97201

Αριθμός τεύχους

5148

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

25/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Β
  βξάμηνος 3
  Άμερικής
  βτηοια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΝ
  25
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΥΙτΕΥΒΥΝΟΣ ΣϊΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ2 ϊ«Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5148
  ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Η ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΑΠΟΘΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΠΕΜΠΕΙ
  Ή γενομένη είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν πρό τού νεκοικού φερέτρου
  προσφώνησις τού Διευθυντού μας κ. ΑΝΔΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
  όποίου ό ΐβιος έγαλούχηαε ευθύς άπό τα πρώτα έ-
  τη τής νεότητός τού τα τόσα καί τόαα τέκνα τού,
  δέν «φήνει κανένα ανέπαφον ό πόνος, ό μεγάλος πό-
  νος τής απωλείας τού. Τό ξίφος τής μεγαλυτέρας
  όδύνης δικαίως αυτήν την < στιγμήν αύλακώνει καί διαπερά την ψυχήν μας. Τί σημαίνει όμως τό'παρόν μέ την τραγικότη- Έπιγραμματικά καί όλιγόλογσ, προσφωνών τόν σεβαστόν τού Φίλον Στρατηγόν Κατεχάκην, είς τόν ί Μητροπολιτικόν ναόν ό Διευθυντής τί|ς «Ανορθώσε¬ ως» κ. Ανδρ. Ζωγράφος, εΤπε τα εξής: «Ό δυνατός, ό κραταιός, ό άλύγιστος, ό μέχρι τνν,ς χθές λογιζόμενος χαλύβδινος καί άχατάβΧητος, Βέν ύπάρχει πειά. Ό βράχος τής ήθιχήο, ό βράχος τής στρατιωτικάς άρετής, έπεσε, αυνετρίβη. Ό δι" όλους Στρατηγός, κ» Ι διά τούς ζώντας χβί διά τούς έπιγιγνομένους ένσαρχώσας τό πνεθμα τό αξιωματι¬ κόν καί όλοκληρώαας την ύπεροχότητα τοϋ στρατηγι «ού έγώ, ό κατ' εξαίρεσιν άναγνωριζόμενος υφ' όλων των βτρωμάτων καί όλων των τάξεων ώς Στρατηγός χαί είς χάθε Ελληνικήν γωνίαν έ«νοούμενος μέ μόνον τόν τίτλον τού Στρατηγού, Γεώργιος Κατεχάκης,ύ· πεκυψε είς τό μοιραίον. Τό άέτειον βλέμμα μ έ τάς άστραπάς καί τάς έκτυφλωτικάς λάμψεις τής άντρει- ωμένης ψυχής* **ού είς τόσους ένέπνευαε την εθνικήν ύπερηφάνειαν καί είς τόσους μετέδωκε την λαμπρό- τητα τής Ελληνικάς πειθαρχίας χαί τής πίστεως, τό βλέμμα τό έπιβάλλον, τό χυρίαρ<ον, τό συγχλονΐζον χαί έμπνέον, έσβυσεν. Ό παλμός τής ψυχής μέ τα γρανιτώδη τειχώμητα άχινητεί. Βάσχανος μοίρα, φθονήατσα τόν τόπον αυτόν πού τόσον έτίμα, πού τόσον ήγίπα, πού τόσον επαξίως έξεπροαώπει είς χάθε βήμα Ελληνικόν, ένήδρευσε μέ άχεγκτον ύπουλότητα καί τού έθέρισε την ζωήν. Ό θλιβερός χρησμός τής Πυθίας των έγκοσμίων τοθ έφερε άπό πολύ μακράν μίαν άποφράδα ημέραν, τό μήνυμα τού θανάτου. Καί έκτοτε αί ώραι μ*ς οΊ-ερρεον έν άγωνία. Διότι δέν έπανείδαμεν τό επιβλητικόν «ου πνράατη- μα, δέν ηύτυχήααμεν νά άντιχρύσωμεν καθ· οθόν τόν γόητα έκπρόβωπβν τής Κρητιχής λεβεντιά.-, τόν κοι¬ νόν μας Πατέρα. Άπλούστατα διότι, έπάλαιε σκλη¬ ρόν άγώνα πρός τόν θάνατον. Καί κλαίομεν σημερον γοερώς χαί θρηνούιιεν ό- λόι άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως την απώλειαν τού επι λέκτου "Έλληνος, τοθ αυνετού τλλά καί άγερώχου Κρητόε, τού έκ γενετής άρχοντος. Ό Στρατηγός Κατεχάκης άπό τού ΰψους των κορυφογραμμών ενός όλοχάθχρου, πάλλευκου, άστρχ ποβολούντος Έλλην ι κου αγώνος, τοΰ ίδικού τού α¬ γώνος, χατέρχετχι είς τόν τάφον. Ό Στρατηγός Κατεχάκης, τό φωτεινόν ερεισμα τού Ηρακλείου, ό ίσχυρός έθνιχό; βραχίων, παύει νά υφίσταται χαί νά δρά όπως άλλοτε, έν τώ μέσω ημών των χοινών θνητών. Ό Στρβτηγός Κατεχάκης μέ την έξέχουσαν ε¬ θνικήν φυσιογνωμίαν, μέ την μεγάλην, την-πολύπλε,υ· μόν, την άκτινοβολοθσαν εθνικήν δράσιν, εισήλθε άπό τού χθεσινού μεσονυκτίου είς τό πάνθεον των άθα- νάτων. ^ "Οσον χα.1 άν είνε αύτό παρήγορον δι* ενα τόπον πού τόν έξέθρεψε καί τόν έζησε καί «πήλαυσε των γο· ν(μων φροντίοων καί μεριμνών τού, δι* ενα τόπον τού Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΜΠΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 50 ΧΙΑΙΑΔΕΣ ΑΑΟΥ ΕΚΗΔΕΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΚΡΗΤΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝθΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΠ1 ΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ Ό πανδημως χηδευθείς προχθές ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ώς "Υπατβς 'Αρμοστής Κωνσταντινουπόλεως. τα τού διχαιοτέρου γενιχού πένθους, χαί είς τί ώφε» λούν τα δάκρυα τού πανδήμου όλοφυρμού μας; Οί νέοι πού θάέρχωνται εφεξής ,πολύκλαυστεΣτρα τηγέ μας, οί νέοι πού συζούν μέ ημάς αυτήν την «- ποφράδα ημέραν τόν σπαραγμόν τής πικρίας τού ά- δοκήτου θανάτου αου, θά άποκαλύπτωνται μαζύ μέ τούς ένιαυτούς όλων των Έλληνιχών αίώνων χαί θά χλίνουν γόνυ εύλαβές έμπρός είς τούς παιάνας των θρύλων Σου. Κ ι" εμείς γ>1 φίλοι Σου,οί προσφιλείς γνώριμοι,
  οί ά«ε;ροπληθεϊς στρατιώται, δσοι μετά τα χρόνια
  τοθ ύπεοόχου Σου ξεκινΐματος, αταν έτίναζες τα
  φτερά Σου *%ετέ χαί έφεοπ,ς τό φώς των πρώτων
  έλπίδων τής ελευθερίας είς τούς μαυρισμένους
  χάυ.που€, χαί τοΰ« δρυ*ούς χαί τίς άπαόαιτες
  φαραγγιές τής 1%1-κχεδονί-χς, εμείς οί άλλοι, »1 πολ-
  λοί «ού έζήσαμεν τα ρίγη των πτερυγίαεων αυτών,
  χαί Σέ ακολουθήσωμεν μετέ«ειτα είς τόν^δοόμθν των
  ώραιοτήτων πού ήνοιξες μέ έναν Ιΐαύλον Με*ά, θρη
  νοδμεν χαί χλαίμε γιν.τί δέν ήΊουν μόνον πρωτοπό·
  ρος τής ιΐ,εγάλης τοθ κατόπιν έθνικ*ις έξορμήσεως
  άλλά χοί έκλεκ,τός ατούς έκλεκτούς άλλά χαΐ χορυ-
  ,ν«ΐος στούς κορυφαίους των άγώνων πού χρειά-
  | ηθηκαν ΰστερ* άπό χρόνια γιά νά βαδίση ή Έλ-
  ιλάς, όλη ή Έλλά<, πρός την λεωφόρον των πε· Ι Ηρωμένων της. Σύ ό Ρούβας, τό χιλιοτραγπυδημένο αξακουατό κι* ώμορφο π«λλη«άρι» τής λαΐ«ής μούσης, Σύ τό έμβλημα «αί ό θρολος μιάς έποχής άγωνιών χαί έλπίδων άπό έ^ιτελάρχης ^νεπέτασες είς την Βα· αιλίδα των πόλεων ώς "Υπατος ' %ρμοατής την γ<*λανόλευ«η επάνω άπό τού; τρούλλους τής Άγιάς Σοφίας ^ κι* ϋστερα — στήν χατάροευσι τού με· γάλου όνείρου — πρόσφερες τόν έχυτόν Σου είς θυσίαν, την θυιίαν νά παρχστής γιά την διάσωσιν άδελφών πληθυσμών, στό μεγάλο δράμα τού χω¬ ρισμόν μας ά «ό την · Ανατολικήν Θράκην χαί την * <%δοιαν«*ύηολιν. Κι' ϋστιρα ηάντα άπλώνοντας την στοργήν Σου πρός τόν χειμαζόμενο τόπο, δέν ώρρώδησες νά προσφέρης τα φώτα χαί τα έτη τής πείρας Σου χι ί τό χΰρος των άτρύτων Σου υπέρ τού έθνους άγώνων είς την πολιτικήν, γενόμενος πλειστάκις , ' Υπουργόο, κατόπιν Γενιχός Διοικητής Κρήτης καΐ | πάλιν 'Υπουργός σέ κάθε κρίσιμο στιγμή ύπηρετών , διά τα χοινά, συνεχώς μοχθών χαί συνεχώς άναλι- σχόμενος υπέρ τού Έλληνικοΰ συνόλου. Στρατηγέ μας τό κενόν πού άφήνεις είνε μέγα. Κοήτη μ έ τίς φλόγες των Θριάμβων Σου, Κρή· τη μέ τούς χειμάρρους των αίμάτων Σου. Κρήτη μέ τάς έκατόμβας των ήρώων μαρτύρων Σου, κλάψε τόν άσπιλό Σου ατρατηγό, κλάψε τόν ήρωΐκό Σου Σπήλιο Ρούβα, γονάτισε Κρήτη χαί φΐλησε τό φέ- , ρετρο πού όδηγεΐ είς τόν τάφον μιά τιμή, μιά ιδόξα σου, αυτήν την αρετήν στεφανωμένην μέ τόν κό· ' τινον τής αθανασίας !» ?νν/^— Την 1.1*' τής νυκτός τοβ Σ«β βάτου πρός την Κυριακήν, υπβκυ ψ( μετ* οβληράν, πβλυώδυνον πά λην κρός τόν ·άν«τβν ό βτρκτη Υός Γεώργιος Κατεχάκης. Καί τό ϊπόγευμοι τής Κυριαχής έχηδβΰ οη έν μέβν τέν βρήνων καΐ των όλοφυρμ&ν τοθ αΐταρασσομένου άπό τόν πόνον λ«οδ τού Ήρ« Κλ«1βυ. "Ηδη άπό τής πρωΐας τής Κτ*ριβικής, όκότκ ίγνώοβη ό Θάνετ τος τβθ ΒρυλΐΜβΟ ηρωος, τοθ γνη σιωτέρου έχκροσώκου τοδ Κρητι χοθ «>ρονηματος χ«1 τής Κρητιχής
  ψυχής, η πόλις έβυβίσβη <{ς κέν βος π«ρά τό έορτάαιαον τής ήμέ ρβις κκΐ είς τα κρόσΜπ* δλων ήτο Μ«τ«φανής ή συγκίνησις κ«1 ή β· βώνη. ΚειΙ είς τα χωρ ί εί ίπίσπς κυρίοις τής ήρωβτόκου Μεοσαοάς κκ' *που χκτήγετο κ«1 βπου ϋ •λιβερά είδησις μετεδόθη άστρ« ηι«1»»ς,τό κένβο$ έ{«δηλώβη βαθύ, ηάνδημβν, βυγκλονιοτΐΜόν. Άηό καντοβ ουνίρρκβν χιλιά β«ς Μόβμου διά νά ίδουν διά τι λευτβΐβν φοράν την μεγάλην καί έπιβλητιχήν φυοιογνΜμΙετν τοθ έκλιποντος ««τριώτβυ κ«1 νά ρά νούν τό βκήνωμά τού μέ δάκρυα κ«1 &νβη. Και ή οΐχΐ* τού οτρ« τηγοΰ «π·υ εϊχβν έναπβτββή ή β·Ρ*ί τβυ έντός δροΐνου φερέτρου μιτΐβλήθη «πό «ροίίος ς π·λλ«ϊκ·υ προοκυνήματος. 'Ατελΐύτπτβν Λ«ρ*λ«βιν έσχη μάτ»ο«ν *ί Μάτοιχοι τής ίτόλ·»»ς ηου Ιαηευοκν ν' βκιβτΐσβυν τόν βφβιλόμΐνον ύστατον φόρβν^β* βαβμοΰ (Ις τόν τιμπσαντβ τό ονο μα καί την ίίτορΐαν τής πολυθρυ λήτου Κρήτης. Καί «Ι άντιπρο αωπϊίαι των χωρίων τοΰ ομοΰ ϊαχπμάτισανοτρατιάν ολόκληρον. *Ολ« γενικώς τα χωρία τής Μασ σαράς κ«1 τοδ Μαλεβυζίου, τής Πκδιοιδος, τοΰ Τεμένους χαί τής Βιάννου ίστβιλαν πολυπληθεϊς άντιπροσωπβίας, παρά την ελ>ει
  ψιν έπβρκών μετ«φορικών μίαων,
  καΐ χατέθεσκν οτβφάνους έκ δα
  φνης χαΐ λουλουδι&ν των βουνών
  χαί των κάμπων τοΰ νομοϋ επί
  Ιτήςβοροϋτοΰ ύπβρόχου πολεμι
  ότου κ«ί έϊ«ιρέτου πκλαιοΰ πολι
  , τικοο. Τό Κράτος έπΐσης έξίίΐί
  λ«σ»ν ««ισήμως την συμμετοχήν
  τβυ βΐς τό ηένβος Καί α! Μκγά
  λαι Δυτικαί Δυνάμεις έτίμησαν
  ' τόν παλαιόν, γνώριμον καί φί
  λον των στρατηγόν. Οντως η αγ
  γλική κυβέρνησις εξουσιοδοτηθή
  τόν πρόξενον κ. Μιχ. Ήλιάδην
  |νά υποβάλη συλλυπητηριον έκ
  μ*ρους της βίς την οικογένειαν
  Κατΐχάχη, τό ίδιον δέ έπραξ* «αί
  | π γβτλλική κυβέρνησις δια τού
  κροξενικοΰ άντιπροσώπου της κ
  |Εΰ«γ. Τζολάκη διά τοΰ οποίου
  χαΐ κντεβισε στέφανον μέ την βερ
  μοτάτην άφιβρωσιν «είς τόν πι
  ατόν φίλον τής Γ«λλ(ας». Τό πέν
  θος διά τόν Οχνβτον τοδ Μέγα
  λου Κρητός, «έν υπήρξε μόνον
  πΐνββς Τής Κρήτης καί τής Έλλά
  δ·ς. 'Υπήρξε ηενβος γενικόν. 'Υ
  πήρξεν ιδιαιτέρως πίνθος βαρΰ
  διά τόν λαόν, διά την κοινωνίαν
  τού "Ηρακλείου, διά τού; πτ&ι
  χ ούς. Διότι ό στραιτηγός Κατεχά
  κης υπήρξεν έξ ΐαου μέγας φιλάν
  θρωπος καΐ άλτρονϊστίις, όοον υ
  πήρξε καί ΰπκροχος πολεμιατίις
  καί έξαίρετος πολιτικός Ή φΐλαλ
  ληλία άπίτελει την κυοιωτέραν
  άπό τάς μεγάλας καί πολλάς άρε
  τάς τού.
