97196

Αριθμός τεύχους

5147

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησΐα λίραι 6
  έξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ, 15
  βξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΙΚΗ
  23
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  Ο1 ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ^
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΙιΓΟΣ Ι4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5147
  ΥΠΕΥΒΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.
  Σήμερον έχει την όνομα
  στικήν τού εορτήν ή Α. Μ.
  ό Βασιλεύς Γεώργιος. Καί
  τό έθνος ολόκληρον θά πα-
  νηγυρίση τό γεγονός. Είς
  την πρωτεύουσαν καί τας
  επαρχίας θά όργανωθοΰν επί
  σημοι τελεταί, είς τούς να-
  ούς θά ψαλοΰν δβξολογί-
  αι, είς τας πλατείας καί τάς
  οδούς θά γίνουν παρελάσεις,
  είς τάς οικίας καί τα κατα
  στήματα θά έπαρθβΰν ση-
  μαΐαι καί παντοΰ θά ήχή
  σουν πανηγυρικά θούρια καί
  έορτάσιμοι ΰμνοι. Ιδιαιτέρως
  ομως έ έορτασμός θά γίνη
  είς τάς ψυχάς καί τάς σκέ-
  ψεις των Έλλήνων, είς τάς
  καρδίας των κατοίχων τής
  χώρας καί των ξενητευμέ
  νων τέχνων της, οπουδήποτε
  καί αν ευρίσκωνται. Ό Βα
  οιλεύς Γεώργιος, δέν είναι
  είς απλούς ήγεμών. Είναι
  τό Σύμβολον τής ένότητος
  καί τής συμφιλιώσεως τοΰ έ
  θνους. Είναι ό Βασιλεύς πού
  κίργάοθη καί έμόχθησε διά
  την αποκατάστασιν τάξεως
  καί γαλήνης είς την χώραν.
  Είναι ό Βχσιλεύς πού έθεσεν
  ώς σκοπόν καί πρόγραμμά
  τού την γεφύρωσιν τοΰ χά-
  σματος πού έχώριζε τόν λαόν
  είς δύο άντίπαλα, θανασίμως
  άλληλομισούμενα στρατόπε
  δα, είς δύο παρατάξεως σπα
  ρασαομένας, κυλιομένας είς
  τό αίμα. Είναι ό Βασι¬
  λεύς πού ώραματίσθη τό α-
  νοιγμα νέ«ς όδοΰ προόδου
  καί ειρηνικων δημιβυργιων
  διά τό έθνος.
  Είνε τό σύμβολον πέριξ τού
  όποίου συγκεντροϋται την
  στιγμήν αύτην, την τόσον
  κρίσιμον καί δραματικήν
  διά την άνθρωπβτητα ολό¬
  κληρον, ό έλληνισμός ψυχι
  κώς ηνωμένος, φρονηματιχώς
  «υρωοτος καί ακμαίας, ίδε
  ολογικώς αδιάφθορος καί
  έτοιμος διά κάθε θυσίαν καί
  κάθε προσπάθειαν. Είνε ό
  Βχο-ιλεύς πρός τόν οποίον
  στρέφεται μέ εμπιστοσύνην
  καί αποβλέπει μέ πίστιν καί
  έλπίδα τό έθνος ολόκληρον
  είς αυτήν την ώραν των
  συνταρακτικών γεγονότων
  έκ τοΰ κραδασμοΰ των οποί¬
  ων αυγκλονίζεται ή γή.
  Την εμπιστοσύνην καί την
  αγάπην τού πρός τόν Βασι-
  λέα θά εκδηλώση σήμερον
  έπ' εύχαρία τής όνομαστικής
  τού εορτής, ό ελληνικάς λα·
  ός. Ό λαμπρός, μεγαλοπρε
  πής πανηγυρισμβς τής σημε-
  ρινής ημέρας, μέ την συμμε¬
  τοχήν τοΰ λαοΰ, μέ τάς αύ
  θορμήτους 'έκδηλώβεις τού
  πηγαίβυ ένθουαιασμβΰ των
  μ&γάλων λαϊχών μαζών, αυ¬
  τήν ακριβώς την σημασίαν
  χαί αξίαν έχει. ©ά είνε μία
  άνεπιφύλκκτος έπιδοκιμασία
  τοΰ συμφιλιωτικοϋ έργου τού
  Βασιλέως, θά είνε μία έκφρα
  σις τής λαΐκής επιθυμίας
  καί θελήσεως τοΰ λαοΰ νά
  συνεχίση ό Βασιλεύς την
  προσπάθειαν της έξααφαλίσε-
  ως εσωτερικάς γαλήνης καί
  έξωτερικής ασφαλείας είς την
  χώραν.
  Ό σημερινάς έβρτασμός θά
  αποτελέση μίαν προσφοράν
  τής ψυχής τοΰ λαοΰ πρός τόν
  Βασιλέκ τού. Και θά δώση
  την ευκαιρίαν μιάςόμβθύμου
  πανελληνίου εύχής υπέρ μα-
  κροημερεύσεως τοϋ "Ανακτβς
  επ" κγαθω της χώρας. ©*
  δώση την ευκαιρίαν νά δια¬
  πιστωθη κατά τβν πανιιγυρι
  κώτερον τρόπον ή έορτή τοΰ
  έθνους καί νά έχδηλνθη ή
  άπόψαοίς τού νά συνεχίση
  τόν δρόμον τής είρήνης κα
  της τάξεως τόν ό/τοϊον ό συμ
  φιλιωτής Βασιλεύς εχάραξε
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ Σ1ΤΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  εΗ εξασφάλισις διά τα σι-
  τηρά ίκσνοιτοιηπκών τιμων,
  αποτελεί ώς γνωστόν Εν άπό
  τα σοβαροτέρα προβλήματα
  διά τόν νομόν μας καί ίδιαι
  ι έρως διά την Μεσσαράν. Δι
  ότι εν έκ των κυριωτέρων προι
  όντων τοθ Ηρακλείου είναι
  κσΐ τα δημητριακά. Καί δταν
  σημειωθή πτώσις των τιμών,
  6πως συνέβη εφέτος ό άντί-
  κτύπος είνε αΐσθητός τόσον
  είς την πόλιν όσον καί είς
  την ύπαιθρον. Την σημασίαν
  τού προβλήματος τούτου αν¬
  τελήφθη 8σον έπρεπεν ή ση-
  μερινή κυβέρνησις. ΚσΙ απε¬
  φάσισε νά έπεκτεΐντ) τόν θε¬
  σμόν τής συγκεντρώσεως τοθ
  σΐτου άπό τής προσεχοθς έσο
  δεΐας καί είς τόν τόπον μας.
  Αυτή δέ ή κυβερνητική άπόφα
  σις, εδημιούργησεν έξαιρετικά
  ευχάριστον εντύπωσιν είς τόν
  πληθυσμόν των σιτοπαραγω-
  γών διαμερισμάτων καί προε-
  κάλεσεν ασθτμα ανακουφί¬
  σεως. Τοθτο δέ διότι τηστεύϊ-
  ται ότι ή κυβέρνησις θά φρον
  τίοτ) νά προστατευθοθν δντως
  οί γεωργοΐ μας χωρίς νά έπα-
  ναληφθοθν τα όμαρτήματα
  τοθ παρελθόι-τος.
  Μορφωμένος, φιλοπρόοδος
  ΜεσσαρΙτης, έξ έκεΐνων ποΰ
  πρωτοσΐατοθν είς κάθε ώραΐ
  αν εκδήλωσιν καί έργάζονται
  διά τόν συγχρονισμόν τής γε
  ωργΐας, μάς γράφει μεταξύ άλ
  λων, σχετικώς μέ τό ζήτημα
  αύτό: «'Επληροφορήθην κσί
  έγώ όπως καί οί άλλοι Μεσ-
  σαρΐται, άπό την «Άνόρθω-
  σιν», ότι ή κυβέρνησις διέταξε
  νά έπεκταθήύ θεσμός τής συγ
  κεντρώσεως τοθ σΐτου κοί είς
  τόν τόπον μας..Καί έδοκιμάσα
  μέν μεγάλην χαράν. Είμεθα
  φύγνώμονες κρός τόν πρωθυ
  πουργόν κ. Μεταξδν διά τό
  στοργικόν σϋτό υπέρ ημών έν
  διαφέρον τού, Καί πιστεύομεν
  ότι θά έπανορθωθοθν καί τα
  σφάλματα τοΰ παρελθόντος
  Ιδού δέ τιερΐ τΙνος πρόκει
  ταΐ: Πρό τριετΐας ή Άγροτική
  Τραπέζα, διά νά βοηθήση, ώς
  έλεγεν, τούς γεωργούς καί
  την παραγωγήν, έχορήγησε
  απόρους διαφόρων ποικιλιών
  σΐτου καί κριθής. Καί έχρέωσε
  τόν μέν οϊτον πρός Π δρχ.
  την δέ κριθήν πρός δρχ. 7 κατ'
  οκάν. Όταν δμως έγινεν ή
  συγκομιδή ή τιμή των είδών
  αυτών εΐχε μειωθή. ΟΙ χωρι
  κοί ηθέλησαν νά δώσουν είς
  την Τράπεζαν πάλι σιτάρι
  καί κριθάρι καί μάλιστα μέ
  μειωμένην τιμήν ήτοι πρός 8
  δρχ. τό σιτάρι καί 7 τό κριθά
  ρι. Άλλ' ή Τραπέζα ηρνήθη
  διότι ώς εδήλωσε δέν έκαμνεν
  συγκέντρωσιν. Καί οί χωρικοί
  χρεωστοθν άκόμη καί σήμερον
  είς την Τράπεζαν. Φρονούμεν
  λοιπόν δτι έπ' εύκαιρΐα θά
  είνε δυνατόν νά ρυθμισθή κσί
  τό ζήτημα αύτό κατά τρόπον
  δίκαιον καί Ικανοποιητικόν.
  Φρονούμεν έτιΐσης, ότι δι' έφέ
  τος τουλάχιστον θά επρεπε νά
  Ισχύση ό θεσμός τής συγκεν¬
  τρώσεως καί διά τό κριθάρι,
  οριζομένης τιμής 5 δρχ. κατ'
  όκδν. Τοθτο δέ διότι λόγφ τής
  ύποτιμήσεως τοθ σιταριοθ πέ
  ρυσι, οΙΜεσσαρΐται έπροτΐμη
  σαν την καλλιέργειαν κριθα
  ριοθ εφέτος».
  Αί παρατηρήσεις είναι βε
  3α(ως όρθαΐ καί λογικαΐ. Δέν
  ύπάρχει δέ άμφιβολΐα δτι θά
  μελετηθοΰν άπό τόν κ. Νομάρ
  χην καί τάς αρμοδίας ύπηρε
  οίας τοθ ύπουργεΐου Γεωργί¬
  ας καί τής Άγροτραπέζης.
  Οπως έπΐσης θεωρεΐται βέ
  βαιον δτι δλα τα σχετιζό
  μενά μέ την συγκέντρωσιν
  σιτηρών προβλήματα θά με
  λετηθοθν καί θά λυθοθν κα
  τα τόν καλύτερον τρόπον.
  Επι" τής άφίξεως τού κ. ΚανελλοπούΑου
  Πεταχτά
  σημειωματο
  ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ
  ΜΙΑ ΠΑ ΧΙΛΙΕΣ!
  ΕΙχε πιά σβύσει σ:' αυτιά μας
  «Γ ό τελευταίας άντίλαλος τής
  θύελλας των χειρο/ροτημά-ων πού
  ξίσπασαν μέσα. στήν αϊθουσα τοθ
  Πουλακακη δταν έΊτλεισεν ή αύ
  λαία την σκτ}·"ή Έ άνοιξιάτικη
  νυχτα, γαλάζια, δροσάτη, γαλή
  νια,..μυρωμένη είχε προχωρήσεί
  άρκιτ* Ήταν ωρα πού τα αώ,ια
  τα καί οί ψ·;χές ζητάνε τή γα
  λήνη καί την άνάπαυσι στόν ΰπνο
  Κι' 8μω; δλος έκεΐνος ό χόσμος'
  πού 4λόκ?η-ες τρείς ώρες βρισχό
  ταν σέ διαρ/ή, Ιντεταμένη προ
  αοχή, πού είχεν Ιπιστρατεύσει
  τή σκέψι καί την κα^διά γιά νά
  μπορέση νά παρακολουθήση δσο
  μπαροΰσε καλύτερ-ΐ, λεπτομερέστε
  ρα, τό ίργο πού Οεωρίΐται συμ
  βολο τής τέχνης καΐ των πε
  ηοιθήσεων τοΰ Ιΐιραντέλλο, αίσθα
  νόταν την έπιθυμ'α νά'αν ή νύχτα
  τούτη άτέλειωτη χαί νάΐαν ή
  ζωή ίλόχληρη μία παράστασι.
