97216

Αριθμός τεύχους

5151

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

28/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  βξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΟΑΡΑΣΧΕΥΗ
  28
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ γ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""**· ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5151
  ΥΒΕΥ0ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΠΟΣΪΓΚΕΝΤΡΟΣΙΣ
  III
  ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΜΑΡΧΩΝ
  Μία άπό τάς πολλάς καί
  μεγάλας μεταρρυθμίσεις πού
  εΐσήγαγεν ή σημερινή Κυ¬
  βέρνησις, υπήρξε καί ή κα
  θιέρωσις τοΰ θεσμοΰ της Ά-
  ποκεντρώσεως είς την διοίκη
  σιν. Καί απεδείχθη ή μεταρ¬
  ρύθμισις αυτή έξαιρετικώς εύ
  εργετιχή καί ώφέλιμος διά
  την χώραν. Είς τό μικρόν
  σχετικώς διάστημα πού ίσχυ
  σεν, απέδωκεν άποτελέσματα
  έξαιρετικώς εύχάριστα. Άντα
  πεκρίθη πλήρως καί πρός
  τάς προσδοχίας καί τούς πό
  θους τού λαοϋ καί πρός τούς
  σκοπούς καί τας έπιδιώξεις
  τής Κυβερνήσεως. Τώρα, ή
  κυβέρνησις θέλει νά συγκεν
  τρώαη την πείραν έκ τής έ
  φαρμογής τοΰ νέου ουατή-
  ματος.Πρός τόν σκοπόν δέ αύ
  τόν απεφάσισε νά συγκαλέση
  συνέδριον των νομαρχών ο-
  λης τής χώρας είς την πρω¬
  τεύουσαν, είς τό οποίον θά
  εκτεθούν τα πορίσματα έκ
  τής είσαγωγής τοΰ θεσμοΰ, θά
  άναλυθοΰν τα όφέλη τού, θά
  ουζητηθοΰν αί υπάρχουσαι
  τυχόν έλλείψεις καί τα κενά
  τού καί θά επιδιωχθή ή έ-
  ξεύρεσις τρέπου συμπληρώσε·
  ώς των. Άπό τής απόψεως
  έπομένως αυτής τό συγχα-
  λούμενον συνέδριον των νο·
  μαρχών θά έχη τεραστίαν
  σημασίαν καί αί εργασίαι τού
  θά προσελκύσουν τό ενδια¬
  φέρον ολοκλήρου τοΰ λαοΰ
  τής χώρας. " Αλλωστε είς τό
  συνέδριον αύτό θά άναπτυ-
  χθοϋν καί αί συντελεσθεϊσαι
  κατά νομούς πρόοδοι, θά εκ¬
  τεθούν δέ καί αί υπάρχουσαι
  άνάγκαι.
  ®ά γίνη δηλαδή μία εύρυ-
  τάτη διαφωτιστιχή συζήτη¬
  σις. Καί ή κυβέρνησις θά λά¬
  βη μίαν πλήρη ιδέαν, μίαν
  άκριβη είκόνα τής καταστά
  οεως είς την οποίαν ευρί¬
  σκεται ή χώρα καί εν εχα
  στον διαμέρισμα χωριστά
  Τουτο δέ θά έχη ιδιαιτέραν
  αξίαν διότι έν συνεχεία ή
  κυβέρνησις θά επιδιώξη την
  θεραπείαν ίλων των άναγ-
  κών καί την λύσιν ολων
  των μεγάλων προβλημάτων
  πού βασανίζουν τα διάφορα
  διαμερίσματα της χώρας.
  Όπωοδήποτε, γεγονός είνε
  ότι ό θεομός της άποχεντρώ-
  σεως απεδείχθη εύεργετικό;.
  Καί ή έφαρμογή τού θά συ¬
  νεχισθή. Χάρις είς τόν θε¬
  σμόν αυτόν, ή ελληνική έ
  παρχία έπαυσε νά είνε ύποτε
  λής της πρωτευούσης, έπαυ¬
  σε νά προσφέρη τα πάντα
  διά νά τρέφεται ό ύδροκέ
  φαλος. Ή έπαρχία έχειραφε-
  τήθη. Ήλευθερώθη. 'Απέ-
  κτησεν όντοτητα καί αύθυ-
  παρξίαν. Άνέπνευσε. Σήμε¬
  ρον ό χάτοικος τής επαρχίας
  δέν είνε πλέον ύποχρε
  ωμένος νά κροσφεύγη είς
  τάς Αθήνας, νά ύποβάλ
  λεται είς κόπους καί έξο-
  δα, νά εγκαταλείπη επί
  ημέρας την εργασίαν τού,
  νά χρησιμοποιή μεσάζοντας,
  διά νά διακανονίση μίαν
  ©I-
  ανδηκοτε υπόθεσιν τού, άχό-
  μη καί την παραμικράν.
  Την ύπόθεσΐν τού,—όλας τάς
  ύποθέσεις τού— τάς ρυθμίζει
  πλέον ό νομάρχης, ή ό Γε-
  νικός Διοικητής. Ή έπαρχία
  έπίσης δέν περιμένει πλέον
  την έγκρισιν τοΰ κέντρον
  διά νά εκτελέση έν μικρο-
  έργον, διά νά λύση εν πρό-
  βλημα κατεπειγούσης άνάγ-
  κης. Όλα αύτά τα ρυθμίζει
  μένη της.,, Τα ρυθμίζουν οί
  Γενικοί Διοικήται καί ο! νο¬
  μάρχαι πού έλαβαν έν πολ-
  λοΐς δικαιοδοσίαν ύπουργών.
  ΔΓ αύτό καί άπό τινος
  είς την ελληνικήν ύπαιθρον,
  είς όλας τάς επαρχίας, παρα-
  τηρεΐται μία «ξιοθαύμνστος
  άναδημιονργιχή προσπαθεία
  λΐ μ(α καθ* *λα
  άξιόλογος έκκολιτιστική, αυγ
  χρονιστική έργασία. Δι' αύ¬
  τό καί ή ζωή τής επαρχίας
  ήλλαξε. Δι' αύτό καί πνέει
  νέβς άνεμος είς την ύπαι¬
  θρον. Ή ζωή κινεϊται μέ
  ταχύτερον ρυθμόν, μέ έργώ-
  δη δυνατόν παλμόν. Καί ή
  πρόοδος συντελεί ται μέ αλ¬
  ματικήν, ραγδαίαν εξέλιξιν.
  'Αλλ' ό θεσμός τής άπβ-
  συγκεντρώσεως δέν έξήν-
  τλησε βεβαία όλην την ά-
  ποδοτικότητά τού. Ούτε καί
  ώλοκληρώθη είσέτι. Ό θε¬
  σμός αύτός είναι συνδεδεμέ
  νος καί μέ την αύτοδιοίχη
  σιν, πού δέν έφηρμόσθη εί
  σέτι όλοχληρωτικά. Τουτο
  δέ διότι δέν ήτο δυνατόν
  νά γίνη ^διαφορετικά. Δέν
  ήτο δηλαδή δυνατόν νά γί
  νούν ίλα μαζί. Έπρεπε νά
  προχωρήσωμεν μέ σύστημα,
  μέ προσοχήν, μέ περίσχε
  ψιν. Αυτή ή γνώμη έπρυτά
  νευσεν είς τάς σχέψεις χαί
  τάς άποφάσεις τής Κυβερνή
  σεως. Καί απεδείχθη ή όρ-
  θοτέρα. Ή βαθμιαία είσαγω
  γή καί έφαρμογή τοϋ 4συστη
  ματος τής άποκεντρώσεως ά
  πέδωκεν ίκανοποιητικάάποτε
  λέσματα.Ένώ εάν ηκολούθει
  το ή άντίθετος τακτική, ήτο
  ενδεχόμενον ν 'άποτύχη. Καί
  φυσικά μία άποτυχία είς τα
  πρώτα βήματα, θά Ισοδυνά
  μει πρός τελείαν καταστρο
  φήν, πρός οριστικήν καί άνε
  πανόρθωτον χρεωκοπίαν. Εί
  πομεν ίμως: Όλα αύτά ά
  ποτελοΰν μίαν πλουσίαν, γό
  νιμον πείραν. Καί θά έξε
  τασθοΰν είς τό συγκαλούμε
  νόν πανελλήνιον συνέδριον
  των Νομαρχών. Άπό τό συν
  έδριον δέ αύτό θά δοθούν
  αί νέαι κατευθύνσεις τής δι
  οικήσεως τοΰ Κράτους καί
  θά καθορισθή ή γραμμή πού
  θ'άκολουθηθ^ πρός όλοκλήρω
  σιν τοΰ θεσμοΰ τής άποσυγ
  κ&ντρώσεως. Διότι ό θε·
  σμός αύτός, πού απεδείχθη
  τόσον εύεργετιχός διά την
  χώραν καί τόν λαόν πρέπει
  βεβαίως όχι μόνον νά έξα
  κολουθήση έφαρμοζόμενος
  άλλά καί νά όλοχληρωθΓ,.
  Καί θά γίνη τουτο ασφαλώς,
  άφοϋ αυτή είναι ή άπόφα
  σις της σημερινής χυβερνή
  σεως.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
  ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ
  Ζωηρεύει ή άπογευματινή κί¬
  νησις. Καί είνε τό γεγονός χαρα-
  κτηριστιχόν διά τό άνοιγμα τής
  έποχής, τής σαιζόν ή σήζον
  κατά τ&ΰς χοαμιχούς. "Εχει τό
  άνοιγμα αύτό ίδιαίτερες μορφές
  καί γραφιχότητες. Μαζύ μέ τοϋς
  κοσμικογράφους τάς προσίχουν
  καί οί κοινοΐ παρατηρήται)
  Τελειώνιι ενωρίς ή ίργασία.
  Ή άχριβέστερα βραδυαζει άργά.
  Επιτρέπεται λοιπδν έν τω μετα
  ξθ ή έντασις τής κινήσεως. Ο£
  χοινωνιχοί άνθρωποι οημειώνουν
  πυχνότητα καί ποικιλίαν. Πρό
  πάντων δέ δ ώραιόκοσμος. Δι'
  αυτόν τδν τελευταίον, τό χα/ο·
  καιρινόν άπόγευμα είνε ή καλύ
  τερη ώρα έξόδου. 'Υπάρχει και
  ρδς χαί χέφι. "Αν πιστεύσωμεν
  τδν Ζεραντύ, δ καιρδς είνε καί
  βιά τδ χέφι καί δια τδν ίρωτα...
  άφορμή.Ό αίώνιος τύπος τοΟ«6ου
  λεβαρδιέρου» τδτε άναχαλύπτεται
  ουνήθως χαί τδτε μόνον μπορεί"
  νά., αγαπήση...
  ■"Εφέτος θέλουν νά ποθν θά έ-
  πιχρατήση ή μόδα των άποκα
  λύψεων. Καί τοθτο λόγφ τής ίγ-
  χαινιασθείσης «άνόδου» των φού-
  στανιών. Οί δουλεβαρδιίροι τα
  ξεύρουν αύτά δεδομίνου δτι εί¬
  ναι οί άγριώ-εροι των όφθαλμι-
  στιον. Άγαποθν άλλως τι χαί
  την «ίσθητ.χήν.
  —Αύτδ τό ρόδο στδ σΐήθο; εί¬
  νε άπό τα ωραιοτέρα... άσορτί.
  'Η παρατήρησις, γίνεται άπό
  πδστο γνωστοθ χέντρου. "Αν ε-
  λειπεν ώστόαο τδ άπριλιάτικο ρό
  δο θά ευρίσκετο κάτι ίλλο διά νά
  άπασχολήση τδν χοσμιχδν κύκλον.
  Ηά ευρίσκετο μία κνήμη— ή ε¬
  πικαιρότης τής στιγμάς—διά νά
  κριθή ώς θαυμασία ή απλώς ώς
  κανονική. θί έδημιουργοθντο
  αυγχρίσεις μέ καμμίαν άλλην
  γειτονιχήν ή μέ δλκς τίς άλ·
  λες πού αΰλακώνουν την ίσφαλ-
  τον. Θά έχρίνετο αναλόγως χαί
  τδ χρωματιστδ γοβάκι ή τδ
  πίδιλον πολυτελείας.
  Ή άλήθεια είνε δτι την πρώ¬
  την νόταν δροσιάς μάς δίδει τδ
  θήλυ. "Οπως τδ πρωΐ, την με¬
  γάλην ώραν τής έξόδου πρδς
  την εργασίαν, Ιτσι χαί τδ ά¬
  πόγευμα. Τότε ή έργασία γίνεται
  μιά χαρουμενη... έπιστήμη Τίθε
  ται είς τδ περιθώριον ή σοβαρο
  φάνεια χαί τδ πολυάσχολον. Καί
  κυριαρχεϊ ή χαρά. Τδ άπογευ-
  ματάκι αποτελεί ξεκεύρασμα. Οί
  πεταλουδίτσες ξέρουν νά κάμνουν
  χαί τόν μάλλον ίκεφον, πηγήν
  στωμυλίας. Καί χωρίς έκεΐνο διά
  τό οποίον θά ήτο δυνατόν νά δια
  μαρτυρηθη' έ πρώτας ήθιχολόγος.
