97156

Αριθμός τεύχους

5139

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξ ά μηνός 2
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » β
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  14
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84θι.
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5139
  ΥΠΕΥβΥΝαΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ! ΕΛΑΑΛΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Αί άνακοινώσεις τής ίτα-
  λικης κυβερνήσεως ώς πρός
  τάς έναντι τής Ελλάδος δια
  θέσεις της, έπίσημοι καί σα-
  φεΐς, υπήρξαν έξ ΐσου κα-
  τηγορηματικαί. Δβν άφη¬
  καν δέ κανέν σημείον άμ-
  φιβολίας ή ανησυχίας. Ή ί-
  ταλική κυβέρνησις τονίζει
  I-
  χι είναι φαντασιώδη τα δια·
  διδόμενα πβρί προθέσεών
  της νά έπιβουλευθή την ά-
  κεραιότητα καί την ανεξαρ¬
  τησίαν τής Ελλάδος. Δικβε-
  βκιώνει ίτι τρέφει τ« φιλι-
  κώτερα αίσθήματα άπέναν-
  τι τοδ έλληνικοΰ λαοΰ. Καί
  καταλήγει μέ την δήλωσιν
  ότι οχι μόνον έχθρότητα δέν
  τρέφει άλλά αντιθέτως θά
  ησθάνετο Ιδιαιτέραν ευχαρί¬
  στησιν εάν αί έγκάρδιαι σχέ
  σεις πού ένώνουν τάς δύο
  χώρας, Ιταλίαν καί Έλλά-
  δα, καθίσταντο έτι στενώτε-
  ραι. Ώς ήτο δέ φυσικόν αί
  δηλώσεις αυταί όχι μόνον
  εδημιούργησαν αίσθημα α¬
  νακουφίσεως άλλά καί ήχού-
  σθησαν μέ Ιδιαιτέραν Ικανο¬
  ποίησιν άπό τόν ελληνικόν
  λαόν. Την Ικανοποίησιν δέ
  αυτήν έπηύξησεν Ιτι περισ< σότερον ή έπίσης σαφής, ά ξιοπρεπής καί πλήρης είλι κρινείας απάντησις τοΰ πρωθ υπουργοΰ κ. Μεταξά πρός την ίταλικήν κυβέρνησιν. Υ¬ πήρξεν απάντησις έκφράζου- σα τα πραγματικά αίσθήμα- τα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ τούς ένδομύχους πόθους τού καί τάς είλικρινεΐς σκέψεις τού. Υπήρξεν απάντησις διερμη¬ νεύουσα τό φρόνημα τής Ελ¬ λάδος καΐ τυγχάνουσα έπο- μένως τής πανελληνίου επι- δοκιμασίας. Ό έλληνικός λαός, ώς γνωρίζβυν ασφαλώς οί έπί¬ σημοι κύκλοι τής Ρώμης καί ή κοινή γνώμη τής Ιταλί¬ ας δέν ησθάνθη ποτέ έχθραν κατά των Ίταλων. Όπως δι δάσκ&ι εξ άλλου ή ίστορία, άπό κολλδν αίώνων, οί δύο λαοί, ήγωνίοδησοιν είς πα- ραλλήλους όδούς διά την ε¬ λευθερίαν καί την ανεξαρ¬ τησίαν των, τελευταίως δέ καί είς τα ίδια πεδία διά κοι νούς σκοπούς καί κοι ν ά ίδεώ δή, χωρίς νά συγκρουσθοϋν. Καί άν υπήρχον διαφοραί, έ λύοντο συμβιβαστικώς διά τής είρηνικής όδοϋ. Καί αν υφίσταντο ζητήματα παρεμε ρίζοντο. Διότι άμοιβαία υ¬ πήρχεν ή θέλησις τής άπο- φυγής οΐασδήποτε ρήξεως καί τής συμβ'.ώσεως μέ τάς αρχάς τής είλικρινοΰς φιλίας καί τής καλής γειτονίας. Καί άπό τα αίσθήματα αύτά έμ- φορείται καί σήμερον ό έλ· ληνικός ,λαός. Έκτός τού¬ του, ή Ελλάς είνε βαθύτατα προσηλωμένη είς τό ίδεϋδες τής είρήνης. Θέλει νά ζήση έν γαλήνη διά νά δυνηθή νά έπουλώση πλήρως τάς έκ των πολυετών άγώνων καί πολέμων πληγάς της, ν' ά- νορθωΒή καί νά βαδίση είς την οδόν τής αναδημιουργί¬ αν, τής προόδου καί τοΰ πό λιτισμοΰ. ΈπιθυμεΙ νά διατη ρήση αγαθάς σχέσει; μέ δλους τούς γείτονάς της καί τούς άλλουςλαούς. Καί θά πράξη τό παν διά ν' αποφύγη μίαν νέαν περιπέτειαν πολέμου, έκτός βεβαία εάν άπειληθή ή άκεραιότης καί ή άνεξαρ τησία της, όπότβ θ' αποδυθή είς άγώνα δι' ίλων των δυνά μεών της, πιστή είς τάς πά ραδόσεις καί την μεγάλην Ιστορίαν τη?, Ιστορίαν πού λαμπρύνουν τόαοι ήρωΐσμοί, τόσοι έ π." κ οί άγώνες, τόσαι αύτοθυσίαι πού την κατέστη σαν θρυλικήν. Πααα δήλωσις έπομένω; καί πάσα βεβαίωσις παρεχο- μένη έξωθεν περΐ σεβασμοΰ τής άκεραιότητος τής χώρας καί πάσα πρότασις στενωτέ- ρας συνεργασίας είς τό πεδίον τής είρήνης, είναι εύπρόσδε- κτος έκ μέρους τής Ελλάδος καί ακούεται μέ Ικανοποίη¬ σιν καί χαράν. Είς την προ κειμένην δέ περίπτωσιν ή χαρά τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ είναι άκόμη μεγαλυτέρα. Διότι τάς τελευταίας ημέρας είχον κυκλοφορήσει παντοΐαι φήμαι καί είχον όργιάσει αί σπερμολογίαι. Είναι δέ γενΐ κή ή ελπίς χαί ή πεποίθησις ότι αί διαβεβαίωσεν τής φα σιστικής Κυβερνήσεως είναι είλικρινεΐς καί απολύτως κ« λόπιστοι όπως υπήρξεν είλι κρινής καί ή απάντησις τής έλληνικής κυβερνήσεως είς τάς διαβεβαίωσεν αύτάς. "Ε¬ ισί γεννάται μί« έτι μεγαλυ τέρα ελπίς καί προσδοχία: Ότι ή τελευταία κρίσις ίσως κλείση την περίοδον τής ά- γωνίας των λαών καί τής προσφυγής των κρατών είς την βίαν προκειμένου νά έ πιζητήσουν την πραγμάτω¬ σιν των έπιδιώξεών των καί ανοίξη την οδόν τής είρηνι κης συνεννοήσεως πρός επί λύσιν των μεταξύ των εθνών διαφόρων. Τουλάχιστον αύτη είναι ή πννελλήνιος εύχή είς αυτήν την κρίσιμον ώραν τής δοκιμασίας τοΰ κόσμου. Καί αυτή είναι ή έπιθυμία τής Ελλάδος πού έχει ου σπειρωθή περί τόν Βασιλέα καί τόν εθνικόν Κυβερνήτην της καί παρακολου&εϊ την ε¬ ξέλιξιν της καταστάσεως. 'Αλλ' ή · τύχη τοΰ κέσμευ καί τής είρήνης δέν εξαρτά ται βεβαία άπό τάς δια&έσει; ή τος ευχάς τής Ελλάδος μό νόν Κρίνεται άπό τάς άπο- φάσεις των ίαχνρων τής ΥΠ£. Θά κριθή έν πολλαίς άπό τούς λβγους πού θά έξεφώ νούν χβές είς τάς Βουλάς οί πρωθυπουργβί της '/^γγλίς καί Γαλλίνς επί των διεθνών πραγμάτων. Δέν άπομένει έπομένως είς ημάς παρά ν ά αναμείνωμεν μ έ ψυχραιμίαν την εξέλιξιν της καταστάσε¬ ως. Θά είναι άλλωστε τόσον ραγδαία. ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΗΝΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ό Δήμος Ηρακλείου έδωκε τόν βαρύτερον τόνον είς την τελετήν των γενομένων έγκοινίων. 'Ιστορική υπήρξεν αναμφισβητήτως διά τό Ηράκλειον ή χθεσινή ήμέρα. Καί απετέλεσε σταθμόν διά την περαι¬ τέρω εξέλιξιν καί την πρόοδον τής πόλεως. "Ηνοιξε νέ- ους όρίζοντας. Καί έδωκεν είς τόν τόπον αυτόν τα πτερά καί την δυνατότητα ν' ανοιχθή πρός κατάκτησιν τοΰ πο· λιτισμοΰ καί των αγαθών τής ανθρωπίνης δημιουργικότη· τος. Δι' αύτό σύβσωμος ή πόλις έσπευσε νά πανηγυρίση τό μεγάλο γεγονός. Διότι όντως μεγάλο υπήρξε τό γεγο· νός τοΰ έγκαινιασμοΰ τακτικάς πλέον άεροποριχής ο»Υ κβινωνίας μ&ταξύ Αθηνών—Ηρακλείου. Καί υπήρξεν α¬ πολύτως δικαιολογημένη ή πανηγυρική όψις τής πόλεως, όπως υπήρξε δικαιβλβγημένβς καί ό γενιχβς οημαιοστολι βμός οίκιών καί καταατημάτων καί ό ένθευσιασμός πβύ βυνεΐχεν ολόκληρον τόν λαόν χαί πού εξεδηλώθη τόσον αύθόρμητα καί τόσον συγκινητικά. Αναμφισβητήτως, κα¬ νέν αλλο ειρηνικόν γεγονός, καμμία άλλη κατάκτησις δέν θά ειχε μεγαλυτέραν σημασίαν, άπό αυτήν πού έχει ή ά- πόκτησις άεροποριχής συγκοινωνίας διά την πόλιν μας. ΠΡΟ! Ι ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ Ι Ταμεΐου κ. Τζανάκης, ό λι --------- Ιμενάρχης κ. Βλαδΐμηρος, αί Άπό πολύ ενωρίς, άπό τής | λοιπαί αρχαί, ό διοικητής άε ανατολάς τοθ ηλίου τής χθές, ροδρομίου κ. Κοζυράκης, ό τιλήθη κόσμου κατηυθύνον- το πρός τό αεροδρόμιον μέ παντός εΐδους μεταφορικά μέσα έν άναμονή τής άφίξεως των δύο άεροπλοίων πού θά έγκαινΐαζον επισήμως την άεροπορικήν συγκοινωνίαν Ά θηνών-Ήρακλείου.Άπό τής 10 δέ π.μ. ευρίσκοντο είς τό άερο δρόμιον καί αί τοπικαί αρχαί, 6 νομάρχης κ. Μάρκελλος, ό δήμσρχος κ. Γεωργιάδης, ό φρούραρχος — διοικητής τοθ συντάγματος κ. Διαμαντόπου λος, ό διοικητής χωροφυλα¬ κήν κ. Όρφανουδάκης, μετά των αξιωματικών τοθ σώμα τος, ό Τελώνης κ. Περάκης, 6 διευθυντάς τοθ Δημοσίου άερολιμενάρχης κ. Ήγουμε νάκης, ό πράκτωρ τής Έται ρ(σς Έναερίων Συγκοινωνι- Ον κ. Καροφυλάκης καί άλ λοι. Την 10.30' ενεφανίσθη τό πρώτον άεροσκάφος. Έν τώ μεταξύ, εΐχε γνωσθή μετσξύ των επισήμων, έκ τηλεγραφι- κής πληροφορίας τής «Ανορ¬ θώσεως» δτι ανεβλήθη ή έ¬ λευσις τοθ ύπουργοθ των Οί κονομικών κ. Αποστολίδη κσΐ τοθ ΔιοικητοΟ τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Έμμ. Τσου¬ δερου καί έπομένως δέν εγέ¬ νετο κσμμΐα έτοιμασΐα πρός ύποδοχήν των. Ή προσγείωσις έν τούτοις τοθ άεροσκάφους εγένετο δέ κτή μέ έκδηλώσεις ένθουσια σμοϋ τοϋ πλήθους πού έχει ροκρότει έν ώ αί τοπικαί άρ χαί ύπεδέχοντο τούς έκπρο σώπους τοθ ύπουργεΐου Άε- ροπορΐας καί τής έταιρίας. ΒΑΠΤΙΖΜΑ ΑΕΡΟΣ "Ολίγον μρτά την ηροογεί ώσιν ήρχισαν άμέσως αί πτή σεις επιδείξεως έξ, τόν αριθ μόν, καθ' άς Ιλαβον τό βάπτι σμα τοθ αέρος περΐ τούς έκα τόν καΐ πλέον συμπολίται καί σι,μπολίτιδες. "Υπήρξε δέ καί πάλιν χαρακτηριστικόν ότι ολοι δσοι παρευρίσκοντο ήθελον νά λάβουν τό βάπτι σμα καί ύπέβαλλαν παρακλή σεις νά τούς δεχθοθν είς τάς πτήσεις. Περΐ την 11 ην προσεγειώθη καί τό δεύτερον άεροπλάνον αμφοτέρων δέ έπέβαινον ό κ. καί ήκ Βυζά,ό κ καί ή κ. Μπο ζώνη, ό Διευθυντής τής Πολι τικής Άεροπορΐας κ. Δουρά κης, ό κ. Δρουλίσκος Διευθυν τής τοθ ΜετοχικοΟ Ταμείου ΣτρατοΟ, ό εισαγγελεύς Ήρα κλεΐου κ. ΒελλΙνης, οί τμημα τάρχαι τής Ε. Ε. Ε. Σ. κ. κ. Κολιαλέξης καί Άπέργης, ή κ. Κοζυράκη, ή κ. Στάθη, ό κ. Χατζηκωνσταντίνου ίατρός τής Ε. Ε. Ε. Σ., ό κ. Σπένζος τοθ ΰφυπουργείου Τύπου καί ΤουρισμοΟ, οί δημοοιογράφοι κ. κ. Θωμόπουλος τής «Ά κροπόλεως», ΚυριακΙδης τοθ «'Ελευθέοου Βήματος», Σύρι στ«8μβν πρβόδου χ*1 εξελίξεως. ος τοθ «Έλ,ληνικοΟ Μέλλον Δι* τβν λβγβν ^τούτον θεω,ώ & * —ο,χ1 . V ■* «βχρέωσίν μου όπως βκφρασω «α>
  τος», Σβολόπουος τοθ υφυ δημβσιΟί την βύννωμοσυνην μου
  -ουργεΐου Τύπου καί Τουρι, πρβς τόν σεβαστόν Πρβίδ-ιον τή;
  σμοθ, ΠσπακωνσταντΙνου τής
  «ΠρωΤας», Σ«αλτσάς τοθ «Έ
  θνους» καί Χαλκίδης φωτο
  ρεπόοτερ, ό κ. Γερανόπουλος,
  ό κ. Λσσκαρης, ό κ Χατζημα
  νώλης, ή δνΐς Ζουμπουλάκη
  άναχωρήσαντες καί πάλιν τό
  άπόγευμα
  Αθήνας.
