97136

Αριθμός τεύχους

5135

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  βτησία λιραι Β
  Ιξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  εξάμηνος > 8
  Τ»μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣίΟΒΑΤΟΝ
  8
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5135
  ΥΠΕΥΘΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
  Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑ
  Αύριον θά κτυκήσουν χαί
  πάλιν χαρμόσυνα οί καμπά-
  νες των έκκλησιων χα ό
  ήχός των θ' ακουσθή ώς γλυ
  κϋ μήνυμα τής άναστάσεως
  τοϋ Χριοτοΰ. Καί παντοϋ
  τοϋ κοσμου, ίπβυ ύπαρχουν
  Χριστιανοί θά έορτασθή μέ
  λαμπρότητα καί μεγαλο¬
  πρέπειαν τό κοσμοΐστοριχόν
  γεγονός. Ιδιαιτέρως εφέτος
  πού συμπίπτει τό πάσχα των
  Όρθοδόξων μέ τό πάσχα των
  Καθολικων, ό έορτασμός θκ
  προσλάβη έκτασιν καί μορ
  φήν οικουμενικήν. Άπ' α
  κρουείς άκρον τής γί,ί, ή
  ανθρωπότης θά συνέλθη ά-
  πό την αγωνίαν πού προκα
  λεΐ ή κρίσις τής έποχής μας
  καί τό σκότος^ της έπερχο
  μένης θυέλλης νέου πολέμου
  καί θά πανηγυρίση την ά-
  νάστασιν τού Κυρίου.
  ΚαΙ θά δεηθή συγχρόνως
  νά πραγματοποιηθή καί ή
  ανάστασις των συνειδήοεων
  των ταγών των εθνών καί
  νά ύψωθή κυρίαρχον τό
  πνεΰμα τής συνέσεως καί νά
  εκχυθή είς τόν κόσμον τό
  φώς τής είρήνης.
  Παντοΰ, είς τάς πρωτευού
  σας καί είς τάς επαρχίας, είς
  τάς πόλεις καί τα χωρία θά
  όργανωθοΰν πανηγύρεις καί
  τελεταί. Θά γίνουν έπίσημοι
  έορταί, παρελάσεις στρατβΰ
  καί όργανώσεων, θά ριφθοΰν
  πυροββλισμοί, θά ήχήσουν
  σάλπιγγες, θά κροτήσουν τύμ
  πανα, θα σημάνουν καμπά-
  νες, θ' άναπεμφθοΰν αΐνοι
  καί θούρια. Παντοΰ τού κό-
  σμου θ' άκουσθοΰν τροπάρια
  άναστάσιμα καί λόγοι χρι
  οτιανικής φιλαλληλίνς καί
  άγάπης.Καί παντοΰ θα στρω
  θοΰν τράπεζαι πλούσιαι μ έ
  έδέσματα έκλεκτά, μέ ήδύπο
  τα καί έπιδόρπια. Καί θά γ(
  νούν σπονδαί πού θά φέρουν
  τό γέλιο καί την χαράν,
  πού θά προκαλέσουν την εύ
  θυμίαν καί θά κάμουν νά
  ίψωθοΰν μετά τούς ψαλμβύς
  τα χαρούμενα τραγούδια
  καί ν' άκουσθοΰν μαζί μέ
  τούς ήχβυς των ποτηριών
  πού θά ύψωθοΰν καί τα γέλια
  των χαρούμειων πανηγυρι
  στών.
  Άλλά, ύπάρχβυν καί άν-
  θρωποι πβύ δέν έχουν τίποτε
  άλλο καρά την πίστιν είς
  την ψυχήν καί την προσδο-
  κίαν είς την καρδίαν. Ύ-
  πάρχουν άνθρωποι πτωχοί,
  ένδεεΐί, άπόκληροι τής τύ-
  χης Παρά τα μέτρα τής κυ¬
  βερνήσεως, παρά τόν περιο¬
  ρισμόν, την έξάλειψιν, τής ά
  νεργίας, παρά χήν λειτουρ¬
  γίαν των κοινωνικήν άσφα-
  λίσεων, παρά την χορήγησιν
  βοηθημάτων υπό τοΰ κρά-
  τους καί τού Δήμου, ύπάρ-
  χουν πτωχοί, πασχοντεσ, έν-
  δεεΐς, άνθρωποι πού δέν έ¬
  χουν τα μέσα νά έορτάοουν
  μ έ μίαν πλουσίαν πανδαισίαν
  την μεγάλην ημέραν τής Ά
  ναστάαεως τοΰ σταυρωθέντος
  ©εοΰ. Καΐ οί άνθρωποι αύτοι
  θά μείνουν μέ τό πικρόν
  παράπονον τής στερήσεως
  καί τής άνεχεία;, μέ τόν πό
  νόν τής δυστυχίας είς την
  καρδίαν, εάν οί άλλοι, οί έ¬
  χοντες, οί δυνάμενος δέν
  τούς δώσουν την χαράν.
  Πρός αΰτούς λοιπόν τούς
  πτωχούς καί τούς ένδεεΐς,
  πρέπει νά στραφωμεν σήμε
  ρον μέ συμπάθειαν καί στορ
  γήν. Αύτούς, οφείλομεν νά
  βοηθήσωμεν σήμερον. Οί εύ·
  πβροι πρέπει νά δώσουν άιτό
  τα περισσεύματά των. Κκί οί
  άλλοι δ,τι εΐμποροϋν. Αύριον,
  κανείς δβν πρέπει νά μείνη
  παραπονεμένος. Διότι ή Α¬
  νάστασις τβΰ Κυρίβυ είνε
  καί διά τούς πλουβίονς κ«ί
  διά τού; πτωχούς. Είνε διά
  την άνθρωπότητα όλόκλη
  ρον.
  "Αλλωστε δέν ύπάρχει κα
  λύτερος τρόπος έορτασμοΰ
  τής Άναστάσεως, δέν ύπάρ¬
  χει καλυτέρα απόδειξις κατα
  νοήσεως τοΰ πνεύματος τοΰ
  Χριστοΰ, άπό την έχίσχυσιν
  των ένδεών, άπό τό μοίρα
  σμα της χαράς μέ τούς συναν
  θρώπους μας.
  Ή κοινωνία μας έχει απο¬
  δείξει εύτυχώς εΐςτό παρελθόν
  ότι έμφορεΐται άπό τό πνεΰ
  μα αύτό. Καί δέν θά ύστερή-
  βη ασφαλώς οΰτε εφέτος. Θά
  συνδράμη μέ προθυμίαν τα
  πάσχοντα μέλη της, ώατε ή
  αύριανή ήμέρα νά είνε ήμέ
  ρα γενικής δι' όλους χά
  ράς.
  μυροφόρων πσρθένων πρός
  όν τάφον τοΟ ΊησοΟ.
  Άψηφοθσαι κινδύνους καί
  κοινωνικάς συνηθείας καί άρ
  χάς καί πσραδόσεις οί προ·
  σηλωμέναι είς τόν νεκρόν Θε
  όν παρθένοι, ξεκινοϋν νύκτα
  άκόμη, πρΐν ροδΐση ή αύγή,
  εξέρχονται των τειχών τής πό
  λεως πού κσθηγΐασε τό αί
  μα Έκείνου καί πορεύον
  ται άνάμεσα άπό τούς κήτιους
  των ελαιών καί των λωτών
  καί τα δάση των κέδρων πρός
  ήν γραφικήν δχθην τής λΐμνης
  τοΰ Κινερέτ, δπου δ θεΐος Τα
  φός διά νά τόν ράνουν μέ τα
  μθρσ καί τα δάκρυά των κοί
  νά τόν καλύψουν μέ τα όνθη
  τής ανοίξεως. ΤΗταν αϋΐό τό
  πρώτο βήμα τής γυναίκας
  πρός την απελευθέρωσιν. ΤΗ
  ταν τό πρώτο σκΐρτημα μέ
  τό όττοϊον ή γυναΐκα υψώθη
  κεν είς άνθρωπον, είς την Ι
  δ(αν μέ τόν άνδρα μοίραν, ά
  πό την θέσιν ιϊ,ς σκλόβας δ
  που την εΐχε ρΐψει ό άνατολΐ
  τικος βαρβσρισμός, πού Ιχει
  —φεθ!—άκόμη καί σήμερο τα
  ύπολεΐμματά τού.
  Άπό τότε, επέρασαν αίώ-
  νες μακροί, χρόνια πολλά, έ-
  ποχές όλόκληρες. Άνεκύκλη
  σεν ή ζωή, συνήθειες παλαιές
  έλησμονήθησαν, άρχές καί δο·
  ξασΐες κατέρρευσαν, Ιδέες έ
  λησμονήθησαν καί άντικατε-
  στάθησαν άπό άλλες. Έμει¬
  νεν 8μως ζωντανή, ώραΐα, ύ·
  πέροχα ύποβλητική άνάμνη
  ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΜΥΡΑ..
  Ο ΣΤΟΑΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΟΙΤΑΦΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΜΙΑ ΣΥΓΚ1ΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
  Είς την λάμψιν τοϋ φωτεί
  νού τιεριζώματος πού φωτίζει
  τό πολύπτυχον τής ζωής,
  τοθ κηρύγματος, των παθών
  καί τοθ δράματος τοθ Ίη
  σοθ, διακρίνεται καθαρά, 6ν-
  τονη δσον καί συμπαθής ή
  μορφή τής γυναίκας. ΠαντοΟ,
  ή γυναίκα άκολουθεΐ τόν Δι·
  δάσκαλον. Είς τούς μακρυ-
  νούς περιπάτους τού άνάμε¬
  σα άπό τούς άνθισμένους εύ-
  ωδιαστικοϋς κήπους τής Πα-
  λαιστίης. Είς τάς πορείας
  τού άπό πόλεως είς πόλιν
  επάνω σιή φλογισμένην άμ
  μο τής έρήμου. Είς την θρι-
  σμβευτικήν τού είσοδον είς
  την Ίερουσαλήμ κατά την
  Κυριακήν των Βαΐων, είς
  τάς νυκτερινάς έξόδους τού
  καί τάς προσευχάς τού επί
  τοθ δρους των ελαιών. Κατά
  την σύλληψιν καί την δίκην
  τού. Κατά την σταύρωσιν
  καί τόν θάνατόν τού.
  *Ητο ό Διδάσκαλος τής Ά
  γάτιης Ό κηρυξ τήςέλευθερίας.
  Ό καταλυτής τής δουλείας.Ό
  σωτήρ τοθ άνθρώπου άπό
  την άμαραΐαν τής άμαθείας
  Φυσικόν ήτο λοιπόν τό κή
  ρυγμά τού ν' άπηχή βοθέ
  ως είς τα αίσθήματα κσί τάς
  καρδίας των γυναικών όπως
  καί είς τάς^ ψυχάς δλων έκεί
  ν ών πού δέν είχον σκλη
  ρυνθή άπό τόν βαρβαρισμόν
  καί έπόνουν καί συνεπάθουν
  τόν άνθρωπον είς την εύρυ
  τέραν έννοιαν τής λέξεως.
