¬
  γας τής όθόνης
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ή χαριτωμένη
  ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ
  καί ό ζέν πρεμιέ
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Συμμετέχει ή πΐρίφημη ρωσ·
  σικη τβιγγάνικη όρχήστρα
  ΔΗΜΗΤΡίΕΒ.ΤΣ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  18βν
  "Οσο ή Λ(α μιλοθσε, ό Ίού
  δας επαιρνε θάρρος κι' άρχι-
  ζε νά συνέρχεται. Κύτταζε μέ
  όρθάνοιχτα μάτια τή γυναΐκά
  τού χωρίς νά μπορή νά κστα
  λάβη άκόμη καλά—κσλά τό
  βάθος τής σκέψεως της.
  —Κι' έσύ, Λία, τί θά άτιογΐ
  ν^ς. Τί θά άπογίνη ό Ίσαάκ;
  Τό πρόγραμμα τής Λ(ας ή*
  ταν Ιτοιμο:
  —Θάρθουμε μαζΐ σου, Ίού-
  δα. Θά σέ άκολουθήσουμε
  στήν Ίερουσαλήμ. Νόμισες ότι
  ή ΛΙα σου θά σ' άφηνε ποτέ
  ατιό κοντά της;
  Τόν επλησίασε άκόμη περισ
  σότερο καί ή φωνή της εγινε
  πιό τρυφερή:
  —Τό ξέρεις καλά πώς δέν
  μπορώ νά ζήσω μακρυά σου,
  Τα χρόνια πού πέρασαν δέν
  έσβυσαν την άγάπη άπό την
  καρδιά μου. Εΐμαι δπως την
  πρώτη στιγμή πού σέ γνώρι
  σα. Σ' άγαπώ Ίούδα.
  ΧσμήλωσΕ λίγο τή φωνή
  της σάν νά φοβόταν μήπως
  την καταλάβη ό Ίσαάκ.
  —Σ' άγαπθ καί σέ ποθώ...
  ΜοΟ κάμνει κακό ή άπουσΐα
  σου. Όταν έ'λειπες στήν Τύρο
  πέρασττ κακές
  μέρες. Δέν θά
  δεύτερο χωρι-
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθκλμίατρος
  Έ«1 τριακονταετΐαν άτ,ο·
  κλειστικως καί μόνον είς τα
  δθθαλμολογικά ασχολουμΐ-
  νος, διχβται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό οοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τ"ς
  Πολυκλινικης Ηρακλείου.
  βαστάξω έα
  σμό.
  Στά μάτια τοϋ Ίούδα ζω
  γραψΐζονταν τώρα δλη ήάνδρι
  κή τού ύπερηφάνεια. Έκύττα
  ζε τή γυναΐκά τού μέ τό ΰ
  φός έραστοΰ πού βλέπει την
  έρωμένη τού νά έκλιπαρή £να
  τού φΐλημσ. Ή Λία κατά-
  λαβε δτι τό παιγνίδι της επέ¬
  τυχε. Ξανάρχισε πάλι τό πρα
  κτικό μέρος.
  —ΝαΙ, Ίούδα, θά σέ άκο-
  λουθήσω. Θά πάρω μαζΐ μου
  δλο τό χρυσάφι πού £χω φυ
  λάξπ στόν κρυψώνα. Καί δ-
  ταν, φθάσουμε στήν Ίερουσα¬
  λήμ θά τα καταφέρουμε νά ζή
  σουμε χωρίς πολυτέλεια άλλά
  καί χωρίς στερήσεις. 'Έτσι δέν
  θά κακομεγαλώογι τό παιδΐ,
  πού είνε επάνω στήν άνά·
  πτυξΐ τού, ουτε κανείς θά
  μπορέση νά καταλάβη δτι έ-
  χουμε χρήματα. Θά φροντΐ-
  ζω γιά σένα καί γιά τόν
  Ίησοΰ....
  —Μά θά θελήση αραγε έ-
  κεΐνος νάρθης μαζ( μας;
  —Κι' άν έχη άντιρρήσεις
  στήν άρχή υστερα θά κατα¬
  λάβη π<ίσσ θά εΐμαι χρήσι μη γιά δλους σας. Ένας άνδρας δέν μπορεΐ νά ζήση μόνος. Χρειάζετσι πάντα μιά γυναΐκά γιά νά τόν περιποι ήται Όταν κουράζεται ό Κύριος άπό τίς περιοδεΐες καί τα κηρύγμστά τού θά βρΐσκη άσυλο σέ μάς. (συνεχίζεται) Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΖ Γραφείον παρά την Άγρο τιχήν Τράπεζαν (Ιναντι ©Ι- χΙ«ί χ. Μιχελιδάκη. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ.ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Τοχΰτοται έπισκευα! ώρολογΐων ΑΛΑΗΛΟΓΡΑΦΟΣ γγή χαί Γαλλικής μαχρ«ς ,,έμπορικής πείρας άναλχμβάνΐι μεταφράσεις *αΙ άλληλογραφίαν χ«τ" οΐχον τ) μ) &ρχς. Πληροφορίαι παρ' ημίν. —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ (καρά τβ Συντριβάνι). ΠΩΛΟΥΜΤΑΙ -'Επιπλα καφφε 'είου καί διάφορα σκεύη (τρατΐε- ζιοΰ) ήτοι ττιάτα τΐοτήρια διαφόρου μεγέθους καί £ν λούξ 100 κηρί ών. Πληροφορίαι καρά τού κ. Μιχ. ΠΟλαρου έξοχικόν κέντρον Χαραυγή. Πόρος. ΠΩΑΕΓΓΑΙ^ είς τό χιντριχώτι- ρον σημείον τής άγορίς των Μοι¬ ρών χατάατημα χαινουργές, γ ών ι αχόν 72 τετρ. μίτρων. Πληρο· φορίαι παρ' ημίν. < —^^ Ή οτήλη τού ώραιάκοσμου- Διάφοραι νεωτερισμοι της άνοιξιάτικης παρισινής μόδσς. Τελευταία λέξις τής μίδας εί νέ ίνα λευκό ταγιέρ άπό φανέλλα ή μαλλομέταξο ζέρσΐυ Σαμπλη ρώνβται μέ μιά μπλούζα λεν- ζερί άπό λινή ή δαμβακερή^βα- τίστα ή ίπβία γαρνίρεται μέ πι- ετάκια ή άζουρ ραμμένα είς το χέρι. Μεγάλος νεωτερισμός τής έ?ε· τεινής ανοιξιάτικης μόδας, είνε ίνα ταγιέρ άπό πλεκτό μαλλι γραμμωτό ή σκωτβέζικο, σέ ζω ηρούς χρωματισμούς. Ή φούστα τοθ ταγιέρ είνε λοξή καί χοντή ή δέ ζακέττα γαρνίρεται μέ δύο μεγάλα ρεβέρ. Δερμάτινη ζώνη μέ άσημίνια άγκράφ καί κα· πελλάκι έπίσης πλεκτά καί μο· νόχρωμο, γαρνιρισμένο μέ Ινα φι όγκο άσορτί μέ τό υφασμα τοθ ταγιέρ. Τής μίδας είνε έπίσης καί τό πλεχτό μονοκόμματο φόρεμα, τοθ όποίου τό κορσάζ είνε σταυ ρωτό χαί κουμπώνει μέ τρία μεγάλα χοχχάλινα κουμπιά. Ή φούσΐα τοθ φορέματος γίνεται οέ ϊσια γραμμή χαί γαρνίρεται μέ δύο μεγάλες τετράγωνες τσέπες Τα φόντο τοθ δφϊσματος είνε μπέζ ή γχρί μέ χαρρδ ζωηροθ χοώματοί, μεγάλα ή μικρά, άνα λόγως τοϋ άνασιήματος τής χυρί Τ4 άαπιγιέ άπογευματινό άν σάμπλ άποτελεΐΐαι άπό Ινα φό¬ ρεμα έμπριμέ μέ μικρά άνθά κια, στίγματα ή γεωμετρικά σχέδια χαί μονόχρωμο έτανωφό ρι γαρνιρισμένο με τό ϊ5;ο Οφα σμα τοΰ φορέματος. Μέ την έμ πριμέ τουαλίτα θά φορέσετε Ινα καπέλλο ψίθ.νο, μαϋρο ή μπλέ μαρίν. "Ενας τελευταϊος νεωτερισμός τής άνοιξιάτικης μίδας, είνε Ινα μονοκίμματο φόρεμα άπό μετ» ξωτό συρά μέ πουά σέ δυό άντι- θίτους χρωματισμους επάνω σέ φόντο μαϋρο, μαρόν ή μπλέ μα ρίν. Καπέλλο"ψάθινο συντονισμέ νο μέ τό φόντο τοΰ φορέματος χαί γαρνιρισμένο μέ άνθη σΙ ζω ηρούς χρωματισμους. ή Ντιστεγκέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Χ8- ρον, Τήν·ν, Π«ρ#ν, Κά{*ν. Πρακτορκίον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τολ. $-41. Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεος δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα πλεονεκτήματα της άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μονης. ©έρμιχνσις—λουτρά κ. λ. π. Εξπρές θαλαμηγόν ΕΛΣΗ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μΰκονον, Ί· καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ανδρ. Βλάσση Όΰος Ιδής. Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια, Άγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω- τες, πεντάφωτες, τετράΦωτες καί μονές, Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες κ. λ. π. ΑΙ τιμαί μας κατά τιολύ ευθηνο¬ τερα! των Αθηνών. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Κεμάλ Ατατούρκ ΣΤΛΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοΰ Άρμστρογγ. 40ον Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε θριαμ βεύσει. Ή μάχη τοΰ'Σαγγαρίου εϊχε σημειώσει απλώς την κλίσιν τής πλάοτιγγος. Ή Σμύρνη ήταν μία άποφασιστιχή έπ:τυχία.Άλλ' ήίτ) ήταν ή νίκη, άσφυιλής νίκη. Είς τό θάρρος, την άποφ*σιατιχό τητα, την ευφυϊαν χαί την κρίσιν τού ωφείλετο δτι ενας συρφετός μετεβλήθη είς εθνικόν στράτευμα τό βποΐον έξε5ίιοξεν τοϊ»ς "Ελλη νας, εξηνάγκασε την Αγγλίαν νά παραδεχθή τούς βρους τού χαί έ- ξεφόβισε την Ευρώπην δλόχλτ) ρον. "Ηδη μέ την ησυχίαν τού μπο ροΰσε νά επιβάλη τούς δρους τού. Ή Τουρχία είχε σωθή. Έλύετο πλέον τοθ δρκου τού. . Τότε μό νόν ό νοθς τού έγύρισεν είς την Λατιφε χαί τό σιτίτι είς τους χή πους επάνω είς τού; λόφους τοΰ Μπουρνόβ*. πίσω άπό την Σμύρ νην. Έπιφυλακτιχός χαί έχέμυθος δέν είχεν άνοίξει την χαρδιά τού είς κανένα. Οί φίλοι τού τής Αγ χύρας, μέ τού; όποίους ίμαζεύε το χαί ε"πινε, χάτι είχαν δποπτευ θή δταν είχαν χάοει τόν Κεμάλ, αυναντοΰσεν ό Ινας τόν ά"λλον χαί έψιθύριζαν: —Πάλιν χάηοια γυναϊκα αυνήν τησεν ό Κεμάλ είς τδν δρόμον τού... Άλλά χανένας τους δέν έφαντά ζετο δτι αυτήν την φοράν ό Κε μάλ δέν., είχε βγή νιχητής άπό την ερωτικήν τού περιπέτειαν... Τό σπίτι τοΰ Κεμάλ, είς Τσάν Καγιά, είς'Άγχυραν, ήταν ήσυχον. Ή Φεκριγιέ είχε φύγει. Είχε φωνάξει, ποφαπονΐθή, κλάψει, πι άστηκε άπό τόν λαιμό τού οίαν τής είπαν δτι Ιπρεπε ν' άναχωρή ση είς Μόναχον πρός θεραπείαν. "Υπήρξε μαζί της ευγενχός, την παρηγόρησε, τής έδωσε χρήματα, άλλ' είς Ινα ήταν άνένδοτος: Έ¬ χουσα άκουσα υπεχρεώθη νά φύγη. ΐοθ 2γρ«ψε. Δέν τής άπήντηαε.'Η σελίς αυτή τοΰ 4ι6λίου τής ζωής τού είχε τελΐιώαει. Δέν έννοοθσε νά την συνεχίση. Δέν ήταν διατε θειμένος νά συγκατατεθή είς την επιστροφήν τής Φεκριγιί. Καί 2 μ ως ησθάνετο τό κενόν τής απού οίας της. Έβαλιδοσκόπησε την μητέρα τού. "Ηθελε νά τής μιλήαη, Ήταν περίεργος νά μάθη πώς ή γηραιά γυναΐκά θά εδέχετο την Λατιφέ. Την Φεγχριγιέ δέν ιίχε μάτια νά την δή. Εθεώρει 8τι ή άτυχής γυ ναΐκα ήμπόδιζε την πλουσίαν α¬ ποκατάστασιν τοθ υίοθ της. Ή μη τέρα τού ήχουσεν ευχαρίστως τα σχέδιά τού περΐ γάμου τού. «Π^έ πει νά ήσυχάσης κι' έσύ. Νά χά μης οίχογένεια!» (συνεχίζεται) ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.— ΔΙς Ματθΐλδη ΚοραανοΟ, κ. Ευάγγελος Πατερ6· κης ηρραβωνίσθησαν. θερμά συγχαρητήριοτ. Γύρω στήν πόλι. ΜΙΝΟΑ Τό ΣΗΜΕΡΟΝ πρωτότυπον έργον Τ ΞΑΝΑΖΗ Νέ τόνΒΙΚΤΩΡΑ ΝΤΕΚΟΒ Α Έκτός προγράμματος Ζ Ο Υ ΡΝ ΑΛ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: Τό άριστούργημα Η ΜΙΚΡΗ ΛΑΘΡΕΟΙΒΑΤΙ! Μέ τ© μιχρό άγγίλοϋώι, τ4> παιίΐ θαΰμοι ΣΙΡΛΕ·Υ'
  ΤΕΜΠΛ «ού τραγβυδβΐ καΐ
  έμιλεϊ κινέζικα
  Προσεχ&ς: Μικρβί Ηρω-
  ες, ή Ύπερτάτη ©υσί»,
  Άνθρώπινο Κ τή νος, τό
  Βενοδοχεϊβν τβΰ(Ββρρά.
  Κυριαχή ώρα 2 μ μ. νέον
  έπεισοδιακέν
  ΜΥΣΤΚΟΣΛΣΤΥΝΟΜΟ2Ι9
  Σημ. Καθ* εκάστην είς τάς
  6 1)2 άπογευματινή.
  "Ολίγαι ημέραι άκόμη μας γη¬
  ρίζουν άπό την μενάλη έβδομάδα.
  —Ή έΒδομάς αυτή ώς γνωστόν
  είνε «έβδομάς παθών» καί διά
  τούς οΐκαγενειάρχας,
  —ΟΙ όποΐοι άπότοϋδε πρέπει νά
  σχέπτωνται τα πασχαλινά
  καί νά καταρτΐζουν τοθς
  κούς λογαριασμούΐ, οθτως ώστε
  νά μή μεΐνουν την δεδομένην στιγ
  μην χωρίς ανάλογον οικονομικόν
  περιθώριον.
  —Ό νότος ό οποίος ήρχισε
  πνέων άπό τάς μεσημβρινάς ώρας
  τής Δευτέρας.
  —'Εξηκολούθησε καί χθές σχε·
  δόν άμείωτος καί μέ τάς αϊωνΐ·
  ούς συνεπείας τού: τα σύννεφα
  τής σκόνης.
  —Έ5ικαιολογή9ησαν ϊτσι αί
  μεμψιμοιρΐαι, αί οποίαι ηκούσθη·
  σαν άπό πρωΐ—πρωΐ διά την εξέ¬
  λιξιν τοθ καιροθ.
  —Είς την δλην συμβολήν διά
  τόν έπιβλητικώτερον έορτασμόν-
  τής 'Εθνικής εορτής δέον νά συγ-
  κατολεχθί) καί έκεΐνη τής Δημο¬
  τικάς μας μουσικής.
  —Ή όποΐα υπό τόν άρχιμουσι-
  κόν κ. Δεληβασΐλην συνετέλεσε
  είς τό νά δοθή καί άπό της πλϊϋ·
  ράς ταύτης, δ άνάλογος τόνος μέ
  την έπιλογήν των έμβατηρΐων, δ¬
  πως τό ένθουσιαστικόν: ή «Όλο-
  νυκτΐα τής Κρήτης» καί άλλα.
  —Σήμερον ημέραν τής λαϊκάς
  άγοράς θά γίνη πάλιν ή συνήθης
  έκστοατεία των όψωνιστών πρός
  την Καινούργια Πόρτα.
  . — Καί τα σαρακοστινά σήμερον
  Ιχουν μέ,τό μέρος τωντήνεύθηνΐαν
  ή την ακρίβειαν καί συνεπως καί
  τάς άναλόγους προτιμήσεις τοθ
  κοινοθ.
