97176

Αριθμός τεύχους

5143

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έΐησια οολ. 15
  βξάμηνος » 8
  ΐι~ή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "~* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  .ΤΙΕιΒτΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5113
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΛΑ«ΙΤΑΤΟΙΙΕΑλΗΝΩΝ
  ΠΡΟΣ Τ Η Η ΚΡΛΤΑΙΑΝ ΑΛΘΙΩΝΑ
  Πρό ολίγων ήμερδν ενώ¬
  πιον τής Βουλής των Κβινβ-
  τητων, ό "Αγγλβς πρωβυπβυρ
  γός κ. Τοάμηερλαιν, προέβη
  ώς γνωστόν είς επίσημον,
  πανηγυρικήν δήλωσιν εγγυ¬
  ήσεως τής άκεραιότητος καί
  ίθνικής άνεξαρτησίας τής
  χώρας μ«ς. Είς παρομοίας
  δέ ανακοίνωσις προέβη καί
  ό Γάλλος πρωθυπουργβς κ.
  Νταλαντιέ διά των εφημε¬
  ρίδων. Αί έύο Δυτικαί Δυνά
  μεις, μετά των οποίων ή
  Ελλάς συνδέετβη διά μακράς |
  πατρβπαρβδότβυ φιλίας υπήρ
  ξαν απολύτως κατηγβρηματι
  καί καί σαφεϊς ίσον καί είλι
  χρινεϊς. Κατέστησαν γνω-
  στόν ότι οιαδήποτε επίθεσις
  κατά τής Ελλάδος θά θεώ-1
  ρηβό στρεφομένη κατ' αυτών
  καί βά έχη ώς άπάντηοιν την
  κινητοποίησιν τοΰ τεραστίου
  πβλεμικβΰ βργανισμβϋ των.
  Τάς δηλώσεις αύτάς, β ελλη
  νικός λαός ήκβυο* μέ άνα-
  χούφισιν καί ίκανοπβίηοιν
  καί συγχρόνως μέ αΐσθημκ
  βαθείας συγκινήσεως καί ευ-
  γνωμοσύνης. Ή έλληνική
  κυβέρνησις έπίσης τάς έξετί
  μησεν άνάλογα πρός την α-
  ξίαν των καί έσπευσε νά έκ-
  δηλώοη καί επισήμως τας
  ευχαριστίας καί την ίκανο-
  ποίηοίν της. Χ8ές εδόθη *«ί
  είς τόν λαόν της πόλεως
  μας ή εύκαιρία νά εκδηλώ¬
  ση τα άπέναντι τής κραται-
  ά$ Άλβιώνος αίαθήματά τού.
  Την ευκαιρίαν παρέσχεν ή
  άφιξις των "Αγγλων προσκο-
  πων. ,
  Είς τούς "Αγγλβυς ηρ«°*έ,-
  πους δέν εγένετο βεβαίως ε-
  πίσημβς ύποδοχή, άφβΰ δέν
  ίχβυν καμμίαν επίσημον ιδι
  ότητα. Τούς ύπεδέχθη μόνον
  τμήμα τβδ -ώματβς Ελλη-
  νων Πρβοκόηων τής πόλεώς
  μας. Καί τούς έχαιρέτισε ή
  μουσική τβδ Δήμβυ, υπό
  τβύς ηχοος τής όπβίβς καί
  παρήλασαν άπβ τβδ λιμένος
  μέχρι τβϋ πρβσκοπείβυ. Τβύς
  ύπεδέχβη «*όμη, άνεπιση
  μως άλλά αύθβρμήτως, ειλι¬
  κρινώς, μέ θερμήν καί έγ-
  καρδιβτητα, όλόκληρβδΐ ή ηό
  λις. Τβύς «χειρβκρότηοε και
  τβύς έπευφήμηοε καβ' ίλην
  την διαδρβμην των καί είς
  πάσαν εμφάνισιν των. Καί
  έν τώ προσώπω των έχειρβ-
  κρότει τό εύγενές εθνβς είς
  τό όπβϊβν άνήκβυν. Εξεδη
  λωνε την συμπάθειαν, την
  έκτίμηοιν, την αγάπην καί
  την εύγνωμβσύνην της «Ρ*5
  την μεγάλην χώραν .ής Δυ
  σεως πβύ ύψώνεται καί πά¬
  λιν βύμββλβν τής εΐρηνης,
  πρβστάτις των μικρών, φρβυ
  ρός τής Υ«λή* ής *«ίτης ε
  λ«υβερί«ςτων. Είς την χώ¬
  ραν αυτήν αλλωστε ή -λ
  λάς χαϊ ή Κρήτη Ιδια»τέρως,
  όφείλουν τέσα πολλα. ΟΙ
  Κρήτες δέν ληομ&νβδν πβτέ
  βτι ή Αγγλία ευρέθη π«ν
  τβτε παρά τό πλευρόν των
  είςΐλας τίς κριοίμβυς στιγ
  μας τής έθνικής των ζωης,
  είς όλας ιάς άνατάοεις καί
  τβύς αγώνας των δια τα ίδε
  ώδη τής ελευθερίας καί της
  ανθρωπίνης άξιβπρεπείας. Εν
  Βυμβόνται παντοτε ότι το αι
  μα των Άγγλων οτρατιω
  των «πότισε τβ δένδρβν της
  κρητικής άνεξ(κρτηαί«ς, «τι
  ό μεγαλύτερβς πβ'ητηδ τηδ
  εύγενβϋς χώρας έ Μεγαλβς
  Βύρων Ιδωχε καιί «ύτήν την
  ζωήν τού διά την ελληνικήν
  υπόθεσιν.
  'Αναμιμνήοκβνται με συγ¬
  κίνησιν των ώραίων χειρβ-
  νβμι&ν τής Μεγάληδ ΒΡετ*
  τανίας υπέρ τής μ»*Ρ«5 '-**
  λάδβς κκί βλων των άλλων
  μικρ&ν λα&ν. Καί βλέπβυν
  συνεχιζβμένην την παράδβ-
  βιν τβθ βρεττανικβΰ ίβνβυ$.
  Κ«| ·*ύτ»>ν την ώραν ΐήν τβ·
  σον κρίσιμον καί τραγικήν
  διά την ανθρωπότητα καί
  τα Ιδεώδη της διά τόν πολι¬
  τισμόν καί την ειρήνην, είς
  την ώραν καθ" ήν τό πυρα-
  κτωμένον μέταλλον των π©·
  λεμικων χυτηρίων έμπνέει μέ
  την τραγικήν λάμψιν τβυ
  τό δέος είς τούς λαούς καί
  τα έθνη τής γής, ή Μεγάλη
  Βρεττανία τίθεται καί πάλιν
  έιτί κεφαλής τής σταυρβφο
  ρίας διά την ειρήνην, την
  γαλήνην καί την τάξιν.
  Ή Ελλάς, βαθύτατα πρβση
  λωμένη είς τό ίδεώδες τής
  είρήνης έκτιμά πλήρως την
  αξίαν καί την σημασίαν τής
  άγγλικής προσπαθείας καί
  των εύγενών προθέσεων πού
  την έμπνέβυν. Ό έλληνικός
  λαός, πβύ έχει ώς βασικήν
  αρετήν καί χαρακτηριατικόν
  γνώρισμα την ευγνωμοσύνην
  πρός έκείνους πβύ τόν εύερ
  γετβΰν καί ανβίγβυν τόν
  δρόμον πρός την ανάπτυξιν
  τής ανθρωπίνης προόδβυ καί
  τοΰ πολιτισμβΰ, αίσθάνεται
  καί είς αύτην την ώραν την
  ανάγκην νά ευχαριστήση έκ
  βαθέων τό αγγλικόν εθνβς
  καί διά τάς παλαιάς ύπηρε
  οίας τού καί διά τάς νέας
  πρός την Έλλάδα έκδηλώ·
  σεις τβυ. 'Απβ αυτήν δέ την
  ψυχικήν διάθεσιν έξεπήγα-
  σαν κα· αί χθεσιναί υπέρ των
  άγγλβπαίδων έκδηλώσεις των
  Ηρακλειωτών. Απετέλεσαν
  αί έκδηλώσεις αύται την ώ-
  ραιβτέραν καί την καλυτέ-
  ραν πρβσφβράν τήςκρητικής
  Ψ»Χή5 κρός τό εύγενές έ
  Ονος πβύ διαθέτει την με
  γαλυτέραν δύναμιν επί τής
  γής.»
  Πετοχτά
  σημειώματα
  Η ΤΈΧΝΗ
  Όταν την Κυριακή τό βρά-
  δυ έπεσεν ή αύλαία τοθ θεά-
  τρου Πουλακάκη κι' έσηκώθη
  κε σ' δλη την οϊθουσα θύελ-
  λα χειροκροτημάτων, νέος άν
  θρωπος καί μάλιστα φΐλος τοϋ
  θεάτρου, πού δέν έννοοθσε
  νά τό κουνήση άπό τή θέσι
  τού καί πού χειροκροτοθσε μ*
  δλη τού ιή δύνσμι, έγύρισε
  πρός τό μέρος μου καΐ μ' έρώ
  τησε:
  —Μά έτέλειωσε λοιπόν αύ
  τότό Ιργο;...
  Δέν έδοκΐμασα έκπληξιν άπ'
  ιήν ερώτησιν Άν 6λοι οί θε-
  ατές εΐχαν την εΐλικρΐνεια καΐ
  τό θάρρος τής όμολογίσς οί
  περισσότεροι θά διστύπωναν
  την ιδία άπορΐα. Πά τή ρω
  μίϊκη ήθικολογΐα πού δέν
  διοφέρει πολύ άτιό τόν άγγλι
  κό πευριτανισμό, οτιωςτόν έν
  εσόρκωνε στό έργο τοθ Ούΐ
  ντερ ή Άννα ΛΙντεν, Μνα τέ
  τοιο φΐνάλε ήταν δχι μόνο
  άνατΐάντεχο άλλά κοί άκα
  τανόητο γιά νά μην ποθμε ά
  νυπόφορο. Ό ρωμηός ήθι
  κολόγος θά ήθελε ν' ούτο
  κτονήσουν καί δ Δαβίδ ΛΙν
  ιεν καΐ ή Μαργέλα. Δέν έ
  περΐμενε ττοιέ 6τι ήταν δυνα
  τό νά παντρευτοΰν. Καί δμως
  δλος ούτος ό κόσμος ό άνί
  κανοποΐητος, ό άπογοητευμέ
  νος τολμώ νά είπω άπό τή
  λύσι τιού έδωκεν ό συγγρα
  φεύς στό δραμά τού, έχει
  ροκροτοθσε ένθουσιαστικά
  καί δέν έννοοθσε νά φύγη ά
  •πό την αΐθουσα τιαρ' δλες
  τίς έττανειλημμένες έμφανΐοεις
  τής κυρΐας Άνδρεάδη καί
  των συνεργατών της στή σκη
  νή. Άλλά κι' ούτό 6έν είναι
  άνεξήγητο. Ό κόσμος έξε
  δήλωνε τόν ένθουσισσμό καί
  ιήν εύχορΐσιηοί τού, έχειρο
  κροτοϋοε ιή μεγάλη, την ά
  νυπέρβληιη τέχη. Κι' δσοι
  άκόμη δέν εΤχαν νοιώσει τό
  ■πνεθμα τοθ συγγραφέως καί
  τοθ έ'ργου τού, εΤχαν μεθύ
  οει άιιο την ιέχνη των έρ
  μηνευτών τού, Δέν πρόκειται
  περί ύπερβολής, άπό άσυγ
  κράτητον, ευκολο ένθουσια
  σμό. Στό Ιργο αύτό ή κυ
  ρ(α ΚατερΙνα Άνδρεάδη ήταν
  πραγματικά ή ιδία ή τέχνη
  ένσαρκωμένη. ΤΗταν ή Ιδία 2
  να φεγγοβόλημα. Κάτι πά
  ραπάνω: Μιά άστραπή πού
  μέ τή λάμψι της έφώτι
  σε την μέσα σέ σκοτάδι άπο
  τελματωμένην έπαρχία καί
  την έκαμε νά (6ή τό δρόμο
  πού φέρνει πρός τίς μεγάλες
  κορυφές τής τέχνης καί τής χά
  ρδς. Το ϊδιο συνέβη καΐ μέ
  τό προχθεσινοβρσδυνό άνέβαΐ
  σμα τοθ άριστουργήματος τοϋ
  Άνούιγ. Ό ένθουσιασμός των
  θεατών πού εΐχαν πλημιιυρΐσει
  την αΐθουσα, τα θεωρεΐσ, τή
  γαλσρΐα, έφθασε τα δρια τοθ
  ■πσραληρήματος. Άλλά καί ή
  τέχνη ευρήκε την άποθέωσΙ
  της στήν εκφρασι, στίς κινή
  σεις, στό παΐξιμο γενικά τής
  κυρΐας Άνδρεάδη
  Ή τέχνη της, έγέμισε κυριο
  λεκτικά τή σκηνή καΐ την αί
  θουσα κι' ύψώθηκε κυρίαρχος
  στίς καρδιές, στούς διαλογι
  σμούς κοΐ τάαίσθήματα δλων.
  Οί έξ έπαγγέλματος μεμψΐμοι
  ροι καί οί γκρινιάρηδες τής
  επισήμου κριτικής, πού νομί
  ζουν χρέος των ν' άνακαλύ-
  πτουν σφάλματα κι' έκεΐ ά·
  κόμα, ποϋ ύπάρχουν άρετές,
  μποροθν βεβαία νά συζητητοθν
  δσο Βέλουν γιά την άλήθεια
  καί την πραγματικήν ύπόστασι
  τοθ μύθου πάνω στόν οποίον
  ό συγγραφεύς στηρΐζει τό ερ
  γό τού. Στή χώρα μας άλλωσ
  τε, ποτέ σχεδόν ή κριτική δέν
  μπόρεσε νά ξεπεράστ) τα δρια
  τής αρνήσεως καΐ ν' ανοιχθή
  στούς χαρούμενους κόσμους
  τής θετικής δημιουργίας.
  Οί άλλοι δμως, τό κοινό
  πού παρακολουθεϊ τό θέατρο
  καΐ κάθε καλλιτεχνική έκδή
  λωσι, 2χει ασφαλώς έστω
  καί ύηοουνεΐδητα τα στοιχεΐα
  νά κρίνη καΐ νά ένθουσια
  σθβ, δταν καί δπως πρέπει
  χωρίς προκαταλήψεις. Μας
  τό άπέδειξε μέ τίς έκδηλώ
  σεις τού πρός την κυρΐα Άν
  δρεάδη καΐ τό συγκρότημά
  της Τα χειροκροτήματα πού
  ξεσποθν ώσάν θύβλλα σέ κά
  θε παράστασι, είναι ό ώραι
  ότερος, ό συγκινητικώτβρος
  χαιρβτισμός πρός την τέχνη
  πού ένσαρκώνεται στή νέα
  δόξα τοθ έλληνικοθ θεάτρου
  καί τό άρτιο συγκρότημά της.
