97126

Αριθμός τεύχους

5133

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 8
  ίξάμηνος 3
  Άμερικής
  ίτησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ~μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  6
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""~ ΟΛΟλ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ /"
  ΔΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩΜΕΝ
  ΚΑΙ ΟΛΙΓΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ιΠΕΥβΥΪΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ««ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5133
  Κάπβτε ή στήλη αύτη εί
  χεν άσχοληθή διά μακρών
  μέ την ανάγκην διανοί
  ξεως παραθαλασσίας βδοΰ,
  ή ©ποία θά Ιπρεπε νά
  κατασκευασθή «πό τοΰ λ»
  μ ενός μας χαί άναρρι·
  χωμένη είς ολόκληρον την
  πέραν τού άντιβραχίονος ά
  χτήν, νά έίετείνετο μέχρι
  της θέσεως Ρουσσές. Ή όδίς
  αύτη θά ήρχετο ώς συμπλή-
  ρωμα των έξωραΐστιχων έρ¬
  γων" πού γίνονται πρό ίτους
  είς Μπεντενάκι,καί θά έδιδεν
  είς την πόλιν μας την μορ¬
  φήν πού ήδη τής λείπει: (δα
  την ίχαμνε παραθαλασσίαν,
  θά Ιφερε τούς κατοίκους της
  εγγύς τδν άπβλαύσεων τοΰ
  ύγροϋ στοιχείου
  "Ηδη μέ την κατασκευήν
  τβϋ αεροδρόμιον, μέ την
  προσέχη ανέγερσιν τού πολυ-
  τελειοτάτου αίς αύτό άερολι-
  μένος, μέ τα έξωραΐστιχά
  Ιργα δεχάδων έκατομμυρίων
  πού θά γίνουν συν τω χρό-
  νω πρός συμπλήρωσιν καί
  όλοκλήρωσιν τού μεγάλου
  αυτού Ιργβυ κου άναβιβάζει
  τό Ηράκλειον είς την πρώ¬
  την σειράν τδν πολιτισμένον
  πόλεων, τό ζήτημα κατα¬
  σκευάς παραθαλασσίας οδοΰ
  τίθεται χαΐ πάλιν επί τά¬
  πητος, προβάλλει μάλλον ώς
  άνάγχη ζωτιχή δια τό εκ¬
  πολιτιστικόν παρόν χαί τό
  μέλλον τού Ηρακλείου.
  Μέ τ·ν δρόμον αυτόν, πού
  θαποτελέβη χαί ίσχυρότατον
  πνεύμονα ζωής τού Ηρα¬
  κλείου, βά ζήσωμεν καί όλί-
  γην θάλασσαν, θα αναπνεύ¬
  σωμεν άλλον άέρα, θα εξέλ¬
  θωμεν ά πό τα τείχη, θά έκ-
  χυθωμεν πρός τάς άπολαύ
  οεις τής άχτής καί θά Ιδω¬
  μεν την είκόνα τοθ Ήρα
  χλείου μεταβκλλομένην, λου
  ομένην είς νέον φώς πολιτι-
  ομοΰ χαί προόδου.
  Άλλά τό ζήτημα τής πα¬
  ραθαλασσίας όδοθ, την οποί¬
  αν ημείς τουλάχιστον βλέπο¬
  μεν άπό τούδε ώς ανάγκην
  καί μάλιστα επιτακτικήν,
  δέν είνε ούτε μικρόν, οΰτε
  εΰκολον: Διά νά τεθή εί.
  συζήτησιν, διά νά άποκρυ
  σταλλωθή είς γνώμην, διά
  νά λάβη μέ τόν χαιρέν σάρ
  χά καί όατδ, διά νά προωθη
  8ή χρειάζεται χείρας σθενα-
  ράς, τόλμην καί απόφασιν.
  Χρειάζεται πρό παντός πρω¬
  τοβουλίαν. Καί έξ αυτών τί
  ποτε δέν λείπει άπό τόν ση¬
  μερινόν Δήμαρχον τού Ήρα
  κλείου χωρϊς καί νά νομίζω
  μέν ότι ό Δήμος έχει την
  άντοχήν τής έξ ολοκλήρου
  αναλήψεως τής μεγάλης δα-
  πάνης ενός τέσον μ&γάλου
  έξωραΥστιχοϋ έργου.
  Περιμένομεν λοιπόν, τό
  ενδιαφέρον τοΰ χ. Δημάρ-
  χου νά εκδηλωθή υπέρ τής
  απόψεως πού βχθέτομεν. Καί
  τό ενδιαφέρον αύτό ασφα¬
  λώς θά αποτελέση άπαρχήν
  «χχινήσκω;, πρός απόκτησιν
  τοΰ μεγάλου αύτοΰ πνεύμο-
  νος ζωής χαί ύγείας τής πό
  λεως, πρός όλοκλήρωσιν των
  έργων έξωραΐσμοΰ τα όποΐα
  ήρχισε καί συνεχίζει μέ τό¬
  σην ζέσιν χαί επιμονήν ή
  παροΰσα Δημαρχιαχή άρχή.
  Τό θείον ηάοος
  ΟΙ "ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΙΕ!.. ΤΟΥ ΓΚΡΕΚΟ
  ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
  'Βς γνωστόν ιϊς τόν πΕναχα τοθ
  Θεοτοκοπούλου: «Έλ 'Εσπόλιο»
  πού παρουσιάζει τόν διαμερισμόν
  των ίματίων, υπάρχουν χαί ο Ε
  περίφημε; «τρείς Μαρίες». Διά
  την τοΐιοθίτησίν των χαί την δλην
  φυσιογνωμίαν τής, τεχνιχής των,
  οί χριτιχοΐ διαφωνοθν. Άλλά
  χαί οί ψυχολόγοι διατυπώνουν έ
  ρωτήματα: Πώς κατώρθωσαν οί
  τρείς Μαρίες νά παρακολουθοθν
  μέ πρόσωπα πονεμίνα βαθΐιά άλ
  λά οδσιασΐιχώς γαλήνια, την μα
  χάβριον εκείνην σκηνοθεσίαν; Α¬
  νεξαρτήτως λοιπόν πρός τάς άντιρ
  ρήσεις των χριτιχων, τό πρόβλη
  μα γιβ τίς «τρείς Μαρίες» τοπο
  θετείται σέ μιά γενιχώτερη χοινω
  νιχή 6άσι. Αλλά γιατί; 'ϊπάρ
  χούν τα χρονιχά τής γυναιχείας
  εξελίξεως πού διχαιώνουν πλήρως
  την τοποθίτησίν των οτό δράμα
  τοθ θεανθρώπου χαί είδιχώτερα
  οτΐς τραγικώτερες καί ουγχλονι
  οτιχώτερες ατιγμίς τού. Καί οΕ
  «τρείς Μαρίες» είναι μέσα είς τό
  φυσικόν, ψυχολογικόν περιδάλλον
  των.
  Γιά νά ξανάλθωμε στήν τιχνι
  χή τοθ πΐνακος κου πρέπει ό
  πωσδήποτε νά εξετασθή" διά την
  πληρότητα τρόπον τίνα τοθ συμ
  περααματος, παρατηροθμΐν: —τίς
  μορφές τβν δημίων τοθ Ναζωραί
  ου δ ζωγράφος Ιχει άποτυπώση
  έκφρασιν χτηνώδη. Αντιθέτως ή
  μορφή τοθ ΧριοΐοΟ λάμπει [,φω
  τείνη χαί τό ζωηρδτατο χέχχινο
  τής φορεσι&ς τού πέφτει μέ άν
  ταύγιες βαθειές οτό σχοθρο τής
  πανοπλίβς τοθ έχατοντάρχου. "Υ
  πάρχιι ϊτοι τό πρώτο χεντριχό
  σημείο τοθ πάθους πού αίχμαλω
  τίζει τό θεατή. Σ' αύτό τό οη
  μιΐο τό θριαμβιχως γαλήνιο χαί
  άνώτερο, οί «τριΐς Μαρίες» έρ
  χονται ώς δ μόνος άντιχατοπτρι
  σμός ανθρωπίνης χαί γυναιχείας μα
  ζΰ σημασΐας: Είναι πονεμένες οί
  Μαρίες μέ τόν τρόπον τοθ φύλοιι
  των χαί οί τρείς: Ή συμπόνια
  των μιτίχει τοθ παθητιχοθ γυ
  ναιχιαμοθ, τής συγχρεντρωμίνης ά
  πβγνώοιως άλλά χαΐ τοθ ψυχιχοθ
  θάρρους. Τό θάρρος αύτό ίρχε
  ται χαί στΐς δραματιχώτερβς πι
  ριοτάοιις μέ την πίστι. Καί ή
  πίστις, μπροστά στήν άχτινοβολία
  τεθ όδηγουμίνοι» πρός τόν σταυ
  ρδν διδασκάλου, άποχτα τούς στε
  ρεώτερους συμπληρωμβιτικούς ειρ
  μούς.
  Ή Μαρία ή Μητέρα, ή Μα
  ρία τοθ Κλωπβ καί ή Μαρία ή
  Μαγδαληνή είναι ήπροσωποποίησις
  τής ψυχήί που πονεΐ άλλά καί
  πιστεύει. Ή γυναίκα ώς άνθρω
  πος χαί ώς κοινωνικόν πρόσω
  πον δέν άπέχτησεν Ισως ποτέ ά
  πεικόνισιν πιο διμένην μέ την δ
  λην υπόστασιν της. Γιατί νά
  διαφωνοθν ο( κριτικοί: Γιατί πρό
  πάντων νά μή τό παραδέχωνται
  οί ψυχολόγοι, Τό θάρρος τής πί
  οτεως είνε μεγάλο. Καί πρό πάν
  των δταν τό χατέχΐι ή γυναί
  χά. "Αν άπό τόν περίφημον πί
  ναχα τοθ θεοτοκοπούλου, που
  μέ δλες τίς έπιδράσεις τής 6ενε
  τιχής σχολής, δέν μπορεΐ νά χρύ
  ψη την προοωπιχότητα τοθ χαλλι
  τέχνου, έπεκταθώμεν είς τό νόημα
  πολλών εύαγγιλιχών στιγμών, θά
  αντιληφθώμεν την σύνδεσιν έδώ
  ζωής χαί Τέχνην ΤΙ σας λέιι έ
  πί παραδείγματι ή στιγμή έκείνη
  χατά την οποίαν δ Ναζωραΐος
  άπό τοθ σταυροθ σάν ιίδε την
  Μητέρα τού χαί τό μαθητή τού
  π' άγαποθσε ιδιαιτέρα, τόν Ιω
  άννη, είπε τής, Μητέρας τού:
  —Μητέρα νά ό γυιός οου.
  Κ' ϊπειτα στόν μαθητή τού:
  — Νά ή Μητέρα σου.
  Ή οτιγμή αυτή είνε μιά άπό
  τίς χυριώτιρες Ιπιδεβαιώσεις ιοϋ
  θάρρους τής χεντριχής ψυχικότη
  τος των τριών γυναιχων. Ή Μάν-
  να είχε τό θάρρος νά πβρευρί
  οχΐται οτό μαρτύριο καί νά ά
  χούη^τάς 6ψίοτου^ τραγιχοθ μεγα-
  λείου έπιχλήσεις τοθ θεανθρώ¬
  που. Μήπως αύτό άλλως τε δέν
  είνε σύμφωνο πρός την δλη ψυχο
  λογία τής γυναίκας; Είς τόν αίώ
  νά μας ουγκεχριμενως 6πάρχουν
  οχιτιχώς ο> ιύγινιχώτερις άλλά
  Ή άεροπορική μας συγκοινωνΐα
  αφικνούμενον καί σήμερον ελληνικόν άεροσκάφος.
  ©ΑΑΑΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  τού άεροσκάφους Γιοΰγκερς, τού οποίον ιΐ πολυτέλεια χαί άνεσις ιΐνε παροιμιώδης.
