97106

Αριθμός τεύχους

5129

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ——^
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λΐραι 3
  ίίά μηνός 9
  Άμερικής
  ίτησια δολ. 15
  έξάμηνος · 8
  )
  χαΐιί φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  1
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ '
  ΜΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5129
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΕΡ ΤΟΝ «Ι* ΣΧΟΑΕΙΟΗ
  Είς την μακράν σειράν είσέδημα «ύτό δέν έποτρκεΐ
  των μέτρων τα όποϊα έλα- βεβαία δια την επιτέλεσιν
  βεν ή σημερινή Κυβέρνησις' ολων των σκ^πών των σχο·
  πρός ενίσχυσιν, αναδιοργά- λείων αυτών. Είς τα σχολεϊα
  νωσιν καί συγχρονισμόν τής' αύτά είναι άνάγκη νά λει·
  γεωργίας, προστίθεται τώρα
  έν άκόμη επί πλέον: Ό νο-
  μος περί καροχης υπό τοΰ
  Κράτους ένιοχύσεως είς τάς
  ρς χ
  ίδιοσυντηρήτους
  σχολας δια την
  λί
  γεωργικκ;
  καλυτέραν
  δά
  χς ρ
  λειτουργίαν των, διά την
  πειραματιχήν εφαρμογήν
  των επιστημονικήν δεδβμέ
  νων καί την εύρυτέραν δι¬
  αφώτισιν τοΰ αγροτικοΰ πλη
  θϋ 'Αξίζ ά
  γη
  τουργοΰν πρότυπα έλαιουρ-
  γεΐα, μελισσοκομεΐα, όρνιθο-
  τρβφεΐα, οηροτροφεΐα, νά γί
  νωνται πειραμχτικκί καλλι-
  έργειαι πού άπαιτοϋν δαπά¬
  νας, νά δημιουργηθοΰν ίππο
  τροφεΐα καί άλλα. Είς τα
  σχολεϊα αύτά έπίσης θά πρέ-
  πει νά γίνεται εντελώς δω
  ρεάν καί άνεξόδως ή φοίτη-
  σις των άγροτοπαίδων. Επι-
  βάλλ άλ ά έ
  κρύσωμε τα λειβάδια.
  —τίς άκροποταμιές καί στά
  φαράγκια θ' άκούσωμε τό
  γλυκόλσλο κελόϊ&ισμα των
  άηδονιών, των κοτσιφιών καί
  των πετροχελΐδονων καί θά
  μεθύσωμεν άπό τίς θεΐες με
  λωδΐες των τιού ύψώνονται ώς
  αΐνος πρός τόν δημιουργά καί
  ώς θριαμβικό
  στβν έρωτα.
  στ' άναλυτά
  έμβατήριο
  Θά λουσθοθμε
  χρυσάφια πού
  τοΰ
  ρως
  δ
  ξ
  τβύς μεγάλους
  ©ά καταστοΰν
  ώ οπβυ
  θυσμοϋ. Άξίζει νά χαιρετι-' βάλλεται μάλιστα νά παρέ
  χεται δωρεάν χαί τροφή καί
  οτέγη είς τούς μαθητάς. Καί
  αύτα βεβαία δέν ειμπορούν
  νά γίνουν μέ τούς πόρονς
  πού διαθέτουν τα γενργικά
  σχολεΤα. Διότι, είπομεν, οί
  πόρβι αύτοι είναι γλίσχροι,
  εντελώς άνεπαρκεΐς.
  Καί διά νά τονωθοΰν, έγι¬
  νεν ό νόμος περί ένισχύσεως
  των «ύτβσυντηρήτων σχολεί
  ών. Έτσι τα οχολεΐα αύτά
  μέ έπαρκεϊς πλέον πόρβυς,
  μέ την ενίσχυσιν τοΰ κρά
  τους καί την στοργήν τής
  κυβερνήσεως θά λειτουργοΰν
  είς τό εξής άπροσκόπτως καί
  θά ανταποκρίνωνται έξ όλο
  κλήρου είς
  σκοπούς των.
  πραγματικά φυτώρια
  θά καλλιεργηθή ή πρόοδβς,
  ή αναγέννησιν, ό πλήρης
  συγχρονΐσμός τής έλληνικής
  γεωργίας, τής έλληνιχής ύ-
  παίθρου. Επί πλέον £έ 8ά
  Ιδρυθοΰν καί νέα τοιαΰτα σχο
  λεΐα οπου δέν ύπάρχαυν καί
  οπου ομως παρίσταται άνάγ¬
  κη πρός τουτο. Κατ' αυτόν
  δέ τόν τρόπον, τα άγροτό·
  παιδα, άντί νά άναζητοΰν
  την κλασσικήν μόρφωσιν είς
  φοιτοΰν είς
  γεωργικά
  σχολεϊα. Καί ά τί νά γίνων¬
  ται θεοιθηραι θά κα&ίστανται
  καλοί γεωργο), μβρφωμένοι,
  Ικανοί νά καλλιεργεϋν επί"
  στημονικΰς την γήν *αί νά
  δημιουργοΐν τόν πλούτον
  τής χώρας. Καί «ύτό θά ε!ε
  >.έρδος μέγιστον, τεΰ όποίβυ
  την αξίαν άντιλαμβάνονται
  πιστεύομεν δλοι.
  ξζ χρ
  ή λήψις τοϋ μέτρου αύ
  καί νά έξαρθςί ίδιαιτέ
  ρς ή σημασία τού. Άπο
  δεικνύει ότι ή Κυβέρνησις
  έχει στραφή πρός νέους προ
  αανατολισμούς, ότι είναι ά
  ποφασισμένη νά ενισχύση ί-
  πωσδήποτε την άναμόρφω
  σιν καί αναδημιουργίαν της
  ύπαίθρου καί ότι έχει ααφές
  πρόγραμμα μορφώσεως τοΰ
  λαοΰ σύμφωνα μέ τας ίδιαι
  τέρας συνθήκας καί τάς ά
  νάγκας τής χώρας.
  Είναι γνωστόν ότι παλαιά
  τερα, ελάχιστα γεωργικά σχο
  λεΐα ελειτούργουν είς την
  χώραν. Ή δέ ανωτάτη Γε-
  ωπονική Σχολή είχεν έδραν
  τάς Αθήνας, ώς νά ήτο ή
  πρωτεύουσα γεωργικόν κέν
  ώ Είναι έπί-
  ς γ τα περισ-
  σότερα γεωργικά σχολεϊα
  πού ίδρύθησαν, είναι ίδιο
  ουντήρητα. Τα Δημοσία τοι
  ϋ ί δέ έλειτοάργη-
  , έλειτοώργη-
  οαν έπ' ολίγους μήνας καί
  κατόπιν έκλεισαν ελλείψει
  ένδιαφέροντος, ένισχύσεως,
  διδακτικοΰ προσωπικού, ακό
  μη καί μαθητων. Αύτό τού
  λάχιστον συνέβη έδώ^ είς
  την Κρήτην, όπου καθόσον
  ημείς τουλάχιστον γνωρί¬
  ζομεν, απέμειναν μόον τα
  Γδιοσυντήρητα σχολεϊα τής
  Μεσσαράς καί των Άσωμά
  των. Λειτουργοΰν δέ καί αύ
  τα, διότι τα μοναστηριακά
  κτήματα μέ τα όπβΐα έπροι
  κίσθησαν, έντατικως καλλι-
  εργούμενα, άκβδίδουνε ίσόδη
  μα οπωσδήποτε αρκετόν διά
  νά συντηροΰνται. Άλλά τό
  τρον της χώρας.
  σης γνωστόν ότι
  ό
  αϋτα, είτε δέν
  σαν ποτέ, είτε
  τα γυμνάσια, θά
  τα πλησιέστερα
  Πετοχτά
  οημειώματο
  ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
  Μην περιμένετε άπό τή στή-
  λη αυτή κανένα μεγαλόστο-
  μο, άπατηλό, ώραϊο ψέμμσ.
  Όσο κι' άν είναι ίσχυρή ή
  δύναμι τής συνηθείας δέν θ*
  ακολουθήση την πεπατημένη.
  Σ" άλλους θ' αφήση αύτό τό
  έθιμο τής πρωταπριλιάτικης
  φάρσας καί τοθ ψεύδους. Τα-
  χά ζοθμεν δλο τόν άλλο χρό-
  νο χωρΐς ψέμματα καί πρέπει
  ν' άφιερώνωμε μιά μερά—την
  πρωταπριλιά—στόν έμπαιγμό
  τής αληθείας; Άλλά θαρώ δ
  τι όλόκληρη ή ζωή μας δέν
  είναι παρά Ινα άδιάκοπο δρσ
  ματικό ψεθδος, μία χωρΐς τέ-
  λος τραγική φάρσα μέ κωμι-
  κόν έπίλογο. "Ας την άφήσω
  με λοιπόν τή συνήθεια τής
  πρωταπριλιάτικης ψευδολογΐ·
  άς στό παρελθόν πού άνήκει.
  Κι' άς ζήσωμβ την πραγμα-
  τικότητα κυνηγώντσς τό δρα-
  μα καί τ' βνειρο αυτής τής
  θείας άνοιίιάτικης ώμορφιδς
  μαε-
  Έλδ
  6να πε
  ρίπατο στούς άνοικτούς τους
  κάμπους. ΉφαΙστειο φωτεινό
  θά Ιδούμε την ανατολή δν
  τας 6 ήλιος στέλνει τα ττρώ
  ϊά τού χαμόγελα στή γή.
  Στεφανωμένες μέ κροκάτους
  κρΐνους των τροπικών θά έμ
  φανισθοθν ο! βουνοκορυφές,
  πού συνθέτβι μέ τόση
  στρΐα ή φύσις σήμερο
  τε νά κάμωμε μαζί £
  στολίζουν άπ' τόν ούρανό. Θά
  στολιοθοθμε μέ τα μπουμπού
  κια πού σκάζουν στούς φρά
  χτες μέ τό χάϊβεμα τής αύγι
  νής δροσιδς. Θά μεθύσωμε
  άτιό τό μέλι πού θά τρυγήσω
  μέν άπό τούς κάλυκας των
  άνθών. Θά ναρκωθοθμεν άπό
  τή γλυκειά κούρασι πού φέρ
  νει τό δειλινό δταν ό ήιος
  πυρπολεΐ τα δάση καί στρώνει
  μενεξέδες στίς πλαγιές. Καί
  στεφανωμένοι μέ κισούς κοί
  αίγοκλή'ατα καί μέ άνεμώνες
  θά στήσωμε πανηγύρι τρελλό,
  ώς Βτου έλθη γαλόζια, άστρο
  φώτιστη ή νύχτα νά χορεύ[)
  ολόγυρά μας μέσα στήν άπο·
  θέωσι τής γαλήνης καΐ τής σι
  ωτιής πού προκαλεΐ τή μυστη
  ριακήν Εκστασι καί άπαλύνει
  τίς κσρδιές.
  Κι' δταν ή ζεστή, ώσάν την
  λάβσ τοθ ήφαστεΐου, άνάσα
  μας θά κόβεται καί θά βγαΐ
  νη μέ δυσκολΐα άπ' τα φού-
  σκωμένα στήθη μας καί σμ(·
  ξουν τα φλογισμένα χείλη,
  θάρθρ ό έρωτας καί ή άγάπη
  νά μας στεφσνώσουν καί νά
  μδς περάσουν τα δεσμά τής
  παντοτεινής ενώσεως μας.
  Κι' οταν ξυπνήση ή φύσις
  την αύγή ξανά θά νοιώσουμε
  ν' άνασταινώμαστε καθώς ό
  Λάζαρος τοθ όπο(ου την άνά·
  στσσι γιορτάζομε τόσον έπ(
  καιρα καί τόσον ταιριασμένσ
  σήμερο. Έντός μας φέρνουμε
  νεκρό τόν έαυτό μας. Κι' είνε
  στό χέρι μας άν τό θελήσωμε
  νά τόν άνασΐήσωμε. Ή μερά
  τούτη ή έξαΐσισ μάς δίδει την
  εύκαιρΐα καί τό παράδειγμα
  Μποροθμε νά έπωφεληθοθμε.
  Θά πήτε βεβαία δτι κι' ή άνοι
  ξι δέν είνε παρά £να ψέμμα
  πού άρχΐζει την πρωταπριλιά
  καί σβύνει μέ τίς πνοές τοθ
  θερινοθ λ(βα. Έν τούτοις είνε
  μιά πραγματικότης πού μοιά
  ζει μ' ΰνειρο. Καί πρέπει νά
  ζοθμε αυτή την πραγματικότη
  τα όπωσδήποτε, πολύ περισσό
  τερο μάλιστα άφοθ είνε τόσο
  έφήμερη.
  Μ.
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ ΓΙΙΑΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαρτίευ (ίδικι
  τέρα δπηρεσία). — Όλόχληρος ό
  γαλλιχός τύπος έ'ξαχολουθεί νά
  αχολιάζη ευρύτατα τόν τελευταίον
  ?όγον τοθ πρωθυπουργοθ κ. Ντα
  ?αντιέ χαί νά έχφράζη την (χα^ο
  ποίησιν τής κοινής γώμης διά
  την αξιοπρεπείαν, την σταθερότη
  τ» καί τό άνθρωπιστιχον πνεθμα
  πού διέκριναν τόν λόγον αυτόν.
