97211

Αριθμός τεύχους

5150

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

27/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ % ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^* ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ^
  ΐπΈΥΟΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  ίχηαία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ■τησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 2«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5150
  II
  Κ1Ι ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΤΕΝΘΟΣ
  ΤΟΥΘΑΝ ΑΤΟΥΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΚΡΗΤΟΣ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Είνε γνωστόν τό ενδιαφέ¬
  ρον τής κυβερνήσεως διά
  την εκτέλεσιν παραγωγέων,
  ουγκοινωνιακών, έκπολιτιστι
  κων έργων καθ* όλην την
  χώραν. Είνε έπίσης γνωστη
  ή γνώμη της ώς πρβς την
  γεωργία καί ηυξήθη ή παρα
  γωγή, τουτο πρέπει ν' ι απο¬
  δοθή περισσότερον είς τό δαι
  μόνιον καί την έμφυτον τά¬
  σιν πρός την πρόοδον τού
  "Ελληνος άγρότουκαί Ίδιαιτέ
  ρως τού Κρητόςτβιούτου. Εί-
  πλουτβπαραγωγικήν δυναμι- ναι έπομένως άνάγκη νά έκ
  κότητα τής Ελλάδος. Όμι- τελεσθοϋν παντβΰ, ιδιαιτέρως
  λων πρό καιροϋ ό Πρωθυ- δέ είς την νήαόν μας έργα
  πουργός κ. Μεταξάς, έξέφρα- πολλά καί μεγάλα. Καί θά
  σε την αντίληψιν ότι ή 'Ελ-! είναι αύτά έργα μεγίστης ά-
  λάς δύναται οχι μόνον τόν] ποδοτικότητος καί έπομένως
  σημερινόν πληθυσμόν της τεραστίας ωφελείας διά τόν
  νά διαθρέψη μέ ευχέρειαν τόπον. Καί θά έκτελεσθβΰν
  άλλά καί πο'λύ μεγαλύτερον.! ασφαλώς ούν τώ χρόνω. Τα
  Ετόνισε μάλιβτα μέ τόπαραγωγικά θά κατασκευα
  γνωστόν υφός τού τό*τε:Άπό σθβϋν όπωσδήποτε. Καί τα
  την γήν αύτην καί μόνον (συγκοινωνιακά έπίσης. Μέ
  β' άντλήοωμεν την τροφήν .την εφαρμογήν άλλωστε τβΰ
  μας. Καί η γή αυτή πρέπει πενταετβΰς συγκβινωνιακβΰ
  νά είνε ό έρως καί ή λα- προγράμματος θά όλοκληρω-
  τρεία μας. Εύτυχώς εχει ν« θά ασφαλώς τό άδικον μας
  μας δώση πολύ περισσότερα, δίκτυον. Καί μέ τάς πιστώ-
  άπό οσα'ελπίζομεν. Άρκεΐ σεις πού άνεγράφησαν ήδη
  νά την καλλιεργήσωμεν έν- είς τόν νέον προϋπολογισμόν
  τοΰ οίκονομικοΰ έτους 1939
  —40 θά προωθηθή σημαντι
  κά ή κατασκευή των έργων
  αυτών. Δέν πρέπει δμως νά
  [Τό πένθο; διά τόν θάνατον τοθ
  μεγάλου Κρητός, στρατηγοθ Γ.
  Κατεχάκη συνεχίζεται μεταξύ δ-
  λων των Κοινοτήτων Κρήτης χαί
  λων των έν Κρήτη λαϊχων, έ-
  ΐαγγελματιχών χαί άγροτιχών δρ
  ανώσεων. Πρός την οικογένειαν
  οθ αλησμονήτου Στρατηγοΰ κα
  «φθάνουν καθημερινώς τα συλ
  ,υπητήριχ ψηφίσματα χαί αί 6α
  ΐιΐαι έχδηλώσεις τιμής πρός την
  ,νήμην τού. Κατωτέρω δημοσΐεύ
  μέν ωρισμένα έκ των ψηφισμά
  των άτινα απεστάλησαν πρός
  την οικογένειαν Κατεχάκη χαί
  μετά τα δημοσιευθέντα χθές ψηφί
  τατικα.
  Τώρα πάλιν ό κ. Μεταξάς
  εξέφρασε την Ιδίαν πεποίθη¬
  σιν. Καί είς τό γεϋμα των
  τεχνικών καί είς την άνά λησμονώμβν ότι λόγω των
  την Πελβπόννησον περιοδεί- άνωμάλων διεθνων συνθη
  αν τού, ωμίλησε διά μακρών κων καΐ των κινδύνων γενι
  σχετικώς μέ τα .παραγωγικα κης πολεμικής άναφλέξεως,
  προβλήματα. Διεκήρυξεν ότι ή Κυβέρνησις είναι ύποχρεω
  ή Ελλάς έχει ανάγκην με- μένη νά διαθέτη μέγα μέ-
  γάλων παραγωγικων καί συγ ρος των κρατικών έσόδων
  ών έργων Καί διε διά την οργάνωσιν τής έθνι
  κοινωνιακών έργων. Καί διε
  βεβαίωσεν ότι ή κυβέρνησίς
  τού θά πράξη ««ν τό δυνα¬
  τόν διά νά εκτελέση, διά
  νά εξακολουθήση τα έργα
  αύτά.
  Εθεσεν δμως συγχρόνωςτό
  διά την οργάνωσιν τής έθνι-
  κης αμύνης, γεγονός πβύ
  κατ' ανάγκην παρεμπβδίζει
  την εκτέλεσιν παραγωγικδν
  έργων είς εΰρυτέραν χλίμα·
  κα. Άλλά οφείλομεν καί ν'
  άναγωρίσωμενότι υπέρ πάν
  πού κρίνονται απολύτως ά
  ναγκαΤα καί θά εϊναι πράγ-
  ματι άπβδβτικά. Διότι ενα
  ίργβν είνε καλόν, ωραίον,
  χρήσιμον, άπαραίτητβν,οταν
  είνε άποδοτικόν. Καί ήμεΤς
  πβύ είμεθα πτωχβί καί δέν
  είμηοροΰμεν νά οπαταλωμεν
  διά περιττά πράγματα καί
  πβλυτέλειες, πρέπει νά δαπα-
  νώμεν χρήματα μόνον δι*
  εργα πού θά έχβυν άμεσον
  καί άξιόλογβν απόδοσιν. Την
  αρχήν δέ αυτήν καί έφαρμό-
  ζει είς την πράξιν ή οημε·
  ρινή κυβέρνησις. Συνεχίζει
  την εκτέλεσιν τδν έργων
  πβύ εϊχαν άρχίσει. Καί άρ-
  χίζει την κατασκευήν τδν
  έργων έκείνων πβύ κρίνον¬
  ται άπαραίτητα διά την «δ-
  ξηοιν τβΰ έθνικβΰ είσβδήμα-
  τβς καί την ανύψωσιν της
  οτάθμης τβΰ πβλιτισμβΰ μας.
  Είνε δέ όντως ή καλυτέρα
  πβλιτική «ύτή. Ή Ελλάς
  καί Ιδιαιτέρως αί νέαι χωραι
  μεταξύ τδν οποίων καί ή
  Κρήτη, έχβυν ανάγκην πβλ
  λδν καί μεγάλων έργων.
  Διότι βύσιαστικως στερβΰν-
  ται των πάντων. Έχβυν ηα
  ρέλθει ολίγα σχετικώς χρβνια
  άπό τής άπβτινάξεως τού ξέ-
  νβυ ζνγβϋ. Καΐ είς τα χρβ¬
  νια αύτά δέν ευρέθη βύτε
  ό καιρός ουτε τό χρήμ« δ·'
  εκτέλεσιν έργων. Διότι τό ϊ-
  θνος ήτο άπορρβφημένον
  είς έξωτερικβύς αγώνας καί
  διότι, λόγω τδν θλιβεράν
  κομματικδν άνταγωνισμδν,
  τβύ$ έξωτερικβύς πολέμβυς
  διβδέχθησαν οί έσωτερικβί
  περισπασμοί καί οί έμφύλιβι
  σπαραγμβί.
  Έτοι έμειναν επαρχίαι β
  λόκληρβ», μεγάλαι, πλβύσιαι,
  μέάπεράντβυς γβνιμωτάτας
  έκτάσεις άπβμβνωμέναι, χω¬
  ρίς δρόμβυς, χωρίς εργα πά
  ραγωγικά καί έξυγιαντιχά
  καί μβρφωτικά, χωρίς σχβ-
  λεΐα καί χωρίς τα μέσα τής
  συγχρόνου καλλιεργείας, χω
  ρ)ς έργαλεΐα καί μηχανήμα
  τα. Εάν δέ εν τώ μεταξύ β
  οημεινθηοαν πρόβδβι, εάν
  <βν>γχρ·ν(ββη ·πωβδήη·τι ι1
  τής χώρας. Έν τοιαύτη
  περιπτώσει πρέπει νά ομολο¬
  γήσωμεν ότι ή πβλιτιχή τής
  κυβερνήσεως ώς πρός τα πά
  ραγωγιχά καί έκπολιτιστι
  κά έργα είναι οχι μόνον ορ
  θή άλλά καί απολύτως προσ
  ηρμοσμένηκαί πρός τήνδυνα
  μικότητα τβΰ κρατικβΰ πρβ
  ϋπβλβγισμβΰ καί πρός τάςση
  μερινάς διεθνεΐς συνθήκας.
  Η όδός Κρουσώνος.
  Είς τόν νέον πρςϋπολογι
  σμόν, άνεγράφησαν σημαντι
  κοί πιστώοεις διά ιήν έκτέλε
  σιν συγκοινωνιακόν Ιργω
  καθ" δλην την χώραν, φισικό
  δέ καΐ την Κρητην. Πιστεύο
  μέν λοιπόν ότι έκ των πιστώ
  σεων αυτών πού θά τεθσθν
  ε(ς"τήν διάθεσιν τής Γενική"·
  Διοικήσεως, θά χορηγηθή τό
  απαιτούμενον κονδύλιον διά
  την αποπεράτωσιν τής όδοθ
  Κρουσώνος. Είναι άλλως τε
  γνωστόν έν προκειμένω τό έ
  διαφέρον τοθ ύπουργοό κ.Σφσ
  κιανάκη καθώς καΐ τοθ νο
  μάρχοο κ. Μσρκέλλου, Κο
  τό ενδιαφέρον αύτό δημιουρ
  γεΐ την πεποίθησιν ότι συντό
  μως ό Κρουσώνας θ' άποκιή
  ση συγκοινωνίαν δι* αύτοκι
  νήτου,
  ***
  -ΡΥα
  Κατά την έν Αθήναις δια
  μονήν τοθ άρχιτέκτονος τοθ
  Δήμου κ. Τζομπανάκη, φαίνε-
  ται δτι έρρυθμΐσθησαν, έν συ
  νβργασία μέ τάς αρμοδίας τι
  χνικάς ύτιηρεσίας, των υπουρ
  γείων Συγκοινωνίας καΐ Παι-
  δεΐας τα ζητήματα τής άνεγέρ
  σεως τής Λόγγιας, τοθ Δημο-
  τικοθ Θεάτρου καί άλλω
  δημοτικήν κιιρίων καθώ
  καΐ τής κατασκευάς δια
  φόρων άλλων έξωραϊστικώ
  καΐ εκπολιτιστικήν έργων. Εί
  ποροθμεν λοιπόν νά έλπίζω
  μέν Οτι ταχέως θ' άρχίσουν αί
  εργασίαι πρός κατασκευήν δ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  Νεαπόλεως.
  Συγκείμενον έκ τοθ Προέ-
  ρου αύτοθ Νικολάου Ι. Σπα
  άκη καΐ των μελών Μιχαήλ
  Χ" Επαμ. Σαρρή, Ιωάννου
  Καβαλλάκη, ΈμμανουήλΜαγ-
  κώνη, Εμμανουήλ ΠερουλιοΟ,
  Νικολάου Φινοκαλιώιη καΐ
  Μιχαήλ Μαστοράκη.
  Συνελθόν είς έκτακτον συνε
  δρίαν έν τώ Κοινοτινω Κατα
  σχήματι την 24ην "Απριλίου
  λων έκείνων των Εργων πού
  θά δώσουν νέαν ζωήν κοί νέ
  αν δψιν είς την πόλιν.
  Ή Σητεία.
  Πρωτοποροϋσα είς 8λα ό Ση
  τεία, οημειώνει τώρα καί νέαν
  πρόοδον. Ίδρύει "ΰ5εΐον διά την
  μουσικήν μόρφωσιν των νέ ών τής
  πόλεως χαί τής επαρχίας Σητείας
  γενιχώΐερον. Αί προκαταρκτικαί
  εργασίαι έπερα(ώθησαν ήδη καΐ
  τό 'ΰϊεϊον θά λειτουργήση χωρίς
  άναβολήν άπό τοθ 'προσεχοθς σχο
  λιχοθ έχους. Άξίζει νά έξαρθη- ή
  νέα αυτή έκπολιτΐστική προσπά
  θεια των Σητειαχών. Καΐ μέσα
  είς την άπομόνωσίν των, είς τό
  άπώχατον σημιΐον τής έπιχραιεί
  άς, οΕ Σητίΐακοί προοίεύουν, έρ
  γαζονται, δημιουργοθν χαί προά
  γουν μόνοι των τ£ν πολιτισμόν
  των. Είνε αύτό ή καλυτέρα άπό
  δεΐξις τής ζωτιχότητος χαί δυνα
  μικότητός των.
