97141

Αριθμός τεύχους

5136

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίςάμηνος 3
  Άμερικής
  βτηαία δολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  9
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ „ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ·-'
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5136
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...
  ϊ
  Μέ προσδβκίαν άλλά καί
  άνάτασιν τής θλιμμένης «πό
  τόν πόνον τού θεϊκοΰ μαρτυ-
  ρίβυ καί τόν συνταραγμόν
  των τελευταίων τραγικών γε
  γονβτων τοΰ πλανήτου μας,
  ψυχής των, προσβλέπουν καί
  πάλιν σήμερον οί λαοί πρός
  τό θαΰμα της Άναστάσεως
  καί τό φώς τής σωτηρίας πού
  θά έκπηγάση άπό έκεΐ κάτω
  άπό την γραφικήν όχθην τής
  Κινερέτ ίπου ό άνεωγμένος
  τάφος μέ καταπατημένον
  τόν θάνατον. Καί άναμέ-
  νουν μέ αγωνίαν νά έκχυθή
  τό φώς τής άγάπης καί
  τής κίρήνης, τό φώς τής ά-
  δελφώσεως των άνθρώπων, τό
  φως τοΰ καθαρμοΰ καί της
  λυτρώσεως οταν άκό τόν να¬
  όν τής Άναστάσεως θ' α¬
  κουσθή είς όλον τόν κόσμον
  διά τοΰ ραδιοπομποΰ τό: Δεΰ-
  τε λάβετε φως έκ τού άνε-
  σπέρου φωτός!...
  Καί Ιχει πράγματι τόσην
  ανάγκην άπό τό φως αύτό
  ή ανθρωπότης σήμερον. Δι¬
  ότι μετά παρέλευσιν είκοσιν
  ολοκλήρων αίώνων άπό τότβ
  πού ηκούσθη είς την Ίερου-
  σαλήμ τό μήνυμα τής Άνα¬
  στάσεως καί τής σωτηρίας, ό
  κόσμος ευρίσκεται καί πάλιν
  —φκϋ!—βυθισμένος είς βαθύ
  σκότος βαρβαρισμοϋ καί άμα-
  θείκς.
  "Ας ύπέταξαν οί άνθρωποι
  τούς αιθέρας. "Ας έχυριάρχη-
  οαν των θαλασσων. "Ας υψώ¬
  θησαν μέχρι των ούρανων.
  "Ας έξεμηδένισαν τάς άπο·
  τιστοΰν καί ν'
  τόν φρενήρη
  ανακόψουν
  κατήφορον
  των. Αίχμάλωτοι των δυνά
  μεων πού τούς κυβερνοΰν
  καί κατευθύνουν την πορεί
  αν καί τάς ενεργείας των
  σταματοϋν πάλιν έμφοβοι
  πρό τής τραγικής λάμψεως
  τοΰ πυρός πού άναδίδεται ά
  πό την άναφθεΐσαν νέαν πό
  λεμικήν έστίαν. Είναι μία
  άπό τάς σκληροτέρας δοκιμα
  οίας πβύ ύφίστανται κατά
  τούς τελευταίους καιρούς.
  Καθ" ήν στιγμήν άνέμεναν
  ν' άκούαουν χαρούμενες κω
  δωνοκρουσίες καί άναστάσι
  μα τροπάρια άκούουν κρό
  τους τηλεβόλων καί έκρη-
  γνυομένων βομβων καί πό
  λεμικάς ίαχάς. Καί ένω άνέ
  μεναν την άστραπήν τοΰ
  θείου φωτός τής Άναστάσε¬
  ως, άντίκρυσαν την αγρίαν
  λάμψιν των πολεμικήν κε-
  ραυνων πού σχίζουν τα νέ
  φη τής κακίας καί τοΰ μί-
  σους μ έ τα όποΐα έχει περι
  βληθή πάλιν ή γή.
  Έν τούτοις ή ελπίς δέν
  άπέλιπε τέν κόσμον. Διότι
  δέν είνε δυνατόν παρά νά
  κυριαρχήση τό πνεΰμα τής
  είρήνης καί τής άδελφώσεως
  καί ν' άπλωθή τό φώς τής
  Άναστάσεως είς όλην την
  γήν. Καί σήμερον άνα-
  μένει ΚΓ?ί. πάλιν ή ανθρωπό¬
  της ν' ακουσθή τό μέγα χαρ¬
  μόσυνον μήνυμα:
  Χριστός άνέστη! Διότι έλ-
  π(ζει μαζί μ έ την άνάστασιν
  τοΰ Κυρίου νά γίνη καί ή ά
  ται καλύτερο έφόδιο άπ' τή
  χαρούμενη διάθεσι καί την ά-
  λύγιστη πΐστι. Μέ την άγά
  πή τροφοδότη καί μέ τόν §ρω
  τα όδηγό μπορεΐ κανείς νά ό
  δεύσρ, άλάνθαστα καί νά
  φθάση στόν κήπο τής χα·
  ράς.
  Μά πρέπει πρίν άπ' δλα νά
  πιστεύη δτι καί ή θυσΐα ά
  κόμη έπιβάλλεται γιά νά θε
  ριέψη 6 σκοπός. Γιά δσους
  άλλωστε άγαποθν καί πιστεύ
  ουν καμμιά θυσΐα δέν είναι
  μεγάλη κανένας πόνος δέν
  είναι πικρός. Κι' οϋτε ό θά
  νατος είναι παντοτεινός, χω
  ρίς άνάστασι.
  Μονάχα οί άνθρωποι πεθσΐ-
  νούν. Τα αίσθήματα καί οί Ι-
  δέες κι' άν θανατώνωνται,
  πάλι άνασταΐνωνται. Δύτά
  είνε ά&άναχα. Μοιάζουν μέ
  τα λουλούδια πού στολΐζουν
  τή γή. Άνθοθν την άνοιξι,
  φουντώνουν, παιχνιδΐζουν μέ
  τόν ήλιον καί ^τό νερό καί μέ
  τα έντομα. εΎσχερα έρχεται ό
  λΐβας τοϋ καλοκαιριοϋ καί 6
  χιονιας τοϋ χειμώνα καί τα
  θανατώνουν. Όμως σέ λΐγο
  πετιοθνται πάλι φύτρσ άπ' τή
  γή καί νά ξανανθίζουν άκόμη
  ωραιοτέρα καί πλημμυρίζουν
  τόν κόσμο μέ τα τρελλά των
  χρώματα καί τα μεθυστικά ά-
  ρώματά των. "Ετσι καί τα ά-
  ληθινά αίσθήματα καί οί ά
  γάπες καί οί μεγάλες Ιδέες κσΐ
  τα ίδανικά. ΜαραΙνονται μά
  δέν πεθαΐνουν. Κι' άν ό άνε-
  μος τής κακοτυχΐας τα χτυπή
  ση πάλι ξαναγεννιοθνται. Ά-
  νασταΐνονται. Αύτό λοιπόν τό
  τραγοθδι τής άναστάσεως άς
  κάμωμεν ΰμνό μας στή ζωή.
  ΕΤνε τό τραγοθδι τής άγάπης
  καί τής δημιουργίας. Τό γλυ
  | κό θούριο τής νίκης καί τής έ
  πιτυχΙας.Άς τό τραγουδήσωμε
  σήμερο, άφοΟ τα μεγάλα αί¬
  σθήματα, οί (δέες κι' οί άγά
  πες δέν πεθαίνουν.
  Μ.—
  Είς τούς χρόνους
  των Πορφυρογεννήτων.
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ
  ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
  στάθΒΐς. "Ας έκύκλωσαν την νάστασις τδν ουνειδήσεων
  γήν μέ ήλεκτροφόρα καλώ- των ήγετών των λαδν. Διότι
  Έλάχιστα πράγματα—γράφει
  δ μαχαρίτης καθηγητής Άδαμαν
  τίου—γνωρίζομεν διά τάς εορτάς
  τοϋ ΙΙάσχα είς τδ βυζαντινδν πά
  λάτιον. Άκόμη καί ή «"Εκθεσις
  βασιλείου τάξεως» τοθ αύτοκρά
  τορος Κωνσταντίνου τοθ ΙΙορφυ-
  ρογεννήτου (10ος αίών) £έν δίδει
  καμμίαν σαφή είκόνα των τελε
  των. Έν πάση περιπτώσει μέ
  τή πορφύρα».
  Άλλά καί δλλα εψάλλοντο
  οταν επροχώρει δ αύτοκράτωρ
  Επίσης δταν επέστρεψεν ή βα¬
  σιλική συνοδεία οί Βενέτοι ίψαλ
  λον: «Τό μέγα καί σεβάσμιον
  τής Άναστάσεως μυστήριον λαμ
  κρυνομένη σήμερον ή κτίσις έορτά
  ζεΐ" δ γάρ τής δόξης Κύριος τό
  σκυθρωπόν άφανίσας τοθ θανάτοιι
  δια. "Ας έκαμαν άκουστήν
  την φωνήν των καί πέραν
  των φαινομενιχως κλεισμέ-
  νων όριζόντων, άπό τοΰ ε¬
  νός εως είς τό άλλο άκρον
  τής οίκουμένης. Άς έξηρεύ-
  νησαν τούς βυθούς των θα-
  λασαών καί τα έγκατα τής
  γής. Άς έγιναν κυρίαρχοι
  τοΰ κόσμον χάρις είς την ε¬
  ξέλιξιν πού έδωκαν είς την
  τεχνικήν. Άς έφωτίσθη ο
  ν ούς των. Αί καρδίαι των
  έμειναν είς τό σκότβς. Καί
  ένω .έγιναν κυρίαρχοι τοΰ
  κόσμου δέν έκυριάρχησαντβΰ
  έαυτβΰ των, των αίσθημάτων
  των. Ναρκωμένη ή συνείδη-
  αίς των, άπό τό δηλητήριον
  βαρείας κληρονομίας μακρών
  άμαρτωλών αίώνων έ έν έξε-
  γείρεται κατά τής άδικίας δέν
  διαμαρτύρεχαι κατά τής βίας
  Δέν ηδυνήθη ν' αναστηθή,
  νά λουσθή είς τό φώς καί νά
  Χ»ράξη .τόν δρόμον τής εί-
  ρήνης καί τής άληθινής προ-
  όδου.
  Καί οήμερον, μετά πάρο-
  δόν είκοσιν αίώνων άπό
  τότε πού ό Ιησούς έδωκε
  την ζωήν τού διά την σωτη
  ρίαν της ανθρωπότητος, οί
  λαο), άντί ν ά προχωροϋν είς
  την οδόν τής εύτυχίας ο
  δεύονν πρός την χόλασιν νέ
  ο» πολέμου. Ή γή όλόχλη-
  ρος έχει χυκλωθή άπό φλό
  γας; πολεμικήν πνρκαΐας
  καί έχει μεταβληθή είς Ινα
  απέραντον χυτήριον πυρακτω
  μένου μετάλλου, όργάνων
  ολέθρου καί συμφοράς. *Έ-
  ξαλλοι οί άνθρωποι ,άπό δέ
  ος καί αγωνίαν, ίτοιμάζον
  ται έν τούτοις νά ριφθοΰν
  κατ' αλλήλων ϊίς Ινα άδυ-
  σώπητον άγώνα άλληλοεξον
  τώσεως.
  Ό ίλιγγος έμποδίζει την
  λειτουργίαν τής λογικής καί
  τό πάθος κράτει δεσμίας
  τάς καρδίας είς την υπηρε¬
  σίαν τοΰ κακοΰ. Τραγικά θύ
  ματα ι ών ίδίων των πράξε
  ε*ν οί άνθρωποι δέν Ιχβυν
  λΙ η δύ ' *
  «λΙ·ν
  χ
  δύναμιν ν' *ν
  προσδοά βτι τό φως πού θά
  έχπηγάθΓΐ άπό τόν χενεύμε-
  νον τάφον θά φωτίοη τάς δι¬
  ανοίας των όδηγών τής αν¬
  θρωπότητος πρός την οδόν
  τής γαλήνης καί τής άγά-
  πης.
  Πεταχτά
  οημειωματα
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  Τό τραγοθδι τής άγάτιης
  καί τής χαρβς άς ύψωθή σή¬
  μερον ώς ΰμνος τής ημέρας.
