97166

Αριθμός τεύχους

5141

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμεριχής
  έτησια 8ολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΙ ΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΛΥΡΟν
  ΪΙΙίιΒιΙΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5141
  ΤΟ
  ΤΑΞ
  Ή χθεσινή άφιξις τοΰ ύ-
  πουργβΰ τωνθίχβνβμικών κ.
  Αποστολίδη είς την πόλιν
  μας δέν ϊχβι ασφαλώς, ότε-
  νόν ύπηρεσιακόν χαρακτη-
  ρα χαί σκοπόν μόνον. "Έχει
  σκοπόν ευρύτερον καί κατά
  τουτο σημασίαν μεγάλην. Ό
  φείλεται βεβαίως είς την τα·
  κτικήν την οποίαν ενεκαι¬
  νίασεν ό κ. Ύπουργός νά
  Ιρχεται κίς άμεσον επαφήν
  μέ τούς προΥσταμένου; των
  ύπ' αυτόν ύπηρεοιων έν ταίς
  επαρχίαις, νά ένεργή αυτο¬
  προσώπως επιθεώρησις καί
  νά δίδη όδηγίκς καί έντο-
  λάς. Αποβλέπει ομως καί
  είς την έπιτόπιον διαπίστω-
  σιν των συντελουμένων είς
  τας επαρχίας πρβόδων χαί
  των υφισταμένων άναγχών.
  Καί παρέχει μίαν νέαν α¬
  πόδειξιν τοΰ ένδιαφέρβντβς
  τής οημεοινής κυβερνήσεως
  δια την ελληνικήν επαρχί¬
  αν, δια την ύπαιθρον, δια
  τόν μοχθοΰντα χαί έργαζό-
  μενον δια τό εθνικόν καλόν
  μακράν τής πρωτευούσης, λα
  όν. Ό Κρητικός λαός πβύ
  τόαα έχει δείγμκτα της κυ¬
  βερνητικάς στοργής, έξετίμη-
  σε' καί την νέαν αύτην εκ¬
  δήλωσιν καί δι' αύτό ή υπο·
  δ·χή την οποίαν έπεφύλα-
  {κν είς τόν κ. 'Αποστολίδην
  υπήρξε τόσον κίλικρινής χαί
  Βερμή ίσον χαί αύθόρμητος
  εντελώς. Διότι ό Κρητικός
  λαός γνωρίζη νά τιμά έκεί-
  νους πού φροντίζουν δι' αυ¬
  τόν, 2πως γνωρίζει χαί νά
  έργάζεται νά μοχθρ χαί νά
  παράγα. Τας άρετοΐς αύτάς
  των Κρητων, βα διαπιστωθη
  ό χ. ύπουργός των ΟΙκονομι
  κων χατά την διαμονήν τού
  είς τόν τόπον μας.
  Ό χ. Αποστολίδης, ώς ύ·
  πεύθυνβς διαχειριστής των
  οικονομικήν τής χώρας, γνω
  ρίζΐι καλύτερον παντός άλ¬
  λον πόσα ό τόπβς μας συνεισ
  φέρει είς τό κράτος χαί τόν
  δημόσιον πρβΰκολογιβμόν.
  Γνωρίζει ότι ή Κρήτη χαί
  Ιδιαιτέρως ο νομός μας, μέ
  τόν πλβδτον των εδαφών
  της, μέ την μεγάλην παρα
  γωγήν της, μέ την δημιβυρ
  γικότητά της, είσφέρει είς
  τ· χράτος τόσα, όσα κανέν
  άλλβ διαμέρισμα τής χώρας.
  Διότι κανέν &λλο διαμέρι¬
  σμα δέν έχει επιδοθή μέ τό¬
  σον ζήλον χαί τόσον ενθου¬
  σιασμόν, μέ τόσον βργώδη
  παλμόν είς τα Ιργα τής εί-
  ρηνικής πρβόδβυ χαΐ τής α¬
  ναδημιουργίαν ίσον τό Η¬
  ράκλειον.
  Τό γεγβνός άλλωατκ ϊτι
  χατα το παρελθόν έτβς, τό
  εμπορικόν ίοβζύγιόν μας,
  ούμφωνα μέ τα στατιστικά
  στοιχεΐα τβδ τελωνείβυ τής
  πόλεώς μ«ς ίκλεισε μέ ενερ¬
  γητικόν ύπόλβιπονπλέον των
  τριακβσίων έχατβμμυρίων
  δραχμών είνε αρκετόν νομί
  ζομεν διά νά χαταδείξη την
  τεραστίαν ανάπτυξιν τής πά
  ραγωγής χαί την ιδιαιτέραν
  ·λ»ς βΐκβνβμικήν θέσιν τβϋ
  νομβδ μας. Τό Ηράκλειον
  όπως καί ή Κρήτη όλόκλη
  ρος χατέχει σήμερον την πρώ
  την θέσιν χαί άπό απόψεως
  καλλιεργειών χαί άπό άπό
  ψεως στρεμματιχής άπβδόσε
  ως. Οεωρεΐται ίνα προνομι
  οδχον διαμέρισμα χαί τουτο
  Χ*Ρ·5 βΐς κτ«ν μόχθον των
  κατβίκων χαί την στοργήν,
  την μέριμναν χαί την παν
  τοειοή ενίσχυσιν τού χρά
  τους.
  Ύπβλβγίζεται δέ ίτι μετ1
  ολίγα ίτη, όπότε θά Ιχουν
  έχτκλβοθη τα μκγάλα παρα-
  γωγικά χαί συγχοινωνιακά
  •ργα, ή παραγωγή τής νή¬
  σου θά δικλαοιαοβό. Ή Ερή
  τη, πβύ είχεν έγκαταλειφθή
  κατά τρόπον έγκληματικόν
  κατά τα τελευταία ίτη άπό
  τό χομματικόν Κράτος, πε·
  ριβληβεΐοα άπό την στοργήν
  τής σημερινάς Κυβερνήσεως
  καί ένιβχυθιΤακ είς την πρβ
  §Λά·ιι*ν της, επιδοθή «πό
  τριετίας μέ νέαν θερμήν είς
  τα δημιβυργιχά έργά της
  Ό Κρητικός λαός, φιλήσυ-
  χβς χαί νομιμόφρων, φιλο
  κρόβδος χαί έργατικός, έ-
  στράφη μέ στοργήν είς την
  γήν. Προαηλώθη είς αύτην.
  Τήνέκαλλιέργησεν έντατικά.
  Την άνεμόχλευσε. Την έγβ
  νιμβποίησε μέ τόν ίδρώτα
  τ Ας άγίας εργασίας τβυ. Καί
  την κατέστησε πλουσίαν χαί
  παρχγωγικήν.
  Ό κ. Αποστολίδης θά έ¬
  χη την ευκαιρίαν να διαπι
  στώση τή ν ευχάριστον αύ
  την μεταβολήν των τριών
  τελκυταίων «των κατά την
  άνά την νήοον διαδρομήν
  τβυ. ©' αντικρύση παντβΰ
  τό ηράσινον των άμπελιών
  καί των δημητριακών καί
  των ελαιών καί των αλλων
  καρποφόρων δένδρων πού
  σχηματΐζουν δάση όλόχλη
  ρα. ©« ίδη όχι μόνον τούς
  κάμπους άλλά καί τα βου
  νά άνεμοχλευμένα, καλλι
  εργημένχ, χατάφυτα. Καί
  παντοθ θ' ακούση τόν ηχον
  τής άξίνης καί τής δημιουρ
  γιχής εργασίας τόν θόρυβον.
  Διότι ή Κρήτη όλόχληρο;
  όμοιάζει πρός ένα άπέραν
  τον στρατόκεδον εργασίας.
  Καί δέν ύπάρχει «μφιβολία,
  ότι έν τή άρμοδιότητί τού,
  θά προβή είς τάς καταλλή
  λβυς ίβΐοηγήσεις πρός την
  Κυβέρνησιν . διά την μέγα
  λυτέραν ίτι ένίοχυσιν της
  άναδημιβυργικής πρβσπαθεί
  α; τοδ τόπου αυτού. Καί^άπό
  της απόψεως αυτής τό υπουρ
  γικόν ταξ(διον πρβσλαμβάνει
  ιδιαιτέραν όλως σημασίαν.
  Ή έλευσις τοΰ κ. 'Αποατο
  λίδη άποτελοΰσα νέαν έκ
  δήλωσιν ατβργης τβδ νέβυ
  χράτους πρός την Κρήτην,
  θά ώφελήση άναντιρρήτως
  τα ζητήματα της άλλά χαί
  θά γίνη άφορμή νά μεταδο
  θοδν είς τόν αρχηγόν τής
  κυβερνήσεως ωρισμέναι πραγ
  ματικότητες καί αλήθειαι πε
  ρί τοΰ πόσον έτελεσφόρησ&ν
  είς την ύγιά μάζαν τοΰ
  Κρητικού λαοΰ η πνοή
  τοϋ νέου κςάτβυς χαί πόσον
  έμμόνως είνε ή Κρήτη όλό
  κλήρος προσηλωμένη είς
  τα &1ρηνιχά της έργα. Διά
  τουτο καί χαιρετίζομεν την
  άφιξιν τοΰ χ. Αποστολίδη
  μέ την θερμήν των φιλοξέ
  νων αίσθημάτων τα όποΤα
  χαραχτηρίζβυν πάντβτε την
  μεγαλόνησον καί τβύς κα
  τοίχβυς της.
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΑΗΑΟΝΙΩΝ
  ΚΕΛΑΪΑΙΣΜΟΙ
  Δέν είνε μικρή τύχη νά ξυ
  τινάς καί νά κοιμασαι μέ τό
  τραγοΟΕι των άηοονιών. Στή
  Μεσσαρα, την εποχήν αυτή,
  ξημερώνει κοΐ βραδυάζει μ'
  αϋτές τίς έαρινές συμφωνίες
  πού τιλημμυρΐζουν την άτμό-
  σφαιρα καί δονοθν τόν ούρα
  νό μέ τρΐλλιες κι' άριες. ΠρΙν
  άκόμη χαράξει ή αύγή καί
  ροδΐσουν οί βουνοκορυφές, ά
  κούονται άπό τίς ρεμματιές
  οί πρώτεςνότες πού δέν μπο
  ροθν νά μποθν σέ κανένα
  πεντάγραμμο πού δέν κατώρ
  Θωσε κανένας γίγας τής τέ
  χνης τοθ ρυθμοθ νά συλλά·
  βη καί νά αποδώση σέ μουσι
  κό δργανο. ΜελωδΙες καί ρυθ
  μοί γεμΐζουν τόν κόσμο καί
  κυριαρχοθν τοθ σύμπαντος.
  Ποίος άόρατος μαέστρος διευ
  θύνει αυτή τή θεΐα συμφωνία;
  Δέν είναι ίΰκολη ή άπάνχησι
  σία μυστήρια τής ψ6σεως.
  Μέρες όλόκληρες, χαρού-
  μενες αύγές καί μυρωμένα
  δειλινά, νύχτες γσληνεμένες
  άστροφώτιστες, παρακολουθή
  σα τίς συναυλΐες αυτών των
  άρχιτραγουδιστΛν τοθ κόσμου
  Αί_φιλοξενούμεναι
  προσωπικάτητες
  Εύρώττη κοΙ Άμερική
  Ο 1ΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  Ό Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  χ. ΕΜΜ ΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  Τό Ηράκλειον δέν αφήνη «ομγκίνητβν ή χθεσινή
  άφιξις καί τοϋ έπιλέκτου τέκνου τής Μεγαλονήσου κ.
  Έμμ. Τσουδερου. Γνωρίζον νά εΰγνωμονή χαί νά γεραί·
  ρη έκείνβυς πού τό έξυπηρετοϋν καί τόένισχύουν ολο-
  χρβνίως είς τάς έκδηλώσεις τής προόδβυ χαί τής πρός
  τα άνω πορείας τού, στρέφει αύτην την στιγμήν βλέμμα
  βαθείας εκτιμήσεως άλλά χαί εύλόγου ύπερηφανείας πρός
  τόν άκαταπόνητβν συντελεστήν τής σημερινάς τού οίχβνο
  μικής χαί παραγωγιχης άκμης, Διοικητήν τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος.
  Ή γωνία αυτή της έργώδβυς προσπαθείας καί της φα-
  νατιχής πρβσηλώσεως είς τα είρηνικά ίργα, τα όποϊκ τό¬
  σον διησφάλισε τό νέον Κράτος άπό έναντιότητας χαί
  έσωτεριχβύς περισπασμούς, έκτιμά πολύ διχαίως άλλως τε
  τό ότι παρ' ίλον τόν ,,φόρτβν της εργασίας των γενι
  κων οικονομικήν ζητηματων τής χώρας, ό χ. Τσουδερός
  δέν παρέλειψεν ευκαιρίαν, δέν αφήκεν ουδέ στιγμήν άχρη-
  σιμοποίητον προχειμενου νά περιβάλη μέ στοργήν, με-
  γάλου οίκβνομικοδ χειραγωγοΰ τόν τόπον μας.
  Καί ότι, αί έπανκιλημμέναι σωφρονες έπεμβασεις τού,
  είς ώρας κρισίμους, είς στιγμάς πού ήπειλεϊτο καί έ-
  β«ινε πρές οικονομικήν καταβαράθρωσιν, διέσωσαν την
  τοπικήν παραγωγήν, τό πλουτοφόρον εθνικόν προΐόν
  τής σταφίδος, εξήγαγον τό τοπικόν εμπόριον, τόν Ισχυ¬
  ρόν αυτόν βραχίονα τής έθνικης μας οίχονομίχς, ά¬
  πό συμπληγάδας χαί ωδήγησαν τάς οικονομικάς τού
  χατευθύνσεις είς δρόμον ασφαλείας χαί βάσει; σταθε¬
  ράς.
