97226

Αριθμός τεύχους

5153

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ £ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 5
  βξάμηνος %
  Άμεριχής
  βτησια δολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  30
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1939
  ΪΒΕΪΟΪΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ β40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5153
  ΑΛΛΟΤΕ ΧΑΙ ΤΟΡΑ
  Πυρετώδεις συνεχίζβνται | έργατιχά αίτήματα μέ λβγι
  αί πρθετοιμασίαι διά τόν πκ κήν καί' δικαιοσύνην, άλλά
  νηγυρικώτερον έορτασμόν ν' αντιτάξη βίαν. Καί τό &
  τής έργατικής πρωτομαγιάς ποτέλεσμα έπήρχετο πλέον
  αυριον. Άλλαι πρίν ομιλή μοιραίον, τραγικον. Συγχρού
  σωμεν δια τόν αυριανόν έορ σει;, φόνοι, αιματα...
  ταομόν, έπιβάλλεται νά φέ Επήλθεν ίμως ή μεταβο
  ρωμεντήν σκέψιν πρός τό|λή. Καί τό Κράτος, έσχε-
  παρελθόν, πρός την πρό φθη τόν εργάτην. Τόν έ πό
  τοΰ 1936 περίοδον. Καί νά
  ένθυμηθωμεν την ημέραν
  αυτήν. .
  Έωρτάζετο λοιπόν καί
  πρό τής 4ης Αύγούστβυ 1936
  ή πρωτομαγιά υπό των έρ
  γατών. Άλλά πώς; Υπό την
  νεσε. Τόν περιέβκλε μέ
  στοργήν. Έπαυσε νά τόν
  θεωρή κοινωνικόν ταραξίαν,
  εχθρόν τής τάξεως. Τόν έπρο
  οτάτευσε καί τόν περιέθαλ
  ψεν. Εψήφισε δι' αυτόν τό
  οκτάωρον. Τάς κοινωνικάς
  ήγεσίαν των άνατρεπτικων άσφαλίσεις' τόν νόμον περϊ
  στοιχείον, οί εργάται έκα ύγιεινής, εργασίας καί κα
  λοΰντο είς μίαν μαχητικήν έ
  πίδειξιν των δυνάμεων χαί
  τού έγκου των. Καί μέ τούς
  λόγους τδν στοιχείων αυτών
  έξωθβδντο είς άκρότητας, είς
  εκνόμους Ικδηλώσεις, Είς
  συγκρούσεις μέ τό Κράτος.
  Κατήρχοντο λοιπόν τότε
  οί εργάται είς απεργίαν χά
  τα την ημέραν αυτήν. Έ-
  πλημμύριζαν τάς όδούς καί
  τάς πλατείας των πόλεων.
  Έσχημάτιζαν διαδηλώσεις
  κατά τής κοινωνίας καί κα
  τα τοΰ Κράτους μέ ερυθρά λά
  βαρα. Συνεκρούοντο μέ τά< ένόπλβυς δυνάμεις Καί ι βαφαν τα ηεζοδρόμια μέ αιμα. Ή έργατική πρωτομα γιά, άπέβαινε πληγή διά την χώραν. Εγένετο άφορμη διαταράξεος τής γαλήνης, ουγκρούσεων, φόνων, αίμά των, δυστυχίας. Όχι δέ έξ αίτίας των έργατων μόνον Έξ αίτίας τού Κράτους χ ρίως. Διότι τό κομματικόν Κράτος έβλεπε τού;εργάτας καί τούς ύπαλλήλβυ;,τούς μι σβωτβύς έν γένει, ώς παρί άς, ώς μισθοδβύλβυς, ώς άν θρώπους χωρίς δικαιώματα είς την ζωήν, χωρίς ψυχήν καί χωρίς σκέψιν. Τούς Ιβλε πεν ώς ©ντα κατωτέρα, προ ωρισμένα άπό την φύσιν νά δουλεύουν χαί νά δυστυχοΰν διά νά τρέφωνται οί άλλοι. Καί δι' αύτό έν ώ υπό την πίεσιν των άπεργιων χαί των τρομοκρατικόν έκδηλώ σεων, έψήφιζε νόμους φι λεργατικεύς δέν τβύς έφήρ μβζε βταν έχαλοψοΰτο ή πί εσις. Καί ένώ προσεχώρει είς τάς διεθνεΐς συμ βάσει ς εργασίας δι' υπογραφήν καί πρωτοκόλλων είς την πρά ξιν ήγιόει πάντα ταυτα. Δέν άνεγνώριζεν είς τούς μιοβωτούς οΰτε τό δικαίω- μα νά έορτάζουν μίαν ήμέ ραν καί νά την θεωροϋν ώς ημέραν ιδικήν των. Καί είς πάσαν εκδήλωσιν των, εύρί ομετο άντιμέτωπον μέ τό οπλον άνά χείρας καί μέ απόφασιν όχι νά εξετάση τα τωτάτου βρίου ήμερομισθίου. Κατέστησεν υποχρεωτικήν την λήψιν αδείας άμειβο- μένης· 'Οργάνωσε την φαρ μακευτικήν, την ιατρικήν καί νοσοκομειαχήν περίθαλ ψιν. Καί έν όλίγοις,; ειργά¬ σθη διά τόν έξανθρωπισμόν της ζωής των εργαζομένων. Τέλος δέ άνεγν ώρισε κα) χαθιέρωσε διά νόμου την Πρωτομαγΐάν ώς ημέραν ά- φιερνμένην είς τόν έορτα σμόν τής εργασίας, ώς ήμέ ραν άνήκουσαν έξ όλοκλή ρου είς τόν κόσμον των έρ γαζομένων. Έκτοτε, ή ή- μερά αυτή έορτάζεται έπισή μως. <2ί εργάται, διακόπτουν πάλιν τάς εργασίας των. Συγκεντρώνονται καί πάλιν είς τάς πλατείας των πόλε ών καί είς τα προάστεια. Καί άκούουν τούς βμιλητάς ,,της ημέρας. Άλλά δέν έρχονται πλέον είς βυγκρούσεΐς. Δι¬ ότι τό Κράτος είναι μαζί των. Διότι τό Κράτ«ς στέλ¬ λει τούς ύπβυργβύς χαι τούς έκπροσώπβνς τού χαί ©μι· λοϋν. Διότι τό Κράτος τούς προστατεύει καί συνεβρτά- ζει μαζί των. Έτσι ή πρω¬ τομαγιά δίδει την εΐκόνα τβΰ πολιτισμβϋ χαί της προ όδου της κοινωνιχης μας ζωης. Ε αί άποβαίνει ήμέρα γενιχης χαράς. Αυτήν την είκόνα θά ίώοη καί αυριον ή πρωτομαγιά. Διότιπαντβδ, είς όλην την χώραν, θά έ*ρ τασθή ή «ύριανή ήμέρα μέ τάξιν καί ενθουσιασμόν, μέ έκδηλώσεις πραγματικάς χα· ράς. ©ά έορταβθή άπό τβύς εργάτας καί τβύς ύπαλλή· λβυς, άδελφωμένβυς μέ τβύς έργβδότας καί τό Κράτος Αυτή δέ ή αδέλφωσις θά αποτελέση τό καλύτερον μέ¬ τρον διά νά έκτιμηθή τό έργον πού έπετέλεσεν ή ση· μερινή κυβέρνησις είς τό δι άστημα των δύο καί ήμισυ έτών πβύ ευρίσκεται είς την εξουσίαν καί διαχειρισταί καί κατευθύνει τάς τύχας τήδ Χώρας. Ο Μέ την εύκαιρία μιας εκθέσεως ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦ1Α Β'. Ό σκηνογράφος είνε μια άνά- μιξι άρχιτέχτονα, ζωγράφου χαί τΐχνιχοβ. Καί στΐς γνώσεις τού γιά την ΕοτορΕαν τής τέχνης, τοθ θΐάτρου, τοθ σιύλ, την τεχνι κή ττ)ς σχηνής κ λ.π. προστίθΐται άκόμα κι' ή ίστορία τής έξέλιξης τοθ χοστουμιοθ πού διαμορφώθη κι α' δ,τι βλίπομΐ σήμερα, άλλά ζοντας στάδια πολλά, δσο περνοθ σαν οί αίωνΐς Άμέσως τώρα πρίπει νά τ* δ μολογήσω. Ό σχηνογράφος δφε£ χει__ίδιάφορο άν γιά Ινα όποιο δήποτΐ λόγο ϊέν τώ χάνει πάντα —νά σχΐδιάζη χαί τα χοατούμια πού θά φορεθοθνι άπό τούς ήθο ποιούς. Μ' αυτόν τδν τρέπο ή ουνοχή, [ή 6αθ6«{ϊ} σύλληψι τής παρουσίααης των σκηνιχων, θά ουνταυτιαθϊ μέ τα κοστούμια. Έτσι δέν θά δπάρξη οδϊ« ίνα Χίώμα ποΰ νά μην ταιριάζη μέ χον τόνο τοϋ άλλου ή μέ την ά- πάχρωσι τοθ οκτ,νιχοθ διάχοσμου καί ή ιδία τοθ ακηνογράφου πού ίχτισι ίχοι χο σχηνιχό τού, Η ( μί τόν τροηο πού ιπαρουσίασε τα χοοτούμια τού ό | ένδυματολέγος, μ' ίνα τρόπο τέ τοιο, γιά νά προκαλέση ακριβώς χάποια ίπιδιωχέμενη ίντύπωσι σιό χοινό. Όπως τό σκηνικό πρέπει νά υποβάλλη τόν χαρακτήοα τοθ «τέ που» χαί τό «κλϊμα» γιά τό έργο πού παίζιται, τονίζοντας έδώ τό ρωμαντικδ οτοιχεϊο κι' έκεΐ τό φανταστιχό, δίδοντες έδώ χον ρεαλιατιχό τάνο κι' άλλοθ τον παραμυθίνιο, Ιτσι χαί τό χο ατοθμι πρίπει νά υποβάλλη στόν θεατή άμίοως μόλις παρουσια στη^ δ ήθοποιές οτήν σχηνή τδν χαραχτήρα τοθ προσώπου, την ψυ χική τού διάθ.σι, τό έπάγγελμά τού, την κοινωνιχή τού θέσι μέ δυό λόγια τό «είδος» χαί την «ποιότητα» τοθ άνθρώπου. Ή ποιότης τοθ ύφάσματος, τό χόψιμο, ή μόδα χι' ή λεπτομέ ρεια, ή* σοφή κι' ή παρατηρημέ νη λεπτομερΐιακή έφαρμογή, βοη θοθνε τόν ακηνογράφο, τόν ένδυ ματολόγο ήθελα νά πώ, οτό ίργο τού Μ| τδ θαμπό ^ τό γυ«λιοτό ϋφασμα, μέ τό λεπτδ ή μέ το βαρύ, μέ τό ζωηρά ή μουντά μο νίχρωμο χαί μέ τδ χρυσοχέντητο ή τδ πολύχρωμα έμπριμαρισμένο, χατορθώνει αυτδ πού έπιδιώκει κάθε φορά δ καλλιτέχνης. Μέ την λεπτομέρεια, μέ τδν χά μηλδ ή τδν δψηλδ γιαχά: πού δι ευκολύνει ή παρεμποδίζει την κί νησι τοθ προσώπου, μέ τδ σ:ενδ ή φαρδύ ροθχο π' άναγκάζει τόν ήθοποιδ κάθε φορά νά χινήται χαί νά συμπεριφέρεται διαφερε τικά, μ' δλα τοθτα ύποβίηθεΐται ό ήθοποιός στό νά διαπλάσση τδν ρόλο τού, έΊσι δπως δ συγγραφίας θέλησε κι" δπως μπόρεσε χαλύτε ρα νά κάμη μέ τα βοηθητιχά μίσα πού τοθ πρόσφιρε 6 ένδυματο λόγος. Μεγάλη λοιπδν ή συγγίνεια με ταξύ χοστουμιοθ χαί οκηνιχοθ. Τό ίνα δέν ϋπάρχει παρά γιά τό άλλο. Γιά πολλά ϊργα μέ πολύπλοχα σκηνιχά ή γιά άλλα στά δποΐα 4 σκηνογράφος προβάρει Ινα και- νούριο τρόπο άλλαγής εϊκόνων καθώς καί γιά περίεργα κοστού- μια πού ϊέν γίνονται άντιληπτά σάν σχέδια στό χαρτι άπό τόν σχηνοθέτη ή τδν ένδιαφερόμενο ήθοποιδ, χατασχευάζεται Ινα μόν τέλο γιά τα πρώτα ή μιά χοθ· κλα γιά τδ δεύτερο. Ένας βασι- κδς τρόπος νά διαλύεται ή πλά¬ νη. ΓΐατΙ σ' αύτά τα μοντέλα χοντρολάρονται οί δυνατότητες τής έκτίλεσης χαί γίνονται άντι ληπτές ο! πιθανέτητες τής έπιτυ χίος ή άποτυχίοτς οτήν έφαρμογή Άπό