  Η ΝΕΚΡΙΚΗ ΠΟΜΠΗ
  'Η οτιγμή τής έζίϊου τοθ νέ
  χρικοθ φερέτρου έκ τής οικίας
  Κατιχάχη ιίνε έκτ,άκτως ουγκ ι
  νητική Υπό τ ούς κοπετούς καί
  τοΐις θρήνους βλων των παριστα
  μένων, 6 νεκρος καί άκινητων πλί
  όν Στρατηγίς Είχεται τίν τελειι
  ταΐον άσπασμόν τής συζύγου τού έ
  ριτίμου κυρίας Χρυσής Κατεχάχη,
  π-.ύ επί (ίκοσαήμερον, όλοκλη
  ρώνουσα την πολυετή αφοσίωσιν
  τηΓ, παρέμενεν αγρυπνος πρό τοθ
  προσχεφαλαίου τού μέ την παρα
  δειγματικήν προσήλωοιν μ ι α;
  σπανίας συντρόφου, τ6ν στενωτά
  των ουγγενων τού έριτίμου χυ
  ρία; Καλοχαιεινοΰ, έριτίμου χυ
  Τσουδερου, τοθ Δ-.οιχητοΟ
  Τραπέζης Ελλάδος χ. Έμμ.
  τής Κάς χαί τοθ χ.
  Ιω. θειαχάκητέως Νομάρχου καί
  των υίών τού Αποστόλου, Ζαχα
  ρίου χαί Άνδρέθϋ.
  Το φέρετρον άνεγείρουν να!
  φέροιιν επί των χειρών των εϊισΐα)
  λεΤς ώραιόκορμοι παλαιοί πολεμι
  σταί τής γενετείρας τού Μισσα
  ράς, έκ Πλατάνου χαί Πόμπηας
  χαί έξ/ρχονται 6π4 συνεχεΓς θρή¬
  νους τής οικίας Κατεχάχη. Την
  στιγμήν εκείνην δέν μ έν» ι δφθαλ
  μός άϊάκρυτος. Ό Στρατηγίς μέ
  το ήγεμονιχόν παράστημα, 6 α
  δάμοοτο; χαί άρηίφιλος πολεμι
  στής, φιύγει διά Γαντός, άφήνει
  τό αγαπητόν τού Ηράκλειον, ά
  φήνει την Κρήτην τού δαχρυρρο
  οθααν, άφήνει τδν κόσμον αυτόν
  πού συμπυχνώνεται χαί χαταχλύ
  ζει δλας τάς ίδούς, τον κόσμον
  πού τόσον ήγάπησε χαί άπί τον
  ίποϊον τάΌον ήγαπήθΓ,, όρφανέν
  Ή νεκριχή πομπή έκκιναί υπό
  τούς ήχους τής Δημοτιχής Μουσι
  κης, έχχύνεται μετά χόπου λόγφ
  τοθ μεγάλου συνωστισαοθ πρός
  την όδδν τής 25ης Αύ^ούστου.
  Τίς ταινίας τοθ φερέτρου ά
  νιΐχον 6 Διοιχητής τοθ Συντάγ
  ματος χ. Διαμανιόπουλος, 6 Δι
  οιχητής Χωροφυλαχής χ. Όρφχ
  νουϊάχης εν έπιοήμφ σΐολή χαί
  δύο άλλοι άνώτεροι άξιωματιχοί.
  Τα παράσημά τού 14 τόν αριθ
  μέν, φίροιιν ϊύο ϋπαξιωματιχοΐ
  τοθ συντάγματος. Μεταξυ των πχ
  ρασήμ»ν τοθ αειμνήστου στρατη
  τηγοθ διακρί^ονται δ ταξιάρχης
  τής Γαλλικής Λεγεώνοί, τής Τι
  μής 6 άνώτερος Άγγλικβς Ταξι
  άρχης τοθ τϊγματος τής Υόρκης,
  ό άνώτερος Άγγλιχβς Ταξιάρχης
  τοθ λευχκθ άετοΰ, έ Έλληνιχός
  πο/εμιχός σταύρος πρώτης τάξε
  ως, ό χρυσοθς Ελληνικάς σταυ
  ρός Στρατιωτικάς άξίας πρώτης
  τάξεως, 6 Μεγαλόαταυρος τοθ
  Παναγίου Τάφου, ό Ηολωνιχός
  πολιμικός σταύρος α' τάξεως, ό
  άνώΐερος ταξιάρχης τού Α&ΐοχρά
  τορος τής Αίθιοπία;, δ ά-ώιατος
  Ταξιάρχης των Πατριαρχείον,
  τα παράσημα των Μακεδονιχών
  χά! Ηπειρωτιχών άγώ/ων.
  Έι»ί κεφαλής τής πομττής
  ήσαν ύπερδιακόσιοι στέφανοι
  καί βαρύτιμοι άνθοδέσμαι, με
  τα ή Δημοτική μπάντα
  τμήματα στρατοθ, προσκό-
  πων, Όδηγών,Έθνικής νεολαΐ
  άς καί οί σπουΒασταί τής παι
  δαγωγικης ΆκαδημΓας, τής ο¬
  ποίας ό έκλιτΐών διαπρεπής
  συμπολΐτης υπήρξεν εύεργέ-
  της. Ε'ίπετο ό κλήρος, μέ τόν
  Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
  κ. Τιμόθεον καί τόν Επίσκο¬
  πον Άρκαδίας κ. Βασίλειον
  περιστοιχουμένους άπό τούς
  άρχιμανδρΐτας, τούς ήγουμέ-
  νους καί τούς Ιερεΐς τής πό¬
  λεως καί των έπαρχιών.
  Εϊποντο δέ τοθ φερέτρου
  άσκεττεΐς 6 σύγγαμβρος τοθ
  στρατηγοθ Κατεχάκη Διοικη
  τής τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος κ. Τσουδερός, Εχων ένθεν
  καί ένθεν τούς υΐούς Κατεχά-
  κη κ. κ. Απόστολον, Ζαχαρί¬
  αν καί Ανδρέα ν, άμέσως ό
  γυναικάδελφός τού τέως Νο·
  μάρχηςκ. Ιωάννης Θειακάκης,
  ό στενάς τού φΐλος Διευθυν¬
  τής τής «Ανορθώσεως» κ.
  Ανδρέας Ζωγράφος, οί άνε-
  ψιοί τού κ. κ. Γ. Λαμπράκης
  ίατρός, Μύρων Χατζιδάκης,
  Κ Λαμπράκης, οί Δήμσρχοι
  Ηρακλείου κ. Μήνας Γεωργιά
  δης καί Ρεθύμνης κ. Πετυχά-
  κης, ό Νομάρχην κ. Συγκελά-
  κης, τό Δημοτικόν Συμβούλι¬
  ον ττεριστοιχΐζον τόν έπιστή-
  θιον φίλον τοθ μετσστάντος
  κ. Μιχ. Κσσιμάτην, 6 Είσαγ-
  γελεΰς'ΗρσκλεΙου κ.ΒελλΙνης,
  ό Πρόεδρος των Ποωτοδικών
  κ. ΚΙνιας, πλήθος άλλων επι¬
  σήμων, οί Διευθυνταί Τραπε-
  ζθν "Ελλάδος κ. Λουΐζος.
  Έθνικής κ. Άλκιβιάδης Μα¬
  ρής, Αθηνών κ. Παντστοσά·
  κης, Άγροτικής κ. Παπαπολυ
  χρονΐου, οί Πρόεδροι Βιαφό-
  ρων όργανώσεων έν οΤς τοθ
  Έμποο. Έπιμελη^ηοΙου κ.
  Άλ. Γεωργιάδης, αντιπροσω¬
  πείαι των Κοινοτήτων Πόμιΐη-
  άς, Πλατάνου. Μοιρών, Βόρ·
  ρων, Τυμπακίου, Πετροχεφά-
  λου, ΖσροΟ, Γέργερης, Μαγατ-
  ρικάρι, Κοκκίνου Πύργου, Ά-
  γίου Μύρωνος καί δλων έν
  γένει των κοινοτήτων τή^ [·
  δισιτέραο τού επαρχίας Και·
  νουρΐου,τής Πυργιωτίσσης,τοθ
  Μσλεβυζίου, έκπρόσωποι τοθ
  λατοθ τής επαρχίας Μονοφα¬
  τσίου έν οΤς καί ό κ. Δημ. Ά
  ναγνωστάκης, τής Πεδιάδος
  έν οΐς καί ό δικηγόρος κ.Άντ.
  Γαλανάκης, ό έκπαιδευτικός
  ('Η συνέχιια είς την 4ην σελΐδα)
  ΑΠβΡΘΩΣΙΙ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον έναρξις «Γυναΐκες στά
  κάτεργα» μέ την Ζαρά Λεάντερ.
  Την Πέμπτην «ΟΙ θΰασάροι της
  Φρουράςη.Μέ τούς ΜάγδαΣνάϊδερ
  Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή ξεκαρδι-
  στική κωμωδΐα: «ΠρωτοθληταΙ τής
  γκάφας»
  Λιγνόν.
  Μέ τούς Χονδρόν καί
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΪΚΟΣ
  Τοΰ "Αρμστρογγ
  53ον
  Σταθμός Αθηνών
  κΠρόγροιμμ» 25ης "Απριλίου.
  "Ωρα 12 25 Σημκ—Έθνιχός 8
  μνος—"Υμνβς Νεολαίας—"Υμνος
  4ης Αύγούατου.
  12 30 Ποικ'ιλη μουσικη (δίσχβι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είδήσεις
  "Ωρα 'ΑοτεροσκοπεΕου Αθη¬
  νών., ·
  1315 Άθηναϊκη καντάδ».
  (Υπό των κ. κ. "Αλκη Παγώ-
  νη χαί Τϊκη ΜαρΕνου).
  Η 10 Μουσική χοροΰ (δίσκοι)
  14 45 Εϊδήσεις. - Μετεωρολογι
  ν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον— Κίνησις
  αγοραίς Πειραιώς.
  19 20 Ρεσιτάλ μανύολίνου.
  (Υπό τής δίδος Νότας Παρα
  σκΐυοπούλου).
  19 45 Όμιλία διά την Β.Ο.Ν
  20 Ποικίλη μουσική (δίσκβι).
  20.20 Δυωίίαι
  (Υπό τοθ κ. καί τής κ. Επι·
  τροπάκη, συνοδεία τής Μικράς
  Όρχήατρας υπό την δ)σιν τού" κ.
  Βιτάλη).
  20.50 Εϋηβεις— μβτεωρολβγικόν
  Δελτίον.
  "ίβρα Άστεροσκοτιείου Αθηνών
  21 05 Μβυσικη ίωμκτίου.
  21.45 Όμιλίκ
  23. Μικρά ώρχηστρα.
  (Υπό την δ)σιν τού κ. Στ.
  Βαλτετσιώτη).
  22 15 Νυκτερινοιί είδήσεις.
  22 25 Συνέχεια μικρά; όρχή
  στρας
  22.30 'Ελαφρό τραγοδίι
  Μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι ϊίδήσεις.
