97181

Αριθμός τεύχους

5144

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟίΜΑΙ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΠΤΗ
  20
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ1 84ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 514*
  ΥΗΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Α1ΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Κ11 ΣΥΓΙΡΟΝΙΣΜΕΝΛΙ ΦΥΛΑΚΑΙ
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  αναφέρουν ότι εδημοσιεύθη
  Βασιλικόν Διάταγμα διά τοΰ
  όπβίβυ ίδρύονται είδιχά τα·
  μεΐα ανεγέρσεως διχαστι-
  κων μεγάρων καί συγχρόνων
  φυλακών είς τας εΐχοσι με¬
  γαλυτέρας πόλεις της χώρας.
  "Αλλαι πληροφορίαι άνέφε-
  ρον κρβχθές ότι έχορηγήθη-
  έγκληματιων καί τόπβι δια
  φθοράς. Έγκαταλελειμένοι
  οί τρόφιμοι των φυλακών είς
  την κόλασιν δπβυ έκρατοϋν
  το,πεταγμένβι είς αύτούς τούς
  τάφβυς κατεστρέφβντο καί
  σωματικάς καί ψυχιχώς.
  Αυτήν την άπό πάσης «πό
  ψεως αθλίαν κατάστασιν διε-
  πίστωσεν ή σημερινή Κυβέρ
  οαν σημαντικαί πιστώοεις διά νησίς. Καί όχι μόνον δέν έ-
  την αποπεράτωσιν των άγρο δίστασε νά την αναγνωρίση,
  τικων φυλακών Άγυιάς καί νά την ομολογήση καί νά
  των άπομονωηκών τοϋ'Ηρα-.τήν φέρη είς φώς,'άλλά καί
  κλείου. Τό πρέβλημα έπομέ- δύρε -*, θάρρος καί τα μέσα
  νως τής άποκτήσβως εύπρε- νά την ανατρέψη. Διεκήρυ-
  δ
  ποϋς στέγης δια την Διχαιο
  ούνην καί φυλακών άνταπο-
  κρινομένων είς τάς άπαιτή-
  αεις τοΰ συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ, ευρίσκει πλέον την ο¬
  ριστικήν λύσιν τού χάρις είς
  τό ενδιαφέρον καί τάς προσ¬
  παθείας τής σημερινάς κυ¬
  βερνήσεως. Καί έχει τουτο
  μεγίστην σημασίαν. Αποτε¬
  λεί στοιχείον καί απόδειξιν
  τής συντβλουμένης είς την
  χώραν μας άναδημιουργίας.
  Ή Δικαιοσύνη, ώς είνε
  γνωστόν, έστεγάζετο είς οί
  κήματα παλαιά, έρειπωμένα,
  στκνόχωρα, άθλια άπό πάσης
  απόψεως. Καί ένω είχομεν
  ηάντοτΐ καί έχομεν δικαστάς
  αφοαιωμένους είς τό υψηλόν
  λειτούργημά των, προσηλω-
  μένους είς τό έργον των, δι¬
  καστάς μ έ αφάνταστον έργα
  τικότητα καί παροιμιώδη εϋ-
  θυκρισίαν καί ανεξαρτησίαν
  σκέψεως είς τάςάποφάσεις των
  έν τούτοις, ήΔιχαιοαύνη έχώ
  λαινκ. Διεξήγετο μέ καθυστέ
  ρήσιν. Έλειτούργει μέ άργόν
  ρυθμόν. Καί, τό σπουδαιότε¬
  ρον: Παλαιοτερον δέν ένέ-
  ηνεε τόν απαιτούμενον σεβα
  ο μόν. Διότι δέν ενεφανίζε¬
  το μέ τό πρβοήκον κΰρος,
  μέ την απαραίτητον είς επι
  βλητικότητα μορφήν. Διότι
  πολλάκις έμενεν άστεγος ή
  έστεγάζετο είς τρώγλας κυρι·
  ολεκτικά. Καί οί λειτουργοί
  τη; καί οί ύπάλληλοί της
  δέν είχον την ευχέρειαν τής
  κινήσεως καί τής άναπτύξε-
  ως ίλης τής έργατικότητος
  καί τής δραστηριότητος των.
  Φυλακαί έπίοης δέν ύπηρ-
  χαν. Οί ύπόδικοι, οί κατά-
  δικοι καί οί δι* οιονδήποτε
  λόγον έκτίοντβς^ ποινήν προ
  σωποκρκτούμκνοι, έστεγάζον
  το είτε είς παλαιούς τουρκι
  κούς στρατώνας, είτε είς φρού
  ρια άνήλια, ύγρά, σκοτεινά,
  είτε είς αλλα οίκήματα ανθ·
  υγΐίΐνά, οίκτρά άπό πάσης α¬
  πόψεως καί φυσικά τελείως
  άκατάλληλα διά τόν σκοπόν
  πού έχρησιμοποιοΰντο. Έ-
  τσι οί τρόφιμοι των φυλακών
  εατοιβάζβντο σαρδεληδόν, ε¬
  θάπτοντο ζωντανοί είς αύ·
  τούς τούς τάφους ,,πού ένεθύ
  μιζον την Β«βτ(λλην. Συν έ
  βαινβ δβ καί κάτι άλλο άκό-
  μη. Έρρίπτβντο συνήβως εί;
  τόν αυτόν θαλαμον έγκλημα
  τίαι καί κρατούμενοι επί πά
  ραδβίγμαπ διά χρέη, είχον
  δηλαδή κοινήν διαμονήν
  καί ουμβίωσιν οί κολασμένοι
  τή;
  κβινωνίας, τ'
  μέ τβύς
  άνθρώπινα
  άνθρωπον;
  πβύ είς μίαν δικαίαν πολιτεί
  «ν δέν θά έγνώριζαν ποτέ
  την Ιυραν της φυλβκής. '-
  τσι αί φυλακαί άντί νά άπβ
  τελβΰν τόκους οωφρβνισμβδ
  χαί επανορΒώσεως των χαρα
  άπέββιιναν φυτώρια
  η ρψη. Διεκήρυ
  ·£ 07 «ν » ν
  V
  ιε>
  ςεν ότι οεν εχομεν ουτε δι
  καστήρια, οΰτε φυλακάς. Καί
  υπεσχέθη να δημιουργήση.
  Έκράτησε δέ την υπόσχεσιν
  της· Είς πλείστας πόλεις—καί
  είς τό Ηράκλειον, άνεγεί-
  ρονται ήδη καί δικαστικά
  μέγαρα καιί σύγχρονα κτίρια
  φυλακών. Μέ τα έσοδα δέ
  των είδικων ταμείων, των
  οποίων την σύσταοιν προβλέ-
  ττει τό δημοσιευθέν Βασιλι¬
  κόν Διάταγμα, 8ά κατορθω-
  θή ή κατασκευή είς όλας τας
  μεγάλας πόλεις τής χώρας μας.
  χαί δικαστικων μεγάρων χαί
  φυλακών. "Ετσι μετ' ολίγα
  ϊτη ή Δικαιοσύνη θά στεγά
  ζεται παντοΰ είς μέγαρα επι
  βλητικά, μεγαλοπρεπή. άνε·
  τα. Καί μέ την εμφάνισιν
  της αυτήν θά εμπνέη τόν
  σεβασμόν, την επιβολήν,
  την εκτίμησιν καί την πί-
  σιν τού κοινοΰ. Θά έχη δέ
  καί την ευχέρειαν τής ταχεί
  άς ενεργείας καί τής «προ-
  σκόπτου δράσεώς καί λει-
  τουργίας. Καί θ' άνταποκρί-
  νεται εύχερέατερον πρός
  τόν υψηλόν πριορισμόν της.
  <&ά ύπάρχουν έκίση; φυλα¬ καί ύγιεινχί, άβφαλεΤς άνε- τοι, οπου οί κρατούμενοι θά ειμπορούν νά μκνθάνουν μί¬ αν τέχνην, θά 'διαπαιδαγω- γούνται, 8ά μορφώνωνται καί θά γίνωνται καλαί πολΐ ται ώστε έξερχβμενοι νά εί¬ ναι χρήβιμοι καί είς τβύς εαυτούς ι ών καί είς την κοι¬ νωνίαν. "Λλλωστε, θά έχουν την παρακολούθησιν των εί- δικών έταιριών προσταβίας άποφυλακιζομένων πβύ ίδρύ οντκι ήδη παντοϋ μέ την πρωτοβουλίαν χαί ενίσχυσιν τής Κυβερνήσεως. Είμποροΰ μέν έπομένως νά πιστεύω¬ μεν ότι χάρις είς τα μέ- τρα τα έποΐα λαμβάνει ή δή ή κυβέρνησις ή δικαιο¬ σύνη θά παγιωθη απολύτως καί ή έγκλημκτικότης θά εκλείψη άπό την χώραν Καλλιτεχνική ζωή. ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ Είς τό έργον τού; «Ευα—Λίνα, Δυό σε μία». Αυριον ό θίασος της κ. ΚατερΙ- νας Άνδρεάδη άνεβάζει τό τΐε-ρΐ φηιιον έ'ργον τού Λουΐτζι Πιραν τέλλο «ΕΟί—ΛΙνα δυό σέ μιό» μέ τό όιτοϊο σημειώνει μιά έξαιρετι κήν έηιτυχΐα. Έττ' εύκαιρία δημο σιεθομε οημεΐωμα τής μεταφοα στρΐας τού Εργου Δίδος Μιρ. ΟΙ κονομΐδου είς τό όιτοΐον δΐδε ται μία σκιαγραφία τού μεγάλου συγγραφέως καί μία έξήγησ.ς τού έγου τού. Τό νέο Εργο, πού άνεδάζει τίς ήμέρες αύτές ό θίασος τής κ. Άν δρεάδη καί πού θά μάς δώση την εύχαιρία νά γνωρίσουμε κάπως κα λύτε&α τή μεγαλοφυία τοθ Πιραν τέλλο, μάς δίνει καί την εύχαρί στηση ν' άσχολτ( Οοθμε λίγο μέ τή ζωή καί τίς ίδέ άλ αυγγραφία. Γήθ ( μ γ μ ίδέες τοθ μεγάλου «Γεννήθηχε τδ 1867 στδν Άχρά γαντα τής Σιχελίας». θά θέλαμε μέ χάθε θυσία ν' άποφύγουμε την χοινότοπη αυτή πληροφορίαι, άν έπρδχειτο γιά Εναν όποιοδήποτε άλλον συγγραφία, δχι δμως προ κειμένου γιά τδν Πιραντίλλο. Γεν νήθηχε στδν Άκράγαντα, χι' αύτδ θάπρεπε νά τραδήξει την προσοχή μας γιατί δέν είνε ίνα δποιοδή ποτε δνομα' είναι μιά πολιτεία φιχτά δεμένη μέ τδν πολιτισμδ καί την ίστορία μας, είναι μιά πολιτεία τής «Μεγάλης Ελλάδος» γιομάτη άπδ αρχαί* λείψανα, είναι ή«καλλίστα βροτεών πολίων» τοθ Ηινδάίθ'Λ Δέν θάπρεπε λοιπδν αύτδ νά μάς φίρνει πιό χοντά στδ συγγραφία, σάν νάχαμι μαζί τού χάποιο μακρυνδτατο πνευματιχδ δέ σμδ, "Ισως. Άς άφήσουμε τδν χά θένα νά τδ σχεφθεϊ δπως θέλει, χαί γυρίζον:»; τίς πλάτες στήφαν τασία πού δδηγεΐ σέ γλυστερά μο νοπάτια, ά; πατήαιυμε σέ πιδ σιε ρεό έδαφΐς. Είναι άπαραίτητο γιά νά νοιώ σει χανεΐς τό ϊργο τοθ μεγάλου συγγραφία, νά γνωρίζει μεριχά πράμματα άπ' τή ζωή τού. Καί άν άρχίσουμε άπδ τούς γονεΐς τού θά δοθμε πώς μέσα στίς φλίβες τού Ιρρεε αΐμα ήρώων, γιατί χαί δ πά τέρχς τού είχε πολεμήσιι γενναΐα πλάϊ οτδ Γαριβάλδη χαί ή μητίρα τού μέ τα Ιδία της τα χέρια ε*ρ ραψε τή σημαία πού θά σήκωναν τ' άδέρφια της σέ μιά έπανάσταση εναντίον των Βουρβώνων. Δεν πρί πει νά ξεχνάμε πώ; βρισχδμαστε σέ μιά έποχή πού ή Ιταλία πά λευε γιά φ ελευθερία χαί την Ενιοσή της. Τα παραδείγματα λοι πδν αυχά, δηως είνε φυσιχδ, ϊ- πλασαν την ψυχή τοθ Ηιραντίλλο γενναία χοιΐ τίμια. Ή οίχονομι- κή άνιση τής οίκογενι'ας τού ε¬ πέτρεψε στίν σιιγγραφία νά χάνη πολύ καλές σπουϊές χαί νά πάρη μέ μεγάλη έπιτυχία τδ δίπλωμά τού άπδ τό ΠανεπιστήμιοτήςΜπδνν παρ' δλες τίς άπαισιόδοξες προφη τεΐες τοθ πρώτου τού δασκάλου. ΙΙράγματι, τδν καιρδ που επρεπε πιά δ μικρδς Λουίτζι ν* αρχίση γράμματα, πήραν στδ σπίτι έναν δάοκαλο, γιατί χαθώς ήταν άδύνα τος φοβόνταν νά τδν στείλουνστά σχολεΓο. "Εφθασε λοιπδν δ κ. Φα σοθλος—αύτδ ήταν τ' ίνομα τοθ δασχάλου—χΓ άρχισε τα αοφά τού μαθήματα, ττοί» άλλη ύποχρέωση δέν έΐτίβαλλαν στδ μαθητή παρά νά γράφει δλη μερά «γιώτες» σ' σ' Ινα τετράδιο έπίτηϊες γι' αυτή τή δουλειά. δες χαί γιά Κι' αύτδ γιά βϊομά μήνες. Έξαντλήθηχε μιά μερά κ' ή ΰπεμονή τοθ φτω χοθ Λουΐτζι χι' έξομολογήθηχε κλαΕγοντας σΐή μητέρα τού πώς δέν αντεχε πιά νά κάνει «γιώτες» Οίαν δμως ή χ. Πιραντέλλο τόλ μησε νά πεΐ τοθ κ. χαθηγτιτοθ ν' άλλάξει λίγο τό πρέγραμμά τού αύ:4ς ίπισημδ'ατα τής απήντησε: —Τί θέλετε νά σάς χάνω; Τδ παιδί είναι λίγο χαθυατερημίνο... Είχε πίσει Φααοθλος! κάπως έξω δ κ. "£να γεγονδς πού είχε έ"ξ*ιρετι κή σημασία γιά τδν Ηιραντέλλο εί ναι δ γάμος τού. Άν ή Ιπίδραση τής γυναΐχας ίπαιξε πάντα σπου δαΐο ρόλο στή ζωή των μεγάλων χαλλιτεχνων, στδν Πιραντέλλο, ή έπίδραση αυτή αποτελεί Ισω; τδν κυριώτερο παράγοντα γιά την έξέ λιξη τής νοοτροπίας τού χαί γιά την κβλλιτεχνιχή τού δημιουργία. "Οταν ήταν άχδμη πολύ νέος, σχε δδν παιδί, δ Πιραντ'λλο είχε άρρχ βωνιαστεΐ μέ χάποια χοπέλλα, άλ λά πρίν άχδμα προφτάσει νά γίνει δ γάμος έσάλεψαν τα λογιχά της. Άπδ τδτε πέρασαν χάμποσα χρό νια. Ό συγγραφέας είχε έγχατα σταθεΐ στή Ρωμη, είχε γίνει γνω στδς στ&ύς φιλολογικ&ύς χύκλους, 8ταν χάποτε έλαβε Ινα γράμμα. Τοθ ίγραφε δ πατέρας τού πώς ή ταν χαιρδς πιά νά παντρευτεΐ χαί πώ; τοθ είχε 6ρεΙ μιά καλή νύφη Ό Λουίτζι