97186

Αριθμός τεύχους

5145

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

21/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ,ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αΐγύπτου
  βτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος 9
  Άιιερικής
  βνησία δολ. 15
  κξάιιηνος » Β
  )
  φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΙΡΑΣΚΕΥΗ
  21
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1959
  Γ ΡΑΦΕΙΑ 4 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ »4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5145
  ΪΠΠβιΙΟΣ ΣΥΜΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΙΥΙΕΥΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΣΥΜΒΑΣΕΙ!
  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΛΓΟΓΩΝ
  Είς τας αρχάς Μαΐου, θ'
  άρχίσουν έν Βουκουρεστίω
  διαπραγματεύβεις αντιπροσω
  πείας τής κυβερνήσεως μας
  μετά τής ρουμανικής κυβερ¬
  νήσεως διά την σύναψιν νέ-
  ας έλληνορουμανικής έμπο-
  ρικής συμβάσεως. Έν τώ με-
  ταξύ, ώς εγνώσθη, ή κυβέρ¬
  νησις τοΰ κ. Μεταξά, ένδικ
  φερομένη δια την βελτίωσιν
  των έμπορικων καί οίκονο·
  μικών μας έν γένει συναλ-
  λαγών μετά των ξένων χω-
  ρων, μεριμνά διά την ανα¬
  νέωσιν των υφισταμένων μετ*
  κλλων χωρών καί ληγουσών
  συμφωνίαν καί την σύναψιν
  συμβάσεων μετά χωρών μεθ'
  ών δέν συνδεόμεθα καί είς
  τάς άγοράς των οποίων είνε
  δυνατόν νά εύρουν κατανά¬
  λωσιν τα προΐόντα μας καί
  μάλιστα είς συμφερούσας τι¬
  μάς.
  Ούτω ή κυβέρνησις φροντί
  ζει νά συγχρονίση την έμπο
  ρικήν μας πολιτικήν καί νά
  την προσαρμόση καί πρός τάς
  σημερινάς διεθνεΐς συνθήκας
  χαί πρός τάς έθνικάς μας
  ανάγκας. Β αί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ότι θά επιτύχη ή
  κυβέρνησις είς την προσπά¬
  θειαν της αυτήν.
  Ή Ελλάς είσάγει περισσό
  τερα των ίσων εξάγει, δι' ο
  καί τό εμπορικόν της ίσοζύ-
  γιον κλείει πάντοτε μέ πα¬
  θητικόν υπόλοιπον. Έξ άλ-
  λου, αποτελεί χώραν τής ο¬
  ποίας την φιλίαν έπιθυμοϋν
  ολα τα κράτη τοΰ κοσμου.
  Ή ίστορία της καί ή γεωγρα-
  φιχή της θέσις την καθιστοΰν
  ιδιαιτέρως συμπαθή. Έπομέ-
  νως δέν είνε δύσκολον νά
  εξασφαλίση τούς εύνοϊκωτέ-
  ρους ίρους είς τάς μετά των
  άλλων εμπορικάς της συναλ¬
  λαγάς καί νά εξασφαλίση
  υπό άρίστας συνθήκας τάς έ-
  ξαγωγάς των προϊόντων μας
  καί ιδιαιτέρως των γεωργι-
  κων. 'Εχει άλλωστε καί ένα
  επί πλέον σύμμαχον καί μά
  λιστα άβυναγώνιστον: Την
  φυσικήν ύπεροχήν τής ποιό¬
  τητος των πρβϊόντων. Διότι
  δέν είνε ύπβρβολή νά είηω-
  μεν ότι οί καρποί τής έλλη-
  νικής γής είναι μοναδικοί
  είς τόν κόσμον κ»ί άσύγκρι-
  τοι άπό απόψεως φυσικής
  ποιότητος
  Άλλ' ή κυβέρνησις, πού
  τα γνωρίζει βεβαίως 2λα αύ-
  τά δέν άρκεϊται είς την ού-
  ναψιν μόνον έμπορικων συμ
  φωνιών μετά των αλλων χω¬
  ρών. Διότι γνωρίζει ότι του¬
  το αποτελεί την μίαν μόνον
  πλευράν τοΰ ζητήματος, τόν
  Ινα μόνον συντελεστήν τής
  επιτυχίας. Έργάζεται λοιπόν
  έκ παραλλήλου καί διά την
  καλυτέραν οργάνωσιν καί
  την ενίσχυσιν τοΰ έξαγωγι-
  κοΰ έμπορίου καί των έξαγκ
  γδν γενικώς.
  Ου τω πρό καιροΰ εψήφισε
  νόμον περί έλέγχου καί προ-
  ατασίας τοΰ έξαγωγικοϋ έμ¬
  πορίου, μέ σκοπόν την εκ¬
  καθάρισιν τοΰ έξαγωγικοϋ κό
  σμου άπό τα παράσιτα καί
  τούς ολίγους άσυνειδήτους
  πού είχον παρεισφρύσει. Τώ
  ρα δέ, ώς άναφέρουν σχετι
  καί πληροφορίαι, μελετοΰν
  αί άρμόδιαι υπηρεσίαι των ύ
  πουργείων Γεωργίας καί Έ-
  θνικής Οίκονομίας έν συν-
  εργασία καί μέ τούς είδικούς
  τής Άγροτικής Τραπέζης καί
  τούς άλλους τεχνικούς, διά-
  φοραμέτρα πρός ενίσχυσιν
  καί καλυτέραν οργάνωσιν
  καί συστηματοποίησιν των έ-
  ξαγωγΰν γεωργικών προΐόν¬
  των καί Ιδία νωπών καρπών
  κυρίως δέ των αταφυλών. Καί
  ήχούσθησκν αί πληροφορίαι
  αύται μέ χαράν καί ικανο¬
  ποίησιν καί άπό τόν έμπορι
  κόν καί άπό τόν γεωργικον
  μκς κόσμον.
  Ιδιαιτέρως ό άμπελουργι
  κός πληθυσμός εδοκίμασεν
  αΐσθημα ανακουφίσεως. Διο
  τι ή οργάνωσις καί χατά
  συνέπειαν ή αύξησις των έ-
  ξαγωγών των νωπών σταφυ-
  λών θά λύση έν πολλοΐς
  τό άμπελουργικόν πρόβλη-
  μα πού παρουσιάζεται, ώς
  γνωστόν, υπό οξείαν μορ
  φήν. Ή έξαγωγή μεγάλων
  ποσοτήτων νωπών σταφυλών
  θά έχη ώς άποτέλεσμα την
  ελάττωσιν τής παραγωγής
  σταφίδων καί οΐνων κ«ί κα
  τα φυσικόν λόγον την βελ
  τίωσιν τής τιμής των, άφοΰ
  δέν θά δημιουργεΐται πλέον
  κρίσις ύπερπαραγωγής. Εύ
  τυχδς δέ ή τόνωσις τής έξα
  γωγης των νωπδν σταφυλών,
  καθώς καί των άλλων καρ
  πών, δέν είναι δύσκολος,
  ώ; άποδκικνύουν τα πράνμα
  τα. Τα έλληνικά καί ίδιαι
  τέρως τα κρητικά σταφύλια
  έτυχαν παντοδ ιδιαιτέρας,
  προτιμήσεως. Είς την Αγ¬
  γλίαν, τάς Σχανδιναυΐκάς
  καί τάς Βαλτικάς χώρας έ¬
  γιναν περιζήτητα. Άρχεΐ
  λοιπόν νά επιτύχωμεν νά
  φθάνουν μέχρι των άγο-
  ρων των χωρών αυτών είς
  καλήν καταβτασιν καί θά έ
  ξασφαλίσωμεν την κατανάλω
  σίν των. Δβν θά πρέπει ο
  μως νά τα περιμένωμεν ολα
  άπό την Κυβέρνησιν.
  Είς την κρατικήν προσπά
  θείαν πρέπει νά προστεθϊ,
  καί ή Ιδιωτικη τοιαύτη. Προ
  κειμένου ειδικώτερον διά τα
  αταφύλια, είναι άνάγκη νά
  ένδιαφερθοΰν καί οί έμποροι
  κοτί οί παραγωγοί καί ή Στα
  φυλική Επιτραπή καί αί γε
  ωργικαί υπηρεσίαι ώατε τό
  προϊόν πού θά έξάγεται νά
  είναι αρίστης ποιότητος καί
  νά συσκευάζεται κατά τοιοΰ
  τον τέλειον τρόπον ώατε
  νά έξασφαλίζεται ή συντήρη
  αίς τού είς τό ταξίδιον. Πρός
  αύτην δέ την κατεύθυνσιν ό
  φείλομεν ολοι νά στραφώ
  μέν άπό τώρα, διά νά εί¬
  ναι ολα ετβιμα βταν θ' άρχί
  ση ή έξαγωγική περίοδος
  Τό Κράτος άνέλαβεν ήδη την
  ωραίαν πρωτοβουλίαν. Άς
  τό ένισχύσωμεν. Πρόκειται
  άλλωστε περί ζητήματος κε
  φαλαιώδους οημασίας διά
  την χώραν, διά την εθνικήν
  έν γένει οίκονομίαν...
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΑΞΙΑ_ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  Είπαν διά τούς τουριστάς 8τι
  είναι χελιδόνια τής είρήνης. Καί
  ίέν είχαν άδικον. Είς την ψυχο
  λογίαν των ημερών, μίαν ,ψυχολο
  γίαν πλήρη διακυμάνσεων καί ά
  νησυχιων, είνε κάτι ταυτόσημον.
  Μας θυμίζουν δχι μόνον την είρή
  νην, την ηρεμίαν, την ψυχραιμί
  αν—δ,τι θέλετε. Άλλά καί κάτι
  γενικώτερο: Την αγάπην πρός την
  ζωήν.
  "Οταν στό τραπέζι τοθ καφενεί
  ου άκουμποθν τα ώραΐα κοντάκ,
  παραγγέλλοντες συνήθως !να κρα
  αί έλανρό, άνταλλάσσοντες ίνα εύ
  χάριστο άστεϊο ή μία πνευματώδη
  τιαρατήρηοι, ίσεΐς οί άλλοι πού
  τούς βλέπετε. έχετε μιά σκέψι 8
  λοι: Π ώς οί άνθρωποι αύτοι μέ
  οα είς την συγχλονιοτικήν δίνην
  των πολεμικήν ανησυχίαν, κατορ
  θώνουν νά σχέπτωνται σχεδόν μό
  νόν τούς εαυτούς των ή νά φροντί
  ζουν γιά την καλοπέρασιν έαυτών
  καί αλλήλων. Νά βλέπουν. τό πά
  ρόν δπως καί τό μέλλον ή τό μέλ
  λον δπως καί τό παεόν.
  —Οί άνθρωποι τοθ βορρα είνα.
  διαρκώς μέσα είς τάς κλιματολο
  γικάς των ουνθήχας. Τί τό πΐρίερ
  γον;
  —Καί δμως χαί αί συνθήκαι
  αύται έχουν χάποιο λογικόν δριον.
  Αύτοι φαίνονται 8« τό δπιρδαί
  νούν.
  —Καθόλου. Ή συναισθηματική
  θερμότης, άχριδΛς στΐς στιγμΐς
  τής επιτάσεως αυτής, πρέπει νά
  είνε γι' αύτούς άγνωστον πράγμα.
  Τό φλέγμα των τότε, αύξάνει α¬
  ναλόγως.
  Τό έπιχείρημα έ5δ ήτο άνάλο
  γον μέ την θέσιν πού ίδωσεν Ινας
  δημοσιολόγος στούς δορειοαμερι
  χανούς. Τούς άντίχρυοε σιήν Αί
  γυπτο, στήν πνιγηρή άτϊό τροπι
  χό πνεθμα άτμόσφαιρα ενός μπάρ,
  καί έσπευσε νά τούς όνομάση...
  άόσμους. Ήσαν οί μόνοι πού 5έν
  έμύριζαν τίποτε είς την τρικυμιώ
  δή εκείνην άπό πάθος πραγματικό
  τητα. Έν πάση περιπτώσει οί ξί
  νοι τουρισταί παραμένουν, αυτήν
  την στιγμήν τουλάχιστον, ί,τι
  τούς ώνόμασαν: χελιδόνια τής τί-
  ρήνης.Δέν είναι μόνον τα άνθρώπι
  να άποδημητικά πτηνά τή"; έπο-
  χής. "Ερχονται άπό μακρυνές χώ
  ρες, άπό μαβιά κανάλια χαί σχο-
  τεινά φιόρντ, άπό δρυμούς χιονι-
  σμένους καί στέππες γκρίζες χαί
  ψυχρές, γιά νά μας φέρουν Ινα
  χαρούμενο χαιρετισμόν Άλλά καΐ
  νά μχς έμπνεύσουν τό άγαθό τής
  άνευ δποχριτικότητος εύγενείας,
  τής χωρίς περισπασμου; καί άμ-
  φιταλαντεύσεις κοΐνωνικής άγά
  πης, τής σταθεράς Εδεολογίας γύ
  ρω άπό την σημερινή θέσιν τής
  συναδελφώαεως των λαώ ν. Δέν
  οκέπτονται τόν πόλεμον ακριβώς
  γιά νά δώσοον χαί σ' δσους τόν
  αχέπτονται νά καταλάβουν την α¬
  ξίαν τής είρήνης Καί την αξίαν
  της ώς ουνόλου άνθρώπιον δχι μί-
  νον δλικως άλλά καί ψυχιχώς συ·
  νΐργαζομένων.
