97121

Αριθμός τεύχους

5132

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*- ΟΛΟΣ Μ.1ΝΩΤΑΥΡΟΥ """
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  5
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5132
  Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Τ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΟΡΟΒΑΗΜΑ
  ΤΟΥ ΟΛΡΑίίΓΟΪ ΣΙΤίΡΟΝ
  Ό Μεασαρίτης παραγωγός ών, όηότε μέ την αμιλλαν
  καί ό Μεσααριτης διανοεύ- τής καλλιεργε(ας θκ είχαμεν
  μενος άγρότης, μάς γρά- εξησφαλισμένην βί Μεσσα
  φουν επί τοϋ ζητήματος τής ρΐται παραγωγοί σίτου καί
  συγκεντρώσεως των σιτηρών; τριπλχσίαν απόδοσιν καί ποι
  Τό άπουργικάν τοξίδίον
  τάς γνώμας των, μάς γρά
  φουν τί προσδοκοΰν «πό την
  ευεργετικήν μέριμναν τής
  σημερινής κυβερνήσεως καΐ
  άπό τάς τόσον έναργώς εκ¬
  δηλωθείσας φιλαγροτικάς της
  διαδέαεις. Καί μας τονίζουν
  είς τελευταίας επανειλημμέ¬
  νας επιστολάς:
  Ό Μεασαρίτης παραγωγός
  ότητα εξαιρετικήν.
  "Εάν έντές " ~
  έφηρμόζοντο
  δέν εγνώριζε τό παρελθά
  φθινόπωρον ότι θά εγένετο
  κατά τό αρχόμενον οικονο¬
  μικόν έτος συγκέντρωσις σί-
  του καί άντί νά σπείρη
  τα
  ώργωμένα χωράφια τού «ι
  τάρι, τα έσπειρε εις ευρείαν
  κλίμακα κριθήν άφ' ενός
  μέν διά την μεγαλυτέραν α¬
  πόδοσιν πού έπιτυγχάνει, άφ'
  ετέρου δέ διά την εΰκβλον
  καί άμεσον διάθεσιν της,
  όπως έκαμνεν είς τό πρέσφα
  τον παρελθόν.
  'Αλλ' ήδη ή συγκέντρωσις
  σίτου είνε γεγονός πβύ λαμ
  βάνει την μορφήν γενικοΰ
  μέτρου. Καί θά είνε εύεργε
  τικωτάτη διά τβν έργαζόμε-
  νβν την γήν άνθρωπον, τό
  ερχόμενον έτος όταν θά εί
  νέ βεβαιος ό παραγωγός διά
  την συγκέντρωσιν σίτου υπό
  τού κράτους καί θά σπείρη
  άπό τοΰ φθινοπώρβυ πλέον
  τα ώργωμένα χωράφια τού
  οιτάρι, διότι θά γνωρίζη ποΰ
  θά τό διαθέση καί διότι δα
  εισπράξη περισσότερα αν οχι
  τα διπλά παρά εάν εσπερνε
  τα χωράφια τού κριθήν.
  Κα'ι θά είνε ή τελευταία ά
  ποψις πλέον η έξησφαλισμέ
  νη εάν τό Ίνστιτοϋτον σί¬
  του πειραματιζόμενον έν τω
  μεταξύ μέ διαφόρους ποικι-
  λίας άπό έκείνας πού έφερε
  καί έκαλλιέργησε, έχλέςη
  τάς καλυτέρας, όπότε χαί ή
  ποιότης τοΰ συγκεντρωθησο-
  μένου τό άλλο έτος σίτου θά
  είνε όχι μόνον αρίστη άλλά
  καί μεγάλης αποδόσεως.
  Είς τάς καλυτέρας αύτάς
  πβικιλίχς ή ύπηρεσίχ συγ¬
  κεντρώσεως θά ηδύνατο νά
  προσφέρη μικρόν τι ποσόν
  κατ' οκάν, πεντήκοντα λε
  μιάς τριετίας
  δοκιμαατικώς
  τα άπλούστατα αύτά μέτρα
  προνοίας καί εγένετο κάπως
  έπιατημονιχωτέρα ή έκμετάλ
  λευσις τοΰ πλουτοφόρβυ κάμ-
  , που τής Μεσσαράς ούδ' ή
  Ι ελαχίστη χωρεΐ άμφιβολία
  ότι ή παραγωγή σίτου θά
  πενταπλασιασθή κατ' έλάχι
  στον <5ριον καί ό Μεασαρίτης άγρότης εύημερών καί προ- κόπτων θά παύση νά οφείλη είτε είς την Άγροτικήν Τρά πεζαν, είτε είς Ιδιώτας, είτε ©πουδήποτε άλλοΰ. Καί ώς ουμπέρασμα έκ» φράζουν οί έπιστολογβάφοι καί τα εξής. Μέ την ασφάλειαν καί την τάξιν την οποίαν έπαγί- ωαε τό νέον κράτος καθ' ό¬ λην την ύπαιθρον κα νεις δέν σκέπτεται άλλο τι ειμή τόπως θ' αυξηθή ή πά ραγωγή καί πώς θά προστεθή ενας άκόμη λίΒος είς τό οί- κοέόμημα τής έθνικης μας βίκονομίοτς. Όνειροπολοΰμεν καί πι¬ στεύομεν οτιδέν άπέχει ττολύ ή ήμέρα χατά την οποίαν ό Μεσσαρίτης παραγωγός σιτη ρων θά πηγαίνη είς Μοϊρες ε*, α φορτίον σίτου καί θά εισ πράττη άκόπως περί τό χιλι- έδραχμον. Τό οικονομικόν τού προβλημα τότε θά είνε λελυμένον οριστικώς καί ά μετακλήτως. Καί εύλόγως καί αναποφεύκτως δάγαπήση την γήν, θά στραφή χαί θά φοσιωθή μέ πίστιν καί πεποί¬ θησιν πρός αυτήν. "Ηδη «» Μεσσαρΐται πα- ραγωγοί σιτηρών στρέφουν τάς ελπίδας των καί διά τό ζήτημα τής κριθής τής έφε τεινής παραγωγής είς τόν στοργικόν άντιλήπτορα των γενικών ζητημάτων τοΰ τό- που Νομάρχην κ. Μάρκελ- λον καί είς αυτήν ταύτηντήν εθνικήν κυβέρνησιν ή ©ποία παρέσχεν είς τόν "Ελληνα άγρότην πληθωρικά τα δείγ πτά π. χ.,'έπί πλέον των αλ ματα τής στοργής καί τής ά λων, των συνήθων ποικιλι- ενάου μερίμνης της. ΟΠΟ.Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ ΤΟΥ ΦΡΟΗΙΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΛΙ Ό λαός μετά την «μεγάλη κρί οί» πού αποδίδει Είς την Μέγα λην Τρίτην, σημειώνει διά την Μεγάλην Τετάρτην: ΜεγάληΤετάρτη, μεγάλη ζάλη. 'Υπάρχει ζάλη είς την ημέραν αυτήν; "Αν αφήσωμεν διά τ&υς είδικοϋς Χρΐστολόγους τό θρησκευ τικόν Ιστορικόν τής ημέρας, ή ζάλη είνε πραγματι*ή Εδρισκό μεθα είς τόν καταρτισμόν των τε- λιχών άπαιτήσιων. Τάς διατυπώ νΐι ή οίκοκυρά. Καί τάς άχεύει δ οίκογενειάρχης. —Άίιαμαρτυρήτως; .. —ΣυνήΡως αί διαμαρτυρίαι ϊρ χονται τελευταίαι, 'ύστόσο έ οί- κογενειάρχης διακόπτει πολλάκις τό γράψιμο. Αογαριάζει μέ τό μυ αλό τού, παρβμιλεϊ χαί κυττάζει γύρω «υ σάν άφηρημένος. —Μ' Ινα λόγο ή ζάλη τής Με¬ γάλης Τετάρτης είνε άδιαφιλονί- κητος. Ό ίργένης πού συνήθως τάς ημέρας αύτάς διαβαθμίζει την θέ¬ σιν τού άπέναντι είδυδήποτε «οΖ- κοδισπότου», έκλεΐσε τόν διάλο- γον μ' Ινα χομόγελο οϊχτευ. Καί ίέν είχεν άδικον., Ηαλαιοί καί νεώτεροι χρονογράφοι {χούν προ- τάξει πάντοτΐ των παθών τοΰ Χρι οτιθ, τα πάθη τού τελευταίου. Ή μεγάλη Τετάρτη είνε ή βάσις. Ά¬ πό έκΐΐ θά αρχίση τό... μαρτυρο- Ό άντάξιος Ικπροσωπος τοΰ νέου κράτους Ύπουργό;) Γίνικ&ί Διοιχητής Κρήτης κ. ΜΠΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ?οτις αι »χω(ήαας διά Βερολίνον έπιβτρέφετ μβτ' ολίγας ήμέ ςοτς. Ό μ. Σφακιανάκης είνε λίαν>ι(|είεχέΐ)ενχν έπιατρέφοαν νά έλθη
  άερχπορινϋς χατά τ ήν ημέραν των έγ|αινΙων τής άεροπορικτϊς συν
  κοιωνίο<5 'Αβπνδν— Ήρβκλϊ^υ. , ι2>"
  Τα διεθνή
  ΠΟΣ ΚΡΙΝΟΥΗ1 ΓΙΑΛΟΙ
  ΤΑΣ 1ΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  λόγιον. Οί παλαιοί σατυρικοί καί
  ιδία έ Σουρής ίχουν άφΐερώσει
  περΊφήμους κωμικοτραγικούς στί
  χους είς τόν Άθηναΐον τής έπο
  χής έκείνης. "Εχουν νά ποθν έν
  πάοη περιπτώσει £τι ό καιρός έ
  χεΐνος ήτο ή ευθήνια προσωποποι
  ημένη. Καί δτι ή άκρίβεια των
  είϊών ήτο μάλλον ύποθετι«ή. Έ-
  φώναζον μόνον ιί έξηνταβελόνη-
  δες. Καί έν τούτοις άν κρίνωμεν
  τα πράγματα άπό λογιστιχής άπό
  ψεως θά ίδωμεν Ιχι είχον δίκαιον
  καί οί οίκογενειάρχαι Ικεΐνοι.
  θά πήτε: Άλλά τότε πώς δι-
  καιολογεΐται τό Πάσχα ώς μεγά¬
  λη χριατΐανιχή έορτή—έορτή Σηλ.
  καθαρώς οϊχογενειακή; ΆφοΟ δ
  τιάρχοϋν μάρτυρεί, "®ί δπάρχεον
  χαί εύτυχιΐς; 'ΑφοΟ αί άπαιτή
  οεις δπερβαίνουν την οικονομι¬
  κήν ϊυναμικότητα πολλάκις καί
  «Ο μάλλον ίδπόρου, ποθ στηρίζε
  ται ή διαβόητος πασχαλινή ίύδαι
  μονία, Άν ζαλίζειαι δ οίκογενει·
  άρχης «πό οήμερο φαντάζεσθε
  σε τί χατάοτασι θά είνε μεθαύ
  μόν. Διότι μετά τα πολυποίχι-
  λα ναί πολυΐιίί) ιής πανδαισί
  ας,Ιρχονται τα φορίματα χαί εϊδη
  δΐίοΣήσεως. Πρίπει χαί αύτά τα
  εύλογημένα νά είνε χαινε,ύργια
  την ήμέρα τής Άναστάσεως. Καί
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 3 Απριλίου.—Τό
  πρακτορείον Χαβάς μεταδίδει δτι
  αί γαλλικαί έφημερίδες δποδέχον-
  ται τόν λόγον τιΰ καγκελλαρίου
  Χίτλερ μετά σχετικής άνακουφί
  οεως, άναμεμιγμένης μετά μέγα
  λης δυσπιστίας.
  Ή «Ήμέρα—Ήχώ των Παρι
  σ[ων» λέγει: «Είνε ή πρώτη φο
  ρά πού άχούομεντόν χαγκελλάριον
  Χίτλερ δμιλοθντα τόσον περί εί
  (.ήνης άπό της συναντήσεως
  τοθ Μονάχου. Δέν γνωρίζομεν άν
  τοθτο είνε χαθηαυχαστικόν, ά)λ'
  έν πάαη περιπτώσει είνε συμπτω
  ματικόν» Ή εφημερίς τερματί
  ζει τδ άρθρον της, δπογραμμΕ
  ζουαα ήν συγκεκαλυμμένην ά
  πειλήν χατά τής Πολωνίας.
  — Ό λόγος τοθ Γερμανοθ καγ-
  κε)λαρΕου επιβάλλει μεγάλην έπα
  γρύπνησιν, λέγει ή εφημερίς. Άν
  ή ΓερμανΕα ίσχυρίζεται πράγματι
  δτι δπέστη δευτέραν 21ην Μαίου,
  καλόν είνε νά ενθυμηθή τις δτι
  δέν έξεδικήθη διά λόγων την
  21 Μαΐου.
