97191

Αριθμός τεύχους

5146

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

22/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  βτησια λίραι 8
  έξα μηνός 3
  Άμερικής
  ϊτησια βολ. 15
  βξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  Ι ΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΙ ΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΗΤΑΥΡΟΥ "
  ΤΠΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣϊΙΤϋΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΟΟΙΤΟΝ
  22
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΤΑ ΑΙΕβΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ότι ή διεθνής κατάστα¬
  σις είνε έξαιρετικά κρίσιμος
  καί ότι έγκυμονεϊ σοβαρούς
  κινδύνους διά την παγκόαμι
  όν ειρήνην, είνε αναμφισβή¬
  τητον όσον καί γνωβτον. Οί
  λαοί τής γής πάνοπλοι Ί¬
  στανται καί πάλιν άντιμέ-
  τωποι αλλήλων ε τοιμοι είς τό
  πρώτον σύνθημα νά ριφθοΰν
  είς ένα άδυσώπητον άγώνα
  άλληλοεξοντώσεως Καϊ ή γή
  ολόκληρος Ιχει μεταβληθή
  είς ενα απέραντον οτρατό
  πεδον καί είς Ινα φοβερόν
  χυτήριον μετάλλου οπου χαλ
  κεύονται τα αατανικώτερα
  σύνεργα τοΰ θανάτου καί
  της συμφοράς. Ή παραφρο-
  σύνη Ιχει κυριαρχήσει είς
  τας σχεψεις των άνθρώπων
  καί έμφανίζεται υπό την μορ
  φήν καταατροφικής μανίας.
  Τό μέγιστον ποσοστόν τοΰ
  προΐόντος τοϋ ανθρωπίνου
  μόχθβυ, διατίθεται δι' έξοπλι
  σμβύς επί ζημία τοϋ πολιτι
  ομού, τής ανθρωπότητος
  καί των παραγωγέων έρ¬
  γων. Ή αμιλλα των έξοκλι-
  σμών εχει φθάσει είς τό κα-
  τακόρυφβν. Καί αί πολεμικαι
  δυνάμεις βλων σχεδόν των
  χωρδν ευρίσκονται είς διαρ
  χή έπιφυλακήν καί κινητβ
  ποίησιν. Ουδέποτε άλλοτε
  άπό τβΰ παγκοσμίου πολέμου
  καί εντεύθεν παρβυσίκσε πά
  ρβμβιον φαινόμενον ό κό-
  ομος. Ουδέποτε άλλοτε τό
  φαομα τοΰ πολέμου εφάνη
  τόσον έγγύς καί τόσον άπει-
  λητικόν, όσον τώρα πού πλα
  νάται επάνω άπό την Ευ¬
  ρώπην, στυγνόν ίσον καί α¬
  παίσιον. 'Αλλά καί ουδέποτε
  άλλοτε οί λαοί τής γής
  I-
  τρεφαν μεγαλυτέραν άηέ-
  χθειαν πρό; την βίαν ώς μέ¬
  σον επιλύσεως των μεταξύ
  των εθνών διαφόρων.
  Ή ανθρωπότης άντιμετω-
  πίζει μέ δέος την απειλήν
  τοϋ πολέμου. Τα γεγονοτα
  έν τούτοις Εχουν λάβει τοιαύ
  την δυσάρεστον τροπήν ώ-
  βτβ νά αύξάνουν τάς πιθα
  νότητας καί τάς αίτίας ρή
  ξεως, άντί νά τάς έλαττώ-
  νούν. Ή συντελουμένη δια
  φορικοποίησις είς την πολι
  τικήν οργάνωσιν καί ό δια
  χωρισμβς των χρατών είς συν |
  ασπισμους δίδουν τό μέτρον |
  καί την απόδειξιν τής κρι'
  οιμότητος των στιγμών πού
  διέρχεται ό κόσμος. Έν*
  τούτοις αί έλπίδες επικρατή
  οεως τελικως τής λογιχής
  καί τής συνέσεως όπως πάν
  τοτε ύπεβτηρίξαμεν δέν έ
  ξέλιπαν. Αντιθέτως μάλιστα
  έφόσβν έιτιτείνεται ή κρίσις
  επί τοσούτον τονώνεται '
  αντίληψις έκείνων πβύ
  στεύβυν ότι συντόμως θά
  σέλθωμεν είς περίοδον ύφέ
  βεως καί όριστικοΰ κατευνα
  σμοϋ. Διότι πολλοί πιστεύ
  ουν ίτι βταν ή κρίσις φθά
  οη είς τό έπικινδυνωδέστε
  ρβν σημείον τη;, άντί νά
  έκσπάσουν οί κεραυνοί π
  λεμιχής θυέλλης, θά λάμψο
  ή άστοαπή τής λογικής καί
  θά φωτίαη τβύς άρχηγούς
  των χρατών ώστε νά δυνη
  θοϋν νά εύρουν την ©δβν
  τής συνδιαλλαγής καί τή
  γαλήνης.
  Πάντως, δ,τιδήποτε κα
  άν συμβή, έκεΐνο τό οποίον
  έττιβάλλεται είς ίλους εί
  αυτήν την ώραν εΐαι νά δ
  ατηρήσουν την ψυχραιμίαν
  των Μαί παρακολουθήσουν
  την εξέλιξιν των πραγμάτων
  χωρίς νευρικότητα καί παν
  Μόν. Ιδιαιτέρως δέ οί Ελ
  ληνες.
  Ή Ελλάς, μέ έξησφαλ
  σμένην την ψυχικήν ένότη
  τα καί άναπτερωμένον ν
  φρόνημα τβΰ λαοϋ της εύρ
  σκεται σήμερον άπό πολλάς
  άπέψεις είς πλεονεκτικήν
  θέσιν. Ή πολιτική της κα
  τευθυνομένη άπό τόν Βασ
  λέα Γεώργιον καί τόν πρω
  θυπουργβν κ. Μεταξάν εί
  ναι οαφως καθωρισμένη. ΕΙ
  ναι πολιτική προσηλώσεως
  είς τό Ιδεώδες τής είρήνης
  της τάξεως καί τής γαλη·
  νης.
  Αυτή δέ ή πολιτική της
  έν συνδυασμώ καί πρός την
  φρονηματικήν εύρωστίαν τοϋ
  λαοϋ της καί τάς άμυντικάς
  δυνάμεις της πού της παρέ
  χούν την δυνατότητα τής
  προασπίσεως των εδαφών της
  συνετέλεσαν είς τό νά παρα
  σχεθοΰν ρηταί έγγυήσεις έκ
  μέρους τδν τριών Μεγάλων
  Δυνάμεων τής Εύρώπης, Ίτα
  λίας, Αγγλίας καί Γαλλίας
  περί οεβασμοϋ της άχεραι-
  ότητος καί περιφρουρήσεως
  τής άνεξαρτησίας τιις. Ό
  ελληνικάς λαος έπομένως
  ειμπορεί νά* παρακολουθή μέ
  ησυχίαν την εξέλιξιν τής δι
  εθνοϋς καταστάσεως καί νά
  συνεχίζη τα δημιουργικά ερ·
  γά τού. Αί πιθανότητες επα¬
  ναλαμβάνομεν, άπβτροπης
  τοϋ πολέμου καί παγιώσεως
  τής είρήνης είς ίλην την
  Ευρώπην δέν έξέλιπον εισέτι.
  8ΕΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΒΜΑΤΑ
  ..ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ
  ΡΟΜΑΝΤΖΟ"
  Τόν Γρηγόριον Μαρτινέθ Σιίρρα
  μπορεΐ νά τόν πάρη κανείς ώς !
  να άριατοτέχνη τοθ παιγνιδίσμα
  τος. Τουλάχιστον στό ϊργο τού
  «Άνοιξιάτικο ρομάντζο» πού εύ
  τυχήοαμΐ νά παρακολουθήσωμε
  ηροχθές, άπό τόν θίασο τής κ.
  Άνδρεάδη. αυτή την ΐντιίπωσι έ-
  σχηματίσαμε: Παιγνίδισμα γέ·
  λιου καί αίσθηματολογίας. Οί τύ·
  ποι του,^τύποι ίσπβνιχοί δσο χαΐ
  παγκόσμιαι, είναι σχεδόν οί έφή-
  μεροι, χαθημερινοί τύποι τής ζω·
  τ}{. "Ολαι ϊπί την Ντόνα Μπαρ
  μπερίτα ίως τάν ίιπηρέτη Γουλι·
  ίλμο είναι ά'νθριοποι χωρίς τίπο
  τι τό ίξαιρετιχδ ή τό άσυνήθιστο.
  Ένας κύκλος οίχογενειακός ί) χοι
  νωνιχος μέ μορφές γνώριμες, μέ
  παρελθόν δχι σπάνιβ, μέ παρόν
  χιορΐς μΐγάλις αξιώσεις, μέ χά-
  ραβκτηριβτιχή λαϊχότητα. Καί 8-
  μιβς μέσα ατό φόντο αυτώ, ή 5ρΛ
  οΐ( το0 Ιργου Ιξελίασεται εύχάρΐ-
  οτβ, πεταχτά, χάποτ» άξιοπρόσε-
  χτα χαΐ ψυχολογημένα.
  Ό διάλογος κυλα χωρίς άνια-
  ρές περιττολογίες.' 'Γπάρχΐι παν
  τοθΐ ή οχεδόν, τό ίλαφρό σπινθη
  βί τδ πβΗγν(8ιομ«, ί
  μετβξύ έπιιτολαιότητος καί σοβα
  ρότητος. Πρό παντός δμως τόν δι-
  αχρίνει ή καλωσύνη, ή πίστι
  ατη ζωή: "Ολα πρέπει νά τα
  πίρνωμε μέ την εύχάριστη, την
  παιγνιδιάρικη δψί τους. "Οχι
  όλωσδιόλου πεζά άλλά μέ κάποια
  φαντασ'α, μέ μιά δέση ρωμαντι
  σμοθ, δχι μέ πολύ χιιδαΐο γέλιο,
  μέ πολύ χυδαϊες έπιθυμίες. Ή
  Ροζίτα προσωποιεϊ την άντίλη
  ψι αυτή, χωρίς βεβαία τή σπανιό
  λιχη μυστικοπαθεία καί καμμιά
  ιτερ£πλοκτ3ψυχολογ£α 'Υπάρχειστόν
  τύπο της ή ίσόρροπα ρωμαντιχή,
  ή αίσθηματική μορφή τοθ συγχρό
  νού χοριτσιοθ, ή όποία δέν χωρΕ-
  ζΐται άπό την άλλΐγχροσύνη χά ι
  τή φαιδρότητα. Ό συγγραφεύς
  ντέ Κορντοβα είνε ίνα είδοί συνδέ
  ομού μΐταξύ τοθ γυναιχιίου αύτοθ
  σταθμοθ χαί τής γύρω πραγματι
  κότητος. Αυτοχριτιχάρΐται μέ σαρ
  κασμό ακριβώς γ(ά νά δείξη τίς
  άντιθίσεις στή ούγχρισι αυτή, άλ¬
  λά χαί νά τίς Ιξισώση ο'ίνα ευγΐνι
  χό, άνθρώπινο ή απλώς χαλοπρο
  «ίρετο οχοπό. Τί βτι ακριβώς ζή
  τάει στό τέλος γυναϊχά τού τή Ρο
  | ζίτα, άποδεικνύει ίτι τρέχοντας
  «ρές τό «χέπυ ϊντ» αύτό τοθ έ'ρ-
  γου—ΐιαυ Σίν «ποθετεΐ. όμολογου
  μίνως, τυχαϊα έ Σιέρρα —άπο-
  χρυσταλλώνΐι (να ουμηέραομα γε·
  νιχώτιρο: "Ας παιγνιϊίζουμε με·!
  ταξϋ ο/«ντ«σίας χ«| πραγματιχί-1
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Μέ τό άεροττλάνον υπέρ την Ανατολικήν Κρήτην
  ηρακλειον κρήτης: · ετοε
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5146
  Μία πτήσις
  πρός Άγιον Νικόλαον καί Νεάπολιν,
  ΘΑΑΑΜΟΖ ΜΗΧΑΝΟΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ «ΓΙΟΥΓΚΕΡΣ»
  Δεξιά: Μοχλές χειρισμοΰ άεροσκάφους—βέσις κυββρνητου. Άριστερκ: Μηχανειΐ κα'ι άσύρματβς
  —θέσεις δευτέρου κυβερνητου καί άβυρματιστοΰ.
  Μία πτήσις μέ κυβερνήτην
  τόν άσσον τής εμπορικάς μας
  άεροπορίας καί άρχιχειριστήν
  τής "Ελληνικάς Έταιρίας 'Ε-
  ναερΐων Συγκοινωνίαν κ.Τσου
  κάν, είνε άπόκτημα καί άπό
  κτημα μεγάλο. Διότι ό εύγε
  νικός κυβερνήτης δέν έκμηδε
  νίζει απλώς τάς άποστάσεις
  μέ τα μετάλλινα πτερά τοθ ά
  εροσκάφους τού, άλλά καί
  τούς προσδίδει μίαν Ιδιαιτέρα
  λαμπρότητα βταν πειά χάρις
  είς τούς έπι&εξΐους χειρισμούς
  των ύπερμοντέρνων καί ίσχυ
  ροτάτων μηχανών τού.
