9714

Αριθμός τεύχους

112

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ηήρα,ική Ελλάς, ή ηρωική καί μάρτυς, διεκδικεΐ ά·
  λο μακροΰ χρονου νόμιμα δικαιώματα επί τής Δω-
  δικανήσου. Τα Δωδεκάννησα είναι Έλληνικά καί
  πρέπει νά άποδοΦοΰν είς την ήρωίκήν Έλλάδα.
  (Άπό αρθρον τής Γαλλικής εφημερίδος «Άντίστασις»
  ΓΡΑΦΚΊΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ™ΝΦ.*-
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΈΤΟΣ 8'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11^
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ Α
  ΕΝΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΕΚΜΕΤΗΛΛΕΥΟΝΤΑΙ
  ΤΟΡΆ ΤΗΜ ΔιΊΜΟΚΡΛΤΙΛΜ
  Τό Κομμουνιστικό κόμμα τής
  "Ελλάδος κατά τόδιάστημα τής
  γερμανικής κατοχής έξεμεταλ-
  λεύθη τόν πατριωτισμόν τοθ
  ΈλληνικοΟ λαοθ την αγάπην
  τού πρός την ελευθερίαν καί
  τό μϊσος τού πρός την απαισίαν
  εκείνην τυραννίαν καΐ έδημιούρ
  γη·σε τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ.
  Τό σύστημα τής οργανώσε¬
  ως αυτής, *πού έπαρουσιάσθη
  όμοιόμορφον σ' δλην την Έλ¬
  λάδα, ήτο σατανικώτατα κατά
  τέτοιον τρόπον σκηνοθετημένον
  ώστε εθκολα νά έλκύτ) τούς
  πάντας.
  Ήσαν δϊκτοί είς την οργά¬
  νωσιν πάντες. Μέ την δικαιο
  λογΐαν δτι ήγωνίζοντο χατά
  τοθ κατακτι>«»0 καί μισητό
  τυράννου καί υπέρ τής έλευθε
  ρίας, παρέσυραν είς την οΰτω
  συσταβίεισο,ν, "δήθεν ττατριαπι-
  κήν, οργάνωσιν των πλήθος ά-
  ληθώς άγνών πατριωτών, οί
  ότΐοΐΌι μέ αγαθήν πρόθεσιν
  τούς ηκολούθησαν.
  Έκήρωσσαν μονοπωλιακόν
  δι' αύτούς τόν πατριωτισμόν,
  καί τόν άγώνα κατά τοθ τυράν
  νοο καί παράλληλα έκσλλιέρ-
  γουν τό μΐσος, το ώδελφικόν
  μΐσος, πρός πάντας τούς -άλ-
  λους Έλληνας.
  Σήμερον 8μως είναι πλέον
  πασιφανώς γνωστόν είς πάντα
  Έλληνα έκ«ΐνο πού τΐραγματι-
  κά έπεδίωκαν. Κατά τοΰ κατα-
  κτητοθ <καί έντός καί έκτός τής Έλλάδοςεΐναι γνωστόν, δι' επι σήμων μάλισταέκθέσεωνβεβαιο μένουν, δτι ουδέν έπραξαν καί 8τι τα 6πλα πού τούς έδιδον- το τα έφύλαττον άνέπαφα ϊνα τα χρσσιμοποιήσουν κατά τοΰ ΈλληνικοΟ λαοθ διά νά κατα- λάβουν βιαίως την εξουσίαν μετά την αποχώρησιν των Γερμανών. "Ολαι αί ανωτέρω προσπάθειαι των κατέληξαν είς την Δεκεμβριανήν άνταρσίαν ή όποία εσημείωσε καί την τε¬ λικήν άποτυχίαν των καταχθο- νίων σχβτΜων των, άλλά καί μέ μέ -ρωτοφσντ] διά τόν Έλληνι κόν λαόν άγριότητα έ"χυσεν ά¬ φθονον αδελφικόν αΤμα. Ή Δε- κεμβριανή αυτή άνταροία αφή¬ ρεσεν σρνσττκά πλέον άττό τό Κ.Κ.Ε, τό δχκαίωμα νά θεωρή- ται πολιτικόν κόμμα. Έκαμεν δέ ολους έκείνους τούς μή κομ- μουνιστάτ;, πού παραπλανηθέν- τες τό ηκολούθησαν είς τό ΕΑΜ νά τό έγκαταΑείψουν κπί νά άποδοκιμάσουν τό άδελφο- κτάνον κΐνημά τού. "Ηδη έγκαταλελειμένον τό Κ. Κ. Ε, άπόδλους τούς παρα- πλανηθέντας, άκομεμονομίνον μέ απογοήτευσιν στρέφει παν- τοθ τό βλέμμα διά νά εύρη σα- νΐδο σωτηρίας. ΜεταχειρΙζεται τάς ίδίας πάντοτε μεθόδους καΐ χρησιμοποιεΐ τα Τδια μέσα. Μέθοδός των ή προσπαθεία νά άνακαλύψτ) τάς λαϊκάς άδυνα- μίας καί μέσα πού μεταχειρίζε- ται ή άπάτη, τό ψεθδος, ή