  Οί πολιτιχοί καί διπλωματικοί
  χύχλοι έπίσης καθώς χαί ό λαός
  έκδηλώνουν την χαράν των διότι
  ό Γάλλος πρωθυπευργός ωμίλησεν
  ώς ή'ρμοζεν είς τόν αρχηγόν ενός
  μεγάλου ίθνους μέ μακράν χαί
  ενδοξον ιστορίαν. Υπό τδ αύτδ
  πνεθμα σχολιάζεται δ λίγος τοθ
  (ι προσχείμενοι είς τόν πρόεδρον
  Ροθσβελτ αμεριχανικοί κύκλο:, δι¬
  ότι πιστεύουν 8τι ή νέα α·ζροφ1}
  τής γαλλιχής πολιτικάς θά συντι
  λέση είς τό νά αποφασίση ευκολώ
  ϊερον τέ Κογκρίσον την χατάργη
  σιν τοθ νίμου περί ούδετερότητος
  τής Άμεριχής καί την ένεργόν
  άνάμιξίν της είς
  εύρωπαΐχά
  πράγματα.
  Κατά τάς ληφθείσας δέ χθές
  χαί σήμερον πληροφορίας είς τό
  Καί ντ' Όρσαί χαί αί κυβερνή
  σεις των μιχρων κρατών άνεθάρ
  ρηααν έκ τοθ λίγου τοθ χ. Ντα
  λαντιέ χαί φαίνωνται σήμερον πε
  ρισσότερον διατεθειμέναι νά μετά
  σχουν είς ίνα συνασπισμον πιύ
  Πλημμυρισμένα άπό τρελλά
  χρώματα καί μεθυστικές εύω-
  61ες άγριολούλουδων θ' άντι
  Ξένα άριστουργήματα
  κ. Νταλαντιέ καί είς Αγγλίαν |θά έπεδίωκ*. ν' αντιταχθή είς τα
  χαί τάς Ηνωμένας Ηολιτείας τής ( σχέδια εξαπλώσεως ποϋ τρίφουν
  Άμεριχής, ώς τηλεγραφείται έκιΓ
  θεν. Γενιχή ίέ είνε ή εντύπωσις
  8χΐ δ λίγος αύτός εσημείωσε στοθ
  μέν ίίς την σύγχρονον'πολιτιχήν
  ιστορίαν καί έαήμανε τό τέλος
  των ανευ άντιστάσεω; υποχωρήσε
  α,ν των Δυτικων Δυνάμεων χαί την
  αρχήν μ άς νέας περιόδου άποφα
  σιστιχής πολιτιχής πιίς άναχαί
  τισιν τοθ ίξαπλωτιχοϋ ρεύματος
  των δλοχληρωτιχών κρατων*. Ιδι¬
  αιτέρως ίκανοπαημένοι φαίνονται
  Νταλαντιέ υηήρ
  δύο κυβερνήσει;
  Εύγνωμοσύνη.»
  Τού Συρέ Ντέ Μπαριέρ.
  Άγαπητή μου Ζακλίν,
  'Έχασσ τό ρολόϊ μου,
  ό
  έχα
  μ
  σα το πορ^οφόλι μου, την ταύ
  τότητά μου καί διάφορες έμ
  πιστευτικές έπιστολές, δηλ.
  ή ή έ
  ίχασα τή τιμή μου,
  τό πδν.
  νσς παληός τού στρατιώτην,
  ό Ντεκά*· ζητοθσε νά τόν δή
  καί νά τοθ δώση χαρτιά με-
  γάλης σπουδαιότητος.
  Τό δνομα αύτό τοθ θύμη-
  £ ώ
  Δέν μοΟ μένει πσρά νά χά
  σω τή ζωή μου, πρδγμα πού
  δέν θ' άρνήοη νά γίνη κι'
  αύτό»...
  Ό καθηγητής Ζάκ Άντρέ
  άφοθ έτσχυδρόμησε αυτή την
  έπιστολή στίς 7 τό πρωΐ έγύ
  ρισε στό ξενοδοχεΐό τού,
  τό Γκράντ Όΐέλ, τελείως άπο
  φασισμένος νά εκτελέση αύ
  τό πού πρό όλΐγοο ίγραψε
  στή γυναΐκά τού.
  Τό δωμάτιό τού, τοθ φανή
  κε άφιλόξενο, έχθρικό. Ήταν
  ή άτμόσφαιρσ πού συμφωνοΰ
  σε μέτά αΐσθήματα καίτΐς δια
  θέσεις τού.
  Πάντως, κουρασμένος, δεί
  λιασμένος ή άναποφάσιστος,
  Ιπεσε στό κρεββάτι τού ά-
  ναβάλλοντας γι' άργότερα
  την θανάσιμην άπόφασΐ τού.
  Είς τίς δέκα τό πρωι έξύ
  πνησε άπ' τό κουδοθνι τοθ
  τηλεφώνου τού.
  Τβν επληροφόρησαν δτι 2-
  έχασα σε πράγματι £να στρατιώτη
  πού ήταν στίς διαταγές τού
  ή
  τό 1916, στό Φλερύ, ενα
  πνο παιδί, καλόν πολεμΐστήν,
  άλλά άνυπότακτον. Ό ύπολο-
  χαγός τού Ζάκ—Άντρέ, τόν
  εΐχε σώσει δυό φορές άπ' τό
  στρατοδικεΐο.
  Ώς εάν κατοικοϋσε πάν-
  τα σ' αύτό τό ξενοδοχεΐό,
  στό 'ίδιο δωμάτιο, ό Ντεκάν
  παρουσιάσθηκε:
  — Άπλούστατα ύπολοχαγέ
  μου, τοθ εΐπε, έρχομαι νά
  σδς άνταποδώσω, δ,τι μοΟ Ι
  χετε δώσει σεΐς, άλλοτε κατ'
  έπανάληψι.
  ΝομΙζω δτι είναι αύτό πού
  στό κόσμο σας όνομάζεται: τι
  μή. Ιδού:
  Ή «φιλή» μου,πού περν? 8-
  λα τα βράδυα της στήν δπε
  ρα, στό πεζοδρόμιο φυσικά,
  σδς «έστρατολόγησε» αυτή
  τή νύκτα" θυμδσθε;
  —Ναί απήντησεν ό τέως ύ
  ττολοχαγός καί ξανάζησε τα
  γεγονότα τΓ)ς προηγουμένης
  ωρισμένα κράτη.
  Άλλά χαί είς την Ρώμην χοΐ
  τό Βερολίνον ή εντύπωσις έχ τοθ
  λόγου τε Ο χ.
  ξε βαθεΐα. Αί
  τ&0 άξονος άντιλαμβάνονται πλέον
  δτι ή Γαλλία δέν είνε διατεθειμέ
  νη νά στέρξη είς ουδεμίαν ύποχώ-
  ρήσιν είς βάρος τής έδαφιχής της
  άχεραιότητος καί τοθ γοήτρου
  της. Καί 5πό τό πνεθμα αύτό άν
  τιμετωπίζουν ήδη την δημιουργή
  Στίς όκτώ τό βράδυ, έδει-
  πνοθσε είς την Λέσχη των
  Σοφών μέ τούς άξιωματικούς
  τοθ 66ου συντάγματος. Φεΰ-
  γοντας άπό κ εί οί άξιωματικοί
  ξανάβρηκαν τα εΐκοσί τουςχρό
  νια, πίνοντας, μεθώντας καί
  διασκεδάζοντας.
  Είς τάς τρείς τό πρωΐ, ό
  Ζάκ Άντρέ κατέβηκε την λεω·
  φόρο τής δπερας καί τΐήγαινε,
  διαγράΦοντας πολλούς έλιγ-
  μούς, στό Γκράντ Όιέλ.
  Περνώντας έμπλέχτηκε μέ
  μιά γυναΐκά, πού τοϋ φώνα-
  ξε άπ' τό αύτοκΐνητό της, τοθ
  ζήτησε φωτία καί τοθ έπρότει-
  νέ ενα νυκτερινό περΐπατο.
  Τί συνέβησαν μ°.τά, αύτά ή"-
  ταν θολα στό μυαλό τού. Θυ-
  μδται άόριστα δτι δέν θέλησε
  νά πληρώση 1500 φράγκα γιά
  κοκτέϊλ σ' ένα ϋποπτο κέντρο,
  δτι έξυλοκοπήθηκε άπ' τούς
  «φίλους» πού τόν έπέταξαν
  στό δρόμο μετά καί άπό κεΐ
  μετεφέρθη μέ αύτοκίνητο στήν
  V
  ψ!δα τοθ θριάμβου, δΐπλα
  στό Καρουσέλ. Ή δροσιά τόν
  έπανέφερε στίς αίσθήσεις τού
  κατά τίς έξη τό πρωΐ καί τό·
  τε μόνο κατάλαβε, δτι δέν εΐ¬
  χε ρολόϊ, δέν εΐχε πορτοφόλι,
  δέν εΐχε ταύτότητα.
  Άλλά τό σπουδαιότερο είνε
  δτι στό πορτοφόλι τού εΐχε με
  ρικές έπιστολές έμπιστευτικής
  φύσεως καί τίς έπιστολές μιάς
  γυναίκας τής υψηλάς κοινωνι
  κης τάξεως πού θά μποροθ
  σαν νά την διακυββύσουν Γ)
  Σχολικά.
  Ή απόφασις τοθ Δημοτι-
  κοθ Συμβουλίου νά σχηματί
  σ[) επιτροπήν διά την μελέ
  την τοθ ζητήματος Ιδρύσεως
  Ταμείου Έκπαιδευτικής Προ
  νοίας πρός ανέγερσιν νέων
  σχολικών κτιρίων, άνταπο-
  κρίνεται πράγματι πρός μί
  αν υφισταμένην ανάγκην καί
  ηκούσθη μέ Ικανοποίησιν καί
  γενικήν χαράν. 'Ελπίζεται δέ
  ,ίσαν νέαν κατάστασιν. Ίδιαιτέ
  ρως είς την Ιταλίαν δ άντίκτυ
  πος τοθ λόγου τοθ Γάλλου πρω
  θυπουργοθ υπήρξεν ίσχυρότατος.
  Τουτο άποδεικνύεται καί Ι*, τοθ
  δτι αί έφημερίδες τής Ρώμης άπο
  φεύγουν εξ ολοκλήρου τα σχόλια,
  έν αναμονή τής έπανόδου τοθ χ.
  Μουσολίνι, ένω 6 Ιταλός διχτά
  τωρ μόλις έλαβε γνώσιν τοθ επι
  σήμου κειμένου τοθ λόγου τοθ κ.
  Νταλαντιέ διίκοψί τό ταξίδιόν
  τού άνά την Καλαβρίαν χαί επι
  στρέφει εσπευσμένως είς την Ρώ
  μην.
  Χαραχτηριστιχόν έπίσης είναι
  διι δ χ. Μουσολίνι, έξαγγέλλων
  δτι θ' απαντήση είς τόν χ. Ντα
  λαντιέ μόλις φθάσει είς Ρώμην
  (άπίψε), ετόνισεν έν τω μεταξύ δτι
  ή Ιταλία θά πραγματοποιηθή δ-
  πωσδήποτε τάς διεκδικήσεις της
  διότι δέν άνέχεται νά ζή αιχμάλω
  τος ώς είς κλωβόν είς την Μεσό¬
  γειον. Ή δήλωσις δέ αυτή τοθ
  ΊταλοΟ Ντοθτσε έπηύξησε τάς υ¬
  παρχούσας ανησυχίας διότι θεώ-
  ρεΐται ώς αποκλείουσα τάς διπλω
  ματιχάς διαπραγματεύσεις Ρώμης
  —Παρισίων καί ώς προαναγγέλ
  λουσα βεβαίαν πλέον την σύγχρου
  σιν μεταξύ των δύο χωρ&ν.
  "Οντως δέ τα πράγματα έφθα¬
  σαν είς τοιοθτον σημείον ώστε
  οί χίνδυνοι τής ρήξεως νά φαίνων
  ται πλέον λίαν έγγύς. Ενδει¬
  κτικόν δέ περί τής χρισιμότητος
  τής καταστάσεως χρίνεται χαί τό
  γεγονός Βτι τό αγγλικόν υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον συνεκλήθη χθές
  καί σήμερον είς επανειλημμένας
  έκτάκτευς συνεδριάσεως, μεταξύ
  δέ Αονδίνου καί Παρισίων διατη
  ρείται συνεχής, άνευ διακοπής, έ-
  παφή. Αί δύο κυβερνήσει φαίνε-
  ται δτι δέν άποκλείουν πλέΐν οΰ-
  τε τάς πλέον δυσαρέστους καί όδυ-
  νηράς ίξελίξεις.
  Όπωσδήποτε βμως, δλο; άναμέ-
  νουν τόν άποψινόν λόγον τοθ κ.
