97101

Αριθμός τεύχους

5128

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έΐησια λίριΐι 8
  ΐξάμηνος 2
  Άμερικής
  ίιησία 5ολ. 15
  βςάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΗΑΡΙΣΧΕΥΗ
  31
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""*· ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ·"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5128
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  ΚΑΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΙΗΜΑΣΙΑ ΤΙΣ
  Ασχολούμενοι πρό κοαροΰ
  μέ την άποφασισθεΐσαν τό-
  τε βιομηχανικήν απογρα¬
  φήν έγράφομεν ότι θά ήτο
  εύχής έργον άν ένηργεϊτο
  γενική άπογραφή τού πλη-
  θυσμοΰ τής χώρας, παρο-
  μοία μ' εκείνην τού 1928.
  "Ηδη, ώς ανακοινούται, ή κυ
  βέρνησις απεφάσισε την ε¬
  νέργειαν τής άπογραφής αύ
  τής δια τό 1940. Έδωκεν δέ
  οδηγίας καί έντολάς είς
  τας αρμοδίας υπηρεσίας τεϋ
  ύπουργείου τής Έθνικήςθίκο
  νομίας ν' άρχίσουν άμέσως
  τάς σχετικάς προεργασίας
  καί ν« έτοιμάσουν δλα τα
  άπαραίτητα στοιχεΐα δια την
  επιτύχη διεξαγωγήν τής ά-
  πογραφής.
  Τό γεγονός είναι μεγίστης
  σημασίας. Καί άξίζει όμολο-
  γουμένως νά χαιρετισθή καί
  νά βξαρθή ιδιαιτέρως. Είναι
  μία απόδειξις ότι ή κυβέρ
  νησίς έχει απόφασιν νά όρ-
  γανώση τό κράτος επί συγ
  χοόνων βάσεων καί νά προ
  σαρμόση τόν μηχανισμόν
  τής χοινωνικής καί οικονο¬
  μικάς ζωής μας είς την ση
  μκρινήν πραγματικότητος καί
  τας ιδιαιτέρας έθνικάς μ«ς
  συνθήκας.
  Καί πρός τουτο είναι άπα
  ραίτητος μία άχριβής στα
  τιστική, πού θά αποτελέση
  τόν καθρέπτην τής παραγω
  γιχής,της κοινωνικάς, τής επι
  στημονιχής μας καταστάσεως.
  Ή στατιστική, άφ' ής ώργα
  νώθηοκν τα χράτη χαί άνε
  πτύχβη επί νέων βάσεων ή
  οίχβνομία καί ήπαραγωγή,
  άπετέλεσεν οχι μόνον πολύ
  τιμον άλλ' απαραίτητον α¬
  πολύτως στοιχείον. Διότι ή
  στατιστιχή είναι ό δείκτης
  πού μάς διαφωτίζει επί τής
  πραγματικότητος κ«ί μάς κα
  θοδηγεϊ είς τάς μέλλοντι
  κάς ενεργείας καί πράξεις
  μας.
  Πολύ περισσότερον δέ 1
  σχύει τούτο σήμεραν. Είς έ
  ποχήν καθ" ήν τό σύατημα
  τοϋ οικονομικόν φιλελευθερι
  σμοΰ κατηργήθη άντικαταστα
  θέν άπό την διευθυνομένην
  οίκονομίαν, ή στατιστιχή &
  ποβαίνει απαραίτητον στοι
  χεϊον. Καί ή διενέργεια γε
  νίκης άπογραφής χαθίσταται
  άνιαγκαία όσον καί έπείγβυ
  σα. Πολύ περισσότερον μάλι
  στα έφόσβν τοιαύτη άπβγρα
  φπ, έχει νά ενεργηθή άπό
  δεκαετίας χαί πλέον καί ή
  ενεργηθείς;» τότε δέν έπέτυ
  χεν απολύτως.
  Άλλά ήένέρνεια μιάς γε
  νίκης άπογραφής δέν είναι
  βεβαία πράγμα εύκολον. Άν
  τιθέτως παρουσιάζει τεραστί
  άς δυσκολίας. Άπαιτεϊ μα¬
  κράν προεργασίαν, είδικευ·
  μ έ νόν προσωπικόν καί προ¬
  θυμίαν έκ μέρους τοΰ λα
  ου. Διότι πρέπει νά σημειω·
  θή ότι ή προθυμία τοΰ λαοΰ
  είναι τό κυριώτερον στοιχεϊ
  όν. Δι' αύτό καί ορθώς ή
  κυβέρνησις ήρχισεν άπό
  τώρα τάς βχετικάς προεργα¬
  σίας καί έδωκε τάς άπαραι
  τήτους έντολάς καί όδηγί-
  άς είς τάς αρμοδίας ύπηρε
  οίας τοϋ ύποβργείου τής Έ
  θνικής Οίκονομίας.
  Άλλά τό ζήτημα είναι με¬
  γίστης σπουδαιότητος. Καί
  θ' ασχοληθώμεν χαί άλλοτε
  άναλυτικώτερον. Διότι είς
  την επιτυχίαν της άπογρα¬
  φής πρέπει νά συντελέοωμεν
  ολοι, έκαστος μέ τόν τρόπον
  τού χαί μέ τάς δυνάμεις
  καί τα μέσα πού διαθέτει
  Ό κ. Νταλαντιέ άπαντα
  είς τόν κ. Μουσολίνι
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΙ ΕΙΙΩΡΕΙ
  ΙΠΕΕΙΛΙΙΣΙΙΜΕΤΡΟΗΙΘΥΕΔΑΦΟΥΣΙΙΣ
  θά προστατεύση τα ιδεώδη της,
  τούς λαούς της, την είρήνην...
  Την 9.45' νυκτερινήν (έλλη
  νίκη ώρα) προχθές,, έίεφώνη
  σεν ό πρωθυπουργός τής Γσλ
  λΐας κ. Νταλαντιέ τόν μετά
  τόσης άγωνΐας άναμενόμε-
  νον άπ' Ολον τόν κόσμον βα-
  ρυσήμαντον λόγον τού. Ό
  λόγος αύτάς τοθ κ. Νταλαντιέ,
  πού μετεδόθη ακολούθως είς
  πέντε διαφόρους γλώσσας,
  Αγγλικήν, Γερμανικήν, Ίταλι-
  κήν, Ίσπανικήν καί Άροβικήν
  έχει είς τα κυριώτερα οημεΐά
  τού ώς εξής:
  Την γλώσσα τής καρδίας
  θά όμιλήσω μέ δλους τούς
  Γάλλους διά τάς δυσκόλους
  στιγμάς πού άντιμετωπΐζομεν
  .σήμερον...
  Διερωτώμεθα δλοι εάν εύρι
  σκώμεθα έν κινδύνω. Δικαί-
  ως, άφοθ ύπογράφονται σύμ-
  φωνσ μεταξύ των κρατών
  καί πρίν οχεδόν έφαρμο-
  σθοθν, καταπατοθνται.
  'Ένα καθήκον μέ ώθεϊ νά
  σάς εΓπω: ΤΙ θέλει ή Γσλ
  λία; Την είρήνην των έλευθέ
  ρων άνθρώπων. Ποία είνε
  ή άπόφασΐς της; Νά ύπερα
  σπΐση τό Ιδεώδες κσί τα δικαι
  ώματά της.
  Είς σάς τούς Γάλλους δέν
  θά μάθω τΐποτε νέον άλλά
  είς μερικούς ξένους είνε ά-
  νάγκη νά γνωστοποιήσω δ
  τι: Ποτέ ή Γαλλία δέν ήτο
  περισσότερον ενομένη, περισ¬
  σότερον άποφασισμέ/η, περισ¬
  σότερον Ισχυρά. "Οτι έλπίζει
  Οτι ή ειρήνη θά σωθή. άλλά
  μέ μιά ψυχή θά έγεΐρετο ό-
  λόκληρος, διά νά άγωνισθί),
  εάν έκηρύσσετο ό πόλεμος.
  Παρά την διεθνή" κρίσιν ή
  Γαλλία συνεχίζει τόν δρόμον
  τής άναγεννήσεως.
  Πρό τοθ διαγραφομένου κιν
  δύνου έζήτησα την πλήρη έ-
  ξουσιοδόχησιν διότι έπρεπε νά
  έργασθώμεν σιωπηρώς, κατά
  τάς δυσκόλους αύτάς στιγ¬
  μάς. Καί την προσπάθειαν την
  οποίαν ζητοθμεν άπό τόν
  γαλλικόν λαόν κανείς δέν μάς
  ιήν άρνεϊται. Διότι δλοιγνω
  ρΐζουν δτι ή Γαλλία είνε δι¬
  καία πατρίς 8τι είνε (σχυροτέ
  ρα άπό ποτέ άλλοτε Οτι άπο
  τέλει ενα ενιαίον άδιάσπα-
  στον δγκον.
  Ή δύναμις τής ΓαλλΙας δέν
  είνε μόνον ύλική, άλλ' είναι
  καί ήθική. Καί αυτή ή ήθική
  πρό πάντων δύναμις είνε σή
  μερον δσον ουδέποτε άλλοτε
  άνεπτυγμένη. Ή δύναμις τής
  ΓαλλΙας είνε έπΐσης αί φιλίαι
  της. Έμπνέεται ή δύναμις αύ
  τή άπό την αγάπην πρός την
  ελευθερίαν όπως την άντιλαμ
  βανόμεθα ημείς καί δχι εκεΐ-
  νοι πού όνομάζουν έλευθερΐ
  αν την δουλείαν.
  Έξ όνόματος τής ΓαλλΙας
  έχω νά σάς είπω δτι ή πραγ
  ματική πρός την άνθρωπότη
  τα ύπηρεσΐα είνε νά μην θυ
  σιάζουν οί ηγέται των εθνών,
  άδίκως άπό φιλοδοξίαν, τούς
  λαούς άλλά νά τούς άφήνουν
  νά ζοθν έλευθέρως. Αύτό α¬
  κριβώς πιστεύει βαθύτατα ή
  Γαλλία.
  ΑΙ διεκδικήσεις πού εγεί¬
  ρονται γύρω μας, γίνονται
  μέ ήοεμΐαν άκουσταί.
  Διά τα γαλλοϊταλικά θά ό·
  μιλήσω ειλικρινώς. "Η μάλ¬
  λον θ° άφήσω τα γεγονότα
  νά όμιλήσουν μόνα των.
  Ποτέ ημείς δέν εσκέφθημεν
  νά παραμερίσωμεν, ν' άγνο
  ήσωμεν τα μετά τής ΊταλΙ
  άς σύμφωνα Ή Ιδία ή Ίτα
  λία μάς είδοποΐησε δι" επι
  στολής τοθ κ. Τσιάνο την
  17ην Δεκεμβριού 1938 δτι δλα
  τα μεταξύ μας σύμφωνα έ¬
  παυσαν νά Ισχύουν. Είς τόν
  τελευταίον τού λόγον, διατυ-
  πώνων τάς βλέψεις τής Ιτα¬
  λίας, ό κ. Μουσολίνι, εΐπε:
  «Δέν ζητοθμεν άπό τόν κό
  σμόν νά μάς κρίνη. Απλώς
  τόν πληροφορούμεν επί των
  άπόψεών μας».
  Την επιστολήν τοθ κόμη
  τος Τσιάνο έδώσαμεν είς την
  δημοσιότητα άπόψε. Αυριον,
  θά σάς είναι γνωστόν τό
  περιεχόμενον της διά τοθ τύ
  που. "Αλλά σπεύδω νά σάς
  πληροφορήσω άπό σήμερον ο
  τι διά τής έπιστολής αυτής
  τής 17ης Δεκεμβριού 1938 ή
  Ιταλία δέν μάς εζήτει τΐποτε
  τό συγκεκριμένον. Τα δημι
  ουργηθέντα λοιπόν προβλήμα
  τα Τζιμπουτί, Σουέζ καί Τύνι
  δος, άποτελοθν προσφάτους
  Ιταλικάς επιθυμίας, πού ζή
  τοθν Ικανοποίησιν. Έξ αύ
  τοθ συμπεραΐνομεν δτι κάθε
  διεκδίκησις, Ικανοποιουμένη
  θά έδημιούργει την επιθυμίαν
  ■προβολής νέων, άτελευτήτων
  είς τό μέλλον διεκδικήσεων.
  Σάς καθιστώ δμως γνωστόν
  δτι ουτε έ'ν έκατοστόμετρον
  έκ τοϋ έδάφους μας δέν θά
  δώσωμεν. Ουδέν άπό τα δι
  καιώματά μας θά παρα
  χωρήσωμεν. Άλλ' ή Γαλλία
  δέν θ αρνηθή νά εξετάση τούς
  δρους ποΰ τυχόν θά τής προ
  τείνουν διά την διεξαγωγήν δι
  απραγματεύσεων.
