97231

Αριθμός τεύχους

5154

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

3/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τοβ Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕ1Α φ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**" ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ »*
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΤΕΤΙΡΤΙ
  ετήσιαι λίραι 3
  βξάμηνος 9
  Άμεριχής
  βτησία δολ. 15
  3
  ΐξάμηνος > 8
  Τι~
  ΜΑΪΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5151
  ΔΙΑ Ν Α ΕΠΙΤΥΧΟΜΕΝ ΑΥΞΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΑΡΙΓΩΓΗΣ
  Ή άφικρωμένη είς την έθνι
  χήν εργασίαν ήμέρα τής
  πρωτομαγιας έωρτάσθη χαί
  εφέτος, διά τρίτην ήδη φο¬
  ράν, μέ έπισημότητα καί έν
  θουσιασμόν καθ' όλην την
  χώραν. Συγκεντρώσεις εγέ¬
  νοντο παντβΰ. Καί οί έκπρό-
  σωποι τοΰ Κράτους ωμίλησαν
  πρός τού; συγκεντρωθέντας
  διά νά πανηγνρίσουν την η¬
  μέραν αυτήν, εργάτας καί
  ύπαλλήλους. Καί έτόνισαν
  ίλβι, πρωθυπβυργός, υπουρ-
  γβί, νομάρχαι, έργατικοί η¬
  γέται χαί έπόπται Εργασίας
  την αξίαν τής έργατικής δυ
  νάμεως καί έξήραν την συμ
  βολήν των έργατών καί ύ-
  παλλήλων είς την κοινωνι-
  πρέπει νά επανέλθωμεν μέ
  νέαν δύναμιν, μέ νέον, με¬
  γαλύτερον ζήλον, μέ νέαν
  ορμήν. Διότι έχομεν νά επι*
  τελέοωμεν πολλά. Ή χώρα
  μας είπομεν ^ είνε μάλλον
  πτωχή. Άλλ' όχι τόσον ίσον
  έπιστεύετο άλλοτε. Είνε πυ-
  κνοκατωκημένη. Άλλ' έχι
  τόσον ώστε νά μην χωρή
  τόν^πλ'ηθυσμόν της.Ή Ελλάς
  ίχει έδάφη πολλά πού μέ·
  νούν ακαλλιέργητα καί πού
  είνε δυνατόν νά καταστοΰν
  καλλιεργήσιμα. "Εχει έκτά-
  σεις πού καλλιεργοΰνται κα¬
  κώς καί άποδϊδουν ώς έκ
  τούτου ολίγα, έν ώ είνε δυνα¬
  τόν μέ έντεταμένην προσπά¬
  θειαν καί χρησιμοποίησιν επι
  κήν πρόοδον καί την έθνι· | στημονικών μεθόδων καλλι
  κήν εξέλιξιν. Διά πρώτην εργείας ν" αποδίδουν πολύ
  ϊσως φοράν άνεγνωρίσθη καί περισσότερα. "Εχει έπίσης
  διεκηρύχθη ή αξία τοΰ παρά
  γοντοςτης εργασίας κατά τρό
  πον επίσημον χαΐ πανηγυρι
  κόν.
  Πράγματι δέ, ό παράγων
  τής εργασίας, είς χώρας πτω
  χά; ιδιαιτέρως, είναι ό οπου
  δαιότερος. Είς χώρας μέ πε-
  ριωρισμένους πόρους, μέ πτω
  χά έδάφη, μέ στενόν σχετι¬
  κώς χώρον καί χά Χαράν, ά-
  νοργάνωτον άκόμη οΐκονο-
  μίαν, ή έργασία αποτελεί τό
  σημαντικώτερον κεφάλαιον
  καί ή έργατική δύναμις είνε
  τό πολυτιμότερον στοιχείον.
  Αύτός ό κανών ίσχύει αναμ¬
  φισβητήτως Μαί διά την χώ¬
  ραν μας.
  Ή Ελλάς είνε χώρα σχε¬
  τικώς πτωχή είς έδάφη καί
  πρώτας υλας.Τό μεγαλύτερον
  μέρος τής επιφανείας της άπο
  τελεΐται άπό αγονα, πετρώδη
  βουνά. Τό ύπέδαφός της επί
  σης δέν φημίζεται δι' έξαιρε
  τικόν πλούτον.
  Τό σπουδαιότερον δέ είναι
  ότι έλλείπουν καί τα χρημα-
  τικά κεφάλαια πού χρειάζον-
  ται δι' έντεταμένην, συ¬
  στηματικήν εκμετάλλευσιν
  της γης καί σύγχρονον ορ¬
  γάνωσιν της οίκονομίας.
  Κατ' ανάγκην λοιπόν ή έρ¬
  γασία άπομένει τό πολυτι¬
  μότερον στοιχείον, τό μεγα¬
  λύτερον άγαθόν διά την χώ¬
  ραν. Καί εύτυχως, ή έργα-
  σία δέν θεωρεϊται είς τόν τό¬
  πον μας ώς άγγαρεία. Ή έρ-
  γασία πιστεύεται ώς άρετή.
  Άγαπάται ώς θρησκεία. Ή
  έργατικότης αποτελεί τό κυ¬
  ριώτερον χαρακτηριστικόν
  τοϋ "Ελληνος. τΗτο δίκαιον
  έπομένως ν' αποδοθή ή προ-
  σήκουσα τιμή είς την εργα¬
  σίαν. Καί ορθώς τό κράτος
  καθιέρωσε την πρωτομαγιάν
  ώς ημέραν αποδόσεως τιμής
  είς την εργασίαν.
  Άλλ' ή ήμέρα
  αύτη πα¬
  ρήλθεν ήδη· Καί οί πανηγυ-
  ρισμοί εληξαν. Καλούμεθα
  λοιπόν καί πάλιν είς τα
  δημιουργικά έργά μας. Καί
  θαλάσσιον Μαί όρυκτόν πλού¬
  τον πού μένει άνεκμετάλ-
  λειιτος καί πού ειμπορεί έν
  τούτοις νά καταστή πηγή
  τροφής καί ζωής δι' εκατον¬
  τάδας χιλιάδας άνθρώπων.
  Παράγει επί πλέον πλεί¬
  στα οσα ειδή, πού χάνονται,
  πού μένουν άνεκμετάλλευτα
  τελείως είτε πωλοΰνται άκα-
  τέργαστα καί είς έξευτελι-
  ατΐΜάς τιμάς έν ώ είμποροΰν
  νά χρησιμεύσουν είς την δη¬
  μιουργίαν μεγάλης έθνικής
  βιομηχανίας πού θα δίδη έρ
  γασίαν είς χιλιάδας κόσμου
  καί θά παράγη πλούτον ση
  μαντικώτατον. Καί ταυτα χω
  ρίς νά ομιλήσωμεν καί διά
  τάς φυσικάς καλλονάς καί
  τούς άρχαιολογικούς θησαυ-
  ρούς πού άποτελοϋν καί αύ
  τοί πλούτον τόν οποίον ειμ¬
  πορούμεν καί πρέπει νά όρ
  γανώοωμεν καί νά έκμεταλ
  λευθώμεν. Ή Κυβέρνησις
  αντελήφθη εύτυχώς την πραγ
  ματικότητα αυτήν. Καί έδω
  κε τήνόρθήν κατεύθυνσιν είς
  την οργάνωσιν τής έθνικής
  οίκονομίνς. Επί πλέον ίέ
  ή σημερινή Κυβέρνησις ένι
  σχύει Μαί κάθε ιδιωτικήν
  πρωτΰβουλίαν έκμεταλλεύσε
  ως των πλουτοηαραγωγικών
  ηηγων τής χώρας καί συστη
  ματοποιήσεως τής παραγω
  γής. Καί θά πράξη ασφαλώς
  τό Ιδιον καί είς τό μέλλον.
  Έπιβάλλεται λοιπόν νά έν
  τείνωμεν τάς προσπαθείας
  μας. Νά έπιστρατεύσωμεν έ
  λας τάς δυνάμεις μας. Νά
  συντονίσωμεν καΐ νά συγχρο
  νίσωμεν τόν άγώνά μας πρός
  αύξησιν τής παραγωγης.Διότι
  τό επαναλαμβάνομεν: Ή έρ
  γασία αποτελεί τό μεγαλύτε
  ρον καί τό πολυτιμότερον
  κεφάλαιον. Ή έργασία άπο
  τέλει τόν πρώτον καί τόν
  κυριώτερον παράγοντα πλού
  τού, ιδιαιτέρως διά την χώ
  ραν μας με την άσυστηματο
  ποίητον εισέτι Μαί καθυστερη
  μέν ην έν πολλοΐς οίκονο
  μίαν.
  Ται διεθνή γεγονότα
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΚΑΜΠΗΗ
  II
  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Μαΐου (16. ύπη
  ρεσΐα).— Ή ττροσοχή των πο¬
  λιτικών καί διπλωματικήν κύ¬
  κλων καθώς καί τής κοινής
  γνώμης είνε έξ ολοκλήρου
  έστραμμένη πρός την Πολωνί¬
  αν δπου κρΐνεται γενικώς δτι
  ευρίσκεται τό μάλλον νευραλ-
  γικόν σημείον τής Εύρώτιης.
  Πράγματι δέ, ή Ιντασις των
  σχέσεων ΠολωνΙας καί Γερμα
  νΐας όεύνεται σινεχώς δημι-
  ουργοθσα άπό στιγμής είς
  στιγμήν μεγαλυτέρουςς κιν&ύ
  νους Ούτω ένώ προχβές ε-
  κυκλοφόρησε φήμη δτι ή Πό
  λωνΐα επρόκειτο νά φανβ διαλ
  λακτική καί νά προββ βίς ύ·
  ποχωρήσεις κατόπιν συστά
  σεως τής Αγγλίας, χθές έξε
  δοθή ανακοινωθέν τοθ πρα-
  κτορεΐου Ρώυτερ διά τοθ ό-
  ποΐου έτονΐζετο δτι ή αγγλικη
  κυβέρνησις άναγνωρΐζει ώς
  «ζωτικόν χώρον» διά την Πο¬
  λωνίαν, τό Δάντσιγκ καί ότι
  θά παράσχη πάσαν την υπο¬
  στήριξίν της είς τό πολωνικόν
  Ιθνος πρός προστασίαν των
  δικαΐων τού. Καί εγνώσθη επί
  σης 6τι ή ΠολωνΙα δέν είνε
  διατεθειμένη νά αναγνωρίση
  κανέν δικαΐωμα είς την Γερ
  μανίαν οϋτε επί τοθ διαδρό
  πλων είς πασάν απόπειραν
  πραξικοπηαστικής δράσεώς
  τοϋ Ράϊχ. Έλέχθρ μάλιστα δ-
  τι υπό τό πνεϋμα αύτό θά ο¬
  μιλήση καί ό Πολωνός υπουρ
  γός των Εξωτερικών κατά
  την 6ην ΜαΤου ενώπιον τής
  ΔιαΙτης, απαντών είς τόν τε
  λευταϊον λόγον τοθ καγκελ-
  λαρΐου ΧΙτλερ.
  Κατόπιν αυτών, ή κστάστσ
  σις έμφανίζεται άπό τής χθές
  είς άκρον τεταμένη. Καί έκδη
  λοθνται ,πάλιν φόβοι δτι δέν
  άποκλείετσι νά λόβουν τα
  πράγυατα έξαιρετικώς δυσά¬
  ρεστον τροτΐήν. Χσρακτηριστι-
  κόν άλλωστε τής ψυχολογΐσς
  πού εδημιουργήθη ενταύθα εί¬
  ναι καί τό γεγονός δτι χθές
  ημέραν έορτασμοθ τής έργατι
  κης πρωτομαγιας, οί Γάλλοι
  εργάται ειργάσθησαν κατόπιν
  αποφάσεως των όργανώσεών
  των καί των κομμάτων των
  σοσιαλιστων καί κομμουνι¬
  στήν. Εξέδωκαν μάλιστα καί
  ανακοινωθέντα διά των όποί
  ών ετονίζον ότι ή απόφασις
  αυτή αποτελεί απάντησιν είς
  τόν τελευταίον λόγον τοθ Χί
  τλερ καί μίαν Ιμπρακτον άπό
  δειξιν δτι οί Γάλλοι γνωρί-
  ζουν νά εργάζωντο ι καί νά
  συσπειροθνται δταν ή πατρίς
  των καί ό πολιτισμός κινδυ-
  νεύουν. Χαρακτηριστικόν επί-
  σης υπήρξε καί τό δτι ή Μό¬
  σχα απηύθυνε προκήρυξινπρός
  τούς εργάτας τής ΓαλλΙας,ττ)ς
  Αγγλίας καί Άμερικής είς
  την οποίαν ομιλεί περί κινδύ-
  νου έκ των έπιθετικών κρα-
  τών καί περί τής άνάγκης τής
  ενώσεως των έργατών των
  χωρών ούτων είς κοινήν προ¬
  σπάθειαν δχι κοινωνικάς έπα-
  ναστάσεως καί ανατροπάς,
  άλλά αμύνης έναντι τοθ κιν-
  δυνου έκ των έπιθετικών δια-
  θέσεων τοθ άξονος. Καί ή
  ττροκήρυξις αυτή ένεποίησε
  βαθείαν εντύπωσιν. ΚρΙνεται
  δέ ώς ριζική μεταβολή των
  κστει,θύνσεων καί τής πολιτι¬
  κάς τής Μόσχας.