  —Είμαι βίβαιος 5τι ή έθνοσυ
  νέλΒυσΐς θ' αποδεχθή όμοφώνωι
  την πρότασιν— είπε μέ Ινα τίνον
  άπειλής είς την φωνήν τού, κα
  ένω οί φίλοι τού είχαν τό χερι εί
  τα περΕστροφα πού είχαν επάνω
  των. Ό Μουσταφά Κεμάλ προσ"
  θεσεν:
  —Οί πληρεξούσιοι άρκεΐ νά δ
  ψώσουν τό χέρι είς ένδειξιν συμ
  ς
  Ό πρόεδρος, δ ίποΐος είχεν αι
  τιληφθή την έννοιαν των λόγωι
  τοθ Μουσταφά Κεμάλ, εθεσι
  την πρότασιν 6πο ψηφοφορίαν
  Έλάχιστοι πληρεξούσιοι υψωσαι
  τάς χείρας.
  —Ή πρότασις εγένετο όμοφώ
  νως δεκτή! είπεν δ πρόεδρος.
  Μερικοί βουλευταΐ έκαμαν νά
  σηχωθοΰν άπό τάς θέσεις των διά
  νά διαμαρτυρηθοθν: «Διαμαρτύρο
  μαι! —έφώναζεν δ καθένας τους
  —είμαι κατά τής προτάσεως. Δια
  μαρτύρομαι!». Αί διαμαρτυρίαι
  των ίπνίγοντο μίσα είς σφυρίγμα
  τα, κραυγάς,
  άλλων:
  —Καθίστε
  Γουρούνια!
  αποδοκιμασίας των
  κάτω! Σκασμές!
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Τελευταία ώρα χαταθέσεως άλ-
  ληλογραφίας είς τα γραμμαχοκι-
  βώτια τοθ Ταχυδρομειον
  Άεροπορΐκως δι' Αθήνας, λοι¬
  πήν Έλλάδα χαί εξωτερικόν, έκά
  στην Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον
  2,10 μ. μ. Δι' αυτοκίνητον καθ5
  εκάστην: διά Χερσόνησον, Μοχόν
  χαί νεμόν Λασηθίου, 8.30 π. μ.
  διά Νεάπολιν, "Αγ. Νικόλαον 8.
  30 χαί 1140 π. μ. Διά Ρέθυμ¬
  νον. Χανιά 8 π. μ. ναΐ 11 40 π.
  μ. Διά Βιάννον, Αρκαλοχωρι,
  ΙΙύργον, Αγ. Μύρωνα "Αγ. Δέ
  χά 8 π. μ. Διά ΜοΙρες—Τυμπάκι
  8 π. μ. χαί 3.30 μ. μ. Δι' Άρ-
  χάνες 11.40 χχί 4.40 μ. μ Διά
  Καστέλλι Πιδ. 4 μ. μ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγάλη καλλι-
  τέχνις.·
  ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ
  καΐ
  ΒΙλλυ Μττριγκέλ
  στήν ττειδ μεγάλη
  στήν πειό δυνατή
  έφετεινή των δημιουρ
  γία:
  ΓΥΝΑΙΚΕΙ
  ΣΤΛ ΚΑΤΕΡΓΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪ&ΕΡ
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  ΤΙΜΟΡ ΦΟΝ Χ6ΛΜΕΫ
  στήν όπερέττα θαΰμα:
  ΟΙ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΙ
  Όπερέττα ©ύγγαρέζι-
  κη σάν τίς άλησμόνητεβ
  έκεΐνες όπερέττες που
  χρόνια τώρα έχει νά προ-
  οφέρη ό Μΐνηματογράφος.
  Σκηνοθεσία:
  ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΡΙΣΚΑ
  Είχβ δημιουργηθή άληθές παν
  δαιμόνιον. Είς Ινα νιΰμα τοθ Μου
  σταφα Κεμάλ, δ πρέεδρος έπανέ
  λαβε την διαπίστωσίν τού:
  —Όμοφώνφ αποφάσει τής Με
  γάλης Εθνοσυνελεύσεως τής Τουρ
  χίας τό σουλτανατον χαταργεϊται!
  —είπε χαί ελυσε την συνεδρία
  σιν.
  Περιστοιχιζόμενος άπύ^τοϋς φί
  λους τού, δ Μουσταφά Κεμάλ άν*
  χώρησεν έκ τοθ βουλευτηρίου.
  Καί οί άλλοι πληρεξούσιοι διε
  λύθησχν ησύχως. Μετά πέντε ήμί
  ρας ό Ρεφέτ διά πραξικοπήματος
  έγινε κύριος τής καταστάσεως έν
  Κωνσταντινουπόλει χαί χάτω άπό
  τα μάτια τοθ Χάριγχτον, χατέλυ
  σε την κυβέρνησιν τοθ σουλ
  τάνου.
  Τάς πρώτας ημέρας δ σουλτά-
  νος Εεν έδειξε οημεΐα ζωής. °Υ
  στερα έστειλεν §α άπεσΐαλμένον
  είς τόν στρατηγόν Χάριγχτον.Ό
  άπεσιαλμένος ήταν δ μόνος ανθρω
  πος τοθ περιβάλλοντίς τού, είς)
  τόν οποίον ό Βαχεντίν είχεν ά
  χιίμη εμπιστοσύνην: Ήταν δ διευ
  θυντής τής άναχτοριχής δρχή
  ατρας!
  Ό διευθυντής τής δρχήστρας
  ήταν γέρος χαταβεβλημένος άπό
  τα χρδνια. Είς >τό αγγλικόν στρα
  τηγιΐον κατέφθασεν έν μεγάλη
  μυστιχότητι. Αέν 'έψερε τίποτε
  εγγράφως μαζΕ τού —διότι δ Βα
  χεντίν ηρνείτο νά γράψη δ,τι δή
  ποτε—χαί ό μόνος είς τόν δποΐον
  εδήλωσεν δτι ήμποροθσεν νά όμι
  λήση ήταν δ Άγγλος άρχιστράτη
  γος. Ίΐν τέλει ό Χάρριγχτσν άπε
  φάσισε νά τόν . δεχθή, ΐρέμων,
  διστάζων, μή ξεύροντας πώς ν'
  αρχίση, δ γηραιός 5/θρωπος μέ
  μεγάλην δυσχολίαν έξήγησε την
  αποστολήν τού:
  —Ή Α. μεγαλειότης ό σουλτά
  νος Ιξαιτιΐται την γενναιόφρονα
  πρ6στασίαν τοθ Άγγλου στρατη
  γοθ καί τής άγγλιχής κυβερνή¬
  σεως
  Ό Χάριγκτον ήτο βέδαιος δΐι
  ό αουλτάνος είχεν άποφααίαει νά
  φύγη, κ«ί ίσον τώ ταχύτερον, τό
  σον τό καλλίτερον!
  (σχνεχίζβται)
  €=>
  Ό σατανάς καλόγτιρο< Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου. Σχέδια καί χρωματισμοΐ τής Παρισινής μόδας τής έποχής. Τά Ιμπριιιί παρουσιάζουν εφέ¬ τος μεγάλην ποικιλία είς βχέ^ια καί χρωματισμούς. Γιά πρακνά χαί άπογευματινά φορέματα θά προτιμήσετε τα μιχρά σχέδια χαί τα πουά. Γιά τίς βραδυνές τουα λέττες έμπριμέ μέ μεγάλα λου λούδια χαί έν γένει μεγάλα διαχοσμητικά σχίδια Μεταξύ αυτών τά έμπριμέ μέ πελώχα τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ντά λιες ή; γαρύφαλλα, σέ ζωηροΰς χρωματισμούς. Φοθστες μανρυές, γαρνιρισμένες μέ πουά ή λοξά βολάν καί κορσάζ ώς επί τό πλείστον σταυρωτά. Μία χοντή βέστα μέ μαχρυά μανίχια συμ- πληρώνει τό βραδυνό, άνοιξιάΐι χο φόρεμα καί άναπληρώνει τό ντεμΐ-σαιζόν έπανωφόρι. Τό έπανωφόρι, π&ύ άναπληρώ νει την έμπριμέ τουαλέττα τού άπογεύματος, μπλέ μαρίν, είνε άπό ιαφτά μαθρο ή μαρόν, σέ φόρμα ρεδιγχότας. "Ενας κομψάς νεω:ερισμός πού παρουσίασε την έφετεινή άνοιξιά τικη σαιζόν δ οίκος Μολινέ είνε τό δίχρωμο άπό φανέλλ» χοστοθμι. πράσινη ή Φούσχ κόκκιν φ μέ βέστα άπό λινό ΰφασμα άσπρ< χεντημένο αέ άσπρα λουλούδι ή ττουά. Πολύ τής μίδας είνε, αυτή την έποχή, τό λευχό ταγιέρ. Γι τό πρωί θ£ προτιμήσετε μιά λε πτή χαί μαλαχή φανέλλα. Ζχκέτ τα κοντή γαρνιρισμένη μέ μεγ λα ρεβερ καί φουστίτσα πλισι σολέιγ. Ζώνη άπό δίρμα λευκ μέ χρυσή άγκράφα καί μεγάλ κανοτ'έ κόχχινο ή μπλέ ρουά. "Ενα χομψό άνοιξιάτικο ταγιέ τοθ Παχέν είνε άπό ταφτά σκω τσέζιχο μέ πλατειά φοάατα κα έφαρμοστή ζαχέττα. Συμπληροί) νεται μέ μία άσπρη μπλούζα λε ζερί, άπό λινή βατίστα μέ πι τάκια πολύ λεπτά ραμμένα στ χίρι. Στήν ιδία πζρίπαυ φόρμα είνε Ινα 3λλο ταγιέρ άπό γραμ μωτό ταφτα σέ φόντο άΌπρο ύ, μπέζ. Γρχμμές χρωματιστές μπλέ ρουά, χόκκινες ή πράσινε< χαί μεγάλο χανοτιέ άσορτί μέ τί γραμμές τοθ άφάσματος. ή Ντιστβγκέ Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, ΑΙδηψόν, Βό¬ λον Φεαααλβνίκην. Τηλ. 5.50. ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. Πρώτη άναχώρησις τοθ νεοαγορα- σθέντος Ύπερωκεανείοϋ: «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ την 19ην Μαΐου 1939 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ. Έξαιρετική εύχαιρία διά τους επισκέπτας ΕΚ- ΘΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Πληροφορίας δια την έκδοσιν διαβατηρίων, θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων καί πάσαν σχετικήν,.λεπτ«μερειαν Γητήΐαιε έπει- γόντως είς τούς άντιπροοώπβυς της Έταιρίας: ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τηλέφωνον 5—40 ^11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111|» Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ! ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Ι ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ξ Παρά τβΰ ενταύθα Πρακτορείου τής Έλληνι- Ξ Ξ κης Έταιρίας Έναερίων Συγκοινωνιών Α. Ε. φέ- Ξ = ρεται είς γνώσιν τοΰ κοινβϋ ότι εκανονίσθησαν Ε Ξ τα κάτωθι δρομολόγια αναχωρήσεως δι' αεροπλά- Ξ Ξ νων: § | ΤΡΙΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. | Ξ άναχώρησις 3.30 μ. μ. = | ΠΕΜΠΤΗΝ: άφιξις 10 π. μ. | = άναχώρησις 3.30 μ. μ. || | ΣΑΒΒΑΤΟΝ: άφιξις 10 π. μ | § άναχώρησις 3.30 μ. μ. = = "Ωρα αναχωρήσεως τού αύτοκινήτου διά τό 5 = αεροδρόμιον έκ των γραφείων τοΰ Πρακτορείον Ξ § τής Έταιρίας (όδός Κορωαίου παραπλεύρως Έ- § — μπορικοϋ 'Επιμελητηρίου) εκανονίσθη ή 2.45' μ.μ. = = Παρακαλοΰνται οί βουλόμενοι νά ταξ«δεύσω- Ε Ξ αι ·πως εγκαίρως κρατώσι τάς θέσεις των. £ Ξ Τηλ. 8.18 Ξ 5.ΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ || ΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΈ Ταχύτατοι έπΐοκευαΙ ώρολογΐων είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ («··« τέ) Χνντ·ιΙ4νι). ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤξΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ "Ανωτέρα των Άθηναϊκών. Άσύγκριτα είς ποιότητα. Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν. ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Προτιμώμεθα άπό δλους διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΗ Επί τρ βάσει νβων στβιχίί» 51ον Γεμάτη άγωνΐα γιά τό Παϋλον ώρμησε νά έξέλθ[ τοΰ δωματίου, ευθύς μόλι ήκουσε τούς δύο πυροβολι σμούς, άλλ' εύρε την θύραν κλειστην. Προσεπάθησε νά την ανοίξη έκτύπησεν έπανε λημμένως μέ τούς γρόνθου της, άλλά καμμΐα απάντησις Τώρα έβημάτιζε πάνω—κάτω μέ την ψυχήν πνιγμένην μέσσ είς την πιό υαύοην αγωνίαν Τής εφαίνετο δτι ή καρδιά της έπαυσε νά κτυτιά δτα ήκουσε τόν κρότον κλειδιοΰ πού έγύριζε μέσα στήν κλε δαριά. Ή θύρα άνοιξε καί ή Νατά σα έμεινεν άπολιθωμένη. Έμ πρός της ό καλόγηρος έμόρ φαζε κυνικώς. Μηχανικά, χω ρίς καλά—καλά νά σκεφθή τί έκσμνε έπροχώρησε πρός αυτόν νά τόν χαΐρετΐση. —Σεϊς. ηρώτησε κατάπλη κτος ώσάν νά μην έπΐστευε στά μάτια της. —Έγώ, κόρη μου, τής εΤ πεν ό ΡασποΟτιν. Την ιδία στιγμή είς τό πρό σωπόν της άπλώθηκεν τρόμος. —Ό Παθλος; ηρώτησε μέ βραχνή φωνήν. Ό καλόγηρος κατένευσε. —Ό Παθλος; έπανέλσβεν ή νέα είς τραγικον τόνον. —Απεπειράθη νά μέ σκο τώση, τέκνον μου, μ' έπυροβό λησε δυό φορές, άλλ' ό Θεός έκαμε τό θαΓμά τού. Όπως μέ βλέπεις είμαι ζωντανός άθικτος, καίτοι μού έρριψε δυό σφαΐρες έξ έγγυτάτης ά ποστάσεως. —Δόξα σοι ό Θεός! άνέκρα ξε μέ εύλάβειαν ή Νατάσα Πέστε μου δμως, πάτερ, τώ ρα, τί άπέγινεν ό Παθλος ΠοΟ είνε ό Παθλος; Μέ μορμασμόν σοτύρου κο τεντωμένους τούς βραχΐονας ό Ρασποθτιν ώρμησε καί την ήρπασεν άτιό τά χέρια. Πρΐν ή νέα προφθάση νά δισμαρτυ ρηθή εΐχε τυλΐξει ήδη τά χέ ρια τού γύρω οτή μέση της. Τά μάτια τού κατέτρωγαν την άπαλήν ώμορφιάν της, τά μάτια τού έμοισζαν μέ μάτια θηρΐου πεινασμένου, πού κρα τεϊ στά νύχια τού τό θήραμα ε"τοιμο νά τό σπαράξΓ). Ή Να τάσα δέν μποροθσε τώρα νά Π καμμίαν αμφιβολίαν δτι ό καλόγηοος ήτοιμάζετο ά κορέση τάς κτηνώδεις όρέξεις τού έπ' αυτής. (συνεχ(ζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ "Οποίος θέλει νά γελά¬ ση μέ την καρδιά τού έχει σήμερα μονκδική Ιεύκαιρία. Ο ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛίΓΝΟΣ θά σκορπίσουν την χα· | ρά, την εύθυμία σέ άν- δρες καί γυναΤκες μέγα- λους καί μικρούς στήν Ι τελευταία έξωφρενική δή μιουργία: ΠΡΩΤΑΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΦΑΣ Έκτός προγράμματος: Ζβ υρνάλ. Προσεχώς: ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΜΕΛΟιΊΕΣ Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ ΣΗΜ: Δευτέρα, Τετάρτη Πέμπτη,ΣάβΒατον καί Κυρι ακή ώρα61)2άπογευματινή. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Γυμνασίου μέ ΐστος συοτώσϊΐς ζητεί θέσιν «α ΚΟΙΜΩΜΙ ΚΡ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διίίλθεν προχθές έξ "Αθηνών δι' Ίεράτιετραν ό φΐλος κ. Ιωάννης Γ. 'Λεράκης ΰφασματ- έμπορος, ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τήν παρβλθοΓοΛν έβδομάδα ό κ. Γεώρ. Ε. Τριαντα· Φυλλάκης άνεδέξατο της κολυμβή θρος τό χαριτωμένο άγοράκι τοθ κ. Γ. Κ. Σημαιάκη έκ ΣκαλανΙου ονομάσας αυτώ Κωνσταντίνον. Είς τούς γονεΐς καί τόν ανάδοχον ευ¬ χόμεθα νά τοίς ζήση. —Ή δνίς ΜαγΒαληνή Μασέλου εβάπτισε την παρελθούσαν Κυρια κήν τό κοριτσάκι τοθ κ. Άν Β ο. Μαστρογιάννη έΦημεριδοιτώλου δ νομάσασα αύτό Μαρίαν. Είς τούς γονεΐς καί την ανάδοχον .ευχόμε¬ θα νά τοίς ζήση. φ.— ΘΑΝλΤΟΙ. -Απέθανον καί έκη δεύθησαν την παρελθ. Παρασκευ ήν είς Καπετανιανά έν μέσω γενι κου πένθους, ό Έμμαν. Δασκαλά κης καί τό πρωτότοκον καί μοναι δικόν τέκνον τού. *Α»αντες οί κά τοικοι τοϋ χωρίου έκτιμώντες τάς αρείας τοΰ μεταστάντος τιαρηκο λούθησαν την κηδείαν αύτοθ καί τοθ τέιτνου τού. Τό πλήγμα ύπήρ ξε σκληρόν διά την Λμοιρον οίκο γένειαν καί Ιδιαιτέρως διά την ουστυχή σύζυγον καί μητέρα πού εΐδε διαλυομένην την οικογένειαν της καί κατερχομένους είς τόν τά φόν μαζύ τόν άνδρα καί τό παιδί της. Ευχόμεθα ό θεός νά τής «α· ράσχπ θάρρος καί παραμυθίαν. Χ·Π· *** Γύρω στήν πόλι. Βαρύτατον καί καταφανές τό ττένθος της πόλεως προχθές επί τω θανάτφ τοϋ λαοφιλοΰς στοα- τηγοθ Κατεχάκη. —Ή κηδεΐα -τού απετέλεσε διά τά χρονικά τοϋ Ηρακλείου όμο- λογουμένως γβγονός κοσμοσυρρο ής πρωτοφανοΰς. —'Υττήρξε δέ μία άπέραντος εκ¬ δήλωσις θλΐψεως καί βαθυτάτου οεβασμοΰ πρός την μνήμην τοθ ε- κλιπόντος μεγάλου ουμβολΐ τού. διά τάς έθνικάς υπηρεσίας τοΰ όποίου θά ομιλήση γενικώτε- ρον ή ΙστορΙα. — Ε.1ς την παρέλασιν προχθές έττΐ τη έπετείφ τοθ ώνόματος της Α. Μ. τοθ Βασιλέως έθαυμάοθη τό παράστημα καί ή τάξις των με τασχόντων τμημάΤων καί τοθ στρατοθ. —Ιδιαιτέρως δέ τής 'Εθνικής Ν« ολαΐας, ήτις παρουσΐασε καί ώρ γανωμένον σωμα ττοδηλατιστών, των προσκοπικων δμάδων καί τοθ όρφανοτροφείου θηλέων. —Άποσπασθέντων ι|όμοθύμων χειροκροτημάτων άπό μέρους τοϋ ναρακολουθοΰντος κόσμου. — Ή νοτιά τής Κυριακης ύηήρί,β. μ(α άνορθογραφΐα είς τάς ημέ¬ ρας τοθ Απριλίου πού επέρασαν άνάλογα μέ την σημασίαν τοϋ μη¬ νός είς τό ημερολόγιον. ^ — Εύτυχ«ς χθές Ο καιρός υπήρ¬ ξεν ήιιιώτερος ώοτε νά δημιουργή την πεποίθησιν ότι θά τελειώση άτιριλιάτικος. —Έν τω μεταξύ ή βροχή εξακο- λουθεΐ νά.παραμέντ^ έηιθυμητη,άτιό τούς περισσοτέρους των κτημα- τιών. —Μέ εξαιρετικόν πράγματι εν¬ θουσιασμόν απεδέχθησαν προχθές οί φαλαγγϊται τόν αφιχθέντα την νύκτα τοϋ Σαββάτου κυβερνητι¬ κόν έπίτροπον κ. Κανελλόπουλον. —Τφν οποίον καί συνώδευσαν μέχρι' τοθ ξενοδοχεΐου «ΜΙνως» μέ έκδηλώοεις Ιδιαιτέρως θερμάς, συνεχισθείσας καθ' δλην την δια¬ δρομήν άπό τής Πύλης Χανίων. —'Οηου καί τόν ύπεδέχθησαν οί ψαλ.αγγΐτσι,, αφικνούμενον έκ Ρεθύμνης. — Τά έν τφ λιμένι όρμοΰντα προχθές Ιστιοοόρα έσημαιοστολΐ- σϋησαν επί τί) έορτη τού Βασι¬ λέως. —'Επίσης έσημαιοστολΐσθη ά'μα ω κατάπλω τού καί τό Ιταλικόν ής γρσμμής, τό άφιχθέν πρωϊνάς ώρας της Κυριακης. —Είς τοθ. Πουλακάκη ήρχισε θές μέ κοσμοσυρροήν ή προβολή οθ δραματικοθ φ(λμ: «Γυναΐκες τα κάτεργα» μέ την αλησμόνητον πό προηγούμενα £ργα Ζάραν Λε άντερ. —Είς την «Μινώαν» προβάλλε· αι άπό χθές τό §ργον «Οί πρω- αθληταΐ τής γκάφας». — Εΐς.τό φΐλμ αύτό πρωταγωνι των είς ξεκαρδιστικούς|ρόλους, δ ονδρός καί Λιγνός. ύ Ρέκορτερ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ Γ£ΟΡΓίΚΗ_ 0ΙΚΟΝ0ΜΙΑ2 ΤΗΟΜΑ8 ΟΑΡνΕΡ Κκβηγητοϋ τού Πανεπιοτη· μίου τού Μετάφρασις καί ΐίααγωγή υπό Γεωργίου Φανουράκη, δι- κηγίρου Τμηματάρχου Άγρο- τικής Τραπέζης. Σιινιστ&ται υπό τοθ δπ,ουρ- γείου Γεωργίας καί τής 'Α- γροτικής Τραπέζης (έγχύχλιοι 251 καί 58 τ. ί ) ώς άριστον' χαί ωφέλιμον διά τούς ενδια¬ φερομένους είς τά Γεωργ ι κά ζητήματα. 2ίλ(δες 335. Τι- μή δραχ. 200. Πωλιΐται είς τά Κεντρικά Βιβλιοπωλείον ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ προσΐχώς ή ,ίκία τοθ σιρατηγοθ κ. Άλ«ξά- ιη, προκειμίνου ή Διοίκηβΐς Χω )οφυλακής νά μεταφερθή είς ίκημα τοθ Δημοσίου. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Ή· ,ία Άλιξάχη, όϊός Κατιχάκη.
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  558ον
  ©3 λαλήση ή Σφίγξ, τό αϊνιγμα θ' αποφανθή,
  τό ττρόβλημα θά σαφηνισθρ. Ώς εχάραξεν αύ
  τόν έν τοίς κυριωτέροις ό δέκατος δγ&οος α(ών, ό
  λαός θά είκονισθβ τέλειος υπό τού δεκάτου έννά
  τού αιώνος.
  Είνε βλάξ ό περΐ τού*ων αμφιβάλλων.
  Άνωθεν μοιραίως επίκειται τό φαινόμενον τής
  μελλούσης καί προσεχούς έκκολόψεως τής παγ
  κοσμίου εύημερίας.
  Παρορμήσεις άπειροι επί τό αύτό έλαύνουσαι
  τάς άνθρωπίνας ττρώξβκ, φέρουσιν αύτάς όλας έν
  εύθέτω καιρώ πρός ιήν λελογισμένην κατάστασιν,
  τούτέστι ιήν Ισορροπίαν, έν άλλοις λέξεσι, την
  εΰθυδικΐαν.
  Άπό τής ανθρωπότητος έκπορεύετσι δύναμΐς
  τις έξ ούρανοθ καί γη"ς συγκειμένη, κυβερνώσα αύ
  την ή δύναμις οθτη εΤνε θαυματουργός" μήπως
  θέλουσα να διεκηεραιώση τεραστίας ζητημάτων
  λύσεις ή δύναμις αυτή άττανιφ πλείονας δυσχε
  ρείσς ή Οσας κατεργαζομένη τάς πλέον άλλοκότους
  περιπετείας;
  Άρωγόν έχουσα την έκ τοθ άνθρώπου άπορρέ
  ουσαν καί υπό των γεγονότων άπροόπτως επι
  βαλλομένην γνώσιν ήκιστα έκ των άντιδράσεων
  έκφοβ'ζεται, μικρόν άποδειλα, ενώπιον προβλημά
  των είς τούς κοινούς ώς άδυνάτων θεωρουμένων.
  Τόσον έπιδεξίως πορΐζεται έκ τής προσεγγΐσε
  ως των ίδεών λύσιν, όσον έπιιηδεΐως άπό τής επι
  σκέψεως των γεγονότων διίάγματα.
  Τα πάντα δυνάμεθ' άρσ να προσδοκωμεν έκ
  τής μυστικής ταύτης δυνάμεως τής προόδου, ήτις
  προώρισται ημέραν τινά νά φέρη αίφνης την Ά
  νατολήνΐενώπιον τής Λύσεως είς βάθος ενός μνη
  μεΐου καί νά συγκαλέση τούς ούλεμάδας είς συν
  διάσκεψιν μετά τοθ Βοναπάρτου έν τώ βάθει τής
  μεγάλης τιυρσμΐδος.
  Είς την επί τα πρόσω μεγαλοπρεπή των πνευ
  μάτων πορείαν δέν ύπάρχει άνάπαυλα' αδιακόπως
  λοιπόν καί άδιστάκτως χωρωμεν! Κατ' ούοΐ
  αν έπισιήμη τής εΐρήνης είνε ή κοινωνική φιλο
  σοφΐα.
  Αύτη σκοπόν χαί άποτέλεσα έχει, ώς όφεΐλει νά
  Εχη, την διά τί|ς μελέτης αποσόβησιν πάσης όρ
  γής, παντός άνταγωνισμοθ.
  Έρευνφ, έξετόζει, άναλύει καί εΤτα πάλιν συ
  ναρμολογεΐ.
  Άττό παντός πράγματος προβαίνει έξαλεΐφουσα
  τό μϊσος άπ' αυτών.
  Ή εξόντωσις ολοκλήρου κοινωνΐας έκ πνοής επί
  των γεγονότων ένσ>ηψόσης είνε Β,τι μέχρι τοθδε εί
  δομεν ή ΙστορΙα άριθμίΐ Οτιειρα νσυάγια λαών καί
  βασιλείων έρχεται ή μερά, Βιε η€η. νόμοι, θρησκεύ
  ματα γΐνονται άνάρπσστα υπό τής ένσκηψάοης κσ
  ταιγΐδος.
  (συνεχΐζεται)
  ριηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιηΐιΐ
  ε
  40 °)ο 0ΙΚ0Ν0ΜΙΑ
  Διά την καταπολέμησιν τού Περο-
  νοσπόρου.
