97236

Αριθμός τεύχους

5155

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιβ»
  οί'
  ΑΝΟΡΘΩΙΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  ί τη σία λιριιι Ι
  >'ςάμηνος 2
  Αμβρικής
  ι,ΐησια δολ. 16
  ϊξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δοαχ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΫ
  ηρακλειον κρήτης: - ετοε
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5155
  ΥΒΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ Ε10ΡΙΚΑΙΣΧΕΣΕΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Ο! δεσμβί τής Ελλάδος μέ
  την Αγγλίαν είναι τόσον
  γνωστοίοσβν καί παλαιοί. Αί
  δύο χώραι διατηροΰν πάλαι
  όθεν στενήν, εγκάρδιον, εί
  τοΰ έλληνοαγγλικοΰ έμπορί
  ου καί επί των καθόλου οί
  κβνομικών σχέσεων των δύο
  χωρών. Καί επέφερε σημαν
  τικήν χαλάρωσιν αύξηθεΐσαν
  λικρινή φιλίαν. Ό αγγλι Ι βύν τή παρόδω τοΰ ~ χρβνβυ
  κός λαός υπήρξε πάντοτε Ι έκ τής έφαρμόγής νέων συ
  σμός
  είνε
  λάτρης τοΰ έλλην ικοΰ πνεύ
  ματος καί τοΰ άρχαίου έλλη
  νικοΰ Μάλλους. Ή αγγλικη
  έπιστήμη έθεμελιώθη επί των
  άρχών τής έλληνικής φιλο-
  σοφίας καί τής γνώσεως. Καί
  δένεΐνεύπερβολή αν είπη κα
  νείς ότι ο άγγλικός πολιτι-
  ίπως καί ο γαλλικός
  συνέχεια καί διάδοχος
  τοΰ άρχαίου έλληνικοϋ πολι-
  τισμοΰ. "Ισως δέ καί δι' αύ-
  τό οί "Αγγλοι έδειξαν άνέ-
  καθεν Ιδιαιτέραν αγάπην
  πρός την Έλλάδα. Πρωτοι
  πού έσπευσαν παρά τό πλευ
  ρόν τού έξεγερθέντος δια
  την άποτίναξιν τού ξένου
  ζυγοΰ καί την απόκτησιν
  τής ελευθερίας τού, έλληνι
  κου έθνους, ήσαν οί "Αγγλοι.
  Είς την Μεγάλην Βρεττα
  νίαν εξεδηλώθη τό πρώτον,
  έντονος, κίλικρινής, πηγαΐος
  καί δυνατάς ο φιλελληνισμές.
  Πολλά άπό τα εύγενή τέκνα
  τής Άλβιόνος έσπευσαν εις
  την άγωνιζομένην Έλλάδα
  καί την συνεδρβμαν, δώ
  σαντα καί αυτήν την ζω
  ήν των χάριν αυτής. Ή αύ
  τοθυσία τοΰ ώραίβυ εύπατρί
  δου καί μεγίοτβν ποιητοϋ
  της Αγγλίας, τβΰ λόρδβυ
  Μπάΰρον, υπήρξεν ή άπβκο
  ρύφωοις τοΰ άγνλικοΰ φιλελ
  ληνισμβΰ καί ή επιοφράγισις
  τής «ίωνίας φιλίας πού ουν
  δέει τα δύβ Ιβνη, την 'Αγ
  γλίαν καί την Έλλάδα. Καί
  ή φιλία αυτή παρέμεινε
  πάντοτε στενή καί μετά την
  εθνικήν άνάστασιν καί την
  κρατικήν άνασυγκρότηαιν
  τής Ελλάδος. Ή Αγγλία
  επηκολούθησε νά περιβάλλη
  πάντοτε μέ στοργήν, μέ α¬
  γάπην, μέ όλην την προστα
  οίαν της τ»·ν μικράν Έλλά
  δα. Καί δέν έπαυσε νά την
  βοηθή είς τάς δυσκόλους
  στιγμάς της καί νά την ένι
  σχύη είς όλας τάς προσπα
  θείας της πρός άνασυγκρότη
  σιν καί αναδημιουργίαν.
  Έξ άλλου καί ή Ελλάς
  δέν έλησμένηοε πέτε, τί ό
  φείλει είς την "Αγγλίαν. Δι
  ετήρησεν εύγνώμονα την
  ανάμνησιν των ύπηρεσιων
  τοΰ άγγλικοϋ εθνους. Καί
  δενπαρέλειψεν ευκαιρίαν νά
  εκδηλώση τ* αίσθήματά της
  πρός την κραταιάν αύτοκρα
  τορίαν τής —ύσεως. Φυσικόν
  ήτο λοιπόν Α-Α "~' "■ι«'Βή
  κάς αύτάς
  τάς συνθή
  ν' άναπτυχθοΰν
  έ
  ν χ
  καί αί οικονομικαί σχέσεις
  καί αί έμπορικαί ουναλλα
  γαί μεταξύ των δύο χωρών.
  'Αλλωστε οταν υπάρχη φι
  λία πολιτική θά υπάρχη α¬
  σφαλώς καί συνεργασία οίκο
  νομική. Ή Ελλάς έξ αλλου,
  ώς καθυστερημένη βιομηχ»
  νικώς χώρα, είχεν ανάγκην
  πλείστων είδών τα όποϊα
  έπρομήθευεν ή αγγλικη βιο
  μηχανία, έν ώ συγχρόνως καί
  Α Αγγλία
  γεωργικων
  είχεν ανάγκην
  προιοντων, κα
  πνοΰ καί σταφίδος κυρίως,
  τα «ποία εύρισκεν» εί; έκλε
  κτάς ποιότητας είς τήνΈλλά
  δα. Ή ανάπτυξις κατά συνέ
  πειαν των εμπορικήν αυναλ
  λαγων μεταξύ των δύο χ·.
  ρ&ν ήτο φυσιχή συνεπεία
  οχι μόνον τής πατροπαραδό
  τού πνευματικάς έπαφής *«*
  πολιτικής φιλίας «λλά καί
  των Ιδιαιτέραν βίκονομικών
  μεγάλη κρί
  οις τοΰ Ϊ930—31 πού έξερρά-
  γη ώς λαίλαψ είς όλον τόν
  κόσμον καί άνέτρεψεν έκ
  βαθρων τό έπικρατοΰν οίκο
  νομιχόν καί νβμιοματικόν
  ρύβτημ», «πβδρασε; χαί επί
  συνθηχων των.
  Δυατυχδς,
  στημάτων είς τάς διεθνεΐς
  συναλλαγάς. "Ηδη βμως κα
  ταβάλλεται μία προσπαθεία
  τονώσεως των έλληνοαγγλι
  κων συναλλαγών καί ένισχύ
  σεως τοΰ μεταξύ Ελλάδος
  καί'Αγγλίας έμπορίβυ.Έντός
  των ημερών μάλιστα, αφι¬
  κνείται είς τάς Αθήνας άν
  τιπροσωπεία
  κυβερνήσεως
  πέν αυτόν.
  Ή αγγλικη
  τήδ άγγλικής
  πρός τόν βκο
  αντιπροσω
  πεία θά διαπραγματευδή την
  αγοράν μεγάλων ποσοτήτων
  ελληνικήν
  λετήση δέ
  καπνών, θά μ ε
  ειδικώτερον την
  εξεύρεσιν τρόπου άπορροφή
  σεως μεγάλων ποσοτήτων έλ
  ληνικων προΐόντων είς την
  Αγγλίαν. Κυρίως δέ θά δεί
  ξη, ώς πληροφορούμεθα, έν
  θιαφέρον οχι μόνον διά τα
  καπνά άλλά καί διά την στα
  φίδα καί Ιδιαιτέρως την σουλ
  τανίναν καί διά τα νωπά στα
  φύλια καί αλλα γεωργικά
  προΐόντα μας. Καί θά έχη
  μεγίστην σημασίαν ή έπίτευ
  ξις συμφωνίας. Πρώτον διότι
  θά εξασφαλισθή ή κατανάλω
  σις είς καλάς τιμάς των δύο
  κυριωτέρων έθνικ&ν προΐόν
  των μας. Ε αί δεύτερον διότι
  μέγα μέρος των άγορών θά
  γίνεται δι' έλευθέρου συναλ
  λάγματος καί έτσι θά ένισχυ
  85 σοβαρώς καί ή νομισμα
  τική μας θέσις. Ιδιαιτέρως
  ή Κρήτη καί μάλιστα ό στα
  φιδοπαραγωγικος νβμος μας,
  θά έχη νά ωφεληθή παρά
  πολλά άπό την επίτευξιν
  συμφωνίας μεταξύ τής έρχο
  μένης άγγλικής
  πείας καί τής
  αντιπροσω
  έλληνικής
  κυβερνήσεως. Ή σουλτα
  νίνα μας θα καταστή καί πά
  λιν χρυσοφόρον προΐέν. Καί
  ό τόπος θά γνωρίαη έκ νέου
  την ευημερίαν καί την χά
  ράν.
  ΟΠ&Ζ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ
  Μέ την εορτήν τής Πρωτομα-
  γιας προχθές έώρτ»σαν καί αί...
  κομβιοδϊχαι. Υπήρχον έκιΐ παν¬
  τός εΐδοιις άνθη. Οί πολλοί ηθέ¬
  λησαν μέ τόν τρόπον αυτόν νά
  έκδηλώοουν την επίσημον συμμε¬
  τοχήν των είς την πανήγυριν των
  ανθέων. "Η απλώς τα αίσθήματά
  των πρός τα άνθη, Άλλά τό
  έρ έδώ ήσαν αί προτΐμή-
  αεις. Διότι ούδεμία κομβιοδόχη
  έφερεν άνθος όμοιον πρός την δι
  πλάνην της. Υπήρχον τίσα άνθη,
  ϊσαι καί μπουτονιέραι. .
  Βεβαία άν ^είχαμεν πρόχειρον
  τό γλωσσάριον τής άνθολογίας θά
  άνεχαλύπταμεν καί την σημασί-
  αν των λουλουδοστολισμών. Άλ
  λά καί χωρίς αύτό, τό ζήτημα πά
  ραμένιι είς τό Ιδιον σημείον. Ά
  νεξαρτήτως πρός την δι* ανθέων
  αντικατάστασιν τής έρωτικής άλ·
  ληλογραφί»». δ φίρων τό άν¬
  θος είχεν άνίκαθεν πρός τό μέ¬
  ρος τού δλα τα βλίμματα. Α¬
  πλώς διότι έφερε τό άνθος έκρί-
  νιτο φίλος τής κομψότητος άλλά
  καί τής αίοθηματολογίας. Καί σή
  μερον άκόμτ) κάτι τέτοιο συμβαί
  νΐι.
  —θά δμολογήοης ϊμως 8τι τό
  ε!δος «Ο άνθους είνε ποίι η«ί-
  ζιι τόν κυριώτερον ρόλον. Γιά
  νά συγκεντρωθοθν τα βλίμματα,
  τα ώραι* 6λέμματα έννοώ, 4πρέ
  π·ι νά υπάρχη στήν μπουτόν ιέρα
  εξαιρετικόν άνθος.
  Έννοοθσε τό άνθος τής μό-
  δας
  σμα;
  έ διατυπώσας τό σιιμπέρα
  Επί παραδείγματι άνθη
  τής μ4δ«ς είς τάς Αθήνας «ιω-
  ροθνται ή μιμόζα καί ή πασχα
  λιά πού συνδυάζουν τό κίτρινο
  καί τό "μενεξελί. Τα λουλούδια
  αύτά έχουν κάτι άπό τίς ιδραδυ
  νές άποχρώσεις τοθ 'Υμηττοθ
  χαί είναι συμπαθέστατα έχεϊ.
  Άλλά δέν πρόκειται περί αυτών.
  Ή ποικιλία πού παρουσιάσθη την
  Πρωτομαγιά είς τάς κομβιοδό-
  χας των Ηρακλειωτών έξεδήλω
  νέ ιδιαιτέρας κοινωνικάς διακρί
  σεις καί ιδιαιτέρους τοπικούς χά
  ρακτήρες. Τό κόκκινο γαρύφαλλο
  έχαρακτήριζε μόνον τόν τύπον
  τής συνοικίας. Ήτο αδύνατον
  νά τό φέρη άλλος έκτός άπό
  αυτόν. Τό ρόδον Ιξ άλλου, ειδι¬
  κώς τό έκατόφυλλον, εφέρετο ά
  πό τόν άστόν καί δή εκείνον
  πού έχει μετατοπίσει τό κέντρον
  τοθ άτομιχοθ τού βάρους είς την
  επίδειξιν. Υπήρχεν άκόμη χαΐ
  ό κρΐνος είς την κομβιοδόχην ε¬
  νός έπιτρόπου ένορίας.