  Η^Ποχεϊα "Αμμος.
  Είς την γενικήν άναδημιουργι
  κήν προσπάθειαν πού ήρχισε κα
  συνεχίζεται είς την άνατολικήι
  Κρήτην δέν δστέρησεν ή Παχεΐα
  "Αμμος. Τώρα απεφάσισε νά χά
  τασκευάση αποβάθραν χαί άλλα λ
  μενιχά έργα διά την διειοιΛυναΐ'
  των φορτοεχφορτώαεων. Καί εχσ
  θά βοηθήση σπουδαίως π^ν ναυτ
  λιαχήν κίνησιν χαι την εμπορι¬
  κήν της πρόοδον. Ή Παχΐΐα "Αμ
  μος έξελίσσεται είς Ινα θαυμασία
  παραλιαχόν κέντρον Ιμπορίευ κα
  παραθερισμοθ, πού θά έχη άσφα
  )ώς εΰρύ μέλλον.
  Οί γεοπόνοι.
  Τό ύπουργίΐον τής Γεωργ
  άς απηύθυνεν εγκύκλιον πρό
  τάς ύπ' αύτό υπηρεσίας διά
  τής οποίας δίδει όδηγίας
  πρός τα καθήκοντα των γεω
  πόνων καΐ την υποχρέωσιν
  των νά βοηθοθν τούς γεωρ·
  γούς είς τάς καλλιεργεία
  των. Τό υπουργείον τονίζε
  είς την εγκύκλιον τού ότι ο
  γεωπόνοι όφεΐλουν νά έξέλ
  θουν είς την ύπαιθρον, νά ύπ
  Βείξουν είς τούς γεωργούς
  την χρήσιν των καλλιεργητι-
  κων μηχανών καΐ έργαλεΐων
  καΐ νά διδάξουν είς αυτού
  τάς επιστημονικάς μεθόδου
  καλλιεργείας. Παρέχεται οΰτω
  μΐα έτιί πλέον απόδειξις ι
  κυβερνητικοθ ένδιαφέροντος ύ
  πέρ τής γεωργίας. Ή έπιστ
  μη τίθεται είς την διάθεσι
  των άγροτών μας. Καΐ ετσι έ
  ξασφαλΐζεται ό συγχρονισμό^
  τής γεωργίας μας καΐ ή αϋ
  ξησι», της παραγωγη-ς.
  1939έπΙτώ θλιβερώ άγγέλμα
  τι τοθ άπροσδοκήτου θανάτου
  τοθ ύπερόχου τής Κρήτης τέ
  κνου αειμνήστου ΣτρατηγοΟ
  ΓεωργΙου Κατεχάκη όστις διά
  τής πατριωτικήν δράσεώς αύ
  τοθ έτΐμησεν ού μόνον τό δνο
  μα τής Ιδιαιτέρας τού ΠατρΙ
  δος Κρήτης άλλά καί τό τοθ
  Έλληνος είτε ώς Καπετάν
  Ρούβας άνά τα Μακεδονικά
  πεδΐα άγωνιζόμενος μέ την
  πλειάδα των έπιλέκτων Άκρι
  των κατά των έχθρών τής
  Έλληνικής φυλής πρός διάσω
  ιν καΐ άναζωπυρωσιν τού έ
  νικοΟ φρονήματος, είτε ώς
  Υπατος τής Ελλάδος Άβμο
  τής είς την ΒασιλΙδα τ©ν πό
  .εων, είτε ώς Γερουσισστής
  αί Ύπουργός.
  ΨηφΙζει
  Τριήμερον πένθος ττίς κοινό¬
  ητος καθ1 δ ν' άναριηθή με
  οΐστιος ή οημαία.
  Νά έκφρασθοθν συλλυπητή-
  ρια πρός την έρΐτιμον οίκογέ
  ειαν τοθ έκλιπόντος.
  Νά κατατεθοθν 1000 δραχ-
  μαί είς τό Ορφανοτροφείον
  Νεαπόλεως άντ! στεφάνου.
  Νά διαβιβασθή αντίγραφον
  τοθ παρόντος είς την έρίτιμον
  Καν Χρυσήν Γ. Κατεχά
  κη καΐ δημοσιευθή διά τοθ
  τύπου.
  'Εφ' φ συνετάγη τό πσρόν
  ύπογραφέν ώς Επεται,
  ό Πρόεδρος
  Νικόλ. Σπανάκης
  Τα μέλη
  Μιχαήλ Σορρης, Ιωάννης Κα
  λλ& Έμμ «ν. ΝΜγκώνης,
  Κωνστ. Γκούμα, Π. Πετρή κσΙΙμοφώνιρ. Ψηφΐζει:
  Εύαγγ. Βασιλειάδη μελών, Ι 1) Νά έκφρασθωσι τα συλ
  συνελθόν έκτάκτως σήμερον — - -
  την 23ην Απριλίου 1939 επί
  τώ θανάτφ τοθ Στρατη
  γοθ Γ. Κατεχάκη, είς έκδήλω
  σιν τής εύγνωμοσύνης των κα
  τοΐκων τοθ ΣυνοικισμοΟ, τόν
  οποίον ό άείμνηστος ώς Ύ¬
  πουργός Γεν. Διοικητής Κρή¬
  της άνήγειρεν:
  ΨηφΙζει
  1) Νά Ικφρασθώσι τα συλ-
  λυπητήρια τοθ Δ. Σ. πρός την
  οικογένειαν τοθ έκλιπόντος.
  2) Νά κατατεθωσιν είς τό
  άσυλον τής Γερόντισσας δρ.
  300 είς μνήμην τού άντ Ι στε-
  Έμμαν. Περουλιό;.
  χκλιώτης, Μιχαήλ
  Νικόλ. Φινβ
  Μαστοράκης,
  ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  την
  φανού.
  3)Νά παρακολουθήστι
  κηδείαν τού καΐ
  4) Νά επιδοθή αντίγραφον
  τοθ παρόντος είς την οίκογέ
  νειάν τού.
  'Εφ' φ συνετάχθη τό παρόν
  ύπογραφέν ώς έπεται.
  ό πρόεδρος
  Χρ. Μανδοτρβπουλος
  6 Γ. Γραμματεύς
  Γ. Εύαγγβλιδάκης
  Τα μέλη
  'Αθην, Νυκωνι&της, Γ. Κορω
  ναίος, Κωνστ, Γχούμκ;, Π. Πβ
  τρης, Εύάγγ. Βασιλειάδης
  ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΝ~Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  Εκκλησιαστικβν μβ
  λιον τοθ Καββδρικοδ Ναού Μβγά
  λης Παναγίας Νΐαπβλβως.
  Συνελθόν έκτάκτως έν Νεα
  πόλει σήμερον ιήν 24ην "Α¬
  πριλίου 1939 έν τοίς Γραφεί¬
  οις τού, επί τώ θλιβερώ άγ-
  γέλματι τοθ θανάτου τοθ α¬
  ειμνήστου ΓεωργΙου Κατεχά¬
  κη ΣτρατηγοΟ των τε Κρητι
  κων, Μακεδονικών, καί έν γέ
  νει Έθνικών άγώνων, έπιλέ-
  κτου τέκνου τής Πατρίδος,
  πολυειδώς έπ' ωφελεία αυτής
  δράσαντος, καΐ Μεγάλου δω
  ρητοθ τοθ ώς άνω Καθεδρι·
  κοθ Ναοθ.
  ΨΗΦΙΖΕΙ
  1) Όπως εκφράση τα έγ·
  κάρδια συλλυπητήρια ιή οίκο
  γενεία τοθ τελευτήσαντος.
  2) Όπως τελέση Άρχιερα
  τικόν Μνημόσυνον έν τώ Κα
  θεδρικφ Ναώ τής Μεγάλης
  Παναγίας την προσεχί) Κυ¬
  ριακήν 3Οήν Απριλίου 1939,
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής
  τοθ δλως προώρως θανόντος
  ΓεωργΙου Κατεχάκη.
  3) Όπως άναριηθώσι με
  αί οημαΐαι τοθ Καθε
  Ναοθ κατά την
  μνημοσύνου.
  τέλε
  σ'στιοι
  δρικοθ
  σιν τοθ
  4) Όπως τελήται κατ' ετος
  καΐ κατά την 4ην Κυριακήν
  των Νηστειών Άρχιερατικόν
  μνημόσυνον κοί υπέρ τούτου
  καΐ 5) Όπως αντίγραφον τοθ
  παρόντος διαβιβαοθί) τ(| χή
  ρα τοθ τελευτήσαντος ΚυρΙα
  Χρυσή Κατεχάκη καΐ^δημοσι
  ευθή διά τοθ τύπου.
  Τό Έκκλησιαστικόν Συμβου
  λιον.
  Ό Πρόεδρος
  Παπά Ευάγγελος Κρπτοωτάκις
  Τα Μέλη
  Κων)νος Τσίχλης
  Ευστρ. Τσιρακάκις
  Κων. Μίθυμάκπί
  Έμμ. Κρασάκις
  ΤΩΝ ΑίΤΒΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοθ συλλόγου Άστών Προσφύ
  γων τοθ κρατικοθ συνοικισμοθ
  Ηρακλείου «6 Χρυσόστομος»
  αποτελούμενον έκ των κ. κ.
  Χρ. Μανδαροπούλου προέ-
  δρου, Γεωργ. Εύαγγελιδάκη
  Γ. Γραμματέως, 'Αθην. Μυ-
  κωνιάτη, Γεωργ. ΚορωναΙου.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  «των Φιλανθρωπικών Ίδρυ
  μάτων Άνδρέου καί Μαρίας
  ΚαλοκαιρινοΟ» συνελθόν οήμε
  ρον 23ην Απριλίου 1939 είς
  έκτακτον συνεδρίασιν είς τα
  γραφεΐα τώνΊδρυμάτων έπίτφ
  άδοκήτφ θανάτω,'τοθ προσφΐ
  λοθς Προέδρου σύτοθ Στρατη
  γοθ Γεωργίου Α. Κατεχάκη.
  ΆποφασΙζει
  1) Νά κατατεθή στέφανος
  έτιί τής σοροθ τοό μεταστάν
  τος έκ μέρους τώ; Ίδρυμΐ
  των.
  2) Νά άνορτηθή , ή εικών
  τοθ μεταστάντος είς την αί
  θουσαν των Συνεδριάσεων
  τοθ Συμβουλίου.
  3) Νά τηρηθβ εξάμηνον πέν
  θος.
  4) Νά άναρτηθή επί πενθή
  μερον μεσίστιος ή σημαΐα των
  γραφείων.
  5) Νά διατεθώσιν είς Φιλαν
  θρωπικά καταστήματα δραχ.
  5 000 κατ' απόλυτον βούλησιν
  τής κ. Μ. Α. ΚαλοκαιρινοΟ.
  6) Νά δημοσιευθή τό παρόν
  διά τοθ τύπου καΐ επιδοθή
  αντίγραφον αύτοθ είς την οί
  κογένειαν τοθ αειμνήστου
  ΣτρατηγοΟ.
  Τα Διοικητικόν Συμβούλιον
  ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΟΡΟΥ
  Τό 'Εκκλησιαστικόν ΣυμΡούλι
  αν τού Ίβροΰ Ναβϋ 'Αγίου Γεωρ
  γίου Π6ρου.
  Συνελθόν έκτάκτως επί τώ
  όβυνηρώ άγγέλματι τοθ θα
  νάτου τοθ διακεκριμένου συμ
  πολίτου καΐ δωρητού τοθ
  Ίεροθ Ναοθ Άγίου ΓεωργΙου
  Πόρου, Αειμνήστου.
  Γεωργίου Άποστ. Κατεχάκη
  ΣτρατηγοΟ.
  ΨηφΙζβι:
  Νά παρακολουθήση έν σώ
  ματι την κηδείαν τοθ μβτα·
  στάντος καΐ νά εκφράση την
  οδύνην καί τα έγκόρδια συλ
  λυπητήριά τού πρός την Ά
  ξιότιμον Αύΐοθ Οικογένειαν.
  Εγένετο, έν Πόρω τί) 23η
  Απριλίου 1939.
  Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμ
  βούλιον τοθ Ίεροθ Ναοθ τοθ
  Άγίου ΓεωργΙου, Πόρου.
  (Έπονται ύπογραφαΐ)
  ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΜ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοθ Σονδέσμου Παλαιών Πό
  λεμιστών ΝομοΟ Ηρακλείου
  συνελθόν σήμερον έκτάκτως
  επί τώ άγγέλματι τοθ θανά
  τού τοθ ΣτρατηγοΟ ΓεωργΙου
  Άπ. Κατεχάκη, πολλάς τή
  ΠατρΙδι, τ^ Στρατώ καΐ ίδιαι
  τέρως τή πόλει μας προσενεγ
  κόντος υπηρεσίας, γνώμη
  λυπητήριά τοθ Συνδέσμου είς
  την σύζυγον τού Έρίτιμον
  κυρίαν Κατεχάκη καί τα τέ
  κνα τού.
  2) Νά κατατεθή στέφανος
  επί τής σοροθ τού.
  3) Νά παρακολουθήση τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ
  Συνδέσμου την κηδείαν τού.
  4) Νά διαβιβασθή τό παρόν
  είς την αξιότιμον οίκογένει
  αν τοθ έκλιπόντος άειμνή
  στου Άνδρας, διακεκριμένου
  τέκνου τής Νήσου μας.
  Εγένετο έν Ηρακλείω τή
  23η Άπριλίφ 1939.