  * *
  —'Ωραία θάλασσα, ώραΐες άχρο
  γιαλιές, θερμοί χαί πρόαχαροι τό-
  ποι!...
  Ιδού τί μοΰ μετέδωκεν δ διερ
  μηνεύς, άπό τό τιτίβισμα ενός τέ
  τοιου ανθρωπίνου χελιδονιοΰ—μιάς
  ξανθί)ς γρέτχεν μέ ζωηρά γαλανά
  μάτια χαί θαυμάσιο έφηβικό κορ
  μί. Δέν είχε τίποτε άλλο νά πά
  ρατηρήαη ή τοορίστρια άπό 8,τι
  την ένδΐέφερε την ώρα αυτή. Εί-
  μαι βέβαΐο; δπ άν είχεν τό και
  ρό θά Ισπευδε πετώντας τό φο
  ρεματάκι της νά λιχνισθτ] στό
  γαλανό χυματάκι τής άκρογιαλιόίς
  μας. Ή μορφή μας, εμα; των
  άλλων, ή συνωφρυωμένη μπροστά
  στό πρέβλημα τής αυριον μέ τα
  τραγιχά τού έρωτήματα χαί τίς
  εφιαλτικές τού φανιασμαγερίες δέν
  την ένδιέφερε. Άλλωστβ καί ά»
  συνησθάνετο την έντύπωαιν αυτήν,
  πρόθβσίς της, ϊαως ένσυνείδητη, Ι-
  σως ύποσυνεί δητη, ήτο, ή μετάδο
  αι γ6ρω της, τής είρήνης καί τής
  χατδς. Τό άληθινό χελιδονάχι στό
  γεΐσο τής άντιχρυνής στέγης δέν
  ίχανε τίποτε τό διαφορετιχό'.
  ΑΣΜΟΑΛΙΟΣ
  Καί άλλη άποψις
  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΗ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΝ
  Είς απάντησιν των ϊσων είς
  προηγούμενα φύλλα μας έγράφη
  3αν παρά των κ. χ. Ν. Ζαρίφη
  χαί Σ. Κατεχάκη σχβτιχως μέ
  τό άνοιγμα των Μουσείων καί
  των άρχαιολογιχών χωρίον, ό δι
  ευθυντής τοθ ΜουσεΕου χαί τής
  αρχαιολογικήν δπηρεσίας κ. Ιίλά
  των μας απέστειλε την κατωτέρω
  επιστολήν την όποιαν καί δημο
  σιεύομεν ευχαρίστως:
  Κύρΐϊ Διευθυντκ,
  Ιΐαραχαλω υμάς, δπως δημοσι
  εύσητε έν τί έγκρίτφ 6μών εφη¬
  μερίδι είς απάντησιν των δσων 6
  Γεν. Γραμματεύς τής, Έπιτροπής
  Τουρισμοϋ Ηρακλείου έγραψεν έν
  τφ δμετέρω φύλλφ τής 19ης τρέ
  χοντος, σχετικώς μέ τό άνοιγμα
  τοθ Μουσείου καί τοθ άρχαιολο
  γιχοθ χώρου τής Κνωσού χατά
  τάς ημέρας τοθ Πάσχα, τα άκό·
  λουθα:
  Τό άνοιγμα των Μουσείων καί
  των άρχαιολογικών χώρων διέπε
  ται υπό ΝομοθετικοΟ Δΐατάγμα-
  τος ρυθμίζοντος έπακριβώς τάς
  ώρας τοθ άνοίγματος αυτών, ώς
  «αί τάς έξαιρεσίμους ημέρας, χαθ'
  άς ταθτα παραμένουν κλειστά.
  Καί δύνανται μέν οί διευθυνταί
  νά άνοίγωσι κατά την ιδίαν κρί¬
  σιν είς τάς τοιαύτας ημέρας έκτά
  κτως τα υπό την διεύθυνσιν των
  Μουσεία καί άρχαιολογικούς χώ-
  ρους, τοθτο δμως μόνον μετά εγ-
  καιρον προηγουμένην ειδοποίησιν
  έκ μέρους ώργανωμένης ομάδος
  έπισχεπτων ή περιηγητήν, καθι¬
  στώσης γνωστόν τό έκδρομικόν αύ
  τής πρόγραμμα, ώς καί τόν αριθ
  μόν καί την ίδιότητα των συμμετε
  χόντων, ινα βάσει τούτων κρίνη-
  ται χατά πόσον δικαιολογεΐται τό
  ίνοιγμα των Μουσείων.
  Επί τοθ προχειμένου καθιστώ
  μέν γνωστόν, δτι τό άνοιγμα των
  Μουσείων γίνεται κατ' ειδικόν χά
  νονισμόν άπαιτοθντα την παρου¬
  σίαν ολοκλήρου τοθ προσωπικοθ
  χαί δή καί τοθ έπιστημονικοθ, μή
  έγχαιρος δέ είδοποίησις τής άρ·
  χαιολογιχής Υπηρεσίας καθιστό?
  αχεδόν αδύνατον την έκ των όστι
  ρων συγκέντρωσιν, ολοκλήρου τοθ
  προσωπιχοθ τοθ Μουσείου, δπερ
  άλλως ουδόλως ύποχρεοθται νά
  τελϊ έν έπιφυλακί-
  Υπό τάς προύποθέσεις ταύτας
  δέν είνε δυνατόν νά θεωρήται ά·
  ποχρων λόγος άνοίγματος ή παρου
  σία οποραδικων ξένων, διότι υπό
  τοιούτους δρους δέν θά υπήρχον
  διά τό προσωπικόν των Μουσείων
  ημέραι έξαιρέσιμοι ώς τό οίχϊΐον
  διάταγμα όρίζει.
  Έν τ^ προκειμένη περιπτώσει
  έκ μέρους διωργανωμένης ομάδος
  υπεβλήθη μόλις κατά την ημέραν
  τοθ ΰ*οχ« ϊγγραφοί παράκλησις
  τό άνοιγμα τοΰ Μο«
  σείου χατά την Δευτέραν τοθ Πά¬
  σχα, ήτις καί εγένετο δεχτή, χαί
  τοι ή συγκέντρωσις τοθ πρόσω
  πιχοθ ένεφάνιζε σημαντικάς δυ-
  σκολίβς, τοθ Μουακίου παραμεί¬
  ναντος άνοιχτοθ δλως ίξαΐρειι
  κως άπδ τής 7ης καί 30' πρωϊ¬
  νής μέχρι τής 10ης χάριν τής
  ομάδος τής Περιηγητικής Λέσχης
  ΓΑΘηνων. *Η ημετέρα δπηρεαία,
  καίτοι ουδεμίαν πρός τοθτο είχεν
  δποχρέωσιν, εφρόντισε νά είδοποιη
  θώσιν έπίσης πάντες οί έν τοίς ξε
  νοδοχείοις παραμένοντες ξένοι, 8-
  πως έπωφεληθωσι τοθ άνοίγματος
  τοθ Μουσείου, δπερ καί εγένετο.
  Έκπλησσό'μεθα 8τι ό" δημοσιογρά
  φός κ.Ν. Ζΐρίφης άποτελων μέλος
  τής περί ής ό λόγος ομάδος, δέν
  έπωφελήθη τής εύχαιρίας, ϊσως
  έπειγόμενος νά αναχωρήση έντεθ
  θεν την ημέραν τοθ Πάσχα. Είς
  τοΕτο βεβαίως οΰτε δ Τουρισμό;
  πταίει πολύ δέ ολιγώτερον ή Διεύ
  θυνσις τοθ Μουσείου, τής οποίας ή
  συγκατάβασις άνεγνωρίαθη υπό
  πάντων των έπισχεπτων τής η¬
  μέρας έκείνης,
  Ή έκ μέρους υπαλλήλου τινος
  τής Τοπικάς Έπιτροπής Τουρι
  σμοθ γενομένη την πρωΐαν τοθ
  Σαββάτου προφορική είδοποίησις
  περί υπάρξεως ξένων έν τή πέ
  λει δέν εκρίθη 'δπό τής ήμετέρας
  υπηρεσίας άποχρώσα ίνα διατα-
  χθν( τό άνοιγμα τοθ Μουσείου
  καί των αρχαιολογικήν χώρων χά
  τα την μεγαλυτέρας εορτήν τής
  χρΐστιανωσύνης, ίπί τοσοθτον μαλ
  λον καθ' δσον δ έν λόγω δπάλλη
  λος ερωτηθείς περί τοθ άριθμοθ
  των ξένων καί εάν ήτήσατο δμιλές
  τις τό άνοιγμα τοθ Μουσείου ουδέν
  τό συγκεκριμένον είχε νά απαν¬
  τήση.
  Περαίνων συνιστώ δπως, Ι'να ά-
  ποφευχθώσιν έν τψ μέλλοντι παρό
  μοια παράηονα λαμβάνηται φρον
  τίς υπό των ενδιαφερομένων νά
  είδοποιώσιν εγκαίρως την άρμοδί
  αν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν περί
  των διοργανουμένων έχδρομων κα
  θιστώντες γνωστόν ίίμα τό πρόγραμ
  μα, τόν αριθμόν καί την ίδιότητα
  των αποτελούντων την έκδρομικήν
  όμάδα έπισχεπτων.
  Μετά τιμής
  Ό Διευθυντάς τοθ Μουσείου
  Ηρακλείου
  Ν. Πλάτων
  Ή άνήσυχος Εύρώπη
  ΕΙΣ ΕΠΙΚ1Η&ΥΝΑ ΚΑΝΙΛΙΛ
  ΟΛΥΝΗΡΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕ2Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσΐσ).—Τό κέντρον τής
  παγκοσμίου προσοχής, αποτε¬
  λεί σήμερον τό Βερολίνον δ-
  που, έπ' εύκαιρΐα τοθ έορτα-
  σμοθ τής 50ής έπετείου τής
  γεννήσεως τοό καγκελλσρΐου
  ΧΙτλερ έχουν ι συγκεντρωθή
  άντιπρόσωποι των, περισσοτέ¬
  ρων κρστών «.τοθ κόσμου καί
  δπου κατά φυσικόν λόγον θά
  διεξαχθοθν συνομιλΐαι υψίστης
  σημασίας. 'Υπάρχουν μάλιστα
  πολλοΐ πού πιστεύουν δτι έκ
  των άποτελεσμάτων των συνο
  μιλιών αυτών τοθ Βερολίνου
  θά εξαρτηθή κατά πρώτιστον
  λόγον ή περαιτέρω πορεία
  των διεθνών πραγμάτων.
  Όπωσδήποτε γεγονός είνε
  δτι μολονότι τάς τελευταίας
  ημέρας ανεπτύχθη πρωτοφα¬
  νές διπλωματική δραστηριό-
  της, έν τούτοις ή εξέλιξις τής
  καταστάσεως υπήρξεν έξσιρε
  τικώς βραδεΐα. Μάλλον είμπο
  ρεΐ νά είπη κανείς δτι παρα
  τηρεϊται πλήρης στασιμότης
  άλλ' δχι βεβαίως καί άποτελ
  μάτωσις. Αυτή 6έ ή στασιμό
  της καί ή φαινομενική άπρα
  ξ(α, παρομοιάζεται άπό τούς
  μάλλον άπαισιοδόξους μέ την
  γαλήνην πού τΐροηγεϊται συνή
  θως τής καταιγΕδος.
  Ή οημερινή, άλλωστε κα
  τάστασις όμοιάζει τόσον πολύ
  πρός εκείνην των παρσμονων
  τοθ πολέμου τοθ 1914. Ή άνα
  πτυσσομένη δέ διπλωματική
  δραστηριότης καί έκ μέρους
  τοθ άγγλογαλλικοθ συνασπι
  σμοθ καί έκ μέρους τοθ άξο
  νος Βερολίνου—Ρώμης, απο¬
  βλέπει έξ ΐσου είς,τόν σχημα
  τισμόν πολεμικών συμμαχίαν
  Βσον καί είς την σωτηρίαν τής
  είρήνης.
  Σήμερον, δλοι όμιλοθν πλέ
  όν φσνερά περί πολέμου Καί
  ολοι έτοιμάζονται ν' άντιμετω
  πΐσουν την ΙκρηξΙν τού. Πράγ
  ματι δέ αί πιθανότητες ρήξε
  ως, αύξάνοον τιαρά την φαι
  νομενικήν ΰφεσιν των τελευ
  ταΐων ημερών. Ή καθυστέρη
  σις τής υπογραφάς συμφώνου
  άλληλοβοηθείας καί συνεργα
  οίας Αγγλίας, ΓαλλΙας καί
  Ρωσσίας καί ή διατήρησις τοθ
  νόμου περί ούδετερότητος των
  Ήνωμένων Πολιτειών έπαυξά
  νούν τούς φόβους.τών άπαισι
  οδόξων καί κλονΐζουν τάς έλ
  πί&ας καί των μδλλον αίσιο
  δόξων είς την Δυτικήν Ευρώ¬
  πην.
