97111

Αριθμός τεύχους

5130

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίπιαία λίς,αι 3
  ίξάμηνος 9
  Άμεμικης
  ίιησια οολ, 15
  «ξάμηνος » 8
  ί
  κατά φύλλη»
  Δραχ. 51
  ΧΥΡΙΛΚΗ
  2
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕ1Α ν ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ <*·" ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 24ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5130 ΥηΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΘΣ ΧΑΙΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗ! ΕΛΛΑΔΟΣ Αναμφισβητήτως, ή παρ- ελθοϋαα έβδομάς υπήρξεν άπό τάς πλέον γονίμους είς πολιτικά γεγονοτα καί συνε- τέλεσε βπουδαίως είς την προώβπσιν τής εξελίξεως τής διεθνοΰς καταστάσεως. Κα¬ τ'* την έβδομάδα αυτήν, ό Ιταλός ντοϋταε καθώρισε σχ φως καί επισήμως τάς είς β«ρος τής Γαλλίας διεκδική- σεις τού. Κατά την Ιδίαν έ. βδομάδα απήντησεν ό κ. Νταλαντιέ, δηλώαας ότι ή! Γαλλία δέν θά παραιτηθή οδτε ενός έχατοστομέτρου έκ τού έδαφους της, οΰτε ε¬ νός έκ των διχαιωμάτων της. Τέλος δέ κατά τό Ιδιον χρονικόν διάστημα καθωρί¬ σθη σαφώς καί ή έξωτερική πολιτική τής Μεγάλης Βρετ¬ τανίας καί εδηλώθη μέ τόν χατηγορηματιχώτερον τόνον έκ μέρους τοΰ κ. Τσάμπερ¬ λαιν ότι επίθεσις κατά της Πολωνίας ή αλλης δυνάμε¬ ως έκ μέρους τής Γερμανί- «$ ή άλλου κράτους, θά θεω¬ ρηθή κήρυξις πολέμου καί ό¬ τι ή Μεγάλη Βρεττανία, πά νοπλος θά τεθή παρά τό πλευ ρόν τοΰ ύφισταμένου την ε¬ πίθεσιν. Ούτως άποσαφηνίζε- ται πλέον τελείως ή στάσις των διαφόρων μεγάλων χρα- τών καΐ καθορίζεται στβθε- ρδς ή :μελλοντική έξωτερι- κή πολιτική των. Τονίζεται ότι έν περιπτώσει πολέμου ή Αγγλία θά συνεργασθή έχι μόνον μέ την Γαλλίαν καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τα άλλα κράτη άλλά καί μέ αύτην άκόμη την Σοβιε τικήν "Ενωσιν. Καί πραγμα- τοποιεΐται ό οριστικάς προσα νατολισμός της Πολωνίας κρός τάς δυτικάς δυνάμεις. Τα γεγονότα δέ αύτά, ώς είναι φυσικόν καί ευνόητον, θά βαρύνουν επί τής περαιτέ ρω πορείας των διεθνών πραγ μάτων καί θά ουντελέσουν είς την ταχυτέραν λύσιν τοϋ δράματος πού κράτει είς δι- αρχήάγωνίαν τούς λαούς τοΰ κόσμου Ήδη κλείει πλέον ή περίοδος των λόγων καί τδν απειλών. Καί οί ηγέται Ή άεροπορική μας συγκοινωνία των εθνών π κρέπει νά έδη- γήσουν τούς λαούς είς την κόλασιν τοΰ πολέμου διά νά πραγματοποίησίν τάς επι- διώξεις των ή πρέπει νά ύ- ποχωρήσουν καί νά τραποϋν πρός την οδόν τής συνδιαλ- λαγής καί τής είρηνικής συν εννοήσεως. Τί θά γίνη ομως; Επί τοΰ έρωτήματος αυτού χανείς δέν ειμπορεί νά δώ¬ ση μετά θετιχότητος απάντη¬ σιν. Όπωσδήποτε δμως, έχεΐ νο πού προχύπτει ώς άξίωμα καί τό οποίον ετόνισεν είς τόν τελευταίον λόγον τού ό χ. Μουσολίνι είνε ότι είς την εποχήν μας, τα κράτη πού θέλουν νά ζήσουν όφεί λουν νά έξοπλίζωνται καί νά είναι πάντοτε έτοιμα νά άν τιμετωπίσουν οίοδήποτε εν¬ δεχόμενον. Διότι οί χίνδυ- νοι είναι τόσον κολλοί καί τόσον άμεσοι ώστε θά πρέ¬ πει νά είνε τό κάθε χράτος πάνοπλον διά νά ειμπορή νά τούς αντιμετωπίζη. Την άλή θείαν αυτήν αντελήφθη εύ- τυχδς χαί ή σημερινή Ελ¬ λάς. Ή κυβέρνησις τοΰ χ. Μεταξά, άποτινάξασα την νάρκην των προκατόχων της έσάλπιαε τό έγερτήριον τής φυλης. Συμπληρώνει την α μυναν τής χώρας, άναδιορ γανώνει τάς στρατιωτικάς, τάς ναυτικάς χαί τάς άερο- ποριχάς δυνάμεις καί έτοιμά ζεται διά χάθε περίπτωσιν, έ¬ στω καί την πλέον θλιβε ράν. Άπό τής απόψεως δέ αυτής είνε άξία τής έθνιχής εύγνωμοσύνης. Διότι ναί μέν ό έλληνιχός λαός δέν επι θυμεϊ τόν πόλεμον καί θά πράξη τό πάν διά νά τόν αποφύγη, άλλ' όπωσδήποτε, γνωρίζει ότι τότε μόνον θά ειμπορή νά περιφρουρήση την ειρήνην καί την ανε¬ ξαρτησίαν τού, οταν είνε πλήρως ώπλισμένος, ίταν εί νέ ίσχυρός. Δι' αύτο χαί δέ χεται μ' εύχαρίστηβιν χαί έ νισχύει χάθε προσπάθειαν τής κυβερνήσεως διά την τό- νωσιν τής αμύνης τής χώ¬ ρας. Πετοχτο οημειώμοτο ΜΑΝΝΕΚΕΝ Σ' ίνα άτι' τα παλαιά «σα τυρικά γυμνάσματά» τού ό Παλαμας, σαρκάζοντας την Άθήνα γράφει: «Τρελλή γλωσ σοκοπάνα πολαεΐα! Τόν περι κλή όνειρεύεσσι, μά ό Χασε- κής σοθ πρέπει». Μικρή άλλα γή, κι' ό στΐχος θά έταΐριαζε καί γιά τό κοσμοξακουσμένο Κάστρο μας. Περνοθσε κι' αύ τό τό δόστυχο γιά μεγάλη κο σμούπολις. ΚσΙ νά πού τρΐα κοριτσόπουλα, τό άποκάλυ ψαν. Δέν είναι παρά έπσρχΐα μ' δλη την τραγικήν όπισθο δρόαησι, μ'6λη τή φοβερή πλή- ίι κι' άνΐα πού κάνει τούς άν θρώπους νά ξιππάζωντσι μέ τα πιό άσήμαντα πράγματα καί νά μένουν μέ όλάνοιχτα τα μάτια καί τό σΐόμα μπρο- στά στό κάθε τί πού αποτε¬ λεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των συγχρόνων πόλεων. Χρό- νια τώρα ή πόλις αυτή πού καυχάται 6τι στούς δρόμους της πλανάται τό ιτνεθμα τοθ Μίνωος καί τοθ Δαιδάλου καί ζωντανεύει ό θρθλος τοθ εΐδυλλίου τοθ θησέως καΐ τής Άριάδνης, έφρόντιζε κΓ έξιπ- ποϋσε κάθε ξένο μέ τα καρνα βάλια της, ^μέ τή νυχτερινή ζωή της, μέ την κΐνησι καί τόν κοσμοπολιτισμό της. ΛΙγο τό ήθελεν άκόμη νά περιφρο νήστ) την πρωτεύουσα καΐ νά υψώση τό φάρο τοθ μεγάλου ΙΝοΟλε δΐτιλα στό ν πύργο τοθ Άϊφελ. Τό Παρίσι καί τό Κά στρο!..Τάχα μικρά πουλΐ εΤν' ό κο0κος;...'Άν εΤναι τό ΠαρΙ σι ή μητρόπολις τοθ κόσμου, ή Κνωσός υπήρξε ή πηγή τοθ πνεΰματος καί τοθ πολιτισμοθ. Κι' άν στό Παρΐσι έχει τό ναό της ή θεά Μόδα, στήν Κνωσό είναι ή πατρΐδα της. Μήπως δέν σώζεται ή είκόνα των κυανών κυρίων κσί τής Παριζιάνας πού ήκμασαν τώ¬ ρα καΐ τέσσερις χιλιάδες χρό νισ, σ' έποχή δηλαδή πού ου τε ίδέα, οθτε υπόθεσις Παρι- σιοθ ύπήρχε; Καΐ τό Ήρά- κλειο έκαυχόντσν δτι είναι ή συνέχεια καί ή -ροέκτασις τής μινωϊκής πρωτεύουσας. "Ιδού δμως ότι δλα αύτά κα- τέρρευσαν. Τρία φτωχά κορΐ- τσια πού δέ διαθέτουν κανέ- να άλλο δπλο παρά την ώμορ φιά τους διάλυσαν τόν θρθλο τής Βαβέλ. Τρ(α κορίτσια άπ' αύτά πού στΐς μεγάλες πόλεις συνανιά κανεΐς χιλιάδες σιούςδρόμους. τΗλθαν έδώ γιά έπαγγελματι κή έργασΐα. Μόνα των, έπή γαν φυσικά είς τό εστιατόριον νά φδν, στό ζαχαροπλαστεΐο νά πάρουν τό γλυκό τους στό σινεμά γιά νά περάσουν την αδεία ώρα τους. Κορίτσια πού άποζοθν άπό την έργα σία τους, έχουν ώς είνε φυσι κό, τελεία χειρσφετηθη· Κα- πνΐζουν, κυκλοφοροθν τή νύ χτσ χωρΐς συνοδό. Δέν είνε δμως συνειθισμένη σέ τέτοιου εΐδους θεαματα ή έπαρχΙα.