  'Υπάρχει κάποια πνευματικόιης
  στήν άπογευματινή αυτή παρέλα-
  αι.
  Ανεξαρτήτως «ρδς τα ένσταν
  τανέ τής έποχής ή άκριβίστερα
  σχετικώς μέ 8λα τα ίνσταντανέ
  I-
  ξω άπό τίς λεπτομέρειές των χαί
  μέ ίνα γενιχδ συμπέρασμα επί
  τάπητος—ιδού τί είνε τό αξιοση¬
  μείωτον: "Οτι χωρΐς ύπαιθρον
  πλέον δέν νοείται χαρά Άπδ
  τό πεζοδρόμιον ,άρχίζει νά επι
  βάλλεται τό άξίωμα αύτό. Δέ
  δομίνου δέ βτι δέν παραθερίζουν
  βλοι τό χαλοκαΐρι καί ή χαρά
  είς την πόλιν είνε ουζητήσι
  μος. Καί δι' αυτήν πρέπει νά
  δπάίξουν τα μέσα Τά'μίσχ αύ
  τα βμως δέν είδιχεύονται είς μί¬
  αν πνευματώδη συζήτησιν υπό
  τίς πιπεριές ή Ινα χυματιστόν,
  φλογατο πέρασμα. Άφοροθν ,καί
  τίς έμπνεύσεΐς των έπιχειρηματι
  ών. Τί θά μάς δώσουν εφέτος διά
  νά χαταστήσουν ολιγώτερον πε
  ριωρισμ^νον τδ άπόγιυμά μας;
  Ιδού κάτι διά τό οποίον ερωτούν
  άπδ τώρα οί φίλοι τής προόδου
  Καί μαζύ τους οί νοσταλγοί μιάς
  νέας, ώργανωμίνης τοπιχής
  Λ£ΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή άνήσυχος Εύρώπη
  ΜΕΤΙ ΤΗΝ
  ΤΗΣ
  ΕΗ ΑΓΓΛΙΑ
  ΘΗΤΕΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐα).—Αί σημεριναί έκ-
  δόσεις των εφημερίδων είνε έξ
  ολοκλήρου σχεδόν άφιερωμέ-
  ναι είς την απόφασιν τί)ς άγ-
  γλικής κυβερνήσεως περί εισ
  αγωγΓΚ τής ύποχρεωτικής
  στρατιωτικάς θητεΐας έν Αγ¬
  γλία. Τό γεγονός αύτό κρΐνε-
  ται γενικώς ώς τό σοβσρώτε
  ρον μεταπολεμικόν γεγονός
  καί ώς ένσς Ιστορικός σταθ-
  μός κεφαλαιώδουι; σημασΐας
  είς την Ιστορίαν τοθ άγγλικοθ
  έθνους. Ιδιαιτέρως σχολιόζε
  ται ή ταχύτης μ έ την οποίαν
  έλαβε την σχετικήν απόφασιν
  ή κυβέρνησις τοθ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν καί έσπευσε νά καταθέ
  ση τό νομοσχέδιον ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοιήτων
  πρός ψήφισιν. Εΐνε δέ γενική
  ή πεποίθησις ότι παρά τάς
  άντιρρήσεις των Έργατικών
  καί Φιλελεύθερον, τό νομοσχέ
  διον θά ψηφισθή κατά την ση
  μερινήν συνεδρίασιν τής Βου
  λής μέ μεγάλην πλειοψηφίαν.
  "Αλλωστε ή ίδέα τής καθιερώ
  σεως τής υποχρεωτικός στρα
  τιωτικής θητεΐας Ιχει ώριμά-
  σει τελείως καί είς την συνεΐ
  δησιν τοθ άγγλικοθ λαοθ καί
  ή απόφασις τής είσαγωγής τοθ
  θεσμοθ εγένετο δεκτή μέ άνα
  κούφισιν καί Ικανοποίησιν καί
  δχι μέ δυσφορίαν.
  ΑΙ περισσότεραι παρισιναί
  έφημερίδες, παρατηροόν σή
  μερον, δτι ή έσπευσμένη κα
  τάθεσις τοθ νομοσχεδίου περί
  υποχρεωτικός θητεΐας είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων, ά
  ποδεικνύει δτι ή κρίσις οχι μό
  νόν δέν απεχώρησεν άλλ' δτι
  αντιθέτως ένετάθη παρά την
  φαινομενικήν υφεσιν των τε
  λευταΐων ημερών, ΦαΙνεται,
  γράφουν, ότι ό κ. Τσάμπερ
  λαιν εΐχε λόγους νά φοβή
  ται νέον πραξικόπημα έκ μέ
  ρους των έπιθετικών κρα
  των. Καΐ έσπευσε νά είσαγά
  γη την στρατιωτικήν θητείαν
  είς την χώραν τού διά νά
  κάμη άφ' ενός μίαν σαφη", έμ
  πρακτον προειδοποίησιν πρός
  την Ρώμην καί τό Βερολίνον
  καί διά νά θέση έ"να φραγμόν
  είς τόν πολεμικόν χεΐμαρρον
  πού άπειλεΐ νά κατακλΰση
  τόν κόσμον. Θά έχη δμως τα
  άναμενόμενα άποτελέσματα ή
  ενεργεια αυτή τοθ πρωθυπουρ
  γοθ τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας; 'Επ' αύτοθ ουδείς άποτολ
  μ(^ μίαν θετικήν, άπερίφρα
  στον, κατηγορηματικήν άπαν
  τησιν.
  Ή είσαγωγή τής ύποχρεω
  τικής θητεΐας έν Αγγλία άπο
  τέλει κατά γενικήν όμολογί
  αν κοσμοΤστορικόν γεγονός.
  Κατά τούς Ίταλούς δέ, (σο
  δυνάμει πρός εσωτερικήν έπα
  νάστασιν έν Μεγ. ΒρεττανΙα
  Ή μεγαλυτέρα ναυτική Δύ
  ναμις τοΰ κόσμου, γίνεται τώ
  ρα καί μεγάλη στρατιωτική
  δύναμις. 'ΥπολογΙζεται ήτι έν
  καιρώ πολέμου θά δύναται
  νά πσρατάξη τρίσ έως τέσσα
  ρα έκατομμυρια στρατοθ τε
  λεΐως βεβαίως έξωπλισμένου
  καί απαραμίλλου είς ψυχικόν
  θάρρος, νοηαοσύνην καί μα
  χητικότητα. "Ετσι είς τό εξής
  6 συνασπισμός είς τόν όποΐ
  όν θ' άνήκ[) ή Αγγλία θά Ι
  χη τάς μεγαλυτέρας βεβαιό
  ιητας επικρατήσεως δχι μό
  νόν κατά θάλασσαν άλλά
  καί κατά ξηράν. Άλλ' αύτό
  ακριβώς έπαυξάνει ιήν στιγ
  μην αυτήν τούς κινδύνους
  εκρήξεως τοθ πολέμου. Διότι
  εάν τα κράτη τοθ άξονος
  είναι άποφασισμένα νά φθά
  σουν μέχρι πολέμου, τότε δέν
  θά περιμένουν βεβαίως νά έκ
  γυμναοθοθν οί Άγγλοι. Θά
  θέσουν είς εφαρμογήν τό τα
  χύτερον τάς άποφάσεις των,
  έψόσον ή πάροδος τοθ χρό
  νού είς τό εξής θά είναι κατ'
  ανάγκην είς βάρος των. Ό
  πωσδήποτε γεγονός είναι δ
  τι ή καθιέρωσις τής υπο
  χρεωτικής θητείας έν Αγγλία
  άνατρέπει την υφισταμένην
  είς τόν κόσμον κατάστασιν.
  ΕΤχε δέ τεραστίαν άπήχη
  σιν είς δλας τα ι, χώρας, είς
  6λα τα Ιθνη τής γής. Είς την
  Γαλλίαν, τάς Ηνωμένας Πό
  λιτείας, την Πολωνίαν, την
  Ρουμανίαν καί την Σοβιετικήν
  Ρωσσίαν ή απόφασις τής κυ
  βερνήσεως Τσάμπερλαιν εχαι
  ρετίσθη μέ ενθουσιασμόν καί
  έσχολιάσθη άπό τόν τύπον,
  τούς έπισήμους πολιτικούς καί
  δ'.πλωματικούς κΰκλους καί
  την κοινήν γνώμην μέ αϊσθη
  μα ανακουφίσεως, μέ χαράν
  καί Ικανοποίησιν. Καί είς τό
  Βερολίνον έπίσης καί την Ρώ
  μην έπροξένησε βαθείαν αί
  σθησιν. Οί έν Βερολίνω πά
  ρατηροϋν δτι ό κ. Τσάμπερ
  λαιν άποπειραται νά έκφοβί
  ση την Γερμανίαν. Προσθέ
  τουν δμως δτι αί σκέψεις καί
  αί άποφάσεις τοθ Φύρερ δέν
  θά έπηρεασθοθν τό παρώπαν
  καί ό αΰριανός λόγος τού δέν
  θά εξαρτηθή διόλου άπό τάς
  άποφάσεις καί τάς ενεργείας
  τοΟ Λονδίνου.
  Έν τώ μεταξύ, πρέπει νά
  σημειωθή, ή προσοχή τοθ κό
  σμου στρέφεται πρός τό Βερο
  λΐνον. Κσί δλοι άναμένουν
  μέ εβλογον αγωνίαν τόν πολυ
  θρύλητον λόγον τοθ Γερμανοθ
  Καγκελλαρίου είς τό Ράϊχ
  σταγ. Τουτο δέ δχι μόνον διό
  τι θ' αποτελέση ό λόγος αύ
  Η ΓΕΩΡΠΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Είναι γνωσταί αί υπηρεσίαι
  τής Γεωργικής Σχολής Μεσ¬
  σαράς καί ή συμβολή της είς
  την ανάπτυξιν καί την αναδη¬
  μιουργίαν τής γεωργίας είς
  τόν τόπον μας. Όσοι δέ έπι-
  σκέπτονται τό θαυμάσιον αύ¬
  τό γεωργικόν ϊδρυμα, μένουν
  εκπληκτοι έμπρός είς τό θαθ-
  μα πού έχει συντελεσθή έκεΐ
  κάτω. Ή Γεωργική Σχολή α¬
  ποτελεί τό πρότυπον άπό δ-
  που έμπνέονται οί γεωργοί
  τής Μεσσαράς καί τοθ νομοθ
  ολοκλήρου διά τάς καλλιερ-
  γείας των. Αποτελεί τό φυ·
  τώριον μορφωμένων, φωτισμέ
  νων γεωργών. Άπό την Σχο¬
  λήν αυτήν έχουν έξέλθει δλοι
  οί έλαιοκλαδευταί καί οί γεωρ
  γοτεχνϊται πού άποτελοθν
  την πρωτοπορείαν τής στρα-
  τιας πού έργάζεται πρός άνα
  δημιουργίαν τής κρητικής ύ-
  παΐθρου Άπά Ικεΐ Ιχουν έξα
  χθή δεκάδες χιλιάδες δενδρύλ
  λισ, καλλωπιστικά καί καρπο
  φόρα, πού εχουν καλλιεργηθή
  καί καλύπτουν τεραστίας έκ-
  τάσεις. Είναι δέ εύτύχημα δτι
  ή Κυβέρνησις αντελήφθη την
  σημασίαν καί την αξίαν τής
  σχολής αυτής καί απεφάσισε
  νά τής παράσχη την ενίσχυσιν
  καί την προστασίαν τοθ Κρά
  τους.
  Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι ή
  κυβέρνησις θά ρυθμίση κα1 το
  σπουδαιότατον ζήτημα τής κυ
  ριότητος των κτημάτων τής
  Σχολής. Ώς είνε γνωστόν, τα
  κτήματα αύτά, ήσαν μοναστη
  ριακά. Καί εδόθη ή νομή των
  είς την Σχολήν, δχι δμως καί
  ή κυριότης των. Άργότερα
  τα τρία πέμπτα των κτημά
  των περιήλθον είς την κυριότη
  τα των έφεδρικών ταμείον δω
  ρηθέντα υπό των Διοικητικόν
  Συμβουλίων των είς την Σχο
  λήν. Μένουν δμως τα δύο
  πέμπτα υπό την κυριότητα
  τοθ ΜοναστηριακοΟ Όργανι
  σμοθ. Καί αύτό δυσχεραίνει
  την πρόοδον καί ανάπτυξιν
  της Σχολής. Διότι ή Σχολή, μή
  έχουσα την κυριότητα των
  κτημάτων, δέν είμπορεΐ νά έ¬
  χη καί την απόλυτον διαχείρι
  σίν των. Δέν είμπορεΐ δέ ού τε
  δάνειον νά συνάψη διά την
  δημιουργίαν έλαιουργείου καί
  άλλων έγκαταστάσεων, πού
  έχει ανάγκην. Πιστεύομεν λοι
  πόν δτι θά ευρεθή τρόπος
  διακανονισμοθ τοθ ζητήματος
  αύτοθ έστω καί δι* εκδόσεως
  νόμου απαλλοτριώσεως. Ή κυ
  βέρνησις πού τόσον ένδιαφέ
  ρον δεικνύει διά την γεωργίαν
  θά λάβη ασφαλώς καί έν προ
  κειμένω μέριμναν.
