97206

Αριθμός τεύχους

5149

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

26/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν <·"" ΪΒΕΪΒ.ΙΙΟΣ ΣΥΗΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου έτησία λίραι 3 έξάμηνος 9 Άμερικής ίτησία δολ. 15 ίξάμηνος > 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  26
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5149
  ΗΡΟΘΥΠΟΥΡΠΚΟΙΛΟΪΟΙ
  Σ
  Τάς τελευταίας ημέρας ε¬
  δόθη δΐς ή εύκαιρία είς τόν
  πρωθυπουργόν κ. Μεταξάς ν
  νά έπικοινωνήση μέ τόν λα- . .. __ ..5___
  όν καί νά ομιλήση διά τό'μία μέ την οποίαν παρέχει
  έργον τής κυβερνήσεως τού Ι είς την κυβέρνησιν τα μέσοε
  καί δια την θέσιν τής Έλλά τής οργανώσεως των άμυντι-
  δος μέσα είς την τρικυμιώδη κων δυνάμεων τής χώρας,
  λου άπό τοΰ άρότρου. Ε αί τό
  φρόνημά τού είνε τόσον εύ-
  ρωατον, τόσον ρωμαλέον, τό·
  σον ύίτερήφανον! Ή προδυ-
  διεθνή κατάστασιν. Την μίαν
  ευκαιρίαν παρέσχε το πρός
  τιμήν τού παρατεθέν υπό
  των Έλλήνων τεχνικόν γεΰ-
  μα τό παρελθόν Σάββατον.
  Την άλλην έδωκε τό είς
  Πελοπόννησον ταξίδιόν τού,
  οπου καί τοΰ επεφυλάχθη ά-
  ποθεωτική ύποδοχή υπό των
  άρχων καί τού λαοΰ. Καί υ¬
  πήρξεν ό κ. Μεταξάς ο«ψής,
  κίλικρινής, όσον καί άπλοΰς
  είς τούς λογους τού αύτούς.
  Άνεφέρθη κυρίως είς τα δι-
  εθνή γεγονότα, είς την πολι¬
  τικήν τής Ελλάδος καί είς
  τάς άμυντικάς της δυνάμεις.
  Καί έξεφράοθη με αίσιοδε
  ξίαν καί πεποίθησιν εκτάκτως
  ένθαρρυντικήν καί παρήγο
  ρον.
  Ό Έλλην πρωθυπουργός
  δέν άπέκρυψεν ίτι ό κόσμος
  διέρχεται ημέρας άγωνίας
  καί φόβου καί ότι ή θέσις της
  είρήνης των λαών εύρισκε-
  ται είς κριοιμώτατον σημεΐ
  •ν. Αντιθέτως μάλιστα ώμο-
  λόγησεν ίτι οί κίνδυνοι τοΰ
  πολέμου είνε σοβαροί καί
  ότι δέν άποκλ&ίεται καί ή
  πλέον όδυνηρά εξέλιξις. Έ-
  ξέφρασεν ομως την έλπίδα
  ότι είς τό τέλος θα έπικρα
  τήση τό πνεΰμα της συνέ
  σεως καί της συνδιαλλαγής
  καί ότι ή ανθρωπότης θα ε¬
  πανέλθη είς την οδόν τής
  είρήνης, τού πολιτισμόν καί
  τής προέδου.
  «Δ*ν είμπορώ, ειπε, νά
  σάς έγγυηθώ ότι θα έχωμεν
  ειρήνην. Διότι είνε άδύνα
  τον νά εγγυηθή κανε)ς αύ< τα τα πράγματα. Διαισθάνο< μαι ίμως ότι θ' αποφύγωμεν τόν πόλεμον. Καί τό ένστι¬ κτον μου δέν μέ έγέλασε πολλές φορες καί έλπίζω καί ε&χομαι είς τόν θεόν νά μή μέ γελάση καί τώρα». Παρά την αισιοδοξίαν τού έν τούτοις αυτήν, ό κ. Πρω θυπουργός δέν παρέλειψε νά άποκαλύψη καί κάτι αλλο άκόμη. Ότι ή κυβέρνησίς τού, δέν παρέλειψε τίπβτε διά την καλυτέραν οργάνω¬ σιν τής έθνικής αμύνης. Ή Ελλάς;, εΐπε είνε έτοιμος διά πάν ενδεχόμενον. Καί δι' «ύτό, τάς τελευταίας ή μέρας παρηκολούθησε την εξέλιξιν των γεγβνότων μέ ψυχραιμίαν καί θαυμαστήν άποφαβιστικότητα. Ό 'Ελλη- νικβς λαός, παρέμεινε πρβ- οηλωμένος είς τα είρηνικά τού έργα. *Ητ© ίμως έπίσης έτοιμος καί άποφασισμένος ν' αφήση /την σκαπάνην καί τό άροτρον καί τα έργα· λβΐα τής δημιουργικής ερ¬ γασίας καί ν' άρπάση τό ί· πλον είς την πρώτην φωνήν τής Πατρίδος, είς τό πρώτον σημείον τοϋ κινδύνου. Καί όντως Ιτσι είνε. Ό ελληνικάς λαός είνε έξ ολο¬ κλήρου προσηλωμένος είς τό ίδεώδες τής είρήνης, απο¬ λύτως αφοσιωμένβς είς τα είρηνικά τού έργα. 'Απε χθάνεται τόν πόλεμον. Καί έπιθυμεΐ νά ζήση μέ γαλή¬ νην καί αγάπην μέ τούς γείτονας καί τούς άλλους λα- ούς της γής. Είνε ίμως επί- βης έτοιμος διά κάθε θυσίαν διά κάθε προσπάθειαν, διά κάθε άγωνα υπέρ της έθνι- κης τού άνεξαρτησίας, υπέρ τής έδαφικής άκεραιότητος της χώρας. Τό οπλον αλλωσ τε τού είνε πολύ γνώριμβν ίσον καί τό έργαλεϊβν τής εΐρηνικής έργαοίας.Ίσως μά- λιβτα να γνωρίζη καλυτέρα Τ)ν Χ δ ^ό είνε ή καλυτέρα απόδειξις τής ψυχικάς τού διαθέσεως. Είς διάστημα ολιγώτερον των τριών έτών, έδαπανήθη- σαν, καθώς είπεν ό κ. Πρω· θυπουργός, διά την άμυναν τΓ»ς χώρας έννέα δισεκατομ- μύρια δραχμαί. Καί μέχρι τής συμπληρώσεως τής τριε τίας θα υπερβούν τα δέκα ΐσως ίέ καί τα ένδεχα δισε- κατομμύρια. Ήντλήθησαν δέ τα ποσά αύτά άπό την χώραν. 'Εδό θησαν άττό τόν ελληνικόν λαόν. Ή αημερινή Κυβέρ νησίς δέν προσέφυγεν είς τό εξωτερικόν διά δανει- σμούς. Άπετάθη είς τόν ελληνικόν λαόν. Έστράφη πρός την χώραν. Καί εζή¬ τησεν είς τούς κόλπους τοΰ έθνους τάς πηγάς άπό οπου θά ήντλει τό ποσόν αύτό. Καί ό λαές απήντησε μέ προ θυμίαν. "Εδωκεν ίσα έχρει- άζοντο διά την οργάνωσιν καί ενίσχυσιν τοΰ στρατβΰ, τοΰ ναυτικβδ,' τής άερβπορί- ας καδώς καί διά την χά ταβκευήν μεγάλων οχυρωμα τικων έργων. Επί πλέον δέ προσέφερε καί ίσα άκόμη απητούντο διά την διοίκη¬ σιν καί διά την κατκσκευ ήν μεγάλων παρκγωγικών. έξυγιαντικ&ν, συγκοινωνια¬ κόν, έκπολντιατιχων έργων. Διότι ό ελληνικάς λαβς έχει βαθύτατα ριζωμένον τό αί· σθημα τοΰ καθήχοντος καί της φιλοπατρίας, τό αΐσθη- μα τής θυσίας χάριν τοΰ έθνους. Άλλ' όπωσδήποτε, ό ελληνικάς λαός, δέν έχει παρά νά σνμμερισθή είς αύτάς τάς δυσκόλους στιγμάς τα αίσθήματα θάρρους καί αίσιοδοξίας τοΰ κ. πρωθυ πουργοΰ. Παρά την Ιντα· σιν τής κρίσεως, αί έλπίδες διασώαεως τής είρήνης Ιχουν ενισχυθή. Καί ηρέπει νά πι στεύωμεν. Πρέπει πρό πάν¬ των νά ουνεχίοωμεν τα είρη νιχά Ιργά μας, χωρΐς φυσι κά νά παύοωμεν νά εϊμε θα έτοιμοι διά κάθε ενδε¬ χόμενον. Ή όδός Πόρου. Τό Ταμείον μονΐμων όδο· στρωμάτων τοθ νομοΟ μας προεκήρυξε δημοπρασίαν διά την άσφαλτόστρωσιν τής ό· δοθ Ηρακλείου—Πόρου, δια- θέσαν πρός τουτο ποσόν τεσσάρων έκατομμυρΐων δραχ μών. Έτσι ρυθμΐζεται τό ττο- λυθρύλητον αύτό ζήτημα τής οριστικάς διαμορφώσεως καί τής κατασκευάς μονΐμου όδο- στρώματος τής όδοθ αύιής μέ την μεγάλην κίνησιν καί την τουριστικήν σημασίαν λό· γφ τοθ ότι συνδέει την πό¬ λιν μέ τό αεροδρόμιον. Όπωσ δήποτε δμως φανταζόμεθα δτι έπ' εύκαιρΐα θά μελετηθή κσί τό ζήτημα τής κατασκευάς -α ρσλιακής λεωφόρου περί τής οποίας ήσχολήθημεν είς τιροη γούμενα φύλλα μας. Είνε ένα ζήτημα τοθ όποΐου την σημα¬ σίαν άντιλαμβάνονται πλήρως καί ό κ. Νομάρχης καί ό κ. Δήμαρχος. ΜΙα πσράκλησις. Κάτοικοι τοθ χωρίου Γωνι· ών ΜαλίβυζΙου μας παρεπο νέθησαν δτι τό έκεϊ κομιζόμε νόν ταχυδρομειον βραδύνει ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ ΤΟΥΘΑΝΑΤΟΥΤΟΥΚΟΡΥΦΑΙΟΥΚΡΗΤΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ,«* Ή έκτασις τής περιγραφάς τής πρωτοφανοθς είς | ίγκον καί έπ'βλητιχότητα κηδιίας τοθ αειμνήστου συμ¬ πολίτου μας Στρατηγοθ Γεωργίου Κατεχάκη, είς τό χθε¬ σινόν μα; φύλλον δέν αφήκε χώρον βιά την δημοσίευσιν τοθ έμπνιυσμίνου λέγου τοθ συμπολίτου δικηγόρου κ. Μάνθου Πλεύρη, των γενομένων άπό τής προχθες δωρεών εί; μνήμην τοθ πολυκλαύστοι» ΣτρατηγοΟ, των έκδοθέντων ψηφισμάτων καί των κατατεθέντων είς την σορόν τού στιφανων. Κατωτέρα) δημοσιεύομεν περικοπας τοθ ίπικηΐείου λό- '" γου τοϋ κ. Πλεύρη, «ίπόντος μεταξύ άλλων τα εξής: «... Ή σταδιοδρομία τοΰ Στρβτηγοΰ Κατβχάκη, υπήρξαν πολυμκ ρης **1 πολυσυνθετο;. Δέν διακρίνετο^ μόνον διά :όν ατρατιωτι κων χαρακτήρά της. Ό στρατιωτικάς τού βίβ; περιχβσμεϊται, πλαι σιούμενος καί μέ λαμπράν καί καριτβφορον δράσιν είς τό στάδιον τό πολιτικόν καί είς τό στάδιον τό κοινωνικον, υπό την βύρυ τέραν έννοιαν. Δέν έλάμπρυνε δέ μόνον τόν στρβτιωτικον τού βίον, άλλά ν αί τόν πολιτικόν, τόν όπεϊον έν ιγ συνειδήσει τού εθεώρει καί έξετίμοτ, ώς Ιοέτιμον χαΐ συμπλήρωμα έκβίνου. Δέν κα τήρχετο είς την πολιτικήν χονίοτραν «επί τω διακβνηθήνβιι διά τοϋ βουλευτικοΰ ή Γίρβυσιαστιχου άξιώματο;, άλλά επί ιφ διακο νήβαι τα χοινάιι. Καϊ οσάκις ανελάμβανε τό βαρύ καθήκον τής άσχήσιως Ύπουργιχ&ν καβηχοντων, εϊτβ είς τό Υπουργείον των ΣτροιτΐΐΐτιΚΜ·, είτε είς τάς Γβνιχάς Διοιχήαεις Οράχης καί Κρή της. ώς άποχλειατιχόν καί χύριον γνώμονα των διοικητιχϋν τού χατευβύνσΕων είχβ την ανωτέραν αντίληψιν ι ου πρός την πατρίδα καθήκον τος. Μέ τό κΐρΰς τού ήβιχοΰ τού ώγχβυ, καΐ μέ τό άχαμ πτον ^οίραχτηρβς οφυρηλ«τηβέντβς είς τάς δοχιμοισίας των πολϊ μιχνν αγών ών, έπεβ*λλιτο παντοΰ χοί πάντοτε, έμπνέλ,ν πρός βλα τα σημϊϊα αεβασμόν χαΐ έμπΐστβοϋνην. Ή άνωτερότης τοΰ χαρακτήρος τού >ο;1 Α έγνωσμένη άμεροληψία
  τού, πρβσβντα τα όποΐα τόν άννψουν υπεράνω τής τρικυμιώίου;
  έπιφβνείας τοϋ χομματικβΰ οάλου παρωχημένπς έποχης, υπήρξαν
  διά τόν Στρατηγόν Κοιτκχάχην ίφέδια πΓλύτιμα, ωστε ν' άνα
  δεικνύϊτβι έν τή άσχήσει τής 'Ι-ξουσΙας, ΰπέροχος χαΐ αληθής "Αρ
  χων. Έν ιω «ρβοώπω τού ιΰρίσχει τόν ύποΐΕΐγματικον τύπον τού
  «Άρχοντος» ό άςρεριομές τού £ενοφ«ντος: «"Αρχοντες, ού τούς
  τα οκηπτρα εχοντας είναι, ούδε τού; υπό των τυχοντων
  βίρϊββντας, ουδέ τοΰς Εξαπατήσανταί, άλλά τβύς έπιστκ
  μεχους αςχειν». Καί εγνώριζα πράγματι νά αρχη ό Στρα
  τηγές Κατβχάχης βϋδέποτΐ συρομβνος ή ρυμβυλκούμανος ο·
  πιοβεν των ποδών καί των κομμητικ&ν συμφϊρόντων, ού
  δίποτε κολακεϋων άδυναμΐας ηθικάς έμάδων η άτβμων καί ού
  δίποτε ύπΓλογίζων επί της πολιτιχής ΰΓοστηρίξεως των ψηβρο
  φότων, υπεράνω τής οποίας έτασοΐ πόντοτε το ανώτερον ίίανι
  χον τής άχραΐφνοϋς πρές την Πβτρίδα υπηρεσίας·
  Ό Στρατηγός Κατεχάκης δέν απέθανεν. Είς την συνείδησιν
  τ&ν Κρητών χαί ιδιαιτέρως τϊιν συμπο^ιτών τού, των Ήραχλει
  ωτών, ζή χοΐ θά ζήση ώς σύμβολον, ώς ίδέα ύγιαίνονσα χαί
  ςρρονιμοΐτίζουσβι, ώς πίστις πρός τας ηθικάς αρχάς κ«1 τα ν)9ικά άξι
  ΐματα, τα όποΐκ έχβϊνος έπρέοβευβ χαί έ^ήρμοζε διά τοΰ παρα
  δείγματίς τού. Ό δέ δίκαια; κατά τόν απόστολον Παϋλονδέν
  άποθνήσχει. «Ό δίχαιο; έκ πίστϊ«; ζή3(ΤΜΐ».