Δέν είμπορεΐ νά νοιώσπ γυναΐκα χειραφετημένη καΐ νυχτοπερ κατοθσα. Μονάχσ την τροτέ ζα {γνωρίζει χωρΐς συνοδό— Τό Ελληνικόν άεροσχάφος Γιοΰνχερς 52 τδ δποΐον θά κάμη χαί σήμερον δοχιμηστιχήν πτήσιν άπ' Αθηνών είς Ηράκλειον χαί τανάπα· λιν μέ κυβερνήτη τόν άρχίχειριστήν ΐή*; Ελληνικάς ΈταιρΕα; Έναερίων Συγκοινωνίαν χ. Ιω Τσουχάν. φρουρό. Άκόμη καΐ την έργα ζομένη γυναΐκα, δέν είμπορεΐ νά την Ιδβ χωρΐς κηδεμονΐα. Άκόμη καί τόν μισθόν θά τόν εισπράξη ό «προστάτης» της. Άσυμβίβσστη βλέπετε είνε ή ήθική τής επαρχίας μέ τα άνθρώπινα δικαιώματα τής γυναίκας. Καΐ δταν συναντή σπ γυναΐχες μόνες νά κυκλοφοροθν στούς δρόμους της, άν 6έν άσχημονήση. θά έκπλαγβ καί θά άγανα κτήσπ. Τόσο τό χειρότερο. Δέν κάνει τΐποτ' δλλο παρά νά ' δείχνη τόν έπαρχιωτισμό της, ! πού την κάνει νά φυτοζωή ! καΐ νά μαραίνεται. Άλλά δέν είμπορεΐ. Ό άνεμος τής νέας ζωής είνε ίσχυρότερος άπό τή δύναμι τής παραδόσεως καΐ τοθ πσρελθόντος. Καΐ θά έ- | πικρατήση ασφαλώς. ΟΙ πρώ τές τού πνοές σκΐζουν παντοθ 'τα πέπλα τής επαρχίας... Μ.— Αί Άγιαι Ημέραι ΤΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΡΙίΤΙΙΝΙΙΟΪίΨΑΛΜΟΙί Ό Όσχάρ Ούάιλδ εί; τό πονε μέν ο έκεΐνο «Ντέ προφοθντΐς» εί- πε μίαν αλήθειαν διά τόν Χρι- στόν. Ό στέφανος έξ άχανθών πού περιβάλλει τό ώχρόν πρόσω τιον τοθ^ΝαζωραΕου είνε πρό παν τος στέφανος Τέχνη;. Ή τελευ ταία οέν διεκδιχεΐ ματαίω; χαί διά τό ιδικόν της περΕγραμμα τόν υϊόν τοθ άνθρωπον, Ώστόσο θά Ιλΐγΐ χανείς δτι γενικώτερα τό χριστιανικόν πνεθμα είνε μί- οα είς την Τέχνην. Οί φιλακόλου θοι των ημερών Ιχουν νά λέγουν πάντοκ διά την άρμονίαν χά Ι την ποίησιν των «άγρυπνιών». Ή δυζαντινή μουσική, ή γνησία, ή δποία άνεπάλλετο άλλοτε πρός τό συμδολιχόν χιονόχρανον ή τδ ζωντανόν ψηφιδωτ4ν, είνε ό πρόλογος. Άλλ' δπάρχουν πολλά χιφάλαια είς τάς άχολουθία;. Κυ ρ[ω; ένδιαφέρει ή λογοτεχνιχή μορφή των ψαλμώνν χαί των τρο παρίων. Οί παλαιότεροι μέ την διαίσθησιν τοθ χριστιανοθ άλλά καί την εύσυνειδησίαν τοθ αίσθη τικοθ, ήξεραν νά χατατοπΕζουν έ¬ δώ τού; άνιδέου;. ΑΕ άχολουθίαι τής Μΐγάλη; Εβδομάδος απετέλουν πεδία ίπιλογής άπό τα όποϊα οί ώραιέτεροι ΰμνοι, οί έχφραοτιχώ- τεροι ψαλμοί, αυτή αυτή ή οειρά των ακολουθίαν άπό απόψεως κα¬ θαρώς χαλολογιχής ή καλλιτεχνι χή;. είσήρχετο είς την χαθημερι νήν ζωήν. Καί ιίσήρχετο ώ; βα σις έξωραϊσμοϋ ή ίξευγενισμοθ έν σχέσει μέ τό θείον πάθος άλ¬ λά χαί τα άνθρώλινα είς τό πλαί οίον τί)ς βαθυτέρας δονήοεω; τοθ πάθους αύΐοθ. Καλή θά ήτο μΐα είδΕχευσις τοθ θέματος είς την Μεγάλην Έ¬ βδομάδα. Πάντως μία γενιχή προ εισαγωγή φρονοθμεν δτι χρησι- μεΰει σχεδόν δπως χαί ή είδίχευ σις! Ή χαλλιτεχνιχή πνοή τοθ χριστιανισμοθ είνε άντιληπτή ά¬ πό τάς πηγάς- Ξεφυλλίσετε την Παλαιάν Διαθήκην, θά αισθανθή τ« την πνοήν αυτήν μέσα είς τάς γραμμάς πολλών σελίδων. Ή λο· γοτεχνιχή μορφή χών έπιχλήσε- ων χαί των δογματισμών παρουσι άζεται είτε ώς διατύπιοσις αίσθη τιχής άξίας—φόρμα—είτε ώς στο χασμός βαθύς χαί άδρός πού υπο γραμμίζει τίς λεπτομέρειες χαί έκδηλώνει ζωντανά τα πρόσωπα χαί τα πράγματα. Ό μαχαρΕτης Γιοζέφ Έλιγιά, δ γνωσιός έλλη- νοεβραΐος ποιητής, μετεστάλαξεν άρτιώτατα είς τα ποιήματά τού τό βιβλιχόν πνεθμα. Καί ήταν αύ τό Ισως & κυριώτερος λόγος πού επεβλήθη παρά τάς άντιρρήσεις των πριμιτιβισΐών. Μετέφερεν ίπ£ σης είς την χαθομιλουμένην άρχετά μίρη άπό την Παλαιάν Διαθήκην ώστε νά είνε χαταφανής πλέον είς δλους δ λυρισμός χαί ή έσωτερι κότης των. Άλλά καί δ χ, Φ. Κόντογλοι», δ γνωστός δυζαντινό- τροπος ζωγράφος χαί λογοτέχνης, μίίς Ιδωσεν ώραΐα χομμάτια με- ταφράσεων τής Γράφη; δπου τό καθαρώς λογοτεχνιχόν είδος συνδυάζεται μέ τό βαθυτερα χαλ λιτεχνικόν. Είς τό βιβλίον τού «Βασάντα», Ινα χρβμα σιοχα- σμών, έντυπώσεων χαί μεταφρα· στικών δοκιμΐων, 5πάρχει μία ίπιλογή άπό τα ίερά Γράμματα (Παλαιά Διαθήκη). Ή άρχή γίνε- ται άπό τό γ' κεφάλαιο τοθ Ί ώβ (Μετά ταθτα ήνοιξεν δ Ίώβ τό στόμα καί χατηράσθη την ήμέ ραν αυτού): «Καί ΰστερ' άπ' αύτά, άνοιξεν δ Ίώβ τό στόμα τού «αί καταρά- στηκε τή μϊρα πού γεννήθηκε4 χαί μίλησε δ Ίώβ χαί είπε: άς χαθη" ή μίρα πού γεννήθηχα καΐ ή νύχτα δπου είπαν: νά, είνε άρ- σενικό. Ή μίρα κείνη νάνε σχο- τάδι, χαί νά μή τή ζητήση δ Κύ ριος άπό πάνου, μηδέ νά την εθ ρη άντιφεγγιά. Άλλά νά τή σχε πάση σχοτάδι χαί σχιά θανάτου καί νά την πλαχώση πηχτή μαυ ρ(λα...» Καί συνεχΕζιι παραχάτιο εί; τα χεφάλαια στ.' χαί θ.': «Μην είνε πέτρα ή δύναμΕ μου; ή τα χρέατά μου μπακίρι; ή δέν είχα την έλπίδα μου σέ 'χεϊνον; Βοηθεία άπό πουθενά δέ βλέηω' άπό πουθενά δέ βρΕσχω ίλεος, χαί τό μάτι τοθ Κυρίου μέ χατα^ρό νεσε. Δέ γύρισαν" νά μέ δοθν οί διχοί μου' ώσάν ξηροπόταμο, ώσάν χύματα, πέρασαν άπό σιμά μου χαί πάν 'χεΐνοι πού μέ αί- βονται τώρα μέ βρΕζουν. "Οιτως τό χιόνι. ή τό παγωμένο χρύσταλ λο, χαθώς δταν λυώση άπ' τή ζέστη, χαί δέν ξέρει πειά χανένας ποθ ήταν χαί ποθ φάνηχε, ίτσι χαί γώ, μ' δφισαν δλοι, χάθηχαν, χαί χεΕτουμα δίχως σχέπη. .. Ξΐρω πώ; Ιτσι είνε στ* άλή θεια" γ<ατί πώ; θά βρή δΕχαιο θνητό; μπροστά στόν Κύριο; "Αν θελήση νά χριθ-ζ) μαζύ τού, δέν θά μπορέση νά ξεστομΕση χαί ν" άποχριθ^) ίνα στά χΕλια λέγια τού1 γιατί είνε σοφός στίς βουλέ; τού. χαί δυνατάς χαί μεγάλος. Ποίος βάσταξε μπροστά τού πηγαι νοντας ένάνΐια;...». Άχολουθεΐ Είστιρα ή απόδοσις των Ψαλμών τού Δαυίδ (Ταλμό ργ.' χαί εκείθεν): «.. Σώσί με Κύριε γιατί μπή- χανε νερά ώ; μέσα στήν ψυχή μου. Βεύλιαξα μέσα σέ βάλτον ϊπατον, χαί δέν γλυτώνω πειά. Κατέβηχα ώς τα βάθη τή; θαλάσσας, χαί μέ πίντισεν ή φουρτοθνα. Άπόκαμα νά φωνάζω, βράχνιααε τό λαρύγ- γι μου, τα μάτια μου θολώαανε, περιμένοντας νά ίρθης βοηθεία μου. Πληθύνανε περισσδτερο άπό τίς τρίχες τοθ χεφαλιοθ μου 'χεΐ νοι ποΰ μέ έχθρεύονται άδικα. . Ώς πέτε. Κύριε' πέτε θά Ιρθης σέ βοηθεία μου; μήπως θε ν9 άνά ψη σά φωτία 6 θυμδς σου; θο- μήσου τί είνε ή ΟπαρξΕ μου' μή πως λοιπόν μάταια ίπλασες δλου; τους γυιούς των άνθρώπων;...». 'Υπαρχουν καί άλλχ πολλά διά νά χαθορΕσουν την χαλλι- τεχνιχή προέλευσιν τής χριστια- νίκης δημιουργΕας, Άπό ίκεΐ ά~λ λως τε ώρμήθησαν οί νεώτεροι έχχλησιαστικοϊ συγγραφεΐς χαί ποιηταί διά νά μας δώσουν ωρι¬ σμένα ύψηλά νοήματα χαί νά μετουσιώσουν ίνα πνεθμα πάθη· τικό χαί άνθρώπινο είς τα Ιρ· γά των. "Αλλως τε χαί ή Καινή Διαθήχη είνε ασφαλώς μία προέ χτασις τοθ χαλλΐτεχνιχοθ πνεύ· ματο; τοθ χριστιανισμοθ. Ανε¬ ξαρτήτως πρός τού; ίσχυρισμού; τοθ Ρενάν διά τόν Χριστόν, 8στις τόν χαραχτηρΕζει ώ; γνωστόν ίξοχον όμιλητήν (χοζέρ) ή χαλλιέ πειά χαί δ γΐνιχώτερος τύπο; τή; σωστής φράσεως, πού έναρ μονΕζεται !*μέ τό βάθος ή τόν λυριχόν χυματισμόν τή; Τέχνης, είνε συχνά σαφέστατος. 