97151

Αριθμός τεύχους

5138

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  βτησια λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Αμερικής
  βτησια δολ. 16
  Έάμηνος » 8
  κια φύλλον
  χ. 2
  ΒΕΜΠΤΗ
  13
  ΛΠΡΙΑΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*""■ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ «40Ν
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5138
  νΠΕΥΟΥΗΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  Σ
  Τα έπίσημα έγχαίνια τής άεροΛβριχής συγκοινωνί-
  ας Αθηνών—Ηρακλείου γίνονται σήμερον. Την μεγάλην
  σημασίαν καΐ την έκτασιν τής βαρύτητβς τοΰ γεγβνότος
  αυτού, άληθ&ς μεγάλον, άληθϋς άξίου πάσης έξάρσεως, τεκ
  μαίρει ή συμμετοχήν αύτβδ τούτου τβΰ κράτβυς είς την ση
  μερινήν τελετήν, διά τής αύτοπροσώιτβυ παρουαίβς δύο
  των ύπουργδν τού, τοϋ κ. Οίχονβμάχου τής Άεροπορίιχς
  καί τοΰ χ. Αποστολίδη έιτί των Οικονομικήν. Όπως καΐ
  ή άφιξις τβΰ Διβικητοΰ τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
  Έμμ. Τσουδερου.
  Καί ούδεμία χωρεΐ άμφιβολία ίτι σύσσωμον τώ Ηρά¬
  κλειον θ* αποδώση είς τό μεγάλοαύΐό γεγονός την λαμ
  πρότητα πού έμπρέπει διότι είς την καθόλου διαδρομήν
  τής ίστορίας τού ώ; τόίτου έχοντος εύρύτατον μέλλον
  ή αεροπορική συγχοινωνί* πού άρχίζε» άαβ σήμερον, άπο
  τελεϊ σταθμόν Ιστορικόν διά την προοδον, την εαπορικΐιν
  άχμήν χά) την οικονομικήν τού εύημερίκν.
  Είς την ώραν αυτήν τβθ γενικοΰ ενθουσιασμόν τόν
  οποίον θά σχβρπίσβυν υπέρ την πόλιν μας τα εΐρηνιχά
  πτερά των γιγαντκχίων ελληνικήν άερβσκαφ&ν της "Ετβι
  ρίας Έναερίων Συγκοινωνίαν τής Ελλάδος, τό Ηρά¬
  κλειον δέν λησμονεΐ την συμβολήν τοΰ νέου κράτους
  είς τό γιγαντιαϊον αύτό έργον προόδου τού, καί έν τω
  προσώπω των δύο ύπουργών πού τό έπισχέπτονται χαι-
  ρετίζει εύγνωμένως τόν αρχηγόν τής κυβερνήσεως, καί
  στρέφει μδ πεποίθησιν την πίστιν τού είς την ελληνι¬
  κήν αύριον. Διότι τό σημερινόν μεγάλο γεγονός ομιλεί
  υπέρ αυτής έξ ολοκλήρου καί την διαγράφει απείρως κα
  λυτέραν καί ενδοξον.
  Εξωτερικόν δελτίον
  ΝΕΑ ΚΡΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΑ ΟΡΑΓΜΑΤΙ
  Ή διεθνής κατάστασις έθο
  λώθη έκ νέου καί χθές κατά
  τρόπον δλως άνέλπιστον. Ή
  υφεσις τοϋ ιΐροηγηθέντος είκο
  σιτετροώρου είς τόν τΐυρετόν
  των οιβθνων πραγμάτων, ήτο
  μ Ι α άνάτταυλα σχε&όν συμ
  πτωματική.
  Τεκμσίρεται ή τοιαύτη με·
  ταστροφή άπό την σημειουμέ-
  νην καί πάλιν ρευστότητα τής
  καταστάσεως καί άπό ιή
  δριμύτητα τής γλώσσης την
  οποίαν έμφανΐζει ό τύπος τοθ
  ΛονδΙνου, Παρισίων, Ρώμης
  καί Ββρολίνου είς τάς σημε¬
  ρινάς τού έκδόσεις καί την
  άποφασιστικότητα τής έπιθε
  τικότητος των εφημερίδων των
  δύο άντιπάλων πλευρών.
  Οϋτω μεταδίδεται έκ Παρι
  σΐων δτι ή εφημερίς «Ήμέρα»
  άφοΟ κακΐζει τα [μπεριαλιστι-
  κά σχέδια τοθ άξονος είς ση
  μερινόν άρθρον, της τονΐζει δ
  τι ή θέσις τής Αγγλίας είς
  την Μεσόγειον είνε περισσό
  τερον έπισφαλής σημερον παρ'
  όσον ήτο πρό μιδς εβδομάδος
  λόγω των κινητοποιήσεων των
  άεροηορικών δυνάμεων τής
  Ιταλίας, ή όποία ρυθμΐζει καί
  τό ελάχιστον βήμά της, κατό
  πιν στενής συνεννοήσεως με·
  τα τοθ ΒερολΙνου. Ή Αγ
  γλία καί ή Γαλλία ίλσβαν
  κάθε μέτρον διασφαλΐσέως
  των είς την Μεσόγειον συμφε
  ρόντων των. ΟΙ στόλοι καί
  των δύο κρατών έπαγρυττνοθν
  τες ήδη ευρίσκονται επί πό¬
  δας πολέμου, έΐοιμοι καθ* δ
  λα διά τα μέτρα αμύνης άτι¬
  να προϋποθέτει ή περιφρούρη
  σις τής παγκοσμίου είρήνης.
  Ή «Ματέν» ασχολουμένη
  διά μακρών μέ την όξύτητα
  τής διεθνοθς καταστάσεως συ
  νεπάγεται δτι ή Αγγλία καί
  ή Γαλλία έξαντλήσασαι καί τό
  τελευταίον Βριον άνοχής έ¬
  ναντι των κατακτητικήν σχε
  δΐων τοθ άξονος δέν θά δέ
  χθοθν έπ' ουδέν! λόγω την
  καθυπόταξιν τής Ανατολικώς
  Εύρώπης υπό των κρατών τού
  Αξονος. Διά την Αγγλίαν
  καί την Γαλλίαν ένέχουν επί-
  οης μεγάλην σημασίαν ή Μα
  γιόρκα καί τό Κάδιξ. Ή Ά
  δριατική δέν τάς ένδιαφέρει
  άμέσως. Τάς ένδιαφέρει δμως
  ή ΙσορροπΙα των δυνάμεων
  αμφοτέρων των μερών καί δι'
  αυτήν θ' άγωνισθοϋν μέ δλας
  των τάς δυνάμεις.
  Ή Ρωμη διαψεύδει μέ κατη
  γορηματικότητα την μεταδο
  θεΐσαν υπό άγγλικής πηγής
  πληροφορίαν καθ' ήν ό κ.
  Μουσολίνι απέστειλε αροσω
  πικήν διακοίνωσιν είς τόν σέρ
  Νέβιλ Τσάμπερλαιν έξ αίτίας
  τής οποίας ό Άγγλος πρωθυ
  πουργός ηρνήθη νά καταγγε!
  λη τό άγγλοιταλικόν σύμφω
  νόν.
  Τό ττρσκτορεϊον Τρανσότσε-
  αν τοΰ ΒερολΙνου μεταδΙΒει
  την βάσιμον έκ Παρισίων πλη
  ροφορΐαν δτι ένισχύθησαν τό
  τελευταίον διήμερον αί άγγλι
  καί φρουραί τοθ Γιβραλτάρ
  κατά μήκος των ίσπανικών
  συνόρων καί είς τα παράλια.
  ΑΙ φρουραί των Άγγλων πα-
  ρουσιάζουν την εΐκόνα πολε
  μικοθ συναγεριαοθ.
  Τό Λονδίνον πληροφορεΐ δ
  τι ή επίσκεψις τοθ Πεταίν είς
  Παρισίους όφείλεται είς διε
  ξαγωγήν συζητήσεων επί των
  δισβεβαιώσεων τάς οποίας
  πρόκειται νά ζητήση ή Γαλλία
  έκ μέρους τής Ίσπανίας.
  Έκ Παρισίων μεταδίδεται
  άρθρον τής «'Εποχής» είς τό
  οποίον τονΐζεται ότι είς τάς
  διεξαγομένας συνεννοήσεις
  Μουσολίνι— Τσάμπερλαιν κα
  ταφαΐνεται ή καταβαλλομένη
  προσπαθεία τής Ιταλίας νά
  μετριάση την έν Λονδίνω έν
  τύπωσιν των τελευταΐων γε
  γονότων καί νά προλάβη την
  οριμύτητα μέ την οποίαν άνα
  μένονται αί σημεριναί δηλώ
  σεις τοθ Άγγλου πρωθυπουρ
  γοθ.
  Ό Περτινάί κατακρΐνει έν
  κυρίω άρθρω την βραδύτητα
  μέ την οποίαν διεξάγονται αί
  συνεννοήσεις διά τόν καταρτι
  σμόν κοινοθ μετώπου των
  κρατών τα όποΐα έχουν άπό
  φασιν νά έξασφαλίσουν την
  ανεξαρτησίαν των
  'Επιβάλλεται γράφει ό Περ
  τινάξ ά συμπεριληφθοθν καί
  τα Σοβ'έτ είς τό κοινόν μέ¬
  τωπον αμύνης διά νά δυνηθή
  τουτο νά άντεπεξέλθη ε'ζ την
  πίεσιν τοθ άξονος.
  Τό Λονδίνον μεταδΐδει την
  πληροφορίαν ότι, ό έν Βερο
  λίνω πρεσβευτής τής ΠολωνΙ
  άς ανεχώρησεν είς ΒαρσοβΙ
  αν κομιστής προτάσεων τοθ
  Ράίχ πρός την πολωνικήν κυ
  βέρνησιν. Κατ' Ιδιαιτέρας πλη
  ροφορΐας τό περιεχόμενον
  των προτάσεων αυτών περι
  λαμβάνει καί τό ζήτημα τοθ
  Δάντσιγκ, τοθ όποΐου την ά
  μέσον ρύθμισιν ζητεί υπέρ
  αυτής ή ΓερμανΙα. Πάντως
  τονΐζεται δτι ή ΓερμανΙα επι
  διώκει λύσεις των μετά τής
  Πολωνΐας καί αυτής ζητημά
  των διά τής είρηνικής όδοθ.
  ΑΙ έφημερίδες τοθ Λονδίνου
  άναφερόμεναι είς τάς δηλώ·
  ΠερΙ τό μεγάλο γεγονός
  τής ημέρας.
  Ελληνικήν άϊρβσκάφος χαχά την πρώτην τού ηρβσγείωσιν είς τό αεροδρόμιον Ή
  ρακλείου μέ τούς άποτελέσαντας την πρώτην τεχνικην αποστολήν χ χ. Τσουκάν, Παπαδάκον, Χά μ
  π «ν, Μπαζαίον, Γορταίδην, Γερανόηουλβν, Ίατρβδ, Λαμπρόπουλον, ©άνβν Κολιαλέξην. Χρ 'Απίρ
  γήν, Παπαστρατηγάχπν καί Πετροπουλέαν. Είς τ© μέσον διακρίνονται ο Διευθυντάς τής [«'Ανβρβώ
  σεως» χ. Ζωγράφος, ο διοιχητής τοΰ άεροδρομίου μας κ. Κοζυράκης, δ νομομπχκνιχος χ. Κκυγαλα
  κης καί β πράκτωρ τής έταιρίας έναερίων συγκοινωνιών χ. Κκροβυλάκης.
  ϊ
  5
  Το αεροδρόμιον Ηρακλείου είς ώραν πρβσγειώσεως τοϋ Έλληνικβΰ άερββχάφους
  πρός τό οποίον σπβύδβι β κέσμος μέ Γυλογον συγκίνησιν καί περιέργειαν.