δέχτηχε. Πήγεστήν Σι κελΕα' την ΐίδε τοθ αρεσε χαϊ την πήρε. Οί νιίνυμφοι εγκατεστάθη χαν στή Ρωμη. Χαρή στήν περιοιι σία που εί χαν χαί ά δυό μποροθ σαν νά ζοθν άνετη ζωή χωρΐς υ- λιχές στενοχώριες. Μέσα σ' ίξη χρίνια τδ άντρδγυνο άδ τρία παιδία, κι' δ Πιραντέλλο έργάστηχε δλον αύτό τδν χαιρδ σέ μίαν άτμδσφαιρα οίκογενιια- κης γαλήνης. Συνεργαζδταν σέ δάφορα περιοδιχά, δίνοντας κρι- τικές, μελέτες, χαί ποθ χαί ποθ χανένα διήγημα. Ή χαλλιτεχνι- χή παραγωγή τού ήταν μεγάλη, είχε γράψει κιδλας δυό ρομάντζα, τρείς τόμους διηγήματα, δυό χω- μωδίες, άλλά δλα αύτά ϊμεναν θαμ μενά ατδ βάθος τοθ συρτχριοθ τού. Δέ βρισχδταν χανένας γιά νά τα έχϊώσει, ήταν ή έποχή ποίι μίνο Ντ' Άννούνταιο δεχδντουσαν, έ ποχή πολύ δύσχολη γιά τούς πρωτάβγαλτου; πού είχαν μ' Εναν τίσο τρομερό άντίπαλο νά πάλαι- ψουν. "Επειτα άπδ κάμποσχ χρδ νια άρχισαν νά φεύγουν τα ίργα τοθ Πιραντέλλο άπδ τδ συρτάρι χαί νά παίρνουν τδ δρόμο τοθ τυπογραφείθϋ. Μόνον οί χωμωδί ες έμειναν, γιατί αΰτές είχανε σιαθιΐ ή αίτία νά "τσακωθιϊ δ συγγραφίας χάμποσες φορές μέ θεατρώνες χΓ ήθοποιούς, πράμμα πού τδν έχανι νά άπεχθάνεται χυ· ριολεχτιχά τδ θέατρο. Πενηντάρης μδνο άρχισε την καρριέρα τού ώς θεατριχδς συγγρα φέας! Ή ζωή έξακολουθοθσε νά χυ λάει πάντα ήσυχη, δταν μιά μέ ρα ήίθε ή τρομερή εΐδηση: Μα ζί με την άπόλυιη οίχονομιχή χαταστροφή 'τοθ πατέρα τού, δ αυγγραφέας έχανε εντελώς την άτομιχή τού περιουσία, χαθώς χαί την προΓχα τής γυναίκας τού. Ή δυσΐυχία εχτύπησε την πόρτα τής οικογενείας Ηιραντέλλο. Ή γυναίχά τού έπεσε γιά έ φτά μήνες παράλυτη στδ χρεβ βάτι χι' δ ΐδιος άναγχάστηχε νά ζητήαει άμέσως θέση χαθηγητοθ χαί νά παραδίδει μαθήματα ίτα- λιχών στ&ύς ξένους. Πλάϊ σ' αύ τή την άχαρη δουλειά διπλασία- σε την πνευματιχή τού "παραγωγή χι' ειαι μέσα στή δυστυχία, γεν «ήθηχε τδ ϊργο πού "τοθ χάρισε την παγχδσμια φήμη: δ «Ματίας Πασχάλ». "Οταν δ Ηιραντέλλο ήρχισε νά γίνεται γνωστδς χι' Ιξω άπδ τα δρια τής πατρίδας τού, ή γυ- ναΐχά τού αίσθάνθηκε ξαφνιχά πώς τόν Ιχανε.Αύτδς ζοθσε σ'Εναν πνευματιχδ χδσμο πού δέν τής ά νήκε χαί πού δέν μποροθσε νά τδν χαταλίβει, ίπικοινωνοθσε μέ πλά σματα τής φαντασίας τού πού αυτή ίνοιωθε δτι τοθ άπορροφοθσαν τή σχέψτ] χαί τέλος ϊβλεπε πώς δ άντράς της έρχδταν σ' έπαφή μέ τδ χοινδ, χαταλάβαινε πώς Εεν μποροθσε πιά νάναι άποχλειστι χά διχδς της. Καί τδτε άρχισε νά τδν χατηγορεΤ γιά πράξεις πού αυτδς οΰτε είχε χάνει, οϋτε είχε χάν φαντασθεΤ, χι' ϊσο αύ τδς προσπαθ&Οσε νά την πείσει γιά την άθωότητά τού, τόσο αύ τή τουχανε σχηνές έξωφρενιχές Καί τδτε αυτή ή τρομερή χά- τάσταση ωδήγησε τδν συγγραφέα νά σχιφθεί χάτι πολύ άληθινδ Ηοιά είναι ή πραγματικότης, άν έγώ γι' αυτή τή γυναΐκα δέν είμαι αύτδς πού πραγματικά εί μαι, άλλά ίνας άλλος τίσο δια- φορετιχός, ίχανδς γιά τίσ5 φρι- χτές πράξεις, γιά τδση μεγάλη ύποχρισία; Κι' δμως αυτή είναι πεπεισμέ νη δτι είμαι δπως αυτή μ' ίχει δημιουργηθεν άπιστος, έλεεινδς, δποχριτής χαί θάταν ίκανή νά σχοτωθεΐ γιά νά τδ αποδείξει. Τδ σ.ιμπέρασμα είναι δτι έγώ εί μαι άπδ τή μιά μεριά αύτδς πού πραγματιχά είμαι, χι' άπδ την άλλη δπως αυτή μέ νομίζει, δυό πραγματιχδτητις' λοιπδν. "Εισί άπδ την Ιδία τή ζωή τοθ μεγάλου συγγραφία γεννήθηκε τδ βάθρο τής χίχνης τού: ή σχΐ τιχδχης. Κι' αύτό, πού πολλοί Ισως νο μίζουν δτι είναι μιά φαντασιο πληξία ή μιά παραξενιά τοθ συγγραφία, πρέπει νά χαταλά- βουν πώ; τδ ε*ζησε χαί μαρτύρη αε γι' αύιδ. Αύταπάτη λοιπόν, πλάνη νά νο μίζουμι δχι ϊχουμε μιά χαί μδνη, άχλόνητη προσωπιχδτητα. "Εχου- με δυό. έχουμε τρείς, Εχουμε πολλίς. Γύ?ω άπ' αυτή τή βασική θε ωρία τοθ Πιραντέλλο περιστρέ- φεται φυσιχά χαί τδ ε*ργο πού μάς παρουσιάζει ή σχηνή τής χ. Άνδρεάδη: «Ευα—Λίνα, δυδ σέ μία». ΜΙΡΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Τα διεθνή γεγονότα ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου (16. ύπηρεσία).— Ή προσοχή τής Γαλλικής Κυβερνήσεως .καθώς καί των διπλωματικήν καϊ δημοσιογραφικών κύκλων στρέ φεται την στιγμήν αυτήν πρός την Δυτικήν Μεσόγειον, 6που φαίνεται δτι συγκεντρώνονται οί κΐνδυνοι διά την είρήνην. Τουτο καταδεικνύεται καί έκ τοθ δτι τάς τελευταίας ήμέ ρας ένισχύθησαν α( ναυτικαι βάσεις τής ΓαλλΙας καί Αγ γλΐας είς τόν τομέα αυτόν, έ γένοντο δέ καί μεγάλαι κι νητοποιήσεις των ναυτικών καί άεροπορικών δυνάμεων των δύο Δυτικών Δημοκρατι ών. Κατά τό τελευταίον άλ λωσ— είκοσιτετράωρον αί Φή" μαι ώργίασαν ^κυριολεκτικώς Οΰτω ελέχθη δτι Ισπανικά στρατεύματα συγκεντρωθέν τα είς τό Μαρόκον επρόκειτο νά καταλάβουν την ελευθέραν ζώνην τής διεθνοθς πόλεως τής Ταγγέρης, καί 8τι συγ¬ χρόνως θά εγίνετο επίθεσις άπό ξηρας καί αέρος κατά τοθ Γιβραλτάρ. Πολλοί μάλι στα συνεδύασαν μέ την φή μην αυτήν καί τα γυμνάσια τοθ γερμανικοθ στόλου είς τα δυτικά παράλια τής Ίσπανί άς. Αί φήμαι πάντως δέν έ •πηλήθευσαν μέχρι τής στιγ μής. Πολλοί δμως υποστή ρΐζουν δτι εάν τα σχέδια τής Ιταλίας καί ΓεΡμανΙας καί ή δράσις τοθ Φράνκο έμα- ταιώθησαν, τουτο όφείλεται είς τό ότι ή Αγγλία καί ή Γαλ λία έκινητοποΐησαν εγκαίρως τόν πολεμικόν των μηχανι- σμόν. ΟΙ ΐδιοι κύκλοι τον( ζοον δτι οί κίνδυνοι ύφίσταν ται πάντοτε, απόδειξις 8τι τα μέτρα τής Αγγλίας καί Γαλ λίας δχι μόνον δέν έχαλαρώ θηοαν άλλά καί συμπληροθν ται συνεχώς. "Αλλο γεγονός, πού προ σελ κύει τό ενδιαφέρον . των κυ βερνήσεων Παρισίων καί Λον δΐνου, είναι ο έορτασμός τής πεντηκοστής έπετεΐου τής γεν νήσεως τοθ Χίτλερ. Διότι πι- στεύεται δτι τό γεγονός αύτό δέν θά πανηγυρισθή τοζμα, είρηνικά, μέ γαλήνην κσΐ τά¬ ξιν, άλλά θά συνδυασθί) μέ νέον πραξικόπημα τής Γερμα νΐας διά νά συνδεθβ μέ Ενα άλλο μεγάλο (στορικό γεγο νός καί νά λαμπρυνθή μέ μίαν νέαν νίκην τής Γερμανί άς. Πιθανοτέρον δέ θεωρεΐται δτι την ημέραν πού · συμπλη ρώνει πενηντα έτη ζωής ό Φύ ρερ, θά καταληφθή τό Δάν τσιγκ υπό τής ΡάΧχσβερ Έν έπΐσης γεγονός πού ένεποΐη σε βαθυτάτην αίσθησιν έν ταθθα καί είς τό Λονδίνον είναι ή απόφασις τοθ κ. XI τλερ νά τοποθετηθή τόν Φόν Πάπεν είς την πρεσβείαν τής Άγκυρας. Ό Φόν Πίιπεν, θε ωρεΐται ώς μία (σχυροτάτη προσωπικότης μέ έξαιρετικάς διπλωματικόςίκανότητας,δπως άλλωστε απέδειξεν ή μέχρι σή μερον έκπληκτική δρασΐς τού. Ή τοποθέτησίς τού δέ είς την πρεσβείαν τής Τουρκίας κρΐ νεται ότι αποτελεί μίαν σαφή καί έντονον εκδήλωσιν τής α¬ ποφάσεως τήΓερμαν(ας6χι μό νόν νά δημιουργήσ η στενάς σχέσεις μέ την Τουρκίαν άλ λά καί νά διεισδύση όπωσδή ποτε είς την Ανατολήν. Πιστεύεται δέ δτι είςτήνάνά πτυξιν μεγαλυτέρας δραστηρι ότητος των κρατών τοθ άξο νος θά συμβάλρ καίτό γε γονός τής προσχωρήσεως τής Ουγγαρίας, τής οποίας ό πρω θυπουργός καί ό ϋπουργός των Εξωτερικών ευρίσκονται ήδη είς Ρώμην, είς τό άντικομ μουνιστικόν σύμφωνον Βερολί νού—Ρώμης—Τόκιο. Τό δτι δέ ύπάρχει αυτή ή αντίληψις ά- ποδεικνύεται καί έκ τής κινη τοποιήσεως τοθ άμερικανικοθ στόλου Ι πρός τόν Ειρηνικόν διά νά παρεμποδίση ένδεχομέ νην δρασιν τοθ ίαπωνικοΟ σΐό λου είς βάρος των κτήσεων των άποικιών καί των πολε μικών βάσεων τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας είς την Άπω Ά νατολήν. Γενικώς 6μως πιστεύεται ότι ή κατάστασις δέν είνε σήμερον χειροτέρα άπόπρίν,χω ρΐς βεβαία νά παύση νά είναι κρίσιμος. Δι' αΰτό καί κυριαρ χεΐ ή αντίληψις δτι πρέπει νά παρακολουθήται μέ ψυχραι μίαν άλλά καί έντεταμένην προσοχήν έκ μέρους δλων. Ή λύσις άλλωστε τής κρίσεως δέν θά καθυστερήση επί πολύ οιαδήποτε καί άν είναι. Τα φυτώρια. Τετρακοσίσς χιλιάδας δραχ μών έχορήγησε τό ύπουργεΐ όν Γεωργίας, ώς πρώτην δόσιν διά την συντήρησιν των φυτωρΐων άναδασώσεως. Με τα Μνα δέ ή δύο μήνας θά χορηγήση κοΐ άλλα σημαν τικώτερα άκόμη ποσά. Ή ύ πόθεσις λοιπόν τής άναδασώ σεως δέν είνε πλέον άπλή φ λολογΐα ώς άλλοτε. Πνεται ττραιγματικότης. Ό αγών ύ· πέρ τοθ πρασίνου ένισχύεται μέ τα άπσραίτητα ϋλικά μέ σα. Έτσι δέν γεννάται πλέ όν ούδεμία άμφιβσλία ότι θά επιτύχη πλήρως, 8τι συντόμως θά αποδώση την πρώτην νί κην. Ή νίκη δέ αυτή θά εί ναι έθνική. Τό πράσινον, τα δάση, θά δώσουν υγείαν καί πλοθτον καί υγείαν είς τό έ θνος καί ώμορφιάν είς την χώραν μας. *** Τουριοτικά κέντρα Έλλειψιν ξενοδοχεΐων διε πΐστωσεν ό κ. ύφυπουργός Τύπου καί ΤουρισμοΟ είς τό Ηράκλειον, τα Χανιά καί Ρέ θυμνον καί τό Ψυχρό Λαση θΐου. Καί ή διαπίστωσις άν ταποκρίνεται βεβαίως πρός την πραγματικότητα. Άλλά μόνον ξενοδοχείον ΰπνου Ι χει Ελλειψιν ή Κρήτη; Δυστυ χώς Ιχει καί άλλας πολλάς καί σοβαράς έλλεΐψεις. "Ε χει έλλεΐψεις τουριστικών κ4ν τρών, λουτρών, δρόμων, όδη γών, ξενώνω^ είς μέρη πού προσελκύουν ξένους έπισκέ πτας. "Ελπίζομεν πάντως Οτι τώρα πού ώργανώθη ή ξενο δοχειακή πίστις καί έσυστη ματοποιήθη ή τουριστική πό λιτική θά θεραπευθοϋν Ολαι αί υπάρχουσαι άνάγκαι καί θά συμπληρωθοθν αί παρατη ρούμεναι έλλείψεις. *** Ή πρωτομαγιά. Ήρχισαν άπό ημερών καί συνεχίζονται μέ ζήλον αί προ ετοιμασίαι διά τόν μεγαλο- πρεπέστερον έορτασμόν τής εργατικάς πρωτομαγιδς. ΟΙ εργάται θά έορτάσουν καθ* δλην την χώραν, την άφιερω μένην είς την εργασίαν ήμέ ραν υπό την προστασίαν καί μέ την συμμετοχήν τοθ Κρά τους καί ά&ελψωμένοι μέ τούς έργοδότας. Είναι καί αύτό μία απόδειξις τής έπελ θούσης βαθείας μεταβολάς είς την χώραν. "Αλλοτε ή πρωτο μαγιά ήτο ήμέρα συγκρού· σεων έργατών καί κράτους, «μαχητικών έκδηλώσεων», τα ραχών καί αίμάτων. Τώρα εΤ ναι ήμέρα γενικής χαρδς καί πανηγυρισμοθ. Τό σημερινόν κράτος έδωκε θέσιν καί δικαι ώματα είς τόν εργάτην. Τόν συνεφιλίωσε μέ τόν έργοδό την. Καί εξησφάλισε την γα λήνην είς την %ώραν.