  Ό πρόεδρος
  Στυλιανός Ν. Κατεχάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Χυμεών Γ. Κουλάχης
  Τα μέλη
  Σταύρος Νάνθος, Στυλιανός Νι
  κηφοράχη;, Γεώργ. Παπαδάκης,
  Μιχαήλ Λεμπιδάκη;, Άριστ. Δο
  κουμϊτζίδης, Κων)νος Γιαννΐκβς,
  Εύαγ. θίκονέμου, Δημ Φανουρά
  κης, Ζαχαρίας Ίβρωνυμάχης, Γ< ώργιος Λαοηθιωτάκηί, Άπόατ. Διακάκης, Γεώργ. Παχαδικνος καί Ιωάν. Βασιλάκης, ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ενώσεως Γβωργικών Συν)σμών συνελθόν είς εκτα κτον συνεδρίασιν έτιί τώ θα νάτω τοθ ΣτρατηγοΟ Κατε χάκη καί άκούσαν τοθ Προέδρου πλέξαντος τό εγκώμιον τοθ αποθανόντος καΐ ΰπομνήσαν τος τάς Οψίστας υπηρεσίας άς προσέφερε τρΐδα καί έν έν πρός την πολέμω Πά καΐ ειρήνη. ΆποφασΙζει 1) Νά άναρτηθή μεσίστιος ή σημαία τής Ενώσεως επι" μίαν ημέραν. 2) Νά αποσταλή Ουλλυπη τήριον γράμμα είς την οίκο γένειαν τοθ αποθανόντος. 3) Νά διατεθοθν υπέρ τοθ Όρφανοτροφείου τής Ηρακλείου δραχμαΐ μνήμην αύτοθ. 4) Νά άναρτηθή ή πόλεως 500 είς εικών τού είς τα Γραφεΐα τής Ε¬ νώσεως. 5) Νά δημοσιευθή τό παρόν είς τόν τύπον. Έν Ήρακλείφ τή 24 Άπρι λίου 1939 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Ό Πρόεδρος Γ. Βαρούχας Τα Μέλη Χ. Μαρκοίημητράκ^ς Ζ Βουρβ· άκης, Γ Περοναμβράκπί, Κ Μ* ΐαοης. Ι. Κϊφαλάς, Ι Σίιτινθουρκ κης, Ε. 'Αοτρινάκης Ή έν λόγψ έπισιολή εχει ώς εξής: Πρός την αξιότιμον κυρίαν Χρυσήν Γ. Κατίχάκη1 ένταθβο» Σββαστή μας Κυρία, Ό άπρόοπτος θάνατος τοθ προσφιλοθς υμών Συζύγου ΣτρατηγοθΤ. Κατεχάκη, βέν έστέρησε μόνον υμάς τοθ πο¬ λυτίμου συζύγου, τα τέκνα υμών προσφιλοθς πατρός, άλ¬ λά καί ολόκληρον την Κρή¬ την ενός ύπερόχου άνδρας, με γάλου Πατριώτου καΐ άφθά· στου άλτρουΐστοθ. Ό θάνατός τού κατελύπη σε σφοδρά οχι μόνον υμάς καί την κοινωνίαν Ηρακλείου άλλά, καί τάς αγροτικάς τάξεις άπό τάς οποίας ώς Θεός έλατρεύετο καΐ ήγα- πάτο. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ενώσεως Γεωργικών Συν εταιρισμών ΝομοΟ Ηρακλείου συμμετέχον μέ πόνον ψυχής τοθ (διαιτέρου υμών ΓενικοΟ Πέν θους, συνελθόν σήμερον είς συνεδρίασιν συνέταξβ σχε¬ τικόν ψήφισμα αντίγραφον τοθ όποίου λαμβάνω την τι¬ μήν νά έπισυνάψω, έκφρά- ζων πρός υμάς τα θερμά μας συλλυπητήοια καΐ εύχόυενος βπως δ "Υψιστος παρηγορήση την πονεμένην ψυχήν υμών. Μετά τιμής καΐ ΣεβασμοΟ Ό Πρόεδρος Γ. Βαρούχα*
  ΑΠ0ΡΘΩΣ12
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Οί Ούσσάροι τής Φρου
  ρδς». Όπερέττα θαϋμα.
  Την Δευτέραν τό άριστούργη
  ματης γαλλικής κινηματογραφΙας:
  «Τό Μυσιικό της 'Ερήμου».
  ΜΙΝΩΑ - Σήιιερον «Ή Πόρτα
  των ΌνεΙρων». Την Δευτέραν «Νέ
  μεσις». Κυριακή ώρα 2 μ. μ. έ«ει
  σοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόνροίμμ^ 27ης Απριλίου.
  *Ωρ« 12 25 Σήμ«-'Εθνικβς υ
  μνρς—"Υμνβς Νβολαίας—"Υμνος
  4ης Αϋγούστου.
  12 30 Πβικίλπ μβυσικη (δίακοι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Εΐδήσεις
  "Ωρα Άστεροσχοπείου Αθη¬
  νών.
  13 45 Ή Δανάη μέ την κιθα-
  Ρ* της.
  14,15 Μουσικη χοοβϋ (δισκβι)
  14 45 Είοήσβις. - Μβτεωρβλογι
  όν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον— Κινηοις
  άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ώρ« τβΰ Πκιδιβΰ.
  Ό «Μθθος τού Άρίωνος>, υπό
  τής κ. Αλεξάνδρου Λαλαούνη μέ
  έχτελέσεις τραγουδιων συνοδεΐα
  ά"ρπας.
  19 50 Έλαφρο 'Ελληντκο τροτ-
  γοϋδ» (δίσχοι).
  20 Ή ώρα τού άγρότου.
  «Τί άμπέλι καί τό χρααί»
  Υπό τοθ κ. Δ. Ζωγράφου.
  20.20 'Ελαφρά μουσική·
  (Υπό τής δρχήστρας Κ. Σειτα
  νίδη)
  20.50 Είδήσεις—μβτεωρβλονιχον
  Δελτίον.
  "Ωρα ΆστεροσκοτΐεΕου Αθηνών
  21 05 Ρεσιτάλ βιολιοΰ.
  21 30 Όμιλία
  Άνέκδοτα άπό τα ατρατό. "Υ¬
  πό τοθ κ. Γεωρ. Καλογεροπούλου.
  21 45 Συμφωνική όρχήστρα τού
  αταθμοΰ.
  (Υπό την Δ)σιν τοθ κ Λυχεύδη).
  22.55 Ρεσιτάλ τρ«γουδι*ϋ
  23.15 'Βλαφρά μουσική καϊ μου
  οικη χοροΰ (δίοκοι).
  0.15 Τιλευταΐαι βϊίήσεις.
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Τελευταία ώρα καταθέσεως άλ-
  ληλογραφίας είς τα γραμματοκι-
  βώτια τοθ Ταχυδρομειον
  Άεροπορικως δι' ΆΒήνας, λοι¬
  πήν Έλλάδα καί εξωτερικόν, έκά
  στην Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον
  2,10 μ. μ. Δι' αυτοχινήτων καθ'
  εκάστην: διά Χερσόνησον, Μοχόν
  καί νομόν Λασηθίου, 8 30 π. μ.
  διά Νεάπολιν, Αγ. Νικόλαον 8.
  30 χαί 11 40 π. μ. Διά Ρέθυμ¬
  νον. Χανιά 8 π. μ. *αί 11 40 π.
  μ. Δ<ά Βιάννον, Αρκαλοχωρι, Πύργον, "Αγ. Μύρωνα Αγ. Δέ χά 8 π. μ. Διά Μοϊρες—Τυμπάκι 8 π. μ. χαί 3,30 μ. μ. Δι' Άρ- χάνες 11.40 χαί 4.40 μ. μ Διά Καστέλλι Πιδ. 4 μ. μ. Ό σοίτανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ή Όπερέττα—θαΰμα: ΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΙ ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪΔΕΡ ΠΑΟΥΑ ΚΕΜΠ ΤΙΜΟΡ ΦΟΝ ΧΑΛΜΕΥ" Όπερέττα Ούγγαρέζι- κη αάν τίς άλησμόνητες έκεΐνες όπερέττες πού χρόνια τώρα έχει να προ· σφέρη ό χινηματογράφος. Σύμπραξις τής περιφή¬ μου τσινγά νιχης ορνή- οτρας ΧΟΡΒΑΤ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟ ΤΟΣ ΕΡΗΜΟΥ (Γαλλιχή όμ;λοϋσα) Νέ τοϋς Σάρλ Βανέλ, Μάρτα Λαμπάρ,ΖανΠιερ Ώμόν. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Η ΜΑΧΗ (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ}) Επί τρ βάσει νέων στοιχβίων 52ον Κρύος ίδρώς την περιέλου σε καί απεπειράθη νά ξεφύγπ άπό τα χέρια τού. Ό γίγας καλόγηοος δμως την κρατοθ σε σφιχτά κσί την στιγμήν κα τα την οποίαν άπελπισμένη ή νεαρά άριστοκράτισσα ήτοι μάζετο νά κραυγάση καί ζη¬ τήση βοήθειαν, τό τραχύ τρι χωτό χέρι τού τής έφραξε τό στόμα. —Παθλε! Παθλε! έλεγε μέ πνιγμένη φωνή άπελπισμένη ή Νστάσα. Τώρα έπάλαιε σάν θηρίο καί αυτή. Άλλά τί ήαποροΟ σε νά κάμη μιά τρυφερά ά ριστοκράτις στά χέρια ενός θηριώδους χωρικοθ; Την κρα τοΰσε όπως κράτει κσνείς μιά κοόκλα. Ό ΡασποΟτιν την έ- σήκωσε έν ώ έκεΐνη κλωτσοΰ σε σάν δαιμονισμένη καί προσ παθοϋσε νά τοθ δαγκάση τό χέρι, πού τής έ'φραζε τό στόμα. Ό ΡασποΟτιν την έξήπλω σε επάνω είς τό διβάνι καί δ ταν έσήκωσε τό χέρι τού άπό τό στόμα της, έσπευσε καί έ- κόλλησε τα χωρικά χεΐλη τού είς τα άβρά καί λεπτά χείλη τής νέσς. —Μή φοβδσσι τίποτε. κόρη μου, τής εΐπε. Πά νά σωθή ή ψυχή σου πρέπει προηγουμέ νως ν' άμαρτήσης. Ή Νατάσα έπάλαιε άκόμη, εψιθύριζε μέ πνιγμένη φωνή: —ΠαΟλε! ΠσΟλε! Είς τό τέλος έλιποθύμησεν, έν ώ ό κτηνώδης καλόγηρος την κρα τοΰσε σφιχτά στήν αγ καλιά τού... * * * Τό έγερτήριον σάλπισμα ά- νι,ψοθτο ψηλά είς τόν γαλά ζιον ουρανόν, πού ήπλοθτο πάνω άπό τό προαύλιον των στρατώνων τοΰ συκτάγματος τής φρουράς των Ιπποτών. Ό πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ έκινεΐτο μέ την άνεσιν τού πάνω στό κρεββάτι τού καθώς ήκουε τόν γνώριμον ήχον, έστράφη άπό τό άλλο πλευρόν καί έσηκωσε τα σκεπόσματα πρός τούς ώ μους τού. Οί,άξιωμάτικοί δέν ήσαν ύποχρεωμένοι ν' άπαν αήσουν είς τό πρωϊνόν προσ κλητήριον καί άπό την εποχήν πού εξήλθε τής στρατιωτικής άκαδημΐος δπου ώς ευελπις ήτο ύποχρεωμένος νά οηκώνε ται πρΐν φανή ή αύγή καί νά παρουσιασθή είς τό προσκλη τήριον έτοιμος διά την ύπηρε σίαν ιής ημέρας, ό Παθλος ά τιελάμβανε πάντοτε την μισήν ώραν στό κρίββάτι μετσξύ τοθ προσκλητηρΐου καί τής στιγμάς πού θά έπρεπε νά ση κωθη διά νά μεταβή είς την υπηρεσίαν τού. "Ολοι οί ήχοι τοθ ήσαν γνώ ριμοι, προσφιλεϊς' αί φωναί των έπιλοχιών έκφωνούντων τα όνόματα των άνδρών των, των στρατιωτών άπαντώντων είς τό προσκλητήριον, οί βα ρειές φωνές των άγουροξυπνη μένων ύπαξιωματικών καί ό- πλιτών, οί κρότοι σκευών μέ σα είς τό μαγειρεΐον τοθ συν τάγματος, τα πατήματα των άλόγων μέσα είς τούς σταύ λους. (συνεχ(ζεται) ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΠΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΟΜΑ8 Καθηγητού τοΰ Πανεπιστη¬ μίου Τθΰ Η3Γ'ίΙΓ(1. Μετάφρασις χαί ιίσαγωγή υπό Γεωργίου Φανουράκη, δι- χηγόρου Τμηματίρχου Άγρο- τιχής Τραπέζης. Συν ι σία τα ι υπό τοθ ύπουρ- γείου Γεωργίας χαί τής Ά. γροτιχής Τραπέζης (έγχύχλιοι 251 χαί 58 τ. έ ) ώς άριστον χαί ωφέλιμον διά τούς ενδια¬ φερομένους είς τα Γεωργιχά ζητήματα. Σελίδες 335. Τι- μή δραχ. 200. ΠωλεΙται είς τα Κεντριχά Βιδλιοπωλεϊα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ή οίχία χοθ σιρατηγοθ χ. Άλεξά- χη, προχίΐμίνου ή Διοίκησις Χω ροφυλαχής νά μεταφερθή" είς οίκημα τοθ Δημοσίου. Πληροφορίαι καρά τώ χ. Ή· 룫 Άλίξάχη, ίδος Κ«χιχάχη, —>
  ~ι ---
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  Καπέλλα καί φορέματα
  ενα ώρα ι ο άνοιξιάτικο σύνολο.
