97221

Αριθμός τεύχους

5152

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

29/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έχη σία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Αμερικής
  βτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ"μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ " ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^* ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΡΟΥ <*"' ϊΠΕιΟιΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί40Ν ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5152 Είνε γνωστόν τό ενδιαφέ¬ ρον της σημερινής κυβερνή¬ σεως διά την καλυτέραν ορ¬ γάνωσιν καί τόνωσιν των έ- ξαγωγών μας καί Ιδιαιτέρως των έξαγωγων γεωργικών προϊόντων. Ή ανανέωσις των παλαιών έμπορικών συμβά- σεων μετά των κρατών μεθ' ών ευρισκόμεθα είς συναλλα¬ γάς καί ή συναψις νέων τοιού των μετά χωρών μεθ' ών δέν συνεδεόμεθα μέχρι σήμε ρον, υπήρξεν ή θετικωτέρα προσπαθεία πρός την κατεύ¬ θυνσιν αύτην. Ή διάθεσις δέ είδικών μεταφορικών μέσων, άτμοπλοίων καί βαγονίων— ψυγείων, ή καθιέρωσις έξα- γωγικών βραβείων καί χρη- ματιχών δώρων καί πλείστα οσα άλλα μέτρα, απετέλεσαν έπίσης ωραίας, άποτελεσμα- τικάς, έμπράκτους άποδείξεις τής κυβερνητικάς μερίμνης ύπΐρ των έξαγωγών νωπών χαρπδν κυρίως. Τώρα έκδη- λώνει καί πάλιν ιδιαιτέρας τό ενδιαφέρον τού τό υπουρ¬ γείον τής Γεωργίας. Συνερ- γάζεται δια των αρμοδίων ύ· πηρεοιών τού μετά τής Ά· γροτικής Τραπέζης διά την καλυτέραν οργάνωσιν των έ¬ ξαγωγών εφέτος. Καί ένεργεΐ παρά τώ υπουργείω τής Συγ- κοινωνίας διά την διευκό- λυνσιν των μεταφορών. Ι¬ διαιτέρως μάλιστα διά τόν νομόν μας, προέβη είς ου ατάσεις καί ύποδείξεις πραγ ματικά σωστικάς. Υπέδειξε την άμεσον επισκευήν των ©δών διά των οποίων μετα- αρέρονται έκ των έπαρχιών Πεδιάδος, Τεμένους, καί Μα· λεβυζίου νωπαί σταφυλαϊ είς τόν λιμένα μας πρός φόρ¬ τωσιν. Ετόνισε μάλιστα ότι θά ήτο επιβεβλημένον ν' ά σφαλτοστρωββΰν οί δρέμοι αύτοι ώστε ή διαδρομή νά είνε τελείως άκίνδυνος καί «βλαβής διά τάς σταφυ- λ«ς. Συνέστησεν έπίσης την διάθεσιν έπαρκών καί καταλ λήλων αύτοκινήτων διά τάς μεταφοράς ώστε νά μην πα· ρατηρηθή καθυστέρησις καΐ επί πλέον εισηγηθή την μείωσιν των κομίστρων, δε- δομένου ίτι τα σημερινά τιμολόγια των κοινων διευ- θύνσεων αύτοκινήτων είναι πολύ ύψηλά καί θά έπιβαρύ νούν τρομερά τό προΐβν, πρός βλάβην έχι μονον των παραγωγήν, άλλά καί τής έθνικής οίκονομίας. Ύπέδειξεν έπίσης είς την Λιμενικήν Επιτροπήν νά ε¬ πισπεύση τάς εργασίας κατα- σκευής τής προβλητος τού λιμένος καί νά επιτρέψη ό πωσδήποτε τό πλεύρισμα των άτμοπλοίων, ώστε νά γίνεται άπ' εύθείας ή φόρτωσις χωρίς την μεσολάβησίν λέμβωνκαί φορτηγίδων. Τούτο δέ άφ' ενός μέν διά νά μην έπιβα- ρύνεται τό προϊόν μέ ύπέ- ρογκα φορτωτικά, ώς βυνέ- βιχινε μέχρι τούδε καί διά νά μην υφίσταται άφ' ετέρου βλάβας έκ των κτυπημάτων. Καί συνέστησεν άκόμη, νά φροντίση ή Λιμενική νά κα τασκευάση ύπόστεγα ώστε νά μή μέν»μν είς τόν ήλιον τα κιβωτίδια- των σταφυλών, ν' άνεγείρη δέ καί άποθή' κάς συσκευασίας εις την α¬ ποβάθραν καί νά κατασκευ- άση τό άπό έτών μελετώμε· νόν ψυγείον νωπών καρ πών καί συντηρήσεως τρο· φίμων έν γένει. Αί ύποδείξεις τού "Υπουρ^ γείον της Γεωργίας είναι όν τως ορθαί, λογικαί, μελετη- μέναι, έφαρμοζόμεναι δέ θ άποβοΰν όντως συντελεστι· καί είς την τόνωσιν καί την διευκόλυναιν έν γένει των έξαγωγών. Ιδιαιτέρως έκεϊ ναι πού άφοροϋν την επι σκευήν καί πιοσόστρωσιν των οδων έχευν Ιδιαιτέραν ση· μασίαν. Διότι ή αποκτήση καλών, συγχρόνων δρόμων δέν θά εξυπηρετήση τό έξα γωγικόν εμπόριον των στα< φυλών μόνον, άλλά καί τόν τέπον γενικώτερον άφοΰ θά βελτιώση σπουδαίως τάς με¬ ταφοράς. Δέν γεννάται δέ άμφιβολίκ ότι αί είσηγήσεις αύται τού ύπβυργείβυ τής Γε ωργίας θά ληφθούν σββαρδς ύπ' όψιν καί άπό τό υπουρ γεΐον τής Συγκβινωνίας κα άπό την Λιμενικήν Επιτρο¬ πήν τής πόλεώς μ«ς. Ή πβ- λυαρχία καί ή γραφειβκρα- τία, δέν είναι ίδιον τού ση μερινβΰ Κράτους. Χαρακτη ριστικόν γνώρισμά τού άντι θέτως είνε ό ουντβνισμές των ένεργειων ολων των υ¬ πουργείων καί όλων των ύ πηρεσιών διά την πρβαγωγήν καί εξυπηρέτησιν των έθνι κων συμφερόντων. Προκειμέ νού αλλωστε περί ζητήματβ τόσον σββαροδ, όσον είνε τ< ζήτημα των έξαγωγών των σταφυλών καί των νωπών καρπων έν γένει, κάθε πρβσ πάθεια, κάθε δαπάνη καί κά θε θυσία είναι δικαιολογη- μένη. Καί ουδείς θ' άρνηθί) νά έκιτελέβη ακέραιον τό καθήκον τού. Μέ την βύκαιρία ιιιας εκθέσεως * ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ »<■ -ί [Την προσέχη Τετάρτην, άνοΐ γει είς την αίθουσαν των συνε· Βριάσεων τοθ Δημοτικοΰ Συμβου λΐου ή έκθεσις Εργων τοθ διακε κριμένου συμπολίτου σκηνονρά- φού κ. Γεωργ. Ανεμογιάννη, θά έκτεθοΰνΐμακέττες πούέξετέθησαν είς τίς Άθήνος καί επροκάλεσαν τόν θαυμασμόν των φιλοτέχνων καί άπέσπασαν τα εύμενέστεραΙ σχόλια των κριτικων τής ιΐρωτευ ούσης. . , •Επ' εύκαιρίσ, ό κ. Άνεμογιάν νης Εγροψε σειράν ενδιαφέρον- των άρθρων γύρω άπό την τόσο λεπτήν δοο καί σοβαράν τέχνην τής σκηνογραφΐο ς καί της δλης συμβολης της είς τό Θέατρον χά ριν των αναγνωστών της « Ανορ¬ θώσεως» καί των φίλων της τέ· χνης, έκ των οποίων τό πρώτον δημοσιεύομεν σήμερον|. Είναι γνωστό πδς μέ την «νά· κτυξι χαΐ την έξέλιξι τής χινη- ματογραφκής τίχνης γίννήθηχεν ϊνας τιράστιος συναγωνισμός με ταξύ κινηματογράφου χαί θεάτρου. Τράβηξβ μέ τό μέρος τού ό κι- νηματογράφος τους θβατές τοθ θεάτρου, γιατί το£»ς πρόσφερε τό πλούσιο θίαμα, τίς έντυπωοιακές είχόνες, την λαμπρή οκηνοθεαΕα. Καί πχρ' δλον πού οίδειασαν οί αΐθουαες τοθ θεάτρου, μπορώ νά πώ πώς τό θίατρο ώφελήθηκε. Ό κάθε θίασος πιδ αύτοσχεδίαζε μιά, —δυο μερίς πρΐν άπ' την «πρεμιέρα» ή λίγο προτοθ ανοί¬ ξη ή αύλαία,άναγχάστηκε νά φρον τίση περισσότερο την έκλογή τοθ ρεπερτορίου τού καί την έπιμελη μένη παρουσίασι τοθ έργου,γιά,νά συγκρατηθή τού; θεατες π' άπόμει ναν καίνά κερδίση χείνους π&ύ τό έγκατέλειψαν. "Ετσι καθιέρωαε την συνεργα- σία τοθ σκηνοθίτΐ] καί τοθ σκη νογράφοιι, πού πιό πρωτα κάπο χε την παραμέριζεν εντελώς. Με σάζοντα πρόσωπα κι' οί δύο, βρί σχονται άνάμεσα σιάν συγγραφέα καί στον θεατή μέ την φροντΕδα πώς νά έξωτεριχεύσουν καλυτέρα τα διανοήματα τοθ πρώτου γιά νά τα κάνουν περισσότερο καταληπτά στούς δεύτερους. Φροντΐζει λοι- πόν δ σκηνοθέτης νά δώση παλμό χαι τέμπο οτήν παραστασι, νά κι νήση τοΰς ήθοττοιούς, νά τούς υπο δείξη την θέσι ποί» σέ κάθε στιγ- μή θά πέρνουν στήν σκηνή, νά με- τριάση ή ν' αυξήση τδν τόνον τής φωνής τους, μέ λίγα λόγια νά έ ξωτερικεύση καί νά έμψϋχώση τί; ίδέις τοθ σιιγγραφέα ^δσο καλυτέ¬ ρα μπορεϊ, πάντα ϊμω; σύμφωνα μέ την βασική άντίληψι ίκεί- νού. Τό Ιδιο ακριβώς φροντίζει χι' δ οχηνογράφος: Νά δώση τό χά- τάλληλο πλαίσιο ατδ Ιργο, νά χα· τασκευάση μέ τέτοιο τρόπο τάσκη νικα τού ώσΐε νά μεταφέρουν μέ σφ τής τέχνης τού. ατόν «ίχονι- ζόμενο «τόπο» καί νά ύΐτοβυηθοΰ- νέ τόν ήθοποιό στήν όλοκλήρωσι τβθ ρόλου τού. Ό σκηνογράφος δέν Ιχει στυλ. Κάθε φορά πού θά ακηνογρα$ήση κάτι καινούργιο, τό δανείζεται ά πό τόν συγγραφέα,γιατΐ αΰτό είνε τό πρώτο πού πρίπΐι νά φρονεί ση: Νά συνταυτίση τό σκηνικό μέ την ίννοια τοθ εργου χαί ν'&ναδεί ξη τόν ήθοποιό πού μιλιΐ, μέ κύριο μέλημα ν'άκουστή ό λόγος. Σέ καμμιά περίπτωσι Σέ θά δποταχθ^ 4 λόγος στό πλούσιο ή παράλογα κολοσσιαϊο σχηνικό' ου τε καί πρέπει άσκοπα χαί γιά θε αματιχούς μόνον λόγους νά χατα- φεύγη σ' έξωτερικά φωτιστικά «έφφέ» πού δέν κάνουν τίποτ' άλ· λο παρά νά έξαφανίζουν τό έργο. Σχηνογραφία δέν είνε παρά Ινα τίμιο οΊττιχό μέσον μεταξυ τοθ θε ατρικοθ κατασχευασματος χαί τοθ θεατή Καί μπορεϊ νά γίνη άγα θοποιές δύναμις, βοηθός στό ίργο τοθ συγγραφέα ή τοθ συνθέτη, μπορεϊ δμω; χαί νά μεταβληθή σέ χακοποιό, μποριΐ νά ένοχλ^ τρο¬ μερά δλον οώτό τόν χόσμο των ι δεών, 5ν ταχτοποιώντας καί σχε διάζοντας τίς σχέψεις κι' έμπνεύ- σεις τού στό χαρτί δ χαλλιτέχνης, μεροληπτήαη γιά μεριχές άπ' τίς ίδέες τοθ ενός δημιουργοθ ή τοθ 5λλου. "Ο,τι άφησε δ ποι ητής μέ λί για νά γίνη υπόθεσις, 8,τι ό συν θέτης Ιγραψε γιά τα 2ργανα τής όρχήστρας, δλ' αύιά πρέπει ή σχη νογραφία νά τα προετοιμάση μέ την ιδία φροντίδα χι' άγάπη καί νά τα μεταβάλη δσο παραγωγι χώτερα μπορεϊ σέ 6έαμα. Α5τό ό φείλει στόν έαυτέ τού χαί στούς ιϊλλους δ Εημιουργός χάθε σκηνο- γραφίας, δ σχηνογράφος. Νά ζ^ βαθειά στόν χίσμ&ν των ίδιών τοθ δραματουργ&Ο, κι' αΙχμα?