  'Υπερήφανοι οί Ηρακλειώται διά τόν υπέροχον συμ¬
  πολίτην των μέ την μεγάλην εθνικήν δράσιν, διχαίως
  εξεδήλωσαν χθες κατα την ταύτόχρονον μετά τοδ φιλο·
  ξενουμένου τού ύπουργοΰ των Οίχβνομιχών χ. Αποστο¬
  λίδη άφιξίν τού, άχλόνητα τα αίσθήματα τής βαθβίας εκτι¬
  μήσεως καί βύγνωμοσύνης των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Απριλίου (Ί3.
  ύπηρϊσίβ).—Τηλβνραφοΰν έξ Ούά
  σιγκτων, ότι 6 ποόβορος Ροδζβελτ
  εξεφώνησε χβές κατά την
  συγκέντρωσιν των δκυθυντ&ν τβΰ
  Γραφβίου τής κΠαναμερικανι«ής
  Ενώσεως» τόν μβτά τβσου ένύια
  φέρβντος αναμενόμενος λόγον
  τού. Ό χ Ροθζβελτ έν άοχή άν«
  φερθή (ϊς τβυς τελευταίους λό
  γβυς των κ. χ Χίτλβρ κα) Μου
  σολΐνι. τονίσας τβύς ίΐσμβύς, όϊ
  οποϊοι συνώεβυν την Ευρώπην μέ
  την Αμερικήν '*ιτβυ8υνόμ«νος
  προφανω; αίς τούς ότταδοός της
  πολιτικής τής άτομονώσίιυς (Ιπ'ν
  δτι <>ή άμερικκνιχή βΐχβγένεια
  των εθνών δεδικαιολογημένως δ >
  ναται ήδη να όμιληοη πρ^ς τόν
  ϋπέλοιπον κόσμον χαί νά ζητήση
  άπό τα εθχη των άλλων ηπίιρων
  νά ένωπαθοΰν τής φωνής της. Τα
  συμφιρο> τα μας είνε ίΰρύτϊρα ά
  πό την απλήν υπεράσπισιν τής γ)
  πϊίρου μας
  «Δέν ύπίρχβι, συνέχισιν έ πρόβ'
  δρος, μοΐριχ, ή οπβία οδηνβί τόν
  παλαιόν κόσμον είς την καταβτρο
  φην. ΟΙ &νβρνποι Δέν εί « χ(χ
  μαλωτοι τής μοίρας, άλλά τού
  νού των. Διαββτουν έν ίαοτοΐί
  την δύναμιν νά έλβυθβρωβοϋν
  άνά πάσαν στιγμήν. *όλις πρό ό
  λίγων ημερών έ άρχηγός μβγ*λον
  έθνους βΐπβν, δτι Α χώρα τού βΐ
  νβ «οιΙχμάλΜτος» »1ς την Μεαίγϊι
  όν. "Ολίγον βρκδΰτβρον άλλας
  άρχηγός κράτου;, πληοοφορηθίίς.
  δτι γειτονικη χωρ* εΐχε συμφω
  νήακι νά ΰΐτΕρασπίση την άνεξάρ
  τηοίβιν άλλβυ γ«1τβνος, ίχαραχτΐί
  ρισϊ την συμφωνίαν αύτην ώς
  «απειλήν» καί «κύκλωσιν». Έν
  τούτοις, δέν ΰπάρχει κύχλωσις, η
  | άπειλή, η φυλάκισις φιλειρηνιϊιου
  ίθνους υπό άλλου έπίσης φΐλΕιρη
  νικοϋ»
  Πβραιτίρω έ χ. Ροδζββλτ εί
  «ν, ότι- είς τό δυτικόν ήΌί
  ριον «κάμνομεν τάς διαβ
  μ«ς όχι κκτίπιν πβλίμων,
  συνίπεία τής φιλαιρηνικπί μβς
  βϊλήσεως. Ή άμβρικανικπ «Ιρίινη,
  την οποίαν έορτάζομεν σήμερον,
  δέν ίχβι αδυναμίαν έν έβΰτη.
  Εΐμϊθα έτοιμοι νά την βι«ττ/ιρή
  σωμβν, νά την ύπερασπίσωμεν ^ μέ
  χρις εσχάτων δι'3λων μας τβν ιδτ>
  νάμεων, άντιτάασβντες βίαν χά
  τα τής βία;, άν γίνη άπόπβιρα
  άνατροπής των θ&σμων μ«ς, η
  παραβιάσεως τής άνΐξαρτηβίας ο!
  ουίήποτβ μίλους τής έμάδβς μας.
  Άν ή επίθεσις άαχηθό διά τής
  μεθόδου τής οίκονομικής πιέοεω;,
  ίγνυώμαι, ότι ή χώρα μβυ θά
  παράοχη καΐ οΐχονομιχήν βοή
  θείαν καί τοιουτοτρόπως ουδέν
  κοντά στό ποταμάκι πού κυ
  λ$ άργά, μουρμουριστά τα
  κρουσταλένια τού νερά κά
  τω άπό τό κατρικό σπΐτι τοΟ
  χωρίου μου. Ένα τοσοώτσικο
  πουλάκι, άσθενικό, πού τό
  σκεπάζει ένα μικρά φύλλο
  τοθ πλατάνου πού τώρα μό
  λις άνοΐγει, είναι τό άη-
  δόνι. Ουτε νά τό διακρΐνης εί-
  μπορεΐς καθώς είναι σκσρ
  φαλωμένο στό κλαδί ή είναι
  κρυμμένο μέσ' στό βάτο. Κι'
  ομως, άνοΐγει τό μικρά τού
  ράμφος κοΐ άπ' τό λεπτότα
  το λαρθγγι τού άναβλϋζει
  χεΐμαρρος μουσικής πού πλημ
  μυρΐζει γή κι' αΐθέρες. Μέ
  ρες καί νύχτες τρσγουδεϊ
  άδιάκοπα. Κσί δμως δέν έπα·
  ναλαμβάνει ποτέ την Ιδία
  στροφή, δέν τραγουδεΐ ποτέ
  δύο φορές την Τδια αρια.
  Δέν διακόπτει οΰτε λεπτό. Οί
  χωρικοΐ μας Ιχουν μίαν ώ-
  ραία (στορΐα, ένα θαυμάσιο μΟ
  θο πού έξηγεΐ αύτό τ* άδιάκο
  πό κελάϊδισμα των άηδονι-
  ών. Κάποτε, λέγουν, ενα άη
  δόνι ξεχάστηκε στή φωληά
  τού κι' άποκοιμήθηκε. Ένας
  γάντζος τοθ κλήματος, πού
  άνάητύσσεται την εποχήν
  αυτή μ' έκπληκτική ταχότητα,
  μεγάλωσε τή νύχτα, έτύλιξε
  στό λαιμό τ' άηδόνι καί τδ
  πνιξεν άπό τό σφΐξιμο. Κι' ά
  πό τότε τ' άηδόνια ώρκΐσθη
  καν νά μή κοιμοθνται οΰτε
  λεπτό δσο καιρό μεγαλώνουν
  τα κλήματα—δηλαδή δλη την
  άνο ξι. Καί γιά νά μην τα
  πάρη ό ϋπνος τραγουδοόν συ
  νεχως νέους σκοπούς κι'
  έρμηνεύουν τόν έρωτα καί τό
  πάθος των καί τα προσφέ-
  οουν σέ στροφές στούς πι
  στούς συντρόφους των.
  Θρθλος είναι βεβαία αύ¬
  τάς. 'Δλλ' είναι τόσον ώραι·
  ος, τόσον άληθοφανής καί τό¬
  σο ταιριασμενος! Τό τραγοθδι
  τθν άηδονιών είναι πραγματι
  κά πάθος. Ένα πάθος πού
  δέν γνωρίζει οΰτε κούρασιν ου
  τε έμτιόδια καί πού όδηγεΐ
  πολλές φορές στό θάνατο, 8·
  πως τα μεγάλα πάθη της άγά
  πης καί τής ελευθερίας. Γιατί
  δέν είναι ύπερβολή δτι ύπάρ-
  χούν περιπτώσεις πού άπέθα
  ναν άηδόνια άπό τό ττάθος
  άμεριχανιχόν Ιθνος θά »κοχρ<Μ θή νά παραχωρήση την έλευθπ ρί«ν τού κρΐς διατήρησιν τής οί χονομιχής τού εΰημερίας Τέ) πνεϋμα τής δηλώσεως τής ΛΙ^ιας είνε: ηιτειρωτικπ άλλπλ«γγύη. Κ*τότιν προσπαθειών — συνίχι σιν ό χ. Ροΰσβελτ— αί οποίαι διήρχισαν πεντήκοντα ίτη η άμ· ρικανιχή οΐκογίνβια, ϊΐνβι σήμ· ρβν βημαντιχόν σύνολον αυνίργ» ζομέννν όμάίων, τό οποίον άντι μβτωπίζβι μέ ήρβμΐαντήν δημιουρ νηθβΐσαν κατάστασιν την έπικρκ τοϋσ*ν αίς Ενα κόσμον άληθινά ά αστατΜϋένον Τ' Ιδίώδις τ# 6 ποίον διβπβι την ήπειρον αα«, Ι <3βώ Ίς «οινβτιτβς έβνών. έγεννή θη άυέ'ως υ*λις τα κρ-»τη Τή; Ή πιιρου αυτής χατέβτησχν έλεύθΐ ρα ««Ι άνβξχρτητχ Ή ' μ«ρι«ή θέλει την «ίρήνην χωρΐς νά δϊΐ κνυη καμμίαν αδυναμίαν χά» 6 λόκληρος ή αιιβ ικαιική ηαειοος «Ιν» άλληλέγγυο διάνά πί>β ·οπ
  ση την εΐεήνπν αύτην. " χομ·
  άλλα ουμφέροντα ·ώοΰτβρα Λη6
  την απλήν αμυ««ντή( ΛίΤϊίρβυ
  μ·»{. Γνωρίζομεν δτι η αυνεχ ζβ
  μένη ποβο5ος έν τ$ κόσμω βχ >υν
  τελΐση ωΐτε, χατά τος μελλούσας
  νεν&ας, <χ άποστασ'·ς αί οτοιαι άί χωοίζουν άτύ τόν π«λα>όν
  κόσμον ναισ^ντομεύαου- τόσον τβ
  λύ, ΰστε ιάαΐ δράβ ι μας « ιΐ ι
  κατ' άν»γκ«ιναυνν«δίμίνπ μέ τή'·
  Ιδικήν τού. "£χομ«ν ι6 διχα<Μμχ είπωμεν, δτι <5έν ποέτβι νά έ ξακολουθήβςι ή σηυερινή όρνάν&ι σις τού χοομου, π έποία μ«ς 6 ποχρεώνει νά μετατρίπωμεν τάς χώρας μας είς ατρκτ&ναΐ β ά νϊ μην ύποώουλωθώαεν «Ις τοϋςίχον τας κκτακτητικας βλεψεις 'Η κ* λυτέρα άμυνα τής «Ιρήνης εις το ήμισφαίρτέν μας Ιγκειται είς την έλπίδα, έτι τα άδελφά μας Ϊ8νη πέραν των ώκεανών θά κατορΒώ σουν νά άπελευθερωθοΰν άπό τάς Ιδέας αί οποίαι τα παρασύρουν είς συνεχη πόλεμον. Έχομεν καί ημείς τό διχα(α>μ« νά άναμιχθβ
  μέν αίς τάς παγκοσμίους υπόθέ
  σεις διότι διακυβεύονται είς αύ
  τάς καί ίδικά μας αυμφέροντα. Ή
  θέαιςμας είνε έξ ϊοου Ισχυρά όσον
  χαΐη θέλησις μας δια την άμυναν
  τής ηπείρου μας κ«1 η θέλησις αύ
  τή μάς ώθεΤ είς την ειλικρίνειάν,
  την αφοσίωσιν χαί είς πειθαρχίαν,
  μεγαλυτέραν έκείνης, την οποίαν
  προσπαβοδν νά έπιδείξουν οί χινη
  τοποιούμενβι αλλαχού Δια προ
  σωρινάς κατακτήβ·ις. ή δια δόξαν
  έξ ΐββυ φευγαλέαν. Ή θέλησίς
  μ«ς θά συντελέση είς τόν νά ά
  χουβθό ή Φ&»νή μας δια την χά
  θιίρωσιν μιάς ηανχοομίου τάξ«
  τοθ τραγουδιοθ. Όπως είναι
  ίπΐσης άλήθεια ότι τό πάθος
  πού εμπνέει τα τραγούδια
  των άηδονιών μέ τούς ϋπέρο-
  χους λαρυγγισμούς είναι ό
  Πρώτας καί ή ελευθερία. Έ
  χω ύπ' όψι μου άπειρες περι¬
  πτώσεις φυλσκίσεως άηδονι-
  ών μέσα σέ κλουβιά. Τό τέ-
  λος ήταν πάντα τό Τδιο. Τ'
  άηδόνι πού επαυε νά κελαϊ-
  δή μόλις έχανβ την έλ«υθερ(α
  τού πέθαινε άπό μαρασμό, εί
  τε έβαζε τα νύχια των ποδιών
  τού στό μικρά λαιμό τού καί
  πνιγόταν! Χωρίς ελευθερία κι'
  ερωτσ, πώς νά τραγουδήση!
  Καί τί νά την κάμη τή ζωήί'Η
  σιωπή τοθ θανάτου ή αύτοκτο
  νΐα ήταν προτιμώτερη. Κατέ-
  φευγε σ' αυτή τή λύσι. Άντι
  μετώπιζε ύπερήφανα τό θάνα
  το, τό ΐδιο δπως χαρούμενα
  έτραγουδοθσε τή ζωή.
