97096

Αριθμός τεύχους

5127

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνυς 2
  Αμβρικής
  ίτηοια οολ 16
  ίξαμηνος · ί< Τιμή χατά φύλλον ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ <· ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5127 ΥΗΕνθΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ Πλούσιος είς έργα καί δρά¬ σιν ό κπολογισμός της 'Α- γροτιχής Τραπέζης, τοΰ πα· ρελθόντος έτους, υπήρξε κα- τα φυσικόν λόγον ικανοποι¬ ητικάς. Την γενικήν δέ ικα¬ νοποίησιν διηρμήνευσε καί ό πρωθυκουργός κ. Μεταξάς πού παρέστη καίπροήδρευσεν είς την τελευταίαν συνεδρί¬ ασιν τοΰ Διοικητικόν Συμ- βουλίου τοΰ ίδρύματος, καί εχάραξε δι' ολίγων τας μελ- λοντικάς κατευθύνσεις τής άγροτικής μας πολιτικής. "Λλλωστε καί ή γενική κα¬ τάστασις τής γεωργίας, όπως μάς έχει δοθή κατ' έπκνάλη ψιν ή εύκαιρία νά τονίσωμεν παρουαιάζεται εύχάριστος,βελ τιωθεΐαα ©ύσιωδως κατά τα τελευταία έτη. Ή παραγάγη είς ολους τούς τομεϊς τής άγροτικης οΐκονομίας ηυξήθη σημαν- τικά. Μέ τα έκτελεσθέντα δέ έγγειοβελτιωτικά καί πα- ραγωγικά έργα, μέ την συ ατηματοποίησιν των καλλι- εργειών καί μέ την εισαγω¬ γήν νέων επιστημονικήν με- θόδων, πιστεύεται ότι κατά τα προσέχη έτη ή αύξησις τής παραγωγής θά παρουσι ασθό άξιόλογος. Έλπίζεται δέ ότι καί ή παραγωγή των δημητριακών θ' αυξηθή τό σον ώατε νά λυθή τό πρό βλημα της αύταρκείας της χώρας. Επί τοΰ σημείου ο μως αύτοΰ χρειάζεται ίδιαιτέ ρα όλως προσβχη. Καί ήσαν μεγίστης άξίας αί σχετικαί συστάσεις καί παρατήρησίς τοΰ κ. πρωθυπουργόν Διότι ναί μέν οφείλομεν νά έργα σθώμεν διά την επίτευξιν τής σιταρκείας, άλλά δέν πρέπει ή προσπαθεία αυτή ν' αποβή είς βάρος άλλων καλλι εργειών καί πρός ζημίαν τής κτηνοτροφίας. Την σιτάρκει αν πρέπει νά έπιδιώξωμεν διά τής έντατικής καλλιερ γείας, διά τής σκαλιστικής, της γραμμικής σπορας, διά τής εύρείας χρήσεως λιπασμά των καί τής χρησιμοποιήσε¬ ως καλυτέρων σπόρων καί όχι διά της επεκτάσεως των καλλιέργειαν. Διότι δέν δια θέτομεν μεγάλας έκτάσεΐξ καλλιεργηοίμου γης. Καί δέν έπιτρέπεται νά καλύψω μέν όλας τάς διαθεσίμους έκ- τάσεις με σιτηρά καί νά μην αφήσωμεν περιθώρια διά τάς άλλας καλλιέργειαν πού είνε καί περισσότερον προσοδοφό ροι. Ή ιδία ομως παρχτήρη σις ίσχύει καί ώς' πρός τόν καπνόν καί τάς σταφιδαμπέ λους. Καί των είδών αυτών ή καλλιέργεια δέν πρέπει νά έπεκταθή περισσότερον, βκτός μόνον είς τάς περιφε ρείας έκείνας πού εύδοκι μβϋν μεγάλως καί έχουν έξαι ρετικήν απόδοσιν. Πρό πάντων δέ πρέπει νά έγκαταλειφθή ή μβνοκαλ λιέργεια πβύ τόσας ζημίας καί καταστροφάς «δημιουργή σε μέχρι σήμερον. Ή μονο καλλιέργειαν όπως απέδειξεν ή πεΐρα καί όπως παραδέχε ται ή έπιστήμη, είνε άντιοι κονομική κκί παρικλείει με γάλους κινδύνους καί πιθα νότητβς καταστροφών. "Εχο μέν άλλωστε καί έδω είς τόν τόπον μας ζωντανόν τό παρά δειγμα των έπαρχιών Μαλε βυζίου καί Τεμένους καί μέ ρος της επαρχίας Πεδιάδος, πβύ επλήρωοαν καί πληρω νούν βαρύτατα τό οφκλμα τοΰ περ»€ρισμ€δ των είς την μονοκαλλιέρνειαν τής «μπε λου. , ,. Είς την 'Ελλάδα καί είδι κώτερον είς την Κρήτην, έ πιβάλλεται ή στροφή των γε ωργών μας πρός τ^ν ΛβιχΙ λην καλλιέργειαν καί πρό πάντων πρός την δενδροκαλ λιεργδΐαν 9ώ 1 «ρ·5 την οργάνωσιν καί άνάπτυ ξιν της κτηνοτροφίας καί Ιδία τής οίκοσίτου τοιαύτης. Εύτυχώς, αί προϋποθέσεις καί συνθήκαι ύφίστανται έξαι- ρετικώς ευνοικαί. Έδώ εύδο κιμοΰν καί ή ελαια πού άτο τέλει πράγματι δένδρον τής θεϊχής εύλογίας, τα έσπεριδο ειδή πού άποδίδθυν τό μέγα λύτερον είσόδημα, καί οί μπανάνες καί οί άμυγδαλιές καί οί καρυδιές, καί οί χά ρουπιές καί οί μηλιές καί ά πηδιές καί ολα τα άλλα καρ ποφόρα δένδρα* άκόμη καί οί λωτοί, καί άνανάδες έκαλ λιεργήθησκν καί εύδοκίμη σαν. Πρός την δενδροκαλλι έργειαν λοιπόν πρέπει νά στραφώμεν. Ή δενδροκαλλιέργεια ο μως άπαιΐεϊ τα πρώτα έτη έξοδα, Αρίς ν' άποδίδη ού δέν εαοσβν. Δι' αύτό καί είνε δύσκολος. Άλλά δι' αύ τό καί θά ρυθμίση άνάλογα την πιστωτικήν της πολιτι κήν ή 'Λγροτιχή Τραπέζα. Διά την ενίσχυσιν τής δεν δροκαλλιεργείας χρειάζεται νά γενικευθή ή Τραπέζα την χορήγησιν μακροπροθέσμων καί μεσοπρο&έσμων δανείων. Καί θά τό κάμη ασφαλώς.Καί ναί μέν διά την εφαρμογήν τής πολιτικής αυτής άπαιτοΰν ται μεγάλα κεφάλαια. Θά ευρεθούν ομως ασφαλώς. Δι ότι καί διοίκησιν καλήν έ χει ή Τράκεζα καί τής έμπιί στοσύνης καί τής κυβερνήσε ως καί τοΰ κοινοϋ χαίρει. Τα μακροπρόθεβμα αλλωσ τε καί μεσοπρόθεσμα δάνεια, συντελβΰν πράγματι είς έγ γειοβελτιώσεις, είς συστημα τοποίησιν των καλλιεργειών έπομένως καί είς την αΰξη σιν τής παραγωγής. 'Η βελτί ωσις δέ των καλλιεργειών, ή συστηματιχή οργάνωσις των διαφόρων κλάδων τής γεωρ γίας καί κτηνοτροφίας καί ή αύξησις τοϋ άγροτικοΰ είσο δήματος, άπββχίνει είς οφε- λος καί τοΰ συνόλου καί τής έν γένει έθνικής οίκονομίας. Δι' αύτό καί υπέδειξε την εφαρμογήν τής πολιτικής αύ τής ό κ. Μεταξάς. Δι' αύ τό καί θ' άκολουθήσουν τάς πρωθυπουργικάς συστάσεις τό σον οί γεωργοί μας όσον καί ή Άγροτική Τραπέζα. Καί κυρίως ή τελευταία. Διότι άπό αυτήν έξαρτάται έν πολ λοϊς ή άναδημιουργία τής έλληνικής ύπαίθρου. Τα ζητήματα τής πόλεως ΕΞΩΡΑΐΣΤΙΚ* ΕΡΓΛ ΚΑΙ ΟΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΛΡΥΜΑΤΑ "Οΐι τδ Ηράκλειον έχει άνάγ κην άπά πολλά καί μεγάλα ίρ· γα διά νά γίνη πόλις σύγχρζνος, άξία τοϋ μεγάλου παρελθόντος της, τής τουριστικής της σημασί άς καί τοθ εύρυτάτου μέλλοντες της, είνε βεβαία γνωστόν. Καί εχει τονισθή τόσον πολύ κατ' έ π*νάληψιν ώστε δέν είνε άνάγκη νά επαναληφθή καί πάλιν. Άλλ' δτι έπίσης κατά τα τελευταία ε*· τη έχουν συντίλεαθή" πολλά, 8τι ήρχισε καί συνεχίζεται ή αίσθη- τική δίαμόρφωσις, ή έξυγίανσις καί ό έν γένει έκπολιτισμός τής πόλεώς μας, είνε αναμφισβήτη¬ τον. Τα άντιλαμβάνονται καλυτέ¬ ρα καί τό όμολογοθν δσοι Ιρχον- ται μετά άπουσίαν έτων. Δρό- μοι νέοι διηνοίχθησαν, οί κεν- τρικοί άσφαλτοστρώθηααν, αί πλα¬ τείαι δΐεμορφώθησαν, οί κήποι άνεδημιουργήθησαν, τό πρόβλημα τής υδρεύσεως ελύθη οριστικώς πλέον, τό σχέδιον κατηρτίσθη καί έφαρμάζεται, ή καθαριότης ε¬ ξασφαλισθή, ό ηλεκτροφωτισμόν έ πυκνώθη καί εβελτιώθη ώστε νά είνε καλύτερος παρά είς χάθε άλλην πόλιν τής χώρας. "Ηδη δέ ευρίσκονται υπό εκτέλεσιν τόσα αλλα Ιργα πού θά δώσςυν νέαν εντελώς δψιν καί ζωήν είς την πόλιν. Τα σφαγεϊα, τδ Δημοτι κάν μέγαρον των Άκτάρικων, ή Λόγκια καθώς καί τα δημοτικαί λουτρά πού θ' άρχΕσουν μετ' ολί¬ γον κατασκευαζόμενα, είναι έργα τεραστίας σημασία; πού θά μεΐα μορφώσουν τελείως την πόλιν. Άλλ' ή σημερινή Δημοτική άρ χή δέν άρκεΐται είς αύτά. Γνωρί ζει τάς έλλείψεις τού Ηρακλεί¬ ου. Καί διαπνέεται άπό τόν πό θον νά τάς συμπληρώση. Νά θε ραπεύση όλας τα υφισταμένας α¬ νάγκας. Νά πλουτίαη την πόλιν μέ Ιργα πού θά την έξευρωπαί- σουν εντελώς καί θά συντελέ- σουν είς την ανύψωσιν τοΰ πνευ- ματικοθ, τοθ οικονομικόν καί τοθ έκπολιτιστικοθ έπιπέδου τής ζω- ήί της Αί άνακοΐνώσείς τ&Ο επανελθών τος προχθές έξ Αθηνών Δημάρ- χου κ. Γεωργιάδη, ώς πρός τίς ενεργείας τού καί τοΰςέπιδιωχθέν τας κατά τάς μετά τοΰ κ. πρωθ υπουργοΰ καί των διαφόρων δπουργών ενεργείας τού, έδωκαν είς ολίγας γραμμάς σαφή την εί- κόνα καί την αντίληψιν τοθ δημο τικοθ πρ-ογράμματος. Ό κ. Δήμαρχος ενήργησεν είς την Πρωτεύουσαν διά την έγκρι¬ σιν τοθ νέου ό'&γανισμοϋ,.τοΰ Δή- μου ώστε νά κατοχυρωθη1 ή θέσις των δπαλλήλων καί νά έπιτευ ή εύρυθμοτέρα λειτουργία των δημοτικών δπςρεσιων. Είργά σθη δμως κυρίως διά τα με γάλα προβλήματα έκ τής λύσε ως των οποίων έξαρτάται δ συγ- χρονισμός τής πόλεως. Ενήργησε διά την ρύθμισιν των έχπαιδευτι κων ζητημάτων. Καί επέτυχε νά τεθή· τό ζήτημα τής άπο- κτήσεως σχολικών κυρίων είς την όρθήν βάσιν το.» ώστε νά ταχτοποιηθ^ ταχέως. Έμερίμνη- σε διά την εξεύρεσιν των [μίσων πρός πλουτισμόν τής πόλεως μέ μεγάλα έργα τοΰ συγχρόνου πό λιτισμοθ, μέ πνευματικά ίδρύμα τα, μέ Δημοτικόν Θέατρον, μέ Στέγην γραμμάτων, μέ μεγάλα πάρν.α, μέ τουριοτικά κέντρα.