ωτίσμί νες άπ' αύτό τό βαθύτερο νόημα νά μπορίση νά υποβάλη μίσφ τοθ σχηνιχοθ τού διάχοσμου στόν χά θε θεατή τα γεγονότα έτσι, πε καθηλωμίνος χάτω κεϊ στήν πλα- τεϊα δ χάθ'ένας θά σχίπτεται πώς μόνο μ1 αυτόν τόν τρόπο θά μπο ροθσαν νά συμβοθνε τα γεγονότα χι' δχι διαφορετιχά. Γίνεται λοιπόν άπ' αύτό άντι ληπτό στόν χαθ' Ενα μας ποία εί ναι ή συμβολή τοθ σχηνογράφου στήν έπιτυχία τής θεατρικής πά ράσταοης Κι' άπ' την ίξυπνάδα τού έξαρτάται ή μεγαλύτερνι ή μι κρέτερη έπίδ^ααι πςΰχει ό διά χοσμος ατήν έξέλιξι τοθ έργου Γιατί ή σ*ηνογραφία ασφαλώς έ- πηρεάζει τόν ήθοποιδ. Τα δψηλό τερα σχαλοπάτια μιάς οχάλαί, ή χαμηλή πδρτα ενός δωματίου, τό άναπαυτικό ή δχι κάθισμα, δ στε νός ή δ ευ^ς χώρος, δλ' αύτά έ ξασχοθν μιάνέτιίδρασι στόν ήρωα τοθΐργου πού διαπλάσσει τόν ρόλο τού έτσΐ, ή τελείως διαφορετικά, άν τό περιβάλλον στά δποΐο χινεϊ- ται είναι μέ τούτον τόν τρόπο χατασκευασμένο ή μέ χεϊνον. Κι' 8ΐαν δ καλλιτέχνης μπορέ σει νά δημιουργήση «θέαεις» στά σκηνιχά τού γιά νά εξελιχθή ή υπόθεσις, δταν μπορεϊ άπά την ,λίμαχα μέ την όποία παρουσιά ζει τούς διαφορετιχοΰς θεατριχούς «τόπους» νά προκαλέση την άνά· ,ογη έντύπωστ], δταν μέ χίλια δυό μέσα, διαφορετιχά πάντα μπο ρίσει νά επιτύχη 8,τι χαλό σχέ- φτηκε γιά νά εξυπηρετήση τόν δή μιουργό συγγραφέα, μόνον τότε μπορεϊ ό χαλλιτέχνης νά όνομ* στ? σχηνογράφος. Κι' αύτός δ τίτλος τού- άρχεΐ άσχαλώς. γιωργοσ; ανεμογιάννης; Τό Πανάνειον. Ενεκρίθη κατά την προχθε ηνήν συνεδρίασιν τοθ Δημοτι ;οΟ Συμβουλίου ό προϋπολο ,'ΐσμός τοΟΠανανείου Νοσοκο μεΐου άνερχόμενος είς τεσσα άμισυ σχεδόν έκατομμύρια δραχμάς. Διεπιστώθησαν δέ έπ' εύκαιρίο αί μεγάλαι βελ- τιώσεις τοϋ ίδρύματος καί αί υπηρεσίαι τού πρός τόν τό¬ πον. Καί πράγματι. Τό Πανά νειον νοσοκομείον εχει κα τασττ) χάρις είς τάς φροντίδας τοθ Δήμου, τάς συμπλη- Ο χθεσινάς πολύκροτος λόγος Ο ΧΙΤΑΕΡ ΑΠΑΗΤΑ ΕΪΣ ΤΟΗ ΡΟΥΣΙΕΑΤ ΑΗΟΙΡΟΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΗΣΙΗ ΣΥΝΛΙΑΣΙΕΨΕΟΣ (ΑΙ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΕΙΙΣΙΡΙΦΗΙ181ΙΑΗΠΙΓΚ Κ1Ι III ΛΙΟΙΚΙΗΙ Κατήγγειλε τάς συμφωνίας τής ΓερμανΙας μέ την Αγγλίαν καί την Πολωνίαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσΐσ).—Την μεσημβρ! αν σήμερον συνήλθε ι* είς έκτα κτον συνεδρίασιν τό Ράϊχσταγ διάν' ακούση καΐνάκυρώσητόν λόγον διά τοθ όποίου ό Γερ- μανός Φύρερ θ' άπήντα είς τό διάγγελμα τοθ ΆμερικανοΟ Προέδρου κ. Ροθσβελτ. . Έκ των πρώτων προσήλθον καί κατέλαβον θέσεις είς τα διπλω ματικά θεωρεΐα οί άντιπρό- σωποι των ξένων Κρατών έν ΒερολΙνφ. Έν συνεχεία 6φθα σαν οί όκτακόσιοι βουλευταί τοθ μεΐζονος Ράϊχ καί τέλος ό Καγκελλάριοι, ΧΙτλερ έν μέ σφ άποθεωτικών έκδηλώσεων των χιλιάδων λαοϋ πού εΐχε συγκεντρωθή" κατά μήκος των άπό τής Καγκελλαρίας μέχρι τής αιθούσης δπου συνήλθεν τό Ράίχοταγ όδών. Την έναρξιν τής συνεδριάσε ως εκήρυξεν ό στρατάρχης Γκοϊριγκ, ακολούθως δέ υπό τάς ενθουσιώδεις έπευφημίας των βουλευτών, ανήλθεν είς τό βήμα ό Καγκβλλάριος XI τλερ καί ήρχισε ,τόν μετά τό ο ής άγωνΐας άναμενόμενον ά πό δλην την άνθρωπότητα λό γον τού: Έν άρχή ό κ. ΧΙτλερ χαιρέτισε πρώτον τούς προ σωρινούς άντιπροσώπους τής Μοροβίας καί ΒοημΙας (Τσε- χΐας). Συνεχίζων κσΐ άναφε ρόμενος είς τάς ανησυχίας τιού έκδηλώνοντσι είς δλοντόν κόσμον, πσρελλήλισε την οη μερινήν περίοδον πρός έκεϊ νην των παραμονήν τής έκρή ξεως τοθπολέμου τό 1914.Διευ κρινΙζωντήνθέσιντήςΓερμανίας άτΐέναντι τής Γαλλίας έτόνι σε: Μέ την Γαλλίαν, τα ού νορά μας έ'χουν καθορισθή ό ριστικώς. Παρητήθην τής Άλ σατίας καί Λωρραίνης καί θά ήθελα νά μην δημιουργηθοθν ποτέ ζητήματα μεταξύ ημών καί τής πρός δυσμάς γείτο νός μας. Ώς πρός την Ίτα λίαν ετόνισεν ότι οί δεσμοΐ τής ΓερμανΙας μέ αυτήν εί ναι τόσον ίσχυροΐ δσον καί ρώσεις καί άνακαινίσεις, εν άπό τα καλυτέρα νο· σοκομειακά Ιδρΰματα τής χώ ρας. Θά γίνη δέ Εν άπό τα μεγαλύτερσ, δταν μετ" ολίγον αποπερατωθή καί λειτουργή- ) καί ή άνεγειρομένη ήδη νέα πτέρυξ, δπου θά έγκατα σταθή καί τό άκτινολογικόν έργαστήριον. 'Επιβάλλεται δ- μως νά τύχπ τό ϊδρυμα αΰτό τής ένισχύσεως καί των κοινο τήτων καί των οργανισμόν καί τής κοινωνίας γενικώτε- ρον. Ή Βιάννος. 'Εντός τοθ ερχομένου θέ· ρους θά γίνουν όπως πληρο φορούμεθα τ' άποκαλυπτήρια τής προτομής τοθ αειμνήστου Ιωάννου Κονδυλακη (Διαβάτη) είς την γενέτειράν τού Βίαν νόν. "Ελπίζομεν λοιπόν δτι μέχρι τότε θά έ'χουν ρυθμισθή τα ζητήματα τής άπαλλο τριώσεως καί διαμορφώσεως της πλατείας Βπου εχει προ σωρινώς στηθή ή προτομή Αξίζει ν' άναπτύξουν πρός τουτο δλην την δραστηριότητά των καί ή μηχανική ύπηρεσία καί ή Κοινότης Βιάννου. Άλ· λωστε εφέτος προβλέπεται ά- θρόα συρροή κόσμου πρός πά ραθερισμόν είς την δροσόλου στον, γραφικήν κωμόπολιν Καί είνε άνάγκη νά γίνουν ■ξωραΐστικά, τουριστικά Ιργα. άκατάλυτοι. Είμεθα ηνωμένοι καί τίποτε δέν θά είμπορέσΓ) ποτέ νά μδς χωρίσΓ). Μόνον άνόητοι θά είμποροθσαν νά φαντασθοθν δτι είναι δυνα τόν νά διασπασθή ό άξων Ρώμης—Βερολίνου. Τό ίδιον έχω νά είπω καί ώς πρός την Ούγγαρίσν. Όσον άφορφ την κατάλη ψιν τής Αυστρίας έχω νά εϊ πω δτι δέν διελύθη ή χώρα αυτή, άλλ' ότι «ένεσωματώ θη» είς τό Γερμανικόν Ράϊχ, άφοθ αλλωστε άνέκαθεν ήτο γερμανική νώρα. Απόδειξις δτι καί έγώ ό ΐδιος κατάγο μαι άπό την Αύστρίαν δπου καΐ έγεννήθην καί άνετράφην. Ή κατάληψις τής Αυστρίας ήτο ή πρώτη πράξις πού έσή μαινε τό ξέσχισμα τής έπο νειδίστου συνθήκης των Βερ σαλλιών. Μας κατηγοροθν διά την κατάληψιν της Τσεχίας. Άλλ' άς ανατρέξωμεν είς την Ιστο ρΐαν καί τα πράγματα.Ή Μο ραβία καί ή Βοημία πλαισιώ νονται άπό πληθυσμόν 3—4έκ. Γερμανών. Ό ττολιτισμός κα) ή οίκονομΐα τοθ τσεχιποθ κρά τους ήτο έξάρτημα καί δημι οορ>ημα τής ' γερμσνΐ"ής οίκο
  νομίος καί τοθ γερμανικοθ
  πνβύματος. Είς την Παάγαν
  ευρίσκονται τα άνάκτορα των
  πα-αιθν Γερμανών Αύτοκρα
  τόρων. Έκεϊ έτιίσης εύρίσκί:
  ται τό άρχαιότερον γερμανι¬
  κόν πανεπιστήμιον. Ή Γερμα
  ν [α εΐχε πρωταρχικόν ένδιαφέ
  ρον διά τούς γερμανικούς πλη
  θυσμούς τή"ς Τσεχοσλοβακίας.
  Τουτο δμως ετέθη κακώς υπό
  των Δυτικών Δυνάμεων ώς
  ζήτημα μειονοτήτων απλώς
  καί δχι ώς εύρωπσϊκόν πρό-
  βλημα. Διότι είς την πραγμα
  τικότητα ηθέλησαν οί κύριοι
  «είρηνοποιοί των Βερσαλλιών»
  νά δημιουργήσουν έν Τσβχο-
  σλοβακία έν στρατιωτικόν κέν
  τρον πλευροκοπήσεώς μας ή
  τουλάχιστον κέντρον άνεφοδι
  ασμοθ τής άεροπορίας των
  διά νά δύνανται έντός ολίγων
  ώρων άπό των τσεχικών άε-
  ροδρομίων νά καταστρέφουν
  δι* επιδρομών τα κυριώτερα
  βιομηχανικά κέντρά μας. Αύ
  τό βεβαίως δέν ηδυνάμεθα ν Α
  τό άνεχθΛμεν. Καί επί τέλους
  ή κατάληψις τής Τσεχοσλοβα
  κίσς, υφ' ημών, εγένετο καί
  πρός τό συμφέρον τοθ τσεχι-
  κου λαοθ. Καί άπεφεύχθη τό¬
  τε ή σύρραξις έν Μεσευρώτιη
  χάρις είς την Ιδικήν μας με¬
  τριοπάθειαν καί την κρίσιν
  τοϋ τσεχικοθ λαοθ.