  χαί πιό έναντιρρητες άποδείξιις.
  Ή γυναίχα έρχεται πρώτη σΐίς
  θυσΕες γιά τό σύνολον. Είνι ή
  παραστάτις τοθ πόνου ώς μεγάλης
  κοινωνΐκής εκδηλώσεως. Είς τό
  υλικόν χαί ηθικόν πεδίον αί περι¬
  πτώσει; πού δ σύνδεσμος των τρι
  ών προσωπικοτήτων τοθ Γκρέχο
  χαθίσταται άναντίρρητος, είναι
  πάρα πολλαί. Γιατί αυριον αί μυ
  ροφόροι έπεχτείνονται είς τό λου
  λουδοστάλισμα τοθ θείου σκηνώ
  ματος; Διότι είναι άρμονιχώτατα
  μέσα είς τό παθητικόν, ποιητιχόν
  άλλά καί θαρραλέον πνεθμα τής
  στιγμής τοθ πίναχος χαί τής δλης
  πάντοτε Εστοριχής ή κοινωνιχής
  σημασίας των, τί)ς άπορρεούσης
  άπό τάς βιβλιχάς μορφάς.
  • *
  Οί «τρείς Μαρίες» τοθ Γκρέκο
  είναι ίνα; σταθμός είς τούς όραμα
  τισμίύς γύρω άπό τούς όποίους
  ή Τέχνη χαί ή ζωή εσταμάτησαν
  στοχαστιχές. Είνε ή μεταφορά ε¬
  νός ζωιχοθ «αύτοματισμοθ» άπό
  τόν οποίον δέν υστερεΐ χαί ή
  σΰγχροντ], ή μεταπολεμιχή ζωή.
  Ή στιγμή της είνε ανθρωπίνη. 'Ο
  έξευγενισμός. ή έξβθλωσις, ή ά-
  σχητιχή προδιάθεσις, πού ζωγραφί
  ζονται τόσο λεπτά χαί τόσο έντονα
  στίςφυσιογνωμίεςτων,δένάπορρέουν
  άπό τόν τυπιχό λόγο τής βυζαντι
  νής τεχνοτροπίας. Άπορρέουν ά·
  πό αίώνια αΐτια ψυχολογιχά, έ-
  φηρμοσμένης χαί πραχτιχής ά·
  ξίας. Άπό τβ θάρρος τής γυναί¬
  κας, ώς αδελφής τοθ έλέους επί
  παραδείγματι, έπήγασαν έπεισό
  δια ανωτέρας ψυχιχής 6φής. Τό
  κοινωνικόν σύνολον ένεπνεύσθη ά
  πό τό θάρρος αύτό διά νά αντι¬
  μετωπίση αναλόγως τα δεσμά των
  προλήψεων χαί τα δεσμά τής βί-
  «ς. Ή ελευθερία, ή καλώς έννο-
  ουμένη, υποθέτομεν δτι επήγασεν
  ώς οίχτος πρώτον καί ώς άπώτε
  ροςνσχοπός δεύτΐρον,.άπδ τίς περί
  φημ'ΐς «τρείς Μαρίις».
  Είπαν δ [ι ή προσωποποίησις
  των άσωμάτων είνε ϊν«ς άλχημι-
  βτιχβς χαί κβλλιτεχνιχδς «θλος.
  Ι Καί δέν είχαν άδικον. Ό διαμε-
  I
  ρισμός των ίματίων, δπως ^ τόν
  άντιχρύζομεν είς τόν πίνακα'τοθ
  μεγάλου Κρητός καί μεγάλου
  άνθρώπου, είνε 6 άθλος αύτός είς
  την έντονωτέραν τού μορφήν: Είς
  τό άκαθέρΐστο, θαμπό, κίτρινο
  φόντο—τό φόντο τής συγχύσεως
  καί τοθ δράματος τής ζωτ)ς, δ
  Γκρέκο τοποθιτεΤ, ώς χύριες φω
  τεινές καί χρωματιχές άντιθέσεΐς
  —δπως καί άντιθέσεις σχήματος
  —τό πρόσωπο χαί τή στολή τοθ
  ΧριστοΟ^τή βαμμένη «μέ λάκχα
  ριζαριοθ» καί τίς τρείς Μαρίες.
  Οί αλλοι τοθ πίναχος είνε ίνα
  σύμφυρμα στό όποΐο ή εύγένεια
  καί ή ανθρωπίνη έξαρσις είναι
  πράγματα τελείως ά'γνωστα ή ά-
  μετουσίωτα. Τό πλήθος εκεΐνο δου
  λεύει είτε στή σαδιστική επαρσι
  ή στήν κτηνώδτ] άντίληψι τοθ
  ίσχυροθ χαί συγχρόνως αμορφώτου
  δ οποίος μπορεΐ νά πάρη φυσιο
  λογιχά χαί τα φριχωδέστερα
  πράγματα τής ζωής. Ό άλχημι-
  οτής ξεχωρίζει τίς δχρηστες ού·
  σίες καί διυλίζει είς τό ένσωματω
  μίνον στοιχείον τού, δπου χαί δ¬
  πως αύτός τό άντιλαμδάνεται,
  την λαμπροτέραν θυσίαν τής ζωής.
  Τό τρίπτυχον τοθ θεοτοκοπού¬
  λου δέν είνε δυνατόν παρά νά
  χρίνεται ίνα; άπέραντος χοινωνι
  χός συμβολισμός. Άπό τή στιγμή
  πού θά εμφανισθή άπόψε δ Έ-
  στα»ρωμένος'ίως τή στιγμή πού
  θά άποκαθηλωθ^ καί θά έντα-
  φΐασθή, άνθρώπιναι χυρίως φυσι
  ογνωμίαι είς τό δραμά τοϋ θά
  έλθουν αί μυροφέροι. Αί μυ-
  ροφόροι, άπό τό «γλυκύ !αρ»
  τής Μητέρας ίως τό δονούμενον έ-
  κεΐνο «Ραδβί» ^ής Μαγδαληνής,
  θά άποτελέσουν την βασικωτίραν
  θέσιν τοθ ανθρωπίνου πόνου. Άλ
  λά καί την γραφικωτέραν χαί
  συγχρόνως πλέον δυνατήν είχόνα
  τής πίστεως. Οί «τρείς Μαρίες»
  πρό παντός πιστεύουν είς την
  Άνάστασιν. Α&τό είνε πού τούς
  κάνει νά δλίπουν μέ οϊκτον καί
  τούς δτ,μίους τοθ Ίτ,οοθ. Τό φω·
  τεινό τού πρόσωπο είνε είς την
  συντριπτικωτέραν ακριβώς έκφρα¬
  σιν τού τό μεγαλύτερον ψυχι¬
  κόν στοιχείον διά την πεποίθη¬
  σιν* αυτών. Οί «τρείς Μαρίες»
  ξεκινοθν άπό τόν άνθρωπον διά
  νά άντικρύσουν είς ίνα λυ
  ριχόν πάλιν καί ανθρώπινον
  πλαίσιον τόν όπεράνθρωπον. Καί
  νά μείνουν ώς είδος δόγματος ά-
  παρασαλεύτου μέσα είς τό χύλι-
  σμα των αίώνων χαί των έπο
  χών: Ουδέποτε αλλοτε^νίκησε'πε
  ρισσότερον ή ψιιχή χαί ή ζωή
  τό ένστικτον τοθ ζώου, παρά δ
  ταν την έδόνησε περισσότερον τό
  πάθος καί ή τρυφερότης. Άλλά
  καί ή πίστις πρός τό ίδανιχόν.
  Α£ΜΟΛΑΙΟ£
  Οί παντοπώλαι.
  Ό σύνδεσμος παντοπωλών
  κατέθηκεν είς τόνκ. Νομάρχην
  ΐναδιαθέση ταύτας διά φιλαν
  θρωπικούς σκοπούς έπ' εύ-
  καιρίσ των έορτών, 1500 δρ.
  Ή χειρονομΐα αύτη τοθ φιλο-
  προόδου συνδέσμου δημιουρ-
  γεΐ καί πάλιν την ανάγκην
  έξάρσεως των προθέσεων τού¬
  του καί γενικώτερον των έ-
  παγγελμστιών μας άπέναντι
  τοθ κοινωνικοθ συνόλου.Διότι
  πράγματι άποδεικνύει ανω¬
  τέρα αίσθήματα φιλαλληλΐσς
  καί ύποβοηθεΐ έπικαίρως την
  δλην κοινωνικήν πρόνοιαν
  πρός τούς μεγάλους φιλαν-
  θρωπικούς σκοπούς, είς τούς
  όποίους στηρίζεται σήμερον
  κάθε προηγμένη καί πολιτι
  σμένη κοινωνία.
  ***
  Γενικωτέρα σημασΐα.
  Ή παρακολοόθησις των τε-
  λετών καί των άκολουθιών
  τής Μεγάλης Εβδομάδος καί
  τής Άναστάσεως υπό τής Ε.
  Ο. Ν. θά συμβάλη. ασφαλώς
  είς την έπιβλητικωτέραν μορ
  φήν των άκολουθιών τούτων
  χαί Ιδία τοθ Έπιταφίου. Τό
  δτι άλλως τε είς την εθνικήν
  νεολαίαν μετέχουν σήμερον
  καί τάσχολεΐα δίδει μίαν γενι
  κωτέραν σημασίαν είς τό γε
  γονός. Πλησιάζβι δηλ.περισσό
  τερον πρός τό θρησκευτικόν
  συναίσθημα τάς ψυχάς των
  σπουδαζόντων καί έξυψώνει
  αύτούς έν τώ πλαισίφ των
  έθνικων καί θρησκβυτικών πά
  ραδόσεων.
  ***
  Τα βαρελόττα.
  Ή έκδοθεΐσα υπό τής *Α
  στυνομίας αόστηρά διάταξις
  διά την άπαγόρευσίν τής χρή
  σεως των κροτίδων, παρου
  σιάζει άπό τοθδε τα πλεονε
  κτήματά της. Διότι τό βάρ
  βαρον έθιμον ήρχιζεν άπό τάς
  πρώτας ημέρας τής Μεγάλης
  Εβδομάδος. Καί επί τοθ
  παρόντος ή άτμοσφαΐοα δέν
  δονεϊται άπό κρότους βαρελότ
  των. Βεβαίως μεθαύριον είνε
  πιθανόν νά σημειωθοθν μι
  κραΐ.,.έξαιρέσεις. Άλλ' ώς
  ελπίζωμεν αί εξαιρέσει), αδ
  ται θά είναι σπάνιαι καί δέν
  θά δώσουν είς τάς έπικειμέ
  νας πασχαλινάς ημέρας τόν
  χαρακτήρα πεδίου μάχηο, ώς
  συνέβαινεν άλλοτε. Ή άπαγό
  ρευσις άλλως τε συνοδευεται
  καί άπό άξιολόγους κυρώσεις
  εναντίον των πολεμοχαρων
  των ημερών.
  Ό εσωτερικάς
  τουρισμός.
  Καί άλλαχοθ γράφομεν διά
  τάς όργανωθεΐσας διά τό
  Πάσχα έκδρομάς. Άξίζει πάν
  τως νά Ιξαρθβ πρός τιμήν
  των όργανωτών των ή ώθη
  σις την οποίαν εδωσαν είς
  τόν εσωτερικόν τουρισμόν αί
  έκδρομαί αυτσι. Καί διότι ή
  έποχή τοθ Πάσχα είνε ή κα-
  ταλληλοτέρα λόγφ της άργί
  άς πού παρουσιάζεται εύρύ
  τερον τ) άλλοτε είς τα διάφο
  ρα έπαγγέλματα καί λόγφ
  τής έποχής ή όποία συμπΐ
  πτει μέ τάς κυρΐως ημέρας
  τοθ έαρος. Μέ τόν τρόπον
  τοθτον ό άπώτερος μορφωτι
  κός σκοπός των έκδρομων—
  ό σκοπός τοθ νά γνωρίσωμεν
  τόν τόπον μας, συνδυάζεται
  μέ τό τερπνόν καί την σχετι
  κήν ίριμίαν τοθ πνεύματος.