  Γυναΐκες έθρήνησαν τόν Ί
  ησοθν καθηλωμένον επί τοϋ
  ΣταυροΟ. Κσί αφήκαν νά κυ
  λησουν τα δάκρυά των ώς θυ
  μΐαμα τής ψυχής των πρός
  την «γλυκείαν άνοιξιν» τή< νέας ζωής τιρός τόν φωτοδό την καί σωτήρα τής άνθρωπό τητος. Γυναΐκες, μυροφόρο παρθένοι, προσήλθον καί 'έρα νόν τόν τάφον τού μέ άρωμα τα καί μετά τόν ένταφιασμόν τού υπό τοΟ έξ Άριμαθείας Ιωσήφ. Είνε χωρίς άμφιβολΐ αν, άπ' δλο τό πολύπτυχον τοΟ θειου δράματος, ή ύποβλη τικώτερη κσί ή συγκινητικώτε ρη, άπό ανθρωπίνης πλευράς, εΐκών έκεΐνη τής πορεΐας των σις των μυροφόρων πού όδεύ ουν πρός τόν τάφον τοΟ Ίη σοθ. Ζή καί σήμερον στίς καρ διές των άνθρώπων. Καί κάθε χρόνο ζωντανεύει είς τούς ναούς τής χριστιανωσύνης. Κάθε χρόνο, τή Μεγάλη Πά ρσσκευή, νέα κορίτσια, σύγ- χρονες μυροφόροι παρθένες πού ώραιοποιοϋνται περισ σότερον άπό τό φέγγος τοϋ ι|υ,^σμο3 των καί άπό τό συθαμπο των έκκλησιών, νέ ες κοπέλλες λυγερές ώσάν τίς φουντωμένες δάφνες, άσπρες ώοαν τούς κρίνους, λεπτές ώσάν την κΐππερη πού άπο πνέουν τό άρωμα των νεραν τζανθών, συγκεντρώνονται στούς ναούς καί έπιδΐδονται σιό στολισμό των έπιταφ'ων μέ τριαντάφυλλα καί κρΐνσ, μέ ζουμπούλια καί βιολέτ τες Κοορσεύουν κυριολεκτικά τίς αύλές καί τίς γλάστρες των, τούς κήπους καί τα παρ τέρια των γιά νά προσφέρουν 8,τι έκλεκτό ύπάρχει στόν κόσμο των λουλουδιών γιά τόν διάκοσμο των κενοταφί ών τοϋ ΧριστοΟ. Κι' εφέτος, ή ώρσ(α συνή θεια πού Ιχει λάβει τή μορ φή θρησκευτικής μυσταγωγΐ άς μας έδωκε τα ωραιοτέρα δείγματα τής γυναικεΐσς λε πτότητος καί καλαισθησίας, τής τουφερότητος καί στοργής. Άληθινά, άνθένια κομψοτε χνήματα ήσαν οί έπιτάψιοι δλων των έκκλησιών τής πόλε ως καί των προαστεΐων. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗτο άκόμη σχετικώς ένω ρίς 8ταν έπεσκέφθημεν τόν Άγιον Τίτον. Αί δεσποινίδες ποΰ ανέλαβον εφέτος την δια κόσμησιν τοϋ ΈπιταφΙου άπο τελοθν κι* αύτές Εν» πραγμα κό μπουχέτο άνάμεσα στά τόσα λουλούδια μέ τα δποΐα έστόλιζαν καλλιτεχνικώτατα τόν έπιτάφιον. ΔιακρΙνομεν κατά την διακόσμησι τάς δε¬ σποινίδος: Είρήνην Κασ'ρινά κη,Άφροδίτην Πσρασχάκη, Έ λένην Χατζηβσσιλεΐου, Τοτώ Μαλαγαρδή, Γεωργίαν Παρα- σχάκη, Παναγιώταν Άρχοντά κη, Άλέκα ΜελισσουργοΟ, Άγλοΐαν Δσσκαλάκη, Χρύσά ΊωαννΙδου, Αγγελικήν Μανω λεσάκη. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Μέ εξαιρετικήν όμολογουμέ νως κσλαισθησΐαν έστολίσθη κι' εφέτος δπως καί κάθε άλ Χον χρόνον ό έπιτάφιος τού ΆγΙου Δημητρίου. Αί δίδες Πόπη Σκορδύλη, Τιτίκα Φυτάκη, Τιτίκα Μαλαγαρδή, Άννα Λιαναντωνακη, ΡιρΙκα Κορνάρου, Νόρμα Κωνσταν τινίδου, Μαρίκα ΚουμιανοΟ, Κατίνα Άνδριανάκη, Μαρία Τζωίζάκη, Μαρία Μπρά, Ρι- ρ(κα Άνδριανάκη, Άννα καί Εύαγγ'λΙα Πυρομάλη κατέ- βαλαν κάθε προσπάθειαν διά νά παρουσιάσουν Ενα πραγ ματικό χάρμα όίιθα>μών. Καί
  τό έτιέτυχαν απολύτως.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΗΝΑΝ
  Θαθμα καλαιοθησίσς καί
  άρμονίσς χρωμάτων άπετέλε-
  σεν ό έπιτάφιος τοθ Μητρο-
  πολιτικοΟ ναού τοθ Άγίου
  Μην ά. Αί δεσποινίδες πού
  ειργάσθησαν διά την διακό-
  σμησί τού, Αθηνά καί Λιλί
  κα Λογιάδου, Άδαμαντία,
  Κατίνα, Σόφια καί "Ελένη
  Τσατσαρωνάκη, Άδαμαντία
  Βενέρη, Εύαγγελία Χαρωνι
  τάκη, Λυδία Στεφανίδου, Μα
  ρία Ζερβουδάκη καί Κοθλα
  Δεσίπρη εδωσαν δλην τ> ψυ
  χη των γιά νά πσρουσιάσουν
  τόν έπιτάφιον τοθ Άγίου Μη
  να Ενα ύπέροχο σύνολο άν
  θέων._______
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
  ΚαΙ είς την μικρήν έχκλη
  σούλα τής Άγίας Παρασκευ
  ής εύρέθημεν πρό εκπλήξεως
  8ταν άντικρύσαμεν τόν ώραι
  ότατα διακοσμημένον έπιτά
  φΙΟν. Ειργάσθησαν διά τόν
  στολισμόν τού αί δεσποινίδες
  Γιαννοθλα ΣτερεοΟ, Φωφώ
  Ταβλαδουράκη, Ριτα Άτσαλά
  κη, ΡιρΙκα Βασιλάκη, Άννα
  Βασιλάκη καί αί κυρίαι Γεωρ
  γία Π,νετζάκη, Κατίνα Φα
  νοιιράκη καί Ειρήνη Μαρ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ
  Μέ 6χι όλιγώτερο καλλιτε
  χνικό γοθστο διεκοσμήθη καί
  ό έπιτάφιος τής Άγίας Τρι
  άδος. Θαυμασία λουλούδια
  άρμονικώτατα τοποθετημένα
  παρουσΐσζαν κι' έδω είνα ώ
  ραιότατον σύνολον. Ειργάσθη
  σαν αί δεσποινίδες Εύαγγε
  λία καί Καίτη Ψαράκη, Έλέ
  νη Γιγουρτσόγλου, Εύαγγε
  λία Άνωγειανάκη, Εύαγγε
  λΐσ, Πελαγία καί Ριρίκα Κου
  μπενάκη, Εύαγγελία Τρεβιζά
  κη, Εύαγγε) (α Χαλαμπαλά
  κη, Πέρσα Χσρωνίτου, Τριαν
  ταφυλλίτσα Χατζηγεωργίου
  καί Ριρίκα Καρσμπίνη.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
  Όπως κάθε χρόνο καί έφέ
  τος ό έπιτάφιος τοθ τόσον
  γραφικοθ βυζαντινοθ ναοθ
  τοΟ Άγίου Ματθαίου, τής
  Σιναιτικτΐς Μονής, έστολίσθη
  μέ Ιδιαιτέραν χάριν καί επι
  μέλειαν. Άπό τό πρωΐ είργά
  οθησαν γιά τόν διάκοσμο
  τού αί δίδες Μαρίκα Λυκά
  κη, Βαρβάρα Ραφαηλάκη, Μα
  ρίκα Πετρακη, Νίκη Μαθιου
  δάκη, Χρυσούλα Μπετεινάκη,
  καί ή κ Βοθλα Χατζαντωνάκη
  καί εδωσαν δλο τό αΐσθημά
  των 6ιά νά παροι,σιάσουν ένα
  άρμονικώτατον σύνολον.
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
  Είς τό συμπαθητικό έκκλη
  σάκι τοθ Πανανείου Δημοτι
  κου Νοσοκομείον τόν Ά
  γιον Παντελιήμονσ, άντικρύ
  ζομεν μίαν εΐκόνα έκτάκτως
  ύποβλητικήν. Είναι όάγιος των
  πονεμένων καί των ασθενών.
  Καί ό στολισμός τοθ έπιτα
  φΐου τής έκκλησίας τού, γ!
  νεται μέ συγκΐνησι καί αϊ
  σθημα εύγνωμοσύνης. Διά
  τόν διάκοσμον τοθ έπιταφίου
  αύτοΰ ειργάσθησαν αί δίδες
  Στέλλα Στρατηδάκη, ΕΙρήνη
  Μοράκη, Μαρία Μαραγκά
  κη, Δήμητρα Ξυλουράκη, Κω
  στούλα Παναγιωτάκη, Κατί
  να Πετράκη καί άλλαι.
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ
  Ώραΐος δσον καί συγκινη
  τικός υπήρξεν έπίσης ό στολι
  'σμός των έπιταφίων καί είς
  τα προάστεια καί τούς συνοι
  Η ΑΛΒΑΝΙΑ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ
  Ένώ ή ανθρωπότης, βυθι-
  σμένη είς την θλίψιν τής ά-
  ναμνήσεω; τοΰ στκυρικοΰ
  μαρτυρίου τοΰ Χριστοΰ, ήτέ-
  νιζε πρός τό Πάσχα καί άνέ
  μενε ν' ακούση τάς χαρμο-
  σύνους κωδωνοκρουβίας τής
  'Ανασιάσεως, ήκουσε τόν η-
  χον των τηλεβόλων πού έ-
  ρότηοαν χθές είς την γεί-
  τονα Αλβανίαν. Καί ή ά-
  γωνία των λαών εκορυφώθη.
  'Όλοι φοββΰνται πλέον ότι
  δέν είνε απίθανον νά
  ύψωθοΰν καί πάλιν άπό την
  Βχλκννικήν αί φλόγες μιάς
  νέας πυρκαϊάς πού θ' άπλω·
  θή είς βλον τόν κόσμον. Δέν
  εχομεν εισέτι λεπτομερείς,
  πληροφορίας των διαδραμα-
  τιζομένων είς την νβτιβανα-
  τολικήν πλευράν τής 'Αδρι-
  ατικής γεγονότων. Θά ήτο
  έπομένως παρακεκινδυνευμέ
  νόν καί λίαν τολμηρόν νά
  έχταθώμεν άναλυτικώτερον,
  νά εκφέρωμεν κρίσεις καί νά
  τολμήσωμεν προβλέψεις διά
  την εξέλιξιν των γεγονότων
  αυτών Έκεϊνο πού γνωρίζο¬
  μεν είνε ότι άπό χθές οί Ιτα
  λικοί χαλύβδινοι γίγαντες
  των θΛλασοών έστρεψαν τα
  στόματα των τηλεβόλων των
  κατά των άλβχνικων πόλεων
  Αύλώνος καί Δυρραχίου καί
  ήρχισαν άγριον, άνηλεές
  σφυροκόπημ». Ό βομβαρδι-
  σμός είνε άνηλεής. Ό πόλε
  μος μεταξύ Ιταλίας καί τής
  πτωχής 'Αλβανίας ήρχισεν,
  χΐφνηδιαστικως χωρίς προει¬
  δοποίησιν, χωρίς επίσημον
  κήρυξιν, όπως συμβαίνη τούς
  τελευταίον χαιρούς. Ε«ν?- δέ
  αξιοσημείωτον ότι ή Ιταλία
  έπιτίθεται εναντίον ενός ε-
  θνευ; πού εθεωρείτο ώς προ-
  τεκτοράτόν τη;, πού ήτο φί
  λον της καί άπετέλει δορυ-
  φόρον της καί πού δέν έχει
  νά τής προσθέση τίποτε ά¬
  πό πλουτοκαραγωγικής από¬
  ψεως ή προσχρτησίς τού.
  Καί έρωτάται εύλόγως: Τί
  θά πράξουν τώρα αί άντιτιθέ-
  μενοι είς τα έξαπλωτικά σχέ-
  δια των κρατών τοΰ άξονος
  δυνάμει;; Θά έπέμβουν; Ή
  θά μείνουν καί πάλιν άπα-
  8εκ; Ό κ Τσάμπερλαιν ειχε
  δηλώσει προχθές ότι μετα-
  βολή τοΰ καθεστ&τος τής 'Α·
  δριατικής άντιτίθ&ται είς τό
  άγγλοΐταλικόν μεσογειακήν
  σύμφωνον καί δέν θά επι¬
  τραπή άπό την Μεγάλην
  Βρεττανίαν. Θά μεταβλη-
  θοΰν τώρα είς πράξεις οί λό·
  γοι αύτοι τοΰ "Αγγλβυ πρω-
  θυπουργοΰ; Βεβαίως είς τα έ-
  ρωτήματα αύτά, δέν είνε εΰ-
  κολον νά δοθή απάντησις.
  Έκεϊνο πούφαίνεται βέβαιον
  αυτήν την στιγμήν είναι δπ
  οίκίνδυνοι νέας άναφλέξεως
  κατέστησαν μεγαλύτεροι, π&
  ριβσότεροι, άμεσώτεροι. Έ¬
  κεϊνο δέ πού άπομένει είς
  ημάς, πού ποθοΰμεν την ει¬
  ρήνην είνε νά εύχηθωμεν ό¬
  πως τό Ιταλοαλβανικόν έπει-
  σόοιον διευθετηθή χωρίς νά
  λάβη εύρυτέραν έκτασιν. Δι¬
  ότι εάν μείνη καί αύτό έν
  έκκρεμότητι θά άποτελή μί¬
  αν επί πλέβν έστίαν πυρός
  άπό οπ«υ είμπορεϊ νά έπε-
  κταδή ή πυρκαϊά είς όλον τόν
  κόσμον.
  Έπάρκεια καί τιμαί.
  Ή μέριμνα τοθ ύφυπουρ
  γείου Άγορανομίας έξεδηλώ
  θη πάλιν έπ' εύκαιρία των έ
  ορτών τοθ Πάσχα δχι μόνον
  ώς πρός την έπ'τρκειαν των
  είδών διατροφής άλλά καί είς
  την συγκράτησιν των τιμών
  είς λογικάς τιμάς καί τόν ά
  ποκλεισμόν αισχροκερδείας.
  Τα μέτρα πού ελήφθησαν είνε
  πλήρη, αύστηρά. ΚαΙ ασφαλώς
  θά είναι καί άποτελεσματικά.
  Ή κυβέρνησις Ιδειξε διά τού
  τρόπου αύτοϋ δι' άλλην μίαν
  άκόμη φοράν τό ενδιαφέρον
  της υπέρ τοθ λαοθ. Καί είνε
  άξία ευχαριστών.
  Ή Κρητσά.