  Έν συνεχεία 6 κ. Χίτλερ,
  ωμίλησε διά τάς σχέσεις τής
  ΓερμανΙας μετά " τής ΠολωνΙ-
  ας, άνεφέρθη είς την συμφω¬
  νίαν μέ τόν στρατάρχην Πιλ-
  σοθδσκι καί παρετήρησε την
  άσυνέπειαν των τελευταίον
  κατευθύνσεων τής εξωτερικάς
  πολιτικής τής Πολωνικής Δή
  μοκρατίας πρός την συμφωνί
  αν αυτήν. Έζήτησσ, ετόνισε,
  την ' ειρηνικήν απόδοσιν τής
  γερμανικήν πόλεως τοθ Δάν
  τσιγκ καί τό δικαίωμσ κατα
  σκευής σύτοκινητοδρόμου επί
  τοθ διαδρόμου, διά την σύνδε
  σιν τής Γερμανίας μέ την Ά
  νατολικήν Πρωσίαν, άλλ' ή
  Πολωνία απερριψε την πρότα
  σΐν μου αυτήν. Έν τούτοις
  τό Δάντσιγκ είνε γερμανικόν
  καί θά τό προσσρτήσωμεν. Ή
  παλαιά συμφωνία μας μέ την
  Πολωνίαν δέν υφίσταται άπό
  σήμερον, δπως δέν υφίσταται
  καί τό άγγλογερμανικόν
  ναυτικόν σύμφωνον. Είμεθα
  δμως πρόθυμοι νά έλθωμεν
  είς διαπραγματεύσεις, άλλ'
  επί νέων, ύγιων καί τιμίων βά
  σεων.
  ΑΠΟ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ
  Η ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΗΚΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Εισήλθεν ακολούθως είς τό
  άποικιακόν ζήτημα. Ετόνισεν
  δτι α( Δυτικαί Δυνάμεις, τ)ρ
  ■πασάν κυριολεκτικώς τάς
  γερμανικάς άποικίας £νώ έ-
  γνώριζαν καί γνωρΐζουν ΰτι
  χωρίς αύτάς δέν είμπορεϊ νά
  ζήση, ή μεγάλη Γερμανία. Άλ
  λωστε είπεν, άπό όκτακοσίων
  έτών ή Άφρική μάς άνήκει.
  Τέλος, εισήλθεν είς την α¬
  νάλυσιν τοθ διαγγέλματος
  τοθ κ,ΡοΟσβελτ δπου καί έπέ-
  μεινεν επί μακρόν. Άνέλυσε
  τό διάγγελμα τοθ Άμερικα
  νοθ Προέδρου είς 21 έρωτήμα
  τα καί απήντησεν είς ενα εκα
  στον έρώτημα διεξοοικώς. Τα
  κυριώτερα σημεΐα τοθ λόγου
  :ου είς τό κεφάλαιον αύτό
  ;ΐναι τα εξής:
  «Ό κ. Ροθσβελτ, προτείνει
  μίαν παγκόσμιον διάσκεψιν
  πρός λύσιν των προβλημάτων
  πού βασανίζουν την άνθρωπό
  τητα. Άλλ' ή πρότασις είνε
  άνωφελής. "Οπως θά ήτο καί
  μΐα τοιαύτη διάσκεψις. Τό
  καλύτερον παράδειγμα μιας
  τοιαύτης διασκέψεως είνε ό
  όργανισμός τής Κοινωνίας
  των Εθνών. Άλλ' είνε έκδη
  λος ή άποτυχία τοθ όργανι
  σμοθ αϋτοϋ, δεδομένου δτι
  δέν ηδυνήθη νά λύση οΰτε εν
  άπό τα ζωτικά προβλήματα
  πού ετέθησαν ενώπιον τού.
  Ασφαλώς λοιπόν, την Ιδίαν
  τύχην θά έχη. καί ή διάσκε¬
  ψις την οποίαν προτείνει ό κ.
  ΌΟσβελτ. Διότι δέν είνε νοη
  τόν πως ειμπορεί νά εξαρτηθή
  ή τύχη των εθνών, άπό την
  Ικανότητα ή τάς άδυναμίας
  των πρόσωπον πού μετέχουν
  μάς διασκέψεως. Δι* εμέ τού
  λαχιστρν αύτό είνε άπαράδε
  κτον. Εάν ,,δέ μία τοιαύτη δι
  άσκεψις Ιχη μορφήν δικαστη
  ρίου, ποΐοι θά είνε οί δικα
  σταΐ καί ποΐοι οί κατηγορού
  μενοι;
  Ό κ. Ροθσβελτ θά πρέπει
  νά έννοήση δ τι σήμερον ύττάρ
  χούν δύο άντιμαχόμενοι κό·
  σμοι, (στάμενοι κατέναντι άλ
  λήλων. Όχι νά μας προτείνη
  αφοπλισμόν. Είναι γνωστά
  τα μεταπολεμικά γεγονότα.
  Διά τής συνθήκης των Βερσαλ
  λιων μας άφώπλισαν. Καί κα
  τόπιν μάς ηρνήθησαν νά είσ
  έλθωμεν είς την Κ.Τ.Ε., παρά
  τούς ορους καί την επιθυμίαν
  τοθ Ούΐλσωνος. Μδς εδέχθη-
  σαν μόνον δταν είχομεν δυνα
  μιν. Έξ άλλου δπου άπέτυ
  χεν ή Κ.Τ.Ε.. έπέτυχεν ή Γερ
  μανία. Καί δ.τι ' έπέτυχεν ή
  Γερμανία, τό επέτυχε χάρις
  είς τάς ένόπλους δυνάμεις
  της, χάρις είς την άκατάβλη
  τον δύναμίν της. Διότι πρέπει
  νά τονισθή, δτι τα σύνορα
  τής Γερμανίας περΐφρουροθν
  ται σήμερον άτιό τό καλύτε
  ρον στράτευμα πού υπήρξεν
  άπό τής Ιδρύσεως τοθ Ράϊχ.
  Τό πρός δυσμάς φρουριακόν
  μας συγκρότημα είνε άπόρθη
  τον, Άπό αέρος είμεθα ά-
  πρόσβλητοι. Καί αί άκταί μας
  είναι τόσον καλώς ώχυρωμέ-
  ναι ώστε νά καθΐσΐσνται ά
  (Ή συνέχεια είς την 4ην σελίδα)
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ2
  1 Ι'
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «ΟΙ Ούσσάροι τής Φρου
  ράς». Όπερέττα θαθμα.
  Την Δευτέραν τώ άριστούργη
  ματής γαλλικής κινηματογραφΐας:
  «Τό Μυοπικό τίίς Έρήμου».
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον «Ή Πόρτα
  των Όνειρον». Την Δευτέραν «Νέ
  μεσις». Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  σοδιακόν.
  ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα 29ης Απριλίου.
  Ώρα 12 23 Σήμβτ—Έθνικός δ
  μνβς—"Υμνβς Νεβλχίας—Ύμνβς
  4η; Αύγβύβτου.
  12 30 Οοικίλη μουσική (δίοχοι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είδήσεις
  "ϋρχ Άα:εροακοπείου 'Αθη
  νίδν.
  13.45 ΈλΜφρά μουσικη,
  ("Υπο τής Όρχήατρας Βάαου
  Σεϊτανίδη καί Πάνου Βισβάρδτ;).
  14 45 ΕΙβήβεις. - Μβτεωρολογι
  όν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  αγοραίς Πειραιώς.
  19.20 Ή ώρα τού παιδιοΰ
  1) «Ή Ροδουλα», παραμθθι τής
  Δίδος Ελένης Τουμπαχάρη. 2)
  «Ή χόρη τής ΛεμονιιΧς», παρα
  μΰθι τής Μιμής Φραγχάκη.
  19.40Ποικίλη Μουσικη (δίακοι).
  20 Ή ώρα τού άγρότου.
  «Ή ζωή καί ή ίστορία τής μέ
  λισαας>. (Άπό την ζωήν των έν
  τόμων).
  20.20 Ρεσιτάλ τραγουδι&ΰ.
  (Υπό τής κ. Μαρ. Καλφοπο6
  λου).
  20 50 Είδπσκις—μετεωρολβνικβν
  Δελτίον.
  21.05 Μικρά ορχπστρα
  21.15 "Ομιλιβ.
  «Ό άθλητισμίς ατό λαΐκό μας
  τραγοϋδι. Άκριτικοί καί άρματω
  λικοί χρόνοι». Υπό τοθ κ. Ν
  Λανίτη.
  21.45 ΣυνέχΕΐα μικράς όρχή
  οτρκς.
  22.15 Νυκτεριναί εΐδήβεις.
  22.25 'Ελαφρά μουσική.
  Ό κ. Κορίνθιος καί ή όρχή
  στρα τού.
  22.55 έλαφρβ τραγβΰύι.
  23.15 Μουσική χοροΰ (δίσκβι).
  0.15 Τελευταίαι είδήαεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή Όπερέττα—θαΰμα:
  ΟΙ
  ΤΗΣ
  ΡΣ
  Νέ τούς
  ΜΛΓΛΑ ΣΝΛΙΔΕΡ
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  Σύμπραξις της περιφή¬
  μου τσιγγάνιχης όρχή·
  στρας ΧΟΡΒΛΤ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μιά έξαιρετιχή δημιουργία
  τής Γαλλικής κινηματογρα
  ί
  ΤΟ
  ΤΗΣ
  ΕΡΗΜΟΥ
  Νέ τούς
  Σάρλ Βανέλ, Μάρτα
  Λαμπάρ,ΖάνΠιέρ Ώμεν.
  Τέ· «Μυστικόν της Έρήμου»
  ΐΐνκιτο δράμα δύο άνϊρών
  μέ μεγάλη >«ρδιά, δύο άγα
  πημένί·ιν φίλων πού τβυς χω·
  ρΐζβι ίαφνικά ή πιβ άπροοπτη
  έρ&ιτική άντιζηλία.
  ΤΗΝ ΠΕΜαΤΗΝ
  Η ΜΑΧΗ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣ1Σ)
  Χ&ΡΙ&ΒΜΟΙ ΒΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδέ-ς Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ Τ2ΑΡ0Ν
  Επί τή βάσει νέων στοιχΐίων
  54οΤ"
  «Άγαπημένε μου.
  Εύρίσκομαι είς την ανάγκην
  νά προβώ είς την σκληροτέ-
  ραν απόφασιν πού θά μποροθ
  σα νά πάρω στή ζωή μου.
  Άλλ' έπειδή θά πληγώση τό
  πραγμα εμέ απείρως περισσό
  τερον άπό σένα καί έπειδή
  δέν μπορώ πιά νά δώσω καμ
  μιά βοηθεία στόν έαυτό μου,
  τό τρομερώτατο αύτό πράγμα
  πρέπει νά γίνη. ΣοΟ ζητώ νά
  διαλύσωμε τόν άρραβώνά μας.
  Δέν εΤμαι άξΐα νά γΐνω γυ·
  ναΐκά σου. Μή μ" ερώτησις
  γιατΐ καί μή μέ πιέσης νά σοθ
  δώσω έξηγήσε ς. Μοό είνε α¬
  πολύτως άδύνατο νά σοθ πώ
  περισσότερα. Άρκέσου μονά
  χά είς την βεβαΐωσίν μου ότι
  πρέπει νά γίνη έτσι. 'Άλλη
  λύσις δέν χωρεΐ. Θά σ' άγαπώ
  πάντοτε, αιωνίως.
  Νατάσα».
  Ό Παθλος άφοθ έφθασε
  στό τέλος τής επιστολάς έσή
  κωσε τό κεφάλι τού, έκύτταξε
  μέ όλάνοιχτα μάτια τόν ύπη-
  ρέτη καί άνέκραξε:
  —Πώς εΐν' αύτό;
  —Τί εΐπατε, κ. διοικητά;
  ηρώτησεν ό στρατιώτης.
  —Τΐποτε, είπεν ό Παθλος,
  πού τα εΐχε τελείως χαμένα.
  Ξαναδιάβασε τό γράμμα τώ
  ρα μέ περισσότερη προσοχή,
  λέξι πρός λέξι. Έκύτταξε κα
  λά την υπογραφή.
  Δέν ύπήρχε καμμιά άμφιβο
  λ(α δτι τό γράμμα ήταν τής
  Νατάσας.
  —Άλλά, πσρ' δλα ταυτα
  εσυλλογίσθη ό Παΰλος, δέν
  είνε δυνατόν νά εΐν' άλήθεια.
  Θ' άστειευεται. Καμμιά φάρ-
  σα;
  Άλλά πάλι θά τοθκανε τέ-
  τοιο άσχημο παιγνΐδι;
  Μιά περίεργος (δέα πέρασεν
  άπό τό μυαλό τοθ Παύλου. "Ι-
  σως ή Νατάσα ήπιε λιγάκι
  παραπάνω σαμπάνια καί υπό
  την επίδρασιν τοθ οίνοπνεύ-
  ματος τοθ έγραψεν έκεΐνο τό
  γράμμα. Έχαμογέλασε, φαν-
  τοσθεΐς την Νατάσαν,^ τόσο
  σεμνή καί άξιοπρεπή", νά τρι
  κλΐζη μεθυσμένη μέχρι τοϋ
  γραφεΐου της όπως τοϋ γρά¬
  φη την επιστολήν. Έσηκώθηκε
  έπροχώρησε πρός τό παράθυ
  ρον, έκύτταξεν Ιξω μερικές
  στιγμές τούς πσρατεταγμέ
  νους δι' αναφοράν στρατιώ¬
  τας καί Ιπειτα ξαναδιάβασε
  τό γράμμσ.
