97161

Αριθμός τεύχους

5140

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  ίτησία λίραι 3
  εξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  Εξάμηνος » 8
  ΐνή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΙΒΟ1ΤΟΝ
  15
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5140
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΠΕΪΒτΊΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ^
  ΙΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΤΟ ΟΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
  ©έαμα μαγευτικόν παρέχει
  την εποχήν αυτήν ό χάμπος
  τής Μεσσαράς. Τεράστιος τά-
  πης μέ φβντο τό βαθύ πρά-
  σινο των άμπελιών, των δη-
  μητριακών καί των έλαιων
  ίπου λουλουδίζουν χιλιων λο
  γιδν ανθη καί συνθέτουν
  μέ τούς τρελλούς χρωματι-
  σμούς των μίαν φαντασμαγο-
  ρικήν πραγματικά άρμονίαν.
  Έδώ, την εποχήν αυτήν ή
  εύλογία τής φύσεως καί ό
  άνθρώπινος μόχθβς έχουν συν
  τελέσει είς τό άποκορύφωμα
  τής ώμορφιάς, είς την άποθέ-
  «σιν τοΰ κάλλους.
  Ή ανθρωπίνη έργασία έχει
  γονιμοποιηθη καί έχει δώ·
  οει τό ώραιότερβν στβλισμα
  είς την γήν. Άπέραντοι έ-
  λαιώνες πού άνθοΰν, άμπέ-
  λια πού έχουν βλκστησει, δη-
  μητριακά πού έχουν καρπί-
  σει καί άρχίζουν νά ώριμά-
  ζουν, ποικίλαι άλλαι καλλι¬
  έργειαν δίδουν τόν τόνον
  καί την Ιδέαν τής δημιουργι
  Μέτητος πού συντελεϊται έδώ
  κάτω. Άντιλαμβάνεται κα-
  νείς διασχίζων αυτήν την έ¬
  κτασιν πού αποτελεί την
  τροφόν ολου τοΰ νομοΰ ότι
  έδώ συντελεϊται μία αληθής
  άναδημιουργία. Ότι έδώ ό
  ρυθμός τί%ς ζωής κινεϊται άπό
  τόν ενθουσιασμόν καί την
  πίστιν διά μίαν καλυτέραν
  αυριον. Είς κανέν άλλο δια-
  μέρισμα τής νήσου δέν πα·
  ρατηρεϊται τό φαινόμενον
  αύτό. Πουθενά άλλοΰ δέν
  κατεβλήθη τόση προσπαθεία
  άναμοχλεύσεως καί γονιμο-
  ποιήσεως τής γής, επεκτάσε¬
  ως καί γονιμοποιήσεως των
  διαφόρων καλλιέργειαν καί
  οργανώσεως των άγροτικών
  έπιχειρήσεων επί συγχρόνων
  βάσεων.
  Ή παλαιά Μεσσαρά, ή ρά
  θυμος καί καθυστερημέ-
  νη, ή χέρσος καί άκαλλιέρ-
  γητος, ή έρημος καί έγκατα-
  λελειμένη δέν . ύπάρχει πλέ¬
  ον. Σήμερον ύπάρχει μία
  νέα Μεσσαρά, προοδεύουσα,
  εξελισσομένη, μεταμορφου-
  μένη άπό ημέρας είς ημέ¬
  ραν. Νέαι καλλιέργειαι, έ¬
  λαιων, αμπέλων, δημητρια-
  κών, έσπεριδοειδων, καρπο-
  φόρων έν γένει δένδρων,
  πού ήρχισαν άπό έτών καί
  συνεχίζονται μέ ούστημα, μέ
  μέθοδον, μέ πίστιν καί επι¬
  μονήν, Ιχουν μεταβάλει
  την όψιν τοΰ τόπου αυτού.
  Άντιλαμβάνεται κανείς ευ¬
  θύς έκ πρώτης έψεως την
  συντελεσθεΤ,σαν καί συνεχι-
  ζομένην βαθείαν μεταβολήν.
  Καί αίσθάνεται βαθύ α'ίσθη-
  μα ικανοποιήσεως καί χαράς
  άπό την μεταβολήν αύτην.
  Άλλ' έσοι έπιοκέπτονται
  την Μεσσαράν τόν τελευταί¬
  ον καιρόν, άντικρύζουν καί
  κάτι αλλο άκόμη, έκτός ά «ό
  τάς καλλιεργείας: Τούς πασ-
  σάλους καί τα σήματα πού
  έχουν τοποθετήσει καί έξα-
  κολουθοΰν νά τοποθετοΰν κα¬
  τά μήκος τοΰ. κάμπου, άπό
  τό Άπεσωκάρι καί τού; Ά-
  γ(ους Δέκα μέχρι τής Σίβ-
  βας καί των Βόρρων καί εως
  κάτω είς τό Τυμπάκι μέχρι
  των έκβολών τοϋ 4Γέρω Πο·
  ταμοΰ, οί μηχανικαί. Τούς
  πασσάλους έπισημάνσεως τοΰ
  τόπου, πού ένεργεΐ ή τεχνι-
  κή ύπηρεσία τής έταιρίας
  Μπούντ, προκειμένου νά κα-
  ταρτίση την οριστικήν μελέ¬
  την εκτελέσεως των μεγάλων
  παραγωγικών—έξαγιαντικών,
  βποξηραντικδν καί άρδευτι-
  κών έργων. Βλέπουν δηλα
  δή ϊσοι έπισκέπτονται τώρα
  την Μεσσαράν τούς οίωνβύς
  πού τονώνουν τας ελπίδας δι'
  Ινα λαμπρόν μέλλον οχι μό¬
  νον τοΰ τόπου αύτοΰ άλλ' ο¬
  λοκλήρου τής νήσου.
  Ή εκτέλεσις έπομένως των
  παραγωγικών έργων τής Μεσ
  βκρ«5 δύναται νά βΐωρήται
  πλέον ώς γεγονός βέβαιον,
  ώς απολύτως εξησφαλισμένη
  καί λίαν προσεχής. Καί δέν
  είνε άνάγκη νά άναλύσω-
  μεν καί πάλιν την ώφελιμό-
  τητά των, την σημασίαν
  των, την αξίαν των. Καί μό
  νόν τό γεγονός ότι χάρις είς
  τα έργα αύτά θ' άποδοθοΰν
  πρός καλλιέργειαν άνω των
  πενήντα χιλιάδων στρεμμά-
  των γής, θά καταστούν άρ-
  δεύσιμοι τεράστιαι έκτάσεις
  καί θ' απαλλαγή ό πλη.
  θυαμός άπό την μάστιγα τής
  έλονοσίας είνε αρκετόν νο¬
  μίζομεν διά νά καταδείξη
  την σημασίαν των έργων
  αυτών. Έκτός ομως αυτών,
  ή εκτέλεσις των παραγωγι-
  κων έργων θά βοηθήση καί
  είς την όλοκλήρωσιν τοΰ ό-
  δικοΰ δικτύου τής πεδιάδος
  καί είς την λύσιν τοΰ συγκοι
  νωνιακοΰ προβλήματος τοΰ
  τόπου »ύτοϋ. Διότι έκ πα-
  ραλλήλου πρός την κατα¬
  σκευήν των άποξηραντικ&ν
  καί άρδευτικ&ν έργων θά
  προχωρήση καί ή κατασκευή
  των συγκοινωνιακόν έργων
  πού έχβυν μελετηθή. Γνω
  στόν είνει άλλωστε ότι πολ-
  λών δρόμων ή εκτέλεσις κα·
  θυστέρησε μέχρι σήμερον διά
  νά συντονισθή μέ την εκτέ¬
  λεσιν των παραγωγικών έρ¬
  γων. Καί άξίζει νά πανηγυ
  ρισθή τό γεγονός. Καί νά έκ
  φρασθή ή εύγνωμοσύνη τού
  τόπου πρός όλους έκείνους
  πού συνετέλεσαν καί συντε-
  λοΰν είς την κατασκευήν
  των έργων αυτών καί Ιδιαι¬
  τέρως είς τό σημερινόν κρά-
  τος.
  ΟΠΒ.2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΙΕΟΤΡΑΦΟΠΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  Καιρόν είχαμεν νά παρακολου
  θήσωμεν τόν γεωγράφον τοθ χα·
  φενείου. Άπό προχθές ό" τύπος
  αύτός αποτελεί πάλιν γνώριμον
  καφενειαχήν φυσιογνωμίαν ΑΙ γε
  ωγραφικαί τού γνώσεις αμιλλών¬
  ται είς πραγματικά γεωγραφικά
  οχεδιάσματα. Ανεξαρτήτως τής
  πολεμικής τακιικής,ουτά είναιπού
  χαθορίζουν χαί εύρύνουν κάθε τό¬
  σο τό θέμα τού:
  —Αυτή ιίνε ή Άλβανίζ, αυτή
  ή Σε^βία, αυτή έϊώ ή Έλλάδα ..
  Χά 8ρια ναί αί γραμμαί εί
  ναι άκριβέαταται. Καί 8χι*μόνον
  βαον άφορά τα σύνορα Καί τό εσω
  τερικόν σχιαγραφεϊται μέ δλην
  την δυνατήν τεχνικήν κα! την α¬
  κρίβειαν τ&Ο πρωτοιύπου. Άν ό
  γεωγράφος άμέσως μετά τό σχε-
  δίασμα είσέρχεταιείς την στραττ,γι
  κήν καθαρώς μορφήν τού, αύτό πι
  θανόν νά τόν τιμαί επιπροσθέτως
  Κυρίως βμως τόν θεατήν άπα·
  αχολεί ή γεωγραφία. Καί ξέ
  ρετε γιατί: Ό Έλλην, είτε Ά
  θηνκϊος είνε, είτε Έραχλειώτης,
  δέν διεχρίθη ποτέ διά τάς γεω
  γραφιχάς τού γνώσεις. Ή ίχνο
  γραφία τού, άρκετά άξιοπρόσε-
  κτη^άνέκαθεν είς τα μάρμαρα χοθ
  καφενείου, περιεστρίφετο είς άΐλα
  σχέδια. "Ενα γυναικεΐο προφίλ,
  μία γυναιχείαν χνήμη, μία γελοι
  ογραφία πολιτιχοθ, ιδού τό άπαν
  τόν τού ώς δημοσίου σχεδιαστοθ,
  Τόν άπησχόλεΓή ζωή τοθ περι
  θωρίου, παρά τό περιεχόμενον.
  —Πρέπει λοιπόν νά άναγγείλω
  μέν μέ Τυρρηνκάς σάλπιγγας
  την επανεμφάνισιν τοθ γεωγράφου
  τής ημέρας;
  —'Γποθέτω.
  Ό συνομιλητής ίχαμογέλασε
  μέ δυσπιστίαν. Άλλά χωρΐς ά-
  στειότητις, ή δπόθεσις αυτή άρχί
  ζει νά ενδιαφέρη την εθνικήν
  μας διαπαιδαγώγησιν. "Επί τέ
  λους γηράσχομεν μανθάνοντες!
  Θά πήτε δτι είς αυτ* συντελοθν
  οπουδαίως τα σημιρινά μέσα προ
  όδου, είτε ουγχοινιονιακά, είτε
  στενωτέρίχς καθημερινώς χρήσεως.
  Τό άεροπλάνον, πού δόξα τφ θεφ
  άπεχτήσαμεν άπό χθές, τό ραδιό
  φωνον ποΰ άκοθμε χάθι βράϊυ
  καί δ,τι θά ακούσωμεν καί θά δοθ
  με είς τό έγγύς μέλλον—τί αη
  μαίνουν; Απειρίαν άναμορφωτι·
  κων τρόπων.
  Πρό παντός δμως μας μορφώ
  νούν αί διεθνίΐς σχέσεις. Χω
  ρις αυτάς ισως ο5ΐε τό άεροπλα!
  νόν, ου:ε τό ραδιόφωνον θά μας |
  έχρησίμεααν ούσιαστικώς. Τα γε
  γονότα τοΰ είχοσιτετραώρου πού
  παρά τάς ευχάς χαί τάς ελπίδας
  των εΐρηνιστών παραμένουν «ρ^ευ
  στά»—τί σταθμοί είς την ζωήν
  μας! Χωρίς νά θέλωμεν Ισως γι
  νόμεθα καί φΐλομαθεΐς καί πολυ
  μαθεΤς. Έγλύτωσε τό τραπίζι
  τοθ πεώτου χέντρου άπό τόν κυ
  βισμόν πού ήτο δυνατόν νϊ έ
  φαρμοσθ^ άριστοτεχνιχά είς
  την απεικόνισιν μιας σιλουέττας.
  Άντί τοΰ χυβισμοθ μανθάνομεν
  τώρα πώς νά ..τετραγωνίζωμεν τα
  σύνορα. Καί πρό παντός πώς
  νά γινώμεθα ξεφτέρια είς την γε
  ωγραφίαν. Τό πράγμα άπό φυλε
  ττχής άπίψίΐος είνε έξιον πολλής
  αημειώσεως.