συ· κοφαντία καΐ τό αδελφικόν μΐ¬ σος. Καΐ ήδη προσπαθεΐ νά σω¬ θή μέ τα ένδυμα τής δημοκρα¬ τίας. Τότε έκαπηλεύθη τόν πά τριωτισμόν τοθ Έλληνικοϋ λα· οθ καί την αγάπην τού πρός την ελευθερίαν, τώρα την προτίμη¬ σιν τοό ΈλληνικοΟ λαοθ πρός τα δημοκρατικά ίδεώδη καί την πίστιν τού πρός αύτά. Α¬ νεκάλυψεν τό άλλο τρωτόν ση¬ μείον τής άδυναμίας τοθ Έλλη νικου λαοϋ καί προσπαθεΐ νά στηρίξη έπ' αύτοΰ έκ νέου την ιδίαν τού δράσιν καί νά μετα- χειρισθή τα Τδια μέσα διά νά επιτύχη τόν σκοπόν τού τόν όποιαν δέν έπέτυχεν προηγου¬ μένως. Καΐ κηρύσσει τό «παν- δημοκρατικόν μέτωπον» περΐ αύτό. Άλλ' ό Ελληνικάς λα· ός δέν θά πέση αυτήν την φο¬ ράν είς την παγΐδα τού Κ.Κ;Ε. Άλλη είναι ή Έλληνική δημο κρατία καΐ άλλη ή δημοκρατία τοθ κομμουνισμόν Ή Έλλη νίκη δημοκρατία μισεϊ την βί αν άπό δπου καΐ άν προέρχε ται. Λατρεύει την ελευθερίαν. Έπιδιώκει την ίσότητα καί δι καιοσύνην μεταξύ δλων των τα ξεων καί δλων των άτόμων καί την ευημερίαν δλων άδικρίτως των πολιτών. Δέν σκοτώνει ά- δελφός άλλά προστατεύει την ζωήν των. Δέν έχθρεύεται την πατρίδα, άλλά μεριμνα δι' αυ¬ τήν καί ένώνει δλα τα τέκνα τής πατρίδος διά την προστα¬ σίαν της, ή όποία είναι καί προστασία δλων των Έλλή- νων. Αυτήν την δημοκρατίαν την όποιαν δια μέσου πολλών αί- ώνων έμόρφωσεν τό Ελληνι¬ κόν πνεΰμα, θά ψηφίση, μεθαύ ρι·ν ό Ελληνικάς λαός καΐ ου¬ δέποτε θά την συγχύσωμεν μέ την δήθεν δημοκρατίαν τοΰ Έλ¬ ληνικοΟ κομμουνισμοϋ, ή όποία είς την πραγματικότητα είναι δικτατορία χειροτέρα πάσης άλ λης μέχρι σήμερον γνωστάς δι· κτατορίας. ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α Ν Α ΚΟΧ_>ΓΩΣ.Ι Σ!
  Λόγφ ελλείψεως χάρτου
  θά κυκλοφορή ή «ΝΙΚΗ»
  σέ μικρότερο σχήμα επί ο¬
  λίγας ημέρας.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΟΙ ΝΕΟΙ... ΙΔΕΟΛΟΓΟ
  Τα άπαίσια των Αθηνών γε-
  γονότα, δηλ. αί δολοφονίαι, α'
  σφαγαι, αί αρπαγαί, αί λεηλασίαι
  καί τα συν τούτοις έπακόλουθα κ
  τεσπίλωσαν την λευκότητα τώ
  μαρμάρων τής πρωτευούσης κα
  άτίμασαν τόν Ελληνικόν πολιτι
  σμόν. Τό τίμιον αΤμα άθώων πο·
  λιτών, αΤμα θυμάτων τής πολιτι
  κης ελευθερίας καί τής Ίδέας τή
  Πατρίδος, τό όπβΐον έ'χυσαν βι
  βάρων και άνελευθέρων καί άγνώ
  μων διεθνιστών Έλλήνων χεΐρες
  Επί 32 ημέρας δέν ήτο έλευθέρ
  ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, ήτ
  πεδίον μαχών, ήτο στάδιον σφα
  γής, ήσαν αί Αθήναι των Τριά
  κοντα Τυράννων, τούς όπυίους
  ήδίκη μόνον ή καθ' όλα παρομοίω
  σις ποός τούς σημβοινούς διεθνι
  στάς τυράννους. Έκείνους εΐχ.
  γεννήσει ή πτώσις των Αθηνών
  τούς ση-μερινούς εγέννησεν οί άπε
  λευθέρωσίς της άπό τόν βάρβαρο·
  κατακτητήν Γερμανόν, μετά το;
  όποίου συνειργάσθησαν οί διεθνι
  σταί.
  Ό στρατιωτικώς δργανωμένος
  Ε.Λ.Α.Σ. ώργάνωοε τάς όρδάς
  των σφαγείων, οί πολιτικοί διεθν
  σταί συνέτασσον, συνεδριαζόντες
  και αύτοι καθ' εσπέραν, τούς κα·
  ταλόγους των προγραφών. Καί ή¬
  σαν βεβαίως προγραφαί ωμστητος
  ενός Σύλλα. "Οργανα δέ τής μα
  φίας επεσήμαινον άπό ημερών τάς
  οικίας των Έθνικοφρόνων Έλ-
  λήνων.