χαρτί τα πρόχειρα τοθτα στήν άρχή μοντέλα άλλάοσευν στάδια πολλά χι' δσο προχώρει ή έπεξεργασία τους τόσο χαί πέρ νούν την όριστική τους μορφή Όμως οδτε οί πλαστικές κοθκλες ούτε καί τα μικροσχοπικά θεατρά κια, δίδουν παρ' 8λη την άφάντα στα λεπτομερειαχή κατασχευή τους την πιστή είκόνα τοθ τί θά δοθμε αδριο πραγματοποιημί νο στήν σκηνή. Γιατί κηλούστατα στό μιχρδ δέν άποδίδΐται ποτέ ή ματιέρα πού με αχειρίζεται 6 σκηνογρά φός στήν πραγματιχότητα. Γι' αύΐό χαταφεύγει χαι στδ χαρτί ί χαλλιτέχνης κάθε φορά σάν θέλει ν' αποδώση στδ ίίφασμα τίς προ χαταρκτικές τους σπουδές. Ή μέ νη λύσις άλλωσχε νά μιχρογρα- φηθή, σΐήν μιχρογραφία, τδ πά χο; τοΤ ΰφάσματος πού φοριΐ δ ήθοποιός στό παλκοσίνιχο. Τδ μένο ΰλιχό πού σάν τό τσακίσης μποριΐ ν' αποδώση τίς λεπτέτι ρες χαί τελειέτερες πτυχές. Άνάλογα μέ την ίκανότητά τού δ κάθε σκηνογράφος μεταχει ρίζεται τοθτο ή έκεΐνο τό χαρτί γιά νά εκφράση δσο μποριΐ καλύ τερα την διαφοριτική ποιότητα τοθ δφάσματος πού διάλεξε οτδ δημιούργημά τού. Άνάλογα μέ τίς εμπνεύσεως τού οτήν άπέΕοσι θά γίνη καταληπτό τιρος στό πολύ χοινέ. θά νοιώση Ιτσι ό χαθ' Ινας τί ζήτησΐ μέ την έργασία τού χαί ποιές ήταν οί χρυφίς τού σχέψεις, οί πλού- σιες ίδέες τού, οί ίδίες πού τοθ διχαιολογοθν χαί τδν τίτλο τοθ σχηνογράφου. . ΓιατΙ μένο μέ ίδέες, μ' έμπνεύ σεις χαινούργιε; μπορεΐ νά ζήση τδ θέατρο σήμερα. ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ή άνήσυχος Εύρώπη ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΥΡΕΡ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Απριλίου (ίδι αιτέρα ύτιηρεσΐα).— Αί έφημε ρΐδες δημοσιεύουν σήμερον τό πλήρες κείμενον τοϋ χθεσινοθ πολυπρότου λόγου τοϋ Γερμα νοϋ Καγκελλαρίου, άφιερώ- νουσαι μακρά σχόλια καί κρΐ σεις. Όλοι γενικοίς εί διπλω ματικοΐ συνεργάτου των πσρι σινών εφημερίδων όσχολοΰν ται μέ τόν λόγον τοθ κ. XI τλερ,άποφεύγουν Βμως τάς θε τικάς, κατηγορηματικάς τ.ρο βλέψεις. Έκεΐνο τό οποίον τονΐζεται άπό δλους γενικώς είνε δτι ό λόγος τοΟΦύρερ μο λονότι Είς ήπιον ΰφος δέν ε¬ δημιούργησε νέας ελπίδας βελτιώσεως τής εύρωπαίκής καταστάσεως. Αντιθέτως μά λιστα ύπάρχουν μερικά Λση· μεΐα—γράφουν— πού φαΐνον- ται έξαιρετικά έπικΐνδυνα καί προωρισμένα μάλλον τα έπι- δεινώσουν την κατάστασιν. Ή δριμεία επίθεσις κατά τής Αγγλίας καί Πολωνίας καί ή καταγγελία των συνθηκην πού ίΐχε συνάψει ή ΓερμανΙα μέ -Γάς χώρας αύτάς, πιστεύεται 6τι θά έπιδράσουν δυσμενώς επί τής περαιτέρω εξελίξεως των διεθνθν πραγμάτων. ΟΙ ένταϋθα μάλιστα διπλωματι- κοΐ κύκλοι, καθώς καί οί Ά- μερικανοί φρονοθν, Βτι τό μό νόν θετικόν άποτέλεσμα τής έπιθέσεως αυτής τοθ κ.Χίτλερ θά είνε νά πείση απολύτως όν αγγλικόν λαόν δτι τό μέ .ρον τής έπιβολής τής ύποχρε ωτικής θητείας τό οποίον Ιλα βεν ό κ. Τσάμπερλαιν ήτο α¬ πολύτως επιβεβλημένον καί νά ύποκαύσχι συγχρόνως τόν έθνισμόν των Πολωνών καί νά βοηθήση την στενωτέραν συνεργασίαν τής ΒσρσοβΙας μέ την Μόσχαν, Τό δτι αντιθέτως ωμίλησε μέ πολύ τάκτ καί Ιδιαιτέρας φιλοφρονήσεις διά την Γαλλί αν, κρίνεται ώς τέχνασμα, ά ποβλέπον είς διάσπασιν, ή τουλάχιστον είς χαλάρωσιν .ής Άγγλογαλλικίΐς συνεργα οίας, προωρισμένον δμωςνά έχΠ οΐκτράν άποτυχίαν. Έν Παρισίοις μάλιστα παρατηρεΐ ται ότι κατόπιν τούτου έπιβάλ λεται νά έκδηλωθβ κατά τρό πον έμφανέστερον καί θετικώ τερον ή στενή συνεργασία Αγγλίας καί Γαλλίας 6στε νά μην δημιουργηθή οϋτε ή πσραμικρά άμφιβολΐσ καί ού δεμία πλάνη ώς πρός τό ά διάοπαστον των άγγλογαλλι κων δεσμών. Ώς ττρός ιήν ά πάντησιν είς τό διάγγελμα τοΟ κ. Ροθοβελτ θεωρεΐτα^ δ τι αποτελεί οριστικήν άπόρρι ψιν των είρηνιστικών προτάσε ών τοθ προέδρου. Πσρατη ρεΐτσι μάλιστα σχετικώς, δτι ή απάντησις 6έν εγένετο είς τόν έμπρέποντα τόνον σεβα σμοθ πρός τόν αρχηγόν έ νός εθνους καί μάλιστα έ θνους μεγάλου καί μέ εύγε νεϊς σκοποθς, ώς αί Ήνωμέ ναι Πολιτειαι. Αύιή δέ είναι καί ή εντύπωσις έν Άμερική, ώς τηλεγραφείται εκείθεν. Οί έπΐσημοι δμως άμερικανικοί κύκλοι καθώς καί ό πρόεδρος Ροΰοβελτ, άπέφυγαν οίανδή ποτε κρίσιν επί τοθ λόγου τοθ ΓερμανοΟ Καγκελλαρίου. Μό νόν ό δήμαρχος Νέας 'Υόρ κης κ. Λαγκουάρντια, ομιλών είς γεθμα τό οποίον παρέθε σε πρός τούς άντιπροσώποος τοθ Δήμου των Παρισίων, πού μετέβησαν είς Νέαν Ύόρ κην διά τα έγκαίνια τής παγ κοσμίου εκθέσεως, κατεφέρθη δριμύτατα κατά τοϋ κ. Χί· τλερ κσί τοθ λόγου τού. Με τσξύ άλλων μάλιστα ό κ. Λαγκουάρντια εΐπε καί τα έ ξής: «"Ενθυμούμαι άπό τα παιδικά μου χρόνισ δτι είς την Άριζόνα, μερικοί άνθρω ποι δταν έπαιζαν χαρτιά, ε βγσζσν καί έθεταν τα περί στροφά των επάνω είς τό πρά σινο τραπέζι' τα άτομα αύτά καί αί προθέσεις των μοθ έ φαίνοντο Οποπτσ». Είς τό Λονδίνον έπίσης ή εντύπωσις έκ τοθ λόγου τοθ κ. Χίτλερ υπήρξε βαθεΐα. Φαί νεται δέ δτι προεκάλεσε μαλ λον απογοήτευσιν παρά αίσι οδοξΐαν. Έν πάση περιπτώ¬ σει οί έπίσημοι κύκλοι, άπέ¬ φυγαν τελείως τα σχόλια. Τό γεγονός δέ δτι ό κ. Τσάμπερ λαιν απεφάσισε νά διέλθη τό Σαββατοκύριακον είς Τσέκερς κρίνεται ώς ενδεικτικόν ότι έν Λονδίνω δέν φοβοθνται άμεσον.πραξικοπηματικήν 6ρα Η ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ Μεθαύοιον Τρίτην θ' άρχί σουν είς Βουκουρέστιον αί δι απραγματεύσεις μεταξύ τής ελληνικάς άντιπροσωπείας καί τής ρουμανικής κυβερνήσεως πρός σύναψιν νέας έμπορικής συνθήκης. Καί δέν ΰπάρχει άμ φιβολία ότι αί διαπραγματεύ σεις αύται θά άχθοθν είς αΐ¬ σιον πέρας τό συντομώτερον καί ότι θά Ε χούν ώς άποτέ λεσμα την £τι μεγαλυτέραν ανάπτυξιν των οίκονομικών καί εμπορικήν συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Ή Ελλάς καί ή Ρουμανία άλλω στε ευρίσκονται είς στενάς πολιτικάς σχέσεις καί συνδέ ονται δι' είλικρινοθς φιλίας καί πατροπαραδότου συνεργσ οίας. Είς την Ρουμανίαν ζοθν χιλιάδες Έλλήνων. Καί τό ελληνικόν εμπόριον άκμάζει είς πλείστας ρουμανικάς πό λεις καί ιδίως είς τάς ευρι¬ σκόμενος είς τα παράλια τής Μαύρης Θαλάσσης. Έξ άΑ· λου ή Ρουμανία παράγει πλεΐ στα προίόντα, δημητριακά, ΰ· σπρια, πετρέλαιον, των όποί ών έχιι ανάγκην ή Ελλάς, ένώ έκ παραλλήλου καί ή Έλ λάς έχει προΐόντσ πού θά εύ ρΐσκουν πάντοτε καταναλω τάς είς την φίλην καί σύμμα χον χώραν. Υπό τάς -ροϋπο θέσεις αύτάς λοιπόν, ή σύνα ψις τής νέας εμπορικάς συμ¬ φωνίας δέν θά έχη νά προσ κρούση είς μεγάλας δυσκολί άς καί είς σοβαρά έμπόδια. Ή υπογραφή δέ τής συμφωνί άς αύΐτ]ς, θ' ανοίξη νέαν πε ρΐοδον διά τό εμπόριον των δύο χωρών. ενισχυθή ή προσπαθεία καί τ° έργον τοθ έθνικοθ Μορφωτι |κοΟ Συλλόγου τής μεγαλης καί πλουσίας κωμοπόλεως. Η Αέσχη των Αρχανών. Σήμερον θά γίνουν είς Άρ χάναις τα έγκαίνια τής Λέ σχης τοθ 'ΕθνικοΟ Μορφωτι κοθ Συλλόγου τής ωραίας καί ήρωΐκής κωμοπόλεως. Καί άξίζει νά έξαρθή τό γεγονός Είνε ε'ν νέον δεΐγμα προό δου, πού θά εύρη ασφαλώς απήχησιν καί μιμητάς είς 8 λην την Οπαιθρον. Είνε μία απόδειξις δτι αί "Αρχάναις πρωτοποροθν καί είς την έκπο λιτιστικήν προσπάθειαν δπως έπρωτοστατοθσαν άλλοτε είς τοΰς άπ&λευθερωτικούς, έθνι κούς αγώνας. Καί άξίζει νά σιν τής Γερμανίας είς βάρος τής Πολωνίας ή είς άλλον το μέα. Πάντως δέν φαίνονται καί τελείως ήσυχοι. Έκεΐ 8- μως πού προεκάλεσεν άνησυ χίας καί νευρικότητα ό λόγος τοθ Φύρερ, είναι ή Πολωνία. Καί δικαίως. Διότι ό Γερμα· νός καγκελλάριος διεκήρυξεν 8τι τό Δάντσιγκ άνήκει είς την Γερμανίαν καί θά προσαρ τηθ{) καί 8τι δσον είναι ζωτι κός διά την Πολωνίαν ό διά- δρομος, άλλο τόσον καί περισ σότερον άναγκαΐος είναι καί διά την Γερμανίαν δνας διά· δρομος επί τοθ πολωνικοθ εδά φους πλάτους 20-25 χιλιομέ τρωνδιά την κατασκευήν αύτο κινητοδρόμου ένώνοντος την ΓερνΙαν μέ την Ανατολικήν Πρωσίαν. Όπωσδήποτε, γενική είνε ή αντίληψις δτι καί άν δέν έπε· δεινώθη ή κατάστασις μετά τόν χθεσινόν λόγον, δέν έβελ τιώθη διόλου. Καί πανταχό- θεν τονίζεται δτι ή Αγγλία, Γαλλία καί ή Πολωνία δχι μόνον δέν πρέπει νά χαλαρώ σουν τα στρατιωτικά καί ναυ τικά μέτρα πού έλαβον άλλά καί αντιθέτως, όψείλουν νά τα τονώσουν καί νά τα συμπλη ρώσουν. Διότι, ύπογραμμίζε- ται, μόνον ή δύναμις καί ή νωσις των είρηνοφίλων κρα των είνε δυνατόν νά άποτελέ Ι φραγμόν είς τα έξσπλωτι- κά σχέδια των έπιθετικών δυ νάμεων. Καί υπό τάς συνθή¬ κας αύτάς είνε φανερόν δτι δέν πρέπει νά περιμένωμεν έντός των προσεχων τούλάχι στον ημερών χαλάρωσιν τής εντάσεως· Ειμπορούμεν δμως νά πιστεύωμεν δτι ή εξέλιξις τής καταστάσεως θά είνε ρα γ&αία, οιαδήποτε καίάν είναι ή κατεύθυνσις την όποιαν θά λάβη- Ή Λόγγια. 