  Τώρα, γοητευμένος άπό
  τούς άνοιξιάτικους κελα'ίδι
  σμοΰς πού ξΰπνησαν την ά
  νάμνησι παιδικών χρόνων, ξα
  ναθυμήθηκα αύτά τα δράμα
  τα των μικρών πουλιών. Κι'
  Ινοιωσα την έξήγησι τοθ μυ
  στηρίου τοθ τραγουδιοθ των
  άηδονιών. Είναι τό τραγοθδι
  τής άποθεώσεως τοθ έρωτα
  καί τής ελευθερίας—των 66ο
  πιό πολύτιμων αγαθών γιά
  κάθε ζωντανή ΰπαρξι. Καί
  γι' αύτό είναι τόσον ώραΐο,
  τόσο γοηΐευτικό, τόσον άρ
  μονικό. Γι' αύτό έχει τόσο πά
  θος πού αποτελεί τή γλυκύ
  τερην έαρινή συμφωνία!...
  Μ.—
  Διά την κάνναβιν.
  Ή κάνναβις, καθ* α ανεκοι¬
  νώθη παρά τοϋ ύπουργε'ου
  Γεωργίας, θά άποτελβ τοθ
  λοιπού γεωργικόν προιάν εύ
  ρείας τεχνικάς έπκξεργασίας.
  "Ηδη έγκατεστάθησαν είς δια
  φόρους πόλεις τής Ελλάδος
  μηχανήματα μέ τα όποΐα θά
  γίνε'αι ή έπεξεργασία αδΐη
  υπό των Γεωργικόν ΤαμεΙων.
  Άφ' ενός ου τω θά επιτευχθή
  οίκονομική απόδοσις άξία πολ
  λοΟ λόγου άφ' ετέρου δέ
  θά έγκαινιασθή μ(α νέα γεωρ
  γική βιομηχανΐα πρός δφελος
  τής έθνικής μας οίκονομΐας
  καί καταπολέμησιν τής παρου
  σιαζομένης εκάστοτε άνερ·
  γίας.
  Ό τουρισμός.
  Τά τουριστικά κσί ταξιδιω
  τικά γραφβΐα θά ύπάγωνται
  τοθ λοιποθ είς είδικήν έποπτεΐ
  αν καΐέπιμεμελημένονέλεγχον.
  Διά τοθ τρόπου τούτου φρο¬
  νούμεν δτι θά συντονΐζωνται
  αί ενέργειαι υπέρ τί]ς άνατττό
  ξεως τοθ τουρισμοθ καί θά
  λύωνται ευκολώτερον τά έκά
  στοτε άναφυόμενα τουριστικί)ς
  φύσεως ζητήματα. Λαμβανο-
  μένης μάλιστα ύπ' δψιν τής
  σημερινάς τουριστικής κινή
  σεως τοθ Ηρακλείου καί τής
  άνάγκης νά συμπληρώση αθ
  τη ωρισμένας έλλεΐψεις
  . ϊ.
  ΛγΊΘΡΘΩΣΙ-
  "Ενα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- ΘΙ
  ασος Κατερίνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον 3 τταραστάσεις, "Ωρα 4
  μ,μ, ή χαριτωμένη κωμωδία τοθ
  Τζερομ Τζέρομ «ή Νανά καί τό
  σόί της», ώραι 7 μ, μ, «"Αν ήθελα»
  καί 10 μ, μ, τό άοιστούργημα τοΰ
  Γοθντερ: «Τό φεγγοβόλημα».
  «Μινβάα».—Σήμερον £να πολεμι
  κό μεγαλούογημα: «Νύχτα έφόδου
  1917», Την Κυριακή συνέχεια καί
  τέλος τοϋ έπεισοΒιακοϋ.
  Οίασος Άνδρεάδη
  ΤΟ «ΑΓΡΙΜΙ»
  Τού Ζάν Άνούϊγ.
  Ένα κίντρο δευτέρας τάξεως
  σέ μιά λουτρόπολι. "Ολο τό προ
  αωπιχό βρίσκεται σέ πυρετώϊη κί-
  ντ,σΐ' μιά μοναδική πΐριπέτεΐα Ι
  τυχε στήν Τερέζα, ίνα νέο κορΕ-
  τσι που τταΕζϊΐ βιολί: Ό Φλοράν
  Φρανς, Ινα; μουσικοσιινθέτης παγ
  κοσμίου ίήμης, ποθ είχε Ιρθει γιά
  νά δώση Ινα ρεσιτάλ στό καζινο,
  τον περασμένο μήνα,τήν άγάπησε
  Συνεδέθη μαζύ της, θά την οδηγή
  ση αδριο κοντά} στήν οίκογένειά
  τού καί οέ λίγο θά την παν-
  τρειιτη'.
  Ή Τερέζα είνε ίνα μικρό πλα
  ομα, άγνδ καί Ισΐο. Άγαπά τόν
  Φλοράν. Δέν ενοΐωσε ποτέ ντρο
  πή γιά τή φτώχειά της, γιά το
  Οποπτο περιβάλλον δπευ ζή. Άνά
  μεσα άπό τον πατέρα της, τόν χ.
  Τάρντ, που παίζει χΟΛρα-μπάσσο
  καί έπ·χείρησεν έχατό φο(.ές νά
  «χμιταλ^ευθη' την έπιτυχία της
  κοντά στοϊις άντρες,—τόν Γκοστά,
  τόν πιανίστα πού είνε ό έραστής
  τής μητέρας της χαί νοιώθει επί
  ση; γι' αυτή ίνα κρυφό Ιρωτα—
  την μηχέρα της, την χ. Τάρντ ποΰ
  παίζει βιολοντοέλλο, καί πεύ'χα
  ταλαβαίνοντας δτι τής φεύγει δ
  Γκοστά είνε π&όθυμη νά τού ϊώ
  ση την κόρη της γιά μή τόν χά
  ση —ή Τερέζα εμεγάλωσε, χλει
  σμένη στόν έαιιτό της, χωρΐς νά
  διαφθαρή.
  Όλος 5 χόσμος θίλει τώρα νά
  τής δώση νά χαταλάβη δτι έχα
  με πρό πάντων μία καλή δουλειά
  νά συνδεθη μέ τόν Φλοράν. Ό
  πατέρας της χΐ' ή μητέρα' της
  έλπίζουν χάτι νά δγάλουν δ Γκο
  στά, τρελλες άπό ζήλεια, τίς φω
  νάζει δτι πουλιέται σάν μιά γυ
  ναΐχα χοινή. Κ»ί τό χρήμα πού
  ποτέ της δέν τό είχε δπολογίαεΐ
  καί τό ντροπιασμένο ηερ;βάλλον
  τής ζωής της, πού ποτέ δέν την
  είχεν άπασχο?ήσει σοβαρά, υψώ
  νονται ξαφνιχά άνάμεσα σ' αυτή
  χαί στόν Ιρωτά της. Ό άμέριμνος
  δ χαριτωμίνος, έ εύτυχισμενος,
  4 όλοχάθαρος Φλοράν, θά ό5ηγή
  ση» στό σπίτι τού, χωρίς νά
  τό ίιποπτεύεται ενα πληγωμένο
  κορίτσ:.
  Στή δεύτερη πραξι, μέσα στό
  μεγάλο άνοιχτόκαρδο σπίτι τού,
  ό Φλοράν θά προσπαθήση νά τής
  κάμη εύτιιχισμένη τή ζιοή. Άλ
  λά αυτή ή ευτυχία, αυτή ή ήσυ
  χία πεί» έπρεπε νά τή γαληνί-
  ψουν, έξερεθίζουν την ντροπή της
  περισσότερο.
  Ακριβώς τό 6ρά5υ που τής δο
  χιμάζουν τό άσπρο νυφιχό φόρε
  μα, φεύγει άπό τό ώίαΐο χλουβί
  τοθ Φλοράν—μιχροχαμωμένη, ά
  διάλλακτη καί φωτεινή. γιά νά
  χτυπα παντοθ μέσα σ:όν χόσμο
  ΡΩΖΕ ΜΠΩΝΤΕΝ
  ■ Ι
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον ·εσααλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  32ον
  —'Έρχομαι νά σας τόν πά
  ραδώσω. ΤΙ θά μοϋ δώσετε,
  Ό Άννας απήντησε μέ
  ζωηρότητσ:
  —Πές μου τί θέλεις.
  —Έχω άνάγκη άπό τριάν
  τα άργύρια, άλλά νά έξασφα
  λίσετε καί στούς τρείς μας
  την επιστροφήν στήν Καπερ
  ναούμ.
  Ό "Αννας χαμογέλασε γιά
  τό μικρά ποσό πού ζήτησε ό
  Ίούδσς.
  —Νά εΤσαι ηΌυχος Ίσκα
  ριώτη, θά ταχ-ς τα τριάντα
  άργύρια.
  Ό Ίούδας σώπασε μιά
  στιγμή, ϋστερα μέ τα μάτια
  χαμηλωμενα ρώτησε:
  —Καί τί θά τόν κάμετε;
  —Τα εΐπαμε. Θά τόν παρσ
  δώσουμε στή δικαιοσύνη μας
  πού θά τόν άπομακρύνη άπό
  τόν κόσμο. Άργότερσ, δταν
  δέν θά υπάρχη πιά κΐνδυνος
  θά σοϋ τόν παραδώσουμε γιά
  νά ξανάβρη κοντά στή γυναΐ
  κά σου καί κοντά σου την
  φρόνησι καί την πΐστι τοΰ κα
  λοϋ ΊσραηλΙτου.
  Ό Ίούδας τόν διέκοψε άπο
  τόμως:
  —Όχι λόγια δμως. Ξέρετε,
  δέν θέλω νά τοθ άγγΐξουν ου
  τε μιά τρΐχα τής κεφαλής
  τού. Σδς τόν παραδΐνω, άλλά
  δέν τόν έγκαταλείπω.
  (' Ό άρχιερεύς άπλωσε τα
  χέριο καΐ χσμογελώντας έβε
  βαΐωσε:
  , —Έχε έμπιστοσύνη σέ μάς,
  Ίούδσ...
  "Υστερα συνεννοήθηκαν γιά
  τόν άριθμό των άνδρών πού
  χρειάζονταν, γιά τόν τόπο τής
  συναντήσεως, γιά Βλες τίς
  λεπτομερείς. Καί μολονότι
  βρίσκονταν στό βάθος τοθ με
  γάρου καί οί δύο χαμήλω
  ναν τή φωνή.
  * *
  *
  ^υχνά την νύχτα ό Ιησούς
  άτι4σύρετο γιά νά προσευχη
  θή στή Γεθσημανή. Οί μάθη
  ται ήξεραν τό καταφύγιον
  τοϋ ΚυρΙου των γιατί δλοι τόν
  εΐχσΑν συνοδεύσει.Έκεϊ ώδήγη
  σε'ό^'Ίούδας τή φρουρά τοθ
  νθτοό. Ήσαν ολοι ώπλισμένοι
  καί 'έφωδιασμένοι μέ φανούς.
  Έπίιδή κανείς τους δέν ήξε-
  ρε τό»· Ίησοϋ, ό Ίούδας τους
  εΤπε:
  /—'Εκεΐνος πού θά φιλήσω,
  έκείϊ,νος θά είνε. Συλλάβετέ
  τον, άλλά μέ προσοχή, μή
  τοθ κάμετε κακό.
  Ό στρατός έπροχώρησε
  πρίς τόν κήπο, ένώ έπροπο
  ρευετο ό Ίούδας. Διέκρινε
  των Ίτισοϋ πού προσηύχετο,
  τόν πλησίοσε κσί τοθ εΐπε:
  (συνεχίζεται)
  ΚαΑΑιτεχνική ζοή.
  «θά σέ παντρευτώ
  Μετά την «Έντα Γκάμπλερ»
  πού εδόθη μετά τόσης επιτυχίας
  ώ; πρεμιέρα τοθ θιάσου τής χυ-
  ρΕας Άνδρεάδη χαί χχτά την ό¬
  ποιαν έθαυμάσθη ή διακεχριμένη
  πρωταγων!στρ;α άπό τόν διάλε-
  κτόν κόσμον πού κυριολεκτικώς
  έπλημμύρισε τό θίατρον προχθές
  τό βράδυ, & έκλεκτός θίασυς έση
  μείωσε δευτέραν επιτυχίαν μέ την
  σπαρταριστήν κωμωδίαν τού ΣΛμ-
  μερσετ Μώμ: «θά σέ παντρευτω τέ
  ρας» —πού έπαίχθη μέσα σέ νέαν
  κοσμοπλημμύραν.
  Ό Σώμμερσετ Μαψ,δεινό; εύθα
  μογράφος, έπλασε τού; ρόλους τού
  μέ τό πνεθμα τό σύγχρονον, τόσο
  παραστατικά ώ:τε ϊ* συνδυασμώ
  μέ τούς χαλοβαλμένους ^,πικάντι-
  κους διαλόγους τού νά συναρπά
  ζή τόν θιατήν ευθύς άπό τής άρ-
  χής μέχρι τοθ τέλους των τριών
  πράξϊων χαί νά τόν κρατη ε2ς ά
  διάπτωτον ευθυμίαν. ΟΕ θεατρό
  φιλοι, πιύ είχον θαυμάσΕΐ την
  προηγουμένην τό ΰψ3ς τής τέχνης
  τής κυρίας Άνδρεάδη είς τόν δρα
  μοτικάν ρόλον τής έχχεντρικής
  "Εντας, την έχειροκρότησαν μέ
  άπερίγραπτον ενθουσιασμόν ώς χή
  ραν Ντότ Ούόρθλυ, ώς χαριέστα
  τον δηλ τύπον γυναίκας που γνιο
  ρίζει νά χρημνίζη έμπόδια χαί
  Φραγμούς, νά γοητεύη μέ τόν Ζδι
  χον της τρόπον χ«1* νά φθάνη είς
  τόν σκοπόν της άφαιροΰσα τα δ-
  πλα των έναντιοτήτων πού δψώ
  νονται έλόγυρά της άπό τυχαΐα
  εντελώς περιστατιχά.
  Ό σατανάς καλόνηροζ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέον
  Κυριολεκτικώς ή λ. Άνδρεά¬
  δη έγοήτευσε χαί συνήρπασε είς
  τόν ρόλον της κυίείς τάς λαμ
  πράς έμφανίσείς της χαί είς τάς!