  Γιατί πρέπει νά όμολογηθή:
  Ό ΘΙασος τής κ. Άνδρεάδη
  είναι δνας λαμπράς άστερι
  σμός πού φωτΐζει τό καλλι-
  τεχνικό σιερέωμα.
  Μ.-
  Καί ή απάντησις...
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΪΜΟΥ
  ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Εις απάντησιν των ϊσων 6 κ.
  Ζ«ρ[φτ]ζ Ιγραψε διά τα; τουρι
  στιχάς Ιλλβίψεις μας, ή Τοπική
  Έπιτροπή ΤουρισμοΟ μ&ς άπέστει
  λε την κατωτέρω επιστολήν την δ
  ποίαν καί ιύχαρΕστως δημοσιεύο
  μέν:
  Κύριΐ Διευίυντά,
  Είς απάντησιν επιστολάς τοΰ
  διακεκριμένου Άθηναίου δημοσιο
  γράφου κ. Ν. Ζαρίφη, δημοσι-
  ευθείσης είς τό υπό ήμερομηνΐαν
  15 τρέχοντος φύλλον τής έγκρί
  τού υμών εφημερίδος καί εν
  % όποία ί έκλικτός έπισχέπτης
  μας μέμφεται την Επιτροπήν
  ΤουρισμοΟ Ηρακλείου διότι δέν
  ίφρόντισεν ώστε τό Μουσείον καί
  ό άρχαιολογικίς χδρος τής Κνω
  σοθ νά παροιμείνουν ανοικταί κα-
  τά τάς. ημέρας :&0 Πάσχα,εχΐμεν
  την τιμήν νά σάς παρακαλέσωμεν
  δπως εύαρεστούμενος δημοσιεύσε
  τβ τα κάτωθι:
  Καί ή ημετέρα Έπιτροπή μετ*
  εκπλήξεως έπληροφορεΐτο την
  τελευταίαν στιγμήν δτι τό Μου¬
  σείον χαί ό άρχαιολογιχός χώ-
  ρος τής Κνωσού θά παρέμενον,
  συμφώνως τώ κανονισμώ, κλει-
  ατοί την Μεγ. Παρασκευήν,
  Μεγ. Σάββατον (άπόγιυμα), Κυ
  ριακήν τοθ Πάσχα καί Δευτέραν
  τής Διακαινησίμου, ένώ ώς γνω
  στόν τάς ημέρας ταύτας σημειοθ
  ται κατ' έτος μεγάλη κίνησις έκ
  δρομέων είς την πόλιν μας, πολ
  λοί των οποίων ίρχονται μέ μό
  νην την επιθυμίαν νά γνωρίσουν
  τ&ύς άρχαιολογικούς μας θτ,σαυ
  ρούς.
  Έγνωρίσαμεν κατόπιν τούτου
  εγκαίρως είς τόν κ. Πλάτωνα
  Δ)ντήν τοθ Μουσιίου, τάς πληρο
  φορίας μας πιρΐ αναμενόμενος
  άθρέας άφίξεως μιχρών όμίλων
  ικδρομίων καί παρεχαλέσαμεν 8
  πιος Χ«Ρ'ν τοθ γενιχωτέρου τού
  ριστιχοθ συμφέροντος τής πόλεώς
  μας γίνη μικρά παρέκκλισις τοθ
  χανονισμοθ δι1 όλιγοώρου άνοίγ
  ματος τοθ Μουσείου καί τής Κνω
  αοθ είς τρόπον ώατε καί τό προ
  σωπιχόν νά μή στερηθή τής νο
  μίμου άργίας τού χαί οί έπισχέ
  πται μας νά ιξυπηρετηθ&Ον. Ό χ.
  Πλάτων έν τούτοις έκρινεν δτι
  ίέν ηδύνατο νά άπεσιή τοθ
  κανονισμοθ ίστις παριΐχεν είς τό
  προσωπικόν διχαίωμα αργίας χά
  τ« τάς ημέρας αύτάς.
  'Η Τοπιχή Έπιτροπή Τουρι-
  ομοθ, δυστυχώς, δέν ίχει τό δι
  χαίιομα ν« επιβάλλη τάς άπό
  ψεις της, ιδιε νά εντέλλεται τό
  άνοιγμα χαί τό κλείσιμον των
  «ρχαιολογιχβν μας χώρων, χα·
  θώς χ«1 των διαφόρων έστιατορΐ-
  ο>ν, ξινοδο^ιίων χαί λοιπών πά
  ί χκταοιτ,μάτων. Ί'ποδεί-
  ξεις μόνον χαί παρακληθείς δύ
  | ναται νά απευθύνη είς τούς άρμο
  διους, νά τηρΫ] ίέ ενήμερον τό
  'Υφυπου&γεΐον ΤουρισμοΟ περί
  των παρουσιαζομένων εκάστοτε
  έλλείψεων, ώστε μελλοντιχώς τού
  λάχιστον νά λαμβάνωνται μέτρα
  βελτιώσεως αυτών.
  Επί τοθ προχεΐμένου διεβιβά
  σαμεν είς τό ΤφυπουργεΙον Τού
  ρισμεθ τα άθρόα παράπονα ά'τι
  να χαί είς ημάς δπεβλήθησαν
  διά τοθ γραφείου πληροφοριών
  τής Έπιτροπής, δπερ ειρήσθω
  έν παρόδφ, παρέμεινεν ανοικτόν
  χαθ' δλας αύτάς τάς ημέρας, ά
  νεχοινώσαμεν δέ ομοίως τό γε-
  γονός είς τό Υπουργείον τής
  Παιϊείας, γνωρίζοντες συγχρό¬
  νως δτι ή ημετέρα ίπιτροπή προ
  σφέρεται νά χαταβάλλη είς τό μέλ
  λον τάς δπερωρίας τοθ ύπηρε
  τιχοθ προσωπιχοθ τοθ Μουσείου
  χαί τής Κνωσοθ, οσάκις διά λό
  γους γενιχωτέρου τοϋριστιχοθ
  συμφέροντας χρίνεται άναγχαία
  ή επί πλέον των χεχανονισμένων
  ώρών έργασία τού.
  Ώς πρός τό ζήτημα τής έκπο
  νήσεως τουρΐστικοθ όδηγοθ τής
  νήσου, τδ όπιΐον θίγει ό κ. Ζα
  ρίφης, εδρισχόμεθα είς την ιύχά
  ριστον θέσιν νά οας γνωρίσω
  μέν δτι ή ημετέρα Έπιτροπή
  κατόπιν επισταμένως μελέτας των
  τοπικών πραγμάτων Ιχει άποπε
  ρατώσει την σύνταξιν πλήρους
  τοιούτου όδηγοθ, δστις έχδιδόμε
  νος, συντόμως ώς έλπίζεται, είς
  τεθχος καλλιτεχνικον χαί είχονο
  γραμμένον χαί μεταφραζόμινος
  είς ξένας γλώσσας θέλει μεγάλως
  αυμβάλη είς την διαφήμισιν τής
  Κρήτης χαί είς την έξυπηρέττ)
  σιν των πολυπληθών έπισχεπτών
  της.
  Είμεθα βεβαιοί χ. Δ)τά δτι τό¬
  σον ό χ. Ζαρίφης δσον χαί οί
  λοιποί έχδρομεϊς των ημερών τοθ
  Πάσχα χαί οί συμπολίται μας θά
  άναγνωρίσουν δτι χαχώς απεδό¬
  θη εύθύνη είς την Επιτροπήν
  ΤουρισμοΟ, ή 4Π0£α πάντοτε
  μετ" ένδιαφέρ όντος πρβσπαθεΐ
  νά βελτιώνη τάς τουριστιχάς έλ·
  λείψεις μας, έν τώ μέτρφ βέ
  βαια τής άρμοδιότητός της καί
  των μέσων άτινα διαθέτει.
  Μετά πλΐίστης τιμής
  Ό Γενιχός Γραμματεύς
  . £τ»λι«νέ>{
  ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ!ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  Είνε γνωστόν τό ένδιαφέ
  ρον τής σημερινής Κυβερνήσε¬
  ως δια την καλύτερον όργά
  νωσιν τής αγροτικάς οίκονο-
  μΐας καί την ενίσχυσιν των
  κατοΐκων τής ύπαίθρου. Τα
  δείγματα τοθ ένδιαφέροντος
  αύτοΰ είναι άπτά, ζωντανά,
  χειροπιαστά. Καί τα άποτελέ
  σματά τού έμφανή" είς δλους.
  'Η τεραστία αύξησις τής γεωρ
  γικής παραγωγής καί ή σημαν
  τική βελτίωσις τής ζωής είς
  την Οπαιθρον είναι ή καλυτέ¬
  ρα απόδειξις περί τοθ πόσον
  εύεργετική άλλά καΐ πόσον
  μεγάλη υπήρξεν ή στοργή τής
  σημερινής Κυβερνήσεως πρός
  την ύπαιθρον καί τόν άγροτι
  κόν κόσμον.
  Άλλ' ή Κυβέρνησις δέν άρ·
  κείται είς τα επιτευχθέντα μέ
  χρι τής στιγμάς άποτελέσμα-
  τα, οϋτε καΐ είς τα ύπ' αυτής
  ληφθέντα μέτρα. Άποβλέπου
  σα είς την έντατικήν έκμετάλ
  λευσιν τής γής καΐ την πλήρη
  άναδιοργάνωσιν καί άναπρο
  σαρμογήν τής γεωργίας είς
  τάς ανάγκας τής χώρας καί
  τάς τεχνικάς συνθήκας τής έ-
  ποχής, συνεχίζει τό ένδιαφέ
  ρον της καΐ παρέχει κάθε εν[
  σχυσιν υπέρ τής ύπαίθρου. Ά
  πόδειξις τοθ ένδιαφέροντος
  αύτοθ, αποτελεί καί ή τελευ
  ταΐα απόφασις τοθΣυμβουλίου
  τοθ ΚβντρικοΟ ΤαμεΙου Γεωρ
  γίας, Κτηνοτροφ'.ας καΐ Δα
  σών πού συνήλθεν υπό την
  προεδρίαν τοθ ΓενικοΟ Γραμ
  ματέως τοθ ϋπουργεΐου Γεωρ
  γΐας καί ύτιοδιοικητοθ τής Ά
  γροτραπέζης κ. Άλιβιζάτοο,
  νά γίνη μεγάλη προμήθεια
  γεωργικών έργαλεΐων καΐ μη
  χανημάτων διά την προώθησιν
  τής έντατικής καλλιεργείας.
  Διότι δέν είναι δυνατόν νά
  εννοηθή έντατική καλλιέργεια
  χωρίς εύρεΐαν χρησιμοποίησιν
  μηχανών. Καί δέν είναι δυ
  νατόν νά αυξηθή ή παραγω
  γή καί νά μειωθή τό κόστος,
  χωρίς την μηχανικήν καλλιέρ
  γειαν.
  Εύτυχώς, είς τόν τόπον μας
  ή μηχανικη καλλιέργεια, εΐχε
  θαυμασία άποτελέσματα δπου
  έφηρμέσθη. 'Η σκαλιστική καλ
  λιέργεια έττΐ παραδείγματι
  τοθ σΐτου απεδείχθη θαυμα
  τουργός άπό απόψεως άποδο
  τικότητος.
  'Η θεριστική καΐ ή άλωνιστι
  κή έπίσης μηχανή απεδείχθη
  οίκονομική, συμφέρουσα καΐ
  κατάλληλος διά τόν τόπον
  μας. Ύπάρχουν δέ μηχανήμα
  τα δι* δλσς τάς καλλιεργείας
  δι' δλας τάς αγροτικάς έργα
  οίας. Άκόμη καΐ σκαπτικαΐ
  μηχαναί διά τάς άμπέλους ύ·
  πάοχουν καί χρησιμοποιοθν
  ται άλλοθ. Καί μελετάται ή
  είσαγωγή των καί παρ' ημίν.
  Οί χωρικοΐ μας δμως, δέν
  έχουν τα μέσα νά προμηθευ-
  θοθν μόνοι των, άπ' εϋθείας
  τα μηχανήματα αϋτά. Ου τε
  καΐ γνωρΐζουν την χρήσΙν
  των. Έπρεπε λοιπόν νά εύρε
  θη είς όργανισμός νά τα προ
  μηθευθή. Καί ευρέθη χάρις είς
  τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον.
  ΕΤνε τό Κεντρικόν Ταμείον Γε
  ωργίας, ΚτηνοτροφΙας κ αί Δα
  σών. Τό γεγονός είνε εύχάρι
  στον. Θά δοθοθν είς τούς γε
  ωργοΰς μας τα πρώτα μηχα
  νήματα καλλιεργείας τής γής
  των. Καΐ έτσι θά γίνη γ11·3 κα
  λή άρχή, πού θά έχη εύχάρι
  στον^υνέχειαν.Διότιάσφαλώς,
  συν τι^ χρόνφ, ή χρήσις των
  γεωργικών μηχανημάτων καΐ
  έργαλεΐων θά γενικευθή. "Ε
  πβιτα ή γενΐκευσις τής μηχανι
  κης καλλιεργεΐας θά βοηθήση
  ασφαλώς καί είς την δημιουρ
  γίαν καΐ ανάπτυξιν τής άγρο
  τικής βιομηχανίαν. Πράγματι
  δέ έχομεν ανάγκην γεωργικής
  βιομηχανΐας, διά την κατεργα
  οίαν, τόν έξευγενισμόν καΐ
  την συντήρησιν των προϊόντων
  μας.
  Ή βιομηχανοποίησις τής ά
  γροτικής παραγωγήν, ή κατερ
  γασία καΐ ή τυποποΐησις των
  διαφόρων προίόντων τής γής
  μας, είναι άπαραΐτητος διά
  την άνόρθωσιν καΐ την βελτΐ
  ώσιν τής οίκονομίας μας. Άλ
  λά μέ τό πρόβλημα τής γεωρ
  γικής βιομηχανίαν καί τήςκατ
  εργασίας των προϊόντων τής
  έλληνικής γής, θ' άσχοληθώ
  μέν έν έκτάσει δταν συγκεν
  τρώσωμεν τ' άπαραίτητα στοι
  χεΐα τα όποϊα συλλέγομεν ή*
  δή. Διότι είναι πρόβλημα βασι
  κόν διά την οικονομικήν μας
  ζωήν.
  ΟΙ δρόμοι.