'Υπό τοθ έφόρου ττ]ς Δημο τικήςΒιβλιοθήκηςκ Σ Σπανάκη εξεδόθη έμπεριστατωμένη με- λέτη περί τής Λόγγιας τοθ Ηρακλείου. Πρόκειται περί έρ γασ'.ας έκτάκτως σοβαράς καί ενδιαφερούσης, άποτελού- σης δέ συνάμα θετικήν συμ βολήν είς την γνώσιν τί|ς ίστορίας τής πόλεώς μας. Τό βιβλίον, άφιερωμένον είς τόν Δήμαρχον κ. Μηνάν Γεωρ· γιάδην, κοσμεΐται καί άπό τρι άκοντα περίπου είκόνας σχε τικάς μέ τό ιστορικόν κτίριον, πού εχρησιμοποιείτο άλλοτε ώς Λέσχη των Ένετων καί σήμερον είναι τό Δημαρχεί¬ ον τής πόλεως. Τό συνιστώ μέν είς τούς φΐλους τοθ κα- λοθ βιβλίου καί είς τούς έν διαψερομένους διά την πόλιν καί την Ιστορίαν της. *** Λιμενικά Σητείας. Τό ζήτημα τής κατασκευής λιμενικων έργων είς Σητεί αν άνεκινήθη καί πάλιν τε¬ λευταίως. Δέν εχει ληφθή1 δ μως όριστική απόφασις ώς πρός την μορφήν καί την έ¬ κτασιν των έργων αυτών καί τουτο διότι ύφΐστανται ριζικαί διαφωνίαι. Έν τούτοις, ή ά¬ νά γκη τής κατασκευής των έρ γων αυτών είναι έπείγουσα. Καί θά πρέπει νά γίνη δ,τι άποφανθοθν οί άρμόδιοι. "Αλ λωστε τα Ιργσ αύτά δέν πρό κείται νά έξυπηρβτήσουν μό νόν την ναυτιλιακήν κίνησιν. Πρόκειται νά δώσουν καί νέαν ΰψιν είς την προκυμαί αν τής πόλεως καί είς βλην γενικώς την πόλιν. Καί είναι καλόν νά γίνουν όπωσδήπο τε τό ταχύτερον. *** Τ' άγγλικά. Έντός τί|ς προσεχοθς έβδο μαδος θά καταπλεύση είς Σούδαν μία μοΐρα τοθ άγγλι κου στόλου τής ΜεσογεΙου έκτελοθσα γυμνάσια είς τό ΑΙγαΐον.Ό κρητικός λαός,άνα μένειτόνκατάπλουντοθ στόλου τής κραταιβς Άλβιόνος.Θά εΰ την ευκαιρίαν νά έκδηλώ ση τα αίσθήματα τής άγά· πης καί της εΰγνωμοσύνης τού πρός τό εύγβνές άγγλι κόν Ιθνος, πού έστάθη κάντο τε, είς δλας τάς περίπτωσις, παρά τό πλευρόν τής "Ελ¬ λάδος. Ό Κρητικός λαός δέν λησμονεΐ. Καί γνωρΐζει νά τιμφ έκείνους ποΰ τόν εώερ γετοθν. Τό αΐσθημα της εύ· γνωμοσύνης αποτελεί την κυ· ριωτέραν αρετήν τού.
  .ίί
  ϊ !
  ΛΗΟΡΘΩ—Ι-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «ΟΙ Ούσσάροι τής Φρου
  ρδς». Όπερέττα θαΰμα.
  Την Δευτέραν τό άριστούργη
  ματης γαλλικής κινηματογραφΐας:
  «Τό Μυστικό τής Έρήμου».
  ΜΙΝΩΑ.- Σήαερον «Ή Πόρτα
  των ΌνεΙρων». Την Δευτέραν «Νέ
  μεσις». Κυριακή άρα 2 μ. μ. έπε
  σοδιακόν.
  1ΙΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή Όπερέττα—θαΰμα:
  ΟΙ
  ΤΗΣ
  ΦΡΟΥΡΑΣ
  Μέ τοϋς
  ΜΑΓΔΑ ΣΝΑΙΔΕΡ
  ΠΑΟΥΛ ΚΕΜΠ
  Σύμπραξις τής περιφή¬
  μου τσιγγκνικης ορχή-
  οτρας ΧΟΡΒΑΤ.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μιά έξαιρετική ίημιουργία
  της Γαλλικής κινηματογρα
  1
  ΤΟ
  ΤΗΣ
  Νέ τούς
  Σάρλ Βανέλ, Μάρτα
  Λαμπαρ,ΖανΠιέρ Ώμόν.
  Τέι «Μυστικόν της Έρήμου»
  είναι τό δράμα δύο άνύρών
  μέ μΐγάλη >«ρδι6, δύο αγα¬
  πημένην φίλων πού τοϋς χω-
  ρΐζει ξαφνικά ή πιό άπρόοπτπ
  ίρωτική άντιζηλία.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Η ΜΑΧΗ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
  Άριθμ. 42.
  Ό πρόεδρος τής κοινότη
  ιητος Νεύς Άγίου ΒασιλεΙου.
  ΔιακΓρύττει δτΐ:
  Την 7ην Μοΐου 1939 ημέραν
  Κυριακήν έκτΐθεται είς έπανα
  ληπτικήν μειοδοτικήν μυστικήν
  δημοπρασίαν δι" ένσφραγΐ-
  οτων προσφορών, τής τιροσ·
  φερθεΐσης αιμης των 88.000
  οραχμ. κριθεΐοης άσυμφόρου,
  ή προμήθεια των σωλήνων
  κοί έξσρτημάτων τοϋ ϋδραγω
  γεΐου τής Κοινότητος, έσωτε
  ρικής διαμέτρου μιδς καΐ ή·
  μισεΐας ϊντσσς (1 1)2) ήτοι χι
  λΐων^ δέκα πέντε μέτρων
  (1015) σωλήνων γαλβανισμέ
  νων, (10) δέκα καμπυλών, δύο
  γωνιών, δύο ταΰ, δύο διακλεΐ
  δών, δύο πολυτρήτων, δύο πω
  μάτων καΐ μι&ς κρήνης. Δέν
  είνε είνε άπαραίτητος ή πά
  ρουσΐα προμηθευτοθ κατά την
  ημέραν τής δημοπρσσίας. "Ινα
  γίνη τις δεκτός δέον δπως α¬
  ποστείλη την προσφοράν τού
  έν τϋ θά έμφαΐνεται ή τιμή
  κατ' εΤδοι; καί συνολικώς ήν
  άπαιτεΐ ό προμηθευτής 'ινα
  παραδώση τα άνω ειδή είς
  την προκυμαίαν Ρεθύμνης Ι
  χων ΰπ' 8ψιν δτι θά έπιβσρυν
  θή μέ τα συμβολαιογρσφικά
  έξοδα, κρατήσεις 1 55 ο)ο καί
  μέ τα έξοδα δημοσιεύσεως τής
  παρούσης.ΕΙςτόν φακελλον τής
  προσφοράς δέον νά έσωκλεΐη
  καί γραμμάτιον εγγυήσεως
  τοθ ΤσμεΙου Παρακαταθηκών
  καί ΔανεΙων δραχμ. (5 0Ό0)
  ■πέντε χιλιάδων άλλως ή προσ
  φορά θά είνε άπαράδεκτος.
  Έν Νεύς ΆγΙου ΒασιλεΙου 24
  Απριλίου 1939
  Ό τιρόεδρος τής Κοινότητος
  Στυλιανός Παπαδάκης
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΛΧΤΗΣ ΛΥΚΟί
  Τοϋ "Αρμστρογγ.
  58ο ν
  ί'Οσατανάο καλογήρου
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  χ*Ι ωρολόγια τσέπης κκΐ
  χειρός των πλέον φημισμένην
  ϊργββτασίΜν, βά εΰρητε είς τ»
  ίιββλογβπβίλεΐον τού χ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τφ Μεϊντάνι
  'Εηίσπί *ν«λ«μ(Μ»νΐι τδν
  ΙηιβιβρβΜβιν ηαντβ( ύρβλο
  γί·». 'Εργββί» πννυημένη.
  Τόν άγώνα χατά τής Έθνοσιινε
  λεύαεως ό Κεμάλ τόν ήρχισε
  διά μιδς προτάσεως, δπως χαταρ
  γηθη' τό προνόμιον τής άσυλί
  άς την όποιαν ίχαιραν τα μέλη
  της, χαί πού δέν ημπορούσαν νά
  συλληφθοΰν χαί νά τιθοθν δπδ
  κράτησιν. Έπέβαλεν αύστηροτέ
  ραν λογοκρισίαν έττΐ των εφημε¬
  ρίδων χαί διέταξε την αστυνομίαν
  ν" άπαγορεύη οΕανδήποτε δημοσίαν
  πολιτικήν συγκέντρωσιν. Οί βου
  λευταί, πλήρεΐς άγανακτήσεως,
  άπέρριψαν την πρότασιν περί δρ
  σεως τής άσυλίας των, άλλ' ώς
  πρός την λογοκρισίαν καί την ά-
  στυνομιχήν ϊ,άπαγόρβυσιν δέν ήμ
  ποροθσαν νά κάμουν τίποτε. Διότι
  άκόμη ύφίστατο ή έμπόλεμος κα
  τάατασις, ή μορφή τής κυβερνή
  σεως δέν είχεν άκόμη καθορισθή
  καί δ Μουσταφά Κεμάλ έξηκολού
  θει νά ϊχη την δύναμιν συγκιν
  τρωμένην είς χείρας τού.
  Οί πολιτικοί άντίλήφθησαν την
  έννοιαν τής περιοδείας τού. Έ
  γνώριζαν, δσοι έπέμειναν ν4 τοθ
  άντιτίθενται, τί λογαριασμους ή
  νοιγαν μαζί τού. "Ηξευραν 8ΐι,
  ευθύς ώς θά ήσθάνβτο εαυτόν ά-
  π,όλυτον κύριον τής καταστάσεως
  θά έξεδικεΐτο δλους τούς πρόσω
  πικούς τού έχθρούς. Καί είχαν
  συναίσθησιν δτι εκείνην την στιγ
  μην δέν ησθάνετο άχόμη τί έ*δα
  φός άσφαλές υπό τούς πόδας τού,
  δτι δέν ή'αν άκόμη έΊοιμος διά
  νά θέση είς ενέργειαν τα σχέδιά
  τού, καί δμως δέν μποροθσαν νά
  τοθ ρΐχθοθν καί νά τόν άναχαιτί
  σουν.
  Την επίθεσιν των την Ιστρεψαν
  πρός άλλην κατεύθυνσιν. Ό Μου
  αφδ Κεμάλ έννοοθσεν αύτός
  προσωπικώς νά καθορίση μέχρι
  τής τελευταία; λεπτομερείας των
  8λα τα αφορώντα την στάσιν τής
  Τουρκίας ενώπιον τής συνδιασκέ
  ψεως τής είρήνης. Παρά τάς δι
  αμαρτυρίας πού ε!χαν έγερθξ,
  είχεν αποστείλει ώς άντιπρόσω
  πον είς την διάσκεψιν τόν Ισμέτ,
  άφοθ τόν κατετοπισε καί τοθ
  Ιδωσεν όδηγίας. Κυβέρνησις χαί
  εθνοσυνέλευσις είχαν άγνοηθη
  (συνεχίζεται)
  στήλη τού ώροιόκοσμου.
  Οί δισκοσμήσεις των καπέλλων.
  ζιλέ ώς συνοδευτικά των ταγιέρ.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΪ ΤΟΐι ΤΣΑΡΙΙΝ
  •Επί τό βάσει νκκν ατοιχ«»«ν
  Οί δουαλέττες είνε αυτή την |
  οχή γιά δλες δλες τίς ώρες.:
  Καπέλλα ρελεβέ, μπερέ ντραπέ, |
  μικρά χανοτιέ, τυρμπάν. χαλότ!