  διακυμάνσεις που δημ'ουργεί τδ |
  άνήσυχον πνεθμα τή; Ντότ.
  Καλοί έπίσης είς τούς ρόλους
  των. οί κ. χ. Δαμασιώτης ώ; δ-
  πηρέτης μυστιχοσύμβουλος καί έρ
  μηνευτής τής αγγλικη; Ιθιμο-
  τυπίας, Αποστολίδης ώς φϊλο;
  χαί άχούσιο; έραστής, ΜορΕδης
  ώ; λόρδοςΤζέραλντ μέ τόν διπλούν
  ρόλον τοΰ μνηστήοος καί τοθ έ-
  ρωτευμένου ταυτοχρόνως ζηλιάρη
  τή; θελχτιχής Ντότ πού εμπλΐκε-
  ται καί πίπτει ώς καρπός ώ;ιμος
  είς τα δΕχτυα τοθ έρωτιχοθ της
  στρατηγήνιατος, Φαρμάκη; ώ;
  Φρέντυ πού έραται ΰποβλητικά
  τής νεαρά; μνηστής τοθ λόρδου
  Νέλλης—Μαίρης ΛεκοΟ, συμπο-
  θεστάτης πάντοτε χαί πολύ μελε
  -ημένης, αρίστη 5πως πάντοτε ώ;
  Μίς Έλσα ή χ. Άνθή Μηλιά-
  δου, χαί ζωντανή απόδοσις είς
  τόν ρίλον τής συμφεροντολόγου
  μητέρας ΛαΕδης Σέλεντζερ ή χ.
  Έλλη Ξανθάκη.
  Γενιχά 6 θίασος έσκόρπισε μέ
  τό μελετημένο καί εύσυνείδητο
  παίξιμό ταυ την ευχαρίστησιν χω
  ρίς φειδώ, χαί είωχε είς τό Η¬
  ράκλειον μέ τάς Ιύο πρώτας έμ
  φανίσεις τού άδρά δείγμαΐ» τής
  καλλιτιχνιχής τού δπεροχής χαί
  άναμφΐσβητήΐου άξ'ας.
  Μποέμ
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  χαί »ρολένια τσέππς
  χειρός των πλέον Φημιομένων
  έγθϊτασίων θάεϋρητΐ είς τβ
  Φημμ
  ργ, θάεϋρητΐ είς τβ
  1»ρβλογοπωλβΐον τού χ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Π«ρ« τφ Μεϊντάνι
  Έπίσπί άναλαμβάνΐι την
  δρθ π«ντος »ρ«λο
  γίβυ. Έργ«βί« ήνν»πμ«νη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Όλόκληρη ή φρίχη
  τοΰ Μεγάλου Εύρωπαΐκοϋ
  πολέμου ζωντανεμμένη
  στήν άριστουργηματική
  ταινία:
  εφοδου 1917
  Αί περισσότεραι σκηναί
  τού είναι παρμέναι έκ
  τοΰ φυσικοϋ, άπό την πό
  λύνεκρον μάχην τοΰ
  Μάρνη. Τό έργον τουτο
  έβραβεύθη υπό τοΰ Γερμα
  νού Ηγέτου Αδόλφου
  Χίτλερ καί κατέπληξε
  τόν κόσμον μέ την επι¬
  τυχίαν τού.
  ΑΡΧΙΖΕ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  __
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί-
  σμστα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τοκτικΛς άπό 6ης Ίσνουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί·
  καρΐσν, Σάμον.
  Τηλ. $.51 Πρ«χτβρ>Ιβν ΑΜΑΜΠ. Π, ΕΟΡΒΗ
  *6ον
  —Καί βεβαία ένδιαφέρομαι.
  —Μποροθμε ν' άχούσωμε;
  —Δέν θά σδς άπασχολήσω
  π3λ6. θά τϊλειώσωμε γρήγορα.
  —Τόσο τό καλλίτερο.
  —Πολύ γρήγορα είπεν"δ πρίγ
  χηψ προσβλέπων χατά πρόσωπον
  τόν Ρασποθτιν Θ^μ2σθε 5τι πρό
  τινος σας έκαμα λόγον περΐ προ
  όδου;
  --Δολοφονίας ,θέλετε νά πήτε;
  είπεν δ Ρασποθτιν χαί εσπασε στά
  γέλια.
  —Προίδου, έπανέλαβεν δ Πα3
  λος.
  Την ίδιαν στιγμήν εξήγαγεν
  άπό την τσέπην τού Ινα μεγάλο
  στρατιωτικό περίστροφο.
  Γιά μιά στιγμή δ Ρασποθτιν έ
  κύτταξΐ. τό στόμιον τοθ δπλου, έ
  πειτα σήχωσε τα μάτια τού καί
  προσέβλεψΐ τόν Παθλον χατά πρό
  σωπον. "Επειτα εφώναξε δυνατά:
  —Ί6άν! Δημήτρη! Στέφανε!
  Ή θύρα ά-οιξεν άμίσ'ος χαί
  I-
  νας μυστιχός άστυνόμος εισήλθεν
  είς τό δωμάτιον. Άπό τίς δύο γω
  νιές ϊπου ήσαν κραμμίνοι οί δύο
  μπράβοι ώρμησαν χατά τοθ Παύ
  λου. ΠρΙν προφθάσουν νά βάλουν
  χέρι επάνω τού, δ πρίγκηψ ΠαΟ-
  λος έπυροβόλησε δίς άλλά χαί
  τίς δυό φορές αί σφαίραι ήστό-
  χησαν.
  Οί φ-ουροί τόν ϊπιασαν. Παρέ
  μενε γαλήνιος. χυττάζων στά μά¬
  τια τόν Ρασποθτιν, δ οποίος είχεν
  όπισθοχωρήσιι δυό βήματχ, άλλά
  γελοθσε μέ δλην ταυ την καρδιά.
  Είχε πυροβολήση χατά των δύο
  άνθρώπων έξ εγγυτάτης αποστά¬
  σεως ώστε ήτο άϊύνατον νά άατο
  χήοη. Καί δμως, πρός μεγάλην
  • ου κατάπληξιν, χανείς άπό τούς
  δύο έοιΕνους παληανθρώπους δέν
  εφαίνετο νά είχε τραυματισθή.Έ
  ξω άπό τόν πρ&θάλαμον ήρχετο δ
  θδραβος χραυγών γυναικών, μέγα
  λης φασοτρίας. Ποοφανώ; είχαν
  άκούσει τούς Ζύο πυροβολισμούς.
  Γρήγορα χαί δυνατά κτυπήματα
  ή/.οΰοντο επί τής θύρας. Ό Σχέφα
  νος, τόν δποϊον δ πρίγκηψ Παθλος
  ανεγνώρισεν ώς αξιωματικόν τής
  μυστικής άστυνομίας τοθ τσάρου,
  έχλεΕδωσε την θύραν. Οί άλλοι
  ύ φρουροί ή'ρτΐασαν τόν Παθλον
  άπό τούς βραχίοναΐ· ^Κώθσ
  ' λλ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΑΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, κσρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συνεργεϊον έπισκευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟ5 ΑΓ. ΜΗΝ Α
  Ύποκατάστημα τοΰ έν Αθήναις, έργοστασίου
  Πολυχρονίδη— Μπιζιώιη
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Ύπεράσΐτισις ύικών ενώπιον απάντων των έν Αθήναις
  καί Πειραιεί Δικαστήριον, 'Κλεγκτικοΰ Συνϊδρίου καί
  Συμβουλί ου ' κικρο>τε(οτς, φορολογικαί ίίκαι, «ναοτολαΐ
  φόρων, διοικπτικαΐ ΰποθΕσεις καΐ ουντάξβις, νςμικαΐ συμ¬
  βουλαί, γνΜμοόοτήσεις καϊ πληροφορίαι ώι' άλληλογρα-
  φίας.
  Τηλ. 25-081.
  ν' απαλλαγή αυτών μέ δυνατόν τί
  ναγμα τοΰ σώματδς τού.
  — Ξέρετε ποίος είμαι; Μακρυα
  τα χέρια σας.
  Οί δυο άνθρωποι ώπισθοχώρη
  σαν λιγάκι. "Ενας έξ αυτών, τύ
  πος κακοποιοθ, μέ μιά σκούφια
  άπό γοΰνα χωμένη ϊσα μέ τα μά-
  τια τού, Ιξήγησεν:
  —ΊΙ αύτοκράτειρα μάς άπέ
  σπασεν έδώ, ύψηλό:ατε.
  —Ή αύΐοκράιειρα;
  —Μάλιστα.
  Ό Ρασποθτιν έπαυσε νά
  δ:ά νά προσθέση:
  — Άπό τίνων ημερών άποτελοθν
  την πολιτοφυλακήν μου.
  'Ο άλλος φρουρός, ίσχυρότερος
  καί μέ μάτΐα πιό έξυπνα, έπροχώ
  ρησε καί έπήοε τό περίστροφον
  άπό τό χέρι τοθ πρίγκηπος Παύ
  λου ψιθυρΕζων:
  —Μέ ,συγχωρεΐτε, ύψηλότατε.
  (συνεχίζεται)
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  έφθαλμίατρος
  ΈνΙ τριακονταιτίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όΦθαλμολογικά άσχολούμι-
  νος, δεχεται, τούς «ώσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατρεΐον τού, κιίμινον «αρά
  τφ Καμαράκι κλησΐον τΙ)ς
  ΠολυκλινικΙ|ς Ήρακλιΐου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -"Έπιπλα καφφε
  νεΐου καί διάφορα σκεύη (τραπε·
  ζιοΰ) ήτοι πιάτα τΐοτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί Εν λούξ 100 κηρΙ
  ών. Πληροφορίαι ναρά τού κ.
  Μιχ. Πύλαρου έξοχικόν κέντρον
  Χαραυγή. Πόρος.
  ^ιιίηιιίπιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιπιιιι ιιιιιιιιιιιι ιι ιιιιιιιιιιιι ιπιιιπιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιπιιιιιιιιιΐιι
  Κολώνιαι-Άρώματα Ι
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ 1
  ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΕΣ
  καί δλα χά Εύρωπαϊκά καί Έλληνικά καλλυντικά τοϋ
  γυναικείθϋ καλλωιτισμοϋ είς τοΰ
  Γεωργαντά
  | Πώλησις χονδρική καϊ λιανική.
  ΗΪιυιυΜΐΐαι ιι αιιιαιιΐ» ιιιιιιιιιιιι ηιιιηιιιιι ιηιιιιιιιει ιιηιηιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιηοΐΐΐΐΗΐιιιιιΐΗΐΐυ ιιιιιηιιιιι
  ΚΟΙ ΠΩΜΙ Κγ
  ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθ. Τετάρτην
  ετελέσθησαν οί γάμοι τοΰ κ. Έ.
  Παυλάκη συαίγράφου Νεαπόλεως
  μετά τής δίδος ΜαρΙκας Ζ. Καμα
  ράτου, διδασκαλΐσσης είς τό έξωκ
  κλήσι τοϋ "Αγ. ΓεωργΙου Σελι-
  νάρι. Είς τους νεονύμφους εύχό
  μεθα κάθε ευτυχίαν. Μ. Γ.
  —Την δευτέραν ήαέραν τοϋ Πά
  σχα είς την κωμόπολιν ΖαροΟ Και
  νουρίου έν μέσφ πολλοθ καί έκλε
  κτοΰ κόσμου ετελέσθησαν οί νά
  μοί τού κ. Ζαχαρίου Έ. Χαλκιαδά
  κη μετά τής δίδος "Ελένης Ζ.
  Χαλκιαδάκη. Τούς νυμφικούς στε
  φάνους αντήλαξαν οί κ κ. Εύαγ.
  Τυλλιανάκης, ΒίσΙλ. Κουκουριτά
  κης, Ευαγ. Σημαιάκηο, Χαράλ.
  Κουκουλάκης. Είς τούς νεονύμ
  φους ευχόμεθα βίον ανέφελον.
  Ε,Γ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Σκληρή μοί
  οα μδς ηοπασβν άπό τάς άγκά·
  λας μας την άγαπημένη μας Χρύ-
  σα, τόν άγγελο καί τή χαρά τοθ
  σπιτιοθ μας. Άπαρηγόρητοι άπό
  τόν πόνο καί τό σπαραγμό, δέν
  βρήκαμε τή δύναμι νά ευχαριστή¬
  σωμεν δλους έκείνους πού στά-
  θηκαν στό τΐλευρό μας, πού μοί-
  ράσθηκον τή λύπη μας, πού |κλα·
  ψαν τόν τόσο πρόωρο χαμό τής
  Χρύσας μας πάνω στό φέρετρο
  καί τό νηόσκαφτο μνήμο της. Τούς
  εύχσριστοϋμε σήμερον άπό τα β&
  θη της καρδίας μας δλους. Ιδιαι¬
  τέρως ευχαριστούμεν τόν φίλον
  μας Ιατρόν λ. Ανδρ. Συμιακάκην
  πού παρηκολούθησε νυχθημερόν
  την έξέλιξι τής ασθενείας της κι'
  έμόχθησε γιά την σωτηρία της
  καθώς καί τούς ίατρούς κ.κ. Ίωσ.
  Άληγιζάκην, Κ. Μαρκατάτον, Ί.
  Άθητάκην καί Μιχ. ΒελιασσρΙου
  ποώ μέ ενδιαφέρον προσεφέρον
  την επιστημονικήν των βοήθειαν.
  'ΕπΙσης τόν Δήμαρχον κ. Γεωργι¬
  άδην, τόν περίφερειακόν Διοικη¬
  τήν της Ε.Ο.Ν. κ. Μουρέλλον καί
  τα τα μέλη τής οργανώσεως είς
  την όποιαν καί ή άγαπημένη μας
  Χβύσα ήτο μέλος γιά τούς λό·
  γους πού έξεφώνησαν καθώς καί
  τίς συμμαθήτριίς της γιά τα δά·
  κρυα καί τΛ λουλούδια μέ τα ό·
  ποία την ερραναν καί τούς κα·
  λούς μας γεΐτονας τΐού άγρύπνη·
  σαν καί έττόνεσαν μαζΐ μας.
