97241

Αριθμός τεύχους

5156

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

5/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ;; ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 8 «ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5156
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ· Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
  Σ ΕΞΥΓΙΑΗΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Τό ενδιαφέρον της σημε¬
  ρινάς Κυβερνήσεως δια την
  έξυγίανσιν τής χώρας είναι
  γνωστόν. Όπως έπίσης είνε
  γνωστόν ότι ή νοσηροτης εϊ
  χε λάβει διαβτάσεις άνηουχα
  στικάς. Ή έλονοσία έμάστιζε
  τό έν τρίτον τβδ έλληνικοΰ
  λαοΰ.Ή φυματίωσιςεΐχε προσ
  βάλει πλέον των διακοσί-
  ων χιλιάδων άτόμων. Καί αί
  διάφοροι μολυσματικαί καί
  έπιδημικαί νόσοι έξηπλοΰντο
  καταπληκτικώς. Οί κακοί ί-
  ροι διαβιώσεως τού λαοΰ, τα
  άπέραντα τέλματα καί έλη,
  ή άκαθαρσία των πόλεων καί
  των χωρίων αί άθλιαι ουνθή
  και στεγάσεως τόσων των ά-
  στικών όσον καί των άγροτι
  κων πληθυσμόν καί ή έλλει
  ψις ώργανωμένης, συστημα-
  τοποιημένης, ουγχρονισμέ-
  νης ύγειονομικής υπηρεσίας,
  ίατρικής, φαρμακευτικής καί
  νοσοκομειακης περιθάλψεως
  εΐχαν συντελέσει ώστε νά
  παρουσιάζη ή χώρ« μας με-
  γίστην νοσηρέτητα. Καί πα¬
  ρά τό ότι ή Ελλάς περιβρέ-
  χεται πανταχόθεν άπό θά¬
  λασσαν καί άναπνέει ίώδιον
  Καί κβθαρόν άέρα καί λού-
  ζεται είς καταρράκτας φωτός
  κάτω άπό τόν πλέον γελα-
  στόν ουρανόν τοΰ κόσμου
  έν τούτοις παρουσίαζε την
  μεγαλυτέραν θνηβιμότητα
  έξ βλων των χωρ&ν τής Εύ-
  ρώπης.
  Την οικτράν αυτήν κατά-
  —«ταβιν διεπίστωσε καί ή βη
  μερινή Κυβέρνησις. Καί δέν
  εδίστασε νά την ομολογήση·
  Όχ« δέ μόνον τούτο. 'Αλ
  λά καί ανέλαβε μέ θάρρος
  καί άποφασιστικότητα νά
  την μεταβάλη. Μόλις συν ε
  κέντρωσεν είς χείρας της
  τάς εξουαίας καί έμεινεν ά
  περίσπαστε-ς άπό ένοχλήσεις
  καί έμπόδια ανέλαβε καί
  την μελέτην καί την λύσιν
  τοΰ προβλήματος τής έξυγιάν
  σεως της χώρας. Καί έπρο
  χώρηοε μέ ταχύτητα. Πολύ
  ορθώς δέ. Διότι ούτω, χωρίς
  ύγιεΐς πολίτας τίποτε τό αξι
  όν λόγου δέν είναι δυνατόν
  νά γίνη. Δέν είναι δέ υπέρ
  βολή «ν είπη κανεϊς ότι μία
  άπό τάς κυριωτέρας αφορμάς
  τής Μακοδαιμονίας μας ύπήρ
  ξε καί ή νοσηρότης. Πως νά
  προχόψη ενας λαός ίταν τό
  εν τρίτον εξ αύτοΰ μαστίζε
  ται άπό την έλονοσίαν καί
  διαφόρους άλλας νόοους;Πως
  νά προχωρήση μέ ορμήν καί
  δύναμιν πρός τα έμπρός ί-
  ταν μαραίνεται άπό τόν πυ
  ρετόν; Καί πως ενας λαός νά
  έχη χαρούμενην διάθεσιν—
  πβύ είναι τό απαραίτητον
  στοιχείον τής επιτυχίας—β
  ταν σπαράσσεται άπό τόν
  πόνον, βταν θερίζεται άπό
  τό οαράκι τής ασθενείας; Αί
  μεγάλαι δημιουργή» καί ό
  πβλιτισμός δέν υπήρξαν πβ
  τέ, είς καμμίαν εποχήν, είς
  ουδεμίαν περίπτωσιν καί είς
  καμμίαν χώραν τέκνα νββη
  ρας καταστάσεως, άλλ' άπόρ
  ροια ύγείας καί άκμής. Καί
  ή σημβρινή κυβέρνησις πού
  έπόθησε την αναδημιουργίαν
  τής χώρας εσκέφθη πρωτί
  στως την έξυγίανσίν της.
  Συνέχισε λοιπόν παντοΰ
  την εκτέλεσιν των μεγάλων
  παραγωγικών, άποστραγγι·
  βτικών, έξυγιαντικών έργων.
  Έμερίμνηοε διά την άποξή-
  ρανσιν των έλών καί των λι
  μναζόντων υδάτων. "Ιδρυσε
  ν·ββκ·μιΐα, οκνατόρια, ύγει
  ονομικούς, βταθμούς, λαϊχά
  ίατρεΐα. Ένίσχυσε καί άνα-
  διωργάνωσε τα υπάρχοντα
  νοσοκομεΐα καί άλλα παρεμ-
  φέρη ίδρύματα. Εφρόντισε
  διά την βελτίωσιν των έρων
  διαβιώσεως, διατροφής καί
  στεγάσεως τοΰ λαοΰ. Καθιέ-
  ρωσε τάς κοινωνικάς άσφαλί-
  σεις. Καί εφήρμοσε τούς νό
  μους περί ύγιεινων συνθη-
  κων τής εργασίας. Έλαβε
  δηλαδή τα πρώτα σοβα¬
  ρά μέτρα πρός έξυγίαν
  σιν τής χώρας. Καί συνεχίζει
  την προσπάθειαν της διαθέ-
  τουσα σημαντικά ποσά έκ
  τοΰ κρατικοΰ προϋπολογι·
  σμοϋ καί χρηβιμοποιοΰσα β-
  λους τούς είδικούς ύπαλλή-
  (λους καί επιστήμονας πρός
  ! τουτο. Τώρα πάλιν, επί τή
  | πρβσεγγίσει τοΰ θέρους λαμ-
  βάνει σειράν μέτρων πρός
  ( καλυτέραν οργάνωσιν καί
  συστηματοποίησιν τοΰ άνθε-
  λονοσιακοΰ αγώνος. 'Απο-
  στέλλει είς τα ΰγειονομιχά
  κέντρα κινίνην πρός δωρεάν
  διανομήν είς τούς κατοίκους
  των έλογενών περιφέρειαν.
  Όργανώνει άνθελονοσιακά
  συνεργεϊα,ύψώνει έν ένιλόγω
  την σημαίαν τοΰ άνθελονοσι
  ακου αγώνος.Καί πράττει βε
  βκίως αρίστα. Διότι ή έλονο
  σία είνε ό κυριώτερος καί
  ό τρομερώτερος εχθράς τοΰ
  έθνους. Ή έλονοσία άποδε-
  κατίζει τόν πληθυαμόν μας.
  Αυτή μαραίνει έκατομμύρια
  άνθρωπον. Αυτή άνοίγει τόν
  δρόμον εί; την φυματίωσιν
  καί τάς άλλας νόσους. Ή
  έλονοσία άχοηστεύει κάθε
  καλοκαΐρι μέγα μέρος τοΰ
  πληθυσμοΰ μας καί γίνεται
  άφορμή διακοπης πλείστων
  εργασιών. Πρώτιστον χρέος
  μας έιτομένως είνε ή κατα¬
  πολέμησιν τής νόσου αυτής.
  Άλλά δέν πρέπει νά τα
  περιμένωμεν βεβαία έλα άπό
  τό κράτος. Διότι μόνον τού
  τό κράτος δέν είνε δυνατόν
  νά έπαρκέση είς τόοας άνάγ
  κάς. "Οφείλομεν νά λάβωμεν
  μέρος είς τόν άνθελονοσια-
  κόν άγώνα. Δημοι, κοινότη-
  τες, σχολεϊα, συνεταιρισμόν
  όργανιαμοί καί άτομα. Ό-
  λοι πρέπει νά διαθέσουν πι-
  στώσεις, νά σχηματίοουν ου-
  νεργεΐα, νά όργανώσουν τόν
  άγώνα κατά τρόπον άποτε-
  λεσματικόν. Ό αγών κατά
  της έλονοσίας είνε αγών υ¬
  πέρ τοΰ έθνους, καί πρέπει
  νά λάβη την μορφήν καί την
  έκτασιν έθνικοΰ συναγερ-
  μοΰ.
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ
  ΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  Ή κτηνοτροφΐα υπήρξεν ά-
  νέκαθεν έ*νας άπό τούς σημαν
  τικωτέρους κλάδους τής έθνι
  κης μας οΐκονομΐας. Παλαιά
  τερα δέ παρά τό δτι διετέ
  λει είς πρωτόγονον κατάστα¬
  σιν άπό απόψεως οργανώ¬
  σεως, ευρίσκετο είς καλυτέ¬
  ραν μοίραν. ΟΙ πόλεμοι, αί
  ανωμαλίαι, αί έσωτερικαί τα
  ραχσί, ή άναρχΐα καί ή κακή
  έφαρμογή των νόμων, ή έγκα
  τάλειψις τής ύπαίθρου καί
  ή άσυδοσία των κακοποιών
  στοιχείων, συνετέλεσαν είς
  τό νά ύποστί) ζημίας καί κα·
  τσστροφάς ή κτηνοτροφία καί
  Ιδίως ή νομαδική. Ή ζωοκλο
  πή άπεδεκάτισε κυριολεκτι¬
  κώς τα ποίμνια. Καί κατόπιν
  ήλθε καί ή κακή πολιτική
  τοθ Κράτους διά νά συμπλη
  ρώση τό κακόν. Διά νά ενι¬
  σχυθή τάχα ή γεωργΐα έκη
  ρύχθη είς διωγμόν ή κτηνο-
  τροφΐα. 'Ωσάν νά μην ήτο δυ¬
  νατόν νά συνυπάρξουν προο-
  δευμένη, συγχρονισμένη γε-
  ωργία καί κτηνοτροφία! Καί
  ώσάν νά μην είναι γνωστόν
  δτι είς δλας τάς άληθώς προ
  οδευμένας χώρας μέ άκμάζου
  σαν γεωργίαν, ύπάρχει καί
  μεγάλη κτηνοτροφία. Άλλά
  τα λάθη Ιγιναν. Καί έπλη-
  ρώθησαν άκριβά τα λάθη σύ
  τα άπό την κτηνοτροφίαν.
  'Υφίστανται δέ άκόμη καί σή
  μερον αί συνέπειαι των λα-
  θών αυτών παρά τάς προσπα
  θείας τάς οποίας καταβάλλει
  άπό τριετίας ή σημερινή Κυ¬
  βέρνησις πρός έπανόρθωσίν
  των καί προστασίαν καί ενί¬
  σχυσιν τής κτηνοτροφίας. Ι¬
  διαιτέρως έδω είς την Κρή
  την, δπου μέχρι πρό τριετίας
  άκόμη ή ζωοκλοτιή έλυμαίνε
  το την ύπαιθρον καί δπου εί
  χον γίνει τόσαι παρεξηγήσεις
  είς την εφαρμογήν τοθ νόμσυ
  περί αγροτικάς ασφαλείας ή
  κτηνοτροφία ευρίσκεται άκό
  μη κσΐ σήμερον είς; μειονεκτι
  κήν θέσιν καί ύστερεΐ ένώ θά
  είμποροθσε ν* άναπτυχθή ση·
  μαντικά. Κτηνοτρόφοι άπό
  τόν γείτονα νομόν Λασηθίου
  Βπου ήκμαζεν άλλοτε ή κτη
  νοτροφίσ, Ιδία είς την Ζητεί
  αν, μας επεσκέφθησαν καί
  μας άνέπτυξαν πλείστα δσα
  ζητήματσ, άληθινά, δίκαια,
  ένδιαφέροντα δχι μόνον αύ
  τούς καί τούς κτηνοτρόφους
  έν γένει, άλλά την έν γένει
  τοπικήν οίκονομίαν. Μδς ά-
  νέφεραν δέ καί τα μέτρα τα
  όποΐα κατά την κρίσιν των
  θά ήτο δυνατόν νά ληφθοθν
  καί τα όποΐα θ' απέβαινον
  1 ασφαλώς εύεργετικά διά την
  ' κτηνοτροφίαν χωρίς νά παρεμ
  ποδισθρ ή ανάπτυξις τής γεωρ
  γίας. Όμολογοθμεν δέ δτι
  αί άντιλήψεις καί αί άπόψεις
  τάς οποίας ήκούσσμεν ήσαν
  όρθαΙ, λογικαΐ, δίκαιαι, άν
  τσποκρινόμεναι έξ ολοκλήρου
  είς την πραγματικότητα καί
  τό γενικόν συμφέρον. Καί αί
  άντιλήψεις αύται θά ήτο κα
  λόν ν' άκουσθοΰν είς εύρύ
  τερον κύκλον καί νά γνωστο
  ποιηθοθν καί είς την Κυβέρνη
  σιν. Δι' αύτό καί φρονούμεν
  δτι θά επρεπε νά συγκληθή
  είς την πόλιν μας Εν παγκρή
  τιον κτηνοτροφικόν συνέδρι
  όν πού ν' άσχοληθί) μέ ΰλα
  γενικώς τα προβλήματα πού
  άφοροΰν την κτηνοτροφίαν τής
  Μεγαλονήσου καί νά ΰποδεί
  ξη τα μέτρα ένισχύσεως τό
  σον τής νομαδικής δσον καί
  τής οίκοσίτου κτηνοτροφΐας.