'Υπάρ- χούν χωρία εί; τό Ευαγγέλιον δπου αί μορφαϊ χαί αί περιστά σεις, οί τύποι χαί ή ουσία, εί ναι μέσα εί; τό καλλιτεχνικόν πνεθμα. Κάθε άλλο παρά μέ αύ τό θέλομεν νά ίσχ,ιρισθώμεν δ τι δ χριστιανισμός συνήρπασε μέ την Τέχνην, ουτε νά άνατρέ ξωμεν εί; τόν άεΕμνηστον Ροΐδην χαί τό άφωρισμένον βιβλίον τού (Πάπισσα Ίωάννα). Απλώς είς την ώραιδτητα τοθ φιλοσοφιχοθ πνεύματο; τοθ χριστιανισμοθ δι- απιστώνομεν την πνοήν τής Τί· Ή άσφάλεια. Γενική είναι ή όμολογΐα 8τι τελευταίως ή άγροτική άσφάλεια έν τή περιφερβ'α Ηρακλείου ευρίσκεται είς ζή λευτόν σημείον. Διά πρώτην μάλιστα ΐσως φοράν συμπί- πτει νά είναι απολύτως εύ· χσριστημένοι καί οί γεωργοΐ καί οί κτηνοτρόφοι άπό τάς ενεργείας τής υπηρεσίας άγρο φυλακής. Όφείλεται δέ ή πα¬ γίωσις τής αγροτικάς άσφαλεί άς καΐ ά περιορισμόν των άγροζημιών, χωρίς νά τεθή υπό διωγμόν ή κτηνοτροφΐα είς την όρθήν τακτικήν, τάς λελογισμένας ενεργείας, την δραστηριότητσ καί την βύρϋ τη τα αντιλήψεως τοθ άγρονό μου κ. Μανούσακα πού ανε¬ δείχθη είς τό μικρόν διάστη μα τής έν Ηρακλείω υπηρε¬ σίας τού, ό (δεώδης Οντως προΐστάμενος τής υπηρεσίας άγροφυλακής κσί 6 -κρα-γ ματικά δΐκαιος δικαστής. *** Κοινοτικά έργα. Αί οδηγίαι τάς οποίας τια- ρέσχον τό υπουργείον 'Εσω τερικών καί ή ΝομαρχΙα είς τα κοινοτικά συμβούλισ, σχε τικώς μέ την σύνταξιν των προϋπολογισμόν καί την έκ τέλεσιν έργων κοινής ωφε¬ λείας, σαφεΐς καί άπλαΐ εί ναι έπίσης καί πολύτιμοι. Θά συντελέσουν δέ άσφα λως είς την καλύτερον διά θέσιν τοθ κοινοτικοθ χρήμα- τος καΐ είς την συστηματο* ποίησιν τής καταβαλλομένας είς την δπαιθρον προσπαθβί άς κατασκευάς διαφόρων πά ραγωγικών καί έκπολιτιστι κων έργων. Δέν ύπάρχε* 6β άμφιβολία δτι αί οδηγίαι αύ ταί θά εφαρμοσθούν μέ άκρί βειαν καί προθυμίαν. Ή Κνωσός. Γενική είναι ή όμολογία δ τι ή συγκοινωνΐα λιμένος— Φορτέτσας έκτελεϊται μέ τά¬ ξιν, μέ ακρίβειαν καΐ μέ άνβ- σιν χάρις είς τα λεωφορεΐα τής γρσμμής. Καΐ ολοι γνω ρΐζουν ότι άφ' ής ήρχισεν ή συγκοινωνΐα αυτή τα προά στεια "Αγιος Ιωάννης καΐ Φορτέτσα, άπέκτησαν νέαν ζωήν καί σημειώνουν μεγάλην κίνησιν. Θά ήτο δμως καλόν νά προεκταθή ή γραμμή καί μέχρις ΚνωσοΟ διά την έξυπη ρέτησιν των κατοΐκων των συνοικισμόν, Μακρύς τοΐχος, Κνωσός, Μπουγάδα Μετόχι. Τουλάχιστον ωρισμένας Ά ρας, τό πρωΐ καί τό βράδυ, θά είμποροθσαν νά πηγαΐνουν ώς έκεΐ τα λεωφορεΐα. Οί ένδιαφερόμενοι καί οί άρμό διοι είμεθα βεβαιοί ότι θά μελετήσουν τό ζήτημα καί θά λάβουν σχετικάς άποφά σεις. χνης ώς είδος χαλολογιχοθ έναρ μονισμοθ. Άς προσέξωμεν εύρύτερα τα χριστιανιχά μοτίβα. Οί μεγάλοι χριστιανικαί έχπρέσωποι εί; τό πεδίον των είχαστιχών τεχνών δέν είναι έμπνευσμένοι άπόλυτα άπό τάς Γραφάς; Άπό την «Ά γΕαν Οικογένειαν» τοθ Ραφαήλ Σίντζιο Ιω; τόν «Χριστόν στε- φανωμένον μέ τ' άγχάθια» τοθ Τισιανοθ άλλά χαί αυτόν τόν «Γολγοθάν» τοθ πάσχοντος τα χά άπό άστιγματισμόν Θεοτοκοπού¬ λου, ί Ιπηρεασμός τή; χαλλιτε- χνικής μεγαλοφυΐας άπό τόν θεΐ όν λόγον είνε πολλάκις άχατα- γώνιστος. Μήπως χαί οί σύγχρο νοι λογογράνοι δέν Ιχουν έπίσης έπηρεασθή άπό την καθ" δλου τέχνην τή; θρησχείας, όπως χαί τα μεταχριστιανιχά θεοχρατιχά συστήματα; Άλλ' αύτό είνε μία παρένθεσις είς τό θέμα τοθ πά ρόντος. Ή αλήθειαι είνε, δτι εί· δικώτερα , τό ανώτερον χαλλιτε- χον πνεθμα, άπέμεινεν ή χυρίω; ψυχιχή χαί πνευματική ενίσχυσις είς τα ήθιχά δάθρα τής θρησχεί άς μας. ΑϊΜΟΑΑΙΟΪ
  ΑΠΟΡΘΩΣ.2
  ©έβΐτρβν Πουλακάκη.—θίασος
  Κατερίνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  προσεχώς.
  Πουλακάκη.— Σήμερον τό με·
  γαλούργημα τοϋ Γάλλου Άκαδη
  μαικου Πιερ Μπενουά: «Νύχτες
  Μόσχας», Μέ τούς Χάρρυ Μπώρ
  Άνναμπέλλα. Την Δευτέραν «Πό
  λεμική θύελλα»,
  «Μΐνώα».—Σήμερον ώρα 2 μ.
  ή 1η έποχή τού νέου έιτεισοδιακοθ
  «Μυστι*ός άστυνόμος Χ9». "Ωρα
  4 μ.μ. 6 μ. μ- καΐ 10 μ.μ. τό μικρά
  άγγελοθδι Σίρλίϋ Τέμπλ στό ά
  ριστούργημα: «'Η μικρή λαθρε
  ιτιβάτις». Την Δευτέραν τό φίλμ
  θαθμα: «μικροί ήρωες».
  ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  χαρρυ μπωρ
  αννΑμπελλά
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Την Κυριακή τοϋΠΑ-
  ΣΧΑ:
  Ή τελειοτέρα έλληνική
  ταινία πού έγινε μέχρι
  σήμερον:
  Σόφια Βέμπο, Μά-
  νοςΦΐλιππίδης,Τοϋ
  λα "Ανζη, Πλέσσας,
  Άλίκη Βέμπο.
  Μουσιχή:
  Ιωάν. Γιαννίδη
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηφόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 1·
  πιπλωμένον παρά χα.1% οίκογι-
  ί Πληροφορίαι νορ' ημίν.
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  21ον
  —Μή φύγης! Μή μάς άφί·
  νης. Γιάτρεψέ μας, ΊησοΟ, υίέ
  τοϋ Δαυίδ, λυπήσοι^μσς τούς
  δυστυχεΐς!
  "Ενας Ιμπορος πλησίασε
  τόν Ίούδα καί τοθ εΤπε:
  —ΕΤσαι ρΰτυχής έσύ πού
  φεύγεις μαζί μέ τόν ΊησοΟ.
  Τώρα πού μάς άφήνει θά κα
  ταστρ^φοθμε δλοι υσς. Θά
  πέση μιζέοισ στήν Καπερνα
  ούμ. Κανεΐς ξένος δέν θόρ
  χεται στόν τόπο μας άφοθ
  θά λείπη ό Ιησούς.
  Ό Ίούδας τοΰ απήντησεν
  είρωνικά:
  —Μά τί ήθελες; Νά μεί
  νουμ' έδώ καί νά διδάσκουμρ
  γιά νά έχη κίνησι ή Καπερ-
  ναούμ καί νά κάντις έσύ τίς
  δουλίτσες σου;
  Καί παρσμερΐζοντας μέ τα
  χέρια τού τόν κόσμο, πλησία
  σε τό Διδάσκσλο, τόν όποϊ
  όν ό Ανδρέας καί ό Πέ-
  τρος μέ δυσκολΐα κατώρθω
  ναν νά ύπερσσπίσουν άπό
  τό πλήθος.
  —Κύριε, είπεν ό Ίούδας
  θέλεις ν' άπομακρύνω δλον
  αυτόν τόν κόσμο πού μαζεύθη
  κε καί δέν σ' άφήνει νά προ
  χωρήσης;
  Ό Ιησούς δμως, πού στε
  κόταν άνάμεσα στό πλήθος,
  κΐνηαε έλαφρά την κεφαλήν
  τού. ΰψωσε τό χέρι τού καΐ
  ηύλόγησεν δλους έκείνους
  τούς δυστυχεΐς πού ζητοθ
  σαν τή βοηθεία τού. Νεκρική
  σιωπή έβασίλευσε γιά ν' ά
  κουσθή ή φωνή τοϋ Διδασκά
  λου.
  Τούς έξώρκιζε νά μείνουν
  πτωχοί καί ταπεινοΐ, γιατΙ
  ή ταπεινόιης είνε ή τιραγμσ
  τική δόξα. Τούς ανήγγειλε
  δτι κι' αύτός πού ζοθσε μέ
  τίση ταπεινότητα θά ξανάρ
  θη στόν κόσμο άνάμεσα σέ
  σειρές άγγέλων μέ δλη τή
  δόξα. Τούς ύποσχέθηκε τή
  μεγάλη εΐρήνη.
  Τόχε τό πλήθος άνοιξε τό¬
  πο κσί ό Ίηοοθς πέρασε.
  Όταν οί δώδεκα έ'βγαιναν
  άπό την Καπερναούμ, ό Ί
  ησοθς στράφηκε πρός τα π!
  σω. Κύτταξε επί τιολλήν ώραν
  την πόλι πού έΚαμπε κάτω
  άπό τόν τί,λιο. Κύτταξε την
  λΐμνη οπου τόσες φορές εΤχε
  άντηχήσει ή φωνή τού. Κα¬
  τόπιν εΐπε στούςί μαθητάς
  τού:
  —"Εφθασε ή όί>ρα πού ό υι¬
  ός τοϋ Άνθρώπου θά παραδο
  ) στούς κακούς κσί θά σταυ
  ρωθή. Έχετε νά ύποφέρετε
  πολλά γιά μένσ. ΜερικοΙ μ'
  έγκατέλειψαν άπό τώρα για
  τί τούς τρόμαξαν τα λόγια
  μου. Θέλετε νά μέ άκολου
  θήσετε;
  Ό Πέτρος τοΰ άηήντησε:
  —Κύοιε, πόίς μποροθμε νό
  μή σέ άκολουθήσω«ε; Έσύ εί
  σαι ή αΐωνΐα ζωή. Σέ πιστεύ
  ουμε καί άναγνωρΐζουμε δτ
  εΤσαι ό Χριστός υιός τοϋ Θε
  ου.
  Καί ό Ιησούς προσέθεσε:
  —Δέν εΤμαι έγώ πού σάς
  2χω διαλέξει έσδς τούς ί-ώδ
  κα; Έ, λοιπόν!Ένας άπό σάς
  είνε σατανάς!