  Αϊωνία αυτού ή μνήμη,
  _______________ΜΑΝ©. ΠΛΕΥΡΗ2!
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΟΟΣ
  τής κηδείας.
  Νά δοθή τό δνομα ΑύτοΟ
  είς μίαν των όδών τής πό
  λεως.
  Ν' άνσρτηθή δέ ή είκών τού
  τού έν τώ Δημαρχιακώ Κατα
  στήματι.
  Έξουσιοδοτεΐ τόν κ. Δή
  μαρχον δπως αντίγραφον τοθ
  παρόντος έγχειρΐση είς την
  οικογένειαν τοθ έκλιπόντος,
  καταθέτων στέφανον είς την
  σορόν τού.
  Τό παρόν νά δημοσιευθή
  διά των εφημερίδων.
  Ό Πρόεδρος
  Π. Μανουσάκης
  Ό Δήμαρχος Ρεθό ·νης
  Τίτος Πετυχάκη;
  Τα Μέλη
  Γ. Δάνδολβς, Β Δρανδάχης,
  Ι. Αθανασιάδης, Ν. Λυράκης.
  Γ. Μβμαλάχη;, Λ. Παλληκαρά
  κης, Ν. Σφπνιάί, Ν Καρίββς, Β
  Τοιλιδάκης. Γ. Άναστοισάκης,
  Ι. Φραγγελάκηί, Μ. Μυλωνάκης.
  Ωσαύτως ή Παιδ. Άκαδημία
  Ηρακλείου εξέδωκε τό κάτω
  θι ψήφισμα.
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Έν Ήρσκλείφ καί έν τή
  Π. Άκαδημ'α σήμερον την
  23ττν Απριλίου 1939, ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ.
  συνελθών ό σύλλογος των δι
  δασκόντων έν τή Παιδ. Ά
  κσδημία είς έκτακτον συνε
  δρίαν επί τώ λυπηρώ άγγέλμα
  τι τοθ άδοκήτου θανάτου τοθ
  ΣτρατηγοΟ Γεωργίου Κατεχά
  κη, μεγάλου εύεργέτου τί]ς
  Σχολής, διαθέσαντος τό είς
  αυτόν άνήκον μέρος τής άκι
  νήτου πατρικής τού περιουσί
  άς υπέρ ανεγέρσεως τοθ νέ ου
  διδακτηρΐου τής Παιδ. Άκα
  δημΐας.
  ΨΗΦΙΖΕΙ:
  1) Νά ύψωθβ ή σηααία τής
  Σχολής μεσισΐιος.
  2) Νά παρακολοι-θήσουν
  την κηδείαν τού τό προσωπι
  κόν κσί οί σπουδασταί αυ¬
  τής.
  3) Νά κατατεθή έκ μέρους
  τής Σχολής στέφανος επί τής
  σοροθ τού.
  4) Νά έκφρασθώσι συλλυ
  πητήρια είς την οίκογένειοτν
  τοθ θανόντος κσί νά στολβ
  αυτή αντίγραφον τοθ παρόν
  τος.
  καί 5) Νά δημοσιευθή τό
  παρόν διά τοθ έγχωρΐου τύ
  που.
  (Έκ τοθ γραφεΐου τής Παι-
  δαγωγικής ΆκαεηκΙας).
  Σημειωτέον δτι όλαι αί κοι
  νότητες τοθ ΝομοΟ άπευθο
  νούν άπό προχθές συλλυπητή
  ρια ψηφΐσματα πρός την οίκο
  Κατεχάκη.
  ΟΙ ΚΑΤΑΤΕ0ΕΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
  ΕΙ5 ΤΗΝ ΣΟΡΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΕΚΡΟΥ
  Ό Δήμος Ηρακλείου άποτΐ
  ών φόρον οφειλομένης εϋγνω
  μοσύνης είς ιόν έκλιπόντα
  Στρατηγόν Κατεχάκην εψήφι¬
  σε τα κάτωθι:
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  συνελθόν είς έκτακτον συν¬
  εδρίασιν έν τή αίθούση των
  συνεδριάσεων αύτοθ σήμερον
  την 23ην Απριλίου 1939 επί
  τώ θανάτω τοθ έπιλέκτου Ή-
  ρακλειώτου ΓεωργΙου Κατεχά
  κη ΣτρατηγοΟ καί
  Άκοθσαν τοθ Προέδρου αύ·
  τοθ έκθέσαντος τό Εθνικόν
  Ιργον τοϋ έκλιτιόντος.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Ψηφΐζει δπως είς ένδειξιν
  συμμετοχήν τοθ Δήμου είς
  τό πενθος.
  α.') Παρακολουθήο- την κη
  δεί αν τοθ έκλιπόντος ό πρόε
  δρος τοθ Δημοτικοθ Συμβου
  λΐου μετά των μελών αύτοθ
  καί ό κ. Δήμαρχος.
  β.') Όπως κατατεθή στέφα
  νος είς την σορόν τοθ νεκροθ
  έκ μέρους τεθ Δήμου.
  γ'.) Όπως άναρτηθή ή εί
  κων τοθ μεταστάντος είς την
  αίθουσαν τοθ Δημοτ. Συμβου
  λΐου.
  δ.') Όπως συνοδεύσ[) την
  κηδείαν ή μουσική τοθ Δήμου.
  ε.') Όπως διαβιβασθώσι τα
  συλλυπητήρια τοΟΔήμουεΙς την
  οικογένειαν τοθ μεταστάντος.
  στ.') Όπως άναρτηθή την
  24ην Απριλίου μεσΐστιος ή ση
  μαία τοθ Δημοτικοθ καταστή
  ματος.
  ζ.') Όπως διατεθώσιν είς Φι
  πολύ διότι μεταφέρεται έξ
  Ηρακλείου μέσω Ανωγείων.
  ΟΙ κάτοικοι διατυπώνουν την
  παράκλησιν όπως τό τσχυδρο
  μεΐον μεταφέρεται άπ' εύθεί-
  ας δι* αΰτοκινήτων, ώς συμ-
  βαΐνει δι' άλλας περιφερείας
  ωστε νά μή παρουσιάζεται
  ή καθυστέρησις αυτή διά μίαν
  περιφέρειαν τοθ ΜαλεβυζΙου
  παραγωγικωτάτην καί πυκνο
  καιωκημένην.
  λανθρωπικά καταστήματα
  δραχμαί πέντε χιλιάδες.
  η'.) Όπως δημοσιευθή τό
  παρόν διά τοθ τύπου καί επι
  δοθή αντίγραφον είς την οίκο
  γένειαν τοθ μεταστάντος.
  Ό Δήμσρχος
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  δ πρόεδρος
  Γ. ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ
  Τα μέλη
  (έπονται αί ύπογραφαί)
  Έπίσης τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον Ρεθύμνης συνελθόν έ·
  κτάκτως επί ιω θλιβερώ άγ-
  γέλματι τοθ θανάτου τοθ α¬
  ειμνήστου ΣτρατηγοΟ Γεωργ.
  Κστεχάκη, εξέδωκε τό κάτω
  θι ψήφισμα:
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ρβ
  θύμνης.
  Συνελθόν είς έκτακτον συν
  εδρίασιν σήμερον την 23ην
  Απριλίου 1939 ημέραν Κυρια
  κήν καί ώραν 10 π. μ. έν τή
  αιθούση τοθ Δημαρχεΐου Ρε¬
  θύμνης επί τή τελευτή τοθ
  Δαφνοστεφοθς ΣτρατηγοΟ, τέ
  ως 'Υπουργοθ των Στρατιω
  τικών, ΆρμοστοΟ τής "Ελλά¬
  δος έν Κωνσταντινουπόλει
  καί Γενικοθ ΔιοικητοΟ Κρή
  της Αειμνήστου Γεωργίου Κα
  τεχάκη, εύεργέτου τοθ Δή
  μου καί τοθ ΝομοΟ Ρεθύ¬
  μνης.
  Άκοθσαν τοθ Δημόρχου
  Ρεθύμνης κ. Γ. Πετυχάκη καί
  τοθ Προέδρου τοθ Δημοτικοθ
  ΣυμβουλΙου κ, Π. Μανουσά
  κη, αναλόγως ομιλησάντων.
  ΨΗΦ1ΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
  Νά έκφρασθή είς την οί
  κογένειαν τοθ μεταστάντος
  ΣτρατηγοΟ Γεωργίου Κατεχά
  κη, ή ραθεΐα λύπη τής πόλε
  ως επί ιω θανάτω τούτου.
  Ν' άναρτηθή τιμής ένεκεν,
  επί πενθήμερον μεσΐστιος ή
  σημαΐα είς τό Δημαρχείον.
  Ν' άργήσουν τα Δημοτι
  κά γραφεϊα «χατά την ημέραν
  Ώς είχομεν άναγράψει είς
  τό χθεσινόν μας φύλλον είς
  την σορόν τοθ στρατηγοθ Κα
  τεχάκη κατετέθησαν ύπερδια
  κόσιοι στέφανοι καί βαρύτιμοι
  άνθοδέσμαι μεταξύ των όποΐ
  ών καί των κάτωθι:
  Τής Γενικάς Διοικήσεως
  Κρήτης.
  Τοθ ΎπουργεΙου Στρατιω
  τικων.
  Τής 5ης ΜεραρχΙας.
  Τής Φρουρας Ηρακλείου.
  Τής ΝομαρχΙας Ηρακλείου.
  Τής Άγγλικής κυβερνήσεως.
  Τής Γαλλικής κυβερνήσεως.
  Τοθ Δήμου Ηρακλείου.
  Των Έφέδρων Αξιωματι¬
  κών.
  Των όπλιτών Παλαιών Πό
  λεμιστών.
  Των Μακεδονοηπειρωτών.
  Ταμεΐου Έφέδρων ΝομοΟ
  ΉραχλεΙου.
  Νομάρχου κ. Μάρκελλου.
  Τής «Ανορθώσεως» μέ την
  άφιέρωσιν «είς τόν εξαίρετον
  φίλον της».
  Παιδαγωγικής Άκαδημΐας.
  Δήμου Χανίων.
  Δήμου Ρεθύμνης.
  Κοινότητος Αρχανών.
  Κοινότητος "Αγ. Μύρωνος.
  Κοινότης Βουτών.
  Επαρχίας Μεσσαράς.
  Των Όδηγών Ηρακλείου.
  Πανανείου Νοσοκομείον
  Ίδρυμάτων Άνδρέου καί
  Μαρίας Καλοκαιρινοθ.
  Οικογενείας Έμμ. Τσουδε
  ροθ.
  Αθήνας, ΒιργινΙας, Γιαννά
  κη Τσουδερου.
  Άθηνοθλας— Ιωάννου Θεια
  κάκη.
  Κοινότητος Πόμπτιας.
  Κοινότητος Μοιρών.
  Κάς Μαρίας Καλοκαιρινοθ.