  Άπευθύνων εγκάρδιον χαι
  ρετισμόν είς τούς κατοίκους
  τής Τύνιδος, Γάλλους καί ίθα
  γενεΐς τρΰς διαβεβαιώ δτι ή
  Γαλλία θά μείνη πάντοτε δι'
  αύτούς ή άγρυπνος προστά
  τις. "Επειτα, τί έχουν νά πά
  ραπονεθοθν διά την φιλοξε
  νΐαν την οποίαν έκδηλώνο
  μέν είς αύτούς, μένοντες πι
  στοί είς τάς παραδόσεις μας,
  οί Ιταλοί τής Τύνιδος;...
  Ή κατάκτησις τής Τσεχο
  σλοβακΐας, ή έγκαθΐδρυσιςτοϋ
  Ράϊχ είς Πράγαν, άπετέλε
  σε θλιβερόν κτύπημα διά
  τάς προσφάτους εισέτι κατευ
  ναστικάς προσπαθείας μας
  είς τό Μόναχον. ΚαΙ είναι
  γενική ή άνησυχία διά την
  μελλοντικήν εξέλιξιν. Πώς δ
  μως νά μην ευρίσκεται ή
  Εύρώπη έν εξεγέρσει έφ' δ
  σον δλοι γνωρίζομεν Οτι είς
  πόλεμος θά εσήμαινε κατα
  στροφήν δι' δλα γενικώς τα
  κράτη;
  Άναφερόμενος είς τάς με
  τα τής Αγγλίας σχέσεις τής
  ΓαλλΙας ό κ. Νταλαντιέ έτό
  νισεν δτι είναι στεναί, έγκάρ
  διαι, είλικρινεΐς διότι έμπνέ
  ονται καί καθοδηγοθνται άπό
  την αμοιβαίαν κατανοήση/, ά¬
  πό τα ϊδια κοινά ίδεώδη τής
  ελευθερίας τής ανθρωπίνης ά
  ξιοπρεπείας καί τής τοθ σεβα
  σμοΰ των δικαιωμάτων των ά
  τόμων καί των λαών καί ύ
  πεγράμμισεν δτι ή άγγλο
  γαλλική συνεργασία καθώς
  καί ή διαρκής έπσφή μέ την
  Αμερικήν άποτελοθν την με
  γαλυτέραν έλπΐδα διά την
  άνθρωπότητα. Περαίνων τόν
  λόγον τού ό Γάλλος Πρωθυ
  πουργός απηύθυνε την κάτωθι
  συγκινητικήν έκκλησιν.
  ...Έν ονόματι τής πατρίδος
  μου προσκαλώ δλα τα Κρά
  τη τα δποΐα ποθοθν, δπως
  ημείς, νά προστατεύσουν την
  είρήνην, νά ένωθώμεν έναν
  τίον οίασδήποτε είσβολής. ΕΤ
  μαι πεπεισμένος δτι είς δλον
  τόν κόσμον, δλοι δσοι δέν
  είναι έγωίσταί καί κενόδοξοι
  θά αίσθανθοϋν τα λόγια τής
  "αλλίας...»
  Ό λόγος αύτός, τόν όποΐ
  όν σημειωτέον εξεφώνησεν 6
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΕΙΡΙΝΙΚΟΠΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
  Τάς ημέρας αύτάς σημειώνε
  χαι ό συμπαθητικώτερος των συ
  ναγερμών: Καταρτίζονται τα προ¬
  καταρκτικαί μέτρα καί όργανώ
  νονται χά συνεργεΐα διά τα γενι-
  κά συγυρίσματα. Τό σπίτι υπο
  γραμμίζει την θέσιν τού. Καί ά
  νανεώνει τούς δισμούς τού μέ
  την χαράν καί την ευτυχίαν,
  —τίς μπαλκονόπορτες καί τα πε
  ζούλια αί πρώται φυσιογνωμίαι
  νοικοκυρών φιγουράρουν ώ; πρό
  σκοποι. Έπιθεωροΰν τάς προσί
  ψεις. Καί δίδουν διαταγάς διά
  τα άσβεσΐώματα τα δποΐα θά έ
  πακολουθήσίυν δπομονετιχά, τα
  σφουγγαρίσματα. Τα κερκέλια
  τής όξώπορΐας, καί γενικώς κά
  θε τι μετάλλινον πού δπάρχει είς
  τό απίτι, θά στιλβωθοθν τελευ
  ταΐα.
  Ή εύωδία τοΰ νερατζανθοθ
  είνε σάν εύλογΐα την ώρα των
  προετοιμασιών αυτών. "Ερχεται
  άπό τίς μεγάλες αύλές, δσες δια
  τηροθνται άκόμη, καί προαναγ
  γέλλει μαζύ μέ τό επικείμενον
  θείον πένθος καί τα γενικά άν
  θίσματα:
  ...Νύχτα τδν παθών
  μά καί τ" ΆιιρΙλη νύχτα ,.
  Αυτή τή νύχτα μέ τό φέγγο
  των πολυελαίων, τα κεράκια τοθ
  έπιταφίου άλλά πρό παντός κα
  τα άπριλιάτικα ρόδα—Τά ρόδα
  τής ζωής—έρχεται νά υπενθυμί
  ση ή άτμοσφαΐρα. Είς τόν κύ
  κλον της κάθε άσχολία άποβλέ
  πουσα ή περιστρεφομένη είς αύτά
  τά πράγματα^έξιδανικεύεται. Εί
  δικώχερα δπως είπομεν διατονίζε
  ται έντός τοθ περιβάλλοντος αυτοθ
  τό σπίτι. Αί έπικείμεναι ήμέοα
  είνε νομίζομεν μία έξύψωσις τήι
  άξίας τού. Άλλά καί μία παρόρ
  μηαις πρός την μεγαλυτέραν γε
  νίκευθιν των αγαθών τού.
  Ό διαβάτης πού είχε σπίτι
  χαίρεται μέ τά θεαματα αϋτά
  των συνοικιακών δρόμιον. Δέν έν
  θυμεΖται μόνον. Έλπίζει. Άν οί
  άνθρωποι παρέρχωνται,'αί έφηρμο
  σμέναι άξιαι μίνουν. Ή χαρά
  τοθ σπιτιοϋ έχει άποδειχθή
  είνε μιά τέτοια άξια. Τά άγαθά
  της διά τό σύνολον δέν είνε μό
  νόν ζήτημα χριστιανικής κατηχή
  σεως. Είνε καΐ ζήτημα πολιτι
  ομοθ. ΚαΙ έχουν νά ποθν δτι πά
  ρά τά έμπόδια δ πολιτισμός προ¬
  χώρει. Ή εξασφάλισις τής οίχο
  γενείας καί τοθ σπιτιοθ είναι
  δύο μεγάλαι κατευθυντήριοι γραμ¬
  μαί τού.
  *
  Είνε συμπαθητικός ό συναγερ
  μός, δ πεοπασχαλινίς, των νοι¬
  κοκυρών. Άλλά καί σημαντικάς.
  Ό θεάνθρωπος Ισως—ϊσως νά
  τόν ηθέλησε ώς τό προανάκρου·
  ομα των έορτών τοθ Πάσχα. ΚαΙ
  άπό θρησκευτικάς καί άπό κοινω
  νίκης απόψεως είνε τόσον μέσα
  εις τό πνεθμα τού! "Ας ελεγε είς
  την Μάρϋαν δτι περΐ πολλά με
  ριμνα καί τυρβάζει. Ή άλήθεια
  είνε δτι ή τύρβη καί ή μέριμνα
  τοθ σπιτιοθ είνε ή συνειδητή άρ
  χή πρός την είρήνην τής βασιλεί
  άς τού. Άπό έκεΐ πηγάζει τό συ
  ναίσθημα τής μακαριότητος καί
  τής ευδαμονίας. Αί έπικείμεναι
  ώραΐαι χριστιανικαί ημέραι άπο-
  κτοθν μέ αυτάς τό άρμονιχώτε-
  ρον καί ψυχικώτερον περιθώ¬
  ριον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  κ.Νιαλαντιέ άπό ραδιοφώνου
  καί δχι ενώπιον άκροατηρί
  ου, ένεποίησε μεγΐστην έντύ
  πωσιν παντοθ διά την σταθε
  ρότητα καί την μετριοπάθει
  άν τού άλλά καί διά τό βα
  θύτατον άνθρωπιστικόν πνεθ
  μά τού καί τόν συγκινητικόν
  παλμόν τού, σχολιάζεται δέ
  ευρύτατα είς δλον τόν κόσμον.
  Ζητήματα τής ύπαίθρου
  Η ΚΟΙΝΟ1Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ1ΕΣΜ0ΙΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  Άπό ημερών δποβάλλονται είς Ι
  την Νομαρχίαν πρός έγκρισιν οί
  νέοι προυπολογισμοί των κοινοτή '
  των, χρήσεως 1939—40 Διαχρί
  νεται δέ είς τούς προϋπολογισμόν;
  αύΐούς τό πνεθμα τής τάξεως.τής
  οίκονομίας, τής νοΐκοκυρωσύνης
  άλλά καί τής δημιουργική; δια
  θέσεως. Είς δλους σχεδόν τού;
  προυπολογισμούς, τά κοινοτικά
  συμβούλια άναγράφουν είδικά χον
  δύλια δι' έργα προόδου χαί πολι
  τισμοθ, διά την κατασκευήν έξυ
  γιαντικών, σαγκοινωνιακών, άρδευ
  τικών χαί ϋδραυλικών, έχπαιδευτι
  κων καί άλλων κοινής ωφελείας
  έργων. Καί δέν περιορίζονται είς
  την άναγραφήν είδιχών πρός τοθ
  το πιστώσεων. Έπιβάλλουν καί
  προσωπικήν εργασίαν είς τούς κα
  τοίκους των, σύμφωνα μέ τό δι-
  χαίωμα πού παρέχει ό σχετικός
  περί Δήμων χαί Κοινοτήτων νό
  μος. Μία πνοή πολιτισμοθ χαί δή
  μιουργικότητος χαρακτηρίζει τούς
  νέους προϋιτολογισμούς των κοινο
  τήτων. Είνε δέ καί τοθτο μία επί
  πλέον απόδειξις τής συντελεσθεί¬
  σης χατά τά τελευταία έτη μετα
  βολής είς δλα. Είνε έ'ν στοιχείον,
  εν ισχυρόν τεχμήριον περί τοθ έ
  πιχρατοθντος σήμερον πνεύματος,
  περί τής άλλαγής τής σκέψεως
  χαί των κατευθύνσεων είς δλα.
  Άλλ' επί % εΰκαιρία θά μάς
  επιτραπή νά είπωμεν ολίγα τινά
  δι' εν ζήτημα μέ τό οποίον καί
  άλλοτε ήσχολήθημεν χαί επί τοθ
  έποίου ή κυβέρνησις έδωκεν ήδη
  πρό πολλοθ τάς δρθάς κατευθύν
  σεις χαί εχάραξε τάς γραμμάς πού
  πρέπει .ν' άκολουθήσουν τά Κοινο
  τιχά Συμβούλια.