  Καί ό κ. Τσουκάς εΤχε πρό
  γραμμα προχθές Πέμπτην νά
  κάμη μιά πτήσιν άναγνωοίσε
  ως είς τόν άερολιμένα Έλούν
  τας. Λόγοι τεχνικοί, τοθ την
  έπιβάλλουν την πτήσιν αυτήν
  προτοθ παραδώση οριστικώς
  την γραμμήν πού ένεκαινίασε
  πρώτος, είς τούς άλλους Ίκά
  ρους, τούς έπίσης δυνατούς
  τητος. Τα χρυσίψαρα σιή γυάλα
  πού έχει στό γραφιΐό τού ό ρομα
  τζογράφος χάφτου μυίγες. Αΰτό
  δμως δέν τόν έμποδίζει νά τοθ χρη
  σιμεύουν ώς δημιουργιχά σύμδολα
  μέ τίς άποχρώσεις χαί τ&ύς έλιγ
  μούς των μΐσα στό νερί...
  Γιά τό παίξιμο μπορώ νά ση
  μειώσω δ,τι νομίζω χαί Ινας άλ-
  λος μέ α&θεντία: "Οτι τό τρυφερό
  'όημα τοθ ίργου απεδόθη μέ δλη
  :ή δυνατή προσοχή χαί μελέτη.Ή
  λ. Άνδρεάδη ώς Ροζίτα μάς Ιδω-
  χε την χοριτσΕστικη αφελεία, την
  εύγένεια, τό παιγνίδισμα τής ψυ
  Χήί τής πραγματιχής, μέ την »υσι
  κότητα χαί την τέχνη πού χρα·
  τεϊ γιά χάθε ρόλο. Ό κ. Άποστο
  ιδής ίπαιξεν έπίσης μέ πολύ
  .πρίο. ΟΕ τρείς άδελφοί τής Ροζί
  :ας, μολονότι χωρίς γενικωτέραν
  ίράσιν, παροιισιάσθηχαν ώραιίτα
  :λ άπό τούς χ. χ. Μορίδην, Κρί-
  ταν χαί Φαρμάχην. Ή κ. Άνθή
  Μηλιάδου έξ άλλου στά ρίλο τής
  ■ιαγιάς ήταν άμίμητη. Μάς έθό
  ,ΐσε πολλούς ζωντανούς τύπους
  ιαγιάς ή τσάτσας μέ τό άνεξε-
  ρεύνητον «χριστιανικόν» παρελθόν
  καί την άπέραντη θυμοσοφίαν.
  Άλλά χαί ή κ. Στάσα Ίατρίδου
  μέ τόν ήθογραφικί της ρίλο καί
  Ι άλλοι χαλλιτέχναι τοθ θιάσου
  ^υνεπλήρωσαν την εντύπωσιν ώστβ
  μέ τό «Άνοιξιάτιχο ρομάντζο» νά
  περάσουμε δυό ώρες.-.άνοιξιάτιχης
  χαρδς. Τό Ιργο άλλως τε αύτδ
  ;ό σχοπό είχεν: Νά μάς μεταφέ¬
  ρη λ χ. ο' ίνα πλάτωμα τής 2ε-
  ϊίλλης τριγυρισμίνο μέ άνθισμέ-
  ιες πορτοχαλλιες δπου άδελφώνε
  ;αι ή ιδθυμη ζωή μέ τό σεληνό-
  ρωτο χαί τίς παθητιχίς χιθάρες.
  Άλλά χαί όπουδήποτε άλλοθ ή
  ζωή μπορεΖ νά είνε γελαστή,
  οχιρτσίζιχη. γαληνή χαί ώμορφη.
  καί γνωστής Φήμης συναδέλ
  φους τού άεροπόρους.
  Έπωφελούμεθα λοιπόν τής
  εύκαιρΐας καί τής εύγενοθς
  τού παραχωρήσεως νά συμμε
  τάσχωμεν τής τεχνικής αυτής
  άποοτολή*; τού. Χωρίς τόν ύ-
  ποφαινόμενον είς την αίθου¬
  σαν έπιβατών εχουν καταλά
  βει τας θέσεις των ή κ. καί ό
  κ. Λουΐζος διευθυντάς Τραπέ
  ζης Ελλάδος, δεσποινίδες
  ί πρόσχαροι μεταξύ των οποίων
  ή Μίνα Λουΐζου, ή παρεπιδη
  | μοθσα έδώ συμπαθεστάτη
  πρωταγωνΐστρια τοθ έλληνι
  κοθ θεάτρου κ Άνδρεάδη ό
  λΐγον καθυστερήσασα, ή κ.
  Μαρία Διαλλυνά, ή κ. Σωσώ
  Σαριδάκη ίατροθ, ή κ. καί 6
  κ· Γεώρ. Καββαλάκης, ένας
  ζωντανός έκπρόσωπος τής
  Μεσσαράς ό Μήνας Σαρου
  λάκης, ό φίλτατος ίατρός κ.
  Στέφανος Χελιδόνης κ. ά.
  Ή άπογείωσις Τσουκά είνε
  σημειώσατε άλλο άπόκτημα
  καί άγαθόν μέγα άλλά καί
  τό σημαντικώτερον εχέγγυον
  τής ασφαλείας τοθ άεροπορι
  κοθ μας ταξιδΐου, άσχέτως
  τοθ άν είνε τουτο μικρόν ή
  μεγάλο. Μόλις άρχΐζει τό άε
  ροπλάνον υπό τούς χειρισμούς
  τοθ αρίστου άεροπόρου νά ά
  φήνη τότερραίν τοθ άερο&ρομΐ
  ου καί νά ύψώνεται ήρέμα, χά
  ράσσον την τελευταίαν τού.
  αύλάκωσιν ή μάλλον τα ϊχνη]
  μιάς άνάλαψρης θωπείας τού
  είς τό στερεάν έδαφος, σδς
  γεννάται άμέσως τό συναίσθη
  μα τής απολύτου ασφαλείας:
  Τής πεποιθήσεως δ τι κατακτά '
  τε μίαν άλλη δύναμι, άγνω
  στο, μυστηριώδη, ότι ό Ιδιος
  έ'χετε ήδη τα πτερά σας, τα
  πανίσχυρα μετάλλινα πτερά
  μέ τα ότιοΐα θά μπορέσετε
  κατακτώντας τούς αιθέρας
  νά έκμηδενίσετε τάς άποστά
  σεις, νά άντικρύσετε την άλ
  λην οψι τοθ κόσμου, τοθ μέ
  χρι σημερον αγνώστου, την
  ώραιότερη πλευρά τής ζωής.
  Καί ή ζωή είνε ολόκληρος £
  να τόλμημα, εάν τόλμημα έ
  νομίζετο μέχρι τής στιγμής έ
  κείνης πού ύφίστασθε τό βά
  πτισμα τοθ αέρος μία πτήσις,
  καί κατάκτησις τής Ιδίας
  σας ζωής ή πτήσις αυτή, ο
  ταν προδιαγράφεται τόσον
  σταθερά, τόσον άσφαλής, τό
  σον βεβαία είς την καθόλου
  επιτυχίαν της. Είνε είς τό
  κάτω—κάιω νίκη καί θρίαμ
  βος τοθ έγώ σας πού τό δια
  πιστώνετε άκμαΐον καί άτιολύ
  τως (σόρροπον.
  Άλλ5 ήδη (πτάμεθα, πενήν
  τα εκατόν, διακόσια μέτρα,'
  κατόπιν τριακόσια, άμέσως τβ'
  τρακόσια μέτρα υπέρ την γήν
  Είσερχόμεθα είς είκόνα θα
  λάσσης υπέρ την οποίαν είς
  έλάχιστα λεπτά ίπτάμεθα είς
  ϋψος χιλΐων μέτρων, διαγρά
  φομεν μικρόν κύκλον μεταξύ
  Ντίας καί των άκτών Νέας
  Άλικαρνασσοθ καί λαμβάνο
  μέν πορείαν πρός ανατολάς.
  Αί κυρίαι πού πρώτην φο
  ράν είσέρχονται είς άεροπλά
  νόν έκπλήσσονται, δέν μπο
  ροθν νά πιστεύσουν είς τα
  ΐδια των τα μάτια, είς τάς ίδί
  άς των τάς αίσθήσεις πού λει
  τουργοθν τόσον καλώς, τόσον
  θαυμασία. Τό ίδιον καί οί συν
  επιβάται, έκτός τοθ κ. Λουΐ
  ζου ποΰ κάμνει την πεντηκο
  στήν τού πτήσιν καί έχει κο
  ρυφαϊον δπλον τής ζωής τού
  τό άεροπλάνον.
  Περάσαμε γρήγορα τόν Καρ
  τερόν, τό Κακόν Όρος έξηφα
  νίσθη κάτωθεν των ποδών μας
  ώς διά μαγείας, άφήσαμε δττί
  σω την Έρυθραίαν τοθ Άρι
  στείδη, άποθαυμάζομε λαίμαρ
  γα άριστερά μας τό γαλήνιο
  ταπέτο τής γαλανής μας θα
  λάσσης, άπό τοΟ ΰψους των
  1200 μέτρων άντικρύζομε τό
  δαντέλλωμα των βουνών πού
  σφιγκταγκαλιάζουν τόν Μοχό,
  οπίσω μας μένει σάν ταμπλώ
  μεγάλου ζωγράφου ή Σταλίς
  περνοθμε μέ, ταχύτητα επάνω
  άπό τα γραφικά Μάλλια, άν
  τικρύζομε τίς χαράδρες τοθ
  Βραχασοθ, ένώ οπίσω μας
  έκτείνονται ή φειδίσες άναρρι
  χήσεις τής κεντρικής άρτηρίας,
  περνοθμε τόν "Αγ. Γεώργιο
  Σεληνάρη, προσπερνοθμε τό
  Βραχάσι, ένφ άριστερά μας
  διαγράφεται τό Σεΐσι, ή ΜΪ
  λατος καί άλλη είκόνα γοη
  τείας ξεπροβάλλει, ή Νεάπο
  λις.
  Λοξοδρομοθμε. λαμβάνον¬
  τες πορείαν άριστερώτερα περ
  νοθμε επάνω καί δεξιώτερα
  τής Καβαλλαράς, πλησκΐζομε
  τίς Βρύσες άφήνομε δεξιά μας
  τό Χουμεριάκο γιατί ήδη άκο
  λουθοθμε γραμμήν όρατότη
  τος τής Έλούντας καί τοθ
  Άγίου Νικολάου. Άριστερά
  μας ή Επάνω καί Κάτω
  Φουρνή, δταν έχομε διανύσει
  ολη αυτή την απόστασιν είς
  17 πρωτα λεπτά! Φθάνομε
  είς "Αγιον Νικόλαον, λαΐμαρ-
  γα ροφοθμε την γραφικότητα
  των άκτών τού, λοξοδρομοθμε
  κρός τόν 'Αλμυρό, έπανερχό
  μεθα πρός τόν Άγιον Νικδλα
  όν, θαυμάζομε τίς έναλλασσό
  μενες εΐκόνες τίς άκρογιαλι-
  άς πού τόν άγκαλιάζει, θαυ¬
  μάζομε άπό τόσου Οψους την
  άπύθμενο κατά την παράδοσι
  λίμνη τού, πετοθμε «Άνορθώ·
  σεις» γιά τόν Τελώνη κ. Φού
  ζέτη καί τόν Δήααρχο κ. Σκύ
  βαλον καί λσμβάνομε πορείαν
  πρός Έλούνταν.