  Κοινή ήταν ή όμολογία Καί γε
  νιχή ή άντίλτ,ψι- Τό Κάστρο έ"
  χει ?δή δλε; τίς δίξες τοθ έλλη
  νιχοθ θεάιρου. Κι' άπό τίς φτω
  χικές καί ταπε'νές σκτ,νές τού
  έχουν άνεβασθή τα έκλεκτότερα
  μεγαλουργήιιατα τοθ παγκοσμίου
  δραματολογΕ-,υ. Άρχαϊες τραγω
  δίες χαί σύγχρονα δράματα Ζήυτ)
  μα είνε δμως άν έδοκίμασε π3
  τέ τόση συγκΐντιαι, άν χυριευθη
  κε ποτέ άπό τόσο δυνατά καλλιτε
  χνικά συναισθήματ». Ήταν μήηως
  έ Ιΐιραντέλλο, 6 δυνατός άνατό
  μος χΓ άναλυτής τής άνσρωπίντ){
  ψυχής, ή οί έρμηνευτές τβθ ϊρ-(ου
  τού, οί ένσαρκωτες των ήρώων
  τού, 7Γδύ επροκάλεσαν αύτά τα
  αυναισθήμαια,
  Άναμφίσβήτ^τα, τθ ίργο τού
  Πιραντέλλο είναι τόσο δυνατό Ι
  σο καί άνθρώπινο. Καί τόσο ξε
  χωριστό χαί πρωτίτιιπο, ,2σο καί
  άληθινό. Ό μεγάλος δραματουρ
  γός μέ άσύγκριττ} πραγματιχά
  μαεστρία, μας δίδει τόν τύτιο
  τής γυναίκας μέ τή διπλή ηροαω
  πικάτητα, με τή διχασμένη ψυχή,
  μέ τούς δυά κόσμους, μέ τού; δυό
  τελείως δΐαφορετικούς άνθρώποιις
  μίσχ της. Μάς την δίδει πλαι-
  σιωμένη από Ινα κόσμο άληθΐνό,
  πραγματικό, πού τόν άτΐοτίλοθν
  άνθρωποι, μέ ανωτέρα αΖσθήματα
  κι' άλλοι μιχρόψυχοι καί κοινοί,
  αίχμαλωτοι των κοινωνικήν συν
  θηχών καί των προλήψεων, υπο
  κριτές πού κρύδουνν τίς κηλίδες
  των μέ τή λάμψι τοθ ψ.ύδους
  Καί ατοΰς ήρωες τοθ Ιργου αύχοθ
  καθίνας μπορεΐ νά διακρίνη λίγο
  πολύ τόν έαυτό τού. Άλλά τό έρ
  γο δέν θά ήταν δυνατό νά ακορ
  Τϊίση τόαη λάμψι, νά προκαλέση
  τόσον δυνατόν κραδαομό στίς
  ψυχές, νά δημιουργήση τό
  όϊ] συγκίνησι, χωρίς την άφθα
  οΐη τέχνη, τό πλούσιο πραγματι
  κά ταλίντο, τό φυσικό κι' άβία
  στο παΐξιμο τής κ. ΚατερΙνας
  Άνδρεάδτ} καί των συνεργάτην
  της. Στό 1?"{ο αύτό, δ θΕασος
  τής κ. Άνδρείδη, έδωκε τό μέ
  τρο χ»Ι την άπόδειξι ενός συγ
  χροτήματος πειθαρχημίνου, άρτί
  ου, χαλλιτεχνικά όλοχληριομένου.
  Οί κ χ. ΆποστολΕδτις, Φαρμα
  χης, Μορίδης. Δαμασιώτηης, Στα
  ρένιος, ΟΣχονομ£δτ)ς ίρμήνευααν
  τούς ρόλους των πραγματικά ά
  ριστοτεχνικά, άβίαστα, φυσικά
  Δέν ϊπαιξαν στή σχηνή.^ "Εγρα
  ψχν ίνα κομμάτι ζωής. Τό Ζδιο
  χαί οί κυρίες Έλλη Ξανθάκτ],
  Ανθ. Μτ]λιάδου, Ίατρίδου χαί ή
  δνίς Μαίρη ΛεχχοΟ. Άλλά έχείνη
  ποϊι δπήρξεν άφθαστη πραγματι
  χά, ήταν ή χ. Άνδρεάδη οτό δι
  ρόλο τής Ευ«ς χαί Λ£ν«ς,
  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΕΩΝ
  Είναι γνωστή ή θλιβερά
  κατάστασις είς Γ τή ν οποίαν
  ευρίσκετο ή έλληνική νεό
  της πρό τής μεταβολάς της
  4ης Αύγούστβυ. 'Εγκαταλε-
  λειμμένη, παραγνωρισμένη,
  άγνοημένη εντελώς άπό τό
  Κράτος, έμαραίνετο άπό
  την απογοήτευσιν καί άπε
  τέλει βοράν των άνατρεπτι
  κων κηρυγμάτων καί θϋμα
  τής ευκόλου δημαγωγίοτς.
  Πότήςΐέπελθϋύσης μεταβο
  ^Τ- τ ιιι >^ -^. .-■>_ ** τ ....ι .1
  διαφθορας καί τοΰ ολέθρου,
  διότι εθεώρει τούς νέους φυ
  γόπονους, έχθρούς τής έρ'
  γασίας καί τοΰ δημιουργικοΰ
  μόχθου, ρέποντας είς την'
  διαφθοράν καί την άναρχί Ι
  αν. Διότι δέν εΐχε οΰτε τό
  θάρρος, οΰτε την δύναμιν
  καί την ειλικρίνειάν ν' άνα;
  γνωρίοη ότι εάν οί νέοι έξε Ι
  τρέποντο τής όδοΰ των έθνι(
  κων παραδόσεων, εάν προ
  έβαινον είς εκδηλώσει; ά
  παιδιών είς τα σχολεϊα.
  "I-
  δρυσε παντοΰ γυμναστήρια
  καί άθλητικά στάδια διά την
  σωματικήν άσκποιν των
  νέ«ν.
  Καί τέλος εδημιούργησε
  την εθνικήν οργάνωσιν της
  Νεολαίας είς την οποίαν γί
  νονται υποχρεωτικός μέλη
  όλοι οί νέοι, όλα τα παιδία
  τής Ελλάδος. Είς την όργά
  νωσιν δέ αυτήν διδάσκονται
  οί νέοι την αγάπην πρός την
  πατρίδα, φρονηματί
  ζ«ντ*ι, διαπαιδαγ»·
  γοΰνται καί άπο-
  κτοΰν την απαραί¬
  τητον διά τόν σύγ¬
  χρονον άνθρωπον
  σωματικήν καί ψυχι
  κήν ρώμην, τα έφό-
  δι« μέ τα όποΐα θά
  είναι ίχανοί ν' άγω
  νιαθοΰν είς τόν στί¬
  βον τής ζωής καί
  νά φανβΰν ώφέλι-
  μοι καί είς εαυτούς
  καί είς τό σύνολον
  καί ν' άναδειχθοΰν,
  λ
  λή?, τό Κράτοΐ δέν έοκέπτε
  το κάν δτι εΐχε χρέος, νά
  φροντίση δια την νεότη-
  τα. Διότι τό κομματικόν
  Κράτος είχεν άπορροφη-
  δί άπό την φροντίδα τής
  ικανοποιήσεως των «φίλων
  καί ημετέρων» άπό την
  καταδίωξιν καί εξόντωσιν
  των άντιπάλων, άπό τα μί
  ση καί τα πάθη *αί δέν ευρι
  σχε τόν καιρόν καί την
  διάθεσιν νά προοβλέψη είς
  τό μέλλον, νά ίδη κάπως
  μακρύτερα, νά αντιληφθή ότι
  ύψιστον χρέος πρός την φυ
  λήν καί τό μέλλον τοΰ Ι
  θνους έπέβαλλε νά στραφή
  μέ στοργήν καί ενδιαφέρον
  πρός την νεότητα—φορέα
  των έλπίδων καί τοΰ μέλλον
  τος αύτοΰ. Διότι τό κομ
  ματικόν κράτος επίστευεν ό¬
  τι ή νέα γενεά ήτο προωρι
  σμένη άπό την μοίραν της
  νά βαδίση τόν δρόμον τής
  ναρχικάς» έ*ν εμ 5
  τα καφενεϊα «αί έσάπιζαν
  καί έφβεΐροντο άπό άπραξίαν
  καί άγο^ον πολιτΐΜθλογίαν,
  την ευθύνην την ειχε τό ϊ
  διον τό Κράτος, τό οικτρόν
  *α! άνοργάνωτον, τό μυν
  πικόν καί παράλυτον.
  Εύτυχώς, τό μεταυγουστια
  νόν κράτος, αντελήφθη την
  αξίαν τής νεότητος. ΚαΙ έ·
  στραφή «Ρ^δ αυτήν μέ στορ¬
  γήν, μέ ενδιαφέρον, μέ όλας
  τάς δυνάμεις καί μέ βλκ τα
  αίσθήματά τού. Εφρόντισε
  πρώτον καί έδωκε εργασίαν
  είς τούς άνέργους νέους. Δι
  ώρισε τούς άδιορίστους διδα¬
  σκάλους καί καθηγητάς καί
  τούς άλλους πτυχιούχους καί
  διανοουμένους. Έτοποθέτη
  σε τούς εργάτας είς έργοατά
  σία καί εργαστήρια καί άλ¬
  λας εργασίας. Έγενίκευαβ
  καί κατέστησε πραγματικά
  καθολικήν την φοίτησιν των
  «ξιοι τής
  πατρίδο;. Καί έθε¬
  σεν ό δημιουργός
  τοΰ νέου κράτους κ.
  Μεταξάςέπί κεφαλής
  τής οργανώσεως των
  νέων, πού άριθμεΐ
  σήμερον εκατοντά¬
  δας χιλιάδων μκλών, *
  Ινα νέον, άξιον,
  δραστήριον, Ικανόν,
  έμπνευσμένον άπό
  τάς αρχάς τής 4η$
  Αύγουστου άφβσιω-
  μένον είς τό έθνος
  καί την Ιδέαν τής
  πατρίδος, τόν κ.
  Αλεξ. Καινελλόπου
  λον. Υπήρξε δέ ή
  έκλογή τού απολύ¬
  τως έπιτυχής.
  Ήδη ό κ. : Κα-
  νελλόπβυλος, βνερ
  γων επιθεώρησιν των τμη
  μάζαν τής Ε. Ο. Ν. έν
  Κρήτη, άφίχβη χβές την
  νύκτα προερχομένας έκ Ρε
  θύμνης καί Χανίων είς την
  πόλιν μας, γενόμενος δέ
  χτός μέ ενθουσιασμόν κα.
  παντοίας εκδηλώσει;. Άπο
  τέλει ή άφιξις αυτή τοΰ κυ
  βερνητικοΰ 'Επιτρόπου τη;
  Ε. Ο. .Ν. κ. Κανελλοποΰλου
  μίαν εκδήλωσιν της στοργής
  τοΰ νέου Κράτους πρός την
  κρητική ν νεότητα, μίαν ά
  πόδειξιν τού ένδιαφέροντος
  τοΰ κ.Μεταξα διά τό μέλλον
  τής φυλής. Καί έπιβάλλεται
  νά έξαρθη τό γεγονός. Ή
  έλληνική νεολαία, άποτινά
  ξασα την νάρκην τού παρ
  ελδόντος, βαδίζει μέ επί κ*
  φοτλής τούς εμπνευσμένους ό
  δηγούς της είς την οδόν
  των μεγάλων καί ίστορικών
  πεπρωμένων της.
  τής ΈδελΕνας μέ τίς δυό προσωπι
  κίτητες. Θί έλεγε χανείς 8τι δ
  Πιραντέλλο Ιγραψε τδ ϊργό τού
  ίξεπίτηΒες γι' αυτήν.
  ΙΙολλοί είπαν δτι ξεπέρασε καί
  τδν ϊδιο τόν εαυτόν της. Άλλά,
  ή χ. Άνδρεάδη δέν ξεπερνά ποτέ
  τόν έαυτό της. Απλώς προσθέτει
  νέους θριάμβους κάθε φορά, στίς
  τόσες δόξες της. Γιατί ή τέχνη της
  είναι άπέραντη σ' ίκτασι, άνεξαν
  τληττ} σ' εκδηλώσει; Κι' αύτό έπέ
  τυχε προχθέ; τό βράδυ. Ξεπέρασε
  κάθε άλλη μεγάλη ήθοποιί. Καί
  άνέβηχε στίς πιά ψηλέ; χορυ
  φες τής τέχνης. Στό ρόλο τής
  ΈβελΕνας—δυό οί μιά, ή κ. Άν-
  δρεάδη μ2ς έκαμε μίαν άποχάλυ-
  ψι: τοθ έαυτοθ της. Τής πολύπλευ
  ρης χι' άνεξάντλητης τέχνης της.
  Μάς άπεχάλυψε την Κατερίνα—
  μιά γιά χίλιες...
  Υποδηματοποΐοί.
  Έντός τοθ Μαΐου, πρόκει
  ται νά συνέλθη είς Αθήνας
  Πανελλήνιον Συνέδριον των
  ύποδηματοποιών, είς τό οποί¬
  ον θά μετάσχουν έκπρόσω-
  ποι των ύποδηματοποιών 8·
  λης τής χώρας. Τό συνέδρι
  βν αύτό τό οποίον θά παρα¬
  κολουθήση καί ή Κυβέρνησις
  δι' ύπουργών καί άλλων εκ¬
  προσωπών της, θ' άσχοληθ{|
  μέ δλα τα ζητήματα των υπο
  δηματοποιών καί θά ύποδεΐξη
  τα μέτρα πρός διευθέτησιν
  των ζητημάτων αυτών. Ημείς
  πού παρηκολουθήσαμεν άνε-
  καθεν μέ συμπάθειαν τούς έ
  παγγελματΐας καί τα ζητήμα-
  τα των δέν έχομεν παρά νά
  εύχηθώμεν την πλήρη επιτυχί¬
  αν τοθ ΣυνεδρΙου αύτοθ, έπ'
  άγαθώ ττ)ς τάξεως των υπο·
  δηματοποιών.
  Τό αεροδρόμιον.
