9720

Αριθμός τεύχους

114

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΚομμουνισμ,ός δέν είναι δημοκρατία. Είναι δικτα-
  ιορία τού προλεταριάτου. Είναι δηλαδή φασισμος
  μέ άλλο ό'νομα. Ό Έλληνικός λαός ομως είναι δημο-
  κρατικός.
  Τό Κ. Κ. Ε. οίσικα έλπίζει ότι θά κάμη δικές τού τίς
  ψηφους των δημοκρατικήν. Οί κάλπες δέν θαναι δυό,
  ϋάναι τρείς. Δημοκρατία, Βασιλεία, Κομμουνισμός.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ Τ Α Λ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4ρ. 4-55
  ---------------------------------------ΤγΙΛΕΦΩΠΛ: τυπογραφ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡγΤ!ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙίΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 114
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΜ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΙΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  λΠΟΧΠΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΩΗ Π Ο¬
  ΤΟΥ κ. ΠΡΠλΟΟΓΙΡΙΗΗΗ
  Ό Άποχωρών Κυβερνητικός Άντιπρόσωπος
  κ. Έμμαν. Παπαδογιάννης προέβη είς
  τιστηρίους δηλώσε[ς:
  »Άποχωρών τής υπηρεσίας,
  λόγω τής καταργήσεως τής κυ¬
  βερνητικάς ΆντιπροσωπεΙας,
  θεωρώ υποχρέωσιν μου νά έκ-
  φράσω δημόσιον έπαινον καί
  ευχαριστίας πρός τόν λαόν τής
  Άνατολικής Κρήτης, διά την έ-
  πιδειχθεΐοαν ΰπ' αύτοθ νομιμο-
  φροσύνην καί καρτερίαν είς τάς
  δυσκόλους στιγμάς τάς οποίας
  διήλθομεν- Εΐμαι άκόμη ύποχρε
  ωμένος νά εύχαριστήσω πάν¬
  τας έκεΐνους οΐτινες έβοήθησαν
  τάς προσπαθείας μου περΐ άνα-
  συνθέσεως των Δημοσίων ύπη-
  ρεσιών καί περί ανασυγκροτή¬
  σεως τοθ Κράτους καί άναστη-
  λώσεως τής έννοΐας αύτοθ έν
  τή περιφερείσ ταύτη καί Ιδία
  τάς Δημοσίας Αρχάς καί υπη¬
  ρεσίας, αΐτινες, πλήν έξαιρέσβ-
  ών τίνων, επέδειξαν κατανόη-
  σιν των περιστάσεων καί ειρ¬
  γάσθησαν φιλοτΐμως πρός τόν
  σκοπόν τοθτον.
  Είνε γνωστή είς πάντας ή ο(-
  κτρά κατάστασις την όποιαν ά
  φήκαν οί ΓερμανοΙ φεύγοντες,
  άπό πάσης πλευράς, καθώς επί
  σης δτι δέν υπήρχεν ή πειθαρχη
  μένη Κρατική δύναμις ήτις θά έ
  ξησφάλιζε την δννομον τάξιν,
  καί διά τουτο όφεΐλω νά έκφρά
  σω την Ικανοποίησιν καί χαράν
  μου, διότι κατά τό διάστημα
  τής ύπ' έμοθ διαχειρίσεως τής
  Κυβερνητικής ΆντιπροσωπεΙας
  αί Κρατικαί υπηρεσίαι έπανεΰ
  ρον, δσον αί περιστάσεις επέ¬
  τρεπον, την εΰρρυθμαν λειτουρ¬
  γίαν των καί ή τάξις έτηρήθη.
  Είς τό σημείον αΰτό όφείλω νά
  έξάρω τόν πατριωτισμόν τοθ
  ΚρητικοΟ ΛαοΟ καί Ιδιαιτέρως
  την άνυπολόγιστον συμβολήν
  των γενναίων άνταρτών μας,
  οΐτινες μέ αυτοθυσίαν καί γεν-
  ναιοψυχίαν έξησφάλισαν την
  ησυχίαν καί γαλήνην τοϋ τόπου.
  Έθνική πράγματι εύγνωμο-
  σύνη όφεΐλεται είς τάς ένό-
  πλους άνταρτικάς όμάδας, διά
  την έν γένει Έβνικήν δράσΐν
  των ήτις άπέτρεψεν τόν κίνδυ¬
  νον τής άναρχίας καί τάς φρι-
  καλεότητα τοθ έμφυλίου ητολέ-
  μου, ώς ατυχώς σονέβη είς
  άλλα τής Μητρός Ελλάδος
  μέρη.
  Είς την περίστασιν αυτήν ή
  Κρήτη μέ την διακρίνουσαντόν
  Λαόν της θετικότητα καί όρθο-
  φροσύνην έκαινοτόμησεν άκο-
  λουθήσασα. ούχι συμπτωμετι·
  Κώς. άλλά κατά παράδοσιν,
  Άνατολικής Κρήτης
  τάς κάτωθι άποχαιρε-
  τόν ωραίον δρόμον τόν οποίον
  άπ' αρχαιοτάτων χρόνον έχά-
  ραξαν οί πρόγονοι ημών, συγ-
  κρητιζόμενοι καί συνενούμενοι
  πρό τοϋ έξωτερικοθ έχθροθ.