  Ή χομψίτερη άπογευμαχινή
  τουαλέττα τής έποχής είνε άπό
  μάλλινη ίταμΐν ζωηροθ χρώματος
  μέ μεγάλα χεντημένα πουά.
  'Ωραιότατο ίνα άτϊογευματινο
  φορεματάχι άπό έταμίν έπίσης
  μάλλινη σέ χρώμα γκρενά, πράσι
  νο ή μπλέ μαρίν. Ή φούστα καί
  τό κορσάζ είνε πλισσέ καί πέ-
  φτουν επάνω σέ μιά κομπιναιζόν
  άντιθέτου χρώματος. Ζώνη δερμά
  τινη μέ άσημίνια άγκράφχ. Τα
  φόρεμα συμπληρώνεται μέ Ινα
  μεγάλο κανοτιέ σϋντονισμένο μέ
  χό χρώμα τού δφάσματος.
  Πολυ ώραΐο ίπίαης γιά τό ά
  πόγιυμα, ενα φόρεμα άπό πλε
  κτή δαντέλλα, άσπρη, μπίζ, ρόζ
  ή γκρί πέολ μέ ζώνη άπό μαλα
  κό δέρμα ζωηροϋ χρώματος. Κα
  πέλλο καί έσάρπα άσΐρτί μέ τή
  ζώνη.
  Κομψίτατο χαί τό εξής άπογευ
  ματινό άνσάμπλ πού προορίζεται
  γιά διξιώσεΐς ή έπισκέψιις: φόρε
  μα άπό κρέπ μχροχϊν μαθρο μέ
  καπέλλο ψάθινο βιολέ. Την τουα
  λέττα συμπληρώνει Ινα μεγάλο
  Ι μπουχέτο άπό μενεξέϊες, πού γχρ
  ΙνΕρει χαριτωμένα τό χορσάζ. Γο
  βάκια χαί τσάντα 6ιο?έ.
  Είς μεγάλην κλίμαχα φοριοθν-
  ! ται αυτή την έποχή τα πλεχτά
  'φορέματα. "Οχι μόνον πρωι^ά χαί
  άπογευματινά άλλά χαί βραδυνά.
  Γιά τή βραδύνη πλεχτή τουαλέτ
  τα θά χρησιμοποιήσεχε δμως με
  ταξωτές κλωστές, έν συνίυασμφ
  μέ χρυσες πούλιες ή χάνϊρες,
  πού θά σχηματίσουν χαριτωμένα
  διαχοσμητικά μοτιφ. Ή τουαλέτ
  τα αυμπληρώνεται με Ινα έπαν,ω
  φίρι άπό πλεκτό μετάξί γραμμω
  τό σέ ζωηΐοΰς χρωματισμούς.
  Χαριτωμένας νεωΐερισμός τής
  άνοιξιάτιχης μόδα; είνε μιά φαρ
  δειά ζώνη άπό πλεκτή ψάθα.
  Ή τσάντα τής μόδας είνε άπό
  φέτρ άσπ&ο ή μπέζ, σέ αχήμα με
  γάλου φακέλλου Μέ την άπογευ
  ματινή τουαλέττα σας θά προτι-
  μήσετε μιά τσάντα μιχρότερη, σέ
  μακρόστενο σχήμα
  ή Ντιατεγκέ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Παρακαλοθνται οί κ. κ. Συνδρομηταί τοθ ΠεριοδικοΟ
  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» δττως εύσρεσιηθτΰσι καί έμβάσω
  σι την έκ δρ. 160 ετησίαν συνδρομήν των έπ' ονόματι τοθ
  Προέδρου τής Τοπικάς Έπιτροτιής καί Διευθυντοΰ τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης κ. Σωτηρίου ΠαπατιολυχρονΙου είς Ηρά¬
  κλειον.
  "Ομοίως παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πρόεδροι των Κοινοτή-
  των παρ' ών καθοστερεΐιαι εισέτι ή έκδοσις των οίκείων
  ένταλμάτων 8πως σπεύσωσι καί έκδόσωσι ταυτα ώς καί
  οί κ, κ. Πρόεδροι των Γεωργικών Συνεταιρισμόν των καθυ
  στερούντων ιίοέτι τάς συνδρομάς των, δπως έμβάσωσι ταύ
  τας.
  Άγροτΐκή Τραπέζα τής Ελλάδος
  ΎΛοκατάστημ» "Ηρακλείου
  Ύπηρεσία Γρβ>μματεί(χ; Τύπου
  Περιοδικόν «Άγροτικβν Μέλλβν».
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναϊκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άτιαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΪΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  ίΤό γν< γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. ΆνακαινισΘέν καί πάλιν έξασφαλίζει βλα τα πλεονεκτήματα τής άνέβεως χοφ ευχαρίστου δια- μβνής. Φέρμανσις—λβυτρά χ. λ. π. ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, ά πό ολα τα ΧΗταστηματα «<χΙ αύτ4 άκομη τ&ν έπκρχιϋν ταίς κλβίβταΐς Μάρχβτς «Σο Ήτοι σβυγάκιαι, τρβκάμβηα κιβαρας, κ«ρόλι« κεντημα- τος, χουβάρΐς, Μουλινε, Κοτβν π«ρλί, Βαμβοικακιοι, κου- Ρ*ρ«( χΐνταματος κ. λ. κ. "Ολαι τ* ί»ς &νι> «Τδη ιΐνβιι ά-
  •βάατο» ποιότητος, μ«1 χρειμάτΜν άγγυημΐνκν κοιΙ στερι-
  βν. Μ1« ο«Μΐμη ·α σ«( ικ(βη Αι· την άνντεροτατα τβν
  Μλκβτβν τίί{ μαρΜαι «Χτανοβ(.»
  'ΑντιΚΒβακιιοΐ βιλ τβύς Νβμουΐ Ήρ«Νλ((ου—ΑαοαβΙον:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΖ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τού "Αρμστρογν·
  5δον
  Ό Μουσιαφά Κεμάλ εϊχε χ«Ρ
  δίσει τό παιγνίδι, άλλά μέ μέγα
  λας δυσκολίας· Μόνον είς τό χθ
  ρό; τού ώς νιχηΐοθ στρατηγοθ,
  χαί είς τό μΐσος δλων των Τούρ
  κων κατά χοθ προδοτου Βαχενιίν,
  ώφειλε τό 8,τι είχε χατορθώσει νί
  επιβάλη τάς άπόψεις τού.Ό σουλ
  τάνος είχ« φύγει Τό σοιιλτανάτον
  εΐχε καταργηθή.
  Ταυτοχρόνως 4 Κεμάλ εϊχε 6ο-
  λιδοσκοπήαει τό Ιδαφος: Ήταν φα
  νεράν δτι διά νά κρατήση την ε¬
  ξουσίαν συγκεντρωμένην είς χεϊ
  ράς τού. θά επρεπε νά παλαίση
  είς κάθε βήμά τού. Οί πληρεξού
  σιοι, είτε στρατιωτικαί ήσαν, είτε
  πολίται, ήσαν εναντίον τού. Πολ
  λοί ίδυσπίστουν πρός αυτόν καί
  τόν έφοβοθντο. Πίλλοί τόν άντιπα
  θοθσαν προσωπικώς.
  Έφ' 8σον διήρκει 6 αγών χατά
  τοΰ έξωτεριχοθ έχθροΰ ευρίσκοντο
  παρά τό πλευρίν τού. Ήδη δμως
  πού ό κίνδυνος είχε παρέλθει, έλά
  χιστοι ήσαν διαΐεθειμίνοι νά τόν
  παραδεχθοθν ώς κύριον τής Τουρ
  κίας, έστω άκόμη καί ώ; άρχη
  γόν. Μετά την αναχώρησιν τοθ
  υλχάνο'ί χαί την κατάργησιν τοθ
  αουλτανάτου δέν υπήρχε νίμιμος
  άρχηγός τοθ κράτους. Ή μορφή
  τοθ πολιτεύματος τής νέας ν Τουρ
  κίας θά καθωρίζετο έντός των
  προσεχών έβδομάδων.
  Ό λαός κατά βάθος ήτο είς τό
  άκρον συντηρητιχός. *Η ίθνοσυνέ
  λευσις έκλινε υπέρ ενός εΐδους
  συνταγματικής μοναρχίας. Την
  στιγμήν πού θά εδοκίμαζε νά χά
  ταστί δικτάτωρ, ό Κεμάλ έγνώ
  ριζεν διι θά προσίχρουεν είς την
  εθνοσυνέλευσιν Καί β.1 ήπιώτεραι
  άχόμη των έπαναατατικων μεχαρ
  ρυθμίσεων πού είχεν έν νώ, θά
  ήγειραν την θυελλαν,
  Συνήθιζε πάντοτε νά έτοιμάζε
  ται σιγά καί νά εκδηλώνη τάς ά
  ποφάσεις τού μόνον δταν ήταν βέ
  βαιος. "Εθεσεν είς εφαρμογήν τα
  σχέδιά τού χατά τοθ αουλτάνου,
  χαί Ιξετέθη μέ την αποκαλύψιν
  των πραγματνκών σκοπών τού,
  πρίν άκόμη είνε Ιτοιμος.Άλλ' αύ
  την την φοράν Ιπριπε νά έχη υπο
  μονήν καί νά σκεφθή καλά πρίν
  αποφασίση.
  Ευχολον θά ήτο νά συνεννοήθη
  μέ τόν Ραούφ, αλλ' έν τοιαύτη πε
  ριπτώσει τό περισσότερον πού μπο
  ροθσε νά περιμένη, ήταν 8τι θά
  εγίνετο άρχηγός μιας συντοιγματι
  κης κυβερνήσεως, ένώ την δύνα
  μιν πραγματικ&ς θά συνεκέντρω
  ναν άλλοι: Οί φλύαροι βουλευταί
  τής εθνοσυνελεύσεως. Καί αύτίς
  έννοοΰσε νά καταστή δικτάτωρ!
  (σανεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είνε όνειρον πραγματιλής
  ώμορφιάς: "Ενα σωστο άνβι·
  ξιάτικο λουλοΰδι, ή άλησμό-
  νητη μητέρα τη$Νοστ«λγί«ς
  ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
  Καί πρωταγωνίστρια τοΰ
  σημερινοΰ άριστουργήματος:
  Ω
  Είνε εν» ίργο πολυτελέ
  στατο, ονκιρώδκς. Είνε ενα
  κοινωνικό άριστούργημα.
  Έκτές πρβγράμματβς:
  Ζβυρνάλ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Ενα υπέροχον φίλμ:
  ΝΕΜΕΣΙΣ
  Ιύλβια ΣΙδνεΰ
  Σπένσερ Τρέϋσι
  Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ Κ Η
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Τηλεγραφικάς ήγ
  γέλθη έξ "Αθηνών δ θάνατος τοθ
  συμπολίτου δικηγόρου Κλεάνθους
  ΠεριστερΙΒου. Ό μεταστάς ήρχι
  σε ττρό έτών την σταδιοδρομίαν
  τού ώς δημοσιογράφος, μετά τούς
  πολέμους δμως τοθ 1912 επεδόθη
  είς τό δικηγορικόν έπάγγελμα δ
  τΐερ ήσκει ίκτοτε εύδοκίμως είς
  Άΰήνας. Ό θάνατος τοθ έκλιιΐόν
  τος έττιστήμονος γνωσθεΐς ένταθ
  θα επροκάλεσε βαθείαν συγκΐνη
  σιν λόγφ των συμπαθειών τάς 6
  ποίας είχεν άποκτήσει έκ τοθ κα
  λοθ, τοθ εΰγενοΰς, τοΰ λάμπρου
  χαρακτήρος τού.
  Ή «Ανάρθωσις» θλιβομένη με
  γάλως διά την απώλειαν τού -υα
  λαιοΰ της φίλου άιτευθύνει "είς
  τούς οίκεΐους τού τα θερμότερα
  συλλυπητήρια.
  —Απέθανεν έκ συγκοπής τηςχαρ
  δΐσςδ Ν. Σ.Τακάκης έκ τί5ν διακε
  κριμένων κατοίκων τοθ χωρίου Ζή
  ρος Σητείας καί των δρασάντων
  κατο τάς παλαιάς εποχάς καί
  έν τη κοινωνική έξελίξει τού χωρ!
  οτ Ζήρος τό οποίον πολλαχώς έ
  ξυπηρέτησε. Συλλυπούμεθα τούς
  οΐκείους τού.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Εύχαριστώ
  θερμώς τό Ταμείον Έψέδρων Πό
  λεμιστών ΝομοΟ Ηρακλείου διότι
  μοί κατέβαλε σήμερον δρ. πέν
  τε χιλιάδας δια προικοδότησίν
  μου.
  "Εν Χάρακα τή 26 "Απριλίου 1939
  "Η ευχαριστούσα
  Αγγελική Ιω. Βασιλάκη
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Άπό της ενάρξεως τής τουριστι
  κης περιόδου τό θέαμα τής επι
  σκέψεως τής πόλεώς μας υπό μΐ
  μονωμένων περιηγητήν είνε σχε
  δόν καθημερινόν.