  Εντύπωσιν έπΐσης έπροξένη
  σε καί τό δτι ό κ. Ροϋσβελτ,
  είς τόν λόγον τόν οποίον έξε
  Φώνησε προχθές έπ' εύκαιρία
  των έγκαινΐων της τΐαγκοσμΐ
  ου εκθέσεως τής Νέας Υόρ¬
  κης, δέν είπεν οΰτε λέξιν διά
  τόν τελευταίον .λόγον τοθ
  καγκελλσρΐου ΧΙτλερ. Κρίνε-
  ται έκ τούτου δτι ό Άμερι
  κανός Προεδρος εχει σχηματΐ
  σει την αντίληψιν δτι δέν ώφε
  λοϋν πλέον οί λόγοι καί ότι
  πρέπει νά έγκαινιαοθ{) είς τό
  εξής νέα εντελώς τακτική
  Φαίνεται δέ δτι ιίς την Άμε
  ποτέλεσμα των οποίων έλπίζε
  ται νά είναι ή πλήρης κατάρ
  γησις τοθ νόμου περί ούδετε
  ρότητος. Όπωσδήποτε βέβαιον
  είναι δτι ή κατάστασις είσήλ
  θεν είς νέαν όξύτητα καί Άχι
  διέρχεται ήδη την κρισιμωτέ
  ραν φάσιν της. Τουτο άποδει
  κνύεται καί άπό την άναπτυσ
  σομένην είς δλας τάς εύρω
  παΐκάς πρωτευούσας πρωτο
  φανή" διπλωματικήν δραστηριό
  τητα καί άπά την λήψιν νέων
  πολεμικήν μέτρων παντοθ
  καί άπό την άδιάκοπον συνερ
  γασΐαν των έπιτελαρχών Γερ
  μανΐας καί Ιταλίας.
  Τό Δάντσιγκ αποτελεί την
  στιγμήν αυτήν τό κέντρον τής
  βαρύτητος καί τό μήλον τής
  έριδος. Ή ΓερμανΙα διεκδικεΐ
  καί διακηρύσσει δτι θά τό
  τιροσαρτήση όπωσδήποτε. Ή
  ΠολωνΙα, τό θεωρεΐ ώς ζωτι
  κόν δι' αυτήν χώρον. Ή πά
  ραμικρά έπομένως κίνησις θα
  φέρη μοιραίως είς σύγκρουσιν
  τάς δύο δυνάμεις.. Καί έκ τής
  συγκροόσεως αυτής θά προ
  έλθη αυτομάτως ό σπινθήρ
  τής παγκοσμίου άναΦλέξεως.
  Διότι άμέσως θά τεθοθν είς
  κίνησιν καί δράσιν καί 6 μη
  χανισμός τοθ άξονος καί ό
  όργανισμός των συμμαχιών
  τής ΠολωνΙας.
  Άλλά καί άν κατορθωθή νά
  χαλαρωθή ή έντασις είς τόν
  τομέα αυτόν, θά εκδηλωθή ή
  κρίσις άμέσως είς άλλο ση¬
  μείον τής Εύρώπης. Αύτό τού
  λάχιστον πιστεύεται έ6ώ. Ύ
  πάρχουν τόσα προβλήματα, ά
  λυτα, τόσαι πληγαΐ, τόσαι έ-
  στΐσι πυρός, ώστε νά καθί
  σταται άδύνατος ό πλήρης κα
  τευνασμός καί ή συνΒιαλλ,α
  γή χωρίς μίαν γενικήν συνεν
  νόησιν έφ' δλων των ζητημά
  των, πολιτικών καί οΐκονομι
  κων, πού άπασχολοθν τόν κό
  σμόν. Άλλ' επί τοϋ παρόντος
  βεβαία, θά ήτο αστείον έν τε
  λως νά πιστεύη κανείς δτι
  εΐμπορεΐ νά πραγματοποιηθή
  συνεννόησις των κρατών. Δι'
  αυτόν ακριβώς τόν λόγον κσί
  έκδηλοθνται πάλιν σήμερον ζω
  ηραΐ άνησυχΐαι ώς πρός την
  τύχην τής είρήνης καί τοϋ πό
  λιτισμοθ. Τάς ανησυχίας δέ
  αύτός δέν άποκρόπτουν πλέ
  όν οΰτε αύτοι ο! έπΐσημοι κύ
  κλοι. των Παρισίων καί Λον
  δΐνου. Δι' αύτό καί αί κυβερ
  νήσεις τής Αγγλίας καί Γαλ
  λΐας σπεύδουν καί λαμβάνουν
  δλα έκίΐνα τα μέτρα τα ό-
  ποία κρΐνουν άπαραΐτητα την
  στιγμήν αυτήν, έν συναισθή-
  σει ότι δέν άποκλεΐονται πλέ
  σν αί θλιβερσί καί όδυνηραί
  ρικήν συντελοϋνται ήδη μέγα-' διά την άνθρωπότητα έξελί
  λαι πολιτικαί ζυμώσεις τό ά- ξεις.
  Μέ την Εύκαιρία μιάς εκθέσεως
  ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
  Γ.'
  Σέ πολλά σημεϊα πρέπει
  έπιστήση ό σχηνογράφος την προ-
  σοχή τού πρίν άρχίσει νά σχεδιά
  ζή τίς έμπνεύοεις πού είχε 2σο
  παρακολουθοθσε την έξελιξι τή; 6-
  πόθισης στό κείμενον τοθ ίργου.
  Διαδάζοντάς το, σημειώνει στό
  περιθώριο τίς είκόνες πού πρέπει
  νά τονισθοθν. Τέΐοιες χύριες στιγ
  Ιχει δύο ή τρείς τό κάθι
  ^ ■* % ^ τ ··
  ι λεγόμενα συγχρονισμένα θέατρα
  νά ] δπάρχουν δυά τρόποι: ή «γυριστή
  σκηνή» χαί τα «σϋρτάρια». Μ'αύ-
  τα τα μέσα γίνεται δυνατή τίς πε-
  ρισσότερες φορές ή σύντομη άλ-
  λαγή των πλαστιχων καί σιιχνά
  Ευσκολοκίνητων σκηνογραφιων.
  Άλλά, Ιργα μέ πολλές είκόνις ή
  μέ λίγες πού έναλλάσσονται δμως
  τακτικά, άνεβάζονται καί σέ θέα·
  τρα πού δέν ϊχουν τεχνικό όπλι
  Γ»·» -Α.·- -" -Ι -Γ--. -- -------ι -Γ - ---- ---- -Λ----- — Λ------ -.....
  ϊργο. Γίνεται λοιπόν τό σχέδιο σμό. Καί σ'αύτήν χήν περίπτωσι
  τοθ σχηνιχοθ διάκεσμου επί τη^ πρέπει νά φανη^ ή ίχανότης τού
  βάσει αυτών, δτ,λαδή μέ τέτοιον
  τρόπον πού νά έξυπηρετηθοθν βοο
  καλυτέρα είναι μπορετό αύτές οί
  σχηνές. "Υστερα μέ μιχρές άλλα
  γες χαι προσθαφαιρίσεις προσαρμό
  ζεται ή σκηνογραφία καί στήν &·
  πόλοιπη πρόίξι. Κι' έδω άρχίζει
  δ μεγάλος αγώνας: Τό πώς θά λυ¬
  θή τό πρόβλημα, γιά νά είναι βιώ
  σιμο το σχηνιχό χαί ατίς άνάγ-
  χΐς τής οχηνιχής τιχνιχής.
  Κι' δταν {δια σχίδια χατασχευα
  ατοθν χαί γιά τίς λοιπές πράξεις,
  άχολουθεί ή σκέψις πώς τό ίνα
  ντεχορ θά διαδεχτή τό άλλο χω·
  ρΐς διαχοπή, χωρίς την μεσολάβη-
  αι διαλείμματ&ς πού είνε κυριο-
  λεκτικά ή χαταοτροφή τοθ ακά¬
  ματος (ίδίος σ'ί(,γα χλαοοιχά μέ
  πολλές εϊκόνες), άφοθ διασπέται
  τελείως ή συνοχή τής παράστασις
  1 θ θή ί
  μοόΓοΰτε επΐ7οΟΔάντσιγκκαί!ίξ* άπό την αΐθουοα «Ο
  8τι θά απαντήση διά τΛν β-! νά χκπνΐο^ τό τοιγάρο
  τελείς ή χή ής ρι
  μιά χι1 ό κ*θε θεατής πηγαίνει
  Γ"....." "" θείτρου,
  τού. Στά
  σχηνογράφου.
  Έδα> είναι χαί ή Ρόδος χαί τό
  πήδημα!
  θά προϋπήρξε ασφαλώς παρό-
  μοια περίπτωσι πού λύθηκε μ'ϊνα
  δποιοδήποιε τρόπο. Ώατόσο δέν
  είναι έφαρμόσιμος σάν σϋνχαγή κά¬
  θ ά ύ θβ λό
  φμ
  θε φορά πού
  λ Ι
  γή
  ίνα πολό-
  φ βί
  πλοκο Ιργο οδτ'α&τώς οΰτεχαί κάΛοι
  ος άλλος πού ίσως νά χρησιμοποιή
  θηκε γιά τουτο ή γιά χεΐνο τό §>
  γο.Κάθε χομμάτι π'άνεβάζεται ζή
  τ$ την διχή τού ϊμπνευσι χαί την
  διχή τού τεχνική χαί μηχανική
  λύσι.
  Παντα τό Ιδιο συμβαίνει. Σέ
  χάθε σκηνογραφία άντιμετιοπίζε-
  ται δ ϊδιος έχθρίς. Άνάλογα δέ
  μέ τα μαχητιχά μέσα πού διαθί-
  τιι 6 καλλιτέχνης σχηνογράφος,
  μέ την έξυπνάδα τού, την διορα¬
  τικότης τού, τίς ίδέες χι' ίμπνεύ
  οιις τού, χήν π·Ιρ« χαι. χήν άν«
  ζ) ϋά ί έλ
  ζτ)ττ)β{
  ρ ή
  χό άτυ>τέλεσμ«
  Η ΠΡΟΟΑΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΥΠΑΙΘΡΟΥ
  Άπό την δπσιθρον μάς 6ρ
  χονται εύχάριστα μηνυαατα.
  Αί καλλιέργειαι άναπτύσσον
  ται. Ή συγκομιδή θά είναι
  •πλουσία. Ή σΰξησις τής πα-
  ραγωγής προβλέπεται δι' έφέ
  τος σταθερά. Έκ παραλλή
  λου παρατηρεΐται καί άνοδος
  τής στάθμης τορ πολιτισμοθ
  Οί κάτοικοι των έπαρχιών αί-
  σθάνονται πνευματικάς άνησυ
  χίας. Άναζητοϋν την ψυχικήν
  τέρψιν καί την πνευματικήν
  τροφήν. Καί έργάζονται διά
  τόν έκπολιτισμόν τοθ τόπου.
  Διά την βελτίωσιν των ορων
  τής ζωής. Διά την μόρφωσιν.
  Διά ιήν επικοινωνίαν των μέ
  τόν άλλον κόσμον. Στρέφον
  ται πρός νέας κατευθυνσεις
  καί άνοΐγουν νέους δρόμιυς.
  Είς ιήν Βιάννον λειτουργεΐ
  άπό έτών ό θαυμόσιος τουρι-
  στικός καί έκπολιτιστικός σύλ
  λογος «ό Διαβάτης» ρέ όξιό
  λόγον δράσιν. Είς τό Τυμπάκι
  ύπθρχει Όμιλος Διολεξεων
  καίΔιαφωτΙσεως των έργατών.
  Είς Πόμτιηαν Ιδρύθη σύλλογος
  κυρίων καί δεσποινίδων. Είς
  Άρχαναις έγιναν προχθές τα
  έγκαΐνια τοθ τόσον καλώς έρ
  γαζομένου έθνικοθ μορφωτι
  κου συλλόγου. Καί είς δλας
  τάς πόλεις χαί τάς κωμοπό
  λεις τής Άνατολικής Κρήτης,
  τοθ νομοθ Λασηθίου, ύπάρ
  χούν καί δροθν παρόμοια φι
  λανθρωπικά, τουριστικά—μορ
  φωτικά—έκπολιτιστικά σωμα
  τεΐα.