  Ή τιμή αυτή άνήκει είς όλό
  κλήρον τόν Κρητικόν λαόν καί
  έξασφαλίζει είς αυτόν εξαιρε¬
  τικήν θέσιν μεταξύ δλων των
  Έλλήνων παρέχουσα είς αυτόν
  εθλογον την προσδοκΐαν δτι
  καί ή Έλληνική Κυβέρνησις καί
  οί Μεγάλοι ημών Σύμμαχοι, οί
  τίνες παρακολουθοθν μετά προ
  σοχής την νομιμοφροσύνην τού
  ΚρητικοΟ λαοθ θά παράσχουν
  δλα τα άπαραίτητα μέσα, έν
  τώ μέτρω τοθ δυνατοΰ καί έν-
  τός των άπαραιτήτων χρονικών
  όρίων διά την έπούλωσιν των
  πληγών καί διά την πληρώσιν
  των άναγκών.
  "Εργον ημών υπήρξε νά έ-
  πιδιώξωμεν ώστε διά τό παρόν
  νά πληρωθοθν αί άμεσοι άνάγ
  και τοϋ λαοϋ μας, αί άνάγκαι
  διατροφής, ύποδήσεως καί έν
  δύσεως. Καί εύτυχώς Ιμπρα
  κτον έ'χομεν τάς ημέρας αύτάς
  την εκδήλωσιν των Συμμαχικών
  διαθέσεων διά τής έκφορτώσε-
  ως είς τόν λιμένα μας καΐ τής
  διανομής είς τόν λαόν ίκανων
  ποσοτήτων τροφίμων καί άλλων
  είδών πρώτης άνάγκης, καί διά
  τής επικειμένης έκφορτώσεως
  είς τόν λιμένα μας καί τής δια
  νομής είς τόν λαόν ίκανών πό
  σοτήτων τροφΐμων καί άλλων
  εΕδών πρώτης άνάγκης. καί διά
  τής επικειμένης έκφορτώσεως
  καί άλλων τοιούτων.
  Άλλά έν τή αντιλήψει δτι
  κάποτε ή Συμμαχική βοηθεία
  θά σταματήση,παρεχομένη, πρός
  δέ δτι δέν είνε δυνατόν νά έ-
  παρκέση διά την πλήρη έπούλω
  σιν δλων των πληγών τοθ πολέ
  μου καί διά την θεραπείαν δ
  λων των άναγκών τοθ λαοΰ
  καί δτι Ενεκα τούτου έπιβάλλε
  τσι ή ταχυτέρα οίκονομική άνα
  συγκρότησις καί ανάρρωσις τής
  χώρας διά νά δυνηθή αυτή έν
  καιρώ νά αύτοβοηθή καί νά αύ
  τοσυντηρηθή, άπό τής πρώτης
  στιγμής, επεδόθημεν, παράτάς
  δυσχερείας των σημερινον πε¬
  ριστάσεων είς την μελέτην τοθ
  αίκονομικοθ προβλήματος τής
  νήσου καί έμπεριστατωμένας
  μελέτας έχομεν θέση ύπ' δψιν
  τής Κυβερνήσεως άφορώσας δ-
  λους τούς κλάδουο τής οικονο¬
  μικάς ζωής της Μβγαλονήσου
  μέ σκοπόν την ενίσχυσιν δλων
  των πηγών δι' ών πρόκειται νά
  αυξήση ή Έθνική παραγωγή.
  Έζητήσαμεν ενίσχυσιν τής
  Γεωργικής παραγωγής καί εί¬
  ναι εύτύχημα δτι την στιγμήν
  αυτήν διανέμονται καλλιεργη
  τικά δάνεια. Έζητήσαμεν Αι
  μάσματα, θείαν, χαλκόν, σπό
  ρους, άροτριώντα κτήνη κ.λ.π.
  διά τάς ανάγκας τοθ Γεωργι
  κου κόσμου καί πάντα λόγον
  έχομεν νά ελπίζωμεν δτι αί
  περί τούτων ύποσχέσεις καί μέ
  ριμναι των Συμμαχικών Άρ-
  χών θά έκπληρωθοθν.
  Προετείναμεν την εξαγωγήν
  τής σταφίδος, των χσρουπί
  ών καί λοιπών έξαγωγίμων εί¬
  δών καί γνωρίζομεν δτι σο
  βαρώς μελετάται καί τό ζή-
  τημα τουτο.
  Είσηγήθημεν την οικονομικήν
  ενίσχυσιν τής βιομηχανίας, τοθ
  έμπορίου καί τής βιοτεχνίας καί
  τό ζήτημα ανοικοδομήσεως πό¬
  λεων καί χωρίων καί τής άνα·
  κατασκευής των καταστραφει-
  σών όδών καί γεφυρών ετυχε
  Ιδιαιτέρας άπασχολήσεως καί
  μερίμνης ημών. 'Ηλπίσαμεν δ
  τι διά τής επιλύσεως των ζή
  τημάτων τούτων άντιμετωπί-
  ζεται κατά ριζικώτερον τρό
  πον τό ζήτημα τής άνεργίας
  των έργατών.