  Καταρνήαετε την χρήσιν τοΰ ©ειϊκοϋ Χαλ-
  κου (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν
  = ανακάλυψιν Ο5ΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  1 δέν έχει Ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό-
  8 νος τού, κα) είναι περισσότερον δραοτικός άπό
  Β την μπλάβην πέτραν.
  — Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε.
  1 Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν της Εύ-
  Ξ δεμίδος, εχομεν ·Αρσ6νικοϋχβν Όξυχλωριβϋχβν
  | Χαλκόν.
  Β Ζητήβατε όδηγίας άπό τα γραφεϊα μας. ■ -
  | ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ Α Σ·α §
  ε 'ΑντικρβθΜποι Άνωνύμου Έλληνικης Έταιρίκς Χη- §
  Μ μιχ&ν Πρβ'ιόντΝν χβτΐ Λιπκσμάτων. Β
  Έ. —
  ήΐιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιηιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιΐιΐιιΐΓ
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμβνκς, άπό δλ« τα χκτκοτηματα χ«1 α&τ*
  αχβμα Τϋν <ηαρχιβν ταίς χλΜθταΙς Μάρκος «Σταύρος». Ήτοι σβυγάχιβτ, τρνη«ματα χιθάρκς, χαρόλια χιντπμα· τος, ΜβυΙ«Ρ«(· ΜβνΛιν·, Κοτόν πιρλ*. Βαμβακάχια, χον $Λρβς κενταματβ*. μ. λ. «· Όλα τ* Ι* &ν« ιΐβο είναι ά- •Μιοτβυ ποιότητος, κ«Ι χρΝματκν Ανγυαμένυν χαΐ βτΐρΐ* Βν. ΜΙα ββχιμα ·* «*« *■·«" *·* τ*ν «νντιρότατα τβν ΝλΗβτβν Τ4| μ«ΡΗ«{ «Χτετν·*|.» Άντιιιρ·«.ιι·ς «ι* τββς Νοιεββι ' Ηρακλειον-ΛαοαΜ·»: ί. Ν. ΚΟΡΠΗΧ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ *., θά $ρ(χι βλα τβ νέα μοντέλα σκίλΐτών. Έγκυκλοττα ιδε ία Δι' έκείνους ποΰ θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. Α.' Ένας άπό τού; μιγαλειτίρους' κινδύνους τώρα τό χαλοκαϊρι γιά κείνους πού κάνουν ήλιοθεραπεία είνεή ήλίααις. Ή εΰαισθησΕα των άτόμων ατήν ίπίδρασι των ήλια κων άκτίνων ποικίλλει αναλόγως τής γενικής συατάσεως τοθ σώμα τος τοθ κάθε άνθρώπου. Ποώτα —πρωτα είνε άνάγχη νά έξηγή σωμεν δτι αί ήλιακές άκτίνες είνε δύο είδών: Αί δπεριώδεις καί αί άλλαι πού ένομάζονται έρυ- θρα(. Ή επίδρασ ς τοθ χαθενος άπό τα δύο οτ&τά εΓϊη ϊέν είνε ή Ιδία σ' ίλες τί; περίστασις καί ή ανάμιξις των έχ«ι άπατελέσμα τα διάφορα. Ή επίδρασις των τελευταίων, επί παραδείγματι, προχαλεΐ αδξησι τής θερμοκρα οίας τής επιφανείας τοθ δίρμα τος μβνάχα, έ.ώ ή θερμοκεασΐα τοθ σώματος πιό βαθειά έλάχι στα μεΐαβάλλεται. Αντιθέτως αί ύπεριώδεις άχτΐνες θερμαίνουν έλάχιστα την έπιδερμίδα μας, άλ λά υψώνουν την θερμοκρασίαν των ίστών πού βρίσκονται χάτω άπό αυτήν. Γι' αύτά καί οί μορ φές τής ήλιάσεα-ς είνε χαΐακτηρι στικά διαφορετινές, αναλόγως τής άφορμής πού έχει, δηλαδή άν προκαλήται άπό τίς 6περιώ5εις άκτΐνες, είτε άπό τίς άλλες. Μέ τίς έρυθρές οί συνέπειες φαίνον- ται άμέσως χι' έξελίσσονται μίσα οέ μιά είτε δυό ώρες. Δέν προ χαλοθν οί άχτΐνες αύτές τό μαύ πισμα τής έπιδερμίδος κι' ουτι ξεφλουδίζουν. Μέ τίς ύπεριώδεις ή αντίδρασις έρχεται Οστερα άπό κάμποσες ώρες. 'Η εξέλιξις τή; ήλιάσιω; διαρκεί άρκετές ήμέρες χαί συνοδεύεται άπό ίνα σταθερό μαύρισμα τής έπιδερμίδος γιά πολλούς μήνες. Ή εύαισθησία χάθε άτίμου στήν έπίδρασι των ήλιακών άκτί νων είνε διαφορετική, αναλόγως τής ίδιοσυγκρασίας χαί άκόμη α¬ ναλόγως τής περιοχής τοθ σώμα τος, ίπου ίχουν, άς ποθμε πέσει αί άκτϊνες τοθ ηλίου. Επί παρα¬ δείγματι την μιγαλιίτερη εύαισθη σία Ιχουν οί περιοχές τοθ στομάχου, τοθ ατήθους, τής πλά της χαί των μηρων. Όλιγώτερη οί πρός τα ε*ξω έπιφάνειες των χερΐών, πολϋ όλιγάηερη τό μέτω πον καί ό λαΐμίς, τα γόνατα, οί χνήμες. Την πιό ελαχίστη ευαι σθησίχ ίχουν οί χαρποί των χε ρι6ν καί τό κάτω μέρος των κνη μών. Οί είδικοί μας λέγουν καί κάτΛ άλλο άκόμη. "Οτι τό μαύρι σμα τής έπιδερμίδος άπό τόν ήλιο δέν είνε οημιΐο πώ; ίχουμε προστατευθή άπό τού; κινδύνοας τής ήλιάσεως, 5ν πάρουμε δτι ήλ' ασι παθαΕνει κανεΐς σ' δλο τού τό σώμα καί 6χι μονάχα στό κε φάλι, όπως κακώς πιστεύίτα; (ιυνεχίζετα·) Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ Ταχύτης 18 μιλλίνν. Τόννων 2.000. ΆφΘάστου πολυτελείας μέ δλόκληρα <>ιαμερΙ-
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης ΊσνοοαρΙου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ μ. αχρφ&ς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μόκονον, Ί
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 1.91 Πρ«ΜΤβρ«!«ν ΑΜΑΜΠ Π.
  ΘΕΙΊ'ΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98)100
  Πωλεΐται είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  Άριθμός 6007.
  Περίληψις Προγράμματβς
  Άναγκαστιχοΰ Πλειοτηρι
  ασμβΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών Νικόλαος ΆντωνΙου
  Μαυρογιάννης έν "Επάνω Άρ
  χάναις Τεμένους έδρεύων καί
  κατοικών.
  Δηλοποιώ δτι
  Εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή
  ματα κεΐμενα είς την περιφέ
  ρειαν τοθ χωρίου Καλλονής
  όμωνύμου Κοινότητος καί Εί
  ρηνοδικειακής περιφερείας πρώ
  ην ΚαστελλΙου Πεδιάδος καί
  νΟν Αρχανών ήτοι: 1) Είς
  θέσιν ΛεΙβαδι τ) Κάστελλον &
  μπίλον εϊδους κοτσιφάλι καί
  φυτάμπελον τακιδ εκτάσεως
  14 στρεμμάτων συνορεύοντα
  κτήμασιν ανατολικώς δρόμφ
  άγροτικφ, νοτΐως Νικολάου
  Παπαδάκη καί Σταύρου Ά
  θανασάκη, δυτικώς ΓεωργΙου
  Κουκουράκη καΐ κληρονόμων
  Νικολάου Χσμηλάκη, βορεΐως
  κληρονόμων Ιωάννου ΧριστΙ
  δου 2) ΕΙς' θέσιν Παληοπατη
  τήρα κρεββατΐνα εκτάσεως τρι
  βν στρεμμάτων, συνορεύου-
  σαν κτήμασι ανατολικώς άμα
  ςητβ όϊ ώ νοτίως Νικολάου
  Άνδρουλάκη, δυτικώς ρύακι,
  βορείως Ιωάννου Άνδρουλά
  κη, 3) Είς θέσιν Άγιος Άν
  τώνιος ί) Μαρκάκη ρυάκι έ
  λαιόφυτον εκτάσεως τεσσά
  ρων στρεμμάτων έμπεριέχον
  80 ελαιόδενδρα συνορεθον
  κτήμασιν ανατολικώς ρύακι
  νοτΕως Μιχαήλ Χουδετσανά
  κη δυτικώς Ιωάννου Ταμιωλά
  κη, βορεΐως ΓεωργΙου καί Μι
  χαήκ Μποτζάκη άνήκοντα
  είς την καταδιωκομένην όφει
  λέτιδα Καλλιόπην σύζυγον
  Ιωάννου Φραγκάκη τό γένος
  Κωνσταντίνου Τητάκη κάτοι
  κον Καλλονής Πεδιάδος τή
  έπισπεύσει τής Έθνικής Κτη
  ματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος έδΓευούσης έν Αθήναις
  καί έκπροσωπουμένης υπό τοθ
  ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάννου
  Άθανασΐου Δροσοπούλου κα
  τοΐκου Αθηνών πρός άπόλη
  ψιν των ένυποθήκων άπαιτή
  σεών της άνερχομένων μέχρι
  τής άπό 23 Δεκεμβριού 1932 έ
  πιταγής τής κοινοποιηθεΐσης
  τί) όφειλετρΐςχ κατά τό ύη'
  αριθμόν 10813 τής 8 Ία
  νουαρίου 1934 έπιδοτήριον τοθ
  δικαστικοθ κλητήρος Έμ. Άρ·
  κουλάκη έν συνόλφ είς λΐρας
  Αγγλίας στερλΐνας είς συνάλ
  λαγμα δψεως έτιΐ ΛονδΙνου δι
  ακοσΐας Εξ (206) σελλΐνια δέ-
  κα εξ (16) καί πέννας έπτά
  (7) στηριζομένων των άπαιτή-
  σεών της τούτων είς τα ύπ'
  αριθ, 2359 καί 2370 δανειστι-
  κά συμβόλαια ]τοΟ συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Κωνσταν
  τΐνου Ζαχαριάδου κηρυχθέντα
  νομίμως έκτελεστά.
  Ό πλειστηριασμός γενησε¬
  ται την 14 ΜαΤου 1939 ημέ¬
  ραν Κυριακήν ενώπιον έμοθ
  τοθ συμβολαιογράφου Αρχα¬
  νών Νικολάου Α. Μαυρογιάν
  νη έν Επάνω Άρχαναις έ-
  δρεύοντος καί κατοικοθντος ή
  εν κωλύματ! μου ενώπιον τοθ
  Οί όρειβάται Ηρακλείου
  εις την γραφική Φόδελε.
  Είς το γραςρικώτατο χωριό τό
  Φόδελβ μέ τού; έλάνθιβτους πορ
  τοκαλλόκηπουςκα) την άσύγκριτη
  ώμορφιά,είς το χωριό αϋτο πβυ όρ
  γιάζει ή βλάστηαΐς χι' ο! κιοσοΐ
  άγκαλιήζουν ατοργικά τού; κορ
  μβύς των ύίνύραν μ: άπλώνονται
  νωχΐλικά στούς φράχτες των κή
  πων κ»1 ατούς βράχους, κι'π φιλο
  ξϊνία των κατοίκων άποτΐλεΐ δόν
  μα, άπβφάσΐσβ νά έωρτάση την
  100ήν έχδρομήν τβυ τβ τμήμαι
  τού (ΐ'Ελληνικοΰ'Ορβιβατικοϋ £υν
  βμου» Ηρακλείου. ΚΓ ε'ται την
  παρελθούσαν Κυριακήν υπέρ τα
  τβσοαράκοντα μέλη καί μή τοΰ
  Όρβιβατιχοϋ Συνύβσμβυ άμφοτέ
  ρων των φύλων, φίλβι πρόσχαροι
  όπως πάντβτβ καί υποχρί&κικώς
  εύγενικοΐ, συνοίβυόμβνοι όϊ πϊ
  ριβοόταροι καί άπό τάς κυρίας
  των, εξέδραμον στό Φόίϊλβ, στό
  χωριό βϋτό γιά τό οποίον τρέ
  Φβυν ίύιαίτβρη -κτίμησι καί άγά
  πή. Ή τουριστικη ομάς έπφιβα
  σθίίσα αύτοκινήτων την 7.30' πρω
  ΐνήν τής Κυριακής £φθαβ«ν μετά
  ώριαίαν διαδρομήν είς Κουκουνα
  ριές άπ' οπου πεζή πέ^ μ*σω
  της ίστορικης Νονης τοδ 'Αγίου
  Παντβλεημονος οπου οί όρϊΐβάται
  εύρον θερμήν φιλοξενίαν, κατήλ
  θον είς Φβδελε περΐ την 10.30'
  π. α. γενόμενοι δεκτοΐ μέ θερμάς
  έκδηλώοεις πηγαίας χαράς άπό
  τού Φοδελιανους. Ή ομάς άπετε
  λεϊτο άπό τούς κ. κ. Ν Δπμητριά
  δην αρχηγόν, τοΰς τραπεζιτικβΰς
  Γ Κόκκινον καί Ν Τζανάκπν,
  Τετέλην Βαρδάκην, Λ. 'Αύάμην
  ναυτικόν ηράκτορα, ΝΤκον Δανδχ
  ρην,τόν δικηγόρον Ν Σακλαμπά
  νην, Ν. Τζανάκην, δίδα Κλειώ
  Σακλαμπανη, Ήγουμενίδην, Σπ.