  Μία νέα νύξ τοϋ Άγίου Βαρθο
  λομαίου επανελήφθη είς τάς Άθή
  νας. Ό Ελληνικάς πολιτισμός έ
  στραφή πρός τα οπίσω. Ό άνθρω
  πισμός επανήλθεν €ΐς την πρωτό
  γονον αύτοϋ κατάστασιν καί είς
  τάς όδθύς τ·ων Αθηνών, τής πό¬
  λεως έκείνης ή άποία πρώτη άπό
  αίώνων Ιξέθφίψε τόν πολιτισμόν
  τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, «ξε-
  χύθη καταιγίς αγριότητος καί βαρ¬
  βαρότητος, την οποίαν ουδείς ποτέ
  έφαντάζετο ένυπάρχουσαν είς οια¬
  δήποτε γωνίαν τής Έλληνικής ψυ
  Ή λευκή καί «σπιλος πρωτεύου
  σα τής Έλλάδος|ενεδύθη τό απαί¬
  σιον δνειδος τής δολοφονίας "Αγ·
  γλων στρατιωτώς καί τοϋ Διευ¬
  θυντού τής έπισιτιση-κής Έπιτρο
  πής Ουνρα καθ'|ήν στιγμήν έξετέ-
  λει τό καθήκον τού, άπογόνων έ-
  λευθερωτών τής ίστορικής ποω·
  τευούσης. Επανελήφθη νέον δνει
  δος τής σφαγής καί τής άναρχίας
  των μαύςκον εστιγματισμένων π%
  ριόδωντοΰ μέσου αιώνος. Ή άν
  θρωποκτονία Φωκά τοϋ σφετερι
  •τοϋ μετά των Κυανών τοΰ ίππο-
  δρομίου καί ή σκληρά δολοφονία
  τοΰ Μαυρικίου μεθ' δλης αύτοΰ
  τής οικογενείας έν Χαλκηδόνι επα¬
  νελήφθη είς μεγάλην κλίμακα ϊίς
  τάς Αθήνας.
  Μαΰρος οιστρος προλεταριακής
  τυραννίας καί άχολασίας, οΐστρος
  ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑΙ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΝ.
  € Έπιβάλλεται ή ένιαία
  παράτασις τοϋ πολιτικοϋ
  κόσμου».
  «Πρέπει νά άποστείλω
  μέν έκστρατευτικήν Δύνα¬
  μιν κατά των Γερμανών.
  Άπό Αθηναϊκήν ουνάδελ
  φόν παραλαμβάνομεν την κά¬
  τωθι περικοπήν δηλώσεων είς
  τάς οποίας προέβη ό Άρχηγός
  τοϋ ΈνωτικοΟ Κόμματος κ. Πά
  ναγιώτης Κανελλόπουλος».
  «Έγώ δέν βλέπω άλλην λύ
  σιν—λέγει ό κ. Κανελλόπουλος
  — πλήν τής βαθυτάτης καί άνε-
  πιφυλάκτου αλληλεγγύης ολο¬
  κλήρου τοϋ πολιτικοθ κόσμου
  τοϋ διαπνεομένου άπό άκραιφ
  νή έθνικά αίσθήματα Είς την
  διαχείρησιν των έθνικών τυχών.
  Ένεργός καί ύπεύθυνος συμπα-
  ράταξις δλων των έθνικών κομ¬
  μάτων καί πολιτικών προσώ-
  ιτων— αδιάφορον εάν ή ένότης
  αυτή θά σημειωθή έντός τής Κυ
  βερνήσεως ή δχι—αποτελεί την
  μόνην δυνατήν εγγύησιν διά
  την αντιμετώπισιν των μεγά-
  λων προβλημάτων έντός των
  οποίων ζώμεν.
  Θά η"μην πολύ αίσιόδοξος διά
  τό μέλλον τής "Ελλάδος, εάν
  έβλεπα παγιουμένην την αλλη¬
  λεγγύην αυτήν. Δυστυχώς δέν
  την βλέπω άκώμη. Καί ό πολι
  τικός κόσμος αντιθέτως παρου
  σιάζει βαθείαν έλλειψιν συνο-
  χής την οποίαν μόνον ή ώπερ-
  νίκησις κάθε ΐχνους άτομικής φι
  λοδοξίας καί κομματικοϋ υπο-
  λογισμοό είναι δυνατόν νά ε¬
  ξασφαλίση. "ΌθΌΐ πιστεύουν
  είς την Έλλάδα καί είς τάς
  Δημοκρατικάς Ελευθερίας πρέ
  πει νά άπαρτίσουν 'μεχρι των
  έκλογών ένιαίαν παράταξιν, τής
  οποίας τα μέλη νά μή συναν
  τώνται απλώς τυχαίως διά ."νά
  συζητοθν, άλλά νά συνδεθοΰν
  όργανικώς διά νά δράσουν.
  Θεωρώ μόνον δτι ϊχασαν κά
  θε δικαίωμα συμμετοχής είς την
  εθνικήν έννοιαν τοθ πολιτικοθ
  κόσμου δσα πρόσωπα συνειργά
  σθησαν μέ τόν εχθρόν καί δσα
  πρόσωπα έπρωτοστάτησαν είς
  την στάσιν τοθ Δεκεμβριού καί
  ηρνήθησαν ετσι την έννοιαν
  τοϋ "Εθνους καΐ την έννοιαν
  τής Δημοκρατίας.
