9717

Αριθμός τεύχους

113

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ ό μεγαλύτερο ψεθδος πού κυκλοφορεΐ άκόμη στόν
  κόσμον είναι δτι ό κομμουνισμός είναι δημο¬
  κρατίας Ο Ελληνικάς δμως λαός ξέρει τώρα τί
  είναι. Έπλήρωσεν άκριβά γιά νά τό μάθη. Καΐ
  δέν θά επιτρέψη στούς δολοφόνους τής Δημοκρα¬
  τίας νά εκμεταλλευθούν τό δημοκρατικά τού αί-
  θή
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ΤΗΛΕΦΩΠΛ: ΤΥΠογραφ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡηΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΛΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' *Ρ. ΦΥΛΛΟΥ 11
  ΠΕΜΠΤΗ 8 Μαριίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ ΧΥΝΤΑ3ΕΟΪ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΠΟΙΟΙΔΙΗΣΠΟΥΜ ΠΡΛΓΜΗΤΙ
  ΚΑΤΗΝ ΕΘιΊΙΚΗιΊ ΕΜΟΤΗΤβ
  Έθνικό Άπελευθερωτικό Μέ
  τωπο ώνομάζετθ, ώς γνωστόν
  ή άκατανόμαστος ληστρική όρ
  γάνωσις των διεθνιοτών καί ά·
  ναρχικών τής Ελλάδος πού έ
  μηχανεύθησαν νά έκμεταλλευ
  θοθν τα πατριωτικά αίσθήμα-
  τα τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ πρός
  κατάλυσιν τής Έλληνικής Πα¬
  τρίδος ! Καί έκανε «διασπαστι-
  κήν» ^ενέργειαν τοϋ Μετώπου
  αύτοι) καί | κατηγγέλλετο ώς
  «προδότης» καΐ έξετελεΐτο χω-
  ρίς έλ&ος κάθε πατριώτης "Ελ¬
  λην, πού, χωρΐς νά ταχθή κάτω
  άπό τό ζυγό τοθ ΕΑΜ., έπολε-
  μοθο* τούς Γερμανούς, μή έ¬
  χοντος άλλο σκοπό κι' άλλο
  ίδανικο στήζωή τού παρά την
  άπελευθέρωσι τής Ελλάδος....
  Κατά παρόμοιον ακριβώς τρό
  πον καΐ ή ΕΠΟΝ. — ή παγΐδα
  αυτή πούέστήσεπαντοϋτόΚ.Κ.Ε.
  γιά τή δίαστροφή των νεαρών
  βλαστών τής Ελλάδος,—διαφη
  μΐζεται ώς Πανελλήνιος καί έ-
  θνική καί άνακηρύσσεται ώς ή
  μόνη έχουσα τό δικαΐωμα νά
  ένδιαφέρεται γιά τα τέκνα τοϋ
  ΈλληνικοΟ λαοθ. Μονοπωλια-
  κή καί έδώ εκμετάλλευσις των
  άναγκών καί των πόθων τής
  Έλληνικής νεολαίας νά κινηθή
  έθνικά, νά χαρή νά παίξη.
  Καΐ μέ θηριώδη φανατισμό
  καί άμείλικτο μΐσος καταγγέλ-
  λεται ώς «διασπαστική» ενερ¬
  γεια ή οργάνωσις των Προσκό-
  πων, πού άναπτύσσει δλες τίς
  άγαθέςϊκαΐ ύγιεΐς διαθέσεις των
  παιδιών, χωρίς νά ύποθάλπη
  τίς άδυναμίες καί τα πάθη των
  Καί καθυβρΐζεται μέ βάναυσον
  χυδαιότητα καΐ άπειλεΐται φα-
  νερά μέ δολοφονίαι άπό τα χω
  νιά τοθ Κ.Κ.Ε., πού κατέφυγον
  έδώ άφθΰ εξεδιώχθησαν άπό
  την Άθήνα, ποίος νομΐζετε;
  Ό σεμνόΐερος καί πατριωτι-
  κώτερος ϊσως των κληρικών τής
  Κρήτης, ό ήρωϊκός Πρωτοσύγ·
  κελλος τής Μητροπόλεως κ. Εύ
  γένιος. Μόνον καί μόνον διότι
  ώς γνήσιος Έλλην καί άντιπρό
  σωπος τοθ ΧριστοΟ, αίσθάνε-
  ται την υποχρέωσιν νά συνι¬
  στά είς τούς νέους, διά τούς