  Κι' ό θερμάς άσπασμός άς
  δοθή ώς έπισφράγισμα των
  λόγων πού θά είπουν τα φλο
  γάτα ώσάν ρόδον οίμάτι-
  νο χεΐλη. Μπορεΐ νά άπλώ-
  νωνται γύρω μας οΰννεφα άν
  ταρισσμένα καί νά ύψώνων-
  ται θύολλες μΐσους. Μπορεΐ
  άκόμη μύριοι κΐνδυνοι νά
  μος άπειλοθν. "Ομως ποι·
  άν έτιΐδρσσι μποροθν νά
  χούν Βλα ούτά γιά δσους πι-
  στεύουν στούς εαυτούς των
  «αί στούς άλλους, γιά οσους
  μποροθν καί βλέπουν πίσω
  άπ' την όμΐχλη, στό βάθος
  τοϋ δρόμου πού Ιχουν νά δι-
  ανύσουν, τή νίκη; ΟΙ καταιγί
  δες φοβίζουν τούς άδυνάτους
  καί τούς δειλούς. Τούς ίσχυ
  ροΰς δμως κσί θαρραλέους
  τούς χαλυβδώνουν οί κεραυνοί
  τής κακοτυχίας. Δέν Ιχει άλ¬
  λωστε γλύκα ή νίκη χωρίς ά-
  γωνιώδη προσπάθειαν. Καί
  τό . στεφάνι τοθ θριάμβου
  δέν έχει άξΐα καί δέν άκτινο
  βολεϊ άν δέν είναι πλεγμένο
  άπό άγκάθια.
  "Ισως στό μακρυνό μέλλον
  ν" άρχΐζη ή ζωή μ' Ινα είδύλ
  λιο καί νά τελειώνΓ) μέ ενα
  γλυκό νανούρισμα. Σήμερο δ
  μως άρχΐζει μέ τραχεΐαν ά-
  νάβασι σέ.γΕμδτα άπό τριβό
  λους καί έμπόδια μονοπάτια.
  Καί πρέπει νδναι κανείς κα
  λά έφωδιασμένος γιά νά σκαρ
  φαλώστ) ώς τίς δυσπρόσαες
  κορυφές δπου λάμπει τό ίδε
  ώδες τής νίκης. Καί δέν γΐνε·
  αύτοκράτωρ,
  των μεγαλο
  πρεπων Ιορτών τοθ Πάσχα εί*ς
  την βασιλίδα των πόλεων.
  Ό αυτοκράτωρ την ημέραν τοθ
  Πάσχα μετίβαινεν είς την Άγί
  αν Σοφίαν επί κεφαλής λαμπρο
  τάτης ουνοδείας: Έν μίσφ τοθ
  πλήθους "των «σιλεντιαρίων» (ά
  νωιέρω" άξιωματιχών) καί των
  «πρωτοσποθαρίω'τ» μέ τάς έρυ
  θροχρύσους στολάς καί τας πανο
  πλίας των, δ ούΐοχράτωρ ίβάδι
  ζε μετά των πατριχίων χαί
  των άλλων τιτλούχων φέρων την
  αύ-ιοχρατορικήν χλαμύδα, συνήθως
  χρώματος ·βύασου, αυνίεδΕμένην
  μέ πόρπας άπο χρυσόν χαί πολυ
  τίμευς λίθους. Ό >αός έστάίμευ-
  εν είς Ειάφορα μέρη των όΣών, δ
  πόθεν θά διήρχετο ή αυτοχρατο
  ρική συνοδεία. Ήτο συντεταγ
  μίνος κατ'
  περιφήμων
  άντιπροσωπείας (των
  βυζαντινών δήμων).
  Αί έτιευφημίαι τού απετέλουν αει
  ράν ϋμνων ίνηρμονισμένων είς
  τό έν χρήσει τότβ «όργανον».
  Τόν χαραχτήρα των ίίμνων
  κείνων οί βυζαντινολέγοι πχρα
  δέχονται ώς έκχλησιαστιχόν. Έν
  τούτοις οί Ομνοι ήσαν χαί κα
  τα την μελω5ίαν χαί χατά την
  έκφρασιν διάφοροι των σημερι
  νών. Ώς νοήματα απετέλουν χίτι
  τό όμοιιδές: Άπέδιδον την αη
  μασίαν τής Άναστάσεως είς τό
  χαθαρώτερον ^βυζαντινόν ίδίωμα
  χαί είς την δποβλητικωτέραν τό
  τι γλωσσικήν μορφήν. Πολυσήμχν
  τον θεωρεϊται τό τροπάριον-ό
  δρος «τροπάριον» άνταπΐχρίνεΕΟ
  είς την ακρίβειαν τής βοζαντιν<)ς δημιουργίας—μέ τό οποίον Ά Βενέτοι έχαιρέτων τόν αύτοχρί- τορα χατά την πρώτην δποδο- χήν: «Φωτός απροσίτου λαμπηϊο νες νεκροίς έπέλαμψαν τοίς έν σκότει. Χριστδς γάρ ώφθη νικρό; έν τάφφ, θανάτφ θάνατον θανχ τώσας· συνανέστηαε τούς δεομίου; τ^ τριημέρφ αΰτοθ έγέρσεΐ' ού τος την δόξαν υμών δισπίταΐ, ιίς μήχος χρόνων φυλάξει έν λεια συνανίστησε τούς πάλαι Έπαχολοιιθοθν καί χαί τδ τιανηγυρι- την βοήθειαν αυτής χαί άλλων|χαΙ τοθ Άδου σκυλλεύαας βασί- χρονικόν ειμπορούμεν νά τάς ά- νακεφαλαιώσωμεν. "Ερευνα Ιπι- σταμένη, κυρίως επί τή βάσει των περιγραφήν χαί χειμένων τής «βασιλείου τάξεως» την δποί αν έγραψεν ή Ιβαλε νά δ ?όγιος ίχεϊνος δίδουν μίαν ιδέαν τεθνιώτας...» άλλοι Ομνοι χδν τής ημέρας είς τό «μέγα παλάτιον» δλοκληρώνεται μέ μίαν περίλαμπρον εορτήν. Ό αύτοκρά- τωρ, οί «μάγιστροι» καί «άνθύπα- τοι» (πολιτιχοστρατιωτιχοί τι τλοθχοι) πιριβάλλονται τα περι τραχήλιά των (τούς λώρους). Είς την εορτήν δίδεται ούτω Ινας περίεργος ίερατικός χαραχτήρ. Έξ αλλου οί έπιφανίστεροι έκ των «υλικών περιβάλλουν τόν αύτοχράτορα. Συμβαίνει νά είναι δώδεκα οί τιτλοθχοι αύτοι, οϋχως ώοτε δ αύτοχράτωρ νά είνε «δ χριστός βασιλεύς κατά τό εφι¬ κτόν άναλογών τώ θεώ». Μία τταρένθισις ειδικώτερον ση μασίας θά εχρησίμευεν είς τό ση μεϊον αύτό. Προκειμένου τιερί τε- λετών τοθ Πάσχα είς τό βυζαντι- νδν παλάτιον, ϊέν έπικρατεΐ α¬ πλώς δ χαρακτήρ τής έποχής έ- χείνης. Ή θρησκοληψία. ή μυ- στιχοπάθϊΐα, αί δεισιδαιμονίαι χαί δ Οποπτος ήδονισμός δποχω- ροθν πολλάκις είς την άξιοπρεπή τελετουργίαν. Άλλά καί ανεξαρ¬ τήτως αυτού διατάσσεται άρ χούντως ή αίωνία έλληνιχή παρά δοσις. Οί βυζαντινοί είς τα ήθη χαί τα έθιμά των είνε ε ν άς σταθ- μδς έθνογραφιχός, Ή άπαροσά- λευτος έλληνιχδτης, ή γνησιότης των ίδιοτύπων έκδηλώσεων τής φυλής, ^παραμίνει αύτούσιος διά τούς μεταγενεστέρους. Ό μεσαιω νικός έλληνισμός διατηρείΐαι, δ- πως καί δ σημερινδς, έθνογραφι- κώς άμετουσίωτος. Τό γεγονός α¬ ποτελεί στοιχείον διά νά άνα· πτυχθοθν καί άπό τής πλευρδς ταύτης έπιχειρήματα εναντίον των άναμασσώντων καί σήμερον την γνωστήν θεωρίαν τού Φαλμε- ή ρ μ ρ: Αί ξέναι έπιδράσεις τάς ο ποίας έδοχίμασε τό Βυζάντιον, δέν κατώρθωσαν νά διαστρέψουν την φυλετιχήν τού καταγωγήν. Κλείονχβς την παρένθεσιν έπα· νερχδμεθα είς τό Παλάτιον έντός τοθ δποίοι» έορτάζεται τό Πάσχα. Ακριβώς δ φιλόκαλος Κωνσταν¬ τίνος δ Πορφυρογίννητος (945— | 959) έχει φροντίοει νά άνακαινί- ση πλήρως τό «Χρυσοτρίχλινον».' Εάν ανατρέξωμεν είς τόν πκρ«-' ατατιχώτΐρον των βυζαντινογρά- φων, τόν άείμντρυον Ροδοκανάχην, πληροφορούμεθα £τι τό έπιπλον έκεΐνο πού έλάμπρυνε κυριολεκτι¬ κώς τό «Χρυσοτρίκλινον» μέ τάς άργυράς πύλας, ήτο ή έπίοη- μος τραπέζα. Έ τραπέζα αυτή εκοσμείτο άπό χρωματιστάς υλας καί πλάκας, παριστώσας πιθανόν γιρλάντας έκ καρπών καί ανθέων άνηρτημένων τριγύρω. Ασφαλώς δμως θά υπήρχ-ϊν χαί άλλα μι κρότερα τραπεζάχια, θαύματα χρυ σοχοϊχής, έβενουργίας καί μαργα ροκοσμητικής. Ενώπιον αυτών αί βυζαντιναί πριγκήπισσαι—δ χρο- νογράφος Προχόπιος είχεν δη'^δ ψίν τού προγενεστέρας παρομοίας φυσιογνωμίας τοθ Παλατίου, λε πτάς καί κομψάς—θά ^.εκάθηντο νωχελώς διά νά δοκιμάσουν ίνα σπάνιον Ιδεσμα. Είς τό «Χρυσο- τρίκλινον» λοιπόν έκείνο έλάμβα νέ χώραν, καθ* £ συμπεραίνομεν, καί τό Πασχαλινόν συμπόσιον. Μετά τόν Αύτοκράτορα έγκαθι στάμενον επί μεγαλοπρεποθς έ δρανου έ» ξύλου πολυτίμου γλυ πτοθ μετά πορφυρών καί χρυαών τετραγωνιδίων, έπηκολούθει ή εί σοδος είς τδ «Χρυσοτρίκλινον»τής αύτοχρατείρας. Ή είσοδος αυτή ήτο ιδιαιτέρως λαμπρά. Αί άμφι έσεις έποίκιλλον άπό τής αύτο- κρατείρας μέ την χαρακτηριστι κήν κόμμωσιν την έκπροσωποθααν τάς κομμωτικάς συνηθείας τής Ρώμης ή τής άλεξανδρινής Ιπο- χής καί τόν βυσινόχρευν άδαμαν τοστόλιστον χιτώνα μετά ή £» στέμματος, £ως την τελευταίαν άρ χόντισσαν χής ιδιαιτέρας της ά κολουθίας. Έ άκολουθία της αυτή άπετελείτο κατά σειράν άπό τάς «πατρικίας—ζωαϊάς» τάς* άνωτά τας άξιωματούχους, τάς πατρικίας, τάς πρωτοσπαθαρίας (συζύγους ανωτέρων αξιωματικών) τάς «6πά τίσσας» (συζύγους των κατεχόν των τό ύψιστον πολιτικόν άξίωμα) τάς «στρατορίσσας» (κυρίας των αυλιχών σταυλαρχών) τάς «χομη τίσσας» (κυρίας των στρατιωτικών διοιχητών) τάς «βεοτιτορίσαας» (συζύγους των αξιωματικών τοθ αύτοκρατορικοθ ίματιοφυλακείου) καί άλλας. Ή άκολοκθΐα τής αύ τοκρατείρας καθώς ώδευε διά μίσου των δαιδαλωΣών διαδρόμων μέ τάς πύλας άπό σφυρήλατον αρ γυρον ή άνάγλυφον έλεφαντόδοντα έδιδε μίαν είχένα μεγαλοπρεπή καί έπιβλητικήν είς στολισμούς καί κάλλος, κάτι ανάλογον μέ ψη φιδωτόν τής έποχής βπως έκεΐνο, επί παραδείγματι τ&Ο Άγίου Βι ταλίου τί)ς Ραβέννης (Τσοχόπου λος, Γυναϊχες τοθ Βυζαντίου). * * * Διά τα παρατιθέμενα είς τό «Χρυσοτρίκλινον» φαγητά μανθά νομεν άπό τούς χρονογράφους δτι ταθια ϊέν ήσαν πολύ διάφο ρα των σημιρινών. Έ δίαιτα άλλως τε των βυζαντινών ήτο πλουσία καί ή κουζίνα των άν ταξία ενός Σαβαρέν τοθ δποίου προηγήθησαν πολύ ίσον άφορα την περίπλοκον εκείνην «φυσιολο γίαν τής γεύσεως». Ειδικώτερον είς την πασχαλινήν τράπεζαν δέν έλειπεν δ «όβελίας άμνός» μα