  "Η βαρυπενθοθσα οΐκογένεια
  Εύοτρ. Σαραντιντδοο
  ***
  Γύρ« στήν ηόλι.
  ΑΙ θαυμάσιαι ημέραι τού 'Ληρι
  λΐου συνεχΐζονται.
  — Οί ύτΐαιθριόφΐλοι τάς χα(ρον·
  ται άπό πάσης γωνΐας καί Ιδιαι¬
  τέρως δπου τό ϋιΐαιθρον παρουσι-
  άζει ανοικτόν όρΐζοντσ.
  —Σήμερον συνεχιζομένου τοθ
  ΐΉου καιροΰ, θά σημειωθώσι καί
  έξοθοι πρός τα προάστεια κοΐ μα
  κρύτερο τούτων.
  —ΧΘές ημέραν της λαϊκάς άγο-
  ρας οί όψωνισταΐ δέν ήσαν ολί¬
  γοι είς την Καινούργιαν Πόρταν.
  — Μετα τάς δαπάνας άλλως τε
  τοθ Πάσχα ή οίκονομολογία είς
  τό νοικοκυριό έπιβάλλεται.
  —Καί την οΐκονομολογΐαν αυ¬
  τήν έφαρμόζουν τΐρωτες οί νοικα
  κυρές κοί κατ' αυστηράν εντολήν,
  οί ο'κογενειάρχαι.
  — Σήμερον οί φΐλαθλοι θά να·
  ρακολουθήσουν τάς δοθησομένας
  είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» ποδο·
  σφαιρικάς συναντήσεις.
  — θά συναντηθοϋν ή ομάς «Ε.Γ.
  Ο.Η.» καί τοθ «ΌλυμπιακοΟ» καί
  αί όμάδες β' κατηγορΐας «Ίδομε
  νέως» «Τάλω».
  —Κατά τάς υπαρχούσας προβλί
  ψεις αί συναντήσεις ούται θά είναι
  λίαν ενδιαφέρουσαν
  — Είς την προχθεσινήν εορτήν
  τής Ζωοδόχου Πηγτΐς άξΕζει νά έ-
  ξαρθή καί ειδικώτερον ή συγκέν
  τρωσις κόσμου πάσης τάξεως είς
  Χρυσοπηγήν.
  — "Ητις έν συνδυασμώ μέ την
  δοθείσαν έπισημότητα διά τής συμ
  μετοχής τοθ στρατοθ, των διαφό
  ρων όργανώσεων καί τής δημοτι.
  κης μτυσικής, έδωσεν έττιβλητικώ
  τεροι/ χαρακτήρα είς την πανήγυ
  ριν.
  —Καταδείξασα καί τάς «ροό
  δούς τοϋ προαστεΐου τούτου διά
  τό οποίον τόσον ενδιαφερθή, κατά
  καιρούς ό Δήμος Ηρακλείου.
  —Ό ώραΐος καί γαληνιαΐος καΓ
  ρός είνε πιθανόν νά προκαλέση
  σήμερον τίποτε καλάς εμπνεύσεως
  είς τούς κυνηγετικοϋς μας κύ·
  κλους.
  —Προκειμένου πε'ρΐ τοθ κυνηγΐ
  ου είς την νησίδα ΔΙαν πρός έξόν
  τωσιν των ,έκεΐ Ιεράκων καί κονΐ .
  κλων.
  — Χάριν των γενικωτέρων σχο
  πών πού υπέδειξε «ρό τινος τό
  Δασονομεΐον Ηρακλείου.
  —'Ειΐεβεβαιώθη ή Εγκρισις ύΛΟ
  τοϋ ΰπουργεΐου Δικαιοσύνης τής
  χορηγήσεως πιστώσεων διά τάς
  φυλακάς Κρήτης.
  — Διετέθησαν οΰτω άνά δύο έ
  κατομμύρια δρ, διά τάς νέαι, ά
  γροτικάς φυλακάς Άγυιάς καί τάς
  νέας φυλακάς Ηρακλείου,
  —-'Ενάμισυ ττερίπου έκατομμύρι
  όν διετέθη έξ άλλου διά την διαρ
  ρύθμισιν καί επισκευήν των έγκλη
  ματικων φυλακών ΚαλαμΙου.
  —ΟΙκύκλοι τής Ε.Ο Ν. εύρΐσκον
  ται είς έτοιμασΐας λόγφ τής προ
  σεχοϋς άφΐξεως τοθ κυβέρνητικοΰ
  έπιτρόπου τής νεολαΐας Κανελλο
  πούλου.
  —"Οστις ώς γνωστόν θά ένεργή
  η επιθεώρησιν των τόσον εύδοκί
  μως λειτουργούντων καί εν Ήρα
  κλεΐω τμημάτων τής Ε.Ο.Ν.
  —ΚανεΙς δέν πρέπει νά χάση
  την συγκλονιστικήν προβολήν είς
  την «Μινώαν» τής «Νυκτός έ>6
  δου 1917·,
  ί Ρέκορτερ
  ΧΑΡΙΛΗΜΟΣ ΟΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όίος Χάνδακος
  "Ηράκλειον
  ΑΜΟΡΘΩΣΙ-
  Τό μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  553ον
  Θέλοντες νά εΤπωσιν «έρραπίσθην» έλεγον.
  «ΕΤδα τριανταέξ κεριά>.
  Μία άνασκαφή είς τό λεξιλόγιον τής άργοΰς
  φέρει είς φώς πλείστα εύρήματα. Ή μελέτη καί
  ή έξερεύνησις τοθ άλλοκότου τούτου ίδιώματος ά
  γει είς τό μυστηριώδες μεσότοιχον μεταξύ τής εύ
  τάκτου άφ' ενός καί τής έπαράτου κοινωνΐσς άφ'
  ετέρου.
  Δυστυχής έπινόησις των ταλαιπωρουμένων!
  Φεΰ! δέν ύπάρχει λοιπόν κανείς 'ινα προσέλθη ά
  ρωγός τής ανθρωπίνης ψυχής έν τί) σκοτία ταύ
  τ[), Πέπρωται άρά γε νά έγκσρτερήση έσαεΐ έκεϊ
  καραδοκών τό πνεόμα, τόν έλευθερωτήν, τόν τερά
  στιον άναβάτην πηγάσων καί ίπποκενταύρων, τόν
  φωτοβόλον μαχητήν, τόν έν πτερυγιζούσαις νεφέ
  λαις κατερχόμενον άπό τοθ άπείρου, τόν άκτινο
  βόλον ίππέα τοθ μέλλοντος,
  Θά εξακολουθήση λοιπόν είς μάτηι/ σίωνίως έ
  κλιπαροΰσα βοήθειαν άπό τοθ φωτός τοθ Ιδεώδους
  ή άργώ είνε λοιπόν καταδεδικασμένη ν' άκούη
  κστάπληκτος κατερχόμενον είς τόν Καιάδαν τής
  απωλείας τό Κακόν, καί επί μάλλον περί εαυτήν
  νά διαβλέπη, υπό τό βδελυρόν ΰδωρ, την δρακόν
  τειον εκείνην κεφαλήν τού, τάν άφρούς έξεμοθν
  τα εκείνον φάρυγγα καί τόν όφΐοειδή εκείνον
  κυματισμόν των τιελωρίων καί αίμοχαρών τεράτων
  τής κολάσεως;
  Πρέπει νά μείνη έκεΐ, άνευ φωτός, άνευ έλπ'
  δος, όμοΐα πρός τέρας σφαδόζον, περιτίλλουσα
  την κόμην, συσπώσα τούς βραχΐονας καί έσσεί δέ
  σμιος επί τοθ βράχου τοθ σκότους, ώς άλλη
  Άνδρομέδα λευκώλενος, γυμνή έντός τοθ έρέ
  βους!
  Γ.
  Άργώ θρηνοΰσα κα. άργώ γελδσα.
  Ώς είδομεν, όλόκληρος ή έποπο ία αυτή τής
  άργοθς καί ή πρό τετρακοσίων έτών ώς καί ή σύγ
  χρονος διαπνέεται υπό συμβολιστικοθ πνεύματοσ,
  δϊδοντος είς πάσας τάς λέξεις 6τέ μέν πένθιμον,
  ότε δέ Οφος άπειληακόν.
  Έν αύ ή διακρΐνει τις την θλίψιν των χαρτο
  παικτών τής Αύλής των Θαυμάτων, χαρτοπαικτούν
  των κστ' ίδιον αυτών σύστημα, ο5 λεπτομέρειαι
  τίνες διεσώθησαν μέχρις ημών. Τό όκτώ σπαθΐ π.
  χ. παρίστα μέγα δένδρον όκτώ τεραστία φύλλα
  τριφυλλΐου ώς τις φανταστική έκτιροσώ-πησις τού
  δάσους.
  Είς την βάσιν τοθ δένδρου τούτου διεκρίνετο πυ
  ρά άνημμένη, έφ' ή"ς τρείς λαγωροί εψηνον κυνη
  γόν έν όβελώ1 καί δπισθεν έτιί ετέρας πυρας
  άχνίζοισον χύτραν, έξ ή~ς προεξεΐχε κεφαλή κυ
  νός.
  Δέν είνε δυνατόν νά υπάρξη οίκτροτέρα έν
  είκόνι χαρτοπσιγνΐου έκδΐκησις τελουμένη ένώπι
  όν τιυράς έφ' ής ίψήνονιο λσθρέμποροι, καί χύ
  τρας έν ή έβράζοντο κιβδηλοποιοί.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί εξ Ηρακλείου εκάστην
  βράδυ κστ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά*υ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Π*ρ«ν, Ν6ξ*ν.
  Πρακτορείον ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. *-·!.
  ΐΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΙΙΙΙΙ» Ι|£
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Διά την καταπολέμησιν τού Περο- Ε
  Ι νοσπόρου.
  Ξ Καταργήσετε την χρήσιν τού Οειϊχβΰ Χαλ-
  ~ κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιησετε την νέαν
  = ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  § δέν Ιχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλυεται μό·
  §= νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό
  Ξ την μπλάβην πείραν.
  § Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε.
  9 Δια την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ·
  = δεμίδος, έχομεν Άρσενικοϋχον Όξυχλνριοΰχον
  Ξ Χαλκόν.
  Ξ Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας.
  1 ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ &Σ'Α Ι
  Ξ Άντιπρέσωπβι Άνωνύμου Έλληνικής Έταιρίας Χη-
  8 μικ&ν Προϊοντων καί Λιπασμάτων.
  πΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΜΙΙΝΝΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΗΙΙίΙΠΙΗΙΗΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΗΙΙΠΙιΙΙΐΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ι*^
  θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαΙ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΑΛΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΝ ΠΑΤΡΑΙ
  Σχετικώς μέ τάς δημοσιεύσεις τής Αγροτικάς Τρα
  πέζης τής Ελλάδος καί τής "Ενώσεως Γεωργικών
  Συνεταιρισμών Ηρακλείου επί τής προμηθείας υπό
  τής δευτέρας των ψεκαστήρων- Οϊκου ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥ-
  ΛΟΥ, αΐτινες εγένοντο είς απάντησιν των δσων κα-
  τηγγείλαμεν ημείς, έκφράζομεν την έκπληξιν μας διά
  τό περιωρισμένον καί συγκεκσλυμένον Οφος τής άπαν
  τήσεως, θά έπεθυμούσαμεν δέ παρσκαλοθντες συνά-
  μα, δπως τόσον ή Άγροτική Τραπέζα δσον καί ή "Ε
  νωσις Γεωργικων Συνεταιρισμών διά παρομοίων δημο-
  σιεύσεων πρός τό Κοινόν άπαντήσουν καί διαψεύσουν
  εάν δύνανται, επί των κάτωθι σημεΐων άτινα δυνά¬
  μεθα ν' αποδείξωμεν, ήτοι:
  Ιον) Κατά την ημέραν των δοκιμών τό δεΐγμα
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έθραύσβτ) δίς, την μέν πρωΐαν
  διερράγη ό όεροθάλαμος καί προσεκομίσθη νέος τοι-
  οθτος, τό δέ άπόγευμα Ιπαυσαν νά λειτουργοθν τα
  γρενάζια καί τό δλον άναδευιικόν σύστημα, έχρειάσθη
  δέ νά καλέση ό κ. Γιαννακόπουλος συνεργεΐον έκ τρι
  ών τεχνιτόν τό οποίον έογαοθέν επί ώς>αν καί πλέον
  έπεσκεύασε πλημμελώς τό βλαβέν δεΐγμα, έν' ω έν άν
  τιθέσει τα ήμέχερα δείγματα ειργάσθησαν άπροσκόπτως
  άνευ τής παραμικρδς βλάβης ή έμπλοκής παρουσιά-
  σαντα όλας τάς έπιδόσεις ά τινάς ίοριζεν ή διακήρυξις,
  αναφορικώς μέ τόν τρόπον τής κατασκευής, απόδοσιν
  έμβολισμών κ.λ.π.
  2ον) Πώς είναι δυνατόν νά θεωρηθοθν ανωτέρα τα
  δεΐγμαΐα Γιαννακοπούλου άτινα έν αντιθέσει μέ τα ί
  δικά μας, έθρσύσθησαν δίς κατά τάς" δοκιμάς καί εάν
  έστω ούτω συμβαίνει, πώς είναι δυνατόν νά νοηθή ή
  άνωτερότης αυτών;
  3ον Προκειμένης τής επαναλήψεως τοθ διαγωνισμοθ
  έζητήσαμεν άπό τόν κ. Πρόεδρον τής Ενώσεως τό
  πόρισμα τής Τεχνικής 'Επιτροπής, πλήν ούτος μάς ήρ
  νήθη τουτο, τό αΐτιον δέν γνωρίζομεν.