  Ή Δημοκρατία δέν άνέχεται
  είς τούς κόλπους της παρά μό¬
  νον την Δημοκρατικήν αριστε¬
  ράν. Την φασιστικήν αριστεράν
  δπως καΐ την φασιστικήν δεξιάν
  όφείλει ή Δημοκρατία μεταβαλ
  λομένη είς μαχητικόν καί ένερ-
  γόν καθεστώς νά ώποβάλη άπό
  τούς κόλπους της. Πρέπει νά
  παύσωμεν θέτοντ^ς είς την πρώ
  την γραμμήν τάς ίδεολογίας
  καί νά θέσωμεν είς την πρώτην
  γραμμήν τάς μεθόδους, τα μέ¬
  σα, τό ήθος καί τάς συγκεκριμ-
  μένας πράξεις.
  Δέν Ιπιτρέπεται κατά την με¬
  γάλην ταύτην στιγμήν νά δημι¬
  ουργηθή κανένας άντιπερισπα-
  σμός είς τα δύο κύρια καθή-
  κοντα τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ καί
  δλων είδικώτερα έκείνων πού
  εχουν την ευθύνην τής διαχειρί
  σεως τής ψυχολογίας τού.
  Τα δύο αύτά καθήκοντα είνε
  Τά εξής:
  α) Ή ταχίστη δυνατή αποκα¬
  τάστασις τοθ Κράτους καΐ των
  Δςμοκρστικών έλεθεριών είς ο¬
  λόκληρον την Έλλάδα.
  β) 'Η ταχίστη δυνατή ανανέ¬
  ωσις τής συμμετοχής «ίς τόν
  Συμμαχικόν άγώνο διά τής α¬
  ποστολάς έκστρατευτϋκής δυ-
  νάμεως εναντίον των Γερμα¬
  νών καί Ναυτικών δυνάμεων
  είς τόν Ειρηνικόν.
  'Όταν πραγματοηοιηθοϋν ϊά
  δύο αύτά αίτήματα τοΟ'Έθνους
  τότε εΐμαι βέβαιος δτι μία νέα
  μεγάλη αίσιοδοξία θάκατβκλύ-
  ση την Έλλάδα μας κ«ί αυτο¬
  μάτως θά δημιουργηθοθν αί ό-
  μαλαΐ ψυχικαί προϋποβέσεις
  διά την δημοκρατικήν διαξαγω¬
  γήν δλων των άλλο}ν έσωτερι-
  κών άγώνων μας τόσον τοθ α¬
  γώνος ό οποίος θά κρίνη την
  τύχην τοθ Πολιτεύματος, δσον
  καί τοθ αγώνος ό οποίος θά α¬
  ποφασίση περί τής θέσεως εκά¬
  στου κόμματος είς την ττολιτι-
  κήν ζωήν τοθ μέλλοντας ττ]ς
  Χώρας μας».
  »μότητος καί δουλείας, κτηνώδης
  ιΐστρος έπενέμετο τάς Αθήνας
  ;πί 32 ημέρας. Μαϋφος οιστρος
  ιήτε την οφειλομένην ευγνωμοσύ¬
  νην είς τούς Ιλευθερωτάς τής Έλ-
  ιάδος τώ 18 1 καί 1944 καί ύπο-
  ττηρικτάς καί συναγκονί—'άς τής
  Ελλάδος μήτε συναισθανόμενος
  ΐαί φοβούμενος εδολοφόνει. Οΐ-
  στρος ολέθρου άχαλίνοπος ένέσχτι
  ψεν εις τούς ΐθύνοντα; τό νεοσύ
  <πατον κόμμα των διεθνιστών. Τό πνεΰμα τοΰ έξολοθρευμοϋ άπεπει ατ· νά κυριαρχήση ίφ' άπάσης ΐής πρωτευούσης καί των 'Ελοιο χιών. Ή πόλις, αί ίοστέφανθΊ *Α θήναι ήτο πόλις δούλη. Πόλις τυ ράννων καί τυραννουμένων, πόλις πρ®δοτών καί προδιδομένοβν. Ή μαυρημαΓρία εφόνευεν "Αγγλους στρατιώτας είς τούς πρόποδας ττϊς 'Ακροπόλεως, εκεΐ β—ου έπαλέμη σε κατά των άπαιβΐων ύ ό Φαβιέρος, διά την σιν τής Ελλάδος, έκεΐ χθές "Ελλη νες—κατ' είκρημισμόν—έδολοφόνη ίταν. Ι. ΡΙΑΝΟΣ (Αυ(?Λθν τό τέλος) ΕΤμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν δλα τα παιδία μου πού πέντ'Ι ε£η νιλιάδεο γοόνια τώοα. ϋέΙ Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοΰμε της ςτκλαβιτΐς τόν πόνο. λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ στσθήκανε. "ΤΎών Ι " ν. ρ||^ρρρ "Ημέραι παρουσιάσεως τώνίκά 'καί ίμπορικά>«1ί»>φί^οϋρ
  ων
  τοΠ ΝλμλΓ.
  «ίτυ τΛ
  των συμπο
  ξαγωγέων
  ^.- -----ι-- -
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Μαρτίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Οί στεγαοδέντες
  8ά πληρώνουν ένοίκια.