  Έξ άλλου, ή εΤδησις δτι ό
  στρατηγός Φράνκο διετύπωσε
  την επιθυμίαν νά καταστήση
  την Ισπανίαν μεγάλην άποι-
  κισκήν αύτοκρατορίαν, δτι οί
  ΊσπανοΙ φαλαγγϊται περιλαμ-
  βάνουν είς τό πρόγραμμα
  των την διεκδίκησιν τής έπι-
  στροφής τοθ Γιβραλτάρ είς
  την χώραν των καθώς καί ή
  φήμη ότι ό Φύρερ απαντών
  είς την έκκλησιν τοθ προέδρου
  Ροθσβελτ, θά παρατάξη. σει¬
  ράν διεκδικήσεων τοθ Γ" Ρά¬
  ϊχ μεταξύ των οποίων καί
  την επιστροφήν δλων των πα¬
  λαιών γερμανικών άποικιών,
  εδημιούργησαν νέας ανησυχί¬
  ας καί έπηύξησαν τούς κινού
  νους πολέμου. Καί αυτή ή αγ
  γλική κυβέρνησις πού εφαίνε¬
  το να πιστεύτ) απολύτως είς
  την πολιτικήν τοθ κατευνα·
  σμοθ μέχρι πρό τινος άκόμη,
  ήλλαξε γνώμην καί παρσσκευ
  άζετσι δραστηρίως ν' αντιμε¬
  τωπίση την θυελλαν τοθ πο¬
  λέμου. Ό διορισμός άντιπρο
  σώπων τής κυβερνήσεως είς
  τα διάφορα διαμερΐσματα τής
  Μ. Βρεττανίας, πού θ' άναλά
  βουν δικτατορικώς σχεδόν δ-
  λα τα καθήκοντα τής διοική¬
  σεως, τοθ έφοδιασμοθ, τοθ έ-
  πισιτισμοθ καί τής περιθάλ¬
  ψεως τοθ πληθυσμοθ μόλις έ-
  κραγή ό πόλεμος καί ή άπό
  φάσις τής ιδρύσεως ύπουργε!
  ου Έφοδιασμοθ καί τής άνα
  θέσεώς τού μάλιστα είς τόν
  κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ, τόν ό
  ποίον πρό καιροθ ό Γερμα
  νός Φύρερ είχεν άποκαλέσει
  ύπ' αριθμόν 1 δημόσιον κΐνδυ
  νόν διά την είρήνην, κρίνον
  ται ώς ένδεικτικά σημεΐα των
  σκέψεων τής άγγλικής κυβερ
  νήσεως. Ώς πρός την γαλλι
  κήν κυβέρνησιν αί άπόψεις
  της είναι γνωσταί. Άπό και-
  ροθ εΐχε διίδει τόν κίνδυνον
  καί έλαβε τα μέτρα της. Πρό
  διμήνου καί πλέον, ό κ. Ντα
  λαντιέ ομιλών είχεν ειπή δτι
  ή ανθρωπότης θά διέλθη Λπ6
  πολλά έπικΐνδυνα κανάλια
  καί δτι ύπάρχουν φόβοι νά
  παρουσιάση όδυνηρές έκπλή
  ξεις ή άνοιξις. Καί έκτοτε δέν
  έμεσολάβησε τίποτε πού να
  διαψεύση αυτήν την αντίληψιν,
  αυτήν την προφητείαν.
  Αντιθέτως μάλιστα, τα γε·
  γονότα την έδικαιολόγησαν
  καί την επηλήθευσαν πλήρως.
  *Η ανθρωπότης διέρχεται -ράγ
  ματι κανάλια έξαιρετικώς έ-
  πικίνδυνα. Καί ή άνοιξις πα·
  ρουσιάζει δυσάρεστα, θλ βερά
  διά την ειρήνην καί τόν πολι
  τισμόν σημεΐα. Τοθτο δμως
  δέν σημαίνει δτι αί έλπΐδβς
  διά την είρήνην έξέλιπον.
  Οί λαοί, Ολοι γενικώς οί
  λαοί, άπεχθάνονται τόν πόλε
  μόν καί έπιθυμοθν νά ζήσουν
  έν εΙρήνη. Καί ή καλή διάθε
  σις, έκ μέρους των περισσοτέ
  ρων τουλάχιστον κρατών διά
  μίαν ειρηνικήν συνεννόησιν
  καί συνδιαλλαγήν, διά μίαν
  λογικήν εξέτασιν των προβλη
  μάτων πού χωρΐζουν τα ίθνη
  καί έπισσωρεΰουν τα σύννεφα
  τής πολεμικής κατσιγίδος
  δέν έξέλιπεν, τουλάχιστον άπό
  τάς περισσοτέρας κυβερνήσεις.
  Καί θά είνε δύσκολον ν' ά-
  γνοήσουν την λαϊκήν θέλησιν
  οί άρχηγοί των κρατών.
  Τό νόμισμα.
  Ή κυβέρνησις έδημοσΐευσε
  προχθές καί νέον αναγκαστι¬
  κόν νόμον διά τοθ όποΐου συμ
  πληοοθνται τα μέτρα προστα-
  σΐσς τοθ έθνικοθ νομΐσματος.
  Καί ή κοινή γνώμη ήκουσε μέ
  ευχαρίστησιν 'καί χαράν την
  δημοσίευσιν τοθ νόμου αύτοθ.
  Διότι ή προστασία τοθ νομΐ-
  σματος αποτελεί ανάγκην έ·
  θνικήν. Καί διότι οί κυβευταί
  καί οί ύπονομευταί τής θέσε¬
  ως τής δραχμάς μας δέν λε(·
  πουν βεβαία. Άλλά τα μέ¬
  τρα τής κυβερνήσεως θά είναι
  ασφαλώς τόσον άποτελεσμα-
  τικά δσον καί αύστηρά καί
  μελετημένσ. Καί ειμπορούμεν
  νά μένωμεν απολύτως ήσυ-
  χοι δτι τό εθνικόν μας νόμι-
  σμα, κατά συνέπειαν δέ καί
  τα δημοσία καί ίδιωτικά οίκο
  νομικά, δέν διατρέχουν ουδέ¬
  να κίνδυνον. Τα φρουρεΐ ή
  κυβέρνησις.
  Ή συγκέντρωσις.
  Ύπάρχουν πληροφορίαι Οτι
  6 κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσε
  ως έδωκεν όδηγΐας καί έντο
  λάς είς τάς αρμοδίας ύπηρε
  οίας νά μεριμνήσουν άπό τοθ
  δέ διά την επέκτασιν τοθ θε
  σμοθ τής συγκεντρώσεως τοθ
  σϊτου καί είς τόν νομόν μας
  καί ιδιαιτέρως είς την Μεσσα
  ραν. Οί σιτοπαραγωγοί μας
  έπομένως είμποροθν ν' άνα
  θαρρήσουν. Ή κυβέρνησις θά
  τούς προστατεύση· Τα προϊόν
  τα τοθ μόχθου των θά πλη
  ρωθοθν είς ικανοποιητικάς τι
  μάς άπό την υπηρεσίαν συγ
  κβντρώσεως. Δέν ήτο άλλω
  στε δυνατόν νά γίνη άλλως.
  Ή σημερινή κυβέρνησις δέν
  ήτο δυνατόν νά παραβλέψη
  τα δίκαια καί τα συμφέροντα
  των Ιδικών μας γεωργων.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- ©Ι
  ασος Κατερίνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον είς εσπερινήν παράστασιν
  ό ΘΙασος θά παρουσιάση τό άοι
  στούργημα τού Πιροντέλλο «Ευα
  καΐ ΛΙνα», είς εξαιρετικήν καλλι
  τεχνικήν βραδυάν. Αυριον Σάββα¬
  τον τελευταία λαική άυογευματι
  νή: μέ την κωμωδίαν «Ή κυρίαι
  ΜαρκησΙα έπιστρέφει..». Την Κυ'
  ριακήν ή άποχαιρετιστήριος τοθ
  θιάσου.
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  "Εναρξις την Δευτέραν 24 Άτιρι
  λίου μέ την όπερέττσν θαθμα: «Οϊ
  Ούσσάροι τής Φρουρδς». Μέ τούς
  Μάγδα Σνάιδερ, Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον Μνα δραματι
  κό άριστούργημα «Αλκατράζν
  "Εκάστην Δευτέρα, Τετάρτη, Πεμ
  «τη, Σάββατο, Κυριακή ώρα 6,30
  άηογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 21ης Απριλίου.
  "ϋρα 12 25 Σήμα-Έθνικός ϋ
  μνος—'Ύμνβς Νεολαίας—"Υμνος
  4ης Αύγούστου.
  12.30 Ή ωρβι τού έργάτβυ-
  1) Έ χαρά τοθ έργάτου 2)
  Έλληνιχά δημοτιχά τραγούδια.
  13 Πβικίλπ μουσική (ίίσκβο.
  13 30 Χρηματιστήριον-Είίησεις
  'Ωρα Άστεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  13 45 Μουβική χοροΰ (δίσκοι)
  14 Έλαφρά μουσική
  14 45 Εΐδησεις. - Μετεωρολογι
  Η&ν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγβράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ωρα τής Έλληνίδος.
  Τής κ. Άγγελικής Παναγιωτά
  τού, καθηγητρίας τοθ ΈθνικοΟ
  Πανεπιστημίου: «Ή σημερινή
  Έλληνίζ».
  19 35 Κβυαρτέττο Μκνδβλινά
  της (Γεωρ. Τυρταίου).
  20.05 Όμιλία διά τηνΕ.Ο.Ν.
  20.20 'Αποσπάσματα άπό την
  κωμικην όπερα τού Μεσσαζέ: «Βε
  ρονίκη».
  (Υπό τής υψιφώνου κ. Ναυσι
  κάς ΓαλανοΟ καί τοθ βαρυΐόνου κ.
  Τζών Βλαίκου).
  20.50 Είδήοΐις—μβτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21.05 Συναυλία.
  21.35 Μικρά όρχήστρκ.
  22 15 Νυκτερινόν εΐδήσεις.
  22 25 Συνέχεια μικράς βρχη
  οτρας.
  23 15 Έλαφρά τραγούδια.
  (Υπό τής κ. Μαριάννας Λά
  ζου συνοδεία πιάνου υπό τής ιδίας)
  Μουσική χοροΰ (Δίακοι).
  0.15 Τελευταίαι εΐδήσεις.
  Δροσιά! Χάρις! Εύθυμία!
  Τσιγγάνικα βιολιά πού
  σκορποϋν μεθυστικές με-
  λωδίες!
  Τραγούδια, ούγγαρέζι-
  κοι χοροί καί τσάρντες
  γεμάτες κέφι καί τρέλλα.
  ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪΔΕΡ
  ΠΛΟΥΛ ΚΕΜΠ
  ΤΙΜΟΡ ΦΟΝ ΧίΛΜΕΫ
  στήν όπερέττα θαΰμα:
  ΟΙ
  ΤΗΣ
  ΦΡΟΥΡΑΙ
  Όπερέττα Ούγγαρέζι-
  κη σάν τίς άλησμόνητες
  έκεΐνες οπερέττες πού
  χρόνια τώρα έχει νά προ-
  σφέρη ό κινηματογράφος.
  Σκηνοθεσία:
  ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΡΙΣΚΑ
  Μουοική:
  ΠΕΤΕΡ ΦΕΝΥΕ
  Σύμπραξις τής περιφή¬
  μου ταινγάνικης ορχή·
  βτρας ΧΟΡΒΑΤ.
  Την Δευτέραν στόν
  Κινηματογράφον:
  ηΟΥΛΑΚΙΚΙ
  Μΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΖ
  Γραφείον π«ο« την Άγρβ
  τικίιν Τρ«π«ζβιν (ίνβιντι οί-
  Μί«( κ- Μιχελιδάκη.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείων
  4$ον
  "Οίαν δ Παθλος ανεχώρησεν, οί
  μαθηταί τοθ Ρασποθτιν έξεχύθη
  σαν μέσα είς τό δωμάτιον Ή ιτλη
  ροφορία περί τής αποπείρας δαλο
  φονίας είχε δοθή είς αθτού; υπο
  τής Ντούνιας.
  —Δολοφάνε! Κακοΰργε! έφώνα
  ζε τα πλήθος. Έλα πίσω νά ίδ^ς
  τί γίνεται έδώ. ίχι νά θέλης, σα
  τανά, νά σκοτώσης Ινα αγιον αν
  θρωτιον. βαρρεΐς. κακομοίρη, πώ;
  είνε σάν καί αένα
  Ό Ηαθλος ήρεμος κατέβηκε
  τή σκάλα. Ό Ρασποΰτιν άναλα
  6ών ΰφος ευλαβίθς άνθρώπου τοθ
  θεοΰ, απλωσε τούς βραχίονάς
  τού ίιά νά κίταπραυ/η τό πλή
  θος.
  —Μην τόν λαμβάνετε δπ' 5ψε:
  σας, είπε μέ τα ΰφος τοθ χρισκ
  ανοθ πού συγχωρεϊ τ™; έχθρούς
  τού "Ενα θαΰμα συνίβη, φίλοι
  μου. "Ας ευχαριστούμεν τόν "Υψι
  στον διά τό θαθμα καί άς άφήσω
  μέν τάν δολοφόνον νά συναισθαν¬
  θή μίνος τού τί πήγε νά κάμη.