  ΑΙ κομβιοδόχαι έτραβοθσαν
  λοιπόν τα βλίμματα, Τό ένδια
  φέρον ϊμως δέν ήτο γενικόν δι'
  δλας. Άν κρίνω τα πραγματα
  άπό μίαν πολυάριθμον συγκέντρω
  σιν πανηγυριστών τής Πρωτομα
  γιόίς—άληθινά άνθεστήρια — οί
  μάλλον σιωπηλοί άλλά χαί οί μάλ
  λον ένδιαφέροντες ήσαν έκεΐνοι
  πού επροτίμησαν διά την κομβι
  οδόχην των άνθη τοθ άγροδ. Καί
  συγκεκριμένως άνεμώνες μέ ώ
  χρά χρώματα, άνεμώνες μώβ ά
  νοιχτές, μέ τό λουλοθδι χαί όλό
  κλήρον τόν μίσχον των. Οί άνε
  μών«ς" υπήρξαν σύμβολα των
  μποέμ καί των καλλιτέχνην. Δέν
  φχντάζομαι δμιο; νά τό ήξευ
  ραν οί φέροντες αύτάς. Κάτι ά
  λο έπεζήτουν, χάτι άλλο ήθελαν
  νά ποθν. ,
  Τό μυστικόν τής χομβιοδόχης
  δέν είνε τό μυστικόν τής έρωτι
  χής άνθολογίας. Είνε άλλο. Τό
  μάτι δέν τραβιέται πλέον μέ φαν
  ταχτερά χρώματα. Παρά τό 2τι
  6 αίών μας είνε διαφημιστικές,
  ή έπίδειξις παύει σιγά σιγά νά
  κατέχη τάς ψυχολογιχάς βάσεις
  τοθ άλλοτε. Ό άνθρωπος μέ τό
  φράκο καί την λαμπρήν καμέλι
  λ* είς την κομβιοδέχην είνε πλέ
  όν κοινοτοπία. Αντιθέτως δ άπέ
  ριττα χομψευόμενος μέ τό άγριο
  λούλουδο, συγκεντρώνει δλο τό Ιν
  διαφέρον. Είνε πολλάκις τό μή
  λον τής... ερεύνης καί τής έριδος
  φυσικά. Ή μειριοφροσύνη τού δέν
  κρίνεΐαι άπό τάς συνήθεις. "Εχει
  κάποιαν βάσιν καί κάποιον σκο
  πόν...
  ΑΣΜ0ΔΑΙ0Σ
  Μέ την εύκαιρία μιας εκθέσεως
  ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
  Δ' (τελευταίον)
  Ό σκηνοθέτης στό θέατρο σή-
  μερα άποκαλύπτει την ίσωτερική
  άξία ενός ίργοιι χαί ρίχνει
  φώς ο' δλες τού τίς πλευρές. Μέ
  τίς σο^ές δδηγίες τού άπό την
  πιό σημαντική ώς την πιό ά-
  οήμαντη, δοηθεΐ δχι μόνο τούς
  ήΰοποιούς πεύ δποτάσσονται τε¬
  λείως σ' ούτίν, μά χαί τέν σκη
  νογράφο προσφέροντάς τού Ιτοι-
  μες τίς άντιλήψεις τού. Άπό την
  άλλη μεριά ίμως χι' έκεΐνος βο
  ηθιϊται άπ' αυτόν, έφ' ίσον τοθ
  προσφέρεται μέ τα ζωγραφιχά
  σχέδια τοθ σχηνογράφου Ινας
  χόσμος δλάκαιρος ίδεών χι' επι
  νοήσεων νέων, εΊοιμος γιά έχμε
  τάλλευσι. Ή μίμησις έίώ Σέν έ¬
  χει καμμιά θέσι. Τό ίνα ίργο πρέ
  πει νά διαδέχεταΐ τό άλλο χι'
  οί ίδέες τής παρουσίαοηςτοθ πρώ
  τού όφείλουν νά διαφέρουν άπό
  τίς ίδέες τοθ δευτέρου. Γιατί έ-
  χεΐνο; πού προσπαθεΐ νά Εμιτάρη
  δ,τι χαλό είδε, γίνεται άνελεύθε-
  ρος μιμητής χι' άπ' τό χατασχευα
  σμένο έργο τού λείπει ή έλευ
  θερία τής δημιουργίαν πού την
  χαίρεται χι' έ πιό ξεπεσμένος
  χαραγχιοζοπαίχτης.
  Μέ τόν τρόπο λοιπόν αύτό τής
  εργασίας τού χατορθώνει δ σχηνο
  Οέτης ώστε νά ξαναζήση τό ποιη-
  τιχό εργο τοθ δημιυυργοϋ—συγγρα
  φέα μέσα στό «χλΐ,ια» στό «περι
  βάλλον» χαί στήν «άτμόσφαιρα»
  πού τοθ ταιριάζει χαί παρουσιά
  ζονται ά$ολα τα πλούτη πού χρύ
  βει. Παρουσιάζει δηλαδή έ σχη
  νοθέτης την πνευματιχή πλευρά
  τοθ ίργου ένσαρχωμένη χι' 6
  σχηνογράφος δίδει σ' αύτές ά
  κριβώς τίς δπάρξεις τό χατάλ
  ληλο πλαίσιο παρουσιάζοντα;
  τις περισσότερον άνάγλυφες.
  "Ετσι λοιπόν καθοδηγεΐται ή
  μεγάλη μάζα τοθ χοινου πού πά
  ραχολουθεϊ τα ν&ήματα τοθ δρα
  ματουργοθ μέ τα μάτια των δύο
  μεσαζάντων βοηθών τού χαί μέ
  τό πέρασμα τοθ χρόνου δελτιώνε
  ται κι' ή αίσθητική άγωγή τοθ
  χάθ« θεατή χ' άποκιά άπαιτήσεις
  πνευματιχώτερες.
  Μέσα στά παρασκήνια άόρατοι
  πηγαινοέρχονται δ σκηνοθέτης
  χι' δ σκηνογράφος δίδοντας την
  κατευθυνσι στό κάθε τι, μέ την
  εύχολία των άνθρωπον πού χατέ-
  χουν τό μυστικό, πού χατέχουν
  καί τό πρδβλημα χαί την λύσι
  τού, πού γνωρίζουν χι' έρωτή-
  σεις νά ϋέτουν χαί σ' αύτές μ'
  Ιπιτυχία ν' άπαντοθν. Μέ την συν
  εργασία την στενή λοιπόν τοθ
  σχηνοθέτη χαί «Ο σχηνογράφου
  προχώρει ή δπόθεσι τοθ ϊργου
  σ' ίνα εύτυχισμένο τέλος. Κι' δ
  ίνα; δέν χιορίζεται άπ'.ΐόν άλλο.
  "Οταν δμως δ σκηνογράφος έρ
  γάζεται αύτόνομα γιά νά παρουσι
  άση τίς άντιλήψεΐς τού, έτσι δπως
  αύτός βασικά τίς σκέφθηκε χαί
  χωρίς την .βοηθεία κανινός, ή
  άνάγχη τοθ έπφάλλΐι νά γίνη
  δ ϊδιος χι9 δ ρεζισερ χι' δ ήθο
  ποιό;, κι' δ ένδυματολδγος κι' δ
  μακιγιέρ, δ ϊδιος φροντίζη γιά
  την διανομή τοθ χάθε ρόλου σχε
  διάζοντας τα χοστούμια γιά ώρι
  σμένους ήθοποιοΰς πού θά παρα
  σΐήσουν τούς διαφορετικύύς τύ
  πους. Κοντολογής ξαναζή τό θε
  ατρικό έργο δλάχαιρο πραγματο
  π°<ημένο σέ μιά υποθβΉκή σκη νή πού τοθ προσφέρει τοθτα ή έκεΐνα τα μΐιονεκτήματα, περισ σότερες ή λιγώτερες εύκολίες, άν φυσιχά έπιθυμή νά παρουσι άση μιά εργασία τελε:ωμένη, έ τοιμη νά υίοθετηθη" άπ' δποιοδή ποτε θίααο. Σχεδιάζονται λοιπόν δλα τα σκηνικά δχι σάν πίναχες ζωγρα φιχτ^ς μιά σάν σχηνογραφιχές μακέττες καθώς χαί τα χοστούμια πού θά φορέση δ χάθε άντιπρο σωπευτικός «τύπος» στό έργο. "Ο σο χονδροκομμένος χι' άν είναι αυτός άπομένει πάντα Ινα πνευμα τικό ξεχαθάρισμα τοθ θεάματος τής ζωή; καί μιά κάποια καλλι τεχνική άναδημιουργία της. Κι' δ σχηνογράφος— ένδυματολόγος δέν πρέπει νά φροντίζη μοναχά γιά την περιβολή τοθ κάθε άτό μου, έτσι άπλδ χαί ώς έτυχε, μά μέ την φροντίδα τοθ νά δώ ση ίνα χοστοθμι θεατριχό πού ή χάθε τού λεπτομέρεια θά στέχη στό φώς τής ράμπας. Ή φρον τίδα τού θά έπεκταθη* άχίμα καί γιά την έχφρασι τοθ προσώπου τοθ κάθε ή'ρωα, στό μακιγιάζ, στήν χόμμωσι. "Ετσι τό χάθε σχίτσο τού άποχτά πολύ μεγαλύ τερη άξία χαί προσ»έρεται στόν ήθοποιό δχι μονάχα ή μάδα τοθ ρούχου πού θά φορέση, οχι τό φι γουρίνι, μά έτοιμος δ ρόλος πού θά διαπλάση. Ή σκηνογραφία χι' ή'ένδυματολογία δέν άπορέ εί μόνο άπό την πεΐρα π5 άπο κτά δ χάθε πραχτικός δσο διαρ χεΐ ή τεχνιχή έφαρμογή. Πρό πάντων βγαίνει άπό μιά χαλλιερ γημένη σκηνοθετιχή ίκανδτητα, πού κατά βάθος δέν είναι παρά μιά γυμνασμένη καί μεστωμένη Εχανδτητα έρμηνείας. Ή συμβολή χαί βοηθεία τοθ σκηνοθέτη γιά τό έμψυχο δλιχά καί τοθ σχηνογράφου γιά τό άψυ χο πού πρέπιι νά έμψυχώση, έ πιχτείνεται άπιριδριστα καί πλα ταίνει άφάνταστα. Μέ λιπτομέ ριιες έργάζεται κι' δ ίνας κι' δ άλλος γιά νά δώσουν στό σύνολο την μεγαλοπρεπεία χαί τόν χαρα κτήρ« πιύ ζήτησι δ δραματουρ γός. Καί δλοι άνεξαιρέτως στό θέα τρο άπό τόν σχηνοθέτη ώς τόν τελευταΐο χομπάρσο δέν πρέπει παρά σ' αυτόν νά δποτάσσωνται άν θέλουν νά κάνουν τέχ^η. Κι' δποτάσσονται γιατί θέατρο ΐίνκι πρίν άπ' δλα τέχνη. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΕ ΠΡΟ! ΤΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ Τα έγκαΐνια τής παγκοσμί¬ ου εκθέσεως τής Νέας 'Υόρ κης κατά την παρελθοθσαν Κυριακήν, έδωκαν την αφορ¬ μήν νά συντελεσθή κα! έν άλ¬ λο,μεγίστης διά την χώρανμας. σημασίσς, γεγονός:'Η ραδιοφω νίκη σύνδεσις τήςΈλλάδος μέ την πέραν τοθ ΆτλαντικοΟ μεγάλην δσον κσί πολιτισμέ- νην χώραν δπου διαβιοθν πλέον τοθ ήμΐσεος έκατομμυ- ρ(ου άδελφοΐ μας. Ό έν Α¬ θήναις πρεσβευτής των Ήνω- μένων Πολιτειών, είλικρινής φιλέλλην κ. Μάκ Βή" καί ό Έλλην ύφυπουργός τοΟΤύπου καί τοθ ΤουρισμοΟ κ. Νικολού δης, έστειλαν διά των έρτσια- νών κυμάτων είς την μακρυ νήν ύπερατλαντικήν χώραν τόν χαιρετισμόν των καί ωμί¬ λησαν διά τα άμοιβσΐα αίσθή ματα άγάπης πού συνδέουν τούς Έλληνας καί τούς Άμε- ρικανούς. Ή ανθρωπίνη φω- νή, έκπορευθεΐσα κάτω άπό τόν ιερόν Βράχον τής Άκρο- πόλεως, έφθασε μέχρι των ού· ρανοξυοτών τής Νέας "Υόρκης καί έφερεν είς επικοινωνίαν την αΐωνΐαν 'Ελλάδα τοθ πνεύ ματος καί τοθ κάλλους μέ την μεγάλην χώραν των θαυμά- των τοθ συγχρόνου πολιτι- σμοθ. ΆξΙζει νά χαιρετισθπ τό γεγονός. "Οχι βίβαια ώς κατάκτησις τής έπιστήμης. Άλλ' ώς μία πρόοδος τής Έλ λάδος. Διότι άν σκεφθόμεν δτι πρό ενός άκόμη ?