  4ον) Ή διακήρυξις τοθ δευτέρου διαγωνισμοθ δέν
  περιεϊχεν τ' άπαραίτητα τεχνικά στοιχεΐα ώς έδει,
  άλλ' ήτο είς πλείστα ούσιώδη σημεΐα άσαψής ώστε
  νά μή δύναταί τις νά κατατοπισθί)
  5ον) Είς την δευτέραν δοκιμήν τα μηχανήματα μας
  δέν εξητάσθησαν πλήρως καί συγκεκριμένως δέν
  εξητάσθησαν, οΰτε μεμονωμ&νως ουτε έν λειτουργία
  τρείς άεροθάλαμοι μέ έμβολα καί βαλβίδες δισφορε
  τικής κατασκευάς καί φι,σικά διαφορετικοθ άποτελέ-
  σμστος, αναφορικώς μέ την πίεσιν καί πλείστα δσα
  άλλα σημεΐα καί ώς έκ τούτου δέν διεπιστώθησαν
  τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των ψεκσστήρων μας.
  6ον) 'Εν' ω ό Οΐκος Γιαννακοπούλου προσέφερεν
  ψεκαστήρας τύπου ΣΦΙΝΤΑ πρός δρχ. 1 250,—Εκαστον
  ημείς προσεφέρσμεν παρομοίους πρός 6ρχ. 715,— ή¬
  τοι επί 2500 τεμαχίων ψεκσστήρων προέκυψεν δφελος
  υπέρ αής Ενώσεως έκ δρχ. 1.230.500—. 'Ερωτωμε*»
  καί πσρακαλοθμεν την Άγροτικήν Τράπεζαν καί Έ¬
  ν ατ σιν Συν)ρισμώνν' άπαντήσουν διατί, έν φ ή ττρο-
  σφορά μας ήτο μικροτέρα συνολικως κατά 1230 500
  δραχμάς καί τα δείγματά μας Ιργασθέντα κατά τάς
  δοκιμάς άπροσκόπτως έπαρουσίασαν δλας τάς έπιδό
  σεις άτινας κοθώριζεν ή διακήρυξις, δέν μάς κατεκυρώ
  θη 6 διαγωνισμός μετ" έπαΐνου καί εύχαριστιων,
  7ον) Έν ω ή παράδοσις Βλου τοθ άποληφθέντος
  ·αοσ^ΰ ψεκαστήρων έπρεπε νά έχη συντελεσθή είς τάς
  20 ΜαρτΙου τ. Ι. διατί μέχρι σήμερον οϋτε τό ήμισυ
  ποσόν εχει παραδοθή καί ποία μέτρα ελήφθησαν έναντι
  τής έκπροθέσμου παραδόσεως,
  8ον) Ποία μέτρα ελήφθησαν έκ μέρους ιής Άγροτι
  κης Τραπέζης κσί τής Ενώσεως Συνεταιρισμών πρός
  περιφρούρησιν των συμφερόντων των Μελών των Συ
  νεταιρισμών διά τούς έπιστρεφομένους λόγω έλατωμα
  τικότητος τεθ άναδευτικοΰ συστήματος ψεκαστήρας
  Γιαννακοπούλου έκ των μόλις παραδοθέντων;
  Κατόπιν δλων των ανωτέρω καταγγελλομένων άφή-
  νομεν τούς Συν)ρισμούς καί Κτηματίας καί τόν Άγροτι
  κόν μσς Κόσμον νά έκτιμήοη ποίος έκ των δύο ψε
  καστήρων είναι ό καλλίτερος.
  Τέλος κυκλοφορούν άρκετοί ήμέτεροι ψεκασττ]ρες
  έμβολοφόροι είς τάς άγορος Κρήτης, ώστε τάς εΐδικός
  νά δύναται νά κάμη την σύγκρισιν κοί νά πειοθί) άπο
  λύτως διά την αναμφισβήτητον άνωτερότητα των ψε
  καστήρων μας.
  Έν Πάτραις τη 5 Απριλίου 1939
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΑ
  *ΔΕΛΦ<Π Π. ΠΡΑΠ©ΠΟΥΛΟΙ Α. Ε. 'Αντιπροσωίΐοι έν Ηρακλείω καί Λασπθίω ΔΟ&ΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ & ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ. ' Αντιπροσώποις έν Χανίοις ΚΩΝΣΤ. ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ _|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι! [ΗΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι 1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι 1 ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι Ι ι — ί Παρα τ«ϋ ενταύθα Πραχτβρείου τής Έλληνι- Ξ Ι κης Έταιρίας Έναερίων Συγχοινωνιών Α. Ε. φέ- Ξ ρεται είς γνώσιν τού κοινοΰ δτι εκανονίσθησαν = τα κάτωθι δρομολόγια αναχωρήσεως δι' άεροπλά- Ε νων: § ΤΡΙΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. Ε άναχώρησις 3.30 μ. μ. Ε ΠΕΜΠΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. | άναχώρησις 3.30 μ. μ. β ΣΑΒΒΑΤΟΝ: άφιξις 10 π. μ | άναχώρησις 3.30 μ. μ. | "Ωρα αναχωρήσεως τοΰ αύτοκινήτου διά τό Ε αεροδρόμιον έκ των γραφείων τβδ Πρακτορείον § τής Έταιρίας (βδβς Κβρωαίβυ παραπλεύρως Έ- | μπβρικβΰ Έπιμελητηρΐβΐ;) έχανβνίσίη ή 2.45' μ.μ. - Παρακαλοΰνται οί βουλόμενοι νά ταξιδεύσω- = σι ίπως εγκαίρως κρατώσι τάς θέσεις των. = Ιπιΐΐΐιιΐΐιΐΐιι αιιιιιυιιι ο ιιιιιιιιιιιι ιιιιηιιιιιι ηιιιιιιιιιι αΐιιηΐΐαι ι_υιηΐΐι« ιΐ~! Ή δερινή διαμονή είς την Αγ. Βαρβάραν. ΑΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Άπρίλιος (άνταποκριτοθ μας) — Χαρά θΐοθ είνε την εποχήν αυτή ή ΆγΙα Βαρ βάρα. Παρέ/ει θέαμα έξωτικοθ κυ ριολεκτικά τοπείου Όλάνθιστες οί κερασιές, οί βυσαινιές, ,οί άπιδιές καί οί μηλιές. Καί σχηματίζουν δάση όλόκληρα τα ώραΐα αυτά δένδρα πού παράγουν τού; γλυκό χυμους καρπούς πού μας δροσί ζουν τούς θερμους μήνας τοθ ΊουνιΌϋ καί Ιουλίου.Προδλίπεται δέ δτι εφέτος θά είνε ή παραγω- γή μεγάλη. Ή άνθοφορία είνε πλουσία. Καί θάναι ασφαλώς ά· νάλογος καί ή καρποφαρία. Έ τσι ή Άγία Βαρβάρα έλπίζει 2τι θά έχη εφέτος σημαντικά είσοδή ματα δεδομένου 8τι προβλέπεται πλουσία ή έσοδεία χκί των έλαι¬ ων καί των αμπέλων καί Ε<ανο ποιητική ή ανάπτυξις καί ή πά ραγωγή των κηπευπκών. Άλλ' έδίό επάνω είς τό θαυμά σιον αυτο υψίπεδον δέν' 3λέπει κανείς την γεωργικήν πρόοδον μόνον Παρατηρίί μίαν γενικήν μεταβολήν είς δλα. 'Η εξέλιξις συντελεΐται μέ ίλματα Ή άναδη μιουργική προσπαθεία έχει δώσει τα πλέον εύχάριστα άποτελέσμα τα. Χάρις είς την δραστηριότητα τοθ ΚοινοτικοΟ Συμβουλίου κατα σκευάζονται πλείστα νέα μεγάλα ίργα κοινής ωφελείας, προόδου καί πολιτισμοθ. 'Εκκλησίαι, σχολεϊα, δρόμοι, κοινοτικοί, ίργα ύδρεύσε- σεως καί άρδεύσιω;. μνημεΐα καί ήρώα είς τούς πεσίντας, δενδ?ο φιπεύσεΐς ιΐς τούς,κεντρικούς δρό μομς καί τού; άχαλύπτους χοινο χρήστους χώρους χαί τόσα άλλα πού θά έχρειάζετο χ&ρος πολύς διά νά καταχωρηθοθν. Έκ παραλ λήλου, χάρις είς την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, ή Άγία Βαρδάρα ίχει πλουτισθή μέ θαυμασία κατα στήματα δλων των (ίδιον, μέ χέν τρα άναψυχήί, μέ ώραιοτάτας οί- κοδομάς, πού προσδίδουν νέαν εντελώς 2ψ:ν καί ζωήν. Ήδη μάλιστα άρχίζουν αί έτοι μαιίαι διά την οργάνωσιν τής έφετεινής θερινής σαιζόν, <*σιε νά προσελκυσθοθν πΐρισσότεροι ξέ· νοι. Προβλίπεται δέ £τι εφέτος ή Άγία Βαρβάρα θά συγκεντρώση πλήθη παραθεριστών. Τα θαυμά¬ σιον κλΐμά της, τα άφθονα χρύα νερά της, τα έκλεκτά χαί ποιχίλα φροθτα χαί τα άλλα τρόφιμά της. έν συνδυασμφ χαί πρός την πυ κνήν χαθ' δλην την ημέραν συγ κοινιονίαν μέ τό Ηράκλειον χαθι στοθν την ωραίαν κωμίπολιν τό ϊδεωδέστερον μέρος θερινής διαμο νής. Άριθμ. 13447. Περίληψις προγράμματος πλειστηριασμοΰ. 'Ο συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Εύστράτιος Θεοδώ- ρου Γαρεφαλάκης έν Ηρα¬ κλείω έδρεύων καί κατοικών δηλοτιοιώ βτι: Εκτίθημι είς δημόσιον α¬ ναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό επόμενον άκίνητον κείμενον έν τ{) περιφερεία τοθ χωρίου Φοινικιδς τής Είρηνοδικειακί)ς περιφερείας Ηρακλείου καί είς θέσιν «Μακρά» ήτοι άμ πελον τής ποικιλίσς σουλτανΐ- νσς καί ταχτδ εκτάσεως έν νέα (9) στρεμμάτων συνορευο μένην ανατολικώς μέ κτβμα Γεωργίου Τσατσάκη, νοτίως Ιωάννου Παντελάκη, δυτικώς άδελφων Μπαμπιεδάκη καί βο ρείως Νικολάου Άναστασάκη άνήκον είς τόν Στυλιανόν Νι κολάου Παπαδομανωλάκην αγνώστου διαμονής ώς έξ ά- διαθέτου κληρονόμου τοϋ ό,· ποβιώσαντος άρχικοθ όφειλέ τού άδελφοθ τού Γεωργίου Νικολάου Παπαδομανωλάκη, τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου δανειστίας Έθνικής Κτηματι κης Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου ά παιτήσεώς της έκ λιρών στερ λινών Αγγλίας εκατόν έννέα καί πεννών έννέα (Στερλινών 109—0—9) είς συνάλλαγΐλα δψεως επί Λονδίνου καί των έξόδων εκτελέσεως, στηριζομέ νης είς τα ύπ' άριθμούς 13 609 καί 13 625 έτους 1925 συμβόλαια τοθ συμβαλαιογρά φού Ηρακλείου Εμμανουήλ Μηλιαρά καί δι' ήν άπαίτη σιν έπετάγη ό είρημένος Στυ λιανάς Ν. Παπα6ομανωλάκης δυνάμει τής υπό χρονολογίαν 4 Ιουλίου 1931 έπιταγής τής έπισπευδούσης Τραπέζης ώς δείκνυται έκ τού ύπ' αριθμόν 5048 τής 12 Αύγούστου 1931 άποδεικτικοϋ τοϋ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γε ωργ!ου3Μανουσάκη. 'Ο πλειστηριασμός γενήσε ται ενώπιον μου ή* τοθ νομί μου άναπληρωτοθ μου την 23ην Απριλίου ένεστώτος έ τους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας καί έν τώ ενταύθα καί παρά την οδόν Χάνδακος ίδιοκτή τω συμβολαιογραφείω μου Εν θα καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Ώς πρώτην προσφοράν ω ρισεν ή έπισπεύδουσα τα πο¬ σόν των δραχμων δέκα πέν τε χιλιάδων (15.000) Βστις δέ προσφέρει την αναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοϋται νά πλει οδοτήση. Ό τελευταΐος ύπερθεματι στής ύποχρεοθται νά καταβά λη τό έκπλειστηρίασμα είς την δανεΐστριαν συμφώνως τό νομώ. Ή παροΓσα δημοσιευθήτω είς τάς ένταθθα έκδιδομένας εφημερίδας «Δράσιν» την 3ην Μαρτίου ένεσιώτος έτους, «Ί δην» την 25ην Ιδΐου μηνός καί έτους καί «Άνορθωσιν» την —Διανυκτερεύοντα καί διη- μερεύοντα φαρμακεΐα. Σήμερον Κυριακήν Ιέην Α¬ πριλίου βά διημΐρκυσουν τα φ»ρ μκχβΐκ Έμμ. Ματζαπετάκη, Έμμ. Ζοτχαριάδη καί Γβωργ Σφακια¬ νάκη, ©ά διανυκτερβυσουν δέ τα φαρμακεϊα Γεωργ ΜαδαρΐΜ· τάκη χαί Θεοδ. ©ιοδωρίδη. Αύ ριον 17ην Απριλίου βά διανυ· κτερεύσουν τα φαρμακεΐα Μιχ. Τζομπανάχη χαί "Εμμ. Ματζαπϊ πετάκπ. —Ό τιμάριθμβς κ«τά τόν μήνα Μάρτιον. Κατά τα συγκίντρωθέντα ύ πό τής Γβνικής Στατιστική; Ύηη ρεσίας στοιχεΐα, ό γενικώς τι· μίριθμος τοδ κβστβυς ζωης τοδ Κράτου;, κατά τόν μήνα Μάρτι , όν, ήτο 2157.6, έναντι 2160 5 τβθ προηγουμένβυ μηνός Φββρου« ρίου. 'Η πτώσις αΐίτη τοδ γ«νι κου τιμαρίθμου'κατά ΟΙ β)ο ϊφβί λεται είς την πτώσιν άφ' ενός τοδ εΐδΐκοΰ τιμαρίθμου διατρβφής κατά Ο 1 ο)ο καί άφ' ετέρου τοΰ ΐίδικοϋ τιμαρίθμου φωτιομοΰ χβΐ θερμάνσεως. "Εναντι τοδ Μαρτί ου τοϋ 1938, ό γενιχός τιμάριθμος τού χόστους ζωής κατά τόν έφ( τιινόν Μάοτιον, παρουοιάζει πτθ σιν κατά 0.8 β;ο κατϊλθών άκό 2195.7 είς 2157 6. —Δωρεαι. Ή έν Αθήναις χ, "Ανν« Κώ· στα Γιαννακουδάκη είς έννε«ή μερον μνήμην τής μητρός της }Ιαλ. Σεμερτζάκη, κατέθηκΐν δρ. )οο. —Ό Όδοντοΐατρικός ίύλλο γος Ήρακλϊίοο διά τοθ κροβ δρου οιύτου κατέθηκβν δρ. 300 είς μνήμην τής Χρυσας Σαραν τινίδου, θυγατρώς συνκβέλφου τβιν. ' Ό Μορφωτικος Σύλλογος Γυ ναικών Ηρακλείου εύχαριστβΐ θβρμδς τοΰς ώωρητάς, — Ή οΐκογένβι» 'Ιίμμ. Παπαν* τωνάκη ηροβέφβοβν έχλΐκτόν φ«· γητον είς τό Πτωχοκομβίβν «Ις έννβάμηνον μνημόσυνον τοθ Εμ. Παπαντωνάκη. Ή Διοικοϋο» 'β πιτροπίι τοθ Πτωχοκομείου ·ύχ«· ριστϊϊ θαρμως. —'Η οΐχονένβικ Έμμ Άκρα· τού άπέστβιλεν είς την χ. Παπά δημητριΌυ Νομάρχου Λασηθίου δρχ. 5ΟΟοίοτς αίς μνήμην τοθ ά- ειμνήστου Μιχ Σφβκιανάχη υ¬ πέρ των όρφανών Καλοΰ χωρίου. 16ην Απριλίου Ιδΐου Ιτους. Έν ΉρακλεΙφ τή 28 Φε βρουαρίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος -Ήρα κλείου. ____ Ε. ©. Γαρεφαλάκης Δημοπρασία πωλήσεως άγροτικων κτημάτων. Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα- τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα· λοκαιρινοθ» εκθέτουσιν είς φα νεράν πλειοδοτικήν δημοπρα¬ σίαν, ήτις θά γίνη την 30ήν Απριλίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 π. μ. είς τα Γραφεΐα αυτών την πώ¬ λησιν των είς τάς επομένας θέσεις δύο άγροτικων αυτών κτημάτων. 1) Είς θέσιν «Μικρή Κου· τσοθρα» άγρούς καί άγριάδα 150 περίπου στρευμάτων. 2) Είς θέσιν «Μεγάλη Κου- τσοθρα» άγρούς καί άγριάδα 600 περΐπου στρεμμάτων, Έν Ηρακλείω τή 15[) Άπρι λίου 1939. (Έκ τοθ ΓρσψεΙου)
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  16 Απριλίου 1939

  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΡΙ
  ΤΗΣ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΕΗΤΑΜίΣ
  ΕΦΙ1Σ1Ι ΕΙΣ ΤΙ ΙΙΩΤΛΤΟΝ
  1Ν1Η ΊΙ ΠΜΙΙΤΙΒΙ ΙΜΊ3ΙΠΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 15> Απριλίου (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι οί
  "Αγγλοι έξακολουθούν ^ λαμβάνοντες
  έξαιρετικά μέτρα πρός αντιμετώπισιν
  τής καταστάσεως.