  Νίος ϋόρυξοί φωνών ήχούαθτ;,
  άλλά την φοράν αυτήν ήσαν
  κραυγαί χαρά; καί θρησκευτικόν
  φανατισμοθ. Ό Ρ«σπο0τιν παρη¬
  κολούθει ναί ή,τροάζετο μερικάς
  στιγμάς. "Επειτα εύχαριστημένος
  πού τόν επίστευσαν οί όπαδοί χαί
  φίλοι τού, έτέντωσε τούς βραχίο¬
  νάς τού μέ ϋφος άνθρώπου τοθ
  θεοθ καί είπε:
  —Πηγαίνετε είς τάς θέσεις
  σας, τέκνα μου, έπιθυμώ νά μεί-
  νω μερικάς στιγμάς μόνος. Πηγαι
  νετε, τέκνα μου.
  —Πηγαίνετε, πηγαίνετε,"είπεν
  ή Ντούνια.
  Ο! μαθηταί έσπευσαν συνωστι
  ζόμενοι νά Ιπιστρίψουν μέσα είς
  την τραπεζαρίαν.
  Μιά φωνή υψώθη ψάλλουσα
  θρησκευτικόν ϋμνον χαί άλλαι φω
  ναί συνηνώθησαν. Γρήγορα ό ήχος
  τοθ «άλληλούια» άντηχοθσε μέσα
  είς τό διαμέρισμα. Ό Ρασποθτιν
  έμόρφασεν. έκλεισε την θύραν,
  την άμπάρωσε καί έστράφη πρός
  την Ντουνια.
  —Ντούνια.
  —Διατάξετε, πάτερ μου.
  —Βΐήθησέ με, είπεν εϊς την
  υπηρέτριαν τού μέ ΰφες είς τό
  οποίον δέν ελειπε κάποια άνησυ-
  χία, ν' άφαιρέσω τόν μανδύαν
  μου.
  Ή Ντού' ια τόν έβοήθησε νά
  βγάλη τό μακρύ τού καφτάνι. Κά
  τωθεν αύτοθ &Βήρχε μετάλλινος
  θώραξ. Είς τόν παχύν χάλυβα έ
  πάνω άπό την καρδίαν εφαίνετο
  Ινα βαθουλό σημάδι.
  —Νά έδώ έχτύπηοεν ή πρώτη
  σφαϊρα είπεν δ Ρασποθτιν, δεί
  κνύων τό μέρες μέ τό δάκτυλό
  τού. Έκόντεψε νά μοθ βγάλη την
  ψυχή.
  —"Ετσι, έ;
  —Ά! Ναί. Την ένοιωσα άρκε
  τα την σφαίραν εκείνην.
  —Μήπως σας επλήγωσε καθό
  λου; ηρώτησε ή Ντούνια είς τό-
  νον σοβαράς ανησυχίας.
  —Καθόλου.
  —Έκυττάξατε;
  —Τίποτα. Οδτβ γραισουνιά εί
  πεν.
  "Επειτα μορφάζων, σάν άνθρω
  πος εύχαριστημένος έπρόσθε
  σεν:
  (συνεχίζεται)
  ΑΡΧΑΙ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΗΟΜΑδ
  Καθηγητού τού Πανεπιστη¬
  μίου τού Ηβτ-ν3ΐ-(1.
  Μετάφρασις καί είσαγωγή
  &πό Γεωργίευ Φανουράκη, δι-
  κηγόρου Τμηματάρχου Άγρο-
  τικής Τραπέζης.
  Συνιστάται υπό τοθ υπουρ-
  γείου Γεωργίας καί τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης (έγκύκλιοι
  251 καί 58 τ. έ ) ώς άριστον
  και ωφέλιμον διά τούς ενδια¬
  φερομένους είς τα Γεωργικά
  ζητήματα. Σελίδες 335. Τι·
  μή δραχ. 200.
  ΠωλεΙται είς τα Κεντρικά
  Βιβλιοπωλείον
  Τοχύτοται
  έπΝσκευαΙ ώροΑογΙων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  Είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  τ· Χυντριβανι).
  Καλλιτεχνική ζωή
  Αί τελευταίαι παραστάσεις
  τού θιάσου Άνδρεάδη.
  Ό θίασος τής χ. Κατερίνας Άνδρεάδη πού εσημείωσε θειαμ-
  βευτικήν επιτυχίαν χαί επροκάλεσε ρίγη χαλίιτεχνίχής συγκινή
  σεω; μέ τάς ωραίας δημιουργίας τίυ, θά παραμείνη άκόμη επί
  τρείς ημέρας είς την πόλιν μας καί κατόπιν ^.θά αναχωρήση διά
  Χανιά.
  Σήμερον ή κυρΓα Άνδ^εάδη, θά άνεβάοη τό έξαιρετικό ίργο
  τοθ μεγάλου Λουίτζι Πιραντέλλο «Ευα χαί Λίνα». Αύριον θά πα¬
  ρουσιάση την χαριτωμένην κωμωδίαν τού Πώλ Ζεραλνχϋ «Άν ή-
  θελα» χαί την Κυριακήν θά δώση δύο άποχαιρετισϊηρίους παρα
  στάσεις μέ 2ργα 8που εσημείωσε τάς μεγαλυτέρας επιτυχίας της.
  Ό Πρόεδρος τήςΚοινότητος
  Νεύς 'Αγίου Βασιλείου—Ρε¬
  θύμνης.
  Αριθ. 32
  Διακηρύττει δτι,
  Την 22αν Απριλίου 1939
  έκτίθεται είς μυστικήν μειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν δι" έν-
  σφραγΐστων προσφορών ή προ
  μήθεια των σωλήνων καί έξσρ
  τημάτων τοϋ ϋδραγωγεΐου τής
  Κοινότητος έσωτερικής διαμέ
  τρου μιάς καί ήμΐσειας ΐντσας
  (1 1)2), ήτοι χιλΐων δέκα πέν-
  τε (αριθ. 1015)μέτρων σωλή¬
  νων γαλβανισμένον, δέκα
  καμπυλών, δύο γωνιών, δύο
  τάφ, δύο δικλεΐδων, δύο πο-
  λυτρήτων, δύο πωμάτων καί
  μιάς κρήνης.
  Δέν είναι άπαρσΐτητος ή
  παρουσΐα τοθ προμηθευτοϋ κα
  τα την ημέραν τής δημοπρα
  οίας. εΊνα γ(νη τις δεκτός
  δέον δπως αποστείλη την
  προσφοράν τού έν τ^ θά έμφαΐ
  νηται ή τιμή κατ' εΐδος καί
  συνολικώΓ ήν άπαιτεΐ ό προ-
  μηθευτής ΐνα παραδώση τα
  άνω ειδή είς την προκυμαίαν
  Ρεθύμνης έχων ύπ' δψιν δτι
  θά επιβαρυνθή μέ τα συμβο
  λαιογραφικά εξοδα, κρατήσεις
  1 ,55 ο)ο καί μέ τα έ"ξοδα δη·
  μοσιεΰσεως τής παρούσης. Είς
  τόν φάκελλον τής προσφοράς
  δέον δπως έσωκλεΐσπ καί
  γραμμάτιον Ταμείου Παρα-
  καταθηκών καί ΔανεΙων δρ.
  (5000) πέντε χιλιάδων άλλως
  ή προσφορά θά είναι άπαρά-
  δεκτος.
  Έν Νεύς Άγ(ω ΒασιλεΙφ
  τή 8 Απριλίου 1939.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Στυλιανός Παπαδάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'Εκτίθεται είς μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών υπό τοθ Ε.
  Τ Μ. Ο. Η. ή κατασκετή μονί
  μου (γρανιτασφαλτικοθ) όδο
  στρώματος επί τοθ τμήματος
  άπό "Ηρακλείου είς Πόρον
  τής ύπ'άριθ. 169 Έθνικής ό
  δοθ.
  Ή δημοπρασΐα ένεργηθήσε
  ται έν τώ Νομαρχιακώ Κατσ
  στήμσιι Ηρακλείου ιήν είκο
  στήν Μοΐου έ. ε. ημέραν Σάβ
  βατον κσί ώραν 11 π. μ.
  Ό προύπολογισμός τής δα
  πάνης άνέρχεται είς τέσσα
  ρα έκατομμύρια δρχ. (όρ. 4
  000.000).
  Πνονται δεκτοί έργολάβοι
  δευτέρας τάξεως δι" έργα ό
  δοποιΐας μέ πιστοποιητικόν
  εκτελέσεως ώς όρίζεται έν τή
  λεπτομερεΐ διακηρΰξει.
  Εγγύησις, γραμμάτιον Τα
  μείου Παρ. κσί ΔανεΙων Δια
  κοσΐων χιλιάδων δραχμών είς
  χρήματσ.
  "Απαντα τα σχετικά μετά
  λεπτομεροθς διακηρύξεως εί
  σί κατατεθειμένα είς την Ν
  μαρχΐαν "Ηρακλείου ένθα δύ
  νανται οί βουλόμενοι )ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Ξ Διά την καταπολέμησιν τού Περο-
  Ξ νοσπόρου.
  Ξ Καταργήσετε την χρήοιν τού Θειΐκοΰ Χαλ-
  Ξ κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν
  | ανακάλυψιν ΟΞΥΧΛΩΡΙΌΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  Ξ δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό·
  Έ νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό
  = την μπλάβην πέτραν. β
  Ξ Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε. ν Ξ
  Ξ Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εΰ- =
  | δεμίδος, έχομεν Άρσενικοΰχον Όξυχλωριοΰχον Ξ
  — Χαλκόν. =
  Ξ Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας. =
  | ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α |
  § Άντιπρόοωποι 'Ανωνΰμου Έλληνικήί Έταιρίας Χη- Β
  — μιχνν Πρβϊέντων καί Λιπασμάτων. Β
  ^ιιυιιΐιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιυιυιιιιυιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιπυΐίιΙ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστραγγ.
  50βν
  Έχτός των έλαχίστωνπροσωπιχών
  φίλων του,χάθε άλλος Τοθρχος έ
  μίσει κατόπιν αυτοθ τόν Βχχεν
  τίν. Τόν εθεώρουν ώς προδότην ό
  οποίος είχε συνεργήσει μετά των
  "Αγγλων χαί Έ)λήνων, διά την
  καταστροφήν τής Τουρχίας. Ό
  ΒεχεντΙν χαί δ Λόυ5 Τζώρτζ, αύ
  τοί οί .δύο ήσαν 4 πραγματικάς
  εχθράς των Τούρκων! Καί τόν Βα
  χεντίν τόν μισοθσαν άκόμη περισ
  σότερον, ώ; προδότην!
  Ευθύς ώς εγένετο ή πρόσκλη
  αίς, πνεθμα άγανακτήσιως ήγέρ
  θη έν ΤουρχΕα Οί άνθρωποι τοθ
  σουλτάνου έν Κωνσταντινουτιόλεΐ
  εγένοντο στόχος των έπιθέσεων
  τοθ ήγανακτημένου πλήθους. Ό
  Άλή Κεμάλ, ϊνας δημοσιογράφο;
  δ οποίος υπεστήριζε τόν σουλτά
  νόν, έσύρθη έν μέση ήμέρα έξ»)
  άπό την κυρΐωτέραν λέσχην τής
  πρωτευούσης, χοί 6πό τα 8μμ»Μ
  τής αυμμβχιχής άστυνομίας, έλι
  ϋο^οΐΎΐΒη μεχρι θανάτου. Οί θε
  ράποντες τοθ σουλτάνου, οί δπουρ
  γοί τού, χαί αΐτάς άκόμη δ μέ
  γας βεζύρης, δέν τολμοΰσαν νά
  εμφανισθούν δημοσία.
  Είς την Άγκυραν συνήλθεν ή
  εθνοσυνέλευσις χαί ^οί πληί,εξου
  σιοι δέν συνεκράτουν την άγανά
  κτησίν των. Τί άντεπροσώπευεν ή
  κυβέρνησις τής Κωνσταντινουπό
  λεω;, Τί είχε κάμει διά νά σώση
  την Τουρκίαν; Μέ ποίον δικαίω-
  μα δ ξεμωραμένος Τεβφήκ πασάς,
  δ μέγας βεζύρης, είχεν υπογρά-
  ψει την πρόσκλησιν; Τόσον αύτός
  ίσον χαί δλο τό ά'λλο συνάφι τής
  κυβερνήσεως τού, ήσαν άνίκανοι,
  δειλοΐ, προδόται, εϋτελεΐς κόλα-
  κες τοθ προδοτου σουλτάνου τής
  Σταμπούλ. Μία μόνον πραγματιχή
  κυβέρνησις υπήρχεν έν Τουρκία
  καί αυτή ήταν οί πληρεξούσιοι
  τής Άγκυρας, ή μεγάλη της έθνο
  συνέλευσις.