Καί επέτυχε. Διότι μεγάλη έπιτιιχία Ηεωρεΐται ή εκδήλωσις τοθ ένδια φέροντος τοΰ κ. ΠρωθυπουργοΟ καί ή μεσολάβησίς τού διά την εί; τό ταχύτερον χρονικόν διάατη μα καί κατά τόν καλύτερον τρό¬ πον διευθέτησιν των σχετικών ζή τημάτων. ΙΙρέπει λοιπίν νά ελπίσωμεν ίχι ταχέως θ' αρχίση ή εκτέλεσις καΐ νέων μεγάλων έργων υπό τ&5 Δήμου, δτι ταχέως θά τεθη^ έξ ολοκλήρου είς εφαρμογήν τό αναδημιουργικόν πρόγραμμα πού θά μεταβάλη ριζικώς την όψιν τής πόλεως καί θά καταστήση τό Ηράκλειον μίαν άπό τάς ω¬ ραιοτέρας καί τάς πλέον συγχρο- νισμένας πόλεις τής χώρας. Καί είς τοθΐο πρέπει νά συνδράμωμεν δλοι την Δημοτικήν αρχήν. Τό Ηράκλειον έχει εΰρύτατον μέλ- λον. Μέ τα λιμενΐκά έργα, μέ τό αεροδρόμιον, μέ τό μοναδικόν εϊς τόν κόσμον μουσείον καί τάς μινω'ιχάς αρχαιότητάς, μέ τόν πλούτον τού καί την λαμπράν ιστορίαν τού καί μέ την προ¬ νομιούχον γεωγραφικήν θέσιν τού, προώρισται νά καταστή" κόμ- βος συγκοινωνιών χαί τουριστικόν κέντρον παγκοσμίου ένδιαφέρον- το; καί άξίας. Πρίπει λοιπόν νά βοηθήσωμεν δλοι είς τουτο. ΙΙρέ- πει νά καταστήσωμεν την πόλιν αξίαν τής θέσεως καί τής ίστο ρίας της, αξίαν τοΰ όνόματός της καί τής τουρισΐικής της ση μασίας. Καί φυσικά δέν έπιτρέ πεται νά τα περιμένωμεν δλα άπό τόν Δήμον. Την δημοτικήν προσπάθειαν είναι άνάγκη καί καθήκον νά βοηθήσουν χαί οί ι¬ διώται. Ξένα άριοτουργήματα Άνάμεσα άπ' τή γρίλλια Τοϋ Φρέντερικ Μπουτέ. ΠΙσω άπ' τή γρίλλια τοθ ά πέραντου κήπου φαινόντου σαν κάθε μερά δυό πελώρια φωτεινά μάτια νά κυττάζουν φλογερά καΐ περΐεργα την ά τέλειωτη κορδέλλα τοθ δρό- μου ποϋψερνε στή θάλασσα κι' άπό κεϊ στά μεγάλα κα ρόβια πού ταξίδευαν σέ κόσμους μακρυνούς, φωτει- νούς καί νέους. Λές κι' άγνάντευαν καί πε ρΐμεναν κάτι, κάτι άγνωστο κι' ώροΐο πού άργοθσε νάρ· θη. Μιά συστάδα δένδρων χώρι ζε τό φράχτη μέ τό κιγκλΐδω μα άπ' τό δρόμο, σχηματίζον τας έ"να πέπλο μυστηρίου πού περιέβσλλε δλη τή ζωή. Για τί, δλη ή ζωή τής φαίνοντο ν τιώς ξετυλΐγονταν στή κορδέλ λα αύτοϋ τοϋ δρόμου πουφερ νέ στή θάλασσα .. Κύτταζβ πάντα μπρός της τό δρόμο, γιατί λές καί τής έ κανε κακό νά βλέπη πίσω της τα βαρεία φυλλώματα των δένδρων, τίς μαυρισμένες πέ τρες τοθ σπιτιοθ, τα παληά παντζούρισ, τίς γρηές ΰπηρέ τριες, Λλα γέρικα καί παληά, καί πιό πολύ άπ' δλα τή θεΐα τή Μαρία, μανιακή τσιγ- γούνα. Τί θέσι εΐχε γι' αυτήν την παιδούλα των δεκαεπτά χρό νων τό παρελθόν δταν τό μέλ λον ήταν πιό πλατύ καί γε- ματο γλυκό μυστήριο; Καί μιά μερά τα μάτια ά- νοιξαν, πελώρια άπ' τό τρό μο, πίσω άπ' τή γρίλλια. Ένα αύτοκΐνητο πού έρχό· τανσάν βολΐς έπεσε πάνω σ' ενα δένδρο, ακριβώς έκεΐ μπροστά της κι' άναποδογυ ρΐσχηκε. "Υστερα άπό λίγο εβγαινε μέ δυσκολία άπ' τή πόρτα ένας άνδρας, ενας ύ ψηλός καί δυνατός άνδρας, μελαχροινός μέ γκρΐζο κο- στοθμι. Όταν εΐδε τα όρθάνοικτα άπ' τό τρόμο μάτια της, χά μογέλασε καί την καθησύχα σε, ρωτώντάς την ποΰ θαΰρι σκε δσο τό δυνατόν πιό γρή γορα Ινα γκαράζ, καί μη χανικό γιά την έπιδιόρθωσι τοϋ άμαξιοθ τού πού Ιπρεπε δίχως άλλο νά φύγη άμέσως. Ένώ τοθ μιλοθσε την κύττα ζε μέ τα περΐεργα γαλανά τού μάτια καί φεύγοντας τής εΐπε: Τό ξέρεις πώς εΐσαι ώ μορφη; Τόσο ώμορφη σάν νέ ράΐδα! Τό λεπτό προσωπάκι κοκ- κίνησε άπότομα άπό τή συγ κίνησι καί τή δειλία. Ήταν πολύ ταραγμένη. Τί θάλεγε στήν θεΐα της γιά τόν άγνω· στο πού τής μΐλησε; Άπό ποΰ έρχόταν; ποίος ήταν καί ποθ πήγαινβ; Τής εΐπε πώς είναι ώμορφη...τί περιπέτειαι.. Άλλά τί θάλεγε ή θεΐα γιά ολ' αύτά; Γιά πρώτη φορά θάλεγε Ενα ψέμμα. "Η μάλλον δέν θόλεγε τΐποτε, θάταν ώ ραΐο νάχη ^να μυστικό...ά- φοθ μάλ'στα δέν θά ξανά· βλεπε τόν ξένο... Την άλλη μερά, τα φλογερά μάτια στηλώθηκαν π(σω άπ' τή γρίλλια κι' άντίκρυσαν— ναί ήταν άλήθεια—τιίσω άπ' τή γρίλλια στεκόταν 6 άγνω στος, 6 ξένος μέ τό μπρούτζι· Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΤΑΑΑΗΤΙΕ III ΗΙΙΙΑΙΤΙΙΝ ΤΙ! ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Μαρτίου ((δ. ύπηρεσ(α).—Ή διπλωματική δρσστηοιότης συνεχίζεται όλο νέν εντεινομένη μέ αντικειμε¬ νικόν σκοπόν την δημιουργίαν κοινοθ μετώπου άντιστάσεως είς τάς έξαπλωτικάς ενεργεί¬ ας τήςΓερμανίας καϊ Ιταλίας. Μέχρι τής στιγμής δμως αί καταβληθεΐσαι ενέργειαι δέν επέφερον τα προσδοκώμενα ά ποτελέσματα, διότι τα μικρά κράτη φαίνονται διστσκτικά καί άποφεύγουν νά δώσουν θετικήν απάντησιν είς την σχε τικήν πρόσκλησιν τής Αγγλ! άς καί ΓαλλΙας. Έν τώ μεταξύ ή έπαφή Λον δΐνου καί Παρισίων γΐνεται συνεχώς σΐενωτέρα, φέρεται δέ" ήδη πρός υπογραφήν στρα τιωτικής συμμαχίας. Σχετική υπήρξε καί ή ένταθθα άφι ξις αξιωματικών τοθ άγγλι κοθ έπιτελείου καί ή μετάβσ- σΐς των είς την «γραμμήν Μα ζινώ.» Την σπουδαιοτέραν έν πά σπ περιπτώσει συμβολήν είς την πλήρη εκκαθάρισιν τής διεθνοθς καταστάσεως θ' άπο τελέση ώς φαΐνεται ό άπο ψινός λόγος τοθ κ. Νιαλαν τιέ πού άνσμένεται μέ ζωη ρότατον ενδιαφέρον άπό δ- λον τόν κόσμον. Δέν θά συντελέση δμως όλι γώτερον καί ό σαφέστερος καθορισμός τής άγγλικής πο¬ λιτικής διά τοθ πιθανολογου· μένου σχηματισμοθ κυβερνή¬ σεως έθνικής ενώσεως, ώς προ τείνουν οί κ. κ. τΗντεν, Ντάφ Κοΰτιερ, Τσώρτσιλ καί Λοϋδ Τζώρτζ. Διότι εάν σχηματι¬ σθή τοιαύτη κυβέρνησις, τότε θά σημειωθή πλήρης μεταστρο φή είς την έξωτερικήν ] πολιτι¬ κήν τής Μεγάλης Βρεττανίας πραγμα πού θά Εχη τεραστίας συνεπείας διά τάς μελλοντι- κάς έξελίξεις. Καί ώς φατΐνε ται δλα αύτά, δέν θ' άργή- σουν ν' άποσαφηνισθοθν. 'Η Νεάπολις. Προχθές μετέβησαν είς Νεά πόλιν καί ήρχισαν την μελέ¬ την υδρεύσεως οί αναλαβών τες τό έργον μηχανικοί κ. κ. Παπαθεοδώρου καί Δημό- πουλος. Καθώς δέ πληροφο ρούμεθα θά γίνη μία ύπόγει ος σήραγξ πρός τό φρέαρ είς θέσιν «Μέσα Βρύση» καί οθ τως έλπίζεται νά επιτευχθή παροχή εκατόν περίπου κυβι κων μέτρων τό είκοσιτετράω ρον. Διά τοθ ύδατος αύτοϋ θά ύδρευθί) Ινα τμήμα τής πόλεως τό δέ υπόλοιπον θε λει ύδρευθή άπό τάς είς θε σιν «Κύλινδρα» πηγάς. Έλπί ζεται δέ ότι συντόμως θέλει λυθή τό πρόβλημα τής ύδρεύ σεως, διότι αί πρός τουτο εργασίαι συνεχΐζονται έντα τικώς. Καί τότε ή Νεάπολις θά καταστή ό ίδεωδέστερος όντως τόπος διαμονής, μία ά πό τάς καλυτέρας πόλεις τής νήσου μας. Άς σημειω θή δέ δτι τό δλον Ιργον τής υδρεύσεως θά στοιχίση περΐ τό ένάμισυ έκατομμύριον δραχμών. Οί Α. Χ. Ε. Π. Α. Όπως κάθε χρόνο καί εφέ τος μάς ήλθαν έκατοντάδες άιτοδήμων άδελφών, έξ Άμε ρικής, ανήκοντες είς την δρ νο πρόσωπο, καί τό γκρίζο κοστοθμι. Τοθ έδωσε τό χέρι, άφοϋ τής Ιτεινε ήδη τό δικό τού" τής εΐ~ε μέ ζεστή φωνή πώς δέν θάφευγε, γιατί τό χωρίου δάκι ήταν ύπέροχο, ήσυχο, καί μοναχικό καί τή ρώτησε άν έμενε πάντα έκεΐ άν, άν... Κι' αυτή άπλά, χωρΐς δεί- λία πιά, εύτυχής πού μιλοθσε σ' Μνα νέο άνθρωπο, τοΟ διη γήθηκε 8λη την άχαρη κι' ά- γέλαστη ζωή της. Κάτι πού δέν ήξερε κι' αυτή τί ήταν, την τραβοθσε νά τοθ είπη δ¬ λα δσα σκεφτόταν. Καί στό τέλος τί διεκινδύνευε; μήττως δέν τούς χώριζε ή γρίλ- λια... Κι' ήταν άνάμεσα άπ' τή γρίλλια πού τής έδωσε υστε ρα άπό δέκα μέρες, έπειτα άπό πολλές συναντήσεις—Μνα δακτυλίδι άπλό, Ιτσι τουλά¬ χιστον φαινόταν, γιά τα γε νέθλιά της πού τοθ εΐπε πώς γιόρταζε κείνη την ήμέρα. Κι' ήταν άνάμεσα άπ' τή γρίλ λια τιού την τράβηξε καί τής έδωσε ενα φιλΐ. . Την έπαύριο ένώ ή Μαρία έσέρβιρε τό τραπέζι εΐπε στή γρηά θεία ταραγμένη μιά έκ 'ιιληκτική Ιστορία. γάνωσιν τής «Άχέπα» μετα ξύ των οποίων καί πολλοί Κρήτες. Τόοον δέ ό Πειραιεύς δσον καί ή πρωτεύουσα, ύπεδέ χθησαν τούς έκδρομεΐς μέ συγκίνησιν, μέ στοργήν καί ενθουσιασμόν. Τα αΐσθήματα δέ αύτά δοκιμάζει καί συμμε ρΐζεται όλόκληοος ή Ελλάς. Οί έν Άμερικη" Έλληνες, δή μιουργικοί, φιλοπρόοδον πά τριώται, τιμοθν τό ελληνικόν ΰνομα είς την μεγάλην ύπβρ ατλαντικήν δημοκρατίαν δέν παραλεΐπουν δέ ευκαιρίαν ά πό τοΟ νά έκδηλώνουν τα αί σθήματα άφοσιώσεώς των καί πρός την γενέτειράν των. Δι' αύτό καί ή Ελλάς, ύπε- ρηφανευομένη διά τα τέκνα της, τα περιβάλλει μέ δλην την στοργήν της. *** ΆηοφυλακΙσεις. Θά άνασταλή ή δΐωξις των άφειλετών τοθ δημοσίου καί θ' άποφυλακισθοθν οί κρα τούμενοι διά χρέη, κατά τάς ημέρας τής Μεγάλης έβδομά δος καί τής εβδομάδος τοϋ Πάσχα, κατόπιν αποφάσεως τής κυβερνήσεως. Όρθότα- τον τό μέτρον καί γνησΐως χριστιανικόν δσον καί άνθρω πιστικόν. Τάς ημέρας των θεί ών παθών καί τής Άναστά- σεως τοθ ΚυρΙου, θά ήτο βεβαία σκληρόν νά διώκων- ται ή νά μένουν είς τάς φυλακάς άνθρωποι, διότι δέν έχουν νά πληρώσουν τούς φόρους των. *Λ^ν^^ε^^ —Δέν ξέρετε κυρία τί συνέ- βη χθές. Συνέλαβαν δνα κλέ φτη, ϊνα διεθνή λωποδύτη. Τοθ συνέβη 6να · αύτοκινητι- στικό άτύχημα πού τόν κρά- τησε στ* τόπο μας ένώ εφευ- γε άπ' τό Παρίσι γιά νά μην τόν πιάσουν. Άλλά τυχαίως τόν άνεγνώρισαν καί ή άστυ νομία τόν συνέλαβε. Εύτυχώς ή θεία δέν έγύρι σε πρός τό μέρος τής ΛουκΙας πού δέν εΐχε ποθ νά κρύψπ τα φλογισμένα μάγουλά της καί τόν άπέραντο πόνο της. "Ετρεξε γρήγορσ στόν κή- πο πρός τή γρίλλια, άπ' δπου δέν θά τόν ξανάβλεπε ποτέ. 'Επνιγόταν... Αύτός, ένας κλέ φτης, 8νας λωποδύτης; ή'ταν δυνατόν; Κι' αύτό τό δακτυ- λίδι πού αυτή εκρυβε μέ τό ση άγάπη, κι' αύτό ήταν κλεμ μένο; Πθς νά τό επιστρέψη; καί σέ ποίον; ΚαΙ τό φιλΐ πού τής εΐχβ δώσει, αύτό τό ζεστό φιλί πούχε ταράξει τή ζωούλα της, σέ ποίον θά τό επέστρεψε ά λήθεια αύτό... Έκλαψε δυνατά. Ή άνά- μνησίς τοθ πρώτου της ίρω τος ήταν αυτή... Μετ. Λ. Α. %<
  ΛΗ0ΡΘΩΣΙ8
  Θέατρον Πουλακάκη.—θίασος
  ΚατερΙνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  προσεχώς. _______
  Πουλακάκη.— Σήμερον τό με
  γαλοοργημα τοθ Γάλλου Άκαδη
  μαικοθ Πιέρ Μπενουά: «Νύχτες
  Μόσχας», Μέ τούς Χάρρυ Μπώρ
  Άνναμπέλλα. Την Δευτέραν «Πό
  λεμική θύελλα».