  ΑΠ0ΡΘΩΣΙ8
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Θ
  ασος ΚατερΙνας Άν%ρεάδη.— Σή
  μερον Πέμπτη: 2 έζαιρετικσΐ πο
  ραστάσειζ. Άπογευματινή ώοα
  μ. μ. μέ δρ. 20-15-10 ή δισσκε
  δαστική κωμίόδία τού Νόελ Κά
  ουαρτ «Ή, κυρίαι ΜαρκησΙα επι
  στρέφει,..> "Εσπερινή ώρα 10 μ. μ
  ή θαυμασία κωμωδΐα τού Ίσπα
  νθ" συγγραφέως Μαρτινέθ Σιέρ
  0α: «Άνοιξιάτικο ρωμάντζο». '(
  Μαρτινέθ Σιέρρα είνε γνωστό
  είς την Έλλάδα καϊ άπό τό «Τρα
  γοϋδι τήςκούνιας» τιοϋ παΐχθηκε
  είς τό Βασιλικόν θέατρον πρό έ
  των. Προσεχώς: τό £ργον τού με
  γάλου Ίταλοϋ συγγραθέως Πιρα"
  τέλλο: «Ευα καϊ ΛΙνα·.
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  "Εναρξις την Δευτέραν 24 'Λπρι
  λ(ου μέ την όπερέττσν θαθμα: «Ο
  Οΰσσάροι της Φρουρδς». Μέ του< Μάγδα Σνάιδερ, Πάουλ Κέμπ. ΜΙΝΩΑ.—Σήϋερον ίνα δραματ κό άριστούργημα «Αλκατράζ». Έκαστην Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμ -τη, Σάββατο, Κυριακή ώρα 6,30 άπογευματινή, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμδς Αθηνών 20ης Απριλίου. "«ρ« 12 25 Γήμα—Έθνικος υ μνος-Ύμνος Νβολαίας-'Υμνος 4ης Αϋγούστου. 13 Ποικίλη μβυσικη (ίίσκβι) 13 30 Χρπμοιτιστήριβν-Είδησεΐί 13 45 έλαφρά μουσιχή. ("Υπό τής δρχήστρας Σεϊτανίδη — Βισβάρδη). 14 45 Ιίδήοίΐς. - Μετεοαρολογι Μόν δελτίον. 19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις άγοράς Πειραιώς. "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθη νών. 19.20 Ή ωρ« τού ηαιδιοΰ, 91.50 Έλαφρο τραγοΰδι (Δίσκοι) 20. Ή ώρα τού άγρότου. Άνακοινώσεις καϊ είϊήσεις πρός τ&ύς αγρότας. 20.50 Δημοτικβ Τραγοΰδι. (Υπό τοθ Όμίλου Κυριακάτη) 20.50 ΕΙδήοϊΐς—μετεωρολογιχον Δελτίον. 21.05 Μουοιχη χοροΰ (Δισκοι). 2130 Όμιλί«: «Ή χαρακτική ατή διεθνή τέ χνη» υπό τοθ έν Παρισίοις γνω στοθ Έλληνος χαράκτου καί ζω γράφου κ. Δημ. Γαλάνη. 21.45 «Συμψωνιχη Όρχήστρα τού Σταθμοϋ. ('Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Ευαγγελάτου). 23 15 Έλαφρο Τρκγοΰδι. Γ (Υπό τής Κ?ς Χούλας Στήβενς Μουβική χοροΰ (Δίσκοι). 0 15 Τελευταίαι βίδήσεις. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα άπό τα συγκλονι- οτικώτερα καί τα πιό δρα ματικά έργα πού παρβυ· σίααε μέχρι σήμερον ή όθόνη: ΑΛΚΑΤΡΑΖ Τό έργο πού θά συγκι¬ νηθή κάθε ανθρωπίνη ψυχη. Πρωταγωνιστοΰν: ΑΝΝ ΣΕΡΙΝΤΑΝ ΤΖΩΝ ΛΙΤΕΛ Έτιί πλέον δΐπρακτον έγχρωμον Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ Κυριακή &ρα 2 μ.μ. όλό κλήρον τό έπεισοδιακόν: ΜΥΣΤΙΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Χ 9 ΣΗΜ: Δευτέρα — Τε¬ τάρτη — Πέμπτη — Σάββα τον καί Κυριακή &ρα 6 1)2 άπογευματινή. Μ ■ΊΚΡΟΒΙΟλΟΓΟΊ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΑΥΑ1ΚΝ- Μ1ΙΖ10ΕΓΑΙΗ Δέχεται ι!ς τό ίργαστή- ριον της |Πλατ·Ια Βαλιδέ Τζαμί!. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον' έ Λιηλβμίνον παρά λ ΐ ( Βλί Ένα θρησκευτικό άνάγνοοσμα. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ]ΙΟΥΔΑ 3*ον (τελευταίον) Καί ό Καίάφας προσέθεσε: —Τόσο τό καλλίτερο άν πε θάνη γιά δλο τό λαό γιά νά μή καταστραφή τό εθνος! Ό Ίούδας ομως μέ σφιγμέ νες τίς γροθιές άρχισε νά Μέ ήτΐατήσατε. ΜοΟ εΤχα τε υποσχεθή ότι δέν θά τοθ κάμετε κακό καί τώρα τόν θα νατώνετε. Δόστε τον πΐσω! ΠροχωροΟσε άπειλητικά. Ό Άννας, ψύχραιμος καί σκλη ρός, δέν κινήθηκε άπό τή θέσι τού. Διέταξε μέ ψυχρότητσ: — Άρκετά ώς έδώ. Βγάλτε έ"ξω αυτόν τόν άνθρωπο. Οί ίερεΐς έκάλεσαν τή φρου ρά καί ϋστερα άπό ζωηοά πά λη πέταξαν '« τόν Μούδα έξω άπό την αϊθουσα καί άπό τα άνάκτορα. Ό Ίσκαριώτης πλανήθηκε πολύ ώρα στήν πόλι. 'Υστερα άνέβηκε τό Όρος των "Ελαι¬ ών, πέρασε την κοιλάδα των Κέδρων κσί έφθασε στή Γεθση μανή.'Ενώ σταμάτησε έμπρός στόν κήπο, διέκρινε σ' ένα μακρυνό λόφο ένα μεγάλο σταυρό πού στέκονταν άνάμε σα σέ δυό άλλους. Ή άπελπι- σία τόν εΤχε κάμει σάν τρελλό. Άνέβηκε σ' ε"να έλαιόοενδρο καί κρεμάστηκε. Ήταν ή ώρσ τρείς. Έν τώ μεταξύ οί ίερεΐς εΐ- χαν, μαζέψει τα χρήματα πού εΐχε σκορπΐσει επάνω στό τρα πέζι. Ό Καίάφας εΐπε: —Δέν μποροθμε νά βόλου με τα χρήματσ αύτά μέ τόν ίερό θυσαυρό, άφοθ είνε ή τι· μή τοθ αϊματος. Ένας φύλαξ τούς πληοοφό ρησε 8τι εΐχαν βρή τόν Ίούδα κρεμασμένο στόν κήπο τής Γεθσημανή καί απεφάσισαν νά είδοποιήσουν τή γυναΐκά τού. Ή αποστόλη ούΐή άνετέ θη στόν καμπούρη. Βρήκε τή Λ(α νά συνομιλή μέ την έξα- δέλφη της καί τής ανήγγειλε τό σκληρόν τέλος τοθ συζύγου της. Ή ΛΙα στήν άρχή Ικλα- ψε, ΰστερα σκέφθηκε καί εΐπε: —Αύτά τα χρήματα μοθ άνήκουν. Δέν μπορώ νά τ' ά φήσω. Ή έξαδέλφη της καί ό καμ πούρης την επεδοκίμασαν. Την ωδήγησαν στόν Καΐάφα καί αύτός ενέκρινε νά ΒοθοΟν τα χρήματα στή χήρα τοθ Ίούδα. Ή Λ(α έκήδευσε τόν σύζυ- γό της καί ωδήγησε τό παιδί της στόν τάφο. Προσευχήθη κε γιά την ψυχή τοθ Ίούδα καί τοθ ΊησοΟ. "Υσΐερα επέ¬ στρεψε στήνΚαπερναούιι δπου ή ύπηρέτρια τής παρέδωσε δ λη την περιουσΐα της. Άνέ- θρεψε τό παιδί της καί τό έ¬ καμε καλό Ιμπορο. Μητέρα καί γυιός πέρασαν τό ύπόλοι πό τής ζωής τους εύτυχισμέ νοι, περιβαλλόμενοι άπό την έκτίμησι τής κοινωνίας. ΤΕΛΟΣ Προχήρυξις μειοδοσίας Ή 35η Ύπεραστική Κοινή Δ)σις Λεωφορείων αύτ)των ΝομοΟ "Ηρακλείου προκηρύσ- σει φανερόν μειοδοτικόν δια¬ γωνισμόν διά την κατασκευήν έξήκονια έννέα θερινών στο- λών Σταθμαρχών, Έλεγκτών, Οδηγών καί ΕΙσπρακτόρων καί προσκαλοθνται οί βουλό¬ μενοι δπώς προσέλθουν είς τό γραφείον τής Δ)σεως την 26ην τρέχοντος μηνός καί ώραν 5 μ. μ. 'ινα μειοδοτήσουν. Όροι συγγραφής καί λοι¬ πά σχετικά ευρίσκονται είς τό γραφείον τής Δ)σεως καί δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν. Διά νά δυνηθή τις νά συμ μετάσχτ) είς τόν διαγωνισμόν πρέπει νά καταθέση παράβο λον δρ. δέκα πέντε χιλιάδων ή έγγυητικήν επιστολήν άξιο χρέου, προσώπου. Έν ΉρακλεΙφτβ 17—4—39. Ό Διευθυντής Μά Σγουράκης Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τα έμπριμέ ϋφάσματα καί οί ουνδυασμοι τής νέας μόδας. Τά έμπριμϊ δφάσματα τής μί- δας έχουν σκοτεινό φίνχο, κατά προτίμησιν μαθοο, μαρόν ή μπλέ μχρίν. Στολίζονται μέ διακο- σμητικά σχέδια μάλλον μικρά χαί σέ ζωηρδ χρωμα. Μεταξύ αυτών ιδιαιτέρως προτιμώνται τα άνθη τοθ άγροΰ: μαργαρίτες, πακαρί τε{, μπλυί, μυγχέ χ.λ.π Έπίαης τα μικρά πουά, χαθώ; χαί τα διά φορα γεωμετρικά σχέδια. Γιά τίς σοδαρώτερες ή τίς ή λικιωμένες χυρΕες προορίζονται τα μαΒρα υφάσματα μέ πουά άΌπρα, γχρΐ ή μπέζ. Τό έμπριμέ *ίρεμα συμπληρώνεται μέ μία βέατα ή ζαχέττα τοί ίδίου υφάαματος. Οί νεαρές χυρίε; χαί δεσποινί δες, θά άναπληρώνουν εφέτος την ζαχέτΐα μέ Ινα κοντό μπολερό. Οί φοΰστες των έμπριμέ φορε μαΐων γαρνΕρονται έφίτος μέ π: έτες. Κορσάζ άζουσιέ, γαρνιρισμέ νο μέ ενα στενό γιακα άπό δ αν τέλλα. Τής μόδας είνε Ινα φόρεμα ά πό μάλλινο κρέπ σέ χρώμα μπλέ ρουά καί όμοιόχρωμο έπανωφόρι. Ή φοθστα τοθ φορέματος γαρνί- ρεται μέ πιέτες, ποϋ σχηματΕζουν Ινα λεπτό πλισσί Τό κορσαζ χαί τα μανίχια γαρνίρονται μέ σοθ ρες. Τα μανίκια είνε χοντχ χα' φουσκωτά. "Ενα μοντέλο πού προορίζετα γιά άπ9γ»υματινές έΐίσκέψεις % δεξ·ώσεις είνε άπό μεταξωτό, μα- λακό κρέπ μαροκέν, στολισμίνο μέ μικρά αυπρα πουά, χαί γαρνίρε ται μέ Ινα γιακαδάκι ασπρο λενζε ρί χαί ομοιες μανσίιτες. Για τό άπίγευμα έπίση; είνε ίνα ταγιέρ άτό μαθρο ταφΐα, τοϋ όποΕου ή ζαχέττα γαρνίρεται μέ δυο μεγάλα ρόζ ρε6:ρ. Μαλοθζα έπίσης ρόζ χαί χαπέλλο μαΰρο μέ ρόζ φιόγχο. Οί χρωμαϊΐσμοί τής μόδας εί νέ: μπλέ σάξ, συκλαμέν, μπλέ λα 6άντ κχί δλες αί άποχρώσεις πασΐέλ. Γιά τό πρωΐ μπέζ ροζέ χΕτρινο χαί γκρί πέρλ, 8αον ά φορα τά μονόχρωμα φορέματα Γιά τα Ιμπριμέ έπιτρέπεται μέγα λη ποιχιλία είς την έκλογή των χρωμάτων. ή Ντιστεγκέ ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ Ανωτέρα των Αθηναϊκον. Άσύγκριτα είς ποιότητα. Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν. ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Προτιμώμεθα άπό δλους διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς. ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Ι ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ Παρά τού ενταύθα Πρακτβρείου τής Έλληνι- κης Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνίαν Α. Ε. φέ- ρεται είς γνώσιν τεΰ κοινοΰ ότι εκανονίσθησαν τα κάτωθι δρομολόγια αναχωρήσεως δι' άεροπλά- νων: ΤΡΙΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. άναχώρησις 3.30 μ. μ. ΠΕΜΠΤΗΝ: άφφς 10 π. μ. άναχώρησις 3.30 μ. μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ: άφιξις 10 π. μ άναχώρησις 3.30 μ. μ. "Ωρα αναχωρήσεως τβΰ αύτοκινήτου διά τό αεροδρόμιον έκ των γραφείων τβΰ Πρακτορείου τής Έταιρίας (όδός Κβρωναίου παραπλεύρως Έ- μπορικοϋ Έπιμελητηρίου) εκανονίσθη η 2.45' μ.