  Γυμνασιου Πόμπ^ας.
  Δημοτ. σχολεΐου Πόμπη,α.
  Συλλόγου ΔΙδων Πόμπηας.
  Κοινότητος Ζαροθ.
  Κοινότητος Πενταμόδι.
  Όδηγών Ηρακλείου.
  ΛυκεΙου 6 «Κοραής».
  Προσκόπων Ηρακλείου.
  3ου Δημοτ. σχολεΐου Ήρα
  κλείου.
  Συνδέσμου άποστράτων.
  αξιωματικών Ηρακλείου.
  Όρφανοιροφείου'Ηρακλείου
  Συλλόγου δεσποινίδιον Ή.
  ρακλεΐου.
  Κοινότητος Αύγενικής.
  Κοινότητος Βενεράτου.
  Κοινότητος Κερασσων.
  Τίτου Γεωργιάδου.
  κ. Ελένης Ανεμογιάννη.
  Κοινότητος Δαφνών.
  Οικογενείας Μιχ. Τζουλάκη.
  Άδελφών Στρατηγάκη Κα
  λέσσα.
  Οίκογεν.Ίώάν. Καλλιατάκη.
  Οικογενείας Ιωσήφ Χατζι¬
  δάκη κ. &.
  ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΒΡΕΑΙ
  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΚΑΙΠΟΝΤΟΖ
  ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΟΥ
  Είς μνήμην τοθ αειμνήστου
  στρατηγοθ Κατεχάκη ή χ. καί ό
  χ. Τσουδερός χατέθεσαν υπέρ των
  μαθητικων συσσιτίων Ηρακλείου
  δραχμάς 2 χιλιάδας.
  "Ωσαύτως είς μνήμην τοθ ΙδΈ-
  ου χατιτέ6ησαν όπό τής χ. χαΐ
  τού χ. Τσουδερου ΔιοικητοΟ Τρα
  πιζης Ελλάδος δρ. 2 χιλ. 6πέρ
  τοθ Πανανείου Δημοτικαί) Νοσο
  χομείου.
  Ωσαύτως υπό τοθ συμπολίτου
  διευθυντοΟ^Τραπέζης Ελλάδος χ.
  Γεωργ. Κωνσΐανταράκη απεστά¬
  λησαν τηλεγραφικώς πρός την δι¬
  εύθυνσιν τής·«Άνορθώσεως» δρ.
  2.000 άντι στεφάνου είς την σο
  ρόν τοθ ίκλιπόντος δια να διανε-
  μηθοθν χατά βούλησιν είς φι·
  λανθρωπικά ίδρύματα τής πόλε
  ώς μας.
  Ωσαύτως κατετέθησαν είς την
  «Άνόρθωσιν» άπό προχθές υπό
  τοθ Διευθυντού τοθ ενταύθα
  Ύποκ)μ«τος τής Τραπέζης Έλ
  λάδος χ. Γεωργίου Λουΐζου
  δρ. 500 διά τό άσυλον ,_τής Γερόν
  τισσας άντΐ στεφάνου είς την σο
  ρόν τοθ αειμνήστου στρατηγοθ.
  "Ωσαύτως άντί στεφανου είς
  την σορόν Κατεχάκη κατετέθησαν
  είς την «Άνορθωσιν» άπό προ·
  χθές υπό τοθ ύποδιευθυντοθ τ*3
  (όίου ΰποχαταστήματος χ. Γεωργ.
  Καβ^αλάκη δρ. 300 χαΐ υπέρ
  τοθ άσύλοιι τής Γερόντιασας.
  Έπίσης άντί στεφάνου είς την
  σορόν τοθ πολυχλαύστου στραττ]
  γοθ χαί υπέρ τοθ Γηροκομείοι»
  τής πόλεώς μας κατετέθησαν είς
  την «Άνόρθωσιν» άπό προχσές
  500 δρ. υπο τής χ. χ«1 χ. Γεωρ.
  Φλώρου.
  (Ή συνίχεια Βωρεών
  είς την 4ην λΙΒ)
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον Εναρξις «Γυναΐκες στά
  κάτεργα» μέ την Ζάρσ Λεάντερ.
  Την Πέμπτην «Οί Ούσσάροι της
  Φρουραςχ.Μέ τούς ΜάγδαΣνάϊδερ
  Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήιιερον ή ξεκαρδι·
  στική κωμωδία: «ΠρωταθληταΙ της
  νκάφας». Μέ τούς Χονδρόν καΐ
  Λιγνόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρέγραμμα 26ης Απριλίου.
  'ίΐρα 12 25 Σήιια-Έθνιχος 'ύ
  μνος—"Υμνβς Νββλαίοις—"Υμνος
  4ης Αϋγοΰβτου.
  12.30 Ή ώρα τοΰ έργάτου
  1) Όμΐλία διά τα χαθήχοντα
  τοθ έργάτου. 2) Έλα»ρά μουσική.
  13 Ποικίλη μουσικπ (δίβκοι).
  13 30 Χρηματιστήριον-Εΐίήσεις
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  13.45 Δημοτικη μβυαικη.
  ("Υπό τοθ όμίλου Κυριαχάτη)
  14.15 Έλαφρέι τραγοϋδι.
  (Υπό τής κ. Μαριάννας Λάζου,
  συνοδεία πιάνου υπο τής ιδίας).
  14.45 Εΐδποεις. - ΜϊΤβωρολογι
  χον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνηοις
  «γοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ωραι τού Παιδιοϋ.
  19.50 ίυμφωνιχά έργα τού
  Τσαϊκόφσκυ (δΐσκοι).
  20.50 Είδήβεις—μετεωρολογικόν
  Δελτίον.
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθηνών
  2105 'Ελαφρά Μουσιχή.
  (Υπό τοθ όμίλου Μπέζου).
  21 35 'βμιλίβι
  «Ό έναέριος κίνδυνος τοθ άμά
  χου πληθυσμοθ». -δπό τού άντι-
  στραιήγου κ, Ν. Κλαδά.
  21 50 Ρεσιτάλ τραγουδιοΰ
  (Υπό τής κ. Φραγκια—-Σπήλιο
  πούλου).
  22 15 Νυκτερινάς εΐδήσεις.
  22.25 Μικρά όρχήστρα.
  (Υπο την δ)σιν τοθ κ. Στ.
  Βαλιετσιώτη).
  23 20 Έλληνικη καντόδα.
  23 45 Μουοική χοροΰ (δίβκοι)
  0.15 Τελευταίαι εΐδήοεις.
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Τελευταία ώρα χαταθέσεως άλ-
  ληλογραφίας είς τα γραμματοκι-
  βώτια τοθ Ταχυδρομειον
  Άεροπορικως δι' Αθήνας, λοι¬
  πήν Έλλάδα καί εξωτερικόν, έκά
  στην Τρίτην, Πεμπτην, Σάββατον
  2,10 μ. μ. Δι' αυτοκίνητον καθ'
  έκασιην: διά Χερσόνησον, Μοχόν
  χαΐ νομόν Λασηθίου, 8.30 π. μ.
  διά Νεάπολιν, Αγ. Νικόλαον 8.
  30 καί 11 40 π. μ. Διά Ρέθυμ¬
  νον. Χανιά 8 π. μ. χαί 11 40 π.
  μ. Διά Βιάννον, Αρκαλοχωρι,
  ΙΙύργον, Αγ. Μύρωνα "Αγ. Δέ-
  χά 8 π. μ. Διά Μοΐρες—Τυμπάκι
  8 π. μ. χαί 3,30 μ. μ. Δι' Άρ-
  χάνες 11.40 χχί 4.40 μ. μ Διά
  Καστέλλι Πεδ. 4 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Οποίος θέλει νά γελά¬
  ση μέ την καρδιά τού
  έχει σήμερα μοναδική
  εύκαιρία.
  Ο ΧΟΝΔΡΟΣ
  ΚΑΙ Ο Λ1ΓΝΟΣ
  θά σχορπίσβυν την χα-
  ρά, την εύθυμία σέ άν-
  δρες καί γυναΐκες μέγα-
  λους καί μικρούς στήν
  τελευταία έξωφρενική δή
  μιουργία:
  ΒΡΟΤΑΟΛΗΤΑΙ
  ΤΗΣ ΠίΑΦΑΣ
  Έκτός προγράμμχτος:
  Ζουρνκλ.
  Προσεχώς:
  ΟΥΡ1ΝΙΕΣ ΜΕΑΟΑΙΕΣ
  II
  ΠΟΡΤΑ ΤΟΗ ΟΝΕΙΡ1Η
  ΣΗΜ: Δευτέρα, Τετάρτη
  Πέμπτη,ΣάβΒατον καί Κυρι
  ακή ώρα61)2άπογευματινή.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ή
  οίχία τοθ σιρατηγοθ χ. Άλεξά-
  χη, προχειμένου ή Διοίκησις Χω
  ροφυλαχής νά μεταφερθή είς
  οίκημα τοθ Δημοσίου.
  Πληροφορίαι παρά τώ χ. Ή·
  λί<κ 'Αλιξίχΐ, δδδς Καΐιχάχη. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μεγάλη καλλι- τέχνις.· ΖΑΡΑ ΛΕΑΝΤΕΡ καί Βίλλυ Μπριγκέλ στήν πειό μεγάλη στήν πειό δυνατή έφετεινή τωνδημιουρ γία.· ΓΥΝΑΪΚΕΣ ΣΤ» ΚΑΤΕΡΓ» ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪ&ΕΡ ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ ΤΙΜΟΡ ΦΟΝ ΧίΑΜΕν στήν όπερέττα θαΰμα: ΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Όπερέττα Ούγγαρέζι- κη σάν τίς άλησμόνητες έκεΐνες όπερέττες πού χρόνια τώρα έχει να προ- σφέρη ό κινηματογράφος. Σκηνοθεσία: ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΡΙΣΚΑ —» Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ύφάσματα καί γσρνιτοθρες πού εύνοουντσι άπό τή νέα μόδα. ' Ή μόδα επιβάλλει εφέτος πολ λά νέα δφάσματα μεταξύ των ο¬ ποίων ξεχωριστή θέσι δίδει στήν μεταξωιή ζωρζέττα. Την ουν*ν τοΰμε σ' ίλους τού; χρωματισμούς άνοικτούς ή ζωηρούς. | Μιά τουαλέττα δι' άπβγευμα άπό ζωρζέττα χόκχινη, πράσινη ή βιολέ θά φυρεθη" μέ μαθρο με Ι ταξωτό έπανωφόρι σέ φόρμα μα χρυάς ρεδιγχότας. | Ο* φορεθή έπ!σης Ινα φόρςμα άτίό ζωρ^ίττχ μαύρη ή μπλέ μχ- ; ρίν, μ' Ινα έπανωτρόρι άνοικχοθ | χρώματος: άσπρο, γχρί πέρλ ή μπέζ. Άπό .ζωρζέττα είνε ή μπλαό ζα πού συνοδεύει τό άνοιξιάτιχο μάλλινο ταγιέρ. Μέ τό άπογεοματινό ταγίίρ θά φορέσετε μιά μπλούζα ζωηροθ χρώματος άπά σατεν μπριγίάν γαρνιρισμένη μέ μιά σιιρά χρυ στάλλινα κουμπάκια. Έπίσης μιά μπλούζα άπό μουσελίνα έμττριμέ μέ πολύχρωμα πουά. , Ή βραδύνη τουαλέττα τής επο χής είνε άπό τοθλι κεντημένο μέ χρυσά ή άσημένια πουά, χρυ αή ή άργυρή ζώνη χαί δμοια Άριθμός 6013. Περίληψις Προγράμματος Άναγκαστικοϋ Πλειστηρι ασμοΰ άκινήτων. Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬ χανών Νικόλαος Άντωνΐου Μαυρογιάννης έν Επάνω Άρ χάναις Τεμένους έδρεύων καί κατοικών. Δηλοποιώ δτι Εκτίθημι είς δημόσιον ά ναγκσστικόν πλειστηριασμόν τα άκόλουθα ένυπόθηκα κτή ματα κεΐμενα είς την περιφέ ρειαν τοθ χωρίου Πεζών ό- μωνύμου Κοινότητος καί ΕΙ- ρηνοδικειακής περιφερείας πρώ ην Καστελλίου Πεδιάδος καί νυν Αρχανών Τεμένους ήτοι: 1) Είς θέσιν Μαντηλίδα άμπε λον κοτσΐφάλι εκτάσεως τριών στρεμμάτων ήτοι 3000 τ. μ, συνορεύουσαν κτήμασιν ανα¬ τολικώς Ιωάννου Κυπριωτά- κη κσί Γεωργίου Λασηθιωτά· κη, νοτΐως Δράκου Παναγιω τάκη, δυτικώς Χρηστοδούλου Συμιανάκη καί βορεΐως Κων. Μοχιανάκη. 2) Είς θέσιν Ά- λώνι ή Σώχωρο άμπελον των ποικιλιών σουλτανΐνα, ραζα- κΐ καί ταχτά εκτάσεως 5 στρεμμάτων, ήτοι 5.000 τ. μ. ήτοι σουλτανί δύο στρέματα, ραζακί έ'νστρέμμα καί τακτας δύο στρέμματα, συνορεΰον τό δλον άκΐνητον κτήμασι βορεί ως "Αννης Παναγιωτάκη, δυτικώς > Κωνσταντίνου Μο
  χιανάκη, νοτίως Βασιλείου
  Φοινικιανάκη καί ανατολικώς
  δρόμω. 3) Είς θέσιν Κάμπος
  άμπελον κοινήν εκτάσεως 3
  στρεμμάτων ή 3000 τ. μ. συ¬
  νορεύουσαν ανατολικώς "Αν
  νης Παναγιωτάκη, νοτίως Γε
  ωργΐου Φοινικιανάκη, δυτικώς
  δρόμφ άγροτικφ καί βορεΐως
  Μιχαήλ Φοινικιανάκη, περιέ
  χουσα γύρωθεν δκηπαρΐσσους
  10 αμυγδαλής καί μίαν συ·
  κήν καί 4) είς θέσινΌρθά άμ
  πελον τακισ εκτάσεως ενός
  στρέμματος ή 1000 τ, μ. συνο
  ρεύουσαν κτήμασιν άνατολι
  κώς καΐ νοτίως Ιωάννου Βλα
  χάκη, δυτικώς δρόμφ άγροτι
  κώ καί βορεΐως Μιχαήλ Φοι¬
  νικιανάκη, άνήχοντα είς τούς
  καταδιωκομένουςσυνοφειλέτας
  ΧαρΙδημον Εμμανουήλ Ζαχα-
  ριουδάκην βαρελοποιόν καί
  την σύζυγον αύτοΰ Έλισάβετ
  ΧαριδΙμου Ζαχαριουδάκη τό
  γένος Ιωάννου Φοινικιανάκη
  κατοΐκους Ηρακλείου καί πε·
  ριελθόντα συνεπεία τοθ θανά
  τού τοΰ έξ αυτών Χσριδήμου
  Ζαχαριουδάκη είς τούς έξ ά-
  οιαθέτου κληρονόμους αύτοθ
  ήτοι την σύζυγον τού ώς συ-
  νοφειλέτριαν Έλισάβετ τό γέ-
  νος'Ιωάννου Φοινικιανάκη καί
  τα τέκνα τού Παναγιώτης Χά
  γοβάκια,
  Τό χρώμα ποίι εύνοεϊ περισσί
  τερο απ' δλα ή νέα μόδα είνε τδ
  πράσινο ζάντ.