  Είναι τοθτο μία απόδειξις
  προόδου. Είναι μία προσΐτά
  θεια ψυχικάς κσί πνευματικής
  άνατάσεως τοθ λαοθ μας
  πρός ανωτέρα έπΐπεδα, πρός
  τάς μεγάλας κορυφάς τοθ
  πνεύματος καί τής μορφώσε
  ως. Καί θά πρέπει νά ένισχυ
  θή ή προσπαθεία αυτή. Καί
  Ι να οργανωθή, νά συστηματο
  ποιηθή. *Η καλυτέρα δέ ένΐ
  σχυσις θά είναι ή χορήγησις
  β βλΐων μο(φωτιχών ή όργά
  1>ωσις β βλιοθη ών είς δλα τα
  | χωρία καΡώς κσΐ δισλέξεων
  μέ όμΐιλητάς τούς έπιστήμο<ας κσί δισνοουμένους τοθ τό'-ου. Πρός τόν σκοπόν 6έ ούτον θα πρέπει νά ψηφίσουν έστω κσί μικράς πιστώσεις αί κοινό τητες, οί συνεταιρισμόν τα τα ' μεΐατών ένοριών καί τα Γεωρ γικά Ταμεΐα. Πρωτομαγιά. Μέ εξαιρετικόν ένθουσια σμόν καί άκρα ν τάξιν έωρτά σθη έδω καί είς δλην την 'Ελ λάδα ή πρωτομαγιά υπό των έργατών. Υπήρξε 6έ Ιδιαιτέ¬ ρως χαρακτηριστικόν τό γε γονός ότι οί εργάται έτραγού δησαν είς δλο τό διάστηαα πεεισσότβρο ή λιγώτερο μένο. Ό άφοπλισμός δέν πρίπβι νά εφαρμοσθή σ' αυτήν την περίπχω- σι. Κι' ασφαλώς χά εργατιχά χέ· ρια είναι άπό τούς βασικούς συν τελεσΐέΙ/ "Ομως χό παλχοσένιχο δέν ζηιί · ^<άτες συνηθισμίνους δέν ζητα: χείρώναχτες, άλλά άν- θρώπου; μέ μυαλό, μέ χαρδιά. Γιατί χό θίατρο δέν είναι ψεύ- τιχο. Δέν είναι παραμθθι. Ό χό- σμος πού βλέπομε τό βράδυ σάν πάμε στό θέατρο νά χινεΐται μέ¬ σα στό φωτεινό όρθογώνιο τή"; «μπούκας» χής σκηνής, συμπερι- φέρεται χαί γελα χι' υποφίρει, δ- πως χαί ,,ιεϊς άλλες στιγμές ζοθ- με χά! χινούμαστε χι' ύποφίρομε. Άλλωστε τέχνη είναι 4ή πνευ- ματιχή άναδημιουργία χήςζωής.Γι' αύτό χαί τ'άψυχα άχέμα, χαί χά πάνινα ή τα ξύλινα σχηνιχά χαί τα χρωματιστά φώτα πρίπει νά¬ χουν ψκχή γι' αύτό χαί πρίπει νέ διευθύνωνχαι μ'αΐσθημα. Πολλά θίατρα ίχοιιν άπό χαιρό άχρηστεύ σει τα μηχανοκίνητα χεχνιχά μί σα πού διέθιχαν γιαχί δέν έχαναν παρά εντελ&ς, «μηχανιχά» χήν έρ γασία χους. Γυρισμενα στό σχετιχό χουμπί παραχολουθοθσαν, φωιίζον τας οί παοβολεΐς χον ήθοποιέ, πού £παιζε ή έτρεχαν στόν «γυριστό ούρανό» χά σύννεφα, ή άνεβοχαχί βαινε ή αύλαία, μέ μιά ώρισμίνη χαχύχηχα. Ώστόσο άπό την ψυχι χή διάθεσι τοθ άνθρώπου πού παριστάνει ή παράατασι ίπερνε ίνα πιό γρήγορο ή πιό άργό ρυθμό. Κι' έτσι τό χατάλαβαν χαλά 8 λοι πώς μόνο δ ά*νθρωπος, ο άνθρωπος μέ χό αΐσθημα θά μποροθσε ν' αποδώση μιά έργασία πού μόνο μέ αΐσθη μα πρέπει νά γίνεχαι. Ένα μέγα λο μέρος χής επιτυχίας χής παρά στασης όφείλεται σχούς έργάτες πού προανίφερα. Οί θιασοι χή; Εύρώπης πού άποΐελιθνται οτά σχετικώς μιχρά θίατρα άπό τριάν τα περίπου ήθοποιούς ίχουν έκτώ μί δίκα έργάτες. Έργάτες μί πεϊ ρα, μί δρεξη, μέ σύστημα πού έργάζονται πάντα χό Ιδιο εύσυ νείδητα γιά ναναι τό χαλλιτεχνιχό άποτίλεσμα χεΐνο πού θέλησε δ σχηνοθίτης χαί δ σκηνογράφος σχίς πρόβες. Τό είπαμε μιά φορά: θίατρο δέν είναι παρά συνεργασΕα πολ λών σκντελεοτών. Πρό πάντων συν εργαοί». ΠΟΡΓΟΧ ΑΝΕΜΟΠΑΝΝΗΪ πατριωτικά θούοια καί έθνικά άσματα. Υπήρξε καί τοθτο μία απόδειξις τής έττελθούσης μετσβολής, τής πραγματοποιη θεΐσης άναστάσεως είς τάς συνειδήσεις τοθ ένληνικοθ λαοθ. Τα έθνικά ίδεώδη άνε- πτερώθησαν. Καί οί έργαζό- μενοι, άντί νά παρασύρωνται άπό ξένα κηούγματα, συσπει ροθνται περί τα έθνικά Ιδανι- νικά καί τό λόβαρον τής πα¬ τρίδος. *** Ό κ. Νομάρχης. Μετ" ολιγοήμερον άπουσίαν είς Αθήνας, επανήλθε προ¬ χθές ό Νομάρχης κ. Ανδρέας Μάρκελλος καί άνέλαβεν έκνέ ου την διοίκησιν τοθνομοθ μας. Ό κ. Νομάρχης έπωψελήθη τής έν πρωτευοΰση διαμονής τού καί συνειργάσθη μετά των διαφόρων ύπουργών καί των αρμοδίων κεντρικήν ύπηρεσιών πρός διευθέτησιν πλείστων 8- σων ζητημάτων τοθ Ηρα¬ κλείου. Θά έκδηλωθοθν δέ τα άποτελέσματα των ένεργειών τού λίαν συντόμως. Ήρχισεν ήδη άλλωστε νέον οικονομι¬ κόν έτος. Καί έπομένως θ' άρχίσουν νέα έργα' θά συνε χισθή δέ ή εκτέλεσις καί των παλαιών πσύ δέν Ιχουν απο¬ περατωθή, καί θά συντονισθή ή δλη έργασία υπό την πνοήν τοθ κ. Μαρκέλλου. Ζχολεία. Τάς ημέρας αύτάς ευρί¬ σκονται είς Μεσσαράν οί ε¬ πιθεωρηταί Ηρακλείου καί Γόρτυνος μετά τοθ σχολικοθ Άρχιτέκτονος Κρήτης διά την εξεύρεσιν των καταλλήλων οί κοπέδων πρός ανέγερσιν νέων έκπαιδευτηρΐων είς πλείστα χωρία καί την διαπίστωσιν των υφισταμένων άναγ κων συμπληρώσεως, καί έπισκευής των παλαιών σχο- λικων κτιρΐων άλλων χωρίων. Είναι καί αύτό μία απόδειξις τοθ κυβερνητικοθ ενδιαφέρον- τος υπέρ τής παιδείας καί τής μορφώσεως τοθ λαοθ. Πιστεύομεν δέ δτι συντόμως θά τεθοθν αί άποφάσεις πού θά ληφθοθν είς έφαραογήν ώ¬ στε ν* άποκτήσουν καί τα χω ρΐα τής Μεσσαράς σχολεΐα σύγχρονα, άνετα, ύγιεινά, πό λιτισμένα, κατάλληλα διά τόν προορισμόν των, διά την δια- παιδαγώγησιν τής νέας γε¬ νεάς.
  ΛΠβΡθΩΣΙΒ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Τό Μυστικό τής Έρή
  μου» Σάρλ ΒανέΚ— Μάρτα Λαμ·
  πάε, Ζάν Πιερ Ώμόν. Αύριον τ
  Αριστούργημα τοϋ Γάλλου Άκαδ
  μαϊκοϋ Κλώντ Φαρρέρ «Ή Μάχηι
  μέ τούς Σάρλ Μπουαγιέ. 'Λνναμ
  πέλλα ΊνκιτσΙνωφ.
  Μ1ΝΩΑ — Σήμερον «Νέμςσις
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. τό έηεισοδ
  ακόν «Κόλασι τής Ζοόγ<ας». ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός "Αθηνών Πρόγραμμα 3ης Μεπου. Ώβ* 12.25 Σήιιβ—Έθνικός Ι μνος—"Υμνος Νεβλ«ί*ς. 12 30 Ή ωρα τοΰ έργάτου. . 13Ποιχίλη μουσικη (δίακοι) 13 30 Χρηματιστήριον—ΕΙίήαει "Ωρα Άστεροσκοπείου ΆΗη ν ών. 13.45 Δημοτικό τρ*γβΰδι: (Υπό τοθ χ. Σπ. Ταμπαχοπού λου, συνοδεία λαικών οργάνων) 14.1ο 'ΗΔανάπ μέ την κιβ* ·""■· της- 14 45 Εϊδήσίΐς. - Μβτεωρολβγ ,ιν δελτίον. 19 Ζ«μ* - Έβνΐκβς "Υμνος- 'Υμνβς Νεολαίας — "Υμνος 4η Αΰνούστου. 19.10 Χρημ*τιστήριον—Κίνηοι άγοράς Πειραιώς. 19 20 Ή ώραι τοΰ παιδιοϋ 19.50 Μικρά όρχηστρα ('Υπά την Δ)νσιν τού χ. Στ Βχλτετσιώτη). 20.25 Ρισιτάλ τρ«γουδιού. (Υπό τής Δ)δος Μαίρης Κουρά 20.50 Είδήσ«ις-μ«τεωρολογικβν Δελτίον. 21.05 Έλβιφρά μβυσιχη. ('Υπο τής όρχήστρας Κορινθί 21.30 Έ**λησι«ατικη μουσικη χα Δημοτικά τραγούδια 22 15 Νυκτερινόν είδησεις. 22 25 Μικρά βρχηστροι καί τρα γοΰδι. (•Υπό τοθχ. Ζανντ] Καμπάνη) 23 20 Έλληνικη καντάδ». (Υπό την δ)αιν τοΰ χ. Γ. Α θανασιάΣη). 23.50 Μουαικη χβίοΰ (δίσκοι). 0.15 Τελευταίαι είδήβϊΐς. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΥΡΙΟΝ Ή μεγβλειώδης δημι- ουργία τής γαλλικής χι· νηματβγραφίας. Τό πολυ- κρότον άριστούργημα τού Γάλλου Άκαδημαϊχβϋ: ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ Η ΜΑΧΗ Ι-Α ΒΑΤΑΙίίΕ ΙΝΕΑ ΕΚΔΟΣ1Σ) Πρωταγωνιστβΰν: ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΛΓΙΕ ΣΗΜΕΡΟΝ διά τελευταίαν φοράν: ΤΟ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ β. Ο. ^» ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προσεχώς ι &!χία χοθ σιραΐηγοθ χ. Άλεξά χη, προχειμίνου ή Διοίκησις Χω ροφυλοχής νά μεταφερθή <ίς οίκημα τοθ Δημοσίου. Πληροφορίαι καρά τώ χ. Ή λία 'Αλεξάχη. ίδός Καχιχάκη. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. βμ χαθηγητής εχτίς θέσεως παραδί διι μαθήματα είς μαθητάς χλπ 11ληροφορ(«ι παρ' ημίν. Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοθ Άρμστρογγ. 59ον Ή βυνδιάσχεψις τής είρήνης συνήλθε τόν Νοέμβριον. Ευθύς άπ' άρχής ήρχισε δπδ χακούς οίωνούς. Ό λόρδος Κώρζον έ8ε σποζε των συμμαχικών άντιπρο σωπειων. Μέ τόν Ισμέτ διετώ νει εί; παν 6ήμα, επί παντός στ; μείου. Ό Ινα; έξώργιζε τόν άλ λον.Ό Κώρζον εΐχε προσέλθει μέ υψηλήν συγχατάβασιν είς την δι άσκεψιν, μίλις χαταδεχόμενος νά δπαγορεΰση είς τού; Τούρκους τοΰς βρους. Ό Ισμέτ, βαρύχοος, σταθερώς, άποφαοτστικός, ήρχετο άντΐπρόσωπος μι2ς Τουρχίας, ή δποία εΓχε συναίσθησιν "τή; νί χ*], τη; χαί δέν ήτο διατεθείμένη νά τή; ύπαγορεύσουν τού; δρου; άλλά νά τού; διαπραγματευθή επί ποδός ίσότητος, άν ίχ: χχί νά τού; επιβάλη! Ό λόρδο; Κώρζον χαΐ ό Ι¬ σμέτ ήσαν εξ ίσου πεϊσμονες, ί- μάλλωναν χαί Ιξαπέλυαν ό εί; κατά τοθ αλλου χά έπιχειρήματά των. χαί έβδομάδες έκείνου τοθ χειμώνος διεδέχοντο ή μία την άλ λψ. ένώ οί άλλοι άντιπρόσωποι προσΐχαθοΰσαν νά τού; συμβιβά- σουν χαί νά ξεμπερδεύσουν. Τόν Φεβρουάριον ή διάσκεψις διίκο- ψε τα; εργασίας τη; χωρΐ; νά έχη φθάση εί"; χανένα άποτέλϊ- σμα χαί ό Ισμέτ ανεχώρησεν εί; "Αγκυραν. Διά τόν Μουσταφά Κεμάλ ήτο ζήτημα ζωτικόν νά σημειώση επιτυχίαν είς την διά¬ σκεψιν. Διεπραγματεύετο την συ· νομολόγησιν τής ειρήνη; υπό προσωπικήν τού ευθύνην. ΟΙ έχ- θροί τού ένήξρεαον. Μία άποτυχία εί; την διάσκε¬ ψιν θά έξεμηδένιζε την αξίαν των στρατιωτικών τού νιχών. "Εσπευ- σεν εί; προϋπάντησιν τοθ Ισμέτ, τόν σκνήντηαεν εί; Έσκη" Σεχήρ, έπληροφορήθη παρ' αύτοθ τα τε¬ λευταία νέα χαί μαζί έπέστρεψαν εί; Άγκυραν. (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τελευταΐες έμφσνίσεις άνοιξιάτικων μοντέλων στό Παρίσι. Τά καπέλλα τή; ανοίξεως είνε κατ' εξοχήν νεανικα. Τοποθετοΰν- ται πίσω εί; τό κεφάλι χαί σχη- ματίζουν ενα χαριτωμίνο πλαί- αιον. ΣυνηθΕζεται πολύ ή φόρμα χανοτιέ, μέ χαμηλί τεττέ χά! πλατϋ μπάρ. Ή φόρμα αυτή γάρ· νίρεται μέ μία κορδέλλα βελουδέ- νια πού δένιται εμπρό; σ' Ινα με γάλο, καλλιτεχνιχά δεμένο φιά- γκο. Καθώ; χαί μ' Ενα μεγάλο χουτώ, μέ πτέρυγε; ή μέ λουλού· δια. Μέ τό πρωΐνό ταγιέρ ή πιό αίκ μπλουζα είνε μονόχρωμη σέ φόρ· μα λενζερί. Γαρνίρεται μέ μικρά πιετάκια, μέ άζούρ κεντημένα χαί συμπληρώνεται μέ μιά "(ρΆ- βάτα άνδριχή σέ ζωηρό χρώμα. Άσορτί είνε ή χορδέλλα πού γάρ νίρει τό πρακνό χαπίλλο.