μ. Παρακαλοΰνται οί βουλόμενοι νά ταξιδεύσω- σι 2πως εγκαίρως κρατώσι τάς θέσεις των. _ Τηλ. 8.18 κ ΞΠΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒ1ΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΓΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟ! ΠΑΕΥΡΗ1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όίός Χάνδακος Ήβάκλειβν Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ Ταχύτης 18 μιλλίνν. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ- σμαχα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή1 νόν, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρ«ΝΤβριίβν ΑΜΑΜΠ. Β, ΚΟΡΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ 'Αραατχ θά βρήτε δλα τά νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων, Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. ΤψαΙ λογικαί. Κεμάλ Ατατούρκ ΣΤΑΠΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ "Αρμστρογγ 49ον Καί ταθτα λέγων έ Ρεούφ έξέ φραζε τά αίσθήματα ολοκλήρου τοθ τουρχιχοϋ λαοΰ εκείνην την στιγμήν. Ό Ρετέτ ήτο σύμφωνος Ό Άλή Φΐυάτ άπέφυγε νά έκφρ σθή υπό τό πρόσχημα δτ: μόλις είχεν έπιστρέψίΐ άπό την Μόσχαν χαί δέν είχεν άχόμη λάβει τδν χαι ρόν νά μελετήση την κατάστασιν. Ό Μουσταφά Κεμάλ άτιέφυγε νά δώση σαφή απάντησιν. "Εβλεπεν 5τι β χαιρός ?έν ήταν άκόμη ωρι μος διά νά θέα^ είς ενέργειαν τα σχέδιά τού. Έτιρεπε νά περιμένη. —Δέν βλέπω την ανάγκην τής συζητήσεως αυτών των θεμάτων! είΐτε. Κχί δταν δ Ρεοΰφ επέμενε νά ϊχη μίαν δήλωσιν περισσότερον σαφή χαί συγκεκριμίνην, έ Κεμάλ συνεχίζων την τακτικήν τής πά ρελκύςΐεως, είπε: —Δέν ίχω βλίψιις ώ; αύται πού άνεφέρα:ε. Καί θά προβώ είς δή λώσεις αυριον επί τοθ θίματος τούτου, ενώπιον τής έθνοσυνελεύ σεως » Οί άλλοι τρείς, ίκανοποιημένοι κατόπιν τής τελευταίας αυτής δή λώσεως, έθιώρηααν δτι τό θέμα είχεν έξαντληθή καί ίμειναν μαζί συνδιαλεγόμενοι φιλικά χαί πίνον τες ε"ως τό άπόγευμα. Την έπαύρι όν, δ Μουσταφά Κεμάλ, ώ; είχεν δποσχεθή, ωμίλησεν ενώπιον τής εθνοσυνελεύσεως. Έβλεπεν δτι ϊπρεπε νά χωρή ση σιγά είς την πραγματοποίησιν των σχεδίων τού. Ή άντιπολίτευ αίς ήταν ϊσχυροτέρα άπό δ,τι έ- φαντάζετο. "Επριπε νά περιμένη Καί περιμένων νά έχμεταλλεύεται τά γιγονότα. Μίαν έβδομάδα μετά την συν άν τησιν είς τό σπίτι τοθ Ρεφέτ, οί "Αγγλοι έκάλεσαν τον σουλτάνον ν' άποστεΕλη μίαν αντιπροσωπείαν έν Λωζάννη πρός συζήτησιν των δρων τής είρήνης, χαί τοθ άνέθε σαν νά επαναλάβη^τήν πρόσκλησιν καί είς την εθνοσυνέλευσιν τής Άγκυρας. Τό σφάλμα ήτο πολύ χονδροειδές. Τό άποτέλισμα ύπήρ ξεν άμεσον, χεραυνοβέλον. (συνεχίζεται) Αριθ. 13588. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου Εΰστράτιος Θεωδώρου Γαρεφαλάκης έν "Ηρακλείω έδρεύων κσί κατοικών. Προσκαλώ την έπισπεύδου σαν έν Αθήναις έδρεύουσαν Εθνικήν Κτηματικήν Τράπε ζαν τής Ελλάδος, τό 'Ελλη νικόν Δημόσιον, την Άγροτ κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος τούς έγγεγρσμμένους δανει στάς 1) Τό έν Ηρακλείω υπο κατάστηαα τής Έθνικής Τρα πέζης τής Ελλάδος ώς έκδο- χέα των δικαιωμάτων τοϋ Έμ μανουήλ Μ. Γαλανάκη έκδο χέως καί τούτου των δικαίω μάτων τοΰ Νικολάου Μ. Χα- ρωνιτάκη 2) Τό αύτό ώς άνω ύποκατάστημα τής Έθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος 3) τό Δημόσιον Ταμείον "Ηρακλείου καί 4) τόν Δήμον ΉρακλεΙ ου, ώς καί πάντα άλλον έχον τα τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ δρσχμών εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων πεντακοσ(ων(150.500) έκπλειστηριάσματος τοθ κατά την ύπ'αριθ. 13587 υπό χθεσι νήν χρονολογίαν έκθεσΐν μου άναγκσσπκοθ πλειστηοιασμοΟ έκποιηθέντος ακινήτου των: "Ελένης Ιωάννου Λουκαδάκη καί "Αννης Έμμ. Παπαδάκη τό γένος "Ιωάννου Λουκαδά κη κατοΐκων Ηρακλείου δπως προσαγάγωσι παρά τώ άρμο δ(φ δικαστηρίω παρ' φ γενή σεται ή κστάτοξις έντός τής νομίμου προθεσμΐσς τούς τί τλους καί λοιπά δικαιολογη- τικά των άξιώσεών των εγγρα φα καθ" δσον ή έκπρόθεσμος τούτων προσαγωγή έσεται ά παράδεκτος. Εγένετο έν'ΗρακλεΙωΚρήτης σήμερον την δεκάτην έβδόμην τοθ μηνός Απριλίου τοθ χιλιο στοθ έννεακοσιοστοθ τριοκο στοθ έννάτου (1939) Ιτους ή μέραν Δευτέραν καί έν τώ ένταθθσ καί παρά την οδόν Χάνδακος Ιδιοκτήτω συμβο λαιογραφεΐφ μου δι5 γ)ν είσ πρακτέο τέλη καί δικαιώμΐ το δραχμαί εκατόν δέκα πέν τε καί υπεγράφη -αρ' έμοθ. Ό Συμβολαιογράφος ΙΤ. 2 ) Ε. ©. Γ«ρ«φαλ*χης Άκριβές Αντίγραφον έν ΗρακλεΙφ αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ηρα¬ κλείου Β. Φ. ΚΟί ΜΩΓ. Ι ΚΡ ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθ. Δευτέραν ετέλεσαν τούς γάμους των είς τό χωρίον Άϊτάνια Πεδιάδος ό κ. "Ιω άννης Ν. Ξυδιανάκης καί ή δνΐς Σο<ρ!α Σ. Λασκαλάκη. Παράνυμ φός παρέστη ή κ. Ελένη Γιάννα ρη. θερμά συγχαρητήρια. ΒλΠΤΙΣΕΙΣ— Την «αρελθοθ. σαν κυριακήν ό δικηγόρος κ. Δ. Σταυριδάκης έβάτΐτισεν είς Μσ· γαρικάρι τό κοριτσάκι τού κ. Γ«· ωργΐου Α. Πετράκη ονομάσας αύ· τλ χίι211νην· ΕΙς,το0ς >ον6ΐ<; ««ι τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση· *** Γϋρω στήν πόλι. Τά ραντΐσματα τδν άμπελιών συνεχΐζονται έντατικά. —Είς δλα τά σημεΐα τής 6παΙ· θρου παρατηρεΐται όργασμός ώς πρός την άσχολΐαν αυτήν καί ο· λας συναφεϊς πρός την άμπελουρ γΐαν. —ΟΙ ύπαιθριόφιλοι πού είναι καί λιγάκι παρατηρήται τής γύρω ζωης 6χουν νά ποθν δτι τό θίαμα τοΰ συναγερμοΰ αύτοθ είνε γρα· φικόν. Ιδίως δέ τό εσπέρας πού οί άμπελουργοΐ έπιστρέφουν άπό τάς εργασίας των φέροντες τούς ψεκαστίρας καί τα λοιπά σύνερ- γά των, —Ζή-^ηαα τ?ΐς ημέρας προχθές καί χθές ή άφιξις των Άγγλων προσκόπων. —Των οποίων έξήρετο τό άρρβ· νωπόν έν συνδυασμφ μέ τόν πα¬ τροπαράδοτον βρεττανικόν χαρα· κτήροτ, —Πού πίρνει τά πράγματα καί μέ τόν ρεαλισμόν των άλλά καί μέ την ευγένειαν καί τό χιοθμορ, τά όποΐα χαρακτηρΐζουν κάθε Λ νώτερη κ"ί πολιτισμένη ζωή. — Κάλμα αύτές τίς ήμέρες μετα ξύ των διεθνολόγων, πού καταντα νά είνε δλος ό κόσμος άφοϋ φυ- σικά δλον τόν κόσμον ένδιαφέρει ή κατάστασις. — Καί ό λόγος εύνόητος: Περι- μένουν δλοι την απάντησιν είς την πολιτισμένην καί φωτισμένην μα· ζύ ίκκλησιν τοθ Ροΰσβελτ. —Άλλ' Μωι, πότε;... — ΑΙ όργανώσεις τής Ε.Ο.Ν, εύ ρίσκονται εν προετοιμασίαις διά την άφιξιν τοϋ κυβερνητικοΰ επι τρόπου κ. Κανελλοπούλου. —Έτιιζητεΐται συγκεκριμένως δ· πως άποκομισθοΰν καλαί έντυπώ σεις άπό την επιθεώρησιν την ο¬ ποίαν θά διενεργηθή ό κ. Κανελ λόπουλος. —Αΐτινες άλλως τε κοΐ προβ·1 ξοφλοθνται, λαμβανομένης όπ' 6· ψιν τής εργασίας ήτις συντελεί· ται είς δλην την οργάνωσιν τής Ε.Ο.Ν. καί άπό δλους τούς έντε ταλμένους. — Άπό την επιτυχίαν την όποΐ αν εΤχεν, ώς πληροφορούμεθα ή έκδρομή τής Ε.Γ.Ο.Η. είς Μακεδο νΐαν συνάγεται δτι ΛΕΙζει νά έπε κταθπ καί νά οργανωθή είδικώτε ρα τό έκδρομικόν πνεθμσ. — Οϋτως ωατε προϊόντος τοθ χρόνου νά καταστοϋν καί εΟ<ολοι καί οικονομικαί διά τό κοινόν αί τουριστικαΐ καί μορφωτικαΐ έκδρο μα(. —ΑΙ οποίαι σήιιερον παντοθ τοθ κόσμου άποτελοϋν ένδειξιν καί στοιχείον προόδου καί άναμορφώ σεως. —'Εκτός τοθ έκλεκτοθ κόσμου πού παρακολουθεΐ καθ" έκαστην εσπέραν τάς παραστάσεις τού θιά σου της κ. Άνδρεάδη. — Χειροκροτοθν ένθουσιωδως καί πρωταγωνΐστριαν καί συνεργάτας αυτής οί όποΐοι όμολογουμένως καταβάλλουν κάθε προσιτάθειαν διά νά άνιαττοκριθοθν είς τάς ά- παιτήσεις καί τοϋ κοινοΰ άλλά καί τής τέχνης πρωτΐσΐως. —Τάς παραστάσεις τιμοΰν τα κτικως οί κ. κ. Νομάρχης καί Δή μαρχος άποδΐδοντες ?τσι είς την παρουσίαν τοθ θιάσου έν Ήρα κλείφ καί μίαν Αναγνώρισιν έντβ λώς εξαιρετικήν των πνευματικήν καί καλλιτεχνικον τού ύκηοεσιών. ύ Ρβπορτΐρ —Τό «Άνοιξιάτικο ρωμάντζο» καί ό Μαρτινέζ Σιέρρα. Τά Μργα τοϋ Ίσπανοΰ συγγρα Φέως ΓρηγορΙου Μαρτινέζ Σιέρρα ϊχουν άιτό πολλά τώρα χρόνια πε ρασει στό διεθνές δραματολόγιο. Τό Άθηναικό κοινό τόν εγνώρισε άπό τό δΐπρακτο £ργο τού τό «Τραγοΰδι τής Κούνιας» πού έπαΐ χθη άπό τό Βασιλικό θέατρο στήν «ρώτη τού θεατρική περΐοδο. Έ ως τά 19'6 πού ό Σιέρρα — ήλικΐ άς τότε 35 έτών- ανέλαβε τή δι εύθυνσι ενός θεάτρου τής Μαδρϊ της, ή θεατρική τού παραγωγή ά νέβαινε σέ άρκετές δεκάδες ?ρ γων, τά νέα τού δμως καθήκοντα την πϊριώρισαν σημαντικά. Τό «Τραγοθδι της Κούνιας», οί «Ποι μένει,», τό <·ΚρΙνο άνάμεσα στ" αγ κάθια», ό «'Εραστής». ή «Βασιλεία τοθ θεοδ», ή «Σύζυγος τοθ ."Ηρω ος>. ή «ΚυρΙα ΠεπΙτα», ή «Μαμά»,
  είναι Από τά πιό Αντιιτροσωπευ
  τικά Εργα τοϋ Ίσπανοΰ συγγρα
  Φέως. Τό έργο, πού διάλεξε ή κ.