  άεροπορικώς δι'
  Άερ^πορικώς επί
  σης άνεχώρησανέντεΕθεν ή κ.
  καί ό κ. Κωστελλέττος, ό κ.
  Κανελλέας, ό κ. Παπαστρα
  Ίηγάκης καί ό
  ΟίκονομΙδη.
  Καί τα δύο
  κ. καί ή κ.
  άεροπλάνα
  ένήογησαν πτήσεις υπέρ την
  πόλιν διαρκεΐας ολίγων λε-
  πτών, ένώ -ληθή κόσμου πά
  ρηκολούθουν άπό τάς πλα
  τείας, τούς δρόμους καί τούς
  εξώστας των οίκιών τής πό
  λεως.
  Διά τοθ άσυρμάτου τοθ πρώ
  τού άεροσχάφους απεστάλησαν έν
  πτήσει τα κάτωθι τηλεγραφήμα-
  τα πρός τόν χ. Πρωθυπουργόν καί
  τόν δφϋπουργόν τής Άεροπορίας
  χ. Οικονομίκόν.
  Πρός την Α- Ε. τόν κύριον
  τής Κυβερνήσεως.
  Αθήνας
  Καθ' ή'ν στιγμήν έγχαινιάζον
  τες άεροπορικήν συγκοινωνίαν
  Κρήτης είσΐρχέμεθα είς τόν ού
  ρανόν αυτής, υποβάλλομεν είς τόν
  Εθνικόν Κυβερνήτην την βαθείαν
  ευγνωμοσύνην τής Ελληνικάς
  Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνι
  ών δι' έπιδειχθέν παρ' αυτού έν
  δ,αφίρον πρός επέκτασιν των άε
  ροποριχών γραμμών τής χώρας,
  ήτις θά ίδη οήμερον είς την έπέ
  χτασιν τούτην νέαν εκδήλωσιν
  ποοόδου είς τό μέγα Εθνικόν
  Έργον τής 4ης Αύγούστου.
  Ο. Μποζώνης Μ. Βυζάς
  Πρός την Α Ε. Υπουργόν Άε
  ροπορίας.
  χ. θΐχονομάχον Πέτρον
  Αθήνας
  Έγχαινιάζοντες σήμερον την
  άεροποριχήν γροιμμήν
  6τιοβάλλςμεν υμίν θερμάς εύχαρι
  στίας διά την στοργήν μεθ' ής
  περιβάλλετε τό έργον τής Έλλη
  νιχής Έταιρίας Έναερίων Συγ
  κοινωνιών καί διά την έν γένει
  ενίσχυσιν ή'ν ή Έθνιχή Κυβέρνη
  σις παρέχει είς αύτό.
  ©. Νποζύνης Ν. Βυζάς
  Οί άφιχθέντες επεσκέφθη
  σαν τό Μουσείον καΐ την
  Κνωσόν, ένώ χιλιάδες κόσμου
  έκ τής πόλεως συνέρρεσν
  είς τό αεροδρόμιον καΐ περι
  ειργάζοντο τα άεροσκάφή καΐ
  παρηκολούθουν τάς προσγει
  ώσεις καί άπογειώσεις καΐ ύ
  πέβαλλον παρακληθείς νά συ
  νεχισθοΰν αί πτήσεις ώστε
  νά λάβουν δλοι τό βάπτισμα
  τοθ αέρος. Την 1 μ. μ. παρε
  τεθή γεθμα είς τούς άφιχθέν
  τας έξ Αθηνών υπό τοθ Δή
  μου, είς τό οποίον παρεκάθη
  σαν έπίσης ό νομάρχης κ.
  Μάρκελλος αί λοιπαί αρχαί
  τής πόλεως καΐ περΐ τα 50
  έν όλω πρόσωπα. Τό γεθμα
  συνεχισθή είς ατμόσφαιραν
  εγκαρδιότητος καΐ φιλίας άλ
  λά καΐ γενικής χαρας. Κατά
  την διάρκειαν τού δέ άνιηλ
  λαγησαν θερμόταται προπό
  σεις μεταξύ των κ. κ. Νομάρ
  χου καΐ Δημάρχου ΉρακλεΙ
  ου καΐ των εκπροσωπών τοθ
  ύπουργείου Άεροπορίας καί
  τής Έταιρίας Έναερίων Συγ
  κοινωνιών, τάς οποίας καΐ
  παραθέτομεν κατωτέρω.
  Η ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  κ. ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
  Μέσα στήν σημερινή σκότει-
  νιά κου σχιαζΐι την χαρά όλου
  τοΰ χόσμου, μίσα οτΐς άτβλβΰτη
  τίς καΐ άοκοπες ουζητηβεις, μεσα
  στην άπεραντη αμφιβολίαι που
  πλεομεν μέ μόνη αίσιούος'η έλπΐ-
  δα την έμπιβτοβονη μας στην
  '&θνΐΜη Κνβερνησι, ό λαθς τοΰ
  Ηρακλείου αΐοθανϊται ανακού¬
  φισιν ΰποδβχόμβνος υμάς ίγπαι·
  νιοζοντας τό νβοτΐυχτο αεροδρό¬
  μιον
  ϊό Ηράκλειον, πόλις έξαιρετι
  κώς έμπορική, πόλις
  κυβερνήσεως καΐ ολόκληρον την
  'Εθν. κυβερνησιν διά τό έηιτελΐ
  σθέν εργο" τ« οποίον άπο^λβΐ
  μίαν εισέτι ένδειξιν τής χυβεονη
  τικής ΐΰνοία; πβός την Κοήτην
  ΟΪ Κρήτες γνω -ιζουν τα ώ«ίλή
  ματα άτινα προσδοχϋσιν έχ των
  μβτα τής λοιπή« Ελλάδος έναβοί
  ών συγκοινωνίαν αΐτινες προσ·
  χδς θέλουσιν έπβχτοτθή βΐς συν
  κοινωνίας μέ δλα τα μέρη τού
  χόσμου καΐ έχτιμώσΐ δεόντως
  τό τοιούτον ώί έργον ουγχρονι
  σμοΰ καΐ προόδου
  Τουτο άποδείκνύει σ»φως έ έν
  θουσιασμός μέ τόν οποίον υπεδί
  χθησαν τάς πρώτας πτήβεις των
  άεροπλάνων καΐ ή σπουδή μέ την
  οποίαν έσπευσαν νά λάβωσι τό
  βάπτισμα τοθ αέρος είς τάς δοκι
  μαστιχάς πτήσεις τάς οποίας μέ
  τόσον φΐλύφρονα προθυμίαν έξβ
  τίλβσβν ή Έταιρία των Έναβρί
  ών Συγκοινωνίαν διά των άερο
  πλάνων της. Δράττομαι τής εύχαι
  ρίας όπως Ικφράσΐ) τάς εϋχαριστΐ
  »ς μου πρός την διεύθυνσιν τής
  Έταιρίας Έναερίων Συγκοινω
  νιΰν, πρός τό υπαλληλικον χαί
  τεχνικόν προσωπικόν αυτής ώς
  καΐ πρός τούς ενταύθα άντιπρο
  σώπους αυτής Πιστεΰω άχροτδάν
  τως ότι αί έναέριοι πτήσΐις θέλου
  σιν αναπτύξη παρά τη νεολαία
  μας την αγάπην πρός τό ωραίον
  καΐ γενναΐον έπάγνελμβΕ τοΰ ότε
  ροπόρου τό οποίον τόσον βΐνε
  συγγενές πρός την πνευματικήν
  χαΐ ψυχικήν ίόιοσυστααίαν τοΰ
  Κρητός κ«ΐ τόσον απαραίτητον
  ίΐς τάς σημερινάς έθνικάς άνάγ
  κάς.
  Πιστβύω ακραδάντως ότι αί πά
  ρεχόμβναι ευκολίαι έπαψής μέ
  τόν άέρα θέλουν συντελέση εις
  την αναγέννησιν πολλών Ίκά
  ρων, είς την πατρίδα τοΰ αρχαί
  ου Ίχάρου οΐτινες όργανούμβνοι
  είς φάλαγγα; εύαταλών κβΐ γεν
  ναιων Θέλουσι προβφέρη προθύ
  μω; εκάστοτε τάς υπηρεσίας των
  βΐς τό χράτος Μέ τοιαΰτα συναι
  ίνθουσιασμβΰ
  αύδις την εύ
  γνω'ιιβούνην μας πρός τόν Έθνι
  χον Κυβερνήτην διά τό έπιτβλε
  σθέν Ιρνον.
  τόν
  επίσημον εγκαινιασμόν των έναΐ
  ρίων συγχοινωνιων τής Κρήτης
  μβτά τής λοιπής Ελλάδος καΐ εύ
  χόμεθα εί; ί»μά; τό ώ; ευπαρέατη
  τε έν μέσω ημών διά πτερυγων
  άνέμων.
  Ζή τω τό Έθ<^ος Ζή τω ό Βασιλεύς Ζήτω ό 'Εθν Κυβερνήτη; Ζή τω ή Έλλ- Άεροπορία ΠΡΟΠΟΣΙΣ Κ. ΔΟΥΡΑΚΗ Έχ μέρους τοθ χ. 'Γπουργοθ τής Άεροπορίας ωμίλησε χατό πιν ό Διευθυντής τής πο¬ λιτικάς άεροπορίας τοθ υπουρ γείου χ. Δουράιητα ειπών τα εξής: Ό χ. επί τής Άεοοπορίας 'Υπουργός χωλυόμενος δέν ήδυνή θη νά παραστή είς τα έγχαίνια τής Άεροποριχής γραμμής Άθη νων—Ηρακλείου τελούμενχ την ώραν ταύτην ενταύθα. Μοί άνέθεσε διά τούτο νά έκ φράσω την λύπην τού χαί νά βεβαιώσω ,τόν Κρητικόν Λαόν 2τι αί προσπάθειαι τάς οποίας χατέ βαλε τό "Υπουργείον Άεροπορίας, διά νά φθάση είς τό σημείον ώστε άπό σήμερον ή Κρήτη νά συνδέε ται μετά της Πρωτευούσης συγ χοινωνΐακώς έντός 90' τής ώρας, θά συνεχισθώσιν. Ή γραμμή «Οτη ήτις άπά πολλών έτών συνεζητεΐτο χαί 2 μελετ&το καί διαρκώς άνεβάλλετο, έλαβεν ήδη σάρχα χαί όστά, είναι γεγβνός πλέον, είναι έργον τής Κυβερνήσεως Ιωάννου Μεταξϋ ίστις ίέν έπιτρέπει άναβολας άλλ' ίχει ώς δόγμα όρθήν χαί ταχεϊαν σύλληψιν χαί ταχυτέραν εκτέλεσιν. Οί κάτοικοι τής ήρωίχής Με γαλονήσου θά έξυπηρετηθώσι λί αν διά τοθ νέου τούτου συγκοιν.ιο νιακοθ μέσου άπό πάσης πλευ συντελούσης πρός τουτο καΐ τής Ελληνικάς Έταιρίας Έναε ρίων Συγκοινωνΐών ήτις περιτρά νως έχει αποδείξει μέχρι τούδε είς τάς άλλας γραμμάς δτι χατέ βαλε πασάν εύγενή προσπάθειαν διά την εξυπηρέτησιν ίπιβχτών χαί έμπορΕου. Ή Κυβέρνησις τάς προσπαθείας της χαί μή φεΐ δομένη δαπανών θά συμπληρώ ση άνευ διαχοπής απάσας τάς έπιγείους έγκαταστάσεις χαί τό ταχύτερον δυνατόν, ώσιε δ άερο λιμήν Ηρακλείου νά καταστή συν τόμιος Εκανός νά έξυπηρετή άνέ τως την ημετέραν καί τάς ξένας τονριστιχή, πόλις κ6ΐμβνηΓ είς τό ] άεροπορικάς Έταιρίας έ π' ώφε μίσον τής νήσου χ«1 προωρισμέ | λϊία Τί)ς Κβινωνίας, τοθ Τουρι νη ν απβτίλβσξ) τβν χόμβον των V, Τ « »β> /
  έναερίων συγχοινωνιδν τής Μ«·, βΙ*?" χαί .!°° ^«"Ρ'β»·
  σβγβίου, αντιλ«μβ«ν«τ«ι, πλήρως Εν τέλει μοί άνίθεσεν ό χ.