  (Παρά τής επιτροπήν στεγάσε-
  ως εξεδόθη ή κάτωθι ανα¬
  κοίνωσις).
  Διεπιστώθη αρμοδίως, δτι
  πολλοΐ των υπό τής Έπιτροπής
  Στεγάσεως στεγασθέντων, νομΐ
  ζουσι, δτι δέν υποχρεούνται είς
  την πληρωμήν άποζημιώσεων (έ-
  νοικΐου) πρό/; τοΰς Ιδιοκτήτας
  ή κατόχους των οίκιών είς άς
  έστεγάσθησαν. Θ«ωρώ επιβε¬
  βλημένον νά γνωρίσω πρός τοΰς
  ενδιαφερομένους βτι ή τοιαύτη
  αντίληψις είναι απολύτως πε-
  πλανημένη.
  Κατά νόμον δχι μόνον ύπο-
  χρεοϋται πάς τις δστις στεγά-
  ζεταιύπό τής έπιτρόπής, είς την
  καταβολήν ένοικίου πρός τόν
  Ιδιοκτήτην ή κάτοχον τής οίκί
  άς, τό οποίον καθορΐζεται αί
  τήσει τοϋ ενός των ένδιαφερο
  μένων προσωρινώς υπό τής έπι-
  τροπής στεγάσεως, οριστικόν
  δέ άν μή γίνη δεκτός 6 προσδι
  ορισμός τής έπιτρόπής υπό τοϋ
  προέδρου των Πρωτοδικών, άλ
  λά καί όστις δέν καταβάλη
  έμπροθέσμως τό μίσθωμα άπο
  στεγάζεται πάραυτα τή αίτήσε
  τοθ ίδιοκτήτου ή κατόχου δι
  αποφάσεως τής έπιτρόπής. Άς
  έχωσι ταθτα ύπ' δψει των ο
  ένδιαφερόμενοι καίάςρυθμίζω
  σι αναλόγως τάς σχέσεις των
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν είς τό
  Κοινόν τοθ Ηρακλείου, δτι διε
  πιστώσαμεν πώς χορηγοΰνται
  παρά τίνων προσώπων πιοτό-
  ποιητικά καΐβεβαιώσεις είς διά-
  φορα άλλα πρόσωπα καί δή
  Άξιωματικούς έπιχειρήτα διά
  των ούτω χορηγουμένων βεβαι-
  ώσΐων νά βεβαιωθή δτι τα πρό
  σωπα ταυτα υπέρ των οποίων
  χορηγοΰνταί έδρασαν Έθνικώς
  καί έν πολλοΐς προεκινδύνευ-
  σαν άγ,ωνιζόμενοι καί συγκρου
  όμενοι έν ,Κρήτη, μετά τοθ έχ-
  θροΰ. Αί τοιαθται βεβαιώσεις
  είναι γνωστόν δτι δέον νά χο-
  ρηγοθνται παρά τής Άγγλικής
  υπηρεσίας ώς ένεργούσης έν
  Κρήτη κστά τό διάστημα τής
  κατοχής κατασκοπείαν καί έ-
  μοθ άγωνισθέντος άπ' άρχής
  τής Κατοχής μέχρι τοθ 1944
  τόν άγώνα τής απελευθερώσε¬
  ως καί γνωρΐζοντος τα πρόσω¬
  πα τα όποΐα ειργάσθησαν υπέρ
  τοθ αγώνος τούτου ώς καί τόν
  ρόλον τόν οποίον Εκαστον πρό¬
  σωπον έκ τούτων διεδραμάτι-
  σεν.
  Σήμερον καταγγέλλω ταυτα
  δημοσία καί γνωρίζω είς τό
  Κοινόν ότι δέν πρέπει νά δίδη
  πίστιν είς τοιαύτας πιστοποιή-
  σεις, άφ' ου άλλωστε είναι γνω
  στόν δτι έλάχιστοι των Αξιω¬
  ματικών ήγωνίσθησαν τόν υπέρ
  απελευθερώσεως άγώνα, δταν
  δέ επιστή ή κατάλληλος στιγ-
  μή θέλω καταγγείλει τοϋς οΰτω
  ένεργοθντας επί ψευδη, πιστο-
  ποιήσΐι.
  ΕΜΜΑΝ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ειδοποιούμεν την άξιότ. πελατεί¬
  αν μας δτι τό Βουλκανιζατέρ
  Στυλ. Μαυρακι όδός "Εβανς 28
  (όπισθεν κρεοπωλείων) έπανήρχΐσε
  τάς εργασίας τού.
  Έπισκίυάζονται έλαστικά έξω·
  τϊρικά καί άεροθάλαμοι αύτοκι-
  νήτων καί ιΐοδηλάτων. Έργασία
  ήγγυημένη μέ ύλικά αρίστης ποιό¬
  τητος.
  Άγοράζονται καί πωλοθνται έλα
  στικίτ μεταχειρισμένα καί μή.
  Διαθέτει βαλβίδας* κακάκια, βε.
  λόνας, ύγρά φρενων ώς καί σαμ-
  «ρίλλας ποδηλάτων ιδίας κατα-
  οκευής.
  Τιμαί λογικαΐ.