  ΚατερΙνα Άνδρεάδη είνε μιά χά
  ριτωμένη κωμωδΐα γεμάιη ανθρώ
  πίνη καλωσύνη καί αΐσιόδοξη άν
  τΙλ"ψι τής ζωής. Ή ρωμαντική δι
  άθεσις πού τό διαπνέει, τό λ&πτό
  αΐσθημα πού τό χρωματΐζει, τό
  πλουτίζουν μέ πρόσθετα θέλγητρα
  καί—δπως |λέει ό Μπέρναρ Σώ
  —«προκαλουν έκεΐνο τό ,αϊσθη
  μα πού έγγίζει τή συγκίνησι,
  χωρΐς την όποΐα τό γέλιο, δσο κι'
  αν είνε άκατάσχετο,εΐνε καταστρε
  πτικό καί θλιβερό». ***
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  σφθαλμίατρος
  Έτ-Ι τριακονταιτΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τά
  6·θαλμολογικ& ασνολουμ··
  νος, Βέχεται, τούς «ασχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό δοθαλ
  μιατρΐΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι τΑησΙον τής
  Πολυκλινιχθς Ήρακλείοκ.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  θΡΑθλιοι.
  55Ιον !
  Σκοπός λοιπόν ημών έστω ή ελάττωσις τοθ ά!
  ριθμοθ των σκοτεινων καί ή αύξησις των φω
  τεινών καί διά τουτο έπιφωνοθμεν.
  —Διδάξατε! Έκπαιδβύσατβ! Μορφώσατε! Τό δι
  δάσκειν καί απλήν ανάγνωσιν είνε Ισον τώ άνά
  πτειν φως.
  Πασ« συλλαβιζομένη λέξις σπινθηροβολεΐ.
  Αλλ' ό λέγων φώς δέν έννοεΐ καί χαράν, διό
  τι πάσχομεν καί έν τώ φωτΐ, άφοϋ καί τό φώς
  είς μείζονα δόσιν μάς φλογιζει. Έπειτα ή φλόξ εί
  νέ 6 έχθρός των πτερύγων.
  Θαϋμα μεγαλοφυές είνε νά φλέγεσαι καί νά έ
  ξακολουθής συγχρόνως ίπτάμετος.
  —Διότι καί διδασκόμενος καί άγαπών πά
  λιν πάσχεις. Ή ήμέρα γεννάται έντός των δα
  κρΰων.
  Οί φωτεινο! καί άν άλλο τι δέν έχωσι νά θρη
  νήσωσι, θρηνοθσι διά τοΰς έν σκοτία.
  Τα πάσχειν γεννφ την οργήν.
  Ένώ αί εύημεροθσαι τάξεις άποτυφλοθνται ή ά
  ποκοιμοθνται, διότι έχουσιν οΰτως ή άλλως κε·
  κλεισμένους τούς οφθαλμούς, τό μϊσος των έν δυ
  σπραγΐα τάξεων άνάπτει τήν,θιάδά τού έκ πνεύμα
  τος άδημονοθντος ή καί μοχθηροΟ, τό οποίον μα
  κράν καθήμενον ρεμβάζει καί τότε περιερχόμενον
  έξβτάζει την κοινωνίαν.
  Τρομερά τοθ μίσους ή έξέτασις αυτή.
  Εντέυθεν προήλθον οί φρικτοί έκεΐνοι κλύδωνες
  οϋς ώνόμασάν ποτε έν Παρισίοις (ακωβίνεια καί
  πρός οϋς οί καθαρώς πολιτικοί σάλοι παροβαλλό
  μενοι είνε παιδία!' οί κλονισμοί έκεΐνοι, οί ό-
  ιιοΐοι δέν ήσαν πλέον πάλη δυναστευομένου
  πρός δυνάστην, άνταρσία τής δυσπραγίας κατά
  τής εύημερίας.
  Έν τοιαύτη πραγμάτων καταστάσει τα πάντα
  καταρρέουσα
  Τα ίακωβίνεια είνε λοϊκοί κλονισμοί καί τόν έκ
  των τοιούτων κλονισμών κίνδυνον, δστις έπεκρέμα
  το τής Εύρώπης, έν φθίνοντι δεκάτφ όγδόω αΐώ
  νι, άνεχαίτισεν ή γαλλική έπανάστασις, ή εξόχως
  χρηστή αυτή τής ανθρωπότητος δράσις, διότι είνε
  δράσις πνευματική καί ώθησις ήθική δλης τής άν
  θρωπότητος.
  Ή γαλλική έπανάστασις, ήτις τίποτε άλλο δέν
  ήτο, ειμή τό (δεώδες έν πανοπλία, άνωρθώθη διά
  μιας καί τής αυτής βιαίας κινήσεως έφραξε
  την θύραν τοθ κακοϋ καί ήνοιξε την θύραν τοθ
  άγαθοθ.
  Προήγαγεν είς φως τό άληθές ζήτημα, άνεκή
  ρυξε την ελευθερίαν, άπεδΐωξε τό μίασμα, έξυγΐα
  νέ τόν αΐώνα καί έδόξσσε τόν λαόν. Δύναται νά
  λεχθή περί αυτής 6τι έπλασε τόν άνθρωπον δευ
  τέρσν ήδη φοράν, άφοθ έδωκεν αυτώ δευτέραν
  ζωήν, τό δίκαιον.
  (συνεχΐζεται)
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Ταμείον Έφέύρων Πολεμιστών
  Νομου Ήροιχλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των έν
  διαφερομένων 8τι την 7η* Μα·
  ΐου 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν συνήθη των δημο¬
  πρασίαν, διενεργηθήσεται έν
  τώ χωρΐω Τυμπάκι Πυργιωτίσ-
  λαιόδενδρον άνευ γής είς τόν
  αγρόν Μιχ. Παγγεράκη δρ.
  200.
  15) «Κυπαρισσάκια» 1 έλαι
  όδενδρον άνευ γής είς τόν ά
  γΡόν**ρας >Αργ' Μσράκη
  Ρ· ,κ σσσ(ασ, 1 έλαι
  % χ , έλαι6ξ;εν
  Ιΐ
  1
  ου των κειμένων έν τή όμω
  νύμω κτηματική περιφερεία
  καί είς θέσεις:
  1) «Κυπαρισσάκια»
  όδενδρον άνευ γής
  αγρόν κληρονόμων Ι
  μάκη δρ. 800.
  2) «Νεκροταφείον» 1 έλαι-
  όδενδρον άνευ γής είς τόν α¬
  γρόν χαραλ. Λαμπράκη δρ.
  100.
  3) «Μεζάρια» 2 ελαιόδεν¬
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  κληρονόμων Βασιλ. Ταβερνα
  ράκη δρ. 400.
  4) «Σφακίδια» 1 έλαιόδεν-
  δρον άνευ γής άνωθι τοθ ά-
  γροθ κληρονόμων Άντ. Σα·
  ραντουλάκη δρ. 300.
  5) «Σαραντουλαντώνη ποτα-
  μίδα» 2 ελαιόδενδρα άνευ γής
  είς τόν αγρόν Δράκ. Τζωρ-
  τζακάκη δρ. 800.
  6) «Μεζάρια» 1 έλαιόδεν·
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Έμμ. Σφυρινάκη δρ. 300.
  7) «Μετόχι» 4 ελαιόδενδρα
  άνευ γής είς τόν αγρόν κληο.
  Θεοχαρ. Κυδωνάκη δρ. 1500.
  8) «Κορωνέΐκα» 5 ελαιόδεν¬
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  κλήρον. Φιλ. Άνδρουλακάκη
  δρ. 4000.
  9) «Κορωνέΐκα» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Νικολ. Κυδωνάκη δρ. 1000.
  10) «Κορωνέΐκα» 1 έλαιό·
  δενδρον άνευ γής είς τόν α¬
  γρόν Γ. Χονδράκη δρ. 200.
  11) «ΣψακΙδια»,! έλαιόδεν
  δρον άνευ γτ)ς είς τόν πλησΐ
  όν τοθ φράκτου χήρας '· Πε"
  τειναράκη δρ. 1500.
  12) «Κισσανά» 1 έλαιόδεν-
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Μύρ. Κατσαράκη δρ. 500.
  13) «Μουσουργιανά» 3 έλαι
  όδενδρα άνευ γής είς τόν ά
  γρόν Έμμ. ΧριΛεοδουλάκη δρ.
  300.
  |4) «Μουσουργιανά» ί έ-
  έλαι
  είς^όν | ^κλη
  1
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Έμμ. Στυλιανάκη δρ. 1500.
  19) «Κυδώνι Άλωνι» 1 έλαι
  γής είς τόν ά-
  Άστρ. Κυδωνάκη
  20) «Μεζάρισ» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Πολ. Μηλολιδάκη δραχ. 300.
  21) «Μεζάρια» 1 έλαιόδεν-
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Γεωργ. Άρκουλάκη δρ. 200.
  22) «Σφακιδιά» 1 έλαιόδεν-
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  κλήρον. Άντων. Σαραντουλά-
  κη δρ. 500.
  23) «Βαθύ Ρυάκι» 1 έλσιό-
  δενδρον άνευ γής είς τόν ά
  γρόν Έμμ. Σκαντζάκη δρ.
  500
  24) «Ληόφυτο» 1 έλαιόδεν-
  δρον άνευ γής έντός τοθ δρό
  μου δρ. 200.
  25) «Σαραντουλαντώνη Πο-
  ταμίδα» 1 έλαιόδενδρον άνευ
  γής είς τόν αγρόν κλήρον.
  Άντων. Σαραντουλάκη δρχ.
  500.
  26) «ΔρΓ.» 3 ελαιόδενδρα
  άνευ γής είς τόν αγρόν κλη
  ρον. Σαράντ. Σαραντουλάκη
  δραχ. 120Ό.
  27) «Μουσουργιανά» 1
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
  ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
  Σχετικώς μέ τάς δημοσιεύσεις τής Αγροτικάς Τρα
  πέζης τής Ελλάδος καί τής Ενώσεως Γεωργικών
  Συνεταιρισμών Ηρακλείου επί τής προμηθείας υπό
  τής δευτέρας των ψεκαστήρω.- Οϊκου ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥ-
  ΛΟΥ, αΐτινες εγένοντο είς απάντησιν των δσων κα-
  τηγγεΐλαμεν ημείς, έκφράζομεν την έκπληξιν μας διά
  τό περιωρισμένον καί συγκεκαλυμένον υφος τής άπαν
  τήσεως, θά έπεθυμουσαμεν δέ παρακαλοθντες συνά-
  μα, δπως τόσον ή Άγροτική Τραπέζα δσον κσί ή Έ
  νωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών διά παρομο'ων δημο
  σιεύσεων πρός τό Κοινόν άπαντήσουν καί διαψεύσοον
  εάν δύνανται, επί των κάτωθι σημεΐων άτινα δυνά¬
  μεθα ν' αποδείξωμεν, ήτοι:
  Ιον) Κατά την ημέραν των δοκιμών τό δεΐγμα
  ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έθραύσθη δ(ς. την μέν πρωΐαν
  διερράγη ό όεροθάλαμος καί προσεκομίσθη νέος τοι·
  οθτος, τό δέ άπόγευμα έπαυσαν νά λειτουργοθν τα
  γρενάζια καί τό όλον άναδευτικόν σύστημα, έχρειάσθη
  δέ νά καλέση ό κ. Γιαννακόπουλος συνεργεΐον έκ τρι
  ών τεχνιτων τό οποίον έργαοθέν επί ω;>αν καί πλέον
  έπεσκεύττσε πλημμελώς τό βλαβέν δεΐγμα, έν' ω έν άν
  ιιθέσει τα ήμέ'ερα δείγματα ειργάσθησαν άπροσκόπτως
  άνευ τής παραμικράς βλόβης ή έμπλοκής παρουσιά·
  σαντα όλας τάς επιδοθείς ά τινάς ώριζεν ή διακήρυξις,
  αναφορικώς μέ τόν τρόπον τής κατασκευής, απόδοσιν
  έμβολισμών κ.λ.π.
  2ον) Πώς είναι δυνατόν νά θεωρηθοθν ανωτέρα τα
  ΡιεΙγμστα Παννακοπούλου άτινα έν αντιθέσει μέ τα (
  δικά μας, έθραύσθησαν δΐς κατά τάς' δοκιμάς καί εάν
  έστω ούτω συμβαΐνει, πώς είναι δυνατόν νά νοηθή ή
  άνωτερότης αυτών,
  3ον Προκειμένης τής επαναλήψεως τοθ διαγωνισμοθ
  έζητήσαμεν άπό τόν κ. Πρόεδρον τής Ενώσεως τό
  πόρισμα τής Τεχνικάς Έπιτροπής, πλήν οΰτος μάς ήρ
  νήθη τουτο, τό αίτιον δέν γνωρίζομεν.