  Τα χα,πέλλο, πού συμπληρώνει
  την άνοιξιάτικη τουαλέτα, είνε
  μιά τόκα άπό ψάθα σκεπασμένη
  μέ δσπρα βελούδινα λουλούδια,
  κατά προτίμησιν ϊμως μενεξέδε;
  ή γαρύφαλλα. Ή μόδα δέν άπο
  Ικλείει χχΐ ά χρωματιστά άν
  θη πεύ προορίζονται μάλλον γιά
  πολύ νέες κυρίες καί δεσποινί
  δες.
  Τό πρωϊνό καπέλλο Ιχει φόρμα
  κανοτιέ. Έχει χαμηλό τεπέ καί
  πολύ μεγάλα μπδρ.
  Γαρν£ρε:α; μέ κορδέλλα γραμ
  μωτή σχωτσέζιχη, σέ άρμονικού;
  συνδυασμούς χρωμάτων.
  Μεταξύ των λησ.Λονημίνων ά
  ξεσουάρ τής γυναικείον τουαλέτ
  τας πού ή μόδα έπαναφέρει πά
  λιν δικαιωματικά, είνε τό πτερέ
  νιο μποά, ή βεντάλια, χεντημένη
  ή ζωγραφιστή, ή πολύχρωμη
  όμπρέλλα. Γιά την όμπρέλλα εί
  δικώς χρησιμοποιοθνται σκωντσέ
  ζιχοι χαί γραμμωτοί τοφτάδες.
  ή Ντιστεγκέ
  ριδήμου Ζαχαριουδάκη καί
  Γεώργιον Χαριδήμου Ζαχα¬
  ριουδάκη κατοΐκους Ηρακλεί¬
  ου, τής θυγατρός τού Ελένης
  συζύγου Κωνσταντίνου Τσα-
  τσάκη τό γένος Χαριδήμου Ζα
  χαριουδάκη κατοίκων Ηρα¬
  κλείου άποποιηθείοης τής κλη¬
  ρονομίας, τή έπισπεύσει
  τής Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος
  έν Αθήναις έδρευούσης καί
  έκπροσωπουμένης υπό τοΰ
  ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάννου
  Άθανασΐου Δροσοπούλου κα
  τοΐκου Αθηνών πρός άπόλη
  ψιν των ένυποθήκων άπαιτή
  σεών της άνερχομένων μέχρι
  τής άπό 1 ΜαρτΙου 1932 έ
  πιταγής τήςέν συνόλω είς λΐ
  ρας Αγγλίας στερλίνας είς
  συνάλλαγμα δψεως επί Λονδί
  νού εκατόν τεσσαράκοντα ό
  κτώ (148) σελλΐνια ε"ν(1) καί
  πέννας (10) καί στηριζομένου
  είς τα ύπ' άριθ,2138 καί 2158
  συμβόλαια τοθ συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου ΕύστρατΙ
  ου Γαρεφαλάκη κηρυχθέντων
  νομίμως έκτελεστα τής ώς
  ώς άνω έπιταγής κοινοποιηθεί
  σης είς τούς είρημένους άλλη
  λεγγυοφειλέιας κατά τα ύπ*
  άριθμούς 6771 καί 6772 τής
  28 Μαρτΐου 1932 έπιδοιήρια
  τοϋ δικαστικοθ κλητήρος Γεωρ
  γίου Μανουσάκη.
  Ό πλειστηοιασμός γενησε¬
  ται την 14 Μαΐου 1939 ημέ¬
  ραν Κυριακήν ενώπιον έμοΰ
  τοθ συμβολαιογράφου Αρχα¬
  νών Νικολάου Α. Μαυρογιάν
  η έν 'Εττάνω Άρχαναις
  κατοικοεδρεύοντος ή έν κωλύ-
  ματΐ μου ενώπιον τοϋ νο
  μ'μου άναπληρωτοΰ μου καί
  έν τώ ένταθθα συμβολαιογρα
  φε(ω μου άρχόμενος την 10
  π. μ. ώ^αν καί περατούμενος
  μετά δύο ώρας καί ενός τε-
  τάρτου τής ώρας επί πλέον
  συμφώνως τώ νομώ. Πρώτη
  προσφορά των πλειστηριαζο-
  μένων κτημάτων όρΐζεται διά
  τό πρώτον δραχ. 5000, διά
  τό δεύτερον δραχ. 10.000 διά
  τό τρίτον δρχ. 5000 καί διά
  τό τέταρτον δραχ. 2000.
  Ή κατακύρωσις γενησεται
  πρός τόν πλείονα ποοσφέρον-
  τα συμφώνως τώνόμφ καί είς
  πληρωμήν ε!ς μετρητά, έκα¬
  στος δέ των παρόντων καθό
  σον προσφέρει την άναγκσί
  αν ασφάλειαν, δικαιοθται νά
  πλειοδοτήστ).
  Ό τελευταΐος πλειοδότης
  ύποχρεοθται ^ά κατσβάλτ| τό
  έκπλεισιηρίασμα πρός την επι
  σπεύδουσαν δανεΐστριαν Έθνι
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος συμφώνως τώ άρθρφ
  61τοϋ άπό 17'ΙουλΙου 1923Ν.Δ.
  περί είδικών διατάξεων επί άνω
  νύμων Έταιριών άλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού είνε δέ ύπεύθυ
  νος καί διά τούς τόκους άπό
  τής ημέρας τοθ πλειστηρια
  σμοΰ καί έν άναπλειστηοια-
  σμώ διά τό έλλεϊπον καί τα
  εξοδα συμφώνως τώ νόμφ.
  Ή τταροθσα δημοσιευθήτω
  διά των έν Ηρακλείω εφη¬
  μερίδων «Άνόρθωσις», «Δρά
  σις» καί «Ίδη»
  Έν "Αρχάναις τή 12 Μαρ
  τΐου 1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών.
  Ν. Α. Μαυρογιάννης
  ΟΕΙΤΚΟΣ ΧΑΑΚΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
  ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΒΑΘΜΩΝ 98)1ΟΟ
  Πωλεϊτκι είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. & ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ!
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Στείλατε'
  τα κορίτσια
  σας είς τα
  έργαστήρια
  έ λ ε υθ έρ ών
  στίουδών Α
  Σ
  ΚΑΣ ΚΕΛΛΕΝ
  Πλατεΐα Άγίβτς ΕΙρήνης 4. Α©ΗΝΑ2.Τ&
  ΣΤΑΙΤΗ1ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ ΆρμστροΥΥ:
  51ον
  Μετά δύο ημέρας Ινα ι
  αυτοκίνητον τοθ άγγλιχοθ στρα-
  τοθ σταματοθσεν είς μίαν όπισθίαν
  θύραν των άναχτόρων. Μέ τόν υϊόν
  τού, μερικάς άπΐσκευάς κα' ^να
  εύνοθχον κρατοθντα μίαν βαλίταα
  εξήλθεν άπό τό άνάχτορον.
  Τό πρωί ήταν έμιχλωδες καί
  ειτεφτε ψιλή βροχή. "Ενας Άγ-
  λος στρατιώτης έτοποθέτησε πρός
  τό πίσω άνοιγμα τοθ αύτοκινήτου
  κάτι ξύλινα σκαλοπάτια γιά ν" ά-
  νεβη ό σουλτάνος, Μέ μιά όμβρέλ
  λα είς τό χέρι τού ό τελευταίος
  των Όθωμα-ών σϊυλτάνων, ό" αύτο
  κράτωρδλων των Τούρκων, ό τρό
  μος δλου τοθ κόσμου, προσπαθοθ
  σε νά άνεβΐ τα ξΰλινα σκαλοπά
  τια. Ή δμβρέλλα καθώς ήταν ά-
  νοικτή, μπερδεύθηχε καθώς έ
  σουλτάνος έκαμε νά μπή μέσα είς
  τό αυτοκίνητον χά! τόν ήμπέδιζε
  νά προχωρήση μιά ώρα άρχήτερα
  είς τό εσωτερικόν τοθ αΰτοκινή
  τού. Ό γηραιός ΒαχεντΙν πολε
  μοθσε νά περάση την δμβρέλλαν
  καί είχεν άρχίσει νά έχνευρίζε
  τα ι. Δέ/ μποροθσε νά την κλείση
  διότι έβρεχι χαί θά εβρέχετο, χαί
  δέν ήθελε καί νά την αφήση πίοω
  τού. Ένας "Αγγλος άξιωματιχός
  επήρε τότε την όμβρέλλα άπό τα
  χέρια τού καί τόν άπήλλαξε, τοθ
  ίδωσε τό χέρι νά τόν βοηθήση νά
  μπή μέσα είς τό αυτοκίνητον χαί
  ίχλεισε την πόρτα. Τό αυχοχίνη
  τον έξεκίνησε.
  Άπό ίνα ωρισμένον σημείον τή;
  προκυμαίαν μία αγγλικη άτμάχα
  τες άνοίχθηχε είς τό πέλαγος. Έ
  πί ενός άγγλικοΰ θωρηκχοθ δ Αγ
  γλος σΐόλαρχο; εδέχθη μέ δλας
  τάς τιμάς τόν σουλτάνον.
  Αιφνιδίως εδημιουργήθη μία
  μικρά σχηνή:
  Ό Βαχεντίν, άπό τό διαμέρισμα
  είς τό οποίον είχεν οδηγηθή, φά
  νηκε είς τόν διάδρομον. Κατεφέ
  ρετο χατά τοθ ιύνούχου, δ οποίος
  θρηνωδοϋσε καί έδικαιολογεΐτο'μέ
  ψιλή φωνή σάν κοριτσιοθ. Είχε
  χαθή ή βαλίτσα την όποιαν χρα
  τοθσεν ό εύνοθχος δταν βγήχαν
  άπό τό άνάκτορον. Τί μποροθσε
  νά περιέχη ή βαλίτσα έκείνη, ώ
  ότε δ Βαχεντίν νά τής άποδίδη
  τόσην σημασίαν;
  Επί τέλους ή βαλίτσα άνευρέ
  θη είς την αίθουσαν τοθ φαγητοθ
  Ό Βαχεντίν μολις τοθ την εφεραν
  την ήνοιξε: Όλα ήσαν εν τάξει.
  Καί ώσάν νά έφευγεν άπό πάνω
  τού Ινα μεγάλο βάρος, έπήγεν ή'-
  συχος χαί έχλείσθηκε είς την καμ
  πίνα πού τοθ είχε παραχωρηθή.
  Ή βαλίτσα περιεΐχε τα αΰτο
  χρατοριχά φλυτζάνια τοθ καφέ
  πού ήσαν δλόχρυσα χαί δλα τα
  χοσμήματα πού είς την βίαν τής
  φυγής τού έπρόφθασε νά μα-
  ζεύση.
  "Υστερα άπό μίαν ώραν δ Βχ
  χεντίν άπεμακρύνετο έκ Τουρκίας
  επί ενός άγγλιχοθ θιορηκτοθ. Δέν
  ήταν πλέον παρά ίνας περιδεής
  καί τρέμων γέρων!
  Ό ανεψιός τού, 'Αβδοολ Με
  τζήτ, ωρίσθη χαλίφης δλων των
  πισχών, είς την θέσιν τού άλλ'
  άνευ ούδεμιάς χοσμικής ίσχύος.
  (συνεχίζεται)
  ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.-Έν μέσφ έκλε-
  κτοθ κύκλου προσκεκλπμένων, ε¬
  βάπτισε την παρελθούσαν Κυρια
  κήν είς Άγιον Γεώργιον Σεληνά
  ρι, δ ενταύθα πράκτωρ τής Έται
  ρ(ας ΈναερΙων Συγκοινωνιδν κ.
