97131

Αριθμός τεύχους

5134

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΙΡΑΣΚΕΥΗ
  7
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  *** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 513*
  ΥΠΕΥΒΥϋΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΕΑΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  (ΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ
  Μέ τόν έρχομόν τής άνοί
  ξεως, μδς ήλθαν πάλιν χα.'
  τα πρώτα καραβάνια των ξέ·
  νων περιηγητήν. Προχθές
  τό «Σαμπολιόν» έφερε υπέρ
  τού; τριαχοσίους ξένους προ-
  σκυνητάς των έρειπίων τής
  Κνωσού καί των αρχαιοτά¬
  των τοΰ Μουσείου. Καί μέ
  τα έλληνικά σκάφη τής
  γραμμής έρχονται καθημε¬
  ρινώς ξένοι άπό όλα τα ση·
  μεΐα της γής είτε καθ' ομά-
  δας είτε ώς μεμονωμένα α-
  τομα.
  Κατά τας υπαρχούσας δέ
  πληροφορίας ή κίνησις ξένων
  —εάν δέν μεσολαβήσουν θλι
  βερά διεθνη γεγονότα—θά
  είνε εφέτος έξαιρετική. Ή
  προσπαθεία τοϋ υφυπουργείου
  Τύπου καί Τουρισμοΰ, ή δια¬
  φήμισις των «ρχαιολογικών
  θησαυρών, των καλλιτεχνη*
  μάτων καί των φυαικών χαλ·
  λονων τής χώρας είς τό ε¬
  σωτερικόν, έκαμε τό θαΰμά
  της. Ή Ελλάς έγννε γνωστή
  παντοϋ. Καί διήγειρε τό εν¬
  διαφέρον τοδ κόσμου. Σήμε¬
  ρον, γνωρίζουν παντοΰ, ότι
  ή Ελλάς αποτελεί ενα απέ¬
  ραντον μουσείον τέχνης,
  θρύλων καί ίστορίνς διά την
  δημιουργίαν κκί τόν πλου
  τισμόν τού όποίου ειργάσθη¬
  σαν επί αίωνας μακρβύς μέ
  μίαν άδιάκοπον προσπάθειαν
  τό ανθρώπινον πνεΰμα χά) ή
  φύσις. Γνωρίζουν άκόμη, ότι
  αυτή η αΐωνία Ελλάς, άνα-
  στηθεΐσα, συνεχίζει τόν δρ©
  μόν της καί δημ»βυργεΐ τόν
  πολιτισμόν της. Γνωρίζουν 2
  τι Ελλάς δέν θά είπη πλέον
  βνας γκρεμισμένος ναόί, μία
  σπασμένη κολώνα, ενα πε·
  σμένον μαρμάρινον κιονό-
  κρανον, μέ φόντο τόν γαλά-
  ζιον ουρανόν. Άλλ' ότι ή
  Ελλάς είνε μία χώρα μέ
  μίαν πλουσίαν κληρονομίας,
  πατρίς τοΰ πνεύματος πού] έ¬
  δωκε τό μέτρον τής σοφίας,
  τής γνώσεως καί τοΰ κάλλους
  είς τόν κόσμον καί μ έ μίαν
  ωραίαν, ζωντανήν, παλλομέ
  νπν άπό δημιουργικήν πνο
  ήν καί ζεσιν πραγματικό
  τητα. Ελλάς είνε τό άδιά
  κόπον τραγοΰδι τού κύματος
  είς γραφικά άκρογυάλια ά-
  σπρων νησιών. "Ελλάς είνε
  ό ΰμνος των άηδονιών. Έλ
  λάς είνε ό παραδεισβς των
  όπωρβφόρων, των έβπεριδοει-
  δών, των σταφυλιών, των
  μπανανών. Ελλάς είνε αί
  νέαι πόλεις μέ τόν σύγχρο¬
  νον ρυθμόν, μέ τόν παλμόν
  τής έργώδους δημιουργίαν,
  μέ τόν πυρετόν τής βιομη.
  χανικης, τής έμπορικής, τής
  ναυτιλιαχής κινήσεως.
  Καί αυτήν την Έλ-
  λάδα καί Ιδιαιτέρως την
  Κρήτην, πού αποτελεί της
  Ελλάδος την 'Ελλάδα, θέ-
  λουν νά επισκεφθούν οί ξέ¬
  νοι. Δι' αύτό καί ή προσέ¬
  λευσις ξένων κατά την αρ¬
  ξαμένην ηδη περιηγητικήν
  περίοδον προβλέπεται έξαιρε-
  τική.
  'Αλλά, τό πρέβλημα τοΰ
  τουρισμοΰ δέν ελύθη βεβαί¬
  ως. Τό ύφυηουργεϊον καί ή
  κυβέρνησις γενικώτερον έ¬
  πραξαν δτι ήτο βεβαία δυνα¬
  τόν διά νά όργανώσουν την
  βιομηχανίαν των ξένων. Καί
  θά συνεχίσουν ασφαλώς τάς
  προσπαθείας των καί είς τό
  μέλλον. Διότι άντιλαμβά-
  νονται τα τεραστία ύλικά
  καί ήθικά όφέλη πού θ' ά «ο
  κομίαη ή χώρα άπό την α¬
  νάπτυξιν τής περιήγησεως, ά
  πό την προσέλευσιν ίσον τό
  δυνατόν περισσοτέρων ξένων.
  Δέν άρκεΐ 2μως τοϋ κράτους
  μόνον ή-#ροσπάθειν. Χμειά-
  ζεται ή συνδρομή καί των
  Δήμων καί Κοηοτήτων καί
  των πολτών καί Ιδιαιτέρως
  των διευθυνόντων τουριστι
  κάς έπιχειρήσεις καί των τ©·
  πικών επιτροπών τουρισμοΰ.
  Χρειάζεται ενα εύρύτατον
  πρόγραμμα οργανώσεως τοϋ
  τουρισμοΰ καί τής λεγομένας
  «Βιομηχανίας των ξένων».
  Τό πρββλημα έ>μως είναι σο¬
  βαρόν καί θ' ασχοληθώμεν
  άλλοτε άναλυτικώτερον, έ-
  ρευνώντες όλας τάς πλευράς
  τού καί άναπτύσοοντες τάς
  καλυτέρας κατά την αντίλη¬
  ψίν μας λύσεις τού.
  ΟΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΦΩΤΟΛΑΤΡΕΙΑ
  ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
  'Η φωτολατρεία τοθ Έπιταφί
  ου πηγάζει άπό άρχαΕας παρα-1
  δόσιις καί ωρισμένας δοξασίας
  γύρω άπό πθρ. "Οσον καί αν Ι
  τσι ίθεσαν τα πράγματα μερι-
  χοί σοφοΕ, την φωΐολατρείαν αυ¬
  τήν έγώ την εδρίσχω καθαρώς
  χριοτιανιχήν, Πηγάζει άφ' ε¬
  νός $πό τδν τόσον γνώριμον το
  πικως μυστιχισμόν τοθ ΙΙαπαοΥ
  αμάντη. Ξίχωρα δμως άπό την ή
  θογραφιχήν της πνοήν έχει καί
  τή δαθύτιρη, τή χριστιανιχή
  Τα «κερί, κεράκι» άπό σήμερον
  άρχΐζει νά άποκτα την σηιιοίσΕα
  συμβόλου. Είνε μία αίσθητική
  φωτίς. 'Αλλά καί μία έσωτερι-
  κή ανάτααις.
  Ό ίπιτάφιος τοθ ΛυκαβηττοΟ
  είνε διά τού; Άθηναίους ή ώ
  ραιοτέρα φωτολατριχή άπεικδ
  νισις: Τα κεριά γραμμή άνεβαί
  νούν πρός τό φώς τής κορυ
  φής. 'Αλλά μήπως δέν δπάρχουν
  παρόμοιες φωτολατριχές άπεικονΕ-
  σεις καί άλλοθ; Ώρισμίνοι ίπαρ
  χιακοί Ιπιτίφιοι, καί μάλιατα
  πολύ έπαρχιακοί, παρουσιάζουν
  «ύτο τό άνέβασμα. Τα φώΐα
  άνεδαΕνουν (Ιτε πρός άνηφορι-
  κούς δρομάκους, είτε πρός έξωκ·
  κλήσια χαί έξωμονάσιηρα πού
  συμβαίνει νά ευρίσκωνται σέ πλα
  γιές βουνων ή οέ χορυφές λοφί
  σκων. Άλλ' ά"; αφήσωμε την φω·
  τολατριχή θέσι. Καί άς έλθω¬
  μεν πάλιν ι{ς την ιύβΕαν τοθ
  φαινόμενον,
  Είνε γνωσΐή ή αντίρρησις ώρι
  σμένων πρός τό «κανιόριχο», τό
  τρεμουλιάρικο φώς—αντίρρησις
  άλλως τε φυσική. Οί άνθρωποι
  σήμερον θέλουν τό χαθαρό, τό
  ψυχρό φίδς, πού άπογυμνώνει
  τίς άξίες—πού παγώνει χαί στε-
  ρεοποιεΐ τα πράγματα. Αί φωτο
  σκιάσεις πειράζουν καί τα μάτια
  χαί τα γοθστα. Ώστίσο ή φω
  τολατρε'α τοθ ΈπιταφΕου άπορ
  ρέει άπό τή σωστή παράδοσι
  τής αίοθητικής καί τής ψ«χι·
  κότητος. Είνε τό φώς πού ά
  π^λύνει χαί ώραιοποιεΐ. Άλλά
  χαί πού έρχεται κατ' ευθείαν
  άπά έκεΐνο τό άνεχτίμητο, ψ^
  χιχό, έσωτεριχό άπόθεμα. Τό έγ
  κλημα τοθ Προμηθείας άνταπο-
  χρίνεται έδώ εί; πλατύ, άνθρω
  πιστικό σκοπό. Ή φλόγα των
  χεριών χάνει δ,τι καί ή μυσπκή
  ψυχική φλόγα: Δίνει μιά ανώτε¬
  ρη τεχνική στά πρόσωπα χαί
  τα πράγματα. Ό δρόμος πρός
  τόν Γολγοθά σπέρνεται μέ ρόδα
  Καί τό χριστιανικό αΐσθημα ά
  ποχτα βάσιν χαί σχοποός.
  Καί δ νίος χαΐ δ γίρος |.
  ξωραίζονται. Ό πρωτος στή φω
  τ&σχίασι τοθ χεριοθ τού γίνε
  χαι τό βασιλδπουλο χοθ παρα
  μιιθιοθ. Ό δεύΐερος είνε δ ζω
  ηρδς, γελβατός «χαλδς θεός» πού
  παρουσιάζεται χάποτε στΐς φΕρ
  μες των χονσερβών. Τό μοντέρ
  νο χαπελάχι μ^ς χυρ[ας μ& τί
  άραχν&ύφαντο βελάχι χαθώς φω
  τίζεται δίδει οτό προφίλ της μιά
  μαχρυνή νδτα μυστηρίου. Ξανα
  ζοθν οτήν δψ! της οί παλγ,ές Βε-
  νΐτσιάνες χαί Μαυριτανές. Τό
  βυοσινΐ φδρεμα Οστερα τής χω
  ρκχτοπούλας μέ τα χρυαα ά
  ρια» αποτελεί τό τελειδτερο, χτυ
  πητό ήθογραφιχό μοιίβο τής
  άχολουθίας, Ώραιδτερτ) άλλά καί
  χριστιανιχώτερη φαντασμαγορία
  δέν θά ήθ'λεν ϊσως άλλην δ
  θεάνθρωπος διά τόν Έπιτάφι
  όν τού.
  • *
  Καθένας μας σ Ις στιγμές τοθ
  Έπΐταφίου δέν είνε δυνατό παρά
  νά έχη μιά είβ^λλιακή άνάμνησι.
  Τό άρωμα των λεμονανθών εί
  νέ πάντοτε δεμένο μαζύ το.ι.
  Καί συνεπώς καί τό είδύλλιο
  Νομίζετε δτ» άποτελιϊ αύτό πά
  ρατ^πΕαν άνιΐχρΐΓ"«ονίκην; Υπο
  θέτω δχι. Ό θάνατος τοθ θέαν
  θρώπου δίδει έντασιν εί; την
  ζωήν. Άπό τό μαρτύριον τού ή
  άξία τής ζωή; άποχτά βάθος.
