97246

Αριθμός τεύχους

5157

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

6/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕίΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΌΤΑΥΡΟΥ
  λΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αΐγΰπτου
  βτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησια δολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΥΠΕΤΒΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Είς τούς λόγους τού πρός
  χον λαόν τής Πελοποννή-
  σβυ, ο τΐρωθυπουργός κ. Με¬
  ταξάς καθώρισεν έπακριβ&ς
  την παραγωγικήν πολιτικήν
  τής κυβερνήσεως καί εχάρα¬
  ξε τάς κατευθύνσεις πού θ'
  ακολουθήση είς τό μέλλον
  ή έθνική οίκονομία. Ή Ελ¬
  λάς χά τα την γνώμην τοΰ χ.
  Μβταξά—την απολύτως όρ-
  θήν άλλωστε — όφείλει νά
  στηριχθή πρωτίστως είς την
  γεωργίαν. Τό άγροτικβν εί-
  αόδημα είνε έκεΐνο πού δα
  αποτελέση την βάσιν επί τής
  οποίας θά στηριχθώμεν δια
  την οικονομικήν μας άνόρ-
  θωσιν. Διότι τό άγροτικέν
  είσόδημα αποτελεί σήμερον
  καί θ' άποτελή καί είς τό
  μέλλον τό μέγιστον ποσο.
  στόν τοΰ έθνικοΰ μας πλού-
  του. Τουτο δέ διότι ή χώρα
  μας δέν είνε δυνατόν λόγω
  των συνθηχών υφ' άς διατε¬
  λεί νά καταστή μεγάλη βιο-
  μηχανική δύναμις. Ειμπορεί
  μόνον νά επιδιώξη την ενί¬
  σχυσιν τής ναυτιλΐας καί την
  οργάνωσιν επί των ουγχρό
  νων αντιλήψεων καί μεθό
  δών τής άλιείας. Κατ' ά
  νάγκην λοιπόν καί τό κρά
  τος καί οί πολίται οφείλουν
  νά έχδηλώνουν την στοργήν
  χαί τό ενδιαφέρον των ιδιαι¬
  τέρως πρός την γήν, πρός
  τάς αγροτικάς καλλιεργείας.
  Καί είναι ορθόν καί επιβε¬
  βλημένον νά καταβάλλεται
  κάθε δυνατή προσπαθεία διά
  την ενίσχυσιν, χον συγχρονι
  σμόν καί την συστηματοποίη
  σιν των καλλιεργειών. Δι'
  κύτό καί θά είνε δικαιολο»
  γημένη κάθε δαπάνη διά
  την εκτέλεσιν παραγωγέων
  καί συγκοινωνιακόν έργων
  είς την ύπαιθρον, διά την χά
  τασκευήν έγγειοβελτιωτικών
  έργων, διά την προμήθειαν
  μηχανημάτων καί έργαλείων
  πρός επιστημονικήν χαλλιέρ
  γειαν, διά την άναδημιουργί
  αν γενικοίς τής ύπαίθρου.
  Άλλά τό ·τι βεβαία ή Ελ¬
  λάς είνε χώρα κατ' εξοχήν
  γεωργική, δέν σημαίνει διό
  λου ότι πρέπει νά παραμε-
  λήση την εκμετάλλευσιν των
  άλλων πόρων άπό οπου είνε
  δυνατόν ν' άντλήση πλούτον
  ή ότι πρέπει νά εγκαταλείψη
  κάθε προσπάθειαν τονώσεως
  τής βιομηχανίας χαί δημιουρ
  γίας νέων βιομηχανιών. Κά
  Θε άλλο μαλιστκ. "Αλλωστε
  χαί είς τό σημείον αύτό αί
  άντιλήψεις τής κυβερνήσεως
  είνε σαφεΐς. Ή κυβέρνησις
  εχει την γνώμην ότι ύηάρ
  χούν όλαι αί προϋποθέσεις
  διά την ανάπτυξιν ώρισμέ
  νων τουλάχιστον κλάδων τής
  βιομηχανίας. Καί ή άντίλη
  ψις αύτη άνταποκρίνεται
  έξ ολοκλήρου πρός την ύπάρ
  χουσαν πραγματικότητα χαί
  πρός τάς υφισταμένας ανάγ¬
  κας. Είς την Έλλάδα ύπάρ-
  χούν τα περιθώρια χαί αί προ
  ΰποθέσεις διά την δημιουργί
  αν καί ανάπτυξιν μεγάλης
  γεωργικής βιομηχανίας. Ε¬
  πί παραδείγματι θά ειμπο¬
  ρούσε νά δημιουργηθή καί
  νά εύδοκιμηοη βιομηχανία
  (πεξεργασία;, έξευγενισμοϋ
  χαί τυποπβιήβεως των έλαίων
  καί των οΐνων, βιβμηχανίας
  ζαχάρεω; άπό τα χαρούπια,
  χρωστικών βύβιδν καί ζελα
  τίνας άπό τόν χαρουπέσπο-
  ρβν. ΒιομηΧ«νία παραγωγης
  χαί ουντηρηοεως όπβΰ νω-
  πών σταφυλών,' πβρτβχαλλι-
  δν, φρβύτων γενιχά. Β«6ως
  χαί βιομηχανία έπεξεργασί-
  ας των άρωματικων φυτων
  διά την παραγωγήν άρωμά-
  των, αίθερίων έλαίων γενιχα
  χαί φαρμαχευτιχ&ν είδων.
  Αί βιομηχανιαι αυταί, θά ε¬
  τύγχανεν χαί τής χρατιχης
  ένιςχώαεως χαί προστασίας
  ώί Ιχιι δηλωβή κατ' έπ«ν*
  λήψιν υπό τής κυβερνήσεως.
  Καί πρέπει νά ίδρυθοϋν ό-
  πωσδήποτε. Έφόσον δέ τό
  ίδιωτικόν κεφάλαιον δέν χι·
  νεΐται, θά είνε καλόν νά
  ένδιαφερθοΰν οί Ιδιοΐ οί ά.
  γρόται—παραγωγοί χαί ή
  'Αγροτική Τραπέζα. "Ισως
  θά ήτο δυνατόν νά δημιουρ-
  ' γηθοΰν είδικοί ουνεταιρι-
  σμβί πού νά ίδρύσουν έργο-
  [στάσια βιομηχανικής έπεξερ-
  γασίας των γεωργικών προϊ-
  οντων.
  Είς την χώραν μας δμως
  ύπάρχει καί έν άλλο μέγα
  πρόβλημα: τής ελλείψεως
  πρώτων ύλών χαί ιδίως καυ·
  σίμων. Ή έλλειψις γαιάνθρα-
  χος χαί πετρελαίου εκρίθη
  άνέχαθεν ώς σοβαρόν έμπό-
  διον είς την ανάπτυξιν καί
  τής βιομηχανίας καί των με-
  ταφορων., Έν τούτοις καί τό
  έμπέδιον αύτό είνε δυνα¬
  τόν νά χατανιχηθή. "Ηδη
  γίνονται ερευναι ανακαλύ¬
  ψεως πετρελαίου είς διάφορα
  σημεΐα τής χώρας. Καί ϊσως
  νά επιτύχουν χαί νά δώ< σουν ίχανοποιητικά άποτελέ σματα. Άλλά χαί άν άποτύ< χευν ύπάρχει άλλος τρόπος άντιμετωπίσεως τοΰ προβλή ματος όπως γίνεται είς άλ λας χώρας. Είς την Σερβίαν επί παραδείγματι έγιναν τε¬ λευταίως επιτύχη πειράματα παραγωγής πετρελαίου καί βενζίνης άκό λιγνίτην. Τό κόστος δέ τής παραγωης τοΰ πετρελαίου έκ λιγνίτου υπήρξε μεγαλύτερον βεβαία τοΰ κόστους της παραγωγης των ρουμανικον πετρελαίων, κρίνεται ομω; απολύτως συμ φέρον. ©ά είμκοροΰαε λοι¬ πόν νά γίνη καί έδώ τό ί¬ διον. Πολύ περισσότερον μά λιστα έφόσον έχομεν πλου- βιώτατα κοιτάσματα λιγνίτου καί έφόσον οί λιγνΐταί μας είναι άπό τούς καλυτέρους τοΰ κόσμου. Τό κέρδος θά ήτο τεράστιον διά την καθό- λου εθνικήν μας οίκονομίαν. 'Αλλ' εύτυχώς, τό ζήτημα μελετάται άπό τούς είδικούς καί τούς τεχνιχούς. Καί ή κυβέρνησις ένθαρρύνει την προσπάθειαν αυτήν. Δέν είνε λοιπόν τόσον δύ σκολβς ή ανάπτυξις βιομηχα νίας είς την χώραν μας όσον φαίνεται έκ πρώτης όψεως. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν άλλωστε ότι έχομεν καί πλουσιώτατα μεταλλεϊα. Έ πομένως ειμπορεί ν' άναπτυ χθή καί μεταλλουργία, ίκα νή νά κκλύπτη τάς ανάγκας τουλάχιστον της χώρας. Φαν ταζόμεθα δέ 2τι δλα θά γί νούν συν τώ χρένω μέ κα λήν θέλησιν καί έντεταμέ νην προσπάθειαν. Ή κυβέρ νησίς, εχάραξεν ήδη νέαν πά ραγωγικήν πολιτικήν. Καί όργανώνει την εθνικήν οίκο νομίαν επί νέων όρθολογι ατικών βάσεων. Δέν ύπολεί πεται λοιπόν παρά νά χινη θοΰν χαί τό Ίδιωτικόν χεφά λαιον καί οί έπιστήμονές μας καί οί παραγωγοί καί ή 'Αγροτική Τραπέζα. ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩΝΤΛΙ ΤΑ &ΗΜΗΤΡΙΛΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Τά δημητριακά τής Μεσσα ρσςκατοστρέφονται άτιό ιήνξη ρσσΐαν. Αυτήν την δυσάρεστον είδησιν μάς μεταδίδουν άπό τά χωρία τοϋ μοναδικοϋ είς έκτασιν καί πλοθτον κρητικού κάμπου. Ή έλλειψις έαρινών βροχων καί ό λΐβας των τε λευταΐων ημερών, άπεξήρα ναν τά πάντσ. Καί τά δημη τριακά έμαράνθησαν. Τά στά χυα πού έλικνΐζοντο είς θαυ μασΐους κυματισμους μέχρι προχθές, έκιτρΐνισαν προώρως χωρίς νά μεστώσουν καί ξη ραίνονται χωρίς ν' άποδώ σουν καρπον. Καί άν δέν βρέ ξη τάς ημέρας αύτάς ή κα ταστροφή θά είναι όλοκληρω τική άκόμη καί είς τά όρεινά διαμερΐσματα. Έν τούτοις ή καταστροφή ήτο δυνατόν νά μσταιωθή η' τουλάχιστον νά περιορισθή είς τό ελάχιστον. Είς την Μεσσαράν, λόγω των άφθόνων χειμερινών βροχών οί ποταμοΐ είναι άκόμη καί τώρα άοιάβατοι. Κύματα σχη ματίζουν τά νερά τοθ Γέρω ΠοταμοΟ. Καί των άλλων πό ταμών, έπΐσης, τοθ Αναπο¬ δάρη καί των μικροτέρων πά ραποτάμων είναι άφθονα. Καί θά έπαρκοθσαν διά την άρ δευσιν ολοκλήρου τοθ κάμ -ου. Άλλά, τα νερά αύτά μένουν δυστυχώς άχρησιμο ποΐητα. Ό θησαυρός αύτός χάνετσι. Τά νερά χύνονται είς την θάλασσαν, έν ώ θά ήτο δυνατόν νά διοχετευθούν είς τούς άγρούς νά οροσίσουν τά σπαρτά, νά βοηθήσουν την ανάπτυξιν των, νά συντελέ σουν είς την κανονικήν των ώρΐμανσιν. Διότι πρέπει νά σημειωθή™ ολα αύτά τά νερά είνε εϋκο λον χωρίς μεγάλους κόπους καΐ ϋπερβολικάς δαπάνας νά διοχετευθούν πρός τούς άγρούς. Δέν είναι κάν ά νάγκη νά γίνουν μεγάλα φράγματα κοί σπουδαΐα άρ δευτικά Ιργα. Δυστυχώς, έν άν ο μόν ή τής εκτελέσεως των μεγάλων πσραγωγικών άπο στραγγιστικων καί άρδευτι κων έργων, παρημελήθη ή έκ τέλεσις των μικρών φραγμά των υπό των κστοΐκων. Συν έτεινε δέ είς τουτο καί ή ά ναχρονιστική νομοθεσΐα πού δίδει τό δικαίωμα είς τόν ί διοκτήτην τοθ κτήμστος άπ' δπου είμπορεϊ νά γίνη διοχέ τευσις τοθ νεροθ, ν' άντιτά ξη άρνησιν καθ* ής δέν (σχύ εί ουδέν μέσον. Καί τά μέν πσραγωγικά— άρδευτικά εργα θά έκτελε σθοθν πλέον χάρις είς την μέριμναν καί τό ενδιαφέρον τής σημερινής κυβερνήσεως. Είναι μάλιστα βέβαιον δτι ά πό τοθ προσεχούς φθινοπώ ρου θ' άρχίσουν αί σχετικαί εργασίαι. Τά έογα ομως αΰ τά όσον καί άν είναι μέγα λα δέν θά εκτείνωνται είς δ λα τά διαμερίσματα καί δέν θά καταστήσουν άρδεΰσιμον δλον τόν κάμπον. Θ' άπαιτήσουν δέ καί μα κρόν χρονικόν διάστημα μέ χρις δτου όλοκληρωθοθν. Θά πρέπει λοιπόν, νά έκτελε σθοθν έν τώ μεταξύ τά άπαραΐτη τα φράγματα είς τούς δια φόρους ποταμούς ωστε νά έ πιτευχθή ή άρδευσις τοθ κάμ που τουλάχιστον κατά τούς έαρινοΰς μήνας όπότε καί ύπάρχει άνάγκη χάριν τής άναπτύξεως των δημητριακών καί τής προστασίας των έκ τής ξηρασΐας πού είναι συνή θης έν Κρήτη κάτά τούς μή ν άς αύτούο.. Τά Ιργα £έ αΰ τά θά πρέπει νά τά κατα σκευάσουν αί κοινόιητες καί οί Γεωργικοί ΣυνειαιρισμοΙ καί οί κάτοικοι διά προσωπι κης εργασίας των, ένισχυό μενοι καί υπό τής Αγροτικάς Τραπέζης καί τοΰ Γεωργικοϋ ΤαμεΙου. Θά ήτο μάλιστα κα χον ν ά ίδρύοντο καί είδικοί Τά διεονή γεγονότα ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 2«Ον ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5157 Η ΙΛΥΗΕΡΑΜΥΝΟΗ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ Ό χθεσινάς λάγος τού κ- Μπέκ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαίου (ιδιαιτέρα δπηρεσ'α).