γειρεμένος με μαεστρίαν στεριολ λαδίτου χαί τό «χρητιχό τυρί», τό διαβόητον «κρηκκόν τυρίτσιν». Ώς όρικτικά προηγοθντο τό χά βιάρι καί τό αύγοτάραχον καθώς καί τα θαλασσινά δστρακα. Επί σης τα έπιδόρπια άπετΐλοθντο ά πό άφθονα ζυμαρικά μέ μίλι, κα ρυκευμένα δέ μέ φυστίκια κουκου νάρια χαί άμύγδαλα. Τα φαγη τα εκομίζοντο είς πιάτα χρυσά καί άργυρά. Έπίσης είς χρυσοθς κρατήρας έχύνετο τό χιώτιχο χρασί, τό χρητιχόν, τής Μυτιλή νης καί ή άνθοσμία τής Σάμου (ποιήματα θεοδώρου Προδρόμου πρός Κομνηνούς). Έννοεϊται δτι εχτός τής τρα πέζης τοθ «μεγάλου παλαντου» δπήρχεν είς τό Βυζάντιον καί ή τραπέζα τοθ «Πτωχοπροδρόμου». Καί ήτο δικαία ή λαιμαργία τοθ τελευταίου αύτοθ μπροστά είς τα αύτοκρατορικά έδέσματα. Ά πό την φαντασμαγορίαν τής Ά νασταοίμου λειτουργίας είς την Ά γίαν Σοφίαν μέ τα οπάνια μάρ μαρα— κίονας πρασίνου;, κυανοθς, μιλιχροΌυς, έρυθρούς, μέλανας, ά Η «ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ» Εΰχεται είς τούς αναγνώστας καί συνδρομητάς της χαρμόσυ¬ νον καί πληρες ευτυχία; το Πά σχα. ΕύγηρεΙα. Καί άλλο μέτρον υπέρ των άποστράτων αξιωματικών έ¬ λαβεν ήδη ή κυβέρνησις. Προ έβη είς την Ίδρυσιν ταμείου εύγηρεΐας, ώς τό ώνόμασε. Καί τό έπροικοδότησε κατά τρόπον πού νά δύναται ν' άν- ταποκρΐνεται πλήρως είς τόν μεγάλον σκοπόν τ<τυ. Ή 'ίδρυ σις τοϋ ταμείου ηκούσθη μέ αϊσθημα άνακουφΐσεωί «αί εύγνωμοσύνης άπό τούς άξιω- ματικούς καί ιιέ Ικανοποίησιν άπό την κοινήν γνώμην πού περιβάλλει μέ Ιδιαιτέραν έκτ( μησιν καί συμπάθειαν τούς άπομάχους τής φρουρας τοθ έθνους. ΈκδρομαΙ. 'Επ' εύκαιρΐα των έοοτών καί των διακοπών τοθ Πάσχα πολλαί όργανώσεις, σωματεΐα καθώς καί όμάδες, ώργάνω- σαν έκδρομάς είς διάφορα μέ ρη τής Κρήτης καθώς καί τής άλλης Ελλάδος. Ή συνήθεια των πασχαλινθν έκδρομών έ πβκταθεΐσα καί έδώ σημειώ- νει προόδους. Καί είναι εύχά ριστον τό γεγονός. Ό έκδρο- μισμός είναι άποτέλεσμα καί εκδήλωσις τής φυσιολατρεΐας. Ώς γνωστόν δέ είς την φύσιν ό άνθρωπος ευρίσκεται πλησιέ στερα πρός τόν εαυτόν τού, αίσθάνεται καλυτέρα τόν προορισμόν τού. Καί άπό την φύσιν άντλεΐ ύγεΐαν,δυνάμεις, θάρρος, πίστιν διά την ζωήν καί τόν σκληρόν άγώνά της. Οί νεοι. Είς τάς θρησκευτικάς τελε¬ τάς των ημερών, είς την ακο¬ λουθίαν καί την περιφοράν τοθ έπιταφίου οί νέοι είχον καί πάλιν την πρώτην θέσιν. Οί πρόσκοποι καί τα μέλη τής Έθνικής "Οργανώσεως Νέ ολαΐας έφερον τούς έπιταφί- ους καί απετέλεσαν την τιμητι κήν φρουράν μέ άξιοζήλευτον πράγματι εύπρέπειαν καί τά¬ ξιν. Άξΐζει νά χαιρετισθή τό γεγονός μέ Ιδιαιτέραν χαράν καί Ικανοποίησιν. Είναι μία απόδειξις δτι οί νέοι μας άνα πτύσσονται μέ τα ίδανικά τής χριστιανικής πίστεως καί μέ τάς έθνικάς μας παραδοσις. λαβαστρώδιις—(Ροδοχανάχτ;ζ),τήν ευλογίαν των γενειοφόρων άρχιι ρ έων, περιστοιχιζόντων μέ τα χρυ σοχέντητα χαί άσημοχίντητα άμ φιά των τόν Οίχςυμινιχόν Πά τριαρχήν, δ δυστυχής Πτωχοπρό δρομος ώδευε είς την μαχρυνήν, πεζήν χαί έλεεινήν τρώγλην τού. Ή πανδαισία έν τούτοις καί αύ τοθ σιινέβαινι πολλάκις χάρις είς τούς φιλελεήμονας τής έπο χής έκείνης, νά άποτιλή δχι καί τόσον ώχράν μικρογραφίαν τοθ αΰ τοκρατορικοθ αυμποοίου. "Ετσι δ Πτωχοπρόδρομος—λόγιος δ άνήρ — μποροθαι νά τρώγη τό Πά σχα σύμφωνα μέ τούς ναοτριμαρ •(ΐ%ο^ς πδθους τού χαί νά περιο ρίζη τάς κραυγάς τοθ οΓατρου: «Άνάθεμα τα γράμματα, ΧριοτΙ χι'δπου τα θέλει». ΛΖΜ0ΔΛΙ02.
  ΑΗΟΡΘΩΣΙΖ
  Θέατρον Πουλακάκη.—θΐασος
  Κατερίνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  Πέμπτη 13 Απριλίου,
  Πουλακάκη.—ΣήιιερονΚυριακήν
  ή μεγαλυτίρσ. έλληνική όμιλοΰσα
  ταινΐα τιού ϋγινε μέχρι σήμερον: ή
  «Προσφυγοπούλα» μέ τοϋς ΣοφΙα
  Βέμττο— Μ. ΦιλιπττΙδην.
  «Μινδα» — ΣήμερονΚυριακήνΏρα
  2 μ. μ. έττεισοδιακόν, 4 μ. μ.ό Χον
  δρός κοί Λιγνός είς τό 6ργον
  «ΆτσΙγγανοι», 6 1)2 καί 10 μ. μ.τδ
  ναυτικδάριστούργημα: «Ύπέρτάτη
  θυσΐα».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟ Υ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  3
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ
  "Ωραι 3—5, 5—7, 7-9
  καί εσπερινή 10 ώρα μ. μ.
  Τό ελληνικόν κινηματβ-
  γραφικόν άριστούργημα:
  ΙΊΡΟΣΦΥ-
  Νέ τοΰς
  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
  ΙΥ1ΑΝ0Ν ΦΙΛΙΠΠ1ΔΗΝ
  Τούλα "Ανζη,
  Πλέσσαν,
  Άλίκη Βέμπο.
  Διαοχευή Δημ. Μπόγρη.
  Μουσιχή:
  Ιωάν. Γιαννίδη
  Στίχοι Λιμ. Σβββίύη.
  Πέμπτη 13 Απριλίου
  έναρξις θιάσου:
  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  "Ωρα 10 π. μ. καί 4 μ. μ.
  ΛΤΣΙΓΓΛΝΟΙ
  μέ τβύς
  ΧΟΔΡΟΝ&ΛΙΓΝΟΝ
  στή μεγαλύτερη τους κω-
  μική δημιουργία.
  "Ωρα 2 μ. μ. συνέχεια έ-
  πεισοδικοΰ:
  ΜΥΣΤΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Χ 9
  "Ωρα έ 1)2 καί 10 μ. μ.
  ενα ύπέροχο ναυτικό με-
  γνλούργημα παρμένο ά-
  πό τόν άπελευθερωτικόν
  πόλεμον τής Άμερικης:
  ΥΠΕΡΤΑΤΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΝΥΚΤΑ
  ΕΦΟΛΟΥ 1917
  άνάγνωσμα
  Ενα θρησκευτικό
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -'Επιπλα καφφε
  νείου καί διάφορα σκεύη (τραπε-
  ζιοθ) ήτθιπιάταποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί ίν λούξ 100 κηρί
  ών. Πληροφορίαι ναρά τοθ κ.
  Μιχ. Πύλαρου ίξοχικόν κέντρον ι
  Χαραυγή. Πόρος, ■
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥΙΟΥΔΑ
  27ον
  —Έν τώ μεταξύ δμως δι
  έκοψΗ ή έξαδέλφη, κατέστρε
  ψε τούς έμπόρους.
  — Καί μόνο τοΰς έμπόρους;
  παρετήρησε ό έ'νας άπό τούς
  ερεΐς. Οί προσκυνηταΐ μας
  δέν θά ξέρουν πιά ποϋ νό
  βροϋν περιστέρια γιά τίς θυ
  σιες τους. Πβς θά παρακα
  λοϋν τόν ΑΙώνιον στό ναό
  τού, Ή προσευχή είνε ό με
  γαλύτερος πλοϋτος.
  Ό Ίσκαριώτης ζητοΰσε νά
  εύρη έπιχειρήματα γιά ν' ά
  παντήστ), έττενέβη Βμως ,σΐή
  συζήτησι ή Λ'σ. «■»».*?,
  —Καί δλοι αύτοι οΐ^άνθρω
  ποι είνε εύλαβεϊς καί άψω
  σιωμένοι στό Θεό.
  Ό δεΰτερος Ιερεύς δέν εΐ·
  χε ττή" τΐποτε άκόμη. Πσρσκο-
  λουθοΰσε προσεκτικά κάθε
  λέξι καί κάθε κΐνησι τοθ Ί
  σκαριώτη.
  "Οταν κανιίς πιά δέν μι
  λοθσε τόν ρώίησε μέ γλυκύ
  τητα.
  —Λένε δτι ό Ίησοϋς ό
  Ναζωρσΐος ήΌθε έδώ γιό
  >' ό νακηρυχθή βασιλεύς τού
  Ισραήλ.
  Έσεϊς ποϋ είσθε τής! άκο
  λουθΐσς τού θά ξέρετε τάς
  προθέσεΐς τού. Είνε άκριβές
  σύτό,
  —Δέν ξέρω τίτιοτε άπ' αύ
  τα ψιθύρισεν ή Ίούδσς. Είνε
  άλήθει δτι ό Κύριος ύποσχέ
  θηκε σέ δλους μιά θέσι στό
  ΒασΙλειό τού, τό ΒασΙλειό
  τού δμως δέν είνε ο' αυτόν
  τόν κόσμο.
  ΚσΙ προσέθεσε μέ νευρικό
  ιητα:
  —Άλλως τε κανεΐς δέν
  ξέρει τή θέλησί τού.
  Όλοι σώπαιναν. Οί δυό ί
  ερεΐς έσηκώθησαν. Άπεχαι
  ρέτισαν τόν Ίούδα μέ μεγά¬
  λην ιύγένεισ.
  —Πρέπει νά σδς γνωρίσω
  με στόν άρχιερέσ μσς στόν
  Αννα, εΐπε ό δεύτερος ίε
  ρεύς.
  Είνε £νας άνώτερος άνθρω
  πος.
  Άν καί πρίν άτΐό λίγο κσι
  ρό μετεβΐβσοε τόν τίτλο τού
  στόν γαμβρό τού τόν Καϊά
  φα, στήν ούσΐα δμως αύτάς
  κυβερι α.
  Θά είνε πολύ περΐεργος νά
  μάθη άπό σάς τή διδασκαλΐα
  τοϋ ΊησοΟ.
  Ό Ίούδας έχαιρέτισε μέ
  μεγάλο σεβσσμό καί γύρισε
  σκετττικός στό δωμάτιο δπου
  ήαν τό άρρωστο παιδΐ τού.
  Στό διπλανό δωμάτιο ή έξα¬
  δέλφη πηγαινοερχότανε καί
  παρακολουθοθσε μέ τα μάτιο
  της τό ζεθγος.
  —Δέν πρέπει ν' άπελπΐζε
  σσι, τοθ εΐπε μέ τρυφερόιη
  τα ή ΛΙα, Βταν εΐδε τόν Ίού
  δα νά κυττάζη μέ άπόγνωο
  τόν Ίσαάκ. Δέν βλέπεις δτι ό
  Θεός μάς άγατια καί θέλε
  την ευτυχία μας; Νά, πού θε
  λει νά σέ δεχθή ό άρχιερεύς
  (συνεχΐζεται)
  Δ1ΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Ή Σταφιδική Ένωσις Χαν
  ών (Συν. Π Ε.) προκηρύσσε
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι
  ένσφραγΐστων προσφορών διά
  την προμήθειαν των κάτωθ
  είδών:
  α') 50—60.000 Σταφιδοκιβω
  τΐων.