  Άχράτβν, Δ. Άλικιώτην, τόν κ.
  χαί την κ. Παναγιωτίδη χημικοϋ,
  Ι. Κασιμάτην, Νικ. Σταυρινί
  δπν, τβν κ. καιτην χ 'Λρχοντά
  κη, τόν κ. ©ωμάν Φανουράκην
  «αί Εϋατ. Καβρόν. ΟΙ άποτε
  λοΰντες την όρβιβ«τικήν όμάδα
  μέ αρχηγόν τόν κ. Νικεδάκην.
  κ. κ. 1. α ουσάρης, Α 'Αργυρός
  χημικός, κ. κ«1 κ Τζοΰρεν καθη
  γητης τής γβρμανικης, όις ΕύανΥ-
  Ψαράκη, Γ. Πκπαματθαιάκης μη
  χανικίς. Άντ. Ζκβυλιδας, κ κ«1
  κ Στ.'Αρχοντάκη,'Ελευβ. Παπαφα
  κλη^, καί Α. Λιαμαντάχης άπεβι
  βάβθησαν τοΰ αύτοκινήτου έκ
  Γάζι εκείθεν δέ κατηυθύνθησαν
  μέσω Λινοπεραμάτων είς Ρογδιάν
  όπέβεν μετά μικράν βτάθμκυσιν
  κατά την όκοΐαν' οί βρΐιβ·»ται
  εγένοντο αντικείμενον β«ρμων
  έκδηλώσκνν άπό μίρου; των «ι
  λβξένων Ρογδιανών ανεχώρησαν
  διά Φόδΐλκ μέσω της Μονής
  ΣαββΛθιανών
  'θ ήγούμίνος της Ηονή; κ
  ΚαλλΙνιχος Σταματάκης μάς υπο
  πέχβται μέ χαράν, μάς πρβσφί
  εί μαοτ4χ«ν καί καρόδικ καΐ
  μάς ομιλεί γιά την Σστορία τής
  Μόν ής, γι« τόν Ιβροδιάκονον Εύ
  μίνιονΒουρβ{άκην ποΰ Επ«σε ήρ&>
  ΐκνς μαχόμενος στήθο; κρός ατή
  θος μέ τόν εχθρόν είς την μάχην
  τής 30ης Αύγούστου 1866 ϊίς Μ«
  λεβύζι καί τοΰ όποίβυ τό κρανί
  όν φυλάσσιται αίς ϋαλίνην θπ
  Μην έντός της μ©νΠς μέ κατα
  φανή τα ΐχνη σπβθισμών 4π' αύ
  τού. ΈπΕΐγόμβθα δμως νά άναχω-
  ρήσωμϊν. Εϋχαριβτουμκν λβιπόν
  τόν ηγούμβνον καί τούς μοναι·
  χοϋς γιά τάς πΕριποιήσϊΐς των
  καί ίιτβιτα άπό τρίωρβν εΰχάρι
  στον πορείαν ένθάσαμεν είς Φό
  δελΐ δπου ή πρώτη ομάς καί οί
  κάτοικοι μάς έπ5φύλα{αν θβρμην
  ύποδοχην.
  Ό καλός φίλος των ορειβατ&ν
  κ,Χαρ.Μαυρουδής μάς όδηγεΐ στό
  σπίτι τού καί προσφΐρβται νά μάς
  φΐλοξενήοη άναλαμβάνει δέ χαί
  την φροντιδα τού ψησΐματος τοθ
  όβίλία. Καί κάτω άπό τίς όλάν
  θιστες πορτοκοιλλιέ;, στήν άρω·
  ματισμίνην αύτην ατμόσφαιραν
  πού έπλημμυριζβ άπό τίς τρ«λ·
  λές συναυλίες των άηδονιών κ«1
  των κοτσΐφΐων καί τοΰς βόμββυς
  των μελισσών πού ροφοδσβν ήδο
  νικά τό νβκταρ των πορτοκαλαν
  θών εδόθη ενα άξέχαστο γΐϋμκ
  καί ήγβρθηααν θϊρμαί προιτόσιις.
  Τό άπόνευμα οί έκδρομβΐς ξβχύ
  θησαν στούς πορτοκαλλόκηπους.
  Ιδιαιτέραν αγάπην μάς έπέδβι-
  ξεν ό χ. Έμμ. Μελισσείδης. Μάς
  πρβσέφερε πορτοκάλλια ΰπέροχα,
  όλόχρυβα δβσπολα καί πορτβ-
  καλλανθούς, ή υπόλοιπος δέ ήμέ
  ρα ώιίρρβυσε μέ τραγούδια των
  έκδρομέων οί όποΐοι σννεκρά
  τησαν άπό την έκδρομήν των
  αύτην τίς πλέον άλησμόνητες
  έντυπώσεις άφήσαντες στό Φόδβ-
  λϊ την βαθείαν των εκτίμησιν
  καί τάς ϊίλικρινεστέρας των ·ϋ·
  χαρ ιστίων. Ή έπιστροφή αίς 'Η
  ράκλβιον βλων των έκδρομέων
  εγινε την 7 περίπου εσπερινήν
  υπό τα σβγχινητιχά {«προββδί
  σματα των κάτοικον...
  Π.-
  νομ'μου άναπληρωτοϋ μου καί
  έν τώ ένταθθα συμβολατογρα
  φε(ω μου άρχόμενος την 10
  π. μ. όίυσν κοί περατούμενος
  μετά 66ο ώρας καί ενός τε-
  τάρτου τής ώρας επί πλέον
  συμφώνως τώ νομώ, Πρώτη
  τΐροσφορά των πλειστηοιαζο-
  αένων κτημάτων όρίζεται διά
  τό πρώτον δραχ. 20.000, διά
  τό δεύτερον δραχ. 10.000 καί
  διά τό τρίτον δρχ. 5000.
  "Η κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα ποοσφέρον
  τα συμφώνως τώ νομώ καί έ
  πϊ πληρωμή είς μετρητά, ε'κα
  στος δέ των παρόντων καθό
  σον προσφέρει την άναγκαΐ
  αν ασφάλειαν δικαιοθται νά
  πλειοδοτήση.
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  ύποχρεοθται νά καταβά*[) τό
  έκπλειστη3(ασμα πρός την επι
  σπεόδουσαν δανείστριαν Τρά
  πεζαν συμφώνως τώ άρθρφ 61
  τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923 Ν.Δ.
  περΐ είδικων διατάξεων επί άνω
  νύμων Έταιριών άλλως θέλει
  Ινεργηθί) άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού είνε δέ ύπεύθυ
  νος καί διά τούς τόκους άπό
  τής ημέρας τοθ πλειστηρια
  σμοθ καί έν άναπλειστηρια-
  σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα
  Ιξο'δα συμφώ> ως τ^ νομώ.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  διά των έν Ηρακλείω εφη¬
  μερίδων «Ανάρθωσις», «Δρά
  σις» καί «"Ιδη».
  Έν Άρχαναις τή 9 Μαρ
  τΐου 1939.
  Ό Συμβολσιογράφος Αρ¬
  χανών.
  Ν. Α. Μαυρογιάννης
  ΧΑΡΙΔΙΙΜΟΣ ΟΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ·φβαλμ(ατρο$
  'Ε*1 τριακονταετΐαν ά«ο-
  κλιιστικ&ς καί μόνον είς τα
  όοθαλμολογικά ασχολοόμι-
  νος, δέχεται, τούς κασχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοβαλ
  μιατριίον τού, κιίμινον καρά
  τέ) Καμαράκι «ληοΐον τής
  Πολυκλινικθς 'ϋρακλΐιΌο.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σημερον 25ην Απριλίου θά οί
  ανυκτβρβύσβυν τα φαρμκχεΐκ
  Έμμ. Ματζαπβτάκη χ«1 Μιχ.
  Τζομπανακη.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ή οΐκβγίνβια 'Αντωνίβυ Άν
  θούση έκ Χανίων κ«τέθβσΐν υπέρ
  τοΰ Πτωχοκομϊίου δρ. 1000. 'Βαί
  αης ή οΐκογίνβια 'Αντωνίου Ή
  συχάκη κατέθεσεν δρ. 1000 διά
  τόν ίδιον σκοπόν χαί άντ» βτεφά
  νού τοΰ Γβωργίου Μιτσβτάκη. Ή
  Διοικοϋσα έπιτρβπή (ύναιριβτεϊ
  ββρμδς.
  —Διάλυσις κοινοτικόν συμ-
  βουλίων.
  Διά διατάγμκτο; διελύθησαν
  τα κοινοτικά ουμβοόλια Γιρανί
  ου, 'Αμυγώαλοκίφκλίου, Φουρνέ,
  Μάζης καί Βαφέ Χανίων.
  —Ό όργανισμός τοδ ύπουρ-
  γείου Έθν. Οΐκονομίας.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσκως (αριθ. 152) εδημοσιεύθη ά
  ναγχαοτικός νόμος, διά τού όποί
  ου συμπληροϋνται καί τροποιτοι
  οϋνται αί δικτάξεις ΐτΐρί όργανι
  σμοΰ τοΰ ύπουργείου Έθνικής
  θίχονομίαις.
  —Ανακοίνωσις.
  Πρός άρσιν πάσης παρ»{ηγήσ··
  «ς, κατόπιν των δσων περιήλθον
  ■ίς γνώσιν ημών, εΐμαθα ϋιτοχρϊ·
  ωμίνοι νά δκυχρινίβΜμεν βτ·
  τό έν Χανίοις έχδιδόμενον ηί
  ριοδικόν «Κρητική Νεότης» υπό
  τοΰ χ Κων Μπβρτολή ουδεμίαν
  ιδιαιτέραν σχέσιν ή βξάρτησιν
  εχϊΐ μέ την Κεντρικήν Διοίκη
  σιν τής Ε. Ο. Ν. Ελλάδος, ουτβ
  έιτομένως μέ τάς Περΐφΐρΐιακάς
  Διοιχήσβις Κρήτης.
  Τό επίσημον όργανον τήϊ Ε.
  Ο. Ν. «Ιναι μόνον τό περιοδικόν
  «Νεολαία», τό οποίον καί βερ
  μώς συνιστώμεν είς τα Μέλη της
  Ε. Ο. Ν.
  Μβτά την 4ην Αΰγούστου 1936
  άπασαι «ι εφημερίδας χ«1 τα πι
  ριβδιχά είς τό πλκίαιον των βχβ
  πών τοΰ Νεου Κράτους άποτβ
  λοδν Βοηίητιχά όργανα χαί τής
  Ό Κυβερνητιχός 'ΕκΙτρβκβς
  Ε. Ο. Ν. Ελλάδος
  Λ. Κανϊλλόπουλος
  ΤΟ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Λέγω έτησίβς έπιθ«ωρήσβ«ί δια
  '—- πρβσωρινδς τβύς πλό«ς
  κόπτει
  τού
  (Έκ τβυ Προτχτβρείβυ)
  ΕΦΘΑΣΑΝ τάνέαρα-
  διόφωνα
  ΦΙΛΙΠΣ,,
  ί
  "
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΰΐα Τρίτης
  25 Απριλίου 1939
  123 Ώρα
  ■Β Τ
  ΚΔΦΕΝΚΟ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡ
  ΦΘΑΣΕΝ
  ΤΕΥΟΥΣΑΗ
  Ό έορτασμός της Βασιλικης έπετείου.
  Ήχδεσινήήμέρατοΰκ.Κανελλοπούλου.
  Μέ εξαιρετικήν έπίδληπχδτητα Ι χρόνιον άπΐδόθησαν τιμαί υπό τοϋ
  Ιωρτάοθη τ) έπέτειος τοθ δνόμα ,στραταθ καί των συμπαραταχθίν;
  ΤΩΝ ΥΠΕΑΕΧΒΗΣΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2^5Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου αγγέλλει ότι ό Ρουμάνος
  ύηουργός των "Εξωτερικών κ. Γχαφέν-
  κο έφθασεν είς την αγγλικήν πρωτεύου¬
  σαν.
  Ύόν κ. Γχαφένκο ύπεδέχθη ό ύπουρ-
  γός των "Εξωτερικών τής Μεγάλης
  Βρεττανίας κ. Χάλιφαξ καί οί πρεσβευ¬
  ταί Πολωνίας, Ελλάδος καί Τουρχί
  άς. Ό κ. Γκαφέντο ήρχισεν ήδη συνο·
  μιλίας μετά των " Αγγλων ύπουργών
  έν σχέσει πρός τα διεθνή ζητήματα.
  Ι τος τής Α. Μ τοθ Βασιλέως την
  παρελθούσαν Κυριακήν.
  Όλίγον προ τής 10ης π μ
  ήρχισεν ή παράτϊξΐς τή; δυνά¬
  μεως τοθ 43 Συνταγματος άπό
  τής όδοθ Άγίου Μψχ καί έχεϊ
  θΐν πρός την λεωφδρον Καλο
  καιρινοθ. Ή παράτασις πρός την
  πλατείαν Νικηφόρου Φωχά συνε
  ηληρώνετο άπό τα τμήματα προ
  σχόπων καί τής έθνικής νεολαίας
  Ή δοξολογία είς την οποίαν προσ
  ήλθον οί έπίσημοι, οί πρόξενοι,
  οί έκπροσωποθντες τα ξενα δόγ
  ματα, αί όργανώσιις καί τα σω·
  μαιεΐα μετά των λαβάρων των ήρ
  χισεν άπά τής 10 30 συμμιτοχή
  καί πλήθους λαοθ. Κατά ζτήν ω
  ραν καθ' ήν έψάλλιτο τό Πολυ-
  Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  ΒΕΡΜΟΤΑΤΑΙ ΕΚΔΗΛΒΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά την χθεσινήν
  δοξολογίαν έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ
  επί τή έπετείω τού όνόματος τής Α.Μ.