  *
  Ό γειογράφος τής ημέρας είνε
  πρόσωπον αημαΐνον: Επί τέ
  λου; γεω -ραφικώς εχομεν χατα
  τοπισ9·5 Γνωρίζομεν τό μήκος χαί
  τό πλάτος.Γνωρίζομεν τα δριά μας
  ειτακριβως. Γνωρίζομεν τάς τοποθε
  σίας των πόλεων. Γνωρίζομεν
  τάς πόλεις αύτάς καθ1 εαυτάς,
  τούς ποταμοϋ; χαί τα βρή. Γνω
  ρίζομεν προσανατολισμόν. ΜποροΟ
  με νά λέμε ή Βαλκανική διά
  τοΰς Βαλκανικούς λαούς καί νά
  γνωρίζωμεν 8τι ή... Βιέννη ϊέν
  είνε Βαλχανική πόλις. Κυρίως
  δέ, νά μή μετατοπίζωμεν τό Καρ
  πενήσιον, επί παραδείγματι, είς
  την Αλβανίαν, οδτε τόν Δούνα
  βιν είς την Άφρικήν ή τόν Μι
  σισιπήν είς την Πετραίαν Άρα
  βίαν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τάδιεθνή γεγονότα
  ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΑΗΑΟΣΕΙΣ
  ΤΟΗΚΙΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΝ-ΚΤΙΛΑΝΤΙΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Απριλίου (ίδ
  ύπηρεσΐσ). — Όλόκληρος ό
  γαλλικός τό^ος άσχολεΐται
  σήμερον μέ τάς χθεσινάς βα¬
  ρυσημάντους δηλώσεις των
  κ. κ. Νταλαντιέ καί Τσάμπερ
  λα<ν σχετικτϊις μέ τα διεθνή προβλήματα κοΐ Ιδιαιτέρως τό Μεσογειακόν καί τό Βαλ- κανικόν. ,Έκφράζει δέ την απόλυτον Ικανοποίησιν τού. Οί λόγοι των πρωθυτιουργβν των δύο Μεγάλον Δυτικών Δυνάμεων, παρστηροθν αί έ φημερίδες, ύηήρξαν τόσον σσ φεΐς καί κατηγορηματικοΐ, τ!ί) στε δέν άφήνουν ουδεμίαν είς ουδένα αμφιβολίαν δτι έν περιπτώσει έπιθέσεως κα τα τής Ελλάδος, τής Ρουμα νίας ή καί άλλου Βαλκανι κου Κράτους Βπως καί έν πε ριπτώσει αποπείρας διαταρά ξεως τοϋ μεσογειακοθ καθε- στώτος ή Γαλλία καί ή Μέγα λη ΒρεττανΙα, ακολουθούμε¬ νοι καί άπό τούς άλλους με γάλους καί μικρούς φίλους των, θά όρθωθοθν πάνοπλοι, φρουροί τής τάξεως καί τιμω ροί των τσραξιών. Υπό τό σύτό πνεθμα, κα- θώς άνσφέρουν τα έκ Λον- δΐνου τηλεγραφήματσ, γρά- φουν καί αί αγγλικαί έφημερΐ- δες. Είνε £έ χαρακτηριστικόν δτι τάς δηλώσεις των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ έπιδοκιμόζουν απολύτως οί πολιτικοί κσί δημοσιογραφι- κοί κύκλοι των δύο χωρών, α¬ νεξαρτήτως τΐολιτικής άπο- χρώσεως. Ή έθνική ένότης καΐ ό πατριωτισμός τοϋ γαλ- λικοθ καβώς καί τοθ άγγλικοθ λαοϋ εξεδηλώθη καί είς την περΐπτωσιναύτήν κατά τρόπον άληθώς αξιοθαύμαστον καί συγκινητικόν. ΟΰδεμΙα παρα- φωνΐσ, καμμΐα διαφωνΐα. Ό λοι, δχι μόνον έπιδοκιμάζουν τούς λόγους των δύο πρωθ υπουργών άλλά καί πλειοδο- τοθν, τονίζοντες δτι ή άσφά- λεια τής Ελλάδος, της Ρου- μανίας καί Τουρκίσς αποτε¬ λεί 6χι πλέον ζήτημα τιμϊ|ς 6ιά την "Αγγλίαν καί την Γαλ λίαν άλλά καί ζήτημα ίδικοθ των συμφέροντος. Τέλος έκ- δηλώνεται ή ,έλπίι, δτι κατό¬ πιν τής χθεσινάς κατηγορημα τικής τιροειδοποιήσεως τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας, τα έ· πιθετικά κράτη θά φανοθν λογικώτερα καί δέν [θά άπο- τολμήσουν νέα πραξικοπήμα- τα πού θά έξέθετον είς σοβα- ρωτάτους κινδύνους πρωτΐ- στα-ς σύτά τα ιδία καί την τύ νην των. Έκ Νέας Υόρκης έπΐσης αγγέλλεται δτι ό άμερικα- νικός τύπος, δημοσιεύων τάς δηλώσεις των κ. κ. Τσάμπερ¬ λαιν καί Νταλαντιέ είς έμ- φανή μέρη καί διά μεγάλων στοιχείον, άφΐερώνει είς σύ· τάς εύμενέστατα σχόλια καί γράφει ότι θά συμβάλουν σο βαρώς είς την πλήρη άποσα φήνισιν τής διεθνοθς εντά¬ σεως άφ' ενός καί είς την ο¬ ριστικήν διαμόρφωσιν τής ά- μερικανικής πολιτικάς άφ' έτέ ρου. Ή Κυβέρνησις των νΉ· νωμένων Πολιτειών, τονΐζεται, γνωρίζει πλέον τάς νέας κα- τευθύνσεις τής πολιτικής Αγ γλΐας καί ΓαλλΙας. Καί αύτό θά την βοηθήση είς την ανά¬ ληψιν έντονωτέρας πρωτοβου λίας ώς πρός τα εύρωπαϊκά πράγματα. Αντιθέτως, είς την Γερμα ν(αν, ώς αγγέλλεται έκ Βερο λίνου, αί χθεσιναί ταυτόση μοί σχεδόν δηλώσεις των κυ βερνητών Αγγλίας καί Γαλ λίας, προεκάλεσαν νευριχότη τα καί έδωκαν αφορμήν είς νέας δριμείας έπιθέσεις τοθ τύπου κατά των δύο Δυτι κων Δυνάαεων. Τα έγχυρότε ρα δ >γανα τοθ έθνικοσοσια
  λισμοθ διατείνονται Βτι οί λό
  γοι αύτοι καί ή παροχή έγ
  | γυήσεων ασφαλείας είς τα
  Βαλκανικά Κράτη άποτελοθν
  έχθρικάς κατά τής Γερμσνί
  άς έκδηλώσεις καί άποδεικνύ
  ουν πλέον πασιΦανώς δτι ά
  ποσκοπεΐται ή δημιουργΐα έχ
  θρικοθ κλοιοϋ πέριξ τής Γερ
  μανΐας. Τέλος αί γερμανικαί
  έφημερΐδες άφήνουν νά έννο
  ηθή δτι τό Ράϊχ δέν θά επι
  τρέψη την δημιουργίαν τοθ
  κλοιοθ αύτοθ δπωσδήποτε.
  Είς την Ρώμην, καθ" ά τη-
  λεγραφεϊ ό άνταποκριτής τοθ
  πρακτορεΐου Χαβάς, παρατη-
  ρεΐται έπιφυλακτικότης μετα-
  ξύ των πολιτικών καί δημο-
  σιογραφικών κύκλων καί άπο-
  φεΰγονται τα σχόλια. ΑΙ έφη
  μερίδες γράφουν δτι οί λόγοι
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
  Νταλαντιέ δέν προσθέτουν ου
  τε καί άφαιροθν τίποτε. Τό
  δτι υπήρχον μυστικαΐ συμφω
  νίαι, γράφουν, μεταξύ ΆγγλΙ
  άς, Γαλλίας καί Βαλκανικών
  χωρών τό έγνωρΐζαμεν.
  Όπωσδήποτε γενική είνε ή
  εντύπωσις ένταθθα δτι ή κατά
  στάσις, εάν δέν έχειροτέρευσε
  πάντως παραμένει είσέτι κρΐ
  σιμος, έπιδεινουμένη έκ τής
  αποφάσεως τής Γερμανίας νά
  κινητοποιήση τόν στόλον της
  καί νά εκτελέση μεγάλας επι
  δεΐξεις καί γυμνάσια είς τα
  ίσπανικά παράλια. Έν τώ με
  ταξύ άναμένεται μέ αγωνίαν
  ό λόγος τοθ ΆμερικανοΟ προ
  έδρου κ. Ροθζβελτ, πού θά
  συντελέση ασφαλώς είς την
  διευκρίνισιν τής καταστά¬
  σεως.
  Πώς μας βλέπουν οί ξένοι
  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ! ΜΑΣ
  Ό διαχεχριμένος δημεσιογρά-
  φός χαί τέως πρόεδρος τής Έν ώ
  σεως Συνταχτών Άθηναϊκών εφη¬
  μερίδων χ. Ζαρίφης, επισκεφθείς
  εσχάτως την πόλιν μας, μαζί μέ
  άλλου; έκδρομεΐς, μας άποστέλλει
  την κάτωθι επιστολήν σχετικώς
  μέ τάς έλλείψεις μας άπό τευρι-
  στιχής απόψεως, την όποιαν χαί
  δημοσιεύομεν ευχαρίστως:
  Κύρΐβ Λιευθυντά,
  Ύτιήρξα καί έγώ μέλος τής
  ομάδος των έκδρομέων τής
  Περιηγητικής Λέσχης 'Α,θηνών,
  ή όποΐα επεσκέφθη την Κρήτην
  κατά τάς εορτάς τοθ Πάσχα.
  Άν επρόκειτο νά έκθέσω τάς
  έντυπώσεις μου άπό την δια
  δρομήν τής ωραίας Κρήτης 6έν
  θά σάς έγραψσ, διότι δέν θά
  ί,ΐχα τίποτε τό νέον νά Σάς
  άποκαλύψω. Όσοι έρχονται
  είς τό νησί σας φεύγουν μέ
  τάς καλλιτέρας έντυπώσεις
  άπό πάσης απόψεως καί άσφα
  λως δλοι οί Κρήτες εϊχατε την
  ευκαιρίαν νά πληροφορηθήτε
  περί αυτών. Σκοπός τής επι
  στολής μου είνε άλλος, νά κα-
  ταστήσω γνωστόν διά τής εγ¬
  κρίτου εφημερίδος σας τό πά
  ράπονον των έκδρομέων τής
  ομάδος μας. Εΐδαν 8λην σχε¬
  δόν την σημερινήν Κρήτην καί
  την έθαύμασαν χωρίς έπιφύ
  λαξιν, άλλά δέν εΤδαν τόν
  αρχαίον πολιτισμόν της. Διό
  τι τόσον τό Μουσείον Ήρα
  κλείου, δσον καί ό άρχαιολο
  γικός χωρος τής ΚνωσοΟ ή
  σαν κλειστοί κατά την ήμέ
  ραν τοθ Πάσχα. Καί σημειω
  τέον, δτι μαζύ μέ ημάς εύρί
  σκοντο είς Ηράκλειον καί
  πολλοί άλλο ι έκδρομεΐς καθ'
  όμάδας ή μεμονωμένοι. Τούς
  υπελόγισα είς εκατόν καί πλέ
  όν, δπως άλλως τε είνε εΰκο
  λον νά εξακριβωθή ό άριθμός
  ούτος άπό τα βιβλία των ξε
  νοδοχεΐων, ποθ ήσαν κατάμε
  στα. 'Όλοι οί έκδρομεΐς αύ
  τοί δέν εΤδαν τό Μουσείον καί
  την Κνωσόν, Ινώ υπήρξαν
  πολλοί, οί όποΐοι έκίνησαν έξ
  Αθηνών μόνον καί μόνον διά
  νά γνωρίσουν τόν άρχαιολο
  γικόν πλοθτον τής Κρήτης.
  Δέν λέγω, δτι τα έξοδα, πού
  έκαμαν διά τό προσκύνημα
  αύτό πήγαν χαμένα. Ή σύγ
  χρονος Κρήτη μ άς άπεζημίω
  σε μέ τό παραπάνω. Άλλά
  γιατΐ νά μην Ιδουν καί τα άρ
  χαΐο; Καί δέν ύπάρχει κίνδυ
  νος διά τόν τουρισμόν τοθ
  Ηρακλείου νά σταματήση τό
  ρεθμα των πασχαλινών έκδρο
  μέων, δταν γνωρΐζουν δτι τό
  μουσείον καί ή Κνωσός είνε
  άπρόσιτοι κατά τάς έορτάςι
  Όπως αντελήφθην έπΐτόπου
  τό Ηράκλειον παρουσιάζει γε
  νικώς εξαιρετικόν ενδιαφέρον
  άπό απόψεως τουρισμοθ,άλλά
  τουρισμοθ άνεκμεταλλεΰτου.
  Δέν έχετε τουριστικήν, επι¬
  τροπήν, ή όποΐα νά ένδιαφέ-
  ρεται διά την προαγωγήν τοθ
  τουρισμοθ; Άλλά καί άν δέν
  έ'χετε δέν είνε δύσκολον
  νά την άποκτήσετε.