  Ή μεγαλυτέρα ώς γνωστόν
  κωμόπολις τής Κρήτης είνε ή
  Κρητσά Φυσικόν δμως είνε
  νά Ιχη καί άναλόγους άνάγ
  κάς. Άν καί κατά ΐά τελευ
  ταΐα Ιτη ή ήρωική κωμόπολις
  παρουσίασεν εξέλιξιν καί προ
  όδους πού κινοθν όμολογου
  μένως τόν θαυμασμόν καί τεί
  νει ήδη είς ολοκληρωτικήν με
  κισμούς. Είς τόν Μασταμπά,
  τό Νεκροταφείον καί τόν Ά
  γιον Ιωάννην καθως καί είς
  την Κνωσόν.
  Είς την Χρυσοπηγήν έπίσης
  ό διάκοσμος τοθ ΈπιταφΙου
  τής Παναγίας παρουσΐαζε
  £να θαυμάσιο ανθένιο σύνο¬
  λον. Τόν στολισμόν έπεμελή
  θησαν αί δίδες Μαρία Πανα¬
  γιωτάκη, Εύαγγελία Ζαχαρά-
  κη, Χρυσοθλα Αποστολάκη,
  Άργυρώ Τυλιανάκη, Εύαγγε
  λία Ζουραράκη, Βικτωρία
  Χαλκουσάκη, Κατίνα Χειρακά
  κη, Μαρία Πολίτου.
  Έπίσης είς τόν ναόν τοθ
  Άγίου Γεωργίου Πόρου, ό
  έπιτάφιος έστολίσθη θαυμά
  σία μέ ώραϊα τριαντάφυλλα
  καί κρΐνα άπό τάς δίδας Έ
  λένην Μανουσάκη,Έλένην καί
  "ΛννανΠοριώτη,ΈλένηνΜπρδ,
  Μαρίαν καί Θεοδ. Δεσποτάκη
  ΣοφίανΠολυχρονάκη καί τάςκ.
  Αγγελικήν Άσπρα&άκη καΐΕΙ
  ρήνην Δεσποτάκη.
  τσμόρφωσιν. Πιστεύομεν λοι
  πόν δτι είς την θεραπείαν των
  άναγκών τής Κρητσβς θά συν¬
  τελέση καί ή προχθεσινή με¬
  τάβασις κοί έπιτόπιος μελέτη
  των, τοθ νομάρχου Λασηθίου
  καί των άλλων άρχών τοθ
  γείτονος νομοθ. Άξΐζει άλ-
  λωστε νά εκδηλωθή Ιδιαίτερον
  έντελώςένδιαφέρον καί νά επι
  δειχθή δλη ή στοργή τοθ κρά
  τους πρός την γραφικήν κωμό
  πόλιν.
  Τό Ινστιτοϋτον
  διεθνοϋς δικαίου.
  Πανταχόθεν ίξαίρεται ή ί'ϊρυσις
  {νστιτούτου βιεθνοθς διχαίου Ή
  άνάγκη τοθ ίνστιτούτου αυτοθ
  διά την Έλλάδα ήτο πλέον ή επι
  τακτική σήμερον ιδίως δπότε
  τα ζητήματα ταθτα παρου
  σιάζουν μορφήν πληθωρικήν, δή
  μιουργεΐται δέ πολλάκις ή περί
  πτωσις καί διά _τ»ς επαρχιακάς
  αρχάς καί τα δικαστήρια τή;
  χώρας καθ* ήν μ£α διαφώασις
  κϊΙ άκριβής έρμηνεία τοιαύτης
  φύσεως αποτελεί ζήτημα αοδαρώ
  τατον. Καί άπό πρακτικής λοι
  πόν καί άπό Ιπισΐημονικής α¬
  πόψεως ή ίδρυσις Ενστιτούΐοι»
  δΐεθνοθς κ»ί άλλοδαποθ οΊκαΐΌυ
  τιμα τάς κατευθύνσεις τοθ κρά·
  τους καί τάς σημερινάς προό¬
  δους.
  Ορησκευτικότης.
  Κατάμεστοι οί ναοί κατά
  τάς νύκτας τής Μεγάλης Ε¬
  βδομάδος πού ψάλλονται αί
  άκολουθίαι. Περισσότερον ά¬
  πό κάθε άλλην φοράν, ό
  λαός εσπευσεν εφέτος είς τούς
  ναούς. Ουδέποτε Τσως έξεδη
  λώθη τόσον έντονον καί βα-
  θύ τό θρησκευτικόν αΐσθημα.
  Είς την σημερινήν εποχήν τής
  άμφιβολΐας διά την αυριον
  πού τιροκαλεΐ την αγωνίαν,
  είς στιγμάς κατά τάς οποί¬
  ας αί σκοτειναΐ δυνάμεις
  τοΰ κακοθ άπειλοθν νά βυ
  θίσουν τόν κόσμον είς νέαν
  συμφοράν πολέμου, οί άνθρω
  ποι στρέφονται πρός τόν θε
  όν, μόνην καί ισχυράν έλπί-
  δα καί παρηγορίαν.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ-
  ©έατρον Πουλακάκη.—θίασος
  Κατερίνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  Πέμπτη 13 ΆτιριλΙου,
  Πουλακάκη.— Την Κυριακήν ή
  μεγαλυτέρα έλληνική όμιλοθσα
  ταινΐα ττού Ιγινε μέχρι σήμερον: ή
  «Προσφυγοπούλα» μέ τούς ΣοφΙα
  Βέμπο— Μ. ΦιλιτττιΙδην.
  «Μΐνώα».—Την Κυριακήν "Ωρα
  2 μ. μ. έπεισοδιακόν, 4 μ. μ.δ Χον
  δρός κοί Λιγνός είς τό Εργον
  «ΆτσΙγγανοι», 6 1)2 καί 10 μ. μ.τό
  ναυτικόάριστούργημα: «Ύτιερτάτη
  θυσ(α».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγροψμα 8ης Απριλίου.
  "Ωρ« 8 Μετάδοσις'Αχολουθίας
  θ* μεταδοθϊ έκ τοθ ίεροθ να¬
  ού τής Μητροπόλεως ή λειτουρ-
  γ(α τής Πρώτης Άναατάσεως.
  )3 30 Χρηματιστήριβν — Εϊίπ
  σεις. "Ωρκ 'Αοτεροοκοπείου 'Αθη
  νών.
  13 59 Συμφωνιχά εργ« τού
  Μπετόβεν (δ(οκοι).
  14.45 ΕΙδήαεις — Μετβωρολογι
  χβν δελτίον.
  18 10 Ή ωρ« τού Παιδιού:
  1) «Δέν είνε πιά στόν τάφο»
  ίστορία άπό την Καινήν Διαθή
  χην. 2) «Τό λαγουδάκι καί τα
  κόκκινα αδγά», παραμύθι τοθ κ.
  Παπαχυριάκου. 3) Έπίκαιρα ποι-
  ήματα.
  18 40 Μικρά όρχήβτρα (Δ)τή$
  όρχηστρκς κ. Στ. Βαλτβτσιώτης)
  20.30 ΕΙδησεις — Νετκωρολογι
  χον δελτίον. "Ωρα 'Αστεροσχο
  πείου Αθηνών
  20.45 Μουσική Δωματίου (δί
  βκοι).
  22 Νυκτβριναΐ είδήαεις.
  2210 "Εργ« δΓ όργανον (δί
  σχοι).
  23 Μετάβασις Άκολουθίας
  θά μεταδοθ^ έκ τοθ ΊεροΟ Να
  οθ τής Μητροπόλεως ή Άκολοιι
  θία τοθ Όρθρου μέχρι τής έξό
  δου ίκ τ&0 ΝαοΟ διά την Άνά·
  στάσιν.
  0 20 Ποικίλη Μουσική ιδίσκοι)
  1.15 Τελευταίαι
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  ΠΑΣΧΑ
  ΣΤΟΥ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ
  "Ωραι 3-5, 5—7, 7-9
  καί εσπερινή 10 ώρα μ. μ.
  Τό ελληνικόν κινηματο-
  γραφικόν άριστούργημα:
  Η
  Νέ τούς
  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
  ΜΑΝΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ
  Τούλα "Ανζη,
  Πλέσσαν,
  ΆλΙκη Βέμπο.
  Διασκΐυή Δημ, Νπόγρη.
  Μουβική:
  Ιωάν. Γιαννίδη
  ϊτίχοι ΑΙμ. Σαββίδη.
  Πέμπτη 13 Απριλίου
  έναρξις θιάσου:
  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διάφοροι συνδυασμοί
  τής άνοιξιάτικης μόδας.
  Τής μόδας είνε ταγιέρ άπό
  ταφτά σκο.ΐσέζιχο μέ καρό μαθρα
  ή άσπρα καί μπλέ μαρίν, πάντο-
  τε πολύ μικρά. Τό σχωτσέζικο
  κοστοθμι συμπληρώ^ει Ινα ψίθι-
  νο κανοτιέ μέ πλατειά μπόρ γάρ
  νιρισμένο μέ έπίσης σχωτσέζικτ)
  κορδέλλα.
  Έπίσης τής μόδας είνε ?να
  ντεμί—σαιζόν φόρεμα άτΐό μ»λα·
  κό μεταξωτό ταφτά σέ χρώμα μ*
  ρ6ν, μπλέ μαρίν ή γκρενά. Τό
  τελευταία αύτό χρώμα είνε περι·
  ζήτητο, καθόσον κολακεύει παρα-
  πολύ τίς καστανές καί μελαχροι-
  νές χυρίες.
  Τής έποχής είνε καΐ ίνα φόρε
  μα άπά μαλακό μεταξωτό κρέπ
  μέ πουά άσπρα ή κίτρινα. Πρέ
  πει νά ξΐύρετε ο:ι τό κίτρινο συ·
  νηθίζεται εί; ευρεΐαν κλίμακα έφέ
  τος. "Οχι μόνον ώς γαρνιτούρα,
  άλλά καί γιά φορέματα, καπέλ¬
  λα, επανωφόρια καί μπλοθζες.
  Μεταξύ των νεωτερισμών τής
  ανοίξεως είνε τό άπογευματινό
  φόρε>α άπό πλεκτό μαλλΐ οέ δια
  φόρους ζωηρούς χρωματισμοΰς.
  Τό φίρεμα είνε μονοκίμματο, Χ-
  αιο καί φοριέται επάνω άπό Ινα
  φουρό άπό μεταξωτό ταφτά, συν-
  τονισμένο μέ τό χρδμα τής τουα
  λέττας. Τό φίρεμα συμπληρώνε
  ται μέ μιά φαρίειά δερμάτινη ζώ
  νη άντιθέτου χρώματος καί μέ £
  να ψίθινο καπέλλα άσορτί μέ
  την ζώνη.
  Ή φούσια τοθ μοντέρνου φορέ
  ματος είνε πολυ φαρδειά. Φοριέ
  ταΐ με χάρι επάνω σ' Ινα μισο
  φόρι άπό τάφτ.ά, γαρνιρισμένο,
  ϊπως άλλοτε μέ μικρά λοξά ή
  σουρωτά βολάν.Τφομπιναιζόν τής
  μόδας είνε άπό μεταξωτό ταφτα"
  αέ διάφορες άνοΐχτΐς άποχρώαεις.
  Μέ τίς πρώτες ήλιόλουοτες ήμέ
  ρες τής ανοίξεως έκαμαν την έμ
  φάνισίν των οΕ όμπρέλλες είς με
  γάλην ποιχιλίαν σχεδίων καί χρω
  μαΐων.
  Ή όμπρέλλα ποίι συνοδεύει τό
  πρωϊνό μάλλινο ταγιέρ είνε άπό
  ταφτά σκωτσέζιχο ή έμπρΐμε μέ
  πολύχρωμα λουλίύδια.
  ή Ντιστεγκέ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  26ον
  'Ηταν Μνα μικρό παληόστη-
  το πού ή θέα τού καΐ μόνη
  έσφιγγε την καρδιά τοϋ άν
  θρώπου. "Η πόρτα ήταν χά
  μηλή καί μαύρη. Ό Ίούδας
  Ισκίψε γιά νά περάση. Προ-
  χώρησε μέ δυσκολία μέσα
  στό σκοτάδι. Στό βάθος, κά
  τω άπό τό άσθενικό φώς μι·
  θς λυχνίας διέκρινε μιά γυ
  ναΐκα, δυό άνδρας πού φα(·
  νονταν καλοντυμένοι κι' ένα
  καμπούρη Όταν τόν εΐδαν
  σώπασαν. Ή Λ(α τόν πλησΐ-
  ασε καί τόν ωδήγησε είς τό
  μικρά δωμάτιό της. Ό Ίού
  δας μέ τα δάκρυσ στά μάτια
  εΐδε τό παιδάκι τού. ΤΗ-
  ταν ξαπλωμένο σ' Τίνα βρώ
  μικο κρεββάτι. Τα χειλάκια
  τού τα εΐχε σκάσει ό πυρε-
  τος. "Ενα φόρεμα ριγμένο
  κατά γής. στό πάτωμα έδει
  χνε τό μέρος πού κοιμόταν
  ή μητέρα τού.
  Ή ΛΙα κατάλαβε τή συγ-
  κίνησι τοθ Ίούδα καί τοθ εΤ-
  πε:
  —Βεβαία δέν είνε εύχάρι-
  στσ έδώ. Άλλοιώς είχαμε
  συνηθίσει. Τί νά γίνη ομως!