  ***
  Ή έκπαιδευτική
  πρόνοια.
  Ή ίδρυσις ενταύθα ταμεί-
  ου έκπαιδευτικής προνοίας ί-
  πιβάλλεται νά σημειωθή. Ή
  πρωτοβουλία μάλιστα τοθ Δή
  μου Ηρακλείου νά άποφα·
  σίση την ίδρυσιν τοθ ταμείου
  τούτου καί νά διαθέτη κατ'
  έτος δρ. 600.000 αποτελεί
  αφορμήν είδικοθ ίπαίνου. Καί
  τουτο διότι διά τής Ιδρύσεως
  τοθ Ταμείου Ε. Π. θά έξυ
  πηρετηθωσιν ευρύτερον § αί
  σχολικαί άνάγκαι, πραγμα
  άνταποκρινόμενον νομίζομεν
  είς την σημασίαν τοθ ,'Ηρα
  κλείου ώς πόλεως μέ άπαι
  τήσεις καί προόδους.
  ΟΙ άγροζημιωταΙ.
  Είς την άλλην Έλλάδα Ιχτοπί
  ζονται οί έπιχίνδυνοι άγροζημιω
  ταί. Καί τό μέτρον έπιχροτεΐται.
  Φανταζόμεθα δέ 5τι ή έπιδοχιμα
  σία αθΐη είνε άνάλογος την
  πραγμάτων, λαμβανομένοιι δπ' δ·
  ψιν τοθ τί δύνανται νά ίπιφέρουν
  αί πράξει; των διά την χαθ' δλου
  γεωργικήν παραγωγήν. Εΰτυχώς
  έν Κρήτη ώς πιστεύομεν, δέν θά
  παρουσιασθή ή άνάγχη τοιούτου
  μίτρου είς τό μέλλον, δεδομίνου
  δτι μέ την σημερινήν οργάνωσιν
  τής Αγροφύλακος χαί την παγί
  ώσιν τής άγροτιχής ασφαλείας,
  θά έξυπηρετηθή τό συναίσθημα
  τοθ σεβασμοθ πάντων πρός την
  άγροτιχήν ίδιοκτησίαν χαί την
  σημασίαν των καλλιέργειαν.
  ΛΝΘΡΘΩΣΙ-
  Θέατρον Πουλακάκη.—θΐασος
  Κατερίνας Άνδρεάδη. "Ενοιρξις
  Πέμπτη 13 "Απριλίου.
  Πουλακάκη.— Την Κυριακήν ή
  μεγαλυτέρου έλληνική όμιλοϋσα
  ταινία πού 2γινε μέχρι σήμερον: ή
  «Πρσσφυγοπούλα» μέ τοΰς Σοφία
  Βέμπο— Μ. ΦιλιππΕδην.
  «Μινδ«».—Την Κυριακήν "Ωρα
  2 μ. μ. έπεισοδιακόν, 4 μ. μ.ό Χον
  δρός καί Λιγνός είς τό ίργον
  «ΆτσΙγγανοι», 6 1)2 καί 10 μ. μ.τό
  ναυτικόάριστούργημα: «Ύπερτάτη
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα,
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμκ 6ος Απριλίου.
  "Ορα 8 Μβτάδοβις άκολβυθίας.·
  θά μιταδοθ^ έκ τοΟ 'Ι ΝαοΟ
  τής Μητροηόλιωί ή θεία άκολου
  «Εα.
  "Ωρα 13.30 Χρηματιστήριον—
  Είδήσβις. Ίϊρα Άστεροσκοπείοι»
  Αθηνών.
  13.50 Συμφωνικά έργα τού Νπε
  τοβεν (δίσχοι).
  14.45 Εΐδήσβις — Μετεωρολογι
  κόν δελτίον.
  18.10 Χρηματιστήριον— Κίνη¬
  σις άγοράς Πειραιώς. "Ωρα Ά·
  στκροσκοπείβυ "Αθηνών.
  18 20 Ή ωρα τού Παιδιοΰ.
  1) «Τά Ιίάβη τοθ ΧριστοΟ»,
  δμιλία. 2) «Ό πόνος των λουλου
  διών» διήγημα. 3) «Μαζί μέ τό
  ληοχή». 4) Έπιτάφια.— Ό Να
  ζιοραΐος.—Ποιήματα υπό τοθ θε
  άτροι» τοθ Παιδιοϋ τής κ. Άντιγ
  Μεταξα.
  18.50 "Εργα «3ι' ορχήστραν
  (ύίσκοι).
  19 Μετάίοαΐζ ακολουθίαν
  βά μΐταδοθη ίκ τοθ Ίεροΰ Να
  οθ τής Μητροπόλεως ή άκολου
  θία των άγίων κα! άχράντων Πά
  θων τοθ κυρίου ήμδν ΊησεΟ Χρι
  οτοθ.
  22 30 Έργα δι' όργανον (<3ί σχβι). 23.20 Τελευταίαι είίήσεις. ΗΑΣαΑ ΣΤΟ Υ ϋΟΥΑλΚλΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ "Οραι 3-5, 5—7, 7—7 καί εσπερινή 10 ώρα μ. μ. Τό ελληνικόν κινηματο· γραφικόν άριστούργημα: Η Μέ τβΰς ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΜΑΝΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ Τούλα "Ανζη, Πλέσσαν, Άλίκη Βέμπο. Διαοκευη Δημ· Μπβγρη. Μουσική: Ιωάν. Γιαννίδη ϊτίχοι Αίμ. Σαββίίη. Πέμπτη 13 Απριλίου έναρξις θιάσου: ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΧλΡΙΑΗΜΟΣ ΟΛΕΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 'θίβς Χάνδακος Ηράκλειον Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ^ΥΔΑ 24ον —Καί τό παιδί μας ποΰ εΤ νέ; ρώτησε μέ άγωνία 6 Ί ούδας. —Άρρωστο. Δέν μπορώ βλέπεις νά τό κυττάξω δπως ατήν Καπερναούμ. Άλλά κι' έγώ δέν πάω καλλίτερα. Κά θε μερά κατσλαβαίνω νά χάνω τίς δυνάμεις μου. —"Α! είπεν ό Ίούδας. μέ δάκρυα στά μάτια. Πά νά κα ταστραφοθμε; Νά χάσωμε δ, τι έχουμε καί δέν έχουμε; Ή Λ(α θέλησε πάλι νά τοθ δώση θάρρος. —Δέν πρέπει ν' άπελπιζώ- μεθα Ίούδα. Κάτι θά γίνη πάλι. Τώρα πού πέθανε ό έξάδελφός μου άνέλαβα έγώ τό τσμεΐο καί ο! δουλειές άρχισαν νά πηγαΐνουν καλ¬ λίτερα. Μπόρα είνε καί θά περάση, φτάνει νά μή χάσου με τό θάρρος μας. Έν ώ άκόμη μιλοθσε την πλησΐασε κάποιος προσκυνη τής πού ήθελε ν' αγοράση £■ να ζευγάρι περιστέρια. Ή Λ!α στράφηκε μέ προθυμία στόν πελάτη έν ώ ό Ίούδας, κατάχλωμος, άκουμποΰσε σέ μιά κολώνα. Έξαφνα έ"νας μεγάλος θό- ρυβος ακούσθηκε. Ό κόσμος έτρεχε νά κρυφθή. Ό £νας έ'σπρωχνε τόν άλλο. Ή Λία πήρε δλα τά χρήματα άπό τό ταμείον καί ό Ίούδας στάθηκε μπροστά της γιά νά την προστατεύση. Φωνές άκούοντσν άπό παντοΰ. —Φωνάξτε τούς Ρωμαίους.' Γρήγορα τούς Ρωμαίουςί Μδς πάτηοαν Ιερόσυλοι! Μέσα στόν θόρυβο ',δμως ξεχώριζε ή φωνή τοθ ΚυρΙ- ου. ' Αντηχοϋσε σάν θύελλα. ΟΙ θόλοι των περιστυλΐων έ- δονοθντο άπό την δύναμΐ της: —Φύγετε κλέτιται κσί υπο κριταί. Ό ναός μου είνε ναός προσευχής καί σεΐς τόν μετε- βάνλατε σέ οΓκο έμπορίου. Πί σω ατιλησιοι καί άσεβεΐς! Ό Ίούδας καί ή Λία έβλε παν τούς έμπόρους κοΐ τούς αγοραστάς ν' άφήνουν δες τίς προμήθειές τους καί νά τρέχουν τραμαγμένοι πρός την έ'ξοδο. Τά τραπέζισ των άρ γυραμοιβών άναποδογύρισαν, ό χρυσός κυλοθσε επάνω στό πλακόστρωτο έν ώ τά τΐεριστέ ρια, έλευθερωμένα, πετοθσαν άπ' δλα τά μέρη. Επάνω στήν παραζάλη τό τοθ Πέτρου ανεκάλυψε τόν Ίσκαριώτη καί την Λία κρυμμένους πΐσω άπό την κο λώνα. 'Εξαγριωμένος φώναξε μέ δλη τή δύνσμΐ τοό: —Κι' έσύ έδώ παλη,ογυ νσΐκα! τΗρθες κι' έδώ γιά νά μα ζέψης χρυοάφι. Δέν σοϋ έ'φθα σαν δσα θησαύρισες στήν Κα περναούμ; Καί την άπειλοθσε μέ χειρο νομίες. 'ΕκεΙνη διατηροόσε δ λη την ψυχραιμία της, εΐχε τό κεφάλι ΰψηλά κσί τόν έκύττα ζε μέ περιφρόνησι. Ό Ίούδας δμως δέν μπόρεσε νά συγκρα τηθί). Μέ τά χέρια σφΐγμένα σέ γροθιές ώρμησε κατά τοθ Πέτρου 6 οποίος τοθ φώ ναζε: —Πότε θά φύγης, προδότη; Τί θέλεις κι' έρχεσαι μσζΐ μας; Την στιγμή έκείνη έφθασεν ό Ιησούς. Μέ φωνή, πού έδει χνε την κούρασί τού εΐπε: —Πέτρε, έού θά κρίνης τόν άδελφό σου; (συνεχ(ζεται) Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Μοντέλα τής ανοίξεως καί νέοι χρωματισμοί. Άπογευματινά καί βραδυνά φορέματα. Ή μόδα των έμπριμέ φορεμά- των ίξακολουθεΐ νά κρατ^ πάν τοτε τα ακήπτρα τής κομψότη- τος, παντοθ δπου δπάρχουν κομ ψές κυρίες καί δεσποινίδος. Μέ τίς πρωτε; άνοιξιάτικε; ήμέρες, Ικαναν την εμφάνισιν των τα πρώ τα τά ών. Τό άπογευματινό φόρεμα τής έ- σκοθρο φόντο καί άθη ή γεωμετρικά άπό Ινα μο εμπριμέ φορέματα είς δλα χοαμικά κέντρα των Π»ρ'σί- ποχής έχει πολύχρωμα σχέδια. Συνοδεύεται νίχριομο Ιπανωφόρι, συντονισμέ νο μέ τό φόντο τού φορέματος. Συνήθω; την έμπριμέ τουαλέττα συμπληρώνει μ!