97171

Αριθμός τεύχους

5142

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  βξάμηνος 8
  Άμερικής
  βτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  18
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ν ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ ΜΙΝαΐΛΥΡθν »*
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5142
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΓΥθΥΝΤΜΣ: ΑΝΔΡ. Μ. 7ΩΓΡΑΦΟΣ
  Τα υπουργικόν τοξίδιον
  Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΟΓΙΙΝ
  Αί έντυΐτώσεις τού χ. ύ-
  πβυργβΰ των ΟίκονομΐΜών
  έκ τής άνά την νήσόν μας
  περιοδειας τού, υπήρξαν πλέ
  όν η Ικανοποιητικάς κατά
  τάς «νακοινώσεις τού. Ό κ.
  Αποστολίδης, αφιχθείς τό
  Σάββατον είς την πόλιν μας,
  έαπευσεν άμέσως καί έπεσκέ
  φθη τα έργοστάσια έπεξεργα
  οίας σταφίδος, τας διαφόρους
  άλλας βιομηχανικώς έγκατα-
  στάσεις καί τα έργοστάσια,
  τό Δημοτικόν νοσοκομείον
  καί τα άλλα ίδρύματα. Την
  Κυριακήν εξέδρκμεν είς Νεά
  πόλιν καί "Αγιον Νικόλαον
  καθ* όλην δέ την διαδρομήν
  τού εζήτει καί ελάμβανε
  πληροφορίας δια τα διάφορα
  χωρία, διά τάς προόδους των,
  την παραγωγήν των καί τας
  ανάγκας των. Είς Νεάπολιν
  μάλιστα ενώπιον χιλιάδων
  λαοΰ, διηρμήνευσεν ό κ. Α¬
  ποστολίδης σκφώς τάς επί
  τούτω άντιλήψ&ις καί απο¬
  φάσει; τής κυβερνήσεως καί
  τοϋ άρχηγοϋ αυτής. Χθές, την
  πρωΐαν ανεχώρησεν είς Ρέ¬
  θυμνον καί Χανιά άπό^οπου
  καί θα επανέλθη σήμερον διά
  ν' αναχωρήση έκ τής πόλε¬
  ώς μας άεοοπβρικώς διά τάς
  Αθήνας. Τόσον λοιπόν έδώ
  όσον καί είς την Νεάπολιν
  καί τόν "Αγιον Νικόλαον
  καθώς καί είς τό Ρέθυμνον
  καί τα Χανιά, ο κ. υπουρ-
  γό§ εξεδήλωσε ζωηρότατον
  ενδιαφέρον διά τα παραγωγι
  κά*>προβλήματα τής νήσου.Ό
  μιλητικώτατος άλλως τε προ
  οηνής,μβ τό χαμόγελο πάντο
  τε είς τα χείλη, ένσάρκωσις
  τοΰ νέου στοργικοΰ πρός την
  χώραν καί τόν λαόν της
  Κράτβυς, εδέχθη παντοϋ μί
  προθυμίαν τβύς άντιπροσώ-
  πους των όργανώσεων, των
  Δήμων καί Κβινοτήτων κα¬
  θώς καί τούς πολίτας πού εί¬
  χον νά τού όμιλήσβυν διά
  ζητήματά των. "Ηκουσε τα
  αίτήματά των καί ίκανοποίη
  σε τα δίκαια των, έφόσον βε
  βαίως εΐχε πρός τουτο δικαιο
  δοσίαν. Επί πλέον δέ, εζή¬
  τησε καί έλαβε πληροφορίας,
  οχι, μόνον άπό τάς κρατικάς,
  τάς* δημοτικάς καί κοινοτι-
  κάς αρχάς άλλά καί «πό
  τούς άπλοϊκούς χωρικούς καί
  εργάτας'μέ τούς όποίους συν
  διελέχθη μέ έγκαρδιότητα
  καί αγάπην.
  Καί παντοΰ έξεφράσθη μέ
  ενθουσιασμόν διά τάς προό¬
  δους τοΰ τόπου αυτού, διά
  την έργατικότητα καί τόν
  δημιουργικόν ζήλον των
  Κρητών, πού μετέβκλαν
  καί τα ορη άκόμη είς γο·
  νίμους έκτάσεις καταφύτους
  άπο έλα(ας, χαρουπιές, άμυγ
  δαλιές καί άλλα καρποφο
  ρα δένδρα.
  Ό κ. Αποστολίδης έξεδή
  λωσε τόν θαυμασμόν τού,
  διότι ή Κρήτη, ώς είπεν,
  πού είχεν έγκαταλειφθή κα
  τα τό παρελθόν άπό τό κομ
  ματικόν κράτος κατά τρό
  π«ν σκληρόν καί άνάλγητον
  όσον καί έγκληματικόν, έρ¬
  χεται πρώτη είς καλλιεργεί
  άς καί άποδοτικότητα μετα
  ξύ ολων οχβδόν των διαμερι
  ομάτων τής χώρας, ένω άπέ
  κτησε τελευταία την ανε¬
  ξαρτησίαν της μόλις δέ πρό
  είκοσιπενταετίας, ήνώθη μ 6
  την λοιπήν Έλλάδα. Επί
  πλέον ο κ. ύπουργός άνε
  γνώριοεν ότι ή Μεγαλόνη
  σος Ιχει ανάγκας πολλάς,
  •τι δικαιοϋται μεγαλυτέ¬
  ρας στοργής καί μερίμνης
  •τι Ιχει ανάγκην Ιργων
  καραγωγικων, βυγκοινωνια
  κων καί έξνγιαντικων, κυρί
  ως, διά νά όργανώση τάς
  καλλιεργείας της, νά έντεί
  ν« τάς δημιουργικάς προσπα
  ·εία{ της . καί νά εκμεταλ
  λ*«·ά λ πηγ«5 *
  άνεξαντλήτβυ πλούτβυ της.
  Καί δέν παρέλειψε φυσικά
  νά διαβεβαιώση ότι ύπάρχει
  αμέριστον τό ενδιαφέρον
  τού Άρχηγοϋ τής Κυβερνή
  σεως κ. Μεταξά καί ότι τό έν
  διαφέρον αύτόθά εκδηλωθή
  καί πάλιν κατά τρόπον έν
  τονώτερον καί έμφκνέστε
  ρον. Όπως έπίσης διεβεβαί
  ωσεν ότι καί ό ι διός θά γίνη
  ό θερμότερος συνήγορος καί
  είσηγητής των κρητικών δι
  καίων παρά τή κυβερνήσει.
  Ετόνισε δέ ότι θά φροντί
  ση κυρίως διά την τόνωσιν
  τής έκδηλουμένης δημιουργι
  κης προσπαθείας, διά την έ
  νίσχυσιν των παραγωγικών
  δυνάμεων, διά την θεραπεί
  αν ίλων των άναγκών τής
  νήσου, διά την όλοκλήρωσιν
  των παραγωγικων έργων
  καί τοΰ συγκοινωνιακοΰ δι
  κτύου της.
  Τό υπουργικόν έπομένως
  ταξίδιον, ώς προελέγομεν
  άπέβη εξαιρετικόν; ευεργετι¬
  κόν διά τόν τόπον. Καί θά
  συντελέση ασφαλώς είς την
  προώθησιν των προβλημάτων
  πού άπασχολοΰν τόν τόπον
  πρός ταχυτέραν λύσιν των.
  Αυτόν αλλωστε τόν σκοπόν
  έπιδιώκουν αί περιοδεϊαι
  των ύπουργών, πού ένεκαι
  νιάσθησαν άπό την κυβέρ
  νησιν τοΰ κ. Μεταξά: Νά
  φέρουν τούς. έκπροαώπους
  τοΰ Κράτβυ; είς άμεσον έ
  πικοινωνίαν μ έ τόν λαόν.
  Νά όδηγοΰν τούς ύπουργούς
  μέχρι των άπωτάτων γωνι-
  ών τοΰ Κράτους. Νά κά¬
  μνουν αίσθητήν την θερμήν
  τής στοργής καί τοΰ ένδια
  φέροντος τοΰ Κράτους καί
  είς την ύπαιθρον καί είς
  τάς επαρχίας καί είς την τε
  λευταίαν γωνίαν της έπικρα
  τείας. Ό σκοπός αύτός έπιτυγ
  χάνεται ήδη διά τοΰ ταξι-
  δίου τοϋ κ. Αποστολίδη. Ή
  Κρήτη θά αισθανθή πολύ
  συντόμως την ευεργετικήν
  επίδρασιν καί τάς εύχαρί
  ατους δι' αυτήν συνεπείας
  της ύπουργικης επισκέψεως.
  ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΒΜΑΤΑ
  ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΠΕΣ
  ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  Τό Σάββατο τό δράδυ ό θίασος
  τής χ. Άνδρεάδη μας ίδωσε την
  «Νανά χαί τό οόϊ της». Ή χο
  μιντί αυτή τοϋ Ζερόμ Ζερόμ άπε
  δοθή μέ μπρίο χαί μέ ίδιαίτερη
  έξαρσι των τύπων της. Ή λεπτή
  χοινωνιχή σάτυρά της έγινεν άν
  τιληπτή ατδ θεατή χαί πρό παν
  τος οί ρόλοι δέν έκούρασαν. Ή
  ψυχολογία τους ξίφυγε τα δρια
  τής Αγγλίας χαί παρουσιάσθη ώς
  εΐδος χοσμοπολιτικό. Μήπως άλ
  λ ως τε *»1 αύτοι οί δπΐρβολικοΐ
  τΰΐιοι των "Αγγλων άριστο-
  κρατών δέν ίχουν τούς άντίποδάς
  των τρόπον τινά καί στίς δικές
  μας κοινωνίες;...
  Ή χ. Άνδρεάδη απεδείχθη πά
  λιν δλως διόλου κυρία τοθ ρόλου
  της χαί διίπλαοεν τόν ώραΐο,δροαε
  ρδ τύπο τής Νανάς, απολύτως
  άνάλογα μέ τή θέσι τού στό έργο.
  Ή χ. Σωτηρία Ίατρίδου στό ράλο
  τής Μισσέλ Μπένετ, Ινα ρόλο
  κωμικά πουριτανικό, έπαιξε τέ
  λκια. Ή πρώτη εμφάνισις της
  χαί τή φορά αυτή οτό Ήράκλειο,
  ήταν σχετιχή μέ ιΐς άλλες «οοβα
  ρές» «πιτυχίες της, τέλειες καί
  αύτες, άλλά περιασότερο γοητΐυτι
  κές. Στούς ρόλους των δύο Βε
  θρέλ ή χ. Άνθή Μηλιάδου χαί
  ή κ. Στάοα Ίατρίδου ίπαιξαν
  αύμφωνα μέ τή . λεπτή ψυχολογία
  χους πού ήταν μιά χαλοχάγαθη, β-
  ξαΐρετιχή προσωποποίησι τοθτύπου
  τής γεροντοχόρης.-,Ό χ. Άποστο
  λίδης υπήρξεν έξ άλλου άψογος
  ατόν Ιδιόρρυθμο πουριτανιχο έπί¬
  σης τθπο, τβθ Μαρτίνου Μπένιτ.
  Ό χ. Γιολάσης ώ; Ζατρδς Φρί-
  μαντλ παρουσίασεν Ε*α ευγενικόν
  χαί πολιτισμένον τύπον Άσχλη■
  πιάδου, γνώριμο θά έλέγαμε σή
  μερο. Πολύ χαλδς έπίσης δ χ.
  Δαμασιώτης ώς ίμπρεσσάριος Ν ι
  ούτ χαί δ χ. Θ. Μορίδης ώς Βερ
  νόν δπως πάντοτε, μέ τδ χαραχτη
  ριστικδ, ζωηρά καί μελετημίνο
  παίξιμο τού. Χαρακτηριστικοί επί
  σης καί οί άλλοι καλλιτέχναι
  ώατε ώς σύνολον νά άνταποκρι
  θοθν είς τδ βαθύτερον πνεθμα
  τοθ Ιργου πού είνε τδ χτύπημα
  είδιχώτερα, μερικών άνοήτων προ
  λήψεων στδ ζήτημα τοθ γάμου.