  Θά τό περάσουμε κι' αύτό,
  άν φυσικά—προσέθεσε μέ πι-
  κρΐα—μδς άφήσουν νά έργα-
  σθοΰμε. Ι
  Κατόπιν πήρε τόν Ίσκαριώ
  τη άπό τό χέρι καί τόν ωδή¬
  γησε στό δωμάτιο πού περ(· !
  μεναν οί ξένοι. ΤΗταν δυό
  ίερεϊς τοθ ναοθ, οί όποΐοι τόν
  εΐδαν νά πλησιάζη, σηκώθη-
  καν καί τόν χαιρέτισαν μ'
  έπισημότητα. Ή έξαδέλφη
  τής ΛΙας, μιά κοντή καί χον-!
  τρή, δέν μπόρεσε νά συγκρα
  τηθή κσί άντί γιά κάθε άλ-1
  λο χαιρετισμό εΤπε στόν άπό
  στολο:
  —Μά τί θέλει τέλος πάντων
  ό Γαλιλαΐος σας; Φαντάζε
  ται δτι μπορεΐ νά ζήση κα |
  νεΐς μέ τόν άέρα; Έδώδέν'
  είνε Ναζαρέτ; Νά τα ξεχάση
  έκεΐνα πού ήξερε. Έδώ Ιχει,
  άκρΐβεια. Ό ναός είνε ή μό,
  νη μας πηγή καί νά πού μδς |
  διώχνει κι' άπ' αυτόν. Τί θά!
  γίνω τώρα; Πώς θά ζήση ή
  γυνοΐκά σοι»;
  —Ασφαλώς, ψιθύρισε ό
  καμπούρης, αύτός ό νεαρός
  προφήτης θέλει νά βάλη χέρι
  στό ναό γιά νά εισπράττη
  τούς πόρους τού...
  —ΤΙ κσλό περιμένεις άπό
  £να Ναζωραΐο; συνεπλήρω
  σεν ή έξαδέλφη.
  Ό Ίούδας δέν ήξερε τί νά
  τή. Άπό τό πρωΐ δέν κατα
  λάβοινε τΐποτε. Ή συμπεριφο
  ρά τοθ ΚυρΙου, τοθ φαινόταν
  μυστηριώδης καί ή κατάστα
  σις τής Λ(ας τόν έτρόμαζε.
  Έν τούτοις προσεπάθησε ν'
  απαντήση στόν καμκούρη:
  —Ό Κύριός μου δέν θέλει
  τό κακό τώ»· πτωχών, άφοΟ
  ζή γιά τούς πτωχούς. Τα
  σχέδιά τού είνε μεγάλα καί
  μυστηριώδη.
  (συνεχίζεται)
  ΐ|| ΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙΙ111ΙΙ1ΙΙ11ΙΙΗΙΙ1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ11ΙΙ111Ι1ΙΙΙΙ111Ι1ΙΙ1ΙΙΙ1Ι
  II
  Ι1ΙΙ1Ι1111Ι1111Κ1Ι1ΙΒ11ΙΙΙ1Ι111ΙΙ1ΙΙΙ11Ι1Ι1Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ11Ι1|Κ
  1 Κολώνιαι-Άρώματα ι
  ΠΟΥΔΡΕΣΚΡΕΜΕΣ Ι
  ΣΑΠΟΥΝ1Α ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ |
  καί δλα τα Εύρωπαϊκά καί Έλ,ληνικά καλλυντικά τοϋ §
  γυναικείοο καλλωιτισμοΰ είς τοθ =
  Γεωργαντά |
  Ό σατανάς καλόγτιρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΟΠ&Η ΤΣΛΡΟΝ
  "Επί τή βάσει νέων στοιχείω
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, καρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  Ύποκατάστημα τοΰ έν Αθήναις, έργοστασίου
  Πολυχρονίδη— ΛΊπιζιώτη
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοϋπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Στοα Σιδεράκη — Ηράκλειον.
  | Πώλησις χονδρική καί λιανική. |
  πιΐΐιιιιΐιιΐΐιΐιηιΐιηΐΐιηιιιιιιΐιιιιΐιιιιιιιΐιιιιπιΐιΐιΐιι»ιιιιηιΐιιιιιιιιιιιιΐιΐιιιιιΐΐΐιιιιΐιιιιιΐιιιΐΗ
  43ον
  Ψηλή μέάα στδ γχρίζο πανω
  φόρι της, μέ την ϊψιν χλωμήν ά
  πό την ταραχήν ή Νατάσ* ήκ:
  λούθησε τόν γκρούμ μίσα εΕς τόι
  προθάλαμον. ΟΕ άνθρωποι ποΐι έ
  περίμεναν έκιΐ άνοιξαν δίάπλατι
  τα μάτια καί τό στίμα των στ
  πέρασμά της. Περιέφερε τό βλέμ
  μα της καί τοίις κυττοθαε άηδιι
  σμίνη άπό τάς έκφράσεις τώ
  σαρκικών πόθων χαί δποκρισίαι
  πού εβλεπε.
  Ή Νατάσα μόλις εδρέθη μόνη
  μέ τόν Ρασποΰΐιν καί άφοΰ έβεβαι
  ώθη διά τουτο .τόν χύτιαξε κατάμ
  ματα.
  —Πάτερ μου είπε: θΐθελα
  είνε άνάγκη νά σάίς μιλήσω ίδ
  αιτέοως. Δέν θά ίπρεπε νά μά
  ακούση κανείς.
  Άντί άλλης άπαντήσεω; β γίγα
  χωρικάς έσπρωξε καί ήνοιξε μιά
  θύρα, ή όποία ωδήγει μέσα είς
  έ'να μικρόν δωμάτιον.
  Την ιδίαν δμιος στιγμήν μιά γυ
  ναΐχα, πού υπήρξεν άλλοτε ξ-χνθή
  ώμορφιά, άλλά τής οποίας τάκάλ
  λη ήσαν ξεραμίνα τώρα, ώρμησε
  πρός τα έμπρός χαί τάν ή'ρπασεν
  έκ τοθ βραχίονοί. Μέ άγριον τόνον
  τοθ έψιθύρισε σάν άνθρωπος κυρι
  ευμέ.ος άπό την μέθην:
  ] —Δέ μοθ λές, πάτερ, γιά ποιό
  λόγο παρέχεις"^ την ίδιαιτέροι σου
  ' εύλογία μονάχα στΐς νέες γυναΐ
  χε; καί έκεΐνες ποΰ ϊρχονται γιά
  ', πρώτη φορά. Εμείς τάχατβ £έ
  άξίζουμε των ίύλογιών σου πάτε
  1 μου;
  Ι —Σχασμός! "Αντε νά ξεμεθ
  σης μή σοθ σπάσω τό ά5ειο σο
  'κεφάλι! απήντησε ψιθυριστά ό Ρ:
  σπ&ΰτιν καί Ιπειτα μέ φωνήν πό
  !μπορ&ΰσε ν° ακούση ή Νατάσα έ
  ψ.θύρισε:
  | —'Υπεμ&νή, τέκνον μου. Κάμ
  λιγάκι ΰπομοή. Μην είσαι 6ι
  στική.
  Έστράφη καί ηκολούθησε τή
  Νατάσαν μέσα είς Ινα δωμάτιοι
  παραχείμενον, τοθ έποίου Ιφρόντ
  σε νά κλείση την θύραν.
  —Βγάλε τό πανωφόρι αου κ
  ρη μου, είπεν άπλώνων τα χέρι
  τού πρός την πλουσίαν γοΰναν τή
  νίας.
  (συνιχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  "Ωρα 10 π. μ. καί 4 μ. μ.
  ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
  μέ τούς
  ΧΟΔΡΟΝ&ΛΙΓΝΟΝ
  στή μεγαλύτερη τους κω-
  μική δημιουργία.
  "Ωρα 2 μ. μ. συνέχεια έ-
  πεισοδιχοΰ:
  ΜΥΣΤΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Χ 9
  "Ωρα 6 1)2 καί 10 μ. μ.
  ένα ύπέροχο ναυτικό με-
  γνλούργημα παρμένο ά¬
  πό τόν άπελευθερωτικβν
  πόλεμον τής Άμερικής:
  ΥΠΕΡΤΑΤΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΝΥΚΤΑ
  ΕΦΟΔΟΥ 1917
  ΣΤΑ ΑΝΐΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  Κ Ο ί Π Ω Μ ι Κ γ
  Ίέ.ΙΊΐΚΟΛΟΠΟΫΛΟΥ
  ΠΛΑΤΕΙΑ — ΪΤΡΑΤΑ
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άτιεβίωσε προ·
  χθές καί εκηδεύθη χθες έν συρ
  ροη των συνάδελφον αύτοθ καί
  άλλου κόσμου έκ της ήμετέρας
  κοινωνΐας ό Ιωάννης Σκουλάς έμ
  πορομανάβης. Ό αποθανών ήτο
  έκ των παλαιοτέρων έπαγγελμα
  των της πόλεώς μας διεκρίνετο
  δέ δια την χρηστότητά τού καί
  τάς έν γένει άρετάς τού ώς οί
  κογενειάρχου καί πολίτου. Την
  σύζυγον καί τώ τέκνα καί λοιπούς
  οΐκείους τού μεταστάντος ή «Ά
  νόρθωσις»συλλυπειται θερμώς.
  —Βάσκανος μοΐρα άφήρπασεν
  άπό τάς άγκάλας τρυφερών γονέ
  ών καί οδελφών την Χρύσαν Ε.Σα
  ραντινίδουόδοντοϊατροΰμαθήτριαν
  της γ' τάξεως τοθ έξαταζΐου Γυ·
  μνασΐου θηλέων. Ή κηδε'α της ε
  γένετο έπιβλητική συμμετοχη" πολ
  λοθ κόσμου καί τής δυνάμεως
  της Ε.Ο.Ν. είς ήν άνήκεν ή μετα
  στασα, Τοΰς δεινώς τρωθένΐας
  γονεΐς τής ώτυχοθς Χρύσαζ καί
  τούς άδελφούςτης συλλυπούμεθα
  θερμώς εύχόμενοι την έξ ϋψους
  παραμυθίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διοι
  κητήν τού σταθμοθ Τεφελίου Μο¬
  νοφατσίου κ. Νικόλαον Άμαριω
  τάκην συγχαίρω καί έπαινω διότι
  διά των αγρύπνων έρευνων τού
  ανεκάλυψε καί μοί παρέδωσε τό
  πορτοφόλιον μου έμπεριέχον ση¬
  μαντικόν χρηματικόν ποσόν μη·
  νύσας τάς γυναίκας (χ τινάς μοί
  άφήοεσαν τουτο την Ιην ΆπριλΙ
  ου είς την έν Άρκαλοχωρίω εμ¬
  ποροπανηγυριν.
  ό ευχαριστών
  Γεώργ. Ματθαιάκης
  Γύρω οτήν πόλι.
  Κατανυκτικώτατα καί μέ ιδιαι¬
  τέραν έπιβλητικότητα καί εύλάβει
  αν εγένετο χθές την εσπέραν ή
  περιφορά των έπιταφΐων.
  —Διά τό στόλισμώ των εΤχε
  καταβληθή αιιό τής πρωΐας μέγα
  λη φροντίς άπό μέρους πολλων
  δεσ-ποινίδων αί οποίαι κατώρθω
  σαν έν τέλει νά πσρουοιάσωσι
  καλλιτεχνικώτατα στολισμένουςδ
  λους τορς έπιταφΐους.
  —"Η πόλις μας πλέει άπό τής
  πρωΐας τής χθές είς δάσος μεσι·
  στίων σημαιων. Μαύρα κρέπια
  έξ άλ,λου ίχουν καλθψει τούς κεν
  τρικούς ήλεκτρικούς λαμπτηρας
  οί όποΐοι ήνάφθησαν Από των
  πρωίνων ώρών.
  —Την νύκτα ή κυκλοφορΐα καθΐ
  στατος δθσκολος. Τόσον οί να
  οί Οσον καί αί πρό αυτών πλα
  τεΐαι καί οδοί ήσαν κατάμεστοι
  κόσμου κρατοθντεςάνημμέναςλαμ
  πάοας καί βεγγαλικά τώ όποΐα
  έφωσφώριζαν φαντασμαγορικά.
  —Έί;αιρετική Ιδιαιτέρως κίνη¬
  σις οημειοΰται τάς ημέρας αύτάς
  είς την αγοράν.
  —Τόσον τα καταστήματα πω¬
  λήσεως εΐδών πρώτης ανάγκης δ
  σον καί δλα τα άλ,λα ήταν κατά
  μεστα άπό κόσμον άγυραστών.
  —Ή άγοραστική αυτή κίνησις
  χαρακτηρΐζεται ζωηροτάτη.
  — Αυριον, τό Πώσχα δπως καί
  κάθε χρόνο, θά έορτασθη είς τούς
  στρατώνας μέ ευθυμίαν καί χά
  ράν.
  —ΟΙ στρατιώται καθοδηγούμε
  νοι άπό τούς άξιωματικούς των
  ήρχισαν ήδη διακοσμοΰντες τούς
  θαλάμους των.
  — ΕΙκόνες τής Α. Μ. τοθ Βασι
  λεως καί τοθ Πρωθυπουργόν κ.
