97146

Αριθμός τεύχους

5137

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  εξά μηνός 3
  Άμεριχής
  ίιηοια βολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  12
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  II
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5137
  ΥηΕΥΘΥΗΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΗΕΙΟΑΡΧΗΜΕΝίί
  Την ανησυχίαν, την οποίαν εδημιούργησαν τα τελευ-
  ταϊα γνωστά εξωτερικώ γεγονότα, παρά τή δημοσία γνώ-
  μη τής χώρας μας, ήλθεν είς την κατάλληλον στιγμήν ή
  προχθεσινή ανακοίνωσις τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως
  κ. Ιω. Μεταξά νά εξουδετερώση πλήρως.
  Σπαρτικτική, όπως ήτο ή ανακοίνωσις αυτή, άλλά καί
  μεστή περιεχομένου, απετέλεσε διά τόν Ελληνικόν λαόν
  βαρύτατον ένδόσιμον περί τής καλής πορείας άλλά καί
  τής καλης τύχης των έθνικών μας ζητημάτων, περί τής
  απολύτου έξασφαλίσεως έξ άλλου τής άκεραιότητος τής
  Ελλάδος.
  Ό Έλληνικός λαός, προσέθετε έν κατακλεϊδι ό άρχη-
  γός τής κυβερνήσεως, δύναται ησυχος νά συνεχίση τα εί-
  ρηνικά τού έργα μέ την βεβαιότητα 2τι ή κυβέρνησις τού
  άγρυπνεΐ διαρκώς διά την ασφάλειαν καί την τιμήν τού.
  Άλλ' ή ανακοίνωσις τοϋ κ. πρωθυπουργοΰ, γενομένη
  είς τάς στιγμάς των εξωτερικών άντιξοοτήτων καί τοΰ σά-
  λου των στρατιωτικών κινητοποιησεων των κρατών πού δέν
  Βέλουν καί των κρατών πού θέλουν τόν πόλεμον, έπηλ
  θε^καί ώς ύπόμνησις τοΰ Έλληνικοΰ παρόντος μέ την εσω¬
  τερικήν τάξιν, μέ την παροιμιώδη πειθαρχίαν, βάσει των
  οποίων τα έξωτερικά γεγονότα δέν ευρίσκουν την Έλλά-
  δα άνέτοιμον καί έκλιπαροΰσαν τό έλεος των ίσχυρών
  άλλ' ωργανωμένη^ στρατιωτικάς, άλλ' έχουσαν άνααυγκε
  κροτημένας τάς έθνιχάς της δυνάμεις καί συνεπίς πανε-
  τοίμην—έν συνδυασμώ φυσιχά πρός τάς ισχυράς της συμ¬
  μαχίας—νά ύπεραμυνθή των δικαίων της καί νά περιφρου
  ρή άνά πάσαν στιγμήν την άκεραιότητα καί την άνεξαρ
  τησίαν της.
  Ήδη οίασδήποτε διαχυμάνοεις χαί άν παρουσιάση ή
  διεθνής κατάστασις, ό Έλληνικός λνός συσπειρωμένος πε¬
  ρί τόν Βασιλέα τού καί προσβλέπων μετ" έμπιστοούνης είς
  τόν κυβερνήτην τού, στρέφεται πρός την Ελληνικήν αυ¬
  ριον μ έ πεποίθησιν έτοιμος ν' αντιμετωπίση τό κάθε γεγο
  νός μέ απόλυτον ψυχραιμίαν. Άλλά καί με την βεβαιότη-
  τα ίτι ώς Κράτος πού έφθασε πειθαρχοϋν έντός μικροΰ σχε
  τικώς χρονικοϋ διαστήματοί,είς κατάστασιν ολοκληρωτικής
  άνασυνθέσεως, ειμπορεί καί πρέπει νά συνεχίση έν «σφα·
  λεία καί ψυχική ήρεμία τόν δρόμον των πεπρωμένων τού
  Τα τελευταία γεγονότα
  ΟΙ ΛΓΓΙΙΟΙΣΥΗΙΣΤΩΣΙΝ
  ΙΙΙΝ ΕΒΕΚΤΑΣΙΙΤΙΥ ΗΙΙΝΟΪ ΜΕΙΙΠ1Υ
  ΟΙ ίσχυρισμοί των Ίταλών.
  ΡΩΜΗ, 10 Απριλίου (Αθη¬
  ναϊκον Πρακτορείον].—Ό κ.
  Γκόϋντσ, γράφων είς την «Φω
  νήν τής Ιταλίας», λέγει δτι
  άν ή Αγγλία θελήση νά θεω-
  ρήση την ίταλικήν ενέργειαν
  ώς παραβίασιν τής άγγλοϊτα-
  λικής συμφωνίας, ,δύναται νά
  τό πράξη, άλλά κρί ή Ιτα¬
  λία θά προσσρμόση αναλόγως
  την μελλοντικήν στάσιν της.
  Τοθτο θεωρεΐται ώς σημαΐνον
  δτι ή άπό μέρους τής Αγγλί¬
  ας καταγγελΐα τής συμφω¬
  νίας πιθανώς νά άγάγη είς
  την άμεσον ανακήρυξιν τής
  ΆλβανΙας ώς ΙταλικοΟ έδά-
  φους. Την στιγμήν αυτήν φαί·
  νεται ώς νά θέλη ή Ιταλία
  νά κηρύξη την Αλβανίαν εδά
  φός υπό εντολήν καί ή (δέα
  περί κατακτήσεως χαρακτηρΐ-
  ζεται ώς άβάσιμος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 10 Απριλίου.
  [Αθηναϊκον Πρακτορείον) —
  ΑΙ έφημερΐδες είς κύρια άρθρα
  επί τής ίταλικής ενεργείας έν
  ΆλβανΙα πσρουσιάζουν ταύτό
  τητα άπόψεων. Όλαι σχε&όν
  διαβλέπουν απειλήν κατά τής
  καταστάσεως καί τονίζουν την
  ανάγκην τής ταχείας επεκτά¬
  σεως τοθ κατά τής έπιθέσεως
  μετώπου.
  ΟΙ «Τάϊμς» παρατηροθν δτι
  ή "Αγγλία ηναγκάσθη ήδη νά
  κάμη σημαντικήν στροφήν είς
  την εσωτερικήν της πολιτικήν
  καί δέν δύναται παρά νά συ¬
  νεχίση την νέαν αότή> πολι¬
  τικήν μετ1 άποφασιστικότητος
  καί ταχύτητος.
  Ό «Ήμερήσιος Τηλέγρα-
  φός» τονίζει ότι ή συνέχισις
  της πολιτικής αυτής μέ την
  όποιαν ήσχολήθη χθές τό υ¬
  πουργικόν συμβούλιον έπιβάλ-
  λεται έκ των πραγμάτων. Δέν
  πρέπει, λέγει, ή εφημερίς, νά
  παραμεληθή καμμιά προσπά-
  θεια-κρός επέκτασιν καί παγί¬
  ωσιν τοθ κατά τής, έπιθέσεως
  μετώπου Ίνα έγερθη Ισχυρόν
  έμπόδιον προτοθ νέα άρπακτι
  κά σχέδια τα όποΐα άναμφι
  Βόλως ευρίσκονται έν έπωά-
  σει δυνηθοθν νά πραγματο-
  ποιηθοϋν.
  Ό «Μαγχεστριανός Φύλαξ»
  συνιστά την σύγκλησιν τής Βου
  λή"ς δπως, ενισχυθή ή κυβέρνη
  σις διά την λήψιν των επιβαλ¬
  λομένας υπό τής κατοστά
  σεως μέτρων διά τής συμπλη
  Ιρώοεως τοθ συνοσπισμοϋ των
  κρατών των ενδιαφερομένων
  διά την άμυναν των.
  Τα «Νέα Χρονικό» τονίζουν
  δτι ή ενεργεια τής Ιταλίας έν
  Άλβανία καθισιςτ εϊπέρ ποτε
  απαραίτητον την ταχείαν ενέρ¬
  γειαν των διά την άμυναν των
  ενδιαφερομένων χωρών.
  Υπό τό αύτό πνεθμα γρά-
  φεΐ καί ό «Ήμερήσιος Κηρυξ
  ό οποίος τονίζει δτι ή οονερ
  γασία των φιλειρηνικών κρα
  των πρέπει νά εύρυνθή καί δ
  τι αί σχετικαί ενέργειαι πρέ
  πει νά γίνουν ταχέως. «Άλλ'
  ή θετική έκτίμησις των κινδύ
  νων, λέγει ή εφημερίς δέν εί
  νέ άρκετή. Πρέπει νά υπάρξη
  ταχύτης καί πάλιν ταχύτης
  πρός αντιμετώπισιν αυτών»
  Τό «ΝταΙηλυ Εξπρές» γρά
  φεΐ δτι έπιβάλλεται είς την
  Αγγλίαν νά προετοιμάζεται
  διά την αντιμετώπισιν περιπλο
  κων. «Διά τοιούτων προετοι
  μασιών, λέγει ή εφημερίς, ι
  σως εξασφαλίσωμεν την είρή
  νην. Τουτο δύναται νά έ*»ι
  τευχθή μόνον άν είμεθα ίσχυ
  ροΐ. "Οντες ίσχυροί οσάκις ή
  θελον εμφανισθή απειλαί θά
  δυνηθώμεν νά εξασφαλίσωμεν
  την ειρήνην είς τόν λαόν μας».
  Οί διπλωματικαί συνεργά
  ται εφημερίδων τίνων πσρέ
  χούν την πληροφορίαν δτι ή
  αγγλικη κυβέρνησις άπεφάσι
  σε νά επισπεύση τάς διαπραγ
  ματεύσεις μέ τάς άλλας φιλει
  ρηνικάς χώρας. Τέλος άλλοι
  συνεργάτσι εφημερίδων άναγ
  γέλλουν _5τι ό πρωθυπουργός
  θά προβή είς δηλώσεις έν, τή
  Βουλή ήτις θά κληθή πρός
  τουτο την Πέμπτην.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ με
  ταδΐδει δτι ή «Εσπερινή Ση
  μαία» σχολιάζουσα την (τα
  λικήν ενέργειαν είς "Αλβανίαν
  καί τάς συνεπείας αυτής παρα
  τηρεΐ ότι δι* ενός πλήγματος
  ό κ. Μουσολίνι έκαμε νά έ
  ξεγερθή καί νά υψώση φωνήν
  σύσσωμος ό χριστιανικόν κό
  σμος καί ό μουσουλμανικός.
  Περαιτέρω ή εφημερίς τονίζου
  σα ότι κανείς δέν πιστεύει
  δτι τό πλήγμα αύτό είνε
  μεμονωμένον, σημειοΐ δτι ό
  τρόπος μέ τόν οποίον ή αγ
  γλΐκή κυβέρνησις άντιμετωπί
  ζει τώρα τα γεγονότα είνε διά
  φορος άπό την στάσιν την ό
  ποίαν έτήρει κατάτόνπαρελθόν
  τα Σεπτέμβριον καί παρά τό
  γεγονός, λέγει δτι ή προσβο
  λή είνε σήμερον μάλλον έκτε
  τσμένη, οΰδαμοϋ φαίνεται ση
  μεϊον δτι επεκράτησε πανι
  κός. ______
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟ-_ΧΤΟ(ΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 10 Απριλίου. (Ά
  θηναΐκόν Πρακτορείον).— Τηλε
  γραφοϋν έκ Λονδίνου δτι κατά
  πληροφορίας τοΰ πρακτορείον
  «Πρές 'Ασοαιέσιον» δλα τα σκά
  φπ τού άγγλικοΰ στόλου της Νέ
  σογείου τα όποϊα ευρίσκοντο είς
  ιταλικού; λιμενας άπεπλϊυσκν έ
  κεϊθεν Είνε .αδύνατον ά ληφθή
  έπίβημος έπιβεβαίωσις έν σχέβκι
  πρός την κατεύθυνσιν την οποίαν
  έλαβον Τό αγγλικόν καταδρομι
  κόν «Μαλεϊα», 31.000 τόννων, ά
  πέπλευσεν έκ Μκντών δι' αγνω
  στον κατεύθυνσιν. Τηλεγραςροϋν
  πρός τό πρακτορείον Χαβάς έκ
  Λονδίνου δτι ο λόρδος Στάνλεϋ
  πρώτος λέρδος τοΰ ναυαρχείου
  μετέβη χθές την 6 εσπερινήν εί;
  τό πρωθυκουργικόν μεγαρον.
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ
  ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 10 Απριλίου. [Α¬
  θηναϊκον Πρακτορείον ] —Ό γαλ·
  λικός τύπος σχολιάζει την κατά¬
  στασιν, ή όποία εδημιουργήθη έκ
  τής ίταλικής έν Άλβανία ενεργεί¬
  ας. Οϋΐω τό «Ζουρνάλ» γράφει
  τα εξής: «Δέν ε ι-, ε δυνατόν πλέον
  νά γίνεται λόγος περί των μεθό
  δών τής «κλασσικής διπλωματίας»
  2ταν έχεμεν ενώπιον μας ενεργεί¬
  ας δλλων Δυνάμεων, αί οποίαι
  βασίζονται επί τού «νόμου τής
  ζούγκλας». Είς τοιαύτας περΐστά-
  σεις έπιβάλλεται νά δείξωμεν με·
  τα τής δεούσης ήρεμίας καί ψυ
  χραιμίας ότι είμεθα άποφασισμέ-
  νοι νά έκδηλώσωμεν την σταθε¬
  ράν θέλησίν μας, ή όποία θά κά¬
  μη τούς «θρασΕΐς έπιδρομιΐς» νά
  σταματήσουν είς τόν δρόμον, τόν
  όποΤον έξέλεξαν».