  Είς τό συνέδριον άλλωστε
  αύτό, θά έ'άμβανον μέρος
  έκτός των άντιπροσώπων των
  κτηνοτρόφων καί άντιπρόσω
  ποι τοθ Κράτους καί τής Ά
  γροτικής Τραπέζης καί είδι
  κοί γεωπόνοι καί τυροκόμοι.
  Καί τό κέρδος θά ήτο μέγα.
  Θα έλαμβάνοντο δέ αί πλέ
  όν όρθαί άποφάσεις αί οποίαι
  κσί θά υίοθετοθντο ασφα¬
  λώς υπό τής Κυβερνήσεως.
  Νά συγκληθί) λοιπόν τό Κτη
  νοτροφικόν Συνέδριον. Καί
  μάλιστα είς τό συντομώτερον
  δυνατόν χρονικόν διάσχημα.
  Οί Σύλλογοι των κτηνοτρό
  φων, άς άρχίσουν άπό τώρα
  χωρίς άνσβολήν καί καθυ-
  στέρησιν τάς προκαταρκτικάς
  εργασίας. 'Η κυβέρνησις δχι
  μόνον άντίρρησιν δέν θά έχη
  διά την σύγκλησιν τοϋ συνε
  δρίου άλλά καί αντιθέτως θά
  παράσχη αμέριστον την συν
  δρομήν καί την ένίσχυσίν
  της. Τό έπιδειχθέν μέχρι σή
  μερον θερμόν ενδιαφέρον υπέρ
  τής κτηνοτροφίας είναι ή κα
  λυτέρα περί τούτου απόδει¬
  ξις.
  Αί δέ τοπικαί αρχαί θά
  διευκολύνουν μέ κάθε τρόπον
  καί την σύγκλησιν καί την
  συγκρότησιν τοθ συνεδρίου
  καί την καλυτέραν διεξαγω-
  γήν των εργασιών τού.
  Τα διεθνή γεγονότα
  Η
  ΕΙΣ
  ΕΥΡΟΗΑΪΚΟ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (ιδιαιτέρα
  δπηρεσίβ).— ΟΙ πολιτικοΐ καί
  διπλωματικαί χύχλοι έξακολου-
  θοθν νά έχουν έστραμμένην την
  προσοχήν των είς την Πολωνίαν
  δπου ώς πιστεύουν παίζεται αυ¬
  τήν την στιγμήν ή τύχη τής είρή
  νης τοθ κόσμου. Πράγματι, εάν
  ή Γερμανία θελήση νά προσαρ·
  τήση πραξιχοπηματικώ; τό Δ άν
  τσιγκ, όπότε θ' απαντήση διά
  των δπλων ή Πολωνία τότε θά
  παραχθή αυτομάτως ί σπινθήρ
  πού θά μεταδώση τό πΰρ είς
  ολόκληρον την οίκουμένην. Φαί
  νεται δέ δτι αί πιθανότητες πρα
  ξιχοπηματικής δράσεώς τής Γερ
  μανΕας, άντί νά έλαττοθνται αύ
  ξάνονται συν τή παρόίψ των η¬
  μερών. Οί φίβοι τοιαύτης δράσε¬
  ώς ίνισχύονται σήμερον άπό
  τάς ένεργουμένας έν Αιβύη επι
  ϋεωρήσεις των πολιμικών δυνά
  μεων τής Ιταλίας καί τάς συ
  νεχιζομένας συνομιλίας των έπι-
  τελαρχών τής Γερμανίας καί Ι¬
  ταλίας στρατηγών Μπράουχιτς
  καί ΙΙαριάνι. Ένισχύονται άκό¬
  μη άπό την είδησιν τής συναν¬
  τήσεως καί των αυνομιλιδν των
  οπουργών των Εξωτερικών των
  δύο κρατών τοθ άξονος φόν Ρίμ-
  πεντροπ καί χόμητος Τσιάνο. Διό¬
  τι πιστεύεται δχι χατά τάς συ-
  νομιλίας αύτάς θά χαθορισθοθν
  αί λεπτομέρειαι τής πολιτικής
  χαί σιρατιωτικής συνεργασίας
  των δύο κρατών έν περιπτώσει
  ρήξεως. Περισσότερον βμως ένι-
  σχύθησαν οί φίβοι αύτοι ^άό
  την τόσον «πρόοπτβν
  στάσιν τοθ Ρώσσου Έπιτρόπου
  των Εξωτερικών κ. Λιτβίνωφ επι
  συμβάοαν χθές χωρίς νά γίνη
  προηγουμένως ούϊέ ό παραμικρός
  λίγας σχετικώς.
  Ή άπομάκρυνσις τοθ χ. Αιτβί-
  νωφ άπό τό έπιτροπάτον των Έ
  ξωτερικών χαί ή αντικατάστασις
  τού διά τοθ χ. Μολότωφ κρίνεται
  ώς ένδειξις άποτόμου μεταστρο-
  φής τής έξωτεριχής πολιτικής
  των Σοβιέτ. Τό δτι δέ τό γεγο
  νός αύχό έπροξένησεν ικανοποίη¬
  σιν είς την Γερμανίαν είναι χά
  ρακτηριστικάν τής σπμασίας την
  οποίαν £χει χαί την οποίαν τοθ
  άποδίδουν οί ίπίσημοι ^εύρωπα'ι
  κοί κύχλοι. Πράγματι, & χ. Αιτ
  βίνωφ ήτο θιασώΐης τής Άγ·
  γλογαλλορωσσικής συνεργασίαν
  χαί εχθράς τή; έξαπλωτικής πό
  λιτιχής των χρατών τοθ άξονος.
  Καί έδιδε είς την πολιτικήν
  των Σοβιέτ αυτόν τόν προσα
  νατολισμόν. 'Η καθυστέρησις δ-
  μως τή*; συνάψειο; τήςτριπλήςσυμ
  μαχίας Αγγλίας,Γαλλία;,Ρωσσία;
  χαί αί άντιρρήσει; των μιχρών
  χρατών νά δεχθοθν βοήθειαν τοθ
  σοβιετ ικοθ στρατοθ, έπέδραοαν
  φαίνεται δυσμενώς έν Μόσχα καί
  εθεωρήθησαν ώς άποτυχία τής
  πολιτικής τοθ κ. Λιτβίνωφ. Μο¬
  λονότι δέ έτονίζετο σήμερον έν
  Μόσχα δτι ή πολιτική των Σο
  βιέτ δέν πρόκειται νά μεταβλη¬
  θή, έν τούτοις ένταθθα ελέγετο
  δτι έ Στάλιν φαίνεται νά προσα
  νατολίζιτοιι πρός νίας χκτΐυθύν
  Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Ή πόλις τοΰ Ηρακλείου
  είναι αναμφισβήτητον ότι
  έχει σημειώσει κατά τα τε¬
  λευταία έτη σημαντικάς προ
  όδους. Υπό την δημιουργι¬
  κήν πνοήν τοΰ Δημάρχου
  κ. Γεωργιάδη έγιναν Ιργα
  σημαντικά καί κκτασκευά-
  ζονται άλλα σημαντιχώτερα.
  Έχει δέ άποφασιαθή Π έφαρ
  μογή ενός πρβγράμματος ρι
  ζική; άνακαινίσεως καί συγ-
  χρονισμοΰ τοΰ Ηρακλείου.
  Καί ασφαλώς τό πρόγραμμα
  αύτό θά εφαρμοσθή
  Άλλά τό Ηράκλειον πά
  ρά τας προόδους τού, παρά
  την ραγδαίαν εξέλιξιν τού,
  έχει άκόμη καί έλλείψεις
  πολλάς καί ανάγκας μεγά¬
  λας. Έχει δέ ανάγκας των
  οποίων ή ταχίστη θεραπεία
  έπείγει. Διότι τό Ηράκλειον
  είναι μία πόλις παγκοσμίου
  ένδιαφέροντος, με κίνησιν
  ξένων μεγάλην, καί μέ μέλ
  λον άκόμη μεγαλύτερον. Εί
  ναι άκόμη μία πόλις τής ό
  ποίας ό πληθυομβς αύξάνει
  συνεχώς καί τής οποίας ή έ
  ξάπλωσις Ιχει λάβει τεραστί
  άς διαστάσεις. Όλα λοιπόν
  αύτά δημιουργοΰν ύκοχρεώ
  σεις είς την Δημοτικήν άρ
  χήν.
  Καί εύτυχώς, τόσον ό κ.
  Δήμαρχος δσον καί τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον έχουν
  πλήρη επίγνωσιν των ύποχρκ
  ώσεών των. Είς τάς τελευ¬
  ταίας συνεδριάσεως τοΰ Δημο
  τικβϋ Συμβουλίου εξητάσθη
  σαν τα μάλλον έπείγοντα
  προβλήματα τής πόλεως. Καί
  εί; τάς συνεδριάσει; πού θά
  έπακολουθήαουν θά ληφθούν
  πιστεύομεν άποφάσειε Δι* ο-
  λα τα φλένοντα ζητήματχ.
  Έτσι έλπιζεται ότι κατά τό
  άρξάμενον ήδη νέον οΐκο
  νομιχόν ετβς θά έκτελ«οθβ&ν
  δλ* έκεΐνα τα ίργα πού θά
  τείνουν είς την θεραπείαν
  των μάλλον έπειγουσων ά-
  ναγχών τής πόλεως. Ημείς
  τουλάχιστον όχι μόνον τό
  ελπίζομεν άλλά χ*ί τό εύχό
  μεθα καί τό πιστεύαμεν.
  Ό Μαοταμπάς.
  Άναντιρρήτως, τό ώραιό
  τερον προάστειον τής πόλε¬
  ως, μέ τό άφθονον πράσινον
  3εΐς. Καί 5ν δέν εγκαταλείψη
  τάς Δυπκά; Δυνάμεις χάριν τής
  Γερμανίας δέν είναι απίθανον
  νά παύοη άναμιγνυόμενος είς τα
  εύρωπαϊχά πράγματα χαί νά ε¬
  φαρμόση καθαρώς ασιατικήν πό
  λιτικήν.
  Άλλά καί είς την περίπτωσιν
  άκόμη πού δέν συμβοθν αύτά, ή
  άπομαχμί^ζν τεθ χ. Αιτβίνωφ έκ
  τοθ έπιτρ&ντ^ι^ των εξωτερικών
  πιστεύεται δτι δέν θά μείνει άνευ
  σιινεπειών. Καί έν πρώτοις, είνε
  βέβαιον δτι καί άν δέν έχη ώς
  άποτίλεσμα τό ναυάγιον των αγ
  γλορωσσικών διαπραγματεύσεω^,
  θά συντελέση είς την έπιβράδυν
  σίν των. Είναι δέ ενδεχόμενον νά
  εκμεταλλευθή ή Γερμανία την ά
  συμφωνίαν αύτην, νά έπωφεληθή
  τής περιστάσεως χαί νά χαταλάβη
  τό Δάντσιγκ. Έν τοιαύτη δέ πε
  ριπτώσει, ή παραίτησις τοθ χ.
  Λιτβίνωφ θά έχη δδυνηράς συνε
  πείας διά την ειρήνην τής Εύρώ
  πης. Είναι ίμως πρόωρον εισέτι
  διά προβλέψεις. Καί δι' αύτό πά
  ρατηρεΐται μεγάλη έπιφυλαχτι
  κέτης εί; τάς κρίσεις καί τα σχό
  λια τοθ τύπου, Τό μόνον πού το
  νίζεται μετά θετικάτητος είναι
  δτι εάν επέλθη όντως ριζιχή με
  ταστροφή εί; την έξωΐερικήν πό
  λιτιχήν των Σοβιέτ τότε αί έλπί
  δες σωτηρίας τής ειρήνη; θά έ
  λαττωθοθν είς τό ελάχιστον άν
  δέν έκλείψουν εντελώς.