  —Ση·<ώνει μέ δυό λόγια οΐκονο μολογΐαν καί τό ,ζεμπίλι των η¬ μερών καί έπομένως καί ή λαϊκή άγορά δέν είνε σπάνιον νά πα¬ ρουσιάζη πυκνήν κίνησιν. —Ή γρΐππη δέν παύει νά αριθ μη τούς κρεββατωμένους της, λαμ βανομένου ύπ' δψιν δτι αρχΐζει μέ υψηλόν πυρετόν καί μάλιστα φθάνοντα τούς 40 βαθμούς, —ΑΙ μεταπτώσεις άλλως τε τοθ καιροθ την εΰνοοθν άκόμη πράγμα διά τό ^οποίον ίσως πολ- λοΐ συμπολίται δέν ίννοοΰν νά άποχωρισθοθν τοϋ έπανωφορΐου. —Παρά την άνοδον όπωσδήποτε τής θερμοκρασΐας. —Πληροφορούμεθα δτι 6 ΘΙα- σος Άνδρεάδη περ της άφΐζεως τοϋ όποίου έγράφομεν άπό ημε¬ ρών. —Άφικνούμενος άμέσως μετά τό Πάσχα άρχΐζει τάς παραστά· σεις τού μέ τήν«"Εντα Γκάμπλερ» άντΐ τής «Στρίγγλας». —Τό ϊργον απετέλεσε ώς γνω¬ στόν θέμα εθρυτάτων σχολΐων Ιν σχέσει μέ την αξίαν χαί σημααΐ- αν τού μέσα είς την δλην Ίψενι- κήν δημιουργίαν άλλά καί την βρ τΐαν απόδοσιν αύτοθ άπό τόν λαμ πρόν θίασον. —ΟΙ λαχειόφιλοι άνυπομόνουν χθές καί προχθές γύρω άπό τάς προυποθέσεις καί νά δνειρα πού δίδει ή Τύχη δταν πρόκειται νά,, εξέλθη άπό την £κληρωτ(δα, — Πρόκειται ώς γνωστόν πΐοΐ τοθ λαχεΐου τοθ στόλου τοθ ό¬ ποίου ή ήμέρα κληρώσεως ήτο κατά τα καθιερωμέναι ή 27η Μαρ τίου. —Άλλά καί τό εθνικόν λαχβί· όν δέν συγκεντρώνει ολιγώτερα δνβιοα έφ' όσον πλησιάζει ή στιγ μή της κληρώσεως τοΰ «δώρου», —ΎπενθυμΙζομεν καί σήμερον τό ρεσιτάλ της Παραακευης τοθ ζεύγους Μπορζωφ. —Τό πρόγραμμα εΤνε εκλεκτόν τόσον δέ ή κ. Κάτια Μπορζωφ δσον καί ο κ. Μπορζωφ είνε συμ παθεΐς καί γνωστοΐ είς τό κοινόν μαο, άλλά καί είς τούς έλληνι· κοΰς μουσικούς ιτύκλους ώς καλ λιτέχναι μέ αΐσθημα καί τέχνην. — "Αξιον λόγου είνε δτι είς τή ρεσιτάλ θά χρησιμοποιηθτ] πιάνα άρτι κομισθέν τής φ|μισμένης μάρκος Ζάΐλερ. β Ρέχορτιιι -«ΠΡΟ'ΓΜΗ ΕΣΠΕΡΑ». Υπό τόν ανωτέρω τίτλον έξε δοθή (κατόπιν άπονομής εΐδικοθ βραβεΐου) υπό τοθ οΐκου Γκοβόστη ποιητική συλλογή τής συμπολΐτι δος ποιητρΐας Ρένας ΑεοντΙδου. Τό ταλέντο -ίής , δίδος ΛεοντΙδου. πού εξεδηλώθη μάλιστα πολύ ε¬ νωρίς, είνε εθφήμως γνωστόν είς τούς κριτικοΰς μας κύκλαυς καί άτιό προηγουμένην ϊκδοσιν Άλλ' ή «Πρώιμη 'Εσπέρα» είνε ήδη £ νας σταθμός διά τάς δημιουργΐας τήζ δίδος Λεοντίδου: Χωρίς νά ά πομακρύνεται άπό τό αΐσθηυα καί την ειλικρίνειάν των πρώτων της στΐχων, άποδεικνύει ώριμότη τα καί τάσεις πρός την διαιμόρφω σιν μιάς προσωπικής καί πρωτότυ πης τέχνης έντός τοΰ πλαισίοο τοϋ άληθινοθ ρι.ιθμοϋ καί ενός λυ ρΐσμοθ Ηαιρ»τ·κά βύγενικοΰ καί ανθρωπίνου. ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ ωρολόγια τσέπης χαΐ χειρός των πλέον φημισμίνων έργοίτασίων, θά εΰρητε είς τό ώρολογβπωλβΐον τοδ χ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τ» Μεϊντάνι ■Επίσπς άναλαμβάνει η έηιδιόρθωσιν παντός ώρολβ γϊου. Ερν«ο»« ήγνυπμένιι. ΠΩΛΕΙΤΛΙ αμπελος 14 δ ά δ ΐΐ ______________ΠΩΛΕΙΛΙ μς ρΐ ΑΠΩΛΕΣΘΗ κονδυλοοόρος(στυ που έργατδν μετά μιδς οΐκΐας λι ς, μικράς άξΐας, καί θοκτΐστου αποτελούμενης έκ ούο ΙσογεΙων δωματΐων καί κειμένης έντός τοθ σχεδίου πόλεως Ήρα κλεΐου καί τοϋ συνοικισμοϋ Νέον λό) έπΐχρυσος, μικράς άξΐας, .._. άποτελων οΐκογενειακόν ένθύμΐον έντός επιβοτικοθ αύτοκινήτου άπό ■ Ηράκλειον είς Κοκκίνη Χάνι. Ό Ι ευρών παρακαλβϊται δπως τόν προσκομίσή είς τα καΐ άμβιφθήσιται. γραφεΐα μας Άισαλένιο, Πληροφορίαι είς τόν κ. Ευαγ· γιλον Χρυσόν δικηγόρον.
  Τό μεγάλο ϋργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  540ον
  Τό άλμα τοϋ ΘεναρΒιέρου εφαίνετο κατά πάν
  τα τρόπον αδύνατον. Έψεθρεν αρά γε νέαν τινά
  μέθοδον ύπαγορευθεϊσαν είς μοδοτήσίΐς κ*» πληροφορίαι δΓ αλληλογροι-
  ψΪΛς Τηλ. 25-081.
  Β.'
  Οί κίνδυνοι τής χρησιμοποιήσε
  ως θερμοθ αέρος, ό οποίος, δπως
  είς τό πβίραμα των άδελφδν Μογ
  γολφιέρων. εψύχϊτο χ*1 άπό ίνα
  σημείον καί Ιπειτα σταματοθσε
  την υψωσιν, ώ (ησε μεριχοος επι
  σιήμονας κ»1 έφευρίτας ν' άναζη
  τήσουν άσφαλέστερα μέαα διά ν*
  γβμίζουν τί άερέστατα.ΌΈρρΐκος
  Καδτνιις. διάσημος Άγγλος φυαι
  χ6ς, ϊίχβν άνακαλύψει τό δδρογό
  νόν, πού είνε έπτά φοράς έλαφρέ
  τερον τοθ αέρος. Ό καθηγητής
  Σάρλ, Ενας Γάλλος επιστήμων, κα
  τεσκεύασε μίαν σφαίραν καί την
  εγέμισε μέ δδρογόνον. Ήταν κα
  μωμένη άπό μετάξινον ΰφασμα πβ
  ρασμένο μέ βερνίκι, ώστε νά είνε
  άδιαπέραστον καί νά μή μπορή
  νά διαφύγη διά μέσου αύτοθ τό υ·
  δρογόνον. Ή σφαΐραάφέθη έλευθέ
  ρα είς τό Παρίσι καί υψώθη είς
  αρκετόν ίίψϊς είς τόν άέρα. Άφοΰ
  παρίμεΐνε είς τόν άέρα περί τα
  τρία τέταρτα τής ώρας, ήοχισε νά
  πέφτη καί προσιγειώθη είς την
  ύπαιθρον, είς απόστασιν δ*έκα πέν
  Ι1Ρ0ΓΡΑΜΜΑ
  1ΙΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Γεωργίου Ι Δρακάκη δικηγό-
  ρου κατοίκου Κασΐελλίου Πεδιά¬
  δος ώς κατάσχοντος δανειστοθ
  των δικαιιομάτων τοθ άρχικοθ
  δανειστοθ Εμμανουήλ Σταόρου
  Έργαζάκη χατοίκου Πολυθέας,
  καί ένασχοθντος τα δικαιώματα
  αύτοΰ.
  Κατά
  ΆντωνιΌυ Έμμ. Έργαζάκη χά
  τοίχου Πολυθέας Πεδιάδος.