  —Είνε αδύνατον, έσυλλογΐ
  σθη ό Παΰλος" φάρσα δέν είνε
  διότι ή* Νατάσα δέν κάμνει
  φάρσες, πολύ δέ ολιγώτερον
  τέτοιου εΐδους. Καί δμως δέν
  μπορεΐ νά εΤνε^δυνατόν αύτό
  τό πρδγμσ. Δέν ύπάρχει τί
  ποτε είς τόν κόσμον πού θά
  μποροΓσε νά την ώθήση σέ
  τέτοιαν απόφασιν, έκτός άν...
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  'Ανοιξιάτικα έξαρτήματα
  τής γυναικείον άμΦΐέσεως.
  Ή μόϊα τής ανοίξεως έπανέ
  φερε, μεταξύ αλλων, τό φόρεμα
  άπό βατίστα ^ χεντημένη, πού φο
  ριίτα: επάνω σέ φόντο άπό τα
  φτά μπλέ αιέλ ή ρόζ. Είνε τό ι
  δανιχό φόρεμα γιά μιά νεαρά
  κυρία ή δεσποινίδα μέ πολύ λε·
  πτή σιλουίττα.
  Την τουαλέττα αυτή θά συ·
  νοδίύσετε μ' Ινα μεγάλο καπέλλο
  άπό ψάθα κίτρινη, γαρνιρισμένη
  μέ άιπρχ τριαντάφυλλα χαί ά
  σπρο ταφτ,ά έπανωφόρι.
  Πολλά καπέλλα τής ανοίξεως
  γαρνίρονται καί εφέτος μέ ίνθη
  ΙΙροτιμώνται οί ρόζ καί χόκκινες
  παπαροΰνες έν συνδυασμώ υ. έ μαρ
  γαρίτες και ά"λλα λουλούϊια τοθ
  άγροθ.
  Όλα έξ άλλου τα άνοιξίάπ-
  κα φορέματα καί ταγιέρ συμπλη
  ρώνονται μέ άνθη: τριαντάφυλλα,
  καμέλιες, χρυσάνθεμα καί ιδίως
  γαρύφαλλα σέ δύο ή τρείς άποχρώ
  σιις. Τό γαρυφαλλο ιΐνε τό άν
  θος πού εύνοεΐ εφέτος περισσότε
  ρα άπ' δλα τα αλλα ή παρισινή
  μόδα διότι τό θεωρεΐ ώς το λε
  πτίτερο καί τί πιό διακοαμητικό.
  Μέ τό πρω'ινό λινό ή πικεξένιο
  ταγιέρ ή Παριζιάνα φορεϊ μιχ
  μπλούζα άπδ άσπρη λινή 6ατ[
  οϊχ. Ή μπλούζα αυτή γαρνίρεται
  μέ μικρά πιετάχια ραμμένα είς τό
  χίρι, άζούρ καί άλλες γχρνιτοθ·
  ρες λενζερί.
  Ένας νεωτερισμός τή; άνοιξι
  άτικης μόδας πού κα:έκτησε κυ
  ριολεκτινώς τίς κομψές Παρισι-
  νές είνε τό φόρεμα άπό πικέ {μ
  πριμέ. Τό φόντο τοθ 6φάσματος
  είνε άνοικτοθ χρώματος: άσπρο,
  μπλέ πάλ, κίτρινο ή ρόζ, μέ λου
  λουδάχια ή πουά σέ ζωηρά χρώ
  ματα. Ό έμπριμέ πιχές χρησι
  μοποιιΐται γιά όλόχληρα φορέ
  ματα, μπλοθζες, ή χαριτωμένα
  ταγιέρ τής ανοίξεως.
  Τής μόδας γιά τό άπόγειιμα
  είνε ίνα ταγιέρ άπό κρέπ μαρο¬
  κέν μαθρο μέ μεγάλα ασπρα
  πικεδίνια ρεβέρ. "Ασπ^η μπλού
  ζχ άπό ζωρζίτα μέ Ινα φρέσκο
  ζαμπό πλισσαρισμίνο στή μηχα
  νή.
  ή Ντιστεγκέ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τοϋ Καρδιολογικοϋ ΒοΓνίεΰ τής Α'
  ΠαθΰλογΐΜής Κλινικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ (ατρεΐφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ-
  βολά, καθ* εκάστην 8 — 12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεφ. 8.25
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πσρσκαλοθνται οί κ. κ. Συνδρομηταί τοϋ ΠεριοδικοΟ
  «ΑΓΡΟΤ1ΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» δπως εύαρεσιηθβσι κοί έμβάσω
  σι την έκ δρ. 160 ετησίαν συνδρομήν των έπ' ονόματι τοθ
  Προέδρου τής Τοπικάς Έτητροτιής καί Διει,θυντοΟ τής Ά
  γροτικής Τρατιέζης κ. ΣωτηρΙου Πατατιολυχρονίου είς Ήρά
  κλειον.
  Όμο(α-ς τταρακαλοϋνται οί κ. κ. Πρόεδροι των Κοινοτή
  των πσρ' ών καθι,στερεΐται εισέτι ή έ'κδοσις των οίκεΐων
  ένταλμάτων δπως οπεύοωσι κοί έκδέσωσι ταυτα ώς κα
  οί κ, κ. Πρόεδροι των Γεωργικών Συνεταιρισμών ι&ν καθυ
  στερούντων ίΐοέτι τάς .συνδρομάς των, δττως έμβάσωσι ταύ
  τας.
  'Αγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος
  'Υποκατάστημα Ηρακλείου
  'ΥπηρΕθία Γρ»μματείας Τύπου
  Περιοδικοΰ «'ΑγροιΐΜον Μέλλον».
  Άριθμ. 42.
  Ό πρόεδρος τής κοινότη
  τητος Νεύς ΆγΙου ΒασιλεΙου.
  Διακηρύττει δτι:
  Την 7ην Μοΐου 1939 ημέραν
  Κυριακήν έκτΐθεται είς επανα¬
  ληπτικήν μειοδοτικήν μυστικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγΐ-
  στων προσφορών, τής προσ-
  φερθεΐσης τιμής των 88.000
  δραχμ. κριθεΐσης άσυμφόρου,
  ή προμήθεια των σωλήνων
  κσί έξαρτημάτων τοθ ύδραγω
  γεΐου τής Κοινότητος, έσωτε
  ρικής διαμέτρου μιάς καΐ ή-
  μισεΐας ϊντσας (1 1)2) ήτοι χι
  λίων^ δέκα πέντε μέτρον
  (1015) σωλήνων γαλβανισμέ
  νων, (10) 6έκα καμπυλών, δύο
  γωνιών, δύο ταθ, δύο διακλεΐ
  δών, δύο πολυτρήτων, δύο πω
  μάτων καί μιάς κρήνης. Δέν
  είνε είνε άπαραΐτητος ή πά
  ρουσΐα προμηθευτοϋ κατά την
  ημέραν τής δημοπρασΐας. "Ινα
  γίνη τις δεκτός δέον δπως α¬
  ποστείλη την προσφοράν τού
  έν ϋ) θά έμφσΐνεται ή τιμή
  κατ' εΤδοι; καί συνολικώς ήν
  άπαιτεΐ ό προμηθευτής "ίνα
  παραδώση τα άνω ειδή είς
  την προκυμαίαν Ρεθύμνης έ¬
  χων ύπ' δψιν δτι θά έπιβσρυν
  θή μέ τα συμβολαιογραφικά
  εξβδσ, κρατήσεις 1 55 ο)ο κσί
  μέ τα εξοδα δημοσιεύσεως τής
  παρούσης.Είςτόν φάκελλον τής
  . προσφοράς δέον νά έσωκλεΐη
  καί γραμμάτιον εγγυήσεως
  τοθ ΤαμεΙου Παρακαταθήκην
  καί ΔανεΙων δραχμ. (5 000)
  πέντε χιλιάδων άλλως ή προσ
  φορά θά είνε άπαράδεκτος.
  Έν Νεύς ΆγΙου ΒασιλεΙου 24
  Απριλίου 1939
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ι Ζίτνλι«ν«)( Πδ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δ ι κων ενώπιον απάντων των έν '-Αθήναις
  καί Πειραιεί Δικαστήριον, Έλϊγκτικοΰ Συνεδριον καί
  £ινβ<ιλΐΰυ 'πινροιείας, φορολογικαί ίίκαι, άναστολαΐ φέρΝν, διοικητικαί ΰποθέσεις καί συντάξεις, νομικαΐ συμ¬ βουλαί, γνωμοδοτήσεις καί πληροφορίαι δι' άλλπλογραι- φίας. Τηλ. 25-081. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ 'Λραατά θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετΛν. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐσν κρυστάλλων Πρίν προμηθευθήτε έπισκβφθή'τε μας. ΤιυαΙ λονικαΐ. ΖΗΤΒΙΤΒ έπιμόνΜς, άηβ £λ« τ* χοαοιστπματοι χ«Ι οιύτ* &κόμπ τβν έπαρχιών τβϊς κλΝθταιΙς Μάρκας «Στιχιιρ6ς». Ήτοι σΡυγΑκιβι, τρυηώμβπβ χ:8*ρ«ς, κβρόλιοι χιντΑμα- τος, χβυΡ4ρ·ς, Νβυλινέ, Κ·τβν η«ρλ«( Β«μβακβι>«ιαι, Ηβυ-
  0αιρ·ς κινταμ«τ·( μ. λ. η. Όλα τ« 4»ς &ν« ·<δα ιΐνκι ά- ■Βάοτον κβιοτπτος, μ«1 χρεΐματΝν ήγγυημ·ν«.ν χ«Ι οτιρΐ- βν. ΜΙετ οοΝΐμλ β« ο*ί κεΐοα β>* τ4ν *νΜτ·ρβτοτ« τβν
  ΜλΗβτβν τής μ*ρχ«( «Χτανρ·(.>
  οί*
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗ!
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ΑΥΚΟΣ
  Τοϋ ΆρϋστρογΥ-'
  57βν
  Μόλις συνέλαδεν αύτό τδ σχέδι
  όν εξήλθεν είς μεγάλην περιοδείαν |
  άνα την χώραν. Παντοΰ εγένετο
  Ινθουσιωίώς δεκτός. Άνΐυφημΐ^01
  ώς δ Γαζής, δ έλευθερωτής. δ σω
  τήρ τής πατρίδος. Ό λαός έκυρι-
  εύετο άπό μεγάλον ενθουσιασμόν
  επί τ^ θέα τοθ ΙθνικοΟ ή'ρωος.
  Διά τούς Τούρχους χωρικούς ή
  ταν δ άνθρωπος τής πυγμής, ό
  ισχυράς κυβερνήτης, δ θριαμδευ-
  τής στρατιώτας. Τί τούς ίμελλε
  άν ήταν βίαιες, τί τούς Ιμελλεν
  άκόμη δ ϊδιωπκός βίος τού;
  Κατά την περιοδείαν τού έ*εί
  ^ν ήλθεν είς στενωτέραν επαφήν
  μέ τάς όργανώσεις, τάς δποίας
  είχεν άποφασίσει νά καταστήση
  βάσιν τής κυοιαρχίας τού. ΠαντοΟ
  δπου έσταματοθσε, ζητοθσε νά
  ίδ·§ τούς άντιπροσώπους των όργα
  νώσεων τής τοπικής άντιστάσεωί,
  τούς εφέρετο μέ χαρακτηρίση
  χον σεβασμόν, ήχουε μετά προσο
  χής τα, αίτήματα χαί τάς ίδέας
  των.
  —Διαφυλάξετε την οργάνωσιν
  σας! τούς έλεγεν. Ό εξωτερικάς
  έχθρός Ιφυγεν, άλλ' δ αγών δέν
  ετελείωσεν. Ή .χώρα είνε γεμάτη
  άπό προδότας. Ένώνοντες τάς
  δυνάμεις μας δυνάμεθα νά δή
  μιουργήοωμεν την νέαν Τουρκί
  αν— την Τουρκίαν οας την δποί-
  αν άνεκτήαατε με τό αίμά αας—
  επί τόσον άκλονήΐων βάσεων,
  ώστβ νά ήμπορή 'ν' άντιατ·9 καί
  νά συντρίψη πασάν επίθεσιν παν
  τος έχθροθ. είτε εξωτερικόν, είτε
  έσωτεριχοθ. θ' άποτελίοετε τό
  λαϊκόν κόμμα. Συγχΐντρώσατ·
  είς την οργάνωσιν σας δλους τούς
  πατριώτας Τοόρχους. Σεΐς δ λα
  ός καί τό κόμμα τοθ λαοθ, πρέπει
  νά κυβερνήτι την Τουρκίαν!»