  Τό «Φιγκαρά» γράφει δτι αί
  άγγλε ιταλικαι συνομιλίαι Σέν πρέ
  πει πλέον νά περιορίζωνται είς
  λεπτότητα γλώσσης κ«1 έκφράσειςί
  φιλικής γενναιοφροσύνης. '
  Τό «"Εργον» ασχολούμενον μέ
  την έντασιν τής διεθνοθς καταστά
  σεως, δημοσιεύει την πληροφορί
  αν δτι ό στρατηγός Φράνκο θά
  πει νά γίνουν άμεσΐι διπλωματι
  καί ενέργειαι. Είνε προτιμότερα
  τα χωριστά σύμφωνα άπό τάς θε
  αματικάς έπιδείξεις.
  Τό Χαβάς πληροφορεΐται έχ Βε
  ρολίνου δτι αί γερμανικαί έφημε
  ρίδες έχφράζουν με πολλήν ζωη
  ρότητα την ικανοποίησιν των διά
  την επιτυχίαν τής πολιτικής τοθ
  «■ξον-ος. Ή «Φρέμντεμπλατ» τονί
  ζει είς τούς τίτλους της δτι ή πό
  λιτική αυτή προχώρει γοργότατα
  «δπως τ' αλογα τής κούρσας». Ό
  «Αοιικός Παρατηρητής» τονίζει
  πίσης είς τοιις τίτλους τού δτι ή
  Ίστορία προχώρει σήμερον μέ
  ρυθμόν άμαξοστοιχίας—άστραπής.
  ΤΑ ΨΗΦΙΕΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Απριλίου ('Αθη
  να'ίκόν Πρακτορϊΐον).— Τηλεγρα
  φθΰν έκ Λονδίνου δ τι αί κορυ
  φαΐαι έν Λονδίνω μουσοολμανι
  καί προσωπικότητες συνήλθον ση
  μερό^ «αί εξέδωκαν ψήφισμα δια
  μοψτυρίας κατά της υπό τη; Ίτα
  λί«ς καταλήψεως τής 'Αλβανίας.
  Έν τω ψηφίοματι περιλαμβανον
  ται πόλλα αίτήματα «αί μεταξϋ
  των άλλων δΐτως έ κ Μουσολίνι πά
  ραιτηθη τοΰ τίτλουτοΰκπροστάτου
  έπωφελτ,θη- τής εύκαιρίας τής πά- «* 'ΐολ*Ρ», τον οκοΐον άνέλοιββ
  Τ ' * , '/ϊ ι λϊ 8 ί την επαύριον της κατκληψεως της
  νηγυρικής εισόδου τού είς Μαδρί- Αϊριοηίο,1 Τβ φηιρισμα ΐπεδωκΙ
  την διά νά έκφωνήση λόγον, είς
  τόν οποίον θά καθορίση τάς γενι¬
  κάς γραμμάς τής νέας ϊμπεριαλι-
  στικής πολιτικής τής Ίσπανίας.
  Κατά τας πληροφορίας τής ιδίας
  εφημερίδος ό στρατηγός Φράνκο
  θά τονίση είς τόν λόγον τού δτι
  ή Ισπανία θά θέση 8λας της τάς
  δυνάμεις, στρατιωτικάς καί οικο¬
  νομικάς, είς την διάθεσιν τής "Ιτα·
  λίας καί τής Γερμανίας διά την
  εκπλήρωσιν των σκοπών, τούς ό
  ποίευς αί έν λόγω Δυνάμεις επι
  διώκουν είς την Μεσόγειον. Τό
  «Ζουρνάλ» πληροφορεΐται έκ Ρώ
  μης 8τι δ κ. Μουσολίνι Ιχει λά-
  6ει την απόφασιν νά προσαρτήση
  τελείως την Αλβανίαν είς την
  Εταλικήν αυτοκρατορίαν. Ώς έν-
  δεικτικήν τής αποφάσεως ταύτης
  τοθ Ντοθτσε ή έν λόγω εφημερίς
  φ επιστολήν, δοθείσαν
  πρός δημοσίευσιν υπό τοΰ υπουρ-
  γείου των Εξωτερικών τής Ιτα¬
  λίας κοΐ προερχομένην έκ μέρους
  προκρίτων Άλβανών των Τιράνων.
  οί όποΐοι προσφέρουν τό στέμμα
  τής Άλβανίας είς τόν Βασιλέα
  ΒΕκτωρα Εμμανουήλ. «"Ολα συμ
  βαίνουν σήμερον, έπιλέγει ή εφη¬
  μερίς, δπως κατά την εποχήν τής
  κατακτήσεως τής Αίθιοπίας. Ό
  βασιλεύς τής Ιταλία; θά είνε καί
  βασιλεύς τής Άλβανίας, είς δέ τα
  Τίρανα θά διορισθή άντιβασιλεύς»
  Τό «Εξέλσιορ» παρατηρεϊ δτι
  ή κατάστασις παρακολουθεΐ:αι με
  τα μεγάλης προσοχής. Ό άρθρο-
  γράφος έκφράζει την γνώμην δτι
  έκ των δύο δυναμένων τοθ άξο-
  νος ή Ιταλία ανέλαβε τό δυσχε
  ρέστερον έργον χαί έγκατασπεί-
  ρει τάς δυνάμεις της είς τα διά-
  φορα σημεία τής λεκάνης τής
  Μεσογείου ένω τό γερμανικόν
  Ράϊχ έπωφελεΐται τής πλεονεκτι-
  κης θέσεώς τού έν Ευρώπη
  Ό «Χρόνος» παρατηρεϊ δτι πέ
  ραν έκείνων τα όποΐα βλέπει χά
  νείς δπάρχει τό γεγονός δτι ή
  Ιταλία καί ή Γερμανία έφαρμό
  ζουν μεθοδιχώς βήμα πρός βήμα,
  τό σχέδιον τό οποίον κατήρτισαν.
  Γενικώς α£ γαλλικαί έφημΐρίδες
  είς απάντησιν τής ίταλικής είσβο
  λής είς Αλβανίαν λέγουν: Πρέ
  τηλ νά «ϊμεθα ϊτοιμοι. Δέν είνε
  καιρός διά δηλώσεις λέγει ή
  «Ματέν» αλλά διά βΓρατιωτικά
  μετρα παντός Ινδεχομίνου. Πρέ
  ς φήφμ
  πρός Την έν Λονδίνω ίταλικήν
  πρεσβείαν ϊΐδική έπιτροηή.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  θέατρον πρόζας είχαμε νά δοθ
  με άπό χρόνια. ΚάΊ ξέρουν δλοι.
  καί μάλιστα οί Ηρακλειώται, θεα
  τρόφιλοι άπό παράδοσι, τί σημαί
  νει ή έλλειψις αύτη. θέατρο,
  άπό απόψεως καλλιτεχνικής άλ¬
  λά καί είδιχώτερα μορφωτικής
  καί έκπολιτιστικής, θά πή πρόζα.
  Ή κλασσική νά ποθμε γραμμή
  τής θεατριχής σκοπιμότητος, άντα-
  ποκρίνεται κατά κυριολεξίαν στό
  θέατρο αύΐό. Άλλά καί άνεξαρτή
  τως_ τοθ κενοθ, πού έδοκιμάσαμεν
  θεατρέφιλοι καί «φιλόμουσοι» γε
  νιχά, είς τό σημείον τοθτο, καί
  ή δλη πνευματική ξηρασία τα
  τελευταία χρόνια α τα Ήράκλειο.
  ήταν άσυνήθιστη Είτε άπό λί
  γους οίκονομικούς, είτε άπό άλ-
  λους δφειλομένους στίς άνώμαλες
  έξωτερικές περισΐάσεις, τίποτε τό
  αξιο λόγου διά τό σύνολον μέ τίς
  πνευματικές καθαρώς άπαιτήσεις,
  δέν παρουσιάσθη στήν πόλι μας
  Τπήρχε πάντοτε ή έλλειψις τής
  ώργανωμίνης πνευματικής κινή¬
  σεως Αί έξαιρέσεις, τιμητικαΐ
  πάντως διά τούς έχοντας την πρω
  τοβουλίαν των,
  σεις: Κάτι τό
  άπέμειναν έξαιρέ
  περιωρισμένο χαί
  τό άσχετο μέ μιά βαθύτερη, άπο
  τελεσματικώτερη σημασί» Ή ά
  φιξις καί έναρξις αύριον παραστά
  σεων τοθ θιάσου τής κ. Κατερίνας
  Άνδρεάδη αποτελεί, κατά τοθτο
  ακριβώς, γεγονός.
  γεγονδς θεατρικό,
  Όχι μόνον
  τυπιχό δηλ
  άλλά γεγονός πολύ ευρυτέρας κοι
  νωνικής αημασίας.
  Ή κ. Άνδρεάδη, μέ τδ θεΐο
  παίξιμό της, απέδειξεν άπό πολ
  λοθ δτι είνε έντός τοθ πνεύματος
  των γενικών άναμορφωτικών * τα-
  σεων τής έλληνικής χοινωνίας.
  Καί ώ; θεατρική φυσιογνωμία κα
  θαρώς καλλιτιχνική καί ώς προ-
  σωποποίησις ίδεολογική, κατέχει
  δλας τάς ριζοσπαστικάς 4έμπνεύ-
  σεις καί τα σταθερά άναμορφωτι-
  κά στοιχεΐα. Τό παίξιμό της είνε
  έμπνευσμένο δσο χαί διαχριτιχο:
  Οί ρδλοι τούς έποί&υς άναλαμβά',
  ΤΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ
  Σ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ότι έχει πάντα τα
  διαβεβαιώση τόν
  έξασφαλίσεως της
  Τα μεθεόρτια.
  Ευρισκόμεθα είς τα μεθεόρ
  τια των πασχαλινών ημερών.
  Κατά τα μεθεόοτια δέ ταυτα
  είναι συνήθεις οί άπολογισμοί.
  Σήμερον περισσότερον ή άλ¬
  λοτε, έπιβάλλονται οί έν λόγω
  άπολογισμοί. Καί τουτο διότι
  παλαιότερον τό Πάσχα, έκτός
  τοθ αΐμαΐος τοθ άμνοθ τοθ
  αΤροντος τάς άμαρτίας τοθ κό
  σαου, συνεκέντρωνε καί τό
  αίμα τοθ άνθρώπου... λΐγο
  πολύ: Τα άναστάσιμα γλέν·
  τια τοϋ Έλληνος δέν ήσαν
  άμέτοχα τοιούτων άπροόπτνΛν.
  "Εφέτος τάξις ύποδειγματική
  παρετηρήθη έν τώ συνόλω
  των πανηγυρισμόν. Καί αυνε
  πώς καί άπό τής πλευράς
  ταύτης. Είνε έπιβεβλημένοι
  λοιπόν οί δπαινοι πρός τα
  δργανα τής τάξεως.
  Ό Πρέεδρος της Κυβερνήσεως χ. Μεταξάς εξέδωκε προχθές μετ*
  μεσημβρίαν, την ακόλουθον ανακοίνωσιν πρός τόν έλληνικί,ν
  λαόν:
  Πρός άρσιν πάσης ανησυχίας τής έλληνικής κοινής
  γνώμης, ή έλληνική κυβέρνησις δηλοί
  στοιχεΐα ώστε νά είνε είς θέσιν νά
  ελληνικόν λαόν περί τής απολύτου
  άνεξκρτηαίας καί τής άκεραιότητος τής Ελλάδος.
  Ό έλληνικός λαός δύναται ήσυχος νά συνεχίση τα
  είρηνικά αύτοΰ έργα μέ την βεβαιότητκ ίτι ή κυ¬
  βέρνησις τού άγρυπνεΐ διαρκώς διά την ασφάλειαν
  καί την τιμήν τού.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
  Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
  νει είνε δι' αυτήν ίνα πεδίον ξε-
  χωριστό, καί ευρυ συγχρόνως, διά
  την άνάπτυξι είδικά χαί διάφορα
  κάθε στιγμή, των έμφύτων άρετών
  καί των μεγάλων έσωτερικών δυ¬
  νάμεων τής ήθοποιί«ς της. Άφή
  νομεν τώρχ δτι τό καλλιτεχνικόν
  τη; επιτελείον κατά τό πλείστον
  ανταποκριται είς τάς δημιουργι
  κάς άπαιτήσεις της, ώσΐε νά πα¬
  ρουσιάζη είς τό έπιμελημένον της
  ρεπερτουάρ. ίνα σύνολον αρτιον
  καί δημιουργικώτατον.