  Μουσολίνι, πού θά παρέχη ώ; ά-
  φήνεται νά έννοηβή την τελευταί¬
  αν λέξιν, την τελευταίαν απόφασιν
  τής Ιταλίας ώς πρός τα διεθνή
  προβλήματα καί την περαιτέρω ε¬
  ξέλιξιν των εύρωπαϊκών πραγμά-
  των.
  ότι ή έπιτροπή θά καταλήξη,
  ταχέως είς θετικά συμπερά·
  σματα καί άποφάσεις, ώστε
  μέ την συνδρομήν τής Κυβερ¬
  νήσεως καί την πρωτοβουλίαν
  τοθ Δήμου ν' αποκτήση καί
  ή πόλις μας σύγχρονα έκ
  παιδευτήρια καί νά μή στε
  γάζωνται οί μαθηταί είς άνή
  λια καί κατερειπωμένα οΐκή-
  ματα.
  Τα κρασιά μας.
  Ή πσρεχομένη βεβαΐωσις
  δτι κατά την σύνταξιν καί ύ
  πογρσφήν τής νέας μετά τής
  Γαλλίας έμπορικής συμβάσε
  ως, θά ληφθή πρόνοια διά την
  αγοράν υπό τής ΓαλλΙαζ άρ
  κετών ποσοτήτων κρητικων
  κρασιών, είναι έξαιρετικά εύ
  χάριστος. Ή Γαλλία άποτε
  λοόσε παλαιότερα μίαν άπό
  τάς καλυτέρας άγοράς κατα
  ναλώσεως των κρασιών μας
  καί πρέπει νά γίνη καί πά¬
  λιν. Διότι άπό τίνων έ των,
  εΐχε κλεΐσει παντελώς διά
  τα έλληνικά κρασιά. Άλλ' ή
  σημερινή κυβέρνησις έργαζο
  μένη διά την εξασφάλισιν
  αγαθών σχέσεων μέ δλα τα
  κράτη καί την τόνωσιν των έ
  ξαγωγών μας, θά επιτύχη ά
  σφαλώς καί την βελτίωσιν των
  μετά τής Γαλλίας εμπορικώ ν
  συναλλαγών μας. Καί είναι
  άξ(α των γενικών εύχαριστι·
  Δν διά τουτο.
  Αί πατάτες
  Ή κυβέρνησις, ώς άναφέ·
  ρουν σχετικαί έξ Αθηνών
  πληροφορίαι, επέτρεψε την εί
  σαγωγήν πατατών έκ Κύπρου
  καί ΆλεξανδρεΙας, διά νά έ
  ξασφαλισθή έπάρκεια κατά
  τάς εορτάς. Όρθότατα βε¬
  βαία έφόσον ύπάρχει έλλει¬
  ψις. Έν τούτο ς, ή Ελλάς
  είναι χώρα είς την όποιαν
  α! πατάτες εύδοκιμοθν (διαι
  τέρως. Καί θά ήτο δυνατόν
  ν' αυξήση την παραγωγήν μέ
  χρι τοιούτου σημείου ώστε ο
  χι μόνον την έπάρκειάν της
  νά εξασφαλίση άλλά καί πε
  ρισσεύματα δι* έξαγωγάς νά
  διαθέτη. Καί θά πρέπει νά
  τό επιδιώξη. ΟΙ αγρόται μας
  άς στραφοθν πρός την πά
  τατοκαλλιέργειαν. Αί γεωρ
  γικαΐ υπηρεσίαι καί ή Ά
  γροτική Τραπέζα θά παρά
  σχουν ασφαλώς αμέριστον
  την ενίσχυσιν των διά την
  τόνωσιν τής πατατοκαλλιερ
  γεΐας.
  καί νά την έκθέσουν.
  Άηδιασμένος άπ' τόν εαυ¬
  τόν τού καί Φοβερά άπελπι-
  σμένος, έγραψε στή γυναΐκά
  τού ΰστερ' άπό λίγο.
  «Έχασα τό ρολόϊ μου κλπ.»
  —Ύπολοχαγέ μου, μπορεΐς
  νά σκεφθης δπως θέλεις, μπο
  ρεΐς νά πής 8τι ό Ντεκάν έπε
  σε πολύ χαμηλά, άλλ' ότι
  έχει κι' αύτός τή μικρή τού
  τιμή.
  Τό πρωΐ, την &>ρα πού ξυ
  πνοθσα, ή φίλη μου μέ τούς
  συντρόφους, μοό έφεραν τα λά
  φυρα καί έβγαλα άπ' τό πορ-
  τοφόλι σας την ταύτότητα
  σας καί ένα φάκελλο μέ την
  διεύθυνσιν σας.
  Σδς άνεγνώρισα καί εΐπα:
  "Οχι, ήρθε ή στιγμή νά πληρώ
  σω καί νά τοθ άνταποδώσω
  αύτό πού μοΟ έκανε άλλοτε.
  Χρειάστηκε πολύς αγώνας
  γιά νά πεΐσω τα παιδία.
  Δέν ήθελαν νά κρατήσω τα
  χαρτιά, καί μοΟ έλεγον δτι
  κάνω σίσθήματα. Τσακωθή-
  καμε μάλιστα.
  Άλλ' επί τέλους έλογικεύ
  θησαν,καί Ιδού τα χαρτιά σας.
  Πά τα χρήματα θά μέ συγ
  χωρήσετε, εΐχατε νομΐζω 2000
  φράγκα. Ήμουν άναγκασμέ-
  νος νά των άφΐσω τό μερτικό
  τους, άλλά τα (δικά μου 500
  είναι έδώ.Άρκετά μιλήσαμε ύ
  πολοχαγέ μου, μέ συγχωρεΐτε
  πού σδς ένόχλησα άλλά σκέ
  φθηκα πώς μποροθσα νά σβίς
  φανώ χρησιμος.
  Καί τώρσ, μεταξύ μας, σδς
  συμβουλεύω νά μην ξανανβ-
  βήτε στ5 αύτοκίνητα πού στα
  ματοθν στή λεωφόρο τής Όπε
  ρας. Καί μή μ' εύχαριστήτε,
  γιατΐ τα πέρνω ολα π(σω.
  —Σύμφωνοι, άς μή μιλήσω
  με πιά.
  —Όιτως οί άλλοι, σδς τό έ
  παναλαμβάνω, έχομε την τι
  μή μας, εάν είναι αύτό πού έ
  σεΐς οί άλλοι άποκαλεΐτε
  τιμή.
  Καί άφίνοντας 8λα τ' άντι-
  κείμενα στό τραπέζι, χωρΐς
  καμμιά συζήτησι πιά, χωρΐς
  μάλιστα νά σφΐξη τό χέρι τοθ
  παληοϋ τού λοχαγοθ, ό τέως
  στρατιώτης Ντεκάν, έξηφα
  νίσθη.
  Μόλις ή πόρτα Ικλεισε ό
  Ζάκ—Άντρέ ξανάγραφε στή
  γυναΐκά τού μιά δεύτερη έπι¬
  στολή.
  «Μικρούλα μου ΖακλΙν.
  Ναί, είναι άλήθεια, Εχασα
  τό ρολόϊ μου, τό πορτοφόλι
  μου, τή ταύτότητα μου, τή
  τιμή μου...
  Δέν μοθ μένει παρά νά χά
  σω τή ζωή μου πρδγμα πού
  δέν θ' άργήση νά γίνη.
  Πώς βρίσκεις άγάπη μου
  την άρχή αύτοΟ τοθ μυθιστο
  ρήματος; Την συνέχεια θά
  σοθ την πώ προφορικώς.
  Οί δουλειές μου πδνε περί
  φημα, τό ταξίδι μου έπέτυ
  χε πλήρως. Σέ φιλθ».
  Νιτ. Λ, Α. 1.
  ΑΠ0ΡΘΩΣΙ3
  ΘΙΪΜΛΆΊΆ
  θέατρον Πουλακάκη.—θΐασο
  ΚατερΙνσς Άνδρεάδη. "Εναρξι
  προσεχώς. _______
  Πουλακάκη.— Σήμερον τό με·
  γαλούργημα τοΰ Γ6λλου Άκαδη
  μαικοθ Πιέρ Μττενουά: «Νύχτε
  Λιόσχας», Μέ τούς Χάρρυ Μπώρ
  'Ανναμπέλλσ. Την Δευτέραν «Πό
  λεμική θύελλα»,
  «Μινώα».—Σήιιερον τό μικρ< άγγελοθδι ΣΕρλευ Τέμπλ στό ά ριστούργημα: «Ή μικρή λαθρε πιβάτις». Την Δευτέραν τό φίλμ θαθμα: «μικροί ηρωες». ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός Αθηνών Πρόγραμμα 1ης Απριλίου. "ίϊρα 13 30 Χρηματιστήριον- Είίήσεις. 13 50 Κοντβέρτο τού Σ. Σάνς διά πιάνο καί ορχήστραν είς σόλ έλ. έργον 22 (Ό Άρθοΰρος ντέ Γκρέϊφ καί ή Νία £υμφωνική όρ χήστρα τοΰ Λονδίνου υπό Την διεύθυνσιν τοΰ £έρ Λάντον Ρο ναλντ). 14.15 'Ελαφρά μουβική (βρχή στρα Παγώνη—Χυτήρη). 14.45 Είίήσεις — Μετεωρολογι κόν Δελτίον. 18 Χρηματιστήριον—κίνησις ά γβράς Πειραιώς. 18.15 Ή ωροτ τού Παιδιοΰ. «Πριοταπριλιά», διήγημα τοθ κ, Δ. Μακρή. Ποιήματα. Μουσική 15.45 Ποικίλη μουσική δίσχοι 19 Ή ωρα τοΰ άγρότου Όμιλία διά την ανάπτυξιν τής οίχονομιχής άντοχής τής άγροτ κης οικογενείας, 19 20 Ρεσιτάλ τραγβυοΊβϋ (υπό τού βαθύφωνον κ. Γ Μουλά). 19.45 Μικρά ορχήστρα <Δ)τής έρχηστρας κ. Στ Βοιλτεταιώτης), 20 30 Εϋήσϊις— Μετεωρολογι κόν δελτίον. 20 45 Συνέχεια Μικράς ορχη α τρ άς. 21.50 Όμιλία: «Ή εξοδος τού Μεσβλβγγίου» τοϋ Γυμνασιάρχου χ. Γκι οπούλβυ. 22 Νυκτϊρινοιί εϊδήσετς. 22,10 Ρεσιτάλ τοαγουίιοΰ (υπο της κ Ν. Βουτυρά—Γαλανοϋ). 22.40 Έλαφρό τραγοϋδι (υπό της χ. Μ. Λάζου) καί μουσική χο ροδ (δΕσκοι). 23 45 Μουσική χοροΰ (δίσκοι) 24.15 Τελευταίαι εΐδήοει;. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό δραματτκό μεγα- λούργημα τοΰ Γάλλβυ Άκαδημαΐκοΰ ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ ΝΥΧΤΕΣ Νέ* έκδοσις "Ενα έργο πού ή ώμορ- φιά, ή τέχνη, ό πλοΰτβς ξεπερνοΰν τα όρια κοιί τής πιό τολμηρή; φαντα- σίας, στήν έκτέλεσι τοϋ όποίου λαμβάνει μέρος δ,τι έκλεχτότερον εχει νά επιδείξη ή κινηματογρα- φική τέχνη. ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ ΣΠΙΝΕΛΛΙ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΠΟΑΕΜΙΚΗ ΟΥΕΛΛΑ Ταχίιτοται έπισκευα! ώρολογΐων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι Εις τό ωρολογοποιείον ιΜΙΤΑΚΗ <Ααρ« τ· ΧνντριΙένι). "Ενα θρησκευτικό άνάγνωσμα. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 20ί>ν
  τΗταν άνήσυχος γιά τό μέλ
  λον. Ό δρόμος, τό ταξίδι
  ■πού εΐχαν νά κάμουν τόν τρό
  μαζε. Έπειτα, τί θά συναν
  τοΰσαν στήν Ίερουσαλήμ; Τό
  πρόγρσμμα τής Λίσς ή*ταν βέ
  βαΐα σοφό καί είχεν άπόλυ
  τον εμπιστοσύνην σιή γυναΐ
  κά τού. Θά «γινόνταν δμως
  τα πράγματα Ιτσι πού τα εί
  χε λογπριάσει, Σέ μιά πόλι ά
  γνωστη, μέ τό μΐσος των δοο
  άποστόλων εναντίον τους...
  —Μή φοβάσσι, Ίούδα, τοΰ
  έλεγεν ή Λ(α Ξέρεις δτι τα κα
  τσφέρνω. Όλα θά βολευτοϋ
  νέ καί θά ξτνσβρεθοθμε μιά
  χσρά στήν Ίερουσαλήμ.
  Πήρε τόν Ίσαάκ στήν αγ
  καλιά τού καί τόνφΐλησε.
  —Τό νοϋ σου στόν Ίσαάκ,
  Λ(α!