α κοντή ζακέττα ή ίνα μπολερό τοΰ αύτοθ δφάσμα τος. Οί δημιουργοί τής μό5ας πά ρουσίασαν χαρΐτωμένα μοντέλα τής ανοίξεως αποκλειστικώς διά νεαρας δεσποινίδος. Τά μοντέλα αοτά είνε δροσερά, νιανικά, ά· νάλογα μ' αύτές γιά τίς όπεΐε; προορίζονται: Μεταξυ αυτών Ινα φόρεμα άπό ταφτα ρόζ πάλ, χομμίνο σέ Γσΐα κλωσιή. Την «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ» φοθστα γαρνίρουν σουρωτά πα· νό, πού δίδουν πολλή χάρι στήν σιλουέττα. "Ενα φόρεμα βραδυνό άπό με- ταξωτή μουσελίνα. Ή φούστα άποτελεϊΐαι άπό δύο μεγάλα βο¬ λάν σουρωτά: Τό κάτω βολάν εί¬ νε διπλό. Μία τουαλέτχα άπό δργκαντί ζωτ]ροΟ χρώματος, γαρνιρισμένη μέ δαντέλλα, σέ άνοικτί, πολύ άνοιχτό χρώμα ή σέ άπόχρωσι παστέλ. Τά χρώματχ πού ευνοεΐ ίδιαι μόδα είνε: ρουά καί φωτεινό πράσινο. Έπίση; τό τέρως ή παριζιάνικη σαφράν, βιολέ, μπλέ άσπρο χα'. τό πού κολακεύει άνοικτό κίτρινο έξαιρετικά τίς μελαχροινές κυρίες χαί δεσποι νίίες. Τό άσπρο καπέλλα συνηθίζεται πολύ εφέτος. Συνήθως συνοδεύ εί έ'να μαθρο ταγιέρ τής έπο- χής γαρνιρισμένο μέ μεγάλα &■ σπρα ρεβέρ, άπό ταφτα ή μετα ξωτό πικέ. ή Ντιστεγκέ ΠΩΛΕΙΤΑΙ. είς τό κεντρικώτε¬ ρον σημείον τής αγοραίς των Μοι¬ ρών κατάστημα καινουργές, γωνι ακόν 72 τετρ. μέτρων. Πληρο¬ φορίαι παρ' ημίν. Νιά σκηνή άπο την Ελληνικήν [ταινίαν «Προσφυγοΐτοΰλα». Η]ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΊΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΕ 40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Λιά την καταπολέμησιν τού Περο- Ι νοσπόρου. Ξ _ Καταργήσετε την χρήσιν τοΰ ΘεΓΐκοϋ Χαλ- Ε κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν Ξ ανακάλυψιν ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού | δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- Ξ νος τού, χαί είναι περισσότερον δραστικός άπό Ξ την μπλάβην πέτραν. Ξ Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. Ξ Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ· = δεμίδος, έχομεν 'Αρσενικοϋχον Όξυχλωριοΰχον Ξ Χαλκόν. Ξ Ζτιτήσατε όδηγίας άπό τά γραφεΐα μας. Ξ ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ·α | Άντιπρέσωποι Άνωνύμβυ Ελληνικάς Έταιρίας Χη· Ε μικών Προϊόντοαν καί Λιηασμάτων. · Β =ΠΙ1Ι111111111Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι1Ι1ΙΙΙΙ1ΙΪ1 υΐΙΙΗΗιΐΊΐΤΗ ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||||.........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1 II ΙΙΙΙΙ9Ι1ΙΙΙΙ ΐηΐΙΙΗΙΙΒΚ ΗΙ111ΙΙ1Ι11ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ111Ι111ΙΙΙΙΙΙ111« Κολών ια ι - Άρώματα Ι Ι Ταχύταται έπιοκευαΙ ώρολογΐων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι είς το ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ τέ ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ καί δλα τα Εύρωπαϊκά καί Έλληνικά καλλυντικά τοθ γυναικεΐου καλλωτιισμοθ είς τοθ Γεωργαντά Ι Πώλησις χονδρική καί Αιανική. | ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ II ΗΐηΐΙΙΐηΐ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111111111101ΙΙΙΙ111111ΙΙ1ΙΙΙ1Ι|||]|1Ι1ΙΙ1Ι11ΙΙΙ ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΊυΐΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠ~ Ό σατανάς καλόγηροςΙ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΠΟΗ ΤΣ1Ρ1Ν "Επί τή βάσει νϊων στοιχΐίων 42ον —Φυσιχά είνε ϊρομαγμένο τό Ιπαιδί. Δέν είνε τίποτε. Έξαφνα τό παιδί έξίσπασε χαί άνέχραξε μέ δάκρυα. —Μ3 εχτύπησε, μαμουσκα. Ό ΙΙαυλος μ' έδειρε! Καί είτε πώ; θά σκοτώση τόν πάτερ Γρήσα! Ό Παθλος έγινεν Ιξω φρενων. Διαμαρτυρόμενος προσεπάθει νά πείση την αύΐοκράτειρα περί τή; άθωότητές τού. —Είνε ψίμματα δλ' αυτά, μέγα λειοτάτη. Είνε δυνατόν νά πιστέ- ψετε τέτοια πράγματα; —Παθλε! Πώς μπίρεσες νά π^{ ίμπρός σ:άν Αλέξη τέτοια πράγ ματα; Ηρώτησεν ή αΰτοκράτειρα εί; τόνον άγαναχτήσεαις. —Δέν είπα τέτοιο πραγμα. —Τότε δ Αλέξη; λέγει τέτοια πράγματα; Έν άπογνώσει δ Παϋλο; ίκέ- τευσε: —ΜοΟ έπιτρέττεκ, μεγαλειοτά τη, νά σά; πώ δυό λέξεις; Ή αιιτοχράτειρα δμως τοθ είπεν Κ0Ι ΓιΩΜΙ ΚΡλ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Πό πή Φαλκονάκη— Αριστείδης Κου φακης ίδωσαν αμοιβαίαν ύπόσχβ σιν γάμου. * Συγχαρητήρια. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Μετ* ολιγοήμερον τιαοαμονήν επανήλθε έξ "Αθηνών ό Ιατρόο κ. Κίμων Εύγενής, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό Διοικη· τικόν Συμβούλιον τοΰ Φιλανθρω¬ πικόν Συλλόγου Κυρίων καί Δε· σποινΐ&ων (Άγία Τριάς) θεωρεΐ καθήκον τού νά ευχαριστήση καί διά τού τύΐΐου τόν διακεκριμένον Ιατρόν τήί υόλεώς μας κ. Κώ· σταν ΚουβΙδην δστις τόσον προ. θύμως καί άφιλοκερδως νροσφέ· ρει τάς ύηηρεσΐας τού ειΐς τούς α¬ πόρους ασθενεϊς τοθ Συλλόγου. Ή Γραμματεύς Βαγγέλα Κ. Παπαδάκη Ή Πρόεδρος Μαρία Έμμ. Στεικκέιχη Γύρω στήν πόλι. εί; ξηρόν τόνον: Δέν έπιτρέπω τίποτε. Δέν ξ- χει; νά μοθ ί τίποτε. Γύρι σε είς τά θήκοντα! Μέ τά μάτια γεμδτα άπδ θθ ό Πλ ξθ στρατιωτιχά σου κα δά¬ κρυα θυμοθ, δ Παθλο; εξήλθε 6ρα δεω; τή; αιθούση;. Μέσα εί; τό συγκεχυμίνον πνΐΰμά χου μιά σκέ ψις εκυριάσχει. Ό Ρασποθτιν πρέπει νά σκο- Διά την ασφάλειαν τής Ρωοαί άς δ Ρασποθτίν πρέπει νά έκλεί ψη, νά σιΐοτωθ^ . ΚαΙ κατέστρωνε τό σχέδιον τής εκτελέσεως. Δέν ήτο δυνατόν ν' αναβάλη. Τό πρδγμα ήτο έπεϊγον. Ό Ρα σποθΐΐν επρετιε νά φύγη άπό μέ σα δσο τό δυνατόν ταχύτε¬ ρον. * * Την νύκτα εκείνην είς τό βρώμι κο καί άθλιέστατο διαμέρισμα τού Ρασποθτιν, εί; την πτωχοτέραν η τής Μόοχας, Ινα; &ττη ρέτης φέρων την στολήν των βχ ?έδων τοθ σπιτιοθ τής Νχτάσας εισήλθεν είς τόν προθάλαμον, δ που όρδαί καλοντυμίνων άνδρών καί γυναικών ένωχλοθααν τόν χω ρικίν άπηρέτην τοΰ Ραστΐοθΐιν, Ντούνια, ζητοθντε; μίαν άχρόασιν διά τόν άνθρωπον τοθ όποίου ή έπιρροή ήτο ή5η γνωστόν, δτι ά- πετέλει σπουδαίον παράγονια εί; την πολιτικήν ζωήν τή; Ρωσσία;. Γρήγορα δ γκρούμ τή; Ναΐάσα; είπε γιατί ήλθε. Ή πριγκήπισσα επεθύμει νά ίδη τόν Ρασποθτιν. Χωρί; νά διστάση &ΰτε στιγμήν ό Ντούνια τοθ είπε νά φέρη την κυρία τού μέσα. Ό καιρός εσυνεχίσθη καί χθές νεφβλώδης—σύμφωνα καί μέ τό μετεωρολονικόν δελτίον. —Έν πάση περιπτώσει οί πρα· κτικοΐ καιροσκόποι ήοαν χθές την πρωΐιν αΐσιόδοξοι. —Καί ώς απεδείχθη βραδύτβ ρον, δέν Εσφαλλον. —Σήμερον Μεγάλην Πίαπτην γΐνεται ώς γνωστόν κατά πατρο- παοάδοτον αρχήν τό βάψιμο των αύγων. —Άπό χθές ώς έκ τούτου ήρχι¬ σεν τό διαλάλημα είς τούς δρό· μους τής «κόκκινης καλής μπο· γιάς» υπό πλανοδΐων, μικρων καί μεγάλων. —Έν τω μεταξΰ συνεχΐζεται καί τό ζύμωμα τοθ όηοίου ό χρόνος ποικίλλει άπό τής Μεγάλης Τρί- της μέχρι ιη"ς εσπέρας τής Μέγα λης Παρασκευίίς καί τίς πρωίας τού ΓΛεγάλου Σαββάτρυ. —Άξίζει πάλιν νά έίαρθπ ή δρά σις τού Φιλανθρωπικόν Συλλόγου ΆγΙας Τριάδος. —"Όστις χθές τό άττόγευμα 6· μοίρασε τρόφιμα καί άνά ϊν πεν- τηκοντάδραχμον είς αρκειώις 4π6 ρους οικογενείας. —Άποδεικνύων οθτω την συστη ματικήν οροντΐδα τού υπέρ ω έδώ ί δή ά ά (αυνεχίζεται) ΜΙΝ2Α ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ "Ωρα 10 π. μ. καί 4 μ. μ. ΑΤΣΙΓΓΙΝΟΙ μέ τούς ΧΟΔΡΟΝ&ΛΙΓΝΟΝ στή μεγαλύτερη τους κω- μική δημιουργία. "Ωρα 2 μ. μ. συνέχεια έ- πεισοδικοϋ: ΗΥΣΙΙΚΟΣ ΑΣΙΥΝΙΜΟΣ Ι 8 "Ωρα έ 1)2 καί 10 μ. μ. Ινα ύπέροχο ναυτικό με- γοιλούργημα παρμένο ά¬ πό τόν άπελευθερωτικόν πόλεμον τής Άμερικής: ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ΝΥΚΤΑ ΕΦΟΔΟΥ 1917 μή ορ πέρ των ένδεών καί δή κατά τάς παρού- σας ημέρας. —Προχθές τή ν εσπέραν οί ναοί τής πόλεως ήσαν κατάμεστοι χ6· σμου, παρακολουθήσαντας έν κα- τανύξει την ακολουθίαν τής Με· γάλης Τρίτης. —ΚαΙ τόΐραχ η κό καί μελωδικό τροπάριο τής Κασσιανής. —Τό οποίον