  (συνεχΐζεται)
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  •φθαλμΐατρβ;
  ΈνΙ τριακοντακτΐαν ά»ο·
  κλιιστικΰς καί μόνον «Ις τα
  6$9αλμολογικά Λσχολούμί"
  νοη, δίχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς 8<ς τϋ οψθσλ μιατρχΐον τού, κείμενον καρά τφ Καμαράκι πλησίον τ!)ς Πολυκλινικής Ηρακλείου. Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άναχαινιβθέν καί πάλιν έξασφαλίζδΐ ολα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μονής. Φέρμανσις—λουτρα κ. λ. η. Καλλιτεχνική ζωή Ρεσιτάλ τραγουδιου Δίδος Φανουράκη —- εις Αθήνας. Είς τδ θέατρον «Όλύμπια», ·*.% τάμεστον άπό εκλεκτόν κόσμον τής Άθηναϊχής χοινωνίας χλΙ πλείστους Κρήτας εδόθη την πα- ρελθοθσαν έβϊομάδα τό ρεσιτάλ ΐραγευδιοθ τής δίδος Ελευθε¬ ρίας Φανουράκη, δπερ είχε τε θή δπό την προστασίαν ν-ΰ δ· πουργοθ Πρωτευούσης κ. Κοτζιά Είς τώ ρεσιτάλ τής δίδος Φα νουράκη παρέστησαν ωσαύτως οί έν Αθήνας παρεπιδημοδντες Κα χά! κ. Σφακιανάκης δπουργός Γενικάς Διαικητής Κρήτης μετά τοθ Δημάρχου Ηρακλείου κ. Μη νιϊ Γεωργιάδου καί τοθ Διευθυν- τοθ τής «Ανορθώσεως» κ. Ζω γράφου, ό Διοικητής τή; Άγρο τικής Τραπέζης κ. Λαμπρόπουλος, κ. καί κ. Κωνστανταράκη Διευ θυντοθ Τραπέζης Ελλάδος, κ.Κοκ κέβης Έπιθεωρητής Άγροτικής μετά τής δίδος θυγατρός τού Ό λυμπιάοος Κοκκέβη, κ καί κ. Κασσαβέτη κ. ά Ή δνίς Φανουράκη έτραγούδη αε μέ πολύ φωνητικά μπρίο &πό τα ραγδαΐα χειροκροτήματα τοΰ έκλεκτοϋ άκροχτηρίου της μετα ξύ άλλων ~ Φλορίν:ο—Σκαρλάττι, Φίγκαρο, Μόζαρτ, Ριγολέττο— Βέρντι, Σερενάτα Σιράους, Κρη τικέ,ς μαντινάδες, ντούρου ντού ρου κ. Κ. Σφακιανάκη, Λαγιαρ νΐ—Σπάθη »αί άλλα έκλεκτά τρα γούδια μεγάλως ξένων μουσουρ γών. Περιττον νά σημειώσωμεν δτι ή νεαρά Ήραχλειωτοποΰλα καλλι τέχνις ένεφάνισε είς τό νέον ρεσι τάλ της σημαντικάς πράγματι προόδους, δικαιώίασα την φήμ τοθ έξα'ρετικοθ φωνητικοθ της ταλίντου. θά ήτο δέ εύχής Ιρ γον εάν δ Δήμός μας ένίσχυε την συμτΐολίτιδα δίδα Φανοιιράκη είς τάς ανωτέρας σπουδάς τάς δηοί άς πρόκειται νά κάμη προσεχώς είς Ευρώπην. ΛΙΚΗΓΟΡ1ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαριλάου Τρικοόπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ Υπεράσπισις ώ ι κων ενώπιον απάντων των έν ής καί Πειραιεί Δ;«αστηρίων, 'Ρλεγκτικοϋ Συνεδρίου καί Συμβουλίου Έπικροιτείας, φορολογικαί ύίκαι, άναοτολαΐ φόρων, διβικητικαί υποθέβεις κ οί ι βυντήξβις, νομικαΐ συμ¬ βουλαί, γνωμοίοτησει; καί ηλπροφορία» ϋι' άλληλογρα- φί«ς. Τηλ. 25-081. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Στείλατε τα κορίτσια σας είς τα έργαστήρια έ λ ε υθ έρ ών σπουδών ΤΙ ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Πλατεϊα "Αγίας ΕΙρπνης 4. ΑΘΗΝΑΣ ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμβννς, ά πό δλα τα καταβτήματοι και έ»η των έπαρχΐδν ταίς κλωαταΐς Μάρκας κΧτοχυρ Ήτοι σβυγάΜΐβ, τρυη6μ*τ« χι9άρ«ς, καρβλΐα κβντήμ»- τβς. Μουβάρΐς, Μβυλινί, Κβτ&ν ηερλί, Β«μβ«καχι«, κο«· Ρ*ρ«{ κεντήμΛτβς κ. λ. «. 'θλα τ« 6ς δνυ ε!δα εΐναιι *■ φβάβτβυ ποιότητος, χβι χρΜμάτ»ν Αννυ«μ*νο·ν κ«1 σ«ρ«- βν, Μί« δβκΐμΑ β« α&ς «ΐίσο βι* την άνΗταρβτιιτβτ τβν •ι* τββ( Νβμο»( Ήρβκλβίβν.—Λ«βοβΙβ»: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ! Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοϋ "Αρμστρογγ 42ον Καί οΰΐε γι' αΰτδ είχε πή τίπο ποτε είς κανένα. Μαζί μέ την Λατιφέ διέσχισε τα έρείπια τής καταστρχφείσης Σμύρνης. Μόνον βταν Λατιφέ ένε φανίοθϊ] διά πρώτην φοράν δημο¬ σία, παρά τό πλευρόν τοα, έπ' εύ καΐρία καποιας στρατιωτικάς πά &ελάσεως, Ιμαθαν οί φίλοι τοθ Γαζή, άνόμη χαί οί στενώτεροι 3« είχι πανδρευθή. Μερικοί, γνωρ.'ζοντες τόν χαρα κτήρά τού, έμειδίασαν εϊρωνικά. Ηρϊίβλϊπαν <ξ ίσου αίφνίδ:ον καί ταχίι τό διαζύγιον. "Αλλοι Ι5ωσαν πολιτικόν περιεχόμενον είς την α¬ πόφασιν τοθ Γαζή νά πανδρευθή: "Ελεγαν δτι έσκέπτετο ν' άνα*ηρυ χθη είς σουλτάνον ή— ΙηΙ τό εύ ρωπαϊκώιερον — είς σονταγματι κόν βασίλέα καί δτι ήΐελε νά γί- νηίδρυτής μιάς νίας δυναστείας. Άλλ' ή μητέρα τού, άπλή χωρι κή καί αυτή, καί οί Τούρκαι χω ρικοι τής Μικρασίας χάρηκαν. Ί5ού λοιπόν 8τι δ Μουσταφά Κεμάλ ευρίσκετο είς τδν κολοφω να τής δόξης καί τής ίσχύος, ιδού ότι άνευφημεΐ:ο ώς νικητής στρα τηγός, ώς σωτήρ τής πατρίδος. Έ θέσις αυτή είνε πάντοτε έπιχΕνδι» νος δι' ενα ματαιόδοξον άνδρα. Άλλ' δ Κεμάλ ήξεαρε τί ήθελε: Οί άλλοι μποροθσαν νά νοίΙ^^ δτι τό Ιργόν τού ετελείωσεν. Αύ τάς δμως ήξευρε διι τώρα μόνον ήρχιζε τα Ιργόν^του. Απλώς είχε θέσει την βάσιν δι' αύ:ί. ΤΙ ώρε λοθσεν ή νίκη ά"ν δέν ή^ραιώνετο είς γερά θεμέλια—τί ώφελοθσε νά περικαλύπτη μιά πολύχεωμος έκ θαμβωτΐκή φλοϋδα έ'να σκωληκό βρωτον καρπόν; Οί Τούρκαι είχαν νκήσει Ό εχθράς, οί Άγγλοι, οί Γάλλοι, οί Ιταλοί, οί Έλληνες —5έν είχαν συνεχίαει τάν πόλεμον. "Ηριζαν ά ναμεταξύ των. Οί χθεσινοί σύμμα χοι ήσαν άντίζηλοι, άντίπαλοι. άνταγωνισταί. Είς δλας τάς μέγα λας δυνάμεις, είς την Αγγλίαν, την Γαλλίαν, την Ιταλίαν οί κου ρασμένοι λαοί ήθελαν την είρή νην, την ειρήνην πάση θυσία. Δέν ήσαν διατεθειμένοι νά χάσουν εί; συνέχισιν τοθ πολέμου οΰΐε §να στρατιώτην, 6(5τ« Ινα ί'ππον &υτε Ινα οβολόν. Τί τούς ένδΐίφερε τί είχε λάβει χώραν είς την Τουρ κίαν; Ό Μουσταφά Κεμάλ ένδησεν βτι τό μόνον άποτελεσματικόν δπλον είς χείρας τού κχτά τάς επικειμένας οΊαπραγματεύσεις τής είρήνης ήτο τό μικρόν τού στρά τευμα έξ έ<ατάν χιλιάδων σκληρα γωγημένων είς τόν πόλεμον καί τάς κακουχίας τού άνδρών. Καί δ στρατός αύτός εστηρίζετο είς την θέλησιν τοθ τουρκικοθ Ι- θνους, πού ίστατο πίσω τού, Ιίοιμον νά νικήση ή νά έξαφα νισθη. (συνεχίζεται) ΜΝΟΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ύ μικρό άγγελοΰάι 21ΡΛΕΥ· ΤΕΜΠΛ στή μεγάλη έφετεινί) δημι μιουργία τού: Η ΜΙΚΡΗ Ε 2* "™Μ βαΰμκ ΧΙΡΛΕΥ' ΤΕΜΠΛ πβϋ τροιγβυίβΐ χαΐ Φμιλβϊ κινέζικκ. Έκτός προγράμμστος Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ ΚΟΙΜΩΗΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθε έξ Άθη νων δ Πρόεδρος τοθ 'ΕμιιορικοΟ ΈπιμελητηρΙου κ.Αλεξ. Γεωργιά δης. —ΈτιΓοης επανήλθε ο τταραγγε λιοδόχος κ. Άριστ. Ζβχαρίου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Καθήκον μου θεωρώ δπως καί διά το3 τύ που έκφράσω τάς ΛτιεΙοους μου ευχαριστίας κα,Ι την εύγνωιιοσύ νην μου είς τόν διαπρεττή όψθαλ μΐατρον τής πόλεώς μας κ. Γεώρ. Φχιτάκην, καθ" δτι ηάσχων άπό καταρράκτην είς αμφοτέρους τοθς οφθαλμούς έπανέκτησα την δρα σ(ν μου διά τής τελεΐας καί έπιτυ χοΰς χειρουργικής επεμβάσεως τού. Τοιούτοι Ιττιστήαονες τιμοθν αληθώς την κοινωνίαν καί τόν έιτιστηιαονικόν κόσμον. Έν Ήρακλείφ τ{) 1 Απριλίου 1939 Ό ευχαριστών Νικόλ. Ί. Σταυριανός —'Υποχρέωσίνμας θετοροθμεν διΐως καί δημοσία εκφράσωμεν τάςεύχα ριστιας μσς πρός τούς όττωσδήπο τε συμμετασχόντας είς τό πένθος μας καί τταρακολουθήσαντας την κηδείαν τοθ άγαπητοθ πατρός μας Ιωάννου Γιαλιτάκη ή Σνανο γιάννη καί Ιδιαιτέρως τόν "Ηγού μενον της Ίεράς Μονης Επάνω σήφη καί τούς μετ' αυτών Ίερο μονάχουο, οΐτινες παρέστησαν είς την ίεροτελεστίαν. 'Η εύχαριστοΰσοχ οΐκογίνεια 1. Γιαλιτάκη Γύρω στήν πόλι. Μέ την λήξιν τοΰ οικονομικόν ί-τους 1938-39 συνέπεσαν κοΐ οί περισσότερον έιτείγουσαι εργα¬ σίαι των διαφόρων ύΐτοκαταστη- μάτων των Τραπεζών καί συγκε¬ κριμένως τής Τραπέζης"Ελλάδος. —Αί συναλλαγαί διεξήγοντο ποοχθές καί χθές πυρετωδώς είς τό τμήμα τό επιφορτισμένον μέ τάς καταθέσεις καί άπολήψεις των κεφαλαίων των διαφόρων Όρ γανισμών, ύΐτηρεσιών καί Νομι- κων Προσώπων. —Απηγορεύθη διά διαιαγης τής Διοικήσεως Χωροφυλακής ή χρη. σις κροτίδων καί βαρελότων. —Τό μέτρον είνε βεβαίως δρ· θότατον καί άποσκοπεΐ είς την παντελή εξαφάνισιν τής άσχημίας ταύτης. —Διά της Ιδίας διατάξεως άπα- γορεύεται ή πώλησις υπό των ίμ· πόρων κατά την έβδομάδα των Άγίων Παθών καί τού Πάσχα πυ· ρίτιδος καί άλλων έκρηκτικών ύ- λών άνευ προσκομίσιως είδικοΰ σημειώματος τής άστυνομίας. — Είς την Ιδίαν άπαγόρευσιν ύ· πάγεται καί ή πώλησις υπό των φαμμακοποιών χημικών ούσιών έξ ών είνε δυνατόν νά παραχθοϋν εκρηκτικαί Ολαι —Ή Κυνηγετική "Οργάνωσις "Η¬ ρακλείου προέβη είς ενεργείας παρά τί) Γίνικί) Διοικήσει Κρή¬ της διά νά επιτραπή κα' εφέτος τό κυνήγιον των κονίκλων είς Ντίαν. — Μέχρι τής στιγμής δέν ελή¬ φθη απάντησις είνε δμως βέβαιον δτι ή σχετική αδεία θά δοθή. — Καταρτισθέντες μέ την δέου- σαν έπιμέλειαν κοϊ την χαρακτη ρίζουσαν τό Εμπορικόν μας Έπι- μελητήοιον τάςιν καί Ιδιαιτέραν Φροντίδατ, έξετεθησαν δπως λάβω σι γνώσιν αυτών πάντες οί Ινδι· αφερόμενοι, οί έκλονικοΐ κατά λονοι τοΰ Έπιμε>ηΐηρίου.
  —Αί τυχόν ένστάσεις κατ' αύ
  των δέον νά υποβληθώσι μέχρι
  τής 4 αρξαμένου μηνός.