  "Υστερα άγκάλιασε μέ δλη
  την τρυφερότητα τή γυναΐκά
  τού καί έκαμε ν' άπομακρυν
  "Εξαφνα δμως κάτι θυμηθή
  κε:
  —Καΐ ποΰ θά συναντηθοθ
  με; Ουτ' έσύ, ουτ' έ>ώ τό σκε
  φθήκσμε. Ή Ίερουσαλήμ δέν
  είνε κανένα χωριουδάκι. Μπο
  ροϋμε νά μένουμε μέ τίς έ
  βδομάδες χωρίς νά συναντή
  στ) ό £νσς τόν άλλον.
  Ή Λ(α γέλασε.
  —Μέ νόμισες λοιπόν γιά
  τόσο άφηρημένη. "Ολα, τα
  σκέφθηκα καί δλα τα προε·
  τοίμασα. Ό Ίσαάκ κι1 έ>ώ
  θά μεΐνουμε στό σπΐτι των
  έξαδέλφων μου πού κατοικοθν
  κοντά^στό ναό.
  Έκεΐττωλοΰν περιστέρια καΐ
  άλλάζουν νομίσματα Θά μάς
  δεχθοΰν καλά γιατί θά τούς
  φανώ χρήσιμη. Δέν εΐμαι
  άπό τίς γυνοΐκες πού κάθον
  ται μέ στσυρωμένα χέρια.
  Ό Ιησούς θάρχεται κάθε μέ
  ρα στό νσό κι' έτσι θά μάς
  είνε εϋκολο νά βλεπώμαστε.
  Πήγαινε τώρα στό καλό καί
  νά μην άνησυχής καθόλου
  γιά μάς.
  Ό Ίούδας ξαναφίλησε τή
  ΛΙα καΐ τό παιδί τού καί άπο
  μακρύνθηκε θαυμάζοντας τιώς
  ό Θεός έ'βαλε τόσο πολύ μυα
  λό σ' Μνσ γυναικεΐο κεφάλι.
  Δέν εΐχε δμως πιά καιρό. Έ
  πρεπε νά σπεύση. Ή ώρα τής
  αναχωρήσεως έπλησίοζε.
  Έμπρός στή συναγωγή πού
  ήσαν μαζεμένοι ό Ιησούς
  κσΐ οί μαθηταί τού κόσμος
  πολύς εΐχε ουγκεντρωθή. Πτω
  χοί, άνάπηροι, άρρωστοι. Ό
  λοι περίμεναν τή βοηθεία τοθ
  Κυρίου καΐ έΌπρωχναν ό έ'νας
  τόν άλλον γιά νά τόν πλησι
  άσουν· Τόν ίκέτευαν.
  (συνεχ(ζεταπ)
  ___
  ΔΚΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικήν Δημοπρασίας
  Καλλιτεχνική ζωή
  Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
  Ή έκθεσίς τού έν Αθήναις
  Την παρελθοθσαν έβδομάδ» ό
  κ.Στρχιηγίπουλος παρουσίασεν είς
  τό Αθηναϊκον κοινόν την πρώτην
  έκθεσιν τοθ συμπολίτου μας σχη
  νογράφου /. Γεωργ. Ανεμογιάν¬
  νη.
  Οί Κρήτες, πιί» εδόθησαν είς
  τάς Αθήνας—καί ήσαν δπεραρ-
  κετοί κατά σύμπτωσιν—ώς καί
  οί μονίμως Ιγκατεστημένοι αύτό
  Θε συμπολίται μας,ησθάνθησαν 2§ι
  αιτέραν δπερηφάνΐιαν, δταν είς
  τα έγκαίνΐα τής εκθέσεως αυ¬
  τής εδρέθησαν είς την άμπωτιν
  καί παλίρροιαν τοθ κόσμου, τοθ
  έκλεκτοΰ κόσμου, πιυ ήρχετο, όλο
  νέν ΐίρχζχο, νά θαυμάση τό Ιργον
  τού νεαροθ καλλιτέχνου κ. Ανε¬
  μογιάννη.
  Ό Διοιχητής τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος κ. Τσουδερός, δ 'Υ-
  πουργός Γενικός ΔιοιχητήςΚρήτης
  κ. Σφακιανάκης, Διευθυνταί Τρα
  πεζών, Διευθυνταί εφημερίδων
  τής πρωτευούσης, καλλιτέχνου,
  θεατρόφιλοι ποϋ έχουν ζήσ*ι είς
  την ξένην, προσωπικότητες ίδιχαί
  μας καί ξέναι παρήλασαν άπό
  την έκθεσιν αυτήν καΐ άπεκό
  μέσαν άρίστας ενΐυπώσεις,
  * ♦
  *
  Αληθή άριστουργήματα τέχνης
  σχηνικοΰ διαχόσμου χαταλαμβά-
  νούν ολόκληρον την αίθουσαν
  τοΰ «Κεντρικόν», δπως τό «Ό-
  νειρο θερινής νυκτός»:οΰ Σαίξπηρ,
  ό «Κύκλωψ»
  τοθ Εύρυπί
  δου, ό«Ρα>μαϊ
  ος καί Ίαυ
  λίέττα»,οί μα
  χέτιες *τής
  Μπάτερφλάϋ,
  τοΰ «Κουρέως
  τήςΣεβίλλης»
  τοΰ «ΓιοΟ τοΰ
  "Ισκιου> κ.5.
  κ. ά
  Ή ώμορφιά
  ή ποίησ ς, τό
  δαμόνιον τα
  λέντο τοθ καλ
  λιτέχνου άπο
  τύπω νονται
  είς την κάθε
  γοαμμή, είς
  την λεπτομέ
  ρεια, είς τώ
  φώς, τό χρώ
  μα,τήν ζωγρα
  φικήν καίσχη
  ν ο γρα *ικήν
  τού δεξιοτε
  χνίαν.
  Είς την νέ¬
  αν τέχνην τής
  σκη ν ογραφί-
  ας, τής οποί¬
  ας έμφανίζεται πρωτοπόρος δ
  κ. "Ανεμογιάννης καταδικάζον
  ται τα πολυσύνθετα μηχανιχά
  μέσα τοΰ θεάτρου μέ σοφάς
  έπινοήσεις καΐ άπλοοστεύαεις
  διά νίων δλως ίξοπλισμών τή;
  σκηνής πΐύ θά φέρουν τόν θεατήν
  τόσο κοντά είς την πραγματιχότη
  τα καί την τέχνην είς τα άνώτε
  ρα έπίπεδα πεύ τής άξίζει.
  Ή έκθεσις τοθ κ. Ανεμογιάν¬
  νη, άποτύπωμα μιας μεγάλης καλ
  λιτεχνικής ψυχής, ζωντανόν διΐγ-
  μα μιας άξίας πού άνατέλλει
  σταθερά άλλά καί σεμνώς έπιβλη
  τικά, άνοΕγει είς τόν δημιουργίν
  της μεγάλους, εύρύτατους δρΐζ
  τας, τοθ διαγράφει ε"να μίλλον
  πολΰ φωτεινόν καί Ινδοξον. Ή
  έκθεσις αυτή θά ανοίξη καί έδδ
  έντός των ημερών καί ολίγας ημέ¬
  ρας πρό τής αναχωρήσεως τοθ χ.
  Ανεμογιάννη διά την Γαλλίαν.
  Οί συμπολίται πού άγαποθν τό
  θέατρον καί γενικά την τέχνην
  άς έτοιμασθοΰν νά την άποθαυμά
  αουν.
  Ό Έιτιθεωρητής των δημ.
  σχολείων Γόρτυνος
  Διακηρύττει δτι
  Έκτιθεται είς μυστικήν
  μειοδοτικήν δημοπρασΐανάνευ
  όρίου ή ανέγερσις τοθ μονο-
  ταξίου ΔιδακτηρΙου Δαμάστας
  (Μαλεβυζ'ου), συμφώνως τί)
  συγγραφή υποχρεώσεων κσί
  τη σχετική λεπτομερεΐ διακη
  ρύξει τή έκπονηθεΐση υπό τοϋ
  κ. ι Σχολικοϋ Άρχιτέκτονος
  Κρήτης.
  Ή δημοπρασία θέλει γίνη
  την 15ην τοθ μηνός Απριλίου
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  11 —12 π. μ. είς τό Γραφείον
  τοϋ ΈτηθεωρητοΟ Δημοτικών
  σχολείων Ηρακλείου, ενώπιον
  τής κατά Νόμον έπιτροπής.
  Τό έογον πρΓϋηελογΙσθη είς
  δραχ. 140 000, ή δέ εγγύησις
  ωρίσθη είς δραχ. 10 000 κατα
  τεθησομένας διά γραμματΐου.
  Είς την δημοπρασίαν γΐνον
  ται δεκτοί έργολόβοι έχοντες
  έργολαβικόν δίπλωμα έν ί·
  σχύ'ί καΐ έκπληρώσαντες πά¬
  σας τάς ύποχρεώσεις των,
  Οί βουλόμενοι νά λάβωσι
  γνώσιν των δρων τής συγγρα
  φής καΐ τής λεπτομεροθς δια-
  κηρύξεως δύνανταινά προσέρ
  χωνται είς τό ώς άνω Γραφεΐ
  όν τοθ κ. 'Επιθεωρητού Ήρα
  κλείου καθ* εκάστην άπό 11 —
  2 π, μ.
  Έν Άγ(ω Μύρωνι τβ 28-3
  —1939
  Ό Έιτιθεωρητής Γόρτυνος
  —2 Ύζ. Τσαγχιας
  Άτί6 τής 1ης ΆττριλΙου τό
  Πρατήριον σιγαρέττων ΖΑΠΑΝ-
  ΤΙ μετεφέρθη είς την ΛεωΦό-
  ρον Καλοκαιρινό πρώην φαρ¬
  μακείον Ζαχαριάδου, παραπλεύ¬
  ρως χρυσοχοείου Νικολ. Κεφαλο-
  γιάννη.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχουπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις ίικών ενώπιον απάντων των έν 'Αθήναις
  χαΐ Πειραιεί Δικαστηρίων, Έλβγκτικοΰ Συνβύρίου καΐ
  Συμβουλίου Έπικραιτείατς, φορολονιχαί ίίκαι, άναστολα!
  φόρων, διβικπτικαί ύποδέσεις καΐ συντάξεις, νομικαί συμ¬
  βουλαί, γνωμοδοτήσεις καΐ ηληροφορίαι δι' άλλπλογρ»-
  φίας.
  Τηλ. 25-081.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  »έρμανσις--λβυτροι κ. λ. η.
  Ό σατανας καλόγτιρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ Τ2ΙΡΟΝ
  "Επί τό βάαει νέων στοιχείον
  Κ0ΙΓΝΟΜΙ ΚΡ
  —Μήπως σάς είπε τίποτε δ Γερ
  μανός πρεσβευτής περί τής κατα
  στάσεως είς την Αυστρίαν;
  —"Οχι μεγαλ£ΐότατε, άΐχεκρίθη
  ό" στρατηγίς- άλλ' έγώ έσυλλογΕ
  σθην τό πράμμα αδτό.
  Έπειτα χωρίς δισταγμόν έπρό
  σ9εσε:
  —θά ήθελα νά ζητήσω την
  άδειαν παρά τής δμετέρας μέγα
  λειότητος δπως άποσυρω τα στρα
  τεύματα άπό τα μέτωπον πρός την
  Αυστρίαν.
  Ό τσάρος έμεινεν άπολιθωμέ
  νος.
  Ό Ρασποθτιν είχε| δίκηο, λοι¬
  πόν. Καί έσυλλογίσθη μέ απορίαν:
  δέν δπήρχε, λοιπίν, κανείί πλέον
  πού νά παρίμενε πιστός καί άφω
  σιωμίνος είς την πατρίδα τολ είς
  τόν αύτοκράτορα;
  Αποτόμως, χωοί; δπεκφυγάς,
  κα:ηγόρησε τόν στρατηγόν Μπρου
  σΕλωφ επί προ5οσ'α. Ό τελευταϊ
  ος κατάπληκτος μέ την συμπεριφο
  ράν τ 0 Λυτοκράτορός τού έσηκώ
  θη καί εξήλθε διαμαρτυρόμενος.
  Ό Ρασποθτιν συγχαΕρων έχυτόν
  διά την επιτυχίαν τού, πού κατώρ
  θωσε νά σπείρη την ά ιφιβολΕαν
  καί την δποψίαν είς τόν νοθν τοθ
  αύτοκράτορος, επήγε κατ' ευθείαν
  είς τό δωμάτιον τού Τσάρεβιτς.
  Μέ ψευδη, προσποιητήν ατορ
  γήν καί αγάπην επλησίασε τό
  παιδί.
  —Λοιπόν, Άλόϋιε, τοΰ είπε
  χαμογελδν σήμερα θά ίδοθμε κά
  τι θαυμάσιο στό μικροσκόπιο. Έ
  τουτο τό μικροσκόπιον θά σοθ είνε
  πολύ χρήσιμο, παιδ£ μου.