  σεις τάς οποίας πρόκειται νά
  κάμη σήμερον δ Άγγλος πρω
  θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  είς την Βουλήν των Κοινοτή-
  των καί ειδικώς είς τό σημεΐ
  όν τό αφορών την Έλλάδα
  γράφουν δτι ή άκεραιότης κ αί
  άνεξαρτησΐα της ένέχουν με
  γάλην σημασίαν διά την Αγ¬
  γλίαν. Δύναται δ' έπιλέγουν
  ή έλληνική κυβέρνησις νά βα
  σΐζεται απολύτως είς την
  Αγγλίαν ε'<: περίπτωσιν καθ' ί)ν θά τής συνέβαινον άπρόο πτα. Μεγάλη μερίς τοθ άγγλικοθ τύπου ασχολουμένη είς την αυθαίρετον τακτικήν των κρα- των τοθ άξονος, συνιστφ είς τόν κ. Τσάμπερλαιν νά άντι μετωπίση τα έξωτερικά γεγο νότα μέ την ώμήν πραγματι κότητα Ίνα μή παρασυρόμε νος έκ νέου εξακολουθήση έ φαρμόζων διαλλακτικήν πολι τικήν καί δή έναντι τής Ίΐα λΐας. Ό ΛονδΙνιος «Ήμερήσιος Τηλέγραφος» άσχολοόμενος μέ τάς γερμανικάς προτάσεις τάς ήδη δισβιβασθεΐσας πρός την Πολωνίαν έκφράζει φό βους μήπως καί αί προτάσεις αυται είνε παρόμοιαι έκεΐνων τάς οποίας τό Ράϊχ απηύθυνε ιίς την Τσεχοσλοβακίαν πρό τής διαλύσεως αυτής. Πάντως γράφει ή (δία έφηαερίς ή Αγ γλ(α δέν θά επιδιώξη νά έτιη ρεάση την φΙλη* Πολωνίαν είς τόν χαρακτηρισμόν των γερ μανικών προτάσεων θά είνε ;ν τούτοις ετοίμη νά πραγμα τοποιήση τάς στρατιωτικάς της ύποχρεώσεις είς περΐπτω σιν άπροόπτου, πρός ενίσχυσιν τής ΠολωνΙας. ΑΙ έφημερΐδες τοϋ Βερολί νού δημοσιεύουν αύθεντικάς πληροφορίας έξ ΑΙγύπτου πε ρί μβγάλων στρατιωτικών κι νητοποιήσεων αΐτινες λαμβά νούν χώραν κστά τό τελευταΐ όν τριήμερον είς Σουβζ κ«1< ■κέραν τοθ Σουέζ. Αί βερολίνιοι έφημερίδες τονΙζουν*|δτι είς συνέχειαν των πυρετωδών πολεμικόν τούτων προετοιμασιων τής Αγγλίας αγγέλλει τό πρακτορείον Τρανσότσεαν τήνμεγάλην ναυ τικήν επίδειξιν τής Αγγλίας καί Γαλλίας είς τα υδατα τής Αιγυπτου διά την 17 μέ 22αν Απριλίου. Ή Ρωμη μεταδίδει βασίμους πληροφορίας περΐ στρατιωτι κης κινητοποιήσεως τής ΓαλλΙ άς. Τονίζεται δ' Οτι ή Γαλλία εκάλεσεν ύπότά δπλα ήλικΐας έφέδρων είς μεγάλην κλίμακα τουτο άλλως τε μαρτυρεΐ ή άσυνήθης μεγάλη κίνησις ή σημειωθεΐσα είς τούς συρμούς καί γενικώς είς την γαλλικήν πρωτεύουσαν. Τό Βερολίνον έξ άλλου με ταδίδει ώς είδησιν τοθ Λον δινίου «Ήμερηαίου Τηλεγρά φού» την πληροφορίαν καθ' ήν καί ή Γαλλία άπεβΐβασε σημαντικάς στρατιωτικάς δυ νάμεις είς τό Γιβραλτάρ. Αυτή είνε, έν μεγίστη συντο μία ή προοπτική των έξωτερι κων πραγμάτων κατά τό τελευ ταΐον είκοσιτετράωρον. Είς τούς στρατώνας. Ό πανηγυρισμός τοθ Πά- σχα είς τούς στρατώνας τού 43ου Συντάγματος υπήρξεν εφέτος άξιοσημεΐωτος. Καί τοθ το λόγφ των φροντΐδων τάς οποίας επί τούτφ κατέβαλον τόσον οί κ. κ. άξιωματικοί ό¬ σον καί οί οπλίται δπως πα- ρουσιάσουν κάτι τό ωραίον καί άνταποκριθοθν έν τώ συ- νόλφ της, είς την ελληνικήν στρατιωτικήν καί εθνικήν πα¬ ράδοσιν. Ό επισκεφθείς τούς στρατώνας κόσμος απεκόμισε τάς άρίστας των έντυπώσε ών, σχετικάς νομίζομεν καί μέ τό όλον πνεθμα τής άναγεν νήσεως καί άναδιοργανώσεως τό οποίον πνέει αυτήν την στιγμήν είς τό στράτευμα. *** Καί είς τόν γεΐτονα. Ώς πληροφορούμεθα ή όρ- γανωθεΐσα πρωτοβουλία τοθ Νομάρχου κ. Παπαδημητρΐου, φιλανθρωπική κίνησις είς τόν γείτονα υπήρξεν άνταξία τής περιστάσεως. Τόσον τα φιλαν θρωπικά σωματεΐα δσον καί αί κοινότητες έπροθυμοποιήθη σαν νά έπιδείξουν κάθε ζήλον επί τοθ σημεΐου τούτου καίνά ένισχύσουν διαφοροτρόπως τούς απόρους. Τό γεγονός ά ποδεικνύει δτι καί είς τόν γεί τονα νομόν ή φιλανθρωπία είνε αρκούντως ωργανωμένη, αναλόγως δηλ. καί πρός τάς άλλας ηθικάς καί υλικάς προ όδους τού. Ή πρώτη τής κ. 'Αν- δρεάδη. Πραγματικάς ουναγιρμβς ε!ς τού; κύχλους των θεατροφίλων τής πόλεώς μας διά την σημερι¬ νήν έναρξιν τοθ θιάσου τής κ. Άνδρεάδη. Χθές καί προχθές έ σημειωθή πρωτοφανής ζήτησις των είσιτηρίων τα δέ θεωρεΤα πλήν ενός ή δύο είχον κλεισθή άπο προχθές ώς καί τα πλείστα καθί αματα πρώτης θέσεως χαΐ πολλά τής δευτίρας. Άν κρίνωμεν άπο την συνεχιζομένων ζήτησιν των είσιτηρίων χαΐ την επιμονήν των θεατροφίλων νά έξασφαλίσουν θί· σεις χαΐ διά τάς δέκο» παραοτά σεις τοθ έξαιρετιχοθ τούτου θιά σΐυ, τό Ηράκλειον π&ο τόσον ψη μίζεται άνέκαθιν διά την ϋεατρι- χήν τού αίοθητικήν, έτοιμάζει είς την διακεκριμίνην χαλλιτέχνι δα μίαν Αποδοχήν εντελώς άντ*- ξίαν της. Τό κρβγμα είνε χαχάίηλον άπό τα ή?η δπάρχοντα δεδομένα. Καί θά εκδηλωθή πονηγυριχώς μέ την αποψινήν χοσμοσυρροήν τής πρώ¬ της τής χ. Άνδρεάδη. «*♦ Τα δενδρύλΑια. Τώρα μέ την άνοιξιν ήοχι- σεν ή βλάστησις των 6ε ν· δρυλλίων πού έφότευσεν ό Δή μός μας είς τούς δρόμους κσί τάς πλατείας τής πόλεως καί των προαστείων καθώς καί είς τα τείχη καί τούς άλΑους άναδσσωτέους χώοους Κσί είναι άληθινή χαρά θεοθ τα μικρά αύτά 6εν5ράκια πού πρόκειται άναπτυσσόμενατ νά προσ^ώσου" νέσν 6ψ ν, £>νε(
  α- κσί ώμοοφιάν είς "όν τό
  πον μας. Χρριάζβται δαω- νά
  οργανωθή άτό τώρα ε(·>ική ύ
  τιηοεσία ποτίσματος καί περι¬
  ποιήσεως των διά νά ιιή ξη
  ρανθοθν τό καλοκαΐοι Άλλά
  καί δι' αύτό θο φροντ ση ά
  σφολως ό Δήμος έγκαίοως
  ***
  ΑΙ όδηγοΙ μας.
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεώιμεν
  την κάτιοθι επιστολήν;
  Κύριβ Δΐϊυβυντβ,
  *ί ίφημεοΐδε; τοΐ Ή αχλείοο
  εσημείωσαν τίς ήμέρες αύτές την
  φιλανθρωπιχήν κίνησιν των δια¬
  φόρων δργανώσεων των νέων μας
  Καί ήταν άληθινά συγκινητικόν
  νά παρακολουθή χανεΐς μέ πόσον
  ζήλον, μέ πόσην καλωσύνην είργά
  σθησαν χαΐ Ιβοήθησαν.
  Μιά παράλιιψις δμως Ιγινι
  σχετικώς μέ τάς Όϊηγοδς τοθ
  Ηρακλείου, πού ϊκινήθησαν εφέ¬
  τος μέ περισσότερον ενθουσιασμόν
  άπο κάθε άλλη φορα. Δέν περιβ)·,
  ρίσθηκαν νά ζητήσουν λύ
  χαΐ αδγά άπο φίλου; χαΐ γ
  άλλ' ίβαλαν καί οί. Ιδιες τό
  στή ζύμη. Ξέρετε ποοη |αν
  χρειάζεται γιά νά βαφοθν χί'ί αρ
  σες έχατοντάδες αύγών μέ <ί<ν.τ)ν κόκκινο χρωμα χαί μέ τί λιγώτε ρα σπασίματα, Ξίρετε πόαα χίρια δυνατά χρειάζονται γιά νά ζυμω θοθν δυο σχεδόν έκατοντάδες ψΐο μιά, άπό τό άλεθρι τής πολυτε¬ λείας, πού χατά παράδοσιν πλέον δίδει χάθε χρόνο γιά τόν σκοπόν αυτόν τό εργοστάσιον Καστρινάκη ένώ άλλαι φιλάνθρωποι Εδωκαν τή ζάχαρη χαΐ τό βούτυρο πού ά- παιτοθνται γιά νά γίνουν πραγ ματιχά «σπιτίσια» χουλοδρια; θεέ μου! Κι' δν ό φοθρνος τα χά ψ3 ή* τάφήση ά"ψ»]τα; 'Αλλ' δχι. Έχιι χι' έχιΐνος συναίσθησιν δτι είναι τα άληθινά χουλουρια τ»}ς Άναστάσεως τοθ ΧριστοΟ χαΐ τα φοόσχωσε χαΐ τα χρύσωσε χαι τα διπλασίασε. Μυρίζουν άπό μα χρυά χαΐ προχαλοθν... Τό Μεγάλο Σα^δατο αί'Οδηγοί χυχλοφοροθν μέ πανέρια γεμβτα. Πηγαίνουν άπό την Ξύλινη Τάμ πια στήν "Αχ Τάμπια, χι' άπό τή Χρυσοπηγή στό Μασταμπά. Στά πανέρια δμως, ίκτός των χουλουριων χαΐ των αύγων, δπαρ χούν χαΐ παχέτα μαχαρονια, πολ λά των οποίων Ιδωχε τό έργοστί σιον Καστιλλάχη. Τό βράϊυ λΙ ΌδηγοΙ σ»γχεν· τρώνονται στήν βάσι των χατάκο- ποι, άλλά χαΐ χατασυγχινημένες άπό την άμεσον επαφήν των μΐ τή φτώχεια χαΐ τή δυστιιχΕα.Μιά μικρή άφήνει άθελα την χραυγή, «θεέ μου, πόσο δποφέρει 6 χό· αμος!» Μιά άλλη—μεγάλη αυτή διηγεΤιαι την έχττληξι δόί τυφλών άδελφών οί οποίες δέν μποροθν ά ευχαρισΐήσουν παρά τσεβΜζον τας αναρθρα! Την Δευτέραν τοθ Πάσχα τα «Πουλάχια» έπήγβν είς τό Β?ι φοκομεΐον χι' έμοίρασχν οτά μ. κρά αύγά χαί χουλουρια ποΰ τους έδωκαν οί γονεΐς των. Καί τα μικρά, «Πουλάχια» άνυκομονοθν νά μεγαλώσουν γιά νά ζκμώνουν οί Ιδιες τα δωρά των, δπως οΕ μεγαλύτερες φίλες των... Καί μεΐς οί μεγάλοι οί κου ρασμένοι, πίσον πρέπει νά θαυ μάζωμεν χαί νά ένθαρρύνωμεν τόν γενναΐον αυτόν ζήλον των νέιον μας! Κατά τό Ιτος τουτο φαλαγγί τις χαί φαλαγγίτισσες μέ την ώραι α στολή των, Πρόσκοποι μέ χοντά παντελόνια χαί τό πλβτύγυ ρο χαπίλλο, ΌδηγοΙ μέ τό χρυσό τριφύλλι, Λυκόπουλα χαί πουλά χια μέ τό χαριτωμένο μπιριδάχι, δλοι χαί δλες έκοπίασαν είλι- χρινά χαί μέ την ψυχή των γιά νά κάμουν τίς μέρες αύτές πραγ μαιιχό €Πάσχα ΚυρΕου Πάσχα», Έν»»ί ΐ ΌΟ ί
  ΛΠΦΡΘΩΣΙ3
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  Θέατρον Πουλακάκη·—θΐασος
  Κατερίνας Άνδρεάδη. "Εναρξις
  σήμερον μέ την 'Έντο Γκάμπλερ.