τους έ- στερούμεθσραδιοφωνικοθ σταθ μοθ, ή ττροχθεσινή διά τοθ ρα διοφώνου σύνδεσις των Άθη νών μέ την Νέαν Υόρκην, α¬ ποτελεί μίαν πρόοδον διά την οποίαν δικαιοθται νά ΰπερη φονεύεται ή Ελλάς καί ή Κυ¬ βέρνησις της. Έχει δέ ιδιαιτέραν σημασΐ αν τόνγεγονός καί διά τοθτον κυρΐωςτ,'όν λόγον: Διότι είς την Άμ^^ήν, ώς γράφωμεν ανωτέρω, ^ουν πλέον των πεν τακοσίων χιλιάδων άδελφών μας, μέ ελληνικήν καρδίαν,μέ εθνικήν συνείδησιν, μέ την σκέ ψιν συνεχώς έστραμμένην πρός την γενέτειράν των. Καί οί Έλληνες αύτοΐ θάήσθάνθησαν ασφαλώς βαθυτάτην συγκΐνη· νησιν καί ύπερηφάνειαν δταν ή'κσυσαν την φωνήν τής Ελ¬ λάδος τόν χαιρετισμόντοΟΈλ ληνος ύφυπουργοΰ κ. Νικολού δή καί τοθ έν Αθήναις Άμε- ρικανοϋ πρεσβευτοθ. Θά ευρίσκωνται δέ είς τό εξής, είς διαρκή πνευματικήν καί ψυχικήν επαφήν μέ την χώραν πού τούς έγέννησε, διά τοϋ ραδιοφώνου. Καί θά είνε εύτύχημα άν ένισχυθί) περισ¬ σότερον ό σταθμός μας ώστε νά είνε εύκρινώς άκουσταΐ αί έκπομπαί τού είς Αμερικήν καί άν καθιερωθοθν είδικαί έκπομπαί χάριν των είς τόν Νέον Κόσμον άποδήμων Έλ· λήνων. ΟΙ έν Άμερικβ Έλλη νες, τιμοθν την πατρίδα των είς την ξένην. Είνε παράγον- τες προόδου. Καί δέν λησμο νοθν ποτέ την Έλλάδβ. Την ένθυμοθνται, την βοηθοθν. την περιβάλλουν μέ τα άγνότερα υίκά αΐσθήματα. Τό παρά δειγμα των Κρητών,πού έχουν συλλέξει ήδη δι* έράνων έκα τόν σχεδόν χιλιάδας δολλά ρια διά την ανέγερσιν έν Κρή τη τοθ σανατορίου «Έλευθέ ριος Βενιζέλος» χάριν των ά- πόρων φυματικών, είνε ή εύ- γλωττοτέρα απόδειξις, τό συγ κινητικώτερον δειγμα τής φι λοπατρΐας, τοθ άλτρουϊσμοθ, τής ψυχικής εύγενείας των ά¬ ποδήμων άδελφών μας. Χρέος μας είνε λοιπόν νά τούς κρα τώμεν είς ψυχικήν καί πνευ ματικήν επαφήν μαζ( μσς. Καί ό καλύτερος τρόπος έπικοινω νίας είνε σήμερον τό ραδιό φωνον. Δι* αύτοθ ή φωνή τί)ς Ελλάδος θά ήχβ συνβχώς γλυκεΐα, μελωδική είς τα ώ τα των ξενητευμένων τέκνων της. Ή Κρητσά. Πληροφορούμεθα δτι έν συν εργασία των τεχνικών ύπηρε σιών Λασηθίου μετά τοθ κοι- νοτικοθ Συμβουλίου Κρητσδς, απεφασίσθη ή έκπόνησις ρυμο τομικοθ σχεδΐου ~ρός έξωραϊ σμόν καί έξυγΐανσιν τής με¬ γαλυτέρας κωμοπόλεως τής Κρήτης. Άς ελπίσωμεν λοι¬ πόν δτι ή απόφασις θά τεθή συντόμως είς εφαρμογήν. 'Η Κρητσδ, είνε βέβαιον ότι §χει σημειώσει μεγάλας προόδους κατά τα τελευταία έτη. Άλλ' είναι έξ ΐσου βέβαιον 6τι έ- χει καί μεγάλας έλλείψεις καί ανάγκας πού θά θεραπευθοϋν μόνον μέ την απόκτησιν καί έ φαρμογήν συγχρονισμένου σχε δίου πόλεως. Πρέπει λοιπόν νά εκπονηθή τό σχέδιον αύτό, τό συντομώτερον. Νά ποτΐζωνται. Σχεδόν δλα τα φυτευθέν τα εφέτος είς τούς δρόμους καί τούς άλλους χώρους, δεν δρύλλια έβλάστησαν καί είνε τώρα χαρά θεοθ μέ τα >ρυψε
  ρά όλοπράσινα φύλλα των.
  Μέ τόν νοτίαν δμα-ς των 6ύο
  τελευταίων ημερών οί βλα-
  στοΐ έμαράνθησαν άπό την
  δίψαν. "Ελπίζομεν λοιπόν δτι
  6 Δήμος θά όργανώστ] υπηρε¬
  σίαν ποτίσματος των οενδρυλ-
  λίων αυτών καθ* δλον τό θέ¬
  ρος. Διότι θά είνε βεβαία ά-
  μαρτΐα νά άφεθοθν τα δενδρά
  κια νά ξηρανθοθν. Ελπίζο¬
  μεν άκόμη δτι τόν Δήμον θά
  ένισχόσουν είς τό υπέρ τοθ
  πρασΐνου έργον τού καί οί
  πρόσκοποι καί τα μέλη τής
  Ε.Ο.Ν. καθώς καί οί. μαθηταί
  των σχολείων καί Ιδία των
  προαστείων.
  Τα σφαγεΐα.
  ΑΙ εργασίαι κατασκευάς
  των νέων σφαγείων προχω·
  ροθν μέ ταχύτητα καί έλπί-
  ζεται δτι τό Ολον έργον θ'
  αποπερατωθή συντόμως.Έτσι
  ή πόλις μας θ' αποκτήση τα
  χέως τα τελειότερα σφαγεΐα
  καθ" δλην την Έλλάδα, χάρις
  είς τόν φιλόπολιν καί προο-
  δευτικόν Δήμαρχον κ. Γεωρ¬
  γιάδην. Τα νέα σφαγεΐα θά
  είνε όντως έργον μνημειώδες
  καί δειγμα πραγματικά άνω·
  τέρου πολιτισμοθ. Θά πρέπει
  δέ δταν θά γίνουν τα έγκαί
  νιά των νά κληθοθν οί 'Ηρα
  κλειώται νά τα (δοθν, νά τα
  άποθαυμάσουν, νά τα χαροθν.
  Θά ίδουν μίαν τεραστίαν πρό
  οδόν πού συνετελέσθη χωρίς
  θόρυβον καί χωρίς έπιδεί·
  ξεις.
  ΠαιδικοΙ οταθμοΙ.
  "Υπό τοθ ύπουργείου τής
  'Υγιεινής καί Προνοίας απε¬
  φασίσθη δπως έπισπευσθή ή
  ίδρυσις καί λειτουργία νέων
  παιδικών σταθμών τόσον είς
  την πρωτεύουσαν όσον καί
  είς τάς επαρχίας. Παιδικός
  σταθμός πρόκειται νομίζομεν
  νά ιδρύθη παΐ είς την πόλιν
  μας,έχει δ'εξευρεθή καί τό
  κατάλληλον γήπεδον πρός ϊ-
  δρυσίν τού. Ειμπορούμεν λοι¬
  πόν νά ελπίζωμεν 6τι ταχέως
  θά Ιδρύθη καί θά λειτουργήοτ}
  ό σταθμός αύτός. θά είναι
  ίνα Εργον προόδου καί πολιτι
  σμοθ μεγίστης σημασίας.'
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούργημα τοϋ
  Γάλλου Άκαδημαικοϋ Κλώντ Φαρ
  ρέρ «Ή Μάχη». μέ τούς Σάρλ
  Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα ΊνκιτσΙ-
  νωφ. Την Δευτέραν «ό Βαρνάβας»
  μέ τ όν άμίμητον κωμικόν Φερναν
  τέλ.
  ΜΙΝΩΑ — Σήαερον: «τό άστέρι
  τοϋ βορρά». ,Κυριακή ωρα 2 μ. μ-
  τό έπεισοδιακόν «Κόλασι τής
  Ζουγκλας».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 4ης Μαΐου.
  'ίλροχ 12.23 Χήυα-Έθνικός υ
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ποικίλη μουαική (δίακοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Εϊδησεις
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθη¬
  νών.
  13.45 'Ελαφρά μουσιχή.
  (Υπο τής Όρχήστρας Α. Κα·
  ραμαούνα).
  Η 45 Είδησβις. - Μβτεωρολογι
  χον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγβρας Πειραιώς.
  19 20 Ή ώραι τού παιδιοΰ:
  «Έ Τούρτα τοθ Ρεβίθτ)». Άπβ
  τό κουχλοθίατρο τοθ χ. Γ. Ρώτα.
  *■ 14.50 'Ελαφρό 'Ελληνικό τρ α
  γούδι (δίσχοι).
  20 Ή ωρα τού άγρότβυ.
  Είδήσεις. Άνακοινώσεις ένδια
  φίρουσαι τού; [αγρότας.
  20.20 'Ελαφρά μουοική.
  (Υπό τής ^όρχήστρας Κ. Σεϊ-
  τανίδη).
  20.50 Είδήβεις—μβτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  20.05 Ρεσιτάλ Σ,βξοφώνβυ.
  21.30 Χμιλί».
  21.45 Συμφωνική όρχηβτρα τού
  ΣταθμβΟ.
  23.15 Άθηνοή'χη τζ&ζζ.
  0.15 Τελευταίαι είδήαβις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλειώδης δημι-
  ουργία τής γαλλικής κι-
  νηματογραφίας. Τό πολύ-
  κρότον άριστούργημα τοΰ
  Γάλλου Άκαδημαικοϋ:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ
  Η ΜΑΧΗ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Κωμωδία μέ τβν άμίμητον:
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Την χαριτωμένην:
  ΠΩΛΕΤ ΝΤΥΜΠΟ
  Την έμορφη
  ΚΛΩΝΤ ΜΑΙ
  ΚαΙ τα ν ευθυμο:
  ΡΟΛΛΑΝ Τ0ΥΤΑ1Ν
  ΝΙΚΗ ΛΥ1 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανβλθοθσα έξ Άθη-
  θηνών δπου έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου Φήμης κομμωτήριον «Β1-
  ΛΗΣ καΐ ΜΑ1ΡΗΣ» ΐδρυ-
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  'ΕκτελοΟνται εργασίαι:
  Πΐρμκνάντ,
  Όντουλβσιβν,
  Μιζαμπλί,
  ΦριςΊον,
  Μανιχιβΰρ.
  Βαφαί κεφαλής είς
  πολλούς χρωματισμούς.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΙΙΡΟΝ
  ΈιτΙ τρ βάσει νέων στοιχείων
  57ον
  Ό Παΰλος έπερίμενε άνυπο
  μονών, ένώ ό γηραιός οίκονό
  μος εξήλθε τής αιθούσης. Έ
  βημάτιζε πάνω-κάτω, επάνω
  είς τίς άσπρες καί μαθρες μαρ
  μάρινες πλάκες πού έπέστρω
  ναν τό δάπεδον τής αίθού
  σης, κυττάζων τάς δύο έλαι
  ογραφΐας επί τοθ τοΐχου τάς
  οποίας είχεν Ιδή πολυάριθμες
  φορές πρΐν. Τώρα τίς έκύττα
  ζε χωρΐς νά τίς βλέτιη, διότι
  τό πνεΰμά τού ήτο βυθισμέ
  νόν στήν άγωνΐα.
  Επέρασαν μερικαί στιγμαί,
  ίίπειτα ό γηραιός οίκονόμος
  ενεφανίσθη βαδίζων γρήγορσ
  άλλ' άθορύβως.
  —ΤΙ εΐπε λοιπόν; ήοώτησεν
  ό Παθλος.
  —Ή κυρία λυπεΐται πολύ,
  άλλά δέν μπορεΐ νά δεχθή
  την αύτοθ ύψηλότητα τόν πρΐγ
  κηπα Τσεγκόντιεφ.