  Καί είνε δυσχολο τό βάθος αύτό
  νά μή νοηθ^ καί μάσα στί;
  σέμνέί, δειλέ; καί άνθρώπινε;
  σχέσις των δύο φύλων. Στήν
  ίσΊορία πολλδν είδολλίων προ·
  συπογράφω χαί σήμερο την αξί¬
  αν μι«; συναντήσεως ,,παραπλεύ·
  ρως άπό τό χεράκι τοθ Επι
  ταφίου.Άπό αυτήν δ έρως έφθα
  σε ταχύτατα εί; την ένωσιν πού
  χαθιερώνει δ θεΐος νβμος ώ; σκο
  πο*' των φυλετικών σχέσεων. Τα
  χβράκι ι,πήρξε ή πνοή ζωής διά
  τό χρυμμένο έχείνο καί μισοσβυ
  |σμίνί3 κεράκι τής ψϋχής, πού
  λίγεται συνείδησι καί ήθική.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  'Η άνήσυχος Εύ ρ ώ π η^
  Τής ημέρας
  ΤΟ ΣΤΑΥΡΚΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
  Ι ΑΠΟΒΕΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  Άς έρΐζουν οί σχολιαστές
  των γράφων. "Άς άμφιβάλ-
  λουν οί σκεπτικιστές. "Ας δι
  αφωνοϋν οί όρθολογιστές
  καί οί θετικιστές. Στήν ίστο
  ρία δέν ένδισφέρουν οί λεπτο
  μέρειες, άλλά ή ούσία. Τα
  γεγονότα δπως έμφανίζονταΐ'
  είτε μέ την ώμήν όψι τής
  πραγιιατικότητος, είτε μέ την
  αΐγλη καί τή λάμψι τοϋ θρύ
  λου. Καί κατά την όλόφωτη δι
  αδρομήν τοϋ Ίησοϋ επάνω
  είς την γήν, τό περισσότερον
  ενδιαφέρον, την μεγαλύτερην
  αξίαν έχει τό σταυρικόν τού
  μαρτύριον. Διδάσκαλος τής
  άγάπης καί τής θυσίας 6
  Ίησοϋς, ανεδείχθη έπίσης
  6 ύπέροχος ήρως τοϋ πά·
  θους. Καί αφήκε διά τοϋ σταυ
  ρικοθ θανάτου τού, την ώ
  ραιοτέραν ύποθήκην είς τούς
  άνθρώπους: Την οδόν τής θυ
  οίας. Την οδόν πού άνοί-
  γεται άνάμεσα άπό τα ρά-
  κη τοΰ άποβαλλομένου έγωι'
  σμοϋ καίδιαγραφεται δι'αύτοϋ
  άκόμη τοϋ αϊματος καί τής
  θυσίας τής ζωής μας χάριν έ-
  κείνων πού μάς είναι προσφΐ
  λή καί είς τα όποϊα πιστεύο
  με μέ παθος. Διότι άγάπη
  χωρίς τό τιάθος τής θυσίας
  δέν νοεΐται. Καί χωρίς την
  θυσίαν δέν είναι δυνατή
  ή λύτρωσις. Όσοι ήγάπησαν
  την ζωή καί τούς άνθρώπους.
  Όσοι Ιζησαν μέ την φλόγα
  ιοθ ττάθους. Όσοι ένανουρί-
  οθηκαν μέ τό τραγοϋδι με·
  γάλων (δανικών. Όσοι έτρά-
  φησαν άπό τόν έρωτα τής "Ι
  δέας.Όσοι εμαγεύθησαν άπό
  τό δραμα ενός μεγάλου κσΐ
  ύψηλού σκοποϋ,αύτοΐ μποροθν
  νά αίσθανθοϋν βαθύΐερα τό
  νόημα τής Θεΐκής θυσίας. Καί
  αύτοι οί ΐδιοι, πάλιν μόνον
  άπό τόν Γολγοθαν είμποροϋν
  νά έμπνευσθοϋν, μόνον άπό
  τό φώς πού έκπηγάζει άπό
  τόν Ιερόν λόφον πού ύψώνε
  ται 'έξω άπό την Ίερουσαλήμ
  είμποροϋν ν' άντλήσουν δύνα
  μιν καί νά φρονιματισθοϋν.
  Ή άγάτιη πρός τόν άνθρωπον
  έχαλύβδωσε την πίστιν. ΚαΙ
  ή πίστις εδημιούργησε τό πά
  θος πού έφθασε μέχρι τής θυ
  οίας. Ή δέ θυσΐα τοϋ Ίησοϋ
  άνίβίβσσεν είς ϋψη δυσθεώρη
  τα την Άγάτιη καί την Ικαμε
  θρησκεία τής ανθρωπότητος.
  *
  Δέν έστάθηκαν οί άνθρωποι
  ίκανοί νά κατανοήσουν τό κή
  ρυγμα τής Άγάπης. Δέν είμ
  πόρεσαν νά αίσθανθοϋν την
  άξία τής θυσίας. Έθανάτω
  οαν εκείνον ποΰ έπεδίωξε τόν
  λυτρωμόν των. ΚαΙ είς αυτήν
  την ύστάτην ώραν τοϋ προσ
  φέρουν «άντί >τοϋ μάννα χο
  λήν καί _άντΙ ύδατος δξος».
  Τί ύπέροχα πσραστατικός ά
  λήθεια ό συμβολισμός ούτος.
  Ανίκανον τό πλήθος νά προσ
  βλέψη είς τό μέλλον, ν' άντι
  κρύοη τό φως, ά δεχθή την
  αλήθειαν, χειροκροτεΐ τούς δή
  μαγωγούς καί καταδικάζει
  τούς Ιδαλγούς καί τούς γί
  γαντας τοθ «γεύματος. Αυτή
  υπήρξεν άνέκαθεν ή άνθρώπι
  νη μοϊρα. Είς αυτήν την μοί
  ραν ύπετάχθη καΐ ό Ίησοϋς.
  Άλλ' ήτο απροσμέτρητον τό
  μεγαλείον τού. ΚαΙ μάς άφή
  κε καί άλλο άκόμη δίδαγμα
  μετά την θυσίαν: Την άνεξι
  κακίαν καί την απέραντον εύ
  ψυχίαν.Ώς άνθρωπος, εξέφρα¬
  σε διά μίαν στιγμήν ενα πι
  κρόν παράπονον: «Λαέ μου,
  τί έποίησά σοι καί τί μοό άν
  ταπέδωκας»! Άμέσως δμως
  έπανεθρε εαυτόν καΐ έξεδήλω
  σεν δλην την συγκατάβασίν
  τού: «Πάτερ άφες αυτοίς, ού
  γάρ οΐδασι τί ποιοθσι»... Είς
  τδΓτελευταΓα αύτά λόγια ύ
  πάρχει δλο τό μεγαλείον τοθ
  ΊησοΟ. Διότι τίποτε πράγματι
  δέν ειμπορεί νά χαρακτηρίση
  τό μεγαλείον τής σκέψεως καί
  τής ψυχής δσον ή συγκατάβα
  σις. Τίποτε . δέν ειμπορεί νά
  φανερώση την αγάπην όσον
  ή άνεξικακία καί ή συγχώρη
  σις.
  ΟΙ όΕηγοί κοί οί Σωτήρες
  γνωρίζουν την άμάθοΐαν τοθ
  δχλου. Δι' αΰτό καί φέρονται
  μέ συγκατσβασιν πρός αυτόν.
  ΚαΙ δσοι άγαποθν, έχουν τό
  σον άνεπτυγμένον τό αΐσθημα
  τής πίστεως καί τό πάθος τής
  θυσίας, &στε δέχονται τα
  πάντα χωρίς γογγυσμόν, χω
  ρΐς κακίαν, χωρίς παράπονον.
  Ή άνεξικαχΐα καί ή συγκατά-
  βασις είναι τα δύο γνήσια
  τέκνα ττΐς άγάπης δπως έ¬
  πίσης είναι γέννημά της ή
  τ^στις πού φθάνει στή θυσία
  ■^> νά υψώση την άγάπη είς
  6*«ίρτατην άρετή καί τόν άν¬
  θρωπον είς Θεό.
  'Έτσι μάς δίδεται τό ύπέρο
  χο πολύπτυχο των άρετών
  πού έξεπήγασαν άπό τό θεϊο
  δράμα πού έγράφη μέ τό αί
  μα τοθ ΊησοΟ επί τοθ Γολγο-
  θα. ..
  Τό τμήμα έπαρχιακού
  τύπου.
  Εξεδόθη τελευταίως υπό
  τοθ ϋφυπουργείου παρά τώ κ.
  Πρωθυπουργώ τό καθιερωμέ
  νόν άπό τοϋ 1937 ετήσιον
  τεθχος τοθ τμήματος έπαρχι-
  ακοθ Τύπου.
  Καίτό τεθχος τοϋτοάποτελεΐ
  εΰγλωττον εΐκόνα τής έν ετει
  1938 δράσεώς τοϋ τμήματος
  Ε. Τ. παρακολουθοθντος συ¬
  στηματικώς τόν έπαρχιακόν
  τύπον καί προβαίνοντος είς
  ενεργείας έττί των ζητημάτων
  τα όποΐαπραγματεύεται, μετά
  τής δεούσης δραστηριότητος.
  Καθίσταται ούτω έμφανής καί
  γενικώτερον έκ τοϋ ανωτέρω
  τεύχους ή μέριμνα τοϋ κρά¬
  τους διά την επαρχίαν καί ή
  έφσρμογή μεθόδων επιλύσεως
  ή προωθήσεως των ζητημάτων
  της διά τρόπου άπλοϋ καί
  συγχρόνως άσφαλοθς. Θά έ
  λέγαμεν μάλιστα κοί σήμερον
  8τι τό τμήμα έπαρχιακοθ τύ
  που τισρά τφ 'Υφυπουργείω
  ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΤΟΥ ι. ΜΙΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΑΙΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Απριλίου (16.
  ύπηρεσία).— Όλόκληρος 6
  γαλλικός τύτιος άσχολεΐται
  σήμερον μέ την χθεσινήν προ
  εδρικήν εκλογήν, 8λαι δέ αί
  έφημερίδες, πλήν των άριστε
  ρων έκφράζουν την ίκανοποί
  ησίν των διά την έπανεκλο-
  γήν τοϋ κ. Λεμπρέν είς τό ά
  ξ(ωμα τοΰ προέδρου τής Δή
  μοκρατίας καί χαρακτη3(ζουν
  τό γεγονός ώς εκδήλωσιν τής
  σταθερότητος τής Γαλλίας
  είς την γραμμήν την οποίαν
  άπό καιροϋ εχάραξε καί άκο
  λουθεΐ.
  Τούς πολιτικούς ομως καί
  διπλωματικούς κύκλους καθώς
  καί την κοινήν γνώμην άπα-
  σχολεΐ περισσότερον άπό την
  προεδρικήν εκλογήν ή νέα
  τροπή καί ή γοργή εξέλιξις
  των διεθνών γεγονότων. Ή
  προσοχή δέ δλων είνε έστραμ
  μένη πρός τό Λονδίνον δεδο
  μένου δτι έκτός τής παρουσί
  άς έκεΐ τοθ Πολωνοΰ υπουρ
  γοϋ των Εξωτερικών κ. Μπέκ
  καί των διε£αγομένων μετ*
  αύτοϋ συνομιλιών, ή αγγλικη
  κυβέρνησις Ιχει καί την πρω
  τοβουλίαν των διεξαγομένων
  ήδη πολιτικών ζυμώσεων καί
  πρωτοστατεΐ είς την κίνησιν
  πρός δημιουργίαν κοινοϋ με
  τώπου των είρηνοφίλων κρα
  των κατά των έξαπλωτικών
  τάσεων των κρατών τοϋ όξο
  νος Ρώμης— ΒεροΧίνου. ΚαΙ
  φαίνεται μέν ότι αί άγγλοπο-
  λωνικαί συνομιλίαι άπέληξαν
  είς εύχάριστα, θετικά άποτελέ
  σματα τα όποΐα καί θά γνω·
  σθοϋν άπόψε διά των άνακοι
  νώσεων τοϋ κ. Τσάμπερλαιν
  είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των. Τό γεγονός δέ αύτό έδη
  μιούργησε ποιάν τίνα άνακού
  φισιν.
  Άλλα δμως σοβαρώτατα
  γεγονότα πού έλαβον χώραν
  τάς τελευταίας ημέρας καί
  αί παντοΐαι φήμαι πού εκυ¬
  κλοφόρησαν, προεκάλεσαν με¬
  γάλας ανησυχίας καί προσέ-
  θεσαν νέαν αγωνίαν. Ό θά¬
  νατος τοϋ βασιλέως τοϋ Ίράκ,
  ή δολοφονΐα τοϋ Άγγλου προ
  ξένου έν Βαγδάττι, ή έντασι·,
  τής στασιαστικής κινήσεως έν
  Παλαιστίνη καί Ίνδίαις, ή φη·
  μολογουμένη κατάληψις τής
  Άλβανίας υπό Ιταλικώνστρα
  τευμάτων καθώς καί ή εϊδη
  σις δτι απεβιβάσθησαν νέαι
  στρατιωτικαί δυνάμεις Ίταλών
  καί Γερμανών είς Ισπανίαν,
  ή διάδοσις δτι ή Βουλγαρία,
  προσανατολισθεϊσα είς τόν
  άξονα καί ένθαρρυνομένη ά¬
  πό την Γερμανίαν ήγειρεν έ·
  δαφικάς αξιώσεις επί τής Ρου
  μανίας διεκδικοόσα την Δο
  βρουΐσαν καί μίαν ολόκληρον
  επαρχίαν πέρ.ξ τής πόλεως
  καί ή άπρόοπτος συνάντησις
  των έπιτελαρχών τής Ιταλίας
  καί Γερμανίας είς Ίνσμπρουκ
  έπέτειναν την άβεβαιότητα
  καί έμφανίζουν την κατάστα
  σιν έξαιρετικώς έκρυθμον. Χά
  ρακτηριστικόν άλλωστε είνε
  καί τό γεγονός δτι δλοι πλέ
  όν, καί αύτοι οί ύπουργοί τής
  τόσον έιτιφυλακτικής άλλοτε
  άγγλικής κυβερνήσεως, όμι-
  λοΰν τώρα περί πολέμου ώς
  περί άναποφεύκτου καί φυσι
  κου πράγματος. Χαρακτηριστι
  κόν έπίσης είνε δτι άηο τοϋ
  τελευταίου είκοσιτετραώρου ή
  διπλωματική δραστηριότης έ·
  νετάθη καταβάλλεται δέ ά πό
  φσσιστική προσπαθεία έκ μέ
  ρους τής Αγγλίας καί Γαλλί
  άς διά την εκκαθάρισιν τής
  θέσεως των μικρών κρατών
  τής ΝοτιοανατολικήςΕύρώπης.