  Τό ενδιαφέρον των ξένων
  έταιριών έναερΐων συγκοινω¬
  νίαν διά τό αεροδρόμιον μας,
  εξεδηλώθη ήδη. Πρώτη ή Βασι
  λική Όλλανδική ΈταιρΙα άπί
  στειλε τόν έπιθεωρητήν της
  κ. Μούς, διά νά ίδ() κατά πό
  σον τα άεροπλάνα τής έτα»*
  ρΓας τα έκτελοϋντα την γραμ
  μην ΊνδιΛν είνε δυνατόν νά
  χρησιμοποιοθν τό αεροδρόμι¬
  ον μας ώς σταθμόν. ΚαΙ εύτυ¬
  χώς αί έντυπώσεις τού υπήρ¬
  ξαν απολύτως Ικανοποιητικάς
  "Ετσι, έδραιώνεται ή ελπίς
  ότι ή πόλις μας θά κα
  ταστή κόμβος έναερΐων
  σγκοινωνιών παγκοσμίου έν¬
  διαφέροντος. Τό μέλλον τοθ
  Ηρακλείου έπομένως προ
  οιωνΐζεται άπό πάσης άπόψβ
  ως λαμπρόν.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ9
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— ΘΙ
  ασος ΚατβρΙνας Άνδρεάδη.— Σή
  μερον Κυριακήν δύο τελευταίαι
  άποχαιρετιστήριοι παραστάσεΐΓ,
  (εκτός συνδρομής). Άπογευματινή
  είς τάς 7 μ. μ. μέ την δροσερήν
  καΐ τρισχαριτωμένην κωμωδΐαν
  τοθ ΊσπανοΟ συγγραφέως Μαρτι
  νέθ Σιέρρα: «Άνοιξιάτικο ρομάν
  τζο». Εσπερινή είς τος 10 μ. μ. ή
  υεγάλη γνωστή έιτιτυχΐα της κ.
  ΚατερΙνας Άνδρεάδη τό άριστούρ
  γημα τού Ζακ Ντεβάλ «Δικό; μου
  για πάντα».
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Αυριον Εναρξις «Γυναΐκες στά
  κάτεργα» μέ την Ζαρά Λεάντερ.
  Την Πέμπτην «ΟΊ Ούσσσροι τής
  Φρουρ8ς».Μέ τούς ΜάγδαΣνάιδερ
  Πάουλ .Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον Ενα δραματι
  κό άριστούργημα «Αλκατράζ».
  Έκαστην Δευτέραν, Τετάρτην,Πεμ
  πτην, Σάββατον,Κυριακήνώρα 6,30
  Απογευματινήν
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Αυριον έναρξις
  Ή μεγάλη καλλι-
  τέχνις:
  ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ
  στήν ττειό μεγάλη
  στήν πειό δυνατή
  έφετεινή τηςδημιουρ
  γία.·
  ΓΪΝΑΙΚΕΣ
  ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ
  Τό δράμα μιας γυ¬
  ναίκας ττού άθώα δέ-
  χθηκε νάτιμασθίΐ καί
  νά κλεισθή στά κά-
  τεργα γιά την άγά-
  πη της.
  Η ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ
  τραγουδεϊ στό £ργο αΰτό
  τό περίφημο τραγουίΐ:
  ΥΕ5 51Κ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΟΙ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
  (όπερέττα-θκΰμα)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άπό τα συγκλονι-
  στικώτερα καί τα πιό δρα
  ματικά έργα πού παρου-
  σίασε μέχρι σήμερον ή
  όθόνη:
  ΑΛΚΑΤΡΑΖ
  Τό έργο πού θά συγκινή
  ση κάθε ανθρωπίνη ψυχή.
  Πρωταγωνιατοΰν:
  ΑΝΝ ΣΕΡΙΝΤΑΝ
  ΤΖΩΝ ΛΙΤΕΛ
  Επί πλέον δίπρακτον
  Εγχρωμον Ζ Ο Υ Ρ Ν Α Λ
  Κυριακή ωρα 2 μ.μ. όλό
  κλήρον τό έπεισοδιακόν:
  ΜΥΣΤΙΚ0ΣΑΣΤΥΝ0Μ0ΣΧ9
  ΣΗΜ: Δευτέρα, Τετάρτη
  Πέμπτη,Σάββατον καί Κυρι
  ακή ωρα61)2άπογευματινή.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  'θ ΧΟΝΔΡΟΣ καί ΛΙΓΝΟΣ
  οάς εγγυώνται 2 ωρες γίλοια:
  ΠΡΩΤΛΟΑΗΤΑΙ
  ΤΗΣ ΓΚΑΦΑΣ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  II
  ΗΗΜΠΙΙΙ ΤίΙΝΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείων
  50όν
  —Όχι.
  —Άλλά;
  —Θά φύγη άπό τή μέοη δ
  πρίγκηψ έκεΐνος. Πρέπει νά
  τόν ξεφορτωθώ.
  —Τώρα; ηρώτησε μέ ενδια¬
  φέρον ή Ντούνια, στρεφομένη
  πρός τό παράθυρον άπό τό
  οποίον μποροθσε νά παρακο
  λουθήση έκεΐνη την στιγμήν
  τόν πρΐγκηπα Παθλον είσερ
  χόμενον είς τό αυτοκίνητον
  τού.
  —"Οχι τώρα, τής είπεν ό
  Ρασποθτιν έ"να πράγμα κάθε
  φορά πρέπει νά κάνουμε. Δέν
  είνε φρόνιμο νά γίνωνται ολα
  μαζεμένα.
  Έσώπασε μιά στιγμή ώσάν
  νά εσκέφθη ξσφνικά κάτι καί
  επειτα ηρώτησε:
  —ΠοΟ εΐν' ή κοτιέλλα;
  —Ή πριγκήπισσα Νατάσα;
  —ΝαΙ.
  —Δέν
  την άκολούθησες,
  Μ1ΝΩΑ
  ΓρΙσα, μέσσ στό δωμάτιο; Έ-
  κεΐ μέσα εΐν' άκόμη Ποϋ θε
  λεις νάνε;
  Ό Ρασποθτιν έχαμογέλασε.
  Μέσα είς τό δωμάτιον 8-
  που^ ό Ρσσποϋτιν την είχεν
  άφήσει, δταν ή Ντούνια ήλθε
  νά άναγγείλλη την άφιξιν
  τοϋ πρίγκηπος Παύλου, ή Να
  τάσα έβημάτιζε νευρικά πάνω
  —κάτω. Ή γοθνά της ή"ταν
  όκόμη επάνω είς τό κάθισμα
  ' οπου την εΐχε ρΐψει Βταν 6
  Ρσσποθτιν την είρωνεύθηκε
  διότι δέν έτρεφε δημοκρατικά
  αίοθήματα, άλλ' έννοοθσε,
  κστά την γνώμην τού, νά πο-
  ζάρη είς αυτόν ώς πλάσμα
  άνήκον είς ανωτέραν τάξιν,
  ή όποΐα δέν Ιπέτρεπε καμμί
  αν εκδήλωσιν οίκειότητος μέ·
  σα είς ι ό πενιχρόν καί άθλι-
  ον διαμέρισμα τοΟ καλογήρου.
  Είχεν ακούση τούς πυροβο-
  λισμούς καί την μεγάλην όχλο
  βοήν κοί οί φόβοι της ένισχύ
  θησαν. Εΐχε μαντεύση, δτι ό
  μνηστήρ της πρίγκηψ Παθλος
  είχεν είσβάλει είς τό σπΐτι
  τοθ Ρασποθτιν μέ τόν σκοπόν
  νά τόν φονεύση. Άλλά έπέτυ
  χβ τοϋ σκοποθ τού; Άν ναί,
  άναμφιβόλως ό άγαπημένος
  της θά έπλήρωνε πολύ άκριβά
  τόν φόνον εκείνον δοθέντος
  δτι, δπως ήξερε καλά ή Νατά¬
  σα, ό Ρασποθτιν ήτο ό εύνοού
  μενος τής αύλής καί Ιδιαιτέ¬
  ρως τής τσαρΐνας ή όποΐα
  I-
  τρεφεν αίσθήματα βαθυτώτης
  εϋγνωμοσύνης πρός τόν Ρα¬
  σποθτιν. Ή Ιδία έσυμτιαθοθσε
  βεβαία τόν καλόγηοον άλλ' ό
  φόβος της διά τόν μνηστήρα
  της επνιγε κάθε φόβον περί
  τής ζωής τού Ρασποΰτιν. "Αν
  δμως ό Παθλος άπέτυχε τοθ
  σκοποθ τού; Τί άπέγινε τάχα;
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Νέες δημιουργίες
  των Παρισινών οϊκων μόδας,
  Φαρδειά φορέματα, στυλ κρινολίνου·
  Τα φαρδυά φορέματα εδρί-
  ■χονται σήμερον είς τίν κολοφώ
  να τής δόξης των. Ή μέση είνε
  δπερδολικά λεπτή καί συχνά οί
  φοθστες συμτιληρώνονται μέ κορ-
  σελέ ή γαρνίρονται μέ φρδνς ποϋ
  κάθε άλλο παρά λεπταίνουν
  την σιλουέττα. Εύτυχώς, ή μόδα
  είνε" έπινοητική: τό φάρδβς δή-
  μιουργείται μέ πιέτες, μέ φρόνς
  καί μέ κοΰπ άν φόρμ. Εϊμπορεΐΐε
  λοιπόν νά έκλέξϊτε Ιναν άπό
  τούς τρείς αύτούς τρόπους γιά νά
  προσδώσετε φάρδες είς την φου-
  στα σας. Αυτόν πού άρμόζει κα¬
  λυτέρα είς την σιλουέττα σας.
  Ή παρισινή "Ωτ—Κουτύρ λάν
  σάρει έν τούτοις μοντέλα μέ μΐα
  ελ άίθ ά Μ
  εντελώς
  μέ τα
  θ
  άντίθετη
  φαρδειά
  έ
  μ μ
  τάσι. Μαζύ
  φορέματα έκτΕ
  μ φρ φρμ
  θενται καί μοντέλα μάλλον έφαρ
  μοστά, γαρνιρισμένα μέ μοντέρνα
  ντραπέ, πού σχηματίζονται συμ-
  φωνα μέ την σιλουέττα, καί τα
  όποΐα Ιχουν τό πλεονέκτημα 8
  τι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποι-
  χιλΕα άπό τα φαρδειά φορέματα.
  Γι' αυτόν τόν λόγον προδλέπε
  ται δτι είς τό μέλλον θά κυριαρ
  χήση αυτή ή γραμμή Άλλωστε
  οΕ υπερβολές τής μόδας δέν διαρ
  κοΰν ποτέ
  γορα
  Ή
  μας
  έπί πολύ διότι γρή-
  κουράζουν.
  ά φούστα κυριαρχεΐ
  δά
  ρ φ
  χαί είς τα βραδυνά φορέματα
  Τα περισσότερα μοντέλα είνε σέ
  στυλ χρινολίνου. Έκτός δμω; ά¬
  τα κρινολϊνα, λανσαρονται
  καί μοντέλα ντραπέ,
  είς τό σώμα, πού
  έφαρμοστά
  συμπληρώ
  Άριθμός 9980.
  Περίληψις Προγράμματος
  Πλειστηριασμοϋ.
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλεΐου Εμμανουήλ Γεωργίου
  Καλυτεράκης έν Άγίω Μύρω
  νι κατοικοεορεύων δηλοποιώ
  ίί
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αΐδηψόν, Βο¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  δτι:
  νονται συχνά μέ τουρνούρια.
  Ό Οίκος Σιαπαριλλί λανσάρει
  βραδυνά φορέματα μέ μεγάλα
  «ίΐουφ» πίσω άπό χονδρό μπρο
  σέ μεταξωτό. Ό Μολινέ έπιδει
  χνύει βραδυνά φορέματα σέ στυλ
  χρινολίνου, άλλά μέ πολύ μακρύ
  χορσάζ ποΰ χαταλήγει σέ μυτη,
  έμπρός. Τό μακρύ αύτό χορσάζ
  σφίγγει έλαφρως , τα Εσχύα καί
  τό χον^ρίι σατέν σχηματίζει τίς
  φαρδεΐές πιέτες'άρκετά χαμηλά.
  Τέλος ό Βιοννέ λανσάρει ώραι-
  ότατα κρινολΐνα των οποίων γάρ
  νίρε. την φούστα μέ οδρλέ άπό
  μουσελίνα ή δαντέ)λα.
  ή Ντιστεγκέ
  καί Δυσμάς κληρονόμον Σπυ
  ρίδωνος Σακαλάκη, τή επι
  σπεύσει τής ένυποθήκου δανει
  στρίσς Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος έν Ά
  θήναις έδρευούσης πρός άπόλη
  ψιν τής ένυποθήκου άπαιτήσε
  ώς της έκ Λιρών Στερλινών
  Αγγλίας εκατόν ένενήκοντα
  Εκτίθημι είς δημόσιον
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  χ»1 ώρολογιβι ταέπης καί
  χειρός των πλέον φημισμένην
  έργοστασίων, θά εΰρητε αίς τβ
  νρολογοπωλΐΐον τβυ μ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τ^ Μεϊντάνι
  'Επίσης άναλαμβάναι την
  έπιδιύρθΜσιν παντός &ρολο
  γίβυ. 'Εργασίοΐ ήγγυπμένη.