  Μιά άπδ τίς πειδ έχδηλες επι
  τυχίες τοθ θιάοου Άνδρεάδη στδ
  Ήράχλειο ήταν ή άπογευματινή
  τής Κυριακής μέ; τό: «Άν ήθε
  λα» τοΰ Πώλ Ζεραλντύ.Ό Γάλλος
  συγγραφεύς, άπδ τούς άντιπροσω·
  πευτικώτερους τοθ γαλατικοθ
  πνεύματος. ενός πνεύματος αίω
  νίου προχειμένου νά έρμηνευθώ
  σιν ιδίως γυναιχεΤα ' πορτραϊτα,
  επεβλήθη στό χοινό. Ο£ δύο άντι
  θέσεις, γύρω άπδ τούς δμαλούς,
  ίστοριχούς δρους τής γυναικείας
  ψυχολογίας, άρεσαν, άπλούατατα
  γιατι ήσαν άληθινές. Ή ΖερμαΙν
  χαί ή Μαρσέλ είναι δυό χαριτω-
  μένοι τύποι πού τδ γαλλικδ χέ
  φι έποίχιλλε μέ φαινομενιχά
  έξωφρενιχές άλλ' άρτιώτατα
  ψυχολογημένες άποχρώσεις. Ό
  Ζεραλντύ κυριολεκτικώς έγοήτευ-
  σε ατδ «"Αν ήθελα». Έγοήτευσε
  ώστόσο χαί ή έρμηνεία [τού άπδ
  την χ. Άνδρεάδη, πού μας ί-
  δωσε μέ τή συνηθισμίνη της φι-
  νέτσα τδν τύπο τής ΖερμαΙν χαί
  τή; χ. "Ελλης Ξανθάκη στδ σχαν
  δαλιάριχο τής «Μαρσέλ. Οί χ.
  κ. Αποστολίδης, Μορίδης,Φαρμά
  κης, ΟΙχονομίδης, υπήρξαν έξ
  άλλου, Ενα χαριίστατο.,.περιθώριο
  έκ τοθ άλλου ςρύλου, πού^ίδωσε
  στδ έργο τοθ Ζεραλντύ δλη τή
  δημιουργιχή τού ένότητα. "Ολοι
  καί πρό πάντων Βλες κου παρακο
  λούθησαν τδ «"Αν ήθελα», ηΰραν
  κάτι άπδ τδν έαυτό τους στδ
  Τδ «Φεγγοβόλημα» τοθ Οαίν-
  τερ απετέλεσε τδ έπιστέγασμα
  των τελευταίων παραστάσεων
  τοθ.θιάαου τής κ. Άνδρεάδη. Με·
  τα την «'Έντα Γκάμπλερ», χαί
  μέ τίς άναλογίες τού φυσικά, υ¬
  πήρξε τδ δεύτιρο, καθαρώς καλ¬
  λιτεχνικόν γεγονδς των ημερών.
  >Ο Ούίντερ είνε ασφαλώς ίνας
  καλδς δραματουργός: Έπαναφέ-
  ρει στή σκηνή, την χλασσιχή
  φαντάζομαι θέσιν τοθ ψυχολογι-
  κοθ δράματος. Αυτδ δμως δέν
  τδν έμποδίζει νά πλέκη πρωτό
  τυπα καί έξαιρετικά άνθρώπινα
  τδ δραματικδ μθθο. Βρίσχει χά
  νείς μιά σχοτεινή ποίησι χαί
  μιά σχεδδν ίξωτιχή ώμορφιά
  στούς τύπους τού που χωρίς νά ά
  πομακρύνωνται άπδ τδ πραγματι-
  χό, έχουν χάτι τδ μεταφυοιχό:
  Καί αύτό τδ τελευταΐο εί¬
  νε βαθύτατα δεμένο μέ τίς πειδ
  εύγενιχές έκρήξεις καί τίς πιδ
  σιιγχλονιστιχές, δχι δέ χαί τδ"·
  σο σπάνιες, άνθρώπινες θυσίες.
  Κατά τή γνώμη μου, ό ΟΟΐντερ,
  παρ' δλες τίς άτέλειες πού πα-
  ρετήρηοαν άλλοι, παραμένει γνώ
  στής τής ανθρωπίνης ψυχοσυνθέ-
  σεως σέ μιά περίπλοκη ίσορρόπη
  αι τοθ έρωτισμοθ, ίπιτυγχάνον
  τας άδρές συλλήψιις.
  Τδ «Φεγγοβόλημα» είνε μιά
  νεώτερη νά τΐοθμε ίκδοσι τοθ
  παλαιοθ όνειροδράματος. Οί τύ¬
  ποι τού &μως είνε βαθειά ζωντα-
  νοί. Ό Δαβίδ Λίντεν, δ ^ Μιχές
  Αίντεν χρίνονται άμέσως δύο ρω
  μαλέες νεανιχές μορφές πού κυ
  μαίνονται μεταξύ αίσθησιασμοθ
  καί ίδεαλισμοθ. Άποβλέπουν στήν
  γυναΐκα,ώς πρδς ίνα φυσιολογιχδ
  καί Σδεολογικδ τίρμα, ϊΛ σταθ-
  μδ γιά τα πλοιίσια νειόίτά τους.
  Ό Δαβίδ ώστδσο έχει μιά ίδι-
  αίτερη ίδεολογιχή χαί αίσθηματι
  κή συγχέντρωσι τριγύρω άπδ
  χδν έρωτα. Ό Έρρΐκος είνε ϊνας
  άττοτυχημένος σύζυγος πού παρα
  δέρνει σέ μιά παθητιχή μοιρολα-
  τρεία.Ή Μαργίλα χαί ή Ίουδήθ
  είναι δυδ' ε&γενιχίς, ξεχωριστές
  δμως στίς χαραχτηριστιχές λεπτο
  μίρειές τους όπάρξεις, πού δέ
  χονται τδ φεγγοβόλημα τής ά
  γάπης. Τδ βρίσχουν σέ δυδ διά
  φορες, τραγιχες δμως ηΐριπτώ
  σεις—περιπτώσιις συμφωνις μέ
  τή θέσι τοθ ίργοιι, πού τούς πα¬
  ρουσιάζη ώς,χιντριχά σύμ(1ολα.
  Μιικξύ των «ΖοΘΐ}μάτων των χ«ί
  ι'Η άνήσυχος Εύρώπη
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία). — Οί πολιτικοί
  καί διπλωματικαί καθώς καί
  οί δημοσιογραφικοί κύκλοι σχο
  λιάζοον καί σήμερον τό διαγ
  γελμα τοθ προεδρου Ροθζβελτ
  πρός τούς κ. κ. ΧΙτλερ κσί
  Μουσολίνι τό οποίον άλλωσ
  τε προσελκύει τό ενδιαφέρον
  δλου τοθ κόσμου. ΟΙ έπΐση·
  μοί κύκλοι τό έπιδοκιμάζουν
  ανεπιφυλάκτως. ΑΙ έφημερΐδες
  δέ γράφουν 8τι εχει ύψίστην
  σημασίαν καί δτι ούτως ή άλ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  λως θά Εχη αποφασιστικήν έπ(
  δρασιν είς την περαιτέρω έξέ
  λιξιν τής καταστάσεως. Τό
  διάγγελμα τουτο κρΐνεται ώς
  ή διαυγεστέρα φωνή υπέρ τής
  είρήνης καί τοΰ πολιτισμοθ
  τής ανθρωπότητος καί ώς ή
  τούτου ενώπιον ολοκλήρου
  τοθ κόσμου.
  Ό κ. ΡοΟσβελτ θέτει ώμώς
  καί άπεριφράστως τα ζητήμα
  τα;·Έάν πραγματι θέλετε τόν
  πόλεμον, λέγει είς τό διάγγελ
  ί μά τού, τότε δεχθήτε νά συγ
  -1 κληθή μία παγκόσμιος διά
  "'σκέψις είρήνης, άφοπλισμοΟ
  καί οίκονομικής συνεργασΐας
  καί έλάτβ είς την διάσκεψιν
  αυτήν, «άφοθ δμως καταθέσε
  τε έ"ξω τής αιθούσης δπου θά
  συνέλθη, τα δπλα».Πρέπει έπο
  μένως νά είνε έξ ΐσου θετική
  καί άπερΐφραστος καί ή άπαν
  τησις των κ. κ. ΧΙτλερ καί Μου
  οολΐνι. Εάν μέν δέχωνται πρέ
  πει νά δώσουν έμπράκτους
  πολιτικωτέρα
  ποΐαν μόνον
  ενεργεια την δ
  ό πρόεδρος ΡοΟ
  σβελτ μέ τό τεράστιον πρόσω
  πικόν κθρός τού καί μέ την
  κολοσσιαίας δύναμιν τής χώ
  ρας τού ηδύνατο ν' άποτολ
  μήπ είς την τόσον ταραγμέ
  νην εποχήν μας,
  Τό γεγονός άλλωστε δτι είς
  τό διάγγελμα αύτό έσπευσαν
  άπαντήσουν τα περισσότε
  ρα κράτη τοθ κόσμου, μολο
  νότι άπηυθύνετο είς τούς κ. κ.
  ΧΙτλερ καί Μουσολίνι μόνον,
  άποδεικνΰει την τεραστίαν α¬
  πήχησιν πού εΤχε μεταξύ
  των λαων τής γής καί την
  σημασίαν πού τό απεδόθη. Δι
  ότι πρέπει νά σημειωθή
  ότι είς τόν πρόεδρον ΡοΟσβελτ
  Εσπευσαν ν' άπαντήσουν άμέ
  σως αί κυβερνήσεις Αγγλίας
  καΐ ΓαλλΙας, αί κυβρ.ρνήσβις
  ολων των νοτιοαμερικανικων
  δημοκοατιων καί τοθ Καναοα
  καί πλείστων άλλων χωρων
  έξ δλων των σημεΐων τής νής.
  Έκ μέρους μάλιστα τής Ρωσ
  οίας άτιήντησε δι' εύχσριστη
  ρΐου τηλεγραφήματος, ό πρό
  εδρος τής ενώσεως των Σοβιε
  τικών Δημοκρατιών κ. ΚαλΙ
  νιν, δηλών δτι οί λαοΐ τής
  ενώσεως είνε παρά τό πλευ
  ρόν τής Άμερικής είς τάς εί
  ρηνιστικάς της ενεργείας.
  Τό γεγονός έπίσης δτι οί
  κ. κ. ΧΙτλερ καί Μουσολίνι
  ευρίσκονται επί διήμερον ήδη
  είς διαρκτ] τηλβφωνικήν έπικοι
  νωνίανσυνεννοούμενοι διά την
  απάντησιν την οποίαν θά δώ
  σουν, αποτελεί μίαν επί πλέ
  όν απόδειξιν δτι τα κράτη
  τοθ άξονος, δσον καί άν ό
  τύπος των, Ιδία ό γερμανικός,
  άποττειρδται νά είρωνευθή
  τό διάγγελμα, συναισθάνονται
  την τεραστίαν ευθύνην την ό
  ποΐαν άναλαμβάνουν κατόπιν
  τής πραγματικότητος ή μοϊ-
  ρα δρόώνεται ώ; μία περίεργη, άλ
  λόχοτα έχδιχητιχή, σκοτεινή καί
  άμείλιχτη θεά. Ή Άννα Λίντεν
  στδ σημεΐο
  τδ σύνηθες
  Ισως—ϊσως ή
  τής κοινωνΐχής
  αύτό δέν είνε
  χουτσομπολιό,
  μόνο
  άλλά
  προσωποποίησις
  συνθήχης πού
  σεις έρμήνευσεν
  κ. Μορίδης ώς
  έξυπηρετεΐ σατανιχά την μοιραία
  καταστροφή...
  Ή κ.Άνδρεάδη^έστάβηκι χ'έδώ
  στδ Οψος τοθ ρόλου της, μέ την
  συντηρητιχότητα καί τή φυσικότη
  τα πού διαχρίνει τδ υποβλητικό
  δραματικό της παίξιμο. Ή δνίς
  Μαίρη Λεκχοθ υπήρξε πάλιν ά
  ποχάλυψις στδ δύσχολο τύιτο τής
  Ίουδήθ Λίντεν τοθ δποίου τίς συν
  αρπαστικές δραματιχές μεταπτώ·
  λιπτότατα. Ό
  Δαδίδ ΛΕντεν
  δέν υστέρηαε . χανενδς Ισως τρό
  κου διά νά^τονίση βαθύΐερα τδν έν
  χονο χαραχτήρά τού χαί μάλιστα
  ατΐς δραματιχώτερες στιγμές. Ό
  κ. Φαρμάχης έπίσης δέν ύστέ
  ρησε καί ή χ. Άνθή Μηλιάδου
  απεδείχθη πάλιν έξαιρετιχή χά
  ρατερίστα. Γενιχά τδ Ιργο ίως
  τδ πολιτιαμένο φινάλε τού, ίνα
  φινάλε άνώτερο καί άντάξιο
  πρδς την ανθρωπίνη ύπόστασί τού,
  υπήρξε χαί ώς παίξιμο μία άχό-
  μη άπδ τίς κολλές έπιτυχίες
  τοθ τόσον άρτια χατηρτισμίνου θι
  άσου,
  Α£Μ0ΔΑ10£
  άποδεΐξεις τής
  λήσεως. Εάν
  καλής των θε
  ,άρνηθοϋν καί
  άπαντήσουν μέ ενα 6χι. τότε
  θ' άναλάβουν την ευθύνην τοϋ
  πολέμου ενώπιον ολοκλήρου
  τής ανθρωπότητος καί τής
  I-
  στορΐας.