  Άλλ' είνε έννοεΐται άνάλογος
  καί ή αντίδρασις των κρατΛν
  τοϋ άξονος.
  Όπωσδήποτε, τα πράγμα
  τα έχουν φθάσει ήδη είς την
  κρισιμωτέραν καμπήν τής τρο
  χιάς των. Καί πιστεύεται ότι
  ή κατάστασις θά έκκαθαρισθή
  ταχέως κατά £να οιονδήποτε
  τρόπον. "Αλλωστε ή σημερινή
  Ιντασις καί ή άβεβαιότης δέν
  είνε δυνατόν να διατηρηθοϋν
  επί πολύ.
  Καί μοιραίως θά επέλθη εί
  τε ή ρήξις, είτε ή ϋφεσις.
  Φαίνεται δέ δτι ή όριστική >
  τροπή θά εξαρτηθή πλέον έκ
  τής θέσεως την οποίαν θά λά
  βουν τα μικρά εθνη έναντι
  των δύο άντιπάλων συνασπι
  σμών των μεγάλων εύρωπαϊ-
  κων δυνάμεων. "Ετσι τό κέν
  τρον τοϋ βάρους μετατοπίζε
  ται μοιραίως είς τάς πρωτευ
  ούσας των μικράν κρατών, τα
  έδάφη των οποίων καί θά με
  ταβληθοϋν είς πεδίον πολέ
  μου εάν έκραγή ή θιόελλα τής
  οποίας ό ύπόκωφος μυκηθμός
  ακούεται ήδη .
  τοϋ κ. Πρωθυττουργοϋ αποτε¬
  λεί διοικητικήν καινοτομίαν
  άγνωστον παλαιότερον είς τα
  έλληνικά χρονικά καί έξυπη
  ρετοϋσαν βασικώς τό άντιγρα-
  φειοκρατικόν πνεθμα.
  Ό κ. Νομ6ρχης.
  Ανεχώρησε διά τής «Άκρο
  πόλεως» προχθές είς Αθήνας
  ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος. Ό κ.
  Νομάρχης παραμένων είς την
  πρωτεύουσαν επί τινάς ημέ¬
  ρας θά φροντίση διά την επί
  λύσιν διαφόρων ζωτικών
  ζητημάτων τοϋ νομοϋ μας.
  Δεδομένου δτι είνε γνωστή ή
  δραστηριότης άλλά καί ή θε
  τικότης τοϋ κ. Μαρκέλλου
  δσον καί ή βαθυτέρα στοργή
  τού, πρός ζητήματα τής άμέ-
  σου δικαιοδοσίας τού, δέν εί¬
  νε δυνατόν παρά νά άναμέ
  νη τις αίσια άποτελέσματα
  είς τάς καθ' δλου υπηρεσια¬
  κάς φροντίδας τού έν Άθή
  ναις. Περί τούτου άλλως τε
  ύπάρχουν πολλά καί σηααντι-
  κά παραδείγματα έκ τοϋ πά
  ρελθόνχος.
  ***
  Ή οικονομολογικά
  επιθεώρησις.
  Ή έν Αθήναις ύτιηρεσία
  τοϋ «Έλληνοτουρκικοϋ Έμπο
  ρικοϋ ΌργανισμοΟ» έκυκλο
  φόρησε τελευταίως τό τεϋχος
  ΊανουαρΙου—Φϊβρουαρίου τής
  εκδιδομένης παρ' αυτής «Οί
  κονομολογικής Έπιθεωρήσε
  ως» ΚαΙ έκ τοϋ τεύχους τού
  τουάρτίως έπιμεμελημένου καί
  πλουσίως είκονογραφημένου
  άποδεικνύεται δχι μόνον ή
  στενή καί άποδοτική συνερ-
  γασία είς τό οικονομικόν πε
  οίον τής Ελλάδος καί Τουρ
  κίας άλλά καί μία γενικωτέ
  ρα είκών δίδεται τής έν γένει
  πολιτικοκοινωνικάς καί ά δια
  λείπτου ήθικής καί ύλικής έ-
  παφής τής Ελλάδος καί τής
  οημερινής Τουρκίας. Άπό τής
  απόψεως Ιδίως των προόδων
  τής τελευταίας τό τεϋχος τοθ
  το παρουσιάζει ζωηράν καί
  μεθοδικήν είκόνα έν συνδυσ
  σμώ μέ τάς προόδους τής συ
  νεργασίας τής Ελλάδος
  μέ τούς άλλους βαλκανικούς
  λαούς των οποίων έπίσης αί
  πρόοδοι άποτελοϋν φαινόμε
  νόν.
  Τα ταμεϊα Νεαπόλεως
  καί Ιεραπέτρας.
  Άπό τής 1ης Απριλίου ήρ
  χισαν έπαναλβιτουρνοθντα τα
  έπανιδρυθέντα ταμεϊα Νεαπό
  λεως καί Ιεραπέτρας Τό γε¬
  γονός σημειοϋται μεθ' Ικανο¬
  ποιήσεως άπό τούς κατοΐκους
  τοϋ γείτονος. ΚαΙ δικαίως ά·
  φοΰ διά τής έπανιδρύσέως καί
  λειτουργίας ήδη των έν λόγω
  ταμείων πραγματοποιεΐται
  μία δικαία απόφασις ένδιαφέ
  ρούσα ζωτικώς τάς έν λόγω
  περιφερείας, άποδεικνοουσα
  δέ επί πλέον την όρθήν άντΐ
  λήψιν τοθ νέου κράτους επί
  των τοπικών ζητημάτων.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΖ
  'Ενα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα
  ©έοττρον Πουλακάκη.—ΘΙασοςΙ _ _^ . . ___ .
  ΚατερΙνας Άνδρεάδη. Έναρξις 1_Ι ΓνΙνΙ Α | 1/ Α
  Πέμπτη 13 Απριλίου. | Π 1 ΤΓΝΑΙΐΑ
  Πουλακάκη.— Την Κυριακήν ή
  μεγαλυτίρα έλληνική όμιλοθσα
  ταινΐα πού έγινε μέχρι σήμερον: ή
  «Προσφυγοπούλα» μέ τούς ΣοφΙα
  Βέμπο— Μ. ΦιλιππΙδην,
  «Μΐνδα».—Την Κυριακήν "Ωρα
  2 μ. μ. έπεισοδιακόν, 4 μ. μ.ό Χον
  δρός καΐ Λιγνός είς τό Εργον
  «Άτσίγγανοι», 6 1)2 καΐ 10 μ. μ.τό
  ναυτικόάριστούργημα: «Ύπερτάιη
  θυσΐα».
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  25βν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρέγραμμι» 7ης Απριλίου.
  "ί2ρ* 8 ΜετάίοσιςΆ/ολουθίας
  Θά μεταδοθ^ έκ τού ΊεροΟ Να
  ο6 τής Μητροπόλεως ή Άκολου-
  ΘΕα των Ώρών. Μετά τό τέλος
  τής Άκολουθίας, θά μεταδοθοθν
  ϊίεήσΐις καί μιτεωρολογικόν δελ
  τίΌν-
  19 Μετ*βοσις Άκβλουβίας.
  θά μεταδοθΐ έκ τοθ ΊεροΟ Να
  οθ τής Μητροπόλεως ή Άκολου
  θία μέχρι τής έξόδευ τοθ Επι
  ταφίου.
  22 Νυκτερινόν βίίήσεις.
  22.10 Πένθιμα έμβθίτήρια (δί
  οκοι).
  Μπετόβεν: Β' μέρος άπό την
  «Ήρωϊκήν Συμφωνίαν> (ή Φιλαρ
  μονική Ό&χήστρα τοθ Βερολίνου
  υπό την διεύθυνσιν ^τοθ Γιόχου)
  Σοπέν Γ. μέρος άπό την σονάταν
  είς αί δφ. έ*λ.
  22 45 'Αποοπάοματα άπο τον
  «Πάρσΐφαλ» τοϋ Βάγκνερ (δίοχοι)
  (Εκτέλεσις υπό τής Όρχήατρας
  τής Κρατικάς "Όπιρας τοθ Βερο
  λίνου).
  23.20 Τιλευταίαι
  ΠΑΣΧλ
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ
  "Ωραι 3—5, 5-7, 7-9
  καί εσπερινή 10 ώρα μ. μ.
  Τό ελληνικόν κινηματβ-
  γραφικόν άριστβύργημα:
  Η
  Μέ τβύς
  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
  ΜΑΝΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ
  Τούλα "Ανζη,
  Πλέσσαν,
  'Αλίκη Βέμπο.
  Διασχευή Δημ. Μπόγρη.
  Μουσική:
  Ιωάν. Γιαννίδη
  ϊτίχοι Λιμ.
  Πέμπτη 13 Απριλίου
  έναρξις θιάσου:
  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  Φώναξε ΰστερα τόν Ίσκα-
  ριώτη καί τοθ έδωσε έντολές:
  —Ή ώρα τοϋ δεΐπνου πλη·
  σιάζει. Πήγαινε νά τό έτοιμά-
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηψον, Β«-
  λον Φεσααλονίκην.
  Τηλ. 3.50.
  Ό Ί^ύδας δμως παραπονέ
  θηκε:
  —Κύριε, ή γυναϊκά μου εί¬
  νε άρρωστη καΐ ό Πέτρος την
  βρΐζει καΐ την άπειλεϊ. Λυπή
  σου υας, Κύριε!
  —Άλλά ό Ίησοθς εΤχε ά-
  πομακρυνθή".
  Ό Ίσκαριώτης καί ή γυναΐ
  κά τού εΐχαν μεΐνει μόνοι ά-
  νάμεσα στά σπασμένα τραπέ
  ζιά των όργυραμοιβών.
  —Λ'α, τί θά κάνουμε
  τώρα;
  'ΕκεΙνη, άτάραχη δπως
  πάντσ, απήντησε:
  —Ύπάκουσε στόν Κύριό
  σου καί έλα νά μέ ξαναοής
  δταν εύκαιρήσης.
  Δέν τολμοθσεν δμως νά την
  άφήοη. Ή φωνή τής Λίας εγι-
  νέ πιό τρυφερή:
  —Ίούδα, τΐποτε άπ' δλα
  αύτά δέν μοϋ "κάμνει έντύπω·
  σι. Άπό πολύ καιρό σοΰ τα
  εΐχα πή. Ό Πέτρος μάς μι-
  σεΐ, θέλει τό κακό καί την
  καταστροφή μας. Καΐ δέν εί¬
  νε μόνο ούτος πού μδς κατα
  τρέχει.
  —Θά τα φ'ύση αΤμα οσα
  εΐπε.
  Ή ΛΙα έξηκολούθησε:
  —Δέν είνε άνάγκη νά τα
  ράζεσαι. Δέν φοβοϋμαι οϋτε
  αυτόν ουτε κανένα. Δέν
  εΐμαι άπ' τίς γυν αΐκες
  πού τα χάνουν. Τό βλέ
  πεις καΐ μόνος σου. Μέσα σ'
  αυτήν την κοσμοχαλασιά μό
  νη έ>ώ κατάφερα νά μή σκορ
  πισθοΰν τα χρήματά μου.
  Καί τοθ εδειξε τή σακοΰλα
  πού εΐχε ρίξη κατά την ωρα
  τοΰ πανικοΟ στό στήθός της.
  —Μάζεψε τώρα, Ίούδα, αύ
  τα "τα νομΐσματα πού κύλι
  σαν καΐ ήρθαν στά πόδια
  μας. Δέν ύπόρχει κανεΐς λό
  γος νά τ' άφήσουμε νά χά
  θοΰν. "Υστερα κάμε δ,τι σου
  παρήγγειλε ό Ίησοθς καΐ τή
  νύκτα έλα νά μέ βρης δπου
  θά σοΟ πώ.
  Σκέφθηκε λΐγες στιγμές καί
  πρόσθεσε:
  —Δέν Ιπρεπε δμως νά τό
  κάμη αύτό. Νά καταστρέψη
  γιά ένα τιεΐσμα τού τόσο κό
  σμο. ΤΙ τοθ έ'φταιξαν σύτοΙ
  οί άνθρωποι πού δουλεύαυν
  γιά νά ζήσουν. 'Άλλοι που-
  λοθν περιστέρια, άλλοι άντσλ
  λάσσουν νομΐσματα. Είνε ά
  μάρτημα ή δουλειά;
  Ό Ίούδας δέν βρήκε τΐποτε
  ν* απαντήση. Βγήκαν μαζΐ ά¬
  πό τό περιστύλιο καί ή Λ(α
  τοϋ εδειξε τό σπΐτι δπου θά
  πήγαινε νά την συνανιήστ)
  την νύκτα άφοΰ θά τελείωνε
  τό δεΐπνο.