  Τό παιδί τόν παρηκολούθει μη
  χανικώς καθώς δ καλόγερος ίτα
  κτοποίει τό μικροσκόπιον.Ό Ρα
  σπουτιν έβγαλεν άπό την τοέπη τού
  ένα χαρτί, τό έξεδίπλωσε μέ προ
  σοχήν καί απεκάλυψε μιά κοινή
  μυϊγα. Άπό ίνα άλλα χαρτί έβγα
  λε Ι'να μηρμήγκι.
  —"Αν αϋτά τα δύο έντομα έ
  πρόκΐιτο νά πολεμήσουν θάλεγες
  δτι θά νικοθσεν ή μυϊγα, δέν είν'
  Ιτσι, Άλίϋσα; είπεν δ Ρασποθτιν
  χαμογελών μέ αύταρέσκειαν. "Οχι
  2μιος. Τα μικρό μηρμη-(κι έχει δύ
  ναμιν καί ξίρει πώς νά την χρη
  σιμοποιήση!
  Ό γίγας χωρικός Ιτοποθίτησε
  τα εντομα επάνω είς γυάλινον μι
  κρόν δίσκον υπό τό έργαλεϊον.Ό
  Άλέξης διεμαρτύρετο χωρίς δύνα
  μιν διότι θά δπεχρεοθτο νά παρα
  κολουθήση τόν άγώνα, άλλ' δ Ρα
  σποθτιν τδν καθησύχασε μέ χχϊ
  δευτικόν τόνον. Ό καλέγηρος έσΐέ
  κετο δΕπλα καθώς δ ταάρεβιτς μέ
  φρίκην παρηκολούθει τό μερμήγκι
  πρώτον ν' άκρωτηριάζη καί έπειτα
  νά καταστρέφη την μυϊγαν. Τό παΐ
  δι έδυσφόρεΐ, άλλ' ιιπήκουε καί
  έκύΐταζε διά μέσου τοΰ φακοθ μέ
  χρι τέλους τής πάλης.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μικρό άγγελοϋδι
  Σ1ΡΛΕΥ- ΤΕΜΠΛ
  στή μεγάλη έφίτΐινή ίημι
  μιουργία τού:
  Η ΜΙΚΡΗ
  ΛΑΟΡΕΟΙΒΑΤΙΣ
  ίίι_ί?ιβ1 8ο(0μ* ΣΙΡΛΕΎ·
  ΤΕΜΠΛ πβΰ τρκνουδεΐ χα·
  «μιλεΐ ΗΐνίζιχΛ.
  Έκτός προγράμματος
  Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ
  ΕΟΡΤΑΙ.-Σήμερον, εορτήν τοθ
  Λαζάρου δέν έορτάζει δ κ. Λάζα
  ρος Φατσέας έργολάβος λόγφ
  πένθους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τό κτύπη-
  μα τής μοίρας «ού τόσο άΐΐρόο-
  πτα μδς έΊΐληξε μέ τό χάσιμο τοθ
  άγατιημένου μας Γιώργου ήταν
  τόσο βαρΰ ιτού δέν μάς £δωσε τόν
  καιρόν τπό μττροστά νά ευχαρι¬
  στήσωμεν δλους έκείνους πού |.
  σττευσαιν, τόσον κατά τό μικρόν
  διάστημα της ασθενείας, δαον καΐ
  μετά τόν θάνατόν τού, νά έκδηλώ
  σουν μέ κάθδ τρόπο την λύπην
  καΐ τάς συμπαθείας των.
  Ή πάνδημος συμμρτοχή οτό
  πένθος μας είνε γιά μδς μεγάλη
  παοηγορία-
  Ξεχωριστά δμως εύχαριστοθμε
  τοιός Ιατρούς κ. κ Ζερβουδάκην
  καΐ Δακανάλην οί όποΐοι άπό την
  πρώτην στιγμήν έσπευσαν στό
  πλευρό τού φίλου των.
  '£π(σης τόν ΔϋυθυντΛν της Έμ
  πορικής Σχολης κ. Τζοβενήν ηού
  εΐχε την καλωσύνην νά πή δυό
  καλά λόγια ώς επικήδειον.
  'Ετιίσης ευχαριστούμεν τοθζ: 1)
  Καθηγητάς Γυυνασίου "Αρρενων,
  2) Καθηγητάς Λοκεΐου ό Κοραής,
  3) Καθηγητάς 'Εμπορικής Σχολτϊς,
  4) Σύλλογον Νυκτερινήν Σχολης,
  5) Γυμνασιον θηλέων, 6) Παλλά¬
  διον Λύκειον, Ί 'Υπαλλήλους Τρα
  πέζης 'ΕλλάδοΓ, 8) Κοινότητα
  ΚρουσώνοΓ, 9) Οικογένειαν Γ. Φβ·
  ρετζάκη, 10) Οικογένειαν Ν. Χρυ·
  σοθ, πού κατεθεαιαν στεφάνους.
  Άκόμη τούς μαθητάς καΐ τάς
  μαθητρίας δλων των τάξεων τής
  "Ειιπορικης Σχολης οί όποΐοι μέ
  τα στέφανα καΐ τα λουλούδιατ,-ηού
  κατέθεσαν Ιδιαιτέρως εκάστη καΐ
  μέ κλάματα, συνώδευσαν τόν κα-
  θηνητήντων στήν τελευταίαν τού
  κατοικίαν.
  ΈΐτΕσης δλους δσοι κατέθεσαν
  χρηματικά ποσά είς μνήμην τοϋ
  πολυκλαύστου μας νεκροθ, ευχα¬
  ριστούμεν θερμωο.
  ΑΙ οικογένειαι
  Βαρκαρίκπ-Γκριύάκη
  Γύρο) στήν πόλι.
  Υπό τοϋ κ. Έπόπτου Αγροφύ¬
  λακος έκοινοποιήθησαν πρός τούς
  μετασχόντας τής παρελάσεως της
  25 ΜαρτΙου,άρχιφύλακας καΐ δργα
  να άγροφυλακης',έγγραφα εϋαρε-
  σκεΐος διά την καθ" δλα άζιόλο·
  γον συμβολήν των είς τόν έορ-
  τασαόν.
  —Άς σηυειωθη δτι μέλλοντι-
  κώς τό θώμα Άγροφυλακής θά
  λαμβάνη μίρος είς δλας τάς πα·
  ρελάσεις Μχον επί κεφαλής ώς
  βαθμοφόρους τού πλήν των άρχι-
  φυλάκων καϊ τούς άγρρνόμους.
  —Ή άπό ημερών εύρισκομένη
  είς την πόλιν μας έπιτροπή διά
  την οριστικήν ρύθμισιν τοΰ ζητή
  ματος τής στεγάσεως των διαφό¬
  ρων ύπηρεσιών είς τό νέον δικα·
  σιικόν μέγαρον, επεράτωσε τάς
  εργασίας της.
  —-Ούτω έντόΰ όλίγου αί διάφθ
  ροι υπηρεσίαι, ΕΙσαγγβλΙα, Διοί¬
  κησις Χωροφυλακην Πρωτοδικβϊ-
  όν, Πταισματοδικεΐον, ΟΙκονομική
  ΈφορΙα κλπ. θά έγκατασταθοΰν
  είς τα νέα των γραφεΐα
  —Αναφορικώς μέ την τοποθέ-
  τησιν των σειρήνων άντιαεροπορι-
  κου συναγερμου πληροφορούμεθα
  δτι κράτει σκέψις νά τοποθετηθή
  ή μΐα είς τό Μέγαρον Διαλλυνά.
  —Καΐ τουτο ίνα ακούωνται εύ·
  κρινώς τα συνθήματα. ΑΙ δοκιμαί
  θά διεξαχθοθν κατά την ώ;αν τοΰ
  μεγαλυτέρου οορύβου καί περί
  τό μεσονύκτιον.
  —Τό Ύγειονομικόν Κέντρον "Η¬
  ρακλείου τέλει έν άναμονί) άπο·
  στολής Ικανών ποσοτήτων κινΐνης
  πρός διάθεσιν είς τάς έλονοσο·
  πλήκτους περιφερείας τοθ νομοϋ.
  —Έκ παραλλήλου διεξάγει από
  τοθδε τάς προκαταρκτικαί ίργα
  σίας διά την σύστασιν των συνΐρ
  γείων «αταπολεμήσεως των κωνω
  ποειδών.
  —Ή έργασία αυτή, έκτελουμένη
  μεθοδικώτατα 6χει αποδώσει ί^δη
  ίκανοποιητικά άποτελέσματα ώς
  διεπιστώθη αρμοδίως.
  — Μεταξό των δοθεισών κατά
  τό έορταστκόν διήμερον τής έπε
  τείου της Έθνικής μας Παλιγγενβ
  σίας, μαθητικών παοαστάσεων Ιδι
  αιτέραν άναμφισβητήτωςέπιτυχΐαν
  εσημείωσε ή παράστασις τοθ Λυ
  κεΐου «Κοραής».
  —θΐέρμινεύσαντες μαθηταί καΐ
  μαθήτριαι είς τό δραμα τοϋ άβι
  μνήστου Α.Βορεάδου: «ή Κρήτη πά
  λαΐουσα·, κατά διασκευή τοϋ κα
  θηγητοθ κ. Μ. Παρλαμδ, διετήρη
  σαν αμείωτον τό ενδιαφέρον τοΰ
  παρακολουθούντος.έν άληθεΐ συγ
  κινήσει κοινοΰ.
  —Κρατήσ.ιντες καλώς τούς ρΛ ·
  ν ούς ΐων καΐ άποδώσαντες τό Ι
  στορικόν καΐ πατριωτικόν πνεΰμα
  τού ώσιε νά δικαιωθοΰν πλήρως
  τα πρός σύτοΰς καΐ τούς όργονω
  τάς τής ωραίας εορτής όμόθυμιχ
  συγχαρητήοια τού κοινοθ.
  - Είς τοΰ Πουλακάκη ουνεχίζε
  ται ή προβολή τοϋ γνωστοΰ δρα
  υατικοΰ Μργου: «Νύχτες Μόοχας».
  —Είς την «Μινώαν» έξ άλλου
  θοιαμβεύει ή «Μικρή Λαθρεπιβά
  τις»,
  4 Ρέπορτβρ
  Τράπϊζα 'Αϊηνών Α. Ε.
  Ύποκατάατημα Ηρ«κλ·1βυ
  Προχηίύοσεται διαγωνισμός
  πρός κατάληψιν μιάς θέσεως
  δπαλλήλου.
  Δια προσόντα χά! λοιπάς σχε
  τικάς πληροφορίας οί βουλόμενοι
  αποταθήτωσαν είς την διεύθυνσιν
  τοθ 'Γποχαταστήματος.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -*Ετηπλα καφφε
  νεΐου καΐ διάφορα σκε6η (τραπε-
  ζιοθ) ήτοι πιάτα ποτήρια διαφορου
  μεγέθους καΐ ϊν λούξ 100 κηρΐ
  ών. Πληροφορίαι καρά τοθ κ.
  Μιχ. Πολαρου ίζοχικόν κίντρον
  Χαραυγή. Πόρος.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  543ον
  Μίαν ε"τι στιγμήν, καί θ' άνεχώρουν. Ό Θε·
  νσρδιέρος τό έβλεπεν, άλλά δέν ετόλμα νά τούς
  κράξη- άν ηκούετο υπό των δεσμοφυλάκων ήφανΐ
  ζετο.
  Τί έπενόησε λοιπόν; έλαβεν έκ τοϋκόλπου τού
  τό τμήμα τοθ σχοινίου τοθ Βύζουνσ δ είχεν άπο·
  σπάσει άπό τής καπνοδόχης τοθ Νεοδμήτου, καί τό
  έρριψε πρός τούς συντρόφους τού.
  Τό σχοινΐον έπεσεν είς τούς πόδας των.
  —Μωρ' έ"να σχοινΐ! είπεν ό Ζαμπετάκης.
  —Αύτό είνε τό σχοινί μου! άπεκρΐθη ό Βΰζου·
  νας.
  —Μωρ' ό ξενοδόχος εΐν' έκεΐ πάνω, είπεν ό
  Παρνασσός.
  —"Ήγειραν τούς οφθαλμούς πρός τα άνω. Ό
  Θεναρδιέρος προέτεινεν ολίγον την κεφαλήν τού.
  — Μωρέ παιδία, γρήγορα! λέγει 6 Παρνασσός·
  έ"χεις, μωρέ Βύζουνα, τό άλλο τό κομμάτι τοθ
  σχοινιοθ:
  —Ναί, τό ε"χω. Νά το έδώ...
  —Δέσε το, μωρέ νά τοθ ρίψωμε πάνω, νά δέ
  στ} είς τόν τοΐχον, την μίαν άκρη, καί ημπορεί νά
  τοθ είνε αρκετόν νά καταβή.
  —Ό Θεναρδιέρος ετόλμησε νά ομιλήση ά¬
  νωθεν. |
  —ΕΤμαι πισσμένος άπό τό κρύο" παγωμένος.
  —ΖεσταΙνεσαι, ζεσταίνεσαι.
  —Δέν ήμπορώ νά σαλεύσω.
  —Άφίνεσαι μέ τό σχοινί είς τό χέρι καί μεΐς
  σέ πιάνουμε.