  όποίους εχει καί δικαίωμα καί
  καθήκον νά ένδιαφέρεται, νά
  έιιοφεληθοϋν τοϋ Προσκοπι-
  σμοθ, γιά την έξωσχολική των
  μόρφωοι. Αύτά τα καθήκοντα
  αύτό τό δικαίωμα τό έχει καΐ ό
  κ. Εύγένιος καί οίοσδήποτε άλ-
  λος έκκλησιαστικός καί κρατι¬
  κάς λειτουργός, διότι ό Προσκο
  πισμός είναι ή μόνη. οργάνω¬
  σις νέων, την όποιαν τό Κράτος
  'άναγνωρΐζει διά Νόμου καί προ
  στατεύειδχι ώς κομματικήν άλλ'
  ώς εθνικήν;
  "Η μήπως φαντάζονται οί δι
  εθνισταί τής πόλεώς μας δτι μέ
  τό νά καταφέρωνται όπως κα
  ταφέρονται κατά τοθ Προσκο-
  πισμοΰ θά ξεχάση ή κοινωνία
  μας δτι ή ΕΠΟΝ είναι παράνο-
  μος καί κομματική άντεθνική
  οργάνωσις, πού δέν έχει άλλο
  σκοπό παρά νά παραπλανφ
  καί τα παιδία τοϋ λαοθ γιά
  νά τα κάμη τυφλά δργανατθν
  άντεθνικών κθμματικών έπιδιώ-
  ξεων τοϋ Κ. Κ. Ε.; "Η μήπως
  φαντάζονται, δτι μέ τό «νά σύ¬
  ρη ό κλέφτης τή φωνή νά φύγη
  ό νοικοκύρης;
  Δέν ξέρουν άρά γε δτι καί ή
  προηγουμένη Πανεθνική Κυβίρ
  νησίς, δταν είχεν έξ ύπουργούς
  ΕΑΜίτες είς τα σπλάχνα της,
  ανεκήρυξε τόν Προσκοπισμόν
  εθνικήν)— κρατικήν οργάνωσιν
  νέων, όπως καΐ ή παροΰσα Κυ
  βέρνησις; "Η μήπως δέν την ά
  ναγνωρΐζουν; "Η μήπως την δι-
  κτατορικην απόφασιν τοθ Μετα
  ξδ νά συγχωνεύση τόν Προσκο
  πισμό στήν ΕΟΝ θεωροΰν νό-
  μιμθν καί στηρίζονται έκεΐ ώς
  διάδοχοί της, γιάνά διεκδικοΰν
  την νομιμότητα καΐ την άπο-
  κλειστικότητα;
  Τα έγκληματικά παιγνίδια
  πρέπει νά παύσουν. Ό Ελ¬
  ληνικάς .λαός έπλήρωσεν άκρι
  βά γιά ν' αποκτήση τό δικαίω-
  μα νά άπαιτή νά παύσουν. Οί
  άντιπρόσωποι τοϋ Κράτους πρέ
  πει επί τέλους νά κινηθοθν γιά
  νά κάμουν σεβαστβύς τούς Νό
  μους τού Κράτους σ' έκεΐνους
  πού τούςπεριφρονοθν συνεχώς.
  Δέν έπιτρέπεται πλέον αύτοι—
  οί περιφρονηταί των Νόμων—
  τή μιά νά διδάσκουν στά παι¬
  δία νά σκοτώσουν τόν δεΐνα
  τΐατριώτην μέ τίς πέτρες, την
  άλλη νά άπειλοθν τόν άλλο
  μέ θάνατον καί συνεχώς νά
  κηρύττουν έπίσημα τό «ξεπά·
  στρεμα» των άντιπάλων των.
  Όταν μέλη οργανώσεως γνω
  στής έκ των έργων ώς δολοφο-
  νικώς άπειλοθν άλλουςδένμάς
  φαΐνεται ότι μποροθν νά σιω-
  ποθν οί φρουραί των νόμων.
  Αλλως ή ύγιής μερίς τής Έλ¬
  ληνικής κοινωνίας απέδειξεν δ¬
  τι έ"χε τουλάχιστον στόν τό-
  πο μβς, τόν τρόπον νά αμυνθή
  καί νά εξουδετερώση τούς δι-
  ασπάστες τής έθνικής ένότητος
  καΐ ήσυχΐας,
  ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΟΙ ΝΕΟΙ. ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ
  Τούς συναγωνιστάς [κκί συνε-
  λευθερωτάς τοϋ πολυθρυλλήτου
  Φαβιέρου καί τού ενδόξου τής Πε-
  λοπονήσου άγωνιστοΰ Μαιζώνος.