  "Υστερα χωρ'σθηκαν.
  Στό τραττέζι ό Πέτρος πλη
  σΐασε τόν Ίούδα.
  —Άδελφέ, ξέρω δα εΐμαι
  άπότομος. Δέν έπρεπε νά πώ
  οσα εΐπα στή γυναΐκά σου
  καΐ σέ σένα. Συχώρεσέ με.
  Ό Ίσκαριώτης τόν άγκά-
  λιασε. Τό φΐλημά τού δμως
  ήταν ψεύτικο. Στό βάθος τής
  ψυχής τού εβραζε άπό άγανά-
  κτησι καί άπό μΐσος. Ήθελε
  νά τόν κατασπαράξη μέ τα
  νύχια τού γιά την προοβολή.
  Έφαγε βιαστικά χωρίς νά
  μιλήση σέ κανένα. Καΐ μόλις
  τελεΐωσε τό τραπέζι, έτρεξε
  στό σπΐτι δπου τόν περΐμενε
  ή Λ(α.
  (συνιχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον.^ έ-
  πιπλωμένον παρά χαλ% οίκογε-
  νΐ(α. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ή στήλη τού ώροιόκοσμο"·
  Διά νά διατηρήσετε νεανική
  τή γραμμή καΐ την εκφρασι
  τοθ προσώπου σας.
  Διά τάς αναγνώστριαί μου πού
  παραπονοϋνται 8τι Ιχουν διπλό
  σαγόνι ή έξογκωμένες παρε ές θά
  δποδείξω σήμερο μερικάς ούσιώ
  δεις φροντίδας πού όφείλουν νά
  έφαρμόζουν διά νά άποφεύγουν
  τα δυσϊρεστα αύτί, πού πρέπει
  νά άναγνωρίσωμε 5τι άφαιροθν
  κάθε νΐότητα καί κάθε χάρι τοϋ
  προοώποα.
  ' Πρό κάθε θεραπείας, μασάζ ή
  γυμναατικής τοθ προσώπου, πρέ
  πει πάντοτε ν' άρχίζετε άπό τό
  καθάρισμα τοθ δέρματος. Γιά
  τόν σκοπό αύτό σας ΰπέδειξα έπα
  νειλημένως δπέροχα μίσ», νερό
  χαΐ σαποθνι γιά τα λιπ?ρά δέρ
  ματα, κρέμα διά ντεμακιγιάζ
  γιά τα ξηρά δέρματα. Βεβϊΐωθή"-
  τε 8τι τό δέρμα σας είνε τελείως
  καθαρό περνόντας, πολύ έλαφρά,
  χρίμα επάνω είς ϊλο σας τό πρό
  σωπο καί άφαιρόντας την άμέ
  σως, μέ μιά μ'κρή χάρτινη πε
  τσέτο: δέν πρέπει να έχη ϊχνος
  ρούζ, ι&τ,ε πούδρας. Πάρετε τότε
  μέ τό άκρον τοθ δακτύλευ σας ό
  λίγη θρεπτινή κρέμα καί άλίίψϊ
  τε ολίγη ίπάνω'σέ κάθε παρειά,
  επί τοΰ μετώπου, επί τής μύτης
  καί τελευταία επάνω είς τό πή
  γούνι.
  "Επειτα άπ' αδτό κα.1 πάντοτε
  μέ τα δάκτυλά σας, άπλώνετε την
  κρέμα αυτή πολύ έλαφρά, άρχί
  ζοντας άπό τό πηγούνι χ«1 άνε
  βαίνοντας σιγά πρός τό μέτωπον
  Μην άγγΐξετε γύρω άπό τα μά
  τια σας- τό δέ;μα είς τό μέ
  ρος αύτό είνε τόσο εύαίσθητο πιύ
  θά εκινδύνευε νά σχηματισμόν
  ρυτΐδες... Έπιμένετε γύ?ω άπό τό
  στόμα, είς τα πτερύγια τής μύτης
  σας, είς τα ά<ρα των σιαγόνων μέ κατεύθυνσιν πάντοτε πρός τα αύτιά. "Οίαν αίσθάνεσθε πολύ ζίστ τό πρόσωπό σας, σημαίνει δτι τό αίμά σας κυχλοφορεΐ χαλύτερα1 μπορήτε τότε νά τό άφήσετε νά άναπαυθή μία στιγμή Σκεφθήτε τόν λαιμό χαί αύΐό τό δΐπλό πή γούνι πού τόσον σάς ένοχλεϊ. Άνασηκώαεΐε τό κεφάλι, πά ρετε τόν λαιμό σας μέσα είς ν. χέρι >αί μασάρετέ τον πάντοτε
  μέ χατεύθυνσ ν άπό τό πηγούνι
  πρός τού; ώμους Την κίνησι αύ
  τή κάμετε δέχα φορές.
  Όταν αύτα, πού είς τό σύνολον
  δέν άπαιΐοθν περισσότερον άπό
  δέκα λεπτά, θά Ιχουν τελειώσεΐ
  άφαιρέσητε δλη την χρέμα τιού
  δέν είσίΐυσε είς τό ίέρμα γ α;
  χαί «ύιό άρκεΐ νά χαθυστερήση
  την εμφάνισιν των ρυτίδων, νά
  έ<διώξετε τα μαθρα στίγματα καί νά διατηρήσετε είς την χροιά σας μιά ζηλευτή φρεσιότητα. η Ντιστεγχέ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΙνΙΙνΙΑΤΟΣ ΒΑΘλΙΩΝ 98)1ΟΟ Πωλεϊΐαι είς τό Κατάστημα: ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΧΤ Τβ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια:, ΧΕ- ρον, Τήνβν, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ 1-41. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑ^,ΑΓΑΡΔΗ Άραστά Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΗ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ| Κεμάλ Άτατούρκ Ι Κολώνιαι- Άρώματα ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ καΐ δλα τα Εύρωτιαΐκά καΐ Έλληνικά καλλυντικά τοθ γυναικείου καλλωπισμου είς τού Γεωργαντά Κ0ΙΜΩΙΊΙ ΚΓ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ Άρμστοογγ. 41ον Άλλ' 8πω; πάντοτε, δέν χ τόν ρεαλισμόν καί την ψοχραιμίαν τού. "Ηξίυρε τί μποροθσε νά ζητή ση άΐΐδ τούς Τούρκους,Ιχων πίστιν επί την ζωτικότητα τοθ Ιθ/ους τού. Ή δθωμανική αύτοκρατορΕα άνήκεν είς την ίσΐορίαν.Έπί πέντε αίώνας, είς την Μεσοποταμίαν την Άραβίαν, την Άφρικήν, ήγω νίζοντο καί έπιπταν Τοΰρκοι. Ο σουλτάνοι των τούς είχαν άναι σχύντως εκμεταλλευθή, χωρίς νά προκύψη τίποτε τό καλόν δι' αύ τούς. "Εφθχνε πλέον. Ή όθωμχνι· κή αυτοκρατορία δέν μποροθσε ν άναζήση. Είς τάς έπιτροπάς πού παρουσ άζο-ντο ίνώπιόν τού διά νά ζητή σουν την επέμβασιν τού διά τα δί καια αλλων μωαμεθανικών χωρίδν ώμιλοθσεν άνξριχ* την γλώσσαν τής είλιχρινείας: «"Ολαι μας επι θυμοθμεν νά ίδοθμε ναί τούς άλ λους Μωμεθαναύ; άδελφούς μας ελευθέρους, άλλ' έκτός τής είλι- κρινοΰς αυτής εύχής μας δέν μπο ροθμεν νά κάμωμεν τίποτε άλλο!» Ενώπιον τής εθνοσυνελεύσεως εδήλωσε: «Δέν τϊΐστεύω ίϋΐεείς Ι¬ να συνασπισμόν 5λων των μωαμε θανικών εθνών, ουτε >άν είς ίνα
  συνασπισμόν δλ'ον των τουρκικών
  λαών. Έκαστος δύναται νά έχη τα
  προσφιλή ίδεώδη τού, άλλ' ή χυ·
  βίρνησις, συναισθανομένη την εύ
  θύνην της, είνε δποχρεωμένη νά
  Ιχη σ:αθεράν πολιτικήν ήδραιωμέ
  νην επί πραγματικήν δεδομένων
  Καί ή πολιτιχή τής κυβερνήσεως
  είνε ή εξασφάλισις τή; άνεξαρτη
  σίας τοθ τουρχικοθ λαοθ έντός
  των φυσικών όρΕων τού. Αίσθήαα
  τα καί χίμαιραι ουδέποτε πρέπει
  νά έπηρεάζουν την πολιτικήν μας.
  Μακράν άπό ονειρα καί αύταπά
  τας. Άρχετά άκριβά τα έπληρώ
  σαμεν είς τό παρελΒόν».
  Κατηγορηματικώτερος άκάμη ή
  ταν πρός την κατεύθυνσιν των
  μπολσεβίκων. Άπό την Μόσχαν
  είχε χαταφθάαει είς Άγκυραν
  έπιτροπή υπό την άρχηγίαν τοθ
  ΟύκρανοΟ στρατηγοθ Φρουνζό
  Ό πρέσβυς τοθΆζερμπαντζάν παρέ
  θεσε γεθμα πρός τιμήν τή; έπιτρ'
  "ήί· ήγειρε μακράν πρόποσιν ά
  ναπτύσσων τό στερεότυπον θέμα
  των Μπολσιβίκων πε£ί καταπιίσι
  ως των χρατών τής κεφαλαιοχρα
  τικής Δύσεως είς βάρος των πληθυ
  σμών τής Έγγύ; καί "Απω Άνα
  τολής καί έκαμεν έκκλησιν χά
  είς τούς Τ&ύρκους δπως ένωσιυ1
  τάς δυνάμεις των είς την ήρωϊκή'
  προσπάθειαν των λα'ϊν πρός άπό
  σεισιν τοθ ζυγοθ των χεφαλαιο
  κρατικήν έχμεταλλειιτων των.
  Ό Μουστΐφά Κεμάλ ηγέρθη
  Ολοι έκρέμοντο άπό τα χείλη
  τού. Υπήρξε αύνϊομας καί κατη
  γορηματικός:
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—ΆφΙχθησοιν άεροτιο
  ρικώς έξ Αθηνών ή κ. καΐ ό κ.
  'Λριστομ. Γεωργιάδης Ιατρός, ΕΟ
  ' άγγελος Γιαμαλάκης μηχανικάς
  καΐ Μανώλης Γ. Γεωργιάδης 6μ·
  ι πορος.
  —Ανεχώρησαν άεροπορικώς δι'
  Αθήνας ή κ. ΒελλΙνη, ό κ. Λουΐ·
  ζοςδιευθυντής Τραπέζης Ελλάδος
  καΐ ή Δνίς Μαρίκα Λεβέντη.
  —Διά τής χθεσινής θαλασσίας
  ' εύκ'ηρΐας αφίχθησαν ή κ. καΐ ό κ.
  ! Μάουρο.
  Ι —Αφίκετο έζ Αθηνών διά
  Ι τάς εορτάς τοθ Πάσχα ό Βερ·
  ιιατολόγος Ιατρός κ. Σταύρος
  Χ. Κασσαβέτης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Μϊκος
  Κουβίδης δικηγόρος καΐ ή δΐς Μα
  ρΐκα Βαμβουκάκη έκ Τυλίσσου Ε
  δωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά
  μου.
  θερμά συγχαρητήρια.·
  Πώλησις χονδρική καΐ λιανική. =
  ΗΪΐιιιιιιιιιιιι ιι ΐυιαιυιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ΐυυιιιιΐιι ιηιιιιιΐιιΐ ιιιΐυιιιΐιι ηιιιιηιιιι ιιιιιιυιιιι ιιιιιιιιιΐιι υ1I^Μ1Β1IIι ιίη
  ΜΙΝ2Α
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  "Ωρα 10 π. μ. καί 4 μ. μ.
  ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
  μέ τούς
  ΧΟΔΡΟΝ&ΛΙΓΝΟΝ
  στή μεγαλύτερη τους κω·
  μική δημιουργία.
  "Ωρα 2 μ. μ. συνέχεια έ-
  πεισοδικοΰ:
  ΜΥΣΤΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Χ 9
  "Ωρα 6 1)2 καί 10 μ. μ.
  Ινα ύΐτέροχο ναυτικό με-
  γκλούργημα παρμένο ά¬
  πό τόν άιτελευθερωτικόν
  πόλεμον τής 'Αμερικίίς:
  ΥΠΕΡΤΑΤΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΝΥΚΤΑ
  ΕΦΟΔΟΥ 1917
  Γίιρω στήν πδλι.