— "Ολαι γενικώς αί πρωϊναί έφημερίδες άφιερώνουν μακρά σχόλια είς την παοαίτησιν τοθ Ρώσσου έπιτρόπου τώνΈξωτε ριχών χ. Λιτβίνωφ χαί είς τάς ενδεχομένης συνεπείας της επί τής περαιτέρω εξελίξεως τής ευ¬ ρώπας κης καταστάσεως. Τίποτε δ μως τό θετικόν χαί τό συγκεκρι¬ μένον δέν ύπάρχει έν προχειμέ- νψ Έν τούτοις, σήμερον φαίνε ται πιθανωτέρα ή έχδοχή δτι ή άπομάκρυνσις τοθ κ. Αιτβίνωφ έκ τοθ ιπιτροπάτου τών'Εξωτεριχών δέν σημαίνει ριζικήν μεταστροφήν τής σοβιετικής πολιτικής, άλλ' αποβλέπει είς την έπίσπευσιν των άγγλορωσσιχών ,διαπραγματεύσε ών χαί είς έξαναγχασμόν τρόπον τινά τής Αγγλίας ν' αποδεχθή τάς αξιώσεις τής Μόσχας ττερί συ νάψεω; τριπλής Άγγλογαλλορωσ σικής στρατιωτικής συμμαχίας. Πάντως, επί τοθ παρόντες δέν δ πάρχΐι τίποτε τό θετιχόν. Καί αί απογευματιναί έφημερίδες ά σχολοθνται μέ τόν λόγον τοθ δ- πουργοθ των Εξωτερικών τής Πο- λωνίας χ. Μπέχ, τόν οποίον χρί- νουν ώς νέον σοβαρώτατον στοι¬ χείον είς την άνέλιξιν τής κατα στάσεως. Ό κ. Μπέκ εξεφώνησε τόν λό γον τού την μεσημβρίαν ενώπιον τής Πολωνικήν Διαίτης καί άφοθ προηγουμένως είχε την πρωίαν συνεργασίαν μετά των έν Βαρσο 6Γα πρεσβευτήν τής Αγγλίας χαί Γαλλίας. —Έπωφελοθμαι είπεν δ χ. Μπέκ, άρχόμενος τοθ λόγου τού, τής σημερινάς συγκλήαεως τής Διαίτης, νά προβώ είς δηλώσεις τάς οποίας έσκόπευον άπό καιροθ νά κάμω. Συνεχίζων ετόνισεν δτι ή άγ- γλοπολωνική συμμαχία αποτελεί την σταθερωτέραν βάσ'ν τής ιύ ρωπαϊκής «ίρήνης, εξήρε ϊέ χαί την σημασίαν τής γαλλοπολωνι- κί)ς συνεργασίας έφ3 δλων των πε· δίων. Είς την Ευρώπην, έξηκολούθη σεν δ κ. Μπέκ, εδημιουργήθησαν τόν τελευταίον καιρόν προβλήμα τα ποΰ έφθασαν χαί μέχρι των ι¬ δικών μας συνόρων.Καί δι' ημάς, είς την χώραν μας, συνέβησαν σο βαρώτατα γεγονότα. Μέ ίλλα μέν χράτη ήλθαμεν είς στενήν επαφήν μέ άλλα ίέ αί σχέσεις μας έχα- λαρώθησαν. Μέ την Αγγλίαν ά- νελάβομεν ά,ΛοιβαΕας δποχρεώσεις κατόπιν συμμαχίας την οποίαν υ¬ πεγράψαμεν. Έπεσπεύσαμεν έπε ξήγησε, την υπογραφήν τής συμ¬ μαχίας αυτής διότι διεπιστώσα- μεν τάχιστα πλήρη ταύτότητα άν τιλήψεων χαί συμφωνίαν άπόψεων έφ' δλων των ευρωπαϊκών ζητέ μαΐων. Ή συμμαχία μας δέν στρη φεται εναντίον ουδενός χράτους. Έμμένομεν δμως είς τάς άντιλή- ψεις μας. Ό Γερμ,ανός χαγχελλάριος, έξη κολούθησεν δ χ. Μπέχ, έλαβεν αφορμήν έκ τής συμφωνίας αυτής διά νά καταγγείλη την μεταξύ ή μών χαί τοθ Ράϊχ υφισταμένην παλαιάν συμφωνίαν ή δποία άπε τέλει έπίσης σταθερόν στήριγμα τής εύρωπαικής είρήνης. Έν τού πρός τουτο συνεταιρισμοΐ των άγροτων. Διότι είπομεν, δέν είναι ορθόν καί δέν πρέπει νά τά περιμένωμεν 8λα άπό τό Κράτος. Τό ζήτημα 8μως εί ναι μέγα. Καί χρήζει εύρυτέ ρας μελέτης καί ερεύνης. Ή μεΐς δέ, τό θΐγομεν απλώς σή μερον άπό τής θέσεως αυτής. "Ελπίζομεν πάντως δτι οί άλ λοι άρμόδιοι θά τό μελετή σουν. Καί θά λάβουν την άπό φασιν τής ρυθμίσεώς τού. Ή μεΐς θά είμεθα πάντοτε πρό θυμοι νά παράσχωμεν την ίδι κήν μας συνδρομήν. τοις ημείς ουδένα έθίξαμεν διά τής πολιτικής μας Τό γεγονός τής χαταγγελίας τής πολωνογερ μανιχής συμφωνίας δέν είναι μι κρόν. Άφοθ δμω; δ χαγχελλά ριος τής Γερμανίας άπεποιήθη την συμφωνίαν αυτήν ημείς οί Πολω νοί δέν θά πενθήσωμεν. Έν συνεχεία ό Πολωνός δπουρ γός των Εξωτερικών εισήλθεν είς τό κυριώτερον σημείον τοθ λόγου τού, ομιλήσας διά μακρών επί τής πολωνογερμανικής διαφο ρά; χαί των διεκδικήσεων τής Γερμανίας επί τοθ Δάντσιγχ. Έπ' αύιοθ δ χ. Μπέχ υπήρξε χατηγορηματιχός δσον χαί σαφής Ετόνισεν δτι τό Δάντσιγκ άποτε λιΐ ζωτικόν χώρον δια την Πολω νίαν, άφοθ διά τοθ λιμένος αυτού διεξάγεται τό μέγιστον ποσοστόν τοθ είσαγωγικοθ καί ίξαγωγικοθ έμπορίου της. Έξ άλλου ιίπε τό Δάντσιγκ είνε ελευθέρα πόλις Δέν ειμπορεί έπομένω; νά ίσχυρι σθη* κανείς δτι οί έν αυτή Γιρμα νοί χαταπιέζονται, άφοθ αυτοδιοι χοθνται. Άλλ' ίω οί Γερμανοι τοθ Δάντσιγκ είνε τελείως έλεύθε ροι, ή ϊέ Γερμανία έχει τόσους καί τόσους λιμένας πρός έξυπηρέ τησίν της, ή Πολωνία θά έπάθαι νεν άσφυξίαν εάν έστεριΐΐο τής μόνης ουσιαστικής διεξόδου της πρός την θάλασσαν, δηλαδή τοθ Δάντσιγκ, άφοθ δι* αυτής άνα πνέει, δι" αυτής ένιργεϊ τό εμπό¬ ριον της. Καί βεβαία, ετόνισεν δ χ. Μπέχ, ή Πολωνία δέν είνε πό αώς διατεθΐιμένη νά παραιτηθή των δικαιωμάτων τά ,δποΐα τής άνεγνωρίσθησαν άπό δλα τά κρά τη τοθ κόσμου δυνάμει διεθνών συνθηχών καί νά καταδικάση ε¬ αυτήν χαί τό εμπόριον της είς | μαρασμόν. "Αλλωστε τό Πολωνι χον "Ε^^ς έχει χαί την δύναμιν χ αί τή'ί^ΐΓ^φασιν νά δπεραμυνθή των δικαίιι/ν*!*^. Έχει Σέ χαί την συμπάθειαν καί την ενίσχυσιν των έλλων διότι έχει μέ τό μέρος τού τό δίκαιον. Άνεφέρθη κατόπιν είς τάς & ξιώσεις τής Γερμανίας επί τοθ πό λωνιχοθ διαδρϊμου χαί κυρίως είς τό ζήτημα τής χατασχευής αϋ τοκινητοδρόμου ένοθντος την Γερ μανίαν με την "Ανατολικήν Πρω σίαν δήλωσις 8τι ή Πολωνία άρ νεΐται τοιαύτην έκχώρησιν εδά· ψονς της, διότι ή κατασχευή αύτο κινητοδρόμου δέκα χιλιόμετρον μέ ένθεν χαί ένθεν γερμανικήν ζώ νην θά έσήμαινεν ούσιασπκήν άποκοπήν τοθ διαδρέμου χαί προ σάρτησίν τού είς τό Ράϊχ. θά έ σήμαινεν άκόμη ουσιαστιχήν ά χρήστιυσιν χαί τοθ λιμένος τής Γδύνιας. Έν τέλει δ χ. Μπέκ, άνεσχό πησε την διεθνή κατάστασιν χαί την τελευταίαν εξέλιξιν της χαί έπανέλαβεν δτι ή Πολωνία είναι ετοίμη νά δπεραμυνθή των διχαί ών της δι' δλων της των δυνά μιων, χωρίς δμιος χαί ν' άρνή ται τόν ειρηνικόν διακανονισμόν των υφισταμένων διαφόρων διά τής δδοθ τής λογιχής χαί τής συνέσεως. Καί δ λόγος έτερματί σθη έν μέσω θυέλλης χειροκρο τημάτων των μελών τής Πολωνι κης Διαίτης. Είς τούς ένταθθα πολιτιχοΰς χύκλους δ λόγος τοθ Μπέκ έ- προξένηαε βαθείαν εντύπωσιν χαί πλήρη ικανοποίησιν. Κρίνεται δέ ώς μία άξιοπρεπής χαί μελε τημένη απάντησις είς τόν τελευ ταϊον λδγον τοθ χαγχελλαρίου Χίτλερ, ποΰ δέν άφήνει ουδεμίαν αμφιβολίαν χαΐδεν έπιτρέπει χαμ μίαν παρανόησιν. Την ιδίαν εντύ¬ πωσιν έπροξένησε χαί έν Αονδίνφ χαθ' οί τηλεγραφείται εκείθεν. Αί απογευματιναί έκδόσεις των 2φη μερίδων δημοσιεύουν τό πλήρες κείμενον τοθ λδγου τοθ χ. Μπέκ είς πιρίβπτον θέσιν. Ή άκτοπλοΐα. Άπό τής 1ης Μαΐου ετέθη είς εφαρμογήν δ νόμος πΐρί χοινής διευθύνσεως των άχτοπλοϊ'χών συγ χοινωνιών. Κατόπιν τούτου είς την νήσόν μας έχτελοθνται τρίχ ταχτιχά δρομολόγια χαθ' έβδομά· δα χαί εν τής άγόνου γραμμής. Άλλά πληροφορούμεθα δτι συντό μως θά πϋχνωθοθν τά δρομολόγια χαί θά έκτελοθνται άΐτό μεγάλα, χαθαρά χαί ταχύπλοα σκάφη. Καί πρέπει όντως νά γίνη τοθτο. Διότι ή Κρήτη έχει μεγάλην εμ¬ πορικήν χαί έπιβατιχήν κίνησιν χαί πλιίστους ξένους ταξιδιώτας. Ελπίζομεν δέ άχδμη δτι θά χά- θιερωθοθν χαί τά έχδρομιχά εισί- τήρια δπως συμβαίνει μέ τούς σι δηροδρόμους, χάριν τοθ τουρι- σμοθ "Ολα αύτά άλλωστε περι λαμβάνονται είς τό κυβερνητικόν πρδγραμμα. Τό έλαιον. Ζωη >ά ζήτησις ελαίου πά
  ρετηρήθη τάς τελευταίας ήμέ
  ρας κσί αί τιμαί εσημείω¬
  σαν σημαντικήν Οψωσιν είς
  την αγοράν μας. Ύτάοχουν
  δέ ενδείξεις ότι ή Ανατίμη¬
  σις θά συνεχισθή έκτός εάν
  μεσολαβήσουν θλιβερά έξωτε
  ρικά γεγονότα. Τό πράγμα
  είναι ευχάριστον, τόσον μάλ
  λον καθόσον καί ή προσε
  χής έσοδεία προβλέπεται έξαι
  ρετικώς πλουσΐα. Ή άνθοφο
  ρΐα τουλάχιστον είναι πλου
  σιωτάτη. Καΐ πιστεύεται δτι
  χαί ή καρποφορΐα θά είναι με
  γάλη. Άπομένει μόνον νά γί
  νη άποτελεσματική ή καταπο
  λέμησις τοθ δάκου καί των
  άλλων νόσων. Άλλά καί αύ
  τό θά γίνη χάρις είς την μέ
  ριμναν των Γεωργικών Τα
  μείων καί των Φυτοπαθολογι
  κων Ύπηρεσιών. ^
  Μέτρα ήσυχΐας.