  Αΐσχος καί κατάρα είς τούς δολο¬
  φόνους των οποίων ή τιμωρία θά
  ϊΐνε ή τύψις τής συνειδήσεως των
  —άν έχουν τοιαύτην—καί ή φωνή
  τοΰ άδίκως χυθέντος άδελφικοΰ
  αΐματος θά τούς άκολουθή έφ' ό
  ρου ζωής καί πέραν τοΰ τάφου,
  «ς αίωνία αίσχύνη τής άτίμυυ
  κα'ι προδοτικής πράξεως των είς
  την άδέκαστον καί εύθύδικον ί-
  στορίαν
  Ή άχαλίνωτος άγριότης ν μέχρι
  βιαίας συλλήψεως πτωχών οϊκογε
  νειαρχών έφθασε καί άπήγαγβν
  "Αγγλους ύπηκόους, άγρίως κακο-
  ποιηθέντας καί άς άγνωστον τύ¬
  χην όδηγηθέντας. Τίμιοι καί φιλό
  τιμοι φρονιματίαι πολίται έφονεύ
  οντο άθρόοι χαρακτηριζόμενοι ώς
  ε'νοχοι εσχάτης προδοσίας ή συνερ
  γασίας μετα των Γερμανών...Διότι
  προδοσία σήμερον σημαίνει είς τα
  λεξιλόγια των διεθνιστών, ή πρός
  την πατρίδα άγάπη, προδοσία ση¬
  μαίνει ή είς τα έθνιχά ίδεώδη προ·
  σήλωσις, προδοσία σημα'νει Έθνι
  κισμός, καί λατρεύεται ή αληθής
  προδοσία καί μυκτηφίζονται τα
  ίερώτατα των άνθρωπίνων συναι-
  βθημάτων παραδιδομένων εις την
  είρωνϊίαν και την χλϊύην. Ή άνη
  θικότης, ή κακία, ή άτιμία είναι
  τα ίδεώδη των διεθνιστών. "Ακαρ-
  δοι καί άσυνείδητοι Τορκουεμά-
  δας άντιφιλοτιμοΰντο ώς δοΰλοι
  εύτελεΐς καί ταπεινοί, ποίος άσυ-
  νειδητότερον νά εξυπηρετήση την
  συντελουμένην άνοσιουργΐαν των
  τυράννων, οί όποΐοι εσκέπτοντο
  νά επιβάλουν τυραννικόν καθε-
  στώς κάτωθεν τοϋ ίεροϋ βράχου
  τής Άκροπόλεως.
  σαν. Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΕΓΚΠΙΗΙΡ) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟν
  ΠνΡ0ΠΡ)69Η ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Την 4ην ΜαρτΙου ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν Ιΐην π. μ. έν
  τώ παρά την Θέσιν Γενί Τζαμί
  καταστήματι τοΰ πρώην 1ου Δή
  μοτικοΰ ΣχολεΙου "Ηρακλείου,
  ετελέσθησαν μετά μεγάλης άξι
  οπρεπεΐας τα έγκαΐνια τοΰ οίκο
  τροφείου (Παιδική Έστία) των
  Πυροπαθών Ανωγείων. Έν αυ¬
  τώ παρέστησαν ό Έπίσκοκος
  Κισσάμου καί Σελίνου ώς έκ-
  πρόσωπος τοθ Αρχιεπίσκοπον
  Κρήτης Βασιλείου, ό Πρωτοσύγ
  κελλος τής Ίεράς Μητροπόλε
  ως Εύγένιος Ψαλλιδάκης, ό Κυ
  βερνητικός Άντιπρόσωπος κ-
  Παπαδογιάννης, οί κ.κ. Έκπρό
  σωποι των Συμμαχικών Δυνά-
  μεων, ό Άντιπρόσωπος τοθ Δι-
  εβνοΰς ΈρυθροΟ ΣταυροΟ, ό κ.
  Νομάρχης Ηρακλείου, ό κ. Δή
  μαρχος, ό, κ. Στρατιωτικάς Δι-
  οικητής Ρεθύμνης κ. Τζιφάκης,
  ό Πρόεδρος τής ΕΟΚ κ. Πετρά
  κης καί άπασαι αί λοιπαί πολι
  τικαί καί στρατιωτικαί Αρχαί
  τής πόλεως.
  Μετά τό τέλος τοθ Άγια-
  σμοθ τόσον ό Έπίσκοπος κ.
  Εύδόκιμος, δσον καί ό Κυβερ¬
  νητικάς Άντιπρόσωπος έξεφώ
  σαν συγκινητικωτάτους λό-
  γους περιγράψαντες την δρασιν
  καΐ την (συμβολήν των Ανω¬
  γείων κατά τόν πρόσφατον Ε¬
  θνικόν άγώνα. Είτα ό έκ των
  μελών τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβου
  λίου των Πυροπαθών Ανωγεί¬
  ων κ. Βασίλειος Άριστ. Βρέν-
  τζος δικηγόρος εξεφώνησε έμ-
  πνευσμένον λόγον, τάν οποίον
  λυπούμεθα δτι ελλείψει χώρου
  άδυνατοθμεν νά δημοσιεύσω¬
  μεν. Μετά τόν λόγον έψάλησαν
  άπό τα παιδία τοθ οίκοτροφεί-
  ου άνωγειονές μαντ·νά&«ς σών
  μοιρολόιγια γιά τό καημένο
  χωριό, πού κατασυνεκίνησαν
  δλους. "Επηκολούθησε δεξίωσις
  κσΐ επίσκεψις των διαμερισμά-
  των τοθ οίκοτροψείου, πού άπε
  κάλυψεν είς τούς επισκέπτας
  την σοβαρότητσ τής συντελε¬
  σθείσης εργασίας. Συγχαίρομεν
  θερμότατσ τούς φίλους Άνω-
  γειανούς καί Ιδιαιτέρως την ε¬
  πιτροπήν τοθ Οίκοτροφείου μέ
  τούς Ιατρούς Νταγιανταν καί
  Βογιατζήν κσί ίδιαΐτατα τόν κα
  πετάν Μιχάλην Ξυλοόρην διά
  τό άθόρυβον καί έθνωφελές έρ¬
  γον των.