  Σχετικαί έμπεριστατωμέναι
  έκθέσεις ευρίσκονται είς χεί¬
  ρας των αρμοδίων υπουργείων
  καί των Συμμαχικών Όργανώ
  σεων ΕΜ—ΕΛ καί ΟΥΝΡΑ.
  Όφείλω χάριτας είς τούς βο
  ηθήσαντάς με είς τό δυσχερές
  έργον τής περισυλλογής των
  απαιτουμένων στοιχείων καί
  τής συντάξεως των μελετών,
  έκθέσεων καί είσηγήσεωντού¬
  των, αΐτινες εΐμαι βέβαιος δ-
  τι θά άποτελέσουν την βάσιν
  πάσης σοβαράς προσπαθείας
  διά την αναγέννησιν καί ανα¬
  δημιουργίαν τής πολυπαθοϋς
  μαρτυρικής καί ήρωϊκής Κρή¬
  της τής οποίας τα μαρτύρια
  επί τέσσερα συναπτά ετη έκ
  τοΰ πλησίον παρηκολούθησα.
  Άποχωρών ήδη τής έπισή
  μου διαχειρίσεως έξουσίας ό¬
  φείλω νά παράσχω διαβεβαί¬
  ωσιν πρός δλον τόν Κρητικόν
  λαόν δτι δέν θά παύσω ου¬
  δέ επί στιγμήν ένδιαφερόμενος
  διά τάς ανάγκας τού καί διά
  τάς έκ τοθ πολέμου πληγάς
  τού μέ ζέσιν καί μέ ζήλον καί
  δτι Ιδιαιτέραν προσπάθειαν θά
  καταβάλ.ω διά την εξυπηρέτη¬
  ν δλων έκείνων μέ τούς ό-
  ποΐους μέ συνέδεσε τό δραμα
  τής ύπερτριετοθς δουλείας, ου-
  νιστών πρός δλους σεβασμόν
  πρός τούς "Αρχοντος καί πρός
  τούς Νόμους τοθ Έλευθέρου
  ημών πολιτεύματος.
  ΕΞΕΤΕΠΕεθΗ
  Ο
  τΗτο μεμυημένος είς την δο-
  λοφονικήν απόπειραν κατά
  τοϋ ΧΙτλερ
  Άπό την τελευταίαν έβδομαδιαΐαν
  έκδοσιν τοϋ «Μάντσεστερ Γκου-
  άρντιαν» παραλαρβάνομεν τό κά¬
  τωθι ενδιαφέρον άρθρον τοθ δι-
  τΐλωματικοθ ά^ταίποκριτοΰ τού:
  Όταν ό Χ1τλ£ρ κατά τόν έτή
  οίον πρός τούς όπαδούς τού
  λόγον άνεφέρθη είς τα γεγονό¬
  τι τής 20^ς Ιουλίου, Ιαχυρίαθη.
  δτι «ή βόμβα έξερράγη πέντε
  βήματα μοκρυά τού». Άλλά ή
  έξακρΐβωσις των γεγονότων
  διαπιστώνει δτι ή ίστορία τοθ
  Χίτλερ είναι ατιλοθς μύθος. Ή
  βόμβαπράγματιέξερράγη, άλλά
  ό ΧΙτλερ άπουσΐαζετήν στιγμήν
  εκείνην άπό τό γραφείον τού
  συνεργαζόμενος μέ τούς στρα-
  τηγούς τού είς τό τΐαρακεΐμενον
  «γραφείον των χαμτών». Ή ά-
  πόπειρα έλαβε χώραν βίς τό
  Ταουρόγγεν τής Άν. Πρωσσίας
  δπου ευρίσκετο τότ.ε τό Γενικόν
  Στρατηγεΐον τοΰ Φύρερ.
  Ό υπό τό γραφείον τοΰ Χίτ¬
  λερ τοποθετήσας την βόμβαν
  κόμης Σταούφενμπεργκ κατώρ¬
  θωσεν έν συνεχεία νά φθάση,
  είς τό Βερολίνον ο/καυ δμως διε
  πίστωσεν ότι τό κλειδί τής συ·
  νωμοσίας άρχηγός των μετόπι-
  σθεν στρατηγός φόν Φρόμμε,
  εΐχε παραβή τάς ύποσχέσεις
  τού. Ό φόν Φρόμμε είχεν άνα
  λάβει νά εκδώση διαταγάς πρός
  όλας τάς στρατιωτικάς φρου-
  ράς τής *νύστρΙας καί τής Γΐρ-
  μανίας, δπως συλλάβουν τοος
  πιστούς πρός τό καθεστώς καϊ
  άναλάβουν ύπευθύνως την αρ¬
  χήν. Έν τή πραγματικόΐητ.1 ό
  στρατηγός ίατειλε τήνέν λόγω
  διαταγήν είς τινάς μόνον φρου
  ράς τοθ Βραδ,εμβούργουι καί,
  τής Βιέννης, άλλ' ευθύς κατό
  πιν απώλεσε τό θάρρος τού καί
  δέν έκαμε τό ίδιον διά τό μέγα
  λύτερον μέρος τοθ στρατοό κσί
  των φρουρών τοθ έσωτερικοθ.