  Ύπάρχουν τόσα φιλοπρόο-
  δα στοιχεΐα είς την πόλιν σας
  καί έ'χετε έξ άλλου ϊνα θαυ¬
  μάσιον Δήμαρχον, τοθ όποίου
  ή δράσις είνε καταφανής είς
  κάθε έπισκέπτην. Μιά τουρι
  στική έπιτροπή θά έφρόντιζε
  πρώτον διά τό άνοιγμα τοθ
  Μουσείου καί τής ΚνωσοΟ κα
  τα τάς εορτάς καί τό Πάσχα.
  Θά ώργάνωνεν έπειτα την ζω
  ήν καί την διαμονήν των επι
  σκεπτών κατά τρόπον εύχάρι
  στον δι' αύτούς. Θά έφρόντι
  ζε π.χ. μετά την Άνάστασιν
  νά ανοίξη Ινα εστιατόριον
  διά τούς ξένους νά πάρουν
  την πασχαλινήν μαγειρίτσαν
  των καί τό κόκκινο αϋγό των.
  Θά έξέδιδεν 2να όδηγόν μέ
  χρησίμους πληροφορίας διά
  τούς ξένους, οί όποΐοι θά ή
  θελαν έκτός άπό τάς άρχαιό
  τητας νά γνωρίσουν καλλί
  Μία έγκιίκλιος.
  Άξίζει όμολογουμένως κά
  θε έπιδοκιμασΐας ή έγκΰκλιος
  ήτις εξεδόθη τελευταίως υπό
  τοϋ ύπουργείου τής Παιδείας
  διά τό ζήτημα τής εύπρεποθς
  παραστάσεως των μαθητών
  είς τάς έκκλησΐας καί τούς
  δημοσίους χώρους έν γένει.
  Πρός τουτο συνιστά είς τούς
  διδάσκοντος τό "Υπουργείον
  νά δίδουν πρωτοι τό καλόν
  παράδειγμσ, προλσμβάνοντες
  τάς δυνατόν νά σύμβασιν ένίο
  τε άπρεπείας καί ατοπα. Ά¬
  πό παιδαγωγικής δηλ. απόψε¬
  ως άλλά καί γενικωτέρας ή
  έγκύκλιος αυτή αποτελεί δ,τι
  τό ορθόν καί τό έπιβαλλόμε-
  νόν σχετικώς, σήμερον.
  Τό πρόγραμμα
  τού ραδιοφωνικοΰ.
  Κατά τάς ημέρας τοθ Πά
  σχα εδόθη είς πολλούς ή εΰ-
  κσιρία νά έξάρουν τό πρόγραμ
  μα τοθ ραδιοφωνικοθ σταθ
  μοθ. Διότι δντως τό πρόγραμ
  μα άνταπεκρίθη ειδικώς διά
  κάθε ημέραν τής θρησκευτικάς
  καί πανηγυρικής αυτής περιό
  δου είς τό πνεθμα καί τό
  γράμμα τής παραδόσεως, ά
  πό πάσης απόψεως. Κσλλι-
  τεχνικώς θά ελέγαμεν δτι τό
  εκάστοτε πρόγραμμα απετέ¬
  λεσε κάτι τό (κανοποιοθν καί
  τό αΐσθημα των όΜγων καί
  τάς άπαιτήσεις τοθ έλληνικοθ
  κοινοΟ, δόσαν καί έιί τοθ ση
  μεΐου τούτου μίαν ωραίαν ε(·
  κόνα καί πραγματοποίησίν
  τα άρμονικώτερα σύνολα.
  ***
  Ή σημασΐα τού.
  Γεγονός έκκλησιαστικής ση-
  μασίας άπό τα περισσότερον
  άξιοπρόσεκτα των ημερών α¬
  ποτελεί ή. επίσκεψις τοθ Άρ
  χιεπισκόπου τοθ Καντέρμπου
  ρυ. Είνε γνωστόν βτι 6 Άρ
  χιεπίσκοπος τής Αγγλικανικής
  Έκκληοίας αποτελεί φυσιογνω
  μίαν χριστιανικήν άπό τάς
  διεθνοθς κύρους, είνε δέ θερ
  αός φίλος τής Ελλάδος καί
  των όρθοδόξων εκκλησίαν
  τής Ανατολάς. Ή επίσκεψις
  πσρ' αύτοθ τής Ελλάδος καί
  τής 'Ελληνικής έκκλησΐας
  είς τάς παρούσας ιδίως στιγ
  μάς άποβαίνει παράγων εί
  ρηνικός άλλά καί σύνδεσμος
  στενάς έν τή έξελίξει των
  ίστορικών σχέσεων πού μάς
  συνδέουν μέ την Άγγλικανι
  κήν Εκκλησίαν καί τό Άγγλι
  κόν Έθνος.
  τερον καί την πόλιν. Καί έχει
  πολλά πράγματα νά έπιδεΐ
  ξη ή πόλις σας, όπως μοθ έ
  λεγεν όδήμαρχος Χίου κ. Καλ
  βοκορέσης. Άκόμη θά εΤχε
  την δυνατότητα νά όργανώνη
  καί έκδρομάς έξ Αθηνών ή*—
  άν τουτο εθεωρείτο αδύνατον
  —νά διαφημίση το Ήράκλει
  όν καί την τουριστικήν τού ά
  ξίαν είς την λοιπήν Έλλάδα,
  ωστε νά δημιουργήση ρβθμα
  έκδρομέων, τώρα μάλιστα πού
  τό έκδρομικόν πνεθμα Εχει γε
  νικευθή. Καί τί δέν θά μπορέ
  νά κάμη ^ια τουριστική έ
  πιτροπή διά τό Ηράκλειον,
  δπως καί διά τάς άλλας πό
  λεις τοθ έσωτερικοθ;
  Καί ημείς μέν, πού εΐδαμεν
  καί έγνωρίσαμεν την Κρήτην,
  θά την έπισκεφθοθμε καί πά¬
  λιν μέτήν απόφασιν νά ίδοθμε
  καί τάς άρχαιολογικάς της ά-
  ξίας.Όταν ξένοι ξεκινοθν άπό
  την άκρην τοϋ κόσμου διά νά
  θαυμάσουν τάς άοχαιότητας
  τοθΉρακλείου, θά ήτο μεγάλη
  άδικία δι' ήμάς,τούς'Έλληνας,
  νά άφΐσουμε νά μάς διαφύγη
  μιά τέτοια εύκαιρία. Άλλά
  πρέπει νά βοηθήσετε καί σεΐς.
  Καί γι 'αύτό σάς γράφω μέ την
  έλπίδα νά ήγηθήτε τής κινή¬
  σεως διά την οργάνωσιν τοθ
  τουρισμοθ τοθ Ηρακλείου.
  Αθήναι, 11)4)39.
  Μέ συναδελψικούς χαιρετι-
  σμούς
  Ν. 1ΑΡΙΦΗΪ
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ9
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-θ!
  θ! [Ι Γ·Υ/!»ν ϊ Α Ν 1/ Α
  ασος ΚατερΙνας Άνδρεάδη.— Σή ρί Ι Υ Ν /λ | Κ /λ
  μερον δύο παραστάσεις. Λα,ϊκή ά- , ■ ■ ■ ■ 1~/»1ΙΑ/*
  πογευματινή είς τάς 6.45' μ. μ. '
  μέ δρχ. 20-15—10. .Έπαναλαμβά-1
  νεται ή κωμωδία τοϋ ,Μώμ «θά
  σέ 'ιιαντρευτώ τέρας!..». 'Εσπερι |
  νή ώρα 10 μ. μ. ή τρισχαριτωμένη 31ον
  κωμωδία τού Τζέρομ Τζέρομ «Ή
  Νανά κσΐ τό Σόϊ της!· (Εμφάνι¬
  σις τής κ. Σωτηρίας Ίατρίδου).
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  Ό Ίούδας βγήκε στοθς
  ι δρόμους ταραγμένος. 'Έτρεξε
  Ινα βρί) τόν Ίησοϋ. Σκεπτόταν
  «Μινδα.»-Σήμερον £να πολεμι έσα «Μόνο ό Κύριος
  κό μεναλούρνημα: «Νυχτα έφόδου «■ _ _ , τ- ι
  1917». Την Κυριακή συνέχεια καΐ μ™ρει νά μθς σώση. Γιατί
  τέλος τού έπεισοδιακοϋ. νά μή Θεραπεύση τό παιδΐ
  ^ιαας αύτάς πού άνασταίνει
  —ι» » ιλαλχιλ1 !του(ί νεκρούς»; Άπό την τα
  ΡΑΔΊΟΦΩΝΟΝ'ραχήτουεΤχεξεχάσει βτι η
  ", ταν ή έορτή των άζύμων.Στά
  Σταθμδς Αθηνών
  Πρόγραμμα 15ης Απριλίου.
  -«ρ« 13.30 Σήιια— Έθνικός δ
  μνβςΝβολοιίιχς-'Ύμνβς *ης Αύγβύ
  ότου.
  Άναγγελία μεσημβρινοθ προ·
  γράμματος.
  13 35 Χρημ*τιστήριον-Είδήαεις
  "Ωρα Άστεροσχοπείου Αθη¬
  νών.
  13.50 Τρίο Βάμπαρη καί μουσι
  χπ *βροΰ. (Δίσκοι).
  «Στό νησί τής Χαβάης», σλό-
  ουφίξ, στίχοι καί μουσίχή Τ.
  Βάμπαρη.—«Μιά άγάτΐη ξεχα-
  σμένη», ταγχό, στίχοι Γ. Ιωαν
  νίδη, μουσική Τ. Βίμπαρη.—«Φυ
  σαρμάνικα» βάλς.
  14.45 Είδήσϊΐς—μετεωρβλονιχον
  Δελτίον.
  Άναγγελία τοθ βραδυνοθ προ
  θηχε μέ άπορία βλέπων τίς
  προετοιμασίες. Χωρίς νά πο-
  λυσκεφθί) πλησίασε τόν Ίησοΰ
  καί τόν (κέτευσε:
  —Κύριε, θεράπευσε τό παι-
  δ( μου, βοήθησε την γυναΐκά
  μου, ξαναδός μου την περιου
  σία μου γιά νά μπορέσουμε
  νά έπιστρέψουμε στή Γαλι-
  λαία. Έλα καί σύ μαζί μας.
  Όδήγησέ μσς στήν Καπερνα
  Τό σπίτι ιιου είνε
  γράμματος. Έθνικός
  "ϊ Νεολαίας.
  Υμνος.—
  μνς ς
  18 ϊήμκ— Έθνικός υμνος— "Υ
  μνος Νββλαίας—"Υμνος 4ης Αΰ
  γούστβϋ,
  Άναγγελία τοθ βραδυνοθ προ
  γράμματος.
  18.10 Χρηματιστήριον— Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς.
  "ώρα Άστεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  18 20 Ή "Ωρα τού παιδιβθ.
  18.50 .Έλαφρό Έ>ληνικο τροτ
  γοθϊι (Δίσκοι).
  19 Ή ωρ« τού άγρότου.
  «Τώ «μτιέλι καί τό κρασί», δ
  πό τοθ άγροτικοθ συγγραφέως κ.
  Δημ, Λ. Ζωγράφο,ι.
  19.20 Δημοτικβ τραγβϋδ».
  ("Υπό τής Κάς Σωτηροπούλου,
  συνοδεία. λαϊκών όργάνων).
  19.45 'βμιλΐα:
  «Άνέκδοτα ι,άπό τόν Στρατό»,
  υπό τοθ κ. Γεωργίου Καλογερο
  πούλου.
  20 Έλαβρά μουσική (δίσχοι).
  20 30 Ειοήσεις - μβτΐωρολογι
  χί>ν δελτίον.
  "Ωρα Άατεροσχοπείου Αθη¬
  νών.
  20.45 Μικρά όρχήστρα.
  (Ττιό την Δ)σιν τοθ κ. Στ. Βαλ-
  τετσιώττ)).
  "Ωρκ 12.15 Ρϊσιταλ Βιολιοΰ.
  (Υπό τοθ κ. Φρειδ. Βολωνίντ,).
  22 ΝυκτερινοτΙ εΐδπσεις.
  22 10 Δυωδίαι.
  22.40 Ίλαφρά μουσιχή.
  ("Ομιλος Κ. Μπέζου) ,
  23.30 Μουσική χοροδ (Δίσκοι).
  0 15 Τελευταίαι «ίδησεις.
  Άναγγελία τοθ αύριανοθ προ
  γραμμαίς. Έθνικός "Υμνος —
  "Υμνος Νεολαίας.—"Υμνος
  Αύγούστου.
  4ης
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Όλόκληρη ή φρί*Π
  τού Μεγάλου Εύρωπαϊκοΰ
  πολέμου ζωντανεμμένη
  βτήν άριστουργηματική
  ταινία:
  εφοδου 1917
  Αί περισσότεραι σκηναί
  τού είναι παρμέναι έκ
  τού φυσικοϋ, άπό την πό
  λύνεκρον μάχην τοΰ
  Μάρνη. Τό έργον τούτο
  έβραβεύθη υπό τοΰ Γερμα
  νοΰ Ηγέτου Αδόλφου
  Χίτλερ καί κατέπληξε
  τόν κόσμον μέ την επι¬
  τυχίαν τού.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  Η
  ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
  ΑΡΧΙΖ Ε
  μο νά σέ δεχθή.