  Άπέφευγε νά δμιλήση περί
  των ριζικων μεταρρρθμίσεων πού
  έσχέπτετο νά επιφέρη "είς τόν έ
  θνικόν οργανισμόν: θχ έτρέμα
  ζαν, ιδίως αί μεταρρυθμίσΐις
  πού άφεώρων την Τουρκίαν, τό
  πλήθος έχεΐνο των συντηρητικών
  χωρικών. Δέν ήταν άκόμη καιρός
  διά νά δμιλήση πε&ί αυτών. Αί
  τοπικαί έπιτροπαί τής ίθνικιστι
  χής οργανώσεως ήσαν ούμφωνοι
  μΐ τάς άπίψεις τού. Οί χωρικοί
  ήσαν μαζί τού αύσσωμοι, ώς είς
  άνθρωπος. 'ΰρχίσθησαν νομιμο
  φροούνην είς αυτόν. Καί άφοΰ
  ήλθεν είς επαφήν μέ τόν λαόν
  άφοϋ έθισε τα θεμέλια τοθ κόμ-
  ματος χαί άφησε χατά τόπους
  άντιπροσώπους τού, δ Μουσταφά
  Κεμάλ επέστρεψεν είς Άγκυραν
  διά ν' αντιμετωπίση τούς έχθρούς
  τού.
  (συνεχίζβται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΚΟΙΝΩΜΙΚγλ|
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν χθές
  δι' "Αθήνας ή κ. κοί Ο κ. Γ. Καφ.
  φετζάκης-Μτράντης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή ΔνΙς Ειόπρα·
  ξΐα "Ι. 'Λνδριαδάκη εβάπτισεν ΐΐς
  Ν. Άλικαρνασσόν τό χαριτωμένο
  κοριτσάκι τοθ κ. Δημ. Ί. Σκουρέλ
  λου ονομάσασα αύτό Χρυσή—Διο·
  νυσΐα. Νά τοίς ζήση,
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβΐωσε και εκη.
  δεύθη προχθές έν συροοη πλήθους
  κόσμου 6 Νικόλαος Κασσωτάκης
  έκ των παλαιοτέραν δικαστικων
  κλητήρων τοΰ Ηρακλείου, τί3ν δια
  κριθέντων καί έν τη εξασκήση
  τοθ έταγγέλματός των καί είς
  τάς κοινωνικάς των σχέσεις. Τούς
  οΐκεΐους τοθ μεταστάντος συλλυ¬
  πούμεθα θερμώς,
  «**
  Γύρω στήν π6λι.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είνε όνειρον πραγματικής
  ώμορφΐ&ς: "Ενκ σωστό άνοι-
  ξιάτικο λουλούδι, ή άλησμό-
  νητη μπτέρα τήςΝοσταλγίας-
  ΙΑΙΒ ΦΡΑΝΣΙΣ
  Καί πρωταγωνίοτρια τού
  σημβρινού άριστουργήμκτος:
  Είνε ενα ίργβ πβλυτελέ
  οτατο, όνΐιρώδβς. Είνε ενα
  χοινωνικό άρΐστούργημ».
  Έκτός προγράμμχτβς:
  - β υρνάλ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Ενα υπέροχον φίλμ:
  ΝΕΜΕΣΙΣ
  Σύλβια ΣΙδνεΰ
  Σπένσερ Τρέϋσι
  Διά τοΰ Αεροτιλάνου τής Ε. Ε.
  Ε.Σ., αφιχθέντος καί άναχωρήσαν
  τος προχθές μέ την συνήθη ϊκρΐ
  βειαν, έπεβιβάσθησαν έξ'/ΗρακλεΙ
  ου διά Τατόι. οί κ. κ.:
  —ΕΗαδ. Κόλλας λοχαγός, Γεώρ.
  Λιναρδάκης Ιατρός, Ίασων Βίμ·
  πος Διευθυντής Γενικών Άποθη·
  κων, Νικόλ. Παπαδογιαννάκης πά
  ραγγελιοδόχος, Γεώργ. Περάκης
  έμτΐορος, "Λ6αν. Νόσης δημ. ύπάλ
  ληλος, Γίώογ. Βοΐλ,ας μηχανικάς,
  Στυλ. Άλοϊζος διδάσκαλος, Δνίς
  Η. Πετροπούλου, Έμμ. Βαρδάκης
  δημ. ϋπάλληλος μετά τής κυρΐας
  τού, θεοδωρακόπουλος δημ. ύπώλ
  ληλος, Άσπμακόπουλος έμνορος
  καί Ά. Μεταξάς δημοσιογράφος.
  —Τοθ Αεροτιλάνου έπέβαινον έ-
  πίσης δι' Αθήνας καί, δύο οπάλλη
  λοι της υπηρεσίας ΆεροπορΙας.
  —Ιδιαιτέρας σημασίας διά την
  στορικήν κωμοπολιν Αρχανών θά
  είναι τα αΰριανά έγκαΐνιαίτής Λέ·
  σχης τοθ έκεΐ τόσον εύδοκΐμως
  δρωντος 'Εθνικοΰ ΜορφωτικοΟ Συλ
  λόγου.
  —Άλλά καί διά τό "Ηράκλειον
  ή σεμνή αϋΐη τελετή αποτελεί γε-
  γονός έν τή περιφερεία τού, δξι·
  όν ηολλής ττροσοχής διά λόγους
  άνωτέρου πνιυματικοθ χαρακτή·
  ρος καί έκπολιτισμοΰ.
  —Είνε δέ βέβαιον δτι θά τιμη·
  ή αναλόγως διά τής παρουσΐας
  πολλών συμπολίτην.
  —Ό μεθαυριανός έορτασμός
  καί είς την πόλιν μας τής πρωτο
  μαγιδς θά προσλάβη κατά τάς υ¬
  παρχούσας ενδείξεις παλλαϊκόν
  χαρακτηρα.
  —Τό 'Εθν, Εργατικόν Κέντρον
  έν στενη μέ τάς αρχάς καί τάς
  έργοδοτικάς υπηρεσίας ^συνεννοή·
  σει, κατήρτισε τό^πρόγραμμα τοΰ
  έορτασμοθ κατά τό οποίον θά γΐ
  νωσι κατάλληλοι όμιλΐαι πρός
  τού· εργάτας.
  —Είς τάς όμιλΐας ταύτας ΰά ά
  ναπτυχθπ ή φιλεργατική πολιτι-
  κή τής κυβερνήσεως καί θά παραλ
  ληλισθη ή θέσις τού έργάτου πρό
  τοϋ ΑύγουστιανοΟ κράτους καί
  μετ* ούτό.
  —Καί οί εργάται θά εύρουν
  καί πάλιν την ευκαιρίαν νά διαδη
  λώσουν τάς ευχαριστίας των καί
  τόν εΐλικρινή καί αυθόρμητον εν¬
  θουσιασμόν των πρός την 'Εθν.
  Κυβέρνησιν διά τα μέχρι τούδε
  τιαρ' αυτής έπιτελεσθέντα είς δ·
  λους τούς τομεΐς της κοινωνικάς
  καίτης έθνικής ζωής.
  —Συμβαίνει πολλάκις οί νυκτε
  ρινοί περινατηταΐ τής Λεωφόρου
  Βασιλέως Κωνσταντίνου νά παρα
  κολουθοθν μέ συγκίνησιν τάς όμά
  δας των μικρων μοθητών καί μα·
  θητριων τής νυκτερινής έμπορικής
  σχολης Ηρακλείου πού έπιστρέ-
  φουν άπ' αυτήν.
  — "Ολοι σχιδόν κατά κανόνα,
  στεροθνται των πάντων έργαζό
  μενοι δέ καθ' δλην την ημέραν
  φροντίζουν συγχρόνως καί διά
  την σχολικήν των μόρφωσιν.
  — Καί είνε πράγματι -συγκινη¬
  τικόν τό θεαμά των. ΣοβαροΙ παρ'
  δλον τό έπιπόλαιον τής ήλικΐας
  των οί μικροΐ μαθηταί, ώς εάν
  συναισθάνωνται τό βάρος τής ζω
  ής άπό τα μαθητικσ. των χρόνια
  διέρχοντσι άμιλητοι τος όδούς
  διά νά αρχίσουν πάλιν άπό το
  πρωΐ τής επομένης την σκληρόν
  γιά τα παιδικά τους άχόμη κορ-
  μιά έργασΐα...
  —"Ανεξαρτήτως πρός την έν &λ
  λ[) στήλη άναγραφομένην πάλαι·
  στικήν συνάντησιν.
  — Πληροφορούμεθα δτι έξετά-
  ζεται 6 τι ό των Γυμναστικήν Όρ
  γανώσεων ή περίπτωσις τής δυνα
  τότητος νά δοΒή έντός τοθ Ίου
  λΐευ υπό τοθ ΤζΙμ Λόνχου συνάν
  τησις μετά πρωτοπαλαιστοθ Εΰ
  ρωπης είς τό γήπεδον Χάνδαξ.
  —Επί τοθ παρόντος ή συναντη
  σις αϋΐη προσκρούει είς τό άπερι
  φρούρητον τοθ γηπέδου καί είς
  τος δαπάνας τής μετακλήσεως
  τού πρωτοπαλαιστοϋ.
  4 Ρίπορτΐρ
  ΕΙΣ ΤΟ παρά την Αγίαν Τριά
  6ρΥ^στ^ριον βώ ί
  ,«Λ6ρΥ^στ^ριον βαιτιστικών καί
  εΐδων γάμων τής κ.'Ελένης Δ. Πό
  ταμιανάκη, οί ένδιαφερόμενοι θά
  εύρουν τα ε«η ταυτα είς τιμάς
  συγκαταβατικάς καί ποιότητα αρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνβχώρησε χθές δι1
  Αθήνας ή Δνίς ΜαρΙνα Γ. Άνω
  γειανάκη διά την παρακολουθή
  σιν μοντελων τής νέας σαιζόν.
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πρωτοβάθμιος
  χαθηγητής έκτός θέσεως παραδί-
  δεί μαθήματα είς μαθητάς κλπ.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ "Αθηνών ή
  δΐς ΓεωργΙα Άναστασοπούλου κο
  μίσασα πλουσιωτάτην συλλογήν
  γυναικεΐων πΐλων τήςανοιξιάτικης
  σαιζόν,
  —"Επανήλθεν έξ"Αθηνών οπου
  εΐχϊ μεταβή διά την παρακολού¬
  θησιν τής μόδας
  ή χ. Λύδια Παπκδάχη
  κομίσασα πλουσιωτάτην συλλογήν
  θερινων γυναικεΐων πΐλων.
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μ! μϊαιν μκκτ«ρ(β>ν 6
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ,βΤ*
  Ι
  Οί Άθλιοι.
  561ον
  Συνέβη, τιοτέ, είς τό φώς τής σελήνης, νά κύ·
  ΨΠ ή Τιτίκα ινα λάβη πράγμά τι άπό χαμαΐ' ή
  νοΐχθη, δέ ολίγον ό στηθόδεσμος καί διεκρΐθη ή
  βάσις τοθ λσιμοϋ της. Ό Μάριος άπέστρεψε τούς
  οφθαλμούς.
  Τί λοιπόν μεταξύ των δύο τούτων πλασμάτων;
  Ουδέν. Έλατρεύοντο.
  Την νύκτα, οταν έκεΐ διέτριβον, ό κ ή* τίος έκεΐνος
  εφαίνετο ώς ζών καί ίερός τόπος. ΉνοΙγοντο περί
  αύτά δλα τα άνθη καί άνέδιδον πρός αύτά θυμίαμα*
  ήνοΐγοντο δέ καί αυτών αί ψυχαί καί διεχέοντο έν
  τος των άνθών.
  Καί έμεθύσκετο ττερΐ σύτά ή τρυφηλή φύσις,
  καί τα δένδοα Εφρισσον έκ τοθ ψιθυρισμοθ των έρω
  τικών λόγων.
  ΤΙ δέ λόγοι ήσαν έκεΐνοι; ΠνοσΙ. Ουδέν άλ
  λο. ΑΙ πνοαΐ αιϋται ήσαν (καναί νά συγκίνησιν
  Ολην εκείνην τόν φύσιν.
  ΓοητεΙα, ήν δυσκόλως θά ένόει τις, άν άνεγΙ
  νωσκνν έντός βΐβλου τάς συνομιλίας των, συνομι
  λΐας γεννημένας, ινα αΐρωνται καί διασκορπΐζωνται
  ώς καπνοΐ υπό τοϋ άνέμου είς τα φύλλα. ΆραΙρε
  σον άπό τοθ ψιθυρισμοθ δύο έρασιων την μελωδί
  αν την έκ τί|ς ψυχήΓ έξερχομένην, καί έν είδει λύ
  ρας συνοδεύουσαν αυτόν, σκιά τό υπόλοιπον.—"Ω!