  «Μΐνώα» —Σήμερον τό μικρά
  άγγελοθδι ΣίρλεΟ Τέμπλ στό α
  ριστούργημα: «Ή μικρή λαθρε
  «ιβάτις». Την Δευτέραν τό φΐλμ
  θαθμα: «μικροϊ ήρωες». "
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 30ης Μβρτίου.
  "Ωρκ 13 30 Χρηματιστήριον -
  Είδι'ισεις.
  13 50 "Εργα διά βιολΐ καΐ όρ
  χήστροιν (δίσκοι). '£κτελεστ«1 6
  Κούλενκαμπφ καΐ ή ψιλαρμονική
  ορχήστρα τού Βερολίνον υπό την
  ο)αιν τού Σμΐτ—"Ίσοβρστϊτ.
  14.15 Έλαφρά μουοική (όρχη
  στρ« Α. Καοαμαούνα).
  14.45 Εΐδηοεις — Μετεωρολογι-
  κόν Δελτίον.
  18 Χρηματιστήριον—κίνησις ά
  γοράς Πειραιώς.
  18.15 Ή ωρα τοΰ παιύΊοΰ
  15.45 Χορωόία καΐ όρχήστρα
  ΒαρΒακείου πρβτύπβυ σχολής,
  τού διδασκαλείον Μέσης έκπαι
  δβΰαβως (υπό την δ)βιν τού κ Ί
  Μαργαζιώτπ).
  19 'Η ώροι τοΰ άνροτου.
  19 20 Δημοτικο τραγοΰδι (υπό
  τού κ. Χ Κοντοπούλου ουνοδείβΕ·
  λαΐκών όργάνων).
  19 50 Μουσικη δωματίου (δί
  σκοι).
  20.30 Εΐδήβεις— Μετεωρολογι
  κόν δελτίον.
  20 45 Μουσιχή χοροδ (δίσκοι)
  21.15 Όμιλίκ.
  21.30 Συμφωνική όρχήβτρκ τοΰ
  σταβμοΰ «υπό την διεύθυνσιν τβϋ
  Κ. Εύαγγελάτου).
  23 Νουαική χοροΰ (δ ί σκοι).
  24.15 Τελευταίαι βΐδποεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό δραματικό μέγα
  λούργημα τού Γάλλου
  Άκαδημαΐκβΰ
  ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ
  ΜΟΣΧΑΣ
  Νέα έκδοσις
  "Ενα έργο πού ή ώμορ
  φιά, ή τέχνη, ό πλοϋτος
  ξεπερνοΰν τα δρια καί
  τής πιό τβλμηρής φαντα-
  σίας, στήν έκτέλεσι τοΰ
  όποίου λαμβκνει μέρος
  ο,τι έκλεχτότερον έχει νά
  επιδείξη ή κινηματογρα-
  φική τέχνη.
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΛ
  ΣΠΙΝΕΛΛΙ
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  τρχγοΰδι
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΣΪ
  τσιγγάνικη μουσική
  ΡΟΝΤΕ
  ΔΗΜΟ0ΡΑΣΙ4
  Έχτίθεται είς φανεράν μειοδο
  τικήν επαναληπτικήν δημαπρασί
  αν ή προμήθεια είς τό Έθνι
  χον Πτωχοκομείον Ηρακλείου
  των αναγκαιούντος είς αυΐό τρο-
  φίμων χ. λ. π. συμφώνως πρός
  χους δρους τής άπό 17 Μχρτί
  ου προχηρύξεως χατατεθιιμίνη;
  ε!ς τα γραφεΐα τής Ίερας Μητρο
  πόλεως Κρήτης. Ή δημοπρααία
  διεξαχθήσεται την 31 Μαρτίου
  έ. 2. έν τή Ίερόί Μητροπόλει
  ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11
  —12 π. μ.
  Έν Ηρακλείω τη" 28 Μαρτίου
  1939.
  Ό Πρόεδρος
  | * Κρήτης Τιμββεοβ
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  18ον
  Θά καθσρΐζεται, θ'άλλάζη,
  θά τρώη ίίνα ζεστό σπιτικό φα
  γητό. Τί θά τόν εμποδίση μ
  γυναΐκα, χωρίς αξιώσεις, πού
  δέν θέλει τίποτε άλλο -παρά
  νά είνε κοντά στόν άνδρά
  της; Ξέρω καλά. Άν στήν άρ
  χή δυσαρεστηθή ό Ιησούς,θά
  πεισθή άμέσως βτι 2χει άδικο
  νά μή μέ θέλη.. Θά καταλάβη
  δτι τόν χωρισμό μας τόν θέ-
  λουν οί έχθροΐ μαςπού ζηλεΰ
  ουν καί θά τούς όπομακρύνη
  γιά νά κάμη έσένα τόν καλλΐ
  τερο μαθηΐή τού.
  Ό Ίούδας άκουε σιωπηλός.
  Αίσθανόταν τόν έαυτό τού ά
  νΐκανο νά εύρη Ινα έπιχείρη
  μα γιά ν' άντικρούση τή γυ
  ναΐκά τού. ΈκεΙνη δέν άφησε
  άνεκμετάλλευτη την ψυχολο
  γική στιγμή.
  —Όταν μέ τό καλό βολευ
  τοθμε σχήν Ίερουσαλήμ καΐ
  μάθουμε τα κατατόπια ποίος
  θά μδς εμποδίση, νά έξακολου
  θήσουμε κι' έκεΐ τό έμπόριό
  μας, Ή Ίερουσαλήμ είνε άπέ
  ραντη. Δέν είνε μικρή σάν την
  Καπερναούμ. Κανείς δέν θά
  μάς πάρη μυρωδιά άν θέλη
  σουμε νά έργασθοθμε.
  Καί γελσστή χάίδεψε τό κε
  φάλι τοθ Ίούδα:
  — Δόξσσε τό Θεό πού σοϋ
  εδωσε μιά γυναΐκα σάν κι
  μενά νά σέ συμβουλεύη στΐς
  δύσκολες στιγμές.
  Ό Ίούδας την κύττσζε μέ
  θαυμσσμό. Μέ τόν ϊδιο θαυ
  μασμό πού την κύτταζε άλλο
  τε, οταν τόν συμβούλευε νό
  πάρη μοζΐ τού χρήματα κα
  νά κάμη έμπόριο στήν Τύρο
  Όταν τελεΐωσε, σηκώθηκε,τήν
  άγκάλιασε μέ δλη τού τή 6ύνα
  μι καΐ εΐπε:
  —Εΐοαι φοβερή γυναίκα
  Σοϋ όφεΐλω την ευτυχία μου
  Μοΰ δΐνεις τή χαρά κσί τό
  θαρρος. Χωρίς έσένα θά ή
  μουν χαμένος, Λία. Άς είνε
  εύλογημένη ή μερά πού σέ
  γνώρισα.
  Καί την φΐλησε στό στόμσ.
  Ή άττόφασις πιά εΐχε λη
  φθβ. "Ολα θά γίνοντσν σύμ-
  φωνα μέ τίς συμβουλές τής
  Λίας. Θά εμπιστεύονταν μέ
  ρος τής περιουσίας τους στήν
  ύπηρέτρια. Τόν χρυσό θά τόν
  ϋπαιρνε μσζί της ή Λία, πού
  θά άκολουθοθσε μέ τόν Ίσα
  άκ τόν Ίούδα στήν Ίερουσα
  λήμ.
  Εφώναξαν την ύπηρέτρια
  καΐ τής είπαν τα σχέδιά τους.
  Ηταν έξυπνη καΐ δέν άργη
  σαν νά συνεννοηθοθν. Ή ά
  γάτ;η της πρός την κυρΐα της
  καί τό συμφέρον της την έττει
  σαν νά δεχθή χωρ!ς άντΐρ
  ρησι. Άλλως τε, κατά την
  άπουσΐα τοθ Ίούδα, εΐχε βο
  ηθήση την Λία στό έμπόριο
  καΐ ήξερε πιά τή δουλειά.
  Ύποσχέθηκε βτι θά ύποσ;η
  ρΐξη μέ κάθε θυσΐα τα συμ
  φέροντά τους.
  (συνεχίζεται)
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Κατατεθείσης μεΐζονος προσ
  φοράς έπαναλαμβάνεται καί
  αύθις ή δημοπρασία ένοικιάσε
  ως τοθ κάτωθι δημοτικοΟ φό
  ρου καί δικαιώματος.
  1) τοθ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προίόντων επί
  (χθύων.
  2) Τοθ δικαιώματος διά την
  χρήσιν των δημοτικόν (χθυο
  πωλείων.
  Ή δημοτιρασία γενησεται
  την 31ην ΜαρτΙου έ. έ. ημέ¬
  ραν Παρασκευήν καΐ ώραν
  11—12 π. μ. έν τώ Δημοτικφ
  Καταστήματι εΗρακλεΙου καΐ
  ενώπιον τής Δημσρχιακής
  Επιτροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 28 Μαρ-
  τ(ου 1939.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μιχ. Κασιμάτης
  Ταχύτοται
  έπισκευαΙ ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου.
  Τα πτερά καί ή βεντάλια
  κύρια έξαρτήματσ τής νέας μόδας.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  Διά την έναρξιν τής άνοιξιάτι
  χη; έποχής θά προηγηθη- μία
  αειρά άπό ταγιέρ ρ:γέ, χαντριγιε
  καΐ μονόχρωμα σέ χρώματα μπλέ
  ρουά, μπέζ, κόχκινα, μπλέ-παστέλ.
  Τό πρωίνό κοστοΰμι τής μόδας
  είνε άπό μάλλινο Οφασμα πυκνό,
  άλλά πολύ μαλαχό. Ή φούστα τού
  είνε γαρνιρισμένη μέ πιέτες ή
  πλισσέ, πάντα σέ Ισια κλωστή.