  Γεώργ. Καροφυλλάκης τό κοριτσά
  κι τού κ. ΔημητρΙου Δαρκαδάκη,
  ονομάσας αυτό Μαρίαν. Είς τούς
  γονεΐι. καί τόν ανάδοχον, εύχόμε
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Την 23ην λήγοντος
  απεβίωσεν ενταύθα μετά ολιγοή¬
  μερον ασθένειαν ό Πέτρος Μπλα-
  ζάκης ΕΙρηνοδίκης Χερσονήοου.
  'Ανήρ χρηστός, ένάρετος κοΙ;φιλο
  πονώτατος εξετέλεσε πάντοτε τα
  καθήκοντα τού εύσυνειδήτως φρον
  τίζων νά μή αδικήση ουδένα έν
  τη άπονομη τού δικαίου* άλτρου'ι·
  στήο, έβοήθει τούς πάσχοντος ά·
  θορύβως. Την δεινώς τρωθεΐσαν
  σύζυγον τού Μαρίαν, ήν μόνην κα
  τέλιττεν έν τω κόσμφ, συλλυπού¬
  μεθα ερχόμενοι την έξ ϋψους πα·
  ρηγορίαν, είς δέ τόν μεταστάντα
  γαιαν έ'χοι έλαφράν. Ε. Α,
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΑΡΧΑΙ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΑΣ
  ΤΗΟΜΑ3
  Καθηγητού τοϋ Πανεπιστη¬
  μίου τού Ηαΐ-ναηΐ.
  Μετάφρασις χαί είσαγωγή
  &πό Γεωργίευ Φανουράχη, δι·
  κηγόρου Τμηματάρχου Άγρο-
  τικής Τραπέζης.
  Συνιστδται δπό τοθ δπουρ-
  γείου Γεωργίας χαί τής Α¬
  γροτικάς Τραπέζης (έγχύκλιοι
  251 καί 58 τ. έ ) ώς άριστον
  χαί ωφέλιμον διά τούς ενδια¬
  φερομένους είς τα Γεωργιχά
  ζητήματα. Σελίδες 335. Τι-
  μή δραχ. 200.
  ΠωλιΙχαι είς τα Κεντριχά
  Βιβλιοπωλεϊα.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  •φβαλμίατρος
  Έ*1 τριακονταετΐαν α«ο·
  κλίΐστικώς καί μόνον είς τα
  όθθαλμολογικά άσχολοόαε-
  τούς οφθαλμούς είς τό^ώθαλ
  μ^τ|ϊ?1ον τίϋι κ·ιΙ*·νον «αρά
  τ« Καμαράκι βλησΐον ή
  Πολυκλινικίς ΉρακλιΙοο
  ΤΕΛΕΙΟΦΟ1ΤΟΣ Γυμνασίου μέ
  α£Ιστα« «"«'βββις ζητεί θέσιν «α
  Ρά οιονδήποτε γραφείον, Πληρο
  οορίαι «αρ' ήμϊν.
  ΚΟΙΠΩΙΊΙΚγι
  Ό καιρός αποκατεστάθη Από
  της χθές τελείως.
  —Ό Άπρίλιος μσς ζανάδωσε
  τό ψώς καί τίς ώμορφιές τού.
  —Καί ή ζωή ξαναπήρε πάλι τόν
  εΰθυμο, άνοιξιάτικο χαρακτήρα
  της.
  —'Εσχολιάζετο εύρέως χθές τό
  άτύχημα τού λοχΐτου τής Ε.Ο.Ν.
  Βασιλαντωνάκη.
  —Πού τοϋ έκόστισε τόσον τϊδικα
  τή ζωή— μίαν ζωήν έξαιρετικοΰ
  σψρίγους καί νεανικότητος.
  — Κυρίως έτονΐζετο ή προσήλω-
  σις τού δυστυχοΰς Βασιλαντωνά-
  κη είς την υπηρεσίαν τού καί τα
  Ιδανικά τής Ε.Ο.Ν. διά την οποί¬
  αν καί ήτο γενική ·ή λύπη είς τος
  τάξεις της.
  —ΚοΙ χθές άνεμένενο μέ Ιδι¬
  αίτερον ενδιαφέρον ή άφιξις τού
  άεροπλάνου τής Ε.Ε.Ε,Σ.
  —ΟΙ έπιβάται ',έπίσης ήσαν έν
  άναμονή καί ώς συμβαΐνει ουνή-
  θως άνάλογοι απολύτως πρός τόν
  αριθμόν των διατιθεμένων έκάστο
  τε θέσεων.
  —Τό άεροπλάνον σημειωτέον ά
  φΐχθη πάλιν μέ την συνήθη τού α¬
  κρίβειαν, άπογεικθέν έπίσης την
  κεκανονισμένην ώραν.
  —Ή εφετεινή πρωτομαγιά θά
  έορταισθή καί είς Ηράκλειον μέ
  εξαιρετικήν έπιβλητικότητα.
  — Σύμφωνα καί μέ τό έν &λλη
  Ελλάδι πρόγραμμα τής εορτής
  άλλά καΐμέ Ιδιαιτέραν, πυκνήν συμ
  μετοχήν των εργατικόν τάξεων.
  —Τούτο συνάγεται άπό ώρισμέ
  νας πληροφορίας σχετικάς μέ των
  πανηγυρισμόν.
  — Είς δφεσιν, μαζύ μέ την διε
  θνή κατάστασιν, ευρίσκονται αί
  πολιτικαί συζητήσεις των κα·ε·
  νείων.
  — θά συνεχισθή ϋφεσις αυτή;...
  Ιδού τό ζήτημα.
  —Ή ϋφβσις βλέπετε δέν εΤ«έ
  μόνον ϋφεσις... διαλογική άλ
  λά καί ϋφεσις απολύτως σχετική
  μέ την πορείαν τής καταστάσεως.
  —Ή βροχή έξακολουθεϊ νά άπο
  τέλη επιθυμίαν των κτηματιών.
  —ΟΙ καιροσκόποι έν πάση πε¬
  ριπτώσει άμφιβάλλουν άν ή εττιθυ
  μία αυτή πραγματοποιπθί).
  —ΟΙδέσπολες άποτελοΰν τό εύ
  νοούμενον φροθτον τής έττοχής
  καί αγοράζονται άπό τούς συστη
  ματικούς φρσυτοφάγους.
  —Τόσον είς την αγοράν δσον
  καί είς τούς δρόμοας άπό πλανα
  δΐους.
  II
  — ΟΙ όποϊοι καί φροντίζουν νά
  τάς διαλαλοΰν μέ τόν καλύτερον
  τρόπον καί μέ την σχετικήν ύποτΐ
  μνισιν φυσικά.
  —Άεΐζει πάλιν νά έξαρθβ ή
  συμβολή τής μουσικης τοϋΔήμου
  τάς τελευταίας αύτάς ημέρας.
  —Καί τούτο διότι ή μουσική
  παρουσΐασε πάντοτε καί παντοΰ
  άρτιον σύνολον καί εξετέλεσε τόν
  προορισμόν της μετά τής δεούσης
  έπιβλητικότητος.
  —Είς τόν κ. ΔεληβασΙλην όφεΐ
  λονται εΐδικως συγχαρητήρια καί
  διά τό ρεπερτουάρ τής μουσικης
  τό οποίον διακρΐνει πάντοτε μία
  προσεκτική έπιλογή έν σχέσει μέ
  την ώραν καί τό αίσθημα τοθ κοι
  νοθ.
  6 Ρίπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επέστρεψεν έξ "Α
  θηνων ή πιλοποιός Στέλλα Χωρα
  ίτου μέ τα νέα καπέλλα τής καλο
  καιρινης σαιζόν.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών οπου
  εΐχε μεταβή διά την παρακολού¬
  θησιν τής μόδας
  ή χ. Λύδια Παπαδάκη
  κομΐσασα πλουσιωτάτην συλλογήν
  θερινών γυναικεΐων πϊλων.
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ.— 'Εκυκλο·6ρησε
  τελευταίως είς κομψήν έκδοσιν
  καί πωλεΐται είς τα καταστήματα
  κ. Ν. Άλικιώτη, ποιητική συλλογή
  τής Φήβης Παπαδάκη μέ τόν τίτ¬
  λον: «Στιγμές». Ή συλλογή αύτη
  διακρΐνεται διά τό αΐσθημά της
  καί τό μουσικό δέσιμο τοθ στΐχου
  συνιστάται δέ είς δλους τούς Φΐ
  λους τής ποιήσεως.
  ΕΙΣ ΤΟ «αρά την Αγίαν Τριά
  δα έργαστήριον βαπτιστικων καί
  εΐδών γάμων τής κ.'Ελένης Δ. Πό
  ταμιανάκη, οί ένδιαφερόμενοι θά
  εύρουν τα εΐδη ταυτα είς τιμάς
  συγκαταβατικάς καί ποιότητα άρί
  στ ην.
  ΧΑΡΙ1ΗΜΟΣ ΒΑΕΥΡΗΣ
  ΛΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Χάνδακο(
  'Ηράκλειβν
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  559ον
  Οί πολιτισμοί των Ίνδιών, τής ΧαλδαΙας, Περ
  σΕας, ΆσσυρΙας, Αιγυπτου έξηλεΐφθησαν ό είς
  μετά τόν άλλον.
  Διατί; "Αγνωστον. Τίνα τα έλαιήρια των τοιού
  των έξοντώσεων; ΑΙ κοινωνΐαι αδται δέν ήτο δυ
  νατόν νά περιορισθώσι ν; ή μήπως προήλθεν έξ
  αυτών τό σφάλμα, ή εάν προήλθεν ούτω, διατί έ
  δεΐχθησαν έθελοκακοθσαι, έξ ου καί εξηφανίσθη
  σσν;
  Έπειτα κατά πόσον ένέχεται ή σύτοκτονΐα είς
  τάς φοβεράς ταύτας άπονεκρώσεις έθνους όλοκλή
  ρου, γενεάς ολοκλήρου;
  Είς τάς έρωτήσεις ταύτας δέν εδόθη μέχρι τοθ
  δέ ή κατάλληλος απάντησις.
  Σκιά καλύπτει τούς καταδεδικασμένους έκεΐνους
  πολιτισμούς.
  ΦαΙνεται ότι τό οκά φός., αυτών, ή εκπολιτιστική
  των όλκάς, δέν ήτο έδραΐως στεγανόν καί τα δ
  δατα εΐσρεΰσαντα τό κατεπόντισαν.
  Καί χωρΐς νά προσθέσωμεν έτι πλέον, βλέπο
  μέν έν τώ ώχεανώ τοθ παρελθόντος έκπληκτοι, υπό
  τα πελώρια κύματα των αίώνων καταποντισθέντα
  τεραστία σκάφη, σύτανδρα ούτως είπεΐν, τής
  Βαβυλώνος, τής Νινευή, τής ΤαρσοΟ, των Θηβών,
  τής Ρώμης, υπό τοθ φοβεροθ κυκλώνος, όν άπέ
  λυσαν άκάθεκτον Βλοι τοθ έρεβώδους Αίόλου οί ά
  σκοί.
  Καί έκεϊ μέν έπικάθηται σκότος, έδώ δ' αί
  γλη.
  Δέν διεσαφηνίσθη Ιτι υπό τίνων νόσων κατετρύ
  χοντο οί άρχαΐοι πολαισμοΐ, τάς ασθενείας δμως
  τοθ ήμετέρου, καθ" δ συγχρόνου ημίν, τάς γινώ
  σκομεν.
  Δικαιούμεθα άρα νά τόν φωτίσωμεν, νά ίδωμεν
  τάς καλλονάς τού, άποκαλύπτοντες καί τα Ελκη
  τού.
  Νά εξετάσωμεν πού ττονεΐ καί άπαξ εύρόντες
  την -πηγήν τοθ νοσήματος νά μελετήσωμεν καί ά
  ναζητήσωμεν πβς νά επιδιωχθή ή θεραπεία τού
  ΕΤνε άξιον των ημετέραν κόπων καί έρευνών
  νά διασώσωμεν Εργον, δι* δ δισχίλια έτη έδαπανή
  θησαν ίνα προαχθή είς τό μέσον έν τέρας όμοθ
  καί θαθμα ό ήμέτερος τούτέστι πολιτισμός.
  Πιστεύομεν δτι θά τό διασώσωμεν. Άρκεΐ δτι
  βαθμιαΐως ήρχΐσαμεν,,νά άνακουφΐζωμεν αύτό' εάν
  δέ κατορθωθή καί νά τό διαφωτίσωμεν, άπετελέ
  σθη τό ήμισυ τοθ δλου, διότι τό ούσιώδες επετεύχθη
  ήδη.
  Πρός τόν σκοπόν τοθτον δέον νά συντελέσω
  σιν δλαι αί προσπάθειαι τής κοινωνικάς μελέτης
  πρός τουτο δέ οί άρμόδιοι νόες μέγα καθήκον Ι
  χουσι στηθοσκοποθντες τόν πολιτισμόν.
  Ή στηθοσκόπησις αύτη παρέχει μέγα θάρρος καί
  ώθησιν είς άμιλλαν.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα-
  σθέντος 'ΥττερωκεανεΙου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαΐου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετική εύκαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ-
  ΦΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας δια την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσει;, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  χαί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροαώπους της Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναϊκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξσιρετικάς τιμάς.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε 6λα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσΐαν κρυστάλλων,
  ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικαί. ,
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ...