  λέγεις' αύτό καί μόνον; Αί, να(' παιδαριώδη πράγ
  ματα, τιαλιλλογΐαι, γέλωτες διά τό μηδέν, μάταιαι
  λέξεις, μωρίαι, παν 8,τι ύπαρχει έν τώ κόσμω ύψη
  λότατον καί βαθύτατον! τα μόνα πράγματα, άτινα
  άξίζουν τόν κόπον νά λεχθώσι καί ν' ακουσθώσι!
  Ναί, ταύτας τάς άνοησΐας, τάς μωρΐας ταύτας,
  ό άνθρωπος Οστις δέν τάς τιροέψερε ποτέ, είνε άν
  θρωπος ήλΐθος, βλάξ, κακός άνθρωπος.
  Ή Τιτίκα έλεγεν είς τόν Μάριον.—Ξβύρεις;...
  όνομάζομαι Εύφροσύνη.
  —Εύφοοσύνη; Πώς! Τιτίκα όνομόζεσαι.
  —"Ω! Τιτίκα είνε άσχημο δνομα, δπου μ' έδω
  σαν 6τσι, οταν ήμουν μικρή. Τό άληθινό μου δ
  νομα είνε Εύφροσύνη. Δέν τό άγατιφς αύτό τό
  νομα; Εύφροσύνη;
  —Ναί.. θμως καί τ' δνομα Τιτίκα δέν είνε ά
  σχημο.
  —Τό άγατιςΐς καλλίτερα παρά τό Εύφροσύνη;
  —Νά σοθ είπω... έγώ, ναί.
  —Αί, τότε λοιπόν κ' έγώ τό άγαπώ καλλΐ
  τερα.
  Τωόντι, Τιτίκα είνε εΰμορφο. Λέγε με- Τιτίκα λέ
  γε με.
  —Καί τό μειδίαμα αυτής, ταυτα προφερού
  σης, καθΐστα τόν διάλογον τοθτο εΐδύλλιον άξιον
  δι" έπουράνια, άλλ' δχι έπΐγεια, λειμονας κα
  δάση.
  "Άλλοτε τόν πσρειήρει άτενώς καί Ιλεγε—Κύ
  ριέ μου, εΤσαι ώραΐος, εΐσαι ώραιότατος' Ιχεις πνεϋ
  μα' δέν εΐσαι ώσάν εμέ ζώον, εΤσαι σοφώτερός μου
  μάλιστα' άλλά κατά τοθτο καί μόνον δέν σ' εχω
  άξιον νά μέ ύκερτερήση,ς' σέ άγαπώ!
  (συνεχΐζεται)
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα-
  σθέντος Ύπερωκεανείου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27.ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Εκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην ΜαΤου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρκτική εύχαιρία διά τβύς επισκέπτας ΕΚ-
  ΦΕ-ΕΩϊ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας δια την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσκι;, ναύλους έπιβατων καί έμπορευμάτων
  καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήβατε επει-
  γόντως είς τβύς αντιπροσώποις τής Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 3—40
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Αιά την καταπολέμησιν τού Περο-
  νοσπόρου.
  Καταργήβετε την χρήσιν τβΰ ΘβιΥχοϋ Χαλ-
  κοΰ (μκλάβης πέτρας), χρηοιμοποιήσκτε την νέαν
  ανακάλυψιν ΟΕΥΧΛίϊΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  δέν ίχει ανάγκην "Ασβέστου, άλλά διαλύεται μό-
  νος τού, *αί είναι περισσότερον δραατικό; άπό
  την μπλάβην πέτραν.
  Δοκιμάσετε καί θά πεισθήτε.
  Διά την ταύτίχρονον καταπολέμησιν τής Εύ·
  δεμίδος, εχομεν Άροΐνικοΰχον ΌξυχλΜριουχον
  Χαλκόν.
  Ζητήαατκ ίδηγίας άπό τα γραφεΐα μκς.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ &Σ'α
  Άντιηρβσ&ικβι Άν»»νύμ©υ Έλληνιχής 'ΒτειιρΙας Χη·
  μιχβν ΠροϊόντΜν κ«1 Λιπ«βμάτ*»ν.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ
  Τό πρόδλημα τοθ σκόρδου ή
  μδλον τής χαραχτηριατιχή'ς καί
  δυσαρέστου μυρωδιάς τού, μά{
  Ιχει άπασχελήση δλους κατάκαι
  ρούς χαΐ ώ; τροφή χαΐ ώ; μέσον
  θεραπείας γιά ώρισμίνες πάθη·
  σεις, είτε κατόπιν συμβουλήν τοθ
  γιατροθ, είτε άπό παράδοσι των
  έμπειριχων. Άφίνουμε κατά μέ·
  ρος τίς θεραπευτιχές ίδιότητες
  φυτοθ αύιοθ, πού δέν πρόκει
  ται νά μά; άπασχολήσουν σήμι
  ρα χαί έξετάζουμε την χαραχτη-
  ριστιχή τού μυρωδιά. Είνε άλή
  θεια δτι ηολλές φορές ό καθείς
  άπδ μας έχει στερηθή* τής ευχα¬
  ριστήσεως νά δοκιμάση ίνα δρε-
  κτικό, είτε ίνα φαγηιό πού πΐ
  ριέχει σκόρδο σέ μικρή είτε
  μεγαλείτερη π$σάτητα, ή άκόμη
  καί χρεμμύδΊ, ακριβώς γιά τόν
  φόβον δτι ή άναπνοή τού, καθώ;
  θά σιινομιλή μέ άλλους θά είνε
  έξαιρετιχά ένοχλητική γιά τούς
  τελευταίας. Κι' Εταν δέν χατορ
  θώση ν' αντισταθή" σΐόν πειρασμό
  χαί παρασυρθή άπό την νοστιμά
  δα τοθ έϊέαματος είτε άπό τίς
  παροτρύνσεις των συνδαιιημόνων
  χαί δοκιμάση τό φαγητον τό πά
  ρεσκευασμένον μέ δλους τούς χά
  νίνας τής γαστρονομιχής τέχνης
  χαί μέ άφθονο σχόρδο χαί χρεμ
  μύδι, τότε βρΕσχεται στήν δυ
  αάρεστη θέσι νά βλίπη τοΰς συ
  νομιλη:άς τού νά άποστρίφουν
  τό πρόσωπο, χαθώς άνοίγει τό
  στόμα τού νά μιλήση.
  Καί βμως δπάρχει τρ6ποζ νά
  άποφύγουμε τό μαρτύριο αύτό τοθ
  Ταντάλου, την ντροπήν αυτήν,
  δπως θεωρεϊται. Καί τόν τρόπον
  αυτόν μάς τόν δποδεικνύουν δύο
  Αγγλοι γιατροί, πού έμελίτη·
  σαν άπό μαχροθ τό πρίβλημα
  χαί κατώρθωσαν νά τό λύσουν
  Λέγουν δτι είς την Αγγλίαν τό
  σχόρ5ο πωλεΓται στό φαρμαχεΓ
  όν ώ; γιατριχό. Είνε χαί αύτό
  ένας άπό τούς ευφημισμού; για
  τί χαί αΐήν χώσαν εκείνην τό
  καρύχευμα μέ την χαρακτηρίση
  χήν όσμήν χρησιμοποιεΐται στήν
  χουζίνα, δπως χαί ο' δλες τίς
  άλλες χώρες. Τό γεγονός άλλω
  ατε 8τι δύο Άγγλοι γιατροί ή
  σχολήθηααν νά βροθν τόν τρό
  πον νά άποφεύγεται ή χαχοσμία
  τοθ σκόρδου άποδειχνύει την ά-
  κρίβεια τής φήμης.
  Ώς τόσο ίπιστεύετο 8τι ή χά
  κοσμία πού μίνει στό στόμα χαί
  στήν άναπνοή άπό την χρήοι τοθ
  σκόρδου εις όποιαδήποτε μορφήν,
  χαθώ; χαί τοθ κρεμμυδιοθ, δφεί-
  λεται σέ μιά είδική ούαία πού
  Ισχηματίζετο άπό χημικές ένώ-
  σεις μίσα στό σιομάχι μας χαί
  δτ. ή ούιΕα αυτή. άφοθ έπερ
  νοθσε στήν κυκλοφορία τοθ βί'-
  ματός μας, έβγαινε μέ την ά¬
  ναπνοή άπό τούς πνιύμονες καί
  μέ τό σάλιο. ΟΙ τελευταΐες πα-
  ραΐηρήσεις άπίδειξαν δτι τίποτε
  άπό αύτά δέν είνε οωστό. Βίβαια
  ή χαχοσμΕα όφεΕλεται σέ μεριχές
  έλαιώϊεις ούσίες πού ίχουν τα
  δύο αύτά φυτά, άλλά μιά καί
  χχταποθοθν δέν παΕζει πιά χανέ-
  να ρόλον. Κι' άν άκόμη υπο¬
  τεθή δτι χάνουμε ίνέσεις στό
  σιμά μας άπό άπέσΐαγμα σκόρ¬
  δου ή χρεμμυδιοθ, ή άναπνοή
  μας δέν θά παρουσιάση την κα-
  χήν 4σμήν.
  (συνιχΕζεται)
  Ό κ. Κανελλόπουλος
  εις τόν'Άγιον Νικόλαον.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 26 Ά
  πριλίου (άνταποκριτοθ μας) —
  Την ΐ>ψ απογευματινήν χθές ί
  κυβερνητικάς έπίτροπος τής νεο
  λαίας προπεμφθείς υπό τοθ επι
  αχόπου Σητείας, των τοπικών άρ
  χών χαΐτοθ πλήθους ανεχώρησεν έξ
  Ιεραπέτρας κατευθυνθείς είς την
  πρωτεύουσαν τοθ νομοθ Λασηθίου,
  Άγιον Νικόλαον, δπου Εφθασεν
  την 6 30. Οί κάτοΐχοι επεφύλα
  ξαν υποδοχήν έξαιρετιχως ένθου
  σΐώδη. Τόν κυβερνητικόν έπΕτρο
  πον απεδέχθησαν δ δήμαρχο;χ.Έμ.
  Σκύβαλος, άπασαι αί τοπιχιί άρ
  χαί, σωματεΤα, δργανώσεις χαί
  πλήθος κόσμου καταχλύσαντος την
  κεντρικήν πλατείαν ένω ή φιλαρ
  μονιχή τοθ Δήμου άνίχρουε τόν
  ΰμνον τής Έθνιχής ΝεολαΕας,
  υπό παρατεταμένας χαί ένθου-
  σιώδεΐς έκδηλώσεις 6πέο τής Α
  Μ. τοθ Βασιλέως χαί τής νεολαΕ
  άς. Κατόπιν κατηυθύνθη είς τό
  μνημιΐον τοθ αγνώστου στρατιώ
  τού δπου κατέθεσεν στέφανον.
  Ακολούθως προέβη είς έπιστα
  μένην επιθεώρησιν των σχημα
  τΐσμών τής νεολαΕας τοθ Αγ [ου
  Νιχολάου. Είς τόν κ. έπίτροπον
  προσίφεραν πλεΕστας άνθοδέσμας.
  Προσεφώνησεν έκ μέρους τοθ δή
  μου κύτόν ό χ. Ιωάννης Σγουρός
  άναφερθείς είς την τεραστίαν χαί
  χαρπιφόρον εθνικήν εργασίαν τής
  νεολαίας χαί τοθ μεγαλειώ5ους
  άναδημιουργιχοθ ίργου τοθ κ.
  πρωθυπουργοθ.
  Ό κυβερνητικάς ίπίτροηος πά
  ρά την κόπωσιν τής όλοημί-
  ρου διαδρομής ωμίλησε διά μα¬
  κρών άπό τοθ εξώστου τοθ δή
  μοτιχοΰ μεγάρου. Επηκολούθησε
  παρέλασις υπό τούς .ήχους τής
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναΐκών.
  Άσύγκριτα είς τυοιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  φιλα:;μονιχή"ς. Άπό τής δγδόης
  μέχοι τής δεκάτης νυχτερινής
  οί σχηιιαιισμοί άβρένων χαί θη¬
  λέων τής νεολαίας είς την κεν¬
  τρικήν πλατείαν τής πόλιω; φαν
  τασμαγορικώς φωτισμίνην έχό
  ρευσαν τοπιχούς χάΙ ίλλους έλλη
  νικού; χορούς. 'Γπό τό φΐς έκτυ
  φλωτικών πολυχρώμων λαμπτή-
  ρων οί φαλαγγΐται χαί αί φα
  λαγγίτισσαι παμουσίαζον γραφι¬
  κώτατον θέαμα. ΚρητικοΙ χο
  ροΐ μέ μαντινάδες σχετικάς μέ
  τόν πρωθυπουργόν καί τόν κυβερ
  νητικόν έπίτροπον νεολαίαν, προ
  εκάλεσαν τόν ενθουσιασμόν των
  χατοίχων. Ό ίνθουσιασμός £
  ασε είς τό μεταίχμιον μέ τίς
  μαντινάδες υπέρ τοθ Άναχτος
  καί τοθ έθνικοθ χυβερνήτου.