  Οί πιέτες ράβονται είς τό επάνω
  μέρος τής φούστας μέ γαζιά,
  είς τρόπον ώστε νά δΐατηρήΐαι
  άθικτη χαί κομψή ή δλη σιλοαέτ
  τα. Ή ζαχέττα έφαρμόζεται είς
  την μέση μέ πλαΐϊές ραφές ή
  πιετάκια γαζωτά. Τσέπες είς
  την φούστα καί είς την ζακέττα.
  Έ μόδα δέν έπιτρέπει εφέτος
  την κουμπωτή ζακέττα.
  Ή πΐίτ-ρόμπ, ποΰ προορίζεται
  γιά τό άπόγευμα, είνε άπό κρέπ
  μαροκέν, μονόχρωμη ή έμπριμέ,
  Μανίκια πλισέ. Γιακα$άκΐα χαί
  μανσέττες άπά λινό νεντημένο μέ
  τό χέρι. θα προτιμηθή τό ΰψχ
  σμα μέ πουά, μικρά ή μεγάλα,
  αναλόγως μέ τό άνάστημα τής
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου Α. Άνυφαντάκη χά-
  τοίχου Ηρακλείου
  Κατά
  Ιωάννου Δ. Μαλτεζάκη χατοί-
  κου ΜαλλΕων.
  Έπειδή καίτο: νομίμως ίπετά
  γη ό χαθ' ού τό παρόν μου διά
  τής υπό χρονολ. 9 ΌκτωβρΕου
  1935 .άπλής έπιταγής μοιι κατ'
  αύτοθ χαί ακολούθως διά τής δπό
  χρονολ. 26 Νοεμβριού 1935 χά
  τασχετηρίου τοιαύτης, ί'να δυνάμει
  καΐ πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ,
  71 τοΰ 1935 τελεσιδΕκου αποφά¬
  σεως τ&Ο ΕΕρηνοδικείου Χερσο-
  νήσου νομίμως κεχηρυγμένης έκ
  τελεσιής μοί πληρώση Ιμπρο-
  θίσμως διά κεφάλαιον χόκους καί
  ίξοδα μέχρι τής δευτέρας έπιτα
  γής έν δλφ δρ 4347 καί ταύτας
  εντόκως Ιχτοτε έν τούτοις μόνον
  δρχ. 1000 κατέβαλεν εί; τόν
  πληρίξούαιον δικηγόρον μου ό
  Έμμ Μαλτεζάχης την 24 Άπριλί
  ου 1936
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ώς ά"νω
  ποσοΰ των δρχ. 4347 των τίκων
  αυτών χαί των έξίβων, μεΐον
  χυρίας ή τής δεσποινίδος.
  Είς τα συνήθη έξαρτήματα τής
  γυναικείας τουαλέττας τα βποΐχ
  είνε ή ζώνη, ή έσάρττα, ή τσάντα,
  τα χοσμήματα, προστίθεται τώ?ΐ
  ή άνθένια παρύρ, ή όποΕα συμπλη
  ρώνει την άπο -ευματινή χαί βρα
  δυνή τουαλέττα. Τα άνθη χοησι
  μοποΐοθνται χαί γιά ενα έχτά
  χτω; διαχοσμητικό στολισμό τή;
  κεφαλής.
  Ή έφετεινή άνοιξιάτικη μόδο
  έπαναφέρει, μεταξϋ άλλων λη
  σμονημένων παλαιών έξαρτημά
  των, τό πτερένιο μπουά άπό πτε
  ρά στροθοχαμήλου ή μαραμπού.
  Τα μποαά αύτό ^ολακεύει έξαιρε
  τικχ ενα εδ,ιορφί γυναιχεΐο πρό-
  σωπο.
  Έπα^αφέρει έπίσης, ώ; άπα
  ραίτητο σϋμπλήρωμα τής βραδυ
  νής τουαλέττας την βεντάλια, ή
  όΐιοία δίδει μεγάλη χάρι είς
  την έμφάνισι χαί τάς κινήσεις
  τής μοντέρνας χυρίας. Ή βεν
  τάλια τής μόδας είνε άπό πτερά
  ή άπό δχντέλα.
  ή Ντιστεγκέ
  τής άνω χαταβολής, εκτίθημι
  είς δημόσιον αναγκαστικόν πλε
  στηριασμόν τό χάτωθι άκίνητον
  χτήμα τοθ είρημέν&υ όφειλέτου
  μου κείμενον έντός τοθ χωρίου
  Μάλλΐα χαί χατά την συνοιχί
  αν «Αγ. Ιωάννης» τέως δήμου
  Λαγκάδος καί Είρηνοδικείου Χερ
  σονήσου, ήτοι οικίαν ίσίγειον
  μονοδώματον συνορεύουσαν κτήμα
  σιν Έμμ. Μαλτεζάκη έκ δύο με
  ρών καί δρόμφ έκ δύο μερών
  Ό πλειστηριασμός τοθ ώς άνω
  ακινήτου γενησεται την 30ήν Ά
  πριλίου 1939 ημέραν Κυριακή'
  χαί ώραν 10—12 π. μ. ένώπιο
  τοθ συμδολαιογράφου Χερσονήσοι
  θ. Κοζύρη, ή τούτου χωλυομίνου
  έώπιον τοθ νομίμου αύχοθ άνα
  πληρωτοθ, καί έν τώ έν Λιμ.
  Χερσονήσου χειμένφ δημοσ'φ
  γραφεΕφ τού, ένθα χαί όπότε κα
  λοθνται ο! βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσιν.
  Άρμόδίος διχαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τί νόμιμα.
  Έν ΉρακλεΕφ τ% 24 Φεβρουα
  ρίου 1939.
  Ό τού Ιπισπεύδοντος πληρεξού
  σιος δικηγόρος.
  Εμμανουήλ Άντ. Άσβαριώτπς
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη —
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μου θεωρώ νά έκφράσω καί Γημοσία
  τάς ευχαριστίας μου διά την ταχΰτητα καί προ¬
  θυμίαν μεθ' ής ή έν Αθήναις εδρεύουσα Άνώνυ-
  μος Άσφαλιστική ΈταιρεΙα ό «Άστήρ» διεκανό-
  νισε διά τοθ ενταύθα ύτιοκαταστήμστος τής Τραπέ¬
  ζης Αθηνών την έκ δρσχμών 50 000 αποζημίωσιν
  δυνάμει τοθ ϋπ' αριθ. 7431 άσφαλιστηρίου τής ζω-
  ής έπ' τ5νόματι τού αποβιώσαντος συζύγου μου Βα-
  ■ σιλείου Κευγά,
  Έν Ηρακλείω τή 11ρ, Ίανουαρίου 1939.
  'Η ευχαριστούσα:
  Δέσποινα χήρα Βασ. Κευγά.
  Ή εύνοουμένη
  ' Γών γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ 1Ρ0ΜΑΤΑ 1ΙΜ1Η ΣΪΠΡ, 0ΡΙΓΚΑ1
  καϊ είς 14 ώραίους καί ζων
  τανούς χρωματισμούς έν
  σωματοόται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά ίίλλη, καί τοθ
  δίνει δψι βελουδένια
  καΐ
  "ΑΝΟΙΞΙΛΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,,
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚγ^
  'ΕπΙ τρ βάσει νίων
  Άντιπρβσωπ·ί Ι, Μ. ΚΟΡΠΗ»
  39ο ν
  Τόν παρεκάλεσε γρήγορα νά τοθ
  εξηγήση ποθ Ιβάαιζε τάς 6πονοίας
  τού. Ό Ρασποθτιν άνέφερΐ τα ένό
  ματα τοΰ Κροπάτκιν χαί τού πρε
  σβευτοθ τής ΓερμανΕας χαί έσυνέ
  χΐσε:
  —Ή Γερμανία θά εδέχετο μέ
  ενθουσιασμόν την Δούμαν^
  —ΓιατΕ;
  —Άπλούστοιτα διότι ή χώρα
  αυτή θά προτΐμοΰσε χίλιες φορέι
  περισσότερο νά έχη νά κάμη μ
  Ινα σωμα άπό απείρους άνθρώαους
  πού δέν Ιχουν ιδέαν ίξωτερικήι
  πολιτικής παρά μέ τόν χσάρον
  Τώρα θά μοθ πήτε γιά τόν πρίγ
  κηπ,α Παθλον; Πώς ανεμίχθη καί
  αυτός ένεργώς υπέρ τής Δούμας;
  Άπλούοτατα. Ό Παθλος είνε τό
  κορό'ιδο είς την ιστορίαν αυτήν.
  Άπεφάσ.σε νά ένθαρρύνη την Δού
  μαν μή Ιχων ιδέαν των αυνεπει
  ών τής ενεργείας τού.
  Ό γίγας χωριχός μέ δυσχολί
  αν συνεκρατήθη άπό τοθ' νά έχβά
  λη κραυγήν θριάμβου μόλις είδε
  τόν τσάρον φριχιδντα μέ την χά
  τάστασιν. Καί διά νά έπιτείνη
  την ανησυχίαν τοΰ αΰτοχράτορος
  εϊπε πονηράτατα τα εξής:
  — Λέγουν δτι τό μέτωπον μας επί
  των αύστριαχών συνέρων είνε άδύ
  νατον. Ώ! Ξέρω πώ; δπάρχουν Ι-
  ξαχόσιες χιλιάδες στρατιωτών
  φρουρούντων τό μέτωπον αύτό.
  Άλλ' άν σϊς ζητήσουν ν' άποσύρε
  τε τα σΐρατεύματα άπό τό μέτω
  πον έχιΐνο;
  Σχεδόν πεπεισμένος τώρχ καί
  απροκαλύπτως φοβισμένος δ τα&ροί
  έστράφη νευρικά πρός Ιναν αύλι
  κίν καθώς ούτος τοθ ανήγγειλε
  τδν υπουργόν των Στρατιωτικών
  στρατηγόν Μπρουσσίλωφ, τόν όπο'
  όν συχνότατα δ τσάρος άναφέρω'
  άπεχάλει «δεξί τού χέρι»
  Ό ^Ρασποθτιν προέβη είς τελ
  χήν προειδοποίησιν:
  —Δέν θά έχπλαγω άν ό στρα
  τηγός Μπρουσίλωφ σάς εζήτει ν'
  άποσύρετε τα στρατεύματα άπό τέ
  αύστριακόν μέτωπον, είπε καθώ
  ηκολούθησε την Γ τσαρίναν έξερχ
  μένην τής αιθούσης.
  Ό τοάρος δέν ήμποροθσι ν' αν
  τισταθή είς τόν πειρασμόν δπως
  έρωτήοη τόν στρατηγόν Ιΐπρουσσί
  λωφ αν ήτο είς τό σπίτι τοθ πρίγ
  κηπος Τσεγκόντιεφ την παρΐλθοΰ-
  οαν νύκτα. Ό στρατηγδς ώμολόγη
  σεν δτ: ήτο έκεΐ καΐ είς περαιτέ
  ρω ερωτηθείς προσέθεσεν δτι επί
  σης καί έ πρεσβευτής τής Γΐρ
  μανίας παρίστατο. Άποφασιαμένος
  νά φθάση είς την αλήθειαν ό τσά
  ρος ηρώτησε.
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφίχθη προχθές
  έζ Αθηνών ό κ. "Ανδρέας Βλά-
  ,σης χρυσοχόος.
  —Ανεχώρησε την παρελθούσαν
  Ι Τρίτην δι' "Αθήνας δ λογογράφος
  1 κ Γ. Καφετζάκης (Μαραντη!:).
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό κ. Μάρκος
  Μαστοράκης εβάπτισε τό αγορα-
  κι τού κ. Χαραλ. Νικηφοράκη όνο
  μάσαςαΰτό Εμμανουήλ — θεοφα
  νην. Νά τοίς ζήσΐ).
  ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ.-Ό κ. Γεώρ. Πα·
  παδογιάννης Ιατρός καΐ ή έξ Ά·
  βδοΰ χαριτωμίνη δνΐς "ΕλΚη Γρομ
  ματικάκη Εδωσαν αμοιβαίαν υπό¬
  σχεσιν γάμου. Συγχαίροντες έγ.
  καρδΐως, ευχόμεθα ταχείαν την
  στέψιν. Ε.Π. Δ.Π.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ό μικρό άγγελοδδι
  ΪΙΡΛΕΥ· ΤΕΜΠΛ
  στίι μβγάλη έφετεινή δημ»
  μιουργία τού:
  Η ΜΙΚΡΗ
  ΛΑΟΡΕΗΙΒΑΤΙΣ
  τ6 παιβΐ θαΰμα ΧΙΡΛΕΎ·
  ΤΕΜΠΛ ηβϋ τραγβυδβί χ«1
  ομιλϋ κινέζιχα.
  Έκτός προγράμματος
  Ζ Ο Υ Ρ Ν Λ Λ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ «μπελος 14 περΐ
  που έργατδν μετά μιάς οΙκίας λι
  θοκτΐστου αποτελούμενης έκ δύο
  ΙσογΕΐων ΒωματΙων καΐ κειμίνης
  εντός τοθ σχεδΐου τιόλεως Ήρα
  κλεΐου καΐ τοΰ συνοικισμοθ Νέον
  Άτσαλένιο.
  Πληροφορίαι ιΐς τόν κ. Ε6άγ·
  ΥΐΑον Χρυσόν δικηγόρον.