  —Μά, μωρέ, τα χέρια μου δέν πιάνουν, τα
  χέρια μου!
  —Τό σχοινί μοναχά νά ήμποροθσες νά 'δενες
  επάνω αΰτοθ.
  —Δέν θά ήμπορέσω.
  —Μωρέ παιδία, πρέτιει ν' άνσβή ε"νας άπό μάς,
  είπεν 6 Παρνασοός.
  —ΤΙ κάθεσαι καί λές! τρΐα πατώματα ΰψος! εί
  τΐεν ό Βύζουνσς.
  "Υπό τόν τοΐχον ύπήρχε χαμηλόν τι οίκΐδιον ά
  κατοΐκητον, ξύλινον, παλαιόν καί σεσαθρωμένον,
  άπό δέ τής στέ>ης σύτοθ άνήρχετο σχεδόν Εως είς
  τό ΰψος Λπου ευρίσκετο 6 Θεναρδιέρος μΐα καπνο
  δόχη έκ πηλοθ κεραμικοθ, στενή δμως.
  —Άπ' έκεΐ ήμποροθσε ν' άνοβή κανένας μας,
  άπεκρΐθη 6 Παρνασσός.
  —Άπ' εκείνην έκεΐ "την καπνοδόχη! άνέκροξεν
  ό Ζσμπετάκης, ά χωρέση έκεΐ μέσα ε<σς άνθρω πος! ποτέ. Νά είχαμε κανένα παιδΐ .. —"Αχ! ποθ εΐνε τώρα ίνα παιδί; είπεν ό Βύ ζουνας. — Ναί, ενα τταιδΐ χρειόζονταν, έπεΐτιεν ό Γου λομάρας. —Στοθήτε καί ττεριμένετε, είπεν ό Πσρνασσός. Τό εχω τό παιδΐ. (συνεχΐζεται) Έγκυκλοπαιδεία Αν* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν* Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ- ρον, Τίνον, Πάρον, Νάςον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Β' Ημπορεί κανείς νά γενικευθή την θεωρίαν αδτήν; Είνε γνωστόν δτι καί είς τό ανθρώπινον γένος, κατά τάς περιό5ους των μεγάλων διαταραχών, των πολίμων καί των λιμδν, αί γεννήσεις αρρενων δ περτεροθν σημαντικώς τάς γεν νήσεις θηλέων πρίγμα το οποίον πρέπει ν' άποϊοΘη' είς την κακήν διατροφήν κατά τάς περιόδου; αύτάς των γονέων, είς τάς στερή οεις καί τάς κακουχίας. Άλλ' ή επίδρασις τής τροφής επί τοθ γεννητικοθ συστήματος δέν είνε μόνον ποσοτική άλλά καί ποιοτι κή. Κατ,ά τα τελευταία έ τη μάλι στα αί σχετικαί ερευναι καί με λίται επροχώρησεν πολύ καί κα τέληξίν είς την διαπίστωσιν μιάς διταμίνης όνομαοθεΕσης διταμί νης τής άναπαραγωγής, τής βιτα μίνης Ε, τής οποίας ή συνεχής άπουσία άπό την τροφήν ημπορεί νά δημιουργήση την στειρότητα. Ή βιταμίνη αυτή, τής οποίας ή ίδιοαύστασις δέν έχει άκόμη λε πτομερως καθορισθή (είνε γνω στόν μόνον δτι δΐαλόεται είς τό έ λαιον καί άντέχει είς την θερμέ τητα) δπάρχει είς μεγάλην ποσό τητα έντός τοθ κόκκου τοθ σίτου, τοθ άραβοσίτου καί τοθ φύλλου τοθ μαρουλιοΰ. Ευρίσκεται έπίσης καί είς μερικά ειδή ελαίου καί προπαντός είς μερικάς τροφάς κρέατος καθώ; καί είς τό βούτυ ρον. Κα! άκίμη περισσότερον Έχει φαίνεται απεδειχθη σήμερον δτι ϊμερικά φαγητά είνε Εκανά νά I- χουν επίδρασιν ισχυράν επί των γεννητικων άδένων. Επί τοθ ση μείοιι τούτου είνε χαρακτηριστι κή ή άχόλουθος παρατήρησις γβ νομένη π^ό τίνων έτών υπό τοθ Ζάν Καμύς καί τοθ Ζ. Γκουρναί. Κχποιος σκύλλος είχε προσβληθή άπό οξείαν γεννητικήν άτροφίαν καΐ άπό πλήρη άνικανότητα. Υπο βληθείς είς ειδικήν διατροφήν μετεμορφώθη μέχρι τοιούτου τε λείου βαθμοθ ιδστε νά νυμφευθή έντός όλιγίστου χρόνου χαί νά γίνη πατήρ! Κατόπιν τίς διαπι ατώσεως ταύτης, ή όποθε-ϊαπεία έ"5ωσε λαμπρότατ,α άποτελέσμα τα είς ωρισμένα μικρά παι διά παρουσιάζοντα άτροφικάς τα σεις. * Άναφέριται, τέλος, δτι είς με ριχάς άγρίας φυλάς δ άνδρας πρό τοθ γάμου τού προπαρασχευ άζεται ειδικώς μέσον μιάς είδι χής διαΕτης. Ή έδνική έπέτειος είς τό Ψυχρό Λασηθίου Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ανδρ. Βλάσση Όδος Ίόης. Έξαπτέρυγα, Φανάρια, Σταυροί είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια, Άγια Δισκοπότηρα, Κανδήλες έπτάφω- τες, πεντάΦωτες, τετράφωτες καί μονές, Κηροτιήγια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες κ. λ. π. Αί τιμαί μας κατά πολύ εύδηνό- τεραι των Αθηνών. ΦΎΧΡΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Μάρτιοςι (άνταποχριτοθ μας).—Μέ μεγάλην* επισημοτάτα έωρτάσθη ή 25η Μαρ τίου είς την κωμόπολίν μας. Έξ άλλου ήτο όμόθυμος ή συμμετοχή είς αυτήν των χατοίχων. Πάντως ή διοιχοθσα έπιτροπή είνε άξια παντός έπαίνου διά τάς φροντί¬ δας της διά τόν έτϊΐβλητικώτερον έορτασμόν, οΰτως ώστε νά άποτε 'λέση μίαν ωραίαν ανάμνησιν διά την χωμόπολίν μας. Κατά τό καταρτιθέν πρίγραμ μα είς τόν χαθεδριχόν ναόν των Τριών Ίεραρχών έψίλη την ΙΟην π. μ έπίσημος δοξολογία. Έντος τοθ ναού έλαβον θέσεις έχ των, πρώτων ή Ε.Ο.Ν , τό δημοτικόν σχολείον, ή χωροφυλαχή έν επι οήμφ στολη προσήλθεν δ' έπίσης άμέσως τό κοινοτικόν συμβούλιον έν σώματι καί μετ' αύτό άπειρον πλήθος ,χόσμου έκ τής κωμοπόλε ως χαί των περιχώρων. Μετά τό πέρας τής Εεροτελεστί άς ό ρέκτης πρόεδρος τής κοινί τητος χ. Μ. Κασάπης ίατρός, άνέ πτυξε μέ την διαχρίνοιισαν αυτόν εύφράδειαν την σημασίαν τής ήμέ ρας. Είτα, ληξάσης τής δοξολο γίας, εδόθη δεξίωσις είς τό χοι νοτιχόν γραφείον· ϊπου χαί προ σήλθεν δλόχληρος ή χοινωνία *47υ χροθ συγχαρεϊσα τόν χ. πρόεδρον χαί τα μέλη τής κοινότητος Ακολούθως είς τό Δημοτικόν σχολείον έλαβον χώραν έπιδείξεις των μαθητών ψαλόντων άρμονικώ τατα διάφορα πατριωτΐκά 5. σματα. Έπαίχθη έπίσης χαί μία κωμφδία άπό 10 περίπου μαθη¬ τάς, οΐτινες διίπλασαν μέ πολ λήν επιτυχίαν τού; ρόλους των. Είτα ό διευθυντής τοθ ΔημοτικοΟ μας σχολείου κ. Ί Μαρινάκη; ά νέπτυξεν γενιχώτερον τό ιστορικόν τής 25ης1 Μαρτίου, ακολούθως δέ δ πρόεδρος τής κοινότητος ^κ. Κα σάπης άπήγγειλε δύο πατριώτιχά ποιήματα τοθ αειμνήστου έθνικοϋ ποιητοϋ Α. Βαλαωρίτη. Μετά την δλοχλήρωσιν τοθ έπυ σήμου προγράμματος τοθ πανηγυ ρισμοθ, ώργανώθη τοπιχή διασκέ δασις ήτις εσυνεχίσθη μέχρι των νυκτερΐ"ών ώρών έν άδιαπτώτφ ένθουσιασμω. Είς την βιασχέδασιν συμμετέσχεν τό προσωπικόν τοθ Δημοτικοθ σχολείου υπό τόν αίδε σιμώτατον κ. Α. Ταμιωλάκην, δ κ. καί ή κ. Κασάπη, δ κ. κα( ή κ. Μαρινάκη, δ κ. καί ή κ. Γρ. Σηφάκη,δ κ. καί ή κ. Μιχ. Γα λανάκη, αΕ'δίδες Μανωλοπούλου, αί δίδες Χαλαμπαλάκη, ή δνίς Μαρίκα Χαλαμπαλάκη, οί κ. κ. Δ. Σηφάκης, Κ. Μανωλόπουλος, Ε. Ξιζωνάκης κ. ά. Ίδιαιτίρων έπχίνιον καί εύχαριστιών άπό μέ ρους δλων άξία είνε, ή Δνίς "Ολ γα Καραβέλα διδασκάλισσα, διά την έν γένει συμβολήν της είς την ίορτϊιν άλλά καί είς τόν διε νεργηθέντα έρανον υπέρ τοθ Όρφα νοτροφείου, αναλόγως πρός τόν ιε¬ ρόν χαί εκπολιτιστικόν σκοπόν τού. —Δωρεά. Ή οικογένειαι Γ. Βαρκαράκη καθηγητού της Έμπορικήί Σχο λης Ηρακλείου προσέφϊρεν είς τούς τροφΐμους τού Πτωχοκομεί ου εκλεκτόν φαγητόν διά το έννε αι'ιμερον μνημόσυνον τοΰ Γ. Βαρ καράκη. Ή διοιχοδσα έπιτροπή τοΰ ίδρύματος εύχαριστεϊ θερμώς —Διανυκτερεύοντα φαρμα· κεΐα. Σήμερον Ιην Απριλίου θά δια νυκτβρβύσουν τα φαρμαχεϊα τοΰ χ. Έμμ. ,Ί. Μβτζαπετάχπ χ«ΐ Μιχ. Τζομπανάκη. —Πρόσκλησις άθλητών. Καλοΰνται απκντβς οί πβίοσφαι ριβταΐ της Ε.Γ.Ο.Η. σήμερον Σάβ βατίν καί ώραν 7 μ. μ. «ίς τα γραφεΐα τού Προέδρου χ. Δημη τρίου Βουρεξάκη πρές συζήτησιν καί λήψιν άπβφάοίων επί ώιαφό ρων ζητημάτων. (Έκ τού γραψϊίβυ τής ΕΓΟΗ) —Ή 25η Μαρτίου έν Άμπε ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 13ην τ&0 μηνός Απριλίου ημέραν Πέμπτην χαί ώραν Ιΐην π. μ. ή "Ένωσις Γεωργιχών Συ· νεταιρισμών ΝομοΟ Ηρακλείου προκηρύσσει μειοδοτικόν διαν,ωνι ' σμόν δι' ένσφραγίστων προσφορών Ι διά την προμήθειαν 20—22 χιλιά δών τζιβιερων. Ι Οί 2ροι είνε κατατεθειμένοι είς τα γραφεΐα τής'Ενώσεως,είς τό έν Ηρακλείω 'Υποκατάστημα τής Ά ' γροτικής Τραπέζης χαί είς τα έν Αθήναις Γραφεΐα τής Έθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμόν ("Οθωνος 6). , Ηράκλειον 30 Μαρτίου 1939 1 Ό Πρδεδρος Γ. Βαρούχας ΑΝΠΕΛΟΥΖΟ Μάρτιος. - Μβ· τα της δυνατης έπιβλητικοτητος καί μεγαλοπρβπείας έωρτάσθπ καΐ ενταύθα ή έπέτβιος της Έ- θνιχής μας παλιγγβνβσίας. Είς τουτο συνετέλεσαν, ή παρουσία τοΰ ©ϊοφιλβστάτου Άρχαδ(«ς, β· μιλήσαντος μίτά τό πέρας της ψαλείσπς ; δοξολογίαν έν τφ φε· ρωνύμω ίερω ναώ τής Εΰαγγελι· οτρίας. Ό θεοφιλέστατος διά λό γο» έμπνευβμένου καί ΐτατριω τικοΰ έξηρβ την σημασίαν της έβρταζομένης ημέραις, ώς καί ή συμμβτοχή τοΰ αρτισύστατο^ τμή ματβς Ε. Ο. Ν. 'Αμπελβύζου υ¬ πό τόν έντεταλμένβν χ. Μ. Μ« λωνάκην, δπβρ χαί άπέώωσβ τι μάς. Μετά τό πέρας της ομιλίας, ωμίλησεν έπίσης ο επιτβτραμ μένος τής Ε. Ο.Ν. Άμπβλοΰζου χ. Μιχ, Μυλωνάκης αναπτύξας δι' έμπεριστατωμένου λόνβυ την συμβολήν τοΰ Νέον Κράτους της 4πς Αΰγούστου είς την άνάπλα σιν της νέατς γβν&άς καί την ση μασίαν τής Ε. Ο. Ν. άπό κοινω νίκης χαί έθνικής άπόψβΜς. —Ή έκδρομή είς Μακεδο νίαν τής Ε.Γ.Ο.Η. Παρά της οίκείατς έηιτροιτης της Ε. Γ. Ο. Η. διά την έχδρο μην Μακεδονίας είδοποιοΰνται άπαντα τα μέλη της Ε. Γ. Ο. Η. δτι ΰηό τής Διβυθύνσβως των £. Ε. Κ. παρβσχέθη παράτασις διά τό κλείσιμον των όχπμάτων μέ· χρι τής Μεγάλης Τρίτης. Συνβ π»ς μέχρι τής ημέραις ταύτης θά βΐναι δεκταί δηλώσβις διά τάς έναπομενούσας ολίγας εΐσέτι θε σεις. ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΦΙΝΤΑ ΤΥΓΤΟΥ Κατασκευης ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Πάτρας 'Ασύγκριτοι είς Στερεόιητσ, Άντοχίιν και Τελειότητα. Άνυπέρβλητοι είς χαμηλάς τιμάς χάρις και μόον είς τό εύβηνόν κόστοςπου επέτυχε ή Μεταλ λουρνί« ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ έξ άφορμης των μοναδικών είς τελειότητα έγκαταστάσεών της: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΗΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΠΑΝΑΓ. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΕΤΡΥΠΗ ΥΙΩΝ Κ. ΚΛΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΡΑΚΑΤ2ΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛ. ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ πρέπει πρός τδ συμφέρον τού νά δοκιμάση τούς ψεκαστήρας μας Ιταλικού _Τύποϋ__ΣΦΙΝΤΑ_κ^ασκευής ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ διά νά ττεισθίΐ έμττράκτως δτι ύττερέχουν άπό πάσης απόψεως έν φ σι^ρονως~θά~τούς αγοράση είςΓτά7~ΤΓά~τωθι τιμάς πραν^ατικης εύκαιρίας: Ψεκαστήρ άνευ διθλιοτηρΐου Αραχ. » μετά » _ » » » καί άναδευτήρος 697.— 717.- 817.- Άγοράσατε λοιπόν τούς ψεκα¬ στήρας μας διά νά γίνετε οί φανα- τικοί πελάται μας. Διαρκής παρακαταθήκη παρά τοίς Αντι¬ προσώποις: ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ & ΣΚΟΥΛΙΔΑ θπιοββν Άραοτ* •ν^
  «■ ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοΐσ Σαββάτου
  1 Απριλίου 1939

  Ο ΜΟΟΝΝΕ ΕΑΕΙ1Η
  ΤΒΝ ΤΪΕΪΟΗ ΠΡΕΣΒΥΗ
  ΟΓΕΡΜ1ΙΙΙΟΙ ΤΥΙΟ!