  Τότε δ Μουσταφά Κεμάλ έ-
  κρινε δτι είτε ήταν ώριμος δ
  καιρός είτε 3χι, ώφειλε νά δρά-
  ση άμέσως. Καλλιτέρα εύχαιρία
  δέν θά μποροθσε νά παρουσια
  σθη. Ή στιγμή ήταν κατάλληλος
  διά νά πείση; τούς βουλευτάς νά
  κηρύξουν έχπτωτον τόν Βαχεντίν,
  νά τόν έκδιώξουν, χαί εί δυνατόν
  νά χαταργήσουν δχι μόνον τό πρό
  σωπον, άλλά χαί τόν θεσμόν
  χαί τό σουλτανάτον. Δέν τολμοθ
  σε τδτε άχδμη νά τα βάλη χαί
  μέ τό χαλΐφάτον. θά εκινδύνευε
  νά θίξη τό θρησκευτικόν αΐσθη
  μα ολοκλήρου τοθ λαοΰ, μέχρι
  τοθ τελευταίου, τοθ πτωχοτέρου
  χωρικοθ. Καί δέν ήμποροθσε νά
  είνε βέβαιος άν θά τα εβγαζε πέ
  ρα είς αύ:ό τό ζήτημα.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άπό τα συγκλονι-
  στικώτερα καί τα πιό δρα
  ματικά έργα πού ηαρου-
  σίασε μέχρι σήμερον ή
  όθόνη:
  ΑΛΚΑΤΡΑΖ
  Τό έργο πού θά συγκινή
  ση κάθε ανθρωπίνη ψυχή·
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΑΝΝ ΣΕΡΙΝΤΑΝ
  ΤΖΩΝ ΛΙΤΕΛ
  Έτιί πλέον δίπρακτον
  Ιγχρωμον Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ
  ----------------- Μ ■ —------------------
  Κυριακή ωρα 2 μ.μ. όλό
  κλήρον τό έπεισοδιακόν:
  ΜΥΣΤΙΚΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Χ 9
  ΣΗΜ: Δευτέρα, Τετάρτη
  Πέμπτη,Σάββατον καίΚυρι
  ακη ώρα61)2άπογευμστινή.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  ■Ο ΧΟΝΔΡΟΣ καί ΛΙΓΝΟΣ
  σας εγγυώνται 2 ωρες
  ΠΡΩΤΑΟΑΗΤΛΙ
  ΤΗΣ ΓΚΛΦΑΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 Ι
  ηιπλωμένον παρά χαλ) οίχογι·
  νιίϊ. Ι1λΐ)ροφορίαί π«ρ' ημίν,
  ______—!^^Τ^^Τ—_=~9*ί
  ΚΟΙΜΏΜΙ Κγ|
  ΕΟΡΤΑΙ. — Μεθαύριον εορτήν
  τοθ "Αγ. Γεωργίου οέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γε
  ώργιος Λιαναντωνάιτης Εμιιορος.
  Γύρ» στήν πόλι.
  Συνεχίζεται άμετάβλητος δ 'Α
  ■πριλιάτικος καιρός.
  —Χθές μάλιστα εΐχκ κανβίς
  την εντύπωσιν «τι εισήλθομεν πλέ¬
  ον είς τό πραγματικό καλοκαΐρι.
  —Δεδομένου δτι ή άτμόσψαιοα
  άπέκλινε πρός την χαρακτηριστι-
  κήν εκείνην θερμότητα—τα θερι·
  νά ττροεόρτια.
  -Ή προχθεσινή τ5φιξις ιχεριη
  γητών ίδωσε νέον ζωήν είς την
  πόλιν:
  —Αί άφΐξεκ; αυται συνεχιζόμε
  ναι ώς ελπίζομεν θά κοατήοουν
  την ζωήν αυτήν είς την συνήθη 6ν
  τασΙν της.
  —Πού είνε άλλως τε κάθε τέ-
  τοια έποχή δ κυριώτερος καί μάλ
  λον άξιόλογος τοπικός χαρα-
  κτήρ.
  —Ή άφιξις τοθ κ. Κανβλλοπού
  λου ή όποία ώς γνωστόν θά συμ
  ιτέση μέ την βαοχλικήν εορτήν.
  — θά συντελέοπ είς την έτιιβλη
  τικωτέραν πανηγυρικήν έμφάνι
  σιν.
  —Λαμβανομένηι, ύτι' ΰψιν καί
  τής κινήσεως τοθ ουνόλου τής Έ·
  θνικής ΝεολαΙας την οποίαν θά
  επιθεωρησισ ό κ. Κανελλόηουλος
  καί ίΊτις θά παρελάση ενώπιον
  αύτοι).
  —Ή χθεσινή άφιξις άεροβλο·
  νού δέν ϊμεινε πάλιν χωρΐς έπφα
  τικήν κίνησιν
  —Συμπληρωθεισών των θέσεων
  τοϋ άεροπλάνου άπό την προη
  γουμένην ημέραν.
  —Ή αεροπορική συγκοινωνία Ε
  τσι καί λόγω τής απολύτου Λ
  σφαλείας της καί λόγφ τής ά«ο
  λύτου ακριβείας της άποβαΐνει τό
  συγκοινωνιακόν μέσον έκεΐνο τής
  μάλλον ενδιαφερούσης καΐ ζωη-
  ράς προτιμήσεως τοθ κοινοθ.
  —Είς τόν Όρειβατικόν Σύνδε-
  σμόν Οπεβλήθησαν άθρόαι δηλώ
  σεις συμμετοχής έκ μέρους ιτολ-
  λων δεκάδων ϋπαιθριοφίλων.
  —Διά την διοργανουμένην την
  προσέχη Κυριακήν ημερησίαν έκ·
  δρομήν είς Φόδελε μέ τούς άπέ
  ραντους πορτοκαλλεώνας,τήν γρα
  φικήν πατρΐδα τοϋ μεγάλου Κρη
  τος ζωγράφου Δομηνίκου θεοτο¬
  κοπούλου,
  —Ή έκδρομή αυτή θά άβοτελέ
  σπ ώς λέγετσι Ιδιαίτερον «κοσμι
  κόν γεγονός» διά ^τούς Ήρακλβι
  ώτας διά τουτο δέ καί υπεβλήθη
  είς σημαντικάς σχετικώς δαπά
  νας δ Όρειβατικος Σύνδεσμος
  ιτροκειμένου νά εξασφαλίση είς
  τούς έκδρομεΐς κάθε δυνατήν «ν«
  σιν έκτός φυσικά των άλησμονή
  των άναμνήσεων τάς δνοΐας θά
  άποκομΐσουν άπό αυτήν.
  —ΆρκετοΙ άπό τούς "Αγγλους
  ■προσκόπους των οποίων ή άφιξις
  αφήκε τόσας ωραίας άναμνήσεις
  δια τούς'Ηρακλειώτας,έπήραν τάς
  μεταμεσημβρινά ώρας τήςπροχθές,
  τό μπάνιο των είς την θάλασ¬
  σαν. _,
  —Διά τούς Άγγλοσάξωνας ε
  ποχή διά θαλάσσιο μπάνιο είνε
  σχεδόν κάθε έποχή.
  —Πολύ δέ περισσότερον οί πρώ
  τοι μηνες τής ανοίξεως καί μάλι
  στα είς χώραν μεσημβρινήν.
  —Ό ττερΐβολος τής παλαιδς
  νομαρχΐας ήρχισεν άπελευθερού
  μενος άπό τα κάρρα καί τα αύτο
  κΐνητα.
  —Είνε άλήθεια δτι διά λόγους
  πρωτΐστως τουριστικούς ό περί
  βολος πρέπει νά παύση χρησιμο
  ποιούμενος ώς χρησιμοποιεϊται
  ήδη.
  —Δεδομένου δτι αποτελεί ά
  λπθινήν ασχημίαν είς αύτό τό κέν
  τρον τής πόλεως.
  — Είς την «Μινώαν» ήρχισε
  καί συν εχΐζεται μβ συρροήν πολ
  λοϋ κόσμου ή προβολή τοθ ίξαι
  ρετικοΰ δραματικοθ φίλμ «'Λλκα
  τράζ».
  £ Ρέπορτερ
  ΕτνΔΟΣΕΙΣ.- Εξεδόθη καί έ
  κυκλοφόρησε μέ πλουσίαν λαο
  γραφικήν χαϊ άλλην ΰΑ,ην τό ύπ'
  άρ. 21 τεΰχος τοϋ περιοδικοθ τοθ
  Μεραμβέλλου «Δρήρος». Είς τό
  τεθχος αύτό συνβργάζονται: Σο
  Φΐα Μαυροειδή Παπαδάκη, Μα¬
  ρία Πιτυκάκη, Μανώλης Μαυρο
  ειδης, Μιχ. Κοντελιίρης, Ν. Σπα
  νάκης, Μ. Παπαδάκης. Τάκης Δό
  ξας, Γιάννης Φλιάσιος, Ι. Γρυπά
  ρης, Α. Λογαριαστάκης, Μαρία
  Όρφανίδου, Μανώλης Πιτυκάκης
  "Εμμ. Φαϊτάκης.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΙ
  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
  ΣΕΛΗΝΑΡΙ
  1) Εσπερινάς 6.45' μ. μ.
  τοθ Σαββάτου.
  2) Όρθρος 8—9.30' π. μ.
  τής Κυριακάς.
  3) "Αφιξις θεοφιλεοτάτου
  Έπισκόπου 8.30'.
  4) Θεία λειτουργία 9.30'—
  10.30'.
  5) Δοξολογία επί τβ όνομα
  στική έορτή τής Α. Μ. τοθ Βα
  σιλέως 10,30—11.
  Είς την τελετήν θά παρα
  στή ό διακεκριμένος (εροψάλ
  της τοθ» ΙεροΟ ΝαοΟ Άγίου
  Τίτου Ηρακλείου, κ. Βουτσι
  νάς.
  Ό Πρόεδρος τοθ Έκκλησια
  στικοθ Συμβουλίου Βραχασιου.
  Άριστίίίος Γ. Βουρλακης
  ΧΙΡΙΛ1ΜΟΣ ΠΛΕΥΡΗί
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδβ« Χάνδακος
  ΗράΜλειον
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  555ον
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Ό δέκατος έντατος σίών κληρονομεΐ καί χρησι-
  μοποιεΐ τό έργον αυτής καί Ιδού σήμερον δτι ή
  κατάρρευσις κοινωνικοΰ καθεστώτος είνε απλώς ά·
  δύνατος.
  Τυφλός 6 καταγγέλλων καί μωρός ό ταύτην φο
  βούμενος.
  "Η έΐτανάστασις είνε δαμαλίς έγκεντριοθεΐσα
  επί τοθ ΙακωβινισμοΟ.
  Διά τής έπαναστάσεως έκεΐνης τό κοινωνικόν
  καθεστώς μετεβλήθη επί έδρσιοτέρων θεμελιωθέν
  βάσεων.
  Είς τό οΤμα ημών ευρηνται τα χωροδεσποτικά
  καί μοναρχικά νοσήματα. Είς τόν ημέτερον όρ·'
  γανισμόν δέν ύπάρχει μεσσιωνικός μικροοργανι-
  σμός.
  Παρήλθον οί καιροί, βτε συνέβαινον έκρήξεις
  φοβεράν κοινωνικών κοχλασμών, ότε οί άνθρωποι
  ήσθάνοντο υπό τούς πόδας διατρέχουσαν ύπόκω
  φόν τίνα καί σκοτεινήν βοήν, 8τι άνεφαΐνοντο, μό
  λις ύποφώσκοντος τοθ τΐολιτισμοθ, μυρμηκιά ύ
  ποχθονΐων άρουραΐων καί σχιζομένης τής γής είς!
  χάσματα ήνοΐγοντο τα σπήλσια κσΐ άνετιή^ων δαι
  μονιΛσαι άτιό τής γής τερατώδεις κεφαλαΙ. |
  Τό πνεθμα τής έπαναστάσεως είνε ηθικόν. Ή
  συναίσθησις τοθ δικαΐου καλλιεργουμένη άνατιτύσ
  οει τό αίσθημσ τοθ καθήκοντος.
  Ό νόμος διά πάντας εΤνε ελευθερία λήγουσα
  έκεΐ οπόθεν άρχεται ή ελευθερία τοθ άλλου, κα
  τα τόν έξοχον όρισμόν τοθ Ροβεστι'ρ ιου.
  Άπό τοθ 1789 ό λαός σύμπας μεγσλύνεται έν
  τή έξυψώσει τοθ άτόμου, ούδ' ύπάρχει 6 έχων τό
  δίκαιον τής άτομικότητός τού νά στερήτσι τοθ φω
  τάς αύτοό' τό λιμώττειν είνε άμάρτημα τιτρώσκον
  είς τα καΐρια την τιμήν τής ΓαλλΙας. Ή άξιοπρέ
  πεισ τοθ πολΐτου είνε εσωτερική πανοπλΐα, ό έ·
  λεύθερος είνε περΐεργος, 6 ψηφΐζων άνάσσει.
  Έκ τούτου άπορρέει τό άδιάφθορον τοθ άτόμου
  διά τούτου έξουδετεροθνται αί δόλιαι έποφθαλμιά
  σεις/ τα δέ βλέμματα μένουσιν είς τούς πειρασμούς
  άπαθή.
  Ή έπαναστατική έξυγΐανσις είνε τοιαύτη, όπο(α
  υπήρξεν ή 14 Ιουλίου καί ή 10 Αύγούσιου" δέν
  υφίσταται πλέον συρφετός.
  Ή πρώτη έκπεμπομένη υπό τοθ δχλου κραυγή,
  άμα φωτισθέντος καί μεγεθυνθέντος, είνε «άπο-
  θανέτωσαν οί οφετεριοταΙ». Ή πρόοΒος είνε τιμιό
  της.