  Μεταξα, καί πολλων έθνικών ή-
  ρώων από τής έποχής τοΰ άπε-
  λευθερωτικοθ αγώνος τοΰ 21 μέ
  χρι των ημερών μας άνηρτήϋη-
  σαν έντός μυρτοστολΕστων πλαι
  σίων «αντοΰ δέ κυριαρχυϋν τα έ
  θνικά χρώματα.
  —Έξ !σου μεγαλοπρεπώς θά έ·
  ορτασθϋ τό Πάσχα καί είς τούς
  στρατώνας τής χωροφυλακής.
  —ΆξιωματικοΙ καί οπλίται καί
  ύΐταξιωματικοΐ κατοβάλλουνκάθε
  σχετικήν προσπάθειαν δια την κα
  ταλληλον διακόσμησιν των αί
  θουσων. ,
  — Καί δπως είθισται οί Ηρα¬
  κλειώται θά επισκεφθούν κατά
  χιλιάδας τούς στρατώνας τοθ
  ϋυ Συντάγματος καί τής χωρο¬
  φυλακής διά νά τσουγκρίσουν μα
  ζι μέ τούς όπλΐτας τό πασχαλινό
  αύγό καί πάρουν την μεριδα τους
  άπό τούς πατροπαραδότους όβε
  λΐας.
  —Αυριον την 12.30 μεσημβρινήν
  θά αναχωρήση είς Χανιά ή πό
  δοσφαιρική ομάς τοΰ «Ηρακλέ¬
  ους» έιαελοϋσα πασχαλινήν ίκ
  δρομήν.
  —'ε,π' εύκα'ρΐα θά λάβη χώ
  ραν ποδοσφαιρικη συνάντηοις μέ
  την όμάδα των Χανίων «ΊωνΙα»
  δύνανται δέ νά μετάσχουν τής έκ
  δρομής ταύτης άντί 200 δράχμου
  δικαιώματος καί πάντες οί βου
  λόμενοι φιλαθλοι.
  —Έκ των τυπογραφικών κατα
  στημάτων τοθ κ. ^.π. Αλεξίου έ-
  κυκλοφόρησε ποιητική συλλογή
  τοΰ κ. Γεωρ. Ν. Σεγρεδάκη υπό
  τόν τίτλον: «Πρωτοβρόχια»
  -Αυριον θα προκληθή είς τόν
  κινηματογράφον Πουλακάκη «ή
  Προσφυγοποΰλα». Πρόκειται περΐ
  ενός δραματικοΰ έλληνικοϋ φΐλμ.
  —ΈπΙσης είς ιήν «Μινώα» θά
  ροβλη^ή είς βραδυνήν παράστα
  σιν η «'ΥπερτάτηθυσΙα,».
  ο Ρέπορτιρ
  Τσουρεκάκια
  καί κουλουρια
  μέ τα άγνότερα ύλικά
  ΣτοΟ Β. Ραυτοττούλου
  (Κ«μαράχι).
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -Έπιπλα καφφε
  'εΐου καί διάφορα σκεΰη (τραπΐ-
  ;ιο0) ήτοι πιάτα ποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί £ν λούξ 100 κηρΐ
  ών. Πληροφορίαι ηαρα τοθ κ,
  Μιχ. Πύλαρου εξοχικόν κέντρον
  (αραυγή. Πόρος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  547ον
  Έν τή άκμή πάσης έξουθενώσεως κοί άτυχημάτων
  ύπάρχει εσχάτη τις αθλιότης, 'έξεγειρομένη άγρΐως
  καΐ διαβολικώς Ίνα είσορμήση καΐ συμπλακή έ
  ναντΐον τοϋ συνόλου των εύτυχών συμβάντων καί
  των άνασσόντων, των κυρισρχούντων δικαίων είνε
  πάλη τό τοιοθτον, ότε μέ δολΐα, ότε βιαία, ότε μυ
  σαρά καί θηριώδης, κατεξανισταμένη εναντίον τής
  κοινωνικής διαβαθμίσεως διά των βελονών τής κα
  κΐας καί των εγκληματούντων ροπάλων.
  Χάριν των άναγκων τής τοιαύτης πάλης ή πενΐα
  έπενόησε μίαν γλώσσαν πολεμική την άργώ.
  Είνε έργον έξυπηρετοΰν αυτόν τόν πολιτισμόν,
  Εργον έπεκτεΐνον την δρασιν τού κοινωνιολόγου' ή
  υπεράνω τής λήθης καί τοθ χάους έξάπλωσις έστω
  καί ενός μόνον αυτής μέρους γλώσσης οΐοσδήποτε,
  ήν πρίν άπολεσθή ό όνθρωπος έλάλησε. Την υπηρε¬
  σίαν ταύτην παρέσχεν ό Πλσθτος, άκουσίως είτε
  εκουσίως, είσαγαγών^είς την γλώσαν δύο Καρθα-
  γεννεΐων στρατιωτών φοινικικσς λέξεις. Την ύπηοε
  οίαν ταύιην παρέσχε καί ό Μολιέρος θεΐς είς τό
  στόμα των προσώπων των κωμωδιών τού λεκτικόν
  έκ των άνατολικών γλωσσών άλλά θά μας είπω-
  σιν δτι οδται, ή φοινικική καί ή άνατολική είσί γλώσ
  σαι άνήκουσαι είς έθνη καί είς χώρας, ένώ ή άργώ;
  τί χρησιμεύει ή άρ·νώ; διά ν ά επιπλεύση καϊ νά μή
  καταποντισθή ή άργώ;
  Είς τούς τοιούτους άποκρινόμεθα. Δέν άντιτεΐνο-
  μεν είς την γνώμην τούτην, άλλ' οφείλομεν νά παρα
  τηρήσωμεν ότι, άφοθ ή γλώσσα ήν έλάλησεν εθνος
  ή χώρα τις είνε άξ(α ένδιαφέροντος, δέν είνε τι ά
  ξιον μεΐζονος ένδιαφέροντος καί προοοχής ή γλώσ
  σα ήν έλάλησε μΐα τις μερίς πενομένης, τής φυτο
  ζωούσης ανθρωπότητος καί ολης τής οίκουμένης οί
  βιοπαλαισταί;
  Ό,τι δύναται, νά λεχθή περί τοΰ πολιτικοθ Ιστο
  ρικοθ, τοθτ' αύτό δύναται νά λεχθή καί περί τοθ
  ήθογράφου καί κοινωνιολόγου. Ό έξιστορών τάς
  άνθρωτιίνας πράξεις έξετάζει την επιφάνειαν τοό
  πολιτισμοϋ, τάς έριδος των βασιλέων, τάς γεννή-
  σεις των βασιλοπαίδων, τα ήγεμονικά συνοικέσια
  τούς πολέμους, τάς συνεντεύξει, τα συνέδρια
  τάς συνδιασκέψεις, τούς ΕημοσΙους άνδρας, τάς έν
  πλήρει ήμέρσ, τελουμένας έπαναστάσεις, άτιαν τό
  εξωτερικόν των πραγμάτων' ό τα ήθη ομως έξιστο
  ρών καί τα έθιμα όφεΐλει νά εξετάση τα έντος
  αυτών, τό βάθος, τόν εργάτην λαόν, τόν πάσχον
  τα καί έλπΐζοντα, την γυναΐκα την μοχθοθσαν
  τό τιαιίίον των άλιέων, την ύπολανθάνουσαν πά
  λην άνθρώπου πρός άνθρωτιον, τάς μυστικάς
  ρατουργΐας, τάς προλήψεις, τάς έξωνουμένας άθε
  μιτουργΐας, τάς κρι,φΐας τοθ λ ομού αντιδράσει
  τούς μυστικούς έξελιγμεύς των ψυχών, τάς άδι
  οράτους φρικιάσεις τοθ πλήθους, τα θύματα
  τής λψοκτονίσς, τούς όνυποΕήτους, τούς γυμνη
  τεύοντας, τεύς άτιοκλήρους, τα όρφανά, τούς δυ
  σπραγοϋντας, τούς άτψοζομένους, δλςυς τούς έ
  σκότει περιφερομένους σκώληκας.
  (συνεχ(ζεται)
  ΘΕΠΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ
  ΑΙΤΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ
  Πωλεϊται είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 320-
  ρον, Τήν·ν, Παρον, Ν*ζ·ν.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τι*, ι-ιι.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε 8λα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβομε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων
  Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικσΐ.
  /ίΒΕΔΊΣ^ΊΪΒΕΔΐΣΙΑΝ
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλσ δι' δλους.
  ΟΙ «ΑΝΤΩΝΙΣΤΑΙ > ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  Β.'
  Τό άποτέλεσμα
  ίς την πίστιν τού.
  τό αποδίδει
  Είς ηλικίαν
  είκοσι τεσσάρων ίτών κατώρθω
  σε, χάρις είς
  θεοθ πάντοτε,
  την βοήθειαν τοθ
  5πως έπίστευε, νά
  ξεύρη εργασίαν υπό έλαφροτέ-
  ρους δρους είς ίνα χυτήριον. Τβ·
  τε ήρχισε νά ένδιαφέρεται διά τα
  ζηιήματα τοθ πνευματισμοϋ. "Γ-
  στερα άπό ολίγον καιρόν, αηχώ
  θηκε καί έρυγεν άπό την γενέτει
  ρείας των πνευματιστών τής
  Λιέγης καί ένυμφεύθη την θυγα
  τέρα ενός άνθρακωρύχου. Χά
  ρις είς τδν λιτόν καί αυστηρόν
  βίον ποθ διήγε με την σύζυγον
  τού άποφεύγων την χρήσιν κάθε
  ϊίδοας ποτοθ, τοθ καπνΐθ, τοθ
  χαφέ καί τοθ κρέατος, ένέπνεε
  σιγά σιγά
  προσοχήν
  εύρυ:έρων όλονέ'ν κύκλων.
  Χωρίς νά καταδιχάζη τόν πνευ
  βαθύν σεβασμόν καί
  ήρχισε νά κινη" την
  τού. την πόλιν Λιίγην τοθίματισμδν ήλθεν είς σίγκρουαιν
  Βελγίου, καί επί δέκα έ*τη περι μέ τούς πνευματιστάς, οί όποίοι
  ώδιυε την Γερμανίαν, φθάσας μέ τόν κατηγδρουν δτι έκαινοτόμει
  χρι τής Πράγας τής Τσεχοαλο
  βχκία; καί μέχρι τής Βαρσοβίας
  τής Πολωνίας. Κατά τό διάσ η
  μα τής δεκαετίας αυτής χωρίς
  ά παύση νά παραμένη πισΐδς
  είς την καθολικήν εκκλησίαν, έ-
  μυήθη είς διαφόρους αίρέσεις
  ώς ή θεοαοφία κτλ. Ό ϊδιος διε
  κήρυσπν: «Ουδεμίαν θρησκευτι
  κήν πίστιν καταδικάζω. "Ολαι
  είνε έξ ΐσου καλαί, διά τΐν α¬
  πλούστατον λόγον δτι γενικώς ή
  πίστις είνε καλή».
  Υσΐερα άπό ίσκητίαν δέκα έ
  των, επέστρεψεν είς Λιέγν,ν ά-
  γνώριστος Μέ μεγάλα μουστάκια
  καί μακρά γένεια. Μετ' όλί
  γον έςελέγετο πρόεδρος τής έται
  επικινδύνως μή έπαφιέμενος απο¬
  κλειστικώς είς την ενέργειαν των
  πνευμάτων. Τότε καί αύτό; άπε
  χώρηαε τής έταιρεία; των πνευμα
  τιστών, καί ίδρυσεν ιδίαν αί'ρε
  σιν, την έκ τοϋ δνόματός τού
  προσδιοριζομένην αΐρεσιν των
  «Άντωνιστών». Είς τούς κόλπους
  τής αιρέσεως τού εγίνοντο δεκτοϊ
  πιστοί δλων των θρησκευμάτων
  υπό τόν δρον νά ϋχουν πίστιν
  πρό ποντός είς αυτόν, καί νά π*
  ραδέχωνται δτ,ι δ ίδρυτής τής αί-
  ρίσεως μποροθσε νά θεραπεύ·
  ση κάθε δεινόν πού τού; βα·
  σάνιζε.
  (συνεχίζεται)
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ
  ελλαδοσ;
  του κρατουϊ
  Άρ θμ. πρωτ. Κ920 ΊδΐΝΤΐχή ανάλυσις
  Έν Ήραχλίίω τή 24 Μαρτίου 1939
  » άναλ , 440 Πρός
  τόν Δήμον Ηρακλείου
  Τεχνικην Ύπηρϊσίαν
  Ήράχλειον—Κρήτης
  Είς απάντησιν τού ύπ' άριβμ. 2689)1992 έ. 'έ. ύμϊτίρου έγγράφου
  ννωρίζομαν Υμίν δτι έκ της Χημικής έξετάσεως των ουν«ποστ·(
  λέντων υμίν τριών ίειγμάτων ϋδατες ΰπ άριβμ. 1, 6 καί 7
  ψαν τα εξής:
  " - Νο6
  (Μοτροθίτη Φορτέτσας)
  Τίλϊία
  Τό διδακτπριον Φουρνης.
  Διάθεσις ποσών.