  «Μινώα».—Σήμερον £να πολεμι
  κό μεγαλούργημα: «Νύχτα έφόδου
  1917», Την Κυριακή συνέχεια καΐ
  τέλος τοϋ έπεισοδιακοϋ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στσθμδς Αθηνών
  Πρ^γραμμα 13πς Απριλίου.
  "ίϊρ« 13 33 Σήμα—Έθνιχός «
  μνβς Νεβλβίβς. 'Αναγνβλία με
  σημβρινβδ προγρίιμματος.
  13 35 Χρπμ*τιοτήριον-Ειδησεις
  *Ώρ« ΆατεροβχοπεΙβυ Αθηνών.
  13.50 έλαφρβ έλληνικ* τραγοΰ
  δι. (Δίσκβι).
  Ι4..45 Εΐΰήαεις—μβτεωρολβνικον
  Αβλτίβν. Άναγγελία τού βροιώυ
  νβθ [προγράμματος Έβνικος "Υ
  μνβς—"Υμνος Νεολαίας 'ίϊρα 18
  Χημα— Έβνικος ίίμνος—Ύμνος
  Νββλαίας—"Υμνος ♦ης|Αύγούατ©υ
  Άνανγελ'» τού βραδυνού προ
  γράμματος.
  18.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς. "ίϊρα 'Αστερο
  σχοηβίβυ ',Αθηνδν.
  18 20 Ή ώρα τοϋ ποτιδιβΰ
  18 50 "Έργα τού Μπάχ διά βιο
  λβντσέλλο. (Δίσκοι)
  (Εκτελεστής ό Μάριο Τζιοθστι
  συνοδείκ πιάνου υπό τ&Ο ΡάοχάΙ
  ζεν).
  19 Ή ωρα τού Άγρότβυ. θμι
  λία δι» τον «Οίκον τού Άγρο
  τβυ».
  19.20 Δημοτικβ Τρκγοϋδι. ("Ο
  μιλβς Παπαντωνίου).
  Ι* 50 Χαβανίζικη Όρχήστρα
  (Κβκκα-Κρεμέζη).
  ίΐρα 20.30 Ειδήσεις—Μετβωρο
  λογικόν Δελτίον, "ίϊρα Άστερο
  σκοηεΐου Αθηνών.
  20 45 Ρβσιτάλ ηιάνου. (',Υπδ
  τβϋ κ. Λώρη Μαργαρίτη μέ έργα
  τού ίδιον).
  21.15 Έλαφρά Μουσικη (Δίσχβι).
  21 30 Συμφωνική Όρχήστρ» τβΰ
  Σταθμοΰ. (Υπό την Δ)οιν τού Μ.
  Εύαγγιλάτου).
  23 Έλβΐφρό τρκγοΰδι (υπό τής
  Κάς Χούλοτς ϊτίίβϊνς) κ«» μβυοι
  κη χοροΰ. (Δίακοι).
  0.15 Τελευταίαι εΐύπσεκ. 'Αναγ
  γελία τού αύριανβύ προγράμμα
  τος. Έθνικές -Υμνβς.-"Υμνος
  ΝβολβΚβς - "Υμνος 4ης Αύγου
  ότου.
  "Ενα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Όλοχληρη ή φρί*η
  τοΰ Μεγάλου Εύρωπαϊκβϋ
  πολέμου ζωντανεμμένη
  στήν άριστουργηματική
  ταινία:
  ΕΦΟΐΟΥ 1917
  Αί περισσότεραι σκηναί
  τού είναι παρμέναι έκ
  τοΰ φυσικοΰ, άπό την πό
  λύνεκρον μάχην τοΰ
  Μάρνη. Τό έργον τουτο
  έβραβεύθη υπό τοΰ Γερμα
  νού Ηγέτου Αδόλφου
  Χίτλερ καί κατέπληξε
  τόν κόσμον μέ την επι¬
  τυχίαν τού.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  Η
  ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
  ΑΡΧΙΖΕ
  29ον
  Ή Λ(α κατάλαβε δτι κι'αύτή
  τή ψορά εΤχε νικήσει. Την έπο
  μένη κάλεσε τόν ίερέα ό όποϊ
  ος τής εΤπε δτι θά την έπεσκέ
  πτετο ό γηραιός "Αν^σς άφοθ
  προηγουμένως κανόνιζε μερι
  κές ύποθέσεις τού.
  Μετά λΐγες ήμέρες ό Ίού
  δας συνήντησε τόν "Αννα στό
  σκοτεινό σπίτι δπου ίμενε ή
  1 ΛΙα. ΤΗΐαν έ"νας γέρος εΰρω
  ,στος μέ εύγενεϊς τρόπους. Έ
  χσιρέτισε τόν Ίσκαριώτη, τόν
  συνεχάρη γιά τόν θρησκευτι
  κό τού ζήλο, υστερα προσέ
  θεσε:
  — Ό Αίώνιος σέ ηΰλόγησε
  γιατί σοΰ έδωσε ώς σύζυγο
  μιά άπό τίς καλλΐτερες Ίου
  δαΐες.
  Ρώτησε γιά την ϋγεΐα τοΰ
  Ίσαάκ καί συνεβούλευσε νά
  περιποιοθνται τό παιδί.
  —Ό άγιος νόμος'μας^ εί-
  πε, επιβάλλει στόν σύζυγο νά
  έξασφαλΐζη τή ζωή τής γυνσΐ
  κάς τού καί νά φροντίζη γιά
  τό παιδί τού. Δέν μπορώ νά
  φαντσσθώ δπ είνε δυνατόν
  νά υπάρχη τιροφήτης πού νά
  τολμήση νά μεταβάλη κι' ίνα
  γιώτα άπ' αυτήν τόν νόμον.
  Τόν εχει ύπαγορεύση ό ,ΐδιος
  ό Αίώνιος στόν Μωϋσή.
  Μιλοθοε άργά καί μέ περΐ
  τεχνες φράσεις. Ό Ίούδας
  τόν άκουε χωρίς νά τόν δια-
  κόπτη θαυμάζοντας τή σοφΐα
  τού. "Οταν σηκώθηκε νά φύ
  γη εκάλεσε τόν Ίσκαριώτη
  στό άνάκτορό τού. Ή πρόσ¬
  κλησις αυτή έκολάκευσε τόν
  Ίούδα. Ή Λία μόλις έμειναν
  μόνοι τοθ εΐπε:
  —Άκουσε, Ίούδα, πρόκει-
  ται νά παΐξης μεγάλο ρόλο.
  Ό άρχιερεύς άπό λεπτότητα
  θέλησε νά τα πή πρώτα σέ
  μενά. Ξέρει ποιοί εΐμαστε καί
  κατάλαβε την άξία σου. ΣοΟ
  άναθέτει μιά έμπιστευτική ά-
  ποστολή. Ό έρχομός τοΰ Ίη
  σοΰ καί ή διδασκαλία τού έ
  χούν προκαλέσει^μεγάλη έξέ·
  γερσι στήν άγΐα πόλι. Τώρα
  μέ την εύκαιρΐα τοθ Πάσχα
  θάρθη πολύς κόσμος. Είνε κΐν
  δυνος νά γίνουν ταραχαί. Καί
  φοβοθνται μήπως οί Ρωμαΐβι
  έπωφεληθοΰν άπό τάς ταρα¬
  χάς αύτάς γιά νά καταστρέ-
  ψουν την πόλι καί τό έθνος
  μας. Φοβοΰνται άκόμη καΐ
  γιά τή ζωή τοθ ΊησοΟ.
  Ό Ίούδας κυττάζοντας κά·
  τω ψιθύρισε:
  —Τί μπορώ λοιπόν νά
  κάμω;
  Ή Λία τόν πλησΐασε καί χά
  μήλωσε την φωνή της:
  —Νά τί σοϋ προτεΐνει 6 Άν
  νσς: Θά συλλάβουν τόν Ίη
  σοΰ πρΐν άπό τό Πάσχα σ'
  £να μέρος άσφαλές, μακρυά
  άπό τόν κόσμο καί θά τόν
  κρύψουν μερικές μέρες. Φυσι
  κά, δέν θά τοθ κάμουν κανέ
  να κακό. "Υστερα, οταν περά
  σουν οί γιορτές θά μάς τόν
  δώσουν πάλι πίσω καί θά
  τόν όδηγήσουμε στήν άγαπη
  μένη μας Καπερναούμ.
  (συνεχΐζεται)
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρο;
  ΈκΙ τριακονταετΐαν άκο-
  κλιιστικως καί μόνον είς τα
  δθθαλμολογικά Ασχολούμι-
  νος, δέχΐται, τούς «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς ΐίς τό όφθαλ
  μιατρείον τού, κείμενον χαρα
  • τώ Καμαράκι «λησΐον τής
  Πολυκλινικής ΉρακλΐΙοο.
  ΤΡΟΦΟΣ κατάλληλος δι' οικο¬
  γένειαν μέ δρέφος ζητεί θέσιν.
  Πληροφορίαι όδός Λαχανα Ξενο¬
  δοχείον Ξένων.
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά την Άγρο
  τιχίιν Τράπεζαν (ίναντι οΐ-
  κ. Μιχελιδάκη.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλ(»ν. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άττό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. βκριβδς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Ταλ. »·Μ ΠοακτβοεΤβν ΑΜΑΜΠ. Ο, ΕΟΡΠΗ
  Ή αφιχθείσα
  καλλιτέχνις.
  Ή κ. Κατερίνα Άνδρεάδη
  ή μεγάλη Έλλην!; καλλιτέχνις ή όποία έρχεται μετά τοθ Θιά
  σου της είς την πόλιν μας διά 10 μόνον παραστάσεις.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής Άνωνύμου έταιρείας
  υπό την έπωνυμίσν Τραπέζα
  Αθηνών έδρευούσης έν Άθή
  ναις.
  Κατά
  1) Γεωργίου Έμμ. Χριστο¬
  δουλάκη καί 2) Ιωάννου Ε.
  Χριστοδουλάκη κτηματιών κα-
  τοΐκων Ηρακλείου.
  Έπειδή οί καθ* ών τουτο
  άλληλεγυοφειλέται άν καί έ
  πετάγησαν διά τεσσάρων ύ
  πό χρονολ. 28 Ίανουαρίου
  1937 έπιταγών μου καί μιδς
  έπιταγής υπό χρονολ. 24 Φε-
  βρουαρίου 1937 ώς δείκνυται
  έκ των σχετικών άποδεικτικων
  έπιδόσεως τοθ δικαστικοΟ κλη
  τήρος Νικολ. Κασσωτάκη, "ίνα
  δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν
  των ύπ'άρ. 1(389,1893,1890 καί
  1892 τοϋ έτους 1936 καί 191
  τ.οϋ 1937 προσωρινώς έκτελε
  στών καί ήδη τελεσιδίκων ά-
  ποφάσεων τοθ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου κεκηρυγμένων έκ-
  τελεστών έν ονόματι τοθ Βα
  σιλέως των Έλλήνων μοί πλη
  ρώσωσι διά κεφάλαιον καί έ
  ξοδα μέχρι των έπιταγών α)
  δραχ. 32.260.66, β) δρ. 27.
  194.20, γ) δρχ. 32,277,60, δ)
  δρ. 29.191,20 καί ε) δρ. 27,
  194,20 ήτοι έν δλω δραχμάς
  141,117,80 έν τούτοις δέν μοί
  έπλήρωσαν ολόκληρον τό πό
  σόν.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν ιοθ άνω πό
  σοθ των δραχ. 141.117 80 μεϊ
  όν α) δρ. 50.000 καταβληθει
  σών υπό τοθ Γ. Χριστοδουλά
  κη την 8ην Όκτωβρίου 1937,
  β) δρ. 10.000 καταβληθεισών
  την ΙΟην Μαρτίου 1938 υπό
  Ί. Χριστοδουλάκη καί γ) δρ.
  10.000 καταβληθεισών υπό Ί.