  Δι' αύτό ακριβώς καί δυ·
  σκολεύονται ν' άπαντήσουν.
  Φαίνεται δέ δτι ύπάρχουν
  καί διαφωνΐαι μεταξύ Ρώμης
  καί Βερολίνου. Τοθτο δέ εΐκά-
  ζεται έκ τοθ 6τι έν αντιθέσει
  πρός τόν γερμανικόν τύπον,
  αί Ιταλικαι έφημερίδες έδημσ
  σΐευσαν ευχαρίστως τό κείμε¬
  νον τοθ διαγγέλματος καί τό
  συνώδευσαν μέ εύμενή" μάλ¬
  λον σχόλια. Έν πάση περιπτώ
  σει, ή κατάστασις κρΐνεται δτι
  εΙσήλθεν ήδη είς τό κρισιμώτε
  ρον στάδιον της. Καί πιστεύε
  ται δτι θά διευκρινισθη συντό
  μως. Κρίνετσι πάντως, βτι οί
  κΐνδυνοι τού πολέμου είναι
  σοβσροί καί άμεσοι καί δτι ή
  βφεσις πού παρετηρήθη χθές
  καί προχθές ήτο μάλλον φαι
  νομενικ·1) παρά πραγματική.
  Ιδιαιτέρως οί γαλλικοί καί αγ
  Οί άπόδημοι Κρήτες.
  Νέον δεΐγμα πατριωτισμοθ
  έδωκαν πάλιν οί άπόδημοι
  Κρήτες. Μόλις έξερράγη ή τε
  λευταία κρίσις είς την Μεσό
  γειον καί τα Βαλκάνια, τα
  προεδρεϊα των έν ΑΙγύπτω
  Κρητικών Όργανώσεων Εσπευ
  σαν νά τηλεγραφήσουν είς
  τόν Πρωθυπουργόν κ. Με
  ταξαν δτι τίθενται παρά τό
  πλευρόν τής Κυβερνήσεως καί
  δτι οί Κρήτες τής χώρας τοθ
  Φαραώ είναι ετοιμοι νά σπεύ
  σουν είς την φωνήν τής πά
  τρΐδος. Ή Κρήτη, ή Ελλάς ό
  λόκληρος, ΰπερηφανεύεται διά
  τούς άποδήμουςάδελφούς μας.
  Απεδείχθησαν καί πάλιν γνή
  σία τέκνα τής αίωνίας Κρή
  της.
  Ό τουρισμός.
  Ή έπιστολή τοθ τέως προ
  έδρου τής Ενώσεως Συντα
  κτων Αθηνών καί διακεκρι
  μένου δημοσιολόγου κ. ΖαρΙ-
  φη, την οποίαν έδημοσιεύσα
  μέν προχθές, περιέχει πολλάς
  ττολυτΐμους ύποδείξρις, συ-
  στάσεις καί παρατηρήσεις ώς
  πρός την οργάνωσιν τοθ τού
  ρισμοθ είς την πόλιν μας τάς
  οποίας πιστεύομεν δτι Ελαβεν
  ή θά λάβη σοβαρώς ύπ' δψιν ή
  Τοπική Έπαροπή ΤουρισμοΟ.
  Ένπάση περιπτώσει,μέ τα τού
  ριστικά ζητήματά καί την κα-
  λυτέραν οργάνωσιν τής «βιο
  μηχανΐας των ξένων» είς τόν
  τόπον μας, θ' ασχοληθώμεν
  καί ημείς εκτενέστερον προ¬
  σεχώς είς σειράν άρθρων μας.
  ένδιαφέ
  Βιθλιο&ήκαι.
  Είναι γνωστόν τό
  γλικοί κύκλοι
  των ύπόπτων
  άνησυχοθν έκ
  κινήσεων στρα
  τιωτικών δυνάμεων δχι μόνον
  είς την Κεντρικήν Ευρώπην,
  άλλά καί είς την Δυτικήν κα
  θώς καί είς τό Ίσπανικόν Μα
  ρόκον. Ούτω παρετηρήθησαν
  γερμανικοθ
  πολωνικά ού
  νορα έκ παραλλήλου δέένισχΰ
  θησαν καί αί δυνάμεις τής
  Ισπανικής φρουρας είς τό Μα
  ρόκον. Παρετηρήθησαν έπίσης
  μετακινήσεις στρατευμάτων
  συγκέντρωσις
  στρατοθ είς τα
  πρός την
  πόλιν τής
  διεθνή ελευθέραν
  Ταγγέρης, πού κεΐ
  ται ώς γνωστόν είς την άπέ
  ναντι τοθ Γιβραλτάρ άφρικα
  νίκην άκτήν. Είς τό γεγονός
  δέ αύτό άποδίδεται ή έσπευ
  σμένη ενίσχυσις τής φρουρας
  τοθ Γιβραλτάρ καθώς καί ό
  κατάπλους έκεϊ τεσσάρων Ι
  σχυρών μονά&ων τοθ γαλλιΙ
  ρον τής Κυβερνήσεως διά την
  βελτίωσιν τής θέσεως, διά
  την μόρφωσιν καί την ψυχα
  γωγΐαν των χωρικων μας.
  Καί Είναι άκόμη γνωστόν δτι
  είς πολλά χωρία (δρύθησαν
  καί λειτουργοθν μορφωτικοΐ
  σύλλογοι πού δίδουν διαλέ-
  ξεις, προμηθεύον ται βιβλΐα
  καί ραδιόφωνα διά την δια
  παιδαγώγησιν καί την τέρψιν
  των άγροτων μας. Ή έλληνι
  κή έν τούτοις ΰπαιθρος, Ιύστβ
  ρεΐ άκόμη πολύ. Καλόν εί
  ναι λοιπόν νά καταβληθή μέ
  ριμνα οργανώσεως βιβλιοθη
  κων είς δλα τα χωρία. Μέ
  μικράν εΐσφοράν των κοινο
  τή των, των ένοριών καί των
  γεωργικών συνεταιρισμόν κατ'
  Ετος είναι δυνατόν νά όργα
  νωθοθν παντοθ βιβλιοθήκαι
  πού θά συμβάλουν σοβαρώς
  είς την πνευματικήν εξύψωσιν
  των άγροτων καί είς την ά
  ναμόρφωσιν τής ύπαίθρου.
  ΠρώϊμοικαλλιέργειαΝ.
  Είς την αγοράν μας ετέθη
  κοθ στόλου είς ενίσχυσιν τοθ σαν ώπό ημερών τα προ'ίόν
  άγγλικοθ. "Αλλη απόδειξις τα των πρωΐμων καλλιεργει
  τής ανησυχίας πού έπικρατεΐ ων των ΜαλλΙων καί τής Ίε
  είς Παρισίους καί Λονδίνον ι ραπέτρσς. Άπό καιροθ δέ γΐ
  νεται καί έξαγωγή είς Πει
  ραιά καί Αθήνας. Καί είναι
  έξαιρετικως (κανοποιητικαΐ αί
  είναι τό γεγονός δτι έπισπεό
  δεται ή υπογραφή τριμεροθς
  στρατιωτικοθ συμφώνουΆγγλί
  άς—ΓαλλΙας—Ρωσσίας καί 8
  τι έντεΐνονται αί προσπάθειαι
  τής διπλωματίας όπως τα μι
  κρά Κράτη προσχωρήσουν είς
  τό κοινόν μέτωπον κατά των
  έπιθετικων Κρατών. Είναι άπα
  ραίτητον έν τούτοις νά λεχθή
  δτι τόσον έν Παρισίοις 8σον
  καί έν Λονδίνω δέν έξέλιπον
  εισέτι αί έλπΐδες άποτροπής
  τοθ πολέμου. Αντιθέτως μά
  λιστα, αί έλπΐδες αύται ένισχύ
  θησαν μετά τό διάγγελμα τοθ
  προεδρου ΡοΟσβελτ.
  Διότι τώρα, τα κράτη τοθ
  άξονος Εχουν νά ύπολογΐζουν
  δχι μόνον την Αγγλίαν την
  Γαλλίαν, την Ρωσσίαν καί τάς
  άλλας συμμάχους των, άλλά
  καί την Αμερικήν πού θ' άνα
  μιχθή ασφαλώς είς την εύρω
  παϊκήν σύρραξιν τιθεμένη
  παρά τό πλευρόν των Δυτι
  κων δυνάμεων. Καί φυσικά οί
  κ. κ. ΧΙτλερ καί Μουσολίνι
  θά σκεψθοΰν πολύ πρίν κρΐ
  νούν μεταξύ πολέμου καί είρή
  νης. Τα ότι έπομένως ή Αγ
  γλία καί Γαλλία λαμβάνουν
  τιμαί των
  διά τούς
  προΐόντων αυτών
  παραγωγούς των.
  Πιστεύομεν λοιπόν ότι αί
  καλαί τιμαί θά συντελέσουν
  είς τό νά συστηματοποιηθοθν
  καί νά γενικευθοϋν αί πρώΐ
  μοί καλλιέργειαι είς τό μέλ
  Χον. Αί συνθήκαι είναι εύτυ
  χως ευνοικαί. Καί θά δημι
  ουργηθή μία νέα πηγή πλού
  τού διά τόν τόπον μας καί (
  διαιτέρως διά τα παράλια
  διαμερίσματα.
  Εκτακτα πολεμικά μέτρα, έρ
  μηνεύεται ένταθθα δχι ώς Εν¬
  δειξις άπελπισΐας διά την θε
  σιν τής είρήνης, άλλά ώς μία
  προσπαθεία περιφρουρήσεως
  ακριβώς τής είρήνης. Καί είνε
  γενική ή εύχή όπως ή προσπά
  θεια αυτή τελεσφορήση.. Πάν
  τως ή σημερινή έκκρεμότης δέν
  είνε δυνατόν νά διαρκέση ε¬
  πί μακρόν καί πιστεύεται δτι
  έντός τής ανοίξεως θά έκκαθα
  ρισθή κατά £να οιονδήποτε
  τρόπον ή τόσον θολή καί άκα
  θόριστος κατάστασις.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΕ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- ΘΙ
  ασος ΚατερΙνας "Ανδρεάδη.— Σή
  μερον 2 έξαιρετικαΐ παραστάσεις.
  Λαική άπογευματινή είςτάς7μ.μ.
  μέ δρ. 20-15—10 ή κοσμική κω
  μωδΐα τού Τζέρομ Τζέρομ «ή Να
  νά καΐ τό σόι της», πού τόσον
  ήρεσεν είς τό κοινόν τοθ Ήρακλει
  ου χαχά την προχθεσινήν τηςπρώ
  την εμφάνισιν. Εσπερινή 10 μ. μ.
  ή ξεκαρδιστική κωμωδία τού Νό
  ελ Κάουαρτ «Ή κυρία μαρκησία
  έπιστρέφει».
  «Μινδα» —Σήμερον ϊνα άστυνο
  μικό άριστούργημα: «Ή άνάκρισις
  άρχίζει». Δευτέρα, Τετάρτη, Πέ
  μπτη, Σάββατο, Κυρισκή ώρα 6,30
  άπογευματινή,
  'Ενα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα.
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
  33ον
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  —Χαϊρε, Κύριε.
  Συγχρόνως τοΰ έδωκε έ"να
  φίλημα. Ό Ιησούς τοϋ εΤπε:
  —Γιατΐ, φΐλε μου, εΐσαι
  Τελευτσΐες δημιουργίες
  τής παρισινης μόδας γιά την άνοιξι.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άρμστρογγ.
  ♦8ον
  Τότε ή φρουρά πλησίασε
  καί συνέλαβε τόν Ίησοϋν ένώ
  ο! μαθηταί τού τόν έγκατέ-
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 18ης Απριλίου.
  "ίϊρα 12 25 Σηιΐκ—Έθνικός Β
  μνοςΝεολαίας—"Υμνος 4·ηςΆύγοΰ
  ότου.
  Άναγγελία μεσημδρινοθ προ-
  γράμματος.