  Τό Ψυχρό.
  ΕΤνε ευχάριστον δτι τό ύ-
  φυπουργεϊον Τύπου καί Τού
  ρισμοθ απεφάσισε νά ενισχύση
  διά δανείου τούς επιχειρημα¬
  τίας πού θά ήθελαν ν' άνεγεί
  ρουν τουριστικά ξενοδοχεΐα
  καί κέντρα γενικώς είς^τό^Ψυ
  χρό τοθ Λασηθίου. Τό μέρος
  αύτό είνε άπό τα γραφικώτε
  ρα, τα υγιεινοτερα καί τα θεα
  ματικώτερα τής χώρας. "Εχει
  δέ προσέτι μέγα άρχαιολογι
  κόν ενδιαφέρον λόγω τοθ πά
  ρακειμένου «άντρου τοθ Διός»
  μέ τούςύπερόχουςσταλακτίτας
  καί τα άρχαϊα λείψανα. Είμ
  πορεΐ λοιπόν, καί πρέπει, νά
  εξελιχθή είς £να πρώτης τά¬
  ξεως τουριστικόν καί παραθερι
  στικόν κέντρον. Ή&η αλλωστε
  έργάζεται ή Κοινότης μέ πρω¬
  τοβουλίαν τοθ κ. Κασάπη, διά
  την ανέγερσιν τοθ ξενώνος
  καί την οργάνωσιν τοθ τουρι
  σμοθ. Θά ενισχυθή λοιπόν ή
  προσπαθεία.
  ***
  Βυζαντινά.
  Ή απόφασις άναστηλώσε-
  ως τοθ περικαλλοθς ναοθ τοθ
  Άγίου Δημητρίου τής Θεσσα
  λονΐκης, τιμςχ την κυβέρνησιν
  ηκούσθη δέ μέ χαράν άπό
  δλους. Θά ήτο δμως καλόν
  νά γενικευθοθν αί άναστηλω
  τικαί εργασίαι δι' δλα τα βυ
  ζαντινά μνημεΐα είς δλην την
  τος απάντησιν είς τό τελευ
  ταΐον διάγγελμα τοθ Προέ
  δρου Ροθσβελτ, άλλά καί δι
  ότι θά κσταδείξη εάν ύπάρ
  χούν είσέτι περιθώρια είρηνι
  κων συνεννοήσεων ή' εάν δέν
  άπομένη άλλη λύσις ειμή ό
  πόλεμος. Πιστεύ&ται έν τού
  τοις ενταύθα, παρά τούς ίσχυ
  ρισμούς τοθ Βερολίνου δτι ή
  Γερμανία δέν έπηρεάζεται ά¬
  πό τάς ενεργείας της Άγγλί
  άς, δτι ό αύριανός λόγος τοθ
  Φύρερ θά είνε μετριοπαθής
  καί δτι δέν θά άποκλείση την
  οδόν τής συνεννοήσεως. Άλ
  λά δέν μάς χωρΐζει πλέον με
  γάλο διάστημα μέχρι τής στιγ
  ς πού θ' ακουσθή ό λόγος
  τοθ ΓερμανοΟ ΚαγκελλαρΙου
  Καί δέν έχομεν παρά ν' άνα
  μείνωμεν. Μετά τόν λόγον αύ
  τόν θά εΐνε ΐσως γνωστόν πού
  όδηγούμβθα: πρός την είρήνην
  ή πρός την κόλασιν τοθ πό
  λέμου.
  χώραν. Έδώ είς την Κρήτην
  θά έπρεπε ν' άνασττ&ωθή ό
  μεγαλοπρεπής ναός τοθ Άγί
  ου Τίτου Γόρτυνος, πού υπήρ¬
  ξεν ή πρώτη Μητρόπολις της
  Κρήτης. Όπως έπίσης θά 6·
  πρεπε νά ληφθή φροντίς διά
  την συντήρησιν των τοιχογρα
  φιών καί των άλλων βυζαντι
  νων είκόνων πού άφθονοθν
  είς τα μοναστήριά μας. Άλλ'
  έφόσον. έγινεν ή άρχή, θά συ¬
  νεχισθή. Ή σημερινή κυβέρνη
  σις θά λάβη γενικήν μέρι- < μναν. Τό βαμβάκι. 'Επ' εϋκαιρία της ύπομνή· σεως τοθ ύπουργείου της Γε¬ ωργίας ώς πρός την προθε¬ σμίαν έκκοκίσεως τοθ βαμβα κιοθ, θά είχαμεν νά κάμωμεν μίαν παρατήρησιν. 'Εδώ είς την Κρήτην, καί ιδίως είς την Μεσσαράν, έκαλλιεργεΐτο άλ λοτε το βαμβάκι δπως καί τό σισάμι είς ΐύρεΐαν έκτασιν. Τελευταίως δμως ή καλλιέρ- γεια των είδων αυτών περιω¬ ρίσθη σημαντικά. Έν τούτοις είνε προσοδοφόροι κσλλιέρ· γειαι. Καί θά ίπρεπε δχι μό¬ νον νά συνεχισθοθν άλλά καί νά συστηματοποιηθοθν καί νά γενικευθοθν. Αίΐ Γεωργικαί "Υ¬ πηρεσίαι πιστεύομεν δτι θά μελετήσουν τό ζήτημα καί δτι θά λάβουν τάς ένδεικνυομέ- νας έν προκειμένω άποφάσεις. Ιδίως τοθ σισσαμιοθ ή καλλι- έργεια θά πρέπει νά ενισχυθή. *** Αί φυτονόσοι. "Ηρχισεν άπό ημερών τό ψέκασμα των αμπέλων πρός καταπολέμησιν τοθ περονοσπό ρου της εόδεμίδος καί τώ,» άλλων νόσων. Έν τώ μεταξύ συνεχίζονται αί προετοιμασίαι διά τόν άγώνα καταπολεμή¬ σεως καί τοθ δα κου των ε¬ λαιών. Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι ό αγών θά τελεσφορήση καί δτι εφέτος δέν θά υποστή ή παραγωγή ζημίας καί κα¬ ταστροφάς έκ των διαφόρων νόσων. Προβλέπεται άλλωστε δτι ή καρποφορία τόσον των άμηέλων δσον καί των έλαι¬ ων, θά είνε πλουσιωτάτη καί ή έσοδεία πλέον 1 ίκανο- ποιητική. Έπιβάλλεται λοιπόν κάθε θυσία καί κάθε προσπά θεια διά την διάσωσιν της πά ραγωγί)ς. ϊ

  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «ΟΙ Ούσσαροι τής Φρου
  ρδς». Όπερέττα θαΰμα.
  Την Δευτέραν τό άριστούργη
  ματής γαλλικής κινηματογραφίας
  «Τό Μυστικό τής Έρήμου».
  ΜΙΝΩΑ - Σήιιερον «Ή Πόρτα
  των Όνεΐρων». Την Δευτέραν «Μέ
  μεσις». Κυριακή ώρα 2 μ. μ. έτιει
  σοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Ηρονραμμ» 28ος Απριλίου.
  Ώρα 12 25 Σήμοτ—'Εθνικός υ
  μνος—' Υμνος Νεολαίας—"Υμνος
  4ης Αϋγουστου.
  12 30 Ή ώρει τβΰ έργάτου
  1) Ή σημασία τής εργασίας
  είς τάς επιχειρήσας. 2) Κρητική
  μουσιχή (Δ'σκοι).
  12. Ποικίλη μουβιχη" (δίβχοι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είίήσεις
  "Ωρα 'Αστεροσχοπείοιι Άοη
  νων.
  13,45 Μουσική χοροϋ (δίσκοι)
  11 Έλβτφρα μουσικη,
  ("Υπό τής Όρχήστρας Α. Άθα
  νασιάδη).
  11.45 Εϊίησεις. - Μϊτεωρβλογι
  χον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγβράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ώρα τής έλληνίδος
  «Έ μητέρα καί τα καθήκοντά
  της»: "Υπό τής κ. Α. Φωτοπού
  λθυ.
  19 35 χορωδία 'άγγλθΕλληνικοϋ
  ουνδέσμου.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Δού
  νια).
  20.05 ΌμιλΙ* διά την Ε.Ο.Ν.
  00ίΡάλ δΰ
  ί ργ
  (Υπό τής Κάς Άλίχης Ζωγρά
  φού).
  20.50 Είίήσεις—μετεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21 05 ϊχΐτς.
  21 35 Ρεσιτάλ πιάνου.
  (Υπό τής Κάς ΛΕλας Λαλαού
  νη Καραντινού).
  22 15 Νυκτεριναΐ εΐδήσεις.
  22.25 Μικρά ©ρχήοτρα
  (υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Στ.
  Βαλτεΐστώτη).
  Τραγοϋδι.
  (υπό τοθ κ. Γ. Μουλά),
  23.15 Μουσικη χοροϋ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είύησεις.
  ΠίΙΙΛΑΙίΛΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή Όπερέττα—θαΰμα:
  ΟΙ
  ΤΗΣ
  ΦΡΟΥΡΑΙ
  Μέ τους
  ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΪ&ΕΡ
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  Σύμπραξις τής περιφή¬
  μου τσινγάνικης όρχή¬
  στρας ΧΟΡΒΑΤ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μιά έξαιρετική δημιουργία
  τής Γαλλικής κινηματογρα
  φίας:
  ΤΟ
  ΤΗΣ
  Μέ τβϋς
  Σάρλ Βανέλ, Μάρτα
  Λαμπάρ,ΖανΠιέρ Ώμόν.
  Τβ «Μυστικόν τής Έρημον»
  ι Τ ναιτό δράμα ύυο άνόρών
  με μεγαλη ;καρύι«, δύβ άγα
  πημένων φίλων που τβυς χω-
  ρΐζει ξαφνικά ή πι© άπροβπτη
  ερωτικη αντιζηλίαν
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΜΑΧΗ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
  ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ ΒΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όοβ( Χάνδαχβί.
  Ηράκλειον
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ .ΠΜΠΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείων
  53ον
  Λικνιζόμενον άπό τούς είρη
  νικούς τούτους ήχους, τό μισο
  κοιμισμένο πνεθμά τού μέ δυ
  σκολΐα θά μποροθσε νά ένθυ
  μηθή δτι μόλις την περασμέ
  νην νύκτα εΐχε προτεΐνει τό
  περίστροφον τού κατά τοθ
  στήθους τοθ Ρασποθτιν καί
  έπυροβόλησε κατ' αύτοθ έξ ά
  ποστάσεως δχι μεγαλειτέρας
  των δύο μέτρον καί δτι οί
  δύο πυροβολισμοί δέν έφερον
  κανέν άποτέλεσμα. Τόν ξανα
  πήρε πάλιν ό Οπνος καί εΐδε
  στό ονειοόν τού την άγαπημέ
  νην τού Νατάσαν δταν 1ή θύ
  ρα τοθ δωματίου ήνοιξε καί
  είσήλθεν ό ύοηρέτης τού. Ό
  Παθλος επαιξε τα βλέφαρά
  τού γιά νά τινάξη έξ αυτών
  τόν ύπνον πού τα εβάρυνε
  καί έστράφη γιά νά κυττάξη
  τόν στρατιώτην κσθώς τόν η¬
  ρώτησε:
  —Τί διάβολο θέλεις, βρέ
  Βάνια, καί μέ άνησυχεΐς αύ
  την την ώρα, Δέν ξέρεις πώς
  δέν σηκώνομαι τέτοια ώρα,
  άλλά μένω μισή ώρα παρα
  πάνω στό κρεββάτι,
  —Τό ξέρω, άπεκρΐθη ό Βάνι
  άς χαιρετών στρατιωτικώς.
  —Τότε λοιπόν,
  —Έξοχώτατε εχω έ"να γράμ
  μα γιά σδς.
  —Θά μοϋ τδδινες Επειτα.
  —ΜοΟ τό Ιδωσεν ό γκρούμ
  τής δίδος Νατάσας Ντανΐλωφ
  καϊ μέ ώρκισε στόν Άγιον Ί
  ωάννην νά σδς τό φέρω άμέ
  σως. Ή δεσποινίς τοϋ έδωσεν
  αύστηρότατες συστάσεις. Πρέ
  πει νά φροντίσης όπωσδήποτε
  τοθ εΤπε, νά λάβη άμέσως ό
  πρίγκηψ τό γράμμά μου.
  —Ή δίς Νατάσα εΐπες;
  —Μάλιστα κ. Διοικητά.
  —"Α! τότε διαφέρει τό
  πρδγμα είπεν ό πρίγκηψ ΠαΟ
  λος είς τόνον εϋθυμον.