  —ΟΙ περισσότεροι άπό τούς ξέ
  νους επισκέπτας μας έκφράζονται
  ένβουσιωδώς όχι μόνον διά τάς
  αρχαιότητάς άλλά καί διά τα
  γο(τευτικα τοπεΐα τα όποΐα ξε-
  τυΧΙσσονται κατά τάς διαδρομάς
  των, καί τα γραψικά άκρογιάλια
  μας.
  —ΑΙ εργασίαι αποπερατώσεως
  τοθ μεγάρου 'Λκτάρικα συνεχίζον
  ται πάντοτε.
  —Ώς έπΐσης καί ή έφαρμογή
  τοΰ έξωραιστικοϋ προγράμματος
  161ως είς τό ζήτημα των ρυμοτο
  μιων.
  —ΟΙ φΐλοι των θαλασσΐων σ«όρ
  έτοιμάζονται διά την έναρξιν των
  έφετεινών λουτρων πολλοΐ δέ πρό
  κείται νά έπιδοθοΰν καί είς την 1·
  στιοπλοΐαν ή όΐτοΐα κάθε χρόνον
  κατακτδ ολοέν καί πίρισσοτέ-
  ρους.
  —'Εντός των ημερών περατοθ
  ται ή όριστική εγκατάστασις ιών
  διαφόρων ύπηρεσιών είς τα νέα
  δικαστικά μέγαρα μέχρι δέ τότβ
  θά παρατηρηθή μικρά άνωμαλία
  είς την διεξαγωγήν των δοσολη·
  ψιών μεταξύ των ϋπηρεσιών τού
  των καί πολιτών.
  — Μολονότι εΐσήλθαμεν είς τό
  καλοκαϊρι έν τούτοις έζακολου
  θοθν νά σημειώνωνται πολλάκρού
  σματα γρΐππης, ήπΐας βεβαία μορ
  φής.
  —Άπαιτουντ α πάντως την λή
  ψιν των ένδεδειγμένων ύγειονομι
  κων μέτρων κατά τάς όδηγΐας
  των ιατρών.
  —Τάς τελευταίας ημέρας έση
  μειώθη μικρά αϋξησις τής τιμής
  τοϋ ελαίου είς την αγοράν Ήρα
  κΚείου,
  — Ούτω αί τιμαί αυτού άνέρχον
  ται ήδη είς δρχ. 27 κατ' οκάν.
  — ΑΙ τιμαί των σταφίδων παρα-
  μένουν είς τα Ιδία έπίπεδα.
  —θαυμάσιοι μυζήθρες έκτιθέν
  ται είς δλο σχεδόν τα έοωδιμο
  πωλεΐσ, προΐόντα των διαφόρων
  τυροκομείων τοθ νομοθ.
  —'ΕττΙσης ύπάρχουν άφθονα καί
  έκλεκτά δλο τα διάφορα δλλα εί
  δή τυρικών.
  —Διατιμώμενα συμφώνως πρός
  τα καθωρισθέντα ,Οπό τής τοπι
  κης Έπιτροπής ^διατιμήσεων δ-
  ρια.
  —Τό "Υγειονομικόν Κέντρον Ή
  ρακλεΐου συνεχΐζει τάς ενεργείας
  τού διά την οργάνωσιν εγκαίρως
  τοΰ άνθελονοσιακοθ αγώνος καί
  τής καταπολεμήσεως των κωνω-
  ποειδών είς την περιφέρειαν Ή
  ρακλεΐου.
  — Σχετικά ϊγγραφα διά την πά
  ροχήν των απαιτουμένων νιστώ-
  σεων καί την αποστολήν των έν
  δεδειγμένων φάρμακον, απηύθυ¬
  νεν ήδη τό Υγειονομικόν Κέντρον
  πρός τό Υπουργείον 'Υγιεΐνης
  καί τόν Δήμον "Ηρακλείου.
  —Σήμερον θά προβληθή είς τόν
  κινηματογράφον Πουλακάκη ή πΐ
  ταχτή όπερεττο «ΟΙ Ούσσάροι τής
  Φρουράς» είς την οποίαν πρωτα
  γωνιστοΰν ή καλλιτέχνις Μάγδα
  Σνάιδερ καί δ κωμικός Πάουλ
  Κέμπ.
  —ΈτιΙσης είς τόν κινηματογρά
  φόν «Μινωα» Βά προβληθή °ήε»ε
  ρον ίίνα_ θαυμάσιον έργον: «Ή
  πόρτα των όνεΐρον».
  ____________ * Ρέκορτκρ
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα·
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  με μίαν μπαταρίαν 6 β·λτ·
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε χθές
  Αθήνας ή ΔΙς ΜορΙνα 1. Άνωνεια
  νάκη δια την παρακολούθησιν
  μοντέλων τής νέας σαιζόν.
  ' ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Επανήλθεν έξ Ά
  θηνων ή δΐς Κατίνα Συσκάκη κο
  μΐσασα πλουσίαν συλλογήν γυναι
  κεΐων πΐλων.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή
  οίς ΓεωργΙα Άναστασοπούλου κο
  μΐσσσα πλουσ.ωτάτην συλλογήν
  γυναικεΐωνπίλων τής4νοιζιάτικης
  σαιζόν.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών δπου
  είχε μεταβή διά την παρακολού¬
  θησιν της μόδας
  ή μ. Λύδια Παπαδάκη
  κομΐσασα πλουσιωτάτην συλλογήν
  θερινών γυναικείων πΐλων.
  ι ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Επέστρεψεν Ιξ 'Λ
  βηνών ή πιλοποιός Στέλλα Χωρα
  Ιτου μέ τα νέα καπέλλα τής καλΡ
  καιρινής σβιςόν
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  560ον
  Την ανθρωπίνην άφθαρσΐαν διορώμεν υπό
  την κοινωνικήν αθανασίαν. "Εχει ή γή κρατη"
  ρας έξερευγομένους τό έβυτής πϋρ ώς πύον
  άπό ελκους, άλλά 6έν άποθνήσκει. Λαικαί νόσοι
  δέν θανστοθσι τα άτομα.
  Καί δμως οί δίδοντες προσοχήν είς τό κοινωνι
  κόν θεραπευτήριον ταλανίζουσι την άνθρωπότητα
  ώς ματαιοπονοθσαν. αύτοι δέ οί Ισχυρότεροι, οί
  αίσθηματικώτεροι, οί ειλικρινώς πονοθντες διά τα
  δβινά της καί οί έμβριθέστεροι έχουσιν ωσαύτως
  στιγμάς άποθαρρύνσεως.— Θά επέλθη δρά γε έκ
  τής εργασίας μας ταύτης φαεινόν τό μέλλον; έρω
  τάσιν.
  Άλλά τόσον λοιπόν παχυλή έπικάθηται σκοτία
  έπ' αύτοθ, ώστε σχεδόν έπιβλητικώς πως καί αύ
  τομάτως άμα νά έρχεται ή ερώτησις αυτή. Ημείς
  θεωρούμεν την σκοτΐαν ταύτην ένυπάρχουσαν μό
  νόν είς τό πνεθμα έγωϊστών καί όθλΐων.
  Οί έγωίσταί είναι προληπτικοί' είς την μόρφω
  σίν των συνειργάσθη ή χλιδή καί ή άφθονία, ή μέθη
  τοθ πλούτου ηύξησε τάς επιθυμίας των, ή δέ εύ
  μάρειά των προξενεϊ ίλιγγον κωφαίνοντα τόν άν
  θρωπον καί Ιμπνέει την Ιδέαν φόβου μή τι πάθη,
  ιδέαν καταντώσαν είς άποστροφήν πρός πάντα
  πάσχοντα.
  Οί έγωίσταί έχουσι μόνον τό έγώ αυτών μεγεθυ
  νόμενον βαθμιαίως καί έξωδηκός, ώστε άποφράσ
  σεται ή ψυχή των.
  Οί αθλιοι πάλιν είνε οί φθονεροί, οί έποφθαλ
  μιώντες πρός τα άλλότρια, οί μισοθντες δταν
  βλέπωσιν εύφραινομένους τούς άλλους, οί βαθεΐς
  έκεΐνοι άλχημισταΐ τί)ς ανθρωπίνης άποκτηνώσεως,
  ρεπούσης είς άπολσύοεις· οί έχοντες ήμαυρωμέ
  νην την ψυχήν, οί έχοντες την θλίψιν, την άνάγ
  κην, την άπαισιοδοξίαν, την εναγή" καί άπλοικήν
  δγνοιαν.
  Νά ελπίσωμεν άρά γε ιτροσδοκώντες; Τό έν τώ
  θύραν ώ διακρινόμενον φωτεινόν έκεΐνο σημείον εΤ
  νέ άρά γε έκ των οβεννυμένων; Ή θέσις τοθ ίδε
  ώδους είς έκεΐνα τα έρέβη έξαφανιζομένου φαί
  νεται ούσα φρικώδης' έκεΐ τουτο παρίστατσι μικρόν
  άπομεμονωμένον, δι,σδιάκριτον σχεδόν, κοί άληθΛς
  μορμαΐρον μέν, άλλά περιστοιχιζόμενον ύφ* δλων
  των τεραστίων έκεΐνων μαύρων απειλών, δσαι ύ
  παρχουσι τιέριξ συσσωρευμένσι.
  Καί μ' δλα ταθτα, ώς άστήρ έλάχιστος διά των
  χασμάτων των νεφών διακρΐνεται έν τώ στερεώ
  ματι, ούτω κσί τό (δεώδες εύρηται έκεΐ έκτός κιν-
  δύνου.
  ΤΕΡΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΛ1ΨΕ1Σ
  Λ'.
  Πλήρες φδς.
  Έμάντευσεν ό άναγνώστης 6τι ή 'Επονίνη, άνα
  γνωρΐσσσα διά τής σιδηράς κιγκλΐδος την κάτοι
  κον τής 6δοΟ Πλουμέτου, δτιου την εΤχε στεΐλει^ή
  Γβωργοθλσ, πρώτον άπέτρεψε τούς κακούργους έ
  κείνους άπό τί!ς είρημένης όδοθ, έπειτα δέ ώδή
  γησεν έκεΐ τόν Μάοιον μετά πολλών δέ ημερών
  έκστάσεις ενώπιον ταύτης τής κιγκλίδος, ό Μάριος
  έλκυόμενος υπό τής αυτής έκεΐνης δυνάμεως, ήτις
  προσωθεΐ τόν σίδηρον πρός τόν μαγνήτην καί τόν
  έρωτόληπτον πρός τος πέτρας, έξ ών είνε ώκοδο
  μημένη ή οίκία τής πεφιλημένης τού, εισήλθεν επί
  τέλους είς τόν κήπον τής Τιτίκας, καθώς πάλαι
  ποτέ ό Ρωμαΐος είς τόν κήπον τής Ίουλιέττας*
  καί ευκολώτερον μάλιστα ό Μάριος βστις δέν εί
  χε νά ύπερββ τοΐχον, άλλά μόνον νά έκτοπίση,
  μίαν των έσκωριασμένων ράβδων τής κιγκλίδος κι
  νουμένην έντός τοθ βοθρίου της δίκην όδόντος γε
  ροντικοϋ.
  Ή δδός ήτο έρήμη ώς επί τό πλείστον ό Μά
  ριος ήρχετο πάντοτε διά νυκτός1 δθεν δέν έκινδύ
  νευε νά παρατηρηθή ύπ' ουδενός.