  Ό καθ1 ού τό παρό« μου πρί-
  γραμμα πλειστηριασμοθ καίτοι έ-
  πετάγη νομίμως διά τής υπό
  χρονολογίαν 23 ΦεβρουαρΕου
  1939 άπλής επιταγής μου χαί α¬
  κολούθως διά τής υπό χρονολογ!
  αν 28 Φεδρουαρίου 1939 κατα-
  σχετηρί&υ μου τοιαύτη; ί'να δυνά
  μει καί πρός εκτέλεσιν τής 6π'
  αριθ. 84 τού 1939 αποφάσεως
  τοθ κ. Είρηνοδίκου Καστελλίου
  Πεδιάδος νομίμως περιβεδλημέ
  νης τον τύπον τής εκτελέσεως,
  μοί πληρώση τό ποσόν τής τε
  λευταίας μου ίπιταγής, δραχμάς
  δύο χιλιάδας τριακοσίας ένενή
  κοντα μίαν (άρ. 2391) καί τούς
  τόκους των τοκοφόρων κονδυλί
  ών άπό τής χρονολογίας τής έ
  πιταγής ταύτης, ίπερ άπέσχε νά
  πράξη μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα καί
  Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δρχ 2391 των τά¬
  χιον των τοκοφόρων κονδυλίων
  μέχρις όλοαχεροθς έξοφλήσΐως
  χαί των ίξόδων εκτελέσεως έκτί
  θημεν είς δημόσιον άναγκαστι
  κάν πλειστηριασμόν τα έπόμενα
  ά/ίνητα κτήματα τοϋ έν λόγω
  όφειλέτοιι μας, κείμενα είς ήν
  κτηματικήν περιφέρειαν τοθ χω¬
  ρίου ΞειΣα πλήν τοϋ τελευταίου
  κειμένου είς την περιφέρειαν τοΰ
  χωρίου Δια,3αι5ί, τέως δήμου Κα¬
  στελλίου Πεδιάδος καί ίμωνύμου
  Είρηνοδιχϊΐαχής περιφερείας ή¬
  τοι α'.) είς θέσιν «Αγίαν Οαρα-
  Ή έδνική έπέτειος
  είς τάς επαρχίας μας.
  τε περίπου χιλιόμετρον άπό τοθ
  σημείου οπου την εΓχαν έξαπο-
  λύσει.
  Ένθαρρυνθέντβς οί άδελφοΐ Μογ
  γολφιέροι κατεσκεύασαν νέον, με
  γαλείτερον άερόατατον καί διά
  πρώτην φοράν εσκέφθησαν νά τό
  φορτώσουν μέ επιβάτας. ΚανεΙς 8
  μως δέν ήξευρε κατά πόσον ό άήρ
  είς τα υψη πού άνέβαινε τό άε
  ρόστατον, ή:αν κατάλληλος διά
  την άναπνοήν. Δι' αδτό ώς έπιβά
  ται δέν εξελέγησαν άνθρωποι, άλλ'
  οί περιεργότεροι έπιβάται πού μπο
  ρεΐ νά φαντασθζ κανείς: Ένα πρό
  βατον, έ'νας πιτεινός κα ίμία πά
  πια. Οί Μογγολφιέροι έτοποθέτη
  σαν τα τρία ζώα είς Ινα καλάθι,
  πού έστερέωσαν κάτω άπό το άε
  ρίστατόν των. Τό άερόστατον δψώ
  θη είς τόν άέρα χαί Οστεραάπό μ£
  αν περΕπου ώραν προσεγειώθη.
  Καί τα τρία μέλη ευρέθησαν είς
  καλήν κατάστασιν. Καί έτσι &να
  πρόβατον, ε*νας πετεινος καί μία
  πάπια, υπήρξαν οΕ πρώτοι έπιβά
  ται ενός άεροστάτου.
  |σκευήν» αγρόν ποτιστικον έκτά
  σεως ενός τκτάρτου τοθ στρέμ-
  ιιατος μέ Ιξ κυπαρίσσια, μίαν
  έλαίαν καί ρέον ύδωρ ίκ τής
  πηγής «άγίας Παρασκευήν πέν-
  τε ώρών ημερησίως συνορ. κτή-
  μασι ΕύσταθΕου Καντεράχη, Νι·
  κολάου Καντεράκη καί δρόμψ,
  β'.) Είς θέσιν «Σώχωρα ή Χαρ-
  κώματα» ελαιόφυτον εκτάσεως ε¬
  νός καί ημίσεως στρέμματος μέ
  είκοσι τέσσαρα ελαιόδενδρα καί
  λοιπά έμπεριεχόμενα διάφορα αλ·
  λα δένδρα συνορ. κτήμασι Μιχα
  ηλ Λυδάκη, Γεωργίου Πάτρωνα-
  κη, Δημητρίου Καντεράκη, Νι-
  κολάου Καντεράκη καί Ιωάννου
  Μπουτινάκη καί γ') Είς θέσιν
  «Άτσιπαρά» ελαιόφυτον έκτάσε
  ως ώς έγγιστα δύο στρεμμάτων
  μέ εκατόν ελαιόδενδρα, μίαν συ
  κήν, τέσσαρας δρθς, μίαν κεφτε-
  λιάν καί μίαν οικίαν ουνορ. κτή
  μαηι ·κληρο/όμων Άγάπης Καντε
  ράκη, Άργυρής Καρουζάκη, κλη
  ρονόμων Νικολάου Δραζινάκη,
  Έκκλησίας Σκλαβεροχωρίου, κλη
  ρονόμων Κωνσταντίνιυ Κασάκη
  καί Ιωάννου Αποστολάκη.
  Ό πλειστηριασμος τίδν κτημά·
  των τούτων γενησεται άνυπερθέ
  τως ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά
  φού Καστελλίου Πεδιάδος Έμμα
  νουήλ Ιδομενέως ή τού νομίμου
  αυτού άναπληρωτοθ καί έν τώ
  έν Καστελλίφ Πεδιάδος δημο-
  σίφ αυτού γραφείφ τ^ 7η Μαΐου
  1939 ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 π. μ. ίνθα καί δτε
  καλοθνται αί βουλόμενοι νά πλει
  οδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προκεΐμένου.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τ$ 17
  Μαρτίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  Γεώργιος Ι, Δρακάκης
  Μέ εξαιρετικόν ενθουσιασμόν
  έωρτάσθη ή 25η Μαρτίου είς τάς
  επαρχίας τοθ νομοθ μας. Παντοθ
  τόσον αί κοινοτικαί αρχαί βσονχαί
  αί. τοπικαί οργανώσεως έφιλοτιμήθη
  σαν νά πχρουσ'άσουν έν ωραίον
  χαί χαρακτηριστικόν σύνολον Ίδι
  αίτιρος έπίσης υπήρξεν ό α^ορμΐ]
  τισμός είς τόν οποίον διεκρίθησαν
  οί χάτοιχοι συμμετασχόντας όμο-
  θύμως είς την εορτήν.
  ΕΙΣ* ΜΕΛΑΜΠΕΣ
  ΜΕΑΑΜΠΕΣ Μάρτιος (άνταπο
  κριτοθ μας).—Είς την γενικήν συμ
  μετοχήν τοθ λαοθ τοθ χωρίου όφεί
  λεται δ πανηγυρισμός είς Μέλαμ
  πες έπιβλητιχότατος καί άνάλογα
  πρός την σημασίαν τής ημέρας,
  τή; έθνιχής μας εορτής. Κυρίως
  είς την εορτήν αυτήν συνέβχλε
  άρτιώτατα ή ωργανωμένη χαί
  ίδώ Ε. Ο.Ν. ήτις επέτυχε διά
  τής εμφανίσεως χαί πρωτοβουλίας
  της νά δοθζ γενιχός τίνος είς τόν
  ενθουσιασμόν τοθ χόσμου. Την 11
  π. μ. έτιλέσθη δοξολογία είς την
  οποίαν παρέστησαν έν σώματι οί
  χάτοικοι χαί αί κοινοτικαί αρχαί.
  Ή νεολαία παρεταγμένη είς την
  είσοδον τοθ ναοΰ άπένεΐμε τιμάς.
  Τάξις έτηρήθη παραδειγματική.
  Μετά τό πέρας δέ τής ίεροτελεστ!
  άς έξεφώνησαν έμπνευσμένους λό-
  γους οί κ. χ. Γ. Βούλγαρη; ία-
  τρός, πρόεδρος τής κοινότητος χαί
  διοικητής τής Ε.Ο.Ν. καί Χρ.