  Τα άποτελέσματο; υπήρξαν
  καταστρεπτικά. Είς την Αύστρί-
  αν, παρά τό περιωρισμένον των
  διαταγών τό πράγμα διεδόθη.
  Μαχαι έλαβον χώραν έν Βιέν
  νη καί τό αύστριακόν κίνημα
  άντιστάσεως έπεξετάθη σχε-
  δόν είς όλόκκληρον την χώ
  ραν. Ουδέποτε ίσως, κίνημα
  άντιστάσεως υπέστη μίαν τοι¬
  αύτην τιμωρίαν οίαν υπέστη ή
  Αυστρία άπό τής 27ής Ιουλίου.
  Εκτελέσεις έλαβον χώραν είς
  ΛΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μαρτίου
  Ε1ΙΑΣΤΕ·'.'
  Καθώς όλος δ κόαμος ^ζ
  άπό τής άρ-χής τής άπελευθερώ
  σεώς μας συνεστήθη, είς την πόλιν;
  μας τό Γραφείον Α. Ι. 8. μέ α*ο·
  πόν νά έξυπ η,ρετήσϊ) τό κοινόν έκ-
  δίδον δελτία βίδή,σεων καί πά
  ραθέτον πλουσίαν συλλογήν
  είκόνων καί περιοδικών.
  Τό εύχαριστώ πού άξίζει είς ιόν
  Διευθυντήν τοϋ ως άνω γ^Λφεί-
  ου καί στά προσωπικόν γενικώς
  τό εξέφρασαν μερικοί ή ένας, δέν
  ξέρομενπόσοι,μέ μιά... μεγάλη χ«ι·
  ρονομία, κλέβον,τας τή στρα>τιω^
  τική ματοσυκλέττα τής ύπηβεσίας
  Α. Ι. 8. γιά νά δϊίξο.υν άκόμη,
  μιά φορά στούς συμμάχους μας
  ί ϊ!
  ποιοί εϊμαστε
  !!
  μεγίστην κλίμακα. Χιλιάδες
  αύστριακών πατριωτών έχααον
  την ζωήν των, είναι δέ αμφί¬
  βολον εάν μικράς μόνον π.ωρήν
  τοϋ κινήματας έκέζησε των τρο
  μερών διώξεων .αί ^οποίαι ε¬
  πηκολούθησαν. Είς την Γερμα¬
  νίαν έξ άλλου αί συνέπειαι τοΰ
  κινήματος—τής τελευταίας ί¬
  σως προσπαθείας των άξιωμα
  τικών τοθ αύτοκρατορικΛθ ατρο
  τοΰ νά περισώσουν την μεγάλην
  Γερμανίαν καί την πολεμικήν
  γερμανικήν δύναμιν—δέν ήσαν
  ολιγώτερον σοβαραί.
  Ένας άπό τούς —λεον ση-
  μαντικούς παράνοντας ε(ς την
  Νότιον Γερμανίαν, ό Ρόμμελ
  ό φυσΐΜός στρατιωτικός ήγτΐτης
  τής Βαυαρίας καίτοι δέν εΐ·
  χε λ,άβει μέρος είς την ,συνω-
  μοσίαν, εΐχεδώσβι είς τόν σΐρα
  τάρχην φόν Βιτσλέμκεν την ευ¬
  χήν τού καί την υπόσχεσιν ου-
  νεργασΐας, έν ή περηΐτώσει τό
  κίνημα επετύγχανε. Μόνον την
  15ην Όκ,τωβρίου ή Γερμανίβ α¬
  νήγγειλεν τάν θάνατον τοΰ Ρόμ
  μελ ώς άποτέλεσμα έχθρικΤ)ς
  άεροπορικη^ς έπιδρομής. *Η γι·
  γαντιαΐα δίκη τής έξολοθρεύαε· ι
  ως δλων έκείνων οί όιιοΐοι ή¬
  σαν διατεθειμένοι νά δεχθοθν
  την παράδοσιν, φαίνεται &τι
  V
  '
  χει ήδη συντελεσθή καίτοι ύπάρ ,
  χούν μερικοί οί όποΐοι ταατεύ- ^
  ουν δτι ή^παλαιά στρατιχοτική
  Γερμανία δέν εΤπε άκόμη τητι
  τελευταίαν λέξιν.
  Ή άξία τοθ Χίτλβρ διά τό
  κεθεστώς είναι άμεσος. ΟΙ Γβρ. -
  μανοί δέν δύνανται επί μακρόν
  νά αποθνήσκουν διά τή·ν Γερ¬
  μανίαν, έτι δέ περισσότερον
  διά τόν Χίμλερ, Γκαϊριγκ καί
  Γκαΐμπελς, άλλ' οί φανατικαί
  έθνικοσοσιαλισταΐ οί όποΐοι προ
  εκάλεσαν τόν -όλβμον, θά ά-
  ποθάνουν διά τόν ΧΙτλβρ.