  Άτιό τής εύλογημένης λοιπόν ώρας έκείνης. καθ
  ήν εμνηστεύθησαν οί δύο ούται ψυχαί δι' ενός ά-
  στιασμοθ, ό Μάριος ήρχετο καθ" εκάστην διά νυ
  κτο<·· # ,γ ν (συνεχ(ζβται) ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μ.λλί«ν. Τίννβν 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρσ διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβ&ς κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον. Μύκονον, Ί- καρΐαν, Σάμον. Ταλ. 1.11 Πρακτορείον ΛΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λονικα·. .« Έγκυκλοπα ιδ ε ία Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΝ Α'. Είς την αρχαίαν Όλυμπίαν οί άγδνες εγίνοντο κατά την Θερινήν περίοδον, έΊτειτα δέ άπδ τάς θερι νάς τροπάς τοθ ηλίου καί είς περίοδον πανσελήιΐου. Γι' α&τό οί θεαταί πού τού; παρακολου θ&Οσαν υπίφεραν πολύ άπό την ζέστην τόσον, πού άργότερα, δ- πως άναφέρουν μεταγενέστεροι αυγγραφεΐς, ή παρακολουθήση ίσοδ^ναμοθσε μέ τιμωρίαν. Γιά ποίον λόγον οί άγωνες έτελοθντο κατά την περίοδον των κυνικών καυμάτων δέν τό γνωρίζομεν έ- πακριβώς. Φαίνεΐαι δμως, 8τι συνέτρεχον δύο λόγοι, ό Ινας όφειλόμενος στήν παράδοσι καϊ δ άλλος στό γεγονός 8τι έπειδή αρχικώς ή διάρκεια των άγώ- νων ήτο ήμερησία, έδιαλίγετο ή περίοδος τοθ έτους, πού ίχει τίς μΐγαλείτερες ήμέρες. Πιθα¬ νόν άκόμη ή τέλεσις των άγώνων νά είχε συνδυασθή μέ την περ£ οδόν τής συγκομιδής των χαρ- πών. ΕΙπαμεν ίτι οί άγώνες διαρ· κοθσαν μίαν μόνον ημέραν. Αύτό έτηοήθη μέχρι τοθ 472 πρό Χρι σχοϋ, όπότε ηυξήθησαν σέ τρείς καί έπειτα, κατά τό 468, ίδη- λαδή άπό τής επομένης δλυμπιά- δος, σέ πέντε. Ή παράτασις έ κριθη σκόπιμος, διότι ένώ στήν άρχή τα άγωνίβματα πβριωρίζον το μόνον στό δρόμο τοθ σταδί¬ ου, σιγά σιγά προσετίθεντο κι° ά"λλα καί τό χρονικόν διάστημα ίέν Ιφθανε. Είς τα 724 προ σετέθη ό δίαυλος, είς τα 708 τό πένταθλον καί ή «άλη, είς τα 688 ή πυγμή, είς τα 680 τό τέθριππον, είς τα 648 τό παγκράτιον, είς τα 632 δ δρό μος καί ή πάλη των παίδων καί ούτω καθεξής. Είς τούς αγώνας αύτούς μεΐεί χον μόνον Έλληνες χαΐ μάλιστα "Ελληνες ελεύθερον Άλέξανδρος δ πρώτος, £ επί μηδιχών βασιλεύς τής Μαχεδονίας, έχρειάσθη ν3 άποδείξη 8τι ήτο έλληνικής κα ταγωγής γιά νά μπορίση νά μετάσχη των άγώνων. Άργότερα τό δικαίωμα συμμετοχής εδόθη καί στούς Ρωμαίους κατά τούς χρόνοιις τής ρωμαΐ'κής κατοχής μέ την δικαιολογίαν δτι κατά γονται άπά "Ελληνας. Πολύ άρ¬ γότερα εδόθη Ιξαιρετιχώ; τό δι καίωμα καί σέ μερικούς βαρβί ρους. Γενικά δμως καί πάντοτε οί δοθλοι άιεκλείοντο. Είς τάς γυναίκας καί πρό πάντων τάς έγγάμους άπηγορεύετο αυστηρώς ή παρακολούθησις, καί ή μόνη γυναΐκα πεύ παρίστατο ήτο ή ίέρεια τής Δημήτρης Χαμύνη. Εί χε μάλιστα ορισθή καί σχετική ποινή διά τάς παραβαινούσας, πού ϊπριπε νά ρίπτωνται άπό τοθ Τυπαίου ϊρους. ΦαΕνεται δ¬ μως δτι ή ποινή δέν έφηρμόσθη ποτέ, γΐΒτΙ καί ή μόνη /καρά βάτις πού άναφέρεται άπό την ιστορίαν, ή Φερενίκη άπό την Ρόδον, χόρη χοθ Διαγίρα, πού παρηκολούθησε στό στάδιο την νίκη τί0 γυΐοθ της Πεΐσιρρίδου, Ιχυχε χάριτος, ώς μηιέρα καί χόρη ό5υμπιονικών. (συνεχίζεται) ΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΝΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ ΙΙΗΙΙΙΗΐη |£ ι 40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ = Ι Διά την καταπολέμησιν τού Περο- = νοσπόρου. Ε Καταρνήσετε την χρήσιν τοδ @ειΐκοΰ Χαλ- Ξ κου (μπλάβης πέτρας), χρηοιμοποιήσετε την νέαν | ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού = δέν εχει ανάγκην Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό- Ξ νος τού, καί είναι περισσότερον δραστικός άπό Ξ την μπλάβην πέτραν. Ξ Δοκιμάσκτε καί θά πεισθήτε. § Διά την ταύτόχρονον καταπολέμησιν τής Εύ- Ε δεμίδος, έχομεν 'Αρσενικοΰχον Όξυχλωριοΰχον = Χαλκόν. = Ζητήσατε όδιιγίας άπό τα γραφεΐα μας. | ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ·Α § 'Αντιπροσωηοι 'Ανωνύμου Ελληνικάς Έταιρίας Χη- ~ μικών Προϊόντων χαΐ Λιπαομάτων. Ξ _ πϊΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ιΊΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΓπ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα- σθέντος 'Υττερωκεανείοϋ: «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ Έκ ΠΕΙΡΑΐηΐ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ την 19ην Μαΐου 1939 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ. Έξαιρετική εύχαιρία διά τούς επισκέπτας ΕΚ- ®Ε£Εί2£ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατήριον, θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων καί πασάν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπει- γόντως είς τούς άντιπροσώπους της Έταιρίας: ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τηλέφωνον 3—40 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χιχριλάου Τρικούπη 5«, ΑΦΗΝΑΙ Ύίΐιράοπισις δικ&ν ενώπιον απάντων τ&ν έν 'Αβηναις Μ«1 Π«ιραΐϊϊ Δικβοτηρίων, Έλβγκτικου Συνεδρίβυ καί £ υ>.βο.λί6υ 'πιχρΑΐείβις, φορβλογικαί ίίκοιι, «ν«βτολ«1
  ΦόρΝν, διοΐΜητικα! ύποβέβεις καί σ«ντβί«ις, νβμικαΐ ουμ-
  βονλκί, γν»»μοδοτή9«ις ΚβιΙ ηληροφβρΐβιι δι' άλληλβγρα-
  •Ιβί> Τηλ. 25-081.
  Είς τόν παράδεισον
  των Καλυβών - 'Αρμένωνι
  ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ,
  Άπρίλιος (άνταποκριτοθ μας).—
  Άναμφισβήτητα Ινα άπό τα γρα
  φικώτερα, τα πλουσιώτερα καί
  τα περισσότερον πολιτισμίνα δια
  μερίσματα τής Κρήτης είνε καί
  τό διαμέρισμα Άρμένων καί Κα
  λυβών. Ό μικρός κάμπος τού,
  πού διαρρέεται άπό τα άφθονα
  κρυστάλλινα νερά τοθ ποταμοθ
  πού πηγάζει κάτω άπό τίς ρίζες
  τοθ ΕστορικοΟ πελώριου πλατάνου
  των Άρμένων, είνε κατάφυτος
  ά πό δπωροφόρα δίνδρα καΐ κι-
  τρές. ΚΓ αυτή την έποχή δ άίρας
  είνε βαρεία άρωμαΐισμϊνος άπό
  τα μθρα των άνθών των έσπε
  ριδοειδών καί των άλλων δέν
  δρων.
  Οί Άρμένοι είναι Ινα ίστοριχό,
  άληθινό άρχοντοχωρι πού πρωτο
  πορεΐ τώρα είς κάθε έκπολιτιστι
  κήν προσπάθειαν, βπως έπρωΐοατά
  τει άλλοτε είς κάθε ωραίον άγώ
  να είς δλας τάς έπαναστάσεις διά
  την άποτίναξιν τοθ ξενικοθ ζυγοθ
  χαΐ την απόκτησιν τής ελευθερίας
  Χάρις ίέ είς τα ιϋφορα έδάφη
  τού, τα άφθονα νερά τού καί την
  έργατικότητα καί προοδευτικέτη
  τα των κατοίκων τού Ιχει είσοδή-
  ματα μεγάλα καί έξελίσσεται ρα
  γδαίως.
  Οί Καλύβες έπίσης είνε μιά
  άπό τάς ωραιοτέρας κωμοπόλεις
  τής Κρήτη:. Κτισμενη στάς έκβο·
  λά; τοθ ποταμοθ, στήν άκροθχ
  λασσιά, λούζεται μερά νύχτα άπδ
  τό κθμα καί τα άρώματα των
  πιρβολιών τη; Άρχοντική, όλο
  κάθαρη, μέ μεγαλοπρεπιϊς οϊκοδο
  μάς, μέ θαυμασία καταστήματα
  έστιατόρια, ξενοδοχεΤα Οιτνου, κέν
  τρα άναψυχής, ήλικτροφώτιστη
  δίδει άμέσως άπό τής πρώτης
  δψιως την είκόνα καί την έντύπω
  σι τοθ πολιτισμοθ. Έχει δέ καί
  μεγάλην εμπορικήν κίνησιν. Βα·
  πόρια προσεγγίζουν τακτιχά καί
  ξεφορτώνουν έμπορεύματα καί
  φορτώνουν έγχώρια προιόντα.Άπ'
  έ*5ω γίνεται ή είααγωγή καί έ-
  ξαγωγή δλης τής επαρχίας Άπο
  κορώνου. Έδώ όπάρχει καί κέν¬
  τρον συγκεντρώσεως καί έπεξερ-
  γασίας κίτρων, ιταράρτημα τής
  ενώσεως κιτροπαραγωγών. Τώρ»
  οί Καλυβιανοί σκέπτονται νά κα
  τασχευάσουν καί λιμενικά ίργα.
  Καί θά τό κατορθώαουν ασφαλώς.
  Τό λιμενικόν ταμείον διαθέτιι κε
  φάλαια 800 χιλ. δρ. ΚαΙ.τό κρά
  τος θά ενισχύση την προσπάθειαν
  των. "Οπω; έπίαης καί τα πιιΐτω
  τικά ίδρύματα θά χορηγήσουν δα
  νέ:α εάν ζητηθοθν. Ταχέως έπομέ
  νως οί Καλύβες^θά έξελιχθοθν είς
  ίνα μεγάλο παραθαλάσσιον χέν
  τρον.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σημερον 27ην Απριλίου θά
  διανυκτερεόσουν τα φκρμακεΐα
  Ιωάννου Λογιάδου καί Σωκοά
  τους Χανιωτάκη.
  —Ή έξκγωγή σταφυλών είς
  Αίγυπτον.
  Δι' άνακοινώσβώς τοδ τό ύ
  πβοργΐϊον Γεωργίας πρός το Έμ
  πορικόν καί Βιομηχανικόν Έ
  πιμελητήριον Άβηνών γνωρίζει
  αύτω βτι κατά την έλευσομένην
  σταφυλικην εξαγωγικόν περίοδον,
  δέν θά έπιτραπίί οπωαδήποτε
  ή έξαγωγή αταφυλών είς Αΐγυ
  πτον, έντός καφασίων η Ιτβλι
  κων καλαθίων ή σχαφοειδών κι
  βωτίων καί γενικώς μεσων συσχευ
  «οίας χωρητικότητος Γ μεγαλυτέ
  ρας των εϊκοοι χιλιογράμμων Έ
  πΐ τούτοις, παρα τού αύτβΰ υπουρ
  γείου τονίζεται, ότι βϋίεμία πά
  ρέκκλισι; 8ά γίνη <5εκτπ καΐ δτι τουτο θα άξιώση την πιστήν καΐ μετά σχολαστικότπτος έφχρ μογην των σχβτιχων μέ την δια λογήν, συσκευασίαν καί ποιοτι κην κατάστασιν των έξαγβμέ σταφυλών κλπ. οπωρων ύιαταξϊ ών, τβΰ σχβτικοΰ διατάγμκτος τής 22-7-1938 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ' Ιδιόκτητον άηαλλοτριωθίντος χώρβυ έν θέσει Πατελλβς Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 1151 )1939 αποφάσεως τοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρήτης προσκαλοθν ται άπαντες οί φερόμ&νοι ώς Ιδιοκτήται ή δικαιοθχοι, έμ- πραγμάτων δικαιωμάτων επί τ&ν άπαλλοτριωθέντων άκινή των είς θέσιν Πατέλλες όπως έντός προθεσμίας δύο (2) μη ν©ν άπό τής κατά τό άρθρον 2 τοθ Α. Νόμου 932 δημοσιεύ σεως τής παρούσης προσκλή¬ σεως παραδώσωσιν ε'ς τόν μηχανικόν τοθ Γραφείου Νομ) κοθ Ηρακλείου κ. Ράδον Α¬ λεξίου επί αποδείξει πλήρεις τίτλους ίδιοκτησίσς, διαγράμ ματα καί λοιπά δικαιολογητι κά νομιμοποιήσεώς των ώς καί ΰπεύθυνον έκθεσιν δικηγό ρου άναλυτικήν τής ίδιοκτησί άς ναΐ των μεταβολών ή συμ πληρώσωσι τούς ήδη ύποβλη θέντας τίτλους. Έν Ηρακλείω τή 25 Απρι¬ λίου 1939 Ό Οικονομικάς Έφορος Η¬ ρακλείου Α. Χριστόκουλος —Είς μνήμην τοΰ Στρατη- γοϋ Κατεχάκη. Τό προσωπικόν τού ύποκαταατη ματος τής Τραπέζης της 'Ελλά δος κατέθεσϊν είς τό Πτωχοκο μϊϊον δρχ. 800 άντΐ στεφάνου είς τίιν σορον τοθ αλησμονήτου Στρατηγοΰ Γεωρ. Κατεχάκη —Ό οδοντίατρος χ. Έμμ. Άλε ξάκπς κατέθεσεν υπέρ το» Βρΐςρο κομείου δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σορόν τοθ αειμνήστου οτρατηγοΰ Κατεχάκη —Ή Έταιρεία Σαχλαμπάνης— Χοονίδης κατϊθβσϊν είς το Πανά νβιον Δημοτικόν Νοσοκομείον δ». 500 Είς μνήμην τοδ στρατηγοδ Γ. Κατϊχάκη. —Ό κ. καί ή κ. Ι Καλλιπολί τη κατέθβσαν υπέρ τοδ Ποιναναί ου /Λπμοτιχοΰ Νοσοκβμβίου δρ. 500 άντί στεφάνου, είς μνήμην τοδ Στρατηγοϋ Γβωργίου Κατ' χάκη —Οί άδβλφβΐ κ. κ. Μιλτιάδπς καί Άθανάβιος Παιαδάκης κατί δεσαν είς την «'Ανόρθωσιν» δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σορόν τοΰ πβλυκλαϋστου ΣτρατηγοΟ Κατεχάκη καί υπέρ τοδ Φιλαν θρωπικοΰ ίυλλόγου Κυρίων. —Ή Ί Μονή Αγ. Ιωάννου τού Οεολόγου ΆνωπόλΕως προ σβφβρεν «ίς _ τβ "Ασυλον τής Γβ ρόντισσας βν δοχβϊον ελαίου αίς μνήμην καί επί τή έπβτβίω τοδ θανατου τοδ άβιμνήβτου Μητρο πολίτου Κρήτης Τίτου ΖωγροιφΙ δου. —Επί τώ χθβσινω μνημοσΰνω τοΰ αειμνήστου Γ Μιτσοτάκι χά τβτέθησαν είς τόν κ Δήμαρχον Ή ρακλείου υπό τής έριτίμου συζυ γου τού καί τ&ν τίκνων τού δρ. 5.000 όπως διατβθώσιν ώς κάτωθι: Υπέρ τοδ Πατριωτικόν Ίδρυμα τος (τμήμα συσσιτίου) δρ. 3.000. Υπέρ τοΰ πτωχοκομβίου δρ 1.000 Υπέρ τοδ Άοΰλου της Γερόντια σ«{ δρ. 1000. —Διά τούς βαμβακοκαλλιβρ- γπτάς Ή Γϊωργική Ύηηρβσί» Ήρα χλείβυ ανακοίνωσιν είς τούς βαμβοιχοχαλλΐίρνητάς ότι ώς ε¬ γνώρισε τό Υπουργείον Γεωρ γίας διά τής ύπ αριθ 6* 112 τη λεγραφικής διατανής τού συμφώ νως τω αρθρω 3 παράγρκςρος 5 τοδ άπό 4 Δ)βρίου 1936 Διατάγ ματοί, ή περίβδος ίκκοκίσΐως ου σπόρου βάμβακος λήγει την 30ήν Απριλίου καΐ δέον όπως οί καλ λιεργηταΐ βάμβακος ίκκοκίσωσι τοις υπαρχούσας ποσότητας αΰ των μεχρι τής άνω προθεσμίας καθ' Ην δέον νά σφραγισθώαιν αί έκκοκιστικαί μηχαναί. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πρωτοβάθμιος καθηγητάς έχτίς θέσεως παραδ£· δεί μαθήματα είς μαθητάς κλπ. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΟΠΤΙΚπ ΡΑΠΤΙΚΗ ΚΕΛΛΕΝ ΤΙμαΙ.'/?{ ίίριΪΗηο 4- ΑΘΗΝΑΙ τη* 24-263
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ,,Ι !