Ή μπλού ζα λενζερί έχει χαί μιά μιχρή τσέπη. πού περιέχει τό λεπτό 6α· τιστένιο μανδηλάχι σας. Χχριτωμένη ή μπλοΰζα, πεύ συνοδιύει τό άπογευματινό μιτα- ξωτό ταγιέρ. Είνε άπό μουσιλίνα χρώματο; ρόζ, ςρραίζ, ή συχλα- μέν. Κοντά φουσκωτά μανίχια χαί ζαμπό" τοθ αύτοθ 6φάσματος, πού γαρνίρει δλο τό έμπροσθεν τής μπλούζας χαιί σχηματίζει ίνα έλαφρά συννεφάχι γυρω άπό τόν λαιμο τή; κυρίας. Γενικά οί μπλοθζες τοθ άπο γεύματος γίνονται άπό σατέν μπριγιάν ζωηροΰ χρώματο; ή έμκρΐμέ μέ μικρά δ:ακοσμητιχά σχέδια, λουλούΐια, πό Λ χλπ. Μέ ίνα ταγιέρ άπό κρέπ ίμπρ: μέ θά ζορίαιτι μιά μπλούζα άπό τοΰλι, πολύ άπλή, γαρνΐρισμένη μ' ίνα τούλινο, ζαμπό πλισέ. Τό έμπριμέ ταγιέρ χοσμεΐται ώ; επί τό πλείστον μέ πουΐ πυχνά διευ- θετημίνα επάνω είς τό Οφασμα. Τό πι4 κομψό είνε άπό μαροκέν μαθρο τ μπλέ μαρίν μέ ασπρα πουά. Τά χρώματα ποΰ εΰνοεΐ ή άνοι ξιάτιχη χαί χαλοχαιρινή μόδα είνε γιά τό πρωι: γκρί, μπέζ, πράσινο άνοιχΐέ, άσπρο χά! γχρί- μπλέ. Γιά τό άπόγευμα: μπλέ μαρίν, μπλέ ρουά τιγιέλ, μαρόν χαί μαΰρο έν συνδυασμώ μέ τά ώ; άνω χρώμχτα. Γιά τό βράδυ έπιχρατοΰν πολύ οί άνοιχτές άπο- χρώσεις: μπλέ άζύρ, μπλέ πορσε λάνης, ρόζ, ρόζ φραίζ, χίτρινα χαί άσπρα, πολλά άσπρα. ή Ντιστβγχέ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕδΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρος τού Καρίιολογικοώ δβτνΐϋο τής Α' Παθολογικής Κλινιχης τού Πανεπιστημίου Άβηνών. Δέχεται έν τώ (ατοεΐω τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ- βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλεφ. 8.25 Ό σατσνας καλογήρου ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΧΟΦΙ|ΠΟΝ ΤΣΑΡ1Ν "Επί τή ν4ιιν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μέ την χοτθιέρωσιν της τακτιχής άεροποριχής συγχβινωνίας Άθη- νών — Ηρακλείου Μαί τάιαπάλιν απεδείχθη ήδη, ότι: Τά όσφαλέοτερα, τό τοχάτερα, τό άνετώτερα καί ευ¬ θηνοτερα ταξίδια Είναι τα άεροπορικά. ΤΑΞ1ΔΕΥ0ΝΤΕΣ ΜΕ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΙΙλΑΝΑ έχετε άποδεδειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100. ΚερδΙζετε χρόνον πολύτιμον, έξασφαλίζετε απόλυτον άνεσιν. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Εκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεοημβρίαν. 'Ακριβής ωρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς τό ένταίΒα Πρακτορείον έχδίδβνται &ίβιτήρι« δι* όλας τάς Ελληνι¬ κάς Άερβπορικάς γραμμάς χαΐ έν βννεχεία δι" όλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας. Έχδίδβνται φβρτντιχαί δι' έμπβρβύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις είς τόν τόπον τού πρεορισμοΰ των. Πράκτωρ Ηρακλείου Άρ.Τηλ. 8—18 ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ — Μάλιστα ύψηλότατε, εί¬ πεν ό Βάνια χαιρετών στρα· τιωτικως. * * Ό πρίγκηψ Παΰλος έκαμε τό.λουτρό τού κσί έζυρίσθη βιαστικά, έπειτα έντύθηκε φο ρέσας την άσπρη καί χρυσή στολή των φρουρών των ίππο- τών. Ό Βάνια τόν έβοήθησε καί έπειτα, καθως ό Πσθλος έπροχώρησε πρός την θύραν διά νά εξέλθη, τοϋ ενεχείρησε μέ μεγάλην προσοχήν τό βα- ρΰ χρυσουν κράνος μέ τούΰ δύο φτερωτούς άετούς. Ό πρίγκηψ Πσθλος τό έφόρεσε, πέρασε γλήγορα τό λουρΐ κά- τω άπό τό πηγοθνι τού καΐ εξήλθε. Μετά ήμΐσειαν ώραν ήταν είς την αίθουσαν άναμονής τοθ σπιτιοθ τής Νστάσας. Έ ζήτησε άπό τον οΐκονόμον νά τόν αναγγείλη Ό οίκονόμος τοθ εΤπ'ε: —Ύψηλότατε, ή κυρΐσ οάς παρακσλεϊ νά την συγχωρή σετε διότι είνε πολύ άπηαχο λημένη αυτήν την στιγμήν. Έτοιμάζει τά πράγματά της γιά νά πάη είς τό Τσάρκοε Σέλο μαζί μέ την αύτοκρατο ρικήν οικογένειαν. Ό Παθλος συνωφρυώθη μέ έκφρασιν άνυπομονησίας. —?.έ παρακαλώ, εΐπε' κά· με δ,τι σοθ λέγω. —Άλλά ή κυρΐα μοθ εΐπε... —Άς σοθ εΤπε. Πήγαινε νά τής αναγγείλη ττώς εΤμσι έδώ καί Ιχω απόλυτον άνά γκην νά την (δω πρΐν ανα¬ χωρήση διά τό παλάτι. —Πολύ καλά, ύψηλότατε. (συνεχ(ζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μεγάλο δραμα ενός άθώου πεύ περιχλείει ό¬ λον τόν πβνβ καί τόν σπαραγμό τής ανθρωπί¬ νης ψυχής. Ό χείμαρρος των ψυχών. ΝΕΜΕΣΙΣ Τό χατηγορώ ενός" ά- θώου. "Ενα τολμηρό δη· μιούργημα τοϋ μεγάλου σκηνοθέτου: ΦΡΙΤΣ-ΛΑΓΚ πού τό ένσαρχώνουν δύο θεοί τής τέχνης, ή άούγ- κριτη: Σύλβια ΣΙδνεΟ καί ό άφθαοτβς Σπένοερ Τρέϋσι Συγχλβνιστικώτερο κι' «π' αύτη την τροιγωώία. ΛΙσβημα τικώτερο κι' άπ' «ϋτ«ν τον έ'ρ&ιτκ. Ή μεν«λυτ«ρ« ίικ«· στική πλάνη. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Ενα έξαιρΐτιχο φίλμ: ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ μέ την Σόνια ΧένεΟ ΚΟΙΜΩΓιΙΚγ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 'ΕκτΙθεται είς επαναληπτι¬ κήν δημοπρασίαν ή ένοικΐασις διά τό οίκον, ειος 1939—40 των τελών Βιά την χρήσιν των δημοτικων σφαγεΐων. Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬ ται έν τώ Δημοτικώ Καταστή¬ ματι Ηρακλείου την 5ην Μαΐ- ου 1939 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώπι¬ ον τής Δημσρχιακής Επιτρο¬ πήν Ηρακλείου. Έν Ηρακλειω τβ 2α Μαΐ- ου 1939. Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Μην«ς Γε«ργιάβηί. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Β«βύτ« τα αυγκεκινημένη έχ των γϊνι κων έκύηλώσΕ&ιν πένθου; χ«1 συμπαθείας επί τή σκλποά «πα>
  λϊία τοϋ Ετρ«τηγοϋ ΓΕίΙΗΓΙΟΥ
  ΚΑΓΕΧΑΚΗ, π β«ρυκ«νθβΰα«
  βϊχβγένεια αυτού, θβωρεϊ κβθπ
  κβν νά εκφράση καί δημοσία
  τας θερμοτερκς τϊιν «ύχικριοτι
  ών τη; πρός τους θίρβποντβς ϊ·
  ατρούς. πρός τάς μετ«αχούβ«ς
  τοϋ ηένβους της χρχτιχάς, έχχλη
  σιαστικάς, δημοτικάς καί χοινοτι
  χχς άρχβις, τβν τύπον, τβυς σ«λ·
  λόγους καί τα σωμοττϊϊα, τους κα
  ταθέββντας στεφάνους ή χρημΜχι
  χά ποσά βϊς φιλανθρω'τικά Ίδρυ
  μ«τ« ώς και πάντας τους όβ
  ποτβ συμμεριαθΐντας τό
  της πίνθος.
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Μίκος Κουβίδης
  δικηγόρος καί ή δνίς Μαρία Βαμ
  βουκάκη ετέλεσαν τοΰς γάμους
  των έν Τυλίσσορ. Παράνυμφος ηα
  ρέστη ό κ. Έμμ, Χατζηδάκης [α-
  τρός. θερμά συγχαοητήρια.
  —'ΕττΙσηί είς "Αγιον Μύρωνα
  ετελέσθησαν οί γάμοι τοΰ έμ«6
  ρου κ. "έμμ. Συμινελάκη καί τής
  Βίδος Μαρίας ΌρφανΙ&ου. Παρά
  νυμφος παρέστη ό κ. Έμμ. Σττιν
  βουράκης εμττορος καί ώς έκηρό
  σωττος τοθ κ. Σταύρου Μακράκη!
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Γενική ή ίξόρμησις τού κόσμου
  βροχθές διά τόν έορτασμόν τής
  Ποωτομαγιάο.
  — Πρός τόν Μασταμττάν, τιρός
  τοϋ Κοκκίνι τό Χάνι, πρός τόν "Α-
  νιον Ιωάννην καΐ γενικώς πρός
  όλα τά έζοχικά σημεΐα, ιά τιίριξ
  τής πόλεως, ή έξόρμησις ήτο γε·
  νίκη.
  —Δέν Ιλειψαν έπίσης οί έκ-
  δραμόντες «ρός την δυτικήν περι¬
  οχήν εί τι πρός τά Λινοπίράματα,
  είτε πρός την ό 5 ό ν Ρεθύμνης—Χά.
  νΐων καί συγκεκριμένως είς Γενή
  Γκαβέ δπου ήγκυροβόλησαν ώς ε¬
  πληροφορήθημεν Αρκεταί όμάδες
  πανηγυριστων.
  —Άπό βαθεΐας ποωΐας ώςσυ«ή
  θως έγινε προχθές καί ή άνάρτη-
  σις *ων «Μάηοων» στΐς πόρτες,
  οίτινες είχον φιλοτεχνηθή άπό
  τής προηγουμένης έσΐίρας.
  —Μέ ώραΐους συνδυασμούς λου
  λουδιών, Ιδία ρόδων κρίνων χαί
  πασχαλιας.
  —Δέν έ'λ,ειπαν ίπίσης 4πΑ τ*
  πατροπαράδοτα αύτά οτβοάνια
  τά άγριολούλουδα. οί παναροΰνες
  καί ό άπαραΐτητος οτάχυς, τό ουμ
  βολον τής γονιμότητος.
  —Την κίνησιν τής πρωτομαγιδς,
  εξυπηρέτησιν Αρκούντως καί ή
  λεωφορειακή συγκοινωνΐα
  —Ή όποΐα ώς γνωστόν προχθές
  προεξετάθη μέχρι τοθ Κοκ«(νι τό
  Χάνι ούτως ώατε νά θιευκολυν
  θοθν Οσον τό δυνατόν καλύτερον
  οί έορτασταΐ τής Ποωτομαγιδς.
  —Τά λεωφορεϊα Ιδία κατά τάς
  εσπερινάς ίύραζ ήσαν πλήρη κό¬
  σμου ίπιστρέφοντος εκ της έξο-
  χής καί κατάφορτα Από λουλού·
  δια τά όηοία έφερον οί πανηγυ-
  ρισταί.
  —Τό κλείσιμον τθν κέντρον
  τής Δευτέρας δίν ήμπόδισε τόν
  κόσμον Από τοθ νά καταλάβη τά
  καθΐσματα τά όποϊα είχον φρον-
  τίσει νά παρατάξουν Από ενωρίς
  είς τά πεζοδρόμια.
  — "Αλλοι πάλιν κατέλαβον τά
  απαγκάκια τοθ δημοτικοϋ χήπου
  δσον καί τοθ Ήρώου.
  — ΚαΙ οί δύο αύτοΙ κήποι παρου
  σίαζαν σύνολον ωραίον, τοποθΐ-
  τημένον άνάλογα είς την σημα¬
  σίαν ττ,ς ήμΐρας καί άναπληροθν
  διά πολλούςτόν Μόιον τήςίξοχί)ς.
  — Σήμερον ώς γνωστόν άνοΐγει
  ή έκθεσις τοθ συμπολίτου σκηνο-
  γράφου κ. Γ. Ανεμογιάννη.
  — Όστις θά εκθέση, μακεττες
  σκηνογραφιων τού &ιά διάφορα
  θεατρικά ίργσ,ζένα καί Ιδικά μας.
  —Ή έκθεσις οϋιη άπό πάσης
  Απόψεως ένδιαφερουσα καί «προ
  δεδικασμένη» τρόπον τίνα Από
  τάς ένθουσιώδεις κριτικσς όλοκλή
  ρου τοΰ Άθηναίκοΰ τύπου, ΘΑ ουγ
  κεντρώστι ασφαλώς τόν καλύτε¬
  ρον κόσμον τής κοινωνΐας μας καί
  δλους γενικώς τοΰς φιλοτέχνους.