  Οί Ενδεκα φοβούμενοι μή
  πως παρασύρη μέ τίς παρα
  κλήσεις τού τόν Κύριον, τόν
  διέκοπταν. Ό Ιησούς δμως
  σηκώθηκε δρθιος. Τα μάτια
  τού έβγαζαν φωτιές καί ή φω
  νή τού άντηχοθσε δπως την
  ήμέρα πού εΤχε διώξη τοΰς
  έμπόρους άπό τό ναό:
  —ΠΙσω Σατανα!
  Ό Ίούδας ώΐτισθοχώρησε
  τρέμοντας πρός τόν τοΐχο.Ό
  Πέτρος τόν άγριοκύτταξε έν ώ
  δ Ιωάννης μέ αύστηρά φωνη
  τοΰ έλεγε:
  —Την ωρα τοθ κινδύνου
  έγκαταλεΐπεις τόν Σωτήρσ;
  Ό Ίησοθς δμως καθισμένος
  τώρα στήν τιμητική θέσι κα-
  λοθσε τούς μαθητάς τού νά
  καθήσουν κοντά τού. Τούς
  ελεγε:
  —ΕΤχα μεγάλη έπιθυμία νά
  φάγω τό Πάσχα μαζί σας,
  πρίν άπ' τό μαρτύριό μου.
  Οί £νδεκα κάθησαν γύρω
  στό τραπέζι. Μιά θέσις ήταν
  κενή. Ό Ιησούς εΐδε τόν Ί
  σκαριώτη νά σκέπτεται ζαρώ
  μένος στήν γωνία καί τόν διέ
  ταξε:
  —"Ελα νά καθήσπς. Πρέπει
  νά εΐσαι έδώ.
  Ό δωδέκατος απόστολος
  πλησίοσε καί κάθησε κοντά
  στόν Ίωάννη. Άρχισαν νά
  τρώνε. τΗσαν 6μως δλοι λυ
  πημένοι καί άφωνοι. Ό Χρι
  στος εΤπε μέ σιγανή φωνή:
  — Σδς λέγω 8τι £νας άπό
  σάς θά μέ προδώση
  Οί μαθηταί άλληλοκυττά
  ζονταν καί έρωτοϋσαν:
  —Έγώ, Κύριε;
  —Ένας άπό τούς δώδεκα,
  έκεΐνος πού βάζει μσζί μου
  τό χέρι στό πιάτο, αύτάς θά
  μέ προδώση. Άλλοίμονο σ'
  αυτόν! Καλλίτερα νά μην εί
  χε γεννηθή".
  Ό Ίούδας πού εβοζε τή
  στιγμή έκείνη τό χέρι τού στό
  πιάτο τοθ ΊησοΟ, ρώιησε μέ
  άγωνία;
  —Έμένα έννοεϊς, Κύριε;
  —Τό εΐπες μόνος σου.
  Τότε ό Ίσκαριώιης σηκωθή
  κε καί βγήκε έξω χωρίς νά
  γυρΐση πίσω τού. Πήγαινε ά
  πελπισμένος καί άποφασισμέ
  νος. Σχεδόν έτρεχε. Έφθασε
  στό άνάκτορο τοΰ "Αννα καί
  μόλις εΐπε τδνομά τού τόν
  ωδήγησαν έμττρός στόν άρχιε
  ρέα.
  Μέ άπλότητα, χωρίς πιά
  νά τρέμη άλλά μέ φωνή λΐγο
  βραχνή, ό Ίούδας εΐπε:
  (συνεχίζεται)
  Η ΗΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΒΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό ιργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα ΒαλιΒέ
  Τζαμί).
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή άεροπορία έμπνέει
  τούς τελευταίους νεωτερισμούς.
  Ό τελευταίας νεωτερισιό; τή;
  ανοίξεως είνε Ινα τχγΐέρ, πού έμ-
  πνίεται άπό την ατολή τοθ άεροπό
  ραν Ή ζ^κέιτα τού είνε αχχ<>-
  ρωτή καί γαρνΕρετα: μέ γαλίνι
  καί μέ δύο μικρές τσέπες. Εί;
  τίς τσίπες δύί μι«ρχ χρυσά μοτιφ
  πού παριστάνουν άεροπλάνα. Τ£
  πανό, πού γαρνίρουν την φούστα
  ένθυμίζουν την σίλουέττα μακρυάς
  κυλότας.
  Το ανωτέρω ταγιέρ συμπληρώ
  νεται μέ ίνα έπανωφόρι σ>τορ
  τρουά-χάρ μέ μεγάλα γαζιωια ρε-
  βέρ καί τέασερες κουμπωτές τσέ
  πες Κουμπιά στρογγυλά, χρυσϊ
  ή άργυρα, πού καί αύτά ένθυμί
  ζουν την στολή τοΰ άξιωματικοθ
  Ή μό5α ίμπνέε·:αι γενικά πό
  λύ εφέτο; ε!; τα άνοιξιάτικα κο
  στ,ούμια, από την άνδρική {ν
  δυμισία τή; οποίας άντιγράφει
  πολλές λεπτομίρειες. Γιά τό άπό
  γευμα ή μόδα επιβάλλει ίνα
  χαριτωμένο ταγ:έρ πού όμοιάζεΐ
  καταπληκτικά μέ τό άνδριχό σμό
  κιν. Ή ζαχέττα τού είνε χοντή,
  έφαρμοστή έμπρός μέ κρυφό γα
  ζί. Είς την μέση τή; πλατή; πού
  είνε ίσια δπως τού άνδρικοΰ σμό¬
  κιν μία ραφή. Γιά τό χοστοθμι
  αύ:ά χρησιμοποιεΐται ίνα κρέπ
  σατέν θαμπό μέ ρεβέο άπό σατέν
  μπριγιάν. Φούστα λοξή. πολύ ά-
  πλή καί πολύ κοντή Τό ταγιέρ
  συμπληρώ.ε; μιά λινή βατιστένΐα
  μπλούζα, γιρνιρισμένη μέ ίνα
  δαντελένίθ ζαμπό. Καπέλλο μι¬
  κρά σέ σχή'ΐα μπρετόν, γαρνι
  ρισμένο μέ ίνα έλαφρό τούλινο
  βελακι πού ϊένεται πίσω εί; τόν
  τα· έ μέ Ινα άφρατο1 φιόγκο.
  Τό κομψίτερο ταγιέρ τής έπο
  χής είνε άπό φανέλλα γραμμωτή.
  Φίύατα σέ Γσια γραμμή καί χον-
  τή ζαχέττα. Τό κοαχοθμι συμπλη-
  ρώνεται μέ Ινα πολύ σταυρωτό
  ζι/έ χωρίς μανίχια, ώ; είδος
  μπλούζας. Είνε άπό πιχέ &απρο,
  κίιρινο ή ρόζ πάλ. Άσορτί μέ
  τα ζιλέ είνε τό μεγάλο ψάθινο
  κανοτιέ, πού συμττλη;ώνΐι τό χά
  ριτωμένο χαί έκτάχτω; νεανιχό
  αύτό κοστοθμι.
  η Ντιστεγκέ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  Η]ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|£
  ε
  Ε
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ §
  Αιά την καταπολέμησιν τού Περο- =
  Ξ νοσπόρου. =
  Καταρνήβετε την χρήσιν τοΰ Θειΐκοΰ Χαλ- Ξ
  κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν Ξ
  ανακάλυψιν ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού 1
  δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- Ξ
  νος τού, καί είναι περισσότερον δραστιχός άπό ·£
  την μπλάβην πέτραν. Ξ
  Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. Ξ
  Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ· =
  δεμίδος, έχομεν Άρσενικβΰχον Όξυχλωριοΰχον Ξ
  Χαλκόν. Ξ
  Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας. =
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ |
  _ 'Αντιπρέσωποι Άνωνύμου Ελληνικάς 'Εταιρίας Χπ· §
  ~ μικών Προΐόντων καί Λιπασμάτων. Κ
  ΕΠΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιικιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιυιιίΓΪ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλον των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλα τα
  πλεβνεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  βέρμανοις—λβυτρβ κ. λ. π.
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΙ
  Τοϋ "Αρμστρογν
  47ον
  Καί έκτός τού στρατεύματο;
  δέν βίχε καμμίαν άλλην δύναμιν
  ε?; την όποιαν νά οτηρίζεται. Ό
  Ραουτ κάτι δπωπτεόβτο. Έπέμε-
  νεν είς τάς ερωτηθείς τού."Ηρνήθη
  νά παρασυρθή είς συζητήσεις πρό
  τής διασκέψεως τής εΖρήνης, «πό
  μακρυνόμενος τοθ χυρίου Οίματος.
  Διά νά κερδίση καιρόν & Μουστα¬
  φά Κεμάλ ίμεινε σύμφωνο; νά συ
  ναντηθή μετ' αύτοθ εί; Άγκυραν
  καί νά «Ο έκθέσν; τάς άπόψεις
  τού.
  Συνηντήθτϊσαν είς την Άγκυραν
  γύρω άπό έ*να τραπέζι γεμϋτο πό
  τα. Ό Ρεφέτ ήταν χαί αϋτός έκεϊ
  όμιλητικός 8πως πάντοτε, μέ τάς
  αίωνίας χειρονομίας τού χαί τάς
  κινήσει; τής κεφαλής, μέ τάς δ
  ποίας έξεφράζετο ίσον καί μέ την
  γλώσσαν τού! Πχρών ήταν χαί δ
  Άλή Φουάτ, δατις μόλις είχεν έ-
  πιστρέψει άπό μίαν αποστολήν είς
  Μόσχαν.Καί φυσιχά χαί ό Ρχούφ.
  Ήσαν οί δύο άνθρωποι πού ιΐχχ^
  συνεννοήθη μέ τόν Μουσταφά Κε
  μάλ είς την πρώτην εκείνην συνάν
  τηαιν τής Άμασοείας. τό 1919.Ό
  Κεμάλ έχρειάζετο τότε την 5πο
  στήριξίν των. Καί οί τρείς των
  ήσαν σημαίνοντες άνϊρι; πού εί
  χαν κάμει μεγάλα πράγματα.
  Άπέναντί των ήταν χαθισμένος
  ό Γαζής, σταχτής χαί βλοαιιβός,
  μέ πλήρη συναίσθησι τής δυνάμε
  ως καί τοθ κύρου; τού, μέ νωπάς
  τάς ίάφνας του,""σκληοό; καί ίσχυ
  ρό;, διότι δέν είχεν οίκτον ή αί
  σθήματα νά κάμπτουν την θέλησίν
  τού, ηθικάς αρχάς αί οποίαι νά
  καθιστοθν δΓ αυτόν περίπλοκον ζή
  τημα συνειδήσεως την λήψιν άπο
  φάσεων. Είχε πεποίθησιν είς την
  κρίσιν τού, είς την ίκανότητά τού
  καί τόν άστέρα τοι». "Ηξευρε τί
  ήθελε.
  Ήταν ϋτοιμος ν' άποχρύψη νά
  πραγματιχά τού σχέϊια, άλλ' ή
  ταν άκλένητος είς την απόφασιν
  νά φθάση είς την πραγματοαοίη
  σιν των σχεδίων τού δσον καιρόν
  καί αν έχρειάζετο νά περιμένη,
  ίσον καιρόν χαί άν έπρεπε άκόμη
  νά χάμη υπομονήν. Ήταν άποφα
  σισμένος νά φθάση είς την πραγμα
  τοποίησιν των σχεδίων( τού, οΐιχ
  δήποτε δπλα καί παρίστατο άνάγ
  χη νά μεταχειρισθί διά νά τα ί
  πιβάλη καί επί οιαδήποτε θυσία.
  Πόσον διέφερεν άπό τόν Μουστχ
  φά Κεμάλ τής Άμασσείας πού
  τού; παρακαλοθσε διά την υποστή
  ριξίν των. Ό Ρεούφ καί ό Ρεφέτ
  εγνώριζεν τάς ίδέα; τοθ Κεμαλ.
  Τόν είχαν άκούσει κατ' έπανάλη
  ψιν νά ικθέτη τάς ίπαναστατικά;
  άπόψεις τού. Άλλ' άν άλλοτε αί
  ιδέαι έκεϊναι είχαν θεωρητιχήν μο
  νόν αξίαν, ήδη 6 Μουσταφά Κε
  μάλ είχεν δλην την δύναμιν διά
  νά τάς μεταβάλη είς γεγονότα,
  είς ποαγματικό'τητα. θά τό ί*α
  μνε; "Η — πράγμα άσύνηθίς είς
  την ιστορίαν—έ φλογερός ίπανα
  στάτης θά μετεβάλλετο είς συντη
  ρητικόν χυβερνήτην, μιά καί είχε
  συγκΐντρώσει την δύναμιν είς τα
  χέρια τού; (συνεχίζιται)
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον παρά την Άνρο
  τΐκίιν Τράίΐϊζαν (ϊνοιντι οΙ-
  κίας μ. Μιχελιόάκπ.