  Είς τόν νέον προϋιτολογι
  σμόν τοθ κράτους, ανεγράφη
  πίστωσις 12 έκατομμυρίων
  δραχμών διά την συντήρησιν
  τοθ όδικοθ δικτιόου Κρήτης.
  Τό ποσόν δέ αύτόθά κατανε
  μηθή υπό τής Γενικής Διοική
  σεως κατά νομούς αναλόγως
  των υπαρχουσών άναγκών.'Εκ
  παραλλήλου άνεγράφησαν οε·
  βασταί πιστώσεις καί διά την
  συνέχισιν των εργασιών εκτε¬
  λέσεως νέων ό δών καΐ άποπε
  ρατώσεως των ήμιτελών.'Έτοι
  ή κυβέρνησις έκδηλώνει τό
  ενδιαφέρον της υπέρ τής Κρή¬
  της κατά τόν καλύτερον τρό
  πον. Διότι όντως ή Κρήτηϊ-χει
  ανάγκην πρωτίστως συγκοινω
  νιακών έργων.
  Λουτρά.
  Κροΐσος όμογενής γράφουν
  αΐ^άθηναϊκαΐ έφημερΐδες, κατέ
  λιπεν ολόκληρον την περιου¬
  σίαν τού, άνερχομένην είς δι
  σεκατομμύρια, είς τόν Δήμον
  ΆθηναΙων, υπό είνα δρον:
  Οτι ό Δήμος θά κατασκευά-
  ογ| παντοθ είς δλας τάς συ¬
  νοικίας λουτρά διά τόν λαόν.
  Ή αΐρεσις είνε δμολογουμέ-
  νως τόσον έπιτυχής δσον καΐ
  εύσταθής. Κρΐμα μόνον πού
  δέν ευρίσκονται πλούσιοι εύ-
  εργάται δι' δλας τάς πόλεις
  πού νά σκέπτωνται κατά τόν
  ίδιον τρόπον. Θά έλύετο τό
  πρόβλημα των σχέσεων των
  νεοελλήνων μέ τό νερό. Διά
  την πόλιν μας έν πάση, περι
  πτώσει την σχετικήν φροντίδα
  είχει άναλάβει ό Δήμός μας
  παρ' όλον ότι δέν εΤχε ...«θεί¬
  ον είς την Αμερικήν». Καί έλ
  πΐζεται δτι συντόμως θ' άπο
  κτήσωμεν λαΐκά λουτρά, άπό
  πάσης απόψεως θαυμασία.
  Ό Λέντας.
  Είς τάς τελευταίας δηλώ
  σεις τού σχετικώς μέ τόν νό
  μόν «περί ξενοδοχειακής πί
  στεως» ό ύφυπουργός Τΰπου
  καί ΤουρισμοΟ κ. Νικολούδης,
  δέν παρέλειψε ν' άναφέρη
  καί τόν Λέντα μεταξύ των
  λουτροπόλεων πού πρέπει νά
  όργανωθοθν, ν' άποκτήσουν
  ξενοδοχεΐα καΐ άλλας έγκατα
  στάσεις καΐ νά έκμεταλλευ
  θοθν. Τό πραγμα είνε εύχάρι
  στον. Δημιουργεΐ δέ έδραίαν
  πλέον την πεποίθησιν δτι τα¬
  χέως θά δοθή ή κρατική ένί
  σχυσις διά την οργάνωσιν τής
  λουτροπόλεως τής άκτής τοθ
  Λιβυκοθ.
  Αί γεωργικαΙ σχολαί.
  Ή έκδοσις εΐδικοθ νόμου ά-
  ποβλέποντος είς την άναδιορ
  γάνωσιν καΐ την ενίσχυσιν
  των γεωργικων σχολων Μεσ
  σαράς καΐ Άσωμάτων, απο¬
  τελεί νέαν ένδειξιν τοθ κυβερ-
  νητικοθ ένδιαφέροντος υπέρ
  τής ύπαίθρου Κρήτης καί άξί
  ζβι νά χαιρετισθή μέ ενθουσι¬
  ασμόν. Ειδικώτερον δμως ή Γε
  ωργική Σχολή Μεσσαράς ίχει
  πολλά ζητήματα χρήζοντα
  ρυθμίσεως. Καί θ' ώσχοληθω
  μέν άναλυτικώτερον άλλοτε.
  ΆξΙζει άλλωστε ή σχολή αύ
  τή βλης τής στοργί)ς, τής μερί
  μνης καΐ τΓ]ς προσοχης μας,
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- 01
  ασος Κατερίνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον Τετάρτη (ίξαιρετική βρα
  6υό) μέ τό δργον τοϋ Τζών ΠρΙ
  σλευ: «Όνειρα «ού σβύσανε»."Ερ
  γον τοθ μεγάλου "Αγγλουσυγγρα
  φέως ΠρΙσλευ δια πρώτην φοράν
  παρουσίασεν είς την Έλλάδα ή κ.
  Άνδρεάδη, πρό μηνός τΐερΐτιου
  είς τάς Αθήνας: «"Ονειρα πού
  σβύσανϊ». Αυριον Πέμπτη λαική
  άιτογευματινή μέ την κωμωδία:
  «Ή κυρία ΜαρκησΙα έτπστρέφει».
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  "Εναρξις την Δευτέραν 24 Άτΐρι
  λΐου μέ την ότιερέτταν θαΰμα: «Οϊ
  οΰσσάροι τής φρουρας».
  (ΐΜινώα»—Σήμερον ϊνα άστυνο
  μικό άριστούργημα- «Ή άνάκρισις
  αρχίζει», Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμ
  «τη, Σάββατο, Κυριακή ώρα 6,30
  άπογευματινή,
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 19ης Απριλίου.
  "Ωροι 12 25 Σϋμα-Έθνικος υ
  μνβς—Ύμνβς Νεολαίας—"Υμνβς
  ♦ής Αύγούστου.
  12 30 Ή ώρα τβΰ έργάτου.
  13 Ποικίλη μουσική (δίβχοι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είδησεις
  13.45 Δημοτιχο Τραγοΰδι.
  (Υπό τοθ κ. "Αλκη Παπακων
  σταντίνου καί τής Κάς Φρέσως
  Κοκκόλα, συνοδιΈα λα'ικών δρ
  γάνων).
  14,15 Ή Δανάη μέ την κιθάρα
  της.
  14.45 Είδησεις. - μετεωρολογι
  κόν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς.
  "ίΐρχ Άστεροσκοπείου Άθη
  νών.
  19 20 Ή ώρα τού καιόΊοΰ,
  20'.50 Μικρά όρχπστρα.
  (Υπό την Δ)σιν τοθ χ. Στ. Βαλ
  τετσιώτη).
  20.50 Είδπσβις—μετεωρολογικον
  Δελτίον.
  21 05 Μανδολινάτα Αθηνών.
  (Υπό την Δ)σιν τοθ κ. Α. Φί
  λιππα).
  21 35 -Γμιλία:
  21 50 Ρεοιτοιλ πιάνου.
  ('Υπά τής δίδος ΜαρΕχας Παπά
  ιωάννου
  22.15 Νυκτερινόν εΐδήσεις.
  22 25 Μικρά Όρχήστρα.
  (Υπό την δ)σιν τοθ κ. Στ
  Βαλτετσιώτη).
  Τροιγβΰδι.
  (Υπό τής Κάς Νάντιας Χατζη
  νικολάου).
  23 20 Έλαφρβ τραγοΰδι.
  (Υπό τής Δίδος Στάοας Κολλα
  ίτου).
  24 Μουσική χβροΰ (Δίσκβι).
  0 15 Τελευταίαι είδηββις.
  —«Όνειρα πού σβύσανε».
  Ό Πρίολεϋ καί τό έργο τού.
  Τό ελληνικόν θεατρικόν κοινόν
  γνωρΐζει ή^η τόν μεγάλον "Αγ
  γλον συγγραφέα άπό τα μυθιστο
  ρήματά τού. ΆξΙζει δμως νά το
  νισ6η ίνα τιραγμα: δτι κανεΐς 8
  οον αϋτός δέν προσωποποιεΐ σή
  μερον είς τό αγγλικόν θέατρον
  τό βρεττανικόν χιοϋμορ, την αγ
  γλικήν τέχνην, τόν πολιτισμένον
  διάλογον, τό άκούραστον σπινθη
  ροβόλημα, την βαθυτέραν αΐσθη
  ματολογΐαν πού δΐνει την άληθι
  νήν οιλοσοφΐαν τής ζωής, χωρΐς
  μεταφυσικόν. "Ανθρωπος τής πέν
  νας υπό πολλάς μορφάς, 6 Πρί
  σευ ελαμπε ήδη είς τό στερέωμα
  των γραμμάτων δταν ήρχισε νά
  γράφη διά τό θέατρον. Καί άπό
  την πρώτην στιγμήν δέν εγνώρισε
  τΐιτοτε αλλο άπό την επιτυχίαν:
  οχι δμως επιτυχίαν βασιζομένην
  είς συμπτωματικό αΐτια ή είς την
  τυχαΐσν εύαενίϊ διάθεσιν τοθ κοι
  νοΰ. Μίαν επιτυχίαν πού είνε τό
  δίκαιον £παθλον τής άξίας καί ή
  έηιβράβευσις τοθ πνεύματος. Είς
  τα «Όνειρα πού σβύσανε» ή ώρι
  μασμένη τέχνη τοθ ΠρΙσλευ έκδη
  λώνεται μέ άνεσιν καί άνατέμνει
  μέ πόνον άλλά καί μέ χαροποιόν
  διάθεσιν την ανθρωπίνην ψυχήν,
  Όλοι δσοι θά παρακολουθησουν
  τό Εργον ίσως νά εύρουν είς αύτό
  έίνα κομμάτι τού έαυτοθ των, Ισως
  ν' ιάναπολήσουν μίαν γλυκείαν
  στιγμήν τής ζωής των καί δν κλά
  ψουν δέν σημαίνει δτι δέν θά γε
  λάσουν ευθύς κατόιιιν. Διότι αυτή
  είνε ή ζωή: κλάμα καί γέλιο.
  Ένα θρησκευτικό
  άνάγνωσμα,
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ^ΥΔΑ
  34ον
  —Λία, γιά σένα έκαμα αύ¬
  τό τό έγκλημα. Πές μου δτι
  θά μέ συχωοέσηθ.
  ΈκεΙνη ψιθύρισε:
  —Ξέρεις καλά τί ήταν άπο
  φασισμένο.
  —Πάψε! ΜοΟ προξενεϊς φρΐ
  κη Μ' εσπρωξες στήν προδο-
  αίσ.
  —Ίούδα!
  Ό Ίούδας σωριάσθηκε κα-
  τά γής κι' έπανελάμβανε μέ
  άπελπισία:
  —Παρέδωσα τόν Υίό τοΰ
  Άνθρώπου. Έγώ! Έγώ! πού
  μέ εΐχε μάθει τί είνε ή άγά-
  πή!
  Γονατισμένη μπροστά τού ή
  Λ(α προσπαθοθσε νά πιάση
  τα χέρια τού. Έκεΐνος δμως
  την άπωθοθσε.
  Τρομαγμένος 6 Ίσαάκ άρχι
  σε νά κλαΓη. Ό πατέρας δ
  μως άντΐ νά συγκινηθή πλησΐ-
  ασε καί τόν χτύπησε. Ή Λία
  εβγαλε μιά διαπεραστική φω-
  νή. Στάθηκε μπροστά στό παι
  δι της κσί εΤπε:
  —Φύγε! Χάσου άπ' έδώ κα
  ταραμένε!
  Ό Ίούδας άρπάζοντας τα
  τριάντα άργύρια έ"φυγε δρο-
  μαΐως άπό τό σπΐτι τού. Σέ
  λίγα λεπτά βρέθηκε στό μέγα
  ρο τοϋ "Αννα. ΟΙ σκοποί τόν
  άνεγνώρισσν καί τόν ώδήγη
  σαν στήν αΐθουσα δπου συν-
  εδρίοζε τό συμβούλιο. Έκεΐ
  εΐδε τούς Ιερεϊς πού περιεστοί
  χιζαν γεμάτοι χαρά τόν Άν
  νσ.
  —Νά κι' ό Ίούδσς, εΐπε ό
  Άννας. Λοιπόν; Εΐδες τα πή
  γσμε καλά.
  Ένας' Ιερεύς εβεβαίωσε:
  —Δέν Ιγινε καμμιά ταραχή
  Ή δψις δμως τοθ Ίσκαριώ
  τη ή"ταν τόσο τρομερή ώστε έ
  κείνοι τούς όποΐους πλησΐαζε
  ώπισθοχωροθσαν. 'Έρριξε τα
  χρήματα επάνω σιό τρστΐέζι
  κι' εφώναξε:
  —Άμάρτησσ! Παρέδωκα τό
  αΐμα άθώου. Τα χρήματα αύ
  τα μοθ καΐνε τα χέρια. Πάρ
  τε τα καί δόστε μου πίσω τόν
  ΊησοΟ.
  Ό Άννσς άρχισε νά γελδ
  —Καί τί μάς ένδιαφέρει; Αϋ
  τό είνε δική σου δουλειά. "Ε
  πειτα, ό Ίησοθς είνε τώρα
  στά χέρια των Ρωμαίων. Έ
  μεΐς δέν μποροϋμε νά κάμου
  με τΐποτε.
  (Αυριον: Τό τέλος)
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΫΛΑΚΗ-ΜΑΙΖΑΠΕΤΑΪΗ
  Δέχιται ΐΐς τό Ιργαστή-
  ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τοχύτατοι
  έπισκευαΐ ώρολογΐων
  —άσφαλεϊς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (π*ο& το ϊυντριβάνι)
  ΤΕΛΕ1ΟΦΟΙΤΟΣ ΓυμνασΙου μέ
  άρΐστας συοτάσεις ζητεί θέσιν πά
  ρά οιονδήποτε γραφείον. Πληρο
  φορΐαι παρ' ημίν.
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΕΙΑ2Ν ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΞΟΧΗΣ
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  πολυθρόνες, καρέκλες,κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συνεργείον έπισχευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟΪ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  Ύποχατάστημα τού έν Αθήναις, εργοστασιον
  Πολυχρονίδη— Μπιζιώτη
  Άντιλήψεις τής νέας μόδας
  γιά την χρησιμοποίησι τής γαρνιτούρας
  Ώς γαρνιτοθρες των πρωΐνών
  καί άπογευματινών φορεμάτων
  θά χρησιμοποιηθοθν πολύ εφέτος
  οί γαρνιτοθρες λενζερί: γιακαδά
  κια, μανσέτες, ζαμπό, γραβάτες
  άπο δατίστα, πικέ ή σουρωτό
  τοθλι. Τό σουρωτό τοθλι θεωρεΐ
  ται ώς τό πλέον μοντίρνο καί
  νεανικό στόλιαμα γΐά κοστούμια
  νεαρών δεσποινίδιον.