  τού Βασιλέως εσημειώθησαν θερμαί έκ-
  δηλώσεις πρός τόν Βασιλέα Γεώργιον.
  Ώς αγγέλλεται αί λαϊκαί έκδηλώσεις
  υπήρξαν θερμαί είς όλητήν /ώραν.
  ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΣ Ο < ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΞΕΦΟΝΗΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). —Έκ Καλαμών τη¬ λεγραφείται ότι αφιχθη έκεϊ σήμε¬ ρον τό άπόγευμα ό πρωθυπουργός κ. Ί .Μεταξάς. Είς Καλάμας ό κ. Πρω¬ θυπουργός εξεφώνησε βαρυσήμαντον λό γον ό οποίος μετεδόθη ραδιοφωνικώς τάς απογευματινάς ώραςτής χθές. των τμημάτων, ή φιλαρμονική δέ τού Δήμου ήτις ευρίσκετο είς την πλατείαν τοθ ναού άνέκρουσε τόν εθνικόν Ομνον. Σημειωτέον δτι είς την δοξο λογίαν προσήλθον έκ των πρώ των ό αφιχθείς την προηγουμέ νην κυβιρνητικός έπίτροπος τή; νεολαΕας κ. Κανβλλόπουλος μετά τοθ πιριφιριιαχοθ διοικητοϋ χ. Μουρέλλου καί των συνοδών των. Μιτά τό πέρας δέ τής δοξολο- γίας οί ανωτέρω μετά των άρ- χών χά Ι όργανώσιων μετέβη σαν είς την Πλατείαι* Τριών Κα μαρών άπί ϋπου παρηκολούθησαν την γενομένην παρέλασιν. Παρήλασαν οί πρόσχοποι, αί δρ γανώσετς τής Ε.Ο Ν. καί τελευ ι ταΐος δ στρατός. Την παρίλααιν 'παρηκολούθησαν πλήθη κόσμοιι έκ των πεζοδρομίων τής πλατεί- ας τριών Καμάρων ήτις είχε δια χωρισθή ώ; συνήθως διά σχοινί ου οΰιως ώστε έ διά την παρέλασιν χώρος παρέμενεν τελείωςέλεύθερος Κατ* την ώραν τής παρελάαεως ή μουσική τοθ Δήμου άνέκρουιν έμβατήρια, χαθ'ήν ώραν δέ πάρη· λαυνε ό στρατός,οί σαλπιγχταί καί τυμτΐανισταί τοθ συντάγματος τα χατάλληλα σαλπίσματα. Τό εσπέρας ή πόλις έφωταγω γήθη. Ή μουσιχή δέ τοθ Δήμου καθώ; καί οί ααλπιγκταί τοθσυν- τάγματος άνέχρουσαν την αποχώ¬ ρησιν, διοργανωθείσης χαί λαμπα- δηφορίας υπό τής Τετραρχίας των Επαγγελματιαι [ (Ε. Ο. Ν ) 53 Πρωΐνή Ή επιθεώρησις των τμημάτωντηςΕ.Ο.Ν. ΑΙ ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑ! ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ, ΣΥΝΗΝΤΗΣΕΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Καθ*α αγγέλλεται έκ Λονδίνου καί Παρισίων ή άξίωσις τής Ρωσαίας όπως ύπογραφομένης τής συμμαχίας μεταξύ αυτής, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, αί δύο τελευταίαι ά- ναλάβουν ύποχρεώσεις είς την "Απω Ανατολήν, συνήντηβεν άντιρρήσεις. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία δέν απε δέχθησαν τάς άπόψεις ταύτας. Πάντως αί συζητήσεις μεταξύ των τριών κρατών δέν διεκόπησαν άλλά βύΝεχίζονται μέ την έλπίδα εξευρέσεως βάσεως "συμβι- βασμοΰ καί επί τού σημείου τούτου. Την 9 εσπερινήν τής παρελθού¬ σης Κυρΐακής ό Κυβερνητικάς Έπίτροπος τής Ε. Ο. Ν. παρε χάθησεν είς δοθέν πρός τιμήν τού υπό τοθΔήμου είς τήνΑέσχην Ηρακλείου γεθμα. Είς τό γεθμα παρεκάθησαν έπίσης δ Πρόεδρος Πρωτοδιχών κ. ΚΕνας, δ Είσαγ γελεύς "Ηρακλείου χ. Βελλίνης, ό Φρούραρχος χ. Διαμαντόπουλος, ό Διοικητής τής Χωροφυλακήν κ. Όρ^α/ου^ά^ης, δ Πρόεδρος τοθ Έμπορικοθ Έπιμελητηρίου κ. Άλ. Γεωργιάδης, τοθ Έπαγ γελματικοθ χ Κοσμαδάκης τοθ Έρ γατικοθ Κέντρου κ.Γχολίμης χαί αί τοπικαί αρχαί τής "Οργανώ¬ σεως τής Έθν. Νιολαίας. Κατά τό γεθμα δ Δήμαρχος κ. Γεωργιάδης ήγειρε πρόποσιν έν &ΐς μεταξύ άλλων ετόνισε την έ θνικήν φρονηματικήν μεταστρο φήν τοθ έργατικοθ στοιχείου πυκνώσαντος ένθουσιωδδς τάς φάλαγγας τής Έθν. ΝεολαΕας χαί έν τέλει εξήρε ενταύθα τό έργον τής Κυβερνήσεως. Ό χ. Κανελ λόπουλος απήντησεν ευχαριστών χαί ετόνισεν δτι ή χάθοΐός τού ιίς Κρήτην δέν όφείλεται είς 6 πηρεοιαχούς· λόγους άλλά απλώς ι άποτελιί Ιν καθήκον δπως καθή κον ίερόν παντός Έλληνος είναι νά επισκεφθή την θρυλ'κήν Κρή την. Ακολούθως δ κ. Ι. Γιαννα κουδάχης άπήγγειλεν ποίημα έ θνιχοθ περιεχομένου. Χθές δ χ. Κανελλόπουλος επι θεώρησεν έν ΆγΕω Μύρωνι τα τμήματα τής Ε. Ο. Ν. τής έ παρχίας Μαλεβυζίου τα δποΐα τοθ επιφύλαξιν θερμοτάτην υπο δοχήν άπεχόμισι δέ έκ τής επι Οεωρήσεώς τού ταύτης άρίστας έντυπώσεΐς. Τό άπόγευμα έπεσκέ φθη τάς αρχαιότητάς ;τής Κνω σοΐ τό εσπέρας δέ παρεκάθησεν ιίς γιΰμα δοΒέν πρός τιμήν τού υπό τής Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου είς τα γραφεΐα αυτής Όλοι οί θάλαμαι καί αί αί θουσαι των γραφείων τής Ε. Ο. Ν. ήσαν διαχεχοομημένοι επί τού τω διά των | ίθνικών χρωμάτων χαί των είκόνων τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως καί τοθ πρωθυπουργοθ χ. Μεταξα. Είς έτερον θάλαμον είχον εκτεθή θαυμάσιαι έλαιο ^ρxφΕαιΓ1και άχουαρέλλες καί έρ γα ίχνογραφίας δείγματα τής χαλλιτεχνιχής έπιδόσεως των φα λαγγιτων καί φαλαγγιτιασών. , Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν ή επιθεώρησις των φαλάγγων τής Έθν ΝεολαΕας καί ή δμιλία τοθ Κυβερνητιχοθ Έπιτρέπου κ. Κα νελοπούλλου|άνε6λήθησαν κατόπιν έκφρασθείσης δπ' αυτού επιθυμίαν λόγω τοθ θανάτου τοθ σΐρατηγοθ Γεωργ. Κατεχάκη Ή έπιθιώρη σις θά πραγματοποιηθή την 6 μ μ. τοϋ προσεχοθς Σαββάτου. ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 24Απριλίου (τού άντ» ποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή- ματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον άναφέρουν ότι ό πρεσβευτής τής Μεγ» λης Βρεττανίας είς τό Βερολίνον κ. Χέντερσον έπανέρχεται είς την Θέσιν τού ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑΝ Ο ΛΟΓΟΣΤΟΥΑΑ.ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 24 ' Απριλίου (τού άνταποκρι- τβδ μας)—.Αγγέλλεται ίτιό προσεχής λ·γ·ς τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ άνκμένεται [μέ αγωνίαν άπό τούς πολιτικούς χύκλβυς τής Εύρώκης. Η ΠΡΟΧΘΕ-1ΝΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΚΑΤΕΧΛΚΗ (Συνέχεια έκ τής 1ης σελΐδος) κόσμος τής πόλεως, τα προε- ορεΐα πλείστων σωματεΐων καί χιλιάδες λαοΰ. ΕΙς'.τήν Μητρόπολιν προοήλ θε καί προσκύνησε τόν νεκρόν ουλλυπηθείς τούς οΐκιίους τού, ό Κιβερνητικός έπίτροπος τής Ε.Ο Ν. κ. Κανελλόπουλος. Ή νεκρική πομπή έκκινήσα σα έκ τής οικίας τοθ στρατη γοθ κατηυθύνθη διά τής ό^ου 25 Αύγούστου καί των πλα· τειών Καλλεργών, Έλ. Βενι ζέλου καί Νικηφόρου Φωκά, των όδών "Ιδής, ΚαλοκαιρινοΟ καί ΆγΙου Μην ά είς τόν Μη τροπολιτικόν ναόν δπου καί ίψάλη ή νεκρώσιμος άκολου- θία. Καί έχρειάοθη μΐα όλό- κληρος ώρα διά την διαδρο μην αύιήν. Ήτο τόσος ό ου ωστισμός καί τόοη ή συγκΐνη σις ώστε νά γΐνεται ή πορεΐα δλης αύτήςτής άνθρωποθαλάσ οης μέ οημειωτόν βήμα. "Ανω των 50 χιλ. λαοϋ κλα(όντος, θρηνοθντος ήτο επί ποδός κα τώ την ώραν τής έκφοράς τοθ μεγάλου νεκροθ. Ουδέποτε τό Ηράκλειον εΤδε παρόμοιον θέαμα. Ουδέποτε κηδεΐα ήτο τόσον πάνδημος. Ουδέποτε ό λαός εξεδήλωσε κατ' αυτόν τόν τρόπον τώ αίσθήματα τής λατρεΐας καί τής άφοσιώσεώς τού πρός νεκρόν αρχηγόν τού καί τ)ρωα τού. Όταν δέ ήκού σθη τό: Δεθτε τελευταίον ά σπασμόν καί δταν έξεψωνοθν το οί έπικήδειοι, δλος ό κό σμος ποϋ είχεν ασφυκτικώς κατακλύσει χό» ναόν, έξέσπα σεν είς άτελευτήτους σπαρα κτικούς λυγμούς καί άνσφι λητά. Μετά την νεκρώσιμον άκο λουθΐαν ό τ.πρόεδρος τοθ Δικη γορικοΰ Συλλόγου Ήρακλεΐ ου κ. Τίτος Γεωργιάδης έξε Φώνησε τόν κατωτέρω έπική δειον. Άείμνηοτε Στρατηγέ χαί άγα- πητέ φίλί, Δέν είναι άχίμη πολλαί ημέραι π&ο οέ ίβλέπαμεν μεταξύ μας, πλή ρη ^ζωτ*,ς χαί 6γείας, δίδοντα μέ όό σου ΰφος χαί τα άδρά χαραχτηριοτιχά την είχόνα τής ωραίας, ώρίμου άνδριχής εύ μορφιάς. Καί Βταν ξαφνιχά έπλη ροφορήθημεν Ετι ασθενήσας ΐυρί- σχισαι χληήρης, χανενός ή ψυχή δέν έχαράχθη £χι άπό άπελπιστΐ χον ά)λ' ούϊε ν άν άπό άνησυχα- οτικόν προαίσθημα. Σέ εγνώριζα- μέν τόσον ΰγια χαί ιΰρωστον. Μέ συμπάθειαν χαί μέ συγκίνησιν χαί μέ ευχάς άλλά καί μέ έδραί- αν έλπίδα περί τής ανορθώσεως σου, παρηκολουβήσαμεν την δλι γοήμερον ασθένειαν σου. Άλλ' ήλθε τό χεραυνοβίλον χιύπτ,μα πρό ολίγων ημερών διά νά δια¬ ψεύση τάς ελπίδας μας χαί νά δώ ση πρέωρον τέλος είς την πολύ τιμον ζωήν σου. Πδς τώρα έγώ, ιίς τόν οποίον έλαχεν δ θλιβερός αυτός κλήρος, νά ευρω λόγους διά νά διερμηνεύ σω τόν πόνον μας χαί νά ίστορή- σω τό έργον σου, δταν άκόμη δ νοθς είναι θολωμένος καί ή χαρ- διά μας σφιγμένη άπό την άνή- χοίστον χαί άδίχητον ουμφοράν, Τα λογια δέν θά ήσαν άξιχ- χαί μόνον ή εικών τής όδώνης πού είναι ζωγραφισμένη είς τα πρό σωπα δλων των φΕλων καί των συμπολιτιον σου, δύναται μετρίως νά φανερώση τό μεγάλο πένθος μας. Την ζωήν σου άγαπητέ Στρα τηγέ έπέρανες ολόκληρον