  Β'.
  Μ' αλλους λόγους, ίνα τμήμα
  τοθ σώματος ημπορεί νά μαυρί
  ση δίχω; ν' αποκτήση δύναμιν
  άντιστάβεως χι' ημπορεί νά άν-
  τέχη δίχως νά μαυρίση. ΟΕ συ·
  νίπειες μ ι άς ήλιάσεως ημπορεί
  νά διαρκίσουν χρόνια, δταν πρό
  κείται γιά φαινόμενα ήλιάσεως
  πού δημιουργοθν ά·αξίες στή δή
  μιουργία τοθ δργανισμοθ. Άλλ
  έχτός άπ' αύτές ϊχουμε τα φαινό
  μενά τής άμέσου λεγομίνη; ήλιά
  σεως. Σ' αυτήν την περίστασι
  τό άτομο πού προσιβλήθη άπό
  ήλΕασιν νοιώθει χάτι σάν γενι
  κήν εξάντλησιν, ΐ' αύτιά τού 6ου
  ίζουν, αίσθανεται ζάλε; συνοδευδ
  μενες άπό δύσπνοια καί στενοχώ
  ρΐα. Τί προσωπο τρέχει ίδρώτα,
  οί φλίδες τοθ λαιμοθ κτυποθν
  δυνατά. Αύτά τα φαινόμενα δεί
  κνύουν δτι ή ήλίααις Ιχει προκα
  λέοη διαταραχήν στήν κυκλοφο
  ρία τοθ αί'ματος πού είνε παροδι-
  χή. Καί ή θεραπεία είνε εδχολη
  Ξαπλώνεται κανε!ς στόν ΐσκιο,
  σ' ίνα μέρος καλώς ά«ριζόμενον
  καί μέ έντελή άπελευθέρωαι τοθ
  σώματος άπό δλα τα ροθχα
  πού τόν σρίγγουν. Σ' αυτή την
  κατάστασι άν πιοθμε πιοτά μέ
  ίσχυρή δόσι ζάχαρης έπιταχύ
  ·*ουα την θεραπεΕα. Μιά άφ«£
  μαξις έπίσης πάντοτε δμως κα
  τόπιν τής γνώσεως τοθ θεράποντο;
  γιατροθ—στά άτομ» ποΰ είνε αί-
  ματώδη, φέρει καλά άποτελίσμα
  τα.
  Δέν είνε δμως αύτά μονάχα τα
  συμπτώματα τής άποτδμου ήλιά
  σεως. Άλλοτε, δίχως κανένα
  σημάδι άπό κεΤνα πού εΐπαμε
  παραπάνω, ή ήλίασις είνε κεραυ
  νοβόλος, βλίπουμε τόν άνθρωπον
  νά χλωμαίνη έξαφνα, νά χάνη
  τί; αίσθήσεις τού χαί νά έπέρχε
  ται ό θάνατος μεσα αέ λίγα λε
  πτά. Συχνά ή συγκοπή έπέρχε
  ται Ιπειτα άπό μιά βραχεΐα περΕ
  οΐο άσφυξίας πού όλονέν αύξάνει.
  Ή πτώσις τοθ ρυθμοΰ τήξ κυκλο
  φορίας τοθ αΓματος είνε μεγάλη,
  οί παλμοΐ τής καρδίας είνε
  συγκεχυμένοι καί άκανόνιστοι.
  Κάπατε παρουσιάζονται τάσεις
  έμετικές, συνοδευόμενες άπό νευ
  ρικές διαταραχές. Αύτό δφείλε
  ται σέ συμφοριχές κα:αστάσεις,
  πού παρουσιάζοντα! στά δργανα
  τή; πέψεω; καί στόν έγκέφαλο.
  Βεβαία τα φαινομένη αύτά δέν
  παρουσιάζονται άνεξαιρέτω; σ'
  δλα τα άτομα, δηλαδή ,δλοι μας
  5έν παθαίνουμε ήλίασι. Έκεΐ πού
  δέν άντέχουν οί μέν, άντίχουν οί
  άλλοι χαί αντιθέτως. Γι' αδτό,
  είτε ήλι&θεραπεία πρόκειται νά
  κάνουμε, είτε άσκεπεΐς πρόκεΐται
  νά περιφερώμεΡα τό χαλοκαϊρι
  πρώτα άπ' δλα πρέπει νά συμβου
  λευώμαστε τό γιατρί μας γιά ν'
  άποφεύγουμε δυσάρεστες χαί πολ
  λές φορές έπικίνδυνες συνέπειες.
  Ό κ. Κανελλόπουλος
  είς Καστέλλι καί Πύργον.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  Ταχύτης 18 μιλλ(»ν.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερΐ-
  ΆφΘάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  "Εκάστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τηνον, Μύκονον, Ί-
  κσρΐαν, Σάμον.
  Ταλ. 5.11 Πρ«κτβρ«Τβν ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 24
  Απριλίου (ίνταποκριτοθ μας).—
  Ή κωμόπολίς μτς ϋπεδέχθη σήμε
  ρον έν συναγερμώ χαί έξάλλφ έν-
  θουαιασμφ τόν κυβερνητικόν Επί
  τρόπον τής Ε.Ο Ν. χ. Κανελλό
  πουλον. Τάν Κυβερνητικόν Έπίτρο
  πον ύπεδέχθησαν έ Γυμνασιάρ-
  χης χ. Αλεξ. Καλλιχρΐτης χαί
  οί καθηγηταί, δ πρόεδρος τής χοι
  νότητος Γεώργιος Ζωγραφάκης, 6
  ΕίρηνοδΕκης, αί λοιπαί αρχαί καί
  χιλιάδες χατοίχων τής χωμοπόλε
  ως καί χοινοτήτων Μαθιάς, Άπο
  στόλων Βώνης, Σμάρι καί των
  λοιπων πέριξ Κοινοτήτων τής πε¬
  ριφερείας ταύτη; μέ σημαίας χαί
  είχόνας τής Α. Μ. τοθ Βασιλέως
  χαί τοθ ΈΒνιχοΰ Κυβΐρνήτου. Οί
  φαλαγγΐται ίρραινον τόνΚιιβερνητι
  κόν Έπίτροπον μέ 5νθη έκτός δέ
  χάδος άνθοδεσμών, αίτινες προσε
  φέρθησαν συνοδευίμεναι μέ λό¬
  γους συγκινητικόν·; πατριωτιχοθ
  περιεχόμενον άναφερομένους εί;
  εθνικόν έργον τή; μεταυγοϋστιανής
  έξορμήσεω; Ό Κυβερνητιχδ; Επί
  τροπος άχρως συγκεκινημένος ί-
  πεθεώρησεν δπερχιλίους φαλαγγί
  τας καί προσκόπους μέ άρρενω
  πήν χαί άμεμπτον εμφάνισιν.Επ
  ηκολούθησε παρέλασις καί δμιλία
  τοθ Κυβερνητιχοθ Έπιτρόπου
  πρός τού; σχηματισμούς τής Ε.
  Ο.Ν. χαί τό σιιγχεντρωθέν πλή·
  θος. Την όμιλίαν τού δίέχοπτον
  συνεχώς έπευφημΕαι καί χειροκρο
  τήματα υπέρ τής Α. Μ. τοθ Βασι
  λεως χαί τής Έθν. Κυβερνήσεως.
  Την 1 μ.μ. δ χ Κανελλόπουλος
  μετέβη εί; Πύργον μετά τής συ-
  νοδεΕας τού δπου τοθ επεφυλάχθη
  μεγαλειώδη; υποδοχή. Εί; Πύρ
  γον δ χ. Κανελλόπουλο; έπεθεώρη
  σε την δυναμιν τή; Έθν. Νεολαί-
  ας μετά προσφώνησιν δέ των χ.
  χ. Άλ. Έληώτη, Έμμ. Παπαδά
  χη ωμίλησε διά μακρών δ χ. Κα
  νελλδπουλος επί τοθ έργου τής
  Έθν. Νεολαία; χαί τή; Κυδερνή
  σεως. ΎκΙρ τή; Ε.Ο.Ν. Πύργου
  δ χ. Κανελλόπουλος διέθεσε 15.
  000 δραχμάς.
  ΑΝΑΒΑΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ -Δωρεαι φιλάνθρωποι.
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Κωνσταντίνου Γ. Μαμαλάχη δι
  χηγόρου χατοΕκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Γεωργίου Ζ Καρουζάκη χατοί
  κου Άποστδλων Πεδίά5ος.
  Είδοποιω ϊτι, δ διά τοθ υπό
  χρονολογίαν 1 ΊουνΕου 1937 προ
  γράμματός μου πλειστηριασμοθ
  δημοσιευθέντα; εί; τό ύπ' άριθμ.
  766 φύλλον τής εφημερίδος «Κρη
  τικά Νέα» προχηρυχθεί; δημόσιος
  άναγχαστικό; πλειστηριασμός των
  έν τψ προγράμματι άναφερομένων
  χαί περιγραφομένων άκινήτων
  χτημάτων τοθ καθ' ού ή παροθσα
  χειμένων είς την περιφέρειαν Ά
  ποστδλων Πεδιάδος, ανεβλήθη τη
  αίτήσει τοθ έφειλέτου καταβαλόν
  το; τα εξοδα τή; αποφάσεως, επι
  ταγής καί εκτελέσεως.
  Πρό; είσπραξιν ή5η Ιον) τοθ
  ίπιδικασθίντος μοί διά τής έκτε
  λουμίνης ύπ' αριθ. 686 τοθ 1936
  δρισΐικής αποφάσεως τοθ Ορωτο
  δικείου Ηρακλείου κεφαλαίου δρ.
  13000, 2ον) των τδκων αυτοθ ά
  ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙΛ.
  5ΙΝ0ίΕ (5 Λ Π 20)
  (5 α ρ πό)
  ΕΠΕΙίδΑΕ.40)
  ΤΡΙΡίΕ (5Α.Ε 50)
  (5 Α Ε 60)
  Είς τον τ«μ(αν τού Π«τρι»τι·
  κου Ίδρύματος Κοινωνίκης Προ
  νοίας κ«1 Αντιλήψεως κ. Οεδδ.
  Κουφάκη ν κατίθίσεν ή οικον*·
  νϊΐα κ. Νικ. Αλικιώτη δραχμάς
  πβντακοσίας άντΐ στεφάνου είς
  μνήμην Παντελή Καστρινογιάν¬
  νη. Ωσαύτως ή οΐκογένβια χ.
  Ιωάννου Φορτσάκη δραχ. τβτρκ
  κοσίας κ«1 ή έν Χανίοις οΐκογε
  νεια κ Γβργία Φορτσάκη δρχ.
  τριακοσίας άντΐ στβφάνου είς μνή
  μην Γεώργιον· Μιτοοτάκη.
  —Ή κυρία Μαρία Ανδ. Καλβ·
  καΐρινοΰ προβέςρερε πλβύσιον
  γεθμα μετά οίνου καί φρού
  των χθές υπέρ τού Πτνχο-
  κβμείου καί είς μνήμην τής μα
  καρίτιδος Σκβύως Μ. Καλοκκι-
  ρινού.
  —Α! βΐκογένβιαι Μαρίας Ιωαν-
  νίδου καί Πέτρου Βαρουδάκη
  έκ Χανίων κατέθηκαν «Ις τβ Ά
  συλον της Γερόντισσας δρχ έξα
  κοσίας αίς μνήμην Γ. Μιτσοτάκη.
  Ό Μορφωτικος Σΰλλογος εύχ«
  ριστεϊ θβρμδς τού; εΰγενΕίς δωρη
  τάς.
  —Είς το ταμείον τοθ Πανανεί
  ου Λπμοτικοΰ ΝβσβνομεΙου Ή
  ρακλείου κατετέθησαν άν» δρ.
  1000 υπό τής κ. καΐ κ. Βασ. Κριμ
  πά, οϊχογενϊίας στρατηγοθ Κατε
  χάκη, Γεωρ. Βοΐλα, είς μνήμην
  τού Γ. Μιτσοτάκη.
  —Ώδεϊον είς Σητείαν.
  Κατ' ίΐδήσεις έκ Σητ«ίβς δυ·
  ναται νά θίωρηθή γβγον&ς ή Υ.
  δρυβις είς την Σητείαν π«ρ«ρ
  τηματος τοθ Ελληνικόν Ώδβί
  ου. Ή έναρξις τής λειτουργίας
  αΰτβδ άποβαίνει ζήτημα ημερών.
  —Κινηματογράφος είς Νεά¬
  πολιν.
  Είς την αίθουσαν τού κινημα
  τοΒΐάτρου τοΰ ΤουριστικοΟ Μεγ»
  ρου Νκαιπολεως εγκατεστάθη πρω
  τοβουλία τής ίκβϊ ήλβκτρικής έ
  ταιρίας όμιλον κινηματογράφος
  Ή έναρξις τοθ κινηματογράφου
  εγένετο προχθές στες.θ*ΐο« υπό
  πλήρους ώς πληροφορούμεθα έηι
  τυχίβς.