  —Τά χθεσινά συννεφάκια έκα¬
  μαν τοΰς καιροσκόπους νά μή μιΐ-
  νούν άμέτοχοι των συνήθων παρα
  τηρήσεών των προλέγοντες αύτό
  ή έκεΐνο.
  —Πάντως πεποίθησις είνε 8τι
  ό Μάιος δέν θά μας τά χαλάση....
  —Έννοεΐται ότι τό παράπονον
  είνε γενικόν διά τόν Απρίλιον ό
  οποίος Απήλθεν χωρΐς την εύεργε
  τικήν βροχήν τού.
  —Αυριον είς τοΰ Πουλακάκη
  θά προβληθρ ή «Μάχη» τό γνω¬
  στόν,Εργον τοθ Κλώντ Φαρρέρ ποΰ
  έδημοσΐευσε πρό καιροϋ ή «Άνόρ
  θωσις» καί είς τό οποίον ή Άννα
  μπέλα διαπλόσσει τόν ρόλον τής
  τραγικάς ήρωΐδος.
  —Είς την «Μινώαν» συνεχίζεται
  ή προβολη τής «Μεμέσεως» ενός
  ίργου άνό τά νεώτερα καί υπο·
  βλητικώτερα τής συγχρόνου κινη
  ματογραφικής παραγωνής.
  ε> Ρεκβρτερ
  ΕΙΣ ΤΟ παρά την Αγίαν Τριά
  δα έργαστήριον βαπτιστικων καί
  εΐδων γάμων τής κ. Καλλιόπης Δ.
  Ποταμιανάκη,οΙένδιαφερόμενοι θά
  εϋρουν τά είδη ταυτα είς τιμάς
  συγκαταβατικάς καί ποιότητα Αρΐ
  στην.
  ΤΕΛΕΙΟΦΟ1ΤΟΣ ΓυμνασΙου μέ
  Αρίστας συστάσιις ζητεί θέσιν να
  ρά οιονδήποτε γραοεΐον, Πληρο
  οορΐαι παρ' ημίν.
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  563βν
  ΚαΙ ή Τιτίκα άπεκρίνετο — Αίσθάνομαι τι είς
  αύτό τό διάστημα' άπό σήμερα τό πρωΐ έ"ως τώ-
  ρα ηυξησεν άκόμη τό πάθος μου.
  Ή Τιτίκα ήτο αύτόχρημα Αφελεία, σεμνότης,
  διαφάνεισ, λευκότης, σίδώς, άκτΐς.
  Βόρειον σέλας έν σχήματι γυναικός" Ιδού ή
  Τιτίκα.
  Άλλ' δμως έν άγνοΐα καί αυτών έτι των καρ
  διων, των βεβακχευμένων τής σεμνότητος, ή άνεπΐ
  ληστος φύσις ουδέποτε άπολείπει. ΑΟτη είνε πάντο
  τε έκεΐ παροθσα, έπιδιώκουσα τόν σκοπόν της, τόν
  κτηνώδη καί υψηλόν της σκοπόν όποιαδήποτε άν
  υπάρχη ή των ψυχών άθωότης, βλέπει Εκαστος, καί
  έν τβ αίδημονεστάτη συναναστροφή, την άπόρρητον
  χροιάν εκείνην, έξ ής διακρΐνετσι τό ζεΰγος δύο
  ερσστων άπό τοθ ζεύγους δύο άπλών φΐλων.
  Ένί λόγφ έλατρεύοντο.
  Β'.
  Ό δέ χύων τίς ήτο;
  Έν τ{) εύφροσΰνη των, ό κόσμος ύπί)ρχε πρός
  αύτούς άμυδρός. Ουδέ προσεϊχον είς τόν λοιμόν
  τής χολέρας, άποδεκατίζοντα τούς Παρισίους
  κατ' αυτόν εκείνον τόν μήνα. Ό Μάριος έγνώρι
  σεν είς την Τιτίκαν Οτι ήτο δικηγόρος, δτι έζη
  γράφων παντοΐα έργσ διά τούς βιβλιοπώλας. δτι ό
  πατήρ τού υπήρξε συνταγματάρχης, δτι διεπρεψεν
  είς τούς πολέμους ήρωΐκώς, καί ότι αύτάς ό Μάρι
  ος είχεν ενα πάππον πλούσιον, πρός δν ήτο δυ¬
  σηρεστημένος.
  Τβ εΐπε δέ προσέτι δτι εΤχε τίτλον Βαρώνος,
  τοθθ' δπερ δμως ουδεμίαν , έκαμεν εντύπωσιν. Ό
  Μάριος βαρωνος; ή Τιτίκα δέν ένόηοεν ουτε την
  σημασίαν τής λέξεως.
  Ό Μάριος ήτο Μάριος.
  Τώ είχεν είπη" δέ καί ούτή. δτι ανετράφη είς
  τό μοναστήριον τοΟ Πίκπου' καί δτι ή μήτηρ της ά
  πέθανεν, ώς ή τοθ Μαρΐου' δτι ό πατήρ της ώνο
  μάζετο κύριος θερσανέμης' ότι ήτο πολύ άγαθός
  πολύ έλεήμων πρός τούς πτωχούς, άλλά καί αύ
  τος πτωχάς, κοί έστερεϊτο παντός πράγματος, ίνα
  μή στερήση αυτήν ουδενός.
  Πράγμα παράδοξον! έν ^ άρμονία έζη 6 Μάριος,
  άφότου έβλεπε την Τιτίκαν, τόσον συγκεχυμένα
  κατέστησαν είς αυτόν τα πσρελθόντα, καί τόσον ά
  πώτατα τα έτι πρόσφατσ, ωστε ήρκέσθη είς μόνα
  Οσα ι ώ είπεν ή Τιτίκα, καί ουτε ένεθυμήθη ν α την
  ερωτήση ΐ'βρΐ ΤΤΚ νυκτερινάς έκείνης σκηνάς,ήτις εΐχε
  λάβει χώραν έν ιω καταλύματι τοθ Θεναδριέρβυ, ού
  δέ περί τής έκ τοθ πυρακτωμένου σιδήρου πληγής
  τοθ πατρός της, τ) περί τής πσρσδόξου , φυγής τού.
  Ό Μάριος εΤχε λησμονήσει ,πρός στιγμήν πάντα
  τοθτα, ούδ' έγίνωσκε καθ* εσπέραν τί εΐχε πράξει
  τό πρωΐ, ουδέ ποθ εΤχε γευματίσει, ουδέ μετά τί
  νος συνομιλήσεΐ' αί άκοοί τού ήσαν πλήρεις άσμά
  των καθιστώντων ούτον κωφόν πρός πάντα άλλον
  στοχσσμόν' μόνον καθ" άς ώρας ίβλεπε την Τιτί
  κ αν ησθάνετο την ύπαρξιν καί έπβιδή κατά τάς ώ
  ρας ταύτας ευρίσκετο είς τα ούράνισ, φυσικώς έ
  λησμόνει τα έπίγεια. Ούτω ζώσιν αύτοι οί ύπνοβά
  ται, οΰς άποκαλοθν έρωτολήπτους.
  (συνεχίζεται)
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  >**^—» ^—*>-*
  ΕΰΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΓΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΕΛΕΙΟΥ
  Διαχείριοις κτημάτων έξ άνταλλαγής.
  Προκήρυξιν Δημοπραβίας πωλήσενν.
  Τκτίθεται είς άρχιχήν καϊ α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  πωλήσεως ένεργηθησομένην την 17 Μάϊον 1939 ημέραν Τετάρτην
  καϊ ώραν 11—12 π. μ. είς τό ΰποκατάστημα τής '£θνικής Τραπέζης ή
  έκποίησις των κάτωθι κτημάτων/
  Αριθ. κτήματος είδος θέσις κτήμ. Εκτ. τ.μ.
  παντοπωλεΓον Κιζίλ Τάμπια 22.50
  οίκία Κουτάλα 128.50
  ένυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ(κά
  οίκία καϊ άποθήκη Χανίων Ηορτα 302.50
  κατάστημα Μικρά Τσαρσάχι 7
  οίκία Μακρύ Σοκάκι 58
  » Γενή Τζαμι 63
  ένυπόθηκον δια δρ. 9641 π 9ο)ο από 1—11—22
  οικόπεδον όδός Μαρτύρων 38.50
  1213 1590)2880 κατάστημα πλατεΐα Βενιζέλου 31.50
  1431 οίκία βυροοδεψεΐον Καιν. ΜαχαΛά 112
  1298 1)15 χατάοτημα Μεϊδάνι 37
  246
  625
  717
  832
  1066
  1100
  1209
  προοφορα
  25.0Ο0
  50.000
  150.000
  20.000
  25.000
  37.000
  οίχία
  »
  »
  Λεωψ. Καλοκαιρινοΰ 15.50
  Κιζίλ Τάμπια 78
  » » 75
  » » 47.50
  Παν. Νοσοκομείον 32
  • όδ. Σπίνα-Λάγηα 64
  των κάτωθι κτημάτων ή δημοϊτρασία έσεται α
  οίκία Άκ Τάμπια 43
  οίκόπεδον Γρυπητή 3ΟΟ
  Χωρίον Σκοπελλα
  6222 άγρός ξηρόκηπος 27εΰκο 289.50 3.310
  Οί αναλυτικοϊ ο'ροι είναι κατατεθειμένοι είς τό ύποχατάστημα τής Έ-
  θνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι να
  λαμβάνωσι γνώσιν.
  (Έμ τον Γραφείον).
  1437
  2734
  2735
  2736
  2785
  2773
  2340
  4022
  120.000
  190.000
  108.000
  24.000
  30.Ο0Ο
  60.000
  120.000
  32.000
  1ΟΟ00
  25000
  έπαναληπτική
  23.1ΟΟ
  21.ΟΟΟ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χετοιλάο» Τρικούπη 5«, ΑΦΗΝΑ1
  Ύπίρεϊβπιοις ίιχδν ενώπιον «πάντων τ6ν έν 'ΛΙήνκις
  κ«ι Πειραιεί Δικαατηρίων, Έλεγκτιχβδ Χνν·ο>··» κετΙ
  2.νμρ^νλ^υ Άιχρβιιίεις, φβρολβγιχκΐ δίχβα, «νκοτολαι
  φ·Ρ«ν, διοιχητικαΐ ί,πββέσεις χ«1 σβντά|κΐ(, νομικετΐ συμ¬
  βουλαί, γνωμοδοτηοεις χ«Ι «ληρβφβρί*· βι' αλλαλβγρα-
  Τηλ. 25-061.
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΚΟΥ
  Α'
  ΙΙόαοι άπό σ&ς γνωρίζουν την
  ιστορίαν τοθ άψόγου φράκουτων;
  Ή δνομασία τοθ κατ' εξοχήν
  αύτοθ «επισήμου» ένδύματος,
  προΐρχίϊαι άπό την αγγλικήν
  λέξιν «φρόχ» (γαλλιστΐ «γγβο»)
  πού αρχικώς εσήμαινε μιά ώρι-
  σμίνη ποιότητα υφάσματος καί
  συνεκδοχικώς τα έκ τοθ δφάσματος
  αύτοθ κατασκευαζόμενα ένδύμα-
  τα. Ό πρίγονος άπό τδν οποίον
  κατάγκται τό φράχο, ϊπως τό
  ξέρομε σήμερα, υπήρξεν δ στρατι¬
  ωτικάς μανδύας, πού καθ' δλον
  τόν 18ον αίώνα έδιδε τόν τόνον
  είς την ανδρικήν μό5α. Ποίος
  δέν ξεύρει την ίστορική ζακέτ
  τα τοθ Μεγάλου Ναπολέοντος. Είς
  αυτήν υπήρχεν... έν σπέρματι τό
  αύγχοονον φράχο. Ποίος νά ήταν
  άρά γε δ πρώτος στρατιωτικάς
  πού εΐχβ την έμπνευσιν, νά μα-
  ζίψτ] πρός τα πίσω τίς μακρυές
  μπροστινές άχρες τοθ μανδύου
  τού, διά νά μπορή νά κάθΐται
  εΰκολώτερα; Έσήκωσε τίς μπρο
  στινές άχρες καί τίς «Ιπιασεν»
  πιθανώς μέ ίνα κουμπί. "Ισιβς δ¬
  μως ή εμπνευσις νά ωφείλετο καί
  είς χάποιον ράπτην πού έπρόσεξεν
  δτι έτσι ή δΊαψορετικοΟ χρώμα-
  τος φόδρα έδειχνε καλλίτερα καί
  έκ αν ε μεγαλύτερη έντύπωσι.
  ΚαΙ οί πολίται έμιμήθησχν
  τοΰς στρατιωτιχςύς. Οί στρατιω
  τικοί έθεωροθντο τότε ώς δ ά
  ναμφισβήτητος'ί «διαιτητής τή
  χομψότητος». Περνοθααν ώς οί ώ
  ραιότεροι άνδρες τής πολιτικάς
  χαί ιίχαν μεγάλην επιτυχίαν στΐς
  γυναΐχις. Οί πολίται έφιλοτιμοθν
  το ν' άντιγράφουν δσον μποροθ
  σαν καλλίτερα τούς οτρατκοτι
  χούς. Ό μανδύας των πολιτών
  I-
  κόβετο ίπάνω στ' άχνάρι τοθ
  στρατιωτικοθ μανϊύου μέ μόνην
  την διαφοράν δτι άντΐ ν' άναση·
  χώνουν χαί νά συγκρατοθν μέ ι
  να χουμβΐ τίς μπροστινές άχρες
  τοθ μανδύου των οί πολίται τάς
  άπέκοπταν. Καί έτσι προέκυψεν
  τα πρώτα φράχα. Έννοεϊται δτι
  τα φράκα έκείνα δέν είχαν μετα
  ξωτά πίττα καί δέν έθεωροθντο
  καθόλου ώς επίσημον ένδυμα.