  Καλά καί άγια τά μέτρα
  τής Διοικήσεως Χωροφυλακήν
  διά την εξασφάλισιν τής με
  σημβρινής καί νυκτερινάς ήσυ
  χΐας είς την πόλιν. Καί δέν
  αμφιβαλλομεν δτι θά έφαρμο
  σθοθν μέ αύστηρότητα καί σχο
  λαστικήν ακρίβειαν. Τό κα
  λοκαΐρι πλησιάζει καί ή άνά
  παυσις αποτελεί ανάγκην διά
  τόν έργαζόμενον κόσμον.
  'Αλλ' ακριβώς κατά την θερι
  νήν περίοδον όργιάζουν τά
  μεγάφωνα καί οί διάφοροι
  διαλαληταί τοθ «έμπορεΰμα
  τος» των. Έπρεπε λοιπόν"νά
  ληφθοθν τά μέτρα πού ελήφθη
  σαν διότι υπέρ παν άλλο,τΐθε
  ται ή κοινή ήσυχΐα. Καί χάριν
  αυτής δικαιολογοθνται τα οί
  αδήποτε μέτρα.
  ΤΙ συμβαίνει;
  Τό οίκημα τής παλαιάς Νομαρ
  χίας, άπαλλοτριωθέν ώς γνωστόν
  ύιτό τοθ Δήμου, πρόκειται νά χά
  τεδαφισθή τό δέ οικόπεδον χαί δ
  λος δ πέριξ χώρος, χαθώ; καί τό
  γήπεδον δπου τώρα αί φυλακαί
  θά χρησιμοποιηθοθν διά την δη¬
  μιουργίαν πάρχου. Αυτό τουλάχι¬
  στον γνωρίζομεν έκ παρασχεθει-
  σών δεδχιώσεων. Άπό προχθίς
  δμως βλέπομεν νά σχάπτωνται θε
  μέλια χαί νά γίνωνται ετοιμασι*·
  αι δι' οίχοδόμησιν παραπλεύρως
  των φυλαχών επί τοθ περιβόλου
  τής παλαιάς Νομαρχίας. Καί θά
  ηθέλαμεν νά μάθωμεν τί συμβαί·
  νει. Πρόκειται μήπως νά μονιμο
  ποιηθή ή δπάρχουσα κατάστασις;
  Τής έηοχής.
  Τηλεγραφήματα έχ Λονδίνον
  άνήγγειλαν δτι δ πρωθυπουργός
  τοθ μεγάλου πολέμου χ. Λόΰ5
  Τζώρτζ δπέστη νευραοθένειαν.
  Ό λέων τής Ούαλλίας πού διηύ-
  θυνε με σιδηράν θεληματικότητα
  χαί ακλόνητον σταθερότητα τόν
  μεγαλύτερον πόλεμον των αίώνων,
  δέν ήνθεξεν ΐίς την κρίσιν χαί
  την άβεβαιότητα τής έποχής μας.
  Άλλά μόνον αύτός; Πολύ φοβού·
  μεθα δτι εάν εξακολουθήση επί
  πολύ ή σημερινή άβεβαιότης μέ
  την αγωνίαν χαί τούς φόβους που
  γεννά, οί περισσότεροι ανθρωποι
  θά γίνουν νευρασθενεΐς καί δ χό·
  σμος θά μεταβληθή είς Ινα απέ¬
  ραντον φρενοκομείον.
  ΑΠ0ΡΘΩ2Ι2
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούργημα τοΰ
  Γάλλου ΆκαΒημαϊκοϋ Κλώντ Φβρ
  ρέρ «Ή Μάχη», μέ τούς Σάρλ
  Μπουαγιέ Άνναμτιέλλα ΊνκιτσΙ-
  νωφ. Την Δευτέραν τό άριστούργη
  μα τοΰ ΜαζΙμ Γκδρκυ *Ό ύπόκο
  σμος». _____
  ΜΙΝΩΑ — Σήιιερον: «τό άστέρι
  τοΰ βορρά». ,Κυριακή ώρα 2 μ. μ-
  τό επεισοδιακόν «Κόλασι τής
  Ζούγκλας».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τή βάσει ν*«ν ατοιχείων
  57ον
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγρκμμα^έπς Μαίου.
  Ίϊρα 12 25 Σημα—Έθνικός ϋ
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ποικίλη μουσική (δίσκοι).
  13 30 Χρηματιστηριον-Εΐδήσεις
  13.45 'Ελαφρό τραγούδι.
  (Υπό τής Κάς Μαριάννας Λά
  ζου, συνοδεΐα πιάνου υπό τής
  ιδίας) καΐ Μουσιχή χοροθ (δίσχοι).
  Η 45 Εϋήσβις. - ΜίΤΕωρολογι
  Μόν δελτίον.
  19.10 Χοημ*τιστ(ΐριβν—Κίνηαις
  άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ωρα τβύ Παιίιοΰ.
  Ϊ9.50 'Κλαφρβ ·£λληνιχ© τρα
  γοδδι (δίβκοι)
  20 Ή ώρα τού άγρέτβΐ).
  20.20 Μικρά ορχήβτρα.
  20 50 Είδήαβις—μ«τεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21.05 Μικρά όρχήστρα.
  ('Υπά την δ)σιν τοθ κ. Στ. Βαλ
  τετσιώτη).
  21.50 Όμιλία
  «Ό άθλητισμός στήν σύγχρονη
  χΐνησΐ». 'Υπδ τοθ κ. Ν Λανίτη.
  21 45 Ρεσιτ*λ ΒιβλιοΟ.
  22.15 Νυκτ«ριναΐ εΐδηβεις.
  22 25 'Γ.λληνικη χορωώία.
  (Άνδρικόν Τμήμα, υπό την δι¬
  εύθυνσιν τοθ κ.
  II.
  Γλυκοφρύδη)
  22 55 Μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  0 15 Τελευταίαι αΐδηαεις.
  Τό άριοτούργημα τοΰ
  μεγάλου συγγραφεύς
  Μ/ΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Ο
  Πρωτκγωιστοΰν οί άσ
  σοι τής Γαλλικής κινημα
  τογραφίας:
  ΖΑΝ ΚΑΜΠΕΝ
  Λουΐ Ζουβέ, Τζού-
  νι "Αστορ, Ιούζι
  Πρΐμ, ΒλαντιμίρΣο
  κολώφ.
  Σκηηνοθεσία:
  ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ
  Ο
  τοΰ ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Σχηνές ζωντανές, δυ·
  νατές ρεαλιστικές.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 2Τ0Υ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον καί Αύριον
  Η ΜΑΧΗ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  —Ή κυρ(α δέν μπορεΐ νά
  σθς δεχθή.
  Ό Παθλος μέ δυσκολΐα συν
  εκρατήθη. Μ' £να βΐαιο τίναγ
  'μα άπήλλαξε τόν βραχΐονά
  ! τού άπό τό χέρι τοθ οίκονό
  'μου καί άνέκραξε:
  —ΠηγαΙνω επάνω1
  —'Υψηλότατε, σάς παρακα
  λώ, σας καθικετεύω, έλεγεν
  ό άτυχής οίκονόμος. Ένας
  | γέρος εΐμαι. Δέν θά μποροϋσα
  βεβαία νά σάς σταματήσω ά
  | κάμη καί όν τό ήθελα. Άλλά
  σας παρακαλώ. Μην πά τε έ
  πάνω.
  —Έτρελλάθηκες;
  —Ή κυρΐα σάς παρακαλεΐ
  νά την συγχωρήσετε, μοΟ εΤ-
  πε. Είσθε πρίγκηψ, είσθε άξι-
  ωματικός καί πρός παντός εί¬
  σθε κύριον
  Ό Παθλος έχαμογέλασε έ-
  κτύπησε μέ οΐκειότητα καί
  στοργήν τόν γερόν είς τόν ω
  μόν καί τοθ εΤπε:
  —Καμμιά φορά πρέπει νά
  μοΟ τό ύπενθυμΐσουν άλλοι
  τιώς εΤμαι κύριος, γιατί τό
  ξεχνώ, ε, Καλά λοιπόν Δέν
  θα πάω επάνω. Άλλά θά μοΟ
  κάνης μιά χάρι.
  —Διατάξατε! άνέκραξεν ό
  οίκονόμος πρόθυμα καί μέ α¬
  νακούφισιν.
  —Πήγαινε πάνω νά πής είς
  την πριγκήπισσαν δτι ύπα-
  κούω τυφλώς είς την επιθυμί¬
  αν της.
  Ό οίκονόμος έττροπορεύθη
  πρός την θύραν τής έξόδου,
  την άνοιξε διάπλατα, ύπεκλΐ·
  θη κσΐ εΤπε:
  —"Ισως, Τσως λέγω δέν ξέ-
  ρω κι' όλας, μπορεΐ νά την
  (δήτε είς την έπιθεώρησι πού
  θά γίνη στό Τσάρκοε Σέλο.
  Δέν πιστεύω πώς θά σάς ά
  παγορεύση νά τής μιλήσετε
  άκόμη κσΐ μπροστά στόν κό
  σμο.
  Ό Παθλος κατένευσε, δεί
  χνοντας Ιτσι δτι άνεγνώριζε
  την όρθότητα τής συμβουλής
  τοθ γέρου, βγήκε άπό τό μέ¬
  γαρον, μπήκε μέσα είς τό αύ
  τοκΐνητόν τού καί διέταξε τόν
  όδηγόν νά τόν μεταφέρη άμέ
  σως είς τούς στρατώνας τοθ
  συντάγματος τοθ φρουρΐου
  των ίπποτών. ΟΙ τελευταΐοι
  ήχοι τοθ σαλπίσματος τοθ
  προσκλητηρίου άντήχουν δταν
  τό αυτοκίνητον τού περνοθσε
  την πύλην των στρατώνων
  καί είσήρχετο είς τόθΐγάλο
  προαύλιον. ,~Λ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.