  Ή προσωπιχή έργασία, διά νά
  είνε πραγματιχά ώφέλιμος καί ά-
  ποδοτιχή, θά πρέπει νά έκτελήται
  μόνον είς έργα διά τά όποϊα 5
  πάρχει σχέδιον μηχανικοθ καί υ¬
  πό την επίβλεψιν είδιχών έργοδη
  γών. Διότι άλλως οί αγρόται μας
  άπομαχρύνονται μόνον άπό τάς
  εργασίας των, ασχολούμενοι είς
  έργα κοινοτιχά, χωρίς δμως καί
  νά χατασκευάζωνται πραγματιχά
  τοιαθτα έργα. "Επΐιτα, θά πρέ
  πει ωρισμένα έργα μεγάλης έκτά
  σεως, «υγχοινωνιαχά, άντιπλημμυ
  ριχά, εξυγιαντικά δι3 άποξηράνσε
  ω; έλών, άρδευτιχά νά έκτελοΒν
  ται άπό κοινοθ χαί έν συνεννοή
  σει πολλών κοινοτήτων, ωσ« ν'
  άποπερατοθνται τά έργα αύτά χαί
  νά μή μίνουν ήμιτελή, άφοθ συμ
  φωνα μέ την χειμένην νομοθεσίαν
  οί χάτοιχοι εκάστη; κοινότητος
  μόνον έντός τής περιφερείας της
  ειμπορούν νά έργασθοθν. Δι' αύ
  τό ακριβώς θά ήτο καλόν νά Εδρυ
  θαθν σύνδεσμοι κοινοτήτων χατά
  περιφερείας μέ χοινά συμφέροντα
  καί κοινάς βλέψεις είτε χαί χά
  τά επαρχίας δπου αί επαρχίαι
  είνε μικραί.θά διετ'θεντο έτσι χά
  τά τόνκαλύτερον τρόπον χαί αί π< στώσΐις των προυπολογισμών καί ή προσιοπική έργασία των κατοί κων διά την εκτέλεσιν έργων χοι νής ωφελείας. ΚαΙ τό χέρδος θά ήτο μέγα. Έντός ολίγων ετών είς την ύπαιθρον θά χατεσκευά ζοντο έργα τεραστίας άξίας. Τό συγκοινωνιακόν δίκτυον θά έπυ χνοθτο. Ή ίξυγίανσις θά έπετυγ χάνετο. Ή χατασχευή παραγωγι- χών έργων θά διηυκολύνετο. ΚαΙ τέλος θά συνετελεΐτο συν τώ χρόνφ ή άναδημιουργία τής έλληνιχτ]ς επαρχίας, δ συγχρονισμός χαι δ έχπολιτισμός τής ύπαίθρου. Οί χοινοτάρχαι λοιπόν, άς άνα λάβουν την σχετικήν πρωτοβου λίαν. "Ας έλθουν είς συνεννοήσεις μεταξύ των. ΚαΙ άς λάβουν σχετι κάς αποφάσει;. Ή νομαρχία χαθό σον γνωρίζομεν δχι μόνον θά έγ κρίνη την ί'δρυσιν συνδέσμωνχοι νοτήτων άλλά χαί θά υποβοηθήση οιανδήποτε προσπάθειαν τείνου σαν πρός τόν σκοπόν αυτόν. Είδι χώτερον σήμερον, δπότε δ τόπος διοικείται άπό άνθρωπον τής ίχα νότητος, τής άξίας χαί τής έργατι κότητος τοθ χ. Μαρχέλλου χάθε προσπαθεία τείνουσα είς την πρόο δόν τής δπαίθρου θά τύχη ίδιαιτέ ρας υποστηρίξεως. Οί παντοπώλαι. Είς τάς Αθήνας θά συγ· κληθή περί τά μέσα Άπριλί ου πανελλήνιον συνέδριον των παντοπωλών, προκειμέ- νου νά άσχοληθή μέ τά ζητή ματά των. Τό συνέδριον αύ τό θά παρακολουθήση καί ή κυβέρνησις μέ στοργήν καϊ ενδιαφέρον καί τουτο δημιουρ γεΐ την πεποίθησιν δτι τά ζή τήματα πού θά έξετασθοθν καί πού ένδιαφέρουν τούς παν τοπώλας θά τύχουν τής τα- χυτέρας καί Ικανοποιητικωτέ ρας ρυθμίσεως. Ημείς πούπα ρηκολουθήσαμεν πάντοτε μέ συμπάθειαν καί ενδιαφέρον τούς παντοπώλας καθώς καί δλους τούς έπαγγελματίας είς την δημιουργικήν δσον καί επίπονον προσπάθειαν των, ευχόμεθα την ,πλήρη επιτυ¬ χίαν τοθ συνεδρίου των. *** Ύδρόμετρα καί δρόμοι. Φυσικόν καί άναγκαΐον εί¬ ναι βεβαία νά ανασκάπτων ται οί δρόμοι διά νά γίνεται ή τοποθέτησις των ύδρομέ- τρων. Άλλ' είναι έπίσης όρ θόν νά γίνεται ή έπισκευή άμέσως μετά την τοποθέτησιν των ύδρομέτρων. Καί πιστεύο μέν δτι ό Δήμος θά μεριμνή σπ περί τούτου. Τώρα μάλι- στα πού επανήλθεν ό κ. Δή μαρχος είμεθα βεβαιοί δτι θά ενδιαφερθή προσωπικώς καί θά δώση σχετικάς έντο λάς είς την άρμοδίαν ύπηρε οίαν τοθ Δήμου. Τό πράγμα άλλωστε δέν είναι δύσκολον. Ένα μικρόν συνεργεΐον έρ γατών άρκεΐ διά την έργασΐ αν αυτήν, διά την οποίαν έ¬ πίσης δέν άπαιτεΐται μεγάλη δαπάνη. Εκδηλώσεις. Εγίνοντο λοιπόν έκδηλώ· σεις πολιτικοθ περιεχόμενον είς τούς κινηματογράφους. Καί ή κυβέρνησις τάς απηγό¬ ρευσε διά νόμου διότι αί έκδη λώσεις αυταί απέβαινον είς ζηαίαν των σχέσεων μας μέ τάς ξένας χώρας. ΚαΙ 6 πραξεν αρίστα. Ό κινημα τογράφος είνε τόπος ψυχαγω γΐας καί δχι πολιτικών έκδη λώσεων. Καί πρέπει νά μείνη τόπος ψυχαγωγίας καί μοοφώ σεως, έστω καί διά τής βίας, έ'στω καί δι' είδικοθ νόμου. *** Λόγοι. Μετά τόν κ. Χίτλερ, ό κ. Μουσολίνι. ΚαΙ μετά τόν κ. Μουσολίνι, ό κ. Νταλαντιδ καί πάλιν ό κ. Χίτλερ. ΟΙ άρχηγοί των μεγάλων εύρω- παΐκών κρατών άναπτύσσουν διά λόγων την πολιτικήν των. "Δς ελπίσωμεν πάντως δτι ό αγών θά περιορισθή είς τούς λόγους μόνον καί δτι τάς φραστικάς έκρήξεις δέν θά δια δεχθή ή καταιγίς τοθ πολέμου. (Η ελπίς άλλωστε αυτή ένι- σχύεται καί άπό τόν ίψοεμον, σταθερόν τόνον τοθ προχθεσι νοβραδυνοθ λόγου τοθ Γάλ λου πρωθυπουργοθ. Διότι κα" τά γενικήν αντίληψιν ό λόγσς τοθ κ. Νταλαντιέ θά συντελέ ση θετικβς είς την ϋφεσιν της διεθνοθς κρίσεως καί είς Την εκκαθάρισιν τής εύρωηαΐκτ)ς καταστάσεως.
  ΑΗΟΡΘΩΣΙ2
  Θέατρον Πουλακάκη— θΐασος
  ΚατερΙνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  προσεχώς.
  Πουλακάκη.— Σήμερον τό με·
  γαλοοργημα τοθ Γολλου Άκαδη
  μαικοϋ Πιέρ Μπενουά· «Νύχτες
  Μόσχας», Μέ τούς Χάρρυ Μττώρ
  'Ανναμπέλλα Την Δευτέραν «Πό
  λεμική θύελλα».
  «Μινώα» —Σήμερον τό μικρό
  άγγελοθδι ΣΙρλευ Τέμπλ στό ά
  ριστούργημα: «Ή μικρή λαθρε
  πιβάτις» Την Δευτέραν τό φίλμ
  θαθμα- «μικροϊ ί^ρωες».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 31ης Μοιρτίου.
  "Ωρα 13 30 Χρηματιστήριον -
  Εϋπσεις.
  13 50 Έλαφρό έλληνιχό τρ»
  γοΰύι (οΊβχοι).
  «Κάτι Ιχω στήν καρδιά». «Δέν
  θά ξαναγαπήαω». «"Ας άλλάξου
  με δμιλία».
  14.45 Είίήοεις — Μετεωρολογι-
  χον Δελτίον.
  18 Χρηματιστήριον—κίνησις ά
  γορκς Πειραιώς.
  18.15 Ή ώρ« τής Έλληνίίβς:
  «Ή ευτυχία τής οικογενείας»,
  τής δημοσιογράφου κ. Αλεξ.
  Μαυρογένη.
  18.30 "Εργα δι' όοχήστραν (τού
  Μουσσοργκσκυ) ίίσχοι
  19.15 Έλαφρό τραγοϋδι (υπό
  της χ. Δανάης Στρατηγοπούλου)
  «Χάι!—Χάι!»: Γιαννουχάκη—
  Κυπαρίσση «Κάντα Γκιτάρα», «ί·
  σπανικό τραγου5άκι». «Έρχομαι
  νΰχτα».
  19 45 Μονωϋαι καΐ δυωδίαι
  (υπό της μ. Καμπανάκη χοα τού
  χ. Λοξακη)
  20 15 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  'Ανακοινώσβις Έ8ν Όργανώσεως
  Νϊβλαίας.
  20 30 Εΐδησϊΐς— Μϊτεωρολογι
  χον δελτίον.
  20 45 Μπαλαλάϊκε; Ρβύολαν.
  21 15 Μικρά βρχηστρα ιΔ)τής
  έρχήστρας χ. Στ Βαλτετσιώτης),
  21 Νυκτερινόν εΐδησεις.
  22,10 Τρίο 'Αμφιτεατοώφ.
  23 Μουσική χοροΰ (δίσκοι)
  24 15 Τϊλϊυταϊαι εΐδήσεις
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  ΠΟΥΑΛΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό δραματικό μεγα-
  λούργημα τοΰ Γάλλου
  Άκαδημαΐκοΰ
  ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ
  ΜΟΣΧΑΣ
  Νέα έκδβσις
  "Ενα εργβ πού ή ώμορ
  φιά, ή τέχνη, έ πλοϋτος
  ξεπερνοΰν τα δρια καί
  της πιό τβλμηρής φαντα-
  σίας, στήν έκτέλεσι τοϋ
  όποΐου λαμβάνει μέρος
  δ,τι έχλεχτότερον έχει νά
  επιδείξη ή κινηματογρα-
  φική τέχνη.
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΛ
  ΣΠΙΝΕΛΛ1
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  19βν
  Ή Λία δμως ήταν δυσπι
  στη. Δέν έμπιστεύθηκε όλόκλη
  ρη την περιουσΐα οτήν ύπηρέ-
  τριά της Τα πολυτιμότερσ
  άντικεΐμενα τάκρυψε σ' £να
  πιθάρι χωμένο στή γή πού
  μόνο αυτή καί ό άνδρας της
  ήξεραν. "Ολη την νύκτα τό
  ζεϋγος την πέρασε στίς προ
  ετοιμασίες. Ή Λ(α ττήρε άπό
  τόν κρυψθνα τό χρυσάφι καί
  τό έβαλε μέσα σέ μιά ζώνη
  ποΰ φόρεσε ή ϊδια. Μάζεψε
  δλα τα κοσμήματά της. φρον
  τισε καί γιά την τελευταία
  λεπτομέρεια τοθ ταξιδιοΰ καί
  τής εγκαταστάσεως τής οίκο
  γενεΐας στήν Ίερουσσλήμ.
  Την επομένην οί δύο σύ
  ζυγοι κατέβηκαν στήν άγο
  ρά. Καλέσαν έπιδεικτικά τούς
  πτωχούς πού ήσαν μαζεμέ-
  νοι σΐήν πλατεΐα καί τούς
  ωδήγησαν έξω άπό τό κατά
  στημά τους. Ό Ίούδσς στά
  θηκε στή μέση τής είσόδου
  καί τούς μίλησε γιά την άγα
  θότητα τοΰ ΊησοΟ, προστά¬
  του των δυστυχβν. Ό κύ
  ριος, εΐπε, είνε ό πρσγματι
  κός παιέρσς των πτωχών.
  Αύτός μάς διέταξε νά μοιρά
  σωμε τα ύπάρχοντά μας. Δο
  ξάσατε τό όνομά τού.
  Καί ήρχισε νά μοιράζπ είς
  τό κατάπληκτο πλήθος ύΦά
  σμστα, δοχεΐσ, μυρωδικά. Ό
  ένθουσιασμός τοθ κόσμου γ]
  ταν άπερΐγραπτος. Ζητωκραύ
  γαζαν τόν Ίσκσριώτη, τόν
  μεγάλο εύεργέτη τής Καπερ
  ναούμ. ΟΙ γυναΐκες γονάτι
  σαν καί φιλοϋσαν τό φόρεμα
  τής Λ(ας.
  —Σας τα μοιράζουμε, έ"λε
  γεν έκεΐνη, στονομα τοθ Ί
  ησοθ τοϋ Ναζωραίου, γιά νό
  τόν πιστέψετε καί νά τον ά
  κολουθήσετε.
  Κατόπιν τό ζεθγος χωρισθή
  κε. Ό Ίούδας συγκεκινηυέ
  νος κρατοθσε τό χέρι τής
  ΛΙαςκαΙ τό έΌφιγγε δυνατά
  (συνεχίζετβι)
  Τό Ελληνικόν Θέατρον
  Ο ΟΙΑΣΟΙ ΤΗΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΒΥΕΑΕΑ
  ΈκτΙθεται είς τελειωτικήν
  έπαναλ ητττικήν δημοπρασίαν
  ή ένοικίασις των κάτωθι άνα
  φερομένων δημοτικών φόρων
  τελών καί δικσιωμάτων τοθ
  οίκον, έ'τους 1939—1940 ήτοι:
  1) τοθ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προιόντων διά
  θαλάσσης.
  2) Τού φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προιόντων διά
  ξηρδς.
  3) ΤοΟ φόρου ζυγΐου επί
  των διά θαλάσσης είσαγομέ-
  νων εγχωρίων ιτροι'όντων.
  4) Τοϋ φόρου όπωρικών καί
  λαχανικών.
  5) ΤοΟ φόρου επί των έν τρ
  περιφερείσ τοθ Δήμου άγορα
  πωλουμένων μικράν καί μέγα
  λ ών ζώων.
  6) Των τελών διά την χρή¬
  σιν των σφσγείων.