έξετελέσθη άοτιώ τστα κοΐ είς τόν "Αγιον Τίτον καί είς τόν "Αγιον Μηνδν καί είς τόν γρατΦΐκόν ναΐσκον τοΰ 'λγίου ΔημητρΙου μέ την καλΧΙφωνον ύτό τόν πρωτοψαλτην κ. Γ. Μαρκα¬ κήν χορωδίαν. —'Η άγορά μας άποκτ^ όσημέ ραι κίνησιν ζωηράν, ώς είνε δέ ευνόητον ή κίνησις αυτή προώρι σται νά ένταθ(). —Ιδία οταν κάμη την εμφάνισιν τού ό πασχαλινός άμνός, έαφαγμί νος ή ζωντανός. — ΚαΙ έκτεθί) πρός πώλησιν είτε είς τά κρεοπωλεϊα, είτε καί <α&' οδόν άπό κτηνοτρόφους ή καί με ταπράτας. —Ώς γνωστόν τό δεύτερον συμ βτχίνει ένίοτε από τής σήμερον είς τάς πύλας τής 'πόλεως. - —Σήμερον την πρωΐαν καί την εσπέραν ό έκκλησιασμός θά κορυ φωθΓ) άπό τούς φιλακολούθους. —Οΐτινες θά παρακολουθήσουν την ακολουθίαν των μενάλων καί βασιλικόν ώρων καί την άκολου θίαν των Άγίων Παθών, — ΠολλοΙ συμπολίται ώς λέγε· ται θά μετάσχουν των διοργανου μένων έκδρομων, περί των οποίων έγράφομεν χθές. — "Αλλως «Ιθισται κατά τό Πά σχα οί περισσότεροι είτε καθ" ο¬ μάδος, είτε καί έν στενώ οΕκουε νειακφ χύκλφ νά πανηγυρ(ζουν τό Πάσχα είς τό Οτταιθρον ή καί έκτός τής ϊδρας των. • Ρ4πβρτ«ρ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ! ΈπανεκδΙδεται ή «Άγροτι- κή Κρήτη» υπό την Διεύθυν σιν τοθ ΙδρυτοΟ καί (διοκτή τού της κ. ΉλΙα Ε. Διαλυνα. ΈτησΙα συνδρομή δραχμαί 100, προπληρωτέαι. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει οτι:Έκτίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημο¬ πρασίαν ή κατεδάφισις καί παραλάβη των υλικών τοθ οίκήματος τής παλαιάς Νο- μαρχΐας ενώπιον τής Δημαρ- χιακής Έπιτροπής την 17ην Απριλίου 1939 ημέραν Δευτέ- καί ώραν 10—12 π. μ. συμ¬ φώνως πρός τούς δρους τής σχετικάς διακηρύξεως ών δύ¬ νανται νά λαμβάνωσι γνώσιν προσερχόμενοι είς τά Γραφεΐα τής τεχνικάς 'ΥτιηρεσΙας τοθ Δήμου οί βουλόμενοι νά πλει οδοτήσωσιν. Έν ΉρακλεΙφ τβ 4 Άπρι λΐοθ 1939. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνδς Γεωργιάδης ΚΑΤΟΧΟΣ τής διπλογραφίοις άναλαμδάνει την τήρησιν έμπορι· κων διδλίιον μέ συμφέροντας δ- ρονς. Πληροφορίαι ' η
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Τό μεγάλο ·Μργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  546ον
  Ημείς έσχομεν πάντοτε την ίδέαν ότι άπαιτεϊ
  ται ποία τις δόσις θάρρους άξίου τόσης εύμε
  νοθς προσοχής, δση δέον ν' αποδοθή είς καθήκον
  έπιβαλλόμενον καί έ<-ληρούμενον. Νά μή έξερευ νήσωμεν, νά μή σπουδάσωμεν, ν' άνακόψωμεν την πρός τα πρόσω πορείαν, διατί; Βεβαίως δέν είνε διόλου ευχάριστον, ου τε θελκτικόν νά έρευνήσωμεν είς την κοινωνικήν [ύ ποστάθμην, έκεϊ δπου τιβρατοθται ό χοθς καί όρ χεται ό βόρβορος, ή ν' άνασχάψωμεν έντός των πυκνών έκεΐνων στρωμάτων, ή νά καταδιώξωμεν καί συλλσβόντες καταρρίψωμεν επί τοθ λιθοστρώ τού τό άπόβλητον τουτο ίδΐωμα περίρρυτον, ώς είνε έκ τοθ βορβόρου, τό διαλεκτικόν τουτο έξέλ κωμα, ου εκάστη λέξις πσρΐσταται ώς τις δυ- σώδης κρίκος τέρατος έκ τοθ έρέβους άνελκυ οθέντος. —Όμολογοθμεν ωσαύτως 8τι είνε άλγεινή τοθ άκατονομάστου συνωστισμοθ τής άργώ ή θέα έν,,τοιαύτη γυμνητεία καί υπό τό φώς τής γνώ σεως. Φαίνεται άληθώς δτι είνε εΐδός τι μορφής είδε χθοθς δημιουργηθείσης διά την νύκτα κοί άποσπα σθεΐσης εκ τοθ βόθρου των άκαθαρσιών. ΝομΙζει τις δτι βλέπει φρικώδη λόχμην θάλ λουσαν έν άκάνθαις καί ριγοθσαν, κινουμένην καί συνταρασσομένην, άναζητοΰσαν ζόφον, άπει λοθσαν καί ένεδρεύουσαν. Μία τις λέξις όμοι άζει πρός γρϊφον, ετέρα πρός σΐμάσσοντα καί έξορυχθέντα όφθαλμόν, τρίτη τις καροβΐδος. πρός άγκύλιον Έγκυκλοπα ιδε ία νά Αι* έκεΐνους πού πλουτΐζουν τάς σέλουν γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ Τά αυγά τοθ Πάσχα είνε μία πολύ παλαιά είίωλολατριχή παρά δοσις. Ή έαρινή ι,έποχή τοθ Πά¬ σχα, έποχή τής γονιμότητος, δέν ήμποροθσε νά ίχη ώραιότερον συμ βολον άπό τό αύγδ. 'Από τής άρ χαιότητος τό αύγό, αύμζολον τής έβγήχεν ή ώραία Ελένη καί άπό τί άλλο οί Διόσκουροι. Τέλος, κατά τόν χριστιανικόν θρθλον, 5ταν οί καμπάνες, μετά την Έβδομάϊα των Παθών, έπι- σΐρίφουν άπό την Ρώμην, σχορπί ζουν, χαθώς περνοθν αύγά. Έξ γονιμότητος, ήτο πάντοτε συνδεδε ΐ αύτοθ προήλθεν ή συνήθει» των μένον μέ τούς θρησκευτιχούς θρύ | σοκολατένιων αύγών είς σχήματα Τό βλον ζή έκ τοθ είδεχθοθς έκεΐνου ζωϊκοθ ρευστοθ των ένοργάνων καί είς άποσύνθεσιν εΰρι σκομένων ούσιών. Άλλά τίς ποτε παρεδέχθη δτι ή μελέτη άπο κλεΐεται έξ άποτροπιάσεως πρός τό μελετώμενον καί τίς ποτε Ιατρός δέν ηθέλησε νά επισκεφθή νοσοθντα, οιαδήποτε καί άν είνε ή νόσος αϋ τοθ, ή τίς ή άσθένεισ, ήν ό ίατρός δέν θέλει νά διδαχθή; Τίς φυσιολόγος ηρνήθη ποτέ νά σπουδάση τόν οργανισμόν έχΐδνης ή άρουραΐου ή σκορπΐου, ή σκολοπένδρης, μή θελήσας νά καταστήση, γνωστά καί τά έξ αυτών πιθανά πορΐσματα; Πάς όστις ήθελεν άποστρέψει τό πρόσωπον άπά τοιαύτης θέας, θά ώμοΐαζε πρός χειροθργον άπαρνούμενον νά εξετάση οιονδήποτε έ"λκος ή την γάγραινσν, θά ώμοΐαζε φιλόλογον διστάζοντα νά εξετάση γλωσσικόν τι γεγονός, ή φιλόσο φόν μή δΐδοντα προσοχήν είς ανθρωπίνην τινά πράξιν. Διότι, δμολογητέον πρός τούς άγνοοΰντας, ή άρ γώ είνε Εν Ολον αποτελούμενον έκ φιλολο>ΊΚθΟ Ι
  φαινομένοϋ καί κοινωνικοθ άποτελέσματος. Κοί
  τί είνε ή κυρΐως λεγομένη άργώ; ή γλώσσα τής
  πενΐας.
  (συνεχΐζετσι)
  λους. Ή θεογονία των Περσών
  λέγει δτΓτήν εποχήν χαθ' ήν δέν
  δπήρχε τίποτε, παρουσιάσθη Ινα
  αύγό καί ή Νύκτα τό έσκέπασε
  μέ τα φτερά της. Ό ιι[£ς τοθ
  πατρός τοθ σύμπαντος έπενέβη καί
  άπό τό αύγό εγεννήθησαν ό ήλιος
  καί ή σελήνη, πού έπέταξαν άμέ
  σω ψηλά στόν ούρανί. Ή γή, πιό
  βαρεία, έχαμήλωσε.
  Ή ίνδουϊστική κοαμογονία μάς
  λέγει έξ άλλου δτι ό δημιουργός
  τοθ κοσμου καθώς διέλυσε τάσκότη
  καί εδημιούργησε τά νερά, άφή
  κεν £να σπόρον, πού έγινεν χρυ-
  σό αύγό δμοιο στήν λαμπρότητα
  μέ τόν ήλιο. Καί ό Βράχμας, ό
  πατήρ των κόσμων εγεννήθη έξ
  ιδίας δυνάμεως. Ό θεός άφοθ ε
  μεινεν επί ίνα ολόκληρον ίτος
  μίσα είς τό θείον αύγό, τό έχώ-
  ρισε κατόπιν είς δύο μέρη καί μέ
  αύτά εσχημάτισε τόν ουρανόν καί
  την γήν.
  Είς την αρχαίαν Αίγυπτον, δ
  θεός Κνέφ βγάζτι άπό τό στόμα
  τού ίνα αύγό. Είς την γένεσιν, ό
  Μωϋΐής παρουσιάζη τόν Ίεχαιβά
  καθισμένον επάνω »ίς τά νερά,
  ώσάν την κλώασα απάνω στ' αύγά
  της. Είς τό όρφικόν δόγμα, τό αύ
  γό Ιπ'.οης συμβολίζει τό σύμπαν.
  Είς την μυθολογίαν, ή Λήδα, διά
  τής επεμβάσεως τοθ Διός, δ έπεΐ
  ος προσήλθεν υπό μορφήν κύκνου,
  έγέννησε δύο αύγά, ' άπο τό ίνα
  &περφυσιχά πού προσφέρονται τάς
  ημέρας τού Πάσχα καί πού άποτε
  λοθν τά "ωραιοτέρα άνοιξιάτικα
  δώρα.
  Τάν 18ον αίώνα χατεσκεύαζαν
  αύγά το5 Πάσχα έκτάκτω; ώραι»
  καί άσυνήθους πολυτελείας. Έφι-
  λοτεχνοΰντο από τούς μεγαλειτέ·
  ρους χρυσοχόους κατά παραγγελί
  αν των πριγκήπων ή άλλων πλου
  σ'ων άξιωματούχων οί όποΐοι τα
  προσέφεραν ώς δώρα. Άναφέρεται
  δτι δ Βατώ καί δ Λανκρέ είχαν
  κάμει διακοσμήσεις επάνω είς αύ
  γά, πού ήσαν άληθινά άριστουργή
  ματα, καί τα δποΐα έπωλήθησαν
  δσον καί οί ακριβώτεραι πίνακές
  των.