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμτττης
  27 Απριλίου 1939
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΤΟΙΜΗ
  ΝΑ ίΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ
  111 ΪΛΙΚΙΣ ΤΙΗ ΡΙΥΜΛΗΙΑ»
  ΙΩ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΙΗ 1ΙΗΙΜΙΔΙΟΝ
  ΧΛΛΙΦΑΞΓΚΑΦΕΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ ««Απριλίου (τού άντα
  ποκριτου μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν
  ότι διεξήχθησαν είς Λονδίνον υπό ιδι¬
  αίτερον πνεθμα εγκαρδιότητος καί φι·
  λίας, αί συνομιλίαι τού Ρουμάνου ύ-
  πουργού των Εξωτερικών κ. Γκαφέν-
  κο μετά τού λόρδου Χάλιφαξ.
  Κατά τάς συνομιλίας αύτάς διεπι·
  βτώθη ότι ή Αγγλία είνε ετοίμη άνά
  πάσαν στιγμήν νά ενισχύση πολιτικώς
  καί οίκονομικώς την Ρουμανίαν.
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ
  ΚΑΙΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠΔΙΑΤΑΣΣΧΕΣΕΙΣ
  ίΙΟΥίΚΟΣΑΑΥΪΛΗΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2<ϊ Απριλίου (τοΰ'άν- ταποκριτοΰ μας).-— Κατά τα έκ Βερο- λίνου σημερινά τηλεγραφήματα αί συν¬ ομιλίαι των κ. λ. Μάρκοβιτς καί Ρίμ- πεντροπ άπέληξαν είς συμφωνίαν έν σχέ¬ σει μέ τα ύφιστάμενα μεταξύ των δύο χωρών ζητήμβτα καλής γειτονίας, νμοι βαίας φιλίας καί μή έπιθέσεως. ΓΕΓΟΝΟΣΗΚΑΒΙΕΡΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΒΗΤΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2«Απριλίου (τού άντα ποκριτου μας).— Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ή αγγλι¬ κη κυβέρνησις απεφάσισεν οριστικώς την καθιέρωσιν τής ύποχρεωτινής θητείας, υπό τινάς μιχρούς περιορισμούς. Ο ΣΛΪΜΟΝ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΑΟΠΡΝ ΑΘΗΝΑΙ 2« Απριλίου (τού άν ταπονρπού μας). —· Καθ» α αγγέλλεται έκ τής ά*ιγλι»ής πρωτευούσης ό ύπουρ¬ γός τού ·3ησα.υροφυ>»κειΌυ σέρ Σάϊμον
  ανήγγειλεν είς ιήν Βουλήν των Κοινο»
  τήτων την ο.ύΈ/ηβιν των φορολογιών πρός
  ισοσκέλισιν τού πρΐιϋπολογιομοθ.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΕΡΙΙΙΔΕΥΣΕ
  ΧΟΕΣ ΤΟΝ ΝΚ1Μ0Ν ΜΕ1ΣΗΝΙΑΣ
  Τελευταία προειδοποίησις
  τής Άμερικής πρός τόν κ. Χίτλερ.
  Αγγλικαί ένισχύσεις είς Αίγυπτον.
  ΑβΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν
  τα.ηο»ριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Καλαμών ότι ό πρωθυπουργός κ. Με¬
  ταβάς μετέβη χβί ένεκαινίααε σήμερον
  τα ύδραυλικά έργα τού Παμιασοό. Α¬
  κολούθως ό κ. Μεταξάς συνέχισε την
  περιοδείαν τού άνά την Μεσσηνίαν, α¬
  φιχθείς είς Μεσσήνην, όπου καί έτυχεν
  ένθουσιώδους ύποδοχής.
  Ο ΔΗΜΗ
  ΕΙΙΤΑΣΕΟΡΤΑΣΤΟΥΛΜΒΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Απριλίου (τού άν·
  ταιτο*ριτού μας).—-Ό Δήμαρχος Ά·
  θηναίων κ. 'Λ. Πλυτάς εκλήθη όπως
  παρασαή επισήμως είς τάς εορτάς αΐτι¬
  νες θα γίνουν προσεχώς είς Αμβουρ¬
  γον επί τή ένατονταετηρίδι τού έκεί
  λιμένος *αΙ αΐτινες θά προσλάβουν διε·
  θνή χαρακτήρα.
  1Α 1ΝΑ2ΤΗΑ1ΟΗ Ο ΝΑΟΣ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΑΒΜΗΤΡΙί» ΒΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν¬
  τ α«ο*ριτοΟ μας). — Κ·θ' ά εγνώσθη ή
  κυβέρνησις απεφάσισε νά έξεύρη τό πό.
  σόν Βιά την αναστήλωσιν τού περιφή,
  μου 6υζ*ντινού ναού τού Άγίου
  μητρίου έν ·εβ9*λονίκη.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Απριλίου
  (ίδ. ΰπηρεσΐα)__Χθές τό ε¬
  σπέρας ό φόν Ρίμπεντροπ εΐχε
  την πρώτην συνάντησιν μετά
  τοθ κ. Μάρκοβιτς. Κατά την
  συνομιλΐαν ταύτην διεπιστώθη
  πλήοης συμφωνΐα μεταξύ Γερ
  μανΐας καί Γιουγκοσλαυΐας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Απριλίου
  ((Β. ύπηρεσία).— Σήμερον την
  9 μ. μ. ώραν άναμένεται είς
  Παρισίους ό κ. Γκαφένκο.
  Ο Λ0Γ0Σ ΤΟΥ κ. ΧΑΛΛ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Απριλίου (Ιδ.
  ύιηρεσΐσ).— Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Άμερικής |
  κ. Χάλλ εξεφώνησε χθές ένώ
  πιον δημοσίας συγκεντρώ¬
  σεως τοθ Έρυθροό Σταυ·'
  ροθ, σημαντικόν λόγον επί
  των εξωτερικών τιραγμάτων.
  Ό λόγος τοθ κ. Χάλλ, ώς α¬
  φήκε νά εννοηθή ό ϊδιος, α¬
  ποτελεί τελευταίαν προειδοποί
  ησιν πρός τόν ΧΙτλερ, έν" ω
  συγχρόνως άφίνει άνοικτήν
  την οδόν πρός μίαν φιλειρη
  νίκην συνεννόησιν. |
  Ό κ. Χάλλ ετόνισεν έν κα· Ι
  τακλεΐδι: «Εάν ό πόλεμος έ·'
  πικρατήση τής είρήνης, ημείς
  είμεθα έ'τοιμοι νά προασπΐ-
  σωμεν τα ίδεώδη μας».
  Ο ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥίΑΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 26 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία) — Έφθασεν σήμε¬
  ρον ένταθθα ό νέος Γερμα-
  νός πρεσβευτής φόν Πάπεν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Απριλίου
  (ίδ. ύπηοεσΐα).— Τό πρακτο¬
  ρείον Ντομέϊ αγγέλλει δτι
  χθές συνεδρίασε επί δίωρον
  ή Ίαπω- κή κυβέρνησις άσχο-
  ληθεΐσα έξ ολοκλήρου μέ
  την εύρωπαϊκήν κατάστασιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία). — Ό κ. Ποτέμκιν
  ύφυπουργός των Εξωτερικών
  των Σοβιέτ ευρισκόμενος άπό
  τής χθές είς "Αγκυραν, φθά·
  νει σήμερον είς Σοφίαν πρό
  κείται δέ κατά πάσαν πιθα
  νότητα νά διεξαγάγη συνομι
  λίας μετά τοϋ Βουλγάρου
  πρωθυπουργοϋ κ. Κιοσεϊβά
  νωφ.
  ΙΝΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΠΕΒΙΒΑΣΘΗ ΔΓ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  ΚΑΊ ΡΟΝ 26 Απριλίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Ίνδικά στρατεύ
  ματα έπεβιβάσθησαν άτμο-
  πλοΐων έκ Βομβάης χωρίς ν'
  άνακοινωθή ποΰ μεταβαίνουν.
  Θεωρήται βέβαιον δτι τα
  στρατεύματα ταυτα θά χρη
  σιμοποιηθοϋν πρός ενίσχυσιν
  τού έν Αίγύπτω άγγλικοϋ
  στρατοϋ.
  ΟΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό κ. Ροθ
  σβελτ απεφάσισε νά μετα-
  καλέση είς Ούάσιγκτων τούς
  έν Λονδίνω καί Παρισίοις πρε
  σβευτάς τής Άμερικής 6χι
  διά νά τούς άνικαταστήση.
  άλλ' απλώς διά νά τόν ένη
  μερώσουν σαφώς επί τής κα
  ταστάσεως έν Εύρώπη.
  Διότι,ώς ό ϊδιοςάνεκοίνωσεν,
  6 μέν πρεσβευτής τού έν Λον
  δίνω αΐσιοδοξεϊ μάλλον επί
  τής πορεΐας των διεθνών πραγ
  μάτων, ό δέ έν Παρισίοις εί
  νέ πολύ άπαισιόδοξος ώστε
  νά μή δύναται ό Άμερικα
  νόι; πρόεδρος νά έχη σαφεΐς
  πληροφορίας.