  Είς την ιστορίαν τοθ έλληνι-
  κοθ θεάτρου ή χ. Κατερίνα Άν¬
  δρεάδη αποτελεί, την στιγμήν αύ
  την την κυριωτέραν προσπάθειαν
  επί τη" βάσει των άνακα'νιστιχών
  γραμμών πού επιβάλλει διά τό θε
  ατρον έ αίών μας. Μία νέα πνοή
  προόδου καί συνειδητής θεατρι-
  κης δημιουργίας άρχίζει νά πνέη
  είς την ελληνικήν σκηνήν. Ή κ.
  Άνδρεάδη ξεφεύγει τα δρια τής
  «ίπιχειρήσεω;»που απετέλεσαν ώς
  γνωστόν την μεγαλυτέρα δυστυχί¬
  αν τοθ θεάτρου μας. Άνταποκ^ί-
  νεται 2σο μπορεΐ καλυτέρα είς
  τάς ηθικάς άπαιτήσεις τού Καθΐ-
  σι,α τό θέατρον σεμνήν, ποιητιτι
  κήν καί ανωτέραν μυσταγωγίαν,
  σταθμόν πνευματικής καί αίσθημα
  τικής άνυψώαεως. Ή άρχαία «θυ
  μέλη», ή μεγάλη έλληνική θεατρι
  χή παράδοσις, όμολογουμένως την
  στιγμήν αυτήν συγκαταλέγΐι την
  κ. Άνδρεάδη είς τάς νεωτέρας ί-
  ερείας της, ώς μίαν πραγματι
  κήν, δυνατήν προσπάθειαν έπανό
  δου είς τό πνεθμά της. Μέ την
  ιδίαν στοργήν πού προσέχει τα
  νέα ταλέντα ή κ. Ανδρέα
  δή, μέ την ίδιαν προσπαθεΐ νά
  δώση είς τό θέατρον της ίνα σκο
  πόν ανώτερον ίσον καί «νεώτε¬
  ρον» άπό πάσης απόψεως.
  Έρχεται λοιπόν είς την πόλιν
  μας ή διαπρεπής καλλιτέχνις
  μέ άνανεωμένην την θεατρικήν της
  αποστολήν. Είνε ή αποστόλη αυτή,
  ασφαλώς ή συστηματική καί χαθα
  ρώς μορφωτική άνακαίνισις των έ
  αυτών μας. Μία πλήρωσις τοΰ πνευ
  ματικοθ χινοθ πού έδοκιμάσαμεν
  μέ την έλλειψιν σοβαροθ θεάτρου
  πρόζας καί μία άληθινή άναπρο-
  σαρμογή τοθ θεατροφίλουΉρακλεί
  ου πρός τα νέα χαλλιτεχνιχά
  ίδανικά.
  *
  * *
  Δεύτερο γεγονός, μετά τό πρώ
  τον τής άφίξεώς της, είνε δτι ή κ.
  Άνδρεάδη άρχίζει μέ την «Έντα
  Γκάμπλερ» τοθ "Ιψεν. Τό έργον
  αύΐό είνε γνωστόν δτι αποτελεί
  την άπαρχήν νέας δημιουργικής
  περιόίου τοθ μεγάλου Νορβηγοθ
  δραματουργοθ: Εϊσάγει τόν θεα-
  τήν είς τούς ψυχολογικούς κό
  σμους κυρίως,έν άντιπαραβολή πρός
  τίς μιχρότητες τής ζωής, την θεώ
  ρία τοθ ίψενιχοθ τριγώνου, την
  μονοτονία των ξηρών χαί χωρίς
  εύρυτέρους σκοποΰς κοινωνικών
  τύπιον. Ή χ. Άνδρεάδη άρχίζει
  Ιιαι μέ πνευματικό έργο. Αί πά
  ραστάσεις της άποκιοθν «θέσιν»,
  ανάλογον μέ τα γεγονός τής άφί
  ξεώς της. Καί διά τόν λόγον αύ
  τόν δέν θά μείνη ασφαλώς κανείς
  Ήρακλειώτης έξω άπό την καλ
  λιτεχνικήν μυσταγωγίαν άλλά καί
  την δλην σημασίαν των παραστά
  σιων αυτών.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟ£
  Ή άγορά.
  Χάρις είς τα μέτρα τής ά-
  γορανομίας καί τής χωροφυ-
  λακής έν γένει είς την αγοράν
  μας παρετηρήθη πλήρης έπάρ
  κεια τροφΐμων, διετηρήθησαν
  δέ καί αί τιμαί είς λογικά 6
  πίπεδα. "Ετσι ό λαός έκαμεν
  εγκαίρως καί ανέτως τάς πά
  σχαλινάς προμηθείας τού.
  Καί έκαμε προμηθείας σημαν
  τικάς. Διότι εφέτος άνεργοι
  δέν ύπάρχουν, τα ήμερομί·
  σθια είναι ύψηλά καί έπομέ
  νως είχον καί οί έργατικοΐ
  σημαντικήν όπωσδήποτε άγο
  ραστικήν δυναμικότητα. ΕΙ
  ναι καί τουτο μία απόδειξις
  τής βελτιώσεως πού συντελεί
  ται είς τόν τόπον.
  Οί φιλάνθρωποι.
  Είς τόν άπολογισμόν των
  πασχαλινών ημέραν, άξίζει
  νά σημειωθή κα! ή δλη φιλαν
  θρωπική κίνησις. Διότι καί αύ
  τή ύπήοξεν άνταξία των ημε¬
  ρών. Άρχοντες καί όργανώ·
  σεις, φιλάνθρωποι καί κοινω-
  νΐα γενικώτερον, υπήρξαν μέ-
  σα είς τό άνθρωπιστικόν πνεϋ
  μα τής στιγμής. Μέ χον τρό¬
  πον αυτόν πλήθος ένδεών ε¬
  ώρτασε τό Πάσχα μέ άνεσιν
  καί αφθονίαν όπωσδήποτε.
  Διά νά δικαιωθή καί ή χριστι
  ανική καί κοινωνική σημασία
  τής μεγάλης εορτής.
  ***
  Οί πρόσκοποί μας.
  Έξαιρετικής ύποδοχής έτυ
  χον οί πρόσκοποί μας έν Πά¬
  τραις. Ή ύποδοχή των μάλι
  στα Ιλαβε κατά τό αποσταλέν
  πρός ημάς τηλεγράφημα τοθ
  επί κεφαλής τής έκδρομής αύ
  των έφόρου κ. Βαρβεράκηπαλ
  λαϊκόν χαροκτήρα. Τό γεγο
  νός τοθτο άποδεικνύει τα
  πρός την Κρήτην αίσθήματα
  των Πατρέων άλλά καί την ό¬
  λην σημασίαν τοθ προσκοπι
  σμοΟ ώς παράγοντος συνα
  δελφώσεως τοθ ΈλληνικοΟ
  λαοθ: Οί πρόσκοποί μσς με
  ταβσίνοντες είς Πάτρας δέν
  άνταπεκρίθησαν είς μίαν
  απλήν άνταπόδοσιν τής επι
  σκέψεως των προσκόπων Πά
  τρών άλλ' είς Ενα ευρύτερον
  εκπολιτιστικόν καί εθνικόν
  πνεθμα. Καί εγένοντο έκεΐ δι
  κτοί αναλόγως.
  II
  ιΚΐ
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ2
  Θέατρον Πουλακάκη.—θίασος
  Κατερίνας Άνδοεάδη, "Εναρξις
  αυριον μέ την "Ελντα Γκάλμπερ.
  Πουλακάκη.—ΣήμερονΤετάρτην
  ή μεγαλυτέρα έλληνική όμιλοθσα
  ταινΐα πού ίγινε μέχρι σήμερον: ή
  «Προσφυγοττούλα» μέ τούς ΣοφΙα
  Βέμπο— Μ. ΦιλιτττΐΙδην.
  «Μινδα» — Σήμερον δ Χον
  δρδς καί Λιγνός είς τό έργον
  «ΆτσΙγγανοι», καί ζουρνάλ. ΑΟρι
  όν: «Μύχτα έφόδου 1917»,
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρύγραμμα 12ης Απριλίου.
  "ίϊρα 13.30 Σημα- Έθνιχές υ
  μνος—"Υμνος Νβολαίβς. Άνβγ
  νβλίκ μεσημβρινοϋ προγράμμα
  τος.
  13 35 Χρηματιστήριον — ΕΙύη
  αεις. ΓΩρα Άστεροσκοπβίου Α¬
  θηνών).
  13 50 'Ελαφρά ""μουαική (βρχπ
  στρα Ποθητβΰ—ΚανελλΙδπ).
  14 45 Εΐδπαεις — Μετεωρολβγι
  χον ίϊλτίον. Άναγγβλία τβδ
  βραύυνοΰ προγράμματος 'Εθνικο;
  "Υμνος—"Υμνος Νίβλβϊίας.
  18 Σήμα-Έθνικός "Υμνος "Υ
  μνβςΝεβλαίας—"Υμνο{4ης Αΰγού
  στου.Άναγγελία τοδ βρκδυνοϋ
  προνραμματος.
  18.10 Χρηματιστήριον— Κίνη
  βις άγοράς Πειραιώς ι ίϊρα 'Αστε
  ρβσκοπβίου Αθηνών).
  15.20 Ή ώρα τού Παιδιού.
  1) «Τί χρυσόμαλλον δίρας»
  τής δίδος "Ιρμας Βιολάντη. 2)
  «Τό μαγεμένο μανουσάκι», μθθος
  ευγενώς παραχωρηθείς υπό τής
  κ. Μαρίκας Τζεράκη—Βλασσοπού
  λου.
  18.50 Δημοτικίι μουσική ("θμι
  λος Σιδέρη).
  19.15 Μουσική δωμάτιον μέ
  έργα Μέτσαρτ (δίαχοι).
  20 Ρεσιτάλ τραγουδιβΰ (υπό
  τοΰ τενόρου τοΰ 'ϊλληνιχοΰ Νέ
  λβίρβματος κ. Λάμπρου Μαυρά
  κη).
  20 30 ΕΙδησεις — Μβτεωρολβγι
  ν δελτίον.
  20 45 Μικρά όρχήστρα (Δ)τής
  ο κ. Στ. Βαλτετσιώτης),
  21.15 Όμιλίκ:
  «ϋερί τής αημασίας καί τοΰ
  σκοποθ τ&Ο υπέρ τοθ Παναγίοο
  Τάφευ πανιλληνίου έράνου» υπο
  τοϋ Άρχ. κ. Βενεδίκτου Ιΐαπαδο
  πούλου.
  21.30 Συνέχεια Μικράς όρχή
  στρας.
  22 Νυκτεριναΐ (Ιβήακις.
  22 10 Κουαρτέττο Άθηνκϊκής
  μκνδολινάτας (Λ» β 5α)
  22 40 Έλαφρο τραγβύδι (υπό
  τής δίδος Στέλλας Συριανοΰ) καί
  Μουσική χοροΰ (δ(σχοι).
  23 45 Μουσιχή χοροΰ (δίβκοι).
  Ο 15 Τελευταίαι βίδήοεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή ώρα 7
  μ. μ. Εσπερινή ώρα 10
  μ. μ.
  Τό ελληνικόν κινηματο-
  γραφικόν άριστούργημα:
  Η
  Νέ τοΰς
  ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
  ΙΥΙΑΝΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ
  Α Υ ΡΙΟΝ
  ΕΝΑΡΞΙΣ (2ΙΑΣΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  ΝΕ ΤΗΝ
  ΕΝΤΑ
  'Ενα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  ΠΩΛΕΠΆΙλ- είς τό χιντριχώΐι-
  ρον^,οημΐϊον τής άγοράς των Μοί·
  ρών χατάοτημα χαινουργές, γωνΐ
  «χον 72 τιτρ. μίτρων. Πληρο¬
  φορίαι η*ρ' ημίν.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  28 όν
  —Δέν μπορεΐ παρά κάτι κα
  λό νά βγή Λπό την συνάντησι
  αυτή. Καί ό Ίησοθς δτσν δή
  τί γνωριμΐες έχεις θά σέ προ
  τιμήση άπό τοΰς ψαράδες αύ
  τούς πού δέν ξέρουν παρά νά
  βρΐζουν καί νά σπρώχνουν
  τόν κόσμο.
  —Βεβαία συνεπλήρωσε, πλη
  σιάζοντας ή χοντρή έξαδέλφη.
  ΤΙ τούς θέλει αύτούς τούς πει
  νασμένους πού μάζεψε,
  —Πΐστεψέ με, προσέθεσεν ή
  Λ(α, χαμογελώντας,ήδυστυχία
  μας θά περάση. Ό Άννσς
  δέν θά θελήση ποτέ £νας άν-
  θρωπος σάν τόν ΊησοΟ
  καί Γίνας άνθρωπος Ιξυπνος
  σάν κι' έσένα νά σέρνωνται
  έτσι στούς δρόμους σάν ζητιά
  νοι. Όταν γνωρίση, έσένα θά
  θελήση νά γνωρίση καί τόν
  ΊησοΟ καί νά δβς τότε πώς
  θά βοηθήση. καί τ°ύς δυό σσς.