  Τό 1880 ίνα γαλλικόν περιοδι
  κόν ή «Νέα Ζωή», διωργάνωσε
  μίαν πρωτότυπον έκθεσιν άπό ζω
  γραφισμέναπασχαλινά αύγά. Είχε
  μεταφίρει έπίτηδες είς μεγάλην πό
  σόιητα αύγά στρουθοκαμήλου έκ
  Καΐρου καί τά παρέδωσε διά νά
  τά ζωγραφίσουν είς τούς διασημο
  τέ ρους καλλιτέχνας τής έποχής
  έκείνης μετβξύ των οποίων ήσαν
  έ Μανέ, ή Σάρα Μπερνάρ, ή Μ αν
  τελέν Λεμαίρ, ή Λου'ίζα Άμπεμά,
  δ Νΐετάϊγ/, δ Φοραίν, Σαπλέν,
  Ντυέζ κ. &. "Ενα άπό τά αύγά
  έκεϊνα, πού έζωγράφισεν δ Μανέ
  εμεινε διάσημον καί διατηρεΐται
  άκόμη ανέπαφον είς μίαν παρισι
  νήν συλλογήν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ρ
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Ν«ζ·ν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 1-41.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΑΕΡΜΛΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ δ ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, καρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  ΕΙδικόν Συνεργεΐον έπισκευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  'Υποκατάστημα τού έν Αθήναις, εργοστασιον
  Πολυχρονίδη— Μπιζιώτη
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Προικτοριΐον ΛΜΛΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ
  Οχς ήγγυημένες «ηέ> τα 'Ανωγειανά Μιτάτα
  τοδ Ψηλορείτβυ ευρίσκονται είς τό Πρατήριον τυρού
  των μ. κ. Δ. Φευοταχάχη, Χ. £υ>ΰύρη καί Σία (έναντι
  παλαιάς Νομαρχίας.
  Γνωρίζομεν έπίοης βτι άνοιλαμβάνομιν την παράδο¬
  σιν μυζηθρ&ν είς Οΐιραιά κ»Ι Αθήνας διά τού έχεΐ
  προσωρινώς ίγχκταβταβέντβς συνεταίρου μας Χ. Ενλούρη.
  Ή ψιλανδρωπική κίνησις
  είς την πόλιν Σητείας.
  ΣΗΤΕ1Α Άπρίλιος (τού άντα τρόπον χαραχτηριοτικον διά τάς
  ποκριτοθ μας) — Τάς ημέρας 8λας προόδους τής ΣητιΕας. Είς
  αύτάς ή φιλανθρωπική κίνησις κάθε στιγμήν πνευματικής ή κοινιο
  είς την πόλιν μας ιταρουσιάζει! νίκης βημασίας, δ σύλλογος πρω
  ιδιαιτέραν ζωήν δπως καί κατά
  τά παρελθίντ» έτη.'Υπάρχουν πάν
  τοτε αί καλαί προθέσεις των
  σαμπολιτών νά συνεισφέρουν υπέρ
  των ένδίών άλλά καί αί είδι
  κώτεραι πρωΐοβουλΕαι.
  Ανεξαρτήτως τής έκδηλωθείσνςις
  πρωτοβουλίας άπό μίρο)ζ τής
  Νομαρχίας ΑασηθΕου, ήτις καϊ
  συνέστησεν ώ{ γνωστόν καί είδι
  κήν επιτροπήν έράνων, είνε 6ί
  βαιον δτι έ Σύλλογος Κυρίων καί
  Δεσποινίδων Σητείας θά ένδια
  φερθή διά τούς απόρους καί θά
  παράσχη ϊπως πάντοτε την συν
  δρομήν το^.
  Έπ' εύκαιρία τοθ γεγονότος
  τούτου οί πολλαί έξαΕρουν την
  δράσιν τοθ συλλόγου καί άπό
  γενικωτέρας απόψεως καί κατά
  τοστατεϊ καί έντείνει την
  τού.
  Προκειμένον ιδία περί άποχα
  ταστάσεως όρφανών καί άπροατα
  τεύτων χηρών 6 σύνδεσμος Ιχΐι
  νά έϋΐ5εΕξη παραδείγματι τι-
  μώντα καί αυτόν ώς σωματείον
  καί την κοινωνίαν Σητείας.
  Έ δράσις ούτω τοθ Συνδέσμου
  Κυρίων καί ΔεσποινΕδων Σητεί
  άς καί κατά τό εφετεινόν ΙΙάοχα
  προώρισται νά αποτελέση νέαν ά
  πόδειξιν τής μερίμνης τού διά
  τούς άναξιοπαθοθντας καί νέαν
  είκένα τής δράσεώς τού έν τώ
  κύκλω τής αλληλεγγύης καί τής
  ευρυτέρας φιλανθρωπικής κινήσε
  ως των ημερών είς την πόλιν
  μας.
  Ο ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΟΙΚΟΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
  Πσρακαλεΐ τάς άξιοτΐμους
  κυρίας καί δεσποινίδος Ήρα
  κλεΐου αΐτινες έτΐμησαν την
  έκθεσιν αύτοθ των νέων μοδέ
  λων τής άνοιξιάτικης μόδας
  έν τώ Ξενοδοχείφ «Ελβετία»
  νά δεχθώσι τάς ευχαριστίας
  τού διά την προσνενομένην
  παρ' αυτών τιμήν .Ύπόσχεται
  δέ ότι καί έν τώ μέλλοντι ό οί
  κοςούτος θά προσπαθήση νά
  παρουσιάζη είς την ωραίαν πό
  λιν σας δ,τι εκλεκτόν Εχει νά
  επιδείξη ή μόδα.
  Αντιπρόσωπον τού έν Ήρα
  κλείω ό ήμέτερος Οΐκος Ραπτι
  κης διώρισε την μοδΐσταν κ.
  Άλεξάνδραν Ρεθβμνιωτάκη
  είς ήν παρακαλοθμεν νά άπευ
  θΰνωνται αί ένδιαφρρόμεναι
  διά πασάν πληροφορίαν ή πά
  ραγγελίαν.
  Μετά τιμής
  Ο ΟΙΚΟΣ
  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο-
  μοθ "Ηρακλείου προκηρύσσει
  φανεράν μειοδοτικήν δημο-1τιΧΜν Χ«»Ρδν.
  πρασίάν την 17ην Απριλίου*__
  ημέραν Δευτέραν καί
  —Αί άκολουθίαι τής Μέγα
  λης Εβδομάδος.
  Σήμερον Μεγάλην Πέμπτην
  άρχεται την 7 30 π μ. ή θβία λίι
  τουργία τού Μεγάλου Βασίλειον)
  καί την 7 30 μ μ. ή άκολουθία
  των Άγίων Παθών.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον έην Απριλίου 9« δια-
  νυκτβρβύσουν τά τραρμκκαί* Άρι
  στ. Χαλκιαδάκη καί Άηοατ. Ζ*
  φειρίου.
  —Οί φυματικοί ύκάλληλοι
  τ.τ.τ.
  Είς την έφημβρ(δ« τής κυββρ
  νηβεως έδημοβιεύθπ άν«γκ«στι
  κός νόμος διά τού έποίου 6ρί
  ζονται αί παροχαΐ των οποίων
  διχαιοΰνται οί πάσχοντες έκ πνβυ
  μονικης φυματιώσίως μονιμοι υ
  πάλληλοι των Τ.Τ.Τ. καί οΐτινες
  εχουν άν» των 5 έτών πρκγματι
  κήν υπηρεσίαν.
  — Ή ζήτησις καπνεργατών.
  Τό ΰφυπουργεΐβν Εργασίας έζή
  τηαενάπό τήνέθνικήνσυνβμοσκον
  δίαν έργατών καΐ τα έργαττκά
  κέντρα καί τά αρμοδία κ«κνβρ
  γατικά σωματεία δπως όργανώ
  βοον συνεργϊϊα μκτακινήοβως κ«
  πνβργατών καί καιτνΕργατριών
  πρός διάςρορα κέντρα έ«εξβργ«
  οίας καηνοϋ οΊτου προβλίπβται 8
  τι θά υπάρξη ζήτησις καπνΐργα
  τικών χειρών
  10—11 π. μ. είς τά γρσφεια 'αΤρατβ5 άξιβίματικβς κκτέβεββν
  αύτοθ διά την προμήθειαν ] ί ί ή ζ άβώ
  προμήθειαν
  διαφόρων άνταλλακτικών ψε-
  καστήρων.
  Οί βροι συγγραφη"ς ύποχρε
  ώσεων ευρίσκονται κατατε
  θειμένοι είς τά γραφεΐα τοθ
  Ταμείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ
  σιν καθ" εκάστην.
  (Έκ τοθ γρσφείου)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Αί Ένώσεις Οίνοποιητικών
  Συν)σμών ΝομοΟ Χανίων δια
  κηρΰττουσι πρόχειρον φανε
  ρόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν
  διά την εκτέλεσιν διαφόρων
  οίκοδομικών έργων συνολικήν
  δαπάνης δύο έκατομμορίων
  δραχμών είς τά ΟΙνοποιεΐα
  Μάλεμε, ΚυδωνΙας, Κολυμ
  βσρίου καΐ Καστελλίου Κισ
  σάμου την 16ην Απριλίου
  έ. έ. ημέραν Κυριακήν καΐ
  ώραν 11 π. μ. έν τοίς γρα
  φείοις τοθ ύποκαταστήματος
  τής 'ΛΥΡ°τική"ς Τραπέζης Χά
  νίων, ένθα οί βουλόμενοι δύ
  νανται νά λάβωσι γνώσιν
  τής μελέτης προσερχόμενοι
  καθ" εκάστην άπό τής 11ης—
  12ης π. μ.
  Έν Χανίοις τή 30 Μαρτίου
  1939.
  (Έκ των
  Έν ώσεων ΟΙνο
  ποιητικών Συνεταιρισμών Νο
  μοθ Χανίων).
  ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 έ-
  πιπλωμένον παρά χαλη* οίχογε-
  νιΕα. Πληροφορίοιι παρ' ημίν.
  ΜΟΝΙΜΟΝ 2ΤΑ ΙΝ1ΡΙΧΑ ΕΙΔΗ
  'Ι/. ΙΊικολοπουλου
  ΟΛΑΤΒΙΛ - £ΤΡΑΤΛ
  μΐν είς μνήμην ζτοΰ άποβιώσαν
  τος πατρός τού δρ. 1000 δια τά
  κάτωθι Φιλανθρωπικά Ίδρύματα
  1) "Ασυλον τής Γβροντισσας δρ.
  350, 2) Πτωχοκομεΐον δρ. 350 χαΐ
  300 δρ. υπέρ των λαϊκών συσσι
  τίων.
  —Οί πίνακες των πολιτογρα-
  φηθέντων.
  Τό υπουργείον Έθνικής θίχονο
  μίας δι' βγκυκλίου τού πρός τούς
  νομάρχας παρεκάλεσεν δπω; κνα
  θέσουν είς τάς ιταρ' αυτοίς στατι
  βτιχάς υπηρεσίας νά καταρτίσουν
  καΐ ΰπββάλουν μέχρι τέλους Ά
  πριλίου στατιοτικοϋς πίνακας των
  κατά τό ϊτος 1938 γενομένων πό
  λιτογραφήσεων
  των νβμαρχών
  δι' άποφάσβων
  ή των έπάρχων.
  Επί τούτοις απέστειλε καΐ "σχέ
  δια των πινάκων είς τούς οποί
  ούς πρέπίΐ νά πβριέχεται κατάτα
  ξις καΐ των συζΰγων καΐ άνηλί
  κων τέκνων των πολιτογραφηθεν
  των.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Αί Ένώσεις Οίνοποιητικών
  Συνεταιρισμών ΝομοΟ Χανί¬
  ων διακηρύττουσι πρόχειρον
  φανερόν μειοδοτικόν διαγω
  νισμόν διά την προμήθειαν
  Ιξ (αριθ. 6) σειρών έξαρτημά
  των οΐνοδεξαμενών, (άεροστε
  γών στομίων, θυρών, τοιχο-
  σωλήνων μετά φλαντζών,
  κρουνών κ. λ. π.) καί εΓ,κοσι
  δύο (αριθ. 22) θυρών όρειχαλ
  κΐνων τύπου Ουίΐΐθθεαηά
  μετά των έντοιχιζομένων τμη
  μάτων αυτών.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  την 17ην Απριλίου έ. Ι. ή
  μέραν Δευτέραν κοί ώραν
  ΙΟην πρωϊνήν είς τό έν Χανί
  οις ύποκατάστημα τής Άγρο
  τικί)ς Τραπέζης, ένθα 6πάρ
  χουσι κατατεθειμένα τά σχε
  δια έξαρτημάτων κ. λ. π. σχε
  τικά διά τούς βουλομένους
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Χανίοις τ{) 30 Μαρτί
  ου 1939.