  12 30 Τραγουδικ ά πό έλληνιχές
  έπιθεωρήσεις.
  13 Άποαπάσματα ά πό όπερέτ
  τις (Δίσκοι).
  13.35 Χρηματιστήριον—Εϊίήσεις
  "Ωρα Άατεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  13 45 Δυωδίαι.
  (υπό των κ. κ. Άλ. καί Μαν.
  Χυτήεη).
  «Τ' άκρογιάλι τού Φαλήρου»:
  Τ. Ξανθοπούλου —«Άγκυλώθηκε
  ή καρδιά μου»: Μαρίνου —«Τ'
  άγιόκλημοι»: Τ. Μαρίνου.
  14.10 Μουσική χοροΰ (Δίσκοι).
  14.45 Εΐδήσεις—μετεωρολονικόν
  λειψαν.
  Ό Ίούδας
  σθή.
  εΐχε έξαφανι-
  Δελτίον.
  ΆναγγελΕα τοθ βραδυνοθ
  προ
  γράμματος. Έθνικός "Υμνος.—
  Ύμνος Νεολαίας.
  Σ — Έθνικος υμνος —
  ήμ ς
  μνος Νεολαίας—"Υμνος 4ης Αΰ
  γούστου,
  ΆναγγελΕα τοθ βραδυνοθ προ
  γράμματος.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς.
  "Ωρα Άστεροσκοπεΐου Αθη¬
  νών.
  19,20 Δημοτικο Τρανοΰδι.
  ('Υπδ τοθ κ. Κωνστ. Ζακυνθι
  νοθ, συνοδεία λαικών δργάνων).
  ..19.45 Όμιλ'ί« διά την Ε.Ο.Ν.
  «Ή έργασία ώς έκπολιτιατική
  άνάγκη καί ώς μέσον σταδιοδρο
  μίας των νέων», υπό τοθ κ. Δή
  μοσθένους Κούση, δφηγητοΰ Πολ.
  Την επομένην συνήλθον δ-
  λοι οί άρχιερεϊς καί οί πρεσβύ
  τεροι για ν' άποφασΐσουν πε-
  ρί τής τύχης τοθ ΊησοΟ. Οί
  περισσότεροι είπαν δτι πρέ-
  πει νά θανατωθή. Διέταξαν
  νά τόν δέσουν καί τόν ωδή¬
  γησαν στόν Πόντιον Πιλάτον,
  ό οποίος τόν παρέδωσε στό
  πλήθος γιά νά τόν σταυρώση.
  Ό Ίούδας έν τώ μεταξύ ε¬
  πέστρεψε, στή γυναϊκά ,_ τού.
  Τόν δέχθηκε μέ χαρά δταν
  έμαθε την πράξί τού. Τοϋ έ-
  τοίμασε Μνα ζεστό καί τοϋ
  συνέστησε νά άναπαυθή. Με-
  τροθσαν καί οί δυό μαζί τα
  τριάντα άργύρια. Ή χαρα των
  ή"ταν άπεριόριστη γιατί έ'βλε-
  παν δτι τελεΐωνε ή περΐοδος
  τής δυστυχίας καί δτι θά μπο
  ροϋσαν νά έπιστρέψουν στό
  σπίτι τους. Κοντά τους τρα-
  γουδοϋσε ό Ίσαάκ, πού εΤχε
  πιά θεραπευθή.
  Έξαφνα όκουσαν μιά φω-
  νή πού έρχόταν άπό τό δρό-
  μο. Ό Ίούδσς βγήκε νά δή τί
  συμβαίνει. Καί εΤδε τό Χρι
  Γιά τό πρωΐ, ή χαμψή παρισι-
  νή προτΐμα πρδς τό παρόν, Ινα
  κοστοθμι μονόχρωμο, άπό φανέλλα
  ή μαλαχό ντρα σέ παλύ άνοικτό
  χρώμα, καί κατά προτίμησίν γκρί
  πέρλ, μπέλ ροζέ ή ϊβουάρ. Τό
  μονόχρωμο αύτό κοστοθμο συνο-
  δεύει μία μπλοθζα άπδ λεπτή βα-
  τίστα λενζερί, συντονισμένη μέ
  τα διάφορα έξαρτήαατα πού συμ-
  πληρώνουν τό τογιέρ. Μπλοθζα
  πράσινη ζαίτ, μπλέ σάξή κόκκινη
  μέ όμοιόχρωμη τσίντα, γοβάκια
  καί ζώνη.
  Είς τα άνοίξιάτικα μοντέλα ξε
  χωριστή'θέσιν Ιχουντά έμπριμί.
  Έμπριμέ δφάσματα γιά τα φορέ
  ματα τής ημέρας, άλλ' ιδίως γιά
  τίς βραδυνές άνοιξιάτικες τουα¬
  λέττες. Δέν ίιπάρχει αμφιβολίαι 8τί
  τίποτε δέν κολακεύει περισσότε¬
  ρον την γυναϊχα δσον Ινα φόρε-
  μα στολισμένον μέ δλα τα πολύ
  χρωμα λουλούδια τοΰ κήπου ή
  τοθ άγροΰ.
  Ένας ώραΐος άνοιξιάτικος νε-
  ωτερισμδς είνε ε"να φόρεμα σέ μαθ
  ρο φόν:ο. γαρνιρισμένο μέ μεγά·:
  λα τριαντάφυλλα ή παπαροΰνες,
  κόκκινες καί ρόζ. Τό φόρεμα αύ·
  τό συμπληρώνεται μέ έ'να μονό¬
  χρωμο έπανωφόρι σέ ζωηρδ χρώ
  μα, κίκκινο ή πράσινο ταφτα. Τδ
  έπανωφίρι αύτό είνε πολύ μχκρύ
  καλύπτει τό στρίφωμα τής φού-
  ατας.
  Τής μόδας είνε Ινα λευκό μάλ-
  λενο ταγιέρ. μέ ζακέττα ίσΐα καί
  φοΰστα πλισαέ. Συμπληοώνεται μέ
  μ£α μπλοθζα άπό μεταξωτό ζέρ-
  σ«ο χρώματος μπλέ μαρίν, κανο·
  τιέ τοθ αύταΰ χρώματος, μέ με
  γάλα πουά.
  Δύο.μοντέλα γιά πρωί, τοΰ Πά
  κέν: φοθστα μονόχρωμη, άπό έλα
  φρό ντρά μπέζ ή γκρΕ, ζακέττα
  κοντή άπό ΰφασμα μεταξωτό μέ
  καρρέ πράσινο ή μπλέ. Καπέλλα
  κί άσορτί μέ την ζακέ:τα.
  Τό δεύτερο πριοινδ ιο^τίο τοθ
  Πακέν είνε άπό φανέλλα ριγωτή:
  ασπρο φόντο μέ γραμμές μπλέ
  ρο,ια ή μπλέ μαρίν. "Ενα ψάθινο
  μπερέ συμπληρώνει τδ χαριτωμένο
  άνοιξιάτικο σύνολον.
  ή Ντιστεγκέ
  στό. Τα βλέμματά
  σταυρώθηκαν. Καί
  τους διε-
  ήταν τέ
  Οίχονομίας.
  20 Ποικίλη μουσική
  (δίσκοι).
  Ωρα 20 20 Ρεοιτάλ τραγουδιοΰ
  (Υπό τής Δίδος Χαρούλας Πά
  πά.
  20.50 Είδήσΐις - μετεωρολογι
  δελτίον.
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Άθη
  νων.
  22.40 'Ελαφρά μουσινη.
  (Όμιλος Κ. Μπέζου).
  19 45 ΌμιλΙα:
  «Ίστορία καί εξέλιξις τοθ Γυ
  ναικείου ΆθλητισμοΟ» υπό τοθ
  καθηγηιοθ τής Γιιμναστικής Ά
  καδημίας κ. Κλεάνθους Παλαιο
  λόγου.
  20.45 Μικρά ορχήστρα.
  (Υπό την Δ)σιν τοΰ κ. Στ. Βαλ-
  )
  τοιο τό βλέμμα τοϋ ΧριστοΟ,
  ώστε ό Ίούδας άρχισε νά τρέ
  μη καί φώναξε:
  —Δέν τό ήθελα! Δέν τό ήθε
  λα!
  Ένας δμως άπό τούς φρου-
  ρούς τόν έσπρωξε καί τόν
  διέταξε;
  —Δέν μιλοϋν στούς κατα-
  δΐκους σέ θάνατο.
  Σάν τρελλός ό Ίούδας έπέ
  στρεψε στό σκοτεινό σπίτι δ-
  που ή ΛΙα χωρΐς καθόλου νά
  ταραχθί), έκριβε τα άργύρια.
  —Λία, τής'εΐπε, άμάρτησα,
  έχω παραδώσει τό αΤμα ά-
  Θωου.
  'Εκείνη δέν καταλόβαινε
  καί τόν κύτταζε μέ άπορΐα.
  Ό Ίσκαριώτης έξακολούθησε:
  —Τούς τόν πούλησα καί
  τώρα τόν στέλνουν νά θανα-
  Ή κατάρα τοΰ ΑίωνΙου
  )
  2215 Νυκτερινοΐ είδήοεις.
  22.25 Ρεσιτάλ Τραγουύιοΰ.
  (Υπό τής υψιφώνου τής Κραΐι
  κης "Οπερας τοθ Βερολίνου Κάς
  Μα?γαρ£τας Πέρα).
  23 Συνέχεια Μικράς ορχήατρας
  23 30 Δυωδίαι
  ("Υπό των κ.κ. Διονυσίου θ&
  νού καί Δημητρίου Εύστρατίου)
  24 Μουσική χοροΰ (Δίσκοι).
  0 15 Τελευταίαι είδησεις.
  Άναγγελία τοθ αύριανοΰ προ
  γράμματίς. Έθνικδς "Υμνος —
  "ϊινοζ Νεολαίας,—"Υμνος
  Αύγούστου.
  4ης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΙθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθειαείςτήν Επιτροπήν Έκμε
  ταλλεύσεως Ήλεκτρικών Έγ·
  καταστάσεων Δήμου Ήρακλεί-
  250 τόννων ακαθάρτου πετρε-
  λαίου διά τος ανάγκας τοθ ή
  λεκτρικοϋ έργοστασίου.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη
  χώραν έν τ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τδ μεγάλο έργον
  ψον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  554ον
  Ό όθλιος, οσάκις έχβι καιρόν νά σκε
  φθή, σμικρύνεται ενώπιον τού νόμου καί άπαλύ
  νεται έμπροσθεν τής κοινωνίας, τιΐπτει πρηνής κατά
  γής, Ικετέύει καί άτενΐζει έκλιπαρών την εύ
  σπλαγχνΐσν, φαΐνεται αίσθανόμενος τό άδικον
  τού.
  Κατάτόν δέκατον δγδοον δμως αίώνα ή άργώ
  συμπτφματικώς πως απολέσασα τό μελαγχολικόν
  της ήθος ετράπη επί τό εύθυμότερον έν ταίς έαυ
  τής ώδαΐς.
  Άβληχρόν τι έκτοτε -φως άρχεται ΰποφώσκον
  άπό των άθλΐων τούτων, ώς εί ή συνεΐδησις δέν
  τοϋς έβάρυνε πλέον.