  ΗΠΟΗ.ΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΜΜ
  ΠΕΜΠΤΗ 8 Μαρτίου
  ΙίΟΜΜΟΓΝΙΕΤΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΑ
  Πληροφορούμεθα ότι είς τόν συ
  νοικισμόν Άτσαλένιου έ·
  ξακολουθοΰν ν ά συμβαίνουν έκ-
  τροπα πού δέν συμβιβάζονται μέ
  την διάλυσιν των ένόπλων όμά
  δών καί την ησυχίαν των κατοί-
  κων. Συγκεκριμένως μας άναφέ-
  ρουν ότι οί κομμουνισταί άσχη-
  μοΰν παντοΐθτρόπως είς βάρος ω¬
  ρισμένων έθνικοφρόνων πολιτών
  βρίζοντες καί άπειλοϋντες|αύτούς.
  Τό πραγμα κατηγγέλθη είς τούς
  άρμοδίους καί ελπίζομεν ότι θά
  τεθή τέρμα είς την κομμουνιστι¬
  κήν τρομοκρατίαν,
  ΑΗΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΪ
  Επίτήεύκαιρία τής σημερινής
  εορτής τοθ φίλου Σιναΐτου
  Άρχιμαν"δρίτου Θεοφυλάκτου
  Σμυρνιωτάκη, Προϊσταμένου
  τής Μονής Αγ. Άποστόλων
  Μονοφατσίου «Νίκη» εΰχεται
  «έτη πολλά». Χάρις είς τόν
  θερμόν πατριωτισμόν τοθ Π.
  Θεοφυλάκτου, μετ" άλλων επι
  λέκτων πατριωτών τής περιφε¬
  ρείας (Άνδρέου Γαλανάκη, Ά
  δαμάκη κτλ.) ή Μονή Αγ. Ά-
  ποστόλων καθ' δλην την διάρ¬
  κειαν τής Γερμανικής δουλείας
  εΐχε μεταβληθή είς εν άπό τα
  σπουδαιότερα κέντρα έθνικής
  δραστηριότητος καί περιθάλ¬
  ψεως.
  ΕΥΣΤΑΣΙΕ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΕ
  Μανθάνομεν ότι πολλά άπό τα
  άφικνούμενα είς τόν λιμένα
  μας ίστιοφόρα τα κομίζοντα φορ-
  τία διαφόρων τροφίμων άναχω-
  ροθν έπιστρέφοντα κενά.
  Συνιστώμεν είς τούς έμπόρους
  τής πόλεώς μας καί φορτωτάς ό-
  έπωφελούμενοι αυτών των εύκαι-
  ριών άπαστέλουν καί έκεΐνοι άλ-
  λα ειδή τής εγχωρίου παραγωγής
  πράγμα τό οποίον καί αύτούς θά
  ώφελή καί τάς περιοχάς εκείνας
  τής παλαιάς Ελλάδος θά 'έξυπηρε-
  τχ διά τής άνταλλαγής των προϊ·
  όντων μας.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥΓΕΝ.
  ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών δπου
  εΐχε μετετβεΐ διά τακτοιτοίησιν
  ζητημάτων τής άρμοδιότητός
  τού ό κ. Ύπουργός Γενικάς Δι-
  οικητής Κρήτης κ. Μανοθσος
  Βολουδάκης. Ό νέος |'Υποορ·
  γός είναι γνωστάς δχι μόνον
  είς ολόκληρον την Κρητην άλ
  λά καί είς την λοιπήν Έλλά-
  &α διά τόν πατριωτισμόν τού
  τήνδραστηριότητά τού καί διά
  τό ακέραιον τοθ χαρακτήρος
  τού.
  "Ανθρωπος έπιβολής καί θε¬
  λήσεως είναι ό μόνος ένδβδειγ
  μένος διά την θέσιν ήν έτταξίως
  τόν διώρισεν ή Κυβέρνησις Πλα
  στήρα.
  Ή Κρήτη έν τή ύπουργΐα τού
  είμεθα βεβαιοί δτι θά τύχη η¬
  μέρας εύτυχίας λαμβανομένου
  ύπ' δψει δτι ή ένεργητικότης καί
  ιβολήίτοΰ κ.,Βολουδάκη είναι
  γνωστή είς δλους Ή «Νίκη» εϋ-
  χεται είς τόν υπουργόν τό «Κα¬
  λώς ΤΗλθε».
  ΝΕΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Άφΐχθη χθές ένταθθα τοπο-
  θετηθείς ώς Άνώτερος Διοικη-
  τής ΧωροφυλακήςΚρήτης ό συν
  ταγματάρχην Χωροφυλακής κ.