  τες, δλα συμπληρώνονται μέ βοα'
  αλέττες. Είναι διαφόρων μεγεθών
  χαί τοποθετοϋνται χατά δια¬
  φόρους τρόπους. 'Ωρισμένες δι-
  ευθετοθνται χατά τέτοιον τρό
  πον ώστε νά άποτελοθν την
  γαρνιτούρα τοθ χαπέλλου· δλλες
  φοριοθνται χατά τόν τρόπον τού
  1900, χαλύπτουσαι τό πρόσωαο
  χαί δενόμεναι όπισθεν."Αλλες^ πά¬
  λιν, πολύ μεγάλις, καλύπτουν τό
  χαπέλλο χαί πίφτουν άφθονα πρός
  δλας τάς διευθύνσεις. Τέλος, δ-
  πάρχουν χαί άλλες οί οποίες σχι
  άζουν μόνον τα μάτια, έν ώ κυ
  ματίζουν ελευθέρα όπισθεν οί
  μακρυές άόιρες των. '
  Τό ζιλέ είνε πάντοτε πολύ
  χομψό χάτω άπό ίνα έπανωφόρι
  ή μιά βέσΐα ταγιέρ. Ή άπλότης
  τής γραμμής τού καί τό ολίγον
  ΰφασμα πού άπαιτεΐ σας έπιτρέπει
  νά έχετε εύχερώς μία άλόκληρη
  συλλογή. Τα ζιλέ πού φοριοΰνται
  χάτω άπό τα ταγιέρ, έν' ώ άναγ-
  χαστικά . μένουν σέ φδρμα' άρκε
  τα χλασΛιχή, ποιχίλλουν ^έν τού
  τοις είς τάςδιαφόρους λεπτομερείας
  των. Κατ' αυτόν τόν τρόπον 6λέ
  πομεν Ινα ζιλέ απλώς έφαρμο
  σμίνο είς την μέση, χωρΐς καμ
  μία γαρνιτούρα ουτ,ε τσέπη, νά
  χλείνη άπό επάνω Ιως χάτω, μέ
  ίνα φερμουαρ «έχλαίρ», μέ τό
  άνοιγμα τοθ λαιμοθ πολύ περι-
  ορισμίνο, τό οποίον χαταλή-
  γει σέ μία στενή λωρίδα
  άπό λούτρ. Συνηθίζονται έπίσης
  ζιλέ σέ φόρμα άνδρική, μέ δύο
  τσέπες είς τό επάνω καί δύο
  είς τό χάτω μέρος Ζιλέ άπό
  ΰφασμα καντριγΐέ, σταυρωχά. τα
  όποϊα κλείνουν μέ τέσσαρα κουμ
  πιά. "Αλλα πάλιν Ιχουν 2να με
  γάλο τετράγω« ντεκολτέ τό όποΐ
  όν άφίνει νά φχίνεται ή λευκή
  μπλοθζα. Τέλος, γιά τίς πολύ
  ζεσιές ήμέρες, συναντοθμε επί
  σης , ζιλέ άπό πιχέ λευκό.
  Την άπλότητα των ζιλέ αυτών
  μπορεΐτε νά ποιχίλετε μ' ένα
  τριγωνιχό χέντημα επάνω . εις
  τίς τσέπες χαί είς τίς μυτερές
  γωνίες.
  Επάνω σ' Ινα ζιλέ άπό ώτο
  μάν, τό χένΐημχ θά είνε άπό
  μεταξωτό κορδόνι. Είς Ινα ζιλέ
  άπό πιχέ, τό χέντημα θά είνε
  άπό χλωστή. Τέλος, τό μαλλί
  συμφωνεί πολύ χαλά μέ ίνα ζιλέ
  άπό ντρα.
  ή Ντιστεγκέ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τού Καρδιολογικοΰ 5εΓίοε τής Α'
  Παθβλογικής Κλινιχης τβΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεφ. 5.25
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ /_«
  θά βρήτε δλα χά νέσ μοντέλα σκελετβν.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐσν κρυστάλλων.
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΛ!
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  Άπό 2—10 Μοΐου 1959.
  Ή μεγαλυτέρα εύκαιρία διά νά ένδυθητε μέ έ-
  λάχιστα χρήματα.
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ
  2-10 Μαΐου 1939.
  Λ ινα σατεκρουτ. Δραχ.
  Κουκουλάρικα »
  ΈΛΛΗΝΙΚΊ:
  Κασμήρια »
  <Ι»ανέλες » Σκωτσέζικοτ Λ » Α 1» Κασμήρια Μάλλινα ι» » » » Φανέλλες Πενιέ » Κασμήρια, » ν » » έξτρα » » Σκωτίας » » » έξτρα—έξτρα » » » » » ΑΓΓΛΙΚΩ: » Φρεσκό » ι» έξτρα » » έξτρα-έξτρα » 7 £» την ύάρδαν διπλόφαρδα 1ΟΟ » » » 9» 1ΚΟ 19Ο 2«Ο «Τ8 375 39Ο 4»Ο ίίίίΟ » » » » » » 1» » » » » » » » Κουκουράρικα διπλόφαρδα τό κοστοθμι 3 1)9 ύάρδες δραχμάς β5Ο. Ή ύάρδα δραχ. 185. Έπωφεληθήτε τής πλουσίας εκθέσεως μας είς τιμάς, ποιότητας καί σχέδια. Διέκοψε τα σκέψεις τού ξα φνικά. Ή είκών τοϋ ΡασποΟ τιν, χαμογελώντος μέ εύχα ρίστησιν παράφρονος, καθώς ό καπνός "άπό τό ρεβόλβερ τού διελύθη άνάμεσά των, ε¬ πέρασεν αιφνιδίως άττό τό μυ αλό τού πρίγκηπος Παύλου. Είχεν άκούσει ή5η ή μνηστή τού περί τής αποπείρας τού νά φονεύση, τόν γίγαντα μο ναχόν καί σύτός ήταν ό τρό πος μέ τόν οποίον εσκέφθη νά τόν τιμωρήση. Νά διαλύση, τόν άρραβώνα. Βεβαία ή Να τάσσ ήξερε πολύ καλά δ τι αύστηροτέραν τιμωρίαν δέν θά μποροθσε νά επιβάλη κατά τοϋ άγσπημένου της· Άλλ άν πράγματι επρόκειτο περί τούτου δέν ύπήρχε λόγος ν" άπελπίζεται. Θά τής μιλοθσε, θά την παρακαλοΰσε. θά την ήνάγκαζεν όπωσδήποτε νά τοϋ. ομολογήση τούς λόγους τού άνεξηγήτου δι' αυτόν δια βήματός της καί στό τέλος θά την Ιπηιθεν. "Ω, ήταν βέβαιος ό Παϋλος πώς θά έπειθε την ωραίαν Νατάσαν, ν" άνακα λέση την απόφασιν της, διότι τόν άγαποθσεν άληθινά. Επλησίασε πρός την θύραν καί εκάλεσε: —Βάνια! Ό ύπηρέτης εισήλθεν είς τόν κοιτώνα τοθ πρίγκηπος τρέχων. —Θέλω νά ντυθώ τοθ έΐπε. Έτοίμασέ μου γρήγορα τό λουτρό μου καί νερό ζεστό γιά ξύρισμα. ΈτοΙμκσέ μου έπίσης την στολήν μου τής ύπηοεσίας. Ό Βάνια έστάθηκε άπορών, έπειτα συνεκέντρωσε δσο θάρ ρος μποροθσε γιά νά συζητή σπ τό πράγμα. ί —Άλλά ^ΰψηλότατε... —Δέν έχει άλλά. Κάμε δ¬ πως σοθ λέγω. —ΜοΟ έπιτρέπετε δυό λέ- ξεις; —Λέγε. Γρήγορα δμως. — Ή ύμετέρα ύψηλότης έλη σμόνησε φαίνεται δτι τό συν ταγμα θά πάη. σήμερα στό Τσάρκοε Σέλο. Έχουμε διατα γάς νά φορέσωμετήν μεγάλην στολήν, διότι θά γίνη αύτο- κρατορική επιθεώρησις τοθ συντάγματος. Ό Παϋλος έσταμάτησε λι γάκι συλλογισμένος. Πράγμα τι εΐχε λησμονήσει τουτο Γρή γορα έκαμε τούς ύπολογι- σμούς τού: Τό σύνταγμα ξεκι (νοθσε είς τάς £νδεκα. Μόλις |εΤχε καιρόν νά επισκεφθή την . Νατάσαν. | —Πολύ καλά, είπεν είς τόν , Βάνιαν τότε βγάλε μου την | μεγάλη μου στολή. Αυτήν θά φορέσω, (ουνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Είνε όνειρον πραγματικάς ώμορφιάς: 'Ενοτ σωστό άνοι- ίιάτικο λουλούδι, ή άλησμό- νητη μητίρα τήςΝοσταλγίας: ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ Καί πρωταγωνίστρια τβΰ σημερινον άριστβυργήμβτος: Είνε 'ένκ ϊργο «βλυτϊλέ στ«το, ονβιρώδες. Είνε εν« κοινωνικό «ριοτούρνπμβ*. Έκτές πρβγράμματος: -•υρνκλ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ *Εν« «πέροχον βίλμ: ΝΕΜΕΣΙΣ Ιύλβια ΙΙδνεϋ Σπένσερ Τρέΰσι Κ Ο Ι Μ Ω Μ-Ι ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό φΐλος οαρ μακοιτοιός κ, Έμμαν. Μαντζαηε τάκης άνεβέξατο, Λης κολυμβή θρας τό θυγάτριον τοθ κ. Φώτη Γαργέράκη ονομάσας ίχύτό Μερό ιιην. Νά τοίς ζήση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Βαθύτατα εΰγνωμωνΛν τόν διακεκριμένον Ιατρόν^. Εμμανουήλ Κ. Χατζι- δάκην διά τάς ά6κνους προσπαθεί άς τού καί την συνβχη. ίβιστημο- νίκην παρακολούθησιν χάοις είς την οποίαν καί μόνον διβσώθη ή άδελφή μου Καλλιόιιη Ικ πνευμο νΐας βαρυτάτης μορφής, σπεύδω καί διά τοΰ τύπου νά διατρανώ· σω την εύγνωμοσθνην μου καί τάς θερμοτέρας των εΰχαριστιδν μου. Άναντιρρήτως έττιστήμονες τ(ς μορφώσεως καί τής ιτείρας τοθ Ια τροθ κ. Χατζιδάκη τιμώσι την επι στήμην καί άποβαίνουσ,ιν {εϋβργέ ται τής παρ' ημίν κοινωνΐας. ' Τύλισσος 29-4-1939. ό ευχαριστών Ιωάννης Κ. Βασιλάκης Βιδάσκαλος *•* Γίιρο στήν πόλι. Ό καιρός άπό χθές αφηνε νά εννοηθή δτι εισήλθομεν ,ττλίον είς τόν Μάϊον. —'Εννοεϊται δτι καί Από τόν Μάϊον δέν λεΐπουν κάποτε αί έκ ττλήξεις. — Πάντως οΐφΐλοι τοθ ύπαΐθρου έτοιμάζονται δραστηρίως διά τάς έξορμήσεις τής αυριον αί οποίαι καί ΟμαδικαΙ θά είναι καί κατ' ά τομον. —Ώρισμένοι άνθόκηποι κολα κεύονται αυτήν την στιγμήν διά τα τριαντάφυλλά των. —Είναι πραγματικώς θαυμά σία άπό πάσης απόψεως, άντα ποκρινόαενα πλήρας είς τόν ποι ητικόν δρον. «ρό6α τοθ Άτιριλο μάη» πού χρησιμεύουν διά τίς 6 ψιπετέστερει; συγκρΐσεις. —Τα ρόδα αύΐά είνε δυνατόν νά έξευρεθοΰν καί άπό ώρισμέ νους άνθοκαλλιεργητάς επί άδρςί δμως Αμοιβη. —Είς την σημερινήν ουγκέντρω σιν τής νεολαίας είνε βέβαιον δτι θά προσδοθ{) έπιβλητικώτατος χαρακτήρ. —Καί τουτο λόγφ τής καλτΐς θελήσεως καί των άόκνων προ σπαθειών των Γβοθμοφόρων της νά παρουσιάσουν πάλιν ίνα ού νολον άρτιώτατον καί καθ* δΧα ανάλογον των ώραίων σκοτίων της Ε,Ο.Ν. —Μετ" ένδιαφέροντος έτΐσης ά ναμένεται άπό τό πολύ κοινόν καί ό λόγος τοθ κ. Κανΐλλοπού λου πρός τούς φαλαγγΐτας. —Διά νά έζυπηρετηθοθν αί ση μεριναΐ άνάγκαι των έκδρομέων τής Πρωτομαγιάς. —Ή ΟπηρεσΙα κοινής διευθύνσε ως λεωφορείον αϋτοκινήτων δι* άνακοινώσεως της. ΒημοσιευθΐΙ σης είς τάς εφημερίδας, γνωρίζει δτι καθιερώθη διά τήνΐ Μαΐου έ ■κΐ εΐσιιηρΐφ γραμμή άπό Ηρά¬ κλειον είς ΚοκκΙνη Χάνι. —Όπου κατά πάσαν πιθανότη τα θά συγκε'ντρωθοΰν πολλοΐ έξ έ κεΐνων οίτινες θ4 τηρήοουν αΰρι όν τό πατροπαράδοτον Εθιμον «προαπαντωντες» ώς λέγεται τόν Μάϊον είς την ίξοχήν. — Καί χθές άφΐχφη ^άεροπλάνον της Ε.Ε.Ε.Σ. —Τό οποίον ήτο βέβαιον πάλιν δτι θά παρελάμβανεν τόν κεκα νονισμένον αριθμόν έτπβάτων. — Μέ επί πλέον μ;άλιστα θέσεις κρατουμένας διά 'τό'&λλο τα- ξΐδι. — Είς τοθ ΠουλαΛά^Π συνεχΐζε ται μέ κοσμοσυρροήν ή προβολή τής έξαιρετικής φΐλμοπερέττας: «ΟΙ Οΰσσάροι τής φρουράς». —Είς την Μινώαν συνεχΐζεται έπΐσης μέ συγκέντρωσιν κόσμου τό άριστουργηματικόν έργον: ·'Η πόρτα των .ΌνεΙρων», ί Ρέπορτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνεχώρησεν δι' Ά θήνας ό κ. Ευάγγελος ΓκΙκας τής Άρωματοποιΐας Γεωργαντά διά προμήθειαν νεων εΐδών τε Ο κατα στήματος. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ.-έξ Αθηνών ή ΔνΙς Καλλιόπη Μηλιαρα, παρακο λουθήσασα την τελευταίαν μόδαν γυναικεΐων φορεμάτων, κεντήματα σολέγ κ. ά. 'ΕπΙσης έκόμισβ πλου σιωτάτην συλλογήν πατρόν δι' ο λας τάς ήλικΐας. —Επισκεφθήτε την είς τό με ταφερθέν κατάστημά της όδός Ά γΐου Μηνά παραπλεύρως φαρμα κείου Σφακιανάκη. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε 5ι' Αθήνας ή Δν!ς ΜαρΙνα Γ. Άνω γειανάκη διά την παρακολουθή σιν μοντέλων τής νέας σαιζόν. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πρωτοβάθμιος καθηγητής έκτός θέσεως παραδί· δεί μαθήματα είς μαθητάς κλπ. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών ή δίς ΓεωργΙα Άναστασοπούλου κο μΐσασα πλουσιωτάτην συλλογήν γυναικεΐων πΐλων τήςάνοιζιάτικης σαιζόν, —"Επανήλθεν έξ Αθηνών δηου εΐχε μεταβή διά την παρακολού¬ θησιν τής μόδας Α Χ. Λύοικ Παπκδάχη κομΐσασα πλουσιωτάτην συλλογήν θερινών γυναικεΐων πϊλων. ΖΗΤΕ1ΤΑ!.— μικρός όπηρέτπς διά τό γρσφεΐον τοθ κ. Ευαγ. 'Α νωγειανάκη. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά θηνών ή δίς Κατίνα Συσκάκη κο μΐσασα πλουσίαν συλλογήν γυναι κεΐων πίλων.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  ί
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  562ον
  Καί ό Μάριος, υπό τό σαπφειρωμένον εκείνον
  ύπαιθρον, ένόμιζεν ότι ώδ()ς τινος ήκουε στροφήν
  μβλπομένην υπό τινος άστρου.