  (Έκ των Ένώσεων ΟΙνοποι
  ητικών Συνεταιρισμόν ΝομοΟ
  Χανίων).
  ΤΡΟΦΟΣ χατάλληλος δι5 οίχο-
  γένιιαν μέ δρέφος ζητεί θέσιν.
  Πληροφορίαι όδος Λαχαν3 Ι»ν»< δοχείον ΕΙνων.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  6 Απριλίου 1939
  12Π Ώρα
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΙ
  ΜΠΕΚ ΚΛΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ
  ΦΗΜΑΙ ΣΥΝΑΜΕΩΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ Λονδίνου αναφέρουν ότι
  συνεχίζονται έκεϊ αί συνομιλίαι μεταξύ
  τού Πολωνού ύπουργού των Έξωτερι
  κων χ. Μπέ* καί των κ. κ. Τσάμπερ¬
  λαιν χαί Χάλιφαξ.
  Έν τώ μεταξύ είς Λονδίνον κυκλο¬
  φορούν φήμαι ότι τό ζήτημα τής συνά
  ψεως συμμαχίας μεταξύ Μεγάλης Βρετ
  τανίας καί Πολωνίας όχι μόνον έθίγη
  κατά τάς συνομιλίας ταύτας, άλλ' ότι ή
  συμμαχία αυτή δέον νά θεωρηθή γεγο-
  νός.
  Αί φήμαι διά την ανακήρυξιν
  είςπροτεκτορατον της Άλβανίας.
  ΤΙ ΒΕΒΑΙΟΥΝ ΟΙ Γ Ε ΡΜ Α Ν ΟΙ
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΥΚΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ *> Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου τη
  λεγραφείται ότι αί γερμανικαί έφημερί
  δες γράφουν ότι πρωτοβουλίαν τής Αγ
  γλίας έτοιμάζεται κύχλωσις τού Ράϊχ.
  Αί έφημερίδες συνεχίζουσαι τονί-
  ζουν ότι οί Γερμανοί πρέπει νά είναι
  έτοιμοι διά χάθε ενδεχόμενον, δεδομέ
  νού ότι ό Φύρερ παρηκολούθει άγρύ
  πνως την εξέλιξιν τής καταστάσεως.
  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
  ΡΕΒΑΝΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΡΩΜΗ 5 Απριλίου (ίδ. ΰ·
  πηρεσΐα) — Τό ημιεπίσημον
  πρακτορείον τής Μόσχας Ιλα
  βε την εντολήν νά διαψεύση
  την πληροφορίαν δτι δήθεν ή
  Ρωσσία θά ανελάμβανε νά έ-
  φοδιάζη την Πολωνίαν άπό
  δπλα καί πολεμοφόδια έν πε
  ριπτώσει κηρύξεως πολέμου,
  πληοοφορΐαν την οποίαν έδη
  μβσΐευσαν τό «Έργον» καί
  άλλαι γαλλικαί έφημερίδες
  — Διαψεύδεται έξ Άγκυρας
  ή είδησις 8τι ό Ρουμάνος ύ
  πουργός των "Εξωτερικών κ.
  Γκαφένκο μετσβαΐνει προσε
  χώς είς την τουρκικήν πρωτεύ
  ουσαν διά την σύναψ ν ναυτι
  κου συυφώνου μεταξύ των
  δύο χωρών.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟΙΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΓΔΑΤΗΣ
  ΒΑΓΔΑΤΗ 5 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία). — Εδολοφονήθη
  χθές ό γενικάς πρόξενος τής
  Αγγλίας είς την Βαγδάτην
  υπό των Άοάβων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Απριλίου ((δ.
  ϋπηρεσία)—.ΑΙ γαλλικαί έφη
  μερίδες γράφουν δτι παρά
  την διάψευσιν άπό μέρους τοθ
  Ιταλικού τύπου, έπαναλαμβά-
  νονται αί φήμαι περί άνακη
  : ρύξεως είς Ιταλικόν προτεκτο-
  ,ράτον τής Άλβανίας. Είς πε
  ρίπτωσιν καθ" ήν θά έπαλη-
  θεύση ή ϊϊδησις αυτή, ή κατά
  στάσις θά αποβή έκ νέου κρί
  σιμος έν Εύοώττη.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία) — Αί αγγλικαί
  έφημερίδες σχολιάζουσα την
  είδησιν περί άλβανικοΰ προτε
  κτοράτου γράφουν δτι καί
  πραγμστοποιουμένη ή είδησις
  αυτή ουδόλως πρόκειται νά
  μεταβάλη την έν Μεσόγειω
  σημερινήν κατάστασιν.
  ΕΥΡΥΤΑΤΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Αγγέλλεται
  έκ Λονδίνου 8τι αί δηλώσεις
  τοΰ Άγγλου ύπουργοΟ τητ
  ΆεροπορΙας δημοσιευθεΐσαι
  είς τάς έφηαερίδας έδημιούρ
  γησαν ζωηράν έντύτιωσιν άλ
  λά καί προεκάλεσαν ζωτιράς
  ανησυχίας. Αί δηλώσεις αύται
  | έ^ημοσιεύθησαν υπό τούς τί
  'τλους: «Ένισχύθησαν όλαι
  αί άεροπορικαΐ βάσεις τής
  Αγγλίας».
  Διά των δηλώσεων τοθ
  ΒρεττανοΟ ύπουργοΟ τής Άε
  ροπορίας παρουσιάζεται ή
  Αγγλία ώς ύπολογίζουσα πό
  λύ είς την παροθσαν κρίσι
  μόν κατάστασιν κα! ώς προ
  παρασκευαζομένη διά νά άν
  τιμετωπίση, την δυσάρεστον
  εξέλιξιν της, την οποίαν ΐσως
  προβλέπει. Είνε ώς έκ τούτου
  πιθανή ή αντικατάστασις τοθ
  ύπουογοθ τής Άεροπορίας
  Έξ άλλου τα ύπουργεΐα Στρα
  τιωτικων, Άεροπορίας καί
  Ναυπκων προέβησαν είς καθ
  ησυχαστικάς άνακοινώσεις.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΆΜΝΗΣΤΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ
  30 Πρωϊνή
  ΜΑΔΡΙΤΗ 5 Απριλίου ((5.
  ύπηρεσ(α). — Ό στρατηγός
  Φράνκο έπ' εΰκαιρία των έ
  ορτών τοθ Πάσχα θά ύπογρά
  ψΓ| άμνηστείαν δι" Βλους τούς
  στρατευθέντας είς τόν στρα¬
  τόν των κυβερνητικόν καί
  τούς συνεργασθέντας όττωσ·
  δήιοτε αέ τούς έρυθρούς Ί
  σπανούς πολιτικούς. Δέν πρό
  κείται δμως νά δώση άμνη
  σΐείαν είς τούς ηγέτας των
  κυβερνηηκών. Την Μ. Πάτρα
  σκιυήν ό στρατηγός Φράνκο
  θά δώση ειδικώς χάριν είς
  πολλούς καταδικασθέντας ή¬
  δη είς θάνατον υπό των στρα
  τοδικεΐων.
  Οί Γερμανοί δα καταγγείλουν
  τό Άγγλογερμανικόν σύμφωνον.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ
  ΚΑΙ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΙΙΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΟΝΙΧΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 55 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Βερολίνου αναφέρουν ότι οί
  γερμανικόν ήμιεπ£σημοι πολιτικοί καί
  δημοσιογρχφικοί κύκλοι τονίζουν ότι
  ή έτοιμαζομένη κύκλωσις τού Ράϊχ
  πρέπει νά έξουδετερωθή διά συντόνου
  άντεπιθέσεως.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΕΦΟΝΕΥΒΗ
  Ο ΑΕΡΟΠΟΡΒΣ ΜΟΡΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Μαδρίτης αναφέρει ότι ό άσσος των έ
  θνιχών αεροπόρων Γκάρθια Μοράτα
  κατέπεσεν κατόπιν βλάβης τού άεροπλά
  νού επί τού όποίου έπέβαινε καί έφο
  νεύθη. Ό Γκάρθια Μοράτα εθεωρείτο
  έθνικός ήρως, ή άπώλειά τού δέ δημ ι-
  ουργεί κενόν είς τόν πολεμικόν κλάδον
  τής άεροπορίας τού Φράνκο.
  ΑΓΚΥΡΑ 5 Απριλίου (Ιδ.
  υπηρεσίαν — Όλόκληρος ή
  Τουρκία πενθεΐ τόν πρόωρον
  θάνατον τού βασιλέως τοθ φ(
  λου καί γείτονος κράτους τοθ
  Ίράκ. ΑΙ σημαΐαι έν Αγκύρα
  είναι μεσίστιοι είς δλα τα
  δημοσία κτίρια.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Ό καγκελ-
  λάριος Χίτλερ συνελυπήθη τόν
  άντιβασιλέα τοθ Ίράκ (άδελ
  φόν τοθ αποθανόντος βασιλέως)
  ό οποίος θά βασιλεύση, μέχρις
  ένηλικιώσεως τού υίοθ τού βα
  σιλέως εχοντοςήλικίαν 3 Εως 4
  έτων. Ή καγκελλσρία καί τό
  υπουργείον Εξωτερικών τοϋ
  Ράϊχύψωσανμεσίστιον σημαίαν
  είς ένδειξιν πένθους δια τόν
  θάνατον τοϋ βασιλέως τοθ Ί¬
  ράκ.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΡ.ΝΟΥ
  Ή εφημερίς «Μεσατζέρο»
  Ιγράφει 8τι ή Γερμανία θά κσ
  Ι ταγγεΐλη τό ναυτικόν μετά
  τής Αγγλίας σύμφωνον, θά
  έπαναρχίστ) δέ τοΰς έξο·
  πλισμοΰς Ιδίως τούς άεροπο
  ρικούς, ώστε νά υπερβή συν
  τόμως, τούς έξοπλισμοΰς των
  Δυτικων Δυνάμεων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Άποιλίου
  (ίδ. ύπηοεσία) — Διοψ ύ^εται
  έκ Λονδίνου δτι ό λόο^ος
  Πέρθ επισκεφθείς τόν κόμητα
  Τσιάνο προέβη είς διαμσρτυ
  ρίαν διά την δήθεν μελετωμέ
  νην επέμβασιν τής Ιταλίας
  είς Αλβανίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Απριλίου (Ϊ6.
  ύπηρεσ(α) —Ό Γάλλος ύπου.3
  γός τής Άεροπορίσς δστις
  ευρίσκεται είς Λονδίνον έσχε
  επανειλημμένας συνομιλίσς
  μετά τοθ Άγγλου συναδέλ
  φού τού. Συνηντήθη έπίσης με
  τα των κ.κ. Τσάμπερλαιν, λόρ
  δου Χάλιφαξ καί Χόαρ Μπε
  λίσα. Σήμερον την πρωΐαν ά
  νεχώρησεν έπιστρέφων είς Πά
  —Χθές μετέβη είς τόΦόρεϊν
  Ό$φις ό κ. Μπέκ μετά τοθ
  πρεσβευτού τής Πολωνίας Ο
  που ίσχε δίωρον συνομιλίαν
  μετά τοθ λόρδου Χάλιφαξ.