  ΟΟτε τό γύρισμα τσινΐσς
  κινηματογραφικής δέν είμπο
  ρεΐ νάχπ τόση ταχύτητα είς
  άλλαγάς είκόνων. "Ηδη φθά
  νομεν είς τόν γραφικόν κόλ-
  πον τής Έλούντας. Άπό τό
  ΰψος των όκτακοσίων μέτρων
  πού έχομεν κατέλθει ή «6-ναΐτις
  τής Σπίνα— Λόνκας—τό νησΙ
  τοθ πόνου καί τής ά θ •ώ'ηνης
  συμφοράς—λούβτσι είς -ό φ>< μιάς γαλήνης ύπευκόσιιΐ'χ,, περιβρέχεται καί ίρονΐζεται σέ μικρούς, μόλις διακρινομένους κυματισμούς, ζή καί αυτή την ζωήν τής πλανεύτρας φύσεως. Πσρέκει ό άερολιμήν καί ή βενζινάκατος τής Ήμπήριαλ ΑίργουαΙϊς, 6 ίσθμός τής Έ· λούνδας έργον τής Γαλλικής κατοχής τοθ 1900, ή Πλάκα πού έξαφανίζονται οπίσω μας, καί μένουν σέ λίγο στίγματα μόλις διακρινόμενα,τό συγκρό τημα ΰστερα των βουνων πού περιβάλλει τόν εύφορώτατον κάμπον τής Φουρνής, τα τρία χωρία τής οποίας προσπερνοθ με μέ ταχύτητα. "Ηδη έχομεν ύψωθή είς τα 1200 καί πάλιν μέτρα, κατευθυνόμεθα πρός τον Άφέντη Σταυρό άφήνον τας δεξιά μας τόν Σχοινιά, τόν Λοθμα καί άλλα μετόχια τοθ Μεραμβέλλου, τοθ όποίου ή βορεΐα άκτή παρουσιάζει μίαν έπιβλητική μεγαλοπρε¬ πεία, καί ήρέμα κυκλώνοντας την Νεάπολι κατερχόμεθα είς τα πεντακόσια μέτρα γιά νά θαυμάσωμε τό πράσινο καί τό μεγαλείον ττ)ς βλαστήσεώς της. Ό κυβερνήτης κ. Τσουκάς, ό μηχανικάς κ. Μεταξάς καί 6 άσυρματιστής τοθ άεροσκά- φους, τοθ όποΐου μοθ διαφεύ- γει τό δνομα, γοητευμένοι ά¬ πό την είκόνα αύτην πού έκτβΐ νεται κάτωθεν μας μέ τόσην γραφικότητσ, ζητοθν πληροφο¬ ρίας τάς οποίας τούς παρέχω μεγαλοφώνως. Διαγράφομεν £ να κύκλον χαιρετισμοθ τής ωραίας κωμοπόλεως, τής όποί άς οίόλοκάθαροι δρόμοι Ε¬ χουν πλημμυρΐσει άπό κόσμον θεώμενον τό θαθμα αύτό τοθ «γαλάζιου πουλιοθ» καί ύψού μενοι περνοθμε την Βουλισμέ νην, την Λατσίδα, γραφικά καί βουτηγμένα κι' αύτά χω¬ ρία είς τό πράσινο, καί λαμ- βάνομε πορείαν πρός Ηρά¬ κλειον. Ή ίδιες καί δλλες είκόνες μάς άνοίγουν τούς ούρανοΰς των χρωμάτων καί των ώραιο τήτων των. Είς τα Μάλλια οί χΐλιοι μθλοι τοθ παρα&είσου των περιβολιώνμάς χαιρετοθν μέ τα άεικΐνητα κάτασπρα πά νιά των. Καί πάλιν ή Χερσόνησος μέ τα τρία της χωρία καί την γραφική άκρογιαλιά της, ΰστε ρα ή Γοθβες, ή Γοθρνες, τοθ Κοκκίνη, ή Άνώπολις, ή Επι σκοπή μακρύτερα καί τό Κα λό Χωριό, ή Επάνω καί Κάτω Βάθεια, ή 'Εληά, καί ξανά μετά τό Κακόν Όρος, ό Καρ τερός μέ την θαυμασίαν καλ λιέργειαν των άμπελιών τού. Σέ λίγο, στό άεροδρόμιο, άπολαμβάνομε τό θαθμα— προσγειώσεως τοθ κ. Τσουκά. Καί ξαναπέφτουμε άπό τα 0- ψη τής θεότητος, τοθ έκμηδενι σμοθ των άποστάσεων, τής σταθεράς πορείας τοθ έλληνι κοθ άεροσκάψους, είς την πε ζότητα τής καθημεριντ|ς ζωί|ς μας. Τό άνάλαφρο αύλάκωμα πού ξανακάνει επάνω στό στερεό ίδαφος τό άεροσκά φός, κορυφώνει την γοητείαν τής πτήσεως, πού μάς φανή κε τόσο σύντομη, άλλά καί ο λοκληρώνει τόν δίκαιο θαυμα σμό μας πρός τούς Έλληνας άεροπόρους, Λ, Μ.Ζ.
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- θ
  ασος ΚατιρΙνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον δύο παραστάσεις. Είς τάς
  7 μ. μ. λαϊκή άπογευματινή μέ
  τό έπαναλαμβανόμενον κατά ,,γε-
  νίκην άπαΐτησιν άριστούονημα
  τοθ Ούΐντερ «τό Φεγγοβόλημα»
  "Εσπερινή ωρα 10 υ. μ ή θαυμα
  σία κωμωδία τού ΖεραλντΟ «Άν
  ήθελα..>.
  Αυριον Κυριακή: Δόο άποχαιρε
  τιστήριοι παραστάσεις έκτόςσυν
  δρομή;. Την Δευτέραν δ ΘΙασος
  αναχωρεί διά τα Χανιά.
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  "Εναρξις την Δευτέραν 24 Άπρι
  λίου μέ την όπερέτταν θαθμα: «Οϊ
  Ούσσάροι τής Φρουρας». Μέ τούς
  Μάγδα Σνάϊδερ, Πάουλ Κέμττ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ίνα δραματι
  κό άριστούργημα «Αλκατράζ».
  "Εκάστην Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμ
  «τη, Σάββατο, Κυριακή ώρα 6,30
  απογευματινήν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρέγραμμα 22α; "Απριλίου.
  "Ωρα 12 25 Σήμκ—Έθνιχός υ
  μνβς—"Υμνος Νεολοτίοις—"Υμνος
  4ης Αύγούατου.
  12.30 Ποικίλη μουσικπ (δίβΜθθ.
  13 30 Χρηματιστήριον—Εΐδάοεις
  "Ωρα 'Αστεροσκοπείου Άθη
  νων.
  13.45 Έλαφρά μουσική.
  ("Υπό τής δρχήατρας Α. Καρά·
  μαούνα). Ταιγγάνικη μουσική.—
  «Μάτια έρωτευμίνα» βάλς. κ.λ.π.
  14 45 Είδήσεις. - Μβτβωρολογι
  κον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγορά; Πειραιώς.
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθηνών
  19.20 Ή ωρα τοϋ,Παιδιβϋ.
  «Τα δύο τριαντάφυλλα»: παρα-
  μθθί, υπό τοθ κ.Δ Μοναστηριώτη.
  19.50 Μουσική χοροϋ (ίίσκοι),
  20 Ή ώροι τού άγρότου:
  Ή Εατορία τής πέρδιχας, (άπω
  την ζωήν των πουλιδν).
  20.20 Ρβοιτάλ τραγουδιοΰ.
  (Υπό τοθ κ. Μιχ. Κορώνη).
  20.50 Εϋπαβις—μϊτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  . 21.05 Μικρά όρχήστρα.
  (Τπό την δ)σιν τοθ κ. Στ.
  Βαλτετσιώτη).
  21.30 Όμιλια
  «Ό άθλητισμός στό λαϊχό μας
  τραγοθδι», τοθ κ. Νικ. ΛανΕτη.
  21.45 Σονάτες διά βιολΐ καΐ
  πιάνο.
  (Υπό τοθ κ. καί τής κ. Λυ·
  κούδη).
  22 15 Νυκτερινόν εΐδήσεις.
  22 25 Έλβφρά τραγούδια.
  22.55 Άθηναϊκη τζάζ.
  0.15 Τελευταίαι βΐδήοεις.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τ§ βάσει νέων στοιχΐίων
  49ον
  Δροσιά! Χάρις! Εύθυμία!
  Τσιγγάνικα βιολιά πού
  σκορποΰν μεθυστικές με-
  λωδίες!
  Τραγούδια, ούγγαρέζι-
  κοι χοροί καί τσάρντες
  γεμάτες κέφι καί τρέλλα.
  ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΐ&ΕΡ
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  ΤΙΜΟΡ ΦΟΝ ΜΜ
  στήν οπερέττα θαΰμα:
  ΟΙ
  ΦΡΟΥΡΑΣ
  Όπερέττα Οϋγγαρέζι-
  κη σάν τίς άλησμονητες
  έκεΐνες όπερέττες πού
  χρόνια τώρα έχει νά προ-
  σφέρη ό κινηματογράφος.
  Σχηνοθεσία:
  ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΡΙΣΚΑ
  Μουσική:
  ΠΕΤΕΡ ΦΕΝΥΕ
  Σύμπραξις τής περιφή¬
  μου τσινγανιχης ορχή-
  οτρας ΧΟΡΒΑΤ.
  Την Αευτέρανστόν
  Κινηματογράφον:
  ΗΟΥΑΛΙΙΛΙΗ
  Τοχιίτατοι
  6ρολογ|«ν
  —τΗταν δαως πρώτης τάξε
  ως ίδέα, έ Ντούνια;
  Ή χωρική έμόρφασε κατά
  τρόπον πού άφησε νά φανή
  δλη ή σειρά των κάτασπρων
  δοντιών της καί έπειτα εί
  πεν:
  —Ό θώρακας;
  —ΝαΙ.
  —Πρώτης τάξεως ίδέα. Εί-
  σαι, πάτερ μου, ό έξυπνότε-
  ρος άνθρωπος άπό δσους έ
  γεννήθηκαν ποτέ σέ τούτον
  τόν κόσμο.
  Ό Ρασποϋτιν άφήρεσε τόν
  βαρύν θώρακα καί τόν έτοηο
  θέτησε μέ προσοχήν μέσα είς
  έ"να ντουλάπι, τό οποίον έκλεϊ
  δωσε, θέσας τό κλειδί μέσα
  στήν τσέτιη τού.
  Ή χωρική ύπηρέτρια ι όν
  επλησίασε, τόν έκύτταξε στά
  μάτια καί είπε:
  —Φοβοθμαι, ΓρΙσα.
  —Τί φοβασαι;
  —Νά, φοβοθμαι σύτούςτούς
  άριστοκράτας. Έχουν, ΓρΙσα,
  τό διάολο μέσα τους. Δέν φο-
  βοθντσι τΐποτα αύτοΐ οί άνα
  θεματισμένοι. Άμα τούς κολ
  λήση καμμιά (δέα στό μυα
  λό τρσβοΰν μπροστό.
  —Άφησέτους σέ μενά Ντού
  νια, άφησέ τους σέ μενά, εί
  πεν ό μοναχός είς τόνον έμ
  πιστευτικόν, χτυπών μέ οί
  κειότητα τάς σεβαστών δια-
  τάσεων οπισθίας καμπυλότη
  τας τής υπηρετρίας τού. Θά
  τούς κανονΐσω έγώ δλους δ
  πως πρέπει. Μή σκοτΐζεσαι
  γι' αύτό τό πράγμα.
  —Άλλά θά σοθ καμουνε
  κακό, ΓρΙσα. Γιατί δέν τούς
  παρατδς, γιατί δέν τούς μουν
  τζώνεις καί νά πας π(σω είς
  τό Τομπόλσκ; Έκεΐ μπορεΐς
  ά ζήσης ώμορφα καί τίσυχα
  χωρΐς κανένα κΐνδυνο, ΓρΙσα
  Εδώ σκοτώνουν.
  Ό Ρασποϋτιν έγέλασε μέ
  την αφέλειαν τής χωρικής.
  —Τώρα νά φύγω;
  —Τώρα.
  —Δέν γΐνεται!
  —Γιατί;
  —Άκου, Ντούνια. ΤΙποτε
  δέν μπορεΐ νά μέ βλάψη πιά.
  Έκεΐνος πού θ' άπεπειρατο
  νά μέ χτυπήση, μονάχα τό
  κεφάλι τού θά χτυποθσε.
  Την έκύτταξε καλά στά μά
  τια, άπλωσε τό χέρι τού, τα
  νοιξε καί εΤπε:
  —Νά, γιατί. Διότι δλη τή
  Ρωσσία την έχω έδώ. Την κρα
  το μέσα στή φούχτα μου. Κα
  τάλαβες;
  —Κατάλσβα, άλλά αύτάς
  ό διοβολεμμένοςπρίγκηψ Τσεγ
  κόντιεφ μέ τρομάζει.
  Ό Ρασποθτιν ουνωφρυώθη.
  Ό πρίγκηψ Παΰλος Τσεγκό
  ντιεφ ήτο εΐλικρινής, άφωσιω
  μένος είς τόν τσάρον καί συ
  νεπώς έπικίνδυνος.
  —Ναί, έχεις δΐκηο, τής
  εΐπε.
  —Θά φύγουμε λοιπόν άπ'
  έδβ;
  (συνεχΐζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Στή νέα μόδα κυριαρχεΐ
  ό άνοιξιάτικος καί νεανικός τόνος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Αυριον εορτήν τοθ Αγ. Γεωρ·
  γίου ό Σύνδεσμος των Καφεπω-
  λών τέλει την ετησίαν αυτού ε¬
  ορτήν έν τώ ίερώ ναώ τοθ Αγ.
  Τίτου. Παρακαλοθνται οί κ. κ.
  Πρόεδροι των διαφόρων έργανώσε
  ών δπως παρευρεθωσιν ευαρε¬
  στούμενοι κατά την θείαν ταύτην
  λειτουργίαν.
  Ηράκλειον 22 Απριλίου 1939
  Ό Πρόεδρος
  Ε. Χανιωτάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Μ. Μαρής
  τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  ΑΡΧΑΙ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΠΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΗΟΜΑδ
  Καθηγητού τοΰ Πανβπιστη-
  μίου τβδ
  Μετάφρασις καί είσαγιογή
  δπό Γεωργίου Φανευράκη, δι-
  κηγίρου Τμηματάρχου Άγρο-
  χικής Τραπέζης.
  Συνιστόίται 6πό τοθ δπουρ-
  γΐΕοιι Γεωργίας καί τής Ά·
  γροτιχής Τραπέζης (ίγκύχλιοι
  251 χαί 58 τ. 2 ) ώς άριστον
  καί ωφέλιμον διά τους ενδια¬
  φερομένους είς τα Γεωργ ι κά
  ζητήματα. Σελίδις 335. Τι-
  μή δραχ. 200.
  Πωλιΐται είς τα Κεντριχά
  Βιβλιοπωλείον
  'Η σημερινή μίδα είνε πολύ
  ολίγον ιυεργετιχή. Οί δπερβολιχά
  χοντές φοθστες καί τί φάρδος
  πού κυματίζει δλόγυρα είς τα
  γόνατα, πρ&ϋποθέτουν έξαιρετιχά
  χομψή σιλουέττα. Είνε δμως πό-
  λύ νεανιχή χαί άνοιξιάτικη.