  30 Πρωϊνή
  Η ΣΗΜΑΣ1Α
  ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗΣ ΟΗΤΕΙΑΣ
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ
  ΤΩΝ
  Αί περιοδεΐαι έν τώ νομώ
  τοΰΚυβερνητικοΰ'ΕπιτρόπουτήςΕ.Ο.Ν·
  Ό ΚυβερνητιχίςΈπίτροπος τής
  Ε.Ο.Ν.μετά την επιθεώρησιν των
  τμημάτων Καστελλίου, Πύργου άνε
  χώρησι την πρωίαν τήςΤρίτης διά
  τόν Νομόν Λασηθίου είς 8ν θά πά
  ραμείνη μέχρι τής εσπέρας τής
  σήμερον Πέμπτης. Έπανερχόμε·
  νος σήμερον τό. εσπέρας θά ενερ¬
  γήση αυριον επιθεώρησιν των τμη
  μάτων Βιάννου διερχόμενος 'άπό
  τα τμήματα ΠοτλαιοΟ Δήμου Άγ[-
  ών Παρααχιων Μελισοών <αί Άρ καλοχωρίου, θά ευρίσκεται Σέ πε ρί την 1. 30 μ. μ. είς Σπηλιώ τισσαν 2που θά παρατεθή πρός τιμήν τού γεθμα δπά των Γεωργι- ν ών Συνεταιρισμόν. ΜεθαύριονΣίβ βατον 8. 30. π. μ. θά ευρίσκεται είς Άγιον Μύρωνα πρός επιθεώ¬ ρησιν των τμημάτων Μαλεβυζίου έπιστρέφων 8έ έξ Αγ. Μύρωνος την 10. 30 θά αναχωρήση διά Φαιστόν έπιθεωρων τα τμήματα των κατά την διαδρομήν περιφε- ρειών. Την 8. 30 πρωϊνήν τής Κυρια- κής 4 κ. Έπίτροπες θά επισκε¬ φθή τό εργατικόν κέντρον δττ,οιι θά είναι παρατεταγμένη ή φάλαγξ των έΐταγγελματιών τούς όποίους θέλει ίπιθΐωρήοη ^ό,κ. Έπίτροπος δλως ιδιαιτέρως. Την 5ην μ. μ. τής Κυριακάς ό κ. Έπίτρεπος θά καταθέση στέφανον είς τόν άγνω¬ στον στρατιώτην τής πόλεώς μας, θά προβή είς την επιθεώρησιν των σχηματισμόν Αρρενων καί θηλέων τήςπόλεως καί προαστεί ών καί ακολούθως θά ομιλήση ά¬ πό «0 εξώστου τής Νομαρχίας πρός τδν λαόν καί τούς φαλαγγΕ- τας Ηρακλείου. Πρός τόν σκοπόν τοθτον τα τμή· ματα Αρρενων καί Θηλέων τόσον τής πόλεως, δαον καί των προα- στείων δέον νά είναι συγκεντρω μενά μετά των αξιωματικών των είς την πλατείαν Ελευθερίας άπό τής 4. 30 άπογευματινής τής Κυ- ριαχής. Ή άπουσία οιουδήποτε άξιωματικοθ, φαλαγγίτου ή οκα- πανέως θέλη θεωρηθή ώς τό σο¬ βαρώτερον των παραπτωμάτων. Ευθύς μετά τόν λόγον τού ό κ. Έπίτροπος θέλει, αναχωρήση", διά Ρέθυμνον. Κατά ^τήν ώραν τής α¬ ναχωρήσεως τοθ κ. Έπιτρίπου ή φάλβγξ των έξωσχολιχων θ'άπο- £ώοη τιμάς είς την Πύλην Χανί¬ ων. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ Πρός τούς Γενικούς Διοικη τάς, τούς Νομάρχας καί Έ •ηόρχους τοΰ Κρατους γνωστο ■ποιείται έκ μέρους τοϋ Υπουρ γεΐου Εσωτερικήν ή δημοσΐευ οις τού ΒασιλικοΟ Διατάγμα τος «τι ε ρ ί εκτελέσεως τοθ ύπ αριθ. 1488 ΆναγκοστικοΟ ό μου περί όργονώσεως τβι διοικητικόν ΰτιηρεοιών τοθ Ύ ττουργεΐοι,». Διά τοθ Διατάγ· μαιος τούτου όρΐζονται τα ιής κατανομής των άρμοδιο- τήτων τοθ ϋπουργεΐου είς τα υπηρεσίας άπό τάς οποίας ό τιοτελεΐτοι τουτο, τα τής λει τουργΐας των συμβουλΐων δι οικητικής υπηρεσίας ΙθαγενεΙ άς καί τοπωνυμιών, τα τής διαιρέσεως τής έσωτερικής ύ- τιηρεσΐας καί τής ,κατανομής των άρμοδιοτήτων των περι- φερειακών διοικητικών ΰπηρε σιών. Ο ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤίΞΑΣ Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου πρός τό Αθηναϊκον Πρα¬ κτορείον τονίζουν ότι είναι έξαιρετική ή σημασία τού ληφθέντος υπό τής βρετ- τανικής κυβερνήσεως* μέτρου τής καθιε· ρώσεως τής υποχρεωτικός θητιίας. Αί αγγλικαί έφημερίδες αφιερώνουν ευρύτατα σχόλια είς την απόφασιν ταύ¬ την τής Αγγλίας ήτις είνε ίστορική, άποδεικνύει δέ την άδάμαστον θέλησιν τής αύτοχρατορίας νά αντιταχθή έναν τίον παντός όστις αποβλέπει σήμερον είςήγεμονίαν έν τώ κόσμω. Ο κ. ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΑΝΑΓΓΕΑΛΟΝ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ 11 ΠΡΟΒΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2β Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό έν Λονδίνω πρεσβευτής τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Χέντερσον άναγγέλλων είς τόν αρχηγόν τού Ράϊχ την καθιέρω- σιν έν Αγγλία τής^ υποχρεωτικός ή^. τείας θά προβή είς έξηγήσεις επί τού μέτρου τούτου, ώς μή ατεφομένου εναν¬ τίον ουδενός άλλ' άποβλέποντος νά πε¬ ριφρουρήση άπό πάσης έπιθέσεως την Μεγάλην Βρεττανίαν καί μετ αυτής τα είρηνόφιλα κράτη. ΒΑ ΤΑ ΔΑΙ Υ χ ΑΝΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 1ΕΡΒΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΝ ΠΟΡΩ Μεΐ' έξαιρετικής έπφλητικότη τος χαί θρησκευτικής εύλαβείας ίπανηγυρίσθη εφέτος παρ'δλην την προχθεσινήν κακοκαιρίαν, ή έορ- ιή τεΰ ΆγΙου Μβγαλομάρτυρος Γεωργίου είς τόν φερώνυμον περι καλλή θαυματουργόν Ι. Ναόν είς τό προάστειον Ιΐόρος. Πλήθη εύ λαβών προσκυνηχών έκ διαφόρων χωρίων, έκ των πέριξ συνοικι¬ σμόν χαί έκ τής πόλεως Ήρακλεί ου προσήλθον άπό τής παραμονάς είς τόν Ίιρόν Ναόν. Ίεροΰργησιν δ Άρχιερ. άντιπρόσωπος Πανοσι- ολογιώτ.Άρχιμανδρίτης χ.Φώϊΐος Ηιοδοσάκης μετά των αίδεσιμ. ίερέων Παπά Μηνά Βλαασάκη, Παπά Εύαγγ. Μανουσάκη χαί τοθ Ιεροδιακόνου τής Μητροπόλε¬ ως χ. Γρηγορίίυ Μαυροΐιδή. Ά- πό πρωΐας έπαιάνιζιν άνά τό προ- Μουσίκή τοθ Δήμου, Πρός τεύς Προέδρους των Κοινοτήτων τοθ νομοΟ έκοι νοποιήθη χθές υπό τής Νομαρ χΐας Ηρακλείου τό κατωτέρω άπόοπασμα έκ τηλεγραφήμα τος τοθ ΠρωθυτιουργςΟ κ. Με ταξά έχον ςυιω: «ϋΐτιατε ν ολαΐαν Κρήτης άγόρια καί κ ρΐτσια δτι εΐμαι νοερώς μαζ των είς τάς συγκεντρώσει των καί μετέχω τοθ ένθο1 οιασμοΰ των άλλά δτι θέλω συγχρόνως δλους καί δλ<κ δχι μονάχα μέ ενθουσιασμόν άλλά καί μέ πειθαρχίαν ά πόλυτον άξια άγόρια καί κο ρΐτσια τής 4 Αύγουστον». Τό ανωτέρω άπόσπασμα θά άνα κοινωθβ δι' ημερησίας διατα γής είς τα μέλη τής Ε. Ο. Ν υπό προσωπικήν ευθύνην των Διοικητών των τμημάτων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΟΗ Άγορά Ήρακλβίου Κατά τό δελτίον τιμων τοθ Έμ πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έιτιμε λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των διαφόρων εγχωρίων* τιροιύντων εί χον χθές ώς ακολούθως: ■τ«φίι5ϊς α' δρ. 11.— 13. β' 8.- 10.— » Υ' • 7.— 5.- Ελεμέδες α'. 6.-7 β'. Ταχτάδες α'. » β'. Ελαια 3—5ο » 5.— » 5.- 5.50 » 26 70 Σΐτος 7.- 8.- ίριθή 4.30 -5.50. ρωμη • 5.— 5.50 •ίκος ι 5.— Λέταξα • 550.- ουκουλια · ΛευκοΙ α' >
  21.30
  β'
  20.—
  ΜουργελαΙου α' ■
  17.-
  Κ β' »
  16.-
  Ιυρηνέλαια >
  17.-
  θΐνβι:
  Αρχανών μΐοτ.
  25-
  27.-
  Λαλεβυζίου
  > ^.50
  Ελαιοπυρήναι
  » 1.15-
  Πρός τούς άγρονόμου; καί άρ-
  χιφύ/ακας τοθ νομοΟ, & μΐτα
  τιοέμενΐς είς Σπάρΐην Έπίπτης
  Άγροφυλακής Ηρακλείου κ.
  Έλευθ. Παπαγιαννάχης άπηύθυ
  νέ θερμήν άποχαιρετιστήριον εγ¬
  κύκλιον, συνιστά δέ δπως καί υπό
  τόν νέον τού Έπίπτην κ. Παν.
  Μπαρμπούνην τό σώμα τής Άγρο
  φυτάκης συνεχίση μετά τοθ αύ·
  τοθ ζήλου καί τής αυτής μέχρι
  τούδε επιδειχθείοης έργατικότη
  τος την εκτέλεσιν των καθήκον
  των" αύτοθ. Ό κ. 11απαγι*ννάκης
  αναχωρεί διά την νέαν τού θέσιν
  αυριον.
  ΠΟΣ θλ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
  0ΙΔΙ0ΡΙΣΜ0ΙΕΙΣΤ0ΥΠ.ΓΕΟΡΓΙΑΣ
  Διά οΊαταγής τοθ κ. 'ΥπουργοΟ
  τής Γεωργίας πρός"δλας τάς 6π'
  αυτόν υπηρεσίας καί Όργανιομούς,
  καθίσταται γνωστόν δτι ουδείς
  διορισμάς υπαλλήλου τακτικοθ ή
  έκτάκτου, ή ήμερομισθίου, μισθο-
  δοτουμένου είς βάρος οιουδήποτε
  Ταμείου άρμοδιότητς; τοθ Υπουρ
  'είου Γεωργίας, θά προτείνεται έ-
  'ώπιον των οίχείων Συμβουλίων,
  :άν προηγουμένως ίέν τιθοθν ύπ'
  δψιν τοθ κ. 'ΥπουργοΟ αί άνάγκαι
  πού έπιβάλλουν την πρόσληψιν
  καί τα σχετιχά μέ τό πρόσωπον,
  ;ό οποίον πρόκειται νά διορισθή.
  ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΝ
  ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι αί δαπάναι τού εφετεινού
  άγγλικού προΰπολογισμού επί των πι·
  στώσεων πάσης φύσεως, ιδία δέ των πό
  λεμικών καί στρατιωτικών έν γένει θά
  άνέλθουν έν συνόλω είς 132Ο έκατομ-
  μύρια στερλινών.
  ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Α»3ΗΑΙ »6 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρεστίου ότι ό ύπουργός των Οί
  κονομικών τής Ρουμανίας πρόκειται νά
  επισκεφθή ϊήν Ρώμην την 1 Ιην ΜαιΤ-
  ου, παραμένων έκεϊ επί τριήμερον. Ή
  επίσκεψις αυτή, καθ' ά τονίζουν οί έπί-
  σημοιρουματικο^κύκλοι, θά είνε απλώς
  τυπική.
  Η ΣΕΡΒΙΑ ΒΑ ΠΡΟΣΧΟΡΗΣΗ
  ΕΣΤΟΑΝΤΙΚΙ1ΜΜΟΥΗΙ2ΤΙΚΟΝΣΥΜΦΟΝΟΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ *6 ^Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)— Κατ' ανακοίνωσιν
  τού πρακτορείου Στέφανι οί ιταλικαι
  πολιτικοί καί ^δημοσιογραφικοΐ κύκλοι
  φρονούν ότι είνε πιθανώτατον αί συνομι
  λίαι τής Βενετίας μεταξύ των κ. κ.
  Τοιάνο καί Μάρκοβιτς νά έχουν ώς συν
  έπειαν την προσχώρησιν τής Γιουγκο¬
  σλαυΐας εις τό «ντικομμουνιστικόν συμ
  φωνον.Ή είδησις πάντως δέν έπιβεβαι
  ούται εκ Βελιγραδίου.
  Εδημοσιεύθη είς την ρ
  τής κυβερνήσεως νόμος, διά
  ;οΟ οποίου χυρ&θται ή τροποποι
  θεϊαα σύμββαις μεταξύ τοθ '£λ
  ηνικοθ Δημοσίου χαί τής Έθνι
  .ής Τραπέζης τής Ελλάδος «πε
  ΐ διαχειρΐαιως τή; έν Έλλάδ,
  Μβυο*υλμανικήί περιουσίας», Ι
  ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΕιΊΑΝΟδΤΣ
  ΤΟΗ ΒΡΕ2Β£ΥΤ0ΙΙ_ΑΤΓΑ1ΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ *6 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τηλεγράφημα
  εκ Ι"ώμηςη«'ΕφημερΙς τής Ιταλίας» ά
  ναφερομένη εις την επάνοδον είςΒερολί
  νοντών εκεί πρεσβευτώνΓαλλίας καί Αγ
  γλίας, τονίζει ϋτι ή επάνοδος αυτή
  άποδεικνύει ότι έπανήλθον είς την οδόν
  τής λογικής αί δυτικαί δυνάμεις, αΐτι¬
  νες ·πρό ολίγου μόλις καιρου ίαχυρίζον
  το ότι είνε όριστική ή άναχώρησις έκ
  Βερολίνου των πρεββευτών αυτών.
  Ώς πρός την επάνοδον τού κ. Χέν-
  τεραον, άλλαιΐταλικαί έφημερίδες παρα
  τηρούνότι αυτή αποτελεί προειδοποί¬
  ησιν πρός τόν Χίτλερ καί έν σχέσει πρός
  τον εκφωνηθησόμινον προσεχώς λογΟν