  €Ο «Μινρδς Παρισινές» λέγει
  δτι ή «άπειλητική φράαις κατά
  τής Πολωνίας δέν συμφωνεϊ
  πρός την κατάστασιν, δεδομένου
  δτι αί μεγάλαι δυνάμεις είναι
  αύτό. 'Υπάρχει βμως χαί ή λύ
  αίς τού δπως είς δλα τα προβλή
  ματα
  * *
  Οί
  * *
  θά τό τΐιατέψετε;
  λεμιχοί £νθρωποι δσον
  είναι κάττοτε ώς διπλωμάται
  ώ
  μεταπο
  έξαλλοι
  τέ
  ό &ίχοδεσπότης 5έν μπορίΐ νά
  ϊχη δι' δλα δπεμονήν. Τό πορ
  τοφόλι, άργά ή γρήγορα θά δ
  πογρομμίοη τα διχαιώματά τού.
  —-Τπάρχει ίηλ. χαί χοινωνι-
  χόν πρίβλτ,μα είς την ζάλην τής
  μεγάλης Τετάρτης.
  Όμολογουμίνιος δηίρχιι χαί
  σον φρόνιμοι είναι ώς κοινωνιχοί
  παράγοντες. Έθαύμασα χθες τό
  πρυί είς την αγοράν δύο
  τρείς τοιούτους προνοητιχούς. Εί
  χον συμπληρώσει τάς πρεμηθεΕ
  άς των καΐ ίέν ένδιεΐέροντο
  τώρα παρά διά τα παρεπόμενα
  των ημερών! Δέν ήτο άνάγχη
  νά τούς έρωτήοη κανείς διά *6
  πληροφορηθη έν πάση λεπτομι
  ρεία πώς τα είχον καταφέρει
  Πώς δέν ήσαν μέσα είςτήν κρίσιν
  ή την ζάλην τής ημέρας χαί
  πώς ήγγιιώντο Πάσχα καθαρώς
  χριστιανικόν καί δι' εαυτούς χά
  διά τάς πολυμελεΐς οικογένειαι
  των. Τα έμάντευεν δλα. Αί ά
  πλαϊ λύσεις είναι συνήθως χά
  αί μάλλον εύνόητοι. Άλλά χά
  αί σοφώτεραι. Διά την ζάλην τή'
  Με* άλης Τετάρτης θά δπάρχι
  πάντοτε ίνα άντίρροπον, λαική
  έπίσης αημασίας: Τοθ φρονίμοι
  τό παιδί πρίν πεινάση μαγι
  ι Λ£Μ0ΔΛ10£
  αί δη/ώσασαι δτι είνε Ετοιμαι
  νά υποστήριξεν την Πολωνίαν».
  Ό χαγκελλάριες Χίτλερ, λέγει ή
  ιδία εφημερίς, δηλοί δτι ή Γερ
  μανία δέν θά ανεχθή πολιτικήν
  κυκλώσεως χαί εκφοβισμόν. Ό
  Γερμανός χαγκελλάριοςδέν κύκλω
  /εί, άλλ' ΐίσχωρεϊ κατ' ευθείαν.
  Από πολλοθ λόγος τοθ καγκελλα
  [ου Χίτλερ δέν ήτο τόσον συγ
  κεχυμένος.
  Έ «Έποχή» εκφράζει μεγά-
  ην δυσπιστίαν πρός τό συνέδριον
  τής Νυρεμβέργης, τό οποίον—λέ¬
  γει —«θά είνε συνέδριον είρήνης
  πρεωρΐσμένον νά μας άποχοιμί-
  ση διά προσεχές πραξικόπημα.
  Η οργάνωσις τής ασφαλείας, λέ
  "Ι εί ή εφημερίς, φαίνεται εδρισκο
  μένη είς καλήν δδόν. Αυιη είνε
  ή μόνη ελπίς σωτηρίας διά τα φι-
  λειρηνικά κράτη.
  Ή «'Όρντρ» λέγει: Ή Γερμα
  νία γνωρίζει ή5η δτι νέον πρα-
  ξικόπημα θά προκαλέση άμέσως
  πόλεμον. Δύο λύσεις παρουσιάζον-
  ται ίι' αύτην: ή νά προσπαθήση
  νά προλάβη τόν γαλλικόν καί κυ·
  ίως τόν αγγλικόν έπανεξοπλι
  σμόν ή ν' αφήση νά παρέλθη χρό
  νος διά νά άνακτήση άπολΐσθέν
  δαφος. Ό χθεσινός λόγος άφίνει
  νά πιστεύση τις δτι δ καγκελλάρι-
  ος Χίτλερ^έτάχθη πρός την δευ¬
  τέραν λύσιν.
  Ή ιδία εφημερίς λέγει δτι αί
  ίγγυήσεις αί οποίαι εδόθησαν ά¬
  πό μέρους τής Γαλλίας καί τής
  Αγγλίας είς την Πολωνίαν, άνέ-
  τρεψαν τελείως την κατάστασιν.
  Τό Πρακτορείον Χαβάς πληρο
  φορεΐται έκ Νέας Υόρκης δτι αί
  άμιρικανιχαί έφημερίδες δπογραμ
  μίζουν ιήν διστακτικήν στάσιν
  τής Γερμανίας έναντι τής άγγλι
  κης πρεειδοποιήσεως.
  'Η εφημερίς «Κηρυξ— Βήμα»
  τής Νέας Υόρκης λέγει δτι άν
  σ αγ κρίνη τις έπιφυλάξεις τινάς
  τοθ καγκελλαρίου Χίτλερ χαί τόν
  έφεχτικόν τονον των έν Ιταλία,
  δέν δύναται παρά νά αισθανθή
  μί αν νέαν δύναμιν προκύπτουσαν
  «χ τής στάσεως των Δυτικών Δυ
  νάμεων.
  μ
  Είς τούς «Τάϊμς τής Νέας 'Υόρ
  κης» κάμνει εντύπωσιν τό δτι ό
  λόγος τοθ χαγχελλαρίου δέν πε
  ριεΐχε τελεσίγραφον πρός την Πό
  λων ίαν:
  — Κατάστασις, λέγει ή ιδία
  εφημερίς, πλήρης κινδύνων καί
  ανησυχίαν εξηκολουθεί νά επι
  κρατη έν τ$ Άνατολιχ^ Εύρώπη.
  Είναι πολυ ενωρίς δια νβ είπη
  τις &τι παρήλθεν οριστικώς ήχρί
  ΟΊ πτωχοΙ.
  Είς τούς γείτονος νομούς
  ήρχισεν ή κίνησις διά1 την οί
  κονομικήν ενίσχυσιν των έν
  δε©ν κατά τάς ημέρας τοθ
  Πάσχα. Τό ίδιον συνέβη
  κσί είς τόν Ιδικόν μας νοαόν.
  Ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος,
  6 Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης δ¬
  σον καί οί διάφοροι όργανι-
  σμοΐ άνέκαθεν επέδειξαν καί
  την Ιδικήν των όλωσδΐόλου
  πρωτοβουλίαν καί τα εύγε
  νή αίοθήματά των υπέρ των
  ένδεών κατά τάς μεγάλας
  καί άγΐας ταύτας ημέρας.
  Καί Ιχουν εκδηλώσει καί
  εφέτος τό ενδιαφέρον των τοθ
  το, ούτως ώστε νά τούς συνα
  κολουθήση καί ή εύρυτέρα
  κοινωνική αντίληψις έν άρμο
  νία πρός τό χριστιανικόν αί
  σθημα τής επί θύραις λαμπρα
  φόρου πανηγύρεως.
  Τό μνημόσυνον
  τού Λουκάρεως.
  Ό Σύλλογος «Μεσαιωνικαί
  Γραμμάτων» καί ή «ΈταιρΙα
  Κρητικών Σπουδών» άπέδω-
  καν φόρον τιμής πρός τόν ά
  οΐδιμον Πατριάρχην Κύριλλον
  σις. Όπωσδήποτε είναι προφανές
  δτι εσημειώθη τουλάχιστον άνά
  παυλα.
  Τό Πρακτορείον Χαβάς πληρο
  φορεΐται έκ Βερολίνου δτι ό γερ
  μανικός τύπος έμφανίζει τόν λό
  γον τοθ καγκελλαρίου ΧΕτλερ ώς
  απάντησιν είς την «κυκλωτικήν πό
  λιτικήν» τής Αγγλίας. Ό «Λαϊ
  κός Παρατηρητής» λέγει δτι «δ
  Φύρερ απήντησε χαί διεχανόνισ
  τούς λογαριασμούς» καί δτι «ι
  γερμανική δύναμις δέν δύνατα
  πλέον νά συντριβη" άπό καμμίαν έι
  τω κόσμφ δύναμιν».
  Ό «Έγχώριος Άγγελιαφόρος»
  λέγει: «Ό λόγος τοθ καγκελλαρ
  ου, δίδει άκόμη προθεσμίαν πρός
  σκέψιν. Αναμένομεν απάντησιν
  Άν ή άντιγερμανιχή στάσις διά
  τηρηθή είμεθα ε*το;μοι νά συ
  ναγάγωμεν τα άναγχαία συμπε
  ράσματα».
  Ή «Εφημερίς των Ξένων τοθ
  Άμβούργου» λέγει: Ρ«Πρέπει νά
  εννοηθή τό γεγονός ο'τι ή Γερμα
  νία έννοιί νά είνε δ μόνος κρι
  τής τής γεωγραφικής χαί τής
  πολιτικής της θέσεως».
  Ή «Γενική Γερμανική Έφη
  μερίς» σχολιάζουσα τόν λόγον
  τόν οποίον δ καγκελλάριος Χί
  τλερ εξεφώνησε χθές είς Βίλελμ
  σχάφεν έπ' εύκαιρία τής καθελ
  κύσεω; τοθ νέου γερμιχνικοθ θω
  ρηκτοθ «Τίρπιτς», έν άρθρφ τό
  δπεΐον φέρει τδν τίτλον: ·Ή
  Αγγλία δέν πρέπει νά άναμιγνύ
  εται είς την ζωτικήν σφαίραν ι
  πιρροής τής Γερμανίας», συγκρ
  νει την πολιτικήν τής χυκλώσι
  ως», την όποιαν, ώς λέγ"ετα
  ηκολούθησεν ή Αγγλία κατά τή'
  εποχήν καθ' ήν δ πρό Ιτών θ< νών ναύαρχος φόν Τίρπιτς ήτι δπουργός των Ναυτιχών έν Γει μανία, μέ την σημερινήν αγγλ κήν πολιτικήν. Ό «Λαϊκός Παρατηρητής» λέ γει δτι δ λόγος τοθ Φύρερ θά πε ση δλους έκείνους οί οποίαι εύνο οθν μίαν τοιαύτην πολιτικήν αθτη δέν θά κατορθώση νά φθά ση είς τούς ψυχολογικούς της σχι πούς. Έφ' όσον ή Γερμανία, χά τα την εφημερίδα, δέν άχολουθε έπιθετιχήν πολιτικήν έναντι οίου δήποτε, τό χράτος, τό οποίον θ τεθή είς την υπηρεσίαν χυκλωτι χής πολιτιχής θά εισέλθη είς τή' επικίνδυνον ζώνην χωρίς νά έχη νά ωφεληθή τι χαί μόνον πρό οφελος άλλων Δυνάμεων. Ή εφημερίς τονίζει δτι άνι φοριχδς πρός την "Αγγλίαν δ χά χελλάριος Χίτλερ αφήκε σαφώ νά εννοηθή δτι ή ναυτική συμφω νία είνε άχωρίστως συνϊεδεμένη μέ τάς συνθήκας δπό τάς οποίαι, υπεγράφη. Έ εφημερίς, καταλή γουσα, λέγει δτι ε,υ£έν δύναται νι γ εξυπηρετήση καλλίτερον την ειρ1 νην άπό τόν λόγον τοθ καγκελλα ρίου Χίτλερ, ό οποίος ε ν ώ έντό νως άποκρούει τάς άδίκους έπιθ σεις κατά τοθ δικαιώματος τή Γερμανίας νά ζήση, έμπνέεται πό πνιθμα άλη,θοδς φιλιιρηνιχι τητος. όν Λούκαριν, εκκλησιαστικήν αί εθνικήν φυσιογνωμίαν άπό άς μεγαλυτέρας πού κοσμοθν ό καθ' δλου ελληνικόν Πάν- εον. Ό τρόπος δέ τοθ μνη· οσύνου τούτου,ήτοι ή άνασκό ησις τής ζωή*ς τού, άπό ομιλή άς οιοι οί κ. κ. Τσουδερός αί Γεδεών είς την αίθουσαν οθ ΦιλολογικοΟ συλλόγου Παρνασσός» ήτο όμολογου ένως ό εύθετώτερος καί δια ωτιστικώτίρος διά τούς με- αγενεστέρους."Αλλως τε τοθ ν Αθήναις φιλολογικοΟ μνη οσύνου τοθ Λουκάρεως προ ,γήθη τό έν τή Μονή Άγκα- άθου, Ηρακλείου, γενετείρας ου, θρησκευτικόν τοιοθτον, ελεοθέν πρωτοβουλία τοθ νίητροπολΐτου Κρήτης κ. ιμοθέου καί των έπαγγελμα ικών όργανώσεων Ήρα- λεΐου. ΟΙ νέοι "Ικαροι. Ή Εναρξις τής άεροποοικής συγκοινωνΐας "Αθηνών—Ήρα- λείου συμπΐπτει μέ την προ- ήρυξιν διαγωνισμοΟ διά την Ισαγωγήν μσθητθν είς την σχολήν αξιωματικών τής άεροπορΐας. Τό βάπτισμα τοθ αέρος τό οποίον ένδέχεται ά λάβουν πολλοΐ νέοι έκ τοθ ομού μας, θά συντελέση, ού¬ τω έπικαίρως είς την διαμόρ- φωσιν μιάς σταθεράς επιθυ¬ μίας διά τό τόσον εθνικόν καί εύρύ στάδιον τοθ άεροπόρου. Δέν είνε συνεπώς άβάσιμον εάν λεχθή δτι μέ την καθιέρω σιν άεροπορικής συγκοινωνΐ· άς μεταξύ τής πόλεώς μας καί τής άλλης Ελλάδος, σχε· τΐζεΐαι τό μέλλον των έξ Η¬ ρακλείου νέων Ίκάρων. ^ρ 9Ι> ίΙ'
  Όρθότατον.