  Ένα φόρεμα άπό ταφχά έκο
  σέ σέ τρία χρώματα, άαπρο,
  μαθρο χαί ζωηρό πράσΐνο, γάρ
  |ν£ρεται είς τόν γιακά καί τα μα
  νίχια μέ μικρά βολάν άπό ά
  σπρη κεντημένη οργκαντΕ.
  Ηολίι κομψή είνε καί μιά άπο
  γευματινή τουαλέττα άπό κρέπ
  μαροκέν μαθρο, ή όποία γαρνίρε
  ταΐ μέ άσπρα κεντημένα γαλό
  νια.
  Κομψίτατο έπΕσης είνε Ινα
  φόρεμα άπό ιου&ρ μαθρο ή μα
  ρόν γαρνιρΐσμένο μέ πολύχρωμα
  κεντημένα μοτιφ, προοριζόμενο
  γιά έπισκέψεις, τέια ή μπρΕτζ.
  Τα χρωματΐστά αύτά μοτιφ τοπο
  θετοϋνται είς τό κορσάζ καί δί-
  Άριθ. 288
  Πρόγραμμά πλειστηριασμοϋ
  κινητών
  Ό δικαστικός κληιήρ τής
  περιφερείας των έν Ηρακλείω
  Πρωτοδικών Γεώργιος "Ιω. Μα
  νουσάκης
  Δηλοποιώ δτι
  Δυνάμει καί πρός εκτέλε¬
  σιν τής ύπ' αριθ. 1262 τοΰ
  1938 οριστικάς καί προσωρι¬
  νώς εκτελεστής αποφάσεως
  τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου,
  νομίμως περιβεβλημένης τόν
  έκτελεσιήριον τύπον, καί τής
  βάσει ταύτης γενομένης άπό
  8 Δεκεμβριού 1938 έπιταγής
  κοί κατ' εντολήν τοθ κ. Δή
  μητρίου Θ. Χαλκιαδάκη πλη·
  ρεξουσίου 6ικη>όρου τής επι-
  σπευδούσης έν Αθήναις έδρευ
  ούσης Άνωνύμου Έταιρείας
  υπό την έτιωνυμίαν «Πειραϊ
  κή — Πατραϊνή Βιομηχανία
  βάμβακος Α. Ε.» κατεσχέθη
  σαν παρ' έμοθ δι' άναγκαστι
  κήν εκποίησιν τα έν τώ ύπ'
  αριθ. 275 έν. ετους εκθέσει
  μου άναφερόμενα καί περι-
  γραφόμενα κινητά τοΰ όφειλέ
  τού Ιωάννου Έ. Σταυριανά
  κη, έμπόρου, κατοίκου Τυμ
  πακίου Πυργιωτίσσης ήτοι: 1)
  έξ (6) τεμάχια κασμίρι διαφό
  ρων χρωματισμών ύάδρας εί
  κοσι πρός δρ. διακοσίας πεν
  τήκοντα εκάστη άξίας δρχ.
  πέντε χιλιάδων (5000). 2) Δέ
  κα τόπια μάλλινα ύφάσματα
  (φανέλλες Πυρη") διαφόρων
  χρωματισμών τιήχεις διακοσΐ
  άς πρός δραχ. τριάκοντα έκά
  στην άξίας δραχμών Ιξ χιλιά
  δών (6000 καί 3) δέκα κοστού
  μια έτοιμα άνδρικά άπό κα
  σμιρότοκον διαφόρων χρωμα
  τισμών πρός δρχ. τριακοσίας
  Εκαστον άξίας δραχ. τριών
  νούν μίαν ευμορφη νεανική νότα
  είς τό σύνολον.
  Ένας μεγάλος νεωτερισμός τή
  έποχής είνε τα «δίχρωμα ψορί
  ματα». Ένα δίχρωμο φόρεμα ά
  ποτελεϊΐαι άπό μιά φούστα σ<ο τεινοθ χρώματος καί άνοικτό κοι σάζ τοθ αύτοθ δφάσματος. Έ πιτρέπει πολύ ώραίους χαί ά μονικούς συνίυασμούς. Μέ μι φούστα μπλέ μαρίν ταιριάζει ίνα κορσάζ άπό κρέπ μαροκέν ρίζ, μπλέ πάλ ή κίτρινο. Μέ φού στα μαύρη ταιριάζουν μάλλον ζω ηρο χρωματισμοί, μεταξύ αδτων θά προτιμήσετε τούς εξής: ρου μπί, σωμόν, πράσινο, ζάντ, πορ τοκαλλί Τό δίχρωμο φόρεμα παρουσιά ζει καί άλλους συνδυασμούς. ΕΙ νέ άπό κρέπ σκίθρο καί γαρν ρετχι μέ χτυπητά μανίκια ζώνη καί έσάρπα. Τό καπέλλο πού σ νοϊεύει την ίδιόρρυθμη αυτή τού αλέττα, είνε συντονισμένο μέ τό χρώμα τής γαρνιτούρας. η Ντιστεγκέ χιλιάδων (3ΟΟΟ) ήτοι κατέσχε θησαν κινητά άνή<οντα τώ είρημένφ όφειλέτη συνολικής άξίας δραχμών δέκα τεσσά ρων χιλιάδων (αριθ 14 000) άτινα παρεδόθησαν πρός φύ λαξιν μέχρι τής έκποιήσεώς των πρός την μεσεγγυοθχον Έλένην Ιωάννου Σταυριανά κη τό γένος Ν Λεμονάκη διδσσκάλισσαν, κάτοικον Τυμ πακίου Πυργιωτίσοης. Πρός είσπραξιν άπαιτήσεως δραχ '. 10 464 50 των τόκων αυτών [άπό τής χρονολογίσς τής σχε τικής έπιιαγής 8 Δεκεμβριού 1938 (πλήν τοϋ κονδυλίου τοθ τόκου) μέχρις άποπληοω μής καί των έξόδων έκτελέ σεως, μεΐον δρ 2000 κατσβλη θεισών την 24ην Φεβρουαρί ου 1939 είς τόν πληρεξούσιον τής έπισπευδούσης έναντι έξό δών καί τόκων, καί δρ. 1000 καταβληθεισών κατά την έκτέ λεσιν έναντι έξό&ων. Ό πλειστηριασμός τοϋ κι- νητοϋ τούτου γενησεται την 7ην Μαΐου 1939 ημέραν Κυ ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον μου ή τινος των νομίμων άναπληρωτφν μου έν τή πλατεία Τυμπακΐου συνή θη τόπον των δημοπρασίαν τοθ χωρίου τούτου καί είδι κώτερον έξωθι τοθ καφφενεί¬ ου Εύαγγέλου Μαράκη ένθα καί δΐε καλώ πάντα πλειοδό την καί την μεσεγγυοθχον νά μοί παραδώση τα μεσεγγυη θέντα ώς άνω κινητά. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έτιί τοθ προκειμένου. Έν ΉρακλεΙφ τή 8 Άπρι λίου 1939. Ό επί τής εκτελέσεως δικα στικός κλητήρ. Γεώργιος 7ω. Μανουσάκης ΟΕΙΤΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΣ Σ.ΤΕΜΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ Πωλεΐται είς τό Κατάστημα: ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ! ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Στείλατε τα κορίτσια σας είς τα έργαστήρια έλευθέρων σπουδών ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ Πλκτεΐα Άγίας Εΐρηνπί 4. ΑΦΗΝΑΣ. Ό σατανδς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ Επί τό βάσει νέων στοιχείον 47ον Ό Παθλος άκόμη κατάπληκτος μέ την ώς έκ θαύματος σωτηρίαν τοθ Ρασποθτιν χά! άπορών είς τί τέχνασμα ωφείλετο αυτή, έπέτρε ψεν είς τόν άνθρωπον νά τού πάρη τό δπλον άπό τό χέρι. Ό πρίγκηψ χαί ό γίγας καλό γερος Ιστέκοντο προαβλίποντες αλλήλους πρός στιγμήν Ό Ρ*ο ποθτιν έμόρφαζε μέ θ^αμβευτιχόν υφος. Έπειτα μία πλαγΕα θύρα είς την κουζΕνα ήνοιξε χαί ή Νιου νια επανήλθε, πνευστιωσ*. "Οπι όθεν της μία δμάς μαθητων καί όπαδών τοθ Ρασποθτιν συνωστΕζε το επί τοθ άνοΕγματος τής θύρας ΟΕ άνθρωποι έκεΐνοι συνεζήτουν μέ μεγάλον έρεθισμδν διΐρωτώμε νοι συνεχως: —Τί συ έβη, —Ποίος μπήκε; —Ποίος έπυροβίλησε, ΟΕ φρουοοί δμως τούς άπΐμά κρυναν. Τότε ή Ντούνια Ιηροχι'α ρησε καί ηρώτησε τόν * Ρασ ποθτιν: — ΓρΕσα, άχουσα πυροβολισμούς. Τί συνέβηκε; Ποίος έπυροβόλησε; Ο Ρασποθτιν έχαμογέλασε. —Δέ βαρυίσαι. Δέν είνε τίποτε. —Μά τί συνέβη, —Νά. ·Ο πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ απεπειράθη νά μέ δολοφονήση Άλλ' ίιπάρχει μιά δύναμις πού μί φροιιρεΐ, μιά δύναμις ίσχυροτέρα άπό κάθε δπλον, κάθε σφαίραν. 'Υποθέτω 8τι ό πρίγκηψ Τσεγκόν τιεφ θά τό Ιμαθε αύτ,ό πιά. Ή Ντούνια ώρμησε μέ άγριον Οφος κατ,ά τοθ πρίγκηπος Παύλου. ΟΕ δύο φρουροί, οΕ ίποϊοι προη γουμίνω; τόν είχαν άρπάσει άπό τούς βραχίονας έσπευσαν νά την άναχαιτίσουν. —Ποίος έτόλμησενά σηχώοη τό χέρι τού εναντίον τοθ ΆγΕου, ήρ χισε νά σκούζη. θά τοθ βγάλω καί τα δυό τού μάτια! Ό Παθλος την έκύτταξε μέ πι ριφρόνησιν, ίπειτα έκύτταξε τόν Ρασποθτιν καί έατς-άφη διά νά βα δίση πρός την θύραν. Άμέσως 6 άνθρωπος τής μυστικής δπηρεσΕας δ οποίας είχεν άποαπασθή δπως φρουρ^ τόν Ρασποθτιν, έπροχώρη σε καί τοθ έφραξΐ τόν δρόμον. —ΠΕαω τοθ είπεν ό" Παθλος· οιαδήποτε σΐΐγμή μέ χρειάζεσαι μπορεΐ; νά ίλθης στό γραφιΐό μου είς τούς στρατώνας τής φρουρας των ίπποτών. Ό ά/θρωπος κατένευσε καί τδν άφησε νά περάση. Πρό τής οκά λας έ Παθλος ε"στραφή καί έχύτ ταξε χατά πρόσωπον τόν Ρασ ποθτιν. —Την προσέχη φοράν, τού είπε θά σέ πυροβολήσω στό κεφάλι Ό Ρασποθτιν ήρκέσθη νά γε λάση. (συυνεχίζεται) ΜΙΝ2Α ΣΗΜΕΡΟΝ Μιά καταπληκτική κινη- ματογραφική δημιουργία: Η ΑΗΑΚΡΙΣΙΣ ΑΡΧΙΖΕ Ένα πραγματικό άστυ· νομικό άριστούργημα πού ή δράσις τού φέρει άγω- νία καί τό θέμα τού κα¬ τάπληξιν! Ένας άκόμη θρΐαμβος γιά την γοητευτική: ΜΥΡΝΑ ΛΟΟΥ ΠΕΜΠΤΗ: Ένα άπό τα δυνατώτε- ρα καί συγκλονιστικώτερα δραματικά Ιργα, τιού έπα ρουσίασε μέχρι σήμερον ή όθόνη: ΑΛΚΑΤΡΑΖ ΚΟΙΓΝΩΜΙ Κγ ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε χθές έκ συγκοττής ό Γεώργιος Μιτσοτβ κης έκ ^τών διακεκριμένων Ήρα κλειωτών καί των δρασάντοίν ποι κιλοτρόπως κατσ τάς παλαιάς έπο χαςκαΐέν τη έξελΐξει της ττόλεως, της οποίας άπέβη σημαντικώτατος παράγων. Καταγόμενος έξ έγκρΐ τού οικογενείας, δ άεΐμνηστος Μιτσοτάκης, εσυνέχισε τάς καρά- δόσεις τού έν τί) κοινωνίαν δια κριθείς διά τα πατριωτικά αΐσθή ματά τού χαί τα αΐσθήματα φιαλ λ ηλίας καί πολλαχώς έξυπηρετή <τας τα συμφέροντα. τοΰ συνόλου. Ε15ικώτερον ώς πρόεβρος τής Λι μενικής Έπιτροπής,έμόχθησε πολ λάκις, χρησιμοποιήσας μάλιστα πρός τοθτο δλην την αρτίαν επι· στημονικήν τού κατάρτισιν, έν τρ εξυπηρετήσει τής κατασκευήν τού νέου λιμένοΓ, παλαιότερον δέ ώς πρόζενος της Ρωσσίας δέν ήμέλΐ] σεν οπωςσυνδυάσο τό άξίωμα τού το μέ την γενικήν υπέρ τοΰ τό που αντίληψιν, παρασχών καί άπό τοΰ σημείου τούτου υπηρεσίας. Την χήραν τού μεταστάντος καί τα τέκνα τού καθώς καί πάντας τούς οΐκεΐους καί συγγβνεΐς τού ή «Ανάρθωσις» συλλυπεϊται θερ ς ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθ. έβδομάδα δ κ. Ευάγγελος Ζαχ. Γιακουμάκης καί ή δνίς Εύαγγελία Γ. Πινακου λάκη ετέλεσαν τούς γάμους των, Συγχαοητήοια. Ζ. Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διακε¬ κριμένον Ιατρόν κ, Κ. Κουβίδην θεραπεύσαντά με έκ βαρυτάτης μορφής πνευμονιας καί σώσαντά με έκ βεβαίου θανάτου, εϋχαρι· στω καί δημοσία έκ βάθους καρ¬ δίας. Έπίσης εύχαριστω τόν Ια· τρόν κ. ΤρανταλΙδην καί τό προ¬ σωπικόν τής κλινικήν τού 8«ου έ- νοσηλεύθην, διά τό υπέρ έμοΰ στοογικόν ενδιαφέρον των. Έν Ηρακλείω τβ 17η Απριλί¬ ου 1939. Ό ευχαριστών 'Αστρινός Αστρινάκης —ΑΙ οικογένειαι Ιωάννου Άπ. Βλαχάκη, Αποστόλου Βλαχάκη καί Ιω. Ε. Δεδελετάκη α'ισθάνον ται Ιεράν υποχρέωσιν δπως εύχα ριστήσωσι καί διά τού τύπου πάν τας τούς δπωσδήτιοτε συμμερισθέν τας τού πένθους των επί τφ θανά τφ τοθ προσφιλοθς των πατρός, τούς παρακολουθήσαντας την κη δείαν τού. τό Σωματείον Λιμβνερ γατών Ηρακλείου καί Ιδιαιτέρως τόν Πρόεδρον σύτοθ κ Νικ Κυπρι ωτάκην διά τό ενδιαφέρον 6 επβ δείξατο κατά τό διάστημα τής α¬ σθενείας τού καί μετέπειτα. ΑΙ εύχαριστοθσαι οικογένειαι: Ιωάννου Βλαχάκη 'Αποστέλβυ Βλαχάκη Ιωάννου Δΐδϊλιτάκη, *** Γύρω στήν πόλι. Είς τόν προθάλαμον τοΰ Μου- σείου Ηρακλείου έτοποθετήθησαν οί φιλοτεχνηθεΐσαι υπό τοΰ γλύ· πτου κ. Ιω. Κανακάκη δύο προτο μαΐ των άειμνήστων άρχαιολόγων Στεφ. Ξανθουδιδου καί Ιωσήφ Χατζηδάιη. —Είς άπότισιν φόρου τιμής καί εύγνωμοσύνης διά τάς ύττηρεσίας τάς οποίας οδτοι προσεφέρον πρός την Έλλάδα γενικώτερον άλ,λά καί Ιδιαιτέρως πρός την Κρήτην. — "Ηρχισε χθές την πρωίαν είς τό Κακουργιοδικεΐον ή δΐκη κατά τοΰ Κωνστ. Παναγιωτάκη κατηγο- ρουμένου δι* αναίρεσιν τού άδελ- φοΰ τού. —Ή δίκη είχεν δοισθή καί Λλ· λοτε άλλ' ανεβΛήΰη όμως