  — Μέ μεγάλην επιτυχίαν εδόθη
  τό έσπίρ-^ς τής παρελθούσης Πό
  ρασκευής τό ρεσπάλ τής κ. Κά
  τιας καί τοθ κ, Τύχωνος Μπορ¬
  ζωφ είς τό θέατρον Πουλακάκη.
  —Τα έκτελεσθέετα μουσικά Ερ
  γα καί Ιδίως ή Τροβιάτα, τό τρα
  γοθδι τοθ "Αηδονιοΰ τοθ Τσαϊκό
  φσκυ, ή Ρωσσική Ρομάνς, τό βάλς:
  θαρθης γρήγορα, καί τό περίφημο
  ρύϋσσικό τσ γγάνικο «""Εϊ Γιαμ
  σΐκ Γκονί» κατεχειροκροτήθησαν
  άπό τό πολυπληθές κοινόν πού ε¬
  τίμησε τούς δύο συμπαθεϊς καλ
  λιτέχνας. Επί πλέον ή κ. Μπορ
  ζώφ μπιζαρισθεΐσα, έτραγούδησε
  τό «Β6λγα-Βόλγα·.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη προβάλεται διά τελευταΐ
  αν φοράν τό φίλμ: «Νύκτες Μ6
  σχας». Αυριον θά προβληθ{} τό
  Φίλιι: «Πολεμική θύελλα>, την δέ
  Κυριακήν τοϋ Πάσχα ή Έλληνική
  ταινία ή «Προσφυγοποϋλα».
  — Είς την «Μινώαν» έξ δλλου
  προβαλεται ή «Μικρή λαθρεπι
  βάτκ,». Αυριον θά προβληθοθν «ΟΙ
  μικροί ήρωες».
  ο Ρίπορτερ
  —ΊστορικαΙ έκδόσεις.
  Υπό τόν τίτλον: Ό «"Αγιος Μη·
  νδς. —ΣυμβολαΙ είς την Ίστοοίαν»
  εξεδόθη- καί κυκλοφορεΐ είς πο«
  λυτελη καί κομψόν τόμον ή ίστο
  ρία τσθ θρυ^ικοθ μητροπολιτικοΰ
  ναοθ τοθ Ηρακλείου υπό τού συμ
  ίτολίτου καθηγητοθ κ. Γ. Συλαμι
  ανάκη. Ανεξαρτήτως των προτσσ
  σομένων κρίσεων ανωτέρων κλη
  οικών, τοθ Νομάρχου κ. Ά. Μαρ
  χέλλου, τής Λέσχης Έπιστημόνων
  "Ηρακλείου καί τοθ Συνδέσμου Έ
  φέδρων Αξιωματικών, τό Εργον
  τςθ κ Συλαμιανακη αποτελεί πά
  νημα άξιοσπούδαστον, Ιδιαιτέρας
  σημσσίας τόσον διά τόν τόπον ,
  δσόν καί την έν γένει έλληνι
  κήν λαογοαφίαν καί έπισΐημονι
  κήν έρευναν. Άνταποκρίνεται 4·
  πίσης είς τό αίσθημα τής πόλβ
  ώς μας ήτις έστερεΐτο μέχρι τής
  στιγμής εΐδικής άξίας λόγου Ιστο
  ρίας τοθ πρώτου αυτής ναού. Ό
  κ. Συλαμιανάκης άκολουθεϊ σχε¬
  τικώς μέθοδον εθληπτον καί Ιδιαι
  τέρως ενδιαφέρουσαν καί νοητήν
  είς τόν Έπιστήμονα καί τόν άν¬
  θρωπον τοθ λαοϋ, γλώσσαν α¬
  πλήν, καί σαφη, ή δ)η δέ έμφάνι
  σις τού βιβλίου καί ή θαυμασία
  είκσνογράφησίς τού Οφειλομένης
  είς τα έκοοτικά κατσστήματα
  τοθ κ. Μ. Άλικιώτη καθιστοθν
  δμολογουμένως εύθηνήν την τι¬
  μήν των 75 δρ. είς την οποίαν
  πωλΒΪται, έπιβάλλουν δέ την άπό
  κτησιν αύτοθ Από κάθε παλαιόν
  καί νέον Ήρακλειώτην.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Ξργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  544©ν
  Καί συγχρόνως έτρεξε, κατευθυνόμενος πρός
  την ΒαστιλλΙαν.
  Παρήλθον έπτά ή όκτώ λεπτά, όκτακισχΐλιοι
  αίώνες πρός τόν Θεναρδιέρον. Ό Ζαμπετάκης,
  ό Βύζουνσς καί ό Γουλομάρας συνέσφιγγον τούς
  οδόντας των τρέμοντες.
  Τέλος επέστρεψεν ό Παρνσσσός, ασθμαίνων
  καί συνοδευόμενος υπό τοθ Γαβριδ. Ή βροχή έξη
  κολούθει νά καθιστφ έρήμην την οίον.
  Άμα έλθών ό μικράς Γαβριας, εΐδε μέ άτσρα
  ζ(αν τάς είδεχθεϊς μορφάς έκεΐνας μίαν πρός μ(
  αν, καί τάς ανεγνώρισεν. Ή κόμη τού άπέστα
  ζβν ύδατος.
  —Μωρέ, τού λέγει ό Γουλομάρας, εΤσαι άν
  δρας μωρέ;
  —Ποίος! έγώ; άτΐεκρίθη ό Γαβριας άναστεΐ
  λας ύπεροπτικώς τούς ώμους' κακομοΐρη, σάν έ
  μενά παιδία είνε άνδρες, καΐ σάν ίσας άνδρες εί
  νέ παιδία.
  —Τό βρωμόπαιδον! εΐδες τί γλώσσαν την Ι
  χει;
  —Άμ' τ(, θάρρεψες; προσέθεσεν ό Βύζουνας·
  τοθ ΠαρισιοΟ Ενα παιδί δίν είνε σάν τα άλλα
  παιδία!
  —Τί θά γίνη; ηρώτησεν ό Γαβριδς.
  —Νά σκαλώσρς έκεΐ επάνω, άπ' την καπνο
  δόνη, άπεκρίθη ό Πσρνασσός. ΕΤσαι καλάς, μωρέ
  Γσβριδ;
  —Καί νά πάρη,ς μσζΐ σου καί αύτό τό σχοινΐ,
  είπεν ό Ζαμπετάκης.
  —Νά τό δέσης έκεΐ, προσέθεσεν ό Βύζου
  νας.
  —Είς τα επάνω αύτοθ τοθ τοΐχου, είπεν ό Ζα
  μπετάκης.
  —Είς τό σΙΒερον ιοθ άνοικτοϋ έκεΐνου παρα
  θύρου, προσέθεσεν ό Βύζουνας.
  —Αϊ, καί ΰστερσ; ηρώτησεν ό Γαβριδς.
  —"Υστερα τίποτε άλλο, είπεν ό Γουλομά
  ρας.
  Τό παιδίον εξήτασε διά των ομμάτων τού τό
  σχοινίον, την καπνοδόχην, τόν τοΐχον, τα παρά
  θυρα καί τότε έκαμε διά τοθ στόμστος μορφα
  σμόν τίνα περιφρονήσεως, σημαΐνοντα.—Αύτό είνε
  8λο, δλο!
  Σημειωτέον δτι ό σωλήν τής καπνοδόχης έκεΐ
  νηρ, ώς κατεσκευασμένος έκ κεράμου, ή"τον ένιαχοθ
  τεθραυσμένος καΐ χαΐνων, έξ οδ ηύκολύνετο ή ά
  νάβασις.
  —ΕΤν' έκεΐ επάνω, εΤπεν ό Πσρνασσός, £νας
  άνθρωπος δπου πρέπει νά σώσης.^
  —Θέλεις νά τόν σώσης; ηρώτησεν ό Βύζου
  νας.
  —Άκοθς έκεΐ! άπεκρΐθη τό χαμίνιον, ώς άν τω
  εφαίνετο ή ερώτησις αυτή παράδοξος. Συγχρόνως
  δέ καί άφήρει τα πέδιλά τού.
  (συνεχΐζετσι)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρΑδυ κατ' ευθείαν Πειραια,
  ρον, Τήν·ν, Πάρ·ν, ΝίςΌν.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. κ—41.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΓΥΡΑ
  ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  Ανδρ. Βλάσση
  Όοός Ιδής.
  Έξστττέρυγα, Φανάρια, Σταυροί
  είς 4 σχέδια, Άρτοφόρια, Εύαγγέλια,
  "Αγια Δισκοττότηρα, Κανδήλες έπτάφω-
  τες, πεντάφωτες, τετράΦωτες καί μονές,
  Κηροιχήνια, Δίσκοι, θυμιατά, εΐκόνες
  κ. λ. π.
  ΑΙ τιμαί μας κατά πολύ ευθηνο¬
  τερα! των Αθηνών.
  Άττό τής 1ης Απριλίου τό
  Πρατήριον σιγαρέττων ΖΑΠΑΝ-
  ΤΙ μετεφέρθη είς την Λεωψό-
  ρον Καλοκαιρινοΰ πρώην φαρ¬
  μακείον Ζαχαριάδου, παραπλεύ¬
  ρως χρυσοχοείου Νικολ. Κεφαλο·
  γιάννη.
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνους ιτού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΣΥΝΑΧΙ ΚΑΙ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
  Α.'
  Έγράψαμεν καί άλλοτε διά
  την Θεραπευτικήν δύναμιν την ό¬
  ποιαν έ"χει επί ωρισμένων άσθε
  νειών τού άνθρώπου καί ιδίως
  των ρευματισμων τα δηλητήριον
  πού περιέχεται είς τό χεντρί των
  μελισσών καΐ πρό πάντων των χη
  φήνων καί τό οποίον μέ τό κέντρι
  σμα διοχετεύιται είς τόν άνθρώ
  πινον οργανισμόν.. Τό φαινόμε
  νόν βύτό πιστοποιηθέν άπαξ άπα
  σχολιϊ ήδη άπό χαιροθ τούς έ
  σΐημονιχούς κα! β'οχημιχους κύ
  κλου;, έξετάζοντας τόν τρόπον
  αέ τόν οποίον ή θΐωρία αυτή,
  δηλαδή ή ϊύεργετική έττίδρα
  αίς τοϋ ίοθ των μελισαών επί
  τοθ πάσχοντος ανθρωπίνου ίργα
  νισμοθ θά μεταβληθή έν τή
  πράξει είς κανονικόν θερχπευτι-
  κόν φάρμακον μεθοδικώς εφαρ¬
  μοζόμενον.
  Άλλά πλήν τής ιδιότητος αύ
  τής διεπιστώθη τελευταίως 8τι δ
  ίός τοθ κεντρίσμαΐος τής μελίσ
  σης εχει ευεργετικάς θεραπευ
  τικάς ίδιότητα; καί επί των
  κρυολογημάτων καί τοθ συνα
  χιοθ.
  Άπί τοθ ζητήματος τούτου
  προΐδη είς λίαν ένδιαφέροντα
  πειράματα ό δόκτωρ Τέρτζ έχ
  Μάρμπουργχ. Καί παρετήρησεν
  επί τεδ προχειμένου βτι τα πρό
  σωπα τα προσβεβλημένα άπό συνά
  χι παροασιάζουν μετά τό κέν
  τρισμά των άπό μέλισσαν φαινό
  μενά ώ; νά είχαν πάθει άνοσίαν
  έναντι τής επιδράσεως τοθ ίοΰ
  Αύΐή ή άνοσία παρατηρεΐται κυ
  ρ£ως είς τού; μελισσοχόμους.
  Κεντριζόμενοι άπό τάς μελίσσας
  δέν αίσθάνονται καρά Ινα έλα
  φρότατον πόνον χά! ή κακή επί¬
  δρασις τοθ χεντρίσματο; είνε
  σχεδόν μηίαμινή χαί έπίση; μη
  δαμινή ή φλόγωοις, ή όιτοία έρ¬
  χεται ώ; συνεπεία.