  πό 29 Ίανουαρίου 1936 , μΐΐον
  δραχμών 1300 καταβληθεισών μοί
  έναντι των τδκων, 3ον) των ίξό-
  δών έκτιλέσεως άπό σήμερον μέ
  χρις Ιξοφλήσεως συνεχίζω τόν ά·
  αβληθίντα πλειστηριασμόν, γενή
  σεται δέ &ΰτο; ανυπερθέτως ένώ
  πιον τοθ Συμβολαιογράφου Καστελ
  λίου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομε
  νίως ή τοθ νομίμοι* τού άναπλη
  ρτοθ χαί εί; τό έν Καστιλλίφ
  κείμενον δημόσιον γραφείον τού
  την 2δην Μαΐου 1939 ημέραν Κυ
  ριαχήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  δπου καί δτε καλοθνται οί ένδια
  φερδμΐνοι.
  Άρμόδιος δικαστικός χλητήρ
  ένεργησάτω τα νδμιμα.
  Ηράκλειον 24 Απριλίου 1939
  Ό έπισπεύδιον καί παραγγέλ
  λων
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  ΤΟ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Λόγω έτησίας έπιθεωρήα«4»ί δια
  κοπτϊι προσωρινώς τούς πλοαι
  τού.
  (Έκ τοΰ Πρακτορείον»
  Ξ^^Ξ—ώ=—=—^=^^=—==^=9
  ΕΦΘΑΣΑΝ τά νέα ρα-
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μέ μίαν μπαταρίαν 6 βολτ.
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καί μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  Μϊκος Κουβίδης
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Γραφείον καρά την 'Αγρο
  τικην Τράπεζαν (Ιναντι οι¬
  κίας κ. Μιχελιδάκη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠραοΙσ Τετάρτης
  26 Απριλίου 1939
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ
  ΤΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛ ΙΑ
  ΤΙΟΑΔΙΑΜΗΝΥΣΗ Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΛΛΡΙΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΟΛΙΓΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΐ» "Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ό πρεσβευτής τής Αγγλί¬
  ας κ. Χέντερσον ολίγον πρό τής προσε
  χούς συνεδριάσεως τού Ράϊχσταγ θά
  ειδοποιηθη τόν Χίτλερ περί των δια-
  θέσεων τής Αγγλίας.
  ^, Συγκεκριμένως ό κ. Χέντερσον θά
  πληροφορήση τόν Γερμανόν Κνγκελλά
  ριον ότι ή Μεγάλη Βρεττανία είνε μέν
  φιληρηνική, πάντως όμως θά άντιατή
  σθεναρώς εναντίον πάσης αποπείρας στρε
  φομένης κατά των κρατών έκείνων τα ό
  ποία ήγγυήθη προσφάτως τόσον αυτή ό
  σον καί ή Γαλλία.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΟΑΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Κ Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Ρώμης άναφ/ρουν ότι ό ύ·
  πουργός των Εξωτερικών τής Ιταλί¬
  ας χόμης Τσιόινο δ έν πρόκειται νά πά
  ραστή είς την συνεδρίασιν τούΡάΐχσταγ
  καθ" ήν ό Χίτλερ θά άπαντήοη είς τόν
  Πρόεδρον των Ήνωμένων Πθλιτειών
  κ. Ροθσβελτ.
  ΑΙ
  II
  ΕΙ 11
  II
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΠΑΕΚΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
  ΤΟΥ ΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  ΑβΗΝΑΙ 2ίί "Απριλίου (τού άν-
  ιαποκριτοΰ μας). — Αί σημεριναί Α¬
  θηναϊκαί έφημερίδες πλέ*ουν τό έγνώ-
  μιον τού χαρακτήρος καί ιής '^λης 'δρά
  σεως τού εκλιπόντος ατρατηγού Γ. Κα
  τεχάκη. Λί έφημ·ρ£δες έξαίρουν καί
  γενικώτερον την φυσιογνωμίαν τού στρα
  τηγΐιΰ ναί τονίζουν ότι ή οτώλειά τού
  δημιουργεΐ μέγα κενόν.
  Ο ιΊΡΟΧΘΕΣΙΝΤσ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΟ_ί|Σ ΚΑΛΑΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 215 Απριλίου (τού άν-
  τα,ποκριτού μας).—Ή περκ.δεί~ τού
  πρωθυπουργού κ. Ι. Μεταξά είς Πελο
  πόννησον αυνεχίζεται υπό ένθουσιώδεις
  λαϊκάς έ*Εηλώσεις. Α ί σημεριναί έφη
  μερίοες βχολίάζουν εύρε ως τόν λόγον
  τού κ. Πρωθυπουργοϋ είς Καλάμας
  προχθές ί>που διετύπωσεν ώς τονίζουν
  σαφ«2ς τα αποτελέσματα τής έφαρ
  μογής τού κυβερνητικοΰ προγράμμα·
  τος.
  Η ΣΕΡΒΙΑ ΕΠΑΝίΛΙΜΒΑΝΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ,
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτοΰ μας). — Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ Βερολίνου ό γερμανικός τύκος άνα-
  γράφει ότι ή Σερβία απεφάσισε νά επα¬
  ναλάβη την συνεργασίαν αυτής μέ την
  Γερμανίαν καί την Ιταλίαν οιόΐΐ τού¬
  το συμπίπτει μέ τα συμφέροντα αυτής.
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
  ΚΑΙ Ο ΓΑΑΑΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ> Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Βερολίνου ότι επέστρεψεν έκεΐ καί ό
  Γάλλος πρεσβευτής όστις ώς γνωστόν
  ευρίσκετο άπό πολλού είς Παρισίους.
  Ή επάνοδος αυτή κρίνεται έν συνδυα¬
  σμώ καί μέ την επάνοδον τού 'Άγγλου
  πρεσβευτού ως χαρακτηριστικόν τής έ-
  ξομαλύνσεως τής καταστάσεως. Μόνον
  σκοτεινόν σημείον παραμένει ό λόγος
  τού Χίτλερ τής *8ης Απριλίου έκ
  τοθ όποίου χαί θά εξαρτηθή ώς λέγε·
  ται ή συνέχισις ή όχι τής ύφέσεως των
  διεθνών προιγμάτων.
  Συνομιλίαι τού Χέντερσον.
  Τα μικρά κράτη καί ή Γερμανία.
  ΡΩΜΗ 25 Απριλίου (16. ύ
  πηρεσΐσ). — Κατά τα μέσα τοθ
  προσεχοϋς μηνός Μσΐου ό άν-
  τιβασιλεύς τής Γιουγκοσλαυ-
  Τας Παθλος Θ' αφιχθή ένταΰ
  θα πρός επίσκεψιν τοϋ Ίτα
  λοθ Βασιλέως. Ή έπ(σ«εψς
  αυτή είνε άποτέλεσμα των
  συνομιλιών Τσιάνο —Μάρκο-
  βιτς έν Βενετία.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσΐα). —Αυριον φθά-
  νει είς την γερμανικήν πρω¬
  τεύουσαν ό κ. Μάρκοβιτς ό
  οποίος θά έχη ευθύς μακράν
  συνομιλίαν μετά τοθ φόν Ρίμ
  πεντροπ. Αί συνομιλίαι δέν
  θά παραταθοθν, θά έχουν δέ
  πληροφοριακόν χαρακτήρα.
  Την Πέμπτην ό κ. Μάρκοβιτς
  θ' αναχωρήση έτηστρέφων είς
  Βελιγράδιον.
  ΡΩΜΗ 25 Απριλίου (ίδ. ΰ
  πηρεσίσ). — Τό πρακτορείον
  Στέφανι πληοοφορεΐται έκ Λον
  δίνου δτι ό κ. Χέντερσον έλα
  βεν όδηγίας τής κυβερνήσεως,
  ινα έλθη, £ί<: συνομιλίας μέ ωρισμένας προσωπικότητας τοθ Ράϊχ άκόμη καί μετά τοθ Χίτλερ προτοθ ούτος έκφω- νήση τόν άναμενόμενον λόγον τού. —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Απριλί¬ ου (15. ύπηρεσΐα). — ΑΙ αγ¬ γλικαί έφημερίδες γράφουν σήμερον δτι εάν ή Γερμανία δέν δώση αρκετάς ενδείξεις καλής θελήσεως υπέρ τής εί- ρήνης, ή Αγγλία θά καθιε ρώση την υποχρεωτικήν στρα τιωτικήν θητεΐαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Απριλίου ([δ. ύπηρεσία).— Ζωηρόν έκδη λοΰται τό ενδιαφέρον των αγ¬ γλικών κύκλων διά τάς άπαν- τήσεις των μικρών κρατών είς τό έρώτημα τοθ Ράϊχ εάν νο μίζουν δτι διατρέχουν κίνδυ νόν είσβολής τής Γερμανΐας. Μέχρι τής στιγμής 16 των μι κρών κρατών απήντησαν είς την Γερμανίαν. Ό «Άμερικανικός Τηλέγρα φός» τοθ Λονδίνου γράφει σήμερον δτι απεφασίσθη χθές ή καθιέρωσις τής ύποχρεωτι κης θητείας πρόκειτσι δέ νά εφαρμοσθή είς περίπτωσιν ά- νάγκης. Τό προχθεσινόν γεϋμα της Ε,Ο,Ν. πρός τιμήν τού κ. Κανελλοπούλου. Κατά τό δοθέν προχθές την ε¬ σπέραν είς τα γραφεΐά της γεθ μα, δπό τής Έθν. "Οργανώσεως τής Νεολαίας Ηρακλείου πρός τιμήν τοθ Κυδερνητικοθ Έπιτρό που κ. Άλ. Κανελλοπούλου πά ρεχάθησαν δ Νομάρχας Λασηθίου καί ή κ. Παπαδημητρίου, δ ά νώτερος Διοικητής Χωροφυλαχής Κρήτης κ.Άγγε/ακόπουλος. δ Νο μαρχεύων Ηρακλείου κ. Συγκελ λάκης, δ Δήμαρχος χ. Μηνάς Γεωργιάδης, δ Διοικητής τής Χω ροφυλαχής Ηρακλείου κ. Όρ φανουράκης, δ περιφερειακός διοι κητής τής Ε. Ο. Ν. κ. Ι. Μου ρέλλος, οί βαθμοφόροι τής Έθνι κης Νεολαίας, δ Πρόεδρος τοθ Έργατικοθ Κέντρου κ. Μιχ. Γκο λέμης χαί άντιπρέσωποι τοθ τύ που. Κατά την διάρκειαν τοθ γεύμα τος δ περιφίρειακός Διοικητής τής Ε.Ο Ν. χ. Ί. Μουρίλλος δω ρίζων είς τόν χ. Κανελλόπουλον μίαν παλαιάν άργυροποίκιλτον πι στόλαν καί ϊτερον πολεμικόν λάφυ ρον ήγειρβ την κάτωθι πρόποσιν: Κυριε Κυβίρνητικέ Έπίτροπβ, Σάς προσφέρω την προσφιλή μου αυτή παλιά πιστόλα, πευ άν είχε μιλιά ποίος ξέρει πόσες τρα γικότητες, άλλά καί πίσες δόξες θά μποροθσε νά οας πη Σας την προσφέρω ώς αίαθηματικό σύμβολο άδελφωσύιης, σΐόν πιό μεγάλο, ! άλλά χαί πιό Εύσκολο, άγώνα π&δ άνα?άβαμε, την έθνι κή διαπαιΓα·,ώγηοι των νίων μας. "Οταν Ινας Κρητιχός στά πα· λιά ματωμένα περήφανα χρόνια, άντήλλασσε μέ έναν άλλον £ρμα τα, ό σύνδισμός τού γινότανε τόσο δυνατός χαί τόσο ίερός, που μόνο δ θάνατος τούς χώριζε. Δίνοντάς σας τό σύμβολο αύτό τής άδελφικής φιλίας, σάς δηλώ νω δτι είμαι Ιτοιμος νά προχω ρήσω τή φιλία μας ώς τό θάνατο. Έγγύησι στά λόγια μου χολακιύ ομαι νά πιστεύω δτι σας δίνουν τα πολύχρωμα διάαημα, που βρίσχονται στή θέσι τής καρδίας μου. Είθε νά μή λάβετε ποτέ ά νάγκη τής φιλίας μου' μά αν χά ποτε συμβη' αύτό, θυμηθήτε τα λόγια μου χαί ρίψετε μιά ματιά στήν άσημένια αυτή παλιά πι¬ στόλα, είμαι βέβαιος υ ώς χάτι θά σάς πη' χαί σεΐς θά τό άκού- σετε, θά τό αΐσθανθήτε. Τα φιλιχά λόγια μου, πού ά- πευθύνονται πρός ίνα έχλεκτό "Ελληνα, ε*να δυνατό νίο, π χατ" εμέ αποτελεί την ωραιοτέρα συνΐσταμένη τής Ιλληνιχής δυνα μιχέτητος, χαί τοθ οποίον ή προ σωπιχή «ιλία είνε γιά μενά τιμή χαί χαρά, θέλω νά πάρουν τό εύρος τοθ δρχου πρός τδν Άρχη γό μας. Γίνου άγγελος τής πίστεως καί τής πεποιθήσεως μας πρός τόν Άρχηγό καί διοβεδαίωσέ τον δτι κι' άν τόν έπικράναμε μέ κάποια αταξία ολίγων παραφρόνων πρέ πει ναναι βίβαιος δτι ό Κρητιχές λαός είνε Ιτοιμος νά τόν άχολου θήση καί θά τδν ακολουθήση στα θερά, δχι στίς εδκολες χ«Γές, άλλά στόν δύα*ο).