  'Ο Ίούδας δμως εμενε σκε-
  πτικός. Στ" σύτιά τού άντηχοϋ
  σαν άκόμη τα λόγια μέ τα ό
  ποία ό Ίησοθς εΐχε τόσες φο
  ρές καυτηριάσει αύτούς τούς
  πλουσίους καί διεφθαρμένους
  Ιερεΐς. Δέν ήσαν κι' αύτοι με
  ταξΰ έκεΐνων πού ό Ιησούς ά
  πέκλεισε άπό τα βασίλεια
  των ούρανών; *, Καί δέν εΐχε
  τή είς τούς μαθητάς τού δτι
  κι' αύτοΐ θ' άποκλεισθοθν άν
  συναναστρέφωνται τούς κα-
  κούς (ερεϊς;
  —Αύτάς ό Άννας καί σύ
  τος ό Καίάφας, ρώτησε ό Ί
  οΰδας, δέν είνε Σαδουκαΐοι;
  —Καί τί σημασΐα έχει, εΤπε
  μέ θυμό ή έξαδέλφη, πού τόν
  κύτταζε μόλις συγκρατώντας
  την άγανάκτησί της. Έσύ τώ
  ρα πού δέν ξέρεις οϋΐε τό νό·
  μο, οϋτε τίς γραφές, έσύ θά
  κρ(ν[)ς τόν άρχιερέα; Είνε ό
  άρχηγός, ό πιό σοφός καί 6
  πιό πλούσιος άνθρωπος.
  Ό Ίσκαριώτης καθισμένος
  κοντά 'σΐό προσκέφαλο τοθ
  Ίσαάκ, μέ τό κεφάλι κατεβα-
  σμένο, δέν ήξερε τί ν' απαν¬
  τήση. Ή Λία τοθ εΐπε:
  —Ή καλή μας έξαδέλφη
  έχει δΐκρ,ο. Ό άρχιερούς είνε
  πρόσωπο ίερό. Εμείς στήν έ
  τταρχΕα δέν μποροθμε νά κατσ
  λάβουμε τα ήθη των πόλεων.
  Ό,τι κάνει ό άρχιερεύς είνε
  καλώς καμωμένο καί άν ό Ί
  ησοθς έμενε πολύ καιρό έδώ
  δέν μποροϋσε παρά ν'άναγνω
  ρΐση τόν άρχιερέα. Πρόσεξε μή
  σοθ ξεφύγη ή εύκαιρΐα. Πηγαι
  νά δής τόν άρχιερέα καί ό
  κουσέ τον μέ σεβασμό. Άλ·
  λοι θά ή"ταν ύπερήφανοι άν
  μποροϋσαν νά γίνουν δεκτοί
  άπό τόν "Αννα.
  Ό Ίούδας άρχισε νά κλονΐ
  ζεται. Μέ φωνή άδύνατη
  εΐπε:
  —Άν έρθη έδώ βεβαία δέν
  θά τόν διώξω.
  (συνεχ(ζεται)
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά την 'Αγρο
  τικήν Τράπεζαν (Εναντι οί-
  χίκς χ. Μιχελιδάκη.
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  καί ωρολόγια τσέπης καί
  χειρός των πλέον Φημισμένην
  έργοστασίων, θά εΰρητε είς τβ
  ίιρολογοπωλβΐον τοΰ κ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τω Μεϊντάνι
  'Επίσης αναλαμβάνη την
  έπιδιόρθωσιν παντός ώρολο
  γίου. 'Εργασία ήγγυημένη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον.^ έ-
  πιπλιομένον παρά χαλη" οίχογε-
  νεία. Πλτ,ροςρορΕαι ηαρ' ημίν.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Οί νεωτερισμοΐ τής έποχης.
  ΚαπέΑλα. μπλούζες, έσάρπες
  Τό χαπέλλο πού συνοδεύει την
  χομψή άνοιξιάτιχη τουαλέττα τοθ
  άπογεύματος, είνε μΕα τόκχ άπό
  τοθλι, σκεπασμένη μέ λουλούδια
  τοθ κήπου ή τοθ άγροθ. Ίδιαιτέ
  ραν προτίμησιν Ιχουν οί μαργα-
  ρίτες, τα παβό καί τα τριαντά-
  φυλλα σέ διάφορα χρώματα, ά-
  νοιχτά ή ζωηρά.
  Μέ έ'να ταγιέρ τής έποχής γκρί
  ή μπέζ θά φορέσετε μιά μιχρή
  στενή τόκα γαρνιρισμένη μέ μώβ
  ή άσπρους μενεξέδες.
  Μέ έ'να φόρεμα έμπριμέ μέ
  πουά θά φορέσετε Ινα καπέλλα
  σέ σχήμα «πλατό» σέ δύο έπίσης
  χρώματα.
  Τό πρωινό καπέλλο είνε σέ
  σχήμα κανοτιέ καί γαρνίρετα: μέ
  μΕα στενή γιρλάντα άπό ανθη τοΰ
  άγροΰ. Γιά τό άπάγιυμα προορί-
  ζεται έπίσης μΕα τόχα άπό ψάθα
  μαύρη, μαρόν ή μπλέ μαρίν, γαρ-
  νιρισμένη μέ μεγάλα λουλούδια.
  Μέ πουλιά, πτέρυγες ή πτερά
  φανταιζί γαρνίρονται τα καπέλ¬
  λα πού συνοδεύουν την άπογευμα
  τινή τουαλέττα.
  "Ενας νεωτερισμός, πού κατέ-
  κτησε τελευταίως τίς κομψίτερες
  παρΐζιάνες, είνε μΕα λευκή μπλού
  ζα μέ χρωματιστά κοντά μανΕκια.
  ΆαορτΙ μέ τα μανΕκια είνε δ για·
  κάς κχί ή γαρνιτούρα τοθ κα-
  πέλλου.
  Ή μόδα έπανέφερε καί άλλα
  λησμονηιιένα έξαρτήματα τής πά-
  'λαιας έποχής: τα μακρυά γάντια,
  Ιποΰ συνοϊεύουν την άπογευματινή
  ' καί την βραδύνη τουαλέττα. Τα
  γάντια, αύτά είνε άπό καστόρ:
  μαΰρα μέ τα άνοικτά φορέματα,
  άσπρα ή μπέζ μέ τα σκοΰρα, έ
  τσι ώστε νά παρουσιάζεται μιά
  άρμονική άντίθεαις χρωματισμών
  Άαορτί μέ τα γάντια είνε τα γο
  βάκια καί ή τσάντα τής κυρΕας.
  ΆπαραΕτητο συμπλήρωμα τοϋ
  πρωινοθ ταγιέρ ή φορίματος είνε
  μία έσάρπα ή ενα .Ααντήλί έμ
  πρίμέ μέ μεγάλί μαθρα πουλιά. .
  ...Χάριν των κοσμικών κυρίων
  καί διαποινίδων μεταφέρω έ5ω
  την πληροφορίαν δτι ή άφικνουμέ
  νη 35?ιον είς την πόλιν μας, με·
  γάλη Έλληνίς ήθοποιός κ. Κατε-
  ρΕνα Άνδρεάδη, θά έμφανίση επί
  σκηνής μεγάλον αριθμόν έξαιρε-
  τικά χομψίδν καί ώραίων τουα-
  λεττών. Οί τουαλέττες αυτές, δ-
  λες τελευταΐες κρεασιόν των γνω·
  στοτέρων Παρισινών ραπτικων οί
  κων, δπερβαίνουν τάςέβδομήκοντα.
  ή Ντιστβγχέ
  Ή ούριονή πρεμιερα
  Τού θιάσου Άνδρεάδη
  Μ έ την «"Εντα Γκάμπλερ».
  Ή αύριανή πρεμιερα τοΰ θιά¬
  σου Άνδρεάδη είς τό θέατρον
  Πουλακάκη προμηνύεται έξαιριτι
  κώς ένδιαφίρουσα, δικαίως ϊέ
  περιεβλήθη τόν χαρακτήρα άξιο·
  λόγου καί σημαντικοϋ θεατρικοθ
  γεγονότος.
  Μέχρι καί τής χθές 6 θίβσίς
  Άνδρεάδη ίπαιζεν είς τάς Άθή
  νας την «"Εντα Γκάμπλερ» τοθ
  "Ιψεν, μέ μοναδικήν επιτυχίαν, μέ
  τό έργον 5έ αύτέ, ώς γνωστόν θά
  γίνη καί ή αύριανή πρεμιερα
  τοθ θιάσου είς την πόλιν μας.
  Πληροφορούμεθα δτι μεταξύ
  των στελεχών τοΰ θιάσου τής κυ
  ρίας Κατερίνας Άνδρεάδη περι
  λαμβάνεται χαί ή συμπαθής καλ
  λιτέχνις Σωτηρία Ίατρίδου, ή
  όποΕα ίπανίρχεται είς τό σοβαρόν
  δραματικόν θέατρον άπό τό δπο!
  όν πρωταρχικώς έξεκίνησε καί
  είς τό οποίον τόσον καΐά τό πά
  ρελθόν διέπρφν. Είς τή^ «"Εντα
  Γκάμπλερ» λαμβάνουν μέρος έκ-
  τός τής κυείας Άνδρεάδη, ή κυ
  ρία Άνθή Μηλιάδου, Μαίρη Λε
  χοθ (τοθ ΒασιλικοΟ Θϊάτρου),Στά
  σα Ίατρίδου καί οί κ. κ. Άπο
  στολίδης, ΜορΕδης χαί Δαμασιώ
  της.
  —Είς την ανωτέρω φωτογραφί
  αν ίίκονίζετοα ή δίς Μαίρη Λε
  κοθ, τό νέον έξαιρετικό ταλέντο
  τιού παρουσίασεν ή κυρία Ανδρέα
  δή είς τάς Αθήνας, ή ίποια καί
  θά δποδυθη' είς την «Έντα
  Γκάμπλερ» τόν Ιύαχο).ον χαί χά
  ρακτηριστικόν ρόλον τής Τέας.
  ΘΕΙΤΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΊΜΩΝ 98)100
  Πωλεΐται είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Άοαστά
  Θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί.