  Επί τή βάσει των άποτελεσμά
  των αυτών, τα όποία έπέτυ-
  χεν, ό δόκτωρ Τέρτζ προέβη είς
  τόν καθορισμόν ολοκλήρου συ-
  στήματος θεραπεί»; τοθ συνα
  χιοθ καί έν γένε: τοθ κρυολογή
  ματος. Ή έπιστημονική έξήγη-
  αίς τής θεωεί»ς τού είνε ή εξής:
  Ό ίός, τόν οποίον ή μέλισσχ διο
  χετεύει μέ τό χεντρί της είς τό
  ανθρώπινον σώμχ είνε γνωστόν
  8τι προκαλεΐ μίαν τοπιχήν φλό
  γωαιν. Ό προσβληθείς αίσθάνε
  ται είς τό χεντριθέν μέρος ε'να
  ισχυρόν κνισμόν, τόν οποίον έ·
  πακολουθιΐ άμέσως ή φλόγωσις
  τοθ μέρους έχείνου, δηλαδή ή
  φλόγωσις των Εστών.
  Ή φλόγωσις αυτή 2μως δέν
  είνε τίποτε άλλο παρά ίνα είδο;
  πυρεχοΰ έντοπισμένου μόνον είς
  τα σημεΐα τα δποΐα προσιβλήθη
  σχν άπό τόν ίόν χαί συνεπεία τοθ
  πυρετοθ αύΐοθ είνε δ περιορι-
  σμός τοθ παθογενοθς φορέω;
  τής ασθενείας αυτής, ό οποίος
  δέν εχει άχόμη καλώς καθορι
  αθή.
  (συνεχίζεται)
  Ή έδνική έορτή
  εις τόν Κρουσώνα.
  ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ Μίρτιος άνταπο
  χριτοθ μας).—Είς Κρουσώνα ή έ·
  θνιχή έπέτειος έωρτάσθη εφέτος μέ
  εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν. Τοθ-
  το δέον τα αποδοθή είς τάς προ
  σπαθείας των φιλοπροόδων κοινο
  τικών άρχόντων καί ιδιαιτέρως
  τοθ προέδρου κ. Φουντουλάκη ί
  ατροθ, δστις συν τοίς άλλοις είς
  βραχύ διάστημα κατώρθωσε νά
  παρουβιάση ώργανωμένον τόν το
  πιχόν προσκοπισμόν, έμφανιαθεί
  σης έπιχαιρότατα αρίστα έκγυμνα
  σμίνης, μέ δπαρχηγούς καί έχγυ
  μναστάς τούς χ. κ. Μιχ. Στουπά
  κην χαί Εύαγ. Κοκολάκην. τής
  α.' προσχοπιχής ομάδος Κρουσώ'
  νος.
  Ή έορτή τής 25ης Μαρτίου ήρ
  χισε χατά τό πρόγραμμα, άπό τής
  παραμονής 24 Μαρτίου διά τής ί-
  πάρσεως τής σημαίας είς τα δημέ
  σία χαί ίδιωτιχά χαταστήματα
  μετά χωδωνοκρουσιών χαί τής
  αποδόσεως τιμών πρός αυτήν υπό
  υπό τής ομάδος προσκόπων Κρου
  σώνος. Είς τίς 6 30' εγένετο ή
  ύποστολή τής σημαίας, επηκολού¬
  θησε δέ έπιτυχής λαμπαδηφορία
  υπό των μαθητών των σχολείων
  Κρουσώνος.
  Την αύγήν τής 25ης ΜαρτΕου
  υπό των σαλπιγχτών τής προσχο
  πιχής ομάδος άνεχρούσθη τό έ-
  γερχήριον χαί έψάλη δ έθνιχός ΰ
  μνος. Την 8ην π. μ. εγένετο ί
  παρσις τής σημαίας. Την ΙΟην π.
  μ. έτελέσθη ή 'καθιερωμένη Ιπί
  σημος δοξολογία είς την οποίαν
  προσήλθεν ή δύναμις τοθ σταθμοθ
  Χωροφυλακής Κρουσώνος έν επι
  σήμφ στολη' δπό τόν ενωμοτάρχην
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερΐ-
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικάς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύχονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πβκκτβρεΐθν ΑΜΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Ή εύνοουμένη
  <ττών γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜ&» ΣΪΠΡ, ΟΡΙΤΚϋ. καί είς 14 ώραίους καί ζων- τβνούς χρωματισμούς έν- σωματοϋχαι είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοΰ δΐνει δψι Ρελουδένια καί "ΑΝΟΙΞ1ΛΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Άντιπρόσωπβς Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ χ. Μαράχην. Έν σώματι προσήλ θεν ακολούθως τό Κοινοτικόν Συμ βούλιον, ή Σχολιχή Έπιτροπή, τα σϋμβούλια γεωργικών καί κτηνο τροφιχών σϋνεταιρισμών, δ ούνδε σμος έφέδρων Κρουσώνος μετά τώνλαβίρων τού χαί ήδιοίχησις Ε. Ο Ν. Κρουσώνος, οί άνάπηροι χαί τραυ,ιατίαι πολέμου χαί σύμπας 6 λαός τής κωμοπόλεως. Είς την πλατείαν τοθ ΆγΕου Χαραλάμ- ποϋς είχον παραταχθή οί πρόσκο ποι οΓτινες χαί άπέδιδον τιμάς είς τούς προσερχομένους. Μετά τό πέρας τής ίεροτελεστί άς εξεφώνησε έχτενή έμπνευβμέ νόν λόγον επί τής σημασίας τής εορτής δ πρόεδρος τής κοινότητος χ Φουντουλάκης ζητωκραυγάσας έν κατακλεΐδι υπέρ τοθ Βασιλέως, τοθ κ. Μεταξα καί τοθ ϊϋνονς. Επηκολούθησε θαυμασία παρέλα σις των προσκόπων καί των σχο¬ λείων μετά των λαβάρων των τοπι κων όργανάισεων. ΟΕ παρελάσαντες κατηυθύνθησαν άπαντες πρός την συνοικίαν «Βρυσάχι» δπου τό μνη μεϊον των πεσόντων. ΈχεΙ χατέ θεσαν στεφάνους ή χοινόχης Κρου σώνος διά τοθ προέδρου χ. Φοιιν τουλάχη, ή ομάς προσκόπων. διά τοθ διδασκάλου χ. Ροβίθη, 6 σύν- δεσμος έφέδρων, τό δημοτικόν σχο λείον Κρουσώνος. Την 3ην μ. μ- έγένετο σχολική Ιορτή είς τό δι· δαχτήριον Κρουσώνος δπου έψάλη σαν έθνιχά άσματα χαί εχορεύθη σαν έθνικοί χοροί. 'Ωργανώθησαν έπίση; λαΊκαΙ έορταί είς τάς ο¬ ποίας συμμετέσχεν όλόκληρος δ Κρουσώνας διασκιδάσας μέχρι β» θείας νυκτός. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν εΐςτούς ενδιαφερομένους, δτι ετοπο¬ θετήθη καί ήρξατο ήδη λει- τουργοθν είς το Μουσείον τη λέφωνον υπό τόν αριθμόν 8 —21. Όθεν παρακαλοθνται οί κάτοχοι τηλεφώνου, δπως προσθέσουν τόν αριθμόν τοθ- τον είς τόν Κατάλογον. (Έκ τής Διευθύνσεως τοθ Μουσείου). ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ματαιωθεΐσης ελλείψει ά- παρτΐας τής Γενικής Συ^ελεύ σεως τής Λέσχης Ηρακλείου, καλοϋνται τα μέλη την 2 Α¬ πριλίου 1939 ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10.30' (σήμερον) είς Γενικήν Συνέλευσιν πρός λήψιν άποφάσεων επί των θε- μάτων τής άπό 19 Μαρτίου 1939 διατάξεως. Έν Ηρακλείω τή 31 Μαρ¬ τίου 1939. Ό Πρόεδρος Νικ. Βογιατζάχης Ό Γραμματεύς Μιχ. Κουναλάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 13ην τοθ μηνός Απριλίου ημέραν Οέαπτην καί ώραν Ιΐην π. μ. ή "Ενωσις Γεωργικών Συ- νεταιρισμών Νομοθ Ηρακλείου προκηρύσσει μειοδοτικόν διαν,ωνι σμόν δι' ένσφραγίστων προσφορών διά την προμήθειαν 20—22 χιλιά δών τζιβιερών. Οί δροι είνε κατατεθε.'μένοι είς τα γραφεΐα τήςΈνώσεως,είς τό έν Ηρακλείω 'Υποκατάστημα τής Ά γροτιχής Τραπέζης χαί είς τα έν Αθήναις ΓραφιΓα τή; Έθνική; Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών ("Οθωνος 6). Ηράκλειον 30 Μαρτίου 1939 Ό Πρόεδρος Γ. Βαρούχας ^11111111111111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΗ"**ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙ||12 ! ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ! Ξ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ — ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893. 116 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι. 6 Καταστήματα έν τω Έξωτερικφ. (Έν Αγγλία, ΑΙγύπτω καί Κύπρφ.) Όργανιομός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ; ΑΟΗΝΏΝ. ΝΕΝΛ/ ΥΟΡΚ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΒΙΙ5Τ ΟΟΜΠΑΝΥ 205. ΝΛ/ΕΤ 33Ρϋ δΤΡΕΕΤ. 3 Καταβίσϊΐς «1ς Δροιχμάς έν βψει χαί &1 προθβομί*. β Πάθη; φύοενς Τραπβζιτική ίργαοί» »πβ τοΰς μάλλον συμφέροντας βρβυ|. ΙιυυυΗΐιυυΐιιιιιιΐΗηΐΊω —Δωρεαι. Ή κ Πολυτίμη ΓαρβΦΚλάκη ουμβολαιογράφου προσίφβρβν »1ς τό "Ασυλον της Γβρβνττσσας έκ λεκτόν καΐ πλούσιον φαγητον μβτά φροώτων, άρτου καί οίνου. Ό μ καί ή κ. 'Αγάπη Χαλκια ίάκη προβέφεραν πλούσιον καϊ εκλεκτόν φαγητόν μετ' άρτβυ, φρούτων καί οίνου είς μνημααυ νόν τοθ Γεωργίου Χατζηϊωάννου Παπαδάκη έκ Καλεσσών. Ό Μορ φωτικός Σώλλογος εΰχαριατεΐ Βερ μότατα Ή οίκογένβια Γ. Βλαχάκη κ« τέθεαεν υπέρ τοϋ Πτωχοκομΐίου 300 δραχμάς είς μνήμην της θυ γατρος τού Κατίνας. —Διανυκτερεύοντα καί διπ- μερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον Κυριακην θά διημβ ρεύσουν τα φαρμακίΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη, Άποστ Ζαφειρίου καί Γεωργίου Μαδαριωτάκη- ©ά δικνυκτβρευσουν δέ τα φαρμα κίϊα ©ϊοδ. Γβωργιάδη καΐ Κων. Κανακάκη, Αυριον 3 Απριλίου θά διανυκτερβύσουν τα φαρμα κεία Ιωάννου Λογιάδου κβιΐ Σωκρ. Χανιωτάκη. —Χορήγησις έπιδόματος. Κατόπιν είσπγήσϊως τού άρ μοδίου υπουργόν, το υπουργικόν συμβούλιον ενέκρινε την χορηγή σιν 500 δράχμου έηιδόμκτος λό γω τοθ Πάσχα είς κλπτήρας τού δημοσίου καΐ έπτακοσιοδράχμβυ είς τούς κλητήραςτών'Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. —Ή έορτή τής 25ης Μαρτί¬ ου είς Πιοκοκέφαλο. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ, Μάρτιος.- Ύπο τοΰ Συλλόγου Κυρίων μοτι δίδων ϋισκοκεφαλου, έοοθη τό προπαρελθον Ζαββατον 25ην Λαρ τίο« μεγαλη χοροεοπΒρΐς έν τό αιθούση τοϋ Οημοτικου σχολίίβυ «! βίσπραξεις τη« οποίας ύι·τ«9η σαν υπέρ των πτωχών. Ιΐροσήλ θον άπασα οχεδόν ή κοινωνι» ώς κ»ι ό νεοσύστατος ,φΐλοϋαβι κβς βμιλβς Πισκοιεφαλου. Λόγω τού _ πλουβιωτάτου μπουφέ κ»ι τής έξατρβτικής ζωηρότητος ό χο ρός ώιηρκεσεν μεχρι των πρω'ϊ νών ώρων. Ό ένθβυσιαομός έφβα σιν είς τό κςιτακβ(;υφον. 'Λπβιι νοΰντβς την φιλανΒρωπικην καί φιλοπρόοδον ταύτην ένβργΐιαν τοϋ καλοΰ £νλλογου, οί κατοικοι τοϋ χωρίου μβις βκφραζουν Είς τόν προβδρον καί τό διοικητικόν συμβουλιον τού τα θερμάς ο»νχ« ρητηρια και άνβλογους έπιτν χιας καί «ΐς τό μελλον. —Πώλησις ναυαγίου. Πωλεϊται τό είς Κάβο £(δ·ρ· Κρήτης ναυαγήσαν ϋαναμαίκον ατμόπλοιον «Ισΐπο» όπου κ»Ι ο πως ευρισ«τοιι. 'ϋγγροςφοι φανί ρ«ι πρβοφοραι γίνονται 0»λτ«1 μεχρι της μοημ^ριας τής 20ής Απριλίου 1939 (ημέραις 11&μπτη£# »ι$ το εν Χανιο.ί 1'ρβςφβϊβν τού Άγγλικου ϋρβςβνβιου, οπ·υ Οί δονται καθ' βκβιβτην λ««τ*μβρ«ίί πληρθφβρίβιι. 1—4 ΠΑΤΑΤΕΣ Έφθασαν στοθ Πετράκη Μαλλιώτη. Σπεύσατε νά έφο- δσθή οια την σποράν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Κυριακής
  2 Απριλίου 1939
  Ώρα
  ΖΒΗΡΑΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΑΗΛΩΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΛΙΑ ΤΙΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΑΟΝΙΑΣ
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑ. Ι 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερ&νά τηλεγρα-
  φήματα έκ τού έξωτεριχού άναφέρουν
  Οτι έκ τής χθεσινάς δηλ'ώσεως τού
  Βρεττανού Πρωθυπουργού διά την πε
  ριφρούρησιν τής άκεραιότητος τής ΙΙο-
  λωνίας προεκλήθη ζωηροτάτη ίκανο·
  ποίησις είς την Πολωνίαν.