  β') 30—40 βαρελίων ριζε
  λαΐου.
  γ') 100 σάκκων θείου Σουμ
  πλψέ Α. Α. Α.
  δ') 4—5 Τόννων Σταφιδο
  χάρτου Σελυλόζ.
  ε) 4—5 τόννων γαλβανιζέ
  Νο 13.
  ζ') 200 χιλιογράμμων χαρ
  τού συσκευασΐας.
  Ό διαγωνισμός θέλει διε
  ξαχθή έν Χανίοις καί έν τοίς
  Γραφείοις τής Ενώσεως την
  24ην Απριλίου ημέραν δευτέ
  ραν καί ώραν 11—12 π. μ εν
  θα καί δτε καλοθνται οί βου¬
  λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν βά
  σει των δρων'τών άπό 2—^
  —39 οίκεΐων συγγραΦών υπο
  χρεώσεων κατατεθειμένων
  έν Χανίοις παρ' ημίν, έν
  Ηρακλείω παρά τή Άγροτικβ
  Τραπέζπ καί είς τα έν Αθή¬
  ναις ("Οθωνος 6) Γραφεΐα της
  ΕΣΣΕ ένθα οί βουλόμενοι δύ
  νανται νά λάβουν περισσοτέ
  ρσς πληροφορίας.
  Έν Χανίοις τ{| 2α Άριλ
  ου 1939.
  (Έκ τοθ Γραφε(ου)
  Τό καλλιτεχνικόν γεγονός
  των ημερών
  Η υ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  τής οποίας! ή άφιξις άποτελίΐ πράγματι μεγάλο χαλλιτιχνιχόν
  γεγονός των ημερών διά τό Ηράκλειον.
  Ό θίοσος τής κ Άνδρεάδη θά κάμη έναρξιν τ©ν παραστώσι-
  ών τού μέ τό άριστουργημα τοθ Ίψιν «Έντα Γχάμττλερ», τού ά
  φήκεν είς Αθήνας εποχήν είς σειράν 35 συνεχών παραστάσιων.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΠιΠΒΜΙΒ
  Τοϋ Άρμστρογγ.
  Κ 0 ί ΓΗ Ω ΓΊΙ Κ γ
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Έξαρτήματα ποϋ συμπληροί νούν
  την κομψή άνοιξιάτικη τουσλέττα.
  Άπαραίτητο έξάρτημα τής ά-
  νοιξιάτικης ένδυμασίας άποτελοθν
  εφέτος οί μπλοΰζες οΕ οποίες πά
  ρουσιάζουν μεγαλη ποικιλία είς
  σχίδια, υφάαματα καί χρώματα
  ΟΕ κεντημένες μπλεδζες Ιρχον
  ται είς την πρώτη γραμμή. Έπά
  νω είς ΰφασμα λινό ή μεταξω
  τό θά κεντοθν μέ τό χέρι λου
  λούδια, πουλιά ή πολύχρωμες πε-
  ταλοθδες.
  Τα διακοσμηΐικά σχίδια τα ό
  ποία μπορεΐ νά κεντήση μίνη
  της μΕα κυρία. είνε πολύ άπλά",
  άλλ' άπαιτοΰν άρμονικά καί δρο
  σερά χρώματα.
  Την άνοιξιάτικη μττλούζα ου-
  νοδεύει συνήθως χαί Ινα μκρό
  ζιλέ χωρίς μανίκια, πλικτό ή έ
  πίσης κεντητό. Γιά τό ζιλέ,
  πού συμπληρώνει τό πρωίνό 'τα
  γιέρ τοθ σπόρ ή τοθ περιπάτου,
  Θ4 προτιμηθη' μιά πλεκτή δαντέλ
  λα ή χονδρό τοθλι πλεκτό. Τό
  ζι)έ αύΐό γαρνίρεται μέ δύομα
  κρυές τσέπες καί δέν ίχει για-
  Πολύ τής μάδας είνε χαί τό
  χοντό ζιλέ άπό άσπρο ή ρόζ πι
  νέ πού έφαρμάζεται είς τό σώ
  μα μέ γοζωτά πιε:άκια.
  Ή μπλούζα πού προορίζεται
  γιά τόβράϊυ ι!νε άπό μεταξωτό
  ΰφασμα έμπριμέ μέ μεγάλα λου
  λούδια σέ ζωηρά χρώματα. Είνε
  μακρυά, σέ φόρμα τυνίκ, καί
  φοριέται μέ Ινα ταγιέρ άπό μαϋ
  ρο ταφτά μέ μακρυά φούστα καί
  κοντή έφαρμοστή βέστα ή ζακέτ
  τα. Τό ταφτά τής μόδας είνε έ
  κτάκτως μαλακό, λεπτό ώσάν μου
  σελίνα.
  Τής μόδας είνε μία μπλούζα
  άπό άραχνιύφαντη δαντέλλα σέ
  άπόχρωοι μπ?έ πάλ ή ρόζ, μέ ό
  μοιόχρωμη φούστα καί βέστα άπό
  κρέπ μαροκέν ή ταφτά.
  ή Ντιστεγχέ
  ΘΕΙΤΚΟΣ ΧΑΑΚΟΙ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ »8)1ΟΟ
  Πωλεϊται είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ
  'Γλόπιχχΐς ήγγυημένες άπί> τα Άνωγειανά Μιτάτ»
  τβϋ Ψηλορείτο» ευρίσκονται είς τό Πρατήριβν -τυρού
  των κ. η. Δ. Φευστανάκπ, Χ. 5«>ούρπ καί Σία (έναντι
  παλαιάς Νομαρχίας. ,
  Γνωρίξβμεν έπίσπς δτι άνοιλβιμράνβιΐϊν τίιν ««ραίο-
  βιν μυζηβρών αίς Πειραια κ»1 Άθήνβς δια τού ϊχϊι
  προσωρινώς ίγ«ατ«στ«βέντβς ουνετβίρβυ μας Χ. Αυλ
  ♦5ον
  «Δ6ν δπάρχουν—εΓπε—δυνάαται
  καί καταδυναστευόμενοι. "Υτΐάρ-
  χυν μόνον Ικιϊνοι πού Ιπιτρέπουν
  καί άνίχονται να χαταδυναατεύων
  ται. Οί Τοθρκοι ?έν περιλαμβά-
  νονται μεταξύ αύΐών. Οί Τοθρκοι
  έκαμαν τό καθήκον των. "Ας κά¬
  μουν καί οί άλλοι τό ιδικόν
  των».
  Δέν ήταν διατεθειμίνος νά πα¬
  ρασύρη την Τουρκίαν είς πα?άφρο
  νχς μεγαλομανίας, δέν ήταν δια-
  τεθειμένος νά γίνη ό ^πρόμαχος
  τής Άνατολής χατά τής Λύσεως,
  τ&Ο μωαμεθανισμοθ χατά τοθ χρι
  σπανισμοθ, των δποδ&ύλων λαών
  χατά των κυριάρχων.
  «"Εχομεν μίαν μόνον αρχήν: Νά
  βλέπωμεν δλα τα ζητήματα άπό
  καθαρας τουρκικής απόψεως καί
  ν4 ένδιαφερώμεθα μόνον διά τα
  τούρκικα συμφέροντας
  —Μακρυά άπό αυΐαπάτας καί
  ονειρα!
  'Ωμιλοΰσεν ό ρεαλισιής.
  Παρ' δλην δμως' την έττιτυχΕαν,
  τόν θρΐαμβον^τάς κολακείας δ Κε
  μάλ Σέν άφησεν οϋτε πρός ^στιγ¬
  μήν νά τυφλωθή μίχρι τοθ σημεί
  ου ώστε νά παρίδη 8τι εξαιρέσει
  τοθ "Ισμέτ, τού Φεβζή, χαί τοθ
  στενοθ χύχλου των άμέσων αυνερ
  γατδν τού, οί άλλοι. οί βουλευταί
  χαί οί παλαιοί έχθροί τού, δέν
  ήσαν διατεθειμίνοι νά τόν θεωρή
  σαυν ώς ανώτερον των. Πολλοί έξ
  αυτών προσωπιχώς τόν έμισοθσαν.!
  Άπαξ χαί είχεν έχλείψει ό χίνδυ
  νος, άπαξ χαί είχεν- ήττηθή χαί
  έχδιωχθή ί ^εξωτερικάς έχθρός,
  κανείς έξ δλων αυτών δίν ήταν
  διατεθεΐμένος νά τόν παραδεχθή
  ώς οριστικόν καί απόλυτον κύριον.
  Είχεν άκόμη ν' αντιμετωπίση άντί
  στάσιν, ν' άγωνισθή διά νά κρα
  τήση την Ζσχύν πού συνεχέντρωσε
  είς χείρας τού. Δ!ς ή έθνοσυνέλευ
  σις τόν ιϊχεν καλίσει πίσω είς
  "Αγκυραν διά νά συζητήση μαζί
  της καί νά καταλήξουν άπό κοι
  νοθ είς άποφάσεΐς περί τής στά
  σεως πού ή Τουρκία θά έτήρει ε¬
  νώπιον τής διασκέψεως τής είρή
  νης Δέν τού διέφευγεν δτι άν τόν
  είχαν αναγνωρίση δικτάτορα, τό
  είχαν κάμει εντελώς προσωρινώς
  δπό την πίεσιν τής άνάγκης, Τόν
  είχαν κάμει οΊκτάτορα ηρίς άντι
  μετώπισ'ν τοθ πολεμικοθ ηροβλτ)
  ματος Τό πολεμικόν πρόβλημα
  είχε λυθή. Άρα αυτομάτως κατηρ
  γείτο ή δικτατορία τού. Τόσον ά-
  ςρελώς εσκέπτοντο. Δέν ήσαν διατε
  θειμέναι νά δποκύψουν, είς τόν νι¬
  κητήν στρατηγόν ώς είς Ινα ίσίδι
  όν δικτάτορα. Άλλά καί έ Μου
  σταφά Κεμάλ ήταν Ιΐοιμο; διά
  την πάλην.
  Ένα άπόγευμα, ή Χαλιντέ
  Έντήκ, είς τόν ήσυχον τόνον
  πού την χαρακτηίίζει, τοθ πά
  ρετήρησε:
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Αφίχθησαν χάριν
  των έορτων τοϋ Πάσχα ή κ. κσΐ δ
  κ. Βαρδινογιάννης.
  —Αφίχθησαν διά της προχθεσι-
  νής θαλασσΐας εύκαιρίας Όϊ κ· κ.
  Δημήτριος, Αντώνιος, Λευτέρης
  καί Κώστας Βορεάδης.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών μετά
  τής δίδος θυγατρός τού 6 άτμο·
  πλοικός πράκτωρ κ. Άμάμτΐιλε
  Κόρπης.
  —Αφίκετο έττ' αδεία 6 έφορεια
  κός κ. Μανώλης Μαρκάκης.
  —'ΑοΙκετο έκ θεσσαλονίκης ό
  άνθ)στής μηχανικοθ κ. Σοφούλης
  Σακλαμττάνης.
  —ΈπΙσης αφίχθησαν έξ Αθηνών
  οί κ. κ. ΜΙαης Ραττιδης πτυχιοθχος
  τής νομινής καί Τάκης ΡοτπΙδης
  φοιτητής Ιατοιχήο.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό Πατριω
  τικόν "Ιδρυμα Κοινωνικής Προ¬
  νοίας καί "Αντιλήψεως έκφράζει
  ευχαριστίας ττρός τόν Σύλλογον
  ΔεσποινΙδων Ηρακλείου διά την
  διανομήν 130 φορεμάτων εΐο τα
  βρέφη τοθ τμήαατος ύγιών (ίρε·
  φων έη' εύ*αιρΙα των έορτών
  τοθ Πάσχα. ('ΚκτοΟ γραφε(ου)
  ΑΦΙΞΕΙΣ— Αφίκετο διά τοθ
  θαλαμηνοθ «Σόφια» ό διευθυντής
  τοθ μεγάλου έν "Αθήναις έστιατο
  ρΐου «Αβέρωφ» κ. Σταθρος Χβλ
  κιιδάκης. Ό κ. Χαλκιαδάκης είνε
  άπό τα φιλοπρόοδα ειαγγελματι·
  κά στο'χεϊα τώ τιμώντα την Κρη
  τικήν των καταγωγήν είς την τιρω
  τευουσαν.
  ***
  Γύρο στήν πόλι.
  ίί
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βο¬
  λον Φχασαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΤΡΟΦΟΣ κατάλληλος δι' οικο¬
  γένειαν μέ βρέφος ζητεί θέσιν.
  Πληροφορίαι έδός Λαχανά Ξενο¬
  δοχείον Ξένων.