  Γιά τάς έπισήμους έμφανίσεις
  των οί άνθρωποι έχείνης τής έ-
  ποχής,.. έβγαζαν τό φράχο των,
  τό οποίον εθεωρείτο ώς χοινοτά
  τη καθημερινή πιριβολή, ώς χοι-
  νότατον ένδυμα περιπάτου.
  Ένας άπό τού; μεγάλους φ£
  λους τοθ φράχο, πού τό έπέβα-
  λαν είς τοΰς συγχρόνους των χαί
  τούς... μεταγενεστέρους, ώνομά
  ζ«το Γιόχαν Βίλφγχαγκ φόν
  Γκαΐτε. Ήταν δ διάσημος Γΐρμα
  νος ποιητής καί μυστικοσύμβου
  λος. "Οπως δ Βερθερος, ο ρω.
  μαντικό; ήρως τού πού ηυτοκτό¬
  νησε μέν, άλλ' έπίπρωτο νά μεί¬
  νη... άθάνατος, έτσι χαί ό Γκα!
  τι πού εκείνην ακριβώς την έπο
  χήν είχε τελειώση τό περίφημον
  μυθιοτόρημά τού, φοροθσε κατά
  προτίμησιν μπλέ φράχο μέ διάλε
  χτά χουμπιά, κινών γενικώς τόν
  θαυμασμόν ώς δανδής, ίσον καί
  ώ; ποιητής. Ή έπιτυχία πού έαη
  μείωσεν δ «ΒέρΗερος» τοθ Γχαΐ
  τε, βγήχε σέ καλό στό φράχο!
  "Ολοι οί νεαροΐ τής έττοχής ήθε
  λάν νά ποζάρουν ώς Βέρθεροι.
  Καί απαραιτήτως φοροθσαν ά
  χο, δπως χαί δ ρωμαντικές
  ρως.
  (αυνεχίζεται)
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΤΠΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :*-«
  θά βρήτε βλα τα νέα μοντέλα σκελετων. ,
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε ίπισκεφθτ)τε μας.
  ΤιιιοτΙ λονικσΙ.
  ΜνημόσυνονένΝεαπόλει
  το3 στρατηγοί) Κατεχάκη
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ! 31 Απριλίου (άν·
  ταποχριτού μ*;»·—Τό γενικόν πίν
  θος τή; απωλείας τού ατρατπνοϋ
  Γωργίβυ Κατεχ«κπ, εξεδηλώθη
  καΐ έδώ βαρύ, έπιβλπτικώτατον
  κατά τό τίλίσθέν πάνδημον μνη
  ιιόσυνον είς τόν χαθεδρικόν να
  όν τής Μεγάλης Παναγίας, σήμϊ
  ρον Κυριακην καί ώραν 9 π. μ.
  Ό μϊγαλοποεπής νιχός ε!χ« δια
  κοσμηθή πενθίμω; άιτό τής προη
  γουμϊνης, πρωτοβουλία -της Κοι
  νότητος κχΐ τή« Ένοοιακη; Επι
  τροπής Νϊαπόλεως Είς τό μέσον
  τού ναού εϊχβν άνεγερθή επιβλη¬
  τικόν κενοτάφΐον. καλυπτόμενον
  υπό παμυβγέθους σημαίας έ'νΒεν
  καί ένθεν τού οποίον ήσαν άπό
  πρωΐας άνημμίναι δύο μεγάλαι
  λαμπάδβς. Τό πένθος των κατοί
  κων τής κωμοπόλεως όλοκληρώθη
  διά τού γενικόν κλεισίματος β
  λ«ν των καταστημάτων χαΐ τής
  άναρτήσενς} είς αΰτα μεσιστίων
  των σπμαιών των.
  Πένβιμοι κωδωνοκρουσίαι έση
  μαναν την ώραν τής ενάρξεως
  τού πανδημοτι τούτου μνημοσύ
  νού, όΐτότε δλοι οί κάτοικοι τής
  Νεαπόλεωςεσπβυσαν νά κατακλυ
  σουν άαφυκτικώ; την εκκλησίαν.
  Πρό τοΰ κβνοταφΐου παρίσταντο
  οί επί τούτω άψιχθέντες τρείς υίοΐ
  τού αλησμονήτου στρατηγόν Κα
  τεχάχη, Απόστολος, Ζαχαρίας,
  καϊ Ανδρέας "θταν πρχισβ την
  έπιμνημέσυνον δέησιν ο τόσον
  άγαπητός φίλος τοΰ έκλιπώντος
  κορυφαίου Κρητές,,Οεοφιλέστατος
  Έπίσχοπος Πέτρας χ Διονύσιος
  υπό λυγμοΰς μολις συγχρατουμέ
  νού;, δλο τό έκκλησίασμα έξέσπα
  σεν είς ενα γενικόν θρήνον Ό
  Στρατηγός Κατεχάκης ήγαπάτο
  καί είς την Νεάπολιν δ «ως καί
  παντβΰ. Την είχε εΰεργετήσΐι,τίιν
  ΐίχε εξυπηρετήσει καί ι'ιχε λύσει
  επί τής έν Κρήτη ΰπουρνείας
  τού τό συγκοινωνιακόν της ζήτη
  μα τελειωτιχώς παρασχών άθροας
  τας πιστώσεις αΐτινες έχρησίμβυ
  σαν διά την αποπεράτωσιν τής
  χκντριχής άοτηρίας.
  Είς τό μνημόσυνον παρίστατο
  άπας έ κλήοοί, αί κρατικαί χαί
  κοινοτικαί αρχαί, τό δικαστικόν
  σώμα, οί έκπχιδΐυτικοί χαί συμ
  πας έ λαός τής Νεαπόλεως.
  'Εχτάχτως ·ι συγχινητική ήτο
  η στιγμη χαβ' Ην ό ©εοφιλβστα
  τος χλαίων ένβκρολόγει τόν μβ
  ταστάντα. Ή χάθε λέξις τού ήτο
  ενοτς λυγμός καί ενα δάκρυ σπα
  ραγμοΰ χαί βαβυτάτης θλίψεως.
  Μετά τόν Οββφιλέβτατβν ό Αιχη
  γόρος χ. Κωνστ. Τσίχλης δι' ώραί
  ου λογου, κατά την διάρκειαν
  τοΰ έποίου δέν εμβινε οφβαλμός
  άδάχρυτος, έξήοε τό έργον χαί
  την μεγάλην εθνικήν δράσιν τοΰ
  έκλιπόντος στρατηγόν Κατεχάκη.
  Έν μέσω δέ βαθβίας συγχινηβεοας
  ο χ. Τσίχλης επεράτωσε τόν λό
  γον τού βΐπών:
  «Ή ϊίκών αΰτοΰ ηαράδβιγ·
  μα άξιομίμπτον κρός πάντας.
  »Μνήμον των ΰπηρΐσιών τούτων
  τού αειμνήστου Γβωργίβυ Κατε
  χάκη καί πρός παραμυθίαν χαί
  ανακούφισιν των συγγβνών καί
  οΐκείων τό έκκλησιαβτιχόν Συμ
  βούλιον Μεγάλης Παναγίας Νβα
  πόλεως κρός ο ώς είρηται έτύγχα
  νέ χαί βύεργέτης ο θανών, ένΐρ
  γοΰν χαί ΰιτό την χειραγωγίαν
  χαί τάς έμπνεύσβις τού ©εοφιλε
  στάτου έιτισκόπου καί βυμμετβ
  χον τοΰ γενιχοΰ πένθβυς, επί τφ
  θανάτω τοΰ αειμνήστου άνδρός
  Γ&Νργίου Κατβχάκη, συν τοίς
  συλλυπητη ρίοις τού πρός ττ)ν οί
  κογένειαν τούτου, χαί πρός ένδίΐ
  ξιν άπείρου σεβασμοΰ καί έχτιμή
  σϊωί, προέβη, ού μόνον είς την
  παρούσαν έπιμνημόουνον δέησιν,
  άλλ' έβέσηισί χαί την κατ' 2τος
  τέλεσινάρχιεραηκοΰ μνημοσΰνβυ
  καί άπό καρδίας δι" έμβΰ άναψω
  νεΐ, ΑΙωνία καί άγήρως ή μνήμη
  τού άοιδίμου Γΐωργίου Κατε-
  χάκη »
  Τό πένθος τής Νεαπόλεως έξη
  χολούθηββ βαρύ, γενικώτατον δι'
  ολπς τής ημέρας.
  Η κ.ΚΑΤΕΡΙΝΛ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
  ΕΞΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ
  Προχθές Δευτέραν, ημέραν άνα
  χωρήοεως τοθ καλλιτιχνικοθ συγ·
  χροτήματος τής χ. Κατερίνας Άν
  δρεά£η, μδς μετεδόθη τη>εφωνι
  χώ; έκ Χανίων τό επόμενον εύ
  χαριστήριον αυτής:
  ΦΕλη «Άνόρθωσις»,
  Τόσον έγώ προαωπικώς 2σιν
  καί ίλόκληρος δ θίασΐς μου, γο
  ητευμίνοΐ, άναβχτττισμένοι, ψ
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝ Ε!
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΣΜΗΡΙΟ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  Άπό 2-10 Μοΐοο 1959.
  Ή μεγσλυτέρα ευκαιρία διά νά ένδυθήτε μέ έ-
  λάχιστα χρήματα.
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ
  2-10 Μαΐου 1939.
  Αινά σατεκρουτ.
  Κουκουλάρικα
  ΈΛΛΗΝΙΚΑ:
  Κασμήρια
  4>ανέλες
  Σκωτσέζικκ
  » Α
  Κασμήρια Μάλλινα
  » »
  Φανέλλες Πενιέ
  Κασμήρια »
  » » έξτρα
  » Σκωτίας »
  » έξτρα—έξτρα
  Δραχ.
  7 5 την ύάρδαν διπλόφαρδα
  1ΟΟ » » 9
  95
  ΙΕδΟ
  19Ο
  2βΟ
  275
  29Ο
  325
  32»
  375
  ΑΓΓΑΙΚΑ.
  » Φρεσκό » 39Ο » »
  » έξτρα 9 45Ο » 9
  9 έξτρ*-έξτρ· 9 5 5 Ο 9 9
  Κουχουράρικα διπλόφαρδα τό κοστοθμι 3 1)2 ύάρδίς δραχμάς
  6Κ»Ο. Ή ύάρδα δραχ. 185.
  Έπωφεληθήτε τής πλουσίας εκθέσεως μας είς τιμάς, ποιότητας
  καί σχέοια.
  κώς άπό την πλήμμυραν τοθ φιλο
  ξένοιι πνεύματος τής ωραίας Κρή
  της, τής μεγάλης αυτής χοιτίδος
  τοθ άρχαίου πολιτισμοθ μας, τώ
  ρα που φεύγομεν άπό τα Χανιά,
  σπεύδομεν νά εκφράσωμεν τάς
  πλέον θερμάς ευχαριστίας μας
  είς τό θεατρόφιλον κοινόν τοθ ά
  γαπητοθ Ηρακλείου χαί των Χά
  νίων πού τόσον έμφαντικώς διε-
  τράνωσαν καθ" &λας τάς ημέρας
  τής ίδώ παραμονάς μας την αγά¬
  πην καί την βαθείαν εκτίμησιν
  των πρός τόν θίασόν μας. Είς δ¬
  λους μας θά μένουν άλησμόνη
  τοι %ί ημέραι πού περάσαμε έν
  μέσω τόσο άγαπητών φίλων χα(
  πολυτίμων ύποστηρικτών των δύο
  πόλεων τής ήρωϊκής μεγαλονή
  σιυ. θά διατηρήσωμεν δέ πάντο
  τε ζωηράν την ανάμνησιν δλων
  των φιλοξίνων έχδηλώσεων τοθ
  εύγενοθς Κρητικοθ Λαοθ.
  Χανιά 1 Μαΐου 1939.
  Μέ όλοψύχους χαιρετισμούς
  πρός δλους.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα
  κεΐα.
  Σήμερον 3 Ναΐο» θά διανυκτε
  ρεύσουν τα «αρμαχβία Έμμ. Μα
  τζκπβτάκη καί Μιχ. Τζομπανάκη.
  —Ή πρωτομαγιά είς Νεά
  πόλιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Μάΐος (άντακο
  κριτοΰ μας).— Μέ εξαιρετικήν
  χαΐ εφέτος έπιβλητικότητα έωρ-
  τάαθη «ίς την Νεάπολιν ή Πρωτο
  μαγΐά. Άπό βαθίίβς πρωΐας πλή
  θη κόσμου εξέδραμον (Ις τό
  γραφΐκό Βίγλι, μέ τό όνομαστό
  νιρο, είς τα Κρεμαστά μέ τόν βα
  θύν ΐσκιον ^τών πρίνων, είς ΠΑα
  τανιάν καί κίς την φΐλόξβνον καί
  ' ώραιοτάτην μονήν των Ξηρών
  Εύλων. Είς τα όνθισμένα πϊρίχω
  { ρα τής Νεαπόλεως τα όποΐα πβι
  κίλλουν άχι μονον αί θαυμάοιαι
  άποψΐις, τα τραγούδια των άηδΊ
  νιών κιχί αί ποιμβνικαί βίκονίΐ άλ
  λά καί ή οργιαστικη αΰτόχρημα
  βλαοτηβις καϊ τό γοητευτικΜΤ*ρο
  πράοινο φόντο, εξέδραμον χαί
  εφέτος αρκεταί Ηρακλειώται οί
  όποϊοι χαί συνέώρτασαν την
  Πρωτομαγιαν μέ τοΰς Νβαπολί
  ' τας. Είς την εορτήν ουμμέτέοχον
  έπισης έκ των πρώτων ή Ε.^/.Ν.