  Ή απαγόρευσις διά τάς έκ
  πομπάς των άκολουθιών τής
  Μεγάλης Εβδομάδος, άπό τα
  καφενεϊα καί τα κέντρα, είνε
  όρθοτάτη. Καί τοσοθτον μαλ
  λον καθ' όσον ή απαγόρευ¬
  σις αυτή κοινοποιηθεΐσα διά
  τάς έν γένει έκκλησισστι-
  κάς άκολουθΐσς δέν έτηρεΐτο
  όσον έπρεπε ώστε άπό δημό
  σία μέρη νά ακούωνται πολ¬
  λάκις άκολουθΐαι είς περι
  βάλλον καί ώρας εντελώς
  άκαταλλήλους. Έπρεπε έπο-
  μένως ή απαγόρευσις νά τη·
  ρηθή αΰστηρότερον (δία δέ
  κατά τάς1 ημέρας ταύτας
  αΐτινες έπιβάλλουν βαθυτέ¬
  ραν περισυλλογήν καί εύρύ
  τερον σεβασμόν πρός τάς "ώ
  ραΐας χριστιανικάς ίεροτελε·
  στΐας.
  Ή παραγωγή "
  Λασηθίου.
  Πληροφορούμεθα δτι ή άμυ
  γδαλή έζημιώθη σημαντικώς
  είς τόν γεΐτονα νομόν καί
  Ιδιαιτέρως τό οροπέδιον Λα¬
  σηθίου έκ το? παγετοθ. Τό
  ευχάριστον έν τούτοις είνε
  ότι μέγα μέρος τής παραγω-
  γής αυτής ήτο ήσφαλισμένον
  υπό τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης. Έν πάση περιπτώσει η¬
  μείς ελπίζομεν δτι ή καθ' 8-
  λου φιλοπονΐα των γεωργών
  Λασηθίου καί ή ευνοια την ο¬
  ποίαν έπέδειξεν 6 καιρός πρός
  τάς άλλας δενδρώδεις καλ-
  λιεργείας, θά ίσοφαρΐσουν τάς
  ζημίας καί θά άποδώσουν
  είς την παραγωγήν αξίαν
  Ισην ή καί μεγαλυτέραν πρός
  την περυρινήν.
  ΟΙ φοθρνοι.
  Άπό χθές ήρχισε ζωηρά ή
  κίνησις είς τούς φούρνους δ·
  που εκομίζοντο τα ζυμωτικά
  των ημερών. Τό γεγονός άπο
  δεικνύει δτι πλούσιοι καί πτω
  χοί κατορθώνουν νά άνταπο
  κρΐνωνται είς τό έθιμον καί είς
  τα άγαθά τής πασχαλινής
  χαράς. Έξ άλλου καί τα λε-
  γόμενα «ψηστικά» θά άπο-
  βοθν πρός δφελος τής τάξεως
  των ενδιαφερομένων έπαγγελ
  ματιών, δπως καί ή γενική κΙ
  νησίς των ημερών έλπΐζεται
  δτι θά εξυπηρετήση καί άλ
  λας τάξεις έπαγγελματΐτων
  κα» ροτεχνών,
  ΑΠ0ΡΘΩΣΙ2
  ©έατρον Πουλακάκη.—θίασο
  ΚατερΙνας Άνδρεάδη. "Έναρξι
  Πέμπτη 13 Απριλίου,
  Πουλακάκη.— Σήμερον: «Πολ
  μική ΘΟελλα» μέ τούς Ζάκ Χόλτ
  —Άντώνιο Μο^ένο.
  Την Κυριακήν ή μεγαλυτίρα έλ
  ληνική όμιλοθσα ταινΐα πού £γινί
  μέχρι σήμερον: ή «Προσφυγοπού
  λα» μέ τούς ΣοφΙα Βέμπο— Μ
  ΦιλιππΙδην.
  «Μΐνώα».—Σήμερον τό ύιτέρτ
  χον ίργον: «ΜικροΙ ίίρωες».
  Την Κυριακήν "Ωρα 2 μ. μ. είτε
  σοδιακόν, 4 μ. μ. ό Χονδρός κα
  Λιγνός είς τό ί!ργον«'Ατσίγγανοι>:
  6 1)2 καΐ 10 μ. μ. τό ναυτικό άρ
  στούργημα: «Ύπερτάτη θΰσΐα».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 5ης Απριλίου.
  "Ωρα 13.30 Χρηματιστήριον—
  Είίήσεις. 'Ωρκ ΆστεροσκοιτΕίου
  Αθηνών.
  13.50 Μουσική Δωματίου τοδ
  Σοΰμπερ (δίσκοι).
  14.45 Είίήάεις — Μετεωρολογ
  ν δελτίον.
  18.10 Χρηματιστήριον— Κίνη
  αίς άγοράς Πειραιώς, "Ώρα Ά
  στεροσκοπείβυ Αθηνών.
  18 20 Ή ωρα τού Παιίιοϋ.
  1) «Ή άχτίνα ^τοθ ή'λιου», πχ
  ραμθθι. 2) «Τό παιδάκΐ, τό σα
  ποΰνΐ, τό νερέ», ευθυμη ίσ:ορί:
  τής Δ)δος Άράγκας Σέερ.
  18.58 Τοκκάτα καί Φούγκα τοϋ
  Μπάχ. (δίσκοι).
  (Εκτέλεσις υπό τής συμφωνι
  *ήί όρχήστρας τή; Φιλαδελφεία
  υπό την δ)σιν τοθ Στοχόφσκυ).
  19 Μετάδοσις άκολουθίας:
  θά μεταδοθ^ έκ τοθ ίΐροΰ να
  οθ τής Μητροπόλεως ή Άκολοι»
  θία τής Μ. Τετάρτης (εσπέρας)
  20.45 Είδήσεις — Μετεωρολογ
  Μέν δελτίον. "Ωρα Άοτεροσχι
  πείου Αθηνών.
  21 Χμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  Άνακοινώσεις Έθνικής Ό
  νώσεως Νεολαίαν
  21.15 Συνθέσεΐί δι« Βιολα ντ
  Άμόρε.
  21.45 "Εργα δι' όργανον (δι
  ΟΜ6Ι)
  22 Νυκτεριναΐ είδήσεις.
  22.10 Ή χορωδίκ "Αθηνών κα,
  ή συμςρωνικη όρχήστρκ τοϋ σταθ
  μοΰ (υπό την δ)βιν τού κ. Φ
  θΐκονβμίδη.
  23 20 Τελευταίαι εΐδήσεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ή ύπέροχη δραμα
  τική δμιλοΰσαέλλη-
  νική ταινία.·
  Η
  Μέ τοΰς
  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
  ΜΑΝΟΝ ΦΙΑΙΠΠΙΔΗΝ
  Τούλα "Ανζη,
  Πλέσσαν,
  Άλίκη Βέμπο.
  ΔιαβΜευή Δημ. Μπβγρη.
  Μουσική:
  Ιωάν. Γιαννίδη
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό πολεμικόν δράμα:
  ΠΟΛΕΜΙΚΗ
  ΟΥΕΛΛΑ
  Ζλχ Χόλτ—Άντ.Μβρέν©
  Ταχύτοτοι
  έπιοκ€θα1 ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  το ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (««>* τ· Χνντριββνι).
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  23ον
  Τέλος έφθασαν είς την Ά-
  γ(αν Πόλιν. Χιλιάδες κόσμου
  πλημμύριζαν τούς δρόμους.
  Όλοι ήθελαν νά δοϋν τόν
  προφήτη τής Ναζαρέτ.
  ΤοΟ έρριχναν άνθη άπ' δπου
  περνούσεν. Οί γυναΐκες ά
  πλωναν φορέματα γιά νά πά
  τήση επάνω. Ο! άρρωστοι τοΰ
  άπλωναν τα χέρια καί τόν
  έμπόδιζαν νά προχωρήση, Ι
  κετεύοντες νά τούς θερα¬
  πεύση. Οί μαθηταί μόλις μπο
  ροθσαν νά κινηθοθν καΐ ό
  ό Ίούδας, τόν οποίον δέν
  εύχαριστοθσαν οί νέες αύτές
  άργοπορίες δυσανασχετοθσε.
  "Ηθελε νά συναντήση μιά
  ώρα άρχήτερα τή ΛΙα καί τό
  παιδΐ τού. Προσπαθοθσε ν'
  άπομακρύνη μέ τα χέρια τού
  τόν κόσμο. Ό Ίησοθς δμως
  δέν ,ήταν καθόλου βιαστικός.
  Προχωροθσε μέ άργά βήμα
  τα εύλογώντας τα πλήθη
  πού ζητωκραύγαζαν μ* έν-
  θουσιασμό τόν βασιλέα τοΰ
  Ίσραήλ καί τόν σωτήρα των
  Ίουδαΐων.
  Μέ την συνοδεία καί τίς
  έπευφημίες τοϋ κόσμου ό Ίη
  σοΰς έφθασε στό ναό. Ό Ί
  σκαριώτης άπομακρύνθηκε ά
  πό κοντά τού άνσζητώντας
  τή σύζυγό τού. Δέν άργησε
  νά την εύρη. Τόν περΐμε-
  νε στό μέρος πού τοθ εΤχε
  ύποδείξει πρΐν ξεκινήσουν ά-
  πό την Καπερναούυ. Πόσο άλ
  λαγμένη δμως! Στεκόταν μέ
  ριγμένο τό κεφάλι, μέ παλτ|ά
  φορέματα, άνάμεσα στίς άλ-
  λες γυναΐκες πΐσω άπό μιά
  κολώνα τοθ περιστυλίου. Εί¬
  χεν άδυνατίοει. Ή μελαγχο-
  λ(α σκορπΐζονταν στό πρό
  σωπό της. Ό Ίούδας έτρεξε
  νά την άγκαλιάστ]:
  —Λία! σέ ξαναβρΐσκω επί
  τέλους!
  Έκείνη τοϋ έσφιξε τό χέρι
  χωρίς νά τοϋ μιλή.
  —Λ(σ, δέν μοϋ μιλεΐς; Τ(
  σοϋ συμβαίνει; Πώς εΐσαι τό
  σο άλλαγμένη:
  —ΆλλοΙμονο, Ίούδσ, άτιήν
  τησε. Αυτή τή φορά ή τύχη
  δέν μ* εύνόησε. Δέν έχω πα·
  ρά δυσόρεστα νά σοϋ αναγ¬
  γείλη». Καταστροφή πέρα ώς
  πέρα. Ό άρχηγός τοθ καρα-
  βανιοΟ πού ανέλαβε νά μας
  μεταφέρη, λίγες ώρες άφοΰ
  ξεκινήσαμε άπό την Κσπερνα
  ούμ, χάθηκε μαζΐ μέ τίς άπο-
  σκευές μας. Έμεινα όλομόνα
  χη μέ τό παιδΐ στόν έρημικό
  δρόμο. "Ετσι δπως ήμουν ά-
  πηλπισμένη έπεσα στά χερια
  των ληστών. Μοΰ πήραν 6,τι
  εΐχα καί δέν εΤχα. Πάνε τα
  κοσμήματα, τιάει τό χρυσάφι
  πού πήρα μαζΐ μου. Πώς μάς
  άφησαν ζωντανούς καί δέν
  μας σκότωσαν, οΰτ' έγώ δέν
  ξέρω,
  Ό Ίούδας την άκουε κατά-
  χλωμος. Τα χέρια τού έ'τρε·
  μαν. Έβλετιε τα δνειρά τού
  ε"να—Ενα νά σβύνουν. Ή δυ-
  στυχΐα άπλωνε πάλι τόν σκο
  τεινό πέπλο της. Κι' αυτή τή
  φορά δέν Τ^ταν ευχολα τα
  πράγματα. Ξένος, σέ άγνω¬
  στον τόπο.
  Ή Λΐα δμως δέν εΐχε τε-
  λειώσει την άφήγησί της.
  —Όταν φθάσαμε έδώ σέ
  κακή κατάστασι, έμαθα δτι ό
  έξάδελφός μου έχει πεθάνει.
  Ή γυναΐκα τού, φτωχή κι' αύ
  τή, ζπ μέ δυσκολΐα, Μόλις
  δέχθηκε νά μάς δώση. μιά γω
  νιά νά κοιμώμαστε ό Ίσαάκ
  κι' έγώ.