  ΕΤμ1 ύπέρήφανη γιά σάς. ΣάνΙ
  δλα τα παιδία μου πού πέντ'Ι
  ££ νιλιάδεο νοόνια τώοα. υέΙ
  Κι' άττ' τή χαρά μας, ξεχ'νοΰμε 7ης ^τΛαβιάς τόν τΐόνο'.'"
  Δυό λευτεριές μπροστά σχδν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
  Ι Ημέραι παρουσιάσεως τώνϊκά
  Ι ΚΓΐτπιηιι&·υί.·ν έκ- τηιΐ Ν/μι/->Γ> Ι
  ττ/-»<->Λτ/-ι,ιιλτ,
  των συμπο
  ρων εξαγωγέων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρβχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μαρτίο» 1943
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΤΩΛΗΤΑΙ
  Ή Διοίκησις Χωρ)κή"ς Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί δτι συμφώνως
  πρός Ιοχύουσαν άστυνομικήν
  διάταξιν, άπαντες οί έξασκοθν
  τες τό έπάγγελμα πλανοδΐου
  μικροπωλητοϋ, υποχρεούνται νά
  έΦοδιασθώσι δι' άστυνομικής α¬
  δείας, ήτις θά χορηγεϊται κατό¬
  πιν αίτήσεως τοϋ ένδιαφερομέ-
  νου ύποβαλλομένης" είς τό εν¬
  ταύθα Αστυνομικόν Τμήμα. Είς
  την αίτησιν θά έπισυνάπτεται
  βεβαΐωσις τής Οίκονομικής Έ-
  φορεΐας, δτι υπέβαλεν δήλωσιν
  περί τοθ έπαγγέλματός τού.
  Επί πλέον οί έξασκοΰντες τό
  έπάγγελμα τοΰ μικροπωλητοθ
  τροφΐμων θά έπισυνάπτουν καί
  βεβαίωσιν τοθ ΎγειονομικοΟ
  Κέντρου δτι δέν πάσχουν έκ με
  ταδοτικής νόσου ή μολυσματι·
  κης.
  Οί ένδιαφερόμενοι όφεΐλουν
  δπως έντός 15 ημερών άπό σή¬
  μερον έφοδιασθώσι διά των έν
  λόγω άδειων, καθ* δσον μετά
  τό πέρας τής προθεσμίας ταύ¬
  της, οί μή έφοδιασμένοι δι' ά-
  δειών θά διώκωνται επί παρα¬
  βάσει τής άνω άστυνομικής δια¬
  τάξεως καί θά άπαγορεύεται
  είς αύτοΰς τοθ λοιποθ ή έξάσκη
  σις τοθ έπαγγέλματός τούτου.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚαλοΟνται τα μέλη τοΰ Συλ-
  λόγου Πολυτέκνων Γονέων Νο
  μοό Ηρακλείου είς Γενικήν Συ¬
  νέλευσιν την 11η ν Μαρτΐου
  1945 ημέραν Κυριακήν ώραν 8
  π. μ. Εως 2 μ. μ. είς τα γραφεϊα
  τοθ Συλλόγου όδός Χάνδακος
  αριθ. 52.
  Θέματα:—Αρχαιρεσίαι.
  Τα μέλη πρέπει νά έχωσιν
  έκπληρώσειτάςύποχρεώσεις των
  πρός τόν Σύλλογον.
  Ή Γενιχή Συνέλευσις αυτή
  είναι δευτέρα καί θεωρεϊται έν
  άπαρτία μέ όσαδήποτε μέλη
  προσέλθουν,
  Ύποψηφιότητες δηλώνονται
  είς τα γραφεΐα τού Συλλόγου
  μέχρι τής 10—3—45 ημέραν
  Σάββατον πρός κατάρτισιν τοθ
  σχετικοΰ πίνακος.
  Έν Ηρακλείω Μαρτίοό 1945
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ΚΟΙΝΟΗΙΚΜ
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡ,ΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ.
  Μιχ. Ι. Αλεξάκης δικηγόρος καί ή
  δν'ις Λέλα Γ. Λουμτιοονη ϊδωσαν
  άμριβαίαν υπόσχεσιν γάμου έν Νε¬
  απόλει. '
  Τούς ευχόμεθα ταχείαν την στέ¬
  ψιν.
  —Εμμανουήλ Σαμαράκης, δνΐς
  Χρυσοϋλα Κ. Σηφάκη έ'δωσαν α¬
  μοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  —ΓΊΪκος Χταφυλάκης βιομήχανος
  Λέλο Καμβύση ηρραβωνίσθησαν έν
  Αθήνας , την 27ην παρελθόντος.
  θερμά συγχαρητήρια Ε- Χ· καί Μ.Μ.
  ΘΡ.ΗΜΚΤΚ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογευματινή ώρα 6.30
  μ, μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ-
  ναϋ «Ό Πυργος των Φαντασμά-
  των>.ΤάςΚυριακάς απογευματιναί:
  2.30', 4.30', 6.30'. Βραδύνη ω-
  ρα 9 μ. μ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
  Αύριον Σάββατον μία πρωτοφα
  νής εύκαιρία γιά την πόλι μας.