  Τίνες τώ 1848 προέπεμψαν τούς θησαυρούς
  των άνακτόρων; άνδρες ρακοσυλλέκται. Τοιοθτοι
  άνθρωποι έφρούρησαν τό θησαυροφυλάκιον. Τούς
  ρακενδύτους έκεϊνους Ιλάμπρυνεν ή άρετή. Άμα-
  ξαΐ τίνες1 έν αίς μετεκομΐζοντο οί θησαυροί τοθ
  Κράτους, περιεΐχον ήμΐκλειστα κιβώτια, έν οΓς διε
  κρΐνετο τό γεραρόν τής ΓαλλΙας στέμμα, δλον άδα
  μσντοποίκιλτον, ήκτινοβόλει δέ έπ' ούτοθ ό μέγας
  καί βσρυτιμότατος άδάμας τής βασιλείας, ό τοθ άν
  ιιβασιλέως επικαλούμενος, ό έχων αξίαν τριάκον
  τ« έκατομμυρίων φράγκον.
  (συνεχΐζεται)
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  Α.'
  Τάς ημέρας αυτάς τοθ χαύαω
  νος ό χάσμος δλος παρηκολούθει
  άλλοθ μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον τα
  δελτ,ία τοθ άστεροσχοπε'.ου. Μπορεΐ
  χανεΐς νά βασισθή είς τα μετεω
  ρολογικά δελτί», Ασφαλώς ίγι
  ναν μεγάλαι πρόοδοι «ΐς την πρό
  βλεψ ν τοθ χαιροθ Είς τάς περισ
  σοτέρας περιπτώσεις τα δελ-
  τία έπαληθεύουν Συμβαίνει δ
  μως χαποτε άντί ηλίου νά ίχω
  μέν βροχήν καί άντί ψύχους ζί-
  στην. Άλλά τότι πρίκειται περΐ
  έξαιρέσεων, διότι τα μέσα τα μη
  χιχνικά ίσον καί τα συγχοινωνια
  χά ίπΐτρέποαν σήμερον χατά
  τό μάλλον καί ήττον την άαφαλή
  πράβλεψιν τοθ καιροθ.
  Τό βρεττανικόν μετεωρολογι
  χον τμήμα παραΐείγματος, χά
  ριν, παρέχει κάθε ππωί 3000 δια
  φίροος παρατηρήσεις διά τόν
  καιρόν τοθ είχοσιτετραώρου πού
  επέρασε. ΑΙ παρατηρήσε'ς αυταί
  φθάνουν άπό 44 διαφόρους σταθ
  μούς. ΤηλεγραφήΛατα άπό διά
  φορα μίρη όσον άφορά τάς και
  ριχάς συνθήκας ίσον καί αί το
  πικαί παρατηρήσεις τής χεντρι
  κης υπηρεσίας, έπιτρέπουν την
  άσφαλή σχεδόν πρόβλίψιν τοθ και
  ροθ Τα διεθ>ές τμήμα τής αγ
  γλιχής υπηρεσίας λαμβάνει 2000
  άναφοράς διά τόν καιρόν άπό τάς
  εύρωπαικάς χώρας, άπό την 6ό
  ρειον Άφρικήν, άπό τάς^ νήσόυς
  τοθ ΆτλαντικοΟ καί 700 περίπου
  τηλεγραφήματα ατμοπλοίου τα
  ίποία ταξιδεύουν εί; τόν αχεα
  νόν χαί είς την Βόρειαν θάλασ
  σαν. Ευνόητον είνε 3τι χαί αί άλ
  λαι χώραι άνταλλάασουν μεταξύ
  των άναφοράς τού καιροθ, πρδγ
  μα τό οποίον αποτελεί ίδεώϊτ] διε
  θνή συνεργασίαν, τουλάχιστον δσον
  άφορά τόν καιρόν. .
  Πενταχόσιαι περίπου παρατη
  ρήσεις διά την πίεσιν, την θερμο
  χρασίαν, την υγραοίαν είς τα 6
  ψηλότερα στρώματα τοθ άίροζ
  είς την Δυτικήν Ευρώπην, ώς έ
  πίστις καΐ άνάλογος άριθμίς πα-
  ρατηρήσεων δσον άφορ^ τού; ά-
  νέμοιις, χαταφθάνουν καθημερινώς
  είς τό «Τμήμα των ί-ψηλών ατρω
  μαΐων» Τοιουτοτρόπως, διά νά
  γίνη ή πρόδλεψις τοθ καιροθ διά
  τό ερχόμενον είκοαιτετράωρον, οί
  μετεωρολόγοι βασίζονται επί 7
  χιλιάδων περίπου παρατηρήσεων
  σχιδιααμίνων επί δ «τώ χαρτών,
  διά νά έκδώσουν τό σχετικόν δελ
  τίον. "Οταν ημείς 8λοι έρωτώ
  μέν: «θά βρέξη αυριον,» δέν φαν
  ταζόμεθα ϊσως τί έργασία χρει
  άζεται διά τόν μετεωρολόγον διά
  νά μδς απαντήση είς τόσον ά
  πλοθν χαθ' ημάς ερώτημα.
  (συνεχίζεται)
  Ό Σύλλογος Κυρίων
  καί Δνίδων Πόμπηας.
  ΠΟΜΠΗΑ Άπρίλιβ; (άνταπο
  χριτοθ μας).— Μεταξύ των χωμο·
  πόλεων τής Κρήτης, ή ΙΙέμπηα
  χατέχει ιδιαιτέραν αναμφισβητή¬
  τως θέσιν. Κατά τού; μαύρους
  χρόνους τής δουλείας, δϊν δπε
  ταχθή ποτέ Φροντϊματιχως του¬
  λάχιστον οί χάτοιχοί της έμειναν
  έλεύθεροΐ. Καί έπρωτοατατοθοαν
  είς χάθε εκδήλωσιν υπέρ τής έ
  λευθερίας, είς χάθε επανάστασιν
  :ά τοθ κατακτητοθ πρός από¬
  κτησιν τής άνεξαρτησ'ας τής νή
  σου. Ή ίστορία τής Πόμπηας ό-
  μοιάζει πρός θρθλον ήρωίσμών
  καί έπιχών κατορθιομάτων. Είναι
  ή Εστορία πού έλάμπρυναν μέ
  τούς αγώνας των τόσκι καί τέσοι
  πρωτιργίται τής Κρητιχής έλευ
  θερίας μέ επ! κεφαλής τόν άπαρά
  μιλλον ήίωα Κόρακα. Καί αυτήν
  την ωραίαν παράδοσιν συνεχίζει
  χαί σήμερον ή κωμόπολις είς τό
  ειρηνικόν πλέον πεδίον. Οί Πομ
  πιανοί, 5πως χαί δλοι οί Κρήτες,
  άντικατέστησαν τό δπλον μέ τό
  άροτρον. Καί τό χειρίζονται έξ
  (σου χαλά. Καί ουνεχίζουν τόν
  άγδνχ επί τοθ πιδίου τής είρη
  νιχής εργασίας χαί τής ίχπολιτι
  στικής προσπαθείας πλέον. Έχουν
  £έ να έπιδείξουν έργα προόδουκαί
  πολιτισμοΰ πού θά τα έζήλευε
  καί οιαδήποτε άλλη κωμόπολις
  τής χώρας. "Ανδρες χαί γυναΐκες,
  πασχίζουν, μοχθοθν, δημιουργοθν
  τόν ειρηνικόν πολιτισμόν καί
  την πρόοδον.
  Μία ώραία εκδήλωσις έκπολι-
  ε***^ε·Χ^^π·τηε*
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  "Ανωτέρα των Άθηναΐκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άτταράμιλλα εΓς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλ.νν. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. «χριββς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον. Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον.
  Ταλ. 4.»1 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Ο. ΚΟΡΠΗ
  ΘΕΓΙ'ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98 ) 1ΟΟ
  ΠΗλΐΙτκι εΙ$ το Κατάστπμ»:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Χ8-
  ρ·ν, Τήν·ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολ. 1-41.
  τιστικής προσπαθείας, χριστιανι-
  κί)ς άρετί)ς, άνθρωπιστιχής δρά¬
  σεώς, είναι χαί ή ίδρυσις τοθ
  Συλλόρυ Κυριδν χαί Δεσποινί
  δών ή «Νέα Πνοή» Ό Σύλλογος
  αύτός ιδρύθη μόλις την 6ην Ία-
  νουαρίου τρέχοντος ϊτους. Και
  ϊμω; είς τό μικρόν αύτό διάστη
  μα ίχει άναπτύξει μεγίστην δρα
  σιν "Ωργάνωσε σειράν μορφωτι*
  κων διαλέξεων, έκ των οποίων ή
  πρώτη έγινε την 5ην Απριλίου
  μέ δμιλήτριαν τήν^δίδα Κατίνα
  Κοιλιαράχη καί θίμα «ή Γυναίκα
  ώ; χοινωνιχός παράγων», περιέ-
  θαλψε πτωχούς χαί άδυνάτους
  χαί ώργάνωσε την φιλανθρωπίαν.
  Τό Μεγάλο Σάββατον δέ, έτοίμα-
  σε χαί απέστειλεν είς δλας τάς
  πτωχάς οικογενείας τής κωμο¬
  πόλεως χαλάθια μέ αΰγά, με
  πασχαλινά τρόφιμα χαί βθ'·θή-
  ματα. Τώρα έϊοιμάζει μουσιχο
  φΐλολογικήν έσπερίδα διά την
  23ην Απριλίου, εορτήν τοθ εΑγΕ
  ου Γ«ωιγίου, τής οποίας αί εισ
  πράξεις,θά διατεθοθν όΐτέο φιλαν
  θρωΐτικων σκοπδν. Τό Διοικητι¬
  κόν Συμβουλιον αποτελούμενον
  άτιό τάς κυρίας Μαρ^ανΈΊρ. Τζώρ
  τζη πρόεδρον, Εύαγγ. Κουμαντά-
  κη άντιπρόεδρον, Εύαγγ. "Αστρι¬
  νακη ταμίαν χαί τάς δίδαςΣοφίαν
  Κουμαντάχη Γεν. Γραμματέα χαΐ
  Στίλλαν Χαριτακη σύμβουλον, εί¬
  ναι ίξιον £χι μόνον εδχαριστιθν
  χαί συγχαρητηρίων άλλά χαί χά¬
  θε υποστηρίξεως διά νά συνεχίση
  τό ωραίον έργον τού. Μ. Π.
  —Τα νοσήλεια άπόρων.
  Δημβοιεύϊται είς την φημ
  ρίία της κυβϊρνήσεως ο &
  ναγκαστικβς νόμος περί καθβρι
  ομού νοαηλϊίων .είς τα δημοσία
  νοσηλβυτικά καταστήμ*τα. Διά
  τοθ νβμου ^τούτου αϋξάνεται μέ
  χρις έπτά έκατομμυρίων ώραχ ή
  πίστωσις διά νοσήλϊΐα άπόρων
  νοσηλευομένων είς τα νοσοκο
  μεϊα τού πανεπιστημίου κ«1 «λ
  λων νομικών προσώπων.
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα-
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μέ μίαν μπαταρίαν 6 βολτ.
  Κ Αθ Ε Μ Τ ΑίΌ Ν Α ΛΞΙΖ ΕΙ /.
  5ΙΝ0ίΕ (5 Λ Ε. 20)
  ΟθυΒίΕ (5 Α Κ 30)
  ΡΟΙΙΒίΕ
  ΤΡ Ι Ρ_Ε (5ΑΕ 50)
  6ΟΙΡΕΝ (5 Α Ε 00}
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καί μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΣΕΛΛ-
  —Δωρεά.
  "Υπό τού Διευθυντού τού α' Δα
  μοτικοϋ Σχολβίου Ήραχλβ(ο« κ.
  Γ. Ζ,εμερτζάκη κατβτίθησαν είς
  τα μαβητιχα συσσίτια ΉρακλΕΐου
  δρχ. 300 είς μνήμην της θανούσης
  είς Αθήνας μητρός τού.
  —Ή μ. Μαρία Καλοκαιρινό»
  κατέθεσεν είς τό «"Ασυλον της
  Γεροντισοας» δρ. χιλίας (1000) βΐς
  μνήμην Γεωργ. Μιτσοτάκη. Ό
  Μορψωτικ&ς Σώλλογβς εύχαριατεϊ
  θερμώς.
  —Αί οΪΗογένειαι Γεωργίου καΐ
  Νιχολάοκ Λιαναντωνακη χατέββ
  σαν ημίν δραχ. 1000 »1ς μνήμην
  Γ. Μιτβοτάχη. Έξ ών δρ. 500 διά
  τόν Βρβφβχομικόν σταθμόν κ«1
  500 δια τό «"Ασυλον τής Γερόν
  τισσας».
  —Τα Φιλανθρωπικά Ίδρύμκτα
  Καλβκαιρινοΰ κατέββσαν ·ις το
  ΠτΜχθΝομβϊον δρ 1000 χαι δ κ.'Ε.
  Φραγχιαδάκης δρ. 500 είς μνήμην
  Γ. Μιτσοτάχη. Ή Διοικοδα» ίιτι
  τροπη εύχαριστϊΐ ββρμώς.