  Κομπίτης,
  Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σας. Σάν
  δλα τα παιδία μου πού πέντ'
  έξη γιλιάδεο νοόνια τώοα. ιιέ
  ΚΓ άη' τή χαρά μας, 'ξεχνοΰμε τής σκλαβιάς τόν πόνο.
  Δυό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ οέ σταθήκανε.
  "ΤΤων.
  Ι Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά
  Ι ΚΟΓΤΟ·νηιιίν(·.ιν ίκ τηΠ ΝηιιηΠ Ή Ι ■πηη/ΛΤηιινηΜ τΛ«
  ΆννλΙίϊ
  των συμπο
  ιν εξαγωγέων
  Τ1ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρ&χ. 20
  3ΝΓΙΚ1Ι-Ϊ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 Μαρτίου 1943
  ΤΟΠΙΚΑ
  ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΟΝ
  Παρά τού Ύπουργείου των
  Οίκονομικών απεστάλη πρός τ ήν
  Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης ή ύπ'
  αριθ. 8365 έγκύκλιος Διαταγή
  «Περί ύποβολής δηλώσεων των
  έκ τού Πολέμου ζημιών» ήν πα¬
  ραθέτομεν ώς έ'χει..
  'Η Κυβέρνησις εν τ·β έπιθυμία
  της όπως κατατοπισθχί επί τής εκ¬
  τάσεως των ζημιών τάς οποίας υ¬
  πέστη συνεπεία τού Πολέμου ό Έλ
  ληνικός Λαός προήλθεν είς την
  απόφασιν όπως καλέση αύτοΰς
  τούτους |τούς ζημιωθέντας 'ινα
  δηλώσωσι τάς ζημίας ά'ς υπέστη-
  σαν καί συγχρόνως άποτιμήσω
  σι ταύτας.
  Ή ".Κυβέρνησις έπιθυμεΐ «μέ·
  σως νά γνωσθή είς τούς ενδιαφε¬
  ρομένους ότι ή απόφασις "αύτη δέν
  αποτελεί έπ' ούδενί λόγω ανάλη¬
  ψιν οίασδήποτε υποχρεώσεως ά-
  πό μέρους τού Έλληνικοϋ Δημο¬
  σίου διά την καταβολήν [άποζημι-
  ώσεων άλλ' άπλούν διοικητικόν μέ
  τρον άποσκοποΰν είς την συγκέν¬
  τρωσιν στατιστικών των ζημιών
  στοιχείων ινα αύτη τελοΰσα έν
  γνώσει των ζημιών διαχειρισθϋ έν
  εύθέτω χρόνω καί κατά τρόπον θε
  τικόν τα ούτω προκύπτοντα ζητή-
  ματα έπανορθώσεων.'
  Διά την όρθήν εφαρμογήν τής
  Κυβερνητικής ταύτης αποφάσεως
  κρίνομεν σκόπιμον όπως παράσχω
  μέν υμίν πρός καθοδήγησιν των
  ενδιαφερομένων τάς κάτωθι δδη-
  γίας.
  Δικαίωμα ύποβολής δηλώσεως
  έχει μόνον ό παθών. Εάν είναι
  άγράμματος την δήλωσιν άντ' αύ
  τού θά ύπογράψωσι δύο μάρτυρες.
  "Αν ή ζημία άναφέρεται είς συνε·
  χιζομένην όμηρείαν την δήλωσιν
  θά υποβάλη στενώτερος των συγ·
  γενών. "Αν αυτή άναφέρεται είς
  θάνατον την δήλωσιν θά υποβά¬
  λωσι οί κληρονόμοι.
  Ζημίαι ώς γνωστόν έχουσι γίντ)
  παρά των έχθρικών στρατιών Γερ
  μανίας, Ιταλίας, Άλβανίας καί
  Βουλγαρίος παρά των συμμαχικών
  στρατών Αγγλίας καί Άμερικής
  καί παρά των Έλληνικών Όργα-
  νώσεων Άντιστάσεως.
  (Αυριον τό τέλος)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ '
  Καθιστώμεν γνωστόν είς τό
  Κοινόν τοθ Ηρακλείου ότι άπό
  ημερών είχομεν αποστείλει είς
  'Ασήνας τούς ύφ" ημάς άνδρας·
  Στέργιον Πιτσιδιανάκην, καί Εμ¬
  μανουήλ Γαδαλλά μέ αποστο¬
  λήν την σύλληψιν των έκεϊσε
  καταφυγόντων προδοτών έκ
  τού Νομοΰ μας. Ούτοι επανελ¬
  θόντες μοί έγνώρισαν ότι ουνέ-
  λαβον έκ τούτων 1) Γεώργιον
  Κοζύρην, Διονύσιον Γαρμπήν 3)
  Νικόλαον Μανουσάκην 4) ΧαρΙ-
  κλειαν Δαμάσκου καί 5) τόν Βιο
  λάκην Γεώργιον τούς όποίους πά
  ρέδωσαν είς τότμήμα "Ασφαλείας
  Αθηνών διά την μεταγωγήν των
  ένταϋδα. Έπ' εύκαιρία έπδυμοϋ
  μέν νά γνωρίσωμεν είς τό Κοι¬
  νόν ότι 9α έπιμήνωμεν την σύλ¬
  ληψιν παντός προδοτου δπου δή
  ποτε τής "Ελλάδος καί άν κατέ
  φυγεν ούτος.