  Εύιυχώς είς άντιστάθμισμα τής
  Σοβιετικής ' μεταβάλη; ήλθεν Ι ν
  άλλο γεγονός: Ή αποστόλη δπό
  των Ήνωμένων Πολιτειών ίσχυ
  ράς μοίρας τοθ στόλου των είς
  τα Οδατα τής Δυτιχής Εύρώπης.
  Κρίνεται τό γεγονό; τοθτο ώς έν
  δειξι; τή; δριστιχή; αποφάσεως
  τής Άμεριχή; ,νά άναμιχθή ένερ
  γώς είς τα εύρωπαϊχά πράγματα.
  Έν πάση περιπτώσει φαίνεται
  δτι εισήλθομεν ήδη είς περίοδον
  ραγδαίας εξελίξεως. Ή χατάστα
  σις, περιπλαχεΐσα επικινδύνως,
  ζητεί μίαν οιανδήποτε λύσιν. Καί
  ή λύσις δέν θ' άργήαη νά ευρεθή
  αυτομάτως. Ό κίσμο; έφθασεν
  εί; άδιέξοδον. Καί ή θά 6ποχω
  ρήση κανονιχώ;. ή θά έπιχειρή
  ση μίαν ήρωϊχήν ή παράφρονα
  —-άδ άφορον, Ιξοδον, διά νά μην
  πάθη άπό άσφυξίαν. Καί αύτό
  δέν θ' άργήίη νά γίνη. Αυτή
  είναι τουλάχιστον ή πεποίθησις
  των πολιτικών χαί διπλωματικήν
  κύκλων των Παρισίων. Καί φαίνε
  ται δτι ή πεποίθησι; αυτή άντα
  ποχρίνεται έξ ολοκλήρου εί; την
  πραγματικαί*;™.
  καί την θαυμασΐαν ρυμοτο
  μίαν, μέ τάς ύπερόχους δεν
  δροστοιχίας των πεύκων είς δ
  λους τούς δρόμους, είναι ό
  Μσσταμτΐας. Καί -ροσελκΰει
  χιλιάδες κόσμου ιδίως κατά
  τούς θερινούς μήνας όπότε ή
  διαμονή έκεΐ είναι πράγματι
  ίδεώδης. Δυστυχώς δμως, εΤ-
  ' ναι τό μόνον προάστειον πού
  στερεΐται άκόμη συγκοινωνί
  ' άς. Καί αύτό άποβαίνει είς
  βάρος τοθ προαστείου καί είς
  , ζημίαν των πολιτών πού στε
  | ροθνται τής άπολαύσεως τής
  1διαμονής ή τής έκδρομής είς
  ' Μασταμπά. Ελπίζομεν πάν
  τως ότι ή διεύθυνσις των ά-
  στικών λεωφορείων θά φρον¬
  τίση διά την εξυπηρέτησιν τής
  συγκοινωνίας καί τοθ Μαστα
  μπα. Όπως πιστεύομεν δτι
  καί αί τοπικαί αρχαί θά μελε
  τήσουν τό ζήτημα καί θά
  λάβουν σχετικήν μέριμναν.
  Τ6 έπιτήδευμα.
  Αί οδηγίαι τοΟ ύπουργείου
  των Οικονομικήν ώς πρός έ
  κείνους έκ των έπιτηδευματι
  ών πού είναι ύποχρεωμένοι
  νά ύποβάλουν δήλωσιν επι
  τηδεύματος διά νά είμποροθν
  ν' άσκοθν έλευθέρως τό έ-
  πάγγελμά των, ήτο πράγματι
  άνάγκη νά έκδοθοθν Θά προσ
  φέρουν δέ υπηρεσίαν καί είς
  τό Κράτος καί είς τούς πολί
  τας. Θέτουν τα πράγματα
  είς την θέσιν των εγκαίρως
  καί άποκλείουν την δημιουρ¬
  γίαν παρεξηγήσεων είς τό
  μέλλον. Δέν γεννάται δέ άμ
  φιβολΐα δτι δλοι θά συμμορ
  φωθοθν πρός τάς όδηγίας αύ
  τάς.
  'Η Ιεραπέτρα.
  Ή Κοινότης Ίβραπέτρα^
  προεκήρυξε δημοπρασίαν διά
  την προμήθειαν σωλήνων καί
  άλλων είδών άπαραιτήτοβν
  διά την μεταφοράν Οδατος
  πρός ΰδρευσιν τής πόλεως.
  Τό μέγα έπομένως πρόβλή
  μα τής υδρεύσεως τής γραφι
  κης πόλεως τοθ ΛιβυκοΟ λύ
  εται πλέον οριστικώς καί κα¬
  τά τρόπον Ικανοποιητικόν. Καί
  άξίζει ν ά χαιρετιοθή τό γεγο
  νός καί νά προστεθή είς τό
  ενεργητικόν των κοινοτικών
  άρχόντων. Θά είναι καί τοθ
  το μία νέα πρόοδος [είς τάς
  τόσας άλλας. Διότι είναι ά-
  ληθές δτι τα τελευταία 6τη
  ή Ιεραπέτρα Ιχει σημειώσει
  μεγάλας προόδους είς δλους
  τούς τομεΐς καί είς όλας τάς
  έκδηλώσεις τής ζωής της. Καί
  συνεχίζει την εκπολιτιστικήν
  προσπάθειαν της.
  ΑΠβΡΘΩΣΙ»
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούργημα τού
  Γάλλου Άκαδημαικοΰ Κλώντ Φαρ
  ρέρ «Ή Μάχη», μέ τούς Σάρλ
  Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα Ίνκιτσί·
  νωφ. Την Δευτέραν <6 Βαρνάβας» μέ τόν άμίμητον κωμικόν Φερναν τέλ. _______ ΜΙΝΩΑ — Σήαερον: «τό άστίρι τοθ βορρά». ,Κυριακή ώρα 2 μ. μ. τό έπεισοδιακόν «Κόλασι τής Ζούγκλας». ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός Αθηνών Πρόγραμμα 5πς Μ«ί*ου. •ίΐρ* 12 25 Χήμα-Έθνικέ>ς δ
  μνος—"Υμνβς Νεβλαίας.
  12 30 Ή ώρκ τοΰ έργάτβυ:
  Είδήσεις καί άνακοινώαεις.—
  Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  13 Τρβνβύδια άπό Γήν Γκρέτα
  Κέλλβρ (δίσχοι).
  13.30 Χρηματιατηριον-ΕΙδησεις
  "ϋρχ Άστεροσκοπείου Άθη
  νών.
  13.45 Μουσική χβρού (δίσκβι).
  'Ελαφρά μουσικη.ι
  (Υπό τής όρχήστρας Ά. Άθα-
  σιάδτ)).
  14 45 Εΐδησεις. - Μβτεωρολβγι
  Μόν ιίϊλτίθν.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  ετγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ωρα τής Έλληνίδος:
  «Ή αίσιοδοξία είς την ζωήν».
  Υπό τής δημοσιογράφου δίδος
  Αλεξ. Μαυρογένους.
  14.35 Μικρά βρχήστρα.
  (Υπό τήν,,δ)σιν τού κ. Στ. Βαλ
  τΐτσιώτη).
  20.05 Χμιλία διά την Ε.©.Ν
  Άνακοινώσεις Έθνικής Όργα
  νώσ*ως Νεολαίας.
  20.20 Δυωδίαι ά πό βπερες.
  (Υπό τής δίδος Βλαχοπούλου
  κ. Χατζτ/ιωάννου).
  20.50 Είδησεις—μετεωρολογικον
  Δελτίον.
  21.05 Μουσιχέ; έπιτυχίες άπό
  παληές Άθηναΐχές έπιθεωρησβις.
  (ΈκτελΐσταΙ: Αί δίδες Έλίνη
  Παπαδάκη χαΐ Μαρία Κοράλη,
  οί χ. κ. Όρέσιης Μαχρής καί Γ.
  Γαβριηλίδης. Είς τό πιάνο δ π.
  βεόφραστος Σαχελλαρίδης. Επι
  ξηγηματική εισήγησις υπό τοθ χ.
  Λούκη Δέλφη).
  21.50 Μικρά ορχήστρα
  22.15 Νυκτερινόν εϊώήσεις,
  22 25 Ζυνέχεια μικράς βρχή-
  στρας.
  2315 Μβυσική χοροΰ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι ειδηαεις.
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλειώδης δημι-
  ουργία της γαλλικής κι-
  νηματογραφίχς. Τό πολύ·
  χροτβν ώριστούργημα τού
  Γάλλου Άκαδημα'ίΜθΰ:
  ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ
  Η ΜΑΧΗ
  (Ν Ε Α ΕΚΔΟΣΙΣ)
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΒΑΡΗΑΒΑΣ
  Κωμωδία μέ τέ ν άμίμητον:
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Την χαριτωμένην:
  ΠΩΛΕΤ ΝΤΥΜΠΟ
  Την έμβρνη
  ΚΛΩΝΤ ΜΑΙ
  Κ«1 τβν ευθυμο:
  Ρ ΟΛΛΑΝ Τ0ΥΤΑ1Ν
  ΠΡ0ΓΡΑΜΜ4
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής έν Σύρω έδρεαούσης ομορ¬
  ρύθμου εμπορικάς έταιρείας υπό
  την Ιπωνυμίαν Κρυστάλλης—χαί
  Τσαγκαράκης.
  Κατά
  Μηνα Νικολαΐδου αυνταξιούχου
  κατοίχοΐι Ηρακλείου.
  Καίτοι σβ^έπέταξα αρχικώς διά
  των υπό χρονολογίαν 1 Δεκεμβρί
  ου 1938 χαί 27 Φεβρουαρίου
  1939 έκιταγών μου ώς δείχνυ-
  ται έκ των 6π° αριθ. 4876, 5179,
  5180, 5181 επιδοτηρίων τοθ δι-
  χαστικοθ χλητήρος Άριστοδού
  λου Τυλλιανάχη είτα δέ διά τής
  υπό χρονολογίαν 1 Απριλίου
  1939 κατασχετηρίου έπιταγής
  μου, ώς δείκνυται έκ των υπ'
  άριθμ. 8641 χαί 8642 επιδοτη¬
  ρίων τοθ δικ. χλητήρος Κοον)νου
  Φραγάκη, ινα δυνάμει χαί πρός
  εκτέλεσιν των δπ' αριθ. 1336,
  τοθ 19.')8, 1436 τοθ 1938, 101
  τοθ 1939 χαί 102 τοθ 1939 4ρι
  σΐιχών άποφάσεων τοθ Εΐρηνο
  διχείου Ηρακλείου, νομίμως πε
  ριβεβλημίνων τόν έχτελεοτήριον
  τύπον μοθ καταβάλης δια κεφά
  λαιον τόκους χαί Ιξοδα μέχρι
  τής κατααχετηρίου έπιταγής μου
  δρ. 16262 χαί ταύτας έντόκως
  πλήν τοθ χονδυλίου των τόχων
  έκτοτε μέχρις έξοφλήσεως, έν
  τούτοις μέχρι σήμερον χαθυστε
  ρεϊς την πληρωμήν.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω
  πίσοθ των δραχμων 16 262, των
  άπά τής χατασχετηρίου έπιταγής
  μέχρις έξοφλήοιως τόκων χαί έ-
  ξόδων εκτίθημι είς δημόσιον ά
  αγκαστικόν πλειστηριασμόν τό έ
  ξής άχίνητον χτήμά σου ένυπόθη
  χον μοί διά την προκειμένην ά
  παίτησιν κείμενον έντός τής πόλε
  ως ' Ηρακλείου, τοθ όμωνύμου Δή
  μου καί Είρηνοδικείου ήτοι τό
  1)14 έξ άδιανεμήτου μιάς οικίας
  σου κειμένης επί τής δδοθ Τσα
  χίρη. συνισταμένης άπό αύλήν
  μέ φρέαρ, ίνα μικρόν ίσόγειον
  δωμάτιον χαί πόρτεγον, Ιν κε-
  λέριον, ίν μαγειρεΐΌν μέ μικράν
  αύλήν, δύο , μικρά ίσόγεια χαί
  τρία άνώγεια δωμάτια χαί συνο·
  ρευομένης χτήμασι Σπύρ. Χατζι
  δάκη, Σωχράτους Χανιωτάκη,
  κληρονόμον Δ. Πουλακάκη χαί
  οδόν Τααχιρη.
  Ό πλειστηριασμδς γενησεται
  ενώπιον τοθ συμβολαιογράφου Η¬
  ρακλείου Εύστρατίου θ. Γαρεφα
  λάχη ή τοθ νομίμου τού άνα
  πληρωτοθ χαί είς τό ενταύθα
  επί τής όδοθ Χάνδακος δήμισι-
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μερικές χρήσιμες συνταγές.
  "Η μάοκο τού αύγοϋ.
  Τό καλύτερον μέσον γιά νά έ·
  πιτύχετε ίνα τέλειον χαθάρισμα
  τοθ δέρματο; είνε ή μάσχα άπό
  κροκό τοθ αύγοθ, την οποίαν θά
  χρησιμοποιήτε μία ή δύο φορέί
  την έβδομάδα. Εάν Ιχετε ξηρό
  δέρμα χατασκευάσετε την μάσχα
  τοθ αύγοθ κατά τόν ακόλουθον
  τρόπο: κτυπήσετε μαζύ μέ τόν
  κροχό ενός αύγοθ, μισή κουτα
  λιά τοθ κα$έ άμυγδαλέλαιο (γλυ
  κων άμυγίάλων), χαί μεριχές στα
  γόνε; λεμονιοθ. Έπιθίσετε αύΐό
  τό μΐγμα επί τοθ προσώπου. Θά
  σκληρύνη δταν σΐεγνώση καί θά
  αίαθάνεσθε νά τραβά ολίγον επί
  τοθ δέρματος. Άφήσετέ τό επάνω
  είς τό πρέσωπο είχοσι πιρίπου
  λεπτά. Ξεπλυθήτε κατόπιν μέ
  χλιαρό γάλα χαί ίπειτα μέ όλί
  γον νερό τής βροχής ή ολίγον
  ροδόνερο. Ή μάσκα αυτή καθα-
  ρίζει τελείως τό δέρμα καί τό
  λεπταίνει. Εάν τό δέρμα σας εί¬
  νε Ζ λιπαρό, ' χρησιμοποιή την
  ιδία μάσκα, άλλά άντικαταστή-
  σΐτε τό άμυγδαλέλαιο μέ μιαή
  κουταλιά τοθ καφέ χονιάχ.
  —Γιά τα νύχια σσς.
  Γιά νά έπισπιύσετε την άνάπτυ
  ξιν ενός σπασμένου νυχιοθ, πρέ·
  πει νά βυθίσετΐ έπανειλημμένως
  τό άκρον τού δαχτύλου μέσα αέ
  διαλελυμμένο λευκό κερί ολίγον
  θερμί. θλ σχηματισθοθν κατ'
  αΰτό τόν τρίπο διαδοχικά στρώ
  ματα χηροϋ επί τοΰ δαχτύλου
  τό οποίον θά άφήσετε νά κρυώση
  χαί ποίι θά δ;αττ;ρήσετε μέχρις
  δτου άναπτυχθζ τδ νύχι σας χά
  τω άπ' αύτό τό προστατΐυπκό
  κάλυμμα.
  —"Υδωρ Κολωνίας.
  Εάν θέλετε νά έπιτύχετε σεΐς ή
  ιδία 1*% ΰϊωρ Κολωνίας μέ πο¬
  λύ εΰχάριστο άρωμα, χαί συγχρό
  ν ως πολύ οίχονομικό δίν έχετε
  παρά νά προμηθευθήτε άπό τό
  φαρμακείο σα; μία λίτρα οίνο
  πνεΰματος 90ο, μέσα είς τό δ-
  ποίον θά ρίψετε 10 γραμμάρια
  άπό φλοιόν πορτοκαλλιοθ, 5 γρ.
  έαάνς λεμονιοθ, 3 γρ. έσάνς κί
  τρου, 1 γρ- έσάνς δενδρολίβανου,
  δ γρ. δενζέης, τέλος 10 γραμμά
  ρια περγαμότου.
  —Διά τα μαΰρα στίγματσ
  τοθ προσώπου.
  Διά νά έξαφανισθοθν τα τόσον
  δυσάρεστα μαθρα στίγματα άπό
  τό πρόσωπον σας, ϊπιβάλλετε
  νά πλΰνεσθε πρωί χαί βράδυ μέ
  πολύ ζεστό νερό, μέσα είς τό ο¬
  ποίον θά προσθέσετε ολίγον οίνό
  πνευμα χαί άμμωνία
  ή Ντιβτεγκέ
  Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  ον γραφείον τού την Ιΐην 'Ιου-
  νίου 1939 ημέραν Κυριακήν χαί
  ώραν 10—12 «. μ· δπου χαΐ δ
  τε χαλοθνται οί ένδιαφερόμενοι.
  Άρμόδιος διχαστιχός κλητήρ
  ένεργτ,σάτω τα νδ,ιιμα.
  Ηράκλειον 25 Απριλίου 1939
  Ό πληριξούαιος διχηγόρος τής
  έπισπευδούσης χαϊ παραγγελλού
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  Ήδίς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ΜΟΔΙΣΤΑ
  'Επανελθοϋσα έξ Αθηνών 2πβυ
  παρηκολούθησε την τελευταίαν
  μόδαν γυναικείων φορεμάτων,
  κεντημάτων, σολέγ μ ά , έκόμιαβ
  πλουσιωτάτην συλλογήν πατρον
  δι' όλας τάς ήλικίας,
  'Επισκϊφβήτε 'τόνέον άτελιέ της
  είς την οδόν 'Αγίβυ Μην ά, παρα
  πλεύρως φαρμακείου Γ. Σφακια¬
  νάκη
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία διώρο-
  φός-, είς κεντρικήν θέσιν τής πό
  λεως, μέ ίλας τάς άνέσιις τής
  οίχ&χυριχής.
  Πληροφορίαι είς τα γραφιΐα
  1τ)ς «Ανορθώσεως». 1—5
  ΗΙΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΣΜΗΡ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  'Απά 2-10 ΜοΤοο 1959.
  Ή μεγσλυτέρα εύκαιρία διά νά ένδυθητε μέ έ-
  λάχιστα χρήματα.
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ
  2-10 Μαΐου 1939.
  Λινα σατεκρουτ. Δραχ.
  Κουκουλάρικα »
  ΈΛΛΗΝΙΚ%:
  Κασμήρια
  Φανέλες
  Σκωταέζικα
  » Α
  Κασμήρια Μάλλινα.
  4>ανέλλες Πενιέ
  Κασμήρια » ·
  » » έξτρα. »
  9 Σκωτίας »
  » έξτρα—έξτρα
  » β »
  ΑΓΓΛΙΚΑ:
  75 την ύάρδαν διπλόφαρδα
  1ΟΟ » » »
  95
  155Ο
  165
  19Ο
  2βΟ
  275
  29Ο
  325
  32»
  375
  39Ο »
  45Ο »
  ΚΕ5Ο »
  » «Ι»ρεσκό
  » έξτρα
  » έξτρα-έξτρα
  Κουκουράρικα διπλόφαρδα τό χοβτοθμι 3 1)* ύάρδες δραχμάς
  β«Ο. Ή ύάρδα δραχ. 18Κ. ^
  Έπωφεληθήτε τής πλουβίβς εκθέσεως μας είς τιμάς, ποιοτητας
  καί σχέδια.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥίΟΣ
  Τοθ Άριΐστρογν·
  έΐον
  Άλλ' είς τδν σταθμόν τής
  Άγκυρας, ουτε 6 Ρεούφ, ό
  πρωθυπουργίς, ουτε πολλοΐ έκ
  των δουλευτών, τούς επερί¬
  μεναν νά ιους δποδεχθοθν, ώς
  έπέδαλλεν ή εθιμοτυπία. "Εξω
  φρενων 6 Μουσταφά Κεμάλ έ
  στειλε νά ζητήση έξηγήσεις άπά
  τόν Ρεούφ. Ό Ρεοΰφ απήντησεν
  δτι ηρνείτο νά σπεύση είς προϋ
  ηάντησιν τοθ Ισμέτ. Διότι αύτός
  χαί 5χι δ Ισμέτ, ήτο πρωθυπουρ-
  γός. Ό Ισμέτ είχεν ίηοοτχλ^ι
  είς Λωζάννην χωρΐς νά ζητηθζ ή
  γνώμη τού ώς πρωθυπουργοθ. Ε¬
  πί πλέον δ Μουσταφά Κεμάλ δ«ν
  είχε διχαίωμα νά μεταβαίνη είς
  προϋπάντησιν τοθ Ισμέτ χωρίς
  νά ζητήση την γνώμην των δπουρ
  γών τού. Ή ενεργεια τού ήτο άν-
  τισυνταγματική. Είχε προκατα-
  λάβει την εθνοσυνέλευσιν είς τα
  συμπεράσματα πού μποροθαε νά
  έ"χη ώς πρός τα άποτελέσματ»
  τής άποστολής. Είς ένδειξιν δια
  μαρτυρίας υπέβαλε παραίτησιν ά
  πά τής πρωθυπουργΐ,χς. Άπδ τής
  στιγμής έκείνης ήτο έχθρός τοθ
  Ισμέτ καί άντίπαλος τοθ Κε¬
  μάλ.
  Ή εθνοσυνέλευσις, είς την συζή
  τησιν πού επηκολούθησεν, έτάχθη
  χατά μεγάλην πλειοψηφίαν παρά
  τό πλευρόν τοθ Ρεούφ.ΈπΙ έννέα
  ημέρας διεξήχθη συζήτησις περί
  τής διασκέψεως τής είρήνης. 'Υ-
  πεστήριζαν δτι οί "Αγγλοι είχαν
  βάλη μέσα τόν Μουσταφά Κεμάλ
  είς τα Μουδανιά.
  Ήσαν ετοιμοι νά δποβάλουν
  υπό έλεγχον τόν τρόπον καθ3 δν
  έχειρίαθη τα ζητήματα έν Λω
  ζάννη χαί νά στείλουν άλλον
  άντ* αύτοθ επί χεφοιλής τής τουρ
  χιχής άντιπροσωπείας είς την διά
  σκέψιν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έβαλε χά
  τω δλον τό χθρος πού μποροθσε
  νά ίχη χαί δλην την επιρροήν
  πού μποροθσε ν' ασκήση διά ν'
  αποσοβήθη τόν έλεγχον επί τοθ
  διπλωματικοθ έργου τοθ Ισμέτ.
  Μεγαλονυής ή βλάξ, δ Ισμέτ ή
  ταν διχός τού άνθρωπος. Μποροθ
  σε νά είνε περί αυτοθ βέβχιος βτι
  θά έξετέλει τυφλώς (άς διαταγάς
  τού. "Εττρεπε λοιπόν δ Ισμέτ νά
  επιστρέψη είς Λ·«ζάννην καί νά
  επιτύχη. Είς την Λιβζίννην ϊπρε
  πε νά σημειωθή έττιτυχία, χαί ή
  έπιτυχία τού νά είνε προσωπική
  έπιτυχία τού: Έπιτυχία τοθ Κε
  μάλ.
  Μερκούς έκ των βουλευτ'άν
  τού; μετέστρΐψεν είπω/ είς αΰτούς
  δτι ό Ρ£ού:ρ, μή αεβίμενος τάς
  στιγμάς, ίίχε παραιτηθή άπό προ
  σωπιχήν μ-χταιοδοξίαν, έπειϊή έ
  φιλοδόξει υά σταλή δ Γδιος είς την
  διάσκεψιν τής Λωζάννης. Είς άλ-
  λους έκαμε διαφόρους όποσχέσεις
  "Αλλους χαθαρά τούς ήπείλησ».
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Στό θέλγητρο των χει
  μερινών σπόρτ. Στή γοη
  τεία των χιονισμένων
  βουνών τής Νορβηγίας.
  Μιά άγάπη άγνή σάν τό
  άσπιλο χιόνι γιεννιέται
  μέσα σ' ένα έκθαμβωτιχό
  θέαμα ώμορφιας, σ' ενα
  πκραλήρημα μουσικής με
  λωδίας γιά ν<χ στήση στό θρόνο τής καρδίας μιά λευκή βααίλισσα την: ΣΟΝΙΛ ΙΕΙΕΐ την γυναϊχα ΐλιγγο, την αίθέριαπρωταθλήτρια τού πατινάζ α' ένα φίλμ όνειρο στό οποίον όργιά ζει ή χάρις καί τό ταλέν το της: το ΑΣΤΕΡΙ τού ΒΟΡΡΑ -υμπρωταγωνιστεϊ Υ·«15 ΐ *9 ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ ΚΟΙ ΝΩΜΙ ΚΡ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε άερο· πορικώς έξ Άθηνδν ό Ιμπορος κ. Έμμ. Γεωργιάδης. —Άεροπορικώς ά·1χθη έπίσης 6 κ. ΓκΙκας διευθυντήι. τής άρω ματοτΐοιΐας Γεωργαντά. —ΈπΙσης αφίχθησαν ?οί κ. κ. 'Αχιλλεύς Τζανάκης καί Γιώργος £ύ. Περάκης. -ΕΟΡΤΑΙ.- Σήαβρον εορτήν τής ΆγΙας ΕΙρήν^ς δέν έορτάζει καί δέν δεχεται ίυισκέψεις ή κ. ΕΙρήνη Ν. Πατιαδάκη. —ΈπΙσης δέν έαρτάζει οθΐε δί γεται ΕΒΐσκέψεις ή κ. ΕΙρήνη Σ. Φωτακη. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. ΜαοΙα Ν. Κουβίδου δικηγόρου δέν θά δεχθή μέχρι τής 6ης Δεκεμβριού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Βαθύτατα ευγνωμονών τόν διακεκριμένον ία τρόν κ. Εμμανουήλ Κ, Χατζι- δάκην διά τάς άόκνους ηροσπα· θείας τού καί την συνεχη έπιστη μονικήν παρακολούθησιν χάρις είς την οποίαν καί μόνον διεσώ θη ή άδελφή μου Καλλιόπη έκ πνευμονΐας βαρυτάτης μορφάς, σττεύδω καί διά τού τύπου νά δια τρανώσω την ευγνωμοσύνην μου καί τάς θερμοτέρας των εύχαρι σπών μου. Άναντιρρήτως έπιστήμονες τής μορφώσεως καί τής πειρας τού ΙατροΟ κ. Χατζιδάκη τιμωσι την επιστήμην καί άποβαΐνουσιν εύερ γέται της τταρ' ημίν κοινωνίας. Τύλισσος 29-4 -1939. ό ευχαριστών Ιωάννης Κ. Βααιλοχωνστοτντάχης *** Γύρω στήν π6λι. Ή μεταστροφή τού καιροϋ άπό τής πρωΐας τής χθές είς συννεφώ· δή ένΐσχυσε τάς ελπίδας περί πτώ σεως βοοχής ή δηοΐα ά*6μη θεώ· ρεϊται άπαραΐτητος διά τινάς καλ λιεργεΐας. —Έν τούτοις ή ποθητή αϋιη ά¬ πό μεοους των γβωργϋν βροχή, δέν εΐχε μέχρι τής μεοημΡρΐας τουλάχιστον πραγματοποιηθή .. —ΠολλοΙ έκ των έυαγγελματι ών μας. καθ* ά πληροφορούμεθα, μελετοΰν την οργάνωσιν καί έθέ τος ημερησίαν έκδρομών κατά τάς εορτάς καί τάς Κυριακάς. —Είς διάφορα γραφικά ή Ιστο ρικά τοπεΐα τοΰ νομου μας ή των γειτόνων νομών. —Συγκεκριμένως κράτει σκέψις τής οργανώσεως τοιαύτης έκδρο· μης είς την μαγευτικήν Βιάν¬ νον. —Μεταξύ των άλλων άντιγρά φων άρχαιοτήτων τάς οποίας ώς ανήγγειλεν ό δφυπουργός Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νικολούδης ΘΑ κοσμήσωσι τό Ελληνικόν ΠερΙπτε ρον είς την έκθεσιν της Νίας 'Υ όρκης. — Συγκαταλένονται δ θοόνες τοθ Μίνωος, δύο θεσΐΐ'τών δφεων, μέγα άνάγλυφον, τοΰ ταύρου τής βορείας εΐσόδου τής Κνωσού, ή αίθουσα τού θρόνου τού Μίνωος καί ή βορεία είσοδος τοΰ άνακτό· ρου τής Κνωσού. —Είς τό πβρΐττεοον θά άντιπρο σωπευβίΐ ούτω αρκούντως ή Μι- νωι^ή Κρήτη. —Ό Μάϊος θεωρεΐται ώς γνω στόν μην τής μαγεΐας, δέν γίνον ται δέ κατά την διάρκειαν τού, άπό τούς προληπτικούς έννοεϊ· ται, ένάρξεις εργασιών ή έπιχει· ρήσεων. —'ΕπΙσης σταματοθν καί οί γά· μοί, κατά διαδιδομένην μάλιστα λαι·ήν πρόληψιν. —"Ωστε νά άνσμένωμεν μετά βεβαιότητος είς τό τέλος τοθ μη νός αύτοΟ, Ιοχνώτατον τό ληξιαρχι κόν δελτίον Οσον όιφορ^ΐ τος γα μη».1ους ένώσεις χαί συνεπώς ηώ ξημέκον αναλόγως τα των έπομΐ νων μηνών. —Αυριον *νσμένετοι είς Σούδαν μοΐρα πολεμικών τοθ άγγλικοΰ στόλου τής ΜεσογεΙου. —ΆξιωματικοΙ της μοίρας δέν είνε απίθανον νά Ελθωσιν είς την πόλιν μας, — Πρός επίσκεψιν τοΰ ΜουσεΙ· ου καί των άρχαιοτήτων τής Κνωσού καί Φαιστού. —Σήμερον εορτήν τής 'ΑγΙας ΕΙρήνης έορτάζϊΐ 6 παρά τα Σπή λια Φερώνυμος ναός. —'Επ' εύκαιρΐα τοϋ έορταομοθ τούτου είνε βέβαιον δτι είς την ωραίαν αυτήν τοποθεσΐαν θά συν κεντρωθώσιν ώς ουνήθως, άρ«ε· τοί φιλέορτοι. — ΟΙ δποίοι κοί«θά τό στοώ σουν» έκεΐ είτε: μέχρι μεσημβρ!. άς. είτε μέχρις εσπέρας καί κατά τό κέΦι πού θά ϋχουν. —Είς τάς 7.30 π. μ. άπόψε δΐδ» ται είς τό θέατρον Πουλακάκη μαθητική έπΐδειξις των ανωτέρων τάξεων τοϋ Ώδείου ΉρακλϊΙου. —θά εκτελεσθώσιν κλσσσικά 2ργα καί ιγενικώς θά έπιδειχθή ή έπΐδοσις των μαθηνων είς τό τιιάνο, βιολί καί τραγοθδι. —Τάς μαθητικάς έπιδεΐξεις τοθ Ώδείου μας αί οποίαι άνέκαθιν ά ποδεικνύουν μέ πασην προσοχήν καί φιλοτιμίαν συντελεϊται είς αύ τό ή μουσική έκναΐδευσις, θά τι μήση ασφαλώς πολύς καί 4κλ» κτός κόσμος. —Μέ την Εναρξιν τής τοποθετή σεως των σειρήνων τής παθητικής άεραμύνης τό Ηράκλειον άπό της απόψεως ταύτης συμπληρώνει μίαν έλλειψιν τού. —Έννοεϊται δτι αί σειρηνες δέν άρκοθν διά τόν σκοπόν τοϋ τον καί πιατεύεται ότι συντόμως θά όλοκληρωθώαιν καί δλα άχι δόν τα συνάψη άντιαεροπορικά μέτρα. β Ρέκορτερ λΙΜΗΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΗΑΚΒ2 ΛΙΚΗΓΟΡΟΧ Όδό{ Χάνδακος Ηράκλειον
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  "Οσάκις εξήρχετο τοθ κήπου, ή εΐσήρχετο προ
  σεΐχε νά συναρμόζη. πάλιν καλώς την μετατοπιζο
  μένην σιδηράν τής κιγκλΐδος ράβδον, Ίνα μή παρα
  τηρηθβ έκτοπισμός τις υπό των διαβατών. Άνεχώ
  ρβι δέ συνήθως περί τό μεσονύκτιον, καί επέστρε¬
  ψεν είς τό δωμάτιον τοθ Κουρφειράκου. Ό Κουρ
  φειράκος έλεγεν είς τόν Βαν,ορέλην.
  —Καλέ, πιστεύεις; 6 Μάριος τώρα έρχεται
  καί πλαγιάζβι μετά τα μεσάνυχτα.
  Καί ό Βαχορέλης άπεκρΐνετο.
  —Τα βλέπεις; καλά λέν, άπό σιγαλό πο·
  τάμι...
  Ένίοτε ό Κουρφειράκος έσταύρωνε τάς χείρας,
  καί είς τόν Μάριον άτενΐζων, τώ Ιλεγβ πρεσβυ
  τικώς.
  —Νέε, νέε! έπήρες, καθώς βλέπω, ίνα δρόμο,
  βπου δέν μοθ άρέσει παντάπασι.
  Ό Κουρφειράκος, καθό πρακτικός, δέν ένόει
  τούς πλατωνισμούς τοθ ΜαρΙου καί συνεχώς τόν
  παρεκΐνει νά επανέλθη είς τό πραγματικόν. Μίαν
  πρωΐαν τοθ εΤπε*—Σύ, φίλε μου, πρός την σελή
  νην άεροπορεΐς" σέ βλέπω είς τό βασίλειον των ό
  νεΐρων, είς την χώραν τής φαντασΐας, είς κάποιαν
  πρωτεύουσαν, ήτις καλείται Πομφόλυξ.
  Σέ παρακαλώ, κάμε μου την χάριν, είπέ
  μου τό δνομά της. Πώς όνομάζεται αυτή ή σκορ
  δόπιστη;
  Μή γένοιτο δμως νά εξέλθη τό μυστικόν τοθ
  Μαριου έκ των χειλέων τού. Ευκολώτερον θά ύ-
  πέμενε νά τοθ άποσπάσωσι τούς ΰνυχας άπό
  τής σαρκός, ή νά προφέρη τάς τρείς συλλσβάς,
  έξ ών συνέκειτο τό άρρητον δνομα Τιτίκα. Ό ά'
  ληθής έρως είνε φαεινός ώς ή ήώς καί σιγηλός
  ώς ό τάφος.
  Εσπέραν τινά, ένώ κατηυθύνετο 6 Μάριος πρός
  την οδόν Πλουμέτου, κεκυφώς κατά τό [σύνηθες,
  άκούει πλησίον τού φωνήν λέγουσαν.—Καλησπέρα
  σας, κυριε Μάριε.
  ΈγβΙρει την κεφαλήν καί βλέπει την Έπονί
  νην.
  Ή θέα αθτη τώ έπροξένησε τΐσράδοξον έντύ
  πωσιν.
  Ούδ' άπαξ διενοήθη την κόρην εκείνην, άφ' ής
  ημέρας σθτη τόν είχεν όδηγήσει είς την οδόν Πλου
  μέτου, δέν την είδεν έκτοτε, καί σχεδόν την έλη
  σμόνησεν.
  ΕΤχε λόγους νά εύγνωμονβ πρός αυτήν, τβ ώ¬
  φειλε την παρούσαν ευδαιμονίαν τού. καί δμως τόν
  ήνώχλησεν ή συναπάντησΐς της.—ΤΑ! σύ εΐσαι.
  ΈπονΙνη; άπεκρίθη ολίγον τεθορυβημένος' τί θέ-
  λεις;
  —Θέλω...
  Καί διεκόπη, ώς άν εΤχε άπορήσει λόγων, ή
  Αλλοτε τοσοθτον άφροντις αθτη καί τολμηρά κό
  ρη. Έπειράθη νά μειδιάση, άλλ' ουδέ αύτό ήδυ
  νήθη.—"Ηθελα νά σας π©...
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΤΤΕΛΑΣΙΣ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη ώναχώρησις τοθ νεοαγορα-
  σθέντος 'Υπερωκεανείου.·
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27.ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην ΜαΤου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ χαί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετιχή εύχαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ·
  «ΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας δια την έκδοσιν διοιβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατων καί έμπορευμάτων
  χαί πασάν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπρβσώπους της Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙ0Υ2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Αθηναϊκον.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεβα άπό δλους
  διότι Εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΚΟΥ
  Γ.'
  Έκείνη την ίποχή δέν τραβαθ-
  σαν τα μαλλιά τους οί άνδρες δ-
  ταν τους παρουσιάζετο ό λογαρια
  σμός τής ραπτρία; ή τή; μοδίστας
  τής συζύγου των. άλλ' αί σύζυ-
  γοι, 8ταν έπεφτε στά χέρια τους
  6 λογαριασμό; τοθ ράπτου τοθ σι
  ζύγου των. Τραβοθσαν λοιπόν τα
  μαλλιά των αί σύζυγοι —πράμμα
  πολύ τραγικώτΐρον δεδομίνου
  δτι αί γυνοϊχε; έχουν πολλά μαλ
  λιά, ένώ επί τέλου; οί σύζυγοι
  τίς περισσόΐερες φορέ; είνε φαλα
  κροί!
  Γιά νά καταλάβετΐ τί συνέβαι
  νεν, άρκεΐ νά σημειωθή δτι τό
  857, ττροκειμένου νά έίτισκεφθοθν
  τό αύτοκρατορικόν ζεθγος τής
  Αϋοτροουγγαρίας είς" Πέατην,
  πολλοί κύριοι παρήγγειλαν ροθχα
  ειδικώς γιά την Αύλήν, πού τού;
  στοίχιζαν 100 000 φιορίνια ή φο
  ρεστά! Ή μόδα αυτή άπέδη καί
  είς βάρος τής... Ελλάδος, άφοθ
  μεταξύ των άλλων, εί; τα χρονι
  χά τής έποχής, άναφέρεται δτι καί
  δ βαρωνος Σίνας— δ έθνικό; εύερ
  γέτης'μας—έπλήρωσε μιά φορεσιά
  τού 100 χιλιάδες φιορίνια! Βάλ
  ί έ ή Ελλά δδί
  χ
  τι τί έχασιν
  δτι τό ποσόν
  φρ
  Ελλάς δεδομίνου
  αΰτό δ μαχαρίτη;
  ό ί θέ
  μρη
  μποροθσε νά τό είχε διαθέση είς
  ίθνιχά εύεργετήματα!
  *
  * *
  Τό φράκο, πού κατά τόν 18ον
  α ιωνά εθεωρείτο ώς τό Ινδυμα
  των «χειραφετημένων» καί «ίπα
  ναατατιχων»—των «αριστεράν» δ
  πως θά λίγαμΐ σήμερα — χατά
  τόν 19ον αίωνα είχε πλέον γενι¬
  κευθή ίχι μόνον ώ; ίνδυμα διά
  τάς εορτάς, άλλ' ώς καθημερινή
  φορεσιά. Τότε μάλιστα —8πως
  φαίνεται άπό τάς χαλχογραφίας
  έκείνης τής έποχή"; —δ δανδής
  πού ώίηγοθσε λόγου χάριν την
  ωραίαν τού είς ίνα περίπατον μέ
  την βάρχα χαί τραβοθσε πρό; χά
  ριν της κουπί, φοροθσε... φράκο
  χαί ψηλό καπίλλο! Άκόμη χαί
  σΐό... κυνήγι οί αΐνδρι; φοροθσαν
  έχείνη την έποχή φράκο.
  Ή χρησιμοποίησις μάλιστα τοθ
  φράκου χαί σιό κυνήγι έγινεν
  άφορμή νά δημιουργηθή μιά νέα
  άνδριχή μόδα. Ένα; περίφημος
  δανδή; τοθ Λονδίνου έκείνης τής
  έποχής, δ Χόρξος Σπένσερ, χυνη-
  γοθσε μιά ήμέρα φρακοφορίδν, ώ;
  συνήθως. ΈκεΙ δμω; πού κυνη-
  γοθσε ή μιά άπό τί; π£σω «μύ-
  τε;» τοθ φράκου τού πιάσθηχε ά-
  πά Ινα ϊένδρον χαι άπεκόπη.Έν
  τ% άμηχανΓα τού δ δανδή; πού
  είχε μείνη μέ χολοβωμένο φράκο,
  άπέχοψε χαί την άλλη «μύτη»
  Καί έτσι άπό τό φράκο βγήκε ή
  μόδα τ&Ο «σπένσερ», όνομασθέν
  το; ούτω έχ τοθ εφευρέτου τού.
  Άπό τό 1830 ήρχισαν νά χά
  ταργοθνται τα χρωματιστά φράκα
  χαί νά επικρατή τό μαθρο φρά
  χο. Τό μαθρο δμω; είνε τόσον δ
  λίγον πρακτιχόν χρώμα! Πΐάνει
  σκόνη, λεχιάζει εύκολα. Τό φρά
  χο δποχωροθσε όιαρχώ; άπό τα;
  έπάλξεις τή; ημέρας χαί τοθ φω
  τέ; της, περιοριζόμενον εί; την
  νύκτα καί τα; επισήμου; διξιώ
  σει;
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γεώργιος Μαιιρόχωστα; ή
  Γρύλλος χάτοικο; Καλοθ Χωρίου
  Μονοφατσίου καθισ:^ γνωστόν εί;
  τού; ενδιαφερομένους δτι εί; την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  δίδει πρό; θερισμόν τα δημητρια
  χά τού μέ παραγωγήν προβλεπο¬
  μένην μέχρι 12 χιλιάδε; οκά¬
  δες καΐ μέ διχαίωμα συλλογής
  άπό τα πέντκ ίνα ήτοι χοινώ;
  πενταρολόγιχ».
  Τα Ρούστικΐ
  Κωμόπολις άρχοντιας.
  ΡΟΥΣΤΙΚΑ 30 Απριλίου (*ν-, καί ν' άφοσιωθη· εί; την άναδημι
  ταΐχοχριτοθ μας) — Ποώτη έντύ
  πωσις διά τόν ξένον έπισχέπτην
  των Ρουστίχων, είναι ή άρχοντιά
  καί ή εΰγένεια πού έχδηλώνεται
  καί έπιχρατεΐ εί; δλα. Αίσθάνε
  ται χανεΐ; δτι εδρίσχεται εί;
  ίνα πραγματιχδ άρχοντοχωρι.
  Τα οίχήματά τού, ώραΐα, φρεοχο
  βαμμένα περιποιημένα. Οί δρό-
  μοι τού χατακάθαροι Τα χατα-
  στήματά τού καλώς ώργανωμένα,
  πλούσια, πολιτισμένα. Καί Ιχει
  ώραΐα χέντρα άναψυχής, έμπορι
  χά, έργαστήοια βιοτεχνιχά, δπω;
  μία πόλις. Χάρις άλλωσΐε εί;
  την τακτικήν αύτοχινητιστιχήν
  συγκοινωνίαν, τα Ρούστιχα, ϊρχον
  ται εί; επικοινωνίαν μέ την &
  λην Κρήτην χαί μέ την πόλιν
  τή*; Ρεθύμνης χαί £τσι οχι μό¬
  νον έξυπηρΐτοθνται οίκονομικω;
  άλλά χαί προάγονται πολιτιστι-
  κώς. Έπειτα τα Ρούστικα είναι
  καί Ιδρα δποδιοιχήσειι); χωροφυ
  λακής χαί άγρονομείου. Καί έ
  τα ι έχουν καθημερινώς σαστηματι
  χήν κίνησιν ξένων. "Εχουν δέ άλ
  ματιχήν εξέλιξιν χαί πρόοδον. Ή
  παγίωσις τής τάξεως καί τή; ά
  σφαλεία; συνέτεινεν εί; τό νά
  επιδοθή δ χόσμο; μέ νέον ζή
  λάν είς τα είρηνικά τού εργα' σκαπάνην.
  ουργικήν προσπάθειαν τού. Καί
  παρατηρεΤται εί; την περιφέρειαν
  τδν Ραυστίκων καθώς χαί εί;
  τόν Άγιον Κωνσταντίνον καί
  την παραπλεύρως ιστορικήν μο
  νήν τοθ Θεολόγου μία πραγματι
  κή άναδημιουργία εί; την Οπαι
  θρον. Είναι δέ παροιμοιώδη; ή
  άγροτική άσφάλεια χ&ρΐζ είς
  την δραστηριότητα των όργάνων
  άγροφυλαχή; πού έργάζονται ήμέ
  ραν καί νύκτα υπό την ά'γρυπνον
  παρακολούθησιν τοθ αγρονόμον
  χ. Έμμ. Σπυριδάκη. "Ετσι ή πε
  ριφέρεια αύτη προοδεύει χαί έ-
  ξελίσσεται. Μετ" ολίγα δέ £τη
  δπότΐ θ' άρχίσουν ν' άποδίδουν
  αί νέαι καλλιίργειαι, ή παραγω
  γή θ' αυξηθή είς τό πολλαπλά
  σιον. Οί ευγενεί; καί φιλοπρί-
  οδοί χάτοικοΕ των, οί ίχοντΐς
  ώ; θρησκείαν των την φιλοξενί
  αν καί την ευγένειαν, πρωτο
  ποροθν τώρα εί; ίργα εϊρηνικά
  δπω; έπρωτοστατοθσαν "άλλοτε
  εί; τού; μεγάλου; άπελευθερω
  τικούς αγώνας. Αύτό δλλωστε πά
  ρατηρεΐται δχι μόνον έδώ άλλ'
  είς ολόκληρον τόν νομόν Ρεθύ¬
  μνης δπως χαί εί; δλην την
  Κρήτην, δπου άντιχατιατάθη τό
  δπλαν άπό τό άροτρον χαί την
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα
  κεΐα.
  Σήμερον 5ην Μαΐου βίλουν
  ίιανυκτβρίύση τα φαρμακεΐα
  Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ.
  Ζαχαριάδη.
  —Αύτοκτονία είς Κατσαμπά.
  Την μϊσημβρίαν τής προχθές
  ηύτοκτόνησίν είς Κατσαμΐτάν λ«
  βοϋσιχ 60 διακίκ κινίνης ή Ελένη
  Μπαρμπουνάχη έτών 20. ΟΙ λό
  γοι της αΰτβκτονίας είναι αΐαθπ
  ματικοί.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Μέ την χκθιέρωοιν της τακτικης άερεποριχής συγχοινωνίας "Αθη¬
  νών — Ηρακλείου χαί τάιαπάλιν απεδείχθη ήδη, ότι:
  Τα άσφαλέστερσ, τα ταχυτέρα, τα άνετώτερα καί ευ¬
  θηνοτερα ταξίδια
  Είναι τα άεροπορικά.
  ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕ! ΜΕ ΕΑΛ1ΝΙΚΛ ΑΕΡΟΟΛΑΗΑ
  έχετε άποδ£δειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100.
  ΚερδΙζετε χρόνον πολύτιμον,
  έξασφαλΐζετε απόλυτον άνεσιν.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  Άκριβής ωρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον κκδίδονται ϋσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς Άερβπβρικάς γραμμάς καί έν συνεχεία δι* όλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
  ΈκδΙδονται φορτντιχαί δι' έμπβρεύματν, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τού προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  —Εύγενής δωρβ».
  Ό κ. ©βόίωρος Λ«κ«τσάς Γε·
  νΐΜος Διευθυντής τής Ίβνικής
  Τραπέζης κατίθηκΐν είς το "Ασυ
  λον τής Γερόντισσας δρ πενταχο
  οίας (500) άντΐ στεφάνου (Ις τβν
  άείμνηβτον Στρατηγόν Γεώργιον
  Κατβχάκην. Ό Μορςιωτικβς Συλ
  λογβς ΓυναΐΜ&ν εύχαριστεϊ βερ·
  μως.
  —Έκτοπισμός ζωοκλεπτών.
  Ύίΐό της Χωροφυλακής Γίνη
  Γχαβέ βυνβλήφθηοαιν ο! ίίββας
  Ί. Πιτσούλπς, Ανδρ Γ, Πιτσοώ
  λης έκ Μβτοχίου Κκμαριώτη Μι>
  λοποτάμοι» καΐ έ Ί«. Κ. Φλ·ο
  ρή( έκ ©ΐοδώρας Μυλοπβτβμου
  πρός έκτοιΐισμόν ώς ΰτοπτοι ζωβ
  κλ&πται (Ις τάς νήσους των Κυ·
  κλάδων, οί δύο πρωτοι διά χρονι
  κόν ύιάστημκ οκτώ μην&ν καί β
  τβλευταΐο; δι' ϊξ μήνας.
  —'Βπΐοης ϋηό της Χωροφυλακής
  Λειβαδίων Ρίβώμνης βυνβλήφβη
  ο Ζαχ Τρβύλλπί ϊν« έκτβπιοβή
  διά την αυτήν αιτίαν βΐς Άμβρ
  νόν διά ύβκα μήνας.
  —Αί μεταθέσεις καθηγητδν.
  Προχθές Τρίτην συνϋλβεν τό
  κίντρικόν εποπτικόν ουμββύλιον
  τής Μίσης Έκπαιίβύσίως ηροκίΐ
  μ ε νού νά κάμη έναρξιν των έρ
  γασιών τού, τής πϊριόίου. Κατά
  την πρώτην αύτοϋ συνεδρίασιν τό
  συμβούλιον ησχολήβη μέ τ«ς
  μετκθέσβις των χοθηγητ&ν.
  ΠΕΡ1ΛΗΦΊΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Εκκλησιαστικήν Συμδούλι
  όν Έληας Πείιάδο;.
  Διακηρύττει δτι,
  Έκτίθεται εί; μυστικήν μειο
  δοτικήν άνευ όρίου δημοπρασίαν
  δι' ένσφραγίστων προοφορων την
  αποπεράτωσιν τοθ Εεροθ ναοθ τή;
  Έληάς Πεδιάδος συμφώνως πρός
  την άνασυνταχθεΐοαν μελέτην
  καί έγκριθεΖσαν &πό τοθ υπουρ
  γείου Έθνικής Παιδείας καί συμ
  φώνω; πρός την λεπτομερή δια
  κήρυξιν.
  Ό πρΓ,ϋΐχολογΐσμός τής δαπά·
  νης διά την αποπεράτωσιν τοθ
  ίεροθ ναοθ άνέρχεται εί; τό πό
  σόν των δραχμων Ιξακεσίων Ο¬
  γδοήκοντα μιβς χιλιάδων έξαχο
  οίων (681 600 00).
  Μετά την εκτέλεσιν εργασιών
  άξίας τριακοσίας χιλιάδων (300.
  000 00) δύναται τδ Έχκλησιαοτι
  κόν Συμβούλιον νά διαλύση την
  εργολαβίαν.
  Ή εγγύησις διά την ουμμετο
  χήν έρίζεται είς δραχμάς δέχα
  χιλιάδας (10 000.00).
  Είς την εργολαβίαν γίν-ονται
  δεκτοί έργολάβοι δημοσίων ϊργων
  κεκτημίνοι δίττλωμ» δι* ίργα
  οίχοδομικά,
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται
  εί; τό γραφείον τοθ άρχιτέκτο
  νέ; μηχανικοθ Εμμανουήλ Ι.
  Μαρκοπούλου όδός Βύρωνος (τηλ.
  444) την 21ην Μαΐου 1939 καί
  ώραν Ιΐην π. μ.
  Άπαντα τα σχετιχά εύρισκον
  ται εί; τό γραφείον τοθ άρχιτέ
  χτονος μηχανιχοθ Εμμανουήλ
  Μαρκοπούλου.
  (Τό Έχχληοιαοιικόν
  λιον).
  Άρ- Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟ παρά την Αγίαν Τριά
  ίΐ _έΡΥοσιιήριον βαπτιστικών καί
  εΐδδν γάμων τίϊς κ. Καλλιόπης Δ.
  ι Ποταμιανάκη,οΙένδιαφίρόμβνοι θά
  εθρουν τα βΐβη ταθτα είς τιμάς
  συγκαταβατικάς καί ποιότητα άρΐ
  στην.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  5 Μαίου 1939
  Ώρα
  ΕΥΜΕΝΗΣ Η ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Π Ο Λ Ω ΝΙ ΑΣ
  ΕΚΑΗΑΟ ΥΗΤΑΙΑΗΗΣΥΧΙΑΙ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΛΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας). — Κατα τηλεγραφήμ<χχ<χ έκ Ρώμης μέσω ξένης πηγής ή στάσις τής ίταλικής κυβερνήσεως άπέναντι τής Πολωνίας δέν φαίνετχι δυαμενής. Καθ* ά μάλιστα άναφέρουν τα αύτά τηλεγραφήματα, είς τό Βερολίνον ήρ¬ χισαν ήδη έκδηλούμεναι άνησυχίαι διά τής στάσιν ταύτην τής Ιταλίας ήτις πά» ραβλάπτει ζωτικώς τα γερμανικά σν>μ-
  φέροντα.
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟΝ
  ΤΡΙΠΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορίαι
  έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι οί «Τάϊμς»
  είς σημερινόν άρθρον αυτών έξετάζουν
  ευρύτερον τό ζήτημα τής συνάψεως συμ
  μαχίας μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας καί
  Ρωσσίας.
  Κατά τούς «Τάϊμς» τό νά συναφθή
  τριηλή συμμαχία προωρισμένη νά δι·
  αιρέση την Ευρώπην είς δύο ένοπλα
  στρατόπεδα δέν φαίνεται εύκταία υπό
  τάς παρούσας περιστάσεις. Ή συμφω·
  νία των τριών δυνάμεων, ,<καθ* α έπιλέ- γει ό αρθρογράφος των «Τάϊμς», δέ¬ ον νά άποβλέψη αποκλειστικώς είς την αντίστασιν εναντίον των έπιθέσεων. ΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΣΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΡΥ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαίου (τοΰ άνταπο· κριτοΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ Βερο¬ λίνου ότι οί γερμανικαί κύκλοι χαρα- κτηρίζουν την παραίτησιν τοΰ Ρώα- σου έπιτρόπου των Εξωτερικών κ. Αιτβίνωφ ώς βποτυχίαν των άγγλορωσ- σιχών διαπραγματεύσεων. Οί Γάλλοι καί π ττιδανή επέμβασις της Ιταλίας διά τό Δάντσιγκ. συνεχισδοΰν αί άγγλορωσσικαί; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (ίδ. ύπη ρεσία) — Κατ' είδήσεις έκ Βερολίνου αί γερμανικαί έ φημερΐδες δημοσιεΰουν μέ με γάλους τΐτλους την είδησιν τής παραιτήσεως τοθ κ. Λιτ β'νωφ. Αί έφημερΐδες τοΰ Ράϊχ ΙσχυρΙζονται ότι ή πά ραΐτησις αυτή υπήρξε φυσική συνεπεία τής άποτυχίας των άγγλορωσσικών διαπραγμα τεύσεων. Συγκεκριμένως οί Γερμα νοί άρθρογράφοι άναφέρουν Βτι ή άπομάκρυνσις τοθ κ. Λιτ βΐνωφ έκ τής κυβερνήσεως τής Μόσχας όφεΐλεται είς τό γεγονός δτι ή Αγγλία δέν προσέφερεν άρκετά είς την Μόσχαν. —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Μοΐου (ίδ. ύπηρεσΐσ).— Κατ' είδή σεις έκ Νέας Υόρκης, οί έ κ εί πολιτικοί κύκλοι θεωροθν αξιοσημείωτον τό γεγονός τής παραιτήσεως τοϋ κ. Λιτ- βΐνωφ. ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΒΣ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠΤΣΙΑΝΟ —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μοΐου ((δ. ύττηρεσία). — ΟΙ κύκλοι τής Ρώμης άποδΐδουν μέγα λην σημασίαν είς την συνάν τησιν των κ.κ. Ρΐμπεντροπ καί Τσιάνο. Κατά πληροφορίας πρός τό πρακτορείον Χαβάς ό κάμης Τσιάνο θά συστήση μετριο πάθειαν είς τό Ράϊχ· Συγ χρόνως θά συστήση, καί είς την Πολωνίαν νά λάβη ΰπ' δ ψ!ν της τάς προτάσεως τής Γερμανίας. Είνε προφανές δτι ή "Ιταλία ευρίσκεται ε(£ δύσκολον θε σιν άπέναντι τής άπειλουμέ νης συρράξεως μεταξΰ Γερμα ν(ας καί Πολωνίας λόγω των Ιδιαίτερον σχέσεων της μετά τής ΠολωνΙας αί οποίαι εύ ρΐσκοντσι είς Ικανοποιητικόν σημείον. —Ή εφημερίς «Ποπυλαΐρ» γράφουσα έπίτοόγερμανοπολω νικοθ τονΐζει 6τι εάν ή Αγ γλΐα καί ή Γαλλία δέν έμπο δΐσουν τόν Χίτλερ νά έφαρμό ογ) τα σχέδιά τού δσον άφορα την πόλιν τοθ Δάντσιγκ, θά εσήμαινε τουτο την καταδΐ κην τής Αγγλίας καί ΓαλλΙ άς, χωρΐς ν ά ληφθή ύπ' δψιν ότι θά εσήμαινε καί τόν έντα φιασμόν τής Πολωνίας. Ή εφημερίς «"Εργον» γρά φεΐ δτι ό Φύρερ ούσιαστικώς δέν θά είνε ίκανοποιημένος άπό την απομάκρυνσιν τοϋ κ. ΛηβΙνωφ έκ τής κυβερνή σεως των Σοβιέτ διότι τουτο άποδεικνύει 8τι 6 ΐδιος πλέ όν ό Στάλιν θ' αναλάβη ν ά διευθύνη την έξωτερικήν πολι τικήν τής Ρωσσίας. ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΒΕΥ'ΓΚΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου ((δ. ύπη ρεσία) —Χθές τό εσπέρας άνε χώρησεν έκ τής Άγκυρας ό Γάλλος στρατηγός κ. Βεϋγ κάν. Σήμερον την πρωΐαν ό στρατηγός έφθασεν είς Ίσταμ πούλ άπό δπου ανεχώρησεν άεροπορικώς διά την Γαλ λίαν. ______ ΡΙΖΙΚΑΙ ΔΙΑΦΒΝΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ; ΒΑΡΣΟΒΙΑ 4 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσΐα).—Αί πολωνικαι έφη μερίδες γράφουσαι επί τής πά ραιτήσεως τοθ ΛαβΙνωφ συμ περαίνουν δτι τής παραιτήσε ως τοϋ Ρώσσαυ έπιτρόπου προηγήθησαν εύρεΐαι διαφω ν(αι μεταξύ των επισήμων ρωσσικών κύκλων. Σχετικώς τονΐζουν 8τι ό άντικαταστάτης τοΰ κ. Λιτβ( νωφ, κ.,Μολότωφ είνε στενώ τατος φΐλος τοθ κ. Στόλιν καί άπό τούς φανατικωτέρους έχ θροΰς τοθ έθνικοσοσιαλιστικοθ καθεστώτος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (Ιδ. ύ- πηρεσΐα).—Διά τάς άγγλορωσ σικάς διαπραγματεύσεις, αί γαλλικαί δσον καί αί άγγλι 'καί έφημερΐδες, σι,μφωνοθν δ- τι ή παραΐτησις τοθ κ. ΛιτβΙ- νωφ δέν είνε καιρός άκόμη διά νά αποφανθή τις σαφώς ποία ν επίδρασιν θά έ'χη έ- •πί των έν λόγω διαπραγμα τεύσεων. Αί ώραι κοινης ήσυχίας είς την πόλιν Ηρακλείου. Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Διοικήσεως Χωροφυλακής κα τα τάς ώρας 1—4 1)2 μ μ. κοΐ 12 1)2 μέσον, μέχρι 7 π. αΐτινες έχουσιν ορισθή ώς ώραι κοινής ήσυχίας, άπαγο ρεύεται είς τούς πλανοδίους πωλητάς παντός εΐδους τροφί μων, έμπορευμάτων κλπ. νά διαλαλθσι τό έμπόρευμά των ώς έπΐσης άπαγορεύεται κατά τάς ώρας ταύτας ή εκτέλεσις αάσης φύσεως εργασιών, είς "~ ^,ματα, Έργοστάσισ, τήρια κ.λ.π. ώς καί έν έφ' δσον ο ί εργασίαι προξενοϋσι θόρυβον ή διαταράσσουσιν όπωσδήποτε την κοινήν ησυχίαν. ΙΞΙΣ ΕΙΣ ΚΑΙ Λ0ΜΑ1Κ0Η ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΤΟΙΝΟΦ ΑΘΗΝΑΙ 4 ιΛΙαΐου (τού άνταπο- κριτού μας).— Τελευταίαι πληροφορί¬ αι έκ Παρισίων καί Λονδίνου άναφέ¬ ρουν ότι ή παραίτησις τού Ρώσσου έ· πιτρόπου επί των ^Εξωτερικών κ. Λιτ βίνωφ προεχάλεσεν έκεϊ κατάπληξιν καί ανησυχίαν. Ο ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΧΑ ΣΤΡΙΨΗ ΑΑΑΟΪ ΤΗΝ ΒΡΒΪΟΧΗΗ ΤΟΥ; Α «Β ΗΝ ΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο κριτοΰ μας).—· Σημερινά τηλεγραφή· ματα έκ των ξένων πρωτευουσών χαί ιδία έχ Παρισίων χαί Λονδίνου άγγέλ λουν ότι ή έπικρατοΰαα έκεί εντύπωσις έκ τής παραιτήσεως τού Αιτβίνωφ εί¬ νε ότι ό ^δικτάτωρ Στάλιν απεφάσισε νά κάμη μεγάλην στροφήν είς την; εσω¬ τερικήν" πολιτικήν χαί νά ενδιαφερθή μόνον διά τα άσιατιχα ζητήματα. ούται Έπίσης 'άπαγορεύονται, κα τα τάς &ρας ταύτας, αί συγ κεντρώσεις παίδων καί αί παι δια! είς τάς όδούς καί πλατείσς, διά την πσρά βάσιν δέ ταύτην εύθύνονται οί γονεΐς των άνηλίκων παί δών. Κατά τος Ιδίας ώρας ά παγορεύονται τα άσματα καί ή χρήσις μουσικών όργάνων όρχηστρων ή ραδιοφώνων είς τάς όδούς, πλατεΐας καί δή μόσια κέντρα. Έπίσης άπαγορεύεται ή λει τουργία κλειδοκυμβάλων, μου σικών όργάνων ή ραδιοφώνων έντόο των οίκιών κατά τάς Ιδίας ώρας, κατά δέ τάς λοι πάς τοιαύτας ή λειτουργία τθνραδιοφώνων, δέον νά ρ"υθ μίζηται είς χαμηλήν έντασιν ώστενάμήδημιουργώνται παρά πονα των περιοΐκων ή συν οί κων. Όμοίως άπαγορεύεται ή εκτέλεσις δοκιμών όμιλουσών καί ήχητικών κινηματογραφι κων ταινιών άπό τής ώρας 12 1)2 μέσον, μέχρι τής 7ης π. μ. Έξ άλλου άπαγορεύεται κατά τάς Ιδίας ώρας ή έκ μέ ρους όδηγών αυτοκίνητον, μο τοσυκλετών, άμαξών, ποδη λάτων κ. λ. π. χρησιμοποιή σις, έκτός ωρισμένων περιστά σεων, σάλπιγκος (πουάρ) ή άλ λου ήχητικοϋ όργάνου βαρέως ήχου. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΠΗ1 ΙΤΑΛΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (ίδ. ύπηρε- ηία).—-Τό Πρακτορείον Χαβάς μετα- δίδει έκ Βερολίνου την είδησιν ότι ό βτρατάρχης Γκαϊριγχ ανεχώρησε χθές έκ Γερμανίας δι» Ιταλίαν. Τό εσπέρας ό κ. Γκαϊοιγκ ανεμένετο είς ΣάνΡέμ,ο. Καίτοι δέν είνε δυνατόν νά γνωσθοίν λεπτομέρειαι διά τό ταξίδιον τούτο έν τούτοις σχολιάζεται ευρύτατα. Προστί θεται ότι δέν αποκλείεται μετάβασις τού στρατάρχου Γχαϊριγκ καί είς Ίσπα ν£αν όπως έκπροσωπήση την Γερμανίαν είς τάς εορτάς τής νίκης τού Φράνκο. ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου καθώ ρισε τό τιμολόγιον κατανα λισκομένου ύδατος ώς εξής: Διά τα παντοίας φύσεως φι λανθρωπικά καταστήματα δρ. 4 κατά κυβικόν μέτρον. Διά συνήθεις χρήσεις: Διά μέσην μηνιαίαν καί άνά αύτοτελές διαμέρισμα κατανάλωσιν διά τα πρώτα 15 κυβικά μέτρα δραχ. 10 κατά κυβικόν μέτρον διά πασάν επί πλέον κατανά λωσιν άπό 16—30 κ. μ., δρχ. 8 50 τό κυβικόν μέτρον, άπό 31—100 κ. μ. δρχ. 6 50 τό κυ βικόν μέτρον. Διά την βιομηχα νίκην χρήσιν τό τιμολόγιον καθορίζεται ώς εξής: Διά τα καταναλισκόμενα 15 πρώτα κυβικά μέτρα δρχ. 10 κατά κυβικόν. Διά πάσαν επί πλέον κατανάλωσιν άπό 16—30 κ. μ. δρχ. 8 50 κατά κυβικόν, άπό 31—100 κ. μ. δρχ. 6 50 κατά κυβικόν, άπό 101—250 κ. μ. δρχ. 5 κατά κυβικόν διά πέραν δέ των 251 κ. μ. δρχ. 4 κατά κυβικόν. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ Ή κ. Μαρία 'Ανδρέου Καλο καιρινοθ κα'. τα «Φιλανθρωπικά Ί δρύματα Άνδρέου καί Μαρίας Κα λοκαιβινοθ» κατέθεσαν άνά δραχ. 5.000 είς τον Ταμίαν των Λαϊκων ΣυσσίτΕων, ήτοι έν δλψ δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000) ί'να παρα σχεθ$ πααχαλινον φαγητόν διά χοθ ΟϊκονομικοΟ Συσσιτίου δωρε άν είς το,ύς πτωχούς τής πόλεως αδριον Σάββατον, είς μνήμην τοθ άγαπητοθ των ΣτρατηγοΟ Γεωργί ου Κατιχάκη. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ Ή άγορά Ηρακλείου έμφανί- ζει τάς τελευταίας ημέρας ζωηρό τητα ώς πρό; τάς τιμάς *τβθ έ λαίου^ περιστρεφομένη ήδη γύρω των 27 δρ. κατ' δχαν. Άνάλο γος ζωηρότης οημιιοθται καί είς τό εξωτερικόν. Ή έκ Γαλλίας μά λιστα εκδηλουμένη άπό τινος ά γοραστική κίνησις έναντι έλευθέ ρου συναλλάγματος, εσημείωσε μεγαλυτέραν έντασιν κατά τάς τε λευΐαίας ημέρας, ίπραγματοποιή θησαν δέ ούτω ένδιαφέρουσαι έρ γασίαι Ιξαγωγής. είς τιμάς σχε τικώς ικανοποιητικάς. Είς την αγοράν Μασσαλίας αί τιμαί παρουσίασαν καί νεωτέραν βελτίωσιν, σημειούμεναι σήμερον ώς εξής: Λ. Ά. 47 περίπου διά τα πεντάβαθμα, 49 1)2 διά τα έ ξουδετερωμένα καί 52 διά τα φα γώσιμα. Αί τιμαί αυ:αι νοούνται διά 1000 χιλιόγρ. τσίφ Μασσαλί αν, γυμνά, βαρέλια έπισχρεπτέα Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Συνελθούσα χθές ή επί των δια τιμήσεων το0 άρτου ίπιτροπήκαθώ ρισε ώς εξής τάςνί,αςτιμάςαύτοθκαΐ των άλεύρω/:Άρτος λευκάς δραχ. 9 80 κατ' όκα'ν, πιτυροΰχος 8 40. Άλευρα λευκά δραχ. 10.26 50 κατ' οκάν, πυτιροθχα 9.23. ΥΠΕΡ ΤΗΣΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τα λεωψορεΐα τής γραμμής Λιμένος—Φ^ρτέτσος θά έκτε λέσουν σήμερον λόγφ τής έορ τής τής Άγίας Είρήνης δρομο λογιον μέχρι τοθ φερωνυμου ναϊδρίου παρά την Κνωσόν μέ τιμήν είσιτηρίου δρ. 7. Αί πραγματοποιηθησόμεναι είσ¬ πραξις θά διατεθοθν ύπέρΐής άεροπορίας. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώς άναχοινοθται άπί τό Υ¬ πουργείον Τόπου καί ΤουρισμοΟ άπό τοθδε άρχονται αί προετοιμα¬ σίαι διά την τέλειοτέραν άντιπρο σώπευαιν των διαφόρων τμημάτων τής Ελλάδος είς τάς εορτάς τής 4ης Αύγούστου αί οποίαι προμη νύΐνται έξαιρετικως μεγαλειώδεις εφέτος. Διά την πόλιν μας ή άντιπρο- σωπευτική ομάς καθωρίσθη άπό δέχα πέντε χορευτάς νέους μέ κρητικάς ενδυμασίαι άπό δέκα πέντε νέας χορευτρίας μέ κρητι- κάς έπίσης ενδυμασίας άπό τέσ¬ σαρας μουσικούς -καί δύο συνο- δούς ήτοι έν δλφ τριάκοντα εξ ά τομα. Διά νά άποφευχθοθν αί πα· ρουσιασθεΐσαι πέρυσιν έλλείψεις καί νά μή δημιουργηθβθν καί πά¬ λιν παράπονα καΉσταται άπό τοθ- δε γνωστόν βτι δέον νά παρουσια¬ σθώσιν οί βουλόμενοι καί αί βου- λόμεναι νά σαμμεθέξουν είς την καταρτισθησομένην έμάδα, είς την Γραμματείαν τοθ Δήμου Ήρακλίί- ου διά νά λάβουν τάς σχετικάς δδηγίας ώς πρός την εμφάνισιν των. Ή ομάς των τριάκοντα έ'ξ προσώπω/ θά είναι φιλοξενουμέ- νη τής κυβερνήσεως καί τοθτο δέ όν νά ληφθ^ ιδιαιτέρως &π' δψει. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ Αυριον Σάββατον ώρα 7 μ. μ, άνοίγει όριστιχώς είς την αϊθού σαν τοθ Δημαρχε{ο^ ή Έκθεσις ακηνογραφίας τοθ κ. Γ. Ανεμο¬ γιάννη. ΤΟ ΠΡΟΚίθΑΗΜΑ ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΟΥ Την προσέχη Κυριακήν θά συ νχντηθοθν είς τόν τελικόν αγώνα τής α' σειρόϊς τοθ ποδοσφαιρικοθ πρωταθλήματος αί δμάδις Ε Γ.Ο Η. χαί Ο.Φ.Η. 30 Πρωϊνή Η ΚΑ 1ΟΑΙΣ ΤΟΥ ΑΑΗΤΣΙΓΚ Η ΓΑΙΑΟΟΟΛΟΝΙΙΙΗ ΣΤΡΑΤ ΟΤΙΚΗ ΥΜΦΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΙΣ ΤΗΣ ΓΑΜ1ΚΗΣ_ΚΥΒ_Ε ΡΝΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μχΐου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ Πα¬ ρισίων μεταδίδουν την πληροφορίαν ό¬ τι ή Γαλλία επέδωκεν είς την Πολωνί¬ αν έγγραφον διαβεβαίωσιν διά τό καθε- στώς τού λιμένος τού Δάντσιγκ χαί τής περιοχής τού. Δια τής διαβεβαιώσεως ταύτης οιευκρινίζεται ότι ή πόλις τοΰ Δάντσιγκ συμπζριλαμβάνεται είς την συμμαχίαν Γαλλίας καί Πολωνίας καί ότι συνεπώς πάσα βιαία ενεργεια τής Γερμανίας έκί τής πόλεως ταύτης, θά εύρη άντιμέτωπον αυτής καΐ την Γαλ¬ λίαν. Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΓ ΛΟΕΙ Νλ ΕΝΤΒΠΙΣ8Η Η ΣΥΡΡΑΞΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ■ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ματ,ηυ (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Καθ" ά αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού είς την περίπτωσιν επι- δεινώσεως τής καταστάσεως μεταξύ Γερ μανίας καί Πολωνίας, ή ίταλική κυβέρ¬ νησις θά προσπαθήση νά έντοπίση την σύρραξιν. Επί τοΰ σημείου τούτου ά- ποβαίνουν χατά τάς υπαρχούσας πληρο¬ φορίας χαρακτηριστικαί ωρισμέναι άπό τούδε ενέργειαι τής κυβερνήσεως τής Ρώμης. ΕΙΝΕ ΕΝΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΝΩΜΕΝ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΡΩΙΣΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μαΐου (ίδ. ύπηρε σία).—Οί «Τάϊμς» τού Λονδίνου σχο¬ λιάζοντες την παραίτησιν τού χ. Αιτβί¬ νωφ ύπογραμμίζουν ότι είνε πολύ ενω¬ ρίς διά νά συμπεράνη τις μεταστροφήν τής ρωσσικής πολιτικής. Τό ζήτημα πάντως είνε, έπιλέγει ό αρθρογράφος, εάν θά δεχθή ή Μεγάλη Βρεττανία" νά συνεχίση υπό τούς ίδίους όρους τάς άγγλορωσσικάς διαπραγματεύσεις. Υ¬ πό τό αύτό πνεθμα γράφουν καί άλλαι άγγλικίί καί γαλλικαί έφημερίδες. Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΕΙΣ ΑΜΕΡ1ΚΑΝ1Κ0Υ ΣΤΩΑΙΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—Λί γαλλικαί έφημερίδες τηλεγραφείται ότι άποδέχονται μεθ' ίκα νοποιήσεως την πληροφορίαν ότι ή "Ά- μερική θά αποστείλη μοίραν πολεμι· κων σκαφών είς τα υδατα τής δυτικής Έύρώπης. ' ,. Η ΙΤΑΛΙΑ ΩΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΙΙ ΤϋΗ ΕΒΙΛΤΪΙΜ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗ0Π0Α8Η1Κ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαΐου (τού άνταπο κριτοΰ μ«ς).—Τηλεγραφοΰν πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή Ρωμη κατά την διάρκειαν τής παραμονής είς Ιταλίαν τοΰ Γερμανοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών φόν Ρίμπεντροπ, Θά μ.εσο λαβήση δια την επίλυσιν των ζητημά- των Βερολίνου —Βαρσοβίας. ΒΑΒΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΐΙΓ ΤΟΥΤΑΞΙΑΙΟΥ ΤΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 ,Μαΐου ^( η ρεσία).—Ή σημερινή «Ζουρνάλ» γρά· φεΐ ότι τό ταξ^οιοντού φόν Ρίμπεντροη είς την Ιταλίαν εκρίθη άναγκαίον είς Βερολίνον διότι ή κυβέρνησις τού κ. Μουσολίνι έξαχολουθεΐ νά διατηρή φι¬ λικάς σχέαεις μέ την Βαρσοβίαν. Τας σχέσεις μάλιστα ταύτας έδραίωβε τό τελευταίον ταξίδιον τοΰ χ. Τσιάνο είς Πολωνίαν. Ένώ την στιγμήν ταύτην ά· κριβώς ή Ιταλία ε νέ υποχρεωμένη νά υποστηρίξη την Γερμανίαν ή όποία δέν άποκλείεται μεθαύριον νά ένεργήβη καί βτρα,τιωτικώς εναντίον τής Ηολωνίας·