  • καί ό έργατικός κόσμος καθώς
  καί ο! πρόκοποι Νεαπόλεως. Γ«νι
  ' κως καί εφέτος ή Πρωτομαγιά (ι
  πήρξϊ οταθμός είς την χαθ' όλου
  εξέλιξιν τής Νεαπόλεως ώς χατ' έ
  ξοχήν πα^αθεριστικοΰ καί τουρι
  στικοΰ κέντρουτής Άνατολικής
  ι Κρήτης. _______
  —Μονιμοποίησις άγρονόμων.
  Διά Β. Δ. έμονιμοποιήθησαν
  οί κάτωθι δόκιμοι άγρονόμοι: Δ.
  Γαλάνης, Γ. Ιζωρτζαχης, Κ. Πά
  τεράχης, Ν. Κουδάκης, Ε. Φραγ
  κιαδάκης Αίμ. Κουδουράκης, Χ,
  Καμπουράκης. Έμμ. ϊτρατάκης
  καί Γ. Μανούοβί.
  ΧΑΡΑΑ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρα>ίσ Τετάρτης
  3 Μσίοϋ 1939
  120 Ώρα
  Ο ΜΠΕΚ ΟΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΟΠΩΣ ΤΩ ΛΑΙΤΙΙΓΙ
  ΓΙΝΗ ΗΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΗ
  ΤΙΣ ΠΙΛΩΙΙΙΙΙΙΔΙΜΙΚΡΙΤΙΑΣ
  ΤΙ ΔΕΓΟΥΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΗΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαίου (τού άνταπο . ..
  κριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού,τοθ Μπράουχιτς είς Ίτα,
  έξωτερικού άναφέρουν ότι καθ* ά λέγε-1 ΡΩΜΗ 2 Μαΐου (Ιδ. ύ
  Είς έντασιν τα πολωνογερμανικαι.
  Έπιτελικαί συνοΙϊΐλίαΓ Ίταλίας-Ράϊχ.
  τβΐι» ό* ύπουργός των Εξωτερικών τής
  Πολωνίας συνταγματάρχης Αΐπέκ άπαν
  των είς τόν Χίτλερ, θά ζητήση όπως τό
  Δάντσιγκ γίνη προτεκτοράτον τής Πο·
  λωνίας.
  Οί Γερμανοί γράφοντες σχετικώς,
  τονίζουν ότι ή Πολωνία ένθαρρυνθεΐσα
  άπό τάς ύποσχέσεις τάς οποίας έλαβεν
  έκ μέρους τής Αγγλίας, τείνει νά δη¬
  μιουργήση νέα σοβαρά .ζητήματα είς
  την ανατολικήν Ευρώπην.
  1 ~~
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΡΜΛΝΙΛΣ
  ΕΤΟΙΜΛΖΕΤΑΙ Α1ΑΚ0ΙΝ0ΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Κατά τα έκ Ήαροοβίας
  τηλεγραφήματα, ανεξαρτήτως τού λό·
  γου τόν οποίον θά έκφωνήση λίαν
  προαεγώς ό κ. Μπέκ επί των γερμανι-
  κών ηροτάβεων, ή πολωνική κυβέρνησις
  πρόκειται νά απαντήση διά τής διπλω¬
  ματικάς όδοΰ είς την Γερμανίαν. Πρός
  τούτο ή κυβέρνησις τής Βαρσοβίας έ»
  τοιμάζει διακοίνωσιν έν σχέσει μέ τάς
  αξιώσεις τού Ράϊχ ήτις καί θά επιδο¬
  θή συντόμως είς Βερολίνον.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΛΣ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτού μας).—Κατ' είδήσεις άναγραφο
  μ έν άς είς τάς γαλλινάς εφημερίδας υπε¬
  γράφη συμφωνία μεταξύ Γερμανίας
  καί Ουγγαρίας άφορώαα την άακησιν
  κοινής πολιτινής έν ιω πλαισίω των
  κατευθύνσεων τού άξονος Βερολΐνου—
  Ρώμης.
  ΑβΡΟΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΙ! ΓΕγΜΑΚΩΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ Λον-
  δίνου ότι απηλάθηοαν εκείθεν πολλοί
  Γερμανοί ύπήχοοι.
  Κατά τα έκ 11>ρολτ.νου τηλεγραφή'
  ματα, ή γερμανι»ή κυβέρνησις προτίθε
  ται νά προβή είς αντίποινα διά τάς ά
  ηελάσεις ταύτας.
  ΕΚΒΟΥΣΙΟΑΗΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ 1ΠΡΩΤΒΜΑΙΙΛΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑβΙΙΙΜΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Αί σημεριναί αθηναϊκαί
  έφημιρίδες «χολιάζουν διά μακρών
  τόν χθεσινόν ένθουσιώδη έορτασμόν έν
  Αθήναις τής Πρωΐομαγιάς.
  ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΑΝΔΡΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Α!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—Εγνώσθη σήμερον ότι με
  λετάται ή προκήρυξις διαγωνισμού διά
  την ανέγερσιν τού άνδριάντος τού Βασι¬
  λέως Γεωργίου τού Α'.
  ΡΩΜΗ 2 Μαίου ((5. ύπηρε-
  σία).— Αί ίταλικαί έφημερΐδες
  παρατηροθν δτι είνε ύπερβο
  λικός ό Θόρυβος ό οποίος γΐ-
  νεται γόρω άπό την απόφασιν
  τού Ιταλικού ύπουργικοϋ συμ
  βουλΐου, ληφθείσαν κατά την
  συνεδρίασιν τού Σαββάτου
  καί αφορώσαν την διάθεσιν
  νέων χρηματικήν τιοσών υπό
  τής ίταλικής κυβερνήσεως διά
  τάς στρατιωτικάς προπσρα
  σκευάς τοθ κράτους. Υπέρ
  βολικήν έπίσης ευρίσκουν την
  εντύπωσιν καί τα σχόλια ποΰ
  προκαλεϊ ή έπΐσκεψ ς τοΰ άρ
  χηγοΰ τοθ γερμανιχοθ στρα
  Ιταλίαν,
  ύπηρε
  σία).— Ό άρχηγός τού γερμα
  νικοθ στρατοό φόν Μπράου
  χιτς έσχε μακράν συνομιλΐαν
  είς τόνον απολύτου έγκαρδι
  ότητος μετά τοθ κ. ΜουοολΙ
  νι παρουσία καί τοθ άρχηγοθ
  τοθ έπιτελεΐου τοΰ (ταλικοϋ
  στρατοϋ στρατηγοϋ Παριάνι.
  Ή συνομιλία διήρκεσεν επί
  μίαν ώραν.
  ΡΩΜΗ 2 Μαΐ->υ (Ιδ. ύπηρε
  σία). — Την πρωΐαν τής χθές
  ανεχώρησε διά ΤρΙπολιν ό
  άρχηγός τού γερμανικοΰ στρα
  τοθ Μπράουχιτς μετά τοθ άρ
  χηγοΟ τοθ έπιτελείου τοθ ίτα
  λικοθ στρατοΟ στρατηγοθ Πά
  ριάνι δπου θά παραμεΐνουν μέ
  χρι τής 5ης Μσΐου.
  ΣΥΝΟΜΙΜΙΑ ΓΚΑΦΕΝΚΟ
  ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΡΩΜΗ 2 Μσΐου ((6. ύπηρε
  σία) — Ό ύπουργός των Έξω
  τερικών τής ΡαυμανΙας κ. Γκο
  φένκο γενόμενος χθές την
  πρωΐαν δεκτός παρά τοΰ βα¬
  σιλέως καί Αύτοκράτορος τής
  Ιταλίας, έσχε μετ* αυτού μα
  κρΛν συνομιλΐαν.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Μαΐου
  (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Είς τόν έπ(
  σηαον έορτασμόν τής 1ης
  Μαΐου -παρίστατο καί ό καγ
  κελλάριος Χΐτλερ
  ΠαρΙσταντο έπίσης ό πρω
  θυπουργός τής Ουγγαρίας κ.
  Τελέκι καί ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Κσάκυ.
  Κατά τόν έορτασμόν ώμί
  λησεν ό ύπουργός τής Προ
  παγάνδας κ. Γκαΐμπελς.
  ΡΩΜΗ 2 Μαΐου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).— Ό φόν Μπράουχιτς
  'καΐ ό στρατηγός Παριάνι
  30 Πρωϊνή
  Ι^^^Αΐ1^ε^^"^ε^βΤ^^~^^^ρε^^^^·^^^^^ε^^^^^^·^^^Ι
  Ι ΡαΣΣΟΙ ΖΗΤΟΥΝ
  ΙΝ
  ΡΑΤ
  ΥΝΑτΊΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ
  Τάς μεσημβ-ιινάς ώρας έσχε ;ταξι&εύοντες άεροπορικως διά
  έπίσης φιλικωτάτην συνομιλί την Άφρικήν^ ήναΥ^σβησαν
  αν μετά τού κ. Μουσολίνι
  πσρουσία τοΰ κόμηχος Τσι-
  άνο.
  ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΑΝΗΚΕΙ
  ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Μαΐου (15-
  ύπηρεσΐα). — Ό γερμανικός
  τύπος χωρίς νά άηαντδ είς
  τα σχόλια τοθ πολωνικοΟ τύ
  που περί των είς βάρος τής
  Πολωνίας γερμανικών βλέψε
  ών, τονΐζει δτι τό Δάντσιγκ
  άνήκει ίστορικώς είς την
  Γερμανίαν καί πρέπει νά τής
  έπιστραφή.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙ! ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΣΥΝ ΕΧΙΖΟ Ν Τ ΑΙ Β ΡΑΔ Ε Ω Σ
  ΑΘΗΝΑ.Ι ϋ Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).— Τελευταίαι πληροφορί¬
  αι έκ Αονδίνου έν σχέσει μέ τάς άγγλο-
  ρωσσικάς διαπραγματεύσεις άγγέλλουν
  ότι έξ ωρισμένων ένδείξεων αυμπεραί-
  νεται ότι τα Σοβιέτ άπαιτούν άπό την
  .Αγγλίαν την σύναψιν στρατιωτικάς
  Την 5ην τρέχοντος μηνός ό ^^ρώς βυμμαχίας.
  φόν Μπράουχιτς θά έπιστρέ /νόγω τής άξιώσεως ταύτης, αί δια-
  ψη είς Ιταλίαν δπου θά πά «ρ,χγμ,,χτβ.ύσεις δυσχεραίνονται, δέν πι-
  ραμεΐνη. μέχρι τής 9ης Ιδίου ατβν4τχι όμως ότι δέν θά καταλήξουν
  μηνός. *ΐς άποτέλεσμα. παρά τό ότι πληροφο-
  ΠΑΡΙΣ1ΟΙ 2 Μοΐου (Ιδ. ύπη ~/1. ι~ «χ----------.·*- -χ------ _«_..
  η ή η
  να προσγειωθοΰν είς ΣικελΙ
  αν λόγω κακοκαιρΐας.
  ρεσΐα).— Ό πρεσβευτής τής
  Πολωνΐσς έν Ούασιγκτώνι
  προέβη ε[ς δηλώσεις διά τάς
  μετά τής ΓερμανΙας διαφοράς
  τής πατρίδος τού,
  Ό Πολωνός πρεσβευτής
  Εηγής« φέρουν ούαιαστι-
  αύτάς είσελθούσας είς άδιέξοδον·
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΡΑΤΙΟ
  δέν
  δτι
  δέν Θά υποκύψη ποτέ είς την
  άσκησιν τής βΐας.
  ετόνισεν δτι ή Πολωνία
  είνε Τσεχοσλοβακΐα καί
  Ή επιθεώρησις της Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου
  υπό τοΰ κ. Κανελλοπούλου.
  ΙΚΗ
  Την πρωΐαν τής παρελθού¬
  σης Κυριακής ό Κυβερνητικάς
  ΈπΙΐροτιος τήςΕ.Ο Ν. κ.Κανελ
  λόπουλος μετέβη είς τα γρσ-
  φεΐα τοθ 'ΕργατικοΟ Κέντρου
  οπου έπεθεώρησε την έργατι
  κήν τετρσρχΐαν. Κατά την άφι
  ξΐν τού τόν ύπεδέχθη ό νο-
  μάρχης κ. Ανδρέας Μάρκελ
  λος, 6 Περιφέρειαι* ός Διοικη
  τής τής Ε. Ο. Ν. κ. Μουρέλ
  λος, ό Πρόεδρος δέ τοθ Έρ
  γατικοθ Κέντρου καί Λοχίτης
  τής Ε. Ο. Ν. κ. Μιχ. Γκολέ-
  μης τόν προσεφώνησε δι' ώραΙ
  σς προσλαλιας. Ό κ. Κανελλό
  πουλος έπιθεωρήσας άκολού
  θως την δύναμιν τής Ε. Ο. Ν.
  τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου, έξε
  φράοθη> λίαν ικανοποιητικάς
  δ*ί> ^τττν καθόλου εμφάνισιν
  ί^7 Προσεφέρθησαν είτα είς
  τόν κ. Κανελλόπουλον δύο πε
  ριστεραί καί δύο θαυ
  μάσιαι άνθοδέσμαι υπό φα·
  λαγγπων. Ό κ. Κανελλόπου
  λος έν μέσω ζωηρών έκδηλώ
  σεων, έπευφημιών καί χειρο
  κροτημάτων εδέχθη ακολού¬
  θως τούς έκπροσώπους των
  διαφόρων έργατικών κλάδων.