  ΦΟΥΡΝΗ Άπρίλιος (χνταπο
  κριτοθ μας).—Ή υπό την προε·
  δρίαν τοθ κ. Νομάρχου Λασηθίου
  Ιπιτροτιή τοθ κληοοτήμοιτος Διαρο
  θέου Έπισκόπου Πέτρας, έξεποίη
  σε πρό τινος τα κτήματα τοθ έν
  λόγω κληροδοτήματος τα ε&ρισκό
  μΐνα είς την περιφέρειαν μας.
  Τδ συγκεντρωθέν έκ τή; έκποι
  ήσεως τούτων ποσόν ανήλθεν είς
  δραχμάς 1 103.045. Τό ποσόν δέ
  τουτο συνυπολογιζίμινον εί; με
  τρητά έκ τής μισθώσες των κτη
  μάτων τούτων άνερχόμενα εί;
  δραχμάς 207.757 φθά-Έΐ τδ πό
  αόν τ&ΰ 1310 802. Έπίστ]; δ·
  πάρχουν κατατεθειμένα παρϊ τή
  'ΕΗνική· Τραπέζη τριάχονΐα δμο
  λ&γίαι τοθ δανείου Ο 1)2 ο)ο τοΰ
  1922 καί εϊκοσι δμολογίαι τοθ δα
  νείου 6 ο)ο 1920.
  Τό ποσόν τούτο έ/ τψ συνό-
  λψ τόυ θά χρησιμοποιηθη' διά την
  ανέγερσιν διδακΐηρίου εί; τό χω
  ρίον μας ούτινος ώ; γνωστόν έγι
  νεν ή δημοπρασία καί κατεχυρώ
  θη αυτή. Τό νέον διδαχτήριον
  προβλέπεται δτι θά ανταποκριθή
  είς τάς συγχρόνου; άΐταιτήσεις
  τής σχολιχής άρχιτεχτονικής καί
  δτι θά άναπληρώση ίνα κενόν είς
  τό χωρίον μα; έν συνδυασμώ μέ
  τάς άλλας αύτοθ προόδους καί ιδία
  την προώθησιν ωρισμένων άρδειι
  τικών καί ύδραυλικών έργων.
  Σημειωτέον δτι τό δπολειφθησό
  μενον έκ τή; ανεγέρσεως τοΰ δι-
  δαχτηρίου ποσόν θά διατεθή υπέρ
  των οχολικών ταμείων Σχοινιά,
  Βρουχα καί Λούμα. Περί τούτου
  δ Νομάρχης Λασηθίου ώ; πρό»
  δρος τής οίκείας έπιτροπής έκοι-
  νοτΐοίησε σχετικήν ανακοίνωσιν κα
  θορίζουσαν ώ; ανωτέρω την διάθε
  σιν τοθ έκ τοθ άναφερομίνου κλη
  ροδοτήματο; ποσοθ.
  Κανονίση
  Ουδέν
  Νο 1
  (ύδωρ Αρχανών)
  Διαύνεια Τελεία
  Όσμη
  Γεΰσις
  Χρώμα
  Αντίδρασις διά
  χάρτίυ Αλιοτροπίου ΰΰδετέρα
  Αντίδρασις Νιτρωδών
  Νο 2. Άρνητικη
  Αντίδρασις Νιτρωδών
  Νο 2 ©ετική
  Αντίδρασις ΝΗ 3 Άρνητικη
  Νο 7
  μ
  Κανχνικπ
  Ουδέν
  (Δεξαμενήί)
  Τελβία
  Οϋίεμία
  Κανονική
  ΰέ
  'Λρνητικίι
  Άρνητιχή
  μμςχ
  χά είς χλώριον 0,07092)οο
  'βργανικαί ούαίαι 0,0126^0
  Σχληροτπς ολιχήεΐς
  Γαλλιχοΰς βαθμ€ύς 34,50
  Σκλπρέτης έλικίιεΐς
  Γβρμανικοϋς βαθμ. 19,32
  )
  0Χ505)οο
  34,00
  Ι9.Γ4
  θΰδετέρα
  'Αρνητικη
  Οϊτιχή
  Άρνητικη
  0 0744έ)οο
  0,01106)60
  34,00-
  19,04
  Εκ των ανωτέρω ουνάγεται έτι τα έν λέγω ϋδατα κατατάσσον
  ται είς τα ήμίσκλπρα υδατα κοΐ αυνεπώς άπό χπμικίίς άπέψΐως εί
  ναι πόσιμα.
  Ό Γενικος Διβυθυντής
  (Υιτογρ. ΟΟΩΜ ΝθΔΙΝΰ
  ΠΡ ΟΣΚΛΗ ΣΙΣ
  Επι
  Ή 'Εχλογιχη 'Επιτροπή τοΰ 'Εμποριχοΰ κ«1 Βιομηχανιχοϋ
  μελητηρίου Ηρακλείου
  Προσκαλκϊ «ΰς έχλογεΐς *οΰ Έπιμϊλητηρίου την 16 Απριλίου
  1939, ημέραν Κυριακήν, άπό τής 8 πρωϊνής ώροτς μέχρι τής 6 μ. μ.
  έν τώ καταστήματι τοΰ 'Επιμβλητηρίβυ, διά ν' άοκήαωαι τό έχλογι-
  χον αυτών διχαίωμα, πρός άνάδειξιν 17 αΐρετων Συμβούλων των
  έιΐομίνων κατηγορίαν ώς εξής:
  "Εμποροι «ποικιαχών Συμβουλοι
  » έγχωρ.προΐοντων »
  » έξανωγεΐς
  » ύφασμάτωνφιλικών
  » ξυλείας—σιδηρων
  διαμέσων έπαγγελμ
  Αριθ 11987 ι
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί
  ου Κωνσταντίνος Άντωνίου Ζαχα
  ριάδης έν Ήραχλείφ έδρεύων χαί
  χατοιχών δηλοποιώ δτΐ:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  στιχόν πλειστηριασμδν τα έπόμε
  να άκίνητα των καταδιωκομένων
  όφειλεπον 1) Νιχολάου 'Ερωτο
  κρίτευ Καρχιαράχη χατοίκου Ή
  ρακλείου, 2) Αθήνας συζύγου^ Έμ
  μανουήλ Μαρούλη τό γένος Έρω
  τοκρίτου Καραταράκη κατοίκου
  Δβφνων δι' εαυτούς χαί^ώς χληρο
  νδμους τής αποβιωσάσης δφειλέτι
  δος Χρυαής Έρωτοκρίτου Καρά
  ταράκη καί 3) Αικατερίνης συζύ
  γου Πέτρου Σπανουδάχη χατοίκου
  Ηρακλείου, ώς κληρονόμου καί
  ταύτης τής αποβιωσάσης Χρυσής
  Έρωτοκρίτου Καραταράκη κείμε
  να έντί; τής τΐόλιως Ήρα<λεΙου χαί έν τ^ περιφερεία Τόπ Άλτί Ηρακλείου τοθ δμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδικείου ήτοι: 1) Έν τος τής πόλεως Ηρακλείου κατά την Σιινοικίαν Μπαλτά Τζαμί καί επί ιής ίδοθ Χάνδακος τρείς συν εχόμεναι μικραί κατοιχίαι ώ/ τό οικόπεδον είνε εκτάσεως διαχοσί ών εβδομήκοντα τριών τετραγωνι κων μέτρων καί 30 ο)ο (273 30) περιέχουσι δέ ή πρώτη κατοικία Ιν δωμάτιον ίσόγειον, Ιν άνώγει όν, Ιν μαγειρεΤον. μίαν αύλήν μέ φρέαρ καί άποχωρητήριον, ή δευ τέρα κατοικία περιλαμβάνει Ιν δωμάτιον ίσόγειον, Ιν άνώγειον, Ιν μαγειρειον, Ιν τμήμα αύλής μέ φρέαρ χαί άπόπατον, ή δέ τρίτη κατοιχία περιέχει δύο δω μάτια ίσδγεια, τέσσαρα άνώγεια, Ιν μαγεΐρ.ΐον καί τρείς αυλάς καί Ιν άποχωρητήριον συνορεύου σα άρκτιχως μέ οίκοδΓ^ήν Βι κτωρία; Μαγκεϊιζου καί άδε)φών Κατηγορία » » » Α'. Β. Γ'. » Δ'. » Ε'. » » ΣΤ'. » » Ζ'. » Βιομηχανικοΰ Τμήματος 'Υττομιμνήσκομεν είς τοΰς επιθυμούντας να διεκδικηβωσι το α- ξίωμα τοθ Σύμβουλον, ότι όφείλουν νά ΰποβάλουν αίτησιν ΰποψη Φΐοτητος, έπτά τΐΰλάχιστον πρό τής έχλογής ημέρας καί συμμορ φωθώσι μέ τάς διατάξεις ι ου Β Λ. τής 28)2)3<», άπευθυνόμενοι πρός πΛροχήν πάοης συνοφθΰς ηληρβφβρίας είς τα Γραφϊΐα τοϋ 'Επιμελη τηρίου. Έν Ήρακλϊίω τή 6 "Απριλίου 1939 μ γγ λοιπού έμπορίου 3 2 2 2 2 3 2 1 Ή έν-λογική έπιτροπή Η1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙπηΐΙΙΙΙΙΙ|£ Ξ ι 40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διά την καταπολέμησιν τοϋ Περο- νοσπόρου. Καταργήσετε την χρήσιν τοΰ ©ειϊκοϋ Χαλ- κοΰ (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσετε την νέαν ανακάλυψιν ΟΞΥΧΛϋΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού δέν εχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- νος τού, χαί είναι περισσότερον δραοτικός άπό την μπλάβην πέτραν. Δοκιμάσκτε καί θά πεισθήτε. Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ- δεμίδος, έχομεν Άρσβνικοΰχβν Όξυχλωριοΰχβν Χαλκόν. Ζητήαατκ όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ«Α ΆντιηρίθΜπβι Άν«νώμβυ Έλληνιχης 'ΕταιρΙας Χη· μιχ&ν ΠροϊβντΜν χ«ΐ Λιποισμάτων. ί|ΙΗΙΙΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΜΙΗΗΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΗΙϋΙΙΗΙΜΙ1ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΐυΐΙΐυΐ|Γΐ —Τό λαχεϊον τοΰ Φιλανθρω πικοΰ Συλλόγου Κυρίων. Καθ" α μάς επληροφόρησεν τό Γραφείον τοϋ Φιλανθρωπικοΰ Συλλόγου Κυρίων (τέως θίκονομι κόν Συσσίτιον) τό λαχεΐβν τού Φιλανθ;ωπικοΰ Συλλώγου των Κυρίων Ηρακλείου, δπερ είχεν ορισθή την 12ην Απριλίου, άνα βάλλεται δια την 30ήν Απριλίου ημέραν Κυριακην. —Διανυκτερεύοντα "φαρμα- κεϊα. Σήμερον 8 Απριλίου θά διανυ κτερεώσουν τα φαρμακβϊα Γεωρ. Μαδαριωτάκη καϊ Οίοδ. Φεβδω- ρίδη. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ό κ. Έμμ. Μακράκις έκ Κα λεσσων κατεδηκΐν είς τό «'Άσυ λον τής Γερώντισσας» δρ. πβντ« κοσίας δι' ών ηαρΕβχέθη πλβυ σία καί άφθονος διατροφή ματ' αρτου. φρούτων καΐ οίνου είς μνήμην της γυνοπκαδέλφης τού Αικατερίνης Χριστίδου. Ή κ. Στβλλα Παπαδάκη προσεφέρον τΐλβώαιον φαγητόν μ«τά φροώτων, άρτβυ καί οίνου &1ς μνήμην τού πατρός της Δημήτρ. 'Κκκληβιά δου είς τβ «"Ασυλον τής Γερόν τισσας». Έπίσης 6 κ. Γεωργ. Κυ πριωτάκης κατέΒηχεν είς τό «"Α συλον τής Γερόντισβας» είς μνη μόσυνον τής προσφιλοΰς τού μη τρός δρ τετρακοβίας (400). Ό χ. Ξεξυνάκης Γεώργ, άξιωματικές κατεθηκεν είς το «"Ασυλον τής Γερόντιασας δρ. 350 είς μνήμην τοΰ πατρός τού Πάντας τους ανωτέρω φΐλανθρώπους καί εύγε νεϊς δωρητάς έ Μορφωτιχος Σύλ λογος εΰχαριστεΐ θερμώς. —Ή οίχογένεια Παντελη Κα στρινογιάννη προσέφερβν είς τό Πτωχοκομεΐον 500 δρ. είς μνη μην τοϋ συζύγου της Παντελή Καστρινογιάννη. Ή Διοιχοΰσα τό Πτωχοχομεΐον έπιτροπη ενιχα ριστεϊ —Τα «Φιλαθρωπιχά Ίδρύματα Καλαϊτζάκη, μεσημβρινώς μέ οί, 'Ανδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρι κοδομάς Μιχαήλ Ξετρύπη χαί Μα νοδ» δΐίθεσαν ίη' εΰκαιρία των ρίας Καλαποία, ανατολικώς μέ έορτών τού Πάσχα διά την πά ρ *,» ϊτ - ι * Γ οχαλινήν σουπαν των τροφίμων την οδόν Χορτατσών κ»ί δυτικώς Λ- - · - γ *.