έττανει- λημμένως λόγφ μή προσελεύσε¬ ως οθσιωδών μαρτύρων. —Σήμερον την 7ην μ. μ. θά δο¬ θή διάλεξις είς την Λέσχην "Επι- στημόνων μέ θέμα: «Παλαιά καί νέα έποχή·. —Όμιλητής θά είνε ά κ. Έμυ. Μαρκάκης άνώτερος ύπάλληλος τοΰ ύπουργείου ΟΙκονομικων. —Ή εΐσοδος είνε ελευθέρα. — ΑΙ πρώται... ακριτομυθίαι γύ· ρω άπό τα έφετεινά μπαΐν— μίζτ ήρχισαν νά ακούωνται άπό νέους καί γεροντοπαλλήκαρα. —Μεταξύ των τελευταίων μάλι· στα ύπάρχουν έκπρόσωνοι των σπόρ τοϋνεροΰ&πό τούς φανατι· κωτέρους. —Οί δποΐοι φυσικά άπό τώρα κολακεύωνται νσ διατυπώνουν τάς προβλέψεις των διά την εφετεινήν κίνησιν τής πλάζ,ϊμεταξύ των κο· σμικων κύκλων. — Ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τούς φιλοτελιΐς θά παρουσιάσουν τα προσεχώς κυκλοφοροΰντα γραμ αατόσημα τής έβδομηκονταετηρί δος τής Έπτανήσου. — Τα γραμματόσημα ταΐτα θά είναι μονό&ραχμα, τετράδραχμα καί εΐκοσαδραχμα. — θά φέρουν δέ ωραίας άναμνη στικάς παραστάσεις καί την εΐκό να τής βασιλίσσης Βικτωρ'ας. — Μέ την σταθεράν βελτίωσιν τοθ καιροΰ ήρχισαν διοργανούμι ναι Αθρόαι ήμερήσιαι έκδρομαΐ είς διάφορα γραφικά χωρία τής περιφερείας καθώς καί είς τούς γείτονος νομούι.. — Διά την προσέχη Κυριακήν δι ωργανώθησαν| ήδη έκδρομαΐ είς Ρεθυμνον ύιιό τοθ ΌμΙλου Φιλά· θλων καί είς Φόδελε υπό τοϋ τμή ματος τοΰ Έλληνικοϋ Όρβιβατι κου Συνδέσμου. —Έξαιρετικώς 6ερμή ή χθεσινή ύποδοχή των "Αγγλων προσκόπων. — Τούς δποΐους έπευφήμησαν οί πρόσκοποι Ηρακλείου συνώδευ σε δέ αύτούς καί ή μουσική τοΰ Δήμου άπό τής άποβάθρας μέχρι τοΰ καταυλισμοϋ των. « Ρέκβρτιρ Νΐκος Κουβίδης ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Γρκφεΐβν ηαρα τίιν 'Αγρβ τιχίιν Τράπΐς«ν (Ινκντι ©Ι- κ. Μιχελιδάκη. ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον1 *· πιπλωμίνον παρά χαλ) οίκογε- νι(α. Πληροφορίαι ' ^
  ¥1
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  554βν
  Τα γεγονότα ταθτα, καίτοι άγνοούμενα ώς έν
  παραβύστω διενεργούμενα, παρήοχοντο άπαρατήρη-
  τα, άλλ' ένΐοτβ αυτή ή άφάνεια μιδς τινος πράξε¬
  ως καθιστφ κινδυνώδη αυτήν την πράξιν.
  Ή τοιαύτη δράσις ήτο γενική καθ' άπασαν
  την Ευρώπην, άλλ' έν Γερμανίσ., πολλώ πλειότε-
  ρον ή αλλαχού, έπήνεγκεν αληθή θρσϋσιν. Κατά
  τίνα ίδΐως περίοδον συνοπτικώς έκτεθειμένην υπό
  τοθ ΣΙλερ είς τούς Ληστάς αύτοϋ, ή κλοπή καΐ ή
  διαρπαγή άνήλθον είς περιοπήν διαμαρτυρίας κατά
  τής ίδιοκτησίσς καί τοθ κεφαλαΐου.
  "Ας είμεθα πρός τούς κολαζομένους έπιεικεις.
  Φεθ! τί άλλο είμεθα καί ημείς αύτοΐ; ΤΙ εΐμαι έ
  γώ, όστις σάς όμιλώ; ΤΙ σεΐς οί άκούοντές μου;
  Πόθεν έρχόμεθα;
  Είνε άρά γε βέβαιον δτι ουδέν έπράξαμεν πρίν
  ΰπάρξωμεν; Ή γή οϋτη είνε δρά γε Ολως διάφο-
  ρος πρός είρκτήν;
  Τίς οίδεν, άν τό δεύτερον ό άνθρωπος δέν
  τιμωρεϊται υπό τής θείας δΐκης;
  Παρατηρήσατε την ζωήν έκ τοΰ πλησίον. Είνε τοι
  αύτη, ωστε πανταχοθ βλέπομεν την είκόνα κολά
  σεως.
  ΕΤσαι εύτυχής, κοί Βμως φαΐνεσαι διαρκώς πε
  ρΐλυπος.
  Εκάστη ήμέρα έχει την μεγάλην της λύπην ή
  την μικράν αυτής μέριμναν.
  Χθές ετρεμες διά την υγείαν ψυχής τινος προ
  σφιλοθς σοι, σήμερον φοβεΐσσι διά την υγείαν τήν-
  (δικήν σουσΰριον Τσως θ'άνησυχής διά την κινδυνεύ
  ούσα ν περιουσίαν σοι,, μεθαύριον θ' αγανάκτησις
  διά την εναντίον σου διατριβήν κανενός συκο-
  φάντου καί την μίτεπιοθσαν δι ι τό δυστύχημα φί
  λου.
  Πότε ό καιρός εΤνε άθλιος' πότε συνέτριψες
  ή άπώλεσές τγ πότε ή συνεΐδησις ή ί σπονδυλική
  στήλη σέ τύπτουν διά τίνα απόλαυσιν άλλοτε δυ
  σανασχετεΐς διά την τοιαύτην ή τοιαύτην πορείαν
  των δημοσίων.
  Δέν θέλω ν" άναφέρω τα τής καρδίας άλγη
  δόνας καί τόσα άλλα.
  "Εν νέφος διαλύεται καί άλλο σχηματίζεται.
  Είς εκατόν ημέρας μόλις ευρίσκεται μία πλήρης
  χαρ άς καί άκτινοβολίσς. Καί πότε τουτο; Όταν
  εΐσαι έκ των ολίγων εϋτυχων άνθρώπων. Είνε
  άλλοι, είς οΰς έπικόθηται παντοτεινή έπ' αυτών
  ή νύξ.
  Οί ασφαλώς κοί σοβαρώς κρίνοντες ποτέ δέν
  λέγουν τιερί των άνθρώπων, εΰτυχής ό Βεΐνα
  ή δυοτυχής. Είς τόν πσρόντα κόσμον, προθά
  λαμον βεβαίως άλλου κόσμου, δέν ύπάρχουσιν εύ
  τυχεΐς.
  —Ή άκριβής διάκρισις των άνθρώπων είνε
  φωτεινοί καί σκοτεινοί, ούχι εύτυχεΐς καί δυστυ
  χεΐς.
  (ουνεχίζετοι)
  Β'
  "Οίαν επέστρεψεν εδρήχε τόν
  νέγρον χωμένον μίσα στό βάθος
  τ,οθ αΰτοκΐνήτου, τρέμοντα «πό
  φόβον. Τοθ διηγήθη δτι κατά
  την άπουαίαν τού, καί ένψ αδτός
  έκάθητο μέσα στό αύτοκΐνητο, ε¬
  πλησίασε τό άμάξι μία τίγρις, τί
  περιερ/άαθη μέ πολλήν περιέργει
  αν, έκαμε δυό·τριϊ; φορές τόν γθ
  ρό της, τό έμύρισε καλά καί τέ·
  λος άχούμπησε τα δύο μπροστινά
  πίδια τού είς Τόν προφυλαχτή&α
  χαί χαθρεφτιζόταν μέ εύχαρίσΐη
  σιν είς τό έμπροσθεν κρυσταλλο
  τοθ αύτοκινήτου. Κατόπιν, άφοθ
  έτελείωσε την επιθεώρησιν της Ι
  φυγεν ήσυχώτατα.
  Ή τίγρις £χει μίαν περίεργον
  συνήθειαν: ποτέ δέν τρώγει τό θθ
  μά της είς τό μέρος δπου τό έχει
  κατααπαράξει. Τό τραϋάει πολλάς
  εκατοντάδας μέτρων μακρυχ άπό
  τό θυσιαστήριον καί ΰστερα τό
  τρώγει. Τό περπάτημά της είνε
  τόσον έλαφρόν, τόσον άθίρυβον,
  ώστε τό θΰμά της 5έ< άνΐιλαμβί νεται την παρουσ'α της παρά την στιγμήν μόνον, π&ύ τοθ έπιτίθε· ται. Έλάχιστα ζώα τής ζούγκλας μαντεύουν ή διαισθάνονται τόν τρο μερόν εχθρόν δταν πλησιάζη. Είς τάς "Ινδίας δπάρχουν ώρισμένοι πί θηκοι, οί δπ&Τ,οι όαφραίνονται ά πό μακρυά την τίγριν καί άρχί ζουν να βγάζουν διαπεραστιχές καί παραπονεμένες φωνές, άπό τίς ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ |£ Ε ι— Ε Ξ 40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διά την καταπολέμησιν τού Περο νοσπόρου. Καταργήσετε την χρήσιν τοδ ©ειϊκοϋ Χαλ- κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πβύ δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλΰεται μό- νος τού, χαί είναι περισσότερον δραστικός άπό την μπλάβην πέτραν. Δοκιμάσατέ καί θά πειοθήτε. Δια την ταύτοχρονον καταπολέμησιν τής Εύ- δκμίδος, έχομεν Άρσενικβϋχον Όςυχλωριοΰχον Ξ Χαλκόν. Ξ Ζητήσατκ όδηγίας άπό τα γραφεϊα μας. | ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'* 5 ΆντΐΛρίσοαπβι Άνοονύμου Ελληνικάς Έταιρίας Χπ· ~ μικ&ν Προϊόντων καί Λιιτασμάτων. ^11Ι1ΙΙ1ΗΗ11 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙ II ΙΗ1ΙΙΙΙΙΙ11ΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙ1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1ΙΙ11Ι1ΙΙΙΜΙ ΙΙη Ξ Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλ(»ν. Τ·νν«*ν 2.000. Άψθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άττό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. «κριββς κατ' ευθείαν Πειρβιδ, ΣΟρον, Τή·νον. Μύκονον, Ί· καρίαν, Σάμον. Τηλ. ».Ι1 Πρακτορείον ΑΝΛΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε βλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμβ μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. ΤψοΙ λογικαΐ, Έγκυκλοπα ιδ ε ί α ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άιτό δλα δι* δλους. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΙΓΡΕΩΝ όποϊΐ; είδοποιοθνται καί 'δλα τα άλλα ζώα διά τόν κίνδυνον πού πλησιάζει. Αί τίγρεις δέν ζοθν ποτέ όμαδι κώς, οΰτε έχτελοθν καθ* όμάδας τα κυνήγιά των. Αντιθέτως μοί ράζουν τό δάσος, χαί κάθε ζεθγος έχει την ιδικήν τού άκτΐνα. Τί γρεις θηλυκοί καί άροίνιχοΐ άγα ποθν ΐιολύ τα μικρά των. Τα χαϊ δεύουν καί τα μεγαλώνουν μέ α¬ φάνταστον τρυφερότητα. 'Όταν ί- μως 4 μικράς τίγρις γίνη μεγάλος οί γονεΐς τού τόν διώχνου άπό την περιοχήν των καί τόν άναγ χάζουν ν» πάη νά καΐακτήση την ιδικήν τού. Ηολλές φορές συμδαί νει είς Ε/α ζευγάρι τίγρεων νά τοθ άρέση περισσότερον ή περιο χή ενός άλλο ο χαί τότε τοθ «προ τείνει» νά άνταλλάξουν τάς κατοι κίας των. Εάν ή «πρότασις» τού δέν γίνη δεχτή ςριλικώς, τότε επι χειρεϊ νά καταλάβη την έπιθυμη την περιοχήν διά τής βίας. Οί άρσενικοί τίγρεις είνε ήρεμώτεροι άπό τάς θηλυκάς, αί οποίαι συνή θως είνε πολύ νευριχαί, άνήςΐυχοι πονηρά! χαί εΰερέθιοτοι. Ιδού χαί μία περίεργος λεπτομέρεια. Οί τίγρεις δπως καί αί νεαραί τί- γρεις, πού δέν ϊχουν παιδία, δέν ταράσσονται καθόλου άπό τάς φω τογραφικάς μηχανάς. Αντιθέτως αί τίγρις μητέρες έξαγριώνονται έμπρός είς τόν φακόν. Αριθ. 287 Πρόγραμμα πλειστηριασμοΰ κιχητδν Ό Διχαατικός Κλητήρ τής ττε ριφερεία; των έν Ήραχλΐίψ Ηρω τοδικών Γεώργιος "Ιω. Μανουσά¬ κης. Δηλοποιώ δτι: Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής 6π' άριΡμόν 1136 τοθ 1938 όρΐατιχής χαί προσωρινώς εκτε¬ λεστής αποφάσεως χοθ Πρωτοδι- χείου "Ηρακλείου, νομίμως χεχη· ρυγμένης εκτελεστής καί τής 6ά σει ταύτης γονομίνης άπό 18 Νοεμβριού 1938 επιταγΐ]ς χαί κατ' εντολήν τοθ χ. ΔημητρίουΘ. Χαλκιαδάκη πληριξουσίοο διχηγό ρου τής έπισπευίούσης έν Αθή¬ ναις έδρευούσης ίμερρύθμου'Εμπο ριχής Έταιρείας δπό την έπωνυ· μίαν «Άποσχίτης—Οίχονόμουκαί Μπασχούνης» κατεσχέθησαν παρ' ίμοθ δΓ άναγχαστιχήν εκποίησιν τα έν τί δπ' αριθ. 276 έν έτους εκθέσει μου άναφερόμενα χαί πε- ριγραφίμενα κινητά τοθ όφειλέ- τού Ιωάννου Ε. Σταυριανάχη Ιμ· πίρου, χατοίχου Τυμπαχίου ΙΙυρ- γιωτίοσης, άναλαβόντος προσωπι- χως τα βάρη καί γενιχ&ς τάς πρός τρίτους δποχρεώοεις^ τής δια λυθείση; έτερορρύθμου Έμπορι- χής Έταιρείας υπό την επωνυμί αν «Ιωάννης Σταυριανάχης κοί Σία» έδρευούσης έν Τυμπαχίψτής ίδρυθείσης μεταξύ αύτοθ χαί τοθ πατρίς τού Εμμανουήλ Σιαυρια νά>η, ήτοι: 1) Τεσσαράκοντα κυ·
  τία στέφανα πρός δραχμάς έξήκον
  τα ϊκαστον κυτίον άξίας έν ίλψ
  δραχμών £ύο χιλιάδων τετρακοσί-
  ων (2400)—2) ϊξ χουβέρτες 6αμ
  δαιχερές μεγάλες πρός δραχ. τρια¬
  κοσίας εκάστη άξίας έν 8λω
  δραχ. χιλΐων όκταχοσίων (1800)
  3) Τέσσαρα :ίπια πανί χάμποτΑ'
  πρός δραχ. πεντακοσίας έκαστον
  άξίας δραχμβν δύο χιλιάδων
  (2000)—4) τεσσαράχοντα γχιλό
  τες άνδριχές διαφόρων χρωματι-
  σμων καί ττοιοτήτων πρός δραχ·
  75 εκάστη άξίας έν δλφ δραχμων
  τριών χιλιάδων (3000).