  ότι η σημϊρινή ήμέρκ κπβτκλβί ύπουργός νά έκφράσω τάς εύχαρι
  Τα δσπρια.
  Τό υπουργείον τής ΓεωΡνΙ
  άς υπεχρέωσε τούς γεωργούς
  τοθ νοϋθθ Άοκαδΐας νά καλ·
  λιεργήσουν άνά εν στρέμαα
  ωρισμένης ποικιλΐας όσπρΐων.
  Τό μέτρον καθ' ά πληροφο¬
  ρούμεθα θά έπεκταθή καί είς
  άλλας γεωργικάς περιφερείας,
  είνε δέ όμολογουμένως άξιον
  παντός έπαΐνου. Ή καλλιέρ·
  γεια των όσπρίων συστηματο
  ποιουμένη καΐ επεκτεινομένη,
  ασφαλώς προώρισται νά έξυ
  πηρετήση καί την τοπικήν οί
  κονομίαν καί άτομικώς τόν
  παραγωγόν προκειμένου περΐ
  εΐδους τόσον ύγιεινοΰ καί
  λαϊκοθ.
  στΕας τής Κυβερνήσεως πρός τόν
  Λαόν τοθ Ηρακλείου καί εν γέ
  νει τής Κρήτης διά τό ενδιαφέρον
  τό όποιαν επέδειξε πάντοτΐ διά
  -ήν έγχαινιαζομένην άεροπορικήν
  γραμμήν χαί την έχ τούτου άντα
  ναχλώσαν αγάπην τού πρός την
  Β. Άεροπορίαν.
  Ζήτω δ Κρηΐΐχός Λαός.
  Η ΠΡΟΠΟΣΙ5
  ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
  Ωμίλησεν είτα δ χ. Μποζώνης
  εύχαριστήσας την Έθν. Κυβέρνη¬
  σιν διά την παρεχομένην συνδρο
  μην πρός αποκατάστασιν των έ
  ναερίων συγκοινωνιών τοθ Κρά
  τους, τόν δπουργόν τής Άεροπο
  ρίας διά την ταχύτητος τής έ<τε λέσεως τοθ ίργου, τόν Δήμον Ηρακλείου διά την φιλοξεκΐαν καί ετόνισεν σχετικώς δτι ή έ αρ ξις των έναερίων συγκοινωνίαν μετά τής λοιπής Ελλάδος ήτις πρό κείται νά έπεκταθή είς άλό κλήρον τόν κόσμον, ανεξαρτήτως τής συγκοινωνιακής καί τουρι στικής εξυπηρετήσεως θέλει συν τελέση είς την στενωτέραν ψυχι κήν επαφήν των έπαρχιών πρός τό %ίντρον καί την άποτελεσμα τικωτέραν τούτων ίξυπηρέτησιν διά τής έπιτυγχανομένης ταχείας χαί χαθημερινής συγχοινιονίας. ΕΥΧΑΡΙ2ΤΙΑΙ ΤΟΥ χ, ΝΟΜΑΡΧΟΥ Μετά τό γεθμα ό Νομάρχης κ. Ανδρ. Μαρκελλοι, ηΰχαρί στησε τούς όμοτραπέζους καί την έταιρίαν έκ μέρους τής κυ βερνήσεως ώς έκπρόσωπος αϋ τής έχων την τιμήν νά παρευ ρΐσκεται είς τα έγκαίνια κατά την ημέραν ταύτην διά τάς έκδηλώσεις υπέρ ιοΟΒασιλέως, τής κυβερνήσεως καί Ιδιαιτέ¬ ρως τοθ κ. Προέδρου. Ετόνισεν δτι είνε γνωστή ή μέριμνα τής κυβερνήσεως υ¬ πέρ τής Κρήτης καΐ υπέρ τοθ Ηρακλείου άκόμη δέ πλέον γνωστή ή άγάπη τοθ κ. Προ¬ έδρου πρός την Κρήτην καί πρός τούς αγώνας ταύτης έφ' δσον τό πνεθμα τής 4ης Αύγούστου είνε ακριβώς ή ε¬ πάνοδος πρός τάς μεγάλας ίστορικάς παραδόσεις τοθ Έλ ληνικοθ Έθνους άπό τάς 6 ποίας λόγω πολλών αίτίων είχομεν τελείως άπομακρυνθή". ΔΐίβεβαΙωσεν δτι ή μέριμνα τής κυβερνήσεως υπέρ τής Κρήτης δέν θά σταματήση άλλά θά εξακολουθήση μέ την αυτήν μεγάλην εύμένειαν ή ό ποία έφανερώθη μέχρι σήμε ρον. Άλλά καί δι' αύτό ή πί στις τής Κρήτης πρός τόν 'Εθν. Κυβί-ρνήτην πρέπει νά είνε διαρκής καί σταθερά. Έν τέλει έγεΐρων τό κόπελ λον προέπιεν υπέρ τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως, τοθ πρωθυπουρ γοΟ κ. Μεταξά, τοΰ υπουρ γοθ Άεροπορίας καΐ των λοι πών μελων τής κυβερνήσεως καθώς καί υπέρ τής προόδου καί εύημερίας τής πόλεώς μας. Την 5ην απογευματινήν χαί τα δύο άεροσχάφη άπογιιωθέντα ά· φοθ διέγραψαν άποχαιρετιστηρί- ούς χύχλους υπέρ την πόλιν έλα¬ βον πορείαν δι3 Αθήνας. Τούτων Απέβαινον πάντες οί άφιχθέντις την πρωίαν έπίσημοι χαί δημο- σιογράφοι ώς χαί πλεΐστοι έπιδά- ται έξ Ηρακλείου,
  ΑΠ©ΡΘΩΣΙ_
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- ΘΙ
  ασος Κατβρίνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον Παρασκευήν λόγω της έορ
  τής ίκτακτος λαΐκή άπογευματι
  νή είς τάς 6.45 μ. μ. μ,έ την «Έν
  τα Γχάμττλερ» τού "Ιψεν. 'ΕστΐΕρι
  νή παράστασις 10 μ. μ. Ή κοσμι
  κή κωμωδία τοΰ πνευματώδσυς
  "Αγγλου συγγρσφίως ΣώμμετσΕΤ
  Μώμ «Θά σέ παντρευτώ τέρας»!!
  «Μιν&κ».—Σήμερον ίνα πολεμι
  κό μεγαλούργημα: «Μύχτα έφόδου
  1917», Την Κυριακή συνέχεια καΐ
  τέλος τοθ έπεισοδιακοϋ. :
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Άθην&νν
  Πρέγραμμα Ηης '
  •Ωρ« 13 30 ΧήΜΡ'—."-βνιτϊος 55
  μνος Νβολαίας. Άναγγελ'ία με
  σημερινον προν^κματβς.
  13 35 ΧρημθίθΤτίριον-Γ.ϋήσεις
  "Ωρ« Άστερβο»—Π3ίον> ' Αθηνών.
  13.50 έλ»φροΥ μουσ»κτ> ('θρχή
  ο τροτ Α. Άβοτνοισιάώη
  Ηε«* Είώήσιις—μΐτσυρολονικόν
  Δελτίον. 'Αναγγ2λί« τοΰ βρ««5υ
  νοβ προγράμματος ' Εθνικές "Υ
  μνος—"Υμνβί Νββ!· αίας "Ωρα 18
  £ημα— Έθ»Ί·κός 'υμνος—"Υμνος
  ΝβολοιίθΓς—""Υμνβ^ 4ης Αύν«υστου
  'ΑνανγεΉχ το<& βραδυνοΰ προ 18.1$ Χρημ*«ΊστήΡίον—Κίνησις αγοραίς Πειραιώς. "Λρα 'Αστερο αχοαείου Ά9ν,ν&ν. 10,20 Ή ωρα τής 'Ελληνίδος Πορτραίτα γ/υνκ,ιχων: Ή «Άσπα σία». ΐ>πά τής Κα; Άντιγόνη;
  Μϊταξά.
  18 3$ Μικρ» όρχήβτρκ. (Ύπβ
  την Δ)σιν το& κ. _τ. Βαλτετσιώ-
  19.30 ΠοιχίΧπ μουσική (Δίσκοι).
  19.45 ΈλβφΡ'ό τρβγβΰδι Ιύ«β
  τής Κάς Μοιρνάννας Λάζβυ). «Πά
  νέ βΐ δρκβι π ά νέ» ταγκό, στίχ.