  ΕΜΜΑΝ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
  10 ΜΚΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ίί
  Η
  Έβδομαδισΐα πολιτική—κοι·
  νωνική καί πνευματική έπι-
  Θεώρηση.
  Διευθύνεται άπό συντακτική
  Έπιτροπή.
  ΥΠΕΥΘΥΓΊΟΣ:
  ΗΝΔΡ. Γ. ΚΗΛ0Κ8ΙΡΙΙΊ0Σ
  61 Μεγάλες ΣελΙδες Δρχ. 60
  ΛΑΜΠΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  "Εναντι Άγροτικής Τραπέζης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς μέ άρί-
  στας συστάσεις διά την θέσιν
  τοθ ταμίον τοθ Ζαχαροπλαστεί
  ου Αά&ΐη '.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τα μέλη τοθ Συλ·
  λόγου Πολυτέκνων Γονέων Νο
  μοθ "Ηρακλείου είς Γενικήν Συ¬
  νέλευσιν την 11η ν Μαρτίου
  1945 ημέραν Κυριακήν ώραν 8
  π. μ. έ"ως 2 μ. μ. είς τα γραφεΐα
  τοϋ Συλλόγου όδός Χάνδακος
  αριθ. 52.
  Θέματα:—Αρχαιρεσίαι.
  Τα μέλη πρέπει νά έχωσιν
  έκπληρώσειτάςύποχρεώσεις των
  πρός τόν Σύλλογον.
  Ή Γενιχή Συνέλευσις αυτή
  είναι δευτέρα καί θεωρεϊται έν
  άπαρτία μέ όσαδήποτε μέλη
  προσέλθουν,
  Ύποψηφιότητες δηλώνονται
  είς τα γραφεΐα τού Συλλόγου
  μέχρι τής 10—3—45 ημέραν
  Σάββατον πρός κατάρτισιν τοθ
  σχετικοΰ πΐνακος.
  Έν Ηρακλείω Μαρτίοό 1945
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογευματινή ώρα 6.30
  μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ-
  ναϋ «Ό Πυργος των Φαντασμά-
  των».ΤάςΚυριακάς απογευματιναί:
  2.30', 4.30', 6.30'. Βραδύνη ώ¬
  ρα 9 μ. μ.
  -1ΗΕ
  Σήμερον «Ματωμένη Μπαλα-
  λάϊκ»», έργο Ρωσσικής υποθέ¬
  σεως. Σέ δύο παραστάσεις 5—7
  καί 7—9 καθημε.ινώς.
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ " ΤΥ*
  ΠθΥ 6—8—8 σέ ελαχίστη Λοσότητα
  πωλοΰνται σέ τιμή λογική. Πληροφο¬
  ρίαι Σταφιδεργοστάσιον Γ. Μ. ζΔιιιλ-
  λινά.
  (Όπισθεν Άγίου Τίτου)
  ΚΑΦΦΕ—ΟΥΖΕΡΙ
  Η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
  Κυριαρχούν έντός τής Κολωνίας.
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. Στρα
  τεύματα τής 1ης Άμερικανικής
  Στρατιάς κυριαρχοϋν έντός τής
  Κολωνίας καί έκκαθαρίζουν τα
  τελευταία κτίρια τής πόλεως δ¬
  που Γερμανικαί όμαδες έξακο-
  λουθοθν νά άνθίστανται. Χθές
  οί Άμερικανοί κατεδΐωκαν τα
  ύπολλείματα των Γερμανικήν
  μονάδων δυτικώς τοθ Ρήνου.
  ΟΙ Άμερικανοί πλησιάζουν την
  Μπόν καί άπέχουν ΙΟχιλιόμε·
  τρα έκ τής πόλεως.
  Ή 1η καί 9η Στρατιαί κρα-
  τοϋν τώρα ολόκληρον την Δυτι¬
  κήν δχθην τοθ Ρήνου άπό τής
  Κολωνίας. Συνελήφθησαν 3600
  Γερμανοί αίχμάλωτοι.
  50 χιλιάδες εκκρηκτικών βομ-
  βών έρρίφθησαν επί 'τήςπόλεως
  καί πλέον των 85ο)ο έχθυν με-
  τοτραπεΐ είς έρείπια. Ή γέφυ-
  ρα τοϋ Χόχεν Τσόλερν βυθίζε-
  ται τώρα είς τόν Ρήνον. Ό κα-
  θεδρικός ναός τής πόλεως υπέ¬
  στη μικράς μόνον ζημίας.
  Ή 3η στρατιά προελαύνουσα
  ϊφασε είς Άϊφελ καί άπέχει
  30 χιλ. έκ τοθ Ρήνου.