  (συνεχ(ζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή άνοιξις έφθασεν
  Τα ψάθινα είς πρώτην γραμμήν.
  Προσοχή είς τά καπέλλο σας.
  Τά ψίθινα καπέλλα έξετόπι-
  σαν σχεδόν έξ ολοκλήρου δλα τά
  καπέλλα άπό φέτρ ή βελοθδο. Ή
  παρισινή μόδα παραδέχεται έν
  τούτοις ή μάλλον επιβάλλει τδν
  συνδυχσμό ψίθας μέ ζίλοθζο ή
  φέτρ. "Ετσι θά δοϋμε πολλά ψ*-
  θινα καπέλλα μέ καλότα άπό
  βελοΰδο καθώ; έπίαης καί άθη
  βελουδένια.
  Την μεγαλυτέρα προτίμησι άπό
  τά νέα μοντέλα Ιχουν οί τό«ς
  άπό ψάθ* οί οποίες γαρνίρονται
  μέ δελούδινα ά'νθη. Τά ά"»θη είνε
  τοθ άγροθ ή τοθ κήττου. Ή έκλο
  γή των έξαρτιίται άπό την ήλικΕα
  τής κυρίας. Τά άνθη τοθ άγροθ
  προορίζονται διά δεσποινίδας ή
  πολύ νεαράς κυρίας.
  Ή τελεικαία λέξις τής άνοιξιά
  τικης μόδας είνε έν τούτοις τό
  ψίθινο καπίλλο σέ φόρμα μιτρε-
  τόν. Ή ψίθα γαρνίρεται μέ Ινα
  λεπτό άραχν&ύφαντο βέλο άπό
  δαντέλλα ή τοθλι, πού σκεπάζει
  τό επάνω μέρος τοϋ προσώπου
  καί ρίχνει μία (ώμορφη σκιά είς
  τα μάπα.
  Οί φόρμες κανοτιέ Ιρχονται Ιπ£
  σης είς την πρώτη γρ-χμμή. Μπο
  ροθν νά φορεθοθν πρα'ι καί άπό
  γευμα' συμβαίνει 5μως ή ψίθα
  τοΰ πρωϊνοθ καπέλλου νά είνε ά
  πλουστέρα καθώ; καί ή γαρνι-
  τούρα τού Τά παγιααόν καί έν
  γένει οί χονδρές ψίθες φανταιζί
  είνε οί κοταλληλότερες. Ή δέ
  γαρνιτούρα τού είνε 2νας φιόγκος,
  τοποθετημένος εις τό πλάϊ, άπό
  μεταξωτή ή βελουδινη κορδέλλα.
  Τά χανοτιέ πού συνοδεύει την
  άπογευματινή τουαλέττα, εχει έν
  πρώτοις δψηλότερτ} χαλότα ή δ
  ποία Ιχει τό πλεονέκτημα νά χα-
  θισ-α λεπτότερο καί μακρύτερο
  τό πρόσωπο. Γαρνίρεται μέ λου
  λούδΐα ή καί μέ μικρά πτερά
  φανταιζί. Τά λουλούδια σχηματί
  ζουν γύρω άπό την καλότα μία
  λεπιή, πολύχρωμη γιρλάντα. Τά
  πτερά στρουθοκαμήλου είνε ή πλέ
  όν περιζήτητη καί κομψή γαρνι
  τούρα γιά εα καπέλλο άπογεύμα
  τος «ίμπιγιέ».
  ή Ντιατεγκέ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Αί 'Ενώσεις Οίνοποιητικών
  Συν)σμών ΝομοΟ Χανίων δια
  κηρύττουσι πρόχειρον φανε
  ρόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν
  διά την εκτέλεσιν δισφό'^ον
  οίκοδομικών έργων συν^
  δαπάνης £ύο έκατομμο'
  δραχμών είς τά Οίνοπο
  Μάλεμε, Κυδωνίας, Κ
  βαρΐου καί Καστελλίου
  σάμου την 16ην ΆΜΛΙ
  έ. ΐ. ημέραν Κυριακη«))Ρκαί
  ώραν 11 π. μ. έν τοίς γρα
  φεΐοις τοθ ύποκαταοτήματος
  τής Άγροτικής Τραπέζης Χά
  νίων, ένθα οί βουλόμενοι δΰ
  νανται νά λάβωσι γνώσιν
  τής μελέτης προσερχόμενοι
  καθ" εκάστην άπό τής 11ης—
  12ης π. μ.
  Έν Χανίοις τή 30 ΜαρτΙου
  1939.
  (Έκ των 'Ενώσεων Οίνο
  ποιητικών Συνεταιρισμών Νο
  μοθ Χανίων).
  ΠροχήρυξκΔημοπρασίοις
  'Εκτίθετσι είς φανεράν πλει
  |οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι
  ίκΐασις διά δύο έτη μιάς οίκΐσς
  [κειμένης έν τρ, Ό?ω Άγΐου
  "Μηνά (οίκία Βικτωρίας Κατιε
  τανάκη) ώς καί τής έντός τής
  πόλεως Ηρακλείου καί έν τή
  λεωφόρω Νόελ κειμένης οίνα
  ποθήκης ζτής αειμνήστου Βι
  κτωρίας Καπετανάκη.
  Ή Δημοπρσσία γενησεται
  έν ιω Δημαρχιακώ Καταστή
  ματι την 12ην Απριλίου 1939
  ημέραν Τετάρτην καί ώραν
  11—12 π. μ. ενώπιον τής υπό
  τής Έπιτροπής των Ικτελε-
  στών των διοθετών Άντωνί
  ου καί Β'κτωρίσς Κσπετανά-
  κη όριοθείσης Έπιτροπής.
  Οί δροι συγγραφής ύποχρεώ
  σεων είσί κατατεθειμένοι έν
  τώ ΓραφεΙψ τοθ Δήμου.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 4 Άπριλί
  ου 1939
  Ή Επιτραπή Έκτελεστών
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ
  χς ήγγυημένες άπο τόί Άνωγειανά Μιτάτ»
  τοΰ Ψηλβρείτου ευρίσκονται είς τό Πρατήριον τυρού
  των κ. μ. Δ. Φ<:υστανάκη, Χ· ΐυ^ούρη καί Σία (έναντι παλαιάς Νομαρχίοις. Γνωρίζομεν έπίσης ότι άναλκμβάνομεν την παράδθ' σιν μυζηθρ&ν είς Πειραια κοί Αθήνας διά τού έκεΐ προσωρινώς ίγκαταοταθέντος αυνεταίρου μας Χ. Ξυλοΰρη. ι. Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλον των "Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισβέν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλ« τά πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μβνής. ©έρμανσις—λβυτρά κ. λ. π. Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ ΚΟΙ ΠΩΜ.Ι ΚΡ Τοϋ Άριιστρογγ. 43ον Βεβαίως έξηκολούθουν πάντοτε νά ύιτάρχουν είς την Κωνσταντι- νούπολιν ολίγα τινά συμμαχικά στρατεύματα. Άλλ' ή παρουσΕα των δσον καί 3ν ήτο ένοχλητική καί δυσάρεστος διά την 'έθνικήν φιλοτιμίαν τοθ τουρκΐκοθ λαοθ, 5έν είχε καμμίαν σημασίαν. 'Α- πεναντίας: Ή παρουσία των μπο- ροΰσε καί νά τοθ είνε χρήσιμος. Μποροθσαν νά τοθ χρησίμεύσουν ώς δμηροί, διότι μέ την θράκην είς τά χέρΐα ιων— είχεν ή5η α¬ ποστείλει τόν Ρεφέτ νά έπιθεω- ρήση τά τής άποχωρή«ω; των Ιλληνικων στρατευμάτων καί νά φροντίση διά την άνακατάληψιν τής χώρας—μποροθσε δ,τ: ώρα ή θελε νά τά περικυκλώση καί νά τά άπομονώση. "Ηδη έπανελάμβχνΐ ξημοαία ϋς δρους £>πό τού; όποίους ή
  Τουρκία ήτο διατεθειμένη νά συνά
  ψη ειρήνην. Ήσαν οί ϊδιοι 8ροι
  πού είχαν συνοψιοθή καί εί; τό ε¬
  θνικόν αυμβόλαιον.Ή Τουρχία έν
  νοοθσε νά είνε ανεξάρτητον, κυρί
  αρχον χράτος έντός των όρίων της
  ελεύθερον άπά πάσης επεμβάσεως
  των ξένων είς τα έσωιερικά της.
  Άλλος είς την θέσιν τού Κε¬
  μάλ, στερούμενος τής προσωπκα-
  τητός τού, μποροθσεν έπωφελούμε
  νος τής νίκης τού, μεθυσμένος ά¬
  πό αυτήν νά φοι>οχώαη τοΰς δρους
  τού, νά προβάλη νέ»ς αξιώσεις,
  νά παρασυρθή άπό νέας φιλοδο-
  ξίας χαί νά ζητή^ διά λογαρια¬
  σμόν τής Τουρκίας τάς παλαιάς έ
  παρχίας της, νά ζητήση νά απο¬
  καταστήση τά παληά Εατορικά της
  ίρια, νά προβάλη αξιώσεις πρός
  την Ρωσσίαν, τό Άφγανιστάν, την
  Κίναν, «αί αυτήν άχόμη την Οδγ
  γαρίαν.Άπόπάσανγωνίαν τής'γής
  οπουεπαλλαν χαρδΈαιΜωαμεθανών,
  άπηυ9ύνοντο πρός τόν Κεμάλ συγ-
  χαρητήρια τη/εγραφήματα, έστέλ
  λοντο δώρα, ψηφίσματα, έπιτρο
  παί. Όλα αύτά θ» μποροθσαν νά
  ξεσηχώσουν τά μυαλά ενός άλλου
  είς την θέσιν τοΰ Κεμάλ. Άλλ' αύ
  τος ήξευρεν ευθύς έξ άρχής, έντός
  ποίων όρίων μποροθσε ν" άναστη
  θη μία Τουρκία βιώσιμος. Δέν
  ίλεΐπαν αί δελεαστικαί προ
  τάσεις. Έως είς τάς έσχατιάς τοθ
  μωαμεθανικοΰ κόσμου δπου είχε
  φθάσει ή άπήχησις τής νίκης τού,
  ή νίκη δέν είχεν έρμηνευθη" ώς
  μία περιωρισμένη έπιτυχία των
  Τούρκων κατά των Έλλήνων. Είχε
  θεωρηθή ώς θρίαμβος τοθ Ίσλάμ
  κατά τοθ χριστιανικοθ κόσμου, κα
  τά των άπίστων. Επί πλέον τά
  Σοβιέτ τόν ίνεθάρρυναν. Ή Περ
  σία καί τό Άφγανιστάν έπρότει
  ναν έπιθετικάς συμμαχίας. Οί
  ΊνδοΙ, οί Σύριοι, οί Αίγύπτιοι έ
  πεκολοθντο την βοήθειαν τού. Παν
  ταχόθεν κατέφ^αναν προτάσεις διά
  νά γίνη δ δπερασπιστήςτώνδικαίων
  τής Άνατολής κατά τής Δύ
  σεως.
  (βυνεχίζϊται)
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τό χεντρικώτε-
  ρον σημείον τής αγοραίς των Μοι¬
  ρών χατάστημα χαινουργές, γωνι
  αχόν 72 τετρ. μέτρων. ΙΙληρο-
  φορίαι παρ' ημίν.
  £]Ι.·ΙΙΙΙ.ΙΠΙ. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΠΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111Ι1Ι1ΙΙ1ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ .ΝΙΙΙΙΗ1ΙΗΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙ ΙΙΙΙΠΙΙΙΜΠ'Ι
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  5
  ι
  Κολώνιαι- Άρώματα
  ΠΟΥΔΡΕΣ ΚΡΕΜΕΣ
  ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ
  καί δλα τά Εύρωτιαϊκά καί Έλληνικά καλλυντικά τού
  γυναικείου καλλωτπσμοϋ είς τού
  Γεωργαντά
  Πώλησις χονδρΐκή καί λιανική. |
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ
  II
  ΜΙΙΐηΐΙΙΙΙ 111Ι1ΙΙΙ11ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1Ι11ΙΙ1ΙΙ1Η ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ1Ι1Ι1ΙΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ »Ι1ΐυΐΗ-111^
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τό παιδί μέ τή Φωνή
  φαινόμενον.·
  ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ
  ο μικροσκοπικός ΚΑΡΟΥ
  Ζθ, πού αήμερο μαγεΰει μέ
  τη φωνή τού όλον τόν χό
  σμο οτήν άποθέωαίν τού.
  ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΟΕΣ
  Μουσική τβϋ μάγου τής
  μβλωδίας: ΟΣΚΑΡ £ΤΡΑ·
  ΟΥΣ.
  Συμπρωταγωνιστϊΐ ή «ρί
  ςρημη λυρική Σοπράνβ τής
  Σκάλας τού Μιλάνου:
  ΜΑΡΪΟΝ ΚΛΑΙΡ
  ίΐ *ΡΧ*"Ρ'
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΧ4
  "Ωρα 2 μ. μ. έπεισβίιβκόν.