  ΙΙΩΙΙΛΖΕΙ ΤΗΝ 1ΙΗ1ΝΤΗΙΙΝ
  Μί ΠΡ1ΦΙΗΗ ΔΥΣΑΡΕΣΙΕΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι ό Γάλ
  λος ύπουργός τώνΈξωτερικών κ. Μπο< νέ θά δεχθή σήμερον είς τό Καί ντ Όρσαί τ όν πρεσβευτήν τής Τσεχοσλο βακίας. Ό γερμανικός τύπος άναφερόμενος είς τό γεγονός τούτο, έκδηλώνει δυσμε νεΐς κρίσεις καί τονίζει ότι ή Γερμανία δέν παραβλέπει ότι ή Γαλλία έγκαινιά· ζει ήδη εχθρικήν πολιτικήν εναντίον τού Ράϊχ. Σημειωτέον ότι αί κρίσεις αυται τού γερμανικού τύπου προέρχονται καί έκ τού λόγου ότι είς την συνάντησιν ταύ την ΛΙποννέ καί Τσέχου πρέσβεως, άπο δίδεται ιδιαιτέρα σημασία υπό των δι- πλωματικών κύκλων των Παρισίων. Σοβαρώτατον άποφάσεις της Αγγλίας διά την άκεραιότητα τής Πολωνίας. Ο ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ, ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΑΙ Τ.Ν ΠΡΟΒΥΠΡΥΡΓΟΗ Κ. ΜΕΤΛΞΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Σήμερον ό παρεπι δημών ά πό χθές έν Αθήναις ύπουρ¬ γός τής Προπαγάνδας τού Ράϊχ Δρ Γκαΐμπελς, επεσκέφθη την Α.Μ. τόν Βασιλέα, την Α.Β.Υ. τόν διάδοχον Παύλον καί τόν πρωθυπουργόν κ. Ί Μεταξάν. ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ι ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν· ταποκριτού μας).—Όλίγον μετά με σημβρίαν είς τόν κ. Γκαΐμπελς παρε τεθή επίσημον πρόγευμα είς τό ξενο δοχείον «Σέσιλητής Κηφισσιάς. Είς τό πρόγευμα παρεκάθησαν ό κ. Πρωθυ πουργός, ό Ύπουργός Διοικητής Πρω τ ενούσης κ. Κοτζιάί, ό ύφυπουργός Τύ που καί Τουρισμού κ. Νικολούδης, ό πρεσβευτής τής Γερμανίας καί άλλοι άνώτεροι ύπάλληλοι τού ύπουργείου Εξωτερικών καί τής γερμανικής πρε σβείας. ΣΥΝΕΠΑΗΡ08ιΊ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τό Μπούργκος είς σημερινάς άνακοινώσεις τού βεβαιοί ότι ό έθνικός στρατός συνεπλήρωσε; την κα¬ τοχήν ολοκλήρου τής Έσπανίας. Είς τό Μποθργκος έσυνεχίσθησαν πανηγυρικχί τελεταί διά τό γεγονός είς τάς οποίας ωμίλησαν διάφοροι πολιτικοί καί στ-ρα- τιωτικοί τής έθνικής Ίαπανίας. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΤΟΝ ΑΚΤΟΗΛίΊΚΒΝ ΣΥίΙΝθΝΊΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν ταποκριτού μας). —Είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ό νόμος ό καταρτισθείς τελευταίως καί αφορών την ρύθμισιν επί νέων βάσεων των ά» χτοπλοϊκών έν γένει ζητημάτων. ΡΩΜΗ 31 Μαρτίου (ίδ. ύπη ρεσΐα).— Χθές τό εσπέρας έ ληφθή τό πλήρες κείμενον τοθ λόγου τοϋ κ. Νΐαλαντιέ κσΐ σήμερον σχολιάζεται εύ ρύτα·α υπό τοθ τύπου. Ή «Ι φημερΐς τής Ιταλίας» γράφει σχετικώς: «Ό άγγλικός τύπος, έγρα] υψίστης φεν ώς συμπέρασμα έκ τοθ τελευταίου λόγου τοθ κ. Μου σολίνι δτι, «ή θύρα είναι ά νοικτή διά γαλλοϊταλικάς διαπραγματεύσεις». Ό κ. Νταλαντιέ έν τούτοις άπέδει ξεν Οτι ή Γαλλία τηρεΐ πάν τοτε την Ιδίαν στάσιν καί δτι ή ήμιάνοικτη θύρα δι' είρηνι κήν γαλλοϊταλικήν συνεννόη σιν έκλεισε διά παντόςπλέον». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Μαρτίου (Ιδ. ύπηρεσία) — Τό ήμιεπίση μόν γερμανικόν πρακτορειον υπουργικόν συμβούλιον. Τό ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον ίσχυρ(ζεται πε ραπτέρω δτι ή άπόφςισις αΰ τη τής κυβερνήσεως Τσάμπερ λαιν κράτει έν διεγέρσει την αγγλικήν κοινήν γνώμην πι Ιστεύεται δέ δτι αί σημεριναί σημσσίσς δηλώσεις νεδρίασις αυτή είς την όποί αν μετέσχεν έπίσης καϊ ό κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ διήρκεσεν επί δύο καί ήμΐσειαν ώρας. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ 31 Μαρτίου τοθ κ. Τσάμπερλαιν είς την ((δ. ύπηρεσία).— Ό κ. Τσάμ Βουλήν των Κοινοτήτων θάίπερλαιν εδέχθη τούς άρχη συντελέσουν είς τό νά ήρεμή γούς των αντιπολιτευομένων σουν τα πνεύαατα. κομμάτων είς τούς όποίους Σήμερον ΐήν πρωΐαν συνί)λ εξέθεσε τα άποφασισθέντα είς θεν εκτάκτως έκ νέου τό ύ πουργικόν συμβούλιον διά νά έγκρίνη τάς δηλώσεις τοθ κ. Τσάμπερλαιν είς την βοο λήν επί τοθ πολωνικοϋ ζη<ή ύιτουρ την έν μεταδίδει δτι καθ" άς έχει πληοοφορίας έκ Λονδίνου, ό άγγλικός τύπος τονίζει σήμε ρον 8τι ή Αγγλία είναι άπο ψασισμένη νά συνδράμη, την Πολωνίαν έν περιπτώσει ξέ νης είσβολής είς τα έδάφη της. Επί τοθ ζητήματος τού τού ελήφθησαν σοβσρώταται άποφάσεις κατά τό χθεσινόν ματος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Μαρτίου (ίδ. ύπηρεσία) — Νεώτερα τη λεγραφήματα έκ Λονδίνου αγ γέλλουν Οτι αί άγγλοπολωνι καί διαπραγματεύσεις συνεχί σθησαν καί χθές τό άτΐόγευ μα καί την νύκτα. Τό άπό γευμα μετέβη είς τό Φόρεϊν "Οφφις ό πρεσβϊυτής τής Πό λωνΐας λοβών μέρος συ νεδριάσεως τής οποίας προή δρευσεν ό Τδιος ό πρωθυτιουρ γός κ. Τσάμπερλαιν. Ή συ τό χθεσινόν έκτσκΐον γικόν συμβούλιον καί γένει κατάστασιν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 ' Μαρτίου ([δ. ύπηρεσία).— Κατ' «ίδήσεις έκ Παρισίων, τό πραγματο ποιούμενον προσεχώς ταξίδι όν τοϋ κ. Μπέκ είς Αγγλίαν θά £·χΓ| θετικά πολιτικά άπο τελέσματα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαρτίου (16. ύπηρεσίσ).— Ή εφημερίς «Ά διάλλακτος» γρώφει δτι κατό πιν τής άπορρΐψεως των γερ μανικάν προτάσεων υπό τής Πολωνίσς δέον νά θεωροθν ται ώς διακοπείσαι αί μετα ξύ των δύο χωρών διπλωμα τκαί σχέσεις. Ή ενίσχυσις πρός την Πολωνίαν. Ή σημασία τοΰ γαλλορουμανικοΰ- ΕΙ Υ ΥΠΟΥΡΠΚ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΥ ΣΥΜΒΟΥΛ Ν ΠΡΟΤΕΥΟΥ. Υ Βλ ΕίΚΡΚ ΤΟΥ χ. Ν ΟΥΝ ΑΙ Δ Μ ΤΣΑΜΙ 1ΛΟΣΕΙΣ ΕΡΛΑΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαρτίου (ίδ. ύπηρεσία).— Γαλλική έφημε- ρίς δημοοιεύει άρθρον σημαι νούσης προσωπικότητος είς τό οποίον τονΐζεται δτι ή Αγ γλία είνε ετοίμη νά παράσχη, είς την Πολωνίαν οικονομικήν ενίσχυσιν τής οποίας άλλωστε εχει ανάγκην αυτή καί νά α¬ ναλάβη έναντι αυτής τάς ί δίας ύποχρεώσεις τάς οποίας Ιχει έναντι τής Γαλλίας διά τής υπογραφάς συμμαχίας. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 31 Μαρτίου (ίδ· δπηρεσία).— Ό στρατιωτικδς δι- οιχητής χής Μαδρίτης έχήρυξί σήμερον είς ολόκληρον την περι φέρειαν τής πρωτευούσης τόν στρα τιωτικόν νόμον. Ή Ιφαρμογή τοθ ατρατπβτικοθ νίμου αποβλέπει είς την παραπομπήν ενώπιον έκτάκτου στρατοδικείου δλα>ν των άδικημά
  των τα όποΐα διεπράχθησαν άηό
  τής άρχής τού έμφυλίου πολέμου
  είς την περιφέρειαν τής Μαδρί
  της υπό των κυβερνηπκών καί ά
  ναρχοσυνδικαλιστίδν.