  5) Τισσαράκοντα υποκάμισα άν
  δρικά διαφόρων χρωματισμών
  χαί ποιοτήτων πρός δρ. 75 έκα¬
  στον άξίας δραχμών τριών χιλιά
  ίων(3000). 6) έπτά τόπια λινά
  διαφόρων χρωματισμών δφαντουρ
  γείου Πατρών πήχεις 280 πρός
  δρ. δέχα εκάστη άξίας έν δλω
  δραχμών δύο χιλιάδων όκτακοαί-
  ών (2800). 7) δκτώ κυτία δαπτι-
  στιχά πρός δραχμάς εκατόν πεν
  τήκοντα έκαστον άξίας έν &λφ
  δρχχ. χιλίων διαχεσίων (1200)
  8) τριάχοντα μπλοθζες γυναιχιΐες
  δαμβακΐραί πρός δραχ. πενιήκον
  τα εκάστη άξίας δραχ. χιλίων πεν
  τακεσΕων (1500) χαί 9) τρία τό
  πια φορεματιχά βαμβακερά ιύρω
  παικά τιήχεις 75 πρός δραχ. εΐκο
  σι εκάστη άξίας δραχ. χιλίων
  πιντακοσίων ήτοι κατεσχέθησαν
  χινητά συνολιχής άξίας δραχμών
  δέχα ίννία χιλιάδων διακοσίων
  αριθ. (19.200) άτινα παρεδόθησαν
  πρός φύλαξιν μέχρι τής έκποΐήσε
  ώς των πρός την μεσεγγυ&Οχον
  Έλένην Ι, Σταυριανάκη τό γένος
  Ν. Λεμονάχη διδασχάλισσαν κάτοι
  χον τοθ χωρίου Τυμπαχίου Πυρ
  γιωτίσσης. Πρός είσπραξιν άπαιτή
  σεως δραχμών 13 485. των τόκων
  αυτών (πλήν τού κονδυλίου των
  τίκιον) άπό τής χρονολογίαν τής
  σχετικάς ώς 5νω έπιταγής 18
  Νοεμβριού 1938 μέχρις άποπλη
  ρωμής χαί των έξόίων έκτελέ
  σεαχ.
  Ό πλεισιηριασμίς των κινητών
  τούτων γενήσετίΐ την 7 Μαίου
  1939 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν
  10—12 π. μ. ενώπιον μου ή τι
  νος των νομίμων άναπλτ,ρωτών μου
  έν τή π/ατεία τοθ χωρίου Τυμπα
  κίου συνήθη τόπον των δημοπρα
  σιών τοθ χωρίου τούτου καί είδι
  χώτερον ίξωθι τοθ καφενείου
  Εΰχγγέλου Μαράκη ένθα χαί δτε
  καλώ πάντα ηλεκ,δίτην καί την
  μεσεγγυοθχον νά μή παραδώση
  τ* ώς ανω μισεγγυηθέντα χι
  νψά.
  Άρμέδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νέμιμα επί τοθ
  προκειμένον
  Έν Έρακλιίφ τή 8 Απριλίου
  1939.
  Ό επί τής εκτελέσεως διχα
  στικός Κλητήρ
  Γεώρ ν. Ι. Μανουσάκης
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραιεί.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Χ0-
  ρον, Τήνον, Παρον, Ν«{ον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΤεΛ. 1-41.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ή προσκοπική δράσις
  είς την Νεάπολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Άπρίλιος (άνταττο
  κριτοθ μας).—Άν ή Νεάπολις έ¬
  χη τα τελευταία χρονια προόδους
  είς Ελους τού; τομεΐ;, τθθτο α¬
  ναμφισβητήτως όφείλεται χατά
  μέγα μέρος καί είς την λαμπράν
  δρασιν των νέ ών της. Έδώ οί
  νέοι άποτελοθν πραγματικά την
  πρωτοπορείαν είς χάθε ωραίαν κί
  νησιν πρός χατάκτησιν τοθ πολι
  τισμοΕ. Είς την αρχήν δ τουρι
  στικός &μιλος. Έπειτα οί πρόσκο
  ποι καί αίΌ5ηγοί.ΚαΙτώρα ή έθνι
  κή οργάνωσις Νεολαίας. Ιΐρώτοι
  είς δλα πάντοτε. Μέ ωραίας έμ
  πνεύσεις πού τάς μεταβίλλοαν είς
  έργα, είς ζώσαν, άητήν πραγμα
  τικότητα.
  Καί κατά τα; εορτάς τοθ Πά
  σχα, οί νέοι μας έδρασαν πάλιν
  ποικιλοτρόπως. Ιδιαιτέρως δέ οί
  πρόσκοποι. Την Μεγάλην Πΐρα
  σκευήν οί πρόσκοποι απετέλεσαν
  τίς τιμητικές φρουρές των έπιτα
  φίων είς τίς έχκλησίες. Τό Μέγα
  Σάββατο αί έδηγοί χαί τα μικρά
  λυκόΊτουλα έμοίρασαν άφθονα δώ
  ρα, χίχκινα αύγά, πασχαλινά εί
  η στίς φτωχές οίκογένειες. Την
  ημέραν τοθ ΙΙάσχα παρέθεσαν
  πλούσιον γεθμα είς τούς φυλαχι
  σμένους μέ αφθονα τρόφιμα καί
  έκλεκτά φροθτα.
  Την δευτέραν τής Διακαινησί
  μου, δλα τα μέλη των πρεσχοπι
  κων όργανώσεων έξέδραμαν είς
  «Βίγλι» δπου έώρτασαν άπό χοι
  νού, χριστιανιχά πραγματικώς, τό
  Πάσχα μαζί μέ τούς τροφίμους
  τοθ όρφανοτροφιίου, πού είχαν
  προσκεκλημένους των καί με την
  μουσικήν τοθ Δήμου. Είχαν δέ
  είς την κατασχήνωσίν των χαί
  την επίσκεψιν πλήθους κόαμου πού
  ίξέόραμεν ώ; έκεί διά νά χαρί
  καί έορτάση μαζί των. Την Πέμ
  πΐην ώιγίνωσαν εκπαιδευτικήν
  έχδρομήν είς τα Λασηθιώτιχα βου
  νά. Καί την Παρασκευήν ενώπιον
  δλης τής δυνάμεως των προσκό
  πων καί των λυχόπουλων, παρου
  σία δέ των άρχών χαί πλήθους
  κόσμου,ήπρίεδρος τής Τ.Ε.Ο.κ.Μ.
  Πιτυκάχη, ώρκισεν είς την έστί«ν
  των Όδηγών, τάς νέας 'Οδηγούς.
  έν μέσφ γενιχοθ ένθουσιασμοΰ.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, εί νέοι
  καί αί νέαι πού άνήκουν είς τδν
  προσκοπισμόν, έώρτασαν τί Πά
  σχα, ένίσχυσαν τούς πτωχούς καί
  τούς ένδεεϊς έδωσιν τα καλυτέρα
  δείγματα ίθνικής δράσεώς χαί
  χριστιανικής πηγής. Τώρα οί
  πρόσκοποι έτοιμάζονται διά την
  καλυτέραν οργάνωσιν τής θερΐνής
  κατχσκηνώσεως. Καί βοηθοθνται
  άπό ολόκληρον την κοινωνίαν καί
  περιβάλλονται μέ γενικήν συμπά
  θείαν. Διότι άποτελοθν την χαλυ
  τέραν έλπίδα διά τό μέλλον.
  Αριθ. 17211.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου Έμμ. Κ. Λσσηθιωτάκης
  ούτέθι έδρεύων καί οΐκών:
  Προσκαλώ τό Ελληνικόν
  Δημόσιον, την Άγροτικήν
  Τράπεζαν τής Ελλάδος καί
  τόν Δήμον Ηρακλείου, καί
  πάντας τούς τυχόν Ιχοντας
  δικαιώματα ή αξιώσεις επί
  τοθ έκ δραχμών τεσσαράκον
  τα πέντε χιλιάδων έκπλειστη
  ριάσματος τοθ ενώπιον μου
  χθές άναγκαστικβς έκποιη
  θέντος τή έπισπεύσει τοθ Έλ
  ληνικοθ Δημοσίου ημίσεως έξ
  άδιαιρέτου μιδς οίκίας τοθ
  όφειλέτου τοθ είρημένου Δημο
  σίου ΣτυλιονοΟ Παπαδομανω
  λάκη κατοίκου τέως 'Αγίου
  Μύρωνος Μαλεβυζίου καί ήδη
  αγνώστου διομονής δι' εαυτόν
  καί ώς κληρονόμον τής άποβι
  ωοάσης Αικατερίνης Παπαδο-
  μανωλάκη ώς δεΐκνυται έκ
  τοθ υπ' αριθμόν 17207 έκθέ
  σεώς μου πλειστηριασμοθ α¬
  κριβώς έν αυτώ περιγραφο-
  μένης "ίνα έντός τής νομίμου
  προθεσμΐας προσαγάγωσι τούς
  τίτλους καί τα δικαιολογητι-
  κά των δηλώσεων των εγγρα
  φα ενώπιον τοθ άρμοδίου δι
  καστηρίουπρές κατάταξιν καθ"
  όσον τιάσα έκπρόθεσμος προ
  σαγωγή Ισεται άπαράδεκτος.
  Εγένετο έν Ήρακλε'φ Κρήτης
  σήμερον την δεκάτην έβδόμην
  Απριλίου ημέραν Δευτέραν
  τοθ χιλιοστοθ έννεακοσιοστοΟ
  τριακοστοθ ένάτου έτους καί
  έν τώ (διοκτήτω συμβολαιο-
  γραφείφ μου κειμένω έν τή ό
  δώ Χάνδακος. Υπεγράφη δέ
  παρ' έμοθ ληφθέντων δικαιο
  μάτων δρχ. 20.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. £.) Ε. Κ. ΛασσηθΐΜτάκης
  ι ~ ■ ^
  Ό Πρόεδρος τήςΚοινότητος
  Νεύς 'Αγίου Βασιλείου—Ρε¬
  θύμνης.
  Αριθ. 32
  Διακηρΰττει Βτι,
  Την 22αν Απριλίου 1939
  έκτίθεται είς μυστικήν μειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν δι' έν
  σφραγΐστων προσφορών ή προ
  μήθεια των σωλήνων καί έξαρ
  τημάτων τοθ ύδραγωγείου τής
  Κοινότητος εσωτερικάς διαμέ
  τρου μιάς καί ήμίσειας Τντσας
  (1 1)2), ήτοι χιλίων δέκα πέν
  τε (αριθ. 1015) μέτρων σωλή¬
  νων γαλβανισμένον, δέκα
  καμπυλών, δύο γωνιών, δύο
  τάφ, δύο δικλείδων, δύο πό
  λυτρήτων, δύο πωμάτων καί
  μιάς κρήνης.
  Δέν είναι άπαραΐτητος ή
  παρουσία τοθ προμηθευτοθ κα
  τα την ημέραν της δημοπρα-
  σίας. "Ινα γίνη τις δεκτός
  δέον όπως αποστείλη την
  προσφοράν τού έν β θά έμφαΐ
  νηται ή τιμή κατ' εΤδος καί
  συνολικώΓ ήν άπαιτεΐ ό προ-
  μηθευτής Υνα παραδώση τα
  άνω ειδή είς την προκυμαίαν
  Ρεθύμνης έχων ύπ' όψιν δτι
  —Εύχαρτστίαι των Προσκό
  πων.