  —Ό φόρος σφαζομένων ζώ-
  ων.
  Την ερχομένην Κυριακήν 23
  Απριλίου έπανβλαμβάνβται ή τί
  λκιωτική δημοπρασία ένοικιασβ-
  ως τού φόρο» σφαζομένων ζώων
  της κωμοπόλϊως Άν» 'Αρχανών
  χρήσεως 1939)40.01 βουλόμενοι δ»
  νανται νά λάβωσι γνώσιν των ο-
  ρων έν τώ γραφείω τοθ ΟΙκονβμι
  κοδ Έφόρου Ηρακλείου.
  —Άποδοχή παραιτήοεων.
  Δι' ΰπβυργικής άηοφάσενς έγέ·
  νβτο δεχτή Α άπό υπηρεσίας υπο
  βληθεΐσα παραίτησις τού δβχίμου
  έπιμβλητοΰ βΐσποάξϊων β' τάξβως
  Β. Τσαταακι. Διά Β. Δ πρβτβοβι
  τοΰ υπουργοΰ τής Γεωργίας έγένβ
  το δεχτή ή άπότήςύπηρεσίαςπαραί
  τησις τοδ δβισονομου γ' Έμμ. Κ«·
  φαλακη. Διά Β. Δ. προτάσβι των
  ύπουργών Γβωρνίας και Έθνιχής
  Παιδείβις έγβνβτο οεχτή ή παραΐ
  τηυις τού χ. Ήλία -.Ζουλφάχβυ.
  Ούτος άππλλάγη των ύπηρβσιών
  τού, έκ τού ΰπουργ6ίου|Παιδ«ίας,
  διοριβθείς αίς την έξωτερικήν Ο
  πηρεσίαν τού ύπουργείου ΓβωργΙ
  άς με τόν βαθμόν Εΐσηγητοϋ το
  ποθετηΡεΙς «1ς τό ηραχτικόν γενρ
  γιχόν οχολεΐον Μ<σσ«ρ«;. —Διαλύσεις κοινοτικών συμ- βουλίων. Διά Β. Δ. προτ&σει τοδ υπουρ γσϋ των Εσωτερικήν μετά σύμφω νόν γνώμην τοδ ύπουργικοΰ συμ βουλίου δι«λύοντ«ι τα χοινοτιχά ουμββύλια Φ«λ·λιοιν&ν, Άοχύ- φβυ, 'ΑνΝηόλεως (Σφβκίων), Λουσακίου τοδ Νβμβδ Χανίων χαί Τουρλωτής Λασηθίου. Διά την ασκησιν δβ των άρμοδιοτη των αυτών διορίζοντοιι διοιχοδββιι έΐτιτροπαί. Κ. ΜυλοηοταμΙτης οφθαλμίατρος ■———— ί Έ«1 τριακονταετΐαν α«ο· κλειστικώς καί μόνον ιΐς τα Αθθαλμολογικά άσνολοόμι· νος, Βέχεται, τούς ιάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό δοθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον «αρά τί) Καμαράκι «λησΐον τί|ς Πολυκλινικ«ς Ήρακλείοο. ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ.-Έτΐιιιλα κα»φε νεΐου καί διάφορα σκεόη (τρασε· ζιοϋ) ήτοι ττιάτα ποτήρια διαβόρου μεγέθους καί ϊν λούξ 100 κηρΐ ών. Πληροφορίαι καρά τοθ κ. Μιχ. Πύλαρου Ιζοχικόν κέντρον Χαραυγφ Πορος.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πραηα Παρασκευής
  21 Απριλίου 1939
  12Π
  Ωρα
  Ο Χ1ΤΑΕΡ ΑΠΑΝΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΘΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΕΙΡΑΝ
  ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΟΝΠΕΡΙΛΑΜΟΑΝΟΝ
  ΚΑΙ ΤΩ ΛΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας)-— Κατά τάς υπαρχού¬
  σας σήμερον πληροφορίας ή απάντησις
  τού καγκελλαρίου Χίτλερ πρός τόν
  πρόεδρον των Ήνωμένων Πολιτειώ
  χ. Ρούσβελτ, θά περιέχη σειράν άντι
  προτάσεων.
  Είς τάς άντιπροτάσεις ταύτας ό
  χαγχελλάριος Χίτλερ θά περιλάβη καί
  τό άϊΐοικιακόν ζήτημα, θά τονίζη δέ
  πιθανώτατα ότι άνευ τής επιλύσεως
  των ζητημάτων τούτων θά καταστή ά-
  δύνατος ή πραγματοποίησις των βασι·
  κων σκοπών είς οϋς περιεστράφη ή έκ¬
  κλησις τού Άμερικανοΰ προέδρου
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΟΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΔΕΝΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΟΥίΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν
  ταηοχριτού μας).—-Σημερινόν τηλεγρά-
  φημα έκ Ρώμης άναφέρει ότι καθ" ά έ
  γνωσθή έκεΐ ό κ. Μουσολίνι θά όμι
  λήαη επί τής καταστάσεως έπ' εύκαιρία
  τής σημερινάς θεμελιώσεως τής έκθέσε-
  σεως τής Ρώμης τού 1942.
  Είς τόν λόγον τού αυτόν ό χ.Μουσο¬
  λίνι δέν άποκλείεται νά απαντήση είς
  τόν πρόεδρον Ρούσβελτ καί Οσον ά-
  φορά τα 'σημαντινώτερα σημεία τής
  έχχλήσεώς τού.
  Ο .ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΟΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΗ
  ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΥΗΟΥΡΤΕΙΟΥ ΕΦ11ΊΑ1ΜΟΥ
  ΠΟΙΟΣ Ο ΗΙΟΑΙΙΟΤΕΡΟΣ ΥΗΟΥΡίίΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν
  τοποκριτού μας). —· Είς την Βουλήν
  -(ών Καινοτήτων σήμερον ό πρωθυ
  πουργός χ. Τσάμπερλαιν θά άναγγεί
  λη την ίδρυσιν τού νέου υπουργείου
  Έφοδιασμου. Τό υπουργείον τουτο θά
  ανατεθή πιθανώτατα καί ώς ανηγγέλθη
  ήδη είς τόν χ. Τσώρτσιλ η έφ' όσον
  ούτος εμποδισθή λόγω έτερον άσχολι
  ών, είς τόν κ. Μπελίσ».
  ΕΥΡΕΙΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο «Απριλίου (τού άν
  ταποχριτού μας). —· Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι έπ' εύκαιρία των γενε
  θλίων τού Χίτλερ καί τής* παρουσίας
  έκεί διαφόρων πολιτικών προσώπων, θά
  γίνουν ευρεί α ι διπλωματικαί συνομι·
  λίαι.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΡΩΣΣΟΚΙΝΕΖΙΚΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατ' άνεπιβεβαι·
  ώτους φήμας έκ ξενης πηγής, ή αγγλι¬
  κη κυβέρνησις προτίθεται νά μεσολαβή
  ση πρός είρήνευσιν Κίνας καί Ίαπω-
  νίας.
  ΣΫΝΑΝΤΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ
  ΟΙ ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο »Απριλίου (τού άν·
  ταποχριτοΰ μας).— Είς την Βενετίαν
  αγγέλλεται ότι συναντώνται προσεχώς
  οί κ. χ. Τβιάνο υ πουργός των Εξωτε¬
  ρικών τής Ιταλίας χαί Μάρκοβιτς
  ύηουργός των «Εξωτερικών τής Γιουγ
  χοαλαυΐας.
  Ή Γαλλία καί ή Αγγλία
  δέν μετέχουν των έορτών τού Ράϊχ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Απριλίου
  (ίδ· ύπηρεσ(α).— Αγγέλλεται
  έκ ΒερολΙνου δτι είς όλόκλη
  ρον την Γερμανίαν έορτάζε
  ται σήμερον μέ έξσιοετικήν
  μεγαλοπρέπειαν ή δθετηρίς
  τοθ Φύρερ.
  Είς τάς εορτάς τοΰ ΒερολΙ
  νού συμμετέχουν οί άντιιτοό
  σωποι 23 ξένων κρατών. Σχε
  τικώς τονΐζεται δτι ή Αγγλία
  κσί ή Γαλλία δέν άντιπρο
  σωπεύονται έττισήμως είς τάς
  εορτάς τοΰ Ράϊχ έπ' εύκαιρία
  των γεννεθλΐων τοθ καγκελλα
  ρΐου,
  —Βεβαιοθται έκ θετικής πή
  γή"ς 8τι οί έν Βερολίνω άντι
  πρόσωποι ωρισμένων κρατών
  πρόκειται νά διεξαγάγουν
  σπουδαιοτάτας πράγματι συ
  νομιλΐας μετά των κ. κ. Ρί-
  μπεντροπ καί Χίτλερ κατά την
  έκεΐ παραμονήν των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηοεσ(α).— Ό Φύρερ,
  μεταδΐδει τό πρακτορείον Ρώ-
  υιερ, έχαιρετΐσθη σήμερον ύ
  πό τΟν άντιπροσώπων ΊταλΙ
  άς, Βοημίας καί ΜοραβΙας ώς
  αύτοκράτωρ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσίσ).— Παρεμερίσθη-
  σαν είς την γερμανικήν πρω¬
  τεύουσαν δλσ τα διεθνή" γεγο
  νότα καί έορτάζεται κατά
  τόν πανηγυρικώτερον καί με
  γαλοπρεπέστεοον τρόπον ή
  δθετηρίς τού Χίτλερ.
  Όλαι αί γερμανικαί έφημε-
  ρΐδες είς έκτάκτους σημερινάς
  έκδόσεις των άφιερώνουν δ
  λας τάς στήλας των είς την
  έξύμνησιν τοθ έ'ργου τοθ
  XI·
  τλερ άπό την εποχήν τής προ
  σαρτήσεως τής περιοχής τού
  Σάαρ μέχρι των προσφάτων έ
  πιτυχιών τού.
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  Η ΠΥΡΚΑΙ'Α',ΤΟΥ «ΠΑΡΙ»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου (Ιδ.
  ΰπηρεσία).— Ή πυρκαϊά ή
  τις προεκάλεσε τό ναυάγιον
  τοθ ύπερωκεανείου «Παρί»
  όφείλεται κατ' έξακριβωθεί
  σας πληροφορίας 'είς έγκλη
  ματιχήν ενέργειαν. Τό σκά
  φός ήτο ήσφαλισμένον άντι
  96.000.000 φράγκων.
  ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Άπριλ
  ου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό Χ
  τλερ ανεκηρύχθη έπίτιιιος π
  λΐτης τοθ Δάντσιγκ. Σήμερο
  τοθ επεδόθη ανακοινωθέν έ
  μέρους των έκεΐ Γεριιανών.