  Ό σατανάς καλόν«1Ρο<» ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣΠΙΚ ) ■Επί νί«ν 44ον Ή Νατάσα ώπισθοχώρηοε έξ έν ατίκτου ώσάν χάποιος άόρισΐος φόβος νά την ΙΌπρωξε. —"Οχι. Ήίθχ μονάχχ γι* μ'ά στιγμή θέλω νά σά; προειδοποι ήσω γιά χάποιον κίνδυνον. —Κίνδυνον; —ΝαΕ. —Ποίος κινδυνεύει; -Σεϊς. —Χά, χά! Δέν είνε ή ττρώτη φορά, τέκνον μου, πού άπειλεΐται ή ζωή μου, ιίπεν δ καλόγηρος γι λώντας. Την έκύτταξε χι' έπανέλαβε. —Άλλά δέν θά βγάλης τή γοθνά σου; "Ισω; νά περιφρονή"; την πτωχικήν μου χατοΐκίοίν χαί δέν θέλεις νά αφαίρεσις τό πα- νωφόρι σου. — Κουταμάρες, άπεχρΕτ)η ή νέα χαί διά νά συμπληρώση την ά πάντησίν της τοθ επέτρεψε ν' ά φαιρέση την βαρειάν γαθνά της άπό τούς γυμνοός της ώμους, πού ίλαμπαν χατάλΐυχοι. —Καί ποίος είν' αυτή τή φο- ρά πού μέ άπειλεΐ, ηρώτησεν δ καλόγηρος. Άμέσως Ιπειτα προσέθεσε: —ΜοΟ φαίνεται πώ; μαντεύω, 'Ο Τσεγκόντιεφ, δέν είν' έτσι; Έκείνη χατένευσε καί ίπειτα εΐπε: —Τόν άγαπώ χαί φοβοθμαι. Ι¬ δού γιατί ήλθα νά σας προειδο¬ ποι ήσω. Δέν θίλω νά πάθη κα· νείς προσπαθών νά δλάψη σόΖς. Ό Ρασποθτιν Ισπασε στά γέλια. —Κανείς δέν μπορεϊ νά μέ σχοτώση, έκαυχήθη. Την στιγμήν εκείνην ηκούσθη- σαν ϊπανειλημμένα κτυπήματα είς την θύραν." Ό Ρασποθτιν άνεγνώ· ρισε την φωνήν τής Ντουνια πού τόν έκαλοΰσι. "Ωρμησε καί άνοι- ξε διάπλατη τή θύρα. —Τί θέλεΐ{, Ή δπηρέτρια εΐπε ψ θυριστά: —Ό πρίγκηψ Ταεγκδντιεφ είν' έδώ Δέν έννοεϊ νά φύγη. Θέλει νά σάς ίδη. (συνεχίζετοιι) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΑΜΟΙ.-Τήν Κυριακήν τού Πά σχο ετελέσθησαν] είς Κσλέσσα οί γάμοι τοΰ κ. Γεωργίου Σμαρδά με χά τής δεσιτοινίδος ΚατΙνας Παν ναδάκη. Παράνυμφος παρέστη δ κ. ΒασΙλ. Έτιιτροτιάκης χρυσο· χόος, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις ου νελθόντες έκ τής πληξάσης ήμσς συμφοράς επί τω θανάτφ τοθ προσφιλοϋς μας πατρός καί ου ζύγου αισθανόμεθα την 6ποχρέω σιν να ευχαριστήσωμεν πάντας τούς συγγενεΐς, φΐλους καί δλους έκεΐνους νού έσπευσαν νά έκ δηλώσουν την λύπην των συμμε ρισθέντες τό βαθύ πένθος μας καί τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τού καί τούς καταθέσαν τας στεφάνους. Ή ευχαριστούσα οΐκογένεια Ιωάν. Σκουλα *** Γυρω στήν ττόλι. ΜΙΝΩΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Όλοκληρη ή φρίκη τοϋ Μεγάλου Εύρωπαΐκοΰ πολέμου ζωντανεμμένη στήν άριστουργηματική ταινίαι ΕΦΟΑΟΥ 1917 Αί περισσότερκι σκηναί τού είναι παρμέναι έκ τοΰ φυσικοΰ, άπό την πό λύνεκρον μάχην τοΰ Μάρνη. Τό έργον τουτο έβραβεύθη υπό τοΰ Γερμα νβΰ Ηγέτου Αδόλφου Χίτλερ καί κατέπληξε τβν κόσμον μέ την επι¬ τυχίαν τού. ΕΗΜΕΡΟΝ ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΙ μέ τούς ΧΟΔΡΟΝ & ΛΙΓΝΟΝ στή μεγαλύτερη τους κω- μική δημιουργία. Έκτός προγράμματβς Ζουρνάλ. Τό Πάσχα, παρά την νοτίαν ή όποΐα διεδέχθη την αίθρίαν τοθ Μεγάλου Σαββάτου, έωρτάσθη μέ την συνήθη λαμπρότητα. —Ιδιαιτέρως έπιβλητική υπήρ¬ ξεν εφέτος ή τελετή καί ή λιτα- νεία τής Άναστάσεως είς την ο¬ ποίαν συμμετέσχεν καί ή Ε. Ο. Ν. — Τό Πάσχα έωρτάσθη μέ τόν συνήθη πανηγυρικόν καί έγκάρει· όν χαρακτήρα είς τούς στρα¬ τώνας καί την χωροφυλακήν. —Έκτός των έκδρομέων των μετασχόντων είς τάς όργανωθεί σας ομαδικάς έκδρομάς δέν Ε λειψαν καί οί μεμονωμένως έξελ θόντες είς τό ϋΐταιθρον. —Όιιου καί διέμειναν είτε μέ χρι τής εσπέρας τής Κυριακής εί τε καί μέχρι των έσττερινών ώ· ρων τής Δευτέρας τοΰ Πάσχα. —Έπίσης άρκετοί μετετόνισαν χό πασχαΜνόν γλέντι είς ώρισμέ να έξοχικά κέντρα. —Τάς ημέρας τοθ Πάσχα ζωη¬ ράν κίνησιν παρουσΐασαν ό δημο τικός κήπος καί ό κήπος τοθ Ή- ρφου. —Καί οί δθο άλλως τε κηποι μέ τάς έαρινάς άνθίσεις των άπο τελοθν εξαιρετικόν θέαμα καί τραβοϋν έκεΐ τούς θέλοντας νά σταθαεΰσουν όλΐγην ώραν. —Διά νά αΐσθανθοθν μίαν λε· πτήν άναψυχήν. —Έννοεΐται δτι άίΐό τό περι βάλλον καί των δύο κήπων δέν Ελειψαν πρό παντός οί μπόννβο, οί συνταξιοϋχοι, καί οί άπαραϊτη- το'... έξάδελφοι οί όποϊοι συμβαΐ νει είς τόν καιρόν μας νά μην εί νέ μόνον στρατιώται. — Κόσμος συνεκεντρώθη τάς δύο πασχαλινάς ημέρας καί είς τό παρά την λεωφόρον Γεωργί ου τοΰ Α . (πρώην Κνωσσού) νέον κέντρον. —Όιιου κατεσκευάσθη τερραΐν ηατινάζ. — ΟΙ πατινάροντες χωρίς νά είναι πάρα πολλοΐ συνεκέντρω σαν ίίλλους πολλούς οΐ¬ τινες τούς παρηκολοόθουν καί . τούς «έκριτΐκαραν». Ι —Τάς χθεσινάς δοκιμαστικάς πτήσεις τοθ άεροπλάνου τής Έ ι ταιρίας έναερΐων συγκοινωνιων. Ι —Παρηκολούθησαν καί πολλοί θεαταΐ. —Έν τφ μεταξύ οί δοκιμάζον τες τό βάητισμα τού αέρος συμ .πολίται, αύξάνονται καί πληθύ νονται έπ' άγαθω τής άντιλήψβ [ ως ότι τΐποτε άσφαλεστερον καί θαυμασιώτερον, ώς συγκοινωνίαν κόν μέσον, άπό τό άεροπλάνον. —ΜΙα ώραΐα έορτή Εγινεν την ημέραν τοΰ Πάσχα είς τό Όρφα νοτροφεϊόν μας. — Όιιου μετέβησαν αί φαλαγ γΐτισσαι καί αί σκαπάνισσαι τής Ε Ο.Ν. υπό την ήγεσιαν των βαθ· μοΰχων αυτής. Ι —Άνταλλαγεισών ωρισμένων 'προσφωνήσεων άνταξΐων τής ήμέ ρας καί των έθνικών καί φιλανθρω πικών σκοπών τής 'Εθνικης Νεο· λαίας. — _ς γράφομεν έν άλλη οτήλτι ελάβομεν τηλεγράφημά τοΰ κ Βαρβεράκη διά την άφιξιν καί ϋ ποδοχήν των προσκόπων μας είς Πάτρας. — Είς τό τηλεγράφημά τουτο ά ναφέρεται συν τοίς άλλοις δΐι οί πρόσκοποι υπό ραγδαΐα χειροκρο τηματα καί έκδηλώσεις τοΰ λα ου παρήλασαν είς τάς κεντρικάς όδούς των Πατρων καί δτι ό Δή μος Πατρέων παρέθεσεν επίσημον γεΰμα είς αύτούς. —ΟΙ πρόσκοποι ανεχώρησαν ήδη διά την μονήν ΆγΙας Λαύρας καί συνέχισιν τοϋ προγράμματος τής έκδρομής. —Είς τό κινηματοθεάτρου Που λακάκη προβάλλεται καί σήμερον ή τόσον άρέσασα «Προσφυγο· ποθλα». —Είς την «Μινώαν» προβάλλε¬ ται αυριον ή «Νύχτα έφόδου 1917» £να εξαιρετικόν έργον άπό την γιγαντομαχΐαν τοϋ Μάρνη. ο ΡΙκβρτερ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■» ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΜΜ. Α. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗ & ΑΔΕΛΦΟΙ -—-—-==: ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ =......: Νέαι ηαραλαβαΙ έκ των καλλιτέρων Ελληνικόν καί Εύρωπαΐκών ΈργοστασΙων. ΤΜΗΜΑ 1) Μαλλίνων ύφαομάτων: ΠλβυσιωΓάτή συλλβγή πβιβτήτων κ«1 χρωματων. ΤΜΗΜΑ 2) Μεταξωτδν: Μέγας πλβΰτος χρωμάτων, πβιοτήτων καί σχεδίων. ΤΜΗΜΑ 3) Βαμβακβρ&ν: Όλα τα νέα σχέδια καί χρώματα ΐΐς μεγάλην συλλογήν ηοιοτήτο ΤΜΗΜΑ 4) Έπιπλώβίων: Πλήρη; συλλβγή έχλεκτδν εΐδών. Πώλησις λιανική καί χονδρική. ΤΙΜΑΙ^ ΑϊΥΝΑΓ.ΟΝΙΪΤΟΙ. ■Π Των. ■ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΑΣ ηΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒ» ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒ
  ΑΜΟΡβαΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Τινές φαίνονται άχνίζουσαι άκόμη. Μία τις
  φράσις σάς δίδει Ιδέαν άποκοπέντος ώμου κλέπτου
  γυμνητεύοντος.
  Αυτή ή ίδέα άρνεΐται νά παρασχη ώς έκφρά
  ζουσά τι των ύποδΐκων ούσιαστικών της. Ή έν
  αύταϊς διατυπουμένη μέν διαφορετιχή δμως σημα
  σία είνε ένιαχοθ τόσον άσεμνος, ώστε νομΐζε
  τε αυτήν έκσφενδονισθεΐσαν άπό πορνεΐου.
  Καί δμως ή άλλόκοτος αυτή χυδαιότης έχει
  τόσα δικαιώματα νά καταλάβη θέσιν είς τόν φιλο
  λογικόν θησαυρόν μιδς γλώσσης, 8σα δικαιώματα
  ϊχει εν χάλκινον καί ώξειδωμένον υπό τής ύγρασΐ
  σς νόμισμα νά καταλόβπ κσΐ τουτο την οίκεΐαν
  τού θέσιν μεταξύ των χρυσιζουσών λιρών.
  —Ή άργώ, άς παραδεχθή τουτο δστις θε
  λει, έχει καί σύνταξιν, έχει καί την ποίησιν αύ
  της.
  Είνε μ(α γλώσσα. "Εάν άφ' ενός τα κακόηχον
  είς τινάς Φωνάς της ύπομιμνήσκΓ) τόν διαβόητον άρ
  χιληστήν Μανδρΐνον, είς τό έρρυθρον άφ' ετέρου
  τινών αυτής μετωνυμιών διοβλέτιεται λαλών δ
  Βιλλών.
  Υπό την καθαρώς γραμματολογικήν έποψιν,
  ολίγαι μελέται δύνανται νά παραβληθώσι πρός
  την ιής άργοθς διά τό τιεριεργότερον καί γονίμω
  τερον έν αύταϊς.
  —Είνε γλώσσα όλόκληρος έν γλώσσρ, εΤδος
  νοσηροθ έκφύματος, έγκεντρισμός κακόχυμος πσρα·
  γα^ών βλάστησιν, παρόσιτον έχον τος ρ'ζας τού
  έντός τοϋ γεγηρακότος ·>αλατικοϋ κορμοϋ, οδ τό
  απαίσιον φύλλωμα άναρριχαται πρός δλην την πλευ
  ράν γλώσσης καί υπό την Ιποψιν ταύτην δύναται
  ά έχη τι τό χυδαΐον.
  Άλ)ά διά τόν ασχολούμενον ώς έμπρέπει είς
  γλωσσικά ζηιήματσ, τούτέστιν, δπως ό γεωλόγος έ
  ξετόζει την γήν, ή άρ·ώ πσρουσιάζεται ώς πρό
  σχωσις έδάφους πραγματική.
  Έφ' δσον προχώρει τις ανασκάπτων ευρί¬
  σκει τι είς την άργώ, υπό την παλαιάν γαλλικήν
  τοϋ λαοθ γλώσσαν, την προβηγκιανήν, την Ισπανι
  κήν, έκ τής Ιταλικάς, έκ τής των λεβαντΐνων την
  γλώσσαν τούτέστι των λιμένων τής Μβσογεΐου, έκ
  τής λατινικής, έκ τής ούσσκωνικής, έκ τής κελτικής.
  Φύραμα τέλος λιπαρόν καί άλλόκοτον.
  Καταχθόνιον οίκοδόμημα Ιδρυθέν άπό κοινοθ
  ,ύφ' ολων των άθλΐων. "Εκάστη κατηρσμένη φυλή
  κατέθεσε καί αυτή Ινα λίθον πας δεινοπαθήσας
  έρριψε καί αύτάς μίαν πέτραν' εκάστη καρδ'α έχο
  ρήγησε καί αυτή χάλικας.
  (συνεχ(ζεται)
  ΗΙΙΠΙΙΙΙΊΙΙΊΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Μ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙΗΙΊΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΗΙΙΙΙΙ|£
  Ξ
  Ι
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Διά την καταπολέμησιν τοϋ Περο- |
  νοσπόρου. Ι
  Καταργήβετε την χρήσιν τοΰ ©ειϊκοΰ Χαλ- Ε
  κου (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσετε την νέαν Ξ
  ανακάλυψιν ΟΞΥΧΛΩΡΙ Ο?<> ΧΛΚΟΝ, πού =
  δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- Ξ
  νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό κ
  την μπλάβην πέτραν. Ξ
  Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. Ξ
  Δια την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ· =
  δεμίδος, έχομεν Άρσενικοΰχον Όξυχλωριοϋχον =
  Χαλκόν. Ε
  Ζητήσατε έδηγίας άπό τα γραφεΐα μας. =
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ά Σ·α |
  § 'Αντιπρέσωποι 'Ανωνύμου Έλληνικής 'Εταιρίας Χη· Β
  — μιχών Προϊόντων χαί Λιπασμάτων. ~
  = < Β ΙΠΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1Ι II ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ1Ι11Η1ΙΙ ΐί~ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2.6- ρ·ν, Τίνον, Πέραν, Ν«{ον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τε*. 1-41. Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σματα Λοόξ καΐ σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. «κριβδς κατ' ευθείαν Πειραι*, ΣΟρον, Τί|νον, Μύκονον, Ί· καρΐαν, Σόμον. Τηλ. 1.91 Πραιηορεΐον ΑΜΑΜΠ. Ο. ΚΟΡΠΗ Έγκυκλοττα ιδε ία Δι* έκεΐνους π ού σέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΟΙ «ΑΝΤΩΝΙΣΤΑΙ > ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
  Δ'.