  ΗΙΙΙΙ1ΙΙΗΙ1Ι1ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1111ΙΙ1ΗΙ1-111ΙΙΙ1ΙΙ11Ι1ΙΗΙΙΙΗ11Ι1
  II
  Ι1ΙΙΙ1Ι1ΙΙ1111111ΙΙΗΙ» ΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1Ι1Ι5
  1 Κολώνια ι- Άρώματα "
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ
  καί δλα τα ΕδρωπαΙκά καί Έλληνικά καλλυντικά τοθ
  νυναικείου καλλωπισμου είς τοθ
  "Εσυνεχίσθη καί χθές ή κίνησις
  τής άγορας δπου οί όψΐονισταΐ ου
  νωστίζοντο Μως αργά την νύκτα.
  —Είς τος πύλας τής πόλεως πά
  ρςυσιάσθη ή ουνήθης Εκθεσις ζων
  τανων άμνών τα 6ποία έξετίθεντο
  υπό χωρικων.
  —Πωλούμενα έντός των δρων
  της διατίμησεως ώς επί τό πλεί¬
  στον.
  —Τό ϋΐΐαιθρον είνε γεγονός δ-
  τι θά αποτελέση σήμερον, συνεπι
  κουροθντος φυσικσ. καί τοθ ανοι-
  ξιατικου καιροθ, τόπον πασχαλι-
  νής διασκεδάσεως.
  — "Αλλως τε ή χαρά τοθ Πά·
  σχο. χαρά "Απριλιάτικη, συνδέε·
  ται πάντοτε μέ την ζωήν τής έξο
  χής πού είνε ή ωραιοτέρα πνεαμα
  τική άντιστάθμισις είς τό μεγάλο
  γλέντι τοΰ Πάσχα.
  —Χθές καί προχθές «έκινήθη»
  άοκετά η άγορά είδων πολυτελεί¬
  ας, τα ϋφασματοπωλεϊα καί υπο·
  δηματοποιεΐα.
  — Είς πολλάς προθήκας έφιγού
  ρσραν τα πρώτα ψαθακια, τα δ·
  ποία συνήθως συμπληρώνουν μίαν
  εμφάνισιν,,. Ανανεωμένην καί πα-
  σχαλινήν.
  — Άν λάβωμεν έννοεΐται ύη' 6-
  ψιν τούς συμπολίτας οί όποϊοι
  φροντίζουν να παρουσιάζωνται ά
  ναλόγως κάθε Πάσχα.
  —Άξ'ζει νά έξαρθβ ή συμβολή
  των φαλανγιτών καί φαλαγγισ·
  σων τής έθνικής νεολαΐας είς την
  προχθεσινήν περιφοράν των Επι
  ταφΐων.
  —Ή συμβολή αθτη ασφαλώς συ
  νετέλεσενείς την έπιβλητικωτέραν
  εμφάνισιν τής περιφορςις |καΙ διε·
  κρΐθη διά την τάξιν καί την πει¬
  θαρχίαν της.
  —Άνάλογος ήτο καί ή συμβο¬
  λή τοθ προσκοπικοθ σώματος καί
  Ιδία των όδηγδν.
  -'Εκτός των κεντρικών ναών
  άρτια σύνολα παρουσίασαν προ
  χθές_καί οί καθαρώς συνοικιακοΐ
  τοιούτοι.
  —Ώς λ. χ. τής ΆγΙας Τριάδος
  τής οποίας ό γραφικός έπιτάφιος
  απετέλεσε καί εφέτος κάτι τό ω¬
  ραίον.
  —Τα έγκώμια έψάλησΐν καί
  έκεΐ άρκετά καλά υπό τάς όδηγί
  άς τοΰ ψάλτου κ. Σταματάκη.
  —Παρά τάς «θϊΐας στιγμάς»
  των ημερών, οί συμπολίται δυστυ
  χώς δέν ηδυνήθησαν νά μεΐνουν
  άπερίστταστοι λόγω των έξωτερι
  κων γεγονότων.
  —Τα οττοΐα έσχολιάζοντο ηοικι
  λοτρόπως υπό των αυμτΐολιτών
  την εσπέραν τής Παρασκβυής καί
  καθ" δλην την ημέραν χθές.
  —'ΥπενΒυμΙζομεν είς τό θέατρον
  Πουλακάκη την σημερινήν προ·
  βολήν τής «Προσφυγοηούλας» τής
  ωραίας έλληνικής ταινΐας ή οποία
  ήρεσε παντοθ δπου προεβλήθη ώς
  ανταποκρινομένη είς την σύγχρο
  νόν ελληνικήν ζωήν.
  — Είς την «Μινώαν» έξ άλλου
  ό Χονδρός καί ό Λιγνός είς τό £ρ
  γον: «ΆτσΙγγανοι» τό άπόγευμα
  καί τό εσπέρας ή «'Υπερτάτη θυ
  σία» θά συγκεντρώσουν ασφαλώς
  πολύν κόσμον.
  * Ρίπβρτ»·
  —Θεατρικά.
  "Αφιχθη άπό προχθές είς την
  πόλιν μας ό Διευθυντής τοθ θιά·
  σου κ. Κατερίνας Άνδρεάδη κ. θ.
  ΚρΙτας διά την οργάνωσιν των
  παραστάσεων τού θιάσου είς την
  πόλιν μας.
  Μέ την άφιξιν τοΰ κ. Κρίτα κα
  θιερώθη άμπονέ 10 παραστάσεων,
  αί θέσεις τοθ δποΐου έζασφαλΐ-
  ζονται είς τό θέατρον άπό οήμε
  ρον ή είς τό ξενοδοχείον «ΜΙνως»
  παρά τω κ. Κρίτα.
  Γεωργαντά
  Ξ
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΈπανεκδΙδεται ή «Άγροτι-
  κή Κρήτη» υπό την Διεύθυν
  σιν τοθ ίδρυτοΟ καί ίδιοκτή
  τού της κ. ΉλΙα Ε. Διαλυνα.
  'Ετησία συνδρομή δραχμαΐ
  1100, προπληρωτέαι.
  | Πώλησις χονδρική κα! λιανική. |
  ίπιιιηιηΐιιαιΐΒηιΐΗΜ
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον ηκρα τίιν 'Αγρβ
  τικίιν Τράηεζ«ν (ϊνβντι βΐ-
  Μΐας χ. Μιχελιδάκη.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  548ον
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτεζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι/ δλους.
  Είνε άνάγκη νά κατσβή έξ οΐκτου καί συγχρό
  νως αύστηροδικαΐως, ώς αδελφάς καί κριτής έν
  ταύτώ, είς τάς εΐρκτάς καί είς τους λάκκους έκε(
  νους ερπουσι φύρδην μίγδην οί αίμάσσοντες καί
  οί μαστιγοϋντες, οί κλαΐοντες καί οί βλασφημοϋν
  τες, οί δυσπραγοθντες καί οί κακοποιοΐ.
  Έχουσιν δρά γε μικρότερα χρέη οί τΛν καρ
  διών καί ψυχβν έταστσΐ ούτοι ή" δσον οί των έ
  ξωτερικών πραγμάτων ΙστορικοΙ;
  Μήπως ό Δάνχης έχει ολιγώτερα νά ειΊτη. τοθ
  Μσκιαβέλη;
  Μήπως τα υπό την κοινωνίαν, ώς ύποχθόνια
  κοΐ ζοφερά, εΤνε ήττον σοουδαϊα παρ' ΰσον τα
  υπεράνω αυτής;
  "Οταν τις άγνοή τό σπήλαιον, δέν δύναται
  νά γινώσκη καλώς τό δρος.
  Σημειωτέον ομως έν παρόδω ότι δέν πρέ
  πει νά συμπεράνωμεν έκ των εΐρημένων 8τι με
  ταξύ δύο τάξεων Ιστορικών παρεμβάλλομεν με-
  σότοιχον χωρΐζον αύτούς τελείωο Όχι, ουδείς πι
  στός Ιστορικός τοθ δημοσίου κσί φανεροθ των
  λα&ν β(ου δύναται νά αναγνωρισθή, άν δέν
  είν£ συγχρόνως κατά τι καί ίστορικός τοθ έσω
  τερικοθ καί κρυφΐσυ αυτών βΐου' ωσαύτως ού
  δεΐς δύναται νά αναγνωρισθή άκριβής Ιστο¬
  ρικός των έντόξ, άν δέν είνε καί ιστορικός των
  έκτός.
  Ή ίστορΐα· ήθών καί Ιδεών είσχωρΕΐ είς την
  των γεγονότων καί αυτή πάλιν είς εκείνην, κατ'
  άλληλεπίδρασιν ούτως ειπείν.
  "Όλοι οί χαρακτήρες, οί)ς ή θεΐα πρόνοια χά
  ράττει επί τής φυσιογνωμίας εκάστου έθνους, έ¬
  χουσι κατ' θυσίαν παραλλήλους αυτών άμυδρούς
  μέν, άλλ' εύδιακρΐτους, καί δλοι οί έν τώ βά
  θει όργανισμοΐ παράγουν σεισμούς είς την επι
  Φάνειαν.
  —Έπειδή καί έν τή πραγματική Ιστορία ά-
  ναμιγνυνται άναγκαΐως τα πάντα ό αληθής ί-
  στορικός πρέπει καί ούτος είς πάντα ν" άναμι
  γνύεται.
  Ό άνθρωπος δέν είνε κύκλος έχων έ"ν καί
  μόνον κέντρον1 είνε έλλειψις δύο έχουσα έστΐ
  άς τα γεγονότα καί τάς (δέας.
  Β'.
  Ρ,ζαι.
  Ό νοθς είς τούς θεσπεσιωτέρους αύτοθ δια
  λογισμούς, κσί ή κοινωνιολογΐα είς τάς συγκινη-
  τικωτέρας αυτής μελέτας προσκαλοθνται νά έκφέ
  ρωσι την έαυτών έτυμηγορίαν ενώπιον τής αίνιγ
  ματώδους καί άπαισΐας άμα καί σκανδαλιστικής
  ταύτης διαλέκτου.
  Έν αυτή έκθρώσκει ή κόλασις. Εκάστη συλ
  λοβή Ιχει δεδηλωμένον σκοπόν.
  Αί λέξεις τής κοινής γλώσσης φαΐνονται έν
  αυτή συνεσπασμέναι καί ήκρωτηριασμέναι ώς υπό
  φάσγανον δημΐου.
  (ουνεχ(ζεται)
  ΟΙ «ΑΝΤΩΝΙΣΤΑΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  Γ.'
  Ό «πάτερ» Αντώνιος έθερά·
  πευεν έπιθέτων τάς χεΐοάς τού επί
  τοθ άσθενοθς καί ψελλίζων προ·
  αευχάς Οί μή Ζώμ,ενοι έπταιαν, οί
  ίδιοι, ώς μή Ιπιδείξαντες την πί
  στιν πού έπρεπεν. Είς τόν εαυτόν
  τού δ ίδρυτής τής αιρέσεως Ιπε'
  φύλασσε κ τί τό δικαίωμ* νά
  προσδιορίζη έν άνάγχη αυστηράν
  χορτοφαγικήν δίαιταν καί έν τέ
  λει'καί φάρμακον. Αί συνταγαί
  πού έγραφε ώμοίαζχν μέ ίερο-
  γλυφικά, τα δποΐα ουδείς φαρμα·
  κοποιός κατώρθωνε νά έρμηνεύ
  ση. Έν τοσούτω τα περισσότερα
  φαρμακείω τοθ Βελγίου εξετέλουν
  την συνταγήν τοθ «πατρός» Άν
  τωνίου, διότι εγνώριζον 8τι συνί
  σ:α'άιτλώς Ινα τονωπκόν μέ ολί¬
  γον σίδηρον! ΈννοεΙται δτι οί ί
  ατρικοί σύλλογοι δέν παρέμεινεν
  ίάνζροι. Ουδείς έχει τό δικαίω
  μα νά γράφη συνταγάς, έφ' δσον
  στερεΐται διπλώματος. Ό^βπατήρ»
  Αντώνιος παρεπέμφθη είς δίκην
  ώς άγύρτης. ΌποΕα δμως δπήρ-
  εν ή έκπληξις των δικαστών. δ-
  ταν ενώπιον τοθ δικαστηρίου πά
  ρήλασαν μάρτυρες επί μαρτύρων
  βεβαιώσαντες ένόρκως βτι είχαν
  θεραπευθή άπό τόν «θαυματουρ·
  γόν πατέρα;»
  Ή δίκη έχείνη, ή δποία τόν
  περιέβαλε καί μέ τόν φωτοστέφα-
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' εύθβΐαν Πειραια, 230-
  ρον, Τήνον, Πάρβν, Ν«ς"βν.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  τ Τηλ. 1—41.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλί«ν. Τβννοαν 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα ΒιαμερΙ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τηνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Τολ. $.«ι Πρακτορειον ΑΜΑΜΙ1. Π. ΚΟΡΠΗ
  νον τοθ μάρτυρος συνετέλεσεν είς
  την καταπληκτικήν έξάπλωσιν τής
  αίρέσιώς τού. Τα πλήθος των 5πα
  δών τού καθίστατο ολοέν πυχνό
  τερον. Στερηθείς μετά την από¬
  φασιν τοθ δικαστηρίου τοθ δικαι
  ώματος νά γράφη ^συνταγάς, άνε
  κάλυψε μίαν άλλην τού ίδιίτητα:
  ΉμπΓ,ρίΟσε νά «μαγνητίζη» οιον¬
  δήποτε τεμάχιον κοινοθ χάρτου
  μΐταδίδων είς αύτό θαυματουρ
  γούς ιδιότητος. Είς τοίις άσθε
  νεΐς πού τόν έπεσκέπτοντο άπέ-
  κοπτεν καί έδιδεν ίνα κομματάχι
  «μαγνητισμένου χάρτου». Ό άσθε
  νής δέν είχεν ή νά βυθίση τό χαρ
  τάκι είς "ίνα ποτήρι νερό, νά τό
  αφήση ολίγον νά μουλιάση καί
  ΰστερα νά ροφήση τό δγρόν. "Αν
  δέν τοθ ϊπαυαν οί~ πόνοι, έσήμαι
  νεν άπλούστατα δτι δέν είχεν την
  άπααουμένην πίστιν!