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΤΥ
  ΠθΥ β—8—8 σέ ελαχίστη ποαότητα.
  πωλοϋνται οέ τιμή λογική. Πληροφο¬
  ρίαι Σταφιδεργοστάσιον Γ. Μ. Γιαλ-
  λινα.
  ("Οπισθεν Άγίου Τίτον)
  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΊ
  Την προσέχη Παρασκευήν 9ην
  τρέχοντος εορτήν των Άγίων Τεσ
  σαράκοντα Μαρτύρων, έν τψ Μι
  κρψ Ναψ Άγίου Μηνφ κατά την
  θείαν λειτουργίαν, θέλει γίνει ή
  χειροτονία τού Κωνστ. Παπαδά¬
  κη εις Διάκονον, υπό τοθ Θεοφι·
  λεστάτου Έπισκόπου Κισσάμου
  καί Σελίνου κ. Εύδοκίμου την
  δέ Κυριακήν 11 ην τρέχ. ίερουρ-
  γοΰντος τού ;Σεβ. Μητροπολίτου
  Κρήτης κ. Βασίλειον, θέλει γίνει
  ή χειροτονία τού ίδίου είς Πρε-
  σβύτερον έν τω Ίερφ Ναώ Άγί¬
  ου Τίτου.
  (Έκ των Έκκλησ. Συμβουλίων
  Έ Ναών, Άγίου |Μηνά καί "Αγ.
  Τίτον).
  ΚΟΙΜΟΜΙΚΗ
  ΔΩΡΕΑΙ.- ό κ. Νικόλαος Νη-
  στικίδης είς .«.νήμην Τής μητρός
  τού Χρυσάνθης έτροΛοδότησε πλου
  σΐως τό «Άσυλο^τήςΤερόντισσας».
  —Ό κ. Γ. Μπαριτάκης είς μνημό
  συνον τεσσαροκονθήμερον τής Θυ-
  γατρός τού Ίσμήνης κατέθηκεν είς
  τό αύτό ίδρυμα δρ. ΐυθθ.
  Το Συμβούλιον εύχαρισιεϊ θερ¬
  μώς.
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡη
  Σήμερον άπογευματινή ώρα 6.30
  μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ-
  ναυ «Ό Πυργος των Φαντασμά-
  τιυν». Τάς Κυριακάς τρείς άπογευ
  ματιναί 3—5, 5—7 καί 7—9 μ μ.
  Τάς Κυριακάς απογευματιναί:
  2.30', 4.30', 6.30'. Βραδύνη ώ¬
  ρα 9 μ. μ.
  ΕΙΝΕ
  Σήμερον «Ματωμένη Μπαλα-
  λάίκ»», 2ργο Ρωσσικής υποθέ¬
  σεως. Σέ δύο παραβτάσεις δ—7
  καί 7—9 καθημερινώς.
  ΖΗΤΕΙΓΑΙ.- ϋπηρέτρια μέ καλάς
  ουστάσεις καί γνωρίζουσα νά μα-
  γερευη κ.τ.λ. Άμθιβή Ικανοποιητι-
  κή. Πληροφορβϊβι στά Γραοεία μας.
  ΛΑΜΠΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  "Εναντι Άγροτικής Τραπέζης
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ δεσποινίς μέ <ρ(- στας συστάσεις διά την Θέσιν τοθ ταμΐου τοθ ΖαχαροπλσστΓΐ οο λά&χη ' 8. Οδομαχίαι έντός τής Κολωνίας. Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΕΣΩΤΕΡ1ΚΑ ΝΕΑ.—Ό Ραδι': οφωνικός σταθμός τοθ Λονδ(-| νού μετέδωσε ότι 400 περίπου ΡΟσσοι Ιχουν συγκεντρωθεΐ στή Θεσσαλονίκη άπό δλα τα μέρη τής Ελλάδος καί περιμέ- νουν πλοΐον διά νά έ- πιστρέψουν στήν ΠατρΙδα των ΟΙ περισσότεροι είναι άνδρες τοϋ ΈρυθροΟ Στρατοΰ πού δραπέτευσαν άπό έχθρικά στρα τόπεδα καταναγκαστικής έργα οίας στήν Έλλάδα καί ήνώθη- σαν μέ τούς άντάρτας ποϋ πό λεμοθσαν στά βουνά. Καί γιά αότούς δπως καί τόσους άλ· λους φροντίζει ό Βρεττανικός στρατός δπου νά μπουρέσουν νά έπιστρέψουν στή Ρωσσία. ΔιάΣτρατιωτικές στολές τούς φροντίζει ,Άγγλος άξιωματικός τής 'Επιμελητείας. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τεθω ρακισμέναι μονάδες τής 9ης στρατιάς εισήλθον είς την Κο- λωνίαν. Σφοδρός αγών λαμβά- νει χώραν είς τάς όδούς των προαστείων τής πόλεως. Κα- τελήφθησαν 2 προάστεια κσΐ οί Άμερικανοί είσέδυσαν άκό- μη βαθύτερον έντός τής πόλεως. Τό Νόϊς εξεκαθαρίσθη εντε¬ λώς καί συμμαχικά στρατεύ- ματα Εφθασαν τόν Ρήνον και έξεκαθάρισαν την Δυτικήν δ- χ§ην τοθ ποταμοΟ επί μετώπου 120χιλιομέτρων. Ηυξήθη ή ά- πειλή κατά τοθ Ντούσελντορφ. Συμμαχικά πυροβόλα βάλλουν κατά τής πόλεως. Τό συμμαχι¬ κόν πυροβολικόν βάλλει τώρα κατά τής βιομηχανικής περιο- χής τής ΡηνανΙας. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. Οί Ρώσσοι προήλασαν είς την Πό μέραν ίαν άπωθήσαντε; τούς Γερ μανούς πρός την θάλασσαν^ μετα ξύ Όντερ καί Βιστούλα. Τα υπο τό> Στρατάρχην Ζούκωφ στρατεύ
  ματα κατέλαβον τό Στάργκαρντ
  πουδαίαν σιδηροδρομικήν δια
  σταύρωσιν δ γραμμήν καί οχυρόν
  προασπίζων την περιοχήν τοθ Στετ
  τίνου. Άνατολικώτερον ό Στοα-
  τάρχης Ροκοσόφσκυ προήλασϊ
  πρός τό Ντάντσιγκ.