  Σακελλικριον, μου α. Σαχβλλαρί-
  δή. «■Μιλήοττε μβ» γι' άγκπη»,
  ατΐχ. κ«ΐ ·\€><3. Λΐνουάρ. «Σςριχ τ4 οφιχτά», βάλς, βεπο την δπε ρέττα «Μ«εμ«έχ«». τβΰ Χοιτζηα χοστβλου, στΐχ. Ββχιαρέλλη. 21.10 ΌμιλΙ» ίι& την Ε. Ο. Ν: 'Αν*κο»νώσεΐί Έβνικής Όργανώ οεως Νεβλαίκς. 20.30 Είδήσβις- Μετβωρολογικόν Δελτίον. "Ωρα Άστβροσκοπείοϊ» Αθηνών. 20 45 Ρεσιτκλ Σαξοφώνο» (υπο τβϋ χ. Μπ4μ«η Μπερχέτη)- «Μοί ζανέττα». 21.15 Όμιλίν. 21.30 Μανδολινάτα τού Μβυσικβϋ Λυ χείου 'Αθηνδν ώπβ την δ)νσιν τβΰ χ Πλάτ«νβς Ρβύγκα). 22 Ν« χτβριναΐ είδήσβις- 22.10 'ΑΛβσπά οματα άπβ την έπΒρέττα ί«Ή Νυ χτερίδα». 23 Μουβιχη χβρού (δί σκο). 0.15 Τελευταία» ϊϋήοβιβ· 'Αναγ γϊλία τβΰ «ΰριανοΰ προγράμμα τβς. Έβνιχές "Ύμνβς.-"Υμνβς Νϊβλβίοις - "Υμνβς 4ης Αυγβυ ότου. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Όλέκληρη ή φ τοΰ Μεγάλου Εύρωπαΐκοΰ πολέμου ζωντανεμμένη στιν άριστβυργηματικίι ταινία: εφολοϊ 1917 Αί περισσβτεραι σκηναί τού είναι παρμέναι έκ τοΰ φυσικοΰ, άπό την πό λύ νεκρόν μάχην τβΰ Μάρνη. Τό έργον τουτο έβραβεύθη υπό τού Γερμα νοΰ Ηγέτου Αδόλφου Χίτλερ καί κατέπληξε τον κόσμον μέ την επι¬ τυχίαν τού. ΔΕΥΤΕΡΑ: ΑΝΑΚΡΙΣ1Σ ΑΡΧΙΖ ΕΙ ΕΓΒΡΤΗΡΙΑ μ«1 ωρολόγια τοέπης χαΐ χειρός τ6ν πλέον Φημισμένην εργοστασιον, βά εΰρητε »1ς τβ ί»ρβλβγβπ»)λ«1βν τού χ. Κωνστ, Χατζάκι! Παρά τ$ Μεϊντάνι Έηίσης «ναλκμβάνει την έπιδιόρβωσιν παντός «ρβλο γίβ«. 'Εργκοί» ηγγυημένη. ΚΑΤΟΧΟΣ τί)ς διπλογραφίας Λναλαμβάνει την τήρησιν έμπορι· χ&ν βιβλίον μ· συμφέροντας Β <. Ιΐλτ,ροφορίαί ηβρ' η Ένα θρησκευτικό άνάννωσμα. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ^ΥΔΑ Χωρίς νά κινηθή, μέ τα μά τια πάντα πρός τα κάτω, ό Ίούδας ρώτησε: —Κι'τέγώ τί θά κάμω σ' αυτήν την ίστορΐσ; Άϋουσε, Ίούδα, -ρέπει νά φανερώσης στόν άρχιερέα τό μέρος βπου ό ΊησοΟς πηγαΐνει τή νύκτα. Θά δδηγήσης ώς έ- κεϊ τή φρουρά τοθ νσοΰ καί θά τούς δώσης νά καταλά- βυν μ" ίνα νόημα ιτοιός είνε ο ΊησοΟς. Θά τόν τΐλησιάσης καί θά τοθ μιλήσης ή θά τόν φΐλήσης. "Ετσι θά τόν συλλά- βουν. — Μά σύτό είνε τΐροδοσΐα! φώναξε μέ θυμό. Δέν μπορώ νά τό κάμω. Δέν θά μοθ τό συχωρέση ποτέ δ ΊησοΟς. Ό κόσμος θά μέ περιφρόνησιν καί θ' άφήσω στό παιδΐ μου είνα άτιμασμένο ' δνομα. —Τίττοτε άπ' αύτά δέν θά γίνη., εΐπε μέ τή συνειθισμέ- νη ψυχραιμία της ή ΛΙα. Έκ- τός άπό τόν ΊησοΟ καί ϊσως μερικούς άπό τούς μαθητάς τού κανεΐς δέν θά καταλάβπ τίποτα. Ό Διδάσκσλος θά σέ συχωρέση γρήγορα δταν θά καταλάβη δτι τδκαμτες γιά τό καλό τού. Προτψςις καλλΐτε ρα νά τόν αφήσης νσ τον λι θοβολήσουν; Οί φανατικοί Ί σραηλΐται είνε τόσο έξαγριω μένοι ώστε άπεφόχτισαν νά. σάς θανατώσουν δλους. Θε λεις νά μάς αφήσης πτωχούς κσί ντροπιασμένους; Θέλεις τό κακό τοΰ ΊησοΟ; 'Εκεΐνος Ιψιθύρισϊ: —Δέν μπορώ νά τό κάμω αύτό. —Δέν μπορεΐς; Μά. δέ βλέ- πεις τό παιδΐ σου πού λυώ νει! Δέν καταλαβαίνεις δπ μας χρειάζονται χρήματα. —Δέν μπορώ νά προδώσω τόν Υίό τοθ Άνθρώπου! Τα μάτια τής Λίας γέμισαν δάκρυα. — Σκέψου κι' έμ άς λ(γο Ί ούδα. Ό Άννας καί ό Καίά φας θά σοθ δώσουν δσσ χρή ματα ζητήοης. Θά ,σώσουν τή γυνοϊκά σου, τό παιδΐ σου, έσένα τόν ϊδιο. Θέλεις νά πέσω γονατιστή στά πόδια σου νά 'σέ παρακαλέσω; Ό Ίούδας δμως έξακολου θοϋσε νά σιωπφ καί ή Λία φώ ναξε άπελπισμένη: —"Ωστε μάς άφίνεις; Μέ πήρες γιά ν ά μέ καταστρέ ψης; Καΐαδικάζεις σέ θάνατο τό παιδΐ σου; Ό Ίσκαριώτης σωριάστηκε σ' £να κάθισμα. — Θεέ μου, δέν άντέχω πιά. Όχι, ΛΙα, δέν μπορώ νά που λήσω τόν Κΰριό μας.... Άλ λά δέν μπορώ οΰτ' έσένα νά έγκαταλεΐψω. Ή ΛΙα άπομσκρύνθηχε. —Πήγαινε λοιπόν στόν Κύ ριο πού σέ περιφρονεΐ καί στόν Πέτρο πού α' έ'βρισε. Τό παιδΐ σου κι' <γώ θά φύ γουμε άπ' έδώ καί θά ζητια νέψουμε στοΰς δρόμους. (συνεχ(ζεται) Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟϊ ΜΕΡ.ΑΥΛΑΚΗ-ΜΑ1ΖΑΠΕΤ&ΚΙΙ Δέχιται είς τό ϊργαστή- ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδ* Τζαμί». ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς το χΒντρικώτι ρον σημείον τής ϊγορδς των Μοι¬ ρών κατάστημα καινουργές, γ ών ι ακδν 72 τετρ. μέτρων. Πληρο¬ φορίαι παρ' ημίν. Ή στήλη τού ώροιάκοομοο. Ή μπλοθζα κυρισρχεϊ στήν παρισινή άνοιξιάτικη μόδα. Ή μπλ&ύζ» είνε 6 χυρΕαρχος τής έποχής1 είνε τό άπαραίτητο συμπλήρωμα τοθ άνοιξιάτιχου τα γιέρ. Οί φετεινές μπλοθζες π«- ρουσιάζουν άφάνταστη ποικιλία είς χρώματα καί σχέδια. Μέ Ινα μάλλινο ταγιέρ ντεμΐ σαιζόν άνοικτοθ χρώματος, θά φορέαετε κατά προτίμησιν μία μπλούζα σέ ακοθι,ο χρώμα Ή μό δα έπιτρέπει ώ?αίου; καί άρμο- νικοΰς συνδϋασμούς χρωμάτων. Επί πχραδείγματ:: μέ φούστα μπέζ ή γκρί θά φορίοετε μπλού ζα πράσινη, μπ)έ μαοίν ή μπλέ ρουά, γαρνιοισμένη μέ πιέτΐς ή καί πλισέ. Μέ ακ^Ορο ταγιέρ Η προτιμήσετε μία μπλούζα α* πό λύ ζωηρά χρώματα, μεταξύ τδν οποίων θά προτιμγ')σετε τό πρά- αινο ζάντ, τό κόκ^ινο καί χο πορ τοκαλλί. Έπίσης τής μάδ*ς είνε τα κίτρινο είς δλην τού την κλί- μακα. Ή μπλούζα τοΰ άηογεύματος είνε χομψότερη καί έπιτρέπει με γαλυτέρα ποικιλία. Ό οίχος Πά κέν λανσάρει μία μπλούζα άπό κρέπ ντέ σιν ή ν'χςπνίν, κ«ντη μίνη μέ διάφορα διακοσμητιχά μο τΐφ. Τα μούφ αύ:ά παριατάνουν λουλούδια, πουλιά, πεταλοθδες καί χεντδντχι μέ σταυροδελονιά. Τα μοτΐφ είνε κεντημένα εί; με¬ γάλην απόστασιν τί Ινα άπό τδ ίλλο καί εισί ή έργχσία δέν εί¬ νε διόλου κοττιασπκή, ώσ:ε νά δύναται νά την αναλάβη ή ιδία ή κυρία. Ή απογευματινάς μπλοθζίς γί- νονται άηο έμπριμέ ΰφασμα, σέ μικρά λοιιλούδια ή άλλα διακο- σμη·ικά σχέδια μεταξύ των οποί¬ ων θά προτιμηθοΰν τα πουά. Σαν- ηθίζονται έπίσης πολύ καί ο£ μο νόχρωμες μπλοθζες πού συμπλη- ρώνονται μέ Ινα άντιθέτου χρώ μαιος ζιλέ Μέ μπλοίθζες λενζερύ άπό πι· κέ, μουσελίνα κάποτε κα! άπό δαν τέλλα θά φορέσετε Ινα μπολερό πού είνε πολύ τής μόδας καί άρέ σει άλλωστε πολύ διότι ταιριά ζει μέ δλες τίς σιλουέιτες καί προαδίδει νεανικό τόνο. ή Ντιστεγχέ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΕΡΜ4ΤΙΝΟΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοΰλα, πολυθρόνες, κσρέκλες,κρεββάτια έκστρα τείας κ. λ. π. Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΟΛΟΣ ΑΓ. ΜΗΝ Λ Ύποχατάστημα τοΰ έν Αθήναις, έργοστασίου Πολυχρονίδη— Μπιζιώιη ΒΕΙΊ'ΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ ΑΓΓΛ1Κ0Σ ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ Πωλεΐται είς τό Κατάστημα: ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Στείλατε τα κορΐτσια σας είς τα _. ργρ έλευθέρων σπουδών ΡΑΠΤΕΚΗΣ ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Πλατβϊα Άγίας ΕΙρήνης 4. ΑβΗΝΑΪ- ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ13Ι111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||| Κολώνιαι-Άρώματα | ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ Ι ΣΑΠΟΥΝ1Α ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ καί δλα τα Εύρωτταΐκά καί Έλληνικά καλλυντικά τού γυναικείου καλλωτπσμοϋ είς τοθ - Γεωργαντά Ι Πώλησις χονδρική κα! λιανική. | ίΐΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙ ΙΙΐυΗΙΙΙΙΙΙΙ ΗυΐΙΙΙΙΙΙΙ ΗΙΙΙΙΙεΙΙΙΙ ΜΙΗϋΙΙΙΙΙ ΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙ111111111111ΙΙ1ΙΙΙΙ11Ι11 ΙΙΙΙΙΙΗΙΐυ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΗΐηΐΐΙΗΐΗϊ Ό σατανας καλόνηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΙΙΠΟΗ ΤΣΑΡΟΗ "Επί τή βάσει νέων Ό Ρασποθϊΐν έαχέφθτ] μερικάς στιγμάς επΐιτα είπε: —Καλά, κκλά. θά τόν δεχθώ. —Νά περιμένη; —Όχι. Όϊήγησέ τον επάνω, άλλά άπό την πισινήν θύρα. -έ ρεις; —Μίλιστα. Ή Ντο6νια Ιξεκίνησε διά νά εκτελέση την διαταγήν τοθ άφεν τικοΰ της καί ό Ρααποθτιν, άφοΰ έστράφη καί έκλείδωσε την θύραν τοθ δωματίου μέσα είς τό οποίον ευρίσκετο ή Νατάσα, έπροχώρη σε πρός την κουζίναν. Ό Ρασποθτιν πΐοίμενε μερικά λεπτά είς την άμυδρώς φωτισμέ- νην κουζίναν τοθ διαμερίσματός τού, κυιτάζων πρός την θύραν, έ· νψ μιά μικρά λάμπα τοΰ πετρι- λαίου επί τής τραπέζης πρό αύ· τοθ Ιρριπτε λιγοστάν φδ»ς σχη- ματίζουσα Ινα φωτεινόν κύκλον όλόγυρα. "Εξω τοθ κύχλου έκεί· νού καί υπό την σκιάν δύο άνδρες έστέκοντο συμμαζευμένοι επί τοθ τοίχου. Ό Ρασποθτιν τούς έκύτ ταξε καί έζήτασε την κατάστασιν άπό τής απόψεως τής προαωπικής τού ασφαλείας. —Έ! Σύ πού είσαι δεξιά, άνέ κραξε μέ άπέτομο ΰφος δ Ρα- σποθτιν. Φαίνεσαι, μω:έ βλάκα. θά σέ ίδοθν, κακομοίρη. Τράβα πιό πίσω. Κολλησε καλά στόν τοΐχο. Ό φρουρός ώπισθοχώρησε πρός την γωνίαν δπου ή σκιά ήτο πυ κνοτέρα. Επάνω είς την σκάλαν ήκούοντο τώρα τα γρήγορα βήμα τα τοθ πρίγκηπος Τσεγκόντιετρ. Ό Ροσποθτιν ήνοιξε την θύ'αν. Επήρε τή λάμπα άπό τό τραπέζι καί την έκράτηαε κατά τοιοθτον τρόπον, ώπε νά φωτίζη την σκο τεινήν σκάλαν, ή έπαία ήτο ύγρά καί βρώμικη. —=Μποριΐΐε νά ίδητε καλά; ε¬ φώναξε προσποιούμενος τόνον εγ¬ καρδιότητος. ΆντΙ απαντήσεως δ πρίγκηψ Παθλο; έψιθύρισε κάτι πού δέν ηκούσθη. —Προσεξετε εί; τδ σπασμένο σκαλί, είπεν 6 Ρασποθτιν κάθε «ορά πού πίνιο κάνα ποτηράχι βότκα σκοντάφτω στό σκαλί καί κάνω τοθμπε;. —Μπ£; ήίώτησε ψυχρά δ ΠαΟ λος. —"Οπως οδς τδ λέγω, άπεκρί· θη δ καλόγηοος" κυττάξετε τδν άγκώνά μου. Τόν έτσακισα χθές τή νύκτα. —Δέν μ' ίνδιαφέρει ή άνατομία τοϋ σώματός σας, απήντησεν δ Παθλος. Ό Ρασποθτιν απέθεσε την λάμ παν επί τή; τραπέζης καί έστάθη ενώπιον της ούτως ώστε ή σκιά τού ν' άποκρύπτη τού; δύο άνθρώ πους, πού ήταν κρυμμίνοι στό βά θος το3 δωματίου. Μέ την έπιδεξιότητα χωρικοθ, ή)λαξε τού; τρ6ηο>ζ τού, καθώ;
  παρετήρησεν, δτι ό πρίγκηψ Πα3
  λο; έπέμενεν είς τδν εχθρικόν τού
  τόνον.
  —Τίλος πάντων γιά κά'τι θά
  ένδιαφέρεσθε, άλλοιω; {έν θά μοθ
  εχάνατε την τιμήν νά επισκεφθή
  τε την πτωχικήν καί ταπεινήν
  μου κατοικίαν, είπεν δ καλδγη
  ρος.