  Τα μέτρα . ταύτα άποβλέπουν ηδη
  είς τό νά άναγάγουν τούς έν γένει έξο·
  πλισμούς είς τό ανώτατον όριον, όλο-
  κληρώνοντα τούτους τόσον έν Αγγλία
  όσον καί είς τας διαφόρους άποικίας
  »«ί ιδία τάς ναυτικάς καί άεροπορικάς
  βάσεις τής αύτοκρατορίας είς την λΐι
  αόγειον.
  Ο ι. ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΒΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑβΙΙΝΛΙ 1» Απριλίου (τού άν-
  ταηοκριτού μας).— Κατά τας έκ Λον¬
  δίνου πληροφορίας ό κ. Ούΐνστων
  Τσώρτσιλ πρόχειται νά αναλάβη προ¬
  σεχώς ύπεύθυνον ύπούργημα μετέχων
  τής άγγλικής κυβερνήσεως.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΕΝΙΣΧΥΕΙΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
  ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΜΥΝΗΣ
  Α β ΗΝ ΑΙ Κ» Απριλίου* (τού άν
  ταηοκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερεκού ότι ό γαλλικός καί άγ-
  γλικός τύπος έπαινούν τόν λόγον, τόν έκ
  φωνηθέντα προχθές υπό τού προέδρου
  των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ροΰσ
  βελτ.
  Ώς γράφουν αί γαλλικαί καΐ άγγλι
  χά Ι έφημερίδες ό λόγος ου-νος ένίσχυσε
  σημαντικώς τό κοινόν μέτωπον αμύνης
  των είρηνοφίλων κρατών.
  Ο "ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΝ
  ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΝ
  ΙΤΑΛΙΚΟΝ 1ΪΝ.ΑΜΕ1ΗΕΙΣ ΤΗΗΙΣΗ1ΝΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:;.Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή ε¬
  φημερίς «Ήμερήσιος Τηλέγραφος» γρά
  φεΐ σήμερον ότι νέαι ιταλικαι στρατιω¬
  τικαί δυνάμεις απεβιβάσθησαν είς την
  Ισπανίαν.
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑ
  ΤΗΣΠΑΡΕΛλΣΕΩΣ
  ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Απριλίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων αί γαλλικαί ,έφημερί-
  δες άφιερώνουν σχόλια είς την άναβο-
  λήν τής έν Μαδρίτη παρελάσεως. Οί
  γράφοντες σημειώνουν χαρακτηριστικώς
  ότι ή παρέλασις αυτή διαρκώς άναβάλ-
  λεται καί μάλιστα άφ* ής ημέρας ανηγ¬
  γέλθη ότι μετ* αυτήν θά αποχωρήσουν
  έξ Ίσπανίας οί /Ιταλοί έθελονταί.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έχ
  Λονδίνου ότι ό ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών τής Αγγλίας κ. Χάλιφαξ ειχε
  χθές μακράν συνομιλίαν μετά ^τού πρε¬
  σβευτού των Σοβιέτ κ. Μαΐσκυ.
  Ο ΠΕΤΑΙΝ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Απριλίου (τού άν.
  τβ,ποκριτου μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Μπούργκος ότι έφθασεν έ*εί σήμερον
  (χθές) ο «ρεσβευτής τής Γαλλίας στρα-
  τάρχης Π*τ*ίν.
  Μεταβάλλεται ριζικώς
  ή πολιτικπ της Μεγάλης Βρεττανίας.
  "Ενέργειαι των κρατών τοΰ άξονος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Απριλίου.—
  Βεβαιούται έξ ημιεπισήμου
  πηγής δτι ό κ. Τσώρτσιλ Θεώ
  ρεϊται ό καταλληλότερος διά
  νά αναλάβη την διεύθυνσιν
  τοθ ύπουργεΐου ΈφοδιασμοΟ.
  Δι* αυτόν κυρΐως τόν λό¬
  γον θεωρεΐται βεβαία ή αγ
  γελθεϊσα ήδη συμμετοχή τού
  είς την υπό ανασχηματισμόν
  κυβέρνησιν τής Αγγλίας είς
  την οποίαν ώς λέγεται δέν
  θά συμμετάσχουν πολλοί έκ
  των σημερινον ύπουργών τής
  Μ. Βρεττανίας.
  ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΗ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Απριλίου
  ((δ. ύπηρεσΐα).— Κατ' είδή
  σεις έκ Λονδίνου συνεχΐζον
  ται έκεϊ έντατικαί αί προσπά
  θειαι συνάψεως συμφώνου
  Αγγλίας κσί ΤουρκΙας περί
  άμοιβαίσς στρατιωτικάς βοη
  θείας. Τό σύμφωνον τουτο
  θά ένέχτ") τόν χαρακτήρα ά
  νανεώσεως τοθ ήδη ύφιστσμέ
  νού μεταξύ των δύο κρατών,
  παλσιοθ συμφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Απριλίου ([δ.
  ύπηρεσ(α).—Αί έφημερΐδες τής
  γαλλικής πρωτευούσης άσχο·
  λούμεναι σήμερον μέ τα γερ
  μανικά ναυτικά νυμνάσια είς
  τα παράλια τής Ίσπανίας έκ-
  ψράζουν φόβους. Ό «Φιγκσ-
  ρώ» γράφει δτι ή ΓερμανΙα
  καί ή Ιταλία δεικνύουν τελευ
  ταΐως όλως εξαιρετικήν δρα
  στηριότητα. Διά τουτο ή
  έπαγρύπνησις τής Αγγλίας
  καί Γαλλίας πρέπει νά είνε
  διαρκής.
  Ή«Μικρά Εφημερίς» γράφει
  δτι ό Χίτλερ προσπαθεϊ νά
  πείση τόν Μουσολίνι νά καθο¬
  ρίση την θέσιν τού διότι δέν
  θέλει νά σίσθάνετσι την κυ¬
  ριαρχίαν τού είς την Ισπα¬
  νίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσΐα).—Κατ' είδήσεις
  έκ ΛονδΙνου ό εργατικάς βου
  λευτής Μόρισον δημοσιεύει είς
  τό όργανον των έργατικών
  «Έμπρός» έπικρίσεις διά την
  τηρουμένην εισέτι έπιφυλακτι
  κότητα τοϋ κ. Τσάμπερλαιν ά
  πέναντι των Σοβιέτ. Κατά
  τόν άρθρογραψοθντα βουλευ
  την καί τα τελευταία προ
  σχήματα τής Ιπιφυλακτικότη
  τος άπέναντι των Σοβιέτ πρέ
  πρι ν ά άρθοθν διότι εύρι
  σκόμεθα ενώπιον μεγάλων
  γεγονότων.
  —Ό άγγλικός τύπος, καθ"
  ά άναφέρουν οί γερμανικοί
  δηαοσιογραφικοί κύκλοι, άπο
  δίδει είς την Αμερικήν προ
  θέσεις υπέρ των Σοβιέτ. ΑΙ
  αγγλικαί έφημρρΐδες συγκε
  κριμένως γράφουν δτι ή Ά
  μερική άποκλίνει υπέρ μιάς
  στενωτέρας συνεργασΐας τΛν
  δυτικών δυνάμεων μέ τα Σο
  βιέτ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Απριλίου (15.
  ύπηρεσία).—Νεώτεραι άνακοι-
  νώσεις των γαλλικήν εφημερί¬
  δων διοψεύδουν τάς πληροφο
  ρΐας περί άποβιβάσεως ίτσλι
  κων καί γερμσνικών στρατευ
  μάτων είς την ΊσηανΙαν. Ά-
  πόλυτος τάξις, γράφουν, επι
  ] κράτει καθ* δλην την γαλλοί
  σπανικήν μεθόριον.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 15 Απριλίου
  (ίδ. ύττηρεσίσ).— Σημαντικάς
  άριθμός γερουσιαστών έτάχθη
  εναντίον τής πολιτικής τοθ κ.
  ΡοΟσβελτ ήπς ούσιαστικώς ά
  νέμιξε την Αμερικήν είς τα
  εύρωπαϊκά πράγματα. Επί
  1 τοθ ζητήματος τούτου οί γε-
  ρουσιασταί ζηΐοθν την διεξα
  γωγήν δημοψηφίσματος. Ό ά
  μερικανικος τύπος έν τώ μετα
  ξύ (καθ' ά πληοοφορεϊται τό
  Χαβάς) τονΐζει δτι διά τοθ λό
  γου τοθ κ. Ροϋσβελτ καθι
  εροϋται νέον παναμερικανικόν
  δόνασ.
  ΡΩΜΗ 15 "ΧπριΙΙαν (ίδ. δπη
  ρεσία).— Κατ' εΕδήσεις έκ ΙΙαρι
  σίων ό γαλλικός τύπος ίκδηλώνΐι
  την θλίψιν τού διότι ό λόγος
  τοΰ κ. Ρ&ΰσβελτ δεν υπήρξεν ϊαον
  έΊϊρεπε κατηγορηματικάς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Απριλίου
  (£5. ύπηρεσία). —Τό πρακτορείον
  Τρανσότσεαν πληροφορεϊιαι δτι με
  γάλαι πολεμικαι προετοιμασίαι
  γίνονται είς την Ρωσσίαν.
  ΡΩΜΗ 15 Απριλίου (ίδ. δ
  πηρεσία).—ΑΣ ιταλικαι Ιφημερίδες
  γράφουν σήμερον δτι τό ταξίδιον
  τοθ κ. Γκαΐριγκ είς Ρώμην σανέ
  αφιγξε περισσότερον τάς γερμανοϊ
  ταλικάς σχέσει;.
  —Διά τάς έγγυήσεις πρός την
  Ελλάδος καί Ρουμανίαν οί Ιταλοί
  φρονούν δτι αύται άποτελοθν επι
  κίνδυνονβπαιγν δι»,δεαμεύουσ»ι τα
  κράτη ταυτα άπό τοθ νά κινοΰν
  ται ελευθέριος, νά έ"χούν αύτοκυρ
  αρχίαν εις τάς πράξει; των. Ούτω
  δέ γίνανται δργανα τής κυκλώσεως
  των δλοκληρωτικών κρατών.