η μέ την οδόν Χάνδακος χαί 2) έν τή περιφερεία Τόπ Άλτί Ήρα χλείου χατά την όέσιν Τσεπανέ Μπογαζί δμπελος των ποικιλιών σουλτανίνας καί ροζακί εκτάσεως Ιξ στρεμμάτων έμπεριέχουσα δέκα ελαιόδενδρα, τριάκοντα κυπαρίσ σους καί δύο ξύλινα ηαραπήγμα τα κεραμοσχεπή μέ Ιν σαρνίτσι συνορεύουσα ανατολικώς μέ κτή μα Εμμανουήλ Καρακατσάνη, νο τίως μέ κτήμα Έλληνιχεθ Δημο «ίου (πρώην Άλή Βιτσιλιανοθ), δυτικώς Εμμανουήλ Καρακατσά νη καί βορείως μέ κχήματα Έλ ληνικοθ Δημοσίου (πρώην κληρο νόμων Κιαζίμ Ζεχυργιαδάκη) τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου δανει στρίας Έθνικής Κτηματιχής Τρα πέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άτιόληψιν τής έ νυποθήχου άπαιιήσεώς της έκ Αι ρών Στερλινών Αγγλίας διακοσί ών τριάχοντα δύο σελλινίων δέκα έννέα πεννών δκτώ (232-19 8) είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου χαί των έξόδων εκτελέσεως στηρι ζομένης είς τα δπ' αριθμόν 14049 καί 14066 τοθ Ιτους 1928 συμδδ λαια τοθ συμβολαιογράφου Ήρα κλιίου Εμμανουήλ Μηλιαρβ χαί δι' ήν άπαίτησιν έπετάγησαν οί είρημένοι άφειλέται δυνάμει τή; δτΐό χρονολογίαν 16ης Δεκεμβριού 1938 έπιταγής τής έπισπευδου· σης Τραπέζης ώς διίκνυται έκ των δπ'άριθμού; 20356 καί 20359 ττ^ς 11'Ιανουαρίου ένεστώτο; έτου; 1939 άποδεικτικών τοθ δικαστι- κοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργ Ε- ου Μανουσάκη χχΐ 20321 τής 16 "Ιανουκρίου ένιστώτος Ιτους άπο δΐιχτιχοθ τοθ διχαστιχοθ χλητή· τού Γηροκομείου χαίτοΰκ'Ασύλου τής Γερβντισσα;» άνα δρχ. 750 δι' έκαστον "Ιόρυμα. Διά δέ την βϊλ τίωοιν τής τροφός τού Πάοχα των φυλακισμενων Δρχ, 1500 μέσω τοϋ χ. Εισαγγελέως, ρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδι- χείου Ηρακλείου Εμμανουήλ Άρ χοαλάχη. Ό πλειστηριασμδς γενησεται ενώπιον μου ή τοθ νομίμου άνα πληρωτοθ μου την Ιβτ,ν Απριλίου ένεστώτο; έτους ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 πρό μεσημ βρίας χαί έν τώ ένταθθα χαί παρά την δδόν Χάνδακος δπ' αριθ. 71 Συμβολαιογραφΐίφ μου χτήμασι κληρονόμον Άντωνίου Ζαχαριά¬ δου ένθα καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν.Ώςπρώτηνπροα φοράν ή έπΐσπεύδ&υσχ ώρισε διά μέν τό πρώτον άκίνητον τό ποσόν των δραχμών τεσσαράχοντα χιλιά δών (40.000), διά δέ τό δεύτερον τδ ποσόν των δραχμών δέχα πέν· τε χιλιάδων (15.000).Όατις προσ φέρει την αναγκαίαν, ασφάλειαν δι καιοθται νά πλειοδοτήση. Ό τε· Λευταΐος δπερθεματιστής διτοχρι θ ά βάλ ό έλ ρμ οθται νά καταβάλη στηρίαομα πρός την ρ Εταιρείαν συμφώνως τψ νδμφ. Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς τάς ε χρ τό έκπλει- δανείστριαν ένταθθα εκδιδομένης «Δρδσιν» την τρίτην ς εφημερίδας Μαρτίου έ η ρ νεστώτο; έτους, «"Ιδην» την 23ην Μαρτίου ίδίου ϊτους καί «Άνόρ- θωσιν» την δγδόην Απριλίου ίϊΐ ου έτους. Έν Ηρακλείω τή 1η Μαρτίου 1939, 'ϋ Συμβολαιογράφος 'Ηρακλιί· Ο». Κ. Α. Ζ«χ«ρι«6ΐ)β.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐσ Σαββάτου
  8 Απριλίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣΤΗΝΑΛΒΑΝΙΑΝ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ
  ΤΑΡΑΧΩ&ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΓΠΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΤΙ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Ανακοινωθέν τού
  Πρακτορείου Στέφανι βεβαιοί ότι κα
  τόπιν έκδηλώσεων ^ σημειωθεισών έναν
  τίον των Ίταλών είς την Αλβανίαν επ*
  εύκαιρία τής ενάρξεως συνομιλιών ότε
  νωτέρας συμφωνίας, μοίραι ιταλικού
  στόλου κατέπλευσαν είς τα άλβανικά
  παράλια πρός παραλαβήν των Ίταλών ύ
  πηκόων.
  Κατά τό ανακοινωθέν τοΰ ίδίου Πρα
  κτορείου ή Ιταλία, ώς άφήνεται νά
  εννοηθή, θά επέμβη έν Άλβανία πρός
  υπεράσπισιν των συμφερόντων της.
  ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Ε Π Ε Β Ι Β ΑΣΟΗ ΕΙΣ ΜΠΑΡΙ
  ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗ Η ΑΛΒΑΝΙΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικού άναφέρουν
  ότι ισχυραί δυνάμεις ιταλικού στρα
  τού έπιβιβάζονται είς τό Μπάρι μετα
  γωγικών διά την Αλβανίαν.
  Ύποτίθεται ότι ή Ιταλία άποβλέ
  πει είς ραγδαίαν ενέργειαν έν Άλβα
  νία, προτού οργανωθή έκεί οιαδήποτε
  άντίστασις εναντίον της.
  ΤΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΝ ΚΛΙΗ ΑΥΛΩΝ
  ΒΓΜΒΑΡΔΙΖΟΗΤΑΙ Σ Φ Ο Δ Ρ Ο Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτού μας). —Κατά τάς έκ τοΰ
  έξωτερικού πληροφορίας τό Δυρράχι¬
  ον καί ή Αύλών βομβαρδίζονται ήοη
  υπό τού ιταλικού στόλου.
  Έν έ ώ μεταξύ ώς αγγέλλεται έν·ρ·
  γουνται αποβάσεις ίταλικών άγημά
  των καί στρατού είς τα παράλια τής
  Άλβανίας.
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΙΪΑΑΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Βερολίνου ότι ή γερμανική κυβέρνησις
  έπιοοκιμάζει πλήρως την ίταλικήν έ
  νέργειαν. Οί ήμιεπίσημοι γερμανικαί
  κύκλοι τονίζουν ότι ή Ιταλία έπεμβαί
  νουσα έν Άλβανία ύπερασπίζει ζωτι
  κά αυτής συμφέροντα.
  Τα γεγονότα τής Άλβανίας
  προκαλοϋν μεγάλους κινδύνους.
  Κοινή δράσις Αγγλίας-Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Απριλίου (Ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσ(σ) — Κατά την
  διάρκειαν τής παρελθούσης
  νυκτός έβομβαρδίσθησαν υπό
  ίταλικών άεροπλάνων αί πά
  ραλιακαί πόλεις τής Άλβα
  νίας. Σήμερον δέ την πρωΐ¬
  αν έβομβαρδΐσθη είς εϋρεΐαν
  έκτασιν τό Δυρράχιον. ΟΙ βομ
  βαρδ;σμοί ήσαν συνεπεία τής
  άπορρΐψεως υπό τής άλβανι
  κης κυβερνήσεως τοΟ ίταλικοθ
  τελεσιγράφου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Απριλίου ((δ.
  ύπηρεσ(σ) — Κατ' έγκύρους
  πληροφορίας επί των έν Άλ
  βανία γεγονότων είνε βέβαι
  όν δτι άπό μηνών είχον άρχΐ
  σει ίταλοαλβανικαί συνομιλΐ
  αι διά την επίτευξιν μιάς στε
  νωτέρας συνεργασίας μεταξύ
  των δΰο κρατών, φαΐνεται δέ
  ότι τούτων μή καταληξασών
  είς θετικόν άποτέλεσμα αί
  σχέσεις των δύο χωρών έτρά
  πησαν επί τα χεΐρφ.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ
  ρώντα την διατήρησιν
  ρήνης».
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΝ
  τής εί τητοςείς Ιγγυήσεις μεταξύ των δύο
  δυνάμεων.
  —Τό σύμφωνον τοβτο θά ή5ύ
  νατο νά άντΐκαταστήση επί γενι
  ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ ι χ,οχίρων βάσεων, την δοθείσαν ήδη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α).— Είς τή./ Βουλήν
  των Κοινοτήτων έλαβε χώραν
  συζήτησις διά τό άλβανικόν.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν απαντών
  είς σχετικήν πρός αυτόν ίρώ
  τησιν διεσαφήνισεν διι «δέν υ
  πάρχουν ζωτικά διά την Αγ
  γλΐαν συμφέροντα έν Άλβα
  νία. Ύπάρχουν δμως συμφέ
  ροντα γενικής φύσεως άφο
  Αναφορικώς μέ τάς δηλώ
  σεις τού κ. Τσάμπερλαιν, ό
  άγγλικός τύπος σήμερον τονί
  ζει 6τι ή έν Μεσογείω κατά
  στάσις άποβαίνει καί πάλιν
  σοβαρά καΐ Οτι ή Μεγάλη
  Βρεττανία προτίθεται νά λά
  β[) δλα τα ενδεικνυόμενα μέ
  τρα πρός περιφρούρησιν των
  συμφερόντων της.
  Σχετικώς λέγεται δτι ή αγ
  γλική κυβέρνησις έπεκοινώ»η
  σε σήμερον μετά των Παρισΐ
  ών προτιθεμένη νά διακανονί
  ση άμέσως μετά τής Γαλλί
  άς την στάσιν την οποίαν θά
  λάβη, άπέναντι τής Ιταλίας
  μετά τό έν Άλβανία πραξικό
  πημα τής τελευταίας. Τα μέ
  τρα ταυτα θά άνακοινωθοθν
  άπό κοινοθ είς την κυβέρνησιν
  τής Ρώμης.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΕΚ
  — Είς την χθεσινήν έν τή
  Βουλή των Κοινοτήτων συζήτη
  σιν διά τάς μετά τοϋ κ. Μπέκ
  διεξαχθείσας συνομιλίας, έ κ
  Τσάμπερλαιν είπεν δτι αί συνο
  μιλίαι άπέδειξαν δτι ή Πολωνία
  είνε σύμφωνος είς πολλά οί]
  μεϊα μετά τής Αγγλίας. Καί 8
  τι είνε δυνατόν νά προκύψη
  έκ τής συμφωνίας ταύτης Ιν συμ
  φωνον διαρχείας καί άμο.βαιί-
  | εγγύησιν άμοιβαιότητος των δύο
  κρατών, ή άς καί ισοδυνάμει ού
  σιαστικώς πρός πλήρη συνεργα
  οίαν επί τού πεδίου τούτου καί
  των ενδεχόμενον τού είς τό μέλ
  λ
  λον»,
  —ΒΑΡΣΟΒΙΑ 7
  Απριλίου (ϊδ
  ί ύλ
  ρ (
  υπηρεσίαι.— ΟΕ πολιτικοί κύκλοι
  τής πολωνική; πρωτευούσης έ5έ
  χθησαν μεθ' ικανοποιήσεως την
  ιστορικήν δήλωσιν τοΟ κ. Τσά
  μπερλαιν διά την άκεραιότητα τής
  ΙΙολωνίας.
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΜΠΑΝΤΟΛΙΟ
  ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  — ΡΩΜΗ 7 Απριλίου (Ϊ5. &
  πηοεσΕα) — Κατά πληροφορίας
  των ιταλικόν εφημερίδων δ οτρα
  τάρχης Μπαντόλιο, Άρχηγός τοΰ
  ίταλικοθ στρατοθ, μετέχει είς
  τάς γερμανοΐταλικάς στρατιωτι¬
  κάς συνομιλίας.
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΟΥ ΖΩΓΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΒ ΑΝΙΚΟΝΛΑΟΝ
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 7 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσία) — Ό Βασιλεύς τής Άλ·
  βανίας Ζώγου εξέδωκε διάγγελμα
  πρός τόν λαόν τού καλών αυτόν
  δπως αντισταθή μέχρις εσχάτων ε¬
  ναντίον
  Ίΐαλών.
  Άλβανικίν ανακοινωθέν Ικδο-
  θέν μετά τάς πρώτας ιταλικάς
  άπ&βϊσεις άναφέρει δτι οί Ιταλοί
  είς τό Δυρράχιον απεκρούσθη
  σα"
  Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν παρελδόντα μηνα Μάρτιον.
  Υπό τοΟ άρμοδΐου τμήμα-
  τος τοΟ Τελωνείου Ήρακλεί
  ου κατηρτίσθη καί υπεβλήθη
  είς τό υπουργείον 'Εθν. ΟΙκο
  νομΐας στατιστική περι τής
  εμπορικάς κινήσεως τής πό¬
  λεώς μας κατά τόν λήξαντα
  μήνα Μάρτιον.