  (συνεχίζεται)
  ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ ΗΛΕΥΡΗΣ
  Δ1ΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Χάνδκκβς
  Ηράκλειον
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ·φθαλμίατρ·ς
  Έ«1 τριακονταιτΐαν άνο-
  κλιιοτικΰς καί μόνον ιίΐ τα
  όοβαλμολογικα άσχολούμΐ-
  νος, δίχβται, τούς «άσνοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον «αρά
  τφ Καμαράχι «ληοΐον τΙ)ς
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Γραφείον π«ρ* τπν Αγρο
  τιχην Τράπεςαν (Ινκντι βΐ-
  κί«ς κ. Μιχβλιδάχη.
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ Αγγλικη;
  καί Γαλλικής μακρβς ^μπορική;
  πείρα; άναλαμδάνει μεταφράσει;
  χαί άλληλογραφίαν κατ' οίκον Ι)
  μ» ΰρβς. Πληροφορί». παρ' ημίν.
  ΚΟΙΙΊΩΜ
  ΓΑΜΟΙ.-Δΐς ΆμαλΙα Κ. Πά
  «αδάκη, κ. Σταθρος Δ. Άντωνά
  κης ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Στάβιες. Παράνυμφος ιΐαρέ
  στη δ κ. "Αριστος Πετρόπουλος.
  θερμά ουγχαρητήρια.
  ♦**
  Γύρω στήν πάλι.
  Ό ΆπρΙλιος συνεχΐζβται συμ·
  φωνα μέ την θέσιν τού είς τό ήμε
  ρολόγιον.
  —ΟΙ λιακάδβς τού είνε θαυμά·
  σιες καί οί συμπολίται τίς άπο·
  λαμβάνουν μέ Ιδιαιτέραν ευχαρί¬
  στησιν.
  —Είς τάς γωνΐας των ύπαιθρί·
  ών χέντρων, είς|τήν ■πλατείαν Έ·
  λευθερΐας πρό παντός καί την λε
  ωφόρον βασιλέως ΓεωργΙου (τέως
  Κνωσού).
  —Ζήτημα τής ήμέρηις χθές ήτο
  ή Εναρξις παραστάσεων υπό τοθ
  θιάσου τής κ. Κατερίνας Ανδρέα
  δή.
  —Διά την οποίαν καί συνωστΐ·
  ζοντο είς τό Θέατρον Πουλακακη
  άπό ενωρίς οί θεατροφιλοι.
  —Διά νά έζασψαλΐσουν εγκαί¬
  ρως τάς θέσεις των.
  —Καί χθές έσυνεχΐσθησαν είς
  τα καφενεΐα αί συζητήσεις γύρω
  άπό την εξέλιξιν τής καταστά¬
  σεως.
  —Αί συζητήσεις αδΐαι περιβ-
  στρέφοντο ήδη είς τάς άποφάσεις
  της Αγγλίας.
  —Μετά την χθεσινήν σύνκλησιν
  τής Βουλής τωνΚοινοτήτων.
  —Μέ την έαρινήν χαλοκαιρΐαν
  επυκνώθησαν όπωσδήποτε οί κα·
  τερχόμενοι είς τόν λιμένα.
  —Δι* £να περίπατον άναψυχής...
  —"Αλλως τε τό μόνον παραθα-
  λάσσιον σημείον, μετά την Εναρ¬
  ξιν των έργων είς τό Μπεντενά-
  κι, ποΰ δύναται νά ύπολογισθί) ά¬
  πό τούς φίλους τής Θαλάσσης, εί¬
  νε ό λιμενοβραχΐων καί άντιβρα-
  χΐων μέ τό διάμεσον τής παρα-
  λίας, τής Τρυπητής.
  —Άλλ' οί συμπολίται προτι·
  μοθν συνήθως τόν πρώτον.
  — Είς τό άδιέξοδον παρά την
  όδόν.,Μινωταύρου δέν λειτουργεϊ
  άπό προχθές Ο έκεϊ τοποθετημέ-
  νος ήλεκτρικός λαμπτήρ.
  —ΟΊ περΐοικοι μάς παρεκάλε¬
  σαν νά τό σημειώσωμεν διά την
  ταχυτέραν έπιδιόρθωσΐν τού.
  — Διά τό έγκατασταθέν είς τό
  πρώην κέντρον ΑΙμΙλιοο, «πατι-
  νάζ» άξίζει νά έπαναληφθί) πρός
  €παινον των ενδιαφερομένων επι·
  χειρηματιων, δτι τουτο συνεκέν·
  τρωσε καί συγκεντρώνει πολύν
  καί έκλεκτό-ν κόσμον.
  —Λόγω τής πρωτοτυπΐας τού
  άλλά καί τής σκοπιμότητός τού
  ώς μέσου άναψυχής καί άσκή-
  σεως άπό τα ωραιοτέρα καί τα
  μάλλον συγχρονισμένα.
  —"Αλλως τε τό κέντρον τοθτο
  καί ανεξαρτήτως τοΰ «πατινάζ»
  άτΐοβαίνει λόγω τής Θέσεως αύ
  τοθ άπό τα καλυτέρα τής πόλε¬
  ως.
  — Πολύς κόσμος παρηκολούθη¬
  σε καί χθές την προσγεΐωσιν καί
  άπογεΐωσιν τοθ άεροπλάνου τής
  ΈταιρΙας άεροπορικων συγκοι-
  νωνιων, έγκαινιάσαντος ώς γνω¬
  στόν αΐσΐως την γραμμήν Ήρα
  κλεΐου—"Αθηνών.
  —Έπίσης άρκετοί ?ραν δπως
  πάντοτε οί δοκιμάσαντβς τό βά·
  πτισμα τοθ αέρος.
  —'ΛποκομΙσαντες καί πάλιν τάς
  καλυτέρας τδν ένιυπώσβων διά
  την εύστάθειαν, την έίνεσιν καί
  τάς Θεαματικάς τού διακυμάνσεις.
  —Εσυνεχίσθη καί χθές ή επά¬
  νοδος των Πασχαλινων έκδρο
  μέων.
  —Έκ τε τοθ ύπαίθρου καί των
  διαφόρων όμαδικων ταξιδΐων άνα
  ψυχής.
  —ΑΙ έντυπώσεις των ήσαν έξαι
  ρετικώς ΊκανοποιητικαΙ.
  —θεαματικώταται ύττήοξ αν χθές
  καί αί πτήσεις τοθ άεροπλάνου
  τής εταιρίαι άεροκορικων συγ-
  κοινωνιΰν.
  — Δι" δσους τουλάχιστον δέν ηύ
  τήχησαν νά πετάξουν.
  —ΟΙ όποΐοι ψυσικά δέν είνε δλΐ
  γοι άλλά κά'τι... παραπάνω άπό
  πολλοΓ.
  — Είς την «Μινώαν» παρηκολού
  θησε πολύς κόσμος χθές τό συγ
  κλονιστικόν φΐλμ'- «Νύχτα έφόδου
  1917» πού αποτελεί κάτι τό άου
  νήθιστον είς την κινηματογραφΐ
  κήν άπαθανάτισιν των μεγάλων
  πολευικών εΐκόνων.
  —Άλλά καί κάτι τό τραγικώς
  επίκαιρον σήμερον:
  ό Ρέ(τβρτ·ρ
  —«Θά σέ παντρευτώ. .τέρσς!»
  Ή κωμωδΐα την όποιαν 0α πά
  ρουσιάστι άπόψε τό βράδυ ό ΘΙα
  σος τής κ. Άνδρεάδη είς τό Θέα
  τρον Πουλακάκη, ώς δεύτερον £ρ
  γον τής σειράς των 11 παραστάσε
  ών πού Θά δώση είς την πόλΐν
  μας, είνε μία άπό τής έξυπνότε
  ρες καί πιό διασκεδαστικές* τοΰ
  "Λγγλου κωμωδιογράφου Σώμμερ
  σετ Μώ^. Τό «θά σέ παντρευτώ
  τέρας» έπαΐχθη είς τάς "Αθήνας
  εφέτος τόν χειμωνα καί έσημεΐω
  οε δχι μόνον εξαιρετικήν ΙπιτυχΙ
  αν (έπαΐχθη επί 40 συνεχεΐς παρα
  στάσεκ) άλλά καί καλλιτεχνικόν
  θρίαμβον.
  Ταχύταται
  έπισκευαΙ ώρολογΐων
  —άσφαλεϊς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  τβ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ—"Επιπλα καβψι
  νείου καί διάφορα σκεύη (τραπι-
  ζιοθ) ήτοι πιάτα ποτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί Ιν λούξ 100 κηρΐ
  ών. Πληροφορίαι «αρα τοθ κ.
  Μιχ. Πύλαρου ιξοχικόν κεντρον
  Χαραυγή. Πόρος.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  551βν
  *Η άργώ, (δίωμα ούσα παραφθορας, ταχέως δια
  Φθερεται, διό καί ευθύς ώς αίσθανθή ότι την έννο
  οθσι, μεταμορφοΰται αντιθέτως πρός οιανδήποτε
  βλάστησιν πασά φωτεινή άκτίς ευθύς ώς την έγγΐ
  ογ) φονεύεται, διό καί άποσυντΐθεται καί άνασυντΐ
  θεται αδιαλείπτως1 έργασία ζοφερά καΐ άστραπι
  σία μηδέποτε άναστελλομένη.
  Έν διαστήματι δεκσετίας διατρέχει τόσας φά
  σεις, όσας δέν προφθάνει νά προσλάββ μ'α γλώσ
  σα είς δέκα αίώνας.
  Όλαι της αί λέξεις ευρίσκονται είς διαρκή διωγ
  μόν έφ' δσον γίνονται κσταληπταΐ είς τα 6ργα
  να τής έξουσΐας, ώς οί έκφωνοϋντες αύτάς άνθρω
  ποι.
  Έν τούτοις συμβαΐνει διά τόν αυτόν λόγον, ώ
  στε ή παλαιά άργώ νά καταντφ πολλάκις νά
  εμφανισθή ο'ία άρχήθεν διεπλάσθη, έχουσα καί τα
  άρχηγεΐά της ένθα διατηρεΐται άμιγής.
  Εάν σοφός τις επί τέλους δυνηθή νά κάμη
  σχετικάς τινάς παρατηρήσας επί τής άπαόστως έ
  ξατμιζομένης ταύτης γλώσσης, όφείλει νά διεξέλθη
  έπιπόνως πολλά μέν, άλλά καί ώφέλιμα πονήμα
  τα* διότι ούδεμΐα άλλη μελέτη είνε δραστικωτέρα
  καί γονιμωτέρα είς διδάγματα.
  Εκάστη μεταφορά, εκάστη έτυμολογΐα περιέχει
  καί άνά εν μάθημα. Διά την άργώ άνθρωπος καί
  σκότος είνε Εν καί -τό αύτό, διό καί έν μιδ μόνη λέ
  ξει έκφράζει αμφότερα. Όταν λέγη ό άνθρωπος,
  φέρ' εΐπεΐν, έννοεϊ αυτόν τοθτον, άλλ δταν άνθρω
  πος, έννοεϊ την νύκτα.
  Των άνθρωπον θεωρεΐ την κοινωνίαν ώς άτμό
  σφαίραν θανατοθσαν αύτούς, ως τίνα άουσώπη
  τον δύναμιν, όμιλοθσι δέ περί τής ελευθερίας των
  ώς θά ώμΐλουν περί τοϋ σθένους έκείνης.
  Τό δεινότερον δέ διά τόν δεσμώτην έντός των
  τεσσάρων λΐθων, έν οΐς θάπτεται, είνε ή παγερά
  τού άγνότης, έξ ής άποκαλεΐ καί τό δεσμωτή
  ριον οαβΓΛΐβ.
  "Επειτα τα άσματα των κατέργων είνε έπο·
  τιοιΤα ολη είς την άργώ γεγραμμένη. Όστις έχει
  την περιέργειαν νά μάθη πόθεν προήλθον τα
  έν τοίς κατέργοις έκεΐνα δσματα, άς λάβη τόν
  κόπον.
  Έν τώ καταστήματι τής είσαγγελΐας των Πά
  ρισΐων ύπήρχε μέγα καί έπΐμηκες ύπόγειον όκτώ
  πόδας κάτωθεν τής επιφανείας των υδάτων τοθ
  Σηκουάνα, στερούμενον καί παράθυρον καί άνεμι
  στήρων, ώς μόνον δέ άνοιγμα έχον την θύ
  ραν τού, άνδρες ηδύναντο νά είσέλθωσιν, ουχί δέ
  καί άήρ.
  Ώς όροφήν εΐχε τόν ύπόγειον θόλον λΐθινον καί
  ώς δάπεδον δέκα δαχτύλων πάχους βόρβορον ή
  το διεζωσμένον διά σιδηοών έλασμάτων, άλλ' ή
  άποστράγγισις τής ύγρασίας εΐχε φθείρει τόν σί¬
  δηρον.