  Μετά πολυήμερον παραμονήν
  ενταύθα ανεχώρησε προχϋές διά
  Ρέθυμνον καΐ εκείθεν διά Χανιά
  δ έπιθέωρητής "Εργασίας κ. Μα·
  λατέστας,
  —Ό κ. Μαλατίστας θά εξετάση
  τα έργατικά ζητήματα καΐ των α¬
  νωτέρω νομών βάσει δέ των πο·
  ρισμάτων είς τώ δποϊα θά κατσλή
  ξη θά εισηγηθή είς τάς αρμοδίας
  υπηρεσίας τοθ κέντρου την έπίλυ-
  σΐν των.
  —'Ενώυιον πυκνοτάτου άκροα-
  τηρΐου εδόθη προχθές είς την λέ·
  σχην 'Επιστημόνων ή διάλεξις
  τού κ. Γεωρ. Καψετζάκη—Μαραν¬
  τη διά την ζωήν καΐ τό Εργον τού
  αειμνήστου συμπολίτου τιοιητοθ
  καΐ δηαοσιογράφου Καλημεράκη.
  —Διατελέσαντος ώς γνωστόν
  μέχρι τού θανάτου τού έκλεκτοΰ
  συνεργάτου τής «Ανορθώσεως».
  —Παρουσία τοθ Μητροπολίτου
  Κρήτης, τοθ διδακτκοϋ ιΐροσωπι-
  κοϋ καΐ των γονέων καΐ κη&εμό-
  νων των μαθητών τ63ν κατηχητι-
  κων σχολείων καθώς καΐ πλήθους
  κόσμου εγένετο προχθές ή ετη¬
  σίως καθιερωμένη έορτή των.
  —Ό ναός τοθ ΆγΙου Μηνα £ν-
  θα έλαβε χώραν ή έορτή εΤχε πλημ
  μυρίσει άπό κόσμον.
  —"Εψάλησαν μελωδικώτατα έκ
  κλησιαστικοΐ ϋμνοι δημιουργήσαν
  τες ατμόσφαιραν συγκινητικής
  κατανύξεως, οί διδάσκοντες δέ α-
  πέσπασαν έν τέλει τάς ευχαριστί¬
  ας των παραστάντων διά τό συν-
  τελοόμενον 2ργον.
  —ΑΙ αφιχθείσαι έξ Αθηνών έ
  φημερΐδες δημοσιεύουν ώραιότα·
  τα στιγμιότυπα άπό την γενομε
  νην παρέλασιν πρό τοθ "Ανακτος.
  των πριγκήπων καΐ των επισήμων
  κατά την 25 ΜαρτΙου.
  —Ιδιαιτέρως έπροξένησαν άρΐ
  στην εντύπωσιν τα τμήματα των
  μοτοσυκλεττιστδν της ΆστυνομΙ·
  άς πόλεων καΐ τί)ς Χωροφυλακην
  παρελάσαντα έν πλήρει έξαρτή
  σει.
  —Ή θεά Τύχη ηύνόησβ καΐ πά
  λιν την πόλιν υας.
  —Ό β' άριθμός τοΰ λαχεΐου
  τοθ στόλου έπωλήθη είς Ήρά
  κλειον, έκτός δέ τούτου καΐ πλεΐ
  στοι άλλοι, κερδίζοντες διάφορα
  ποσά.
  —Ή προσεχής έκδρομη τοθ Ό
  ρειβατικοΰ Συνδέσμου είς την
  Μονήν Σαββαθιανών^θά συγκεν¬
  τρώση ασφαλώς πλείστους φυσιο
  λάτρας.
  —Τό τοπεΐον είνε υπέροχον έκ
  τος δμως τούτου ή Μονή Σαββαθι
  α νων έχει καΐ Ιστορικήν αξίαν οί
  έτιισκεπτόμενοι δέ αυτήν θά γοη
  τευθοθν έκ τοΰ κάλλους τής φόσε
  ως καΐ θά πλουτΐσουν συγχοόνως
  τάς γνώσεις των δσον άφορςί τόν
  ρόλον της μονής κατά τάς κρη·
  τικάς έπαναστάσεις καΐ κατά τό
  απώτερον άκόμη παρελθόν.
  —Συνεχίζεται η διάθεσις των νέ
  ών λαχνων τής 4ης εκδόσεως τοθ
  Έθν. Λαχείου.
  —Χθές επρόκειτο νά άνακοινω
  θοΰν οί κληρωθέντες άριθμοΐ τής
  τελευταίας ημέρας της >' κληρώ¬
  σεως.
  — Μέ τάς πρώτας ημέρας της
  ανοίξεως συνίπεσαν καΐ αί πρω
  ται επίσκεψις τίΐς πόλεώς μας
  υπό μεμονωμένων μικρων καρά
  βανΐων ξένων.ι
  —Άπό τριημέρου ευρίσκονται
  ήδη είς την πόλιν μας διαφόρων
  έθνικοτήτων περιηγηταί έπιοκε
  πτόμενοι τα άξιοθέατα.
  — Είνε δίκαιον νά ίξαρθρ καΐ
  άπό ιηςστήλης αυτής ή έξαιρετι
  κή συμβολή των όργάνων Χωρο
  ψυλακης είς την τήοησιν άπολύ
  τού τάξεως κατά τόν έορτασμόν
  ής έθνικής μας έπετεΐου.
  —Άξιωματικοί, ύπαξιωματικοΐ
  καΐ οπλίται κατέβαλον έν προ
  κειμένω κάθε προσπάθιιαν, δικαί
  ως δέ εδημιούργησαν αΐσθημα
  πλήρους Ικανοποιήσεως μετα<0 τοθ κοινοΰ. — Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη τΐροβάλλεται σήμερον τό εξαιρετικόν έ"ργον «Νύκτες Μό σχτις» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ (νέα Εκδοσις). — Έξ άλλου εΐο τόν κινηματο γράφον «Μινώα» θά προβ'ηθί>τό
  έργον ή «Μικρή λαθρβπιβάτις».
  Πρωταγωνιστεΐ ή χαριτωμένη μι
  κρή Βεντέττα ΣΙρλευ Τέμπλ.
  Α Ρέηβρτιρ
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  σφθαλμίκτρος
  'ΕτΙ τριακονταιτΐαν Λ«ο-
  κλειστικως καΐ μόνον είς τα
  όθθαλμολογικά άσχολουμι-
  νος, δεχεται, τούς «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό ο·θαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον «αρά
  τφ Καμαράκι «λησίον τής
  Πολυκλινικτΐς Ηρακλείου.
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον πκρα την Άγρο
  τιχήν Τρβ«·ς«ν (Εναντι οί-
  χίατς ν. Μιχελιδάκη.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  5*1ον
  Έσήμαινεν ή τετάρτη ΰ>ρα. Ό Θεναρδιέρος έρ
  ρΐγησεν υπό φρΐκης. Μετ" ολίγας έτι στιγμάς, ήκού
  σθη έκ των φυλακών συγκεχυμένος θόρυβσς, ό
  ποίος ακούεται δταν ανακαλυφθή δτι έδραπέτευσέ
  τις κατάδικος. Θύραι άνοιγόμεναι καί κλειόμεναι,
  τριγμός κιγκλΐδων σιδηοων, κρότος στρατιωτών
  τρεχόντων, αί βραγχνώδεις φωναί των δεσμοφυλά
  κων, ή κλαγγή των δπλων τής φρουρας ήχούντων
  επάνω είς τάς πέτρας των αύλων, δλα ήκούοντο
  υπό τού Θεναρδιέρου.
  Λύχνοι άνέβαινον καί κατέβαινον είς τα παρά
  θυοα των αίθουσαν, δτου εκοιμώντο οί φυλακι
  σμένοι, μ(α λαμπάς έτρεχεν επί τής στέγης τοθ
  Νεοδμήτου, οπόθεν εγένοντο αί άποδράσεις· προ
  σεκλήθησαν οί πυροσβέσται άπό τοθ πλησίον στρα
  τώνος· αί περικεφαλαΐσί των, φωτιζόμεναι υπό
  τής λαμπάδος έντός τής βροχής προεχώρουν ή
  πέστρεφον κατά μήκος στεγών. Καί συγχρόνως
  Εβλεπεν ό θεναρδιέρος πρός τό μέρος τής Βα
  στιλλίας άμυδρώς ύποφώσκουσαν την αύγήν είς τα
  κράσπεδα τοθ ούρανοϋ.
  Δύτός δέ ευρίσκετο επί τοθ στενοϋ τοΐχου έκεί
  νού πρηνής υπό τόν ραγδαΐον ύετόν, δύο βλέ
  πων βάραθρα, δεξιόθεν καί άριστερόθεν, μή δυνά
  μενος νά σαλεύση άπά τόν τρομοκρατικόν φόβον
  τής ενδεχομένης πτώσεως καί τής βεβαΐας συλλή
  ψεώς τού.
  Ή διάνοιά τού μετέβαινεν άπό τής μιας των
  ίδεών τούτων είς την άλλην, ώς τό πλήκτρον κώ
  δωνος.—Άν τΐέσω, έθανατώθηκα' άν μείνω, έπιά
  σιηκα.
  Είς τοιαύτην διακεΐμενος άγωνιώδη κατάστασιν
  βλέπει αιφνιδίως είς την οδόν, τί,-ις ή"τον είσέτ
  σκοτεινή, Ενα άνθρωπον ερχόμενον λαθραΐως πρός
  τόν τοϊχον, έφ' οδ ευρίσκετο, έ'πειτα καί άλλον άν
  θρωπον μετά τής αυτής προφυλάξεως, έ'πειτα τρ
  τον, Ιπειτα τέταρτον. ΆφοΟ συνήχθησαν τέσσαρες
  ούτοι, ών £έν ηδύνατο υπό τοθ Οψους έκεΐνου ό
  Θεναρδιέρος νά διακρίνη τα πρόσωπα, ήρξαντο συ
  νομιλοθντες σιγανή φωνή. Ό Θεναρδιέρος 2δω
  σεν δλην τού την ακρόασιν, καί διήλθεν έμπο
  σθεν των όφθαλμών , τού πράγμά τι πσρεμφερές
  πρός έλπΐδα.
  Ό πρώτος των άνθρώπων έλεγε.—Παμε, πάμε
  Τί καθόμαστε έδώ καΐ κάμνουμε!
  Ό δεύτερος άπεκρ'νΐτο.—Βρέχει άδιάκοπα' σοθ
  πά γινήκακε "Οπου καί όν είνε ημπορεί νά περά
  ση ή νυχτοφυλακή ΕΤ,νε έκεΐ παρακάτω έ"νας στροτ
  τιώτης καί σκοπεύει. Θά μδς πιάσουν, μωρέ πα
  διά, μόνον πάμε, τό καλόν δπου σάς θέλω.
  Ό τρΐτος έναντιοθτο· εδτος δλεγε.—'Μωρέ, μή
  βιάζεσθε, μωρέ, άκόμη ολίγον άς τόν περιμένω
  μέν. Ειμπορεί καί νά λάβη χρεΐα άπό μδς.
  Ό πρώτος ή"τον ό Βύζουνας, ό δεύτερος ό Ζα
  μπετάκης, ό τρΐτος ό Πσρνασσός. ΠερΙ δέ τοθ τε
  τάρτου, εδτος έσιώπσ, άλλ' άνεγνώρισε καί τοϋ
  τον ό Θεναρδιέρος έκ των πλατέων νώτων. ΤΗτον ό
  Γουλομάρας.
  (συνεχ(ζεται)
  Άπό τής 1ης Απριλίου τό
  Πρατήριον σιγαρέττων «Ζαπάν-
  τι» μεταφέρεται είς την ΛβωΦό-
  ρον ΚαλοκαιρινοΟ πρώην φαρ¬
  μακείον Ζαχαριάδου, παραπλεύ¬
  ρως χρυσοχοείου Νικολ. Κεφαλο-
  γιάννη.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουσρΙου 1939
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 9.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όδός "Ιδής.
  Έζαπχέρνγα, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύανγέλια,
  'Αγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφ©-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές,
  Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες
  κ. λ. τι.
  ΑΙ τιμαί μας κατά πολύ ευθηνο¬
  τερα· των Αθηνών.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΨΑΡΙΑ ΑΡΡΩΣΤΑ
  Α.'
  'Υπάρχουν πολλοΐ γιατροί ποί»
  άπαγορεύουν στούς πελάτε; των
  ά τρέφωνται μέ ψάρια, ή τούλα
  χιστον ν' άπο»εύγουν χήμ χρήσιν
  των μεγάλων ψϊριιυν των «6α
  ριιών» λεγομένων καί προπαντός
  ν' άποφεύγουν τα μαλακόστρα-
  χα έν γένει. ΟΕ σιιμβουλές αύ
  ΐές § δίδονται περισσότερον τό
  καλοκαΐρι, δπότε τδ ψίρι εξω
  άπά τδ νερό ψοφά πολύ γρηγορώ
  τερα καί άποσυντίθεται ταχύτα
  τα. Άλλά δέν είνε μόνον αύτό.