  Καθ' δλην την διάρκειαν των
  χορών Ιπιυφημίαι ζητωχραυγαί,
  ούρανομήχεις καί έκδηλώαεις εί-
  λικρινοθ; λατρείας έδόνουν την
  ατμόσφαιραν. Ό κυβερνητικάς Έ
  πίτροπος ήτο εξαιρετικά συγχιχι
  μένος. 'Υποχωρών πρό τής έπι-
  μονής τοθ πλήθους δπως ίμιλή·
  η ίκ νίου υπό παταγώδη χειρο
  κροτήματα χαί ίξαλλον ενθουσι¬
  ασμόν, είπε τα εξής:
  «Έχεΐνο μόνον τό οποίον δύ¬
  ναμαι νά είπω αυτήν την στιγ¬
  μήν είνε νά επαναλάβη) ί,τι δ
  μεγάλος μας κυβερνήτης είπεν
  διά την Κρατικήν μεγαλόνησον:
  Κάθε Κρής είνε μία έστία έθνι-
  χοθ φρονήματος». Αί έπαχσλουθή
  σασαι ίχδηλώσεις υπέρ τοθ χ.
  πρωθ υπουργοθ άποτελοθσι χάτι
  τό άσύλληητον. Την 10.30' πά
  ρετέθτ] πρός τιμήν τοθ κυβερ
  νητιχοθ Έπιτρόπου γεθμα υπό
  τοθ Δήμου.
  —Εύχαριστίαι τού Σεβ. Μη·
  τροπολίτου.
  Ό Σϊβασμιώτατος Μητροπολί
  της Κρήτης έπιτελών έπιβεβλημέ
  νόν καθήκον απηύθυνε θερμάς
  ευχαριστίας χαΐ ευχάς πρό; τούς
  «Ιδία. 'Εφπμερ'ους, κυς κ. Έ
  νορικκούς '£πιτροπους κοί έν γ*
  νει πρός τα εΰσΐβη τέκνα τής εκ
  κληαίας διά την προθυμίαν καΐ
  , τόν ζήλον, Γόν οποίον επέδειξαν
  | πάντες ούτοι διά την άττοτελΐσμα
  | τιχήν διεξαγωνην τοθ έράνβυ υ
  ' πέρ της παρασκευης τού 'Αγίου
  Ι Νύρου έν τω Οΐκονμΐνιχω Πατρι
  ί ΚωνσταντινουπόλβΜς.
  —Διανυκτερεύβντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σήμερον 29 Απριλίου θά δια
  νυκτερΐύοβυν,τά φαρμακεϊα Λάμ
  πρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζ«χ«
  ριάδη.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως δλον των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθεν καί πάλιν ίξασφαλίζει ·λα τα
  πλεονεκτήματα τής άνεσεως καί ευχαρίστου δια-
  μβνής.
  βέρμανσις—λβυτρα κ. λ. π.
  ΝΙΚΗ ΛΥ.. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  'ΕπανελθοΟσα έξ Άθη-
  θηνών Βπου εξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ·
  ου Φήμης κομμωτήριον «ΒΙ·
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» 'ίδρυ-
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Περμανάντ,
  Όντουλασιόν,
  Μιζαμπλί,
  Φριξιόν,
  Νβνιχιούρ.
  Βαφαί κεφαλής είς
  πολλούς χρωμαιισμούς.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ή
  οίχία τοθ ατρατηγοθ χ. Άλεξά-
  1 χη, προχειμένου ή Διοίκησις Χω
  1 ροφυλακής νά μεταφερθή είς
  1 οίκημα τοθ Δημοσίου.
  Ι Πληροφορίαι παρά τώ χ. Ή·
  λία 'Αλΐξάχη, δδός Κατεχάχτ].
  "ΚΟΠΤΙΚΗ
  ΡΑΠΤΙΚί*
  ΕΛΛΕΝ
  ί 4-
  ΑΘΗΝΑΙ
  ύπα 24-263
  —Ό Μορφωτικός Σύλλογος
  διά τόν στρατηγόν Κατε-
  χάκην.
  Επί τφ θανάτω τβθ στρβτη-
  νού Κατεχάκπ εξεδόθη τώ μμτη
  τέρω ψήφΐσμα υπό τού Μορφωτι
  κου Συλλβγου γυναικων Ήρ«
  κλείου:
  «Τό Διοικητικόν Συμβούλιβν
  τού ΜορφωτικοΟ Συλλόγου γυναι
  κων Ήρακλΐίοΐ) συνελθόν σήμε¬
  ρον είς ίκτακτον συνιδρΐαν είς
  τα γραφεϊα τού «Άσύλου τής Γ·-
  ρέντισσας» επί τφ θανάτω επι λ*
  κτου συμπολίτου, τοθ Στρατηγοϋ
  Γϊωργίβυ Κατβχάκη,
  Άκοθσαν τής κ. Προέδρου
  ΨπίΙ ζβι
  1) Νά έκφρασθίί αίς την οΐκογί-
  νεικν τού μΐταοτάντος ή β«Οεΐ«
  λυπη τοθ Διοικ. ΣυμβουλΙου χ«1
  νά οταλη «ύτό άντίγρκφον τοθ
  παρόντος.
  2) Νά παράστασιν είς τό Ν··
  κροταφΐϊον κατά τόν ένταφια
  σμόν τού «Ι δυνάμενα! τρόφιμοι
  τού άσύλου της Γίρόντισβας καί
  νά ρίψΜαιν έντός τού τάφου τού
  φύλλα δάφνης αί έ{ αυτών μπ
  τέρβς ίφέδρων πολβμιστών.
  3) Νά παρακολουθήση την κη¬
  δείαν τό Διοικητ. Συμβούλιον.
  1) Νά δοθίί φαγητόν ψαλλο-
  μένης σχετικής δΕησβΝς, είς τό
  προσωπικόν καΐ τάς τροφίμους
  τοΰ άσύλου άντΐ οτβφάνου βΐς
  μνημόσυνον τοΰ εξαιρετικόν εν¬
  διαφέρον ΙπιδεΙξκντος υπέρ
  τοΰ ίδρύματος άΐιμνήβτου Γ.
  Κατβχάκη
  •Ηράκλειον 23 Απριλίου 1939
  Ή Πρόιδρος
  Μαρίκα Μπβυρλώτου
  Ή Γραμματεύς
  Δέσποινα Οουλη
  Τα Νέλη
  Ελένη Εύφραίμογλου, 'Ανδοομ.
  Πουλικνάκη, Έλ. Διαλλυνά, 'ΑΘ.
  Καβουσανάκη, "Ολγα ϊουλιώτου,
  Εΰκνθ. Ταχατάκη.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Ό χ. Έμμ. Μαντζαπετάχης
  Φαρμ«Μθκοιός κατέθεσβν είς τόν
  χ Είσαγγϊλέα Ηρακλείου δβ«χ.
  500 υπέρ των «υλοικισμένειν καί
  είς μνήμην τοΰ έχλιπόντος χορυ
  φαίου Κρητός στρατηγοΰ, Γεωργ.
  Κατβχάκη.
  —'Επίσηςϊ ό Ιατριχός Σΰλλο
  γβς ' Ηρακλείου χ«τ«θεββ δραχ.
  400 αίς μνήμην τοϋ άποβιωσβιν
  τος Ιατροϋ Κίμωνος Δοκβυμε
  τζίδη καί υπέρ τ«ν μαθητικδν
  βυοσιτίων Ήρκχλείου.
  —Παλαιστικη συνάντηβις
  πρωταθλητδν.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  της Ε.Γ.Ο.Η. έ π' εΰκ«ιρί? τής έν
  ταΰθα άφίξιως τοβ χ Φ. ©«θφί
  λου όργανΝΤβΰ άγώνων τβΰ παγ
  χοαμίου πρ&ιταθλητου Τζΐμ Λόν
  τού βείου τού, παροτάλεσί τόν χ.
  βββφίλου Ίνα χάριν των φΐλά
  θλων της πόλεως μβταχ*λέαη
  τοΰς πρωταθλητάί ίλΐυθέρας π»
  λης 'Ανδρίαν Λαμπράκην καί
  Νικόλαον Ήλιύπουλον εσχάτως
  άφιχθίντας έξ Αιγυπτου η τόν
  πρωταθλητήν Χάρην Πκριτόζηλον
  ίνα δώσουν ίντΒϋθα την υπό
  πολλών άναμβνομένην βυνάντπ
  αίν των, Ό χ. ©ίβφίλβυ οηεσχέ
  θη χαι ούτω βυριβν Κυριακην
  ώραν 7 μ μ. είς τό Γυμνβστο
  ριβν τοΰ Γυμνασίβυ μας θά λά
  00 χώραν σπουδαιοτάτη παλαιβτι
  χή συνάντησιν «ρωτβφβνος (ι*
  τό Ηράκλειον.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊσ Σαββάτου
  29 Απριλίου 1939
  120 Ώρα
  ΤλΣΧΟΑΙΑΔΙΑΤΟΝΒΕΣΜΟΝ
  ΤΗΣ ΟΗΤΕϋΝ ΑΓΓΛΙΑ
  Η ΨΗΦΙΣΙΣ! ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΗ
  ΤΗΝ ΘΕΑΗΣ1Ν ΤΟΥ ΑΓΓΑ1Κ0Υ ΑΑΟΥ
  Νλ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΗ ΑΜΥΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8Άπριλίου (τού άντ*
  ποκριτού μας).— Καθ' αί αγγέλλεται έκ
  των εύρωπαϊκών πρωτευουσών, συνεχί-
  ζονται τα σ*όλια τού διεθνοβς τύπου
  επί τού νόμου τού καθιερώσαντος έν
  Αγγλία τήν στρατιωτικήν θητείαν.
  Αί έφημερίδες τονίζουν ήδη, ότι ή
  ψήφισις τού νόμου υπό τής άγγλικής
  βουλής, άποδεικνύει πλέον η καταφα»
  νώς, τήν θέλησιν τού άγγλικού λαού
  νά ενισχύση αποτελεσματικώς τήν άμυ¬
  ναν τής Μεγάλης Βρεττανίας.
  Ο ΜΑΪΣΚΥ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΚΟΜΙΖΕΙ ΝΕΑ2|ΡΟΤΑ!ΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 28Άπριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρει ότι ό έν Λονδίνω πρε
  οβευτής των Σοβιέτ Μαΐσκυ έπιστρέ*
  φων είς τήν θέσιν τού έφθασεν άεροπο-
  ρικώς είς Παρισίους χθές τό άπόγευμα.
  Αέγεχαι ότι ό Μαΐσκυ είνε κομιστής
  νέων προτάσιων πρός τάς δυτικάς δυ¬
  νάμεις. Σχετικώς ό κ. Μαΐσκυ ευθύς
  ώς έφθασεν είς Παρισίους, έσχεν μα
  *ράν συνομιλίαν μετά τοΰ έκεί Ρώσ-
  σου πρεοβευτού κ. Σοΰριτς. Πιστεύεται
  ότι σήμερον ό κ. Σοΰριτς θά μεταβή
  είς -ϊό Κβί ν' Όρσοί πρός συνάντη¬
  σιν μετά τού κ. Μποννέ.
  Η ΕΦΙΡΜΟΙΗ ΤΗΣ 6ΗΤΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΟΝΔΪΛΟΝ 2 8 Απριλίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Αί αγγλικαί έφημερίδες
  «ΐχολιάζουβαι τήν χθεσινήν συνεδρίασιν
  τϊ,ς Βουλής καθ' ήν εψηφίσθη ή υπο-
  χρεωτιχή θητεία τονίζουν ότι αί δια
  πιατωθεϊσαι διαφωνίαι άφοροΰν τήν
  μέθοδον έφαρμογής τής ύποχρεωτικής
  θητείας καί ούχι τούς έπιδιωκομένους
  Διπλωματικη δραστηριότης
  είς Παρισίους και Λονδινον.
  Ό κ. Ποτέμκιν είς Άγκυραν.