  <■ ΑΙ έλειιναί αδται τοϋ σκότους όμάδες δέν έ¬ χουσι πλέον τό άπελπι θράσος των πράξεων, άλ λά τουναντίον τό άσυναΐσθητον τοθ πνεύματος θράσος. Σημείον δτι άπώλεσαν την συνείδησιν τής έαυ των έγκληματικότητος, αισθανόμενοι εαυτούς, έν μέσω των σκεπτικιστών καί όνειροπόλων δέν γνω ρίζω τί λανθάνοντα στηρίγματα. Σημείον 8τι ή κλοπή καί διαρπαγή άρχονται ένσταλαζόμενα μέ χρις αυτών των δογμάτων καί σοφιστιών οίονεΐ ά πολέσαντα την είδεχθή αυτών όψ.ν, ής μετηγγΐσθη σαν καί αύτά τα δόγματα καί αύται αί σοφιστεΐ αι. Σημείον τέλος, εάν δέν προέλθη τις άπροσδό κητος αντίδρασις, δτι επίκειται τεραστία καί προ σεχής τις βλάστησις. Δέν μεμφόμεθα διά των ανωτέρω οΰτε τόν δέκατον ογδοον αΐώνα, οΰτε την φιλοσοφίαν τού. Όχι, ουδέν τοιοθτον. Τό έργον τοθ δεκάτου όγδό ου αιώνος είνε ύγιές καί άγαθόν. Οί έγκυκλοπαι δικοί έχοντες τόν Διδερότον, οί φυσιοκράται υπό αρχηγόν τόν Τυργκώ, οί φιλόσοφοι υπό την ήγεσΐαν τοϋ ΒολταΙρου, καί οί ούτοτΐισταΐ, οί'τοθ ίδανικοθ ό παδοΐ, άρχηγοϋντος τοϋ Ρουσσώ, εισί τέσσαρες ίε ραί λεγεώνες. Είς αύτούς όφεΐλεται ή τεραστία πρός τό φώς πορεία τής ανθρωπότητος. Εισίν ο5τοι τετραπλή" έμπροσθοφυλακή τοθ ανθρωπίνου γένους χωροΰσα πρός τα τέσσαρα σημεΐα τής άρετής, την Δικαιοσύ νην, την Σύνεσιν, την 'ΕπιεΙκειαν, την Ισχύν ώς καί πρός τα τής προόδου, τό ώοαΐον διά τοϋ Δι δερότου, τό ωφέλιμον διά τοϋ Τυργκώ, τό άλη θές διά τοϋ Βολταΐρου, τό δίκαιον διά τού Ρουσσώ. Άλλά δυστυχώς, παραλλήλως πρός τούς τοι ούτους εργάτας τοθ πνεύματος, έβαινον καί οί σοφισταί, άλλοΐα καί σκανδαλώδη διαλαλοθντες, ώς δηλητηριώδη βλαστήματα έν μέσω σωτηρΐου βοτάνης, κώνειον έν παραδεισΐω άνθώνι. 'Ενώ δέ ό δήμιος έπυρπόλει επί τής κεφαλής τής κλίμακος τοθ δικαστικοθ μεγάρου τάς μεγάλας τής έλευθε ρίσς βίβλους τοθ αιώνος, συγγρσφεΐς σήμερον λη σμονηθέντες, αδεία τού βασιλέως εδημοσίευον τα στατιστικά κατά των καθβστώτων δημοσιεύματα άπλήστως υπό των άθλΐων άναγινωσκόμενα, τινά δέ τούτων, κοί ύποθαλττόμενα ττσρά πρίγκηπος, εύρεθέντα δέ μετέπειτα έν τή Μυστική Βιβλιο· θήκη. (συνεχΐζεται) ^ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΕ Ξ Ξ 40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Αιά την καταπολέμησιν τοϋ Περο- Ξ νοσττόρου. Ξ Καταργήσετε την χρήσιν τοΰ Θειΐκοΰ Χαλ- ' Ε κου (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσετε την νέαν Ξ ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού § δέν εχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- Ξ νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό Ε την μπλάβην πέτραν. Ε Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. Ξ Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ· Ε δεμίδος, εχομεν 'Αρσενικοϋχον 'Οξυχλωριοΰχον Χαλκόν. Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεΤα μας. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ι Άντιπρόσωποι Άνωνύμου Έλληνιχής Έταιρίας Χη- μικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων. ~ΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι||~ ΖΗΤΕ1ΤΒ έπιμόνως, άπέ> ©λ« τα καταστήματι» καί «ύτ4
  άχομη τ6ν επκρχιβν ταίς χλΝθταΙς Μάρκβς «Σταύρος».
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΛΑΟΥΡΓΙΛΣ
  ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
  Σχετικώς μέ τάς δημοσιεύσεις τής Αγροτικάς Τρα
  πέζης τής Ελλάδος καί τής Ενώσεως Γεωργικων
  Συνεταιρισμών Ηρακλείου επί τής προμηθείας υπό
  τής δευτέρας των ψεκαστήρων Οΐκου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ¬
  ΛΟΥ, αΐτινες εγένοντο είς απάντησιν των δσων κα-
  τηγγείλαμεν ημείς, έκφράζομεν την έκπληξιν μας διά
  τό περιωρισμένον καί συγκεκαλυμένον ΰφος τής άπαν
  τήσεως, θά έπεθυμούσαμεν δέ παρακαλοθντες συνά-
  μα, δπως τόσον ή Άγροτική Τραπέζα όσον κσί ή Έ
  νωσις Γεωργικων Συνεταιρισμόν διά παρομοίων δημο-
  σιεύσεων πρός τό Κοινόν άπαντήσουν καί διαψεύσουν
  εάν δύνανται, επί των κάτωθι σημείων άτινα δυνά¬
  μεθα ν' αποδείξωμεν, ήτοι:
  Ιον) Κατά την ημέραν των δοκιμών τό δεϊγμα
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έθραύσθη δίς, την μέν πρωίαν
  διερράγη ό όεροθάλαμος καί προσεκομίσθη νέος τοι-
  οθτος, τό δέ άπόγευμα έπαυσαν νά λειτουργοΟν τα
  γρενάζια καί τό δλον άναδευτικόν σύστημα, έχρειάσθη
  δέ νά καλέση ό κ. Γιαννακόπουλος συνεργεΐον έκ τρι
  ών τεχνιτών τό οποίον έργαοθέν επί ώ-χχν καί πλέον
  έπεσκεύασε πλημμελώς τό βλαβέν δεϊγμα, έν' ω έν άν
  τιθέσει τα ημετέρα δείγματα ειργάσθησαν άπροσκόπτως
  άνευ τής παραμικράς βλάβης ή έμπλοκής παρουσιά-
  σαντα όλας τάς επιδοθείς ατινας ώριζεν ή διακήρυξις,
  αναφορικώς μέ τόν τρόπον τής κατασκευής, απόδοσιν
  έμβολισμών κ.λ.π.
  2ον) Πώς είναι δυνατόν νά θεωρηθοΰν ανωτέρα τα
  δείγματα Γιαννακοπούλου άτινα έν αντιθέσει μέ τα ί
  δικά μας, έθραύσθησαν δίς κατά τάςκ δοκιμάς καί εάν
  έστω ούτω συμβαΐνει, πώς είναι δυνατόν νά νοηθή ή
  άνωτερότης αυτών,
  3ον Προκειμένης τής επαναλήψεως τοϋ διαγωνισμοΰ
  έζητήσαμεν άπό τόν κ. Πρόεδρον τής Ενώσεως τό
  πόρισμα τής Τεχνικής Έπιτροπής, πλήν ούτος μδς ήρ
  νήθη τουτο, τό αΓτιον δέν γνωρίζομεν.
  4ον) Ή διακήρυξις τοθ δευτέρου διαγωνισμοϋ δέν
  περιεΐχεν τ' άπαραίτητα τεχνικά στοιχεϊα ώς έδει,
  άλλ' ήτο είς πλείστα ούσιώδη σημεΐα άσαφής ώστε
  νά μή δύναται τις νά κατατοπισθ{).
  5ον) Είς την δευτέραν δοκιμήν τα μπχανήματά μας
  δέν εξητάσθησαν πλήρως καί συγκεκριμένως δέν
  εξητάσθησαν, οΰτε μεμονωμένως οΰτε έν λειτουργία
  τρείς άεροθάλαμοι μέ έμβολα καί βαλβίδες διαφορε
  τικτΤ,ς κατασκευής καί φυσικά διαφορετικοϋ άποτελέ-
  σμστος, αναφορικώς μέ την πίεσιν καί πλείστα δσα
  άλλα σημεΐα καί ώς έκ τούτου δέν διεπιστώθησαν
  τα σπουδαιότβοα τιλεονεκτήματα των ψεκαστήρων μας.
  6ον) Έί' ω ό ΟΤκος Γιαννακοπούλου προσέφερεν
  ψεκαστήρας τύπου ΣΦΙΝΤΑ πρός δρχ. 1.250,—έκαστον
  ημείς προσεφέραμεν παρομοίους πρός δρχ. 715,— ή¬
  τοι επί 2500 τεμαχίων ψεκσστήρων ττροέκυψεν οφελος
  υπέρ τής Ενώσεως έκ δρχ. 1.23Ο.5ΟΟ—. "Ερωτώμεν
  καί παρακαλβθμεν την Άγροτικήν Τράπεζαν καί Έ¬
  νωσιν Συν)ρισμών ν' άπαντήσουν διατί, έν ω ή προ-
  σφορά μας ήτο μικροτέρα συνολικώς κατά 1.23Ο5ΟΟ
  δραχμάς καί τα δείγματα μας έργασθέντα κατά τάς
  δοκιμάς άπροσκόπτως. έπαρουσίασαν όλας τάς έπιδό
  σεις ίχτινας κσθώριζεν ή διακήρυξις, δέν μάς κατεκυρώ
  θη ό διαγωνισμός μετ* έπαίνου καί εύχαριστιών;
  7ον) Έν ω ή παράδοσις δλου τοθ άποληφθέντος
  -οσοΰ ψεκαστήρων έπρεπε νά έ'χη συντελεσθή είς τάς
  20 ΜαρτΙου τ. έ. διατί μέχρι σήμερον οΰτε τό ήμισυ
  ποσόν έχει παραδοθή καί ποία μέτρα ελήφθησαν έναντι
  τής έκπροθέσμου παραδόσεως;
  8ον) Ποία μέτρα ελήφθησαν έκ μέρους τής Άγροτι
  κης Τραπέζης καί τής Ενώσεως Συνεταιρισμόν πρός
  περιφρούρησιν των συμφερόντων των Μελών των Συ
  νεταιρισμών διά τούς έπιστρεφομένους λόγω έλατωμα
  τικόιητος τοθ άναδευτικοΰ συστήματος ψεκαστήρας
  Γιαννακοπούλου έκ των μόλις παραδοθέντων;
  Κατόπιν δλων των ανωτέρω καταγγελλομένων άφή-
  νομεν τούς Συν)ρισμούς καί Κτηματίας καί τόν Άγροτι
  κόν μας Κόσμον νά έκτιμήση ποίος έκ των δύο ψε
  καστήρων είναι ό καλλίτερος.
  Τέλος κυκλοφορούν άρκετοί ήμέτεροι ψεκαστήρες
  έμβολοφόροι είς τάς άγοράς Κρήτης, ωστε τιδς είδικός
  νά δύναται νά κάμη την σύγκρισιν καί νά πεισθβ άπο
  λύτως διά την αναμφισβήτητον άνωτερότητα των ψε
  καστήρων μας.
  Έν Πάτραις τή 5 Απριλίου 1939
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α. Ε.
  Άντιπρόσωποι έν Ηρακλείω καί Λασηθίω
  ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗΣ & ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ.
  Άντιπρόσωπος έν Χανίοις
  ΚΩΝΣΤ. ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Ήτοι σβυγάχι», τροιιύματα Μΐβάρβς, χκρόλι» κεντΑμκ-
  τος, χουΒ«ρ«ς, Μβνλινε, Κβτβν ιιιρλί, Β«μβ«χ*Μΐ«, χον
  (Ηρε* Μ·νταμ«τβ( Μ. λ. η. Όλ« τ* *ς «ν*. «Ιδη «!ν«ι «.