  Εξω πολυάριθμοι σάλπιγ
  κες άντήχουν καθώς τα συν-
  τάγματα τής φρουράς, τό άν
  θος τοθ αύτοκρατορικοθ στρα
  τοθ, έλάμβανον τάς θέσεις
  των διά την επιθεώρησιν. Ό
  μικράς Άλέξης είς τό διαμέ-
  ρισμα των παιδιών των θερι-
  νών άνακτόρων τοΰ Τσάρκοε
  Σέλο ήκουεν εύκρινώς τα σαλ
  πΐσματα πού έτρικύμιζαν τόν
  γαλήνιον άέρα.
  (συνεχίζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΣυνδυασμοΙ αντιθέτων άποχρωσεων
  δίδουν τόν τόνο στήν άνοιξιάτικη μόδα.
  Σχεδόν σ' δλες τίς παρισινέςΐσες, σέ άντίθετες άποχρώσεις.
  συλλογές ραπτικήν ΟΙκων συναν 1 Τα μπολερό εξακολουθών νά
  ΧΑΡΙ1ΗΜΟΣ ΟΑΕΥΡΙΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδος Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γιώργιος Μαυρόκωστας ή
  Γρύλλος κάτοιχος ΚαλοΟ ΧωριοΟ
  Μονοφατσίου καθ στά γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους δτι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  δίδει πρός θερισμόν τα δημητρια
  χά τού μέ παραγωγήν προβλεπο
  μίνην μέχρι 12 χιλιάδες οκά
  δες χαΐ μέ ίιχαίωμα συλλογής
  «πό τα ιτεντΐ Ινα ήτοι χοινώς
  τα κανείς ζακέττες χαΐ παλτά
  σέ τόνους διαφορετιχούς άπό την
  φούστα ή τό φόρεμα πού σονο
  δεύουν. Συνήθως τό παλτό γ(νε
  [ται σέ άνοικτότερο τόνο άπό τό
  φόρεμα, άλλά γιά νά διατηρήση
  τό φόρεμα τή" νεανιχή τού δψ:
  γαρνίρεται μέ ώραΐα άνοικτόχρω
  μα πλαατρέν, γιακαδάκιχ, μανσέ
  τες κλπ. Μέ τίς γαρνιτοθρες αύ
  τές ιπιτυγχάνονται ώραιότατοι
  συνδυασμοί αντιθέτων άποχρώσε
  ών. Γενικά, πρέπει νά ξέρετε,
  δτι οί συνδυααμοί αντιθέτων άπο
  χρώαεων χρησιμοποιοθνται πολύ
  εφέτος.
  Άνάμεσα είς τα μάλλινα χαί
  τα μεταξωτά ταγιέρ τής άνοίξε
  ως οί παρισινοί ραπτιχοί οίκοι
  έκθέτουν κα! κομψίτατα άνοιξιά-
  τιχα παλτά, άρκιτά κοντά καί
  φαρδειά ώστε νά συμφωνοθν μέ
  τίς καινούργιις φοΰσΐες. Πολλά
  παλτά είνε γαρνιρισμένα δπως
  καί οί φοθστες, μέ χεντητές μπορ
  ντοθρες χαί τσέπες μέ τρέσ
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  ΈτΛ τριακονταετΐαν άνο·
  κλΐιστικως καί μόνον είς τα
  δθθαλμολογικά άσχολούμι-
  νος, δέχιται, τούς «,άσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό δοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τΙ|ς
  ΠολυκλινικΙ)ς Ηρακλείου.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον1 έ-
  πιπλωμένον παρά χαλή οίχογι-
  •'α. ηΧνροχοοΙοκ. ηαο' ΐαΐν.
  είνε, έξ άλλου, τής μόδας. Οί
  χυρίες τα ποοτιμοΰν έπειδή είνε
  πολύ πραχτιχή, άπαιτοθν όλιγώτε
  ρο ΰφασμα άπό τίς ζαχέττες χαί
  διευκολύνουν την δημιουργία δια
  φόρων χαριτωμένον συνδυασμδν.
  Εφέτος τα μπολερό είνε Ιξαιρε-
  τιχά κοντά. Σταματοθν μόλις
  είς τό στήθος χαί στήν πλατή
  δίδου/ την έντύπωσι ενός άμπι-
  εσμάν.
  Μέ μία φούσΐα άπό κρέπ μαρο
  χέν μαθρο θά φίρέσετε ίνα κορ
  σίζ άπό ταφχά ή μουαελίνα έμ
  πριμέ μέ πολύ χοντά καί φουσχω
  τα μα/ίκια. Τό άνσάμπλ αύτό
  ουμπληρώνεται μ' ίνα κοντό μπο
  λερό άπό τό ϊδιο Οφασμα τής φού
  στας.
  Ό άριστοχρατίχώτερος συνδυα
  σμός χρωμάτων %1η πάντοτε τό
  άσπρο καί τό μαθρο. Μ' έ'να μαθ
  ρο μεταξωτό ταγιέρ, άσπρο κα
  πέλλο γαρνιρισμένο μ' Ινα μαθ
  ρο 6ίλο05ο.
  ή Ντιστεγκέ
  Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Ή ΣΟΝΙΑ ΧΕΝΕ Υ' καί & ΝΤΟΝ-ΑΝΙΤΣΙ οί όποΐοτ ποωτα
  ΥΜνιστβΟν είς τ© έργον «ΑΣΤΕΡΙ τού ΒΟΡΡΑ» ποΰ προβάλλεται
  σήμερον είς την «ΜΙΝΩΑ».
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Β. Ίκτρός τού ΚαρδιολογικοΟ δοΓνϊοϋ τής Α'
  Παθολογιχής Κλινικης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεφ. 8.25
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου ττροτιμήσεως δλον των
  "Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει όλα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  «έρμανσις—λουτρα χ. Χ. η.
  ΡΚΟΠΤΙΚΗ
  ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  4-.
  ΑΘΗΝΑΙ
  24-263
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΙΙΤΗί_ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άριΐστρογν
  Καί αυνεχέντρωσε τούς προσωπί
  χούς οΐταδούς τού χαί τούς είπε
  νά είνε ίτοιμοι.
  Ό έλεγχος χατά τής πολιτείας
  τοθ Ισμέτ έν Λωζάννη έματαιώ·
  θη. Ό Ισμέτ άνεχώρει χαί πάλιν
  είς Λωζάννην ώς άρχηγός τής
  τουρκικής άντιπροσωπείας "Ηξευ
  ρεν δτι ώφειλε νά επιτύχη. ^Μία
  άποτυχία έν Λωζάννη θά έσήμαι
  νέ τό τίλος τής έπιρροτίς χαί τοΰ
  χυρους τοθ Μουσταφά Κεμάλ" θά
  εσήμαινε τό τέλος τοθ Μουσταφά
  Κεμάλ, χαί τό ιδικόν τού
  Έν τφ μεταξύ νυχθημερόν ί
  Μουσταφά Κεμάλ ειργάζετο πρός
  οργάνωσιν τοθ λαικοθ κόμματος.
  Ό καιρός ήταν μετρημένος. "Ο
  που χαί ν«ιαν, θά ξεσποθσεν άπο
  φασιστική τιολιτική κρίσις, ή ό
  ποία θά ϊδειχνε ποίος θά ήταν ό
  πραγματιχός χύριος είς την νέαν
  Τουρκίαν. Ή^έθνοσυ/έλευσις είχεν
  αισθανθή την απειλήν χαί τόν
  κίνδυνον. Μέ Ινα τέτοιον μηχα
  νισμόν είς τα χέρια τού, ώς αύτό
  τό χέμμα τό οποίον ήθελε νά ίδρύ
  αη, δ Μουσταφά Κεμάλ, θά έγίνε
  το άπόλυτος χύριος. 'Επρεπε πά
  ση θυσία νά τόν έμποδίσουν νά
  σφυρηλατήση τόν μηχανισμόν
  αυτόν διά τοθ ό"πο[ου θά υπέτασσε
  τους πάντας έν Τουρχία είς τάς
  θελήσεις τού. "Απέστιιλ'αν πρός
  τόν Μουσταφά Κεμάλ μίαν άντι
  προσωπείαν δπως τοθ ζητήση νά
  παραιτηθή τής προεδρΕας τοθ νέ
  ου κόμματος. Τοθ έμήνυσαν £τι
  ώ; άρχηγός τοθ χράτους Ιπρεπε
  νά ίσταται υπεράνω χαί μακράν
  δλων των κομμάτων. Ή προεδρία
  οιουδήποτε κόμματες ήταν άαυμ
  βίβαστος μέ τόν ρόλον τού ώ;
  διαιτητοΰ των κομμάτων.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ δέν αφη
  αεν είς την αντιπροσωπείαν ψ«υ
  δαισθήσεις: «Δέν συμιρωνώ!—τούς
  είπεν. Όμιλεϊτε περί άρχηγίας
  ενός έκ των πολιτικών κομμάτων
  Άλλ' είς τό χράτος δπάρχει Ι'ν μό
  νόν πολιτικόν κόμμα. Ή Ινότη;
  είνε ούσΐώδης. Δέν ήμποροθν νά
  ύπάρχουν άντΕπαλα κόμματα χαί
  αντίθεΐοι θεωρίαι. Δι' εμέ είνε
  ζήτημα τιμής νά παραμείνω τό
  σον άρχηγός τού ενός χαί μοναδι
  κοθ κόμματος, τοθ λαικοθ, καί άρ
  χηγός ταυτοχρόνως τοθ κράτους.
  Ουδέν 5λλο κόμμα υπάρχει έκτός
  τοθ λαικοθ!»
  Ή απάντησις αυτή άπετέλει
  πρόκλησιν πρός την έθνοσυνέλευ
  σιν. Αί διαμαρτυρίαι ήρχισαν ήδη
  ν' άχούωνται είς τάνον ύψηλότε
  ρον. Οί παλαιοΐ αύντροφοι τοθ
  Μουσταφά Κεμάλ, οί άνθρωποι πού
  είχαν ταχθή παρά τό πλευρόν τού
  χατά τάς χαλετάς ημέρας των τε
  λευταίων τεσσάρων έτών, ή^η ά
  πεμαχρύνοντο άπό αυτόν χαί συνη
  σπίσθησαν εναντίον τού δχιό τόν
  Ραούφ.
  (συνΐχ(ζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Στό θέλγητρο των χει
  μερινών σπόρτ. Στή γοη
  τεία των χιονισμένων
  βουνών τής Ν'ορβηγίας.
  Μια άγάπη άγνή σαν τό
  άσπιλο χιόνι γιεννιέται
  μέσα σ' Ινα έκθαμβωτιχό
  θέαμα ώμορφιάς, σ' ίνα
  παραλήρημα μουσικήξ με
  λωδίας γιά νά στήση στό
  θρόνο τής καρδίας μιά
  λευκή βασίλισσα την:
  ΣΟΝΙΑ ΙΕΝΕΐ
  την γυναΐχα «λιγγο,
  την «18έριαπρ«τ«Βλήτρια
  τοδ πατινάζ σ' Ινα φίλμ
  όνειρο βτό οποίον βργιά
  ζει ή χάρις χ«, το τ«λέν
  Τ« της:
  το ΑΣΤΕΡΙ
  τού ΒΟΡΡΑ
  Συμπρωταγωνιστεϊ καί
  « Υ*5«ις τής βθβνης :
  ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ
  ΙΊΩΙΊ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Εμμανουήλ
  Χριστοδουλάκης, 'Αριάνθη Κακου
  λάκη ηρραβωνίσθησαν,
  θερμά συνχαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. Έμα. Κ. ΚαροΟ
  ζος καί ή δνΐς Μάρω Έμμ. Κουνα
  λά«η ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Συγχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Τηλεγραφικάς ήγ·
  γέλθη έξ Αθηνών ό θάνατος τής
  ΆγγΕλικής Ιω. Βυθούλκα έναρ*·
  τού καί χρηστίϊς οΐκοδεοι,οΐνης τής
  •πορ' ημίν κοινωνΐας. Την κηδείαν
  της παρηκολούθησαν πλεΐστοι των
  έν Αθήναις Κρητών τιμώντες την
  μνήμην της.
  Τα τέκνα τής μεταστάσης
  καί Ιδιαιτέρως τόν γαμβρών αυ¬
  τής κ. Μιχαήλ Κοζυράκην συλλυ¬
  πούμεθα θερμώς.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη ποο·
  χθές είς Άνώγεια χρηστός καί έ·
  νάρετος οΐκογενειάρχηί 6 Έμμ.