  Χριστοδουλάκη την 21ην Φε
  βρουαρίου 1939, των τόκων
  ώς καθορίζεται Τέν ταίς έπ.τσ
  γαΐς καί των γενησομένων έ-
  ξόδων έκθέτω είς δημόσιον ά
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα έπόμενα άκίνητα κιήματα
  των άλληλεγγυοφειλετών κεί
  μενά έν ταίς κτηματικαϊς πε
  ριφερείαις Ηρακλείου τοθ δή
  μου καί ΕΙρηνοδικείου Ήρα
  κλείου (ειδικώτερον έν τή πε
  ριφερεΐα Κατσαμπά ήδη δέ
  Αλικαρνασσοΰ) τοΰ χωρίου
  Σταυράκια τής όμωνύμου κοι
  νότητος Μαλεβυζίου τής περι
  φερείας τού ΕΙρηνοδικείου Ή
  ρακλείου. Α) Έν τή περιφε
  ρεία Ηρακλείου Άλικαρνασ
  σοθ: 1) Είς θέσιν «Παλός» ά
  γρος έπτά μουζουρίων συνόρ.
  κτήμασι Μουσταφά ι Χουσεΐν,
  Χατζη" Άχμετάκη κληρονόμον
  Αθήνας Θειακάκη καί ποτα
  μφ. 2) Είς θέσιν «Περιβόλι»
  άγρός ημίσεως μουζουρΐου
  συνορ. κτήμασιν Γεωργίου Πω
  λιουδάκη, Ισμαήλ Κατσαμπά
  διανοθ καί ττοταμφ. 3) 'Εν-
  τός τοθ Μετοχίου Κατσαμιτα
  οίκία αποτελούμενη άπό 5
  δωμάτια μέ αύλήν συνορ. κτή
  μασι Γεωργ. Πωλιουδάκη μέ
  άμαξιτήν οδόν καί δρόμον.
  4) Είς θέσιν «Παληόκαστρα»
  άγρός δέκα όκτώ μουζουρίων
  συνορ. κτήασσιν Σαΐτ Μπιζά
  κη, άδελφών Λαλούδη, Μιρα
  σκελντάκηκων, Άράττ Άγά
  καί δρόμφ άγροτικώ. 5) Είς
  θέσιν «Ρούσα» άγρός έκτάσε
  ως εΐκοσι πέντε μουζουρίων
  συνορ. κτήμασι κληαονόμων
  Άνδρέου Καλοκαιρινοΰ, Χά
  τζή Μερασκελντάκη καί άμα
  ξιτή οδώ. 6) Είς θέσιν «Βαχι
  δς» άγρός £ξ μουζουρίων
  συνορ. κτήμασι Νιτζάπ Άσά
  νη Τζεμαλή Μερασκελντάκη,
  Τζεμαλή Στρογγυλάκη καί
  δρόμφ άμαξιτώ 7) Είς θέσιν
  «Μπεχλιβάνη» άγρός δώδεκα
  μουζουρίων συνορ. κτήμασι
  Γεωρ. Μεχλιβάνη, Χαλήλ
  Μπραγάκη, Γεωρ. Άγγελάκη
  καί 8) Είς θέσιν «Περβόλι» ά
  γρός ποτιστικόί" έπτά μουζου
  ρίων μέ πηγάδι συνορ. κτήμα
  σι Χατζή Μιρασκελντάκη, Ί,
  Σπαθαράκη, Χατζή* Μουχαρ
  τζί, Κοκολάκη κοί ποταμώ
  Β') Έν τή περιφερεία Σταυρά
  κια Μαλεβυζίου: 1) Είς θέσιν
  «Λειβάδα» ελαιόφυτον έκτάσε
  ως 35 στρεμμάτων μέ 380 έ
  λαιόδενδρα καί έντός αύτοθ
  τέσσαρα δωμάτια, £νας φοθρ
  νος καί σαρνίτσι συνορ. κτή
  μασιν Ιωάννου καί Γεωργίου
  Χριστοδουλάκη, Μηνά Περδι
  κογιάννη, Στυλιανής Ρασιδά
  κη καί δρόμφ άγροτικώ. 2)
  Είς την αυτήν θέσιν «Λειβά
  δα» άμπελος σουλτανί 15
  στρεμμάτων καί συνεχομένη
  ποταμίδα ημίσεως στρέμματος
  συνορ. κτήμασι Γεωρ. καί Ιω
  άννου Χριστοδουλάκη, Μηνά
  Περδικογιάννη, Έλληνικοΰ Δή
  μοσΐου καί δρόμω. 3) Είς θε
  σιν «Μακρύ Χωράφΐ» έλαιόφυ
  τον δέκα στρεμμάτων μέ 100
  ελαιόδενδρα συνορ. κτήαασι
  Χρυσής Παπυράκη, Γ. Κοκκι
  νίδου καί δρόμφ. 4) Είς θέσιν
  «Κολιές ή Μανιά ή Πιπελής»
  άμπελον σουλτανί 12 στρεμ
  μάτων,άμπελον ταχτά δστρεμ
  μάτων καί φυτάμπελον σουλ
  τανί 12 στρεμμάτων συνορ.
  κτήμασι Έμμ. Μανουσάκη,
  Θρ. Παναγιωτάκη, Νικ. Βουρε
  ξάκη καί κληρονόμων Θ. Με
  ροδουλάκη καΐ 5) Είς την σύ
  την θέσιν «Κολιέτ ή Μανιά ή
  Πιπελιό» ελαιόφυτον 10 στρεμ
  μάτων μέ 80 ελαιόδενδρα
  συνορ. κτήμασι Ιωάννου Ά
  λογδιανάκη δρόμφ δημοσίφ
  καί άγροτικώ.
  Ό πλειστηριασμός των ά¬
  νω κτημάτων γενησεται την
  28ην Μαΐου 1939 ^μίραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά
  φού ..Ηρακλείου ΕύστρατΙου
  Γαρεφαλάκη ή τοθ νομίμου
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΠΒΠΒΗΙΒ
  Τοΰ "Αρμστρογγ.
  —Ν1 άναπαυθώ! τής απήντησεν
  μέ τόν σαρκασμβν πού τόν έχαρα
  κτήριζεν ό Κεμάλ. Μετά τού;
  Έλληνας έχομεν νά ίξοντώσωμεν
  ό ίνα; μας τόν άλλον. Καΐ δποιος
  Ίχ είνε ό ίσχυρότερος!
  — Γιατί τό λέτ,ε αϋτό; ήίώτη
  σεν ή Χαλιντέ Έντήκ.
  Τα μάτια τού έβγαλεν άστρα
  πές. Τό πρόσωπον τού επήρε μιά
  'ίτυγνήν έκφρασιν κακίας.
  —θά τού; παρα*ώαω εί; ι ^
  λαόν νά τούς λυντσάρη! Ιΐοιού;
  αλλου;; Αΰτούς πού δέν επείσθη
  ?»ν άκόμη 8τι δέν μποροΒν νά
  ιοθ κάμουν άντιπολίτευσιν. -&'-.
  λέγουν δτι θά άλληλοίξοντωθοθμε,
  πρέπει, χρειάζετα· νά γίνη ή έκ
  χαθάρισι; ΚαΙ δποιος κρεμάση
  τόν άλλον!»
  Ειδοποίησεν είς την "Αγκυραν
  ίτι δέν θά ηδύνατο ακόμη νά επι
  στρέψη. Τα στρατιωτικα τού καθή
  κοντα τόν έκράΐουν είς Σμύρνην
  Ο Ραούφ, ό ίπ&ϊος είχε γίνε
  πρωθυπουργός, άκολουθούμενος ά
  πό άλλους πολιτευομένους, έπήγεν
  είς συνάντησιν τού Ήθελαν νά μά
  θουν τάς άπίψβις τού. Ποία μορ
  φή κυβερνήυεω; θά έγκαθίσΐατο
  εί; την Τουρκίαν; Είς "Αγκυραν
  ευρίσκετο ή κεντρική κυβέρνησις
  συγκεντροθσα αύιή δλη την δύνα
  ιιιν. Είς την Κωνοταντινούπολιν
  εξηκολουθεί νά υπάρχη πάντοτε ή
  σκιά μιας κυβερνήσεως: Ή κυβίρ
  νησίς τοθ Χαλίφοο—σουλτάνου μέ
  τόν μέγαν βεζυρην καί τούς υπουρ
  γούς τού. Ή κοινή γνώμη—τοθ ε
  παν—έκλινεν πρός μίαν μέσην λύ
  σ-ν: Τό άμάλγαμα των δυο χωρ
  στδν Τουρχιών μέ τόν οουλτάνοι
  ώς συταγματικόν ήγεμόνα κα
  τόν Μουσταφά Κεμάλ ώς πρωθυ
  πουργόν τού. Τί εφρόνει ό ΚεμάΛ
  δι* δλα αύτά;
  Ό Κεμάλ εϊχ« τάς ίδέας τού
  καί είχε πρό πολλοϋ λάβει τα
  αποφάσει; τού. Δέν Ισκόπευε νά
  καταστή πριοθυπουργός ενός συν
  ταγματικοΰ σουλτάνου. Αί Ιδία
  τού ήσαν σαφιΐς καί έπανασιατ
  καί. Ευθύς ώ; θά έφευγαν οί έξω
  τερικοί έχθροί καΐ τό χαλιφάτο
  καί τό σΐυλτανάτον, τα τελευταία
  λείψανα τής όθωμανικής αύΐοκρα
  τορίας, επρεπΐ νά καταργηθοθν
  Όλοΐ οί έφιάλται τοθ παρελθόν
  τος έπρεπε νά έκλείψ?υν. θ' άνε
  κήρυσαε την δημοκρατίαν καΐ εί;
  την δημοκρατίαν, αυτήν θά /ήτο ό
  άπόλυτος κύριος. "Υστερα θά ίνήρ
  γει μεγάλας μεταρρυθμίσεις είς
  δλας τάς λεπτομερείας τοθ έθνι
  κου 6£ου.
  Έν τώ μεταξύ δμαις έπρεπε νά
  είνε προσεκτικός καί ν9 άποχρύ
  πτη τάς δΐχθέσεις τού. Δέν ήξευ
  ρεν άκόμη π'σην δύναμιν μποροθ
  σε νά έχη ή αντιπολίτευσις "Ολοι
  οί Τοθρκοι ήσαν συντηρητικοί καί
  θρήσκοι. Τό στράτευμα ήτο νομι
  μόφρον πρίς αυτόν, άλλά καί αύ
  τοί άκόμη οί στρατιώται θά έ5ί
  σταζαν νά τα βάλουν μέ τόν αουλ
  τάνον καί χαλίφην.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  αύτοθ άναπληοωτοθ καί έν
  τώ δηαοσίφ γραφείφ τού κει
  μένφ κατά την οδόν Χάνδα
  κος τής πόλεως Ηρακλείου
  δπου καί δτε καλοθνται οί θε
  λοντες νά πλειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έ
  πί τοθ προκειμένου δημοσιευ
  θήτω δέ τό παρόν διά τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης έφημε
  ρίδος «Ανάρθωσις».
  Έν Ήρακλείφ τή 1 Άπρι
  λίου 1939.
  Ό τής έπισπευδούσης καί
  παραγγελλο ύσηςπληρεξούσιος
  δικηγόρος.
  Άριστ. Μ. Χατζιδάκης
  ------------Τ
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Έπανεκδίδεται ή «Άγροτι-
  κή Κρήτη» υπό την Διεύθυν
  σιν τοϋ ίδρυτοϋ καΐ ίδιοκτή
  τού της κ. Ήλία Ε. Διαλυνά.
  Έτησία συνδρομή δραχμαΐ
  00, προπληρωτέαι.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άνεχώρησενάεροπο
  ρικώς είς Αθήνας ό Εισαγγελεύς
  Λασηθίου κ. Τράμπος.
  —Ανεχώρησεν έπιστρέφων είς
  Αθήνας ωσαύτως ό διευθυντής
  τού μεγάλου έστιατορίου κ'Αβέ·
  ρωφ» κ. Σταθρος Χαλκιαδάκης.
  -ΆφΙχθη έξ Αθηνών δ διευθυν
  της τού ζενοΒοχεΙου «Μίνως» κ.
  Ιω. Συλλιγάρδος.
  —Αφίκετο έπίσης εξ Αθηνών
  ό γλΰπτης κ "Ιω. Κανακάκης.
  —'Ειτίσης αφίκετο διά τάς έορ
  τας τοθ Πάσχα δ Νομ-μηχονικώς
  Χανίων κ. Χρυσικόπουλος μετά
  τής κυρίας τού.
  —Ανεχώρησε ιΐροχοές δι1 Ά
  θήνας δ κ. Μιχ. Άλικιώτης μετά
  τής Αδελφής τού δίδος Μαοίκας.