  Ή Νατάσα! Ευχαρίστως θά
  έθυσΐαζε την ανάπαυσιν τής
  μισής ώρας πού άπελάμβανε.
  Κατέβηκε άπό τό κρεββάτι
  χασμώμενος καί έστάθη μέ(
  τίς πιζάμες τού επί τοθ χαλι
  ου πρό τοϋ κρεββατιοΰ. Ό Βά,
  νισς έσχισε τό φάκελλο κσΐ,
  τοθ ενεχείρισε τό γράμμσ. Ό
  πρίγκηψ Παθλος έξεδΐπλωσε
  τό γράμμα χαμογελών μέ
  εύχαρΐστησι καθώς ησθάνθη
  τό έλαφρόν άρωμα πού έφε
  ρε πάντοτε πάνω της ή μνη
  στή τού καί πού εΐχε συνηθίσει Ι
  νά συνδέη μέ την Νστάσαν
  καί τα πράγματα τής Νατά'
  σας. Έπειτα ήρχισε νά δια
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Πλεκτά καί κεντήματα
  πού είναι πολύ τής μόδας στό Πσρίσι.
  ΜΕα άπό τίς γαρνιτοθρες ποί»
  εύν&εΐ εφέτος έξαιρετιχα ή μίδα
  είνε ιό κεντημένο μονόγραμμα
  Τό μονόγραμμα αυτό γαρνίρει τα
  πρωΐνά φορίματα, τίς μπλοΰζες,
  τα κοστούμια απόρ. Έπίαης την
  ταάντα, τα γάντια. καθώς καί την
  κορδίλλα τοθ καπέλλου.
  Μπορεΐτε νά κεντήαετε μόνες
  σας τό μονόγραμμα τής έκλογής
  σας, μέ βελονιά άνεβαατή ή μέ
  πολύ μικρή σταυροβελονιά. Τό μο
  νόγραμμα γίνεται μέ κλωστή
  ζωηροΰ χρώματο;, επάνω σέ ά
  νοικτό ή βαθΰχρωμο Οφααμα.
  Οί πλεκτές μπλοΰζες συνοδεύ
  ουν αυχνότατα τό ταγιέρ τής έ
  ποχής. Είνε άπό,,έλαφρό χριχό,
  πλεγμίνο μέ βελόνες, μέ λεπτό
  τατο μαλλί. Ιδιαιτέρως προτιμά
  ται τό πλέξιμο πού άπομιμεΐ
  ται πιστά την δαντέλλα. Ή μπλού
  ζα άπαιτεΐ μαχρυά διαφανή μανί
  κια, φουσχωτά είς τούς ώμους.Τά
  χρώματα,τ,ής μόδας είνε άνοιχτά
  ή ζωηρά, δταν θά φορεθοΰν μέ
  σκούρα φούστα. θά ζΐη σκοΰ
  ρα μέ φούστα άνοιχτοθ χρώμα
  τος. Πάνχοτε αύμφωνα μέ τίς
  αξιώσεις τής σημερινήν μίδας,
  ή όποία εύ οεΐ ιδιαιτέρως τίς
  άντιθέσεις των χρωμάτων. Έ
  κλωστή τής μπλούζας είνε έκ
  τάκτιος λεπτή, είτε μάλλινη εί
  νέ, είτε βαμβαχερή.
  Ή τελευταία λέξις τής μίδας
  είνε, γιά τό πρωΐ, Ινα ταγιέρ
  άπό λευκό τριχό. Κοντή ζακέτ
  τα γαρνιρισμένη μέ πλεχτά ρεβέρ
  σέ χρώμα μαρόν χαί σχουφάχι
  πλεχτό άσορτί μέ τα ρεβέρ.
  Μέ τό πρωινό μονάχρωμο φό·
  ρεμα θά φσρέσετε Ινα μικρό
  μπολερό "άπό γραμμωΐά πλεκτό
  μαλλί μέ πολύ κοντά μανίκια.
  Τό μπολερό γαρνίρεται μέ δύο
  στενά ρεβέρ.
  Γιά τάς πρωϊνάς σας έξόδους
  ή μόδα προορίζει Ινα μποννέ
  σέ φόρμα χασκέτου άπό χρωμχ
  τι στ.ά πιχέ έμπριμέ ή χεντημένο
  μέ μεγάλα πουά. Τό μπονέ αΰ
  τό είνε έχτάκτως πρακτικό, διότι
  σάς προστατεύει τό πρόσωπο ά¬
  πό τίς θερμές άχτϊνες τοθ ήλί
  ου, χωρίς νά τό παίρνη δ άνε
  μος.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πσρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνδρομηταί τού ΠεριοδικοΟ
  «ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» δπως εΰαρεστηθωσι καί έμβάσω
  σι την έκ δρ. 160 ετησίαν συνδρομήν των έπ' ονόματι τοΟ
  Προέδρου τής Τοπικάς Έτΐιτροτιής καί Διευθυντού τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης κ. Σωτηρίςυ ΠαπαπολυχρονΙου είς Ηρά¬
  κλειον.
  "Ομοίως παρακαλοθνται οί κ. κ. Πρόεδροι των Κοινοτή-
  των πσρ' ών καθυστερεΐται εισέτι ή εκδοσις των οίκεΐων
  ένταλμάτων Βπως σπεύσωσι καί έκδόσωσι ταθτα ώς καί
  οί κ, κ. Πρόεδροι των Γεωργικών Συνεταιρισμών των καθυ-
  στερούντων ίΐοέτι τάς συνδρομάς των, δπως Ιμβάοωσι ταύ¬
  τας.
  Άγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος
  'Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ' Υπηρεαία Γραμματείαν Τύπου
  Περιοδικοΰ «Άγροτικόν Μελλον».
  Καί έδιάβασε τα εξής:
  (συνεχ(ζεται)
  ΝΙΚΗ ΑΥΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη-
  θηνών δπου έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου Φήμης κομμωτήριον«ΒΙ·
  ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» Ίδρυ·
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Πβρμανάντ,
  Όντουλασιέν,
  Μιζαμπλί,
  Φρι{ιύν, λ
  Μανικιοΰρ.
  Βαψαί κεφαλής είς
  πολλούς χρωμαιισμούς.
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα-
  σθέντος 'Υττερωκεανείου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27 ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαΐου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  'Εξαιρετική εύκαιρία διά τούς επισκέπτας ΕΚ¬
  ΘΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  καί πασάν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήαατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  'Υπόμνησις γενησομένης δή
  μοπρασίας πωλήσεως άγρο-
  τιχών κτημάτων.
  Καθίσταται γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους ^δτι, ή
  διά πλειοδοτικής δημοπρασΐας
  πώλησις των είς θέσεις «Μί-
  κρή Κουτσοθρα» καί «Μεγά-
  λη Κουτσοθρα» άγροτικών
  κτημάτων, θά γίνη ώς αρχι¬
  κώς διεκηρύχθη την 30ήν Α¬
  πριλίου ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11—12 π.μ. είς τα Γρα-
  φεΐα ημών.
  Έν Ήρακλείφ τη 27 Απρι¬
  λίου 1939.
  Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύμα-
  τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα-
  λοκαιρνοθ». ___
  ΕΙΣ ΤΟ παρά την Αγίαν Τριά
  5α έργαστήρισν βαπτιστικων καί
  ίΐδων γάμων τής κ.Έλένης Δ. Πό
  ταμιανάκη, οί ένοιαφερόμενοι θά
  εϋρουν τα εΐδη ταυτα είς τιμάς
  συγκαταβατικάς καί ηοιότητα άρί
  ψ
  Ή εύνοουμένη
  «"των γυναικών
  πουδρα ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ λΡΟΜΑΤΑ λΙΗΑΚ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΗΙ.
  καί είς 14 ώραίους κα,ί ζων-
  τανοϋς χρωματισμούς έν·
  σωματοϋται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά άλλη, καί τοθ
  δΐνει δψι βελουδένια
  καί
  "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡ0Ι1Α,,
  Κεμάλ Άτατοόρκ
  'ΑντΐΓϊρέο«π·ς Ι. Ν. ΕΟΡΠΗΣ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "ΑραστρογΥ:
  56ον
  Πρός τό παρόν εΐχε δύναμιν, ά
  φοθ τό στράτευμα τόν άνεγνώριζεν
  ώς τόν αρχηγόν πού τοΰ είχε δώ
  σει την νίκην Τό ατράτευμα ήταν
  πρός τό παρόν νομιμέφρων είς αύ
  τόν, άλλά ποίος «Ο έγγυάτο δτι
  πολύ γρήγορα, είς τάς σχληράς
  ημέρας τής είρήνης χαί τής φτώ
  χειας, καί τό στράτευμα δέν θά
  έλησμίνει τάς νίκας τού;
  Ή δράξ των προσωπικών όπα
  δών τού, είς τούς έποίους ήδόνα
  το απολύτως νά στηρίζεται, ήσαν
  πάντοτε Ιτοιμοι χαί είχαν Ιτοιμα
  πάντοτε τα περίστροφά των, άλλά
  δέν ήμποροΰσε διαρκώς νά τρομο
  χρατίί δι' «ύτων την έθνοσυνέλευ
  σιν καί τό εθνος. Τοθ έχρειάζετο
  κάτι περισσότερον άπό την υλικήν
  δύναμιν. Έπρεπε νά δημιουργήση
  Ινα μαχητιχόν πολιτικόν μηχανι
  σμόν καί νά τόν μεταχειρισθη" ώς
  δπλον τού. Καί Ινας τέτοιος μη
  χανισμός «περίμενεν Ιτοιμος.
  Αί έπιτροτιαί τής τοπιχής άντι
  στάσεως πού με τόν Ραούφ χαί Ρε
  φέτ εΐχε δημιουργήσει τό/»1919
  είχαν ίν'ν'τφ μεταξι» άναπτυχθ^ ε!ς
  οργανισμόν πού ^είχΐ χαλΰψιι μέ
  τάς διακλάδωσις τού ολόκληρον
  την χώραν. Είς τάς όργανώσεις
  αύτάς είχε στηριχθή ή έθνικιστιχή
  οργάνωσις πού είχεν έχδιώξει τούς
  Ελληνας χαί τούς Άγγλους χαϊ
  εξησφάλισεν (ί; την Τουρκίαν την
  νίκην καί την ελευθερίαν της.
  Ή οργάνωσις χαί μετά τό πέ
  ρας τοϋ πολέμου εξηκολουθεί πάν
  τοτε νά υφίσταται. Ήτο μία στρα
  τιωτιχή οργάνωσις. Ένιπνέετο ά-
  κόμη άπό φλογεΐόν πατριωτισμόν.
  Δεδομένου δέ ϊτι," ό Κεμάλ ήτο
  άρχιστράτηγος, ή οργάνωσις ϊτέ
  λει υπό τάς άμέσους διαταγάς
  τού.
  Την οργάνωσιν αδτήν άπεφάσι
  σε νά μεταβάλη είς κομματικόν
  οργανισμόν. Μέ την στρατιωτικήν
  πειθαρχίαν πού την έχαρακτήριζε
  χαί υπό τάς άμέσους διαταγάς
  τού, ή οργάνωσις ^αύτή θ' άπέβαι
  ν εν ή πραγματιχή δύναμις έν Τουρ
  κια θά την μετεβάπτιζε «λαϊκόν
  χέμμα». Τα μέλη της θά είχαν
  τό προνόμιον δτι έκαστον είς. την
  περιφέρειαν τού θά ήτο πραγματι
  κός ίξοτσΓαστής. Διότι ή τοπική
  οργάνωσις τοθ «λαικοθ κόμματος»
  είς ίνα χωριό θ' άπεφάαιζε καθ ε
  Φοράν ποίος θά ήταν δήμαρχος, έ
  «αζάρ», ό «μουκτάρ», δ ιερεύς, δ
  διδάσκαλος, δ άστυνόμος, δ ταχυ
  δρόμος,. δ όδοκαθαριστής. ΟΟτω
  αί κατά τόπους ( όργανώδεις τοθ
  λαιχοθ χέμματος θά ήσαν στενώς
  σονδεδεμέναι μέ αυτόν προσωπι
  κώς. θά ήχολούθουν την τύχην
  νού. Καί αύτός έπίσης θά ήτο συ
  νυφασμίνος μέ την τύχην την ί
  δίκην των.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είνε όνειρον πραγματικής
  ώμορφιάς: "Ενα αωστό άνβι-
  ξιάτικο λουλούδι, ή άλησμό·
  νητη μητερα τπςΝοστκλγίας
  ΙΑΙΗ ΦΡΛΝΣΙΣ
  Καΐ πρωταγωνίστρια Τβΰ
  σημερινον άριστουργηματος:
  Είνε ενα £ργο πολυτελέ
  στκτο, ονΐιρώδβς. Είνε εν«
  κοινωνικό άριατούργημα.