  Ώροτ 4 μ. μ. ή ξβ,,ο,ρβ,οτ,κί,
  κωμωδία:
  ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
  Μέ τβύς ΧΟΝΔΡΟΝ ΛΙΓΝΟΝ
  "Ωρ« 6.30 καί 10 μ. μ "Ενός
  υπίροχο νοιυτικο μΓγαλούρ
  Υπμα ποτρμένβ άπό τΐν άηε
  ΥΠΕΡΤΑΤΗ
  ΘΥΣΙΑ
  ΒΠΤΙΣΕΙΣ.— Έν' μέσφ ότε
  νού κύκλου ττροσκει^λημένων ή
  κ. Μαρίκα Σ. Μηουρ|λώτου εβά¬
  πτισε τό κοριτσάκι τί^ϋ κ. Ιωάν.
  Πασσαδάκη δνομάσαίΌΐ αύτό Δή
  μητραν. |
  Νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ.— Προχθές είς "Αγιον
  Γεώργιον Σεληνάρι, Ετελέσθησαν
  οί γάμοι τού κ. , Πεωργίου Ν.
  Καμπουοάκη έμπόρο>υ Μοιρών,
  μετά της δίδος 'ΑθΓ,ΐνούλας Κ.
  Χουρδάκη. Παράνυμφας παρέστη
  ό κ. Ανδρ. Μαυράκης, άσφα·
  λιστής. ι
  Συγχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άπέθοϊνε ποό όλΐ
  γων ημερών είς Αθήνας δ Δημή
  τριος Κ. Μτιερδιάκης^ Ό μβτα-
  στάς κατήγετο έκ ,,τής Ιστορι
  κης οικογενείας των Μπερδιάκη
  δών, δχαιρε δέ μεγάλης έκτιμή
  σεως παρά των συμπρλιτών τού
  ώς οΐκογενειάρχης καί πολίτης.
  Την οικογένειαν τοθ έκλιπόντος
  καί Ιδιαιτέρως τους αδελφούς
  αύτοΰ Φραγκίσκον, Εμμανουήλ,
  Ιωάννην καί Νικόλαον συλλυποθ
  μεθα θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Είς την ττόλιν μαο ευρίσκεται ά·
  «ό προχθές μικρά ομάς Έλλήνων
  φοιτητών έξ Άμερικής.
  — Ούτοι συνοδεύονται ύβό τοΰ
  καθηγητού τοθ ΆμερικσνικοΟ κολ
  λεγΐου Αθηνών κ. Λαγουδάκη
  κατήλθον δέ είς *ήν ττόλιν μας
  πρός επίσκεψιν αυτής καί των άρ
  χαιολογικών χώρων.
  —ΑΙ άνδρικαΐ χορωδίαι αΐτινες
  θά ψάλλουν καί εφέτος τά έγκώ
  μια κατήρτισθησαν ήδη έιΐιμελεία
  των ιτρωτοψαλτών των έκκλη·
  σιων,
  —Προβλέπεται δτι αί χορω-
  διαι τοθ Άγίου Μηνα, τοϋ Άγί
  ου Τίτου, τού Άγΐου Δημητρΐου
  καί των λοιπων έκκλησιών θά έκ-
  τελέσουν ταύτα μετ" έξαιρετικής
  άρμονίας.
  — Είς μεγάλας ποσότητας προ
  σκομΐζοντοι καϋ' ημέραν είς την
  αγοράν τά αύγά διά τάς εορτάς
  τού Πάσχα.
  —Έξ αλλου ή άγορανομική ύ
  ιτηρεσΐα Ηρακλείου έλαβε πάν
  τα τά ίνδεδειγμένα μέτρα ωατε
  νά υπάρξη ττλήρης έπάρκεια τρο
  •Ιμων.
  — Πλείσται έκδρομαΐ ώργανώθη
  σον επ" εύκαιρΐα τοθ Πάσχα έκ
  της πόλεώς μας διά την λοιηήν
  Έλλάδα καΐ τούς διαφόρους νο
  μούς της Κρήτης.
  —Μεταξύ των οργανώθεισαν
  έκδρομων συγκαταλέγονται τής
  Ε.Γ.ΟΗ., των Προσκόπων Ήρα
  κλείου, τοθ ΤμήματοςτοΟ Όρειβα
  τικοΰ Συνδέσμου απασαι έκτός
  τής νήσου καί πλείσται άλλαι
  διά τά Χανιά, τό Ρέθυμνον, ά
  κόμη δέ καί διά τά γραφικώτι
  ρα χωρία τού Ηρακλείου.
  —Άπό τίνων ημερών άπεπερα
  τώθη ή ανοικοδόμησις τού Ιερού
  ναού τοϋ ΆγΙου Δηυητρίου είς
  Κατσαμπάν, δστις ώς γνωστόν
  είχε καταρρεύσει έκ τής τιλημμύ
  ρας τοΰ Όκτωβρίου τοΰ 1937.
  —Ό ναός ήρχισεν ήδη λειτουρ
  γούμενος.
  —Τό ένταθΰα Πρακτορείον τοΰ
  Έθν. Λαχείου παρουσιάζει άσυ·
  νήθη κίνησιν τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας.
  —Καί τουτο διότι... οί άγνοη-
  θέντες υπό της τυφλής θ£άς επι·
  μένουν μέ κάποιαν «κρύφιαν έλ·
  πΐδα» νά άνασκοπήσουν δλας τάς
  κληρώσεις τάς διεξαχθείοας κατά
  τόν παρελθόντα μήνα.
  — Μολονότι ή συγκομιδή βαίνει
  πρός τό πέρας^ης, έν τούτοις
  είς την αγοράν μας ύπάοχουν
  εισέτι Ικανά άποθέματα θαυμα
  σίων Φοδελιανών πορτοκαλλιων.
  —Διατιθέμενο είς προσΐτάς τι
  μάς δι' δλα τά βαλάντια.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη συνεχΐζεται -ή προβολή
  τοθ φΐλμ «Πολ,εμική θύελλα».
  — Είς την «Μινώαν» έξ άλλου
  προβάλλονται «οί Μικροΐ "Ηρωες»
  μέ τόν άμίμητον μικρόν τραγου
  διστήν Μπόμπιν ΜπαρΙν.
  Α Ρίπορτΐρ
  Χ4ΡΙΑΗΜ02 ΟΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΑΙ 'Ενώσεις Οίνοποιητικών
  Συνεταιρισμών ΝομοΟ Χανί¬
  ων διακηρύττουσι πρόχειρον
  φανερόν μειοδοτικόν διαγω
  νισμόν διά την προμήθειαν
  *ίξ (αριθ. 6) σειρών έξαρτημά
  των οίνοδεξσμενών, (άεροστε
  γών στομίων, θυρών, τοιχο-
  σωλήνων μετά φλαντζών,
  κρουνών κ. λ. π.) καί εΐκοσι
  δύο (αριθ. 22) θυρών όρειχσλ
  κΐνων τύπου Οιχί11βΙ)βανιά
  μετά των έντοιχιζομένων τμη
  μάτων αυτών.
  Ή δημοπρασΐα γενησεται
  την 17ην Απριλίου έ. ί. ή
  μέραν Δευτέραν καί ώραν
  10ην πρωϊνήν είς τό έν Χανΐ
  οις ύποκατάστημα τής Άγρο
  τικής Τραπέζης, ένθα ύπάρ
  χουσι κατατεθειμένα τά σχε
  δια έξαρτημάτων κ. λ. π. σχε
  τικά διά τούς βουλομένους
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Χανίοις τβ 30 ΜαρτΙ
  ου 1939.
  (Έκ των Ένώσεων ΟΙνοποι
  ητικών Συνεταιρισμών ΝομοΟ
  Χανίων),
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  54έον
  —Ναί, ναί, είπεν ό Βύζουνας, πρέπει καλλίτερα
  νά βεβαιωθοθμε.
  Έν τούτοις ουδείς των άλιτηρίων τούτων προ
  σεϊχε πλέον είς τόν Γσβριάν, βστις επί τής συνομι
  λΐσς ταύτης έκάθητο, ττεριμένων μή ό πατήρ τού
  τώ απηύθυνε τίνα λόγον. Τότε δέ, φορέσσς τα
  πέδιλά τού.
  —Αί, πλέον έμένα δέν μέ χρειάζεσθε, εΤπε' ή
  δουλειά σας εγινε. Πάγω νά ξυπνήσω τα μωρέ
  λια μου.
  Καί ανεχώρησεν. Ανεχώρησαν δέ συγχρόνως
  καί οί πέντε άλιτήριοι.
  ΆφοΟ ό Γαβριδς άπεμακρύνθη, λσμβάνει ό
  Ζαμπετάκης τόν Θεναρδιέρβν καιά μέρος καί τώ
  λέγει.
  —Τόν εΤδες αυτόν τόν μικρόν;
  —Ποίον μικρόν;
  —Αυτόν δκου άνέβηκεν είς τόν τοΐχον καί σοθ
  έφερε τό σχοινΐ;
  — Δέν έπρόσεξα.
  —Σάν νά μοθ φαΐνεται πώς είνε ό υιός σου.
  Δέν ξεύρω άν έ"χω λάθος, δμως σάν έκεΐνος μοθ
  φάνηκε.
  —Μπά! είπεν ό Θεναρδιέρος, ν,ομ'ζεις;
  Η ΑΡΓΩ
  Α'.
  Πόθεν προέκυψεν.
  Τί είνε ή Άργώ, Είνε έθνος έν ταύτώ κσί (δ(
  ωμα' είνε κλοπή διαπραττομένη υπό την διπλήν
  αυτής έκφρασιν, λαός καί γλώπσα.
  Ότε πρό τριακονταετίας, ό γράφων την «Τελευ
  ταΐαν ημέραν ενός Καταδΐκσυ» μετεχειρίσθη διά
  τινάς των ήρώων τού, την άργώ, ολοι κατεξανέ
  στησαν επί τώ τολμήματι, διαμαρτυρηθέντες διά
  τό τοιούτον γλωσσικόν ίδίωμα
  «Είνε φρικώδες τό ίδίωμα τουτο, έφώνσζον εΤ
  νέ γλώσσα των κατέργων, είνε αύτά τα κάτεργα
  είνε είρκτή, είνε τι&ν δ,τι ή κοινωνία θεωρεΐ βδελυ
  ρώτερον κτλ. κτλ.»
  Τό κατ' εμέ ουδέποτε ήθέλησα νά έννοήσω
  πρός τί ή τοιαύτη άντΐστασις.
  Καί δτε πάλιν πρό τίνων έτών ό Μπαλζάκ καί ό
  Εύγένιος Σύης έκαμαν χρήσιν τοθ Ιδιώματος τού
  τού, εξηγέρθησαν κοί ιότε κρσυγάζοντες. «Ή άρ
  γώ είνε μυσαρόν ίδΐωμα, ή άργώ τΐροξενεΐ φρι
  κΐασιν».
  — Ουδείς βεβαίως τό άρνεΐται.
  Άλλ* άς μοθ εϊπωσιν οί τοιοθτοι, έπιτρέπετσ
  ή δχι είς τόν χειροθργον νά έρευνήοη διά τής
  σμΐλης τού μέχρι τού πυθμένος έν τραθμα; έπιτρέπε
  ται ή δχι είς τό γεωλόγον νά έξερευνήστ) έ"ν χάσμα
  γής, ή είς ενα ψυχολόγον νά είσδύση., μέχρι των έγ
  κάτων τής κοινωνΐας,
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 25-
  ρον, Τήνβν, Πάρσν, Νάζ·ν.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. ϊ-41.
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  ελεύθερον
  σιτουδών
  Σ
  ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  ΠλατείαιΑγίας Εΐρήνης 4. ΑΘΗΝΑΣ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  'Αραστκ
  θά βρήτε βλα τα νέα μθντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐσν κρυστάλλων
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί. „
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
  Β.'
  "Ηδη 2νας Γερμανός χημικάς ε¬
  σκέφθη νά χρησιμοποιήβη τίς
  «βαμβαχόπηττες» πρός παραγω
  γήν άλεύρου Άπό τό βαμβακά-
  λευρον θά κατασκευάζεται ψωμί
  Έκ τώνπειραματιχών έργασιώντοθ
  Άμεριχανοθ δόκτορος Δαυίδ Βέσ
  σον άποδεικ^ύεται δτι διά'καταλ
  λήλου βιομηχάνικής ΙπεξεργασΕας
  ■ξι 6αμβ*χόπηττες μποροθν νά χρη
  σιμοποιηθοθν ώς τροφή άπό τόν
  άνθρωπον καί συγκεκριμένως
  άντί κρίατος! Ή θρεπτική ούσία
  πού παρήγαγεν ό Άμεριχανδς ά
  πό βαμβακόπηττες είνε μ£α άο-
  σμος καί άνουσία σκόνη υπό μορ
  φήν άλεύρου, πού δέν άλλοιοΰΐαι
  δσο; καιρός χαί άν περάση Κχ
  τα την ανακοίνωσιν τής «Άμέρι
  καν Κέμικαλ Σοσάετυ» ή σκόνη
  αυτή περιέχει είς αναλογίαν 50 Ι
  ως 60 ο)ο ιυπεπτον λεΰχωμα, δη·
  λκδή διπλάσιον καί τριπλάσιον
  λεύκωμα ά πό 8, τι περιέχει τό
  κρέας τοθ μόσχου. Μέ αλλα λόγια
  ή σκόνη αυτή περιέχει δλα τα θρε
  πτικά συστχτικά πού χρειάζονται
  διά ν' άντικαταστήση τό κρέας.Ό
  έφευρέτη; της την ώνόμασε μέ Ινα
  άντιφατικδν, άλλά χαρακτηρίση-
  κόν δρον: «Φυτικόν κρέας!» Κατά
  τάς διαβεβαίωσεν τού μέ τή σχό
  νη αυτή μέ νερό χαί καρυχευτι
  κά μποροθν νά μαγειρειιθοθν διά
  φορα. ίσον χαί θρεπτικώτατα φα
  γητά. Συνιστά δέ τό «φυτικόν
  κρέας» γιά τό παραγέμισμα λου
  κάνικων!