  Τό άπόγευμα εγένετο μετ" έ-
  ξαιρετικη"ς έπιοημόιητος υπό
  τοΰ κ. Κανελλοπούλου, παρι
  σταμένων δλων των άρχών,
  ή στίψις τοϋ αγνώστου στρα·
  τιώχου. Όλόκληρος ή δύνα¬
  μις τής Ε. Ο. Ν. αμφοτέρων
  των σχηματισμών, αρρενων
  καί θηλέων. εΤχε παραταχθή
  καθ" δλην την πλατείαν Ε¬
  λευθερίας μέχρι των προθύ
  ρων τής Άκ Τάμπιας πλή
  θη 6έ κόσμου είχον κατα-
  κλύοει τα πέριξ δττως παρα
  κολουθήσουν την τελετήν. Πά
  ρΐστατο έπίσης ή Δημοτική
  μουσική παιανΐζουσα τούς
  βμνους τής 4ης Αύγούστου,
  τής Νεολαΐας καί τής Κρήτης.
  Την κατά θέσιν στεφανου επη¬
  κολούθησε λεπτομιρής καί έ-
  πιστσμένη επιθεώρησις τής
  πσρατεταγμένης
  τής "Οργανώσεως
  δυνάμεως
  τής Έθν.
  ΝεολαΙσς καί είτα μακράς
  λόγος τοθ κ. Κανελλοπούλου
  εκφωνηθείς πρός τούς φαλαγ-
  γΐτσς καί τόν λαόν Ήρακλεί
  ου άπό τοθ εξώστου τής Νο-
  μσρχΐας.
  Ό κ. Κανελλόπουλος περι-
  στοιγ,ούμενος υπό των άρχών,
  τοθ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου,
  τοθ Δημάρχου κ. Γεωργιάδη,
  τοθ Διοικητοΰ τοθ Συντάγμα-
  τος κ. Διαμαντοπούλου, τοθ
  Διοικητοΰ τής Χωροφυλακήν
  κ. Όρφανουοάκη, τοϋ Περιφε
  ρειακοϋ ΔιοικητοΟ τής Ε. Ο.
  Ν. κ. Ί. Μουρέλλου, πολλών
  τόνισε την μεγάλην σημασίαν
  την οποίαν αποδίδει ή Κυβέρ
  νησίς είς την εθνικήν διαπαι
  δαγώγησιν τής νεολαΐας, ιής
  οποίας ήδη ετέθησαν στερραΐ
  οί βάσεις, εξήρε ιήν προθυ
  μίαν κοΐ τόν ενθουσιασμόν
  των νέων οΐτινες έτΐύκνωσαν
  ένθουσιωδως τάς φάλαγγος
  τής οργανώσεως έν συνεχεία
  δέ έπεξετάθη επί τοθ μέχρι
  τούδε ουντελεοθέντος εργου
  τΡ,ς Κυβερνήσεως. Κάτά την
  διάρκειαν τής έκφωνήσεως
  τοθ λόγου τοθ κ. Κανελλο¬
  πούλου ένθουσιώδεις ζητω-
  κραυγαί καί έπευφημΐσι τοθ
  πλήθους καί τής Έθν. Νεο-
  λαΐας ύτιέρ τής Α. Μ. τοθ Βα
  σιλέως, τοϋ ΠρωθυπουργοΟ
  «Α. Έξοχότητα
  Πρόεδρον Κυβιρνήσεως
  Αθήνας.
  Λαός Ήραχλεί&υ επί ίπισχέ-
  ψει Κυβερνητικ&Ο Έτιιτρόπου Ε
  Ο. Ν, διαπιστώνων νέον διΐγμα ά
  μίΐώχου στίργικίθ ένδιαφέροντος
  ΤμετίρΒς Έξοχότητες έν παλ
  λαϊχώ ουναγερμώ χαί αΐσθήματι
  βαθυτάτη; ικανοποιήσεως χαί υ
  περηφανείας την στιγμήν ταύτην
  άκρ:
  χοθ
  λοΐ αίσθήματα εύγνωμοούνης Αύ
  τοΰ Μεγαλειίτητα Βιχσιλέα Γεώρ
  γιον χαί 'Υμετίραν Έξοχίτητα.
  Έπίσχεψις καί όμιλίαι
  νητικοθ Έπιτρόπου Ε. Ο.
  λιν καί ύπαιθρον Ηρακλείου ά
  ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
  ΤΑ ΙΪΜΡΡΑ ΤΗΣ ΡΒΣΣΙΑΣ ΑΒΡΟΣΒΑΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Καθ* « αγγέλλεται έκ
  τής ρωασικής πρωτευούσης εγένετο προ.
  χθές είς την ΙΊΙόσχαν τεραστία ατρατιω·
  τική παρέλασις.
  Ό «τρατάρχης Βοροοίλωφ είς τόν
  λόγον τόν οποίον εξεφώνησεν επ* εύκαι
  ρία τής παρελασεως ταύτης, ετόνισεν ό
  τιΐθά είνε «ολύ τολμηρός έκεϊνος ό ο¬
  ποίος θά θελήση νά προσβάλη τα σοβιε·
  τικά σύνορα.
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑ^ΕΥΡΕΩΣ
  ΑσΚΉΝΑΙ 2 ΛΛβιΌυ (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Κατά τηλεγράφημα ί*
  φωνηθέντ» υπό τού ατρατάρχου Βορο-
  σίλωφ λόγον επ* εύκαιρία τής Πρωτο-
  μαγιάς. Ιδιαιτέρως ύπογραμμίζεται
  ή δήλωσις τού Βοροσίλωφ ότι ό ρωσ-
  —~~- στρατός »ινε έτοιμος νά προααπί-
  κ. Μεταξά κοί
  στου, διέκοπταν συνεχώς αύ
  τόν. Τό πέρας δέ τοθ λόγου
  τού εκάλυψαν παρατεταμένα
  χειροκροτήματα, έπευφημΐαι
  καί παντοΐαι άλλαι έκδηλώ-
  σεις ένθουσιασμοΰ υπέρ τού
  νέου κράτους.
  Κατά την διάρκειαν τής έκ
  φωνήσεως υπό τοΰ κ. Κανελ¬
  λοπούλου τοθ λόγου τού, ό
  Νομάρχης "Ηρακλείου κ. Μάρ
  κελλος απηύθυνε τό κατω¬
  τέρω τηλεγράφημα πρός τόν
  Πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν:
  τής 4 Αύγού ! σ'ν νεολαίας μέ σύνθημα πίστιν
  καί θέλησιν όλοκλήρωσιν Εατορι
  κου Ιργου ανορθώσεως Έλλην ι
  ^ ρς μς νά «ροίσπί
  λιν χ«1 ύπαιθρον Ηρακλείου ά , Λ ^ ώ ,,^εστώς τής είρήνης.
  ποτελέσωσιν Ηαραλιωτεραν έξόρμη, ..·*-----------** ■<" ^ " Μ " ΟΙ ΓΕΡΜΑιΗΟΙ ΤΗΣ ΠϋΝΙΑΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑΤΗ. ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 ιΐΐα'ίου (τού άνταπο· κριτού^ μ»ς),—Τηλεγραφείται έκ Βερο- λίνου ότι αί πολωνικαι αρχαί ηρνήθη¬ σαν νά έπιτρέψουν είς τούς έν Πολω· νία καί έν τοίς παραμεθορίοις πόλεσιν Γερμανούς, νά εισέλθουν είς Γερμανίαν διά νά έορτάσουν την Πρωτομαγιάν. Τό ίδιον έγινε καί κατά την 2Οήν π. μηνός ότε έωρτάζοντο τα γενέθλια τού Φύρερ. κης πατρίδος καί διανοίξιως λε ωφόρου πρός τρίτον Ελληνικόν πολιτισμόν. Νομάρχης Α. Μάρκελλοςΐ» Μετά ολιγόλεπτον παραμο¬ νήν έν ιφ νομαρχιακώ κατα¬ στήματι ό κ. Κανελλόπουλος ανεχώρησεν έν μέσω φρενι τιωδών άποχαιρετιστηρΐων έκ δηλώσεων των φαλαγγιτών καί τοθ πλήθους είς Ρέθυμνον, οπόθεν την πρωΐαν τής Δευτέ ρας αφιχθη είς Χανιά. Έκ Χανίων αναχωρεί αυριον δι' Αθήνας. Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Αφίχθησαν προχθές είς την πόλιν μας χαΐ παρέ/αδον την φι λοτεχνηθεΐσαν ϋπδ τ&Ο γ}ύπτοι< χ. Ί. Κανακάκη προτομήν τοθ ά ειμνήοτου ήρωος «αί πριοτομάρτυ ρος των Κρητιχών άπελευθερωτι χδν άγώνων Δασχαλογιάννη, οί έκ των μείών τής έπιτροτνής ά νεγίρσειβς τής τΐροτομής χ. κ. Ανδρ. Ιΐραποπαπϋΐεάκης, χαί Ν. Σγουρομάλλης. Τ' άποχαλυπτήρια τής προτο μής θά τελεσϋ&ύν ώς π/ηροφορ&ύ μεθα κατά την 17 Ιουνι&υ έπέ τειον ΐ&Ο μαρτυρίου τ&Ο ήρωυς, θά παραστώοιν δέ έκτός των επι οήμων χαί τα λοιπά μίλη τής επι τρςπής ήτοι ί έπίσκοπος Κυδωνί άς χαί Άποχορώνου χ. Άγαθάγ γελος χαί οί χ. χ. Σ. Χριστοδου λάχης, Ν. Σεργεντάνης, Ί. Μπ&ύ χλιτ,ς. Ανδρ. Ιΐρωτ&παπαδάχης χαί Ν. Σγουρομάλλης. Η ΕΚΘΕΣΙΣ Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ 'Η έκθεσις σκηνογραφΐας ΑΝΕΧΟΡΗΣΕΝ Ο ΖΩΓΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άντακθ-'αξιωματικών τής Όργανώσε-|το0 κ Γίωργ(ου Άνευονιάν κρΐτοθ μ*ς)— Χθές την εσπέραν άνεχώ- ;ως καί των προίστσμένων των ' γνωοτόν /α «νοι ρησε διά Τουρκίαν μεθ' ολοκλήρου λοιπων δημοσΐων ύπηρεσιών, Ι^·^_®.ς Υ* ." 1·/Ζ.™1,,; τής άκολουθίας τού ό Άλβανός βασι· ωμίλησεν άπό μικροφώνου επί λεύς Αχμέτ Ζώγου καί ή βασίλισσα 3)4 τής ώρας περί τΟν έπιδι 3)4 της ώρας περί ώξεων τοθ νέου Κράτους. £(ΓτΛν αίθουσαν Υ βΐς την αίθουσαν τφν συνεδριάσεφν τοθ Δημο '£- τικρρ ΣυμβουλΙου, ανεβλήθη. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡαΤΟΜΑΠΑΣ Μέ αθρόαν αυμμετοχήν τοθ έργα τοπαϋλληλιχοθ οτοιχείου Ήρακλεί ου Ιωρτάσθη την παρελθούσαν Δευ τέραν ή Ιΐρωτομαγιά παρά τον Άγιον Κωνσταντίνον. Κατά ΐάν έορτασμόν παρέστησαν ό Νομρ χης κ. Μάρχελλος, ό Δήμαρχος χ. Μ. Γεωργιάδης, ό Διοιχητής τής Χωρ&φυλακής χ. Όρφαν&υδά κης μετά των αξιωματικών τοθ ματος, τα πρ^εδρ(ΐα χαί τα Ειοι χητιχά συμβ&ύλια των έργατιχών χαί υπαλληλικον αωματείων χαί όργανώσεων, άντιιιρέσωποι τ τύπου χαί πολύς κόαμος. Πρός τούς συγκιντρωθίντας ωμίλησαν περί τής φιλεργατιχής πολιτιχής χαί τοθ έργου τής Κυβερνήσεως άπό ιίδιχοθ άναβάθρου, διακεκο σμημένου μέ τα έθνικά χρώματα, ό Νομάρχης χ. Μάρχιλλος, ό Δή μαρχςς χ. Γεωργιάδης, έ Ιΐρόι- δρος τοθ 'ΕργατικοΟ Κέντρου χ. Γκολέμης, έ Γεν. Γραμματεύς των έργατων χ. Χατζημανώλης. Επ3 εύίαιρία τής συγκεντρώσεως ταύτης οί εργάται χαί ο£ &πάλλη λοι διείήλοισαν χαί πάλιν ένθου οιωδώς τάς θερμάς χαί ΐΐλιχρι νεΐς των ευχαρισΐίας πρός την Κυβέρνησιν έπευφήμήσαντΐς έν θουσκιΐδώς την Α. Μ. χον Βχσιλία, χαί τόν Πρωθυπουργόν χ,Μιταξβν, ΚΙΤΑΣΤΡΕΗΤΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΙΑΗΟΝΙΑΗ ΚΙΤΕΡΡΕΥΣΑ'ΙΙ ΧΙΛΙΑΙ ΟΙΚΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 'Ζ ΛΙαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—» Αγγέλλεται έκ Τόχιο ότι είς την Ιαπωνίαν έλαβε χώραν πά¬ λιν χαταστρεπτικός σεισμός. Κατά τόν σειαμόν τούτον ήρ«ιπώθησαν χίλιαι οί» κίαι. * Υπάρχουν νεκροΐ καί τραυματίαι. ΒΑ ΧΟΡΗΪΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας).—Αγγέλλεται έκ τού έξω¬ τερικού ότι ή Αγγλία θά χορηγήση είς την Ρουμανίαν δάνειον πέντε έκατομ· μυρίων λιρών. ~ Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΕΖΗΤΗΣΕ ΝΕΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ «ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ» Μαΐου (ίδ. ύπηρεαία) Νεώτεραι πληροφορίαι έξθύασιγκτώνος άγγέλλουν ότιό πρόεβροςτώνΉνωμένων Πολιτειών κ. Ροθσβελτ έζήχηβεν άπό τό χογκρέσσον την χορήγησιν των επί πλέον Λ.αλεμικών πιστώοεων άνερχομέ· νων έν τώ συνόλω των είς 225 έκατομ μύρικ δολλάρια.