  —Πρέπει νά την ίδώ δμοος,
  άνέκραξεν ό Παθλος.
  —Παρσκαλεϊ νά την συγ
  χωρήση ή ύμετέρα ύψηλότης.
  —-Αύτά εΐν' δλα πού σοθ
  παρήγγειλε νά μοθ πής;
  —Όχι, ύψηλότατε.
  —ΤΙ άλλο σοθ εΤπε;
  —Μέ διέταξε νά πώ είς
  την ύμετέρα ύψηλότητα ότι ή
  τελευταία λέξις της πρός ύ-
  μας περιέχ&ται είς τό γράμ-
  μα πού σάς εγραψε καί συνε
  πώς...
  —Συνεπώς; ..
  —Δέν πρέπει νά την ξαναε
  πισκεφθήτε.
  —Εΐπε κι' αύτό;
  — Μάλιστα ύψηλότατε...
  Ό πρίγκηψ Παϋλος δέν ήθε
  λε ν' ακούση περισσότερα.
  Έτέντωσε γρήγορσ τό χέρι
  τού, άπώθησε τόν γηραιόν οί
  κονόμον καί έξεκίνησε διά ν'
  άνέβη είς την σκάλαν, ψιθυ
  ρΐζων:
  —Πρέπει νά την ίδώ!
  Ό οίκονόμος τόν έπιασε
  γρήγορσ έκ τοθ βραχΐονος.
  —Πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ!
  Πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ!
  —Τί τρέχει; τόν ηρώτησεν
  ό πρίγκηψ Παϋλος σχεδόν ά
  πειλητικθς:
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Καπέλλα, βεντάλιες καί φορέματα
  πού λανσάρει ή νέα παρισινίι μόδα.
  Ό Οίχος Άνιές λανσάρει Ινα
  πλατύγυρο καπέλλο άπό άσιτρο ορ-
  γχαντί, γαρνιρισμένο μέ μαύρη
  βελούδιν^ κορδέλλα. Τό καπέλλα
  αύτό συνοδεύει επιτυχώς την
  καλοκαιρινή τουαλέττα λενζερί.
  Τα καπέλλα πού επεβλήθησαν
  τελικώς διά τό καλοκαΐρι είνε
  σέ φόρμις μικρών «ΐόκ» άπό
  ζωρζέτ, μοιισελίνες, ή ψάθες με-
  ταξωτές καί σκεπάζονται σχεδόν
  έξ ολοκλήρου μέ βιολέττΐς, καμέ-
  λιες χαί γαρυφαλλα.
  Ή βΐντάλια ϊγινε πάλι τό άπα
  ραίτητο συμπλήρωμα τής βραδυ
  νής τουαλέττας. Έπιτρέπεται με·
  γάλη ποικιλία είς τό κατ' εξο¬
  χήν γυναιχεϊο αύτό στόλισμα. θχ
  ίδοΟμε βεντάλιες άπό φτβρά, βεν-
  τάλιες ζωγραφισμίνις μέ τό χίρι,
  βεντάλιες δαντελλένιες χαί έμπρι
  μέ. Ή πιό μοντέρνα βεντάλια άπο
  τελεΐται άπό βατιστένια πέταλα
  ρόδων, σέ ζωηρούς χρωματι-
  σμούς ή χαί άποχρώαεις παστέλ.
  Τα σχίδια, πού κοσμοθν τα
  έμπριμέ υφάσματα είνε μάλλον
  μικρά διά την ήμέρα. Ποοτιμών-
  ται τα πουά, τα καρό, τα λου·
  λου5άκια τοθ άγροθ. Γενικώς τό
  φόντο τοθ δφάσματος είνε σκοθ·
  ρο χαί άσπρα ή χίτρινα τα δια-
  χοσμητιχά σχέδια.
  ΟΕ φοθστες των έμπριμέ φίρε-
  μάτων είνε πολύ φαρδειές χαί
  πέφτουν επάνω σε ταφταδένια μι
  σοφόρια, πού ένθυμΕζοιιν την πα¬
  λαιά έποχή, ίπότε τό πέρασμα
  τής κυρίας έσημΐΐώνετο μ' Ινα
  ρυθμικό φροΰ-φροϋ.
  Μέ μ!α τουαλέττα έμποιμε
  μαυρη χαί άσπρη θά φορέσε-
  τε μ£α μακρυά μαύρη ρεδιγκό
  τα πού άνοίγει (μπρός χαί άφί-
  νει νά φαίνεται τό φόρΐμα.
  Πολύ αίκ διά την έποχή Ινα
  φόρεμα γραμμωτό πλισέ άΐτό
  πάνιο Ιως χάτω. Καθώ; καί Ινα
  φόρεμα άπό σκωτσέζικο ταφτά,
  έπίσης πλισέ.
  Γιά έκδρομές μέ αύτοκίνητο
  πολύ κατάλληλον σύνολον είνε
  Ινα ταγιέρ σέ γκρΐ χρωμα μέ
  μπλοϋζα ά πά φουλάρι ριγέ μώβ,
  συμπληρωμένο μέ Ινα έπανωφό-
  ρι γκρί μπέζ καί Ινα ' τυρμπάν
  ζερσέ μώβ.
  ή Ντιστβγκέ
  Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Β. Ίατρός τού Καρδιολογικοϋ δβΓνΐοο της Α'
  Παθολογιχή; Κλινική; τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ ιατρείω τού παραπλεύρως όψθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεο. $.25
  5ΙΝ6ίΕ (5.Α.Ε. '20)
  (5.Α.Ε.30)
  ΤβΙΡίΕ (5.Α.Ε 50]
  6Ο10ΕΝ ίδ.Α,Ε. 6οι
  Χρησιμοποιεΐτε αποκλειστικώς καί μόνον.*
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ.
  ΑΓΩΓΗ
  Μιχαήλ Γ. -Μιχελινάκη Ια
  τροθ κατοΐκου Πετροκεφάλι
  Καινουρίου.
  Κατά
  Ελένης Ι. Κουλεντάκη «α
  τοΐκου Άνω Πέρι Καινουρίου
  καί ήδη αγνώστου διαμονής.
  Ενώπιον
  τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  Ή έναγομένη μοί άφείλει
  δυνάμει τοθ υπό χρονολογίαν
  7ης Ιουλίου 1937 'γραμματί
  ου είς διαταγήν δρ. 14 534
  πληρωτέας έν τή έν Πετροκε
  φάλι Καινουρίου κατοικία μου
  την Ιην Αΰγούστου 1937 καΐ
  τόκους τοθ ποσοθ τούτου πρός
  8 ο)ο έκτοτε μέχρι σήμερον
  δρ. 2021,84 ήτοι «ν δλω δρ.
  16555,84 άς ηρνήθη νά μοί
  πληοώστ).
  Έπειδή δέον δπως ύποχρεω
  θβ ή έναγομένη νά μοί πλη
  ρώση τό άνω ποσόν καί τό
  μέν κεφάλαιον έντόκως άπό
  σήμερον, τούς δέ κεφαλαιο-
  ποιηθέντας τόκους έντόκως
  άπό τής κοινοποιήσεως τής
  παρούσης μέχρις έξοφλήσεως.
  Έπειδή τό βάσιμον τής πά
  ρούσης άποδειχθήσεται διά
  τοθ είρημένου γρσμματίου.
  Διά ταθτα
  Μέ την επιφύλαξιν παντός
  δικαιώματός μου
  Αίτοθμαι
  Νά γίνη δεκτή ή παροϋσα.
  Νά υποχρεωθή ή έναγομένη
  νά μοί πληρώση διά την εί
  ρημένην σίτίαν δραχμάς δέ
  κα £ξ χιλιάδας πεντακοσίας
  πεντήκοντα πέντε καί 84 )οο
  (αριθ. 16555,84) καί έκ τού
  των τάς μέν δρ. 14534 έντό
  κως άπό σήμερον τάς δέ δρ.
  2021,84 έντόκως άπό τής κοι
  νοποιήσεως τής παρούσης μέ¬
  χρις έξοφλήσεως. Νά κηρυ
  χθή προσωρινώς έκτελεστή
  ή έκδοθησομένη απόφασις καί
  νά έπιβληθώσιν είς βάρος
  τής έναγομένης τα τής δίκης
  Ιξοδα κσΐ τέλη καί ή δικηγο
  ρική άμοιβή τού πληρεξουσίου
  μου
  Έν Ηρακλείω τή 26 Άπρι
  λΐου 1939.
  Ό πληρεξούσιβς δικηγόρος
  τοθ ένάγοντος.
  Άριστ. Μ. Χατζηδάκης
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα
  διά τής έν Ηρακλείω έκδι
  δομένης εφημερίδος «Άνόρθω
  σις» διά την αγνώστου δια;
  μονής έναγομένην 'Ελένην
  Ιωάν. Κουλεντάκη καλούμε¬
  ν ην νά εμφανισθή ενώπιον
  τοθ άνω οικαστηρίου (Πρωτο
  δικεΐον Ηρακλείου) δημοσία
  επί πολιτικών δικών δικάζον
  τος έν τώ άκροατηρίω αύτοθ
  την 20ήν' Σεπτεμβρίου 1939
  ημέραν Τετάρτην καί ώραν
  9 π μ. πρός συζήτησιν τής
  παρούσης άλλως συζητηθήσε
  ται έρήμην αυτής.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Μαΐου
  1939.
  Ό τοϋ καλοθντος καί παραγ
  γέλλοντος πληρεξούσιος δικη
  γόρος.
  Άριστ. Μ. Χκτζηδ&χης
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΗ
  ΜΝΟΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Στό θέλγητρο των χει
  μερινών σπόρτ. Στη γοη
  τεία των χιονισμένων
  βουνών τής Νορβηγίας.
  Μιά άγάπη άγνή σάν τό
  ασπιλο χιονι γιεννιέται
  μέσα α' ένα έκθαμβωτικό
  θέαμα ώμορφιας, α' Ινα
  παραλήρημα μουσικής με
  λωδίας γιά νά στήση στό
  θρόνο τής καρδίας μιά
  λευκή βασίλισσα την:
  ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΕΐ
  την γυναϊκα ΐλιγγο,
  την «ίθέριαπρωταθλήτρια
  τού πατινάζ σ' ένα φίλμ
  ονειρο στό οποίον όργιά
  ζει ή χάρις καί τό ταλέν
  το της:
  το ΑΣΤΕΡΙ
  τού ΒΟΡΡλ
  μπροταγοίνιστβ
  • Υ·«1ί τής οθένης :
  ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ
  ΓΑΜΟΙ.-Έν αέσφ έκλεκτοθ κθ
  κλου τιροσκεκλημένων ετελέσθη¬
  σαν την βαρελθ. Κυοιακήν είς την
  Μονήν ΣηηλιωτΙσοης οί γάμοι της
  δίδος Αφροδίτης Μαθιανάκη καί
  χοϋ κ. Κώστα Σμυρνιωτάκη ά-
  δελφοθ τού «ρχιμανδρΐτου ήγου·
  μένου της Ιδίας μοντς πάτερ θ«ο
  φυλάκτου. Τούς νυμψικούς στεβά
  νους άντήλλαζε ό δαυΘυντής τίκ
  «Ανορθώσεως» κ. "Ανδρ. Ζωγρά¬
  φος.
  Τούς νεονύμφους συγχαίρομεν
  -Ετελέσθησαν είς ΧρυοοτΐηγΑν
  οί γάμοι τού κ. Ιωάννου Κουκά
  κη καί τής δίδος Αθήνας Καμάρα
  τού. Παρανυμφος τΐαοέστη ο κ
  •Εμμανουήλ Αλεξάκης όδοντΐα'-
  τρος.
  —Έμμ. Άσσαριωτάκης, Δέ¬
  σποινα Λιγνοϋ ι ετέλεσαν τούς
  γάμους των. |Πσράνυμφος "παρέ¬
  στη ή «. Κοθλα Τριχάκη. Εύχόμε
  θΐ κάθε ευτυχίαν.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή κ. Φιφή χριστ.
  Παντουβάκη άνεδέζατο τό θυγα·
  τριον τοΰ φΐλου κ. Έμμ. Φαϊτάκη
  ονομάσασα αύτό "Ανναν.
  Νά τοις ζήση.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν τής
  Αγ. ΕΙρήνης δέν έορτάζει ή κ. ΕΙ
  ρήνη Α. Ζωγράφου.
  —'ΕπΙσης δέν έορτάζει, οΰτε δέ
  χεται έπισκέψεις ή δνΐς ΕΙρήνη
  Ε. Σσριδάκη.