  Κατ' αυτήν τα είσαχθέντα
  διά τοΟ Τελωνείου έμπορεύμα
  τα κατά τόν ανωτέρω μήνα
  άνήλθον είς 2 066.763 χιλιό¬
  γραμμα συνολικής άξίας δρ.
  14.073.263 τα δέ εξαχθέντα
  είς 1 676 536 χιλιόγραμμα
  άντιπροσωπεύοντα αξίαν δρ.
  25 459.189.
  Αί κυριώτεροι
  τριαι άγοραΐ των
  καταναλώ
  τφοϊόντων
  γρ
  Ηρακλείου κατανέμονται κατ'
  αξίαν ώς εξής:
  Γερμανία (σταφίς, κίτρσ,
  δέρματο) δρ. 10.050.234, Αγ
  γλία (σταφίιτ, έ'λσιον, οΐνοι)
  δρ. 6 266.736, Άμερική (κίτρα,
  έ'λαιον) δρ. 2 746.670, Πολω
  νία (σταφίς) δρ. 1 815 065, Ί
  ταλία (σταφίς, έλαιον, οΐνος,
  δ(κτσμος)^δρ. 1 572 876. Ή υ¬
  πόλοιπος άξία κατανέμεται
  μεταξύ των χωρών Αίγύπτου,
  Γαλλίας, εΕλβετίας, Βελγίου,
  "Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Λετ
  τονίας, Φινλανδίας καί Γιουγ-
  κοσλαυΐας.
  Έν συγκρίσει πρός τόν άν
  τ'στοιχον μ^να τοΟ παρελθόν
  τος ετους 1938 ή άξία των έ-
  ξαχθεντων προϊοντων πσρου
  σιαζει μικρήν αύξησιν κατά
  251.920 δραχμάς.
  30 Πρωϊνή
  *^ε^^·*^_^>«^_έ**^ε?^ε^—ιρ*^^^Δ^'^εΤ^ε^^0*—ε^^^^Ι^^^^^Β^Ι^^Ι^Ι^^^^^Β^ε^^^ε^^ε^^^Ι
  ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ
  ΝΑ ΠΡΟΒΑΕΦΘΗ ΣΑΦΩΣ
  Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΣΟΒΑΡΡΤΑΤΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΛΘΗΝ %Ι 7 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι μολονότι είνε αδύ¬
  νατον νά προβλεφθή μέχρι τής στιγμάς
  σαφώς ό άντίκτυπος των γεγονότων ·ίς
  την ανατολικήν Μεσόγειον, πάντως εκ¬
  φράζοντα: ζωηρόταται άνησυχίαι.
  Αι έκδηλούμεναι άνησοχίαι περιστρέ
  φονται συγκεκριμένως είς τό γεγονός ό¬
  τι ή ίταλική άπόβασις είς την ♦ %λβα·
  νίαν έπηρεάζει ούσιωδώς την έν Μεσό¬
  γειω ίσορροπίαν των εύρωπαϊκών δυ·
  νάμεων περί τής οποίας ύπάρχουν αί
  οιατυπωθΐίσνι καί προσφάτως ρηταί βε
  βαιώσεις των "Αγγλων καί Γάλλων.
  ΦΟΒΟΙ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
  ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΩΝ ΑΠΕΥΚΤΑΙΩΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΑ1ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Α&ΙΙΝ *-Ι 7 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφορί
  αι εκ Παρισίων καί Λονδίνου φέρουν
  επιτεινομένην την νευρικότητα των διε
  θνών κύκλων έκ των γεγονότων τής Άλ
  βανίας.
  Ύπάρχουν φόβοι ότι φερόμεθα πρός
  γενικώτερα βιπρόοπτα έν Εύρώπη είς
  βάρος τής είρήνης.
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΝΟΝ Κ1ΤΑ ΤΗΣ ΟΟΑΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ηοκριτού μας).
  ? Απριλίου (τού άντα·
  — Καθ9 ά αγγέλλεται
  έκ Βερολίνου ό γερμανικός τύπος επι
  τίθεται δριμύτατα εναντίον τής Ηολω·
  νίας διά την άναγγελθεϊσαν ή'οησυμμα-
  χίαν αυτής μετά της Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας.
  ΕΓΙΝΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΑ ΧΟΕΣ
  II
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΑΕΜΠΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι εγένετο έκεϊ μετά πά¬
  σης έπισημότητος την πρωΐαν σήμερον
  ή εγκατάστασις τού έπανεκλεγέντος προ
  έδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας.
  Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  ΚαταρτισθεΙς υπό τοΟ ύ·
  πουργεΐου τής Κρατικής Ύγι-
  εινής καί Άντι>ήψεως δημο-
  σιεύεται είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως νόμος «πε
  ρί τροποποιήσεως καί συμπλη
  ρώσεως τοΟ διαΐάγματος «πε
  ρί κωδικοποιήσεως τής περί
  άποκαταστάσεως άστών προ
  σφύγων κειμένης νομοθεσίας».
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ Συν
  δέσμου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος
  Σητείας,την 2Άπριλίου έξελέγησα
  Πρόεδρος Ευάγγελος Γ. Άγγε
  λίδης, Άντ)δρος Ευάγγελος Καλα
  μπόκης, Ταμίας Γεώργιος Καμπου
  ρο/ιάννης,Γενικάς Γραμματεύς Σ:έ
  φανος Άμπολέρης καί Σύμβουλοι
  οί Ιωάννης Σταματάκης, Νικό
  λαος Παπαδάκης, Κυριάκος Μπα-
  γλάνης, Εμμανουήλ Γεωργανάκης
  Κωσταντινος Κεραμιδίίς καί Άν τώ
  νιος Χατζαντωνίου.
  ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΤΗ! ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ Νέας Υόρκης θεωροΰν ότι
  είνε βεβαία ή τροποποίησις τού νόμου
  τής ούδετερότηχος έν Άμεροκή.
  Καθ' α τηλεγραφεΐ ό επί κεφα·
  λής των αναχωρησάντων προχθές,
  Μεγάλην Πέμπτην, προσκόπων
  διά Πελοπόννησον τοπικάς ίφο-
  ρος Ηρακλείου κ. Βαρβεράκης Κ.
  ούτοι έφθασαν χθές είς Πειραια 6γι
  αίνοντες και άναχωροθσι σήμερον
  σιδηροδρομικώς διά Πάτρας.
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  Διά διατάγματοςπροήχθη έκ
  τοΟ βαθμοθ τοΟ τμηματάρχου
  β' τάξεως είς τόν βαθμόν
  τμηματάρχου α' τάξεως ό
  διευθυντής τοΰ ΓεωργικοΟ Τα
  μείου Ηρακλείου κ. Κωνστ.
  Καφατος.
  ΤΑ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΙΛΨΕΩΣ
  ΑΞΐαΜνΤΙΚΟΝ,
  Αναφορικώς μέ την ίδρυσιν
  ταμείου περιθάλψεως &ξιωμιχτι
  κων κοιί άνθυπασπιστών έδρεύ
  όντος έν Αθήναις περί τοό ό
  ποίου Ιτηλεγράφησ«ν ήμϊν δ έι
  Αθήναις άνταποκριτή; μας πλη
  ροφορούμεθα δτι σκοπός τοΟ τα
  μείου τούτου είνε συγκεκριμένως
  ή έν είδινω οϊκψ περίθαλψις
  λόγφ ήλιχίας αξιωματικών καί άν
  θυπασπιστών τοΟ σΐρατοθ, τής χω
  ροφυλακής καί άεροπορίας κα!
  έν ί5ίψ νοσοκομείφ νοσηλεία με
  λων των οίκογενειών αυτών. Πό
  ροι τοϋ έν λόγφ ταμείου είνε τα
  90 έκατομμύρια έκ των καθα
  ρών κερδών των στρατιωτικών
  φαρμακείον των φρουρώ^ ώς καί
  αί είσιτράξεις των στρατιωτικών
  νοσοκομείον, ίατρείων καί είδι
  κά κληροδοτήματα καί δωρεαι
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΚίθΗΓΗΤΟΝ
  Διά διατάγματος, δημοσιευθέν¬
  τος είς τό υπ' αριθ. 70 φύλ
  λον τής εφημερίδος τής Κυβερ¬
  νήσεως, προήχθησαν οί κάτωθι
  Κρήτες καθηγηταί είς τόν βαθ¬
  μόν τμηματάρχου α' τάξεως: Μα
  θηματικοί: Κ. ΦΛσουλάκης, Ν
  Λεφτάκις, Ν. Χρυσίς. Φυσικοί:
  Π. Κολομζ&τσάκης
  Έπίσης προήχθησαν είς τόν
  βαθμόν τοϋ τμηματάρχου β' τα
  ξεως οί κάτωθι καθηγηταί: Ή,
  Ζ?υλφακος. Τεχνινών μαθημάτων:
  ΕΟδ. Ρ*ίοη, Αϊκ. Γερακάρη,
  Ε. Τζωρτζάκη—Γεωργιάδου.
  ΟΙ ΥΠΟΨΚΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  Δι* ύπουργικής αποφάσεως
  άνεβλήθησαν αί έξετάσεις των
  ύποψηφ'.ων δικηγόρων διά την
  19ην Απριλίου. >
  ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑ1Ε0Σ
  Σήμερον Μέγα Σάββατον άρχβ
  ται την 8 π, μ. ή Οεία Λειτουρ
  γία τού Μεγάλου Βασιλείβυ ι'Αρ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΜΕΓϋΛΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΕΙΣ
  ΠΟΣΟΤΗΤΟΝ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα μεγάλαι ποσότη
  τες τροφίμων άποατέλλονται είς Λον
  δΐνον καί γενικώς έν Αγγλία παρατη
  ρ&ίται μεγάλη κίνησις συγκεντρώσεων
  διά μακροχρόνιον διάστημα σημαντικών
  ποσοτήτων τροφών κ*ί είδών παντός εί
  δούς.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  Ε ΠΕΣΚΕΣΙ* ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  χΐϊρατικη>, τήνΐθ 30' μ.μ. κωδ&ινο] Βουκουρεστίου ότι ^Βασιλεύς τής Ρου
  κρουσία απάντων των Ίερων Ν» | μ-ανίας Κάρολος επεσκέφθη τα ούγγρο
  ών τής πόλβως,τίιν Π μ.μ.αρχεται ρουμανικα σύνορα των οποίων τάς φρου
  π Άκολουθία τβΰ Μεσονυκτικοΰ Ρ*ς έπεθεώρησεν
  καΐ την 12 μεσονύκτιον ή τελετίι
  τής Άναστάσεως.
  Η ΦΙΛΑΝ0ΡΩΠΙΚΗ
  ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΟΠΟ.Ν
  Οί πρόσκοποι Ηρακλείου συνε
  χίζοντες την φιλάνθρωπον δράσιν
  των, θά περιέλθουν σήμερον την
  πόλιν μας αυλ)έγοντες πασχαλινά
  ειδή τα έποϊα θά διανεμηθούν
  ιΕς πτωχάς οικογενείας καί είς τα
  φιλανθρωπικά ίϊρύματα. Ή 9η
  ομάς προαστείων ώς καί ή 8 Χ,,υ
  σοπηγής θά περιέλθουν τα
  στεια διά τόν αυτόν σκοπόν.
  ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΥΠΛΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  Πρός τάς αρμοδίας στρατι¬
  ωτικάς αρχάς εκοινοποιήθη
  ό δηιΐοσιευθείς είς την εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως νό-
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΕΙΣ ΣΚΟΤΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί¬
  νου τηλεγραφήματα ό Βρεττανός πρωθ·
  υπουργός κ. Τσάμπερλαιν ανεχώρησε
  διά Σκωτίαν 'ινα διέλθη τας εορτάς.
  **
  „ ^ γ . Τσάμπερλαιν
  ^ επιστρέψη εις Λονδίνον κατόπιν τής
  νέας τροπης των πραγματων έν Εύρώπη.
  μο»,
  τοϋ
  «περί
  βαθμοθ
  ς
  έκπτώσεως άπό
  μή ύπηρετούν-
  των έφέδρων ύπαξιωματικών
  δι' άντεθνικάς καί κατά τοΟ
  κοινωνικοθ κσθεστώτφος ένερ
  γείας».
  ΤΑ ΞΕΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νήσεως έδημ&αιεύθη νόμος τροπο
  ποιών προγενέστερον τοιοθτον πε
  ρί άπαγορεύσεως προσηλυτισμοθ
  καί δρων ιδρύσεως σχολών των
  ;ένων δαγμάτων.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΕΗΙΣΚΟΗΟΣΤΟΥ ΚΑΝΤΕΡΜΗΟΥΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον έφθασεν
  ενταύθα ταξιδεύων χάριν άναψυχής ό
  έπίσκοπος τού Καντέρμπουρυ.
  Ο ΡΟΥΖΒΕΑΤ Ο Α ΕΚΦΟΝΗ.Η
  ΛΟΓΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  άν-
  ΑΘΗΝ%Ι 7 Απριλίου (τού
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έξ
  °ΰασιγκτώνος ότι ό πρόεδρος Ρού-
  ,λόγον επί τής διεθνοΰς^ καταστάσεως
  "ίήν 14ην τρέχ. μηνός. '