  Όκτώ πόδας υπέρ την επιφάνειαν τοθ έδάφους
  τα ύπόγειον τουτο διεπεράτο άπ' άκρου είς άκρον
  δι* έσφυρηλατημένης δοκοθ, έξ ής έκρέμαντο κατ'
  άποστάσεις άλύσεις τριών ποδών μήκους καί είς
  την άκρον αυτών κρΐκος.
  (συνεχΐζεται)
  *4||ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΐηΐ|»
  ι
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Ι Διά την καταπολέμησιν τού Περο- |
  § νοσπόρου.
  Ξ Καταργήσετε την χρήσιν τοϋ ©ειϊκοϋ Χαλ-
  § χοδ (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσετε την νέαν
  — ανακάλυψιν Ο3ΥΧΛΩΡΙΌΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό-
  νος τού, καί είναι περισσότερον δραατικός άπό
  = την μπλάβην πέτραν.
  ~ Δοχιμάαετε καί θά πεισθήτε.
  5 Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ-
  = δεμίδος, εχομεν Άρσβνικβδχβν Όξυχλωριβϋχβν
  = Χαλκόν.
  | Ζητήβκτε όδηγίας άπό τα γραφεία μας.
  Ι ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΣ'α
  Ε Αντιπρόσωπον Άνβινόμου Ελληνικάς Έταιρίας Χη·
  Ξ μιχ&ν Πρβϊόντων καί Λιπασμάτων.
  =ΠΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ
  II
  ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΐίκ
  Εξπρές θαλαμηγόν

  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Άναχωρβΐ τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον. Τί)νόν, Μύκονον. Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  ΤβΑ, 1.11 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ
  Όλοηαχες πγγυημενϊς «πό τα 'Ανωγειανα Μιτάτα
  τοθ Ψηλορείτο» ϊί»ρίβχβντ«ι «ίς τ* Πρατήριβν τυρού
  τδν χ. κ. Δ. Φουβτανάχΐι. Χ· Ευλβίρη χαΐ £(« (Ιναντι
  παλαιάς Νομαρχίαν ., .
  Γνωρίζομεν έηίσης «τι άν«λαμ|ϊ«νοι«ν την π«ράδβ·
  σιν μυζηθρβν είς Πειραια χ·1 Ά6ήν«$ όια τού έχεΐ
  ηροσιιρινϋς ιγχαταοταβεντεΗ βυνεταίρον μας Χ. Βυλοόρη.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΩΝ
  Β'.
  Καί δ δρόμος τή; φωπάς συνε
  χίζεται Ιως δτου ακοτεινιάση. Οί
  ΕύρωπαΙοι, επιστρέφοντες, άπαν-
  τοδν τούς ίθαγενεϊς, πού, σκορπι
  σμένοι είς παρέες, δροσίζονται μέ
  δλίγην λεμονάδα. Έκπληκτοι δια
  πισΐώνουν δτι είνε οί ίδιοι πού
  λίγα λεπτά πρίν διίσχιζαν ξυπδ
  λητοι την φωτία!
  * *
  Περιεργέτερη άκόμη είνε ή έ
  ορτή τής οποίας παρέστη μάρτυς
  είς μίαν μικράν πολίχνην έρυθρο
  δέρμων τής Νοτίου Άμεριχής ή
  διάσημος Άγγλίς περιηγήτρια
  Ροζίτα Φόρμπες Μιά ήμέρα διέ
  σΧ'ζ*ν, δπό άφόρητον χαύσωνα,
  τόν ποταμόν Άμαζόνιον ίπιβαί-
  νουσα ενός μικροσχοπικοθ πλοια-
  ρ(ου.
  Πρός τό βράδυ ηκούσθη δ δπό·
  κωφος κρότος τυμπανοκρουσιών
  διά μέσου τής ζούγκλας. Είς έ*να
  σημείον τής όχθης δπου δπαρ-
  χουν καλύβϊΐ τινές, τδ πλοιάριον
  τής Φόρμπες προσήγγισε Ή έ
  ξερεανήτρια είχε φθάσει είς ε'*α
  άπό τα χωρία των ίρυθροίίρμων
  Εξω άπό μίαν καλύβην ήταν ά-
  ναμμίνη μιά μεγάλη πυρά. Ή
  Ροζίτα Φόρμπες σΐάθηκε έμβρδν
  τητος {μπρός είς τό άπροσδόχη
  τον θέαμα πού ίπεφυλάσσετο είς
  τα μάτια της! Έγγύτατα πρός
  την πυράν, ίστατο όλόγυμνος μία
  ίθαγενής νεανις κυττάζουσα α
  σκαρδαμυκτΐ την φωτία. Είς μι¬
  κράν άπ' αυτής απόστασιν τρείς
  πολεμισται τής φυλής της έπαι-
  ζαν τό τύμπανον, έν ώ οί δπέλοι
  ποι κάτοικοι τοθ χωρίου, άνδρες
  καί γυναΐχες, έστροβιλίζοντο πέ
  ριξ τής πυράς. Αί ιτυμπανοκρου
  σίαι απέβαινον ολοέν θορυβωδέστε
  ραι. Ή γυμνή νεανις είς ώρι
  σμένην στιγμήν έσκυψε πάνω άπό
  τας φλόγας, αί οποίαι ίλιιχαν
  σχεδόν τό κορμί της Ή νέα 8
  μως δέν άντίδρα είς την ένέργει
  αν τοθ πυρός, οΰΐε μέ την παρα
  μικράν αύσπασιν μυός τοθ σώμα
  τος της. Αίφνης μέσα είς την φω
  τιά επήδησε καί ε*νας ϊφηβος
  Έχόρευε μέσα είς τάς φλόγας,
  έσχυβε καί οήχωνε ά'αμμίνα τε
  μάχια καί τα έπλησίαζεν επάνω
  είς τό σώμά τού. Οί άλλοι ήχο
  λουθησαν τό Ι παράδειγμά τού.
  "Ανδρες χαΐ γυναΐκες β είς χατό
  πιν τοθ αλλου, πηδοθσαν μέσα
  είς την πυράν, έφρασσαν μέ άναμ
  μενά κάίβουνα τα αύτιά καί τό
  σΐόμα. "Υστερα, βαθμηδόν, ή ά
  γρία έκΐίνη έκστασις των «πυρο
  μανών», έκόπασε. Οί έευθρόδερ
  μοί άπεσύροντο, άλλ' ή νεδνις Γ
  ατατο άκίνητος" ώς δρειχάλκινον
  άγαλμα, κοντά είς την φωτία.
  *
  * *
  Άπό τάς έξηγήσεις πού κατώρ
  θωσε νά περισσυλλέξη ή Άγ¬
  γλίς περιηγήτρια έπληροφορήθη
  δτι ή νεα"νις ήτο μιά «χόρη τής
  φωτιάς» Τής απεδίδετο ή ιδιότης
  βτι μποριΐ νά διατάσση τίς φλό
  γες χαί νά τάς χαιευθδνη πρός
  οιανδήποτε διεύθυνσιν ήθελε Άν
  βμως ή θέλησις της, ή ίποία
  επεβάλλετο είς τάς φλόγας, έκανε
  πώ; παρέλυεν, έστω καί γιά μιά
  φευγαλία ατιγμή, άλλοι άνθρω
  ποι τής φυλής της πού Ιχόρευαν
  μέσα είς την φωτία, έκινδύνευαν
  ν' άπανθρακωθοθν.
  * *
  *
  Όλα αυτά τα φαινόμενα είνε
  χαρακτηριστικά των αίνιγματι
  κων ψυχικων δυνάμεων πού δπό
  ωρισμένας προυΐτοθέσεις χατορθώ
  νούν καί έπιστρατεύουν οί πρωτό
  γονοι άνθρωτΐοι, άσκοθντες είς
  τόν έχυτόν των μιά επιβολήν καϊ
  μιά δποβολήν ταύτοχρίνως, χάρις
  είς τάς Οποίας μπαροθν καί
  παραμένουν άναΕσθητοι είς τάς
  φλόγας!
  Αι πρόοδοι καί τό μέλλον
  τού 'Αγίου Νικολάου.
  ΑΓ1ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άπρίλιος]
  (άνταποκριτοθ μας) —Αί ημέραι
  τοθ Πάσχα συνετέλεσαν ώι:ε νά'
  άοδΐιχθ^ ή πύκνωσις τοθ πλη
  θυσμοθ τής πόλεως καί ή άνχγκη
  τής ανεγέρσεως κ»1 άλλης ίκκλη
  οίας διά νά περιλάβη δλέχληοον
  τό πλήθος των έκκλησιαζομένων
  άνευ τοθ παραχωρηθέντος πρό ή-|
  μερών συνωστισμοθ
  Τό γεγονός τοθτο άποδεικνύει
  δτι δ Δήμος Άγίου Νικολάου
  δύναται νά δπολογίζη άπό τοθδε
  πολλά διά τάς άπό απόψεως κινή
  σ>ως πληθυσμοθ χχί έν γένει ζω¬
  ηρότητος προόδου αύτοθ. Τοθτο
  δέ όφείλεται είς τό ενδιαφέρον μέ
  τό οποίον δ χ. Δήμαρχος καί
  τό συμβούλιον τού απέβλεψεν είς
  την εδρυνσιν τής πόλεως χαί την
  έν γένει άνακαίνισιν αυτής δι' έρ
  γ ών έχπολιτισΐΐκών χαί ^ΐΰρχΐ
  στιχων.
  Παραλλήλως πρός τάς άλλτς πί
  λεις τοθ νσμοθ Λασηθίου, δ Άγι
  ος Νικόλαος έρχεται ήδη χαί ώς
  πρωτεύουσα νά χαθέξη θέσιν ίδι
  αιτέραν. Κείμενος άλλως τε πλη
  σίον τοθ δρμου τής Έλούντας
  δπου ώς γνωστόν ευρίσκεται δ ά-
  ερολιμήν δ χρησιμοποιούμενος
  διά τα άγγλικά ύδροπλάνα χαί
  δπου σταθμεύουν πολλάκις μεγάλα
  πολεμιχά σκάΐ>η προώρισΐαι ταχέ
  ως νά αποκτήση δλους τοθς δρους
  τούς άπαιτουμένους χαί διά μίαν
  χαρακτηριστιχήν κίνησιν. Καί
  τοθτο χωρίς νά λάβωμεν δπ' δψιν
  την γειτνίασιν} τής πόλεως πρός
  τούς σημαντικάς άρχαιολογιχούς
  χώρους τοθ νομοθ πιρί των δ-
  ποίων εύρέως ήσχολήθη τελευταί
  ως ή ίδική μας χαί ή διεθνής άρ-
  χαιολογία.
  Γενικαίς δύναται νά υποστηρίξη
  χανείς δρμώμενος έχ των πασχαλι
  νων ημερών, αΓΐινις άπέδειξαν
  συμπιωματιχώς τάς προόδους τής
  πόλεώς μας, δτι δ Άγιος Νικό¬
  λαος άποβαίνει ήμέρα τή ήμέρα
  ίνα άπό τα σημαντικώτερα έπαρ
  χιακά χέντρα τής Κρήτης.
  —' Λναβολή έχλογών Επι
  μελητηρίου.
  Λόγω άίτροόπτων τοηικδν αί
  τίων. αί διά την προσέχη Κυρια
  κπν προκηρυχθεΐσαιέχλογαΙτοΰΔι
  οικπτικοό Συμβουλίου τοθ Έμπ·
  ρικοϋ 'ϋπιμελητηρίου Ηρακλεί
  ου, άναβαλλονται δι' ημέραν ό
  ρισθησομένην καρά τής αρμοδίας
  Έχλογιχης 'Επιτροπής.
  Ηράκλειον τα 12η Απριλίου
  1939.
  (Ή Έκλογικπ Έπιτροπίι)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' Ευθείαν Π«ρο»8, £&-
  ρ«ν, Τϋν·ν, Πάρ*ν, Ν«£·ν.
  Πραχτορΐΐον ΑΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Ταλ. ί-41.
  5ΙΝΟίΕ (5 Α Ε 20)
  (5.Α.Ε.30)
  ΤΡΙΡίΕ (5 Α Ε 50]
  ΘΟίΟΕΝ (5.Α.Ε. 60]
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καί μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  —Οί φαλαγγΐται είς τόν νο¬
  μόν Λασηθίου.
  Μέ Ιδιαιτέραν έπιβλητιχύτητα
  ώς μανθάνομεν έώρτασαν χό Πά
  αχ* λΙ ώργανώσεις τής Έβνι
  κης Νϊολαίας ξεϊς τόν νομόν Λ«
  σηθίου.'ΕΙς "Αγιον Νικόλαον ΐνι
  νεν πανηγπριχπ ουνκέντρωσις τής
  Ε.Ο.Ν. είς τό νήπΐδον -αυτής, πά
  ρηκολούθησαν δέ αυτήν «Ι αρχαί
  καί έ λαός τής πόλεως Κατά την
  ωραίαν αυτήν έοπτήν εγένετο το
  τσούγκρισμα των αύγών μέ ένθου
  σιασμέν εκατέρωθεν καί γβνικώς
  επεκράτησε πολύς ένβουσικσμός.
  Εύγενεϊς δωρεαί.