  Χθές -οβιετικαί εμπροσ^οφυ-
  λακαί ευρίσκοντο 50 χιλιόμετρα εχ
  τής πόλεως Τό χθεσινόν ανακοι¬
  νωθέν τής Μόσχας ανήγγειλε καί
  νέας προόδους είς την Τσεχοσλο·
  βακίαν δυτικώς τού Λούτσενεκ
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ· Είς την Βιρ·
  μανίαν οί ΒρεττανοΙ άπέκοψαν
  την οδόν όνεφοδιασμοϋ τής
  Μανταλέϊ καί κατέλαβον την Μι
  κτΐλα μέ τα δάεροδρόμια της 130
  χιλιόμετρα Ν. τής Μανταλέί
  ΙΤΑΛΙΑ. Ένετάδη ήδρόσις είς
  τοϋς τομεϊς τής 8ης_ Στρατιάς
  "Εσημειώθησαν τοπικής φύσεως
  πρόοδοι είς τόν τομέα τής Ά·
  δριατικής. ΚαΙ νέαι Γερμανικα
  άντεπισέσεις είς τό μέτωπον τής
  5ης Στρατιάς άπεκρούεδησαν.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ
  ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΜΗΧΑΝ1ΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ δ.Μαρτίου.—Πληρο
  φορούμεθα δτι τό υπουργείον
  των οικονομικόν έλαβε την α¬
  πόφασιν δπως άπό τάς δημο
  πρασίας πρός εκτέλεσιν δημο
  σίων έργων άποκλεισθοθν οί μη
  χανικοΐ άρχιτέκτονες καί έργο·
  λάβοι οί συνεργασθέντες μετά
  των Γερμανών καί Ίταλών.
  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥ
  ΤΕΡΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗ
  ΦΙΣΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαρτίου — Κασ' δ
  αρμοδίως πληροφορούμεθα, έ
  πειδή ή άναδεώρησις των έκλο
  γικών καταλόγων δ' απαιτήση
  τουλάχιστον έν εξάμηνον, κρα-
  τεΤ σκέψις ή διενέργεια τοϋ δη-
  μοψηφΐσματος διά τό πολιτεια-
  όν νά γίνη διά τής έμβαπτΐσεως
  τοϋ δακτύλου τοϋ έκλογέως είς
  άνεξΐτηλον ύγρόν, τό οποίον δα
  κομισδή ςιδικώς πρός τούτο έκ
  ού έξωτερικοϋ
  Τό 1)3 τής Κολωνίας
  είς Συμμαχ. χείρας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαρτίου.— Ή
  1η Άμερικανική στρατιά έκκα-
  θαρίζει την φλεγομένην Κολω
  νίαν. Άλλατμήματα τής αυ¬
  τής στρατιάς κροελαύνοντα
  πρός νότον άπέχουν 8 μίλλια
  άπό την Πανεπιστημιακήν πόλιν
  τί)ς Μπόν. Έντός τής Κολω¬
  νίας ευρίσκονται άκόμη χίλιοι
  "ερμανοί άλεξιπτωτισταί οί ό-
  ποϊοι προσπαθοϋν νά διαφύ-
  γουν πρός τό παλαιόν τμήμα
  τής πόλεως. Ήδη τό 1)3 τής
  πόλεως ευρίσκεται είς συμμα-
  χικάς χείρας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δεχόμεθα αλευρα λευκά πρός κα
  τσσκευήν ζυμαρικών μέ 'τούς αΰ-
  τούς ώς καΐ πρότερον δρους μέ¬
  χρι τής 10ης Ίουνίου 2
  Διεύθυνσις Έργοσ. ΙΖυμαρικών
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  Η διάσκεψις
  τού Αγ. Φραγκίσκου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαρτίου.—Υ¬
  πό των Ήνωμίνων Πολιτειών,
  τής Ρωσσίας, Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας καί Κίνας προσεκλήθησαν
  45 εθνη δπως μετάσχουν είς την
  διάσκεψιν τοθ Άγίου Φραγκί¬
  σκου. Ή Γαλλία δέν αποτελεί
  μέρος των δυνάμεων πού απέ¬
  στειλαν τάς προσκληθείς. Θά
  άντιπροσωπευθή 8μως είς την
  διάσκεψιν. Τουτο δμως δέν έ-
  πηρεάζει τό δικαίωμά της νά
  λάβη μίαν μόνιμον θέσιν μεταξύ
  των μεγάλων Δυνάμεων. Κατά
  την διάσκεψιν τής Γιάλτας κα¬
  τηρτίσθη καί τό ζήτημα τής ψη·
  φοφορίας είς τό συνέδριον. Θά
  ρκλεγί) συμβούλιον αποτελού¬
  μενον έξ 11 μελών. Τα 5 έξ
  αυτών θά είναι τα μόνιμα μέλη
  των Μεγάλων Δυνάμεων. Κα¬
  τά τάς ψηφοφορίας θά άπαι-
  τοθνται 7 έκ των 11 ψήφων. Διά
  την σύγκλησιν τού συμβουλίου
  ή δι' άλλα ζητήματα θά άπαι-
  τοθνται έπίσης 7 ψήφοι. Διά την
  λήψιν δμως μέτρον καί κυρώ-
  σεων θά άπαιτήται ή έγκρισις
  των 5 μεγάλων Δυνάμεων.