  Ο ΟΜΙΛΩΝ ΧΑΡΤΗΣ.
  Οί «ήχητικοί Σίσκοΐ», οί δίσκοι
  δηλαδή τοθ γραμμοφώνου πού
  παρ' ϊλας τάς έφευρέσεις, άπό
  δεκάδων έΐών έξακολουθοθμεν νά
  μεταχειριζώμεθα, είνε, ΰστερα ά
  πό μίαν νέαν εφεύρεσιν, καΐαδι
  κασμένοι νά Ικλείψίυν. Τα μειονε
  κτήματά των είνε γνωστά: Υπό
  κεινται »ίς φθοράν, είνε ιδθραυσιοι
  καί πρό παντός τό παίξιμό τους
  δέν διαρχεΐ κάθε φοράν πού τού;
  θέτομεν ΐίς ενέργειαν μέ τδ γραμ
  μόφωνον παρά Ιλάχισΐα. Εις τα
  ήχητικά φίλμ χρησιμοποιεϊΐαι
  πολλαπλδς ή ταινΕα τής σελλου
  λ&ίντ, άλλ' ή απόδοσις τής μουσι
  κης καί των διαφό;ω> θορύβων
  έδοχιμάαθη ήδη διά συρμάτων έκ
  χάλυβος. Τώρα γίνεται λίγος διά
  μίαν νέαν Ολην, ή έποΕα θά χρη
  σιμοποιήται διά ν' άποτυπώνων
  ται είς αυτήν τα ήχητικά κύματχ
  Τό χαρτί είνε σήμερα φθηνόν, καί
  ή είς πολλαπλοθν εκδοαις μουσι-
  κών χαί έν γένει ήχητικών τεμα
  χίων πού άντ! νά είνε επάνω είς
  ταινίας χάρτου μήκους 2ως τρια-
  κοσίων μέτρων, θά γίνεται διά
  τών^συνήθων τυπωτιχών μεθόδων
  Έτσι ό «ομιλών χαί άδων χαρ
  της» δέν θά σΐοιχΕζη οίον σχοιχΕ
  ζουν σήμερα &Ε δίσκοι τών"γραμ-
  μοφώνων. Τό κύριον βμως πλεονέ
  χτημα συνίσταται είς τό δτι διά
  τοθ χάρτου αυτοθ θ' άποδίδωνται
  μουσιχά τεμάχια, πού θά μποροθν
  νά διαρκοθν αδιακόπως επί μίαν
  ώραν καί πλέον! Κατ' αυτ£ν τόν
  τρόπον θά επιτευχθή διά πρώτην
  φοράν ν' ακούσωμεν σπίτια μας ά
  πό γραμμοφωνα δλόκληρα μουσι
  κά εργα, μελοδράματα χχί θεα
  τρικά |ν γένει έ*ργα, χωρίς την
  παραμικράν διακοπήν. Ή άπόλαυ
  σις δέ αυτή δέν πρόκειται νά στοι
  χίζη άχριβά. Τό χαρτί είνε φθη
  νό. Καί ή τύπωσις χάρις είς τάς
  τεχνικάς τελειοποιήσεις, δέν στοι
  χίζει. Ή ήχητική ταινΕα τοθ χαρ
  τού θά τίθεται υπό πίεσιν καί ά
  μέσως θά παράγωνται χιλιάδες
  άντιτύπων αύτήν!
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα δισμερί-
  σματα Λούξ καί σοΡπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  "Εκάστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τολ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Ή εύνοουμένη
  <τ των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚΑβ. και είς 14 ώραίους καΐ ζων- τανους χρωματισμούς έν σωματοΰται είς τό δέρμσ 6σο καμμιά άΛλη, κα'ι τοθ δΐνει ό'ψι βελουδένια καί "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, 'Αντιπροσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαριλάου Τριχοόπη 5α, ΑΟΗΝΑ1 Ύπίράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων των έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαβτηρίων, Έλεγκτικού Συνβίρίβυ καί Χυμβουλίου Έπικροιτείοτς, φορολογικαί ίίκαι, άναστολαΐ φόρων, διοικητικαΐ ύποβέσεις καί βυντά{βις, νομικαΐ συμ¬ βουλαί, γνΐίμοδοτησίΐς κοιΐ πληροφορίαι ίι' άλληλογροι- Τηλ. 25-081. Ή ενίσχυσις των ένδεών τάς ημέρας τοΰ Πάσχα. ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΎΟΣ 3 Απρι¬ λίου (ϊοΟ άνταποκρι:οΟ μας) — Έπ' εύκαιρία των επικειμένας έ ορτδν τοθ Πάσχα ή Νομαρχία Λασηθίου εξεδήλωσε πάλιν έν άρμονΕα πρός τάς άντιλήψεις των συμπολιτών, την πρωτοβου λίαν της διά την ενίσχυσιν των ένδεών. Ιδία δέ ώς πρός τάς ά γίας ταύτας ημέρας, αΐτινες έπι- βάλλουσιν άνέχαθεν την ενίσχυσιν ταύΐην, άπό κοινωνική; καί θρη ακευτικής άπόψΐως. ΙΙρός τοθτο δ Νομάρχης κ. Παπαδημητρίου εξέδωκεν ειδικήν εγκύκλιον 5πο δείξας τδν τρόπον τής σ^λογής έράνων είς χρήμα ή είς είδος καΐ οΰτως ώσ:ε νά εξασφαλισθή ή διανομή εγκαίρως είς τοΰς άπο· εδειγμένως απόρους τής πόλεω; προτιμωμένων έννοεΐΐαι πάντοτε των χηρών καί δρφανών των ' έν πολέμοις πεσόντων ή παθόντων έν δπηρεσ'α καί των πολυμελων γενικώιερον οίκογενειών Ό κ. Νομάαχης προέβη ταύτο χρόνως είς ιόν καταρτισμόν καί είδικών επιτροπών άνά τόν νομόν ώς εξής: Έν Άγίω Νικολάφ: Έχ τοθ Δημάρχου, τοθ Διευθυντού τής Έ θνικής Τραπέζης, τοθ αίδεσιμω· τάτου Ν. Παγκάλου. Έν Νεαπό¬ λει: Έχ τοθ θεοφιλεστάτου έπι- σκόπου Πέτρας, τοθ κ. Γυμνασι¬ άρχου καί τοθ κ. Προέδραυ τής Κοινότητος. Έν Ιεραπέτρα: Έκ τοθθεοφΐλεστάτου_έπισ<όπουΊερά~ς καί Σητείας, τοθ κ. Γυμνασιάρ¬ χου καί τοθ κ. Προέδρου τής Κοινότητος. Έν Σητεία: Έκ τού κ. Προέδρου τής Κοινότητος. Τοθ κ. Γυμνασιάρχου χαί τοθ κ. Δι¬ ευθυντού τοθ Έφεδρικοϋ ΤαμεΕου. Έκ παράλληλον 6 Νομάρχης κ. Παπαδημητρίου απέστειλεν είς τού;/ κοινοτάρχας τοθ νομοθ τδ κάτωθι τηλεγράφημα: «Έπ' εύχαΐρΕα έορτών Πάσχα έγκρίνομεν χορήγησιν βοηθημάτων άποδεδειγμένως απόρους κατοί- κους των περιφερειών 5μών κατά διατάξεις άρθρου Κοινοτικοΰ Κώ- δικος, παρούσης έπεχούσης θέσιν έγκρΕσεως ληφθησομένων άποφάσε ών υπό Συμβουλίων». ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Αί Ένώσεις Οίνοποιητικών Συνεταιρισμών Νομοθ Χανίων διακηρύττουσι πρόχειρον φα¬ νερόν μειοδοτικόν διαγωνι σμόν διά την προμήθειαν των κάτωθι: 1) ΌκτακοσΙων εβδομήκον¬ τα (αριθ. 870) μέτρωι/ χαλ- κίνων σωλήνων των 65)70. 2) Διακοσίων τεσσσράκον- τα αριθ. (240) μέτρων χαλκΐ νων σωλήνων των 55)60. 3) Διαφόρων έξαρτημάτων όρειχαλκϊνων καί σιδηρών. Ή ΔηαοπρασΙα γενησεται την 17ην Απριλίου έ. ε. ημέ¬ ραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟην πρωϊνήν είς τό έν Χανίοις Ύποκατάστημα της Άγροτι- κής Τραπέζης, ένθα οί βου λόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν των δρων προσερχό μενοι καθ" εκάστην άπό τής 11ης έως 12ης π. μ. Έν Χανίοις τή 30 ΜαρτΙ- ου 1939. (Έκ των Ένώσεων Οίνοποι ητικών Συνεταιρισμών Νο- μοθ Χανίων). ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Αί Ένώσεις Οίνοποιητικων Συνεταιρισμών Νομοΰ Χανίων διακηρύττουσι πρόχειρον φανε ρόν μειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά την προμήθειαν τριών (3) άτερμονων κοχλιών μετή των ήλεκτροκινητήρων αυτών την 17ην Απριλίου έ. έ ημέραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟην πρω ίνήν είς τό έν Χανίοις 'Υ ποκατάσΐημα τής Άγροτικής Τραπέζης ένθα οί βουλόμενοι δύναται νά λάβωσι γνώσιν των δρων προσερχόμενοι καθ" εκάστην άπό τής Π—12ηςπ μ. Έν Χανίοις τή 30 ΜαρτΙου 1939. (Έκ των Ένώσεων Οίνοποι ητικών Συνεταιρισμόν Νομοθ Χανίων). 4·3ον Σύνταγμα Πεζικοΰ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Τό 43ον Σύνταγμα Πεζικοθ προκηρύσσει δημόσιον έπαναληπτι χον Διαγωνισμόν διά την επ! Ιν Ιτος, άπό 1ης Μ-ίου 1939 μέχρι 30 Απριλίου 1940 άνάϊειξιν ερ- γολάδου χορηγητοθ καυσοξύλων διά τάς ανάγκας Φρουράς Ήρα χλείου. Ό διαγωνισμός ίπαναληφθήιε- ται την 12ην τρέχ ημέραν Τε τάρτην καί ώραν 16—18 είς τόν συνήθη τόπον Δημοπρασιών Καφ φενεΐον τό «Κέντρον») "Οροι συμφωνιών εισί χατατε- θειμένοι είς τό Φρουραρχεΐον Ή ραχλείου χαί είς τα Γραφεΐα τή; διαχειρίσεως τοθ συντάγματος ο¬ πόθεν οί βουλόμενοι ίύνανταινά λαμβάνωσι γνώσιν χαθ' εκάστην καί κατά τάς εργασίμους ώρας. Έν Ηρακλείω τή 3 Απριλίου 1939. δ Διοικητής τοθ* Συντάγματος Ν. Διαμαντόπουλος —Αί άκολουθίαι τής Μέγα λης Εβδομάδος. Σήμερον 7 π. μ. άρχεται ή θεία λειτουργία των Προηγιασμενων. τήν4.30 μ.μ ή 'Ακολουθία τού Εΰ χελαίβυ καΐ την 7.30 Α άκολουθία τού Όρθρου της Ν. Πέμπτη;. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 5ην Απριλίου 8χ δια· νυκτερ&ΰαουν τα φαρμαχεϊβ Λάμ πρου Κανακάκη καΐ Έμμ. Ζαχα ριάδου. —Δωρεαι. Ό κ. Έμμ Καστάνιας κατέθϊ σϊν είς τό Ταμείον τού Φιλολο· γικοθ Ζυλλόγου κυρίων Ήρακλβί ου δρ 30ο είς μνήμην τού κιτοβι ώσαντος συμπολίτου Παντελη Κα στρινογιάννη. Ό κ. καΐ η κ. Εύαγγέλου Πε ράκη κατεθεσαν είς τό Ταμϊΐον τοϋ Φιλανθρωηικοΰ Συλλόγου των κυρίων δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σβρόν τοϋ Παντελη Κα στρινογιάννη. — Αρχαιρεσίαι. Κατόπιν των γενομένων την παρελθούσαν Κυριακήν άρχαιρ* σιών τοΰ Έλληνογαλλικοΰ Συν δέσμου τής πβλβώς μας, το Διοι κητικόν αύτοϋ Συμβουλιον άπε τελεσαν οί εξής: Έμμ. Πετράκης, Στυλ Δημοπουλος. Δανάη Βελλί νη, Χριστοθεα Ανεμογιάννη, ,Μ« νελαος Λυγνος, Δημ. Σπυριδά κη?, Δημ. Στϊφανίόης, Στυλ Για μαλακη;, Τίτος Γεωργιάδης καΐ Ιωάννης Παηαϊωάννου. —Τό Διοικητικόν Συμβούλι¬ ον τοΰ Έμπορικοΰ Έπιμε- λητηρίου. Την 16ην τρέχ. θά διεξαχθοΰν είς τό Εμπορικον *«1 Βιβμηχανι κόν Έπιμελητηριον Ηρακλείου εκλογαί δια την άνάδειξιν τοΰ νεου Λιοικητικοϋ αύτοϋ Συμβου λίου. Τό Συμβούλιον θά ά«αρτί ζεται συμφωνως τώ νομώ, έξ| 25 μελών έξ ών τα 8 θά διόρισθοϋν υπό τοΰ κράτους τα δέ λοιπά 17 θά εκλεγοΰν μεταξυ των μελων τοΰ ΈπιμΕλητηρίον. Σχετικδς παρεσχεθη ή ηληροιρορία ότι ο! επιθυμούντες να έκλεγώσιν συμ βουλαί όφείλουν νά έκθίσωσιν ύ ποψηφιοτητα προ 7 τουλάχιστον ημερών πρό τής προκηρύξεως των έκλογδν κατ«θετοντίς και ΰπεΰ θυνον δήλωσιν ότι δεν διατελοΰν είς καταστασιν πτωχεύαεως, καΐ δρ 200 ώς παράβολον διά τα σχ< τι χά έξοδα της έκλογης. —Προαγωγαι. Προηχθη αίς τόν άμϊσω; άνώτε ρον βαθμόν διχ Β. Λ έ παρα τή ύπηρϊθία'Κποικισμοϋ Ηρακλείου λογιστης χ. Δ. Γαλάνης. —Πώλησις ναυαγίου. Πωλείται τό εις Κάβο ΣΙδίρο Κρήτης ναυαγησαν Παναμαΐκόν ατμόπλοιον «Τσέπο» όπου καΐ δ κως εΰρίσχίται. "Εγγραφοι φανί ραΐ πρβσφοραΐ γίνονται δεκταί μέχρι της μεσημβρίας τής 20ής Απριλίου 1939 (πμίρας Πβμπτης) εί; τό έν ΧανΙο ς Γραφβΐον τοΰ 'Αγγλικοΰ Προξενείου, δπου δι δονται καθ1 εκάστην λεπτομερείς πληροφορίαι. 