  Τό περίεργον είνε 8π οί ίπα
  δεί τοθ πατρός Άντω/ίου δέν
  προήρχοντο μόνον έκ των άμορ·
  φώτων λαϊκών τάξεων. Έκ των
  πρώτων χορηγών τής αίρέσεω;
  υπήρξεν ή πλουσία οίκογίνεια
  Ντερενιακ&ύρ τής Λιέγν,ς, χάρις
  είς την είσφοράν τής οποίας ή
  γέρθη δ πρωτος ναός των Άντωνι
  στών είς "την πολίχνην Ζιμέμπ
  επί τής δχθης τοθ Μοζέλλα.
  (συνιχίζβται)
  Ό Θρόνος Άμαρίου
  τό γραφικό χωριό.
  ΘΡΟΝΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ, Άπρίλιος
  (άνταποκριταθ μας).—Είκίνα άνει
  ρώδους ώ,.ιορφια'ς παρουσιάζη
  την εποχήν αυτή ή έπαρχία Άμα
  ρίου, Τό πράσινο πού κυριαρ
  χεΐ παντοθ, τα άφθονα νερά πού
  κυλοθν μέ παφλασμό, τ' άοώιΐα
  τα των άνθών πού άναϊίδοντα
  άπό ρεμματ'ές 6<θύσ<'ες κα! π>χ
  γιές,τά κελ*ϊ ήιια α νΆι πουλιών
  χτον'.ζουν καί συ θέτο,ιν μί*ν
  άομονίαν πού αποτελεί την άΐτο-
  θέωσιν τοθ κρητικοθ κάλλους.Ή
  άνοιξις είς τό Άμάρι ϊχει Εδιαι
  τέραν γοητΐίαν. Καί αί άκολου-
  θίαι τής Μεγάλης Εβδομάδος
  προσλαμβίνουν μεγαλυτέραν κατα-
  νυκτικότητα 8πως καί αί έορταί
  τοθ Πάσχα πού γίνονται μέ δλην
  την άγνότητα των παλαιών έθί-
  μ ών καί παραδόσεων έχουν ένα
  τόνον είδυλλιαχόν μαζί μέ τό
  θρησκευτικόν περιεχόμενον. Πή-
  γαίνετε είς ίνα οιονδήποτε χω
  ριΙ> τής επαρχίας ΆμαρΕου καί
  θά νοιώσετε ν' άνανεώνεαθε. "Ενας
  άλλος άέρας φρέσκος καί ζωογό-
  νος πνέιι έ5ώ πέρα.
  Ιδού δ θρόνος. Δέν έλαβε χωρίς
  λόγο αύτό τό δνομα. Είνε πραγ
  ματικά θρίνος προνομιούχων.
  Είναι ένα άπό τα , γραφικώτερα
  καί τα πλουσιώτερα χωρία τής
  επαρχίας ΆμαρΕου. Πλούσιον είς
  προϊόντα καί πλούσιον είς ιστο¬
  ρίαν δπως είνε πλούσιοι είς «ί
  ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙΛ
  5ΙΝ6ίΕ (5.Α Ε. 20}
  (5.Α.Ε.30)
  ΙΉΪ~](5.ΑΕ.4Ο)
  ΤΡΙΡίΕ (5 Α Ε 50)
  ΘΟίΰΕΝ (5 Α Ε 60)
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καΐ μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  •■■■■Ι
  ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  Νέαι παραλαβαΙ έκ των καλλιτέρων Έλληνίκων καί Εύρωπαΐκών Εργοστασιον.
  ΤΜΗΜΑ 1) Μαλλίνων ύφασμάτων: Πλουσιωτάτη συλλογή πβιοτήτων καί χρωμάτων.
  ΤΜΗΜΑ 2) Μεταξωτδν: Μέγας πλβϋτβς χρωμάτων, πβιοτήτων καί σχεδίων.
  ΤΜΗΜΑ 3) Βαμβακερών: Όλα τα νέα σχέδια καί χρώματα είς μεγάλην συλλογήν ποιοτήτων.
  ΤΜΗΜΑ 4) Έηιπλώβεων: Πλήρης συλλογή έκλεκτδν είδών. Πώλησις λιανική καί χβνδρική.
  ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓ,ΩΝΙΣΤΟΙ.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΑΣ
  ■■■■
  οθήματα καί οί κάτοΐκοί τού
  Άλλ' έκτάς τής μεγάλης γεωργι-
  κής παραγωγτΐς τού ό θρόνος»έ-
  χει καί μίαν άλλην πραγματικήν
  πηγήν πλούτου. Την πηγήν άπ'
  δπου άναβλύζει τό όνομαστόν
  ίιματικό νερό πού μίνει βμω;
  δυσιυχώ; άγνωστο είς τοΰς πολ
  λούς καί τελείως άνε<μετάλ'ειι τον λδγφ τοθ δπ δέ" δπάοχει συγκοινωνία άμαξίτή άφ' έ^ός καί λδγφ τιθ δτι δέν είχεν εκ¬ δηλωθή μέχρι τώρα ενδιαφέρον έκ μέρους τοθ κράτους, "Ηδη δ- μω; οί φιλοπρόοδοί κάτοικοι απεφάσισαν νά διανοίξουν διά προ σωπικής εργασίας δρόμον άπό τοθ χωρίου των μέχρι τής κεν· τρικής άριηρία;. Καί έλπίζιται δτι έντός δλίγου, μέ την ενίσχυ¬ σιν τοθ έτταρχιαχοθ ταμείου δδο ποιίας καί τής Γεν. Διοικήσεως θά έχη αποπερατωθή δ δρόμος καί θά έξοιοφαλισθη' ή συγκοινω νία. Τδτε δέ θά ανοίξη καί νέα περίοδος διά την ζωήν καί την ανάπτυξιν τοθ θρδνου καί τής περιφερείας τού. — Ή τελετή της 'Αναστάσβ ως καί ή έβδομοτς τοΰ Πά σχα. Σήμερον Κυριακήν τού Πάσχ« άρχεται 3.30 μ.μ ο έσΐτερινός καί ή π^νηγυριχπ λιτανεία τής '*ν« στάσεως ώς έθος ήτοι Έκ τού Μητροπολιτικοΰ Ναού ή πομπή χατευθυνθήσετιχι είς τόν Ίβ"όν Ναόν Αγ. Ματθαίου ένθα φαλτί σεται & μικρός έσπΐρινός. Μιτά την είσοδον η πομπή κατευθυνθή σεται είς τον Ιερόν Ναόν 'Αγ Τίτου, δπου φαλήβεται 6 έσπβρι νός, μετά τό τελθϊ τοΰ οποίου ή πομπή διά τής Λεωφόοου Κ«λο καιρινοΰ θά καταλήξη είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν 'Αγ Μπ νά ένθα ψαλήβεται έ μέγας ί βπερινός τής 'Αναστάσεβας πανπ γυρικώς κ»τά τό τυπικόν τή; μ( γάλης 'Κκκληαίας, θά έπακολου θήση δέ ο άσπαβμός της "Ανα- στάσεως. Δευτέρα της διακαινπσίμου; 7 η. μ Ή θεία λειτουργία έν τω Μητροπολιτικώ ναώ 'Αγίου Μπ νά καΐ έν τώ Ίερώ ναώ τοθ 'Α γίου Κωνσταντίνου 6 μ. μ, β έσπβρινός έν τω παλαιφ ναώ τοΰ 'Αγίβυ Μηνά Τρίτη τής ' Διαχαι νησίμου: 7 π μ. Ή θεία λειτουρ γία έν τφ παλαιώ ν«φ τοΰ "Α γίου Μηνά μεθ' Ην φαλήβεται έ- πιμνημόσυνος δέησΐς έν τώ περι βόλω τού Διδασκαλείου' υπέρ των έν πολέμοις; πεσόντων καί κατά καιρούς άναιρεθέντων εύσε βών. 6 μ μ. 6 έσπερινός έν τω ίερώ ναώ τοΰ Αγ. Παντελεήμο νος. Τετάρτη της Διακαινηοίμου. 7 π. μ. ή θεία λειτουργία έν τώ Ιερώ ναώ τού 'Αγ. Παντελεήμο νος. 5 30' μ. μ. 6 εσπερινάς έν τώ ίερώ ναώ τοΰ Έσταυρωμένου. Πέμπτη της Διακαινησίμου: π. μ. Α θεία λειτουργία έν τω ίερώ ναώ τοΰ Έαταυρωμίνου. —Έξυγιαντικά εργα είς τόν νομόν Λασηθίου. Δι' άναςροράς τοΰ κ. Νομάρχου Λασηθίου εζητήθη προχθές άπό τό Υπουργείον Ύγιβινής ή χο ρήγησις διαφόρων πιστώσεων διά την κατασκευήν έξυγιαντιχών £ρ γων είς τάς διαφόρους κοινότητας τοΰ νομοΰ Λαθπθίβυ. —Διημερεύβντα καί διανυ κτερεύοντα φαρμακεϊα. Σήμερον 9 Απριλίου θά διημε ρεύσουν τα φαρμακεϊα Γεωργ. Γεπεσάκη, Χριστ. Ζουράρη καί Σωκρ. Χανιωτάκη, θά διανυκτε ρεΰσουν δέ τα ςραρμακβΐα Έμμ. Ματζαπετάκη καί Μιχ. Τζομιτα νάκη. Αυριον Δευτέραν θά διανυκτε ρεύσουν τα φαρμακεϊα ©εβδ. Γε ωργιάδη κα'ι Κωνστ. Κανακάκη. Μεθαύριον Τρίτην 11 Απριλίου θά διανυκτερεύσουν τα ίφαρμα κεϊα Ί. Λογιάδη καί Σωκρ. Χανι ωτάκη. —Τό κυνήγιον τής Δίας. Τό Δααονομεϊον Ηρακλείου καί ή Κυνηνετική Όργάνωσις Ή ρακλείου άνακοινοΰβιν δτι διά της ύπ αριθ. 10008 έ. £. διαταγης της Γεν. Διοικήσεως Κρήτης επε¬ τράπη η εξόντωσις των ΰ πόλει πό μένων είς την νήσον Δίαν αίγων κονίκλων καί Ιεράκων μέχρι τοΰ φθινοπώρου έ. έ ότε θέλει χρησι μοποιηθή ή νήσος ώς καταφύγιον τού Κρητικού αίγάγρου Κατόπιν της άνω διαταγης ά νακοινοΰται δτι πάντες οί κυνη- γοί είναι έλεύθερβι νά μεταβαί νωσιν είς Δί«ν άπό σήμερον καί εφεξής μέχρι τού προσεχούς Φθι νοπώίου μετά των κυνηγετικών των δηλών καί κυνών πρός έξόν τϊΐσιν των ανω έπιζημίοαν θηρα μάτων (αίγών, κονίκλων καί ίερά κων) είς εκτέλεσιν της άνω διατα γης τής Γενικής Διοικήσεως. Είς την οργάνωσιν έκδρομών δέν πρόκειται νά άναμειχθή επί τοΰ παρόντος ή Κυνηγετική Όρ γάνωαις, οί δέ'κυνηγοΐ είναι ίλεύ θεροι 'ίνα.συνεννοούμενοι μεταξύ των κανονίζουν τα τής μκταφβ ράς τ«ν ιίί Δίαν κ«τ* " ""
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  9 Απριλίου 1939
  ΤΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤ1ΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΙ! ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ΝΙΡΤΔ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ 24ΩΡΟΝ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΡΟΕΑΑΣΑ^Ε^ΑΤΕΑΑΒΟΝ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤϋΝ ΣΤΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  _ *«— ._ ·■_______ _____ηι ?/ ____«» _
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ δ Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Όλόχληρος
  ό γαλλικός καθώς καί ό αγ- ,
  γλικός τύπος άσχολεΐται σή-1
  μερον μέ τα τελευταία τρα
  γιχά γεγονότα τής 'Αλβανί-;
  άς καί άφιερώνει μακρά σχό|
  λια κάμνει δέ καί προβλέ-
  ψεις διά τάς πιθανάς συνε
  πείας πού θ* έχουν επί τής
  μελλοντικής εξελίξεως της
  διεθνοΰς καταστάσεως. Αί έ
  φημερίδες ύπογραμμίζουν ί
  διαιτέρως ότι ή Ιταλία, διά
  νά επιτεθή κατά τής μι
  κράς Άλβανίας έκινητοποί
  ησεν 179 πολεμικά καί μετα
  γωγικά σκάφη καί 400 άε
  ροπλάνα καί δέν εδίστασε
  πρό τής ήρωϊκής άντιστάσε
  ως των 'Αλβανων νά χρη-
  σιμοποιήαη δλα τα μέαα τοΰ
  πολέμου καί τής εξοντώσεως,
  μηδέ τοΰ ύπερίτου έξαιρου
  μένου. Έν συνεχεία έξαί
  ρουν τόν ηρωϊσμόν των Άλ
  βανών, οί όποϊοι κατώρθω
  σαν, μέ τόν πρωτόγονον ό
  πλισμόν των ν' άντιμετωπί
  σουν τούς πανόπλους Ίτα-
  λούς, νά τούς άποθήσουν έπτά
  κιςκαί νά τούς ρίψουν είς
  την θάλασσαν.