  7) Των τελών επί των δια
  φημΐσεων.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  άν τώ δημοτικώ καταστήματι
  Ηρακλείου την 31Μαρτ(ου έ έ
  ημέραν Παρασκευήν (σήμερον)
  καί ώραν 11—12 π.μ. ενώπιον
  τής Δημσρχιακής Έπιτρο-
  πής Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 30 Μαρ-
  τΐου 1939.
  Ό Δημαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Τό Ηράκλειον Βά εύτυχήση. νά δεχθή μετά λίγες ήμέρες τόν θί-
  ασον της μεγάλης καλλιτέχνιδος κ. ΚατερΙνας Άνδρεάδη γιά μιό
  σειρά παραστάσεων μέ τα καλυτέρα έργα τοθ παγκοσμίου δραματο
  λογίου. Ή κ. Άνδρεάδη καί τό εκλεκτόν καλλιτεχνικόν συγκρότη
  μά της, θά κάμη Εναρξι των παραστάσεων της στό θέατρο Πουλακά¬
  κη μέ τό άοιστούργημα τοΰ άθανάτου ΝορβηγοΟ δραματουργοθ
  «ΈρρΙκου "Ιψεν, «Έντα Γκάμηλερ», μέ ι6 ότιοϊο θρισμβεύει τώρα
  στήν Άθήνα. Είς τό [ψενικόν αύτό μεγαλούργημα ή κ. Άνδρεάδη
  φανερώνει 8λη τΛ δύναμι τοϋ πλούσιου ταλίντου της «αί ζωντανεύ
  εί την "Έντα Γκάμπλερ, δπως ακριβώς την έφαντάοθηκεν ό δημιουρ
  γός της, έξυψώνοντας την έλληνική τέχνη σ' άνώτερες σφαίρες.
  Είς τα δημοσιευόμενα σκΐτσα διακρΐνονται- "Ανω: Ή δνΐς Μ.
  ΛεκοΟ ώς Τέα καί ό κ. Αποστολίδης ώς Μττράκ, δ κ. Δαμασιώτης
  ώς Τέσμαν καί ό κ. Μορίδης ώς Λέβμπορκ. Είς τό μέσον: Ή κ.
  ΚατερΙνα Άνδρεάδη ώς "Εντα Γκάμηλερ.
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κ Κάτια καί ό κ. Τ. Μπορζωφ οί όποΐοι δίδουν άπί,ψε (ώρα
  7 μ. μ.) ρεσιτάλ τραγουδιοϋ καί μουσικης είς τό θέατρον Πουλακά
  κη μέ εκλεκτόν πρόγραμμα, Μργων τοθ Βέρντι. Τσαϊκόφσκυ, Μπι¬
  ζέ καί φημισμένων ρωσσικών λαΐκών τραγουδιων. Τό ρεσιτάλ τε
  λεΐ υπό την προστασίαν τοθ νομάρχου κ. Λ. Μαρκέλλου.
  Ταχύτοται
  έπισκευαΐ ώρολογΐων
  —άσφαλεϊς
  * —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (π«ρά τ* Συντριθβΐνι).
  £ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον' έ·
  πιπλιβμένον καρά χ«λ$ οίχογι-
  τ|1>. Πληροφορίαι ηβρ' ημίν.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ή Έχλογική Έπιτροπή τοθ
  ΕμπορικοΟ χαί ΒιομηχονικοΟ Έ
  πιμελητηρίου Ηρακλείου, δηλοί
  είς τα ύποχρεωτικά μέλη τής Όρ
  γανώσεως 5τι οί έχλογ-ικοΐ χά
  τάλογοι, άποτελούμενοι άπό όκτώ
  τμηματικΐ/ύς τοιούτους, ίσαρίθ-
  μους πρός τάς χαττ,γορίας των
  ιίς τό Έπιμελητήριον δπαγομί
  νων έπαγγιλμάτων, άνηρτήθτ,σαν
  είς τόν έν τη ιίσόδψ τοθ Έπιμε
  λητηριακοθ χαταστήματος πίνα
  χά χαί θά είνε έκτεθειμίνοι επί
  5 συνεχεΐς ημέρας, ήτοι μέχρι
  τής 4 Απριλίου έ. ε", συμπερι-
  λαμβανομένης, προσχαλεΐ δέ ταυ¬
  τα νά λάβωσι γνώοιν των χαταλό
  γων τούτων καί υποβάλωσι τίς
  τυχόν κατ' αυτών ένοτάσεις των
  συμφώνως τώ νόμφ.
  Έν Ηρακλείω τή 29η Μαρτί-
  ου 1989.
  Ή Έπιτροπή
  Οεόφΐλος Τζίχκς
  'Αχιλ. Χριστόπουλο;
  ~ * Κατεχάκης
  Άπό τής 1ης Απριλίου τό
  Πρατήριον σιγαρέττων Ζ Α ΠΑΝ¬
  ΤΙ μεταφέρεται είς την ΛεωΦό-
  ρον ΚαλοκαιρινοΟ πρώην φαρ¬
  μακείον Ζαχαριάδου, παραπλεύ¬
  ρως χρυσοχοείου Νικολ. ΚεΦαλο-
  γιάννη.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΖΗΤΕΙΤΕ ίπιμόνως, ά π© βλα τα χ«ταστήματ« χ«Ι οιύτβ
  «χόμη τβν έιι«ρχι&ν τκΐς κλνσταΤς Μάρκος «Στοτυρός».
  "Ητοι οβυνάχια, τρυηίιμβτβ κιθαρβς, χ«ρ«λι« χεντΑμα-
  τβς, χβ«Ρ4ρ«ς, Μονλινι, Κοτβν ηβρλί, Βαμβαχβχια, χον·
  Ρέρες χιντΑματβς χ. λ. η. Όλα τ« *>ς &νΗ «Ιορ είναι ά·
  *·*ατο» «οιοτΐϊτος, χ«ΐ χρ«μ4το»ν Ανν»ημενοιν χ«1 οτερε·
  βν. Μί« οβχιμίι βα οβις κε(σα οι« τΛν άνκτερβητα τβν
  ΝλεΜΐΒν τ4
  ρ( £ρ(
  Άντι«ρόοιιιιβ( βιέι τβύς Νβαβ6( ΉραχλεΙβν—ΛετοοΒίβυ:
  Ι Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  Κεμάλ Άτοτούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΙΟΣ
  ΤοΟ "Αρμστρογγ·
  41ον
  Όπως πάντοτΐ, χαί δπως γιά
  τί κάθε τι, πρώτα έστάθμιοε χαλά
  είς τόν νοθν τού χαί την ελαχί¬
  στην λεπτομέρειαν, καί άφοθ ε¬
  σκέφθη χαλά ώρίμως χαί χατέλη
  ξεν είς μίαν απόφασιν, ήθελεν—
  δπως αυνήθιζε — νά πραγματοποι
  ήση την άπόφΛθίν τού άμέσως,
  μέ ερμήν κυκλώνος!
  Είπε νά τοθ έτοιμάσουν τα αύ
  τοκίνητόν τού, δέν είπεν είς κανέ
  να ποΰ θά επήγαινε, διέσχισεν, ά¬
  πό ϊποιο δρόμο μποροθσε τή μι
  σή Τουρχία κατευθυνόμενος είς
  Σμύρνην: Έπήγεν κατ' ευθείαν είς
  τό σπίτι τοθ Μπορνόδα. Ή Λατιφέ
  την στιγμήν πού ό Κεμάλ, χωρίς
  νά τόν περιμένη, έφθασεν, εύρί
  σκετο είς τό επάνω πάτωμα Ό
  Κεμάλ άνέβηκε. χωρίς νά πή" τί
  ποτε, τής σκάλες.
  —Θά πανδρευθοθμε, τώρα άμέ
  σως! τής είπε, χωρίς Ιξηγήσβις,
  χωρίς ματαίους προλόγους πού
  πάντοτε άπηχθανετο. «Τώρα άμέ
  σως, χωρίς νά χαλέσωμε χα^ένα,
  χωρίς πομπήν, χωρίς μεγάλην ψ<χ σαρίαν!» 'ΩμιλοΟσεν ώίάν νί ήΐαν ίνας άφέντης πού έδιδε διαταγάς άνΐπι δίκτους αναρρήσεως. Ή Αατιφέ είς τή" Ικρηξιν τοθ πάθους ,ΐου, γι' αυτήν, χϊν είχεν άαοκρούσει. ΙΙρίσχηαα ήταν γι' αυτήν 6 τύ· πος, ό γάμος. ΑΓ, λοιπόν, ό Κε μάλ θά συνεμορφώνετο είς τό πρό σχημά της, είς τόν κενόν δι" αυτόν σημασίας τύπον, άλλά διά νά επι βάλη την θέλησίν τού: Διά νά την κάμη δίκην τού! Γιά την νεάνιδα καί ή άφιξις καί πρίτασίς τ&υ ίπήρχοντο χά- πως άπροσδόκητοι. Έχεΐ φαίνεται ή αίων£α ά5υναμία τής γυναίκας: Ή αίφνιθία πρότααιςγιά την πραγ ματοποίησι τοθ σχεδίου γιά τα έ ποίον αυτή επίστευεν δτι θά ήταν ή ευτυχία της^—γυναΐχα τοθ Μου σταφά Κεμάλ, τού Γαζη τοθ ήοω ος, ποία λαμπροτέραν τύχην μ πό ροθσε νά φιλοΐοξήση χαί νά όνει ρευθη μΐάνέαχόρη τής Τουρκίας; —τήςίφερεν ελαφρών ζάλην. Έ ζή'ησεν Ολίγον καιρόν γιά νά τα χτοποιήση καί συγκεντρώση τάς σχέψΕΐς της γιά τόν αίφνιδιασμόν πού είχεν υποστή* άπό την πρότα σιν "Αν ζητοθσεν ολίγας ημέρας, ί Κεμάλ θά τής ηρνείτο την προ θεσμίαν. Άλλά τ&0 εζήτησεν όλί γας μόνον ώρας. Έστω καί μέ δυσφορίαν καί ανυπομονησίαν την άφησε νά σκεφθή. 'ϋλίγον πρίν βραδυάαη την έ πεσκίφθη χαί τής εΐπε νά έτοιμα σθ^). Την πήρε χαί βγήχαν ϊξω είς τόν δρόμον, εκάλεσε τόν πρώτον γενϊΐοφίρον Μωαμεθανόν ίερέα, πού έπήγαινεν είς τό τζαμί γιά την προσευχήν τής εσπέρας, χαί τόν διέταξε νά τού; πανδρεύση, έ- κεΐ, διά μιά"ς είς τόν δρόμον, ά νευ άναβολής, ωστε νά έχπληρω θοϋν οί τύποι. (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ. - Επανήλθε ιιρο· χθές έξ Αθηνών δ κ. Γεώργ. Βοϊ· λας μηχανικάς. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άτιέθανεν έν Ση· τεΐα προχθές, ό Νικόλαος θ. Λατ τζανάκης έκ των έγκρΐτων μελΰν τής κοινωνΐας Σητείας καί εκ των καλλιτέρων οΐκογενειαρχών. Ή κηδεία τού εγένετο την επομένην έν συρροΓ) πλήθους κόσμου ημών τος την μνήμην τού, κατατεθέντων είς την σορόν τού πλείστων στΐψά νων. Τούς οΐκείους τού καί 15ιακ τέρως τόν υϊόν τού κ. Μιχαήλ Λα· τζανάκην Ιατρόν συλλυπούμϊθα θερμώς. *** Γύρω στήν πόλι. Διά τοϋ Ιταλικού φορτηγοθ «Δι άνα» εκομίσθησαν είς παραλα¬ βήν διαφόρων έμπόρων τής πόλε ώς μας ττερί τούς 45 τόννους ζα χάρεως. —Διά τοΰ Ιδίου ά)π έκομίσθη £· πίσης μεγάλη ποσότης ξυλεΐας. —Έίακολουθοθν έξ άλλου αί συχναί έκψορτώσεις ιίς τόν λι¬ μένα μας μηχανών καί καρροσερΐ φορτηγων καί έπιβατικων αύτοκι· νήτων. —Υπό των αρμοδίων ύπηρεσιών της Νομαρχίσς ήρχισεν ό ϊλεγ· χος των υποβληθέντων πρός κθ· ρωσιν προυπολογισμόν των διαφό ρων κοινοτήτων τοϋ νομοΰ. —Μέ την βελτίωσιν τού καιροϋ έπανήρχισεν ζωηρά ή κίνησις είς την πλατείαν Ελευθερίας καί την οδόν Γεωργίου τοϋ Α' (τέως λεω Φόρος ^νωσος) δηου καί συνή· θ ά ό ίό θως κάνουν τόν περίηατόν των οί Ηρακλειώται. —Άπό την κίνησιν αυτήν 6έν λείπει έννοεΐται τα ωραίον Φΰ- λον τό οποίον άλλως τε καί δίδει την πνοήν καί την ζωηρά- τητα είς κάθε κίνησιν.. — ΟΙ νεώτεροι τταρακολουθοΰν αναλόγως την κίνησιν αυτήν έ· νω οί πρεσβυτεροι προτιμοθν τό χουζοθρι τής ψιλοκουβεντούλα< στρονγυλοκαθισμένοι είς τα ύ· παίθρια κέντρα. —Ή άγορά μας έτ&ΐμάζεται νά συμπληρωθή ή νά ανανεώθη προ κειμένου να ανταποκριθή καταλ λήλως καί επαρκώς είς τάς ε¬ πικειμένας ημέρας. —Αύτό γΐνεται φανερόν άπό τάς άσχολΐας σήμερον των κατα καί άπό τάς τούς προμη σ ηυαταρχών άλλά ηροσυνεννοήσεις μέ θευτάς των. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μικρό άγγελοϋδι 2ΙΡΛΕΥ· ΤΕΜΠΛ στή μεγάλη έφετίΐνή 4ημι μιουργία τού: Η ΜΙΚΡΗ ΑΑΟΡΕΠΙΘΙΤΙΣ ί1«-ί?·Ιό1 β"δμ* ΣΙΡΛΕΎ' ΤΕΜΠΛ «β« τρκγουδϊί καί ομιλεί χινέζικ». Έκτός προγράμμστος ΖΟΥΡΝΛΛ —Είς τούς τελευταΐους συγκα ταλέγονται καί ώρισμένοι άγρό ται Ιδίως κτηνοτρόφοι, οΐτινες καί εΐσέρχονται κατ' αύτάς είς την πόλιν. —Τα σχολειό ευρίσκονται έν δψει των διακοπων. γεγονός πού προκαλεϊ την χαράν των μάθη- των. — ΟΙ όποΐοι δέν παΰουν νά την έ<δηλώνουν είς τάς θορυβώδεις άνά τάς ύδούς συγκεντρώσεις των —Παρά την έπιμίλειαν καί φι- λοπονίαν βνέπκτε. προέχβι συνή- θως καί μεταί,υ των μαθητών. ή έπιθυμΐα τής αναπαύσεως καϊ των διασκεδάσεων. —"Υφεσις εσημειώθη ώς μαν¬ θάνομεν είς τό ,κθμα της γρίππης —ετσι τό ώνόμασαν οί,, είδικοΐ διά τα 'κύματα—καΐ οί κρεββατω μένοι άραιώνονται. — "Αλλως τε είς τοθτο εΰτυχώς συντελεί καί ή βαθμιαία άνοοος τής θερμοκρασίας. —Ή όποία φαίνεται όδεύουσα πρός τίς πρωτες έλαφρές δσο καί εύχάριστες ζέστες των άνοι ξιάτικων ημερών. —Τα διεθνή γεγονότα έζακο- λουθοϋν νά άπασχολοθν τούς συμ πολίτας. —Μολονότι στάσιμα τα γεγο· νότα αύτά, δέν παύουν έν τούτοις νά έγκυμονοΰν κινδυνους καί ά- πρόοπτα. —Καί είς τό σημείον αύτό εΤναι πού έξαντλοΰνται αί είκα σίαι καί αί συζητήσεις γενικώ· τερα. — Καθ" α πληροφορούμεθα είς την δή ιοπρασίαν διά την ανέ¬ γερσιν διοακτηρίων είς Φουρνήν τοθ γείτονος. —"Ελοβον μέρος περί τούς 70 μηχανικοί καί έργολάβοι έξ δλων σχεδόν των διαμερισμάτων τής Κρήτης. —Ή συγκέντρωσις αυτή έδωσε την παρελθούσαν Κυριακήν δπό τε καί εγένετο ή δημοπρασία ασυνήθη κίνησιν είς τόν "Αγιον Νικόλαον. 1) Ρέπορτιρ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των κο· σμικών κυρίων καί δεσποινί- δών τής πόλεώς μσς δτι ό Πά ρισινός ΟΤκος Ραπτικής τής κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΝ ΔΗΜΟΒΟΥΑΟΥ θά εκθέση διά β'. φοράν είς την πόλιν μας μοντέλα τής άνοιξιάτικης καί θερινής περιόδου. Ή έκθεσις αυτή θά ό ποτε λέση ασφαλώς γεγονός διά τό Ηράκλειον, θά λάβη δέ χώ ραν είς τό ξενοδοχείον Ελ¬ βετία (όδός 25 Αύγούστου) σήμερον Παρασκευήν καί α6 ριον. Προσκληθείς θά σταλώ σιν Ιδιαιτέρως. Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείον π«ρ« τίιν 'Αγρο τιχήν ΤράΜζβιν (ϊνβντ» βΙ- χΐας χ. Νιχελιόαχη. ΤΡΟΦΟΣ χατβλληλος δι5 οίχο- γένιιαν μέ δρέφος ζητεί θίθίν. Πληροφορίαι 45ός Λαχανοΐ 3ενβ- δοχιΐον Ξίνων.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  Τό μενάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις τον.
  Άπό δλα δι' δλους.
  —ΤΙ χρβΐα Θά λάβη, ύπέλσβεν αποτόμως ό
  Βύζουνας. έν ώ ο υ τε Θά ήμπόρεσε νά κατορθώση νά
  φύγη. Είνε άμάθητος άπό τέτοια. Αύτός πού θά
  σοφισθή ό νοθς τού νά σχίση τό πουκάμισό τού
  καί νά κόψη τσ σινδόνια τού νά καθίση. νά κάμη
  σχοινΐ, νά τρυπήση θύραις, νά κατασκευάση. άντι
  κλείδια, νά κόψη τα σΐδερά τού, νά κρεμάση άπ'
  έξω τό σχοινΐ τού, νά κρυφθή, νά άλλάξη τό
  σχήμά τού, χρειάζεται άλλη παρά την Ιδικήν τού
  πονηρΐαν! Δέν είνε τρόπος νά τό κατώρθωσεν έ
  κεΐνος δέν είνε διά τέτοιαις δαυλειαίς, 6χι!
  —Καί έγώ αύτό στοχάζομαι, προσέθεσεν ό
  Ζαμπετάκης. Θά τόν Επιασαν απάνω στή δου-
  λειά
  Ποίος ξέρει; κανένας θά τόν έπαραμόνευσεν
  ημπορεί καί νά προδόθηκε άπό κανένα πρόβα
  τον. Θά ξεμυστηρεύθηκε καί θά την επαθε. Δέν ά
  κοθς τί κακό ποΟ γΐνεται,
  ΤΙ φωναΐς μέσα είς την φυλακήν: Εΐδες, επήραν
  επάνω ταίς στέγαις μέ τα κεριά είς τό χέρι, ν'
  άνσζητοθν. Μή σοθ μέη άμφιβολΐα πώς θά τόν έ
  ττιαοαν.
  "Απόφασις· εΤκοσι χρόνια στή ράχι τού. Έγώ,
  δχι, πώς φοβοθμαι' ξεύρεις πώς δέν φοβοΰμαι·
  άλλά τοθ κάκου καθήμεθα έδώ καί περιμένομεν.
  "Αν θές, καθήμεθα άκόμη, δμως σοθ προλέγω πώς
  θά την πάθωμεν.
  Έλσ, έλα! πάμε μσζί νά ττιοθμε ενα παληό
  κρασΐ!
  —Έτσι τό λές έσύ, Έτσι δέν άφΐνουν τούς συν
  τρόφους, είπεν 6 Παρνασσός.
  —Μά, μωρέ παιδί, σοθ λέγω τόν ξανάπια
  σαν
  Αυτήν την ώραν δέν άγοράζω τόν ξενοδόχον
  σου οθτε δι* ενα σολδΐ. Τΐποτε δέν ήμποροϋμεν ή
  μεΐς νά τοθ κάμωμεν.
  Τό καλλίτερον οπου ήμποροθμεν είνε νά πή
  γαίνωμεν νά τό στρΐβωμεν άπ' έδώ Κάθε στιγμή,
  μοθ φαΐνεται πώς έρχεται καί μ' άρπάζει άπό τό
  χέρι ε*νας χτυπιας.
  Ή άντΐσΐασις τοθ ΠαρνασσοΟ έξησθένει έκ
  των λόγων τούτων άλλά τό βέβαιον εΤνε 8τι οί τέσ
  σσρες ούτοι, πιστοΐ είς τόν συνέταιρόν των, ώς οί
  κακοθργοι δλοι, οίτινες ποτέ μεταξύ των δέ έγκατα
  λβΐπονται, περιεφέροντο δλην την νύκτα πέριξ
  τής Φόρκης όψηφοθντες πάντα κίνδυνον, επί τή
  έλπΐδι ότι ϊσως Ιδωσι τόν Θεναρδιέρον προκύπτοντα
  Ανωθεν τοΐχου τινός.
  Άλλ' ή ρσγδαΐα βροχή, 6 κατακλυσμός έκεϊ
  νος, κατάλληλος τφόντι πρός κακοποιούς, ήρήμ-
  σεν Ολας τάς όδούς, τό ψθχος, τα κάθυγρα φορέ
  ματά των, 6 έντός των φυλακων άκουόμενος θόρυ
  βος, ή προχωρημένη &ρα, οί νυκτοπερίπολοι, ή άπο
  πτασα ελπίς, ό έ^ελθών φόβος, 8λα ταθτα τούς
  παρεκΐνουν ν' άναχωρήσωσ ν ώυτε ό Πσρνασσός
  αύτός, όστις ήτον Τσως καί ολίγον τι γαμβρός τοθ
  θεαρ·ιέρου, ένέδιδε.
  (συνεχ(ζεται)
  ΨΑΡΙΑ ΑΡΩΣΤΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ-
  ρον, Τβνον, Παρον, Νά{·ν.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθεν καί πάλιν εξασφαλίζει £λα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως *«· «ύχαρίστου δια-
  •έρ
  μανσις—λουτρα χ. λ. π.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΣτεΙλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έ λ ε υθ έρ ών
  στΐουδών
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  ΠλατείαιΑν(«$ ΕΙρπνπί 4. ΛΟΗΝΛΣ.
  Β/
  Σχεπκά μέ τίς άρρώστειες των
  ψχριών καί προπαντός τοθ χακοθ
  πού ημπορεί νά προξενήση «τον
  όργανισμό τοθ άνθρώπου Ινα ψί
  ρι άρρωσιο τρωγόμενον, ξέρουν
  καί πολλοί ψαράδες Γάλλος είδι
  κός βεβαιοί 8τι δκουσε ψχράν
  πού έδιάλεγ» τα ψίρια μέσα άτΐό
  τό δίχτυ νά πετα ίνα άπό αυτα
  λέγοντας: «"Οχι πού δέν μοθ φαί
  νετχι φρίσκο άκόμη σπαράζει.
  άλλά δείχνει λίγο «κουρααμένο»
  χαΐ μπορεϊ νά κάμη χαχά σ' εχεΐ
  ι νόν πού θά τί φάγη».
  Ή έορτή της έθνικης
  έπετείου είς Άρχαναις.
  ΑΡΧΑΝΑΙΣ Μάρτιος (άνταπο
  χριτοθ μας)·—Μέ πρωτοφανί) έν-
  "Ωσΐε πρίπει ν' άποφεύγουμε Θουσιασμον χαΐ έπιδλητιχότητα έ
  δχι μόνον τα ψίρια πού δέν είνε ωρχάσθη χαί είς Άρχαναις ή έ-
  φρέσκα, άλλά χαΐ τα φρίσκα πού
  είνε κουρασμίνα. "Ας προσέχω
  μέν, λοιπδν χαΐ ιδιαιτέρως αυτήν
  την εποχήν τής ζίστης "Οίαν
  δέν Ιχουμε εμπιστοσύνην, καλλΕ
  τερα ν' αποτ-εύγουμε τό ψάρι.
  Άκόμη περισσότερον τα δστρακα
  χαΐ τα μαλακοΌτρακα πού είνε
  πιο εύπαθή χαΐ οί συνέπειές
  τους δια ν είνε χαλααμένα χειρέτε
  Ρ«ς·
  Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
  Α.'