είς ώ ραίους αγώνας. Ή δράσις σου υ¬ πήρξε πολυσχιδής, Στρατιωπχή, Πολιτιχή, Κοινωνική. Υιός τοθ έξόχου πατριώτου καί γενναίου άρχηγοθ τής έπαρχΕας Μεσσαρ&ς κατά τάς Κρητικάς έ παναστάσεις Αποστόλου Κατεχά¬ κη, άπό νεαΐας ήλιχίας έφιλοδό- ξησες νά συνεχίσης την οίχογενιι- αχήν παράδοσιν, τής παροχής 5 πηρεσιών πρός την πατρίδα. Κα τεχόμενος άπό τόν πόθον αυτόν, εϊσήλθες, μετά την άποφοίχησίν σου έκ τοθ ΓυμνασΕου τής πόλε ώς μας, είς την Σχολήν ΕύελπΕ δών άπό την οποίαν ίξελθών μετά άρ'στας σπουδή κατετάγης είς τό στράτευμα μέ τόν βαθμόν τού άν- θυπολοχαγοθ τόν Ιούλιον τοθ 1902. Είς ολόκληρον τό στρατιιο· τιχόν σου στάδιον δπήρξες υπό δειγμα στρατιώτου. Ή προσήλιο- σις πρός τό καθήκον- χαί ή άγά- πη πρός την ΙΙατρίδοΐ, τα δπιΐα έδιδάχθης δχι μόνον είς την σχο¬ λήν άλλά χαί είς τόν πατρικόν οί χον, υπήρξαν πάντοτε δδηγός σοο ι Ζήσας περίοδον ώραίων αγών ών καί έντόνου έθνικής δράσεώς καί έχων λόγφ τοθ χαρακτήρος χαί τής μορφώσεώς σου χαί τοθ ήθους σου τα άναγχαΐα έφόδι», σπουδαι οτάτην χαί πολλάκις πρωτεύου σαν συμμετοχήν ίσχες είς τεύς πολεμικ&ύς χαί πολιτιχους άγώ νας. Έμπνεόμενες άπό τό πά τρικόν παράδειγμα άλλά καί ά πό τόν ίδιον) πόθον, νεώτατος Ι σπευσες έκ των πρώτων χ»τά τόν Μακεδονιχίν άγώνα τιμήσας χαί τόν Ελληνικόν στρατόν καί την ιδιαιτέραν σου πατρίδα διά τής γενναία; χαί πιφωτισμένης δράσεώς σου. Υπό τό ό'νομα Κα πετάν Ρούβας ήγήθης έπανειλημ- μένως άνταρτιχων σωμάτων είς τάς περιφερείας Γρεδενων, Ά νασελίτσης, Καστορίας, Μοναστηρί ου καί πολλά έφείλει δ Μαχεδονι χός ά-^ών είς εέ χαί τούς υπό την ήγεσίαν σου γενναίους πολεμιστάς Επανελθών έκ Μακεδονίας τό 1908 μετέσχις τής ένεργηθΐίσης είς Κρήτην άποστολής έξ Έλλή ν ών αξιωματικών πρός οργάνωσιν τής πολιτοφυλαχής. Καί ϊλοι ενθυμούμεθα τόν νεώ τατον, ωραίον χαί εύσταλή άξιω ματικόν Κατεχάκην μετά πόσου ζήλου, αξιοπρεπείας καί άφοαιώ σεως έξετίλει την υπηρεσίαν τού Ό πόλεμος τοθ 1912 σέ εδρί σκει λοχαγόν καί ώς τοιοθτος διο ρίζεσαι άρχηγός των Μαχεδονι κων έθελοντιχών σωμάτων τα δ ποία ίδρασαν άπό κοινοθ μετά τής ανεξαρτήτου ΤαξυιρχΕας Έ- πίτου, έν Μαχεδονία κατ' άρ χάς καί είτα έν Έπείρφ. Αό γφ τής αρίστης δράσεώς τού κα τέχτησες ταχέως τούς άνωτέρους βαθμους καί Ταγματάρχης πλέον τό 1914 τοποθετεΐσαι ώς ίπιτε λάρχης τής έν θεσσαλονίκη δπό τόν άεΕμνηστον Ζυμβρακάχην XI Μεραρχίας. Άλλά χαί χατά την συμμετοχήν τής Ελλάδος είς χον Ευρωπαιχόν πόλεμον εΐχες σπουδαίαν συμβολήν. Κατά τό 1916 υπηρετεΐς ώς προσωπάρχης τοθ 'Υπουργείου των Στρατιωτικών τής προσωρι νής Κυβερνήσεως ΘιασαλονΕχης, τό δέ 1917 χαταρτιοθέντος τοθ Σώματος Στρατοθ 'Εθνιχής Άμύ νης τοποθετε'σα; ώς έπιτελάρχης τούτου χαί μετίχει; τοθ αγώνος τοθ ΜακεδανιχοΟ Μετώπου μέ χρι τής συ,θηκολογήσεως των Βιυλγάρων. Λόγφ τής μορφώαεως,των προγΐ! νεστέρων σου υπηρεσιων, τοθ χά ρακτήρος καί τοθ ήθους σου ά σχων χθρος επί των τμημάτων σου συνετέλεσας σπουδαΕως είς την μαχητιχήν απόδοσιν τοθ σώμα¬ τος Στρατοϋ Έθνιχής Αμύνης, λόγφ χαί τής έμπιστοσύνης μεθ' ής έξ εκτιμήσεως διά τα Στρατι- ωτικά σου προσόντα σέ περιέ βαλλεν ή Γαλλική διοίκησις τής Α' ομάδος Μεραρχιών δφ' οίς 6πή γετο τακτικώς τό Σώμα Σΐρατοθ 'Εθνιχής Αμύνης. Έχτιμών τάς υπηρεσίας σου ταύτας δ άείμνη στος Βενιζέλος σοθ άναθέτει ώ ραιοτάτην χαί ύψίστην υπηρεσίαν χαί οέ διορίζει τό 1919 αρχηγόν τής έν Κ)πόλει Ελληνικάς Στρα τιωτικής άποστολής είς ήν θέσιν παρέμεινες μέχρι τής 1 Ν)βρίου 1920 έχπληρώσας την αποστολήν σου, λεπτότατον χαί δυσχεριστά την, χατά τρόπον άνταποκριθέν τα πλήρως πρός τάς προσδοκίας άς έστήριξεν επί σοθ δταν σοθ άνέθετε την υψίστης Έθνικής σημασίας αποστολήν ταύτην ή Κυβέρνησις Βενιζέλου. Άποστρα τευθίίς τόν Ν)βριον τοθ 1920 παρέμεινις έκτές τοθ στρατεύμα τος μέχρι τής Μιχρασιατιχής κα ταστροφής 3τε άνακληθείς έπανήλ θες είς την υπηρεσίαν διορισθείς Γενιχός Διοικητής θράχης, χρη σιμοποιηθείς χαί πάλιν υπό τής έπαναστατικής Κυβερνήσεως επί είδιχή αποστόλη είς Κωνσταν)πο λιν. Έδώ λήγει τό Στρατιωτικόν σου Στάδιον. Δέν είναι άνάγχτ, λόγων δταν όμιλοθν τα έργα μέ μόνην την άπαρίθμησίν των διά νά έξαρθή ή πεφωτισμένη, πά τριωτική χαί άξία έν παντί δρά σΕς σου, ήτις τόσον άθορύβως έ τελίϊΐο χαί τόσον πάντοτε άποτε λεσματιχή άπεδειχνύετο.Άλλά χαί ή πολιτιχή δράσις σου δέν υστε ρεΐ τής στρατιωτιχής. Άποστρα τευθείς δρισηχως μιτά την συν θήκην τής Λωζάνης μετέσχι των έχλογών τής Εθνοσυνελεύσεως τοθ 1923 εκλεγείς πρώτας πλη ρεξούσιος τοθ Νομοθ μας. Εδόθη οΰτως ή εύχαιρία είς τούς συμ πολίτας σου νά άποδείξουν διά τής πανηγυριχής ψήφου των την πρός σέ εκτίμησιν χαί συμπά θείαν. Ώς πληρεξούσιος τής Έ θνοσυνελεΰσεως διετέλεσας υπουρ γός των Στρατίωτιχών τό 1924 επί ολίγον χρονικόν διάστημα. Τω 1928 σοθ ανετέθη ή Γε νίκη Διοίκησις Κρήτης άφο σιωθείς μετά ζήλου είς την έξυ πηρέτησιν τοθ τόπου χαΐ 6πδ την ίδιότητα ταύτην Εκλεγείς Γε ρουσιαστής τοΰ Νομοθ μας τό 1929 μετέσχες βραδύτερον τής Κυβερνήσεως τοΰ άοιδίμου Βενι¬ ζέλου ώς 'Υπουργός των Στρατιω τιχών. Τοιαύτη πολυμερής χαί βαρυ σήμαντος υπήρξεν άείμνηστκ Στρα τη· £ ή στρατιωτική καί πολιτι χή σταδιοδρομία σου. Άπΐχω ρήσας έχ τής στρατιωτιχής χαί πολιτιχής ζωής ουδέποτε ήρνή θης πρός την Κοινωνίαν τάς δπη ρισίας σου. Ή φιλαλληλία έξε δηλοθτο παντοθ χαί οσάκις παρί στατο άνάγκη. Άπχόν καί πρό σφατον παράδειγμα ή διάθεσις ολοκλήρου τής έν Μεσσα^α άκι νήτου πατρικής περιουσίας σου υπέρ χών έχπαιδευτηρίων τοθ χωρίου Πόμπηας. 'Υπήρξας ύπόδειγμα χρηστοθ πολίτου, αρίστου πατριώτου, γεν- ναίου στρατιώτου, υπερηφάνου χά ρακτήρος καί φιλοδόξου έν χαλοΐς ίργοις καί θεληματικοθ άνδρας, σταθεροθ είς τάς σχιψεις σου, συ νεποθς είς τάς ενεργείας σου ά· θορύβου άλλά μΐϋοδιχοθ έχτελε στοθ πάσης αποφάσεως σου. Ή μακρά καί ποικίλη είς διαφό ρους λεπτάς υπηρεσίας σταδιο δρομία σου άπέδειξε τα προσόν τα σου ταθτα. Συνέπηξας οικογένειαν άληθώς χρηστήν επί βάσεως χαί άρχών ήθικών είς ;ά διαχεχριμένα μέ λη τής οποίας, την βαρυπινθοϋ σαν σύζυγον χαί τούς τρείς υίούς παρέσχες καί διά τοθ παραδείγμα τος σου καί διά τής μορφώσεως την οποίαν κέκτηνται την ίχα νότητα νά συνεχίσωσι την οίκογε νειαχήν παράδοσιν, τής έξυπηρε τήσεως τής πατρίδος καί τής χοι νωνία; ΐοιαΰτα πράξας Στρατη γέ κατέχτησας διχαίως έξέχου σαν θέσιν έν τή πολιτιία χαί τή χοινωνία παρά τή 6ποί? άπιλάμ βανες έξαιρετιχής εκτιμήσεως χαί σεβασμοθ. Ή χοινωνία Ηρακλείου καί 4· λόκληβος ή Κρήχη μΐτα άδύνης ήκουσε τόν πρόωρον θάνατόν σου χαί άπό τοθδΐ αίσθάνΐται τό κι νόν πού άφήνΐις. Ή πολιτεΕα άφοθ σέ ίτίμησιν έν ζωή, σέ τιμίΐ κ*ί σήμιρον νικρόν. Ή πόλις χαί δ νομβς Ηρακλείου καί έν γένει ή Ιδιαιτέρα σου πατρίς Κ,ρήτη πενθοθσα δλόχ"ληρος σέ προπέμ πει έν θλιβΐρω παλλαικω συνα γιρμφ ιίς την υστάτην σου χατοι χίαν. Ή χοΐνή σαμμετοχή ιίς τό πένθος των £ς είνε παρηγορία των οίχείιαν σου. Άπερχόμινος άγαπη τέ θά καταλάβης την θέσιν πού σοθ άνήχει είς τό Εθνικόν II άν θεόν. Καί έγώ δ παλαιάς σου φί λος άπιυθύνων σοι τό ΰίτατον χαί ρε εΰχομαι νά έχης γαΐνν έλα φράν χαί νά παραμείνη άγήρως ή μνήμη αου! Ακολούθως ό Διευθυντήν τής «Ανορθώσεως» κ. Ζωγρά φός προσεφώνησε τόν νεκρόν έν καταφανεΐ συγκινήσει διά λόγου τα ν οποίον δημοσιεύο- ομεν είς την έπισημοτέραν των στηλών μας. Καί τέλος ωμίλησεν ό κ. Μάνθος Πλβύρης εξάρας την δράσιν τοθ έκλιπόντος. Όταν δέ ετελείωσαν οί λό γοι καί ήρχισε τό προσκύνημα, σκηναί έκτάκτως συγκινητικαΐ άκράτου πόνου διεδραματίσθη σαν καί τούς ψαλμούς τής έκ κλησίας διεδέχθησαν οί όλο φυρμοί τοθ λαοϋ. Είς τάς 7 τό εσπέρας διεκόπη {τό προ¬ σκύνημα παρά τό δτι χιλιάδες κόσμου ανέμενον σειράν καί ή νεκρική πομπή μέ άπειρα πλήθη κατηυθύνθη διά των κεντρικήν 6δών, τής πλατείας Ελευθερίας καί τής λεωφόρου Βασιλέως ΓεωργΙου Β' είς τό νεκροταφείον βπου εγένετο 6 ένταφιασμός είς τόν τάφον τής οικογενείας Κατεχάκη. Πρό τοθ ί«νταφιασμσθ, ό νέ κρός μετεφέρθη είς τόν νεκρι κόν θάλαμον, βπου ό γλύπτηϊ; κ. Κανακάκης έλαβε τό έκμα· γεΐον τού προκειμένου νά φι λοτεχνήσΓ) την προτομήν τού. Ακολούθως την 8 2Ο' νυκτε ρινήν, εκαλύφθη τό φέρετρον ΙκαΙ κατεβιβάσθη είς την κρύ 'πτην τοθ τάφσυ έώ ή παρατε 1 ταγμένη δύναμις στρατοϋ έρρι πτε τάς κανονικάς βολάς καί οί παριστάμενοι εθρήνουν ά· παρηγόρητοι.