ο άγώνα Κι' αυτή τή στιγμή άκόμη μπορεΐ νά διαπιστωθη την άλήθεια των λό γων μου. Είμαι είς θέσιν νά ξίρω δτι μέσα στόν Κρητιχό λ«ό θά 6ρ^3 χιλιάδες Ιτοιμους νά έγκατα λεΐψουν τό χάθε τι γιά νά άκο λουθήσουν τα μεγάλα κιλεύσματά τού. Πέατε στόν Άρχηγό μας δτι μέσα άπό τό λαό αύτό θά ξεπηδή σουν δπέροχοι φίλοι τού, χαί θά τόν κάμουν νά πιστεύση τή σοφή Κρητική ρήτρα: «Ή άγάπη πού δέν κακιωθ^ δέν εχει νοστιμάδα». "Οταν θά μας δοκιμάση στίς δύσκολες στιγ μές, θά δή τή νοστιμάδα τής ά γάπης μας. Συνεχίζων παρέδωσε είς τόν Κυβερνητικόν Έπίτροπον πάλαι όν τρόπαιον δπως τό παραδώση είς τδν Άρχτ,γόν τής κυβερνήσ3 ως καί τής Έθνικής Νεολαίας κ. Μεταξαν ώς σύμβολον τής £.Παν λαδικής συναδελφώσεως μέ τόν θερμόν χαιρετισμόν τής Κρήτης. ΙΙαραλαμβάνων τα δώρα ταυτα 6 κ. Κανελλίπουλος ηύχαρίστησε θερμώς τόν κ. Μουρέλλον τονίσας δτι τα κειμήλια ταυτα κατατάσ σονται μεταξύ των ώραιοτέρων των Κρητικών έπων καί δτι έξαι ρετικώς ταθτα θά συμβολίζουν την ένότητα μΐταξύ τής Ε. Ο. Ν. Άναφερθείς έν συνεχεία είς την ελληνοτουρκικήν φιλίαν έτόνι σε την μεγάλην σημασίαν αυτής έχαρακτήρισε δέ την Ανατολήν ώς την κοιτίδα τοθ πολιτισμοθ. Περαιτέρω δ κ. Κανελλόπουλος έθιξε τό έχραγέν τελευταίως στα σιαστικόν κίνημα τονίσας δτι αί εύ θύναι των στασιαστών ουδόλως ρύνουν τόν εύγενή καί πατριώτ,ην λαόν τής Κρήτης, πρός τόν οποίον ή άγάπη τ&ΰ Βασιλέως καί τοθ κ Μετάξια παρβμένει σταθερά καί ά μείωτος. Χθές την κρωΐαν 6 κ. Κανελ λίπουλος ανεχώρησεν διά τόν Νο μόν Λασηθίου μετά τοθ Νομάρ χου κ. Ηαπαδημητρίου καί τή, άκολουθίας τού πρός έπιθεώρη σιν αών σχηματιαμων τής Έθνι· κης Νεολαίας των άνατολικών διαμ εοΐσμάτων. ΗΣ1ΝΕΧΕΙΑΤΩΝΔΩΡΕΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ Έπίσης δπέρ τοθ Γηροκομε'ου μας κατετέθησαν είς την «Ανδρ θωσιν» άπό προχθές δρχ. 500 6πδ τής κ. καί τιθ κ. Γεωργίου Νίβα είς μνήμην τοθ σεβαστοθ των στραιηγοΰ. Έπίσης άντί σ:εφάνου είς την σορόν τοθ αειμνήστου στρατηγοθ Κατεχάκη κατετέθησαν δπό τής Ένοριακής Έπιτροπής Τυμπακί- ου 500 δρ. καί δπό τής κοινό τηχος Τυμπακίου 1000 δρ δπέρ των αύτόθι μαθητικών συσσιτίων —Έπίση; αί άδελφαί τού Εύ αγγελία Κατεχάκη καί Κατίνα Φραγκουλάκη ώ; καί δ άνδράϊελ φός τού κ. Μιχ. Φραγκουλάκης χατίθεσαν είς τό Γη'οκομεΐον 500 δρ. είς μνήμην τοθ άλησμο νήτου αδελφου των. —Έπίσης ό κ. Νικόλαος Μπαλ τζάχης κατέθεσεν είς την «Άνίρ θΐίσιν» άπό προχθές δρ. 500 άντί στεφάνου είς την αορόν τοθ πολυχ/αύστου ατρατηγοθ Κατεχά κη δπέρ τοθ φιλανθρωιΐιχοθ συλ λδγου Κυρίων. —Έπίσης άντ! στεφάνου είς την σορόν τοθ ατρατηγοθ Κατε¬ χάκη ή οίκογένεια κ. Μιχ. Λι· ναρδάχη χατίθεσεν υπέρ τοθ Βρεφοκομείου δρ 500. —Ωσαύτως ό χ. Γεώργ. Διαλ λινάς άντί στεφάνου είς τόν α¬ λησμόνητον Γεώργιον Κατεχά κην κατέθεσεν δρ. 1000 είς τό Άσυλον τής Γερέντιοσας. —Έπίσης δ χαθηγητής τοθ" Λυκε'ου «Κοραής» κ. Στυλ. Βα σιλάχης κατέθεσε είς την «Άνόρ ϋωοιν» άπό προχθές δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σορόν στρα τηγοθ Κατεχάκη δτιέρ τοθ Γερόν τοκομείου Ηρακλείου. —Έπίσης δ κ. Άριστοτέλης Χατζιδάκης κατέθεσεν είς τή«Ά νόρθωσιν» άπδ προχθές δρ. 500 είς μνήμην τού πολυκλαυ στου σΐρατηγοθ Γεωργ. Κατεχά κη δπέρ τοθ Άσύλου τής Γε ρόντισσας. Έπίσης δ ίατρός κ. Άπολ. Μελισσείδης κατέθεσεν είς τό Γη ροκομεϊον δρ. 1000 άντί στεφά νού είς την σορόν τσΰ στρατη γοθ Γ. Κατεχάχη. Έπίσης κατετέθησαν είς τό Παινίνειον Νοσοκομείον δρχ 500 δπό τής οικογενείας κ. Νικ. Ά λικιώτη άνχί στεφάνου είς την σ·3 οόν τοθ στρατηγοθ Γ. Κατεχά¬ κη. Έπίσης τό προσωπικόν τοθ δ) ματος τής Τραπέζης τής Έλλά δος κατέθεσεν είς τό "Ασυλον τής Γερδντισσας δρ. 800 άντί σ:ε*ά νού είς την σορόν τοθ στρατηγοθ Κατεχάκη. Έπίαης δ κ. Μιλτιάδης θεια¬ κάκης κατέθισεν δπέρ τοθ αύτοθ ίδρύματος δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σορόν Γεωργίου Κατεχά χη. ΔίΖΡΕΑ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΛίΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Κα-ά την διιξαχθεΐσαν προ ί χθές έν Αθήναις κλήρωσιν τοθ 1 λαχείου τοθ στόλου εκέρδισαν οί ( κατωτέρω άριθμοί τα έναντι έκά ' στου σημειούμενα ποσί: 37915 δρχ 300 000, 5795 δρχ. 40 000, 23053 δρχ· 20 000, 19552, 17401 δρχ 10 000. Άνά 4.000 δραχμάς κΐρδίζουν ίΐ αριθ αοί: 33827 36022 29228 36229 38210 15007 37917 5719 7559 26332. Άνά 3 000 δραχμάς κΐρδί ζουν οί άριθμοί: 28739 7893 28509,19825 28220 37531 20006 10787 7286 17771 12917 8997 32698 34372 39716 7572 17399 13533 14831 36601. Άνά 2.000 δραχμάς κερδίζουν οί άριθμοί: 21128 36626 37859 24216 21615 19444 9455 16087 29577 14089 37994 18129 326>Ϊ8 36734 18188
  18891 27864 39045 23090 21438
  25272 13649 39231 11839 13999
  Άνά 1000 δραχμάς κερδίζουν οί
  άριθμοί: 14196 3181 20321 4115
  6983 14363 13015 16177 10319
  25906 6186 10186 16334 35612
  31079 5265 26337 14179 17920
  12687 1198 14748 3630 20603
  17278 8682 ,34168 488 17475
  36495.
  Η ΚΗΔΕΙΑ
  ΤΟΥ ΛΟΧΙΤΟΥ ΒΙΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Παρά τβϋ Προξένου τής Μέγα
  λης Βρβττανίβς κ. Μιχ. Ήλιάίβυ
  κατϊτίθησαν ημίν βίς μνήμην τού
  Γεώργιον Μιτοοτάκη ώραχμαϊ
  1500 διά τα κάτωθι ϋρώματα Διά
  τ© Γηρο-βμΐϊον 500, Βρϊφοκομίϊ ε· π Μ Ή,^^ι.ΐ π
  βν 500 κ»τΙ "Ασυλβν Γ«ρ*ντιοσ«ςΙ^· υΛ Λ· "Ρ«χλείθϋ Γιωργίου
  500. θΛαιλαντωνάκη,
  4 Μετά τής έμπρεπούσης έπιβλη-
  τικότητος εγένετο χθές την 10 30'
  π. μ. ή κηδεία τοθ τόσον τραγι-
  κόν εδρδντος θάνατον λοχίτου τής
  Ε Ο Ν Ηραλί Γί
  ϊ^χΐρωϊνή
  ΦΡΑΝΚΟ ΛΕΗ ΕΗ1ΣΧΥΕ!
  ΥΔΟΛΟΣ ΤΟΝ Λ»
  ΕΙΣ Ν Ε ΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕ ΑΣ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΦΙΛΗ
  ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 »Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας έκ τού έξωτερικού πληροφορίας
  ό στρατηγός ^ε>ράνκο ουδόλως φαίνε-
  ται διατεθειμένος νά ενισχύση την ^πο¬
  λιτικήν τού άξονος.
  Ό 4»ράνκο λέγεται ότι θά άποκρού
  ση κάθε ανάμιξιν τής Ίσπανίας είς νέ-
  άς πολεμικάς περιπετείας στρεφομένας
  μάλιστα εναντίον >τής * %γγλίας τής ο¬
  ποίας ή Ισπανία, ουδέποτε θά λησμο
  νήση τούς αγώνας υπέρ τής ελευθερίας
  Σημειωτέον ότι αί πληροφορίαι αυ
  ται διά την στάσιν τού Φράνκο σχολιά
  ζονται ευρύτατα υπό τού διεθνούς, τύ-
  που.
  ΙΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ
  ΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΒΣ
  ΑΟΙΕΡΟΥΤΑΙ Η ΒΗΤΕ1Α ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2«Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι καθ*
  α κρίνεται έκεϊ πιθανώτατον, ή καθιέρω
  σις τής υποχρεωτικός θητείας θά ίποφα
  σισθή οριστικώς παρά την αντίδρασιν
  την οποίαν έξαχολουθούν νά προβάλ-
  λουν οί έκπρόσωποι των Έργατικών.
  Ο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΒΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  XI
  Τ Α Ε Ρ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ
  ΠΕΡΙ ΚΑ8ΙΕΡΟΣΕ1Σ ΤΗΣ ΟΪΤΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Ό έν Βερολίνω
  πρεσβευτής τής Αγγλίας κ. Χέντερσον
  λέγεται μετ1 επιτάσεως ότι θέλει ανα¬
  κοινώση είς τόν καγχελλάριον Χίτλερ
  την απόφασιν τής άγγλικής κυβερνήσε¬
  ως νά καθιερώση την υποχρεωτικήν Οη-
  τείαν είς την Μεγάλην Βρεττανίαν.
  ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΗ ΤΟΥ ΜΕΜΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Απριλίου (τού *ν·
  ταποκριτοΰ μας).— Τό πρακτορείον
  Τρανσότσεαν αναφερόμενον είς τάς κυ·
  κλοφορησάσας πληροφορίας περί άντί-
  γερμανικών ταραχών αΐτινες συνέβησαν
  είς την περιοχήν τού ΛΙέμελ, διαψεύδει
  ταύτας ώς φαντασιώδιις.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΤΟΥ ΚΟίΗΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ
  ΡΩΜΗ 25 Απριλίου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Κατά πληροφορίας τού κρν,κτο
  ρείου Στέφανι έκ Βουκουρεστίου ή Ρου
  μανία δέν είνε διόλου διατεθειμένη νά
  συμμετάσχη είς ενα πολιτικόν η καί
  στρατιωτικόν συνασπισμόν άποβλέποντα
  είς κύκλωσιν τής Γερμανίας.
  ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ «ΓΓΛΟΥ
  ΗΡΟΒΥΟίΥΡίΟΥ ΠΡΟ! ΤΟΗ ΧΙΤΑΕΡ
  ΡΩΜΗ »Β Απριλίου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Είς τάς χθεσινάς δηλώσεις τού
  είς την Αγγλικήν Βουλήν ό κ. Τσά¬
  μπερλαιν ετόνισεν ότι δέν οφείλεται είς
  καμμίαν απολύτως έκτακτον απόφασιν ή
  επάνοδος τού κ. Χέντερσον |είς τό Βε
  ρολίνον. Παρά τουτο οί γαλλικο'ι κύ
  κλοι δέν έπείσθηααν, έπιμένουν 6έ ότι
  ό( κ. Χέντερσον κομίζει διακοίνωσιν
  είς τόν κ. Χίτλερ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΘΑΝΕΙ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο Κ· ΓΚΑΦΕΝΚΟ
  ΑΘΗΝ%Ι 2«Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι αυριον (σήμερον)
  αφικνείται έκ·ϊ ό ύπουργός των Έξωτε
  ριώ τής Ρουμ*νί«ς κ. Γέ