  Ή Τοπική 'ΒφβρεΙα τ&ν ρ
  πων Ήρακλείβυ μας άπέστβιλ·
  μακρόν ευχαριστηριον δια τ·ΰ
  όποίου βύχαριστΐΐ θερμώς τόν
  νομάρχην Πατρ&ν κ. 'ΑΘ Π*λ·
  παν, τόν δήμαρχον κ. Ρβδφβν,
  τβν δ)την της Νομαρχίαν κ. Γ.
  ©εοδωράκην, τόν Περΐφβρειαχον
  "Εφορον ΠροβκόιτΝν Άχαί«ς χ.
  Γρ Χασάπην, τόν Τοη. Έφβρβν
  χ. Τ. Φραγκοπουλον, τβν μεγ»
  λϋβιομήχανον χ. Βαβ- Ναραγκβ
  πουλον, τα μέλπ τής Δημαρχια
  κης Έπιτροπής χ. χ. Β. Μαρκί
  χον καί Β. Δημπτρόπουλον, τόν
  Σύλλογον των έν Πάτραις Κρη¬
  την «Τβ Άρχάδι», τβν Τ. Π £
  Πατρων, την Διεύθυνσιν τ&ν έρ¬
  γων «Γλα0κο(», ύς καί τα Ιργο·
  στάσια τής «Άχίϊ» Κλάους», τόν
  τώπβν, τε>ϋς αδϊλφβύς Πρβσχβ-
  πους χαί 'θδηγβϋς «αί τόν λα¬
  όν τδν Πβτρών διά την εΐλι-
  χρινή καί ένθουσιώδη ύποδοχήν.
  Εΰχβριστοθν έπίσης τό Ήγουμβ·
  νεΐον τής μονής 'Αγίας Λαύρβίς
  καί τάς αρχάς Καλαβρύτων. Ίδιαι
  τέρως ΐύχαριστοΰν οί πρόσκοπβι
  τόν Νομάρχην Ηρακλείου χ. Α.
  Μάρκελλον χαί τόν Δήμαρχον χ.
  Μηνάν Γεωργιάδην συντελειαν
  τας είς την επιτυχίαν τ·δ κυρίον»
  σκοπού τής έκδρομής,
  —Δωρεαι.
  Ή οΐχογίνεια Παπαδάκη (ί
  Ποταμιανοΰ προσέςρβρεν είς τό
  "Ασυλον τήςΓϊρόντισοας πλουοιώ
  τατον φαγητόν μβτά φροϋτων, αρ
  τού καί οίνου εΐ;μνημοσυνον τββ
  σαρανονβιιμερον τής προβφΐλοΰ;
  αυτών 'Αγγϊλικης Παπαδακη.
  Ό κ. Βασίλειος Χατζιδάκης
  κατΕθβσκν είς τό Πτωχοχομβΐον
  300 δραχ. είς μνήμην τοΰ πατρός
  τού Μιχαήλ Χατζιδάκη. Ή διοι
  χο&σα επιτραπή, «ύχαριστεϊ θεο
  μώς.
  θά επιβαρυνθή μέ τα συμβο
  λαιογραφικά έξοοα, κρατήσεις
  1,55 ο)ο καί μέ τα Ιξοδα &η-
  μοσιεύσεως ττΐς παρούσης. Είς
  τόν φάκελλον τής προσφορας
  δέον δπως έσωκλείσρ. καϊ
  γρσμμάτιον Ταμείου Παρα¬
  καταθήκην καί Δανείων δρ.
  (5000) πέντε χιλιάδων άλλως
  ή προσφορά θά είναι άπαρά-
  δεκτος.
  Έν Νεύς Άγίφ Βασιλείφ
  β 8 Απριλίου 1939.
  'Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Στυλιανός Παπαδάκης
  1—3
  Κ. ΜυλοηοταμΙτης
  ·φθαλμ(ατρο$
  Έ*1 τριακονταιτΐαν άτ,ο-
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δοθαλμολογικά άαχολοόμ··
  νος, δέχεται, τούς «όΤσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον «αρα
  τφ Καμαράκι «λησίον τΒς
  ΠολυκλινικΙ}ς Ηρακλείου.
  ΧΙΡΙ.1ΜΟ! ΒΑΕΥΡΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδος Χάνδακος
  Ηράκλειον
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊσ Τετάρτης
  19 Απριλίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕΓΛΑΗ
  ΕΠ ΙΦ ΥΑΑΚΤΙΚαΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣΡΩΣΙΑΣ
  ΓΕΓΙΙΩΣ Ι ΣΥΜΜΑ1Ι1
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα σημερινά
  έκ των εύρωπαϊκών πρωτευουσών τηλε-
  γραφήματν μεγάλη έπιφύλαξις τηρεί-
  ται τόσον υπό τού τύπου όσον καί
  των πολιτικών κύκλων τού Λονδίνου
  ώς πρός τάς συνεχιζομένη συνεννοή-
  βεις μεταξύ Αγγλίας καί Σοβιέτ.
  Κατ' άλλας πληροφορίας, μή επι-
  βεβαιουμένας μέχρι τής στιγμής επισή¬
  μως, δύναται νά θεωρηθή γεγονός ή
  άγγλορωσσική συμμαχία.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΠΟΛΩΝΙΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Τ0 ΑΑΝΤΣΙΓΚ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)..— Τηλεγραφήματα
  πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον φέ-
  ρουν ώς έπιχειμένην την συμφωνίαν
  μεταξύ Πολωνίας καί Γερμανίας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ό λι«
  μην καί ή περιοχή τού Δάντσιγκ έ»
  πιστρέφονται πιθανώς είς την Γερμα¬
  νίαν.
  ΠΙΒΑΝΩΤΕΡΑ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΤΟΥ ΚΛΒΕΣΤΩΤΟΠΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  01 ΓΙΝΗ ΕΛΕΥΒΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται ·κ τού έξωτερικού, επικειμένης
  ώς λέγεται τής γερμανοπολωνικής συμ
  φωνίας, ΐΐνε πιθανώτερον ότι τό κα¬
  θ «στ ώς τού Δάντσιγκ θά μεταβληθή α¬
  πλώς, ούτως ώστε τούτο νά άποκτή
  ση τόν χαρακτήρα ελευθέρας 'γερμα-
  νικής πόλεως μ έ ωρισμένα πλεονεκτή
  ματα χορηγούμενα είς τό εμπόριον
  τής Πολωνίας.
  Η ΕΥΡΩΟΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΙΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΦΕΣΕΩΣ
  ΕΗΑΝΑΜΒΗΗ ΤΗΣ ΑΗΑΝΤΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΣ
  ΑβΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Οί εύρωπαϊκοί κύ·
  κλοι καθ9 ά τηλεγραφείται αυμφωνούν
  ότι ή διεθνής κατάστασις διέρχεται
  περίοδον ύφέσεως.
  Πάντως ή ΰφεσις «ΰτη οφεέλεταε
  είς την άναμονήν της απαντήσεως τού
  άξονος είς τόδιάγγελμα τοΰκ.Ροΰσβελτ
  έκ τής οποίας καί θά εξαρτηθή ή συ
  έ αυτής η μή.
  Δηλώσεις τού κ. Τσάμπερλαιν
  δια την επέκτασιν των έγγυήσεων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Είς την συ
  νελθοϋσαν σημερον την 5ην ά
  πογευματινήν Βουλήν των Κοι
  ,νοτήτων ό Βρεττανός πρωθυ
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν προ
  έβη είς συνοπτικάς δηλώσεις
  επί τής καταστάσεως.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άναφε
  ρόμενος είς τα θρυλούμενα
  περί άγγλορωσοικής συμμαχΐ
  άς εφάνη έπιφυλακτικός. Σχε
  τικώς ό Άγγλος πρωθυπουρ-
  γός ανέφερεν δτι δέν ευρίσκει
  κατάλληλον την στιγμήν διά
  νά προβή είς συγκεκριμένας
  άνακοινώσεις επί τοϋ προκει
  μένου.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άπαν
  των είς έπερωτήσεις βουλευ
  των σχετικώς πρός την 'παρο
  χήν εγγυήσεως είς την Όλ
  λανδΐαν, τό Βέλγιον κσΐ άλ
  λα κράτη συνορεύοντα μέ την
  Γερμανίαν, απήντησεν ότι μο
  λονότι ήΆγγλΙαεΐνε πρόθυμος
  νά ενισχύση κάθε κράτος τό
  οποίον ήθελεν υποστή έπΐθε
  σιν, έν τούτοις δέν νομίζει
  !σκόπιμον λόγω τού λεπτοΰ
  ' σημεΐου είς τό οποίον εύρΐσκε
  ται ή δ.εθνής κατάστασις νά
  δώση περισσοτέρας πληοοφο
  ρίσς επί τοΰ άντικειμένου
  τούτου.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άκολού
  θως άνέτρεξεν είς τα ληφθή
  σόμενα μέτρσ έν περιπτώσει
  πολέμου καί κατωνόμασε τα
  πρόσωπα έκεΐνα τα όποΐα
  θά άναλάβουν την διοίκησιν
  των διαφόρων περιφερειών
  τής Αγγλίας. Τα πρόσωπα
  αύτάθάύποκαταστήσουντήν κυ
  βέρνησιν είι, δλα τα τοπικώς
  άναφυόμενα ζητήματα καί θά
  έχουν την δικαιοδοσίαν νά δια
  κανονίζουν ταΰτακατά τόν σκο
  πιμώτερον τρόπον άμέσως.
  Σημειωτέον δτι τα πρόσωπα
  ταυτα είναι κατά τό πλείστον
  ύπουργοί καί κατέχουν δλην
  την άπαιτουμένην πείραν διά
  νά άνταποκριθοϋν είς τα καθή
  κοντά των δταν έπισιή ή
  στιγμή.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 18 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσ(α).— Κατ' έπισή
  μους άνακοινώσεις ό στρατη
  γός Φράνκο παραμένει πάν
  τοτε φΐλος τής ΓαλλΙας, ζωη
  ρά έπιθυαία τού δέ είνε νά
  παραμεΐνουν φιλακαί αί σχέ
  σεις των" δύο κοατών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Απριλίου
  ([δ. ύπηρεσ(α).— Την 24 Ά
  πριλΐου αναχωρεί διά Ρουμσ
  νΐαν ή αγγλικη έμπορική άν
  τιπροσωπεία ή όπο(α θά διεξα
  γάγη διαπραγματεύσεις έμπο
  ρικής φύσεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Απριλίου
  ((δ. ύπηρεσΐα) — Σήμερον τό
  άπόγευμα εσχηματίσθη ή νέα
  βελγική κυβέρνησις υπό τόν
  κ. Πιερλό ό οποίος ανέλαβε
  τό υπουργείον των Έξωτερι
  κων διατηρών καί τόν τίτλον
  τοΰ προέδρου τής κυβερνήσε
  ως.
  —Ό κ. Μπελίσα άνεκο
  νωσεν είςτήν Βουλήν των Κο
  νοτήτων δτι τα άγγλικά έργο
  στάσια ιΐρομηθεύουν σήμερον
  δσα δτΐλα (μυδραλιοβόλα) ά
  ναγκαιοθν διά τόν έφοδιασμόν
  τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ.
  Ή χδεσινή άναχώρησις
  τού κ. Ύπουργοΰ των Οίκονομικών
  καί τού κ. Τσουδερου.
  Περατώσας την περιοδείαν
  τού είς Χανιά καί Ρέθυμνον
  ό Ύπουργός των Οίκονομι-
  κων κ. Αποστολίδης έπανέ-
  καμψε χθές αύτοκινητικώς είς
  ιήν πόλιν μας μετά τής άκο
  λουθΐας τού οπόθεν άνεχώρη
  σεν άεροπορικώς είς Αθήνας.
  Τόν κ. "Υπουργόν, είχον έκ
  δράμει άπό τής μεσημβρίας
  καί ανέμενον είς Γενή*—Καβέ
  ό Διοικητής τής Τραπέζης τής
  •Ελλάδος κ. Τσουδερός, ό Δή
  μαρχος κ. Μήνας Γεωργιά¬
  δης, 6 Διευθυντής τοθ ένταθ
  θα ύπ)ματος τής Τραπέζης
  Ελλάδος κ. Γεώργ. Λουΐζος
  κ. ά.
  Περί την Ιην μ. μ. ό κ. Ά
  ποστολΐδης αφιχθη είς Γενή—
  Κοβέ μετά των κ. κ. Έξαρ
  χάκη, ΓενικοΟ Διευθυντού
  τοϋ ΓενικοΟ Λογιστηρΐου, Μπο
  ζώνη έντεταλμένου συμβού
  λου, τοθ άπεσταλμένου τής
  «Καθημερινής» κ. Ν. Ανάστα
  σοπούλου, τοθ Νομάρχου Ρε
  θύμνης κ. Κρεββατδ, των κ.
  κ. Πέπα, Πιπέρου, Βουνεσο
  πούλου, Μερτικοπούλου.
  Είς Γενή— Κσβέ έδεξιώθη
  τούς φιλοξενουμένους έπισή-
  μους ό Διευθυντής τής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος κ. Λουΐζος.
  Είς τό παρατεθέν γεθμα τια
  ρεκάθησαν πλήν τοϋ κ. Διοικη
  τοθ τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος, τοϋ ΎπουργοΟ κ. Άπο
  στολΐδη, τής δίδος θυγατρός
  τού καί τής άκολουθίσς τού,
  ή κ. Ανεμογιάννη μετά τοθ
  υΐοθ της Γιώργου, ή κ. Μπο
  ζώνη, ή κ. Λουΐζου, ό Λτμαρ
  χος κ. Γεωργιάδης, ό ήμέτε
  ρος Διευθυντής κ Ζωγράφος,
  ό πρόεδρος τή*ς Λιμενικής Έ
  πιτροπής κ. Γ. Γερωνυμάκης,
  αί δνίδες Λουΐζου, ή δνΐς
  Τσουδερου, ή δίς Ζωγράφου,
  ό Διοικητής Χωροφυλακής Ρε
  θύμνης άντισυνταγματάρχης
  κ. Περάκης κ. ά.