  Έκ παραλλήλου αγγέλλεται έκ Νέ-
  άς Υόρκης, ότι την ιδίαν ικανοποί¬
  ησιν προεκάλεσεν ή δήλωσις τού κ.
  Τσάμπερλαιν είς τούς πολιτικούς κύ-
  κλους τής Άμερικής.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΑΝΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΤΙ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—- Πληροφορίαι έκ
  Βερολίνου άναφέρουν ότι ό καγχελλάρι-
  ος Χίτλερ άπαντα άπόψε είς τόν Βρετ·
  τανόν Πρωθυπουργόν. Ό λόγος τού
  χ. Χίτλερ άναμένεται μετ* ένοιαφέ
  ροντος. ■—
  _. Έν τω μεταξύ αί γερμανικαί έ-
  φημερίδες έπιτίθενται κατά τού Βρετ·
  τανού πρωθυπουργού, τονίζουσαι ότι
  ούτος διατυπώνει απειλάς άνευ λόγου.
  Τεράστιος ό άντίκτύπος
  έκ τοΰ λόνου τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  Σχόλια τοΰ παγκοσμίου τύπου.
  Η ΚΑΒΕΑΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
  ΒΟΡΗΚΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Μετά μεγάλης έπιαη
  μότητος έγινε καθ'ά τηλεγραφείται ή χά
  θέλκυσις τοΰ νέου γερμανικού θωρηκτού
  των 35.ΟΟΟ, Είς την χαθέλχυσίν
  τού παρίστατο, άγκυροβολήσας πρό
  των ναυπηγείων έχ των οποίων χαθειλ
  χύσθη τό θωρηχτόν, όλόκληρος ό γερ
  μανικός ατόλος.
  Ο ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΞ ΑΘΗΝΟΝ ΛΙΑ Ρ6&ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποχριτού μας).—· Ό ύπουργός τής
  Λαϊχής Διαφωτίσεως τού Ράϊχ Δρ
  Γκαΐμπελς ανεχώρησε σήμερον την
  νάτην πρωϊνήν άεροπορικώς πρός συνέ
  χισιν τού ταξιδίου τού άνά την Δωδεκά
  νησον καί την Αίγυπτον.
  ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τα μαθήματα των
  σχολείων καθ* α ανεκοινώθη έκ τού
  ύπουργείου τής Ηαιδείας θέλουν δια
  κοπή την προσέχη Τρίτην μέχρι τής
  Κυριακάς τού Θωμά.
  ΤΟ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΗΡΟΫΗίΛΟΠΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 'Απριλίου (τού άντ*
  ποκριτού μας). — Τό υπουργικόν συμ¬
  βούλιον συνελθόν είς συνεδρίασιν διά
  την εξέτασιν τού νέου προΰπολογιαμού
  ενέκρινε τούτον.
  ΕΙΣΤΗΗΒΕΡΡΟΙΑΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ
  ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Τηλεγράφημα έχ
  Βερροίας αγγέλλει ότι ανεκαλύφθη έ-
  «εί αρχαίον άνάκτορον μεγάλης άρ-
  βημ»βί*ς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α).— Ό γαλλικός τύ·
  πος άφιερώνει σήμερον μα
  κρά σχόλια είς τάς δηλώσεις
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοτήτων
  ώς πρός τό πολωνικόν. Ή
  «Ήμέρα» γράφει δτι ήτο ά·
  πσραίτητος ή κατηνορηματι
  κή δήλωσις τού κ. Τσάμπερ¬
  λαιν: ΤΗτο έπφεβλημένη χω
  ρΐς νά δύναται νά Θεωρηθή
  πρόκλησις εναντίον άλλου
  κράτους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Αγγέλλεται
  Ι έκ Μιλάνου δτι ό τύπος τής
  Βορεΐου Ιταλίας άσχολοΰμε
  νος μέ τάς δηλώσεις τοϋ κ.
  Τσάμπερλαιν γράφει δτι ή
  Αγγλία εξεδήλωσε την πρό
  θέσιν νά έμμεΐνη είς την πολι
  τικήν τής κυκλώσεως τής Γερ
  μανίσς καί τής άναζητήσεως
  συμμαχίαν είς την άνατολι
  κήν καί νοτιοσνατολικήν Ευ¬
  ρώπην.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία). — Ή κίνησις
  πρός τροποποίησιν τοθ νόμου
  περί ούδετερότητος, αστε νά
  δύναται ή Άμερική νά τια
  ράσχη βοήθειαν είς την Αγ
  γλίαν καί Γαλλίαν είς περί
  σήμερον έντονωτέρα, μέ πολ
  λάς ελπίδας επιτυχίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Απριλίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Σήμερον την πρω
  ΐαν συνήλθεν είς συνεδρίασιν
  τό υπουργικόν συμβούλιον είς
  τα Ήλύσια υπό την προεδρί
  λης δυνάμεως.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1 Απριλίου
  ((δ. ύπηρεσία). — Όλόκληοος ό
  τύπος των Ήνωμένων Πολι
  τειών άσχολεΐται σήαερον μέ
  τάς δηλώσεις τοθ κ. Τσάμπεο
  λαιν, ύπογρομμίζων δτι έπήλ
  30 Πρωϊνή
  -ί7ν>_/->/¥ν^νν·^-^νν
  αν τοθ προέδρου τής Δημο'|θε ριζική μεταβύλή είς την έ
  κρατίας κ. Λεμπρέν καί ήσχο Ι ξωτερικήν πολιτικήν τής Αγ
  ληθή επί μακρόν μέ τα διε|.γλ!ας. Εάν ή Γερμανία φ-ΐνή
  θνή ζητήματα. Ό κ. Μπιννέ» λογική, παρατηροϋν αί άμερι
  προέβη είς άναλυτικήν είκθε'
  σιν επί τής παγκοσμίου κατα
  στάσεως ώς έμφανΐζεται μετά
  τα τελευταία γεγονότα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Απριλίου
  (15. ύπηρεσία) —Τό «Νταίηλυ
  Μα!ηλυ> γράφει σήμερον ότι
  κατόπιν των δηλώσεων τοΰ κ
  Τσάμπερλαιν, τα σύνορα τής
  Αγγλίας δέν πεοιορίζονται
  πλέον μέχρι τοΰ Ρήνου άλλ'
  έκτείνονται μέχρι τής Άνατο
  λικής καΐ Κεντρικής Εύρώπης.
  Έξ άλλου κατά τηλεγραφή
  ματσ έκ Βατρσοβίας όλόκλη
  ρος ό πολωνικός τύπος χαιρε
  τίζει τόν κ. Τσάμπερλαιν καί
  τόν εύγνωμονεΐ διά τάς δηλώ
  σεις τού. Αί έφημερίδες τής
  Βαρσοβίας γράφουν 8τι πρώ
  την φοράν άπό τής Ναπολεον
  τείου έτΐοχής ή Αγγλία υπό
  σχεται έκ των
  πτώσιν πολέμου, επανελήφθη' λάβη. τα δπλα
  προτέρων νά
  υπέρ μιάς άλ
  κανικαί έφημερίδες, θά έννοή
  ση ασφαλώς τί συνέβη είς τό
  Λονδίνον.
  ΡΩΜΗ 1 Απριλίου (Ιδ. ύπη
  ρεσία).—Ό Άγγλος έπιτε
  τραμμένος επεσκέφθη σήμ
  ρον δίς τόν υπουργόν κ. Τσκ
  νο. Ώ; εγνώσθη, ό 'Άγγλο
  επιτετραμμένος ενεχείρισε
  είς τόν Ίταλόν υπουργόν τώ
  Εξωτερικών τό πλήρες κείμι
  νόν των δηλώσεων τοϋ
  Τσάμπερλαιν καί έθεσε τό
  ρώτημα: Ποία θλ ήτο ή στά
  σις τής Ιταλίας είς ήν περ
  πτώσιν ή Αγγλία θά παρε
  χεν έπίσης εγγύησιν καί εί
  άλλα κράτη τής Κεντρικήν
  καί Ανατολικώς Εύρώπης διά
  την άκεραιότητα των έδαφώ
  των, δπως έπραξεν ήδη διά
  την Πολωνίαν. Ή άπάντησι
  τοϋ κ. Τσιάνο δέν εγνώσθη
  Την 14ην Απριλίου έγκαινιάζεται
  ή άεροπορική γραμμήΆδηνών-Κρητης.
  Κατά την τελευταίαν μετόβασίν τού άερο
  πορικώς είς Αθήνας ό ήμέτερος Διευθυντής
  κ. Ζωγράφος, έπωφελήθη τής εύκαιρίας νά
  επισκεφθή τόν Γενικόν Διευθυντήν τής Έλλη
  νίκης ΈταιρΙας ΈναερΙων Συγκοινωνίαν κ.
  Βυζδν, τόν έντεταλμένον σύμβουλον κ. Μπο
  ζώνην καί τούς λοιπούς άνωτέρους διευθυν¬
  τάς καί τμηματάρχας τής έταιρίας καί νά
  πληροφορηθή βασίμως τ' αφορώντα την άε-
  ροπορικήν σύνδεσιν τής πόλεώς μας μετά
  τής πρωτευούσης.
  Έκ των πληροφοριών δέ αί οποίαι εύγε
  νώς τοθ παρεσχέθησαν, είνε βέβαιον δτι ή Γε
  νίκη Διεύθυνσις τής Έταιρίας έπισπεύδει την
  έναρξιν τής άεροπορικής συγκοινωνίας, όρί-
  σοσα ήδη ώς ημέραν έγκαινίων τής άεροπορι
  κί)ς γραμμάς Αθηνών—Ηρακλείου την 14ην
  αρξαμένου μηνός, όπότε συμπίπτει καί ή έορ
  τή τής Ζωοδόχου Πηγής.