  Στό κατάστημα «Β. ΚΟΥΤΗ»
  ΡΑΜΠΕΣ (Μεϊντάνι).
  Θά πωληθοΰν 100 ζεύγη πα-
  πούτσια μέ 50 ο)ο έκπτωση. Μό
  νόν γιά 10 μέρες Πλουσία συλ·
  ΐλογή χρωμάτων καί σχεδίων. Μην
  παραλείψε·τε νά έπισκεφτήτε τό
  Κατάστημα Β. Κούτη στό Μεϊν¬
  τάνι.
  ΕΙΝΕ ΓηΐΜ3~
  Σήμερον «Ματωμένη Μπαλα-
  λάϊκ»», έργο Ρωσσικής υποθέ¬
  σεως. Σέ δύο παραστάσεις δ—7
  καί 7—9 καθημε.ινώς.
  ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
  10 ΜΚΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  ίί
  Η
  Έβδομαδισϊα πολιτική—κοι-
  νωνική *αί πνευματική έπι-
  θε'ώρηση.
  Διευθύνεται άπό συντακτική
  Επιτραπή.
  ο: ^ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
  Γ. ΚΑΛΟΚΒΙΡΙΝΟΣ
  16 Μεγάλες Σελίδες Δρχ. 60
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δεχόμεθα άλευρα λευκά πρός κα
  τασκευήν ζυμαρικών μέ Γτούς αύ-
  τούς ώς καί πρότερον δρους μέ·
  χρι τής 10ης ΊουνΙου.3
  Διεύθυνσις 'Εργοσ. *Ζυμαρικών
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ειδοποιούμεν την άξιότ. πελατεί¬
  αν μας δτι τό Βουλκανιζατέρ
  Στυλ. Μαυράκι όδός "Έβανς 28
  (όπισθεν κρεοπωλείων) έπανήρχΐσε
  τάς εργασίας τού.
  'Επισκίυάζονται έλαστικά έξω·
  τερικά καί άεροθάλαμοι αυτοκί¬
  νητον καί ποδηλάτων. 'Εργασία
  ήγγυημένη μέ ύλικά αρίστης ποιό¬
  τητος.
  Άγοράζονται καί πωλοϋνται έλα
  στικά μεταχειρισμένα καί μή.
  Διαθέτει βαλβίδας καπάκια, βε.
  λόνας, ύγρά φρένων ώς καί σαμ-
  κρέλλας ποβηλάτων ιδίας κατα-
  οκευής.
  Τιμαί λογικαί.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συνελεύσεως Συνδέσμου
  Παντοπωλών Ηρακλείου
  Καλούμεν Γενικήν Συνέλευσιν
  την προσέχη Κυριακήν Ιΐην τοΰ
  μηνός Μαρτίου καί ώραν 9ην πρω'ι
  νήν έν τή αίθούστ) τού Έπαγγελ-
  ματικού καί Βιοτεχνικού Έπιμελη
  τηρίου.
  Μέ θέματα:
  Ή 'παραίτησις τοΰ Προέδρου
  Εύάγγέλου Κωνσταντουλάκη, ή α¬
  νάδειξις νέου τοιούτου συμφώνως
  τφ άρθρψ 14 τοΰ καταστατικόν.
  Καί διάφοροι άλλαι άνακοινώσεις.
  ό άντιπρόεδρος
  Ν. Αλεξίου
  ό Γενικός Γραμματεύς
  Ν. Καρανικολάου
  ΚΑΦΦΕ—ΟΥΖΕΡΙ
  Η ιΜΕΓΗΛΗ ΕΛΛΚΣ
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη
  Βορειοδυπκώς τού^Κομπλέντς.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΜΟΝ: Τε-
  θωρακισμένη φάλαγξ τής 3ης
  Άμερικσνικής Στρατιας έφθασε
  τόν Ρήνον βορειοδυτικώς τού
  Κομπλέντς. Οί Άμερικανοί προ
  ήλασαν 100 χιλιόμετρα είς διά-
  στημα ολιγότερον των 60 ώρών.
  Χθές ευρίσκοντο 20 χιλιόμετρα
  μακράν τής πόλεως.
  Ή 1η Άμερικανική Στρατιά
  πλησιάζει τόν Ρήνον νοτίως τής
  Κολωνίας καί άπέκοψεν την ο¬
  δόν πρός την Μπόν παρεμποδί-
  ζουσα ούτω τοΰς Γΐρμανούς
  νά φθάσουν είς την γέφυραν
  τής Μπόν τής μόνης όδοθ δια-
  Φυνίΐο των
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ «ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Τα υπό τόν Στρατάρχην^Ζούκωςρ
  Στρατεύματα έφθασαν την Βαλ^
  τ·κήν βορείως τοΰ λιμένος τοϋ
  Στιττίνου άποκόψαντα ούτω την
  επικοινωνίαν τής πόλεως μετα
  τής θαλάσσης Κατά Γερμανικάς
  πληροφορίας οί Ρώσσοι έπανέλα-
  βον επίθεσιν είς τόν τομέα ^ τού
  Κεστρίν έναντι τού Βερολίνου.