  ^ιιΐΐΐιΐιιιιιιιιΐιιιΐιιιΐιιΐΕΐιΐιιιιιΐιιιιΐΐΐΐιιιΐιιιιιΐΐιιιιΐιΐιΐΐΐΐΐιΐΐΐιιιιιιιιιιιΐιΐιιχΐιΐΐΐιΐΒΐιιιιΐιιιΐιιιιιΐιΐιιιιιΐιιιιιιιιιιΐιιΙ^
  ϊ Κολών ια ι - Άρώματα Ι
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  ΣΑΠΟΥΝ1Α ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ
  καί δλα τα Εύρωτταΐκά καί Έλληνικά καλλυντικά τού
  γυναικεΐου καλλωττισμοΰ είς τού
  Γεωργαντά
  Πώλησις χονδρική καί λιανική. |
  ΗΪΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1Ι1
  II
  ΠΙΗ1—11~α ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Μ1111ΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΗ ΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι1Ι1ΙΙΗΙΙΙΙΟ1ΗΗΙ1Ι11ΙΗΙΙ1Ι1Ι11Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΐαΚΙΙΙ11Ιΐί~Ι
  ΚΟί ΙΊΩΜ! ΚΡ
  ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθού¬
  σαν Δευτέραν είς Χαράκι Μονο¬
  φατσίου ό κ. "Ιωάν. Παπαδάκης
  δικηνόρος εβάπτισε τό χαριτωμέ-
  νο κοριτσάκι τοθ κ. Μιχαήλ Σουλ
  τάτου ονομάσας αύτό Αγγελι¬
  κήν. Νά τοίς ζήση,.
  — Ο δημοδιδασκαλος ΆβΗσω·
  κάρι κ. Εμμανουήλ Γ. Πιρουνβ
  κης ονεδέξατο τδ άγοράκι τοθ κ.
  Ραδ. Παπαδάκη δώσας είς αύτό
  τό δνομα Παντελης.
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  Κ" 7
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Ανάστα-
  σιος Γεωργ. Φθενάκης χαί ή δνΐς
  Χαρά Γριβάκη ίδωσαν αμοιβαίαν
  ύιτόσχεσιν γάμου είς Άρχαναις.
  Συγχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άπεβίωσε καί 4κη
  δεύθη χθές έν ουρροπ τΐολλοθ κδ
  σμου_δ "Ιωάννης Άπ. Βλαχάκης
  έκ των παλαιοτερων λιμενεργα-
  των, συνταξιοθχος, Βιακρινό
  μενος διά τα [αΐσθήματα καί τάς
  άρετάς :τοο ώς έπαγγελματΐου
  καί πολΐτου. Τούς οίκείους τοΰ
  μεταστό.ντος καί Ιδιαιτέρως την
  οικογένειαν κ. Ί. Δεδελετάκη άρ·
  χιεργάτου των τυττογραφείων Άλι
  κιώτη, συλλυπούμεθα θερμώς.
  ♦**
  Γύρω στήν ττόλι.
  "Ολόκληρον τό θεατρόφιλον Η¬
  ράκλειον καί γενικώς πολύς καί
  έκλεκτός κόσμος παρηκοΧοΰθησε
  προχθές την πρεαιέοαν τοΰ θιά·
  σου Άνδρ£άδη μέ τό πολύκροτον
  ίργον τοϋ "Ιψεν «"Εντα Γκάμ-
  πλερ».
  —ΑΙ κριτικαί οί οποίαι εγρά¬
  φησαν είς τάς Άθηναίκάς εφημε¬
  ρίδας καί τα χοονογραφ χά σχό·
  λ>α πού άφιέρωσαν είς την κοι¬
  νωνικήν καΐ ψυχολογικήν σημα¬
  σίαν τοθ έργου οιακεκριμένοι ερ¬
  γάται των νραμμάτων, άπεδωσαν
  καί είς τό £ργον καί είς την άνα
  βίβασιν αύτοθ υπό τοθ θιάσου τής
  κ. Άνδρεάδη δ,τι διτρβπε νά άπο
  δοθή
  —Δικαιωθέντες απολύτως καί
  μέ την χθεσινήν έν Ηρακλείω έρ-
  μηνεΐαν τού τόσον άπό την
  κ. Άνδρεάδη τής οποίας τό παίζι
  μο συνήρπασε καί διετήρησεν ά.
  μείωτον τό ενδιαφέρον τοΰ θεα-
  τού, δσον καί των λοιπων καλ-
  λιτεχνών τοθ θιάσου κ. κ. Μορίδη,
  "Αποστολίδη, Δαμασιώτη τής β(-
  δος Μαίρης Λεκοϋ, ή όποΐα άπέ-
  δωσε τόσον λεπτά τόν ρόλον της
  Τέας καί τής κ. Άνθης Μηλιάδου
  ώς θείας Τζούλιας.
  — Όλοι οί καλλιτέχναι κατεχει
  ροκροτήθησαν υπό τοΰ πολυπλη·
  θοθς κοινοθ.
  — Ή χθβσινή συννεφιά ένΐσχυσ»
  τάς ύποψΐας διά την βροχήν τοθ
  Απριλίου.
  — "Ητις ώς γνωστόν εύνοεΐ τόν
  γεωργόν μέ τα πολλά σπαρμένα.
  —Υπό την προϋπόθεσιν δτι θά
  γίνουν καί τα σχετικά ραντίσματα
  των αμπέλων.
  — Τό ενδιαφέρον τοϋ κοινοθ διά
  τα νέα τή·ς ημέρας εξεδηλώθη
  καί προχθές κσΐ χθές.
  —Είτε διά των εύρέων συζητή
  σεων γύρω 6πό τα μετα^ιδόμενα
  διά των εφημερίδων, είτε πλησΐ
  όν των ραδιοφώνων ωρισμένων
  κέντρων.
  -Γενικώς έξεφράζετο ή ελπίς
  δτι αί δηλώσεις των κ. κ. Μταλαν
  τιέ καί Τσάμπερλαιν θά συνετέ
  λουν είς τόν παγκόσμιον κατευ
  νασμόν.
  —Ενεφανίσθησαν άπό προχθές
  καί οί πρώτοι ψαθακιοφοροθντες.
  —Είναι επί τού παρόντος δλϊ
  γοι άλλά προχωρούσης τής άνοΐ
  ζεως Ασφαλώς θά πληθυνθοθν.
  —Πάντως πλεκψηψΐα τό καλο
  καΐοι θά μείνουν οί άκαπέλλωτοι
  δεδομένου δτι ό μεταπολεμικάς
  αύτάς συρμός γενικεύεται τόπ
  πρό πάντων δέ άπό τούς νέους
  καί τούς κομψευομένους.
  —Είς την «Μινώαν» συνεχίζε
  ται ή προβολή τοθ συγκλονισα
  κου φίλμ: «Νύχτα έφόδου 1917» Λ
  όποία δίδει μίαν ρεαλιστκήν εί
  κόνα τοθ μεγάλου πολέμου είς
  τό δυτικόν μέτωπον,
  ό Ρεκορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνβχώρησεν δι' Α¬
  θήνας ή πιλοποιός Στέλλα Χωρα-
  ίτου, διά τα νέα καπέλλα τη,ς
  καλοκαιρινή*ς σαιζόν.
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ. - 'Εκυκλοφόρησε
  τό ύπ' άρ. 45 τεθχος (δτος ν) τοθ
  έκλεκτοθ περιοδικοϋ των 'ΑΒηνών
  «Πνευματική Ζωή·. Είς τό τεϋχος
  τουτο συνεργάζονται οί κ. κ. Ε.
  ΓιαννΙδης, Κ. Καρθαΐος, Ά. Γιο·
  λούρης, θ. Ξύδητ, Παρατηρητής,
  ΣοφΙα Μαυροειδή Παπαδάκη, "Ε-
  λισάβετ Ψάρα, Γιάννης ΧατζΙνης,
  θρ. Ν. Σταυράκης, 'Επιμηθέας,
  Γιάννης '^ηδονόπουλος, Κ. Κατσα
  ρός, Δ. Ζ. Πουλιονός, Γ. Πράτσι-
  κάς, Μελής Νικολαΐδης.
  ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ ΒΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδβς Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΜΟΝΙΐΙΚΟΝ 2ΤΑ ΙΝΑΡΙΚΑ ΕΙΛΗ
  ΤΟ
  ΠΑΑΤΙΙΑ - ΧΤΡΑΤΑ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  552ον
  Έν τώ ύπογεΐω έκείνω έτΐθεντο οί είς τό κά
  τεργον καταδεδικασμένοι μέχρι τής ημέρας καθ*
  ήν θά έστέλλοντο είς Τουλώνα. Τούς ώθουν υπό
  την δοκόν εκείνην, ΰπου έκαστος εΤχε τα σΐδερά
  τού κρεμάμενα έντός τής ζοφερας ταύτης κατοι-
  κΐας καΐ περιμένοντσ.
  ΑΙ άλύσεις ώς άλλοι βραχίονες καί οί κρΐ
  κοι ώς άλλαι χεΐρες ανοικταί ήρπαζον τούς ά-
  θλΐους έκεΐνους άπό τοθ τραχήλου, τούς συνέθλι-
  βον έν αυτοίς καί τούς άφιναν ή άλυσις ήτο
  βραχυτάτη καί δέν ηδύναντο νά καθΐσωσιν ή νά
  κατακλιθώσιν.
  "Ισταντο δρθιοι άκινητοΰντες έν τώ ύπογείω έ
  κείνω καθ" όλην την νύκτα υπό τόν θόλον εκείνον,
  σχεδόν ώς ύπ' άγχόνην μυρίας ύφιστάμενοι δοκι-
  μασιας, Εως οδ δράξωνται τοθ τοποθετημένου είς
  απόστασιν άρτου ή τής στάμνας των άνωθεν ό
  θόλος, κάτωθεν εως τό ήμικνήμιον ό βόρβορος, μέ
  τα περιττώματά των διαρρέοντα άπό των σκελων
  των, άπηυδηκότες έκ τοθ καμάτου, άναρριχώμενοι
  διά των χειρών επί τής άλύσεως διά νά.,.άναπαυ
  θώσι, μόνον δρθιοι κοιμώμενοι καί άνά πασάν στιγ
  μην διά τοθ στραγγαλισμοθ τοθ κρ(κου άφυπνιζό
  μενοι καί τίνες χωρίς πλέον νά άφυπνισθώσι.
  Διά νά φάγωσιν Ιπρετιε τόν είς τόν βόρβορον
  ριπτόμενον άρτον ν' άνεγεΐρωσιν εκείθεν διά τοΰ
  ποδός των μέχρι τής χειρός Καί πόσον καιρόν 2με
  νόν έκεϊ.
  Δύο μήνας, έξ μήνας ένΐοτε, είς μάλιστα έμει
  νεν έτος όλόκληοον.
  Τοθτο εκαλείτο προθάλαμος τοθ κατέργου. Έ
  κεΐ έρρΐφθη καί εΐς κλέψας £να λαγωόν τοθ βασι¬
  λέως.
  Καί τί εγίνετο είς τόν τάφον εκείνον; Τί δύνα
  τα Ι, τις νά κάμη έντός τάφου, ήγωνΐων ή ώς έν κο
  λάσει Εψαλλον, διότι ένθα άπέδρα π&σα ελπίς, ά
  πομένει τό άσμα.
  Είς τα ΰδατα τής Μάλτας, οσάκις προσήγ
  γιζε τό κομΐζον τούς δεσμώτας σκάφος, ήκούοντο
  πρώτον τα άσματα, πρίν άκουσθώσιν αί κωπηλα
  σΐαι.
  Είς των δεσμωτών τής είσαγγελΐας έλεγεν <ΟΙ στ(χοι μέ διετήρησαν>. Είς αυτήν λοιπόν την υπό
  γειβν είρκτήν είδον την γένεσίν των σχεδόν πάν
  τα τα άσματα είς την διάλεκτον τής άργοθς.
  Είς τόν κόσμον τούτον των ζοφεροτήτων ύπάρ
  χει θρησκευτικώς τηρουμένη ή έχεμύθεια. Τό μυ
  στικόν είνε αυτή ή ύπαρξις ολων. Τό μυστικόν διά
  τούς άθλΐους τούτους είνε μονάς ώς βάσις τής ένό
  τητος' ή αποκάλυψις τοθ μυστικοϋ είνε ώς άπό
  σηασις έκ τής άγρίας ταύτης κοινότητος ενός μέ
  λους έκ των αποτελούντων αυτήν. Έν τή γλώσση
  ή κατάδοσις λέγεται. «Έφαγε τό κομμάτι» Ώς ε[
  ό καταγγΕΐλας ε'ιλκυε πρός εαυτόν μέρος έκ τής
  θυσίας δλων καί έτρέφετο διά τεμαχΐου έκ τής σσρ
  κός εκάστου.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνοας πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΙΓΡΕΩΝ
  Α.'