  Τό υπό τοθ κ. Λουΐζου πά
  ρατεθέν γεθμα διεξήχθη είς
  ατμόσφαιραν πλήρους έγκαρ
  διόιητος, παρ' δλον δέ τόν κό
  πον τοό συνεχοΰς ταξιδΐου
  τού δ κ. Ύπουργός δέν επαυε
  νά έκφράζη τόν ενθουσιασμόν
  τού διά τάς καλλιεργητικός
  προόδους τάς οποίας άντΐκρυ
  σε τι αν τοθ είς την μακράν
  διαδρομήν τού καί γεν ικώς τα
  άδρα σημεΐα τοθ έκπολιτι
  σμοΰ τα όποϊα συνήντησε είς
  δλας τάς πόλεις, τάς κωμο
  πόλεις καί τα μικρότερα χω
  ρία τής μεγαλονήσου.
  Ό κ.Ύπουργός καί ό κ.Διοι
  κητής τής Τραπέζης τής 'Ελλά
  δος ανεχώρησαν την 3ην μ
  μ. ώς καί πάντες οί έκδρα
  μόντες είς Γενή—Καβέ, φθά
  σαντες δ' είς την πόλιν μας
  κατηυθύνθησαν είς την Νομαρ
  χίαν δπου ό κ. Αποστολίδης
  εδέχθη διαφόρους Έπιτροπάς,
  έν οϊς καί των σουμοπαραγω
  γών τής κωμοπόλεως Άρχα
  νών.
  Μετά παραμονήν ώρας άνε
  χώρησαν διά τό άεροδρόμιο
  συνοδευόμενοι υπό τοθ Νο
  μάρχου κ. Μαρκέλλου, τοθ
  ΔιοικητοΟ της Χωροφυλακή
  τού Δημάρχου κ. Γεωργιάδου
  των κ. κ. προϊσταμένων τώ
  οίκονομικών ύτΐηρεσιών, οϊτι
  νες καί τούς κατευώδωσαν θερ
  μώς.
  Τό άεροπλάνον άπεγειώθη
  την 5ην μ. μ. καί έ'λοβε πό
  ρείαν πρός Ρέθυμνον—Χανία
  οπόθεν θά κατηυθύνετο είς
  Αθήνας.
  ΤΟ ΡΑΪΧΣΤΑΓ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΙΊΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Ηερολίνου βεβαιούν ότι τό Ράϊχσταγ
  θά συνέλθη την 28ην Απριλίου διά
  νά ακούση τάς άποφάσεις τού Φύρερ
  αναφορικώς μέ τάς προτάσεις τού Ρού-
  σβελ.
  ΕΙΣ ΤΟΗ ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Β ΓΕΡΜΑΊΗΚΟΣ ΑΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σχετικώς μέ ^ την
  σύγκλησιν τού Ράϊχσταγ καί τάς απο¬
  φάσει^ αΐτινες θά άγγελθώσιν έκεί υ¬
  πό τού κ. Χίτλερ, αί σημεριναί γερ¬
  μανικαί έφημερίδες γράφον»ν ότι ή α¬
  πάντησις ήτις θά οιατυπωθή τότε θά
  «ροέρχεται άπ* εύθείας έκ τού γερμα·
  νικοΰ λαοΰ, περιέχουσα σαφή καί ά-
  νεπιφύλακτθν την επιθυμίαν αυτού έ¬
  ναντι τού αΊμερ&Κιαν&κοΰ δ6ήμαυ
  Αφίχθησαν χδές Άγγλοι Πρόσκοποι.
  Τούς εγένετο δερμοτάτη ύποδοχη.
  ΆφίχΕησαν χίές την πρι»ίαν
  διά τοθ άτμοΓλοίου τής γρομμής
  ίίς την πόλιν μας 40 Άγγλοι
  Πιάαχοποι τής τιαρά τα Λονδίνον
  πόλεως ΕίοηίΊιοιΐδβ. Επι
  κεφαλής τούτων είναι οί άρχηγοί
  ΊΛτβ
  VI.
  Α. ΙΜγ χαί Κ. Ε
  Κν3Π5 καθηγηταί είς τί ·ν7.7θ1ΐϊ
  £β Γοΐΐββ:© τής πόλεως ταύτης.
  Τούς Άγγλους Προσχίπους έ-
  χαιρέτισαν άνελθόντ.ς επί τοθ
  πλοίου β Περιφερειαχός Έφορος
  χ. Στυλ. Κατιχάχης χαί δ Τοπι
  χός χ. Βαρββράχη; ώς χαί Άρ
  χηγοί των Προσχοπων Ηρακλεί¬
  ου. Είς την αποβάθραν είχε τταρα-
  ταχθή τμήμα Προοκόπων καί Ναυ·
  τοπροσχόπων τής πόλεώς μας χαί
  ή φιλαρμονιχή τοθ Δήμου, τής
  οποίας προπορευομίνης, οί Άγ¬
  γλοι Πρόσκοποι χαί οί ίδιχοί μας
  παρήλασαν καταλήξαν«ς είς τό
  ΠροσχοπεϊΌν. Καθ' δλην την δια
  δρομήν είχε αυγχεντρωθή πλήθος
  κόσμου τό οποίον χαί κατεχειρο-
  κρότησε την εμφάνισιν των ξένων
  έπιακεπτών μας.
  Την μεσημβρίαν οί Άρχηγοί
  των "Αγγλων ΙΙροαχόπων συνο
  δευόμενοι χαί υπό των ενταύθα
  Προσκοπικών Άρχών επεσκέφθη
  σαν τόν Πρόξενον τής μεγάλης
  Βρεττανίας κ. Μιχ. Ήλιάδην τόν
  Νομάρχην κ. Μάρκελλον χά Ι τάν
  κ. Δήμαρχον. Τό άπόγευμα άνε-
  χώρτ,σαν διά Κνωαάν 8ποκ έπε
  σχέφθησαν τάς αρχαιότητάς χαί
  χατισχήνωοαν είς την ίπαυλιν
  Άριάδνη. Είς τάς 8. 30 μ. μ.
  ϊιωργάνιοοαν πρ&σχοπιχήν φω
  τιάν ιίς την χαταοχήωσ[ν τ
  εις την οποίαν παρέστησαν οί Πρό
  σχοποι *αί αίΌΣηγοί Ηρακλείου
  ώς χοΐ πολύς κίσμος. Σήμερον
  την πρωίαν έπιστρέφοιιν είς την
  πόλιν μας πρός επίσκεψιν των ά-
  ξιοθεάχων καί τεΰ Μουοείαυ. Την
  μιαημβρΐαν πληρζ,φορτ,ΰμιθα ότι
  θά πα^αβέση είς, τούτους γεθμα
  έ Δήμος Ήρακλείιυ, τό
  II
  άπό¬
  γευμα Ηά καταθέσουν στεφάνους
  είς τούς τάφους των'Άγγλων στρα
  τιωτων χαί είς τάν Άγνωστον
  Στρατιώτην. Οί Άγγλοι Πρόσκο
  ποι σιινοδεύονται υπό τοΰ ΤοπικοΟ
  Έφόρου Προσχόπων Κηφισίας χ.
  θ. Μαυροκορδάτί,υ δστις είναι χαί
  ξεναγός των. Ανεχώρησαν έξ Αγ
  γλίας είς τάς 5 ' Απριλίου. Έ
  φθασαν είς Έλλάδα διά τουριατι
  κοθ ατμοπλοίου. Έπισκί^θι;σαν
  χήν 'Μάχην, ϋρίβεζαν, Ίτέαν.Δΐλ
  φούς, Κατάχωλον χαί εκείθεν δι
  αύτοχινήτουτήνΤρίπολιν,τόΆργος.
  Μυχψας, Έηίδαυρον, Κόριθον
  και Αθήνας. Έδω χελειώνει τό
  πρόγραμμα τής έχδρομής των χαί
  άπόψε άναχωροθν έξ Ηρακλείου
  μέ τουριστιχόν ατμόπλοιον, διά
  Μασσαλίαν. Έχφράζονται ένθου
  σιωίώς διά την Έλλάδα καί την
  αποδοχήν τής οποίας έτυχον, θαυ
  μάζουν τάς αρχαιότητάς μας |ξε.
  φράσθησαν ϊέ μέ πλήρη ίχανο
  ποίησιν διά τούς συναδέλφους των
  προσκόπους τοθ Ηρακλείου.
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  ΤΟΥ κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Σήμερον αφικνείται είς Χανία
  ο Κυβερνητικάς Έπίτροπος τής
  Ε,Ο.Ν. μ. Κανίλλοπουλο;. Την
  πρωΐαν τής αυριον Οεμπτης θα
  φβασιι Είς Βάμον, Σφακιά καί
  Γεωργιουπολιν την εσπέραν δέ θα
  αφιχθη είς Ρέθυμνον- Την Παρα-
  βΜΚυην, 2ιπν Απριλίου θά φθάση
  είς £πηλι, Νέλαμπες, καί την έ
  σπεραν θα επιστρέψη είς Ρέθυ
  μνον. Τό Σάββατον, 22αν Άπρι
  λίου, 8α
  , ρ
  και θα έπιθεω
  ρήση τού; οχημΛτιομευς Πρινων,
  Άρκαύιου, εί; ϋ τό Ρεθυμνον
  θά γίνη ουγκεντίωσι; δλων των
  σχηματισμών. Γήν Κυριακην 23ην
  Απριλίου θα έπιακεαθό τό ΙΙερα
  μα, τό Ηρακλειον, ένθα καί θά
  γίνη συγκέντρωσις. Την Δ·υ
  τέραν 24 Απριλίου 6α επιβκβ
  τβν "Αγιον Μύρων», *«»
  οτβν, Μοίρε; κβιί Ηράκλειον, την
  δέ Τρίτην 25ην Απριλίου τους
  οχημοττισμού; Πύργου, Καστέλλι
  ου, Βιάννου καί Ηρακλείου. Την
  Τετάρτην 26ην Απριλίου θά επι
  θεωρηθή τα τμήματα Κνωσού καί
  Νεαπόλει)γ, ένθα τό άαόγϊυμα θά
  γίνη συγκβντρωβις. Την 26ην Ά
  πριΜβν. θα παρβμκίνη βίς "Αγιον
  Νικόλαον, την Δέ Πεμπτην 27ην
  Απριλίου θά έπιθεωρήση τα τμή
  μαΐα τής πβλενς καί ε!ΐα θά άνα
  χικρήση βι' Ίβραικτραν. Την Πά
  ρασκευήν θά φθάση είς Σητείαν
  το ώεΣαββατον καϊ Κυριακήν θά
  έπιθεωρηση τα τμήματο» τβϋ όοο
  πβδίου Λασηθιου. Γήν Δευτέραν
  Ιην Μ«ΐου, θα έπιθίωρήση ν* τιιή
  ματα Νευς 'Αμαρι, Κουράτβς τί,ν
  ύε Τρίτην τα τβϋ Κβατελλίου
  Κανώανου καί Πβλβιοχώροΐί *'
  κεϊθβν ίέ θά επιστρέψη είς χ«ν,ί.'
  βπου καί θά παροιμεΐνη Τπν τ"
  ταρτην. Την Πεμπτην, 4ην Μ
  ό κυβερνητικάς ίπίτροπος θά
  3Π Πρωϊνή
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΣΥΗΕΚΕΝΤΡΟΟΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  (ΑΙ «ΑΛ1 ΙΟΔΑΛ ΣΚΑΦΙ
  Τ«ϊ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τελευταία τηλε¬
  γραφήματα έκ τού έξωτερικού άναφέ-
  ρουν ότι χθές την νύκτα συνεκεντρώ¬
  θησαν πρό τού Γιβραλτάρ καΐ άλλα
  γαλλικά πολεμικά. Τα έκεϊ όρμούντα
  ήδη σκάφη τού γαλλικοΰ στόλου άνέρ
  χονται είς 18.
  Παραλλήλως καθ' Άην την Μεσό¬
  γειον παρατηρούνται άπό τής χθές εκ·
  τακτα ναυτικά καί άεροπορικά μέτρα
  λαμβανόμενα άπό κοινού υπό τής *Αγ
  γλίας καί Γαλλίας.
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟ!
  ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΠΕΡΙΠΛΕΕΙ ΤΗΝ ΜΑΛΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς υπαρχού¬
  σας πληροφορίας όλόκληρος ό άγγλι-
  κός στόλος τής Μεσογείου περιπλέει
  την Μαλταν.
  Ό στόλος εκτελεί περιπολίας είς
  εύρείαν άκτίνα συντεταγμένος είς τά¬
  ξιν μάχης.
  Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΓΓΕΡΗΣ;
  ΤΙ ΕΠΙΖΗΤΕΙ Ο ΑΞΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν¬
  ταποχριτοΰ μ«ς). — Αναφορικώς μέ
  την παρατηρουμένην άπό είκοσιτετρα-
  ώρου στρατιωτικήν δρνστηριότητα των
  "Αγγλων καί Γάλλον είς την Μεσό¬
  γειον, νεώτεραι πληροφορίαι τονίζουν
  ότι τα μέτρα ταυτα δέν είνε άσχε-
  τα μ έ φήμας ευρύτατα κυκλοφορούσας
  καθ» άς ό άξων πιέζει τόν στρατηγόν
  Φράνκο νά ζητήση την απόδοσιν τής
  διεθνοθς περιοχής τής Ταγγέρης.
  Πρός τούτο μάλιστα, έξακολουθεί πε¬
  ρί την ζώνην ταύτην ή συγκέντρωσις
  ίσπανικών στρατευμάτων είς τα όποία
  ώς φημολογεϊται μετέχουν καί σώμα-
  τα τινά λεγεωναρίων.
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΑ ΠΡΟΒΑΑΗ
  ΑΗΪΙΒΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΗ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 18.Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είδήβεις
  έκ Γερμανίας άγγέλλουν ότι τό Ράϊχ
  απαντών είς τό δϊ,άγγεχμα -ού Ι»ού-
  σβελτ θά υποβάλη σειράν άντιπρο-
  τάσεων αΐτινες θά συσχετίζωνται καί
  μ έ τάς (κεκδΐΜήσεις τής Γερμανίας ί-
  πΐ των άποικιών.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΚΛΗΘΗ
  ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού,άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωΐερικού ότι οί είς Μπούργκος
  πρεσβευταί τής Γαλλίας καί Αγγλίας
  επέστησαν τήν^ προσοχήν τού στρα,τη-
  γού Φράνκο επί των κυκλοφορουαών
  φημών ότι ή Ισπανία κατά σύστασιν
  τού άξονος προτίθεται νά καταλάβη
  εντός ολίγου την Ταγγέρην.
  ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΚΑΒΗΣΥΧΑΣΤΙΚΛΙ
  ΒΕΒΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τοθ άν-
  ταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι ^ πρός τό Αθηναϊκον πραχτο
  ρείον άναφέρουν ότι ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Ίσπανίας κ. Γιορντά
  να έδωκε χαθηαυχαατιχας βεβαιώαεις
  είς τόν στρατάρχην ΙΙεταίν επί των 1
  " προθίαιων* *