  "Η τόν έκτύπα έλαφρά, βταν εβηχε καΐ τοθ ί
  λεγε.
  —Ώ, κύριε βήχεις! δέν θέλω νά βήχουν χω
  ρίς την δδειά μου είς τό σΐτΐτι μου. Αύτό είνε ά-
  πρεπέστστον νά μέ ανησυχίας! 'Εγώ θέλω νά εί
  σαι εντελώς καλά' πρώτον, διότι άν δέν ή*σουν κα
  λά, φαντάσου δυστυχής οπου θά γΐνουμουν! ΤΙ γ)
  θελες Ιγώ τότε νά έκαμνα;
  Ταυτα δέ ήσαν άπλούστατσ, θΗϊα.
  Συνέβη νά εϊππ ό Μάριος είς την Τιτίκαν.--
  Φαντάσου! ίνα καιρόν, ένόμιζα πως ώνομάζεσο
  ΟΰρανΙα.
  Έγέλασαν Ολην την νύκτα έκ τούτου.
  "Αλλοτε, συνέβη νά είπη ό Μάριοο—ΤΩ! μία
  ήμέρσ, είς τό ΛουξεμβοΟργον, μοθ ήλθε νά κάμω
  κομμάτισ ένα άπόμαχον!
  Διεκόπη ομως εως έκεΐ' δέν ηθέλησε νά προβή
  περαιτέρω, έπειδή έπρεπε νά είπη είς την Τιΐί
  καν περί τοθ κνημιδοδέτου της1 τουτο δέ τώ ήτο
  αδύνατον.
  Ό Μάριος έφσντάζετο την μετά τής Τιτΐκας
  ζωήν τοιαύτην, άνευ άλλης τινός προσθήκης· δηλα
  δή, νά Ερχεται καθ" εσπέραν είς την οδόν Πλου
  μέτου νά έκτο-[ζη την σιδηράν ράβδον τής κιγκλΙ
  δος τοθ κήπου' νά κάθηται είς τό εδώλιον έκεΐ
  νο πλησίον τής έρσσμΐας του' νά έγγΐζη διά
  τής πτυχίΐς, ήν έσχημάτιζε πρός τό γόνυ τό παν
  ταλόνιόν τού, την άδράν τής ΤιτΙκας έσθήτα' νά
  θωπεύη τόν δνυχα τοϋ δακτύλου της, νά όσφραΐ
  νεται εΐ τι άνθος έκεΐνη ώσφραίνετο, αυτή δέ πά
  λιν εί τι άνθος ώσφραίνετο αύτάς· νά βλέπη τα
  άστρα άνά μέσον των φύλλον, ταυτα, καΐ αιωνίως
  ταθτα μόνα.
  Καΐ διέβαινον έν τούτοις τα νέφη άνωθεν τής
  κεφαλής των.
  —"Ω! έψιθύρισεν ό Μάριος, πόσον ώραία εί
  σαι! πόσον ώραία εΤσαι! 'Εγώ νά σέ κυττάξω κα
  λά είς τούς οφθαλμούς, δέν τολμώ. Καΐ δι' αύτό,
  μόνον τό όλον σου θεωρ©. ΕΤσαι αύτόχρημα χά
  ρις.
  Δέν είξεύρω τί συμβαίνει είς εμέ. Τα κράσπεδα
  τοθ φορίματός σου, βταν ολίγον τι φαΐνεται ύπ'
  αύτά τοθ ύποδηματΐου ή άκρα, μέ Φέρουν έκτός
  έμσυτοΟ.
  'Έπειτσ, όμιλεΐς, καί τόσην βλέπω φρόνησιν είς
  τούς λόγους σου.
  Έν (ότε μοθ φαίνεσαι ώ< όνειρον. Λάλει' σέ ά κούω, σέ θαυμάζω. Τιτίκα μου! Τή άληθεΐα εΤμαι τρελλός. Εΐσοι λατρείας άξ'α. Τούς πόδας σου τούς σπουδάζω μέ τό μικροσκόπιον, καΐ την ψυχήν σου την σπουδάζω μέ τό τηλεσκόπιον. Μέ κατα λαμβάνβις; (συνεχίζβται) ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαχβίρισις κτημάτων έξ ανταλλαγήν Προκήρυξις Δημοπρασίας πωλήσεων. 'ίκτίθεται είς άρχικήν καϊ α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ένεργηθησομένην την 17 Μάϊον 1939 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11—12 π. μ. είς τό ΰποκατάστημα τής 'ί,θνιχής Τραπέζης ή έκποίησις των κάτωθι κτημάτων» Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτημ. Εχτ. τ.μ. α παντοπωλεΐον Κιζι'λ Γάμπια 22.50 οίκία Κοντάλα 128.60 ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ(κά οίκία καϊ άποθήκη Χανίων Πόρτα 302.50 κατάοτημα Μικρό Τσαρσάκι 7 οίκία Μακρΰ Σοχάκι 58 » Γενή Τζαμί 63 ενυπό&ηχον διά δρ. 9641 π 9ο)ο από 1—11—22 οικόπεδον όδός Μαρτύρων 38.60 1213 1590)2880 κατάατημα πλατεΐα Βενιζέλον 31.50 1431 οίκία βνρσοδεψιϊον Καιν. ΜαχαΧα 112 1298 1)16 κατάοτημα Μεϊδάνι 37 245 626 717 832 1066 1100 1209 1437 2734 2735 2736 2785 2773 » » οίκία » » » Λεωφ. Καλοκαιρινοϋ 15.60 Κιζίλ Τάμπια 78 » » 75 , » 47.50 Παν. Νοσοκομείον 32 Σηΐνα-Λόγχα 64 προοφορα 25.000 50.000 150.000 20.000 25.000 37.000 120.000 190 ΟΟΟ 108.000 24.000 30.000 60.000 120.000 32.000 1ΟΟΟΟ 25000 των κάτωθι κτημάτων ή ίημοπραοία έσεται α' ίπαναληπτιχή οίχία Άκ Γάμπια 43 23.100 ,„„.. οικόπεδον Γρυπητή 300 21.000 Χωρίον ΣχάηεΙΧα 5222 «γρός ίηρόκηπος Πενχο 289.60 3.310 ΟΙ άναλυτικοϊ ό'ροι είναι κατατεθειμένοι εις τό ΰποκατάστημα της Ε- θνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προοερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν. ( Εχ χον Γραφείον). ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα- σθέντος 'Υπερωκεανείου: «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 27.Ο0Ο ΤΟΝΝΩΝ Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ την 19ην Μαΐοιι 1939 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ. 'Εζαιρετιχή εύχαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ- ·ΕΧΕΩ£ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Πληροφορίας δια την έκδοσιν διαβατήριον, θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί εμπορευμάτων καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήοατκ ίπει- γοντως είς τούς άντιπροσώπο»»{ τής 'Εταιρίας: Ι8ΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τηλέφανβν 5-40 Έγκυκλοττα ιδε ία — Ι- —ι—ι ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπο δλα δι* δλους. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ Β'. Μ' αδτες τίς σχίψεις, οί δόο Αγγλοι γιατροΐ χατέληξαν στθ συμπέρασμχ δτι ή χακοσμία πού δγαΐνιι άπό τό στόμα ίπΐιτα ά¬ πό χατανάλωοι σκόρϊου είτε κρεμ μυδιοθ, δφείλβται οέ μιχροσκοπι- χά ύπολεΐμματα των τροφών αυ¬ τών ποί» μίνουν στό χοίλωμα τοθ οτόματος χαΐ στόν φίρυγγα. Μιά δοκιμή ημπορεί νά τό άπο- δείξη. 'Εαν φάγη ε*»α άτομον πο- σότητα σκόρδου, ή άναπνοή τού μετά πέντε περίπου λεπτά πε- ριέχει σημαντική ποσίτητα άπό τό αίθέριον ίλαΐον πού τό σκόρ· δο πΐριέχεΐ. Ή δσμή άρχίζει νά έλαττώνεται έπειτα άαό μιά ώρα χαί παόει εντελώς νά ύφ! σταται σέ διάστημα Ιξη ώρών. Εάν την Ιδία ποσότηια την χά ταπίη μέσα σέ μιά δστια, δ πως τα σχονάκια τοθ φαρμακεί ου, ή άναπνοή τού δέν παρουσι- άζει οδτε Ιχνος τής γνωστάς χα· χοσμίας. ΙΙραγμα πού άποδεικνύ ΐι χαΐά τρόπον αναμφισβήτητον δτι ή χαχή όσμή τής άναπνοής ό φείλεται σέ μικρά δπολείμματα πού μίνουν στό σιόμα. "Οπως συμβαίνει πάντοτε, δταν 6ρίσ*ται ή άφορμή ενός καχοθ, δρίσχεται Οαΐερα πολύ ευχολα 6 τρόπος τής θεραπείας. Αύτό ί· χαμαν οί "Αγγλοι γΐατροί πού προαναφέραμε. Μιά δοκΐμή χαθα ρΓσματος των δοντιών μέ νερό καί σαποθνι, είτε μέ διάλυσιν οίνοπνεύματος, δάν Ιδωσε να*ένα άποτέλεσμα. Εσκέφθησαν τότε νά χρησιμοποιήσουν την έξουδε τερωτικήν επίδρασιν τοθ χλωρί ου χατά των όργανικων λεγομέ νων άερίων, δηλαδή των διαφό ρων άναθϋμιάοιων καί κακοσμι- ών. "Αλλωστε είνε γνωστόν δτι σία μεγάλα έστιατέρια οί χαθα- ρίζοντΐς σχόρδα χαί χρεμμύδια στήν «ουζίνα, δγάζουν άπδ τα χέρια την χαχή ίσμή μέ Ινα χλω ριοθχο νερό. Άλλά δέν θά μπο- ροθσΐ νά γίνη χρήσις τοθ νεροθ αύτοθ χαί γιά τί σιόμα, τοθ άποίου χά Ισωτερικά τοιχώματα είνε τόσο λεπτά καί εύαίσθητα. Γι' αύτό εσκέφθησαν την χρησι μοποίησΐν ενός ιίδους π:ό έλα- φροθ, τής χλωραμίνης, πού βρίσκε ται σ' δλα τα φαρμαχεΐα. "Υστε ρα άπό ίνα γεθμα, δπου είτε άπ' εύθείας, είτε σία χαρυχεύματα, ϊγινε μεγάλη χρήσις σχό?δου χαί χρεμμυδιοθ, άρκιϊ νά πλύ νη χανείς τα δίντια τού χαί την γλώσσα τού χι' επειτα νά ξεπλύνη χαθώ; χι' δλη την χοι λότητα τοθ οτόματος μέ μιά διά λυσι τριάντα γραμμαρίων χλω ραμίνης μίσα σέ τριάντα χυβι- χά έκατοστόμετρα νεροθ—δαλαδή άπλούστερα δύο δάχτυλα νερό σ' ίνα ποτήρι. Χρειάζεται κυρίως μεγάλη προοοχή στό καλά κα θάρισμα τής γλώσσας ) χαί άπό πάνω χαί κυρίως άπό χάτω πού μίνουν δπολείμματα των τροφών. Μ' αύτό τό απλούστατον μέσον δέν μίνει στήν άναπνοή ή παοα μιχρ^Ι χαχοσμία. Άπομένει τώρα στί,ύς όπαδούς τής χουζίνας μέ τα δυνατά χαρυχεύματα σκόρ¬ δου χαί χρεμμυδιοθ χαί σ' έ χείνους πού πιατεύουν στίς θε?