  Χριστοφοράκη; διδάσχαλο; χαί λο
  χίτης τή; Ε.Ο.Ν. Τούς λόγους
  αμφοτέρων των όμιλητδν έχάλυ
  ψαν ζιβηρδταται ζητωκραυγαΐ τ
  πλήθου;. Μετά τοθτο ή Νεολαία
  έψαλε τόν εθνικόν υμνον χαί τδν
  Ομνον τής νεολαίας έν μέσω γενι
  χοθ ένθουσιασμοθ. Άλλ' έ ένθου
  σιασμός εκορυφώθη δταν οί φαλαγ
  γΐται παρήλασαν είς σχηματισμούς
  ατρατιωτιχού; Ή νεολαΕα σιινβ
  κεντρώθη καί τό άπόγευμα διά νά
  χαιρετίση τούς κοινοτάρχας. 'Γπδ
  τού; χιχονς μανδολίνων εχορεύθη
  σαν ακολούθως υπό των φα
  λαγγιτων, διάφοροι έθνιχοΐ χο-
  ροί τού; όποίου; παρηκολούθησαν
  5λοι οί χάτοιχοι μέχρι τής 6 μ.
  μ. καθ' ή*ν έληξεν ό πανη^υρι·
  σμός, άφήσας εί; δλους τάς χαλλι
  τερας έντυπώσεις καί άναμνήσεις.
  ΕΙΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ
  ΠΙΤΣΙΔΙΑ, Μάρτιος (άνταπο-
  κριτοθ μας).— Ό πανηγυρισμός
  τής έπετΐίου τής έθνικής μας πα-
  λιγγενεσίας έτελέσθη μεγ,αλοπρεπέ
  στατος χαί είς τό χωρίον μας. "Α¬
  παντα τα χαταστήματα είχον
  σημαιοστολισθί] χαί γβνιχδς έν-
  θουσιασμός επεκράτει. Είς την
  δοξολογίαν περί ώραν 11 π. μ.
  παρέστησαν: δ πρόεδρο; τής κοινό
  τη^ος κ. Μ. Άνδριανάκης μετά
  τοθ* 'κοινοτικοθ συμβουλίου, ή Ε.
  Ο. Ν., τό δημοτικόν σχολείον
  ώ; καί άπαντες οί χάτοικοι.
  Τόν πανηγυριχόν τής ημέρας ί·
  ξεφώνησαν δ χίδεσιμώτατος Πά
  πά Σφακάκη; καί δ χ Γερμανά
  χης (γραμματεύς κοινότητος). Με
  τα τούτο οί μαθηταί μετά των δι-
  δασχάλων βοηθουμένων δπό τοθ
  άντιπροέδρου τής κοινότητος χ.
  Γ. Σφακάχη, παρήλασαν άνά τάς
  δδούς άδοντες πατριωτιχά άΌματα.
  Είτα διενηργήθη δπό τή; οίκείας
  έπιτροπή; τή συνδρομ^) χαί
  των δεσποινίδιον Μαρίκα; Μπορ-
  νόβα δ)σης, Ελένης Τσιτερά-
  κη καί Μαρίας Ποικρανιάκη δ
  δπέρ τοθ ΈρυθροΟ Σταυροθ καί
  Έθνικων Όρφανοτροφείων έτήσιος
  Ιρανος.
  —Δωρεαί.
  Ό αΐδεαιμώτατος ίερτύς Χαρ!
  δημος Παπαδάκης προαέφερεν ά
  φθόνον φαγητον είς το ;"Ασυλον
  της Γβρόντισσας είς μνήμην τού
  πατρός τού. Ή οΐκογέναια Παπά
  διανοΰ έτροφοδότησεν πλουσίως
  το Άσυλον της Γβρόντισσας όλό
  κλήρον την ημέραν της 27ης είς
  μνήμην τού νεκροϋ της Ν, Παπά
  διανοδ Ό κ. Γ. Χρ Σουνδουλά
  κης έκ Σταμνιών Πβδιάδο; κατέ
  θηχβν ϊΐς τβ "Ασυλον της Γερόν
  τισσας δραχ. 300 διά το μνη
  μοαυνον τοΰ πατρός τού. Ό
  Σΰλλογος Δεσποινίδιον Ήρακλεί
  ου προσεφερεν είς τό αύτό "Ασυ
  λον 25 μαξιλάρια μβτά Ισαρίθμων
  θηκών. Τοΰς ανωτέρω φΐλχνθρώ
  πβυς θερμώς εύχαριατβΐ ο «Μορφω
  τικές Σύλλογος».
  —Διανυκτερεύβντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 29ην Μαρτίου θά δια
  νυκτβρεύσβον τα φαρμακϊΐ* Αρτ
  στοτέλη Χαλκταδοικη κ«» Άποστό
  λο» Ζαφειρίου.
  Τραπέζα Άβηνών Α. Ε.
  Ύπβκατάστημα Ήρακλβίον
  Προχηρύσσεται διαγωνισμός
  πρός κατάληψιν μιάς θέσεως
  όπαλλήλευ.
  Διά προσόντα χαί λοιπάς σχε
  τι κάς πληροφορίας οί βουλόμενοι
  αποταθήτωσαν είς την διεύθυνσιν
  τοθ 'Υποκαταστήματος.
  —"Ιδρυσις δύο λοιμοκαθαρ-
  τηρίων.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερνή
  σεως όημοσΐϊύβται άναγκαατικός
  νέμο; διά τοΰ ώποίου ϊδρύονται
  δΰο λοιμοκαθαρτήρια—τό έν αίς
  την παραμεθόριον ζώνην της ΕΙ-
  δομένης καΐ τό έτερον αίς Πβι-
  ραιά—5ιά την κάθαροιν των έκ
  τοϋ έξωτβρικοΰ βΐσαγομένων ζώ·
  ών. Τα δυο λβιμοκαβαρτήριοι θ«
  χρησιμοποιηθοΰν καί διά τόν β·
  λβγχον των κτονοτροφικών πρβϊ-
  όντων τα οποΐα βΐσάγονται έκ
  τοΰ έξωτβρικβΰ.
  —ΑΙ έργατικαί έκδρομαί.
  Έντος των ήμβρων 8ά ουνελ
  θη τό συμβούλιον Τής έργατικης
  έστίας, 'ινα καθορίοη το πρόγραμ
  μα των έργατικδν έκδρομων αί ό
  ποΐαι θά άρχΐσουν άπό τοΰ Μαϊ
  ου καί ευθύς μετ» τόν έορτκαμόν
  της ημέρας τής εργασίας. Α! έκ
  δρομαΐ αυται θά γίνωνται διά σι
  δηροδρομων, δι* αυτοκίνητον καΐ
  δι' ατμόπλοιον κατόπιν τής δημο
  σΐδύσεως τοδ περι «κτοπλοΐας νό
  μου, διά τοΰ όποίου έηιτρέπϊται
  ή χορήγησις μβγάλων έκπτώσίων
  καΐ ίΰκολιών διά τάς εργατικάς
  έκδρομάς. <3ά έπαΜολουθήση κατόπιν ή οργάνωσις τδν θβρινών κατασκηνώσεων ιδίως δΓ ίργαζό μενά παιώιά καί κορίτσια διά νά όλοκληρωβό βτβι ή μέριμνα διά την ψυχαγωγία κκΐ] την ψυχικήν και ηθικήν έξώφωοιν των έργαζο μένων. ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΦΙΝΤΑ ΤΥΤΤΟΥ Κατασκευής ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Πάτρας Άσύγκριτοι είς Στερεόιητσ, Άντοχήν και Τελειότητα. Άνυπέρβλητοι εις χαμηλάς τιμάς χάρις καί μόλον είς τό εύθηνον κόστος που επέτυχε ή Μεταλ λουργία ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ έξ άφορμής των μοναδικών είς τελειότητα έν^αταστάσεών της: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΝΑΓ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΕΤΡΥΠΗ ΥΙ ΩΝ Κ. ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ πρέπει πρός τό συμφέρον τού νά δοκιμάση τούς ψεκαστήρας μας Ιταλικού Τύπου ΣΦΙΝΤΑ κατασκευής ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ δια νά πεισθίΐ έμτΐρόκτως δτι ύπερέχουν άπό πάσης απόψεως [έν φ συγχρόνως θά τούς αγοράση εις τάς κάτωθι τιμάς πραγματικάς εύκαιρίας.· Ψεκαστήρ ανευ διΰλιστηρΐου ΑραΧ· » μετά - » 9 - - κα' οναδευτήρος 697.- 717.- 817.— Άγοράσατε λοιπόν τούς ψεκα* στήρας μας διά νά γΐνετε οί φανα- τικοί πελάται μας. Διαρχής παρακαταθήκη παρα τοίς Αντι¬ προσώποις: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΛΗ & .ΚΟΥΛΙΔΑ Όπισθεν Άρβιστ*
  ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα>ϊσ Τετάρτης
  29 Μαρτίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ 0ΥΚΡΑΝ1ΑΝ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
  ΥΠΕΒΑΛΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΣΕΙΡΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Σημεριναί πληροφο
  ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άναφέρουν ότι είνε βεβαία ή πρόθεσις
  τοΰ Ράϊχ νά προκαλέση επανάστασιν
  είς την πολωνικήν καί ρωσβικήν Ούκρα
  νίαν.