  ΘΑΝΛΤΟΙ.— Μετά μακράν νό·
  σον έξεμέτρησε τό ζήν χρηστός
  οίκογενειάρχης καί έπαγγελματΐ
  άς ό Μιχαήλ Χρυσός, άφοθ ηύτύ
  χησε νά ίδη τα τέκνα τού ιτροκό
  πτοντα καί άτΐολαμβάνοντα της
  γενικής εκτιμήσεως τής παρ' ημίν
  κοινωνίας. Την κηδείαν τοϋ μετα
  στάντος παρηκολούθησε κόσμος
  πολύς τιμών την μνήμην τού.
  Συμμεριζομένη ή «Ανάρθωσις»
  τοΰ πένϋους των τεκνων τού, ά-
  πευθύνει αυτοίς τα θερμότερα
  συλλυπητήρια.
  —Είς την νεότητα τβν είκοσι
  πέντε έτων ύπέκυφεν είς τό μοι¬
  ραίον 6 Σταθρος 'Αγγελάκης κά
  τοικος θραψανού Πεδιάδος. Την
  κηδείαν τοΰ πολυκλαύσιου νέου
  παρηκολούθησε έν καταφανεΐ θλΐ-
  ψει απασα ή κοινωνΐα θραψανού,
  ή δέ νεολαΐα της όΐΐοίας ετύγχανε
  μέλος κατέθεσε διά τού τοπικοθ
  ΔιοικητοΟ αυτής κ. Μαυραντωνά
  κη στέφανον όστις καί ττροσεφώνη
  σε τόν νεκρόν.
  Συλλυπούμεθα την δεινώς πλη
  γεΐσαν οικογένειαν τοϋ μεταστάν
  τος.
  ***
  Γίιρω οτήν πόλι.
  Ό Μάίος, φαΐνεται ότι θά εξα¬
  κολουθήση καιρικώςάμετάβλητος.
  —Συνεχίζων δηλ. την πρός τα
  πρόσω πορείαν τής ανοίξεως.
  —Ή όττοία άλλως τε ήρχισε νά
  άποκλίνη πρός την ανοδον εκεί¬
  νην τής θερμοκρασΐας ή όποΐα χά
  ρακτηρίζει τα θερινά προανακρού
  σματα.
  —Έξακολουθοθν είς τα καψε-
  νεΐα μας ώς «λάιτ μοτΐβ», αί συζη
  τήσεις περί τάς διεθνεΐς έξίλΐ·
  ξβις.
  —ΚαΙ αί προβλέψεις φυσικά των
  πολιτικών ούρανοσκόπων οί όποϊ-
  οί άποτελοθν Ιδιαιτέραν κατηγο¬
  ρίαν.
  —ΚαΙ οί όποϊοι ίξαντλοϋνται
  κάθε πρωΐ είς σχετικάς πσρατη-
  ρήσεις καί είς παράταξιν καλών
  Ϋ κακδν οΐωνών σύμφωνα πάντως
  μέ τος εΐδήσεις τής ημέρας.
  —Χθές ημέραν τής λαίκής άγο-
  ράς εσημειώθη ή συνήθης κίνησις
  είς την Καινούργιαν Πόρταν.
  —ΟΙ όψωνισταί ήσαν άοκιτοΐ, Ι¬
  δίως δσον άφορςί τα φρέσκα κη-
  πουρικά τής έποχής,
  —Τα όποϊα ήνοράζοντο είς τι¬
  μάς προσιτάς είς τα βαλάντιά
  των.
  —ΟΙ Χανιωτες καί οί Ρεθεμνιω-
  τες ζητοϋν καί αύτοΐ αεροδρόμια
  ϋστερα άπό την Ιδρυσιν καί λει¬
  τουργίαν τοθ Ιδικοϋ μας άεροδρο
  μΐου.
  —Άν λάβωμεν μάλιστα ύπ' 6ψιν
  μας τάς σχετικάς πυρετώδεις έ-
  νεργβΐας των τό αεροδρόμιον μας
  φθάνει σχεδόν νά όμοιαζη·..τό τρό
  παιον τοΰ Μιλτιάδου τό οποίον
  δέν άφηνεν ήσυχον τόν θεμιστο-
  κλή.
  — ΚαΙ είνε δίκαιον όμολογου
  μένως νά άποκτήσουν τό ταχύτε
  ρον καί αί δύο γειτονικαί πόλεις
  αεροδρόμιον, επεκτεινομένη^ ου
  τω είς ολόκληρον την μεγαλύνη-
  σον τής τόσον εύεργετικής Αερο
  πορικής συγκοινωνΐας.
  —Πολύς καί έκλεκτός κόσμος
  θά παρακολουθήση σήμερον το ε¬
  σπέρας την πρεμιέραν τοθ κινημα
  τοθεάτρου Πουλακάκη μέ την «Μά
  χη»~τό επίκαιρον καί διά σήμερον
  πολεμικόν έργον τοθ Κλώντ Φαρ
  ρέρ.
  —Έπίσης κοσμοσυγκέντρωσις
  ασφαλώς θά σημειωθή καί είς την
  κΜινώαν» μέ την προβολήν τοϋ ώ
  ραίου £ργου:«'Αστέριϊτοΰ! Βορρα».
  —Ό ΆβεδΙς Άβεδισιάν 2χει
  καί εφέτος είς τα άνοιξιάτικα καί
  θερινά υφάσματα.
  —Τό ρεκόρ των προμήθειαν,
  —Ή άπειροπληθής πελατεΐα
  τού είνε γοητευμένη μέ την νέαν
  συλλογήν ύφασμάτων τού τής έπο
  χης·
  ο ΡίΛβρτερ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία
  φός, είς κεντρικήν θέσιν τί)ς πό
  λεως, μέ δλας τάς άνίσιΐς τής
  οίκοχυριχής.
  Πληροφορίαι είς τα γραφιία
  τής « Ανορθώσεως». 1—5
  ΧΑΡΙΑΒΜΟΣ ΒΑΕΥΡ.Ϊ
  ΑΙΚΗΓΟΡΟΧ
  Ήρκχλειβν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ23
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  563ον
  Καΐ. φβθ! τίς δέν ησθάνθη ταυτα πάντα: Διατί
  έρχεται ώρα, καΐ έξερχόμεθα τοθ κυανοϋ αίθέ-
  ρος τούτου, καΐ διατί ή ζωή νά εξακολουθή" καΐ
  επειτα;
  Ουτως' έζων τα δύο ταυτα πλάσματα μετέω
  ρα, μεταξΰ ούρανοθ καΐ γί|ς, μεταξύ των Σερα
  φεΐμ καΐ των άνθρώπων.
  Όσον περικαλλής καΐ άν ήτο ή Τιτίκα, ένΐοτε
  ό Μάριος εκλειε τούς οφθαλμούς ενώπιον της*
  διότι Ο άριστος τρόπος τοθ νά βλέπη τις ψυχήν,
  είνε νά κλεΐη τα βλέφαρα.
  Ό Μάριος καΐ ή Τιτίκα δέν έξήταζον ποθ τοθ
  το έμελλε νά τούς φέρη
  Εθεωρούντο ώς άφικόμενοι είς τόν πρός δν δ
  ρον.
  Πσράδοξος είνε των άνθρώπων ή άξΐωσις, νά
  θελωσιν ίνα ό Ερως τούς φέρη. ποθ.
  ΠερΙ δέ τοθ Άγιάννη, εθτος διετέλει είς τελείαν
  άγνοιαν των διατρεχόντων. Ή Τιτίκα ήτο εθθυμος,
  τοθτο ήρκει είς τόν Άγιάννην ίνα λογΐζεται εύτυ
  χής·
  ΑΙ φροντΐοες, οί δισλογισμοί τής Τιτΐκας ττερί
  τοθ ΜαρΙου ουδέν άφήρουν άπό τής οίθρΐας τοθ
  σεμνοΟ καί (λσροθ μετώπου της. Ευρίσκετο είς ήν
  ηλικίαν φέρει τόν ερωτα ώς άγγελος φέρει τό
  κρΐνον.
  "Ωστε ό Άγιάννης υπήρχεν ήσυχος. Άλλως
  τε, βταν δύο έρασταΐ συνεννοώνται τα πάντα
  λίαν καλώς, έχουν, ό 6έ Οστις δήποτε τρΐτος άπο
  τυφλοθται ύττό τοθ πλήθους των μικρών προψυλά
  ξεων άς λαμβάνουν ενώπιον τού. ΠαραδεΙγματος
  χάριν, ουδέποτε ή Τιτίκα άντέλεγεν είς τόν Άγιάν
  νην.
  "Αν ούτος ήθελε νά μείνη —Ναί πολύ κσλά.—
  "Αν ήθελε νά διαγάγη την εσπέραν όλην είς τα
  δωμάτια τής ΤιτΙκας, ή χαρά της ήτο πολλή. Έ
  —ειδή δέ άιτεχώρει πάντοτε κατά την δεκάτην ώραν
  της νυκτός, ό Μάριος οσάκις συνέβσινε τουτο
  εΐοήρχετο ε(ς τόν κήπον μετά τάς δέκσ, άμα ώς
  ήκουεν έκ τής όδοθ ι ήν ΤιτΙκαν άνοΐγοισαν την
  πρός τόν κήπον θύραν της.
  'Εννοιΐται ότι την ημέραν ποτέ δέν εφαίνετο ό
  Μάριος.
  Ό Άγιάννης οθτε ενεθυμείτο πλέον άν ύπή"ρ
  χε Μάριος.
  Άπαξ μόνον, μίαν πρωίαν συνίβη νά είπη είς
  την ΤιτΙκαν—Ποθ άκούμβησες καΐ άσπρισεν άπό·
  τόν τοΐχον ή ράχη σου;—Διότι την νύκτα τής προ
  τεραΐσς ό Μάριος παΐζων μετ" αυτής, εΤχε . στηρΓ
  ξει τα νώτά της έ τι ι τεθ τοΐχου.
  Ή κυρά Παναγιώτα έκοιτάζίτο ενωρίς" άφοθ
  έτελεΐωνε την εργασίαν της, μόνην φροντΐδα εΤχε
  νά κοιμηθή. Ηννόει τα πάντα καΐ αυτή, ώς ό Ά
  γιάννης.
  Ουδέποτε ό Μάριος ίβαλε τόν πόδα τού έν
  τος τής ο(κ(ας.
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΤΤΕΛΑΣΙΣ
  ρΐΊΙΙΙΙΙΊΙΙΐΊ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΓΠΙΙΙΊ1ΙΙΠ Ι·£
  40 °)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Αιά την καταπολέμησιν τού Περο- =
  νοσπόρου.
  Καταργήσετε την χρήσιν τοδ θειϊκόν Χαλ-
  χοδ (μπλάβης πέτρας), χρηαιμοποιήσετε την νέαν
  ανακάλυψιν ΟΒΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΧΑΛΚΟΝ, πού
  δέν Ιχει ανάγκην Ασβέστου, άλλα διαλύεται μο-
  νος τού, χαί είναι περισσότερον δραστιχός άπό
  την μπλάβην πέτραν.
  Δοκιμάσετε καί θα πεισθήτε.
  Δια την ταύτέχρονον καταπολέμησιν τής Εύ·
  δεμίδος, έχομεν 'Αρσενικοΰχον Όζυχλωριοΰχον
  Χαλκόν.
  Ζητήσατε όδηγίας άπό τα γραφεΐα μας.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ>Α
  ε
  Β Άντιπροοωπβι Άνννύμου Έλληνιχής ΈταιρΙατς Χη-
  ~ μιχ&ν ΠρβΥοντνν κβιΐ Λιπαομάτνν.
  ^ιαυιιΐιιιΐι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι π πΐΐιΐιιιιη πιιιιιιιπι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιΐϊ
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των ΆθηναΙκών.
  Άσύνκριτα είς ττοιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚ-Ν
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό 6λους
  διότι έχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΚΟΥ
  Β.
  Είς τάς παραμονάς τής Γαλλι¬
  κής Έπαναστάσειβς τό φράκο είχε
  καθιεριοθή ώ; ένδυμαοία των
  κομψευομίνων νΐχρων. Τό χρώμα
  τοθ δφάαματος άπό τό οποίον
  χατεοκευαζοντο τα φράχα εκεί¬
  νην την εποχήν, ήσαν τό χυανοθν
  καί τό φαιόν. ΈχεΙνο δμως
  ύ συνετέλεσεν είς τόν θρίαμ
  βον τοθ φράκου ήταν ή... Γαλλι
  κή Έπαναατααις. Καί έπειδή τάς
  γυναίκας δέν τάς ίφινε... χαθεό
  δΐιν τό των άνδρων τρίπαιον, προ
  αήρτησι «αί ή γυναιχεία μέοα
  τό φράκο ώς μίαν άπό τάς τε¬
  λευταίας λέξεις της! Αί γυναΐχες
  της ίποχής έχείνης φοροθσαν Ινα
  είδος φράκου πού τό ώνίμαοαν
  «πολιονέζ».