  Έκτός πρβγράμματος:
  Ζ β υ ρ νάλ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Ενα υπέροχον φίλμ:
  ΝΕΜΕΣΙΣ
  Σύλβια ΣΙδνεΟ
  Ιπένσερ] Τρέθσι
  ΚΟΙΜΟΝΙ ΚΤΛ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την παρελθού¬
  σαν Κυριακήν ή Δνΐς Μαρίκα Σφα
  κιονάκη εβάπτισεν είς τό χωρίον
  Πατσίδερον Μονοφατσίου τό άγο
  ράκι τοΰ κ. Γεωργ. Βουρεξάκη ό
  νομάσασα ούτό Κώστα.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Μετά τιολυώδυνον
  νόσον απέθανε καί εκηδεύθη είς
  "Αθήνας ό "Ιωάννης Έμμ. Τζερμι·
  άς έκ Χάρακα Μονοφατσίου. Ό
  μΕταστάς υπήρξε μίο άπό τάς υλέ.
  όν έκπροσωττευτικάς μορφάς τής
  Μεσσαράς, διακρινομενος πάντο¬
  τε διά τάς προοδευτικάς άντιλή.
  ψεις τού κσί πρωτοστατών είς κά
  θε εθνικήν είτε κοινωνικήν κίνη¬
  σιν. Ανεμίχθη ένεργώς «Ις τούς
  τελευταίους απελευθερωτικούς Α¬
  γώνας τής Κρήτης. ;Μετά ταυτα
  δέ εξηκολούθησεν ύπηρκτων τα
  κοινά καί άναλισκόμενος ιίς Ερ·
  γα φΐλανθρωνίας καί κοινωνικής
  προόδου. Είς έκ των μεγαλυτέ¬
  ραν κτηματιων της Μεσσαράς, υ¬
  πήρξεν έκ των πρωτεργατων τής
  γεωργικής άναδημι&υργίας τοθ εΰ
  λογηιιένου αυτού κάμπου. Δι" δλα
  δέ αύτά εχαιοε τής γενικής εκτι¬
  μήσεως καί άγάπης. Τούς οΐκβΐ-
  ούς τού καί Ιδιαιτέρως τούς υΐούς
  τού Παντελήν καί Νικόλαον, καί
  τόν γαμβρόν τού Ιατρόν κ. Άντ.
  Ζαβερδινόν, θερμώς συλλυπού¬
  μεθα.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Συνεχίζεται δ ώραΐος Άπριλιά-
  τικος καιρός ττρές ευχαρίστησιν
  των φίλων τοϋ ύπαίθρου.
  —Μόνον οί κτηματίαι δέν
  μένουν ίκανοποιημένοι μέ τόν μή-
  να των ανθέων.
  —Καί ό λόγος εύνόητος: Μέχρι
  τής ώρας στερεΐ την παρανωγήν
  τής εύβργετικης βροχής, ή δποίο
  κανονικώς είνε άπαραίτητος, ώ·
  στε έν έναντία περιπτώσει νά ε μ
  φιλοχωροΰν σχετικώς οίωνοΐ δυ·
  σμενεΐς.
  —Είς τό φρούριον Φιοκά υψώ¬
  θη προχθές επισήμως ή σημαΐα
  τΐαρουσΐα τού Δημάρχου Ρεθύ·
  μνηο.
  —Ώς γνωστόν την σημαίαν τοθ
  ίστορκοθ τούτου φρουρίου άνβ-
  λαβεν νά δωρΐζτι κατ' Ετος είς
  έκ των Δήαων τής Κρήτης.
  — Εΐχε σειράν δέ τ ώρα δ Δήμος
  Ρεθύμνης.
  —Τό έκδρομικόν πνεΰμα αν κρί
  νωμεν από ωρισμένας πληροφο¬
  ρίας, θά παρουσιάση εφέτος εύρύ
  πεδίον κινήσεως.
  — "Οχι μόνον μΐταξύ των καθα
  ρώς έκδρομικων σωματείων άλλά
  καί των έπαγγελματικών τοιού
  των.
  —Τα δπθΐα πιθανώτατα θά προ
  βοΰν άπαντα είς τάς θερινάς έζορ
  μήσεις καί μέ έπιλογήν των τοπο
  θεσιών τόσον άπό απόψεως φυσι
  κων καλλονων δσον καί Ιστορικής
  τοιαύτης.
  —Οί πρωτοι «θαρραλέοι» φίλοι
  τοθ ύνροΰ σχοιχείου ήρχισαν τάς
  έμφανίσεις είς την ποραλιακήν
  ζώνην.
  — Είναι ώς επί τδ πλείστον νέ-
  οί καί παιδία, πάντως καί οί
  πρεσβύτεροι δέν θά άργήσουν νά
  τούς μιμηθοΰν δν τό καλοκαΐρι
  δπως λέγουν θά είνε πρώιμον ί
  φέτος.
  —Έπ' εύκαιρΐα δέ θά ήτο δσκο
  πος ή οργάνωσις άπό τώρα τής
  έπιβλέψεως ,των άκτων υπό των
  έντετολμένων πρός Αποφυγήν των
  έτησίων... πνιγμών.
  —Τα όνόματα των άειμνήστων
  Ξανθουδιδου καί Χατζιδάκη εδόθη
  σαν καί είς όδούς των Χανίων.
  —Καί φυσικά έν άρμονΐα πρός
  τόν παγκρήτιον χαρακτηρα των
  φυσιογνωμίαν αυτών, δπως συνέβπ
  καί μέ άλλας όνομασίας.όδών.
  — Σημειώνομεν τό πραγμα διότι
  τοπικώς διετυπώθησαν αντιρρή-
  σεις.
  —Κίνησις προχθές είς την Λαϊ¬
  κήν μας αγοράν είς την οποίαν ώς
  συνήθως έξεστράτβυσαν έξ δλων
  των άλλων σι/μείων τής πόλεως
  πλήθος δψωνιστων.
  —Επιθυμούντων νά συμβιβά-
  σουν τάς άπαιτήσεις τής ημέρας
  μέ την δυνατήν οίκονομολογίαν.
  —Την οποίαν εξακολουθή νά β
  ξυπηρετί) δ θεσμός των λαικών
  άγορων.
  —Καθ" ά πληροφορούμεθα αί έ
  πιτυχίαι τοϋ θιάσου τής κ. Άν
  δρεάδη συνεχίζονται άμείωτοι καί
  είς Χανιά.
  _—Τα έκλεκτά έργα τα δποΐα
  μάς παρουσίασε καί έδω συγκεν
  τρώνουν καί έκεϊ πλήθος κόσμου.
  —Ό οποίος χειροκροτεϊ ένθου
  σιωδως τόσον την κ. Άνδρεάδη
  δσον καί τούς λοιπούς έπιλέκτους
  έρμηνευτάς των. ι
  — Είς την χθεσινήν πρβμιιραν
  τοΰ Πουλακάκη ανεμένετο ώς συν
  ήθως πυκνή κοσμοσυγκέντρωσις
  λόγφ τής προβαλλομένης τό πρώ
  τον φιλμοπερέττας: «Οί Ούσσάροι
  τής Φρουρδς» μέ την Μάγδα Σνάι
  δερ.
  —Είς την «Μινώαν» έξ ολλου ή
  Καίη Φράνσις είς την δημιουργίαν
  της: «Πόρτα των Όνείρων» ήτο
  μία εγγύησις διά την συγκέντρω
  σιν καί έκεΐ κόσμου έκ των φίλων
  τοΰ κινηματογράφου.
  ο Ρέχορτερ
  ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Γυμνασίου μέ
  άρίστας συστάσεις ζητβί θέσιν «α
  ρά οιονδήποτε γραφείον, Πληρο
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ή
  οίχία τοθ σιρατηγοθ χ. Άλιξά-
  χη, προχειμένου ή Διοίκησις Χω
  ροφυλαχής νά μεταφερθή είς
  οίκημα τοθ Δημοσίου.
  Πληροφορίαι παρά τώ χ, Ή·
  λία Άλεζάχ-^, όδός Κατιχάχη.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών οπου
  εΐχε μεταβή διά την παρακολού¬
  θησιν τής μόδας
  | ή χ. Λύδια Παπαδάκη
  κομίσασα πλουσιωτάτην συλλογήν
  θερινών γυναικείων πίλων.
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα-
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μ| Η'χν μηοτκρΐον ί
  ΛΙΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  560βν
  Εάν ή Τιτίκα περιέπιπτε κατ'έκβΐνην την στιγμήν
  τής ζωής της είς τόν ερωτα άνδρας τινος άσέμνου
  καί αύθάδους, βεβαίως θά ήφανΐζετο' ό έρως δταν
  καταντήση άπόλυτος, άποτυφλοΐ την αίδώ' τότε
  δέ καί α( καρτερικώτεραι των φύσεων ένδίδουν.
  Άλλ' ώ, πόσους κινδύνους διατρέχετε εύγενεΐς
  ψυχαί!
  Πολλάκις σεϊς δίδετε την καρδίαν, καί βλέπετε
  αυτήν έν τώ σκότει, κσΐ φρΐττετε. Μέσον 8ρον ό Ι
  έρως δέν έχεΐ' ή άφανΐζει, ή σώζει. Όλη ή άνθοωπΐ
  νη εΐμαρμένη είς τουτο έγκειται τό δίλημμα. Τό δ!
  λημμα τουτο, άπώλεια ή σωτηρΐα, ουδείς θέτει μαλ
  Χον ανυπερθέτως ή ό έρως.
  Ό έρως είνε ή ή ζωή, ή ό θάνατος' ΛΙκνον καί
  όμοθ φέρετρον. Τό αύτό αϊσθημα λέγει ναΐ καί δ
  χι έντός τής ανθρωπίνης καρδίας. Έκ πάντων οσα
  έδημιοΰογησεν 'ό Θεός, ή ανθρωπίνη κσρδΐα είνε
  τό έξ ου παράγεται πολύ φως, καί φεθ! πλειότερον
  σκότος.
  Ηύδόκησεν ό Θεός, ινα 6 έρως μεθ' ου ή ΤιτΙ
  κα συνηντήθη, τύχη εΓς έκ των έρώτων, οΐτινες
  σώζουσι.
  Καθ" Ολον τόν Μάϊον τοθ 1832, συναπηντώντο
  κατά πάσαν νύκτα είς τό πτωχόν έκεΐνο άγριον
  κηπάριον, υπό τούς καθ* εκάστην εύωδεστέρους
  καί πυκνοτέρους έκείνους θάμνους, δύο πλάσματα
  έκ πάσης σεμνότητος καί άθωότητος^συγκεκροτημενα
  ίμπλεα εύψροσυνών ούρανΐων, πλησιέστερσ πρός
  τούς άρχαγγέλους ή πρός τούς άνθρώπους, ά
  γνά, τΐμια, ένθουσιώδη, άκτινοβολοθντα, φέγγοντα
  τό Εν είς τούς οφθαλμούς τοθ άλλου, έντός τοθ σκό
  τους.
  ΉγγΙζοντο, έβλέποντο, συνέπλεκον τάς χείρας
  καί περιεπτύσσοντο" άλλ' ύπήρχε μία τις άπό
  στάσις, ήν δέν ύπερέβαινον.
  Όχι διότι την έσέβοντο, άλλά διότι την ήγνόουν.
  Ό Μάριος ησθάνετο τίνα φραγμόν, την άγνότητσ
  τής ΤιτΙκας, καί ή Τιτίκα ησθάνετο τί στήριγμα την
  χρηστότητα τοθ ΜαρΙου. Τό πρώτον φΐλημα ϋ
  πήρξε καί τελευταίον. Έκτοτε ό Μάριος δέν προέ
  βη τταρέκει τοθ ν' ασπάζεται άκροθιγως την χεΐ
  ρα ή τό περιώμιον, ή ένα των βοστρύχων τής Τι
  τΐκας.
  Ή Τιτίκα πρός αυτόν υπήρχεν άρωμα καί δχι
  γυνή.
  Μόνον την άνέπνεεν. Αυτή ουδέν τώ ηρνείτο,
  καί οδτος ουδέν τή εζήτει.
  Ή Τιτίκα ήτο ίύδαΐμων, ό Μάριος περιχαρής.
  Έζων έν τώ θελγήτρω έκείνφ, δ Ιξεστι νά όνομά
  θΓ|ς τις θάμβος ψυχής άπό ψυχής.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν τοθ έρωτος, στιγμήν
  καθ* ήν ή τρυφή έρχεται υπό την απόλυτον παντο
  δυναμΐαν τής έκστάσεως, ό άγγελικός την άγνότη
  τα Μάριος ευκολώτερον θά άνέβαινεν είς την οί
  κΐαν μιάς κοινής πσρά ν' άνασορη την έσθήτα τής
  Τιτίκας οΰτε μέχρι τοθ σφυροθ.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Β'
  Είς την εποχήν πού οί άγώνες
  βαστοθσαν πέντε μέρει;, ή πρώτη
  ήτο άφιερωμένη στούς θεούς. Ε¬
  γίνετο ή θυαία τής λεγομένας
  έχατδμδης είς τάν Δία καί ά"λ
  λαι γιά τούς άλλους θεούς, επει
  τα οί έλλανοδΐκαι, ο£ άθληταΐ
  καί οί γυμνασταΐ έδιναν τόν δρ
  κον, δτι δέν θά κάμουν τίποτε τό
  παράνομον. Ιδιαιτέρως οί άθλη
  ταί έδιναν καί πρόσθετον δρκον
  δτι έξεπλήρωσαν ίλες τίς δπο
  χρεώσεις τους σχετικώς μέ την
  προπόνησί τους, δτε ήσαν "Ελ
  ληνες έλεύθεροι καί μή ατερούμε
  νοι των πολιτικών τους δικαιωμά
  των. Ό δρκος μέ την θυσίαν ε¬
  νός κάπροι» μπροστά στό άγαλμα
  τίθ Διός. Έκεϊνοι ποΰ παρέβαι
  ναν τίς ύποχρεώςΐεις τους, κι' δ-
  σοι άπκδεικνύετο δτι μέ χρήματα
  είχαν προσπαθήσει νά διαφθείρουν
  τούς άντιπάλους των γιά νά 6πο
  χωρήσουν καί νά κερδίσουν αύτοι
  την νίκην, ετιμωρούντο μέ βαρεΐ
  αν χρηματικήν ποινήν.