  'Υπάοχουν ωρισμένα εϊδη μι
  κρών ζώων, είς τά.όποΐα εάν υπο
  δληθοθν τα άρρενα χατά την θε
  ρινήν περίοδον είς αναγκαστικήν
  θρέψιν χίσον άπό ποσοτικη"ς, δ-
  ααν χαί άπό ποιοτιχής απόψεως
  Άλλ' οί βιολόγοι συνεχέντρωσαν
  την προσοχήν των χον τελευταίον
  καιρόν είς τα μαλαχέστραχα καί
  νηστείαν ήμποροϋν νά φθάσουν|τά «ντομα των οποίων παρηχο
  μίχρι πλήρους άνιχανότητος
  πρός άναπαραγωγήν. Ή έπερ-
  χομένη είς τόν οργανισμόν των
  οΊαταραχή είνε τοιαύτης έκτάσε
  ως, ώιτε εάν ευθύς άμέσως μετά
  χά φαινόμενα δποβληθοθν είς
  υπερσιτισμον ήμποροθν νά χαχά
  λήξουν είς πλήρη μεταβολήν τοθ
  γένους των. Ή διαπίστωσις αυτή
  ϊϊωαεν 'άτ-ορμήν είς συστημα
  τιχήν μελέτην τοθ προβλήμαχος
  τής θρέψιως δσον άφορ^ τάς σχί
  σεις της μέ την λειτουργίαν τής
  άναπαραγωγής χαΐ τής διαιωνί
  σεως τοθ εΓδους. Τό ζήτημα άντε
  μετωπίσθη καί είς τόν φυτιχόν
  κόσμον δπου εμελετήθη είς χά
  δίνδρα ωρισμένων γενών ή επί
  δράσις ή εξασχουμέντ] άπό χήν
  λούθησαν χάς άλλοιώσεις γενών
  δπδ την επίδρασιν τής μεταβολής
  τοθ συστήματος τής θριψειος. Έ
  γένΐντο σχετικά πειράματα χαί
  απεδείχθη δτι είς ωρισμένα ειδή
  μαλακοστράκων δπου τό θήλυ ά-
  νήκει είς την κατηγορίαν των λε
  γομένων παρθενογενών, γεννά
  άρρενα ή θήλεα αναλόγως τής
  διατροφήν τού. Τό Ιδιον χαί είς
  τα ενΐομα. Είς Ινα είδος έντί
  μων εδόθη πρός τροφήν κηρδς είς
  έπ»ρκή ποσότητα. Τα γεννηθέντα
  έξ αυτών τέκνα ήσαν άρρενα
  καί θήλεα είς Ισον περίπου αριθ
  μέν. Είς τα Ιδία έντομα ϊδωσαν
  κατόπιν άνεπαρκή ποσότητα χη
  ροθ καί α! γεννήσεις ϊδωσαν 116
  πέχειος χής έθνιχής μας εορτής.
  Είς τουτο σιινέβαλεν ιδιαιτέρως ή
  Κοινότης, έ Έθνιχός Μορφωτικός
  Σύλλογος καί τα δημοτικαί σχο
  λεΐ* "Αρχανών.
  άπόγευμα ηρωτοβοιιλία τοθ Μορ-
  φωτικοθ Σολλόγου εδόθη ή προχ
  ναγγιλθεΓσα διάλεξις τοθ ίεροχή-
  ρυχος τής Μητροπόλεως Κρήτης
  χ Φραγχοποόλου «περΐ έλληνοχρι
  στιανικής άνατροφής».
  Την επομένην τα 2 δημοχιχά
  σχολεΐα Αρχανών ώργάνωιαν άπό
  ικοινοθ θεαχριχήν παράστασιν μέ
  Άπό τής παραμονάς τής έθνι Ι χό γνωστόν έπιχολυριχόν δρ«μα
  κης έπετείου ή ίστοριχή μας χω
  μόπολις ίπλιεν είς χά έθνικά
  χρώματα. Την πρωΐχν τής έορ
  τής ίψάλη ή καχά τό πρόγραμ
  μα δοξολογία είς την οποίαν πά
  ρέστησαν απασαι αί αρχαί, τα
  προεδρεΐα των διαφόρων σωματεί
  ών οί πρόσκοποι καί όλόκληρος
  ή χοινωνία τής περιφερείας "Αρ¬
  χανών. Τόν πανηγυριχόν τής ήμέ
  αας εξεφώνησεν δ διχηγδρος χ.
  Μαλλιαράχης.
  Επηκολούθησε δεξίωσις είς
  την εύρύχωρον αΐθουσχν τής Λέ
  σχης τοθ ΜορφωτιχοΟ σϋλλόγου,
  δπου β πρόεδρος τής κοινότητος
  χ. Χοχλιδάκης εδέχθη χά αυγχα
  ρητήρια των συνδημοτών τού. Αί
  δίδες τοθ Μορφιοτιχοθ Σύλλογον
  Αέλα Μαρκοδημηχράκη, Σκεύω
  Καλαθάχη χαί Μαρίκα Κουχουρά
  χη προσεφέρον άναψυχτιχά χατά
  την διάρκειαν τής δεξιώσεως. Τό κοδημητράκης.
  τοθ κ Βελ. Φρίρη: «Μπροσΐά στδ
  θάνατο» τό θέμα τού δποίου ίχει
  ληφθή άπό την όλοχαύΐωσιν τοθ
  Άρκαδίου.
  Κατά την παράστασιν διεχρίθη
  σαν οί μικροΐ έρασαέχνιδες Άλκ.
  Χοχλιδάκης, Ρένα Κεφαλάχη,
  Μαρ. ΚρασαΙάκη, Εύαγ. Φραγ
  κουλάχη, Πόπη 'Αρνογιαννάχη,
  Στραταριδάκη, Μπιχώφ, Καζαν¬
  τζάκη, Ρεθεμνιιοτάκη, 'Αρναοιπά
  κη. Μαστοράκη, Καλοχρισχιανά·
  χη, Μαναχεδάχη, Ψχλχάχη, Φραγ
  κουλάχη,Τζωρτζαχάχη, άποδώσαν
  χες θαυμασίως τούς ρόλους των.
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείω¬
  σεν έπίσης χό έργον «ή "Ελλάς
  καί χά παιδία χη;» μέ συμμετο¬
  χήν των μικρών ΚλειοΟς Καλπα
  δάκη χαί Κατίνας Παπαδάκη. Έ
  χορεύθησαν έπίσης επιτυχώς τοπι
  κοΐ χοροΐ χά δίστιχα των οποίων
  είχε συνθέσει ό κ.Γιάννης Χ. Μαρ
  άρρενα καί
  19 θήλεα.
  (συνεχίζεται)
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σμαχα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρΐου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. άκριβδς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον. Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.Μ Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ1ΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όοος "Ιόης.
  ρν Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  Άγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, πεντάφωτες, τετράφωτες καί μονές,
  Κηροπήγια, Δίσκοι, θυμιατά, είκόνες
  κ. λ. π.
  Αί τιμαί μας κατά ττολύ εύθηνό-
  τεραι των Αθηνών.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ, είς χό χενχριχώτε-
  ρον σημείον τής άγορβς των Μοι¬
  ρών κατάστημα καινουργίς, γ ών ι
  ακόν 72 τετρ. μίτρων. Πληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  Η1ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΙΙΙΐυ") ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Π ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΔΙ ^ΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικής Δημοπρααίας
  Ό Έτιιθεωρητής των δημ.
  σχολείων Γόρτυνος
  Διακηρύττει δτι
  Έκτιθεται είς μυστικήν
  μειοδοτικήν δημοπρσσΐανάνευ
  όρΐου ή ανέγερσις τοθ μονο-
  ταξίου Διδακτηρίου Δαμάστας
  (Μαλεβυζ(ου), συμφώνως τή
  συγγραφή υποχρεώσεων καί
  τή σχετική λεπτομερεΐ οιακη
  ρΰξει τή έκπονηθεΐση υπό τοθ
  κ. ϊΣχολικοθ Άρχιτέκτονος
  Κρήτης.
  Ή δημοπρασΐα θέλει
  η ρ
  την 15ην τοθ μηνός Απριλίου
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  11—12 π μ. είς τό Γραφείον
  τοθ ΈπιθεωρητοΟ Δημοτικών
  σχολείων Ηρακλείου, ενώπιον
  τής κατά Νόμον έτΓΐτροπής.
  Τό Ιργον προυπελογΐσθη είς
  δρσχ. 140.000, ή δέ εγγύησις
  ωρίσθη είς δραχ. 10 000 κατα
  τεθησομένας δια γραμματίου.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον
  ται δεκτοί έργολάβοι έχοντες
  έργολαβικόν δίπλωμα έν ί
  σχύί καί έκπληρώσαντες πά¬
  σας τάς'ύποχρεώσεις των.
  Οί βουλόμενοι νά λάβωσι
  γνώσιν των δρων τής συγγρα
  φής καί τής λεπτομεροΰς δια
  κηρύξεως δύνανταινά προσέρ
  χωνται είς τό ώς άνω Γραφεΐ
  όν τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ Ήρα
  κλείου καθ* εκάστην άπό 11—
  12 π. μ.
  Έν Άγίω Μύρωνι τβ 28—3
  —1939
  Ό 'Επιθεωρητής Γόρτυνος
  1—2 Τζ. Τσαγκιάς
  Τραπέζα Άίηνών Α. Ε.
  Ύποκκτάστημα Ηρακλείου
  Προκηρύσσεται
  πρός κατάληψιν
  δπαλλήλου.
  διαγωνισμός
  μ:άς θέσεως
  Διά προαόντα χαί λοιπάς σχε
  τικάς πληροφορίας οί βουλόμενοι
  αποταθήτωσαν είς την διεύθυνσιν
  τού 'Γποχαταστήματος.
  ! ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893.
  116 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι.
  6 Καταστήματα έν τφ Έξωτερικφ.
  (Έν Αγγλία, ΑΙγύπτω καί Κύπρφ.)
  Όργανιομό; ίδρυθκίς υπό τή; ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΦΗΝΩΝ.
  ΝΕΛ/ ΥΟΚΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΚυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205.
  33ΡΟ 8ΤΡΕΕΤ.
  Καταβεσεις είς Δραχμάς έν έψβι κ«1 επί ηροβεσμία.
  Πάσης φύοΐυ$ Τρβιπϊζιτική έργαοί» υπο τβύς μάλλον συμφέροντας βρβ»ί.
  —Ή 25η Μαρτίβυ είς Γέρ-
  γερην.
  ΓΕΡΓΕΡΗ Μάρτιβς.- Έν άλπ
  θβϊ αυναγερμφ των κατοίκων τοδ
  χωρίου Γέρνερης, έωρτάσθη ή έ
  πέτβιος της Έθνικης ημών Πάλιν
  γενεσίας χάρις είς την μεθοδιχην
  καί φΐλότιμον έργατικότητα των
  έκεϊ ίΐιίασκάλων, και την συμμϊ
  τοχήν της Όργβνώσβω; της 'Ββνι
  Νλί Ά°ίζ άί Κΐ
  χ
  κης
  ; η
  Άς°ίζ<ι κά λά ς ' ης ς ςζ νος είς τούς συντβλβστάς τοθ μ* γαλβπρβποΰ; τούτου έορτασμοΰ, Κοινοτικόν Συμβουλιον, έπβρ συνεκροτησβν έν Γέργΐρο Όργ« νωσιν Έθνικης ΝεολαΙας, έγκρί ναν δια χον σκοπόν τούτον πί στωσιν έξ 20.000 δραχμών, τβ δι δακτιχον προσωπικόν τού σχβλΐί ου καΐ ΙδιαιτέρΜς είς την δι<υ θυντριαν αΰτβθ, '.ητις έξεφώνηββν έμιτνβυσμενον λόγον πκτρι»τικο8 πβρΐΕχομένου. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 31 ην Μαρτίβυ θ« δια νυχτβρΐυσουν τα φαρμβικεΙοιΓίωρ. Μαδαριωτάκη καί ®εοβ. θεοδ» ρίδη. —Ποδοσφαιρικά. Την 10ην Απριλίου θά συναν τηθά αίς το γήπεδον τού Σταδίου Χανίων ή ποδβαφαιρική ομάςτβθ έν Χανίοις άθλπτικβϋ ουλλβγου «Ίωνία» μ«τά της τοιαύτης τβΰ «Ηρακλέους» Ηρακλείου. —Συλλήψεις. Υπό των αρμοδίων ύκηρεσιΒν Χωρβφυλακής Ρβθΰμνπς συνβλο φθηβαν οί Δράκος Έμμ. Μαρής η Κινέζος έκ Λβιβχδί&ιν κατηγορού μενος ; επί ζωβκλοπό, Έλβυθ. 'Αλισανδράχης δια βιασμβν χά) Ιωσήφ Μαχριδάκης έχ Κβύμων διά παράνομον οπλοφορίαν. —Ωρολόγιον πρόγραμμα των άκολουθιών τής Μ. Εβδομάδος έν τω Ίερώ Καθολιχω Ναώ (2—9 Άπρι λίου). Κυριαχη των Βαΐ«ιν. Π·ρ1 ώ¬ ραν 9.30 κ. μ. βύλονία των Βαΐ ών, λιτανεία, έπίσημος λβιτουρ γία. Μ. Τετάρτη Π«ρ1 ωοαν 7 μ μ. Άχολουθία των Αγ. Παθ&ν (έλ ληνιβτί) Μ Πέμπχη. Π'ρι ώραν 8 30 π. μ λειτουργία χαΐ λιτανεία τοδ Παναγ. Μυβτηοίου. Πβρΐ ώραν 7 μ. μ. Άχολουθία τ&ν Αγ. Πά θών. Ν. Παραβχευή ΠΐρΙ ώραν 9 η μ λβιτουργία των ηροηγιαβαε νων. Προσχύνηβις τού ΣταυρβΟ. Περι ώραν 3 30 ;μ μ. Άκολουβίβ των Αγ. Παθών. ΠβρΙ ώραν 7 μ. μ. Άχολουθία τοθ δρθρβυ. Π·ρΙ ώραν δ μ.μ Διδαχη- Τα Πάθη τοΰ Χριστβδ (έλληνιβτί). Προσκυ νησίς τοΰ Έπιταφίβυ. Μ. Σάββατον. ΠερΙ ώραν 8 30 π.μ. Άγιασμός τ&ν υδάτων χ.λ. Λΐιτουργία τής κρήτης Άναοτά οβως. Κυριαχή τοδ Πάσχα. Περί & ραν 8 π.μ. Πρώτη Λΐιτβυργία. θε ρΐ ώραν 10 π.μ. Έπίσπμος λειτουρ γία. Βΰχη. (Έκ τβδ Ένοριαχου Γραφείου) —Πώλησις ναυαγίβυ. Πωλείται τβ είς Κάβο Σίδερο Κρήτης ναυαγήσαν Παναμαΐκβν ατμόπλοιον ηΤσέπο» βπβυ χαΐ δ πως Ευρίσκεται. Έγγραφοι φανε ραΐ πρβσφβραΐ γίνονται δεκταί μέχρι τής μεσημβρίας τής 20ής Απριλίου 1939 (ημέρας Πέμπτης) ■Ις το έν Χανίο ς Γραφείον τού Αγγλικόν Προζενείου, *«βυ δΐ δβνται χαβ' εκάστην λ«πτ«μ(ρ*Ι| πληροφορίαι. 1-· ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίαί 4ναλαμ6άνει την τήρησιν έμπορι· κων βιβλίον μέ συμφέροντας δ- ρονς. Πλΐ)ρο9ορ.«ι ηαφ' ή
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  31 Μαρτίου 1939
  122 Ώρα
  Η ΠΟΑΟΝΙΑ ΑΡΝΕΪΤΑΙ
  ΝΑΜΕΤΑΣΧΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
  ΙΑΕ Ο Α Ο ΓΙΚ Ο Υ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΪΑΣ ΙΣΧΥΕΙ
  ΤΟΣΥΜΦΟΝΟΝΜΗΕΟΙΟΕΣΕΟΣ ΤΟΥ 1934
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι ή Ηολω·
  νία άρνεϊται νά μετάσχη οιουδήποτε ί·
  δεολογικού συνασπισμού κρατών.