  Έκ παραλλήλου τηλεγραφείται εκ
  Βαρσοβίας,ότι ή γερμανική κυβέρνησις
  υπέβαλε σειράν άξιώσεων είς την κυβέρ
  νηαιν τής Πολωνίας μεταξύ των οποί¬
  ων ή άμεσος προσάρτησις τού Δάντσιγκ
  καί ή κατασκευή ορόμου διά πολωνι-
  χού έδϋιφους πρός την ανατολικήν Πρωσ
  βίαν.
  ΜΙΑ ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΟΣ ΦΗΜΗ
  ΔΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΒΑΑ
  ΕΙΣ ΤΟΓΑΑΑΒΪΤΑΑ1ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Παρισίων μέσω ξένης πηγής άναφέρει ό
  τι ό τέως Γάλλος «ρωθυπουργός χ. Αα
  βάλ πρόκειται νά αποσταλή είς Ρώμην
  διά ι ήν έναρξιν «ιδικών συνεννοήσεων
  μεταξύ Γαλλίας καί Ιταλίας.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ Ε ΤΡ Α
  Ε ΝΑΝΤΙΟΝΤΟΝ ΚΡΑΤΟΝΤΟΥίΞΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 8 Μαρτίου (τοΰ άν
  ταποχριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Νέας "Υόρκης άναφέρουν ότι έκ των
  συνομιλιών τάς οποίας έσχεν ό κ. Ροΰ-
  αβελτ μετά των κορυφατων συνεργατών
  τού γίνεται φανερόν ότι ή Άμερική
  έτοιμάζει σειράν οίκονομικών μέτρων
  εναντίον των κρατών τού άξονος.
  ϊιΛιϊίίΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ιΊΑΡΝΑΣΣΟΝ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτού μας).—-Εις την αίθουσαν τού
  φιλολογικοΰ συλλόγου «ΠαρνασαόςΒ τε·
  λεϊται την προσέχη Κυριακήν φιλολο-
  γικόν μνημόσυνον τού" άοιδίμου χαί
  έθνομάρτυρος πατριάρχου Κυρίλλου
  τού Λουκάρεως τού Κρητός. Είς τό
  μνημόσυνον θα όμιλήσουν διαπρεπείς
  λόγιοι των "Αθηνών.
  ΟΑ ΧΟΡΒΓΗΒΟΥΝ ΟΑΙΓΟΗΜΕΡΟΙ 1ΔΕΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤ1Κ0ΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Μαρτίου (τού άν
  τακοκριτού μας).— * Απεφασίσθη όπως
  είς τούς δικαατικούς χορηγηθώσ» λόγω
  των όορτών τού Ηάσχα όλιγοήμεροι
  βίδειαι.
  «ΟΤΕ ΠΗΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ
  ΤΟΝ ΜΕΤΕΚΠ1ΗΝΟΝ ΛΙΛΑΣΚ1ΑΙΙΝ
  ΑΘΗΝ Μ 28 λΐαρχίου (τού άν-
  ταποχριτοΰ μας).— Ό διαγωνιβμός
  δια τούς μετεκπαιδευομένους δημοδι-
  δασκάλους ωρίσθη δι* αποφάσεως τού
  ύηουργείου τής ΙΙαιδείας διά τόν Ι¬
  ούλιον.
  ΟΥΠΟΥΡΓΘΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Καθ ά πληροφορούμεθα, ό ύπουργός Γενι
  κός Διοικητής Κρήτης κ. Σφακιανάκης άνε
  χώρησε χθές διά Γερμανίαν διά λόγους ύ
  γείας. Ή άπουσΐα τοθ κ. 'ΥπουργοΟ βΐς την
  Γερμανίαν $4 διαρκέση τιερΐ τόν μί,να.
  Διαφεύδεται ή έναρξις
  γαλλοϊταλικών διαπραγματεύσεων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Μαρτίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Κατά τας έκ
  Παρισίων πληροφορίας δέ ν έ-
  πιβεβαιοθται δπ ό κ. Λαβάλ
  Ελαβεν έκ μέρους τής Γαλλι
  κης Κυβερνήσεως την εντολήν
  δπως μεταβή είς Ρώμην διά
  την διεξαγωγήν διαπραγμα
  τεόσεων μεταξύ των δύο κρα
  των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Μαρτίου
  (ίδ. ύπηοεσΐα) — Μεγάλη σύγ
  χυσις έτΐικρατεΐ είς Μαδρίτην
  ΟΙ κυβερνητικοΐέγκαταλεΐπουν
  είς πολλά σηιΐεΐα τάς θέσεις
  των. Κατ'εί^ήσεις έκ των γαλ
  λοισπανικών συνόρων, μεταδι
  δομένας υπό τοθ έκεΐ άντα
  ποκριτοθ των γαλλικών έφημε
  ρΐδων, άναμένεται άπό ώρας
  είς ώραν ή εϊσοδος των 6·
  θνικών στρατευμάτων είς την
  Μαδρίτην.
  Πανικός άπερίγρσπτος επι
  κράτει μεταξύ τοθ άμάχου πλη
  θυσμοθ τόν οποίον δένδύναται
  νά συγκροτήση πλέον ό στρα
  τος. Μία σκέψις κυριαρχεΐ:
  Νά έγκαταλεΐψουν την πόλιν.
  Υπό των έργατών έξ άλλου
  έττιστρατεόεται κάθε εΐδους
  μεταφορικόν μέσον.
  —Ό Κσσάντο εδήλωσε άπό
  τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν
  τής Μαδρίτης δτι τό συμβού
  λιον τής έθνικής αμύνης είς
  επανειλημμένας συσκέψεις τού
  άνεκίνησε τό ζήτηαα τής άνσ
  χωρήσεως έκ τοΰ ίσπανικοθ
  έδ έί ύ
  ής
  έδάφους δλων έκείνων πού
  νά "
  ως δτι κατακρΐνουν την συν
  εργασίαν τής Γαλλίας επί τής
  εξωτερικάς; πολιτικάς της με
  τα τής Αγγλίας. Ή Γαλλία
  όφείλει νά £χ- ιδίαν έξωτερι
  κήν πολιτικήν.
  νά
  υπεσχέθη
  την διαμαρτυρίαν
  έπιβάλλεται νά εγκαταλεΐ των είς τό υπουργικόν συμβού
  ψουν τοθτο. , λιον.
  Έκ παραλλήλου ό στρατη ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 28 Μαρτίου
  γός Φράνκο διά προκηρύξε (ίδ. ύπηρεσία).— Ό πρόεδρος
  ών τού ανήγγειλεν δτι όσοι κ. Ροϋσβελτ συνεζήτησε χθές
  δέν εύθύνονται δι" έγκλήμα έκτενώς μετά των ύπουργΛν
  τα δέν εχουν νά φοβΓθντσι τβν Εξωτερικών, Έμπορίου
  απολύτως τΐποτ^ |κα, Γεωρν(ας δισ τάς συναλ
  ίλαγάς έμττορικής καί οΐκονο
  μικής φύσεως μετά των κρα
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Μαρτίου (ίδ ' των τού άξονος (Ρώμης— Βερο
  ύππθΕοίΓτν— ΚλτΑ πλποοΛο·Κ| __Τόκιο)
  Οί
  V
  Οί ι
  κινήση τό ούκρανικόν ζήϊημα τ«ου (ίδ. ύττηρΕθία).—Ό υπουρ
  διοργανώνουσα μάλιστα καί "Τ*
  κίνησιν έντός τής Ούκραν(σς!Φ*νκ? ε1ς . , „ ,Ρ
  καί είς μεγάλην έκτασιν. εξεφώνησεν επί τής έξωτερ
  ΤΟ ΡΑ'Ι'Χ ΘΑ ΑΝΑΚΙΝΗΙΗ
  ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσία).—,Πολυπληθεΐς
  όργανώσεις τού Καναδά (,) έ
  κης πολιτικής. ετόνισεν 8τι ή
  Ρουμανία μέ τα δπλα άνά
  χείρας είνε ετοίμη νά ύτΐΐ.ρα
  τηλεγράφησαν είς τόν πρόε;σπ(ση είς οιανδήποτε στιγμήν
  δρον τής γαλλικής κυββρνήσε την ελευθερίαν της.
  Έπανίίλδε χδές 6 κ. Διίμαρχος.
  Αι ενέργειαι τού εις Αθήνας.