  Αι έπόμεναι ημέραι ήταν άφιε
  ρωμέναι ατούς αγώνας. Οί νίκη
  τα ι έκαλοθντο δλυμτΐιονΖχαι καί
  κυριώτερος άπό αύΐούς εθεώρει
  το δ νικητής τοθ δρόμου στα
  δίου. Κάποτε συνέβαινε νά άνα
  κηρυχθή κανείς δλυμπιονίκης δί·
  χως χάν νά άγωνιαθη Κι' αύτό
  εγίνετο δταν δ άντΕπαλός τού είτε
  ϊφθανε χαθυστερημένος καί δέν
  εγίνετο δεκτός, είτε άποχωροθσε.
  διότι Ιχρινε τόν αντίπαλον τού
  επικίνδυνον καί δέν έπιχειροθ-
  αι νά άναμετρηθη' μαζί τού,
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των ΆθηναΙκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άτιαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ *>
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΨΨ
  Ταχύτης 18 μιλλΐκν. Τίννκν 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σματα Λούξ καΐ σοϋπβρ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρΐου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. βκριβδς
  κατ' εύθεΤαν Πειραια, ΣΟρον, Τη νόν, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Ταλ, ».»! Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  ΘΑ βρήτε δλα τΑ νέα μοντέλα σκελετον.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κστεργασΐαν κρυστάλλων
  Πρίν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  ίιμοΐ λογ*α(.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  Ή ύποδοχήείς Νεάπολιν
  τοΰ κ. Κανελλοπούλου.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΝ
  είτε τέλος γιατί μετέσχε την
  ϊδια μερά σ' άόλλα άγωνίσμαΐα
  καί ήταν χατάχοπος. "Οταν ό ά
  γών δέν είχεν άποτέλεσμα, είτε
  ήτο ίσόπαλος, τότε δ στέφανος
  άνετίθεΐο στόν Δία.
  Μπροστά;; στό βωμό πού ήτο
  στήν εϊσοδο τοθ σταδίου την πρώ
  τη μερά των άγώνων εγίνετο δ
  περίεργος αγών των κηρύκων
  καί των σαλπιγχτών, κι' έβρα·
  βεύετο έκείνος πού θά ηκούετο
  σέ μεγαλείτερτ] άπόστασι. Στόν
  κήρυκα πού νιχοθσε άνήκεν ή τι-
  μή νά έχφωνη" τα δνόματα των
  όλυμπιονικών,
  Οί ίππικοί άγώνες καθώς καί
  οί άρματοδρομίες εγίνοντο στόν
  ειδικόν ίππόδρομον, πού ευρί¬
  σκετο μεταξύ τοθ σταδίου καί τοθ
  ι ΆλφειοΟ. Άπό τόν ίππόδρομον
  | αυτόν δέν σώζεται τίποτε σήμε¬
  ρον. Τό βραβείον στίς ίπποδρο
  μίες εδίδετο ο'χι στόν ήνίοχον εί¬
  τε στόν ίππέα, άλλά ο' εκείνον
  πού ίστειλε τό άρμα είτε τό άλο
  γον. Παραδόξως δέ οτούς ίππίους
  άγώνες επετρέπετο στίς γυναίχες
  νά συμμετέχουν, μέ την άποστο
  λήν των άλόγων είτε τϋ£ άρμά·
  των τους, τούς άπηγορευετο δ-
  μως ή παρακολουθήση. Μοναδική
  νικήτρια στούς άγώνες αύτούς ά
  ναφίρεται ή Κυνίαχα, κόρη τοθ
  βασιλέως τής Σπάρτης Άρχιδά-
  μου τοθ Α ' Κατά την τελεαταί
  αν ημέραν των άγώνων εγένετο
  ή στεφάνωσις των νικητών, οί
  δποϊοι προσεφέρον θυσίες στούς
  θιούς.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χοφιλάου Τριχούπη 5α, ΑΦΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων τδν έν Αθήναις
  καί Πειραιεί Δικαστήριον, ΈλΕγκτικοϋ Συνβδρίου καΐ
  £ υΐιβειλΐβυ 'ηιχρβτιίο'ς, φορολογικαί δίκαι, άναβτολαΙ
  φοράν, διοικητικόν ύποβέσβις καί σύνταξις, νομικαΐ συμ¬
  βουλαί, γνΝμοδοτήαβις χβι πληροφορίαι ΪΓ άλληλογρα-
  »ί«ς.
  Τηλ. 25—081.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 25 Απριλίου (4ν
  ταποχριτοθ μας) — Μεγαλειώδη
  έιιολογουμένως υποδοχήν έπεφύλα
  ξεν είς τόν κυβερνητικόν Έπίτοο
  πον τής "Οργανώσεως τής Έθν
  Νεολαίας χατά την χθεσινήν 4φι
  ξ(ν τού ίνταθθα ή πόλκ μα; Ή
  Νεάπολις όλόχληρος έπλεεν είς
  τό κυανόλευκον, τα γραφεΤα, τή;
  Ε.Ο.Ν. ήσαν θαυμασία διακεκο
  σμημένα διά μυρσινών καί των Ιλ
  ληνιχών χρωμάτων καί είκόνων
  τή; Α. Μ. τοθ Βασιλέως καί τοθ
  Πρωθυπουργοθ κ. Μεταξά.
  Ιδιαιτέρα κατεβλήθη προσπά
  θεια διά την διακόσμησιν τοθ
  Ήρώου καί των γραφείων τής
  Κοινότητος. Ό χ. Κανελλίπου
  λος αφιχθείς είς την πόλιν μας
  μετά τοθ Νομάρχου Λασηθίου χ.
  Παπαδημητρίου χαί των έξελθόν
  των είς προϋπάντησιν τού είς Σι
  ληνάρι Περιφερειαχοθ Διοιχητοθ
  τής Ε Ο.Ν. Λασηθίου χ. Βλαχά
  χη, τοθ Δημάρχου Άγΐου Νιχο
  λάου χ. Σκυβαλου, πολλών βαθ
  μοφόοων τής Ε Ο.Ν , τοθΤΚοινοτι
  χοθ Συμβουλίου Νεαπόλεως χ ά
  εγένετο αντικείμενον θεριιοτάτων
  εχδηλώσεων. θερμαι έπίσης έκ
  δηλώσεις εσημειώθησαν υπέρ τοθ
  χ. Κανελλοπούλου χαί καΐά την
  διέλευσιν τού έκ ^Βραχασιου, Δα
  τσίδας,,χαΐ Βΐυλισμένης έκ μέρους
  των τμημάτων των φαλαγγιτών
  Κατά την είσοδον τοθ χ. Κα-
  νελοπούλου είς την πίλιν μας ά
  νέμενον αυτόν 6 Σεβασμιώτατος
  Πέτρας χ. Διονύσιος, περιστοιχού
  μενος υπό τοθ χλήρου, ο Διοιχη-
  τής τής £.0 Ν. Νεαπόλεως χ.
  Τερζάχης, οΕ διοιχηταί. τή; χω
  ροφυλακής Λασηθίου χ. Βαρου·
  χάκης, καί Μεραμβέλλου χ. Κα·
  λαποδάκης, αί λοιπαί αρχαί, δ
  Δήμαρχος Νεαπόλεως χ. Σπανά
  χης, αί έργανώσεις χαί τα σω·
  ματεϊα χαί πλήθη χδσμου. Ό χ
  Κανελλόπουλος κατέθεσεν άκο
  λούθως στέφανον είς τό Ήρώον
  έν πάση έπισημδτη·ι, ολίγον δέ
  αργότερον έξεφώνηιε π^ό. τ ύς
  φαλαγγίτας κιί τόν λαόν Νεαπσ
  λεως λόγον σχετ χον μέ τάς επι
  δΐώξεις τοθ νέου Κράτους διά
  τής οργανώσεως τής Έθν. Ν«ο·
  λαίας.
  Είς την Λέσχην Νεαπόλεως ί·
  κου χατηυθύνθησαν ακολούθως
  δ χ. Κανελλόπουλος εγένετο άντι
  κείμενον νέων εχδηλώσεων άπό
  μέρους τής Ε.Ο.Ν. Μετά μικράν ά
  νάπαυσιν δ χ. Κυβερνητικάς Έ
  πίτροπος παρηχολούθησεν παρέ
  λασιν υπερδισχιλίων φαλαγγιτων
  χαί φαλαγγιτισών, ακολούθως
  δέ επεσκέφθη τόν χαθεδριχόν να
  όν τής Νεαπόλεως μεθ' δ ένήογη
  σεν εν τω γυμναστηρίφ έπιθεώ
  ρήσιν τής δυνάμεως τής Ε.Ο.Ν.
  Νεαπόλεως.