  Όταν Θέλωμεν νά χαρακτηρί
  σωμεν Ινα κακόν άνθρωπον λέγο
  μέν: «Είνε σκληρός σάν τίγρις»,
  χαί δμως κανείς δέν εσκέφθη ποτέ
  πόσον άδιχοθμεν μέ τόν χαρακτηρι
  σμόν αύιδν την τίγριν. Άλλ' ό μί
  γας αυτάς παραγνωρισμένος κά
  τοικος τής ζοιίγχλας εδρήκεν επί
  τέλους χον συνήγορόν τού έν τω
  προσώπω τοθ κ Τσάμπιον, τοθ
  περιφήμου Άγγλου έξερευνητοθ
  των παρθένων δασϋν καί κυνηγοθ,
  8ατις εί; τό τελευταίον βιβ'-ίον
  τού άφηγεϊται άγνώστους πληρο
  φορίας περί· τής ζωής καί τοθ χά
  ρακτήρος τω; άγβίω/ θηρίων Κα
  τα τόν χ. Ταάμπιον δέν δπάρχει
  παρά Ινα γένος πραγματικά σχλη
  ρόν, πού χχίρεται γιά τό κακόν
  πού κάνει. Τό ανθρώπινον γένος
  Έν συγχρίσΕΐ μέ τάς τυραννίας
  καί τα μαρτύρια πού έφεΰρεν ό
  άνθρωπος διά νά κάμη τούς όμοί
  ούς τού νά 6ποφίρουν, αί σκλη
  ρότητες των άγρίων θηρίων μοιά
  ζουν μέ άθώα καί τριιφερά πχιχνί
  δία. Ή τίγρις βεβαία σκοτώνει
  άλλα θηρία, άλλά τα σκοτώνει διά
  νά φάγη καί μην πεθάνη τής πεί
  νης. Άλλ'δταν διαλίξη τό θθμά
  της προσπαθιΐ νά τό καταβάλη χά
  τα τρόπον, πού νά τό σκοτώση μέ
  μιάς χωρίς νά τό τυραννήση, χω
  ρίς νά τό χάμη νά υποφέρη. Ό ά
  γριοβούβαλος, πεύ γλυστρά άνύ
  ποπτος κάτω , άπό τίς φυλλωσΐές
  τοθ παρθίνου δάσους χαί πού ξα
  φνιχά περιά άπό την ζωήν είς
  τόν θάνατον, άπό τό χεραυνοβόλο
  χτύπημα τής τίγρεω; είς τόν αυ
  χένα τού, Ιχει πολύ καλλιτέραν
  τύχην άπδ τό πτωχόν βώδι, πού τό
  ΜΕΓΑΛΠ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαουλα,
  πολυθρόνες, κσρέκλες,κρεββάτια έκστρσ
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συν&ργεΐον έπισχευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΑΓ. ΝΗΝΑ «
  'Υποκατάστημα τοϋ έν Αθήναις, έργοστασίου
  Πολυχρονιδησ- Μπιζιώτη
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  ΆφΘάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό €ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. άκριββς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.Μ Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ
  Όλόκκχνς ήγγυημένες άπβ τ» Άνωγβιβνά Μιτάτοι
  τοθ Ψηλορειτου ευρίσκονται ϊΐς τό Πρατηριον τυροδ
  των χ. χ. Δ. Φουστοινάκη. Χ. βυλούρη καί £1« (ί'νβντι
  παλαιάς ΝβμκρχΙας.
  Γνωρίζομεν ίπίσης ότι άναλαμβάνομίν την π«ράδο-
  βιν μυζηβρών «Ις Πειραια κ» ι 'Αθήνας διά τοδ έκΐί
  προσωρινώς ίγκατβοτββέντβς ουΐιταΐρβ» μος Χ. Βυλοόρπ.
  σέρνουν οί ίνθρωποι είς χά αφα
  γε'ο γιά νά τό σ»άξουν.
  "Οπως τα πλείστα των άγρΕων
  θτ^ίων, Ιτσι χαί ή τίγρις έπιθιι
  με! νά ζή έν ειρήνη μέ τόν άν¬
  θρωπον, ό ίποϊος άντΐ νά στήνη
  παγίδες καί νά κυνηγά τάς τί
  γρεις, ήμποροθσε νά περιπατή ή-
  ρέμως μέσα στήν ζούγχλα, μέ τή
  πεποίθησιν 5τι κανένα άπό τα
  ζώα αύχά 5έν θά τοθ έιτετίθετο πό
  τέ. Τό ζψϊν πού πληγώ/εται ά
  πόν άνθρωπον, πολύ φυσικά τοθ
  άντεπιτίθεται. Εάν χατά την άν
  τεπίθεσιν σχοτωθή ό άνθρωπος, ά
  αφαλως δέν πταίει τό θηρίον Ή
  τίγρις είνε πολύ περίεργος Μιά
  νύκτα ό Τσάμπιον είς ίνα σημείον
  τής ζουγκλας, άπό τό οποίον έ
  ποάκειτο νά περάσουν τίγρεις έ-
  ατηαε μίαν χινηματογραφιχήν μη
  χανήν Χ2ΐ πλησίον αυτής Ινα προ
  βολέα. Αίφνης αντελήφθη είς όλί
  γ ών βημάτων απόστασιν μίαν τε
  ραστίαν τίγριν, πού έχύτταξε την
  μηχανήν. 'Ωιτιοθοχώρησεν άμέσως
  χαί έκρύφθηκε. Είδε τότε την τί
  γριν νά πηγαίνη κατ' ευθείαν πρός
  την μηχανήν. Έτριγύρΐσεν όλόγυ
  ρά της, την παρΐτήρησεν ίξεταστι
  χά, την ίμύρισι, καί Οστερα Εχα
  νοποιημένη εσυνέχισε τόν περίπα
  τόν της, χωρίς νά πειράξη χανέ
  να. Μίαν άλλην φοράν δ ίξερευ
  νητής επήγε νά στήαη μίαν παγί
  δα στή ζούγκλα, καί άφησε τό
  αύτοκίνητό τού μαζί μέ ίνα νέ
  γρον φύλακα στήν άχρη τοθ δρό
  μου.
  (συνεχίζεται)
  Ή αύριανή έορτη
  είςτό σπήλαιον Μιλάτου.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βρά&υ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βραδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Ϊ0-
  ρ·ν, Τήνον, Πάρσν, Νά]|ον.
  ΠραχτορΐΙον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τλ 1-41.
  ΜΙΔΑΤΟΣ 'ΑκοΙλιος (ίνταπο
  χριτοθ μ*ς) — Είνε γνωστόν τό
  δράμα τής Μιλάτου, ιοστε δέν
  είναι ανάγκη νά ί<ταθώμεν είς £σΐορι*ήν άνασκόπησιν. Έ5ω είς τό παρακείμενον σπήλαιον, έγρά φη μέ τό αίμα χιλιάδων γυναικο παίδων, μέ τόν απαράμιλλον ή ρωισμόν των άνδρών μία άπό τάς λαμπροτέοας σελίδας τής νεωτέ ρ.-χς Εστορίας μας. Άπ' ίδώ, άπό τό σπήλαιον αύτο άκτινοβολιί ή λάμψ'ς μΐ5ς ύπιιόχου έποκοιΐας, μιάς αύτοθ^ίας πού έφώτισΐ τάς οανειδήσεις τοθ κόσ^ιυ ίλο χλή?ου Ή θυσία χοθ Στηλαίου τής Μιλάτου, χατέχει θέσιν είς την νεοελληνικήν ιστορίαν, παρά πλευρα είς τό Άρκάδι είς τό Μεσολέγγι χαί τό Σϋθλι Είναι τό άποκορύφωμα τοθ πάθους διά την ελευθερίαν καί την εθνικήν ά νεξαρτησίαν. Ή Κοινότης Μιλά¬ του, χατενόησεν εύτυχως την με¬ γάλην σημασίαν τής Μεγάλης ή μέρας τίς θυσίας εκείνης. Καί χαθιέρωσε τόν έωρτασμΐν τή; επι τείου της. θά έορτάση λοιπόν χαί εφέτος. Την προσέχη Κυριακήν τοθ θωμά θά τελεσθή είς τό σπή¬ λαιον άρχιερατιχόν μνημόσυνον, τοθ δποίου θέλει προσΐη" ό θεο φιλέστατος Πέτρας Διονύσιος θά δέ είς τό μνημόσυνον αί ίοχϊί τοθ νομοθ Λασηθίου, δ «λήίος, αντιπροσοαεΐϊΐ των κοι- ντιή'ω^ χαί πλήθη κίσμου έκ των ττέοιξ χωρίων. Καί προβλέπε ται δ τι τό μνημόσυνον θά Ιχη πάνδημον μορφήν Μετά τό μνημόσυνον, θά όΌγα- νωθοθν έοοταί είς Μίλατον, άθλη τιχαί παιδία! καί έπιδείξΐ'ς, θά παρατεσή δέ υπό τής κοινότητος είς τούς έπισήμους γεθμα (ί; χό κοινοτικόν κατάοτηαα Έξ άλου πληοοφορούμίθα 5τι <ατοι βίλλιται σώνονος πο·;σΐτάΗει« ώ στβ άπό τοθ έπ^μέ-ου Ιζους νά δοθή μεγαλυτέρα ί<τισ ς αίΧ ίπισημότης είς τόν έορτασμον τής ίπετείου αυτής θί είναι δέ τοθ το δυνατόν δεδομένου 5τι έν τώ μεταξύ θά έχη άποπεριτΐύθή πλή ρως χαί ή άμαξιτή όδός Μιλά τού ώσΐε νά είναι εδκολος ή προσίλειισ ς ξένων. Καί έπιβάλ λεται πράγματι νά οργανωθή κα¬ λυτέρα δ έορτασμός τής έπετεί- ου των σφαγων τοθ Μιλάτου. Καί διά λόγους έθνιχούς, άλλά χαί διά λόγους έξυπηΐετήσεως χαί αξιοπρεπείας τοθ τόπου Καί θά γίνη Διότι έργάζονται πρός τοθτο καί τό κοινοτικόν ουμβούλι όν καί οί χάτοιχοι Βλοι, χοθ χω¬ ρίου. Ή εύνοουμένη ,· των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΜΑΤΑ Α!ΜΑΚ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚΑβ. καί είς 14 ώραιους κσί ζων- τανούς χρωματισμούο έν- σωματοΰται είς τό δερμα δσο καμμιά δλλη, καί τοθ δΐνει 6ψι βελουδένια καί "ΑΝ0ΙΞ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Άντιπρόσωπβς Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΘΕΓΓΚΟΣ ΧΑΑΚ02 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΩΝ 98)100 Πωλεΐται είς τό Κατάβτημα: ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ! ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΈκτΙθεται είς φανεράν μειο δοτικήν δημοπρασίαν ή προμή θεια είς τό Εθνικόν Πτωχο κομεΐον των κάτωθι είδων, ήτοι: 1) 245 π. κάμποτ διά σιν δόνια. 2) 34 ενδυμασίαι έξωτερικαί έκ Τόκου. 3) 34 ζεύγη ύποδημάτων έκ βιδέλου (γόβες). 4) 70 ζεύγη καλτσών βαμβα κερών. 5) 6 Δωδεκάδες Ρινόμακτρα χακί. 6) 3 δωδεκάδες προσόψια. Συμφώνως πρός Τούς ορους τούς κατατεθειμένους είς τα Γραφεΐα τής Ίερδς Μητροπό λεως Κρήτης. Ή Δημοπρσσίσ διεξαχθεΐσε ται την 20 Απριλίου έν τ{) ΊερςΙ Μητροπόλει ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ. Έν Ηρακλείω τ{) 14 Ά πριλίου 1939. ό Πρόεδρος | έ Κρήτης Τιμοθεος ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Πρός τούς ευσεβείς χαί φιλεόρ τους χρισΐιανους. Την Κυριακήν τοθ θωμα 16ην Απριλίου έ ί. τελοθμεν Άρχιε ρατιχήν λειτουργίαν μετά μνημο σύνου έν τω ίστοριχψ σπηλαίφ Μιλάτου είς μνήμην των έν αυτώ σφαγιασθέντων καί αΖχμαλωτισθίν των προγόνων ημών χατά τούς ά- πελευθερωτιχιύς χοθ έθνους άγώ νας. Ό δρθρος θά αρχίση χατά τάς 7. 1)2"ΆφιξιςΈπισχόπουώρα 8 Παρακαλούμεν δθεν τούς ευσε¬ βείς καί φιλεάρτ,ους χριστιανούς δπως προσέλθωσι^ καί σ^νενώαω σιν μεθ' ήμώ» τάς δεήσεις των 5 τιέρ τής μνήμης έκείνων, οΓτινες διά χοθ αίματός των έξηγόρασαν την ελευθερίαν μας. Έν Μιλάτφ τή" 12η 'Απριλίου 1939 Ό πρόεδρος τής Έπιτροπής Ο. Κατααράκης Τοχύταται έπιοκευα! ώρολογΐων —άσφαλεις —ηγγυημέναι είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ Ιηαράί το ΧυντριΒβνι). —Προαγωγή Κρητός Νομαρ χιακοΰ. Προήχθπ είς γρ«μματέ« «' τ« ξβως έ γραμματεύς β' τάξ«οίς χ. Ι. Καρέλλης της Νομαρχίας Άρ καδίας. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεϊα. · Σημερον 15 Ά«ριλ(ου Ββλουν ίιανυκτβρβύση τα φαρμκχεΤα Χριστοφ. Ζουράρη κ«ί Γεωργ, ϊφαχιοτνάκη. —Συλλήψεις είς Ρέθυμνον. Υπο της άστυνομίβς Ρεθύμνης συνελήφθησαν διότι ίπαιζαν ά πηγορευμίνα τυχηρά παίγνια βΐ Ιωάννης Β. 'Αχτο»διαν«Μη$, Ι¬ ωάν. Π. Ψαριανόί, Χρηστβς £. Κωνσταντινίύπς καί Ν. Μ. Ά«β στολάκης καταδικασθέντβς υπό ϊβΰ αότβφώρου αίς φυλάκισιν καί πρόστιμον. —Προαγωγαι Ερητ&ν έκ- παιδευτικών. Διά Β.Λ. ηροήχβηβαν είς τον βαθμόν τμηματάρχου «'. τάϊεως β κ Ιω. Κλωνάρης καθηγητής θϊολόγος τοδ Γυμνααίου Θηλέων Χανίων καί η Οαρασκευη Αεκανί δου διδασκάλισσα τής Ώδικής τοΰ Γυμνασίου Αρρενων Χα¬ νίων. —Ή εκμετάλλευσις των θα λασσίων συγκοινωνίαν. Ή έναρξις της έφαρμογής τοϋ τίλίυταίου νύμβυ πβρί έκμετοιλ λεΰαβως των άτμοπλοΐκών σνιγ κοινωνιών, διά τοδ όποίου συνι στάται κοινή διεύθυ> σις των άτμο
  πλοίων των έκτϊλβύντων τας έ
  σωτβρικας γραμμάς ανεβλήθη
  δια την Ιην Μαϊβυ, δι* άποφάσβ
  ως τοΰ ΰηουργικοθ βυμβουλίου.