  *Μοτον κβιότατος, κβτΐ χββμέιτε.ν ανν»αμίνε>ν μοί. στιρι-
  Βν. Μ.α βοχιμη βα οβς κεΐοβ ίι« την άν«τερε·τητ« τβν
  Ηλοίοτβν τί,ς μ*ρχ«ς κΧ«ανρ6&»
  'Λν<ιχρ·αΐΜ·( οί* τβ»ς ΝομοΒ( ΉραιιλεΙββ-Ααβαβί·»: Ι Μ. ΚΟΡΠΗ* Η]|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι 1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Ι Ι ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ Ι Παρά τοΰ ένταΰθα Πρακτβρείου τής Έλληνι- Ξ κης Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνίαν Α. Ε. φέ- Ξ ρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοϋ έτι εκανονίσθησαν Ξ τα κάτωθι δρομολόγια αναχωρήσεως δι' άεροπλά- Ξ νων: . ' Ε ΤΡΙΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. | * άναχώρησις 3.30 μ. μ. Ε ΠΕΜΠΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. | άναχώρησις 3.30 μ. μ. , Ε ΣΑΒΒΑΤΟΝ: άφιξις 10 π. μ | άναχώρησις 3.30 μ. μ. | _ 'ίΐρα αναχωρήσεως τοΰ αύτοκινήτβυ διά τό § Ξ αεροδρόμιον έκ των γραφείων τοΰ Πρακτορείον Β Ξ τής Έταιρίας (όδός Κορωναίου παραπλεύρως Έ- | Ξ μπορικοΰ Έπιμελητηρίου) έκανονίβΒη ή 2.45' μ.μ. = Ξ Παρακαλοϋνται οί βουλόμενοι νά ταξιδεύσω- Ξ Β αι όπως εγκαίρως κρατώσι τάς βέσεις των. § ^ιΐιΐιιιιιΐιιιιυΐΐΗυιιιΐΜΐιιιιιιιιιιΐιιιΐΝΐιιιιιΐιιιιιΐιιιιιΐιιΐΗΐΐπιιιιιυιιιοιΐΓ~ Τό Πάνορμον και αι πρόοδοί τού. ΠΑΝΟΡΜΟΝ Άπρίλιος (άντα- ποκριτοθ μας). — Γνωστόν είναι τό Πάνορμον και πέραν άπό τόν νομόν Ρεθύμνης. Κωμόπολις ώ· ραία, παραθαλασσία, έπίνειον τή; επαρχίας Μυλοποτάμου παρουσιά ζει ραγδαίαν εξέλιξιν καί σηαειώ νει άλματικάς προόδους. "Οίαν κανείς 'ε&ρίσκεται έ5ώ αίσθάνεται, παντοθ καί πάντοτε τόν έργώ5η παλμον καί άντιλαμβάνετα' δτι πνέει άνεμος δημιουργικότητος. Τό Ηάνορμον, είναι κωμόπολις κυρΕως έμπορική. "Εχει δέ ση μαντικήν είσαγωγικήν καί Ιξαγω γικήν κίνησιν. Άπ' έ5ω Ιξάγον ται δλα χά προϊόντα τής επαρχί¬ ας Μυλοποτάμου. "Ελαια, χαρού ττια, κίχρα, τυροκομικά, Άπ' Ι- δώ είαάγονται και ,ολα τα έμπο ρεύματα των οποίων 'ίχουν άνάγ κην οί κάτοικοι. Άλλοτε ή ναυ τιλιακή κίνησις ήτο πυκνοπέρα, ότι διήρχετο καί τό σκάφος τής άγόνου γραμμής καί έστάθ μευεν πραγμα πού θά επαναλη¬ φθή καί πάλιν ελπίζομεν. Καί τώρα δμως δέν ύστερεΐ. Φορτηγά άτμόπλοια καί Εστιοφόρα έρχον ται τακτικά καί ξεφορτώνουν έμ πορεύματα καί φορχώνοϋν έγχώ ρια προϊόντα. Τό Πάνορμον ϊχει έπίσης θαυ μάσια καταστήματα, έσπατόρια, ξενοδοχεΐα υπνου, κέντρα άναψυ- χής. Είνε έπίσης ?δρα ταχυδρο- μείου, άστυνομικοθ σταθμοθ καί κέντρου συσκευασίας κ£τρων. "Ολα δέ αύτά συμβάλλουν είς τό νά πά ρουσιάζη μεγαλυτέραν άκόμί] κίνη σιν ή ώ;αία κωμόπολις. Τώρα, μελετάται ή κατασκευή καί λΐμενικών έργων ώσιε νά δι ευκολυνθή ή φορτοεκφόρτωσις των βαποριών. Τό λιμενικόν Ταμείον διαθέτει ήδη 350 χιλ. δραχμάς. Έλπίζεται δέ δτι θά έξευρεθοθν καί συμπληρωματικά ποσά ώσ:ε ή κατασκευή των έργων ν1 αρχίση συντόμως. Είνε άλλωατε τόσον δραστήριοι, τόσον εργατικοί, τό¬ σον φιλοπρόοξοι οί Πανορμΐται, ώστε δέν γεννάται άμφΐβολία δτι θά κατορθώσουν όπωσδήποτε νά κατασκευασουν καί αύγχρονα ά· σφαλή λιμενικά έργα. Τότε δέ θά είνε άκόμη ραγδαιοτίρα ή ε¬ ξέλιξις τοθ Πανόρμου. Καί τότε είνε μεγαλυτίρα καί καλυτέρα ή εξυπηρέτησις ολοκλήρου τής επαρχίας άπό τόν λιμένα αυτόν. Ή τακτική ίλλωσΐε καί άνειος δι' αύτοκινήτου συγκοινιονία μέ την ενδοχώραν, διευκολύνει σΐτου δαίως την εμπορικήν κίνησιν'καί την έν γένει εξέλιξιν τοθ Πανέρ- μου. , Άριθμός 11988 Περίληψις προγράμματος πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Κωνσταντίνος Άντωνί- ου Ζαχαριάδης έν Ηρακλείω έδρεύων καί κατοικών δηλο- ποιώ 8τι: Εκτίθημι είς δημό¬ σιον αναγκαστικόν πλειστηρια σμόν τό επόμενον άκίνητον τής καταδιωκομένης όφειλε- τρίας άνηλίκου Εύθαλίας θυ- γατρός Μύρωνος Σαμαριτάκη νομίμως έκπροσωπουμένης ύ πό τοϋ έξουσιαστοϋ πατρός της Μύρωνος Σαμαριτάκη κα τοίκου Ηρακλείου μετ* αύτοθ συνβιούσης ώς κληρονόμου δυνάμει τής ΰπ' αριθμόν 12 336 δημοσίας διαθήκης τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Νικολάου Φραγκιουδάκη τής άρχικής όφειλετρίας Μαρίας συζύγου Μύρωνος Σαμαριτά κη θυγατρός Νικολάου Χατζά κη κατοίκου Ηρακλείου κεΐμε νόν έντάς τής πόλεως Ήρα κλείου τοϋ όμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδικείου είς συνοικ αν «Μικρό Χαμαμάκι ή Περβό λα» ττρώην Τσικούρ Τσεσμέ έ πί τής όδοΟ Μονής Καρδιωτ σης οίκοδομημένη επί γηπέδου μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα τεσσάρων (114) άποτε λουμένης έκ μιάς αύλής, ενός φρέατος, ενός μαγειρεΐου, μιδς αιθούσης, ενός έστιατορΙ- ου καί ενός δωματίου συνο ρεύουσαν μέοίκοδομάς Άρκτι κώς Χαρικλείας Καλαίτζάκη, Μεσημβρινώς άδελφων Παπα- ματθαιάκη, Ανατολικώς μέ ό δόν Μονής Καρδιωτίσσης καί Δυτικώς μέ οικοδομήν άδελ- φών Παπαματθαιάκη τή έπι- σπεύσει τής ένυποθήκου δα νειστρίας Έβνικής Κτηματι κης Τραπέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου ά παιτήσεώς της υπό την έπιφύ λαξιν παντός δικαιώματος καί κατά των λοιπών κληρο- νόμων έκ λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν, σελλινΐων καί πεννών δύο (£ 100—2—2) είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου καί των έξόδων ε¬ κτελέσεως, στηριζομένης είς τα ΰπ' άριθμοΰς 18.453 καί 18 454 έτους 1930 συμβόλσια τοθ συμβολαιογράφου Ήρα κλείου "Αποστόλου Βαβουρά κη καί δ' ήν άτιαίτησιν έπε ταγη ή είρημένη άρχική όφει- λέτις Μαρία Μύρωνος Σαμα· ριτάκη δυνάμει τής υπό χρονο λογίαν 9 Ίανουαρίου 1933 έ- πιταγής τής έπισπευδούσης Τραπέζης ώς δείκνυται εκ τοθ ύπ' αριθμόν 8134 τής 20 Ία- νουρίου τοθ 1933 άποδεικτι κου τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδι κείου Ηρακλείου Έμμ. Άρ κουλάκη. Ό πλειστηριασμός γενήσε ται ενώπιον μου ή* τοθ νομί μου άναπληρωτοθ μου την 3Οήν Απριλίου ένεστώτος ί τους ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας καί έν τώ ενταύθα καί παρά —Ή κατάστασις τής Τραπέ ζης τής Ελλάδος. Εκυκλοφόρησεν ή έβδβμαύιβία Κατάστασις τής Τραπέζης τής Ελλάδος ίιπβ ήμερομηνίαν 7 Α¬ πριλίου. Είς αυτήν άναγράφεται ότι τό είς χρυσόν καΐ συνάλλαγ¬ μα κάλυμμα τής Τραπέζης μετ» των συναλλαγματιχών γραμματί- ων εσημείωσεν αϋξησιν 109.529. 606 «ίραχμών. Τό χρέος τβΰ Δη¬ μοσίου πρός την Τράπεζαν ,άνέρ- χβτκι είς 4 113 798 615 δρχ., παρα μείναν ου τω τό αΰτό. Ή κυκλο φβρία των τραπεζονρομματίων ε¬ σημείωσεν έπίσης αύξησιν 524 385. 300 δραχμών. Τέλος αί ΰποχρεώ· σεις όψεως τής Τραπέζης αίς δρ«Χ μάς παρουβικζουν αύξησιν 83. 891.702 όραχμών. —Διά τούς πτωχούς. Ή Ίερά Μητρόπολις Κρήτης δι ένειμε βΐς πτωχάς οίκογενίίας καΐ άτομα επί ταίς ίορταίς τοθ Πάσχα δρ. όκτώ χιλιάδας (£000) Έπίσης, διένειμεν είς τοΰς ένταΐς έπηνορθωτικκϊς φυλακές κρατου- μένους, είς τάί γερόντισσας τού Άσύλβυ, είς τούς γέροντας τβΰ Πτωχοκομΐίου είς πάντας" άν«{«ι ρέτως τσβυρέκια πασχαλινά μοιΙ αύγά. —ΑΙ κρατήσεις διά τάς κοι νωνικάς άσφαλίαεις. Ό ύπουργός τής Δικαιβαύνπς κ. Ταμπακόπουλος, δι' έγκυκλί- ου τού πρός τάς δικαστιχάς αρ¬ χάς γνωρίζει τόν τρόπον δν δέον νά ένβργοΰνται αί υπέρ τού Ί- ύρύματος των Κοινωνικήν Άσςρκ λίσβων χρατήββις έκ των ήμερο μισβίων καί τής άπβζημιώσβως των ύπηρϊτούντων «ίς τοις λοιπάς υπηρεσίας τής άρμοδιότητος τοθ ύπουρνβίου, έκτάκτων, ήμερομι αθίων καί επί συμβάσει ΰπαλλή λων. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 18 Απριλίου 8« δι* νυχτκρεύαουν τα φοτρμακεϊκ των κ. χ. Θεοδ. Γβωργιάίη καί Κων. Κανακάκη. την οδόν Χάνδακος ύπ* α¬ ριθμόν 71 ΣυμβολαιογραφεΙω μου κτήμασι κληρονόμων Άν τωνίου Ζαχαριάδου , ένθα κα λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Ώς πρώτην προσφοράν ώ· ρισεν ή έπισπεϋδουσα τό πο¬ σόν των δραχμών τέσσαρα κοντα χιλιάδων (40 000) δστις δέ προσφέρει την αναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοθται νά πλει οδοτήση. Ό τελευταΐος ΰπερθεματι στής ύποχρεοϋται νά καταβά λη τό έκπλειστηοίασμα πρός την δανείστριαν 'Εταιρίαν συμ φώνως τώ νομώ. Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς τάς ένταθθα έκδιδομένας εφημερίδας «'Ίδην» την 4ην Μαρτίου ένεστώτος Ετους, «Δρασιν» την 28ην Μαρτίου καί «Άνόρθωσιν» την 18ην Ά πριλίου ίδίου Ιτους. Έν Ήρακλείφ τή 1η Μαρ τίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλείου. Κ. Α. Ζαχαριάδης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον* έ· πιπλωμένον παρά χαλΐ οίκογΐ· νιία. Πληροφορίαι ηαρ' ή
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐσ Τρίτης
  18 Απριλίου 1939
  Ωρα
  ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΛΙΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΤΩίαΧΙΤΛΕΡ-ΜΟΪΣΟΜΗΙ
  ΙΥΗΤΑΣίΕΤΙΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΙΡΘΣΤΟΗΗΡΙΕΔΡΙΗΡΙΥΣΙΕΔΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Σημεριναί πληρο
  φορίαι έκ Βερολίνου καί Ρώμης άνα-
  φέρουν ότι μέχρι τής στιγμής συνεχί·
  ζονται τηλεφωνικώς αί συνεννοήαεις των
  κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι διά την
  διατύπωσιν κοινής απαντήσεως αυτών είς
  την ειρηνικήν έκκλησιν τού προέδρου
  Ρούσβελτ. Σχετικώς λέγεται ότι ήρχι¬
  σεν ήδη συντασσομένη ή απάντησις αυτή.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΞΕΦΡΑΣΘΗΣΑΝ ΕΥΧΑΡ1ΣΤΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 17,Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Ό Πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς εξέφρασε προχθές πρός τόν
  Γάλλον καί 'Άγγλον πρεσβευτήν τάς βα
  θείας ευχαριστίας τής Έλληνικής Κυ¬
  βερνήσεως διά τάς προσφάτους υπέρ τής
  Ελλάδος δηλώσεις των κ. κ. Νταλαν
  τιέ καί Τσάμπερλαιν.