  Ί. Σκουλάς (ή Γκουγκος). Ό με·
  τασΐάς υπήρξεν έκλεκτός γόνος
  τής μεγάλης οικογενείας ι ώ ν
  Σκουλάδων, άγωνιστής των άπε-
  λευθερωτικών άγώνων, 1889,1896—
  97 καί αρχηγός άνταρτικών σωμά
  των είς την Ήπειρον. Τόν νεκρόν
  απεχαιρέτισαν ^δι' ώραΐων έπικη-
  δείων οί κ. κ. Γεώργ. Σκουλδς
  δικηγόρος καί ό Πρόεδρος τής
  Κοινότητος Άνωγ*ίων Νικόλ.
  Σταυρακάκης. Είς τούς οϊκεΐους
  τοθ μεταστάντος καί Ιδιαιτέρως
  είς τόν κ. Β. Σκουλδν Ιατρόν, ή
  «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερμά
  συλλιοττητήρια.
  —Απέθανε προχθές είς ΆγΙους
  Δέκα είς νεαρωτάτην ηλικίαν ό
  α,ριστος νέος τοθ χωοίου Παναγ.
  Ί. Παπαδάκης μόλις πρό μηνθν
  άπολυθεΐς των τάξεων τοϋ στρα-
  τοθ. Την κηδείαν τού παρηκολού-
  θησεν πληθος κόσμου τιμώντος
  την μνήμην αύτοθ. Την δεινώς
  τρωθεϊσαν οικογένειαν τοθ θανόν
  τος συλλυπούμεθα θερμώς.
  «**
  Γύρω στ ήν πόλι.
  Παρά τάς προβλέψεις των και·
  ροσκόπων ή βροχή δέν 6γινε κα
  ταζΐωσις νά πραγματοποιηθή.
  — ΦαΙνεται δτι θα συνβχισθή καί
  κατά τόν Μάϊον ή ανομβρία παρά
  τάς ίύχάς καί τάς επιθυμίας ωρι¬
  σμένων καλλιεργητάς.
  —Έκτός εάν την τελευταίαν
  στιγμήν καί δταν δέν τό περιμέ·
  νει κανείς άλλάξη, 6 καιρός.
  — Είς Άγιον Γεώογιον Επάνω
  σήφη θά εκδράμουν σήμερον οί
  καφφεπώλαι Νεαπόλεως.
  — Διά των πιθανόν έκδρομων
  κοΐ των επαγγελματιαι μας είς
  τόν γεΐτονα νομόν θά επαναλη¬
  φθή καί εφέτος ή έπικοινωνία αύ
  τή Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  —Ή όποΐα τόσης ωφελείας γΐνε
  ΐαι τιρόξενος άπό πάσης απόψεως
  εκατέρωθεν καί ήτις τόσον εύχά
  ριστος είνε.
  —Καί μέ την αναχώρησιν προ·
  χθές τοθ άεροπλάνου της Ε.Ε £.Σ,
  διεπιστώθη διά μίαν φοράν άκό¬
  μη ή προτίμησις των συμπολίτην
  πρός την άεροπορικήν συγκοινω
  νϊαν.
  —Διά τής έπιβιβάσβως τοθ καθ·
  ιερωμένου άριθμοθ έπιβατων καί
  τής συμπληρώσβως των θέσεων
  τοΰ άεροπλάνου.
  —Σημειωτέον ότι τό ίδιον σχε
  δόν συμβαΐνει καί είς κάθε άνα
  χώρησιν, άεροπλάνου έκ Τατοίου
  δι1 Ηράκλειον.
  —Έζωήρευσαν αύτάς τάς ήμ4
  ρας πάλιν αί κρΐσεις καί προβλέ
  ψβις επί της διεθνοθς καταστά¬
  σεως.
  — Καί άφορμή ή ϊντασις αυτής
  η, τις ώς παρουσιάζιται τελευ
  ταίως δέν στερίΐται κινδύνων καί
  ανησυχίαν.
  —"Επί των οποίων ώς πάντοτε
  αί κρΐσεις καί αί προβλέψεις των
  διεθνολόγων.
  —Ή χθεσινή πανήγυρις των Σπη
  λίων άιχησχόλησεν ώς αντελήφθη
  μέν άρκετούς φΐλε*ρτοι>ς.
  —Έπ' εύκαιρΕα καί τής διαθέαε
  ως λεωφορείον διά την γραμμήν
  αυτήν χάριν τοθ έο,ρτασμοθ,
  —Τα ότΐοϊα καί παρελάμβανον
  άπό πρωΐας τούς μεταβαίνοντος
  έχεΐ.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη συνεχίζεται μέ κοσμοσυρ
  ροήν ή προβολή τοΰ ύπερόχου
  φίλμ: «Μάχη» μέ τόν Σάρλ Μΐίθϋ
  αγιέ καί την Άνναμπέλα,
  —Έπίσης ει την «Μινώαν»
  πλήθος κόαμου συγχεντρώνει τό
  χαριτωμένο Φίλμ: «Άστέρι τοΰ
  Βορρδ» μέ την Σόνια Χένεο.
  & Ρέπβρτΐρ
  Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.- Έ
  κυκλοφόρησεν είς τάς επαρχίας
  διά των Πρακτορείον των έφημε
  ρΐδων τής Έταιρΐας Έλλ. Τύπου
  τό 5?ον τεϋχος τοΰ 15θημέρου παι
  δικοΰ περιοδικοΰ: «Ή Χαρά των
  Παιδιων» πολύχρωμο, μέ παραμύ
  θια καί γενικώς διασκεδαστική
  καί μορφωτική Ολη γιά μικρά παι
  διά.
  ΝΙΚΗ Λ». ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη·
  θηνών δπου έξεπαιδεϋθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου φήμης κομμωτήριον «ΒΙ-
  ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» ιδρυ-
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Πβρμανάντ,
  Όντβυλαβιόν,
  Μιζαμιτλί,
  Φριξιον,
  Ν«νΐΜΐοάρ.
  Βαφαί κεφαλής είς
  πολλούς χρωματισμούς.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ι
  Τ6 μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ Άθλιοι
  "Έπειτα πάλιν έσιώπησε τηροθσα τούς όφθαλ
  μούς τεταπεινωμένους.
  —Καλήν νύκτα σας, κύριε Μάριε, είπεν αΐφνι
  ο(»ς, καί ετράπη είς φυγήν.
  Γ.
  Έργα σκβτεινά.
  Την επαύριον ήτον ή 3 ΊουνΙου 1832,—ήμέρα
  ήτις είνε χρείσ νά σημειωθή ένεκα των οπουδαί
  ών τφαγμάτων, άτινα κατ' εκείνην την εποχήν αί
  ωροθντο είς τόν όρΐζοντα ώς νέφη βαρύτατα,—ό
  Μάριος κατηυθύνετο πάλιν πρός την οίκΐαν τής Τι
  τίκας, δτε διέκρινε μεταξύ των δένδρων τής όδοθ
  την Έιιονίνην, ερχομένην πρός αυτόν.
  Δύο ημέρας κατά συνέχειαν! πολλή ή άδια
  κρισΐα της. "Ηλλαξε δρόμον λοιπόν αποτόμως
  καί κατηυθύνθη πρός την οδόν Πλουμέτου άλλα
  χόθεν.
  Ή ΈπονΙνη τόν πσρηκολοθθησεν έν άγνοΐα τού1
  τόν εΐδε μετατοπίσαντα την σιδηράν ράβδον της
  κιγκλΐδος καί είσδύσαντα είς τόν κήπον.
  —Τόν εΐδβς! είπε καθ'έαυτήν έμβαίνει καί μέσα.
  Πλησιάζει τότε ή 'Επονίνη είς την κιγκλΐδα,
  άπτεται των σιδηρών αυτής ρόβδων μίαν πρός
  μίαν καί ευρίσκει την υπό τού ΜαρΙου έκτοπιοθεϊ
  σαν.
  Αύτό είνε! εΤπε περιλύπως.
  Καί έκάθησεν έκεΐ πλησίον, είς μίαν γωνίαν,
  είς τρόπον ώστε νά μή φαΐνεται ένδοθεν. Περί
  την μίαν ώραν έπερΐμενεν έκεΐ άκΐνητος καί σκε
  πτομένη έν σιωπή.
  Περί την δεκάτην τής νυκτός είς των δύο ή τρι
  ών διαβατών τής όδοθ Πλουμέτου, γέρων, στιεΰ
  δών νά διέλθρ δσον τάχος τόν έρημον εκείνον καί
  κακόφημον δρόμον, έν ώ διίβαινε πλησίον τής κιγ
  κλΐδος, ήκουσεν ύπόκωφόν τίνα καί άπειλητικήν ψω
  νήν λέγουσαν.
  Δι' ούτό τόν ίβλεπα κάθε βράδυ καί ήρχουνταν
  πρός τα έδώ!
  Ό διοβάτης παρετήρησε περί ούτον, άλλά δέν
  διέκρινε ψυχήν ζβσαν έφοβήθη νά προσέχη Ιτι
  πλέον είς την γωνίαν δπου ή ΈπονΙνη ήτο καθη
  μένη, καί κατέσπευσε τό βήμα τού.
  "Επραξε 6έ φρονίμως, διότι μετά τινάς στιγ
  μάς εισήλθον είς την οδόν Πλουμέτου έξ άνδρες
  λίαν υποπτοι, Α είς κατόπιν τοθ άλλου, καίτοι έξ
  αποστάσεως.
  Άμα ώς έφθασεν ό πρΛτος αυτών είς την κιγ
  κλΐδα τοθ κήπου. ίστάθη περιμένων καί τούς άλ
  λοος' μετά μίαν δ' ετι στιγμήν, ήσαν συνηγμένοι
  ο! εξ.
  "Ηρξαντο δέ τότε νά συν ομιλώσι χσμηλβ
  (συνεχΐζεται)
  Α.'
  Τί έστί «Σέξ-Άττπήλ»; Έ μυ
  ιτηριώδης αυτή δύναμις τής προ
  ιιοπιχότητος, ή χαραχτηριζομένη
  ιά τοθ ώς άνω αγγλιχοθ ίρου, δ
  ποΐος είνε σχείόν αδύνατον νά με
  :αφρασθή είς μίαν άλλην γλώσ-
  »αν, απησχόλησε καί άπαοχολΐΐ
  ίιαφίρους συγγραφεΓς, ψυχολό
  γους, χοινωνιολόγους, Ιατρούς χαί
  φυσιολόγους άκόμτ). "Ολοι αύτοι
  προσπαθοθν νά Ιξηγήσουν τα α¬
  εξήγητον αύτό φαινόμενον, χωρΐς
  :ν τούτοις νά καταλήγουν είς Εκα
  ίοποιητιχόν άποτέλεσμα. Πρό τι
  έδημοαιεύσαμεν σχετικήν μελέ
  :ην τοθ περιφήμου Γαλλοολλαν
  οΟ ζωγράφου ΒΪν Ντόγκεν, σήμε
  ρον'Εέ παραθέτομεν τό άρθρον τοθ
  φυσιολόγου κ. Μιχαήλ Λίραντ, δ
  ποίος ομιλεί ειδικώς περί μιας
  Εφευρέσεως ενός Γάλλου έπιστήμο
  ος, τού κ. Άρμάνδου Ζ βελέ, ό
  οποίος, όρμώμενος έκ τής φάσεως
  δτι πρόχειται περί κάποιας άνθρω
  πίνη; ραδιενεργείας, κατεσκεύα
  σεν Ινα είδος γαλβανομίτρου. διά
  τοθ όποί'.υ χαταμετρά τό «σέξάπ
  πήλ» αύτοθ ή έκείνου τσθ άνθρώ
  που. Ό χ. Λόραντ γράφει:
  ΤΙ έστί «σέξ άππήλ»; Τόσοι έ-
  πιστήμονες, φυσιολόγοι, ψυχολό
  γοι διευθυνταί χινηματογραφικών
  έταιρειών χαί—δχι τελευταΐοι!—
  κινηματογραφικοί «άστέρες» έμε
  λέτησαν τό ζήτημα τοθτο, χιβρίς
  έν τούτοις νά χατορθώοουν νά δώ
  σουν την εξήγησιν τοθ φυλετικοθ
  αύτοθ φαινομένου.
  Ένας περίφημος Γάλλος φυσι
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  ΑΔΕΛΦΟ1 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τοθ νεοαγορα-
  σθέντος Ύπερωκεανείου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27.000 ΤΟΝΝΩΝ
  Εκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19πν ΜαΤθϋ 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ χβί ώραν 4 μ. μ.