  ϊ'πίρχουν ψάρια πού κι' άν άκό
  μη τα βάλοιιν στό τηγάνι, ή γιά
  νά τα μαγειρέψουν δπωαδήποτε,
  είνε λίαν έπικίνδυνα. Τα ψάρια
  αύτά, χωρίς ν' άνήκουν α' Ινα
  ωρισμένον γένος, είνε άπό δλα
  τα γενή καί είνε άρρωστα. Άρ
  ρωστοΒν. λοιπον, τα ψάρια; Βε
  βαίως, άρρωατσυν κι' αύτά δπως
  οί α'νθρωποι. Κάποιος άλλος είδι
  κάς ίγραιφε πρό τινος σέ αγγλικόν
  περιοδικόν, δΐι ή γρίππη είνε
  άρρώστεια οιινηθεαΐάτη στα ψά
  ρια. «Τα θαλάσσια ίντα άρρω
  στα άπά γρίππη». Ό τίτλος
  ήτο ώραιότατος γιά έναν εύθυμο
  μογράφον. Κι' δμως τα πράγμα
  φαίνεται πώ; είνε σοβαρόν.
  Μή νομίσετε δέ πώς είνε ή μό
  νη άορώστεια των ψαριών αυτή
  Τα ψάρια είμποροθν νά πάθουν...
  ναυτίαν! Δέν πρόκειται δέ καθό
  λου περΐ άστείου. Ό διάσημος
  βιολόγος Μάκ Κένσυ, ό οποίος έ-
  πεφορτίσθη νά συνοδεύση είς
  τάν Ατλαντικόν τρία ένιιδρεΐα
  προωρισμένα γιά τα ώχεανογραφι
  χον ινστιτοθτον τοθ Χάλιφαξ,
  τα έμελέτησε καί παρηκολούθησε
  τα ψάρια καθ* δλον τό διάστη
  μα τοθ ταξιδίου. Ή θάλασσα ήταν
  φουρτουνιασμένη Τό ατμόπλοιον,
  είς τό οποίον ευρίσκοντο τα
  ένυδρεϊα. έταλαντεύετο φοβερά χι'
  είχε καταντήση παιχνιδάκι έπά
  νω στά πελώρια χύματα. Έχεΐνο
  φυαιχά πού θά έπερίμενε κανείς
  είνε δτι μέσα στό νερό τώ/
  ένυδρείων μέ δλο τό τράνταγ
  μά τού, τα ψίρια θά ήσαν άδι
  άφορα καί την άδιαφορία τους
  αυτή θά την έζήλευαν οί περισ
  βότεροι των ταλαιπωρουμένων έ-
  πιβατων. Μολαταθτα δ Άγγλος
  φυσιολόγος μά; βεβαιώνει έντε
  λώς τό αντίθετον. Παρετήρησεν
  δτι τα ψάρια τού έδειχναν ση
  μεΤα χαραχτηριστιχά μι£ς άδιαθε
  σίας ομοίας μέ την άϊιαθεσίαν
  τής ναυτίας, την όποιαν ένοιιο
  θαν χαί οί επιβαται. Τα σημεϊα
  αύτά έπαυσαν νά φανερώνωνται μό
  λις τό ατμόπλοιον άγχυροβόλη
  σε στό λιμάνι. Προφανώς τό
  νερό των ένυδρείων, π:ύ τό έ-
  τράνταζε τό χούνημα τοθ ατμο¬
  πλοίου έπείραζε τα δυστυχισμί
  να ψάρια. Τό έποϊον άποδειχνύει
  γιά τόν "Αγγλον φυσιολόγον δτι
  δπως Ιπασχαν μέσα στόν στενόν
  εκείνον χώρον άπό ναυτίαν τα
  ψάρια, έτσι ασφαλώς θά έπασχαν
  χαί μέσα στή θάλασσα δταν είνε
  φουρτουνιασμένη χαί θά τα έχυ
  λοθσε άπό έ£ώ χι' άπό έχεϊ.
  Ό καθείς φαντάζεται την ίλα
  ρότητα πού έπροξέ/ησεν ή βεβαί
  ωσις αυτή, δταν έκαμε την σχετι
  χήν ανακοίνωσιν των παρατηρήσε
  ών τού πρός τούς συναδίλφους
  τού.
  (συνεχίζεται)
  Ή έδνικη έπέτειος
  είς την Νεάπολιν.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοόπη 5α, ΑΟΗΝΑ1
  Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν Αθήναις
  καί Πειραιεί Δικαστήριον, 'Ελεγκτικοΰ Συνβδρίου καί
  Συμβουλίου Επικρατήσας, φορολογικαί δίκαι, άναστολαΐ
  φόρων, διοικητιχαΐ ίιποβέσεις καί ουντάς°εις, νομικαΐ συμ¬
  βουλαί, γνωμοίοτησϊΐί καΐ πληροφορίαι δι' αλληλογρα-
  φίας.
  Τηλ. 25-081.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Μάρτιος (ίνιαπο-
  κριτοθ ,ΐας). — Μέ ενθουσιασμόν
  πρωτοφανή είς τα τοπικά χρονι
  χά έωρτάσθτ] είς την πόλιν μας
  ή έθνική έπέτειος τή; 25ης Μαρ
  τίου. Πρΐοτοβουλία ;τής χοινοτι
  κης άρχήςή Νεάπολις είχ« διαχο
  σμηθή καταλλήλως διά μυρσΐνιον
  χαί είκόνων των άγωνισΐών τοθ
  1821,τοθ Βασιλέως χαί τοθ Πρωθ
  ιιπουργοθ. Την ημέραν δέ τής ε¬
  ορτής κυριολεκτικώς έπλεεν είς
  τα χυανόλευκον. Ιδιαιτέραν επι
  βλητικέτητα παρουσίαζεν ή δια
  κόσμησις των γραφείων τής κοι¬
  νότητος καΐ τής Ε. Ο. Ν.
  Την παραμονήν εγένετο δπά
  τής Ε. Ο. Ν μεγαλοπρεπώς σΐέ
  ψις τοθ μνημείου των πεσόντων
  παρουσιάζοντος χαί τούτου άρτιον
  σύνολον δΐαχοσμήσεως. Την αύ
  γήν τής έθνικής έπετείου ή φιλαρ
  μονιχή τοθ Δήμου χαί οί σαλπιγ
  κταί τής Ε. Ο. Ν. χαί των προ
  σκόπων περιήλθον την πόλιν ά-
  ναχρούοντες τα έωθινόν. Ταύτο
  χρόνως έκ τοθ δημοτιχοθ χήπου
  έρρίφθησαν χανονιοβολισμοΐ διά
  παλαιοθ χρητιχοθ πυροβόλου
  Την 11 π. μ. έτελέσθη ή χατά
  τα πρόγραμμα δοξολογία έν τω
  χαθεδριχω ναώ τής Μεγάλης Πά
  ν αγ ι άς Ιΐρός απόδοσιν τιμών εί
  χε παραταχθή άπό τής είσίδου
  τοθ ναοθ χαί εκείθεν ή Ε. Ο. Ν,
  μετά τής μουσικής τοθ Δήμου χαί
  των σαλπιγχτων. Είς την δοξο
  λογίαν προσήλθον ά'πασαι αί άρ
  χαί πολιτικαί,ο διχαστιχαί χαί
  στρατιωτικαί, δ περιφερειαχάς δι
  οικητής Ε. Ο. Ν Λασηθίου κ.
  Έμμ. Βλαχάχης, 6 διοικητής
  τί)ς φάλαγγος Νεαπόλεως κ. Ε.
  Τωρζάκης, ή διοικήτρια των φα
  Ιλαγγιτισσών Α. Ξανθάκη, ο£ ά-
  ξιωματιχοί τής Ε. Ο. Ν., ό έφο
  1 ρος χαί άξιωματιχοΐ ςών προσκό
  Ι πων, οί προιστάμενοι των διαφί
  ρων ίδρυμάτων καί δργανώσβων,
  &ί άπόστρατοι άξιιοματιχοΐ Νεα¬
  πόλεως χαί άπειρος χόσμος. Τάν
  πανηγυριχόν τής ημέρας ϊξεςρώ
  νησεν δ χαθηγητής κ. Έμμ. Φα
  ιτάκης. Κατά τάν πολυχρονισμόν
  ή μουσιχή άνέχρουε τάν εθνικόν
  Ομνον ένω ίπανιλήφθησχν οί χά-
  νονιοβολισμοΐ. διά τοθ παλαιοθ
  χρητιχοθ πυροβόλου.
  Μετά την δοξολογίαν έπηχολού
  θησεν έπιβλητιχωτάτη παρέλασις
  τής Ε.Ο Ν , των προσχόπων, Ό·
  δηγών, λυχοιτούλων, σχολείων, θαυ
  μασθέντων διά τό παράστημα χαί
  την δλην τάξιν τής παρελάσεως.
  Τα άπόγευμα εγένοντο λαϊχαΐ ί·
  ορταί είς την πλατείαν Βενιζέλου,
  έχφωνηθέντος χαί χαταλλήλου λό
  γου υπό τοθ περιφερειαχοθ Διοιχη
  τοθ τής Ε.Ο Ν. χ. Βλαχάχη. Έ
  τιλέσθησαν ακολούθως άγιονΐς δρό
  μου 4 χιλιομέτρων, άπονεμηθίντων
  σχετικών μεταλλίων είς τούς νι
  κητάς: Παπατζανάκη Γ., Κοκκί
  νη. Ί ν χαί Σεργάχη Πέτρον.
  Είτα έχοριύθησαν έθνιχοΐ χοροΐ
  6πό των μελών τής Ε Ο Ν. χαί
  νεανίδων μέ γραφιχάς κρητιχάς
  ένδυμασίας.
  Μεγάληνΐέπιτυχίαν εσημείωσεν
  ή έπαχολουθήσασα λαμπαδηιρορία
  δπά τής Ε.Ο.Ν. Εγένετο είτα ή
  παράστασις τοθ δράματος τοθ χ.
  Φρέρη «Μπροστά στό θάνατο».
  Την παράστασιν, έναρξις τί)ς ο¬
  ποίας εγίνετο την ΙΟην μ. μ., έτί
  μησαν δ Νομάρχης Λασηθίου, δ
  διευθυντής τής Νομαρχίας κ. Πε
  λεκίϊνος, δ Διοικητής τής Χωρο
  φυλαχής Μεραμβέλλου κ. Καλαπο
  δάχης, δ έπιθκωρητής στοιχειώ
  δούς έχπαιδεύσεως χ. Παπαδά
  χης, δ πρόεδρος Πρωτοδΐχών χ.
  Τερέζης, δ Εισαγγελεύς χ. Τράμ
  πος χ. ά. Οί λαβόντες μέρος είς
  τα δράμα έρασιτέχναι έπαιξαν
  {μετά πολλής επιτυχίας δλοι Χά
  ταχειροχροτηθέντες.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊ*.
  Σήμερον 30ήν Μάρτιον θά δια
  νυκτβρβύσουν τα φαρμακίΐα Χρ.
  Ζουράρη καΐ Γεωργ.Σφακιανάκη.
  Η1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗ
  Ξ 3
  1 ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Ι
  Ι ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ |
  Ι Ι
  Ι Πληροφοροθμεν τους ενδιαφερομένους παραγω· Ι
  Ι γούς καΐ κιηματίας δτι έφθασαν οί άνσμενόμενοι: |
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΣΙΝΤΑ
  ΓΙΑΝΝΑΚΟπΟΥΛΟΥ
  καθώς καΐ τα γνήσια ιταλικά άνταλλακτικά
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Οί παραγωγοΙ κα! άμπελοκτήμονες άς γνωρΙ-
  ζουν ότι:
  ΕΛΥΘΗ ΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
  ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ,
  διά τής ιδρύσεως έν Ηρακλείω παραρτήματος
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΣΙΝΤΑ, είς τό οποίον θά
  γίνωνται δωρεάν όλαι αί έπισκευοί των ψεκαστήρων
  ΣΦΙΝΤΑ καΐ ΣΙΝΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
  Ό γεβρνικός κόσμος άς προσέξη είς τάς άπομιμήσεις
  τον συναγωνιστών μας, διότι μόνον οί ψεκσστήρες ΣΙΝΤΑ
  είνε έφωδιασμένοι μέ τα γνήσια άνταλλακτικά ΣΦΙΝΤΑ
  τ ών εργοστασιον Α. καΐ Α. ΝΤΕΛ ΤΑΑΙΑ μετά των οποίων
  έχομεν συμβληθη διά την έν Ελλάδι κατασκευήν των ψβ-
  καστήρων "ΣΙντα" ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ.
  ΑΝΤΙΠΡΟ2ΩΠΕΙ Α:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Όόί>{ 25 Αύγβύοτβυ τηλ. 4-80.
  ΕΡ Γ©ΣΤΑ£ΙΟΝ:
  Όββς φΐβτοκβηβΰλβν (Πρύην ηκνοηβιΐΐοβ Κβχχεβη) *ρ. τηλίφ. 8—11.