  Είς τόν βόρειον τομέα ή 1η
  Καναδική στρατιά έπιτίθεται ε¬
  ναντίον τοθ ΓερμανικοΟ θύλα-
  κος τοθ Βέζελ καί άπέχει 5 χιλ.
  άπό τόν Ρήνον.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Τα υπό τό Στρατάρχην Ζούκωφ
  στρατεύματα έφθασαν τάς έκ·
  βολάς τοθ "Οναρ καί κατέλα¬
  βον τό Καμίν, 70 χιλ. βορείως
  τοθ Σεττίνου. Ρωσσικόν πυρο-
  βολικόν βάλλει κατά τής πόλε¬
  ως. Στρατεύματα τοθ Στρατάρ
  χου Ροκοσόφσκυ έξόντωσαν
  Γερμανικήν όμάδα παρά τό Κέ
  σλιε. Έπίσης κατελήφθη τό
  Γκράουντες είς τόν Κάτ« Βι·
  στούλα,
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς την
  Βιρμανίαν Βρεττανικά στρατεύ
  ματα άπέχουν 20 χιλ. έκ τής
  Μανταλέϊ. 2400 τετραγωνικά
  χιλιόμετρα τής ΒιρμανΙας έχουν
  άπελευθερωθή.
  ΕΞΟΤΕΡΙΚΛ
  ΤΟ ΛΑ ΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου.—Είς
  την Εφημερίδα τής Κυββρνή
  σεω*> εδημοσιεύθη απόφασις τοθ
  ύπουργοΰ των Οίκονομικών διά
  τής οποίας όρίζεναι ή τιμή τοϋ
  ΛαϊκοΟ Λαχείου είς δραχμάς 20
  κατά τέταρτον γραμμάτιον. Τα
  κέρδη έκάστης σειράς αύξάνον
  ται άπό 880.000 είς 6.76Ο.ΟΟΟ
  δρ. Ό ΪΠρώτος άριθμός κερδΐ-
  ζει 3ΟΟ.ΟΟΟ δρχ ό δεύτερος 100
  000 καί ό τρίτος 50.000. Έν συ-
  νόλφ οί κερδίζοντες άριθμοί ά·
  ρέρχονται είς 4970.
  ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  ΕΡΓΑΤΩΝ
  *Α0ΗΝΑΙ 7 ΜσρτΙου.—Χδές έ-
  γινε νέα συνάντησις των Άγ¬
  γλων έργατικών άντιπροσώπων
  μετά των εκπροσωπών τής ση·
  μερινής καί τής πρό τού κινήμα-
  τσς διοικήσεως τής Γενικής Συνο
  μθσπθνδΐας 'Εργατών. Κύριον δέ
  μα τής συναντήσεως αυτής υπήρ¬
  ξε τό ζήτημα τής συμμετοχής δ
  λων των τάσεων τοθ έργατικοΰ
  κινήματος τής χώρας μας είς
  την διοίκησιν τής Συνομοσπνν-
  δΐας.
  Ο κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου.—Ό τέ¬
  ως διοικητής τής 'Εθνικής Τρα¬
  πέζης κ. Δ. Μάξιμος ύπ' δψιν
  τοθ όποίου ετέθησαν αί άνακοι
  νώσεις τοθ διοικητοθ τής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος κ. Βαρβα-
  ρέσσου, εδήλωσεν, δτι δέν ώμί
  λησε ποτέ περί συγχωνεΰσεως
  των Τραπεζών, διότι τό ζήτημα
  τουτο, δπως διεμορΦώθη σήμε¬
  ρον ή Τραπεζιτική κατάστασις,
  παρουσιάζει μεγάλας δυσχε¬
  ρείας.
  ΗΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου.—Δι" απο¬
  φάσεως τοϋ ύπουργοθ 'Εφοδια-
  σμοθ καταργεΤται τό δικαίωμα
  των Γενικών Διοικητών των κυ¬
  βερνητικόν άντιπροσώπων, των
  Νομαρχων καί των Έπάρχων νά
  δεσμεύουν, έπιθάλλουν παρακρά
  τημα, άπαγορεύουν την εξαγω¬
  γήν κλπ. εΐδών 6ιοτικής ανάγκης.
  Οκ,ΤοώρτοιλείςΓερμανίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 2Μαρτίου. —
  Χθές επέστρεψε είς Αγγλίαν
  κατόπιν μικράς άπουσίας ό κ.
  Τσώρτσιλ. Οδτος μετέβη είς τό
  Δυτικόν μέτωπον καί συνεσκέ¬
  φθη μετά των στρατηγών Άϊ-
  ζενχάουερ καί Μοντγκόμερυ ε¬
  πί διαφόρων έπικαίρων στρατι-
  κών ζητημάτων.
  Έπεθεώρησε Βρεττανικά, Ά
  μερικανικά καί Καναδικά στρα
  τεύματα. Έπίσης μετέβη είς τό
  'Άαχεν, τό Γιούλικ καί συνομί¬
  λησε μέ άνδρας τής 9ης Στρα¬
  τιάς είς την γραμμήν των έπι-
  χειρήσεων. Αί σημεριναί Αγ¬
  γλικαί έφημερίδες δημοσιεύουν
  φωτογραφίας τοθ κ. Τσώρτσιλ
  ένώ αύτός διέρχεται διά μέσου
  κατεστραμμένων ϋόχυρών τής
  γραμμής Ζίγκριφιντ.