1—1 ΝΥΚΤΑ ΕΦΟΔΟΥ 1917! ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ χαί ωρολόγια τσέπης καΐ χΐιρός των πλέον φημισμένην ίργβϊτασίων, θά εΰρητε είς τό ωρολογοποιείον τβΰ κ. Κωνστ» Χατζάκη Παρά τω Μεϊντάνι Έπίσης αναλαμβάνη την ίπιδιόρθωσιν παντός ώρολο γίου. Έργασία πγγυημίνη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την Πέμπτην (5) Απριλίου έ. 6. ημέραν Τετάρτην καί ώ ραν 11—12 π. μ. διεξσχθήσε ται έν τώ Νομαρχιακώ Κατα στήματι δημοπρασΐα 'ένοικιά σεως φόρου διοδίων διά τό ΟΙ κονομικόν ετος^ 1939—1940. "Απαντα τα σχετικά εΰρηνται κατατεθειμένα έν τή Νομσρ χΐα Ηρακλείου οπόθεν οί βου λόμενοι δύνανται νά λαμβά ν»σι γνώσιν καθ' εκάστην έρ γάσιμον ημέραν καί ώραν 11 — 12 π. μ. ό Νομάρχης Ηρακλείου ώς Πρόεδρος Ε.Τ.Μ Ο.Η. Ανδρ, Μάρχιλλοβ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  5 Απριλίου 1939
  120 Ώρα
  ΤΒΥ ΜΠΕΚ
  ____
  Ο ΠΟΑΘΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΚΟΙΝΟΥ
  ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ Λονδίνου αναφέρουν ότι είς
  την αγγλικήν πρωτεύουσαν άρχίζουν αί
  συνομιλίαι τού Ηολωνοΰ ύπουργού των
  Εξωτερικών μετά των "Αγγλων επι¬
  σήμων.
  Σχετικώς λέγεται ότι ό κ. Μπέκ
  θά ζητήση την σύναψιν συμφώνου συ¬
  νεννοήσεως είς τό οποίον έκτός τής
  Ηολωνίας θά μετάσχουν κ»ί άλλακράτη.
  .στορικαι αι άναληφδεΐσαι
  υποχρεώσεως έναντι τής Πολωνίας.
  Ή έκτασις τής δηλώσεως τής Αγγλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Απριλίου ώς γνωστόν αυτή προσφάτως Ι έφημερίδες
  (ίδ. ύπηρεσία) — Ζωηροτάτη έ υπέγραψε σύμφωνον. * Ι λόγον τοϋ
  είς τόν χθεσινόν
  κ. Τσάμπερλαιν.
  ξακολουθεΐ ή εντύπωσις είς Ι ΡΩΜΗ 4 Απριλίου (ίδιαιτέ-, Οί «Τάϊμς» γράφουν δτι ή
  __λ_ ....-------.-..-λ.- ...-..-Λ_..„ *„ ρα υπηοεσία).—Οί άνταποκρι'Αγγλία άνέλαβεν έναντι τής
  ταΐ των ίταλικών έφηαερίδων | ΠολωνΙας ύποχρεώσεις τοιαύ
  τηλεγραφοΰν αναφορικώς μέ | τας οίας δέν είχεν άναλά
  ξ ή
  τούς εύρωπαϊκούς κύκλους έκ
  τοΰ «τόσηςδραστηριό·»ητος»,ώς
  τονίζουν οί ήμιεπίσημοι γερ-
  μανικοί κύκλοι, λόγου τοΟ Φύ
  ρερ, ό οποίος υπήρξεν ή άπαν
  τησις είς την νέαν στροφήν
  τής άγγλικής πολιτικής.
  ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  τόν χθεσινόν λόγον τοΟ κ.
  Τσάμπερλαιν, δή ό Άγγλος
  ττρωθυπουργίις δέν εΐπε τίπο
  τε νέον. Απλώς διεφώτ.σε
  κάπως τα ήδη παρ' αύτοθ λε
  χθέντα.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΣΤΕΝΗΝ ΕΠΑΦΗΝ
  Τ11Ν ΣΥΖΗΤΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν¬
  τα κοκριτού μας). — Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα ή Γαλλική Κυ
  βέρνησις ευρίσκεται έν στενή έπαφή με¬
  τά των "Αγγλων καί Πολωνών, παρα
  κολουθοΰσα έκ τού σύνεγγυς τάς διε-
  ξαγομένας είς τό Λονδίνον συζητή-
  σεις.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΦΗΜΑΙ
  ΟΤΙ Ο ΗΗΤΕΝ ΑΝίλΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚ ΗΕΟΥ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΠ ΕΙΟΤΕΡΙΚ ΟΝ
  ΑβΙΙΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν
  ταπονριτοΰ μας).— 'Χ'πάρχούν πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου καθ' α,ς έπανελή
  φθησαν έ*εϊ πά>ιν αί φ/,μαι π«ρί άνα-
  λήψεως υπό τοΰ ΤΗντεν έκ, νεου τοΰ ύ·
  πουργείου των Εξωτερικών μετά την
  τελευταίαν μεταστροφήν τής βρεττανι-
  κής πολιτικάς.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ
  τοΰ έξωτβρικοΰ βεβαιοί ότι ό νεαρός
  βασιλεύς τοΰ Ίράκ έπεσε θΰμα αύτοκι-
  νητικού δυστυχήματος φονευθείς.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 4 Άπρι
  λΐου ((δ. ύπηρεσίσ).— Ό ρου
  μανικός τύπος σχολιάζει εύρύ
  τατα τάς χθεσινάς δηλώσεις
  τοϋ κ. Τσάμπερλαιν. Ό τύπος
  γράφει δτι ή Αγγλία διά των
  έγγυήσεων τάς οποίας δίδει!
  είς την Ρουμανίαν, έγγυήσε-
  ών πσρομοΐων μέ τάς πρός
  την Πολωνίαν δοθείσατ:, καθι
  σ δ πολύ λεπτήν την θε
  σιν τής Ρουμανίας άτιέναντι
  «Ο ΕΛΙΓΜθΑθΥ 1914·
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Αί γερμανι
  καί έφημερίδες γράφουν δτι
  παρά τάς διυψ:ύσεις των)
  αγγλικών εφημερίδων ή κύ
  κλωσις τής Γερμανίσς
  1939 δέν διαφέρει διόλου ά
  ■πό τόν έλιγμόν τοϋ 1914.
  — ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Μακρά σχό-
  Ι
  τοθ
  τής Γερμανίας μέ την οποίαν λια άφιερώνουν αί αγγλικαί 27 έτών.
  βει ουδέποτε έν καιρώ είρή
  νης. Ό «Ήμερήσιος Τηλέγ(.α
  φός» γράφει 8τι ή παρασχε
  Θεΐσα υπό τοθ κ.Τσάμπερλαιν
  εγγύησις είνε πολύτιμος,
  άλλ' είνε ή άοχή. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν δέν ηδυνήθη χθές
  νά είπη σχετικώς π^.ρισσότε
  ρα πράγματα, θά είνε δμως
  ασφαλώς είς θέσιν βραδύ
  τερον νά πράξρ τουτο.
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
  ΚΑΪΡΟΝ 4 Απριλίου (ίδ.
  ύτιηρεσία).— Ό Βασιλεύς τοθ
  Ίράκ εφονεύθη χθές την νύ¬
  κτα πέσων θϋμα αύτοκινηα
  κου δυστυχήματος.Ώςγνωστόν
  ό βασιλεύς ήτο ήλικίας μόλις
  Ό κ. Τσάμπερλαιν και οί Γάλλοι.
  Οί Ιταλοί δέν φεύγουνέξ Ίσπανίας;
  ΒΕΟΡΕ1ΤΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ
  ΟΤΙΗΠΛΕΙΟΨΗΦΙΛΤΩΝΚΡΑΤΩΝ
  Ο* ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗ Ν ΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖ9ΝΤ&1Α1ΣΥΝΟΜΙΛΙΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νυχτεριναί πλη¬
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτο¬
  ρείον φέρουν ώς πλέον ή βέβαιον ότι
  ή πλειοψηφία των εύρωπαϊ*ών κρατών
  θά προσχωρήση είς / τό κοινόν μέτω¬
  πον τής είρήνης.
  Αναφορικώς μέ την σύμπηξιν τού
  μ&τώπου τούτου αγγέλλεται ότι καί άσχέ
  τως των σημερινήν συνομιλιών έν Λον
  δίνω των κ. Τσάμπερλαιν —ΛΙπέκ, συ¬
  νεχίζουσι ίδιαίτεραι συζητήσεις με-
  ταξύ των διπλωματικών εκπροσωπών
  τής * Αγγλίας καί των κυβερνήσεων των
  ένδιαφερομέων εύρωπαϊκών κρατών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσίο).—Αί γαλλικαί έφη¬
  μερίδες γράφουν δτι ό κ. Τσά
  μττερλαιν εξέθεσε χθές έπα
  κριβέστερον τάς σκέψεις τού
  χωρΐς νά άφίνη άμφιβολίας.
  Δια τουτο οί δηλώσεις τού
  ούται είνε σημαντικώτεραι
  των προηγουμένας.
  Ό χθεσινάς λόγος τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν συνεχίζαυν αί
  γαλλικαί έφημερίδες, θά μεΙν~
  ιστορικόν γεγονός διά την
  Αγγλίαν. Είς την εγγύησιν
  τής άκεραιότητος τ©ν εϋρωπα
  ϊκών εδαφών, ή Αγγλία συμ
  περιλαμβάνει τα κράτη Βέλ
  γιον, "Ολλανδίαν, Έ>βετ(αν,
  Ρουμανίαν κσί γενικθς δλα
  τα γειτνιόζοντα έμμέσως ή ά
  μέσωο μέ την Γερμανίαν.
  6ττη{·εσία). — Οί άγγλικοί κύ
  κλοι άνησυχοθν διά την καθυ
  στέρησιν τής αναχωρήσεως
  των Ίναλών έθελοντών έξ Ι
  ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙΙΕΝΙΙΙΩΙ
  Η ΕΚΔΗΛΩΒΕΙΣΑ ΠΡΟΧΟΕΣ
  Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ | σπανίας. Ώς γνωστόν οί Ίτα
  λοί έθελονταί σύμφωνα πρός
  τάς πληροφορίας των έφημε
  ρίδων έξακολουθοΰν νά παρα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία). — Οί αγγλικαί κύ
  κλοι πιστεύουν δτι ό κ. Μπέκ
  σκοπεύει νά εκφράση την επι
  θυμίαν τήςΠολωνίας'τιερΙ άμοι
  βαίας βοηθείας.Έκ παραλλή
  λου ό τύπος γράφει ότι ή Αγ
  γλία έγγυωμένη την άχεραιό
  τητα τής Πολωνίσς, συμπερι
  λσμβάνει δλατά έδάφη αυτής
  μετά τοΟ Δάντσιγκ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 "Απριλίου (Ιδ.