  Ή οίκογένεια αυτή είχε Ινα παι
  δι πού κάθε φορά πού οί γο
  νεΓς τού τό μάλλωναν, έαάθαινε
  Ινα β!5ος παραλύσεως. Οί ίατροΐ
  πού εξήτασαν τό παιδΐ εΰριακαν
  πώ; δέν είχε τίποτε, τιώς ήταν
  κάπως νευρικό, καί κυρίιος
  παραχαΊ5ευμένο άπό τού; γονεΐς
  τού.
  Τό μόνον φάρμακον πού υπέδει¬
  ξαν είς τούς γονεΐς διά νά τοθ
  περάσουν αί παροδικαί χρίσεις
  τής παραλύσεως ήτο ή έκ μέρους
  των άσκησις κάιτοιας αύίτηρότη-
  τος. Τα πολλά χάδια είχαν χαλά
  σει τό παιδί. Αί κρίσεις δμως τοθ
  παιδιοθ ?έν τίερνοθσχν, ΐσως δι¬
  ότι οί γονεΐς δέν άπϊφάσιζαν νά
  χρησιμοπαιήσουν τό φάρμακον
  πού τούς είχαν συστήσει οί Ιχτραί.
  Έν τή άκελπισία των οί γονεΐς
  απεφάσισαν τή αποδείξει κάποι-
  ου φ£λου, νά καλέσουν τόν «πά
  τέρίχ» Αντώνιον. Αύτός εις μίαν
  «κρίσιν» παραλύσεως τοΰ παιδι-
  οθ, εζήτησε νά τόν άφήσουν μό
  νόν μαζί τού. Τί τοθ έκαμε τί
  τοθ ιίπε ϊέν είνε γνωστόν. Άλ¬
  λά τό βέβαιον είνε δτι τό δήθεν
  «παράλυτον» παιδί ΰστερα άπό
  δλίγην ώραν σηνώθηκε, άνοιξε
  την πόρτα καί τό εδαλε στά πό·
  δια τρέχοντας σάν λαγός! "Οχι
  δέ μόνον Σέν τοϋ ξανάρθε κρίσις
  έκτοτε, άλλ' Ιγινβ χαί ύπέδειγ·
  μα καλοθ παιδιοθ! Άπό τότε οί
  γονεΐς τού έγιναν έκ των φανα-
  τικωτέρων Άντωνστων.
  Οί Άντωνισταί Ιχουν σήμε¬
  ρον ώς αρχηγόν των επί τής γής
  τόν .^δελφίν» "Οσσχν καί άνέρ-
  χονται είς πολλάς χιλιάδας. Ή
  πίστις των συνοψίζεται είς τόν α¬
  κόλουθον δεκάλογον πού τούς ά
  φησε ό «πατήρ» "Αντώνιος:
  1) Ουδείς δύναται νά σοϋ δι-
  δάξη 5,τι δήποτε περί ΒεοΟ. Τόν
  θεόν πρίπει νά τόν εΰρης μόνος
  σου
  2) Σέβου πάντα τόν πιστεύον
  τα δ,τι δήποτε.
  3) Ή ήθική δέν διδάσκεται μέ
  τα λόγια. Μόνον τό καλόν σου
  παράδειγμα διδάσκει τού; ά'λλους
  4) Βοηθών τούς πτωχούς δέν
  τό κάμνεις άπό καλωσύνην, άλλ'
  άπλδς άπό εγωισμόν, δΐτως προ-
  καλέσης μίαν ευχαρίστησιν είς
  εαυτόν. Πρόσεχε έλεων μή Ιλθης
  είς άντΐθεσιν μέ την θέλησιν τοθ
  θεοΰ.
  5) Προσπάθει ν' άγαπάς τού'
  έχθρούς συυ. Μόνον ίτσι θά κα
  τορθώσης ν' άνακαλύψης τόν άλη
  θινόν εαυτόν σου.
  0) Έχεις ήσυχον την συνείδη
  σίν σου; θά είσαι άπηλλαγμένος
  άπό κάθε πόνον.
  7) 'Όλα τα δεινά τοθ άνθρώ
  που :ήν ρίζαν των τή" έχουν είς
  την τυραννίαν πού άσκεΐ ή γνώ
  σις επί τής συνειδήσεως.
  8) Μή καυχασαι επί εύφυία
  Ή πολλή ιύ^υία είνε τυραννος.
  9) Άνακαλύπτων τόν άληθινίν
  εαυτόν σου, ευρίσκεις τόν θεόν.
  10) Όδηγίν σου τάσσε μόνον
  την συνείδησιν σου.
  Οί πιστοΐ τοθ «πατρός» Άντω
  νίου ϊέν ίχευν καμμίαν πίστιν
  είς τούς ίατριύς καί την έπιστή
  μην των.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοώπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις ώικών ενώπιον απάντων των έν Αθήναις
  καί Πειραιεί Δικαστήριον, 'Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου καί
  Συμβουλιον 'Εκικρατείας, φορβλογικαΐ δίκαι, άναστολαι
  φόρων, διοικητικαΐ ΰποβίσϊις καί β*ίντά$βις, νομικαΐ συμ·
  βουλαί, γνωμοδοτήσϊΐ; καΐ πληροφορίαι δι* άλληλογρα-
  φίας.
  Τηλ. 25-081.
  Τα Καλέσσα, τό χωριό
  της συνεχοϋς προόδου.
  ΚΑΛΕΣΣΑ 'Απρίλιος (άνταπο
  κριτοΰ μκς).— Είς την πλειά
  δα των νραφΐκών χωρίων της έ
  καρχίας Μαλεβυζίου μίαν άπω τάς
  καλλιτέρας αναμφισβητήτως θε
  σεις κατίχβυν τα Καλέσαα. Προ
  νομιοθχα είς την παραγωγήν, έξε
  λΐσσβνται άλματωίώς Τό ςριλβπρο
  οδόν πνεϋμα κυριαρχεϊ παντοΰ.
  ΟίκοδομαΙ ώοαΐαι άνενκίρονται
  τβλευταίως,ατΐίγαζουααι εφάμιλλα,
  μπορβΐ νά ίσχυρισθή κανείς, κα
  φϊνεΐα τοΰ Ήρακλβίον» μέ τελβιο
  τάτας ραδιβφωνικάς έγκαταστα
  σεις. Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  κ. Κοΐμαδάκης εχει άναπτύξϊΐ έ
  ξαιρβτικην δραστηριέτητα διά νά
  κατατάξη τα Καλέσσα είς την πρώ
  την γραμμήν των φιλοπροόδων
  χωρίων ολοκλήρου τοΰ νομοΰ.
  'Αλλα καΐ οί κάτοικοι των
  Καλεασών διακοίνονται διά τα
  φΐλόξβνα αίσθήματά των. ΟΙ ξϊ
  νοι θά εύρουν παντοτΕ στό χωριο
  μας πρόσχαρους κι' εύγινικους ςρί
  λους να τούς κεριποιηθοΰν, νά
  τους έδηγήσουν στά σπίτια τους,
  διακρινόμενα διά την καθαριότη
  τα καί την νοικοκυρωαύνην των
  καί νά τούς δημιουργήσουν έντυ
  πώσεΐς καί άναμνήσεις άνεξίτηλβς
  γι,ά τώ πέρασμά των άπο τα Κα
  λέσσα.
  Άλλ' όπως χάθε τόπο; καί τα
  Καλέσσα έχουν τα μΐγάλα καί τα
  μικρά ζητήματά των. Ή παρανω
  νη των βεβαίως είναι πλέον ίί Ι
  κανοποιητική· Είς 1 000 000 οκά
  δας άνέρχϊται κ«τά μέσον όρον ή
  έτηαία παραγωγη σταφίδος καί
  ϊί? 400 000 οκάδες περίπου ή καρά
  γωγή ελαίου. Καΐ ύπάβχουν τα
  οίκονομικά ίΐβριθώρια οιά νά έρ
  γασ8ώμεν διά τα Καλέσσα "Ηδη
  τό ζήτημα της υδρεύσεως £χει λυ
  θη διά της κατασκευάς μκγάλων
  δεξαμενών εί; τα Επάνω καΐ Κά
  τω Καλέσσα, αύτοκινητοδρομοι ε
  χούν καταβΜβυασθη λόγω έμως
  τής παρόδου τοΰ χρόνου έχουν ή
  δα ανάγκην έπισκευής καΐ γενι
  κώς καταβάλλεται κ·48ϊ προσπά
  θ&ια εΰοδώσΕως τοΰ έξωραϊατικοϋ
  καΐ ές°υγιαντικοΰ κοινοτικοΰ προ
  νράμματος.
  Τα Καλεασα δμως έχουν νά ύ
  πββάλουν καΐ κάποιαν παράιλη
  σιν άν άντιπαρέλθωμεν τό ζήτη
  μα των χρεών των πρός την Κτη
  ματικήν Τράπεζαν τό οποίον τοΰς
  Εχει φέρει είς δύσκολον θέσιν."Αν
  είναι δυνατόν νά διέρχεται τό
  ταχυδρομειον έκ Καλϊασών καβη
  μερινώς, άφθΰ άλλωστε ίέχομεν
  καί τακτικήν αύτοκινητικήν συγ
  κοινωνίαν. Ή εξυπηρέτησις των
  κατοίκων θά είναι άπό τής άπό
  φεως αυτής τελεία. Διότι όπως μέ
  χρι τώραγίνεται, διά των διοεβδο
  μαδιαίων ή καΐ τρισκβδομαδιαίων
  άκόμη άφίξβων τοΰ ταχυδρομειον,
  δέν μπορούμεν νά ομολογήσωμεν
  βεβαίως ότι ο! κάτοικοι έξυπηρε1
  τοΰνται καιΐμαλιστα την στιγμήν
  που τα Καλέσσα ευρίσκονται τό
  σον κοντά πρός τό Ήραχλβιον.
  —Τα κγροτικα άδικήματα.
  Σχετικώς μέ τάς παραβάβεις
  τοΰ Κώδΐκος Άνροτικής 'Ασφα
  λεία;, διά Βαοιλιχοΰ Διατάγμα
  τος χαθορΐζΐται ότι τα δικαστή
  ρια υποχρεούνται ϋπαιζ είς τάς
  άπβφάσεις των καΐ πρός τόν άπο
  κλιιστικόν σκοπόν τής τηρήσεως
  τής κατά νόμον βτατιοτικής προσ
  διορίζουν τό ποσόν τής κατά την
  κοίσιν των προξενηθείσης έκ τοΰ
  άδικήματος ζημίας άσχέτως αν
  πρόκειται νά έπιδικασθά αυτή η
  όχι
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΈπανεκδΙδεται ή «Άγροτι-
  κή Κρήτη» υπό την Διεύθυν
  σιν τοθ ΙδρυτοΟ καί (διοκτή
  τού της κ. ΉλΙο Ε. Διαλυνά
  'Ετησία συνδρομή δραχμαί
  100, προπληρωτέαι.
  ΤΡΟΦΟΣ κατάλληλος δι' οίκο-
  γένειαν μέ βρίφος ζητεί θέσιν,
  Πληροφορίαι έδός Ααχανο: Ξενο¬
  δοχείον Ξένων.
  5ΙΝ6ίΕ (5 Α Ε 20)
  (5.ΑΕ 30)
  ΑΕ.40)
  ΤΡΙΡίΕ (5ΑΕ 50)
  ΘΟίΡΕΝ (5.Α.Ε. 60)
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καΐ μόνον:
  Ο.ΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  Μεΐα.
  Σήμερον Τετάρτην 12 Απρι¬
  λίου θέλει διανυκτερβυαη τό ααρ
  μα«8ϊοντοΰκ.Γεωργίου Γβπεσάκη.
  — Ή φιλανθρωπική κίνησις
  είς τόν γείτονα.
  Την Μεγάλην Πέμπτην ή κ.
  Νομάρχου Λασηθίου μβτ' άλλων
  κυρίων μετέβη είς Σπιναλόγκαν
  καΐ διένειμβ πασχαλινά δϋρα
  είς τού; λεπροϋς.
  —Άναγκαστικός νόμος δια
  την ανέγερσιν ναών.
  Είς την Εφημερίδα της κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη άναγχαατΐ
  κός νόμο;, δια τού έποίου ορί-
  ζεται ότι διά την ανέγερσιν να-
  οΰ οίουδήποτκ δόγματο; προα
  παιταΐται ά^βια τού ύποϋργΐίου
  Παιδϊίας καΐ ©ρησχίυμάτων. Να
  οί ίί εΰχτήριοι οΙ«οι,| λειτουρ
  γοΰντες ήίη, δέον να έφοδια
  σθοϋν δι' αδείας τοΰ ύηουργβίου
  Οβησικυμάτων. ΟΙ άνευ αδείας
  λίιτουρνοϋντες ή ίγκαθιατάμΐνοι
  έντός οίκημάτων, ά—θηκϋν ή πά
  σης φύσεως κτιβματων ναοΐ καΐ
  εΰκτήριοι οίκοι κλείονται υπό τής
  άστυνβμικης άρχής, οί δέ θίβαν
  τες αϋτους είς λβιτουργίαν τιμω
  ροΰνται διά φυλακίσεις μέχρις 6
  μηνων, μή μβτατρεπομένης ϊίς
  χρηματικήν, καί διά χρηματικης
  ποινης μέχρι 50 χιλιάδων δραχ
  μών.