  • ·
  Άλλ' ευθύς ώς έμφανιοθη· είς
  χαταχτητής είς τον κόσμον, άρχί
  ζει άμέονς δ πόλεμος εναντίον
  τού. Μποροθσε νά γίνη εξαίρεσις
  γιά τό φράκο; Την εποχήν τοθ
  μεσουρανήματός τού ήρχισεν ό
  πόλεμος εναντίον τού, ε"νας πόλε
  μος, άπό τόν οποίον έν πάση πε
  ριητώσιι είς τό τέλος βγήκε νι
  χητής. Είς τάς χώρας, οΊιου δέν
  ήταν συμτταθιΐς αί ιδέαι τής γαλ
  λικής ίπανασνάοεως είς την
  Γερμανίαν χαί την Αγγλίαν λ.χ.,
  τό φράκο ήρχισε νά ευρίσκη πό
  λιμίους, οί ίχ&ΐοι τό έσχηλίτευαν
  ώς παρείααχτον γαλλικήν μόδα.
  Νά όφεΐλεται άρα γε είς την
  τύχην δτι Ινας ,άπό τούς ολίγους
  Γιρμανούς έκείνης τής έποχής
  π&ΰ έχαιρέτισαν μέ [συμπάθειαν
  την γαλλικήν επανάστασιν, ήταν
  χαί ό πολύς μυοτιχοσύμβουλος
  1'καίτε, ό γνωσός φίλος χαί δ·
  παδδς... τοθ φράχου; Την ιδίαν
  πιρίπου εποχήν τό φράκο είχε
  καταστή^σΐόχος χαί τοθ «συλλό
  γου πρός μεταρρύθμισιν τής μό¬
  δας» ποΰ είχαν Ιδρύσει είς τό
  Παρίσι εΐχοοι νιαραΐ Οπανδροι
  γυνβϊχες. Τό οόνθημά των ήταν:
  «Φουοιάνια χωρίς βολάν, χαπέλ
  λα χωρΐς δαντέλλΐς, μπράτσα
  χωρίς περιβραχιόνια, λαιμοί χιο
  ρΐ τιεριδέραια, μανϊήλια χωρίς
  χεντηματα». Ό «σύλλογος πρός
  μεταρ^ύθμιοιν τής μοδας» ήθελεν,
  δπως δλέπετε ν' άπλουστεύτη
  τα πράγματα. Άπλούστατα αί
  οποχρεώσεις τής μόδας είχαν άρ
  χίσει νά έπιβαρύνουν είς τέτοιο ση
  μεΐον τόν οικογενειακήν προϋκο
  λογισμόν, ώσχε αί εϊχοσι ίνάρε
  τοι μεταρρυθμίστριαι δέν μποροθ
  σαν πλέον νά την παραχολουθή-
  οουν.
  Σχίφθηχαν λοιπόν μΐγαλοφυί
  ατατα νά λανσάρουν την... μόδα
  δλων των μή τής μόδας! "Ετσι
  θά ήσαν έν τάξει. Ή μεγαλοφυής
  των δμως μεταρρύθμισις δέν έ-
  χαρποφδρησε. Καί δπω; άπέττχε
  γιά την μδδα των γυναιχων, Ι
  τσι άπέτυχε χαί γιά την άνδρι
  χήν μόδα. Αί είχοσι ενάρετοι μ< ταρρυθμίατριαι ήθίληοαν νά μεταρ ρυθμίσουν χαί τό άνδρικόν Ινδυ μα, γιατΐ χαί οί ανδρΐς είχαν άρ χίοη νά τό ρίχνουν επικινδύνως είς τό λοθοο. Ό «ούλλογος πρός μιταρρύθμι σιν τής μόδας», συσταθείς γιά νά προλάβη την χρεωκοπίαν τοθ ο! χογενεκοθ πριθπολογισμοθ, έχρε ωχόπησεν... δ Ιδιος. Άνήκε πρό πολλοθ είς τό παρελθόν, δταν οί άνδρες έξακολουθοθσαν δχι μό¬ νον νά έξοδεύουν πολλά είς τα λοθσά των, άλλά περισοδτερα χαί άπό 6σα έξώδευαν οί γυναΐκες γιά τίς τουαλέττες των! (συνιχΕζεται) Ή λέσχη τοί5 έδνικοΰ συλλόγου Αρχανών. ΑΡΧΑΝΑΙ Μάϊος (ανταποχρι το3 μας).— Σεμνή χαί ώραία τε λετή έλαβε χώραν την παρΐλθοθ σαν Κυρια<ήν έν τ^ Εατοριχ^ χωμοπδλει μας. Ό τόσον ευδοχί μως δρών Έθνιχός Μορφωτιχός Σύλλογος έτελεσε μετά τής μέγα λυτέρας έπισηιιδτητος τα έγχαί νι» τής Λέσχης τοι>.
  Ήτο ή πρώτη μεγάλη πνευμα
  τιχή έορτή πού έγνώρισαν αί
  Αρχαναι. Άπό πρωΐχς αί οίχί
  αι χαί τα χαταστήματα είχον
  σημαιοστολισθή χαί τό Κοινοτι
  χον χατάστημα μετά τής Λίσχης
  τοθ Μορφωτιχοθ Συλλόγου είχβν
  χοσμηθ^) μέ μυρτιές χαί άνθη.
  ι Είς τάς 3 μ.μ. ακριβώς έτελέοθη
  ' δ άγιασμός 5πό τοθ Άρχιμαν-
  δρίτου Πανοσιωτάτου χ. Έμμ.Κυ
  ριαχάκη. Μετ' αυτόν δ ίατρός
  χ. Νιχ Μαρχομιχελάχης έξεφώνη
  οε τόν πανηγυριχόν τής ημέρας,
  πλέξας τό εγκώμιον τοθ Μορφω
  τιχοθ Συλλόγου χαί αναπτύξας
  μέ ιύφράδειαν χαί παραοτατιχδ
  τητα τα όφέλη τα δπϊΐα αυτή
  θέλει αποδώση είς την Κοινωνί
  αν μας.
  Κατόπιν ωμίλησαν χατά σειράν,
  δ Εδρυτής τοθ Μορφωτιχοθ Συλ
  λόγου χ. Γιάννης Μαρχοδημητρά
  κης. δ δήμαρχος Ηρακλείου χ.
  Μηνάς Γεωργιάδης, δ χ. Νικολ.
  Χατζηχώατας έχ μέρους τής έν
  Άλεξανδρεία Αδελφότητος Κρη
  των, χαί τίλος δ ποιητής χ.
  Ν. Σφακιανάκης (Μεσσαρίτης) ά
  πήγγειλε ποίημα πρός την χαπε
  τάνισσα Μαριγώ Λαμπράχη.
  Ηκολούθησαν χατδπιν άπαγ
  γελίαι θρησκευτικόν χαί έθνικών
  ΑΙΜ0Η2 Γ. ΑΙΜΙΑΝΙΚΟΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Χάνοακος
  Ηράκλειον
  ποιημάτων 5πό τδν μαθητριών
  Κατίνας Παπαδάκη, Εύαγ. Φραγ
  χουλάχη, Άλκμήνης Χοχλιδάχη
  Ρίνας Κεφαλάχη, Μΐρίχας Κοα
  σανάκη, ΚλειοΟ; Καλπαδάκη χαί
  Μέλτιως Καλαθάχη.
  Μετά την άπαγγελίαν, άνεγνώ
  σθησαν αί επιστολαί των έξεχόν
  των προσώπων, <£ΐινα χατέθεσαν τόν θεμέλιον λίθον τής βιβλιοθή χης. Ή Δνίς Ελευθερία ΨχΧιά χη άνέγνωσε τάς επιστολάς τοθ Μακαριώτατου Άρχιεπισκδπου Ά θηνών, τοθ Μητροπολίτου χαί των έπισχόπων Κρήτης, ή δνίς Μα ρίχα Ξ. Χοχλιδάχι τάς έπιστο λάς τοθ Έθνιχοθ Κυβερνήτου μας χ. Ιω. Μεταξάς τοθ ΓενιχοΟ Δι οιχητοθ Κρήτης χ. Σφακιανάκη, τοθ Ναύαρχον χ. Οίκονόμοι» χαϊ τοθ Στρατηγοθ Κ. Καλοχριστια νάχη χαί ή Δνίς Λέλα Μαρχοδη μητράχη τάς επιστολάς δύο έν θίρμων φίλων των γραμμάτων τοθ ύπουργοθ Πρωτευούσης χ. Κοτζιά χαί δημάρχου Έραχλεί ου χ. Μηνά Γεωργιάδου "ώς χαί 3 ίπιστημόνων, ίατροθ χ. Άλ. Μαρχοδημητράχη, διχηγδρου χ. Γ. Ρασιδάκη προέδρου δημ. Συμ βουλίου Ηρακλείου χαί χαθηγη τοθ χ. Κυρ. Μχργαρίτου. Έν χαταχλεΐδι τής δλης τελε τής αί μαθήτριαι των ένταθθα σχολείων ίψαλλον τόν Εθνικόν Ο μνον, ένβ αί προαχοπιχαί δμά δες υπό τόν αρχηγόν χ. Γεώργι όν Στραταριδάχην άπέδιδον τάς τιμάς. Προσεφέρθησαν χατδπιν ά· ναψυχτιχά χαί ή ώραία τελετή Ι λήξιν. ΕΙΣ ΤΟ ηαρά την Αγίαν Τριά δα έργαστήριον βαπτιστικών καί εΐδών γάμων της κ. Καλλιόπης Δ. Ποταμιανάκη,οΙίν&ιαφερόμενοι θά εύρουν τα ειδή ταυτα είς τιμάς συγκαταβατικάς καί ποιότητα άρί στην. —Αί προθεσμίαι των φορολο γιιιδν δηλώσεων. Κατ' ανακοίνωσιν χον [Ταμεί ου Ηρακλείου ή προθεομίβ υπο ' βολής δηλώσεων αναλυτικών κα ι τηγορι&ν περιλαμβανομένων χαί Ι τδν τροποποιητικών δηλώσεων | τού φέρου οίκοδομών καΐ συνθϊ τικοϋ επιτηδεύματος, οπου συν τρέχει περίπτωσις έπιδόσεως δα λώσβων, παρατίίνεται μέχρι 15 Μαΐου 1939 Δέον συνειτώς νά έπω φβληθώσι ταύτης όϊ φοοολογούμβ νοι πρός αποφυγήν τώνβαρυτάτων συνεπειών τού Νόμου. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝ Ε ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΓΡΑΙΚΗ Άπό 2-10 Μαΐου 1939. Ή μεγαλυτέρα εύκαιρία διά νά ένδυθήτε μέ έ- λάχιστα χρήματα. ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ 2-10 Μαΐου 1959. Αινά σατεκρουτ. Κουκουλάρικα ΈΛΛΗΝΙΚΑ: Κασμήρια 4»ανέλες Σχωτσέζικαι » Α Κασμήρια Μάλλινοχ » » Φανέλλες Πενιέ Κασμήρια » » » Εξτρα » Σκωτίας » ν έξτρα—έξτρα Δραχ. » 75 την ύάρδαν διπλόφαρδα 1ΟΟ » » » 95 » 15Ο » 19Ο » 22Κ » 27Ϊ» 325 375 ΑΓΓΛΙΚΑΙ » Φρεσκό » 39Ο » έξτρα » 4»Ο • έξτρα—εξτρα » ΒΚΟ Κουχουράρικα διπλόφαρδα τό κοστοθμι 3 1)9 ύάρδες δραχμάς β&Ο. Ή ύάρδα δραχ. 185. Έπωφεληθήτε τής «λουσίας εκθέσεως μας είς τιμάς, ποιότητας καί σχέδι*. —Διανυκτερεύβντα φαρμα κεϊα. Σήμερον 4ην Μαϊου Βέλουν διανυκτ«ρεύστι _τα φκρμακεϊα β·οδ. Γεωργιάδη κ«1 Κ&ινστ. Κ« νακάκη. —Ό έβρτασμός της βασιλι κης Έπετείου είς Άποστό λους Πεδιάδος. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (άνταποκριτβθ μβς).— Ένββυσιωδέατβτα έωρτά σθη αίς τ© χωρίον μας ή έπέτβι ος της όνομαατικης εορτής τοθ λκοφΐλοϋς Βασιλέω; Γΐωργίου. Όλοκληρος ή κοινωνία μέ έ«Ι κεφαλής τό τμήμα τής Ε.Ο.Ν. υ πό τόν, Λοχίτην κ. Δαμιοτνέχην Γεώργ, καί των «ροβκόπων 0«ό τόν αρχηγόν χ. Καρουζάκαν Νι κολαον συνίρρβυοεν είς την β» ζοιντινίιν εκκλησίαν τού 'Αγίβυ Γεωργίου ίπου μετά ' την θείαν λειτουργίαν έψάλη ή δο{ολογία. Είς αύτην παρβυβέθη τό Κοινο τιχόν Συμβούλιον έν σώματι, β Τοπικος Προσκοπικός Σύνδίσμος καΐ τό Σχβλεΐον μέ τάς διδα σκαλίσσας χ χ. Δασκβλάκη Είρή νην καΐ ΡαπτΔκη Ειρήνη. Μίτά τόν πολυχρονισμόν ό έφημέριός μας αΐδίσιμώτατο^ κ«πα Έμμ. Βαβιλιχάκης έξΐφωνησί τόν π« νηγυριχόν εξάρας την έπιδειχθεΐ σαν αρχικώς ουμφιλιωτικήν προ σκάθεικν τού Βασιλέως μκς καΐ τό έπιδϊΐκνυόμενβν ϋπ' ΑΰτοΟ έν διαφίρον διά την πρόοδον τής Ελλάδος χαΐ ενίσχυσιν διά τής ΰψπλ ής αυτού εύνοίας τού άνορ βωτικού Ιργου τοΰ'Εθνιχοδ Κυβερ νήτου χ. Ιωάννου Μετας'ά. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ώς Πρόεδρος τί|ς ΈφορεΙας τοθ ΔημοτικοΟ ΣχολικοΟ Γυμνα- σηρΐου Ηρακλείου. Προκηρύσσει: Είς μυσΐικήν μειβδοτικήν δή μοπρασΐαν άνευ όρΐου την κα τασκευήν όχετοθ νέου Σχολι- κοθ Γυμναστηρίου καΐ έν τώ Δηυαρχισκώ Καταστήματι την δεκάτην (18ην) Μαΐου 1939 ημέραν Πέμπτην καΐ ώραν 11 —12 πμ. Τα σχετικά ευρίσκονται κα τατεθειμένα έν τώ γραφεΐφ τής Μηχανικάς "Υπηρεσίας τοθ Δήμου ένθα δύνανται νά λαμ βάνωσι γνώσιν τΐροσερχόμενοι κατά τάς εργασίμους &ρας ο( βουλόμενοι νά μειοδοτή¬ σωσιν. Ό Πρόεδρος τής ΈφορεΙας Μήνας Γεωργιάδης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Γεώργιος Μαυρόχωβτας ί) Γρύλλος κάτοιχος ΚαλοΟ ΧωριοΟ Μονοφατσίου χαθΐστ^ι γνωστόν είς τούς ενδιαφερομένους δτι είς την περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου δίδει πρός θερισμόν χά δημητρια χά τού μέ παραγωγήν προβλεπο· μένην μέχρι 12 χιλιάοες οκά¬ δες χαί μέ δικαίωμα συλλογής άπό τα πέντε Ινα ήτοι χοινω} «ΐνταρολίγιχβ,
  ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  4 Μαίου 1939
  120 Ώρα
  ΒΕΒ ΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΟΗΙΑΣ ΕΠΙΤΟΥ ΛΑΗΤΣίΓΚ
  ΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ! ^Ι_ΛΥΟ ΧΩΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή
  ματα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορεί
  όν άναφέρουν ότι ή γερμανική κυβέρνη
  σις «ποκρούει διαρρήοην τάς αξιώσεις
  τής Πολωνίας επί τού Δάντσιγκ.