  Τα λεπτότερα μεταξωτά χρηοι
  μοποιοθντα: γιά τα άνοιξιάτικι
  ταγιέρ. Μεταξύ των έμπριμέ κυ
  ριαρχοϋν τα πουί: πολύχρωμα
  πουα σέ κρέπ ντέ σιν, πουά μηρο
  αί σέ μεταξωΐά «γραβάτας». Ιΐολ
  λά ταγιέρ άπό έμπριμέ μέ πουά
  γαρνίρονται κάτω είς την
  φούστα μέ μία δαντελλένια μπορ-
  ντούρα ή Ινα χέντημα. Οί γάρ
  νιτοθρες αύτές άντΐκαθιστοθν συ
  χνά τα μισοφόρια. Πολλά έν τού
  τοις μοντέλα συμπληρώνονται μέ
  φαρδειά μιαοφόρια άπό πικέ χαί
  ταφτά μέ βολάν ή πλισέ.
  Ό Ζάν Πατοΰ εκθίτει πολλά
  χαριτωμένα ταγιέρ είς την τελευ
  ταία τού έκθεσι, άπό δφάσματα
  έμπριμέ. Ένα άπό τα κομψότε-
  ρα μοντέλα τού είνε άπό φού
  λάρι μπλέ μέ πουα μπλέ παστέλ.
  Ή φούστα καί ή ζακέττα είνε
  γχρνιρισμένα μέ μιά μπορντού-
  ρα άπό άσπρο φεστοννέ λινό.
  Μεταξύ των μοντέλων τοΰ ?5ί-
  ου ράπτου άρέσει Ιπίσης πολύ
  ίνα φόρεμα άπό μαϋρο τοθλι
  πλισέ, γαρνιρισμένο μέ μία γρα
  βάτα καί μανίκια άπό άσπρο
  λινί.
  Τα δφάσματα παίζουν γενικά
  σπου^αΐο ρόλο είς τα σημερινά
  φορέματα. Γιά τα ταγιέρ χρησί-
  μοποιοΰνται έχτός άπό τα λεπτά
  λαινάζ καί ώραΐότατα μεταξωτα:
  ριγωτά φάϊγ, μαροκαίν μπροσέ,
  κρέπ έμπριμέ, ταφτά καντριγιέ,
  καθώ; καί πλισέ δαντίλλες, με-
  ταξωτές μουσελίνες, λοργχανζά
  καί τουάλ, δηλαδή ύφάαματα πού
  έχρησιμοΐΐοιοθντο άλλοτε μόνον
  γιά τα βραδυνά φορίματα.
  Τα παλτά παρουσιάζουν έπίσης
  μεγάλη ποικιλία. Ρεντιγκότες
  αηά έμπριμέ ΰφασμα συνοδεύουν
  μονόχρωμα φορίματα καί παλτά
  άπό άσπρο ή ριγωτό πικέ φοριοθν
  ται μέ φορέματα άπό χονδρί έμ-
  πριμέ τοθλι.
  ή Ντιστεγκέ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'ΕκτΙθεται είς μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγΐ-
  στων προσφορών υπό τοθ Ε.
  Τ Μ. Ο. Η. ή κατασκετή μονΐ
  μου (γρανιτασφαλτικοΟ) όδο·
  στρώματος επί τοθ τμήματος
  άπό Ηρακλείου είς Πόρον
  τή*ς ύπ'άριθ. 169 Έθνικής ό·
  δοΟ.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται έν τώ Νομαρχιακώ Κατα
  στήμστι "Ηρακλείου ιήν είκο-
  στήν Μαΐου έ. έ. ημέραν Σάβ
  βατον καί ώραν 11 π. μ.
  Ό πρεϋπολογισμός τής δα
  πάνης άνέρχεται είς τέσσα
  ρα έκατομμύρια δρχ. (ό.ρ. 4.
  000.000).
  Πνονται δεκτοί έργολάβοι
  δευτέρας τάξεως δι' Ιργα 6
  δοποιΐσς μέ πιστοποιητι*όν
  εκτελέσεως ώς δρίζεται έν τή
  λεπτομερεΐ διακηρύξει.
  Εγγύησις, γραμμάτιον Τα
  μεΐου Παρ. κσΐ ΔανεΓων Δια
  κοσΐων χιλιάδων δραχμών είς
  χρήματσ.
  "Απαντα τα σχετικά μετά
  λεπτομεροθς δισκηρύξεως εί
  σί κατατεθειμένα είς την Νο
  μαρχΐαν Ηρακλείου ένθα δύ
  νανται οί βουλόμενοι >/ά λαμ
  βάνωσι γνώσιν καθ" εκάστην
  εργάσιμον ημέραν καί ώραν
  11 — 12 π. μ.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  ώς Πρόεδρος Ε. Τ. Μ. Ο. Ν. Η.
  Α. Μάρκελλος
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΖΕΛΗΝΑΡΙ
  1) Εσπερινάς 6.45' μ. μ.
  τού Σαββάτου.
  2) Όρθρος 8—9 30" π. μ.
  τής Κυριακάς.
  3) "Αφιξις Θεοφιλεστάτου
  Έπισκόπου 8.30'.
  4) ΘεΙα λειτουργία 9.30'—
  10.30".
  5) ΔοξολογΙα επί τή όνομα
  στική έορτή τής Α. Μ. τού Βα
  σιλέως 10.30'—11.
  Είς την τελετήν θά πσρα
  στή ό διακεκριμένος ίεροψάλ
  της τοθ» ίεροϋ Ναοϋ Άγίου
  Τίτου Ηρακλείου κ. Βουτσι
  νάς.
  Ό Πρόεδρος τοϋ Έκκλησια
  στικοθ Συμβουλίου Βραχασιου.
  Αριστείδης Γ. Πουρλάκης
  ΚΑΡΙΛΗΜΟΣ ΗΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Χάνδακος
  Ήράκλκιον
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ —"Επιτιλα φψ
  νεΐου καί δισφορα σκεύη (τραπι
  ζιοΰ) ήτοι πιάτα κοτήρια διαφόρου
  μεγέθους καί £ν λούξ 100 κηρ(
  ών. Πληροφορίαι καρά τοΰ κ.
  Μιχ. Πύλαρου έξοχικόν κέντρον
  Χαραυνή. Πόρος.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΔΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2.6-
  ρ·ν, Τϋν·ν, Παρσν, Ναίον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολ. Ι~41.
  Κεμάλ Άτατοΰρκ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σμαια Λούξ καί σοϋπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊανουαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή"νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τολ. ».41 Πραϋτορεΐβν ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΒ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ /_«
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. ι
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. |
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. ι
  Τιμαί λογικαί.
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ ΆριΐστρογΥ;
  51ον
  Καί δταν ή συζήτησις είς την
  εθνοσυνέλευσιν είχε φθάσει είς τό
  σημείον τής μεγαλειτέρας της
  εντάσεως χαί χάθε πληρεξούσιος
  χατεφέριτο μετά λύσσης χατά
  των προδοτδν τής Σταμπούλ, &
  Μουσταφά! Κεμάλ έπενέβη ϊίς την
  συζήτησιν, εζήτησε άπό την ε¬
  θνοσυνέλευσιν νά τόν ακούση κχί
  έπρότεινε νά χωρισθή τα χαλιφά
  τον άπό τό σουλτ,αναΊον, νά κα¬
  ταργηθή" τό σουλχανδτον καί νά
  έκδιωχθζ & Βαχεντίν.
  Άλλά παρ3 δλην την λύσσαν
  άπό την οποίαν είχι κυριευθζ ή
  εθνοσυνέλευσις άνέκτησε] την ψυ¬
  χραιμίαν της καί αντελήφθη 5τι
  τής έζητεΤτο νά λάβη μίαν ίστορι
  χήν απόφασιν. Οί πληρεξούσιοι
  άφησαν τάς έξάψεις διά νά συζη
  τήσουν μέ '^χοαιμίαν επί τής α¬
  ποφάσεως.
  Ό Μουσταφά: Κεμάλ, χατά τδ
  ήμισυ άποκαλύψας τα πραγματι-
  κά τού σχίδια, είχεν εκτεθή. Δέν
  ήμηοροθσΐ νά υποχωρήση. Υπο
  ατηριζδίζνοζ άπό ογδοήντα προ
  σωπικιϋ; δπαδού; τού, εζήτησεν
  δπως ή πρότασις τού τεθή άμέ-
  σως είς ψηφοφορίαν. Ή εθνοσυ
  νέλευσις παρέπεμψ: την πρότασιν
  είς την ειδικήν επι τής έπεξεργα-
  σ£ας των νόμων επιτροπήν.
  Ή είδική Ιπιτροπή συνήλθε
  την επαύριον. Άπετελεϊτο άπό νο-
  μομαθεΐς χαί ίεριΐς. Επί μακράς
  ώρας συνεζήτησε τόν χωρισμόν
  τοθ χαλιφάτου άπό τό σουλτανί
  τον. Πρόεδ^ος τής έπιτροπής ή
  ταν Μωχμεθανός ιερεύς μέ γένεια!
  Ό Ινας ιερεύς διεδέχετο τόν
  άλλον, ό §νας νομομαθής τδν άλ
  λον είς την ανάπτυξιν των άπόψι
  ών τού.
  Πάντες ούτοι προσίτριχον είς
  χωρία τοθ κορανίου καί είς τόν
  ιερόν νόμον. Άνέφεραν έκατοντά
  δας παραδειγμάτων είλημμένων
  έκ τής ίστορΐας των χαλιφών τής
  Βαγδάτης χαί τοθ Καΐοου. Έ
  πί μακράς ώρας ήσχολοθντο μέ
  έμβριθίΐς έρμηνείας, προσπαθοθν
  τες νά έρμηνεύσουν, καί είς τάς
  έλαχΕστας άποχρώσεις των τάς
  άραβικάς λέξεις. Ή συνεδρίασις
  τής ίπιτροπής εΐχε μεταβληθή
  είς σοφόν επιστημονικήν συνίδρι
  όν. Συμμαζεμένβς σέ μιά γωνιά,
  έ Μουσταφά Κεμάλ παραχολου
  θοθσε την συζήτησιν. Φοροθσε
  στολήν ατρατηγοθ. 'Η έπιτροπή
  ήτο εναντίον τού. Οϋ:ε 2ν έκ των
  μελών της δέν είχεν έκφρασθή
  δπέρ των άπόψιών τού. Έκ ι ν
  δόνευε νά χάση τό παιχνΕδι.
  Δέν ήτο δμως διατεθειμένος νά
  χάση την πρώτην αυτήν μάχην
  είς τόν άγώνα πρός επιβολήν
  των σχεδίων τού.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άπό τα συγκλονι-
  στικώτερα καί τα πιό δρα
  ματικα έργα πού παρου-
  σίασε μέχρι σήμερον ή
  όθόνη:
  ΑΛΚΑΤΡΑΖ
  Τό έργο πού θά αυγκινή
  ση κάθε ανθρωπίνη ψυχή.
  Πρωταγωνιατοΰν:
  ΑΝΝ ΣΕΡΙΝΤΑΝ
  ΤΖΩΝ ΛΙΤΕΛ
  Επί πλέον δΐπρακτον
  έγχρωμον Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ
  Κυριακή ώρα 2 μ.μ. όλό
  κλήρον τό έπεισοδιακόν:
  ΜτΣΤΙΙΟΣ ΑΣΤΥΗΟΜΟΣ Χ 9
  ΣΗΜ: Δευτέρα, Τετάρτη
  Πέμπτη,Σάββατον καί Κυρι
  ακή ωρο61)2άπογευματινή.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  Ο ΧΟΝΔΡΟ2 χ«1 ΛΙΓΝΟΣ
  σ«ς εγγυώνται 2 ώρβς γέλβια:
  ΠΡΟΤΑΟΑΗΤΑΙ
  ΤΗΣ ΠΛΦΙΣ
  Κ 01ΙΊ Ω ΜΙ Κ Ρ
  ΕΟΡΤΑΙ.- Ό Διευθυντής τής
  Τροπέζης| της "Ελλάδος κ. Γεώρ¬
  γιος Λουΐζος δέν έορτάζει οθτβ
  δέχεται έτιισκέψεις.
  -'ΕτιΙσης δέν έορτάζει δ όίθαλ
  μΐατρος κ. Γεώργιος Φωτάκης.
  —'ΕτιΙσης δέν έορτάζει ό κ.
  Γεώργιος Χρονίδης τραπιζιτικός.
  —Έπίσης ό κ. Γεώργ. ΣτβΦανί
  δης δέν έορτάζει οθτβ δέχεται β
  βισκέψϊΐς αυριον.
  —'ΕηΙσης αύριον δέν έορτάζει
  ό κ. Γεώργ. Ναρετάκης κουρεός
  —'ΕτιΙσης δέν έορτάζει οθτε δί
  χεται επισκέψιις ό κ. Γεώργιος
  Έμμ. Κατσαράκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Γεώργ. Λαγκωνάκης εμτιοροζ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Γ·
  ώργιος Α. Γαβριλάκης Πολ. Μη
  χανικός.
  —'ΕτιΙσης δέν έορτάζει οθΐε
  δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γ. Νίβας
  τραττεζιτικός.
  —"Ομοίως δέν έορτάζει οθτε δέ
  χεται έπισκέψεις δ κ. Γεώργ. θ.
  Παπαδάκης.
  —"Ομοίως δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις δ έν άποστρα
  τεΐα αντισυνταγματάρχης κ. Γ. Βο
  γιάκης.
  —«Δέν έορτάζει έκίσης ό κ. Γε¬
  ώργιος Ν. Κορνάρος.
  —Έπΐσης δέν έορτάζει δ κ. Γ.
  Μ. Διαλυνάς.
  —Έπίσης δέν έορτάζει, ο£3τε
  δέχεται έπισκέψεις αυριον δ ^κ.
  Γεώργιος Μ. Σταυρουλάκης.
  —'Επίοης δέν έορτάζει καί
  δέν δέχεται επισκέψεις δ κ. Γε¬
  ώργιος Βρέντζος δικηγόρος.