  Διά χοθ ατμοπλοίου ι ής γραμ-
  μής επέστρεψε χθές έξ Αθη¬
  νών δ Δήμαρχος Ηρακλείου κ.
  Μτ,νβς Γεωργιάδης. Π«ρΙ των
  γενομένων ένεργειων τού έν Α¬
  θήναις δ χ. Δήμαρχος εδήλωσε
  τα εξής είς έπισχεφθϊντα αυτόν
  συντάκτην μας:
  Κατά την άπουσίαν μοί» συνέ
  πισιν ή πρώτη πτήσις άϊροπλά
  νού. Διά τί γεγονός τουτο το δ
  ποίον πρέπει νά αποτελέση ίστο
  ριχίν σταθμόν διά την πόλιν
  μας οφιίλω νά έχφράσω την ιύ
  γνωμοσύνην μου πρός τίν χ. Πρό
  εϊρον τής Κυβέρνήσεως, τίν χ. υ
  πουργδν τής Άεροπορίΐχς χαί
  την Διεύθυνσιν Έναερίων Συγ
  χοινωνιών. Καθ5 ά" μας διεβεβαίω
  σαν εις επίσκεψίν μας μετά τοΰ
  ΔιευθυντοΟ τής «Ανορθώσεως» χ.
  Ζωγράφου, ή τακτική συγκοινω
  νία θ' αρχίση ευθύς ώς άποτ»
  τωθή τό περίπτερον είς τό δ
  ποίον θά έγκατασταθή δ άσύρ
  ματος χαί διά τό δποΐον έδίθη
  έντολή είς τόν νομομηχανικόν
  Ηρακλείου.
  Γενικώς ώς πρός ϊλα τα ζή
  ιήματα διά τα δηοϊχ ήσχολή
  θην έν Αθήναις όφείλω νά όμο
  λογήσω δτι έδίθη ή δίουσα προ
  σοχή έλπίζω δέ χαί είς την συν
  τομον λύσιν των. Μετά τοθ χ. 6
  πουργου των Εσωτερικήν συνειρ
  γάσθην επί τβθ ζητήματος τοθ
  ΌργανισμοΟ τοθ Δήμου δ οποίος,
  χαί ενεκρίθη τελειωτικώς. Μετά
  τοθ ίδΕου δ«ίυργεθ ήσχοΛήθην
  είς τόν καταρτισμόν νόμου ίδρύ
  σεως έν Ήρακλιίψ Ταμείου Σχε
  δίου Πόλεως τα δέ άποτελέσμ*
  τα τής τοιαύτης συνεννοήβεω; χά
  ταρτιζόμενα είς νόμον θά βιεοχο
  λύνουν οίχονεμικώς την εφαρμο¬
  γήν τοθ σχΐδΐου είς ιύρυτάτην
  χλίμακα.
  Μετά τ&Ο χ. ύπου&γοθ τής
  Προν&ίας ουνεζτ,τήσαμβν την ··
  δρυσινϊαμείδυΈκπαιδευτιχΐίς Προ
  νοίας δυνάμει τοθ όποίου θά Ι
  πιτει>χθη° άμεσος ανοικοδόμησις
  των οχολΐχών χτιρίων χατηρτΐσθη
  δέ ήδη έπιτροηή δπό την προ»-
  δρίαν τοθ χ. Νομάρχου χαί μέ
  λη τόν άρχιτέχτονα ,τοθ υπουρ
  γείου Ώαιδείας χαί τόν έπιθεωρη
  την τής, Μέσης Έχπαιοιύσεως
  Κρήτης ', ήτις έντός τοθ μηνός
  Απριλίου θά υποβάλη σχετικόν
  σχέδιον είς τό ύτκυργειΌν. ~
  σαύτως συνεζητήσαμεν τό ζήτημ»
  τοθ Γυμναστηρίου τό οποίον ώς ίλ
  πίζωμεν θά μάς χορ^Τ)θ^ εφέτο;
  ό ύπουργεΖον.
  Μετά τοθ χ. ΰπ;υργο5 τή; Δι-
  κα οσύνης συνειργάαθημεν επί
  τοϋ ζητήματος τής ιδρύσεως Σω
  ματειου ΠροστασΕα; των άποφυ
  λαχιζομένων χατηρτΐαθϊ} !έ ήδη
  ή σχετιχή ίπιτροπή. Μιτά τοθ
  κ. δπουργοθ των Σιδηροδρόμων
  σονέχισεν 6 χ. Δήμαρχος, χατηρ
  τίσαμεν νόμον πιρΐ χυρώσεω
  τής συμβάσεως παραχωρήσεως
  τεΰ ΉλεκτριχοΟ Έργοσταοίου 5
  πό τής Λιμ. Έπιτροπής είς τό'
  Δήμον.'Υηΐρ πάντα άλλΐδφείλομε·
  νά τονίσωμεν τό εξαιρετικόν έν
  Ειαφίρον τό οποίον δ χ. Πρόεδρο
  τή"; Κυβερνήσεως επέδειξε διά
  τα ζητήματι τοθ Δήμου ΊΪραχλε
  ου, όποσχεθείς νά παράσχη άμέ
  ριστον την δποστήριξΕν τού διά
  την εξεύρεσιν χρηματικήν μέσων
  πρός χατασχευήν των διαφόρων
  χοινωνιχών έργων (θέατρον, Στέγη
  Γραμμάτων κλπ.) τα δποΐα
  Δήμος μελετο^ χαί διά τό
  τοιοθτον ενδιαφέρον διαδηλοθ
  μέν πρός τόν χ. Πρόεδρον την
  ίξαιρε'.ικήν ευγνωμοσύνην μας.
  Πρέπει νά εξάρωμεν ιδιαιτέρως
  χαταλήγιι ο χ. Δήμαρχος, την
  συμβολήν τοθ δπουργοθ Γεν. Δι
  οιχηχοθ κ. Μπότη Σφακιανάκη
  είς τάς έ/εργεία; μας ώ; χαί
  τοθ δπουργοθ Διοιχητοθ ΙΙρωΐευ
  εύσης κ. Κοτζια δ οποίος μ&ς συ
  νέτριξεν έκδηλώνων καί πάλιν την
  εξαιρετικήν πρός την Κρήτην "}ά
  γάπην τού.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟ! ΑΡίθΜΟ!
  ΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Είς την αίθουσαν τοθ Λαχείου
  τοθ Στόλου εγένετο προχθές την
  6ην μ. μ. ή κλήρωσις τοθ Λ«·
  χιίου τοθ Στόλου. Έκ τής κλη·
  ρωτίδίς εξήχθησαν οί κάτωθι ά·
  ρ'.θμοί, χερέίζοντες τα έναντι αυ¬
  τών σημει&ύμενα ποσά:
  4695 δρχ. 3ΟΟΟΌΟ, 16ΟΓ)7
  δραχ. 40.000, 0033 δρχ. 2Ο.ΟΟΟ,
  32863 δρχ. 1ΟΟΟΟ, 5529 δρχ
  10 ΟΟΟ.
  Άνά 4 ΟΟΟ δρχ. κερδίζουν οί
  κάτωθι άριθμοί:
  8006, 3(5270, 1517, 18489,
  24738, 24680, 38035, 15563,
  15647, 15430.
  Άνά 3.000 δραχ. κερδίζουν οί
  κάτωθι άριθμοί:
  22474, 10145, 598, 32879,
  3092, 4275, 7295,25253, 21330.
  37809, 28244, 37665, 30254,
  26426, 31878, 33689, 35795,
  1595, 25173, 30275.
  Άνά 2 000 δραχ. χερδίζουν οί
  κάτωθι άριθμοί:
  39058, 36005, 38513, 31375,
  1341, 31866, 37710, 2Γ)5Ο7,
  9922, 6368, 35979, 7553,|30226,
  39148, 26921, 32769, 18746,
  22591, 7269, 19243, 21615,
  32706, 29475, 2ΟΟ72, 35928.
  Άνά 1000 ϊρχχμάς χερδίζουν
  ί κάτωθι αριθμοί:
  4605, 11319, 21690, 22107,
  7011, 2191Η, 33758,
  23307, 28567,
  34155, 30251, 32917,
  3607*», 20969, 17093, 4728,
  39285, 39550, 4031, 10816,
  21459, 11, 39966, 5310, 22271
  10596.