  Ώς πρός την Γερμανίαν, αγγέλλε¬
  ται ότι θεωρείται ύφισταμένη ή ίσχύς
  το3 συμφώνου φιλ,ίας καί μή έπιθέσε-
  ως τό οποίον υπεγράφη μεταξύ Βερο·
  Σύμφωνον Αγγλίας- Πολωνίας,"
  ΟίΆμερικανοί διά»τόν κ. Νταλαντιέ.
  λίνου καί
  19.Ί4.
  Βαρσοβίας, κατά τό έτος
  Ο ΜΠΕΚ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΒΤΕΥίΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λονδί
  νού τηλεγραφήματα την προσέχη Δευ
  τέραν άνβμένεται έκεί ό ύπουργός τώ
  Εξωτερικών τής Πολωνίας συνταγμα
  τάρχης κ. Μπέκ.
  Ό Πολωνός ύπουργός θά γίνη δέ
  κτός είς ακρόασιν υπό τού "Αγγλοι
  Βασιλέως. Είς τάς διεξαχθησομένας δ
  συνομιλίας των κ. κ. Μπέκ, Χσάμπερ
  λαιν καί Χάλιφαξ άποδίδεται ίδιαιτέ
  ρα πολιτική σημασία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαρτίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ
  ΛονδΙνου μή έπιβεβααωθείσας
  πάντως επισήμως, τβ Φόρεϊν
  "Οφφις έτοιμάζει πρός ύπογοα
  φήν σύμφωνον μετά τής Πό
  λωνΐας διά τοθ όποΐου ή Με-
  γάλη Βρεττανία θά έγγυά
  ται την ασφάλειαν καί την
  άκεραιότητα τοϋ πολωνικοϋ
  έδάφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσΐσ).— Οί ύπαινιγ
  μοί τοθ κ. Νταλαντιέ περί έ-
  τιιθετικών διαθέσεων τής Γερ
  μανΐας έπροξένησαν δριμύτα
  τα σχόλια καί διαμαρτυρίας
  τοθ γερμανικοϋ τύπου κατη
  γοροθντος συγχρόνως την
  Αγγλίαν καί Γαλλίαν διά
  την έντασιν των έξοπλισμών
  των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαρτίου (ίδ.
  ΰπη3εσ(α).— Κατ' είδήσεις έκ
  Ρώμης, ή πρώτη εντύπωσις
  των ίταλικών κύκλων έκ τοθ
  λόγου τοϋ κ. Νΐαλαντιέ, εί
  ναι κατά τάς σχετικάς άνσκοι
  νώσεις, 5τι ή
  τιλαμβάνεται
  Γαλλία δέν άν
  την ευθύνην
  την οποίαν φέρει έναντι τής
  προσπαθείας διεξαγωγής με
  τα τής Ιταλίας δισπραγματεύ
  σεων επιλύσεως των μεταξύ
  των δύο χωρών διαφόρων.
  ρες επίσημον κείμενον τού λό
  γου τοθ Γάλλου πρωθυπουρ-
  γοθ καθώς καί ή επάνοδος
  τοθ κ. Μουσολίνι έκ Καλα
  βρίας, τό προσεχές Σάββατον,
  όπότε κσί θά δοθρ ή ίταλική
  απάντησις.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 ΜαρτΙου
  (Ιδ. ύπηρεσία).—Κατ' είδήσεις
  έκ Βαρσοβίσς έγιναν συλλή
  ψεις Γερμανών είς διαφόρους
  πόλεις τής Πολωνίας, τάς ό
  ποίας δέν έδικαιολόγησαν αί
  αρχαί.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Μαρτίου
  ((δ. ύπηρεσία).—Σήμερον δημο
  σιεύεται είς τόν γαλλικόν
  τύπον ή έπιστολή τοϋ κόμητος
  Τσιάνο υπό ήμερομηνίαν 17
  Δεκεμβριού 1938 διά τής ό
  ποίας οδτος καθιστα γνωστόν
  δτι τό ΰπογραφέν σύμφωνον
  Λαβάλ—Μουσολίνι, κατά τα
  1935 καθίστατο άκυρον διότι
  ούσιαστικώς δέν εΐχε ποτέ τε
  θή είς εφαρμογήν.
  Ό πρεσβευτής τής Γαλλίας
  κ.Φρ Μιονσέάπαντών είς την
  επιστολήν αυτήν τοθ κόμητος
  Τσιάνο διεμαρτυρήθη, τονίσας
  δτι ή Γαλλία τό έσέβετο καί έ"
  μενε πάντοτε έντός των όρίων
  επισήμως δέν εΐχε εφαρμοσθή
  Η ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαρτίου (ίδ.
  δπηρεσία) —Τόσον ό άγγλικδς τύ
  πος ίσον καί ό άμερικανικός ά-
  φιερώνουν εύμενέστατα σχόλιχ
  είς τόν λόγον τοθ κ. Νταλαντιέ.
  Ή πρώτη εντύπωσις έχ τοθ λόγοιι
  υπήίξεν αρίστη. Μετριοπάθεια καί
  ήρεμία διέκρινε τόν λόγον τοθτον
  γράφουν τα άγγλικά φύλλα, έν
  συγκρίσει μέ τού; λίγους των
  άλ?ων πολιτικών τής Ευρώπης, οί
  όποϊοι δυσχεραίνουν τας προαπα
  θείας διεξχγωγής διαπραγματεύσε
  ών μεταξύ των κρατών.
  —Ή αγγλικη εφημερίς «Νταίη
  λυ— Μαίηλυ» γράφει ό κ. Ντχ
  λαντιέ απήντησε θετικώς είς την
  μεγαλόστομον ίσον καί δριμεϊαν
  εκστρατείαν εναντίον τής Γαλλίας
  των τελευταίαι μηνων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Μαρτίου (ίδ.
  δπηρεσία) — Κατ' είδήοεις έκ
  Λίνδίνου ό άγγλικός τύπος Ιπαιι
  σε σχεδόν την εκστρατείαν δπέρ
  τοθ σχηματισμοθ μετώπου ατρεφο
  μένου κατά των όλοκληρωτικών
  κρατών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαρτίου (ίδ. δ
  πηρβσία). — Τα άμερικανιχά ςρύλ
  λα γράφουν δτι 5 λίγος τοΰ κ.
  Νταλαντιέ είνε λόγος άνδρδς βε¬
  βαίου διά τόν εαυτόν τού καί διά
  ΔΕΝ ΕΚΒΕΤΟΥΝ ΥΠ0ΨΗΦ10ΤΗΤΑ
  ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΟΙ ΑΕΜΒΡΕΝ ΝΤ1Λ1ΜΤΙΕ ΚΑΙ ΕΡΡΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί ύποψήφιοι Πρόεδρο
  τής Δημοκρατίας περιωρίσθησαν είς Κ
  καθ* ότι οί κ. κ. Αεμπρέν, Νταλαντιι
  καί Έρριω ηρνήθησαν νά έκθέσουν υ
  ηοψηφιότητα.
  Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΕΚ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΓ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τηλεγράφη·
  μα έκ Βελιγραδίου ό ύπουργός των
  "Εξωτερικών τού Ράϊχ κ. Γκαίμπελς ά
  νεχώρησε την μεσημβρίαν σήμερον έκ
  Βελιγραδίου έπιϋαίνων άεροπλάνου.
  Ό *. Γκαίμπελς φθάνει είς Αθήνας τό
  άπόγευμα (χθές).
  ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΥΟΟΥΡΤΟΝ
  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟΥ ΡΑΐΧ
  ΑΘΙΙΝ %Ι 3Ο Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τόν υπουργόν Προ
  παγάνοας τοΰ Ράϊχ ανεκοινώθη ότι συν.
  οδεύουν δύο σύμβουλοι τού υπουρ-
  γείου τού καί ό γραμματεύς τού.
  ΤΗΝ ΗΡΟΤΛΝ ΧΟΕΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣβί
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡ Ν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν¬
  τ» κοκριτού μας).—Σήμερον την πρωϊ
  αν έγκαινιάσθη ή έκθεσις των καλλιτε-
  χνών είς τό Ζάππειον. Είς την έκθεσιν
  παρέστησαν οί έπίσημοι, έχπρόσωποι
  των καλλιτεχνών καί των «νθρώπων των
  γραμμάτων καί πλήθος κόσμου.
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ
  ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— κ*τ» ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ό και-
  ρός άπό τής σήμερον εβελτιώθη πλή
  Πάντως άναμένετσι τό πλή τοθ συμφών-ου τούτου άν καί Ι την χώραν τού.
  Ή σταφΐδαγορά Λονδίνου
  κατά την διαρρεύσασαν έβδομάδα.
  Είς τόν Οίκον τοΰ Άγρότου
  κοινοποιηθή τό έβδομαδιαΐον
  δελτίον κινήσεως τής άγγλικής
  σταφιδαγοράς, υπό τού έν
  Λονδίνω Έμπορικοΰ Συμβού
  λου τής Ελληνικάς Πρεσβεί
  άς. Είδικώς δσον άφορα την
  κίνησιν των σουλτανίναν δια
  φόρων προελεύσεων αί σχετι
  καί είδήσεις άναφέρουν τα
  εξής:
  Αί άεροπορικώς ληφθεΐσαι
  είς Λονδίνον πληροφορίαι έξ
  Αΰστραλίας άναφέρουν δτι
  ή διά την αγγλικήν αγοράν
  ποοοριζομένη ποσότης θά είνε των άγοραστών εξεδηλώθη έ
  18.000 ή τό πολϋ 20.000 τόννοι πί διαφόρων μικρομερίδων
  τό έμπόρευμα δέ περιγράφεται ψιλών πρός 48)9 είς άνάλω
  ώς ύστεροϋν σημαντικά άπό σιν. Εσημειώθησαν έπίσης
  απόψεως μεγέθους ρογών, δύο πράξεις διά τόν αυτόν
  χρώματος καί γενικώς κατα'καρπόν πρός άμεσον φόρτω
  50 Πρωϊνή
  ΐ|>^ ^#_ _>%^,ιε_***——,—«εε^Ι»~Ι>_|»^/^^^>τ^^Αε>_ε|εγ^ι
  ΖΩΗΡΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΛΙΑΤΟΗ ΛΟΓΟΗΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΓΓΛ Α ΣΥΜΠΑΡΛΣΤΑΤΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —Έκ Λονδίνου τη¬
  λεγραφείται ότι σύσσωμος ό άγγλικός
  τύπος άφιερώνει ευρύτατα σχόλια είς
  τόν χθεσινόν λόγον τού Γάλλου πρωθ-
  υπαυργοΰ χ. Έδουάρδου Νταλαντιέ.