  —ΌμοΙως ανεχώρησε δι* Άθή
  νας δ κ. Άχιλ. Τζανάκης
  ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ.-ΕΙς τδ γωρίον
  Χάρακα δ δικηγόρος κ. Εύάγγε
  λος Χρυσός εβάπτισε τδ τέκνον
  τ'0 κ. "Ιω. Άνδριανάκη ονομάσας
  αϋτό Νϊκον.
  ΓΑΜΟΙ — Είς τό αύΐό χωρίον
  οί κ.κ. Σταθρος Λαμπράκης κ α Ι
  Φανούριος Μελεσοανάκης ίμποροι
  παρέστησαν ώς παράνυιιφοι είς
  τούς γάμους τοΰ κ. Γεωργίου
  Σφακιανάκη μετά τής δίδος Αγ
  γελικής Βασιλάκη,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Βαθύτατα
  συγκεκινημένοι άτιό τάς παντοΐ·
  άς έκδηλώσεις άγαπητων φίλων
  τοθ Ηρακλείου συμμετοχήν είς
  τό βαρύτατον πένθος μας διά την
  σκληρόν απώλειαν τοθ πολυχλαύ
  στου μας Γιωργάκι, οπεύδομεν
  νά ευχαριστήσωμεν καΐ διά τού
  τύπου δλους έκείνους ποθ Ισπευ
  σαν νά συμμετάσχωσιν είς ίτήν
  μεγάλην μας δδύνη».
  Αθηναι—Άττρίλιος '929.
  Ή βαρυηενθοϋσα οΐκογενεια
  Ιωάννου £«κ«λλαρίδ·υ
  ***
  Γόρω στήν πδλι.
  Χθές δ Άττρίλιος Εκαμε νά μδς
  παρουσιάση,... έκηλήζεις καιρι¬
  κάς.
  — Εϋτυχώς οϋΐε ή συννεφιά ο0·
  τε δ άνεμος ένετάθησαν τιίραν
  μιδς συνηθισμένης ανοιζιάτικης
  «άστειδτητος».
  —Ή δποΐα αφήκεν μετ* ολίγον
  νά λάμψη πλησιφαής δ ήλιος.
  — Μειά την πανηγυρικήν κίνη
  σιν τοθ Πάσχα δ ρυθμδς τής ζω·
  ής έπανέρχεται είς την συνήθη
  αυτού κανονικδτηχα.
  —Περιοριζομένων των συμπολι
  των είς τάς εργασίας των καϊ
  τάςΐσυνήθεις έξόδους των άνά τα
  κέντρσ.
  —Πάντως άποκαθισταμένου τε¬
  λείως τού ανοιξιάτικου καιροΰ
  αί εξοδοιαύτοΐ θα δημιουργήσουν
  την πυκνήν εκείνην απογευματι¬
  νήν καΐ εσπερινήν κίνησιν, χαρα-
  κτήρα ώς γνωστόν τής μετανα
  σχαλινής έποχής.
  —Συνεχίζονται αί συζητήσεις
  γύρω άιτό τα έξωτερικά γεγο-
  νδτα.
  —Πάντως αί συζηιήσεις αυταί
  δέν διακρίνονται έ—Ι τοθ παρόν¬
  τος διά τδν ύπεράγαν άνησυχητι
  κδν τόνον των.
  —Όστις είχεν διακρίνει αύτάς
  ολίγον προηγουμένως...
  —Έκ τού ύπαΐθρου ήρχισαν Λ·
  πό τής χθές έπανερχόμενοι οί
  έκδραμόντες έκεΐ καί έορτάσαν
  τες τό Πάσχα ..ύπαιθρίως.
  —"Ολίγον κατ' ολίγον θά έπα·
  νέλθουν καΐ οί έκδραμόντες μα·
  κρύτερον, των οποίων αί έντυπώ
  σεις προβλέπονται Ικανοποιητι-
  καΐ.
  — Λαμβανομένων ύπ' δψ.ν των
  αΐσΐων οΐωνων οΐτινες έπλαισίω·
  σαν έξ άρχής καΐ τάς έκδρομσς
  αύτάς.
  —ΟΙ κυνηγοΐ οί δποΐοι προτί
  θενται νά μεταβοθν είς ΝτΙαν διά
  την εξόντωσιν των έκεΐ γερακιών
  καΐ κονίκλων.
  —Κατά πληροφορίας μας δέν
  είναι ολίγοι, ευρίσκονται δέ ήδη
  είς την περίοδον των έτοιμα-
  σ'ών.
  — Κατόπιν τής κοινοποιηθείσης
  ττροχθές σχετικής διαταγής το»5
  Δασονομείου.
  — Καΐ Ιδιαιτέρως άίίζει νά έξαρ
  θή ή δράσις τής Ε.Ο Ν. είς την 8
  λην φιλανθρωπικήν κίνησιν των ή
  μερών.
  —Ή δράσις αυτή έχαρακτήρισε
  ούς φαλαγγίτας, κυρΐως δέ καΐ
  τάςφαλλαγίτισσας προθυμοποιηθεΐ
  σας μετά των αξιωματικών τής
  ιργανώσεως νά συνδράμουν δσον
  δ δυνατόν αποτελεσματικωτέραν
  ούς πτωχούς.
  —Προσφέρουσαι έξ ΙδΙων πασχα
  ινά τρδφιμα.
  ό Ρέπορτερ
  -ΕΚΔΟΣΕΙΣ.- Έκυκλοφό'ρη
  σαν τελευταίως είς κομψήν Ικ&ο
  σιν των κατασιημάτων Σ. Άλε
  ξίου, τα «Πρωτοβρδχια», ποιητική
  συλλογή τού κ. Γ. Σεγρεδάκη.
  Πρδκειται περί τιρώτων τιοιητι-
  κων ρυθμών πού άποδεικνόουν
  τάσεις πρός την διαμόρφωσιν προ
  σωπικής τέχνης καΐ έγγυωμένων
  μίαν καλήν εξέλιξιν. Τα συνιστω
  μέν είς τούς φίλουι, τής ποιή-
  σεως.
  ΘΕΙΤΧΟΣ ΧλλΚΟ!
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ
  Πωλεΐται είς τό Κατάατημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Τό μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  55:ον
  ΣωρεΙα άθλίων, κακοδαιμόνων καί ήγανακτημέ
  νων ψυχών, οΐτινες διεβΐωσαν εξαφανισθείσα είς
  τό χάσς τής οίωνΐότητος, συμφύρονται έντός τής
  άργοθς, σχεδόν άκέραιαι καί έν τισιν όραταί είσέτι
  υπό τύπον τεραιώδους τινός λέξεως.
  Ή άργώ ύπομιμνήσκει κα( τίνα ίστορικά σηαεϊα
  έν τ() έξελΐξει αυτής. Όταν είς την αρ·>ώ γΐνεται
  χρήσις τής λέξεως υαλτέζος, ύπομιμνήσκεται τό νό
  μισμα, όπερ έκυκλοφόρει έν τοίς κατέργοις τής
  Μάλτας." Πλήν τής γρσμματολογικής της κσταγω
  γής, ή άργώ 6χει καί άλλας ρίζσς έτι φυσκωτέρας
  άπό τοθ ανθρωπίνου πνεοματος έξερχομένας.
  Πρώτον ό άμεσος μεταπλασμός των λέξεων,
  καί έδώ κείται τό μυστήριον των γλωσσών, τό
  νά. είκονίζης, διά λέξεων έχουσί&ν, άγνωστον πώς
  καί διατί, μορφάς.
  Τοθτο αποτελεί την άρχέγονον βάσιν πάσης
  ανθρωπίνης γλώσσης, ώς εΐδος γρανΐτου, καί είς
  την άργώ άφθονοθσιν οί τοιοϋτοι μεταπλασμοΐ,
  αί άμεσοι ούται λέξεις δημιουργηθεΐσαι άγνωστον
  ποθ καί υπό τ(νο<, άνευ έτυμολογίας, άνευ συσχε τισμοθ, άνευ πσραγώγων, λέξεις έρημικαί, βάρ βαροι, εστίν δτε εΐδεχθεϊς, έχουσαι -ττερΐβργον δύναμιν έκφράσβως, ώς π. χ. δταν λέγωσι τα φός, έννοοθσι την φυγήν, τόν φόβον οταν λέγω σι φαρός, έννοοθσι τόν στρατηγόν, τόν άστυνόμον, τόν υπουργόν, λέξεις έμποιοθσαι εντύπωσιν κυ κλωπείου μορφσσμοθ. Δεύτερον ή μεταφορά. "Ιδιον γλώσσης σκοττού σης νά λέγη τα πάντα καί τα πάντα νά κρύπτη, βΐνε ή έν αύιβ άφθονΐα σχημάτων. Ή μεταφορά εΐνε αΐνιγαα, είς δ προσφεύγει ό προπαρασκευα ζόμενος είς λήστευσιν ή οχεδιάζων την απόδρασιν τού έγκάθειρκτος. Ή άργώ είνε τό μεταφορικώτερον των (διωμά των. Άπό τό γνωστόν λασκενέ τοθ χαρτοπαιγνίου μόρφωσαν την λέξιν λανσκΐν σημαίνουσαν βρέχει εΐκονΐζοντες ούτω τάς συμπύκνους καί κεκλιμένας ολίγον λόγχας τοΟ όμωνύμου άλλοτε γερμανικοΰ πεζικοΟ. Τρίτον είνε τό μέσον. Ή άργώ τρεφομένη άπά τής γλώσσης κάμνει χρήσιν αυτής είκή καί ώς τυχεν, άντλοϋσα έξ αυτής τυχαΐως, καί συνήθως περιορΐζεται, οσάκις παραστή άνάγκη, είς την συ νοπτικήν καί χυδσίαν παραμόρφωσιν της. Πολλάκις πρός άποπλάνησιν των ώτακουστών ή άρ>ώ άρκεΐται πραοθέτουσα άδισκρΐτως είς
  πάσας τάς λέξεις, καί τάς συλλαβάς άκόμη, μίαν
  άμορφον ουράν, μίαν κατάληξιν.