  Μέ τό ά)ΐΐ τής γραμμής άνεχώ
  ρησε χθές μία ομάς προσκόπων
  πρός επίσκεψιν των Πατρων, τής
  Ισΐορικής μονής τής ΆγΙας Λαύ
  ρας καΐ διαφόρων. όιλλων άρχαιο
  λογικών χώρων τής Πελοπονή·
  σου,
  —Σήμερον αναχωρεί έπίσης ε¬
  τέρα όαάς έξ όρειβατων πρός έ
  πΐσκεψιν της μονής τοΰ ΆρκαδΙ
  ου, της πόλεως καΐ πλείστων χω
  ρΐων τοΰ νομοϋ Ρεθύμνης.
  —Άψ' ετέρου σήμερον φθά-
  νούν καΐ είς την πόλιν μας μέσω
  Χανίων καΐ Ρεθύμνης έκτελοθντο
  ψυχαγω /ικήν έκδρομήν, πολλά
  μέλη τής Έλληνικής Περιηγητι
  κης Λέσχης.
  —Ό Δημος διέθεσε καΐ εφέτος
  άναλόγους πιστώσεις πρός πά
  ροχήν μικρών χρηματικών βοηθη·
  μαΐων είς πτωχούς καΐ έν-
  δεεΐς.
  —Έξ αλλου υπό τοθ κ. Έπό-
  τιτου "Εργασίας ήρχισαν κατα·
  βολλί-μεναι είς τούς άρτεργάτας
  αί συντάξεις των δικαιουμένων
  καθώς καί χρηματικά βοηθήματα
  υπέρ των άνέργων τοθ σωματεΐ·
  ου τούτου.
  —ΠλΕΪστοι συμποΧΐται ίλαβον
  καΐ χθές τό βίΐπτισμα τοθ Αέρος
  ευθύς μετά την προσνεΐωσιν είς
  τό αεροδρόμιον τοθ άεροπλά
  νού τής Έλληνικής ΈταιρεΙας Έ-
  ναερΙων.Συγκοινωνιών.
  —Ή τακτική έναρξις τής άερο
  πορικής »συγκοινωνίας "Αθηνών—
  Ηρακλείου άρχεται ώς ήδη ανηγ¬
  γέλθη την 14 τρέχοντος.
  —ΑΙ διεξαχθεΐσσι δοκιμαί των
  χορωδιθν αΐτινες θά ψάλλουν &
  πόψε τα έγκώμια εγγυώνται άρτΐ
  αν την μουσικήν απόδοσιν .αύ·
  ώ
  —Τα έγκώμια καΐ κατά τάς
  τρείς Στάσεις, θά βκτελεσθοθν
  είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοΰ
  "Αγ. Μηνά υπό δύο πολυιτληθών
  καΐέκλεκτών χορωδιών κατά τό
  άρχαίτυπον κλασσικόν μέλος τό
  καθιερωμένον καΐ υπό των λοιπών
  εκτός τής Έλληνικίϊς, δρδοδόξων
  έκκλησιών ΡουμανΙας, Σερβΐος,
  Βουλγαρίας, ΡωοσΙας καΐ Πολω-
  νΐος
  —Την Δευτέραν τοΰ Πάσχα κα
  ταπλέει είς τόν λφένα μας τό ύ
  περωκεάνειον «Βασιλεύς Άλέξαν
  δρος» μέ 160 περιηγητάς διαφό
  ρων έθνικοτήτων.
  —Μεταξύ των περιηγητών τού
  των συγκαταλέγονται καΐ πλεΐ
  στοι διανοούμενοι καί έπιστήμο
  νες ερχόμενοι είς (Ηράκλειον
  πρός επίσκεψιν των άρχαιοτήΐων.
  —Την Κυριακήν τοΰ Πάσχα θά
  προβηθη είς τόν κινηματογρά
  φόν Πουλακάκη τό ελληνικόν 'έρ
  γον ή «Προσφυγοποϋλα». Πρωτα
  γωνιστοΰν οί άριστεΐς τοΰ έλληνι
  κου θεάτρου.
  —Είς την «Μιχώαν» έξ δλλου θά
  προβληθί) τό εξαιρετικόν πολεμι
  κόν έργον «Ύΐτερτατη θυσΐα·. Έξ
  ίίλλου ό «Χονδρός καί Λυγνός»
  θά χαρΕσουν ώρες εύθυμΐας τό
  άπόγευμα είς τό φίλμ: «'Ατσίγγα
  νοΐ".
  * Ρέκβρτερ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 -'Επιπλα καφφε
  νεΐου καΐ διάφορα σκεύη (τραπι-
  ζιοθ) ήτοι τιιάταποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καΐ Κν λούξ 100 κηρ(
  ών. Πληροφορίαι ιΐαρα τοθ κ.
  Μιχ. Πυλαρου έξοχικόν κέντρον
  Χαραυγή. Πόρος.
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ, είς τό κεντρικώτε¬
  ρον σημείον τής άγορας των Μοι¬
  ρών κατάστημα καινουργίς, γ ών ι
  ακόν 72 τετρ. μέτριον. Πληρο¬
  φορίαι παρ' ημίν.
  ΚΑΤΟΧΟΣ ττ]ς διπλογραφΕας
  άναλαμβάνει την τήρησιν εμπορι¬
  κήν διδλίων μέ συμφέροντας δ-
  οους. Πληροφορίαι παρ' ήμ!ν.
  ΤΡΟΦΟΣ κατάλληλος δι' ο?χο-
  γένιιαν μέ βρέφος ζητεί θέσιν.
  Πληροφορίαι ό5ός Λαχανά Ξενο¬
  δοχείον Ξένων.
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά την 'Αγρβ
  τιχην Τράηΐζαν (Ιναντι «Ι*
  Μ(ας κ. Νιχελιδάχη.
  Ταχύτοται
  έηισκευαΙ ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  Μαρα τ· Χνντοι|)ανι)ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  546ον
  "Υπό την έποψιν ταύτην άλλάσσει φάσιν τό
  ζήτημα, έλαφρυνόμενον έκ των άποδιδομένων αύ
  τή μορφών, διότι δλα τα εΤδη των εργασιών, των
  έπαγγελμάτων, Ισως μάλιστα κσΐ αύτά τα τυ
  χαΤα τής κοινωνικής ίερσρχΐας καΐ 8λαι αί μορ·
  φαί τής πνευματικάς εργασίας έχουσι την έαυτών
  άργώ.
  Ό εμπορος, ό μεσΐιης, ό χρηματιστής, ό κωμι
  κάς, ό φιλόσοφος, ό κυνηγός, ό φρενολόγος, ό
  πβζός στρατιώτηώ. Ή
  κρυπτογραφΐα τής διπλωματικής συνεννοήσεως
  καΐ τοθ πάπα. ή ουνθηματική άλληλογροφΐα μή δέν
  είνε καΐ αυτή άργώ; ΟΙ (ατροΙ, φαρμακοποιοΐ με
  ταχειρΐζονται πλείστας όσας έπωνυμίας είς φάρ-
  μακα κοινότατα.
  Την Βσλεριανήν οί Τοθρκοι άποκολοθσι χόρτον
  τής γαλής. Ό τΐοιητής κοί ό καλλιτέχνης όμιλοΰ
  σι την άργώ.
  Ό άκαδημοϊκός τη"ς κλαοσικής αρχαιότητος δέν
  όνομάζει τα άνθη Χλωρίδσ, τος όπώρας Πομό
  νην, την θάλασσαν Ποσειδώνσ. την σελήνην Άρ
  τέμιΕα;
  Ή Ναυτική γλΛσσσ, ή ■πληρεσιάιη οΰιη κοί
  γραφικωτάιη, ήν ώμΐλουν είς τάς έριύνσς των
  οί θσλαοσοτιόροι Ιωάννης Βάρτ, Δουκέν, Σου
  χρέν κ αί Δυπ£ρρ, ών έκάσιη φρόοις άνταποκρΐ
  νεται τρός τούς ά ν έ^. ούς, τιρός τούς άστέρας, πρός
  την θαλασσοταραχήν, πρός τάς τρικυμΐας, ττρός
  τάς νηνεμίσς, πρός τάς σύρτεις, πρός τος τιελα
  γοδρομΐος, πρός τα στοιχεΐσ, τιρός τάς όμΐχλας,
  δέν δμιλοθν την άργώ;
  Άναμφιβόλως.
  Άλλά μεθ' 8σα καί άν λεχθΰσιν, ό τρόπος
  εδ*ος τής αντιλήψεως τής λέξεως είνε επέκτασις
  έννο(α< ήν δλοι δέν παραδέχονται. Ημείς ομως ιηροθμεν έν τή λέξει ταύτη την ά κριβή καί άνευ συεκδοχτ]ς αυτής οημσοΐαν. Ή άργώ είνε άργώ. Ή γνησ(α καί ή κατ' εξοχήν άργώ, άν έπιτρέ πεται νά συζευξωμεν τάς δύο ταύτας λέξεις, ή έξ άμνημονεύτων χρόνων άργώ, ήτις έμεσουράνει καί έδέσποζεν άλλοτε, είνε, ιό έπαναλαμβανέμε νόν, ή δύσμορφος, ή άνήσυχος, ή συνθηματική, ή προδότις, ή δηλητηριώδης, ή τρσχεϊα καί πλή ρης ώμόιητος, ή άπουσΐα, ή χαμερπής γλώσσα της πενΐας. (συνεχΐζεται) Μ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΕ 1 Ξ 40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αιά την καταπολέμησιν τού Περο- νοσπόρου. Καταργήσετε την χρήσιν τού ©ειϊχοΰ Χαλ- Ξ κου (μπλάβης πέτρας), χρηβιμοποιήσετκ την νέαν Ξ ανακάλυψιν ©Ξ,ΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού = δέν Ιχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- § νος τού, χαί είναι περισσότερον δραστιχό; άπό β την μπλάβην πέτραν. Ε Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. Ξ Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ· = δεμίδος, έχομεν Άρσενικοΰχον Όξυχλωριοΰχον Ξ Χαλκόν. Ξ Ζητήσκτε όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας. = ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ά Σ'α | — 'Αντιπρέσωποι Άνωνύμου Έλληνικης Έταιρίας Χη· § ~ μικών Προϊύντων καί Λιπασμάτων. Κ ^ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΐίπ ΜΥΖΗΘΡΕΣ Όλβκαχ'ς πγγυημίλες άπό τα 'ΑνΜγϊΐανά Μιτάτα τού ΦηλορΕίτου εϋρίσκβνται είς τό Πρατήριον τυρβϋ των χ. μ. Δ. Φουβταχάκη. Χ. Ευλβύρη κ«1 Σία (ϊναντι παλαιάς Νομαρχίαν Γνωρίζομεν έπίαης ότι άνβλαμβάνβιιεν την παράδο- σιν μυζηθρ&ν (1$ Πειραια κβΐ Αθήνας διά τού έκεί Λδ εγΜατοιοτκθέντος συνΐταίρου μας Χ. Ξυλβύρη. Έγκυκλοπα ιδε ία Δι* έκεΐνους πού οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι/ δλους. ΟΙ ΑΝΤΩΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Α.' Μία άπό τάς περιΐργοτέρας αί· ρέσεις πού μπορεΐ κανείς νά φαν- τασθξ εΐνε'ή αΐρεσις των «Άντω νιοτων» τοθ Βελγίου. ΟΕ πισΐοΐ τής αιρέσεως αυτή; προσεύχονται είς τό ονομα ενός γίροντες πού απέθανε τό 1912. Ό γέρων ιίχε μακρά λευκά μαλλιά καί μακράν λευκήν γενειάδα, άλλ' ήτο τελεί¬ ως ά ράμματος. ΟΕ ανήκοντες είς την βΓρεσιν πιστεύουν δτι χάθε νόσος μποριΐ νά θεραπεύεται υπο τόν δρον δ πάσχων νά μεταβή είς μίαν των έκχληοιών πού οί «Άντωνιστα!» διατηροθν είς τδ Βέλγιον, την Γαλλίαν ή την Όλλανδίαν.Άν δ άσθενής δείξη άρκειήν πίστιν είς την καλωσύνην τοθ μακαρίτου «πατρός» Άντωνίίυ, θά γίνη κα· λά.Άν Εέν θεραπευθη θά πή πώ; δέν έδειξεν άρκετήν πίστιν. Ό περίφημοςδρ. Αίμίλιος Κουέ είχε κάμει Ολόκληρον περιουσίαν χαί απέκτησε φήμην είς όλον χον κόσμον συμβουλεύων ά π) ώς τούς άοθΐνεΐς νά έπαναλαμβάνουν: «Καθημερινώς άπό χίθε απόψεως είμαι καλλίτερο» "Οταν μίαν ά- ποφράδα ημέραν, δ πο)ύς Κουε άντ ι νά πηγαίνη καλλίτερα «απο πάσης απόψεως», έτιήγαινεν άπό τοθ χακ&Ο είς τό χειρέτερον, καί έν τέλει απέθανε 'μέ την μαγιχήν φράσιν τού είς τα χιίλη τού, ή αίρεσίς τού έτιλείωσε μαζί τού. Δέν συνίβη ομως τό Ιδιον μέ τίν «πατέρα» Αντώνιον. ΠρΙν ή 6 περίεργος έχεΐνος πρεσβύτης άπο θάνΐι είπεν δΐι τό πνεθμά τού θά επέστρεψε μεταξύ των ζώνΐων χαί θά εξηκολουθεί ν' άσχ£ θερα πευτικήν ίδιότητα επί των πι¬ στευόντων δα μέσου ενός διαδό- χου, τάν οποίον θά ώριζεν ή χή· ρα τού. "Αν ή έπιστήμη πολλάς νόσους καί χυρίως την μή πρόληψιν των άποδίδη είς την άμάθειαν, δ «πά τήρ Αντώνιος» την γνώσιν, την εθεώρει χαί την εκήρυσσεν ώς άμαρτίαν, ώ; έμποδίζουσαν την πίστιν χαί ένοχλοθσαν την συνεί ίησιν. Μία άλλη περίεργος ίδέα τοθ «πατρός» Άντωνίου ή ταν δΐι παρέχων χανείς χρήμα τα είς ίνα πτωχόν άπό εύσπλαγ χνίαν, Ι άναλαμβάνει τεραστίαν ευθύνην. Διότι έλεών χανείς ίνα πτωχόν, τόν οποίον ί πατήρ Αν¬ τώνιος ώ/όμαζε «δοκιμαζόμενον» χινδυνεύει νά έλθη είς σύγκρου¬ σιν μέ την θέλησιν τοθ παντοδυ νάμου θεοθ, δστις ένδέχεται νά έπιδΐώχη την διά τής δοκιμα- σίας βελτίωσιν τοθ ύΐτοφέρον- το;! Μόνον ή πίστις δέν χινδυνεύει νά έλθη είς άντίθεσιν πρό; την θέλησιν τοθ παντοδυνάμου, διά τόν απλούστατον λόγον δτι άφή νοντας χανείς Ινα άσθενή νά θε ραπε&θ^ μόνον διά τή; πίστεως, τόν άφήνιι εκτεθειμένον είς την θέλησιν τοθ θεοθ, μέχρι τής στιγμής ποίι 6 "Υψιστος θά χρίνη δτι ημπορεί νά βελτιωθή ή χατά στάσις τοθ άαθενοθς. * * * Αύτάς χαί άλλας περιέργους ίϊέας έχήρισΐεν δ μαχαρίτης Αντώνιος, τό νεώτερον χαί υψη λότερον έκ των ίνδεχα παιδιών ενός Βέλγου άνθρακωρύχου. Είς νεαρωτάτην ηλικίαν, παιδΐ σχε- δόν άχέμη, δ Αντώνιος δπεχρεώ θη νά έργάζεται εί; τό άνθραχω ρυχιΐον. Ή δουλειά έπεφτε βα ρειά εί; την νεαράν ήλιχίαν τού. Πολλάκις άπό την ύπερχόπωσιν έ πάθαινεν ίνα είδος σπασμων. Τό- τε έγονάτιζε χαί προστ,ύχετο μέ δυνατήν φωνήν την έξ Οψου; βο¬ ήθειαν. Καί χάθε φοράν εγίνετο χαλά. (συνεχίζεται) ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΛΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ δ> ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, καρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν £υνεργεΤον έπισχευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΑΓ. ΝΗΝ Α
  Ύποχατάστημα τού έν Αθήναι;, έργοστασίου
  Πολυχρονίδη—- Μπιζιώτη
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τένννν 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβ&ς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τη νόν, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. ».»! Προτκτβρεΐον ΑΜΑΜΠ. α. ΚΟΡΠΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  Αί καλλιέργειαι
  είς τάς επαρχίας μας.