  'Εξαιρβτιχπ ίύχαιρία δια τβύ$ ίπιοχέιιτας ΕΚ-
  0ΕΣΕ&- ΝΕΑΪ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας δι* την ίχδβοιν διαβατήριον,
  θβωρποειί, ναύλβυς «πιβατδν καί έμπορευμ*τ»ν
  χ«1 πάσαν σχετικήν λβπτομέρειαν ζητήοατε «««-
  γόντως είς τούς αντιπροσώποις τής Εταιρΐας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—10
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  "Ανωτέρα των Άθηναϊκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Ποοΐΐιιώιχεβα άηό δλους
  διότι -νοιιεν έξαιρετικάς τιμάς.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΚΑΤΑΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΞ ΑΠΠΗΛ'
  χός, δ χ. Άρμάνδο; Ζιβελέ, επε
  ληφθή τελευταίως τής μελίτης
  τοθ ζητήιιατος καί δή ώς μέρους,
  οΒτως ειπείν, τοθ εύρυτέρου φυσι
  κοθ φαινόμενον, τοΰ τής ραδιενερ
  γείας. Ό επιστήμων αύτός χατε
  βχιύααεν έπίσης ίνα μηχάνημα,
  διά τοθ έποίου καθίσταται δυνα¬
  τόν νά χαταμετρηθη" ή δύναμις
  τοΟ«σέξ-άππήλ» πού έ χούν οί διά
  φοροι άνθρωτιοι. Τό μηχάνημα
  τοθτο τοθ χ. Ζιβελέ είνε ικανόν
  νά χαταμετρήαη χάθε ίίδος ραδιε
  νεργείας, γνωστόν δέ είνε δτι τα
  πάντα είς τόν κόσμον καί τα έμ
  ψυχα καί τα ίψυχα χατέχουν, αέ
  διάφορον βαθμόν, την δύναμιν αύ
  την τής ραδιενεργιίας.
  Βαθύΐερον άπασχοληθείς δέ το
  πρόδλημα δ Γάλλος φυσικάς διε
  πίστωσιν δτι ή άτομιχότης, ή χαλ
  λίτερον ή προσωπικότης, είνε είς
  τούς άνθρώπους δ κύριος παρά
  γιον που προσδιορίζει ποσότ,ητα
  χαί ποιότητα τοθ «σέξ άππήλ»
  Καί διεπίστωσεν εισέτι δτι ή πό
  σότης χαί ή ποιότης των ραδιε
  νεργών άκτίνων, α£ οποίαι έχπέμ
  πονται συνεχως άπό χάθε άνθρώπι
  νόν πλάσμα, έξαρτων:αι βασικώς
  άπό την υγείαν τοθ έν λόγω άνθρώ
  που. Ή υγιία, έν τούτοις, ίεν είνε
  δ μόνος παράγων πού χαθορίζει
  την σεξαππηλικήν» αυτήν ραδιε
  νέργειαν τιαρ' αυτήν ύπάρχουν
  χαί άλλοι ή ήλιχία, τό φθλον, δ
  χαραχτήρ χαί ίδιοσυγκρασία τοθ
  εν λόγφ άτόμου.
  (συνεχίζεται)
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χκριλάου Τριχούπη 5«, ΑΟΗΝΑ1
  Ύπϊράσπισις διχ&ν ενώπιον απάντων τΒν έν 'Λβήναις
  Ν«1 Πβιρο(ΐΕί Δικβστηρίων, Έλϊγκτΐκοΰ Συνεδριον χ«1
  Σν|·βενλί€ν 'ηοροιείο;, ςρορολογιχβιΐ δίκαι, άνβστολβ!
  φβρων, όιοικπτικ»! ύηοβέοεις καί σοντβϊίΐς, νομικαΐ συμ-
  βουλαί, γνα>μοδοτηα·Ίς κ«ι «λαροφορΐοιι δι' &λλαλονρ«-
  φί«ς.
  Τηλ. 25—081.
  Ή Τύλισσος
  ό ττ,λοΰτ,ος,αί πρόοδοί της
  ΤΥΛΙΣΣΟΣ Μάΐος (άνταποχρι
  τοθ μας).— Άνάμεσα άπ' τί πρί
  σινο ιτυχνοθ δάαους ελαιών, χά
  ρουπιών χαί αλλων χαρποφέρων
  δένδρων, χάτασπρα ξιπροβάλλουν
  τα σπίτια τής Τυλίσσου, τή"; ώ·
  μορφης χι' άρχοντιχής κωμοπόλε¬
  ως τοθ Μαλεβυζιβι*. Κι' ευθύς ά¬
  πό τό πρώτο άντίκρυσμα δίδει
  την έντύπωσι τοθ πλούτου καί
  τοθ πολιτισμοθ. Ραγδαία συντε-
  λεΐται ή εξέλιξις της Καί ή πρό
  οδος είναι ίχδηλος είς δλους τούς
  τομεΐς. Ή γεωργία ίχει έπιτελέ
  σει θαύματα. Ουτε σπιθαμή γής
  δέν ϊχεί μείνει άκαλλιίργητί].
  Τα γονιμώτερα ίδάφτ] ίχουν φυ¬
  τευθή άπό άμπέλια χαϊ εληές.
  Καί είναι μεγίστη ή απόδοσις
  χαί ή παραγωγή 'ΑρχεΙ ν' ά-
  ναφερθή ϊτι μόνον τοθ λαδιοθ
  ή παραγωγή φθανει τίς έξχχέσι
  ες χιλιάδες οκάδες είς επιτύχη
  εσοδείαν. Άνάλογος δέ είναι καί
  ή παραγωγή τής σταφίδος χαθώς
  καί τοθ κρασιοθ. Κα! ή παραγω
  γή τοθ χαρουπιοθ είναι ίπίσης άξι
  έλογος. Διότι δλα τα πΐτρώ5η
  άφη, τα άκατάλληλα δι' άλλας
  καλλιεργείας, ίχουν φυτευθή μέ
  χαρουπιές. Έκτός δέ τοθ γεωρ
  γικοθ είσοδήματος ή Τύλισσος ι
  χει χαί" χτηνοτροφιχδν πλοθτον
  5χι ιύ<αταφρόνητον. "Οπως ϊχει καί θαυμασία περιβέλια μέ όπιο ροψίρα δένδρα, μέ χηπευτικά— περιβόλια παραδΐισιαχής ηράγμκ τι ώμορφιάς. "Ετσι χάρις είς τόν πλοθίτν της, χαί την προοδευτιχότητα των χατοίχων της, ή Τύλιοσος έξελίσσεται άλματικά, συγχρονίζε ται, έκπολιτίζεται Μία άπό τάς μεγαλυτέρας χωμοπόλεις τοθ νο μοθ μας, είναι συγχρόνως χαί πρωτοπόρος είς χάθε ωραίαν Ιχδή λωσιν. Έδρα έξ άλλοα γραφείου Τ. Τ. Τ κοινότητος, άστυνομι κοθ σταθμοθ, συγκεντρώνει χαί άρχετούς ξένους καθημέραν χαί παρουσιάζει μεγάλην κίνησιν. "£ χει έξ άλλου θαυμασία καταστή ματα, χέντρα άναψυχής, καφενεΐα δΐτου δ ξένας ευρίσκει περιποΐη σιν χαί άνεσιν. Έχει έπίσης μίαν πλειάδα νέων έπιατημόνων χαί διαναουμίνων πού δίδουν τον τόνον καί τάς χατευθΰνσεις είς την ζωήν της. Είς αυτοΰς δ! τούς νέους επιστήμονας όφείλε- ται καί ή ανάπτυξις τοθ προσχο πισμοϋ μέ την θαυμασίαν άμάδα τού καί τόσ* άλλα έργα δπως είναι ή δενδροφύτευσις των χεν τριχών δρόμων, ή άνανασιοσι; των άχαλύπτων χώρων καί άλλα Άλλά διά την Τύλισσον θα είχε νά γράφη χανείς πολ«ά. Καί δ χώρος είναι περιωρισμένος. "Ι σιος επανέλθωμεν λοιπόν άργΰτερα. Ήδΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ ΝΟΔΐεΓΑ 'Επανελββΰαα έξ 'Αθηνδν ο που παρηκολούθησί την τελβυταίαν μοδαν γυναικίίων φορίματων, κβντπμάτων, σολέγ μ & , έκόμισΐ πλουαΐΜτάτην συλλογήν πατρόν δι' όλας τάς ιΊλιχίας, ΈπισκβφθήτίΤ*τ6νίον άτελιέ της είς την οίον Άγίου Μην ά, παρα πλεύρως φαρμακείου Γ. Σφακια¬ νάκη ΑΑΜΠΗΣ Τ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Όίος ΧάνδαΜος Ηράκλειον Η ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΒΕΣΙΣ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ ΓΡΑΙΚΗ Άπό 2-10 Μοΐου 1959. Ή μεγαλυτέρα εύκαιρία διά νά ένδυθήτε μέ έ- λάχιστα χρήμστα. ΕΙΣΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ 2-10 Μαΐου 1939. —Διανυκτερεύοντα φαρμα κεία. Σημερον έ Μαΐου 8« δικνυ κτβρεύση τό φαρμακείον Γεωργ. Γεπεοάκη. —Πρός αγοράν όργάνων σικής. φυ Αινά σατεκρουτ. Κ ουχουλάρικα ΕΑΑΗΝΙΚΛί Κασμήρια 4>ανέλες
  Σκωτσέζικα
  » Α
  Κασμήρια Μάλλινα
  » »
  Φανέλλες Πενιέ
  Κασμήρια »
  ν φ έξτρα
  » Σκωτίας »
  » έξτρα—έξτρα
  » » »
  ΑΓΓΛΙΚΑ:
  Δραχ.
  »
  75 την ύάρδαν διπλόφαρδα
  1ΟΟ » » »
  95
  1ΚΟ
  19Ο
  26Ο
  275
  29Ο
  32»
  375
  »
  »
  Φρεβχό » 39Ο »
  » έξτρα » 45Ο »
  9 έξτρα-έξτρα
  Κουκουράρικα οιπλόφαρδα τό χοστοθμι 3 1)2 ύάρδες δραχμάς
  &ϋθ. Ή ύάρδα δραχ. 18Κ.
  Έπωφεληθήτε τής πλουσίας εκθέσεως μας είς τιμάς, ποιότητας
  καί σχέΒια.
  Υπό τοθ "Ανωτάτου Σ
  λίου Οίκονομική; Αμύνης έρ
  Θη αίτησις τοδ υπουργείον Π «ι
  δϊίας πΐρ! συνίψϊως δανείον άπό
  τα ΤαιχυδρομΐΜά Ταμιευτήρια διά
  την αγοράν οργάνων διδ«σκ«λί
  άς Φνσικής καί Χημείας ίνα χρη
  σιμοποιηθοϋν ύιτό των σχολείων
  τοΰ Κράτους Τό έν λέγω δάνει
  όν θά άνέλίη ιίς 30 000 000 δραχ
  μών, θά Ματαβληθή δέ υπό των
  Ταχυδρομιχών Ταμιβυτηρίων τμπ
  ματιχδς είς 3 £τη.
  —ΟΙ όδοντίατροι.
  Είς την Εφημερίδα τής Κ»
  βίρνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ
  μα, διά τού οποίου έπεχτιίνον
  ται α! διατάΕεις τοΰ κώδιχος ά
  σκήσϊως τοδ ίατρικου έιταγγελμα
  τος καί είς τούς οδοντιάτρους.
  —Τα έγχαίνια τής έκθέοκνς
  Γ. Ανεμογιάννη.
  Σήμερον (ώραν 7 μ. μ.) γίνον
  ται ώς όνηνγείλαμβν τα έγκαίνια
  τής εκθέσεως τοΰ κ.Ανεμογιάννη
  είς την αίθουσαν τοΰ δημοτΐΜβ»
  συμβουλίου Ηρακλβίου. Εϊοοβος
  ελευθέρα.
  'Εκτίθενται 10 πλαστιχές μα
  χέττες, έ χοϋχλΐς χατασχευασμέ
  νβς καθ1 ολοκληρίαν μέ χαρτΐ
  καί σχέδια σκηνογραφΐών καί
  κοστουμιων γιά τάίργα τού δρα
  ματικοΰ ρβπερτορίου: Εΰρυπίδη
  Κύκλωπας—Σαίξπηρ: Ρωμαΐος χαΐ
  Ίουλιέττα. 'Όνειρο θΐρινής νο
  χτές. Λέσαιννχ: «Μίνα φόν Μ πά
  ρυχ*λμ». Φράϋτακ: «Δημοσιογρά
  φβι». Κλαιιπούντ: «Ό κύκλο; μέ
  την κιμωλία», Νόλναρ: Ό μενί
  ξές» ϊ. Μβλά: «Γι4ς τοΰ ϊοχιβυ»,
  θ' Νήλ: «Ταξεΐίι τοΰ γυρισμοδ».