  —Ή έξαγωγή έαπεριδβειδών
  Πληροφορούμεθα δτι κατά την
  λήξασαν περίοδον εξήχθησαν 14.
  633 τόννοι έσπΕριδοβιδωνάξίαςΙβΟ
  έκατομμυρίων δρ. Έκ τούτων οί
  10.500 τόννοι εξήχθησαν αίς Γίρ
  μανίαν.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ή κ. Μαρία Γ. Καρούζου έπρό·
  σφερεν 500 δρ. δωρεάν διά τό
  κουλούρι τϋν νβρόντων. Ό Σύλ
  λογος των Δεσΐτοινίδων έπρόσφΐ
  ρε τσιγάρα καί καλτσες. Ή 'Εβνι
  κή Όργάνωσις Νεολαιας έπρόσφβ
  ρεν κουλβύρια καΐ αΰγά. Επί·
  σης ή 'Εθνική οργάνωσις των Προ
  σκόιτων τα ιδία παβχαλινά. Οί
  τρόφΐμοι καΐ τό προσωπικόν τοΰ
  Γηροκομείου τούς «ΰχαριστοΰν
  θερμώς.
  —....... ' '' ■
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Ή Σταφιδική Ένωσις Χαν(
  ών (Συν. Π. Ε.) προκηρόσσει
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι'
  ένσφραγΐστων προσφορών διά
  την προμήθειαν των κάτωθι
  είδών:
  α') 50—60.000 Σταφιδοκιβω
  τίων.
  β') 30—40 βαρελίων ριζε-
  λαΐου.
  γ') 100 σάκκων θεΐου Σουμ
  πλιμέ Α. Α. Α.
  δ') 4—5 Τόννων Σιαφιδο-
  χάρτου Σελυλόζ.
  ε') 4—5 τόννων γαλβανιζέ
  Νο 13.
  ζ') 200 χιλιογράμμων χάρ¬
  του συσκευασίας.
  Ό διαγωνισμός θέλει διε¬
  ξαχθή έν Χανίοις καΐ έν τοίς
  Γραφείοις τής Ενώσεως την
  24ην Απριλίου ημέραν δευτέ¬
  ραν καΐ ώραν 11—12 π. μ. 6ν
  θα καΐ δτε καλοθνται οί βου¬
  λόμενοι νά μειοδοτήσωσιν βά
  σει των δρων χον άπό 2—4
  —39 οίκεΐων συγγραφών υπο¬
  χρεώσεων κατατεθειμένον,
  έν Χανίοις πσρ' ημίν, έν
  Ηρακλείω -καρά -τβ ΆγροτικΗ
  Τραπέζη καΐ είς χά έν Αθή¬
  ναις (Όθωνος 6) Γραφεΐα τής
  ΕΣΣΕ ένθα οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβουν ττερισσοτέ
  ρας πληροφορίας.
  Έν Χανίοις τ8 2α Άριλί
  ου 1939.
  (Έκ τοθ Γραφείοις
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τετάρτης
  12 Απριλίου 1939
  ΟΙ ΤΑΪΜΣΣΥΝΙΣΤΟΥΗ
  ΝΑ ΑΞΙΟΟΗ Η ΑΜΕΣΟΣ
  ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΟΠ ΙΤ1Λ0Ν
  ΕΟΕΑΙΝΙΩΗ Ε ΙΣΙΑΙΙΑΣ
  ΙΙΙΙΙΙ ΙΙϋΚίΙΙΙίΙΠΙΙ ίΙΙΒΙΙίϋ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ αγγέλλει ότι οί Αονδίνιοι
  «Τάϊμς» δημοσιεύουν σήμερον βαρυ·
  αήμαντον άρθρον επί τής έν γένει στά
  αεως τής Ιταλίας καί τής εξελίξεως
  τής έν Εύρώπη καταστάσεως.
  Μβταξύ των άλλων οί «Τάϊμς» συνε
  χίζοντες, άφήνουν νά εννοηθή ότι επι»
  βάλλεται ή άποσαφήνισις τής καταστά
  σεως καί ή πλήρης δέσμευσις τής Ίτα
  λίας ώατε νά μή δυνηθή νά προβή είς οί
  ανδήποτε ενέργειαν θίγουσαν τό χά
  Θε στ ώς χαί τα βρεττανικα συμφέροντα
  έν τή έγγύς Ανατολή.
  Η ΟΛΛΑΝΑΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΟΝ ΤΗΣ
  ΟΑΡΑ ΤΑ! ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΟΕΒΑΙΟΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Χάγης άναφέρουν ότι βυνεχίζονται
  τα «προληπτινά» στρατιωτικά μέτρα
  τής "Ολλανδίας καί ένισχύονται τα σύ
  νορα πρός την Γερμανίαν. Ή ενίσχυσις
  των συνόρων προκαλεϊ έντύπωσινδεέομέ
  νού ότι πραγματοποιιίται ήδη μετά τάς
  γνωστάς γερμανινάς βεβαιώσεις περί
  τού όστηρίκτου των φημών κοινητοποι
  ήσιως στρατευμάτων τού Ράϊχ πρός
  ουσμάς καίάπειλής τής "Ολλανδίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΑΟΥΣ
  ΤΟΝ ΗΓΑΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΠΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΠΕΑΛΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).^— Αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικού ότι τα άγγλικά πολε
  μικά τα ευρισκόμενα είς ίταλικούς η
  γαλλικούς λιμένας λαβόντα είδικάς δια
  ταγάς άπέηλευσαν δι» ανοικτόν πέλαγος.
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΙΖΕΙ
  ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΝΕ ΣΟΒΑΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι αί
  ήμιεπίσημοι αγγλικαί έφημερίδες άνα¬
  φέρουν ότι ή κατάστασις έξακολουθεΐ
  Γεγονόςή παροχή εγγυήσεως
  υπό της "Αγγλίας είς την Έλλάδα.
  Δραστικά μέτρα είς την Μεσόγειον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Απριλίου (ίδ. (μεις τής Μεσογείου. Περί-
  ύπηρεσία).— Ώς ενδεικτικόν Ιπτωσις άλλως τε τοιαύτη
  τής έντατικΓΐς προσοχήν μέ την
  οποίαν ή γαλλική κυβέρνησις
  παρακολουθεϊ την κατάστασιν
  αετά την κατάληψιν τής Άλ
  βανΐας υπό τής "Ιταλίας, είνε
  ή σημερινή σύγκλησις έκτά
  κτως τοθ γαλλικοϋ ύπουργι
  κου συμβουλίου.
  Σημειωτέον δτι τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον θά συνέλθη.
  καί αυριον άναθεωροθν καί
  συμπληρώνον τάς άποφάσεις
  τού τή είσηγήσει τοθ κ. Μπον
  είτε τής ΓερμανΙας είτε τής
  Ιταλίας ένεργούσης την επί
  θέσιν, θά Ιθιγεν άμεσώτατα
  τα βρεττσνικά συμφέροντα
  καί θά κσθΐστσ τόν πόλεμον
  αναπόφευκτον.
  —Έκ Καΐρου τηλεγραφεΐ
  ται δτι οί έν
  πρόσωποι τοΰ
  Αιγύπτω έκ
  μουσουλμανι
  κοθ κόσμου τής Εύρώπης έκή
  ρυξαν έν κινδύνω τόν μου
  σουλμανικόν κόσμον συγκε
  κριμένως δέ τόν οίκοθντα είς
  νέ. Των άποφάσεων τούτων; την βορειανατολικήν Βαλκανι
  Θά καταστίΙ ένήμερος καλού
  μενος επί τούτφ άπό τοθ τε
  λευταίου είς τό Καί ντ' Όρ
  σαί ό έν Παρισίοις πρεσβευτάς
  τής Αγγλίας κ. Φίπς.
  Την πρωΐαν σήμερον ό Γάλ
  λος ύπουργός των "Εξωτερι¬
  κών κ Μποννέ είχεν έπανειλημ
  μένας συνεργασΐας μετά των
  ανωτέρων ύπαλλήλων τού ύ-
  πουργεΐου τού. Ακολούθως
  εδέχθη κατά σειράν τούς πρε
  σβευτάς τής Πολωνίας καί
  των Σοβιέτ. Αί συνομιλίαι
  τοθ κ. Μποννέ μετά των πρε
  οβευτών τούτων έσχετίζοντο
  πιθανώτατα μέ τα θέματα τοθ
  λημερινοθ ύπουργικοΰ συμβου
  σΐου. Ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ εδέχθη έξ άλλου
  είς μακράν ακρόασιν τούς
  πρεσβευτάς των Ηνωμένον
  Πολιτειών καί τής Ρουμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 "Απριλίου
  (ίδ. ύτιηρεσία). — Σημαντικω
  τά]η κρίνεται υπό των κύ
  κλων τής άγγλικής πρωτευ
  ούσης ή χθεσινή γνωμοδότη
  σις τοθ άγγλικοθ ύπουργι
  κου συμβουλίου κατά την ό
  ποΐαν περίπτωσις έπιθέσεως
  εναντίον της Ελλάδος καί
  Τουρκΐας θά έφερεν άμέσως
  άντιμετώπους πρός τόν έπιτιθέ
  μενον τάς άγγλικάς δυνά
  κήν. Ή κατάληψις τής Άλ
  βανίας τονίζουν είς μανιφέ
  στον αυτών, οί μουσουλμά
  νοι άρχηγοΐ, αποτελεί προει
  δοποίησιν την όποιαν *οΙ μου
  σουλμάνοι δέν θά παρΐδουν
  ουδέποτε έν τή διεκδικήσει
  των φυλετικώντων ελευθεριών.
  ΑΓΚΥΡΑ 11 "Απριλίου ((5.
  ύπηρεσία) —Ό τουρκικός τύ
  πος άφιερώνει ευρύτατα σχό
  λια είς τάς σημερινάς δηλώ
  σεις τοθ Τούρκου πρωθυπουρ
  γοθ ενώπιον τής έθνοσυνε
  λεύσεως. Ιδιαιτέρως ύπογραμ
  μίζονται αί διαβεβαιώσεις τού
  Τούρκου πολιτικοθ έν σχέσει
  μέ την βαλκανικήν συνεννόη
  σιν τάς έκ τής οποίας ύποχρε
  ώσεις έχσρακτήαισε ζή ημα
  τιμής διά την χώρον, τονίσος
  την αφοσίωσιν τής Τουρκίας
  είς τάς φιλίας της. Αί δηλώ
  σεις τοθ Τούρκου πρωθυπουρ
  γοθ έτυχον τής παμψηφίας
  τής εθνοσυνελεύσεως.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 "Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία). — Μεγάλη δι-
  πλωματική δραστηριότης παρε
  τηρήθη καΐοήμερον είς την αγ
  γλικήν ττρωτεύουσαν.
  Είς τό Φόρεϊν "Οφφις συνήλ
  θεν είς μακράν σύσκεψιν ήέπί
  των εξωτερικών ύποθέσεων
  εΐδική έπιτροπή. Όλα τα ση
  μεϊα πείθουν δτι είνε πλέον
  γεγονός ή παροχή εγγυήσεως
  είς την Έλλάδα καί Τουρκίαν
  Πατρομοία εγγύησις θά δοθ^
  πιθανώτατα υπό τής Άγγλί
  άς καί είς την Ρουμανίαν.
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσΕα).—Ό άγγλιχός τύπος
  συμ»ωνεΐ δτι αί άποφάσεις τής
  •άγγλικής κυβερνήσεως θά κατα
  ατοθν άνακοινώσιμοι σήμερον. Λέ
  γεται Βτι τάς άποφάσεις ταύτας
  θα καθορίζη ό'αύριανός λόγος
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν. Πρός την
  Έλλάδα άναμένεται ή έπίδοσις
  άγγλικής διακοινώσεως έγγυωμέ
  νης την άχεραιότητά της.
  —Βεβαιοθται έκ νεωτέρων ανα
  κοινώσειαν τοΰ πρακτορείου Ρώυ
  τερ δτι ουσιαστιχώς ή έπάκτιος
  π«ριοχή τής Μάλτας μεθ' 8λων
  των πυροβολεΕιον της καί άεροπο
  ρικών σΐαθμών εκηρύχθη είς έμ
  πόλεμον κατάστασιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσία).—Ό παρισινός τύπος
  συμφωνεΐ επί τή βάσει ώρισμέ
  νων πληροφοριών 8τι ετέθησαν
  ή5η είς εφαρμογήν τα άποφασι
  αθέντα είς τάς συζητήσεις των ά
  νωτάτω,ν πολεμικών συμβουλίων
  Αγγλίας καί Γαλλίας. Τα άποφα
  σΐαθέντα τηροθνται μυστικά.
  —Ό «Μικρος ΙΙαρισινός» δή
  μσσΐϊύει την πληροφορίαν δ:ι επί
  κείται μεγάλη ίπίδειξις τοθ αγ
  γλογαλλιχοθ στόλου είς την Με
  σόγειον.
  —ΡΩΜΗ 11 Απριλίου (ίδ. δ
  πηρεσία) —Τό Πρακτορείον Στέ
  Ί ή
  φανι ανεκοίνωσε
  οΊι ή
  φ
  Ιταλία ουδένα ίνοχλιΐ, οΰΐε προ
  καλίΐ, άλλ' απλώς προασπίζει τα
  συμφέροντα της.
  Άδρόοι συμπολίται έδέχδησαν χδές
  τό βάπτισμα τού αέρος.
  Καί χθές την πρωίαν αφίκετο τρίτην πτήσιν έδέχθησαν τό βά
  νά είνε σοβαρά. Πάντως
  τής έχει χαλαρωθή.
  ή έντασις αύ·
  Ο ΙΚΑΙΡΙΓΚ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΕΝΟΟΥΣΙΟΑΩΣΔΕΚΤΒΣΕΙΣΛΙΒΥΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι ό στρατάρχης Γκαίριγκ τα-
  ξιδεύων ώς γνωστόν είς Αιβύην εγένετο
  θερμότατα οεκτός υπό των έκεϊ ίταλι-
  κων άρχών.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ 1ΣΤΑΜΠ0ΥΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν έκ
  Πέραν ότι άναμένεται έκεί αύριον (σή
  μερον) ό ύηουργός τής Λαϊχής Διαφωτί
  σεως τού Ράϊχ Αρ. Γκαϊμπελς.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ ΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έίδήσεις έκ Λονδί-
  νου άναφέρουν ότι ήρχισαν αί προετοι¬
  μασίαι διά τό ταξίδιον τών^ "Αγγλων
  Βασιλέων είς τόν Καναδάν. '
  είς τό αεροδρόμιον τής πόλεώς
  μας ελληνικόν άεροσκάφος Γιοΰγ
  κερς μέ κυβερνήτην τόν άρχιχει
  ριαςήν κ. Ταουχάν πρός συμπλή
  ρωσιν των πτήσεων άναγνωρίαεως,
  ούτινος έπέβαινον πλείσται κυρίαι
  καί ΐπιβάται έξ Αθηνών, έν οΐς
  ό συντάκτης τοθ «Χρόνευ» κ.Βρον
  τάκης,δ χ. Παπαστρατηγάχης καί
  δ Διοικηχής τοθ άεροδρομίου κ.
  Μιχ. Κοζυράκης.
  Όλίγον μετά την προσγείωσίν
  τού τό άεροσκάφος ϊχαμε πτή
  σεις επιδείξεως μέ κυβερνή
  την τόν κ. θεολόγην, χαθ' άς Ιδέ
  χθησαν τό βάπτισμα τοθ αέρος αί
  κυρίαι Καρυωτάκη, Ζωγραφάκη,
  Καββαλάχη, Λουίζου, Ζαχ. Πε
  ράχη, Φανουράχη, δίδες Λουίζου,
  Μιιμαράχη, Μερόπη Κασιμάχη,
  Δημητριάδου, Ήγουμενάχη, Διγε
  νάχη χ. άλ
  Έπίσης είς
  την δευτέραν χαί
  πτισμα τοθ ϋρος οί χ. χ. Ζωγρα
  φάχης Μάνως, Καρουζάκης ίατρός,
  Χατζηαναατααίου, Τζαναχάχην χ.
  ί. Τό άεροσκάφος μέ θαυμασίους
  χειρισμούς τοθ χ.Τσουνά διέγραψε
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΦίΙΛΕΙ
  ΝΑ ΣΥΝΔΕΒΗ ΑΜΕΣΟΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΕΥΡΥΝΟΥΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ
  ΤΟΥΣ ΑΕΣΜ1ΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΗ Π9Α0ΗΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Λονδί-
  νού τηλεγραφήματα ή αρθρογραφίχ των
  «Τάϊμς» επί τής καταστάσεως έπεκτεί
  νεται σήμερον καί επί τής θέσεως τής
  "Ελλάδος καί Τουρκίας.
  Οί «Τάϊμς» αυνιστοΰν είς την *Αγ
  γλικήν Κυβέρνησιν όπως συνδεθή μέ
  την Έλλάδα χαί Τουρκίαν, εύρύνουσα
  ταυτοχρόνως περισσότερον τό σύμφω¬
  νον αυτής μέ την Πολωνίαν, οϋτως ώ*
  στε νά αποτελεσθή εύρύτατον κοινόν
  μέτωπον εναντίον πάσης νέας έπιθέ-
  σεως.
  ΔΕΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ
  ΠΑΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Κί»θ'ά τηλεγραφούν
  οί «Τάϊμς» δέν ύπολείπονται παρά ε¬
  λάχιστον τινές διατυπώσε&ς διά τό νέον
  σύμφωνον συμμαχίας <*φ* ενός Αγγλί¬ ας—Τουρκίας—Ελλάδος καί άφ* ετέ¬ ρου Αγγλίας καί Πολωνίας. Καρυωτάκης ϊατρός,Μίμης Άλικιώί κύκλονΰπέρ τόν λιμένα, έλαβε πό της, δνίς Παντελίδου, κ. Κλώντζα, ρείανπρός ανατολάς διελθόν δι' άνω Μανδαρόπουλος, Τσαγχιάς, κ. χαί χ. Μάουρο, δνίς Κεχαγιαδάχη, δνίς Δημητειάδου, Δημ Φούσχης, Έλευθ. Παπαφαχλής, χ. χαί χ Ίατρίδου, Άρετάκης λογιστής Δή μου, Μαστοράκης Παντατοσάκης, χ. α. Επηκολούθησε χαί τετάρτη πιή σις επιδείξεως υπό τόν άρχιχειρι στήν κ. Τσουκαν χαί μηχανικόν τόν χ. Στάθην μέ τάς χυρίας Πά ναγιώταν Χατζιδάκη, Έλένην Κ. Ανεμογιάννη, Χαράν Κουφάκη, τόν Δήμαρχον χ. Μηνάν Γεωυγιά ϊην, τόν ημέτερον διευθυντήν κ. Ζωγράφον, τόν *. Νίκον Κΐζαχί δην, χ.Γ. Άλιγιζάχην, δίδα ϋαντε λάκη, χ. Έμμαν. Νικ. Αιαναντωνά χην, Ζαροιίχαν, ΣπΟρον Πολάκην, θεν ιών χωρίων Έληάς,Έπισκοπής, Κοχκίνη, Γουρνων, Χερσονήσου, Μαλλίων, διέγραψε κύκλον δπέρ τόν Μοχόν, Ποταμιές, Κράσι Ά δδοϋ, κατηυθύνθη πρός τό χιονι σμένον Λασήθι καί εκείθεν έπανα χάμπτον διήλθε διά τοθ χάμπου τής Πεδιάδος —Καστελλίου, Ά- ποστόλων χαί επανήλθεν είς τό αεροδρόμιον. Πάντες οί δεχθέντε; κχθ' δλας τάς πτήσεις τό βάπτισμα τοΰ άέ ρος διατηοοθν έντυπώσεις θαυμα σμοθ καί γοητείας. Τό άεροσκά φός άπεγειώθτ} χθες την 6 20' απογευματινήν έπιστρέφον είς Τα τόι—Αθήνας. ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή ήμερα τοθ Πόσχα έωρτά σθη καί εφέτος είς τούς στρα τώνας Ηρακλείου μέ έξαιρετι κήν ευθυμίαν συμμετοχή των αξιωματικών, των στρατιωτών καί των πολιτώνοί όποϊοι κα Ι τέκλυσαν κατά χιλιάδας, κυ ριολεκτικώς, τό 43ον Σύνταγ μα. "Ολοι οί θάλαμοι τοθ Συντάγματος ήσαν μυρτοστό λιστοι καί διακεκοσμημένοι κα ταλλήλως μέ τάς είκόναςτοθ Βασιλέως, τοθ ΠρωθυπουργοΟ κ. Μεταξδ καί έθν. ήρώων. Έξ ϊσου έωρτάσθη τό Πάσχπ μέ ανάλογον ευθυμίαν είς τούς στρατώνας τής Χωροφυλακής καί τοθ ΦρουραρχεΙου. Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Κατά τηλεγράφημα έκ Καλα βρύτων χθές άφΐκοντο έκεΐ οί πρόσκοποι Ηρακλείου γενόμε νοι ένθουσιωδώς δεκτοί υπό των κατοίκων καί τής Όργα Η ΕΠ1ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αυριον κατά πάσαν πιθανό τητα, έπιστρέφει έξ Αθηνών ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρκελλος. Η ΕΚΔΡΟΜΗ θλ ΚΑΤΕΛΘΗ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορίας ό ύπουργός των Οικονομικήν κ. Αποστολίδης αφικνείται ένταϋθα άεροπορικώς πιθανώ τατα αυριον. Ό κ. Άποστο λίδης θά συνοδεύεται υπό τοθ Γεν. Διευθυντού τοθ Γεν. Λο ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΧΑΛΙΦΑΞ-ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 Άπριλίουίι (τοΰ άν ταποκριτού μας).— Ό πρεαβευτής τής Ελλάδος κ. Σεμόπουλος εγένετο δε- κτός σήμερον είς νέαν μακράν ακρόασιν παρά τω Βρεττανώ Ύπουργω των Ε¬ ξωτερικών λόρδω Χάλιφαξ. Λέγεται ότι ή συνομιλία των κ. κ. Χάλιφαξ—Σιμοπούλου περιεστράφη ά- το<λειστικώς είς τό ζήτημα τής ακεραι- ότητος τής Ελλάδος καϊ τάς έγγυήσεις α'ίτίνες πρέπει νά δοθούν πρός τούτο. Ο Κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΒΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΔΗΛΩ ΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Έκ Αονδίνου άγγέλ λεται ότι συνερχομένης αύριον τής Βουλής των Κοινοτήτων ό "Αγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά προ¬ βή είς δηλώσεις επί τής εξελίξεως τής διεθνούς καταστάσεως. Αί δηλώσεις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν α¬ ναμένονται μετά μεγάλου ένοιαφέροντος άπό τούςδιεθνείς κύκλους. νώσεως τής 'Εθν. ΝεολαΙας. ΟΙ πρόοκοποι κατέθεσαν στε φάνους είς τό Έθν. Ήρώον τής Άγίας Λαύρας, ΤΗΣ Ε. Ο. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,γιστηρΐου καί άλλων άνωτέ ρων ύπαλλήλων άρμοδιότητος Υπέρ τούς εβδομήκοντα ά ξιωματικοί καί φαλαγγΐται τής "Οργανώσεως τής Έθν. ΝεολαΙας εξέδραμον την ,πα ρελθοθσαν Δευτέραν τοθ Πά σχα είς την γραφικήν Μονήν Βροντησίου γενόμενοι δεκτοί με έξαιρετικάς περιποιήσεις τόσον παρά των κατοίκων των διαμέσων χωρών, Ιδία δέ τοΰ ΖαροΟ. δσον καί ύ πό τοθ ήγουμμένου καί των καλογήρων τής Μονής. Είς τούς Έκδρομεΐς παρετέθησαν γεύματα υπό τοθ ήγουμένου τοθ ύπουργεΐου Οίκονομικων προκειμένου νά έπιθεωρήοτ) τάς οικονομικάς υπηρεσίας τής νήσου. ΑΙ ΟΦΕΙΛΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ Κατά γνωμοδότησιν τοθ Νο μικοθ Συμβουλίου τα καταλο γιζόμενα υπό των Νομαρχι ών ποσά κατά τόν έλεγχον των κοινοτικών άπολογισμών είς προέδρους Κοινοτήτων,είσ έν τή μονίΐ καί πσρά τοϋ ^Ράττονται καί διά προσωπι II μ«νπ γ κρατήσεως έστω καί άν προέδρου τής κοινότητος Ζαρ ο[' ό(Γειλέται τ,ρόεδρο! κ" ροθ, κατά την διάρκειαν των φ ρρ Κοινο τήτων είνε ύπερήλικρς, 2χουν οποίων ήγέρθησαν εκατέρωθεν δηλαδή υπερβή τό 65ον ΐτος θερμαΐ προπόσεις τής ήλ'κίας των. Υ^ΤΑΙΊΜίΡΑ Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΡΕΣΧΕ ΧΟΕΣ ΤΑΣ ΖΗΤΗΒΕΙΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΙΑΛΙΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 1 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσία).— Κατόπιν τής χθεσινής ό- λοημέρου διπλωματικάς δραστηριότη¬ τος ή Ιταλία έοωσεν έγγυήσεις είς την ' Αγγλίαν διά τόν πλήρη σεβασμόν τής Κερκύρας καί τής θαλάσσης τού Αί· γαίου. Άπομένει ήδη ή χορήγησις εγγυή¬ σεως διά την δυτικήν Μεσόγειον. Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΣΦΙΓΞΙΝ ΦΙΛΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άνταπβκρι- τοϋ μας). — 'Αργά την νύκτα, ό ένταϋθα πρκσβευτής τής Ιταλίας επεσκέφθη τόν πρω θυπουργόν κ. Μεταξάν καί τοΰ κπανέλαβε κατ' εντολήν τοΰ κ. Μουσσολίνι ότι, πάσαι αί φήμαι περί βλέψεων τής Ιταλίας επί τής Ελλάδος είνε φαντασιώδεις. Κ αί ότι άντιΒέ τως θχ επιδιωχθή υπό τής Ιταλίας σύσφιγξις των φιλικήν σχέσεων των δυο χωρών. ΛΙΙΝΟΥΔΛΚΗΣ