  Εάν μία δύναμις έμπλακεί είς
  πόλεμον δέν θά έχη τό δικαίω-
  μα ψήφου είς μερικάς περιπτώ-
  σεις. Θά επιβάλη δέ τό συμβού
  λιον τάς κυρώσεις κρΐνοντας
  παντα άμερολήπτως.Έάν δμως
  μία των μεγάλων Δυνάμεων
  έμπλακεί είς πόλεμον|διατηρεΐ
  τό δικαίωμα ψήφου. Έξ ολων
  αυτών καταφαίνεται δτι ούδε-
  μία σοβαρά απόφασις δύναται
  νά ληφθή άνευ τής συγκαταθέ-
  σεως των 5 δυνάμεων.
  Ή Ελλάς προσεκλήθη νά με
  τάσχη είς τό συνεδριον. Ή Γι¬
  ουγκοσλαυία καί ή ΠολωνΙα
  δέν εκλήθησαν άκόμη. Θά κλη·
  θοθν ευθύς ώς έγκατασταθοθν
  είς τάς χώρας αύτάς άντιπρο·
  σωπευτικαί κυβερνήσεις.
  3 χιλιόμετρα
  έκτοΰΣααρμπρύκεν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαρτίου.— Ή
  δεξιά πτέρυξ τής 7ης στρατιάς
  έξεκαθάρισε τό Φόρμακ καί ευ¬
  ρίσκεται είς σημείον 3 χιλιο-
  ομέτρων έκ τοθ Σάαρπρύκεν.
  Κατέλαβε στρατόπεδόν συγκεν
  τρώσεως καί ήλευθερώθησαν
  1200 Ρώσσοι, Τσέχοι καί Πολω-
  νοΐ αίχμάλωτοι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαρτίου.—
  Τ6 υπουργείον των Οίκονομι-
  κων των Ήνωμένων Πολιτειών
  ήρε τόν περιορισμόν καί τα
  μέτρα διά τάς συναλλαγάς
  Ελλάδος καί Άμερικής. Θά ά-
  παιτεϊται δμως ε(δική αδεία.
  Διά τάς χρηματικάς αποστολάς
  δέν γίνεται λόγος. Πιστεύεται
  βμως δτι μόλις τακτοποιηθβθν
  ωρισμέναι τραπεζιτικαί εργα¬
  σίαι θά επιτραπή καί ή άποστο
  Μ χρημάτων μή ύπερβαινόν·
  των τό ποσόν των 500 δολλαρΙ
  ών μηνιαίως. Εκάστη άποστο
  λή θά άπαιτή καί ειδικήν ά¬
  δειαν.
  Ρώσσοι έφθασαν
  τόν κάτω 'Όντερ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαρτίου.-
  Τα υπό τόν Ζούκωφ στρβτεύμα
  τα προελάσαντα είς την Πομε·
  ρανίαν^φθασαν τόν κάτω "0ν·
  τερ Ν. Α. τοθ Στεττίνου καί ή·
  νώθησαν με τα στρατεύματα
  τοθ στρατάρχου Ροκοσόφσκυ,
  ,7 «;υχυμ»οικ^
  [κονομικής έφο,μεν τόν ιατρόν κ. Δηρήτριον Πο-
  ι την ύποχρέω- Ιδηματάν, τόν φαρμακοποιόν κ.
  ιένοι τγΊγ 10ηοΙΓεώργ· ΚΡ£βε*ζάκην διά τάς πε
  ' ',Ιριποιήσεις πού τοθ Ικαναν κατά
  καΐ|ΤΟ διάστπυα τπγ β!
  είς τό "Υπουργικόν Συμβούλιον
  περΙ ενοικιοστασίου βοσκων.
  φεως άπίφασίσβη ρχη
  πως ή έναρξις των Πενιπιοτη-
  μιακών μαθημάτων γίνη Ιντός
  ΤθΠ Λέ ί!
  δίπλίομα
  ί/.Λί.ιον και
  - γράφει θά
  κου πυροβολικοθ.
  αυμμαχι-
  Ήπεριουσία τού Πεταίν.