  Ά πό τό λυρικό θέατρο: ΠουτσΙ
  νι· «κυρία Μπάτβρφλάυ», ΡοοσΙνι:
  «Κουρέας τή; Σκβίλλης», Κορνί
  λιβυς. «Κουρέας της Βαγδάτης».
  Αδαμ: Ό άμα{άς τοΰ Λονζυμω».
  Λίνχε: «Κυρία Σελήνη». Προαχλη
  σβις ίδιαίτϊραι δέν θά βταλοΰν.
  Ή Ιχθεβις θά διαρκέση μέχρι
  τής 13 Μαΐου. Γ_ραι έπισκίψεως
  11-1 χαΐ 7-9 καθ' έκαστην.
  —Ή εΐσαγωγή άλιπ«βτ«ν.
  Εδημοσιεύθη Β. διάταγμα διά
  τοΰ όποίου έπιτρέπβται Α επί χά
  τββολή τοΰ διπλβΰ μεγίστου .βαβ
  μοϋ βίαβγωγή έκ μή συμβατικών
  χωρδν άλιπάοτων Ιχθύων δαομο
  λογικής κλάσεως « ν. μέχρις έξαν
  τλήοενς τή{ άπό 1ης Ιουλίου
  1938 μέχρι 30 Ίουνίου 1939 δυνα
  μικότητος των ώικαιβυμίνων ε)3α
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΛ
  κ«1 ωρολόγια τοέπης χαΐ
  χειρός τδν πλέον φημιομένβιν
  εργοστασιον, βάεΒρητι είς τό
  ί>ρολογοπ4»λ«ΐον τοδ χ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρα τφ Μεϊντάνι
  Έκίσης άναλαμβάνει την
  έκιδιόρββιαιν παντός Αρολο
  γίου. Εργασίαι ηγγνημενα.
  Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία διώρο·
  φός, είς κεντρικήν θέσιν τϊ]ς ηό
  λεως, μέ ίλας τάς ανίσεις τής
  οίχαχυριχής.
  Πληροφορίαι είς τα γραφιΐβΐ
  τής «'Ανορθώακος». 1—&
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Σαββάτου
  6 Μαΐου 1939
  ΣΥΜΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΤΑ ΣΧΟΛ1Α &1Α ΤΗΝ ΝΕΑΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ίΙΒΙΕΙ
  ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΙΛΡΙΙΤΗΣΙΙ
  τη ίΐιΐΗΐιι ιιι νικ*
  ΑΘΗΝΛΐ ίί λΐαΐου (τού άνταπο-
  χριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφορία
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι συνε< χίζονται εισέτι τα σχόλια διά την νέ· αν πολιτικήν των Σοβιέτ μετά την πα< ραίτησιν τού Ρώσσου ύπουργού τώ" Εξωτερικών κ. Λιτβίνωφ. Τα σχόλια ταύτα είνε άντιφατικά. Οί Γερμανοί λ. χ. έπιμένουν νά πι στεύουν ότι ή παραίτησις τού κ. Λιτ βίνωφ αημαίνει άποτυχίαν τής πολιτι κης τής κύκλω σεως. Τουναντίον οί "Αγγλοι βεβαιούν ότι αί διαπραγμα- τεύσβις Αγγλίας—Ρωσσίας θά έπανα- ληφθούν. Αί συνομιλίαι Τσιάνο- Ρίμπεντροπ; καί ή ττορεία των νερμανοπολωνικων. θί Γερμανοί και ό λόγος τοϋ Μπέκ. 30 Πρωϊνή Ο ΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΟΥ ΤΡΙΟΑΟΥ ΙΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άντακο· κριτού μας).—Τελευταίαι πληροφορί¬ αι έκ Λονοίνου άναφέρουν ότι ό νέος ιπίτροπος των Εξωτερικών των Σο βιέτ κ. Μολότωφ θά επισπεύση την έπα νάληψιν των συνεννοήβεων διά την σύνα¬ ψιν της τριπλής συμμαχίας Αγγλίας— Γαλλίας—Ρωπσίας Ο ΑΠΒΙΝ11Φ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΟΥΑΣΠΑ ΑΘΗΝΑΙ :» Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—Πληροφορίαι έκ θετικής πηγ?ς «ναφέρουν ότι ό τέως έπίτροπος των Εξωτερικών των Σοβιέτ κ. Λιτ· βίνωφ διορίζεται πρεσβευτής είς την Ούασιγκτώνα. Ό οιορισμός τοΰ χ. Λιτβίνωφ προ βλέπεται ότι θά προκαλέση ίκανοποιη τιχήν εντύπωσιν είς την "Αμερικήν. ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΑβΙΙΝΑΙ ί» Μαΐου (τού άνταπο νριτοθ μας).— Σημερινά τηλεγραφή- μαχα έκ Ρώμης μέσω ξένης πηγής το- νίζουν ότι είνε άναχριβής ή πληροφο¬ ρία περί ύπογραφής είδικής στ,ρατιωτι- κης συμμαχίας μεταξύ Γερμανίας καί Ιταλίας.Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα άλλος ήτο ό σκοπόςτής συναντήσεως των χ. κ. Τσιάνο καί Ρίμπεντροπ. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τό συνελθόν σήμερον υπό την προ«δρίαν τού κ. Μεταξά κα¬ θιερωμένον έβδομαδιαίον υπουργικόν συμβούλιον,εξήτασε νομοθετικά ζητήμα τα τρεχούσης φύσεως. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥι ΜΕΤΑΞΑ ΟΡΟΣ ΤΗΗ ΠΡΙίΚΗΒΙΣΣΑΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ £» Μαΐου (τού άνταπο- κριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ. »Ι. Μεταξάς υπέβαλε τάς ευχάς τού είς την Α. Β. V. την πριγκήπισσαν Ειρήνην επί τή όνομαστική αυτής έορτή. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΒΡΟΧΕΡΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΑΘΗΝΑΙ Ιί Μαΐου (τοΰ άνταπο- χριτού μας).— Κατ'* ανακοίνωσιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας είς ολόκλη¬ ρον σχεδόν την Έλλάδα ό καιρός συν- εχίζεται βροχερός. Είς τα έλλην ι* ά πελάγη έκ παραλλήλου, ένέβκηψεν άπό έ ίβχυρά Οαλασσοταραχή. ΡΩΜΗ 5 Μαΐου (ίδ. ύπηρε· σία).— Ή «εφημερίς τής Ιτα¬ λίας» γράφει είς σημερινόν της άρθρον δτι ή συνάντη- σις των κ. κ. Τσιάνο—Ρίμπεν τροπ έ'χει δύο κυρίως σκο πούς: Άφ' ενός νά έκτιμήσουν άμ φότεροι την αξίαν των άπο τελεσμάτων των συνομιλιών αΐτινες διεξήχθησαν εσχάτως είς την Ρώμην, την Βενετίαν, καί τό Βερολίνον, άφ' ετέρου δέ, νά έξετάσουν την Ικτα σιν τής κυκλωτικής προστια θείας των δυτικων δυνάμε ών καί νά καθορίσουν την στάσιν των κρατό&ν τοθ άξο νος άπέναντι τής προσπαθεί άς ταύτης. ΡΩΜΗ 5 Μοΐου ((δ. ύπηρε σία) — Χθές τό εσπέρας έφθα σεν είς Σάν Ρέμο, την (· ταλικήν Ριβιέραν, ό στρατάρ χης Γκαΐριγκ μετά τής συζύ γου τού. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΓΚΑΪΡΙΓΚ ΑΝΕΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαΐου (Ιδ. ύπη ρεσία). — Τό πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει ότι ό στρα τάρχης Γκαΐριγκ θά παραμεΐ νΓ| είς τό Σάν Ρέμο επί δεκα ήμερον χωρίς ν' άναμιχθή διόλου είς τάς συνομιλίας Τσι άνο—Ρίμπεντροπ,καί χωρίς νά έλθη είς επαφήν μετά των πό λιτικών τής Ιταλίας. ΡΩΜΗ 5 Μοΐου (Ιδ. ΰττηρε σία).— Κατ' είδήσεις έκ Λον δίνου τό πρακτορείον Ρώυτερ δι' ανακοινωθέντος αύτοΰ έκ δηλοί την σπουδαιότητα ήτις άποδίδεται υπό των Αγ γλικών κύκλων'είς τό ταξίδιον τοϋ φόν Ρίμπεντροπ είς ΊταλΙ αν.ΤονΙζεται σχετικώς δτι είνε Ιδιαιτέρως άξιοοημείωτος ή διπλωματική δραστηριότης ή τις ανεπτύχθη κατά τάς τε λευταίας ημέρας είς την Ρώ μην. ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΡΑ'ΓΧ - ΠΟΛΒΝΙΑΣ; ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Μοΐου (ίδ. ύπηρεσία).— Οί «Τάϊμς» αγ γέλλουν σήμερον δτι ή Πό λωνία μελετα τάς βάσεις μελ λοντικων διαπραγματεύσεων αυτής μετά τής Γερμανίας. ΡΗΜΗ 5 Μαΐου (ίδ. ύπηρε¬ σία) — Αί Ιταλικαι έφημερί δες άναγράφουν σήμερον δτι ό έν Ρωμη νέος πρεσβευτής τής Αγγλίας επεσκέφθη τυ πικώς τόν κόμητα Τσιάνο. Ό Άγγλος τιρρσβευτής εζήτησεν όπως γίνη δεκτός άπό τόν Ί ταλόν Βασιλέα ίνα τοθ έπιδώ ση τα διαπιστευτήριά τού. ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΙΚΗΣ ΡΩΜΗ 5 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε σία) — Αφίχθησαν είς ΊταλΙ αν 3 000 Ιταλοί ύπήκοοι έκπα τρισθέντες έκ τής ήττειρωτικής Γαλλίας καί Κορσικής. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Μοίου (ίδ. ΰπηρεσΐσ).— Μ γερμανικαί έ φημερΐδες έκφράζονται μέ πολ λήν σύνεσιν διά τόν λόγον τόν ότΐοϊον πρόκειται νά έ< φωνήση σήμερον ό κ. Μττέκ Χαρακιηοιστικάν είνε δτι οί Γερμανοί άρθρογράφοι δέν στρέφονται κατά τής Πολω νίας, άλλ' έπιτΐθενται μόνον εναντίον τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΙΤΒΊΝίΙΦ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαΐου (ίδ. ύπη ρεσία).— Οί διπλωματικαί κύ κλοι τής Μόσχας άντιμετωπί ζουν τάς εξής ύποθέσεις δσον άφορά τούς λόγους οΐτινες προεκάλεσαν την άπομάκρυν σιν τοθ Λιτβίνωφ. Ύποθέ τουν άφ' ενός δτι ή κυβέρ νησίς τής Μόσχας δέν συμφω νεΐ μέ την σύναψινΆγγλογαλ λοσοβιετικοθ συνασπισμοθ. Έξ άλλου ύποπτεύονται 8τι ή άπομάκρυνσις τοθ Λιτβί νωφ αποτελεί έν εΐΒος προ ειδοποιήσεως τής Μόσχας πρός τάς δυτικάς δυνάμεις διά νά δεχθοθν τελικως τάς σοβιετικάς προτάσεις καί κα ταστή ούτω δυνατή ή συνεν νόησις. ΟΙ λόγοι ύγείας ο'ίτι νες παρεμβάλλονται υπό των Σοβιέτ διά την παραίτησιν τοθ κ. Λιτβίνωφ άποκλείονται ά πολύτως υπό των ίδίων κύ κλων. Ώς πρός τούς λόγους τής μή αντικαταστάσεώς τού κ Λιτβίνωφ διά τού κ. Ποτέμχιν {οί ΐδιοι κύκλοι φρονοϋν δτ ΐσως τοθτο νά όφείλεται είς τό δή όκ.Ποτέμκιν εθεωρείτο ; μέγας θιασώτης τοθ συνασττι σμοϋ τής Ρωσσίας μετά των δυτικών δινάμεων. Ή Γαλλία δέτει τόν στρατόν της εις την διάθεσιν της Πολωνίας. —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαΐου (ίδ. ϋπηρεσία).—Πρώτη πράξις τοθ νέου ύφυπουργοθ των Έξω τερικών τής Ρωσσίας κ. Μο λότωφ υπήρξεν ή κατάργησις τής τηλεγραφικάς λογοκρι οίας. ΚΤΩΝ 5 ΜοΤου ).