  —Σ' άρέσει αύτό τό μποθτι! είχεν είπεΐ ό πε
  ριβόητος λήσταρχος Φυσέκης είς τέ ν φρουράν τής
  είρκτής τού, Ίνα τοθ δώση νά έννοήση άν τό
  προσφερόμενον πρός διευκοόλυνσιν τής άποδράσε
  ώς τού ποσόν τώ ήρεσκε.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, κσρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συνεργεϊον έπΐσχευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  ΎπβΜατάοτ γ,) οι τ<ϋ έν 'ίήο(, έ^<ς Πολυχρονίδη— Μπιζιώτη ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ ΤΟ ·ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' Ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 20- ρον, Τϋνον, Πσψον, Νβίον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Ταλ. ·-«!. Έγκυκλοττα ιδε ία Αι' έκεΐνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεΐς των. Άττό δλα δι* δλους. ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΝ Α.' Άπό τα περ'ϊργότερα φαινόμε να είνε αΕ «έορταί τής φωτιάς», συνηθέσταται είς διαφόρους εξωτι κούς λα .ύς, Κατά την διάρκειαν των έίρτών αυτών οί ίθαγβνεΤς έρχονται είς επαφήν μέ τάς φλό | γας χωρΐς νά παθ*ίνη τίποτε τό σωμά τω/! Είς Ινα πρόσφατον ση μείωμα ώμιλήίαμεν άλλοτε διά τάς χαταπληκτικάς έπιδεΕξεις τοθ δ3θ Φακίρη Κού^τα Μιχουξ που περπατεΐ επάνω ΐίς αναμμέν» ρβου^α πρός μεγάλην κατά πληξιν των Άγγλων έπισιημό νων, οΕ όΊτοΐοι ανέλαβον νά έξε λέγξουν τα πειρίμαιί τ γ. υ Καί 5μως δ,τι Μεωρϊΐται ώς κα τόρθωμα τοθ φαχίρου είς τό Α όν δϊνον, είς διαφόρους έξωτικάς χώ ρας είνε συνηθίστατον θίαμα. * * * Είς την νήσον Ίάβαν, είς τάς άλλανίΊχάς Ίνδίας, οί ίθαγενεΐς διασχίζον μέ ιερόν ενθουσιασμόν τάς φλόγας κατά τάς μεγάλας θρησκευτικάς των εορτάς Δέν ε! νέ δέ οί ίθαγενεϊς αύτοι ίερεΐς φα κίραι, μάγοΐ, άλλά κοινοί χειρώ ναχτες έργαζέμενοΐ καθημερινώς είς τα κτήματα των Όλλανϊών κυρίων των. Είς μίαν ωρισμένην ήιέραν τοθ έτου; συγκεντρώνον- ται είς Ενα μικράν ναόν έγγΐις τής κηπουπόλεως Μπουίτεν—ζέργ."Ε¬ ξω έπικρατιϊ άφόρητος καύσων, καί ή άτμόσφαιρα, καί είς τό έσω τερικόν τοθ ναοθ, είνε κατα θλιπτική. Μπροστά είς τόν βωμόν χοροπηδοθν κίτριναι φλόγες, ένώ νεφύδρια θιιμιάματος γεμίζουν τόν χώρον πού φωτίζεται κατά τρόπον δποβλητιχόν. Αί ψαλμφϊίαι των ίερέων, δπό τούς ^χοος εγ¬ χωρίων έγχόρδων μουσικων όργά νων, δυθίζουν ' δλεέν τοΰς πι στίϋς είς έ<στ*σιν. Έξω τοθ να οθ, είς Ι α αναπεπταμένον χώρον άνάπιεται άκό τα ξη·Λερώμα:α σωοός ξύλων Ή φωτία άκτινοδο λεΤ μεγάλην θερμότητα. Μέ την πάροδον τ©' ώ?ών ό σωράς των ξύλω; πού ίχουν παραδοθή είς τάς φλόγας, μεϊαβάλλεται είς σωράν φλογερών ξυλανθρακων. Τίν σκορπίζουν καί κατ' αυ-όν τόν τρόπον οχηματίζεται ϊ α; φλογιαμένος δρόμος μήχους είκο- σι μέτρων, γύρω άπό τόν οποίον συγκεντρώ^εταί πυκνόν πλήθος. Ή ώρα προχώρει Είνε περα σμένο μεσημέρι. Ό καύσων, δι Ινα Εδριοπαΐίν, είνε άφόρητος. Άπό τό εσωτερικόν τοθ ναοθ ά κούονται περίεργοι, άναρθροι κραυ γβΐ, έ ώ ή μουαική"'άποκορι»φοΟ- τΐι είς άγριον πανδαιμόνιον. Αί φνιδίως, είς την είσοδον τοθ ναοθ, θεώνται φαιαί τίνες μορψχί. Είνε ίθαγενεΐς, ίλόγυμνοι, μέ ίνα «φύλλον συχής» μέναν επάνω των Ξϋπόλητοι σπεύϊουν πρός τόν φλογισμένον δρόμον καί τόν δικσχίζουν. Δϊατρίχουν, δπό τα έχστατικά βλέμματα τοθ πλή- θΐυ;, την διάπυρον όϊόν μέχρι τέλους. "Γστερα κάμνουν άπότο μα μεταβολήν καί διασχίζον τόν δρόμον πρός την αντίθετον κα τεύθυνσιν. Την πρώτην όμάδα διαϊέχεται καί δευτέρα καί τρ£ τη ομάς. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ Ή κίνησις είς Νεάπολιν Ή προσεχές άφιξις ξένων. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Άπρίλιβς (άνταπο κριτβΰ μ«ς) Καί είς _ την πόλιν μας έΐτανηγυρίαθη μέ έξχιρβτι κήν όλω; ευθυμίαν καί χαράν ή μεγαλυτέρας έορτπ τής χριστια νωαύνης. Συοσωιιο; ή Νίά"ολις εύρίβκετο κχθ' 5λας τάς ημέρας της Μ. Εβδομάδος επί ποίος, ή μεγάλη δέ έκχ«.ηαία της Πά νανίας έ ΐλπμμύοιζϊ κίθϊ βράδυ άπό πΐ3τοϋς ηχ?ακολουθούντας κχτανυκπ*ώΓατα τάς &Αχς άκο λουθίας. Την Μΐγχλιν ιδία Πά ρααχευην ή έκκλησιν της Μ:γά λης Παναγίας παρουσίαζε κα3' δλην την ημέραν αυγηινητιχώτχ τον θέαμα. Γϊροντΐς κ*ί γρη οΰλες, άνδρες γυναϊκες καί παι διά ηαρήλαυναν καβ' δλην την ημέραν πρό τού έπιταφίου δια νά προσκυνήβουν μέ σφιγμένπν την ψυχήν άπό τόν πόνον, τόν νεκρόν (3ίάν3ρ4)πον. Ό 'βπιτά φιος εΐχε στολιοθή μέ έξαιρίτι κήν έπιμέλβιαν. Λουλούδι» θαυ μάσια ολων των άποχοώσϊων βΐχβν συλλβχθή πρός τβϋτο ά πό ολα τα σπίΐια καί τόν δημ© τικέν κήΐτ·ν. Ή ήμίρα τής 'Αναστάαϊως ηί λιν έωρτάσθη αέ ανάλογον λαμ πρότητχ ουμμετοχή καί της φι λαρμονικης Νεχπόλϊω;. Ή έψις τ(ς πόλεις ίνεφχνχζε τό πλέον αίτιον θεαμα, «λαιαιβύμενον ά πό τα έβνιχά χρώματα. Άλλ' ο σκοπός βίβχίως τής άνταποκρίσεώ; μας δέν εΐνί νά περιγραφωμβν ίατω καί λιτότατα τόν πανηγυρισμόν τού Πάσχα βΐς την .Νεά^βλιν, διότι βΐνε γνωστίι ή γραφικότης την βιτοί αν προσλαμβανίΐ έ έορτβσμός τού ΜΙΝΟΑ Ν ΥΧΤΑ ΕΦΟΔΟΥ είς την πόλιν μας καθώς καΐ είς τα γώοω χωρία θέλομεν απλώς νά ννωρίσω μϊν είς τού; Ήρακλειώτας φί λους της Νεαπόλεως καΐ αίς έλους γενικώς τούς φίλους των «υαιχΰν καλλονών, δτι ή Νεάπολις έτ«ιμά ζετχι καί εφέτος γιά νά δεχθή μί χαράν τούς φίλους παραβεβιστάς που την έπισχέπτοντει κάθε χρό νόν. Καί ώς εχωμεν πληοοφορίας εφέτο; ή κίνησις των ξένων θχ εΐνί μεν*λυτ*ρα άπ' άλλβτβ καί περισσότερον πυκνή Τα ξε νοίβχεία «ού θά τού; δεχθοΰν έτοιιιάζονται άπβ τώρ« καί βύ τρεπίζονται ίίστβ ή ^διαμονή των ένταΰθχ νά αποτελέση εφέτος γε γονός έν συνδυασμώ καί μέ τάς φυσικάς καλλονάς αί οποίαι δ- πως πάντοτϊ θά τούς γοητεΰ σουν. Έξ άλλου καί ή δημοτική μχς άρχή έργάζεται άκατα«ονή τω; διά την πρόοδον καί την εξέλιξιν τη; Νεαπόλεως. Είς ί- λου; τούς τομεΐ; τού έξυραΐατι κβό προν?άμαα:ος, παρατηρεί τβι μιά γενική ώ9ησις συν» χοΰς βελτιώσεως «αί άενάου ερ¬ γασίας ή όποία έχτιμαται δέον τω; τόσον άπό τού; ξένου; πού οΛϊρχονται επ Νεααόλευς δσον καί άπό αυτού; τούτους τού; κ« τοίκβυς οί οιτοίοι παραχολου θοθν μέ πραγματικόν ένθβυβι» σμόν τίιν συντελουμένην συν» χω; εργασίαν. ΟΙ ξένβι λβπόν πού θά μάς έπισχΐφθβΰν εφέτο; άςεΐνί βεβαιοί άπό τώρα δτι ήδια αονή των «ί; την γραφΐκήν Νίί πόλιν θχ άποτίλέση γι' αυτού; γεγονβς αλησμόνητον. - Η έχδρομή της Ε.Ο.Ν. Κατά τλν έκδρομην της Έθνι κή; Νϊβλαί»; είς Βροντήσι, νεΰ- μα πρό; τοΰς φαλαγγίτας παρέθε σεν ό κ. Ζαχ. Δουλγεράκης. έκ π αρ&δρομής δέ,ώς μάς ανεκοίνωσε χβέ; ή Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου, μϊτεδό θπ αρχικώς η πληρβφβρία ότι τό γεΰμα παρεθεσβν 6 πρόεδρο; τής Κοινότητος Ζαρού. —Διάλεξις είς Άρχαναις. Την 16ην Απριλίου ημέραν Κυριακην καί ϋρχ 3 μ. μ έν τή αιθούση τοΰ κινπματογράφου Άρ χαν&ν ο κ. Κωνστ, Πβλυδάκης ίκτρός Θά δώση διάλεξιν μέ θέμα: «ΑΙ Βιταμΐναι». Εϊοοδο; έλευ θβρα. ΠΩΛΕΓΤΆΙ είς τό κεντρικώτε ρον σημείον τής άγορδς των Μοι¬ ρών χατάστημα καινουργές, γωνι ακόν 72 τετρ. μέτρων. 9 Πληρο¬ φορίαι παρ' ημίν. ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ/. ΓΚΡΕΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαριλάου Τριχούκη 5οτ, ΑΟΗΝΑΙ Υπεράσπισις διχών ενώπιον άπάντυν τδν έν Αθήναις Κ«1 Πειραιεί ΛΐΜαστηρΙκν, Έλεγχτικοΰ Χυνΐδρίο» καί ΧυμβουλΙβυ Έπιχρ«τ·ί«ς, φορολογικαί δίχαι, άναστολαΐ φορων, διοικητιχαι υκοβεβεις χ*ϊ ουντάςεις, νομιχαΐ συμ¬ βουλαί, γνωμβδβτήσεις χαΐ πληρβφβρί«· οι' άλλπλογρα- ·»«<■ Τηλ. 25-081. 5ΙΝ6ίΕ ίδ.Α.Ε.20) (5.Α.Ε.30) —Δωρεαί. Ό Σύλλογος Τραπεζιτιχ&ν ΰ· | παλλήλων» κατέθεσε δια τού Τα μίου αυτού κ. Γ, Κανχχη δραχ 1000 διά τό «"Ασυλον τής Γερόν τισσαο) έπ' εύκαιρία των έορτών. Ό Σύλλογος Δεβποινίδων Ήρα ' κλείου προοεφερεν είς τίς γερόν τισσες κάλτοβ; μανδήλια κ«1 δι άφορα άλλα ειδή. Ό,κ Κοσμαδά κης προσεφερεν πλουβιώτατον π« σχοτλινόν φαγητόν με-ά φροϋτων, αΰγων, αρτου καί οίνου εί; μν^ μην τής γυναιχαδελφη; τού έ· Καλεσΐων Α1»ατ. Χρηστϊδου ίο | χ. Άλε{αχη Στεατηγοϋ έν 'Λ£ ι ναις κατέδηχεν δρ 200 διά Ι μόσυνον έννεάμηνον τού πθ^ της Άντωνίου Τσακίρη. Ό "ίαν Μαρκατάτη; Ιατρός είς μνί αρ έννεάμηνον τή; ηενθερά; »ν,;)ν Σοφίας Γουναλάκη κατέθηχεν δρ. 500. δι' ών προσβΦίρδη πλου σιωτάτη διατροφή μΐτά φροΰτων, αρτου, αΰγών χαΐ οί> ου.Ή χ. Μα
  ρία Καρούζου συνεχίζουσα τό ί)
  πέρ τού «Άσύλου τής Γερόντια
  σας» ενδιαφέρον της προσεφερεν
  δρ 500,διά τα κόκχινα αΰγά Πάν
  τας τούς ανωτέρω φΐλανθρώπους
  ό Μορφωτιχός Σύλλογο; εύχαρι
  βτεΐ θερμώς.
  —Ή οίχογένεια Μπβυρνέλου
  κατέθεσεν είς τό ταμείον τού Φι
  λανθρωπΐΜβύ Συλ>όγου Κυρίων
  δραχμάς 500 είς μνήμην τού άπβ
  θανόντο; Παντελή Καστρινογιάν
  νη. ΌΣύλλογος ΐΰχαριοτεΐ βερ
  μ ώς.
  —Ή Ένωσις Γεωρ. Συνβται
  ρισμών Μεραμβέλλου ^καί
  τό χαρούπι.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 'Απρίλιο;.- Κατό
  πιν έγκρίσεως . τού έν Αθήναις
  Κεντριχοΰ τής 'Αγροτιχής ΤραπΙ
  ζης καί τής Διοικήσεως τής Ε. Σ.