  ναγκαστικόν πλεισχηριασμόν
  τα έπόμενα άκίνητα κιήματα
  των καταδιωκομένων όφειλε
  των ΓεωργΙου Ιωάννου Ξενά
  κη μηχανικοΰ δημοσΐων έργων
  κατοΐκου Καΐρου Αιγυπτου,
  Άνδρέου Ιωάννου Ξενάκη έμ
  πόρου κατοίκου Ηρακλείου,
  ΣτυλιανοΟ Ιωάννου Ξενάκη
  γεωργοΰ κατοίκου Βενεράτο
  Τεμένους, Μαρίας συζύγου
  Μιχαήλ Πολίτη τό γένος "Ιω
  άννου Ξενάκη κατοίκου Ή
  ρακλεΐου καί ΔημητρΙου Ιωάν
  νού , Ξενάκη, γεωργοθ κατοΐ
  κου Βενεράτο Τεμένους ώς
  μόνων έξ άδιαθέτου κληρο
  νόμων τοΰ άρχικοθ πρωτοφει
  λέΐου Ιωάννου ΓεωργΙου Ξε
  νάκη, κεΐμενα είς την περιφέ
  ρειαν τού χωρίου Βενεράτο
  Τεμένους τής Είρηνοδικειακής
  περιφερείας Ηρακλείου ήτοι
  1) είς θέσιν «Ρήκτρα» άμπελον
  τοΰ εΐδους ταχτδ εκτάσεως
  τεσσάρων στρεμμάτων καί
  συνεχόμενον νοτίως αγρόν
  εκτάσεως τεσσάρων στρεμμά
  των μέ έξήκοντα (60) έλαιό
  δενδρα συνορ. μέ κτήματα
  πρός Ανατολάς ,καί Βορρδ
  Ίερδς Μονής Επάνω Σήφη
  πρός Νότον καί Δυσμάς κλη
  ρονόμων Σπυρίδωνος Σακα
  λάκη, 2) είς θέσιν «Περβόλι»
  ή «Άπόλλωνα» αγρόν έκτάσε
  ως δεκαπέντε στρεμμάτων
  έξ ών τέσσαρα οτρέμματα
  περιβόλι ποτιστικόν μέ δικαΐ
  ωμα συνεχοθς υδρεύσεως έκ
  τοθ , παραρεοντος ποταμοθ
  περιέχοντος 25 λεμονέας καί
  πορτοκαλέας, 4 καρυδέας καί
  50 διάφορα καρποφόρα δέν
  δρα κατά μήκος τοθ ποταμοθ,
  8 δρΰς έντός τοθ άγροθ καί
  21 ελαιόδενδρα συνορεύον
  τα κιήμασι πρός Ανατολάς
  Στεφάνου Ξενάκη, πρός Νό
  το> ΆντωνΙου Βολιτάκη καΐ
  πρός Δυσμάς καί Βορράν
  μέ ποταμόν, 3) είς θέσιν «Ξώ
  πατα» αγρόν τριών στρεμμά
  των μέ 23 ελαιόδενδρα καί
  συνεχομένην άμπελον ταχτά
  τριών στρεμμάτων μέ 15 μου
  ρέλλα συνορευόμενα πρός
  Ανατολάς καί Βορράν μέ
  δρόμον άγροτικόν,πρός Νότον
  2ξ, σελλινίων δέκα £ξ κσί πεν
  α' νών έννέα (196-16-9) είς συνάλ
  λαγμα οψεως επί Λονδίνου
  καί των έξόδων εκτελέσεως
  σιηριζομέ^ης είς τα ύπ' αριθ
  μούς 18075 καί 18083 τοθ έ
  τους 1929 συμβόλαια τοθ τέως
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Άποστ. Ν. Βαχβουράκη καί
  δι" ήν άπαίτησιν έπετάγη ό
  εΐρημένος πρωτοφειλέτης δυνά
  μει τής άπό 15 Δεκεμβριού
  1932 έπιταγής τής έπισπευδού
  σης Τραπέζης ώς δείκνυται
  έκ τοθ ύπ' αριθ. 8809 τής 10
  ΊανουαρΙου 1933 άποδεικτικοϋ
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής
  περιφερείας τού Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου ΓεωργΙου Ι. Μα¬
  νουσάκη, Ό πλειστηριασμός
  γενησεται ενώπιον μου ή τοθ
  νομΐμου άναπληρωτοθ μου την
  2 Ιουλίου τρέχοντος ϊτους ή-
  μέρον Κυριακήν καί ώραν 10
  — 12 πρό μεσημβρίας έν Αγ.
  Μορώνι Μαλεβυζίου καί έν
  τώ συμβολαιογραφείω μου ί·
  διοκτησΐα Γεωργίου Ι. Μισυρ·
  λάκη ένθα καλοθνται οί βου¬
  λόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν,
  Ώς πρώτην προσφοράν ή
  έπισττεύδουσα ώρισε διά μέν
  τό τιρώτον κτήμα τό ποσόν
  των δραχμών δέκα χιλιάδων
  (10.000), διά τό δεύτερον τό
  ποσόν των δραχμών δέκα χι¬
  λιάδων καί διά τό τρίτον τό
  ποσόν των δραχμών πέντε χι
  λιάδων (5,000).Όστις προσφέ
  ρει την αναγκαίαν ασφάλειαν
  δικαιοθται ,νά πλειοδοτήση.
  Ό τελευτσΐος ϋπερθεμοτι
  στής ϋποχρεοθται νά καταβά¬
  λη τό έκπλεισιηρΐασμα πρός
  την δανεΐστριαν Τράπεζαν
  συμφώνως ιω νομώ
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  είς τάς έν Ηρακλείω έκδιδο·
  μένας εφημερίδας «Δρασιν»
  την 23 Μαρτίου τρέχοντος Ι
  τους, «Άνόρθωσιν» την 23
  Απριλίου ίδίου έτους καί «"Ι
  δην» την 24 Ίουνίου Ιδίου έ¬
  τους.
  Έν Άγίω Μύρωνι τή 16
  Μσρτίου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου.
  Έμμ. Γ. Καλυτκράκης
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Κατηγορηθείς δτι εΤμαι κομμου
  νιστήο, δηλώ καί δημοσία δτι οθ
  τε ϋπηρξα, οϋτε εΤμαι, οϋτε θά γΐ
  νω ποτέ. Άνέκαθεν είμαι άκραι·
  ψνής έθνικιστής καί μένω παρά
  τό πλευρόν τής κυβερνήσεως. ΕΙ-
  μαι "Ελλην όρθοδοξος καί φιλόνο
  μος "Ελλην πολίτης.
  Ό Δηλών
  Κωνβτ. Γ. Ί«τράκη$
  έξ Αρχανών
  ΘΕΙΊ ΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ
  Πωλεΐται είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστρογγ.
  52ον
  Ή ατελεύτητος σχολαστική
  ζήτησις τοθ εΐχε δώσει οτά νεΟ
  ρα. Τί ώφελοθαι δτι ήταν ό" κύ
  ριος, διαν μία δράξ φανατικων
  αχολαστικων έξαρτοθαεν ίστορι
  κάς άποφάσεις άπό την έρμηνΐΕ
  αν των άραβικδν λίξεων, επιμέ¬
  νουσα νά κρατήση είς την ζωήν
  Ινα νεκρόν θεσμόν, πού έπνιγε
  πρό πολλοθ την Τουρκίαν μέ τάς
  άναθυμιάσεις τής αποσϋνθέαεώς
  τού;
  Καί έξαφνα, έξαντληθείσης τής
  δπομονής ..τού, θυμωμένος, έκνειι
  ρισμένος, έπενέδη είς την συζή
  τησιν:
  —Κύρηι, τίύ; είπε. Οί Όθω·
  μανοΐ σουλτάνοι διά τής βίας ά-
  πέαπασαν την κυριαρχίαν άπό
  τόν λαόν, καί διά τής βίας δ λα
  άς απέκτησε την κυριαρχίαν τού.
  Τό σαυλτανάτον πρέπει νά χωρι¬
  σθή άπό τό χαλιφάτον καί νά κα
  ργηθ^). Είτε αυμφωνείτϊ, είτε
  δχι, δέν ήμπορεϊτε ν' άναχαιτί-
  σετε την εξέλιξιν τής ίστορίας.
  Αν διά νά γίνη αυτό, θά χρεια
  θή νά πέσουν μεριχά κεφαλια,
  τόσον τό χειρότερον.
  Ό δπαινιγμός ήταν φοβερίς.
  Ό δικτάτωρ Ιίωσε τάς διαταγάς
  τού. Ό σΐβάσμιος πρόεδρος τής
  έπιτροπής ηγέρθη καί ίλαβι τόν
  λόγον:
  —Έφέντιλερ (κύριοι) — τους
  ■ίπε. Ό Γαζής έθεσε τό ζήτημα
  επί εντελώς διαφορετικήν βάσι
  ως άπό εκείνην, είς την οποίαν
  έστηριζόμεθα ημείς τόσην ώραν,..
  Συναγωνιζόμενοι νά σώσουν
  τα χεφάλια των, τα μέλη τής έ-
  πιτροπής ήμιλλδντο είς προθυμίαν
  διά νά κολακεύσουν τόν Γα·
  ζήν. Ήσαν σύμφωναι. θά παρέ
  πεμπαν την πρότασιν είς την ε¬
  θνοσυνέλευσιν μέ την σύστασιν
  νά γίνη νόμος τοθ χράτους. Τό
  σουλτανάΐον — είπαν — ασφα¬
  λώς θά χωρισθή άπό τό χαλιφά
  τον. Τό σουλτανατον ίπρεπε νά
  καταργηθή καί ό Βαχεντίν νά έχ-
  δθ^
  χ
  Καί μαζεύοντες τα παλαιά
  κείμενα πού ιίχαν άπλώσει
  μπροσΐά των, ίερεΐς καί νομο-
  μαθεΐς εφυγαν, διά νά μή εύρί
  σχωντατ κοντά είς τό θηρίον, πού
  τούς εΐχε δείξει τα δόντΐα καί τα
  νύχια τού, έκεϊ είς την γωνιά
  οπου ήταν συμμαζωμένοι, έτοιμον
  νά έπιπέση.
  Ή εθνοσυνέλευσις συνήλθεν ά-
  μέσως δπως συζητήση επί τής προ
  τάσεως. Οί πληρεξούσιοι ήρχισαν
  άναπτύσσουν τάς άπόψεις των.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έβλεπεν δτι
  ή εθνοσυνέλευσις εστρέφετο έναν
  τίον τού. Έπρεπε νά επιβάλη τάς
  άπίψκς τού, νά έκβιάση την ψή
  φόν των βουλευτών. Είχεν εκτεθή.
  Επρεπε πάση θυσία νά κερδίση.
  Συνεκέντρωσε περί εαυτόν τούς
  προσωπικούς φίλους τού καί ίζή
  τησε μίαν άμεσον ψηφοφορίαν. Με
  ρικοί βαυλευ'ταί εζήτησαν ή ψηφο
  φορία νά είνε όνομαστική. Ό Μου
  σ:αφά Κεμάλ ηρνήθη. Οί φίλοι
  τού ήσαν ένοπλοι. ΜερικοΙ έξ αύ
  των ήσαν ίχανοί νά προβούν είς
  πραξιχόπη,αα. Άν τους διέτασσεν
  Κεμάλ δέν θά έδίσταζαν νά πυ
  ροβολήσουν.
  (συνεχίζεται)
  1ΚΟΙΠΟΓ.ΙΚΓ|
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΖδοποιοΟνται οί χάτοχοι βι·
  βλιαρίων Ταχ)χοΟ Ταμιευτηρίου
  τής Περιφερείας Τ. Τ. Τ. γραφεί
  ου Πόρου Ηρακλείου καί συνοι
  κισμων αύτοθ (καί άσχέτως, εάν
  ταθτα έχωσιν εκδοθή είς άλλο
  Ταχυδρομειον) δπως τα προσκο
  μίσωσιν ημίν πρός αποστολήν
  των είς τό 'ΥπουργιΐονΣυγκοινωνί
  άς δι' έγγραφήν των δεδουλευμέ
  νων τόκων.
  Έν Πόρφ τή 22 Απριλίου
  1939.
  Ό Προϊστάμενος Τ. Τ. Τ. Πό
  ρου Ηρακλείου.
  Στυλ. Κληματσάκις
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ή
  οίχία τοθ σιρατηγοθ χ. Άλεξά-
  κη, προχειμένου ή Διοίκησις Χω
  ροφυλακής νά μεταφίρθή είς
  οίκημα τοθ Δημοσίου.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ή·
  ,ία Άλεξάχη, 55ός Κατεχάκη.
  1—10
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα¬
  δ.όφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μέ μίαν μπαταρίαν 6 βολτ.
  ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Γυμνασίου μέ
  ΑρΙστας συατάσεις ζητεί θέσιν πά
  οά οιονδήποτε γραφείον, Πληρο
  ιορΐαι ηαρ' ημίν.
  ΕΟΡΤΑΙ.-Σήμερον εορτήν τοθ
  Άγίου Γεωργίου δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις δ δικηγό
  ρος κ. ΙΓεώργιος Κοκκινάκης.
  —ΈτιΙσης δέν έορτάζει ό πρόε-
  δρος τοϋ Δημ. ΣυμβουλΙου κ. Γ.
  Ρασιδάκης,
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει 6 κ. Γε¬
  ώργ. Τσαντηράκης μηχανικάς.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει δ κ. Γε¬
  ώργ. Τρεβιζά«ης έμτορορράπτης.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει ό δικηγό
  ρος κ. Γεώργ. Σκουλάς.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει ή οΐκο-
  γένεια <· Κωνστ. Ρασιδάκη. —ΈπΙσης δέν έορτάζει 6 κ. Γβ ώργ. Κουνδουράκης ίμπορος. —ΈπΙσης δέν έορτάζει ό κ. Γβ· ώργ. θαλασινός διασαφιστής. —'Επίσης δέν έορτάζει 6 δικη γόρος κ. Γεώργ. Λογιάδης. —ΈπΙσης δέν έορτάζει ό κ. Γε¬ ώργιος Μαλεβυζώτης. —'Επίσης δέν, έορτάζει ό κ. Γ. Μιγάδης. —'Επίσης δ κ. Γεώργ. Κ. Μιχε- λιδάκης δέν έορτάζει οϋτε δέχε· ται έπισκέψεις λόγω πένθους. —'Επίσης δέν έορτάζει δ κ. Γε ώργ. Σπαθαράκης παντοπώλης Ά λικαρνασσου. —'Επίσης δέν έορτάζει δ κ. Γε ώργιος Βογιατζιδάκης. —ΈπΙσης δέν έορτάζει σήαβρον λόγω πένθους δ κ. Γεώργ. Μηλια ράς άντισυντανματάρχης έ. α. —'Επίσης σήμερον δέν έορτά¬ ζει οϋτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γεώρ. Φερετζάκης ίκαθηγητής. —'Επίσης δέν έορτάζει οθτβ δ έ¬ χεται έπισκέψεις δ χ. Γεώργ, Άγα θάγγελος. —ΈπΙσης δέν έορτάζει σήμε¬ ρον καί δέν δέχεται έπισκεψεις δ κ. Γεώργιος Καρούζος δικηγό· ρος. —Ή κ. ΓεωργΙα Εύαγ. Περάκη εμπόρου δέν έορτάζει. —'Επίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις σήμερον δ κ. Γεώργιος Ίατρίδης εΐσηγη τής ΝομαρχΙαι,·. —'Επίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γε¬ ώργιος Τσουβαλίδης. —Σήμερον εορτήν τοΰ Άγίου ΓεωργΙου δέν έορτάζει δ κ. Γεώρ. Έμμ. Βαρβεράκης. Έπόπτης Δή μου "Ηρακλείου. — ΈπΙσης σήμερον δέν έορτά· ζει οϋτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Γεώργιος Σ. Πετράκης Ιδιοκτή της αύτοκινήτων. —ΈπΙσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις λόγω πέν¬ θους, δ Ιατρός κ. Γεώργ, Νεο· νάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή τόσον εί λικρινως εκδηλωθείσα συμπάθεια τής κοινωνΐας Ήαακλείου επί τη άπωλεΓα τοθ Αλησμονήτου συζύ γου καί πατρός μας. μας έδωσϊ την ζωηροτέραν αντίληψιν τοθ βα θυτάτου σεβασμοΰ, εκτιμήσεως, πραγματικής άγαπης καί άναγνω ρίσεως, ών απελάμβανεπαρ' αύτη. Έκφράζομεν δθεν τάς εύγνώμο νας ευχαριστίας μας πρός πάντας τούς προσελθόντας είς τό προσκύ νημα της σοροΰ τού, τούς καταθέ σαντας στεφάνους καί συμμεριζο μένους την οδύνην μας επί τ{ΐ σκληρςίΐάτιωλεΐσ. Καλλιόπη Γ. Μιτσοτάκη, Λυ σΐμαχος Γεωρ. Μητσοτάκης, Σκεύω Ι. Χατζηδάκη, Ίωσ. Ί Χαιζηδάκηζ, Ιωάννης Γ, Μιτσοτάκης, "£λλη Γ. Μι τσοτάκη. Βικτωρία Ί. Καλ- λιατάκη, Ιωάννης Ε. Καλλι ατάκης, Στέλιος Γ. Νιτοο τάκπς. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Τηλεγραφικώς Ίγ γέλθη έξ Αθηνών δ θάνατος τοθ Κίμωνος ΔοκουμετζίδουΙατροϋ.Ό μεταστάς ήτο εκ των συμπαθεστέ ρων έπιστημονικών φυσιογνωμιών τής πόλεώς μας Αλλά καί έκ των δεδοκιμασμένων Ιατρών οΐτινες μά λιστα άεΐποτε διέθεσαν την επι¬ στημονικήν των πείραν είς την ύ πηρεσίαν τής κοινωνίαν, άφιλοκερ δώς ένισχύοντες καί περιθάλπον τες τούς πάσχοντας. Άλλά καί ώς κοινωνικάς άνθρωπος δ άείμνη ατος ΔοκουμετζΙδης διεκρίθη διά τα ήθος τού, την ευγένειαν, την μειλιχιάτητα καί εύπροσ«ιγορ(αν τού. Την δεινώς τρωθεΐσαν οΐκο- γένειαν τοθ καλοθ φΐλου της. τούς άδελφούς καί λοιποϋς συγγε νεΐς τού, ή «Ανάρθωσις» συλλυπεΐ ται θερμώς, εύχομένη ι ήν έξ Ο ψους παραμυθίαν. ***■ Γϋρω στήν πόλι. Καί χθές τα ιτρωί ή συννεφιά προεκάλεσε τάς παρατηρήσεις των πρακτικών καιροσκόπων. —Έν πάσρ περιπτώσει ή βροχή δέν επραγματοποιήθη ή άκριβέ- στερα έψιχάλισε μόνον καί Ετσι έ- δικαιώθησαν οί προλέγοντες συνέ¬ χισιν τής αΐθρΐας. —Πρός λύπην φυσικά των έπιθυ μούντων βροχήν διά τα ύποστατι· κά των. —Ή χθεσινή Αφιξις τοθ Κυβερ νητικοθ Έπιτρόπου τής" Ε.Ο.Ν, κ. Άλ. Κανελλοπούλου έχαιρετΐ- σθη Απά την νεολαίαν Ηρακλείου μέ εΐλικρινή ενθουσιασμόν. —Άπά ημερών ήδη ή Έθνική Νεολαία Αμφοτέρων των σχηματι σμών κατέβαλε πάσαν προσπάθει αν ώστε κατά την παρέλασιν αύ τής ενώπιον τοθ ΚυβερνητικοΟ Έ τατρότιου κ. Κανελλοπούλου ν' Α ποτελέση εξαιρετικόν δλως γεγο νός Από απόψεως παρσστήματος, εμφανίσεως καί τής μέχρι τοθβε συντελεσθείσης έν γένει εκπαι οεύσεως. —Ή πόλις μας θά παρουσιάση σήμερον εξόχως έορτάσιμον δψιν. —ΤΑ καταστήιιστα καί αί οΐκί αι θά σημαιοστολισθοΰν έπ' εύκαι ρία τής όνομαστικής εορτής τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου καί τελεταί μετά παρελάσεως θά διορ γανωθοθν. —Την νύκτα δέ ή πόλις βά οω ταγωγηθή άπλέτως. —Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη θά προβληθϋ αυριον την έσπίοαν τό συγκλονιστικόν έργον Τυναΐκβς οτά κάτεργα» • Ρεηορηιι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  557βν
  Πάντων τούτων ήδη σημειωτέον εγένετο έναρ
  ξις· τό άληθές ζήτημα είς τοθτο έγκειται.
  Τότε μόνον ή έργασΐα δύναται νά προαχθή ώς
  νόμος, δταν είνε δικαία.
  Δέν είνε έδώ ό κατάλληλος τόπος, βπως επί
  τοθ προκειμένου έπεκτσθώμεν πλειότερον.
  Ή κοινωνΐα δέον νά όνομάζεται προοραπκότης,
  δταν ή Φύσις όνομάζεται Πρόνοια.
  Ούχ1 ήττον της ϋλικής βελτιώσεως είνε άναγ
  κα(α καί ή πνευματική καΐ ήθική έπαύξησις. Τό
  γνώνσι είνε άρτος, ώς τό διανοεϊσθαι είνε ή πρώ
  τη άνάγκη· ή άλήθεια είνε τροφή ώς ό σΐτος
  Νοθς άγευστος γνώσεως καί σοφίας έξασθε
  νεΐ.
  Καθώς τούς στομάγους, οίκτεΐρατε καί τα πνεύ
  μστα τα μή έσθΐοντα. Ψυχή στερουμένη φωτός καί
  θνήσκουσα διά τουτο, είνε τι λυπηρότερον σώμα
  τος εκπνέοντος έξ άτροφΐας.
  Ή λύσις τοθ ζητήματος εύρηται έκεΐ, οπου τεΐ
  νει ολη ή πρόοδος. Μίαν ημέραν δ κόσμος θά
  μείνη έκστατικός. Έκ τοθ κύκλου τής άγωνΐας
  θά ^έξέλθωσι φυσικώς τα κατωτέρα στρώματσ,
  έφ' 6σον ανυψούται τό ανθρώπινον γένος. Άπλή
  τις ανύψωσις τοθ έπιπέδου θά έπενέγκη την έξά
  λειψιν τής πενίας.
  Ό αμφιβάλλων περΐ τής ποθητής ταύτης λύσε
  ως μεγάλως άπαταται. Βεβαίως ίχει εισέτι τό
  παρελθόν μεγάλην επίδρασιν Τέπ1 τοθ ένεστώτος,
  δπερ μόλις ήρχισεν άναλαμβάνον.
  Είνε δέ δντως καταπληκτικόν ή άναβίωσις
  αυτή τοθ πτώματος, δπερ βλέπει νΟν κινούμενον
  καί ερχόμενον.
  Είνε νικητής καί άπό νεκροϋ μετετράπη είς κα
  τακτητήν. "Ερχεται έν συνοδεΐα τής λεγεώνας τού
  μετά των προλήψεων τής σπάθης τού, τοθ δεσπο
  τισμοθ τού, τής σημαΐας τού, τής άμαθείας του' έ
  κέρδισεν ήδη οέκα μάχας.
  Προβαίνει, άπειλεΐ, γελςτ, είνε είς τα πρόθυρα
  ημών. Ημείς έν τούτοις δέν άπελπιζόμεθα' πω
  λοθμεν τό πεδίον δπου στρατοπεδεύει ό Άννί
  βας.
  Άφοϋ πιστεύομεν δτι ουδέν έχομεν νά φοβηθώ
  μέν.
  ΟΙ ποτσμοί δέν άνέρχονται ιΐρός την τιηγήν
  των.
  "Ομοίως καί αί ιδέαι δέν παλινδρομοθσιν. Οί
  τό μέλλον άπαρνούμενοι έν τούτοις καλώς σκε
  ψάσθωσαν.
  Κατεδικάζουσιν ούχι τό μέλλον, άλλ' εαυτούς,
  έφ' δσον άντιτάσσονται είς την πρόοδον έγκεντρί
  ζοντες δ' είς εαυτούς τό παρελθόν κακόν νόσημα
  μβταδίδουσιν είς εαυτούς" πρός ύπεκφυγήν τής ΑΟ
  ριον εΓς μόνος τρόπος ύφίσταταΓ ό τοθ θανά
  τού.
  Ημείς ουδαμώς θέλομεν τόν θάνατον, καί αύ
  τάν δ' έτι τόν σωματικόν, δσον ένεστι βραδύτε
  ρον.
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εβ¬
  ρον, Τήνον, Πέραν, Νάςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΙΣ
  Τηλ. Ι-«1.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤ1ΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναΐκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άιταράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλ(»ν. Τδνννν 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα δισμερί-
  σματα Λούξ καί σοθπβρ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό βης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβ&ς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τβλ. 1.11 Πρακτορειον ΑΜΛΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Έγκυκλοτταιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ
  Β.'
  Καί άναφέρουν τό παράδειγμα
  δτι σέ πολλές ευρωπαΐχές χώρες
  άπό κοιροθ'τό σύστημα τής άντι
  λυσσικής θεραπείας ίχει άποκεν
  τρωθτ) Ή Ινεσις τοθ άντιλυσσιχοΰ
  όρροθ γΕνεται κάλλιστα σ' δλα τα
  νοσοκομεΐα έν γένει χαΐ σ' αύτά
  άχό"μη τα απίτια των προσδληθέν
  των. άπό τούς γιατρούς είτε άκό
  μη και άπό τούς ίδίους [τούς άρ
  ρώσιους. Όρρός πωλεΐΐαι σέ 8λα
  τα φαρμακιία, κι' δταν φυλάσσε
  ται καί στό σπίτι σέ μέρος δρο
  σερό, είνε κάλλιστος πρός χρηαι
  μοποίηαιν σέ κάθε περίστασιν
  επί τοεΐς μήνες. Ή χρήσις ϊπει
  τα] είνε άπλουστάτη. Κάθε μερά
  γίνεται ίνεσις ενός σωληναρίου,
  έφ' 3ς»ον είνε δυνατόν ϊπειτα
  άπό τό δάγκωμα άμίσω; επί δέ
  χαπέντι μέρες είτε κ» Ι εΣκοσι
  χαΐ είκοσιπέντε, αναλόγως τής
  φύσεως τοθ δαγκώματος.
  Ή άποκίντρωσις τοθ αυστήμ*
  τος τής άντιλυσσικής θεραπείας
  έπιβάλλεται δχι μανάχα σέ χώ
  ρες δπου, Ινεκα των άπαστάσεων
  καί των δυσκολιών τής συγκοι«ω
  νίας, είνε ευκολώτερο νά πηγαι*
  νη ό ορρός πρός τόν άρρωσΐο πά
  ρά ό άρρωσιος πρός τόν άρ
  ρό, δπως ατόν τέπο μας, επι πά
  ραδεΕγματι, άλλά άκόμη καί β·ίς
  μεγάλες χώρες, δπως ή Ιταλία
  καί ή Γαλλία, δπου τα μέσα είνε
  γενικώς άφθονα καί ασυγκρίτως
  καλλίτερα άπό την Έλλάδα.
  θεωριΐται σήμερον έγκληματικδ
  νά έξαναγκάζεται 5 άρρωστος σέ
  ίξοδα μεγάλα καί σέ άναγκα
  στική άπουσία άπό τό σπίτι τού
  καί τίς δουλειές τού επί δεκαπέν
  τε μέρες γιά νά πηγαίνη μα
  κρυά, νά υποδάλλεται σέ άντι
  λυσσική θεραπεία στό εϊδικό λυσ
  οιατρεϊο. Καί σ' αύτά τα σοβαρά
  επιχειρήματα προστίθεται κι' άλ
  λο ίνα άκόμη, σπουδαϊο έπίσης:
  Ό οίχονομιχός παράγων. Ή ά-
  ποχέντρωοις τής άντιλυσαιχής
  θεραπείας θά συντελέση στήν έ·
  λάττωσι χαί στήν ίξαφάνισι σχε
  δόν, πρός ίφελο; χαί των δημοσ!
  ών χαί των ίδιωτιχών οίχονο
  μιχών, τοίς δποτιθεμένους λυσσο
  δήχτους, πο5 διά λόγους διαφό
  ρους γεμίζουν — τζαμπατζήδες
  εντελώς περιττοί. — τα λυσσια
  τρεΐα.
  Άπό οίκονομικής, λοιπόν, άπό
  ψεω;, ή άποκέντρωοις έπιβάλλε
  ται. Άπό τής έπιστημονικής, πού
  Οά ήτο χαί ή πιό συζητήσιμη, οί
  στατιστικές δείχνουν ότι ή άπο-
  κέντρωοις θά είνε έξαιρετιχά έπω
  φελής. 'Υποστηρίζεται, λοιπόν,
  άπό σοβαρούς επιστήμονας, δτι,
  χάθε γιατρός σέ κάθε πΐρινέ·
  ρεια, σέ κάθε νααοκομιίο, σέ χά¬
  θε Ιργαστήριο, ημπορεί νά κάνη
  τόν άντιλυσσικό όρρό στόν άρρω-
  στο. Κι' άκόμη οί άρρωστοι οί
  Ϊ5ιοι μέ κατάλληλες δδηγίες χαί
  μέ έχλαίχευσι τοθ τρόπου, ήμπο
  ροθν νά δποβάλλουν μόνοι τους
  τόν εαυτόν τους σέ θεραπεία, δί-
  χως την ανάγκην νά τρέχουν στά
  λυσσιατρεΐα. Πώς γίνεται επί πά
  ραδείγματι μέ τόν άντιτετανιχό,
  είτε τόν άντιτυφιχό όρρό, πΛγί
  νεται στόν άαθενή στό σπίτι
  τού; Τό ϊδιο χαί μέ τόν άντι-
  λυσσιχό.
  Έχεΐνο πού θεωρεΐται εντελώς
  άπαράδεχτο στήν ϊποχή μας χαί
  άντιεπιστημονιχό άκόμη, είνε νά
  συγχεντρώνεται αποκλειστικώς ή
  θεραπεία σέ ίνα μονάχα ΐδρυ-
  μα σ' 3λη την χώρα, μέ χαταφα
  νή ζημία χαί τής επιστήμας χαί
  τοθ κοινοθ. Τό λυσσιατριΐο ήμπο
  ρε νά παραμείνη, χι' είνε άπαραί
  τητο γιά τόν συντονισμό δλης τής
  εργασίας, γιά την ανώτερη ίπο-
  πτεία χαί γιά την προπαρασκευή
  τοθ όρροθ.
  Έπισκοπή Ρεθύμνης,
  ή ώραία κωμόπολις.
  ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Ά
  πρίλιος (άνταποκριτοθ μα;) —Εί;
  τό άχρό'τατον δυτικόν αηιιΙον τοθ
  νομοθ Ρεθύμνης, ευρίσκεται ή Έ
  πισκοπή, μιά θαυμασία άπό πάσης
  απόψεως δσον χαί ίστορική χω·
  μόπολις. Κτισμένη επάνω αέ Οψω
  μα δεσπόζει μεγάλης περιοχής μέ
  ώραιοτάτην θέαν. Εδρισχομίνη δέ
  επί τής χεντριχής άρτηρίας 'Ηρα
  χλείου—Ρεθύμνης—Χανίων, 2χει
  τακτικήν άνεταν αύτοκινητιχήν
  συγκοινωνίαν μέ δλα τα διαμετρί
  σματα τής Κρήτης. Έδρα έξ ά"λ-
  λου ΤΤ.Τ., άστυνομικοθ σταθ·
  μοθ καί κοινότητος συγκεντρώνει
  καθημερινώς πλήθη ξένων καί ίχει
  κίνησιν σημαντικήν. Είς τοθτο δέ
  βοηθεΐ καί τό δτι έδώ οταθμεύουν
  τα αύτοκίνητα τή; γραμμής/Ηρα
  κλείου—Ρεθύμνης—Χανίων. Καί
  δλα αύτά συνετέλεσαν ώστε ή Έ
  πισκοπή νά σημειωθή προόδους
  θαυμασία;. Έχιι,ώραΐα οίκήματα,
  πλούσια καΐαστήματα, κέντρα άνα
  ψυχη'ς τελείως σύγχρονα καί πο·
  λιτιαμένα μέ ραδιόφωνα, ξενοδο-
  χιΐα Οηνου καί φαγητοθ, κάθε τι
  πού ιΙιποριϊ νά καταστήση άνετη
  χαί ευχάριστον την διαμονήν είς
  τούς ξένους.
  Άς σημειωθή δέ δτι ή Έπιοχο
  πή ίχει χαί είσοδήματα πλούσια,
  τόοον γεωργιχά δσον καί χτηνο-
  τροφικά. Καί ή μεγάλη παραγω-
  γή, ιδίως ελαίου ώς άποδΐικνύουν
  χαί τα θαυμασία έλαιουργικά έρ·
  γοοτάαιά της, βοηθε! είς την εκ¬
  πολιτιστικήν ανάπτυξιν της.
  Άλλ' ή Έπισκοπή ίχει μίαν
  σπουΐαίαν έλλειψιν. Δέν ίχιι νέ
  ρό έπαρκίς διά την Οδρευαίν της
  Εύτυχώς, τό προοδευτικόν κοινο
  τικόν Συμβούλιον της, Ιργάζεται
  διά την λύσιν τοθ προβλήματος
  αΰτοθ, χαί θά επιτύχη ασφαλώς.
  Έν συνεργασιαι μέ τάς κοινότητος
  Άργυρουπόλειος, Άρκούίαινας,
  Άρχοντικής, Κούφης— Καρωτής
  προσπαθοθν νά συγχεντρώαουν τα
  άφθονα Οδατα τής Άργυρουπίλε-
  ως καί νά τα διοχετεύουν ώίτε
  νά ϋδρευθοθν δλι τα χωρία καί
  ν' άρδευθή δλη ή πέριξ περιφέ
  ρεια. Έχουν άναθέσει μάλιοτα χαί
  την Ικπίνησιν σχετική; μελέτης
  είς ειδικόν μηχανικόν. Καί έλπί-
  ζεται δτι ταχέως θά είνε δλα
  I-
  τοιμα ώστε ν" αρχίση ή έκτέλε
  σις τοθ ίργου. "Ο τα ν δέ μιταφερ
  θοθν τα νερά αύτά, τότε έκτός τοθ
  δτι θά υδρευθτ] ή Έπισκοπή χαί
  τ' άλλα χωρία, θά καταστοθν άρ-
  δεύσιμοι καί μεγάλαι εκτάσεΐς γής
  καί θά γενικευθή ή καλλιέργεια
  των φυστικιών καί των εσπεριδο
  ειδών πού άποδίδουν χαί σήμερον
  άρχΐτά είσοδήματα. Καί τότε ή
  Έπισκοπή θά εξελιχθή είς μίαν
  άπό τάς καλυτέρα; κωμοπόλεις τής
  νήσου μας.
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ^ Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα-
  σθέντος 'Υττερωκεανείοϋ:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαΐου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετική εύχαιρία διά τούς επισκέπτας ΕΚ-
  ΟΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας δια την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήοατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής 'Εταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΐ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΠΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|]ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111ΐηΐΙΙΙΗ|£
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Διά την καταπολέμησιν τού Περο-
  νοσπάρου.
  Καταργήσετε την χρήαιν τοδ ©ειϊκοδ Χαλ-
  κοΰ (μπλάβης πέτρας), χρησιμοποιήσ&τε την νέαν
  ανακάλυψιν Ο&ΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  δέν έχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό¬
  νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό
  την μπλάβην πέτραν.
  Αοκιμάβκτε καί θά πεισθήτε.
  Διά την ταύτβχρονον καταπολέμησιν τής Εύ·
  δεμίδος, έχομεν 'Αρσενικβδχβν ΌξυχλΜριβδχβν
  Χαλκόν. ,
  Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεία μας.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ·Α
  Ξ
  Φρουραρχεΐον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' αριθμόν
  233861 διαταγής ύπουργείου
  Στρατιωτικών καί τοθ ύπ' άρ.
  388 έγγράφου "Ενώσεως 'Ελ-
  λήνων Άποστράτων Άξιωμα
  τικών θέλουσι λάβη χώραν
  έν τβ ένταθθα Στρατιωτικαί
  Λέσχη αρχαιρεσίαι την 30ήν
  Απριλίου 1939 ημέραν Κυρι¬
  ακήν καί ώραν 10—12, πρός
  άνάδειξιν τοθ ένταθθα Τοπι
  κοθ ΣυμβουλΙου Άποστράτων
  Άξ)<ών, κσΐ ενώπιον Έφο· ρευτικής Έπιτροπής συγκρο- τηθεΕσης υπό τοθ ενταύθα Φρουραρχείου. Συμφώνως τώ Νόμφ 1283 άρθρ. 2, μέλη θεωροθνται ύποχρεωτικώς άπαντες οί έν άποστρατεΐα μερισματοΰχοι Άξ)κοί καί Άνθ)σταί δλων των δπλων. ΔικαΙωμα τοθ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι έχουσι μόνον τα άρρενα μέλη. Ηράκλειον τ{) 21η Απριλί¬ ου 1939, Ό Φροΰραρχος Κ- Διαμαντόπουλος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 'ΕκτΙθεται είς Φανεράν έπα νσληπτικήν μειοδοτικήν δημο1 πρασΐαν ή προμήθεια είς τό Εθνικόν Πτωχοκομεϊον των κάτωθι ε [δών ήτοι: [ 1) 245 τιήχ. κάμποτ διά σιν δόνια. Ι 2) 34 Ενδυμασίαι έξωτερι καί έκ Τόκευ. | 3) 34 Ζ~-υγη ύποδημάτων έκ βι&έλου (Γόβες). | 4) 70 ζεύγη ,καλτσών βαμ βακερών. ι 5) 8 δωδεκάδες Ρινόμακτρα χακΙ. ' 6) 3 δωδεκάδες προσόψια.' Συμφώνως πρός τούς βρους τούς κατστεθειμένους Είς τα Γραφεία τής Ίερας Μητροπό λεως Κρήτης. ' Ή ΔημοπρασΙα διβξαχθή σεται την 27 Απριλίου έ. έ. ] έν ιτ3 Ίερδ Μητροττόλει ήμέ ραν Πέμπτην καί ώραν 11 — 12 π. μ. Έν Ηρακλείω τβ 21 Άπρι λ(ου 1939. Ό Πρόεδρος 1' Ό Κρήτης Τιμοθίος ΆντΐΛρίσΜΛβι Άν«νώμβυ Έλληνικής ΈταιρΙβις Χη· μιχβν Προϊοντων χαΐ ΛιπασμβΤΜν. ΙιιηιιυΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιηΗηιιιιιιί ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρτ)τβ δλα τα νέα μοντελα σκελβτών. ΧΑΡΙ1ΙΜΟ2 ΗΑΕΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΧ Όδός Χάνδακος Ηράκλειον Ταχίιτοται έϊτιοκεϋαΐ ώρολογΐων είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ τ· ΧνντοιΙ«νι>.
  —Διορισμός Δικηγέρου.
  Διά ΒασιλΐκοΟ Διατάγματος
  ίημοβιευθβντος είς το ύπ' αριθ.
  62 φύλλον της εφημερίδος τής
  κυβερνήσεως διωρίσθη δικηγορος
  ηαρά τω ΠρωτούικϊίΜ Ηρακλεί¬
  ου 6 κ. Χαράλαμπο; Γ. Δ«μι«·
  νάκης.
  —Διάλεξις.
  Σήμερον Κυριακην κ«ι ώρ«ν
  5ην μ. μ. θά όμιλήβτι έν τή αι¬
  θούση της Λίσχης Νεαπόλβως
  ο κ. Νικόλαος Συγκελ&κπς Νο
  μοκτηνίατρος Ηρακλείου μέ 0έ-
  μα ηΤο μονοξιίίιον το& άνθρ«·
  κως ώς οΐκιακόν δηλητήριον».
  —Διανυκτερεύοντα καί διη-
  μερεύοντα φαρμακεΐα.
  Σήμερον Κυριακήν 23 Απριλί¬
  ου θά διημβρ&ύσουν τα φαρμαι
  κβϊα Κωνστ. Κανακάκη, <8εβδ. Θεοδωρίδη, θεοδ. Γβωργιαδη. <£>«
  βιανυκτβρβύσουν δέ τα φαρμα-
  κεία Χριατοφ. Ζουράρη καί Γεωρ
  γίου Σφακιανάκη. Αύριον 24ην
  Απριλίου θά διανυκτβρεύσουν
  τα φαρμακεϊα Γβωργίου Ναδα-
  ριωτάκη καί Θεοδ. <2ΐοδωρίδη. —Δωρεαί. Υπέρ τοδ ΠτωχοκβμεΙου κ«Ι άντΐ στεφάνου είς τόν Γεωργ. Νι τβοτάκη κκτέθε·αν οί κ. κ. Ν. Γιαλΐράκης δρ. 300 καί 'Ανδρέ «ς Χατζηδάκης δρ. 300. Ή Διοικοΰσα 'Επιτροπή ιΰχ« ριστεΐ θερμώς. - Ή κ Μαρία Ά. Καλοχαιρι νού διέθβσε διά τοθ κ. Λεωνιδα Χατζπδάκη υπέρ τού ταμκίου τ&ν μαθητικων συσσιτίων δρ. 2 000 άν τί στεφάνου είς μνήμην Γεωργ! ου Μητσοτάκη. —Ό κ. Γεώργ. Λιαπάκις κατβ θηχεν είς το «"Ασυλον τής Γε ρόντισσας» δρ. 500 δΓ ών δΐδετβι πλβυσιώτατον φαγητον μετκ Φροώτων, αρτου καί οίνου είς μνήμην των νονέων αυτού οήμπ ρον 23πν Απριλίου. Ή οΐχογένειβι Φοινουράκη προβέφΐρβν ίϊς τα αΰτό "Ασυλον εκλεκτόν καί αφβο νόν φαγητόν μετά φρούτων,άρτου Κ«ι οΐνον» βΐς μνήμην τής πολυ κλαΰστβυ θυγατρβς των Μαρίκας. ΟΙ άδβλφοΐ Λιοχναντωνάκη κατέ βηχ«ν(Ι$τβπ"ΑσυλονΓερύντισα«ς» δρ. πϊντακοαιας (500) άντΐ στ· φανού είς τόν νεκρόν Γ. Μιτσο τάκη. Ό Μορφωτικος Σύλλογος βύχαριστΐΐ θερμώς κάντκς τους ανωτέρω. — Ή φιλανθρωπική δράσις τού Συλλόγου Δεσπβινί- δων Ηρακλείου. Κατά τάς εορτάς τοδ Πάαχ« ο Σύλλογος Δβσπβινίδων διιβ* σβν έκ τοΰ Ταμβίου τού τό πό κον των 10.000 δρκχμων διά φι λανθρωπικους σκβκους άγοράσ«ς διάφβρκ δώρα άτινα διϊνιιμεν είς τα κάτωθι Ιδρώματα τής πό λεως. 1) Είς Π. Ι. Κ Π. Α διένΐι μέν 130 φβρβματα είς τα βρίφη τοΰ Βρϊφΐκου Σταθμου τού. 2) Εις «"Ασυλον Γερόντισσας» έδώ ρησαν 25 μαξιλάρια, 31 μ«(ηλ« ροθήκες, 52 ζεύγη κάλτσες κοιΐ 25 μαντήλια 3) Είς Γηροκομεΐον άνδρών 88 ζεύγη κάλτσβς καί τσι γάρα. 4) Είς Βρβφβκομΐΐον εί δα Κβυζίνας ήτοι 3 δωδβκάδες πι«· Τ», 3 δωδ. πηρούνια, 3 δωδ. κου τάλι«, 3 δωδ. ποτήρικ, 1 δωδ. μ« χαΐρι», 1 σουπιέρ», 1 ββγιάντζα, 1 τσβυκαλι εμαγιέ, ών άκόλυ· τον ανάγκην ε(χβ το "Ιδρυμα. Πλήν των ανωτέρω διενβμήθηοιχν 1600 κΐρίκου αΰγά, κβυλοώρια καί τσουρβκβκια προσφΐρθεντα υπό των μελών τοβ Συλλόγου Δεσιτοινίδων καΑ των Πρβσκβΐτων είς 60 περίιτβυ οικογενείας κατ' οίκον καθώς καΐ ε({ το Νοσοκ· μεΐον κ«ι τα λ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυρισκής
  23 Απριλίου 1939
  ΣΪΐΕΧΙΖΕΤΑΙΠΑΝΤΟΤΕ
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ι1Η ΑΐηΑΩΜΑΙΙΙΙΗ ΚΥΚΛΟΝ
  ΕΙ! ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΙΡΙΤΕΥΒΥΣΑ1
  II
  11ΗΙΜΙΑΙΑΙΤΙ1ΔΘΙΔΙΗΘ»
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)..—- Καθ9 ά τηλεγρα¬
  φείται πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί¬
  ον ή διπλωματική κίνησις είς τάς εύ-
  ρωπαϊκάς πρωτευούσας συνεχίζεται πάν
  τοτε ζωηροτάτη.
  Ιδιαιτέρως είς Παρισίους καί Λον
  δΐνον αί συνομιλίαι μεταξύ των πολι
  τικών καί στρατιωτικών κύκλων συνεχί-
  ζονται έντατικώς. Είς τό Λονδίνον μά-
  λιατα τάς τελευταίας ημέρας έλαβον χώ
  ραν αρκεταί συνομιλίαι σχετικαί μέ την
  εξέλιξιν τής διεθνούς καταστάσεως.
  Γεγονόςή έοραρμογή έν Αγγλία
  της ύποχρεωτικης δήτείάς.
  Ε
  Π
  ΣΤΟΑ
  Α ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜ
  ΙΣ ΤΟΝ ι ΜΠΕΝ. ΜΟ
  ΡΩΜΗ 22 Απριλίου (ίδ. ύ-
  πηρεσΐα). — Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ μετέδωκε την είδησιν
  δτι ή Γιουγκοσλαυία καί ή
  Βουλγαρία δέν πρόκειται νά
  συμμετάσχουν είς τόν συνα
  σπισμόν κοινοΰ μετώπου των
  φιλειρηνικών κρατών. Ή εϊδη
  σις αυτή ποοεκάλεσεν ανα¬
  στάτωσιν είς τούς άγγλικούς
  κΰκλους διότι κατ' αυτόν τόν
  τρόπον άποτυγχάνει ή αγ
  γλική προσπαθεία τής κυ-
  κλώσεως των κρατών τοθ
  άξονος.
  ΔΗΛΠΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΥ
  ΠΡΒΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 22 Απριλί¬
  ου (Ιδ. ύπηρεσΐα).— Ό Ουγ-
  γρος πρωθυπουργός κ. Τελέ-
  κυ προέβη σήμερον είς δηλώ-
  σεις διά τάς συνομιλίας τής
  Ρώμης. Ό κ. Τελέκυ είπεν
  δτι αί ΙταλοουγγρικαΙ συνο-
  μιλίαι είχον τα ίκανοποιητικω
  τερα άποτελέσματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Απριλίου (16.
  ύπηρεσία).— ΜΙα αγγλικη ε¬
  φημερίς ανήγγειλε χθές τό
  εσπέρας την έναρξιν ίταλο-
  γαλλικών διαπραγματεύσεων'
  Ή είδησις αυτή κρίνεται άνα-
  κριβής καθ' α άνεκοΐνωσαν
  έπΐσημοι κύκλοι των Παρισί¬
  ων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Απριλίου
  (Ιδιαιτ. ύπηοεσία)— Εφημερίς
  τής Βαρσοβίας έφιστά την
  προσοχήν τής Αγγλίας διά
  την συνεργασίαν της μετά
  τής Ρωσσίας καί ειδικώς επί
  ζητημάτων άφορώντων την
  Ανατολικήν Ευρώπην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Απριλίου (ίδ.
  ύπηοεσία).— Τηλεγρσφοϋν έκ
  Μπρατισλάβας δτι ό πρωθυ¬
  πουργόν Τίσζο επανελθών έκ
  ΓερμανΕας ανήγγειλεν δτι 6
  στρατόρχης Γκαϊριγκ απεδέ¬
  χθη πρόσκλησιν καί θά μεταβή
  προσεχώς είς την Σλοβοκίαν.
  ΡΩΜΗ 22 Απριλίου (Ιδ. υ·
  πηρεσία).— Τό πρακτορείον
  Στέφανι μεταδίδει έκ Σαγκά-
  ης πληροφορίαν προφανώς {α
  πωνικής πηγή"ς καθ' ήν ευθύς
  μέ την Ελευσιν τής ανοίξεως
  ήρχισε πράγμστι γενική όντε
  ■πΙθεσις'!τοΰ στρατοΟτοΟΤσάγκ
  Κάϊσεκ έφ' δλων των μετώ-
  πων τής Κίνας. Τό γεγονός
  δμως είνε, έπιλέγει τό ίδιον,
  πρακτορείον,δτι αί μαχόμεναι
  δυνάμεις των Κινέζων είνε
  κατ' θυσίαν άσύντακτα στίφη
  τα όποϊα παρ' Βλας τάς τοπι
  κάς επιτυχίας ουδέν κατώρθω
  σαν τό δυνάμενον νά θεωρή
  θή άξιόλογον ;άπό καθαρώς
  στρατηγικτΐς απόψεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Απριλίου
  (ίδ. ΰπηρεσΐα).— Τό αγγλικόν
  υπουργικόν συμβούλιον θά α¬
  ποδεχθή πιθανώτατα την ε¬
  φαρμογήν τής ύποχρεωτικήο
  θητεΐας άφ' ενός 'ινα ή Αγ¬
  γλία απαντήση είς την Γερ
  μανίαν ή όποία την κατηγο-
  ρεΐ δτι είνε διατεθειμένη νά
  υποβληθή είς δλων των είδών
  τάς θυσίας έκτός τής θυσίας
  των άνδρών της. Έξ άλλου
  την εφαρμογήν τής ύποχρεω-
  τικής θυσίας έπιβάλλουν οπου
  δαΐοι στρατιωτικαί λόγοι.
  ΑΝΑΓΚΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΪΪΑΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  τακοκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν
  εκ
  Ρώμης ότι ό αναχωρών εκείθεν πρε·
  ββευτής τής^ Μεγάλης Βρεττανίας λόρ
  δος Πέρθ επέδωκεν είς τόν Ίταλόν
  πρωθυπουργόν κ. Μουσολίνι επιστολήν
  τού κ. Τσάμπερλαιν.
  Ώς εγνώσθη είς την επιστολήν ταύ¬
  την ό Βρεττανός πρωθυπουργός δη¬
  λοί ότι ή Αγγλία θά αναγνωρίση τα
  ίταλικά συμφέροντα είς την Αλβανί¬
  αν έφ* όσον όμως καί ή Ιταλία εκτελέ¬
  ση πιστώς την άγγλοϊταλικήν συμ¬
  φωνίαν. Επί τοΰ ίτελευταίου τούτου
  σημείου ό κ. Τσάμπερλαιν είνε κατη¬
  γορηματικάς, αξιών άπό τόν κ. ΛΙουσο
  λίνι την άνεπιφύλακτον εφαρμογήν των
  όρων τής έν λόγω συμφωνίας.1
  Η ΑΡΤΙΑ
  ΟΧΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—■','Αγγέλλεται έκ τού
  έξωτερικού ότι ή οχύρωσις τού Γιβραλ
  τάρ άπό ξηράς καί θαλάσσης συνεπλη-
  ρώθη. Κατά τάς κρίσεις των είδικών ή
  οχύρωσις τού φρουρίου είνε ήδη τοιαύ
  τη α>στε νά καθιστα τούτο άπόρθητον.
  Έξ άλλου μέ τάς νέας έγκαταστάσεις επ*
  αυτού άντιαεροπορικής αμύνης καί τόν
  άνεφοδιασμόν τού πυροβολικού τού, τό
  Γιβραλτάρ είνε ικανόν νά εμποδίση
  τόν εΐσπλουν είς την Μεσόγειον μέγα-
  λων καί μικρών ναυτικών μονάδων.
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  Η ΕΦΑΡΜίίΗ ΤΗΣ ΪΗΟΧΡΕΒΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι την προσέχη
  Δευτέραν (αύριον) συζητεϊται έν Αγ¬
  γλία ή έφαρμογή τής ύποχρεωτικης θη¬
  τείας. Ή συζήτησις θά γίνη άπό τό
  αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον, αί
  δέ τυχόν ληφθηαόμ&ναι άποφάσιις θά
  άνακοενωθώσιν είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων πρός έγκρισιν.
  Ποΐοι συνοδεύουν τόν Μάρκοδιτς.
  Ή Άμερική και τό μέτωπον αμύνης.
  ΩΣΣΙΑ ΗΞΙΩΣΕ
  ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΙΙ
  ΙΛΗΣ ΣΥΝΕΙΗΙΙΙΙίΙΣ
  ΤΡ
  Η ΕΗΑΡΞ
  ΤΩΝ ΤΡ
  Σ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΩΝ
  ΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).ί—Καθ* ά τηλεγρα-
  φούν σήμερον έκ των εύρωπαϊκών πρω¬
  τευουσών ή Ρωσσία προκειμένου νά με
  τάσχη είς τό κοινόν μέτωπον αμύνης υ¬
  πέβαλεν ωρισμένας αξιώσεις άμα τή ε¬
  νάρξει των συνομιλιών μεταξύ των τρι
  ών επιτελείων δια τάς λεπτομερείας
  τής συμπήξεως τού μετώπου τούτου.
  Ώς λέγεται ή Ρωσσία ηξίωσε πλή¬
  ρη έπαναπύστασιν τής τριπλής συνεννοή¬
  σεως ώς ήτο καί κατά τό παρελθόν καί
  επί τή βάσει εύρέως σχεδίου άμοιβαί-
  ας συνεργασίας κ» Ι άμοιβαίας βοηθείας
  έν ώρα κνάγκης.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Άτιριλί-
  ου (Ιδ/ύτιηοεσία).,— Τόν Π-
  ουγκοσλσθον υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Μάρκοβιτς
  συνβδεύει είς τό έν ΒενετΙα
  ταξίδιόν τού δ πρεσβευτάς
  τής Γιουγκοσλαυία^ έν Ίτα-
  λ'α, ό Ιταλός έν Βελιγραδίω
  πρεσβευτής καί πολλοΐ άνώ
  τεροι ύπάλληλοι διαφόρων
  ύττουργείων.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 22 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ή «εφημερίς
  τής Ν Υόρκης» γοάφει σήμε
  ρον είς κύριον άρθρον δτι
  όποιαδήτΐοτε καί άν είνε ή α¬
  πάντησις τοθ Χίτλερ είς την
  Εκκλησιν τοθ κ. Ροθσβελτ, ή
  Άμερική θά συνεχίση υποστή
  ρίζουσα τα δημοκρατικά κρά
  τη είς τόν άγώνά των υπέρ
  τής διοργανουμένης ΰπ' αύ 1 ολίγον εΕς Μόσχαν έπιστρέφων
  Ι κατόπιν είς την θέσιν τού.
  των Λυύνης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22
  δπηρεσία).— Ό
  δίχθη σήμερον την πρωίαν είς
  ακρόασιν τόν Άγγλον Πρεσβευτήν
  Σέρ Έριχ Φίπς. Άργότεοον συν
  ειργάσθη μετά τού κ. Μποννέ δ
  οποίος έπιστρέφων είς τό Καί ντ'
  Όρσαί εδέχθη είς μακράν άκρό
  ααιν τόν Ρώσσον έν Παρισίοις
  πρεσβευτήν.
  —ΜΟΣΧΑ 22 Απριλίου (Εδ.
  δπηρεσία) — Ό έν ΛονδΕνψ πρε
  σβευτής των Σοβιέτ κ. Μοιίσχυ
  έφθασε χθές είς Μόσχαν καί ένη
  μέρωσε ευθύς την κυβέρνησιν τού
  επί τής πορείας των άγγλορωσ
  αικών διαπραγματεύσρων των
  διεξαγομένων είς τό Λονδίνον.
  Ό κ. Μαΐσκυ θά παραμείνη έπ'
  Απριλίου (ίδ. | ΒΟΥΔΑαΕΣΤΗ22Άπρ(λΕαυ(ίδ.