  Ύπί> τίς Γε»»ργιχή« Ύπηρεσί
  άς Ήρακλ*(ου υπεβλήθη αίς τό
  υπουργείον Γεωργίας χκΐ είς την
  ενταύθα Νομαρχίαν λεπτομερείς
  ϊκθεσις πϊρΐ της προόίου των δι
  αφορών καλλιεργειών τοδ νο·
  μοΰ κατά τόν παρελθόντα Μάρ
  τιβν.
  Έν άρχό της εκθέσεως άναφέ·
  ρονται »1 μετεωρβλογικαΐ συν¬
  θήκαι αί έιτιίράσασαι επί της
  πορείας των διαφόρων καλλιερ-
  γιιών. Ούτω ή καιρικη κατάστα
  σις τού Μαρτίου υπήρξε άσυνπ
  θως ψυχρά καί ΰνρά. Ή μεαη
  θβρμοκρασία σχετικώς χαμηλή
  (13 7ο) η ελαχίστη 5,2ο έναντι 7,4ο
  τοϋ παρελθόντος Φεβρουαρίβυ.
  Ημέραι βροχης Η Ή πεσοθαα
  βροχη ποικΐλλει άπό 43 χιλιοστά
  (Γυμιτάκι Πυργιωτίσαης) ε«ς 124
  (Ζαρός) Είς τα λοιπά χωρία τού
  νομού π πεσοΰσ* βροχή κυμαί
  νΐται μεταξϋ των ανωτέρω έρί
  ών. Τό ανωτέρω ποσόν τής βρο
  χης είναι αρκετόν διά νά έξ α
  σφαλίση την κανονικήν άνάπτυ
  ξιν των σιτηρών καί των όσπρί
  ών μέχρι τής πλήρουςώριμάνσβως.
  Έμ τής πορείας τωνκαλλΐϊργειών
  διαπιστοϋται ή εΰνοΐκή άνάπτυ
  ξις αυτών Ιδία τού σίτβυ καΐ
  της βρώμης. ΑΙ κριθαΐ ίχουσι
  προσβληθή υπο τής κιτρίνης σκω
  ριάσεως χαΐ φαίνονται έξησθενι
  σμέναι καί καθνστερημίναι. Ή
  κατάστασις των ψυχανθών καί
  Ιδία των κουκι&ν είναι αρίστη,
  είς $λα τα διαμερίαματα τοδ νο
  μοδ.
  Διά την καπνοκαλλιέργειαν
  τονίζονται έν τή εκθέσει αί δυ
  οχέρειαι χαί η άπογβήτευαις των
  παραγωγών λόγω τής άζητησίας
  εφέτος τού καπνοΰ καί τής έξει»
  τ'λιστικής αύτέχρημα τιμής τού
  (25—30 δρ.) Ητις δέν κβλύπτβι τα
  στοιχειώίη έξοδα τής καλλιεργβί
  άς Έκ τής έφετεινής παραγωγής
  των 130.000 ©κ.έχουν διατεθή ηδη
  18—20 000 6Μ. καΐ τό υπόλοιπον
  είναι είς χείρας των παραγωγών,
  τελείως άζήτητον.Έπιβάλλεται η
  πιστωτική οργάνωσις των καπνο
  παραγωγών έκ των παρουσιαζο
  μένων δυσχερκι&ν.
  Διά την ελοιίαν άναφέρονται
  έν τή έχθέσει β Ι εύχάριστοι δι
  απιστώσϊΐς έν τή έξελί£βι τής
  χαλλκργβίας ταύτης εΤτινες εί
  ναι συνεπεία των Ιχανοηοιητι
  κων τιμδν κου ϋτυχε το πρβϊον
  τής έλαίας χατά τα τελΐυταΐαι
  Ετη έν τή διεθνεϊ αγοράν χαί
  των ληφθίντΜν ύκο τής Έβν.
  Κυβερνήσεως σωτηρίων μέτρων
  ΦβρολογΐΜής άπαλλαγής. ΠαντοΟ
  η ελαια Ιγινϊ άντικιίμκνον κιρι
  ποιήσεως. Είς πλείατα μέρη έφηρ
  μέσθπσαν εΰρέως συστηματιχαΐ
  άρόσεις χαί λιπάνσκις χαΐ έχλα
  δεώβησαν ΰποδειγματικώς πολλαί
  χιλιάδας έλαιοδένδρων. Παρετη
  ρήθη έπίσπς ζωηρά χίνηβις ;·1ς
  την ςρύτευσιν νίων έλαιοδένδρνν.
  Ύπολογίζεται ότι είς τβν νομόν
  ίφυτβύβησαν εφέτος περΐ τάς 20.
  000 τοιούτων.
  Κατωτέρω η ίκβεβις άναφέρει
  τα σπουδαιότερα σημβία έκ τής
  πορείας τής άμπελοκαλλιεργείας.
  Τό κλάδευμα καί τό {"ιλάχχωμα
  διεξήχθησαν υπό εΰνοΐκάς και
  ριχάς συνθήκας εσημειώθη δέ
  σπουδή διά την ενέργειαν χαί
  τής πρώτης σχαφής. 'Υπολβγίζε
  ται ότι ίχουν γυριοθή τα 3)4
  των άμηελώνων τού νομοΰ. Ήμ«
  ρομίσθια μεταξϋ 80 χαί 100 δρ.
  Δηλαδή παρατηρεϊται αύξησις η
  μερομισθίων κατά 20 β)β έν αχέ
  σει μέ τα πβρυσινά.
  Ή ίμπβρικίι κίνησις τβν άμκε
  λουργικών προϊόντων υπήρξε χ»
  λάρα μέν διά τβΰς βϊνους καί τ ήν
  χονδρήν σταφΐδα Ικανοκοιητικη
  δέ διά την σταφίδα. σουλτανίνας
  Ητις παρουσίασεν έξαγωγικήν κί
  ντισιν κατά τόν μην* Μάρτιον
  περί τούς 700 περίπου τβννβυς.
  Δυστυχ&ς αί τιμαί φαίνονται
  ξεπεσμέναι Ιδία διά τα ψιλά
  πράγματα.
  Είς τα οπωροφόρα σημειώνεται
  Ιδιαιτέρα στροφη των ίγΐωργών
  μας αίς την «Ισαγωγην έκλεχτβν
  εΐίών όπωροφόρων δένδρων χαΐ
  είς τόν πβλλαπλααιασμον έκ·(
  νων έκ των ξίνων άτινα πά
  ρουσιόζουσιν άντοχήν είς την χο
  ρυφβξήραν (πορτοκαλλέα, μανδα
  ρινάα).
  Διά την χτηνοτροφίαν τονίζ·
  ται ή οτενβτης των χειμεριν&ν
  βοσκών καί ή δυσμβνής έπίδρα
  βις τοδ ύγροδ χαί ψυχροβ χαι
  ροδ τοδ Μαρτίου είς την γαλα
  κτοΛαραγωγήν καί την άνάπττ»
  ' ξιν των άμνών.
  —Ή σημερινή άφιξις έκδρο|
  μέων.
  Διά τού ατμοπλοίου της γραμ
  μής άφΐκνοΰνται σήμερον άρκ*
  τα μέλη τής έλληνιχής πΐριηγη
  τιχής λέσχης μβτβξύ των οποίων
  καί Κρήτες ένκατββτημένοι είς
  την άλλην Ί?λλάδα. Οί έκδρομβΤς
  έπιβκέπτονται την Κρήτην διά λό
  γου« τουριατικοάς, θέλβυν δέ με
  ταβή μέχρις Άγίου Νικολάου
  καί όροπεδίου Λασηθίου. Είς Ή
  ράκλειον θά έπισκεφθβϋν τό Νού
  σεΐον, την Κνωσόν, Γόρτυνα καί
  Φαιστόν.
  ΧΙ.ΡΙΛΗΜΟ! ΒΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Έτ.1 τριακονταετίαν ά*ο·
  κλειστικώς καί μόνον ιίς τα
  όφθαλμολογικα άσχολοόμε-
  νος, Βεχβται, τούς «άαγοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι «λησΐον τΙ|ς
  Πολυκλινικ*|ς Ηρακλείου.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ. ΑΥέΙΑΚΗ- ΜΑΙΖΑΠΕΤΑΙΗ
  Δέχεται είς τό Ιργαστή-
  ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΑΛΛΗΑΟΓΡΑΦΟΣ Άγγλιχί,ς
  χαί Γαλλικής μακράς ^έμπορικής
  πΐίρας άναλαμβάνει μεταφράσεις
  καί άλληλογραφίαν χατ' οίκον ί)
  μέ ώρας. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΜΟΝΙΜΟΝ ΪΤΑ 1Ν.ΡΙΙΑ ΕΙ1Ν
  'Ι^. ΙΊικολοπουλου
  ΠΑΑΤΒΙΑ - ΧΤΡΛΤΛ
  —Ή Μκγάλη Παραβκευή.—
  Ή αχολουθία τού Έπιτ«
  φίου.
  Σήαερον Μεγάλην Παρασκευήν
  άρχεται την 8 30 π μ. ή Άχο·
  λουθία τ&ν Μεγάλων καί Βαοιλι
  κων Ώρών καί ο έσπαρινύς καθ'
  έν έν τφ Μητροπολιτικώ Ν«ν τοθ
  •Αγίου Μηνά θέλει ομιλήση ο
  Σεβ. Μητροχ. κ Τιμόθεος έν δέ
  τ$ Ίερφ Ναώ Αγ. Τίτου 6 Άρχ.