  4ον) Ή διακήρυξις τοθ δευτέρου διαγωνισμοθ δέν
  περιεΐχεν τ' άπαραΐιητα τεχνικά στοιχεΐα ώς έδει,
  άλλ' ήτο είς πλείστα ούσιώδη σημεΐα άσαφής ωστε
  νά μή δύναται τις νά κατατοπισθή.
  5ον) Είς την δευτέραν δοκιμήν τα μηχανήματά μας
  δέν εξητάσθησαν πλήρως καί συγκεκριμένως δέν
  εξητάσθησαν, οθτε μεμονωμένως οϋτε έν λειτουργία
  τρείς άεροθάλαμοι μέ εμβολα καί βαλβίδες διαφορε
  τικής κατσσκευής καί φυσικά διαφορετικοθ άποτελέ-
  σματος, αναφορικώς μέ την πίεσιν καί πλείστα δσα
  άλλα σημεΐα καί ώς έκ τούτου δέν διεπιστώθησαν
  τα στιουοαιότερα πλεονεκτήματα των ψεκσστήρων μας.
  6ον) Έν' φ ό Οΐκος Γιαννακοπούλου προοέφερεν
  ψεκαστήοας τύπου ΣΦ1ΝΤΑ πρός δρχ. 1.250,—έκαστον
  ημείς προσεφέραμεν παρομοΐους πρός Βρχ. 715,— ή¬
  τοι επί 2500 τεμαχΐων ψεκαστήρων προέκυψεν δψελος
  υπέρ τής Ενώσεως έκ δρχ. 1.230.500.—. Ερωτώμεν
  καί παρακαλοθμεν την Άγροτικήν Τράπεζαν καί Έ¬
  νωσιν Συν)ρισμών ν' άπαντήσουν διατί, έν φ ή προ-
  σφορά μας ήτο μικροτέρα συνολικώς κατά 1.230 500
  δραχμάς καί τα δεΐγματά μας έργασθέντα κατά τάς
  δοκιμάς άπροσκόπτως. έπαρουσΐασαν όλας τάς έπιδό
  σεις άτινας κοθώριζεν ή διακήρυξις, δέν μάς κατεκυρώ
  θη ό διαγωνισμός μετ' έπαΐνου καί εύχαριστιών;
  7ον) Έν ώ ή παράδοσις Βλου τοθ άτιοληφθέντος
  ποσοϋ ψεκαστήρων έπρεπε νά έχη συντελεσθή είς τάς
  20 Μαρτίου τ. Ι. διατί μέχρι σήμερον οθτβ τό ϊ ήμισυ
  ποσόν εχει παραδοθή καί ποία μέτρα ελήφθησαν Εναντι
  τής έκπροθέσμου παραδόσεως;
  8ον) Ποία μέτρα ελήφθησαν έκ μέρους ιής Άγροτι
  κης Τραπέζης καί τής Ενώσεως Συνεταιρισμόν πρός
  περιφρούρησιν των συμφερόντων των Μελών των Συ
  νεταιρισμών διά τούς έπιστρεφομένους λόγω έλατωμα
  τικόιητος τοθ άναδευτικοϋ συστήματος ψεκαστήρας
  Γισννακοπούλου έκ των μόλις πσραδοθέντων;
  Κατόπιν ολων των ανωτέρω καταγγελλομένων άφή·
  νομεν τούς Συν)ρισμούς καί ΚτηματΙας καί τόν Άγροτι
  κόν μας Κόσμον νά έκτιμήση ποίος έκ των δύο ψε
  καστήρων είναι ό καλλίτερος.
  Τέλος κυκλοφορούν άρκετοί ήμέτεροι ψεκαστήρες
  έμβολοφόροι είς τάς άγορός Κρήΐης, ώστε τας είδικός
  νά δύναται νά κάμη την σύγκρισιν κοί ν ά πεισθβ άπο
  λύτως διά την αναμφισβήτητον άνωτερότητα των ψε
  καστήρων μας.
  Έν Πάτραις τβ 5 Απριλίου 1939
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ Α. Ε.
  'Αντιπροσωποι έν Ηρακλείω καί Λασηθίω
  ΔΟΚΟΥΜΕΤ_Ι_Η_ & ΣΚ0ΥΛΙΔΑ2.
  ΆντιπροθΜπβς έν Χανίοις
  Κ&ΝΣΤ. ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  γρόν χήρας 'Αργ. Γιακουμά-
  κη δραχ. 1100.
  32) «ληόφυτο» 2 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  κλήρον. Νικολ. ΚουρτάκηΙ
  δραχ. 1200. |δΡα
  33) «Λσσπωσές» 2 έλαιόδεν τοϋ
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Κωνστ. Χριστουλάκη δραχ.
  1200.
  34) «Παληοκαμάρα» 1 έλαι
  όδενδρον άνευ γί,ς είς τόν
  Ι αγρόν κλήρον. Κωνστ. Ψωμα
  έ.δάκη δραχ. 1500.
  λαιόδενδρον άνευ γής είςτόνΙ 35) «Κισσανά» 1 έλαιόδεν
  αγρόν Έμμαν. Παρασκευάκη δρον άνευ γής είς τόν ά-
  6ραχ. 1200. |γρον κληρΟν. Βαρδ. Άσκο
  ξυλάκη δραχ. 1100.
  36) «Βουρλιδάκια» 1 έλαιό
  δενδρον άνευ γής είς τόν ά
  γρόν Γεωργ. Μαλεφιτσάκη
  δραχ. 1100.
  37) «Βουρλιδάκια» 2 έλαιό-
  δρον άνευ γής Είς τόν ά
  γρόν Γ. Τρουλλινάκη κοί είς
  τόν γθρον τοθ Καταπότη
  δραχ. 1200.
  40) «Μάγερος» 3 έλαιόδεν
  28) «Κυπσρισσάκια» 1 έλαι
  όδενδρον άνευ γής είς τόν
  αγρόν Μιχ. Παπαδάκη δραχ.
  1200. ' Υ
  29 «Νεκροταφείον» 2 έλαι
  όδενδρα άνευ γής είς τόν α¬
  γρόν Μιχ. Ταγαράκη δραχ.
  1200.
  30) «Σφακιδιό» 3 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς *6ν αγρόν
  κλήρον. Γ. "
  δραχ. 2200.
  άνευ γής, τα 2 έντός
  άγροθ χήρας Άργ. Ι.
  Διακουμάκη καί τό τρίτον έν
  τος τοθ δρό μου δραχ. 1000.
  41) «Μάγερος» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής έντός τοθ
  ποταμοθ Μαγείρου δραχ.4ΟΟ.
  42) «Μάγερος» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν α¬
  γρόν Χαρ. Καπετανάκη δραχ.
  600.
  43) «Μάγερος» 3 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής έντός τοθ δρό
  μου πρός Μοΐρες δραχ. 600
  44) «Λασπωσσές» 3 έλαιό
  δενδρα άνευ γής είς τόν ά
  Όρφανουδάκη δενδρον άνευ
  γρόν κλήρον.
  δενδρα άνευ γής
  γρόν κλήρον. Ν. Ταγαράκη
  δραχ. 1100.
  38) Βουρλιδάκια»
  είς τόν ά γρών κλήρον.
  1
  έλαιό
  γής είς τόν ά
  Φιλ. Άνδρου
  500.
  31) «Σφακιδιό» 1 έλαιόβεν λακάκη δραχ
  δρον άνευ γης είς τόν ά·1 %9) «Μάγερος» 1 έλαιόδεν
  Θεοδ. Καραγε
  ωργάκη δραχ. 1ΟΟΌ.
  45 «Σφακιδιά ή Κισσανό»
  1 έλαιόδενδρον άνευ γής είς
  τόν αγρόν Νικόλ. Κοτζάκη
  δραχ. 2ΟΟΟ.
  46) «Κισσανά» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Ή ραγδαία εξέλιξις
  τής κωμοπόλεως Πέραμα.
  ΠΕΡΑΜΑ. 'Απρίλιος (άνταπο·
  κριτοθ μας). — Χωρίς 5περβολήν,
  μία άπο τάς ωραιοτέρας καί τάς
  πλέον σαγχρονιαμένας χωμοπό-
  λεις τής νήσου μα; είνε το Πέρα¬
  μα. "Εχει πραγματικά την σφρα-
  γίδα τοθ πολιτισμοθ καί τής προ·
  ιδού. Ζή καΐ κινιΐται μέ τόν
  πχλμβν τής έργώδους δημιουργι-
  κέτητος χαΐ τής ρα-δαίας εξελί¬
  ξεως. Κειμίνη είς το κέντρον τή;
  επαρχίας Μυλοποτάμου είνε ή φυ
  σική πρωτεύουσά τη;.
  Διασχιζομένη άπό την άααξι·
  την άρτηρίαν Ηρακλείου—Ρεθύ
  μνη;—Χανίων, ίχει σ^γκο[νωνίαν
  τακτικήν, άνετον, πυχνήν, μέ δλα
  τα σημεΐα τής Κρήτης. Αυτή δέ
  ή προνομιοθχος θέσις τής χωμοπό
  λεως, έβοήθησε μεγάλως είς την
  εξέλιξιν της.
  "Εδρα είρηνοδιχείου, ΰποδιοι
  χήσεω; Χωροφυλακήν, Άγρονο
  μείου, 6ποθηχοφυλαχεΕου, συμβυ
  λαιογραγείου, ταχυδρομιίου χαί
  τηλεγραφείου—δλων έν γένει των
  ύπηρεσιών τής έπαρχία', πού στε
  γάζονται είς τό μέγαρον τοθ πά
  λαιοθ τοιιρκιχοθ έπαρχείου, ανα
  χαινισθέντος χάρις είς τάς πιοτώ
  σεις πού εχορήγησεν ή σημερινή
  κυβέρνησις,—συγχΐντρώνει πλήθη
  ξένων καθημερινώς χαί παρουσιά
  ζει μεγάλην κίνησιν. Διαθίτει άλ
  λωστε θαυμασία έμποριχά χατα
  στήματα, κέντρα άναψυχήί, έστια
  τόρια, ξενοδοχίϊχ ΰπνου χάθε τί
  πού ειμπορεί ._νά διευκολύνη χαί
  νά καταστήση ίνετον την διαμο¬
  νήν των ξένων. Καί δι' αΰτά συγ-
  χεντρώνονται άπό δλν;ν την έπαρ
  χίαν ίχι μόνον δσοι {χούν υπο
  θέσεΐς νά χανονΕοουν ή δσοι θέ-
  λουν νά κάμουν προμηθείας άλλά
  χαί 8σοι θέλουν νά περάσουν μίαν
  ημέραν εΰχάριατα.
  Ηρέπει δέ νά σημειωθή δτι
  Ικτός τής ίδιωτιχής δράσεώς καί
  πρωτοβουλίας, πού έχδηλώνεΐαι
  είς τό εμπόριον, την γεωργίαν χαί
  τα διάφορα έπαγγέλματα, τό Πέ¬
  ραμα παρουσιάζει καί άξιδλο·
  γον κοινοτικόν δρασΐηριότητα.
  Τα κοινοτικόν συμβούλιον μέ έ-
  πΐ κεφαλής τόν πρόεδρον χ.
  Χουρδάχην έργάζεται αόκνως διά
  την πρόοδον τή; κωμοπόλεως, βο-
  ηθ.ύμενον καί άιτό την άνεξάρτη
  τον τετραρχίαν τής Ε Ο Ν Έχει
  ί5?ύσει μεσημβρινίν συσσίτιον διά
  τού; απόρους μαθητάς, Ιχει χα·
  τασχιυάσει χοινοτικά σ^αγΐϊα, θαυ
  μάσια, άφίδευτήρια, ϊργα διάφο
  ρα κοινής χρήσεως καί ωφελεία;.
  "Εχει έπ'ση; δενδροφατεύσει τοος
  χεντριχούς δρόμους χαί πρωτ,οστα
  τεΐ είς κάθε κίνησιν τείνουσαν
  είς τόν πλήρη αυγχρονισμόν τής
  κωμοπόλεως, Άξίζει λοιπόν τό
  Πέραμα χάθε δποστηρίξεως χαί
  ιδιαιτέρας στοργής καί έκ μέρους
  τοθ κράτους χαί έκ μέρους δλων
  γενικώς, διά νά συνεχίση τάς άνα
  δημιουργικάς προσπαθείας τού
  Μύρ. Κατσαράκη δραχ. 2.
  000.
  47) «Κισσανά» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  κλήρον. Έμμ. Δοεττάκη δρχ.
  1000.
  48) «Κισσανά» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Νικ. Άντωνιδάκη δραχ. 1000.
  49) «Πόρος Μαγείρου» 2 έ
  λαιόδενδρα άνευ γής είς τό
  μέσον τοϋ ποταμοθ Μαγείρου
  δρ. 1ΟΟΟ.
  50) «Άροληές» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Μιχ. Κουρτάκη δραχ. 1ΟΟΟ.
  Πληροφορίαι καθ" εκάστην
  παρά τή ΓραμματεΙα τοθ Τα
  μείου.
  Έν Ηρακλείω τή 18 Άπρι
  *(ου 1939.
  Ό Διευθυντής τοΟ Ταμείου, |
  Μιχαήλ Σκουντάκης
  Προχήρυξις Μειοδοσίας
  Κατασκευής Κιτροβκρελίων
  ■— ι
  Ή Ένωσις Κιτροπαραγω-!
  γών Κρήτης προκηρύσσει μει ι
  οδοσίαν διά την άνάθεσιν είς ι
  τόν εΰθ'ηνότερον μειοδότην,'
  τής κατασκευής των άπαιτη
  θησομένων διά τάς ανάγκας
  των κάτωθι Κέντρων της βα·
  ρελΐων:
  Ηρακλείου μέχρι βαρελΐων
  1100.
  Ρεθύμνης μέχρι βαρελΐων
  1000.
  Γεωργιουπόλεως μέχρι, βα-
  ρελίων 17ΟΟ.
  Καλυβών μέχρι βαρελίων
  1000.
  Χανίων μέχρι βαρελίων
  1000.
  Τα ύλικά παραδοθήσονται
  υπό τής Ενώσεως έκ των ά-
  ποθηκών των Κέντρων της.
  Ή μειοδοσία γενησεται ε¬
  πί τή βάσει των 8ρων συγ
  γραφής υποχρεώσεων" ών οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λαμ-
  βάνουν γνωοιν καθ" εκάστην
  έκ των έν Ηρακλείω Γραφεί¬
  ων τής Ενώσεως καί έκ των
  είς τάς ώς άνω πόλεις Κέν¬
  τρων της Σι,σκευασΙας Κί-
  τρων.