  Έπίσης χερδίζουν άνά 80
  ο( λήγβνιβς ι.ς 5,
  ΟΙ ΜΕΤ ΕΧΟΝΤΕΣ Θα ΑΠΟΦΥλΑΚΙΙΘΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΐ
  ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ «ΑΧΕΠΑ» ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΡΕΗ
  21359,
  7961, 36130,
  12719,
  ΚΡΗΤΕΣ
  Δ ά τοΰ καταπλεύσαντος
  προχθές είς Πειραια ύπερωκε-
  ανεΐου «Κάμης τής Σαβόιας»
  αφίχθησαν υπέρ τούς πεντα-
  κοσίους έκδρομεΐς όμογενεΤς
  έξ "Αμερικής τής οργανώσε¬
  ως «Άχέτΐα». Μεταξύ των έκ
  δρομέων συγκαταλέγονται καί
  οί εξής Κρήτες οΐτινες καί θά
  επισκεφθούν κατ' αύτάς την
  γενέτειράν των: Σ. Άνδροκο
  μάκης, ,Ί. Δασκαλάκης, Ί.
  Καμαρατάκης, Εύτ. Κυριακά-
  Ή Ταμειακή Διεύθυνσις τοθ
  Γεν. Λογιστηρίου έκοινοτιοΐη-
  σεν εγκύκλιον διαταγήν Τοθ
  κ. ϋπουργοΰ των Οίκονομικών
  πρός τούς ταμίας τοθ Κρά-
  τους διά τής οποίας έντέλ-
  λονται ούτοι δττως κατά την
  Μεγάλην Έβδομάδα καί την
  έβδομάδα τοθ Πάσχα άνα-
  σταλή πάσα δίωξις των όφει
  λετών τοθ Δημοσίου διά φό
  ρους. Διά τής ιδίας διαταγάς
  έντέλλονται οί ταμίαι 6πως
  διατάξουν κατά τό αύτό χρο·
  59 Πρωϊνή
  ΑΙ
  κης, Γ. Κσρουπάκης, Ί. Μαρ|νικών διάστημα την άττοφυ·
  κακη, οίκογένεια Νικ. Σκλα|λακισ,ν των τυχΟν κρατουμέ
  βουνάκη, Κασιμάιη καί _ενά
  κη, Μ. Βιλιτράκης, Ανδρ. Κα
  ν ών διά χρέη πρός τό Δημό
  σιον έφ' όσον ούτοι δέν κρα
  σιμάτης, Κατίνα Κωστάκη, Ν. ιοΰνται δι* άλλην αιτίαν.
  Παπαοογιαννάκη, Έμμ. Καμε
  λιανάκης, Γ. Λιαντράκης, Εύτ.
  Πιτσουλάκης, Έμμ. Σεργάκης,
  Ν.Τεζουλάκης, Μιχ. Κολάκης,
  Χ. Λεκάκης, Ά. Παντελάκης
  Δ. Τρικουνάκης, Δ. Παναγιω¬
  τάκης καί Άγγ. Άρβανιτά
  κης.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Συνεπεία αίφνιδίας άναφλέ
  ξεως άποσταζομένου οίνοπνεύ
  ματος έν τώ έργοστσσίφ πά
  ραγωγής σούμσς τοθ κ. Ρου
  μελιωτάκη ΰπέστησαν προ
  χθές την εσπέραν σοβαρά έγ
  καύματα οί εργάται Πέτρος
  καί Ίορδάνής Σαλώμης καί
  Γρηγ. Γρηγοριάδης. Έκ τού
  των ϋπέκυψεν είς τα έγκαύ1 α
  τα τού ό'ΐορδάνης Σαλώμης.
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
  Ό Έλληνιχός Όριιδατιχός
  Σύνδεσμος (τμήμα Ηρακλείου) όρ
  γανώνει έκδρομήν είς Μονήν Σα6·
  βαθιανων. Τό πρόγραμμα ίχ§[
  ώς εξής: Κυριαχή 2 Απριλίου.Ά
  ναχώρησις άπό τα γραφεϊα τοθ Ό
  ρειβατιχοθ Συνδέσμου την 6 π. μ.
  δι'αΰτοχιγήτων είς'Αλμυρόν, έχεΓ
  θεν πεζή μέοψ ϋαληοχάσΐρου εί;
  Σαββαθιανά 2που δίημέρευσις Ε¬
  πι στροφή μέσω Ρογδιάς είς 'Αλ-
  μυρόν χαί δι' αύτοχινήτων »πι.
  στροφή είς Ηράκλειον. Πορεία
  4 ώρων. Άρχηγός δ κ. ΚωνσΓ,
  Άνυφαντάχης. Δικαίωμα συμμ£.
  τοχή-ς μελων δρ. 30' μή μιλων
  δρ. 40. ΔηλΊσεις δεκταί είς τ£
  γραφεϊα τοθ Συνδίσμου εκάστην
  ΐοπεραν 7 1)2-8 1)2 χαί μίχρ
  Πκρσή τό έέ
  ΧΘΕΣΙΝΑΙ
  ΤΟΝ ΝΕΒΙΛ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  |( ΑΙ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
  Ν ΕΤΟΙΜΑΖΟΐΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
  ΚΟΙΝΗ ΑΗΛΟΣΙΣ ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Μαρτίου ^«οΰ άν-
  ταηοκριτοΰ μας).— Είς την αποψινήν
  συνεδρίασιν τής Βουλής των Κοινοτή·
  των ό Βρεττανός πρωθυπουργός χ.
  Νέβιλ Τσάμπερλαιν θέλει ομιλήση
  επί τής έτοιμαζομένης εγγυητικάς βη-
  λώσεως των κρατών άτινα άντιτίθεντοχι
  είς τα αχέδια τού άξονος.
  Είς δηλώσεις επί τής έξωτερικής
  πολιτικάς θά προβή έπίσης είς την
  Βουλήν των λορδων καί ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας λόρδος Χάλιφαξ.
  ΠΑΡΕΔΟΒΙΐυΑΔΡΙΤΐΓ
  ΤΙ ΕΑΙΙλΟΣΕΝ ΑΙΛ ΤΟΥ! ΕΥ8ΥΝΟΜΕΝΟΥ!
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥλΙΟΙΠΙΙΑΕΜΟΝ Ο ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝ %Ι 28 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ταύτην την στιγμήν
  αγγέλλεται ότι ή Μαδρίτη παρεδόθη»
  ύποκύψασα είς τούς έθνικούς.
  Ό 4>ράνκο είς σχετικήν τού δήλωσιν
  ετόνισεν ότι έκ των παραδιδομένων κυ·
  βερνητικών θά τιμωρηθούν μόνον οί
  υπαίτιοι δι* έγκλήματα κοινοΰ ποινι-
  κου δικαίου.
  ΕΙΣ ΟΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
  ΟΙ ΕΒΗΙΚΟΙ ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντβ»
  ποχριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ
  Μπούργχος ότι είς όλους τούς τομεϊς
  οί έθνικοΐ προελαύνουν αυνεχώς. Κατά
  τάς ιδίας πληροφορίας ή άντίστασις των
  κυβερνητικών ηαρέλυσεν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗ
  ΕΙΣ ΝΕ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΊ'Χ
  ΑΘΗΝΑΙ 28* Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου 'ίτι Οεωρεΐται έκεΐ πιθανωτά-
  τη ή ένεργός επέμβασις τής Αγγλίας
  είς «τερίπτωσιν νέων ένεργειων τού
  Γερμανιχού Ράϊχ άποβλεπουσών είς έ
  δαφικά πλεονεκτήματα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΙΜ\
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΥΟΤΗΣΟΥΛΕΤΙΡΟΤΗΤΟι
  ΑΘΗΝΑΙ «8 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Νέας ' Υόρκης άναφέρουν ότι
  συνεχίζεταιζωηραη κίνησις υπέρ τής τρο
  ποποιήσεως τού νόμου περί ούδετερό·
  τητος. Ή πλειονότης των άμερικανικών
  εφημερίδων έπιτίθεται εναντίον τοθ
  γερουσιαατού Μπόρα τοΰ όποίου ή
  γνώμη υπέρ τής διατηρήσεως τοθ νόμον
  ώς ε'χει, χαρακτηρίζεται άστήρικτος καί
  άψυχολόγητος.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τοΰ άν
  •αποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου χαί Παρισίων άγ-
  γέλλουν ότι έξακολουθοΰν τα σχόλια
  δια τόν λόγον τοΰ Μπενίτο Μουσολίνι.
  Αί γαλλιχαί έφημερίδες τής άριστεράς
  έπιτίθενται εναντίον 4οΰ Μουσολίνι, κα·
  τηγοροθσαι ταυτοχρόνως καί την άβου·
  λίαν την οποίαν επέδειξαν εναντίον
  τού άξονος αί δυτικαί δυνάμεις είς ώ*
  ρισμένας περιστάσεις τοΰ προσφάτου
  αρελθόντος.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταηοκριτοΰ μας). —Σήμερον οί συγγε
  νεϊς τού μεγάλου "Έλληνος πολιτιχοθ
  καί παλαιοΰ πρωθυπουργόν Χαριλαου
  Τρικούπη, τελοΰν τό έτήβιον θ
  «,όαυνον·