  κ. Νταλαντιέ έ υπηρεσί»). — Μεγάλη έπΐφυλακτι
  κότης τηρεϊται έκ μέρους των
  οδγγρικών κύκλων διά τα οδγ-
  γροσλοβακικά^έΊτεισόδια.
  Είνε βέβαιον πάντως δτι κα
  τηρτίαθη έπιτροπή ή έπο'α θά
  καθορίση οριστικώς τα σύνορα μ
  τ«ξύ των δύο γωρών.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Απριλίου ίδ
  υπηρεσία).— Ό.κ. Γκαφένκο άν
  χώρησεν έκ Βρυξελλων διά τό Κα
  λαί άπ' ϊπου θά μεταβή είς τό
  Λονδίνον.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 22 Απριλίου
  (Ε5. δπηρεσία).— Αί έορταί τής
  νίκης είς την Ισπανίαν άπεφασ
  αθη δπως γίνουν οριστικώς άπό
  14 ε"ως 15 Μαίου.
  1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΜΠΗΞΕ
  ΙΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΑΣΟΙΣΜ!
  ΑΠΑΣΚ9ΛΕΙ ΟΑΝΤΟΪΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑ
  ι
  Υ
  Υ!
  Ο ΜΙΑΧΑ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ' α τηλεγραφοΰν
  έκ Παρισίων ό τέως άρχιστράτηγος
  των κυβερνητικών έν Ισπανία Μιάχα
  αναχωρεί σήμερον έκ Γνλλίαςοιά τό Με
  ξικόν όπου θα έγκατασταθή.
  Ι ΟΕΛΟΥΝ ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ
  ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Ί. ΙΜεταξάν θέλουν συνοδεύ-
  ση είς Πελοπόννηβον οί ύπουργοί Γε¬
  ί Σδδό Έθή ί
  Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Ή άσθένεια τοθ συμπολί
  τού στρατηγοΰ κ. Κατεχάκη
  κράτει πάντοτε είς συνεχή
  συγκίνησιν ολόκληρον την κοι
  νωνίαν μας, καθώς καί τούς
  αλλαχού φίλους τού οΐτινες
  δι' άθρόων τηλεγραφημάτων
  δέν παύουν νά ζητοΰν καθη
  μερινώς πληροφορίας επί τής
  πορείας τής ασθενείας τού.
  Καί ή χθεσινή ήμέρα τοθ κ.'
  Κατεχάκη διέρρευσε δυσμενε-
  στέρα άπό άλλας προηγουμέ¬
  νας.
  Λόγω τής έπιδεινώσεως δέ
  τής καταστάσεως τοθ κ. Κατε
  χάκη αφικνείται σήμερον διά
  τής «Άκροπόλεως» ό γυναικά
  δελφός τού Διοικητής τής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος κ. Τσου
  δερός.
  η ς
  ωργίας,
  ί
  η ργ Γ
  Σιδηροδρόμων, Έθνιχής Οί
  κ*1 άρκεχοί ύφυπουργοί.
  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΥ&ΕΜΙΔΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙ!
  Δι' αποφάσεως τοθ χ. υπουρ-
  γοϋ τής Γεωργίας κατέστη υπο-
  χρεωτική διά τό τρέχον Ιτος ή
  καταπολέμησις τής εύδεμίδος τής
  αμπέλου επί εκτάσεως 2200 πε-
  ρίπου ατρεμμάτων συνεχομίνων
  φυτειων πάσης καΐηγορίας άμπέ
  λων καί σταφιδαμπέλου τής κτη-
  ματικής περιοχής τής Κοινότητος
  Αρχανών. Οί καλλιεργηταί, οί
  νομεϊς καί οί ιδιοκτήται των ένλό
  γψ φυτειών ΰποχρεοΰνται νά έκτε
  λέσουν έμπροθέσμους τάς εργα¬
  σίας τής καταπολεμήσεως συμμορ
  φούμενοι πρός τάς έκδοθησομέ·
  νας σχετικάς διαταγάς των άρμο
  δίων γεωργικώνδπαλλήλων οΐτινες
  θά μεριμνήσουν καί διά των έφο-
  διασμόν τούτων διά των άπαραι-
  τήτων φαρμάκων. Οί τυχόν άμι
  λοθντες ή παραβλέποντις νά έκτε
  λέσουν τάς εργασίας ταύτας αύτο.
  προαώπως θά ίπφαρόνωνται τα
  έργατικά ήμερομίαθια τα δποΐα
  ά«αιτηθ&ϋν προκϊΐμένου τό
  Γεωργ ι κό ν Ταμείον νά διατάξη
  την έκτέλΐαιν των έν λόγω έργα-
  αιδν υπο ιδικών των έργατών.
  Η ΕΗΙ9ΕΟΡΗΣ1Σ ΥΠΟ ΤΟΥ κ.
  ΤΟΗ ΤΜΗΜΑΤΟΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Κυβερνητικάς Έπίτ,ροπος τής
  Ε. Ο. Ν. κ. Άλ. Κανελλόπουλος
  αφιχθη ενταύθα χθές την 10 μ. μ.
  Την 10.45'π.μ. σήμερον θά μεταβή
  είς Μητρόπολιν δπως παραστη" είς
  την δοξολογίαν επί τ^ έπετείφ τής
  δνομαστικής εορτήςτής Α. Μ. τοθ
  Βασιλέως. Την 11. 30' θά παοα
  στή είς την καθορισθείσαν ήδη
  παρέλασιν στρατοθ καί όργανώ
  σεων.
  Την 4. 30' μ. μ. μετά την κα-
  τάθεσιν στεφάνου είς τόν άγνωστον
  στρατιώτην καί τό ήρώον θά έπι-
  θεωρήση την δύναμιν τής Ε. Ο.
  Ν. ήτις θά έχη παραταχθή κατά
  όμάδας αρχομένης άπό των προστη
  λίων τής Νομαρχίας μέχρι τοθ Ή
  ρώου.
  Μετά την λεπτομερή επιθεώρη¬
  σιν ό κ. Κανελλόπουλος θά όμι
  λήαη άΐτό τοθ εξώστου τής Νο-
  μαρχίας πρός τούς νέους καί τόν
  λαόν, έ οποίος θά ευρίσκεται συγ·
  χενορωμίνος είς την πλατείαν. Τό
  εσπέρας θά παρακαθήση είς γεθ-
  μα προσφερόμενον έκ μέρους τοθ
  Δήμου είς την Λέσχην Ηρακλεί¬
  ου. Την Δευτέραν 24 Απριλίου
  μεταβή πρός επιθεώρησιν των τμη
  μάτων Μαλεβυζίου βτά όποϊα έγ
  <αίρως θά ε'χουν συγκεντρωθή είς "Αγιον Μύρωνα. Τό άπόγευμα τής αυτή; ημέρας θά επισκεφθή τάς αρχαιότητάς τής Κνωσού. Τό εσπέρας θά παρατε- θη' γεθμα είς τα γραφεΐα τής ορ¬ γανώσεως έκ μέρους των άξιωμα τικών τής Ε. Ο. Ν. Την Τρίτην θά επισκεφθή τό Καστέλλι Πεδιά δος βπου θά ευρίσκωνται συγχεν- τρωμένα τα τμήματα τής άνατολι κης Πεδιάδος, κατά την διαδρο¬ μήν τού δέ θά έπιθεωρήση τό τμή· μα Σκαλανίου είς Σπήλια καί τα τμήματα τοθ πάλαι ου Δήμου Ά γιών Παρασχιών συγκεντρωμένα είς Πεζά. Μετά την επιθεώρησιν τοθ ' Καστελλίου θά μεταβή είς Βιάννον ποός επιθεώρησιν των τμη ματων Άρχαλοχωρίου χαί Βιάν¬ νου. Είς Αρκαλοχωρι θά συγ- κεντρωθώσι τα τμήματα δλων των γύρω χωρίων είς Βιάννον δέ ϊλης τής επαρχίας. Ή επιθεώρησις των ίλλων τμημάτων θά κανονισθή δ κ. Κυβερνητικάς Έπίτροπος θά μετά την άφιξιν τού ένταθθα. Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΊΌΥ Είς τό Πρωτοδικεΐον εγένετο χθές ή χλήρωαις των ένόρκων της ουνόύου τοΰ Κακουργιοώικείου ■Ηρακλείου μηνός Νοτίου. Έ κλπ ρώθησαν τακτικαί τού α' δωδεκαπ βΐ κ, μ. Αλ. Μαρκοδημη μρ τράκης, Έμμ. Φουντουλάκης, Γ. Τουπογιάννης, Χαρ. Λιαπάκης, Κων. Βαρβερακης, Λάζ. Φατοέας. Ήρακλ. Κοαμκδακης, Μιχ. Ιω, Ίατρκκης, Έμμ. Γ. Νερολαδά Κης, Νικ. Μαλλιαράκης, Κίμων Εΰ γβνής, Γεώρ. Β. Φουντουλάκης, Έμμ Ν. Μανδαλενακη;, Ζαχ η. Περάκης, Στ. Μ. Καρτεράκη;, Έ. £. Καστρινάκη;, Στ. Ν. Μάνθος, Κωνσ. Ά. Φανουράκης, Μ, Π, Πλεΰρης. Μιχ. Παπάζογλου, 'Ανα πληρωματικοί δέ οί μ, κ, Στυλ, Φιορακης, Στυλ. Κατβχάκη;, Άθ Άργυρός, Κ. Πολυχρονάκη;, 'Αλ Μιβτίλογλου, Ί. Κ. Κρασαοάκης, Νικ. Ά. Πΐκουλα;, Άφεντούλη; Ρκπίδης, Εύαγ. α«παδογιάννης, Γρηγ. Χατζηδάκης. Διά τό β' ύω δβΜβιημερον εκληρώβηο«ν τακτι Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΟΝ Σήμερον έορτάζει ώς γνωστόν την ετησίαν αυτού πανήγυριν δ σύνδισμος καφεπωλών Έρακλεί ου, την λειτουργίαν δέ αυτού θά τελίαη είς Αγ. Τίτον. κοΐ οί κ. κ Ί. Γ. Βασιλάκης, Άν. Ν. Καστρινάκη;, Μιχ. Καλογή ρου, Γ. Α. Παπαχατζάκης, Αθ. Λανέλλης, Στ.Μ/τουρλωτος, Γρηγ. Ζερβουδακης, Κϋάγ. Χριατοφορά' κης, 'Αλ. Σπαγγουλίδης, Έμμ. Γ Ζαχαριάδη;, Ευστρ. Δ. Καλιγέ ρη;, Π Φακιολάκη;, Γ. Μ, Τοα χάκη;, Έμμ. Ματζαηετάκης, Γ. ·| Ίατρακη;, Κωνστ. Κουβίδης, Ν 5ανθουδίδη;, Νικ. Γ, Καρέλληα' Ίιι. Γρυλλιωνάκης, Μάριος δ' Ζίη; καΐ άναπληρωματικοΐ οί κ Κ. Πλάτ. Ί, Χρονίδης, Ιω, Σακα λάκης, Έμμ. Φιορακης, Κων. Κ« νακακη;, Γ. Μ. Σφακιανάκης, Ά Ί, 'Ανδρουλάκης, Ιω, Χ, παπά χαριλάου, Νικ, ΐΊ,Καλυβιανάκης Έμμ, Ν. Χαριτβ,κης, Β«β, Λ, Εν φραίμογλου,'·1 ΑΘΗΝΑΙ 22 »Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν "ά τ ι αί προσπάθει¬ αι βυμπήξεως^ μηχανισμοΰ ίκανού νά προλάβη τάς έπιδρομάς των όλοχλη- ρωτικών κρατών άπασχολεϊ πάντοτε την Μεγάλην Βρεττανίας. Αί προσπάθειαι αυται συνεχίζονται έν Λονδίνω μετ* ιδιαιτέρας έπιμονής καί άποφασιστικότητος. Ο ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΒΑ ΜΕΤΑΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Μεταξύ των εύρω- παϊκών κύκλων σχολιάζεται "ευρύτατα τό ταξίδιόν τού ύπουργού των "Έξωτε ρικών τής Γιουγκοσλαυία^ κ. Μάρκο¬ βιτς είς τό Βερολίνον όπου μεταβαίνει έξ Ιταλίας καί δπου θά διεξαγάγη πο¬ λιτικάς συνομιλίας μετά των γερμανικών κύκλων. Η ΥΦΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΗ ΕΜΠΟΑΙΖΕΝ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΗΡΟΪΠΑΒΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λον¬ δίνου τελευταία τηλεγραφήματα ή ΰφε« σις ή όποία παρατηρείται είς την διε- θνή κατάστασιν δέν έμποδίζει την Αγ¬ γλίαν άπό τού νά συνεχίζη αόκνως τάς προσπαθείας διά την σύμπηξιν τού ένι- αίου μετώπου των είρηνοφίλων κρατών. Σχετικά πρός τάς τελευταίας ταύτας είνε καί τα σημερινά άρθρα τού ημιε¬ πισήμου άγγλικοΰ τύπου. « Ο ΑΗΑΧαΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού [άν ταποκριτού μας).—Ανεκοινώθη σήμε¬ ρον ότι την προσέχη Δευτέραν ανα¬ χωρεί διά Παλοπόννηαον ό πρωθυ¬ πουργός κ. Ί. Μετβξάς. Ώς γνωστόν > κ. Μεταξάς προτίθεται νά περιοδευ
  ση τάς κυριωτέρας πόλεις τής Πελο-
  ποννήσου.
  :ΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΕΒ&ΟΜΑ&ΟΣ
  ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ, Η ΑΙ[«1ΚΒ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουν ότι άναμέ-
  νεται έντός τής επομένης εβδομάδος
  ή άναγγελία τής υπογραφάς συμμαχί¬
  ας μεταξύ Αγγλίας καί Ρωσσίας.
  Ο ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται ότι
  ό κ. Γκαφένκο άναχωρήσας έκ Βρυξελ¬
  λων θά ευρίσκεται είς τό^ΛονοΙνον έν-
  τος τής σήμερον.