— Οί άμερικα νικοί κύκλοι έξακολουθοθν νά θεωροΰν σπουδαιότατον τό γεγονός τής άπομακρύν σεως τοθ κ. Λπβίνωφ. Πιστεύ ουν δέ 8τι όπωσδήποτε θά σημειωθή χαλάρωσις τής στε νής έπαφής Μόσχας—Λονδί νού, όφειλομένη ακριβώς είς τό γεγονός τής άντικαταστά σεως τοθ κ. Λιτβίνωφ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μαΐου ((δ. ύπη ρεσία).— Οί ξένοι έν Παρισί οις διπλωμάται καί άνταπο κριταί εζήτουν χθές καί συγ εκριμένως καθ" δλην την ημέραν πληροφορ'ας έκ τοθ Καί Ντ' Όρσαί εάν άληθεύη ή πληροφορία καθ* ήν η Γαλλία είς τάς ύποχρεώσεις άτινας άνέλαβεν άπέναντι τής Πολωνίας δέν έθεσεν ουδέν» περιορισμόν ή εξαίρεσιν. Τό υπουργείον των Έξωτε ρικών τής Γαλλίας άπήντα | στερεοτύπως Βτι ή Γαλλία θε | ύτιηρεσία).— Τό πρακτορείον τει είς την διάθεσιν τής Πό Τρανζότσεαν αγγέλλει δτι οί λωνίας τόν στρατόν της άνά κύκλοι τοθ Λονδίνου δέν πασάν στιγμήν καί διάκάθεπε| ήσαν ένημερωμένοι έΌος χθές ρίστασιν πού θά έκρινεν ουτη αναγκαίαν, την γαλλικήν έπέμ βάσιν. Αί έν λόγω δηλώσεις άπέ βλεπον ώς ανεκοίνωσε σήμε ρον τό πρακτορείον Τρανζό τσεαν, είς την ηθικήν ένΐσχυ σιν τοθ κ. Μπέκ διά τόν ση μερινόν αύτοΰ λόγον. ΕΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ 'ΕΡΓΟΥ' ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΘΟΡΥΒΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Μοΐου ((δ. ύπη ρε σία).—Ή £φημερ!ς«Έργον» δημοσιεύει σήμερον άρθρον διά τοϋ όποίου τονΐζει δτι δέν είνε άνάγκη νά προκληθοϋν θλιβερά παγκόσμια γεγονότα διά τό ζήτημα τοϋ Δάντσιγκ, τό οποίον θεωρεΐ χαμένον ά πό έβδομάδων ή Πολωνία. Τό άρθρον τουτο προεκάλεσε πο¬ λύν θόρυβον καί ώς έκ τού¬ του προεκλήθη ανακοίνωσις ό¬ τι δέν έκφράζει διόλου την έ πίοημον γνώμην τής γαλλικής κυβερνήσεως. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Μαΐου ((δ. τό εσπέρας διά τούς λόγους οΐτινες προεκάλεσαν την πά ραΐτησιν τοϋ κ. Λπβ'να'φ. Τό ίδιον πρακτορείον άγγέλ λει δτι κατά τό πρόσφατον ταξίδιόν τού είς Μόσχαν ό έν Λονδίνω πρεσβευτής κ. Μοΐ- σκυ έλαβεν όδηγίας άπό τόν Στάλιν, καί δτι απλώς μόνον ή"θεν είς επαφήν μετά τοθ κ. Λπβίνωφ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Μοΐου (ίδ. ύτιηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ Ρώμης ή εφημερίς «Πόπολο ντ' Ιταλία» γράφει σήμερον δτι ή Πολωνία άναλαμβάνει μεγάλας ευθύνας έναντι τοΰ κόσμου, παρασυρομένη άπό τόν συνδυασμόν δστις κρά¬ τει την έμτιρηστικήν δαδα τοθ πολέμου. Περαιτέρω τονίζε ται τό γεγονός δ,τι αί συνο μιλίαι Τσιάνο—Ρίμπεντροπ θ' άρχΐσουν ευθύς μετά τόν λό¬ γον τοθ κ. Μπέκ ίνα αυριον ληφθούν άνάλογοι ό.ποφάσεις υπό των κρατών τοΰ άξονος. .01 ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Υπό τού δημοσίου Ταμείου Ή .ιακλείου εξεδόθη χθές ή κάτωθι πρόσκλησις: «Ώς γνωστόν άπό πρώτης έλευ ίομένου μηνός Ίουνίου 1939 πάν :ες οί έξ άμέαων, έμμέσων χαί ιοιπΦν φόρων όφειλέται τοθ δημο ιΕοιι οί μή έξοφλήσαντες δι' οίον ίήποτε λόγον τάς οφειλάς των μέ ,(ρι τής προθεσμΕας ταύτης θέλοο σιν επιβαρυνθή έχτός των τδκων δπερημερίας κχί μέ πρόαθετα τέ οτ] 10 ο)ο. Προσκαλοθμεν 8θεν πάντας τούς ανωτέρω δπως έν- 'ός τού τρέχοντος μηνός προσέλθω σιν είς τό Ταμείον καί έξοφλή σωσι τάς πρός τό Δημόσιον υπο ;ρεώσεις των ταύτας πρός άποφυ .ήν άφ' ενός μέν τής έπιβαρύν σεώς των μέ πράσθΐτα τέλη καί ιόκους υπερημερίας καί άφ' ετέ¬ ρου πρός άπαλλαγήν μας έκ τής υποχρεώσεως τής λήψεως κατ' αύ :ών πάντων των υπό τοθ νόμου προβλεπομένων άναγκαστικών μέ ρων, πρός είσπραξιν καί Ιξασφά- ιΐσιντων συμφερόντωνΐοϋδημοοίου. ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΑ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 1939-40 'Υπδ τής Νομαρχίας Ήρακλεί ου δπεβλήϋη πρός τελικήν έγκρι¬ σιν είς τα δπουργεΐα Οικονομι¬ κήν καί Συγχοινωνίας έ πίναξ των κατά τδ οικονομικόν Ιτος 1939—40 έκτΐλεατέων έργων χαί των πρός τοθτο άναγκαιουαων πιστώςιεων τοθ εϊξικοθ ΤαμεΕου Έπαρχιακής ·Οδοποιί>:ς τοθ νομοθ
  Ήραχλείου.Διά χοθ έν λόγω πίνα
  χος προβλέπβται ή αυντήρησις τής
  6π' αριθ. 18 δδοΰ (τμήμα ' Ηρα
  χλείου Φοινικιαΐς), τής 6π' αριθ.
  12 (τμήμα όδοθ Γάζι—Καλέσσα)
  χαί τής δ*5 αριθ. 16 όδοθ (Αγ.
  θωμά). Προβλέπεται έπίσης ή κα
  τασχευή 49+100 χιλιομέτρων τής
  δπ'άρ.13 όδοθ (τμήμα Λινοπεράμα
  τος—Ρογδιά),κα«ώς καίή συμπλή
  ρωσις χαί σκυρόσιρωαις αυτής,
  τής 6π' άρ. 31 όδοΟ(τμήμα Καστ,ελ
  λίου —Ξυδα), ή χατασκευή τμήμα·
  τος τής δπ' αριθ. 33 δδοθ (Σταλί-
  δος —ΜοχοΟ), ή κατασχευή τής
  &π' αριθ. 4 ίδοθ (τμήμα δΐαχλα
  ΞΕΝΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΕΙΣ Τ0 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χθέςτήν -ρωΐανπροσεγειώθη
  είς τό αεροδρόμιον Ηρακλείου
  πρός άνεψοδιασμόν διά βεν
  ζίνης άεροπλάνον τής Όλ
  λανδικής Έταιρείας «Καε
  λέμ.» Άμέσως μετά τόν έφο
  διασμόν τού διά βενζίνης τό
  ξένον άεροπλάνον άπεγειώθη
  δι' Αίγυπτον.
  δώσεως Βίρρων), ή κατασκευή τής
  5ΐτ' άριθμ. 11 όθοθ (νομοθ Λαση
  θίοα' τμήμα Άμυρά —Βιάννου),
  ή έναρξις εκτελέσεως τή; ύπ' ά
  ριθμ 31 όδοθ (τμήμα Ξυδα—Κα
  σταμονίταας) καί ή κατασκιυή
  των γεφυρών Λούτρας επί τής δπ'
  άριθμ 8 όδοθ (τμήμα όδοθ Άγί
  ών Δίκα—Βαγιωνιάς) χαί Λάρα
  νίου —Άχρίων επί τής υπν'άριθμ.
  19 έπαρχιακής όδοθ.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚ
  ΚΡΙΗΕΤΑΙΕΝΑΕΙΚΤΙΚΟΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!»
  ΤΗΣ ΠΟΔΩΗΙΑί ΕΚ ΙΑΗΤΣΙΒ
  ΪΙ ΙΙΙΙΙίΙΕΙ
  III
  ΙΙΙΙΙίΙΙΙίΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ιλΐαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας).—· Πληροφορίαι πρός τό
  αθηναϊκον πρακτορείον μεταδίδουν σχό«
  λια επί τού σημερινού λόγου τού χ.
  Μπέκ επί των γερμανοηολωνικών ζη·
  τημάτων καί τής καθ9 όλου στάσεως
  τής Πολωνίας.
  Αί γαλλικαί έφημερίδες τονίζουν
  ότι ό λόγος τού Πολωνού ύπουργού
  των Εξωτερικών είνε χαρακτηριστικός
  διά την ζωτικότητα την οποίαν απο¬
  δίδει είς τα επί τού Δάντσιγκ συμφέ·
  ροντα τής Πολωνίας. Πάντως ό λόγος
  τού κ. Μπέκ κρινόμενος άπό γενικωτέ¬
  ρας απόψεως θεωρείται ώς αφήνων ά*
  νοικτήν την θύραν διά νέας συνεννοή-
  σεις τής Γερμανίας καί τής Πολωνίας
  πρός διακανονισμόν των μεταξύ των
  δύο χωρών έκκρεμών ζητημάτων.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
  ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΙΝ
  ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ < ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο- κριτούμας).—Τηλεγραφήματα έκΡώμης άναφέρουν ότι ή συνάντησις των κ.κ.ρίμ πεντροπ καί Τσιάνο αποβλέπει απλώς είς την εξέτασιν τού γερμανοπολωνι- κου. Οί δύο ύπουργοί προτίθενται νά καθορίσουν ένιαίαν στάσιν των δύο χω¬ ρών άπέναντι τοΰ πολωνικού προβλή· ματος. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΠΕΤΑΙΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΗΤΟΣ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΑΘΗΝΑΙ :> Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Μπούρ
  γκος ότι ό έκεϊ >. πρεσβευτής τής
  Γαλλίας στρατάρχης Πεταίν μεταβαί-
  νει περί τα τέλη τής εβδομάδος είς
  τό Γιβραλτάρ. Τό ταξίδιόν τού κ. Πε¬
  ταίν δέ* φαίνεται άσχετον μέ την πο¬
  ρείαν τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Ο ΣΕΡΒΊΣ ΥίίΥΡίΟΣ ΤΟΝ Ε.:ΟΤΕ«
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» ΙΜαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—·Νυκτεριναί πληροφορίαι
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν Οτι ε¬
  κλήθη έκεϊ ό Σέρβος ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Μάρκοβιτς. 'Η πρόσ¬
  κλησις αυτή τού χ. ΙΪΙάρκοβιτς σχολιά-
  ζεται υπό των ξένων εφημερίδων. ϊ
  Ο ΜΠΡΑΟΥΧΙΤΣ ΕΠΕΒΕΩΡΗΣΕΝ
  ΤΑΣ ΦΡΟΥΡΑΙ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ £ί Μαΐου (τού άνταηο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Τριπό
  λεως ότι ό έκεϊ ευρισκόμενος άρχηγός
  τού γερμανικού στρατοΰ φόν Μπράου-
  χιτς έπεθεώρησε τάς ιταλικάς φρουράς
  τής Λιβύης.
  Ο ΓΚΑΪΡΙΓΚ ΒΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
  ΕΠΙ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΣΛΝ ΡΕΜΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1> Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Ρώμης
  ότι ό στρατάρχης Γκαΐριγκ θά παρα¬
  μείνη επί δεκαήμερον είς τό Σάν Ρέ¬
  μο τής Ιταλίας.
  ΝΕΒΑΥΡΙΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣϋΟΡ&ΟΣ ΛΟΫΔ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη ότι την προ
  βεχή Δευτέραν (μεθαύριον) αφικνείται
  είς τάς Αθήνας ό λόροος Λοΰδ,