  —Αί έμπορικαί συμφωνίαι.
  'Βδημβσιεύθη νόμος, διά τοδ ό
  ποίου κυροδται ή μετα{ύ Έλλά
  δος καΐ 'Αμερικής -συνομολογη
  βίϊσα συνθηκη έμπορίου χ«1 νόν
  τιλίας Δι' αλλου νομου έκυρώ
  Βη ή δι* άντβλλαγής έκιστολ&ν
  αυναφδεΐσα συμφωνίκ, διά τής 6
  ποίας έτροκοκοιηθησαν διατάςεις
  τινές τής έλληνοτβυρκικής συμ
  βάσενς ιτερΐ ένκ«τ«βτάσ·ως έμκο
  ρίου χά) ναυτιλίας.
  Κ. ΜυΑοποταμΙτης
  σφβαλμίατρος
  ΈτΛ ιριακονταετΐαν ατ,ο·
  κλιιστικδς καί μόνον είς τα
  δοθαλμολογικά Οσχολοόμ··
  νος, δεχεται, τούς νασχοντας
  τοός δοααλμοΰς είς τό δοθαλ
  μιατρειον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι «λησΐον της
  Πολυκλινικ*|ς ΉρακλιΙου.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χ«ριλάο« Τριχουιτη »α, ΑΘΗΝΑΙ
  Ύπερβοπιοις διχβν ενώπιον «πάντων των έν Ά0ήνβη(
  χαί Πειροιΐίΐ Δικαστήριον, Έλΐγκτικβδ ΣυνεδρΙβυ χετΐ
  Συμβουλίου ' πικρ»τ«ί«ς, φορολογΐΜκΙ δίχαι, άν«βτ·λ«1
  φβρων, διβιχητιχαΐ ύποβέσιις κ«1 σνντ«{εΐ(, νβμιχκι σ»μ·
  βουλαί, γνωμοδοτησεις χ*1 πληροφορίαι όι' άλληλβγρ*-
  Τηλ. 25-081.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  15 Απριλίου 1939
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟ2
  ΚΑΑΕΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ ΑΜΕΣΟΣ
  ΙΠΙΙΡίΟΤΙΗΗ ΣΙΡΑΙΙΑΙΠΙΙ
  ΙΑΟΡΙΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΑΣΙΑΣΕΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό γαλλιχός τύπος κα-
  λεί την Αγγλίαν όπως εφαρμόση άμέ
  σως την υποχρεωτικήν στρατολογίαν.
  Την σύστασιν ταύτην αί γαλλικαί έ¬
  φημερίδες άποδίδουν είς τόν θολόν εί
  σέτι όρίζοντα τής Εύρώπης καί την ά-
  οριστίαν τής διεθνούς καταστάσεως, ήτις
  επιβάλλει την όλοκλήρωσιν των άμυντι
  κων μέτρων των δυτικών δυνάμεων.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΠΟΛΙΤΙΚΑί ΣΥΝΟΜ1Λ1ΑΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Ρώ
  μης σημερινά τηλεγραφήματα σήμε¬
  ρον αφιχθη έκεϊ έκ Τριπολίτιδος ό
  στρατάρχης Γκαΐριγ.
  Αέγεται ότι ό κ. Γκαϊριγκ θά διε¬
  ξαγάγη μετά τού χ. Μουσολίνι συνομι·
  λίας σχέσιν εχούσας μέ την πολιτικήν
  τοΰ άξονος μετά τα τελευταία γεγονότα.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ
  Ι.ι.1λ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι ό γαλλικός στόλος άπέ-
  πλευσε σήμερον διά την βόρειον Άφρι-
  κήν.Ό στόλος άποτελείται β πό αρκετάς
  μοίρας μεγάλων χαί μικρών σκαφών.
  ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜ_ΑΝΙΚΟ] ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κ»τα τα έκ Πά
  ριαίων τηλεγραφήματα ό γερμανικός
  στόλος θά εκτελέση τα έαρινά αυτού γυ
  μνάσια είς τα άνοικτά των ίσπανικών
  άκτών.
  Αί παρισινβί έφημερίδες άφιερώ
  νούν σχόλια είς τα επισήμως άγγελθέν-
  τα γυμνάσια ταύτα τοΰ γερμανικόν στό
  λου τα όποία συσχετίζονται μέ την κατά
  στάσιν.
  Η ΥΠβΑΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ
  ΤΟΥ ΑΡ1ΟΙΣΚΟΒΟΥΤΟΥ ΚΑΝΤΕΡΜΗΟΥΡΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Κωνσταντινουπόλεως άγγέλλουν ότι είς
  τα Πατριαρχεία εγένετο τιμητική υπο
  δοχή είς τόν αφιχθέντα έκεϊ άρχιεπίσκο
  πον τού Καντέρμπουρυ.
  Επί τή αφίξει τού έψάλη δοξολθ'
  γία είς τόν πατριαρχικόν ναόν, εγένετο
  δέ δεξίωσις τοΰ "Αγγλου άρχιεπιβκό-
  που είς την αίθουσαν τού θρόνου.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΜΛΪ9Υ
  ΒΙ ΓΙΝΟΥΝ «Ρ1ΙΤΟΤΙΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη ότι ΐό
  ανώτατον έκπαιοευτικόν συμβούλιον
  θά αποφασίση επί των προαγωγών καί
  μεταθέσεων των λειτουργών τής μέσης
  έκπαιδεύσεως είς συνεδρίασιν αυτού ό
  ρισθείααν διά τάς αρχάς Λΐαϊου.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤ1ΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτοΰ μας).— Χό συνελθόν υπό
  την προεδρίαν τού κ. Πρωθυπουργοΰ
  έβδομαβιαϊον υπουργικόν συμβούλιον
  εξήτασε διάφορα νομοθετήματα.
  Οί διεδνεΐς κύκλοι καί αι δηλώσεις
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν - Νταλαντιέ.
  Οί Γερμανοί δυσηρεστημένος
  ΡΩΜΗ 14 Απριλίου (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσΐα). —Ό ιταλικάς
  τύπος σχολιάζει διά μακρών
  σήμερον τόν λόγον τόν όποϊ
  όν εξεφώνησεν 6 κ. Μουσολί
  νι μετά τό πέρας τής συνεδρι
  άσεως τοθ μεγάλου φασιστι
  κοθ συμβουλΐου.
  Αί ιταλικαι έφηαερΐδες υπο
  γραμμΐζουν την περικοπήν των
  δηλώσεων τοθ κ. Μουσολίνι
  σχετικώς μέ την αποφασίση
  κήν στάσιν αυτού άπέναντι
  οιουδήποτε, έκδηλουμένου έχ
  θροθ τής Ιταλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσίσ).—Κατά την προ
  χθεσινήν συνεδρίασιν τής Βου
  λής των Κοινοτήτων ό άρχη
  γός τής αντιπολιτεύσεως κ.
  Ατλι. παρετήρησεν 8τι ή κυ
  βέρνησις τής Μ. Βρεττανίας έ
  ξακολουθεΐ νά έχη έμπιστοσύ
  νην είς την Ιταλίαν καί μετά
  τα τελευταία γεγονότα.
  Ό κ. Σίγκλαιρ συνέστησε
  στενωτέραν προσέγγισιν μετ λ
  τής Ρωσσίας.
  Ό κ. Τσώρτσιλ ενέκρινε
  τάς δοθείσας υπό τής ΆγγλΙ
  άς έγγυήσεις είς την Έλλάδα
  καί την Ρουμανίαν καί κατέ
  κρινε τα ήμ(μετρα τονίσας
  6τι ώς βάσιν των ένεργειθν
  της πρέτιει νά Ιχη ή βρεττανι
  κή κυβέρνησις την ταχύτητα
  καί την δραστηριότηια.
  Ό κ. ΤΗντεν έπέκρινε τα
  λεχθέντα υπό τοϋ κ. Άτλυ ό
  οποίος συν τοίς άλλοις έτόνι
  σεν ότι ή Αγγλικη κυβέρνησις
  άκολουθεΐ πάντοτε την ιδίαν
  πολιτικήν. «Ότι ή Αγγλία
  ήλλαξεν πολιτικήν, έσυνέχι
  σεν ό κ. 'Ηντεν, άποδεικνύε
  ται έκ των δοθεισών έγγυήσε
  ών είς την Πολωνίαν, την 'Ελ
  λάδα καί την Ρουμανίαν.
  Ό κ. ΤΗντεν έχαρακτήρισε
  την νέαν πολιτικήν τής Άγγλί
  άς ανωτέραν τής αποστολάς
  τής Κ.Τ.Ε. καΐ εζήτησε την
  συνέχισιν αυτής άδιαλλείπτως
  πρός περιφρούρησιν τής είρή
  νης.
  —Ή νέα συνεδρΐασις τής
  Βουλής των Κοινοτήτων ώρί
  σθη διά την 18ην Απριλίου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Απριλίου (ίδ.
  δπηριαία) — Κατά τα έκ Βερο·
  λίνου τηλεγραφήματα ό γερμανι
  κός τύπος σχολιάζων τάς δηλώ
  σει; τοΰ κ. Τσάμπερλαιν έκφράζεί
  την γνώμην 5τι αύται δχι μόνον
  δέν έμετρίασαν την έντασιν τής Ιν
  Ευρώπη καταστάσεως, άλλ' άντιθέ
  τίος την ηΰξησαν πολύ περισαό
  τερον διότι δι9 αυτών απεδείχθη
  δτι ή Αγγλία συνεχίζει την εχ¬
  θρικήν πολιτικήν της πρός την
  Γερμανίαν.
  Επικίνδυνον ευρίσκει δ γερμα
  νικός τύπος καί την συμμετοχήν
  τής Ρωσσίας είς τό κοινόν μέτω
  πον αμύνης.
  Ώς πρός τάς δοθείσας έγγυή
  σεις ό γερμανικός τύπος άναφί-
  ρει δτι ειδικώς ή Ελλάς δέν εί
  χε λόγίυς νά άνηαυχτ} διά τάς
  διαθίσεις τής Ιταλίας άπέναντί
  της.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Απριλίου
  (ίδ. δπηρεσία). — ΑΕ γαλλικαί
  εφηαερίδες άσχολοθνται καί σή
  μερον μέ την διιθνή κατάστασιν.
  Ή εφημερίς «Ημέραι» γράφει
  δτι ίφ' ίσον ή Ιταλία ανέλαβε
  δποχρεώσεις πρέπει νά τάς έκ-
  πληοώση μέχρι κεραίας. Ή
  Αγγλία αναμένουσα την έκπλή
  ρωσιν των υποχρεώσεων τούτων
  δέν κατήγγειλε τό μετ' αυτής
  σύμφωνον τοθ 1938.
  Τό άγγλοϊταλικόν σύμφωνον
  και οί έν Ισπανία Ιταλοί έδελονταί.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Απριλίου
  (ίδ υπηρεσία).— Ό τύπος τής
  Αγγλίας άφιερώνει έπίσης πολ
  λά σχόλια είς τάς δηλώσεΐς των
  κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Νταλαν
  τι*. .