  —"Ομοίως δέν έορτάζεει καί
  δέν δέχεται ^έπισκέψεις δ κ. Γ.
  Καυγαλάκης.
  —Έπίσης ή κ. Κ. Γ. Δακανά¬
  λη Ιατροΰ, δέν έορτάζβι καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις.
  —"Ομοίως δέν έορτάζει καί
  δέν δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γε¬
  ώργιος Δ. Παπαδάκης,
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη άεροτιορι
  κώς δ τέως διπλωματικάς ύπάλ·
  ληλος παρά τφ υπουργείω των
  "Εξωτερικών καί νυν δικηγόρος
  έν "Αθήναις συμπολΐτης κ. ΜΙ-
  νως Παληεράκης.
  —Αφιχθη αεροπορικώς έξ Άθη
  νών δ Ιμπορος δ κ. Ντϊνος 'Αλΐ
  ιιουδέλης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — ΔνΙς Μαρία
  Νικ. Μελισσείδου διδασκάλισσα—
  Μιχαήλ Παπαδάκης "Επιθεωρη·
  τής Δημοτικών σχολείωνάντήλλα
  ξαν δακτύλιον άρραβώνα.
  Συγχαρητήρια-
  ΒΑΠΤΙΣΕιΙΣ.- Την παρελθοθ
  σαν Κυριακήν έν ιφ χωρΐφ Πεν
  ταμόδι ΜαλεβυζΙου, δ κ. Γεώργ.
  Ε. Καπνιστός, ξυλεμπορος, εβα
  πτυσε τό κοριτσάκι τού Ιερέως
  Παπά Ιωάν. "Αναγνωστάκη, δνο
  μάσας αύτδ Φωτεινήν,
  Είς τούς γονεΐς καί τδν άνάδο·
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση·
  Γύρω στήν πόλι.
  'Υτιό δργάνων τής χωροφυλα·
  κης διβνβμήθησαν με,ταξύ των δια
  φόρων Όργανισμών, Όργανώσε
  ών κ.λ.ι. Κντυνα ιτεριλαμβάνον
  τα τδ κείμενον δοθεισών διάλε
  ξεων ύπδ τοθ στρατηγοθ κ. Μπα
  κονούλου «τιερΐ ένακρΐου ποσί¬
  μου».
  —Ή διανομή των έντύκων τού
  των είνε συνέχεια ποογενεστέ
  ρων τα δποΐα έχουν διανεμηθή
  μεταξύ των κατοΐκων .άποσκο
  ποθντα είς την αύτοηροστασΐαν
  τοΰ άμάχου πληθυσμοθ έκ των ε
  ναερΓων βομβαρδισμών.
  —Τδ "Εργατικόν Κέντρον Ήρα
  κλείου θά έορτάση καί εφέτος
  την πρωτομαγιάν έντός των έθνι
  κων πλαισίων τα δποΐα καθώρι
  σεν τό καθεστώς τής 4ης Αύγού
  στου διά τούς εργάτας.
  — Αρχαί καί εργάται καί έ·
  γοδόται θα άναπτύξουν καί πάλιν
  τα πλϊονεκτήματα τα όποϊα £
  δωκεν είς τούς έργαζομένους ή
  κυβέρνησις καί θά διατυπωθοθν
  είλικρινεϊς καί αύθόρμητοι ηρόι,'
  αυτήν αί εΰχαριστίαι των έργα
  των καί των έργοδοτών.
  —Μέ γοργόν ρυθμόν συνεχΐζον-
  ται αί εργασίαι ανεγέρσεως καί
  τής δευτέρας πτέρυγος τοθ Μου
  σεΐου Ηρακλείου.
  —Ώς έλπΐζεται δέ αυτή θά 6-
  χη περατωθή συντόμως ωστε τα
  διάφορα άρχαιολογικά ΑντικεΙμε
  να τα δποΐα ευρίσκονται ήδη £
  στοιβαγμένα κυριολεκτικώς είς
  την πρώτην πτέρυγα νά τοποθι
  τηθοϋν οριστικώς είς τάς θέσεις
  των.
  — Σήμερον είς τό θέατρον Που
  λακάκη δίδονται αί τελευταίαι
  παραστάσεις τοΰ έξαιρετικοθ θεα
  τρικοΰ συγκροτήματος τής κ. Κα
  τιρΐνας 'Λνδρεάδη.
  —Αυριον δέ αί άποχαιρετιστή
  ριοι τοθ θιάσου.
  —Τδ κοινόν "Ηρακλείου πού έ-
  πλημμύριζ· κάθε βράδυ τό θέα
  τρον διά νά χειροκροτήση την κ.
  Κατερίναν Άνδρεάδη καί τούς
  συνεργάτας της θά άποδεΐξη
  καί κατά τάς τελευταίας πά
  ραστάσεις τοϋ θιάσου την άναλλοί
  ωτον εκτίμησιν τού πρός αυτόν.
  —Τα είς δημοσΐους χώρους
  ραδιόφωνα κάθε μεσημέρι καί βρά
  δυ πού μεταδΐδουν τάς νέας, ε Ιδή
  σεις ίχουν πυκνδν ακροατήριον.
  —ΑΙ εΐδή,σεις μέχρι τής ώρας
  έξακολουθουν νά παρουσιάζωνται
  μέ ειρηνικόν χαρακτηρα καί άνευ
  άπαισιοδόξων προβλέψεων.
  —Την προσέχη Δευτέραν θά
  προβληθοϋν είς τόν κινηματογρά
  Φόν Πουλακάκη «ΟΙ Ούσάροι τής
  Φρουρας», μία θαυμασία δπε·
  ρέττα.
  —Έν τω μεταξύ είς την «Μι
  νώα» συνεχίζεται μέ επιτυχίαν ή
  προβολή τοθ φΐλμ «Αλκατράζ».
  β Ρέκβρτερ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον* έ·
  πιπλ»μίνον παρά χαλί οΐχβγι-
  νι(«, Πληροφορίαι ηβρ' η
  Νΐκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΌΙ
  Γραφείον παρ* την "Αγρβ
  τιχίιν Τρ«ηε(«ν (Ιναντι ·Ι·
  κ. ΜιχελιοάΝη.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΪ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  556βν
  Ρ
  Τό στέμμα τοθτο έφρουρεΐτο παρά τίνων; Παρ'
  άνθρώπων άνυποδήτων.
  Δέν ύπάρχει λοιπόν (ακωβινισμός πλέον. Θλ(
  βομαι διά λογαριασμόν των ίκανών. Τό τρομα
  κτικόν έκεΐνο φόβητρον τό έπενεγκόν τό ύστατον
  άποτελεσμά τού, αδύνατον νά καταστή πλέον
  χρήσιμον είς την πολιτικήν.
  ΣυνετρΙβη τό μέγα ελατήριον τοθ έρυθροϋ μορ
  μολυκεΐου.
  Όλοι πλέον έλαβον γνώσιν αύτοθ. Τα τπη
  νά έξοικειοθνται πρός τό άνδρεΐκελον, τα δρνεσ
  κάθηνται έπ' αύτοθ, οί πολίται γελώσι προσβλέ
  ποντες είς αύτό.
  Δ'.
  'Αγρυπνεΐν χαί έλπίζςιν.
  Άλλ' άρά γε απεσοβήθη πας κοινωνικάς κΐν
  δυνος;
  Όχι βεβαίως. Ίακωβίνοι δέν ύφΐστανται' τιερΐ
  τούτου ή κοινωνία δύναται νά ήσυχάση' τό αΤμα
  δέν θά άναβή πλέον είς την κεφαλήν της" πρέπει
  ΰμως νά φροντίση άναπνέουσα έν άνέσει. Ά πό
  πληξΐας φόβος δέν υφίσταται, άλλ' ή φθΐσις δέν έ
  ξέλιπε.
  Καλείται πενία. Άποθνήσκει ό άνθρωπος υπο
  νομευόμενος τόσον όσον καί κεραυνοβολοΰμενος.
  Επαναλαμβάνομεν λοιπόν άπαύστως 8τι πρώ
  τιστον άδελφικόν καθήκον είνε νά φροντίσωμεν ύ
  τιέρ τοθ πλήθους των άποκλήρων κσΐ δυσπραγούν
  των, νά τούς άνακουφίσωμεν, νά τοϋς άερΐσωμεν,
  νά τούς φωτίσωμεν, νά τούς άγαπήσωμεν, νά εύ
  ρύνωμεν μεγαλοπρεπώς τόν δι* αύτούς όρΐζοντσ,
  νά παράσχωμεν είς αύτούς δα φιλή την έκπαΐδευ
  σιν υπό τας ποικίλας αυτής έκφάνσεις, νά τούς δΐ
  δωμεν τό παράδειγμα τής φιλοπονΐας, ουδέποτε
  δέ τής όκνηρΐας.
  Νά έλαττώμεν τό βάρος ενός εκάστου έπαυξά-
  νοντες τάς γνώσεις περΐ τοθ καθολικοϋ σκοποθ,
  νά περιορΐζωμεν την πενΐαν, χωρΐς νά περιορίζω
  μέν τόν πλοθΐον, νά Ιδρύσωμεν στάδια άπέραντσ
  δημοσίας καί λαϊκής δραστηριότητος-, νά είμεθα
  έκατόγχειρες Βριάρεω, ΰπως τεΐνωμεν πανταχοθ
  πρός τούς τεθλιμμένους καί άδυνάτους χείρα, συ
  νεισφέροντες άπό κοινοθ είς τό μέγα έργον ά
  πάντων, άνοΐγοντες έργοστάσια είς τίάντα βρα
  χ'θνΌ, σχολεΐα είς πάσαν Ικανότητα καί έργαστή
  ρισ είς πάντα νοθν.
  Ν' ούξάνωμεν την άντιμισθίαν, νά μειοθμεν τόν
  κάματον, νά σταθμΐζωμεν τό δοθναι καί λαβείν, νά
  χορηγώμεν απόλαυσιν ανάλογον τοθ ζήλου καί
  κορεσμόν ίσοδύναμον πρός τάς ανάγκας.
  Έν άλλοις λέξεσι νά κατορθώσωμεν, ωστε 6
  κοινωνικάς μηχανισμός ν' αποδώση υπέρ των στε
  ρουμένων καί άμαθών πλειότερον φώς καί πλείονα
  εϋμάρειαν τουτο άς μή λησμονώσιν έσαεί οί φιλάν
  θρωποι καί άς τό μάθωσιν οί έγωϊσταί* είνε ή πρω
  τίστη τΟν -πολιτικόν υποχρεώσεων.
  (συνεχΐζεται)
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  § ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι
  Ι ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Ι
  Ι ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
  Παρά τοΰ ενταύθα Πρακτορείου τής Έλληνι- Ξ
  κης Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνίαν Α. Ε. φέ- Ξ
  ρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοϋ ότι εκανονίσθησαν =
  τα κάτωθι δρομολόγια αναχωρήσεως δι' άεροπλά- Ε
  νων: Ε
  ΤΡΙΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. Ξ
  άναχώρησις 3.30 μ. μ. Ξ
  ΠΕΜΠΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. §
  _ άναχώρησις 3.30 μ. μ. =
  Ι ΣΑΒΒΑΤΟΝ: άφιξις 10 π. μ |
  2 άναχώρησις 3.30 μ. μ. Ξ
  § "Ωρα αναχωρήσεως τοΰ αύτοκινήτου διά τό §
  π αεροδρόμιον έκ των γραφείων τοΰ Πρακτορείου 3
  5 τής Έταιριας (οδός Κορωναίου παραπλεύρως Έ- §
  — μπορικοΰ Έπιμελητηρίου) εκανονίσθη ή 2.45' μ.μ. β
  Ξ Παρακαλοΰνται οί βουλόμενοι νά ταξιδεύσω- =
  = σι όπως εγκαίρως κρατώσι τάς θέαεις των. Ε
  8 Τηλ. 8.18 9
  ήΐιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιμίιίιί ιι ΐΝΐιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιπιιηι ηιιιιιιιιιιιΓγ.
  [4||ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΝ1ΠΙΠ||£
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Διά την καταπολέμηοιν τού Περο-
  νοσττόρου.
  Καταργήοετε την χρήσιν τοθ ©ειϊχοδ Χαλ-
  κοΰ (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσετε την νέαν
  ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛϋΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  δέν Ιχει Ανάγκην 'Αοβεστου, άλλά διαλύεται μό-
  νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό
  την μπλάβην πέτραν.
  Δοκιμάοιτκ καί Βά πεισθήτε.
  Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ-
  δεμίδος, έχομεν Άρσενικβδχον Όξυχλωριβΰχβν
  Χαλκόν.
  _ητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεϊβ μας.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α
  ΆντικρβθΜΚβι 'Ανυνώμβυ Ελληνικήν Έταιρίβτς Χπ·
  μιχ&ν ΠροΐβντΜν χ«1 Λι«τ«βμίτ«ν.
  «ΗΙ1Ι1ΙΙΙ1Ι1 ΗΐΐΝΗΐΐΐΐΗΐιιιιιΐΗΐ βιηιηιιιιι ΐΝαιιΐιιιι ΝΐΗΐιιιΐΝΐι ιιαιηιιιιιι
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν
  γά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  Β.'