  Δια την βελτίωσιν τοδ συσατ
  τίου των κρατουμίνων "των έκα
  νορθωτικων φυλακώνκατά τας έορ
  τας τοθ Πάσχα κατέβαλον η χ.
  Μαρία γιίρα Γ. Καρούζου δρ. χι
  λίας (1000), «γνωστβς κυοία δρ.
  πϊντακοσίας (500) καί άλλοι δια
  τοθ χ. Ι-ϊσαγγιλίως Ήρ«κλβίβυ
  ώιάφορα ποσά.
  Έπίσης πασχαλινά ϊϊδη άπέ
  στειλαν ο Σϊβασμιώτατος Μητρο
  πολίτης, τό Σώμα Προακέπων,
  π Τβτραρχία τού 'ΕργατικβΟ ·έν
  τρου, ό χ. Γ. Μητσοτάκης, ή κ.
  Αντωνακάκη, ή χ. Ι Βασιλάκη
  δικηγόρον. "Απαντας τοΰς βώγβ
  νείς δωρητάς οί κρατούμενοι Θε
  ωρβϋν καθήκον των νά ΐΰχαριστή
  σβυν θερμώς χαί διά τού τυιτου.
  —Δια τό "Ασυλον τής Γε-
  ρόντισας.
  Ό έν ©«οσαλβνίκη έγκατβστη
  μένος χ Εύφραίμογλου έπισκϊ
  φθεΐς τβ «"Ασυλον τής Γερόντια
  αας» κατέβηχβ δραχ 500 δΓ ών
  έτρβφοδοτήθη τουτο μέ πλούσιον
  φαγητόν μετ1 αρτου, φρουτνν
  καί οίνου.
  Ό χ. "Ανδρουλιδάκη; προσβφε
  ρβ φαγητόν μίτά φ^οΰτων μ«1
  οίνου είς τό αύτο "Ασυλον (Ις
  μνήμην τβδ Έμμ. Ανδρουλι
  δάκη.
  Ό Μορφυτιχός Σύλλογος βύχα
  ριστεϊ θερμώς τούς ανωτέρω φι
  λανθρώίϊους
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ2
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προ·
  κηρύοσει δτι έκτίθεται είς φανε¬
  ράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  διάσιρωσις καί απόρριψις των
  εκάστοτε όπωσδήποτε επί τόπου
  μεταφερομένων χωμάτων είς τα
  έπιχώματα τοθ Δήμου την 17ην
  Απριλίου 1939 ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον
  τής Δημαρχιακής Έπιτροπής.
  Ή σχετική συγγραφή δτΐοχρι·
  ώσεων ευρίσκεται χατατεθειμένη
  είς τα γραφεϊα τής Τεχνικάς Τ
  πηρεσίας τοθ Δήμου πρός γνώσιν
  των ενδιαφερομένων.
  Ό Δήμαοχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης

  ΕΠΑΝΑΛΗΨ1Σ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΛΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι μα
  ταιωθείσης της προκηρυχθεί
  σης δημοπρασιας την Ιβην
  Μαρτίου έ. έ. διά την προμή
  θείαν 30 ύδατοστεγών έκ χυ
  τοσιδηρήρου Καταυγαστήρων
  καί 100 άνταλλακτικών ύελί
  νων δψεων τούτων,έπαναλαμ
  βάνεται αθτη την 29ην Άπρι
  λίου έ. Ε. ημέραν Σάββατον
  καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώ
  νως πρός τούς 8ρους τής υπό
  χρονολογ. 16—2—39 σχετικήν;
  συγγραφής υποχρεώσεων εύρι
  σκομένης είς τα Γραφεΐα τής
  Λιμεν. Επιτροπήν είς την διά
  θέσιν παντός ένδιαφερομέ
  νού.
  Έν Ήρσκλείφ τβ 12 Άπρι
  λίου 1939
  Ό άντιπρόεδρος τής Λιμ.
  )

  Γεώργ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  14 Απριλίου 1939
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΝΕΒΊλ ΤΣΛΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΟΑΙΣΙΙΣΟΥΝ ΑΗΘΦΑΣΙΣΙΙΜΝ
  ΕΙΙΔΡΑ1ΙΝ ΕΠΙ
  II!
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΗΗΙΗ ΙΙΙΙ3 ΙΜί
  III
  ΙΤΙΛΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Άπό τής πρωΐας
  σήμερον οί διεθνεϊς πολιτικοί καί δη-
  μοσιογραφικοί κύκλοι ευρίσκοντο έν
  ζωηρά άνυπομονησία, αναφορικώς μέ
  τάς απογευματινάς δηλώσεις είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων τού Βρεττα-
  νού πρωθυπουργού κ. Νέβιλ Τσάμ¬
  περλαιν.
  Προκαταβολικώς έαημειώνετο άπό
  τούς πολιτικούς κύκλους τοΰ Λονδίνου
  ότι ό Βρεττανός πρωθυπουργός θά ω¬
  μίλει είς αύστηρότατον τόνον, ύπογραμ
  μίζων ότι ή Ιταλία άνέβαλε νά ορίση
  την ημέραν άποχωρήσεως των έν Ίσπα·
  νία λεγεωναρίων.
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΓϊΥΗίΕΙΣ_ΠΡΟί ΤΙ ΕΑΛΙΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης άναφέριι ότι εξεδόθη έκεί ανα¬
  κοινωθέν τονίζον τάς εγγυήσεως φιλίας
  τάς οποίας παρέχει πρός την Έλλάδα
  ό Ντούτσε.
  Τ Σ Α Μ Π Ε ΡΛΑ ΙΐνΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔλ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΕΚΤΑΚΊΩΣ
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ
  ΤΟ1ΤΕΜΜΑ Ι»: ΑΑΒΙΗΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  τού Πρακτορείου Στέφανι τό μέγα
  φασιστικόν συμβούλιον συνεκλήθη έκτά-
  κτως προκειμένου νά κυρώση τόν νόμον
  διά τού όποίου τό στέμμα τής Άλβα
  νίας περιέρχεται είς τόν βασιλέα Βίκτω
  ρα Έμμανουήν καί τούς άπογόνους
  τού.
  ΗΓΕΡΜΑΝΙΑΟλ ΑΝΑΜΕΙΝΗ
  ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΙϋΤΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού Οτι ώς λέγεται ή γερ·
  μανική κυβέρνησις θά αναμείνη μέχρι
  τής 1 Ε»ης τρέχοντος την απάντησιν τής
  Πολωνίας επί των γνωστών προτάσεων
  αυτής διά την απόδοσιν τού Δάντσιγκ
  καί την κατασκευήν αύτοκινητοδρόμου
  μέχρι των αυνόρων τής άνατολικής
  Πρωσαίας.
  ΜΟΙΡΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΉΝ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καθ* α. άγγέλλε·
  ται έκ ξένης πηγής τέσσαρα σοβιετικά
  πολεμικά κατήλθον είς την Μεσόγειον.
  Ύποτίθεται ότι τα πολεμικά ταύτα θά
  συμμεθέξουν είς τα μέτρα τής Αγγλίας
  καί τής Γαλλίας πρός περιφρούρησιν
  τής είρήνηςείς την ανατολικήν μεσόγειον.
  ΑΙ ΛΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΖΗ ΤΗ Μ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Διά τας δηλώσεις
  τού "Αγγλου πρωθυηουργού κ. Τσάμ-
  πελαιν, έξαίρεται έκ των προτέρων, ή
  αημασία των διά τό άλβανικόν ζήτημα.
  Έπίτοΰ ζητήματος τούτου ό κ. Τσά¬
  μπερλαιν άναμένεται ότι θά καθορίση
  έπακριβώς την αγγλικήν άποψιν.
  0 ΛΟΡΔΟΣ ΠΕΡΘ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΑΝΔΧΩΡΗΣΗ_ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Κ» τα τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα θεωρείται πιθχ·
  νωτάτη ή άναχώρηαις τού έν Ρωμη
  πρεσβευτού τής Αγγλίας κ. Πέρθ διά
  Λονδίνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Ό Βρεττανός Πρωθυ¬
  πουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν ώμίλη-
  ! σεν ώς προανηγγέλθη σήμερον ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοτήτων συνβ-λθοΰ
  ' σαν ώς γνωστόν είς έκτακτον^ συνεδρία¬
  σιν. Ωμίλησεν έπίσης καί ό Γάλλος
  ' πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ ένώπιοντής
  Γαλλικής Βουλής.
  Τόσον ό Βρεττανός πρωθυπουργός
  όσον καί ό Γάλλος βυνάδελφός τού καθ
  ώρισαν την στάσιν των κρατών αυτών
  άπέναντι τής καταστάσεως καί ειδικώ¬
  τερον τής έν Μεσόγειω τοιαύτης.
  Αί δηλώσεις των κ. κ. Τσάμπερ¬
  λαιν καί Νταλαντιέ υπήρξαν σχεδόν
  ταύτόσημοι. Ό Βρεττανός πρωθνΐπουρ
  γός άναακοπήιας τα τελευταία γεγονό·
  τα, έδωσεν άπό μέρους τής ΙΜεγάλης
  Βρεττανίας έγγυήσεις διά την απόλυτον
  άκεραιότητα καί ανεξαρτησίαν τής Έλ
  λάδος καί τής Ρουμανίας.
  Ή εγγύησις αυτή, ώς έτονίσθη υπό
  τού κ. Νταλαντιέ, γίνεται καί άπό μέ
  ρους τής Γαλλίας καί ένέχει τό< χαρα- κτήρα άμοιβαίας στρατιωτικάς έγγυήσβ- ως. «Αί δηλώσεις είς τάς οποίας προ βαίνομεν σήμερον, προσέθεσεν ό Γάλ¬ λος πρωθυπουργός, έχουν την μορφήν συμφώνου μεταξύ Αγγλίας καί Γαλ' λίας». Ό κ. Νταλαντιέ έκαμεν ώς ό κ. Τσάμπερλαιν έκθεσιν των γεγονότων καί ανέφερεν άνολούθως τα στρατιωτικά μέτρα άτινα έλήφθησανύπό τής κυβερνή σεώς , τού άπό κοινού μέ τήν'Αγγλίαν. Τα μέτρα ταύτα ώς ετόνισεν πρόκειται νά συνεχιβθώσιν αναλόγως πρός την πό ρείαν των διεθνών γεγονότων καί έφ' όσον δέν ήθελον διακοπή οριστικώς αί βίαιαι ενέργειαι των ολοκληρωτικήν κρατών. Ό κ. Νταλαντιέ άνεφέρθη επί σης είς την διπλωματικήν δραστηριότη τα την οποίαν άνέπτυξαν. «Ευρισκόμεθα είς συνεχή επαφήν ε¬ τόνισεν ό κ. Νταλαντιέ μετά βίρηνοφί- λων κρατών, μετά τ*,ς Αγγλίας, των Ήνωμένων Πολιτειών, τής Ρωβσίας, Πολωνίας καί Βαλχανικής Συνεννοήσε¬ ως». «Ή Γαλλική Κυβέρνησις, έπανέλα- βεν ό κ. Νταλαντιέ, ανέλαβε την ύποχρέ ώσιν νά συνδράμη την Ρουμανίαν καί την Έλλάδα είς την περίπτωσιν κατά την οποίαν τα ανωτέρω κράτη θά δια τρέχουν τόν κίνδυνον είσβολής ή στερή σεως τής ελευθερίας αυτών. Εάν έννοεί ται τα κράτη αύτα θά έχριναν άναγκαϊ όν νά ά'ντιταχθούν διά των όπλων. Ό κ. Τσάμπερλαιν, ειδικώτερον, έκα μέν έκθεσιν των γεγονότων τα ό ποία προεκάλεσαν την σύγκλισιν τής βουλής. «Ή αγγλικη κυβέρνησις είπεν ό κ. Τσάμπερλαιν, αίσθάνεται ότι έχει καθή- 1 κον άλλά κα» αποδίδει είς τα γεγονότα |ταϋτκ σημασίαν. Κάθε άττειλή πού 'στρέφε Ι ται εναντίον τής Βαλκανικής Χερσονήσου, πρό πάντων εναντίον των κρατών τής Έλ λάδο; χά» Ρουμανίας, είνε ώς νά στρέφεται εναντίον τής Αγγλίας. Δια τουτο καί άνε λάβομεν την υποχρέωσιν νά έλθωμεν άμέ βας είς βοήθειαν των έν περιπτώσει ιδικής των άπειλής καί έφ' όσον ήθελον κρίνη ά ναγχαϊον τα κράτη ταυτα νά άντιστοϋν στρατιωτικάς εναντίον τοΰ έπιτιθεμβνου». Την δήλωσιν ταύτην τού κ. Τσάμπερλαιν ύπεδέχθη ή Β&υλή των κοινοτήτων*μέ ζωη ρότατα χειροκροτήμοιτα. Ό χ. Τσάμπερλαιν ανεφέρθη είτα είς τό ίσπανικόν, τονίαας τα έ^ής: «Αναμένομεν τόσον καιρόν την πραγ ματοποίησιν τής υποχρεώσεως περί απομακρύνσεως των Ίταλών έθελοντών έξ Ίσπαν^ας. Καί πιστεύομεν ότι εί¬ μεθα πολύ έγγύς τής πραγματοποιήσεως τής υποσχέσεως ταύτης». Περαίνων τόν λόγον τού όΒρεττανός πρωθυπουαγός άνεφέρθη έκ νέου είς την Έλλάδα καί Ρουμανίαν βεβαιώσας ότι είδοποιήθηααν διά τάς βρεττανικάς έγ¬ γυήσεις τα βαλκανικά κράτη ιδιαιτέ¬ ρως δέ ή Τουρκία τής οποίας είνε γνωστοί οί δεσμοί φιλίας μέ την Έλ¬ λάδα. Νομίζομεν καθήκον μας εσυνέχισεν ό Βρεττανός πρωθυπουργός νά προστα¬ τεύσωμεν τούς εαυτούς μας είς τό πλευρόν έκιίνων πού άπειλούνται άπό μίαν εισβολήν ή στέρησιν τής έλευθερί άς των. Συνεχίζεται ή διπλωματική δραστηριότης εις Λονδινον. 30 Πρωϊνή Ι_εε4>^#ε_| ^^■^ειΐ^^ ^~ε^/"ΐ»Γ^Ί_ι "^>ΐΓ^"ε^,|^'»^^»^ε^^ε>^γ^ε^^
  ΕΗΤΟΙΠΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ι ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΟΕΛΟΝΤΑΣ
  Η ΓΑΛΛΙΑ «1 ΟΕΟΡΗΣΗ
  ΤΗΝ ΠΑΡΛΝΘΝΗΝ ΑΥΙΩΗ
  ΗΣ ΠΡΆΞΙΝ ΕΧΘΡΙΚΗΝ
  ι ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —-Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  όχι ή γαλλική κυβέρνησις προέβη είς
  έντονον διάβημα πρός τόν κ. Μου¬
  σολίνι, διαμηνύσασα πρός αυτόν ότι
  περαιτέρω παραμονή των Ίταλών έθε¬
  λοντών είς την Ισπανίαν θά θεωρηθή
  παρ* αυτής ώς πράξις έχθρική καί θά
  άντιμετωπισθή αναλόγως.