  ΐ-Ηΐ-Ι-^
  Ξ
  —Ό έορτασμός 25ης Μαρτ<· ου είς τό Χουδέτσι. ΧΟΥΔΕΤΣΙ Μάρτιος (βτντακο· κριτοθ μας) — Μέ ί{αιρβτικήν μΐ γαλοπρίπειαν έωρτάσθη εφέτος «1ς τό χωρίον Χουδέτσι ή έθνική έορτή. ΟΙ μαθηταί τοϋ σχολείον μέ επί κεφαλής τον φιλοπρόοδον καΐ άκοΰραστον διδάσκαλον Ι. Λαγουδιανάκην περιώίβυσαν τό χωρίον χατα τβν λυχαυγές φαλ λοντες τό ένθινόν. Κατά την τε λβσθεΐσαν δοξολογίαν έ χ. Λαγου διανάχης έξβφώνηοβ τόν πανηγυ ριχον τής ημέρας. Τβ τέλος τοθ ώραίου λόγου τοθ χ Λαγουδιανά κη εκάλυψαν ζητωκρβυγαΐ υπέρ τής Α. Μ. Βασιλέως καΐ τού κ. Μϊταξά.Τΐρΐ την 7ην μ.μ. ώραν έ γένβτο λαμπαδηφορία υπο των μαθητ&ν. Τό εσπέρας δέ ό σόλλβ νος κυρίων χαί δεσποινίίων Χου δβτσίου διωργάνωσεν υπο την έ ποπτείαν τού διδααχαλου χ. Λ« γουδιανάκη, παράστασιν μέ το εθνικόν ώράμα «Σμαράγδα ή Και νουργιοχωρίτισσα». Ή παραστα αίς επέτυχε τελείως, ο! δέ λαβόν τις μέρος αίς αυτήν έραοιτέχναι: Δνΐς Βαοιλεία Κονταξάχπ, Α. 'Αδριαναχης, Χ. Ν. Παπαδάκης, Δνΐς Χαρ» Γυαλιτάκη. Παντβλής Βασιλάκης χαί Χ. Λ. Παπαδάκης, χατβχΕΐροχροτήθηααν Αί «Ισπρά ξϊΐς διβτέθησαν υπέρ άνβγέρσβως ιβροΰ ναοΰ έπ' ονόματι τής 'Ανί άς Βαρβάρας είς Χουδέτσι. —Δωρεά. Ή δνΐς Κατίνα Παπαδάκη κρο· σβφερβν είς τβ «'Αβυλον τής Γβ ρόντισαβς» έκλβκτχ βαρακοβτινα γλυκά. ΑΙ οικογένειαι ΕΙρ. Ν. Φλώρη χαί Μαρίας Π. ΧρυβοΟ προσίφϊραν άφθονον φαγητόν μ< τα φρούτων, άρτου καΐ οίνου είς τό «"Ασυλον τής Γβρόντισσας» βΐς μνημόσυνον έννεαημιρον της μητρός των Σοφίας Σφακιανά κη. Ό Μορφωτικός Σύλλβγος εύ χαριστεϊ ββρμώς τβυς βυγβνίϊς ίωρητάς. ^ _______ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοδνται άπαντα τα μέλπ τού Συνδίβμου 'Εργβλάβων όϊ κοδομ&ν χαί Τβχνιχ&ν ίργων Ν. Ηρακλείου την προσέχη Κυρια χην 2αν Απριλίου 1939 χαί ώραν Ηην π. μ. είς τό παρα την Και νούργια Πόρτα γραφείον τοβ χ, Προΐδρου είς Γ. Συνέλευσιν. Οβματα: άναχοινώσιις τοθ Προκδρείου, προσχώρησις είς την πανελλήνιον «μοοκονδίαν οίκο δόμων. Έν ' Ηρακλείω 29 Μαρτίβυ 1939 λ Προεδρβς ο Γ.Γραμματεύς Α.Σινάνπς Δ. Ταμιωλάκηβ Τραπέζα Άβηνών Α. Ε. Ύποχβτάοτημ» Ηρακλείου Προχηρόοσετιίι διαγωνιομδβ πρός κατάληψιν μιόϊς θέσεως ύπαλλήλβυ. Διά προσόντα καί λοιπάς σχε τιχάς πληροφορίας οί βουλόμενοι αποταθήτωσαν είς την διεύθυνσιν τοθ 'Υποχατααΐήματβς.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβίσ Πέμτίτης
  30 Μαρτίου 1939
  Ώρα
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΕΥΡΪΙΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣΠΡΟΚΑΛΕΙ
  ΠΛΕΙΣΤΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 29 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτερικοΰ φέρουν ώς εύ·
  ρισχομένας είς έντασιν τάς σχέσεις τής
  Γερμανίας μετά τής Ηολωνίας.
  Τό πράγμα προκαλεί γενικάς ανη¬
  συχίας, δεδομένου ότι ή Γερμανία κα·
  τα τα τελευταία τηλεγραφήματα έ'χει
  εκδηλώση τάς αξιώσεις αυτής επί τού
  Δάντσιγκ καί των πολωνικών λιμένων
  μέ πρόθεσιν νά επιτύχη την πραγματο¬
  ποίησίν των άμέσως.
  ΣΥΝΕΧΙΙΕΤΑΙ Η ΚΛΤΑΛΗΨΙΣ
  ΤΗΣ ΥΠΟΑΟΙΠΟΥ ΙΣΠ ΑΝ Ι ΑΣ
  ΕΙΑΙΡΕΪΙΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντ»
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Μποΰργκος ότι τα έθνιχά στρατεύματα
  «υνεχίζουν μετά την κατάληψιν τής Μα
  δρίτης την προέλασιν αυτών είς την
  κεντρικήν Ισπανίαν, άποβλέποντα είς
  την ολοκληρωτικήν κατάκτηβιν αυτής.
  Έν τώ μεταξύ αί εφημερίδας τής
  Ρώμης καί τού Βερολίνου έξαίρουν
  την σημασίαν τής νίκης τού Φράνκο.
  ΕΦΥΓΑ&ΕΥΟΗΣΑΝ ΕΚ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΗΑΕΣ ΠΡΟΣΩ Π Α
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Καθ* ά τηλεγρα¬
  φείται εκ Μαδρίτης, ώς άποδεικνύε-
  ται έκ των κατασχεθέντων υπό των έθνι-
  κών εγγράφων τού συμβουλίου τής Έ-
  θνικής Άμύνη«, έκ Μαδρίτης ανεχώ¬
  ρησαν 3.ΟΟΟ πρόσωπα έκ των φερο-
  μένων ώς άναμιχθέντων είς τα γεγονό-
  τα τού έμφυλίου πολέμου.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥ8ΗΣΑΝΑΙΕΚΔΗΛΩΣΕΪΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΛΤΟΤΡΑΦΟΥΣ
  ΑΘΗΝ %Ι 29 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Διά διαταγής τής
  Άστυνομίας απηγορεύθησαν αί παντός
  εί'δους άποδοκιμασίαι είς τούς κινημα-
  τογράφους. Ή διαταγή αυτή εξεδόθη
  διότι απεδείχθη ότι ταραχοποιά στοι-
  χεία προβαίνουν είς έκδηλώσεις εναν¬
  τίον ξένων κρατών.
  ΕΤΟΙΜίΖΕΤΑΙ Ο ΠΡ,ΐΙΙΟλΟΓΙΣΜβΣ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Υπό των αρμο¬
  δίων ύπηρεσιών τού Γενικού Λογιστη·
  ρίου έτοιμάζεται ό προΰπολογκΐμός
  τής νέας^οίκονομικής χρήσεως (191*9
  — 194Ο).
  II
  Α. Μ.
  ΤΟΝ
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ ΧΟΕΣ
  Κ. ΜΕΤΙΙΙΝ
  ^ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
  χ. Ί . Μεταξάς άνήλθε σήμερον την
  πρωΐαν είς τα άνάκτορα καί παρέμεινε
  συνομιλών επ* άρ/ετον μετά τής Α.Μ.
  τού Βασιλέως.
  Ο ΒΡΙΙΟΥΠΟΥΡΓΟ! Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΔΕΧΘΗ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΗ ΙΧΕΗΑΝΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν-
  ταηοκριτού μας). — Σήμερον την με-
  βημβρίαν ό πρωθυπουργός κ. Ί. Με¬
  ταξάς εδέχθη τό προεδρείον των Ά>
  χέπανς μετά τού όηοίου καί έσχεν εγ¬
  κάρδιον συνομιλίαν.
  Έκθεσις τού Άγγλου Πρωθυπουργόν
  επι των εξωτερικών γεγονότων.
  ΡΩΜΗ 29 Μαρτίου ((δ. ύ
  πηρεσΐα).—Κατά γενικήν άν
  τΐληψιν ό λόγος τοΟ κ. Μ ου
  σολΐνι έσχε πολύ καλήν ά
  πήχησιν μετσξύ των εύρωπα
  £κών πολιτικών κύκλων καθ"
  δσον άψορςί την πορείαν τής
  έν ΕΰρώπΓ) καταστάσεως.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 29 ΜσρτΙου
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Τα έθνικά
  στρατεύματα συνεχΐζουν την
  κατάληψιν των περί την Μα
  δρΐτην έπαρχιών.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1942
  ΣΑΓΚΑΗ 29 Μαρτίου (Ιδ.
  ΰπηρεσία).—Ή κυβέρνησις τοΟ
  Τόκιο απεφάσισε την συμμετο
  χήν τής Ίαπωνίας είς την Διε
  θνή Έκθεσιν τοΟ 1942 ή όποία
  θά γίνη είς την Ρώμην.
  Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ—ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΒΣΣΐΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 ΜαρτΙου
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— Αγγέλλεται
  έκ ΛονδΕνου 8τι τό «Νταίηλυ
  Μαίηλυ» αποδίδει μεγάλην
  σημασίαν είς την έσπευσμένην
  διεξσγωγήν διαπραγματεύσε
  ών διά την υπογραφήν στρα
  τιωτικής συμμαχίας είς την ό
  ποίαν δέν πρόκειται νά συμ
  περιληφθη επί τοθ παρόντος
  ή Ρωσσία. ______
  ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΦΗΜΑΣ
  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσίσ).— Αγγέλλεται
  έκ ΒοτρσοβΙας διι κατ' άνα
  κοινωθέν τής πολωνικής κυ
  βερνήσεως τα ξέναπρακτορεΐα
  μεταδΐδουν ψευ&εΐς πληροφο
  ρίας δσον άφορά την έξω
  τερικήν καί εσωτερικήν πολιτι
  κήν τής Πολωνίας μέ τόν σκο
  πόν νά ένσπείρουν ζιζάνιαΤ.
  Τονίζεται μάλιστα δτι τό με
  γαλύτερον μέρος των είδήσε
  ών τούτων προέρχεται έκ
  μέρους των Μπολσεβίκων οί
  όποΐοι έ'χουν συμφέρον ν*
  άνακινοΰν πολωνικήν ζή-
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 29 Μαρτίου
  (Ιδ. ύπηρεσία) —Ό στρατηνός
  Μιάχα έγκατέλειψε την Μα
  δρίτην όλΐγην ώραν πρό τής
  παραδόσεως της κοΐκατέφυγεν
  είς Καρθαγένην άτι' δπου πι
  θανώτατα θά αναχωρήση διά
  Μαρόκον.
  Δύο έκ των μελών τοΟ συμ¬
  βουλίου τής 'Εθνικής Άμύ
  νης ντά όποΐα είχον παραμεί
  νει είς την Μαδρίτην συνελή
  φθησαν ύτιό των έθνικών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μσρτίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό κ. Τσάμ
  περλαιν έκαμε χθές βραχεΐ
  αν έκθεσιν τής διεθνοθς κα
  ταστάσεως ενώπιον τής Βου
  λής των Κοινοτήΐων.
  —ΠλΡΙΣΙΟΙ 29 Μαρτίου (15
  ύπηρεσία). Σήμερον την 11 π
  μ. συνεκλήθη υπό την τΐροε
  δρίαν τοΟ κ. Νταλαντιέ τό ύ
  πουργικόν συμβούλιον. Τό συμ
  βούλιον συνεζήτησε κυρίως
  διά τόν λόγον τόν οποίον πρό
  κείται νά έκφωνήση, άτοόψε ό
  Γάλλος πρωθυπουργός, δ ό
  ποίος άναμένεται μετά μέγα
  λου Ινδιαφέοοντος.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μαρτίου
  (ίδ. ύτιηοεσία).— Ό αγγλ
  κώς τύπος γράφει ότι λόγτρ
  τής διεθνοθς καταστάσεως ή
  κοινή γνώμη δέν πρέπει νά
  αναμένη νά τής γνωστοποιη
  θοθν τα άποτελέσματα των
  διεξαγομένων διαπραγματεύ
  σεων διά τό σύμφωνον συμ
  μαχίας διότι έπιβάλλεται νά
  μείνουν μυστικαί.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Μαρτίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό κ. Νΐα
  λαντιέ ολίγον πρό τής συγ
  κλήσεως τοθ ύπουργικοό συμ
  βουλίου εδέχθη είς ακρόασιν
  τόν πρεσβευτήν τής Πολω
  νίας,
  Τοποδετοΰνται αι σειρηνες
  αντιαεροπορικου συναγερμου.
  Καθ* ά πληροφορούμεθα έν
  τος των ημερών θά τοτιοθε
  τηθώσιν αί παραληφθεΐσαι ύ
  πό τοθ Δήμου Ηρακλείου
  δύο σειρηνες άντιαεροπορι-
  κου συναγερμοΰ.