  κ. Ψαλιδάκης. 8 μ. μ. η Άκολου
  θία τοδ Έπιταφίου, μεθ' Αν καί
  περί ωραν_ 10 θά έπακολουθηαη ή
  λιτανβία «χ των διαφορνν να&ν
  κατά διαδρομήν κανονισθησομέ
  νην παρά των οΐκείων ένοριαχβν
  έιιτροπειών. Ό Έπιτάφιος τής
  Μητροπόλεως μβτά τής συνήθους
  παρατάξεως θά λιτανιυσα διά των
  οδών ΣτρατηγοΟ ΠβζανοΟ, Κατε
  χάκη. 1821, Πλατείαν Νικηφόρου
  Φωκά, Λεωφόρβυ ΚαλβκαιρινοΟ,
  Αγ. Μηνά, θέλει δέ έπανέλθο
  ■Ις τόν Μητροπολ. ναόν άναπιμ
  πβμένης πρό τής εΐσόδου δεήσεως
  υπέρ των υπέρ πίστεως χαΐ Πατρί
  δος πεσόντων, μεθ' β θά γίνη ή
  απόλυσις.
  —Ή Πασχαλινή έκδρομή
  τοΰ Όρειβατικοΰ.
  Ό Έλληνιχός'θρ«ιβχτικό( Συν
  δεσμος (τμημα Ηρακλείου) διωρ
  γάνωσε πασχαλινήν έκδρομήν (Ις
  Άρκάδι—Σπήλι— Πρέβελη— Ρού
  βτικα—Ρέθυμνον. Τό πρύγραμμα
  Ιχει ώς εξής: Μεγάλη Παρασκευη
  7η Απριλίου 1939. Αναχώρηαις
  8ην πρωϊνήν μέ αϋτοκίνητα γραμ
  μής Ήρακλβίου— Ρεθύμνης διά
  Οέραμα, έκβΐθβν πεζή είς τό χαι
  ρίον Μαργαρίτες καί ακολούθως
  είς Μονήν Άρκαδίου β «ου διανυ
  κτέρευσις Πορεία 4 ώρϋν. Μέγα
  Σάββατον. Άναχώρηαις 8ην προ»!
  νήν καΐ διά επαρχίας Άμαρίου
  «Ις χωρία Ορόνος— Μέρωνας—Γε
  ρακάρι—Σπήλι 2ηου διανυκτέριυ
  αίς Πορεία έ ώρ&ν. Άγιον Πά
  σχα.Άναχώρηαις καί μέοωΚοξαρέ
  καί Κουρταλιύτικου ΦαραγκιοΟ
  είς Μονήν Πρέβελη οπου διανυ
  κτέρευσις. Πορεία 4 ώρών.
  Δευτέρα Πάσχα. Άναχώρησις
  πρωΐαν διά χωρίον ιΡούοτικα ί
  που διανυχτέρευσις Αης ομάδος.
  'Αναχώρησις Βας διά Ρέθυμνον
  δπου. διανυκτίςευσις. Τρίτη.Άνκ
  χώρησις Βας ομάδος έχ Ρεθύ
  μνης διά Ηράκλειον. Άναχώρη
  σις Αης ομάδος διά Ρέθυμνον
  καί εκείθεν δι' αυτοκινήτου είς
  Ηράκλειον. Άρχηγός τής έκδρο
  μής ό κ. Νικ. Δανδαρής.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κίϊα.
  Σήμερον 7ην'Απριλίου θίλουν
  δι ανυκτ»ρ«ύση τα φαρμαχεΐα
  Χριστ. Ζουράρπ μ» Γεωργίου
  Σφακιανάκη·
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΈπανεκδΙδεται ή «Άγρθίΐ-
  κή Κρήτη» υπό την Διεύθυν
  σιν τοθ (δρυτοθ καί ίδιοκτή
  τού της κ. Ήλία Ε, Διαλυνά.
  ΈτησΙα συνδρομή δραχμβΐ
  100, προπληρωτέοΐι.
  Ν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Παρασκευής
  7 Απριλίου 1939
  Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΝΤΙΔΡΑ ΖΩΗΡΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΣΙΗ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
  ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Ρώμης άναφέρουν ^τι ο ιτα-
  λικός τύπος άντιδρά ζωηρότατα εις την
  κύχλωσιν τού Ράϊχ την όποιαν ώς το
  νίζει, έπιζητεί δραστηρίως ή Αγγλία
  Αί ιταλικαι έφημερίδες εφιστοΰν επ
  τοΰ,άντικειμένου τούτου τηνπροαοχή
  των μικρών κρατών τα όποία ως.τον.
  ζουν δέν πρέπει νά μετάσχουν ενός το
  ούτου συνασπισμού.
  Τό Ράϊχ και αί προδέσεις της Αγγλίας
  Ίταλικά πολεμικά είς Δυρράχιον.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΦΗΜΑ
  ΠΕΡΙΑΠΟΒΑΣΕΒΣ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
  ΟΙ ΑΑΒΑΝΟ1ΒΑ ΑΝΤΙΣΤΑΒΩΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β «Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγράφη
  μ α έκ Βελιγραδίου εκυκλοφόρησαν έ
  χ εί σήμερον φϊ,μαι ότι επίκειται άπό·
  βάσις τών_Ίταλών είς την «Αλβανίαν.
  Καθ5 ά* άναφέρουν αί αύται πληρο¬
  φορίαι, ό «Αχμέτ Ζώγου προτίθεται
  νά αντιταχθή κατά πάσης κατακτήσιως
  τής χώρας τού.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑίίΗΗ ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΕΗ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας)- — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι όλόκληρος σχεδόν ό γαλ
  λικός τύπος έκφράζει την χαράν αυτού
  διά την έπανεκλογήν τού κ.Λεμπρέν ώς
  προέδρου τής Δημοκρατίας.
  ΧΑΙ ΟΙ (ΕΡΜΑΝΟΙ ΕΥΧΙίΡΙΣΤΗΜΕΝΟ
  Α ΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΠΊΝ ΤΟΥ ΑΕΜΟΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 «Απριλίου (τοΰ αν
  ταποχριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Βε·
  ρολίνου τηλεγραφήματα καί ό γερμα-
  νικός τύπος τον(ζει ότι τό Ράϊχ είνε
  εύχαριστημένον άπό την έπανεκλογή
  τού κ. Λεμπρέν.
  ΕΦΟΑΣΛΝ ΕΙΣ ΑΛΓΕΣΙΡΑΝ
  ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚί ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ———————————— %
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Μπούργκος ότι τα ίσπανικά πολεμικά
  τα παραδοθέν τα υπό των Γάλλων είς
  τόν <1>ράνκο, έφθασαν σήμερον έκ Μπι
  ζέρτας είς χον -λιμένα τής Άλγεσίρας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ Ε Ξ Η Γ Γ ΕΙΛ Ε Η
  ΕΥΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν*
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έξ Ίσπα
  νίας τηλεγραφήματα ό στρατηγός Φράν
  κο έξήγγειλεν'σήμερον πρός τόν ίσπα·
  νιχόν λαόν εύρύ πρόγραμμα δημοσίων
  έργων τό οποίον πρόκειται νά έφαρμο
  σθή άμέσως. Τό πρόγραμμα προβλέ
  πει βαθμιαίαν χνοικοδόμησιν όλων των
  καταστραφεισών ίσπανικών πόλεων.
  ΙΑΡΥΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β «Απριλίου (τού άν
  ταποχρΐτθύ μας). — «Ανεκοινώθη άομο
  ΡΩΜΗ 6 Απριλίου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα).— Χθές αφίχθησαν
  είς Νεάπολιν υπέρ τούς 600
  Ιταλοί τραυματΐαι καί 200
  άπελευθερωθέντες υπό τοθ
  Φράνκο Ιταλοί αίχαάλωτοι
  των κυβερνητικών.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρρσία).— Ό κ. Μπέκ
  παρεκάθησε χθές είς γεθμα
  παρατεθέν πρός τιμήν τού
  υπό των "Αγγλων Βασιλέων.
  Τό άπόγευμα (χθές) εΐχε καί
  δευτέραν διαρκούσης τής ήμέ
  ρας μακράν συνομιλΐαν με¬
  τά των κ.κ. Τσάμπερλαιν κα!
  Χάλιφοξ είς τό Φδρεϊν Όφ
  φις·
  Χθές τό εσπέρας αί συ-
  νομιλΐαι τοϋ κ. Μπέκ μετά
  των "Αγγλων πολιτικών έπε
  ρατώθησαν.
  ΑΝΕΧΏΡΗΣΕΝ Ο κ. ΜΠΕΚ
  ΔΙΑ ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ
  Ό Πολωνός ύπουργός των
  Εξωτερικών ανεχώρησε σή
  μερον την πρωΐαν έκ Λονδί-
  νού μετοβαίνων είς την αγ¬
  γλικήν ι αστικήν βάσιν τοΰ
  Πόρτσμοΐ/θ ίνα παρακολουθή
  ση επιθεώρησιν τοθ άγγλι
  κοθ στόλου.
  ΡΩΜΗ 6 Απριλίου ((δ. ύ-
  πηρεσ(α).— Μ Ιταλικαι έφημε¬
  ρίδες γράφουν ότι είνε έτο(
  μη νά εκδηλωθή ή κύκλωσις
  των όλοκληοωτικών κρατών
  καί δτι τό Λονδίνον καί οί
  Παρίσιοι διατελοΰν είς κατά
  στάσιν πσνικοϋ έξ αΐΐίας των
  διαταχθέντων πολεμικών μέ
  τρών.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Απριλίου
  (ίδ. ΰπηοεσία).- Αί γερμανι
  καί έφημερίδες γράφουν σχε
  τικώς μέ τάς συνομιλΐας των
  κ. κ. Μπέκ—Τσάμπερλαιν—
  Χάλιφαξ είς Λονδίνον, δ
  τι ό "Αγγλος Πρωθυπουργός
  ζητεί άπό την Πολωνίαν νά
  κάμη γενικήν άναβεώρτ
  σιν τής πολιτικής της άπέναν
  τι τής Γερμανΐας.
  —Αί ΐδιαι έφημερίδες σχο
  λιάζουν έπίσης ευρύτατα
  τάς δηλώσεις τοθ "Αγγλου
  ΰπουργοθ των Ναυτικών α'ίπ
  νες ένέβαλαν είς ζωηοάς
  ανησυχίας την αγγλικήν κοι
  νήν γνώμην. Διά των λόγων
  τού: «Τα τηλεβόλα τής αγ
  γλικής άεροπορΐας είνε Ετοι
  μα» απεκάλυψε ,τάς προθέ
  σεις τής άγγλικής κυβερνήσε
  ως Εναντι τής καταστάσεως.
  «Είνε άτυχής ό κ. Τσάμπερ
  λαινώς πρός τούς ύπουργούς
  τού των Ναυτικών, γράφουν
  αί γερμανικαί εφημερίδας. Ό
  κ. Ντάφ Κοθπερ ώθοθσε πρό
  μηνών την Ευρώπην πρός ενα
  νέον αΐματοκύλισμα. Ό διάδο
  χός τού έτορπΐλλισεν έπΐσης
  διά τοΰ λόγου τού την είρή
  νην».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου (ίδ.
  υΐτηρεσία).—Χθές διεξήχθησαν πό
  λύωροι συνομιλίαι μεταξύ των χ.
  κ. Μτέκ, Τσάμπερλαιν καί Χάλι
  φαξ τόσον τάς πρωϊνάς δσον καί
  τάς απογευματινάς ώρας. Διά τα
  συζητηθέντα έτηρήθη άπόλυτος
  μυστικότης είς ουδεμίαν δέ σχε¬
  τικήν ανακοίνωσιν προέβησαν οί
  άρμόδιοι κύχλοι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσία) — Σήμερον την πρωΐαν
  συνήλθεν είς μακράν συνεδρίασιν
  ή Βιυλή των Κοινοτήτων. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν προέβη είς ανακοί¬
  νωσις διά την αμοιβαίαν μ;τά
  τής Ιΐ3λω/ίας συμφωνίαν τής
  Αγγλίας.
  —Είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των συνεζητήθη έπ'σης τό άλβανι
  κάν τό οποίον προχαλϊΐ ζωηράς
  ανησυχίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσία) — Είς Δυρράχιον τής
  ΆλβαΛας κατέπλευσεν σήμερον
  την πρωίχν τρία ίταλικά πολι·
  μικά.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 6 Απριλίου
  (ίδ. δπηρεσία).— Εϋρυτάτη σήμε¬
  ρον συζήτησις εγένετο είς τό
  Κογκρέσον. Ό κ. Σ(μψον έκαμε
  μακράς ανακοίνωσις Ωμίλησεν
  έχτενώς διά τόν νόμον περί ούδε·
  τερότητος είπε δέμεταξΰάλλω' δτι
  εάν ένας πόλεμος έκηρύσσετα έν¬
  τός τής ανοίξεως δ νόμος περί
  ού5ετερότη:ος τής Άμερικήί θά
  έξυπηιέτει κάθε νέαν εισβολήν.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ Κ ΑΙΠΟΛΟΗΙΑΣ:
  ΑΙΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣΕΙΣΤιΊΝΒΟΥΛΗΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΑ2
  Λ4>ΗΝ%.Ι β «Απριλίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).—ΝυκτεριναΙ πληροφορί
  αι έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι μεταξύ
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν,· Χάλιφαξ καί
  τοα κ. Μπέχ υπεγράφη σύμφωνον ατρα
  τιωτικής συμμαχίας.
  Πάντως είς τας ανακοίνωσις τού
  κ. Τσάμπερλαιν κατά την άπογευματι
  νήν συνεδρίασιν τής Βουλής των Κοινο·
  τήτων άναμένεται ότι ούτος θά διευ-
  ρύνη τάς επί τού προκειμένου δηλώιεις
  τού απαντών καί είς έηερωτήιεις πολ
  λών βουλευτών.
  Επισπεύδεται ή έναρξις
  της άεροπορικης μας συγκοινωνίας.
  Αι χθεσιναί πτήσεις.
  Καί χθίς επραγματοποιήθη ή
  προαγγελθείσα υπό τής «Άνορ
  θώσεως» δοκιμαστιχή πτήοις Έλ
  ληνικ&ΰ άερεσκάφους άπ' Άθη
  νων είς Ηράκλειον, τρίτη κατ'
  αριθμόν είς τό διάστημα είχοαα
  ημέρου, προκειμένου νά γίνη
  έντός τής έλευσΐμένης εβδομάδος,
  ώς κατ' επανάληψιν έγράψχμεν ή
  δριστικοποίησις τής άεροπορικης
  συγχοινωνίας Αθηνών—Κρήτης δ
  πό τής ΈλληνιχήςΈταιρίας Έναε
  ρίων Συγκοινων ών.
  Τό έκτελέσαν την χθεσινήν δο
  κιμαστικήν πτήσιν άεροσκάφος
  Γιοθγκερς προσεγειώθη είς τό έν
  ταθθα αεροδρόμιον περί την δ 30
  πρωϊνήν μετά μεγάλης ιύχερείας
  με χυβερνήτην τόν κ. Τσουνόίν,
  μηχανικόν τόν κ. Κ. Στάθην καί
  άσυρματιστήν τόν κ. Γαρεφαλάκης.
  Τούτου έπέβαινον συμπολίται μας
  ερχόμενοι έξ "Αθηνών διά τάς ε¬
  ορτάς τοθ Πάσχα, δ κ. Χόνδρος
  πρόεδρος τής Βασιλική; Άερολέ-
  σχης, δ κ. Άσπρογέρακας κ. ά"
  Όλίγον μετά την προσγείωσιν
  τό άεροσκάφος άπεγειώθη είς πτή
  σεΐς επιδείξεως παραλαμβάνον
  τούς Ικδηλώσαντκς την επιθυμί¬
  αν άπό τής προηγουμένης συμπο
  λιτάς νά δεχθώσι τό βάπτισμα
  τοθ αέρος. Χάρις δ' είς την πρό-
  νοιαν τοθ Διοικηιςΰ τοθ άεροδρο-
  μίου κ. Κοζυράκη είχον διανεμη-
  θή είδιναΐ προσκλήιείς δυνάμει
  των δαοίων είσήρχοντο είς τάς
  αλλεπαλλήλους πτήσεις οί δεχόμε
  νοι τό βάπτιβμα τοθ αέρος.
  Είς την πρώτην 8 λεπτόν πτή
  σιν έλαβον μέρος μεταξΰ άλλων:
  δ χ. Άλ. Γεωργιάδης, Ιωσήφ
  Αληγιζάκης ίατρός, χ. χαί κ.
  Μιχ. Κουναλάκη, Μιχ. Κασιμά-
  της, Έμμ. Γαλενιανός, Στέφ.
  Σαριδάκης ίατρός, δνίς Μαρίκα
  Κλινάχη, κ. καί κ. Μα^κοδημη
  τράκη, Κανάκης ίατρός.
  Είς την δευτέραν πτήσιν έλα¬
  βον μέρος μεταξύ άλλων κ. Ελ¬
  πίς Αγγελιδάκη, κ. Πόπη Δαρμα
  νίν, δνίς Αιλίχα Ζωγράφου, δνίς
  Καίτη Όδ. θαλασσίου, κ. Μαδα
  ριωτάκης φαρμακοποιές, δπομοί-
  ραρχος κ. Πωλιουδάκης, κ. Νικ.
  Κακουλάκης, κ. Κωνστ. Πωλιου
  δάκης ίατρός, κ. Μιχ. Άλικιώ
  της, χ. Στέρ. Σπανάκη κ. ά
  Τάς δύο δχταλέπτους πιήσεις
  βαπτ'σματος τοθ αέρος ίπηκολού
  θησεν ήμίωρος πτήσις επιδείξεως
  υπέρ την επαρχίαν Μαλεβυζίου μέ
  τόν κ. καί την κ Μουρέλλου, χον |
  ημέτερον Διευθυντήν κ. Ζωγράφον,
  τόν χ. Έμμ. Σπινθουράχην έμπο¬
  ρον, την δίδα Τσιλένη, τόν χ.
  Άχιλλέα Τζανάκην, τούς τε·
  λωνιακούς κ. κ. θεοχάρην, Κυρια
  χάχην, Νιχολακάκην. Την πτήσιν
  αυτήν Ιπ:λϊτάρησε δ χυβερνήτης
  χ. Γεώργ. Φραγκίστας άιτοσπάσας
  τόν θαυμασμόν καί τα συγχαρητή
  ρια των έπιβχινόντων.
  Είτα εγένετο καί τετάρτη ίλι·
  γόλεπτος πτήσις δπό τόν άρχιχει
  ριστήν κ. Τσ^υχαν ίσσον, τής ά-
  ερ^πορίας μας, μέ έπιβχτα; κ. καί
  χ. Καυγαλάκη, κ. Λιαναντωνά
  κην, κ. Λαμπάκην κ. ά
  Έπειδή επισπεύδεται ή έναρξις
  τής άεροπορικης συγκοινωνίας
  χθές εκομίσθησαν τα μηχανήματα
  άσυρμάτου τοθ άεροδρομίου μας,
  ανηγέρθη επί τούτω έπειγόντως
  πρόχειρον παράπηγμα, εγένοντο
  άπό τής μεσημβρίας δοκιμαί τοθ
  έγκατασταθέντος άσυρμάτου επί
  παρουαία τοθ ήγουμένου τής τε-
  χνικής άπιστολής κ. Παπαστρατη
  γά<η, την ίέ 7. καί 6' έσπερι νήν τό άιροσ*άφις άπεγειώθη κα τιυθυνόμενον είς Τατόϊ. Έπ' εϋιαιρία ανεχώρησε χθές δι* Αθήνας μετ5 άλλων συμπολι· των δ διοικητής τοθ άεροδρομίου κ. Μιχ. Κοζυράκης. Η ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 «Απριλίου (τού άντα- ποκριτού μας). —Καθ* όϊ αγγέλλεται έκ τα7* έξωτερικού ή πολωνική κυ¬ βέρνησις άποκρούει την συμμετοχήν τής σοβιειικής Ρωσσίας είς την συμμα χίαν αυτής μβ την «Αγγλίαν. ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ ΤΟΝ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΝ ΡΑΙΧ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ β «Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ Ρώμης ότι συνηντήθηααν σήμερον καί συνειργάσθησαν διά μαχρών είς τό "Ιν σμπρουκ τής παλαιάς Αυστρίας οί επι· ' τελάρχαι τής «Ιταλίας καί Γερμανίας. Οί έπιτελάρχαι σονωδεύοντο καί υπό αξιωματικών των τεχνικών όπλων καί τής άεροπορίας. Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΟΙ ΕΚΗΑΙΔΕΥΕΤΑΙ ΣΤΡΛΤΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛ1Ο2ΙΕΥΟΗ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ εκ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΆΡΧΟΥ κ. ΙΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Ανεχώρησε δι" Αθήνας έπ' ολιγοήμερον ό Νομάρχης κ. Ανδρέας Μάρκελλος. Έπ' εύκαιρΐα 6 κ. Νομάρχης θό επιζητήση έν Αθήναις την θε ραπείαν πλείστων ζητημάτων αφορόντων τόν νομόν Ήρα κλείου. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΙΡΑΚ0Λ0ΥΘΗΣ1Σ | ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜλΤαΝ'ΣΗΜΕΡΟΝΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Συνελθούσα χθές είς συνε δρίασιν ή επί των διατιμήσε ών τοθ άρτου έπιτροπή κα θώρισεν ώς εξής τάς νέας τι μάς των αλεύρων καί τοθ άρτου: "Αλευρα λευκά δραχ. 10. 24. 1)2 πιτυροθχα 9 21 1)2. Αρτος λβυκός δραχ. 9 80, πιτυροθχος 8.40. Έπίοης ή ά ωτέρω έπιτροπή καθώρισε άς τιμάς των μαλακών τυ- ρών ύγρασίας άπό 52,5 ο)οε*ως 56ο)ο είςδρ. 36 χονδρικώς καί 40λιανικώς κατ' όκβν. Τέλος <αθώρισε την διατίμησιν των σιτηρών μέχρι τής 15 τρέχον ος μηνός ώς εξής: σΐτος δραχ. 7 50, κριθή 4.50, βρώ άς» των αποστράτων αξιωματικών καί ά _,„---- --------,-------.,—,---------. """κατά την πληρωμήν είς εΐδος άνθυπασπιστών. Τό ταμείον τούτο θχ τβν άλεστικων δικαιωμάτων εδρεύη έν Αθήναις. ' ΐ(ς τούς άλευρομύλους. Τό ύφυπουργεΐον Άγορα- νομίας δι' έγκυκλΐου τού πρός τούς Νομάρχας παρακαλεΐ νά έκδοθΛσιν αύστηραΐ δια- ταγσί πρός τάς αρμοδίας ύπη ρεσίας διά την έντατικωτέ- ραν παρακολούθησιν απάντων των καταστήαάτων πωλήσεως τροφΐμων, ιδία δέ των παντο πωλείων, κρεοπωλείων, ίχθυο- πωλείων, όπωρολαχανοπωλεΐ ών καί άρτοποιείων πρός έ ξασφάλισιν τής έφσρμογής των άγορανομικών διατάζεων. Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡ.ΟΥ Επετράπη δι' αποφάσεως τεΰ κ. ύφυπουργοθ Άγορανο μ(ας ή πώλησις κεφσλοτυρίου καί κασερίου ηύξημένης ύγρα- σΐας μέχρι 44 ο)ο επί έκπτώ σει τής κεκανονισμένης τιμής. Σχετικώς αί έπιτροπαί διατί- μήσεων παρεκλήθησαν νά κα θορίσωσι τάς τιμάς τοθ κεφαλοτυρίου καί κασσερΐου ύγροσίας 38 ο)ο ώς καί ένιαί αςάπό 38 ο)ο εως 44ο)ο βαθ μών ύγρασΐας. ί "Απαντα τα χαταστήματα θά παραμείνωσι σήμερον χλεισιά ά¬ πό τής 9ης π. μ. μέχρι τής 12ης μεατ,μδρινής. Έπίσης θά κλείσω σι μετά την 10 30' μ. μ. αύριον άπαντα τα χαταστήματα πλήν των κουρείων χα? των πωλούντων κηρία χαταστημάτων. ΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ [ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ Δι' έγγράφου τού πρός τόν Έπόπτην Άγροφυλακής Ή ρακλείου τό υπουργείον των Έσωτερικών επαινει τούς α¬ γροφύλακος Νικόλ. Λυκογιάν νην κσί θωμάν Τζιράκην διά την σύλληψιν καί παράδοσιν αρμοδίως τοθ λαθρεμπόρου Άντ. Τζομπανάκη. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Την πτρελθοθσαν Κυριακήν ε¬ γένοντο αί αρχαιρεσίαι τής Φι- λοτελικής Έταιρείας τής πόλεώς μας καθ5 ά"; εξελέγησαν. Πρόεδρος δ κ. Γ, Ν. Ζ?υρ(- δης Σύμβουλοι οί κ. κ. Έμμ. Δή μητριάδης, Κ, Βιττούρης. Άπ. Βασιλειάδης, Άχ. Αλεξάκης Ταμίας δ χ. Άλέκ. Τριχάχης, Γραμματΐΰς δ κ. Ί. Βουτσινβς, ' Έπιμελητήςδ χ.Δ. Κυχιδαρίχης! ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα Βερολίνου άναφέρει ότι εδημοσιεύθη ό νέος νόμος ό προβλέπων δία την εκ¬ παίδευσιν τής γερμανικής νεολαίας. Διά τού έν λόγω νόμου λέγεται ότι θεσηί ζεται καθαρώς στρατιωτική οργάνωσις τής γερμανικής νεολαίας. ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝ %Ι 6 Απριλίου (τού άν¬ τ αποκριτοΰ μας). — 'Ε* Μελβούρνης τής Αύιτραλίας αγγέλλεται ότι έσημει ώθη σήμερον έκεϊ ίσχυρότατος αειαμός. Σ Η ΙΊΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μας).— Κατηρτίσθη σήμε ρον υπό των έχκλησιαστικών καί στρα τιωτιχών άρχών τό πρόγραμμα περι· φοράς τού έπιταφίου. Ή περιφορά Θα παρουσιάση εφέτος έν Αθήναις κάτι τό μεγαλοπρεπές. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Τ0ΥΠΡΟ8ΥΠ0ΥΡΓ0Υ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ β «Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Καθ* α τηλεγραφιί ται έκ ΚαΓρου κυκλοφορούν έκεί φή¬ μαι ότι ό πρωθυπουργός τής Αίγυπτον πρόκειται νά υποβάλη παραίτησιν.