  Ι Τό διάβημα τής Γαλλίας προεκά-
  λεσε νευρικότητα έν Ρωμη. Ό κ. Μου¬
  σολίνι εκάλεσεν άμέσως τόν αρχηγόν τοΰ
  έπιτελείου καί άλλους ανωτάτους έπι-
  τελικούς άξιωματικούς~μετά τώνόποίων
  συνειργάσθη επί τής διαμορφουμένης
  διά την Ιταλίαν καταστάσεως μετά τό
  διάβημα τής Γαλλίας.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΙΤΑΛΩΝ ΕΒΕΛΟΝΤΒΝ
  Ι ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης μέσω ξένης πηγής άναφέρει
  ότι κατόπιν τού γαλλικοΰ οιαβήματος
  απεφασίσθη ή ανάκλησις των * Ιταλών
  . λεγεωναρίων έκ τής Ίακανίας.
  Σχετική μάλιστα μ έ. την «νάκλησιν
  ταύτην φέρεται ή αημερινή συνεργααία
  τού χ. Μουσολίνι μετά των ύπηρεσιών
  τοΰ ιταλικού έπιτελείου.
  ΜΕΤΑΑΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΜΡΒΜ
  32 ΝΕΚΡΟΙ, 320 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Απριλίου (Ιδ.
  ύπηρεσίο) — Ή γνώμη την ό
  ποΐαν έκψράζουν σήμερον αί
  γαλλικαΐ έφημερίδες περι-
  στρέφονται είς τό γεγονός β
  τι τα τελευταία συνδεδυασμέ
  να μέτρσ, διπλωματικά κσΐ
  στρατιωτικά της Αγγλίας
  καΐ ΓαλλΙσς, επέφερον βελ
  τΐωσιν τινά είς την διεθνή κα
  τάστοσιν.
  Φιλική χειρονομΐα χαρακτη
  ρΐζεται ή αποφασισθείσα ώς
  αγγέλλεται υπό τοθ κ. Μου
  σολίνι αποχώρησις των 'Ρα
  λών έθελοντών εκ τής Ίσπα-
  νίας.
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑϊΟΝΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Απριλίου (ΙΡ.
  ύπηρΕσ(σ).— Αί γαλλικαί έ
  φημερίδες σημειφνουν σήμερον
  μετ' άγανακτήσεως τας προ
  σπαθείας τάς οποίας ώς γρά
  φουν καταβάλλει ή κοβέρνη
  σις τοθ ΧΙτλερ διά νά έξουδε
  τερώση τόν στενόν φιλικόν
  σύνδεσμον τής Πολωνίας μέ
  την ΟύγγαρΙαν Έκ παραλ
  λήλου ή Ιταλία άγωνΐζεται
  πρός την Ιδίαν κατεύθυνσιν
  προσπαθοθσα νά ■κροσεταιρι
  σθή τελείως την ^ΟύγγαρΙ
  αν. Λέγεται δτι πρός τουτο
  ό κ. Τσιάνο θά βολιδοσκοπή
  στ) τούς άφικνουμένους είς
  Ρώμην ύπουργούς τής Οΰγγα
  ρίας.
  ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολΐνου δτι, την 20 Άπρι
  λΐου θά έορτασθο0ν είς δλην
  ην Γερμανίαν μέ έξαιρετι
  ήν μεγαλοπρέπειαν τα γεν
  έθλια τοθ Φύρερ. Κατά τα
  κ ΒαρσοβΙας ιηλεγραφήιια
  α μεγάλη έθνικοσοσιαλιστι
  κή* διαδήλωσις θά συγκροτη
  θ{} είς τό Δάντσιγκ καθ" ήν
  θά καταρτισθή ψήφισμα ύ
  πέρ τής ταχυτέρας ενώσεως
  ής ούδετέρας ταύτης *εριο
  ής μέ την Γερμανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Απριλίου (Ιδ.
  ύπηρεσία) — Κατά τάς έκ
  Μποϋργκος πληροφορίας των
  ήμιεπισήμων δημοσιογραφικών
  κύκλων των Παρισίων αί έ
  κεΐ έφημερίδες φρονούν δτι ή
  διεθνής κατάστασις θά βελ
  τιωθή βαθμισΐως καί δτι
  πόλεμος έν Εύρώπη δέν θά
  γίνη.
  — ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Άπριλί
  ου (ίδ. ύτιηοεσ(α).— Αί γερμα
  νικαί έφημερίδες δημοσιεύουν
  σήμερον τηλεγραφήματα έ< Παρισίων κατά τα όποΐα αί δηλώσεις τοθ κ. Τσάμπερλαιν θά άττοσαφηνΐσουν την διεθνή κατάστασιν. ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Άπριλί ου (15. ύπηοεσΐα) — Κατά πλη ροφορίας έκ Καΐρου σήμερον άφικνοθνται ε,ίς τα υδατα τής Αιγυπτου πολλαί μοϊραι αγ γλικβν πολεμικών. -ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 13 Ά πριλΐου (ίςκ ϋπηρεσΐα). — Ό ρουμανικός τύτιος σημειώνει μεθ' ικανοποιήσεως τάς έγγυ ήσεις τάς οποίας παρέσχεν ή "Ιταλία πρός την Έλλάδα, τάς οποίας χαρακτηοίζει ώς έξυπηοετούσας την εΐρήνην έν τή Βαλκανική. —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Άπριλί ου (Ιδ. ύπηρεσία).—Ό λόρδος Χάλΐφαξ έκτός των πολλών άλλων επισήμων "Αγγλων μεθ' ών συνειργάσθη, εδέχθη καί τόν τέως υπουργόν των Έξωτερικώντής Μεγάλης Βρετ τανΐας κ. Άντονυ ΤΗντεν. Ή συνομιλία τΗντεν καί Χάλι- φαξ χαρακτηρίζεται ώς Ιδιαι τέρας σημασίας. —Είς τό υπουργικόν συμ βούλιον τό οποίον θά συνέλ θ[) σήμερον είς τό Λονδίνον θά συζητηθή πιθανώτατα ή ίδρυσις ύπουργείου 'Εφοδια σμοΰ. Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ Υ ΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Απριλίου (ίδ. όπηρισία).—Αί γερμανικαί έφημε ρίδες πληροφορ-,θνται έκ Παρισίων ΑΘΗΝΑΙ 13 "Απριλίου (τού δτι αί δηλώσεις είς τάς οποίας άνταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ θά προβή σήμερον ό Γάλλος πρω Κα'ίρου άναφέρει ότι έλαβε χώραν έχεί θυπουργός κ. Νταλαντιέ θά έχουν μεγάλη πυρκαϊά. περιωρισμένον χαρακτήρα. 'Ως ι 'Έκ τής πυρκαϊάς, ήτις δέν κατωρ· σχυρίζονται οί Γερμανοί τουτο θώθη νά κατασβεσθή εγκαίρως ύπάρ- συμπεραίνεται έκ τοθ γεγονότος χούν ηολυάριθμα θύματα. Κατά τάς δτι οίιδεμία προετοιμασία έγινεν σχετικάς^ πληροφορίας οί νεκροί άνέρ- είς τούς ραδιοφωνιχούς σταθμούς χονται εις 32, ύπάρχουν δέ καί 32Ο διά την μετάβασιν τοθ λίγου τοί3. τραυματίαι. Γάλλου πρωθυπουργόν Ό κ. Ντα λαντιέ, αυνεχίζουν οί Γερμανοί, δέν θά έπεκταθή πέραν των £σων θά βηλώαη σήμερον δ*χ. Τσάμπερ λαιν είς Λονδίνον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσία) — Ό λόρδες Χάλιφαξ εδέχθη διαίοχικώς σήμερον τούς Ι πρεσβευτάς τής Ελλάδος, λίας, Πολωνίας, Οδγγαρίαί, ΕΛΑΦΡΑ ΥΦΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ; ΑΘΗΝΑΙ 13 "Απριλίου (τού άν- Ραλ- Τι*ποκριτού μκ0·"~ Κατά τάς έκ τού εΣχα έξωτερικού πληροφορίας, έν άναμονή δέ συνειργάσθη μετά τοθ κ. Τσάμ πάντοτε των δηλώσεων τού κ. Τσάμ¬ περλαιν, περλαιν, οί πολιτικοί κύκλοι τής Εύ- —Ό κ. Τσάμπερλαιν ί5έχθη'ρώηης σημειώνουν καί πάλιν έλαφράν έπίσης τούς κ. κ. Τσώρτσιλ. Μετ* τοθ κ. "Ατλυ δ κ. Τσάμπερλαιν συνωμίλησε καί έκ δευτέρου. Πρίν ή συνελθη δέ τό υπουργικόν συμβούλιον τό ο¬ ποίον θά ενέκρινε τάς άπογευμα τινάς δηλώσεις τοθ κ. Τσάμπερ¬ λαιν, δ Βρεΐτανος πρωθυπουργός συνωμίληβι μετά τοθ Γάλλου πρε σβευτο'3 κ. Κορμπίν. τ ϋ χαί ϋφεσιν είς την όξύτητ* τής διεθνους ΕΠΗΝΗΛΘΕΝ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 0 ΝΟΜΑΡΧΚΣ κ. ΜΑΡΚΕΑΑΟΣ Χθές την πρωΐαν επανήλθεν έξ Αθηνών 6 Νομάρχης Ηρακλείου χ. Ανδρέας Μάρχελλος. Τόν χ. Νομάρχην επεσκέφθησαν αμα τή έπανόδφ τού οί προϊστάμενοι των δημοσίων ύπηρεσιών χαθώς χαί δ Δήμαρχος χ. Μήνας Γεωρ¬ γιάδης. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Συνελθοθσα χθές ή επί τής δια τιμήσεως τοθ 5ρτου ίπιτροπή κα¬ θώρισε τάς νέας τιμάς των α¬ λεύρων χαϊ τοθ £ρτου ώ; εξής: ίλευρα λευχά δρχ. 10 24 50 κατ' έχον, πιτυροθχα 9.21.50, άρτος λευχός δρχ. 9.70, πιτυροθχοί 8.30. καταστάσεως. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΝ ΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩ ΣΤΟΛΟΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝ%Ι 13 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τό πρακτορείον Χά βάς πληροφορείται ότι ή κυβέρνησις των Ήνωμένων Πολιτειών δέν προτί- θεται νά άποσύρη τα έν Μεσόγειω ά- μερικανικά πρλεμικά τα όποία είχον αποσταλή έξ Άμερικής μετα την εκ- ρηξιν τού έμφυλίου πολέμου έν Ι¬ σπανία. Τουναντίον ώς αφήνεται να εννοηθή ή Άμερική ένδέχεται χαί να ενισχύση τόν στόλον της είς την Με¬ σόγειον. Ο ΙΚΑΙΡΙΓΚ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Έκ Τριπόλεως τής Λιβύης αγγέλλεται ότι ο οτρατάρχης Γκαϊριγκ ανεχώρησεν εκείθεν έπιστρέ· φων είς Βερολίνον.