  Ή κ. Ταμπουΐ γράφει είς
  τό «"Εργον» ότι τό πραξικό
  πημα τής Ιταλίας είς βάρος
  τής Άλβανίνς αποβλέπει είς
  εκφοβισμόν των βαλκανικών
  κρατών καί είς εκβιασμόν
  των νά ταχθοΰν υπό την πό
  λαϊκήν κηδεμονίαν τοΰ ά
  ξονος.
  "Αλλαι έφημερίδες καθώς
  καί ό διπλωματικάς βυνεργά
  της τοΰ πρακτορείου Ρώυτερ
  γράφουν: Τα κράτη τοΰ άξο-
  νος μας κκτηγοροΰν ότι θέ¬
  λομεν νά συνεργασθώμεν μέ
  τούς Ρώβσους πού είνε άθεοι.
  Οί Ιταλοί έν τούτοις, πού
  παριατάνουν τούς στυλββά-
  τας τής θρησκεία; δέν έδί
  στασαν νά βομβχρδίσουν ά-
  μάχους πληθυσμούς συγκεν-
  τρωμένους είς τού; ναούς
  κατά την μεγαλυτέραν ήμέ
  ραν τής χριστιανωσύνης, κα¬
  τά την ημέραν τής σταυρώ-
  σεως τοΰ Χριστοϋ. Τί θά εί
  πή, γράφουν, έ Πάπας, τί θά
  είπουν οί 34 Ιταλοί Καρδι-
  νάλιοι, διά την «μεγάλην
  χριστιανικήν Ιταλίαν» πού
  εξέλεξε την Μεγάλην Παρα¬
  σκευήν, ημέραν Αδελφότητος
  τής χριατιανωούνης, διά νά
  στραγγαλίση ενα μικρόν, ά-
  νυπεράσπιστβν κρώτος/,...
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Αί έφημερί
  δες άφιερώνουν σήμερον μα¬
  κράς στήλας είς τό πραξικό-
  πημα τής Ιταλίας είς βά¬
  ρος τής Άλβανίας καί είς
  την στάσιν την οποίαν ©φεΐ
  λει νά τηρήση ή Αγγλία έ¬
  ναντι τής διαμορφούμενη;
  έν τή Μεσόγειω καταστά¬
  σεως.
  Ό«ΉμερήσιβςΤηλέγραφος»
  γράφει υπό τόν τίτλον: «Καί
  άλλη κατάφωρος επίθεσις
  κατ' άλλου μικροΰ άπροστα-
  τεύτου κράτους» καί έπιτίθε
  ται δριμύτατα κατά τής Ίτα
  λίας. Τό «Νταίηλυ Μαίηλυ»
  γράφει ότι διά τοΰ ίταλικοΰ
  πραξικοπήματος άπειλεΐται
  όλόχληρος ή Εύρώκη «πό
  νέ«ν γενικήν άνάφλεξιν.
  ΟΙ «Τάϊμς» παρκτηροϋν ο:ι
  ή Αγγλία Ιχει ζωηκά συμ-
  φέροντα είς την Βχλκανι-
  κήν καί την Ανατολικήν
  Μεσόγειον, είνε 2μως πρόω
  ρον νά προβλέψη κανείς
  ποίαν επίδρασιν θά έχβυν τα
  άλβανικά γεγονότα είς την
  εξέλιξιν των διεθνων πρκγ
  ιιάτων.
  Τα «Νέα Χρονικά» τονί
  ζουν ότι τό Άγγλοιταλικόν
  Σύμφωνον έπαυσεν ύφιστά
  μενον καί συνιστοΰν είς την
  Κυβέρνησιν ν' αποστείλη ά-
  μέαως τόν πολεμικόν στό
  λον είς την Μεσόγειον διά
  νά προστατεύση τα βρεττα
  νικά συμφέροντα καί την
  ανεξαρτησίαν των μικρών
  κρατών. Υπό τό αύτό πνεΰ
  μα γράφει έπίσης καί τό
  «Νταίηλυ Τέλεγρκφ». Έξ άλ
  λου κατά τηλεγραφήματα
  έκ Βρυξελλών ό βελγικές
  τύπος φρονεί ότι τό ίταλο
  αλβανικόν θά τερματισθή
  χωρίς γενικωτέρας θλιβεράς
  συνεπείας. Αντιθέτως είς
  την "Ολλανδίαν εκδηλούται
  μεγάλη νευρικότης καί τα
  ραχή, πράγμα πού άποδει-
  κνύεται καί άπό τό γεγονός
  ότι ανεκλήθησαν όλαι αί ά
  δειαι των στρατιωτικών καί
  διετάχθη γενική έη,ιφυλακή.
  ΤΟ ΡΑ'ΓΧ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΝ '
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Απριλίου
  (15. ύπηοεσ(σ) —Αί γερμανικαί
  Ι έφημερΐδες δικσιολογοθν τό
  πραξικόπημα τής Ιταλίας ώς
  άναγκαΐον διά την εξασφάλι¬
  σιν των ζωτικών συμφερόντων
  τής Ιταλίας έν ΜεσογεΙω
  γράφουν δέ δτι τό Ράϊχ είνε
  παρά τό πλευρόν τής συμμά-
  χου καί φίλης τού μεγάλης
  μεσογειακή"ς δυνάμεως.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 Απριλίου
  ((δ. ύττηρεσΐα). — Αί έφημερίδες
  άσχολούμεναι διά μακρών μέ
  την πραξικοπηματικήν ένέργει
  αν τής Ιταλίας είς βάρος τής
  Άλβανίας, έκφράζουν την άν
  τίληψιν δτι ή κατάστασις έν
  Εύρώπη άποβαίνει επί μάλλον
  καί μάλλον άσταθής, έγκυμο·
  νοϋσα σοβαρούς κιν&ύνους.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Απριλίου (15.
  ύπηρεσία).—ΑΙ απογευματιναί
  έφημερίδες έκφράζουν την γνώ
  μην δτι ή νέα αύθαΐρετος ε¬
  νεργεια τής Ιταλίας θά έπι-
  δράση σοβαρώς είς την διορ-
  γανωμένην άμυναν τής Αγ
  γλΐας έν τή Μεσογείω. Πολι
  τικώς, γράφουν, αί ενέργειαι
  τής Ιταλίας στρέφονται κατά
  τής Αγγλίας καί είς τάς
  προσπαθείας της πρός σχημα
  τισμόν κοινοϋ μετώπου κατά
  των ολοκληρωτικήν κρατών.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
  ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Απριλίου Ι
  (ίδ. ύπηρεσία). — Ή πρωτεύ
  ούσα τής Άλβανίας, ά πό την
  οποίαν έννοεΐται είχον άπο
  χωρήσει ό Βασιλεύς καί ή
  κυβέρνησις άπό τής χθές, έγ
  κατασταθέντες είς την πόλιν
  Έλβααάν, μετά πεΐσμονα καί
  ήρωΐκήν αντίστασιν των ύπε
  ρασΐιστών της, κατελήφθη
  σήμερον την πρωΐαν 9.30' π.
  μ., υπό τοΰ Ιταλικού στρατοΰ
  άφοΰ έβομβαρδίσθη σφοδρώς
  άπό ξηράς καί αέρος.
  Δέον νά σημειωθή ότι καί
  αί άλλαι πόλεις, Δυρράχιον,
  Αγιος Ιωάννης τής Μεδού
  ής, Αύλών, ύπέκυψαν συνε
  πεία τοΰ άνηλεοΰς βομβαρδι
  σμοΰ. "Αλλαι μικραί παράλι
  οί πόλεις κατεστράφηβαν έκ
  θεμελίων έκ τοΰ άνηλεοΰς
  σφυροκβπηματος άπό θοίλάσ
  σης, ξηράς καί αέρος. Ήδη
  είς την Αλβανίαν έχουν ά
  ποβιβασθή άνω των 50 χιλ.
  στρατοΰ, υπέρ τα 250 τάνχς,
  πλείστα τηλεβόλα, περιίηταν
  ται δέ άνω των 400 άεροπλά
  νων καί είςτά παράλιαπεριπο
  λεΐ όλέκληρος σχεδόν ό πό
  λεμιχός στόλος.
  Έν τούτοις, χαθ' α τηλε
  γρκφεΐται, οί 'Αλβανοί, υπο-
  χωροΰντες είς τα όρεινά δια
  μερίσματα, άνθίστανται μέ
  αξιοθαύμαστον ηρωϊσμόν καί
  πρωτοφανη αυτοθυσίαν άπο
  φασισμένοι ν' άποθάνουν άν-
  τί νά ύποταχθοΰν.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 8 Άπρι
  λίου (ίδ. ύπηρεσία).— Αί
  γιουγκοσλαυϊκαί έφημερίδες
  έξαίρουν σήμερον τόν ήρωϊ
  σμόν των 'Αλβανων πού μά
  χονται διά την άνεξαρτη
  οίαν των άποφεύγουν έμως
  τάς βαρείας έκφράσεις διά
  τούς Ίταλούς. Έν τέλει χά
  ρακτηρίζουν τάς φήμας πε
  ρί κινητοποιήσεως της Γιου
  γκοσλαυΐας ώς άνακριβεϊς
  δεδομένου ότι τό Βελιγρά
  διον ευρίσκεται είς διαρχη
  επαφήν μέ την Ρώμην.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 8 Ά
  πριλίου (ίδ. ύπηρεσία). — Ό
  λόχληρος ό ρουμανικός τύ
  ττος άσχολεΐται σήμερον μέ
  την εισβολήν της Ιταλίας
  είς Αλβανίαν. ΑΙ πλείσται
  έφημερίδες παρατηοοΰν ότι
  ή έπιθετικότης τής Ιταλίας
  στρέφεταιχαίέναντίον άλλων
  κρατών της Βαλκανικής
  Χερσονήσου καί',έφιστοΰν επί
  τούτου την προσοχήν των έν
  διαφερομένων 4Κυβερνησεων.
  ΑΓΚΥΡΑ 8 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Τό υπουργικόν
  συμβούλιον συνελθόν έκτά
  κτως ήσχολήθη μέ τα έν
  'Αλβανία γεγονότα καί έξη
  τασε τάς αμοιβείας μ&ταξυ
  των Βαλκανικών Κρατών ά
  ποχρεώσεις.
  Κ Α Τ Α ΑΙΚΑΖΟΗΤ ΑΙ
  1ΡΙΜΕ0Σ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΜΠΑΜΑΣΕΙΣ ΑΙΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ^ Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Παρισίων καί Λονοίνου ά·
  ναφέρουν ότι ό άγγλικός καί γαλλικός
  τύπος καταδικάζουν δριμύτατα τό πρα*
  ξικόπημα των Ίταλών είς την Άλβα
  νίαν.
  Αί έφημερίδες τονίζουν ότι τα άλ
  βανιχά ύποκρύπτουν γενικωτέραν άπει
  λήν κατά τής ασφαλείας των μικρών κρα
  των καί ότι άν ή Ιταλία δέν ανακληθή
  εγκαίρως είς την τάξιν ή ειρήνη τού
  κόσμου οιατρέχει άμέσους κινδύνους.
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).—-Έκ τού έξωτερικού
  τηλεγραφείται ότι είς Παρισίους καί
  Λονδίνον έπικρατεί ζωηροτάτη διπλω-
  ματική κίνησις.
  Ή κίνησις αυτή περιατρέφεται απο¬
  κλειστικώς είς τό αλβανικόν ζήτημα
  καί τάς πιθανάς συνεπείας τού.
  ΕΝΤΟΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 8 Άττριλΐου (16. ύτιη
  ρεοΐα)—Σήμερον επεσκέφθη1
  δ Άγγλος πρεοβευτής Λόρ
  δος Πέρθ τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Τσιάνο καί
  τοό επέδωκεν έντονον νόταν
  τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως
  διά τα γεγονότα τής Άλβα
  νΐας καί ι ήν συνεπεία τού
  των διαμορφουμένην κατά¬
  στασιν. Ό κ. Τσιάνο άπήντη
  σε καβησυχαστικώς είς τό
  διάβημα τρΰ 'Άγγλου πρε-
  οβευτοΟ.
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
  ΡΩΜΗ 8 Απριλίου (Ιδ. ύτιη
  ρεσΐα)·—Τό πρακτορειον Στέ
  ηι:
  ΕΙΣ Τ
  ΠΑΝΙΑ
  ) ΤΡΙΜ
  1ΡΟΣΕΧΟΡΗΣ
  ίΡΕΣ ΣΥΜΦ
  Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού αν
  τακοχριτού μας). —Κατά τα εκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματ* η Ισπανία προ-
  σεχώρησεν είς τό τριμερές σύμφωνον τής
  άντικομιτέρν, συμμαχήσασα ούτω ου-
  σιαστικώς μετά τής Ιταλίας, Γερμα-
  νίας καί Ίαπωνίας.______
  ΟΡΚΙΣΒΗΣΑΗ ΟΙ ΝΕΟΛΙΟΡΙΣΟΕΝΤΕΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ώρχίαθη-
  οαν οί νεοδιορισθέντες τελευταίως κα-
  θηγηταί τού Πανεπισϊημίου κ. κ. Γάρ·
  δίκας, Άγγελόπονλος, Πράτσικας,
  Κ*τσ*ράς, Λοΰρος, Φωχάς, Άπο-
  «τολάκης, Μ·ριν*τος, Δασκαλάκης κ.*.
  φανι ανακοινοί δτι ή κατά
  λπψις τής Άλβανίας υπό τής
  "Ιταλίας εκρίθη άναγκαΐα ά
  πάντησις είς την δημιουργηθεν
  σαν υπό των δημοκρατικών
  κρατών έ'κρυθμον κατάστα
  σιν έν Εύρώπη. διά τής κύκλω
  σεως, των ολοκληρωτικήν κρα
  των. Ήτο έπίσης έπιβεβλημέ
  νη, συνεχΐζει τό ανακοινωθέν
  έκ λόγων ασφαλείας των δι
  καιωμάτων καί των συμφε
  ρόντων τής Ιταλίας είς την
  Μεσόγειον.
  Οί Ιταλοί έπΐσης ίσχυρί
  ζονται ότι δέν ένεργοϋν πό
  λεμον είς Αλβανίαν άλλ' ότι
  έργάζονται διά την παγίωσιν
  τής διασαλευθείσης τάξεως
  είς την χώραν αυτήν.
  ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΑΗΑΠΛΗΡΟΤΟΥ
  ΤΟΥ 1ΈΗ1Κ0Υ__ -ΙΟΝΧΗΤΟν
  Ό άναπληρωτης τού Γεν. Διοι
  κητοΰ κ Ξ,υδιάς απηύθυνε τάς
  κάτωθι ευχάς διά τό Πάσχα:
  Πρός τόν Λαόν της Κρήτης
  Μολονότι βραχύ είναι σχετικώς
  τό διάστημα της παρουοίας μου
  έν τώ μέσω τού Λαβΰ της Κρήτης
  έν τούτοις ή ζωή των κάτοικον
  τής Μεγαλονήσου ίίτις καθημκρι-
  νώς παρουβιάζεται πρό των όφθαλ
  μΰν μου λικνιζομένη βΐς τάς ΰ·
  γιεϊς Λαραδόσεις της Ορπσκείας,
  οικογενείας καί τής Πατρίδος καί
  αχηματίζουσα παμμέγιστον όγκον
  άγν ών προτερημάτων πλημαυρίζϊΐ
  την ψυχήν μου μέ τα αίσδήματα
  τού θαυμασμοΰ κκ) τής ύΐτερηφ*
  νείας διότι εύρίσκομοο τόσον εΰ
  τυχης αυτήν την στιγμήν επί κε
  φαλής τής Διοικήσεως τού άνα
  πληρ«ν τβν κ. Υπουργόν Γβνι
  κον Διοικητήν Κρήτης είναι πλέ
  όν αναμφισβητήτως η χοιρά ότι ή
  Μεγάλη 'Εορτη της Χριστιανωσώ
  νης ευρίσκει ολους τοΰς "Ελλη
  ν άς Νησιώτας,Νεοχωρίτας καί Πά
  λαιολαδίτας ηνωμενους είς μίαν
  ψυχήν καί συσπειρωμενους υπό
  την ακέπην τής Α. Μ. τοΰ Βασι
  λεως Γεωργίου τοΰ Β'. καί την άρ
  χηγίαν τοΰ Έθν. Κυβερνήτου Ί
  Μεταξά πρός τό άναδόντής κοι
  νής Πατρίδος. Είς τα μέλη καΐ
  τάς οικογενείας τού γενναίου καί
  ίστορικοΰ λαοϋ της Κρήτης βΰχο
  μαι ΰγβίαν, ευτυχίαν καί χαράν.
  Έν Χανίοις ")1)39
  Ό Άναπληρωτής Ύπ. Γβν. Α.
  Κρήτης Α. ΞΥΛΙΑΖ..
  —Έπίοης υπό τού. κ. 3νοι« «ηε
  Η ΕΚΔΡΟΝΙΗ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΝ, ΗΡΑΚΛΕιΟΥ
  Κατά χθεσινόν τηλεγράφη-
  μα τοϋ συνοδεύοντος τούς Προ
  σκόπους Ηρακλείου είς την
  έκδρομήν των είς ιήν άλλην
  Έλλάδα περιφερειακοϋ έφό
  ρου κ. Βαρβεράκη, την νύκτα
  τής Μ, Παρασκευής οί Πρόσκο
  ποιΉρακλεΙου καί Χανίων πά
  ρηκολούθησαν είς Αθήνας την
  περιφοράν τοθ 'ΕπιταφΙου τής
  Μητροπόλεως άπό είδικής θέ¬
  σεως των παλαιών άνακτόρων
  ΟΙ πρόσκοποι Ηρακλείου άνε
  χώρησαν χθές την 6ην πρωϊ
  ν ήν σιδηροδρομικώς διά Πά
  τρας έφθασαν δέ τόάττόγευμα.
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έκ τής Διοικήσεως ΧΜροφυλα
  κης ανεκοινώθη «τι σήμερον, ημβ
  ραν τβΰ Πάαχα, άπαντα γβνι
  κώς τα καταστήματα, καφενβια,
  ζαχαροπλαστβΐα πλιτ. Βχ εΐνβ
  κλειστά. Τβΰ χλεισίματβς «ϊαι
  ροΰνται τα παραλιακά κβφβνεια
  καί τα έξοχικά κέντρα Μασταμπά
  Άγίβυ Ιωάννου, Φβρτβτβας καί
  Νίας Άλικαρνα,σοοΰ. ^__ .
  στάλη πρός τόν κ. Νομάρχην Ή
  ρακλβίου τό κάτωθι τηλ)μα
  «Πρός τούς υπό την δικαιοδοσίαν
  σαςδημοσίους,ύπαλλήλβυς ουντβλε
  στάς Εθνικοΰ "Εργβ» Κυββρνη
  σβως καί οικογενείας αυτών βυχο
  μαι επί έορταϊς Πάσχα υγειαν.καί
  βΰτυχίαν.
  ΆναηληρΜτήί Γ«νικβ» Διβικη
  τβϋ. Δ. &υδι«(.
  ΗΒΑ3ΙΑΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑλΙΙΗΙΑΣ
  ΕΦΟΑΣΕΝΕΙΣΒΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απρι¬
  λίου (τού άνταποχριτού
  μας).— Τηλεφώνημα έκ
  Θεσσαλονίκης άναφέρει ό*
  τι σήμερον τ,ό άπόγευμα
  έφθασεν είς την Θεσααλονί
  κην ή ι%. Μ. ή Βασίλισ·
  σα τής * Αλβανίας Γεραλ·
  δίνη μετά τοΰ νεογεννή
  τού Βιαδόχου τού άλβα·
  νικοΰ θρόνου. Την βασί-
  λισσαν αυνοδεύουν ή μή¬
  τηρ καί αί άδελφαί τού
  Ζώγου. ____________
  Ο κ. ΓΚΑΦΕΝΚΟ
  ΕΙΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
  ΠΕΡΑΝ 8 Άπριλί.
  ου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία)*
  —Σήμερον Αφίκετο αιφνι¬
  δίως είς Κωναταντινούπο-
  λιν ό ύπουργός των Εξω¬
  τερικών τής Ρουμανίας κ,
  Γκαφένκο. Είς προϋπάντη
  σιν τοΰ κ. Γκαφένκο αφι¬
  χθη έξ ' %γκύρας ό υπουρ-
  γός των "Εξωτερικών χ,
  Σαράτσογλου,_______
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΤΟΥκ.ΜΟΕΚίΙΣΗΟΑΟΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝ
  VI
  8 Άπριλί
  ου(τοΰ άνταηοκρ. μας).—
  Αφίκετο είς Βαρσοβίαν
  έκ Λονοίνου ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής
  II
  ο
  λωνίας κ. Μπέ* καί εξήρε
  την σημασίαν τής συναφθεί
  σης συμφωνίας μεταξύ'Λγ
  γλίας καί Πολωνίας.
  ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΩΡΕΑ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Οί άδελφοί Μπαρκή λαδέμ
  ποροι Πβιραιώς απέστειλαν
  πρός τόν Δήμαρχον Ηρα¬
  κλείου κ. Μηνάν Γεωργιάδην
  μέσω των άδελφών κ. κ. Χά
  λαρη, ίνα τάς διαθέση υπέρ
  των πτωχΛν καί ένδεών τής
  πόλεως, 10000 δρχ. ε(ς άντα-
  πόδοσιν των έκδηλωθέντων φι
  λανθρωπικών αίσθημάτων τοθ
  κ. Νομάρχου καί τοθ κ. Δη·
  μάρχου υπέρ των διελθόντων
  πρό ημερών διά τοθ λιμένος
  μας Ισραηλιτών.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΕΠ1ΣΤΡΕΦΕΙΟ "■ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Σήμερον την ΙΙ-ΗΟ'
  πρωϊνήν συνήλθεν έκτάκτως τό υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον έν άπουσία τοΰ πρω
  θυπουργού κ. Τσάμπερλαιν εύρισκομέ-
  νού είς Σκωτίαν υπό την προεδρίαν
  τού σέρ Τζών Σάϊμον. [Παρίσταντο οί
  κ. κ. Χόαρ, Χάλιφαξ, Μπελίσαα,
  Χέντεραον(;) καί οί πλεΐστοι των «,λ-
  λων ύπουργών χαί ήκουσαν έκθεσιν των
  συλλεχθεισών είς τό 4>όρεϊν "Οφφις,
  πληροφοριών ώς πρός τ ό αλβανικόν.
  Επί των άποφάσεων τού υπουργικον
  συμβουλίου ούδβν ανεκοινώθη. Εγνώ¬
  σθη μόνον ότι απεφασίσθη ,,νά μην άπο.-
  μακρυνθή ουδείς ύπουργός έκΛονδίνου.
  Ανεκοινώθη έπίσης ότι οί άρχηγοί τής
  αντιπολιτεύσεως κ. κ. "<_τλυ καί ~_ίγ·>
  κλαιρ εζήτησαν την έκτακτον σύγκλισιν
  τής Βουλής των Κοινοτήτων* ότι ή
  αίτησις διεβιβάσθη είς τόν κ. Πρωθυ¬
  πουργόν καί ότι ό χ. Τσάμπερλαιν ατη
  λεγράφησεν ότι αναχωρεί απόψε έκ Σκο>
  τίας έπιστρέφων είς Λονδίνον.
  Ο ΑΧΜΕΤ ΖΟΓΟΥ ΕΦΘΑΣΕ;
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΚίΑίΥΙΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΦΛ8ΡΙΗΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη ότ» ό
  βασιλεύς τής Άλβανίας Αχμέτ Ζώ
  γου μετά τού Άλβανοΰ πρωθυπουργόν
  καί τής ακολουθίας των,προσέφυγαν άηό
  τής πρωΐας σήμερον είς την 4»λώριναν.
  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ
  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Απριλίου (ώρα 9 έαπερι
  , νή).— Ή Άλβανική πρεσβεία ανεκοίνωσε
  ταύτην την στιγμήν ότι παρά την κατάλη
  1 ψιν των Τιράνων ό αγών Θά συνεχισθή μέ
  'χρις εσχάτων. Επί κεφαλής τού αγώνος έ
  τεθή ήδη είς πρίγκηψ κξάδβλφος τοΰ Βα
  Όιλέω$ Ζώγου.