  Εί; τα μετεωρολογικά δελτία
  γίνεται μνεΕα χυκλώνων. Τό ϊνο
  μα τοθτο εδόθη διά πρώτην φοράν
  είς τού; άνεμοστροβίλου; τοθ ίν·
  δικοθ ώχεανοθ λόγω τής κυχλοτε
  ροθς των κινήσεως. Τό περίεργον
  δέ είνε 8τι κατά την καταγραφήν
  ενός χάρτου των Ισων πιέσεων
  αί οποίαι περισΐοιχίζουν ίνα κέν
  τρον χαμηλών πιέσεων, άπεικονί
  ζιται ίνα σχήμα σάν στρόδι
  λος. Τό αντίθετον των κυχλώνων
  είνε οί άντικυκλώνες οί οποίαι χά
  ταγράφονται μέ γραμμάς Ισων πιί
  αειον αί οποίαι δμως περιστοιχί
  ζουν ίνα κέντρον οψηλών πιέσεων
  καί δχι χαμηλών. Είς τούς κυ
  κλώνας χαΐ άντικυχλώνας δφεί
  λονται αί άλλαγαί τοθ καιροθ.
  ΟΕ χυκλώνες ίμως είνε πολύ
  άπατηλοί. Με αχινοθνναι ή μέ-
  νουν, άναπτύσαονται ή έξαφανί
  ζονται, κατά .. βούλησιν* Καί τό
  τε τα μετωρολογιχά δελτία άναγ
  καστικώς όμιλοθν περΐ άστάτου
  καιροθ διότι ή πρόβλεψις κοιθί
  οταται δύσχολος. Ένας δ;αχεκρι
  μένος Νρρβηγός φιλόσΌφος και οί
  βοηθοί τού συνεκένΐρωσαν κατά
  πρώτον την προσοχήν των επί
  τής άτάκτοιι συμπεριφορδίς των κυ
  κλώνων καί ϊδωσχν την εξήγησιν
  βτι τουτο βφείλεται είς την σύγ
  κρούσιν ύγρών, θερμών τροπικών
  άνέμων κατευθυνόμενος δυτικώς
  διά μέσου εύκράτων περιοχών,
  μέ ψυχρού; ξηρούς πολικοϋς
  άνέμους έρχομένου; άπό τάς πό
  λικάς περιοχάς τή; ψυχρά'ς άσι
  ατική; ηπείρου Αί έπανειλημμέ
  ναι αύται συγκρουσισ των τροπι
  κων χαί των πολιχών άνέμων προ
  καλο0ι> τάς καταιγίδας, τάς άποί
  άς δπέστημεν χαί ήμιί; εί; τα;
  Αθήνας τώρα τελευταίως.
  Οί μετεωρολόγοι δύνανται λοι
  πόν διά των παρατηρήσεων πού
  συγχεντρώνουν καθημερινώς άπό
  διάφορα σημεΐα τής δδρογείου νά
  προβλέψΐυν τόν καιρόν δι'ίνα
  είκοσιτετράωρον, χάποτε δέ δταν
  επικρατή ίνα; ισχυράς άνπκυκλών
  ή πρόβλεψ'ς δύναται νά γίνη καί
  διά τάς προσεχείς 3—4 ημέρας
  Άλλά, δπως εϊπαμεν συμβαίνουν
  χαί λάθη. Ό πάγος πού δέν ϊλυ
  ωσε άρκετά επί των βουνών ή ε'ς
  τόν άρχτικόν ή άντιαρκτικόν άπό
  τόν περασμένον χειμωνα, δύναται
  νά δώση ίνα πολύ ψυχρόν Ιτος εί;
  την βόρειον Ευρώπην, χωρί; να
  μπορέση νά τόν προβλίψη κανείς
  Μικρή Γωνιά
  Άτσιπόπουλο και Πρΐνες
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ
  ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ Ρεθύμνης. Ά
  πρίλιος (ίνταποκριτοθ μας) — Είς
  δΐους ίχουν ταξιδεύσΐι μέχρι Χά
  νίων ή Μικρή Γωνιά είναι γνω
  στή. Ό άμαξιτός δρίμος διέρ
  χεται εκείθεν καί πολλϊκις τα
  αδτοκίνητα σταθμεύουν. Είναι
  ίνα χωριό χωμένο μίσα είς τό
  δασος των ελαιών, των χαρουπι-
  ών χαί των βαλανιδι&ν, πνιγμέ
  , νο χυριολεκτιχά είς *ό πράσινο.
  ,ΆριθμεΙ περί τούς τετραχοαίους
  κατοίχου; καί περιβάλλεται άπό
  άλλα μιχρά χωρία δπως τό Βχρ
  σαμόνερο καί άλλοι συνοιχισμοί.
  | Είναι δέ γνωστοί οί κάτοκοι των
  χωρίων αυτών διά τή" έργατικό
  τητα καί την φιλοπρόοδον διά¬
  θεσιν των. Άσχολοθντιχι μέ την
  ι γεωργίαν καί την κτηνπροφίαν
  , καί κερδίζουν μέ κόπον μέν, άλ
  λά τιμίως την ζωήν των. Κυριώ
  τερα προϊόντα είναι τό λάδι, τό
  χαραθπι χαί τό βελανίδι. Σημαν-
  τική δέ είναι καί ή παραγωγή
  κτηνοιροφικών είδών. Καί τό
  {σπουδαιότερον είναι βτι ή παρα-
  ι γωγή σημειώνει συνεχώς αυξη
  σιν. Ή συστημαϊΐκή χαλλιέργεια
  τή; Υήί ,άνταποδίδει. Ή Μικοή
  Γωνιά ϊμως ίχει μίαν σοβαράν
  έλλειψιν: ΝεροΟ. Πάσχει άπό λει
  ψυδρίαν. Καί ίχει γίνει μέν μία
  άξιοθαύμαστος προσπαθεία υπό
  τή; Κοινότητος διά την μεταφο¬
  ράν ύδατος. Άλλά, παρ' δλον
  Α'.
  Τό ζήτημα τής άντιλυασιχή;
  θεραπεία; αί κάθε στιγμή ίδιαΐ
  τέαω; 5μω; τό καλοκαΐρι, άπασχο
  λεΐ δλα τα κράτη χαί ολου; τού;
  είδικούς. Έκεΐνο πού πρό παν
  τος συζητεΐται είνε π ώς ή θερα
  πειά αυτή θά άποχεντρωθή, δή
  λαδή πδς θά πηγαίνη αυτή πρό;
  τόν αΌρωστο καί ίχι αντιθέτως
  ό άρρωσΐος πρό; αυτήν. Καί ά
  ναφέρεται στήν Γαλλία, ίπου
  τελευταίως ίχει έπεκταθ^ ή σχε
  τική συζήτησις, δτι πρέπει νά
  εκλείψη τό παληό σύστημα των
  λυσσιατρείων, πρός τα δποϊα &
  λυσσόδηκτο; άναγκάζεται νά κα
  τευθύνεται γιά την θεραηεία τού,
  ΰποβαλλόμινος σέ ίξοδα, σέ με
  τακινήσει; κοπιαστικέ; καί πολλές
  φορές έκθέτων καί την δγεία τού
  σέ κίνδυνον;. ΙΙαρατηρεΙται επί
  αης ίτι είνε άσύγγνωστο στήν έ
  ποχή μας νά έχη τό άντιλυσσι
  κό ίνστιτοθτο της ή Γαλλία μόνο
  στό Παρίσι καί έκεΐ νά είνε
  ύποχρεωμένοι νά καταφεύγουν
  άπό Ελη την χώρα οί έχοντες ά
  νάγχην. Επί τού πρωτογόνου
  αύτεθ συσιήματο; επέσυραν την
  προσοχή τής γαλλικής ίατρικής
  άκαδημίας δυο γιατροί των άποι
  χ [ών.
  (συνεχίζεταΐ)
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα-
  διδφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μέ μίαν μπαταρίαν 6 βέλτ.
  8τι ίχουν διατεθή περί τάς 250
  χιλ. δραχμών τό πρέβλημα δέν
  λύεται διότι ή απόστασις άπ' δ
  που θά μεταφερθή τό νερό εί¬
  ναι πολύ μακρυνή. Χρειάζονται
  λοιπόν χαΐ 5λλα άκόμη χρήματα.
  Άλλ' έλπίζεται δτι ή Κοινότη;
  θά ενισχυθή δπό τοθ Κοάτου;
  καί τί); Άγροτραπίζης διά την
  λύσιν τοθ προβλήματος τής δδρεύ
  σεώ; της. "Οίαν γίνουν τα ίργα
  υδρεύσεως, ή Μικρή Γωνιά θά
  καταστή ίν άπό τα καλυτέρα χω¬
  ρία τής επαρχίας Ρεθύμνης, έ
  φάμιλλον πρός τα γειτονιχά της,
  Άτσιπόπουλο καί Πρίνες Τα δύα
  αύτά χωρία, πού εδρ!σ*ονται
  είς μικράν απόστασιν ίξω τής
  πόλεως Ρεθύμνης πρός τα Χανιά,
  είναι πράγμαπ άπό τα ωραιοτέρα
  καί τα μάλλον προωδευμένα τοθ
  νομοθ Ρεθύμνης. Μέ τακτικήν, ί
  νετον, άμαξιτήν συγκοινωνίαν καί
  μέ πλουσίαν παραγωγήν γεωρ
  γιχών χαί κτηνοτροφιχών προϊ
  όντων, έξελίσσονται καί προοδεύ·
  ουν ραγδαίως. Εί; τα χωρία αύ¬
  τά, τό ιστορικόν Άτσιπόπουλο
  καί τίς Πρΐνες, διαχρίνει κανείς
  παντοθ την σφραγίδα τοθ πολιτι
  σμοθ. Ή έργατικότης των κατοί
  κων είναι παροιμιώδης. Ή δέ
  εργασίαι ίχεΐ δημιουργήσιι την
  πρόοδον, τόν πολιτισμόν μίαν
  πραγματιχά ανθρωπίνην ζωήν δι'
  δλους.
  — Ή πανήγυρις τοΰ 'Αγίου
  Γεωργίου έν Πόρω.
  Μίτά πάσης μεγαλοΐτρεπϊΐας έ-
  ορτάζει αυριον Κυριακήν ό ιτερι
  καλλή; ίερός ναος χον 'Αγ. Γβωρ
  γίου Π6ρο« 'Απόψβ μέγας έαιτϊ
  ρινβς μετ* άρτοκλασίας βΐς δν
  θά χοροίτατηση ό Άρχιερατιχος
  άντιπρόσωπος μετά των ίερέων
  καί Ίεροφαλτών Ήρακλϊίου. Ό
  ίερές ναός θά παραμείνη άνοικτός
  μέχρι βαθείας νυκτός Αυριον Κυ
  ρτακήν άρχεται πβρΐ ώραν δ 1)2
  π. μ. π θεία λειτουργία ,'Αρχιιρα
  τική. Την Ιεράν εορτήν καί πανή
  γυριν θελουν λαμπρύνη διά της
  ουμμετοχης των «Ι Αρχαί, τα
  Σωματϊϊα, το 43ον Σύνταγμα Πε
  ζιχοϋ, ή Μουαιπη τοδ Δημου Ή
  ρακλείου καθώς καί πλήθη εύαε
  βών προσκηνυτών. Ό ίίρός ναος
  έφΜταγωγηθη λαμιτρώ; εξωτερικώς
  καί εσωτερικώς καΐ δΐίχοσμηθη
  φιλοκάλως.
  —Δωρεαί.
  Ό κ. Έμμ. Τρακάκης έκ Τ«ρ
  γέστης κατέθεσεν άντΐ στεφάνβυ
  είς τόν νεκρόν Γεωρ. Μιτσοτ&κη
  είς τό «"Ασυλον τής Γερόντισσκς»
  δρ «χ. 500.
  —Ή 'Εταιρίία Δϊρμττζάκη είς
  μνήμηνΓ.Μιταβτάκη καΐ ίντϊ στβ
  ςράνου κατέθηκΐν είς το <ι"Ασ» λάν της Γεράντιβσκς» δρ. 500 μέ· σω χ Δημάρχου- —Ή Ί, Μβνή Άγκαράβου πρβσέφερβν είς τί) «"Ασυλον τής Γερόντισσας» ενκ ίβχεΐβν έλ«1 βυ είς μνήμην χαΐ επί τ(ί έπβτείΜ τού θανάτου τβθ αειμνήστου Μη τρβηολίτου Κρήτης Τίτου Ζωγρα φ|δου. Ό Μορφωτικός Σόλλογβς εΰχαριστβϊ θερμώς. —Ή χθεσινή τοΰ Κακουργι- οδικείου. Χθές την πρωίαν ήρχισεν είς τό ΚαχβυργιοδΐΜβΙβν Ήρακλίίου η έκδίκααι; της ύΐτοθίσίως κατά των Ίν. Μανουσέλη χατηγορου μβνου επί φόνω καί Νιχ. Βρανχ χ«τηγορουμέ ο» είς την (δίοιν ύπόθβσιν έκΐ συνβργϊία. —Πειραματικοί οτμπελΰνες. Δια ι*>ια[«γής τοθ ΰπβυργείου
  Γεωργίας ένβκρίθη δαπάνη έκ
  δρ. 50,429 είς βϊρος τοΰ Γεωργι
  κου Ταμείου 'Αγ. Νικολάου δια
  την ίδρυσιν καί συντήρησιν τρι
  ών πειραματικών άμπβλώνων αίς
  τάς χοινότητας Κρητσάς, Λιμνών
  καί Φβυρνής επι συνολικής έκτά
  σβοας εΐκοσιηέντβ οτρβμμάτων,
  διά την μελέτην της καταπολεμπ
  σβως της ασθενείας σχληροτίνικ
  τής αμυγδαλής, ήτις έπιφβρκι μι
  γίστας ζημίας βΐς τάς έχτβταμί
  νας φυτεΐας των άμυγδαλβών τής
  χΐριοχής ταύτης μέ άιΐοτελεαμα
  τίιν έκμηδένιοιν τής κκρχοφορΐας
  «ΰτών.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα·
  κεϊα.