  Αι αγγλικαί έφημερίδες έπιδοκιμά-
  ζουν όμοθύμως τόν λόγον τού Γάλ¬
  λου πρωθυπουργόν καί τονίζουν ϋτι
  είς την εκδήλωσιν τής θελήσεως τής
  Γαλλίας νά μην υποχωρήση ουδόλως
  άπέναντι των απειλών, ή Αγγλία είνε
  συμπαραστάτις. διατηρούσα κοινάς α¬
  πολύτως άντιλήψεις.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΠΙΦΥΑΑΚΤΙΚΟ!
  ΑΙΙΓΟ ΤΗΣ ΑΒΟΥΣΙΑΣΤΟΥ ΜΤΟΥΤΙΕ
  Τ*:ΙΑΕΥΟΝΤΟΠΙΣ_ ΚΑΑΑΒΡΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι αί ιταλικαι έφη¬
  μερίδες τηρούν πλήρη έπιφυλακτικό-
  τητα επί τού λόγου τούκ.Νταλαντιέ μή
  άφιερώνουσαι ουδέν σχόλιον. Ή σιωπή
  των ίταλικών εφημερίδων άποδίδεται
  είς την άπουσίαν τού χ. Μουσολίνι έκ
  Ρώμης, ταξιδεύοντος είς Καλαβρίαν.
  στάσεως έν συγκρίσει πρός
  τό τής παρελθούσης εσοδείας.
  Υπό τάς ανωτέρω συνθήκας
  τό αύστραλιανόν γραφείον
  προέβη είς έτέραν αύξησιν
  τόν τΐμθν. των καλλιτέρων
  ποιοτήτων.
  "Οσον άφορά τάς κρητικάς
  σουλτανίνας τό ενδιαφέρον
  σιν πρός 29) —μέχρι 31)6 τσίφ
  Λονδίνον. Ανάλογον κίνησιν
  εσημείωσαν καί αί καλλιφορ τ*«°*Ρ"<>» μας). ^ -
  ΟΑ ΕΞΕΤΑΣΒΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
  ΤΑ ΑΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΜ ΤΗΣ ΙΤΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ο Μαρτίου (τού άν-
  νιακαί καί αί νοτιαφρικανικαί.
  ρ
  εκ Παρισίων
  (
  Τηλεγραφήματα
  ότι ώ
  | ηρος ^ λ.χθέντα ύηο το0 ϊ£λλο
  Αντιθέτως μι.κροτέρα καί ά , «ρωθυπουργού κ. Νταλαντεέ μόνον λο
  σήμαντος ήτο ή σημειωθεΐ γικά αίτήματα τής Ιταλίας θά έξετα,-
  σα άγοραστική κίνησις επί «θούν υπό τής Γαλλίας.Τούτο τονίζουν
  των περσικών σταφίδων.
  ΤΟΥ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΑΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν έκτα¬
  κτον συνεδρίασιν τοθ Δημοτικόν
  Συμδουλίου απεφασίσθη ?πως είς . . . . .
  περίπτωσιν μή παρουσιάσεως έ- «*« την πόλιν μας μέσφΡεθυμνης 6
  νοιχιαστών οί δημοτικοί φόροι, άναπληρωτής τοθ δπουργοθ Γενι-
  χατά τί οικονομικόν Ιτος 1938 χοίί Διοιχητοθ Κρήτης κ. Δυδιας
  — 39, είσπραχθώσι δι' αυτεπι-1 ουνοδΐυόμενος καί δπό τοθ Άνω
  στασίας. Έν ι% ιδία συνεδριάσει τέρου Διοικητοΰ Χωροφυλακής
  κατηρτίσθη ή έπιτροπή ήτις θά Κρήτης κ. Άγγελαχοπ&υλου
  λθ έ η ί'δ Τ Ι Χθέ« δ κ ^υδιάς ανήλθε
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΡΤΟΥ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Την εσπέραν προχθές αφίκετο | προϊστάμενοι των διαφόρων ύπη-
  κατηρτίσθη ή έπιτροπή ήτις θά ή
  άαχοληθή μέ την ί'δρυσιν τού Τα Ι Χθέ«
  Ε Εδ Πί Ολίγον
  κ. ^υ
  ανήλθεν επ
  μείου Εκπαιδευτικήν Προνοίας Ολίγον είς τό Νομαρχιακόν κατά
  σκοπδς τοθ όποίου Θά είνε ή θε °τημα ένθα τόν επεσκέφθησαν ό
  Μητροπολίτης Κρήτης κ. Γιμόθε-
  ος, έ Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης.
  δ Δΐοικητής τή; Χωροφυλα
  ραπεία των σχολΐκων ζητημάτων.
  Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
  ΣΤΕΜΦΥΛΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ δπουργιχο0
  Συμβουλίου δημοσιευθείσης είς
  την εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  ή τρίμηνος προθεσμία παραδόσε¬
  ως τοθ στεμφυλοπνεύματος 6πό
  ρεσιών.
  Ακολούθως 6 κ. Ξυδιάς μετά
  όλαι αί γαλλικαί έφημερίδες.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ,ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΕΝΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο
  ταποκριτού μας).
  Μαρτίου (τού άν.
  Τηλεγραφούν έκ
  τοθ χ. Νομάρχου, τοθ χ. Δή-' Παρισίων ότι ή Κουένκα, ή Βαλένθια
  μάρχου, τοΰ κ. Άγγελακοπούλου *αί ή Γουαδαλαχάρα κατελήφθησαν άπό
  καί τού κ. Όρφανουδάκη κ. ά. έ | ^ά έθνικα στρατεύματα τα όποία έγκα
  πεσκέφθησαν τα διάφορα έργο-, τέ«τ»ιβ*ν έκεϊ πολιτικάς καί στρατιωτι
  σΐάσια καί τ;ύς συνοικισμούς χά Μιχ^ ^ΡΧ*^
  θώς καί την
  μα δέ ό κ. Ξ
  μετά τοθ άνωτέρου Διοιχητοθ
  Κνωσόν. Τό άπίγευ'
  ανεχώρησε
  ηής ή ρφ
  κης κ. Όρφανουδάκης καί οί Όν.
  η
  Χωροφυλακής είς Άγιον Νικόλα
  ΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Σχετικώς μέ την διακοπήν των
  μαθημάτων των σχολείων είς πε
  των διημέρων οίνοπνευματοποιών, Ι ρίπτωσιν εμφανίσεως ίπίδημιών,
  μέ τό δικαίωμα τής ίπιστροφής εκοινοποιήθη πρός τα δγεινομι
  τού αντιστοιχούντος δικαιώματος] κά κέντρα έγκύκλιος διά τής έ
  καταναλώσεως,
  ξάμηνον.
  παρε:άθη είς έ-( ποίας όρίζεται δτι ταθτα δέν
  διχαιοθνται νά διατάσ:ο;ν την δια
  κοπήν των μαθημάτων άλλά δπο
  χοεοΰνται νά δποβάλλουν πρός τάς
  ΟΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
  &Ι&ΑΣΚΑΛΟΙ
  Ό άναδληθεΐς
  ών πρός μετεχπαΕδευαιν είς
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Έκυκλοφίρησε προχθές ή
  Ο ΜΙΑΧΑ ΚΑΤΕΦΥΓΕΝ
  ΕΙΣ Τ9 ΟΡΑΝ ΔΙ' ΑΛΓΕΡΙΟΝ
  βδομαδιαία
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα
  ποχριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Ηαρι-
  ' αίων ότι ό τέως άρχιστράτηγος των κυ-
  έ- βερνητικών στρατηγός Μιάχα κατέφυ-
  α| ί ί ά δ ί
  ή βερνητικών στρατη
  της Γρα·|γαν 4ίς τί> ·Οράν
  ήμ«Ρβμη ά έ
  Ό
  νίαν 23 Μαρτίου. Είς αυτήν άνα-
  γράφεΐαι δτι τόείςχρυσόν καίξένον
  συνάλλχγμα κάλυμμα τής Τραπέ¬
  ζης εσημείωσεν αύξησιν 26 353.
  γ ς ρ ίρ Ό
  κ*βάντο μέχρι τής στιγμής είνε άγνω-
  0 έ Τ
  στον
  η ημ
  365 δρβχμών. Τό
  τοθ Δη¬
  άέ
  χ χ η
  μοσίου πρός την Τράπεζαν άνέρ-
  χεται είς 4 113 420.711 δραχ.
  οίχείας αρχάς τάς γνωματεύσεις παρουσιάζον α5ξησιν 104 066 δρχ.
  των περί τής σκοπιμόχητος τής ι Ή χυκλοφορία των τραπεζογραμ.
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ Η ΡΟΜΗ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΤΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν
  διαχοπής τ&ν μαθημάτων. Ουΐω ματίων εσημείωσεν οΰξησιν 163.; ταποκριτού μας).— Κατ' είέήσνις έκ
  διαγωνισμός; ή διαχοπή των μαθημάτων δέον 496 850 δραχμων.^Τέλος αί δπο· | Ρώμης αί ιταλικαι έφημερίδες άναφέ
  τό
  Πανεπιστήμιον δημοδιδασκάλου
  ωρίσθη διά τό α' δεκαήμερον τοθ
  ουλίου.
  ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
  ΟΙΝΟΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Ή Έθν. Συνομοσπονδία
  ν Συνεταιρισμών τής Έλ
  ^.άδος δι' έγγράφου της πρός
  όν Οίκον τοθ Άγρότου γνω
  Ιζει δτι ώς διεβεβαίωσαν αΰ
  ήν αί άρμόδιαι ύπηρεσ'αι
  ου ύπουργείου Έθν. Οίκονο
  ίας
  έσς
  ής
  κατά την σύναψιν τής
  συμβάσεως θά ληφθή
  δά η εξ
  ή ηφή
  ρόνοια διά την εξαγωγήν
  [ς Γαλλίαν Ικανων ποσοτή ταφοράν είς Αθήνας γεωμήλων
  ρως. Καλοχαιρία έπικρατε; κ*β· όλην των οΐνων άναμίξεως Κρή νέας εσοδείας έχ Κρήτης χ«1 Κα
  σγεοόν την 'Κλλαδα '
  διατάσσεται ουχί άνευ σοβα- ΧΡεωσεις δψεως τής Τραπέζης είς' ρουν ότι τό περιεχόμενον τού τηλεγρα
  δράμας άνέρχονται είς 9 917. φήματος τοΰ Μπενίτο Μουσολίνι πρός
  940 642, έώ την 15ην τοθ ίδίου , τόν στρατηγόν Φράνκο επί τή παρα-
  μηνός ανήρχοντο είς 9 878 246. ~ " ~ " ------ "
  645, παρουσιάζουσαι αύξησιν 39
  693 997 δραχμων.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ_ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  Ιΐροχθές την εσπέραν συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν άσχοληθέν μέ διά·
  φο(,Ά 'δπηρεσιακά ζητήματα τό
  Εποπτικόν Συμβούλιον 2ιοιχείώ·
  δούς Έκπαιδεύσεως Ηρακλείου.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Χθές συνήλθεν είς συνεδρί
  ασιν ή επί
  τοϋ άρτου
  ρίσασα ώς εξής τάς νέας
  τιμάς των αλεύρων καί τοθ
  άρτου: Άλευρα λευκά δρ.
  10.25 κατ' οκάν, πιτυροθνα
  νά
  ράς αϊτίας άλλά μόνον είς περι
  πτώσεις εμφανίσεως ά'.λίπαλλή
  λ ών κρουσμάιων επί μαθητών έν
  τος μιχρεθ διαστήματος. Έπίσης
  ένδείχνυται ή διαχοπή των μάθη
  μά:ων έν περιπτώσει εμφανίσεως
  δαρίος τινός νοσήματος επί ένοί
  κων τοθ αϋιτοθ σχολείου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΟΜΗΛύΝ
  Τό δφυπουργεΐον τή; Άγορχ
  νομίας έπρόχεινε την εισαγωγήν
  γεωμήλων έχ Κύπρου χαί Άλε
  ξανδρείας πρός εξασφάλισιν τής
  £ ^παρχείας χατά τάς εορτάς τοθ
  Πάσχα. Έπίσης επέτρεψε την με
  ρ
  την 'Κλλαδα.
  ι της.
  1 λαμών.
  9.22. "Αρτος λευκός δρ.
  πιτυροθχος 8.30.
  τής Μαδρίτης έξελήφθη υπό των
  αγγλικών κύκλων ώς στρεφόμενον εναν¬
  τίον των δημοκρατικήν χωρών. |
  ΑΥΡΙΟΝ Ο κ. ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΔΙΑ ΡΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τό προσεχές Σάβ¬
  βατον (αυριον) ό κ. Γκαίμπελς αναχω¬
  ρεί έξ Αθηνών διά την Ρόδον.. ^
  ΕΒΣΦ1ΑΙΣ8Η Η ΕΗΑΡΚΕΙΑ1 ΤΟΥ ΚΡΕΑΐθί
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοθ μας).—Έκ τής υπηρεσίας
  τού ύφυπουργείου Άγορανομίας εδόθη
  ή πληροφορία ότι έξηβφαλίσθη ή έπάρ
  9-70, κεια τοΰ κρέατος
  ' Πάσχα
  δι» τας ημέραις τοβ