  ΟΥΑΣΙΚΤΩΝ 20 ΆπριλΙοι
  (Ιδ. ΰπηρεσία).— Ή «έφημερΐ
  τής Ν. Υόρκης» γράφει εΙ< σημερινόν άρθρον της δτιδέο νά άνααένεται μίσ άναθεώρ σις των υφισταμένων συνθη κων τής Εύρώπης, τώρα όπό- τε ή Γερμανία έχει καταστί μΐα (σχυροτάτη δύναμις κα συμπεραΐνει ή άμερικανική φημερΐς δτι τΐρέπει νά θεωρ) ται έν τοιαύτη περιπτώσει εύ τυχής ή ανάμιξις των Ήνωμΐ νων Πολιτειών είς τα εύρωπ· ϊκά πράγματα. Ό χδεσινός λόγος τού κ. Μουσολίνι Ό Μποννέ διά την έκκλησιν Ροΰσβελτ ΡΩΜΗ 20 Απριλίου (Ιδ. ύπη ρεσία).— Ό κ. Μουσολίνι προήδρευσε σήμερον τοϋ πρώ τού, συμβουλίου τό οποίον ά νέλσβε την διοργανώση καί θεμελίωσιν τής διεθνοθς έκθέ σεως τής Ρώμης τοθ 1942. Ό κ. Μουσολίνι έξβψώνη σεν έπ'εύκαιρΐα τοϋ γεγονότος τούτου, φιλειρηνικόν λόγον το νΐσας, δτι αί είρηνικοί αυται προετοιμασίαι τής εκθέσεως, άτιοτελοθν απόδειξιν των δια θέσεων τής Ιταλίας αί όποΐ αι δέν στρέφονται εναντίον ουδενός απολύτως κράτους. Ώς συμπέρασμα τοθ λόγου τού 6 κ. Μουσολίνι ετόνισεν: «Εΐμαι εϋτυχής πού μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά τονϊσω καί πάλιν ότι ή ττολιτική τής Ρώμης καί τοθ άξονος βασί ζεται είς την Ιδέαν τής εί ρήνης καί τής συνεργασίας των κρατών». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσίσ) — Ό κ. ΜουσολΙ νι είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησε σήμερον την πρω ΐαν, έκαμεν υπαινιγμόν διά την έκκλησιν τοθ Ροθοβελτ: «Ή άμεσος απάντησις είς αυτήν την έκκλησιν είπεν δέν θά ήτο δυνατόν παρά νά έ τπβεβαιώστ» έκ νέου δτι ή πό λιτική τής Ρώμης καί τοθ άξο νος αποβλέπει είς την ιδέαν τής είρήνης. «Τόσον ημείς,ετόνισεν, δσον καί ή ΓερμανΙα έδώσαμεν ήδη δείγματα τής πολιτικήςαύτής». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου {(Ιδ. ύπηρεσία). — Ό Γάλλος ύ πουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ εξεφώνησε σήμερον σπουδαιότατον λόγον είς την πρός τιμήν τού δοθείσαν δέ ξίωσιν είς τό Άμέρικαν Κλούμπ. Ό κ. Μποννέ ετόνισεν ίδι αιτέρως την βαθυτάτην εύ γνωμοσύνην τής ΓαλλΙας πρός τόν πρόεδρον των /Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ροϋσβελτ, άφή σας νά εννοηθή &τι ή Γαλ λία δέν θά διστάση πρό ού δενός μέτρου είτε διπλωμα τικοθ, είτε πολιτικοθ προκει μένου νά προασπίση την είρή νην καί την ελευθερίαν τοθ κόσμου. Ό λόγος τοθ κ. Μποννέ σχολιόζεται εύμενέστατα ύ πό των έσπεμινών έκδόσεων των εφημερίδων των Παρισί ών καί τοθ ΛονδΙνου. Ίδι αιτέρως έξαΐρεται ή άλλη λεγγύη τής ΓαλλΙας πρός τάς προθέσεις καί τοϋς σκο πούς τής Άμερικανικής Συμ ηολιτείας καί ή προθυμία της ν ά ενισχύση ταύτην ύλ κώς καί ήθικβς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Απριλίου (ίδ. ύτΐηρεσΐα).— Ό κ. Τσάμ¬ περλαιν ανήγγειλε οήμερο τό άπόγευμα είς την Βουλή των Κοινοτήτων τόν σχηματι σμόν τοΰ ύπουργείου Έφοδια σμοθ, τό οποίον δμως τελι- κώς, δέν πρόκειται νά άνατε |θή οϋτε είς τόν κ. Τσώρτσιΐ 'ουτε είς τόν κ. Μπελίσα ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου (ίδ ύπηρεσία).—Ό κ. Γκαφένκι έγκαταλείπων τό Βερολΐνο θά μεταβή είς Λονδίνον κα Παρισίους. Συγκεκριμένως τό άπόγει μα τής,, Κυριακάς θά εύρί σκεται είς Λονδίνον. Τάς συ νουιλίας τού είς την άγγλι κήν πρωτεύουσαν θά αρχίση ό κ. Γκαφένκο την πρωΐαν τής Δευτέρας όπότε καί θά συναντηθή μετά τοθ Λόρδου Χάλιφαξ. Τό άπόγευμα θά διεξαγάγη συνομιλίας μετά τοθ κ. Τσάμπερλαιν. Την ίδί αν ημέραν θά παρακαθήση εί πρόγευμα διδόμενον πρός τ μην τού υπό των Άγγλων Βασιλέων. Τό άπόγευμα τής Τρίτης κ. Γκαφένκο θά αναχωρήση διά Παρισίους. Η όνομαστική έπέτειος τοΰ Βασιλέως. Αί έπίσημοι τελεταί καί ή παρέλασις. Μέ εξαιρετικήν έπισημότητα θά έορτασθή είς την πόλιν μας ή 23 Απριλίου καθ" ήν άγει την επέτειον τής όνομα- στικίΐς τού εορτής ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος Β'. Είς την τελετήν θά λάβω¬ σι μέρος ό Στρατός, ή Ε.Ο.Ν. τα σχολεΐα, τό Πυροοβεστι- κόν Σώμα, ή Άγροφυλακή, οί πρόσκοποι μετά των σημαιών των, τα Διοικητικά Συμβού λια των διαφόρων σωματείων, συλλόγων κοί όργανώσεων κσί ό λαός Ηρακλείου. Τό σύνταγμα μετά τής ση- μαίας τού θά λάβη μέρος είς την τελετήν συγκροτούμενον είς τρία τάγμστα διοικήται :ών οποίων ωρίσθησαν οί ;αγματάρχαι κ. κ. Βασίλ. Τσε ίούρας καί Έμμ. Θεοδωρά :ης καί ό λαχαγός κ. Νικόλ. Μπουζάκης. Τό γενικόν πρό σταγμα θά Ιχη 6 ύποδιοικη- :ής τοθ Συντάγματος Ταγμα άρχης κ. Νικόλ. Πλεύρης μέ έπιτελή" τόν άνθυπολοχα γόν κ. Ιω. Πανωμεριτάκην. Ό έχων τό γενικόν πρόσταγ μα μετά τοϋ έτητελοθς τού, οί Διοικήται ταγμάτων καί οί Διοικήται Λόχων Πολυβόλων θά είναι Ιφιτιποι. Ωρίσθησαν έπίσης τελετάρχαι έν τφ ναφ μέν ό λοχαγός κ. Αλεξ. Άν τωνιάδης έκτός δέ τοθ ναοθ λοχαγός κ.'Εμμ.Πεδιαδίτης. Είς την παράταξιν πρό τοθ ιροθ ναοθ τοθ Ά>ίου Μηνά
  ίπί των όδών Άγ(ου Μηνδ,
  Λεωφόρου Άνδρέου Καλοκαι-
  ρινοό, Πλατείας Νικηφόρου
  Φωκά καί Λεωφόρου Μίνωος
  θά λάβωσι μέρος ό στρατός,
  ή Ε.Ο.Ν., τό σωμα Έλλή
  νων Προσκόπων καί Έλληνί
  δών Όδηγών, ή Πυροσβεστι
  κή ύπηρεσία καί τα σχολεΐα.
  Οί άξιωματικοΐ μετά στρατοΰ
  θά φέρωσι στολήν έκστρατεί
  άς οί δέ άνευ στρατοθ την
  ύπ' αριθ. 1 μεγάλην αυτών
  στολήν (βαθυκύανον). Μετά
  τό πέρας τής δοξολογίσς θά
  επακολουθήση παρέλασις πρό
  των επισήμων Ισταμένων πρό
  [τής έξέδρας τής μουσικής έ
  πί τής Πλατείσς "Ελευθερίας
  κατά την εξής σειράν: Σχο
  λεΐα Δημοτικάς Έκπαιδεύσε
  ως, σχολεΐα μέσης, Πυροσβε
  στική . ύπηρεσία, πρόσκοποι,
  Ε.Ο Ν., Άγροφυλακή, σύνταγ
  μα. Τό σύνταγμα θά παρελά
  ση κατά έξάδας.
  Την πρωΐαν τής 23ης τρέχ
  ή μουσική τοθ συντάγματος
  μετά των τυμπανιστών κα
  σαλπιγκτών θά σημάνη έωθ
  νόν, όλόκληρος δέ ή πόλις θά
  σημαιοστολισθή.
  ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΞΕΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  "Αφίκετο χθές είς την πόλιν
  μας έ Έπιθεωρητής τής Βασιλι
  κης Όλλανδΐκής Έταιρίας έναε
  ρίων συγκοινωνίαν κ. Μούς διά
  την τεχνικήν εξέτασιν τοθ άερο
  δρομίου μας καί την μελέτην τής
  ενταύθα σταθμιύσεως των άερο
  σκαφών τής ώς άνω Έταιρίας.
  Ό κ. Μούς τόν οποίον είδε
  συντάχτης μας διεπίστωσε την
  αρτιότητα τού άεροδρομίου μας
  καί μάς είπεν ίτι θά καταστή
  τουτο άπό τα οπουδαιότερα οίαν
  συμπληρωθή είς ίργα. Έπιπρο
  σϋέτως παρεκάλεσε νά τονίδωμεν
  δτι διεπίσιωαε την ελληνικήν
  ευγένειαν είς *τήν προθυμίαν
  μέ την οποίαν τοθ παρέσχε πάσαν
  πληροφορίαν δ Διοιχητής τοθ α¬
  εροδρόμιον χ, Κοζυράκτ;ς,
  Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Άπό της μεσημβρίας ηροχθές
  ή κατάστασις τού ασθενούντος
  συμπολίτου μας στρ«τηγβΰ χ.
  Κοττβχάχη Εισήλθεν είς στάδιον
  έπιδεινώβεως. Ή μεταβάλη αυτή,
  βπιβϊβαιωδεϊσα υπό των θερκπόν
  των ιατρών κράτει είς εΰλογον
  συγκίνησιν την κοινωνίαν μας ό
  λόκληρον.
  Χθές αφίκετο άεροποριχώς ή
  γυναικαύϊλφη τοΰ χ. Κατεχάκη
  έρίτιμβς κυρία Τοουδίροϋ.Έπίσης
  άςρίχβη άεροπορικώς διά τόν ά-
  αθϊνοΰντα πάτερ» τού ό κ. Άπό
  στολος Κατεχάκης έ'φεώρος άνθυ
  πασπιστής.______________
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Καθωρίσθησαν χθίς ώς ίξής αί
  τιμαί των αλεύρων καί τοθ άρτου:
  Άλευρα λευκά δρχ. 10.29 1)2
  κατ' οκάν, πιτυροθχα 9 25 1)2.
  Αρτος λευχός δρχ. 9.80, πιτυ
  χοθχος 8.40,
  δ^ΓΙρωϊν^
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΖΗΤΕΙ
  ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΗΝΟΜΕΝΟΝ ΠΟΑΙΤΕΙΩΝ
  ΔΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ
  ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο "Απριλίου (τού άν-
  ταπο*ριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή σοβιετική κυβέρ
  νησίς προχειμένου νά μετάσχη'στρα-
  τιωτικού αυμφώνου μέ την Αγγλίαν
  καί Γαλλίαν προέβαλεν ωρισμένους
  συμπληρωματικούς όρους.
  Ή Ρωσσία ζητεί σχετικώς όπως
  συναφθή προτου υπογραφή τοιούτον
  σύμφωνον, στρατιωτική συμμαχία "Αγ¬
  γλίας καί "Αμερικής.
  ΕΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΒΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΕΝΑΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο «Απριλίου (τούταν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού τηλεγραφήματα ή ρωσσιχή
  κυβέρνησις απαντώσα είς τα διαβήματα
  διά την συμμετοχήν αυτής είς σύμφω
  νόν συμμαχίας μέ την Αγγλίαν κ*1 Γαλ
  λίαν, ετόνισεν ότι άνευ τού ζητουμένου
  σαμφώνου συμμαχίας ^Αγγλίας καί Ά
  μερικής, ή Ρωσσία θα παραμείνη ούδε
  τέρα είς ένδεχομένην σύρραξιν.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΨΗΦΙΣΕ
  ΝΕΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΛΕΡ1ΟΟΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —-Τηλεγραφείται έκ
  Νέας ' νόρ»η« ότι ή άμιρινανική κυ¬
  βέρνησις θα *5α«ανήβη 67 έχατομμύ
  ρια δολλοΐρι'ων διά την ουμπλτ,ρωσιν
  των απαιτουμένων δια την διασφάλι-
  σιν καί επέκτασιν των άεροπορικών αυ¬
  τής βάσεων.
  ΑΠΟΑΙΔΕΤΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΣΙΑΝΟ
  ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο "Απριλίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Καθ" ά άγγέλλε
  ται, είς την έπικειμένην έν Βενετία συ
  νάντησιν των κ.κ. Τσιάνο καί ΑΙάρκο-
  βιτς άποδίδετνι ιδιαιτέρα πολιτική ση
  μασία.
  ΤΑ ΚΑΒΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΥΠΟΥΡίίΥ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  'ής άγγλικής πρωτευούσης ότι τα κα-
  θήκοντα έκείνου όστις θα αναλάβη τό
  νέον υπουργείον τού έφοδιασμου θά εί¬
  νε περιωρισμένα, αντιθέτως πρός όσα
  είχον αρχικώς πιστευθή. Έκτός έκεί νων
  οί όποίοι φέρονται ώς ύποψήφιοι διά
  τό υπουργείον τούτο καί οΐτινες ώς α¬
  νηγγέλθη ^«?ναι οί κ. κ. Τσώρτσιλ καί
  Μπελίσα,όστις τόσον συνετέλεσαν είς την
  δημιουργίαν τού, πιθανός ύπουργός Έ
  φοδιασμοΰ φέρεται καί ό λόρδος Βέρ(;)
  Η ΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΟΕΙ
  ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΤΑ ΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ '2Ο Απριλίου (τοθ άν
  ταποκριτού μας).— Κατά έκ Παρισίων
  τηλεγραφήματα, αί έκ Ρώμης πληροφο
  ρίαι άναφέρουν ότι οί έπίσημοι ίταλικοΐ
  κύκλοι, παραχολουθούν μετά μεγάλου έν
  διαφέροντος τάς διπλωματικάς βυνομι-
  λίας αΐτινες διενεργούνται την στιγμήν
  αυτήν είς όλας σ/εδόν τάς πρωτευούαας
  τής Έύρώπης χαί ιδιαιτέρως είς Λον
  δϊνον. Την Ρωμην φαίνεται ένδιαφέρου
  σαν ζωτικώς ή στροφή τής Αγγλίας
  πρός την Ρωσσίαν πρός τόν σκοπόν τού
  προσεταιριβμού ταύτης είς τό κοινόν
  μέτωπον αμύνης των δυτιχών δυνάμεως»