α πευτικές ίβιότητες τοθ πρώτευ, νά γίνουν αί θερμοί προπαγανίι σταΐ τού απλούστατον αύτοθ μέ σου. Ό κ. Κανελλόπουλος είς Νεάπολιν. ΝΕΑΠΟΛΙΣ 28 Απριλίου (διά τού ταχυδρομβίου) — ϋερατώΐας την είς ίητβίαν πεοιβδΐιαν τού έ Κυβερνητικάς Έπίτροπος χ. Ά Κανελλόιτοολος, άπό δπου χ«1 έ πίστρεψε βαβύτατχ Ιχχνοιτοιπμέ νβς, επέστρεψεν είς Νεάπολιν την Ππν νυκτερινήν τής Πέμπτπς αυνοίϊυέμβνβς ύπ& τού Νομάρ χβυ Λασηθίου κ. Παπαδημητρίου, τοϋ άνωτέρου Διοικητοϋ Χωροφυ λακής κ. 'Αγγελακοπούλου, τού ϋηασιτιστοϋ τού χ, Καψάλπ χ. α. Είς Νεάπολιν καί είς τό ώραι όν μέγαρον της Λέσχης παρέθίσβν π Κοινότης ποός τιμήν τοΰ χ Κανϊλλοπούλου γεϋμα είς τβ ο ποίον πκρεκάθησοιν μεταξυ άλλων 6 Θεοφιλέστατος 'Επίσκοιτος Πέ τρ άς χ. Διονύσιος, ή χ. Παπαδημη τρίου Νομάρχου Λασηθίου, ο Δή μκρχος Ηρακλείου χ. Μήνας Γβ ωργιάδη;, έ Πρόϊδρος των Πρω τοδιχών Λασηθίου χ. Τερέζης, ή συνοδεία τοΰ κ. Κανβλλοπβύλου, ό Πρωτοβίχης χ Γιαννουράκος, ό Περΐφερειακός Διοιχητης Νεολαί άς Ηρακλείου χ. Μουρέλλον ή άρχηγβς χ. Σόφια 'Αμαριώτου. ό διβυθυντης τοΰ περιοδικοϋ «Νεο λ«ία» κ. Γ. Καφφετζάχης— Μ« ράντης μετά τής χυρίκς τού, έ Πρόαδρος τής Κοινότητος χ. Νικ Σπανάκης, β,άντιπρβϊδρος χ. Σαο ρης, οί χ χ. Ιω. Κοφβαλάχης καΐ Κωνστ. Σπίθας, ο κ. Μιχ. Σεργά κης, © κ. Μιχ. Χουρδάκης, ο περι φερειαχός Λασηθίου κ Βλ<χχ«κης, ό κ. Έμμ. Κοΐτβ«ράκης, ο γυμνβ σιάρχης κ- Τατάκης, άντιπρόσω ποι τοΰ τυπου, ό ϋποδιοικπτός Χωοοφυλακής Λασηθίου κ. Καλα ποδάκης, έ έφορος κ. Μανώλης Παπαδάκης, «Ι αρχαί Νεαιτόλϊ ως χ. ά Κατά τα έπιδόριτια ο δικηγό ρος καί δημοβΐογράφος κ. Μιχ. Χουρδάκης ηγειρε βαυμοισίαν «ρόποσιν τονίσας την βύβργετι- κήν επίδρασιν τοΰ θεβμοϋ της έ- θνικής νεολαίκς παρά τή 'Ελλη νικό κβινωνία, έ'πλεξβ το έγκώμι βν τοΰ Άρχηγοδ τής κυβερνήσβ ως κ. Μετάξια πατρίς καί έμπνκυ βτοΰ τοΰ θεσμοΰ τούτου, εξήρε τό έργον τοΰ Κυβερνητικόν 'ί-Ττιτρό- πβυ χ. Κανελλοπούλου, έμφυχω τοΰ τής 'Ελληνικής νεότπτος, έ πλαισίωσί τόν λόγον τού μέ την πατριωτικήν δράσιν τοΰ άηοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟ'ΝΩΝΙΩΝ Μέ την καθιέρωσιν τής ταχτιχής άεροποριχης συγχοινωνίας Αθη¬ νών — Ηρακλείου καί τάναπάλιν απεδείχθη ήδη, ότι: Τα άοφαλέοτερσι τα τοχύτερσ, τα άνετώτερα καί ευ¬ θηνοτερα ταξΐδια Είναι τα άεροπορικά. Τ1ΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΜΕ ΕΙΑΗΗΙΙΑ ΛΕΡΟΟΛΛΝΑ έχετε άποδεδειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100. Κερδίζετε χρόνον πολύτιμον, έξασφαλίζετε απόλυτον άνεσιν. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καΐ Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν. 'Ακριβής ώρα όφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς το ενταύθα Πρακτορείον έχδίδονται ϋσιτήρια δι' όλας τας Ελληνι¬ κάς Άερβπορικάς γραμμάς καί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωπαϊχας τοιαύτας. Έκδίδονται φβρτΜΤΐχαί δι' έμπβρεύματ», δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις είς τόν τβπβν τβδ πρββρισμβδ των. Πράκτωρ Ηρακλείου Άρ. Τηλ. 8-18 ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Ύπουργοδ Γενιχοΰ Διοικητοϋ Κρήτης κ. Σφακιανάκη, αίς τοθ βηοίου την συνβτήν κ«1 σώφαοναι διοίκησιν βρείλίται κατά μέγοι μέρος ή προσήλωσις της μβν«λο νήσου βΐς τόν αρχηγόν τής κυβΐρ νησεως, ποοσέθεσε δέ την αυμβο λην τού Νομάρχου Λασηθίου είς την οργάνωσιν τής νεολαίας έν τώ Νομώ Λ^αηθίου. Είς την προποσιν τού κ. Χουρ δάκη, άπήντηαεν 6 κ. Κανελλό πουλος εΰχαριατήβκς τούς κα οίχους τοϋ νοιιοΰ Λασηθίου διά την θερμήν ύιτοδοχήν την οποίαν τοΰ έπεφΰλαξαν. ©ά μβταδώα», βΐπϊν,έν πάσβι λκιττομπ ρεία την διαπιστωββΐσαν προσόλω βιν τοΰ εΰγβνοΰς λαοΰ της Κρή της πρός τό πρόσωπον τοΰ 'Εθνι κου κυβερνήτου ώς καί τα «ΰγϊ νή αίσθήματα τοϋ πατριωτισμοΰ μέ τα βποΐα περιβχλλουν την μ« γάλην ειρηνικήν τού προσπάθβι «ν "Ενα άπό τα άληθώς έκλεκτά τμήματα της χώρας είνε κ«1 ή Κρή τη, ίίπε τβλβυτών ο κ. Κανβλ λόπουλος υπέρ τής βΰημβρίας τβΰ εύγενοΰς λαοΰ τή; οποίας πρβπί νω την στιγμήν ταύτην. Ραγβαΐα χειροκροτήματα κατκκάλυφαν τό τέλος τβΰ λέγου τοΰ κ. Κανελλο πούλου, όστις ανεχώρησε την 3ην μβταμββονύκτιον έπιστρίφων βίς Ηράκλειον. —Ό "Αγιος Νικόλαος δια τόν Στρατηγόν Κατεχακη. Συμμβτέχων είς το γενικόν πένθος τοΰ θανάτου τοϋ άβιμνΠ στου Στρατηγοΰ Κατΐχάκη ό Δή μος Αγ. Νικολάου έξέδωκί τό ά χόλο»θον ψήφΐβμα· Έν Άγίω Νικολάω σήμερον την 23ην τοΰ μηνός Απριλίου τοΰ ετους 1939 συνελθούσα ή Διοι κοΰβα Έπιτροιτή τοΰ Δή μου Άγί ου Νικολάου βίς τβν συνήθη τό πον των συνεδριάσβων αυτής «ίς Εκτακτον συνεδρίασιν επί τω θλι βερω άγγέλματι τοδ θανάτου τοΰ αειμνήστου στρατηγοΰ ΓεωρνΙου Κατεχάκη χαί λαβοϋοα ύπ' όψιν την όλην κοινωνικήν καί εθνικήν δράσιν τοΰ έκλιπόντβς Στρατη γοϋ καΐ τάς ύψίστας υπηρεσίας α; προσέφερεν είς την πατρίδα καΐ Ι ν πολέμω καΐ έν 'βΐρήνη ομοφώνως Ι) "Οπως άναρτηθή την 21ην Απριλίου μβοίβτιος ή σημαία τοΰ Δημοτικοΰ Κατοΐστήματος. 2) "Οπως άντΐ στεφάνου κατε» •εθΰσιν είς τβν Φιλανθρωπικόν εύλλογβν «Στοργή» βρχ. χίλιαι «αί δικνεμηΒώσιν είς τουςπτωχβύς βίς μνήμην τοθ έχλιπόντος χαί 3) "Οπως αντίγραφον τοΰ πά ρόντος επιδοθή «ίς την ο!κογΐν«ι «ν τοΰ μίταστάντος καΐ δημοσιευ 9ή διά τοΰ τύπου. Έφ' ω συνβτάγη τό παρον καΐ ϋπογράφεται. 'Ο Δήμαρχος Προβδρος τής Δι οινούσης 'Ειτιτροπης: Έμμ. Κ. λκΰβαλος Τα χέλη: Έμμ Στραταχης, Ί. Σνουρός, Ι. Κοκκίνης, Ί Βουλ γαρης, Ν. 'Αλεξης, Δ, Μαυροφό ρος. Άκριβές αντίγραφον Έν Ά γ. Νιχολβω τβ 27η Ά- «ριλί-υ 1939 Ό Δήμαρχος Άν Νικόλαον Έμμ. Σκύβαλος —ΔωρεαΙ είς μνήμην £τρ« τηγοΰ Κατεχακη. Ό βιοτίχνης κ. Γεώργιος Φυ σαράκης κατέθεσεν είς τήν»Άνόρ θνσιν» δρ. 500 υπέρ τοΰ ΠανανεΙ ου ΝοσοΜβμείου άντι στεφάνου βίς τήνίσορόν τού πολυχλαύστο» βτρατηγοΰ Κατεχακη· —'Κπ'σης χατβτέθησαν παρά τοΰ φαρμακοπ€ΐοϋ κ, 'Εμμαν. ΜαντζαπΕτάκη υπέρ τοΰ αυσσιτί ου των φυλαχισμένων Ηρακλείου δρ. 500 άντ! στεφάνου βίς την βορόν τοΰ αειμνήστου οτρατηγοΰ Κατΐχάκη- —Δωρεαί. —Ή οίκογίνβια Σταύρον Μπβυρλώτου διευθυντβΰ Παιδαγ. 'Ακαδημίας κατίβηκεν βί$ τέ) άσυλον τής Γβρόντισβας δρ. π«ν τακοσίας (500) δι' ών χορηγΐίται σήμερον ολόκληρον την ημέραν πλουσιώτατον καΐ εκλεκτόν φα, γητόν μβτα φρούτων, άρτβυ καί οίνου ϊίς μνημόουνον τριετές της Αθήνας Μηουρλώτου. —Ή ©Ικογένεια Μπορνόβα έκ Μεσσαράς κατέθηχαν είς τό "Αου λον της Γερόντισσας δρ 400 (μέσω τοΰ κ Κοιλιαράκη) δι'ων παρέσχε 8η πλουσιώτατον φαγητόν μετά φρούτων, αρτου καιοϊνου είς μνή μην Μιχαήλ Μπορνόβα Ό Μορ φωτικος 2.ΰλλογος εύχαριοτεΐ βίρμώς. —Ή οΐκβγένεια τού άειμνή ότου βυνταγματάρχβυ Κωνστ Πά τεράχη προοεφερεν βίς τό Πτν χβχομεϊον εκλεκτόν φαγητόν βιά τρίμηνον μνημόσυνον βύτβΰ. —'Επΐοης ό χ. Αριστείδης Κου φάχης κατέθηχεν ημίν δρ. 500 βίς μνήμην τού Γβωργίβυ Μιτσ· τάκη Μαί υπέρ τοΰ , ΓηροκομεΙο» Ηρακλείου. ΧΑΡΙΛ.ΜΟ2 ΒΛΕΥΡ1! Δ1ΚΗΓΟΡΟ2 Όδός.Χάνδαχος Ηρακλειον
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  30 Απριλίου 1939
  120 Ώρα
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΟΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—-Κατά πληροφορία
  έκ Βουκουρεστίου ή έν ^ Ρουμανία εύ-
  ρισκομένη αγγλικη οίκονομική ντι
  προσωπεία αναχωρεί εκείθεν δι" Ά
  Οήνας όπου καί άναμένεται έντός τώ