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ'μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι έξακολουθούν αί συνεννο-
  ήαεις Αγγλίας καί Ρωσσίας διά την
  σύναψιν συμφώνου στρεφομένου εναντίον
  ενδεχομένης έπιθέσεως.
  ίί.
  ΤΑΪΜΣ,,
  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλεγραφήματα, οί «Τάϊμς» κρί·
  νοντες την έκκλησιν τοΰ προέδρου Ροΰ-
  αβελτ άποκαλούν αύτην λαϊκήν σταυρο-
  φορίαν υπέρ τής ήσυχίας τού κόαμου.
  Η ΑΓΓΛΙΑ, ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΥΒΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 "Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Βεβαιούται έκ τού
  έξωτερικού ότι ή Αγγλία, Ρωσσία,
  Γαλλία καί όλόκληρος ή Άμερική α¬
  πεδέχθησαν θερμώς την έκκλησιν τοθ
  Ι* οΐσβελτ υπέρ τής αποκατασταθείς τής
  είρήνης.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΕΟΡΟΥΝ
  ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Έκ Βερολίνου τη¬
  λεγραφείται ότι οί ήμιεπίσημοι γερμα
  νικοί δημοσιογραφικόν κύκλοι χαρνκτη-
  ρίζουν την έκκλησιν τού προέδρου Ροΰ
  σβελτ ώς ύποκριτικήν καί άναφέρουν ό¬
  τι τα χράτη τού άξονος δέν θά έμπέαουν
  είς την παγίδα της.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ
  ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΡΟΥΖΒΕΑΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έ« Μόσχας μετε
  δοθή τό κείμενον τού τηλεγραφήματος
  διά τού όποίου ό πρόεδρος τής ενώσεως
  των σοβιετικών δημοκρατιών κ. Καλίνιν
  συγχαίρει τόν Πρόεδρον Ρούσβελτ διά
  την πρωτοβουλίαν τού υπέρ τής είρήνης
  έκδηλώνων την ελπίδα ότι τό διάγγελμα
  αυτού πρός τούς κ. χ. Χίτλερ χαί Μου
  αολίνι Θά έχη άγαθά άποτελέαματα.
  Ή απάντησις είς την έκκλησιν
  τού Αμερικανόν Προέδρου Ροΰσδελτ.
  ΡΩΜΗ 17 Απριλίου (Ιδ. ύ
  πηρεσία).— Ό κ. Χίτλερ εί
  χε χθές έν Μονάχω δ(ωρον
  συνομιλίαν μετά τοθ Φόν ΡΙ
  μπετροπ επί τής γνωστής έκ
  κλήσεως τοΟ Προέδρου των
  Ήνωμένων Πολιτειών πρός
  την Γερμανίαν καί Ιταλίαν.
  ΟΙ (ταλικοί κύκλοι βεβαιούν
  έν τώ μεταξύ δτι ή άπάντη
  σις τοΟ Ράϊχ είς τόν κ. ΡοΟ
  σβελτ θά είνε καθαρώς άρνη
  τική.
  ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  ΕΚ&ΗΛΩ2ΕΙΣ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ:
  Κατά πληροφορίας τοθ ή
  μιεπισήμου γερμανικοθ πρσ
  κτορεΐου, είς την Νέαν Ύόρ
  κην σημειοϋνται ζωηρόταται
  άντιγερμανικαί , έκδηλώσεις.
  ΑΙ άμερικανικαί έν τούτοις έ
  φημερίδες διαψεύδουν την εί
  δησιν αυτήν.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 ΆπριλΙ
  ου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Τό πρα
  κτορεΐον Ρώυτερ μεταδΐδει την
  πληροφορίαν δτι ό Χίτλερ δέν
  σπεύδει ν' απαντήση είς τόν
  Ροΰσβελτ. Τό γεγονός χαρα
  κτηρΐζεται ώς ενδεικτικόν τής
  δυσφορΐας την οποίαν προεκά
  λεσεν έν Γερμανία ή έκκλη¬
  σις αύτη. "Αλλως τε έναντι
  όν τής έκκλήσεως τοϋ ΡοΟ
  σβελτ έχει ταχθή ό γερμανι
  κός τύπος όνομάζων ταύτην
  συγκεκαλυμμ^νην παγίδα έναν
  τΐον των κρατών τοθ άξονος.
  Αντιθέτως πρός τό Βερο
  λΐνον, είς την Ρώμην ή έκκλη
  σις τοϋ κ. ΡοΟσβελτ προεκάλε
  σε πολύ καλήν εντύπωσιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Απριλίου (ίδ
  υπηρεσία).—Οί διπλωματικαί ου-
  νεργάται των αγγλικών εφημερί¬
  δων έκφράζουν ανησυχίας λόγψ
  τής καθυστερήσεως τής Ιταλίας
  καί Γεριιανίας είς την έκκλησιν
  τοθ *. Ροθσδελτ. Πάντως δέν ά
  πολΐίπει ή αίσιοδοξία δία τό πε
  ριεχόμενον τής ΐταλογερμανικής
  απαντήσεως.
  Κατά πληροφορίας τού πρακτο
  ρείου Ρώυτερ δ χ.Ρύΰσβελτθά προ
  βί καί είς νέαν έκκλησιν διά την
  σύναψιν άνακωχής 10—25 έτών.
  —Α£ συνομιλίαι Μουσολίνι—
  Γκαΐριγκ θεωροΰνται εν ΠαρισΕ
  οις ώς σχετικαί μέ την απάντησιν
  είς την έκκλησιν τοθ κ ΡοΟσβελτ.
  Οί κύκλοι τοθ Λονδίνου .φρονούν
  δτι ή απάντησις θά είνε ταύτόση
  μος.
  —Τό «Νταίηλυ Μ«Εηλ» γράφει
  δτι ή έκκλησις τοϋ κ. ΡοΟσβελτ
  είνε πιθανόν νά έιτηρεάση την
  Γερμανίαν καί την Ιταλίαν άλλά
  δέν θά τάς Ιξαναγκάαη νά άλλά
  ξουν πολιτικήν. Μόνον τα δπλα
  των δυτικών δυνάμεων θά ήτο δυ
  νατόν νά κατορθώσουν τουτο,
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 17 Απριλίου
  (ίδ. υπηρεσία).—Τα άμερικανικά
  φύλλα δικαιολογοϋν την μετακίνη
  σιν τοθ άμερικανιχοθ σιόλου είς
  τόν Ειρηνικόν ώςμίτρα ένισχόσεως
  τοθ στόλου τής Άμερικής έξ ά·
  φορμής των δεσμών τής Ίαπω
  νίας μετά των κρατδν τοθ άξονος.
  Ό ύπουργός κ. Αποστολίδης
  είς τό ιστορικόν σπήλαιον τής Μιλάτου
  καί τόν γείτονα Νομόν.
  Συνεχίζων την άνα την μέγα
  λόνησον περιοδείαν τού β Υπουρ
  γος των Οίκον ομικών Χ. Άπο
  οτολίδης ανεχώρησε την πρωΐαν
  τής Κυριακής διά τόν γείτονα
  νομόν οπου τόν ανέμενε θβρμή'
  ύπεδοχή των κατοίχων.
  Είς "Αγιον Γεώργιον Χεληνά
  ρην προϋπάντησαν τόν κ. υπουρ
  γόν αυνοίευόμενον άπό τόν Νο
  μαρχην Λασηθίου κ Γαπαδπμη
  τρίου, ό άντιπρίεδρος τής κοινό
  τητος Νεαπόλεως κ. Μ. Σαρρής
  μετ" άλλων κοινοτικόν βυμβοΰ
  λοαν, ό Δημαρχος 'Αγίου Νικολά
  «υ κ. Σκύβαλος, άντιπροοωπεϊαι
  τ&ν χοινοτητων Βραχασιου καί
  Μιλάτου. Ό κ. ΰπουργός διήλθε
  τού Βραχκοίου βημαιοστολίατου,
  όπου ήσαν παρατεταγμενα τα
  σχολεϊα καί κατηυθύνθη διά της
  νεοτευχτου αμαξιτής οί ου οι' αύ
  τοκινήτου μεχρι Μιλάτου, οπου
  έτελεϊτο ή έτποία έορτή της οφα
  νής τοΰ αύτόθι Ιστορικόν απηλαί
  ου μέχρι τοΰ οποίου ο κ 'Απί
  στολίδπς υπό .τάς ένθουσιώδεις
  έκδηλώαεις των κατοίχων κατηυ
  θΰνθη πεζη. Είς τό Ιστορικόν
  σπήλαιον οπου είχον αυγκεντρω
  8η χιλιάίες προσκυνητών έκ
  των πέριξ, καλοαώριαε τόν κ. Ύ
  πουργόν ό ©εοφιλεστατος Επί
  οκοπος Πέτρας χ. Διονύσιος, μεθ'
  ο ό κ. Αποστολίδης άποτιων φό
  ρον αίωνίας βΰγνωμοσΰνης πρός
  τοϋς ήρωας μάρτυραςτοΰ απηλαί
  ου ειΌήλθεκαί προσβκύνησεν, Είτα
  δέ δι' ωραίας προσλολιάς εξήρε
  τάς ήρωΐκάς πράξεις τοϋ< Κρητι κου λαοϋ τονίσας ότι έρχεται έκ μερους τοΰ Άρχηνοΰ τής κυ βερνήοεως κ. Μεταξά προσκυνη της καί ΰμνητης της μεγάλης θυ οίας των σφαγιασθεντων ήρωϊ κων τεκνων τοΰ Μεραμβέλλου. Υπό τα ραγδοιΐα χειροκροτή μητα καί τάς έπευφημίας τού πλή θους ό κ. Ύπουργός των ΟΓκβνο μικών ανεχώρησε την Ιΐην πβρί που κατευθυνόμενος είς Νεάπο λιν οπου τόν ανέμενε θερμοτάτη ΰποδοχη των κατοίκων, των τμη μάτων τής Έθνικής Νεολαίας, των Πρβοχβπων καί τοΰ όδηγι αμοΰ. Διήλθεν έκ Λατσίδας καί Ηουλισμενης έφθασε δέ την Π ην καί 30' π. μ. είς την πρό της μέγα λης πλατείας κεντρικήν λεωφορον οπου ανέμενον τόν κ. Υπουργόν ό Πρόεδρος τής κοινότητος κ. Ν. Σπανάκης, τό δικαστικόν σώμα, οί προϊσταμενοι ύΐτηρεσιών κα) πλήθη λαβϋ. Είς τόν κ. 'Υπουρ¬ γόν ηύχηθη τό ώς εΰ παρέστη έ «ΐδεαιμώτκτβς μ. Σεργάκης μεθ 8 β ύικηγόρος — δημοσιογράφο; κ. Μιχ. Χουρδάκη; προσϊφώνησε τόν κ. "Υπουργόν μέ θαυμαστήν Ι εΰγλωττίαν, δεσποινίδος τοΰ όδη Ιγισμοΰ καί τής νεολαίας τοΰ προ σέφεραν ωραίας άνβοδέσμας, ό δέ κ. Αποστολίδη; καταφανώς σΛ>γ
  κεκινημένος απήντησεν εϋχαρι
  στών διά την θερμήν ύχοδοχήν
  , των κατοίκων τής Νεαπόλεως εί
  ' ηών μΐταξυ ά>λων: Μεταφέρω είς
  σάς τοϋς ήρωϊχους Κρήτας τόν
  χαιρετισμόν τοΰ άρχηγβΰ μου ό
  οποίος δέν παΰει νά περιβάλλη
  μέ στοργήν καί ενδιαφέρον και
  τούς έν ειρήνη αγώνας σας. Ά
  πλοΰς έγώ ατροττιώτης έκείνου
  σάς παρέχω την διαβεβαίωσιν
  τι κυριώτερος οκοπός τής έπιβχΐ
  ψεώς μου είς τό ήρωϊχό αας νηαί,
  είνε ή απόφασις τής κυβϊρνήσε
  ως καί ή έπιθυμία τής Α. Μ τοΰ
  βασιλέως νά ενισχυθή ή μεγάλη
  σας προσπαθεία τής βελτιώσΐως
  τής παραγωγήν είνε ή έπιτόπιος
  έξετασις των ΐτροόδων που κίμν«
  τε είς την γεωργίαν καί ή ΐταρο
  χή κάθε δυνατης ευκολίας διά
  την προώθησιν των ειρηνικων
  αας έργων: Έν τέλει ό κ. Υπουρ
  γός έζητωκραΰγασεν υπέρ τήςΚρή
  της, καί τής επαρχίας Μεραμβέλ
  λου καί κατηυδύνθη πρός τό ήρώ
  όν ό'που υπό τα σ«λπίσματκ τής
  Ε. Ο.Ν. κατέθεσε στέφανον υπέρ
  των ήρωΐχΜς πεσόντων τέκνων τής
  Νεαπόλεως.