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΓΑΛΛ'ΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαρτίου (ίδ.
  δπηρεσία).—Σήμερον την μεσημ¬
  βρίαν υπεγράφη εμπορικόν σύμφω
  νόν μεταξύ Γαλλίας καί Ρουμανί
  άς ένταθθκ μέν υπό των κ. κ.
  Μποννέ καί Ταταρία/ο είς δέ
  την ρουμανικήν πρωτεύουσαν πά
  ρουσ'α τοθ πρωθυπουργοθ Κάλι
  νέσχο υπό των κ. κ. Γχαφένκο καί
  Τερί πρεσβευτοθ τής Γαλλίας. Τό
  σύμφωνον αδτό θεωρεΐται ώς προε
  τοιμασία διά μίαν μελλοντικήν σΐε
  νωτέραν επαφήν μεταξύ των δύο
  κρατων.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 31 Μαρτίου (ίδ.
  υπηρεοία).—'ΑΟ πολωνικός τύπος
  ελοβε την εντολήν νά γνωστο-
  ποιήση δτι καμμιά απολύτως
  πίεσις ίέν ήσκήθη επί τής πό
  λωνικής κυβερνήσεως έκ μέρου;
  ουδενός. Καί 2ΐΐ ή πολωνιχή πο-
  λιτική άγρυπνεΐ διά ^τήν ισχύν
  καί την ανεξαρτησίαν τής Πολωνί¬
  ας μένουσα παντοτε πιστή είς
  τό σύμφωνον τοθ 1934.
  ΡΩΜΗ 31 Μαρτίου (Ιδ. δπη¬
  ρεσία).— Όλόκληρος ή Ιταλία
  εώρτασε χθές πανηγυρικώς τδν
  τερματισμόν τοθ
  μου.
  ίαπανικοθ πολέ
  Όδηγίαι τής Νομαρχίας
  διά την εκτέλεσιν κοινοτικόν έργων.
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου έκοι
  νοποίησε χθές επιιγόνιως την κά
  τωθι εγκύκλιον πρός τούς προέ
  δρους των κοινοτήτων τού νομοθ
  σχετικώς μέ την λήψιν εφεξής ά
  ποφάσεων άποσκοπουσδν είς την
  εκτέλεσιν διαφόρων έργων ή δή
  μιουργίαν χρηματικήν δποχρεώ
  σεων:
  «Λήγοντος τοθ οϊκονομικοθ έ
  ούς την 31ην Μαρτίου έ. ί. πά
  ιαγγέλλομεν δπως παύσητε είοη
  γΐύμενοι μετά την ήμερεμηνίαν
  ταύτην είς τό καθ3 δμδς Κοινοτι
  κόν Συμβούλιον την λήψιν άποφά
  σεων περί εκτελέσεως έργων διε
  εργείας προμήθειαν, ώς καί ά-
  ναϊήψεως έν γένει ί<ον κων υποχρεώσεων υπό τής ύμετέ ρας Κοινότητος καί ψηφίσεως σχετικών πιατώσεων είς βάροςτοθ προϋ^ολογισμοθ τής χρήσεως 1938 —39 μέχρις έγκρίσεοος τοθ νέου προϋπολογισμόν χρήσεως 1939— 40, μετά την οποίαν θά λαμβά- νωνται σχετικαί άποφάσεις περΐ ψηφίσεως διαφόρων πιστώσεων είς δαρος τούτου. Έννοεϊται δμως, 8τι δι' ϊργα, των οποίων ήρχισεν ήδη ή έκτέ λεσις, χωρΐς ταυτα ν' άτΛπερατω θώσιν εισέτι ή διά προμηθείας καί διαφόρους υπηρεσίας παρα σχεθείσας πρό τής 31ης Μαρτίου έ. έ*., δύναται τό Κοινοτικόν Συμ βούλιον νά ψοφίση πιστώσεις διά την πληρωμήν τούτων καί μετά την ήμερομηνΕο.ν ταύτην μέχρι τής 30ής Ίουνίου έ. έ. Ό Νομάρχης Ανδρ. Μάρκβλλος» Δι' ετέρας έγκυκλίου της ή ΝομαρχΓα "Ηρακλείου διοβιβάζει σχετικάς όδηγίας τοθ δπουργείου των ΈσωτερίΧών, έντελλομένη 2- παις τα Κοινοτικά Συμβούλιι έ¬ χωσιν έν προκειμένφ υπ' οψίν των καί τάς χαρασσομένας κατευ θύνσεις τού ΰπουργείου ρυθμίζωσι δέ συμφώνως πρός αύτάς την καθ' ολβυ δράσιν των. ΑΘΗΝΑΙ :* 1 Μαρτίου (τοΰ άντα ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Αονδίνου ότι σήμερον την ποω'ιχν τό αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον συ νήλθεν είς μακράν συνεδρίασιν. Τό υπουργικόν συμβούλιον ήκουσε την ανάπτυξιν των δηλώσεων επί τής έ- ξωτερικής παλιτικής είς τάς οποίας πρό κείται νά προβή ό κ. Τσάμπερλαιν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων. ΊΙ ό- λομέλεια τοΐ ύπουργικού συμβουλίου έ νέκρινεν ακολούθως τάς δηλώσεις ταύ τας.______________________ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑΑΝΤΙΤΑΧΘΩΣΙ ΚΛΤΑ ΠΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΒΕΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου ? (τού άν- ταποκρ&τού μας).—Κατά τα έκ Αονδί¬ νου τηλεγραφήματα είς τάς δηλώσεις τού κ. Τσάμπερλαιν ενώπιον τής Βου λής των Κοινοτήτων θά τονισθή ότι τόσον ή Μεγάλη Βρεττανία όσον καί ή Γαλλία θά άντιταχθώσι κατά πάσης επι θέσεως τού Ράϊχ είς την Ευρώπην. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝΠΕΡΙίΙΕΙΑΝΤΟΪΑΝΛΤΜΛΙΙΙΡΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ Ρώμης ότι ό χ. Μπενέτο Μουσολίνι διέκοψε την περιοδείαν τού άνά την Καλαβρίαν πρόχειται δέ νά επιστρέψη είς την Ρώμην. Έκ τής Ρώμης ό *- Μουσολίνι θά απαντήση έφ' όλων των σημείων τού λόγου τού κ. Νταλαντιέ. Ο ΧΟΕΣΙΚΟΣ ΑΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΙΕΚΑΙΧΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ.Ι 31 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Ό κ. Μουσολίνι ό μιλών χθές είς την Καλαβρίαν ετόνισεν ότι αί διεκδικήσεις τής Ιταλίας θά πραγματωθούν. Ο ΜΙΑΧΑ ΕΓΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΕΙΣ Π 9ΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΞ/ΚΟΝ Η ΙΑΤΡ1ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣ1Ν ΤΟΥ ΠΙΪΥΡΟΥΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—Ή ίατρική άταιρία δι' είδικών άνακοινώσεών της προτείνει την καθιέρωσιν τού πιτυρούχου άρτου, την αύξησιν τής οίροσίτου κτηνοτροφίας καί την μεγαλυτέραν χρήσιν ελαίου καΐ: ελαιών. 1 ΠΡΟΣΚΟΠίΚΗ ΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ Καθ' ά" πληροφορούμίθα την προσέχη Πέμπτην Οην Απριλίου άναχιοροθν εντέυθεν διά τοθ ατμο¬ πλοίου «Χίος» δι' Αθήνας καί εκείθεν σιδηροδρομικώς είς Πά¬ τρας δύο Όμάδες προσκόπων υ¬ πό τούς Άρχηγούς κ. κ. Βιττού ρην Κων., Φιοράκην Στυλ. καί Νιωτάκην Έμμαν. Οί πρόσκοποι "Ηρακλείου θ άνταποδώσωσιν οθ τω την περυσινήν επίσκεψιν των προσχόπων Πατρών είς την πόλιν μας, θά έπισκεφθώίΐ δέ τάς άρ χαιίτητας Όλυμπίας καί την ίστο ρικήν Μονήν τής ΆγΕας Λαύρας. Ή διάρκεια τής έκδρομής δπολο- γίζεται δκταήμερος. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ νιοβυσταθέντος ουλλβγου έξαγω νέων Ηρακλείου καΐ Λασηθίου έ ξελίγησαν: Πρόεδρος Νικ. Λουκαιύης, άν τΐίτρόβώρος Ευάγγελος Χάλαρης, Γρ α μματεώς Νικ. Παντελάκης, τβ μίας Μιχ Περδικάκης, μέλη Αλί Βερει*ετη$. Η ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΧΡΗΣΙΣ ΚΡΟΤΙΔΩΝ ΙΙα?ά τής Διοικήσεως Χωροφυ λακής Ηρακλείου εξεδόθη διατα γή πρός τάς υπηρεσίας της όπως τ' άστυνομιχ» δργανα ϊφαρμόζωσι μετ' έξαιρετικής αύστηρότητος τάς σχετικάς διατάξεις τής ίσχυούσης Άστυνομικής Διατάξεως περί ά- παγοριΰοεως χρησιμοποιήσεως 6α ρελότων, κροτίδων κλπ. Οί παρα βάται θά συλλαμβάνωνται καί θά άποστέλλωνται είς τό αρμόδιον αύτόφωρον δικαστήριον '-'να ΰφί- στανται τάς συνεπεία; τοθ νόμου. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ή στατιστική ύττηρεσία τής Νομαρχίας Ηρακλείου δι' έγ- κυκλΐου της πρός τόν κ. Δή¬ μαρχον καί τούς προέδρους των κοινοτήτων τοθ νομοθ ζητεί νά πληροφορηθή την καλλιεργηθεϊσαν έκτασιν είς στρέμματα καί τόν διατεθέν- τα σπόρον είς οκάδας των είδών κυάμων, κρομμύων, σκόρδων, λίνου, άραβοσΐτου ποτιστικοΟ, φασιόλων ποτιστι κων, γεωμήλων ποτιστικών καί μπιζίλΐων. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ά-πόψε την ΙΟην μ. μ. οί ναυτοπρόσκοποι Ηρακλείου δίδουν μίαν ωραίαν παράστα σιν είς τό Θέατρον Πουλακά κη οί εΐσΐτράξεις τής οποίας θέλουσι διατεθή υπέρ τής στο λής τοθ άπόρου ναυτοπρο σκόπου. Ή παράστασις περι λσμβάνει διαφόρους εικόνος άπό την προσκοπικήν ζωήν τοθ ύπαίθρου καί διάψορσ σα τυρικά νούμερα καί κωμωδί- ας. Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΟΙΟΝ Διά συμπληρωματικήν δια- ταγής τοθ ύπουργείου Οίκο- νομικών όρίζονται αί προϋΐτο θέσεις καί οί δροι τής άπο- σφραγίσκως των διαμερισμά- των καί έφοδίων πλοίω^ πρός συμπληρωματικήν λήψιν έκ τούιων. ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν· ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ϋτι ό τέως άρχιστράτηγος των κυβερνητικών Μιάχα λέγεται ότι θά έγκατααταθή είς τό Μεξικόν μετα¬ βαίνων έκεί έκ τής Γαλλικής Άφρικής όπου ευρίσκεται ήδη. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΑΑΛΗΑΕΓΓΥΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ Σ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Μαρτίβυ (ίδ.ύπηρεσία).- Τήν 5ην απογευματινήν συνήλθεν ή Βουλή των Κοινοτήτων διά ν' ακούση τάς δηλώ¬ σεις τού κ. Τσαμπερλαιν επί τής έξωτεριχής πολιτικάς. Παρευρίσκοντο ολοι οί βουλευταί καθώς καί οί έν Λονδίνω πρεσβευταί των ξένων Κρατών. Έν μέσω βαθείκς σιγής ό κ.Τσάμπερλοαν προέβη είς βαρυσημάντους δηλώσεις είπών μεταξύ άλλων τα εξής: Φήμαι κυκλοφορούν «πό είκοαιτετραώ ρου ότι ή Πολωνία πιέζεται υπό τής Γερμα νίας. Δηλώ κατηγορηματικάς ενώπιον σας, ενώπιον των ξένων πρεσβευτών καί ολο¬ κλήρου τοΰ κόσμου, ότι εάν τό πολωνικόν έδαφος παραβιασθη ή Αγγλία πάνοπλος θά κατέλθη πρός υπεράσπισιν της φίλης της Πολωνίας Τό ίδιον θά πράξη καί ή Γαλ¬ λία ώς μ' εβεβαίωσε ταύτην την στιγμήν ό ενταύθα πρεσβευτάς της κ. Κορμπέν. ΕΙΣ Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ Κ«τ« χθεσινόν τηλϊγράφημα έξ Αθηνών χ6έ$ έτίμησβ την έκθεσιν τού συμπολίτου μας καλλιτέ¬ χνου κ. Ανεμογιάννη ή Α. Μ. 4 Βκοιλκϋς Γ«ώρ γιος έπισκϊφθιΐς αυτήν καί έξβτάοκς τ* έχβΙμ«τ« ίχπνβγρβφίβΐί ίη' άρκβτβν.