  Έκ Νεαπόλεως δ χ. Κανελλό¬
  πουλος ανεχώρησε μέσω Λιμνών
  είς (άς οποίας ,σταθμεύσας έπ' ο¬
  λίγον έπεθε<&ρησεΓ'χαί τό τμήμα φαλαγγιτών καί τα σχολεΐα, είς "Αγιον Νικόλαον καί εκείθεν κατ' ευθείαν είς 'Ιεράπετραν δπ?υ έν μέσω θερμών εχδηλώσεων των κατοίκων έπεθεώρησε τα παρατε ταγμένα τμήματα τής £. Ο. Ν Κατά την είσοδον τού τόν προσε φώνησε δ Πρόεδρος τής Κοινότη τος κ. Πλουμίδης. Ό χ. Κανελ¬ λόπουλος ωμίλησε περΐ των ακο πών τής Όργανώσεως πρός τούς φαλαγγίτας χαί είτα παρεκάθη- σεν είς γεθμα δοθέν πρός τιμήν τού 6πό τής Κοινότητος. Την ? μ. μ. δ χ. Κανελλόπουλος έκέ* στρεψεν είς "Αγ. Νικόλαον. —Ή κωδιχοποίησις φορολο- γικων νόμων. Τ6^ υπουργβϊον των θίκονβμι κων έπεράτωσβ την κωδικοποί ησιν τής ϊσχυοΰσης νομοθεσίας περΐ φορολογίας καθαρων προ σόίων καί επιτηδεύματος. 'Η έργααία της κωδικοποιήσεως θά έπΒΜταθό καΐ είς τους &λλους κλάδους τής φορολογίβί. είς τρό πον ώατε αί φορολογικαί ύπηρε σίαι καί οί φορολογούμενοι να διευκολώνωνται κατά την έκπλπ ρωσιν των ύποχρεώσβών των. 5ΙΝ0ίΕ (5ΑΕ 201 (5 Α Ε 30) ΡΤΤ~(5ΑΕ.4Ο) ΤΡΙΡίΕ (5ΑΕ 50) (5.Α.Ε. 60) Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καί μόνον: ΟΡΥΚΤΕΑΑΙΑ ΣΕΛΛ- —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Αί οικογένειαι Μαρίας Ίαιαννί- δου καΐ Πέτρου Βαρουδέκι έκ ι Χανίων, κατεθηκαν δρ. 600 διά ' το (("Ασυλον της Γεροντισαας» 1 καΐ βίς μνήμην Γ Μιτσοτάχη. Ό Μορφωτιχος Σΰλλογος βύ· χαριστεΐ θερμώς. —Ή οίχογένεια Παπαδιανοδ προσεφερεν βίς τό Πτωχοκομβϊ όν εκλεκτον φαγητον είς τβσσα ρακονθήμερον μνημόσυνον τ·ΰ Ν. Παπαδιανοΰ. Ή διεύθυνσις τοΰ Ίδρύματος καΐ οί τρόφΐμοι εύχαριβτοϋν θερμώς. —Ό κ Εμμανουήλ Καλλιατά κης βιομηχανος έν.Νεαπολει προ αεφερεν,, είς τό ταμείον τοΰ Έθνι χοΰ 'θρφανοτρβφείου Λασηθίου δρακράς πενταχοσίας (500) άντί στεφάνου είς μνήμην Γεωργ. Μι τοοτάχη. —Είς μνήμην τού Στρατη- γού Κατεχάκη. Ό Γεωργιχος Πιστωτιχος Χυ· νεταιρισμος Καλεσσ&ν κατέθεσεν είς τέ Πανάνειον Δημ. Νοαοκο μβίον δρ. 500 άντί στεφάνου είς την σορον τοΰ στρατηγοθ Γ. Κατεχάκη. —Ό έλεγχος των άποσκευ- ών καΐ τα τελωνεΐα. Τό υπουργείον των Οικονομ·· κών κατόπιν έγγράφου τοΰ υ Φυπουργείου ' Ασφαλείας, έκ·ινο ποίησε πρός τάς τβλννιακάς άρ χας εγκύκλιον διά τής οποίας εντέλλεται ϋπως είς τό εξής «'< παραμεθόριοι τελωνιακαΐ ίπηρε βίαι ένεργοΰν άμεσον χαί λεπτο μερή έλεγχον έηΐ πασών τ&ν αηοσκευ&ν τ&ν έπιβατ&ν άναχω ρούντων ή άφΐκνουμενων, παν οη δέ έξακολουθοΰν τό «τόπον τής οφραγίσεως, άνευ προηγουμε νης διαπιστώοεως τοθ Ιπεριεχο μενου ενίων τ&ν άποσχευ&ν αν τ&ν μέ την δικαιολογίαν Λ τής ενεργείας τοΰ έλέγχου .είς τόν λιμένα τής άρεσχείας τοΰ έπι- βχτου Ή ίΕρευνα τοΰ περιεχομε νού τ&ν άποσκίυών πρίπει νά είνε λεπτομερής πρός διαπίατα* σιν άν αυται περιέ^ουν όμολο γίας, χρεωγραφα^ή άλλας άξίας, ών άπαγορεΰεται ή είσαγΜγή, καΐ επιβολήν είς περίπτωσιν άν* καλύψεως |τοιούτων ά{ι&ν, των νομίμνν κυρώσεων. —Λιμενικά καθήκοντα. Τό ΰφυπουργεϊον της Έμπβρι Κης Ναυτιλίας δι' έγκυχλίου τού πρθς τάς λιμενιχάς αρχάς γν«ιρί ζει, ότι δύνανται νά άνατεθοΰν λιμενικά χαθήχοντα χαί είς τάς κατά τοπους, τελΜνειακάς άρ χά;, έφόαον προχύκτει τοιαύτη «ναγχη. ____ —Ή προμήθεια εΐδώννομής. Ή Διοίκησις τής 'Αγρβτικης Τραπέζης συνέστησεν είς τα (>πβ
  χαταοτήματα χαί τα πραχτορεΐα
  αυτής, «πως παρέχβυν πάοαν ουν
  δρβμήν χαί ίιευκβλυνσιν είς
  τας στρατιωτικάς έπιτροηάς διά
  την > προμήθειαν είδ&ν νβμήί
  άπ' βύθείας παρά τ&ν ηαραγ»
  γήν. ___^__
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  Σήμερον 2βπν Απριλίου θά β»
  «νυχτβρβυση τβ ί 9
  Γ. Γ(ΠΙ0«ΧΙ)·
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβίσ Παρασκευής
  28 Απριλίου 1939
  Ωρα
  Β ΑΙ ΕΙ Α Η ΕΝΤΥΠΙΙΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΝ ΒΗΤΕΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΑΜΕΤΙΟΑΗΤΟ! Ο ΛίΤΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ,
  ΑΘΗΝΑΙ 27 "Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι ή καθιέρωσις τής υπο¬
  χρεωτικός Θητείας προεκάλεσεν είς την
  Γερμανίαν βαθυτάτην εντύπωσιν.
  Πάντως ώς λέγουν οί ήμιεπίσηι».οι
  γερμανικοί κύ*λαι, τό μέτρον τούτο
  τής Αγγλίας δέν πρόικειται νά μετα¬
  βάλη τό περιεχόμενον τού αύριανού
  λόγου τού καγκελλαρίου Χίτλερ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙλ
  ΤΩΝ ΓίΛΛΙΚΟΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΝ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων τα σχόλια των γαλλικών
  εφημερίδων επί τής καθιερώσεως έν Αγ
  γλ(α τής υποχρεωτικός θητείας συνε-
  χίζονται.
  Καθ* όλην άλλως τε την Γαλλίαν
  είνε φανερόν ότι έμποιεϊ βαθυτάτην ι¬
  κανοποίησιν τό μέτρον τούτο. Σχετι¬
  κώς τονίζεται ότι πρόκειται περί θε-
  βμού καταργηθέντος άπό τής έποχής
  τού Κρόμβελ ή έπιβολή τού δέ σή¬
  μερον αποτελεί απόδειξιν ότι ή Αγ¬
  γλία είνε άκοφασισμένη νά όλοκλη-
  ρώση τάς άναληφθείσας ύποχρεώβεις.
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΔΕΚΤΑΙ
  ΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ! ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑ!
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕίΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν
  τακονριτού μας).— Έκ Ρώμης μετα·
  δίδεται ή οοβαρωτάτη πληροφορίαι,
  όφε«λομέ%η ώς ανακοινούται είς έγκυ-
  ρον πηγήν, »αθ' ην ό *ρ·σβ«υτής τής
  Μεγάλης Βρεττανίας είς Μόβχαν διε·
  ταχθή νά επιδώση διακοίνωσιν είς τα
  Σοβιέτ διά τής οποίας ή αγγλικη κυ¬
  βέρνησις «ύπόσχεται συνδρομήν είς την
  Ρωσσίαν είς περίπτωσιν καθ9 ήν εδέχε¬
  το αυτή επίθεσιν άπό μέρους γείτονος
  πρός αυτήν κράτους».
  Έξ άλλου ή Ρουμανία ν αί ή Πολω
  νία νατά Θετιχάς έπίσης π>ηροφορί·
  άς εθωσαν την συγκατάθεσίν των διά
  την υποχρέωσιν την όποιαν άνέλαβεν
  ή ΙΜεγάλη Βρεττανία άπέναντι των
  Σοβιέτ.
  ΟΙΕΡΓΑΤΙΚΟΙΚΑΙΦΙΛΕΛΕΥΒΕΡΟΙ
  ΑΕΝΒΑΚΑΤΟΡΘΟΣΟΥΝΝΑΜΕΤΙΤΡίΨΟΥΝ
  ΤΑΣ ΑΒΟΦΑΣΕΙΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΟΗΤΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι διά λόγους έχλογικούς
  οί έργατικοί καί φιλελεύθεροι θά άντι-
  δράσουν είς την εφαρμογήν τού μέτρου
  τής ύποχρεωτικής θητείας. Πάντως ώς
  πιστεύεται γενικώς δέν θά κατορθώσουν
  νά μετατρέψουν ταίς άποφάσεις διά την
  επιβολήν τού μέτρου τούτου.
  ΚΑΤλιΊΛΕΕΙ ΕΙΣ 8Ε0ΥΤΑΝ
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνοο ότι έντός τής σήμερον κα·
  ταηλέει είς Θέουταν τού Ίσπανικού
  Μαρόκου ό γερμανικός στόλος.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κΓμΕΤΑΞΑ
  ΕΙ! ΠΥΑΟΗ ΤΗΣ ΗΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27Άπριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Μεσ·
  βήνης ότι ό πρωθυπουργός κ. Μετα
  ξάς ώμιλήσας είς Πύλον ενώπιον χιλιά
  δών άγροτών ετόνισεν ότι είναι άνάγκη
  έ *»*λλίεργ·ί*ς τής γής.
  Ή καθιέρωσις τής θητείας έν Αγγλία
  καί ό σημερινάς λόνος τοΰ Χίτλερ.
  Ή μεταφορά χρυσοΰ είς Αμερικήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 ^Απριλίου
  (ίδ. ΰπηρεσία).— Οί «Τάϊμς»
  γράφοντες σημερον διά την
  καθιέρωσιν τής υποχρεωτικός
  θητείας είς την Αγγλίαν το-
  νίζουν 8τι σΰτη αποτελεί νέ¬
  ον βήμα ασφαλείας διά την
  αύτοκρατορίαν.
  Ό «Ήμερήσιος Κηρυξ» αν¬
  τιθέτως έπικρίνει την κυβέρνη¬
  σιν διότι δέν έτήρησε τόν λό¬
  γον της έν σχέσει μέ την ε¬
  φαρμογήν τής ύποχρεωτικής
  θητείας έν καιρώ είρήνης.
  ΔΥΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΧΙΤΑΕΡ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 27 Απριλί¬
  ου (ίδ. ύπηοΗσΙα).—ΟΙ «Τάϊμς»
  τής Νέας Υόρκης γράφουν σή
  μερον δτι ό κ. Χίτλερ έλαβεν
  ήδη δύο προειδοποιησεις: Την
  μίαν έκ των προειδοποιήσεων
  αποτελεί τό διάγγελμα τοθ
  κ. Ροθσβελτ, την δέ άλλην ή
  καθιέρωσις ύποχρεωτικής θη¬
  τείας έν Αγγλία.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΘΑ ΜΕΤ%Η
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΚΑΙ ΡΩΜΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐα).—Κατ' έγκύρους έκ
  ΜποΟργκος πληροφορίας, ό
  στρατηγός Φράνκο θά έπισκε
  φθή επισήμως τό Βερολίνον
  καί την Ρώμην μετά την με¬
  γάλην πσρέλασιν τής Μαδρί¬
  της.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Τόν κ. Γκαφένκο
  ύπεδέχθησαν χθές τό άπόγευ
  μσ είς Παρισίους οί κ. κ.
  Μποννέ, Ταταρέσκο καί πολ-
  λά άλλα μέληΛτο0 διπλωμα-
  τικοΰ σώματος.
  Ό κ. Γκαφένκο θά διεξα¬
  γάγη σήμερον εύρείας διπλω
  ματικάς συνομιλΐας μετά των
  μελών τής γαλλικής κυβερνή
  σεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (ίδ.
  ύτιηοεσία).—Είς την Μαδρίτην
  συνεχΐζονται άθρόαι συλλή-
  ψεις άναρχικών, Ιδίως γυναι
  κων, οΐτινες κατηγοροθνται
  διά διενεργείας φόνων, όλλων
  έγκλημάτων καί λεηλασιών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Απριλίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).—Βεβαιούται ό¬
  τι ό κ. Γκαφένκο είς τάς συν
  ομιλίας τάς οποίας έσχεν είς
  Λονδίνον εδήλωσεν δτι γ")
  Ρουμανία δέν δύναται νά με
  τατρέψη την έκ μέρους τής
  Αγγλίας δοθείσαν πρός αυ¬
  τήν υπόσχεσιν, είς συμμαχίαν
  όμοιβαίας υποχρεώσεως, διότι
  τουτο θά ηδύνατο νά θεωρή
  θή έκ μέρους τής ΓερμανΙας
  ώς δνέπί πλέον δεΐγμα τής κυ
  κλωτικής πολιτικής εναντίον
  της. ______
  Ο κ. ΜΠΛΟΥΜ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΝ
  ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΒΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα) — Ό κ. Μπλούμ
  γράφων είς τόν «Δημοκράτην»
  διά την καθιέρωσιν τής ύπο¬
  χρεωτικής θητείας υπό τής
  Αγγλίας, τονίζει δτι τουτο
  είνε μία σταθερά ένδειξις τής
  θελήσεως καί τής άποφασι-
  στικότητός της.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Εϊο άρθρον
  τού τό «Νταίηλυ Εξπρές» έκ
  φράζει την γνώμην δτι άργά
  καθιερώθη είς την Αγγλίαν
  ή ύποχρεωτική θητεία καί δτι
  σΰτη Ιπρεπε νά είχεν έφσρμο
  σθή άπότήν εποχήν τοθ Μονά
  χου ή τουλάχιστον μετά την
  πτώσιν τής Πράγας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Απριλίου
  (ίδ. ύΐτηοεσία).—Κατ' είδήσεις
  έκ Ν. Υόρκης σήμερον διέρ
  χεται διά τής διώρυγος τού
  Παναμά 6 άμερικανικός στό
  λος.
  —Έκ Νέας "Υόρκης βεβαι
  ούται δτι έφθασαν είς Άμερι
  κήν μεγάλαι ποσότητες χρυ
  σοϋ έξ Εύρώπης. Αί ποσότη
  τες ούται θά διατεθοϋν ώς επί
  τό πλείστον δι' έξοπλισμούς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Τό προσεχές
  Σάββατον (αυριον) αφικνείται
  είς Βερολίνον ό Ουγγρος ποω
  θυπουργός κ. Τελέκυ καί ό
  ύπουργός των Εξωτερικών
  κάμης Κσάκυ. Οί Ουγγροι
  ύπουργοΐ θά γίνουν δεκτοΐ αύ
  θημερόν ύτιό των κ. κ. Χίτλερ
  καί Ρίμπεντροπ καί θά παρα
  καθήσουν τό εσπέρας είς
  επίσημον γεθμα τό οποίον
  θά δοθή πρός τιμήν των είς
  την Καγκελλαρίαν.
  Τό άνοιγμα των καταστημάτων
  κατά την δερινήν περίοδον.