  Εις "Αγιον Νικόλαον καί Νεάπολιν.
  Είτα ό κ. Αποστολίδης μετέ|μήν «Ο κ. Αποστολίδη γεθμαΐλήνης καί τής γενικάς άναγνωρί
  βη είς τό μέγαρον τής Λίσχης
  δπου προσεφέρθησαν άναψυκτικά,
  μετά ολιγόλεπτον Ιϊ παραμονήν
  ανεχώρησε μετά τής άκολουθίας
  τού είς "Αγιον Νικόλαον, τοθ β-
  πύίου οί κάτοικοι είχον δργανώ·
  σει θερμοτάτην ίπίσης υποδοχήν.
  Τόν κ. Υπουργόν πρεσεφώνησεν
  ό κ. Ιω. Σγουρός, υπό τάς έν»
  θουσιώδεις δ' έκϊηλώσείς τοθ πλή
  θους ό χ. Αποστολίδης ετόνισε
  χαί πάλιν τό ενδιαφέρον τής κυ
  βερνήσεως διά τάς γεωργιχάς καί
  άλλας εκπολιτιστικάς προόδους
  τής μεγαλονήσου προσθέσας δτι
  πραγματοποιων απόφασιν τοθ άρ
  χηγοθ οιύτής κ. Μεταξδ έρχεται
  νά διαπιστωθη τάς προόδους τής
  νήσου, νά ενισχύση την τοπικήν
  καλλιέργειαν καί την παραγωγήν
  υπό την άρμοδιότητα τού ώς 'Υ-
  πουργοθ των Οίκονομικών. Τό τέ
  λος τοθ λόγου τοθ χ. 'ΥπουργοΟ
  εκάλυψαν ζωηράι έπευφημίαι καί
  χειροχροτήματα.
  Την μεσημβρίαν ί Δήμος Άγί-
  ου Νικολάου παρέθεσε πρός τι-
  είς τό θαυμάσιον εστιατόριον χ.
  Αλέξη παραταθέν μέχρι τής 3ης
  μ. μ. μεθ' δ 6 κ. Ύπουργός άνε
  χώρησε μετά τής άκολουθίας τού
  είς Ίεράπιτραν δπου τόν ανέμενεν
  ένθουσιώδης έπίσης υποδοχή.
  Την 8ην εσπερινήν ό κ. Άπο
  στολίδης έπιστρέφων μετά τής ά¬
  κολουθίας τού έξ Ιεραπέτρας—
  Άγίου Νικολάου παρεχάθισεν είς
  γεθμα τής Κοινότητος Νεαπόλε¬
  ως Είς την εύρείαν αίθουσαν
  τής Αέσχτς, δπου έν τώ μετα
  ξυ είχον φθάσει έ Νομάρχης καί
  δ Δημαρχος Ηρακλείου χ. χ Αν¬
  δρ. Μάρκιλλος χαί Μήνας Γεωρ
  γιάδης. Τό γεθμα διεξήχθη είς
  τόνον εγκαρδιότητος. Κατά τα έ
  πιδόρπια ό δικηγόρος κ. Μιχ.
  Σεργάκης χαιρετίζων την άφιξιν
  τοθ κ. "Αποστολίδη ήγειρεν ώραι
  αν πρόποσιν υπέρ τοΰ κ. Μετα-
  ξά καί τής συμφιλιωτιχής προ¬
  σπαθείας τοθ Βασιλέως Γεωργί-
  ου τονίσας δτι είς έκ των σο
  βαρωτέρων αυνιελεατών,τής έπελ-
  θούσης είς την μεγαλόνησον γα-
  σεως των αγαθών τα όποία έπέφε
  ρεν είς την χώραν τό νέον κρά
  τος είνε δ άπών χατά την στΐγ
  μην ταύτην Ύπουργός Γενικός
  Διοικητής Κρήτης χ. Σφακιανά
  χης, τό έπίλεκτον τούτο τέκνον
  τής επαρχίας Μεραμβέλλου. Είς
  την πρόποσιν τοθ χ. Σεργάκη δ
  κ. Ύπουργός απήντησε ευχαρι¬
  στών υπό ραγδαΐα χειροκροτήμα
  τα των δμοτραπέζων τού δτι θά
  μεταδώση είς τόν αρχηγόν τή; κυ
  βερνήσεως χ. Μεταξαν την ,^?ια
  πιστωθείααν δπ' αύτοθ ένθουαιώ-
  δη υπό των Κρητών άναγνώρι
  σιν τής έθνικής τού προσπαθεί¬
  ας καί τόν ιίνεμον τής αναδημι¬
  ουργίαν που πνέει είς την μεγαλό
  νησον.Ό κ. Ύπουργός επέστρεψεν
  είς την πόλιν μας περί τό μεσονύ
  χτιον την πρωίαν δέ τής χθές
  ανεχώρησεν είς Ρέθυμνον καί Χά
  νιά άπ' οπου έπιστρέφει σήμερον
  προκειμένου ν' αναχωρήση την
  3ην απογευματινήν μεθ' «πάσης
  τής άκολουθίας τού άεροπορικώς
  είς Αθήνας.
  ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΤΙΟΤΓΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας διά
  την συντήρησιν τοθ Έθν. Όδών
  Κρήτης διετέ'Ιη έκ τοθ δημοσίου
  προϋπολογισμοϋ κατά την τρίχου
  σαν χρήσιν τα ποσόν των δρχ.
  12 000 000. Τό ποσόν τουτο θέλει
  κατανΐμηθί υπό τής Γεν. Διοική¬
  σεως Κρήτης είς τούς τέσσαρας
  νομους τής νήσου αναλόγως των
  άναγκών αυτών.
  ΑΦΙΙΙΣ ΑΓΓΛΟΝ ΠΡΟΖΚΟΠ&Ν
  Μέ τό ατμόπλοιον τής γραμ
  μής «Φω<1ων», άφικνοθνται σή μερον 40 Άγγλοι πρόσκοποι. Είς τούς άφικνουμένους προ σκόπους τιροετοιμάζεται ιδιαι¬ τέρα ύποδοχή υπό τοθ προ- σκοπικοθ σώματος'ΗρακλεΙου. ΤΟ ΑΙΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗ! ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΙΑΟΣ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Την πρωΐαν τής Κυριακάς δ Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Τσουδερός, μετ" επίσκεψιν τοθ ασθενούντος συγγάμβρου τού στρατηγοΟ κ. Κατεχάκη έξέδραμεν είς Φσιστόν μετά τής δίδος Άπο στολΐδου καί τής δίδος θυγα τρός τού, μετά τοθ ΓενικοΟ Διευθυντού τοθ Γεν. Λογιστη- ρΐου κ. Έξαρχάκη, τοθ έντε- ταλμένου συμβούλου κσΐ διευ θυντοθ τοθ ΜετοχικοΟ ΤαμεΙ- ου κ. Μποζώνη καί των κυρίων των. Είς τούς έπισήμουςέπισκέ πτας των άρχαιοτήτων τής Φαιστού παρέθεσε πρόγευμα 6 τόσον διακρινόμενος διά τα φιλόξενα αίσθήματά τού ένθουσιώ&ης'ΕπΙσκοπος Άρκα δίας κ.Βασίλειος.Χθές την πρω ΐαν. ό κ. Διοικητής εδέχθη είς τό ένταθθα ύπ)στημα της Τρα πέζης διαφόρους έπιτροπάς, τούς μεγάλους έξαγωγεΐς σταφίδος καΐ άλλους Ιδιώτας. Τό άπόγευμσ ό κ. Τσουδε¬ ρός μετέβη καί πάλιν είς τό ύηοκστάστημα τής Τραπέζης καί συνειργάσθη μετά τοθ δι ευθυντοθ αύτοθ κ. Γεωργ. Λου ΐζου επί των ζητημάτων έμηο' ρΐου καί έξαγωγών τοθ τόπου.' 30 Πρωϊνή ΟΐΙΐίΙΡΜΜΕΑΙΙ Β Α ΚΑΤ ΑΙΛ λΒΗΤΟ Δ ΑΝ ΤΙΙΙΚ ΙΙΙίΡΜΙΚΟΙΔΕΝΟΙΡΑΟΙΙΖΟΥΗ Ι1Η ΙΙΑΙΗΙΚΘΗ ΛΘΗΝΑ.Ι 17 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι κατά κυκλοφορού¬ σας ευρύτατα φήμας οί Γερμανοί πρό τής προσεχούς Πέμπτης έπετείου των γενεθλίων τού Χίτλερ, θά καταλάβουν την ουδετέραν περιοχήν τού Δάντσιγκ. Κατά τάς ιδίας φήμας οί Γερμανοί θά είσχωρήσουν είς τό Δάντσιγκ έκ τής ανατολικώς Πρωασίας, ούτως ώατε νά μή παραβιάσουν τόν έδαφικόν διάδρο¬ μον τής Πολωνίας. ΑΙ 9ΧΥΡ0ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΞΑΚΟΛΟΥΒΟΥΝ ΠΥΡΕΤΟΔΙΙΣ Ε: ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ τού έξωτερικού βεβαιούν ότι τάοχυρωματικά έργα είς τό Γιβραλτάρ συνεχίζονται πυρετωδώς. Είς τό Γιβραλτάρ κατέπλευσαν χθές καί τέσσαρα γαλλικά πολεμικά. ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ Π0Α1Τ1Κ01 ΦΥΤΛ&ίΣ ΣΟΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΔΑΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Πά ρισίων ότι οί έν Γαλλία Ιταλοί πολιτι κοί φυγάδες, εδήλωσαν,ότι είς έν&εχόμε νόν πόλεμον θά πολεμήσουν παρά τό πλευρόν τού γαλλικού στρατού. Ο ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΉΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣ1Ν ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου («οα άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Βουκουρεστίου ότι ό Ρουμάνος υπουρ γός των Εξωτερικών χ. Γκαφένκο ανε¬ χώρησε διά τό Βερολίνον οπου θά αντι¬ προσωπεύση την Ρουμανίαν είς τάς έορ τάς των γενεθλίων τού καγκελλαρίου Χί τλερ. ________________ ΙΧΟΑΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ &1&ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άνταποκριτού μας).—Καθ1 ά αγγέλλε¬ ται ό τύπος των περισσοτέρων ευρώπας- κων πρωτευουσών άφιερώνει σήμερον ένθουσιώδη σχόλια επί τής έκκλήσεως τοΰ προέδρου των Ήνωμένων Πο¬ τειών κ.Ρούσβελτ την οποίαν βεωρούν ώς ύστάτην προσπάθειαν υπέρ τής διατη ρήσεως τής είρήνης. ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ! ΕΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΘΗΝ%.Ι 17 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έξωτερικού τηλεγραφήυ,ατα συνεχίζονται αί συγκεντρώσεις στρατοΰ είς τό Έσπα- νικόν Μαρόκον. Διά των συγκεντρώσεων τούτων αΐτινες άνήλθον ή5η είς 9Ο. ΟΟΟ άνδρών ί» «1>ράνκο λέγεται ότι ά
  ποβλέπει είς την περιφρούρησιν τής ί
  σπανικής ταύτης άποικέας άπό πάσης
  είσβολής.
  κ.κ. Τ1Μ0ΑΚ000ΥΑ0Σ ΚΑΙ ΚΥΡΙΜΗΣ
  ΜΕΤΙίΒΜΗΟΥΜ ΕΙΣ ΤΒ ΒΕΡΡΑΙΗΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Ό ύπουργός τής Δι
  καιοσύνης κ. Ταμπακόπουλος χαί ό ύ·
  πουργός γενικός Αιοικητής Μακεδονί-
  ας κ. Κυρίμης ανεχώρησαν μεταβαίνον-
  τες είς Γερμανίαν. Οί κ.κ. Ταμπακό-
  πουλος χαί Κυρίμης θά άντιπροσωπεύ-
  σουν την Έλλάδα είς τας εορτάς επί τΛ
  ί Χίλ