  Οί «Τάϊμς» γράφουν δτΐ ή τύ
  '>λ ώ
  Ρουμανίαν έγγυήσεις. ΑΕ έφημε
  ρίδες τού Βουκουρεστίου γράφουν
  2:ι Σέν δπάρχει λόγος ν' αρνηθή
  ή Ρουμανία την προσφοράν τής
  Αγγλίας.
  χη τ&0 Α.Π>ΛΪχοι*αυ $
  ΰα χριθ'ξ) μΐτά την μιγάλην τιαρε
  λασιν είς Μαδρίτην ή όποία πρό
  κείται νά γίνη την 2 Μοΐου Έ
  άν £έν άποσυρθοΰν ευτε τότε οί
  Ιταλοί έθελονταί έκ τής Ίσπανί
  άς, οί «Τάϊμς» άτήνουν σαφώς
  νά εννοηθή δτι τό σύμφωνον
  τοθτο θά καταγγ«λθη
  —Ό «Ήμερήσιος Τηλέγραφος»
  γράφει δτι ουδείς κατακρίνη την
  πολιτικήν τής Άγγλικής Κυβερ
  νήσεως, άλλά παρίσταται άνάγκη
  μεγαλυτέρας ενεργητικότητος έκ
  μέρους αυτής καί στενωτέρας συ-
  νεργασίας μεταξύ δλων των αγ
  γλικών κομμάτων.
  ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Απριλίου
  (ίδ δπηρεσία) — Ό ρουμανικός
  τύπος εδέχθη ευμενώς τάς δο
  θείσας δπό τής Αγγλίας,είς την
  ΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΣΑΚΥ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 14 Άπριλί
  ου ((δ. ύπηρεσία) — Ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών τής
  Ουγγαρίας κ. Κσάκυ προέβη
  είς σημαντικάς δηλώσεις ένώ
  πιον τής έπιτροπής επί των έ
  ξωτερικών ζητημάτων.
  «Ή θέσις τής Ουγγαρίας έ
  τόνισεν ό Οΰγγρος ύπουργός
  έναντι τής Ρουμανίας είνε
  πραγματικαί δύσκολος, διότι
  αυτή διακηρύττει δ τι είμεθα
  έχθρικώς διατεθειμένοι άπέ
  ναντί της. Ή Ρουμανία δμως
  δύναται νά είνε βεβαία δτι θά
  δεχθώμεν τάς άπόψεις της
  υπό τόν δρον δμως νά δεχθή
  καί έκείνη τάς ιδικάς μας ο
  σον άφορδ τάς ούγγρικάς έν
  Ρουμανία μειονότητας».
  Ό κ. Κσάκυ εβεβαίωσεν ά
  κολούθως δτι ή Ούγγσρία
  σκέπτεται νά υπογράψη συμ
  φωνον μετά τής Ρουμανίας
  ανάλογον μέ τό ύπογραφέν
  μετ' άλλων κρατών, σχετι
  κώς μέ τό ζήτημα των μειο
  νοτήτων.
  ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΟΧΥΡΟΥΤΑΙ
  ΜΤΜΙΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία). — Κατά πληρο
  φορίας τού πρακτορείου Τραν
  σότσεαν χθές καθ" όλην την
  ημέραν κατεσκευάζοντο τα
  όχυρωματικά έργα είς τα βό
  ρεια σημεΐα τής περιοχής τοθ
  Γιβραλτάρ.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 14 Απριλίου
  ((δ. ύττηρεσία) — Ή εντύπωσις
  έκ των δηλώσεων των κ. κ.
  Νταλαντιέ καί Τσάμπερλαιν
  έν Άμερική υπήρξεν λίαν Ικα
  νοποιητική. ΟΙ πολιτικοί κύ
  κλοι τάς ευρίσκουν πλήρεις
  άνδρισμοθ καί άποφασιστικό
  τητος. Αί άμερικανικαί έφημε
  ρίδες έξ άλλου χαρακτηρί
  ζουν τάς δηλώοεις ταύτας ώς
  σοβαρόν σταθμόν διά την είρή
  νην τής Εύρώπης.
  30 Πρωϊνή
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ
  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΕΓΓΥΗΣΕΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ Β^ΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΟΥΣΙΑΠΙΚΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΣΙΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό γερμανικός τύπος επι
  τίθεται εναντίον τής Γαλλίας καί Αγ
  γλίας διά την παροχήν έγγυήαεων είς
  την Έλλάδα, Ρουμανίαν καί Τουρ¬
  κίαν.
  Αί έφημερίδες τού Ράϊχ θεωρούν
  την τακτικήν αυτήν ώς δημιουργοΰσαν
  δυσπιστίας είς την Ευρώπην καί άπο
  βλέπουσαν είς την κύκλωσιν τής Γερ
  μανίας.
  Η ΕΟΡΤΗ
  ΤΗΣ ΖΩΟαΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
  Μετά [[πάσης έπισημότητος
  καί έν συρροή πλήθους κό·
  σμου τόσον έκ των προαστεί·
  ών δσον καί έκ τής πόλεως
  έπανηγυρίοθη χθές έν Χρυσο
  πηγή ή έορτή τής Ζωοδόχου
  Πηγής έν τώ αύτόθι ψερωνύ
  μω νοώ. Ή θεία λειτουργία
  έτελέσθη υπό τοΰ Μητροπολί-
  του Κρήτης κ. Τιμοθέου. Είς
  την πανήγυριν παρέστησαν
  τιμητικώς τμήματα. στρατοΟ,
  Έθν. Νεολαίας καί Προσκό
  πων καθώς καί ή Δημοτική
  Φιλαρμονική.
  Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  Σήμερον άρχεται είς Αρκαλο¬
  χωρι ή άπογραφή των έμπόρων
  τής περιφερείας δπό τοθ άρμο
  δίου επί τής άπογραφής δΐταλλή
  λου παρά τω Εμπορικώ Επι-
  μελητηρίφ, Ηρακλείου κ. Ιω.
  Πολυχρονίδη αυριον δέ θά διε¬
  νεργηθή είς 'Άνω Άρχαναις χαί
  ή άπογραφή των έμπόρων τής πε
  ριοχής ταύτης. Την 22 τρέχ. θά
  διενεργηθή έπίσης ή άπογραφή
  των διαμενόντων είς Μοΐρες καί
  ϊς την περιφέρειαν αυτών, έμπό
  ρων.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Διευθυντής τοθ άνασυστα
  θέντος Ταμείου Ιεραπέτρας
  διωρίσθη ό λογιστής έσόόων
  τοθ ΤαμεΙου Ηρακλείου κ.
  Νικ. Λιανουδάκης·
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Ο κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Σήμερον αφικνείται άεροπο
  ρικώς είς την πόλιν μας 6 ύ
  πουργός των Οίκονομικών κ.
  Αποστολίδης συνοδευόμενος
  υπό ανωτέρων ύπαλλήλων
  τοϋ ύπουργείου καί τοθ Γεν.
  Λογιστηρίου. Ή κάθοδος είς
  Κρήτην τοθ κ. Αποστολίδη
  σχετίζεται ώς είχεν άναγραφή"
  μέ την επιθεώρησιν των Οίκο
  νομικών ύτιηοεσιών έντή νήσφ.
  Έπίσης σήμερον αφικνείται
  ό Διοικητής τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος κ. Τσουδερός, έρχό
  μενος ωσαύτως ; άεροπορικώς
  δι' ύπηοεσιακούς λόγους.
  Είς τούς άφικνουμένους έ
  πισήμους θά παραθέση ό Δή
  μος μας γεθμα την μίσημβρΐ
  αν, την δ' εσπέραν τό 'Εμπορι
  κόν Έπιμελητήριον.
  ΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  Τό δπουργεΐον τής Γεωργίας
  διέταξε τα Γεωργιχά Ταμεΐα τα»
  Νομών, δπως αί δαπάναι το»
  «ϋϊκου τοθ Άγρότου» αί γινόμε
  ναι μέχρι τής 31ης τού λήξαντος
  μηνός Μαρτίου, περιληφθοθν είς
  κατάστασιν, ήτις δέον νά δποβλη
  θή είς τό δπουργεΤον. "Οσον ά
  φορδ την περιουσίαν των τέως
  Γεωργικών Έπιμελητηρίων, αΰιη
  θά παραδοθή είς τόν «Οίκον τοθ
  Άγρότου» διά ταχτικοθ πρωτο-
  κόλλου.
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ 0 ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ.ΜΕΤΙΞΑΣ
  Ό Έπιθεωρητής των δημ. σχο
  λείων'Ηρακλείου κ.Βαλέργας άπηύ
  θυνε πρός τί.υ; διευθυντάς των 5η
  μοτικών σχολείων τής περιφερείας
  εγκύκλιον διά τής οποίας γνωρί
  ζει δτι πρωτοβουλία μαθητών καί
  μαθητριων τής Μέσης καί Δημο
  τικής έκπαιδεύσεως απεφασίσθη
  ή διενέργεια είς δλα τα σχολεΐ*
  προαιρετικοϋ έράνου τό προ'ιόν
  τοθ όποίου θά διατεθή διά την ά
  γοράν πολυτελοθς λευκώματος έ«
  περγαμηνων μέλλοντο; νά δωρηθή
  είς τόν πρωθυττουργίν κ. Ί. Με-
  ταξάν είς ένδειξιν τοθ πρός την
  εκπαίδευσιν έκδηλωθέντος ζωηροϋ
  ένδιαφέροντος αυτού Συνΐσ-α δέ
  δπω; άνάλογος Ιρανος διενεργηθή
  καί μεταξύ των μαθητών εκάστου
  σχολείου τής περιφερείας.
  ΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ
  ΤΩΝ ΣΑΠΩΝΩΝ
  Τό ύφυπουργεΐον Άγορανο
  μίας δι' έγκυκλίου τού γνω
  ρίζει 8τι ή απόφασις τοθ Ά
  νωτάτου ΧημικοΟ Συμβουλί
  ου ή καθορίζουσα τάς ποιό¬
  τητος των σαπώνων είς κατη
  γορίας α', β' καί γ' άντί των
  μέχρι τοθδε ύπαρχόντων τύ
  πων ποιότητος έξαιρετικής,
  ττρώτης κοί δευτέρας, πρόκει
  ται ανυπερθέτως νά εφαρμο¬
  σθή άπά 1 Μαΐου μέχρι τότε
  δέ δέον νά κατανσλωθώσιν α{
  είς χεΐραςτώνέμπόρων καί βιο
  μηχάνων υπάρχουσαι ποσό
  τητες σαπώνων παλαιοθ τύ·
  που.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΟΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ
  ΣΥΝΑΣΠ1ΣΜΟΥ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 "Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά τηλεγρα
  φεϊται έκ Παρισίων καί Λονδίνου ου-
  νεχίζονται δραστηρίως αί συνεννοήσεως
  των δυτικών δυνάμεων διά τόν σχημα¬
  τισμόν πλήρους συνασπισμού αμύνης
  εναντίον των έπιθέσεων των όλοκληρω
  τικών κρατών.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΝ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΘΕΞΗ
  ΚΑΙ Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ' ά τηλεγρα¬
  φείται ό άγγλικός τύπος ύποστηρίςει
  ότι είνε ζωτική άνάγκη όπως είς τόν
  συνασπιαμόν αμύνης εναντίον των ά-
  ποοκλήτων έπιθέσεων μεθέξη χαί ή σο
  βιετική Ρωσσία.
  ΕΛΗΞΕΝ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ '
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΑβΙΙΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή αυνεδρίασις τής Άγ¬
  γλικής Βουλής ενώπιον τής οποίας ω¬
  μίλησεν ό κ. Τσάμπερλαιν έληξε χω·
  ρίς ψηφοφορίαν.
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΟΜΜΑίΑ
  ΣΥΜΦΟΝΑΜΕΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ,
  ΑΘΗΝ%Ι 14 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι βεβαιούν έκ τής άγγλικής πρω¬
  τευούσης ότι δλα τα άγγλικά κόμματα
  συνεμερίσθησαν σχεδόν πλήρως τάς ά-
  πόψεις τής κυβερνήσεως.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΛΙ
  ΔΙΑΤΑΓΕΝΕΒΛΙΑΤΟΥΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 «Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Βερο¬
  λίνου τηλεγραφήματα μεγάλαι έτοιμα-
  σίαι συνεχίζονται είς όλην την Γερμα¬
  νίαν διά τόν έορτασμόν των γενεθλίων
  τού καγκελλαρίου Χίτλερ.
  Ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
  ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Β ε
  λιγραδίου ότι σήμερον αφικνείται έκεϊ
  δι ερχόμενος διά Βερολίνον, ό ύπουργός
  τής Λαϊκής Διαφωτίσεως τού Ράϊχ Δρ.
  Γκαϊμπελς.
  ΪΗ Μ ΑΗΤΙΚΟΤΑΤΑΙ ΑΙΙΑΟΪΕΙΙΤΟΪκ ΡΟ ΥΖΒΕ ΑΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—-Την νύκτα ό κ. Ρούζβελτ
  θά έκφωνήση σημαντικώτατον λόγον επί
  τής διεθνούς καταστάσεως άπό τοθ ρα·
  διοφωνικού βταιθμού τής Ούαβιγκτώνος,