  Ή πρός τό Ντάντσιγκ προέ-
  λασις εσημείωσε καί νέα κέρδη.
  Κατελήφθη τό Στάρογκαρντ 45
  χιλιόμετρα έκ τής πόλεως.
  Είς τα ^Καρπάθια κατελήφθη
  ή Μπάνσκα Σταβίνικα 130 χι¬
  λιόμετρα έκ τής Μπρατισλά-
  βας.
  Είς την Ούγγαρίαν άπεκρού
  σθησαν Γερμανικαί άντεπιθέ-
  σβις παρά την λίμνην Μπά·
  λατον.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή 5η στρατιά προ
  ήλασε 10 χιλιόμετρα έντός 3η.
  μέρου επί των όρέων δυτικώς
  τής όδοθ Βολωνίας — Πιοτό
  για.
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
  Περί ενοικιοστασίου
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου.— Ό "Υ
  πουργός τής Δικαιοσύνης κ. Κο
  λυβάς, συνειργάσθη τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας άπανειλημμένως
  μετά τού Γεν Γραμματέως τοθ
  Ύπουργείου τού καί τοθ Ιΐίσαγ
  γελέως καί τοΰ Άντισαγγελέ-
  ως τοΰ Άρείου πάγου διά την
  τελικήν διατύπωσιν τοθ νέου ε¬
  νοικιοστασίου. Τουτο θά είνε
  έτοιμον έντός τής εβδομάδος.
  Πληροφορούμεθα δτι τα νέα
  ένοίκια των οίκιών παραμένουν
  τα αύτά μετά τοθ Όκτωβρίου
  τοθ 1940. διπλασιάζονται δέ τα
  ένοίκια των καταστημάτων. Οί
  Δημόσιοι καΐ οί ίδιωτικοί ύπάλ-
  ληλοι, οί στρατιωτικαί, οί συν
  ταξιοΰχοι, οί άνάπηροι καί οί
  δικηγόροι θά καταβάλλουν τό
  ήμισυ τοθ προπολεμικοθ. Είδι
  κσί εύεργετικαί διατάξεις περι-
  λαμβάνονται είς τό νέον ένοικι
  οστάσιον διά τούς ιδιοκτήτας
  των οποίων τα άκίνητα είχον έ
  πιταχθ{) υπό των άρχων κατο-
  χής καί διά τούς βομβοπλή
  κτους.
  Ή φορολογία τοϋ οίνου.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ανακοινούται
  δτι δι' αποφάσεως τού Υπουρ
  γοθτών Οικονομικόν καθωρί¬
  σθη ό φόρος καταναλώσεως
  επί τοθ καθ" άπαν τό Κράτος
  άποταμιευομένου οίνου καί
  γλεύκους...
  ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ|τών στρατι¬
  ωτικών.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου.— Τό 7ον
  γραφείον τοΰ γενικοΰ έπιτελεΐου
  στρατοϋ προκειμένου νά συμπλη
  ρώση τα στοιχεΤα αύτοϋ επί των
  άπω 5ης Μαΐου 1941 καί μέχρι σή
  μερον άπωλειών στρατιωτικών
  στρατοϋ ξηράς, πσρακαλεΤ πάν-
  τα γνωρΐζοντα επισήμως απώλει¬
  αν τίνα στρατιωτικοϋ δπως άνα-
  φέρει ταύτην είς την πλησιέστε¬
  ρον στρατιωτικήν ή άστυνομικήν
  αρχήν.
  Πληροφορούμεθα ότι παρατη-
  ροΰνται άταξίαι καί δημιουργοΰν
  ται παράπονα διά τάς υπό τοΰ
  Προέδρου τής κοινότητος Καστελ-
  λίου διανομής σίτου καί λοιπών
  τροφίμων. Έζητήσαμεν πληροφο
  ρίας καί θά επανέλθωμεν άν ε!·
  είναι βάσιμα τα άναφερόμενα,
  Διαδήλωσις είς τάς Αθήνας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαρτίου.—Έκ¬
  τακτον στρατιωτικόν ανακοινωθέν
  έξ Ελλάδος άναφέρει ότι συγκρού
  σεις έλαβον χώραν μεταξύ διαδη
  λωτών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοϋ πληθυ
  σμοϋ. Τριακόσιοι Έλασΐται επέ¬
  δειξαν προκλητικήν στάσιν τρα-
  γουδώντες καί σχολιάζοντες πολι
  χΐκά γεγονότα.
  Ή άστυνομία επεμβάσα απεκα¬
  τέστησε την τάξιν. Είς έκ των δια
  δηλωτών εφονεύθη καί 4 έτραυμα
  τίσθησαν. Ένεργοΰνται αύστηραί
  άνακρίσεις.
  Ήνέα Γιουγκοσλαυϊκή
  Κυβέρνησις
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου.—Είς την
  Γιθυγκοσλαυΐαν εξελέγη νέα Κυ¬
  βέρνησις μέ πρωθυπουργόν τόν
  Στρατάρχην Τΐτο καί υπουργόν
  των Εξωτερικών τόν Δρα Σούμ-
  πασιτς.