  Κατόπιν τούτου καί τής έκ παραλ
  λήλου όλονέν έντεινομένης πολεμική
  τού τύπου εκατέρωθεν, αί σχέσιις Γερ
  μανίας καί Πολωνίας περιήλθον είς ό
  ξύχητα τοιαύτην, ώστε νά δημιουργούν
  ται σοβαροί φόβοι περιπλοκών.
  ΤΙ ΦΡΟΝΕΙ Ο ΑΓΓΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΙ ΤΕΡΜΑΝθηθλΟΝΙΧΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
  ΑΥΝΑΝΤΑΙ ΗΛ ΡΥΟΜΙΣΒίϊΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άντ*πό
  χριτού μας).·— Τηλέγραφον ν έκ Λονδί-
  νου ότι ή ήμιεπίσημος εφημερίς «Νταί
  ηλυ ΛΙαίηλ» γράφουσα επί τής γερμα-
  νοπολωνικής διαφοράς τονίζει ότι αυτή
  δύναται νά ρυθμισθή είρηνιχώς.
  Συγκεκριμένως ή αγγλικη εφημερίς
  άναφέρει ότι δια παρόμοια ζητήματα
  δέν έπιτρέπεται νά αποδυθή είς πόλε
  μόν ή Έύρώπη.
  ΛΩΝΟΙ Α
  ΑΣΟΥΝ Μ
  19ΦΑΣ
  ΣΜΕΝΟΙ
  ;ΧΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ:
  ΝΑΦ
  ΕΚΑΛΕΣΑΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΕ&ΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).— Τελευταίαι πληροφορί¬
  αι έκ Βαραοβίας άναφέρουν ότι ή Πό
  λωνία φαίνεται όπωσδήποτε άποφασι
  σμένη νά δείξη είς τό Ράϊχ ότι πάσα
  μεταβολή τού καθεστώτος τού Δάντσιγκ
  ή" τού πολωνικοΰ διαδρόμου συνεπάγε*
  ται πόλεμον.
  Σχετικώς ή κυβέρνησις τής Βαρσο
  βίας προέβη είς πρόσκλησιν καί άλλων
  ήλικιών εφέδρ ών αξιωματικών προτιθε-
  μένη νά συμπληρώση τα στελέχη όλων
  γενικώς των σωμάτων τού έν ενεργεια
  πολωνικοΰ στρατού.
  Ο ΟΟΑΟΚΙΚΟΣ 2ΤΡΑΤΟ2 ΑΚΗΛΘΕΗ
  ΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙ ΠΛΕΡΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ6Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μιΐοο (τού άνταπο·
  κριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ τού έξω
  ιερικού ότι μετά τάς τελευταίας κινη-
  τοποιήσεις ό πολωνικός έν ενεργεια στρα
  τος ανήλθεν είς έν έκατομμύριον τρια
  χοσίας χιλιάδας άνδρών
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Κ4ΝΑΔΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας). — Κατά τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου τό ταξίδιον των " άγγλων βα
  σιλέων πραγματοποιεΐται τό προσεχές
  Σάββατον (μεθαύριον) όπότε ούτοι ά·
  ναχωρούν διά τόν Καναδάν, έπιβιβαζό
  μενοι θωρηκτού
  ΑΧΜΕΤ ΖΩΓΟΥ ΕΦΘΑΣΕ
  ΕΣ ΤΗΜ ΠΡΩΪΑΝ ΕΙΣ ΙΙΤΑΜΠΟΥΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας).—.Τηλεγράφημα έκ τής Ί·
  σταμπούλ άναφέρει ότι σήμερον (χθές)
  την πρωΐαν έφθασαν είς 'Ισταμπούλ οί
  βασιλείς > τής Άλβανίας μεθ' ολοκλή¬
  ρου τής άκολουθίας των.
  ΗΡΧΙΣΕ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΫ
  ΤΟΛΝΟΤΛΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).--"Ηρχισε σήμερον τάς έρ
  γασίας τού τό ανώτατον στρατιωτικόν
  συμβούλιον, προκειμένου νά καταρτί-
  ση τόν πίνακα των προαγωγών των άξιω
  ματιχών.
  Οί Βούλγαροι και ή Βαλκανικη.
  Συνομιλίαι διά τό πολωνικόν.
  Ό Ρίμπεντροπ είς την Ιταλίαν.
  ΡΩΜΗ 3 Μαΐου (Ιδ. ύτΐηρε-
  σΐα).— Σήμερον την 3ην πρω
  ϊνήν έφθασαν είς Βουδαπέ-
  στην επιστρέφοντες έκ Βερο
  λΐνου οί Οδγγροι ύπουργοί
  κ. κ. Τελέκυ καί Κσάκι.
  Ο κ. ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΠΑ
  ΡΩΜΗ 3 Μαΐου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Χθές επεσκέφθη τόν
  Πάπαν ΠΙον 12ον είς τό Βα¬
  τικανόν ό Ρουμάνος υπουρ·
  γός των "Εξωτερικών μετά τής
  κομήσσης Γκαφένκο.
  Ή συνομιλΐα τοϋ κ. Γκα¬
  φένκο μετά τοϋ ΠοντΙφηκος
  διήρκεσεν επί 20 λεπτά.
  ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΔΕΝ ΕΥΝΟΟΥΝ
  ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 3 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε-
  σ(α).— Κατ' είδήσεις έκ Σό¬
  φιας ό βουλγαρικός τύπος διά
  κείται έχθρικώτατα είς την Ι¬
  δέαν γενικωτέρας συμμετοχήν
  τής Βουλγαρίας είς την Βαλ
  κανικήν συμμαχίαν. «Την στιγ
  μην καθ" ήν, γράφουν αί βουλ
  γαρικαΐ έφημερΐδες, τα βαλ
  κανικά κράτη δέν έννοοϋν
  νά έπιστρέψουν είς την Βουλ
  γαρίαν τα έδάφη πού τής άνή
  κουν, βεβαίως ή βαλκανικη
  συμμαχΐα μάλλον βλάπτει πα-
  ρά ώφέλιμος άποβσΐνει είς
  την Βουλγαρίαν.
  ΡΩΜΗ 3 Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  σΐα).— Περισσότερον άπό 100.
  000 λαοϋ είχον συγκεν
  τρωθή είς την μεγάλην πλα
  τεΐακ τής πόλεως Δάντσιγκ
  την 28ην παρελθόντος μηνός
  Ίνα άκούσουν τόν ΧΙτλερ έκ
  φωνοθντα τόν λόγον τού. Με
  τα τό πέρας τοϋ λόγου τού
  τού απεστάλη είς τόν Φύρερ
  θερμόν ευχαριστηριον τηλεγρά
  φημα άπό μέρους ώς έτονΐ-
  ζετο έν αύτφ τής γερμανικής
  πόλεως τοΟΔάντσιγκ δι'ίσα εί
  πεν είς ιόν λόγον τουσχετικβ<; μέ τό ζήτηαα τοϋ λιμένος τού τού καί τής ηεοιοχής τού. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 3 Μαΐου (ίδ· ύπηρεσΐα). — Βεβαιοθται 6τι ό κ. Μπέκ θά ομιλήση την 5ην Μαΐου ενώπιον τής Πό λωνικής ΓερουσΙας διά τό ζήτημα τοϋ Δάντσιγκ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΔΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Μοΐου (Ιδ. ύπη ρεσ(α). — Τηλεγραφοθν έκ Βαρκελώνης δτι τό στρατοδι κεΐον τής πόλεως ταύτης έ πελήφθη τής έκδικάσεως των ένεχομένων είς τόν τυφεκισμόν των έθνικιστών στρατηγών Γκοντέτ καί Μπουριέλ κατά την εκρηξιν έκεΐ τοθ μοναρ χικοθ κινήματος. Είς την Μα δρίτην έξ άλλου καί Βαλέν θιαν λέγεται δτι ουνεχΐζον ται αί έκτελέσεις σημαινόντων άναρχικών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Μοΐου ((δ. ύπηρεσία). — Σήμερον την πρωΐαν συνήλθεν τό άγγλι κόν υπουργικόν συμβούλιον τό οποίον συνεδρΐασεν επί τρΐ ωρον. Κατά την συνεδρίασιν ό λόρδος Χάλιφαξ ένημέρω σε τούς συναδέλφους τού έ π! των διεξαγομένων έν Λον δΐνω Ιδία, συνομιλιών διά τό πολωνικόν ζήτημα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Μαΐ υ ((δ ύπηρεσία).— Ό Γβρμανός ύ πουργός των Εξωτερικών φόν Ρίμπεντροπ θά ταξιδεύση έπ' αδεία, αρχομένη άπό τής 4ης Μαΐου είς την Ιταλίαν. Τό ταξίδιον τοθ ύπουργοϋ των Εξωτερικών τοθ Ράϊχ καίτοι ίδιωτικοθ χαρακτήρος θά οχετισθη μέ πολιτικάς συ νομιλΐας είς τάς οποίας ό κ. Ρίμπεντροπ θά προβή έπ' εύκαιρία, μετά τοθ κόμητος Τσιανο. ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΕΑΕΚΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία) — Ό Ουνγρος πρω θυπουργός κ. Τελέκυ έπιστρέ ψας είς Βουδαπέστην έδήλω σε πρός τόν τύπον 8τι επι στρέφει έκ Γερμανίας μέ τάς καλυτέρας των έντυπώσεων. Δέν συνήφθη εΐπε κανένα με ταξύ μας σύμφωνον, διότι τουτο περιττεύει έφ' 8σον μέ την Γερμανίαν μας συνδέ ουν φιλικώτατοι δεσμοί. 30 Πρωΐνή Ή φορολογία επιτηδεύματος. Άναλυτικηέγκύκλιοςτοΰύπουργείου Έν σχέσει μέ την υποβολήν των φορολογικόν δηλώσεων εξεδόθησαν λεπτομερείς όδη γίαι τοθ ύπουργεΐου Οίκονο μικών κατά τάς οποίας είδι κώς ώς πρός την φορολογί αν επιτηδεύματος ύπέχουν ύ ποχρέωσιν πρός επίδοσιν δή λώσεων οί κάτωθι έπιτηδευ ματίαι: μικροεπιτηδευματίαι, οί γένει έπιιηδευματίαι ες λόγον άνακατα συνεπεία μεταφορδς άλλαγής επιτηδεύματος, προσ λήψεως ή άποχωρήσεως συνε ταίρου,διακοπής πέραν τού έ ξαμήνου κ.λ.π., οί άοκοθντες καπνεμττορικάς έπιχειρήσβις, οί άσκοθντες εμπορίαν στα¬ φίδων, ελαιών καί σύκων καί οί Ιδιοκτήται, διαχειρισταί, πλοΐαρχοι καί πράκτορες έν γένει πλοίων, διά τα πλοΐα, φορτηγίδας καί ίστιοφόρα των. Έκτός των ώς άνω περι πτώσεων, οί άρχιτέκτονες καί μηχανικοί ύπέχουν ύποχρέ ώσιν έπιδόσεως δηλωσεως, πρό πάσης θεωρήσεως σχεδί ου ή μελέτης εκτελεσθησομέ νού έ'ργου. Υποχρέωσιν έπιδόσεως καθ" Εκαστον μήνα δηλωσεως ύτιέ χούν έπίσης πάντες οί παρα κρατοθντες φόρον ηαρ' έρ· γολόβων δημοσΐων κ λ. π. ϊρ γων, άντιπροσώπων, προμη θευτών καί ένοικιαστών δημο σίων κ. λ. π. προσόδων είτε δημοσία ταμεΐα νομΐκά πρόσωπα είναι, είτε δημοσίου ή ίδιωτικοθ δικαΐου, είτε ιδιώται. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΙΠΟΝΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗΝ Άπό τόν 7ον συνοριαχόν τα¬ μίαι μδς έστάλη τό κάτωθι τηλε γράφημα: «'ΑχρΙται δευτέρου λόχου έ βδόμου συνοριακοθ τομέως, πλη ροφορηθίντες «Άνέρθωσιν» ακλη ράν απώλειαν συμπατριώτου χαί έξόχου Κρητός στρατηγοθ Γεωρ γίου Κατεχάκη στέλλουν ΰστατον χαιρετισμόν πρός αυτόν καί θερ μά ουλλυτιητήρια οικογένειαν αύ· τοθ διά φιλτάτης «Ανορθώσεως». Τσαμπάκης Ιωάννης, Χατζιδά κης Σταύρος, Τρίταας ©εόφιλος. Χαρωνιτάκης Έμμ*ν., Παπαδά κης ©εόίωρος, Πιτυράκης Γεώργι ος, Καταόγλου Νικόλαος, Τσολα κάκης Γίώργιος καί λοιποί Κρή «5 ________ Παρά των Κρητών τής'Αμεμχής έστάλη έπίσης πράςτήν οικογένειαν τοθ Στρατηγοθ Κατεχάχη τό κά τωθι τηλεγράφημα: «Οί Κρήτες τής Άμΐρικής έκ φράζουν είς δμδς τάς εϊλιχρινε- στέρας συμπαθείας διά την απώ¬ λειαν τού πολυφιλήτου χαί μέγα ου συμπατριώτου των. Νικόλαος Καλημεράκης Πρόϊδρος Παγκρητικης Ένώοεως» ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΟΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών_τοϋ "Εμ ιιορικοϋ καί ΒιομηχανικοΟ Έττιμε λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί χον χθές ώς ακολούθως: Σταφίίες α',β' δρ. Υ' Π.- 12. 7.30 10.- Έλεμέδβς α',β' » 6.-7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Χθές τό άπάγευμα συνεχλήθη Ες συνεδρίασιν είς τα γραφεϊα ής Νομαρχίας προκειμένου νά |σχολεΙτο με την διόρθωσιν χαί όν καθορισμόν ήλικιών άδη)ώ ών χαί μέ ίλλα συναφή ατα στρατολογικής φύσεως, τό Διαρχές Στρατολογικόν Συμβού 'λίον Ηρακλείου. Ταχτάδες α', β'. » ■Ελαια 3-5ο » Σϊτος » Κριθή Βρώμη » Βϊκος » Μέταξα » Κουκούλια » Σάπωνβς: ΛευκοΙ α' » β' ΜουργελαΙου α' » » β' » Πυρηνέλαια » θΐνοι: Αρχανών μ(στ. » ΜαλεβυζΙου » Ελαιοπυρήναι » 4.50 5.50 27.— 7.- 8.- 4.3Ο-5.5Ο. 5.50 5.- 5.- 550.- 21.50 20.- 17.- 16.- 15.— .- 27.- 3.50 1.15 ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ Τήν2.15' μ. μ. χθές εθεάθη άγνώστευ εθνικότητος άεροπλά νόν διαγράψαν υπέρ την πόλιν καί τό αεροδρόμιον δύο χύκλους.Έ πί τής δεξιδς πλευράς τοθ άερο πλάνου διεχρίνοντο τα σΐοιχεϊα Η.Ρ.Α. χαθώς χιχΐ δ χρωμα τισμός τοθ πηδαλίου πιθανώς κόκ χινος χαί κυανοθς. Κατά πιθανω τέραν εκδοχήν επρόκειτο πι?ί αε ροπλάνου ίταλικής ή γαλλικής έ θνιχότητος. ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Εκλήθη χίές την εσπέραν είς συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβού λιον Ήραχλείίυ πρός συζήτησιν χαί λήψιν άποφάσεων επί ζητη μαΐων τρεχούσης φύσΐως. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ_Ε^ΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΝ Υπό τοθ δφυποοργοθ τής Έργα σίας χ. Δημητράτου ένεχρίθησαν οί εξής κοινωνικοΐ πόροι τοθ Τα μείου Επαγγελματιαι χαί Βιο ΐεχνών: Επί των έπιβαλλομένων προστίμων είς τούς ίπαγγελματ! άς χαί βιοτέχνας υπό των ποι νίκων διχασ:ηρίων 10 ο)ο. Επί των άποζημιώσεων των ίδιωτικών άσφαλισΐικών έτνιρει των χαταβαλλομένων είς τούς έ- παγγελματίας χαί βιοτέχνας 1 ο) Επί των μιαθωτηρίων συμβολαίων 1 ο)ο χαί επ! των άχαθαρίστων ΐίσπράξιων 5 ο)ο. Πλήν των άνω τέρω πόρων έντός των ημερών έγ χρίνεται χαίήτοποθίτησιςέπ! τώνσυ ναλλαγματιχώνέπαγγελματοσήμου. ΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ^ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 Υπό τής Γενικής Διευθύνβεως Δημοσίου ΛογιστικοΟ εδόθη πρός δημοσίευσιν ή κατωτέρω ανακοί¬ νωσις: «Καθιστώμεν γνωσΐόν είς τούς όφεΐλίτας τοθ Δημοσίου δτι α πάντες οί έπιμεληταί είσΐτράξεως τοθ Δημοσίου είναι έφωδιασμενοι δι' άτομιχοθ δελτίου ταυτδτητος. Προχειμί,νης δθεν καταβολής δπό τούτων χρεών πρός τό Δημόσιον δέον προηγουμένως νά διαπιστώ- νωσι την ταυτέτητα τοθ είς δν χαταβάλλουσι τό χρέος των, επι μελητοθ είσπράξεως τοθ Δημοσί οιι ίφέσον άμφιβάλλουσι περΐ ταύτης διά τής επιδείξεως αυτοίς τοθ δελτίου ταυτότητός των. Επί σης επί τή πληρωμή μέρους ή" ολοκλήρου τοθ χρέους των δέον νά άπαιτώσιν δπιος παραδίδεται αυτοίς υπό τοθ είσπράξαντος τοΰ το έπιμελητοθ είσπράξεως τοθ Δημοσίου απόδειξις έξ επισήμου έντόπου ήριθμημίνου βιβλίου φί ροντος την σφραγϊδα τοθ ταμείου χαί την δπογραφήν χοθ ίπιμιλη τοθ ιίσπράξεως», ΜΙΚΡΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΠΟΤΕΜΚΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗ ΡΟΣΣΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαΐου (τού άνταπο. κριτού μας).—-Τηλεγραφούν έξ Άγ¬ κυρας ότι υπήρξαν απουδαιόταται αί διεξαχθείσαι έχεϊ μακραί συνομιλίαι των Τούρκων πολιτικών μετά τού άπό προχθές εύρισ«ομένου είς την τουρκι¬ κήν πρωτεύουσαν Ρώσσου ύφυπουργού των Εξωτερικών κ. Ποτέμκιν. Αί συνομιλίαι αυται αχολιάζονται όχι μόνον υπό τού τουρκικόν καί βαλ κανικού τύπου άλλά καί τού ευρωπαϊ- κου τοιούτου, Οεωρούμεναι ώς έκτά- κτου σημασίας διά την περιφρούρησιν τής είρήνης έν τή νοτιανατολική Έύ· ρώπη. «ΊΪΣΙλ ΛΕΗ Π Α ΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑΩΝΙΑΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΕλλΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας). — Νυχτεριναί πληροφορί αι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι ή Ρωσ¬ σία άρνείται νά παράσχη έγγυήσεις είς την Πολωνίαν, Ρουμανίαν καί Έλλά δα. Ώς απαραίτητον προϋπόθεσιν διά την χορήγησιν των έγγυήσεων τούτων ή Ρωσσία Θεωρεί την στρατιωτιχήν συμ μαχίαν μετά τής Αγγλίας καί Γαλλί- ας. "Ανευ τής συμμαχίας ταύτης προ ηγουμένως, ή Ρωσσία δέν βλέπει κάν τόν λόγον νά παράσχη τάς ένλόγω έγγυή σεις. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΤ' ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΝΤΟ! Ο ΑΟΤΟΪ ΤΟΥ ΜΠΕΚ ΑΙΑ ΤΒ &&ΗΤΣΙΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Καθ* α τηλεγραφούν έκ Βαρσοβίας ό λόγος τόν οποίον θά έκφωνήση ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Πολωνίας χ. Μπέχ την προσέχη Παρασκευήν (αυριον) ενώπιον τής II*)· λωνικής Διαίτης άναμένεται μετά με- γάλου ένδιαφέροντος υπό των πολιτι¬ κών καΐ διπλωματικών κύκλων. ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙίΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Λονδί- νού καί Παρισίων τονίζουν διά τόν μεθαυριανόν λόγον τού ύπουργού των Εξωτερικών τής Πολωνίας, ότι καί οί έκεϊ πολιτικοΐ κύκλοι έκδηλούν ενδια¬ φέρον διά τόν λόγον τούτον πιστεύοντες ότι δι* αυτού θά έπιζητηθή ή τοποθετή. αίς τού ζητήματος τού Δάντσιγκ επί μιάς δικαίας βάσεως ώστε νά εμποδι¬ σθή κάθε μονόπλευρος ρύθμισις αυτού. ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗΝ ΟΗΤΕΙΑΝ Π &ΡΙΣΙΟΙ Ά Μαΐου (ίδ. ύπηρε σία).—Την προσέχη Πέμπτην (σήμε- ^ ρον) ό κ. Τσάμπερλαιν Θά προβή είς „ σ«ουδαιοτάτην δήλωσιν ενώπιον τής Αγ ; γλικής Βουλής καί έν σχέσει μέ την *α ' θιέρωβιν τής υποχρεωτικός Οητείας έν | Ιρλανδία. | Ο ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΕΠΑΘΕ» ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαΐου (τού ανταπο- κριτού μας).—Έκ Λονδίνου άγγέλλε- η ί ότι ό διαπρεπής "Αγγλος πολιτι· κός καί πρωθυπουργός τής Αγγλίας κατά τόν μέγαν πόλεμον κ. Δαυίδ Λό· Τζώρτζ έπαθε προσβολήν νευραοθε* νείας. Οί ίατροΐ διέταξαν απόλυτον η¬ συχίαν καί παραμονήν έν τί} κλίνη το» γηραιού πολιτικόν.