  'Αφίχδησαν χδές άεροπορικώς
  ό κ. ύπουργός των Οικονομικόν
  και ό κ. Έμμαν. Τσουδερός.
  Έπιβαίνοντες άεροπλάνου τή;
  Έλληνικής Έταιρίας Έναερίων
  Συγκοινωνιών αφίχθησαν χθές
  την 10.30' πρωϊνήν έξ Αθηνών
  ό δπουργός των Οικονομικών κ.
  Αποστολίδης καί ό Διοΐκητής τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Έμμ.
  Τσουδερός.
  Τόν κ. υπουργόν των Οίκονο-
  μικών συνοδεύουν δ Γενικός Δι·
  ιοθυντής τοθ Γεν. Λογιστηρίου κ.
  Έξαρχάκης, οί Διευθυνταί τοθ
  δπουργείου Οίκονομκών κ. κ.
  Μερτικέπουλος, Βνονεσόπουλος,
  Πιπέρος καί πολλοί άλλοι άνώτε
  ροι οίκονομιχοί ύΐτάλληλοι χαθώς
  καί έκ των συντακτών τής «Καθη
  ιιερινήί» δ κ. Άναστασόπουλος.
  Αφίχθησαν έπίσης αί δίδες Άπο
  στολίδη δπουργοθ των Οικονομι¬
  κών καί Τσουδερου Δΐοικητοθ τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος, δ έντε·
  ταλμένο; σύμβουλος τής Έταιρί
  άς Έναερίων Συγκοινωνιών κ. Μπο
  ζώνης κ. &.
  Είς τό αεροδρόμιον απεδέχθησαν
  τόν κ. Άποστολίδην καί τόν κ.
  Τσουδερόν καθώς καί τού; επι-
  βαίνοντας τού άεροπλάνου δπαλλή
  λους τοθ δπουργείου, δ Νομάρ
  χης Ηρακλείου κ. Ανδρ. Μάρ
  κελλος, δ Νομάρχης Λασηθίου κ.
  Παπαδημητρίου ίλθών μετά τής
  κυρίας τού επί τούτφ είς 'Η-
  ράκλειον, δ Δήμαρχο; κ. Γε¬
  ωργιάδης, δ Διοικητής τοθ Συν
  τάγματος κ. Διαμαντόπουλος, δ
  Διοικητής τής Χωροφυλακήν κ.
  Όρφανουδάκης, δ Διευθυντής καί
  δ δποδιευθυντής Τραπέζης Έλλά
  ίος'κ. κ. Λουΐζος χαί Καββαλά
  κης, δ Διευθυντής τής Έθνικής
  Τραπέζης κ. Άλχ. Μαρής, δ Δι-
  ευθυντή; τοθ Δημοσίου Ταμείου
  χ. Τζανάκης, δ Έφορος Ηρα¬
  κλείου κ. Χριστόπουλος, δ Τελώ¬
  νης κ. Χρ. Περάκης, δ Πρόεδρος
  τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελητηρίου
  κ. Άλ. Γεωργιάδης, δ Διευθυντής
  τής Στρατολογίας κ. Ταιχριτοής,
  έκπρόσωποι των λοιπών άρχων,
  όργανώσεων χαί Συλλόγων χαί
  πλήθος κόσμου.
  Έχ τοθ άεροδρομίου δ χ. υπουρ
  γός των Οικονομικών χαί δ Δι
  οιχητής τής Τραπέζης τής Έλλά
  δς χ. Τσουδερός μετά των δπο
  δεχθεΐσών αυτού; τοπικών άρχών
  χαί τής άχολουθίας των, κατηυ-
  θύνθησαν «ίς τό Νομαρχιακόν μέ
  γαρον οπόθεν μετά μικράν παρα
  μονήν δ μέν Διοικητής τής Έχδο
  τιχής Τρατ,ίζης κ, Τσουδερός μι
  Ι τέβη είς τό ένταθθα δπονατάστη
  μα τής Τραπέζης τής Ελλάδος,
  δεχθείς αργότερον τού; έκπροσώ-
  πους τής έμπορική; τάξεως, δ ?έ
  χ. ύπουργό; των Οικονομικήν
  παρέμεινε δεχόμενος τούς προΐστα
  μένους των λοιπών άρχών καί ί5ι
  ώτας.
  Την μεσημβρίαν δ χ. ύπουργός,
  συνοδευόμενος δπδ τοθ κ. Νομάρ¬
  χου χαί τοθ κ. Δημάρχου επε¬
  σκέφθη τό Μουσείον, είτα Ιϊ πα-
  ρεκάθησεν μετά τοΰ χ. Τσουδε
  ροθ, τοθ χ.Νομάρχου, τοθ χ.Δημάρ
  χου χαί τής άκολουθίας των,
  είς γεθμα δοθέν πρός τιμήν των
  δπά τοθ Δήμου είς την Λέσχην
  Ηρακλείου.
  Τό άπόγευμα επεσκέφθησαν τάς
  αρχαιότητάς τΐ)ς Κνωσοθ την δ'
  εσπέραν παρεχάθησαν είς γεθμα
  δοθέν ωσαύτως είς την Λέσχην
  Ηρακλείου δπό τοθ ΈμπορικοΟ
  Έπιμελητηρίου.
  Σήμερον δ δπουργός των Οίκο·
  νομικών χ. Αποστολίδης θά άνα
  χωρήση διά τόν Νομόν Λασηθίου.
  Έπ' εύκαιρία δέ τοθ σημερινοθ πά
  νηγυρισμοθ τοθ τελουμενου είς τό
  Σπήλαιον Μιλάτου, θά παρευρε
  θη" είς αυτόν προσδίδων διά τή
  παρουσίας τού λαμπρδτερον τό
  νόν είς τόν εθνικόν χαραχτήρα
  τής εορτής, θά κατευθυνθή άχο
  λούθως εί; Νεάπολιν, Άγιον Νι
  κόλαον καί Ίείάπετραν οπόθεν
  θά επιστρέψη πιθανώτατα τό έσπέ
  ρος προχειμένου αυριον την πρω
  ι αν νά επισκεφθή τό Ρέθυμνον
  έξ οί) θά αναχωρήση τό άπόγιυ
  μα διά Χανιά.
  Είς την πόλιν μας ό κ. υπουρ
  γός θά έπανακάμψη την προσέχη
  Τρίτην. Τό άπόγευμα δέ τής ίδί
  ίχς ημέρας θά αναχωρήση άερο
  πορικώς μετά τοθ Διοικητοθ τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Τσου
  δεροθ καί τής άκολουθίας των έ
  πιστρέφοντες είς Αθήνας.
  Ό Γεν. Δίευθυντής τοθ 'Γεν.
  Λογιστηρίου κ. Έξαρχάκης καί
  οί κ χ. Διευθυνταί τοθ δπουργείου
  Οίχονομικών ένήργησαν χθές επι
  θεώρησιν τοθ Δημοσίου' Ταμείου
  καί των λοιπών οικονομικών δπη
  ρεσιών Ηρακλείου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πρός τόν χ. Δήμαρχον Ήρα-
  κλείου έστάλη παρά τοθκ.δφυπουρ
  γοθ τής Άεροπορίας τό κάτωθι
  τηλεγράφημα σχετικόν μέ τα έγ-
  καίνια τής άεροπορικής γραμμής
  Αθηνών—Ηρακλείου καί τα έκ-
  ϊηλωθίντα έν προκειμένφ ευ·
  γνώμονα αίσθήματα των Κρη
  των πρός τό κρατες:
  «Ευχαριστούμεν θερμότατα λα
  όν Ηρακλείου δι' έκδηλώσεις
  δπέρ 'Δεροπορίας. Άιροπορική
  συγκοινωνία έχτελεΐται επί παρόν
  τος τουλάχιστον τρίς έδδομαδιαί-
  ως.
  'Υφυπουργός
  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ»
  ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  ΥΠΟ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΞΕΝΟΝ
  Σήμερον άναμένιται είς τόν λι¬
  μένα μας ή θαλαμηγός «Μπριγ-
  χίττα» τής οποίας επιβαίνουν δ
  πρεσβευτής χαΐ ό έν Πειραιεί
  Γενικός πρόξενοςτής Φινλανίίας,
  πρός επίσκεψιν των ά
  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΟΥΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  Είς τό έναντι τοθ 'έργοστασίου
  σταφιδικής οίχδπεδον, έπίτήςΛειο
  φέρου Νόελ, τής Ενώσεως σουλ
  τανοπαραγωγών Κρήτης θά κατατε
  θή σήμερον δθεμέλιος λίθοςάνεγέρ
  σεω; τοθ οίκοδομικοθ αυγχρο-
  τήματος αυτής.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Την 3.30' μ. μ. χθές άπεγει
  ώθη διά τό αεροδρόμιον Τα
  τοΐου τό άεροπλάνον τής Έ
  ταιρίας, Έναερίων, Συγκοινωνι
  ών.Τοθ άεροπλάνου έπέβαινον
  οί κ.κ Θ.Κουφάκης,Ε.Κουφάκη,
  Γ. Κουνδουράκης, Χρ. Βογια
  τζάκης, Εόάγ.Άνωγειανάκης,
  Ζαχ. Περάκης, Κωνστ. Σταυ
  ρακάκης, Σπύρ. Κασαβέτης,
  Β. Δάσιος, Πτσα Μπαμπού
  νη, Γεώργ. Μαστοράκης, Ε'ρ.
  Μαστοράκη, Αγγελική Φραγ
  κούλη, Ιω. Φραγκούλης καί
  Έμμ. Παπαδάκης.
  30 Πρωϊνή
  ΠΟΥ ΑΠΟ&ΙΑΟΗΤλΙ
  Α ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΛ
  ΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΙΙΙΚΛ (1111
  ΕΚΦΙΙΙ1ΜΘΣΙΙΥ ΦΡΑΗΚΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων καί Λονδίνου άγ-
  γέλλουν ότι τα ναυτικά γυμνάσια των
  Γερμανών είς τα άνοικτά των ίσπανι-
  κών άκτών άποδίδονται είς την πρόθε¬
  σιν τής Γερμανίας νά έκφοβίση τόν
  Φράνκο.
  χά γυμνάσια ταύτα αυαχετίζονται
  καί μέ την άποβίβασιν ώς λέγεται νέων
  ίταλικών ένισχύσεων είς τούς ίσπανι·
  κούς λιμένας έρμηνεύονται δέ γενικώτε-
  ρον ώς πρόθεσις τού [άξονος νά παρεμ¬
  ποδίση ωρισμένας κατευθύνσεις τής ίση»
  νίκης πολιτικής.
  Ο ΚΟΜΗΣΤΣΙΑΝΟ &ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
  ΑΝΤΙ8ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ
  ΥΒΟΥΡΓΟΣ ΤΟΗ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ Ο ΙΚΡΑΚΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης άναφέρει ότι ό κόμης Ταιάνο
  διορίζεται άντιβασιλεύς τής 'Αλβανίας.
  Είς την θέσιν τού κ. Τσιάνο θάτοπο-
  θετηθή κατά τό αύτό τηλεγράφημα ό μέ
  χρι τούδε πρεσβευτής τής Ιταλίας έν
  Λονδίνω κόμης Γκράντι.
  Λονδίνω
  Η ΑΓΓΛ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
  [ΦΕΤΑΙ
  ΙΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 115 * Απριλίου (τοθ άν¬
  ταποκριτού μας).·—Κατά τάς έκ Λον¬
  δίνου μέσω ξένης πηγής πληροφορίας
  αί τελευταίαι άγγλορωσσικαί συνομιλί-
  αι κρίνονται ώς συνέπειαι τού άποτό-
  μου προσανατολισμού τής άγγλικής πό
  λιτικής πρός την Ρωσσίαν. 'Ύποτίθεταο
  ότι αί συνομιλίο« ι αύται δέν είναι άσχε
  τοι μιάς άπωτέρας υπογραφάς πολιτι¬
  κάς καί στρατιωτικάς συμφωνίας Αγ¬
  γλίας—Σοβιέτ.
  ΤΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΦΗ
  ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ_Μ. _ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλει τό
  πρακτορείον Τρανσότσεαν (Βερολίνον)
  ό λόρδος Χά>ιφαξ κατέστησε τόν πρε¬
  σβευτήν των Σοβιέτ χ. Μαΐσκυ ενήμε¬
  ρον όλων των ζητημάτων αναφορικώς
  μέ την πορείαν τής άγγλικής πολιτικής.
  ΊΓονίζεται σχετικώς ότι ή Αγγλία^ θά
  ευρίσκεται τού λοιπού είς πλήρη επα¬
  φήν μέ τα Σοβιέτ έφ' όλων των διε-
  θνών ζητημάτων.
  ΕΠΙΤΟΥΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
  Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΟΝΟΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 15 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεαία).—Τό άπόγευμα σήμερον ό
  Πρόεδρος Ρούσβελτ απηύθυνε σπου¬
  δαιότατον διάγγελμα πρός τούς χ. κ.
  Χίτλερ καί Μουσολίνι, χωρίς |νά συνεν
  νοηθή προηγουμένως, ώς ανεκοίνωσε
  μ έ άλλα κράτη, καί τό οποίον ένεποίη
  σε βαθυτάτην αίσθησιν είς όλον τόν κό¬
  σμον.
  Ό κ. Ρούσβελτ ζητεί άπό τούς κ.
  Χίτλερ καί Μουσολίνι, νά διαβε-
  βαιώσουν ότι δέν θά μεταχειριαθούν
  πλέον βίαν εναντίον ουδενός άλλου έ-
  θνους καί νά βεχθοον την σύγκλησιν
  μιάς παγκοσμίου διασκέψεως είρήνης,
  άφοπλιαμού καΐ οίκονομικής αυνεργασί-
  ας ^λων των κρατών.
  Έν έναντία περιπτώσει τούς καθι«
  ατά ύπευθύνους τής συμφοράς είς την
  όποιαν θά βυθίση τόν κόσμον είς νεο$
  πόλεμος.