  ΜΠΡΑΤΙΣΛΛΒΑ5 Απριλίου
  (ίδ. ύττηρεσία). — Ό πρωθυ-
  ττουργός Τ σζο ανεχώρησε σή
  μέσον μετά τοθ ύπουργοθ των
  "Εξωτερικών τής Σλοβακίας
  μεταβαίνων είς Βερολίνον.
  Σκοτιός τής επισκέψεως ταύ¬
  της είνε ώς λέγεται νά προσ
  καλέστυν έττιοήμως τόν Χί-
  τλερ είς ΣλοβακΙαν.
  ΤΙΡΑΝΑ 5 Απριλίου (16.
  ύπηρεσ'α) — Εγεννήθη σήμε¬
  ρον ό διάδοχος τοθ άλβανικοθ
  θρόνου. Μεγάλος ένθουσια
  σμός έπικρατεϊ είς ολόκληρον
  την χώραν.
  Αφικνείται καί σημερον
  Ελληνικόν άεροσκάψος Γιοϋγκερς.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο Τ
  Ο ΦΡΑΝΚΟ
  ΧΑΡΙΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ τού
  έξωτερικού βεβαιούν ότι ό στρατηγός
  Φράνκο πρόκειται νά χορηγήση έπ' εύ
  καιρία τού Πάσχα χάριν είς πολλούς
  πολιτικούς καταδίχους.
  Ι ΟΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝ
  ΤΟΝ Ι. ΜΕΤλΞΑΗ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τόν Πρωθυπουργόν κ.
  *Ι. Μεταξάν μεταβαίνοντα είς Πελο-
  πόννησον εγνώσθη ότι θέλουν συνοδεύ-
  ση οί ύπουργοΐ τής Γεωργίας, των [Σι
  Βηροδρόμων χαί τρείς ύφυπουργοί.
  Καθώς είχομεν προαναγγαί
  λ εί άπό τής παρελθούσης Κυ
  ριακής, πραγματοποιεΐται την
  πρωΐαν τής σήμερον νέα
  δοκιμαστική πτήσις 'Ελληνι
  κοθ άεροσκάφους άπ' Άθη
  νών είς Ηράκλειον καί τάνά
  πάλιν, προχειμένου έντός τής
  προσεχούς εβδομάδος νά άρ
  χίση, οριστικώς πλέον ή άερο
  πορική συγκοινωνία Ήρακλεί
  ου—Αθηνών. Τό άεροσκάφος
  Γιοθγκερς θ' άπογειωθί) έκ
  Τατοΐου την 7 καί 30' κατά
  χθεσινόν τηλεγράφημα καί θά
  προσγειωθρ ένιαϋθα περί
  την 9ην πρωϊνήν.
  Ό κυβερνήτης τοθ άεροσκά
  φους άρχιχειριστής κ. Τσου
  κάς συμπληρώνων σήμερον
  απάσας τάς άναγνωρίσεις
  τού άεροδρομίου μας μετά
  των τεχνικών απόστολον τού
  προσωπικοϋ τής Έταιρίας εί
  νέ πιθανώτατον νά ενεργήση
  2 εως 3 δοκιμαστικάς πτήσεις
  διά τάς οποίας έστάλησαν
  άπό προχθές είδικαΐ προσκλή
  σεις μόνον είς τούς ζητήσαν
  τας νά κάμωσι τό βάπτισμα
  τοθ αέρος.
  Άπό τής χθές μάλιστα εί-
  χε συμπληρωθή ό σχετικός ά
  ριθμός καί τουτο διά νά μή
  πάτρα τηρηθή ό σημειωθεΐς προ
  χθές συνωστισμός.
  ΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΜΠΟΡΡΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Ή προθεσμία υποβολήν δή
  λώσεων ύποψηφιότητος Συμ
  βούλων ΈπιμελητηρΙου λήγει
  τό προσεχές Σάββατον β Ά
  πριλίου.
  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Χθές την μεσημβρίαν κατέ¬
  πλευσεν είς τόν λιμένα μας
  τ ό γαλλικόν ύπερωκεάνειον
  «Σαμπολλιόν» φέρον 300 Γάλ
  λους περιηγητάς οΐτινες καί
  επεσκέφθησαν τάς αρχαιότη¬
  τάς τοθ Μουσείου καί την
  Κνωσόν. Περί την εσπέραν τό
  περιηγητικόν άπέπλευσε κατ-
  ευθυνόμενον είς Πειραια.
  ΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΒΕΑΤΙΟΘΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ϋ Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τό σημ&ρι ει,ης νρη ;
  νόν δελτίον τής μετεωρολογιχής ύπηρε 000 δραχ. διά την καθιέρω
  σίας ό χαιρός φέρεται βελτιωθείς καθ4 σιν Βραβείον κατά τάς έσρι-
  όλην σχε&όν την 'Έλλάοα. Ι νός κτηνοτροφικάς έκθέσεις.
  Υπό τής
  πέζης
  Αγροτικάς Τρα-
  163.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΣΙΔΗΡΟΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ
  Τό Υπουργείον "Εθνικήν Οί
  κονομίας δι" έπεξηγηματικής
  αποφάσεως τού καθωρισεν ο
  τι τα κενά σιδηρά βαρέλια
  δέν θεωροθνται παλαιά οίδε
  ρα καί έπομένως δέν άπαγο
  ρεύειαι ή έξαγωγή των.
  ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Διά Β. Δ. ύπεβιβάσθη είς
  τα 60 ετη τό βριον ήλικίας
  καθ' δ οί ΤριατατικοΙ θά άπο
  χωροθν τής υπηρεσίας των.
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΒΑΚΑΛΑΟΥ *
  Παρετάθη μέχρι τής 31ης
  Μαΐου τρ. ε. ή προθεσμία ε¬
  ξαγωγήν βακαλάου προελεύ¬
  σεως χωρών άνταλλαγής δι'
  έλευθέρου συναλλάγματος. Ή
  εΐσαγωγή θά γίνη, επί κατα-
  βολβ ποσοστοθ 25 ο)ο επί τής
  άξίας αύτοθ υπέρ τοθ λογαρι
  ασμοθ ένισχύσεως έξαγωγι-
  κοθ έμτΐορίου.
  ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΩΝΤΑΙ
  ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
  Πρός τάς οϊχονομιχάς αρχάς
  τοθ κράτους ίκοινοποιήθησαν τα
  άποσπάσματα των άποφάσεων των
  επιτροπών καθορισμοθ ποσίστών
  φορολογ'ας επιτηδεύματος των
  χαπνιμπορικων καί σταφιδιμπορι
  κων ίπιχειρήσειον, ώς καί των
  έπιχειρήσιων έμπορίας βριηαίμΐΰν
  έλαι(αν χαί σύκων δια τό οίκονο
  μικόν έτο; 1939—40. ·Έπί τή
  βάσει των ποσοστών αυτών θέλει
  ύπολογισθή 6 φαρός επί των έ-
  ξαγωγών καί ττωλήσεων έσωτε
  ριχοθ των ανωτέρα) είίών (καπνοθ
  είς φύλλα, σταφίδος, ελαιών,
  χαί σύκων) αΐτινες εγένοντο
  κατά τό λήξαν φορολογικόν έτος.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΤΑΙΓΝΙΩΝ
  Διά τηλεγραφικάς διαταγί)ς
  απηγορεύθησαν άπό τής μβ
  σημβρΐας τής σήμερον μέχρι
  τής εσπέρας τής Κυριακάς τοθ
  Πάσχα τα τεχνικά καί μικτά
  παίγνια.
  ΕΙΣ ΤΙ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊί Απριλίου (τού άν
  ταποχριτου μας).—* Έκ Λονδίνου τη-
  λεγραφούν πρός τό Αθηναϊκον
  II
  ρα
  χτορείον !>τι ό ύπουργός των Στρατιω
  τικών τής Αγγλίας χ. Χόρ Μπελίσα
  θά μεταβή μέσω Γιβραλτάρ είς τό Άλ
  γέριον.
  Έξ άλλου χαί ό " λ,γγλος έπετελάρ
  χης στρατηγός Γχόρτ θά μεταβή είς
  την Βχρσοβίαν.
  * Αμφότερα τα ταξέοια ταύτα Θεώ
  ρούνται ώς σχετιχά μέ τάς έν Αονδί
  νω άγγλογαλλοπολωνικάς αυνομιλίαις
  κχί την προετοιμαζομένην στρατιωτι
  κήν συμφωνίαν μεταξύ των τριών τού
  των δυνάμεων. '
  ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «Απριλίου (τοθ άν-
  ταηοκριτού μας). — Κατά τα έκ Ρώ·
  μης καί Βερολίνου τηλεγραφήματα οί
  Ιταλοί λενεωνάριοι καί οί Γερμανοί
  τεχνικοί οΐτινες είχον ύπηρεχήσει ύηό
  τάς σημαίας τού Φράνκο άναχωρούν έξ
  Ίσπανίας.
  Τής αναχωρήσεως των Ίταλών καί
  Γερμανών ήτις θά συμπέση μέ τάς έορ
  τ«ς τού Πάσχα θά προηγηθή μεγάλη
  παρέλασις.
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΤΗΝ ΑΗΟΔΟΣΙΗ ΤΗΣ ΑΑΠΑΝΑΡΕΠΑΣ:
  ΑΘΗΝΑΙ » Απριλίου (τοΰ *ν.
  ταηοκριτού μας). — Καθ* ά τηλεγραφεί
  ται ανεπισήμους, ή Τουρκία εζήτησε
  παρά τής Γαλλίας την απόδοσιν το»
  λιμένος τής Άλεξανδρέττας.
  η1ρ1ρικιεισ_την γαλιαν
  ΒΕΒΑΙΑ
  II
  ΕΒΑΧΕΚΑΟΤΝ ΤΟΥ ΛΕΜΟΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιί Απριλίου (τού Αν-
  ταποκριτού ^ μας).— Άπόψε (χθές) βι·
  ενεργείται είς Παρισίους ή έκλογή τού
  νέου ΙΙροέϊίρου τής Δημοκρατίας. Κα
  τα τάς υπαρχούσας πληροφορίας ή έπα-
  νεκλογή τού χ. Λεμπρέν Θεωρεί.αι
  βεβαία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Απριλίου__Κα¬
  τά την εσπερινήν ψηφοφορίαν Βουλής
  καί Γερουσίας ό κ. Λεμπρέν ίπανεξε-
  λέγη μέ ΒΟ« επί 9ΟΟ ψηφισάντων.
  Η ΑΓΓΛΙΑ Ε1ΙΟΥΜΕΙ ΕΥΗΟΪΚΗΗ ΑΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΛΤΟΣ ΤΟΥ ίΑΗΤίΙΙΚ
  ΑΘΗΝΑΙ ίΐ Απριλίου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου μέσω ξένης πηγής ότι ή Αγ
  γλική Κυβέρνησις έπιθυμεϊ φιλικήν καί
  εύνοϊκήν διά την Γερμανίαν ρύθμισιν
  τοΰ ζητήματος τού Δάντσιγχ.
  1Ι0ΡΙΣΙΗ Τ Ο ΝΕΟΝ ΣΥΜΙΟΥΑΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΝΟΣΕΡΣ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Απριλίου (τοθ άν-
  ταποκριτού μας).— Ή "Ενωσις Συντα
  κτών Θά διοικήται τού λοιπού υπό νέ
  ου βυμβουλίου διορισθέντος υπό τού
  κράτους. Πρόεδρος αυτής διωρίσθη
  ό χ. Τ. ΛΙωραϊτίνης.
  " ΐ
  ΝΕΟΝ ΙΜΜ ΤΟΪ ίΑΗΕΟΙΣΤΗΜΙΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτού μας). — Σήμερον εδημο¬
  σιεύθη τό διάταγμα διά τού όποίου δι
  ορίζονται νέοι καθηγηταί είς τό |1«
  νεκιστήμιον*