  Σήμερον 22αν Απριλίου Η
  λουν δικνυκτβρβύαη τα φαρμο
  κβϊα των κ. κ. Άριστ. Χαλκκχδά
  κη καί Αποστόλου Ζαφειρίου.
  —ΟΙ πίνακες ώρών εργασίας.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Επι
  9ε«ρήσεως Έρν«σΙ«ς άπαντες έν
  γένει ο! έν τή πβριφϊρβία 'Ηρ«
  κλΐίου έργβδώτοΐι άφείλουν νά ίι·
  πββάλουν κρός θεώρησιν είς «ύ
  την άπό 1—10 Μαΐου πίνκκ* έρ
  γασίας είς διπλούν τοδ παρ' «υ
  των κπασχολουμένου προβωπιχβθ
  μβτά κινητοΰ βδρετχμου χβςρτοαή
  μου. Προσβέτως οί έν λόγω έργβ
  δβται θά ύηοβάλουν τάς άποδεί
  {εις καταΒέαΐων των υπέρ τής Έρ
  γατικής Έστίας καί τής Γεν ι κης
  Συνβμοσπονδίας Έργατών δικαι
  ωμάτων συμφώνως πρός τας δ ι «τα
  ξεις τοΰ Α. Ν. 665. Σχετικός πρός
  τα ανωτέρω εκλήθησαν καί τα
  έργοδοτικά σωματΐϊα έπως μέχρι
  τέλους τοΰ τρέχοντος μηνός υπο
  βάλβυν αίς την επιθεώρησιν ίργ«
  οίας ενγραφον γνωμάτευσίν π<ρΙ τής ώρας ενάρξεως χαί λή{·β»ς τοδ οκταώρου. 5ΙΝ6ίΕ (5 Α Ε 20) (5ΑΡ 30) ΤΡΙΡίΕ (5 Α Ε 50] ΘΟίΡΕΝ (δ.Α£.60) Χρησιμοποιειτε αποκλειστικώς καί μόνον: ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ· Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαιλμΙ«τρ·{ Έ*1 τριακσνταετΐαν άτ.ο- κλιιστικβς καί μόνον είς τα όοθαλμολογικά άσχολοόμε- νος, οέχεται, τούς «άσχοντας τοδς οφθαλμούς είς τό όοθαλ μιατριιον τού, κείμενον «αρα τφ Καμαράκι «λησίον τής Πολυκλινικθς Ηρακλείου ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΓυμναβΙου μί άρΐστας συοτάσΐις ζητεί θέσιν πά ρά οιονδήποτε γραφείον, Πληρβ •ορΐαι παρ' ημίν.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  22 Απριλίου 1939
  122 Ώρα
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΒΕΟΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΟΣ
  ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΗΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Σημ-ερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Νέας Υόρκης αγγέλλουν ό¬
  τι ό άμερικανικός τύπος καταδικάζει
  τόν λόγον τόν " οποίον εξεφώνησε χθές
  ό Ιταλός πρωθυπουργός κ. Μπενίτο
  Μουσολίνι. ψ ψ
  Χον λόγον τούτον αι αμερικανικαί
  έφημερίδες χαρακτηρίζουν ώς άνεπι-
  φύλ»κτον απόρριψιν τής έκκλήσεως την
  οποίαν απηύθυνε πρό ημερών είς τα
  χράτη τού άξονος, ό πρόεδρος των Ή-
  νωμένων Πολιτειών χ. Ροϋσβελτ.
  ΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ
  Η
  ΤΛΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Αονδί-
  νού τηλεγραφήματα ·*αΧ αί ^ αγγλικαί
  έφημερίδες σχολιάζουν άνευ ικανοποι¬
  ήσεως τάς δηλώσεις τοΰ κ. Μουσο¬
  λίνι.
  Οί "Αγγλοι άρθρογράφοι παρατη·
  ροΰν ότι αί είρηνικαί βεβαιώαεις τού
  Ντοΰτοε αντίκεινται είς την υφισταμέ¬
  νην κινητοποίησιν έν Ιταλία ενός καΐ
  πλέον έκατομμυρίου άνδρών.
  Γ Α Λ Λ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ
  ΟΤΙ ΤΑ ΓΕΓΟΗΟΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΛΓΡΥΠΝΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι σχόλια είς τόν λόγον
  τού κ. Μουσολίνι άφιερώνουν καΐ αί
  γαλλικαί έφημερίδες.
  Οί Γάλλοι παρατηρούν ότι ό λό·
  γος τοΰ κ. Μουσολίνι αυνδυαζόμε-
  νος μ έ την έκ νέου άναβολήν τής έν
  Λΐαδρίτη παρελάσεως, μετά την οποί¬
  αν ώς γνωστόν ωρίσθη ή άναχώρησις
  των Ίταλών λεγεωναρίων έκ τής Ίσπα
  νία,ς, επιβάλλει άγρυηνον προσοχήν.
  ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΑΝΕΤΕΘΗ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Σημερινόν τηλε-
  γράφημα έκ Λονδίνου άναφέρει ότι τό
  νεοϊδρυθεν υπουργείον Έφοδιασμού είς
  την Αγγλίαν ανετέθη είς τόν χ. ΐνΐπουρ-
  τζιν οιατελέσαντα υπουργόν των ΛΙετα-
  φορών.
  ΒΑ Γ ΝΟΥΝ ΚΑ1 ΑΛΛΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΕΠΑΝΙΚΗΝ ΚΥΟΕΡΜΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου αγγέλλουν ότι είς
  την αγγλικήν κυβέρνησιν θά γίνουν καί
  άλλαι μεταβολαί έπ' εύκαιρία τής ι¬
  δρύσεως καί λειτουργίας ήδη τού υ-
  πουργείου Έφοδιασμοΰ. Αί μεταβολαί
  αύται πάντως θά είνε περιωρισμένην
  σημασίας χαί Θά άφορούν ωρισμένα τί¬
  να ύηουργεία μόνον.
  1 ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΛΓΙΚΗΝ ΗΡΒΤΕΥΟΪΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατα τηλεγράφημα
  έκ Παρισίων ό ύπουργός των 'Εξωτερι
  κων τής Ρουμανίας κ. Γκαφένκο άναχω
  ρήσας ήδη έκ Βερολίνου μεταβαίνει είς
  Βρυξέλλαις.
  Ή πολιτικίι τοΰ άξονος διευδύνεται
  άπότόνΧίτλερ και όχι τόν Μουσολίνι.
  Αί ίταλοουγνρικαι συνομιλίαι.
  ΡΩΜΗ 21 Απριλίου (ίδ. ύ
  πηρεσ(α).— Τό πρακτορειον
  Στέφανι] ανεκοίνωσεν δτι διε
  ξήχθησαν πολλαί συνομιλίαι
  μεταξύ των κ. κ. Τελέκυ—
  Κσάκι Μουσολίνι — Τσιάνο
  είς ατμόσφαιραν άμοιβαΐας
  εγκαρδιότητος.
  Είς τάς συνομιλΐας αυτάς
  εξητάσθησαν ολσ τα ζητήμα
  τα, Ιδίως τα οίκονομικά, τα
  αφορώντα τα συμφέροντα
  τής Ιταλίας καί Ουγγαρίας
  καί απεφασίσθη ή στενή οίκο
  νομική συνεργασΐα .των δύο
  χωρών μεταξύ των καί μετά
  των φιλικώς πρός αύτά δια
  κειμένων κρατών.
  ΔΙΑΤΙ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  Ο ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσΐα).— Αί άγγλι
  καί έφημερίδες σχολιάζουν
  την εσωτερικήν πολιτικήν
  τοθ Φύρερ, λαμβάνουσαι α¬
  φορμήν έκ των πρός τιμήν
  τού συνεχιζομένων έορτών είς
  την Γερμανίαν.
  Ό «Μαγχεστριανός Φύ·
  λάξ» γράφει δτι ό Χίτλερ
  κατέστησε την Γερμανίαν την
  μεγαλυτέραν στρατιωτικήν δύ
  ναμιν τοθ κόσμου. Καί τουτο
  είνε ακριβώς έκεϊνο, τό όποΐ
  όν προεκάλεσε τόν σχηματι¬
  σμόν τοθ συνασπισμοό των
  φιλειρηνικών κρατών.
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΤΑΊ'ΜΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  —Οί «Τάϊμς» γράφουν δ
  τι ό κ. Μουσολίνι διά τοθ χθε
  σινοθ λόγου τού προσεπάθη
  σε νά απαντήση είς τόν κ.
  Ροϋσβελτ.
  «ΤΗτο, γράφει ό έν Ρωμη
  άνταποκριτής των «Τάϊμς», ά
  νακουφιστικόν νά άκούη τις
  τόν Ντοϋτσε νά ομιλή φιλειρη
  νικώς. Ό κ. Μουσολίνι δμως
  παρέλειψε νά εξηγήση τούς
  λόγους διά τούς όιτοίους
  Ιχει Ιπιστρατεύσει σήμερον
  1.200.000 Ίταλοΰς στρατιώ
  τας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Απριλίου
  (δ. ύτιηρεσ(α).— Ύπάρχει πι
  θανότης νά άναγγελθοΰν σή
  μερον είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων οί μεταβολαί αί ό
  ποΐαι θά έπέλθουν είς την
  σύνθεσιν τής άγγλικής κυβερ
  νήοεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Απριλίου (ϊδ.
  δπηρεσία). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς μεταδίδει 8κ αί αμερι¬
  κανικαί έφημερίδες, χαταδιχά
  ζουσαι τόν λόγον τοθ κ. Μουσο¬
  λίνι, άναψέρουν δτι κατ' αύτάς
  είνε απίθανον 6 κ. Μουσολί
  νι νά απαντήση εκτενέστερον είς
  τόν κ. Ροθοβελτ.
  Αί ϊδιαι έφημερίδες συμπεοαί
  νούν δτι την πολιτικήν τοϋ άξο
  νος, ώς άποδεικνύει ή χαρακτηοι-
  στική έπιφυλαχτιχότης τοθ κ.
  Μουσολίνι, δΊευθύνει σήμερον δ
  Χίτλερ καί δχι 6 Ντοθτσε.
  —ΡΩΜΗ 21 Απριλίου (ίδ.
  δπηρΐσία).— Τό πρακτορείον _τέ
  φανι εξέδωκεν ανακοινωθέν διά
  τδν λίγον τοϋ Ντοθτσε είς τάν
  οποίον γράφει, δτι δ λόγος τοθ
  κ. Μουσολίνι θά έχη ζωηράν α¬
  πήχησιν είς τα ευρωπαϊχά πράγ
  ματα διότι αποτελεί απάντησιν
  είς τάς δσΐεριχάς κραυγάς των
  κρατών άτινα θέλουν νά θέσουν
  τα κράτη τοθ άξανος είς τό έδώ
  λιον τοθ χατηγορουμένου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσία).— Αί αγγλικαί έφημε
  ρίδες φρονούν δτι διά των τελευ
  ταίων δηλώοεών τού ό κ. Λιτβί-
  νωφ αφησε νά εννοηθή δτι ή Ρωσ
  σία θ' αναλάβη την ,6ποχρέωσιν
  νά συνδράμη στρατιωτικαι; την
  Ρουμανίαν καί την Πολωνίαν
  εάν αυται έίέχοντο επίθεσιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Απριλίου (ίδ.
  υπηρεσία).— Ό «Ήμιρήαιος τη-
  λέγραφος» γράφει σήμερον σχετι
  κώς μέ τάς διενεργουμίνας δια
  πραγματεύοεις διά τόν οχηματι
  σμόν κοινοθ μετώπου αμύνης, δτι
  ή Αγγλία είνε διατεθειμένη νά
  συνεχίση ταύτας μετά των Σο
  βιέτ παρά τάς απειλάς τοθ Ράϊχ
  (Οί πολιτικοΐ κυχλοι τοθ Ράϊχ ά
  νήγγειλαν δτι εάν ή Αγγλία συν
  χίση τάς διαπραγματεύσεις μετά
  τής Ρωσσίας διά τόν ακοπό'
  τοθ κοινοθ μετώπου, ό λόγος το
  Φύρΐρ τής 29 Φεβρουάριον θ:
  είνε δριμύτερος, εάν δέ άντιθ
  τως τάς διακόψη, ούτος θά είν
  πολύ ήηιώτερο;). "Αλλωοτε πρ
  σθέτει ή ιδία εφημερίς αί δι
  πραγματεύσεις αυται ευρίσκοντο
  έν τώ περατοθσθαι, δέν υπολείπο
  ται δέ παρά λεπτομέρειαι τινέ
  διά τόν τερματισμόν των.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ-ΤΣΙΑΝΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Απριλίου ((5
  ύπηρεσΐα).— Σήμερον τό έσπ
  ρας αναχωρεί έκ Βελιγραδίο
  διά Βενετίαν ό κ. Μάρκοβιτς
  Είς Βενετίαν ό κ. Μάρκ
  βιτς θά συναντηθή μετά το
  κόμητος Τσιάνο ίνα συζητ
  σουν επί τοθ τρόπου γενικω
  τέρας έφαρμογής των μεταξΓ
  "Ιταλίας καί Γιουγκοσλαυία
  συμφωνιών τοϋ 1935 μετά τή
  κατάληψιν υπό τής Ιταλία
  τής Άλβανίας.