  ΡΩΜΗ 28 Απριλίου ((δ. ύ·
  πηρεσΐα).— ΑΙ Ιταλικαι έφη¬
  μερίδες σχολιάζουν καί σή¬
  μερον την καθιέρωσιν τής ύ-
  ποχρεωτικής θητεΐας έν Αγ¬
  γλία. Σχετικώς τονίζουν δτι ό
  άγγλικός λαός δέν φαΐνεται
  ένθουσιασμένος έκτοϋ μέτρου
  τούτου, παρατηροΰν δέ δτι τό
  εργατικόν κόμμα τηρεΐ έχθρι
  κήν στάσιν έναντι τής άποφά
  σεως αυτής τής Άγγλικής
  Κυβερνήσεως καί δτι είνε
  άποφασισμένον ν" αντιδράση.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Απριλίου
  (16. ύπηρεσΐα).— Ό τέως έν
  Ρωμη πρεσβευτής τής Αγγλί¬
  ας λόρδος Πέρθ έσχε χθές
  μακράν συνομιλίαν μετά τοό
  λόρδου Χάλιφαξ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Απριλίου
  ((δ. ύπηρεσΐσ).—Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Σερβίας
  κ. Μάρκοβιτς Ιγινε χθές δε-
  κτός υπό τοϋ κ. Χίτλερ κα·
  θώς καί υπό τοϋ στρα-
  τάρχου κ. Γκαϊριγκ. Είς τάς
  διεξαχθείσας συνομιλΐας των
  άποδΐδεται μεγάλη σημαοία.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 28 Απριλίου
  ((δ. ύτιηρεσία).— "Απαντες
  οί ξένοι έν Ισπανία δημοσιο
  γράφοι προσεκλήθησαν νά
  παρακολούθησιν έπιθεώρη
  σιν ένεργουμένην κατά μή
  κος των πορτογαλλικών κα!
  τού Γιβραλτάρ, συνόρων,
  ίνα διαπιστωθη τό άβάσιμον
  των διαδόσεωνκαθ' άς ήΊσπα
  νία έτοιμάζεται πρός πόλε¬
  μον, διαδόσεις αΐτινες ώς το
  νΐζεται έ'χουν σκοπόν νά έκ
  φοβΐζουν τόν κόσμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Απριλίου
  (ίδ ύπηρεσ(σ) —Ό ύπουργός
  των Στρατιωτικών κ. Χόαρ
  ΜπελΙσσα εξέθεσε χθές λεπτο
  μερέστατα τό ζήτημα τής κα-
  θιερώσεως τής ύποχρεωτικής
  θητείας ενώπιον τής Βουλής
  των Κοινοτήτων δώσας τάς
  δεούσας έξηγήσεις είς τάς έ
  περωτήσεις διαφόρων βουλευ·
  των. "Επηκολούθησε ψηφοφο
  ρία διά την έγκρισιν τής κα
  θιερώσεως τής θητείας ή ό-
  ποία καί ενεκρίθη διά ψήφων
  376 υπέρ καί 145 εναντίον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Απριλίου
  (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Οί «Τάϊμς»
  τής Ν. Υόρκης άναφερόμενοι
  είς την πρότασιν τού κ.
  Ροθοβελτ τής συναντήσεως
  αύτοϋ μετά των κ. κ. Χίτλερ
  Μουσολίνι επί ούδετέρου εδά
  φους, διασαφηνίζουν δτι αυτή
  υπεβλήθη άπό τόν κ. Ροθσβελτ
  πρό τής συμφωνίας τοΟ Μονά
  χου καί πρίν ή άπευθύνει την
  γνωστήν έκκλησιν αύτοϋ ή
  τις καί προεκάλεσε την διά
  σκέψιν αυτήν. ΤονΙζουν δέ
  ότι ό κ. Ροθσβελτ είνε
  Μτοιμος νά διακινδυνεύση τό
  πολιτικόν τού στάδιον χάριν
  τής διατηρήσεως τής παγκο
  σμΐου εΐρήνης.
  Υπό τάν εύρωπαϊκών κύ
  κλων άναμένεται έπίσηαος διά
  ψευσις τής πληροφορίας αύ
  τής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Απριλίου (Ιδ
  ύπηρεσία).—Ό Γάλλος υπουρ
  γός τοϋ 'Εμπορίου εδέχθη σή
  μερον την πρωΐαν είς ίδιαι
  τέραν συνομιλίαν 4τούς κ.κ
  Γκαφένκο καί Ταταρέσκο με·
  τα των οποίων εξήτασε δλα
  τα σημεϊα τής οικονομικάς ΐΐ
  νεργσσίας μεταξύ τής Γαλλί
  άς καί Ρουμανίας. Ό κ. Γκα
  φένκο είχεν ακολούθως ίδιαι
  τέρας συνομιλίας μετά των κ
  κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ.
  ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  Η ΥΠΟΧΡΕΙΠΊΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Απριλίου (
  δπ-ηρεα£α).—Ό κ. Τσάμπερλαιν
  προήδρευσε σήμερον τό άπόγευμα
  τοΟ υπουργικοθ αυμβουλίου. Κατ,
  τήνδιάρκειαντοθσυμβουλίου τούτου
  διεχανονίαθησχν αί τελευταίαι λε
  πτομέρειαι τοΟ νόμου περί υπο
  χρεωτκής θητείας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Απριλίου (ίδ.
  υπηρεσία).—Ό δφυπουργός τω
  Εξωτερικών τής Ρωσσίας κ. Πό
  τέμκιν έφθασε σήμερον την πρω
  αν είς "Αγκυραν. Τον κ. Ποτέμ
  κιν απεδέχθη ό δπουργός των Έ
  ξωτερικών κ. Σαράτσογλου.
  Ο χδεσινός λόγος τοϋ κ. Χίτλερ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης ΣελΙδοΟ πρός επάνοδον είς όμαλωτέ|ρα χώρα τοΟ κόσμου, μέ άνε
  πλησίσστοι. Ό κ. Ροθσβελτ,
  ομιλεί τιερΐ κινδύνων πού προ
  καλούμεν δήθεν ημείς. Δέν ό
  μιλεΐ δμως *περί τοΟ πραγμα
  τικοθ κινΕύνου, τής μπολσεβι
  κοττοιήσεως οηλαδή τής Εύ
  ρώπης, τόν οποίον κίνδυνον
  ημείς άπετρίψσμεν.
  Καί τώρα συμμαχεΐ ή Αγ
  γλία μέ τούς Μττολοίβίκους
  διά νά σχηματίοη κλοιόν κυ
  κλώσεώς μας. Λέγει £έ ό κ.
  Ροθοβελτ δτι εύτή ή άγγλι
  κή πολιτική αποβλέπει είς τό
  ραν ζωήν καί είς τό ούστη
  μα των έλευθέρων συναλλα
  γών, δ κ. Χίτλερ τιαρετήρη
  σεν διι ό κ. Ροθσβίλτ θά έ|
  κσμνε καλά ν' άσχοληθή μέ
  τα οίκονομικά τής συμπολιτεί
  άς τού δπου ή συναλλαγή
  καί τα χρηματιστικά κόλπα
  όργιόζοον καί κατόπιν νά
  στραφή καί πρός τήν Εύ
  ρώπην. Ανέφερεν κατόπιν
  ττβς παρέλαβε την Γερμανί
  αν έξουθενωμένην λόγω τοθ
  πολέμου καί των έπανορθώ
  νά άποτρέψη πραξικοπήματα 1 σεων,πώς τήν άνώρθωσε, πώς
  έκ μέρους μας. Άλλά δέν την άναδιωργάνωσεν οΐκονο
  πρέπει νά λησμονή δτι πλέον μικώς, έμποριπώς, βιομηχανι
  των 26 πραξικοπήματος ίπε κως, γεωργικώς, ναυτιλιακώς,
  σκοπούς.
  Η ΑΜΕ
  ΕΙΣ ΝΕΑΙ Γ
  Κ
  1ΚΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν
  'άτι ή άμερικανική κυβέρνησις εζήτη¬
  σεν άπό τό Κογκρέσσον νέας πολε-
  μικάς πιστώσεις, ανερχομένας είς 1£>Ο
  έκατομμύρια δολλαρίων.
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΒΕΛΓ1ΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν
  ταποχριτοΰ μας). — Άνακοινώσεις έκ
  γερμανικής πηγής άναφέρουν ώς ά-
  συστάτους τάς φτ,μας περί κινήσεων τού
  γερμανικού στρατού είς τα σύνορα τού
  Βελγίου.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ 8Α ΠΑΡΑΣΤΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΕΛΑΣΙΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  Μπούργκος ότι πιθανώτατα είς τ% προ
  αεχή έν ΛΙαδρίτη παρέλαοιν τοΟ βτρα·
  τού τού Φράνκο, θά παρασχη ό υπουρ·
  γός των Εξωτερικών τής Ιταλίας κά¬
  μης Τσιάνο.
  Κ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΗΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Απριλίου (τού άν-
  τ»πο*ριτού μ<*ς)·( — Έκ Πύργου τη¬ λεγραφείται ότι είς τόν κ. Πρωθυπουρ¬ γόν αφιχθέντα έ«εί τήν 11 π. μ ε πεφυλάχθη υπό τού λαού Πύργου ^ δημος καί ένθουσιώδης ύποδοχή. χειρήθησαν έκ μέρους άλλων μετά τόν μεγάλον πόλεμον καί περισσότεροι άπό 10 πό λεμοι έγιναν Αύτός δέ 6 ΰπσινιγμός είς βάρος μας δεικνύει τό όλιγώ τερον έλλειψιν τάκτ έκ μέ ρους τοϋ κ. Ροθσβελτ. Μάς ωμίλησεν άκόμη περί άγωνίας έκ των. κινδύνων πολέμου. Άλλ' ή άγωνία αυτή είναι ά ποτέλεσμα τής δημαγωγικής πολιτικής τοθ τύπου των δή μοκρατικών χωρών πού μένει άχαλιναγώγητος. Καί θά έκα μνεν καλά ό κ. Ροθσβελτ, άν έθετε χαλινόνείς τόν τύποντής χώρας τού. Ώς πρός τα μικρά κράτη, των οποίων ή άνεξσρτη σία καί ή άκερα'ότης, κατά τόν κ. Ροθσβελτ, ευρίσκονται έν κινδύνω συνεπεία, γερμανι κης άπειλής, θά ήθελα νά έ ρωτήσω τόν κ. Ροθοβελτ πώς έκεΐνος γνωρΐζει τουτο. "Εχω δέ νά άπαντήσω δτι θά τό εθεώρουν εντροπήν νά δώσω εγγύησιν είς τόν κ. Ροθοβελτ καί τούς φίλους τού, διά τήν τύχην των κρα των αυτών. Δύναμαι δμως νά τΐαράσχω έγγυήσεις μό¬ νον είς τάς κυβερνήσει των κρατών αυτών, αί οποίαι επί σης δύνανται νά ζητήσουν τάς έγγυήσεις αύτάς άπ' εύ· θείας άπό την γερμανικήν κυβέρνησιν. Ιδιαιτέρως διά τα κράτη τής Νοτίου Άμερι κης θεωρώ τό ζήτημα άστεϊ όν δεδομένου δτι αί άποστά σεις πού τα χωρίζουν άπό τήν Γερμανίαν καθιστοθν ά δυνατόν οιανδήποτε προσβο λήν. Όπωσεήποτε διά τήν ση μερινήν καί τήν μελλοντικήν πολιτικήν μου, πού στηρΐζε ται είς τήν δύναμιν τής Γερ μανίας δέν θά 6ώσω είς ουδέ να λόγον οθτε θά την γνω στοποιήσω είς τόν κ. Ροϋσ- βελτ. Ώς πρόο την πρότασιν τοϋ κ. Ροθσβελτ περί οίκονομικής διασκέψεως καί συνεργασίας των χωρών δλου τοθ κόσμου ..Ι πώς έδωσεν εργασίαν είς έ πτά έκατομμύρια άνέργων καί πώς τήν ωδήγησεν είς οδόν σωτηρίας. Καί ταυτα ένφ ή Γερμανία είνε ή πλέον πυκνοκατωκημένη χώρα τοθ κόσμου μέ 145 κατοίκους κα τα τετραγωνικόν χιλιόμετρον, έν αντιθέσει πρός την Άμερι κήν, πού είναι ή πλουσιωτέ άνήκουν. ξαντλήτους τιηγάς αγαθών καί μέ μόλις 15 κατοΐκου κατά τετρ. χιλιόμετρον. Ό κ. Ροθσβελτ, κατέληξεν Ι-χει τήν ευχέρειαν, λόγω τοθ πλούτου τής χώρας τού, νά κάμνη Ικκλήσεις. Άλλ' ημείς θέλομεν νά ζήσωμεν. "Εχο μέν ανάγκην επεκτάσεως, έφό σον μας ήρπαοαν τάς άπο κ(ας μας καί μάς άπεγύμνω σαν μετά τόν πόλεμον. Κα έφόσον άρνοθνται νά μάς έ πιστρέψουν τάς άποικΐας μας παρά τήν ρητήν υπόσχεσιν τοό ΠροέδρουΟύΐλσωνος δτι θά έ ξητάζετο τό ζήτηματών άποικι ώνέκ νέου,ένπνεύματιίσοτιμΐας μετά των Δυτικών Δυνάμεων. Θά ήτο μΐα εύγενής πράξις εάν ό Πρόεδρος κ. Ροθσβελτ συνέχιζε ιήν πολιτικήν τοθ Ούΐλσωνος καί έφρόντιζε, συμ φω