  "Ομιλών πρός άνδρας τής
  51ηςΣκωτικής ΜεραρχΙας άφοό
  εξήρε τα κατωρθώματά τους εί¬
  πεν: Συντόμως θά ευρισκόμεθα
  ε]ς την άντιπέραν δχθην τοθ
  Ρήνου. Άπέναντί μας οί Ρώσ-
  σοι προελαύνουν διά νά συνε·
  νοθοϋμε. Μία ίσχυρά ίπΐθεσις
  τώρα, θά φέρη τό τέρμα τοθ πό
  λέμου είς την Κεντρικήν Ευρώ¬
  πην».
  Ό κ. "Ατλυ
  είς τούς Παρισίους
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Μαρτίου.- Έ
  φθασε είς τό Παρίσι ό άντιπρό
  εδρος τής Βρεττανικής Κυβερ¬
  νήσεως κ. Άτλυ. Θάϊσυζητήστ)
  μετά των Γάλλων είδικών τό
  ζήτημα τής άποστολής Βρεττα-
  νικών προμηβειών είς την Γαλ
  λίαν. Αργότερον θά μεταβή
  είς τό Βέλγιον διά [την εξέτα¬
  σιν παρομοίων ζητημάτων.
  Ό κ. Μάκ Μίλλαν
  είς τάς Αθήνας.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου.— Πρό
  τριημέρου αφίκετο ένταθθα ό
  Βρεττανός Πρόσεδρος είς την
  Μεσόγειον κ. Μάκ—Μίλλαν.
  Συνεσκέφθη ιδιαιτέρως μετά
  τοϋ Άντιβασιλέως, τοϋ Πρωθυ-
  πουργοΟ καί τοΰ ύπουργοθ των
  Εξωτερικών. Κατ' έπισήμους
  πληροφορίας ή άφιξίς τού ούδε
  μίαν σχέσιν έχει μέ τό Κυβερνη
  τικόν ζήτημα.
  ΣΥΜΤΟΜΟΙ
  ΚΑΊ-ΡΟΝ 7 Μαρτίου.— Ή
  Αύστραλιανή Κυβέρνησις εζή¬
  τησε δπως εγκαταστήση Πρε¬
  σβείαν είς την Έλλάδα. Επί
  σης έξετάζεται τό ζήτημα τής
  μΐταναστεύσεως Έλλήνων [ες
  Αυστραλιαν. | ι
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Μαρτίου.— Ό
  άρχηγός των Φιλελευθέρων κ.
  Σοφούλης είς συνέντευξιν τού
  πρός ^ανταποκριτήν των «Τά¬
  ϊμς» τοϋ Λονδίνου, ερωτηθείς
  σχετικώς μέ τό πρόβλημα τής
  Οικονομικάς ανασυγκροτήσεως
  τής "Ελλάδος, είπεν 8τι ή έρ-
  γατικότης καί ή ϊζωτικότης τοθ
  ΈλληνικοΟ ΛαοΟ θά κάμουν
  καί πάλιν θαύματα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ / Μαρτίου.—Ό-
  λόκληρος ή Κολωνία ευρίσκεται
  είς Συμμαχικάς χείρας. Είναι
  ή μεγαλυτέρα Γερμανική πόλις
  πού περιέρχεται υπό Συμμαχι-
  κήν κατοχήν.
  Νοτιώτερον αί φάλαγγες τοθ
  Στρατάρχου Πάτον προήλασαν
  50 χιλιόμετρα καί άπέχουν 38
  έκ τοθ Κομπλέντς.
  ΜΠΑΡΙ 7 Μαρτίου.— Μεγά¬
  λαι διαδηλώσεις λαμβάνουν χώ
  ραν είς Ρώμην είς ένδειξιν δια¬
  μαρτυρίας διά την διαφυγήν
  τοθ στρατηγοθ Ροάτα. Λέγεται
  δτι οδτος έδραπέτευσε άερο-
  πορικώς καί ευρίσκεται είς Βα
  τικανόν ήΠορτογαλλίαν. Οί δια
  δηλωταί ζητοθν ευθύνας καί
  την παραίτησιν τοΰ Πρωθυπουρ
  γοΟ Μπονόμι. Χίλιοι καραμπι-
  νιέροι συνελήφθησαν διά νά
  λογοδοτήσουν. Τό υπουργικόν
  συμβούλιον εκλήθη έκτάκτως
  χθές διά νά εξετάση την κατά¬
  στασιν.
  'ίκονομικής Ιφο.μεν τόν Ιατρόν κ. Δηρήτριον ΓΪο-1είς τό Υπουργικόν ΣϋϋβούλιονΙψε^ζ απεφασίσθη κατ' άρνπν δ Επίσης εΰχαςίΐστει οιά το