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Απριλίου (ίδ
  ύπηρεσΐα).— Ό κ. Μπονν
  εδέχθη σήμερον την πρωΐα
  τόν πρεσβευτήν των Ήνωμ
  νων Πολιτειών. Ό κ. Ντα
  λαντιέ εδέχθη τό άπόγευμα
  τόν κ. Ταταρέσκο πρεσβευ
  την τής Ρουμανίας καί τό
  κ. Πολίτην πρεσβευτήν τήι
  Έλλάδος-
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 21 Άπριλίοι
  (Ιδ. ύττηρεσΐα).— Τρομακτικόν
  διαστάσεων πυρκαϊά έλαβι
  χώραν είς τάς φυλακάς τή"
  Μασαχουσέτης ή όποία περΐι
  λάμβανε 250 καταδίκους έκ
  των οποίων 3 άπηνθρακώθ
  σαν καί 15 έτραυματΐοθη
  σαν.
  Ήάποπεράτωσιςτών λιμενικών έργων
  καί ή έξαγωγή των σταφυλών μας
  Τό Υπουργείον τής Γεωρ
  γίας απηύθυνε πρός την
  Λιμενικήν Επιτροπήν εγγρα
  φόν διά τοθ όποίου τονΐζει
  την ανάγκην τής έγκαί
  ρου συμπληρώσεως των
  άτΐαραπήτων έργων τού Λι
  μένος διά των οποίων θά έ
  ξυτΐηρετηθη τό τόσον ένδιαφέ
  ρον την τοπικήν κοί την έθνι
  κήν οίκονομίαν προϊόν,αί στα
  φυλαί.
  Τό υπουργείον έπ' εύκαι
  ρία τονίζει καί αύθις την ά
  νάγκην τής κατασκευής ψυ
  γείου έν Ηρακλείω διά τό
  οποίον ώς παρατηρεΐ δέν ε¬
  γένετο ούδεμία εισέτι άξιόλο
  γος έργασία καί πρόοδος ώς
  έπΐσης ούδεμίσ ώς τονίζει πρό
  οδος εσημειώθη είς τό ζήτη·
  μα τής κατασκευής καταλλή
  λ ών καί έπσρκών άποθηκών
  διά την διαλογήν τοθ προϊ-
  όντος. Επιπροσθέτως τό ϋ
  πουργεΐον φρονεί δτι είναι έ
  πιβιβλημένη άνάγκη νά λυθή
  τουλάχιστον εφέτος τό ζήτη
  μα τοϋ τιλευρίσματος των ά
  τμοπλοίων καί νά άποφευ-
  χθοθν αί τόσαι καί τόσον με
  γάλαι ταλοιτιωρίαι των έξα
  γομένων σταφυλών κατά την
  φόρτωσιν των τη" χρησιμοποιή
  σει λέμβων.
  Τό υπουργείον Γεωργίας
  απηύθυνεν έπίσης μακρόν εγ
  γράφον πρός τό "Υπουργείον
  Συγκοινωνίας τονίζον την ά
  νάγκην χάριν τής ,καλής κα¬
  ταστάσεως των σταφυλών,
  τής έπισκευής καί πισσοστρώ
  σεως των δδων άπό Κνωσού
  είς Άγιές Παρασκιές, τής δια1
  Ι κλαδώσεως τής όδοϋ ταύτης
  μέχρις Αρχανών, τής έπισκευ
  ής καί πισσοστρώσεως των ό
  δών άπό Ηρακλείου είς Βενε
  ράτο, άπό Ηρακλείου εί
  Γοΰβες, τής διακλαδώσεως τή
  όδοθ ταύτης μέχρις Έληά
  καί όπό Ηρακλείου είς Καν
  λί—Καστέλλι. Διά τής επι
  σκευής καί πισσοστρώσεως
  των όδών τούτων καΐ τής
  είς αρίστην κατάστασιν συν
  τηρήοεως αυτών δέν θά προ
  καλοθνται άπό των πρώ
  των ώρών τής συγκομιδής
  σημαντικαί φθοραί είς τάς
  σταφυλάς συνεπεία τραυμα
  τισμοθ των ραγών καί
  έπισσωρεύσεως έπ' αυτών κο
  νιορτοθ συντελοθντος είς την
  ταχείαν σήψ ν αυτών.
  ΜΕΤΑΒΟΑΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού
  άντβποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας καθ*
  όλην σχεδόν την Έλλάδα παρατηρεΐ-
  ται μεβαβολή τού χαιρού. Είς πολ-
  λά μέρη τής ή«ειρωτικής Ελλάδος
  καί άπό των πρωϊνών ωρών τής σήμε¬
  ρον, βί
  Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΚΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Διά την προσέχη Τετάρτην ω¬
  ρίσθη συνεδρίασις τοθ Δημοτιχοθ
  Συμβουλίου. Τό Συμβούλιον θ' ά-
  σχοληθή μέ την ψήφισιν τοδ προϋ
  πίλογισμαθ τοθ Πανανείου Δημο-
  τικοθ Νοσοκομείου χρήσεως 1939
  —40, μέ την τροποποίησιν τοθ
  σχεδίου τής πόλεως έν τη πλατεία
  Καλλεργών καί έν τή δδώ Γρεβε
  νών, μέ την κα:ακύρωσιν τής δη-
  μοπρααίας των τελών διαφημίσε-
  ων καί την έγκρισιν των δρων έ-
  νοικιάσεωςτών θοιλασσίων λουτρών,
  μέ την τροποποίησιν των δρων
  κατεδαφίσιως τής παλαιάς Νομαρ
  χ'ας καί μέ την έγκρισιν τής ά
  νχγκαιούσης δαπάνης διά την ε¬
  φαρμογήν ρυμοτομίας έν τή οδώ
  Αρχανών χαθώ; καί μέ την τρο
  ποποίησιν των φορολογικόν χα·
  ταλόγων τοθ Δήμου. Έν .τή ιδία
  συνεδριάσει θά προβούν είς άνα-
  κοινώσεις επί των μέχρι τοθδε
  συντελεσθέντων, αί έπιτροπαί Ο
  δρεύσιω; χαί μελέτης όργανισμοθ
  τοθ Γερωνυμακιίου Βρεφοκομείου.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά ά
  αχοληθή έίΐίσης μέ την έγκρισιν
  μΐλιτών κατβισχιοής ίχιτών ιίς
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ
  Κατ'άνακοίνωσιν έκ τής Διοι¬
  κήσεως Χωροφυλβκής αυριον
  Κυριακήν, καδ' ήν θά Ιορτασθή
  ή όνομαστική έπέτειος τής Α. Μ.
  τοθ Βασιλέως, έκτός των κατα-
  στημάτων τα δποϊα θά είναι χλ«ι
  σία λόγω τής κυριακής άργίχς,
  θά είναι έπίοης κλειστά τα Κα-
  φενεία, Ζυθοπωλεΐα, Ζχχαροπλα-
  σΐεία χ.λ.π. κέντρα άπό τής 10
  —1 μ. μεσημβρίας άπαγορευομε
  *ιί τής τοποθετήσεως χαθισμάτων
  είς τα πεζοδρόμια καί πλατείας,
  δπ' ΐύθύνη των Διευθυντήν των
  χέντρων τούτων. Τα χου;ιΐα τ)ά
  είναι κλϊΐατά χαθ' δλην την ήμέ
  ραν παρατεινομένης τής εργασίας
  τοθ Σαββάτου μέχρι τής 12ης με
  σονυχτίου ώρας. Άπαντα τα χά-
  ταστήματα καί αί οικίαι έξ αλλου
  θά σημαιοστολισθώσιν.
  την γέφυραν Δερματα, παρά τώ
  έργοστασίω Τζουλάκη, παρά τόν
  λιμένα, παρά τόν συνοικισμόν
  Άτσαλένιο, παρά τό ΓιαλΙ Κιό
  σχι χαί παρά ιω έργοσΐασίφ Κα
  σΐρνίχτ λ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΜΑΡΚΕΑΛΟΣ
  Διά τοθ ά)π. «Έλση» άνε
  χώρησε χθές δι' Αθήνας ό Νο
  μάρχης Ηρακλείου κ. Άνδρέ
  άς Μάρκελλος.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑσΤΫΦΥΛΑΚΟΝ
  Τό Άρχηγεΐον Άστυνομίας
  Πόλεων προεχήρυξε την κατάταξιν
  170 μαθητων άστυφυλάκων πρός
  εκπαίδευσιν άπό τής 1ης Όκτω
  βρίου έ. Ι. είς την Άστυνομιχήν
  Σχολήν Κερκύρας. Οί δποψήφι-
  οι πρός κατάταξιν δέον νά εΰρ£
  σχωνται ιίς Άθήνα; άπό τής 6
  μέχρι τέλους Μιΐου οφείλουσι δέ
  νά ουγκ νΓρώνωθ. τα άχόλουθα
  προαόντα: Νά Ιχωσιν ηλικίαν ά
  πό 21—28 έτών, νά <1>3ΐν άγαμοι,
  νά έχωσιν εκπληρώση την στρα
  τιωτικήν αυτών θητείαν, νά έ¬
  χωσιν απολυτήριον τουλάχιστον
  στ' τάξεως δημοτιχοθ, νά ώσιν
  άναστήματος 1.70 μ. καί στηθι-
  χήν περίμετρον Ο 83 μ. έν έκ·
  πνοή, νά είναι έλληνιχής ίθαγε-
  νείας, νά μην είναι καταδιχα-
  σμένοι ή νά υπάρχη κατ' αυτών
  έχκρεμής χατηγορία χαί νάώσιν
  ίιγιών κοινωνΐκών
  30 Πρωΐνή
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΠΡΟΣΧαΡΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΟΚΟΗΜΕΤΩΠΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΝ ΑΥΤΗΝ
  ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΕΓΕΤΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ίΑΕΠΤΒΜΕΡΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί ειδή-
  σεις έκ Λονδίνου καί Παρισίων φέρουν
  την Ρωσσίαν ώς άποφασίσασαν ,νά προα-
  χωρήση είς την στρατιωτικήν συμμα¬
  χίαν »Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Σχετικώς ώς λέγεται, δέν ύκολεί-
  πονται ή τεχνικαί τίνες λεπτομέρειαι
  μόνον, αΐτινες διακανονιζόμεναι θά κα
  ταστήαουν γεγονός τετελεσμένον την
  προαχώρησιν τής Ρωσσίας είς τό κοι
  νόν μέτωπον αμύνης των δυτικών δυ·
  νάμεων.
  Ρ(
  Ε
  Υ
  Σ
  ΑΜΕ
  ΒΕΑΤ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΕΡΙΠΤΟΣΙΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ
  11Κ Η ΘΑ ΑΝΑΜΙΧΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς πληροφο¬
  ρίας τού πρακτορείου Χαβάς ό πρόε¬
  δρος των ΊΙνωμένων Πολιτειών κ.
  Ρούσβελτ εδήλωσεν ότι είς περίπτωσιν
  αυρράξ«ως αί Ηνωμεναι Πολιτειαι
  όπωσδήποτε θά άναμιχθώσιν είς αυτήν.
  Ή δήλωσις αυτή τοΰ κ. Ροϋσβελτ
  προεκαλεσεν ευμενέστατα αχόλια μεταξύ
  των γαλλικών δημοσιογραφικόν καί πο¬
  λιτικών κύκλων.
  Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ. ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΒΑΙΑ_ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή γενομένη ατρατιωτική
  πχρέλασις έπ' εύχαιρία των γενεθλίων
  τού καγχελλαρίου Χίτλερ έκαμεν ιδι¬
  αιτέραν εντύπωσιν. 4
  Είς την παρέλασιν ταύτην"συμμε-
  τέσχον πολλαί χιλιάδες άνδρών έξ δλων
  των σωμάτων τού γερμανικοΰ στρατού..
  ΕΠΕΔΕΙΧΟΗΣΑΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΥΡΒΒΟΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατα τας έκ Βερο
  λίνου πληροφορίας είς την παρέλασιν.
  διά τα γενέθλια τού καγχελλαρίου Χί¬
  τλερ έπεδείχθησαν άντιαεροπορικά τη-
  λεβόλα'νέου τύπου, κατασκευαοθέντα
  εσχάτως έν Γερμανία.
  Ο ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
  ΕΚ Τ8Ν ΣΥΝΟΗΙΛΙΒΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΑΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τοθ έξωτερικοΰ ότι ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Γκαφέν¬
  κο εδήλωσεν ότι είνε ίκανοποιημένος .
  έκ των συνομιλιών άτινας διεξήγαγεν
  είς τό Βερολίνον.
  Ο ΦΥΡΕΡ ΕΔΕΧΘΗ ΤΑ ΪΪΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΛΝΤΙΗΡΟΣΟΗΕΙΒΗ -
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Βε¬
  ρολίνου ϋτι μετα την λήξιν τής οτρα-
  τιωτικής παρελάσεως ήτις διήρκεβε πε-
  ρΐ τας τέσσαρας ώρας, ό κ. Χίτλερ υπό
  άς έπευφημίας τού πλήθους μετέβη είς
  ό μέγαρον τής καγκελλαρίας όπου έ-
  ίέχθη τα συγχαρητήρια των ξένων «ντι-
  ιροσωπειών.
  ΥΗΕΧΙΖΟΗΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άν
  ΐαποκριτοΰ μας)·— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι «Ι
  συνομιλίαι διά τό τριπλοΰν σύμφωνον
  συμμαχίας Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσ¬
  σίας ούσιαστΐκώς | συνεχίζονΐαι μεταξύ
  των