  ρ
  μένουν έν Ισπανία.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Ό πρόεδρος
  κ.Ροΰσβελτ εδέχθη μεθ' Ιχανο
  ποιήσεως τάς νέας δηλώσεις
  τοΟ κ. Τσάμπερλαιν αί όποΐ
  αι. πιστεΰεται βασικώς δτι θά
  έμποδίσουν την Γερμανίαν
  άπό τού νά προβή είς νέας έ-
  πιθέσεις.
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΒΑ ΕΒΙΣΚΕΦΟΗ ΤΗΝ ΠΕΑΟΠΟΜΗΒϊΡΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 "Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποχριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς καθ' ά ανακοινούται θά ε¬
  πισκεφθή μετά τό Πάσχα την Πελο-
  πόννησον, περιοδεύων ωρισμένας άπό
  τάς κυριωτέρας αυτής πόλεις.
  ΒΑ ΧΑΤΑΒΑΙΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΙΛΑΗΛΟΥΣ
  ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΜΙ1ΟΟΪ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Υπό τού υπουρ-
  γείου Οίκονομικών διετάχθη ή πληρω-
  μή λόγω των έορτών τού ήμίσεος τοΰ
  μισθοΰ τού μηνός Μαΐου είς τούς μο-
  νίμους οημοσίους ύπαλλήλους. Είς
  τούς λοιπούς έκ των ύπαλλήλων θά κα
  ταβληθή τό έν τρίτοντού μισθοΰ τούτων.
  ΚΑΙ
  Ο ΔΗΜΟΣ
  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ1Σ
  Κατά την προχθεσινήν συνεδρΕ
  ασιν τοΟ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου
  "Ηρακλείου απεφασίσθη τελικώς
  ή ίδρυσις ενταύθα Ταμείου Έκ-
  παιδευτικής Προνοίας πρός τουτο
  δέ άνελήφθη δπό τοΰ Δήμου δπο
  χ-ρέωσις νά διατίθεται κατ' Ιιος
  έκ τοθ ΔημοτικοΟ προϋΐτολογι
  σμοϋ ποσόν 600 000 δρχ. διά τόν
  ανωτέρω σκοπόν.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΥΡΩΝ
  1ΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΤΜΑΤΑΡΧΟΥ
  ΚΑΣΣΑΝΤΟ ΕΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού πρός
  την Νομαρχίαν τό 6φυπουργεΐον
  Άγορ»νομ!ας γνωρίζϊΐ 2τι Ιπετρά
  πή προσωρινώς μέχρι τής 31ης
  ϊίου ή πώλησις μαλακών τυ
  ρών ηύςημένης υγρασίτς μέχρι
  56 ο)ο επί έκπτώσϊΐ τής κεκανο
  νιαμένης τιμής. Έν συνεχεία έν
  τέλλειαι δπω; καθοριαθώσίν αί
  τιμαί μαλαχών τυρών υγρασίας
  52: δ ο)ο συμφώνως πρός την ΰπ'
  αριθ. 312, 313)28 απόφασιν καί
  έτεραι ένιαΐαι τιμαί διά τυρούς
  δγρασίας άιτό 52. 5 ο)ο. Σχετικώς
  συνιστά νά ληφθή μίριμνα ώσΐε
  νά τΐθώσιν εγκαίρως είς την κα¬
  τανάλωσιν μαλακοί τυροΐ πρός έ
  ξασφάλισ ν τή; έπαρκείας τοΰ
  Πάσχα.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν ί, έκ
  Μασσαλίας ότι ό συνταγματάρχης 14ασ-
  σάντο καταφυγών έ*·ϊ μετ' άλλων κυ
  βερνητικών φυγάδων εδήλωσεν ότι συγ-
  κατένευσεν είς την παράδοσιν των τμη-
  μάτων τού διά νά σώση χιλιάδας
  Ίαπανών άπό την άσκοπον αίματο-
  χυσίαν.
  Ο ΧΑΙΡΟΣ ΑΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛϋ&ί
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ____Ν^ΦΕΑΟΔΗΣ
  ΑβΒΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν.
  τατιοχριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  τής μετϊωρολογικής υπηρεσίας ό και-
  ρός άνά αήν Έλλάοα συνεχίζεχαι νε-
  καΐ είς τιν* μέρη βροχερός.
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  Πρός τάς τελωνιακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη δεόντως κε-
  κυρωμένη απόφασις τοθ ύ
  πουργικοΟ συμβουλίου περί
  άτελοϋς μεταβιβάσεως γεωρ-
  γικών μηχανημάτων είς τούς
  γεωργικούς συνεταιρισμούς,
  προοδευτικούς γεωργούς κλπ.
  Η Ε.Ο-Ν.
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ_Μ. _ΕΒΛ(3ΙΡΔΑ
  Πρός παρακολούθησιν των τε
  λετων καί άκολουθιών τής Άγί
  άς Εβδομάδος χαί τής Άνοστάσε
  ως εκλήθη ή Ε.Ο Ν. είς γενικάς
  σαγκεντρώσεις έν στολη^ άπασων
  των έσΐΒοχολικών χαί έξωοχολι
  κων όμά&ων είς τό Εργατικόν
  Κέντρον: Την 8ην εσπερινήν τής
  Μ. Παρασσκεοήϊ, ιήν 9 30 νυκτε
  ρινήν τοθ Σαββάτου χαί την Ιην
  μ. μ. ακριβώς τής Κυριαχής τοθ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοΰ Έμ
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων ττροϊόντων εΤ
  χον χθές ώς ακολούθως:
  ϊταφίδες
  α' δρ.
  β'
  γ·
  α'.
  β'.
  α'.
  β'.
  Ελεμέδες
  »
  Ταχτάδες
  η
  ■Ελαια 3—5ο
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκ^ύλια
  Σάπωνες:
  ΆευκοΙ α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  Πυρηνέλαια
  β'
  12.
  10.—
  5.50
  Η ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν" έκ τής Γεωρ
  γικής Υπηρεσίας Ηρακλείου χά
  τόπιν τής 6π[ αριθ. 30748 έ. Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι των
  ξένων πρακτορείων τονίζουν ότι σχο-
  λιάςεται γενικώς ή εκδηλωθείσα χθές
  είς την Αγγλικήν Βουλήν όμοφωνία
  κατόπιν των δηλώσεων τού κ. Νέβιλ
  Τσάμπερλαιν.
  '*€ όμοφων£α αυτή χαρακτηρίζεται
  ώς ένδειξις τής θελήσεως τοΰ άγγλι-
  κου λαού νά περιφρουρήση την ειρή¬
  νην άλλά καί νά άντι.δράσγ1 ηνωμένος
  εναντίον νέων τυχόν έκιθετικών ένερ-
  γαιών τής Γερμανίας.
  ή ρ
  διαταγής τοΰ'Υπουργείου ργ
  γ,-χχχ τότρέχον 2τος δέν θά έφαρμ
  σθή εΣς τάν Νομόν Ήρανλείο
  ή πχοάγραφος 1 τοθιϊρθρ. 1 τοθΑ
  Ν 1520) 1938.Έπομένως οί καπνο
  καλλιεργηταί τής περιφερΐία
  Ηρακλείου είναι έλεύθεροι νά καλ
  λιεργήσωσι τό αυτό είδος καπνοθ
  δποιι έχαλλιεργεΐτο καί κατά τα
  ύ
  11.-
  9.-
  7.—
  7.50
  6.-
  5.-
  5.-
  25 60
  7.- 8.-
  4.30 - 5.50
  5— 5.50 προηγουμενα εΐη. *
  5 —
  550.-
  21.50
  20.-
  17.-
  '6.-
  17.—
  ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΚίΚΟΥΡΠΟΔίΚΕΙΟΥ
  Είς την Εισαγγελίαν έκοινο
  ποιήθη τό πινάκιον των έκδι
  καστέων κατά τόν άρξάμενον
  μήνα άδικημάτων υπό τοϋ κα
  κουργιοδικεΐου Ηρακλείου.
  Κατ' αυτόν θά έκδικασθοΰν
  δύο μόνον ύποθέσεις όρισθεϊ
  σαι ή μέν πρώτη διά την 18
  τρέχ. μέ κατηγορούμενον τόν
  Κωνστ. Παναγιωτάκην δι' ά
  ναΓρεσιν τοθ άδελφοθ τού, ή
  δέ δευτέρα την 21 μέ κατη
  γορουμένους τόν Ιω. Μ. Μα
  νουσέλην επί φόνω καί Νι
  κόλ. Βρανάν διά συνέργειαν.
  ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  Ό Σύνδεσμος Παντοπω
  λών "Ηρακλείου κατέθηκεν
  είς τόν κ. Νομάρχην δπως
  τάς διαθέση κατά βούλησιν
  | έπ' εύκαιρΐα των έορτών τοΰ
  | Πάσχα 1500 δραχμάς, ώς οευ
  τέραν είσφοράν τού.
  ΔΙΟΡίΣΜΟΣ
  Διωρίσθη παρά τή Νομαρ
  Ηρακλείου ώς γραφίύς
  ό κ. Έμμ. Ήγουμενακης.
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΛΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Δι* έγγράφου τού πρός τό
  Ταμείον 'Εφέδρων Πολεμι
  στών τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου
  τα υπουργείον Άεροπορίας
  έκφράζει τος εύχαρισΊας τού
  διά την συμπληρωματικήν πί
  στωσιν έκ δρχ.50 000 τήνδιατε
  θεΐσαν υπέρ τής Βασιλικής
  Άεροπορίας. Έπίσης τό ύ.
  πουργεΐον Άεροπορίας έξέ
  φρασε τάς ευχαριστίας τού
  πρός την Κοινότη'α Βαρβά
  ρων διότι αΰΐηένέκρινεδιά τόν
  ίδιον έπίσης σκοπόν 2500
  δραχ.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΑΞΙΟΜλΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πρεεχηρύχθη διαγωνισμδς διά
  την ιίσαγα,γήν είς τό Ιον ητμήμα
  αξιωματικών τής Βασιλικής 'Αερο
  πορίας 25υπεψηφίων μαθητών. Τα
  κατά νόμονπροβλεπόμενα δικαιολο
  γητικά δέον νά 6ποβληθώαι τόβρα
  δύτ,ερον μέχρι τής 25 Ίουνίου έ.έ.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
  Κατόπιν της ύιτ' αριθ. ^,Λ
  ύιαταγής τοϋ'Υπουργείου Οΐχονο
  μικϊιν έΜτίθεται είς τελειωτικήν
  δημοπρασίαν αήμερον ώραν 9—12
  π. μ. ή ένοικίαοις τοΰ φόρον,
  σφαζομένων ζωων της πόλεως Ή
  ρακλειου. Ή ένοικίασι; τού αύ
  τού φόρου των κωμοπολεων "Ανω
  Αρχανών καί Κρουσώνο; θά ύι«
  ξαχθή την 7 Άπριλίβυ ημέραν
  Π «— α. λ* *ν*4^αι ^κ*ε
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΊΙ ΣΚΑΦΗ
  __—. «_—. ^
  ΑΘΗΝ%Ι 4 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Πέραν ότι ή Τουρκία παρήγγειλεν είς
  αγ-γλικά ^ ναυπηγεία την κατασκευήν
  ενδεκα έμπορικών σκαφών.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
  ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΤΑΙΟ κ. ΛΕΜΠΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων > βεβαιούν ότι ό
  κ· Λεμπρέν εδέχθη νά υποβάλη έκ νέ-
  ου ύποψηφιότητα διά τό άξίωμα τού
  προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας.
  Κατόπιν τούτου θεωρεΐται άσφαλές
  ότι ό κ. Αϊμπρέ* είς τάς αύριανάς (ση
  μερινάς) εκλογάς τοΰ προέδρου τής Δή
  μοκρατίας, θά έπανεκλεγή ----'-*--
  ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Α «ΗΝ ΛΙ 4 Απριλίου (τού άν-
  τιποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι ελήφθη έκεϊ τηλεγράφημα
  τού στρατηγοΰ Φράνκο άπευθυνόμενον
  πρός τόν βασιλέα τής Ιταλίας. Ό
  Φράνκο είς τό τηλεγράφημα τού ευχα
  ριατεϊ τόν Ίταλόν βασιλέα δια την
  Τϊίχρασχβθϊϊσαν είς αυτόν υπό τής Ιτα¬
  λίας ηθικήν καί ύλικήν συνδρομήν κα-
  τά την διάρκειαν τού έμφυλίου πολέ-
  μου.
  ΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣΤΥΠΟΣΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΗΙΟΕΤΙΚΗΝ ΑΡΟΡίίΡΑΦΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μβς).— Πληροφορίαι έκ Βε-
  ρολίνου αναφέρουν ότι ό γερμανικός
  ιύπος, συνεχίζει την έπιθετικήν καί ά-
  πειλητιχήν άρθρογραφίαν εναντίον τώνδυ
  ικών δυνάμεων.