  προσεχών ημερών,
  Ή άντιπροσωπεία αϋτηθά διεξαγά
  γη συνεννοήσεις διά την εισαγωγήν εί< "Αγγλίαν έλληνικών καπνών, διά τής οποίας αί οικονομικαί σχέσεις των δύο χωρών θά ώφεληθώσιν ιδιαιτέρως. Συνιστάται ή όλοκλήρωσις των συμφωνιών τού κοινοΰ μετώπο υ. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΔΙΑ ΤΗΗ Κ1ΤΑΙΒΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ίΕΡΜΑΗΙΙΣ-ΜΙΤΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΑβΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού ά ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα τού πρακτορείου Χαβάς τονίζουν ότι οί κύ· χλοε τού Λονδίνου άναφερόμενοι είς την καταγγελίαν τού ναυτικοΰ συμφώνου Γερμανίας — Μεγάλης Βρεττανίας τού 1934 καί τού συμπληρωματικού τοιούτου τού 1937 , τού όποίου :* ΐσχύς προεβλέπετο μέρρι τού 1942 καταλογέζουν είς την Γερμανίαν πρό θέσιν εχθρικήν καί ατερουμένην απο¬ λύτως των οτοιχε;ωοών δικοιιολο γιών. ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ Κ. ίΗΑΦΕΗΚΟ ΚΜ ΓΑΛΛΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Απριλίου (ίδ ύηηρεσία).—Σήμερον την πρωίαν ό ύ «ουργός των Εξωτερικών τής Ρουμα νίας κ. Γχαφένκο μετά τού έν Παρισί οις πρεσβευτού κ. Ταταρέσκο μετέβη σαν είς τό Καί ντΌρσαί όπου είχον μα χράν συνομιλίαν μετά τού γενικού γραμ ματέως τού ύπουργείου των Εξωτερι¬ κών τϊ,ς Γβλλίβς. Τό άπόγευμα ό κ. Γκοψένκο συνηντήθη έκ νέου μετά τού κ.Μπονέό οποίος τού έπέδωοεν ά νώτερον παράοημον τής Λεγεώνος τής Τιμής. ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙΔΙΑΤΟΓΕΡΜΑβΙΟΛΟΝΙΚΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3» "Απριλίου (ίδ ύπηρίσία).—Ή αγγλικη δημοσία γνώ μη τέλει έν εξεγέρσει διά την κα¬ ταγγελίαν τού γερμανοπολωνικοΰ συμ¬ φώνου. Οί ήμιεπίσημοι δημοσιογραφι- χοΐ κύκλοι τού Λονδίνου πιστεύουν ότι ή καταγγελία τού συμφώνου τού· τού είνε πολύ μεγαλυτέρας σημασίας άπό την ακύρωσιν τού άγγλογερμα· νικού συμφώνου. &ΕΗ ΕΒΕΛΤΙ08Η ΟΥΑ' ΕΙΙ' ΕΑΑΚΙΣΤΟΝ Η ΔΙΕ8ΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ [Λονδίνου άναφέρουν ότι η έιεθνής κατάστασις καθ' ά φρονούν αί αγγλικαί έφημερίδες είς τάς άπο· γευματινάς αυτών έκδόσεις δέν εβελ¬ τιώθη ούδε κατ' ελάχιστον. Μολονότι *ί αγγλικαί έφημερίδες δέν παραβλέ πουν καθησυχαστικά τίνα σημεϊα τού λόγου τού κ. Χίτλερ, τονίζουν ότι ή Αγγλία άναμένει πράξεις τού Φύ· ρερ ουναμένας νά έπιβεβαιώσουν τάς είρηνικάς προθέσεις τάς οποίας δια- κηρύσοει ούτος είς τόν λόγον τού. ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙα" ΜΑΓΣΚΥΧΑΛΙΦΑΞ ΑΘΗΝΛΙ '»9 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). — Ό πρεσβευτήν των Σοβιέτ κ. ΛΙαΐσκυ τηλεγραφείται ότι έσχε νέαν μακράν.συνομιλίαν μετά τού λόρδου Χάλιφαξ έκΐ των άγγλο· £οβιετικών συνεννοήσεων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσΐα) —Χθές τό άπό- γευμα ό κ. Τσάμπερλαιν με¬ τά τού λόρδου Χάλιφαξ έξη τασαν άπό κοινοΰ τό κείμε¬ νον τοΰ λόγου τοϋ ΧΙτλερ τοθ όποίου αντίγραφον απέ¬ στειλεν πρός την αγγλικήν κυβέρνησιν ό Φύρερ. ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΡΩΜΗ 29 Απριλίου (Ιδ. ύ πηρεσΐα).—Σήμερον την τΐρωΐ αν συνήλθεν είς έκτακτον συν εδρΐασιν τό υπουργικόν συμ βούλιον υπό την προεδρΐαν τοθ κ. Μουσολίνι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσίσ).—Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου ό κ. Τσώρτσιλ έξε φώνησε χθές λόγον τόν όποΐ όν άπό μικροφώνου απηύθυνε είς τόν αμερικανικόν λαόν. Είς τόν λόγον τού ό κ. Τσώρτσιλ παρετήρησεν ότι 6 χθεσινάς λόγος τοθ καγκελ λαρίου Χίτλερ σημειώνει βελ τΐωσΐν τίνα, έν συγκρΐσει μέ τούς προηγουμένους λόγους τού. Καί ή βελτίωσις οϋτη όφεΐλεται, είπεν ό κ. Τσώρ τσιλ, άφ' ενός είς τό διάγγελ μα τοθ κ. Ροθσβελτ, άφ' έτέ ρου δέ είς την καθιέρωσιν τής υποχρεωτικός θητείας έν Αγγλία καί την παγίωσιν ] των έσωτερικών πραγμάτων Ι της Γαλλίας. Πάντως προσέθεσεν 6 κ. Τσώρτσιλ, δέν άρκοθν οί λό- γοι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 .Απριλίου ((δ. ύπηρεσ(α).—Αί γαλλικαί έφη μερΐδες ευρίσκουν τόν λόγον τοθ Χίτλερ σχετικώς ήρεμον. Έν πά'ση περιπτώσει η Γαλ λία καί οί φίλοι της πρέπει νά μένουν άγρυπνοι, συνεχί ζουν αί ΐδιαι έφημερίδες. Ώς πρός την Πολωνίαν ο( Γάλλοι τονίζουν 8τι ό λόγος τοϋ Χίτλερ αποτελεί μίαν προ ειδοποίησιν. Συγκεκριμένως ή εφημερίς «Ήμέρα» ευρίσκει γενικώς συγκρατηιχένον τόν λόγον τοθ Χίτλερ, εξαιρέσει τής περικο πής ή όποία άφορά την Πό λωνίαν. —Ή «Ζουρνάλ» γράφει ότι ό λόγος τοθ ΓερμανοΟ καγκελ λαρίου είνε πρό παντός «συν ηγορία υπέρ τοθ έαυτοΟ τού». Ό «Μικρός Παρισινός» το νίζει δτι ό Φύρερ ούσιαστι κώς έπιτίθεται δηκτικώς έναν τίον τής Αγγλίας καί Πολω νΐας καί 8τι διατηρεΐ μετριο πάθειαν ώς πρός την Γαλ¬ λίαν. «Ό Φύρερ διά τοθ λόγου τού, προσθέτει ή Ιδία έψημε ρίς, κατέδειξε την προσπά θείαν τής Γερμανίας νά δια σπάση την προσφάτως συνα φθεΐσαν συμφωνίαν μεταξύ των τριών κρατών Αγγλίας, Γαλλίας καί Πολωνίας ήτις 8 μως άποβαΐνει ματαία καί χω ρίς καμμίαν απολύτως έλπί δα οίασδήποτε μεταστροφής τής γαλλικής πολιτικής. Ή εφημερίς «Εξέλσιορ» γράφει ότι δέν ύπήρχε καλύ τερον μέσον άπό τόν λόγον τοθ κ. Χίτλερ διά νά τονώθη πράγματι ό πατριωτισμός τοθ πολωνικοθ λαοθ άφ' ενός καί έξ όλλου νά πεισθή ήΠολωνία διά μίαν στενήν συνεργασίαν μετάτής ΡωσσΙας. —Ό κ. Μπλούμ γράφει είς τόν «Δημοκράτην» δτι ήεΐρήνη θά εξασφαλισθή έν Εύρώπη δτανύπογραφοθν τα σύμφωνσ, διά την σύναψιν των οποίων έργάζεται εσχάτως ή Μεγάλη Βρεττανία. —ΡΩΜΗ 29 Απριλίου (Ιδ. ύπηρεσία) — ΑΙ έφημερίδες τής Ουγγαρίας άποκαλοθν μνημειώδη τόν λόγον τοθ Φύρερ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσία),—Ή κυβέρνησις τοθ Ράϊχ ανεκοίνωσεν είς την Ούασιγκτώνα δτι ό χθεσινάς λόγος τοϋ κ. Χίτλερ δέον νά θεωρηθή ώς απάντησις τής Γερμανίας είς την έκκλησιν τοθ κ. Ροθσβελτ. Ό Ροΰσδελτ καί ό λόγος τού Χίτλερ. Έπικοινωνία τού μέ τόν κ. Νταλαντιέ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Απριλίου (Ιδ. ύπηρίσ(ο).— Κατ' εΐδήσεις (ξ Ούασιγκτώνος ό κ. ΡοΓοβελτ ερωτηθείς έτιί τοϋ λόγου τοθ κ. Χίτλερ άτιήνιηοεν δτι διά τοθ λόγου τού δ Γερμανός καγκελλάριος άφήνει έλάχι στα άνοικτήν την θύραν διά την παγίωσιν τής εύρωπαϊκτ]ς είρήνης. Περαιτέρω ό κ. Ροό- οβελτ ίφάνηεπιφυλακτικόςάπο φυ^ώννά δώση γενικώτερον τήνγνώμην τού διά τό περιεχό μενον τοθ λόγου τοθ Φύρερπα ρά την επιμονήν των Άμερι κανών δημοσιογράφων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Απριλίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό γερμανιχός τύπος τονΐζει αήν βαθυτάτην αί¬ σθησιν τι ού προιχάλΐσεν είς δ λον χον κόσμον δ λόγος τοθ Χί τλερ. Ό «Παρατηρητήζ» ιονίζει δχι μετά τόν λόγον τοθ Φύρερ ό χ. Ροθοβελτ Επαυσε πλέον νά παίζη τόν ρόλον τοθ φύλακος άγγέλου τής Ευρώπης. Ό ),όγες χοθ ΦύΓερ συνεχίζεΐ ή ιδία εφημερίς Ιχει ιστορικήν αξίαν διότι έξαπερίχευσε χά διε- θνή πράγμαχα δπως πράγμαχι ε! νέ χωρίς αίσθημαχολογίας. —Ό «Έγχώριος Άγγελΐοφό- ρος> άναςρέρει δτι μεχά τόν λό¬
  γον τιθ Φύρερ έχατόν ίχατομ-
  μύρΐα άνθρώπων δύνανται ν' άνα
  πνέουν ελευθέριος ν αί νά παύσουν
  νά άσφυχτιοθν, ώς συνέβαινε μέχρι
  τής στιγμής ίξ άφορμής χής έχ-
  χλήσεως χοθ κ. Ρ&ϋσβελχ.
  ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ
  «Ό αγών τοθ Φύρερ, γράφει
  άλλη γερμανιχή εφημερίς, είνε
  αγών χατά τής συνθήχης των
  Βερσαλλιών την οποίαν άγωνίζε
  τα ι νά χ&ημνίαη».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Απριλίου (ίδ.
  δπηρεσίο).— Οί «Τάϊμς» χοθ Αον
  δίνου γράφουν δτι είς τόν λό¬
  γον τού ό Φύρερ ωμίλησε διά τάς
  άδιχίας των Βεροαλλιων χαί έ-
  ζήτησεν άπό χον χ. Ρίθσβελτ νά
  τηρήση την υπόσχεσιν τοθ προ-
  χατόχου τού, επανορθώνων
  ταύτας. Διά χεϋ λόγου τοθ Φύ¬
  ρερ *γράφουν οί «Τάϊμς» . αί
  προτάσεις τεΰ χ. Ροθσβελτ άπε-
  χρούσθηΓαν χωρίς ν' άπορριφθοθν
  εντελώς.
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 29 Απριλίου
  (ίδ. ύτιηρεσίο). — 'Εξαιρετική
  κίνησις εσημειώθη χθές είς Ού
  ασιγκτώνα έξ άφορμής τοθ
  λόγου τοθ Φύρερ. Ό κ. ΡοΟ
  σβελτ ευρίσκεται διαρκώς είς
  επικοινωνίαν μετά τοθ υπουρ
  γοθ των Εξωτερικών καί
  τής Εύρώπης. Εΐχε μάλιστα
  καί τηλεφωνικήν συνομιλίαν
  μετά τοθ τιροέδρου τής γαλλι
  κή"ς κυβερνήσεως κ. Νταλαν
  τιέ διαρκέσασαν επί είκοσάλε
  πτον. Ή συνομιλία οΰτη κρΐ
  νεται Ιδιαιτέρας οημασίας.
  ί ΛΟΓΟΣ ΤΩΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΑΦΗΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ;
  ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΡΙΣ
  ΤΟΥ ΕΥΡΡΠΑ'Γ ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Νυ<τερινα τηλε- γραφήματ» πρός τό Αθηναϊκον πρα¬ κτορείον άναφέρουν ότε συνεχίζονεαι πάντοτε ευρύτατα σχόλια διά τόν χθε¬ σινόν λόγον τού κ.Χίτλερ. Είς εσπερι¬ νάς έκδόαεις των όργανα τίνα τοΰ διε- θνούς τύπου καί ιδία των Παρισίων, τονίζουν ότι ό λόγος τού Γερμανού καγχελλαρίου άφήνει έ'δαφος πρός συ¬ νεννόησιν. Μέ την γνώμην ταύτην των Γάλλων συμφωνούν καί αγγλι¬ καί τίνες έφημερίδες είς νεωτέρας χρί σεις των επί τού λόγου τού χ. Χίτλερ. Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣ60ΥΗ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29Άπριλ£ου (τού άντα ποκριτοΰ μας). — Κατά τηλεγραφ ημα έκ Ρώμης ή ίταλική κυβέρνησις συνέστη σεν είςτήν Πολωνίαν*όπως εξετάση μετά προσοχής τάς γερμανικάς προτάσεις. Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής τί θά απαντήση εις τό ιταλικόν τούτο διάβημα ή Πολωνία. Ε.ΧΑΡΙΙΤΙΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρός τόν νομάρχην Ηρακλείου κ. Άνδρίαν Μάρχελλον ό Μέγας Αύλάρχης απήντησε διά τοθ κατω χέρω τηλεγραφήματος είς τάς δια βιβαοθείσας ευχάς επ5 ιύκαιρία τής Βασιλική; εορτής: «Αύτοΰ Μεγαλειόχης Βασιλεύς εύχαριστεΐ" έγκαρδ'ως υμάς, δη- μοσίους υπαλλήλους καί κατοί- κους περιφερείας διά καλάς εύ· χάς». Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς άπήνχη ιν έπίσης ώς εξής εϊς συγχαρη· ήριον επί τή έορτή Τού χηλεγρά ρημα τού Συνδέαμου Ξενοδόχων Ηρακλείου: «Κύριον Χαράλ. Φο5ίλιανίκην. Πρόεδρον Συνδέσμου Ξενοϊόχων Ηρακλείου. Εύχαριστδ άπαντας έγκαρ [ως». ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Συμφώνως πρός τό καταρτηθέν πρόγραμμα των περιοδειών τοθ . Κανελλοπο6λου σήμερον την ^.δθ'" ό χ. Κυβερνητικός Έπίτρο πος τής Ε. Ο. Ν. θά επισκεφθή τό ,Έργατικόν Κέντρον προκειμέ /ου νά έπιθεωρήση την φάλαγγα [ών έπαγγελματιών. Την 5ην μ. χ. θά καταθέση στέφανον είς τόν [γνωστόν στρατιώτην, θά προβή ΐκολούθως είς επιθεώρησιν των σχηματισμών Αρρενων χαί θηλέ ών τής Ε. Ο. Ν. μεθ' δ θά ομιλήση ;πό τοθ εξώστου τής Νομαρχίας ,ρός τόν λαόν χαί^τούς φαλαγγί ;ας Ηρακλείου. Ό χ. Κανελλό· ΐουλος θά αναχωρήση τό εσπέρας ίιά Ρέθυμνον, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΜΑΡΕΟΥ ΜΚΡΚΕΛΛΟΥ Επανήλθε χθές άεροποριχ6·ς έξ Αθηνών ό Νομάρχης Η¬ ρακλείου κ. Ανδρέας Μάρκελλος. ΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 1ΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΠΧΑΚΗ Ή Οίκογένϊΐα τοϋ αειμνήστου Στρατηγοο Γεωρνίου Κατεχακη διέθεσεν είς μνήμην αυτού τό πβ σόν των 25 χιλ. δραχμων ώς άκο λούθως: Υπέρ των ΛαϊκωνΣυσσιτίων διά το δοθέν χθές έκ τού οί κ. Συσσι τί ου ώωρεαν φαγητόν είς τού; ητωχου; της πόλεως δρχ. 10 000 Υπέρ τοϋ Πανανίίου Δημοΐικοΰ Νβοοκομείου 5 000. Υπέρ τοΰ Γι ρωνυμαχβίου Βρεφοκομείβυ δρχ 3 000. Υπέρ των Μαβπτικων συο σιτίων δρχ, 3 000. Υπέρ τοθ Μορ φωτικού ΐυλλογου («ιά το άσυλον τής Γερόντισοας) δρχ 2 000* Ύ πέρ τοϋ Γηροκομείου δρχ 2 000. Τό Ιΐροσωπικβν των «Φιλανδρω πικών Ίίρυμάτων Άνώρεου καί Μαρία; ίιοιλοκαιρινοϋ» διεθεαεν ΤΟ ΑΝΟΙΓΜλ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ γίου Ά, Κατεχάχη υπέρ τοϋ Γε ρωνυμαχείουαημοτιχοΰ Βρβφβκο μείου 1000 δραχμάς. 'ίΐσαύτω;, έστβλησαν τηλεγραφι Κ&ς είς την διεύθυνσιν της«Άνορ θώσεως» δρχ. 500 υπο τοϋ μ. Μιχ. Φυτβχη άντ ι στεφΑνβυ εί; την σορόν στρατηγού Κατεχαχη υ¬ πέρ τοϋ Φιλανθρωπικόν Συλλό γου Κυρίων Ήρακλβίβυ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κατά χθβοινβν τπλεγράφπμα έξ Αθηνών τό υπουργείον Ιβωργί άς κατόπιν μειοδοτικόν διαγωνι σμοϋ άνίθεβϊν (Ις τόν οίκον Γιαν νακοΐτοΰλου—Πατρών την κατα σκβυήν των ψεκαβτήρων απάντων τδν Γεωργικών Τβμιίων τβϋ ά Παρά τοθ 'Υ^υπουργοΟ τής Έρ γασίας κ. Δημηχράτου απεστάλη πρός την Νομαρχίαν Ηρακλείου τό κάτωθι τηλεγράφημα σχετι¬ κόν μέ τό άνοιγμα των καταστή μαΐων κατά την Πρωτομαγιάν: «Πρώτην Μαΐου Βιομηχανίαι, Βιοτεχνίαι άργήσωσι ολόκληρον ημέραν, πλήν φυλάκω/ έργοστα σΐων μή δυναμένων νά διακόψωσι διά τεχνικούς λόγους. "Απαντα κατασιήματα καί χέντρα έν γέ¬ νει άργήαωσι μέχρι 3 μ.μ. Βιο μηχανίαι, Βιοτεχνίαι χαί Κατα στήματα έν γένει δύνανται νά πά ραμείνωσιν ανοικτά την Κυριακήν 30 Απριλίου άπό πρωΐας μέχρι 2 μ. μ. υπό δρον καταβολής όλο κλήρου ήμε^ο,ιιοθιΌυ», 4 Η ΑΥΡ1ΑΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡαΤθΜΑΓΙΑΣ Μέ εξαιρετικόν ενθουσιασμόν θά έορτασθή αύριον ή πρωτομα- γιά άπό μέρους χ&0 έργαχςϋπαλ ληλικοθ στοιχείου Ηρακλείου. Ή έν δπαίθριρ συγκέντρωσις έργατών χαί ϋπαλλήλων θά λάβη χώραν την ΙΟην π. μ. είς ελαιόφυτον παρά τόν "Άγιον Κωνσταντίνον. Εκλήθησαν δπως παραστώσι κα¬ τά την εορτήν ταύτην των έργα¬ τών αί αρχαί, ύ αντιπρόσωποι τοθ χύπου χαί ό λαός. Κατά την συγ¬ κέντρωσιν θά όμιλήσουν πρός τούς εργάτας περί τοθ μεχριτοθδ· συντε λεσθένχος ίργου, χαί τοθ έπιδει χθένχος ένδιαφέροντος τής Χυ6ιρ νήσεως £»π«ρ των έργατών, ό Νο μάρχης χ. Ανδρέας Μάρχιλλος, ό Έπόπτης Εργασίας χ. Νι: τουλος χά, 6 πρόεδρος χοθ ' χιχοθ Κέντρου χ. Μιχ, Γ Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΩΥ ΡΑΪΧ ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού αν ταποκριτοΰ μας).— Κατά τηλεγράφημα έκ Λονδίνου, ό "Αγγλος πρεσβευτής κ. Χέντερσον θά δηλώση έντός τής η¬ μέρας είς την κυβέρνησιν τού Ράϊχ 0· τι ή Αγγλία δέν προβαίνει είς καμμί αν απόφασιν κυκλώσεως τού Ράϊχ κ«1 ότι αντιθέτως είνε ηρόθυμος να εγγυηθή την γερμανικήν ανεξαρτησίαν ώς ήγ γυήθη την Έλλάδα καί Ρουμανίαν. Η ΠΟΑΩΝΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ »9 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας)— Νεώτεραι πληροφο. ρίαι έκ Βαραοβίας άναφέρουν ότι ή Ηολωνία δέν τιροτίθετνι νά συνεννοη θή μέ την σοβιετικήν Ρωσσίαν. Πάν¬ τως ό στρατός αυτής είνε έτοιμος νά αποκρούση κάθε επίθεσιν. Γενικώς ό πολωνικός τύπος είνε ήρεμος «λλ" ά- ποφασιστικός άφήνει δέ νά εννοηθή ότι Βέν θά γίνουν παραχωρήσεις πρός την Γερμανίαν μή έξαιρουμένου οΰτε τού ζητήματος τού Δάντσιγκ. 8Α ΜΕΤΑΦΕΡΒΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Εγνώσθη σήμε¬ ρον Οτι τό Τθυριβτικόν μας περί πτερον είς την έκθεσιν τής Νέ- άς Υόρκης θά κοσμηθή δια τού· ριατικούς λόγους καί μέ ελληνικάς άρ χαιότητας μεταφερομένας έκεί. Δέν ά- ποκλείεται πάντως νά μεταφερθοΰν άν τίγρχφα των αρχαιοτάτων τούτων ή τουλάχιστον έκείνων των οποίων ή άρ· χαιολογική σημασία δέν έπιτρέπει την μεταφοράν. ΤΟΥ κ ΜΕΤΜΑΑΗΑ ΤΗΗ ΗΕΑΒΟΒΗΜ ΑΘΗΝΑΙ 29 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Τηλεφωνοθν έξ »Α, μαλιάδος ότι ο πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάς έφθασεν έκεί είς τάς 12· 4£>' όπου έτυχεν ένθουσιώδους υπο-
  οοΧής· Συνεχίζων την περιοδείαν έν
  μέσω λαϊκών έκδηλώσεων των ένδιαμέ·
  σων σταθμών ανεμένετο να φθάση αή«
  '· "»ον την 7ην εσπερινήν ώραν είς Πά
  ς δπου τω ετοιμάζεται ένθουσώδης
  ιδοχή. Είς Αθήνας ό κ. Μεταξάς
  ύπολογίζεται δτι θά φθάση περί τό με·