  Ή δράσις τής Σομμαχικής
  άεροπορίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαρτίου.—
  Χθές ή Διοίκησις Βομβαρδιστι
  κων έστειλε πλέον των 1250
  άεροπλάνων εναντίον τής Γερ-
  μανίας. Κύριοι στόχοι υπήρξαν
  τό Ντεσάου, βάσις άνεφοδια
  σμοΟ τοθ άνατολικοθ μετώπου
  καί διϋλιστήρια πετρελαίου ίίς
  Χάρμπουργκ καί Χάΐνε. Διά
  16ην κατά συνέχειαν νύκτα έ-
  βομβαρδίσθη τό Βερολίνον. Έ-
  πίσης 'ή Σοβιετική άεροπορία
  ένεργοθσα πτήσεις είς την Βαλ-
  τικήν έβύθισε 3 Γερμανικά με·
  ταγωγικά. Ή συμμαχική άερο¬
  πορία επετέθη εναντίον πλοί-
  ων είς Σκαγεράκη καί Κατε-
  γάκη.
  Έτερματίσθη ή πολιτική
  κρίσις είς Ιταλίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαρτίου.— Ή
  πολιτική κρίσις είς την "Ιταλί¬
  αν κατόπιν τής δραπετεύσεως
  τοϋ στρατηγοϋ Ροάτα λέγεται
  δτι έτερματίσθη. Εξελέγη έπι-
  τροπή εκκαθαρίσεως καί θά
  παραμείνη είς την αρχήν ή Κυ¬
  βέρνησις συνασπισμοθ. Ή Ι¬
  ταλία έπανέλαβε τάς διπλω¬
  ματικάς της σχέσεις μέ την
  Τσεχοσλοβακίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8.- Ό κ. Άτλυ έ-
  3ασεν είς Βρυξέλλας δπου
  θά συζητήση, μετά των αρμοδί¬
  ων Βέλγων τό ζήτημα τοθ άνε-
  φοδισσμοθ τής χώρας.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου.—Ά·
  νηγγέλθη έκ τοϋ Λονδίνου δτι
  είς τόν κ. Λήπερ Βρεττανόν έν
  Ελλάδι Πρεσβευτήν απενεμήθη
  τίτλος εύγενείας.
  Ανεκοινώθη στό Λβνδΐνο δτι
  ό Βασιλεύς τής Αγγλίας ετί¬
  μησε τόν έν Ελλάδι Βρεττα¬
  νόν Πρεσβευτήν κ.' Ρέτζιμαλς
  Λήπερ μέ τό παράσημον τοθ
  Τάγματος τοθ ΆγΙου Μιχαήλ
  καί τοΰ Άγίου Γεωργίου.
  Ό κ.Λήπερ διωρίσθη πρεσβευ
  τής παρά τή Έλληνική Κυβερ¬
  νήσει τόν Μάρτιο τοθ 1943 καί
  εγκατεστάθη είς την Βρεττανι·
  κήν πρεσβείαν είς τάς Αθήνας
  την Ι8ην Όκτωβρίου 1944.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαρτίου.- Κα·
  τα νεωτέρας πληροφορίας οί μέχρι
  σήμερον συλληφθέντες αίχμάλωτοι
  είς την Ρηνανίαν άνέρχονται είς
  68 χιλιάδας.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 8 Μαρ¬
  τίου.— Ό νέος Ρουμάνος 'πρωθυ-
  πουργός κ. Γκρότσα ομιλών πρός
  δημοσιογράφους άνεφέρθη επί συ
  ζητήσεων μεταξύ αύτοϋ 'καί των
  κ. κ. Βισίνσκυ καί Μαλινόφσκυ.
  "Οσον άφορά την Τρανσυλβανί-
  αν, ό στρατάρχης Μαλινόφσκυ
  τοϋ εδήλωσεν ότι έντός ολίγων
  ημερών θά έγκατασταθ-η καί έ-
  κεΐ Ρουμανική Διοίκησις.
  ΜΟΣΧΑ 8 Μαρτίου.— Καθ1
  ά άναγγέλει ή άνωτάτη ,'σοβιε-
  τική διοίκησις, ή μεγάλη Σοβιε·
  τική χειμερινή ^ επίθεσις είσή"λ
  θε είς την 2αν της φάσιν. Κατ'
  ανταποκριτήν τής εφημερίδος
  «Ίσβέτσια» έπιβεβαιοθται ή δι¬
  άβασις ποταμοθ μή κατονομα
  ζομένου.
  Άναμένεται δέ κατά τόν ίδιον
  ανταποκριτήν, επίθεσις κατά μέ
  τωπον εναντίον τοϋ Βερολίνου
  κατόπιν τής καταρρεύσεως τής
  3ορείου Γερμανικής πτέρυγος.
  ίκΌνομικτ]ς έφο,μεν τόν Ιατρόν κ. Αηρήτριον Πό-1είς τα Ύπουονικόν
  βπίφασ'ί'σΐπ11 κστ" άονΛν «Ι '-πίσης ενζασισνι λ.« τη ™.....