  Όρίζεται ήμέρα ϋποβολής
  προσφορών ή 9η Μαΐου έ.
  Ι., ήμέρα Τρίτη καί ώρα 12
  μεσημβρινή. Αδται δέον νά
  ώσιν Ισχυραί μέχρι τής έσπέ
  ρας τής 11ης ίδίου, ημέρας
  Πέμπτης.
  Έν Ηρακλείω τή 17η >Α
  πριλΐου 1939.
  (Έκ των Γραφείων τής Έ
  νώσεως).
  Ταχύτατοι
  έπισκευα! ώρολογΐων
  —άσφαλεϊς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ώρολογβπβιεϊβν
  ΜΙΤΑΚΗ
  (««ο· τ· Σίνντριβ^νι).
  —Διανυχτερεύοντα φαρμα¬
  κείον
  Σήμερον 19ην Απριλίου θε-
  λουν δι«νυχτ«ρ«ύση τα φαρμα
  χεΐα των κ κ. Ιωάννου Λογιάδη
  καί Σωκράτους Χανιωτάκη.
  —Πιστώσεις δια τάς άναδα-
  σώσεις.
  Υπό το& κ. ύπουρνου τής Γε
  ωργίας ενεκρίθη ή πβροχή πιστώ
  σϊων 400 χιλιάδων δραχμήν διά
  την συντήρησιν τ&ν φυτωρίων
  καί άναδασώσεων. ΑΙ πιστώσεις
  αυται άναλογοδν _ είς τό πρ&τον
  δωδεκατημόριον τοθ προϋηολογι
  σμοΰ μετά παρέλευσιν δέ ενός ή
  δύο μην&ν, θά δοθούν καί νέαι
  τοιαύται.
  —Αί άδειαι των εκπαιδευτι¬
  κήν λειτουργών.
  Ό ΰφυπουργός τής Παιύείας χ.
  Σπέντζβς, άποδώσας ιδιαιτέραν
  σημασίαν «Ις την άπρόσκοπτβν
  λειτουργίαν ίλων τ&ν σχολείων
  τής, δημοτικής καί μέοης έκπβη
  δευσεως εζήτησε τηλεγραφικώς
  άπό τούς Γενικούς Έπιθεωρητάς
  στοιχεΐα περί των απουσιαζόντων
  εκπαιδευτικήν είτε λόγω άναρ
  ρωτικών άδειών είτα λόγω κανο
  νιχων. Έκ των υποβληθέντων
  στοιχείων διεπιστώθη ότι πβλλά
  σχολεϊα δέν ελειτούργουν χαί αλ
  λα δέν είχον"ανάλογον αριθμόν
  παιδαγωγ&ν.
  Κατόπιν τούτου έ κ, Σπέντζας
  έκτός τής σχετικής ίγκυκλίου.
  την οποίαν απέστειλε πρός άπαν
  τας τού; έχπαιδευτικούς άπΐφχσι
  σε νά λάβη σειράν μίτρων κ«1
  ν' άποτρέψη ούτω την έπανάλη
  ψιν τού κακοϋ είς τό μελλον.
  —Δωρεά.
  Υπό τής οικογενείας χ. Βασι
  λείου Κριμπά κατετέθησαν διά
  τού χ Δημάρχου είς τό Πανάνει
  όν. Δημοτικόν Νοσοκομείον δρχ*
  χίλιαι (1000) είς μνήμην τοθ θεί
  ου της Γεωργίου Μιτσοτάκη.
  —Ή έκδρομή των όρειβχ-
  τών είς Φόδελε.
  Τό ενταύθα τμημα τού Όρει
  βατικοΰ Συνδέσμου θά έορτάση
  την έρχομένη Κυριακήν, 23ην 'Α
  πριλίου, την συμπλήρωσιν τ&ν 100
  έκόρομ&ν τού μαζί μέ την έορ
  την τής ανοίξεως.
  Τό προγραμμα τής επί τούτω
  ώργανευμένης έκδρομής ή οποίβτ
  αποτελεί την; πρώτην τής δευ
  τβρας ίκατοντάδος θά περιλάβη
  δύο όμάύας κατηρτίσθη δέ ώς ε
  ξής: Συγκέντρωσις κ«1 τ&ν δύο
  ομάίων είς τα Γραςρεϊα τού Συν
  δίβμου, της μέν όρειββιτικής ·Ις
  τάς 5.30'Ητις θ' αναχωρήση δι' «υ
  τοκινήτων είς Άλμυρέν καί έκεΐ
  θεν πεζό μίβω Ρογδιάς—Σαβαθια
  ν&ν είς Φοδελε τής δέ τουριστι
  κή$ είς τας έ.20. Αυτή θά άν»
  χΜρήοη δι* αΰτοκινήτων είς Κου
  κουναρές οπόθεν πεζο ι,θά χατέλ
  θη είς Μονην Άγίου Παντελβ
  ήμονος κ*Ι είς Φόδελε δπου θά
  συνκντηθο μέ την 1ην όμάδα. 5η
  άπογευματινή. άναχώρησις χαί
  Γών δύο ομάδων μέσω Μονης Ά
  γίου Παντελεήμοχος αίς Κουχου
  ναρές καί έκεΐθβν δι' αΰτοχινή
  των έπιστροφή είς Ηράκλειον.
  'Αρχηγός Αης ομάδος ό χ Μιχ.
  Μιχεδάχης, βας ομάδος ό χ. Νι
  χόλ. Δημητριάδης Δικαίωμα
  συμμετοχης Αης ομάδος μελ&ν
  δρκχ. 40, μή μελών 50.. βας «μ*
  δος μελ&ν 60, μ ή μΐλ&ν 75.
  ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Γυμνασίου μί
  αρίστας συστασεις ζητεί θέσιν πά
  ρά οιονδήποτε γραφείον, Πληρσ
  •ορίαι παρ' ημίν,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφείω έναντι Παλ, Νομς*ρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα,Ισ Πέμτΐτης
  20 Απριλίου 1939

  123 Ώρα
  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  ΤΙ Ο ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Α ΑΓΝΟΗΣΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ
  ΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τας υπαρχού¬
  σας σήμερον πληροφορίας εκ τού εξω
  τερικού ό Ιταλός πρωθυπουργός κ.
  Μουσολίνι προτίθεται νά άγνοήση την
  έκκλησιν τοΰ Ροΰσβελτ.
  Ό κ. Μουσολίνι πράττων ούτω, θά
  ειδοποιηθη τόν καγκελλάριον Χίτλερ
  ότι είνε έλεύθερος νά εκθέση τάς άπό
  ψεις τού είς τό Ράϊχσταγ καί νά προ
  βάλη ώς λέγεται τάς άντιπροτάσεις αύ
  τού είς την έκκλησιν τοΰ κ. Ροθαβελτ.
  Αί συνεννοησεις Αγγλίας-Τουρκίας.
  Άνακοινώσεις τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΟΙ ΙΣΠΛΝΟΙ ΦΑΑΑΓΓΙΤΑΙ
  ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΪΠΙΪΤΡΟΦΗΗ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  πρός τό αθηναϊκον πρακτορείον άναφέ-
  ρουν ότι κοτά κυκλοφορούσας φήμας
  οί Ίσπανοί φαλαγγϊται ήγούνται κινή¬
  σεως πρός επιστροφήν τοΰ Γιβραλτάρ
  είς την Ισπανίαν.
  Ή πληροφορία αυτή μάλιστα συγ
  χεντρώνει σήμερον τα σχόλια τού τύπου
  των Παρισίων καί Λονδίνου, όστις καί
  την κατακρίνει δριμύτατα.
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ
  ΤΑ ΑΙΙΟιΊλΙΥΣΑΝΤΑ ΕΚ ΚΙΕΑΟΥ
  ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έ
  τού έξωτερικοΰ ότι τα γερμανικά πο·
  λεμικά τα άποπλεύσαντα έκ Κιέλου καί
  άλλων γερμανικών βάσεων πρός εκτέλε¬
  σιν γυμνβσίων είς τα ίσπανικά ΰδατα
  άνέρχονται έν συνόλω είς τεσσαράκοντα.
  Τα πολεμικά ταύτα, κοιθ' 8. άγγέλλε
  ιαι, βά πβραμείνουν επί δίμηνον είς
  τα άνοικτά των ίσπανικών άκτών, είτα
  δέ θά καταπλεύαουν είς διαφόρους ίσπα
  νιχούς λιμένας.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜ ΑΖΕ1
  ΕΝΒΟΥΣΙΙΙδΙ) ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΤΟΥΕ ΒΑΙΙΙίΗΙ Μ ΑΓΓΛΙΑΪ
  19 Απριλίου (τού άνταιποκρν
  τβϋ μ«ς).— Κατά τηλεγραφήμχτχ έκ Λβν
  δίνου σημερον εδημοσιεύθη τό επίσημον
  πρόγραμμα τοΰ ταξιδίβϋ τβΰ^Βασιλέως Γε-
  ςιργίου καί της Βασιλίσσης είς τόν Κανα-
  δάν καί τας 'Ηχωμένκς Πολιτείας. Κατά
  τό πρβγραμμα, ο! "Αγγλοι Βασιλείς θά με-
  τνβοΰν έκ Καιναδά διά τής περιοχής τού κα
  'ταρράκτβυ τοΰ Νιαγάρα είς τάς Ηνωμένας
  Πολιτείας, θά φθάσουν δέ είς την Ούασιγ-
  κτ&Λα την πρωΐαν τής δ Ίευνίϋυ. Τούς
  Βασιλείς θά συνοδεύη καί ό πρωθυπουργός
  τοΰ Καναδα, 6ά τούς ύπεδεχ&ςι δέ είς τβν
  Νιαγάραν ό ύπουργόςτδν Εξωτερικών τών'Η
  ννμένων Πολιτειών κ. Χάλλ είς δέ τόν σι
  δηροδρ*μικόν σταθμόν τής Ούάσιγκτων ό
  Προεδρος Ροΰσβ&λτ καί ή κυρία Προέδρου
  Ό "Αγγλος Βασιλεύς θά καταθέση στεφά
  νους είς τόν τάφον τοϋ Ούάοιγκτων καί τοΰ
  αγνώστου στρατιώτου, θά παραστή δέ είς
  μεγάλας δεξιώσεις ώργανουμένας πρός τι
  μην τού. Έν τώ μεταξύ είς Αμερικήν έτοι
  μάζεται άπό τούδε ένθουσιώδης ύίτοδβχή είς
  τούς "Αγγλους Βασιλείς.
  Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛ^ΘΛΩΝ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Ό "Ομιλος ΦιλάθΑων διοργα-
  νώνει την ερχομένην Κυριακήν
  23 τρ. μηνός ημερησίαν έκδρο-
  μήν είς Ρέθυμνον μετά συναντή
  σεας τής ποδοσφαιρικής ομάδος
  τού μετά τής ποδοσφαιρικής ομά¬
  δος ΆθλητικοΟ ΌμίλουΡεθύμνης.