  Πρός επίτευξιν τούτου ή Γενική Διεύθυν¬
  σις τής Έταιρίας διεβΐβασε μέσω τοθ Διοικη
  τοϋ τοθ ενταύθα άεροδρομίου κ. Μιχ. Κοζο
  ράκη παράκλησιν πρός τόν κ. Νομάρχην καί
  τόν Νομομηχανικόν κ. Καυγαλάκην διά
  την ταχυτέραν ανέγερσιν τοΰ παραπήγμα-
  τος δπερ θέλει χρησιμεύση πρός άμεσον έγκα
  τάστασιν τοΟ άσυρμάτου της καί προσωρινήν
  στέγασιν των γραφείων της.
  Ωσαύτως διέταξε την συμπλήρωσιν τώ
  δοκιμαστικών πτήσεων υπό τόν άρχιχειριστή'
  κ. Τσουκάν καί τόν σμήναρχον κ. Κολιαλ
  ξην. ΑΙ πτήσεις αδται, δύο τόν αριθμόν, θά
  γίνουν ή μία' μέν σήμερον, ή δ' ετέρα τή
  προσέχη Πέμπτην. Σημειωτέον δτι είς την ση
  μερινήν τεχνικήν αποστολήν θά συμμετάσχη
  καί ό διευθυντής Δημοσίων Έργων υπουρ
  γείου Άεροπορίας κ. Δανιήλ, ερχόμενος διά
  την οριστικήν ρύθμισιν των έκτελεσθησομέ
  νων είς τό αεροδρόμιον έργων.
  Τάς δύο ταύτας δοκιμαστικάς πτήσεις θά
  επακολουθήση ή άλλη τΟν έγκαινίων είς
  την οποίαν θά λάβουν μέρος ό ύφυπουργό
  Άεροπορίας κ. Οίκονομάκος, ό Γενικός Διευ
  θυντής τής Έταιρίας ΈναερΙων Συγκοινωνιώ
  κ. Βυζάς, ό έντεταλμένος σύμβουλος κ
  Μποζώνης κ.* ά.
  Ήδη καθώς πληροφορούμεθα έπιβλέψε
  τοθ ΔιοικητοΟ τοθ άεροδρομίου κ. Κοζυράκη
  συνεπληοώθη ή τοποθέτησις των όροσήμων
  διά νά είνε ή σημερινή προσγείωσις καί άπο
  γείωσις εύχερέστεραι.
  Είς τούς άφικνουμένους σήμερον άντιπρο
  σώπους τής Έταιρίας καί τοθ ύπουργείου
  Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης θά παραθέση. φιλι
  κόν γεθμα.
  Ο κ. ΞΥΔΙΑΣ
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Προερχόμενος έκ τοθ νομοθ Λα
  σηθίου διήλθε τής πόλεώς μας
  χθές την ΙΟην π. μ. κατευθυνό
  μενος είς Χανιά δ άναπληρω
  τής τοθ υπουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Ξοϊιάς καί ό άνώτερος
  Διοικητής Χωροφυλακήν Κρήτης
  κ·. Άγγελακόπουλος.
  Η ΠΕΡΙΘΑΛΨ.Σ
  ΤΩΝ ΦΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ΙνταΟ
  θα ταχυδρομείου τό ετησίως κα
  θιερωμένον υπέρ των τριατατι
  κων φυματικων 10 λεπτόν Ινσημον
  ηυξήθη διά τας εορτάς τοΰ Πασχα
  είς 50 λεπτόν. Τό πρόσθετον τοθ
  το τίλος είναι υποχρεωτικόν έ
  π! παντός ταχυδρομικοθ άντικειμέ
  νού από αυριον μέχρι τής Κυρια
  κης τοθ θωμά.
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ Χ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
  Ό καθηγητής τοθ Μετσοβείου
  Πολυτεχνεΐου κ. Άσπρογέρακας
  έπεσκέφθηπροχθές την έκθεσιν™ 0
  κ,Γεωργ. Α· Ανεμογιάννη, ουνο
  δευόμενος υπό των μαθητών τής
  τελευταίας καί προτελευταΐας τό
  Ε,·ως τής Άνωτάτης Σχολής Άρχι
  εκτόνων, καί εδίδαξεν επί έργων
  οθ κ. Ανεμογιάννη, όστις καί έ
  ιυνέχισε την διδασκαλίαν τρ συ
  ιτάσει τοθ Ιδίου Καθηγητού.
  ΑΙ ΤΕΛΟΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΑΙ είσπράξεις τοϋ Τελώ¬
  νου Ηρακλείου άν ήλθον κα
  ά τόν λήξαντα
  58.826 δραχ.
  μήνα είς 6,
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ
  ΤΩΝΣΟΥΜΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝΗΡΑΚΛΕΙΟϊ
  Τό Γεν. Χημεΐον τοθ Κρά
  τους δι* έγγράφου τού πρός
  την Νομαρχίαν Ηρακλείου
  γνωρίζει είς απάντησιν σχετι
  κοθ τηλεγραφήμαός της ώς
  πρός την πληρωμήν είς τοΰς
  σουμοπαραγωγούς Ήρακλεϊ
  ου ποσοθ έκδραχ. 289.932 40,
  δτι έχρηματοδοτήθησαν οί έν
  ταθθα άντιπρόσωποι των (τέ
  ως) Άναδόχων Στεμφυλοπνεύ
  ματος δι' 114.723 δρχ. διά
  την καταβολήν είς τούς σου
  μοπαραγωγούς'Ηρακλείου τής
  άντιστοιχούσης βιομηχανικής
  άξίας τοΰ ύπ' αυτών παρα
  δοθέντος στεμφυλοπνεύματος.
  Όσον άφορ$ δέ διά τό άπο
  μένον υπόλοιπον έξ 175.209.
  40. &ραχ. καί- δπερ άντιστοι
  χεΐ διά κρατικήν αμοιβήν επί
  τοθ παραδοθέντος στεμφυλο
  πνεύματος, τό κρατικόν χηιιεΐ
  όν γνωρίζει δτι εζητήθη ή ύ
  ποβολή άπαραιτήτων τινών
  στοιχείων διά την έκδοσιν των
  σχετικών χρηματικών ένταλμά
  των πρός όλοσχερή εξόφλησιν
  αυτών.
  ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Σήμερον Κυριακήν των Βαίων
  άρχεται την 6 30' π. μ. ή θεία
  λειτουργία τοθ Χρυσοοτ,όμου (άρ
  χΐϊρατική). Την 4 μ. μ. ό Έσπε
  ρινος έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ
  χαΐ την 7.30' μ. μ. ή άκολουθία
  :οΟ Νυμφίαυ (κήρκγμα).
  ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  ΤΑ ΝΕΑ ΠΥΡΕΙΑ
  Παρελήφθησαν υπό τοθ έν
  ταΰθα Μονοπωλίου τα νέα πυ
  ρεΐακλάσεων 3ης καί 4ης Ή
  τιμήτων ωρίσθη είς δραχ. 1.30
  κατά κυτίον των 30 πυρείων ή
  συνεσπασμένην θήχην έκ χαρ
  τονίου τώ» 20 πυρείων.
  το μουσειοΤΓηρακλειου
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  Μουσείου Ηρακλείου ώραι έ
  πισκέψεως διά τό
  ζονται ώς εξής:
  κοινόν όρί
  Καθ" έιά-
  στην π. μ. 9—1 καί μ.μ. 4—6.
  Τάς Κυριακάς τό Μουσείον
  θά είνε ανοικτόν μόνον άπό
  τής 10-1 μ_μ.___________
  ΕΠΕΘΕ0ΡΗΣΕΙ1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Δι" άναγκαστικοΰ νόμου συ
  νιστώνται παρά τώ υπουρ
  γείω Γεωργίας δύο εισέτι έ
  πιθεωρήσεις κτηνιατρικής. Είς
  την α' επιθεώρησιν ύπήχθη
  σαν περιφερειακθς καί οί νο
  μοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ήρα
  κλεΐου καί Λασηθίου.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Είς τό ληξιαρχεΐον Ήρα
  κλείου εδηλώθησαν κατά τάν
  λήξαντα μήνα114 γεννήσεις,24
  γάμοι καί 66 θάνατοι.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  Διωρίσθη είς τό δημοτικόν
  σχολείον Φανερωμένης ή δι
  δασκάλισσα Αθηνά Γεωργ.
  Βετουλάκη πτυχιοθχος τού δι·
  δασκαλείου Ηρακλείου, ι
  ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΑΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΗΓΕΡΜΑΝΙΑΛΕΝ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  αποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Βιρο·
  [λίναυ τηλεγραφήματα ό γερμανικός τύ-
  'πος άσχολούμενος μέ ^ τάς φήμας ότι
  τό Ράϊχ έτοιμ£ζει επίθεσιν εναντίον
  τής Πολωνίας, άποκρούει ταύτας.
  «Ουδέποτε ή Γερμανία, γράφουν αί
  γερμανικαί έφημερίδες, εσκέφθη νά υ-
  πονομεύαη την ανεξαρτησίαν καί την
  έδαφικήν άκεραιότητα τής Πολωνίας».
  Αι αγγλικαί καί γαλλιχαΐ έφημε¬
  ρίδες σχολιάζουν τούς γερμανικούς ί·
  σχυρισμούς μετά πολλού σκεπτικισμο1}.
  ΝΕΑΙ ΕΧΡΗΞΕΙΣ Β0ΜΒ9Ν
  ΕΙΣΤΗΝΛΓΓΜ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΛΑΜ8ΑΝΟΗΤΑΙ ΑΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά έκ Λονδίνου
  πληροφορίας-νέαι έκρήξεις βομβών έση
  μειώθησαν είς το Λονδίνον. Αί βόμ
  βχι προφανώς είχον τεθή ύηό Ίρλαν
  δών αύτονομιστών.
  Ή Σκώτλανδ Γυάρδ έλαβε σειράν νέ-
  ών δρακοντείων μέτρων άτινα έλπίζεται
  '^τι θά καταστήσουν τού λοιπού άουνά-
  τους τάς δυναμιτιστικάς αποπείρας
  είς την Αγγλίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΡΟΣ ΙΤΗΝΙΤΑΑΙΑΝ-ΤΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν¬
  τα ηοκριτοΰ μας).— Επί τή όλοχληρώ
  σει τής καταλήψεως τής Ίσπχνίας ό
  Φράνκο απέστειλεν εύχαριστήρια τηλε·
  γραφήμαχα πρός τας κυβερνήσεις τής Ί
  ταλίας τής Γερμανίας καί τής Ηορτο
  γαλλίας, δια την ηθικήν καί ύλικήν
  συνδρομήν την οποίαν παρέσχεν είς την
  εθνικήν κυβέρνησιν άπό τής ενάρξεως
  τού έμφυλίου πολέμου έν Ισπανία.
  ΟΙ ΝΕΓΚΡΙΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛ ΒΑΓΙΟ
  &ΕΝ ΚΑΤΕΦΥΓϋΗ ΕΙΣ ΜΕΞΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝ%.Ι 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού διαψεύδουν την φήμην
  ότι ό πρωθυπουργός τής τέως κυβερνη
  τικής Ίσπανίας Νεγκρίν καί ό ύπουργό;
  των Εξωτερικών Ντέλ Βάγιο μετέβη
  σαν είς τό Μεξικόν.
  "II
  όριστική δια
  μονή των δύο Ίσπανών πολιτικών δέ
  είνε επί τού παρόντος γνωστή.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΑΟΦβΝΟΝ ΒΑΤΝΤΜΑΝ
  Η ΠΟΙΗΗ ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έχ
  Παρισίων άναφέρει ότι ή αυνταραχτιχή
  δίκη των Βερσαλλιών επερατώθη σή¬
  μερον. Ό δολοφόνος Βάϊντμαν κατε¬
  δικάσθη είς θάνατον υπό τού όρκωτού
  δικαστηρίου, μή παραδεχθέντος οϋτω
  τα έλαφρυντικά άτινα προέβαλε κατά
  την αγόρευσίν τού ό συνήγορός τού,
  διάσημος νομομαθής τής Γαλλίας κ.
  Μορώ Τζαφερί.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντ»-
  ποκριτού μας).— Κατά τα εκ Ρώμης
  ημερινά τηλεγραφήματα αί ιταλικαι
  φημερίδες τηρούσιν έπιφυλακτικότητκ
  πΐ των προχθεσινών δηλώσεων τού
  Αγγλου πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερ
  .αιν καί γενικώς επί τοθ γερμανοπολω·
  ύ ζή