  Διά τροποποιητιχής άστυνεμιχής
  διατίξιως δρΐζεται δτι τα φαρ
  μακεΐα Ηρακλείου θά άνοίγαισι
  άπό σήμερον μέχρι πέρατος τής
  θερινής περιόδοιι, ήτοι μέχρι
  τής 31 Όκτωβρίευ, την μέν
  πρωίαν άπό τής 8 30' χαί θά
  κλείωσι τόν 12 30' μεαημδρινήν
  τό ίέ άπόγευμα άπό τής 3—8 30'.
  Κατά την χεμερινήν περίοδον τό
  άνοιγμα των φαρμακείον όρίζε
  ται άπό τής 8 30'μέχρι τής 12.
  30' μισημβρινής χοί άπδ τής 2.
  30' μ. μ. μέχρι τής 7 30' μ. μ.
  Έξ άλλευ τό άΎοιγρα χαί κλιίσι
  μόν των διοφέρων χαταστημά-
  των καθωρίσθη ώς εξής: Έμπο-
  ριχά έν γένει χαταστήματα χαί
  χαταστήματα χονδριχής πωλήσιως
  δνοιγμα 8—12 30' χαί 3.30—7.
  30'. Ξυλιμποριχά χαί γενιχδ'ς
  κατασΐήματα οϊκοδίμτσίμων δλών
  πρ&'ινόν άνοιγμα 7 30'—12, απο¬
  γευματινόν 3—7 30'.
  Τό Σάββατον χαί τάς παραμο
  νάς των μεγάλων έορτων ναθ'
  άς τα κατβστήματα παρβμίνουν
  κλειοτά τ' ανωτέρω χαταστήματα
  θά άνοίγωσι την πρωίαν άπό
  τής Τ.30'—12, τό δέ άηόγευμα
  άπό τής 3—7 30' Τό άνοιγμα
  των παντοπωλείων εκανονίσθη ά
  πό τής 7 30'—1 μ. μ. χαί άπό
  τής 4-8.30". Τό Σάββατον τό
  νυκτερινόν κλείσιμον θά έπιβρα-
  δύνεται χατά 1 ώραν. Τα κου-
  ρ ά άνείγωσι άπό τής 7.30'
  — 12 30' χαί άτιό τής 3 .30—8.
  30' μ. μ. Τάς παραμονάς των
  Κυριαχών καί των μεγάλων έ-
  ορτών χαθ' &ί τα κουρεΐα παραμέ
  νουσι χλειστά τό βραδυνόν χλείσι
  μόν θά ίπιβραούνεται επί 1 30
  ώραν. Έπιτρέπεται τό άνοιγμα
  των κ&υρείων κ»1 ή έργασία μό
  νόν των διευθυντήν χλΙ Εδιοκτη
  των ήμ'σειαν ώραν ενωρίτερον
  τής ωρισμένης ώρας πραινής προ
  σελεύσεως των δπαλλήλων. Τέλος
  τα πρατήρια χονδρικής πωλήσε
  ως ,χαπνοθ <ίά άνοίγωσι άπό τ~ς~7—12.30' χαί άπό τής 3 30' — 8 30' μ. μ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ1ΚΟΥ ΣΥΓιΙΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την προχθεσινήν συν εδρΐασιν τοθ Δημοτικοΰ Συμ βουλΐου ενεκρίθη ό πρεϋπολο γισμός τού ΠανανεΙου Νοσοκο μείου μέ σύνολον έσόδων δρχ. 4.204 000 καί εξόδων δρχ. 4.126 611.45.Τό Δημοτικόν Συμ βούλιον άπέρριψεν_ έν συνε- χεία πρότασιν περί τροποποιή σεως τοθ σχεδίου τής πόλεως παρά τό Παλαιόν Δημαρχεί¬ ον. Συνερχόμενον αυριον τό εσπέρας τό Δημοτικόν Συμβού λιον θά συνεχίση την συνεδρία σιν τού επί των ύπολοίπων θεμάτων των περιλαμβανομέ- νων είς την προχθεσινήν ημε¬ ρησίαν διάταξιν. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΟΝ Ό ύπουργός τής Δικαιοσύ- νης κ. Ταμπακόπουλος απέ¬ στειλεν εγκύκλιον πρός τοΰς γραμματεΐς των έφετείων καί των πλημμελιοδικείον διά τής όποίαςπαραγγέλλει δπως ύποβάλλουν κατάμήνα είς τό Ταμείον Θυμάτων Πολέμου ό νομαστικόν πίνακα των κα ταδικαζομένων επί παραβά σει τοθ νόμου περί προστα- σίας έφέδρων παλαιών πολε- μιστών. Η ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΑΝΟΝ Την προσέχη Κυριακήν θά γίνουν είς Άρχαναις μετά πά σης έπισημότητος τα έγκαίνια τής Λέσχης τοθ Έθν.Μορφωτι κοθ Συλλόγου Αρχανών. Τό πρόγραμμα τής τελετάς περι λαμβάνει άγιασμόν, την έκ φώνησιν πανηγυρικήν, άπαγγε λίας ποιημάτων κ. λ. π, ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣ ΣΟΥΔΑΝ Κατ' άρμοδίσν ανακοίνωσιν ή τρΐτη μοΐρα των άντιτορπιλ λικών τοΰ άγγλικοΰ στόλου τής Μεσογείου θά επισκεφθή την Σούδαν την 6ην Μοΐου. ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΟΡΤΟΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ό ύφυπουργός τής Έμπο· ρικής Ναυτιλίας κ. Α. Τζΐφος δι' ίγκυκλίου τού πρός τάς λι- μενικάς αρχάς καί τάς έν γέ¬ νει άκτοπλοϊκάς έτιιχειρήσεις γνωριζει δτι άπό τής 1ης Μαΐ ου τίθεται έν ίσχύί ό έκδοθεΐς τελευταίως νόμος «περί τρό που εκμεταλλεύσεως άτμοπλοϊ κων συγκοινωνιών». Συμφώ νως πρός τόν νόμον τοότον, άπό τής ανωτέρω ήμερομηνί άς ή έκδοσις των είσηηρίων καί φορτωτικών θά διενεργή ται μόνον άπό τούς πράκτο¬ ρας οί όποΐοι έχουν όρισθί) υ¬ πό των οίκείων έφοπλιστών καί οΐτινες θά είνε ηνωμένοι κατά τόπους, μέ άποκλειστι κόν σκοπόν την πρακτόρευσιν των άτμοπλοΐων τής Κοινής Δι ευθύνσεως Άκτοπλοίκών Συγ¬ κοινωνιών. ι Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Συνελθοθσα χθές ή επί των διατιμήσεων τοϋ άρτου Επι τροπή προέβη είς τόν καθο¬ ρισμόν των νέων τιμών των αλεύρων καί τοϋ άρτου ώς κατωτέρω: "Άλευρα λευκά δρχ. 10 29 κατ' οκάν, πιτυ ροθχα 9 25.50, Άρτος λευκός 9 80, παυροθχος 8 3°. ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Έπ' εύκαιρία τής παραακευής τοΰ ΆγΕου Μυρου έν τώ Οίκουμε- νικψ Ηατριαρχΐίψ διά την σύνθε¬ σιν τοθ όποίου εχρησιμοποιήθη¬ σαν ' εφέτος άρωματώο'εις ούσίαι καί έκ Κρήτης, Ινηργήθη έρ« νος έν τή Έκκλησία Κρήτης πρός κάλυψιν των δαπανών αϋτοΰ. Τό έκ τοθ έράνε-ο τούτου συλλεγέν ποσόν ανήλθεν είς δραχμάς 79. 758 ώ; ακολούθως: Ι) Έξ ιιΌφο ρων των Ί. λ α5) ν χαί εύσεβων Χριστιανών τής περιφερείας τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης δρχ. 33 744. Έκ τής περιφερείας τής Ίεράς Έπισχοπής Λάμπης καί Σφακίων δραχ. 18 000. 'Κχ τής Ί. Έπισκοπής Ίεράς καί Σητεί¬ ας δραχ. 14 014. Έκ τής Ί. Έ κιακοπήζ Κιασάμου καί ΣελΕνου δραχ. 8 000. Έκ ιής Ί. Έπι¬ σκοπής Ρίθύμνης χαί Αύλοττοτα μου δραχ. 6.000- Τα ανωτέρω ποσόν των δραχ. 79 758 άπεατά λη υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Κρήτης χ Τιμοθέου πρός τόν Πα· ναγιώτατον Οικουμενικόν Πατρι¬ άρχην χ. Βενιαμίν. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΚΛΗΤΗΡ.Ν Τό δπουργεΐον τής ΔιχαΙΟα6- νηζ 2{' έγκυχλίου χου Ιηιφίρτί. αε τούς ιίσαγγελεϊς πρωτοδΐκων δπως παραγγίΐλοαν είς τοίις ϊίρη νοδίχας νά μην έπιδιχάζουν είς τούς διχαατιχους κλητήρας, χατά την έχχαθάριαιν των πινά· κων των δηοβαλλομίνων δπ' αύ των διά την είσπραξιν διχαιωμί των χαί τελων είς δάρος χοο ^η. μοοίου, ποαά ανωτέρα των οριζο¬ μένην υπό τοθ οχιτιχοθ νόμου. ι ί ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΧΕΙΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ ΤΟΥΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥΛΑΟΥ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ «ΤΑΪΜΣ» ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού'άν- ταποκριτού μας).— Οί σημερινοί «Τά¬ ϊμς» άναφερόμενοι είς την εκδηλουμέ¬ νην αντίδρασιν εναντίον τού μέτρου τής ύποχρεωτικής θητείας τού ί.ποίου ή καθιέρωσις είνε γεγονός, τονίζουν ϋτι τό μέτρον τούτο όπωσδήποτε θά εφαρ¬ μοσθή. „ 'Η αγγλικη κυβέρνησις, προαθέτει ό άρθρογράφος, έ'χει είς τό σημείον*τού το μέ τό μέρος της την μεγάλην πλει¬ οψηφίαν τού άγγλικοΰ λαού όστις επι- δοκιμάζει απολύτως την λήψιν τού μέτρου. ΚΑΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΔΕΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕΚΤΟΣ ΥΒΟ ΤΟΥΓΕΡΜΑΗΡΥ ΥΡΟΥΡΓΟΥ ΕΞ0ΤΕΡ1Κ0Η Ρωμη 27 Απριλίου (Ίδ. ύπηοε· σία).—Ό Γάλλος έν Βερολίνω πρεσβευ τής προτιθέμενος νά επισκεφθή τόν Γερ μανόν υπουργόν των Εξωτερικών φόν Ρίμπεντροπ ειδοποιηθη ότι όΓερμανός ύπουργός λόγω των πολλών άσχολιών· τού δέν ήτο δυνατόν νά τόν δεχθή. Κατόπιν τούτου ό Γάλλος πρεσβευτάς ήρκέαθη νάδώση γραπτάς σημειώσεις «ίς τόν Γερμανόν υφυπουργόν των Εξωτε¬ ρικών. ΤΗΓπαΤεΛΑΣΕΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΘΑ ΜΕΤΑ2ΧΗ ΜΟΝΟΝ Η/ΤΛΛΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΛΙΤΤΟΡ1Α* ΑΘΗΝΑΙ 27Άπριλίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Τ*ηλεγραφοΰν έκ τής ίσπανικής πρωτευούσης ότι τής , παρε- λάσεως είς την Μαδρίτην θά μετάαχη μόνον ^ ή μεραρχία Λιττόρια. Λί άλλαι ιταλικαι μεραρχίαι λέγεται ότι Θά άναχωρήσουν συντόμως έκ τής Ί· σπανίας. ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). —· Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι σή μερον διεξήχθησαν πολιτικαί συνομι- λίαι μεγάλης σημασίας μεταξύ τού κ. Γκαφένκο καί των Γάλλων επισήμων είς τό^Καί ντ' Όρσαί. ΥΒΥκΜΕΤΒΕΙΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τάς προμεαημβρι- νάς ώρας τής σήμερον ό πρωθυπουρ¬ γός κ. Ί.^ Μεταξάς άφίχθη είς Κυπα- ρισβίαν όπου έγινεν ένθουσιωδώς δε· κτός υπό τού λαού τής πόλεως ενώ¬ πιον τού όποίου χαί εξεφώνησε πο¬ λιτικόν λόγον. Την 3 μ. μ. ό κ. Μεταξάς ανεχώρησε διά την Όλυμπί- ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τό προσεχές Σάβ¬ βατον (αύριον) ό κ. Μεταξάς έπιστρέ- φει είς Αθήνας έκ τής άνά την ΙΙελο- πόννησον περιοδείας τού. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 27 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). —Την προσέχη Δευ¬ τέραν, ν εορτήν τής Πρωτομαγιάς 6 Πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς θά ο¬ μιλήση είς τό δημοτικόν θέατρον Πει¬ ραιώς όπου Θά^συγκεντρωθώαιν οί έρ· γάται Αθηνών *κ»ί Πειραιώς