  Συμμετοχή μετ' Ιπιστροφής δρ
  100. Δηλώσεις συμμετοχήν παρά
  τώ <· Μ. Ανδρεαδάκη. "Ωρα άνα χωρήσεως: Έξ Ηρακλείου 6η πρωϊνή. Έκ Ρεθύμνης 9η έσιτε| ρινή. Τόπος συγκεντρώσεως ή ι πλατεΐα άγίου Μηνά (<αφενεΐ- ον κ. Άδΐκημενάχη). Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Τάς μεταμεσονυκτίους ώρας τής χθές εξεδόθη ή άπόφα σις τοθ Κακουργιοδικείου Ή ρακλείου επί τής υποθέσεως Τ3θ Κωνστ. Παναγιωτάκη κα τηγορουμένου δι' αναίρεσιν τοΟ άδελφοθ τού. Διά ταύ τας ό Κωνστ. Παναγιωτάκης κατεδικάσθη δι' άπρομελέτη τα τραύματα καταλογισθείσης είς αυτόν μετρίας συγχύσεως είς είρκτήν 5 έτών καί 10 ή μερών. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ__ΠΕΡΙΗΓΗΤιΚΟΥ Χθές την πρωΐαν κατέπλευ- _. . 'σεν είς τόν λιμένα μας μέ ποίο« τροποποιούνται καί συμπληρούν· 250 περίπου περιηγητάς τό αγ τ»ι τα ίσ/ύοντ* μέτρα προστασίας τού γλικόν περιηγητικόν «Κάϊρο ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΒΡΗΝ ΤΟ ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΝ "ΠΑΡΙ,, ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν- ταπονιριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Παρι¬ σίων τηλεγραφήματα είς την Χάβρην ε¬ βυθίσθη συνεπεία πυρκαϊάς τό γαλλικόν ύπερωκεάνειον «Ηαρί». ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν- ταΐΗθκριτού μας). -—Εδημοσιεύθη σή¬ μερον άναγκαστικός νόμος διά τοΰ ό ί ροποποιούνται καί συμπληρ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου (ίδ ύπηοεσίσ). — Κστά τάς έξ Άλεξανδρεΐας πληροφορίας συνεχΐζεται ή συγκέντρωσις αγγλικών πολεμικών είς Άλε ξάνδρειαν καί παρά την διώ ρυγα τοΰ Σουέζ. —Αί γσλλικαΐ έφημερΐδες τής άριστερβς άναφερόμεναι είς τάς φήμας περί είσβολής είς Ταγγέρην, τονίζουν ότι πά ρά τάς ίσπανικάς διαψεύσεις ή Γαλλία όφεΐλει νά παρακο λουθήση τό ζήτημα μετά πολ λής προσοχής τόσον άπό τής σκοπιάς τής έν Μποθργκος πρεσβείας δσον καΐ άπό τα σύνορα τοθ Μαρόκου. —Είς τόν γερμανικόν στό λον δστις απέπλευσεν έκ Κιέ λου διά την εκτέλεσιν γυμνα σΐων, συμμετέχουν έκτός των θωρηκτών, καταδρομικών κσί άντιτορπιλλικών καί δύο μοί ραι ύποβρυχΙων.Είς τάς τελευ ταΐας μετέχουν καί τίνα άπό τα άρτι κατασκευασθέντα υπό τής Γερμανίας «ΰπερυποβρύ χια». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Απριλίου (ίδ. ύττηοεσία).— Σήμερον την πρωΐαν συνήλθε κανονικώς τό αγγλικόν υπουργικόν συμ¬ βούλιον. Τό συμβούλιον άπη σχόλησαν αί διενεργούμεναι διαπραγματεύσεις Λονδίνου— Άγκυρας. Σήμερον ή αυριον επί τοϋ θέματος τούτου θά ομιλήση ό κ. Τσάμπερλαιν ενώπιον τής Βουλής των «οινοτήτων. ΣΥΝΟΜΙΜΑ ΜΠΕΚ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 19 Απριλίου (16. ύπηρεσ(α).— Ό ΰτΐουργός των Εξωτερικών τής ΠολωνΙ- ος κ. Μπέκ εδέχθη χθές τόν Ιν Βαρσοβ'α πρεσβευτήν τής Αγγλίας μετά τοθ όποΐου συν διελέχθη επί μακρόν. —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Άπριλί ου ((δ. ύπηρεσία).— Ό Φύ ρερ εδέχθη σήμερον τόν κ. Γκαφένκο παρουσίσ. καί τοΰ φόν Ρίμπεντροπ. Σήμερον 6 φόν ΡΙμπετροπ θά έχη καί νέ αν συνομιλίαν μετά τοϋ κ. Γκαφένκο. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Απριλίου (ίδ ύπηρεσίσ).— Κατ' είδήοεις έκ Λονδίνου ή Αγγλικη Βουλή συνεχίζει τάς συζητήσεις της επί των εξωτερικών ζητημά- των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Απριλίου (τηλεγραφικώς).— Ό γερμανι- κός τύπος χαιρετΐζει σήμερον τούς αφιχθέντος άντιπροσώ πους διά τάς τελετάς των γε νεθλίων τοθ Χίτλερ, των βαλ¬ κανικών καί εΰρωπαΐκών κρσ- των. Ιδιαιτέρως έξαίρεται ή παρουσία έν Βερολίνφ τοΰ Ρουμάνου ύτιουργοϋ των 'Εξω τερικών, δεδομένου δτι αυτή έσχετίσθη 'μέ είδικάς συνομιλΐ άς επί των συμφωνη9έντων τελευταίως μεταξύ Γερμανίας καί Ρουμανίας ώς πρός τάς εμπορικάς καί βιομηχανικάς σχέσεις των δύο κρατών. —Κατά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου αί αγγλικαί έφημε ρίδες έξακολουθοΰν νά έκφρά ζουν ιήν αγανάκτησιν αυτών διά τάς εκδηλωθείσας έν Ίρ λανδία προθέσεις δΐτως έν περιπτώσει πολέμου είς δν θά ήθελε περιπλακη τυχόν ή Μεγάλη Βρεττανία ή χώρα αυτή παραμείνη ούδετέρα. ΑΙ έφημερίδες τονίζουν δτι έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά γίνη άνεκτή υπό τής κυβερ¬ νήσεως τοΰ Λονδίνου ούδε μία μονομερής απόφασις άπό μέρους ι ής επισήμου Ίρλαν δίας. Μεταξύ Ελλάδος καί Αγγλίας ύπάρχει παλαιά ειλικρινός φιλία. Οι'Άγγλοι πρόσκοποιτήν άνενέωσαν. Μετά πάσης έττιβλητικότη τητος εγένετο χθές την με¬ σημβρίαν ή κατάθεσις στεφά νού Είς τόν άγνωστον στρα¬ τιώτην υπό των έπισκεφθέν των την πόλιν μας Άγγλων προσκόπων, οΐτινες έν συνε χεΐα εστεψαν τούς τάφους των πεσόντων υπέρ τής ά πελευθερώσεως τής Κρήτης "Αγγλων στρατιώτην. Κατά την κατάθεσιν των στέφανον παρίστατο ό ένταϋθα πρόξε- νος τής Αγγλίας κ. Ήλιάδης μετά τής κυρίας τού καί αί προσκοπικοΐ αρχαί Ήρακλεί ου. Ή δημοτική φιλσρμονι κή απέδωκε τάς νενομισμένας τιμάς διά τής άνακρούσεως των Έθν. "Υμνων Ελλάδος κσί Αγγλίας. Παρετεθη έν συνεχεΐα γεθ μα είς τό «Καπρίς» είς τό ό ποίον πσρεκάθησαν ό κ. κοί η κ. ΓΑ·χ. "Ηλιάδου, οί Έφο ροι Προσκόπων κ.κ. Σ. Κατε χάκης, Κ. Βσρβεράκης καί Θ. Μαυροκορδάτος, ή Έφορος 'Οίηγών κ. Μ. Πετράκη, με τα τής Άρχηγοΰ δίδος Κασι μάιη, οί Άρχηγοί κ.κ. Σ. Φιο ρά*ης, Απ. Βασιλειάδης, Σ. Αλεξίου, οί κ. κ. Ροζεμπούς άνταποκρηής τοϋ Πρακτο ρείου Ρώυτερ, Ν. Σφακιανά κης κλπ. Κατά τα έπιδόρπια 6 κ. Κατεχάκης έ'καμε θερμήν πρόποσιν τονίσας δτι οί Κρή τες είναι πάντοτε εϋγνώμονες διότι έκλεκτά τέκνα τής Άλ βιώνος έχυσαν τό αΐμά των είς τόν άγώνα τής Κρητικής Άνεξσρτησίας καί παρακαλέ σας τούς Άγγλους Προσκό πους δπως μεταφέρουν τόν χαιρετισμόν τής Κρήτης πρός την Μεγάλην Πατρίδα των ήτις πάντοτε απετέλεσε μίαν εγγύησιν διά την ειρήνην τοΰ κόσμου. Ό άρχηγός Μγ ν7. Α 8ί1· Ι)Ιν· απήντησεν εύχσρισΓών διά την γενομένην θερμοτάτην ύποδοχήν καί διεβεβαίωσεν δτι πάντοτε μεταξύ των δύο λαών Ελλάδος καί Αγγλίας ύπάρχει μ(α εΐλικρινής παλαιά φιλΐα μέ ανώτερον Ιδανικόν την δικαιοσύνην καί την έλευ θερΐαν των λαών Ό κ. Ήλιά δης έξέφρασεν έν συνεχεία δι'' έμπνευσμένης δμιλίας την συγ κίνησιν τού διότι εΐδε την νέαν γενεάν των δύο ΐστορι κων χωρών άδελφωμένην διά την πραγμάτωσιν των μεγαλυ τέρων ανθρωπίνον ίδανικών ηύχσρίστησε διά την γενομέ νην φιλοξενίαν πρός προσκό πους τής Αγγλίας τής οποίας οί δεσμοί μέ την Έλλάδα υπήρξαν καί θά παραμεΐνουν άδιάρρηκτοι. Τέλος ό κ. Βσρβεράκης έκ μάροιςτοΟ απουσιάζοντος κ. Δημάρχου έχαιρέτισε τοΰς'Αγ γλους Προσκόπους. Ζωηραί ζητωκραυγαί καί χειροκροτή ματα εκάλυψαν τούς λόγους των όμιλητών. Οί Άγγλοι Πρόσκοποι, προ πεμφθέντες υπό των ένταϋθα συνάδελφον των, ανεχώρησαν χθές τό εσπέρας μέ τό άτμό πλοιον «Κάϊ'ρο ΣΙτυ» δι" Αγ γλΐαν μέσω Μασσαλίας. Είς τούτους παρεδόθη υπό των Προσκόπων "Ηρακλείου δώ ρον "ίνα τό παραδώσουν "πρός τόν Άρχιπρόσκοπον Λόρδον Πάουελ. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΗΔΕ1Α ΤΟΥ ΓΕΏΡΠΟΥ ΜίΤΣΟΤΑΚΗ 30 Πρωϊνή ΡΟΣΣΟΣ ΠΡΕΣΘΕΥΤΗ! νομίβμ*το$. Σίτυ». Μιτμ της ηροσηκούσης επι βλητικοτητος έτελΐσθη χθές ή κηδείκ τού έπιφανονς ουμπολϊ τού καί επί ύϊκαπενταετίαν αχε δόν διατελεσαντος Προέδρου τής Λιμβνικής 'Επιτροπής Ηρακλείου Γεωργίου Μιτσοτάκη. Την κηδείαν τοθ έχλιπόντος πρεσβύτου παρηκολούθησαν άπας έ κλήρος μέ τόν Σεβ. Μητροπο¬ λίτην μ. Τιμόθΐον επι κεφαλής, αί αρχαί τοϋτόιτου, τα Προεδρεΐα τών'ϋργανώσεων, τα μέλπ της Λι μενικής Έπιτροπής καί πλήθη έκ λεκτοΰ κόσμου τιμωντοςτην μνή μην τού Τάς ταινίας τοϋ νεκρικοϋ φε ρέτρου έκράτουν δύο των μελων τής Λιμενικής Έπιτροπής, ό Δή μαρχος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γϊ ωργιάδης καί έ ύποπρόξενος της Αγγλίας κ. Μιχ. Ήλιάδης. 'ΕπΙ κίφαλής της νεκρινή; πομπή; ήτο π μουβικη τοΰ Δή μβυ, εΊηοντβ οί χατατβθίντες επί τής σορβϋ τού στβφανοι καΐ χχ , τβηιν ό Μλήρος. Ία παράσημα ι διά των οποίων εΐχβ τιμηθή έν ζωή ό μβταστάς έ'φιρε βαθμοφό ρος τής νεολαίας. Τόν νεκρόν τού έκλιπόντος Γβωργίου Μιτσοτάκη συνώδευσκν μίχρι τβΰ νβκροταφβίου πλήθη κόσμου με καταφανή συγκίνη σιν. Η Λιμβνική Έπιτροπη επί τω θανάτω τού τέως προέδρου αυτής απεφάσισεν έν έκτάκτω συνβδριά αει αυτής, νά διαβιβασθή συλλυ πητήριον ψήφιομα πρός την οΐκο γένίΐαν τοΰ μεταστάντος, νά ά ναρτηθή μεσίσπος ή σημ«ί« <ΐς τα γραφβϊά της, νά κατατεθή οτέ φανος επί της οοροΰ τού καί νά δικτβθώσι .4 χιλ. δραχμήν υπέρ φιλανθρωπικόν σωματείων τής πό λεως. ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΟΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΝΚΟΗΣΕΟΝΜΕΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 "Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—· Νυκτεριναί πληρο¬ φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν '^»ΐΐ ό πρεσβευτής των Σοβιέτ κ. Μαΐσχυ α¬ νεχώρησεν έκ Λονδίνου διά Μόσχαν προκειμένου νά ένηι^ερώση τόν Στάλιν επί των διεξαγομένων συνεννοήσεων με· τα τής Άγγλικής Κυβερνήσεως. Ό κ. ΛΙαΐσκυ θά διεξαγάγη |συνομι λίας μετά των Στάλιν καί Αιτβίνωφ επί των σημείων ιδίως των ύποχρεώσε ών τάς οποίας θά αναλάβη ή Ρωσσία άπέναντι των νέων αυτής συμμάχων. ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Μεταδίδεται έκ Λονδίνου ότι διεκόπησαν αί συνεννοή¬ σεως μεταξύ τής Άγγλίας,Γαλλίας καί Ρωσσ£ας διά την υπογραφήν συνθήκης συμμαχίας. Αί συνεννοησεις αύται λέ¬ γεται ότι θά έπαναληφθούν συντόμως, σχετιζόμεναι προφανώς μέ τό ταξίδιον τού κ. Μαΐσκυ είς Μόαχαν. ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΚΑΦΕΝΚΟ-ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Βερολίνου ότι ό ύπουργός των Έξω· τερικών τής Ρουμανίας κ. Γκαφένκο εγένετο δεκτός χθές τό άπόγευμα υπό τού ύπουργού των ^Εξωτερικών τού Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ. Ή συνομιλία των κ. κ. Γκαφένκο—Ρίμπεντροπ υπήρ¬ ξε δίεξοδική περιεστράφη δέ είς τα ένδιαφέροντα τα, δύο κράτη ζητήματα. Ή συνομιλία διεξήχθη έντός φιλικωτά- της άτμοσφαίρας. ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άεροπορικώς αφιχθη προ χθές καί ανεχώρησεν αύθη μερόν ό διαπρεηής καθη- γητής τής παθολογίας έν τφ Πανεπιστημεί» Αθηνών κσί Προεδρος τοΰ Έλληνογαλλι κου Συνδέσμου κ. Βλαδίμη ρος Μπένσης. Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ Αφιχθη είς την πόλιν μας ό νέος Έπόπτης Άγροφυλα κης Ηρακλείου κ. Παναγ. Μπαρμπούνης μετατιθέμενος έκ Τρικκάλων. Ό μέχρι τοθ- δε Έπόπτης Άγροφυλακής Ή ρακλείου κ. 'Ελευθ. Παπά γιαννάκης μετατίθεται είς Σπάρτην. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Συνήλθε χθές είς συνεδρία σιν τόδιαρκές Στρατολογικόν Συμβούλιον Ηρακλείου άσχο ληθέν μέ ζητήματα τής άρμο διότητός τού. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Μ ΙΑΗ.ΜΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Άπρίλίου (τοθ άν ταποκριτού μας").— Σημερινά τη*Κεγρα· φηματα έξ Ούάσιγκτων άναφέρουν ότι καθ' ά πληροφορούνται αί άμερικανι καί έφημερίδες, ό προεδρος Ρούσβελτ σκέπτεται ν' απευθύνη κ»1 πρός την »!«. πωνικήν Κυβέρνησιν εκκλησ:ν υπέρ τής ειρήνη; ομοίαν πρός εκείνην την όηοί αν απηύθυνε πρός τούς κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι. Οί πολιτικοί χύκλοι πάντως φρονούν ότι έφόσον δέν θά τε- λεσφορήση ή ' πρώτη έκκλησις, δευτέρα τοιαύτη πρός την Ιαπωνίαν θά είναι ά σκοπος καί ματαία. ΗΡΧΙΣΑΝ ΤΑΣ ΣΥΗΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑβΙΙΝ.%.1 19 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ Ρώμης ότι ό πρωθυπουργός τής Ουγ¬ γαρίας κ. Τελέκυ χαΐ ύπουργός των Ε¬ ξωτερικών κ. Κσάκυ άφιχθέντες είς Ρώμην ήρχισαν άπό χθές τάς αονομιλίας αυτών είς τό Παλάτσο Βενέτσια μετά των κ. κ. Μουσολίνι καί Τσιάνο. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΦΟΑΙΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Απριλίου (τού άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικοΰ ότι δύναται νά θεωρηθή γεγονός ή ίδρυσις ύπουργείου έφοδια σμού είς την Αγγλίαν. Την διεύθυνσιν τού ύπουργείου τού τού έπαναλαμβάνεται καί πάλιν, θ* άνα λάβη ό κ. Ούίνβτων Χβώρτσιλ.