  Διά την τοποθέτησιν αύ
  των ελήφθησαν ήδη αί σχετι¬
  καί οδηγίαι τήΓ Ανωτέρας
  Διοικήσεως Άντιαεροπορικτ}ς
  Αμύνης συμφώνως δέ πρός
  αύτάς αί άρμόδιαι ύτιηοεσίαι
  τοϋ Δήμου θά τάς τοποθετήσω
  σιν είς τα ύψηλότερα δυνατά
  σημεΐα (κεντρικώτερα οίκή-
  μστα) καί είς τό μέσον
  των πρός συναγερμόν περιο
  χών, επί τώ σκοπώ τής καλ
  λιτέρσς μεταδόσεως τού ή
  χου. Έν ούδεμιά περιπτώσει
  έπιτρέπεται νά καλύπτωνται
  τα μηχανήματα ή νά έτα-
  σκιάζωνται άπό οιονδήποτε
  οίκοδόμημα. ΑΙ παραληφθεϊ
  σαι σειρήνες είναι έναλλασσο
  μένου ρεύματος δσον δέ ά
  φορδ τόν τρόπον τής έκτελέ
  σεως των δοκιμών άνακοινοΰν
  ται τα εξής:
  Τα σήματα θά είναι διαρ
  κείας τριών λεπτών. Τό σήμα|
  «συναγερμός» παράγεχαι διά
  πιέσεως ωρισμένου κομβίου έ ι
  πί τρία δευτερόλεπτα καί άφέ'
  σεως αύτοθ επί δύο δευτερό
  λεπτα περίπου, όμοιάζει δέ
  πρός «οΰρλιασμα». Διά συνε-
  χοΰς πιέσεως άφ' ετέρου τοθ
  κομβίου χειρισμοϋ παράγεται
  είς ήχος όξύς δστις είναι χά
  ρακτηοιστικός τοθ σήματο'
  «πέρας τοθ συναγερμοθ».
  Πρό των δοκιμών πάντως
  θά ειδοποιηθη σχετικώςό πλη
  θυσμός πρός αποφυγήν άνη
  συχίας τούτου. Οΐκοθεν νοεΐ
  ται δτι είς περίπτωσιν καθ"
  ήν άποδειχθή δτι αί δύο
  σειρήνες είναι άνετιαρκεϊς 6
  Δί)μος θά προμηθευθή καί έτέ
  ραν τοιαύτην.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Διά χθές την εσπέραν εκλήθη
  είς έκτακτον συνεδρίασιν τό Δή
  μοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου
  Τα Συμβούλιον θά άτιηχολείιο μέ
  την έγκρισιν τής κατακυρώσεως
  διαφόρων δημοτικών φόρων, την
  ίδρυσιν Ταμείου Έκπαιδευτικής
  Προνοίας καί μέ ετέρα δπηρεσια
  κης φύσεως ζητήματα.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡίθΜΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝ ΛλΧΕΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ έν-
  ταθθα πρακτορείου κατά την γε
  νομένην την 24ηντρ. κλήρωσιν τοθ
  Έθν. λαχείου εκέρδισαν έκ των
  είς την πόλιν μας διατεθέντων
  αριθμών άνά 1000 δρχ. έ'χαστος
  οί έξήςάριθμοί: 14 255, 14 277,
  19 023, 19 081, 19 091, 24 744,
  24 771, 32 811, 40 099, 48 502,
  61.842, 66 023 καί 80 838.
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
  ΕΙ£ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Είς τόν Οίκον τού Άγρότου
  ' Ηρακλείου εκοινοποιήθη έγγρα¬
  φον τού "Ελληνος Έμπορικοΰ ά-
  κολούθου παρκ τη Βασιλική Πρ«
  σβ&ία τού Λονδίνου δΓ ού άνα-
  σκοπεϊται ή έν τη αγγλικη άγο-
  ρά κίνησις των έλαιολάδων κα·
  τα τό τελευταίον τρίμηνον. Α!
  ύιά τοϋ έγγράφοο τούτου παρβχώ
  μαναι πληροφορίαι άναφίρουν δτι
  κατά την παρελθούσαν έβίομάύα
  τα έπικρατήοαντα 5ρια τιμών έ-
  κυμαίνοντο μεταξυ των λιρών 47
  καΐ 48 κατος τόννον σημβιοδν δ
  μ ως βαθμιαίαν πτώσιν λόγω κυρί
  ως τής ουν&χοϋς προσφοράς έλαΐο
  λάίων διαφόρων προελϊύαεων τι
  νά δέ τούτων όπως τα συριακής
  προελεύσεως προσφέρονται κατά
  30—40 ο)ο εΰθηνότερον των έλλη
  νίκων.
  ΑΙ ΙΑΙΟΙΙΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
  Δι* αποφάσεως τοθ κ. υπουρ·
  γοθ Έθν. Οίκονομίας καθωρίσθη
  σαν άντιστοίχως μηνιαία, πεν
  τάμηνος, μηνιαία καί πεντάμηνος
  αί σχετικαί προθισμίαι εκτελέ¬
  σεως ίδιωτιχών ανταλλαγήν με
  τα τής Ίαηωνίας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έο
  πορικού καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων ττροιόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Στκφίδες α' δρ. 12.—
  β' » 9.—
  Ελεμέδες
  Ταχτάδες
  Υ'
  α .
  β.·
  α'.
  β'·
  -5ο
  •Ελαια 3
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα '
  Κουκούλια
  £άπ»ν<ς: ΛευκοΙ α' β' Μουργελαίου «' β' Πυρηνέλαια θΐνοι: Αρχανών μίστ. ΜαλεβυζΙου Ελαιοπυρήναι 13. 10.— 8.— 5.50 8.- 7.- 7. 6.- 5.- 5.- 25 60 7.- 4.30 - 5.50 5.- 5.50 5.- 550.- 21.50 20.-- 17.- 16.- 17.— 20 - 25. - 3.5 1.15 ΟΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΗΡΑΣ Τό 'Υπουργείον Γεωργίας διέ- ταξε τα ΤαμεΙα θήρας, ίπως ϊχουν δπ1 δψ£ν των 8χι δέν ίπι τρέπεται ή δαπάνη ποαών χαθ' υπέρβασιν τοθ εγκεκριμένου προϋ πολογισμοθ. Είς περίπτωσιν κα τα την οποίαν κατα την έκτέλε σιν τοθ πρ&υπολογισμοθ ήθελε παρατηρηθή δτι ποσόν έγγεγραμ μένον είς τι κεφάλαιον καί αριθ μόν δέν ήθελεν έπαρκίση πρός κάλυψιν των τυχόν δημιουργηθή· σομένων υποχρεώσεων δέον δπως τό Διοικ. Συμβούλιον δι5 άποφά σεως τού ζητήση την επαύξησιν τοθ έν λόγω ποσοθ, διά μειώσεως είτε τοθ άποθίματικοΰ είτε άλλου κεφαλαίου καί ίρθρου. Είς περί¬ πτωσιν καθ' ήν θά πραγματοποιη- θοθν περισσότερα ίαοδα των προϋ τΐολογιοθίντων τότε πάλιν δι' α¬ ποφάσεως τού τό Διοικητικόν Συμβούλιον δέον δπως ζητήση την τροποποίησιν τοθ πρεϋπαλο γισμοθ δι3 έπαυξήσεω; ι(ον έσό διον καί ίσοπόσοα αυξήσεως των ίξόϊων. ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚ* ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ Υπό τοθ κ. Νομάρχου Ήρακλεί ου έχορηγήθησαν δραχ. 25 000 έξ άρωγής τοθ Δημοσίου διά την λειτουργίαν των μαθητικων συσσι τίων τής περιφερείας Γόρτυνος. Τα ποσόν τοθτο κατενεμήθη 6πό τής έπιτροπής μαθηχικών συσσι- τ£ων ώς εξής: 1) Είς "Αγιον Μύρωνα 4.000 δρ., 2) είς Τυλισσον 4 000, 3) είς Κρουσώνα 5.000, 4) «ίς Μοί ρες 4 000, 5) είς Πιτσίδια 3.000, 6) είς Τυμπάκι 5 000. Άφ' ετέρου ή κοινότης Μοιρών έχορήγησε διά τόν αυτόν σκοπόν δρ. 10.000 καί ή κοινότης Άγίου Μύρωνος δρ. 2 000. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ Εκοινοποιήθη πρός τάς τελω- νιακάς αρχάς πρός εφαρμογήν κεκυρωμένη δεόντως απόφασις περί άναγνωρίσεως 0,3 ο)ο φύρας επί άτελοΰς κριθής _ καί βρώμη: 20 000 τόννων είσαχθείσης παρά τής Άγροτικής Τραπέζης, καί τής εϊαπράξεως δασμών επί άδι καιολογήτων πλέον ποσοτήτων Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΡΜΙΤΟΝ Εκοινοποιήθη πρόςτάς ένδιαφε ρομένας αρχάς έγκύχλιος τοθ υ πουργείου Έθνικτϊς Οίκονομίας καθ' ην εξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα τής Ελλάδος δπως χορηγήση συμ πληρωματικάς αδείας έξαγωγής είς Γιουγχοσλαυ'ίαν άκατεργάστων δερμάιων μικρών ζώων μέχρι 50 000 χιλιογράμμων είς έξαγωγείς των ιίϊών τούτων. ΟΙΕΠΙΒλΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ Διά νεωτέρας έγκυκλίου τού τό υπουργείον Οίχονομικών έφιστα καί αύθις την προσοχήν των τελω νιαχών άρχών διά την άκριβή ά ναγραφήν επί τοθ είδικοθ δελτΕου των παρά των έπιβατών τοθ έξω τιρικοθ κομιζομένων μετρητών χαί αξιών. Η ΙΤΑΛΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ Ν Α ΚΑΒΟΡΙΣΗ ΙΑΦΟΣ ΤΙ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕΣ II» Τί ΓΑΛΛΟίΤΑΛΙΚΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νυκτερινά τηλε» γραφήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρα¬ κτορείον άναφέρουν ότι σύσσωμος ό γαλλικός τύπος τονίζει ότι ή Ιταλία οφείλει νά καθορίση σαφώς τί ζητεί. Πάντως, έπιλβγουν αί γαλλιχαί έφη- μερίδες, ή Ιταλία πρέπει νά γνωρίζη ότι οΰτε σπιθαμή γής γαλλικής θέλει τής παραχωρηθή. ΕΠΙΣΠΕΥΑΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝΥΠΟΓΡΑΦΗΝΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2ί>>Ιαρτ£ου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Λον-
  δίνου καί Παρισίων τελευταίας πληρο¬
  φορίας έπισπεύδονται αί συνεννοήσεως
  μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας διά την
  υπογραφήν στρατιωτικάς συμμαχίας.
  01ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
  Βλ :ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι οί περεσσότεροι των
  κυβερνητικαί, πολιτικών '"φ«γάδων τής
  Μαδρίτης, θά ζητήσουν καταφύγιον είς
  την Γαλλίαν.
  Η ΧΟ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΕΣΙΝΗ ΣΥΖ
  1ΟΥΑΗΝ ΚΙ
  ΤΗΣΙΣ
  ΝΟΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί-
  νου τηλεγραφήματα ή Βουλή των Κοε
  νοτήτων θέλει συζητήση άπόψε επί τής
  εξωτερικάς ,πολιτικής.'
  Η ΚΑΤΑΑΝτΙΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΚΑΙΟΤΥΠΟΣΒΕΡΒΛΙΝΟΥ-ΡΟΜΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ
  τα σχόλια τού τύπου Βερολίνου— Ρώ¬
  μης διά την νίκην τού Φράνκο, αγγέλ¬
  λεται ότι αί έφημερίδες των δύο πρω¬
  τευουσών σοσχετίζηυν την κατάληψιν τής
  Μαδρίτης μέ την ητταν τού μπολσεβι¬
  κισμόν έν Εύρώπη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΕ Ρ Χ £ ΤΑΙ
  ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Ό ύπουργός τής Προ¬
  παγάνδας τού Ράϊχ δόκτωρ Γκαΐμ-
  πελς διέρχεται αύριον (σήμερον) έξ Α¬
  θηνών. Ό κ. Γκαϊμπελς μεταβαίνει ώς
  γνωσβόν είς Ρόδον.
  Κ1ΤΕΑΗΦ8ΗΣΑΚ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΠΟΛΕΙ!
  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτού μας).—Τό Μπούργκος είς
  τάς νυκτερινάς άναχοινώσεις αυτού διά
  την συνέχισιν τής προελάσεως των έθνι¬
  κών στρατευμάτων βεβαιοί την κατά¬
  ληψιν πόλεων τής νοτίου καί δυτικής
  Ίαπανίας τάς οποίας μέχρι τούδε κα-
  τείχον οί κυβερνητικόν
  1 ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΒΑ ΜΕΤΑ
  [Κ ΡΟΑΟΥ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤ
  Η
  Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο,
  ρίαι διά τό ταξίδιον τού Γκαϊμπελς ά¬
  ναφέρουν ότι ούτος θέλει μεταβή έκ
  Ρόδου είς την Αίγυπτον. Είς την Αί»
  γυπτον ό κ. Γκαϊμπελς θέλει παρ«μεί·
  νη ημέρας τινάς.