  £.Β. η Διοίκησις τής "Ενώσεως
  Γεωρ. Συνεταιρισμόν Μεραμβέλ
  λου, συνεκάλεαε πρό τίνων
  ημερών έκτακτον γενικήν συν
  έλευσιν έν Νεαπόλει μέ θέμα
  την υπό τής Ενώσεως χρηματοδό
  τησιν τής βιομηχανοποιήαεως τού
  χαρουπίου κατά τό βραβευθέν
  σύστημα Γ. Έλευθεριάδου γεωπό
  νού, έγκρίσει τής 'Αγροτικής Τρα
  πϊζη; Κατά την Γενικήν Συνέ
  λευσιν ό Πρόεδρο; τής Ενώσεως
  χ. Παπαδημητρόπουλος, ΐΐσηγήθη
  τό ζήτημα έν ολαις αυτού τάς λε
  πτομερεία;, λαβών δέ κατόπιν
  τόν λόγον ό 'Φεοφΐλέστατος
  Πέτρας χ. Διονύσιος Πρόεδρο;
  τή; Πανκρητίου Όργανωτική; Έ
  πιτροπής έξύμνησε την εφεύρεσιν
  διά άπό πάσης πλευράς Μετά
  τούτο καί ό Δήμαρχος Νεαπόλε¬
  ως κ Ν. Σπανάκη; ε'ίτλεξε τό έγ
  κώμιον τής εφευρέσεως καί ό είς
  μετά τόν άλλον οί άντιπρόσωποι
  τής Ενώσεως. Έν τέλει ελήφθη
  απόφασις, όπως αναλάβη ή Ένω
  αίς των Γεωργικών Συνεταιρισμών
  Μεραμβέλλου την βιομηχανοποίπ
  σιν τής έν λόγω εφευρέσεως μετά
  την υπό τοΰ χράτους ενίσχυσιν
  κρός βελτίωσιν καί όλςκλήρωσιν
  αύτη;.
  — Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 13ην Απριλίου θά
  διανυχτυρεύσουν τα φαρμακεΐα
  Λάμπρου Κανακάκη καί 'Βμμαν.
  Ζαχαριάδη.
  ΤΡΙΡίΕ (5 Α Ε 50)
  6ΟίΡΕΝί5Α.£. 60]
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς και μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  Ν ΗΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ ΜΑΙΖΑΠ£ΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή·
  ριόν της (ΠλατεΙα Βαλι5έ
  Τζαμί).
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμτΐτης
  13 Απριλίου 1939
  120^Ώρα
  10 ΡΑΪΧ ΥΠΕΒΑΛΕΝ
  ΣΕΙΡΑΝ Α «ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΤΙΣ ΠΙΑΘΗΙΚΗΣ ΔΗΜΙΙΡΑΤΙΑΣ
  ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  III
  ΙΙΙΜΙ» ΟΙ»
  II»
  Η»Η
  ΑΘΗΝΑΙ 12 * Απριλίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι τό Ράϊχ υπέβαλεν όρι
  βτικάς προτάσεις συνεννοήσεως είς την
  Κυβέρνησιν τής Βαρσοβίας.
  Τό Ράϊχ πρός αποκατάστασιν φυ
  λικών σχέσεων μέ την Πολωνίαν, ζητεί
  την επιστροφήν είς την Γερμανίαν τού
  έλευθέρου λιμένος τού ^Αάντσιγκ μετά
  τής ττεριοχής τού. Έπίσης την έΧε-Οέ
  ραν κατασκευήν αύτοκινητοδρόμου συν
  δέοντος την δυτικήν Γερμανίαν μετά τής
  άνατολικής Πρωσσίας.
  'Αποδίδεται ιδιαιτέρα σημασία
  εις τάς συνομιλίας Μττοννέ - Πεταιν.
  Πολεμικά μέτρα της Γαλλίας.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
  ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—- Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι ή
  γερμανική κυβέρνησις πρός άποκατάστα
  σιν των σχέσεων αυτής μέ την Πολωνί
  αν ζητεί καί την τροποποίησιν των συνό
  ρων τής Σιλεσίας πρός όφελος τής Γερ
  μανίας.
  Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΞ
  *4ΐΜ[Ν0ΥΣΑ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Κί*θ'α τονίζουν αί
  σημεριναί έκ τοθ έξωτερικοΰ πληρο-
  ρίαι ή Βιεθνής κατάστασις έξακολουθεί
  σοβαρά. Ενδείξεις περί άποσαφηνίσεως
  αυτής θεωρείται βέβαιον ότι θά δοθούν
  αυριον (σήμερον) ό*ότε ώς ηιστεύεται
  θά άνανοινωθοβν αί ληφθεΐσαι υπό τής
  Αγγλίας ίποφάσεις έναντι τού άλβανι-
  κού καί ίσπανικού ζητήματος.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έξω
  τερικού τηλεγραφήματα ηΜεγάλη Βρετ
  τανία ένίσχυσε σημαντικώτατα τό Γι
  βραλτάρ δι* νέων φρουριακών έγχατα
  ατάσεων καί έμψίχου ύλικού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Οί πολιτικοί καί
  δημοσιογραφικοί κύκλοι των
  Παρισίων άποδΐδουν μεγάλην
  σπουδαιότητα είς τάς χθεσι
  νάς συνομιλίας τοθ υπουρ
  γοθ των Εξωτερικών κ. Μπον
  νέ μετά τοθ έν Μποθργκος
  πρεσβευτοθ τής ΓαλλΙας κ.
  ΠεταΙν.
  Ή συνομιλΐα αυιη περιε
  στραφή αποκλειστικώς είς
  την προσχώρησιν τής ΊσπανΙ
  άς είς τόν άξονα Βερολίνου
  —Ρώμης καί τάς πιθανώς ου
  νεπεΐας τοθ γεγονότος τού
  τού επί τής εύρωπαϊκής καί
  μεσογριακής ίσορροπίσς.
  Ή προσχώρησ.ς τής Ίσπα
  νΐας είς την «άντικομιτέρν»
  εξητάσθη καί έν σχέσει είδι
  κώ τερον μέ την Γαλλίαν καί
  την λήψιν των ένδεδειγμέ
  νων μέτρων άτινα θά διασΦα
  λίσουν άπό τής πλευράς
  ταύτης τα συμφέροντά της.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  —Χαρακτηριστικόν τής συ
  νεχιζομένης εισέτι άμειώτως
  σοβαρότητος τής εύρωπαΐκής
  1 καταστάσεως, δύναται νά
  Θεωρηθή ή έκ νέου σήμερον
  σύγκλησις τοθ γαλλικοθ ύ
  πουργικοΰ συμβουλίου. Τοϋ
  συμβουλίου προήδρευσεν, ώς
  γΐνεται είς τίς έκτάκτους πε
  ριστάσεις, 6 πρόεδρος τής
  Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν. Ό
  λΐγον πρό τής συγκλήσεως
  τοθ συμβουλίου ό κ. Μιοννέ
  είχεν Ιδιαιτέραν συνομιλΐσν
  μετά τοϋ Άγγλου πρεσβευ
  τοθ σέρ Έρικ ΦΙπς.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Η ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Άποιλίου
  [ίδ. ύπηρεσ(η). — Μετά τοΰ Γάλ
  λου πρεσβευτού κ. Κορμπέν,
  ό Άγγλος ΰΐτουργός των Έ
  ξωτερικών κ. Χάλιφαξ συνωμΐ
  λησενέπΐ μσΡκρόν καί τάς έσπε
  ρινάς ώρας τής χθές.
  Την πρωΐαν σήμερον ό Βρετ
  τανός ΰπουργός των Έξωτε
  ρικών εδέχθη τόν πρεσβευτήν
  τής Τουρκίσς.
  Αμφότεραι αί συνομιλΐαι
  αυται τοθ κ. Χάλιφαξ θεώ
  ροϋνται ώι. έξαιρετικής σπου
  δαιότητος. Ώς πιστεύεται σχε
  τΐζονται άμέσως μέ τα έν
  ΜεσογεΙω λαμβανόμενα κοι
  νά πολεμικά μέτρα τής Αγ
  γλίας καί ΓσλλΙας καί τάς
  παρασχεθησομένας επισήμου
  ένγυήσεις τής Αγγλίας πρό
  την Τουρκίαν καί την Έλλά
  δα. ______
  ΤΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Απριλίου (ίδ
  ύιτηοεσία).—Αναφορικώς μέ
  την πρωϊνήν έκτακτον συνε
  δρίασιν τοΰ γαλλικοθ υπουρ
  γικοϋ συμβουλίου, άνεκοινώ
  θη δτι κατ' αυτήν ό πρωθυ
  πουργός κ. Νταλαντιέ άνέ
  γνωσεν εκθεσΐν τού επί τής
  έξωτεοικής καταστάσεως.
  Ή έκθεσις τοθ κ. Νταλσν
  τιέ υπήρξε σπουδαιοτάτη καθ
  ότι εθιξε δλα τα ζητήμστα
  διαιτέοως δέ τό άλβανικόν
  καί τό ίσπανικόν. Λέγεται δτ
  ό Γάλλος πρωθυπουργός ά
  νέφερε κσί τα τής στενής έ
  παφής ΛονδΙνου — Παρισίων
  καί εζήτησε την έγκρισιν συμ
  πληρωματικών τίνων οτρα
  τιωτικών μέτρων άφορώντων
  την άμυναν τής Γαλλίας ώς
  καί την περιφρούρησιν των έν
  τή ΜεσογεΙω άγγλογαλλικών
  συμφερόντων.
  0 Πρωϊνή
  ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΤΗΣ
  Ό συνοδεύων τούς προσκδπους
  Ηρακλείου είς την έκδρομήν των
  περιφερειακός ϊφορος κ. Κωνστ.
  Βαρβεράκης τελεγραφεϊ δτι μετ'
  επίσκεψιν τοθ Οίνοποιείου Άχαί
  άς Κλάους εν Πάτραις παρεχάθη Ι ™ «Ρβδρίμιον
  σαν είς τέϊον προχθές δοθέν πρός τα εΐϊίσ^* εΤ
  τιμήν των είς τα «Όλΰμπω» 6πό ωί ^ άεροπορικής συγκοινωνίας
  τοθ Συλλδγου «τό Άρκάδι» την
  ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝλ ΕΤΚΑΙΝΙΑ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΣ
  Καθώς είχομεν προαναγγείλει άπογειωθοθν έκ Δεκελείας δύο νέ
  σήμερον την πρωΐαν γίνονται είς | ίτευκτα άΐροακάφη τύπου Γιοθγ
  τής πόλεώς μας
  'τά έπίσημα έγκαίνια τής ενάρξε¬
  ως
  Αθηνών —Ηρακλείου συμμετοχή
  των άρχών, των όργανώσεων, των
  δέ εσπέραν" παρέστησαν είς εορτήν |™ν *™ων· 1°" ψ*™"«"< ™ διοργανωθεΐσαν είς τό ™*χ*ϊ*'?}*'1™ ™}™π&Λ™!>*
  ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΑΤΕΑΗΦΟΗΣΑΝ
  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΜΡΙΑ ΟΡΟΣ ΝΟΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τοΰ άν
  ταηοκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης άναφέρει ότι ό ίταλικός στρα-
  τος προελαύνων έξ ' 4γ£ων Σαράντα
  κατέλαβε τα τελευταία χωρία πρός τα
  αύνορα τής Ηπείρου.
  ΙΓαγγελαουν οί ιταλοί
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΗ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι κατά
  πληροφορίας έκ Ρώμης οί έν Ισπανία
  Ιταλοί έθελονταί έτοιμάζονται νά ά¬
  ναχωρήσουν. Κατά τάς ιδίας μάλιστα
  πληροφορίας ήρχισαν ήδη άποχωρούν
  τα δι* Ιταλίαν τα πρώτα τμήματι των
  λεγεωναρίων.
  διοργανωθεϊσαν είς
  χον γυμναστήριον. Οί πρόσκοποι
  Ηρακλείου παρεκάθησαν είτα
  είς γεθμα δοθέν πρός τιμήν των
  υπό τοθ μεγαλεμπδρου Πατρών κ,
  Μαραγκοπ&ύλου. Είς τό γεϋμα
  παρέστησαν χαί αί αρχαί τής
  πόλεως εγένοντο 5έ κατ'αύτό θερμό
  ταται εκδηλώσει; υπέρ τής Κρή
  της, Χθές επρόκειτο οί πρόσχο
  πό ι Ηρακλείου νά άναχωρήσουν
  είς Αθήνας.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΉ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Διά νεωτέρας αποφάσεως
  τοϋ κ. ύπουργοθ Αύτοκινήτων*]
  καί Σιδηροδρόμων ορίζηται δ¬
  τι αί άδειαι κυκλοφορΐας αύτο
  κινητών Ιοιωτικής χρήσεως
  έπ' ονόματι εργολάβον ή έρ
  γοληπτών, έΐαιρειών δημοσΐων
  έργων, θά έκδΐδωνται κατόπιν
  έγκρίσεως αύτοθ. Τής άνω έγ
  κρίσεως έξαιροθνται τα αύτο
  κίνητα δι' ά έχει συναφθή κα
  νονικόν συμβόλαιον άγοράς
  πρό τής 4ης Απριλίου έ. Ι.
  ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ
  ΠΡΟΣΟΡΙΝΟΣ ΤΡΙΣΧ1Α1ΟΙΕΘΕΑΟΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά βεβαιοί
  ή Ρωμη είς την Ισπανίαν θά παραμεί
  νούν 3.ΟΟΟ Ιταλοί διά νά λάβουν
  μέρος είς την παρέλασιν ήτις θά έπακο
  λουθήση την είσοδον τού Φράνκο είς
  την Μαδρίτην ήτις μέχρι τής στιγμής
  δέν <χ·ι όρΐβθή. Ι ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ Κατόπιν σχετικάς διαταγής τοθ ύτιουργεΐου των Έσωτε- ρικών εφεξής αί δημοτικαί καί κοινοτικαί αρχαί όφεΐλουν ί¬ να επί των εκδιδομένων εκά¬ στοτε ύπ' αυτών πιστοποιητι κων άναγράφωσι την ε¬ παρχίαν καί τόν νομόν τοθ κράτους είς τόν οποίον ύπά γονται. ΕΥΧ Α Ι ΤΟΥ κ· ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ό Κυβερνητικάς Έπίτροπος τής Έθν. Νεολαίας χ. Κανελλό- πουλος απηύθυνεν έπ' εύχαιρία των έορτών τοθ Ηάσχα τάς χά τωτέρω ευχάς πρός τόν χ. Νο¬ μάρχην ώς γενικόν Έπόπιην τής Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου: «Εδχομαι ολοψύχως δπως άπαν τες ουναγωνισταί χαί συναγωνί- στριαί μου διέλθωσιν έν ευτυχία έορταϊς Πάσχα άντλοθντες δύνα μιν άπό μεγάλην χριστιανικήν χαί ελληνικήν εορτήν δπως συνε χίσωσιν άγώνα έν ονόματι Έλ λάδος χαί 4ης Αύγούστου. Ζήτω δ άρχηγδς. Ό Κυβερνητικάς Έπίτροπος Νιολαίας. Κ«νελλφη«νλ·$» ρρ καί εργατικήν σωματείων Ηρα κλείου, τμημάτων τής Έθνικής νεολαίας, των Προσκόπων καί των Όδηγων. Είς την τελετήν των Ιγκαινίων θά παραστοθν δ 'Υφυπουργός τής Άεροπορίας κ. Οίκονομάκος άφι- κνούμενος σήμερον άεροπορικώς, δ 'Υπουργός των Οίκονομικών κ. Αποστολίδης ερχόμενος άεροπορι¬ κώς έπίσης μετά τής θυγατρός τού καί τοΰ Διευθυνταί} τοΰ Δημοσίου Λογιστηρίου κ. Έξαρχάκτ], δ Δι οικητής τής Τραπέζης τής Έλλά δος κ. Τσουδερός άφικνούμενος ά εροπορικώς έπίσης μετά τής δΕ 3ος θυγατρός τού, δ Γενικάς Δι ευθυντής τής Έλληνιχής Έταιρί άς έναερίων συγκοΐνωνιών κ. 1>υ
  ζας δ έντεταλμένος σύμβουλος, κ.
  Μποζώνης μετά των κυρίων των,
  διευθυνταί χαί τμηματάρχαι τοθ
  'Υπουργείου Άεροπορίας ώς καί
  τμηματάρχαι τής έταιρίας ίναερ!
  ών αυγκοινωνιών χαί τέσσαρες
  δημοσιογράφοι.
  Διά τούς άφικνουμένου; έπ'
  εύκαιρία τής έναρξεω; τής άεροπο
  ρικής συγκοινωνίας έπισήμους θά
  κερς. Τό πρώτον την 8 καί ήμί
  σειαν τό δ' άλλο την ΙΟην πρωϊ
  νή". Τα δύο άεροσκάφη θά ένερ
  γήσουν καί πτήσεις επιδείξεως 5
  πέρ την πόλιν όλιγολέπτου
  προσδίδοντα μεγαλυτέραν επι
  βλητικότητα είς τό έπίσημο1
  τής ημέρας ή όποία σημειωτέον
  αποτελεί ιστορικόν σταθμόν διά
  την πόλιν μας. Είς τάς πτήσεις
  αύτάς θά δεχθώσι τό βάπτισμα
  τοθ αέρος οί τυχόντες «ιδικών δελ
  τίων συμπολίται.
  Ή πόλις σημειωτέον θά σημ,αι
  στολισθή δι' 2λην τή; ημέρας
  Είς τούς άφικνουμένους επισήμου
  δ Δήμος Ηρακλείου θά παραθέση
  γεθμα^είς τό αγροκήπιον χαταλ
  λήλως διαχεκοσμημένον.
  Παρά τής Νομαρχίας μας άνε
  κοινώθη δτι ό ΰπουργός κ. Άπο
  στολίδης; θά δεχθή την 10.30' είς
  την Νομαρχίαν τούς προϊσταμέ
  νους των οίκονομικών υπηρεσίαν
  την δέ Ιΐην τα προεδρεϊα των
  δργανώσεων.
  ΕΜΑΤΑΙ&ΘΗ Η ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
  Σ Α. Κατά νυκτερινόν τηλε¬
  γράφημα ή άφιξις τοθ υνυπουρ
  γοΰ τής Άεροπορίας χ. Οϊκονο-
  μά<ου έματαιώθη λόγψ άπροίπτου αδιαθεσίας. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ Δι9 έγχυχλίου τού πρός τάς οί χονομιχάς αρχάς τό υπουργείον των Οικονομικόν παραγγέλλει δ πως αύται παραχολουθοθν έπισΐα- μένω; την δι' έπιχολλήσϊΐος ένσή μου καταβολήν δπό των δικηγό- γων, διχολάβων ή ίδιωτών τοθ προβλεπομένου διά τοθ δπ' αριθ. 1021 άναγκαστικοθ νδμου πίρου δπέρ τοθ Ταμείου Συντάξεως Νο- μικών. ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τό Υπουργείον των Έσωτερι- κδν γνωρίζει δι" έγκυχλίου τού πρός τάς έν&ιαφερομέν<χςάρχάς δτι οί μηχανιχοί τοθ δημοσίου οί έ- νεργοθντες την παραλαβήν κοινο- τιχών έργων διχαιοθνται τής ημε¬ ρησίας άποζημιώσεως τής δριζο μένης δπό τοθ διατάγματος τής 11—7—38 τοθ έχδοϋέντος είς εκτέλεσιν τοθ νδμου 4018. ΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Αί είσπράξεις τοθ Τελωνείου Ηρακλείου άνήλθον χατά τό λή- ζας λ δεκαήμερον τρέχοντος μη- ; ιΐς δρ«χ. 2.072. 6 33.60. ι ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΓ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΥΓΚΟίΝΩΝΙΑΣ Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν άπό σήμερον έγχαινιάζεται ή τρισεβδομαδιαία άεροποριχή τα χυξρομική συγχοινωνία, Αθηνών —"Ηρακλείου. Αί ώραι άναχωρή σεως χαί άφίξεως, τοθ άεροπλά νού εκανονίσθησαν ώς εξής: Άνα χώρησις έξ Αθηνών ώρα 8. 30 π. μ. Άφιξις είς Ηράκλειον 10 π. μ. Άναχώρησις έξ Ήραχλεί ου ώρα 15 30. "Αφιξις είς τό άε ροδρδμιον Τατθί'ου την 17. Έγνώ σθη σχετικώς δτι άεροπλάνον τής ΈλληνικήςΈταιρείας Έναιρί ών Συγκοινωνίαν θά παραλάβη σήμερον περί τούς 10 επιβάτας δι' Αθήνας. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Διά τής ύπ' αριθ. 22847 α¬ ποφάσεως τοΰ ύπουργοθ Αύ τοκινήτων καί Σιδηροδρόμων έκωδικοποιήθησαν καί συνε- πληρώθησαν αί μέχρι τοθδε έκδοθεΐσαι διάταξης αί αφο¬ ρώσαι την αντικατάστασιν διά καινουργών αύτοκινήτων κα· θωρισμένου τύπου, αύτοκινή των έπιβατικών κομίστρου, λε¬ ωφορείον καί λεωφορείον β' τάξεως. ΓΑλλ ΥΝ ΙΡΟ ΚΙΔΕΣΕΗ ΥΠΟ [ΙΡίΚ ΕΦίΛΡΙΗΗ ΤΑ Α ΕΝΙΣΧΥΕΙ Α ΣΥΝΟΡα 1Υ Ρ Η Ν ΑΙΑ ΪΑ ΟΠΑλ ΚΑΑΣΕΩΝ ΛΘΗΝ λΐ 12 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγρίφημα έκ Παρισίων άναφέρει ότι ώς λέγεται ή γαλλική κυβέρνησις διέταξε την σύντο- νόν ενίσχυσιν των συνόρων των Ηυρη· ναίων. Έξ άλλου τό γαλλικόν υπουργείον των Στρατιωτικών έν αυνενναήιει μέ τό γενικόν επιτελείον προέβη ήδη είς την έκδοσιν διατάγματος διά τ ο"*· όποίου καλούνται υπό τα όπλα εφεδρικαί τί¬ νες κλάσεις. Τό διάταγμ», κατά τάς ΐοίας πληροφορίας υπεγράφη ήδη, τε¬ θέν είς εφαρμογήν. )Σ ;υρ [Π ΟΛΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΛΛ ΑΣ ΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).—-Καθ' ά αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού σήμερον, είνε βέβαι όν ϋτι ό άγγλικός καί γαλλικός στό λος ευρίσκονται «πό τής προχθές επί ποδός πολέμου. Ώς πιστεύεται οί ήνω μένοι στόλοι των δύο δυτικών δυνάμε ών θά προβούν είς την προαγγελθείσαν μεγάλην ναυτικήν επίδειξιν είς την λΐε σόγειον. Η ΑΓΓΛΙΑ ΛΛΛΗΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΚΙΑΣ ΑΙ ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— 12 Άπριλίου(ίδ· ύπηρεσία). Ό κ. Τσάμπερλαιν είνε βέ¬ βαιον ότι ·ίς τάς δηλώσεις τάς οποίας θά κάμη αύριον είς την Βουλήν Θά τονί ση καί τα εξής: Πάσα άπόπειρα στρεφομένη κατά τής Άνατολικής Μεαογείου καί είοικώ τερον νατά τής Ελλάδος καί τής Τουρ κίας θά εθεωρείτο υπό τής Αγγλίας ώς έχθρική πράξις στρεφομένη εναντίον αυτής ταύτης τής Αγγλίας. Ο Β ΜΕΤ 1Μ ΑΝΟΣ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΙΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΙΙΝ1Ι 12 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγρα¬ φούν έκ τής άγγλικής πρωτευούσης, των δηλώσεων τού λόρδου Χάλιφαξ επί τής νναπτύξεως ειδικώτερον τής έ ξωτερικής πολιτικής τής Αγγλίας θά προηγηθή γενική άνασκόπηαις τής καχα στάσεως άπό τόν Βρεττανόν πρωθυ¬ πουργόν κ. Τσάμπερλαιν. Σχετικώς μέ την 'Έλλάδα ό κ.Τσάμ περλαιν θά ^ δηλώση ότι ή Μεγάλη Βρεττανία θά υποστηρίξη αυτήν είς πε ρίπτωσιν έπιθέσεως δεδομένου ότι θεώ ρεί την ανεξαρτησίαν καί άκεραιότητά της ώς συνυφασμένην μέ ΰψιατα συμ- φέροντα τής βρεττανικής αύτοκρατο- Ρ^»ς-____________________________, ΑΙΔΗΑΟΣΕΙΣΤΟΜΣΑΜΠΕΡΑΑΙΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Λον δίνου ότι αί δηλώσεις τού κ. Τσάμ¬ περλαιν θά άναφερθώσι καί είς την ^ θε σιν τής Τουρκίας τής οποίας την άκε ραιότητα θά εγγυηθή επισήμως ή Αγ γλία. Η ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤ ΑΙ ΗΑΗΡΟΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΙΠΟΨΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ Απριλίου (τού άν- ή έ ταποκριτού μας).—-Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι καθ' α γράφει ό Περτινάξ ή γαλλική κυβέρνησις συμ μερίζεται πλήρως τάς άπόψεις τού κ. Τσάμπερλαιν άπέναντι τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας.